You are on page 1of 3

Regulamin Promocji 600 z mniej za paliwo z Toyota Bank Polska S.A.

dla posiadaczy samochodw marki Toyota i Lexus 1. Organizator Organizatorem Promocji 600 z mniej za paliwo z Toyota Bank Polska S.A. dla posiadaczy samochodw marki Toyota i Lexus jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Postpu 18B, 02-676 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapita zakadowy w wysokoci 71 000 000 z, wpacony w caoci (Bank, Organizator). 2. Definicje poj Karta patnicza karta debetowa Toyota Super Red III, Ruby Passion lub Karta Lojalnociowo Debetowa Toyota MORE o numerze BIN 422205. Konto - posiadany przez Uczestnika w Banku rachunek oszczdnociowo rozliczeniowy, tj. Konto Osobiste,

Konto Wsplne, Konto Hybrydowe, Konto Click lub Konto Enter.


Kod MCC- (ang. Merchant Category Code) kod kategorii akceptanta Kart Patniczych. Promocja - akcja promocyjna dotyczca Konta oferowanego klientom indywidualnym Toyota Bank Polska S.A. Premia - kwota rodkw wypacana Uczestnikom Promocji. Transakcja Petrol transakcja bezgotwkowa z tytuu zakupu paliw wykonana Kart patnicz i okrelona Kodem MCC o numerach 5172, 5541, 5542, 5983 lub 9752. Uczestnik- penoletnia osoba fizyczna, ktra w okresie promocji jest klientem Banku i spenia wszystkie warunki

okrelone w niniejszym Regulaminie.


3 Uczestnictwo w Promocji 1. Promocj objte jest Konto w Toyota Bank Polska S.A. 2. Uczestnikiem Promocji moe by klient indywidulany, ktry w okresie trwania Promocji: 1) jest posiadaczem samochodu marki Toyota lub Lexus, 2) zawar lub posiada umow Konta w Banku, 3) wypeni deklaracj przystpienia do Promocji (wedug wzoru stanowicego zacznik nr 1 do niniejszego regulaminu) za porednictwem strony internetowej www.toyotabank.pl/100litrow.html, 4) wykona Kart patnicz Transakcje Petrol. 3. Do Promocji mona przystpi w okresie od 15 lipca 2013 r. do 30 wrzenia 2013 r. 4. Z udziau w promocji wyczeni s uczestnicy promocji 5% tasze paliwo z Toyota Bank Polska S.A. 5. Uczestnikom Promocji bdcym jednoczenie czonkami Programu lojalnociowego MORE w okresie premiowania nie bd naliczane punkty MORE przewidziane z tytuu wykonanych transakcji kartami patniczymi Toyota Bank Polska. S.A. 4. Zasady Promocji 1. Uczestnik Promocji, ktry speni jednoczenie warunki okrelone w 3 otrzyma Premi w wysokoci 5 % (sownie: pi procent) od sumy wartoci Transakcji Petrol, naliczonych zgodnie z ust. 3, w okresie od daty spenienia warunkw okrelonych w 3.ust. 2 pkt 1 - 4 do dnia 31 grudnia 2013 r. (okres premiowania) z zastrzeeniem ust. 2, 4, 5 oraz 5 ust. 3 i 4. 2. Aby Transakcja Petrol zostaa zakwalifikowana do naliczenia Premii dla kadej takiej Transakcji Petrol w danym miesicu okresu premiowania Uczestnik musi wykona Kart patnicz co najmniej dwie transakcje bezgotwkowe o minimalnej wartoci 50 z (sownie: pidziesit zotych) kada, inne ni Transakcja Petrol. Dodatkowe transakcje musz zosta wykonane w punkcie handlowo-usugowym innym ni stacja paliw. 3. Premia naliczana bdzie od sumy wartoci Transakcji Petrol, zakwalifikowanych (wedug kolejnoci ich faktycznego wykonania) do naliczania Premii zgodnie z ust. 2, wykonanych w danym miesicu okresu premiowania. 4. Maksymalna kwota Premii z tytuu Transakcji Petrol wynosi 100 z (sownie: sto zotych) miesicznie tj. nie wicej ni

600 z (sownie: szeset zotych) w okresie premiowania.


5. Uczestnik zostanie wyczony z uczestnictwa w Promocji w przypadku, gdy w okresie premiowania: a) dojdzie do wypowiedzenia umowy Konta przez ktrkolwiek ze stron lub, b) Uczestnik, co najmniej trzykrotnie spowoduje powstanie na Koncie, niedozwolonego salda debetowego.

www.toyotabank.pl

5. Wypata Premii 1. Wypata Premii przez Bank nastpowa bdzie przez przelew rodkw na Konto Uczestnika, wykonywany do 15-tego dnia roboczego kadego miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym spenione zostay warunki, o ktrych mowa w 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 2. Przelew Premii zostanie opatrzony tytuem: Premia za tankowanie. Gratulujemy!" 3. Uczestnikowi moe by wypacana Premia dla maksymalnie jednej Karty Patniczej, niezalenie od liczby zawartych umw Konta i liczby posiadanych samochodw marki Toyota lub Lexus, z wyjtkiem Konta Wsplnego, w przypadku zawarcia ktrego Premi objte bd maksymalnie dwie Karty patnicze o ile dwaj wspposiadacze przystpi do Promocji. 4. W przypadku anulowana transakcji w czciowej lub penej kwocie lub wycofana jej w zwizku ze zwrotem produktu lub rezygnacji z usugi Klient ma obowizek zwrci Bankowo wypacon Premi od takiej transakcji. 6. Reklamacje 1. Reklamacje zwizane z Promocj naley skada na pimie, telefonicznie pod numerem +48 22 488 55 5 0 l u b 0 8 0 1 9 0 0 7 0 0 , e l e k t ro n i c z n i e z a p o r e d n i c t w e m p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j n a a d r e s kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowoci Elektronicznej. 2. Reklamacje pisemne naley wysa na adres: Toyota Bank Polska S.A.; ul. Postpu 18b; 02-676 Warszawa. 3. Prawo zoenia reklamacji przysuguje Uczestnikom Promocji. 4. Reklamacja powinna zawiera imi, nazwisko, dokadny adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak rwnie dokadny opis i powd reklamacji. 5. Zoone reklamacje bd rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 7. Postanowienia kocowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj postanowienia Regulaminu wiadczenia usug dla Konsumentw Toyota Bank Polska S.A. 2. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji dostpny jest w siedzibie Banku oraz na stronie www.toyotabank.pl/100litrow.html. 3. Organizatorowi przysuguje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu Promocji nie pozbawia Uczestnika prawa do Premii, o ile Uczestnik naby takie prawo przed zmian Regulaminu. 4. Administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Postpu 18 B, 02-676 Warszawa. 5. Dane osobowe Uczestnikw bd przetwarzane w celach zwizanych z realizacj promocji. 6. Udzia w Promocji i podanie zwizanych z tym danych osobowych Uczestnikw jest dobrowolne. 7. Uczestnikom przysuguje prawo dostpu do treci ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

www.toyotabank.pl

Zacznik nr 1 DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROMOCJI 600 z mniej za paliwo z Toyota Bank Polska S.A. dla posiadaczy samochodw marki Toyota i Lexus DANE OSOBOWE:

(imi i nazwisko)

(numer PESEL)

(Numer telefonu kontaktowego)

(adres e - mail) Zgadzam si na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyej w celu nawizania ze mn kontaktu i przedstawienia oferty przez Bank i podmioty, ktrym Bank zleca czynnoci w tym zakresie. Zgadzam si na kontakt drog elektroniczn.

DANE POSIADANEGO POJAZDU:

(marka (Toyota

/ Lexus ) model)

(rok produkcji)

(nr VIN)

(rok zakupu)

Niniejszym wyraam wol przystpienia do Promocji 600 z mniej za paliwo z Toyota Bank Polska S.A. dla posiadaczy samochodw marki Toyota i Lexus Owiadczam, e znam i akceptuj postanowienia Regulaminu Promocji. Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.) przez Toyota Bank Polska S.A. oraz podmioty z Grupy Toyota w celu realizacji Promocji.

Toyota Bank Polska S.A. ul. Postpu 18b, 02-676 Warszawa T +48 22 488 5550 F +48 22 488 5551 Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, 02 - 676 Warszawa, ul. Postpu 18b, jest spk zarejestrowan w rejestrze przedsibiorcw prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922

www.toyotabank.pl