You are on page 1of 21

የሐጹጨ 2005/ July 2013 ጩዩ እትጹ ፣.ኃ.

ሥ – ቅ 1 ፤ ፊ 2

ጤ አንባቢዎች ! ኤጀፊሳ ጎፋ !
፣.ኃ.ሥ ሐጹጨ 16 ፣ን በኤጀፊሳ ጎፋ
A commemoration – Emperor Haile Sellasie I
(From Amb. Imru Zeleke /Coming soon – On the 23rd of July)

—————————————

የዚጢ ጩዩ እትጹ ሁ ች / Recent Posts
የሐጹጨ 2005/July 2013 ጩዩ እትጹ ቅ 1 ፤ ፊ 2
፣.ኃ.ሥ ሐጹጨ 16 ፣ን በኤጀፊሳ ጎፋ
A commemoration – Emperor Haile Sellasie I
The inaction of those …made it possible …” HSI
*

በዚጢ ጩዩ እትጹ የተካተቱት ፍነዶች
ፒጤ ፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ ንጉጼ ነገሥት ዘ ኢትዮ ያ
፣ ኃ ሥ – የተባበሩት ጴንግሥታት ድፊጅት/UN/ ንግግፊ
እንጀፈ ከጹ ዱ…

ኤጄፊሳ ጎፋ
Posted on July 19, 2013
ሳይረፎ በየአጴቱ እያፒታወፎ እፒከ ዛፉ ድረፒ የጩደት ፣ናቸውን በይ የሚያከብሩት “ፈፒ
ተ ሪያን”ብቻ ናቸው እኝጢ ንጉሥ ጤአብዛኛው ተማፊኩ ጤሚጤው “ተረማጅ” ኢትዮ ያዊ (ተፈጹዶ
የት ተደረፍ?) እፒከዚጢጹ “ቦታ” የላቸውጹ
እኛ ዛፉ የጩደት ፣ናአቸውን የጹናነሳውና የጹናፒታውሳቸው እኝጢ ንጉሥ ጤአገሪቱ ጤኢትዮ ያና
ጤአ ሪካ ጤ ፤ሩ ሕዝብ በጵጥ የፍሩት ሥፈና ያበረከቱት አፒተዋ ኦ ፣ላጩ አጤጴጣኑን በጴገንዘብ
ነው

ሁጤተኛው ጹክንያት “እሳቸውን ተክተን ጤአገሪቱ ጤኢትዮ ያና ጤሕዝቡጹ ብሩጢ ዲሞክፈሲና ነ ሕብረተፍብ እናጴ ጤን “ብጤው የተነፎት (የተጤያዩ ፒሞች አጥአቸው) ቡድኖችና ኃይጪች አነፎ
በጵጥ “ጹን
ሩጩን” የሚጤውንጹ ያቄ አንፒተን ዓይናችንን ከ ተን እንድንጴጤከተውጹ
ይረዳጩ በማጤት ነው ጤጴጣኑ ጹን የተሻጤ አዲፒ ነገፊ አጴ ጩን?
የሐጹጨ 2005/ July 2013 ጩዩ እትጹ ፣.ኃ.ሥ – ቅ 1 ፤ ፊ 2
“የንጉሥ ጴብትን ያላከበረ ሥፊዓት” አንዱ የጀፊጴን አዋቂ ማክፒ ቬበፊ የጨንንና የፒታጦንን አፍቃቂ
እፊጹጃ በሩሲያ አብዮት ጊዜ ተጴጩክቶ እንዳጤው ” …የንጉጽን ፍበአዊ ጴብትና ክብፊ የማያከብፊ
አንድ ቡድን እንዴት አድረጎ የላብ አደሩንና የገበፉውን የጨላውን ፍው ጴብትና ክብፊ
ያከብፈጩ?…ከዚያ ጹንጹ አት ብ፤ “ብጪ ያፒ ነ፣፣ውን ነገፊ እግረጴንገዳችንን አብፋጹ
ጤማፒታወፒ ነው
እንግዲጢ ነገፊ ፊቶ የሚወ ው እዚጢ አውፋ እንደጹናው፣ው በተጤያዩ ሓሳቦች:- በተ ፈሪ
አጴጤካከቶችና አፒፍተሳፍቦች በእነፎ ጴካከጩ ሁጨ በሚካጡደው ክክፊና ፍላማዊ ክፊክፊ ነው
ከ”ሳይንቲ ክ ፓሻጦዝጹ ” ተገኘ የተባጤውን አንዱንጹ ፍነድ እዚጢ እትጹ ውፒ አብረን አያይዘን
እንዲትጴጤከቱት አፒ ረነዋጩ ጤኢትዮ ያ ያኔ የተነደ ው “ዕውነታዊና” “ሳይንቲ ክ ጴ ትኄ”
የተባጤውን ! የት አደረፍን?
የትጹ የጤጹ ውፕት ነው
ጴጩካጹ ጊዜ
አዘጋጁ ይጩማ ኃይጤ ሚካኤጩ

፣.ኃ.ሥ ሐጹጨ 16 ፣ን በኤጀፊሳ ጎፋ
Posted on July 19, 2013

፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ

በጉግፒ ዋታ ክንዳቸው ንካፈ አይደጤጹ ፒፒ ነው ጸዳውን ግን በ፣ላጥ ደክጴው አይጤ፤ጹ
እዚያ ላይ ንካፈ ናቸው ማንጹ እንደሚያፒታውሳቸው ወ ፈጹ አይደጥጹ ፣ ንና ፕንቃ
ናቸው ጹግብ
ፉ ሥጋና ቅጩ ጹ ቅቅጩና ብፒ ብዙ ጀግና እንደሚያደፊገው እሳቸው
እይወዱጹ ብዙዎቹ እንደሚጴፍክሩት ንካፈ ጴ
እንደጨጪቹ ውሲክና ኮኛክ ጅና ነ አረቄ
አይደ ሩጹ አይ
ጹ ከዚጢ ሁጥ ይጩቅ ግ ቢጩ ሻ ኛና ካቪያ:- የዓሣ እን፤ላጩ ትንሽ
የአታክጩትና የ ቦት በግ ሾፊባ ይጴፊ ጥ አደን ይወፊዳጥ ረፒ ይወዳጥ ከፒው ይጩቅ –ይጢ
በእሳቸው አጩተጀጴረጹ–ውሻ ያ፣ፊባጥ
በ ቶ ግፈ እነደጹናውቃቸው ግዙ ና ረጅጹ አያደጥጹ አ ፊ ናቸው ነገፊ ግን በአዚያ
፤ጴታቸውና ግፊማ ሞገሳቸው አዳፈፖን ብቻቸውን እኝጢ ንጉሥ ይሞላጥ
ና ጦዮን አንዴ አጃቢ ጩብፒ አጩባሽ ወታደሩን — (አ ፊ ነው እፎ) ና ጦዮን ባፊኔ ውን ከ፤ጹ
ሳ ኑ ላይ ጤማውፊድ ጴከፈውን እጁን ፍዶ ሲያይ ወታደሩ ደፊፓ ተጴጩክቶ በጌታው በንጉፎ ተደንቆ
ማንነቱን ግን ጤማሳየት “…እኔ ትጩቅ ነኝ እፒቲ ጩፊዳዎት ዞፊ ይበጥ” ሲጤው “…አንተማ ረጅጹ ነጢ
እንጂ ትጩቅ አይደጤጢጹ ትጩቅ ማጤት እኔ ነኘ አንተ ግን ረጅጹ ፍው ነጢ…”እንዳጤው ሁጥ
፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ ገና ጩጅ ሁነው ትጹጢፊት ቤት ሲጡዱ በተ ሪ ዘጴናቸው “ትጩቅና አፒተዋይ
ፍው” ነበሩ አጹባሳደፊ ዘውዴ ይጢን የትጹጢፊት ጊዜአቸውን ሳይበዛ አንፒተዋጩ
የ ሩሲያው ንጉሥ ዳግማዊ ቪጦሔጩጹ ወደ አ ጹኒጩክ የላኩት የጀፊጴኑ ጩዑካን ቡድን ጅቡቲ
አፊ
ሐረፊ ድንበፊ ላይ ፈፒ ጴኮንን አነጋግፋ- እሳቸው ያኔ የአገፊ ድንበፊ በቃ ላይ ነበሩ- በድፉደዋ
አቆፈፊ ይኸው ቡድን ወደ አዲፒ አበባ ከጴድረፎ በ ት ፈፒ ጴኮንን ጩጃቸውን “ወ ቱን ተ ሪን
አይተው እንዲጡዱ ይ፣ዋቸው” ነበፊ
እንደ ደረፒንጹ ይላጩ የቡድኑ ጴሪ ቮን ፋዝን ያኔ ይወ በነበረው ዕጤታዊ ጋዜ ላይ ከአዲፒ አበባ
ሁኖ ወደ በፊጦን በላከው ጭ ”…ገና የዘ ኝና የአሥፊ አጴቱ የፈፒ ጴኮንን ጩጅ እንደትጩቅ አዋቂ

ፍው ተ፣ብጪን እኛን በሥነ-ሥፊዓቱ እንድን፣ጴ ጹ ቦታ ፍ ቶን የቤት የእጩ ኝ አሽከፋቹን እያዘዘ
ይጢን አቅፊቡላቸው ያን አድረጉ እያጤ እንደ አባቱ እያዘዘ ይጢ ነው የማይባጩ ጴፒተናግዶ
ይገፊማጩ!ወ ቱ ጩጅ አደረግጩን ይጢ ጩጅ በአነጋገሩ በ ያቄና ጴጩፎ በአፒተያየቱና በአፒተዳደጉ
ወደ ት በጹኒጩክ ቤተ-ጴንግሥቱ ውፒ ትጩቅ ቦታ የሚኖረው ፍው ጴጣኑ ከአሁኑ ያፒታውቃጩ ”
ብጪ የተጴጤከተውን ሁኔታ ወደዚጢ ጩኮ ያኔ የነበሩት የጀፊጴን አንባቢዋችን ነገሩ አፒገፊሞ ነበፊ

“የፕዋ ጴኳንንት (እነፎ ብቻ ሳይጣኑ ጨላውጹ የኢትዮ ያ) በጩቶ ተጤያየ
ጴኮንን ብቻ ነው ጤጩጁ ያቆየ…”
ተብጪ በሁዋላ በየአጤበት ሲነገፊላቸው ተ ሪ ጴኮንን ያኔ! ፒንት ጴፍናክጩ አቋፊ ው “ጩዑጩ ፈፒ”
ተብጤው” የአጩጋ ወፈሽነቱን ቦታ ፣ፒ እያጥ በብጩጠት ይዘዋጩ ትንሽ ቆይተውጹ የጎንደፊ ንጉሥ
ተብጤው እኝጢ ጴፒ ን ዘውዱን ከንግሥት ዘውዲቱ እጅ ተ፣ብጤዋጩ
ጹናጩባት ፣ ንና ፕንቃ ክንዳቸውጹ “ ንካፈ” በአጤጴጣኑ አንዱ እንደ ው ወደ ጦቲካ
በብና ወደ ዲ ጪማሲ አዘንብጤው ጩጅ ተ ሪ ጴኮንን ፣ፒ እያጥ እየተ ነ፣፤ ጨጪቹን ዋታና
ዝ ዝጵትና ሴፍኛነትን ጉፈና ከፈን የሚወዱትን ጴኳንንትና ጴሳ ንቱን ሁጥ ጉድ አድፊገዋጩ
ነ ነቱዋን ጤማፒጴጤፒ ከ ፊ ጸዳ ይጩቅ ወደ ጄኔቫና ወደ እንግጦዝ የተን፣ሳ፣ፎበት ጹክንያት ከዚሁ
የጴነ ጹ ጦጣን ይችላጩ
ይጢጹ እፊማጃቸው በወኔ በሚያጹነው የኢትዮ ያ ጀግኖች ዘንድ የማይገባ ፒጹ አትፊ ላቸዋጩ
ትክክጤኛ እንደነበፊ ያጴ ት ው ትጹ ጴፒክፋላቸዋጩ እንደሳቸው አደጋ ላይ ወድቆ የነበረ የቻይና
ንጉሥ የጃ ኖች “ጴ፣ጤጃ” ሲጣን አ ኃይጤ ሥላሴ በፒንት ብጩጠት ከ ጦያንና እኛን ከረዱን
እንግጦዞች እጅ አጹጩ ው የኢትዮ ያን አንድነትና ነ ነቱዋን አፒጴጩፍዋጩ

በአንዴጹ እንደ ፣ ታ ጴፒጴፊ ጉዞ ከወረዳና ከአውፈጃ ገዢነት ወደ ቅላይ ግዛት
…ከደጃዝማችነት ወደ ፈፒ ከዚያ ወደ ጩዑጩ ፈፒ ቆይቶጹ ንጉሥ … ባጤጵጥ ሥጩ ን እንደፈሴና
አጩጋ ወፈሽ በጴ ረሻጹ ፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ ንጉፍ ነገሥት ዘ ኢትዮ ያ ተብጤው ቅጹት 23
፣ን 1923 ዓ ጹ (የኢት. ዘጴን አ.) የዓጤጹ ተወካዮች በተገኙበት ጦነግፎጹ ወ ቱ ጴፒ ን ችጤዋጩ
ማን ነው በንግሥ ሥነ-ፒፊዓት ላይ የተገኘው? ማነው ያጩተገኘው?
ሁጥጹ ጴ ተዋጩ
ኤቨጦን ዋግ (Evelyn Waugh)ያ እሽጻ
ጋዜ ኛ ” የአንድ አፒገፈሚ ሕዝብና ወጉ” በሚጤው
ጴ ሓ እፈፎ ወገኛ ሁኖ “በአንድ የእንግጦዝ ዋ ፍው (ጄንትጩማን) “በሚጤው ጭ (ፍውዬው
አጤ ፊ ፊ ግሩጹ የብዕፊ ፍው ነው) ብቻ! አሽጻ የኃይጤ ሥጤሴን የንግሥ ሥነ-ፒፊዓት ጤእንግጦዝ
አንባቢዎች በአ፣ረበው ጭ ፒንት ትላጩቅ የአውፋ ነገሥታት ተወካዮች እንደጴ ይጢ ፍው
ዘፊዝፋአጩ
ኢትዮ ያ በዓጤጹ ጤቲካ ጩዩ ቦታ ነበፈት
በዚያን ዘጴን የነበረውንጹ የዕድገት ሁኔታጹ ጹን ደረጃ ላይ እንደነበፊጹ ማወ፤ ይ ቅማጩ ግን
በማንኛውጹ የባጢጩ ታሪክ ወሳኙ ኤቨጦን አዲፒ አበባ ወፊዶ ያ ው ጩብፒ
ማና ቅ ቤቶች
አይደጥጹ ፋጹ አቴነጹ ያኔ ዓጤጹን ሲያን፣ ቅ እነፎጹ ቅ ቤቶች … አጩነበፈቸውጹ
…..
ከየት አገኙት ተ ሪ ጴኮንን ይጢን ሁጥ በብ?… የእግዚአብሔፊ ጋ ነው?… ጊዜው አጴች ፒጤጣነ
ነው? በ ሩ የጀሲዊቶቸ አፒተማሪዎች እጅ በማደጋቸውና በጴማፈቸው ነው? የፍው ጹክፊ
በማዳጴ ቸው? በቂ ገንዘብ ፒጤነበፈቸው? ዕ ዕድጥ በእሳቸው ላይ ፒጤወደ፣?
ኢትዮ ያ ተቸግፈ በጴከፈ ጊዜ ያገኘቻቸው አንድ ፍው በጴጣናቸው ነው?

ታሪክ ” የኣቦ ፍ ኝ ጩጆች የሕጩጹ እሩ ወይጹ የዕብዶች ሥፈ” ሳይጣን የብዙ ነገፋች ጴገ

ው ት ነው በእፊግ ማጤት የጹንችጤው አ ጹኒጩክ አንድ ጎናቸውን በ”ፒትፋክ” /በአደንዛዥ
በሽታ/ ተጴተው በድንገት ታጴው ባይሞቱ ኑፋ ከዚያ በ ት አጩጋወፈሽ ጩጃቸው ጩዑጩ ወፍን ፍገድ
እንደዚሁ በድንገት በጠያ አጴቱ እሳቸውን ፣ድሞ ባይጡድ ኑፋ ፈፒ ጴኮንን እነደዚሁ ባያፊ ጩጅ
ኢያፎ በጩጅነት ዕድጸአቸው ባይ፣ብ
ይቱ ብ ጩ አንድ ጩጅ ጤጹኒጩክ ቢወጩዱ
“የሪ ብጦካኖች ክጤብ” በአገሪቱ ቢኖፊ …ወዘተ ወዘተ …. የወ ቱ ጴፒ ን የተ ሪ ጴኮንን ዕ
ዕድጩ ጨላ ጴንገድ በያዘ ነበፊ
ሐረፊንጹ ተፖጴው ያገኙት ታላቅ ወንድማቸው ደጃች ይጩማ ጴኮንን አባታቸውን ተከትጤው
በማረ ቸው እንጂ እፎንጹ ግዛት ታላቃቸው እያጥ ወ ቱ ተ ሪ አያገኙትጹ ነበፊ
የጄሲዊቶቸ ትጹጢፊት አጤ ፊ ፊ ረድቶአቸዋጩ ጀሲዊቶች ደግሞ ጤወ ት ተማሪዎች የሚፍ ት
ትጹጢፊት የሚያፒተላጩ ት ኤቲክና ሞፈጩ ፣ላጩ አይደጤጹ እዚጢ የእነፎን ትጹጢፊት የ፣ጴፍ
የሚፍፈውን ያውቃጩ
ንጉጼ-ነገሥቱ አጩ አጩ ወይጹ አዘውትረው የሚየናቡዋቸውን ጴ ሓ ቶች ሕ ት ቤታቸው
ኢዮቤጦው ቤተ ጴንግሥት ገብቼ ጤማየት ጩጌ ነበፊ ግን ይጢ አጩጣነጩኝጹ አጩተሳካጹ እዚያ ላይ
የኒኮጪ ማኪያቬጦን ጴ ሐ ሲያነቡ ጹን ቦታ ላይ አፒተያየታቸውን ጤው እንደጡዱ ሼክፒ ፊን
ሲያገላብ ጹን እንደተገነዘቡ የወዳጃቸውን የዳንቴን ግ ሞች ሲከታተጥ ጹን እንደታያቸው
ጤጴከታተጩ ጩጌ ነበፊ ግን ይጢ አጩተሳካጩኝጹ
ጴ ሓ ቶቹፒ አሁን የ፣ድሞ ቢፋዋቸው ቢኖሩ አይደጩ?
ፒንት ጴዝገብ ማገላበ በቻጩን ነበፊ ግን እነፎፒ ሳይቃ ጥ እፒከ አሁን ድረፒ አጥ? እግዚአብሔፊ
ይወ፣ው
ጹናጩባት በዚያን ዘጴን አ ገባቸው የነበሩ አማካሪዎቻቸው ሐ ዎቻቸው ሚኒፒትፋቻቸው
አንዳንድ ነገፋችን ፊ ፊ አድፊገውጩን ረ ዛዎቻቸው ውፒ አፒ፣ጹ ውጩን ዞፊ ብጤው
ይጣናጩ ከጩዑጩ ፈፒ እጹሩ ብዙ ነገፊ እኔጹ እንደጨጪቹ ብቄ ነበፊ ግን ጩብ ሳጩጩ አጩ ይጣናጩ
እንጂ ጹንጹ ነገፊ አላገኘሁጹ ደጃች ከበደ ተፍማ ጨላው ፍው ነበሩ እሳቸውጹ የ ት ነገፊ ይኑፊ
አይኑፊ ጹንጹ አይታወቅጹ የንጉጽ የጩጅ ጩጆች ፒጤ አያታቸው ቢ
ሩ ነበፊ ጨጪቹፒ?
ነ ች የ አቸው አጥ ከሁጥጹ አጹባሳደፊ ዘውዴ ረታ በተከታታይ ያ፣ረቡጩን ሁጤቱ ጴ ሓ ቶች
ግሩጹ ናቸው

፣ኃሥ በ20ኛው ክ ጤ ዘጴን በረጅጵ የግዛት ዘጴናቸው ብዙ ነገፊ ጤአገሪቱ ኢትዮ ያ አድፊገዋጩ ነ
የጴንግሥት ትጹጢፊት ቤት ከ ተው ትጹጢፊትን አፒ ተዋጩ ዘጴናዊ ሥጩ ኔን ከአገሪቱ ጋፊ
አፒተዋው፣ዋጩ ሐኪጹ ቤት ጴ ሓ ት ቤት የቲያትፊ አዳፈሾችን የጵዚቃ ትጹጢፊት ቤትና
የኦፊኬፒትፈ ቡድኖችን ፒ ፊት የኩዋፒ ጸዳዎችና የተጤያዩ ቡድኖችንን የኪነ በብ ትጹጢፊት
ቤትንና ፍዓጦዎችን ድፊፍትና ደፈሲዎችን አየፊ ጴንገዱን የባጢፊና የ ፊ ኃይጥን ተግባረዕድ
ትጹጢፊት ቤቶችን አቋ፤ጴዋጩ አበረታተዋጩ አ ፊተዋጩ
ከፒድሳ አጴት በላይ በወፍደው የ ጤቲካ ዘጴናቸው ብዙ ነገፋች ደግሞ ጤአገሪቱ ጤማድረግ ጹንጹ
የሚያግዳቸው ነገፊ ፒጤአጩነበፊ በ፣ላጥ ይችጥ ነበፊ በ፣ላጥ?
ግን ደግሞ ወደ ት እናነፍዋጤን እንጂ በገ ማቸው ጴፍናክጪች ጹክንያት እንዳፍቡት ጦያደፊጉት
አጩቻጥጹ
ጹንድነው አፒበው አቅደው የነበሩዋቸው ነገፋች?
እንደ ዓጤጹ ታላላቅ ፍዎች እንደ ትጩ፤ እፒክንድፊ እንደ የሩሲያው ትጩ፤
ፋፒ እንደ ፣ዳማዊ
ና ጦዮን እንደ ዩጦዮፒ ሴዛፊ ቋሚ ሥፈ ፍፊተው ጤጴጡድ አፒበው እንደ ነበፊ ፊ ፊ የጤንጹ ይጢን
ጉዳይ ግን “የሕይወት ታሪካቸውን “ኢንዲ የተጴደቡት ፍው አቶ ከበደ ሚካኤጩ ጹናጩባት
“አዳጹ ው” ጦጣን ይችላጩ የሚታወቅ ነገፊ ቢኖፊ “በጊዜው ሳያደፊፎ”፣ፊተው ያ የባዮግፈ
ሐሳብ (ደጃች ዘውዴ ገብረ-ሥላሴ እንዳጥት) ጸዳ ላይ ወድቆአጩ
እፈሳቸው ንጉጽ የ ት ጴ ሐ (ፒጤ የተወፍነ ዘጴን ነው የሚያትተው) ብዙጹ ነገፊ አላዘጤጹ

ኢትዮ ያን ግን ፣ኃሥ በግዛት ዘጴናቸው የበጤ አንድ አድፊገዋታጩ በቅኝ ገዢዎች እጅ ትማቅቅ
የነበረችውን ኤፊትፈን በፒንት የዲ ጪማቲክ ትግጩ ጴጩፒው ከኢትዮ ያ ጋፊ አዋጢደዋታጩ እንኩዋን
ኤፊትፈን ጨጪቸጹ የአ ሪካ ጴንግሥታት ከቅኝ ግዛት ፣ንበፊ ነ ኢንዲወ ትጩቅ አፒተዋዕ
አድፊገዋጩ አጩ ው ተፊ ው ላት ያ ሩበትን “የገጤጩተኛ ጴንግሥታትን ማጢበፊን ከአ ሪካ አንድነት
ድፊጅት ጋፊ ” አቋ፤ጴዋጩ
ግን ጹን ይደረጋጩ ብዙ ጴፒፈት የሚገባቸውን ጊዜ እሳቸው”… ጊዜን ሥሩበት እንጂ አይሥፈባችሁ!”
እያጥ ሲያፒ ነቅ፤ን ሳይፍሩበት እፈሳቸው ባአፒተማሩአቸው ጩጆች “ተ፣ድጴው” በእነፎ እጅ

ንጉጽ ወድ፣ዋጩ
በእሳቸው ላይ ብቻ ሁጥን ነገፊ ጴጤ
አይቻጩጹ
አሁን ከዚጢ ሁጥ አጴት በሁዋላ ጴጤፒ ብጤን ያጤ ውን ጊዜያት ፒንጴጤከተው ንጉጽ ብቻ ሳይጣኑ
ቅላላው “የ ጤቲካው ጴደብ በጵጥ” ያኔ ሥጩ ኑን ይዞ የነበረው ክ ጩ ይጢጹ አማካሪዎቹን
ይ ጹፈጩ ጤጴ ው ትውጩድ ጤአገሪቱ ጤኢትዮ ያ ጹንጹ ቋሚ ነገፊ ጤክ ፣ን አዘጋጅቶና ነድ
በአጤማፒ፣ጴ
ሁጥጹ በጅጹላ ጦወ፣ፎበት ይገባጩ
እነፎን ብቻ ጴው፣ፒ ተገቢ አይደጤጹ
እንደ ጌ እንደ የትግጩ ፒጩትና ፋግፈጹ “ጴፍረታዊ ጤው የጹን ሪ ፊጹ ሥፊ ነ፣ጩ አብዮት
ሥፊ ነ፣ጩ ፖጹሽፊ…እፒከ ጴገን ጩ” ይጥ የነበሩ ወ ት ትውጩዶችጹ እነፎጹ አብፋ ተ ያቂዎች
ናቸው ከአንዳንድ ተባፈሪ ጴ ሐ ቶች ከተጤ፣ጵ የኮሚኒዝጹና የፓሻጦዝጹ ቃላቶች ጨላ ጹንጹ
ዓይነት ጴ ትሔ ጤአገሪቱ በጊዜአቸው በአጤማቅረባቸው እነፎንጹ ይጢ ኡዞአቸው ይፒ ይቃቸዋጩ
እንግዲጢ የዚጢ ሁጥ ትፊጹፒና አጤጴዘጋጀት ደግሞ ው ቱ ይኸው አሁን የጹናየው ነገፊ ውፒ
ሁላችንንጹ ወፊውፋ ጡዶአጩ
ጴፉት ጤአፈፖ ተባጤ ይጢ የጴፉት ያቄ ግን በንጉጼ ነገሥቱ ዘጴን ጴጩፒ ጤማግኘት በአጤጴቻጥ
ጴፉት “የሕዝብ ነው” ተብጪ ጤቲካ በማያው፣ው ወታደፊ በአወጅ ተወረፍ ጤጴጣኑ ዛፉ የዚያ
የኢትዮ ያ ጴፉት ባጤቤት ማን ነው?
ጴፉት በአሁኑ ጊዜ ሥጩ ን ላይ የተ፣ጴ ው ጴንግሥትና ከው የጴ የእነ ካፈቱሪ የእነ ሳውዲ
የእነ አላጵዲ የእነ… ሐብት ነው
ጴፉት ጤአፈፖ የተባጤጤት ገበፉ ዛፉ በእጁ በደጁ ጹንጹ የጤውጹ በእፎ ንታ 300 ሺጢ ሔክታፊ
ጤካፈቱሪ 200 ሺጢ ሔክታፊ ጤሳውዲ 40 በ60 ኪጪ ጸትፊ ጤፎዳን ጤግብ ጤብፈዚጩ…ይባላጩ
የኢትዮ ያ ፊላማ ያኔ ጤዚጢ የተማሪጹ ይሁን የገበፉው የጴፉት ባጤቤትነት ያቄ ማፍፊያ ጴጩፒ
ቢፍ ኑፋ ያ ትፊጹፒ ሁጥ አሁን በ፣ረጩን ነበፊ
ግን
ቱን ሁጥ በ፣ኃሥ ላይ ብቻ ጴጤ
ትክክጩ አይደጤጹ
እሳቸው አይደጥጹ ዛፉ የኢትዮ ያን ጴፉት ጤ50 ጤ70 እና 90 አጴታት ጤው ቱጃፋች አሳጩ ው
ያፒረከቡት የኢትዮ ያ ነገሥታት ግዛት ያፍ ጥ ድንበፊ ያ ነክፈጥ እንጂ ጴፉት ጤው ነጋዴ
ቱጃፋች አሳጩ ው አይፕ ጹ እንዲያውጹ ነገፊ ያጩገባቸው የአውፋ ን የቅኝ ገዢዎችን ተንኮጩ
አፊ፣ው ያላዩ የአ ሪካ ባላባቶች በአንድ ፊጵፒ አረቄ በአንድ በንጃ (በአሥፈ ዘ ነኛው ክ ጤ
ዘጴን እንደታየው) ተታጤው ጴፉታቸውን ጤነ ቹ ሲፕጦጵና በሁዋላ ሲነ ፤ ቆይተውጹ የቅኝ
ግዛት ፣ንበፊ ውፒ ገብተው ባሪያጹ ጣነው ሲፕ
ኢትዮ ያን አጩደ ሩጹ ሞክረው ግን ነበፊ
የአፍብ ወደብ ሩ ጹሳጨ ናት አደዋና ማይ ው ጨላው ነው
ዱፋ በ ረፒ ነበፊ ይባላጩ ጴፉት ጤአንዱ የሚፕጤጴው ዛፉ በጀፊጴን ቴጨቪዥን ተ፣ፊ እንዳየነው
ሞተፊ ብፒክጨቶች በግፈ ና በ፣ኝ ተጤ፣ው “…የቻጩከኸውን ያጢጩ ጴፉት ውፍድ! ነው የተባጩኩት
ጹናጩባት ” ሕንዱ እጁን እየጴተረ ” ጹናጩባት ግዛቴ እዚያ ተፈፈ ድረፒ ጦጣን ይችላጩ…ጹናጩባት
አዚያጹ አጩ ይጡዳጩ” የሚባጩበት አገፊ ሁኖአጩ
በሁዋላ ሲታይ ያ ጤው ቱጃፋች በጦዚ ጤረጅጹ አጴታት የተፍ ው ጴፉት ቤጩጅግን ጋዜ ኛዋ
እንዳጤቺው ያካክላጩ /1

/2

ተ ሪ ጴኮንን የተነ ፣ውን አፒጴጤፎ እንጂ ጤማንጹ አሳጩ ው አጩፍ ጹ
ነ -ጹፊ ንጉጽ በዘጴናቸው በኢትዮ ያ አፒተዋው፣ው ፊላማው ውፒ
ሁጤት ድፊጅቶች
ፓፒት አፈት አጹፒት ፊቲዎች ተጴፊ ው ቢገቡ ኑፋ ሩ ነበፊ እንዲያው አሳቸውን ቢያደፊጉጩን
ኑፋ እንላጤን እንጂ ከእሳቸውጹ በሁዋላ የጴ ትጹ ይጢን ነገፊ “እኛ እናደፊጋጤን” ብጤው ይ ክሩ
የነበሩ “ጩጆች” እንኳን ማድረግ ፣ፊቶ
ፊፓጹ ቃላቸውን አክብረው አጩሞከሩትጹ ጴሞከፊ
ብቻ ሳይጣን ፋግፈማቸው ላይ እንኳን አላፍ ሩጹ
የት አጥ ሽንጎ ውፒ ዛፉ የተቃዋሚ ፊቲዎች? አንድ ተቃዋሚ ፍው ብቻ አይደጤጹ ፊላማ ውፒ
ያጤው?
ጨላው ፣ፊቶ “የ ፉፒ ነ ነትን” አ ኃይጤ ሥላሴ ጤአገሪቱ የወደ ት ዕ ዕድጩ የተጤያዩ ሐሳቦች
በአገሪቱ ውፒ እንዲንፕረፕሩ ከዚያጹ ሩ ነገፊ ነ ፋ እንዲወ ብጤው ይጢን ነ ነት ቢያውጁጩን
ኑፋ ዛፉ (አፊባውን አጴት) የትና የት እኛጹ እንደጨጪቸ ዕድጥን አግኝተን በደረፒን ነበፊ
ግን እንኳን እሳቸው “የ ፉፒ ነ ነት ጴጹ ት የግድ ያፒ ጩጋጩ! ” ይጥ የነበሩነት እፒቸውን የተኩት
ቡድኖችጹ እፒከ አሁን ድረፒ ይጢን ጴብት ሳይ ቅዱ አ ነው ይዘውታጩ
እንግዲጢ ችግሩ ያጤው በትውጩዱ ላይ ነው አጤ ፊ ፊ አ ኃይጤ ሥላሴና ባጤጵያዎቻቸው ደግሞ
የ20ኛው ክ ጤ-ዘጴን ፍዎች ናቸው
ያካጡዱትጹ ጤቲካ በዚያ ዘጴን የነበረውን የእፈሳቸውን ጤቲካ ነው ያ ጤቲካ ግን አገፊ
የሚያ ናክፊ እንጂ ኢትዮ ያን የሚያ ፊፒ አጩነበረጹ
የሚገፊጴው “የንጉጼ-ነገሥቱን ጤቲካ ፣ይረን በአብዮታዊ ዲሞክፈሲ / በሲሻጦዚጹ አዲፒቱዋን
ኢትዮ ያ እንጴፍፊታጤን” የሚጥ የ20ኛው ክ ጤ- ዘጴን “ታጋዮች” (ያ የሚጥት ነገፊ ጹን እነደጣን
በጴ ረሻው አይተናጩ! ተገንዝበናጩ!) እዚያው የጹናው፣ውና ወደሁዋላ ወደ፣ረው የ ጤማ ዘጴን
(አጤ ነ - ፉፒ) ውፒ
ጤውን በእኛ ላይ ይ፣ጩዱብናጩ
እሳቸውን የተኩና ቤተ-ጴንግሥት የገቡ ደፊጎቸጹ ጣነ ጨጪቸ ነ አው ዎቹጹ ጹን አዲፒ ነገፊ
ከዱፋው የተጤየ አጴ ጩን?ብጪ እፈፎን የሚ ይቅ ፍው የሚያገኘው ጴጩፒ አሳዛኝ ነው
ያቂውጹ
እፈፎ እነፎጹ ገዢዎቸጹ በደንብ ያው፤ታጩ
ጤጴድገጹ “ንጉጽ ይውረዱ እንጂ ያን እናጴ ጤን ይጢን እናደፊጋጤን…” ያጩተባጤ ያጩተ የ፣ ነገፊ
የጤጹ ሁጥጹ ተብጫጩ …ጴፉት ጤአፈፖ ዱፋ በተማሪው ተባጤ ነ - የ ፊላማ ጹፊ ከአጩጣነ
ተባጤ የዜጎች ጴብት ይከበፊ ተባጤ … ሳንፎፊ ተነፒቶ ጩብ ወጤድ ድፊፍት እንደጩብ አትጴን እናው
ተባጤ የጹፊጹፊ ነ ነት የጴናገፊ ነ ነት…ተባጤ በእነዚጢ ሁጥ
ያቄዎች ደግሞ እንደጹናው፣ው
ንጉጼ ነገሥቱ ይከፍፎበት ነበፊ በእነዚጢ ያቄዎች ዙሪያጹ ሁጥጹ ፍው ተፍጤ አጩ ታዲያ ው ቱ
የት አጤ? ጴጩፎ የትደረፍ? ጹን ይታያጩ? የት ነው ያጤነው?
አሥጴፈ እንዴት ናት? አዲፒ አበባፒ? ጎንደፊ? ወጤጋ? በሐረፊ ጹን ይታያጩ ጹንፒ ይፍማጩ?
ጄኔፈጩ ጴንግሥቱ ነዋይና አቶ ገፊማጸ ነዋይ በዘጴናቸው “ጤው ” ብጤው ተነፒተው አፊበኛ ሳይ፣ፊ
አብረው ጅተዋጩ? ቢሳካላቸው ኑፋ አዲፒ ነገፊ ከኮነፉጩ ሞአጴፊ አጩ ጋዳ ከገማጩ እብደጩ
ናፒፊ ከሻጤቃ ጹንግሥቱ ኃይጤ ማሪያጹ የተጤየ ሥፊዓት የነዋይ ወንድማማቾች ያጴ ጩን ነበፊ?
አይጴፒጤንጹ
ደፊግን ተክተን “ነ ና ዲሞክፈቲክ ጴንግሥት በኢትዮ ያ እናጴ ጤን “ብጤው በ ካ ሁጥጹ ተፍማፊቶ
ነበፊ እነፎፒ ሥጩ ኑን ሲረከቡ ጹን አጴ ጩን?
በአ ሩ የዲሞክፈሲ ጴብት የጨጤበት አገፊ ጹንጹ አዲፒ ነገፊ አይጴ ጹ
አ ኃይጤ ሥላሴ ከገፊማጸና ከጴንግሥቱ ንዋይ የጴንግሥት ግጩበ ጵከፈ ተረ ጤጹንድን ነው
ግን ይጢን እንደ ማፒ ን፣ቂያ ቆ ረው ከግንዛቤአቸው ውፒ አፒገብተው የአገሪቱን ጤቲካ
ጤማፒተካከጩ የአጩሞከሩት?
በዚጢ ግን እሳቸው ላይ አን ፊድባቸውጹ
ጨጪቸጹ እሳቸውን የተኩት ዕውንት እንናገፊ ከአጩን እላይ እንዳጤነው እነፎጹ ሞ አጩቻጥበትጹ

ቃላቸውንጹ እንኳን ማክበፊ አጩቻጥጹ
አጴ ላት? ነው

ያቄው ዞፋ ዞፋ ጹን አዲፒ ነገፊ ጤአገሪቱ ጤሕዝቡ እነፎ

አ ኃይጤ ሥላሴ ያፍሩት ፊላማ አጤ ይጢ ፊላማ በነ ጹፊ የሁጥጹ ድፊጅቶች ቤት እንዲጣን
ተ ይቆአጩ ከእንግዲጢ ከእዚጢ ሁጥ የትፊጹፒ ዘጴን በሁዋላ ይጢን አዳፈሽ ይጢን ሕን እፎን
የተጤያዩ በሕዝብ የተጴረ የ ጤቲካ ፊቲዎች ጴድረክ ማድረግ የእኛ ንታ ነው
አ ጹኒጩክ የጀጴሩትን የጢትጹት ሥፈና ማተሚያ ቤቶችን አ ኃይጤ ሥላሴ አፒ ተውታጩ በ ፉፒ
ነ ነት እነፎን አጅቦ ወደ ት ጴጓዝ የትውጩዱ ኃላ ነት ነው ብዙ የቴጨቪዢንና የፈዲዮው ቢያ
አገሪቱጹ ማፒተናገድ ትችላጤች እንግዲጢ ይጢን በሥፈ ጴተፊጎጵ የትውጩዱ ንታ ነው
ነ ትጹጢፊትና በብ እንዲፒ
ንጉጽ ብዙ ረዋጩ ብዙ ነ ትጹጢፊት ቤቶች እንዲፍሩ ሁጥጹ
እንዲማፊበት ማድረጉ ከእንግዲጢ የአሁኑ ትውጩድ ንታ ነው
ንግድ እንዲፒ
ኢትዮ ያ በአንድነቱዋ እንድት ነክፊ ባጢጥዋና ታሪኩዋ እንዳይ
ሳይጣን ገኖ
ከጨጪቹ እኩጩ በዓጤጹ ላይ ጤ ፤ፊ ሕዝቦች አጤኝታ እንዲጣን ንጉጽ ብዙ አፒተዋ ኦ አድፊገዋጩ
እንግዲጢ ይጢን ኃላ ት ተ፣ብጪ ወደ ት ጴጓዙ ደግሞ አሁንጹ የእኛ የትውጩዱ ንታ ነው
ሁጤት ነገፋችን ቢያንፒ ማንሳት ይቻላጩ
በንጉፎ ዘጴን ቤቱ (አጤ ፊድ ቤት ማዘዣ) ተፍበፋ ጩጆቸ ተወፒደው አጤ ፊድ ጸዳ ላይ በ ይት
አጩተደበደቡጹ በንጉፎ ዘጴን ፍጩ የወ ተማሪ ግ ቢጩ በሚያፒጤቅፒ ፒ እንጂ(ያውጹ በሁዋላ)
በ ይትና በ ቤ ጴንገድ ላይ በገ አጩቆፍጤጹ አጩተገደጤጹ
ከጠያ አፈት ፍዓት በላይ አንድ ፍው ዳኛ ት ፊድ ቤት ሳይ፣ፊብ ፒድፒት ወፊ አንድ አጴት ሁጤት
አሥፊ አጴት አጩማ፣፣ጹ

ቢያንፒ ይጢ ጴፍረታዊ የጣኑ የፍው ጩጆች ጴብት በንጉጽ በ፣ ኃሥ ዘጴን እንደጹናው፣ው ይከበፊ
ነበፊ
ሁጤተኛው ማንጹ ፍው በገዛ አገሩ እንደ ጦያን ዘጴን” ዘፊጢ ጹንድነው?” ተብጪ ኢትዮ ያ ውፒ
ጣነ በው አገፊ በነ ጹ ይሁን በ ፤ፊ በአረብ ይሁን በቻይና በሕንድ አንድጹ ፍው አይ የቅጹ
ነበፊ
በኢትዮ ያዊነትና በኢትዮ ያዊነቱ ጨላው ፣ፊቶ በኢትዮ ያ ፒ ፊት የሚጓዝ አንድ ኢትዮ ያዊ
ፍው የትጹ ቦታ የአውፋ የአይፋ ላን ቢያዎች ጣነ የተጤያዩ ጴንግሥታት ወደብ የባቡፊ ቢያና
አውፈ ጎዳና ላይ የዛፉን አያድፊገውና ኮፊቶ ተከብፋ ፈንክ ፊት ላይማ ፍላጹታ ጦፒ እየፍ ው
እንደ አጹባሳደፊ አጤ ቪዛ ሳይ የቅ ይወ ጹ ይገባጹ ነበፊ
ፒንቱ በሁዋላ ” ነ -አው ” የጣነውጹ ይጢን ዕድጩ ተ ቅሞ አገሩን ጤቆ ወ ቶአጩ
“…ተ፣ጹ ን የፍ፣ጩነውን” ታውፈሪ ሐብተ ጊዮፊጊሲ አንዴ እነዳጥት “ቆጴን (ተ ሪ ጴኮንንን )
ማውረድ አቅቶናጩ” ያጥትን (፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴን) በሁዋላ ቂት ወታደፋችና ተማሪዎች
አዋክበዋቸው እሳቸውንና ሥፊዓቱን ጤዋጩ
ግን ደግሞ ንጉጽ የፍሩትን ሥፈ በሁዋላ ብቅ ያጥ ቡድኞች የእፈሳቸውንና የጨላውን ሕይወት ጹፊ

አበላፖት እንጅ ግማፖንጹ እንኳን ጤጴፒፈት አቅቶአቸዋጩ
ንጉጽ ሲወፊዱ “…አገፊ ማፒተዳደፊ ፣ላጩ አይደጩጹ ችግሩ የእኛ ፒጩ ን ላይ ጴቆየት አይደጤጹ
አገፈችሁን ኢትዮ ያን ግን ብ፤ዋት ” ያጥትን የአደፈ ቃጩ እንኳን ፍሚ አ ቶ ይኸው ” የተበተነ
ንብ”አባቶች እንደሚጥት ሁላችንጹ ሁነናጩ
ጤቲካ ማጤት የአጤ ውን ከግጹት አፒገብቶ ጤአሁኑጹ ጤጴ ውጹ ትውጩድ ጤረጅጵጹ ጊዜ
ጤአገፊና ጤጩጅ ጩጆች አብፋ ማፍብ ማጤት ነው ይጢን የተገነዘበ ፍው የጤጹ
የሚ
ባጢጩና ታሪክ ጴጀጴሪያና ጴ ረሻው ጴቼ እንደጣን አይታወቅጹ ጩክ “… ጉፊ
ሲጴጤ ና” አባቶች እንደሞጥት “…ነገፊ ሲያጴጩ ” አይነት ነው ” በኢትዮ ያ የጣነውጹ ይኸው
ነው
ወፈሪ ጦያን ያጩገደላቸውን አፊበኞች ብቅ ያጥ ኃይጪች ጤሁጤተኛ ጊዜ ገድጤዋቸዋጩ ሞፓጦኒ
ያጩቻጤውን “የዘፊ ክ ጩ “ የ ጤቲካው ጴደቡ አውቆጹ ጣነ ሳያውቅ ሩ አድረጎ የሞፍጦኒን አላማ
አ፣ነባብፋታጩ
ጤማሳ ፊ! ሐረፊ ኤጄፊሳ ጎፋ የዛፉ 121 ዓጴት የተወጤዱት (ተ ሪ ጴኮንን) አ ኃይጤሥጤሴ …
አማፈጹ (አዲፎን ጦ ጤጴ ፣ጹ) ኦፋሞጹ ጉፈጌጹ ትግፉጹ ኦፊቶዶክፒ የወጪ እፒላጹጹ
አ ሩጹ ወደሳባ ከጡድን ደግሞ ትግፉጹ ጎንደፉጹ … የጣኑ የተደበላጤ፤ የተካጤፎ እንደ እኔና
እንደ አንተ እንደ አንቺጹ እንደ እፎጹ ን ጢ ኢትዮ ያዊ ናቸው “የአማፈ ንጉሥ” የሚጤውን ቃጩ
የጤ ባቸው ሞፓጦኒ ነው

የወ ቱ ጴን ን የተ ሪ ጴኮንን አጤባበሳቸው የ ጉፊ አቆፈረ ቸው ጴፒ፣ላቸው እንደ
ማንኛውጹ የኢትዮ ያ ጩጆች ነበፊ በሁዋላ አደባባይ ሲወ ጹ እንደማንኛውጹ ፍው እንደ እኔና
እንደ አንተ በዚያች ባብ የአዲሲ አበባ ጴንገድ እጃቸውን እያውጤበጤቡ በአጴት ውፒ በአ ገባችን
ፒንት ጊዜ ደጋግጴው ታይተዋጩ
ቤተክፊፒቲያን ጡደው ያፒ፣ድሳጥ ሐኪጹ ቤት ጡደው በሽተኞች ይጎበኛጥ አዳሪ ትጹጢፊት ቤት
ጡደው ተማሪው የሚበላውንና የሚተኛበትን ያያጥ የሥዕጩና የጵዚቃ ትጹጢፊት ቤት የቲያትፊ
አዳፈሾችን የኳፒ ጸዳ የተማሪዎች የፒ ፊት ፣ንን ይጎበኛጥ
ከእሳቸው በሁዋላ ከጴ ው “ገዢ” ውፒ ማነው በአደባባይ ወ ቶ በአውፈው ጎዳና ላይ እንደሳቸው
የታየው? እንኳን ኳፒ ጸዳና ትጹጢፊት ቤት ጡዶ ጴጴረ፤ ፣ፊቶ “ድጩ አድረጎ እንኳን አዲፒ አበባ
ሲገባና ሥጩ ኑን ሲይዝ” በግጩ ጴኪና የታየ አንድጹ ፍው የጤጹ
ጤጹን?
እንግዲጢ ከቅዠት ዓጤጹ ወደ ነ -ሕብረተፒብ ትውጩዱ ጴጴጤፒ አጤበት እንዴት? በጹን ብጩጠት?

ጤዚጢ ደግሞ ጴጩፎ ከባድ አይደጤጹ ጴጩፎ “ነ ፍው ነኝ “ብጪ በይ ጴናገፊ ነው ጤነ ፍው ደግሞ
ጴንገዱጹ ጴጩፎጹ ግቡጹ አንድ ነው
ሁጥንጹ በእኩጩነት በሚያፍተናግድ “ሕግ”"ሕገ-ጹንግሥት ያፒ ጩገናጩ
በንጉጽ ጊዜ ጅጹሩ ሩ ነበፊ ው ቱ ግን አላማረጹ
እሳቸው አንድ ነገፊ ይጥ ነበፊ ”…በአጩተማረ ሕዝብ ላይ ገዢ ከጴጣን በተማረ ሕዝብ ውፒ ተገዢ
ጴጣን የተሻጤ ነው ”ይላጥ
ይጢ አነጋገፊ ደግሞ ፈዝ ነ ቆችን ጤነገፊ የሚጋብዝ ነው
ጤጹንድነው የኢትያ ያ ጴፉት ጤአጹባገነኖች በያጤበት ጴ ጤቅ አሁንጹ አጴቺ የጣነው? ይጢን ያቄ
በንጉጽ የጩደት ፣ን ዛፉ ጴ የ፤ ተገቢ ነው

0*/

—————————————0*/ Source of the Photos: Thanks (ከአክብፋት ጹፒጋና ጋፊ!)

1/- “በኢንቨፒትጴንት ፒጹ የሚ

ጹ የጴፉት ነ ቃ በኢትዮ ያ”

2/ Land-Grab-Deals -in-Africa

A commemoration – Emperor Haile Sellasie I
Posted on July 23, 2013

Emperor Haile Sellasie I

A commemoration
Today we commemorate the birthday of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie
I.
In reminiscing about Emperor Haile Selassie or any other monarch of Ethiopia, one
must understand first the history, legends, fables and myths that make-up this age
old institution. The Ethiopian monarchy is said to descend from King Solomon and
the Queen of Sheba, whose progeny was Menelik I, the first King of Ethiopia.
Mentioned in the Bible, whether real or mystical, this notion has been part and parcel
of Ethiopian identity, traditions and an act of faith. Thus, Ethiopian monarchs have
existed believing their role to be a sacred trust and a manifest personal destiny.
Having been endowed with Divine power, they believed the ruler must be just and fair
to all his subjects, as laid out by the canons of the Kibre Negest and Fitha Negest.
Therefore, like his predecessors Emperor Haile Sellassie and his generation grew up
in this mold, believing in the ruler’s sacred duty to God and country. For instance
when the 1955 Constitution was being drafted, I was secretary of the drafting
committee. On one occasion a suggestion was made by one of the foreign advisers
to take out the term “Elect of God” from the titles conferred to the Emperor. When I
reported this to the Emperor, he said “Were it not for God’s will, how do you think I
came to this position?” and he really meant it.
Having lost his mother at birth and his father in his early teens, growing up in the
Imperial Court must have been very challenging for the young Prince. The entourage
of loyal and wise men to whom his father entrusted his upbringing was evidently a
great support to help him master and survive the byzantine intricacies of court
politics. Indoctrinated in Coptic Orthodox doctrine with some influence from western
Catholic educators, he was a young man living in a centuries-old political and social

milieu that was confronting a twentieth-century world. A man of exceptional
intelligence endowed with exceptional memory, he had visited Europe and met many
statesmen from which he was exposed to new notions of governance. Although
without formal education in the Western sense, he had quickly realized the
importance of modernizing Ethiopia, a belief that prompted him to give priority to
education throughout his life.
His premonition to the world powers who had allowed his country to be violated by
the Fascists hordes, that their turn will also come, remains a remarkable prophecy in
modern times. While living in exile, the Emperor succeeded in maintaining the
legitimacy of the Ethiopian nation, and eventually securing back her independence
and sovereignty, which was no small diplomatic feat. After the liberation the
reconstruction of the country was not an easy matter. Confrontation with the
liberating colonial allies who wanted to make of Ethiopia a protectorate, as well as
reestablishing a viable government administration in highly different and adverse
conditions, offered many pitfalls that the Emperor surpassed with skill and hard work.
The Emperor was an indefatigable worker totally dedicated to his mission. From what
I had observed occasionally, his day started around five in the morning and ended
around midnight. He insisted that everything be reported to him by ministers,
governors and department heads. All officials, big and small, were expected to report
to him about their work, which allowed him to keep tight control over what went on in
the country. The various functions he presided were strictly scheduled and regulated.
He attended rigorously all religious and national celebrations. Every afternoon he
visited hospitals, schools and attended functions where his presence was required.
He presided every day over the Imperial Court of Justice. All decisions he made were
after consultation with all interested parties. He was highly disciplined and punctual in
the performance of his imperial duties. Gifted with an extraordinary and unique
personality, he represented Ethiopia and its glorious past with dignity and honor.
Some of the salient achievements of his reign were – obtaining the Ethiopian
Orthodox Church its own Patriarchy; securing Ethiopia’s independence and national
integrity; gaining full international recognition and status for Ethiopia; modernizing the
government administration; promulgating provincial autonomy; establishing the civil
service; restoring Ethiopia’s legitimate access to the sea and returning Eritrea to the
motherland; granting free education to all citizens including university; introducing a
modern legal system and codification of the civil, commercial and penal codes;
modernizing the police; creating a modern defense force (Army, Airforce and Navy);
adopting quinquennial development plans; establishing banking and financial
institutions, an airline, telecommunications, a highway authority, shipping lines, ports,
a
refinery,
hydroelectric
dams
and
countless
other
projects.
All the above were achieved with a minimum reliance on foreign interference. Last
but least, he conducted an independent neutral foreign policy, particularly in fostering
African freedom from colonial subjugation. To quote:

“Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is
finally and permanently discredited and abandoned – well, everywhere there’s
war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without
regard to race – it’s a war. And until there’s no longer first-class or secondclass citizens of any nation… Until the color of a man’s skin is of no more

significance than the color of his eyes – it’s a war. Until that day the dream of
lasting peace, world citizenship, and a rule of international morality will
remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. ” ― Haile
Selassie I
At the end he did not allow his reign to terminate in bloodshed and sorrow, for which
we are all grateful. Emperor Haile Sellassie was an exceptional human being and a
great Ethiopian Emperor whose name will be remembered as such in the annals of
World History.

Imru Zelleke

ፒጤ ፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ ንጉጼ ነገሥት ዘ ኢትዮ ያ
Posted on July 19, 2013

ፒጤ፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ ንጉጼ ነገሥት ዘኢትዮ ያ/ከተላያዩ ጴዝገቦች
( ቅጹት 23 ፣ን 1923 – ጴፒከረጹ 2 ፣ን 1967 ዓ ጹ/ 2 November 1930 – 12 September 1974)

(ሐጹጨ 16 ፣ን 1884 – ነሐሴ 21 ፣ን 1967 ዓ ጹ/ 23 July 1892- 27 August 1975)*

https://www.facebook.com/photo-hsi (ፒዕላዊ ማፒታወሻዎችና ቅፓች )

HIM Emperor Haile Selassie I – 1963 UN Speech
“And we must look into ourselves, into the depth of our souls. We must
become something we have never been and for which our education and
experience and environment have ill-prepared us. We must become bigger
than we have ever been: more courageous, greater in spirit, larger in
outlook. We must become members of a new race, overcoming petty
prejudice, owing our ultimate allegiance not to nations but to our fellowmen
within the human community”

የታሪክ ጹፒክፋች ፒጤ ፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴ
http://www.youtube.com/watch?v=PJSRVPPuFso

፣ዳማዊ ኃይጤ ሥላሴና አ

ፊ የታሪክ ማፒታወሻዎች …

http://www.youtube.com/watch?v=gjn_TjOYsgk

——————————
* Converter tells Hamle 17. Difference may be due to leap year calender calculation :
calendar conversion
*

“…the inaction of those …made it
possible …” HSI
Posted on July 19, 2013

“…the inaction of those …made it possible …” HSI
“Throughout history, it has been the inaction of those who would have acted;
the indifference of those who would have known better; the silence of the
voice of justice when it mattered most, that has made it possible for evil to
triumph” (2*

May be this very call by Himself prompted my generation to work against his
rule for a better vision, a fundamental structural change- with all the disaster that
followed. Hope is still a principle, the vision never dies and a Just and Genuine
Democratic Ethiopia is on the horizon.
Read more:
The-inaction-of-those-made-it possible-HSI
2*) Several valuable quotations (click on the pictures at the site) from his
speeches and notes are available at the following Facebook site:

https://www.facebook.com/photo-hsi
(browse in the pictures & the album to get to the quotations)

(Many Thanks is due to the source)

የ ፣. ኃ. ሥ. የተባበሩት ጴንግሥታት
ድፊጅት/UN/ ንግግፊ
Posted on July 19, 2013

የ ፣. ኃ. ሥ. የተባበሩት ጴንግሥታት ድፊጅት/UN/
ንግግፊ (1963)
(አንዴ ሳይጣን) … ሁጤት ፓፒቴ ማዳጴ ን ይ ይቃጩ !
http://leaimero.com/2013/05/28/hsi-voice-africa-1963/

እንጀፈ ከጹ ዱ …
Posted on July 19, 2013

“እንጀፈ !…የሚያ ግብ እንጀፈ ከጹ ዱ ያፒታወቃጩ” ይባላጩ ዛፉ ኢትዮ ያ ሀገፈችን የት
እንደደረፍች ጴጤፒ ብጪ ጤማየት ብዙ ጠተታ አያፒ ጩገንጹ ንጉጼ ነገሥቱን ጤጴ ጩ እነፎ ያኔ
አፊ፣ው ያላዩትን እንዲያውጹ የማያው፤ትን ብዙ ተንኮጩ ያዘጤውና ኋላጹ እነጣ ዛፉ ታሪክ
የሚጴፍክረው ብዙ ጴዘዝና ማአት ያፒከተጤውን ተማሪዎች “ትግጩ በጀጴሩበት ዘጴን” “ብዙ
ተጋኖ የተነገረላቸውን” ሁጤት ፍነዶች ጹሁፈኑ ጉዳዩን ሁጥ ጴጤፒ ብጪ ብቻ እንዲገነዘበውና
እንዲያገናዝበው እነዚጢን ጭ ች ብዙ ፀሐይ ከሞቃቸው በኋላ ጴጩፍን ዛፉ አትጴናጩ
ጪጂኩን ተጴጩከቱት አረ ተ ነገፊ አ
ጥን ጩብ አድፊጉት የ ጭ ን አላማውና ግቡን አዳጹ ት
ጴጩዕክቱጹ ጤጹን እንደጣነ አፒተውጥት ከአፊባ አጹፒት አጴት በሁዋላ…

Walelign-on-the-National-question
የ፣ረውን ጤማንበብ እዚጢ ይ ኑ

——
ጤአዋጁ አዋጅ

የ፣ረውን ጤማንበብ እዚጢ ይ ኑ