You are on page 1of 4

E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A
Miedzy nami, ciotami, Monsignore FO213 Kosciol pod reka
posoborowych pedalow 20130718 ZECh von Stefan Kosiewski ZR
Written by sowa (») today at 20:13 in category Church-religion


Czy tak bardzo lubi¹cy trzymaã siê blisko zwykùych ludzi,
je¿d¿¹cy tramwajami w Poùudniowej Ameryce kardynaù
Bergoglio, mógù istotnie nie wiedzieã nic o gùoœnych w przeszùoœci
na caùy kontynent latynoski aferach seksualnych zboczeñca w
sutannie, który za karê i na wniosek nuncjusza apostolskiego w
Urugwaju, pochodz¹cego z Polski arcybiskupa Bolonka zostaù
zesùany za karê do Watykanu, gdzie Jan Paweù II (Karol Wojtyùa z
Wadowic) zamiast skierowaã jurnego zakonnika na galery, odesùaù go do œcielenia
ùó¿ek dla przyje¿d¿aj¹cych z wizytami do Rzymu podeszùych wiekiem hierarchów
Koœcioùa œw. i najpierw mianowaù karnie dyrektorem domu przy Via Scrofa della,
gdzie kard. Buenos Aires Bergoglio z upodobaniem zatrzymywaù siê potem na nocleg,
a wreszcie domu œw. Marty, z którym Franciszek zwi¹zaù siê od marca tego roku ju¿
na staùe, przedkùadaj¹c bliskoœã czuùej i troskliwej rêki praùata Battisty Ricca nad
surowy charakter apartamentów Watykanu.
Jul 19
Miedzy nami, ciotami, Monsignore FO213 Kosciol pod reka posoborowych pedalow
20130718 ZECh von Stefan Kosiewski ZR
Koœcióù pod rêk¹ diabelskiej reformy posoborowych pedaùów!
Czy te oczy mog¹ kùamaã? Chyba nie. Czy te usta mog¹...?


Monsignior Battista Ricca with Pope Francis. Catholic Press
Photo/espresso.republica.it
https://www.facebook.com/groups/569045853129605/permalink/60368270299925
3/
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A
- "Mówi siê o istnieniu w Kurii Rzymskiej lobby gejowskiego" - zagadany zostaù
biskup Rzymu na audiencji 6 czerwca przez latynoskiego zakonnika.
"I to prawda, ¿e tam jest. Zobaczmy, co mo¿emy zrobiã" - odpowiedziaù na to
Franciszek.
Potem nowy papie¿, nie spotykaj¹c siê ani razu, na 5 minutowej chocia¿by rozmowie
ze Zarz¹dem pañstwowego banku Watykanu IOR, przekazaù w rêce zboczeñca,
którego darzyù z jakiegoœ sobie tylko znanego powodu najwy¿szym zaufaniem,
najwa¿niejsze zadanie swojego pontyfikatu: kontrolê nad tzw. reform¹ finansów
Koœcioùa œwiêtego.
Battista Ricca uzyskaù zatem dostêp do wszystkich dokumentów i
kwitów banku Watykañskiego, przej¹ù w praktyce jako praùat kontrolê
nad prac¹ Zarz¹du banku pañstwa Watykan; w odpowiedzi na
to czùonkowie tego¿ Zarz¹du podali siê do dymisji, natomiast papie¿
Franciszek przyj¹ù rezygnacjê najwa¿niejszych w banku osób,
fachowców zarz¹dzaj¹cych funduszami instytucji Koœcioùa œw. jako efekt
skutecznego sprz¹tania swojego namiestnika, boya hotelowego z
koloratk¹, nie zaœ tak jak dorosùy czùowiek powinien przyj¹ã, tzn. ze
skupieniem siê i z namysùem, jako bardzo powa¿ne ostrze¿enie
kompetentnych osób, zatroskanych o dobro Koœcioùa œwiêtego.
Teraz pisz¹ca o tych skandalicznych praktykach Watykanu prasa wùoska doszukuje siê
w pontyfikacie Franciszka wpùywu zgubnych dla papie¿a teorii spiskowych. Mówi¹c o
rzekomym spisku w Koœciele, nie bierze siê pod uwagê faktów, które miaùy
rzeczywisty wpùyw na podejmowane przez Bergoglio decyzje: najpierw o
kandydowaniu na najbardziej odpowiedzialny urz¹d na œwiecie a zaraz potem na
decyzjê o przybraniu sobie imienia i naiwnym wpisywaniu siê w rolê œw. Franciszka, z
któr¹ to Figur¹ Koœcioùa ¿aden dotychczas wybrany czùowiek na fotel Ojca œw. nie miaù
odwagi siê zmierzyã; potem jeszcze ka¿dego dnia z permanentnym fajerwerkiem
infantylnego zaprawdê zadziwiania œwiata niespodziankami czynionymi zaiste jedynie
na pokaz, szkodliwymi zarówno dla Koœcioùa Jezusa Chrystusa jak i po prostu
niewùaœciwymi spoùecznie, jak np. ostatnio zachêcanie ksiê¿y przez Franciszka do
je¿d¿enia starymi autami, jak gdyby papie¿ Franciszek (nie bêd¹cy przecie¿ w sytuacji
Fidela Castro na Kubie) chciaù, ¿eby fabryki samochodów caùego œwiata nie znalazùy
ju¿ klientów na swoj¹ produkcjê poœród katolickich duchownych i ¿eby handel a z nim
przemysù samochodowy w krajach misyjnych pogr¹¿yù siê bez reszty w kryzysie
zwiêkszaj¹c tylko liczbê biednych, bezrobotnych ludzi na caùym œwiecie.

Czy przewodnicz¹cy Episkopatu Argentyny Bergoglio nie
wiedziaù nic o lekkomyœlnym zachowaniu chargé d'affaires
"ad interim" Stolicy œw. , do czasu mianowania przez
Karola Wojtyùê nowego nuncjusza w Urugwaju,
monsigniore Battista Ricca, który to udawaù siê wieczorami
na rozkosze do dzielnicy schadzek pedaùów a którejœ nocy
zadzwoniù po pomoc ksiê¿y, gdy¿ nie umiaù sam trafiã z
powrotem do nuncjatury ze spuchniêt¹, obit¹ mord¹. Czy
kard. Bergoglio nie wiedziaù nic o tym, o czym wiedziaùo wielu ludzi Koœcioùa
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A
Rzymskoktolickiego w Poùudniowej Ameryce, ¿e Ricca utrzymuje sobie w nuncjaturze
na etacie koœcielnym seksualnego partnera w ùó¿ku, przywiezionego z Berna w
Europie byùego kapitana armii szwajcarskiej o nazwisku Patrick Haari, kochanka
utrzymywanego przezeñ z funduszy Koœcioùa, które Lucyfer daù w koñcu pedaùowi, by
temu nie brakùo w reformach, majtkach, ob¿ydliwej swawoli szatana.

"Zobaczymy, co mo¿emy zrobiã" - odpowiedziaù Franciszek
zakonnikowi, który obdarzony darem Ducha œw. zasugerowaù
Bergoglio abdykacjê ze wzglêdu na uporczywe trwanie w grzechu
wspóùzamieszkiwania pod jednym dachem ze zboczonym
bezwstydnikiem, który s¹dziù, ¿e mu wszystko wolno.
Tym, co zbli¿aj¹cy siê nieuchronnie do osiemdziesi¹tki papie¿
Franciszek z piemonckich ¿ydów Bergoglio mo¿e jeszcze zrobiã
dla dobra Koœcioùa Rzymskokatolickiego w Polsce, w Niemczech i
na caùym Bo¿ym œwiecie, jest oczywiœcie niezwùoczne podanie siê
do dymisji, abdykacja, odejœcie z zajmowanego urzêdu biskupa Rzymu, a¿eby
kolejnymi grzechami nieroztropnoœci nie pogùêbiaù nowy biskup Rzymu
posoborowego zgorszenia w Apostolskim, Powszechnym i Úwiêtym Koœciele Jezusa
Chrystusa, zamienionym po Soborze Watykañskim II dla Katolików Tradycji w Piekùo
przez pedaùów i pastoralne referentki szafuj¹ce na prawo i lewo hostiami do rêki, jak
np. w moim koœciele œw. Jana Ewangelisty (a ksi¹dz Sauer siedziaù sobie w tym czasie
przy oùtarzu i przygl¹daù siê bezczynnie zepsuciu zadowolony, gdy¿ myœlaù pewnie
sobie, ¿e ujdzie mu to na sucho i nikt nie odezwie siê do Biskupa Limburga ks. dra
Franza-Petera Tebartz-van Elst sùowami: "Mówi siê o istnieniu w naszej
Diecezji lobby ¿ydowskiego" - naprowadzaj¹c tym samym na przepowiedniê
zwi¹zan¹ z osob¹ antypapie¿a i z ostatnim miejscem na plafonie pod sufitem bazyliki
na Lateranie, po którego zapeùnieniu œwiat przejdzie z gùoœnym lamentowaniem i
pùaczem do doliny Armagedon w Izraelu, z którego ¿ydy przejd¹ tymczasem do kraju
Kanaan w ziemi Poljn, po zakoñczonym syjonistycznym eksperymencie, czy te¿ -
manewrze, jak gùosz¹ z kolei ludzie lepiej zorientowani w strukturach kryzysów i
reform œwiata tego, tzn. po prostu znaj¹cy miarê czary goryczy.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
http://www.spreaker.com/user/sowa1/miedzy_nami_ciotami_monsignore_fo213

http://www.quora.com/Stefan-Kosiewski-1/Armagedon/
Stefan Kosiewski
37 s Znajdziecie tutaj wiele barów, klubów i restauracji przyjaznych wszystkim.
Zachwyca ró¿norodnoœã kulturowa miasta. Z jednej strony jest to otwarte miasto
ci¹gle têtni¹ce ¿yciem, z drugiej ka¿dy mo¿e poczuã podniosù¹ atmosferê
staro¿ytnoœci. Na uwagê zasùuguj¹ równie¿ liczne festiwale odbywaj¹ce siê w mieœcie.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A
LOT-em bli¿ej dla ¿yda i
pedaùa do Sodomy i
Gomory w Ziemi œwiêtej
Poœród krajów Bliskiego
Wschodu, Izrael jest
pañstwem sùyn¹cym ze swojej
otwartoœci lot.com
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/686939844695871
Homosexueller Analverkehr in der
Missionarsstellung (wikipedia)
Miedzy nami, ciotami, Monsignore FO213

sowa magazyn europejski
http://www.spreaker.com/user/sowa1/miedzy_nami_ciotami_monsignore_fo213
poniedziaùek, 14 kwietnia 2014
250 osób ma Ciê w krêgach
Stefan Kosiewski
Krêgi rozszerzone - 23:46

Bergoglio ukrywa w Domu œw. Marty oskar¿onego o pedofiliê biskupa
Wesoùowskiego przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ i robi sobie kpiny w ¿ywe oczy
szydz¹c z krzywdy dzieci:

"...czujê siê w obowi¹zku, by wzi¹ã na siebie to caùe zùo, jakie popeùnili niektórzy
kapùani – a byùo ich doœã sporo, choã nie w proporcji do caùoœci – i z tym ciê¿arem na
barkach prosiã o przebaczenie zùa, jakie oni wyrz¹dzili nadu¿yciami seksualnymi
wobec dzieci. Koœcióù jest œwiadom tej krzywdy. To zùo osobiste i moralne nale¿y do
nich, ale jako ludzi Koœcioùa. A my nie chcemy cofaã siê w tym, co dotyczy traktowania
tego problemu i nakùadania nale¿nych sankcji. Przeciwnie, uwa¿am, ¿e powinniœmy
byã tu bardzo surowi. Z dzieãmi nie ma ¿artów!”.


Obroñcy dzieci u Ojca Úwiêtego: zapowiedê surowego traktowania
pedofilii w Koœciele oraz potêpienie ideologicznych
eksperymentów edukacyjnych
pl.radiovaticana.va

http://sowa.quicksnake.org/Church-religion/Miedzy-nami-ciotami-Monsignore-
FO213-Kosciol-pod-reka-posoborowych-pedalow-20130718-ZECh-von-Stefan-
Kosiewski-ZR
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF