மஹாபாரத

ைன

ேவ

எ தைன ேப
சி தி ேத
பா

,

அத

கைதக

நள

ஆனா

தைல

நிைன ேப

அதி

ெதாடராக
ேசன

.

தா

அத

பற

ஆர ப

அ த

,

பா திர

மிக

கிேன
வா .

மா ேட

ைகய

ெதாட

தமி

தா க

வாசி க

.

ேக

தாேன

ெச

நா
ேபா

கைள

யா

ஏ படவ

.
ைல.

ற ஏ க

.

பய .
.

மா வா

கி

ேச

ேத

உண

.

ெசல

கைடய

அறிய

காக

யவ


தி

பற

வா

தி

1

டா .
'

ப க தி
ப க

இட

கிறதா


ேத

க தா

எ தைன

ேதா

ெசா

றிய
20

என

ெத யா

வா

கி

தானா

இ ேபா

இத

ேபாகிறா க

தா

பா க
கி

(

) அ

இ ப

.ேசாைவ

. ஏ

லிய

தா

எ ப

இலவசமாக

.

தம
ெத

)

ைல.

றா

பா களா?

தி

ெசா

ைற இைத

பலன

தி

.

வதி

ேவ

சம

உ ச ைத

ெமாழிெபய
.

.

ெத

கிைள
.

இத

இைளய தைல

. என

ேப

கைதய

கேவ

வ ைலய

லேவ

அைவ

தவ

தக

.

என

ஆசி ய

தமி

மைறய

லா

.

.

9
வ த

கைள

ேவ

பதி பாக
,

நிைன க

ெபா கிஷ

ேமாக

கில ெமாழி

ைல.

அ ப க

.

மான

. ஏேதா ேதட

கிசா

அள

கில

,

'ஆகா!

மா ேடா

" ஆ

2222

தனேவ. இன வ

என

.ேசா
தா


றா

ைமயான

ஆர ப

மஹாபாரத

ைலேய

என

வ த

"மஹாபாரத

லா

யா

எ தைன

ைல,

.

மஹாபாரத

ட ெந

அ தைன

வள

ெசா

ைன

தி

றி ப

நிைன க நிைன க ேகாபமாக வ த

மகாபாரத
பற

, இ

ட ைத உண

இ ப ேய

. ஒ

,

ெச

ஞான

"எ

ேபாெத

(இ

''

.

இ ேபா

ேசர ஆர ப த

றி

தேர

ெபய

எ ப

தமாகிவ

A4

நா

ெச

"நலா

.

தா

இலவசமாக

எ ட

ெவ

அ ப பா. இன எ த ஒ

.

Sacredtexts வைல தள தி

மா

தியாச

ஆ ச ய ப டா .

னா .

,

வார தி

ப றி நா

ைமயான

வ த

கைதக

என

பர

.

ஆனா

கைத

ேயாசி கேவ

அைத

ேத

த ைத

த ைதய ட

நா

ேட

திய மஹாபாரத

பண
தக

கிவ

மா

.

ெத கிறேத"

லி அவ கள

கிற

ேவார தி

ேப

பள சி ட
வா

தாயா . என

ெகா

நா

பா. வள த ப ற

ைககள

நிைன க ஆர

ேக க

வள

ெசா

வாரசியமாகேவ

இ ப ய

அைத

ேக ேட

ளமா

.ேசா அவ க

.

கிைட த

ெச

அதிகமாக

ைககள

ேநாப

தா
ேதா

.500/-,

ெபய

ேவ

கைதக

பல

வா . 'ஆகா! வ யாச பாரத

. எ

உன

,

.

பா"

மஹாபாரத தி

ஆர ப

மிதமாக

ெஜ

.

' வ

.

டா

.

சில

வாதிட

ேபாக,

கைள

இ ப

ெத

தி

பார தி

ராஜாஜி எ

தக

ேட

.500/-

ேக ேட

, ைமய லா

நிைன ேத

ேத

ேய

கிவ

,

நிைன ேத

. அதி

அட

மஹாபாரத தி

இ த

ெதாட

ற உண

கேம

அ த
அ ப

ெதாட

,

தாயா ட
றா

ெதாட

கவ

ேவ

கைள

.

தக கைடய

.

ைலேய' எ

அைத

தக

கா

யவ

ேபா

ைமயான

கிட த

ேத

.வ .

ேகா

நா

வா

அவ க

ப தி ைக
சீ


ஆக,

வ யாச

இ த

ைகைய

வசன

ைற. அ த
கா

ப தி

ேவ

ஆனா

த ைத

ப க

ஆர ப

தவ

நா

ைல.

கிைட

ெசலவ ட

ெகா

'

ெப

ஆ வமாக

கி

கைள

கிற

வட

டன.

ெசா

இர

. வ ைல

தாய ட

லா

தா


.

வ த

ஒ ஜின

கிழைமயானா

வா க

தி ெர

.வ .

அ த

ப தி

ஞாய
ேபா

லா

.

கைத

றா க

வள

மஹாபாரத தி

.

அ ேபாெத

.

மஹாபாரத

கி
ேபா

தா

லா

கிேன

,

பற

களாகேவ

ேசா.

க ெபன ய
.

வள

.

கிைட கவ

வ ள பர

நிைன கிேற

தா

என

ேபாெத

எ ேபா

அ ஜூன

அலய

ணா!

டா

,

தக

ெவள ய

நிைன ேப

ேத ேன

அைத ப

ேட

பா
ெதாட

ம ,

என

ேக க ெதாட

ேபா

இர

''

மாக

ள கி

அைத
'

,

ெப ற

ைல இ தியாக

அ ெதாடைர
.

ேயாதன

வா

லா

வழிேய இ

ேப கிற

திய

னடா இ தவார

ேச

வா

தக

மஹாபாரத

அ ேபாெத

. 'ேச! எ
ேபாய

பண ைத வா

அவ கேள
ேப கிற

வாராவார

கிைட

னடா

ேசா

இர

"க

லா

கைதயா?'

ேத

லிேய

'எ

த ஷன

தாேன, ேவ

ஆகேவ

ெதாட

.

ஆர ப

தா

அ ேபாெத

வ த

ெசா

தா .

மய லா

ள இைளய

ஆர ப

"மஹாபாரத

தா

பா க

கைத

.


வா .

சலாக

தா

பா

இளவயதி

வள

எத ெக

என

ள மஹாபாரத

கமா

ெசா
.

நா

மஹாபாரத

ெசயைல

என

கைதக

தமி

.

தா

.

கைத

எ தைன ேப

எத ெக

,

எைத

.

, த ேபா

ைறய ன

கவைல

,

மி பாக இ

காவ ய

கைள மா றிய
கைத கள

கிைள

கைதய
பர

மன தனா கிய

மன

.

ெதாடராக

ெத யா
.

.

தமி ,

சி றறி

http://mahabharatham.arasan.info

யவைர

மஹாபாரத ைத

ெமாழிெபய
ெச

தி

கிேற

ெத யவ
ஆர ப

ப லி

கிேற

ெப யவ க

தி

1

ெச

கிேற

ெப ய

பாமர

தா

இலவசமாக

.

தி

,


பத காக

ட தி

பதி ப
கிேற

கவன

. இன தா

னைன

ப ைழய

ெமாழிெபய
மா எ


வள

, மஹாபாரத அறிஞ க

அ ப ேய த

. நா

ேவ

இ த

ய ேவ

மா
ேபா

.

வ ைளயா டாக
தி

ேவ

கா

பாமர க
ெகா

ெதாட

கில

னா
பார ைத

ேக காத க

ைனவ ட

ெத


"ந


மா ற


பரம

.

ஆளாடா?" எ

.

ைல.
கிேற

தமி

கிேற
ெச

காக

. ஆதிப வ
ேத

மா

.

அைத

ெமாழிெபய

ேயாசி ேத

. ேவ

. இன வ

ெகா

டா

திகள

ெமாழி ெபய

ெமாழிெபய

க ேவ


.

றி!
- ெச.அ

மஹாபாரத

ெச

வ ேபரரச
admin@arasan.info

2

http://mahabharatham.arasan.info

ைநமிசார

ய தி

- ப

தி 1

! ஆ

தி 1

தி க ப

சர

ெசா

ராண

வதி

கள

ேதவ ைய

உ ச

வண

க பட

சிற த

கி,

ஞான

ெகா

ட,

நா

ெக

உ கா

தி

த,

னட க

மகவாதிக
ேக

கர
ேன ற

அவ கள

கி,

வ சா

,எ

மக

, தன ெகன ஒ

ேலா

அம

வ வாத ைத

ெசௗதிேய, ந

தப

வ கினா .
கி

லவரான

ெப ய

கிய

ேக றப

அம

ெசௗதி

ெக

வ ராக!'' எ

அ த

ேக க ப ட ேக

பதிலள

னா , ``ப

ஜனேமஜய

ைவபாயனரா

ன தமான,

ி தி

நட திய

இய ற ப ட

கைள

என

ஒள வ

மாைவ


உய

கடைமகைள

,

கைள தி

.

தி

தவ க

பவ க

ெசய

லாப

ெசா

ெப
கைள

ேபா

பற

,

ப சாச

.

ஓ!

ெசா

மி

ேதா

ெசா

னா ,
தலி

மஹாபாரத

, அத

பற

பர

அரச

ெசா


ஆகியன
ெத

,

பற

பர

,
, இர

சியாக
இ ப

,

கால
ேதா

. அத

,

ச ய க

,


ஞான

றினா க
ெசா

,

_பக

ேய உ

ன தமான
,

,

ேச

றின.

பல
.

மாத
தஒ

ந ,

க தி

மன த


நா

வாகின.

,

3

.

, ப

ஆகாய

றினா க

,


,

மா,

ப டா . அத

மக

ேதா

ெதாட

னவ க
,

ைமஒள

தக ப

ஆதி ய க

,

,ப ச

த அைன

,

.அ

அ த

.

ைடய லி
ெவள

னக

,

யமா

வான

பரேம

கா

ளா

லா உய கள

ேதா

அத

மி,

,

ப ைறநா க

னவ

`ெப
இய ற ப

ெகா
தி


கைதகைள

மா?''

ைவபாயணரா

ெகா

யக க
.

ேதவ க

,

றினா க

ப ரஜாபதிக

இர ைடய க

,

,

மகாதி

> ெப

, த

கள

லைம

மன

, வசி

, த

,

அ வன

; ஆனா

னவ க
வவ

ப ரேசத க

ஆசி
ேபா

கள

வ வ

லாம

. அ

யரச

ப திெயா
, ம

லக

வ உைரயாட

.அ

தா

. இ த வரலா

அ த

.

அதாவ

தவ க

லவா? அ

,

இ த

பைட பைட பான, ஒ

வான

ஆர ப தி

கிறா க

, அ

பர

கிய

அைத

ளள

த களா

ளட கிய

ப ரஜாபதியான <

கள

பற

ெவா

கைள

சில

உய ப ற பாள கள ட

ஒள ய

த ேபா
ைட உ

.

உலக

ைத

ெசா

,

வா க

.

வரலா ைற

,

, மன த ெத

கமாக

,

.

ைடய

பற

யைன

கைள

னவ

ெப ய

அட

.

; கட

தவ கேள!

உலக

ம யாைத
ெசா

அள

அம

டவ
அத

வ ேத

றவ க

உண

னட க

ன கள

னத

,

,

,இ

தவ

கிய

ப ற பாள களா

கள னா

பவ க . ெப

ப ற பா

பர

கிேற

ெகா
உலக

ஞான தி

ழ ப

உைர தா . அைத

ெச

ேபா

தியாக

ன த ெந

ராண

சக

ஆவலி

கள

அட

நதிக

ன வ கேள! ந

பர

ெப

இ த

மைன

ன தமான

இ த

கிறா க

வரலா ைற உலக தி

இ த

தியாசமான,

ெகௗரவ_பா

சம தப

பா

உய

,

மதி க ப

ஓ ெப

ணய

பயண

கி

கைதக

பாயண

பல

,

நைடெப ற

யாக தி

ஆ ச யமான

மிக

மகனான அரச

நாக

மஹாபாரத ைத ைவச
இட

பய

பர

பழைமயானவ ,

ைவ வண

தி

அலசி ஆராய ப ட

ெசௗதி ெசா

ேக

வவ

இற

லாத

வ யாச

இ ெபா

உண

ப டா .

லவ க

அறி

தவறறியா,

.

ஆதியானவ ,

சில

.

வ பரமாக

வா

கிேற

ேபாகிேற

அறிய ப ட

ன வ கள

அவ கள

நாக

ஆவலா

,பற

வண


.

ம றவ க

றா .

வரலா ைற

ேலா

ஜி

`பல

சி தைனகைள நா

பல

லா

மதி க ப

ஏ கனேவ

தாமைர க

பாயண
கி அவ

ஜனேமஜயன

லாதவராகிய வ

ப ரபலமாக

னவ

கிற , எ

னா

கிேற

தா .

, ஒ

``ஓ

ட தி

தர

கள

.'

லா,

வண

ைவச

.

ன த பைட பான, பாரத

அ த

ஈசானைன

மா றமி

வ க

ேலாமஹ சன

க ப ட ஆசன தி

கால ைத கழி த ? ெசா

ேப சி

ெத

அவ கைள

தா .

பயண கைள

அ த

வண

அறியா

அவைர

ெசௗதி,

பற

ைறய

கிேறா

கள

ேவத

அரச

க ப ட

நா

ெசௗதி ெசா

அழகான

வரேவ க ப ட
றி

. அழகான

கள

க டைள கிண

அைழ க ப

ெகா

அ த

.

ஆ வ தி

ச யான

மன த களா

ெசௗதிய

கினா

ெசௗதிய

வரேவ றன .

ெகா

,

ராண

ராண

நா

,

னக ேத

ன ைலய ேலேய,

ட யாக தி

தி

ளட கி, ம ற சா திர
க ப

வவ

அ த

ைவபாயண

யாக தி

ன வ கைள

னவ ,

மதி
ெப

ேவத

, ம ற

வவ

சாைர

கைள ேம ெகா

ெப

வ ணைனகைள

12 வ

க னமான வ ரத

இய ற ப

ெதள வாக

லபதி''

``

ெப

இட

ன தமான பைட

கைள

மகனான

, ைநமிச வன தி

அைழ க ப ட ெசௗனக

ெஜய

``ெசௗதி''

அைழ க ப ட ேலாமஹ ஷன

உ ரசிரவ

கிய,

.

தன ெகன

,

ெமாழிய

சிற த நர நாராயண கைள

ன களா

உைரநைடகள ேலேய

தியாசமான, அேத ேநர தி

அட
ம கள

, பர ம

ரசி க ப ட,

ேதவ களா

ெசௗதி | ஆதிப வ

http://mahabharatham.arasan.info

,

இ த

ட தி

காண ப

லா

,

ப க

பைட க ப ட அைசவன_அைசயாதன ஆகியன இ த
உலக தி
அழி


அத

.

அைன

பற

கால தி

கி

தி

மக

வா

வ வா

ேதவவ ரத

,

மக

அவ
சஹ

ரேஜாதி,

ெப றன .
ம க

ெவா

வா

ரேஜாதி


அரச

யயாதி,

,

ண றதாகிவ
ெகா
, வ

ஞான

ெபா

, இ

வள க

,

வரலா

என

.

வ யாச

னவ

ெபா

இ த

சில
கி

கி

றன .

சில

கி

றன .

கி

வரலா ைற

வா

இ த ெப

அள
ஹிர
வல

கி

வ ரத

,

க ப

ப ைத

த வ யாச
,


வவ

வதி

பதி

ைக

பராசர

அறி

வா

, அைத எ ப

பா

அவ

மா,

பட

உம

ஆ ச ய

கி

மஹாபாரத

நி

றா . ப ர

ன!
பராக.''


றா .

``ஓ


!''

ளட

தியள
ெகா

லிவ

நிைறய
ெசா கைள

கிேற

.''

ள ப ட

ெகா

,

தினாெலாழிய,


ெசா

தராக

ெகா

வைத நி

ெசா


வதா

``ஏதாவ

வ யாச

நா

தாண
ெசா

பைட

கி,
ேய!

றா .

பத ைதேயா

தாண நி கா
தன

.'' எ

ேவகமாக

றா .

,ந எ

மா

ப த கள

பாரத ைத,

``என

கட

பர

கேணசைர

வழிகா

த ேவ

,

ைதையேயா

க னமான

அைழ க ப டவைர வ யாச

அவைர வண

கள

அ த

இைடய ேடேய

வ த அவ

ேற

கேணச , வ யாச

உம

.'' எ

தயாரானா .

தா .
யக ப

நா

,

கேணச

ஆசன

லவ க
.

அக றி,

கன

``ஓ

க னமாக இ

னவ க

ஆன

லிவ

றினா . வ யாச

ண தி

கிேற

தபற

தா .

தைடகைள

கேணச

தா

ெசா

கைள நிைறேவ

நி காம

வ யாச

, அவ

கி

,

ைம

தியான

ப னா . வ யாச

இைத ேக ட

ைவபாயன வ யாச

ள வ

வண

மார

தி

லந எ

பா களா

மா டா க

வ க

ைதக

ெகாண வ

கேணசைர

ல ெசா

ெத

நிகரான

ைமகளா

அவ ைற

னா , ``இ ப

தா .

கன

னத

சி தி தா . ப ர

ப ர மாைவ

இ த

பைட

பட

ெசா

தவ தா

பற

,

வ க வா

ெவள

வத

ெகா

என

சிற

களா

ஆசன

அைத

,

ன வ கள

உம

உடேன ேதா

மாக

ன . ஆகேவ, அைவ பா க

தியான

காக

ெமாழிக

றா .

தன

றன . சில

,

ைல.''

வ க த

ெத

.

,

லாவ ைற

கி

. உம

கள

ெசௗதி ெசா

அதிலி

ெத

,


,

ெப

கிேற

.

,

கா

அைத எ

,

னேர.

ெசா

வலக

ப ைத

றன . சில

அத

ன வைர மன

ழஇ

கி

கிைண தா .

ெச

,

,

ணய
,

,

,

உம

ெத

,

காண வ

``த

அைழ க பட

தா . எைத

பாரத ைத

வ ணைனைய

வ யாச

இைவ

இ த
பாரா

,

,

, த ம சா திர


நா

ஆனா

.

க ப

எம

வ வரமாக

ப ராமண க

ெகா

த பர

சீ ட க

அைட

றன . சில

சில

மார

னா

, பய ,

வைகக

பற

நகர

நிைற த ெமாழிகளா

ராண தி

அள

காக ப

கைள அலசி பா

ஞான

உ ச

றன .

ச யவதி
ேவத

,

றன.

த கள

ைவ

வள

கி

கள

தவ களாக இ

ஞாபக

மா ெசா
ன ைலய

ப ைத

திக

,

பாரத ைத

கைத காக ப

கிேற

ஞான ைத

றன. மன தன

ஞான ைத

த ம திர

திறைமவா

<அற

கி

,

.

,

ராண

,

மைலக

,

வ தமான

தைர இ த உலக தி

பர

_ ேவத

, காம

இ த

வ வ

.

ச திவா

ெத

கி

நாக க

ப ரதிபலி தி

கிேற

வய

வ சா திர
இட

பல

வரலா

,

, ஆதியா மா, நியாய சா திர

வானவ

,

கைல,

அவ ைற

கமாக
ேத

ெப

பட

, ம

பல

வ யாச

கி வ

, அ

, ெபா

அட

கி

வா

.

கைள

, அழி

வ திக

, வானவ , மன த

ன தமான

திர

, ந ச திர

,ம

மன த கள

வ தன .

_ த ம

அைன

,

ேவத

மதி க ப

தக

நதிக

.

>. அற

பல

, ய

கான

, கிரகண

கடைமக

, கால

லாைம,

,

ேபா

வ தன .

ள க னமான

ேயாக

மாணவன


கிைண தி

சா திர

நதிக

வ யாச ,
னா

கள

ராண

,

,

பா பத த ம

,

வ ண

உ ச

ம க

தா

அவ க

மட

உபநிஷத

,

மக

, ச ேதாஷ

பற

மதி க ப

கள

ப மாண

சாம, யஜூ

ப தாய ர

ஆகிேயா

வ ைசய

,

ம கைள

,

, அ

இதி

,

கிரக

சதேஜாதி,

மட

ச ததிய ன

ண றவ களாகி

அவன

நிைறய

மக

நா

வவ ரத

தசேஜாதி,

வா

ச திரன
ேநா

கிேற
,

தா . அத

வ கப ர மாேவ! எ

ேவத

கால
,

ெகௗரவ க

,

பைழய

தசேஜாதி

இ த

இவ கள

வள

சிகா, அ கா, பா

:

அைதவ ட

``ஓ ெத

தி

சட

,

அைதவ ட ப

னக

வவ

.

ப ரக பா

கா

ெச

இய ற ப

இதி

,

ழபாச ேதா

அமர

அைன ைத

மக

,

தன . இவ கள லி

பரத க

சதேஜாதி

,

சஹ


இைளயவ

அவன

மக

இ த
யா

,

கன க

மாவ ட

பாட

வாய ர

_

ரவ .
கள

பல

க ச கர

, ஆ மவ பவ , சவ தா,

பர

ச கர தி

ப தி
.

எ ப

.

இ த

ெமா த

கன

றனேவா அ ப

ேதவ க

கள

பைட க ப

அதனத
கா

,

ஆசன தி

னைக

கினா .

வத

க னமான

மா அவைர

4

http://mahabharatham.arasan.info

கைள

ேச

ஒ ப த தி
``என

<ெசௗதி

பா க
அள

ெத

ெத

கேணச

கன

தா

ட கள

, வ

ம கள
உதி

ெச

ப வ

பவ ப வ

ப வ

ஆர

ய ப வ

ப வ

ம ம

இைலக

;

;

மண

கிய

வேமத

ப வ

ஆசிரமவாசிக
ெமௗஸல

ப வ

மர

ேமக

கி

ெசௗதி ெதாட
ைவ மி

தா

கால தி

ைம த

பற

ெப றா .

அவர

அ த

அ த
பயண தி

தி

ெச

ெதாட
தன
ைவச
பண


ெகா

னட ைதகைள

,

மஹாபாரத

.

சாப

டவ க

பட

பா
ெகா
சில

,

5

ெசா

வைத
பா

.

தன
ேபான

.

வன

மைனவ மா க
அரவைண ப
மார கைள,

தரா

அ த

அவ

அவ கைள

``இவ க

ப க

,

கள

. இவ க

லி ஒ பைட

வ க

ெகௗரவ க

ேபாேத, ம க
அவ க

.

த ப

,

ைம த க

ப னா க


க ப

ட தா

கிைட த

அைவ

.'' எ

தி

தி

,

தி

மா

அ த

பா

ேபா

இவ க

பா

அறி
ஞான ைத

ரதி

இ திர

பல

திைள தி

யாம

ெகா

சேகாதர க

.

சீ ட க

, கா தா ய

தன

. தா

.

அ த

வ த பற

னவ க

அைழ

,

ைமகைள

ஆவா க

கா

அவ

ைம த க

சீ டனான

உைர

வா

ைம த க

ெகா
.

ெப றா க

கான திலி

நாகயாக தி

,

உைர தனவா
ெப

ழ ைதக

,

ேப

,

ெப ய

, பமேசன

ஆகிேயா

இர ைடய கைள அறி த அ த இ

.

வ யாச

டத

வா

.

ளஒ

காரணமாக

கிேற

றா

சாப தி

ல ச

பாக

காம தி

>,

தி

பரா கிரம தா

நிைற த

த மேதவைத,

பைட தா ;

தன

, மா

ைல

ெச

உைர தா .


கைள ேவ ைடயா

மைனவ க
,

வள

ட உலகி

ெசா

ஞான தா

ைமயா

அ த

ப ராமண க

உைரக

பர பைரய

பா

,

னவ

பார தைத

இ த

தன
கைள

மா

,

ட உலகி

தி

பா

கானக தி

, ெப

ேக

உ கா

பாயணைர
தா .

பற

தபற

தி

கி

ைக

ெபய களா

ஆய ரமாய ர

,

இைடெவள கள

தரா

ேவராவ .

<ேபறி

தாய

யன

கிைளக

மர தி

ேவ ைடயாட

.

ரா சத க

, ப ர மா, ப ராமண க

னவ க

றா .

இ த பாரத ைத இ த மா
ஜனேமஜய

கிேற


,

பாயண

அ த மர தி

நாரத

.

ேதவல

ைமயாக

ேந ைம

நா

ெகா த

ேப

ெப

வா

அ த மர தி

மார கள

பட

இ த

மா

பாரத ைத

ைமயைட த பழ
கி

ல ச

கிற

அ த

.

கள

ல ச

ைவச

ள கைள

பதினா

ல ச

அறிய ப

.

நா

, அ ஜூன

ெகா

க உைர தா , இ த மா

அ த மர தி

;

.

, தன

வ சி திரவ

;

பைட பாக

ள கைள

ேபா

தி
மர

சிற த

உத

தலா

கிற

சீ டரான

ெசா

சி;

வாபாயண , க

ெந

மார கைள

கமாக ெசா

மைனவ கள ட

வள

வத

இ ேபா

கி

,

நர

. ெமா த தி

வா

தலா

ப வ

ெப ய பழ

தி,

கிற

``நா

ப வ

மர தி

கள

திகைள

ெனா

ள கைள

,

ெசௗதியாகிய
ெச

அதி

க த வ ,

வ யாச

றன,

ெச

உைர தா ,

ஆகிேயா

ப வ

ஷிக

றனேவா அ ப

த ப

அ த

ேபா

;

; சா தி ப வ

மன த

,

ேராண

மல க

மதி க ப

உத

றன, ஆர

அத

பைட தா .

சீ ட க

அறிய ப

உைர தா ,

றன,
,

ப ைடைய

ேவத

ேபா

மக

ெச

அறி தி

ஐ ப

க ைத

தன

ல ச

ெகா

,

ேதவேலாக தி

ேதவ க

. வ ராட ப வ

அழியாத

ப வ

ப ராமண களா
பாரத

நிழ

ப வ

ல ச

உலக

அத

,

பைட தா .

ள க

பற

தன

உலக தி

; சபா ப வ

ேபா

கிைள;

ப வ

தி

அ கைள

பற

தய

கிைள கைதகைள

அத

பற

தா . அத

பதிைன

ெபௗேலாம

ேவ

உைடய

றன;

ேபா

மர தி

ஆகியன மர தி

ேபா

ேபா

ஆகியன

க ண

தலி

டவ கள

ம கள

கிறா .

ெப

ெகா

தா . அத

ெச

,

தி

உைர தா .
அ க

ெச

க த வேலாக தி

திைய

ப வ

அத

வவ

பைட ைப

அறிைவ

அ த

பா

,
தரா

நாலாய ர

ெமா த

கைள

வ ள கா

கிைளகைள

உ ேயாக ப வ

மன தன

மர ைத

திக

பாரத ைத

ெகா

நில

இத

வ ைதகைள

,

வழி

தி

கைள

ெகா

.

,

.
தன

ைமைய
,

வ யாச

,
கிறா .

வா ேதவன

இவ ைற

,

ைள அக றி, இய ைகைய,

பைட

அதிகார

அக

வ க த

ைமைய

ப ரதிபலி தி

ேந ைமைய

ெச

கா

லி மல
ராண

உலக ைத கா
இ த

.

வரலா

அறியாைம எ

தவ
, ெபா

ெத

வ யாச

கிற

இ த

.

பாரத

னவ

அற

கள

எ ப

பல

திற தி

அறியாைமைய

ேமா அ ப

மலர

, அ த ேநர தி

ெப

ெசய

ேயாசி பத

.

ேமா அ ப

ற ப

ேபா

வா வ யாச .

கைள

அேத

கைள இ

அறியாைம இ

ைள அக

,
சய

யா

ஒள ய ழ

எ ப

கைள பைட

இ பைட

,

. க னமான ெச

ெச

நிைல த

ைமயாக

எ டாய ர

>

ெகா

திய

னா .

,

பலரா

, அ த வரலா ைற தன

ஏ ப ெசா

ஆன த தி

வ க

பா
க தின .

http://mahabharatham.arasan.info

றன ; சில

றன .

ஆகிவ

அவ க

சில

பா

பா

டன, இைத எ ப

திைசய


ெத வ

ெத யாத ேதவ
அள

கின.

மகி

ப ரதிபலி க

ேவத


த தி

தியைட தி

இளவரச கள
ணநல
பற

கைள

சைபய
கி

ெவ

றா

தைலைம

ேபா

ேபா

ெப

ைண

கள

நா

) நட திய ராஜ

இளவரச க

வா ேதவன

ேலாைர

ஆகிேயார

ஜராச தைன
வ தா

ெசழி பைத
வ ைல
ெச

,

ேதாலாைடக
தைரவ
ெகா

லிய

, ர

.

டா

கவ

ைவக

கைள

றா

பமேசன

சி

எதி

க ப ட

தரா

பாச தா

பா

,

. அத

தி
பற

மஹாபாரத


தரா

, சில கால

ேயாதன
டவ க

பமி

.

ைகய

கா

றா க

ஜராச த

பமனா

ைல.

ேற என

ைல.

வன தி

ைகய

ைகய

ைல. எ

ேசவக

ெகா

ணைன

ெச

ந ப

ெதாட


ைல. எ

ேற

தய

சைப
என

சாதன

ெவ றிய

தா ட தி
திய

தா கேளா, அ

ெச

ப ேடேனா

ைகய

ெபா

பா

ராஜ ய

என

ைகய

ெவ றிய

ேக

தி
பல

ேற
மகத

டவ க

ந ப

ேற

ல ப டா

என

ைல. எ

த ப

ைல. எ

பா

தா

அவ

ஒ ைற ஆைடைய உ

க ப

ெவ றிய

ப ேடேனா

ெகா

ேற

ேற

தன

இ திரன

ேற என

கால தி

டாேனா

ைல. எ

வர ப டாேளா
ந ப

ப ேடேனா

ைகய

ேற

வாரைகய

ேதவைன மகி

ெவ றிய

ெவ றிய

6

நட தினா க

அவ

மத

தி

ேக

ப ேடேனா

ேதா க

ப ேடேனா

மாள ைகய
ந ப

திெரௗபதிய

கழி

ைணய

ெவ றிய

ைகய

தன

கி

ைகய

டவ

ைல.

ெச

ந ப

டவ கைள

, அ ஜுன

ைகய

ப ேடேனா அ
அர

வக

தா

பா

ந ப

அ ன

ேதா

அவ

ைண ெகா

ேக

ைம த க

அவனா

ந ப

பா

ந ப

மக

வ ைத

னன

ேக

ெவ றிய

என

.

ப திைரைய அ ஜுன

ேக

லாம

ஆட ச

திெரௗபதி தன

,

ைவ தி

தா

தா

இழிவாக

திர பாச தா

ெச

ன ைலய

இல ைக

ைல. எ

. அ த மாள ைகய

பா

வ க அ

ைல.

.

ெவ றிய

கவ

கபடமாக

தா
அரச க

யாக

ச யாக

தைத

டா

நா
பவ

ததா

ேத

டவ கள

ைல. கா தர ம

என

தி

ெபா

பா

கள

.

வ கின . என

ெவ றிய

ந ப

டாேல

ெச

லா

டவ

பா

ைன வய

வ ச

ேக

மயன

இட

ைகப

,

,

பா

ளா க ப டைத

என

.

கவைலேயா
தி

,

நைட

அவ

ன ைலய

ேயாதன

ெத வ

சில

.

ெபாறாைம

அவ கைள

அவ

தி ேபாைர

மைழைய

ேதாலாலான

ஆன மாள ைக

வா ேதவன

லா

ைளக

ெத

அ த

,க

சா

,

அ ர த ச

ண தி
காம

வ தி

, கா

ற வைக மா

ைல.

மி பைட தா

கவன

ெச

திைரக

ஆைடக

அவ

தன

ெபா

, நைகக

, இவ ைற எ


,

.

ேயாதன

.

>, யாைனக

, பமேசன

தி

.

தியாச

என

ைட

மகத நா

டவ க

, ெபா

ெம

டா

கவ

ைகவ
பர

<மா

ஆைடக

தா

டா

த க க

ேக

,

பா

.

(தன

றா

வ ர தா

அழி

ராஜ ய யாக ைத ெதாட
யாக தி

அரச

ெவ

ஆேலாசைனகைள

அ ஜுன

. தன

ய யாக தி காக அ

சா திர

ேபாைர

ைகப

.

ைளகள ட

திைய

கைள நிைன

ெகா

நா

.

தா ட தி

யைன

கலா

ைளகள ட

வத

ேயாதன

.

சயைன அைழ

ெகா

ற ெக ட ெச

ெசய

ஞான

.

ேதா க

லாலிக

கள

வைத ேக

யவ

ெவ

ப டா

ற கண

நைக

ய வர தி

னய

ெபாறாைம ெகா

நிைற த

அ த

.

ேயாதன

ம ற

என

தன .

அவ ைறெய

அைனவ

அரச க

எதி கைள அட கினா

திய

பண வ

மகி
,

ேபா

,

, மிக சிற த வ

மதி தன .

தா க

ேக

ைன

நா

ேராண , கி

நிைன காம

வைரெயா

ெஜய

, பற

லவ

ெசா

எ த

வய
அ ஜுன

. அதிலி

அவைன

ம க

க னமான

,

ைண

க றன .

ரன

வ ர தி

தன .

நா

ேகேய

தி

பைத

,

ைல,

.

தா

``ந

சா திர


ம ,

ப றி

உைர தா

.

சகாேதவ கள

பா

தன .

அைனவ

,

ம க

ர , ப

தகவைல

சலி பைட

தைலய டவ

நட கிற

. வ

டவ க
தரா

க ண

ச த

வா

தி

இ த

. ேகாப தி
அவ

தா

தா

``பா

இ த

அவ கள

,

அ ஜுனன

,

அட க தி

மனநிைறைவ

காண

ஆகிேயாைர

மதி க ப டன .

லாம

தி ய க

நட தன.

டவ க

ஆனா

.

வா ேதவ

.

ப ர சைனய

வழிவ

ேமள

க ப ட

ஆ திரமைட தா

ைகய

ேலாரா

கிய மன த க

தி

,

அள

பா

,

அவ க

மண

ைமைய

பலவ ைற

சலி டன .

ைண

. ந

கி, த

ேதவேலாக ைத எ

எ த

! அவ க

பவ

லா

மா

ள தி

அறி

வ க உண தலா

ேக ட

சி ெவ

ெத வ

. ெத

இளவரச க

ஆ ச ய

தா

றன . எ

ஒலி, வ

ெபாழி த

ழ ப

!''

த கள

கன ெரன

மைழ

ப ைத ஏ கிேறா

வரேவ

வ க

பல

ந பவ

``அவ கைள வரேவ கிேறா
பா

இற

த பக

ேற என

ைல.

டவ க
, பல

தன
யர

கைள

http://mahabharatham.arasan.info

ச தி
ேக

அதிலி

ந ப

ைகய

க தி

கி

ந ப

ந ப

ைகய

ேதவேலாக
வ க

ைகய

யாத

ேற

ெவ றிய
இ திர

அ ர க

வ தா

சிைறப

ைகய

ெவ றிய

தா

திெரௗபதி

மைற தி

ைகய

வ ச
என

ைல.

கி

என
கி

னா

ேற


தன

அறி ேதேனா

ந ப

ணைன

ைக

மேலாக தி

பா

ெவ றிய

தி.

ைக

ெவ றிய

மஹாபாரத

ைகய

மான ட

ந ப

இழ

ேற

ெச

ந ப

ைகய

அவ கைள

ேற

ந ப

ெச

ேற

,

7

ைகய

ைகய

ேக

, அத

ைள

அவ

ைல. எ
தி ப

ேற

வா

ைல. எ
பா

ைல.

ேற என

ைவ
தி

ெகா
ஜய தைன

,

ஆளா கினா க

ேற

ேற

டவைரேய

அறி ேதேனா அ
ைகய

,

ைளக

அறி ேதேனா அ

ைகய

என

, பமைன ெவ
, அவைன
ைல.

ேராண
ஜய த

அறி ேதேனா

வாக

ெவ றிய

ைல.

அறி ேதேனா

ைகய

ேற

அறி ேதேனா அ

ேகாப தி

ைகய

மைர

ெவ றிய

ச ேதாஷ தி

மிைய

ழ ைத அப ம

க ண

க ண

ந ப

ைல.

ேற என

பா

ைல எ


ந ப

வழி

ெவ றிய

ம , காயமைட

ேராண


ைம காக

றாேனா அ
ைல.

வ ர

அறி ேதேனா

நாரத

ைல.

ேபா

அ ஜுனன

என

ைல.

தாேன

ைகய

ஆகிேயா

ெவ றிய

ைகய

சிலராக உ

ந ப

என

ெகா

ந ப

அறி ேதேனா

ந ப

,

ெகௗரவ க

,

அறி ேதேனா

தி அ ஜுன

பைத

தா

இ திர

லவ

டவைரேய

ண ைர அ ஜுனன ட

ெவ றிய

ெவ றிய

பைட

தாேரா அ

ைல. எ

என

ெகா

நர நாராயண க

ததாக ெத வ

வ ச திட
ெவ

,

தா

என

ஆதரவாக இைண தன

ேதா ற

அவ ,

ந ப

ம ய

ௗண

ைல.

அ ஜுனைன

ெவள

ேற

கள லி

அெ

ைகய

தன

லா

ேற

தாேரா அ

தாக ைத தண

ெவ றிய

ெதாட

அ ஜுன

தா ட தி

ைகய

ெவ றிய

மண

ெவ

ெவ றிய

கைளெய

ைய

ந ப

நலன

என

சிக

தினா

பா

ைன

கிய கிழ தைலவ

உ தைரைய

மக

ெச


என

தாக தி

ைல. எ

ெகா

றா

அள த

மக

க ப


பர

ைகய

ைல.

த வ ர கைள
என

ைகய

ெவ றிய

ரதசாரதிகைள ஒேர

எ ேபா

ந ப

த சன ைத

என

ெவ றிய

னாேரா

ெவ

என

,

ேற ெவ றிய

ேஷாமகா இன ைத ஒ

ெவ றிய

டவ கள

தன

ைல.

ைளக

ெசா

ேற

ைல

என

பைத அறி ேதேனா அ

ெவ றிய

உலக ைத

ந ப

, தன

லா

திர

ேற
பா

,

ைல

தவறினா க

டவ க

என

அவைள

ேற என

பா

அழி

அ ஜுன
ச திக

அ ஜுன

ைல. ப தாய ர

லவ

நா

,

தாேனா

ைகய

வைர

ெப

தன

அ ேபாேத

ேற

தி

என

மண

கானக தி

வக

ைல.

ன தன யாக வ ராட தி

தா

ைகய

ெகா

என

ேற

அறி ேதேனா

தி

நாள

ைல. எ

ைல. எ

அ ஜுன

ந ப

ேக


அரச

அ ஜுன

ைளக

ந ப

வா ேதவ

ைல.

ேற

க ண

ெவ றிய

அறி ேதேனா அ

க த வ களா

க ணன

அறி ேதேனா அ

ெவ றிய

ேதச

ைகய

வா ேதவ

றியாக இ

கி

ைல. எ

என

மக

லி பைடய

ேற

ைகய

தினாேரா

ஆகிய

ேபசி, பர வாஜ

ெசா

ைல. எ

மக

ேபா

``ந

ந ப

கா

அறி ேதேனா

ைகய

அறி ேதேனா

ந ப

ஆறி ேதேனா

ைகய

ைகய

'' எ

ேசாக

ந ப

ைல.

இைண த

அ ஜுனனா

ந ப ைகய

தி)

டவ கைள வா

பா

என


ெவ றிய

(

ஆதவாக

ெவ றிய

கா

டா க

ந ப

ச த

பா

மைர

ணைன

ப த சன தி

என

றினா

,

டவ க

என

வ லகினாேனா

ேற

என

கால தி

அறி ேதேனா
ைகய

வ ராடன

அவ கைள

ைல.

றேபா

ந ப

ந ப

ேற

ெவ றிய

ேபா டமா ேட

ய ேதவேலாக தி

,

அ ஜுன

ைகய

ைல.

த மேதன

பதிலள

ேற

ெவ றிவாைக

க ப டா க

ெபௗலம கைள

ேப

க ப

என

ெவ

ேராண

ெவ றிய

அறி ேதேனா


ேற என

ைல.

வா ேதவ

அறி ேதேனா அ

ப ரைதய

நதிமானான

ச ைதேய

ைகய

கி

பா

கி

அவன

என

வானவ களா

ெச

ெவ றிய

ந ப

ேபா

ேகாஷயா திைர

ேற

ெப றா

ந ப

ந ப

ந ப

திர ைத

என

ஆேலாசைனய

என

உதவ ெச

பைத

,

அ ஜுன

ெச

ப ரப

என

இ திரன ட

கைள

றா

அ ஜுன

ெச

என

அறி ேதேனா,

அவ

ைல.

ைல. எ

ெவ

ெவ றிய

ேற

காலேகய கைள

அ ஜுன

ைல.

அறி ேதேனா

அறி ேதேனா

ேயாதன

சிைறப

ஆதர

பா பத

ந ப

ெத

க ண

ஆதர

ேபா

ெவ றிய
பல

ைகய

தைல ெப

அ ஜுன


ெவ றிய

ப ராமண கள

அறி ேதேனா

ெப றா

டா க
என

சனாத கள

சிற த

ெவ றிய
பாரா

ேற

இ த

ைல.

தி

``எ

ப ேடேனா

ேற

என

மக

, ச

ய ம

ேராண , கி

ேற

லா

டா

ெவ றிய

தவ ம

ல ப டா
என

லாம

ெகா

, தன
ெகா

, கி

ப ,

ஆகிேயா
என

ெவ றிய

http://mahabharatham.arasan.info

ந ப

ைகய

தா

ைல. எ

ைவ தி

ஏவ னா

ந ப

மன

தியான தி

ேபா

அறி ேதேனா அ

ைல.

மக

என

ந ப
ைற

சமி

ந ப

லாத

ைல.

ரனா

ெகா

ல ப டாேனா

ந ப

ைகய

அர
ைல.

ேற

ேபசினா க

கி

கைர

அறி

ேயாதைன
ெகா

றா

ெவ றிய
ம கைள

அவ க

ைகய

ெகா

ேறேரான

வ தாம

க ப தி

ஐசிகா

மா

திர ைத அ ஜூன

ந ப

உ ச

த நைக ேபா

அறி ேதேனா அ

ைகய

ைல. எ


றஒ

மஹாபாரத

தி

வ தாமன

ெபா


ராம

சசவ

,

யாக

ன க

தி
கி

மிைய த

அவ க

ெப

,

பகீ ரத

,
ெச

கி


நாரத

கிறா . இவ கைள

ெகா

, பரத

, தசரத

தவ

ய ,

யயாதி

ல, ேதவ களாேல

இ த
ைளகள

ிவ தா,

, எதி கைள

பல

, கய

ைசவ யா,

, நள

கைள

.

வ க

இ திரன

,

ர திேதவா,

,

திய,

, ெத

ெப றி

,இ

ந ெசய

,

ள ப டவ க

நாரதரா
பல ெபா

இ த

தின .

,

.

ெகா

கனன
ெகா

ப ற தவ க

களா

வாமி ர

வவ

ைவ

கள

,ம

வட
எ த

மி ெகா

மாெப

ெகா

சயா இன
வதி

வ யாசரா

யாக

க ப டவ க

திர

ேற என

.

உய ைர

றினா

ேஹா ரா,

வ ஷா, ம

ஆகிேயா

வா

னக ேத

ேபால

ஜனேமஜய

ேபா
றா

,

. ஓ ச

வா

ஹிகா, தமனா, ச யதி, அஜித

ைம த

ெரௗபதிய

கைள

அழி

என


க தா

.பற

ேபசினா

ெபா

இ த

ெகா

ைல.''

)

னா!

கைள

ைன

என
மன

ல வ ேவகியான கவ

``ந

சய

ெஜயா,

ேற

னா

18

.

உய வா

காணவ

ரன ட

நதிய னா

ெவ றிய


மறி

வா

இன

ல ப டவ கள

ல சண

பம

என

'' எ

ேபா

திய

``ச

கைத

காய ப

த பர

என

ைல.

உ தைரய
ெவ றிய

ேற

கி ெகா

ைறய

அறி ேதேனா

ைல.

சால கைள

ேகவலமான
ந ப

ெநறிகைள

ைகய

பா

ெச

ேப

அறி ேதேனா

ந ப

ைம த

ைரய

ேபா

ைல. எ

ேபா

7

ளன .

தரா

ெப ய ராஜ

அவன ட

தரா

ெசா

டவ க

வைகய

ைக இ

ணன

பா

தி

,

நிைனைவ இழ தா

சயன ட

. நா

(ச

தா

வ திைய ெநா

தாமதியாம


ைப

தி

``

தன

நா

பா

``

ெவ றிய

அறி ேதேனா

ந ப

தா

தா!

,

நட

ெசௗதி ெசா

இழ

ளாக

கிற

கி த

கிேற

ஒேர

னா

பலைன

அத

என

அ த

லா

ெச

ேயாதனைன அவமதி
ெவ றிய

ைல. எ

ெவ றிய

கன

சகேதவனா

என

அைம

ைகய

ைகய

பல ைதெய

அறி ேதேனா
கி

ேற

தன

நிைலய

நராேலேய
ந ப

ந ப

அறி ேதேனா

ல ப

கடலி

வள

ேப

தர ப

.''

ெசா

ெகௗரவ க
ெகா

மா

ைதகளா

``இ

க ைத

. இ த ேகாரமான ேபா

சலமைடகிற

லாத அரசா

தி ய க
றி

ெதள வைட

வா

என

ரா ம

தர ப

ௗண

ெசௗதி

ைல.

ேயாதன

மய க

ேற

ைல.

ைம த

றா

நாயகனா

டவ

மிக

இ த ேவைல

.

வ ைளவாக ெவ

தவ மைன

ள படாத ம

ல ப டா

ெகா

ைகய

ெவ றிய

பா


, கி

அறி ேதேனா
எதி ெகா

ெகா

அவ க

3

ைளகைள

நிைல

.

கிறா க

தா க

ப ற ேதாைர

டவ கள

. எதிரக

டா க

நிைன

ெவ றிய

உட

,

ம தி

வ ர தி

. பா

றி

ெவ றிய

, ேபர ப

இழ

கா தா

ெகா

என

ைளகைள இழ

அெ

ைல.

என

தி

ந ப

ேற என

ேற

ைல.

வய

தா கியதா

சாப
ேற

``அ ேதா! ேபா
பா

அறி ேதேனா

அ ஜூன

தி

க னமான

அைட

ெவ றிய
மக

வ தாம

வா

மிக

அவைன

,

கி

ப தாப தி

த ப யான

ைக இ

சாதனைன

,

ணனா

தன

நகர ற,

க ணைன

றா

ெப ேறாைர

,

இழ

ேற

ெவ றிய

ைல எ
ந ப

கள தி

ெவ றிய

என
தா

யவ

ைவ

ைகய

இழ

``அ ேதா! ப

,

நாராயண
பய

ேதா

பமேசன

அறி ேதேனா

ைகய

தி

ேற

ெவ றிய

தினா

கி

ேராணைர

என
வ ராடன

அறி ேதேனா

ந ப

ைல.
மக

லாம

இர ைத

ேபா

ைகய

, அவர
தவறி

ெகா

ைல. எ

ேற என

ேற

ைல. எ

ைவபாயன

ைக

சமமாக ம

சாதனன

ந ப

அறி ேதேனா அ

ைகய

யாரா

றா

அறி ேதேனா

ந ப

ெகா

ைகய

தக

டவ கைள

என

இற ைப அறி

ந ப

ெவ றிய

அறி ேதேனா

ர தினா

திர ைத

பா

ேற

ைறகைள

ெவ றிய

ேராண

காக

ைல.

ேராணைர

மா

ேராண

ைகய
ெநறி

ேற என

ரத ேதா

அ ஜுன

த ைத கேடா கஜ

அறி ேதேனா

ெவ றிய
தி

க ண

த ச தி ஆ

வா

நா
ெப

ைசவ யன ட

தவ ர இ

பல

றன .

வ தா

ப ெப

,

தைலய

ைள பறி தா

வன

8

,
,

கா

ேஹா தா,

,

ரா,
தா,

கா,


பவா,

ரவா,

ரமி,

ரா

ேவதா,


,

ஹா,

வ ஜவா,

http://mahabharatham.arasan.info

,

உசினரா,
தா

சதரதா,

கா,

அேஜயா, பர ,

தரா, ச

ேதவஹுயா,

ச தபாயா,

யப

ேக

சி

கா, ப

தி

தேக

கி

பலா, ஜ

யா,

தி

,

தி

ேறா

ி ,

ேத தி,

ப ரஹா,

சா

பலைர

நா

சிகைள

ெச

ேபா

வ ைனயா

பலவா

களாக

பவ களாக

ெச

தி

ளவ

அறிைவ

ேபா

வ திய

கிற

ேபா

கிற

ெசௗதி

ெகா

ெசா

<ச

சய

> ப

தி

தரா

மன

லா

ஆகிற

.

ைளக

லா

ந ப
அவ

ைக

ைடய

ந ப

ைக

தா

தய

வா

ள, ஆ

, ம

. ஒ

இைத

,இ த

பாவ
யர

இ த

ைண,

ேவத

கள லி


கள லி

ைரைய

வானவ க

பா

தன . அதி

வா

ேவத

கைள ஒ

லா ேகாலி

வ தன . அ ப

பாரதேம கன
நா

ெப ய பாரத ைத, உலக

மஹாபாரத

ேவத

' எ

.

கி

கலி

க தி

ைன

ேபா

,

அ த

ைவ

என

ேனா க

அ த இட

மியாக

கைள

ெகா

9

டாட ப

வ ைன

ஞாபக

வாபர

.
சக

கிற

.

நட த

ஞான

ேளா

க தி

இைட ப ட கால தி

அ த சம த

ெகௗரவ பைடக

டவ பைடக

பதிென

ேமாதி ெகா
அெ

ஆ வ தி

இட தி

ௗன

அண வ

ேச

அேத இட தி

டாட ப

அைமதி

அ த இட தி

ததா

டன.

அ த

பைடக

தன.

அவ க

மரணமைட தா க

ப ராமண கேள!

மஹாபாரத

சம த ப

ெகா

ெபய

தா

ெச

சக

க ெபற

அைமதியைட தா

க ேவ

தா

, இ த
ஏ ப ட

அத

றன .

அைனவ

ைமய ேல எ

. இ த சம த ப
.

நிக

சக தி

பா

றதா

றன . ராம

ைம தேன,

இட தி

ெசா

உலக

றா

னத

வைகய

என

சலிைய

தியைட த கேளயானா

ஆக

ெவா

இட தி
நா

ம ற

அவன ட

தவேன, அ

ெகா

ஏதாவெதா

, ந லி
பாரத

பவ

ய வ றவேன,

கேள, ந

தி

அ த கால திலி

கள லி

.

ேக டா .

இடமாக

'

ெப

.

கா

கைரய ேவ

'அ ப ேய

,

ேவ

சிக

கிேறா

ேனா கள

ெகா

வா

' எ

'ஓ பா ட

ன தமான

வல

ேனா க

நிைற த ராமா, ப

,

தி ய கள

ைடய

ல ப

பைத அறிய வ

அவன

. ஓ பல

சலிய னா

பாவ

பானாய

கள

ஏ க

ெவ

நி

அைழ

ேக

திைய

ற ஐ

தன

தினா

.

ல ைதேய

ேகாப தா

ேக

தி ய கைள

அ யாவ

)

அநதிகைள

ல தி

சக

'ஓ ராமா, ஓ அ

வர ைத

அவ

.

. அவ

கைள

(பர ராம

அவ கள

ெகா

ேடா

சியான

தி ய

திேரதா

.

க.

பாரத ைத

கா

தா

அைன

கள

றி,

ெதாட

அறி

இைட ப ட

ராம

. அ த

நிைற க

வா கினா .

கால

``

ைர

க தி

ைமயானவரான

ெகா

ப றி

தவ கேள.

அைன

ைம தேன,

ைவபாயன

, அ ப ேய வரலா

ெகா

வாபர

ஏ ய

"ராம

ெச

அவைன

.

யா

,

நா

கனன

மிக மன த

ெவ

யக

கட

அைன

லி

ஆர

வ தி

வ ழி

வா

சலி ெச

ப ராமண கேள,

சக ைத

யாம

இ த

ேனா கைள

.''

ன தமான

பாவ

ெக ட

ெவ

கால தி

ேம

அறி

ன தமான உபநிஷ ைத உ
``பாரத ைத

.

ைன

காக கவைலெகா

இ ப

கைளெய

கள

அைன

``கவ

உ ச

ேக
தி

ர த ைத
,

இ ப

கவைலைய வ
னா

.

அழிவ

அைமதியைடய

பவ

டவ

ளமா டா க

கிறா

கால

நஉ

சா திர

.

. கால ைத எவரா

ஆைகயா

சி

.

டா கினா

அ த

,

'நா

ைப

ேட இ த சம த ப

ளவ களாக

ேத
லவ

ெச

.

ளவ களாக

ன சம த

ைமயாக அறிய

சம த

ெகா

மாரா, ந ெசா
ப றி

மிக

அழி தா

தயன

சி தி பவ க

கள னா

உற

கவைல

ைளக

கள

,

னா

னா

தி ய கள

ெபா

தி 2 அ

ேக டா க

உபேயாகி க ெத

அவ க

நிைல ப

.

ைககள
கால

கழ ப

ைணெகா

ைன

,

.' எ

கால தி

, பல ெப ய

ேமாக

சா திர

ைம

தமானவ களாக

.

- ப

அ த

க தி

அவ க
,

ேபராைச

,

ளவ களாக

ெகா

, ெப ய

.

ேம

ளன .

,

ஏ ப ட

வ தி

வன .

ைண

அவ க

ெச

எ த
அைன

,

ப டவனாவா

ற இட ைத

ெசா

கன தி

| ஆதிப வ

'ஓ

கிேறா

ைளக

ைளக

ளவ களாக

நிைல

ன தமான வ வ

, அைன

சக

"ெசௗதி
,

தி

அறி தவ

ஆளாகம

கள லி

னதா

லவ களாய

,

இ த

. எ

தா

ைம ேப பவ களாக
ன வ களா

கா,

ப ரதய

னவ க

மஹாபாரத ைத

கிரக ப வ

"

இவ கைள

பலசாலிகளாக

அவ க

மிக

னட க

யா,

ளவ

மரண ைத

ேலா

தா,

,

உதறி த

,

ச பலா,

யா,

, ப ரக ேக

பாவ

, நி மா தா,

அறிேவா

நிைற தவ களாக

மகி

மகா சஹா,

கா, அனர

இவ கைள

அவ க
அறி

டேக

அப

அைழ தன . இ ப

வ க ேதவவ ரதா,
நளா, ச யவ ரதா,

கி பாலா, தி


அதிக

சிவ ரதா, பாலப

நி மயா,

,

மா,

கி தி, நிமி,

வ ரக ரதா,

, நிஷாத ம

மி ரா,

அ கா, ப

ேபா

, ெத

ரதிகா,

வ ன தா மா,

ஹா,

ேபா பவா, பரா, ேவனா, சாகரா, ச

. ஓ

லக தி

,

ன தமான

உ சாக ைத

http://mahabharatham.arasan.info

அள

ெபய
"

னவ க

மான

காலா க

,

ன.

அதி

ெசௗதி ெசா
காலா க

ேச

அன கின ,
அெ

ேசனா

மா

அன கின

அெ

பதாய ர

ேச

ைகய

ஆய ர

தா

யாைனக
,

திைரக

கண கா

ெசா

. இ த

கண

டவ க

தன.

பல அ
ெசய

கைள

கள

. ஆ

ேபாைர

நட தினா .

தா

ெகௗரவ கள

ேபா

சிதற

. அத

அைரநா

திய

.

நட த

யரா

பல

வா

வ பர

கைள

ண தா

,

கிற

பய

ெசா

பலதர ப ட
ல ப

ேமா ச ைத வ

அறிய

ேவ

ளன.

வா

மஹாபாரத

.

கள

.


வா

களா
பைட

, சமய சட,

.


,

, அேதேபா


),

),

வத

).


சி திரரதா.
தி ய

பவரா

ைவவாஹிகா

ரகமனா (வ
ெப

வனவாச

இத ெக

டவ-தஹா

), அ ஜூன

), அ

தி

சபா,

ப திரா
லா

(கா


டவ

ம திரா,

வன

தா

(

தா ட

(கி மிர

மஹாேதவ

மிைடய

ேவட

ந ப

(சி பால
(

ெதாட

சி),

ஆர

).

),

அ ஜூன

ஜடா

ேபா .

நிவாடகவாச க

மா க

ேடய
).

ப ரகதார

சம
திெரௗபதி

யகா

மி கா

தா

கைடசிய

வ தி

நட த ேபா . அத க
பயண ); அற

ைதயலான
(நளன

கைத).

மரண ,
டனான
யா

(மா க
ச தியபாமா

வ னா
ஐ தர

(மான
மனா

மிக

ேபா ,

திெரௗபதி ஹரனா (திெரௗபதி அபக

அஜகரா,
ேடயைன
ச தி

கன

கைதக

,

).
.

), ஜய ரதா

தா

10

),

யகா,

வ கமானா

ைகராதி.

கிய
வத ).

தா

கள

நளபகியான

தயா ரா,

(ஆ

தி
வத

பயண

கியாஹரனா

).

ஜராச தா,

ேபா ). தி வ ஜய தி

சி பாலபதா

ேகாஷயா ரா,

அதிக

.

அத க

).

பவா.

ெந

ெவ

கா

லா

ச தி த
.

தமான

ட ச

தன

).

(அ ஜூனன

ைவரா கிய

ஏ க ப

தி

ேசாகமான

ளவ களா

மன த கள

,

கிரகா;

ெகா

யலாபா (அரைச

யாகா,

ைதகளா

க ப ட

கைள

இ திரேலாகவ கமனா (இ திரேலாக

நள தி

பல

அ ஜூன

ஆர ப தி

ப வ

கி மிரபதா

. இ த பாரத

ப றி

ஞான

யவ றி
வதி

திக

வவ

மனநிைலைய த

ப ப

தியாசமானவரா

இதி

ய ப ட

ன கைள

னா

மாள ைக

வர

இத ெக

திசாலி

கிரமான கா

), மய த சனா (அ ர சி ப மயைன ச தி த

ராஜ

ற பல

அைன ைத

பவ

தி வ ஜயா (ெதாட

வாசி

, இத

க ப

ெபௗேலாம,

இரவ

வ யாச

ெச

அத க

பைடகைள

யாக தி

வாசி

நாள

,

ைக), ரா

டாவ

அ ஜூன

ைற
கைள

ெபௗலமா,

வத

ய வ ற

நைட

ேவத க

சாலி


,

ப வ

இர

திெரௗபதிைய

மண ). அ

தகன

ெறாழி தன .

யாக தி

;

(பகா ர

(தி

கைள

.

(அர

ஹரனா-ஹ கா,

ேயாதன

அ த

,

ஹரனா ( ப திைர கள

அைர நா

ரன

னதமான பாரத

திகளாக

ெபௗஷிய,

ெகா
உன

ஜனேமஜயன

.

மா

பனவாசா (அ ஜூன

இர

பம

கி
தி

ெசௗனகா,

ேராண ,

லிய

அ வ தாம

ஆப ைத உணராம

சி


பற

கி ெகா

ய ப

வாகின கைள

க ண

நட தினா

ேபாைர நட தினா

(பா

.

(ஹி

திறைமகளா

த ேதா

ப வ

நா க

ேக

ேம க

பகாபதா

ேகேய அைனவைர

)

,

உய

கதகா
பபதா

ஞான

கி

ப வ

கைள

.

சிகரமான ச

ைவ த

எ ப

பாரத

ற பாரத

கிற

பல

.

பல தர ப ட உலக

கி

சவதரனா.

கி

பற த

பாரத

கிற

ெபௗசியா,

ஆதிவ

அைனவைர

கிய பஷம

றைழ க ப

பைடக

ளா

ஜா

ௗன

கா

உண

கா பா றினா

பைடகைள

ெச

திகளாக

ெகௗரவ க

அவ க

, அ

நா க

'ஓ

கால , ெகௗரவ கள

காரணமாக

அழி த

கதா

இல கண ப

அெ

ெச

வர ெச

நா க

.

கிற

பய

ளட கி

ேவைல கார க

ேவத

ைக

ஹி

எதி

ப ைத

அெகௗன ய

கள

மாக பதிென

ஐ ப

ெகா

மிகவாதிகேள,

ேகா

ல ச

தா

வா

அேத


றி

ப ராமண கேள!
கிறா க

,

,

அ ப ேய

கா

இ த
த கால

உய ெர

ஞான ைத,
,

.

டாட ப

கைள

ேபால
கைத

அ ப ேய

கைள

கிறேதா

'ஓ

உத
. உடைல

கைள

எ ப

ெகா

ஞான ைத

ஓராய ர

ேத க

பா

கா

தனா க

கிைடயா

வா கேளா

ெய

ஞான

.

அறிவத
ைமயான

காத ஒ

ைதக

ெம

ௗன ய

காலா பைடவ ர க

ேச

டா

வா

கன

,

தலாள கைள

,

,

.


கா

லவ களா

றைழ க ப

வாகின க

றைழ க ப

கன

கிய

ம ைத

ெச

உலக தி

.

யாைன, ஐ
அட

பர
கள

வரலா ைற ந ப ய

,

ௗன . ஓ ப ராமண கேள, கண தவ யலாள க

திைரக

ேத , ஒ

வாகின ,

தனா

ௗன

வரலா

லா சா திர

ெகா

, 'ஒ

மா க

றன .

னா

இ த

.

அெ

யாைனக

திைரக

றா

எ தைன

,

,

,

ேசனா

' எ

மாரேன,

ேத க

' எ

இட தி கான

லியாய

'ஓ

அ த

காரண ைத ெசா

http://mahabharatham.arasan.info

ப ேமா

னா (ஜய ரத

கரசி சாவ

அத

பற

ராமன

ஹரணா
அத

வத

தி

"ஆர

பற

பார

பற

ைக).

(தி

தரா

அத

கி

மண

ெகா

"ச

அத க
வ க

ணன

அத
அத

ைக.

ேசைனகைள
கைத.
ேவ

வா

வாத

அத

,

ரதி

பா

கன

உண

ப க


. அ


வதாக

ெகா

.

மைற

.

தி

தி

. அத

.

ச தக கள
.

அழி

ெஜய ரத

பற

யா

அறி
கைணைய

யன

ேயாதன

ைக,

ேயாதன
பற

,

சர

ப வ ,

நட த கைத

வதா,

ணய

வரலா

தய

ெசய

ெசௗ திக

பற

வள

கான) அ

வ தி

ஞான

வ த

பற

நிைன

ரா சச
தி

கள

தகன கா ய

அத

ஏமா ற

ஐசிக

ரன

தி

ைக.
கைள

சா வாகன
ப டேம

அழி

ேம

கைடத

, ெத

பரதன

பர

,

ன க

11

ளய

சியாக

ப வ

களாக

மா

கட த
மய

உத

ைம ெசா

பர

,

டவ வன
ச தி

கிற

கள

ெப

ேம

அட

ற உ

திேய

வதி

ைல எ

, சி திரா
பற

ஆண மா

பற ப

வ யாச

பற

கா ப

தி
பா

தி ட தா

அரசபதவ

, பர

ெப றதா

ப வ தி

யைன

அம

ச திகள

. அவர
பா

,

தைல

அவ க

கள

வ சி திரவ

,

ச த

,

இ த

கதைன

சாப

ைம.

பற

ம ற

திகைள த

வரலா

ஆசிரம தி

,

,
,

அைன

,

பற

க த வ க

பரதன

பற

,

ேமா சமைடத

பல

. அ

கள

,

க ப

பவ ப வ தி

நதிய

திக
, ஆழி

பற

வவ

ைம

. ஆ

பற

(வ யாச )
,

.

திைர உ ைசசிரவாவ

பைர, க

பகீ ரதி

ப திைர

ேம

நாகயாக தி

பற

ல தி

.

,

டனான

ல ப

பைர ஆகியன. ச

,

அவ

நாக

பறைவக

அவன


சி ரரத

ெபௗலமாவ

வ க

,
கள

சீ வ ைச, கா
சி ப

அ ர க

உய ரன

திகா,

ேபா , வ

ைவபாயன
,

நாயக க

ேயாதன

மஹாபாரத

பக

.

பா

ெதாட

மாள ைக எ

நா

அவைன அ யைணய

.

ைர

ெபௗேலாமா,

நட

அ ர

கிற

மைறவ

.

ழ ைத

கிய "வ

ப வ தி

ல ப

ெகா

ரைன

ப ராமணன

.

ராண .

வர , அைத ெதாட


,

ப வ தி

ப றிய

ைம த கள

பற

ேனா க

சலி, ெப

ெகௗரவ க
"சிரதா".

சகமாக

கள

அத

கைள

ப வ .

"ஜலப ரதனா"

(இற தவ க

இட

.

சா"

அட

வா, அர

, ப

நாக

த .

ரமான

ேமா சமைடத

பதிென

அ ஜூன

ேபாத

கி

. பற

நாரத

தப றவ யான வ யாச

வத , அ ர க

ஜனேமஜயன

எதி பாராத

. நாராயண

க ண

பற

வன தி

,, தெரௗபதி

ெசா
,

ம கள

"ெமௗசலா".

ெபௗசியா,

ெபௗசிய

ெஜய ரதைன

ெதாட வன

கேம. அத

மண ைத

பற

கைள

கலமான

கள

சவதரா, ச

அபக

ேராண

னா .

வத

மிய

. அத

மரண

அ ஜூன

ஏ ப

பற

வ ணைனயான

பற

.

தப

வா க

மைற

ெகௗரவ கள

ைக.

எதி கால ைத

ைநமிச

"பஷம "

ைமயான

அழி

டைவ உய

ேதவ க

வ ணைன

ஏ ப

தி

பம

அத

.

"கீ

சன

பற

வ வாத .

யப வா"

'ஆதிப வ தி

கைத. அ

கள

மரண

பற

அத

அத

அத

வன

கைள அழி

வ க

வன

, க

அத

ெசா

ெகௗரவ பைட தைலவ

அத

ைபய

அத க

ேவ

ேராண


சாசனா",

ரத சனா",

அைவயைன ைத

ேகாப ைத

மரண ,

கேடா கஜன

தான கா"

ப ரசன

ேபான
ெகா

நட

பாவ

கீ ைத".

பற

பற

ெத

"

பற

அண வ

அதிரத கள

டவ கள

பைட தைலைம

அத

பைடகள

கீ ைத", ப ற

ெகா

க ண

ப வ

பற

ெகா

பவ

ேம க

ேஷதாவ

அறி

அதிவ

டான கைத, த

அப ம

.

.

கைத.

"பகவ

"பவ

ைக.

அத

பற

கா

ப வா".

பற

ரசாசனா.

சிமயமான

அரசைவ

ஆவ ைய

கி

கதக

பற

அத

மய

பற

இற

"சா தி",

ல ,

அத
"அ

ைக.

பர

சாசன கா",

. அத

கைடசியாக

மாதாலிய
அத

வ த

"அ

திைரபலி".

அத

அத க

.

வாச

"மஹாப ர

தி ", "வாமேதவ ",

கைதக

அப காமனா",

ைமயறித

"ேஷாதாசரஜிகா"
ணன

திராக

பற

" கப ரசன

சாசனா",

"ேமா சத மா"

"ஆசிரமவாசா",

"ப ரஜாகரா"

பற

ெசா

சயன

உய ப ற பாள

பற

(ச

கள

பா ைவய ட

அத

"அபத மா"

"

உ திேயாக

"சாவ


கி

யானா"

அத

பற

ஆகிேயா

பற

கீ சக

பற

"யானாச தி",

பற

பற

"ராஜத ம

ேமா சமைடவ

வ ராடன

ைம).

"கிரகப ரவ பாகா",

த ஒ ப த ப

ைக.

கைத, "கலவா". அத
"ஜமத னயா"

தி

. அத

சய

"ைவன யா"

.

"ைவராதா".

ேவ

கமி

ஜாதா".

டல

அைழ க ப

அத க

தி

பற

ெத

"சன

ெச

.

ரன

த ப வ

வா

அறி

ப வ .

வ ராட ேதச ைத ெகௗரவ கள

அப ம

அவசிய

அத க

அத க

டவ க

கா பா

மக

)

யா",

தைலமைற

. அத

தைல). அ

கைத.

கைத. அ

(காதண

அத க

தி ய

ம ச ய
, அவன

பா

கா ப .

, த மேதவைத
மன தனாக

தரா

டவ கள
பா

பற
டவ க

http://mahabharatham.arasan.info

,

வாரணாவத

ெச

ேதா

மாள ைக

எ வ

பைன வத

பா

டவ க

அறி

ெச

அ ஜூனன

ெவ றி,

பா

பா

அவரவ

டவ க

அைன

வரலா

கைள

சால

ெச

அ ஜூனன ட

ெற

ேதா ப

.

ளவ க

கா

.


ப றிய
தி

பா

யவன

மண

ஐவ

க ப

,


தரா

னன

ைம த க

கா

அ ஜூன

பற

ப ைத

ப ைத
றி

இர

) உ

டாவ


பா

ேலாகபாலக க
ராஜ

அப ம

.

ெச
வன

.

.

எ த

,

சார

, ம தபால
ப வ

ெகா

ப திநா

யாக தி கான

மஹாபாரத

,
,

மாதவன ட

மன

ேபாவ


சபா

நாரத

தயா

,

ப வமா

.

(

அரசைவ;

,

வ ணைன;
ஜராச த

12

சால க

ேகாப ைத
யைர

னவ

ெசா

திெரௗபதிய
,

கா

திர

கைள

ப தி

, ேவ

ச திைய

ேபா

,

ச தி ப

கைள

ெப

,

இைத

யக

ேத

,

ைக,


ெச

,

அ ஜூன

மகாேதவ

.

ேலாகபாலக கைள
அவ கள ட

இ திரேலாக

தி

தரா

.
ப ரகத வாவ ட

,

னவ ட

பம

தி
வன

, அ ஜூன

ேக

,

, வ யாச

டவ க

.

சல

ைவத வன தி

ெச

வா

,

வ ,

ேபாவ

மகைன பா

அழகான

அவ

அைழ

பா

ைர

ெசா

) இரகசிய
ேலாமச

இ திரேலாக தி

வத ,

வத ,

தா ட தி

ெச

தி

தா ட தி

ெப

சமாதான

, திெரௗபதி வ வாத

ண சிற

தியான

தரா

திெரௗபதி தன

ைம த க

ைக

ெப

தரா

தி

வாரைக

னவ

ரப ய

ப திைரைய

ேயாதன

,

பா

சிைய

,

ைக.

,

. வ

தி

அைமதிய ழ ப

தி 2

உைர த

கி

சக தா

ெசா

ெச

ெப

கி மிராவ

திஷி ரன

,

இ த

ய நிைற த நள தமய திய

டவ க
றி த

ேக

அ ஜூன

கள

பாட

ணன ட

,
,

, பமனா

னய


ெதா தர

வர

கி

ெசா
ெச

,

உைர த

சாப

அ ஜூன

- ப

நதி

அைலவ

றி

ரைன

வழிபா

அைத

ைம திேரய

ப ராதிசி

ளன.

| ஆதிப வ

வ யாச

ெசய

தி

ச தி ப

தன

ச தி

, ெதௗமிய

கானக

தி

.

அதிகார

றி எ

,

,

பா

கி

.

யக ப வ .

பா திர ைத

ல தவ

அள

.

உண

அைழ

ஆர

வன தி

தி

திெரௗபதி

டவ

இ த

டவ க

டவ கைள

ழ ைதைய

ய னேசன

ப ைத

கிரக ப வ

இதி

கா

கைள

எ டாய ர தி எ
( ேலாக

.

.

த ப

அதிகார

சீ

பா

கி

.

பாட

ெசௗவாவ

ணய

பயண

,

.

ச தி ப

கா பா ற ப

ெற

ெச

அ ஜூன

லாச

தய லி

ப ைவ த

,

மய

,

ப திைரைய

ேக ப

அைடத

அ ஜூனனா

பற

ைன

ற நாக

.

ச தி ப

ப ரபாசா

பாட

ழ ைதக

ன வைர

வ ேலேய

அ ஜூன

ப ைய
தல

,

,

டவ க

வனவாச

றி

அ சய
ரனா

ேதா றைத

டதா

,
,

ப ராமண க

தி

ைம,

அ ஜூன

கட த ப

இ திர ப ர

தி

பைத
கட ப

மாதவ

ப திைர

நா

ணய

வாகனன

.

ேயாதன
அைழ த

திகளாக

பா

ைம திேரய

டவ க

நா

.

ைம திேரய

ணைன

பா

வரலா

மகளான

கி

பாதி

தன ைமய

தல தி

அவ கள

நாக தி

கா

டவப ர

.

உப

,

னயட

தாட

கானக

தரா

வரலா

ரைர

திெரௗபதி

ப வ தி

ெகா

இ திர கைள
திெரௗபதி

தாேன

அசாதாரண

அ ஜூன

மைனவ யாவதா

.

ப தி

தி

பா

ேகலி,

ெபாறாைம,

அைம க ப ட சபா ப வமா

றாவதாக வ

வன தி

அவ கைள

த பக

பற

ெகா

அைடயாள

ல தி

தி

தைல அள

ெதாட

தி

பம

யன ட

பலராம

ராஜ
சி பால

.

ேக

பமன ட
.

அரச

,

தன

;
ைக;

க ,

க திலி

ப வ

இ த

, க ண

கைத,

திெரௗபதி

லிய

அத

தி டமிட

டாய ர தி

தமான

ப ரதிநிதியாக

ெகா

,

ேவ வ யாசரா

இர

.

ம ற

பத
, தி

பா

,

பா

ேகாப

ரைன

இ த

திெரௗபதிைய

டவ கைள

திெரௗபதி

,

. ச

ேதா ப

. ஒ

ெசா

பகீ ரதி
வசி

தரா

தி

க த வன ட

தபதி,

அைனவ

அ ஜூனன ட

தி

டவ க

ன ைலய

, ெவ

கா

க த வ

தி

அரச கள

ேயாதனைன

தா ட தி

.

,

ேதா

திெரௗபதி

பைடெய

ம ற

ேயாதனன

வத ,

அமா
பா

டவ கள

வத

,

அவ

ைர ப

காரப ன

,

நகர தி

பக

த மான

ன க

றிைய அ

கி

அ ர

ேக பத காக

நதி கைரய

,

பா

யாக தி

பற

,

ஏக ச கர
மனன

வ யாச

ைக,

, அர

ச தி தா

ச தி ப

,

தி

சால

எ ச

. கேடா கஜன

வசி ப

ப ைய

ஏ ப

வர தி

பா

வ யாசைர

திெரௗபதி
,

ேரா சைன ம

,

தைலமைறவாக

.

,

ெச

ஆேலாசைனகைள

பற

கைத

ல ப

கிற

தி

அறித

இட தி

, ேம
ைக,

பைத

தா

, நளன
.

அேத

பகைடய
லகிலி

அ ஜூன
ெத வ

http://mahabharatham.arasan.info

.

பா

டவ க

நாரத

ணய

காதண கைள
அக திய

வா

திைர

ைம த

இராமன

ம ச ய ைத

ைகேகய கள
பா

சிப ைய

ேதா

பம

மல கைள


,

பறி ப

ச தி ப

.

அ ஜூன
அபக

தி

கைள

ேபா

ேக

டவ கைள

ைக,

சர

ச தி ப

ேவணாவ

வதி

ம சியாவ
கைதக

மக

,

இ திரதி

ேடய

மனா

ச தியபாமா

கன

, பா

ெச

டவ க

கைத,

கைள

த ைத

ெகா

இைவேய

அத
பா

வன.

நா

ஆர
றி

பாட

கைள

தி

ெகா

தரா

க ப


இ த

டவ க

வ ராட

வ ராட ேதச

ெச

கீ ச கன

மஹாபாரத

வமா

, ஒ

.

கைள மைற ப

தைலமைறவாக வா
ெகா

தி

கள

நா

காைலய

13

ேநர தி

கைள

,

பற

டவ கள

சயைன

கிறா

ேக

தா

.

தினா ர தி

பவ


சய

தா

உ த ப
ெகௗரவ

கிற

கவைலய

.

மிக
கிறா

.

வா ேதவ

உட

ெச


ைமைய வ ப

அ ேபா

ப றி

தாேன

தா

னன ட

.

நிைல

ரன ட

அ ஜூனன

அைமதி கான ஆைசய
கி

. அத

வா ேதவைன

தரா

ைம த

லி

ெவ றி கைதைய

,

இட தி

. அ த

ேயாதன

கிற

ப றி

இ த

மன

. திெரௗபதிய ட

வக ,

.

கிறா

ெசா

கம ற

ெத வ

லி, இ திரன

பா

டவ கைள

இதி

ெப ய

இ ப
டவ கள ட

ேராகிதனனான

இ த

றி

பா

.
சி

ேராகித

இ திரன

கிய

றி

ட நிக

.

ப கைள

கிற

ேம

ெகா

ரன ட

ைமப றழாத

,

சகமாக

ேக கிறா

ைற

ரன

பற

ேதச தி

பா

வர

அைமதிேய பட

பற

ைணயாக

ெசா

ஆேலாசைனகைள

யக

ேகதா

அத

டவ கள

தரா

தன

.

ேயாதன

ெச

டவ கள ட

வப

ச தி

ெசா

ேபா டாத

ஏ றா

கிறா

பா

அவ கள

கைத.

ப தி

எைத

ேயாதனன ட

ேத

தி

ௗண

ேயாதன

டவ க

சிைய

,

யா

டா

யாத

அெ

அ ஜூன

கைத

பற

ேபா

.

ெகா

அத

அள
"மன த கள

டவ கைள

பா

க ணன

ஆர

ெச

ைணைய

நட த நிக

ேராகித

, பம

யாவ

.

யா

ேயாதன

நா

பைல அள

யன

தி 2 இ

. உப ல

,

ப, அைத

ைதைய

- ப

பா

ேதா

கிற

ேக ட

பதிலாக

ப வமான

,

, ராம - ராவண

இ திர

.

வாச

பா

.

மர ெபா தி
காம

கைத.

ணைன

ெகௗரவ கள ட

ரன

பதிேனாராய ர தி

ப தி

ப வ

தி

அத

றாவ

திக

.

யக வன தி

கைத,

ெப

,

.

கி

ெவ றி

றா

ேகா னா

வா

,

ஆேலாசகராக

.

கைத,

ளா .

ம ெறா

?"

வரமாக ச

கைத,

தி

ைய சிைர ப

சாவ

ப வ தி

ப தி

டாய ர

வா ேதவன ட

கி

பைடகைள

தன

உைரயாட

றன .

பைடைய அ

ெசா

திெரௗபதிையக கட

டல

ராவ

ேடய

னவ

கிதிெரௗன காவ

கைத, ஜய ரத
அவைன

கா

, இதி

ெகா

பமைன

கவ

வ ராட

இர

ைணைய எ

ைமயான கேள! ஒ

பைட

வரலா

டவ க

கைள

அவைன

,

மராவ

கிர

பா

."

டவ க

திெரௗபதி

ேயாதன

மா க

கைத, அ

அ ஜூன

மா

ெவ றிய

ேபா

ஒேர ேநர தி

ஆேலாசகராக

வ ேதவ

,

டவ க

ேபா

ேவ

வ ைடயள

,

உ ேயாக ப வ

பா

ெகா

"இ த

ஜடா

தி

.

வ யாச

| ஆதிப வ

இட தி

அ ஜூன

,

ெச

த கி

கைத, ப தின ய

ைவதவன தி

ஆைச

ேபரைன

னவ
கைத,

, அ

ெப ய பா
ம ப

மக
ெப

இைத அட கி

கிரக ப வ

,

பறி க

பா

வக

பமைன

நிவாடகவச கள

, ஒ

அத

,
,

ப வமான

இைத

கா ப
கவ வ

தன

அ ஜூன

ெப

,

பைடைய ெவ

காவ

.

திகளாக
பாட

பம

உ தைரைய
நா

"ஐ தாவதாக வ

ெச

ெப

யப வ தி

அட

தடாக தி

ஹிர
,

,

,

ேதச

ெகௗரவ க

ன தன யாக அ த

ம ப
இ த

ஐ ப

வ ராட

காக வ ராடன ட

உ தரவ

கவ வ

கைள

ப வ தி

, ப
யாக தி

டவ க

அ ஜூனைன

நியமி ப

இ திர

வத

பா

ஆகிைவ

பவானாவ

ேபா

பம

,

இயலாைம,

கைள

அப ம

கைத,

, பம

கள ட

ெகௗரவ க

அ ஜூன

டவ கிராவ ட

, பம

கைள

இளைம,

ள வாசமலைர

கைத,

டவ க

ச தி ப

அ ரைன

ெகா

பா

ஷப வாவ

ச தி ப

பா

மாைன

ரா சத கள ட

கைத,

வாைழ ேதா ப

மார

வரலா

ஜனக

ஆசிரம தி

,

கைத,

மக

, யவகி தன

க தமதன தி

ெச

ச தி ப

திய

கைத,

யன

உளவாள கைள

டவ கைள

உளவாள கள

அக திய
னவ

தவ

பா

ைம,

னவ

,

திறைமயான

மியான ப ரபாச தி

, ஜ

க தி

நாராயண

ஜமத ன

ச கரவ

.

யசி

ணக

ேசாதி ப

டகவ

,

சியவன

வரலா
சிப

ெப

,

கைத,

கைத,

பம

,

க ணன ட

மா தாதாவ

னத

கைத,

சியவன

கயாவ

கைத, கா

கைத,

யாவ

றா

,

சா ப

ஏ ப

டவ க

ெச

. இ திர

வாதாப ைய

ேலாப
பர

இட

டா ெச
னன ட
பா

,

ய வ ற

தைலநகரான
அைமதிைய

http://mahabharatham.arasan.info

ேவ

கிறா

கி

. இ

ணன

க ப

தர

ைம தர

ஆேலாசைனக
கிற

ேயாதனைன

ேயாதனனா

ைர ப

.

தி

அ ஜூன

வ ,

ெஜய திரத
இ த

இட தி

ெசா

ல ப

தன

கிற

. உய

மக

அத

பற

அத

பற

ேயாக
ன ைலய

அைழ
ெப

கி

உப ல
நிக

அறி

ய தி

தி

சிகைள

ெச

றன .

ேபா

அத

எ ப

வ தன

கைத அத

பற

கைத.

ேபா

ஐ தாவ
கி

ேவ

கிற

"அத

பற

நிக


வான

தாேன
அ ஜூன

ெப ய
கள

கி

கள

"அத

பற

அறிய ப

,

,

உய

மஹாபாரத

வரலா

கைள

வ யாச
கி


ஏழாவ

றன. ெமா த
எ டாய ர

கள

இைவ பராசர

க ப

னா

நி

கைணகளா

.
தி

.

கிறா .

நிைற த
கிற

.

கி

அவமான ப

இ த

ேந


க ப

றன.

ததாக

கிறா

ேபா

கா சிக

வப

க ப

சி
ெச

14

கிறா .

கி

கள

கி

.

ேபா

ற .

ப வ

பாட

ப வமான

கள

.

இ த

ேபா வ ர கள

தி

ப வ தி

தா

சிய

ப வ தி

,

ன மரண ைத


ரா

தைலவனாக

பல

ப வ .

த நிைலய

இ த

ைன

கிற

நாலாய ர

நா

ெகௗரவ பைட

றன. ச

கேள எ

க ப

ப வமான இ த

தமான

வப

ைடய

தய தி

.

லா ெப ய வ ர க

ைகயா

பதாக

நியமி க ப

தமான

இ த

சாசன
ைடய

ஆகியன

ேநராக க ணன ட

கி

பம

எ டாவ

தன

தி
,

மஹாபாரத தி


மரண .

க ணன ட

அவ

அவைன

பா

, அ ஜூன

கா சி

அ ஜூன

கைத

தா தாவ

றன.
,

சி

நட த

ைகயா

அைமதி ப
கி

.

கா ைகைய

ேபசி ெகா

கிழி

யாக

இைடேய

ற அ ரன

ன ைத

றறி

மா ைப

கிற

ற ப

வ தாம

ேதேரா

ேபா

தி 2 ஈ

ப வ

ரா எ

டேசனா ம

ப வ தி

,
, த

வப

பைட தைலைம
ரைன

- ப

ேபா

ெதா

ப ெத

க ப

, தி

க ணைன

பதிேன
வப

க ண

இர த ைத

ஆறாவ

| ஆதிப வ

,

,

அவ கைள

.

ெதா


வாத

ேகாப

மைர

கி

தி

த ப ட

தி

நா க

கிட கிறா .

ேராண ட

ஒ பைட ப

தி

மஹாபாரத தி

ேரான ப வ

தலி

தி

ேத லி

ெகா

நகர

பாட

தமான

ப றிய

ஆப

அ ஜூனைன

இைவயைன
நிக

.

ைமயான

ைகய

,

வ தாம

ேகாப

கள

க ண

பண யம

இற ப

தமான

றன.

ஒ ப

ற இட

,

கிறா

கிற

பற

வா

த திர ைத

கிறா

,

வ ராட

மஹாபாரத தி

வ யாசரா

க ண

கள

அ ஜூனன

ைதகளா

ப வமாகிய

ெகா

, ஐயாய ர

பாட

ேபா

ப வமன

ப வமாக

.

. ஜ
,

ைன

தன

ைள கிறா

மாமன த

சய

வதாக

சிக

மைர

ப வ தி

வா ேதவ

வா

ெகா

ெசா

வர

.

ேராண

ைம. கி

ேராண ப வ தி


கேடா கஜ

.

ைமகைள

கிரக ப வ

"இத

னைட

ைமயான

ைபய
அைமதி

,

றன.

ெப

ஆகியைவ

மஹாபாரத தி

ம ப வ

காக

அவன ட

,

உ ேயாக

ல ப

ட ப

மரண

கி

ேத

அல

,

மரண தா

ெப

ைம த

ெதா

ெகா

பா ட

பற

மிகவாதிகேள!

ெப ய

ெகா

. அத

ேதேரா

ெசா

க ப

ரன

ெதா

ேநா கி

பத

கைணைய ஏ

ப வமான

டவ கள ட

வரலாைற

ேசைனய

டவ க

ளா .

ெகா

வப

.

ேசாமத த

ம றவ கள
த ைதய

வப

ரன

சா யகிய

அழி

ேபாராள

அ ஜூனன

பற

,

,

திய

தி

அ ஜூனைன

அழி ததி

நட த

ஏ ப

. ேபா


வப

பைட

மரணமைடத

.

பம

ஜலச த

நாராயண

தர ப லி

கள

கள

,

தன

பற

கைள

கள

அ ஜூன

சனச தக கள

ப வ தி

க ண

பா
ஏ பா

பா

தயா

கா சி.

க ணைன

அத

ேபா

கிற

ப வமான

றன.

நட த

.

மான இைவயைன

ஆறாய ர

கிறா

வ யாச
பாட

லா

தயாராகி

. ப

.

ேயாதன

கிறா

ஏ பா

பற

ற வப

கைன

பவ களான

ேதைவயான

கி


ேத

டவ கள ட

கிறா

கா

.

ேப

லாம

வ ர கள ட

அப ம

ெஜய திரதன

ன க

கிறா

.

ஆதரவ

பல

ெகௗரவ பைட

ப பா

அட

உ தரவ

பைகவ கள டமி

வப

பைகவ கைள
ேபா

ைர

தினா ர

அழி

ெபா

ேத

அைத

.
,

ேரான

பகத த கைள

தன யாக

மரண தி க பா

கிற
சிக

வத காக

உ பட
ெகா

மகன

ேயாதன

தன

ைமயா

றன.

அக ப

லி

கிறா

பய

கி

ணன

ேபா

தன

ேத

த ெசா கைள

கி

ட ம

கைத

வலிைமயா

கி

கைத

ெகா

லன

தன
பற

னவ

ைறக
க ணன

அத

ேவா வவாவ

த உ

கணவைன
கலவ

தி ப

. சனச தக கைள

ரன

ைகய

சகாேதவன
கிறா

ேயாதன
கிைடய

. பைடய

மைற

http://mahabharatham.arasan.info

ெகா

கிறா

.

பம

ேயாததைன

எ ப

இக

தன

வா

த திர தா

ைதகளா

அவைன ெவள ேய வர ைவ கிறா
அத

பற

கிற

,

ப வ தி

பம

ேயாதனைன

கி

பா
கி

வ யாச

பற

ெகா

.

ெச

தவ ம

, கி

ப ,

ப வ ைத

ெசௗ திக ம

கா

கி

ைம த

,

தி

அவ கள

ேபா

ேகால

சபதேம கிறா

அக

.

வதி

பற

கானக

ைல"

கதி

ெகா

அட

ைழகி

றன .

ெப ய

உ கா

ைகய

கா ைககைள ஒ
கா

கி

வ தாம

ெச

கிறா

இரா சச

பா

,

தி

கி

பைர

யா

அைனவைர
பா

,

தி

அைனவ

மா

கி

றன .

கைதைய
வ திய

"

வா

அ ஜூனைன
ைவபாயன

ெகா
,

கி

அ வ தாம

ைற ஏ

ேத

லி

மஹாபாரத

டவ க

வ திக

"இ

மாறி

ெகா

கி

.

மாறி

ப மாண

றன .
ைற

கி

அல கிற

.

ப வ தி

பலதர ப ட

15


ெகா

சாசன

எ ப

கிற

,
மான

ப றி இ த ப வ தி
ப ராமண க

ைமக

பலவாறாக

இட தி

இ த

ப வ

லக

ெச

. இ த பதி

மன த கள

ைன மா றி
நதிக

ப வ தி

கால

ப வ .

த ம

ெப

றி

.

,

இ த

கள


தி

டா

ப வ தி
ப ெதா

ெபா

.

ைகய

இ த

றன.

கிற
றைத

கிற

றன.

.

ப ட கடைமக


கி

கிற

க ப

,

ெமா த
ப ைத

ப வ

கள

கடைமகைள வ ள கி, ப

ெகா

அலச ப

க ப

வப

தைலய
நைகெயா

, தன

இ .

ஆகியன

ேக

அலச ப

கைணைய

பதினாலாய ர

கள

ப வ தி
ெந

ெமா த

கள

த ம

.

தன

இைவயைன

வப


க ணைன

.

சா தி

அைம

ேக

அ த

றன.

தி

உறவ ன கைள

கைள

இ த ப வ

.

தி ய
சடல

ப வ

கள

தன

தியா

ைவ

வ ைசய

ெகா

கிறா . கி

வர

அள

நதிைய

ெசயலிழ க ைவ கிறா

அவன

பா

உ தர

தி

ேய அரசன

கி

பாட

பய தா

ைதகைள

சாப

அ வ தாமன ட
ப ற ப லி

ெசா

அ வ தாமைன

,

றன.


தப

நதிைய

கி

கிற

மி

கணவ கைள

. சடல

டாவதாக

றி

தன

ெச

,
,

க ப

கா தா

உண

. திெரௗபதிய

மி

ெசா

கள

லி

நட த

.

க ப

தி

தன

நிைனவ ழ ப
ேபா

.

ேபா

ேகாப

வப

ண ைர

ல தி

வப

ப வமான

பன ெர

,

ெவள


வ ட ெசா

தரா

ெகா

பதிெனாராவ

திெரௗபதி

பமேசன

அ வ தாம

கைணெயா

.

தைமய

மதி

அழி

தன

ப வராத த

கி

ேகாப ைத

இ த

பாட

ம ற

,

ெகா

அ வ தாமன
நட கா

கிறா

ைம த க

அம கிறா

வச தா

வ க

ெச

பமேசன

அைனவைர
ெத

ேவைளய

தவ

இர கமைட த


.

,

ரன

தி

தி சட

"

கா ட, பம
தி

மக

அவ கள

வா

னா

ைதகளா

கிறா

சாக

கணவ கள

ேத

ெகா

ணாதி

வா

இர

, சா யகிைய

த ைத ஆகிேயா

அவைர

திெரௗபதி ைம த க

ேச

டவ கைள

தவ மைன

அைனவைர

உறவ ன க
பா

ெகா

சால க

வாசைல

வழிப
கி

எதி பாராத ேநர தி

தி

தரா

ெகா

ைதக

பம

வா

ெகா

சிைலைய

கிறா

தரா

ெகா

வா

. அ வ தாமன

பற

அைழ

ெசயலிழ பைத

திரைன
.

ேகாப தா

"இ

ளா

ெச

.

சிைலைய

தி

ன வரா

.

தரா

மண க

ேத

ப வ தி

ெப

பா ைவ

அ த

மண கைள அைழ

ேத

கள

ெசௗ திக

இ த

உலக ப ைற

கிறா

ெப

வைத

ெகா டைகய

அவன ட

கிறா

கா கிறா

ள வ

ெகா

நிைற த

வா

சால க

வக

றாக

னா

தி

.

ப வ

கத சன

தி,

மய க
பல

கா சிைய

பழி

காவ

மனதி

இதய

. பா

ஆ ைத

இ த

சால கைள

ேபா

அவ க

றன .

,

கள

ைம த கள

இட தி

ஆலமர த ய

தி

பாட

வ யாச .

ேகாப தா

கா தா

டவ க

.

ெப

பதிென

.

த,

ேவைளய

ெவ றி

பா

ப வமான ெசௗ திக ப வ

கிறா

கிற

அறி

ேயாதனைன

றன

ஐஷிக ப வ

அைமதி ப

லாம

யர தி

ய நிைற த

தரா

கி

. ெமா த

ப றி

டவ க

,

ெகா

கிற

றி

மதி

ெகா

பா

டாள கைள

ல ப

கி

கிட
கா சிைய

,

பற

ெசா

ஆகிேயா

ேகாப

மன

இத

தி

நைன

றன . இ த

க ப

வப

ேச

வர களான

ேராண ைம த

ேராண

சால க

ெப ய

, இர த தா

ேயாதனைன

கிற

நிக

ர தி வ

ப தாவ

ல ப

கிறா .

ைம

தா

ெசா

இ த

பய

ெப

இ ப

ெதாைடய

, அவைன
திெரௗபதிய

றி

ேபா

இவ ைற வ ப

ெதாைட உைட

"பா

அைன

ெத

ட ெசௗ திக ப வ
டவ க

பம

இைவ

வாய ர

கள

இத

.

ற வப

கதா

றன. ெமா த

கள

பாட

ேயாதன

கிறா

ேபசி

றாவ
கடைமக

வாக

இ த

ப வ தி
றி த

http://mahabharatham.arasan.info

நிைறய

வள க

கள

வப

க ப

ணாய ர

கிற

ளன.

பாட

நா ப

கள

ழ ைதகைள

இ த ப வ

.

அ ஜூ

ேவைளய

தன

கா


தன

ெசயலிழ தைத
அத

பற


வேமதிக
தாவ

பா

ப வ


வ தாமன

கைத

ேவ

கைள

கி

றன.

க ப

கிற

கிற

.

பதினாறாவ

.

ேபான
ேபா

, மஹாப ர

வாகன
ேவ

பற

ஆசிரமவாசிகா
நா ைட

வய

ெந

கள

கள

ெவள

ைம த கள

தா

இ த

ேதவன

ைளக

ஆவ க
அத

தி

ேவ

தரா

காம

மஹாப ர

இைத

வப

ைளகள

தி

கன

நிைலைய

கி

ைகயா

அறிகிறா

வப

சய


.

திகள

இ த

,

ஆய ர

க ப

தி

கிற

றன.

அைழ

பற

பாட

அதி

ெமௗசல

ப வ

சாப தா

சி

ேபா கள

கள

ெகா


பலராம

கி

ேபாவைத

பற

சட

ேக

தா

ெச

ஆகிேயார
அ ஜூன

.

ேக

கைள

.

ண கள
கி

சடல

கைள

வாரைகய

மஹாபாரத

.

வ க

ரைன

ேத

கிறா

தன

ெத

,

எ ப ட

தி

ரன

மா

வ ைத

கிறா

.

.

தி

கா

தய

பற
றன .

கி

ெத

றன .

தி

அத

இட ைத
ைகய

வப

கி

இ திர

தலான

பமயமாக

. இ த ப வ

கைள

இ திர

கள

தன

பற

வ க

யமன

க ப ட

பாட

மி

.

த மேதவைத


பள

டைல

வழிய
தி

இட தி

கி

ேதவ க

கிறா

தியாக இ

க ப

கிற

.

,
ேம

றி ப

டைவ

கமா
வவ

.

யா

பன ெர

பதிென

ஆகியன

டாய ர

ப வ

ேச ைகய

பாட

கி

றன.

கள

ச ,

ச தி

ளன.

வா ேதவன
கட கைற

மா

கைள

தகன

ெச
ெப

ப வ ச

ெசௗதி ெசா
இ த

பலராம

தகன

தன

அழி

இட திேலேய
சடல

ேவ

கள

தி

வ த நா

ட, பல

நகர தி


கா

வாரைக

லாத

மறிய

வேலாக

லக

பாவ க

ேநர

அ ஜூன

ஏற

ப ட

மா ப

ேபாத

அவ க
.

ெத

நரக ைத

ஆ சி

ெவறிய

அழி


ணக

ெகா
கைள

களா

இய

உண கிறா

கள

ெகா

ல நாயக க

ைமைய
தி

தய

பாட

த மேதவைத கா சி அள

வலிைய

ப ராமணன

கடல

ேகாைர

தி

ெச

,

ற இ

வ தெதன

கிட

ேபா

ெகா

ெவ

இதி

ெப ற

ட, வ

வைர

.

க ப வ .

ெம சி

த ப கள
நிக

தி
.

ப வ

கைடசி வைர

பா

அத

ப றி

.

வலிநிைற த

ேபாக

ேக கிறா
அத

நா ப திர

தமான

. ஒ

.

ெகா

ேந ைமைய

நாரத

அழிைவ

ப வ

அ ஜூ

கிறா
.

)

அ ன

ெச

ப வமா

நிக

.

இ த ப வ தி

.

வ க

ப கைள


கிற

றன .

தான க

க ப

தரா

நிைலைய அைடவ

அைடகிறா

தி

தான

ஒ பைட கிறா
தன

. தன

உைரயா

கள

ெத

திகள

கைள
கவ

.

கைடசி

கிண

திெரௗபதிைய

ப ரைத

ெச

ச தி கி

ேகா

வல

வராக வ

.

ப வ தி

கா ய

. வ

ப வ

டவ க

சிவ

ப ைத அவன ட

பா

கவைலகைள

ண யமள
இற

தரா

ேபர ப

ஆசிரமவாசிக

பற

தி

கானகேம

ஆகியன

ப வமான

அைவைய

ேச

இ த

(மஹாப ர
கடலி

அ ன ைய

கள

வ யாச .

திெரௗபதிய ட

றன .

கா தா

மதி பள

தன

அவ க

.

கானகேம

தவ க

பதிைன தாவ
மைனவ

தா

ப வ .

பாட

பயண தி

அ ன ைய

ப வ

யாச

. இ

தான கா, பதிேனழாவ

அைழ கி

.

தன

கிறா

சிற தவ களான பா

நா ைட

வேமதிக

பாட

மன த கள

கா
அத

கிறா

.

வ யாச ட

ெமௗசல

கிறா

கைணக

ெச

ெசா

ப வ ைத வ ள

.

ரன ட

ப வமான

திகள

வ க

.

ஆகியன அ

ெத

ி தாக

கான

தி

த ம ைத ஏ க ேபாவதாக

டைடவ

,

ெகா
அக ப

உண கிறா

ஆேலாசைன ெச

வப

பா

ப வமான

க ப

திைர

ெசய

வாய ர
ப வ

ேபா .

ப வ தி

வப

ைம த

ைளய

வ தா

ம ெட

திைர
பல நா

கதன

ைதயைல

அ ஜூன
கீ

இதி

கைணயா

,

அ ஜூனன
சி திரா

.

ழ ைதைய கி
பற ப

பதினாலாவ

தமான

டவ க

அைழ

ள கள ட

ேபா

பதிென

கிறா

நா

கைள

ேவத

ற ப

"பதிென

கல

நா க

அ தைன

16

கரஹா எ
னா


அறி

ெகா

ெகா

திய
அெ

டன.

ரமாக

பாரத

கமா

.

ாண பைடக
இ த

நட த

.

ேபா

உபநிஷ
அறியவைல

http://mahabharatham.arasan.info

றா

அவைன

யா

. ஒ ப ற

அற

பாரத ைத

ேக க

இன ைமயான

கா ைகய

அலறைல

டாய

வள கி

றன

ராண
கி

இ த

உலக தி

லவ க

,

எ ப

டா

நிைல தி

பவ

.

ைடைமயா கவ யலா

உத

களா

ன தமான

.

அற

சா

பாவ

வல

கி

,

மன தா
பாரத
அத

ெகா

கள

வல

கி

கடைல

கட க

பதா

தி

கைள

,

ஒேர

ப வ

கட க உத

.

கரஹா

ைகய
ட இட தி

ன வைர

மஹாபாரத தி

ஆதிப வ தி

இ த


தி

ெகா

ப வஇ ப

டவேர!

ேராகிதராக

ேய

னவ

.

மிக

க றவ

மஹாபாரத

17

"ஓ

வண
இ த

சாப திலி
.

ேவ ைடயா

கி,

ஜனேமஜயா!

ெகா

தா .

ேராகிதராக
அ த

ைம தைன

கைள
என

ேக க ப ட
என

ஆழமானவ
ரண ஆசிக

பண

இ ப
இ த

ன வைர

தன

கள

ெகா

".

ப ட ஒ

ம அ

"ஓ


ைக

ற ைம த

அைம

. அவ

ைமநததைன

வழிபா
, என

இ த

தசரவா

மனதி

இ ப
,

ேத னா

ஆசிரம

.

ைன தைம

.

ஜனேமஜய

வ தா

நியமி க

ேவ

தன

யாத

க ப டா

பய
.

? "

ைத

சரமாவா

ேராகிதைர

ைம தனான

அ த

நா

ய ேசாமசரவா எ

தி

சப

வா
ெச

ேபா

ெச

கவன

களா

ஏ ப ட

ப ரபலமாக

பவனா


வா

"எ

ைய

ப கேம

சரமா

ெந

க ப ட

ஜனேமஜய

தினா ர

பட ந

றி ப

தின

இ த

ைற

ெகா

கதிையேய

ைவ தி

பல

ேவத

அத

ைல.

அவ க

ெப

க ப ட

அறி த

வ க

சப

,

அதிகாைலய
ெபா

க ப

கிறேதா அ ப ேய இ த ெப ய

வரலா ைற

நிைறவைடகிற

ெச

ைறகைள

எ ப

"ெத

ைல.

ெசா களா

றன. ஆய ர

ேக பவ

றன .

கரஹா

பாரத

ப சள

அைடகி

ேகாப

ைல,

தவ

." எ

அவன

வய

ந அறியாதி

வ தைடய

. இ த

.

பற

ேக ட

வ நட

ேவ

ைம த

ஆைகயா

யாவ

களா

,

. இ

கிற

க தக

அைன

பாரத ைத

கிற

ேக ட

களா

பாவ

பதா

ைல.

நா
யைர

ெப ய ேவ

ெதாடவ

க, இவ

ைல.

, உன

"ந

நாவா

. அ தைன

ெச

ேக ட

ேபசவ

யவ

ஜனேமஜயன ட

?'

என

ஜனேமஜய

.

தா களா?"

ெச

ைய

தன

அ த

ைம த

யாதி

ப ேலேய

ய அவசிய

தன

ெசய

ப ராமண

ேபா

ெச

மா

னய

வ த

அத

தா

தவ
ெந


,

நாவா

ெச

ைன

ப க

சரமா,

யாம

.

அத

பா ைவைய

பாரத

என

இவ

.

டா

க ப ட

மாைலய
றன.

ைவபாயண

பகலி

"இவ


எ த

ைன

த ப களா

. "நா

தா

. அத

ைவ தி
ைல" எ

ெச

யா

ெச

கவ

பக

ைட

ேக க ப ட அ த

ைல.

இட தி

அவ ைற

.

நராட ேவ

ப ராமண

ெகா

ைமகைள

உைர க ப

ைமைய

" எ


த பக

உலக தி

பா

அற தி

ஒேர

கைள அழி

கரா நதிய

உ ச
லாத

பாரத

தய

திசாலிக

னக

பாவ

மைனவ மாைர

தன

ெதாடவ

இ த

தாய ட
?

. இ ப

ேக ட

ேவ

பாடலாசி ய

உ ற

பாரத ைத

தன
கிறா

தவ

ெபா

மி

தலாள கைள

அ ப

ேட

வலியா

ஜனேமஜயன

ஏதாவ

ைநய

அ த

அ ப

வ நட

ஜனேமஜயன
ைய

.

, சரமா எ

, அ த ேவ
.

டன .

தா
ஆகிேயா

ப களாவ .

சமய தி

வ த

வ ர ட ப ேட

லா

தி

நாய

ேக ட

"நா

லற த ம ைத ம ற

அறேம

ைள

ெசயல ற

ஜனேமஜய
சமெவள ய

பமேசனா

அ த

"ஏ

மக

திர தி
நட தி ெகா

பற த

தா

.

மிகவாதிகேள,

பவ கேள,

.

வ ைய

உ கா

கதறி ெகா

ைவ

யாேதா அ ப

யா

வர

த கால

எ த

வரலா

ைப

வா கேளா

ளன.

ி தி

உ ரேசனா,

,

-

)

ேவ

வ க ெப

| ஆதிப வ

தி 3 அ

இட தி

லா

சா

கைத

. எ ப

ெதா

இ த

அ ைமக

ெத

இ த

வா க

பாட

ேய

அவ க

அைன

றன.

டா

த ம

நா

மன ைத

ெப ய

அவ

நா

வசி க

காண கிைட கா

ெகா

தா

தேசனா,

பா

யர

னா , "ப

த பக

லவ கள

றனேவா அ ப ேய எ

வரலாைற

தன

எ ப

ய ப வ

ெசௗதி ெசா

எ ப

ெதா

அ ப ேய

கி

லாத

ெபா

பா .

பல

றன).

ந ப

இைண ப

ெச

அ தைன

சா

"ஓ

கி

றனேவா

ந ெசய

பாட


ேகாகில

ேக ட எவ

தமான

டாகி

உய

ெவள ைய நா
எ ப

(உ

வைகயான

ெகா

பா .

அ ப ேய

இ த

(ெபௗ

எவ

உலக

ேறா,

ஜனேமஜய

,

வரலா ைற

ரைல
ேக க

வ ள கி

கைள

களா

திறைமக

இ த
வரலா

பறைவய


ெபா

ஆகியவ ைற

ேவ

னா

ள வ யாச

பைட தா .

ேக டவ க

ளவ

ணறி

ெசா

வ ேவக

,

அவ

ைமநதத
ேவத

,

http://mahabharatham.arasan.info

.

ெப

பா

அ த

பா

ைன

என

எ த

பா

கிற

னா

ெச

"

.

ஆனா

ேப சி

. எ த

ப ராமண

றா .

"இவ

ேக கிறாேரா

நட

ெகா

"

றா

என

டன .

றா

.

பைடெய

டா

கா

சமய தி

,

வா

ெதௗ

யா

நி
அத

இ ப

ேய

ம யாைத

அவ

கவன

தன

ேவதா எ

ேச

த அ

ண எ

வா

கா

ெச

அவ க

வா

ெகா

காைல

கழி

சால தி

.

அவன
"அ த

இட தி

இட தி

ண ேய! ந எ

க தினா .

கி

காைல

வர ைத

ெச

அைட க


.

யா

,

ைடய

உன
ேவத

, "
நா

ெகா

தா

ெகா

டா .

வண

கினா

.

வ ைரவ

ைச

றா

வழிேய

காலி

.

.

, த மசா திர

றா . இ த வர ைத

மஹாபாரத

வா


தன

அறிய ப

அ பண
கி

.


வட

டதா


.

லா

ஒள

"

ெச

வதி

ைல.

கிறாேய,

இ த மா
ெகா

18

கிேற

. உன
ைற

எ ப

ைச

,

பைதய

லா

லவா
இைத

டா

.

ேம

ல தி

வண

கினா

தரவ


பதிலள

ைச

நாேன

ைச

சமாள

.

பைத

மகேன, ந ப

,

அைன ைத

பா

."

ைல.

ஆேரா யமாக

தா

?"

ேக க ப ட உபம

கள
"

வதா

வட

, என

வ த
ேட

ைற

ச தி ேத

டாகேவ

டாவ

கள ட

டாவ

ம யாைத

ேக டா . இ ப

ெச

, "உபம

ெகா

"ஐயா,

ேதைவகைள

றா .

ெகா

.

எ ப

உபம

ெச

ேட

இர

,

ெச

நாெள

நி

இர

வ த

ெகா

ேபராைச கார

"உபம

ைல.

பல

இவ

இ ப

கைள

காலி
வா


"

சீ ட

ேதைவைய

பவ

மாைலய

ததா

ல.

ல தி

உபம

மா

கவன

நேரா ட ைத

.

கிறா

நா

ேக

இ ேபா


வா

ெகா

ேக டா .


கைள

ம யாைத

ைச எ

, ம

மா

அைன ைத

"இ

பைத

என

.


ேம

லா

,

டா

லாவ ைற

டதா

தாேன

நி

தரவ

ேக ட

கைள


ந ப

உன

காம

ெச

வ தி

தன

மாைலய

?"

ம யாைத

நாேன

தா

ைச

ெகா

.

ந ேப

என

இைத

. நாெள

றா .

மா

மகேன,

சமாள

சால தி

உபம
,

நி

?

.

ெகா

அைத

அைன ைத

,

"

,

அழி கிறா

நா

ைதக

கிறா

ேக டா .

வைத

"ஆசாேன,

ந உ தாலகா எ

வா

பைத

றா

இ ப

டா

ஆசான

ேவ

,

த படேவ
றா .

டா

நி

பாராம

ைச

." எ

என

.

உன

ேக ட அ

தி எ
வ ததா

ைசய

என

தாேன

"ப

அ த இட தி


உடேன

வ தி

மகேன, ந எைத
ெகா

அைத

நிைலய ேலேய

ேக வா மகேன"

, எ

ேக டா

.

கி

நா

ைச

பன க "
வா

பா

ெகா

" எ

ேத

றா .

, மாைலய

கிறாயா?"

ச தி கிேற

ேக ட

தன

ெகா

?" எ

ெதௗ

ேவா

? இ

. நாேன அ த வா

தி

ரைல

நி கிேற

தன

.

"ஓ

தி

கிறா

னா

,

ன ைலய
ெத யாததா

ெச

வ த

உடேன

ேலா

தா

ேம

நியாபக ப

ேம

, என

உபம

தாேன

ெகா

மைடயைட க அ

,

டா .

ெச

"ஆசாேன,

கினா

"ஐயா,

பய

. ேநராக

இ ப
றா

ேக

வண

ைன
டாக

கிைட கிறேதா,

வழி கிைட த

கா

றா க

.

அேயாதா

ேக டா .

தா

நி

நிைலைமய

இைத

நிைறேவ ற

. ந வர

அவைன வா

வா

வயலி

உண

அைட

டா

ேநர

"அ ப ெய

ண,

சால ைத


சீ ட கள ட

"உபம

ேதைவகைள

சாதாரணமாக அைட க

ைலேய

"சிறி
பா

.

அேயாதா

. பா

தன

"

மா

ேம

ெகா

, அ

க டைளைய
ேபா

அ த

ெபய க

அைத

பைத

ெகா
அ த

மைடைய அைட க உ தரவ

ஆசான
யவ

. உபம

ற சீ டைன

ற ேபா

யா

யா

லா

ல தி

மிக

சீ ட க

ெகா

உபம

"மகேன, ந

.

சீ ல தில தி

வ தா .

சீ ட

க டைளேய ஏ

அவ ைற நாெள

காம

ெதௗ

நா

அைழ

கவன


றா

.

அேயாதா

கட

ம ெறா

ெதௗ ய

நைடகைள

அத
அேத

யாவ

நா

அவ

தன

அைத

ெகா

அவைன ஒ

ெச

த பக

ெச

ைக கட கி

அேயாதா ெதௗ

. அைத

, அவ

இதய ைத

.

ேராகிதராக

த பக

ண தன

றா

.

ன இர

தி

பா

பா

, ந அவைன

மிக

ெச

பழ க

அவைர

ெப ற அ

வா

தைலநகர

அைத

க டைளய

ஜனேமஜய
தன

த ப கள ட

,

இவ

தா

றி ெகா

ெகா

ெகா

அவ

ஏ க

ததா
.

எதிரான பாவமாக இ

ேக டா

நைர
ப ற தவ

பாவ திலி

மகாேதவ

உய

க ப தி

"ஐயா, நா
ைன

தா

.

தா
"

கி

என

http://mahabharatham.arasan.info

உ தரவ
டா
மா

லா

" எ

கைள

கவன

வண

கினா

கள ட

இ ேபா

மகேன,

இ ேபா

பதி

ைல,

இர

டாவ

பதி

ைல,

மா

சமாள

தா

?"


சி

தா

ெகா

நிைறய

நிைன கிேற

பா

றா

கி

ெச


ைச
ைல,

,

மா

கைள

க டைளைய

கவன

ெச

ைல,

ேவ

க டைளகளா

வழிய

ைல.


பதி

த ப டவ

பாைல

உமி பாைல

உறி

இைரைய

தா

.

.
,


யா

.

ஆ கா (Arka - கைள ெச

டா

.

அத

பாதி க ப

தவ

,

டா

அ ப

ைச

யா

,

கவன

ெசா

னா க

"

"உபம

ெச

ெகா
வரவ


ைலேய,

றா . அவ

ேத ன

"ஓ உபம

க ய

கைள

ெசா

லிய
உர த

, ந எ

ேக ட உபம

கிேற

" எ

கி

றா

ேக டா .

இைலகைள
இ த

டதா

பவ க
கி

உபம

ேக

பா ைவைய
வ னா

அ வன

ேவத திலி

ம பா க
இ ப

"

ேட

"

.

இ த

தா

.

,

கிற

ைமைய
,

ஞான
தயவா

கேள,

அ த

.

கைள

இர

.

ச கரமான

லாம

மாய ேதா ற

.

உலக

அ வ ன களாகிய

கைள

ச கர தி

கைள

அறியாத

கைள

ேகா

ைமய

ஓ ட ைத

லாவ ைற

ம ற

.

மா

ெதாட

மாத

ெசா

லா

கைள

கேள,

பவ க

இ த

.


னா

.

இ த

ேகா
சி

.

சிரம

19

ச கர

மான

கால தி கான
தி

கி

ச கர

கைள

ேச

ெவள

கால தி

ெபா

கள

இ த

இ ேபா
அக ப

பன ெர

றன.

அைன

ேதவைதக
றன. நா

ஜாதக தி

பலைன

கால தி

ைமய ைத

ப ரதிபலி கி

ச கரமான இ த
ெசய

ப ரதிபலி

ராசி

,

ப ரதிபலி க ப

கைள

பன ெர

னா .

உபம

ெகா

உன

ெசா
மகி

"கால ச கர தா
.

லய

மஹாபாரத

றன

கி

கேள

ேய

ச கர தி

கைள

ப ரதிபலி

அழிைவ

சிைய
மய

,

அவைள

களா

பல பக

,
மகி

பைட பவ க

கால தா
பல ைத

பாைதகள

ச கர தி

றா

வ , அவ க

வழிகா ட ப ட

இ த வ கைள

ெச

பன ெர

பாதி கி

அ வன

இர ைடய கைள

உய ரன

, அதனா

வ களான

இர ைடய கைள ேபா றி மகி

கி

கேள.

இர

"ஆ க

டாேன

இரவா

கேள

.

அ வ ன களாகிய

ைய

ெகா

ன நட த

ெற

அ த

றன .

றள

பல

பாைல

,

பவ க

கேள

ேதவ க

நா கைள

அழி க

ப ரதிபலி கிற

ேக, கிண

.

அ த

இைண த
"

கள

ப ரதிபலி

கேள.

அழி

ஆைட

,

கேள

அத

ைறய

.

ெப

ைய
.

ெகா

, நா

கிண

"ேதவ க

"இ


?".

,

. கதிரவைன

பறைவய

,

லா

கைள)

மாைவ

ேமா

அல

ைள

அவ

, அைனவ

கிறா

.

ப ரதிபலி

ேவா

,

பவ க

ன ப ட

த அறியாைமய

ெப


ேத


லா

இ த

ேமாத

ஆைடயா

உய

பவ க

மைற

பைட தவ க
லா

ணாத நிைல

அவைன

உய கள

ெச

(க ம

ேத

ைல

பதாக

அவ

கானக தி

ரைல

.

அ ப

ெச

உர த

ேட

வா

அவ

ன ப ட

"வ
ைவ எைத

ஆ க

ேக டா .

றி

ெவ

ேம

, ம ற சீ ட கள ட

பண

லா

வரவ

ேபா

கேள

கேள நியாயம ற

பகலா

மிக ெப ய

தன

உபம

ேம

ழி
,

கேள ஒ ப றவ க

அழகான

ெசய

டானதா

மைற தத

மா

.

.

சா

தா

அவ

ேச

அவன

இய ைகய

தவறிைழ காதவ க
, ந

ேம

ெகா

) இைலகைள

அைன

ப ற ப ட

யாம

ெப ய

ெபா

கதிரவ

பைத

ைவயா
டானா

.

சீ ட கைள
அவ க

தா

ரமான

மைலகள

பசி

கச

ெகா

,

.

,

கள

ஆவ .

எதி

கேள

,

கானக தி

ெந நிைற த

நா

காம


கேள மர

ைம, ந

கேள
கள

ஞான தா

, ந


நா

நி கிேற

வய

ைமய றவ க

.

உபம

ெபா

லா ெபா

பறைவ.

ெவ றிெகா

உபம

ெபா

கால தி

டா

கேள

சார

றா .
ேக ட

ேக

,

அறி த

,

ச ைத ஊ

பைட
இ ப

என

உைறபவ க
இற

கேள

கேள பைட க ப ட அைன

ப ரப

ைன

வ திமற

யாேத" எ

மாவ

தவ க

,

"இ த

றன

நா

உய கள

,

,

இைத

லாதவ க

உடலி

"ஐயா,

கள

அ ப

அப மான தா

ெவள ய

. அ த

உதவ ைய

ேபா

நா

.

பவ க

அவ

,

ப ற தவ க

தியான தா

பதி

மதி

பாைல

டதாகிறேத.

ஆைகயா

பைட

கா சியள

பால

சி உ

"

கேள

ேபால

தாய ட

ேட

,

உமி

ைச

ேக டா .

தன

"ந

"உபம

கிறாேய, எத

உமி பாைல உறி

கி

. ம


டா

ைற

கள

தலி

எ ேபா

கவன

டாய

, உபம

பைத

பா

டா

ெச

ல தி
.

டாய

என

மா

க டைளய

கிற

.

ச கர தி

அ ப
கிேற

ப ட ஒ
.

http://mahabharatham.arasan.info

அ வ ன கேள, எ

ைன

இ த

ப ரப

உலக

கள

ைன

ச தி

.

உலக தி
வல

கள

. ந

மாவா

ப திைய நா

கேள

ப க

கேள அ

ளாக

பர

கிற க

ெபா

கேள

அ வ ன கேள,

பய

கால ச கர தி

.


க .

தா

மகி

,

கமாக

தி

ச தி

வா கின க .

அத

அேத கதிரவன

ேவ

ெச

வ கைள

ெச

கிறேதா

"

கைள

நிற

தா

கைள

தன

ெப

கி

றன .

கல

காக

கேள.

(நி சய

,

ழ ைதய
அ வ ன கேள,
வா

வழிப
தி) ெகா

கிற

.

கேள

வ ைத

சா ப

எ ேபா

."

,

றா

உன

ெபா

.

அத

இேத

ேபா

ெகா

ேதா

ஆசா

காண

றன .

ேக கிேற
ெகா

.

காம

ண ய மா ேட

ெசா

ைல.

கைள

ெகா

உபம

ைப

,

றா

காண
றா

மஹாபாரத

. அ வனக

ெகா

."

உத

"ஓ

ைக

"ெப

, "ஓ, உன

20

தாக
தா

என

கி

மனநிைற

ேசாதைன.
மதி

ெப

கி

,

தன

வ ைடெப

வா

ைக

,

நட தினா

.

சீ ட க

வ ததா

ேவைல

அதிக

அவ க

ெகா

பற
ெபௗ

ேவ

வரான

ைப

எ த

காம

கா

பா

காைவ

ஏ க

ததா


,

தன

சீ ட கள

ைட

கவன

"எ

"

வாக

நட த ெவள

னெவ

ெவ

லா

லா

ெசா

லி

டா .
எ ேபா

கவன

ெப

உன

.

கவன

கால தி


, ந

ெச

உ தரவ

" எ

அ ப

எஜமான

ைல. ஆைகயா
கள

ேவதாைவ

ேமா

நட க

லாவ ைற
கா,

ைவ
ேவ

தி ய களான

,

உத

வ தா

ல தி

ேவதா, ேவ

நட க

,

நா

ேதைவயானைத

. அ த

.

ச யான

தா

அவ

கவன

கால தி

"உத

தன

"
கி

பசி

தாேன

ைமயான

ெச

ல திேலேய த

உலக ஞான ைத

கவன தா

நட

நட

ல ப ட

இ த அ ப ைத

என
என

றி

.

வட

"இத

அவ

ள ,

ேவ ேவதாவ

த ம ைத

சீ ட

அவன

ய தயாராக இ

லா

ட ப

ெபா

வழிப டா .

என
" எ

ெகா

எ ப


,

காம

. இ

ம ெறா

லாப ைத

தன .

காமேல அைத

ஆசா

லற

ெச

ேவ

|

கிய

உன

ெவய ,

ஏ றன . ஒ

ஆனா

அ ப ைத
ெகா

ேக

த ம

மகேன,

அவர

ஜனேமஜய

இ ப

ெகா

அ ேபா

ைகயாக

அ ப ேய

இ ப

அ வ ன கேள,


.

டா . உன

டாேரா,

றன .

அவ

ெகா

அ வனக

ஆசா

ெகா

ைக

னா

சில

மனநிைற
அ ப

ததி

காண

அதனா

ள ப ட அ வன

தன

வ ெய

,

தி 3 ஆ

ேபால உைழ தா

ெகா

, "ஓ அ வ ன கேள, உ

அ ப ைத

யா

"

.

னைத
ைம

றா . இ

யர

யாவ

டா . ேவதா ந ேப

வ தா

ெகா
"நா

ைத

அவன

!"

. உன காக ஒ

ஆசா ய

இ த

தவ க

.

காக

என

ேசைவ ெச

"ேவதா,

அ த

பா ைவைய

ேடா

,

தாய

ேவதா

றா .

ெகா

ெசா

." எ

- ப

அைன ைத

பவ க

றன.

ல ப ட உபம

ெசா க

கி

ெச

அைட தா

உண
தன

"ேவதா,

ேசைவ

ேக

ெச

ேவத
ஒள

ல திேலேய சில நா க

கி நட த

கைள

அைழ க ப டவைன

எ ேபா

கைள

களாக

றி

கேள.

அ வனக

அேயாதா ெதௗ

அைழ

.

.

பல

பற த

ேவ

.

கள

பற

ேவதா

.

யாம

) ந

ைகய

ேதா

(தி

ெச

கா பா

இர ைடய க

கள

பவ க

என

ைவ

கிற க

தி கிேற

இர த தி காக

அத

டாய

பா ைவைய

வண

அைத

ஆதிப வ

உன

றன .

அவன

.

ஜனேமஜய

வ கைள

ெப ேறா . ஆ

திதாக

,

அைவ

வ த ேசாதைன.

வான வான ைத

ெசய

வா

மா ைப

என

லா

உபம

நா

. ேதவ க
லா

களாக

ெசா


வா

,

கி

கைள

கேள அைனவ

ண தா

நியமி பவ க

இ ப

.

பா ைவய

மன த க

ைறேய ெச

தி கிேற
யாத

என

ெப

னக

ேவ

சேம

ேதவ க

ைகவ

நா

ெப

,

ப ரப

"அ வ ன களாகிய

சா திர

பைட தி

தா

ெதாழி

"ந

கைள

அதனா

"ந

அத

னா
ெச

.

" எ

ெச

லா

றன . ேதவ க

கைள

இதிலி

ன அ வனக

கேள

உன


நிைற

கண கி

கி

பா ைவ

ைவ த க

உன

அைடவா

ெசா

. உ

.

ேபாலேவ

அவ க

பல

ெபா

ேமேல

ஓ ட ைத

மன த க
வ தி தி

ெசா

கிேறா
.

ள கைள

பற

வான ைத

ெம

பாலானா

அைன ைத

கேள ப ரப

கதிரவைன

ம டன .

.


, ந ந ேப

"இ ப

சிய


"ஆதிய

கிறா

.

கா

ேபா

அ த

திர ேப

கான

"ஓ

உன
இட தி

றன . அத
ேப

கைள
உத

நா


உத

கா

அ ப

http://mahabharatham.arasan.info

ெச

ச யாகா

என

வா

.

ச ய றைத

உ தரவ ட படவ

ெச

ைல." எ

நா

றா

அ த மன த

.

சா ப

.

சா ப
தன
தி

பயண ைத

ப னா .

உத

நட த

காைவ

"உத

றி

கா, என

நா

அள

ேசவ

க ப ேட

அதனா

?

நா

. அதனா

அள

பவ

ெகா

ெசா

.


நா

'பய

ெப

ெச

இைத ேக

ேநர

ெபா

உத

கா

தி

னட

." எ
,

காண

ேள

ேவ

ைகயாக


ைன

மைனவ ய ட
ெச

க ற க

வர

ேவ

அ ப

ெச

ேபாக

ேவ

வரேவ

றா

"ம

ேஜா

.

நா

வா.

ன தமான

ெகா

கா,

றா

ைன

கிேற

இதி

ேத

கா

.

.

ேவ

.

பா

கிள
ெச

உ தரவ ட ப ட
ப னா

.

ைகய

இய

காைள

ெப ற மன த
மன த

உத

சாண ைத

பவ

அ ப ேய

அம

காைவ
"

தி

பா

கா,

வ திேயாரமாக

மி க

, அத

சா ப

உத

ெப ய

நட

றா

.

"இ த
உத

காைளய

கா

உட

பட

அவைன

ைல.

21

ெப

ராண ைய

கைள

தி்வ

ைக

ெச

ேத

வர

ைப

ைக

ெச

ெச

டா

ெகா

, கிழ

"

கைள

ச தமிடாம
ெவ

லாத

சினா
.

.

டா

, "வா

நைர
(கா
ெச

.

ராண

,
,

ைழ தா

.

ஐயா, நா

ேக டா
னட

நைர
தன

பற

ெதா டா

அைறக

."

தா

லாவ ைற

" எ

பயண

கைள

ெகா

ய ேவ

உணவ

ைட தா

இைவெய
கள

ேநர

க , ைக, கா

ெவ

சிறி

சட

வைர

ெத

ன ெச

"அ த

மஹாபாரத

தன

.

ைற

காண

தா

"இ

. பற

படா

ைற

,

.

ராண

ளவ க

றா

கா,

றப

ஏதாவ

மா

அ ப

, தன

அைட

.......).

தா . அ த

உத

அ ப

வ னா

எ சி

ைவ

." எ

கா இைத ஏ

க ைத

,

அவைள

சட

ேபா

. உத

டைல

ேதா ற தி

பா

நி

காண

"ஐயா,

ைன

,

ஆகா

ேநா கி உ கா

கி

அவைர

திதானா? என

ெபௗசிய

.

ேம ெகா

அசாதாரண உடலைம
பைத

"ஆ

. ராண

ேக ட

ளவ க

ல ப ட

னன ட

ெதாட பா

த மா டா

ைற
இ ப

கா

ேவ

டா

பா

திக

தமாக

திக

?"

. உத

நட த

னா

தி

அவசர தி

றப ேய

.

.

றா

இைத

, மா

,

றா

றா

ஏமா ற
.

இராண ைய

ைன

ைல, எ
றா

ைல எ

.

ெகா

ஏ ப ட

நி

ேயாசி தா

ெசா

மறிய

றா

ைல. தி

ெவள

ேயாசி

கைள என

ெச

அவ

"இ ப

டா

ெப

கா

.

" எ

ஞாபக ப

.


. உத

இராண ைய

ம திய

றா

ெகா

கரசியாவா

இயலா
."

"

கைள

" எ

ைன இ ப


ெகா

ேள

ைல

ைல."

நா

ப சாக

யவ

"நா

வ ேத

வண க

ேஜா

வ ேத

,

ேக டா

அைறக

மாசைடயவ

நா

கி

ேநர

மா

எதி பா

வா

வண க ைத

"ஐயா,

ெச

கவன
டா .

,

"உ

யவ

கவன தி

ேதா

,

"இ

ெவ றி

.

தேதா

?" எ

அ த அைறகள

ெகா

தி

இ த க

மைனவ ,

. இைத

டா

பதி

ேக

ைற. ந எ

மா,

காவ

, அைத இ

நா

ன ைலய
க வ

உத

ந ேப

.

ெபௗசிய

ைவ கேவ

மைனவ

இராண ய

ைசயாக

,

ைக

ெகா

ராண ய

ேக

றிலி

நாளா

ப ராமண க
கா சியள

ைசயாக

.

கிேற

,

,
ெகா

,

கா, தன

ய ேவ

அவள ட

உத

ன ெச

.

ெப ற

உ தரவ

ெச

ெத வ

ேகா

அைறக

ைக ெகா

ேக க ப ட

மைல ப

றா

"ம

கடனளாகியாக

நா

பைத

கிய உத

கள

மதி

காண

தி

.

தி

கைள

ெப

ெகா

, "அ

நைர

வ தைட த

அம

,

ஆைகயா

றா .

ெச

என

ெபௗசியன ட

ெகா


.

கி

ைல.

என

றா

ெப

யதி

இ ப

"

தா

ேக பைத

ஏதாவ

னட

"உன

அவன

எஜமான ய ட
ெகா

கழி

"

கா,

கிறா

, அவ

பமானைத

உத

உன
ேக

காண

தன

ேக

சி

றா

மைனைய

ெத வ

ெச

.

ெகா

ெச
ெம

கால

ைகயாக ஏதாவ

றி


மகேன, சிறி

"எனத

கான காண

றா

றா . சிறி
"உ

வா

அ த

ஏதாவ

சாண ைத

த ப

அவைன அ

கான

."

இைத

மதி

காைளய

ெச

ெபௗசிய

வ ைய

தா

கா, என

ைகயாக

,

கிேற

மிட

"அர

,
நா

, "உத

.

உன

'

, உ

கா ச

வாைய

ம யாைதயாக

உ தர

ஏ ப

அத

நா

ரணான

. ஆைகயா

அ த

கா, ஆராயாம

இத

றா .

இற ப .

கிைட தா

கி

கா, "ந

என

பவ

, "ஓ உத

றாக

.

" எ

பைக
ல ப

ெப

கிேற

க ப ட உத

ைகயாக உ

,

ெச

பா

காண

, அைத

என

நம

ைன

நிைறவைடய

இ ப

ப யைத

னா

ெகா

,

ைககைள

ன உதவ ைய


ஆசா

கிறா .". உத

சா ப

அறி தா .

த மனநிைற

ஆைசகளைன

மி

மகேன, உன

நா

வா

ெகா

அ தைன

உன

. உத

கா,

ைசயாக

http://mahabharatham.arasan.info

ேக கிேற

.

அவ ைற

காண

ைகயாக

ெகா

ராண

மி

னட ைத

ெற

தா

தன

. ெகா

கள
இ த

ல ேவ

" எ

றா

.

அ ப ய

கழ றி

, "இ த க

கிறா

ெசா

பய

ெகா

னா

.

ப திரமாக எ

ெசா

உத

லிவ

ைன

"

"ெகாைடயாக

.

ெகா

கிேற

.

தயாராக

க ப

கா

ப க

ெபா
ெபா

தி

வரைவ

மா

ேவ

கிேற

ெகா

டா

உத

தா

.

தன

ததாக

அதி

"

ததா

உத

" எ

தமாக

ெசா

னதா

சப

தா

தம ற

. உத

ணா

தி

தி ப

தி

ெகா

ள ராக

ெப

,

ணா
னா

அ கைற
ஆகேவ


ெசா

தா

தி

தி

ெசா

ேகாப

னதா

அவன
ேபா

னா

,

"

இதய
ெம

திதாக
வான
பா

மஹாபாரத

.

தா

கா

.

நட ேத

ேபா

,

ெதாட

யர

|

கிேற

."

அ த

தா

ைச கார

கா

ராண
.

.

வா

தன

மி

ஆனா
தா

ேகள
இட

,

கீ

ணைய

ெப

22

இடமான

பா

இ ேபா

ெப ய

. உ

ேவ இ

,


மன

. உத
பா

அர

ேக

கத

ேவ

தன.

ெசா

லி பா

நிைறய

)

கா


பைத

மைனக

வ ைளயா

ெதாட

லாதி

ெப ய வாய

ைதகைள

தி

அவ

ேள ெச

உக த

ைம ப

ேன ற ைத

ைல. இ திர

ெப தா கிய

பல

ட வா

அ த

ெப தா கி

தா கிைய

என

நிைன

ெபா ைத
றா

கள

ெதாடர

ைவ

கண கான

ய சி தா

ைதக

ெபா

சி

.

ைக

. அ த

(வ

மாள கைளக

தன

தைரய

தா கி அ த

உலக

ெப ய ேகா ர

என
ைதக

டா

டைன
அவைன

தா கிைய

ெச
கள

தி

ைப

. அ த மி
மி

ெபா

அ ப ேய
வா

யவ

தி

கைள

வ ைத

னைத
பா

.

.

சிைய

அ த

த ப

மிக

தா

டா

ெகா

. உடேனேய

ெசா த

ஆனா

இட தி

ஓ வ

அவன ட

ெசா

நைர

ய சி தா

மா

காண

ப னா

ைழ

சாப ைத
ைல.

,

அ த

ைன

கைள

,

கா

அ த

தி

உடேன

அ த

தன

தா

,

சிரம ப

ேச

தா

ேபா
உத

வ ைரவாக

தன

உதவ

ைவ

,

மிக

ெச

பா

.

ைழ தா

அவனா

நா

தா

தன

உத

பா

மாக

த ப

.

ெபா

, அவைன

ெகா

ைமயான த சக

பா

றா

,

ைகய

வ ைரவாக

ெவ

தி 3 இ

அ ேநர தி

ளைர

கி

ெபா ைத

வ ைரவ


, அவன

ைன ஒ

ைன

கட

ைழ

ைல.

சாப ைத

உலகி

.

. ஏென

திேய

ெச

கைள எ

,

கா, "நா

என

, அ

ைச கார

.

க டாயமாக ப

பைத

றா
ெவ

கைள

ச யான

கைட த ெவ
.

உத

தி

ததாக

. உத

அ தணன

ய க திைய

, க

"ஐயா,

க படவ

தண யவ
.


றா

மிக

றா

இயலா

ெத யா

தி ய கள ட

றா

உன

" எ

னா


" எ

ைச கார

வண

'

- ப

தைரய
ெச

ெகா

னலிடாத

ெகா

.

ெகா

ப ெபற எ

தயா

டானா

அைடவா

கிற
உண

கிற

.

மண ப

கைள

சட

ேவ

கிேறேனா

ெப

ெபௗசிய

கா பா

,

பா ைவைய

உம

ைன

அ த

கா க

தா

மைறவ

ேநா கி

,

ைன

உண

ல, என

தியாக

கா சாைல வழி நட

ேதா

ேபாவா

இ த உண

டாகாம

யாேரா

நக

பைத

தம றதாகேவ

உத

,

உணைவ

னதாக

சாப

நா

லிவ

தினா

உண

"நா

ேபாக

உன

இதி

ேநா கி ஒ

சாப

.

.

கா

தா

ெசா

,

.

சாப ைத

தமான

ேபற

ஆனா

ெசா

உத

.

டா

.

உண

தம ற

.

உத

ெகா

நா

ைள

அவன

ைல. அதனா

.

,

ஆதிப வ

, ந பா ைவைய

ைறய

றா

,

ைன சா த ப

ஜனேமஜய

, "ந என

பதி

. ஆைகயா

கைள

கிற

ேம

இட ைத வ

. ம

லாம

க ப

ைவ த

மன

ெபௗசிய

றா

ெகா

ன ைய சா த

ததா

சா சி

தயா

உண

றா

தம றதாக தா

யா

மகி

கா, "இ

உண

ெச

றா

ெபா

. பதி

." எ

ேம

ப மாறி,

கிறாயா,

தாேன

." எ

ைள ேபறி

தா

வழிபட

கா

"


தா

. வ ைரவாக

தமான

உணைவ,

உணைவ

ெபௗசிய

."

கா ேகாப

ெகா

சப

தி

தம றதாக

தம ற உணைவ
இழ பா

ைம

கிேற

ெபற இயலவ

.

பாக ைவ க ப ட
,

. ந எ

ெபா

கிைட

ெகா

,

ேபா

காவ ட

ச யான

அதனா

நா

ேத

சப

ெகா

உத

ப றேக

ைவ தி

.'

"ெபௗசியா,
ெபௗசிய

தின ,

கா "ச , நா

யா

வ ைடெப

இைடேவைள

தி

உத

றா

ேண,

தைலவ

நிைற ேத

'ெப

வட

ராண ய ட

ெபௗசிய

கா,

ேபா

தி

தம ற

பா

க திைய

தம ற உணவ ைன தா

.

ல ப ட

ளாேத,

ைணைய


பதா

என
"இ ப

ெவ

வ த வழிேய ேபா

கைள

வான

இதய

க ேவ

கைள

கைள

றா


உத

ெகா

"

அரச

அதனா
ெச

ெம

ேவ

ப சாகவாவ

ெகா
பா

என

,

தமான
உத

கா

கைள
ைவ க

.

http://mahabharatham.arasan.info

"ம

பா

ஐராவதன

களாகிய


,

ைக

ேபா

கா றினா

உ த ப ட

ேமக

ெச

மைழைய

ேபா

ேபா

ரகமான

பவ க

வ கைள

கைள

ேபா

கைரய

ைவ தி

பவ க

கைள

ெகாதி

பண ெச

தி

தரா

ேகதா

நா

வழிப

ேவ

சி

ெச

லா பா

தன


.

னா

வசி

த சகன

தைலவ

மான

சிற

ைன

வண

ப ராமண
பா

பா

ேபா


ெந

, ெவ

,

ஆர

அழகான

திைர

மன த க
ேபால

டா

கைள

"க
.

கிய
ன தமான
பா

கள

ச கரமான

நாலாக

மன த களா
ைவ க ப

(கால

,

ப ரதிபலி கி
இ த

றன.

.

தா

வ தா

ள ெபா
வசி

,

ைமைய

ப ரப

ச தி

ஆழ

கள

மா

இ ைய

வான

பய

கா பவேன,
ெகா
,

றவேன, க
ெபா

கா

மஹாபாரத

ைமைய


ெட
உன

கைள எ
அைத

உத

கா

'ஓ,

ன தமான நா

கா

கிேற

இ ப

உத

கா,

.

. எ ப

'

த மன த

,

நிைன

ெநா ய
கா

உன

அைழ

அத

மேதறி

உத

மதி

,

ல தி

,
பவேன,

சப

யவ
ேபா
.

ேற

ெவ

ைள

.

அ னய

ெகா

23

மகேன,

.

.

உன

கா தி

தா

ைன

ைலேய

தா

.

ந ஒ

ந கால


." எ

.


றா

கள

அரச

நா

பா

கள

.

நா

ெப

ெகா

ேக

மான

பைத

கள ட


தன .

ேவ

தைட


ண ைய

. அத

ேக கிேற


றி கிற

ய ஒ

மன த க
எைத

றா .

வசி ப ட


ேட

ஆர

?"

வைல நா

த சகனா

களா

ைன

நாளாக

காரண

ைடய இ த அ

பா

, "உ

அதனா

ச கர ைத

வாகனமா

ெத வ

ட பட

அேத ேபால, பன ெர

திர தி

கா

சப
கா

மா ேட

கிற

காக

ெச

உத

, ச யான இட தி

ெவ றியா

இ த

தன

மைனவ .

பா

திராைவ

,

, உத

,

வரேவ கிேற

கா, "ஐயா, எ

வ த

ம யாைதைய

ைன

கா

உத

வைக

ைழ

ைன

காண

பல

அல

அவைன

தன

வரேவ கிேற

ைள

தைல
றா

ெந

தன
"ஐயா,

ெச

ெச

உைடயண

பவேன,

திைரைய

கைள

ெவ

வா

,

அவ

. உத

ேப

, ெசயலி

ெந

ட உலக

லவா இ

கா, ந ச யான சமய தி

அைன

ப ரதிபலி பான

உய க

ச ைத
சிைய

கைள ெகா

றன .

நி காம

. அேத ேவைளய

மைனவ

இ த

ச தி

லா

அைட த

உத

தன

ப ட தி

"உத

மா ற

ைலய

மைனவ , காைலய ேலேய

ைலெய

அ பாவ ,

ற ப

, அ த ெந

கா

திைர

றா

கா தி

றளவ
)

ைக

.

,

.

.

திைரய

அேத

ஆர

ெதாட

ண ைய

அதி
கி

ப ரப

ைகய

பய

ப ரப

களா

ச திரன

களா

ெச

தன

க ப

.

யாம

வசி ப ட தி
" எ

உன
"இ த

"

உலக ைதேய

மைனவ

திைரய

வரவ

ேபால,

லா

தா


ஊதினா
உடலி

காவ ட

ைகய

ண ைய

மன தைன

வ சா

திைர

லாம

உத

"அவன

ெகா

அேத

அவ கைளெய

வா"

கி

டா

தி

நிைன தா

றா

கா,

ெகா

. உம
.

ம யாைதைய

ெச

உன

.

உத

ெதாைலவ ல

கியமான

உத

றா

கைள

"இ த

தேசனா,

.

ைன

.

ெகா

ட ச கர ைத ஆ

ேபால

டா

கிேற

"

ெகா

வண

டா

றா

. நா

கள

த சக

ைம ேவ

ெகா

.

என

ைல

ெகா

.

ுமதி கைரய

ெவ

கா

ெகா

, "உன

ெந

தா

ப ட ைத

நா

அ த

காவ ட

திைர

பா

.

கிேற

ெப

கைள

கிய

வண

மாக இ

ேபால

பன ெர

ம திர

உத

திைரய

லா

ெவ ப ைத

பேர.

.

கிைட காதைத

ைள

ெபா

ெச

உத

, "இ த

அ த

அ த

தாேன

இ ப

தன

கள ெல
றி

மி க

லா

ேதா

.

ன வனான

கைளெய

கா

ஊத ப ட

த ப

கிேற

உத

அ ச யமைட த

ைக

.

த சகேன,

. அ த மன த

திர தி

மஹாதி

என

?"

றா

டவ வன ைத

கேள இ

ர தரா!

நிைற ேத

றா

நிைன

ைன

இட தி

கைள

ெச

பவ கேள

கிேற

கா

ணனாக

மன

அவைனவ

ைவ தி

வேசனா ந

வண

தைலவேன,

.

த மன த

கைள

பவ க

நா

றா

களாகிய

அவ
ெச

பா

கைள அைடய உ

ைணவ க

,

,

" எ

"பா

திர ைத

த சகா, அ

சேகாதர

வசி ப டமாக

தவ ர ேவ

கைள

பட

சியா

ஐராவதன

தன

ைகய

பா
.

திைர

ஐராவதைன
ேபா

தைலவேன,

கிேற

அ ப

உலவ னா

ஐராவதைன

பல

. ந

ெதாட

ெதாைலவ ேலேய

.

கதிரவன

?

ப ெத டாய ர

அவ

பலர

ேதவ கள

கள

வண

அழகாக

பவ க .

டவேன,
லக

ெபாழிவ

. அ

கதி வ
உலவ

ெகா
.

ேவகமாக

அண

, உ

யாரா

ம க

ஒள

லவ க

ெபாழிபவ க

. ஐராவதன

கதிரவைன
வட

ப ட

றி
?

நா

http://mahabharatham.arasan.info

?

ட அ த மன த

அ த

யா ? நா

இய

அேதேபா
மதம

.

யா ?

காைளய
அ த

ன?

.

அவ

.

உன

ேட

நா

இைத

அறிய வ

கிேற

" எ

றா

ைடய

.

,

வ ததா

"அ த

இரைவ

ச கர

,

ேதவைத.

தய

.

கள

தி

ப னா

தா

மைழ கான

அ ன

அத

ேதவ

மதி

னா

அமி தமா

.

ைணயா

அதனா

உன

தா

வ தா

.

கிேற

. உ

ெச

ந இ

ெப

அதிகமான

தினா ர

கின யவேன,

. ந ந ேப

ெச

பா

கா பா

." எ

ப ட உத

அ த

ைவ க பா

தினா ர

ேவ

தா

ெச

ஜனேமஜய
ஏகாதிபதி
உத

கா

காக

.

னா

ேநர தி

டா

,

வரேவ

னா , "இ ப
,

வண

"என

கி,

அ த

ைவ ேத

கிேற

றா

ெச

தி,

உத

வழ

ய ேவ

ெகா

.

.


,

ந பழி

என

,

ெப ய

ச த

ப தி

என

ேபா
கிறா

மரண தி

கான

, அ த அ

." எ

றா

.

தா , "இ த வா

ெகா

டா

உத

காவ

. உத

காவ

.

றிய

ேபா

, தன
தா

ப தி

.

மி

ேக ட

மி

ேகாப

ேவ

தய

னன

ேகாப ைத

ன ைலய

யரா

அைம ச கைள அைழ
தன
அவ

தன

பயண ைத
த ைத

காவ

வலிய ட

ெபௗசிய ப வ

ேப

அ த ம

ேமா ச

கைள உத

ைதகைள

உத

மகாபாரத தி

மரண

களா

ேதா

றி

ததி

ேக டேபா
றா

.

ஆதிப வ தி

இ ப ேய நிைறவைடகிற

.

கா,

"ஓ

திகள

ேபா
ெபா

,

ைத

.

ேக க ப ட ஏகாதிபதி
ப ராமணைன

நலைன

. நா

ெச

மனதி

ய ேவ

ெகா

ெச
ய கடைம

வ தி

கிற "

.

"ப ராமண கள
ந ெசய

ெச

த சக

பைத

கடைமகைள

ேபாக

கவன

ைமயான

கள

என

றி த

றா

பாதக

ஏகாதிபதி,

வ சா
பய

கைள

உத

ேபா

கிறாேய, எ ப ?" எ


தய

(Monarch) ச யான

உன

ெச

,

தவனாவா

திய

த ைதய

அவ

ேபசினா

தைலவ
தி

ைற ந ெச

இதனா

அ த

ெவ றியைட த

ைறய

ைளைய

ஜனேமஜய

தி

வா

ெச

வைல நா

ெந

கால தி

ழ ப

தன

சிற தவேன!

"ெசௗதி ெசா

.

இன ைமயாக

சி

ெகா

.

. அ த ஏகாதிபதிய ட

அவசரமாக
ேபா

தா

ச யான

ஏகாதிபதிகள
இ ப

கா தி

வ ஒ

களா

த ைதைய

பாதகைன

த ைதய

.

"ெசௗதி ெதாட

உ த ப

உன

தைடேய ப

கா, த சக

. சிறி

ெசய

உன

ைன

வ ைரவாக

ெவ றி

அைம ச களா

ஆசீ வாத ைத
ெசா

றைட தா

ன தமான

வ கள

தய

களா


அைடயாள

கா ெப ய இதய
னா! உன

ெகா

கவன தி

மஹாபாரத

ைமயானவ

காண

பவ

ட ஏகாதிபதிய ட
வர ேவ

.

மானவைன

.

,

ெகா ய

அதிக

சீ ல திலி

தா

,

னா! அத கான உ தரைவ

அ த

றா .

ப ராமண

த சக

இன திேலேய

த ைத

அ த

உதவ ைய

.

ைமயான

லாம

,

ேபாைத

கா

.

உ த ப
அ த

உன

லாம

க ப

பா

, கா பா ற வ டாம

வா

கிறா

நா

வா


பழி

ைற க ப டா

வ த

இ ப

மதி

தி

ேகாப தா

றா

தா

உய

களாக
,

ைப

மன த

அதனா

உதவ

மன

வட

என

காசியபைர

ஓ ம

பா

. காரணமி

கா பா ற
ைவ தா

.

சா ப ட ப ட

வசி ப ட திலி
. இ திர

ய அ த

காைள யாைனக

.

சான

பா

ட அ த

ஐராவதமா

காைளய

மதி

. அவ

தயவனான

பா

னா!

, உன

ந பழி

அதிகார தா

ேபா

ேதைவய

ெகா

ல ப டா

அ த

பா

த சக

.

ன வ கைள

கைள

திைர
திைர

இ திரனாவா

"தன

கால
.

அ த

அரசனான

யா ஆவா

சாைலவழிய

றன.

ஆர

,

ெகா


அ த

த மரமாக ஐ

ெத

தைய

ன க

. வ திவச தா

ேநர

த ைத

அ த

ததா

மான

பன ெர

றி கிற

பரஜ

ைகய
ைள
றி கி

ற ப

ட ைத

மன த


ெவ

பகைல

மன த களா

ஆவ , க

அதனா

மரண தி காக

இழிவானவ
அவன

,

த சகனா

க ேவ

வா

தா

வாயாக.

தக ப

பழிவா

கி றா "
,

ெச

,

சா ப

வ ெப ற

அைத
தக பன

சா ப

சா ப

கடைம
உன

சான ைத

களா

கள டமி

ேட

சான ைத

இைத

நா

வ த

காைளய

மன தைன

இ த

அவ

கா,

றா

ெதாட
திைர

சாைலவழிய

தி

"உத

மிைகயான

,

மான
, "ஓ

ய அ த

24

http://mahabharatham.arasan.info

,

ெசௗனக

ப ராமண க

கா தி

| ஆதிப வ

- ப

தி 4

"ெசௗனக

கள

ெதள

ேலாமஹ ஷண
வன தி
"ம

ட ேவ

கா

ேக க
ெசா


"

அம

. ந

ேலாமஹ ஷண
ஆ வ

ெவா

தி

கிறா .

ேதவ க

,

அைன

வரலா

தைலவ

அ த ப

அவ

(ச திய

ஞான

பவ ,

(அஹி

ைச,

ைமைய
எ த

வ த அம

,

ேநர

அள

."

கழி

,


டவா

அம

, கட

ஆசன

திக
ேநா ற

கள

, ச ய க


ைப
ேவ

அம
அம

ணமி க

பர

மாதி

பர

ம வாரா

25

மாவ ட

மக

டன

ேபால

பர

மாதி

ெறா

ணமி க அவேர உம

,

.

.

,

னகா

ெசௗனகேர!

தா .

ைமேபசி
பதி

ேம

ெச

த ைம தேன, ஒ ப ற ப

,

ப டவராக,
கி

ைர தா .

சியவண
?

ைன

ந ெபய

.

அறி தவ கள

ப ற தா

தாைத. அவ
தி

கி ட சி

மைனவ

அ பண

தா ." எ

. அவ

ப ற தா

சியவண

ப ற தா

,

ப ற தா

மக

தா .

மிக தி

லாவ ைற

ெபய

ெசா

வாயாக!"

ேக டா .

ெசௗதி,

"ப

மைனவ ய

தா

தா .

ெப ய உ

அவ

நிைல தி

ப ற தவ .

கைதைய

தி

னவ

பர

அம

ெப

)

மக

ட ப ட

தி

ேக பராக.

னாேலேய

ைம த

தா .

ேபா ற த க

ப தி

ேதவேலாக நடனமா

ெறா

னவ

)

திகைள

வய

ெசௗனக , " ஓ

ேபசினா .

மஹாபாரத


ேவ

ைவ தி

னவ க
அ த

-

. ஓ

றேல!

,

இ த

நதிமானாக, ேவத

தமான ப ராமண

தி

னா .

ெச
தி

த ைத
கிேற

வழி ேதா

(கா


க றி

தா

றியாக

அவ

ெசா

தன

இட தி

"

, அ த அ

ேநா

ெசௗதி

கடைமகைள

கைள
ெப

.

நா

."

உயரா
நா

ேதவ களா

ேபா

உ பட

வவ

Existing

ப றி

.

ணன

மி

ன தமான கைதகள

உைர கிேற

(ெசௗனக ) தன

ேதா

.

வாயாக, நா

லா

கள

சியவண

. அ த உயரா மா
ெபா

,
,

பைர

ெகா

கிேற

லா

நிைற த

தா

அம கிறாேரா,
பதி

அவ

வைகயான

ேக பனவ ைற

த தம

ஆைகயா

எ ேபா

ஆசன தி

ேய ஆக

தைதெய

பர பைர

"அ

.

ெசௗதி, "அ ப

நட

அைமதிைய

பவ ,

அவ ேக பனவ றி

றா க

பாயண

கிேற

வாய லாக

பர

ெசா

"ைவச

ன வேர,

ராண

தாதவ

. அவ

ேக

பர பைரய

வவ

ணாைம), வ தி க ப டப

ேபா

த ைதய

, ப

உைர தி

ெப

கள

கைதக

.

ைன

தைதெய

ைமயானவ .

ேப பவ ,

தலி

இ திரனா

திக

, சா திர

மதி க ப

மதி

ைட

லா

(Self

ெப

அ ேபா

ேவ

உய ைர

.

கலா

காக கா தி

சிறி

ெக

பவ .

தன

பல

தன

யக தி

லா

களா

அவ

)

த ,

தவ ,

ளவ , ஆர

வய

அவ ைற

ராதானமான

வசீ க

உன

கிேற

த ப ரமணேர.

திவா

றா .

க றி

ஓ ெசௗதிேய! இ த ேவ

ேநா


வரலாறா

லா

ப ராமண க

.

ேலா

கி

. அைவ வ ேவக

ேளா

தக பனா
,

அ த

மனைத

"ெசௗதி,

,

, உன

கைள

அ த வரலா ைற வ வ

அ ர க
ேத

கிறாயா?

அறிய வ

வ ராக
.

நாக க

தா .

அவ ைறெய

மிட

ழ தா

ைறய ன

ேக

தி 5

பாரத ைத

யலிட ப

தைல

- ப

)

ராண

கள

தய

,

தி

பதி

மகேன,
ெசா

மன த க

றி த

ேத

அத

அவ

அவ

க த வ க

ளைதேய உ

கைதயாக

கைதகள

ளவ .

"ஓ

வான ெசௗனக , ேவ

லைம

கீ

ேக டா .

ப த ப ட

ெத

நா

,

னா , "

ைவபாயண

வரலா ைற

ெசா

க றறி தி

? இ ேபா

?

ைநமிச

த கர

ேவ

ேக பதி

ேக ேபா

காவ

ேட

கிற க

மிகவாதிக

,
நாக

ெதாட கிற

அைன

த ெசௗனக

வய
உத

ெகா

ெசௗதி,

ெகா

ேகா

லைம

வனான

ஜனேமஜயன

காரணமாய

நைடெப

பன ெர

பைர | ஆதிப வ

(ெபௗேலாம ப வ

ெபௗேலாம ப வ
" ராண

பர

அ ப

ேலாமா
.

அவள ட


ைம தைன

ெப றா

. ஒ

ைகய

,

நா


தன


அவ

ைடய

த ம தி

http://mahabharatham.arasan.info

ைம

அவைள
த ப

தி ெகா

பா

.

ல தி

தா

,

கள

ைழ

கமி

,

.

அவைள

காம தி

கி ேபா

,

அறிைவ

ேலாமா,

கிழ
வரேவ றா

ெவ

லா

ெகா

வைகய

அபக

"என

அர க

என

ெச

ெச

அவைள

தா

நி சய
சட

தி

தா .

அள

அர க

இ த

"அைறய
எ வைத
ெந

கிறா

ைடய

இவைள

ெச

ஆசிரம தி
கிேற

நி சய

க ப

ேகாப தா

ெதாட

தலி

அவைள

ப தி

அள

தா

அள

க படவ

மி

ெபா

ைம

பதிலள

தா

.

ெத

தா

"உ

ைல.

ைன

கிைட

ேவ
அள

. நா

இ த உலகி

மஹாபாரத

தா . இ

ெபா

அர க கள
மதி ப

உன

ேபச


ேக

,

ணய

நா

னவ

சா

பலானா

ெசௗதி

ெதாட

ேக ட

காத

தா ,
,

. இ த
ெப

,

அத

ேகாப தி

?

ேபாகிேற

கா

ெகா

உம


"ஓ,
அ த

ைன

மகன

." எ

றா

.

. அவ

கட தி

தவ ரஒள யா

. அர க

மதி

அவைன

ையவ

" ேலாமாவ டமி

,

என
"

அ ன ேய

ேகாப தா

,

அ ன ைய

"அ ன

ெபௗேலாமா

மி

பாயாக" எ

,

வ த அர கன ட

கா பா ற ப ேட
என

.

ெகா

ைன
.

லா

மக

ெச

டா .

ேபால ஒலிெய

நிைறவைடகிற

26

. எ

சியவணைன

சப

மா

வா கிய .

ப ற தா

டவேர,

அைழ க ப

ைல " எ

பர

ைவ தா .

கட

.

அவள

தன

அத

இ ப ேய,

சிற தவேன,

ேடா

கா

அவைன

தா

தி

ேவ நா

தக ப

ெச

ைன

றா

மைனவ

ைம தனான

ழ ைத

ெகா

கட

ெச

கம ற

ெபய

ள சியவண

பா

அழகிய
ழ ைத

நட

ேபானா

தா

தக ப

அவ

தக ப

கட த

ைத

அ த

தக ப

தன

ெகா

ெதாைல

அவள
அர கேன,

வ த ப ராமணேர,

மிகவாதியான

ஆசிரம ைத

அர கன ட

ைறயான

ெவ

,


பலாக

உ ப தியான அ த ஆ ைற

தா

ேபால

ெப

தன

.

வ லி

ெப ய ஆைற உ


வழி த

கள

சாரா

ம ச தி

சா

ெப

ெப

ேக டா .

பய

. ஆனா

பாத

ேகாப தா

ேலாமாைவ

, ேவ

அழகான தாைய

பய

இ த

ளக

"ப

அ த
மி

அேதயள

ப றி அறி த

இதய

ேக

கள லி

கள

வ த தி

இ த

பைரய

கள

சியவணன

,

லிைடயாைள

ெகா

ெசா

ைல. அவள

.

,

என

ேவதசட

ெகா

ெப

அ த

ேபாய

பைத

அத

என

ேம

ெபா

, இவ

பர

மைனவ யா

க டாயமாக

ைதகைள

ைன சா சியாக ைவ

மா ேட

ெம

"ஏ

ஏ கவ

.

அ த

ெச

த இ த மாைத, அ

அவைள

அர க

அர கேன,

சட

யா

வா

நேய ேத

ன தமான

உலக

.

தா ,

"ஓ

டா .

அ த

ெப

யைன

ைம தனான

ெகா

,

தாய

கீ ேழ வ

மாறி

,

சியவண

ட அர க

மைனவ ய

ட வ

நேய ெசா

சாப தி

வாக

.

, நேய ேதவ கள

இ த

ளாகி,

உ ய

.

ேதவைத அர கன

ழ ைத

ைம தன

அ த

தலி

திய

ழ ைத

ைய வ

சியவணைன

மிக

தன ைமய

.

அைட தா

"ெசௗதி

வத

.

. ஓ ப

தன

யாம

,

கா றி

இ த

ழ ைத

ேலாமா,

றேல!, இ த

.

இ த

அர க

,

ேவக

றா

, அ த

யர தா

அவைள

கட

அபக

மாறினா

வெம

ைபய லி

வ த

த ப

ேக ட

மனதி

ெச

தா

வ யைத

மதி

ைறயான

பா

டா

?

அபக

.

. நதி

மைனவ

ைமைய

ெபய

த ைத

ெப

ேவ

,

.

,

தி 6

ப ராமணேர,

அதனாேலேய அ த

லி, அ த

, "ஓ அ ன ேய ெசா

வாயாக இ

அர க

ல வழி ேதா

அர க

பட

யா

றா

ைலய

ழ ைத

லாதாைள

அவள

தா

ெகா

"ஓ

றிய

கட தி

ஒள வைத

னவ

நி சய

மகி

ெசா

கணேம அ த மாைத

சிற த

காம தய

" எ

மனைத

,

.

மாைத

.

ஆனா

தா . ஓ ப

அ த

ைற

தா

ஆைச நிைறேவறிய
அவ


மிக

அபைலைய அபக

ெம

னா ,

- ப

)

அ ன ய டமி

கா

ேவக ேதா

.

| ஆதிப வ

ெதாட கிற

ெசா

ைதகைள

இழ தா

அவைன
பா

வா

கானக தி

ன வேர! அவைள

"ெசௗதி

பற

(ெபௗேலாம ப வ

வைகய

லாத

டா

ெகா

றா .

ல தி

கன க

சியவண

ெபயைரேய

மைனவ ைய
அழகான

,

ைன

ெச

அவ

ெவள ேய

ேலாமா

ட அர க

வ தா

ேம ப டவரான

அ ேநர தி
ெகா

பதி

ெப ற

ஆதிப வ தி

"ந

சப

கீ ேழ

இைத

ேகாப

,

ெகா

டா .

லாவ ைற

தா .

சாப

"

ஆறாவ


தி

.

http://mahabharatham.arasan.info

அ ன ப

வா

(ெபௗேலாம ப வ
ெசௗதி

ப ராமணேர,

ெகா

நட

வத

மறி

ெசா

,

பழி

ேக டதா

,
.

வா


ெசா

பாவ ,

தைல

பா

.

னா

உம

ப ராமண க

னா

ெசா

வைத

கள

சட

ெக

லா

ேதவ க

,

சா த ப

ேவ

ேவறாகா .

வா க

ைன

"அத
ேவ

ெகா

அவ கள
லாவ ைற

)

,
, எ

லாம

)

ெந

சா ப ட

லாததா

லா உய ரன

,

கி

வா

கட

மஹாபாரத

லா
கி

,

ள ட

ெதாட

ெச

உலகி

பழ

கால தி

ெசா

ல ப

மன ட

லா


அழி

வரலா
கிற

அ ன

டா

. கட

அவ க
டா க
,

தன


கி

.
ேவ

லகி
உய

வ கைள
கட

,

பாவ திலி

.

ெகா

, "அ ப ேய

ேய

,

றா .

அ ன

ஆகியனவ

பைழய

. ேம

தா

சாப

பைட க ப

அைன

மகி

தானாக

தைலவேன,

ெகா

கைள

றன.

"ஓ

நேய

லா

ைக

கினா க

ய ப

சியாக

சட

ெதாட

.
லா

ைக

ெச

ேக ெச

அ ன . அர கன
,

மகி

ப டதா

பற

ஆைண ப

கீ

மகி

யரைட தன.

உலக
சட

அத

வாஹா க

னவ க

.

உன

றா

னவ க

)

வாய

தா , "அ ன ப ர

ெச

றி

னவ

ஆக

,

ச தி.

உன

பா

ேம

அ ப ேய

ெதாட வாயாக" எ

னவ க

ப ராமண கள

ேப,

ெசௗதி ெதாட

வ தனேரா அ

,

ெந

ேவ

பைவ

ச தியா

பண ைய

ேவைலைய

ைய

வய

க ப


.

டதாக

ஆனவேன,

லாவ ைற

ேசர ேவ

"

ெகா

கதி ப ட

ேசர

உன

. சைதகைள உ
கள

ைமயாக

ட க

லா

ேம
ச ைத

கல தவ ைற

( ன தமாகிறேதா),

அ த

தனமாக

ப ரப

கி

.

ைய

நேய!

தைலவ

?

சட

ைன

,

என

பதா

வான

ெந

ட களா

உட

டவேர!
சாப தி

இ ப

ேய

ஆளானா

, ெபாேலாமா, சியவணன
ெதாட
கள

ைடய இ த

கைத

இ ப

ேய

.

நி

27

!

நேய

டா

லாேம

கதிரவன

உன

,

தமான

தி

ேம!

ப டவ ைற உ

கா பவ

ச தி

ைன

"நேய

தைலைமயாக

பவ

ேதவ க

வ .

க ப ட
(

ைறவ றவ கேள!
வக

ெசா

ற தி

உன


அதனா

,

மா

தைடெபறாம

ேவ

வள
ப ரப

வல

,

றன .

பவனாக

உன

ஒ ப

வாயாக

வாதா க

கவைல ெகா
ேவ

ைவ


?

ைவ தி

தமானதா

ேதவ க

னத

ெந

லாவ றி

,

வ கைள

.

.

அவ ைற

பா

ேவ

சட

ணாேத.

உ ைம

என

.

ைய

ெகா

கிறா

ட களா

கள லி

டா

,

தமாகிறேதா

அ ன
,

வச க

"

னா

பற

கள லி

நட

சபைட பா
டா . ப ர

நேய

அவ ைற

உடலா

எ ப

பவனவ றி

வா

.

,

கி

திக

) எ


ெந

சம ப

வ ய லி

ைவபவ
இட

வைதேய

லாத

னத

கிறா

ேக டன .

ைதகளா

,

"ஓ

எ ப

ப ரப

வா

! ஆைகயா

ெகா

ெப

றனேவா

ேச

மா

லமாக தா

தமி

கி

க ப

ேதவ க

(ெபௗ ணமிய

கிறா க

.

ம திர

,

(அமாவாைசய

எ ப

லிய

நேய

(ஊ

ெப

அள

ேதவ கள

மதிய

ேவத

அவ கைள

மதிய

வா

கிேற

. அ த ேதவ க

ஊ ற ப

!

?"

ேக ட

பைட தவ

ேபா

அ ப

கண காக

இட ப

ச திரன

வழிப

ஆைகயா

ெம

,

க ப

வர ஆைணய

பவேன, நேய எ

ெவள

, பல

வ கள

.

மிக

ெகா

நைடெப
.

ேதவ க

, ப

.

லா
கிேற

றன .

என

கி

.

ேம

ேவ

ேதவ க

!

ெப

கி

நராவ .

ெக

பவ க

நி

அ ன

ேநரலா

கள

நிைல தி

ஆனா

சப

ைதகைள

கைள

நட

, ஓ ப ராமணேர,

ேக

வ கள

என

ெத

கிேற

ேவ

வா

மா


னவ க

ெச

இ த

லாம

ேவ

காரண தி காக

அ ன

பவ


பற

ஏேதா

நிைல

ெச

மன

இழி த

ைல

றன .

இ த

அவ

வாயாக

நட

தா

றவ

மதி க ப

ைன

நைடெப

.

.

ெப

இ ேபா

ேதவ க

லக

அ த

ளன. ேநர வ ரயமி

ெப றவேர!

அழி பவ

அவ

றா

சாபமிட

உம

பர

."

தமானவ

லா
, நா

கட

உலக

தவைன

உண வா

இைவெய
ச தியா

அ னயட

ைன

ேபா

, அறி தைத

உ தரவ

அ ன ைய

பதிைல
பா

வ ேக
ைல

இ ப

ைமயான

ைறக

அறி தி
,

கைறப

ேபசி

, ேக

"ஓ

நதி

நியாயமா?

லவ

,

தனமாக

ைமைய

அறி தைத

றா

கா ய ைத

சா சியாக

னவ ட
? நா

,

ழ ப தி

கா ய தி

ன வரா

சாப தா

ன ெபா

நா

ேன

இ ப

இ த

ந ேப

"ப

னட

ேபானதா

-

)

அ ன ேதவ

ெகா

வர

தி 7

னா ,

ெகா

நட

| ஆதிப வ

ெதாட கிற

ெசா

ேகாப

கினா

http://mahabharatham.arasan.info

இ ப ேய, அ
ஏழாவ

நிைற த மஹாபாரத தி

தி நிைறவைடகிற

பர

ம வாரா
- ப

(ெபௗேலாம ப வ
ெசா

"ெசௗதி
ைம த

னா ,

வைறய

அ த
பர

ைம த

மாதி.

ெப றா

ப ரம வாரா

மைனவ

"

ெபா

லா

ெகா

உய

ற மகைன

ெப றா

தன

ேமனைக

ஆசிரம தி க

ேக

ெப ெற

தா

.

அ சர

அ த

ெச
ெப

ஏ ப

அ த

அ த

ழ ைதைய எ


வ க

ெச

ெச

தா .

லா

பர

ம வாரா

கைணைய இதய தி
தன

ப க

நி

,

அைன

தன

ெவ

றதா

ெசௗதி

.
ெப

தன

அவள

மக
வள

பர

மஹாபாரத

உ தாலகா,
ேவதா,

ெகௗதமா,

ஆகிேயா

தைரய

அ த
ேக வ தன .

உய ர ற

ைகைய
இ த

கதா,

பர வாஜா,

ேசனா,

நிக

தி நிைறவைடகிற

சடலமாக

அைனவ

சியா

அதிக

அக

றா

.

ஆதிப வ

.

னா ,

தி

ேபா

அட

கானக தி

ச த

ேபா

மாதிைய,
ஏ க

லா

வா

காக

அவைள

த ைத

அ த

கமைட த

ெச

தா

.

ைவ தா

கிட தாேள,
இைதவ ட

இர தவ
ச வர


கீ தவனானா

ெச

,

அழ
வர

ெப ய

பவனானா

,
,

திக

ப ர ம வாரா
."

.

ம வாராைவ

28

.

"ஐேயா, என

தைரய

மதி பவனானா
,

யர தா

ஒ பா

டா? நா

உய ர ற

ப ராமண க

ஆழ

கடைமகைள

ப டவனானா

கதறினா

ம வாராவ

ெப

ெவ

தைரய

)

ஒ ப ற

ப தாபகரமாக

ப க

|

தி 9

ம வாராைவ நிைன

யமானவ

,

கதறி

காதலி ப ர

.

'ப ர

றி

- ப

ெதாட கிற

அம

உ த ப

ேதவைதய

ஆைசைய

ெசா

சடல ைத

, ஒ
ேக

வனாக ஆனா

ெதாைல

கிட த

நிைற த மஹாபாரத தி

(ெபௗேலாம ப வ

அவைள

த ைத ப ர

.

,

சி நட

கிய ஒ

ம ற

லாம

ேபால

மக

தன .

,

அைசவ

அ த இட ைதவ

ெப யவ கைள

லேகச ட

தா

,

பா

யதிேரயா, மஹாஜனா,

ஆதிப வ

னவ

னவ

ேமாக

,

பா ப ன ைத ெவ

.

மாதி

ேக டா

,

ைம தனான தன

ைவ தா
பர

அழகா

சி

அசிரம தி க

ம வாராைவ

லா

களா

அ த

வ தி

வள

,

கி

றா .

ழ ைத

களா
மி

லேகச

கைளெய

எ டாவ

ழ ைத

அ த

அவ

அைழ தா . ெத
நா

சட

இ ப ேய, அ

ன தமான

ஆசிக

கைள

பர

அவர

தன

ெப

ெச


அத

அ த

வ திக

ேவ

டா .

லேகச

ப ட திேலேய

ெத

அத

க தி

தன

.

த ைத

வசி ேபா
ததா

தவ க

அ த

கிட பைத

மாதிய

அ த

. கைல த

அ த

கேமகலா,

பாதி க ப ட

டா .

கிட


பா

ற அ த

அவ

அறிய ப ட

மாதி, ப ர

கிய

வலி

,

. அவள

உடன

ஸியா,

கானக தி

பற த

அ த ப ராமண

பைத

னவ

பர

கைரய ேலேய

ழ ைதைய

, கா திைய

, அ த

.

ெகௗன

டன .

அைனவரா

அவ

தைதவ ட அதிக அழகாக

தைரய

ப ைத

கிட த

வள

ெகௗசிகா,

ைளைய

அவமான ைத
டா

.

அவைள

திதாக
ஆ ற

ழ ைத

அழைக

தா


அவள

க ப ட

வ னா

, உய ேரா

,

அைத

தா

மி

ேபா

தாமைர மல

லேகச

. ஓ ப ராமணேர, ேமனைக எ

லேகச

,

னவ க

ைக

.

ெத

தா . ஓ

தா

டன .

,

, க த வ கள

பாச ைத

கி

,

, தன

பா

அழ

ேபா

காம

அவைள

ெகா ய ைடயாைள,

கிய

அவ

டா

, க

ெகா

.

றேல, அ த அ சர ேமனைக,

ெந

ழ ைதைய

ன இ

கமாக

வழி ேதா

ேக

. அவள

மரண ைத

ேதவேலாக

ெந

ேநர

கிட த

கிய

ம ற

வழிய

வ தி

ெப

வ திய
பா

ேகச

கவைல

.
பா

தி

.
தைரய

ெகா

வ த

ைறவாக

உண வ ழ

. அ த ஊ வன

ெச

ேளேய,

ைப

கவன

நிற

.

கி
பா

டா


.

நா க

வ ைளயா


மண

அழகான

ெந

நிைறேவ றிய

மைனவ

ெச
ற ஒ

வவ ,

அவள

மிக ச தி

ன வேர, அ த ேநர தி

லேகசா எ

ப ராமண

கிேற

ேநர

உட

.

வைறய

மாக

கால தி

தா

ெகா

,

அ த

ப கைள

யாவ

ெப ெற

ச தி

ஓ ப ரமணேர, அப மிதமான ச தி ெகா
வரலா ைற

மிதி

கி ட சி

.

,

கிட த

ப ராமணேர,

தா . தி

என நி சயமான
சில

வச தா

)

னகா எ

ந ச திர

அவ

ஒ ப ற

மாதி

ெகா

ராட

ெப

ைம தைன

தா

பர

ைவ

"ஓ
, தன

நி சய

நி சய

| ஆதிப வ

தி 8

ெதாட கிற

சியவண

ஆதிப வ

.

http://mahabharatham.arasan.info

"தன

ைணைய

கதறி ெகா

அ த

,

,
ேம

ைதக

தா

,

அவ க

ழ ைதய

தி

பறிெகா
ைவ

தா

,

உய

டன.

கிற

திேய றா

டாேனா

,

"ஓ

ேதவேலாக

னதா

நட

ெசா

ெகா

லிய

யர திலி
அத

பர

கி

றன .

மாக

ைன

வ ,

உன

ேதவ

பாதிைய

வேர!

"ஓ

ப ராமணேர,

"உன

ைண

மரண

ம வாரா தைரய

வ த

பற

லி

என
றா


ேவ

ேவ,

.

உன

வா

ேதவ

வா

த கள

நாள

அதிவ

சிற தவேர,

பாதிைய என

யவைள,

உைடக

டேன,

உன

க த வ

னா ,

ேதவ

றா

த ம தி

' எ

னேன, உம

உய

பாதி

),

ப தா

,

நி சய
தி

ெசௗதி
ெசா
பர

ெதாட
,

ம வாரா,

ெகா

,

தா

தன
த ததா

கிய
"ஒ

ைவ தன .
நா கைள
ெம

,

பாதி ஆ

ைள

தன

பா

த ைதய

தி

கட தி

அ த

பண

ெகா

கிைட பத க தான,

ைமையெயா த ம

மஹாபாரத

களாக
ளன.

அைன

திக

தாமைர

ைகைய மண

இத

கள

ெகா

ஆதிப வ

ேக ட

என

. ஓ பா

டா

ெகா

ைன

நா

ேப,

ேபாகிறா

"

சி

,

அ த

கைள

ெபய
இ த

பா

கி

கிற

பாைவ

ெசா
றா

வா

ேபா

.
ைதகைள
,

.


ெகா

னவ

இ த

. அத

ரப .

றன.

. ஆனா

இைதயறியாம

னதா

கள


ேந

னவ

மாக

சஹ


ேந

"இ த

ெகா

நா

பா

வ டாேத." எ

தா ,

ந யா ?" எ

"ஓ

அவ க

ெகா

சாப தா

ந ேப

ஆைகயா

,

என

வைககள

ேக ட

ேப,

மன த கைள

வைக. ெபயரளவ ேலேய
பா கைள

ப ராமணா,

ஆனா

ெதாட

தா

"ஓ

29

ைதகைள

க ப டா

ேவ

ப டமி

,

வா

.

"ஓ

ைல.

)

உய ைர இழ க

மகி

ததி

"ெசௗதி

ைப

யர

பா கைள

பா

பா

அவ றி

ெக

வள

ைல.

தி 10

ஒ பான,

. ம ற பா

ைல.

யவ

ைன

தைல |

லலாகா

ெச

பன

கிைட பதி

பா

பா

. ந உன

அவ கள

அவ க

தன .

.

.

- ப

இ ேபா

அவ கள

ைண

தா

.

வைக

ைக

த பதிய ன

ெச

"அ த

பா,

ெகா

மண

தைல

எ தன

, "ஓ ப ராமணா,

ெகா

ேள

பா

ேபா

அவன

ெக

,

க ைடைய

சாப வ

உய

திேய

றா

பா

னக ேத

வைத

வயதான
தைரய

வட

ெதாட கிற

எ த

ெகா

பா

னா ,

அத

அ ப

ைள

ெப ய

உ த ப ட

தி நிைறவைடகிற

ேபாகிேற

ம வாரா

அ த


ெசா

ஆைகயா

)

உம

அவ கள
சட

ெகா

அழகான,

அட
பா

ைப

ரப

பய ைத

னாள

ெகா

பர

ைடய

பாதி ஆ

,

.

ைறயான

"அற
அழ

ைள

மய க திலி
.

அறம
தேர,

அ த

நிைற த மஹாபாரத தி

"என

மைனவ

.

தா ,
அதிக

,

, "ஓ

ெகா

றன .

பாதி
றா

ெசௗதி

ப ரம வாராைவ

க ப

" எ

லிய

ெச

ேதவ கள

அவ

"ஓ

ெகா

பமாக நிைன

நா கைள

பாயாக"

(த மேதவ

க ப

.

(ெபௗேலாம ப வ

டேன

தக ப

த ம ேதவைதய ட

நி சய
அவன

ஆதிப வ

என உ

சஹ

பைழய

ம வாராவ

பா

ேகாப

பதாவ

."

என

ேதா ற

(ப ர
,

.

"ப ற

.

அவ

ைப

.

என

அவள

பா

ேக ஒ

. ேகாப தா

எ த


கிறா

ேபால

இ ப ேய, அ

சாதகமாக

ேப

அழகான

வ ராக
" எ

"ெசௗதி ெசா

நா

ைண

ெகா

ேகாப

ேகாப தா

. அ

சா

டா

அ த

றா .

"ஓ

அவ

நா

ைழ தா

அ த

அ ேபா

நா கள

அழி பதாக

லா

ஆயத ைத

.

ேகா

"

வா

ெகா

பர பைரய

அத

றா

வைகைய

கிட பைத

லி

அ கட

ெசா

ெகா

பா

ம வாரா

நா

தன

ைப

ெகா

லா

அ ேபாெத

பா

நா
"

ப ன ைதேய

. எ ேபாெத

கானக தி

ேதவ க

பர

பா

ைல.

ப றி ெசா

றா .

ப ன தி

அ த

நட தா

." எ

பா

உ த ப

அதனா

ஒ ப ற

ம ைப

ளன . ந அத

கிைட க வா

வதி

இதய ைத

அவள

உன

காேத.

ேப

, "ஓ

உ ேபா
நா க

,

காரணமாக

ப ற த இ த அ பாவ

நா க

ளவ க

, அ சர

மகேன,

அவன ட

டா

பற

, அைவ பயன றைவ. ஓ

லவேன, இ த உலக தி

க த வ

லக

தாேய வா

இ ப

ேம

கானக

உன

உ ச

இழ த

ைகய

அத
பா

லவ

ெகா

,

ைல.

"ஓ

வ தி

அ த

பா,

ன வனாக இ

பாக

ேத

.

ப ராமணன
ேட

சிற தவேன,

."

ப ராமணன

http://mahabharatham.arasan.info

.

ேகாப

ந ஏ

இ த

பா

ேக டா

ஆளானா

? எ

வள

கால

ேவ

?"

உய

.

கள

ப தாவ

நிைற த மஹாபாரத தி

தி நிைறவைடகிற

ஆதிப வ

.

ேவத

கைள நிைனவ

ெச

ைம

ரப தி

ஆதிப வ
(ெபௗேலாம ப வ
ெசௗதி ெதாட
என

தா , "

ேப சி

ச தி

ேவ

மிக

ெந

,

ைம

ேப

ெபா

சி

,

லா

பா

பாக

,

ஆைகயா

ைன மகி

ெகா

நா

ன ெசா

இதய தி

றா

மிகவாதி,

"இ

,

பைத
ெகா

ைம த

.

ேக

எ ேபா

அ ேபா

உன

சாப

. நேய அ த ப ர

தைல

மாதிய

லைத

ைவ

ெசா

கிேற

ெசா

லிய

றா

,

ேள

ப ராமண கள

சிற தவ

ெதள வான

அத

பற

கிைட

(ெகா

அற

உய ைர

ப ராமண

காக

ெதாட

சி

- ப

தி

)
அத

ேவ

பற

ெகா

லாம

நட தினா

அறிய ஆவ

,

ெதாட

."

நிைன

.

.

ைவயக றி

டா

.

கள

ேவத

தா ,

"மைற த

ன வைர

அ த

யாம

தி

கானக தி

,

.

தா

கைள
னவ

.

,

,

அ த

ேத

அவைர

னைத மனதி

மிக
தனேபா
, தன

த ைதய ட
ேக டா
த ைத

திக

ேசா வைட

ெசா

. உண

ப றி
,

டா .

பா

ல தி

களா

.

இ த
அ ப

கைதைய

னா ."
ஆதிப வ தி

, ெபௗேலாம ப வ

இ த

பன ெர

டாவ

நிைறவைடகிற

.

, "ஓ

க ேவ

ெசா

மஹாபாரத

ைவ தி


உய

ப ராமண

கைள

அறி

ெச

, ேவதாக

தா
தா

).

ன தி

எ ேபா
. இ

ல ப

ேவ

கிற

.

கைள
ேவ

?

உத

லி மைற

ண ைவ இழ தா

இ ப ேய

கியமான

ெசா

தா

வரலா ைற

அைட தா

இ த

ப ராமண கள

ஓ னா

தைரய

,

வட

எ த

,

ஜனேமஜய

கா பா றினா ? எ ப

.

"ஓ

ெசௗதி

கா பா

ப ராமண

ேவத

பதிேனாராவ

"

கைள

றா

." எ

மன த

.

ைமயானவேன, அற திேலேய

ைமயானவனாகேவ இ

ன தமான

." எ

ேக க ப டதா

பா

உய ைர


எ த


,

பா

அறிவா

.

உன

ைவ

ஒ ப ற ச தி ெகா

அதனா
ெம


மிக

கீ டா

றா

ப வ

தா ,

அழிவ

வரலா ைற,

.
ஒ ப ற

, தன

ைம

பைட தவ றி
உய

அ த

." எ

இ த

சிற தவேர,

னவ ,

"நா

ெசா
"அ ப

ேவ

கிய

ைம த

அைட த
." எ

கள
திக


என

ெதாட

ப ற பாள

கா பா றினா ? அைத

லவேன,

அவைன

பவன

ெதாட கிற

ைன

உன

க ற, ஆ

12

சிறி

| ஆதிப வ

பா

தி

. ஓ

ஜனேமஜய

.

,

ைன அ த கல

,

ம கைள
கடைமக

தைல கிைட த

காக,
. எ

கடைம

நி ப

,

காக

ெபௗேலாம

ெசௗதி

.

கிேற

கிறாேனா,

மா திர தி

. எ

பதிய ைவ

மாதிய

ேதா

ேத

அழிவ

ஆதிப வ தி

தியான

உன

கால தி

திக

(ெபௗேலாம ப வ

. ஓ

சாப ைத

ைமயான

நட ேத த

தா

ெச

ைம

,

தவமகிைம

வ ைளயா
ெச

அ த

லாத

தியதா

னண ய

ேவத க

"ச திய
ற சப

மி க

,

.

.

கள

. அ ேபா

எ ப

அவசியேமா

ேவ

உண வ ழ த

.

தியா

கிய

பா,

உன

ேற

டான

ெசா

பர

" எ

தா

ெபா

பா

தி ய கள

.

நிைறவைடகிற

அவைன

,

கல
"ந
.

ெநகி

ேபா

ேபா" எ

ெச

ைன பய

கேவ அ ப

ேவ

நிைலய

)

அவன

,

ேக

இ ப ேய

அவ

பா

ெகா

ஆகியைவ

பா

அவ

நா

திகள

என

ைக

ேஹா ர

கா

ெத

.

அைத கா

தன


பவ

ைம

அதிகார

ேவ,

ச தி

,

பயனா

மய க

ேகாப

ைப

.

கள

களா

அவ

மிகவாதிேய,

தா

தா

மிகவாதியான அவ

,

பா

ந ந

.
,

கால தி

கட

.

உய க

கடைமய

நட தினா

தவ

,

ெபா

(அ ன

ேகா

)

ெச

திேன

ேபா

ேதா ற ைத

ைர |

தி 11

பா, "

லவனாக,

ெகா
பய

- ப

ெதாட கிற

காகமா

அறி

ெச

,

ைமைய

ேவ

ைவ தி

லா

பவனாக

உணர

தி ய

சஹ

ைம

ைக

அ ப
இ ப ேய, அ

ந ப

.

30

http://mahabharatham.arasan.info

ஜர க
(ஆ

யயவர க
- ப

திக ப வ

ெசௗனக ,

தி 13

"ம

ன கள

ெகா

னவரான

ப லி

ைம த

?

ெசௗதி,

சிற த,
திக ,

ேக

பா

" எ

ெசௗனக ,

ரசி க த க கைதைய

ெசௗதி, "கி

ைவபாயணரா

வரலா ைற
வா க

. இத

ேகா

ராண

கிண

நா

திக

பைட தவ .
பர


ெபயரா

,

ெகா
இட

ெச

ெப

ச திேயா

வா
ழி

ெச

க ைத
தி

நாலாப க

எலிக

ைமயான

றா ,

மஹாபாரத

,

ேக
பான

நா

, ஒ

கைள

ட ஒ
.
ேப
.

.

.

நா

,

31

தியள

. நா

இத

ெபயைரேய

ப க

ப சாக

ைன

றா


பா ட

ெப
க ப

ெப
ெச

ைண
அ த

அவைள
வா

அத

,

தர
நா

ேபா


ெகா

,

உ ப

ைச

நா

ய சி
கிேற

பைடய

ப டவைளேய

ெபற

அவ ைற

என

தா

நி சய

.

மன த

நா

ெகா

ைண, அவள

ைசயாக

ேட

ேபாகிேற

மா ேட

ஆனா

எ ப ய

ெபற

ெச

ெச

தலி

வதி

காேவ

. இ த

அ ப
.

ெப

றன .

நல

. ஆகேவ
இதய ைத

மண

என

எ த

மா ேட
,

தா

தி

மண ெப

மண

ேவ

. உன

ப தி காக நா

கள

நட க

பா

ெவ

வத காகேவ, சா திர

ேவ

ெகா

தைலகீ ழாக

மைனவ ைய

ெகா

ெப ய

, ந

ைமைய

வலிைம,

உ தர

ைவ.

ேபாகிேற

ெப

டா . அவ கைள
ெகா

.

ெகா

ேம

ழி

மா ேட

ஏைழ

ற தா . நடமா

"இ த

இய

. என

மன

னத

ழ ைத

, "என காக நா

பாக

னா

தாயானா

ழ ைத

மிக ெப ய உதவ ." எ

ெகா

தா .

ெச

ைமயைடகிறா

ெச

மா ேட

, ஒ
ெச

ஜர க

மகைன

ெகா

, ஒ

ந சி

தவ

ேபாேத ந
, இ

தி ெப

நா

றா .

ெப ய

ைல.

மண

ெச

ெப

வ ரத

தாைதய க

ஜர க

கா ைற ம

தா . ஒ

தைத

,

ைமயான

ெபா

தா . அவ

பயண

யாத க

ெச

ெகா

யயவர கள

இைளபாறினா .

தன
கி

தா .

ஜர க

, ெப ய ஆசி ெப

ேக

ேகாளமாக

அவ

ழ தா

உன


பா ட

. அ ப

நா ட
ெச

திமி கவ .

நரா னா .

மன த களா

சா

கிறேதா

ெதா

தா .

தக பனா

ற ச தி

ேபா

?" எ

, "ஓ

அறிய

அற தினா

தியாவதி

தி

களா

ழ தா

,

.

பைத

தா த

ய ேவ

.

கிேறா

க தி

ஜர க

ய சி ெச

கைள

பர பைரய

தவனாவா

வ ரத

றா .

மிகவாதியான

வா . அவ

உலக

ெந

தைத

நா

றன .

பா ட

, எ

யா

என

.

டசாலிகளாக

தா

நம

ரதி

ைமயானவேர,

கேள

நா

,

ெச

,

கைதைய

சா

)

கள

டதா

ேக டவாேற
." எ

"ந

தா

ெகா

காக

?" எ

ன ேசைவ ெச

உன

நா

அற

.

,

க .

கி

.

. அவனா

.

கிற க

கிறா

யா ? ஓ ப ராமணேர, எ

டசாலிக

ெப

அழி

சா ப

தியாசமான

கிேறா

அைலகிறா

அதனா

. எ

தவ

ெச

ேவ

ச ததிைய

யாத

அத

அ ப

ெகா


"ஜர க

மான

ேத

ேபா

மச திகைள
ைற

திமி க

(த ம

கள

சீ ட
கிறா .

ப திய

அறிய ப

.

ெதா

நி

திக

என

அவ

திகள

ெக

யவாசிகள

த ைத, ப ரஜாபதிைய

ைமயானவ

வ ரத

.

ப ராமண க

ேக

ேபாேத ேக

தா

.

ைல, அ த மைடய

.

கைள

ெகா

ேபா

ப க

ஓத ப ட இ த

நா

கைள

ச ததி

ெகா

ெச

கிேறா

தவ

வ த

நட க

நா ட

ழி

ஆவ

ஓதிய

ேக

மிக ெப ய

எ ேபாதாவ

வ யாச

காம ைத

கிேற

அவ க
,

பாவ

ம சா .

ைவ தி

க,

வரலா ைற
.

ெசா

"ஆ

,

திக
கிேற

நா

நள

இைத

ேபா

ெசௗனகேர,
ெசா

இ த

றா .

ைநமிசார

த ைத

ேலாமஹ ஷன
ஓத ப ட

.

ப ரமணரான

." எ

யா ?"

கிேறா

ேக

வழிய

ரதி

ேள

கடைம ப

ஒ ப ற

தைலகீ ழாக

மக

அழிய ேபாகிற

இ த

ைடய

நா

ெகா

கவ

ைடய

யா

.

மண

ெப

பா

"நா

தா

கள

தி

,

சட

றா .

"அ த

னவ

ேக க ஆவலாக உ

கைள

சிற தவேர,

மிக

ெகா

ைத

அவனா

.

மிகவாதிகள

சிற தவ

ேப சாள கள

மாகேவ ெசா

ஞான

மி

? ஓ ெசௗதி,

கா பா றினா ? அ த

கைத

கைள

னவ க

ஜர க

ேவ

ெசா

யயவர

கள

ப ற பாள

"ஓ,

திக

பா

வ ைய நட திய ஏகாதிபதி (Monarch) யா
?

ேபா

,

நட தினா

ப ற பாள

ைம த

நா

ெகா

ேக டா .

லிைய

எ காரண

கைதைய

ேவ

மர

கி

தாைதய க

இன ைத அழி க ேவ

ெந

ெதா

)

ஜனேமஜய

வ ரானா

| ஆதிப வ


ைத

மாறாக நட க

ைண
ேவ

மண பத

கேள.

http://mahabharatham.arasan.info

உயரா

கைள

நா

,

னய

அவள ட

நம

உலக

ச ததிைய

ப,

ேவ

"

ஆதிப வ தி

தியான

நிைறவைடகிற

வா கிய

ைக ெபய
- ப

ெதாட கிற

கைள

னா ,

ேவ

னா .

ேவ
ெகா

ஜர க

தன

ஓ பா

ெபய

ேப" எ

ெபய

ைகைய

ெகா

உன

கிேற

.

உன காகேவ
வள

ேத


ஜர க

திக ப வ

ெச

பா

என

ெகா

ெகா

தா

இ த

பதினா

ப வ

தி 15

னா ,

ெதாட

படேவ

அ த

ைகைய

உய

| ஆதிப வ

அ த

ேவ
தா

பா

மஹாபாரத

.

வய

அ த

கள
தவ

கைள

பா
பவ

ெட

பா

ெசா

"

தைலவ
ெச

32

தி

தி

த ஜர க

,

தன

,

தன

ெச

ைம த

றா … இ

ல ேவ


. ஓ

ன நா

- ப

த,

வள

.

அற
அைத

அதிகமாக

நா

உன

ேபாலேவ ேப கிறா

.

எ ேபாேத

பா .

உன

னவாேர அ த
னா ,
என

கைள

வாக
சா

.

தி

ச யான
ேப சா

த ைத

அறி

இன ைமயாக,
;

|

)

.

ெசா

சி

தி 16

ேளா

ெதாட

இ ட சாப

தியைட

த ைத

பதிைன தாவ

ப வ

அ த

ேப கிறா

தி

ெப றவ கேள,

அ த

மகைவ

னா , "ஓ ெசௗதி, இ

ெசௗதி

தன

வ களா

ம ச ய தா

இ த

வரலா ைற

சி தமாக

சாப திலி

,

திக

ெதாட கிற

தியானவேன,

(அ ன )

ெசா

ஆதிப வ

ைற

த ைதைய

ேவ

பர

.

ெசா

ெவ

,

லக

வ னைத

ெனா

உ ச

ெகா

ேவத

ேமா சமைட தா . ஜர க

ஆதிப வ தி

ஆவ

ெபா

."

திக ப வ

அறி த

ெச

,

லியானவேர, ேவ

தியான

)

தி

கைதைய

(ஆ

-

ைமயான

ப டா .

தர தா

ல தி

சி

கடைமக

ெச

ேம

நிைறவைடகிற

"ப ராமண கைள
தா

திக

இ ப ேய

காவ

ைமயானவ கேள,

கள

.

தா .

,

அற தி

ெசா

."

தன

ைமயான வ ரத

திகைர வ

ைக

,

ெப றதா

தாைதய கைள

இவைள

தாைதய கைள

ேப

தா .

தன

ைக,

,

கைள

தன
தி

காக

மரண திலி

ைள

தவ தா

தி

ப றிலி

,

பா

ெந

தி

வ ைய

அழிவ
சேகாதர க

அ த

தன

தன

உன

தன

மி

இ ப ேய க

சிற தவேன,

,

டவ வழிய

கள

தன

மான

ஜர க

வ ய னா

தா .

ெப ேறா

, பா

வ பா

தா

,

திக

அ த

தன

தாைதய க

ெசௗனக

சாரதியாக

சாப

"உம

பா

ெப ய நாக ேவ

திக ,

களா

ெச

ெகா ய ைட

திக

கைள ஜனேமஜய

என

ெதாட கிற

ெசா

கைள

மாம

ெப றதா

.

மன த கள
"கா ைற

,

நா

இவைள

மண

ெசௗதி நிைன

சமய

.'

கால

சட

நிைறவைடகிற

ெசௗதி

இ த

ஆதிப வ தி

தியான

(ஆ

.

வள

அதனா

ம ற

ன வ கைள

.

எ த

இைளய த

ப ராமண கள

உ ய

ைவ தி

இ ப ேய

லாத

ைமைய

மைனவ யாக

.

றி

உயரா

மா ேட

என

ஜர க

.

ேதவ கைள

அவைள

அ த

, இ

. அ த ேவ

அைன தி

ேக டா .

"வா கி, "ஓ ஜர க
இவள

ெபய

நட த ப ட

அ த

கிைளகள

மதி

பற

நட தினா
வழி

அத

கால தி

தன

தன

வா கிய ட

ன எ

ெவ

.

ேபா கினா .

வ த ஒ

வ ரத

ைற

தா

பய ைத

ப ராமணேர,

ரலி
,

ெபய
ஏ க

ெகா

ைகய

அவர

ெகா
நிைன

நா

நிைன

லா

கினா .

'என

ைண

அட

அவ

தய

உலக

தாைதய

வா கி

,

,

னவ

ேம

ெப
ெப

நா

ப ராமண

ல ப

மகனாக

ெகா

சமமாக

கா பா றினா .

அைல தா .

உரமி

ேவ

அ த

, அ த

ைமயான

தன

அ ேபா

ைகைய

ஆனா

ேத

நிைன

மைனவ

ப ராமண

ெச

னைத

தன

ேலாைர

தா

ெசா

அவைள மண

கள

ஞான

"ப

|

தி 14

"அ த

ைல.

கானக தி

ஜர க

ேவத

தா

மைனவ ைய

ெசா

சி

)

ேம ெகா

கிைட தாள

ெதாட

உயரா

ப ற தா .

றாவ

ப வ

ஆதிப வ

ெசா

வ ரத

திக

பதி

.

திக ப வ

ெசௗதி

இ த

ெகா
கள

அவ க

இ ப ேய

(ஆ

னவ
சா திர

ைறயான சட

றா .

னவ

உன

தி ப

னட

கைதைய வ வ ."
"ஓ

ெவ

கால

த ைதய ட

வாழ

ஆசி

ேக டவாேர

http://mahabharatham.arasan.info

திக

வரலா ைற

ப ராமணேர,
ெப

ம க

ெப

ம க

காசியப
ெபய க

,

அழ

மைனவ களான

கிேற

ெசா

அ த

வ னைத

காசியப

ெவா

னா .

ெப

.

ைளகள

ஆ ற

,

மக

ஆக

!"

,

ெப

ைமயான

மகி

அைட தா

தன

பா

"உ

ெகா

தன

மைனவ ய

கானக தி

ெச

"ெசௗதி

ெதாட
,

கள

தன

ேமேல

வள

உைட

ஆ கிவ டாேத.

ைம த
ம பா

.

அ த

ைன

அ த

ெம

.

உதி

ெபற

மண

ைடைய
பா

கா தி

."

அ த

ழ ைத

ப ராமணா,

அவேன

ேநர தி

திய
?"

மைல.

வசி தன .

, அ

,

கைட

தவ

ஊ க ைத

பா கடைல

தா

, அதி

கிைட
,

அதி

பாவ

சாதாரண

பா

அம

ரலி

மைலய

உ சிய

"ேதவ கைள

அ த

ர தின

அ த

அத

, இன ய

பறைவக

இ த


.

அ த மைலய
தன.

வக

த தி காக

னக ேத

ேம

ெகா

பா

மன ட

அ த மைலைய ெந

ேதா ற

அழகான

தன. ேதவ க

தன .

நாராயண

அ ர கைள

கைடய

, ம

ெச

.

,

. ஓ ேதவ கேள, கடைல
த ைத

டைடவ

க ."

றா .

இ ப ேய

ஆதிப வ தி

தியான

நிைறவைடகிற

ெத

ரவ

றினா

வ டாத

கரமான மி

. மர

ெச

மி க

கதி கைள

மைல

அைல

அ ப

ேதா

அ த மைலைய ஏற சி தி

ெகா

அ ைம தன திலி
பல

. பய

லிைச

பர

அதி

நிைற த

ேதவ கள

வா

ள ப ட

பா கடைல

சிற தவ

க த வ க

ெகா

உன

உ ைச

.

ெவள ேய

,

நிைற தி

)

திக

இ த
ப வ

பதிேனழாவ
ெதாட

.

சாரதி!

பற

ம ெறா
பா

.

.

சியைடய

தி

,

ெகா

யா

'ந

றிக

அ த பல ெபா

'கா தி

க தா

ம க

ைடைய

சாபமி

யன

வா

ப திரமாக

பற த

காைலய

"அத

ெபா

தா

வான

உைட ததா

வள

உன

,

னா ,

ேபா

யா

கீ ேழ

பா கடைல

ேதவ க
ப தி

திைரகள

ெகா

மா ப

அ த

ெகா

பாதிவள

வைர

தன

,

இதனா

ெனா

ழ ைத

கால

.

கினா

நிைற த மன த க

.

,

அ த

வ கமான, ேதவ களா

(அரச

"ஏ

ேதவ க

உ த ப ட

சியைட

ெச

ைட

ஆய ர

ைற உைட தா

ைடைய

அைத

உடலி

ர தின

ெசா

ெபய

மிகவாதிேய,

ேக டா .

அட கி

ெவள ேய வ தன.

ேகாப

ைமயா

இட ப ட

ேசவக

ைமய

இர ைடய க

அ ைமயாக

ேக ெந

சேகாத க

அவ க

"ெசௗதி

பான

சி

)

, ெத

,

கா திமி க

அ த

ெவ

கைட தன ? எ ச த

ைடகைள

கன யாத

ெபா

வா

ெதாட

| ஆதிப வ

தி 17

"ஓ

"ெசௗனக ,

,

ஆய ர

ெபாறாைமயா

சியைடயாம

கால

திவ

ெவ

ைடய

ைடய லி

வா

,

ைல.

வ னைத,
,

ெவ

படவ

லிவ

, க

வ னைதய

ெவள

வள

தன யாக

றன,

ஆனா

கைள

உதவ யாள க

ைவ தன .

ைடக

மக

.

ப திரமாக

ெப

ைடகைள

ெச

தியானா

அ த

திைரகள

ப ற பாள கள

பற

வ னைத

அவ கள

இ ப ேய

"இ

- ப

வழிபட ப

தா ,

தன

பதினாறாவ

ப வ

ேதவ க

னா ,

கைட தேபா

தன

ெசா

வைர

கால தி

ைடகைள

பா திர

ேத

இ த

திக

ெதாட கிற

ெசா

ேநர தி

. ஆ றலி

கைள

பசியா
அவ

.

திக ப வ

"ெசௗதி

ேய

தைல

ெப
தி

"

றா .

சிற தவேர, ெவ
இ டன .

ேவ

வ கைள

மைலய

(ஆ

(பல ,

மக

தலான ஆய ர

ஆதிப வ தி

தியான

ேம

ஆய ர

ேவ

.

அ த

தன

,

.

சி அைட தா

தா

நிைறவைடகிற

ட ஆய ர

. காசியப , "அ ப

வ னைத

,

பைட க ப டேதா, அைத

கைள அ

இ ப ேய

அரச

உ தர

வதாக

லாவ றி

நிைறவைட

ப னா

றா .

அைட ததி
வர

வ ர )

ேவ

லைமைய எ

சிற

மிக

ெகா

உணவாக

ப ரதிபலி

பறைவகள

ேப ய

அைட தா .

வர

களாக

வ னைத,

மைனவ ய

, சம ஆ ற

ேவ

தன

ப னா

அ த

தன .

. தன

அ த

அகமகி தன . க
பா


தியைட த அவ , ப ரஜாபதிைய

அவ க

.

ப ரஜாபதி

தன . ஓ பாவம றவேர, அ த

மி

மைனவ யரா
தி

வவ

ெபா கால தி

கைள

ஓ ப


தி

ல தி

வ னைதய

மக

ைடைய

கட த

உைட

பவனான க

மஹாபாரத

தாைய வ

ெகா

ெவள

லிேய, ஒள ைய
தன

, மதமி

,

ப டா


.

ேம,
தா

.

33

http://mahabharatham.arasan.info

சி

கால
(ஆ

ட ந

ைச

ஆதிப வ

திக ப வ

"ெசௗதி

ெசா

னா ,

.


"எ

ெத

ேவ

தாமைர க

தா ,

"ஓ

மனா

,

உய க

"அ ப

ேபா

ஏ ப
கல


(தி

ேய

நர

ைப

)

னா

. அத

ேவ

ேதவ க

காக

ஆர ப

)

நி

மாக

ேதவ க

மி

உய

,

"ஓ

கி

ஆைம

தா

கி

இ திர

தி,

,

.
ைக

ப க

தி ெரன

வாைல

ப க

ெந

,

ைக ேமகமாக மாறி,
மைழைய

ைல.

34

அதி

தா

தா

ைய


.

ேபா

கைள

,

கைடய

ேவ

தி

ேதவ க

அ த
சாறி

அம

.

,

கைட

ழான

ேக

ேபாதா

நைர

கல

அ ேபா

ைம

அ த

கிைட

, கடலி

ெந

பல


வழிய

ைல.

கா பா ற ேவ

."

றன .
ேக ட

வேம,

பர

ேதவ க

பல ைத அ

மா,

ள தி

நாராயணன ட

,

"ஓ

ஆழமாக

ெகா

."

றா .
நாராயண

கிேற

அவ கள

கைள

லவ கேள,
.

நி
ேபாதிய

ேபா

ைவ

நைர

அ ப

பல ைத

ெம

ைமயான ஆய ர

ேவ
தி

றி,


ச யான

," எ

றா .

ெப ற

ேதவ க

தன . சிறி

கால தி

கதி க

உதி தா

கைட

கைடய ஆர

பல ைத

தி

ேவ ற

மைலைய

இட தி

பா கடலி

ெபாழி

வள

தியாகக

பாைகயாக

ஆனா

த தி

அ த

பர

சில
லிைகக

ைழ

ைல.

ேவ
"ந

ைப

ெகா


தி

பாைக

.

ெகா

பற

தைலைய

அவன


மஹாபாரத

ெந

ேதவ க

ெதள

றவ

கைட

கைடய

, ேதவ கள

தா

. அ த

பய

ைமயா

ெத

.

பலாகின. இ திர

வ வ ைத

தன .

"இைத

ம தர

.

கைடய ப

.

கைட


திரவ

நாராயண

ஆைம

ேபா
பரவ ய

அ த

ழாகி

கல த

உதி கவ

னன ட

மர

பா கட

சா

இ ப ேய
,

"தக பேன,
."

அதி

அ த

க தி

வர

(ந

வா கிய

வாய லி

பட ஆர ப

.

ழ சியா

பா கடைல

அ ர க

வா கிய

ேவ

,

த தி காக அ த

ேதா

ேமக

யாைனக

கல

கா சியள

ஆனா

பற

டா கின. அ த மைல
ெந

ெகா

அ த

,

) கய றாக

டன . ஆன த

வா கிைய

தா

த ைத

ைவ தா

டன , ேதவ க

ெகா

, அ

ெச

,

ெபாறிக

க ப
உரா

.

றாக

கடலி


ப ராமணேர,

ஆன

ெகா

ம தர மைலைய ம தாக
(பா

அ ர க

ெகா

,

, ஆைம ம

றன .

அ த

தன .

,

ெகா

அ ர க

ேதவ க
, கடலிட

ழ சிைய
கி

டதா
கி

, வா கிைய

ெவள

ெகா

மைலைய அவ

அவதார
."

.

,

ப ராமணேர,

.

ணன

ல ப டன .

ேபாேதா அத

மர

ைப உ

கால

வசி த

அத

ஆக

ேதவ க

ெந

ெந

மைழைய

"ஓ

தா

ததா

ழ சியா
டன.

,

ேவ
அ த

. ெப ய ந

ெகா

ெகா

அட கினா

ப ராமணேர,

கைட

னா, ந அ த மைலைய உ

அத

தா

றன ,

தா

ெப

கள

ெகா

மைலய
,

பற

)

அ த

மாலி

ெகா

ைன

பா

அவ றி

ெத

."

வ ேபா

மி

ைமயான

மைலய

ேமக

ந ேலேய வ

தன.


இதனா

வசி பவ க

ெப ய மர

சி ம

வழிகா ட ப ட

என

,

, அ த மைலைய,

,

கிைட பனவ றி
கைட

(பா

).

ஆன த

ேளா

உலகி

கா சியள

ைம தேர!

பண ைய

ெபய

எ ப

ெப ய

வசி தவ க

ெகா

,

வ தன .

"ஓ கடேல; நா
,

திய ஆன த

கைர

நாராயணனா

கானக

இ த

ஒ பானதாக இ

ற ம தர

தன.

ஊழி கால தி

உய ைர அ த உ

மதி

மன ட ,

மைலைய

ம திர மைல

அவ க
பர

ப க தி

ெகா

. அ

. ம தாக

ேதவ கள

ேக ட

உய வாழின

(வ

ெபா

அத

ஆன த

பா கடலி

ெத

உலகி

ன .

க னமான

அ த பல

ெபய

ஆகேவ

ஆேலாசைன வழ

இளவரசனான

கட

அைத

உ சாக ைத

பாதாள

ம தாக அ த

பர

அ த

,

கியவா

இ த

ெதாட

பர

த,

மல க

தன

ேயாஜைனக

கைட

ேதவ க

மைலய

மி

ேதவ க

கீ ழிற

ெகா

அ த இட தி

கள

ேபான

உ சாகத ைத

இைரைய

ைம காக

ளேர" எ

ெசௗதி

கைள

"ஓ ப ராமணேர, ஆழ தி

தன.

. பதிேனாராய ர

லிைகக

, வல

ேதா றன .
தி

பறைவக

கடைல

பய

|

ட மைல ஒ

ணர க

, ச

. ேதவ க

தம

கட

கி

வா க

ெபய

ெகா

தவா

மைலைய
ேச

ேமெல

ெகா

ண ற

அைல

அ சர

மைலய

லிைசகைள எ

ேத

தி 18

ேபா

ற ெபய

தன.

வர

)

"ேமக

அ த

நிைற தி
ெம

- ப

ெதாட கிற

ய ம தரா எ

ட மேக

நில

(ச திர

.

http://mahabharatham.arasan.info

)

அத

பற

அத

ெவ

பற

திைர
அல

ெவள

ைமயான உைட

ேசாமா

,

அத

ெகா

மி,

.

ைள

ேவக ேதா

ைள

பா

" எ

ேம,

ெப

என

வ த
"அ

ேப

பற

த த

யாைனயான

.

ெகா

ேநர தி

தன

வ தா

ஐராவத ,

அவைன
. இ

ெப
.

த ைத

ெகா

த தா

ெவ

தைலவனான

தியாக கால

பைட க ப டவ றி
ேகா

கினா

வர

நி

.

(நல

நிற

அைழ க ப

கிறா

நிக

தமான

அ ர க

மிைய

ெவள

ேட

ப ட


கா

காக,

சிவ

.

ெத

தன

ெசா

ைட

அவ

ளவ

ல ப

)

கிற

ைகய ழ தன .

ெபற ேதவ க

பைக ெகா

மதிைய

கவ

தன

,

அ த

மய க ப

ைகய ேலேய ெகா

தியான

ெத

பய திலி

ஆவ

- ப


கி

ேதவ

தி 19

உட

கள லி

கைள


ெப

ெகா

சி

,

ைகய

மஹாபாரத

, ரா

'

ேன

இற

'

ஒள ெகா
நிைன த

தன .

ைககள

ற தானவ

ைத

அலற

நகர

கைளேய

கீ ேழ

பவ க

வைர

ம றவ

.

'சா

தி

',

எ ேபா

ைறய

ைககள
நாராயண

,

வ கமான

தானவ கைள
த ைத மனதி

அழி

ப ரகாச

அ த

த சன

வான லி

. இய

,

அவன

மி க (அசாதாரணமான),

தைய
அள

நட
கள தி

ெத

தமான ச கரா

மா திர தி

வ த

ெகா

நாராயண

எதி கைள

ரமான, எ

ம றவ

அ ன ையெயா த

ெகா

அ ர க

35

.

ர தி

வ டாேத',

, நர

உதி த
டன. எ

தன.

தன

பரவ

பகரமாக

நரன

ைல

கமான

கின .

தன.

, சிவ

தன.

வைர

வ சி

ைகய

ேமாதி

ேட இ

க தா

தைலக

உட

நிைன தா

த ைத

பவ க

'அவைன

ேபா

அழி

த ைத


வா

ெகா

ேபால எ

ெகா

ெகா

',

ெகா

சியான

மாக

அ ர கள

,

க கி
ெகா

ேமாதி ெகா

ஓல

நிலவ ய
',

இ ப

த ைத ேதவ க

ேக

ெப

ஒள வ சி

கி

, வா

கிட ப

ேமாதி

பல தா

ேக

ேச

ெப

பய அ

கவ

வக

கதற

தன .

, பலதரமான

அவ கள

தன . அ

'

கைள

பள ெச

பள ெசன

,

ேபா

இர த

தானவ க

ேதவ க

வட

ேவட

|

.

தா .

கைரய

தா க ப

லைமயா

கைள

ஆய ர கண கி

நிற மைல

சா

ெச

, கைதக

நைன த அவ கள

ேதா

ெப

ேபா

.

சிகரமான

மிைடய

அ ர க

,

தி

கிற


கட

த தா

தா க

கள தி

'ெவ

ேகடய

நர


ேபா

கவ

இர த தா

சா

தா கின . அ த ேநர தி

வமான

ேசாமைன

தர ப லி

கைணகைள

)

ைககள லிலி

பறி தா .
"ெப

கள


ெதாட

வா

,
மி

தைல

பல

அ ர க

ய ஈ


தன
,

கைணகளா

ஒேர

பதிென டாவ

ரா

ைகய லான

ஆய ர

அ த

யைன

அ த

.

தைலய ற

வ சி அவ கைள ந

ச கர
க ைட

மைலக

,

நாராயண

கிட தன.

தமான

த ைத

ப வ

ெகா

தானவ கள

தா

திக

ெதாட கிற

ெப

,

.

ேதவைரகைள

னா , "ைத திய க

தரமான

ெகா

. அ ப

.

ைவ

ேபா

,

தன ."

இ த

ஆதிப வ

ெசௗதி ெசா

காக ேதவா ர

திக ப வ

(ஆ

தானவ க

அ த

ஆதிப வ தி

நிைறவைடகிற

,

.
ைகய

அழகினா

ச தியா

கிறா

பற

மிய

ெகா

மய கினா

ைத திய க

மாய

ெப

தானவ கைள

இ ப ேய

கி வ

அல
நாராயண

ைகய

தயாராகின .
அ ேநர தி

ரா

அ த

ச கர

மைல

தரா பைக இ

வைர

த ைத

,

கிய

தைல, வான தி

ததா

வ ச ப ட . ச கர ஆ

என

. இ த

லாவ ைற

நா

கா

தானவன

. அ சமய திலி

இ த

ைடய

அ த

ய ச திர க

ேதவ க

னா

ெப ய

அ ப ேய

ைச

அவைன

தானவன
.

தானவ க

வ கமான

ெதா

ெதா

ெப

மன

ைட

நாராயண

ெவ

அ த

கிய

றி

மிய

அத

.

கின.

பர

அ த

அ த

ைச

ஆைகயா

இ திர
ெகா

அ த ந

தினா

நலக

நட

ட ந

பா

கிண

மேக

அைச

மதிய

தைலைய

கதறிய

ெதா

ச திர
ேதவ கள ட

உட

ைள

,

த ைத

ெப

ெவ

உடைல

கைடத

உலக
ேவ

டா

பற

ரா

ஒ தி

சலி டன .

தன .

கானக
அத

.

தானவன

அ ர க

தா

ெச
ெகா

பா

ெகா
அைடயாள

ேதவ க

பற

பா திர ேதா

அவைன

ைடய

ெவ

திைர

அத

,

மா ைப

ேசாமா,

வ தன .

ெவ

உதி தா

மி

நாராயணன

மனதி

ன ைலய

பற

வ க ர தினமான ெகௗ

வ ைசயாக

அத

பற

ெத

ப டன.

,

கவ

யாைனய

ேபா

பல

ற,

எதி கள

தி ைககைள

கைள

ேபா

http://mahabharatham.arasan.info

ைககைள உைடய ெப
ஏவ னா

.

லாவ ைற

அ த

ச கர

, எதி

உ ெகா

எ ப

ேலசாக

சிலேநர

ேபா

டா

ெகா

ேமக

மர

வ சிெய ய ப ட
கி

கைள

வதா

வ தன.

ெப

கி

மெலாலி

வைத

கடலி

ஆழ

(பாதாள

)

ேதவ க

தன . இ திர

நாராணயனன ட

ெகா


.

ப ட தி

வஷ த


வதா

இய ைக

எ ேபா
ெகா

அைத

ப ெதா

ப வ

பதாவ

ெதாட

சி

க ப

அழி

.


,

கிறா க

.

நி ணய

ேப

றி

வஷ

அத காக

வய

லி,

றி

தாயா

மகேன,

,

இய

ேவ

ெசா

உன

ர வஷ

ளாேத. பா

சமாதான

தன .

, ெகா

சாப
கீ க

ன தமானவேன,

கைள

,,

சாைவ

, "ஓ

நி ணய

ெவ

ெகா

தாய

பா

ெகா

ம ற

ச தி

ேதவ க

ப ற உய

ைக

கள

பா

கைள
வ தி

காசியபைர அைழ

தா .

நதி ப

எதி ைய

த கலச ைத

ெப

,

சாைவ

ைம த களான ெப

ரமான

ம றவ கள

.

தக பனான

உய

கீ க

,

தா

சாப ைத

உய

,
பவ கள

வய

சப

ெப

ம ற

,

ைம

ேவ

மிக ெகா

ம ற

பண ய
ேநா கி,

வானாக." எ

ேச

நி ணய

சப

இ த

திக

மி


அ த

வ ேவக
பா

இ த

இ ப

ைம காக

ஆய ர

அவ கைள

கள

திைரய

ேவைல

கவன

சேகாத ைய

ம களாகிய

நட

பா

ேதவ க

மாறி

பைத

த நா

அ த

அவ

வைத

,

எ த

பண

கைள உ ெகா
,

பவ

,அ

தன
ெச

பர பைரய

ெவ

, தன

அவள

அதனா

தி

பர

ெகா

ஜனேமஜய

பா

யாக

டவ

பலி க

.

ஆதிப வ தி

நிைறவைடகிற

பைழய

அவ

,

றன . க

ஆனா

எ ேபா

த க

ேதவேலாக

கா க

தன .

"இ ப

ேவகமாக

.

மிய

ேதவேலாக தி

பா

அவ க

சேகாத க

திய

தா

பா

அவரவ

ேதவ க

கவனமாக

,

மைல

தின .

ெப

அத

,
நி

வா

பர

தானவ க

, சில

கைள

சாப ைத

கைணகளா

பய

மக

வ திவச தா

நர

கல

ம தர

,

எதிெராலி தன. ேதவ க
உ சாகமாக இ

றா

ப தய

ெச

அ ன உ

தன .

உ சாக

றன .

கி

,

ல தி

. ேதவ கள

கச த

ெச

ேதவ கள

தியான

தைல

ளா கினா

தள திேலேய

கிறா கேளா

ேசாதி

அ த

"பா

கீ ழிற

கின . சில

ம யாைதக

திைரைய

பண

வ சி

தா ,

அ ைம எ

ஏமா ற

,

ேதவ கண

டன . இதனா

ெவ றியைட த

இ ப ேய

த ெபாறிேபா

. அழகானவேள, நம

ேதா

அ ைம." எ

ெதாட

ெச

கீ ேழ

ைகய

ெபா

மைலக

. இ ப

தன

பல தா

ெச

வான லி

ேமாதி ெகா

அ த மைலகைள

யா

பவ க

ேதா பவ

ேபால
ேமெல

, சமெவள க
ம ற

த உ

மி ந

கள தி

ேபா

அ ர க

மைலக

நிைன கிேற

"ெசௗதி

,

தானவ க

வான

தன . அ ப

ச கரா

.

உய ைர

ஆய ர கண கான மைலகைள ேதவ க

ேமா

,

அவ கள

மிதய

ண ற தி

இற

ப தய .

மைழைய

நா


ெவ

.

ைனய

ெவ

ைத திய கைள
தா கிய

தா கிய
ேபால

எ ப

ேமா அ ப , ஒள

வான லி

மிய லி

ெந

ஆய ர கண கி

ேநர

த ைத

ட நாராயண

ேபா

உ ெகா

தானவ கைள
சில

ச தி ெகா

பா

கள

க ப ட

தா

."

வ ஷ ைத

ஞான ைத

அவ

உபேதசி தா .

தாய ட

பா

ெப ற சாப

ஆதிப வ
திக ப வ

(ஆ

"ெசௗதி ெசா

ெதாட கிற
னா , "அ

கைடய ப ட

.

ெகா

"அ த
ெவ

சேகாத ,

ளாம

ைள

சேகாத ?"

ெசா

"

தா

.

றா

னைக பவேள, அ

மஹாபாரத

. க

அதிக

திைரகள


.

எ ப

ெகா

ரவ

ேக டா

"ஓ

திைரய

(ஆ

திக ப வ

,

"ெசௗதி ெசா

னா , "இர

ெகா

அ த


.

வ னைத,

ப தய

நி சயமாக

அ த

நிைன கிறா

ெச

தி க

36

கட

தி 21

ெதாட கிற

உதி த

வ னைத

இன ைமயாக
வா

அரச

டவேர,

பதாவ

ெதாட

சி

| ஆதிப வ

-

, ஓ ஆ

)
கழி த

ெகா

திைரைய

சேகாத க

றன . வழிய

,


ெப

(கட

கி

ெபா

ைமய

காண
ெவ

வமாக

கடைல
),

காைலய

மிக ைதேய ெச

, அ ைமயாேவ

பா திர

ப வ

.

.

எ நிற

ேநர

ேட

இ த

திக


வ னைதய ட

இளவரச

ேறா

உ ைச

பைத

நிற

கடலி

கிைட க ெப

றிய

ஆதிப வ தி

தியான

நிைறவைடகிற

ச தி

,

ேதா

"மனதி கின ய

ைமயாக உைர

திைரதா

வ னைதய

ெகா

எ ப

ற கைதகைள

இ த

பா

அழ

ரவ

இ ப ேய

தி 20

)

ெப

திைர உ ைச
ேபா

- ப

|

,


ைமயா

அவசரமாக
டன , அ த
அகலமானக,

http://mahabharatham.arasan.info

ஆழமானதாக,

ெகா

கல

திமி

,

ேவ

, மகர

ஆைமக
லமாக

லா நதிக

கள

வா

.

ெப

,

மி ெகா
, அ

உண

உயர தி

.

.

ெகா

பா

ேட


றி

அதி
ெப

ற வய

அவன
.

.

(ெப

ெந

திைரைய

ெகா

ெகா

டன .

அைலகள

ண லட

மகர

வ தி

ஆ ட

பைத
கள

எதிெராலி
ெப தாக

வைர

பர

ெகா

ள தகாததாக

ேட

ெகா

மஹாபாரத

உய


,

கட

, வ

ைண

ேபா

,

ைலய

லா

நிைனவ

லாததாக

நிைறவைடகிற

லாம
ப டமாக

ைலய

லாத,

அதிசயமான.
கள

ந னா

த.

டதாக,

தியான

கரமான

அைலக

ெகா

ெப ய

ன தமான, ெப

ெகா

ைலய

லா

தலி

த,

யமா

பய

யாத,

ெப ய

லா

ணன

ப டமாக,

த தி

அகலமானதாக,

நிைனவ
லாததாக

எ டாத,

அ ர க

மா ற

,

ைமயான

மி க ய

கள லாலான

வயலாக,

கைளேய

ெகா

ள டமாக,

ெப தாக,

ைண

ேபா

திக

ெப

ெகா

ேவகமாக

இ ப ேய ஆதிப வ தி

,

சியமாக,

சேகாத க

அ த

மண

ஒலிகைள

நா

,

டன .

கைள

கள

நிைற தி

ஆழமாக

னக ேத

கரமான

மாக

மகர

வசி ப டமாக,

ஆய ர கண கான

கல பைத

களல

தி

நிைற

ெகா

,

,

கள

நாக கள

கல

,

தி ெரன

,

யாத ஆழ ேதா

அரசனாக,

கால தி

உவைக

வா
ேபா

கட

திமி

ெவ

அட

ெச

ெவ

ர தின

,

ெச

டன .

வசி ப டமாக,

இ த

ப தய
சிற தவேர,

யாத

ெத

அ ப

உய

லமாக,

ெந

அ ைம

டதாக
,

பைத

, அகலமானதாக

ெப

கடலி

டன .

ெகா

ெப ய

திமி

பய

.

எ ேபா

கா


நதிக

திைர)

ப தய தி

அ த

ெகா

.

கட

கைள

ந உய

ெப ய

அ த

அ த

,

அ த

சேகாத க

ெப ய

ண தி

வாைல

அ கைர

கிள

வைகயான

ெந
பய

, அய ர கண கான

அழகான அைச

காதவ

டவ க

சித

கா

.

கட

யாக

ைலய ற, கண கிலட
நிைனவ லட

கடலி

பைத

ெகா

கல

ேவ

ைண
கைள

லி ெச

அ த

எவரா

மி

ப ராமண கள

வ ைர தன .

பய த

ெசா

ப தய

ஆய ர கண கான

நி திைர

அர க க

ெவா


,

திைரய

ெவள ய

ட தாமைர

அவ

மானா

ச கள திக

களான

அவள

,

பா

,

யாக மாறின .

கா றா

உற க தி

ெகா

ன தமான

"

ளன .

மக

,

பய தி

ேபசி,


கிைட

வா

அ ப

ஆழ

வா

கிழ

அரச

வரவராவ

வாய லி

ேயாக


கலிடமான

யாத

ேவா

கல

வ னைத

பய

அைட கல

ேபா கள

இத

கா ச தி ெகா

தவமான

ைமனகா

"

னவ

ெகா

ேபா

ைகயாக

வாேளா

நி சயமாக

ெப

பாச ைத

நிைறேவ

"இ ேபா

ஆைச, நிராைசயானா

ைவ தி

ம ெறா

பா

தி 22

)

தன .

திைர

வயலாக

கிய ேபா

தி

அைலகளா

அைலகைள

த அ

ேட

த ேகாவ

"நா

ச திரன

ெப

சாப திலி

அைலக

பைட த வ

அத

மிைய

ெச

மிக

உய

கைள

மிக

ெகா

ெப ய

ச தி வா

. கண கிலட

ேபா

ளாகி, ெப ய

ெச

கர ைத

ைகைய

நிைனவ

கிய

வ தி

தவ

ெகா

, ர தின

, ெப

உைழ
ேபா

ப,

னா , "தாய

ஆைணைய

,

த ைதயான

பய
உ த ப

கள

ெதாட கிற

றாவ

கட தன |

-ப

அவ
பா

வா ேதவன

கைலகளா
திக

ெத

ய தி

நிைற தி

லா உய க

.

சஜ

இைர ச

ஆழமான

லா ப க

ப ரதிபலி

கா றினா
கிள

பைத

ப ெதா

கடைல

"ெசௗதி ெசா

ஒலிகேளா

ெப

,

,

சி

.

திக ப வ

(ஆ

ைம

.

இ த இ

ஆதிப வ

ெப ய

எ டாத

சியமாக

திக ப வ ெதாட

சேகாத க

பனாக,

ெப

தி

வனவ றி

, எ ேநர

தியான ஆ

நிைறவைடகிற

யாததாக

லமாக
,

ேதவ க

அதிசயமான

ந வா

,

கரமான

மா ற

லாத

இ ப ேய ஆதிப வ தி

கள

டன .

வசி ப டமாக,

வ கமான ,

ைலய

ெப ய

ணன

கரமாக,

த தி

னக ேத

மி க ய

பய

நிைற த

), நாக கள

ெத

,

ைமயான

ண லட

வயலாக,

மி

கள லாலான

சியமாக, கால தி
.

ப டமாக, அ ர க

ைமயான

பய

ஆகியவ ைற

கள

ெப ய

அரசனாக,

ன தமான

கரமாக

ெவ

,

கட

உய


(ந


லா

ர தின

,

, ெவ

தைலக

ெகா

ெந

உய

பய

,

கைளேய

அ த

கட தன .

இ த இ
ப வ

பர

ள தகாததாக,

ப ெதா

கடைல

றாவ

ெதாட

.

,

37

http://mahabharatham.arasan.info

சி

ப ற தா

| ஆதிப வ

- ப

23

ேதவ க

தி

ேவ

,

டைன

வ கள

ெப

திைய

திக ப வ

ெதாட கிற

)

"ெசௗதி ெசா

னா ,"கடைல

ேவக

ட க

ெகா

திைர

ேவகமாக

நிைறய

பா

ேபால

கள

.

வா ட

றி

ப தய தி

, அ ைம தன தி

ேதா

ேவைளய

"அேத
தாய

லாம

ப ரப

ச தி

ேபால,

ேவ
ெகா

கி

ேபா

ெந

வான தி
ேவக

பா

கா

கட

ெந

ேபா

பண

ெகா

இ த

,

வா

ெப
மகி

வா

வ ேரா?

.

ல இ

ஒள ய

ச தி இவன ட தி
ைவ

கா
இ த

ெப

திய

கிற

ெபா

திய

மகனாவா

சிறி

."

இவ

வய

மஹாபாரத

பா

.

காசியப
.

இவ

ைமய

பய படாத க

ெசா


,

ேதவ க
னா

பல
கைள

ேகாப

,

ேபா

எதி .

சிறி

இதய

ேபா

,

கா ய

,

ெவ

யா

.

அத

யாத

ேபா ட

கா தியா

கைள

ற உன

கா பாயாக.

உய ஆ

ைண

,
ெதாட

ேபா

ன வரான
ச தி

ெகா

உன

,

,

நேய

ேகாப ைத

,
இ ய

மிைய
இ த

.

, ஓ பறைவேய, ப ரப

ள கைள

கைள

.

லாவ

ப ரப

கா பா

ரலா

மி

பற த தி

நேய

ந,


கள

தைலைமயானவ
, எ

அ ன ைய

38

ளாம

ேதவேலாக ைத

.

வாகன

ள,

யாவ
தண

கா ைப

, ெந

பய தா

ைண

ெகா

பா

பறைவகள

நேய, ஓ ேதவேன,

ேதவ கைள

சேம


லா

னைல

ைன இ

சிற தவேன,

காசியப

லா

ேபால,

.

மி க

கைள

நேய,

மி

ப ரப

க தி

அதிபதி,

ெப

. எ

இ த

பறைவகள

நாக
இவ

ேபால

உய ஆ

வபவ

வர

பகி பவ

ைன க

ெசா

பல

ஒ தி

நேய,

லா

நேய,

.

பவ

லா

பைத

இய

ெதா

ெவ பமைட த

. வ னைதய

, ரா சத க

பா
ர தி

. இவ

, ேதவ கள

ைகைய (மாய ேதா ற ைத)

ஏ ப

இவைன

ைன

ஒள

தவறான ந ப

ைத திய க

இ த

ந, உ

ேகாப தா

டா, எ

கா தி,

கைள

வ ர ைத

அகலமாக

ெப

ேமக

பல

றன . அத

இவ

ப ற தவ

ப ரகாசமான

அழி பவ

.

காத ,

இேதா

கைள

கிறேத" எ

ட)

,

ேத

ெசய

கதிரவ

நேய.

கிேறா
ச தி

ப ரகாசமானவ

ைதகைள

பவ கேள, ந

ேபால அ

ெகா

உடைல ெப

ட க

ேட வ

ட கைள

அ ன , "ஓ அ ர கைள
நிைன ப

ெப

னேன, உன

ன லி

லாதைவ எ

பவ

திய க

ேவ

, நேய

கள

ப ரளய தி

பல ெபா

ஒ த


தமான

ெட

)

, நேய

கட

, அழிவன, அழியாதன எ

அழியாதவ

நேய, ேபா

ேபால, ந

னட

நேய

,

ைமகள றவ

நேய,

கரமானவேன,

கள

, அ

கைள

உல
)

வ க

நேய,

லாவ ைற

, நேய

கள ற (நி

தைவ இ

கள

ேதவ

அ ன ேய, கதிரவ

அழி தா

ெபா

ஞான

ஒள
கிறா

பய

சி

(அ ன ய ட
அவ க

அ த

அவைன

தன .

தி

உய

ேபால

ேதவ க

நேய, இ

, நேய அ ன , நேய

ச தி, நேய ெசய

யாதவ

தமான

ஓ ஒள

,

உண

பவ

நா

அ சம றவ

உ ப தியாய

கா சி த

அ த

வள

,

வ பவ வ ட

ைகய

நேய

ெசா த கார

ல பட

கைண

, நேய மாைய, நேய

, நேய இ

கள

கதி களா

நேய
, நேய

, நேய ெத

னத

நேய,

னைல

வ தா

கமாக

டாவ

வ யலான
கி

ைம,

கா பாள

லா

ெச

அைட

மி

,

.

உ ெகா

ெப

.

லின , "ஓ அ ன , உம

எ ைம

ேய

),

நேய ஞான

மா, நேய கதிரவன

ெவ

கா திைய

ேவகமாக உ

அம

ேதவைதய ட

ெப

,

பய

(நிைறய

ப ப
னமாக,

நேய

ள அைன

).

லாதவ

யக பா,

நேய

,

, நேய ப ராமண

பர

நேய

மஹாேதவ

சதி

ந, நேய

,

, நேய ஹிர

தலி

தமான

அைசவன,

உைறபவ

ஆவ , நேய ேதவ க

,


மா

வள

உய

ெப

,

. அைன

காக

ஆசன தி

ெசா

கா தி

தா

ெப

, இர

கா சியள

,

ெகா

த, எ

ப ற தா

பற தா

ஒள
தன

தன

ஒ த

பறைவ, ப ற த

,

ெகா

த,

ெகா

பா ைவ

ளக

மானா

பறைவ

வ த


டாவதாக,

பைட கிறா

ைறபவ

ெப ய

உைட

ெப

ைவ

னக ேத

.

ேநர

ெச

லாவ ைற

பவனா (ப ரப

தா

ெதாட

பறைவகள

ப ரஜாபதிகளாக

பைட த ப மஜ

, ப ரகாசமான ஒள ைய வ

ப ப

ெப

தன

,

பைட பவ

,

கைணயாக

தைத

தினா

லா

ச திைய

அ த

வய

இ ப

அவன

,

ெந

நிைன த

ைடைய

ஆவைல

.

லாவ ைற

எ ேபா

அழி பவ

(தி பர ைத

பா

த வ னைதைய
டா


வாலி

பைத

லாவ ைற

உன

த சனாக

வாலி

,

திைரய

ெகா

ண வ னைத மிக

ைமயான

ைளயாக

நேய,

னவ க

டனான

,

அவ பாக தி

அைசயாதன ஆகியவ றி

அவ க

உட

அ ைமயா கி

.

தன .

ெவ

,ஆ

கினா

திைரகள

திைரைய

ச திர

வ னைத

சிற தவெனன

தமான

,

சேகாத
இற

ஓட

அ த

கட த

தன
கி

ந,

னவ

"நேய

பகி பவ

ப ரகாசி பவ
(ஆ

பா

கிைட

ச தி

ைண

,

ைவ கிறா

உடைல

http://mahabharatham.arasan.info

.
.

ேகாபமைட

எமைன

,

ைன

பா

ேபா

ேபா

அைமதிைய இழ

ைம

ேவ

ெச

ப ைத

உலக

சிற

ெகா

ெகா

ெச

ன வ களா

ள ப ட

ட அ த

அழகான

பறைவயானவ

கா திைய

ைற

தியான

நிைறவைடகிற

இற

, தன

ெகா

இ ப ேய ஆதிப வ தி

டா

கைள

ெவா

றா க

ப வ

றாவ

ெதாட

சி

.

சாரதியாக அ

ஆதிப வ
திக ப வ

"ெசௗதி ெசா
அ த

அழகான

ெகா

.

டா

அ த

டா

அ ச திலி

ெதாட

தைடய

கி

ெகா

ெப

திய

அம

"ெசௗனக
எ ேபா
அ ப
ேந

அ த

தன

கட

ணைன, கிழ

உலக

கைள

ெகா

"ேபா ற த க


ெக

தி

தா

ச திர

ெகா

அவ க

க ப

நிைன ததா

பாதி க ப ேட

ேபா

த ைத

கா

கள றவேர,

ரா

தன .

பைக ெகா

அ ேபாதி
டா

, ேதவ க
தாேன.

இதனா

. இேத ேதவ கள

லாவ ைற

மஹாபாரத

. 'ரா
நா
நா

வா

ைம

தாேன

கிற

, அ த

கிற

. எ

ெச

.

பா

39

றா

.

கைள

இட

தன

சி

|

இட தி

அ த
தன

கைரய

தாய

இற

ேதா
ேசாக

கினா

வா

பா

) இ

அழகான

கள

ேக
கள

,

ேபா

,

இட

வசி ப டமாக
ெச

ைடய

.

, தன

மக

கடலி

பா

(க

காவ

ெதாட

, வ னைதைய

ைன ஆ

ேதாள

நா

தி 25

பறைவ,

அழகான இற

)

(வ னைதய

வ ள க ைத

ேவ

ப தய தி

நா

கான

ப வ

கட

ேநர தி

- ப

திய

வ னதா,


நியமி க ப டா

அ ைமயாக
மக

திைர

தைமயனான அ

"எ த

ெச

.

தக பன

வைர கதிரவ

இ த இ

னா ,

வ னைத

தன

ன ைலய
க ேபாகிேற

ேக

ெதாட கிற

"ஓ

அ த

திக

.

பல ெபா

அவள

ெப

,

. சிறி

ெச

பட

வ தா

ேதவ கள

ைமைய

."

ெசா

ேக

,

. இ த

னவ க

,

ணன

இ திரன ட

தம ைக

காக

கியைத

திக ப வ

தியான


பாவ

ேக ட

ெப

அவ

வா

உ தரைவ

டன

ேன

இ ைச ப

?"
"ஓ

.

,க

ெசா

"ெசௗதி
?

கதிரவ

சாரதியாக

கவன

(ஆ

.

தன

,

ஆதிப வ

கதிரவ

த மான

டா

."

ைமைய

. நா

அவன

பைத

தன

கா திமி க
தினா

தினா

நிைறவைடகிற

கைரய

கைள

ேட

அ த

ெகா

சாரதியாக

"அ

இ ப ேய ஆதிப வ தி

அ த

த மான

கைட

தா ,

,

உதி தா

,

ெதாட

எ ப

தன

ெதாட

உலக

னா ,

நி

அவ

ப க

நா

ெகா

ஏ கனேவ

.

ைற ப

கதிரவ

கி

ெட

பா கடைல

ெச

தன

ெசா

ேகாப

"ெசௗதி,

நா

பறைவ

கதி களா

நைட

வள

ெப

ஏ றி

கதிரவ

ேநர தி

அள

க டைள ப

ைவ

ைக உலக தி

"ெசௗதி

இட தி

ய,

லா

திெச

ேகாப

ப ப ட

ச திையெய

கா சி

ெப யகா தி

,

.

ைக

,

லாவ ைற

வா

ேதவேலாகவாசிகள

காகேவ

அவ

மகனான

அவ

தக ப

உலக அழி

நடவ


,

அ ச பட
ைவ

ல ைத

ப க தி

.

நடவ

தன

.

அ கைரய

ைனய
தா

றா

அவன

,
கி


"வ

அ த

பறைவ

என

ப ப ட

கட

ேச

"எ
கர

ெச

த ைதய

,

தா ,

வ ைத

பய
." எ

றி

ணைன

ெப

கிேற

ச திைய

பவ கேள,

கி ெகா

ெகா

என

ேக

உட
நி

அழி

ெப

திசாலி

உலக

எ ேபா

? கதிரவ

உதி தா

அத

.

றன."

"இ

அவ

.

நா

காசியப
ெப

ைடய

,

,

"ெசௗதி

டாகி

கிற

கிற

அ ேபாேத

வ யலாக

அைத தி

)

ெச

கதிரவ

தயாராகிறா

அைழ

என

.

றன .

கிறாேனா

சா

|

தி 24

லாவ ைற

இற

பறைவ

ேவ

ெதாட கிற
னா , "எ

உடைல

- ப

ெவ ப

அழிய ேபாகி

ைல,

ைமயாக இ

.

தன

அ ச

தக பன ட

?"

தி

ேதவ கள ட

ன வ கைள

ெத கிற

உதி க

உதி கவ

"உ

மி


றா

அழி க

னவ க

அதிகமாகி அ ச

ெதள வாக
நட

.

. ேதவ க
ெப

ெச

உலக ைத

தா

இதய ைத

இ த ெவ ப

'

மைலக

ேத

இரவ

, "ந

ெகா

ச திைய

.

இ த இ

திக

கதிரவன

(ஆ

இட திலி

ெவ ப ைத அதிக

அள ." எ

ேபாகிேற

ேம

உலக
ேதவ களா

ேவ

அழி க

கதிரவ

"அ த

ைணயா
மி கவேன,

ந ேபைற

கைள

ெகா

. ஓ பறைவகள

, உன
.

இதய தி

ன .

இ ப

கா தி

கிேறா

தைலவேன, ந அைமதியைட

,

" எ

பறைவய
தாைய

தாய

ேவ

ம கைள)

தன

றா

.

தா

,கி

http://mahabharatham.arasan.info

,

கி

ெச

அதிகா

றா

. வ னைத

ப ற த அ த வா

அ ப ேய கதிரவைன ேநா கி எ

"ெசௗதி ெசா

ப னா

.


அதனா

, அ த

ட ப

பா

ைம த கள

இ திரன ட
கிேற

.

வண

கிேற

, வ

ைன

ெகா
மைழ

ள களா

ளா

(

ெப

ேமக

ேமக

பைட தவ
ல பட

உய

தமான


ெகா

நேய ேதவ

, நேய இ

பக

, ேசாம

நிமிட

கால

.

. நேய எ

நேய

கா

ஆவா

கா

, நேய மாத

நேய மைலக

தி

, நேய இர

கான

.

நேய

, நேய

நிைற த

யனா

ெகா

திமி

ஒள பவ
கல

உய

ேவ

கைள

பவ

வா

தவ

,

நேய

பாட ப

(ஆ

.

நேய

நேய

பவ

ஒ ப

கள
.

ேவ, ப

கைள அதிக அ கைற

இ த இ

திக ப வ ெதாட

பல

சி

ஆதிப வ

ெதாட கிற

-ப

தி 26

|

தன.

தவ

றலா

நிலவ ய

ேம வ ைள

ெபாலி

தன.


ெத

கிட தன.

இ ப

கானக தி

மர

அ த

ேக,

தன.
தன.

நிைற தி

தன.

, ஏ க

பல

தமண

ெகா

நிைலயா


அ த

. மலய மைலய

ேக இ

தன.

அள

உதவ யா

ன ைசயா

ைண

பல
றலி

)

நிைற தி

ேக

பலவைக ப ட

பல மர

இற

கட

கின .

(தாமைர)

ய ப

ெகா

.

(உ

ல,

ப ரப

வ திற

மர
மல க

உயர

ெச
அ த

அழகான

ெச

நிைற

நைன த

அ த

திர ைத

த தா

உதி

40

மாள ைகக

க த வ க

மஹாபாரத

க ப

ெத

)

ப டமாக

அத

ரலி

கானக

கா பா றிய இ திர

தன.

த மான

அ பா

தமான ந

ஐ தாவ

)

அைட தன .

ெகா தாக

.

(Ramniyaka

தி 27

பறைவ

லிைச

.

ஆறாவ

இைச கைலஞ கள

அழகான

.

"மைழ

தைவ

ெம

க டைள |

- ப

மகி

லவன

பழ

,

காரண

ெகா

ெகா

ப ராமண க

னா ,

மிக

,

சி

டன . அ கடலா

கின .

இ த இ

பா

கள

ெகா

கள
ெகா

பா

நிைற த

ராமன யக

ெதாட கிற

ெசா

அவ க

.

கைள

திக ப வ

நட தி

,

கள

லாத

இற

வைர பா

நிைற த

ஆதிப வ

,

.

ேபால

.

பைட ேதானா

எ ேபா

ேவதா

வ கைள

மகர

ஆைசய

.

ேவ

தியான ஆ

பா

உய

. நேய

ைய

பாதாள

திக ப வ ெதாட

வ ைரவாக

வ கள

த ெந

ள ப ராமண களா

ேவத

நிைறவைடகிற

கட

இ ப ேய ஆதிப வ தி

, ெதள

பவ

வழிபட ப

ேவத

ட ெப

கைள

கைள

. நேய ேவ

அைன

ைம காக

கன கள

களல

மகர

,

ெகா

ேசாமரச ைத

உலகி

எ ேபா

திமி

அறிய ப டவ

டா

கைள

ேலாரா

கைள

பா

,

டான

தைரய ற

டன ட

"ெசௗதி

அைலக

அ த

ப திரமாக

திக ப வ

(ஆ

,

மாக மைற தன.

தா

தியான ஆ

தன.

அ ேநர

கதிரவ

அவ கள

நிைறவைடகிற

நேய

த ந

ெப

வா

ைகயா

அைலக

மி.
நேய

கைள

. ேமக தி

மி எ

இ ப ேய ஆதிப வ தி

தி.

ெச

றன.

,

.

கா சி.

இ த

த மகி

கா

றி

,

அைல ஏ ப

மைற க ப டன.
கதி க

ேமக

அ த

களா

மி

ைமயான

ைப திய

Island) தவ

,

. நேய ச திர நா

நேய

,

பா

லா

), நேய

,

மிெய

. ஓ ேதவேன,

நிமிட

ேமக

ெதள வான,

லா

வ பவ ,

,

ள கள

). நேய ெபௗ ணமி, நேய அமாவாைச.

, நேய

, நேய கால

கிறா

பா

), நேய பலா (ஒ

ஆதி ய
.

தி

நா

நேய

டவேன!

(ஒ
நேய

.

நிைற த

மி

நேய

கா சியள

இ திரன

உலக ைத

மைற

நரா

அைலயா

ேதவ
டவ

, வான வ ட ைத

மைழைய

ேபால

ச திரன

ய வ ற இ

,

ெகா

களா

ேமாதி ெகா

இ திர

ன தமான

அ த

ேமக

ச ைத

.

'

, ஆைகயா

அதிகமான

வா

,

ேமக
ல,

. அ த ேம

க தி

கா

அழி பவ

மி

வா

ப ரப

நேய

ஆக இ

நேய அ
(நா

.

அைத

ெப
ெதள

தா

வா

சிைய

நேய

பவ

). நேய ஒ

தைலவ

வாயாக.

ஒள ,

ேதவ க
ஆய ர

ைன

கைள உன

யாதவ

, நேய வான

மாவா

நேய

,

ெவ

,

ைன


பா

"உ

பற
சிற தைத

வழிப ட ப ற

டா கவ

பண

டவேன, ச சிய

கைள இய

ேமக

ட ப

, நேய ெந

ெப

நிற

'உய

றவேன! நா

.

ெகா

கா பா

, நேய ேமக

நேய

ெகா

கிேற

யனா

நேய ேமக

,

ேதவேதவா!
வண

மணாளேன,


னா

ராைவ

றவேன, ஆய ர

இ ப

ள கைள

ேவ

னா , "அத

திைரகள

வா

நல

கதி களா

நிைலைய

இ ப

வண

மி

கதிரவன

, மய கமைட தன.

தன

,

அத

மல க

அழகாக

கானக
பமானதாக

பரவ

அழகாக

,

http://mahabharatham.arasan.info

.

மல கள

மதிமய
பா

கி

பற

பவ

ள ைத

அ த
சி ப

வதாக

ன தமானதாக

னனான

ெபா

ஏேத

"நேயா

பா

ேயாசி

ெசா

ள,

தன

மகனான

ச காள திய ட
ஏமா
ேதா க
றியைத

ேக

மிக

ெகா
நா

வ தா
,அ

.

அ த

,

கேள,

அைட தா

,

அ ேபா

தைல ெப

அ த
எ த

க " எ

தியான

நிைறவைடகிற

திக

இ ப

பா

கள ட

ெபா

எ த

,

ைள

ஞான ைத

ெசயைல

ேக ட பா

ெகா

,

நிைலைம
தா

ெச

தா ,

ேவா

ேக டா

தா , "இைத

ப தய தி

அதிகா

நா

த ைத

இ ப ேய ஆதிப வ தி

ைன

என
பா

எ த வ ர

அ த

நா

தன

பறைவகள

ெசௗதி ெதாட
பல தா

அற
வா

. அ த

ேக க

ேக க ப ட

"ஓ

,

"

இ ப
பல

இ த அ ைம தன திலி
ெசா

நா

.

றா

கைள
ேநர

அதனா
."

பற

இட

, "இ த

,

,

வான

ேநர தா

ெச

தன.

இ ப யாய

"

சிறி

அ ைமயாேன

ேவைல

"ேவ
நிைற த

அைன

ெக ட

சியாக

பறைவகள

ெப

அதிகா ய ட

வ னைதய ட
லா

றா

ச திநிைற த

சிற தவேன, என

ெகா

தா

வைதெய

ெச

,

டன ட

அழகான

றன .

தாேய?"

லா

தமான ந

அதிகா ,

தன

ேவ
வ னைத,

அைழ

நிைறய
."

டன.

அழகாக

மகி

கழி தன .

கைள

ேபா

ெகா

கள

நிைற த

டன .

ெச

பா

அழகான,

கா சிக

. இைதெய

ேக அவ க

ைத

ச தி

க டைளய

"பா

ைள

அைனவைர

. அ

ெகா

ைம த களான

இ த

,

உவைக ெகா

பா

தன.

கானக

மகி

ைவ

தி

.

, "உன

வா. ஓ பறைவேய,

றன .
இ த

ைம தன திலி

ப வ

ஏழாவ
ெதாட

சி

.

மஹாபாரத

41

http://mahabharatham.arasan.info

ேவ ைட | ஆதிப வ

திக ப வ

(ஆ

ெசா

"ெசௗதி
அைத

ெதாட கிற
னா ,

ேக ட க

த ைத

அதி

ஆைச ப

தாய ட

"ெதாைல

நிஷாத கள

வசி ப ட

த ைத

மனதி

ெந

ெகா

ேபால அ
வஷ

ேபா

அற

ப ராமண கைள
ப ராமண க

ேகாப

யா

றி

ஆகிறா

த ைத

. க

எ த உ

ேக டா

ெதா

ைடய

ஏ ப

தைலவ

? அவ

அவ

ெந

ழ தா

. உன

ெகா

ல பட

டா

கா க

றா

ேதவைத)
உன

. பா

,

கா க

.

நா

அம கிேற

கா பாக

அ ன

ைச
ழ தா

."

தா

கைள

, ெச

. உன

இதய

"

றா

.

றா

, "ஓ,

அத

அ த

அைழ

ெகா

என

டலி

ெச

க படாம

கால தா

னா

ெப

ேச

வா.

னதா

. ப ராமண

நிஷாத

வர

." எ

ப ராமண

அவ

,

ெகா

.

றா

இ த


,

உன காக

ேவள ேய

" எ

ெவள ேய

ெசௗதி ெதாட

ேக

நிஷாத

தியான தி
கா ய ைத

வமாக

தா , "அத

இன ைத

ெவள ேய வ
வழிய

ஆசி

ெச

தாம

ைன

.

ேவக

42

பற

ேச

டைன

றா

ெவள ேய வ த

.

மஹாபாரத

பதா

ப ராமண கள

இன ைத

கா பா றி

மர க

ைடைய

தைலைய

ைம காக

ெவள ேய

ெவ ப தா

ெட

"ஒ

தா

"நிஷாத

ைண

,

ணதிகா ய

ெதா

கள ேலேய

மைனவ யான

,

வ ைரவாக

டாதவ

-

ப ராமண

அலைக

ெகா

ட வ

ெசய

ல பட

சி

நிஷாத கைள

, ஒ

பறைவய

என

ேபா

அ த

அவன ட

வ ைரவாக

,

உடைல


,

ெப

களா

ைப
உன

உன
உன

(
). ஓ

.

சிற

.


ேபா

அ த

ெகா

ளான வ னைத,

உன

ெக

கா க

அம கிேற

" எ

ப தி

ஒ ப ற பல ைத அறி தி

கா க

றினா

ெகா

, ெப

,

ச திர

, "உன

யாதவைன

தா , "அ ப

பாவகரமான

ப ராமண

ஏ ப ட பாச தா

க பட

(கா

என

ப ராமணனாக அறி

ைட

எ டாவ
ெதாட

)

ெகா

ேபா

,

| ஆதிப வ

தி 29

ெதாட கிற

மைனவ

திற

.

ெதா

ப வ

திகா

கி

ெகா

.

இ த இ

திக

.

திக ப வ

டா

ப ைத

சிற தவேன,

சிற தவனாக

ேகாப தா

மக
ெச

ேபால

ைத த

ேபால உன

தியான

தா

வாைய

நிஷாத கைள
ெச

ேநா கி

ெகா

தன

,

ெதாழிைல

தன

, உன

,ம

கா

ைடய

ைப

பசி

தன .

றிைய

அ த

"ெசௗதி ெதாட

அைமதிமி கவனா?"

பவைன, ப ராமண கள
ெகா

மகன

, அவ

சி படல தி

நிஷாத க

தன

,

நக

மனவ கள

(ஆ

லா

பா

பல ெகா

லா
கள

அ ப

ேபா

வ பவ

, எ த ச திக

எ வ

ஏமா ற ப

வ ண

எ ப

ேமா

திற தி

வாய

நிைறவைடகிற

. ப ராமணேன எ
. நா

பா

அறி

டலா

கிள

கிள ப ய

கண கிலட

ேபால

ஏ ப ட

பறைவக

வான

இ ப ேய ஆதிப வ தி

, "ஓ தாேய, ப ராமண

ைழ த

வ னைத தன

,

ேபால,

. வ னைத, "ஓ

ேபால, நில க

. ஓ

அ த
நிஷாத க

டன

அதிகா கள

ப ராமணன

ெகா

பா

வ தி

டவனாக இ

ஒள வானா? அ

"ம

த ஒ

யைல

ேவகமாக

கள றவேன,

ட உ ெகா

. அவ

றா

நட ைத எ ப

தன

எ த

காணலா

." எ

பவ

ெகா

ப ற தவ

ைமயானவ

கிறா

டானா

ல. ஓ பாவ

கைள

உய கள

த ப

ேட

.

டாகி, அவ கைள வரேவ க வ
ெப

பாயாக.

அ ன யா
. சில

காக ஒ

லாதி

ப ராமணைன இன

உய

வைன உ ெகா

யனா

த தி

பறைவகள
நிஷாத கள

,

கா றி

பய த

.

. மைலகள
,

வாய

தன . தி

அைசவா

பல

, அ த இட தி

அகலமா கினா

ெகா

ெப

தா

அலகா

திற த

கள

அலறி

தைலவனாக

ேகாப

லத

ைமயான வ ரத

.

யைன

ட ஆ

ெச

மர

ேகாப

பைக எ

டா

ப ராமண

தவனாக க

வள
ெகா

நிைலய

காரண

ல பட

ணய

பற

ெப

கினா

தன

,

பா

,

கைள

பசிெகா

கிள ப னா

கைள

தன

சிற

அ த

பண ய

நகரவழிகைள

ணாேத. இைத

ெகா
. ஒ

வா

ஆனா

ேபால அ

,

.

சா

மகேன, உன

கடலி

.

ெகா

மர

, தன

ெச

சி படல ைத

வள

தி

க எ

ைன ெகா

லா உய

. இ த

ப ராமண

றவ

, ெந

.

ஏறினா

ேபால நிஷாத க

ெப

ைதகைள

வ ைரவாக

,

நிஷாத கைள

றா

. அ

வா.

ேபால ஆகிறா
கிறா

கிற

மா

." எ

ப ராமண

ப ராமண

.

ேபா

தவ

எமைன

வழிய ேலேய

ேக ட க

, வான தி

வா

ல,

ெச

நிஷாத கைள

உய ைர

ெகா

அவ

வழிகா

ெகா

ப ராமணன

.

ர தி

ஆய ர கண கான

கிேற

ெசா

, "நா

நா

. என

வ னைத,

தா , "இ த வா

தன

ச ைத

கிேற

"ெசௗதி ெதாட

)
பா

ெகா
ெகா

தி 28

தாய ட

"இ ப

- ப

, தா

தன

, அ த பறைவ ம

ஏறினா

ப ராமண

மைனவ

கழ

. ப ராமண

அ த

பய

மைனவ

. அ ேபா


, மேனா
அவ

http://mahabharatham.arasan.info

தன

த ைதைய

அவ ட

ச யாக

னவ

அ த

(காசியப )

,

"ஓ

கிறா

கிேறா

.

என

தாைய அ ைம க

என

லி

பாயாக'

அட

எனேவ,

ைல.

அள

நா

என
தண

"காசியப

ன தமான
அறிய ப
தன

கி

ெசா

ணனான

கால தி

அவ

னவ

தா

.

திகா எ ேபா
தா

பா

பர பைர

ெச

ஆைச ப

பர பைர

ப க

எதி களா

"ெச
,

தா

டா

,

ைடைய உ

ைடய

அ பாவ க

இைடேய
ேபத

, ஒ

தியாகி, சேகாதர களாகிய இ

மஹாபாரத

கிற
உயர

ெகா

கிற

.

ெகா

,


ெப

43

. ெப

நிைற த இ த
ெகா

கி, தா

.

மட

ஆைம,

ேயாஜைன
தா

வைர

றள

ேமக

தி

,அ

வைர

தயாராக

உணவாக

வத காக

ேயாஜைன (6 x 8

அைதவ ட
கிற

,

தி ைக,

பல

யாைன, ஆ

ேபா

ெகா

,ந

.
கள

கமான

அ த

த ைத

ெகா

வா."

றா .
தா , "க

டல

ைவ தி
,

ெகா

கா ய ைத நிைறேவ

ல ெபா
பல

டன ட
ேபா

ஆசீ வதி க ப
கம

தன

, தன

ெத

"ேதவ க

யநல

தனமாக

யாைன

, ப

இ த இ
ப ப

ெப

ப ள றைல

ெகா

கிற

,

ைடய ட

. ைப திய கார தனமாக ஒ

"ெசௗதி ெதாட

,

.

பா

வத காக

யாைனையைய

ஏ ைய

பா ,

ைடய இ த

யாைனய

ெகா

ேபா

ேட

வா க ப


)

"மைலைய

ைறகைள

வசி

தைலைய

உயர

ட பற

தன

ெகா

ஏ ய

களா

கல

ேயாஜைன

தனமா
டா

ெகா
ெகா

ேபா ைவய

டவ க

ெகா

ெபாறாைம

கா

பைகைய

இ ேபா

அைசவா

ேத

இேதா

த உட

ச திைய

நைர

வள
அ த

றன .

ழ றி

கள

கி

.

ெகா

ப றவ

இேத

ெப

றள

வ பவ

வ தி

.

,
க வ

பைக

. ஆைமைய

த த

ேன

றி ேத ேபசி

மன த க

ெகா

கிற

தா க

தர தா

வனான, ெப

ைகைய

ைம

தா

, ெவள ேய வ
கிற

திகா

இ ப

.

ெகா

ஏ ய

ேட

.

தா

காரணமாக

இ ேபா

யாைன,
கிற

ஆைம

.

லாதவனாக

ஏ ய

.

கழி

கைள

கைள ப

கா ட ப

,

ம றவ

ெகா

வ ைன

ெப ய

ப . ெசா

ெகா

பமி

கால

காதலா

ெசா ைத

வ தி

அவ கள

தன

ெப

ேகாப கார

த ப இ

ள வ

சில

தனமான

வ ைத அ

பாக ப
.

திகாைவ


ெகா

வா

மி

ெச

வாக

.

திகா

நக

களான

எைடய

இ த

.

சப

, உட

ெதாட

தி

மி

."

சப

எ ேபா

கல

.

ெகா

ேக

ெகா

. அவ க

றன .

ேக

அ த

பைத

கி

க ப ட

ப ட

கிறா

கடவா

ஆைமயாக

களாகின .

பய தி
ைரகைள
தன

, ந

டா

கைள

வ ைனய ேலேய

பதி

ேகாப தா

வ தி

உடைல உைடய ஆைம

ஏ ய

ேத

" எ

,

பல தி

ெந

இ த

ெகா

அழகான

ஆைமைய

அவ

(த ப ) தன

தா

மிக

ேநா க, ெதாட

வ பவ

திகா எ

டாக ைவ

ெச

கீ

சப

வ ைனைய

வத ேக வ

, "ந

கடவா

இத
ளவ க

அறி

ெச

ெப

உணைவ

யாைன

கவனமாக

மி

உணைவ

இ த ஏ

யாைனயாக

அ த

.

உன

ெச

பா

அவ கள

.

பைக ெதாட கிற

னவ

கிறா க

ெபா

பசி

,

இ ப

யாைனயாக

தாக ைத

ப றவ ய லி

கிேற

ஏதாவ

னா

.

.

வ பவ

ஏ பா

.

"இ ப

.

தா

ெகா

, "ந கா

கிற

தா

தவ கைள,

சா திர

திகா, என

கிறா

வ பவ ைவ

க, இ

ேதவேலாக தி

கிற

"

டன ட

ெகா

ேபா

அ ப

எ ேபா

வ தி

சப

நா

என

, ஒ

ெகா

ஆைகயா

அவ கைள

பசிைய

ெசா

.

வா

ஏ காம

தமான

என
நா

அபக

." எ

. ஆனா

. என

ெகா

.

பலவானாக ேவ

கா

கா

ேற

த ைத

ஆவ

.

ச தியமான

வ . ஆனா

ெச

ெகாண ேவ

டா

தி

அைத

ஆய ர கண கி
கவ

வ .

வ தைட

ஆைமயாக

க டைளய

ேவ,

றாக

.

பாக

'நிஷாத கைள

வா

என

களா

ஞான

சேகாதர க

எ ேபா

பா

வராக

வ ைரவாக

ஆேமாதி கமா டா க

அ ப ேய

ைல.

சேகாதர க

ற த

ைல. அதனா

ெகாண வத காக
கிேற

றாக

நா


ெவ

காரணமாகேவ

ேக டா .

எ ேபா

கிைட பதி

ப ப

ேக

,

உன

த ைதேய, என

நா

,

ெப

உலக தி

அைமதி

த ைத

ேதைவயான உண

தைமய

. ஆனா

ள தி

ழ தா

தா

என

அவரா

அ த

கிைட கிறதா?" எ

அதிகமான உண

.

.

உன

"என

ய வ ற

மன த கள

நிைறய உண
"க

டா

ேபசினா

கிறாயா? நா

கிைட கிறதா?


பா . ஓ

கள

வள

ப ராமண க

வா

இ ப

ெசா

ைடய

வைர
, ப

இனேம,
நிர ப

, ம

ைன ஆசீ வதி க

தவேன,

லி,

ேபா

ேதவ க

. ஓ

http://mahabharatham.arasan.info

ேபா

ேபா

ேவ

, யஜூ , சாம

,
ெந

(உபநிஷ

), உ

,

அைன

,

ன தமான

அ த

தி க

ஆைமைய

ைன வலிைமயா க

." எ

தன

ஏ ய

அவ

,

ெச

அ த

(ஏ ைய )

டா

றி ப

நிைனவ

ேவ

ஆைமைய ம ெறா
அத

பற

பற தா
ஆல

வா எ

அவன

சிற

அ த

ேவக

ெதாட

கைள

க ,

பய

ெவ

ள ய னாலான

ெப

பைத

களா

ெபய

ேதவ களா
ெப ய

தன . வாலகி

ய க

ைமயான வ

ணதிகா , ெப
ேபா

, க

அறிய பட

,

இ த

ெகா

) எ

இ த

அ த

,

.
சி,

, அ த

னவ க

ெகா

உய வதா

ெகா

உணவாக

,

,

ப றினா

கைள அ

உண


ம பவ

. அ த மாெப

கிைளக
த ப

கள

ஆல

இ த

ெப ய

கிைளய

ஆைமைய

மைலைய
சிற

ஒ த

(ெப

தன

,

ைமைய

." எ

தன.

றன .

அம

அ த

இைலக

மர தி

டா

ெபய

பதாவ
ெதாட

கிைள

ழலவ
அ த

ெகா
.

அ த

னவ க

ெகா

ெகா

| ஆதிப வ

ெதா

பா ைவைய
கி


சி

வைத

கவன

"காசியப ,

"ஓ

ெசயைல

ெச

காலா

.

ெப

வ ய பா

மஹாபாரத

கீ ேழ

வா க

பல

,

ெசய

வ ழ தா

ெசய

பைத

அ த

பைத உண

, ெப

,

ல பட

கடைல

கைள

அழி க

யமைன

மகனான

ைன

ேபா

டைன

ெந

கி

ேநா க

ெதாட
ய கைள

வமாக

, அைன

கேள. அவ

ைமயான

.

தா

.

கி

ெகா

ெகா

"தவ பய

டா

அவ கள ட

ெகா

களா

,

ைன

சாதி க நிைன
கைட க

கள
ெப ற

"ஆ

ட வ கேள,

உய

ந ேப

,

சா த ப

காக

தனமான
ெச

."

மக

ேவ

ேகாப

தா ,

கைள

,
அ ப

உய தா

வா க

ெச

தைலகீ ழாக
ெகா

அைடய

சிதற

தன

தன
வாலகி

ழ தா

ய க

வாலகி

டேனேய, அ த

அ ன

ெவ

காசியப , அவன

யாேத.

இ த வாலகி

பாவ

ெப

ேபசினா .

"ெசௗதி

தவமிய றி
கிைள

தி 30

தி

ேதவ களா

அவ

ேபால

பவைன,

பள

தன

டா .

ேபால

கரமானவைன,

கமாக

பவைன,

கதி கைள

)

கிைளய

ல ப

- ப

ஏ ப

அ ர களா

லவைன,

,

யாதவைன, அைன

பய

,

காசியப

பவைன,

ப ரகாசி பவைன,

கா சியள

ப ரகாச

ேவக மேனா

சாப ைத

அ ச ைத

ேவதைனைய

தா , "தன

னவ க

ப வ

ெதாட கிற

"ெசௗதி ெதாட

ஆ ட

தயாராக

உலக

.

ணதிகா ைய,

மைல

யாதவைன, மைலைய

டவைன, கா

ளவைன,

தானவ களா

.

ய க

திக ப வ

இ த இ

திக

வாலகி

கிைள

கினா

த ைத

அதிக

டவைன, ெப

அறி

நிைறவைடகிற

இற

அ த

பவைன, ப ராமணன

ேபால

,

அ த

ெகா

ெகா

வலிைம

,

.

.

ைல.

மிக வழிபா
தன

டா

ச தி

, கீ ேழ

ைமயான க தமதனா

ேக ஆ

வ வ லானவைன,

உய

.

இ ப ேய ஆதிப வ தி
தியான

அ த

பற
காணவ

. அ

.

ேநா கினா

ெகா
வ க

ெப

பறைவகள

ேவக

நிைற த

, அ த

.

றா

றா

கா பா றிய

இட

ைவ த

ெச

திகைள உ

எ டாதவைன, வ வ

என

உடேன

அ த

, யாைனைய

ய கைள

ெச

கா சியள

பறைவகள

பாயாக."

ெப

,

தி

ேபா

அமர

ேவக

கட

வள

ேவ

காசியபைர

கைள )
,

ெந

அவ

ெத


பற

ஆைமைய

பல

வான தி

வாலகி

, யாைன

அைவ

மைலகைள

ப யப ேய

மைல

தன.

ள ஆய ர கண கான உய க

கிைளய

களா

, நிதானமாக

கைடசியாக மைலகள

ணதிகா ,

,

ேயாஜைன வ

, "ஒ

அ த

கைள நா

மர ைத, அ த

பற

,

அைவ,

(ர தின

மேனா ேவக

அ ர தனமான வ கித தி

ெப

த ப

ேபாேவாேமா'

கன கைள

ெகா

கைள

மர

சிற

"தன

,அ

தா க தா

ட ம ற மர

ெகா

.

ட அ த வ

க கைள

ெதா

ப றினா

சிற

உைட

வ ைலமதி ப ற

வா

யாைனைய

ப றி, சிற

வய

கைள

கிைளக

ெகா

றா

(ஆ

ெகா

'நா

வைத

ெச

,

கா றி

ப ய வர

ஒ ப ற ேதா ற

மர

அ த

ைமைய

டா .

பய

மர

பய தா

காலி

அலகா

பறைவகள

ைதகைள

பய தன. வ

.

பறைவ

ட அ த

வா

யாைனைய

கியன.

வ க

மர

ெகா

த ைதய

பறைவ உயரமாக வ

மர

நரா

தா

"பா

,

வா கேள

கா பா ற

யா

நைர

ன தமான இட ைத அைட

வ க மர

உய

தவ

.

பல ெத

ெத

தமான

காலி

அ த

,

ல ப

தன

ெசயைல

ெப
,

வைகயான பறைவகைள

தன

ெகா

ெகா

கிைளைய

.

வைட த

. நக வதி

ணதிகா ,

ஆசீ வதி க ப ட க

றா

வா

அவ கைள

த ைதயா
கி

பல

னவ க

அவைன ஆசீ வதி தா ,
இ ப

ெப

காசியப

மிக ைதேய

டன

ைம பய
இ த

பண

பா ைவயா

44

http://mahabharatham.arasan.info

அவ

ேவ

மதி

வழ

ேவ

தா , "ஒ ப ற

ெகா

மிக

ள ப ட

தவ

ைகவ

காசியபரா

அ த

கைள

னவ க

ெச

கிைளைய

தன

ைவ

ெகா

ேட தைடெகா

த ைத காசியப ட
கர ைத நா
கா

." எ


நிைற த
உய

தா

கி

ேநா கி ேவகமாக
ெப

சர

பறைவகள

ேயாஜைனகைள

மிக

தன

.

அ த

.
அ த

த அ த

ேமக

சிறக

தி

ப றி

ச த

தய

கட

சிகர
தன.

,

கீ ேழ

ற தி

ன,

மைல

கதி கள


மர

உேலாக

தைத

சிற தவனான

உ சிய

அம

கைள

ெகா

மைலைய

பற தா

.

ரா

ேபா

நிக

நட ததி
, வ

பதி
தா

பா

கா

த ைத

க க

மஹாபாரத

ேதவ கள

ச திைய
ேபா

ைல.

,


ஆய ர கண கி

,

ச ய க

றா

,

,

டன.

இ ப

ப ட

ச கர

கைள

ட இ

ேபா

ேகாட கைள
,

கைதகைள

,த

ஆபரண
தண
பல

கா

தன.

ச தி

டன .

இ திர
ெகா

அண

,

, தி

ெந

கைள

கைள

கைள

,

வைக ப ட
, பளபள பான


ப ரகாசி தன.

ேவ

ேக கா தி

த மான

நகர

காதைவயாக

க கி

ெகா
ெகா

கைள

, ப ரகாச
கா க

வ வ

உடலி

தன .
ைன

கள

கைணகைள

மி க

ேவ

மா

ைன

ரமான

கைள

த ைத

அ ர கள

45

, ேதவ க

,

, ப

,

,

ெகா

ப ரகாசமான

டன .

ெகா

பளபள

கைதகைள
ெகா

ேம ெகா

மதி

லா

ெகா

தகவ
வய

ேதவ க

ைகைய

வா கைள

தன . கண கிலட

அ த

ேக

தி

பலதர ப ட

ைன

ெசலவ

அவ

பதி த

கைள

.

ெப

.

ஆைகயா

டவ

நி

,

ளா

.

கிேற

னா ."

.

ேக ட
பறைவ

ெகா

ெகா

ட, இ ைய

நி

கைள

நிைறய

லா

எள தாக

டா

இைத

ர தின

ட,

அவ க

ெகா

கைள

ைககைள

றி

ெபாறிகைள

தன.

ைதகைள

எ ச

ெசா

நடவ

க க

வட

ேதவ க

க தி

மான

ேசாம ைத

,

காவல கள ட

ச தி
னட

.

வ ர

ெகா

பய தா

ஆதி திய க

,

,

ேதவ க

,

பகலிேலேய

ம ற

மக

. அவனா

அ த வலிைமமி க ேதவ க

டன .

ர க

யாைனைய

அ த

,

ேவக

ைக

,

ப ரக

கவச

நிைன த

,

அைடபவ

ைற அவனா

ேய
காத

ேம காரண . ெப

ெகா

கைள

அவ க

,

கள

கா

அபக

அளவ லட

ெப

,

அபக

அைத

ெத வ

ெகா

ஆகாய திலி

கீ ேழ

,

வாலகி

ச தி

த ைத

அவ

கைள

தவ

கிறா

த ைத

ேதாலாலான கவச


.

ேதவா ர

னைல
மர

.

மி

காத பய

இ திர
னய

அல

ேவ

உன

தா , "இ த வா

,
பல

யலா

ஆய ர

.

இ திர
"ெப

"ஓ

யாத ஒ

"ெசௗதி ெதாட

பதி,

லா

ணதிகா

கி வ

அைடய

இளவரச

க ெந

நா

ப ரக

வ னைதய

. அைடய

இ த

தன? ேபா

எதி ைய
.

தவ

அபக

ெபா

பய

கீ ேழ


ெப

ேவ

ெநா

ெப

பறைவகள

ஆைமைய

காசியப

தன.

, அ த

சி

.

மிக

வக
ெச

தவேர,

வ ைத நிைன தமா திர தி

பற

திைசைய

,

அ த மைலய

நிக

றாய ர

,

கைள

மைலைய

சா

ேபால ஒள

யா

ேநர தி

கிைள, மி

சாயேம ற ப

த க

லா ற

ேபால

க ட

மைலகள

ெகா

அவ ைற

.

ேபால

மல கைள

ெகா

உயரா

திய

ைற
ேவ

ேதவ க

றா

,

ன வ கள

த இர த

ேதவ கள

ஆய ர

எ த

இத ெக

ைற

பல ெபா

, அ த அ ர தனமாக கிைளைய

ர தின

க ட

ெந

அ த

,

ெகா

மி

கைள

தைலவேன,

கவன

, அட

கிய .

ட தைடகைள

தி ெரன ஏ

ைலேய."

சிக

வழிபட

"ஓ

திலி

பளபள ைப

), ம ற

நட தியவேன,

உட

ற மர தி

ணதிகா ,

சிறகைசவ

கினா

ெவ

கைள

ேதவ க

.

தா க ப

பற

றி

கா

ைவ தா

டன

. ெப

னா ,

ெச

ைற த

மைலைய அைட
வழ

) ேதா

த ைத

கீ ேழ

றா
கி

,

பய

ேபான

(இ திர

பதிய ட

காணவ

,


கள

இய ைக சீ

யாத

. இ த இ

தவ

ப ரக

அ த மைலைய

ெச

(ப

ெச

சாதாரண
ெசா

டா கிய

பய தா

, யாைனைய

ெகா

பற

அைம தா

கட தா

, பன

ப றி

பறைவ

கர ைத,

ள,

ெந

த ேமக

கி

இர த

வ ர

ெபாழி தன.

கி ட

,
ேதவ

அவ க

கா றினா

தன

ைகக


மைலைய

அ த

திைய என

ரமாக இ

தா

. ேதவ கள

வா

அைன

? ஓ ஒ ப றவேர,

பறைவ கிைளைய

ஆைமைய
பைட த

ண தா

ெப

றன .

. ேதவ க

ெபாழி தா

மைழைய

வாய

. காசியப ,

ள தா

மன த கள ற
அ த

ேக வசி எறிவ
ேக டா

ெகா

, "ஓ ஒ ப றவேர, இ த மர தி

லாத ஒ

,

வ னைதய

மாைலக

கிைளைய

அ த

,

,

மன த க

ேமகம றதா
ேட இ

மைழைய

இ ப

ெச

ைம த

வான

மிகவாதிக

இய ற, அ த

ன தமான இமய மைல

,

அ த

ெகா

"ெசௗதி ெதாட

."

னா .

ெத

,

ெகா

டன .
வ க

அ ச ைத

தன . ஒ ப ற

றி

ேதவ க
நி

றன .

அழி ெதாழி க

http://mahabharatham.arasan.info

ல களான

அவ க

கா சியள

தன .

ேதவ க

அ ப

காரண தா
கா சியள

ெகா

.

ச தா

இ ப ேய

நிைறவைடகிற


ேபால

கைதகள

ப ரகா

யன

ைன

ஒள கைள
ெனா

.

ஆதிப வ தி

தியான

ெகா
கள

றாய ர கண கான

ெகா

ப ரகாசி த

ேபால

நி
ேபா

, அ த இட

னக ேத இ

ேபா


,

ெந

திக

இ த
ப வ

பதாவ
ெதாட

சி

.

மஹாபாரத

46

http://mahabharatham.arasan.info

வாலகி

ய கள

- ப

திக ப வ

(ஆ

தா

? கவன

ெசய

ெச

ெதாட

சியாக

உய ரன

கள

ணதிகா யா

ளெதன

றா .

அத

நா

கள

நா

நிைன த
ச தி

வ பர

ெபா

கால தி
திர ேப

னவ க

.

ேவ

ய கைள

ேதவ

,

இ திர

தன ெயா
றி

ேச
ெகா

ெமலி

தன . மா


க வ

பா

ேவ

ெச

ேவ

, ச தமாக

இட

கள

உதி க

தய

தமான ெந

,

, ெசய
ஏ ப

ெகா

ேதவ கள
தைலவைன

,

மிக

தவ பய
பய

மஹாபாரத

களா

கரமாக

ம திர

கைள

மக

,

உலக

மேனா

47

.

. எ
அைத

ேவைளய
மான

உற

,

வ னைத,
,

கான

,

, ேநா

தன

ைன

ச யான

தன

"ம யாைத

,

நாயகைன


மி
."

உன

ந ேப

த கவன

ைவ

.

ேவ

.
வ ர

வய

ய கள
அ த

,

னா .

,

தவ களாக

, "இ த

நிைன த
அைட

. ந

ெப றவ களாக

ெசா
அவள ட

சிற

லாைசயா

வழிபட த

வாலகி

நா

கிற
கிைட

. என

டான,

களா

த தி

ஆள

உன

யவேள,

கன

ப ற பா க

,

நிைன த

.

ேமா

ஆைசயா

இ ேபா

தைலவ களாவா க

கைள

உன

வ ைதகைள, மி

.

னா க

அவள ட

பா க

காசியப

உதி


ெசா

,

கிற

கிேறா

.

ேவ

உம

வ நைடெப

வ த

அவ

.

ன அைச ப டாேயா அ

ேலாரா

"அேத

ெகா

கால
கினா

லக

தவா

!

,

தவ பயனா

ைய

ந க

கைள

பயனா

நிைன த

தி

மக

சிற த

மக

னா க

வரான

வ யான

நட திய

கைள

அ த

இ திர

." எ

, த

கிற

தா ,

ள ப ட

ம யாைதகைள

ேவ

ச யாக

ைள ேபறி

காசியப

ெப ய

வ ரத

.

இ திரைன

,

ேதவ கள


மி

"நிைன த மா திர தி

தாேன

ெமா

ேவக

ெச

ச திைய
இ ேபா

அவமதி தா

ேநா பவ

ெந

தன .

ெப றவ

கன த

,

ைண

ைகய ேலேய வ

ெசா

தி

.


ெகா

, ந ேப

த ப

ேம

நைடெப

ெதாட

ேநா

அவ கைள

னவ க

.

ெகா
.

மனதி கின யவ

), தன

தைல

. ஓ ெசௗனகேர ேக
ஞான

மிகவாதிக

தா க

(இ திர

நிைறேவ ற,

ேம ெகா

திய

டா

ேவ

ப ற கேவ இ த ேவ

ெசௗதி

உட

சிரம ப

ெகா
ெச

அ த

ேக டா .

இ த

ைமயாக

மன

நிைறேவறாம
பல

, "ஓ ப ரஜாபதி, எ

"எ

பர

ன வ கள

காக

ெச

உ ப தியாக

ைவ உ

ெச

வழிவ

ெப

ேபச ஆர ப

இத

கா ய

காசியப

ய க

)

தைலவனாக

உ ப தி

இ ப

மகனாக

,

மிக

ஏ ப

லாம

சி

ஏ பா

ப ைத

, அவ க

பதியைடய

ர தர

.

,

இ திர

ைட

ேள

அவ க

, ேகலியாக

அவமதி க ப ட

ேகாப

டா

ய க

நட த ப

னவ க

கி மிக

வ த

." எ

தி,

(இ திர

இ த இ திர

திவ

வாலகி

லாம

கள

ெச

இவ

,

கள

நி

றன .

மிகவாதிகேள,

யாக ந

இ திர

ப ரஜாபதி

ெப

உட

ெகா

ெச

இ ப

கி

கிய ந

அவ க

தி

ெனா

அவ கைள அைமதி ப

இ த

, "ந

"

சிற தவ கேள,

காசியபரா

ைள

வழிய

நட க

!

ெச

ததா எ

ேதவ க

.

உய

ெகா

அவ

வைத

பலவ னமாக

தா

கள

ய கள ட
னவ க

ைதகளா

ெபா

பா

வாலகி

பல தா

.

, வாலகி

இ திரைன

ைதக

மி

காசியப ட

ைம ேப

வா

கிற க

சிற

அவ

ேதவ க

வாலகி

அவ க

,
ேத

பல தி

வா

நட தினா ,

பலாச இைலய

ேசா

அள

னவ க

ள தி

ேநா

ேபாலேவ

ெமா

பா

கிேற

நிகரான

வ தா

."

லா

எ ெபா

தா .

வனாக தன

ெகா

அைனவ

மைற தி

,

வ ெவ றிகரமாக

நியமி க ப டா

ேதவ கைள

மைல

க ைடவ ரலளேவ

உட

மிகவாதிகளான

ம ற

,

ேதைவயான

நியமி தி

உலக

தைலவ

,க த வ க

ெகாண வத

மி

கள

ேவ

ைமைய

ேவ

"ப ர மன

கள

ெசா

ேக

ப ரஜாபதியான காசியப

?

ப ற பாளேர,

தன . காசியப , இ திரைன

சிர

ெசா

ேதவ கள

ப ரஜாபதியான காசியப , இ திரன ட

ேக டா . அ த உ

?

கிேற

காக

உதவ யாக
வாலகி

ெச

.

லாவ ைற

அவ கள

அ த

எ ப

வாக

உய

,

, ேதவ க

உதவ ெச

தா

பண

காசியப ,

"

இட தி

ேக பைவெய

.

கிறா

ேக க வ

ளைவதா

அைன ைத

ேக

ராண

"ந

ெவ

,

அைத

ெசௗதி,

ராண

ப ற தா

எ ப

ெப

?

தவ பயன

ஒ ப றவனாக
அவ

ெச
ேக

, ேநா

வ கைள

இைத

ெகா

அ த

ன தவ

எ ப

நிைன த மா திர தி
கிற

ய கள

யாதவனாக

(அல சியமாக)

? வாலகி

பய

வா, இ திர

ேவ

தைலவ

)

ைறவாக

தா

ஆய ர

| ஆதிப வ

தி 31

ெதாட கிற

"ெசௗனக , "ஓ
ெச

ேகாப

சிற

மி க
லமான

வா. இ த

உய ரன

மா திர தி
இ த

வ ரமி க

http://mahabharatham.arasan.info

ணதிகா க

மதி க ப

உலக

,

வா க

." எ

ெசா

நைடெப ற

கா ய

களா

ஆய ர

வ ெச

த இ திரன ட

ேவ

வ ரமி க

கிைட பா க

உன

வா

பா

உ ச

அ த

அறி

உ ச

தா

மக

உட

கைள
பற


தைலைம

வழி ேதா

சாதைனகைள
இ ப ேய

கல

ெசா

பய

(ேதவ த ச
சிறி

அலகா
ேபா

, சிற
பல

அ த

யைல

டாகிய

தா

ேதவ கைள

ேதவ க

ெந

தா

டன

னனா

களா

இற

தன

தி,

உல
தியா

தன .

த ைத

கா த

கைள

சினா

களா

அ த

. தன

சிற

களா

ைவ ெத

தா

தா க ப

சி படல தா

,

கா,

.

.

.

வாகனமா

48

வய

.

ட க

யைனேய எ
ெதா

நைர அ த வா

ெகா

,

சிற
,


பைத

வான ைத
கா றா

ேக

ெப
மட

ேபால

,

.

அ த
அட

ழ ப
ட க

தா

கவ
றா

,

தி

,

,

ேமக

பா

,

,

கா சியள

ெச

ெகா

,

களா

) ஏ தி எதி கைள

உய ைர

ெதா

ைம த

ைவ ெத

ஜா

ேபா

சிற

ெந

ப ரா

ெப

ைவ க ப

. அ த ெந

கிரதானகா,

நிேமஷா,

ேபால

இட தி

வ ரமி க

வ னைதய

ெபாழி

லா ற


தன .

மி க

, அலகா

அவ க

ேவகமாக

களா
காய

வஸனகா,

ெகா

ெப

டவ க

ெப

,

வன

ெநா

தன

பல நதிகள

ேதவேலாக ைதேய

,

ப னைகைய (சிவ த

ெப தா கி
அல

வ ர


ெகா

ெவா

கா,

ணதிகா யா

,

ெகா

அ த

ஓ ன ,
றமாக

ஓ ன .

ஆகிேயா

களா

ச ய க

பா

பா

லினா

அைச க ப

இறவாதவ களா

க ப ட

றமாக

சிவைன

டா

இர த

ெத

கி, ஒ

மா பா

அலகா

வட றமாக

ைர

. ேதவ க

ேதவ கைள

களா

ெகாைடயாக

கிட தன .

ைல.

மஹாபாரத

சிற

,

இர த ைத

கிட த

நக

ட வ னைதய
,

ேம

வகிர தா,

அ த

ளாடாம

சிறகா

ேதா க

,


ெகா

உடலி

கிழ

தி

ெப

ேமாத

தன

ேதவ கள


நக

அவ கைள

ர க

யநக

.

டன .

,

வ ர

அைனவைர

ப ராமண

ெப ய

, தன

ஒள

தபனா,

ேபா

காண இயலவ

கிட தன .

ஏ ப

டைன

கல

.

அ ப

ஏ ப ட

இ ப

,

, ேதவ கைள வ

ைசயாகி

.

எதி ைய

களா

,

ஆகியவ ைற

, சிறி

ஆதி ய க

வ ைரவாக வ தா

,

ணதிகா ,

க ைவ

தைரய

ெப

|

த ைத ) கா பவ கள

ச தி

ேபா

வக மா) இ

, பறைவக

பறைவ ம

ப ராமண கள

அைன

வ ர

,

ேநரேம

பற

சி

. க

,

,

கைணக

,

தி

பலதர ப ட

கள

பா

வா க

கைத

இ திர

வான

இர ைடய க

ேதவ க

ச கர

. ெப

,

லா

எதி

பளபள பான

தா

.
பய

ெகா

களா

அைன

தினா

கள லி

தா கினா

தியான

தி 32

, பறைவக

கி,

யா

த க

"ஓ

ேமாதின . ேசாம ைத (அ

ெப

மி

கைள

உய வைத

ேபா லி

இ ப

டெராள

)

அதிபல ைத

அளவ ட

ெதாட

,

ேதவ க

லாதி

ஏ ப

பதி த

பல

ேம

ச திைய

ளவ க

ெகா

சிற

கைதக

தா

- ப

னா ,

ைகய

அவன

,

ைம த

ெப

ப வ

ெதாட கிற

அ த வ ேவக

தன
.

ேபா

றாவ

திக

டன

,

அ த

ச தி
மி க அ த பறைவக

க த வ க

ைமயானவேர,

தயாராக இ

."

ைற
.

பறைவக

ஆகிய

. க

,

ெப

அ ச ைத

தைல

.

திக ப வ


க ப ட

ேக

ஆதிப வ

"ெசௗதி

றா

றேல,

ேதவ கைள

(ஆ

நி

ப ெதா

ஆதிப வ தி
நிைறவைடகிற

ெகா

கவனமாக

இ த

.

ேபா

தா

மைற த

தா கின .

ேதவ களா

ெகா

த ேதவைத வா
. இ

டைன

வ ர கைள

ெகா

மிக

,

தா

தவ

வ வ லான

,

வா

உய

. வ னைத

வா

ைன

தாேத.

, பல

ேபால

உய

அவமதி காேத."

றா

பல

ேக ட இ திர

ெப றா

.

ேபா

நிைறேவறியதா

. அவ

ெச

ேதவ க

ேமக

மன

ைம ப

பவ கைள

, ேதவேலாக

பறைவகள

சி

, பர

,

தா க ப

. பற

திைய வ ர

ெப

ேலா

இ ைய

றினா . இைத

கா ய

மகி

ெச

ஏ படா

. இன எ ேபா

பவ கைள

ைர

பய ைத வ
தன

பல

உதவ

காய

ேகாப கார கைள,
ைதகைள

ப ரஜாபதி,

, "ெப

த படாேத, நேய

தைலவனாக இ
ெபயைர

உன

எ த

டா கினா

பற

.

அவ களா
அதனா

அ த

மகி

சேகாதர க

களா

னா .

வா

ேபால

ைன

அைட
கைளேய

தன

எதி கைள

http://mahabharatham.arasan.info

,
,

பவனான, சிற

ெகா
அைண தா

.

த ைத

மி க அ த க

வ த

ேள

நரா
ெந

,

ைப

சிறிய

அழிவ ற அ த ெத

ைப

ெவ

"ஓ.

றா

,


இர

டாவ

திக

ப வ

தியான

. அ த வ

ெதாட

னா ,

ெபா

ேவகமாக

ச தி

ைமயான


த ைத

டமாக
நி

ஆர தி

பய

பா

நா

,

எ ேநர

ெகா

டா

.

கி

ெகா

சா

பலாகிவ
கைள

பா

கள

ைடய

அ த

பா

றா

ெகா
பற த,

,

தன
ேக

ெகா

,

ெச

,

தா கினா

,

தா

கைள

.

வ டாம

.

,

அ த

அத

ளாம

,

சிறி

கதிரவன

வ த வழிேய தி
"வ னைதய
நாராயணைன
ெசயலா

ேசா ேவா

ப னா

ைம த

நாராயண

ஒள ைய

ெப

மஹாபாரத

.

வழிேய

டன

மகி

தா

ைற

,

ர தர

அ த

பறைவ ஒ

ய ரான
றா

இ திர

நா

இற

."

. என

உன

இ த
னா

இ ைய

நா

லி,

தன

டன


இற

மகி

சி


,

ெற
,

டவ

"ஓ

.

நா

ெகா

,

.

பறைவகள

ைலையகிேற

."

.
இ த

நிைறவைடகிற


திக

றாவ

தியான

ப வ

ெதாட

.

,

னலம ற
.

49

)

ண னா

பல தி

கிேற

ஆய ர

த நிக ைவ

சிற

"இ த

ெகா

றன .

ஆய ர

வலி

.

. வ

. அைத உ

அழைக

ேப

.

தா

, அ த அ

ணய

"தன

மதி கிேற

லா உய க

,

ேட

ெகா

சி

(அழகிய

,

கிேற

ெசா


ெகா

உன

அைழ க பட

அவ

சி

ைன

ேபா டா

கள
பற

பறைவ

மதி கிேற

இறகி

கா றி

ன வ ) நா

.

பற தைத எ

ெகா

ணதிகா கள

ைதகளா

ப ணா

.

ணதிகா
"

இ ைய

என

அ த

,
றா

வைகய

வ ர ஆ

த உ

ைல."

உய

அ த
வா

ஆதிப வ தி

ெச

,

,

."

ெச

இ திர

யா

இ ப ேய

சிேயா

ேபா

ெச

ேத

ைற இேதா ேபா

கினா

.
வா

டா

உய

ெவள ேய

தள

வக

இற

அறிய

.
பற

ேவ

டைன

ெகா

ஆக

சிற

நா

சிற தவேன,

த ைத

அ த

ேய

,

,

.

ைப உன

அ ப

ேவகமாக
த ெபாறிகைள

.

.

னட

தன

கலா

அைழ த இ திரன ட

இட தி

ேபா

பறைவ

பற

த ைத

ைமயானவ

அ ப

ணதிகா ,
அத

ஏ படவ

அவ ைற

ெகா

ளா கினா

வ தா
"அத

இைற

.

அ த
ைமயானவ

இட

ேகலி

றா

தா

அழகான
தி ெரன

தா கி,

ெச

அைடய

அவ

.

சிைய

சிற

தாேன

யாதப

ைம

"அ ப

ஆயத ைத

ைவ ெத

ெகா


வர

பைட த

ேமலி

ன வைர (ததி சி

கள

ைம த

தாம

.

என
,

பறைவ

கா ைற

ெக

சிவ

கள

.

ேக டா

இன ைமயான

க கி

பறைவ

கைள

டாக
ெச

பா

தா

றா

.

லைம

அ த

லி,

ேபா

பைத

அவ ைற

உட

ேபா

வஷ த

"நா

."

" எ
ெப ற

றா

ேவக

ஏவ னா

ைப

,

ெச

கள

,

னைல

ேபா

வ னைதய

கால தா

,

ேநாய றவனாக,

ேவ

ெகா

." எ

ெப

அ ப

.

வ ைத

வா

ேகாப தா


பா

ெகா

கள லி

அவ றி

மி

அ த

லா ற

தன. அ த

வைத

அவ றா

,

டதாக ெத

ெந

தன
. அத

டைன

அ த

."

ேமேல

உம

வாகனமாக

ேவகமாக

ெபாறிைய

கைள

,

பவ கைள

தன

கா

அவ றி

சிற

த ைத

ெசா

அ த

ெச

ஒள மி

.

ேக கலா

நாராயணன ட

யைன

ெகா

ச கர

கரமாக

தன .

கிேற

ெப

ேபால
ேபா

"நா

அைத

"இ ப

கடலி

ேக

.

ெவ ட

கி

,

வய

டா

தி

ேதவ க

ெப

உன

றி

வர
,

ெகா மர தி

கதிரவன

நேரா ட

ெகா

|

. க திைய

த தி

பளபள

பறைவ,

ெனாள

ைனக

தி 33

ெச

பைத

ேபா

,

கிேற

, "அ ப ேய ஆக

வட

தன

ைழ தா

ெகா

சி

)

"அ த

ேபால

கமி க

- ப

ெதாட கிற

ெசா

கதி கைள
ெப

தா

ஆதிப வ

"ெசௗதி

கவ

ணதிகா ய ட

தர

காமேலேய

. வ

அ த

த ைத

வர

ணதிகா , "நா
."

த ைத

ேக டா

.

திக ப வ

(ஆ

ேவ

வ , அ த வ

உன

மரணம றவனாக

ஆதிப வ தி

நா

,

.

இ ப ேய இ த
நிைறவைடகிற

தா

ெந

அைண

மிக

ைழ தா

அ த

http://mahabharatham.arasan.info

சி

பா

கள

நா

- ப

திக ப வ

(ஆ

ர தரா,

தா ,

என

"அத

ஆய ர

ேவ

மா டா க

,

ச யானத
ப யா

தவேன, த

இறகா

மைலக

, கானக

ேசா வ

லாம

அத

அைன ைத

நா

ெகா

ெப

." எ

ெதாட

,

தா

கிற

இ ேபா

,

ந ைப
தி

ந யா ட
எ ேபா

றா

எதி
இ த

ேக

ணதிகா கள

மா ேட

.

கீ ேழ

தைலவேன,
ேச

நா

இ த

இைத

." அத

இன ைத

மகி

சிற தவேன,

.

னட

ெகா

நிைனவ

ேவைலயா

ஏ ப ட

க ைட

,

சாப

நிைன

)

உய ரன

தா

அத

பவ

,

தைலவ

தன

, நா

உன

தாய

, ேப

"எ

பல

என

ஆக

ஹ யட

"

நா

கைள

அத

பற

சி

அ த

அறி தன .

ைவ க ப
,

நாவா

அ த

பா

அ த

அ த

மி

,

இ ப

காக,

பா

கைள

ெத
ேய

வ க

சிற

மி க

ேதவேலாக திலி

அழகான

பா

இற

மகி

கைள

,

தா

கள

அழகான

மகி

ெசய

தன

ெகா

அ த

சியாக

,

ெப

ஏமா றி

தினா


.

தன

ணதிகா களா

நா

.

மக தான

கள

டதாகிய

அ ப

த அ த

ந கின.

ெகா

லா

மதி க ப
தா

மகி

,

சிைய

.

மன த

இ த

ல ப ராமண க
நி சய
)

பதா

த,

பைத

.

த மகி

ைகயாக

ப ள தா

தா

இ ப ேய

கா
ெப

நிைறவைடகிற

கைதைய
ச தமாக

ெபா
பா

லக

.

ந ேப

இ த

ஆதிப வ தி

என

க மி

பா

ேதவேலாக

லா

உணவாக

,

ெச

ெகா

த ைத

(ெசா

டன
ெப
நா

திக

ேக கிறாேனா,

வா
காவ
ப வ

கிறாேனா,

(அ)

சாதைனகைள
.

தியான

ெதாட

.

."

தானவ கைள

ெசா

லி

(பரமா மா), ேயாகிகள

ெச

அ தைனைய

மஹாபாரத

.

,

பா

கைள

ப ள தன.

ஒ ப

ெகா

.

பதி

ெசயலா

அவ

ணன

னதா

இைத ேக ட

தி

டா

லி

டன .

காலியாக

டாக
ைம

ெசா

த ைத

தைர

,

றா

.

ஹ ,

டன

கீ க

தா

.

50

,

ஏமா றியத

பா

ள ெச

ெச

.

இ ேபாேத

ைவ க ப

டதா

தாைய

.

"

ஏமா ற ப டைத
,

அ ைம
(அ

னா

த ைத

ெகா

தா

ேற,

சாகர

கைள

என

சட

டன .

எ த

ஏமா

உ தரைவ ஏ ேப

பா
.

, க
,

ைம ெச

"அ ப ேய

ேதவாதி ேதவ

ெகா

,

கைள

ேக டா

காரண ைத

ஓ சாகரா, இ த

, அ

ஏ ப

"

.
பற

ெகா

வா

உன

ெப

கைள

கைள

நிைறேவ றிவ

ெகா

வழிபா

)

வழிபா

ஆக

,

, இைத

ெசா

,

ைப

த ைத

த ப

த ப

"அ ப ேய
தி

கள ட
ெகா

ெச
,

ேதவேலாக

கைள

பா
ெகா

லியவாேற

ேவைளய

கானக தி

,

கிேற

,

பறைவ,

அைத

இ திர

தவேன,

ெப

வர ைத

ைம த கைள

ெசய

வட

கைள

ெதாட பா

நா

.

டன ட

இர

கிற

நா

ேவ

தா , "அத

ெவ

ேதவேலாக

"

."

இ த

னட

ேசாம ைத

காரண

"ெசௗதி ெதாட

லி

தாய

த ைத
(த

லி,

அழகான

.

உ தரைவ

அ ைம க

கைள

ைவ

,

பவ க

ஏதாவ

நிைற த

றா


ெசா


ெகா

வ டாம

ேபாகிறாேயா, அவ க

டவேன,

ைதகைள

.

ைடய

வா

,

.

தி

றா

ேக அம

.

.

,

நா

ெசா
டா

பறைவ, தன

லி

கைள

ேபா

ேசாம ைத

கைள

ெகா

வ தன .

ைமைய

சா திய ப

ைலெய

யாைர

ைவ த

.

இ ப

.

றினா

னா

என

ெகா

ெச

, "ந ெசா

ைவ கவ

டன ட

அைத

ெச

நா

. இ

ேதவ க


ேம

"ஓ

லா
ெகா

ெமாழி

ஆய ர

,

ேட

ெகா

ேதவேலாக

உலக தி

பய
இைத

ேசாம ைத

தவ

,


,

,

ெகா

ட அ த

."

ேவகமாக

இ த

ைவ த

கிேற

சிய

மி க தைலவ

ெப

ெகா

பா

அேத

பைத

ெசௗனகேர,
ேபசிய

ைமயான,

ெகா

"ஓ

. எ

உன ெக த

பல தா

அைசயாதன

.

மான இ திர

.

என

மகி

கைள

ெப

நா

கள
ேம

கைள

ப ட தி

த ப

லா

உலக

ேச

எ ேபா

தி நி பவ

திர

ம க

அண

தைலவ

றாக

தா ,

ட ைத

வ ைட

சட

.

ம க

றா

வ ரமி க

ைம

கிேற

.

டன ட

"இேதா

ேக ட

மிைய, அத

அைசவன,

"ெசௗதி

அைன

ஆகியவ ைற
அறி

மதி க

சாகரா,

னா

,

பதிலள

கீ ேழ

இற

. ஓ

த ெப

உன

இ த

தா

ெகா

பனாகிவ

,

"ஓ

ேபச மா டா க

லாத

, ந ந

பேன,

,

பல ைத, தாேன

அ ப

றா

பல

லவ க

காரணமி

, அவ க

ல எ

,

என

ெச

பைத அறி

ேப வைத

சிற

"ேசாம ைத

உன

. என

உய வாக

ேபாலேவ,

யாததாக இ

ேதவேலாக தி

)

| ஆதிப வ

தி 34

ெதாட கிற

ெதாட

"ெசௗதி

பள த

http://mahabharatham.arasan.info

சி

பா

கள

(ஆ

ெபய

- ப

திக ப வ

"ெசௗனக ,
பா

வ னைத

,

)

தன

வா,

லிவ

டா

வர

மக

.

கள

ஆனா

,

றவ

வைர,

தா
சப

ெவ

அவ கள

கைள

,

ெச

ெபய கைள

பா

கள

"ஓ

,

ேசஷ

ேக டா .

?" எ

ெசா

ெச

வமா

யலாக இ

பா

னா ,

ெகா

"ஓ

டவேர,

ெபய கைள

கிேற

மிக ைதேய

மிக

பய ேத

, நா

இயலா

ெபய கைள

. ேக

.

கழி தா

இட

"

வா

தலி

பற

ஐராவத

தன

ெசய

ராணா

அன ல

,

, ப

,

ஜரக

வ மலப

மஷ

,

,

கள

,

தன

,

சா

,

வப தர

ஹ திரக
ெகௗர

,

வ ராஜச

தி
,

ெகௗனபஷான

,

க கர

,

, ச
,

,

மேஹாதர

.

,

மக
ரக

அக கர

ேபா

ேலா

,

டா

,

ெப

,

ெச

திபத

,

ம ற

கலியக

,

,

சா

,

,

,

,

கசிரச

,

வக

,

,

அத

ப ரபாகர

,

அைனவ

,

,

லக

,

கீ க

,

,

கப

,

, க தம

,

, வா

ேடாதர

ெகா

ப ற பாள கள

கியமான
நள தி
ஓ ஆ
பா

பய

கள

ெகா

மிட

கள

.

மத ைத வ

ைளக

ெகா

, ேபர ப
ேபாவதி
ேகாடா

இைவேய

யலி

கிேற

ைல.

ேகா கள

ைக கண கிலட


.

ேசஷ

பவ

,

ேட

காதைவ.

இ த

ஆதிப வ தி
நிைறவைடகிற

ப ைத தாவ

,

திக

ெதாட

ப வ

றா

பர ம

தவ

,

பய

கள

ண தி

கைள

உன

ெசா

தயவ களாக
அவ க

வாழ

ெபாறாைம

மிக

வழிபா

ேபா

ெகா

ெச


. நா

என

தவமிய ற

உற

காசியப

கிறா

ேகேய வ

வ ட ேபாகிேற
அவ க

ைல.
லைம

அைனவ

த ைத
பல

இ த உடைல இ

உறைவ

பதி

ெச
ைம த

.
ேவ


டா

.

சி

.

மஹாபாரத

51

அவள

அவைன

ெப

,

ளன .

கைள

வ னைதய

நா

களா

பைகவ கைள

."

ப ற தவ க

சேகாதரேன.
.

தி

இதய தி
னட

வ னைதய ட

அவ

உன

வா

ப ைத எ

.

,

வ தி

அ றவேன,

அதிகார

ேட

அவ கள

தியான

ேசஷா,

அவ க

ப றவ ய
இ ப ேய

.

ெமா

பய

மிகவாதிைய,

உன

நா

நா

சைட

தவ

உலக

உய

ைல.

ைண

அதனா

?

ம ற

க பட

வர தா

சிற த

.

அட கி

, "ஓ ேசஷா, ந ஏ

ைம

, "எ

பைக கிறா க

நா

சிகைள

அ த

ைம
ஒேர

. தைலய

இதய தா

கிறா க

, சில

கள

.

இட

பாவ

.

ெப றி

என பல

லா

றா

,

மகன ட

டவேர, இ த

ைளக

ெபயைரெய

றவ ேய, இ த உலகி
பா

ெபய க

வமா

அவ க

ெசா

சிற தவேர,

கள

மிக ைத ெச

ளன .

பா

கிறா

ெகா

அதனா

தவ தா

காக

தக பனான

டவன ட

.

னத த

அ த

கிறா

.

இமாலய

இட

தி,

தக ப

உய கள

ேகாக ண
,

, சைத நா க

ெப

தி ெகா

,
,

ெகா

,

கள ேலேய

தா

தவ
கைள,

டா

உண

, ேதா

ெப

,

ணப ர

சர

,

.

வக


,

,

டரக

,

,

சலிப

, ஹலிக

,

மஹாப ம

தர

, நல


வதர

ப தாரக

, தி

ஜிேயாதிக

தரா

சைதக

ததி

,


வாஹூ,

காேராடக

ப ம

அபராஜித

திப

மதா

,

ஷிகட

,

,

ேம ெகா

அ த

மி க

அ த

தன

தன

க த

தன

உ கிர

,

தவ

,

,

,

ேஹம

பத

,

,

டக

,

வாள

வ டக

காரவ ர ,

ஆ யக

பா

ைமயான

,

தன.


,

வழிபா

காக

, வாமன

,

யக ண

ததாக

வன திேல

கால ைத

. சில இட

,

. அ ப

சிற

,

கர

அவன

ெகா

கா ேகாடக

மண

சவள

வா
,

,

, எலப ர

,

டனக

டக

வா கி, அத


,

அ த

நி

கரப

,

டக

வலிசிக

,

, அ

காலேகய

காலசேபாடக

ப ற தா

டா

,

மைலய

றி ேகா
"ேசஷ


,

,

ள ப ட,

த,

அ வார திேல

அவ

அவ க

வா

அவன

மைலய

லா

பற

தாைய

கா ைற
.

மைலகள

றி ப ட

கியமானவ கள
வப

அைவ

கள

றி ப

தன

தா

ச தி

ேக டா .

"அவ கள

,

திேய

ெச

ெப
மாக வர

ெபய கைள

க தமதனா
ெசௗதி

ழ தா

சாபமிட ப ட

தா க

தி 36

)

யாதவ க

கள

"ெசௗதி,

அவ றி
ஆவ

- ப

அவ க

ப றி

ஆதிேசஷா! |

ெதாட கிற

ல பட

பல பா

தா

ஆதிப வ

திக ப வ

"ெசௗனக ,
,

க ப டா

ேக க

." எ

ைலேய?

கியமானவ ைற
கிேறா

சப

வ னைத

ெபய கைள

மகனா


ெகா

வ னைதய

(ஆ

அவ கைள

கணவ
ெசா

தா

உலைக

தி 35

ெதாட கிற

"ஓ

கள

வ ைச | ஆதிப வ

http://mahabharatham.arasan.info

.
,

."

"அ ப

ெசா

ேசஷா,

அறிேவ

.

ேசஷன ட

பா

ெகா

கிறா க

ேப,

தி

நா

ஆைகயா

.
ெப

உன

சிற தவேன, உன
டவசமான

சா

"ேசஷ

,

"ஓ

ேதவேன."
என

ெப

வர ைதேய

இதய

ைப

நா

,

மகி

ெசய

கட

ெகா
என

.

ேசஷா,

வர

அள

தி

,

ெச


,

, "ஓ பா

கள

ெதாட

,

பரவ ய

"ஓ

த ம

வாலவ

,

ைட

ெப

உட

ெபா

தா

." எ

தா

கி,

ெச

"பா

,

,

ேச

இ த

.

)

தா

கினா

ேபால

கிறா

, என

பா

, தன

வ ேவக

."

பா

அழி க

ேவ

லா

ெகா

."

ெகா

ேவா

.

52

பமான

அதனா

.
,

றி

பவ க

க,

.

ெபா

ட அ ன ைய
வழிவைககைள
ைகயா

நட த

ேபா

.

பா

வா சா

இ ப

றாக

கைள

,

டன .

டா
ம ற

நம

பா

ஜனேமஜயன ட

வ ேவகிகளாக நிைன

அவ ைறேய

சாரா , "நா

நட க

ைல.

ெகா

தா , "க

நி சய

ெகா

க ேவ

அண

கா,

ஆேலாசி ேபா .

ஜனேமஜய

ள ப ட

கள

கவ

ஒள

ப மாறி

ேவட

.

. நம

எ ப

ஞான

ேதவ க

கிற

ச தி காம

காண

ப கார

கா கட

டா கேளா

ெகா

அ த

ஓைசயட

காம

ெசௗதி ெதாட
ேக

சாப

கா ப

ைக

வ ைய

.

ப கார

இதய

ேலா

ேவ

சாப தி

வழிவைக

ஓைசயட

அழிைவ

கைள

.

ெத

ைவ க

றா

எ த

அ றவ கேள,

சாபமிடாம

ெட

.

சிற ததாக

இ த

தன

ைமயானவைர சா சியாக ைவ

கால

பா

மஹாபாரத

.

அைத

ஏைனய

இட ப ட சாப தி

யா

லா சாப

கைள

,

றி

அைனவ

ைலய ற, உ

ைலெய


ெசயலிழ க

கால தி

சிற தவ

ேக

ஆேலாசி க ப ட

பாவ

கள

ைரயா னா

தா

தாய னா

நா

னன

கல
ெச

"ஓ

ைகயா

தன யாளாக,
அத

ேநர ைத வ

அவ

ஐராவத

ஆனா

சாப ைத

அைனவரா

பா

."

மிைய

தாைய

.

சிற தவேன,
ைன

ெசயலிழ க ைவ ப

தாய

. எ

)

பா

அழி

உலக தி

ேச

தியான

தி 37

னா , "அ த

தன

இட ப டதா

.

ேம

கள
,

ப வ

ெதாட கிற

ேவ

ெப

பா

ேவ

திக ப வ

. ஓ ேசஷா,

னா

தா

ஏெனன

(இ திர

றா

.

மி க ய

ேசஷா,

ெகா

ைவ

,

ேதவ

கி

ெகா

வா
றா

திக

-

சாப ைத

திய ற

வத காக

." எ

ஆறாவ

ஆேலாசைன | ஆதிப வ

கள

காரண

ேபாலேவ நா

பா

"வா கி,

தைலவேன,

கி

ெச

ெகா

,

, அவைள, அவ

தைலயா

நேய

தி வழி த

அழகான

ைம தைன

சி

நகர

ெபா

த கட

,

,

தைலய

கட

ெச

சிற தவேன,

தா ,

இ த

காக

.

கா ய ைத

த ைதேய,

ெசயைல

,

தா

அ த

நிைறவைடகிற

பா

ைமயாக

மிய

ெசா

உதவ

வ னைதய

சேகாதர க

கானக

ெபா

ஏ ப

மதி க ப

பர

தியாக

உலக ைத

"ெசௗதி

ஆனா

பா

.

இறவாதவ கள

ெதாட

வா கி,

ேதவேன, அைன

லா

ேள

பள

இ த

அவைள

.

இ த

"ெசௗதி ெசா

."

அறி

இ த உ

தைலவேன, ந

றா

"ப ர

,

பவேன,

இ த உலக ைத உ
அதனா


சிற பாக

, "ஓ அைன

.

பைட க ப ட

இ ப ேய

மன

தன யாக

நி கிறா
,

ஆன தன
."

(ஆ

.

னலம ற

க டைள.

அவ

ப ரப

கிேற

உலக ைத, ச யாக
அதனா

,

ப ைத

,

"ேசஷ

பைட

மைலக

கிேற

திைள

உன

மி க ய

ெகா

, ேதவ


தக ப

ெகா

நியமி தா

எ ப
ேசஷா,

,

, ேசஷ

மி கவ , ப ர

ேம

, அைமதி கான வ

ெப

உன

.

"ஓ

கி

ெப

ஆதிப வ தி

அைனவ

நா

தா

மி க

பா

வ ர

.

. ந

கள

ம தவ திேலேய நிைல தி

ேக டா

"ப ர

பா

.

அற திேலேய

நிைற த ஆ

கிேற

ேம

றா

தக பேன,

ேசஷா,

நிைல தி

மன

." எ

அற தி

உன

.

உலக ைத

இற

சியைடகிேற

வர

ேக

.

த படாேத.

,

சிற தவ

உன

தா , "அ த

, அ த ெப

க டைளயா
சிற

நா

மகி

மன

ஆன த

ேப,

ப கார ைத

வர ைத

"ெசௗதி ெதாட

ஆப ைத

னா

"ஓ

நா

அத

அதனா

ப றி

,

ேபசியதா

. ஆனா

அத கான

கிேற

சேகாதர கைள

அற

ெப ய

எதி ேநா கிய

அதி

தக ப

நட ைதைய

தாைய

அவ க

ெப

சேகாதர கள

த ப ராமண
"இ த உ

"

பா

ெகா

ஆேலாசக களாக

ைடய
ேக

, "நா

அவ

ஆக

ேவ

கைள

http://mahabharatham.arasan.info

.

அ ேபா

எ த

கா யமாக இ

ஆேலாசைனகைள
தைடப

யாக

வ ேவகிகள
ெப

ெசா

.

லி,

ேவ

ேவ


ந மி
அ தண

வய

ேபா

றா

." எ

ெசா

கால

கள

ெசா

ெசா

லி

ேவா

(ஆ

கிய

தைடப

அைனவைர

லின. ம ற பா

நா


ேவ

ேம அ

ேமகமாக

.

ேவ

வய

அ த

வ ைளயா

ேபா

ேபா

ேவா

நட காத
"ம

ேவ

ெசா

லி

ேமா

ேயாசி

ெசா

பவ

ன ெசா

ேம

,

கிேற

.

ைம காக

ெத யவ

(அ த
னா

ேவ

ேவா

ைம வ

"

கேள,

ைடயதாக இ

மி க காசியப

பா

கள,

என

ைல.

ய ப

மஹாபாரத

ைம கா


.

ெச

அத

ைமயா

,

ெசா

வைத
தாய

.

பா

ெகா

தவ ர

கள

றன .

அத

ெப

,

கரமானைவயாக
ைமைய

கவ

மி

கி

பாவ க

மண

ளய

த ப

,

,

பா

சிகைள

ற ஒ

தி


டன.

வஷ த
பைட

ைவ
, எ த

சா
ள பா

பவ

எ ப

அ த

பைத

ேக

தி

ைம

னவ

யயவர

ல தி

தவ க

கி

றன.

அ த

இட

.

,

ைம
கள

யாதவ க

ெகா

,

வ தா

அற

அைவ

தன
ெகா


அறிய

ைம

ேப ட
பா க


பர

ெச

ேச

கரமான

க .

நா

தவ

யாதவ க

ேய

றன. என

ப,

ைல. ஒ
ெச

,

கிவ

பாவ

, "அ ப

நா

கி

வைத

வள

சாபமிட

கீ க

பைத

ரமாைவயாக


."

இ த

இ ப

அவைள

,

,

எவரா

ெச

என

தக பா, ஓ ேதவ
உண

தக பேன,

ைல

, (இ த

ேதவ க

ைதக

கிைட

ேவ

வா
ைப

வ க

ளனவாக

53

.

.

நம

, "ஓ ெப

ைமக

கிற

நம ெகதிராக

ேத

ேப

கிேறா

பய

ஏ ப


நா

அ ப
கவ

உண
)

"

ம ற

அைடய
கலிடமாக

நா

ஆகிேயாைர அ த வ ஷ த

எ த ஆேலாசைனைய நம

சாப

கிய

. ேதவ க

நா

சிற தவ கேள, நம

கவைல

ைவ

ைண

)

பான

பய

ைம காக நா

ேவ

கிய

தக பன ட

ெகா

ஆேலாசைனகைள

கள

.

பாதி க ப டாேனா

த) அ த இட தி

"பா

ஏேதா

மா டா

(வா கி), (நா

ைல.

டவ

கா தி மி க தைலவேன

அவன

பா

அவ

,

.

சிற தவ கேள, ஓ ெப

அவ

தன . வா கி சிறி

"பா

,

யா

,

எலப ர
,

ேம

அ த

ேபா

-

ஜனேமஜய
நி

சிற தவ கேள,

? ஒ ெப

கலிடமாக இ

க ப

ஆக

வ திய

ம ய ேலேய

.

ேம நம

.

சி

ேப ைச

வ ைய

. பா

வ தி ம

.

ேவகமாக

யா

காரண

ேதவா,

பய தி

ேக ட

சில ,

வ ைய

ேவ

கள
ேக ட

வ திய னா

.

ெப

ேவ

வ திய ட

கள

தியான

ெதாட

)

லா பா

றிய ம

எவ

தி 38

பய ைத

ேதா

சாப தா

கா க

கா ய
ெச

லா

? சிற

நம

வா கிைய

ைல. உ

ந ைம

ஆேலாசைனகள

றன .

ெகா

ெச

பா

ெகா

சிற த

ஆேலாசைனக

தா

"

ந தி

ேவ

அைத

கள

நா

ெசய

களாக

தய ெசயலி
ேக பவ கேள,

பா

ெசா

லாம

கி, அவைன

."

."

ேவ

உ ச

லியாக

அவைன

றன .

மத ைத எதி ேநா கி

ேநர

ெச

லவா? இ த

ெச

கி

அவன

இ த
களா

.

ேம

| ஆதிப வ

ைதகைள

அவ

ேக

.

ேவா

ெகா
ேபா

, அவைன

.

ேவா

, "அ த ேவ

னா,

பா

நைர

கான

த ைத
"ம

லவா?"

கி ம க
சி

க ப

கிற

ப வ

ெதாட கிற

பய தா

. அ

. அ
ெப

னன
ேவ

ெகா

னைன அ

அதனா

"ம

நி

சில ,
ப ட தி

,

யாக ைத


ேவா

நம

அ த

ேசாமரச

கள

றன .

பய ைத ஏ ப

ம றவ க
"எ

ேக

ெச


." எ

ெச

கள
கல

மாறி,

இ த

ேவா


."

ெபாழி

ஆய ரமாக

உண

றன .

நா

நைர

மி

ல தி

"இரவ

,

. ந

தைடைய ஏ ப

றாக

மல ைத

"நா

தி

அைனவைர

,

ள பா திர ைத

,

மாறி,

பா

அ த ேவ

ெச

ஏழாவ

திக

ஞான

வா

அவ கள ட

னா , "எ

வா கிய

ஆப

காரணமா

பா

) என

.

திக ப வ

"ெசௗதி ெசா

, "இ

.

ச யாக இ

ைப அைண

சில

பா

லலாகா

உலக அழி
ம ற

வ ெந

ேவ

ெகா

இ த

எலப திர

வைன

.

.

அ த

ேவ

றன .

.

நிைறவைடகிற

தய ஆேலாசைன"
"ப ராமண கைள

கவைலெகா

ஆதிப வ தி

ேவா

ேவ

ேவா

ைன

கவைல (ெப ய அளவ

இ ப ேய

ெகா

ப த ப

றி

"


நட

ைலெய

டா

தைலைமேய

வ ைய

நலைன

.

அ த

ந ைம

லக தி

நட காம

தைமக

ேவா

தைமகைள எ

னன

வ ைய

ேவ

ேவ
ெசா

அ த ம
நட க

ஏ ப

, அவ
நா

பாக ேவ

"அ

அதானா

உலக தி
அ த

நா

.

ஆேலாசைன

சிற தவனா

மதி

ேக பா

தா

ேக பா

ைம
, ஜர க

ப ற பா

.

http://mahabharatham.arasan.info

கவன
அ த

ஜர க

ெகா

ேவ

வ ைய

அற

சா

ைள

ேதவ க

,

"ஓ

பதிலள
தன

தா ,
ெபயைர

ெப

ெகா

ச திைய

மகைன

ப ராமண கள

ெற

பா

வா கி

ஜர க

. இவ

கிறா

அ ப

பற

, பா

அ த ெத
ெசா
நா

தன கான

.

நா

அறிேவ

." எ

றா

இ ப ேய

. ஓ வா கி,

தவ

ேவா

ெச

திக

,

.

ெகா

றா .

ைல." எ

(ஆ

திக ப வ

"ெசௗதி

ெதாட கிற

சி

ெசா

லா

"ந

பா

றாக

னா ,

ெசா

ைகயான

,

ஜர க

கவனமாக
உத

ெப

றாக

றிலி

தி

சி ெகா

ெகா

னா

"

அ த
.
டா

(ஆ

தன

ைண

அவ

ேவைளய

ேச

ெப

பல

அ த

,

.


ஆவ
நிைன

(தன
றி

தக பன
,

"ஓ

,

வா கி,

அைட தி

மஹாபாரத

உடன
வா கி

இன தி

தன

.


ண ற

ைவ

கவன

ஜர க

தன

ெத வ

அட

கிய

அ ேபா
.

நம
கிற

."

பதாவ

ப வ

ெதாட

திக

தியான
சி

.

ேவ ைட | ஆதிப வ

திக ப வ
"ஓ

ஜர க

-

தி 40

ெதாட கிற

)

ைம தா,

அ த

அ த

சிற

ெபயரா

அைழ க ப டா .

கான காரண ைத எ
." எ

"ெசௗதி,

கள

ன ைல

சாப ைத நிைன

. தன

ப டா

பா

வா கி


மி க

இ த

ஜர க

ெசா

ேக டா .

கைடய

பய

அ த

தைலவேன,

தாய

கிறா

இ த

ி தி

ேவ

,

ஜர க

தா

ேக

கிறாேரா,

ைம அதி

தாய

,

"எ ேபா

ேவ

,

.

னவ

அ ர க

ப ட ைத
,

னட

ெச

உலக தா

ேதவ க

ேதவ க

தக பன ட

பய தா

பற

ெகா

ேவெற

ைதகைள

ஜர க
,

ைமய
ெசா

னவ

னவ

"ெசௗனக ,

வளர

.

த வா கி கய றாக

ெப

றா

ெப

வா

ேவைல

ெச

தா

ணன

அழிய

. வா கி,

கள

வா

தியாக

,

ெப

.

ப ராமண

ெச

அத
பா

உ தரவ

ெபய
"அ த

இ ப ேய

ேக ட

வா கி,

வ தா

மகி

சி

ெசா

தயவ க

ேதா

தவ ர

"

மைனவ ைய

றா

ப ற பாள கள

ைதகைள
மகி

வள

வதி

வா

.

கள

அைத

சேகாத ைய

நிைறவைடகிற

"ஓ

எலப திர

தக பன

ஆதிப வ தி

ெப
னா

ஆ ச ய ப டன .

ெப

உடேன

)

சிற தவேர, எலப திரன

,

ெச

கிறா

பா

றி

பத

மா

39

சேகாத ைய அவ

தா ,

கைள

தியான

- ப

அ த

பா

இன தி

கவைல |ஆதிப வ

,

தன

ைம.

ெதாட

கடைமகள

.

வா கிய

ெகா

வா கி,

டா

ேதவ ேள,

அைன

தன

ெதாட

மனதி

னவா

ெச

ண தி

அள

பைத நா

ப வ

கள

ெசா

.

ைண

." எ

அழிவ , அற த சா

கைள

அள

ேபா

பா

ப ற தவ

தவ

ந அ ப

எ டாவ

.

பவ

இறவாதவ கேள,

இ ேபா

ேம அதி

பா

"ஓ

ைமைய

அவன ட

நா

ேநர

சாப தா

ைசெய
.

,

அவன ட

"ெசௗதி

ைகைய

ைசயாக இ

க ப

நிைறவைடகிற

இ ப

.

இ த

ஆதிப வ தி

ேதவ கள ட

காக

தா

றன .


கிேற

ச யான த

" எ

ணய

"ேதவ க

றா

பர

மன ேநாைய

னைதேய

ஜர க

.

."

,

ெச

மணமக

ஜர க

ைக

ப ற பா

பா

நம

மா டா .

தன .

அவைள,

கள

ேய ஆக

ெபய

ேட

, அவன

ெத வ

அ த

லேம,

ெகா

தா

ேதவேலாக

ெச

ெபய

, "அ ப

தி

பா

கைள வ

வமான ப ர

லிவ

ஜர க

.

ெதாட

தக பன ட

மைனவ

லேம அ த மக

எலப திர
ெப

ெகாைடயாக

,


தைலவேன,

எலப திர

சிற தவ


ெகா

கள

ேதவ க

ெசா

திரைன
பர

பா

எ ேபா

"அத

யா

ேக க,

"அ த

."

ஜர க

மி க

,

அறி தவேர,

அ த

ைமயானவ

சிற

?"

பா
த ப

.

அ த

. எ த

ைமக

ெபய

அவ

ெகா

தன
பா

.

அைவ

ன வ கள

ெற

வா

தனேவா,

தவ

லமாக

பா

நி

ச தி

திக


றா .

ெப

ெசா

தாய
இதய

ஆனா
க,

ெப

) மி

றா

ெப

தன

ைமய

"'ஜரா'

காரண

யைர

ஜர க

ெப ய

54

கழி க ப ட

தா

), க

மிக

தவ

காகேவ,

ெபா

(Karu அ

ெபா

ைடயவராக இ

றா

ெபா

உட

ைற தா .

சாப ைத

உதவாத

.

(Waste

-

.

ல garu)

இ த

னவ

தா . ஆனா

அைத

களா

ப யாக

ப ராமணேர,
வா கிய

அைழ க ப டா

அேத
சேகாத

." எ

றா .

http://mahabharatham.arasan.info

பா

ெபா

னைக

லிவ

னைதெய

ப ற தா

,

"இத
. ஆ

ெசௗதி,

கிேற

சா திர

ளேதா அ ப ேய ெசா

ெச

றா .

கள

எ ப

ல வ ைழ தா .

.

ன கள

,

தா

லிைய

தன

னா , "வா கி,

சேகாத ைய

பா

னவ

வழிபா

கள

ேதடவ

ைல.

ைத

,

ேவ ைடயா

வதி

தா

ஓநா

பா

, எ

ெகா

தன

ேக,

தா

ேக

ேபால

,

,

.

மா

ைக

அ ப

வைர

கள

. மி

,

அம

,

திர

சி

வாய லி

ைற) உறி

ன வைர
அ த ம

ைல

தி,

நா
னா

.

ஆனா

ைல.

ேபா

ேதா

கள

ட ம

,

ேபசா

மஹாபாரத

வா
, அ

,

பா

ேநா

வா

த ஒ

,

சி

தி,

அ ப

ெகா

ேப

பனான,

அவ
,

, தன

ைதகைள

ேபசி ெகா
த ேபா

வா

ேகாப

ேக

ெகா

,

டா

இராேத, ஓ சி

ெகா

மிகவாதிய

, எ

கைள

மிக

தக ப

,

ைன
தன

தா

கி

ைல.


பா

ெச

ேப பேவன,

ைம ஞான

, அதி

ெச த
,

ன வ கள

ைத

ைப

தா

கா
உன

ைமேய

கிேற

." எ

த ப

த ைத


கி

ெப ய

சிற தவேன, உன
நாேன

ேபால உண

ெவ றி
வா

அதனாேலேய

ெச

க ப ட
றா

.


ஆதிப வ தி

கி

ைப

ற உ

ைம த கள ட

ைதகைள

ேக? ஓ

ேபா

தவ

ைகய

,

தரா?"

த ைத,

பா

கிறா .

இ ப ேய

ேபசவ


ச திக

உய ர ற

, தன
"ஓ

கிட த ஒ

ெகா

ேநா ற

ைத

ெச

உ தரவ

இ த நிைலைய அைடய, அவ

மா

மக

.

ைகய , தன

த ெச

ேபசாேத.

மா

னவ ட

ேபசி

றி த

ெப ய

த ஆ

ெகா

ைரைய

ைள க ப ட மா

அைத

அவன ட
ெகா

அ த

அப ம

வ தா

வ ேபா

.

வள

பால

ேசா

லைதேய ெச

கி ச

ேபா

ஆைகயா
.

, தாக

ெகா
. பசி

மைற

அவைர அவசரமாக அைட

. எ

காணவ

கி

ெதாைலவ

கானக தி

சி

னவ


தனமாக

"கி சா, "மி

ஓ ய

உமிழ ப

டா

உய

ப ராமணேர,

தாய ட

கி

வட

சிற தவேர,

. அவ

வ ஷ ைத

ைழய

த கைள

அ த

சி

அ த

ைம த

ேத ,

ைள க ப ட

ெவ

அைமதி ப

தன

த ைதைய

இ ப

இ த

ி தா

,
தி

வ தா

,

ேத

ேவகமாக

பா ைவய

ி தினா

க தி

ெவ

ைகய

,

ெசா

,

வழிப

பைத

திகள

த க ம யாைதக

ப ராமண கள

வ ைளயா

,

மான,

தன

.

தன

பரத

அவமதி த அ த
டா

லா உய க

த கவன

கா

மி க

ைல.

ைம

மக

, அவ

ெச

றிக

மாைன

கி

ேபால,

ேபானா

கானக தி

ம ைதக

னவ

வல

ணைட தா

அவன

அவைன

ேக டா

மி

ெகா

அ த மா

,

ேவகமாக

மன த கள

(பா

,

ளவனாக

ஊேட, சிற

எ த

,

ேபாகிறாேனா

ெகா

நா

அத

அ த

ெவ

அைழ

ெச

,

அ த

அ த

னவ

ேகாப கார

. எ

,

ெப

சிற தவனாக


ைடய

ைல.

ெகாைடயாக


தா

ெகா

ைல.

மா

எ ப

அக படவ

ைள க ப ட

இ த

.

ெச

மா

த ப யதி

சா

அவமதி

யாத

ற ம

அற

ைமயாக
அவைன

றவ

, தா

ேநா

இளவய

ப ராமணேர,

, கா

தி


,

ேபா

ச திகைள

,

தா .

கேவா

ைமயானவ

அ ப

மிக

,

பலதர ப ட

கானக தி

அ த

, தன

ேவ ைடயா

ேதவேலாக தி

ேகாப

ைவ

கைணயா

ைமக

ெப

லாள கள

மிக

ைவ

அறியாம

னவ ,

மன த

தி

,

லாம

கைள

தி

றி

. அ த ஏகாதிபதி, மா

வல

பா
பமி

பற த ப

பா ட

பலவானாக

,

நா க

மைனவ ைய

ல தி

ெகா

,

கால தி

ல தி

தன

கள

தவ ர,

லாம

ெபா

வதி

அ சமி

ெகௗரவ

. ஆனா

உய

தன

ெப

ன ,

தவ

மிக தி

மைனவ ைய
உலைக

அவ

லிைய

னவ ,

அ த ஏகாதிபதி

அறி
சப

ன வைர

அ த

றவ

கடைமகள

அவமதி கேவா,

ஜர க

தா

ப டாேர

அ த

, ஆ

உய

அள

உ தரவ

கழி தன,

னவ

ேபா

காம

,

தைலநகர தி

ஏகாதிபதிகள
"ெசௗதி ெசா

தன

க ெத

ேதாள

ெத வ

,

தன

அவர

தா .

எ த எதி

றா

லா

னவ

அ ப ேய

எ ப

." எ

தன
.

அைமதியாக


திக

ைப

ேபா டா

அ ப ேயவா."

ேக ேட

பைத அறிய வ

த ப

இைத ேக

, "இ

பற

லா

இைத ேக ட

ெசௗனக ,

உ ரசரவசிட

ெசா

ெசா

திய

இ த

நிைறவைடகிற

நா பதாவ

திக

ெதாட

ப வ

தியான

.

ைற

அ த
ைல.
இற த

55

http://mahabharatham.arasan.info

சி

த ைதய
(ஆ

திக ப வ

"ெசௗதி ெசா
தக ப

கி சைன

தா

மி

,

,

ம கிறா ?" எ


தி

ைப

ெச

றா

சி

கி

,

தி ெச

கி ச

தன

ெகா

வ தா

பா ைவ

றி

ேபசா
ெசா

லவ

.

ேசா

கானக

. உன

தா .

,

ப றி

தி

த ைத

ேபசா

ேநா

றவ

ைல.

ைப

அத

தன

த ைதய

அ ப

அ த

தன

ேய

,

வ த

ெகா

னவ
னைன

"சி

கி

,

ேதாள

என

வா
கள

உலகி

அ த
,

ைப

,

ெதா

பல தா

ெசா

,

,

த சகனா
இர
." எ

றா

பவ

வ கைள

ேவ

வ,

,

.

ேநா

பவ

மைழைய

,

கைள

ைப
தா

.

ெச

ச தி

ைக
பதா

தா

,
.
.

ம க

பய

த ம ைத
.

பா

தி
றன .

,

கிற

.

மைழயா

,

கா கிறா

ம கள

ெசா

ெகா

.

,

வ திைய

ேபா

ற ப

கிறா .

ைமயா

இளவரச

இ த

உன

)

தான ய

ஆசா ய

கா ய ைத

இட தி

றன.

டைனகள

(அ த

கிறா

ெபாழிகி

கைட ப
இ ப


,

தி

ப றி அறியாததா

அ ப

ேக

பசிய

ேநா

டா
,

அ த

கடைமகைள

வ ைளகி

, ேவத

கா க

.

(ேபசா)

.

.

பா

ேசா வா

தைடகள

சம

நதிய ற

56

எ ேபா

ேநா
ெச

மஹாபாரத

,

ேசா வா

யமன

ேம

ேதவ கைள

ேப க

வலிைமயான

ேவ

என

நிைலநி

லிைகக

,

,


யவ

கா தா

கைள

ெச

மன த

, இ த

எ ப

எ ேபா

க ைத

ேவ

பா டைன ேபால,
பா

அைமதி

ேதவ க

பாவ

அவமதி பவ

றி

,

. அ த

க பட

,

.

ஏகாதிபதி,

சட

ேபா

அைடகிேறா

தன

நா

நிைலநி

ி

ைமயா

நிமி த

த ைதய

ெச

பவ கைள

தைடய

,

தழெலன

, நைர

ப தி

. ஆனா

கா க ப

அறியாைமயா

நிைல

பா

,

பாக

ெச

ேநா
ெகா

ய இயலா

நா

வதா

த ம ைத
ச யாக

நம
ெச

அ ப ேய

னன ற

,

அவ

நம

கைள

,

. நா

.

ைன

திகைள நா

ேமா,

றி த

பா

ந ைம

மா

ேபரரசன
கிேறா

.

றா

இ த

ைம ஆ

த மேம

ஆதி க
அ த

."

இ ப

கிேறா

லாவைகய

.

வலிைமவா

அவ க

பசிய

உன
அ த

ேவ

கைள

ந ேபறி

ேநா

ைம த

த த

ேவ

தா .

றா

கிட திய அ த

கைழ ம

வா

தி
ெகா

வயதான


ெச

கி

வா

மகன ட

மிகவாதிக

கா க ப

ன களா

தன

உன

ெச த

அ த

ைதகள

றிலி

சி

." எ

கள

ப ராமண கைள

பர பைரய

ெச த
, உன

.

பா

அ த

டா

உ த ப

"ெமலி த,

ஏகாதிபதி,

.

தா

ெச த

உ கா

சிவ

டா

சப

.

,

ெபயைர

ேக ட


.
சட

ள ம

நா

, அவ

தி

மிக உய

பதிேல

தா

ைலெய

எனேவ,

. உன

ததா

"ேதா

ேகாப தா

ேபா டா

அைசவ

தா ,

னய

ெச

காரண ைத

ேகாப

அ த

,

ேபான

ேக டா

ததா

யாைனய

ெதாட

ஆ திர தா

ெகா

தைலநக

"ெசௗதி

பா

லி

ேதாள

த ைத

பற

உன
மி

காணாம

தி

வழிபா

தன

. நா

பா

மிக

நதி

அ த

கா கவ

.

னைன,

கள

நிைற த ம

ைல. ஆ
டா

.

ேமாசமா

,

பதி
,

தி


,

அழி

பாவ

ழ தா

நதி

ன ெச

பா

"

ச தி
, பா

ப ட இட திேலேய வா

அழி தா

ததா

தி

ெகா

என

பவ

பர பைரய

கரமான இட தி

த ைத,

ைக

.
நா கள

த இ த

அ த

ேட

.

தன

ேந

ெக டவ

ேகாப

அவைன

.

த ைத அ ேபா

தாக

தி

த ைதைய

அம

,

ஆைகயா

அைசவ

பசி

மாைன

பா

ேம

றா

றா

கி

அ த

நா

, அ த

பய

அவனா

ர தி

அட

. அ த மா

மான

த சக

நட

ெசயைல வ

லி,

,

தன யாக

அ த
அவ

ைல.

த ைதய ட

ைத தா

தா

ெப றவைர

மிக

, அ த

ேதாள

அவ

. இ

காண

ஏ ப ட
,

ேக

அ த

.

ைன

சப

மரண தி

ெசா

ேபா

வ னவ னா

ேநா

ெச த

றா

ி ைத

சாப

த ைத

ைம தனான

அைத

. அ ேபா

என


,

னைன

தன

, "த ைதேய, உ

வ த அ த

ேபா

ெகா

கைணயா

ஓடேவ,

த பய

அ த

பாயாக" எ

அ ப
னன

அவ

ைப

த ைதைய

ம ைத கிைடய

பா

அவம யாைதயா

, " ஓ

தன

ேக மா

யரா

"இ ப

கி

தா .

த ைதய ட

ேவ ைடயா

ேதாள

கா

ேவ ைடயா

மாைன

,

.

ைப

கி ச

ி

தா ? ஓ கி சா, இைத

"அப ம

ி

டா

பா

தி

அ த

"ேவ

ெச த

ஏகாதிபதி

ம பல ைத

,

தய

. அ

ேகால தி

.

"அ த

ன ெக

என

றா

தன

ெகா

ைமயாக,

த ைதய

." எ

தா ,

, சி

றா

அம

கிறா

ேகாப

ேபா

உன

கி

ெகா

. அத

ெகா

பா

கி

த ைத

ேக டா

யவேன, ம

ெதாட

ன வ , ெச த

ெம

என

சப
ெச

ேக ட சி

ைப

பா

ெசௗதி

-

)

னா , "இைத

அறி

ேக கிேற

தி 41

ெதாட கிற

ெச த பா

பைத

| ஆதிப வ

,

,

அ த

என

கா ய ைத

ழ ைத தன தா
ெச

தா

?

மகேன,

http://mahabharatham.arasan.info

எ காரண ைத
சாப தி

ெகா

தவ

அ த

ல." எ

றா .

"ெசௗதி ெதாட
ேநா

இ ப ேய

இ த

ஆதிப வ தி

நிைறவைடகிற

.

நா ப ெதா

றாவ

ப வ

ெதாட

திக

தியான

உ த ப

சி

(ஆ

ி

ஆதிப வ

திக ப வ

"ெசௗதி

னா ,

,

தி

தா

,

ெச

ச ய
ப னா

,

வா

ைதக

ெபா
ெசா

ைல. நா

ெசா

னதி

சமக , "ஓ

ெசா

வள
மிக

ெகா

ெகா
ெச

ேட

மகனாக

பழ

கைள

வா
உன

மிக

அைமதி
உண
ெகா
அள

வழிைய

ேத

ேவ

ைன

ேவ

தி

ேகாப ைத

உன

ெத

ேம

,

கைள

த தி
ெகா

ைவ

, வாழ

, பர

கிற

இதி

ஏதாவ

,

'ஓ

ஏகாதிபதி,

.

பதா
னன ட

ேகாப
.'

,

என
ஆள

,

அ த

ைதகைள

ைன

இர

ைன
ஆனா


னா,


'

கா பா ற தன
,

அ த

யவ

ைல.

,

னா,


னட

மகனா

தன

னா
உன

ப னா ."

உதி

,

.

,

த படவ

னவ

தினா

மிக

தன

மிக

வ ைத

ைல.

தன
ஆனா

இைழ க ப ட

ெகா

தினா

.

பாவகரமான

ேநா றி

பா

ேபால
மரண
,

தா

,

ைணைய

நிைன

,

கள

ேநா

ைப

ேநா

இ த

மிக


ெத

,

,

ேபசா

அறி த

அ த
, தன
மிக

கா சியள
ெச
னா

ெசயைல

தி காக

அ த

.

றா .

மஹாபாரத

57

.

அவர

ேபாவா

நிைன

சமக

தினா

அ த

கிட தினா

ேக

னவ

பைத

உன

அைமதி ப

ைன

ேபசா

ேதாள

.

பாவகர கா ய ைத

றாத

ெசா

யா க

காரண தா

றா

'ந

னா .

ெபா

ைம காக

னவ


ேகாப ைத

அைமதி

தி

ெகா

மகன

அ த

எ ட

,

தி

ேவ

கா ய ைத

ெத

நா

. சமக

மகன ட

வா

.

. எ

னா

,

கைள அைடவா
ெச

டா

,

கிறா . ஓ

அவ

ன கள

இற

பர பைரய

டவனாக,

மனா

அறியாம

ட,

உன

னவனா

மிக

ெகா

டா . ஆனா

த,

ைல. ப

,

சா
பா

னவ

பா

ரமான

.

னா, அற

வா

ெச த

யவ

தன

ெகா
னா

றவேன,

கிறா

த ைத

ைல.

மிகவாதிக

இயலாத

வலிகைள

நிைல ததி

தவ

மிகவாதிகள

ெப

ன யா

சாப ைத

ந பல
, ஆ

னன ட
,

பண

அவர

ைன ம

,

ட, ஒ

ேபா

ேபா

க ப

சப

,

திய

லி

த சக

அ த
.

ெசா

ைன அ
ெகா

ப ட ப

லி

சமக

தன

அைமதிநிைற த,

னன

கா ேபான ட

தன

ற ெபய

தன

உன

அ த

அ த

ன ைலய

ன க


ைக

சப

என

ெகா

கள

அவமதி ததா

கிறா

, "ஓ ம

சீ ட

வழிபட ப டா

ைமயாக

,

மகனா

கி

கைள

நா

ெவ றிைய

மக
" எ

,

சிகைள

அவேர உ

ட,
ெப

உண

.

ைறய

ெவ

தப

ேகா

ேநா

கிறா

சட

,

கைள

திய

மன த கள

எ ேபா

பதா

டதா

ைமைய

இளவய
சப

ைம

யாத உலக

னன ட

ேகா

ைதகைள

அைம ச க

சமக

ேய

மி கவ க

.

ைமயானவேன,

ைற

சிகைள
. ம

அவ

ப ற பாளனான

ேநர

வழிபா

.
,

ச யான

மிக

வ த

வாய

ைவ தி

வய

. ஓ மகேன, கா

எ ேபா

ஆகேவ,

அவன

ேகாப

சாராதவ க

ைம

நிைற

சிற

ெசய

. அற

,

?

ளாேத. ேகாப

கைள

ெகா

உன

ெகா

அற

ெச

வா.

அறி

உன

ெகா

கிள

, உ

அ த

மா

.

அவன

ஆேலாசைனக

க ேவ
,

ெக

நா

ைர வழ

னா

பற

ள ேகா

ப னா .

கினா

ெத வ


தலி

,

தி,

னட ைத

ைழ

ைகைய

சிறி

ட ெபா

அறி

ெந

, ம

ப னா .

வ சா

சீ டைன

ஏகாதிபதியா

ேவ

ழ ைத,


வனாக

ைணயா

ெகா

பர பைரய

அ த

நா

ஆேலாசைனய

சி

அவசர ைத
அறி

மக

அ த

தா

பவ கள

ேவ

ேகாபவச ப டா

என

ஆைகயா

ெச

தன

ெசா

. இத

ைரக

, ந
,

காக

ைல,

க பட

தவ

நா

சாப தி

நேயா

அறி
வழ

நா

ெத

த ைதய

மைன

வா

,

அர

.

.

ஞான யாக

ேவ

உன

ெசயைல

த ைதேய,

, இ த

னதி
கா

வைர,

நட க

தன

தா

என

ெபா

உலகறி த

கி

டா

, ந வ ர

ெபா

சாப

.

றா

ழ தா

பாவ

வ ைளயா

ைல." எ

ேப பவ

இ த

கிேற

மா

வ ைரவ

சி

த ைதேய,

கா

நல ைத

கள

ன வ , ெப

சீ டைன அ

ைமைய

ஏகாதிபதிைய

பற

|

தி 42

லாத ெசயலாக இ

வழிய

"அத

தி வ த

)

"அவசர தி

ெச

- ப

ெதாட கிற

ெசா

த ைதய ட

ெச

தன

னன

தவ

ெப
பா

, ச யான உ தர

ி திட

தா , "அ த

ேநா பவ , அ

http://mahabharatham.arasan.info

"அத

பற

,

"அ த

ைணேயா

ேகா

கைன ம

ெச

ஒேர

வ க

நிைறய
பா

தன .

நிைறேவ றினா
ெந

இட

பா

யா

ஏழாவ
இட தி

ைமயான

அறி தி

தா .

பா

தன

கிைட

இளவரச

தன

வழிய

அ த

பா

கிற ?

இ ப

,

ேபா

பா

ெச

,

அ த

தி

"த

,

வ ைரவாக

பர பைரய

,

க ப டவைன

றா

ண ப

.

காசியப ,

ெச

கிேற

ெகா

ப ராமணேர,

." எ

கிேற

நாேன

"என

வய

னா

க ப ட
பதி

ஒேர

."

அ த


தா

"

ஆ றலா

,


வா

,

னா

அத

தவரான

கா பா

உம

சாப தா
வதி

பற

,

ைன

ேபா


ைத,


"என

ெச

வா

ச ேதக தி கிடமாகி

வமாக

எதி பா

வள

பாதி க ப ட

றி ப

க னமாக இ
.

ைற

,

மிக ைத

தர


றி

கிைளகைள

வ ைத வ

வள

உன

, அவ ட

ேப,

கா பா றி

ைதயா

னா,

வள

ட த

அ த

கிைளக

கிற ? அ த ஏகாதிபதிய ட

பா

ெமா

அத

.

அைத

ஏ றிய

ஞான பல ைத

,

பற

அவைன

இைலக

மதிைய, அ

னைன

கள

வா கினா .

டவேர, எ த ெச

ப ராமண

58

பா .

காசியப

.

,

சிற தைத

பற

,

அ த
அத

.

பலாகிய

வ ஷய ைதேயா

ெவ

தியாக

கள

ெனா

,

ெச

றா .

மஹாபாரத

.

,

வஷ

மர

வ ஷ ைதேயா

ெகா

ஏகாதபதிைய

சா

றா .

ைட

ஆ ச யம

னா

,


கி

ப ராமண கள

அத

ெப ற மர ைத

யா

கி

வா கினா . அத

வள

மிய

, எ

,

மாலானதி

மர

மரமாக அைன

ெவ

அ த

ேபா

."

னா,

அைத

கள

.

கிேலேய நா

கிேற

.

வா கினா .

மர தி

பா

த காசியப , "ஓ பா

இைலகைள

னைன

, "நா

. நி

ண ப

காம

ேபாகிேற
மா


வ ண

னா . அத

அதிபதிைய எ

ண ைத

க ப டா

ப ரேயாகி

கா

மனதி கின யவேர,

ற ச தி பைட த த

ேபா

ெமாழி ெசா

பைல எ

ேபால

றா .

க ப

தா , "பா

அ த

கள

, இ த கானக தி

இ த கானக தி

தன

னா

ப றி எ

றா

கள

"ஓ

." எ

கி

பா

ஆலமர

பா

வ ஷ தா

எதி கைள

ி ைத

,

ெசௗதி ெதாட
சா

பா

ைமயானவேர,

நா

ேநர ைத

.

ேநா க

வ த,

பா

ய சி

டா

தா , "அ த

,

கா பா

.

தா

.

ம திர

றா

ெசா

னா

த அள

ேபா

னா

ண ப

கா பா

." எ

." எ

, "எ

களா
ெசா

க , உ

பா

ன வ கள

வத

சி

|

இ ேபா

லா ற

காசியப ட

,

கிேற

வ, எ

மா

காசியபேர,

"இைத

இ ப

அ த

னைன

ப ரதிநிதியான அ த அளவ ற வ ரமி க ம
ண ப

,

கள

தியான

தி 43

,

தாயானா

மி க

பற

மர ைத

கா

கா பா

சிற

ேவகமாக எ

காசியப ,

.

பைத

ந ேப

,

வைத

வள

டவ

ெச

காசியப

த காசியப ,

, "இ
.

பா

, அ த

பைரய

ேபாகிறா

ஆனா
அ த

பர

பவனான,

அ ன ைய
பற

கி

இளவரச

,

ெகா

ெந

ேக டா

ஆலமர ைத

அதனா

இதய தி

ெச

திறைமகைள,

ெசௗதி ெதாட

கள

பற
,

ண னா .

ேக க ப ட

வ ஷ தா

வா

ேவ

கிைட

பா

ஏகாதிபதிகள

க ப ட

றவ ட

சிற தைத

நா

)

சிற தேர, உ

இ த மர ைத

அ த

ஆவலி
பா

ப ப

இ ப

ன?" எ

ண வ

கள

ேபா

அ த

,

பா

ெதாட

- ப

இ த

ெகா

நட தனவ ைற

கனா


த எ

அவ

கா
தா .

பா

ப ராமண
ண ப

தா .

ண ப

ெச

அ த

காசியப

ப வ

றா

உய ைர

,

க ப

என

ப ராமண கள

லக

ஏகாதிபதிைய

.

வக ற

தா . அவ

எம

ைத

னைன

ேத

னைன

யாதப

றா

காசியப ,

ெகா

சிற தவ

னா , "அத

ப ராமண கள

கடைமகைள

ெதாட கிற

எ த

ெம

ெகா

ஆதிப வ

திக ப வ

க ப ட

கள

கி

டாவ

.

ி ைத

"ெசௗதி ெசா

.

.

ெகா

ேக

,

கள லி

கி

லா

வ த


ெச

. கா

ெப

க பட

ைட

நா

சிற தவரான,

லா

கா க ப ட

(ஆ

அ த மாள ைகய

. எவ

.

. அ

ம திர

கா க ப ட அ த ஏகாதிபதி, தன

அைம ச க

நட தினா

நட திவ

,

திக

,

கா க ப ட

த ப ராமண க

நா ப திர

நிைறவைடகிற

தன

ப னா

இ த

ஆதிப வ தி

சிற தவனான அ த


இ ப ேய

லி

. அவ

த ம

மாள ைகைய எ

,

திறைம மி

ஆேலாசைன

பக

வதி

ைவ தா

ஆேலாசைன

வழ

இர

னட

ெசா

வ ணா காம

அவ க

த கவைல

ஆேலாசைனக

தவ

"

ேநர ைத

அைம ச க

, ஆ

சிறி

வழிபட த

தா
திறைம

நா

கி,
னைன

ேபாகலா

http://mahabharatham.arasan.info

.

அ ப

நட தா

அறிய ப ட உம
யைன

,

உலக

, கிரகன தா

ேபால ம

கள

அைம ச க

பாதி க ப ட

.

காசியப , "ெபா

பா

ெச

கிேற

ேப, உன

.

அைத

ப ற பாள கள

னன ட

கிேற

றா

என

ெகா

ெகா

." எ

பழ ைதேய

, "ஓ

ைதவ ட

அதனா

.

, நா

றா . த

சிற தவேர,

எதி பா

அ த

ேக

ெச

தா , "இைத

லாத ."

ஞான

ெகா

காசியப ,

தா .

ெப

ல தி

ட,

ெகா

வ த ம

னன

கன ட

தா

ெச

வழிேய தி

சிற த


மிக

பா

டவ

.

வ ஷ தா

ைல.

டைனயாக

ைமயாக

அ ப

காண

ைகயாக

ேபானா .

வ த வழிேய காசியப

ேநர தி

ைழ தா
எ ச

ைக

ம திர
பா

.

வா

வதாக

தா ,

அறி த

அ த

பா

ெப

ெச

னன ட

,

னன ட

கைள

கைள
ெச

ெச

உ தரவ

ெபா

,

கைள

டா

ேவட
தன

." எ

அைம ச கள ட

வ த,

இ த

னவ

பன க

தன . த

அவ க

மா


."

வா

னா

.

ெச

, த
டன.

, "அ த
ைவ

றா

.

மஹாபாரத


அைவ

கைள

,

றவ க

ெகா
,

.

அ த

,

.

பா

அவன

கள

னன

மி,

வ ைய

றாவ
திக

ப வ

தியான

ெதாட

சி

பழ


கைள

தலா

,

அட

வா

பா

சைப

ெகா

ேக ட அைன
ஓ ன .

, பா

அ ப

கள

ெந றி

தைல


எ ப

கா

பற

ெச

ேம,

வைத

னன

தி

த வ த அ த மாள ைக த
ப றி எ

.

கன

ேபா

அவன

சி

மகைன

வனாக

இ யா

னைன

ம க

அவன

, எதி கைள ஒ

னைன

ஜனேமஜய

ஏகாதிபதிகள

,

அைனவ

அ த

னன

ஏகாதிபதியாக ஏ றன . அ

அ த

கீ ேழ

பன க

ேச


லா

.

ேராகித

ைக நட தின .

,


தா

சைப

அரச

அைழ தன .

றன . ம

கன

லா

பன க

கீ ேழ வ

வ ஷ தா

சட

இைதெய

பற த ெச
டவ

தி

சைப

அ த

59

மைல

அண

பர பைர நாயக

தன

யர

டன .

பய

னைன

ஓ யேபா

ப ராமணரான

"த

ஆதிப வ

)

தைலெதறி க

, ெப

கிட தி,

ேபால

ெகா

கன

|

44

தி

வான ைத

தா

"ெச
, ம

டமா

னா ,

மி

வ ஷ தா

ன கள

றவ கைள

வ திய

ைதகளா

டா

ேபாேத,

டா

ெதாட கிற

பற

அவ கள

ைககைள ஏ

அ ப

பழ

ெசா
வ த பா

ெகா

கிட த


ேவைல

ெகா

.

அைம ச க

எ த

,

காண

,

.

அ த

அ த

, அ த

."

அக ப

.

வ தவ கள
வா

ேநர

க ப ட

நா ப

ெசா

"ெசௗதி

அவைன

நைர

ெகா

ைமயானவ

,

ெகா

,

அவன

தன

வ த

- ப

ேலா

லாத

நைர

பா

இ த

திக ப வ

(ஆ

அ த

ைல

றினா

நட

றன.

ச தி

ெகா

,

தா

,

ெகா

ஜனேமஜய

ேபால

லி, "எ

காம

தா , "அ த
ைல

ெச

ெப

.

ைப

ைமய

.

என

றவ க

நிைறவைடகிற

அைத

ண னா

ெசா

கா

டவாேற

ெகா

ஏகாதிபதி

, த

.

." எ

ெசௗதி ெதாட
ைப

லாவ ைற

கைள

அைடயாள ைத

தி

ெகா

அ சைப

களா

. ஆனா

றி

ஆதிப வ தி

கான

அறி தா

"அ த

பா

பழ
ெகா

ெச

றி

பதாக

"இ ப
,

?"

சில

ேவட

பழ

இ ப ேய

மி

வஷ

ஏமா ற பட ேவ

எ ப

நைர


கிறா

ெதாட

,

ெகா

றி

.

, ச யான

தினா ர தி

களா

கா க ப

மாையயா

வழிய ேலேய,

ெசௗதி

ெச

ெவள ேய

ைத

ைதக

கனாக மாறி

னைக

னைக

ைத

வா
றா

, உண ைவ இழ
தன

இன ேம

உ த ப ட

,

பாவகா ய தி

தன .

அ த

"கதிரவ

ேவ த
."

, ஒ

.

,

றவ ய

வ தியா

கீ க

அவ

,

வ த

அைத

என

என

,

, இ த

கா பவைன
அ ப

,

ெவள ேய

நிற உட

ப ன கள ட

அதனா


றி ப

அவ

ைமயானவ

கைள
அ த

அ ப

சைப

பழ திலி

வ த

.

, ெச

பன க

த,

, ஓ ெசௗனகேர, அத

ைவ எ

ேபால

ெகா

தா

க த க

ைன

பழ

தி

பாக

வ த

கியைத

ப யைத

ெப

ன கள

ேப ைச

ஞான ைத

நா

வ ைத

ைமயான,

காசியப ,
வா

ெவ

தியான தி

ன வ கள

ெகா

அதிகமான

நிைன

ச தி

ப ராமண கள

னைன

ெகாைடயாக

அ த

அ த

ச தி

ேக ட ெப

மைறகிறா

அதிகமாகேவ

ேபா

தன

.

ெசௗதி ெதாட

அம

கிேற

வ தி காகேவ நா

க ைத எ

வ த வழிேய தி

.

ெச

அ த


"அத

ம க

பவனான

சிற தவ

http://mahabharatham.arasan.info

ஜனேமஜய

சி

வ ேவக

வனாக இ

ி தி

ஏகாதிபதிய

எதி கைள

வா

தவ

காசிம
தன
சட

,

நாயக

.

,

தா

ெகா

.

ந நிைலகள
மல

கால தி

ெகா

காம

ச திைய

ெகாைடயாக

ேதவேலாக

டமா

தா

தி ப

ைக

ெற

தினா

இ ப ேய இ த


,

,

கணவைன

நா

காவ

திக

ப வ

ஆதிப வ

திக ப வ

(ஆ

ெதாட கிற

"அேதேவைளய
இட தி
இர

கான

றி

க னமான
ந கள

,

தி

பல

அ ெபா
ெகா
,

ேநா

ெமலி

தா . அவ

ெப

ழி

,

டா . அ த ஒ

டா .

தஅ தப

பா

ெகா

வைர, அ த

நா

பத

ெதா


தன .

மாைவ

, உட

ஆழமாக

கைள

இ த

நிைல

மைனவ

அவ கள

உறவ ன க

60

மிக ைத

தி


,

கிைடயா

,

கிேறா

.

. அவ

ேநா

ேபாலேவ

லா

. அவ

டம றவ

கிைளகைள

தன யாக இ

கிறா

ெகா

மிக

தவ

ேபராைசகைள
ெகா

கிறா

மக
. அதனா

,

கள

,எ

,

கைள

அவ

.

கிைடயா
, நா

.

பவனான

கைள

, ஆ

கீ ழிற கிய

லாம

கிற

அதி

தியாக

ேச

ேபறி

ைவ தி

,

கிைடயா

ைவ

கள ட

. ஓ

, நா

கைள

ல சிய

காக

கிறா

ைல. இ

கள

தன

ேக

ைள

அ த

கைட ப

ைமைய
யைர

ேம இ

,

ைல.

நா

பைத

ண தி

ைன

,

. எ

அத

உய

கீ ேழ வ

.

தி

, ந ேப

ைல.

கள

கிறா . இ த

மன த த

றைவ ேம ெகா

,

,

ைலயா ெத யவ

கைள

லாம

தன .

இ த


தா

.

ைளய ற

ெதள வாக இ

ன வேன, ப

ஜர க

யா

சிற த த

யயவர

டம ற ஒ

,

.

ெச

கிறானா இ

ைமயானவேன,

ளவனாக இ

யா

சிறிய வ ஷய

, உணவ

ஜர க

ைண

ஒேர ஒ

பய

ணய

, உன

கிறா

.

ைமயானவேன,

லிய

ழ தா

கிறா

ன தம ற ெபா

. ஓ

ேநா

தைலய

."

கவ

. ந வண க

னவ க

தி

இ த

றா

கைள

எலி

மதி

"ெப

வ ழ ேபா

,

தவ

ெப ய

ைலெய

அவ

ப தாபகரமானவைர அட க

மஹாபாரத

,

என

தக பேன ெசா

அறி

ேவத

கி

,

எ த சி தைன

ெபய

தன

ேவைர

ப தாபமாக

நா

அதி

, வ ரானா

தைலகீ ழாக

. தன

அழிவைடயவ

,

கைள

ெச

, ஓ ப ராமணா, ப

மகேன ஒ

னத

ெசா த

ன தமான இட திலி

யாத

ெபா

கிேறா

ஆனா

,

பல

,

வா

ெகா

அவ க

ளன. ஆனா

ெகா

ெச

பைத
பைத

ெமலி

திகைள

ஆவ க

ேவ

ெகா

உலக

மா

கைள வ

ப தாப ப

இட ைத

ெகாைடயாக

றாதவ களா

லாம

ேனா கள

அ ப

லமா கி,

நரா னா . தின

சைத ப றி
மர

அ த

அவலநிைலைய

எ த

,

,

, ேப சாள கள

ப ராமணா, நா

ஜர க

கைள வ

நிைலய ேலேய நா


றவ

ம பல ைத

தி

தி 45

மைறகிறேதா,

தன

|

என

ப ப

ப ராமண கள

உ யவனாக

)

ெப

,

ெபா

றினா . அ

- ப

யயவர க

நாலி

இத

.

ண ய தா

உலக

றி

ெகா

ழ தா

அறியவ

நிைறவைடகிற

திர ேப

,

ஆைகயா

சி

ஓ,

.

தியான

ெதாட

என

தவ தி


அ த

பல

ேனா

பண


வல க

ம சா ேய, ந எ

ைக

.ந

உன

.

கணவ

தன

தா

ஆனா

சியாக

நா

றா .

பர

.

ெகா

கைள

அத

ஊ வசிைய

அவ

லா

நா ப

ஆதிப வ தி

,

தா

ப யவா

ண,

.

,

அ த

தேபாெத

. ந

வ ழ ேபாவ

பா

றிெலா

ெகா

மத

கள

மகி

இ த ஏகாதிபதி

பமாக

தி


எ ப

அழகான

,

கிைட தா
பாச

ெகா

ரவ க

அழகானவ கள

கானக

தி

தனேரா அ ப

இதய ைத

, நிைற த இதய

ைக

கிற

இ த

யைர, என

ெசா

.

.


ேவ

.

என

எலிய

கைள

கிற


,

ணய

எ த


கி

த வ ரானா

மதமி

தைல

ெத கிற

ெச

அைர ப

ேவ

சிேயா

,

அைட த

மகி

ேசாைலகள

பழ

.

இ த உ

,

பல வா

வசி
கிறேத?

ெதா

நிைலய ேலேய இ

ெபா

ப தாபமாக

ேக டன .

எ ேநர தி

சி

ேவ கள

யா ? இ த தன

க ப

சி

டமாைவ

தா

ெபா

இ த

ைறயான

ெப

ெப

, மகி

ெதள வாக

பற

ெகா

அவ

இவ

பர பைரய

தன

காசி

டமாைவ

ெப

ெப

,

வ ரானா

அ த

,

இ த

தன

.

வ சாரைணக

ைய

தா

ப களா

திறைம

மக

மண

மணவா

ேவ

டா

மணமகளாக

மக

அவன

அைம ச க

பைத
,

"இ த

பன க

ைவ தி

வ ணவ மன ட

கி,

றவனான

நா ைட

சிற பாக


ெகா

சைப உ

அ த

ேபால

ண தி

.
ேபா

, தன

ேராகிதேரா

இள

தா

ைத

த மக

பா டைன

, எ

பர பைரய ன

தா

ளவனாக

எ த

,

http://mahabharatham.arasan.info

யநிைனைவ

இழ

அனாைதகைள
ெகா

கிேறா

எ த

ேபால இ த

. ந அவைன

ைண

உன

ெபா

ெதா

ைளகைள

ெச

வமாக

கி

ெசா

றி கிற

. ஓ ப ராமணா, அத

ண ப

கிற

ஒேர ஒ

ெப

ைமகளா

ேம

ஜர க

ெச

ைவ

அவன
ேவ க
ேம

உறவ ன க

இ த

ெசா
தா

எ த

பா

தி

ழ தா

வ ைத

ைமயாக
ைணயா

ப க


,

, ப

யைர
ந யா

ெகா

பைன

ேக க வ

இ த

ஆதிப வ தி
நிைறவைடகிற

ஜர க
(ஆ

மி

அ த

ஜர க

,

தா த கா

ேக

தி

அ சமி

தியான

றா .

கேள

மாவ

தா .

தா . அ த


என

தா

!

என

உ த ப

,

ைன

பா
பா

க .

மஹாபாரத

ஆைகயா

பா டா க

எ த

,

நா

61

றஅ த

ைம ெச

வத

இ த

.

ேக

உலக

என

ெபய


பா

வா

ைதகைள

மகைள
ெகா
.

என

, நா

ேளா

ெச

ெத வ

ைதகைள

ைகைய அைழ

அ த

." என ச தமாக க

தகவைல

வன தி
கள

த அ த வழிய

, அ த வா

டம

ைசயாக இ டா

மா ேட

இ த


ெச

ேனா கள

என

கவன

றனேவா,
ைதகைள

மண
யர

தன

,

யர தா

மணமகைள அள
வா கி

கி

ேம ெகா

தி


பராம

பற

அறிய படாதன

என
ைம

.

உய

." எ

அத

வா

காக

ைசயாக

ப ராமணேர,

யர தா

ேனா க

,வ

தி கிேற

னவ

,

அவர

ெச

ேக இ

ைக

நா

.

கள

கானக தி

களா

வா

மக

தா க

தன

டா . ஆனா

ேக டா .

,

எ த உய

ைல.

மைனவ ைய யாசி கிேற
ச தமாக

அ த

அவ

கானக தி

ஆபரண
என

கள ட

தலி

அட

என

தன

க ."

றினா

ய ெகா

ேனா க

"நா

அவைள

ேபசலானா ,

யவ

"அைசவன, அைசயாதன,

றி

ேக ட ஜர க

வழிகா

மணமகைள என

, க

. ந

ேனா கைள நிைன

றினா . இைத
உ த ப

பா

ைக வா

தன

அவ

ெதாட

ண,

ேக ட

)

. இ

ெபற ப

உலைக

ெகா

தன

மண

லா

க மா ேட

வா

ேனா கள

வழிகா

-

நா
யா

அவளா

வழி வ

றி அ

வ ைய உண

பண

சி

ேப

அ ப

தா , "இ ப

லிவ

ேக

."

ைகைய

றா .

யாராக

தி 46

னா , "இைதெய

மண

,

ைமயாக

ப தி

.

மா கேள,

ைற

ெதாட

ைச | ஆதிப வ

ெதாட கிற

"ந

ைள உ

மணமகைள ப

யர தா
கள ட

ப வ

ேப

நா

பா ட

வ ேவகி, தன

.

ேக ட ப

திக ப வ

"ெசௗதி ெசா

திக

றா

ைம

கிேறா

நா ப ைத தாவ

ைலெய

ஒ பைட பாளானா

மண

ச தமாக அ

றா .

இ ப ேய

ெச

ேபால

ந யா ? இ

பைத

பாக

ட பற

வ ல கி

ட ஒ

தன

ைன

ேதடைல

.

தன

அவன

ெப

னட

வைத
ெகா

. இ த

மா கேள, ந

ம ச ய திலி

அவ

,

ேட

வைத

ம ற

மைனவ ைய

பா ட

ெபய

ைத

ெகா

ெதா

மைனவ ைய

ல திேலேய

ேதா

ெச

ைளகைள

பா

நா

.

. என

உட

ன வ . ஓ ெசௗனகேர, வயதான ப

தா

ெசா

ேட

ெசா

இ ப

வட

ல ஆவ

ேபால

றன .

உய

, என

நா

ண ைத ப ர

ேவ

என

ைல. ஆனா

ெசௗதி ெதாட

அ ப ேய

ட ஜர க

பைத

மக

,

மிகமாக

கைள

என

ைல?" எ

ெச

ெச

எ ேபா


ளவ

ன தமான

அைத

,

. ஓ சிற தவேன, எ

வசி

,

லா

அவன ட

,

.

தா

தா

,

வா
,

. ஓ ப ராமணா, எ

கிைடய

, மகன

ெகா

ெசா

மைனவ ைய ஏ
ெசா

ழி

வ பரமாக

அைன ைத

தா

கிறாயாைகயா

ம ெச

அைவெய

.

பா . நா

ழ தா

வ யாக

பயன றேத.

ஈடாகா

யா

த பாதக கைள

ேளேய வ

ெசயலாக இ

சிற தவேன,

அைல சலி

. ஓ ப ராமணா, ந ஏ

ளவ

கேள,

"ப

ெகா

பாதக

கா க

ெச

,

, ேவ

கைள

யநிைனைவ இழ

கைள

இ த நரகி

அவ

ப,

ெகா

என

றா .

இ த

கிற

பாவ

ைன,

." எ

உன

மகனான,

வ தி

ண தாேலேய

ெச

ேவ

மகேன,

"ஓ

,

ெகா

.


ேநா கி எ

. அ த

தவ

,

பறைவகைள

காலமா
மிக

கிற .

கால தா

காக

மைனவ ைய

உலக

ெச
தா

பாதகனான

ந கால

ேம

க ைத


நா

.

.

ஜர க

கால தா

ப ைத வ

கைள

பாவ

,

லான

அ த

கேள. இ

, மதி

க ப

ேபால கீ ேழ வ

நா

ெகா

லகி

அவ

ெப

உன

வழிய

இைழக

திய

மிக

றன .

கின யவேன,

ல தி

க ப

பலவ ன ப

ெத

ஒேர

பாதி க

வசீ க

பாவ

மிக ைத

இ த

பல ெபா

ப யாக அ த கால

கள

. அ த ேவ க

இைழ

எலிேய

ஜர க

ஓ ப ராமணா, நா

.

ெகா

வ ரானா ேவரான

ேத

, எ

கி

டவேன, ஓ மன
லாக உ

ைம

ெசா

,

ஓ ஆ

.


கி

தைல

ெகா

ெகா

ெகா

கிறா

ெதா

மைனவ ைய

ெப

நேய ஒேர ஒ

அவன ட

கி

ன தமானவேன, ஒ


ெதா

ச தி தா

ெகா

ெகா

ஆதர

ெபா


தன.

ேக

,

ெகா
றா

வா கி,

.

ேக

http://mahabharatham.arasan.info

ெச

அ த

,

னவ
உடேன
ெகா

ைகைய

ைசயாக

அவைள

ஏ கவ

டவளாக

ெற

அ த

கா

அத

அ த ம
னா

அவைள

பைத

ெசா

இ ப ேய

இ த

திக

திக ப வ

ெபய

ெகா

வா

த என

தா

வ லகி வ

அ த

பா

தவ

க ப ட அவள
ெகா

கா ய

த ப

தன

ேவ

றா

ைனவ

ல தி

மா

ேபா

சி

ேபா

தன

மஹாபாரத

கணவன ட


ேபா


லாம

களா

. அவ

, "ஓ ெப

தி

, கதிரவ

வேர, ஓ சிற

, வ

மாைல ேவ

. நா
கிேற

,

கிேற

நட

ைன
டா

62

." எ

எ ேபா

பைத இதய

றா . தன

மிக

உத

வ ேதேனா

டவேள, நா

வாழ
சா

.

.

கா

கி

ற அற

யவேள, ந

உற
வமாக
, தா

டா

தவ க

கணவனா

ேபால மைற

. அவமதி க ப ட மன த

ேபா

கைள

Twilight) ேம
றா

. ஓ அழகிய

அவமதி க ப ட இட தி

ச தி

, ேகாப தா

. இன ஒ

ேகேய ெச

ள ப ட சிற த ஆ

ட ஜர க

ைன அவமதி தா

ச தி கிைடயா

." எ

ேநச தி

க மா ேட

தவ

கைள

ெபயைர

இர

ெவள

ெகா

வாக

கான ேநரமாகிவ

ல தி

ேவைளய

மைறகிற

ெகா

ெம

ய ப

ேக

, தன

ைடயவேர,

. ஓ க

ெகா

வட

ந ேப

(மாைல

,

.

ேபால ஒள

தி

ேவைளய

திக


ஜர க

மானா

ைக ஜர க

மைறகிறா

. மாைல ேவ

ேவ

ப னா

நிைன தா

மி கவேர, நரா

(ெதாைடகைள ) ெகா

,

. இவர

ெச

"

. நா

மாைல கைர

னவ

ச தி ெவள

த மன தன

வாேர." எ

கிட த

க, "நாக

,

சா

கான

ட வா கிய
தவ

. அற ைத இழ ப

வ த இன ய

மிக

ேநர

ஆளாக

ெகா

ைம ெச

, ப ைவ

ெசா


.

நா

இ த அற

அவ

ேகாப தி

ஆளாேவ

ேம எ

கைடசியாக ஒ

இ ப

தா .

ற வ ழி

றமாக நக

"அ ப ேய ஆக

ேகாப

ேவ

ெச

கமா ேட

ைக கவைல


, நா

ற ம

ண த

இவ

பலாமா

ேபாக ேவ
தைமகள

உ ச

தன.

ெக
இ ேபா

படாதவா

, வா கிய

கடைமகள

அவர

. அ

அவ

மைலகள

அ த அைற

அற

அற

கிட பவ

. ஓ ப ராமணேர, நா
த ேபா

ெசய

? ஒ

த ப

கள

.

, தன

கி

, ேம

. "நா

பாேர.

ெக

ெச

மைனவ ைய

ஏதாகி

றிய

உறவ ன க

ெகா

மனதி

" எ

. தன

சா

ேபா

கணவைர எ

டாமா? தன

ேபசினா

றா .

வா

தன

னன

அதிகமான வ

க ப

? என

னட

ெச

ல தி

ப றினா . ெப

ன வ . "அ ப

, உன
ெகா

பா

தி

மாறாக எ த

ைதகைள உன

பதியைவ
அ த

டா

, உடேன நா

இ த வா

,

வ த

தா . அ ப

ப னா

டா

அற ைத இழ

சைணய

ப தி

நட க

வ லகிவ

மைனவ

ஏ க ைவ தா . அ த
நட தா

, தன காக பா

த ெம ைதக

வ தா . தன

.

அவைள

க ப ட அைற

கர ைத

டாட ப

ேக ஜர க

டா

ேநா ற, அற

றவ சா திர வ திகள

வ ைல

.

பா

ெச

வள

மய

கணவ

ெகா

இ த இ

என

அ த

ேவ

றா .
"நா

அ த க

த ஜர க

ெகா

ைக தன

அற

கிற

வா

கைர

ெச

கைள அறி த ப ராமண கள

அ த அைற

றி

, நா

" எ

ைமயான, க

னனா

ேபா

." எ

, ஜர க

ன வரா

ெச

ச தி

ெகா

ெகா

அவைர மறி

." அத

ள ப


ம ய
கி

தவறா

அவைள

இவ

ைன

அவ

ற ெப

ேபால அ

கதி கைள அ

ேவ

தி

கா க மா ேட

தா , " அத

றா . ம திர

ெகா

பா

ய ேந

கா ேப

ச திர

ெகா

தன

ைமயானவேர,

கா ேப

பற

ேபா

ற இய க

ெப

மைற

, "ஓ

தி நா

ெகா

ேவ

|

டவேர, என

ெச

ெசௗதி ெதாட

காத எைத

அ ப

நா

கி

. ஓ

ெகா

கால தி

நாயகனான அ த

. அத

ேபா

மைனவ ய

மைனவ ைய நா

பய

அவைள

அவ

அ த

சி

ைக உம

மிக

, தன

கினா
. த


ைக,

.

அ ப

ெகா

வமாக

அவைள

இத

றிய ப ற

தியான

ெதாட

வட

ெகா

தா

ைப

ன வ கள

ைகைய

ெந

தி 47

)

ைக. உம

கைள

ெச

- ப

. இவைள ஏ

. ஓ

என

சிற தவேர, இ த ம

ன வ , "நா

த ஜர க

னா , "வா கி ஜர க

உம காக நா

ெதாட கிற

லா திற

கா ேப

தி

ேபால

மிக ைத ெச

ெபயைர

, தன

யா

ப வ

டவேள. இவ

ேவ

.

ஆதிப வ

ப ராமண கள

நா

ன வைர அ

ஏ பதி

ைகய

பராம

நா ப தாறாவ

"ெசௗதி ெசா

. ஒ

, அ த வா கிய

த ப

கமா டா

அவைள

டா

பற

வள ப ைற

மைனவ ைய
(ஆ

ெபய

ெகா

னா .

ஆதிப வ தி
நிைறவைடகிற

தன

பற

ேக

னவ

னவ ,

னா .

உயரா

அ த

ைல.

ைம தேர, வா கிய ட
,

.

இவ

ணய

தய க

அ த

இ டா

. அ
டேவ

இ ப

http://mahabharatham.arasan.info

ேக க ப ட வா கிய

ைக ஜர க

, பய தா

கி, "ஓ ப ராமணேர, அவமதி க எ

ைம எ

ெக

பவ

வட

றா

றமி

அள

, வ

னவ

கி

ெகா

ஜர க

ைதக

அவள
கர

கைள

, ேபா

பய தா

, "எ

தி

தா

சிற தவேர, எ

. அவ

டா

டமி

னட

ன காரண தி காக நா

தாய

ன ேக பா

சாப தா
கா ய

என

மக

அட

கி

ப ராமணேர, என
ல தி

ேவ

ெகா

உயரா

ேபா
யவ

அ த

கவ

. ஓ அ

னவ

வல

றா

.

ஜர க

நிைல

அற தி

சிற

கிைளகள

ைமகாக

,

மிட

மிக

, தன

திக

மைனவ ய ட

, ேவத

கள

ெகா

கிறா .

அத

மா உ

கிற

."

ன ஜர க

, அ த அறஆ

இதய தி

ெகா

தன

மா ெகா

தவ

றா .

தியான

திக ப வ ெதாட

நிைறவைடகிற

சி

.

ெச

டா .

"இ

வமாக

த வ

வா கி தன

,

றா

மகி

எதி பா

லிவ

ைல.

த பலைன

."

,

றா .

கணவ

மனதி

." எ

றா

ேக ட

ெச

பா

வா

நி

வ ைத

சிற தவேர,

றா

ைதகைள

மி

,

ஆைட

கவன

பற

"
தன

,

றாக
.

கள

ஆக

தைலவ

.

"அ ப ேய
கள

மிக ைத

என
, உன

,

அவ

ப ன தி

கதிரவைன

ப ற பா
லிவ

ெகா

ெதா

ப றி நா

ெசா

சேகாத ய

நிைற த

தா

சமாதான ைத

ஒள

"இைத

பா

கைள

கைண

கிய ேநர தி

அ த

.

ெச

? அவ , "பா

த ைத அக றிவ

நா

ேக ட நிைனவ

.

மக
ெசா

தா ,

கள

ேகலி காக

டா

ெதாட

நா

வட

ெகா

ப ராமண கள

.

,

தவ

ைளைய

"

டா . ஆைகயா

அவைள

ச யாகா

.

ப திய தா

"ெசௗதி

.

,

லா

வா கிய

ேபா

ெப

பா

ைமய

இதய ைத

னெவ
றா

ைன

என

ேபசி நா

இைத

ெச


ைல. உ

ைன சப

அவ ,

உன ெகா

ெச

ெகா

கிற

தா

அ த

ைம ேபச ேவ

இைத

டசாலிேய,

ைமயான

." எ

னா, இைத

ெபா

ேதவ கள

ேக ப

தி

ைமய றைத

ஆபரண

63

.

, "அவ ட

,

ேலாைர

வாத கார தைலவன
. அவ

ேக டத

அவ

கள

தைலவ

சேகாத

மஹாபாரத

இளவரச

,

னட

வ பரமாக

ேபால

கைள

வழிேய ெச

இ ப ேய இ த நா ப ேதழாவ
ஆதிப வ தி

கள

, அ த ச தி மி கவ

பவ

காலமாக

சேகாதரா,
லிவ

ேக கிேற

லமா ேட


,

கன ய றதாக

அள

ெதாட பா

கிறாயா?

ெந

தன

ெதாட பா

மகேள, நம

, அ ன ைய ஒ த

ைன

அதி

இன ைமயானவேள,

.

தக பேன

இதய

னட


ெப

,

ஓ ம

.

.

கால தி

ைதகைள

பைத அறி

லைம ெகா

ெசா

பய ல எ

பழ

நா

பா

டசாலிேய, ந

கிறா

என

காரண

றா
னா

ப தாபகரமாக

.

ப ற தா

வய

அகல, உன

றா .

"இ ப
ெப

ெச

ைமயானவேர,

த க வா

ன வன

மி க

கிற ? இ

மக

ேக ட ஜர க

ேபசினா . அவ , "ஓ அதி
க பவதியாய

தைல

றம றவளாக

, ந

ேக க ப ட ெப

நா

அறிவா

டனான

இைத

.

ெதாட

ைம காக

ப தாபகரமாக

இன ைமயானவேள,

ேக க என

ைலேய!

ைலேய, ஓ சிற

உறவ ன கள

கிேற

ைல?" எ

"இ ப
வா

டனான என

மாேவ, நா

கிறா க

அைதவ ட

க பவதியாகிய

உறவ ன க

நிைறேவறவ

. உ

பலனள

என

எதி பா

,

நேய

லிய

அள

ெச
ெசா

, ேபராப தான இ த

,

.

னவ

ைமயானவேர,

ப ற ப ேலேய அவ கள

மிட

வமாக

ைனவ

தைமயன ட

ேக

ேவ

ெசா

ெச

லாவ ைற

இளவரச

ன ைலய

கிேறேன. வா கி

? ஓ அ

"

கா பா

நிைறேவறாத

பாதி க ப ட என

மகைன ஆவ

அ த

,

பா

. ஓ ப ராமண கள

மிக ைத

.

உன ெகா

அேத

48

தி

)

தன

கள

காரண ைத

. அற தி
நா

லாதவளாக இ

அவ

லாத ேபா

ஒ பைட க ப ேடேனா அ த கா ய
அதி

தன

- ப

தைலவ

நட த

திைய

ேபசினா

தன

, ஜர க

பா

ஆதிப வ

னா , "ஓ ஆ

சேகாத ய ட

உறவ ன கள

ெகா

ேபாகிேற

ெச

ைமயாக

ெவள வ த .

கிய

ேபாகிற , என

ைமைய

பாைதய

னட


, க

அ த

. அவள

தைடப

அவன ட

|

ெதாட கிற

டவேர,

, தன

ெபா

ேபசினா

ண ரா

ைனவ

என

"ெசௗதி ெசா

மான

ெகா
தா

வட

பாைதய

."

அ த அழகான

த தா

ைத ய ைத வரவைழ

வா

ப ேன

பற

திக ப வ

(ஆ

ண ேய எ

லாத, வா கிய

யர தா

இதய

அற

திக

ெகா

ைக

.

இ ப

ைல. உம

டா

ண நா

,

,

கா திைய

http://mahabharatham.arasan.info

ெகா

அ த

வள ப ைற மதிைய

,

வான தி

ேபால வளர ஆர

.

ேக

. உன

தன

ம கைள

கா

உய

மா

அ த
அ த

பா

கள

தன

ேனா க

உறவ ன கள

பய ைத

ழ ைதைய

ெற

ஒ த

தா

சேகாத ,

.

வள
, ப

ேச

ெகாைடயாக

ெதாட
அவ

,

.

கானக தி
ைதய
திக

கிற

ெபா

ைம

அவ

, ஈ

அர

வள

வா

க ப டா

ெபா

நா

இ ப ேய

தி

ெசா

வா

ைகய
கள ட

னா

ஏதாவ

அத
ேபா


, உன

நட த ச
இ த

நா

.

அதனா

அப ம

இற ைப

ன க

ப றிய

உட

ேலா

என
ெத

எ ப

என
பவ

ேக டா

, உலக ந

கைள
. இ

யா

." என

ைலெய

மி க த ைதய

பவ ைத

உலக ைத

, எ ப

மஹாபாரத

அ த ம
அக

றா

வா

றா
.

பைத

அவ கள

எ ப

லாவ ைற

மிடமி

ேக

64

ெச

ேள

பல

." எ

ழ ைத

,

ஆளாகாத
ேதா

கள

நட ைத,

தைத

ள ப ட

நா

என

நட த

வப

ேக பதி

ைல.
ெப

தாத

றியதி

வதாகேவ

அற

ேலா

றா .

ைமைய

என
றா

ெதாட
ெகா

ஆய ர

கிற ." எ

ஆவேலா

.

தா ,

ள ப ட

"இ ப

.

பாடைவ

மரணமைட தா ?
அைத

, ஓ மன த கள


பா ட

.

அைட த .

பர பைரய

ப க

ெசௗதி

கள

"

அறி தவ

ட ப

,

. தன

சிகைள

பர பைரய

கா பா றி வ


ைகய

உண

பற

த ஞாபக

றா

கைள ஒ பா

அரைச

ன ைத

த ைத

அைம ச , "ஓ ஏகாதிபதிேய, ந ேக ட
சிற

பர பைர

வாக

ேக டா

தன

சாதைனகைள

வ பரமாக

ைம ேக

. அவ

வ திேலேய

றி பாக

த ைதய

நட த

உ தரவ ட இய

தன

சிகைள

, ெப

கைள அ

ைமயானவேன,

ஜனேமஜய

அ த

.

. அத

ேபானா

உய

த ைத

அரசிய

த ைத தன

கைள

உண
பய

கான

ைககைள

அற

கைள

ச தியா

டா

ைம

லா அற

.

லா

தன

.

தி

,

வடெமாழிய

.

ெப றவ

, எ

றவ

"

, அ த ேநர தி

ெச

இற

ஜனேமஜய

ேக

நி ண

ைவ

ப றி

ேபான

. ம

வதி

திய

கி

(அ

ப ற தவ

) எ

உன

பல ெபா

ி

அைழ க ப டா

ெவ

அவன

அ த

கி

க ப தி

ி தி

பைத

பைத

உ தைரய

மக

.

மன த களா

பர பைரய

றா .

ச தி தா ?

நா

மைற தா
த ம

ப ற தா

தா

பர பைரேய

கால தி

ெகாைடயாக

தி

ைம ேபசி,

சீ டனாக இ

பானவனாக இ

.

கடைமகைள

த ைத எ ப

கா ய ைத

"எ

, "உ

இற ைப

சி

அவ கைள

,
, உ

அைன

,

டாவ

. ஓ ஜனேமஜயா, உன

வா

இர

ள ப

றா

மனதி

தா

ேக ட

அைம ச கள ட

வா

ேபாய

)
, தன

பய

,

.

தி, சர வ தி

,
றி

ய க

ைவ

ெபா

த அறிவ ய

ச தி

ஜனேமஜய

ன ேக டா

- ப

49

ெசௗதி, "ஓ ப ராமணேர, ப

.

மனதி

.

ஏைழகைள

களா

றினா

தா

நட த

வ தைவக

.

அைன

பாவ

பாரப சமி

.

ேதா

தி, ந ேப

ேநசி க ப டா

தியான

ெதாட

| ஆதிப வ

உய

வாக என

எ ப

ப வ

கைள
தி ப

ெப

கைள

தன

த ைத ேகாவ

தா

பா

ேபால

மகாேதவைன
,

வ தா

அளவ லா வ ர

ைல,

தவறா

ளவைர

அழகான

தி

சிற

கா

ச திரைன

வள

அைம ச கள ட

"ஜனேமஜய

அவ

திக

ெதாட கிற

ேதவேலாக

ென

வள

வரலா

"ெசௗனக , "ம

.

அ கைற

.

.

திக ப வ

தன

தா

நா ப ெத டாவ

நிைறவைடகிற

.

,

அறிய ப டா
மி

கி

தன

றா

.

இ த

ி

அவ

ெப றி

ணமாக

ஆதிப வ தி

,

திக

ெப

அவ

னா

தா

தைலவ

நா

மகி

ச தி

ேதவ கள

ேபால

ெசா

அ த
, ஊன

மி

ச தி ய கைள

திர கைள

வ தா

த ைத

வ திேலேய

மைனய

கா

அனாைதக

ைவ

சமமாக

கடைமகள

ப ராமண கைள

லி

) எ

யா

ைல. ப ரஜாபதிைய

உய கைள

ைவசிய கைள

ெசா

ளா

.

. ஒ ப ற

மாேதவ ைய

தவ

ததி

, அற

கா தா

ெவ

டா

அவரவ

,

ள ப

ெவ

ஓ ஏகாதிபதிேய, த

ெகா
அற தி

கைள

அவைன
யாைர

த ைத

ழ ைத

கள

(ஆ

உலக

நட

வ ண

ேக ப அற தி
.

மாவாக,

வமாக தாேன இ

, ந ேப

ேபால அைன

லா

க றா

திக

"

(வடெமாழிய

தி

பா

"

அவ

கிற

ெச

"ஆ

,

ேபால

"இ

. இ த உலக தி

ஏகாதிபதி,

வ ர

த உய

எ ப

கடைமக

அவ

ைமைய

சா
வ தா

அ த

.

நா

,

கா தா

ேக

மான

உண

அத

ஞான ைய

ேலாரா

அறிய ப டா
வா

சா

ஞான

,

,

பைத

நதி

சியவண

அறி
அற

வழி

கைள

.

மகைன

பா

ைம த

,

ேதவேலாக

ேவத


தா

ேநர தி
தா

க,

ழ ைத,

,

கா தி

தா .

கிைளகைள

அ த

றி த

த ைத அற

அ த

ஏகாதிபதியா

னன

நலன

http://mahabharatham.arasan.info

.

அ கைற

லா

சைப

எ ப

சைப உ

பன க

உலக ைத

மன த கள

ைமயான

பா

வதி

வழ கமாக

ைவ தி

பய

கைணயா

தா

ெதாைல த
ைல.

டா

தா

.அ

உய ஆ

ப றி

. அவ

பதிலள

ஏ கனேவ
ஆ ெகா

ள ப

ெப

வ ரத

ல தி

ெகா

லி

இ த

மர தி

ைப

திக ப வ

ேதா

த மன த

கள

சி


ெச

கி

தன

அறிய ப

,

பா

ைப

கைள பா

.

அ த

ைள

தன

ெப
தா

, அவைர வழிப

மஹாபாரத

ெப

தா

தின

.

நடவ
,

வழ க

நாள

வ ர , ச தி

ஆனா

வட

இ த

டா

காசியப ட

அவன ட

"எ

65

ேக

,

னா,

.

பா

அ த

ேநர ைத

வள

உன

னன ட

தா

. "என

ெகா

பா

ரமான

பா

கா

.

,

கள

கட தாம
ேவகமாக

."

ற ப ராமண

ைதகைள

த ைத த
டா

னா.
ைன

கவனமாக
வா

றவ ,

வ ஷ தா

ப றி

பலமான

ச தி க

ேபா

கைன

ெத வ

ேம ெகா

, காசியப

த ைத
அவன

சைப
,

ேக ட உன

ஏகாதிபதிைய

அற

. ஓ ஜனேமஜயா, அ த
அைன

இ த

.

லி

கிறா

, எ த

சாப ைத

அவ

னன ட

ைககைள

ஏழாவ

அவ

ெப
தன

தா

றா

ைதகைள

எதிராக

தன

.

பலமான

தன

ேகா

தன

வா

னவ
னவ

ேகாப
.

க ேபாகிறா

ெச

க ப

தன

,

,

மிக

ைதகள

வ ஷ தா

அம

வா

அைன

சீ ட

சப

"என

தன

ப னா .

லாவ ைற

.

த ைதம

ன வ கள
,

ேகாப

ட த

அவ

தரா

ெகா

,

உன

, இ த அ ன ைய

இ த
இர

னவ

டவ . அ த

இைளயவனாக

தா

சப

ச தி

.

களா

ெதா

காத

அ த

அ த

வழ க

அவ

உதி

ேநர

ெத வ

ெநா

அ த

.

என

மகனா

"அ த

கிட திவ

. அவ

,

தா

தன

டா

-

"அைம ச க

த ைதய ட

ஏ ப

ஆதிப வ

தவ

.

அத

ெகா

வயதா

கிட தியவைன, தன

னா

லாம

பவ .

ெகா

.

தாேரா

ெகா

சி

கைள

மிக

இன ைமயான

தியான

ெதாட

தா

கி

பா !

."

எ ேபா

பைக

ேகாப

ைதகைள

த ைதைய

)

தா ,

பசியா

பற த

|

50

தி

, ேகாப

தைலநக
ெபய

அேத

ப வ

சப

வா

அத

ேபராைசக

, அதிக வ ஷ

ைப

,

பா

ெகா

ேவகமாக நைர

ெகா

ஞானஒள

உய க

ெப

ெத வ

பா

ைல. அவ

பதாவ

திக

மக

வா

பவ .

மா

, ேப

எ த

தவனாக

தமானவ ,

அவமதி க ப ட அ த

ன அைன

எதி

னவ

அைன

,

கைள

ெகா

ெமௗன வ ரத

தா

தவ

பவ ,

. அவ

த ைதயா

பைத

த ைதயா

தா .

ைமயானவ , தன

அைட கல

சிறி

ெதாட
,

தவ

ச தி

னவ

ெகா

தி

ெசா

ெதாட கிற

ததா

ப வட

கி

கள

பல தா

ைப

.

தா

யர

பல ைத

னனான உன

ேபசவ


அவ

ெகா

. பரத

அ த

ைப

உன

வா

ெசய

ன கள

கிறா

அவர

அவர

தா .

ஒ த

பா

அவர

தி

தி

ெச

களா

தன. அவர

ைகய

ெப றவ

த ைத

னவ

னா,

அட கி

.

த ைதைய

ெமௗன

உய ர ற பா

னவ

. ேகாப தா

தைமயானதாகேவா

ன ம

. அவ

ஆனா

தா .

,

அ த

தவ

.

தி

ைமயாகேவ இ

ெசா

ன வைர

மாவான அ த

.

நிைறவைடகிற

ேபாய

நா ப ெதா

ஆதிப வ தி

டா

ன யா

பா

நிைலய ேலேய இ

"ெசௗதி

ெசய

உன

, அைசவ

ேகாபவச ப

அ த உய ர ற

(ஆ

ெத யா

கம ற ஆ

ைதைய

த ைத அவைர அவமதி தா

கிட தினா

இ ப ேய

த ம

ைமயானதாகேவா

வா

வ ரத

ைல.

ைமயானவேன, அ த ம

கள

, உன

ேதாள

மாைன

கவ

ெமௗன வ ரத
ேகாப

த த தன

அவ ட

ேசா வா

ர த இ

ன வைர

கைள பா

மர க ைட ேபா

உ த ப

மிக

தி

ேபா

ெமௗன

.

சிகைள

வா

னவ

தா .

ேக அ த ஆ

அம

ேப

ைன

உய ர ற

ன வ கள

அறி தா
தன

,

ப டா

தமான

.

ெசய

ேசா

ெப றி

ஆனதா

, மிக

ேம ெகா
ேக டா

வய

தள

அ த

.

மா

யாதி

உண

,

ெகா

அவனா

கைள

கானக தி

ல ,

றவேன,

ேநா பவ ,

தன

ஓ னா

மாைன

பசிெய

அ த

பன

அவமதி க ப ட

தன

.

அவமான ைத
ேபா

உ தரவ
தி

ேக

கள
நா


அைசவ றவராக

ைம


மாைன

ெகா

ைமய னா

கா ய
.

அ த
தன

நட த
ெச

அைத

அ ப ட

.

,

.

தன
லி

ேபால
ெகா

, வாைள

ர தி

யவ

கியவ கள

ஓ ய

ண ைய

தா

,

தா

த ைத,
ைமயானவ

கியமான
ெச

அைத

கி

நா

.

கானக தி
றா

சி

நா ட

கல தாேலாசி தா

கானக தி

தன ."

ைவ

அதிக

லா

கைள

அவன ட

சா திர

,

கள தி

,

னா, உன

கா தவ

ேவ ைடயா

பன க

, "ஓ ம
பா

ைமயான

ேபா

நட தேதா அ ப ேய ெத வ

னவ ,

ெகா

டா .

காசியபைர

ேபசினா
ெச

.

கிற ?

http://mahabharatham.arasan.info

எ கா ய தி காக ந
"ஓ

ப ராமணேர,

கன

ி திட

த பல ைத

த கானக ம

ஆன

.

கா

பா

றா

.

ெச


எதி பா

தைத

ெப

ெச

."

."

பாவம றவேர,

ப ய அள

ெச

தா

வ த வழிேய ெச

,

தி

கிய

ன க

உன

ெந

ைப

மன த கள
அம

அ த ெகா

.

ேபா

உைர

த ைதய

கச பான

அவமதி ைப
ேவ

றவேன,

அைத

அ த

ைவ
,

வ தி

பா

லிவ

அவ

,

"ஆலமர

வழி

னவ

ெகா

எ ேபா

காசியபரா
த ைத


த தா

ெகா

ைவ தி

இழி தவ

, அ த

,

காசிபரா

ப ைழ தா
நைகயா

, உலக

அ த எ

சமாதான ப
நா

பாவ ஆ


திய

வழிைய

கானக தி

மா, த

த ைதய

ணய

ததா

கிறா

கிறா

தா

, அவ

.

அவைன

மஹாபாரத

.

,

. ஓ ம

னா

அைன ைத
ேக டதா

,

நட க

ஜனேமஜய

, தன

ேக ட

கினா

அ த

மி

.

தாமைர

ேபா

தா


,

. மி

சி தி,

. தன

நைர

மனதி

ேகாபமைட த
இ த

வா

தன

டான

,

டா

என

ஏேதா

ஏகாதிபதி

ைதகைள

நி

காசியப

ெச

66

.

த ைத
பா

ப ராமண

ப ைழ தி

வ ைள

ேதா
கைள

த ைதைய

தினா
வ ைத

.

சிற த
அ த
ெகா

டாவ

பா
தா

.

வ தி

தா

பா . காசியப
கா

அவ

எைத

வ ைய மைற க, என
ப றிய அறியாைமயா

கா க

வ த,

காசியபைர
ப ராமண

,

. என

இர

காசியபைர தி

ப ைழ தி

? தன

ேநர ைத

கிேற

பாவ யான

அ த


கிேற

த ைதைய

வதி

கிைன ெவ

அ த


தி

. என

, அைம ச கள

ப ராமண கள

அ த

, சி

தா

ைணயா

ேகாப தி


பழிவா

பாேலேய அவ

ெச

இழ தி

தைல உ
ெச

ெகா

த ைத நி சய

என

ேண

கைன

த ெவ

என

காசியபைர

. நி சயமாக

கிேற

நா

பைத அறி

ேபாக

இற க ப

தி டமி

தன ைமயாக

,

க ப ட

.

த ைதைய எ

கள

ைன ேகலி ெச

நட த

.

வ ைரயமா க

நி சய
பா

னா

வஷ

அ த

.

அ த

காரணமா கினா

தா

அவைர
.

னா

ேபசினா
,

ஊழிய

கள ட

றன .

அைம ச கள ட

ெகா

? என

இற தி

களா


.

எ ப

உய ம சி ெப ற

பலானைத

." எ

நிைறய

. ஓ

இவ

லா

ெப

,

பலானா

."

ேபசினா
சா

?

ம திர

ப ைழ க

கனா

அறி த க

காசியப

ெசா

ைதகைள

னா,

ச தியா

றவேன,

சி தி, ச த

தி ட
றினா

அழ

ெகா

தன

,

ேபா

ப ைச தா

ேச

இைதெய

வா

அ த

இைடய

தா , "ம

கள

உட

உ தரவ

ெதா

நட க

.
லி

உன

ெச

அைம ச க
,

ேடா

ைககைள

சா

, ேக டவா

ெகா

ெகா

,

ைமயாக

ேபாலேவ

தா , "எதி கைள அட
தன

ஏறி

காசியப

அவ

தவா

ன கள

அறி ேத
,

,

ப ராமண

அைம ச கள

மர

,

"என

ஜனேமஜய

ெசௗதி ெதாட

வஷ

னனான

அ த

.

றன .

"ெசௗதி ெதாட

கள
ட ேபா

ேம

ைல.

அ த மர ேதா

னா,

,அறவழி

ேத

அ த

பா

காக

க படவ

ப ராமண

சிற தவேன,

, உத

த கிைளகைள

பாேலா

ேபா

ெசா
,

பற

பா
கவன

டா

தா

தன

.

.

நா

ந அ யைணய

ேடா

நேய

தா

உைரயாடைல

அைறய

அத

.

ெகா

மர தி

வற

உய ம க ப ட

அ த

மா

ேம

,

ச தி

ஆலமர தி

கான

ன ம

ெச

னட

ெகா

ஏகாதிபதிகள

ேக

ேமா

ைமயான

.

ர வரலா ைற நா

, "ஓ

காசியப ,

தன

த ைதய
லி

த ப டா

உய ஆ

ெப

, த

ப ரேயாகி தா

அ த

ேக

ைமயானவ

, ஓ ஏகாதிபதிேய, கா

ேவ

த,

நட

ெச

கா பாக


என

ஒழி க

.

ஏகாதிபதிேய

அ த மன த

றா .

பா

ப ன ைத

றா

"ஓ

ப ராமணராேலா

நா

ேக ட,

வ ைத

,

மன த

அவ

"

, வ த வழிேய தி
ைமயான

பா

ெகா

ஏகாதிபதிய ட

இைத

,

." எ

கானக தி

ேவ

காசியப

வ ைத

பற

கிேற

இளவரச
தன

.

ஆைச

ைதகளா

அ த
ெச

ேக

ெசா

அ த

பைத
ேய

அைத

ெகா

லிய வா

.

ெகா

றா .

ெகா
றா

ெச

ப ராமண கள

பலாக

அவைர

ப ைத

அதிக

மன த கள

காசியப

ேக டப

."

அைம ச க

தா

சா

டா க

,

.

காசியப

அறி த

தி ட

னைன

லி, அ

ெகா

ேய

"அைத

வ ஷ தி

ெசா

ெம

வட

ேக க ப ட
வ தி

கிேற

காசியப ட

. என

னா,

"உம

, "ெச

க ப ட உட

இ ப

கன ட

நாேன

ேபசி

தப

.

னைன

(ஆல மர ) க

ெசா

க ப

அதனா

மய க,

."

னைன

அவ

வளேவ

பா

றா .

ஆகா

அவனா

உய ம டா .

மா

ஆனா

பா

அ த

னா

ப ைழ க ைவ க உ

அ த ஆலமர

."

ேபாகிற ?

.

சிற த

ேபாகிறா

ேம நா

கா க

ப ராமணேர,

கிேற

அ த

கிேற

க பட

எத காக

,

ெச

னா

. காசியப ,

எ ய

காம

றா
பைரய

ெச

ண ப

மரண

ேவகமாக
"எ

பர

வ ஷ தா

அவைன
அவ

ேபாகிற ?" எ

நா

னைன

,

அ த


ெப
ப ைழ ப

http://mahabharatham.arasan.info

வ டாம

ெச

ெப

அ த

சின

உத

தி

தி ப

றா

,

தி ெகா
நா

.

கிேற

ன வைர

எதி ைய

பாவ யான

ெகா

.

ள,


பழி

வா

கிைட த க ய
,

நிைற தி

இ த

ஆதிப வ தி

ேபாகிேற

."

னைன

அம

பவ

திக

ஆதிப வ
திக ப வ

னா , "ம

அ த

தின . ேவ

ி தி

கைள
ெசா

ெப

பண ைய

ப றிய

தி

க ேவ

என

பா


அத

அ த

) எ

வப

எவரா
ெசா

கி

ெசௗதி ெதாட
ெசா


அ த

ப ராமண கள ட
ஏ பா

கைள

ெபா


ேத

றா

.

சா திர

,

கள

ெச

நா

பா

ேவ

ேவ

ேவ

அறிவ

ேமைடய

ேள

இ ப ேய

இ த

னா

ேம

பா

கைள

அத

பற

வா

டதாகேவ எ

ம திர

ென

சிற த
கள

ேவ
ெசா

மஹாபாரத

சட

கான

ல ப

நிர

டா
ேதநள

."

கள

ெச

.


,

கதறி

தன. ஒ

யாைனய

67

த ெந

ைய

லி,

ைவ தன .

ெகா

அ த
இழ

ெந

,


வட

தைலகளா
,

பாக

,

ெப

தன.

,

நலமாக

பல

பா

,

அ த எ

ெந

ேராச நள

, ஒ

சில

, ஒ

சில ஒ

ெதாட சியாக

ேகாக ண

பய

தன. அ த

,

கரமாக

நிைலய

ஆய ர கண கி
பா

பா ைடய ழ
சில

கைள

ெசா

ச திகைள

இளைம

சில ஒ

ம திர

உ ப,

ெகா

ெகா

பதா

ெதள

ெந

,

ேக ப
ஆைட

, அ த எ

அத

ெந

ச யான

உட

ெகா
ெட

வைர ஒ

திைரகைள

தி ைகைய

-

.

கடைமக

வாய

அைழ

தன.

, ஒ

அழி தனவ றி

,

சி

ஆதிப வ

நட தன . க

ட வ

ேயாஜைன நள

கள

ேவ

, அவரவ

|

நட த

ப தாய ர கண கி

ேமைடைய
களா

ைளயாக

ப ப

தியான

ெதாட

ெபய கைள

கண கி

ேபா

த ெபா

பய

ப வ

)

பய தா

ைகய

பலவாறா

கிய

ேவத

கைள

.

றாவ

ைக ப
,

ைமயைட

கான

ெசா

ப ராமணேர,

அள தன . ேமைட வ ைல
ப ராமண களா

ெகா
ேவ

.

ெவ

வாய

கள

"நா
கிேற

பதி

ஒள

களா

வாய
யாைர

டா

"பா

ைம

பா

ஆர ப

சிரம ப

பதாக

இைத ேக ட
,

52

தி

னா ,

கள
,

ேபாகிற

வராம

ெதாட கிற

ைய

வைர ஒ

வழ

, அ னய

பா

றா .

திக

தன . அ ன ய
,

ேவ

த பா

சிவ

ைடய

மான பண

தைடெபற

ஐ ப ெதா

, ெதாட

உ ச

சாதிைய

அறி

மதி க

ேராகித க

ெந

,

.

ெசா

.

ேபா

ேக வர ேபா

வ த உ தர ப

,
, இ

."

ைமயான த

கவன

.

திக ப வ

ெதள

(ச ப

கள

அம


டா

அண

னா,

கைள

கிற

தன

க டைளய

வ ைய

ராண

இ த ேவ

பைத

ேவ

கேவ

.

ைம

ன , ஒ

பதாக

,

வ , "இ த ேமைட அைம

ேநர

ெதள


க ப

"ெசௗதி

வ ஷெம

ராண

ேவ

த, சா திர

ேச

னா, உ

.

,
ெச

(ஆ

பா

ெசய

. இ

ேவ

பத

அறிவ

ய ேவ

தா , "ஓ சிற தவேர, இ ப

பற

மான நி ண

நி ணரான,

"என

நிைறேவ ற

ேவ

அ த

கள

தன .

க ப ட

நாக

ஆர ப

கைலய
ராண

ெந

றன .

ல ப ட ம

அத

. அ

இ ப

லிய

.

அ த

ெப ய

கிற

யா

அறி தவ க

தைலவ , "ஓ ம

. ஓ ம

கா ய ைத

த,

கிறா க

மான

ேச

,

லா

அம

ேமைடைய

நிைறவைடகிற

கைன நா

தன

கைன

கான

ஆதிப வ தி

.

அறிய ப

க ப

இ த

ேதவ க

வா கிய

யாக

.

ேராகித கள

உன காகேவ

றா

னா

ன ெச

உறவ ன க

." எ

.

லி,

அ த

எ ப

த ைதைய

கிேற

னா

,

பாவ த

நா

? என

ெந

அைட

ெசா

வழ

ேவ

ல தி

ெசா

ற அ த

அவன

, பரத

. நா

வ ைய

ெசா

தி

.

திகைள

ெகா

பழி த

ேவ
ைவ

ேராகித கைள

நிைறேவ

ெச

ைம த

லி

த ைதைய

ெந

தைலவ

அதி

பைத

ேவ

கா ேபா ட

தன .

.

ஆர ப

இ ப

தி ெச

பா

, அைழ தா

தன

ஜனேமஜய

நட த

ெந

அ த

ப ராமணனா

அைத உ

தன

மிய

|

51

தி

ஏகாதிபதி,

நட த ேபாவதாக
பற

சி

)

, அைம ச க

அ த

ெதாட

க த சன

- ப

ெதாட கிற

"ெசௗதி ெசா
ெசா

ப வ

தியான

.

த சாதி கார

(ஆ

களா

த ைதய

ஐ பதாவ

நிைறவைடகிற

.

அ த ேமைட வ திய

தைடப
இ ப ேய

ெபா

ேலாைர

என

பழி

ைன

ேபால

,

,
,

அழி தன. அ ப
ேபால
, ம

, சில
சில

http://mahabharatham.arasan.info

ெப

உடைல ெகா

ேபா

,

பல

,

வஷ

பய

ெகா
எ ேபா
பா

,

கள

கரமான
பதி

மத

ட கதா

,

ேதா ற
றியாக

ைமயான

,

ேபால, ெப

தாய

யாைன

ெகா

சாப தா

கள

தன.

கதற

,

அேத ேநர தி

அ த

ெந

நட

கிறா

அர

மைன

இ த

நிைறவைடகிற

ஐ ப திெர

டாவ

ப வ

ெதாட

திக

கைன

பா

கா த இ திர

திக ப வ

ெதாட கிற

"ெசௗனக , " எ த
ல தி

ஜனேமஜயன

ெச

தன ? யாெர

ேவ

வய

,

பா
மி

சத

லா

சட

களாக

வய


உ க

ப ராமணராக

,

,

வய

ரவ

. ேவத

கைள

ைம தன

ி

பா

ேவ

ேவ

ைய ெந

லா உய

அ த

ெந

அ ப

வ டாம

றவ டார
நா றெம

வய

களா


, பய

கள ட தி

பா

வழ
கள

ெதாட

. அ ப

டா கி,
அ ப

தா
ெந
கா றி

மஹாபாரத

பய ைத உ

ததா. ப

இதய

.

தி

, ஓ
ந பய

ழ தா

, என

தவ களா

இ ப ேய

இ த

நிைறவைடகிற

றா

திக

ேவ

பழ

லிய

ஐ ப

நம

ேத

.

வ ைய

கால தி

கிறா .

பா

கா

காக

,

பா

கா

காக

,

டவ

,

வயதி

பவனான

உன

.
றாவ

ப வ

ெதாட

தியான

.

அ த

68

என

சிற தவேள,
.

மதி க ப
வா." எ

ஆதிப வ தி

ெசா

ைன அள
இ த

வா

ைம

ைம தைன க

.

கள

னட

,

ேவ

உறவ ன கைள

பவ கள

கள

ேவ


நி

, பா ைவ

. மரண ேதவன

ெகா

ைல.

. உண வ ழ

நம
ெப

"ஓ

றன.
கீ ேழ

கிற

ஜர க

ப ன தி

தக ப

ேவத

ெச

ேநர

ந ைம

திக

ைன

ெத யவ
இழ

இ த ேவ

வானதா

நா

,

எ கி

தி

ைம தன

க உ

.

னன

.

உைடகிற

ெந

ி

ைகேய,
பா

மன

ெத கிற

ஆைகயா

த ம

ேபா

ெப

, அ த

யாத

, என

அ த

,

ஆர ப

தன.

என

. என

தினா

வரைவ

ளக

நைடெப

களாக ஓ ன. பா

வத

கரமான பா

ெகா

கி ஆ

ெதள

ைகைய

யநிைனைவ

என

நா

அ த

, தன

பா

ப ன களாக

மிக

ட அ த

நிைலய

கா கேவ நா

ய களாக

ெகா

சி

பா

ேதவேலாக தி

கிற

கி மகி

சில

றா

சிற தவ

இ ப

ேபசி

அவனா

கள

வா கி,

தன

எ த

. ஆைகயா

"இ ப
பா

வ ைழவைத

உைட

பா

.

என

சாமாெசௗரவா

சத

,

யர

சா சி

வ த ேகாஹள

வய

ெந

கா,

தக பன ட

டா

.

"ஓ

உன

ப ட திேலேய த

ஆனா

வசி ப ட தி

எ ேபா
தி

ல ைத அள

ப ராமண க

,

வட

த அ த

கட
யா,

கைள

தா ,
அ த


மக

பல

தி

ெதாட

.

,

பய ைத தண ." எ

க ப ட,

இன ைமயானவேள,

தன .

அ த

தா

நா னா

இ திர

கிேற

)

கள

கைள

தி இ

வ ழ ேபாகிேற

மின

ப ரமாடகா,

ெமௗ க

அவ

.

ெஜ


தன

உ தாலகா,

ஆகிேயா

இதய தி

தவ

ெப

ேவ

பா

கா ைப

உன காக

கள

(இ திர

அ த

இட தி

எ த பய

கா ய

ெகா

இ த

ைல.

ெப

அ த

ேலாக

தா .

க வா
வ யாச

ேவதக
,

ைண

யாக ைத

இ த

பா

ைற க ப டைத

கிேற

த,

ேவத

,

ேதவச ம

மி

ெப

பர பைரய

யாக

,

களாக

,

கைள அறி தவ கள

தவ .

.

இளவரசேன,

ெதாட

த அ த

யாக

சியவணன

ெகௗ சா,

உ ச

ஜப தி

ேஹா

தா . ேவத

ப ராமணரான

சீ ட க

ெகா

ெசா

ப ராமண

வா

வ யா

இ திரன

ஏகாதிபதிய

ய களாக

அவ ,

அ வ

,

வய

பைத அறி

"அ த

ைமயான

ேவ

ெபய கைள

ச தபா கவா

கள

ேவ

இதய

, சத

வ ேவகிகள
ேவ

கரமாக

த ைம தேர, நா

பா

ெசௗதி

வரவைழ

பா

ெசௗதி,

களாக

ேக டா .

அத

, ஓ

தன

கள

ர தரன

தன

இதனா

உன

தன ? அவ ைற வ ள கமாக

ெச

." எ

பய

அ த

கைள

டவ

கரமான பா

ப ைத

வ ராக
. ஆைகயா

யாெர

, பா

வய

பய தா
இ திரன

உன

அ த பய

ய களாக இ

ெசா

ெந

ேவ
லா

,

ெகா

பய

)
னவ க

பா

றா

அவைர சமாதான ப

வ ேவகியான

பா

|

53

தி

ெப

வ த

அவ

- ப

ேம, அ த

காரணமான

சிற தவ

சி

.

ஆதிப வ
(ஆ

தியான

பா

அறி த

அைன தி
ஆதிப வ தி

ெதாட

, ஜனேமஜய

இளவரச

தன.

இ ப ேய

பல

பா

http://mahabharatham.arasan.info

சி

திக

திக ப வ

(ஆ

ஜர க

னா , "அத

, தன
த ைத

ய பட ேவ

திக ,

தாேய,

ய ஏ

வாக இ

யர தா
ெகா

,

தா

ேகாப தா
சப

கள ட

என

தன

தா

பா

,

ெபா

உ ைச

யாக

வா

ைவ

ேவ

வய

அைடவ
உலக

க "

ெப

றா

வா கி,

கா ைப
த ைத

வா

,

வல க

தன

ெகா

,

தாய

சாப ைத எ ப

"ஜர க

ப ராமண

றினா .

,

கிறா

.

வல க

ஜர க

பா

, அ த

பா

.

ேவ

ேபா

ேக ட பா

நட பத

ம த ைத

ேநர

அவ

கைள வ

ேதவ கைள
ைதகைள

மண தா

பவ

திக ,

தேவ

பா

." எ

ன , எ
மண

.

ப ற தா

கைள

ய சி க ேவ

மஹாபாரத

இ த
.

என

.

ெந

அ த

தாய

பைத

, எ

நட பைத
அவ

ெப

ேவ

வ நட

யைன

ய க

வாய
ைல.

நட

இட தி

ேள

ைழ த

,

,

,

திக ,
ைட க

மதி க படவ

சாதைனகைள

ய கைள

திக

ஆனா

அவ க

உம

ச ய

டா .

ேள அ

தி ேவ

ேக

ண ற

றவ

ேபா

யர ைத

பய ைத
.

லா த

சிற த

றா .

இன

அைண கிேற

ஒ த

ைவ

ஜனேமஜய

ெச

னா

சாப ைத

மதான உம

ப ராமண கள

கி

. என

பைத

க தி

ைப

இதய தி

கிற

சிற தவேர,

பற

தினா .

நா

.

.

தா , "அத

வா

அ த

றா

ெசௗதி ெதாட

சத

னேர,

கா

என

றா .

ண ற

அ த
மன

ள கைள எ

ைல

கிேற

ைழ தா .

தா . அ த

. இ ேபா

காத ." எ

என

தைல ந

கள

அவ கைள வா

உய

பய ைத வள

உய

மிகள

யதி

கா ேபாரா

அ த

ைன உன

"பா

அ த

ேவ

சிற த வா கி,

ெகா

ந என

கா க ந

ேறாேன,

கள

.

." எ

அ ன ைய


ைல. நா

கிேற

வய

அவைன

கள

திகா, என

ேபா

இட தி

பற

பா

வ . அ த ெந

ேவ

றா .

யவ

வா கிய

ைகைய

,

ைமயானவேர,
.

நிைறவைடயாம
." எ

காண

வா

?"

ன தமான அ ன ைய

னன

கைள

,

ேபா றி

ஆப தி

69

.

, ஓ மாமேன,

ஏகாதிபதி

கிேற

ைமயாக

மா டா க

கல

நி

உைடகிற

அ த

வா

தி,

ேப!
ைல.

ெச

இதய

,

நா

அைன ைத

ைத ெபா

அ த

டவேர,

வா கி,

வ ைய

நா

தாமைரய

நிைன

தி ப

ேவ

ெகா

சாப ைத

றா ன .

, "ஓ தைலவேன, பா

மைனவ யாக

கா ய

றன .

பர

தி

ேதவ க

அ த

ேதவ க

உறவ ன கைள

அவன

,

அைழ

ச தி தன .

அைன

ப ற தவ ட

வா கிைய

தக பைன

ழ தா

தி

பா

நா
ெசா

ைம

ைமயாக

கியமான ேநர தி

வா கி, "ஓ ஆ

ேதவ கள


,

, அ

ளாத .


வா

,

ெகா

உம

எவ

ைதகள

,

ெகா

என

த மான

"அ ப ேய

ேக

.

நா
லிவ

சிற தவேர, ெப

பய
ெச

ெசா

சாப ைத

கவைல

ல ப ட

,

உம

எ த

ேபா

ெகா

சாப ைத

ப தி

.

,

அைன

,

அவள
அ த

அைட

ேக ட

ைதகைள

நா னா

ததா

ேக அழி

அவள ட
லி

ச த

நிைறேவறிய

ேதவ க

இைத

தா .


ெப

.

ெசா

தக பன

. அ

.

தி

வா

ஜனேமஜய

உலக ைத

தக ப

கைடய ப ட

,

ைமைய

அம

தி

ேதா ற ைத

ேப

ேவ

தி

கள

இைத

அவ

"ஆ

சாப திலி

உன

காரண

ெசா

உய ைர

அ த

ய சி ேப
.

,

உய

னேம,

ெசா

ேபால, "ஓ வா கி, பா

ேகலி காக

திைரகள

டவ

அவன

."

ப தய தி

வா கிய ட

இன ேம

கிறா

அவ

ெகா

ெகா

பா

அறிய ப

ள, அ த

கைள எ

ெப

"
கீ க

ஆவ கள

கள

ஆக

, "ஓ மகேன, பா

.

தாய ட
"

ைன

ன நிைன கிறா

"இ ப

தன
ேவ

ைமய

ப ரதிபலி க

சாரதியாக

ம க படாத

பா

ரவஸி

திக

தா ,

நிைறேவ

ெசா

அறி
ெகா

தைத

அ த

"வ னைதைய

ைம த கைள

அ ைமயாக

ைம

றா .

பைத

என

அள
றா

அ த

. ந எ

மகேன?" எ

ெதாட

ைன

பா .

த ைத
நிைறேவ

ெசா

.

ைன

நா

,

ைக ஜர க

அைனவ

தா

ெசௗதி

றா

உறவ ன கள

ப தா

பயைன

தா ?

,

கா பா ற

அ ேபா

தைமயனா

." எ

வாயானா
." எ

தைமயைன
ப லி

வ ேவக

பா

. ஆைகயா

ெச

மாமா

தன

னன

ெகா

ெசா

ெப

என

மண

ைம

என

, வா கி ெசா

ேமா அைத

"ஓ

த ைத
ெச

, அ த

க ப டத கான

54

தி

ெந

பற

அள

ேநர

- ப

)

, "ஓ மகேன, நா

ெபற இ ேபா
ெச

ஆதிப வ

மகைன அைழ

ேபசினா

உன

தி |

ெதாட கிற

"ெசௗதி ெசா

http://mahabharatham.arasan.info

இ ப ேய

இ த

ஐ ப

ஆதிப வ தி
நிைறவைடகிற

திக ப வ

"ஆ

திக

உன

ேவ

. ஆனா

ேவ

வ ைய

கிற

ஓ ப
அைனவ

ஆகிேயார

ேவ

கிற

! யம
ேவதாேன தைலைம
நி கா,
ேவ

வ ைய

கிற

ஓ ப

தசரத

. ஓ பரத

ி தி

ல தி

ைம தேன, ந

ல ைத

ேச

ேதவ

,

வ ைய

கிற

ேபாலேவ

. ஓ பரத
ி தி

உன

ைம தேன, ந

ேவ

ைமயானவேன,

மிட

ஆசீ வதி க ப

ேவ

தாேன தைலைம

ேராகிதராக இ

ச தியவதிய

ைம த

நட திய ேவ

கிற

ஓ ப

வ ைய

அைனவ

ஆசீ வதி க ப

இ த

வய

அைனவ

அறி

கா ய

யா

உன
ேவ

எ த

அவர

ெகா

ெகா

கி

,

! இ

,

இன
திைய

கிறா க

அறி

றன . தன

,

க ப

ெப

மஹாபாரத

ேவாபவன

கிற

)

. ராமைன

ேபால,

த பய

சிய

தி

கிற

உன

பா ைவயா

தன
ச தி.

பகீ ரதைன

"ஆ

திக

ெந

ைப

னைன
,


இ ப

, ச ய

அவ க

ய கைள

வா

றிய

கி

நிைலய

ேபசினா

.

ப ைத தாவ

திக

ெதாட

ப வ

தியான

.

.

றன.

உலக

ைத

சி ரபா

ைல.


கமாக

70

,

தினா .

இைணயான
களாகி,

உய வ

வ பவ ,

வக

தா

கள

எ த

வழ

இ த உலக தி

லா ேவ

வா

கவன

இ த

ெகா

)

யன

ேவ

ைவபாயண

ஜனேமஜய

நிைறவைடகிற

ேக

ய க
,

, ம

ஆதிப வ தி

ேபால

ேபா

சத

ேபால

,

இ ப ேய

ேதா

அவ க

சீ ட க

கடைமகைள
பயண

றவைன

ைல.

மிட

ெகா

அழிவ ற த

(வ யாச )

ேவ

கைள
கைள

நதிய

.


ேபால

.

பர ராம

.

கா தி

. நேய வ

நேய.

உன

கிறா

னா ,

. எ

ெசா

மா

கிற

அற

பல

கிறா

அட கி

உன

"ெசௗதி

ைமயானவேன,

இைணயாக

அவ க

ெகா

ப ரகாச

(

ரைன

ல தி

ைம தேன, ந

ேவ

! தன

ேபாலேவ உன

. ஓ பரத
ி தி

கி

கிறா

பவ

.

கைள
பா

அைனவைர

ேதா

.

,

கிறா

கர

ேபால

கிற

மிகிைய

யமைன

அைன

கள

வா

அரசா சிைய

ேபால இ

ஈடாக

பய

ஏகாதிபதிேய
.

.

தமான

ேகாப ைத

அறி

கா,

கிறா

ைவ தி

உன

ைம த

ச தி

றா

ெகா

கா வா

,

ஈடாக உன

சிற தி

அைனவ
வய

சா திர

அறிய ப

இ த

ல தி

கி

நிைற த வ

(ஜமத ன

ேபால

.

பல தி

! அஜமித

ைம த

றா

,

ந யாயாதிைய

ேபால

. இ திரன

கைள

அைட கல

ேதா

நட திய ேதவேலாக தி

ேவ
ஓ ப

கிறா

அைன

நேய

ச திைய மைற

ணைன

ந ேப

ைமயானவேன,

கி

.

ப ரகாச

ேபால

நா

ச ரைன

வ ர தி

ஏ றி
ேபா

. நேய வ

அரசா சி

கி

ஆகிேயார

மிட

ஆசீ வதி க ப

றா

.

களா

கிய

ைய

ேபா

டைர

சம

வ ைய நட திய
ேவ

ம தா

நாராயணைன

ல தி

உன

கா கி

,

ேபா

.

தா

மாவா

உன

ைம தேன,

ைம த

ேபாலேவ

அைனவ
தி

ேராகிதராகி ேவ

அஜமிதா,

,

ைவ தி

இ த

பரத

ைமயானவேன, ஓ ச தியவதிய

உலக தி

ைன

வ ரத

கிேற

,

உன

ேதவ க

உலக தி

தி

ேபால உன

,

ராவண

உன

ைககள
இ த

மைர

வசி

! மய

ைவ

ேபாலேவ
.

,

ேதா

ஆவா

ைம ெகா

யம

சபத

ைமயானவேன,

மிட

ெப

நதிேதவ
ர ைத

ைல. உன

எ ேபா

யைன

ஆகிேயார

உன

வ ைய

பாக ைத

கா

ெகா

. இ த மன த கள

க ப

(அ ன ), தன

ெதள வாக

அவ

கிறா

அள

பவ

ட கைள

கா

ேபால

ேதா

ெச

யாலான

ெனா

நபாகா,

ி தி

வக

வ கள

ெச

உய கைள

வ , ஓ பரத

ல தி

,

ெந

ேபால

வ கைள

ேவ

ைம தேன, ந

சசவ

இ த

மிட

ஆசீ வதி க ப

ேவ

மிட

ேபாலேவ

. ஓ பரத

தன .

ல தி

இ த ேவ

ர திேதவ

ி தி

ேவ

றமாக

ைம தேன,

ைல.

ப தாய ர

.

,

ேவ
ைகயா

வல

ஆசீ வதி க ப

ஆசீ வதி க ப

ஹ ேமத

பரத

) ஆய ர

உன

ச ரன

ெச

ி தி

ைமயானவேன,

சமானமானதா
அைனவ

(இ திர

ல தி

55

தி

ப ர யாவ

வ கைள

அைனவ

நட தினா

- ப

கால தி

ைற ததி

! ச ர

ைம தேன,

,

அவ பாக ைத எ

கைள

வ,

எதி
ேதா

அைழ க ப

சி

)

ேவ

ைமயானவேன,

தியான

ெதாட

ஆதிப வ

னா , "பழ

அவ றி

சி |

ெதாட கிற

ெசா

ஆனா

ப வ

பாைதைய

(ஆ

காவ

திக

.

திக

ேசாம

நா

http://mahabharatham.arasan.info

சி

திக

திக ப வ

(ஆ

தவ

அள

அத

ச ய
தா

க ேறா
சி

ேவகமாக

கவன

." எ

ேபா

ெசௗதி

ேவ

.

தா ,
தி

"ஜனேமஜய

, "உ

ேவ

கைன

எதி ." எ

றா

"அத

அறி

அைட த

ேஹா

வரவ

னனா

அ த
ெசா

கிறா

தி

ெசா

ேபால,

நா

றா

ேவ

கிற

.


" எ

,

கிேற

வைத

.

ெதள

ேபா
தவ

வ தி

நடன

மாத க

பா

கிேற

"ெசௗதி

,

என

தன

.

அ த

ெதள

.
கி

ல படாம

மஹாபாரத

ேஹா
ெந

வ தா
ைட

அவைன

னர க

,

வ தி

ேமலாைடய

கடைமைய

தா

,

அ த

.

ேம
." எ

ெதாட

.

கிேற

நி காதி

71

.

உட

,

இழ

வான தி

,

ச தமாக

இளவரச

அ த

அ த

என

பா

பா

ேவ
வர

இ த

தய

திக , "ஓ

வ இ ேதா

கள

ேவ

அ த

வதாக

தய

ி தி

வழ

, "ஓ சிற தவேர, த

.

ஆனா

எைத

." எ

"நா

னட

ைம த

ேக க ப டதா

தியாகிற

லகி

இ ேபா

"அ ப

திக ,

எைத

ேம
.

கள

இ ப


அ த

றா .

தி அவ ட

ேநர தி

ப ராமணேர,
திகரா


பவ

அவன

டா

றன .

, இ த உன

ேவ

தன

ெகா

தா

வ ைரவாக
பா . அவன

ச தமான

டா

தா ,

சிறி

வர

,

அவ

வத

"ஓ

ைய

ேதவேலாக

தன .
ஒள

.

ெதாட


நா

, இ ைய

." எ

யாதைத

வைத

உண ைவ

கிறா

இதய தி

பா

."

.

கிறா

ஜனேமஜயா,

மிக

,

இ த

ளலா

வரமள

களா

அ த

இளவரச

ைன

அவ


ெகா

ழ ைதைய

உம

றா

னா, உன

த க

,

ைகவ

ப ராமண க

இன

ெகா

கதற

ெசயலிழ

ெகா

அழ

.

வர ைத அ

உம

பா . இதனா

,

கிேற

ம திர

"த ைதேய,

வர ைத

இ திர

,

ரமான

டா

தைலவா,

.

பா

ைப

." எ

அ ப

உண வ ழ

, "ஓ ஏகாதிபதிேய, த

உன

ேப

அ ன

ேதவ க
தா

ேமக

றா .

தினா


ேக கிற

தவ

.

,


உன

பய தா

அதனா

கிேற

. இ திர

, "ஓ ம

ேக

வ ைய

ேவகமாக

இளவரச

ேக வ

ைய

ேவ

ைகவ

பா

ெந

வான தி

அ த

ப னா

ெகா
தியள

,

கைன

பவேர,

லி
,

"அளவ ற

ெகா

தா , "இைத ேக ட ம

கைள

,

,

ெசா

றன .

றி
ேஹா

ேபா

அ ேபா

இ திரன

னா ,

உ ச

ஞான

ெசா

ம திர

இ திரன

என

கள

"எ

ைய

ரத தி

கைன

த ப ட

ெபயைர

ேக ட

ேபா

அ த ஏகாதிபதி

கறி த

"

மி

தி

இ த

.

ஊ ற ப

, அ த

கைள

, ேஹா

பட

"ஜனேமஜய

,

இ த

கிறெத

மி

அவசர ப

சிற

த ேலாஹிதா

சிற

கவைல ெகா

ெந

ெச

.

ெச

ர தர

றா

,

ப ட தி

பாதி க ப

தன .

ப ராமண கள

றா .

கள

ேச

மைறவாக

கிறா

.

றன .

இ திர

ெசௗதி ெதாட
ெச

"த

அவ

ேக க ப

கமா டா

,

றா

அ ப
அதனா

தன

." எ

"இ ப

அவன

பய

ேவ

கிறா .

கைள

.

" ராண

லிய

ஏகாதிபதிேய,

அள

." எ

தா ,

ப ட தி

."

பய தா

த சாதிைய

ம திர

ப ராமண

ெசா

லிய

னா
கைன

ைவ

"சா திர

சமய தி

ராண

சிற தைத

வர

,

ெசா

கி

பா

தலி

ைல." எ

பல தி

அைழ க ப ட
ைற

,

தா ,

அழி

இ திரேனாேட

அவசர ப

உம

ெதாட

.

இ த

அ த
ேக

ைடய

வ .

ஆனா

ெந

ெசௗதி

ெதாட

கா சியள

.

ப ட தி

அவைன

கைன

, இ திரன

வ ழ ெச

ர தர

வனாக
யவ

பாக

ஏகாதிபதிேய,

சி

ெச

வர ைத

இ த

"ம

வ ைரவாக

,

அறி த ப ராமண கள ட

ஜனேமஜயனா

,

ெசௗதி

.

என

மதி க பட ேவ
அ ப ேய

இ த ேவ

மதிைய

ப ராமண

ெகா

அதி

நா

ெகா

ம திர

பா

தா

ெந

ைல.

நிைன கிேற

ைகக

"ஒ

இதனா

வன

,

றன .

ெதாட

வன ட

சி

தா

இவ

, "ஒ

னனா

ேகா

ேகாப

ஊ றினா .

எ ேபா

வன

ேநா க தி

.

ய க

நிைறேவ ற பட

சி

தவ .

அத கான

, ம

ேபால இ

ேப கிறா . இவ

றா

மி

56

தி

"ஆ த

." எ

- ப

)

வைன

தி தி
கலா

ப ராமண கேள,

சி

ேபால

வ ேவகி.
வரமள

ஆதிப வ

ெதாட கிற

, "இவ

"ஜனேமஜய
தி

தி |

றா

க ,

ெவ

ேக கவ

க , ெவ

ப னா

ள,

ேவ

ள,

நா

என

.

,

மிக

ைல. ஓ ஏகாதிபதிேய,

http://mahabharatham.arasan.info

உன
தா

இ த

ேவ

வழி

இ ேதா

உறவ ன க

அைடய

." எ

நி க

.

இதனா

என

ப ரேமாதா,

தைல

பற

றா .

ெதாட

ெதாட

சியாக

தா ,

திகரா

ஏதாவ

றா

வ தவேர,

அவ

ச ய
தன

,

ேக

. ந

வாஹுகா,

எ த
லா

னன ட

,

ெகா

ள ப

அத

தி

ெகா
ேக

மதகா,

றன .

கா,

இ த

ஆதிப வ தி

நிைறவைடகிற

.

கள

த பா

ப தாறாவ
திக

திக ப வ

"ெசௗனக ,
ேவ

பா

"பல


ெந

னா

கிேற

பா

ெவ

ைளயாக

ெப

த உட

உதவ ய

ெப

ேகா

கண கி
தன.

ண இயலா

. இ

தய

வைர

ரமான

,

வ ஷ ேதா

,

சிரம தி

கள

ளாகி,

ெந
வ த

ெபயைர

ேபா

வஷ

பல
ெந

தாய

ல தி

உட

ணா,

காலா,

பல

,
ேயாஜைன

கைள
ேபா

சாப தா

, சில ப

ெகா
அ த

ேவக
உயர

நள

ெப

,

டைவ

ெகா

ைப

தன.

நிைன த உ

ற வஷ

தய

ெந

ரமான

,

யம ,

ளைவ

,

ைவ ெகா
,

டைவ

ேவ

வய

இ த

ஐ ப ேதழாவ

திக

ப வ

தியான

ெதாட

.

சாலா, ெகௗனபா, கா ரா, காலேவகா, ப ராகலனா,

ஹிர

யவா

,

காரணா,

இைவ வா கி

ப ராமணேர,

வ தி

தய

ேக

.

மாறா,
ேராம
பற

ண லட

வேதஜ

தன.

டகா,

உ ேசாசிகா,
,

பா

-

.

ெகா

ரமான

அ த

டலகா,

சிலி,

டேசக ,

சி ேராம

இைவ

கன

சலகரா,

கரா
.

ெபய கைள

காரவா,

,

கா,
,

. பரவடா, பா ஜாதா,

ப தரா, ஹ னா, கி சா, வ ஹா

மஹாபாரத

,

டகா

த பா

இ ேபா

ப ரேவபனா,
த பா

கள

வ ேராகனா,

காலத

கா

பா

மஹாஹ
தய

கா,

பல

வ த

ரவனகா,

ெப

ல தி

கா

ப ற த தய

கா, சரபா, ேமதா,

72

,

தன.

நிைறவைடகிற

மகா,

சில

ெப

பல

அ த

மாக

ைம த க

ெகா

ேபா

ஆதிப வ தி

மானசா,

,

னா

பல!

கள

லா

தைலக

கைள

ைப

.

கள

அைவ

த அைவ ஆய ர கண கி

ேட

காக

பா

ெபய கைள

இ ப ேய

.

லிவ

, சில ஏ

நிைன த மா திர தி

தய

கள

ேயாஜைன,

,

பாதி க ப

பா

கா,

ணகா,

சாதைனக

தைலக

கியமான

ைம த க

மைல

ெபய கைள
, சிவ பாக

த வா கிய

அவ கள

தன .

"ெப

பராசரா,

தைலக

ஷபா,

ச வசார

.

ைம த கள

கடா,

ைபரவா,

கா,

பா

அமஹதா,

ர த

கள

ல இயலா

த ,

, வராஹகா, வ ராணகா,

ெசா
பா

உ ரபரகா,

அறிய ப ட

ண ற

ப தரகா,

,

வ யாயா,

. அ த

அத

சாப தா

"ேகா சா,

,

ேபால வ

கியமான
ேக

பா

தமானவேர,

ெகா

ப ராமணேர,

ெசா

ெபய கைள

, மரண ைத

றி,

தாய

கள

நலமாக

என

"ஓ

,

கள

க ணா,

ன,

சி ரேவதிகா,

ெகா
பா

கா,

வசாக

க தா

ெப

இ த

கள

. நிற தா

-

நி

கியமான

ஆதிப வ

டரகா,

தா, பதா
சி ரா,

ப சா

ெபய கைள

நிைனவ

ெசா

சி

றா .

அதிஅ

ைக எ

என

)

ஆய ர கண கி

ப ராமண கள

57

த பா

." எ

அ த

|

ைம தேர,

கிேற

"ெசௗதி,

தி

தய

ேக க வ

ெதாட

ெபய க

ெதாட கிற

"ஓ

வய

ப வ

தியான

மண


(ஆ

கா,


ேஷனா,

ேவகவ ,
இ ப ேய

.

ற ெப

வஷ

ேஷசகா

.

தய

ேபா

பற த

ப ரஹாசா,

டேவதா

ப ரதரா

கா ைற

மரகா,

பற

ல தி

ல தி

ேக

யா

ைமயான

ணா

இன ,

யா

க தா,

தகா,

. இன

தரா,

ப ராமண

." எ

,

தரா

.

ெகௗர

ேவண

கேவரா,

ஐராவத

ெபய கைள

டலேவண ,

ெபய கைள

பற

ேவதமறி த

"இ த

த பா

ேவக

வர ைத

கள

சி

இைவ
பா

தகா - இைவ ெகௗர

பர பைரய

ைல.

ெப

சிற தவேர,

, ஓ ப

ேவ

ய க

வர ைத

-

சிற தவேர,

பா

எராகா,

ேப சாள கள

ேக கவ

ெமா தமாக

ைம த

, "ப ராமண கள

. ஆனா

ைசயாக

ி தி

ேக க ப

வர ைத

ப !" எ

அ த

ைமயானவ ட

ேவ

"அ த

இ ப

ப ராமண கள
பற த

ெசௗதி

ெசௗஹதபனா

தய

http://mahabharatham.arasan.info

சி

பா

யாைர


திக ப வ

(ஆ

ள ேபா

,

கி

அ தர தி
நிேவ திய

ச யான

,

பய திலி

ெசௗனக ,

." எ

இ திரன

ைககள

பா

வ ழாம

,

திக , "அ

,

ச ய

அ த

பலனள

பா

ேவ

கா க பட
தா,

", "அ

கேய இ

றா

உன

.

ேபா

ஆ ரமி தி

நி க

.

திக

ி

அ த

டவ

வ த
ய கள

ெச

மான பண ய

சிற த,

தள

கள

ப ராமணனா

அவ

த சாதிைய


திெகா

திக ,

ம யாைதைய

திக

ெச

ப,


"ந
திைர

யராக

.

தி,
.

தி
தி
ேவ

ைம

திகா,

)

வய

மஹாபாரத

(அ
ேவ

வேமத
."

ள ப

க .

திகைர
ேபால

.

ேபாக

.' எ

யா

களா

அ த

ெதாட

அத

,

ெச
அ த
ேவ


என

யாக

)

றா

.

பற

73

வதி

தன

திக

ேபா

லிவ

ேட

பா

கள

ேம

.

கா த

அதனா

ெப

ெச

ைன

,

ெகா

பா

திக

ெசா

பா

கேள. எ த

றி

ெசா

கள
னா

லி

நா

சி

சா

பள

அவ க

தா ,

." எ

றன .

"ப ராமண கள
கியமான பா

திக

ெப

மகி
னவ

இதய ைத
சிற தவ ,
,

அ ப
கா

தன

மக

பய

கி
தினா .

கைள
லக

ெச

தா .

ெச

பா
,

தன

கைள

றா .

நட தேதா அ ப ேய

. இ த வரலா ைற

னா,

மனதி

கைள

ஏ படா

ேம

,

பகலிேலா
என

வரலா ைற எ ப

ெசா

. ஜனேமஜயன

பா

வ த
கைள

பாகேவ,

வஷ

ெசா

ப ராமண கள
வய

."

கண காக

அ த உய

ேநர
ேபர

னேபா

டா

அவ க

பா

ைமயானவேர, அ ப
ெசா

கள ட

பா

எ த ஆப

ெசௗதி

ன ேக டா

. 'நா

.

பற

கிறேதா,

,

. ஓ ைம

ேக இ

கன

ச யான

.

. இ

மர தி

வ ேவகிைய

ேவ

திகைர நிைன கிேற

கேள,

றி ேகாைள அைட த
வர

பா

,

பற

தியைட தா .

ஏ படா

நிைன கிேற

மகி

இய

ன தா

வ ய லி

ெப ற

ெப

ேவா

பற த ஆ

காதி

ெப

வ ைய

பய

திகைர

நிைன தா

ைதகைள நிைன

பலவைகய

அ த
ேவ

,

வா

அத

அ திமா

,

. ந எ
ெச

மனதா

ேவ

லா

வர தி

சிேயா

கள னா

பா

பா

உன

கேள ெச

ப தி ேக ப

.

அ த

மகி

ெப

மன த க

ேக டா

ேபாலேவ ஆக

நா

கைளெய

ம ற

எ த பய

னா,

றன .


கவன

றா . அத

நா

தி

வதாக

மாைலய ேலா, இ த என

ேவ

கைள

பா

நா

தி

வர

லா

ெப

நா

." எ

,

அசாதாரண

பல ெபா

அ த
தா

ெப
,

தா

தியைட தா

(ேலாஹிதா

சட

,

அதிகமாக

அவர

தி

அறி
வ தைடப

ெகா

திக ட

"ப ராமண க

அவ க

பா

னைதெய

உன காக

,

ஆைடக

கைள

தா

த ேலாஹிதா

, இ

,

அவ

ேவ

ேச

ெகா

க டட

.

தி

வ ைத

ெகா

கைள

ெகா

ச ய

தைதவ ட

கைள

ைடய ம

ஆபரண

ெப

வ திகைள
இ த பா

எதி பா

அவ ட

ழ தா

லாவ ைற

னா .

மகி

.

ந ேப

கண கி

ஆய ர கண கி

உண

ேபா

ேடா

ெச

.

ெசா

னட

டா

பா

ைமயாகின."

அவ க

வ த ம

ேவ

.

பண ய

பா

"அவ

ெசா

ஜர க

,

இ த

ள ப ட

?

சியாக
தாய

லின , "ஓ க றவேன, உன

இரவ ேலா

.

இட

ல தி

ைம தன

ள பட

வர
சி

தன. பா

நட க

ைதக

திக
மகி

,

ெப

ல தி

மகி

ஆசிெப

அவ

ெசா

கேய

ற தன . ஆ

திெகா

"ஓ

,

மா

தா ,

ெசயைல

மிைடய

தலா

ெதாட

கா பா றிவ

றா . அ ப

அவ கள ட

காைலய ேலா அ

னா . பாதி க ப ட

வா

பற

ெச

தி

சிற த

", "அ

வான தி

, இ த ஆ

உ சாக

ெச

ெச

காததாலா?"

கள

கைள

பா

ெசா

ெசா

கள

லி, அ த ஏகாதிபதிைய

தன

தன

ெசா

ஜனேமஜய

ைகவ ட ப ட

ய கள

சி

ெகா

.

திக

ச ய

மகி

ெசா

தி

ேக ட பா

கீ ேழ

அ த

மி

மித தா

அ த

ெப

ெசௗதி

லி

கேய இ

"ஆ

ைற ெசா

இதய

தி ப

பய

வ ேவகிகளான

இ திரனா

", எ

பற

.

அ னய

தேர,

,

திக , "ச " எ

தி

ெசா

ைறய

ெசௗதி, " யநிைனவ ழ த, அ த

கீ ேழ

ெபயைர

ம திர

றா .

,

வ ழாத

ப ராமண கள

வர ைத

றா .

"அ ப யா,

நிைன

ைடய

ேக

திக

வ ழாதைத

ஆ ச ய ப டா

ெந

. த

ெதாட

கிேற

ஊ ற ப

ெசா

எறிய ப ட

மித த

-

கா

சமய தி

ஆதிப வ

ெச

திக

நிக ைவ

?|

)

ஜனேமஜய

ெந

58

தி

ெதாட கிற

"இ ேபா

"ெசௗதி,

கா

வல

ெசா

வதா

.

http://mahabharatham.arasan.info

ெசௗதி ெதாட

தா , "ஓ ப ராமண கேள, ஓ ப

பர பைரய

ேனாரான
வட
ெசா

பர

ெசா

னா .

மாதி,

இ ப ேய

னவாேற

ைமயானவேர,

றி

நா

இ த

வ சா

ேக டவாேற,

வரலா ைற

ப ராமணேர,

,

கைதைய

ேக

தி

இ ப ேய

." எ

இ த

ஆதிப வ தி

வரலா

"ெசௗனக
கால தி

என

ெசா

ெசா

|

சவதரணா ப வ

(ஆதிவ

னா

ப ெத டாவ

னா ,

லிவ

நா

ேபசி

"ஓ

ைம தா,

.

.

ெசா

.

.

டா க

ைம தா,

அ த

அவ க
ெசா

ன டமி

ஆைகயா

ேக க

ைமயாக

ெசா

."

ெசா

னா ,

இைடேவைளகள
காண ப

"த

வ யாச

ப றி

தமான

பாரத ைத உைர தா ." எ
ெசௗனக , "மஹாபாரத
ன தமான
கிற

வரலா
. ேவ

,

உைர தா .

அைத

பா

ன வரா

தமான

மன த கள
ெசா
ேக
ெசௗதி,

"அ த

தலி

ெசா

ெசா

அைடகிேற

." எ

கவ


ெசா

ேபா

அைத

அட

ெதா

ைமயானவேன,

தாக

க ப ட

கிேற

அைத

மா

ெகா

.

ெப

.
ட,

அ த

அைத என
றா .


மஹாபாரத ைத

ெப

ேக

ேக

றி

.

மகி

கி

வ ந

அ த

, ப

வ யாச

74

திவா

(வ யாச ) கா
டவ
கைள
மி

தி

உறவ ன க

தன

மதிேயா

தைத

வண

டா

உ ய

காண

,

வாைய
ெகா

டா .

பா ட

.

அ த

கிய ேபா ,

.

திெகா

தா

ல,

ல ப ட

தன

.
,

ேபால, அ த
ெகா

ளவ

கினா

, ப

,

ஜனேமஜயன
ெகா

அ த
அரச

ெசா

வண

, ஆ கியா

பா

அ த

வ தைழ தா

னவ க
கள

, பல

டா .

,

வைத

கைள

வ க

ேதவைன

னாசன ைத

வர

சா திர

ம யாைதக

றா .

மஹாபாரத

அம

வய

ெகா

ெபா

அத

ஒ பான

ய கள

பதி

ன வைர ெத

வரலாறான

மாக

ப ரக

னவ

ேவ

ச ய

,

ய க

ேவகமாக

ேவ

பைத

பா

சீ ட க

ச ய

பர

அ த

னவ

ட ,

ச த

அ த

ைமயானவ

ேவா

அவ

கைள

தன

,


,

இ திர

அைன ைத

ைல." எ

மகி

தி

தி

,

ேவத

கறி த


அம

ன தமான

தா .

ஜனேமஜய

ல தி

ைம

தா .

ஆகிேயாைர

னவ ,

ன க

ேசவக க
ெப

றி த

மனதா

வ க த

வா

ெப ெற

ஜனேமஜய

. ஓ ப ராமணேர, நா


நா

கிேற

பரத

நா

மைன

கழா

அம

ேபால

,

களா

கைள

ெத


அைத

ட அ த

ெப

வதி

கைழ

பற த

த ைம தா, ந ெசா

என

வ யாசரா

ெகா

நா

ேநா

கட தைத

ெப

,

உயரா

வ தா . ம

ஜனேமஜயனா

வரலா

, ஓ

ைவபாயண

ற மனைத

,

கிைளகைள

,

கிைட

பர

தா .

ேபா றி

அ த

உடைல

அறி தவ கள

னவ

அவ

ைமைய

ஜனேமஜய

ேக க

அ த

டன .

வரலாறான

டவ கள

ேயாக கைலயா

கள

ெகா

அைழ க ப ட அ த

த ப

கி

ேபா

ெப

ேவத

,

ேவத

பர பைர ெதாடர

றா .

ேக க ப

கடைல

ேபசி

ப ப

கிைளககைள

கைள

தவ ,

தா .

தரா

வா

வ களா

அறி தா .

தி

கடைமகள

அ த ப ராமண க

பலவ ைற

ஆனா

கலி

தயாரானா .

கடைமகளா

ெசௗதி

அ த

ைனய

சிற

களா

ேவ

ப ராமண

ஞான

வய

கி

ன ைக

அத

ைமயானவ ,

அ த

தவ

ேவத

திகளாக

தி

க றா .

மிக ைத ெப

ய க
தமான

.

,

ேவ

றா .

தன

- ப

ப ட

ெச

கைள

,

அ த

வய

,

கைள

களா

நாக

அ த

தாேன

திகளா

சி

சி)

ேக

ேக

ப ற தவ .

தியான

ெதாட

ஆதிப வ

பராச

தா . ேவத

ைன

|

60

பா ட

லா வரலா

றா .

பர

றி

ேவத

வ யாச

ேவ
ச ய

பைத

ைம தா,

.

அ த

ேம

அைத
.

ைம த

பற த

வரலா ைற

தியைட ேத

நா

கிேற

மகேன,

உைர க ப ட

ெகா

59

தி

டவ கள

ப வ

"ஜனேமஜய

கிறா

ச திய

டா

ெசா

பா

.

வள

இைளேவைளகள
வ ணைனைய

- ப

த இ த ெப

வரலா ைற

ன ைலய

ஆதிப வ

தி

ைவபாயண

தியான

நிைறவைடகிற

னா ,

"ெசௗதிெசா

)

தி

ேக கிேற

ெதா

சவதரணா ப வ ெதாட

(ஆதிவ

அம

திக ப வ

ஆர

திக

ஆ வ

பதாவ

சவதரணா

.

மஹாபாரத

மாக

பாவ
உம

ஐ ப ெதா

ஆதிவ

நிைறவைடகிற

றா .

ெப

ேக டப ேய
ததா

தியைடய

எதி கைள

இ த

ஆதிப வ தி

நா

பவேர, அ த அற ைத வள

வரலா ைற

இ ப ேய

உம

தா

.

ைககைள
ெசா
அத

லி,

பற

http://mahabharatham.arasan.info

பா டன ட
அ த

சிற

ெச

தி அவன

தன

அ த
ேக

ய க

நல ைத
கினா .

அத

கர

ெதாட

"ஓ

ஏகாதிபதிேய

தன

பா

டவ க

ப றி

க ப ட

ப ராமண கள
ேக க

தன

வண

வண

ச ய

வ கைள

ேக டறி தா

அவ

ய களா

அவ கைள

தி

நல ைத
னவ

ச ய

பதி

அவர

மி க

பா ைவைய
ேக டா .

உ கா

,

.

அவ ,

பற

,

கினா

பவ

பரத

ப ராமணேர,

பா

ெசய

ணாேலேய

உைர

கிேற

ெசய

ெச

ைமய

ல தி


என

ேபா

ண ற
பா ட

சிற தவேர,

ேத

ேக க

நட த

?

அைத என

அ த

தன .

ன?

,

தைத

ெபாறாைம

ம ய

ெகா

அ த

ைம த

ப ராமண கள

கி

அம

இ த

தி

." எ

றா

எ ப

.

கால தி

பா

டவ க

இைடய
ெசா

." எ

றி

ைமைய

ெசா

இ ப ேய

நிைறவைடகிற

டவ

இ த

ெசா

க றவ கைள
திசாலிகள
னவ

என
ைத ய

ந,

ைப

,

ட ப

இ த

ப ப

ேபா

ர ,

ைன

ைல.

என

தா

ைற

மதி

,

லா

அக

கி
ெகா

ட க

எதி கைள
மக

,

களாகிய

களா

அவ கைள
ெகா

ன.

அழி பவ

டவ க

ெகா

கவன

,

பதி

அ த

தய

தி,

கா பா றினா .

மன த கள

ப ைத

பா

கமாக

, ெவள

பா

ச ர

டவ கைள

கா

(

தன

, தி

தரா
னா

பைடயாக

டவ க

கா பா ற ப

ேபா

இயலாைமைய உண

,

ஷா

ம றவ கைள

அறிய அர காலான வ

தி

பாச தா
ப தா

,

அழி க)

ஆேலாசக களான

. ம

பல

வ தியா

பர பைரைய

,

தரா

ஆ சி

,

திசாலி தனமாக வாரனாவத தி

75

அ த
கிட த

உடெல

சாசன

மதி

,

வ ல கி ைவ தா .

),

ம க

இதய தி

வஷ

காக

அைழ

பல

பமேசன

அவ

தவ கைள

மைற

யாதன

கி

டா . ஆனா

வலிெய

தி

ேலாக

(க ண
.

ெச
ைகய

.

பா

அவ கைள அழி பதி

க டைளய

பதா

மஹாபாரத

தவ

ட பம

பாவ

, தா

உய

ேதா

ெகா

கைள

காரண

அைழ க ப
தி வா

, க

,

வ தன .

வ ஷ ைத

ெப யத ைதய

எதி கால

ேக டவ ைற


,

வைககள

ேச

ெகா

அ த

வைககள

. இைத அறிய ேபா

பாரத

உணரவ

உயரா

ைல. அ ப

இ ப

கள

பல

வய

ெச

ைககைள

தயவ றிலி

, ம ற

வலன

தி

அ த

த கைவ கிறாேனா அ ப

கி,

,
நா

வ தா

எ ப

ைவ
வண

லக

நா

61

ேம
மன

பம

பற

அவைன

கா ய

என

பய ைத நா

தி

உடலி

அ தன கைள

ேற

ேக க

- ப

த க

ைமயான

வ யாச ட

ெதா

சி

ள ப

ேந ைமய ற

பமைன

ைகய

பா


அவ க

ஓநா

ைம த

அழியவ

தியான

ெதாட

சி)

ெதாட

வழிப

ஏகாதிபதிேய

இ த

ஆதிப வ

ைமயாக உைர கி

|

னா , "என

ம யாைத

சைபய


ப வ

திய

ப திலி

தைரைய

,

க ண

உண

அத

கைள

.

சவதரணா ப வ ெதாட

திக

ப தி

பதாவ

, ஆனா
.

திய

சவதரணா

வரலா

பாயண

ஏ ப ட பைகைமைய

ஆதிவ

வ ஷ ைத

ெகா

னா ."

இ த

ஆதிப வ தி

(ஆதிவ

,

கள ட தி

ஆகிேயா

கி வ சி வ

,

,

ைதய

பல தா

,

தய மக

தா
தா

வரலா ைற

இைடய

ரன

ெவள ேய

ன)

அ த

ெபா

மாக அழி த ெகௗரவ க

டவ க

"ைவச

வ தன .

உட

டன .

sovereignty)

ெகா

த ைதய

ெகௗரவ க

ேயாதன

ெகா

கைள,

டவ க

ெகா

தரா

கய

அ த

றினா .

இ த

,

மனபல தா

டவ கைள

,

றா .

ஏைனேயா

பா

பாயண ட

நட த ப ண

க டைள ப
ச க

பா

கி

நிைற த அ த ப ராமண , தன


ச ய

) த

க படாத ஆ சி உ ைமைய அைடய (acquirement of

பா

ேக ட

தன

ைவச

ேக டறி தவாேற

ைமயாக
பற

ேக

கிேற

ெசா த வ

ந ேப

(ச

undisputed

ெகௗரவ க

னட

"அத

ைதகைள

சீ ட

"பழ

வா

ைவபாயண ,

ேக கிற கேளா
வவ

டவ க

தி
"ஜனேமஜயன

. யா

கால தி

பா

,

ப ரபலமாக

உய க

ைமயாக, அ

நட தேதா அ ப ேய ெசா

(பா

கிய


வனவாச

சிற தவேன!

ச தியா

ெசய க ய

காரண

காரணமான

ஆ சிைய

அக றி

வைத

இற ைபய

ைவ த

ைம

வ திவச தா
ெப

.

நா

அவ கைள

கைள

கிற க

வரலா ைற

.

கைள

அ த

நிலவ ய

,

.

ெகௗரவ க

டவ கள

ைம

ெதாட

நிக

"அ த நாயக க
"ஓ

ெகௗரவ க

ைமய

நா ைட

அவ க

ைமயானவ ட

தா ட ைத

ப,

,

,

ேக

, த

உ ைமய

பா

டவ கைள
ப னா

http://mahabharatham.arasan.info

.

பா

டவ க

தா

ெவள ேயறின .

ெவள ேய

ேபா

ஆப திலி

ெவள ேய வ

,

நட க

தா

தி

தரா
,

உ தரைவ ஏ

அ த

சிற

ேக வா

கைள

தன . வ

பாைதைய

ெந
எதி

மானவைள)

எதி கைள
ஆ வ
த ப

ரா சசைன

ைம த க

ெவள

டவ க

ேக

தா

ரா சசன

லமாக
வ ரத
பா

அ த

பம

ேவத

ம சா களாக
அ த

ேபா

றவ க

,

னடக

வா

ச தி தா

.

லி

த பல ைத

ெகா

சால

ேத

ெத

அ த

ம கைள

தா

ச த

த மான

அத

பா

வா
பவ க

ேக ெச


தி

டவப ர

கிேறா .

ெபாறாைமகைள
நகர

மற
,

,

,
(ப

பல

மஹாபாரத

ஆைகயா


தி

கிெயறி
அகலமான

அ ன

"ஓ


க,


றா

ெகா

தா

அ ர த ச

லா

.

கா பா றினா

,

மய

சாைலக

,

வ ைல

76

ேக இ

ேகசவன

,

ஒ ப ற

மிக

ட வ
ைலேயா

,

உய

அ ப

எ ேபா

அ ஜூன

வ றாத

த க கைள

தா

ெகா

டைன

ரத ைத

ப தி

வைகயான

ைல.
தமான

ச த

எ த

ெத யவ

,

மயைன

)

எதி கைள

ைம த

ெகா

அைன

ேவ

டவ வன தி

ேபா க அ

ப ைத

.

பற

ைம த

ேச

க னமாக

இ த

. அத

திய

அ ஜூன

க னமி

ப தி

ச சி

ேபா

ண ைய

ெகா

லிைககைள
.

கா

தன

)

ைடய

பா

தா

,

(அ ஜூன

கி

சியாக இ

அ த ப ரைதய

லான

ணன ட

அவ

ெகா

அவ

பவ தி

கி

இ திர

ெச யாைமைய

கானக தி

அ ன ைய கா

கைள

கைள

ப திைரைய

.

.

அ த

ட ச

வ பவ

சிற தவேன,

தினா

,

பதிெனா

ைக

வா ேதவ

தி ப

அற

றி ப

ெப

எ ப

,

,

உதவ

ப டமாக

,

,

ைய

அ ஜூன

மாத

டா

ேபால மகி

பண

ஏ படாதி

அழி ப

த ைத

ேபால

அ த

ம )

ப னா

ட, இன ைமயான ேப

ெகா

ச தி

கானக தி

அ த

ெகா

சில
உய ரான,

இைளய த

அ ஜூன

ஆதார

ரனா

ேக

(அ ன ய

தினா ர

தரா

பற

,

ெந

அ ப

அத

பதிெனா

.

அைன
,

வாரைகய

றா

தன .

. இ த கால தி

அ ஜூன

சால தி

தன .

தி

ேபத

கா

பற

அறி தன .

அறிய ப ட

தா

ஓ ஏகாதிபதிகள

ைண

அைட தன .

மா,

ெகா

ேபால,

நாைண இ

லிேபா

உய

மன த கள

.

ஆதி க
.

தி

அ த

தியான

றா

வ ர ைத

லி

,

ெவ

யைன

ட அ ஜூனைன கானக தி

மக

கணவைன
பைத

ைம தனா

,

வான மைனவ யாக) அைட

பானவ கேள,

த பக

தன

கி

ைகைய

.

ேலாரா

பன . அ

ைம த

தன

றா

, ந

அவ கள

ைகயா

மைனவ யாக

கா பா றி

கிைடய

காக,

ெப

நாயக கைள

ச திைய
ெகா

றா

ய களாக இ

ெப

வ ேதவன

அவைன ேவளமாக

,

தாமைர
ட,

,

டவ க

ெகா

ெச

ெப

பம

பற

வா

ரா சசனான

மி


தி

அறிய ப ட
ெவா


ெத ைக
,

ைமைய

கிழ ைக ெவ

நட தப ற

கி

அைமதியாக

எதி


வ ைத

பா

சகேதவ

டவ க

அ த

தி, உ

ெச

,

ெகா

பல தா

கமாக

தவ

லா

கைள

ேக

அைட த

றா

டவ க

வ தன .

ப றின . பம

அ ஜூன

பசிெகா

றவனான

அவ க

எதி கைள

பல

ேபா

ேபாகிறா

ேக ட

ேக

ேகதா

இட

தவ

,

ெகாைடயாக

அ தண

,

பா

இளவரசி)

அவ க

அ த

ெகா

திெரௗபதிைய (ெபா


பம

இளவரச க

(பா

தி

ெவ

ைத

பல

ேம ைக

அறி த

றன .

வட ைக ெவ

ெச

மைற

யாவ ைற

ெச

தன .

வா

பய திலி

ேவட

பவ க

நாயகனான அ ஜூன

காரண

, அவ
.

,
,

ெகாைடயாக

றன .

பா

தைமகைள

அத

ெகா

ற நகர தி

நக

ெகா

மன த கள

அைத

(அவ

தி மன த கைள உ

பகைன

கால

கைள

பல ெபா

ெச

றாம

இ த

ெசய

மன த கள

அ த

சிறி

ெப

த ப

கைள

, ஏகச கர

பர

கர

தியாக

பா
கி

ெகா

உலக

ரன

பா

ஆபரண

ெச

க கைள

பா

இைவெய

பய

ப ற தா

தன .

எ த

ப ைய

வா

கள

ைக) மைனவ யாக அைட

கைள


கேடா கஜ

டவ க

,

கா

அழி பவனான

தரா

அதிகார ைத

ெகா

தி

தன . பல நா

பல

அ த

பய

டன .

பய

கைள

பா

ப , ஒ

றன .

,

ப க

ெச
அத

ைம த க

கல க

தாைய அைழ

தன . கானக தி

ெகா

வா

றன .

இதய ைத அற தி

ேயாதனன

, த

ேரா சைனைய

அழி பவ க

அ த

அர காலான

,

டவப ர

அ த

அ த

ைவ

(அவ கள
ஒ ற

,

வ தன .

வழிகா

அைம

டவப ர

பலவைகயான

ப ரைதய

தவ க

கா

."

அைட

ேரா சைனய ட
பா

கா

கா

வா

வ தன . அ த இட தில

வா

வ ைல

ெகா

அர காலான

ெகா

சில

தா .

வா

எதி கைள அழி பதி
வ ழி

வாரனாவத ைத

ரன

நகர தி

ேபா

எ ப

ெத வ

ைம த க

நகர ைதவ

ேயாசைனகைள அவ க
திய

தினா ர ைத

அவ க

ெந
றி

அ ஜூன
ப லி

ெகா

நைககைள

ெத

வ க

http://mahabharatham.arasan.info

அர

மைனைய
ேயாதன

ஏமா றி,

பா

கானக தி
ைக
தா

பண

அ த

தய

ேபா

அ த தி

டா

பா ைவயா

.

தா ட தி

மா

தைலமைற

தா

.

தரா

தி

.

கவ
மக

சா

பா

காவ

டவ க

ெசா

கைள

ெபற

ைல.

க ப ட

ல ைதேய
ெகா

,

ஏகாதிபதிேய,

கடைமகைள

ப தி

ேபா

ேபா

ெமா த

அைத

காரணமாக

டவ க

,


அவ களா

அத

. பா

அழி

,

ேகா ன .

யவ

த மான

ட தி

தி

தி ய

பா

ேயாதனைன

ேபரழிவ

ளான

கி

ெச

ெப றன .

தா

ெசய

ெச

யாத

ஆ படாத, எ த

பா

டவ கள

ெவ றிெப ற

ஏகாதிபதிகள

இ த

ைமய


கள

வரலா

ைமய

தய
.

ைமயானவேன,

அரைச இழ தன . பா

ெவ றிைய அைட தன ." எ

தன

சம

|

"ஜனேமஜய

ஆதிப வ

ெசா

சிற தவேர,

னா

ேபாதி

இ ப

.

திெகா

ளவ

சா

,

பழி
மன த கள

தைல

,

காரண ைத

றவ க

அைமதியாக

சிற தவேர,
ெகா

கிைழ க ப
டானா?
ைண, அ த

ட,

ெகா
,

அ த

ெப

பல

ஆய ர

வா

,

ேகாப ைத
மக

,

அ த

பாவ க

அவைள

தா

ைவ

.

ைமயான

.

ெபா

,

ப தமான

இதி

அட

வரலா

ராண .

பல

கி

,

ளன.

இதய ைத

ஆ வ

ெகா

ெச

)

இைத
வள

, ரா

வட

லா பாவ

ெகா


இ த இைத

அக


.

ரமானவனாக

இ த

அக

,

வரலாைற

ப ட

யைன

. இ த வரலா

அைழ க ப

றன .

பாவ

,

ேபா

அைடகி

ேக பதா

தா

ைமயான

உைர
ெகா

தா

இ த

வ ைத

ப திேலேய

ெவ றியைடவதி
அைனவ

ைவபாயண

மன த க

ெப

ெஜய

77

தாராளமான,

கைல

ேபால எ

ப தின

அவ க

ேவத

சிற த

(Salvation)

கி

ைக

ேக பதா

அட கி

கிறா கேளா,

.

பாவ யாக

றாய ர
. எவ க

ேதவ க

.

.

ச தியவதி

,

)

வ டைடதலி

மன த

ைப
கிேற

பாரத

பாரத

காம

(க

,

ன தமான

அவ க

யாைனகள
பம

பதன

மஹாபாரத

கள

களா

ெசா

கா

ன தமான

இ த

இ த

அைட

உபேயாக

ந ப

அ த

ஏ றன ?

அ த
தன

ெகா

வழிபட ப

ேவத ைத,

, அ பாவ களான,

னவ

உலக
ெதா

லா

க றவ க

மன த க

. ஏ

இ த

.

. நா
மேனா

ேக கிறா கேளா,

ப .

(அ

ைவ

,

அ ப

திற

லிேபா

றா

டாதவ கைள

அைத

வா

ெகா

ப டெத

ெப

நா

உலைக

தா

கைள ) ெகா

இைத

மன

வரலா

ெப

ேக பனவ றிெல

வரலாைற

எ ப

சமமான

ப ராமண கள
கைள

ெப

ெகா

,

வத
பழி

பல ைத

தவ

இைணயான

ஆவ

ேக பதி

அத
ேபா

டா

இைத

சமமாக

ைமயாக

ைல. அ

தவ க

ெப

லா

பைட க ப ட
( ேலாக

.

அைத

யா ெப

மேனாச தி

பா கைள
எவ க

டவேர, அ த

அ த

கமாக

ெகா

கி

ைமயாக

நா

ெசா

அற

ெகா

ைப

ேக பதி
.

ெகா

லிவ

அ த

லா

றா

. கி

இ த

ஆர

மி

நா

ன வ களா

ேள

ெசா

.

ெகா
மண

,

ெகா

. அளவ ட

ள,

சாதி த
." எ

ஏகாதிபதிேய,

ெவ

என

ல ப ட

சிற

வழிபட ப

மகனா

கைள

அைழ க ப ட

வமாக

வவ

அைத

கர


கமாக

ெச

ட,

ென

சாரதிக

கி

ப ட

மிக ைத

ளவாேற

"ஓ

ெசா

ெசா

பாயண ,

.

ெகா

அ ப

ெப

என

அளவ

ப ராமண கள
ெசய

?

அ த

வ யாச

பர

மிக ைத

ெசா

ெகா

"ஓ

டவேர,

அைத
.

ைமயாக

,

தமான

ெசா

62

தி

ெப

ச திெகா

பத

சி)

,

மஹாபாரத

வரலா ைற

தி

- ப

கள

வள

ஓ ஆ

சவதரணா ப வ ெதாட

(ஆதிவ

ேவத

ெசய

ெகா

அைத உைர கிேற

பாரத

தன

அ த ெப

சாரதியாக

ஆளானா

ெப ய

த ம

,

உலக தி

ைவச

மிக

, ஏ

ணைன

ைவபாயணரா

றா .

?

ைமயான,
தி

ேக பத கான ேநர ைத ஒ

டவ க

கைனகளா

லாவ ைற

அத

காரணமாக தா


றா க

ேவ

நட தனேவா

தய

தய

மா த கைள

டவ

)

,

தன

வமாக

ெசா

காய ப
ெச

மான
ெச

),

சகேதவ

அ ைமயாக

ம ற

ஆளானா ?

அரைச

ெதாட

ச யாக

ப ய,

அ த

கள ட

தவ கள

,

அ ஜூன

(ந


டவ
ேகாப

ப ரைதய

தா ட தி

ரைன

ேதவைதய
பதினா

தி

பாவ களான

அற

ைலயா?

(

ச தி ெகா

ைம த கைள தன

பழ கமான

வனவாச

ரன

மக

அ த

ஆக

அவ க

அவ கைள எ

அைத
ெகா

பன ெர

.

வாழ

பதி
அள


னய

டவ கைள

,

தா

க டட ைத

ஆ வ

ரைன

வா

ெகா

அ த

அைடவதி
தி

,

ேக க ேவ

ெகா

கிற
ேடா

.

http://mahabharatham.arasan.info

.

ப ராமண க

இைத

உலக ைத
தன

தன

லா

வரலா

ைக

தன

இய

வா

வரலா

. இள

இைத

ேக க ேவ

அல

ெபா

, வ

அறி

பாேலேய,

ெசா

ல ப

ெப

.

இ த

வா க
, அ

ேக பவ க
றதி

ெச

ப ற ைப

ேக பவ க

,

எ த

உலக ைத

ெகா

ளாதி

ைறபா
ப றிய

பா க

திக

,

ெப

உய

கிைளகைள
உய

அறி த

மா கள

உலகி

ைமயான

ன தமான
அற த
ெகா

திகைள

ைள

தாமாகி,

ெப

மைழ ப

வ நா

பாரத ைத

ெகா

.

ளலா

ெப

கி

கள

றன .

கள லி

த யாைர

லி

ெதா

ன தமான
ேகசவ

.

,

இைணயான

மகாேதவ

பற

பல

,

ப ராமண க
சா

க ப

ேமா ச ைத
இ த

அைடயலா

.

றன.

தவ களா

பாரதெம

கிறா

ர தின
ெப

.

கள

தமான

கா

,
,

அரச

னக

பாவ

கள ற

ெப

ன தமான

மஹாபாரத

,

ைம, ஆகியன

அைன

திகள
,

ெசா

அற

ேவ
ெதா

ச திர

பா

அற

,

அற

கைள

ப சாக

ி

ல ேபா

கைள

கவனமாக

ேக

,

இ த

ெவ றிைய

.

தியான

பாவ

வள

,

கிற

ன தமான

,

பானானா

ெகா

.

கடலாக

.

கைள

கவ

ப ரதிைய

,

.

கடைல

தி

ைம தா,

திைர
வா

ேபா ற ப

பாரத தி

ெகா

ேக க
ய யாக
(

ேக பத

ெப

ெப

பாரத

க ைசயாக அண

அவ

,

ேக பவ

திேகய
க ப

.

பலைன

ெச

பலைன

இன ைமயான

ராஜ

ேவத தி கிைணயான

ஏகாதிபதிேய,

, பா வதி,

கா
வள

,

யாக

வாக

மா

இதய
ெச

அவ களா

வயலாக

இ த வரலா

ேமத

ேக க

கிைட

மைல ேம

ேபா

ைம,

ெச

மன த களா

ெச

ன தமான

(ந

அற

,

அ வ

அவ களா

சா

றன .

,

அவ

ேக பத

அைட

வ)

னத
,

யா

அேத

வரலாைற

ஆளாகி

ேவ

.

.

எ ெசய

ேபாேதா, அ த மன த

ேக க பட

க றவ களா

ேபாேதா,

ய ப

கி

வரலா

ெச

மகாேதவ

கள

அற

ேக பவ க

அைடவேனா,

ன தமான

தா .

ைமயாக

ேக க ப

, தன

மா களா

கா

லா

மிக

ெதா

களா

உடேன

ப ராமண

ெதாட பா

தா

கி

னக
ேதவ

. இைத

ைன

இ த

இைத

அைடவ .

, த

அவ

ேக க த க

பல

ைற

கி

திேய றி

யாெரா

கள

மன த

ேவதமறி தவ களாக

ேதவ க

பற

, ேதவ கள

பா வதி

வப

,

ம றவ க

ெசய

எ த

ேவ

.

ைப

உைர தி

ேக

ய ப

ேபா கவ
இ த

கிற

தன

உைர கிறாேரா,

,

இ த

,
)

) ப ராமண க

ெப

ேபா

ெதா

,

வரலா

(அநி யமானவ க
ேபா
இ த

ேக பத காக

ஆ வ

இ த

ெபய

உைர க ப

ைப

தைம)

ன தமான

பவ க

ப ைத
மாத

ெச

தன

அழிவ ற

ம யாைத

பாவ

.

வதி

கைதைய வ ப

ெதாட

அைன

,

ெப ய

உலக தி
பாரத ைத

ேக

அற ைத

பர பைரய

மா

ெசா

,

தா .

வரலாைற

,

ெச

ெகா

கி

ெகா

இ த

திகைள

ேம

வ கமான

பாரத

மஹாபாரத

மஹாபாரத ைத

வப

களான

ல தி

தா . தின

ைவபாயண

பல

சி த

ைப

வள

ேடா ,

ப ராமண க

ெதா

ெத

ெப ற,

தி ய க

கைழ உ ப தி ெச

,

ஞான தி

உய ைவ
ெச

இ த
,

,

ம ற

ைம

ைவபாயண

உலகறிய

டவ க

,

ெகா

,

ய ப

ேக பதா

பாவ

பாரத

தியாக

தி

ஆைகயா
(ேநா

பா

இ த

கடைமகைள
பய

களா

இ த

னவ

கள

த ப

.

சாதைனகளா

பற

.

பதா

ம றவ க
தன

.

ைவபாயண

ண தா

,

ெச

அறி தவ கள

கைள

வரலாேற

கிற

க ப

தமாக

பாவ
.

இைத
,

உய

நிைலயாதவ கள

கைதகள

லாம

.

இதி

ஆசீ வதி ப .

, மஹாபாரத ைத

ேபா

,

மன தனா

அைன

,

ேக டா

, இதனா
நம

எ த

றைழ க ப

,

ெச

கள னா

ேபா

ப றிய

மன

ேபா

அவ கைள

இல கண ைத

பாவ

அக

மகி

இளவரச கள

உடலா

ய ப

,

அழி

கைள

ப .

)

ளாம

.

அறியாம

பாவ

சிற பானைத

ேக பதா

பாரத இளவரச க

பைத

ேநா

,

அக

ப ராமண க

அழிவ றதா

ேனா க

மனதா

கால தி

, மக

ெப றி

மனதா

,

ரத

அறி

த ேபா

இய

(

வ யாசரா

இைத

ைற

.

,

அற

) எ

(திதி)

ேபா

கவைல ெகா

ஐ கியமைடவா க

அ ையேய

அ த

வ ர

வரலா

, ேமா ச

.

அ யைணைய

ெகா

ேவைலயா கைள
ைதயா

மைனவ

பாவ

ப றி அவ க

மன ட

ரதா

இ த

ன தமான அறிவ ய

. இைத

ேக

பர

உைர க ப

அைன

ேமா ச ைத

நிைற த

வ தா
அவ க

,

இ த

அைமதியா

கிற

அைன

, த


.

. அ

ேவ

அவ கள

வா

. அதனா

மன

உைர க ப
ெசா

ெப

உய வான

உைர க ப

தா

வ கைள
(த ம

அளவ லா

வா

அட

ஏகாதிபதிக

,

ெகா

எதி கைள

வலிைமயான ெசய

கன ைய உ

மி

ேக பதா

மிையேய
ததாக

ெபா

நா

ளா

ெகா

வப

கவ

.

.

நா கள

78

.

ைமயாக

http://mahabharatham.arasan.info

.

னவ

கி

வரலாறான

,

ெபா

,

ஆனா

,

இ த

காண

ைத

,

அைன
யா

ேபா

தமான

தா .

றவேன,

ேக

ேபச ப

அட

காத

த ைதய ட
வதி

|

,

வத

எைத

ெகா

றாக

ேபண ப

,

நா

- ப

ைவச

பாயண

ெபய

அற

ெசா

னா ,

ேவ ைட

சி)
"உப சர

தா

ைன

அ ைமயாக இ

அ த ெபௗரவ

ல ம

அைழ க ப டா

.

வழிகா

தலி

திைள

தா

பண

.

ேசதி

டா
,

லாவ றி

கி

, க

தவ ரமாக தவ

பதவ ைய

,

பற

அவ

ேவ

ேதவ க

தவ

இ திரன

அ த ஏகாதிபதிைய அ
ேதவ க
ேபசி

,

ெச

.

கா

தைலைமய

றி,

ெம

, "ஓ

மிய

இழி த ேபாகாம

னா

ப ரப

கா

,

கவனமாக
அற

."

னா,

சா

நி தியமா

ைமயாக

வா

, பல

கா

பா

ேதவேலாக ைத
ேலாக ைத

சா
, அ

மன த கள

ேசாள
பா

ெகா

திகள

இ த
அற

ம க
ேகலி

ெகா
,

இ த

ப ட

நிைற

சா

,

ேந ைமயாக

ெபா

மஹாபாரத

ெச

,

கள

நா

ேபால

,
ெகா

றி

றன.

கி

ேப வதி

லா
கிற

கிராம

அைத
றன .

ைல.

.

அவ க
மக

த ைய
டன .

,

,

அைத

வாசைன

ம ற பல

ன .

இ ப

ேய

மல மாைலகளா

,

கிறா

.

அ ப

இ திர

ன தி

,

வ த

ேபால இ ப

னன
இ திர

வா வ ட

மகி

காக

மகி

டா

நில

கைள

இ திரனா

,

தன

அைடவ . அவ கள

சிகரமாக

."

ம மகவ தி

இ த வா

ைதகளா

வா . இ த இ திரவ ழாைவ
மன த க

அைனவ

,

ர தின
லா
ெப

க கைள

டாக
ெப

ப சாக

மதி க ப
ெத

கைள

,

.

மகி

மதி க ப டா

ெப


.

,
,
,

சியாக
வா

பதி

79

,

சிகரமாக

, ம ற மன த க

ெவ றிைய

, அர

,

வா வ

மாைலகளா

ன க

,

,

கி

.

இ திரவ ழாைவ

ைமயான ம

ெகா

வா

,

.

த ைய

ன க

வத காக, அ

னைன

தா

உலக தாரா

அ த

வழிபட ப

தா

.

வ ைலமதி ப


சா

றா

மகி

களா

, வ ைலமதி ப

ேதவ

அ த உய

சிகரமான

வள

,

அ நாைள

ைவ

ஏ கிறா

காக

நகர

ெகா

மித

கைழ

.

வழ கமாக

அல

மிய

வாசலி

ைன வழிப

ெப

நில ைத

மகி


கி

அைன

வளமான

இட

அைத

"ேசதிய

. ஓ

ஏகாதிபதிேய, உன

இ த

. ர தின

மி

ஏகாதிபதிகள

னா,

அைத

. அ ேநர தி

ெதாட

னைன வா
,

ெகா

ண யா

களா

,

) ம

,

லா

, மல

வழிபா ைட


பா

ெகா

, ந என

ெகா

நா

,

.

,

தா

மிய

, வளமான தா
நகர

னதா

ேதவேலாக ைத

வசி. ஓ ேசதிய

ைக

க க

தவனாக

களா

அண கல

திகைள ந

கமயமான

வாசவ

.

ளலா


பற

வத

களா

தா

தி

(இ திர

ஏ ப

த ைய

அண கல

பற

கா பா

நிைற த

மான

.

,

நிைல


ன தமான ப

ைவ பைத

திரவ ய

இ த

அத

ஏகாதிபதிேய,

.

மாைல,

ெகா

றி ைவ தா

டா

.

அறிய ப

வத காக

ெகா

.

அற ைத

நிைற த
,

,

மிய

ன தமான

கா க ப ட


,

நிைற த

த பெவ ப

றன .

யவனாக
னா,

ைடய

அற

தவனாக இ

பனாக

வசி ப டமாக

சா

ெச

அ த

அற

அ த

கா

"ஓ

மிய

ெபா

கா க ப ட

ச ைதேய

இ திர

தைலவேன,

இ த

றவ

அைமதிைய
டா

அண

ேம
கிேற

த ைய ேந ைமயானவ கைள

உதாரண ைத

ெவ றி

ெப றன .
"ேதவ க

ெகா

வாடாத

.

ேம

ரத ைத

.

உன

கிேற

ந ம

ெவ றிைய

கவ யாக அண

ெகா

ைமயாக

ைகவ டைவ

ள ப ட

மாைல

தைரய

ேதா
தவ ைத

,

ட,

பா

அைத

கிலாலான ஒ

ேம பயண

காயமைடயமா டா

திராைவ

கைள

அ தர தி

சிற த

ைற நா

கா ய

கள

களா

உன

கி

தா

தைலைம

கிறா

இ திரன

கைள
வா

கள

ெகா

ஒ ப றவா

கின .

அவ

அவைன

கள

றன .

இ த உலக தி

பவனாக
மாைல ஒ

ேபா

அட கி

, ஆ

ேதவ கள

தாமைரகைள

சிய

நா ைட

கால தி

.

இ திரன
மக

அ த

தவ

ரத

பய

ற ெபயரா

அவ

. சில கால

இ த

ைமயான

அர மான

றன.

கி

பாயாக.

அைவ

அவரவ

உன

அநி தியமானவ கள

. அ த ஏகாதிபதி

, வா

நா

கி

,
ெச

ேதவ க

ைற

மா

ைல.

ேத ற ப

அறி தி

ம திய

ரதெமா

வதி

நட

கா றி

ெமலி த

க ட ப

வைக கார க

கள

ைமய ேலேய

ச யாக

அைன

63

தி

எ ேபா

ளன .

கடைமகைள

ஆதிப வ

ெசா ைத

ேபாக,

ேசதிய

றா .

சவதரணா ப வ ெதாட

(ஆதிவ


லக

உப சர

ைல.

ெப ேறா

,

ெகா

பரத
அற

மப தமான

." எ

ெதா

வரலாறி

இ த

மஹாபாரத ைத

ஏகாதிபதிகள
ேபச ப

ைவபாயண

ெதாட

http://mahabharatham.arasan.info

இ திரைன

மதி க,

இ திரவ ழாைவ
வா

ெப

வ ர

ெவா

ெவா

டா

பல

ெகா

அ த ஒ

ேசதிய

ெகா

னா

ச தி

மகைன

தி

வா ,

ெச

.
,

அளவ ட

வ க

தன

யா
க தி

அம

தினா

, க த வ ம

அழகாக

பக

(மர

தா க .

அரசா

ப ரதிநிதியாக

ற கானக

ேபால

,

)
,

ந ேகள ,

வா

,

நியமி க ப

ஹ ரதா மகத

மஹாரத

ப ரா ய ரஹா
ெகா

மக

அைழ க ப டா

மண வாகனா

அைழ க ப ட ெகௗச
வ ர

அதிபதியாக

பா

.

, மாெவலா

நாத தா

, ெப

னன

ம ற

கள

ஆைச

களாவ .

ஏகாதிபதிேய,

ெப

இவ கேள

ச தி ெகா

மக

ெபய

த தன

வா கி
பர

ெத

ெச
அவைன

தைலநகர தி

,

உய

ேகாஹள

மைலயா

தவறான

ய சிைய

ள யதா

.

ைன வ

த வா

மகைன தன

,

நியமி தா

.

வா வா
வா வ

மைனவ
,

தன

தா

ஏகாதிபதிகள
னவ

மாைன

,

டா

(ல

மியாக)

ெகாைடயாக
ெகா

ேட

ேபானா

.

வச த

மஹாபாரத

அவன

மிக

பைத

(ெபா


ைமகள

இ த

காக

.

.


)

அறி

ெச

வ ைதைய

ெகா

ைல.

, தன

) ம

றா

ெகா

பற

ெச

டா,

,

,

(உய ர

)

ெச

அவள

கால

னன ட

வான தி

ைகய

க ப ட

இர

. அ த

ளள

மான

நதிய

,

.

,

ெச

,

தா

ெச
கிற

அைத

அ ப

நிைற

ேநா கி

வான தி

ெகா

அைத

பற த

ம ெறா
தலி

ைடய

அ ப
வா

மக

பற த

.

,

அலகா

டன.

வ தா

அ த

பற

.

கி காைவ
காலமாைகயா

பற

ேபா

,

.

உய

ெபய

அ த
தி

கிவ

டா

.

அ த

மன

ெப
ெவள ேய

ஆ ச யமைட

நட தைத

அ த

சில

, மனவ களா

தன.


ெகா

வசி

கா வ ைரவாக அைத அ

வ ைதைய

ழ ைதக

வ ைத ப
, அ

, அ த ம

மனவ க

நிைன

ேவ ைட

யாக

மனாக

ஆகிய

அழைக

ெமா

ெகா

சாப தா

கா

. வா வ

உடேன

மதி க படாம

சிரத தி காக

ெப

அ சர
,

னா க

ப ராமணன

ெகா

வ ேவகிகள
ெசா

ைடய
ைனய

,

கால

தி க ஒ

ண,

அைவ ச

அ த வ ைத ய

க டைள
ட,

,

அகலவ

அதன ட

தமான

ெப

.

,

, த

ெகா

அ த

ேள

தைலவன ட

ெகா

தன யாக

அ த

, அேத நாள


பவ

த ப

கள

ெபா

ைன

ெகா

மல கள

றலா

கி காவ

." எ

அத

ெகா

இைத

,

தைலவனாக

சிற தவ

காலா

றி கடனாக, த

தன

கால தி

ெத

மல களா

நிைற த ஒ

அ த

ய ஒ

மைனவ

நிைற த

அழகான

அவ

இைற சிையெய

கி கா,

வா வ ட

கிய

.

கி காைவ

(அற

கானக

ஆைசயா

மர ைத

பமான

அவள ட

ம கைள

தன

. ஆனா

. த ம

என

அைண ப லி

,

டா

ள ப டா

நிைலைய

ெத வ

இன ய

மைனவ ைய

ைல.

.

ெவ

பா

ெகா

ைவ
அ த

மைலய

பைடக

கி கா

மண

வள

.

ேக ெகா

சிற தவ

எதி கைள

ேக

அ த மைல, அ த

அவ

ன கள

அைண ப லி

ேகாஹள தி

ெச

,

கானக

இதமான

"இன ைமயானவேன,

காம தா

மிதி

. ஆனா

ம கைள அ த ஆ
ஆ றி


,

வா

தமாக

அழகான

மன

றிய

அழகான

தன

காணவ

,

றி த

அவன

ட வா , தன
.

இர ைடயரான

ெப ெற

அரச

, ேகாஹள மைலய

நதிய ட

திமதி

தா

ெவள ேய வ த

.

தா

,

னக ,

தன.

.

,

பாதாள ,

அ த

, ஆனா

அேசாக

மண தா

ெகா

, இைலக

அம

அவ
வ ததா

கால தி

ேட

அ ப

தா க ப ட

அ த மைலைய அ

அ சர

அைழ க ப டா

க ப ட

வான தி

ெச

வழியாக

அ த

அம
,

தியான

மன
அள

கார தா

அைல தா

இன ைமயா

ப சாக

உய

உப சர

வன .

கின .

.

, பல கால

ேக

மண ேதா

அ த

மி

நிழலி

ஹூ

பறைவகள

,

ேபா

ேகாகில

தா

அதி

கா சியள

ட ப ட கிைளக
அட

கைள

க த வ க

லக

னய

நகர

ெகா

ரத தி

,

அரச

வ களாவ . அ த ஐ

இ திரனா

வ க

ேபா

ஓ ய

பைரகைள நி

வா ,

தன

ேம

அர கைள

அ த

அ ஜூன

.

அேசாக

யபாதாள ,

னா


தி

கேளா

நிைற தி

,

ெப

கானகேம
மக

ேதா ட ைத

ேக

,

பழ

னன

தன.

ச தன

ன தமான மர
நிைற த

அவன

.

நிைற தி

க ண கர

.

கால

கி

க ப ட

வய
மாக
வ தன.
, ம

றிலி
மன த

இைத

கி,


. அ த

மாத

,

வ வ

உப சரன ட

றின .

கிள ப
,

80

http://mahabharatham.arasan.info

அவ க

,

"ஓ

னா,

இ த

ழ ைதகைள

ெட

ேதா

."

உப சரனா

ள ப ட

அற

நிைற த ஏகாதிபதி ம

வ தி

சா

யனாக ஆன

மனதி

றிலி

ெகா

கால தி

வய

றன .

ழ ைத

மன த

மன

ழ ைத

அ த

சிற தவேர,

.
,

ைம

பற

,

அ த

.

ெகா

கள

இர ைடய கள

அ சர

தன

அவ
தவ ),

சாப தி

அ த

சிற

வா

ேபா

னேம

(சப

தா

தன

மனாக

ெசா

ல ப

தா

வா

ைதக

கிண

பற

,

றா

அ த

,

அ த

ெப

ெகா
ெகா

ழ ைத
.

மி

,

ெகா

ததா

னைகயா

பைத

பா

க ப

அவளா

, உ

?" எ


றா

இ ப

ெப

பா

ெகா

ெகா

நா

.

அ த

என

,

டா .

ைம

ஏ றா

அ த

. அ

(ந

மண
அவள

பவ

பற

கால

ெச

.

இதனா

)

அ பா

ெமா

. அ த சிற

தன


அவ

ேயாஜைன

வர ைத

பா

அைண ைப

வா

ஆசிரம தி

மதிைய

ெச

திய

ெச

,

த ச தியவதி,

ஏ றதா

றி

,

.

ேபா

லிவ

, நா

தா

.

ச திைய
ழ ைதைய
தன

மிக தி

நிக

நாள ேலேய

ெப

ழ ைத,

, ஆ

"சில

மணமாகி,

பராசர

அ த

ெப

,

அ த

அ நாள ேலேய)

.

ெசா

அைட
படாம

ெகா

தா

நிைன

தாய

தன

களா

,

மனைத

ேதா

பராசர

பற த

ைன
ேவ

மக

"

டா .

இ ப ேய

வ யாச

ப ற தா .

அவ

ச தியவதி

,

தெவா

ைவபாயண

(தவ

ப ற தவ )
க ற

அற

தன

ட அ த

இழ பைத

ைக,

,

ெவா
,

பல

"ஓ


ெப

பைத

வ யாச

81

, பர

கைள

ேவத

க தி
வா


கைள

(ெதா

பாள

ப ற ததா

அைழ க ப டா . அைன
, ஒ

பராசர

றி

ன வரா

த ைதய
ெப

மிக

.

அத

ேக

உதவ ய

பல

(ஒ

,

அைழ க ப டா

பராசர ,

ெப ெற

அ த

.

எ ப

பன ைய

மஹாபாரத

,

வா வ

றவ ,

த மன த க

அைழ க ப டா

பராசர

அவ களா

மண ைத

னவ க

டா கினா .

இதய தி

ெபயரா

அ ப

ச தியவதி, "ஓ

.

ெவள ய ட

. அ த சிற

கா தவதி

அ பாலி

ெகாைடயாக

அழ
ெகா

ஆ ச ய ப டா

ன தமானவேர,

.

.

ெவ க

ெகா

ஆைசைய நா

டா க ப ட அ த

நாண

)

ெகா

ைல."

ைக, தன

ெகா

ெசய

கர

(க

ற ப ட

பன ைய
திையேய

பா
ேபா

நிைறேவ

ெப

றா . அத

ெப

ன வ கள

ததி

உடேன அவள

மண ைத

ட பராசர , அவைள

னைக

மண ைத
ேக டா

ெப

ைனய

ெகா

.

எ ேபா

அவள

தமான

டவ

வ க

பா

ைகேய,

அைண ைப அவ

நிைற த

ெத

அைண ைப
நதிய

.


மன த களா

ெகா

ெகாைடயாக

டா .

னவ ,

ள ப டவேள!" எ

ேயாஜைன

க ப டா

ெகா

"என

பா

அழைக

ெதாைடகைள
,

.

ெச

அவள

,

ேக
ஆைச

றறதாக)


அைத

ன வ கள

. ஓ அழகான

ட அவ

னவ

ெகா

ெகா

காம தா
,

ன தமானவேர,

ெச

தா

லா

அழகான

ற வர ைத

என

ேமா

ல ப ட அ த ம

வர ைத

அவ

லா

ன யாகேவ

ேக

தி

னா

அ த

என

னவ

னைதெய

(பல

திெகா

வ த

வத காக,

ெகா

, அவைள

ைத ேபா

மகள ட

ேசைவ ெச

ச தியவதி

ஆைச

தி

னக ேத

ெசா

என

இன ைமயான

ேக ட

ெகாைடயாக

கால

ப ைத நிைறேவ றினா .

.

ெபயரா

,

,

னைககைள

றி

ெப

அைடய

றா

.

டவேள,

றா . இ ப
,

பற

"ந

ேயாஜனகா தா

அவ

பராசரரா

ெமலி த

டவேள,

எ ப

ேவ

ெசா

வர ைத

ெப

, சிறி

றவ கைள

ெச

ெகா

உட

.

ஓட

,

கைள

) த ைத

நா


"

ள ப

தா

ெதாட பா

ேவைலைய

னவ

கினா
ெகா

,

றா

,

அ ச

இண

.

ப ராமண கள

. இைதெய

ெச

அவ

ேவ

ெகா

அழைக

ெகா

, மனவ கள

(வள

அற

அவ

டா

சி த க

ெகா

."

கன ய றதாக

பாைதய

ச யவதி

அைன

ைனய

,

மனவ கள ட

மகளாக

நா ற ேதாேட இ

நா ற

,

,

ெகா

ெச

அறிய ப டா

ேபா

, தன

யா

திெகா

ழ ைதக
ல ப


வா

இ த

அ த

.

"இவ


க ைப

, நா

ன வேர? அத

சிற தவ ,
தி

என

.

என

தா

,

கள றவேர, உம

,

கேம ப

தி ெகா

ெச

மன த

வா

அ சர

அ சரஸி

தன

.

ஏ றா

கள

க ப

பா

தவரா


ெகா

சாரண க

ழ ைதைய

க,

,

அ த

னவ க
ெச

.

ப டா

ெப ெற

, மனவ களா

உடைல
அத

ழ ைதகைள

சாப திலி

பற த

பற

. ஓ பாவ

நா

ைம

உய ைர
அ த

அைண ைப

கால

ெதாட

ப ராமண கள
ெதா
(அ)

ைவபாயண ,
கா

,

ைற

மன த கள

வைத

உதவ ைய

தா . அதனா

,

பவ )

அவ

http://mahabharatham.arasan.info

அைழ க ப டா . அ த வரமள
ம தா,
ைவச

ெஜ

மின ,

பாயண

ெகா

தா .

தன யாக

தன

மக

ஆகிேயா

ஐ தாவதாக
ெகா

சிற த மன த ,

ைபலா,

ேவத

பாரத தி

த ப ட

அைச க பட

ப தி

மஹாபாரத ைத

மி

தவ

கைள

ெதா

.

ச தியா

க ,

,

வா

அவரா

.

சிற

ைக

சிற த ஒ
அத

பற

, ெப

அளவ ட

கள

ைபய

ெகா

ச த

வள க

கள

தா .

பழி

தா .

நா

சி

பாவ ைத
கிேற

.
என

அ ப ய
தவ

தா

கைள

அ த

ேநா

வைத

பாவ

நிைற தவ

கடவா

!"

காரணமாக

சப

தா .

ெகா


இய ைகயான

மா

மி

கா

ன ெச

தாய

வைறய


களா

வ ேதவ

ப ற தா

ைம காக

அ ற,
ப ரப
ெத

கா ய

ஆவா

பவ

.
, தம

மா றமி

லாதவ

ெபா

அவேன.


மைற

கமாக

அவ

ேவத

அவேன

பவ

(ப

உய
கிைணகிறா
கள

.


த )

.

மஹாபாரத

அளவ

மக

உய

ப ற தா

ெப

லா

தி

ணன

தரா

,

ப ற தன .
சாதிய

அேத

வதி

பாவ

வேன
மான

,

மைனவ க

அவேன

ெபா
ப ரப

வ கைள

ெபய

தி

ச தி

வ ைதய லி

தாைத அவேன.

ப ரணவ
லாதவ


,
,

ெகா

கள

தா

அவேன

தன

எ த

ெகா

82

பல

,

ெப றா

ட பம

ெசய

ெப ற

.

, அவ

.

(வா
,

திர

எ த

தன
ேபா

ஓநாய
), எ

அழகான
தவ கதவ
(யம

)

வய

லா ஆ

ைமயான, ந ேப

இ திரனா

பா

அவ கள

தனா

, எ ேபா

தைலவ

ட பா

த ம ேதவைதய

ப ற தவ

.

யன

மான அற தி

ேதவ கைள

கியவ கள

தா க

ல ,

திசாலி
திற

ெப றி

ெகா

ப ற தா .
லம

கைள

ல , வ சி திரவ

ைவபாயண

, வ ேவகி


தாயானா

உலக லாப

மன த க

, ெப

காக

வல

திற

,

அற தி

அழி
.

பற

ப ற தா

ேயாதன

அத

வல

கள

(வ யாச )

.

சாப தா

கைலய

கி

ெகா

ப ற தா

அவ

பல
ேராண

ப ரகாச

ப ற தா

,

மன

ெப

ந னஜி

ப ),

பற

ைகய

மக

(கா தா ). அவ க

இ த

பட திலி

.

பற த
(கி

ஆவ . அத

அ த

ைல

,

,

ேபாேத,

ேதவ கள

ெபா

அவேன
,

எதி யாக

.

கிய

ெகௗதம

தி


சீ ட

வல

தா

பற


றியவ தா

திெரௗபதி

லா

இ த

.

அவேன.

பைட பாள

அவேன

. ேவ

ப ரகலாதனன

வளர

ப ற தவ ).

கைள

சா யகா,
தவ

ேதா

ப ற தா

கான

,

வ ைத

, அ

த கி

வ ர ,

அ வ தாமன

தய

அழ

லா

,

, ெப
சா யகி

ெப

அவேன. அவேன
ச தி

,

.

நாராயண

கா தி

சி ெப
கிய

ப ற தன . க

(பாைனய

ப ற தா

உய

ப டவ

ெகா

ப ற தா

பர வாஜ

நாண

அழி
.

ச தி வா

வா

. அவ

ைமய

ப ரப

,

ேலா

அவ

.

பவ


அவேன

மா,

,

யாத

அ ப

சி

ைவ க ப

ேவ

கள

ெகா

லா

ஞான கிைளகள

ேத

அ னய

இற


காரணமாவா

அ த

மன த உ

ேத

வ ைதய

ெப

ேதவகி

பற

அைன

தன

,

,

,

உய க

.

லாவ றி

னவ

இர ைடய தா

,

வ தா

அவ

. நக

ச வ, ரஜ
ப ரப

.

மைற

அழிவ றவ

,

ெவள ேய

ப ரகாச
அதிபதி

கேளா

. அவ

லாதவ

அைன

ேராண

க ைத

உலக

கதி ய க
ச தி

கள

,

,

பவ

அைன

ஹி திகா

வ ைத

தன

.

அளவ ட

வள
, எ

ப ற தா

வா

வழிபட ப ட

அவ

ஆதி

வள

வதி

அ த

வ வ தி

கவச ேதா

உலக
உலக

பாவ


டல

.

டதா?

தியா

ன ைமகால தி

அவேன

,

கள

,

ெச

சாப தி

,

ல தி

,

திரனாக

அ த

தவ ம

பய

, ஓ த மா, ந

திரனாக

உட

.

கிேற

ெகா

மிய

. இ த

.

ெப யவ

, அைன

ெகா

க ட ப

ேன ற

ஆைகயா

கைள

லைம ெகா

ைல.

ெகா

த ம

ன தமான

.

ப ற தா

தி

ப ராமணைன

க த க

கி

எ த

ெச

அற

ச தி

ரான

ேவ

ெகா

"அைன

நிைன

ெவ

அவ

ஆய ர கண கி

என

ப ரப

தக பனாக

அைன

ழ ைத

நா

கைள

பாவ

ெகாைலகள ேலேய
மிக

,

சிைய

கைள

தா

னவ ,

மனதி

,

,

லாத

அ தக வ

. ஓ த மா! நா

அைத தவ ர

ெப

பைட ப

, அவேன அைன ைத

இற

ெச

,

சிற

மைறவான சார

அவேன

.

ெகா

அறிய ப

பற

, ெப

"என

கிேற

மா ற

அவேன.

கள

, சிற

பற

ைள தி

பாவ

ேவத

ைள க ப டா . அதனா

ெகா

ைவ தி

, அ த வயதான
,

அவேன
க வா


ெகா

ேதவைதைய வரவைழ

வ தி

ெப

,

. அைன தி

தன

.

ச நியாச
அவ

அவேன

கிைண பாள

அழி பவ

ைகய

அ பாவ யாக

ம த ப

ரான ஆண யா
த ம

ப ற தா .

லைம ெகா

ெகா

ஆண மா

ெகாைடயாக

ெப றி

தி

,

அவ

ச திைய

ந ெபய

ட ப

னக ேத

ெகா

வா

ெகா

திகைள

னவ

ெபய

கா திைய

ெப

ச தி

உடேல

மித

க டைம

.

அைசபவ

மி

ைறய

அவ

ெப

யாதவ

ேப ேலேய

ெப ற


பண

http://mahabharatham.arasan.info

ெச

கா தி

ல சகாேதவ

இர ைடய க

ப ற தா க

தி

,

ேயாதன

தரா

ெறா

ைவசிய

ெறா

சக
வவ

வ க

ெப

,

பதிெனா

ெஜய

ஆகிேயா
அப ம

,
மி

பா

,

,

ப ற தா

வ க

அைனவ
தா க

ேத

.

தி
,

சகாேதவ

சி

,

ப ற தா

. அவ

பம

,

கால தி

அ த

,

ெகா

ேதா

ன,

அவ

னா
மாறினா

ெச

லமாக

.

பய

ைல.

தன.

நா

கண கி


ப தாய ர

ஏகாதிபதிக

ைடய

அதி
னா

லிவ

உ கா

யா

கியமானவ க
ெசா

ெகா

ெப றவ கள

. நா

." எ

றா

ெகா

ைவச

ண னா

அ ப

ேபா

லவா ைற

,

பற

|

ஜனேமஜய

,

றி படவ கைள

"ஓ

ன கைள

ெப

ப றி

ப றி

ப றி

பாயண ,

ேக க ப

"ஓ

திரான

ேக

பைத நா

யப ற பாளைர வண
ெசா

கிேற

உலக ைத

லாம


மிய

.

ெச

கி, நா

ப ேதா
,

மேக திர

மஹாபாரத

மி,

தன

மைலக

.

நைட

ெகா

,

,

தி ய களா

அற

சா

ஆள ப ட

தலாக

த மகி

அற

யாைன

ைலகளாக
நகர

மி

.

ெகா

சிேயா

மக
ைற
மைல

வா

ம ற

தன .

தன . எ

ெப

திரன

,

உதவ யா

83

,

ைல.

ப ட அற


ெகா

கைள

ததி

கைள

கால தி
கவ

ைல

ைல).

ேவத ைத

ைல. ைவசிய க
நில ைத

வ கைள

உபநிஷ

, த

தன .

,

தி ய க
ேவத

அ த

பரத
மிய

ேவ

,

ேவத ைத

ேய

.

ெப

னா,

வய
ெப

சா

நிர ப ய

னா

எ த

லா ப ராமண க

,

கள

உய கைள

றவேன, இ ப

ெசலவ

சா
தவ

திராத

பைட ததி

ேபா

ெச

லா

ைல,

கிைளகைள
தன .

ப ராமண

),

பதி

மன த களா

ெச

மிைய

ச யான ேநர

, இ ப

ெபா

தி ய க
ெச

கைரக

டா

நதிேயா

அற

வ கைள

அ ேபா

ைத

,

இ ப

ேவ

மரண

ெப

ன க

டைனயள

ெபாழி
.

கைள உைடயவ

அத

,

ேடா

வா

ப றி

(பர ராம

தினா

கட

ேக

ேகாப தினா

ல தி

னா

ேதவ க

அவ ைற

,

தி ய க

கால தி

அ த

. இ

கைள

வைத

ெகா

ைமயாக

அறிகிேறா

ஜமத ன ய

தன.

கைள எ

தவ க

வா

.

ஏகாதிபதிேய,

இ த

லா

மி

மைழைய

ெபய

ெசா

வா

அய ர

ெபய

ெசா த காரேர,

ேக டா

மிைய

ஆய ர கண கான

வள

ஆள ப ட

கா தன .

,

ப றி

." எ

64

, ஆய ர கண கான

இைணயாக

மஹாரத கைள
ெசா

கள

வ பரமாக

ந ேப

ேதவ க

தி

சி)

ப ராமணேர,

றி ப ட பதாவ கைள

ைவச

- ப

சவதரணா ப வ ெதாட

(ஆதிவ

ைணய ட தி
றன. ஓ

பாயண .

ைற க ேதவ க
ஆதிப வ

ைத

உய க

கவைலேயா

காம தினா

மி பார ைத

,

ம ற

அற ைத

ப ராமண கைள

வ ண

ல தி

ேம ெச


லாமேலா

ப ற தன. அைவ எ

தி ய களா

, இ த வரலா றி

கால தி

ேற

,

மன த க

த காலம

பரத

.

ெகா

அகலமான

கானக

ைகைய

,

, அற

கால தி

டவேன, கட

இ த

வ தன .


ெபய

ேட

ேபா

, ஆய ர கண கி

அ த

றிய


வ ண

கண கான

ேநாேயா
ெப

.

ேதா

த ஆ

இைத ேபா

அ ப

கள ய

ப , நா

பறைவக

உய க

ெப

ெப

மிக தவ

தைலைமயாக

த கால தி

சா
அ த

ைற, ந

கா பவேன,

ஆணாக

.

கள

ப ராமண களா

ஏகாதிபதிேய,

தி ய

. அத

றவேன,

லாமேலா

இ ப

, ஆ

மைனவ ைய

ேபா

சிக

களா

க ப ட

அைடவதி

ெப

ஆணாக மாறினா

ஆய ர கண கான

அைட தன . காம தாேலா, த

ற ைம தைன

,

வ தன .

ப ற தன .


ஏ றி
காக ம

கால

தி ய ஆ

ெப

,

தி, ஓ

ைல.

தைழ க

வா

பற

திய தைல

சா

மண க

அத

ப ராமண கைள

சதநிக

கள

திகைள

வ ததி

தி ய

,

ெப

கால

ைள ேப

ைள ேப

, ப

கால தி

ப ராமண க

கானக தி

சிக

திய

ச தி
.

அ த
, ப

ைமயான

ேடா,

றன .

அ ஜூன

பத

அ த

லாத

அ ப

ச தி ெகா

அைன

ப ரதிவ

ெகா
தி ய

அவ
.

ெப றவ களாக

கேடா கஜ

.

அத

ப திைர

,

,

ப ற தா க

ெப றா

அவ க

சாலிய

ெப

தேசனா

காம

,

. அ த இளவரச

தேசாமா

தி

,

மி ர

அதனா

பா

ேகாதர
தகீ

.

ெப

ப ராமண கள ட

ரத வ ர க ).

கைள இய றினா . உலக தி

மண க

சி திரேசன
,

அழகானவ களாக

ஞான கிைளகள

,

தவ

தி ய

ஏகாதிபதிேய,

அ த

ேபரனாவா

ப ற தா க

றாக

மிக

,

ைக

பா

தி ய க

சாசன

(ெப

டவ க

வக ண

மஹாரத க

(

ச தியவ ரத

லமாக

சிற


ெபய

ேப

வா ேதவன

அ ஜூன

,

ப ற தவ

,

தன

த ெகா

ப ற தா க

ம ஷண

சதி,

அ வன

. வ ேவகியான

எ த
(பண

ச தமாக

அவ க

கள

http://mahabharatham.arasan.info

கா

நைடகள ட

அவ க
வள

க த

அவ ைற

தன . த

உணவாக

ெகா

காதி

வைர

லா

சா

தா க

.

ேலா,

எ த

ம க

ேம

ம ற

ெபா

மிைய

,

அற

கடைமகள
லி ேபா

ணாய

ேநர தி

ச யான
(கி

றவேன, ப

ெகா

வைக

நிர ப ய

)

.

ண ற

ல தி

வ யைம

இ ப

மன த கள


ேபா

அர

இழ

ைமைய

பற க

ச திகைள

ெகா

றி பாக,

,

ைமக

கா பாளேன,

,

மாேதவ ,

மாறினா

ெகா

தா
ட ம

ச திகைள

திற

ெகா

கள

நிைற தன . த
ச தி ய கைள

ம ற

அட கின . எ

லா உய

ெகா

றன .

பல தி

ெப

அ ைமயாகி,

ெப

ெகா

ைம

எதி கைள

பற

ேவ

,

ைவசிய கைள

உய ரன

வா

ச தி

நிர ப வழி த
உய ரன

கள

வா

மி, ப ர

பய

,

,

பல

மஹாபாரத

(ேசஷ

,

." எ

றா .


கள

,


அ த

அ சர
அைழ

,

"ந

ப ப ட

வா

ைதகைள
மிய
ட தி

தன

திய

மா ப

(ேயாக
ேதவ கள
,

கி,

கா தி

ெகா

ட, அ த
ெச

றன .

பா ைவைய

நிைல),

ப ரஜாபதிய

,

ெப

ம ச

ைட பவைன எ

,
தா

த, ெப

தன

,

ைககள

அரச

மா ப

ேக

ப ற பதாக

நாராயணன ட

அக

,

ேதவ க

தாமைரைய

அழி

தன

தவ

லா

ேலா
ைவ

தி

அைனவ

அறம

ேம

"அவதார

பல

ெகா

டவ

,

லா ேதவ க

ைமமி

"அ ப ேய ஆக

"


றா

இ திர
.

அவ ட

அத

ேபாைத

இ ப ேய

ெப

றா ).

இ த

ஆதிப வ தி

ஆதிவ

நா

காவ

சவதரணா

தியான
ப வ

.

அ ர களா
கா தி

ஆைம,

தா

,

ஹ ,

,

நிைறவைடகிற

காக

பற

ண ஆைடகைள அண

வழிப டன .

தன . ஓ

அ தைகய

ைற க,

மா

ேதவ கைள

கைள

தி

ைமய

இ ப

வ க பர

றா . ேம

,

, கைதைய

அைனவ

ன வ கைள அவமதி தன .
ெப

ட, ெதா

தைலவ
மிைய

ப ராமண கைள

ெகா

"ஓ

நிைன

மிய ட
ெத

ேச

எதி கைள

, ஆய ர கண காக

ைம

"

." எ

தைலவன

ஊதா வ

தா

அசிரம திலி

,

காரண ைத

மிய

பற

ெச

ெகா

கைள

ஏ றன .

ச கர ைத

அைல

கண காக
ேதா

அைத

மிைய

லா

, இ த உலக தி

னா,

அவ க

பைட பாள

கைள

வா

உய கள

வசி பவ கைள

அ த

ஏ ப

ேதவ கள

மி

அ த

பல தா

,

பார ைத

இ திரேனா

, ெப

அவ க

திர கைள

மா

,

ர த ப ட,

,

மிய

க த வ க

தா ,

கா

லா

அ த

னா,

பைட பாள ,

ப ற தன . ெப

ட அவ க

ைதக

கடைம ப ட

தி

மிய

மன த கள ட தி

ைமய

,

ைம த க

"

மிய

ப ரஜாபதி

றா .

எதி கைள

னா,

அைன

றா . அ த

ப ற தவ க

மைற தன .

ெகா

,

ெப

யாைனக

ன களாக

,

மனைத
ேபாகிறா ?

மாேதவ ய ட

ெதாட

ெச

அைழ

இழ

அவள
நிைற த,

ேதவேலாக தி

.

ப ற தன .

,

நிைலநி

அர

ப ற தன .

. ேதவேலாக தி

திதி ம

னா,

கள

ப ற தவ க
ைன

,

,

ஏ கனேவ

த சமய

திைரக

ரா சத களாக

அதிதிய

அ ர க

,

தி

திதிய

க ப
க ைத

தன .

, பல உய

ெசா

ஆர ப

ெகா

,

,

,

னா,

டவேள,

." எ

டா

ம றவ

பர ப

பாயண

றிவ

வ தாேயா,

நியமி கிேற

மிய

.

ெகா

நிைறேவ ற

),

ேதா க

னட

அைழ க ப ட,

த கால தி
களா

அவ

ேச

ஈச

ெச

தன .

உலக

.

தா . ஓ பரதா, அவேர


ளாம

ம க

ன ைலய

றியான,

அறி தி

ெகா

அதிபதிேய,

த கால தி

மாேதவ

.

அ த

உய கள

,

மர

அ ர க

ஆர ப

(ைத திய க

ைம த களா

ஒ டக

எைடைய

ேதா

தைலவ
சமானதா

அ ர கைள

ைத

தா

பைட பாள யான

றவேன,

ள ப

பற க

ைம த க

ேபா

தைலவேன,

பர பைரய

மிய

ைத

ச தி

நா

லா

ச யான

பல

ள த கதாக

றினா

உய

ண ைத

ைவச
ஓ பரத

,

கன கைள

னா, அ ப ேய கி
மி

ெப றன .

மல கைள

தன. ஓ ம

ல தி

ைல.

அறி

தாழாம

மண க

ைளகைள

மன த கள

அற

. ஓ பரத
, ெப

கால தி

கால தி

தா

ம க

தன .

றவேன, அ த

அழிவ றதாக இ
ேபா

லா

ெகா

அைன ைத

பா ைவைய

ப ரப

கி

தானவ கள

அவ ட

ெப

ஏகாதிபதிேய,

கள

டான

பைட ேபானான அழிவறியாத ப ர மைன

தின .

ேசஷ

கட
தா

யவ

கைள

பல

ஆனா

றவேன,

நட

கிைண ததனா

மைலக

லி ேபா

வ யாபா

அறவழிய

யாைன)

ேம க

ப வட

. ஓ மன த கள

ததி

ெச

(

ைல.

பாைல ம

கைள ைவ

தா

தியதி

ெகா

வைர), அ த

கற காதி

தவறான அள

தன

தாய

உணேவா ெகா
பாைல

பய

.

ெப

84

http://mahabharatham.arasan.info

அைன

ய கள

பற


பவ ப வ

(ச

ைவச

தி ேக ப

ெசா
,

ெவா

எ ப

,


றா க

ேபா

றவேன,

பற
ெகா

ேதவ க

,

கிேற

ப ற ைப
ைவச

சிர

ம ற

கிற

திய ,


ெசா

,

றா
.

, ேதவ க

ப ைத
மக

ெசா

கிர

சிய

.

மக

கள

லி ேபா

ெபய க

, கலா, தன

, சி

பற த

ெகாைடயாக
கண கிலட
பன ெர

ெகா

காதவ க

.

சி

தா க

ரா

மக

ணா,

சாவ

,

மா

:
சா,


டவராக

ஆகிேயா .

,

வகா,

மஹாபாரத

திதி

அ ர கள

,

ேபர

தா

அவ க

றி,

பர

இ த

மி ரா,
வவ
. எ

ஆ யமான,
வ ,

உய


கள

அ ர கள
இவ கள

தர

ச தி இ

கசி

85

, அ ர க

தா .

:

கலா

.

அவ க

தன .

சமமான

ச திைய

கைள

வ ரா
,

அைடய

அவ க
வரா
ெப

,

டன .

ராண

உஷா,

ேலா

ஹிர

உலக

ேபால

ேராதச

தா க

ெகா

றன . அவ க

தனயா
வலா,

தய

ைம த க

மக

.

அவைள

கைள

ரா,

ேராகித களாக

டதரா,

தா

ஆவ .

ேராதஹ த ,
மக

ச திரா,

வ க

தன .

ேராகிதராக

மக

,

ச திரைன

பல
னவ

வன

ெப ெற

கலாவ

ேராதா,

தன .

நா

ஆவ .

,

ா,

வா, நரகா,

ேப :

னா

இவ க

யைன

அ ர கள


ஏகா

கவ ஷா,

ஹிகா

தயவ களாக
அவ க

ேப

:

பாரதா,

கா

.

.

மா

. இன

தா

ச திரப ரமா தனா

தைலைம

ச திகைள

கி


தா .

ேதா

ேலாைரவ ட

அதிதிய

: அதிதி,

ேராதா, ப ராதா,

அதிபதிகளாக இ

ச ரா,

மா

திய

தபா, ப ரல

கண கிலட

மக

ஆவ க

றவேன, அ த

ெப

ஆதி ய க

ச தி

இைளயவ

ஹிகா,

வா, வ னதா, கப லா,

ெபய க

.

வ னாசனா

இவ க

ப ரப

காதவ க

நா

ேபர

ரா

ேபாலேவ

யா,

ேச

நிச திரா,

றி ப ட ப

சதா,

கண கிலட

ைவ

வகி வா,

லாதவ க

,
வா,

லபா,

ெபா

தபனா,
மக

ேராதாவ

(ப ராஜாபதிகள

ல இளவரச கள

திதி, த

ஆகிேயா .

ச திரஹ த ,

,

தன .

தி கஜிவா

இதி

ட அ

வா ராப ,

அவேனா

மக

மக

ெகா

பற த

அைன

பதி

வ ர

, அ

இவ க

வ தவ க

,

வச

ஹு த, ஏகபதா,

சரபா,

சி

மேஹாதரா,

பல
ெபய க

வ பா

ேதவ க

ல தி

,

ெப ற

ஜயா, அயசிர

திய

வ தவ களாவ .

.

ஆகிேயாராவ .

ெப

ெப றா

ெபயரா

கைள

அஜகா,

காபடா,

ச திர

ெப

ததாக

, அ

ேத

றின. த

கிேற

ா,

படா,

அவ கள

ைவ

பா

பா,

,

ெபா

நி

.

ஷப வ

பல

ஏகச ரா,

ெதாட

உய கள

." எ

கிேற

கிவ

ெப ற

ல தி

ரா சத க

, அைன

மிக

ாமா, ெப

.

, ேகசி,
ம ,

வபதி,

ந ேப
வ தா

வர

, ேவவ , ேக

.

ெப

ெப

தா
ெப

வழிப

மக

"


பவ

தவ

வ ேராசனா

.

காகனம த

ச திரமா

ேத ேக க நா

காசியப டமி

ந ேப

ஓ பரத

ெகா

லஹ , கிர
ேதா

,

சி, அ

உய க
வ )

, க த வ க

நா ப

வ ேராசனா,

ற மக

மி

ஆவ .

,

பல

ஆவ .

மஹாகால

, அசிேலாம
,

தன

, வனா எ

ம றவ க

வசிர

ஆவ . ஓ பரதா,

ரைன

. த

தவ

அவ

அவ க

பல

."

அவ

ரசி தி,

அறிய ப டா
அவ

ெபௗலம

,

ைத

ரா சத க

. அவ க

காசியப

,

ஆர

6

அறிய ப

, தானவ க

தி வண

ட வாலி எ

ஓ பாரதா, அவ கள

உய கைள

,

தா க

ெசா

உய கள

பா

ராதா,

.

. அ த

ேபா
ேலா

கலா

ைம த

ள ப

,

நி

அறிய ப டா

ஆகிேயா களா

. ஆைகயா

தா

,

அதனா

ல தி

அள

பாயண , "அவசிய

மக

ச தி ெகா

அ ர

தன .

, வ

அறி த

தா

ப ரஹலாத

றாமவ

சிப


உலக

அ த வாலிய

ழ ைதகளாக

தலி

என

,

ேலா
பா

,

, தானவ க

தவ க

ெப

தமான ப ர ம

மன த க

.

மிய

,

தானவ க

ப ற ைப

ஆைச ப

ன கள

ல தி

, "ேதவ க

, ஓ ம

பா

யாத

ஆகிேயா

,

தியவ களாக இ

அ சர

காக

அைன

பா

தன

அழி

பற

பரத

,

ஜனேமஜய


ெபய

ரத

மக

யகசி

ப ரஹலாத

இ திர

னவ க

கிைழ

.

ல பட

ெபா

பற

. அ ப

ேபாேத,

க த வ க

த ஹிர
மக

ேலா

அக

க த வ க

ெகா

ேபாகிறா

ைம காக

அரச

ப ற தா க

மன த

மி

ஸா

ேதவேலாகவாசிக

ரா சத க

.

. அத

றவேன, த

ேதவ க

,

அ ர கள

தா க

னவ க

றா


ப ட ைதவ

கள

லி ேபா

அைழ க ப ட ஒ

சிற

இ திர
அவரவ

இற

ெகா

வராக

லக

,

கல தாேலாசி தா

ெச

அவதார

பற

வசி பவ க

கைள

பட

பர

"அத

றி

-

ேதவ க

மிய

நாராயணன

னா ,

அவ

ேதவேலாக தி
உ தர

ஆதிப வ

தவன

65

தி

)

பாயண

நாராயண

|

அறி தவா

ப ற ைப

திர கைள எ
லாதவனாக நா

ண றவ க

, ெப ய

,

ேதவ க

ெசா


லவ

கண கி
கிேற

ேட

.

ைவ க

. அவ க

அைடயாதவ க

.

http://mahabharatham.arasan.info

மி
வ னைதய

மக

,

ேசஷ


ளக

ண,

ப ண

பர

கா

,

,

, பமேசன

,

ச யவசா

,

காக

,

ஆகிய

சி ரரத

,

உண சிகைள

ைவ தி

பதா

காள சிர

,

காவதாக

ப ரஜ

க த வ க

நிைன

ெசா

ேபால த

பலைர

அனவதியா

பா,

ணா,

ம சா ,

வவ , பா

ப ரதாவ

ேதவேலாக
ெப ற

,

னா,

வா

க த வ க
தன

ஹஹா,
மக

மக

சா,

வாஹூ.

ஹூஹூ,

கப ல

ேபா

ஆகிேயா

ர க

,

,

அ சர

ன தமான

,

லிவ

இ த

ரேகசி,

சி ம

மன த

),

வ கைள

,

,

ைன

,

க ைடவ ரலி

ந ேப

,

பர

ப ராமண க

உய ஆ

ப றி

,

,

ன தமாக

,

தவராக

பா .

ச யான

தாமைர

கழ பட

அதனா

கா

இைத

ெசா

மனநிைலேயா

லாத

,

.

இ த

உயரா

ேதவ க

உய கள

ன ைலய
ெப

வா

,

ந ேப

சிற த உலக

பர

ைவச
மக

றி ப

ெபய
ெகா

பாயண

ட மக

|

சி)

ைப

ெகா

ெப

திர ேப

உலக

கள

னா ,

"ப ர

அறிய ப

தா . அ த
பதிெனா

மஹாபாரத

- ப

தி

66

ெமா
தா

மன

கிற

தா

ெப

ஆவ க

டா

கைள

வா சாக
மக

)

ச திர

பதி

ெகா
,

கைள

மண

கைள

,

கைள

(அவ க

மக

தன .

ேபைர

தா

.

கி தி,

ரதா, கி யா,

மாலி ஆகிய ப

ேப

இவ கேள ஆவ . ேசாமன

மைனவ க

வ க

த ப

ேயாகின க

ப ேத

ெத

வா

தி,

த மன

பயண தி

ச தி

த மன

அம

தா

ேப

. ேசாமன

ேநா

களா ,

ளன .

ைண

அம

த ப ட

இ த உலக

மைனவ க
ேநர ைத

அவ கேள

நி

.

அைனவ

மைனவ களாவ .

ெத

மிக

றினா

மக

தன

ப ேத

.

கைள

மக

ேதவைத

மி, தி தி, ேமதா,

மைனவ க

(ஏ கனேவ

ேதா
மக

அவ

ெகா

கா
அ த

ெகா

ட,

ெகா

ெகா

ேபா

மண

ஜா ம

ெகா

றியவனாவா

தன

, இ

காசியப

ஆதிப வ

தா

மண

ேபால). இ

வவ

ப ராமண க

அைடவ .

ெசா

,
,

கைள

பைர ஆ

பவ

,

பவ ப வ ெதாட

(ச

பற

ன ைலய

யன
மிைய

வல

தன .

(த ம

பண

மா

ஐ ப
மக

பத காக).

த ம

பண

மைனவ

கைள

வா

ேதா

காரண தா

பற

கிரா

க ைடவ ரலி

ைககளாக ஆ கி

ஆவ .

, ப ரமன

இத

),

, பாதி

ஆவ . ஓ

அ த

உைடயவ களாக

ெச

.

,

சிக

அறிய ப ட

ம க

கைள

ய க

லமாக தன

தா

றம ற

,

திைர),

ன தமான

கா

, ஓநா

த த

அவ

லி

ெகா

லஹாவ

இட

,

மன

(பாதி சி ம

அைமதி

மி

மாைவ

பாதி

ஷ க

மிக


ன கள

, ரா சத க

களாகா

ெப

கைள

ஞான

னா,

வ தா
வ க

சாதைனகள

. ஓ ம

மிக

கா பவேன,

ப ண க

ப ற ைப

பதனா

,

ேக ப
ேவ

ெப

ேவத

ேதாழ களான வாலகி


ேலா

மிக

, கர க

உலக

உத யா,

மன த

அவ க

ேபா

ெப ெற

ைப

தவராக

,

.

தா க

, த


றி க

உலக தி

ந ச திர

ஆவ .

. அவ க

86

.

ஏ கனேவ

அைமதிய

,

, கி

மக

,

னவ க

நி திய

லிக

ேவ

அவ க

(இற ைக

யா

.

தியைட

பா

உய கள

ேட

வவ

,

ப க

கடைமகைளயா

அைன

ெசா

த க

,

ஆவ . ஓ ம

அ த சிற
க த வ க

அவ க

(பாதி

சலப

ராண

ப ற தவ களாவ .

ணர க

, க த வ க

மக

.அதிவாஹூ,

ஆகிேயா
, ப

கி

ரதா,

பதி,

ெப

திய

கிறா க

மக

ப ரக

,

ஆகிேயா

லஹ , கிரா

னா

ைவ

ேச


.

கா தி

கிர

றவேன,

ிதா, ர பா,

ெப றா

களாவ . ப ராமண க

அ சர

மி

ண றவ க

ெப

திய ,

வ க

அறி தவ களாக இ

ந ேப

ணா, ர

களாக

,

காசியப


திைள க

அைனவ

ஆவ . ெப

ஆல

ேகசின ,

ஆகிேயாைர

நி தி,

அட

ப கா

அறிய ப

ெவ றியைட

ப ணா,

இவ க

கணவ

க ,

யா,

அைழ க ப

ெகா

.

ன வ களாக

ச திரா ஆகிேயா

ப னா, திேலா தமா, அ

மேனாரமா,

சி தா,

ஏழாவதாக

ஆவ .

அ சர

ம கனப
ப ரதா,

,

இவ க

மி க

,

ச தி
கிேறா

ஆவ .

பாரதா,

, அ

மன

தவ

களாவ .

அ ரா,

ஆகிேயா

, ப தாவதாக

மக

வ க

சா,

.

-

.

சிற

ெப

அறி தி

வர

ர களாக

கிர

ெகா

எதி கைள

ஆவ க

சி, அ

கபாலி

தா

(

) மக

கிேற

ெப

ரதி

ப ரைத

மகள

வாசி

வ ஹி

பர

ெத

,

பாகா,

னய

தஹனா

பதிெனா

யா,

ெப

அஹிவ ர னா,

பர

பதிைன தாவதாக காள , பதினாறாவதாக நாரத
ஆகிய ேதவ க

ெகா

அறிய ப ட
பதினா

ப னாகி,

,

ேகாபதி,

ச பா,

கப ,

மர

,

பமா,

,

கவயதா,

அஜ

ஆகிேயா .

ம க

டேநமி,

யவசா

தா,

,

, வா கி, த

, ஏழாவதாக

அ கப ணா,


,

தரா

,

த கியா,

ஆன த

ஆகிேயா

உ ரேசன
தி

http://mahabharatham.arasan.info

பர

தா

தா

.

அவ க

ற ெபய

:

அனலா,

தரா,

ப ரதி

ேப

மக

தி

அஹா


,
மக

திரவ னா

மக

அழி

,

ய-வஹா

வன

வா

மக

தன .

மக

தரா

வான தி

(கால

தன

மைனவ

ரமணா ஆகிய

மக

அஹாவ

மக

ஆவ .

பற த

மரனாவா
க ப டா

அவன

ெப ெற

மக

.

கானக

அவ

கி

திகா

.

கா

தா

.

சக

திேகய

மேனாஜவா
மக

ேதவலனா

. ேதவல

தி

பற

,


தவ

ச தி

ைன

உலக ைத

ெச

,

தா

தி


ப ரக

ேதவ க
களா

கிற

.

வழிபட ப

கான

தா

மன த களா
கிறா

வக ம

அவேன

ஆவா

கி

வள

னா,

சிற

லா

வாய த

த ம

மன த உ

அஹ

தமான

பர

மி

தா

.


மக

தி

மஹாபாரத

,

, க

கி

றன .

, சிற

ஆதி ய களாக
இர ைடய க

ெச க

ய க

,

ச தி

கள

வப

,

ைற த

பா

.

மன தன

லா

.

கிர

ெப ெற

தா .
அற

ைபய

சியவணன
சாமா,

ெகா

87

ம ச திய
,

ெமா


.

ைமயான

வா

வா

லமாக

ைம

தா .

தி

கிர

.

ேதவ க
பர

மனா

அத

பற

வைன

யனாக

மாவாக

சியவணனாவா


ைன

ைத திய க

தா

ெப

ட,

திக

அவ

சா

ெகா

காரணமானா

ெகா

மைழ
உய கள

ம சா

கிர

ேப றா .

நியமி க ப டா

தாைய

அைன

பர

கிழி

க ற

ேகாளாகி,

வாக

வாக

கிர

ஞான

அ ர கள

மா ைப

அைன

த,

றாக

ள,

ேதவ க

லா

மன


,

மா ப

அவ க

ைம

ரத ைத

, பர

ெப

ைம தனாவா .

தவன

அத காகேவ

)
தன .

ச ய

வேதவ க

அ வன

ெபா

தவ

வாழ

வல

த ப

வ தா .

வா

ெவள ேய வ தா . அ த


இன

கைள

அறிய ப

வவ

ப ர சைனக

கைள

மன

(த ம

உய கைள

ெகா

,

, வ

த ப

ஆைண கிண

அழிவ

சிைய

பற

ஆகிேயா

கன

இ த

மி

.

மகி

வஷ கரா).

றன .

கைள

ப ற த,

லா

ேதவ

ெவள ேய

உ ப தி

ேதவேலாக

அவ

.

சிற

ைமயானவனாக

மன த இன

.

(எ

பன ெர

திர க

களாக

பாவ

ஆபரண

அவேன. இ த சிற

.

பதி

,

கள

களான அ

கிறா க

கியமான

கன

, பா கவ க

மக

ர க

,

கிேற

ெபாறியாளனாக

றி ப

அறிய ப

மிக

,

ெப ெற

கைலகைள

கைலஞ கள

.

ெகா

பலதர ப ட

, வ

த க

மி

, கைலக

ஆய ர

.

ன தமான

,

வக மைன

ப ரஜாபதி

கள

. அவ

,

,

ெப

ைக,

நி தியமானவ கள

உலகேம

னவ

மைனவ யானா

வ வைம த


ெகா

.

எ டாவ

.

தா

,
. இ

. அவ

வக ம

வ வைம


இ திரைன

ேதவ களாவ

பதிேனா

வ னைதய

றி வ தா

அதிபதியான
அ த

இ த

ெகா

பதிய

உைர

ப ரபாசன

மக

ெப றவ க

ைமயான, ப ரக
ைமகைள
கள

மக

ெபா

மேனா

மக

களாவ .

ஷாவ

ஆவா

ப றி

மி

னதாகதி.

ஆவ .

இ த

,

ஆகிேயா

சிவாவ

ட ப

வ சக

மக

ப ரதி

லாவ ைற

ெப

அவ

அன லன

அறியேவ

சிவா,

இைளயவேன

ஆதி ய க

ப ற தன .

மைனவ

அவ கள

அறிய ப
அன லாவ

மக

ெகா

ம றவ களா
,

சாவ

இர ைடய கைள

.

அதிதிய

இவ கேள

நாணலி

திேகய

ப களாக

ைநகேமயா ஆகிேயா

கா

தி

சிசிரா,

ேஜாதி, சமா, சா தா ம

அ னய

அைழ க ப
வள

கைள

னா

த ைதயாவா . ெப

).

.
மேனாகரா

காசியப
. ஆைகயா

, அ வன
தா

.

அ ர க

தைலைமயாக

சா
வ சா

ெப ெற

ஆவ .
உலக

காசியப ,

. அவ

)

ரதி, சாமன

கிற

கள

ெகா

மைனவ யானா

ேதவ க

மைனவ ந தா ஆவ .

ப ேய உலக

தா

இ த
மைனவ

மக

திைரய

உலக ைத

காலனாவா

வ சா ஆ

ஆைச,

. காமன

காசியபேர இ த உலக

.

ப ரபாசா

கிற

சிய

மக

(அனலா)

ஷா

ஹூட-ஹ

தன .


.

(அன லா)

ஹுதசனா

க ப

அவ கைள ந

அ த

ப ற தவ க

ப ரதி

தா

வ . அதி

வசனா

களா

சிற

ேசாமன

})

(அைமதி,
ச தியாேல

மைனவ ப ரா தி, ஹ ஷன

ப ற தவ க

வாசா

யா

ப ரபாதா

.

ஹ ஷா

அவ கள

அன லா,

அறிய ப

,

காமா,

ேப ,

அஹா,

ரா

ரதா

சா

ப ரபாசா

(ேசாமா {நில

ைம

மக
ற மக

வ . அவ கள

ேசாமா,

ச திரமா

றைழ க ப
வா,

ஷா

தரா

ெமா

ப ரஜாபதி எ

ப ரஜாபதிய

ெபய க

. அ த ம


.

,

தன

ெப
தாய

ேகாபமாக ெவள ேயறி, தன

(அ ரன

மைனவ யானா

வாைவ

ைககள

வ யான
.

ெப

)

ஷி

அவள ட தி

http://mahabharatham.arasan.info

ெப ெற

தா

. அ

ெதாைடைய
அவ வா

ெகா
ெகா
மக

.

சிக

அைன

ந ப

தா

திறைமவா

ெபய

களா
ராம

அழி பவராக

திக

தன

தன

).

தா

ெப ெற

தா

.

அைவக

ெப ெற

தி ய கைள

அைனவ

தா .

வா

.

மக

வாகி இ த

நிைற தி

வா

தா க

அவ க

ஆவ .

இர

அவ கள


திைரகேள

மி

மிய

மக

தா க

வத

ைகதா

ெகா

ஆவா

.

.

வான

வ க

பற த

மைனவ யானா
வள

,

றா

. அவ

மகளான

(ம

ேதவ க

) ஆவ . உய

க ஆர

அத ம

மகளான

எ ேபா

அழி

. அத ம

.

கள

பற த

மக

மஹாபயா

(பய

தா க
கர

உய

.

),

.

அழி பதிேலேய

.

மக

(வா

),

கா ைககைள

,

தா

,

ச ரவக கைள
மக
மி

கைள
கம தா,

ேவதா,

ரசா

ெப ெற
ெப ெற

தா

ெப ெற
ஹ ,

ரப ,

தா

ைமயானவேன
மி

.

அற

மி கி
கைள

மஹாபாரத

மா

.
.

பழ

கைள

(ேப

ைச,

ைன,)

(கிள கள

இற
தா

.

தா

)

ரசா


.

ெகா

ணன

பல

தா

ெத

ெகா

. அவ க

ெபய

.

கைள

)

,

ெப ெற


னா,

கள

இைத
பாவ

தன .

ேவ

ெப


றிவ

மன த

கிறா


.

ைமயான

பர பைர


.

மன த கள

ைமயாக

கள லி

ர தி

தா க
திசாலி

ேக பதனா

ப றவ ய

வ னைத
ெந

வ ச

ஞான ைத

.

னகா கைள

அறிய ப

ைமயானவேன,

.

ேட

ஆவ .

கா கி

.

ைசன

கிறா

.

வாக

ெப

ைமயான நிைலைய அைடகிறா


.

கைள

தா

,

.

கி,

அவ
அழகான

அவ க
மத

கி,

மி கி,

ெகா

லி,

மன த கள
வைக

ெகா

ெப ெற

தா


.

88

.

அைன

), பாசி (ேகாழி),

ேராதா
.

ப ரமனா,

அைன

ஆகிேயா .

லா

தா

தா
தா

தா

ச தி

அைன ைத

தா

வா

ெப ெற

ெப ெற
ெப ெற

ராஜாள கைள

தி தரா

கைள

கிள கைள

,

அனாலா

(nuts),

ெப ெற

, ஜடா

.
,

மக

கைள

(நளமான

கைள

கி

ைசன , ெப

-datepalm), தலி (tali), சி

மக

நாக கைள

உய

. த ரா

தா

கைள

),.

தா க

(கிள )

ெப ெற

கைள

ெப ெற

கி

(பய

மர

அவ

மக

.

தா

க த வ

மி

கடைல

வைக)

மன த கள

இவ க

ெப ெற

அைவ கா கி (கா ைக), ைசன (ப
தி தரா

அவ க

கைள

பாதி

மக

லாவ ைற

ததா

(பா

ய கைள

கா

.

ெமா

அகல தி

ெகா

).

அைன

தா க

மைனவ

பயா

ரசா

எ ேபா

(மரண

ைநரத க

அவ க

அறி

ெறா


ெகா

date),

தா

ேராகின

கைள

வைக

(little
தா

மக

ேவதா
ேவக

.

கைள

அவ

மைனவ ேயா ம கேளா அ
உலக


மி

) பற த

பற த

ெப ெற

ெகா

டலா (hintala-ஈ

லி

கைள

ெப ெற

வைககைள

சைத ப

ைச

கி

ேவதா,

வ மலா

திைர

மைனவ

வைர ஒ

(பாவ

ரா சத க

பைட க ப ட

அழி பதிேலேய

லா

அைழ க ப டா க

பாவ

நி தி எ

நி தி

மகனான

மத

அவ

கைள

(ப வ

ைதகைள

மி

கைள

பைறைவக

சி

னா,

மக

ேராகின

ெப ெற

மகி

அத ம

ப ற தவ க

த ேபா

திவ

சி

யாைனைய

அவ க

பைன, ஹி

ஆவ .
கிர

.

ேப

பரதா,

ெகா

பற

மிக

அனலா,

அைன

,

வா

ர தி

க த வ

தாமைரய

லா

இன ைமயான

தன .


பர

ெப ய
ரப ,

ஆவ .

.

ேகா-ல

கைள
பல

அவ க

ஏராளமான

மிய

ஐராவத ைத

மி

ெபயராேலேய அறிய ப ட ெப

னா

ேதவேலாக

யாைனகளாவ .

ெதாைல
அ த

ட)

அைழ க ப டன.

,
.

கைள
சி மாரா

ெகா

திைரய ன

லா
தா

ெகா

ட)

கைள

கள

ெகா

ம ற

ப ரமனா

.

சி

கைள

அ க

தா

ெகா

மி

மி

ெப ெற
வா

ஆைசகைள

ைவ தி

தவனாக
ெகா

,

தா . அவ

ஜமத ன ைய
கைள

வைக

அ த
பாத

யாைனகைள

(பர ராம

தைமய

. அைன

தவனாக

கைள

ஜமத ன

ராம

.

அைழ க ப டன.

அைனவ

தன

கர

தா

(இன ைமயான

ஜமத ன ைய

கம தா,

ெப ெற

ச தி

அற

உயரா

தவ

மி
.

தன

பல

தன . அவ க

இைளயவனாக இ

மக

,

சிகா

அ த

ஷி

ப ற தவனாவா

ெப றா

அைன

.

தா

சிய

தாயான ஆ

வ திேலேய ெப
தா

ெப ெற

, தன
ெகா

சிகைன

ைள

நா

கிழி

http://mahabharatham.arasan.info

அ ர க

பற

பவ ப வ ெதாட

(ச

ஜனேமஜய

சி)

ெசா

, "ஓ ேபா

கிைடேய

க த வ க

, ரா சத க

உய க

, பா

கிேற

அவ கள

பாயண ,

ஜராச த

னா, ம

மன த க

ைம த

லாத

இ த

உ சாக

உலக தி

டேக

ஆனா

ஆனா

ச திகைள

அ ர களான

உ சாக

ேவகவ
பற

ஆகிேயா
ெப

ேககய தி

ேக
மிய

,

அறிய ப ட

அ ர

அ ர
ஆனா

த ப யான, திதிய
ற பல

வா

சா

யப வ

சா

வனாக

னஃ

த ப

ஆனா

ெப


நா னஜித

அஜகா

ைமயான
இஷூபா

மிய

மஹாபாரத

மிய

அ ர

.
மிய

த,

ப ரதிவ

.

மிய

திய

.

இர

ஏகாதிபதி

89

னா, ெப

ன மன ம

ஆனா

மிய

.ம றஅ ர

மக

ஜய ேசனாவாக
ேபா

ெப

றாமவ

கள

அ ர
.

அறிய ப டாவ

,

யகா

அ ர
.வ

ரன

ரா
த ப

மிய

.

மிஇ
,

.

ப ற தா

ேராதவ தனா,

ப ற தா

,

கிராதா

மக

னனாக

ெபௗ தரம

, ஓ ம

மிய

வா மி ரா

ப ற தன . அவ கள

.

ேபா

அறிய ப டா

நா

ைத

டாவதான

ெப

யைன

ெகா

மிய

,

டதரனாக அறிய ப டா

ப ற தா

.

ஏகாதிபதி
பர பைரய

சிற த வாலினா எ

இ திரைன

ஏகாதிபதி

பா

ன களாக

ச திரஹ த ,

ப ற தா

காேலயன
நா

பல

. ஏகச கர

அரச

த ப
தியாக

கிரஹா,
. தன

.

ஏகாதிபதி

யன

காசிராஜா எ

ெப

ப ற தா

மிய

.

ரா,

ெபற ப ட

ேராதஹ த

ுமா,

ெப

மிய

அறிய ப டா

னகனாக

அறிய ப டா

மிய

அறிய ப டா

சிற த

காலகீ

அ ரனான

தானவ கள

அறிய ப டா

னா,

ஹூ தா,

அறிய ப டா
,

ெப

ஹிகாவா

மிய

ச திவா

.

வகி வா

அறிய ப டா

அ ர

அ ர

.

.
மிய

.

.

மிய

மிய

ஏகாதிபதி

அறிய ப டா

அ ர கள

. ெப

மிய

,

அறிய ப டா

ஜானகியாக
,

மேசனனாக

ச திரவ னாசனா,

வாவ

ேபாஜ

பகா

டா
,

.

அறிய ப டா

ஏகாதிபதி

.

அறிய ப ட அ ர

அரச

தவ

ல பட

ஆ கா,

. அ ர கள
சிம

அ ரனான

வா

ப ற தா

கா

அறிய ப டா

,

மிய

,

ச திரைன

ைமயான

வனாக

சி

வபதி, ஹ திகா

ப ரகதிரதா எ

அ ர கள
வா

ஷப வ

அறிய ப டா

ேராசம

ேசனவ

னா,

அறிய ப டா

வனான அ

வலிைமமி க அ ர
மிய

த ஏகாதிபதியாக ஆனா

ெப ற அ ர

தி கப ர

.

ெகா

த கஜவ

ெவ

யா எ

இளவரசேன,

ெமா

. அ

மிய

ேபா

நிைற த

மிய

ப ற தா

மிய

மிய

ஏகாதிபதி

தபா

அறிய ப டா

,

தன . ெப

ேபா

ஆ ற

பர பைரய

மிய

,

ைத

ஏகாதிபதி

ைம த க

ேபா அழ

ச திரவ ம

ேபால

சலபா எ

திதிய

.

,

அரச

டா

தைலவைன

ஷிகனாக

பத

னா கிராதா

நா

அறிய ப டவ

ப ண

வ ணபா

மிய

,

ெப

அேசாகனாக

ேப

.

அ ர

வசிர

,

த உ கிரேசனனாக ஆனா

ற ெப

திக

ர ெசய

ப ற தா

ஏகாதிபதியாக

சிவ

ெகா

அறிய ப ட ம

ஆனா

ெப

யாத,

ெகா

அமிெதௗஜாசாக
ெசய

நா

மி

,

ககன

,

பகத தனாக

ெகாைடயாக

ஏகாதிபதிகளாக

ச திெகா
அ ர

இர

.

ஏகாதிபதி

க மைலைய

வாலஹிக

,

மிய

,

தா

ெபௗரவனாக

. ஓ ம

,

. அ ர கள

கள

ச திர

அரச

அ ரனாக

ெப

அயசிர

ந ச திர

,

க வா

ெப

.

மிய

அ ர

பற

ெப ற

க வா

பற

ப ரகலாதனாக

தாக

ைம த

உலக தி

கலா

. ெப

னா திதிய
,

ெப

தானவ கள

இைளயவனான

மனாக

அறிய ப ட வா

அறிய ப டா

அறிய ப டவ

.

தி

ற ெப

அறிய ப ட

ட, ேப

மிய

,

அரச

ச தி ெகா

வா எ

ெஜாலி தா

த ப,

அ ர

ேதவதபனாக
சரபா

,

ேப ேபான,

ைமயானவனாக

மிய

,

. ெப

ச தி

ற அ ர

ைம

பா வேதயாவாக

ய கசி

. ப ரஹலாதன

.

அ ர

ேபால

பல வா

யனாக ஆனா

. ஓ ம

ெப

தி

ைம த கள

ப ற தா

அறிய ப டவ

அறிய ப டவ

ஏகாதிபதி

னா,

உலக தி

வாலஹிக கள

தச

றி ப ட ப டா

, ஹிர

இ த

,

க வா

ைத

ெப

கிைடய

திதிய

தானவ கள

மிய

,

. ெப
சேகச

ள படாத நி

ஏகாதிபதிகள

உன

றி ப ட ப டா

கிைடய

ேலா

ப றி

.

ஹலாத

. தன

மிய

,

ரா எ

,

எதி கள

,

பவ

ெப ற ஏகாதிபதி

ெவ றிெகா

அ ர

அறிய

ஹர

ைமயா

தானவ கள

.

வாஹுவாக அறிய ப டா

ேப

ேபா

,

வ ரனான

அறி த

மிய

அறிய ப டா
சி

அறிய ப டா

கைள

ைறகைள

அ ர

த, எதி கைள அழி

மிய

ேக க

ேபா

ற ெப

ெப ற

வா

தானவ க

கிேற

சி பாலனாக அறிய ப டா

ெசய

ப ற தைத

திதிய

மன த க

மிட

"ஓ மன த கள

அறிய ப டவ

மன த

ேதவ க
ெசா

,

ைமகைள

ேப

, ம ற

பல

.

ைமயான

ெப

,

அைன

வனான வ பரசி தி, மன த கள

லிக

,

வ ைச கிரமமாக

,

பா

யவேர,

,

கிைடய

அைன

."

தலி

மன த க

அறிய ப டா

67

தி

தானவ க

,

வ பர ைத

ைவச

நா

ேம

,

கிேற

அத

, சி

.

சாதைனகைள

- ப

ேதவ க
, பறைவக

பற த

அவதாரெம

ஆதிப வ

சி திரவ ம

னா

மன த க
மி

|

ெப

வ ரமி க நிஷாத கள

மிய
. இர

ெப
தவ

, மகத

டாமவ

,

அபராஜிதனாக
ச திய

பல

னனானா

http://mahabharatham.arasan.info

.

நா

காமவ

மிய

,

சிேரன ம


மஹாஜன

அ ர

அறிய ப ட

தா

அற

ைமைய

ச தி

ஏகாதிபதி

ெப

அ ர

ஏகாதிபதி
வ ர

க ணேவ
அழகான

மிய

ஹிகா,

நல

ப ரக ேசனா, ே

மா, உ ரத

மதிம தி

ன கள

அ ர கள

காலேநமி எ

ற அ ர
தா

க த வ கள

ப வாஜ

ேச

தா

. அவ

மிய

ப ற தா

ப ற தா

எ த

ெப

ேவத

அறி தி

,ஆ

தா

. அவ

கள

பைத

தமான

ந அறி

ெசய

ெப

ைம ேச

ஓம

னா, அவர

மக

, தாமைர இத

கைள

பய

ெகா

மஹாேதவ
உய