You are on page 1of 11

Pla anual: TAC-CINEMA

1
OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

1.1 MANTENIMENT en estat òptim d’ús Coordinador TAC


1
- de les aules - dels ordinadors en xarxa
Possibilitar l’ús i
- del maquinari - de les connexions i programari
la integració dels
equipaments TAC- • Resolució de conflictes derivats dels propis
cinema en una Coordinador TAC
equipaments, perifèrics, fungibles, programari i dels usos
xarxa i donar-los inadequats que els usuaris pugin donar.
la màxima • Ampliació i millora d’equipaments
rendibilitat Comissió TAC-
• Aula de cinquè: 1 ordinador CINEMA
• Aula d’acollida: 0/1 ordinador
• Biblioteca: Pantalla tàctil i home cinema
• Gimnàs: canó especial i plataforma de canó Permanent
• Sala professors: 1 ordinador
• Aula infantil i aules: Substitució de CRT per TFT
• Aules: 3/6 Substitució d’ordinadors vells per nous
• Cicles: 0/2 ordinadors WIFI
• Aula info: un canó i pantalla/ home cinema
• Secretari: un portàtil
• Portàtil multimèdia auxiliar per canó sala profes
• SAIS: 2, a Sala de professors i a música
• WIFI: 2 punts d'accés N a música i acollida
• Taules especials per les aules (amb rodes i amb
allargament de cable elèctric)
Pla anual: TAC-CINEMA
2

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

1
Possibilitar l’ús i la 1.2 Establir HORARIS d’ús mínims
integració de… Es tracta de garantir la màxima ocupació de les aules i dels
equips en xarxa pel conjunt de la comunitat educativa:
alumnes, mestres, pares, activitats extraescolars i personal
no docent. • Comissió TAC-
CINEMA Permanent,
1.2.1 Alumnes: • Mestres, pares i immediata i
educadors flexible
1.2.1.1 Aula d’informàtica (CM-CS):
d’activitats
• una sessió mínima setmanal de TIC per cada grup extraescolars que
• una sessió mínima setmanal d’anglès per cada usin els
grup de primària equipaments

1.2.1.2 Aula TIC EI-CI : en grups fins a 16 alumnes


d'EI i CI, setmanal
1.2.1.3 Aula CIÈNCIES, BIBLIOTECA, GIMNÀS I
MÚSICA: sota demanda
1.2.2 Mestres: sempre que els convingui
1.2.3 Comunitat escolar (pares, personal no docent i ex-
alumnes): dins d’un horari i amb uns usos
autoritzats pel consell escolar i supervisats per la
Comissió TAC-CINEMA
Pla anual: TAC-CINEMA
3

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

1.3 Donar suport de tota mena a la tasca educativa o professional


del professorat:
• escanejats,
• impressions, Permanent
1 • Comissió TAC- ,
Possibilitar l’ús i la • baixar aportacions d’internet,
CINEMA immediata i
integració de… • suport a l’ús del correu electrònic i internet, flexible
• recerca documental en enciclopèdies interactives,
recomanacions d'us de CD Roms i programes específics
• cerca, selecció de materials cinematogràfic i audiovisual.
Pla anual: TAC-CINEMA
4

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

2.1Formació i tutorització permanent del professorat, a partir de tres • Coordinador TAC Permanent
eixos • Comissió TAC-
• Curs LES TIC A L’AULA CINEMA
• Assistència permanent sota demanda
• Vertebració i dinamització de les TAC en el centre a
partir de la Comissió TAC-CINEMA

La formació permanent té aquests objectius


2.1.1 Aprendre els usos i metodologies dels ordinadors d’aula.
2.1.2 Informar sobre els nous equipaments i iniciar-los en el seu
2. ús
2.1.3 Informar sobre el programari nou i iniciar-los en el seu ús
Fer operatiu i
2.1.4 Explicar i assimilar la Normativa i protocols d’ús d’aules i
dinamitzar l’ús de d’equips
les TAC entre el 2.1.5 Repassar usos, funcions i prestacions habituals del
professorat programari i del maquinari
2.1.6 Aprofundir en l’ús curricular de les TAC
2.1.7 Donar a conèixer la varietat de recursos que es troben
instal·lats, en CD i a internet
2.1.8 Manteniment; nocions bàsiques d’usuari, creació del
manual de supervivència
2.1.9 Planificació de les actuacions a fer a mitjà i llarg termini
2.1.10 Recollida de demandes de reforç curricular fetes per àrees,
nivells o cicles específics
Pla anual: TAC-CINEMA
5

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

3.1 Recollir les necessitats de reforç de • Coordinador TAC Anual


--les àrees de cada nivell, especialment les instrumentals • Comissió TAC-
--cada alumne segons el seu nivell i ritme d’aprenentatge, tenint cura CINEMA
sobretot dels alumnes amb necessitats educatives especials, acollida i
d’altres casos específics. • Mestres

3.2 En funció d’aquest criteris es definiran per cada necessitat diverses


activitats i recursos de programari i de web
3
Reforçar els
aprenentatges
curriculars de cada
àrea i nivell amb la
realització
d’activitats i
aprenentatges amb
suport TAC

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ


Pla anual: TAC-CINEMA
6
• Educació Infantil:
• Destreses amb programari de dibuix • Coordinador TAC
• Destreses amb el ratolí i el teclat • Comissió TAC- Anual
• Processament de textos amb processador de textos adaptat CINEMA
• PROJECTE ELISENDA • els mestres que usin
l’aula amb alumnes
• Iniciació a l’educació cinematogràfica i audiovisual
• Cicle Inicial
• Destreses amb programari de dibuix.
• Destreses amb el ratolí i teclat
• Cerca d’informació visual a Internet
• Introducció al processament de textos
• PROJECTE ELISENDA (correu electrònic)
4 • Treball telemàtic (a definir)
Assolir competències • Educació cinematogràfica i audiovisual
adients a cada cicle
educatiu sobre l’ús de
maquinari i programari • Cicle Mitjà
TAC i Cinema
• Destreses amb programari de dibuix i (si pot ser) programa de
presentacions
• Destreses amb el ratolí, teclat, impressora, escàner
• Funcions del processador de textos
• Web, Imatge i processador
• PROJECTE ELISENDA
• Introducció al correu electrònic individual
• Creació de contes: El petit escriptor
• Navegació i destreses: cerca general guiada, copiar i desar,
hiperenciclopèdies, imatges, portals infantils oi jocs on line,
cerques del tresor, webquests
• Iniciació als blogs.
• Treball telemàtic
Pla anual: TAC-CINEMA
7
AVALUAC
OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES IÓ

• Cicle Superior
• Destreses amb programari de dibuix
• Introducció al tractament de las imatge:
• Processament de textos: configurar estils, fonts, paràgrafs;
inserció d'imatges i objectes, capçaleres i peus, títols
• Correu electrònic individual
• Internet: cerca general, guiada, hiperenciclopèdies,
imatges, portals infantils oi jocs on line, cerques del tresor,
4 webquests
Assolir competències • Destreses de navegació: cerca general i en enciclopèdies i • Coordinador TAC
adients a cada cicle directoris, copia i enganxa
• Comissió TAC-CINEMA Anual
educatiu sobre l’ús de • Destreses amb el ratolí, teclat, impressora i escàner
maquinari i programari • els mestres que usin l’aula
informàtic . • Edició de vídeo digital i tractament d’imatge / amb alumnes
presentacions
• Treball telemàtic:
• Ús de la càmera de fotos i de la gravadora de vídeo
digitals.
• Ús d’internet per a la preparació de sortides: INFORMACIÓ
DEL LLOC, ITINERARI,…
• Creació de cartells, separadors, portades…
• Blogs
Pla anual: TAC-CINEMA
8

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

• Reforma permanent de la web interna de l’escola i


manteniment posterior, per transformar-la en eina útil per
a la comunitat: informació, programari, activitats, serveis
(correu, xat, cercador, enllaços),
• Replantejament de la utilitat i usos de la web externa de
l’escola
5 • Intentar l’establiment de l’administració remota de les
Definir la web com unitats compartides del servidor • Coordinador TAC
una eina interna i • Interrelacionar la web amb l’edició d’imatge digital • Comissió TAC-CINEMA
externa de l’escola en Permanent
• Interactuació de la web amb les activitats de cada cicle:
funció de les
necessitats reals del mostra del que fan en les diverses àrees i en diferents
centre moments de l’any
• Valorar l’ús de la imatge personal en usos escolars,
internet, etc
• Sol·licitar a les famílies l’autorització per l’ús del dret
d’imatges dels seus fills per a usos escolars, per a tot el
temps d’escolarització en el centre, amb l’opció de
manifestar-se en contra per e4scrit en qualsevol moment.
Pla anual: TAC-CINEMA
9

OBJECTIUS ACTUACIONS CONTINGUTS RESPONSABLES AVALUACIÓ

6
Emprar el cinema i
vertebrar la • Establir continguts i filmografia per tal de realitzar entre 4 i
visualització de 6 sessions de cinema per cada cicle al gimnàs, amb
pel·lícules de tota treball a priori i a posteriori a les àrees de llengua, religió, • Coordinador TAC
mena per treballar ètica de forma permanent i, si s’escau, en qualsevol altra • Comissió TAC-CINEMA
el llenguatge àrea relacionada amb cada projecció • els mestres que usin l’aula Trimestral
cinematogràfic, • Educar per assolir un visionat respectuós amb la resta de amb alumnes
reforçar els públic, prèviament i posteriorment a cada projecció.
aprenentatges • Donar suport tècnic, aconseguir pel·lícules i documentals
curriculars i donar sota demanda de necessitats específiques d’àrees o
suport a una cicles.
educació en valors
Pla anual: TAC-CINEMA
1

Revisió d’aquest pla i establiment d’un nou pla a mitjà termini


INTEGRACIÓ DE LES TAC EN EL PROCÈS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE
Aquest pla ha estat aprovat en el claustre de professors celebrat el 22-9-03 i haurà de ser desenvolupat pel
conjunt de l’escola amb la coordinació dels coordinadors d’informàtica i d’audiovisuals
Caldrà una revisió anual d’aquest pla i una adequació del pla anual de cada curs a les propostes que quedin
fixades:

Objectiu general:
Usar les TIC i els MAV com a recurs quotidià i constant en el desenvolupament del currículum de
l’alumnat, par a la qual cosa es fa necessari una quantitat i distribució física de maquinari, una
connectivitat e la xarxa en qualsevol lloc del centre

ASSOLIT
CONTEXT: OBJECTIUS DEL PLA ANUAL DEL CURS 04-05
06-07

1. Possibilitar l’ús i la integració dels equipaments informàtics i els MAV en una xarxa amb 90 %
subxarxes de caire educatiu i en una subxarxa de direcció per a usos administratius Continu
2. Fer operatiu i dinamitzar l’ús de les TIC i els MAV entre el professorat Continu
3. Reforçar els aprenentatges curriculars de cada àrea i nivell i les activitats relacionades amb …
el Projecte d’Acció Tutorial, amb la realització d’activitats i aprenentatges amb suport MAV i ..
TIC

4. Assolir competències adients a cada cicle educatiu sobre l’ús de maquinari i programari
informàtic mitjans audiovisuals Sí
5. Definir la web com una eina interna i externa de l’escola en funció de les necessitats reals NO
del centre Sí
6. Realitzar un treball final de caire globalitzador per tal d’aplicar les diferents destreses
apreses durant l’any
Pla anual: TAC-CINEMA
ESTRUCTURA INICIAL DE LA XARXA 2008-09 11

Aula d’informàtica Aules AULA ACOLLIDA

router 15 ordinadors Switch 4A, p3


5 ordinadors Scanner

Switch,
Educació especial Switch Impres. Laser color
Punt d’accès g i
hub secundari Switch EE CM-CS
2 ordinadors
AULA INFANTIL
26 ordinadors IMP. LASER COLOR
16 ordinadors switch
IMP. LASER COLOR
Biblioteca Canó
SCANNER Ordinador AULA MÚSICA
switch
5 ordinadors switch
DIRECCIÓ I SECRETARIA HOME CINEMA canó
SERVIDOR
Ordinadors
VHS
Direcció switch (2)
Imp. Laser color Cap d’estudis (portàtil)
Brother
LABORATORI
CONSERGE Sala de professors
IMP. LASER COLOR 4 ordinadors switch
ordinador 3 ordinadors
switch
PANTALLA LCD DVD
SCANNER (2) switch /switch wifi n
FOTOCOPIADORA COLOR 42” VHS