SINTAKSIS BAHASA MELAYU BMM3110 KERJA KURSUS PROJEK Menghasilkan kerja Kursus Projek untuk memahami dan menganalisis

unsur binaan ayat Bahasa Melayu yang terdapat dalam sesuatu teks atau prosa yang dipilih. 1.0 Pengenalan Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini.Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang bererti “menempatkan bersama – sama”.Oleh yang demikian, secara etimologi, sintaksis dapatlah diertikan sebagai “menempatkan kata – kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.

Namun, kebanyakan ahli bahasa di Malaysia telah mendefinisikan sintaksis berdasarkan fungsi dan bidang tugasnya.Contohnya definisi yang telah dinyatakan oleh Abdullah Hassan 1980:164,sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa,atau menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. 2.0 Struktur Binaan Ayat Bahasa Melayu Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi.Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit-unit kecil rangkaian kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.Binaan ayat mengandungi subjek dan predikat. 2.1. Subjek Subjek ialah konstituen, sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan,yang bersifat frasa nama dan

menjadi unsur yang diterangkan.Menurut Profesor Abdullah Hassan dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi dan Sintaksis untuk guru dan pelajar,subjek ialah benda .Istilah lain untuk subjek ialah hal.Subjek juga dikenali sebagai perkara yang diceritakan. 2.1.1.Binaan Subjek Subjek ayat tunggal terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur seperti kata nama, kata ganti nama, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama dan kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama.Profesor Abdullah Hassan mengatakan bahawa unsur-unsur subjek mestilah terdiri dariapda orang,benda atau perkara.Contoh dalam cerpen Mak Timah karya Khatem Bin Ariffin,terdapat beberapa ayat yang subjeknya terdiri daripada orang, benda dan kata kerja.Contohnya ayat pada muka surat 92 : Dia juga pandai memasak. Subjek dalam ayat ini adalah kata ganti nama diri iaitu merujuk kepada manusia. 2.1.1.(i) Kata Nama

Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada .1.1 (ii) Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Pada perenggan 3 : Ayah pun nampak berselera juga waktu makan masakan Mak Timah. Contohnya ialah ayat pada perenggan 2 muka surat 92 : Mak Timah hanya bekerja pada waktu siang. Selain itu.kata nama khas. Subjek ayat ini adalah Mak Timah iaitu kata nama khas hidup manusia.Nenek sudah tua.Kata nama yang menjadi subjek sesuatu ayat boleh terbentuk daripada kata nama am. Ayah mahu aku belajar memasak. 2. Dalam cerpen Mak Timah terdapat banyak ayat yang subjeknya terdiri daripada kata nama. penulis juga kerap menggunakan kata nama am sebagai subjek dalam ayat. Buktinya pada perenggan 3 muka surat 92 : Ayah yang selalu meminta aku untuk membantu dimana perlu.atau kata nama terbitan.Subjek ayat tersebut adalah kata nama am hidup manusia.

Namun hanya terdapat satu ayat sahaja iaitu pada perenggan 1 muka surat 98 : Apakah yang mahu ayah sampaikan padaku?. dan. siapa. Terdapat sejenis kata kerja yang mengambil tugas kata .Sehubungan itu kata ganti nama diri terdiri daripada dua jenis iaitu kata ganti nama diri tanya iaitu perkataan yang merujuk kepada orang atau benda dalam bentuk tanya. mana.Ada tiga kata ganti nama diri tanya iaitu apa.1(Iii) Kata Kerja Yang Berfungsi Sebagai Kata Nama Kehadiran kata kerja sebagai subjek dalam ayat bukanlah suatu perkara baru. Sebaliknya.Contoh subjek ayat yang terdiri daripada kata ganti nama diri pertama ialah pada perenggan 1 muka surat 100 : Aku mengangguk.dua golongan kecil. 2. Aku tersenyum. Penulis cerpen Mak Timah turut menggunakan kata ganti nama tanya sebagai subjek dalam ayat.1. penulis lebih kerap menggunakan kata ganti nama diri orang pertama dan orang ketiga dalam binaan subjek ayat.iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.

Penulis cerpen Mak Timah lebih gemar menggunakan kata nama sebagai subjek ayat.dalam bahasa Melayu.Contohnya ialah dalam cerpen Mak Timah Karya Khatem Bin Ariffin. Buktinya pada perenggan terakhir muka surat 94 : Kehadiran ibu tirinya telah membuatkan hidup mereka adik beradik kucar-kacir. 2. Kata adjektif selera berada dalam struktur binaan ayat tersebut adalah sebagai subjek ayat.1.Terdapat sejenis kata adjektif yang berfungsi sebagai subjek sesuatu ayat.perenggan 4 muka surat 92 : Seleraku sentiasa terbuka apabila menghadap hidangan Mak Timah. .nama.. Buktinya hanya terdapat satu ayat sahaja yang subjeknya kata kerja iaitu kata kerja terbitan apitan ke-. Jelas dan nyata hanya minoriti sahaja subjek ayat yang bukan dari golongan kata nama.1(Iv) Kata Adjektif Yang Berfungsi Sebagai Kata Nama Sehubungan itu.kata adjektif juga merupakan salah satu unsur yang dijadikan subjek dalam ayat.-an.

Kemesraan ayah mengelus-ngelus keserabutan dalam jiwaku. 2..Selain itu penulis juga telah menggunakan kata adjektif yang telah menerima imbuhan apitan ke-. Predikat Predikat ialah kumpulan perkatan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. predikat ialah bahagian yang mengandungi ayat yang mengandungi cerita.dan memberitahu .Manakala menurut profesor Abdullah Hassan dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi dan Sintaksis.Predikat mempunyai fungsinya yang tersendiri.orang ataupun perkara yang disebut dalam subjek. Cerita itu ialah berkenaan benda. memberitahu apa yang dilakukan oleh benda. Antara fungsi predikat adalah memberitahu maklumat lanjut berkenaan benda.memberitahu sifat-sifat benda.2.-an sebagai subjek ayat> Buktinya pada muka surat 95 : Kelembutan ayah mencairkan ketegangan dalam diriku.

dengan sifat dan bila.1.predikat boleh terdiri daripada mana-mana satu jenis daripada empat jenis frasa iaitu frasa nama.2..mengapa.frasa adjektif dan frasa sendi nama.dan kata nama terbitan.(ii) Predikat Frasa Kerja Frasa kerja yang menjadi predikat dalam boleh terbentuk daripada beberapa unsur seperti unsur kata kerja asal.kemana.(i) Predikat Frasa Nama Predikat Frasa Nama yang menjadi predikat sama seperti binaan frasa nama yang berfungsi sebagai subjek dalam sesuatu ayat.1.Unsur ini boleh terbina daripada kata nama am. kata nama khas.Kata kerja asal terdiri daripada dua jenis iaitu kata kerja .frasa sifat dan frasa sendi.Oleh yang demikian. 2.kata bantu dan unsur-unsur keterangan.frasa kerja. 2.kata kerja terbitan .1 Binaan Predikat Predikat sesuatu ayat tunggal dapat dibina daripada unsur-unsur utama seperti frasa nama. 2.2.2.bagaimana.dimana.frasa kerja.

penulis juga menggunakan frasa nama sebagai predikat dalam ayat.Contohnya dalam cerpen Mak Timah.tidur.2. dan boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Contoh ayat yang terdapat dalam cerpen ini adalah “Mak Timah bagaikan ibu kepadaku”.asal tidak berimbuhan dan asal berimbuhan.Contoh kata kerja asal tidak berimbuhan dalam cerpen Mak Timah ialah “ Pakaian idah juga aku tukar dengan baju kurung” 2.2. Contoh kata kerja tak transitif yang tidak berimbuhan ialah mandi.masuk. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut manakala kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek.dan sebagainya.hilang.1(ii)b.Kata Kerja Asal Tidak Berimbuhan Kata kerja asal tidak berimbuhan ialah kata kerja yang terdiri daripada satu kata dasar sahaja.keluar. Kata Kerja Asal Berimbuhan .1(ii)a.naik. 2.

.-kan.” 2. Proses ini berlaku apabila kata nama atau kata adjektif tersebut memerlukan imbuhan me-.-i atau memper-.bernyanyi..me-...menghasilkan dan memperluas.. Kata ini boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif.Kata Kerja Terbitan Kata kerja terbitan ialah kata kerja yang asalnya bukan daripada golongan kata kerja tetapi daripada golongan kata yang lain seperti kata nama atau kata adjektif. Proses pengimbuhan akan berlaku bagi menerbitkan kata kerja terbitan..2.Setelah .berehat dan banyak lagi.1(ii)c.Kata kerja asal berimbuhan ialah kata kerja yang terdiri daripada gabungan kata dasar dan imbuhan.Contoh perkataan yang terbit daripada proses pengimbuhan ialah menyekolahkan. Kata kerja terbitan tersebut ialah kata kerja transitif dan kehadiran masingmasing dalam ayat memerlukan objek.Contoh kata kerja asal berimbuhan sebagai predikat kata kerja dalam cerpen Mak Timah ialah “ Aku berlari kebilikku. Contoh kata kerja berimbuhan yang tak transitif adalah seperti menari.membuahkan...

(Muka surat 91 ) e) .(Muka surat 96) 2... Mak Timah telah memberi tunjuk ajar kepadaku... Terdapat dua jenis kata bantu dalam bahasa Melayu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam..Kata bantu aspek ialah kata bantu yang menyatakan atau menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa.. a) Kehadiran ibu tirinya telah membuatkan hidup mereka adik beradik kucar-kacir. (Muka surat 91 ) f) Aku cuba menyembunyikan kemuraman wajahku .. didapati ada penggunaan kata kerja terbitan sebagai predikat frasa kerja...meneliti ayat –ayat yang digunakan oleh penulis. c) .1(ii)d. ..2.. sama ada ...mendodoikannya sehingga tidur semula.. (Muka surat 91 ) d) . ..(Muka surat 94) b) Lagunya yang sumbang dan tidak tentu irama itu dapat juga menidurkan Afiq..tidak lagi dapat menakung kencingnya..Kata Bantu Kata bantu yang menjadi unsur frasa kerja ialah perkataan yang hadir sebelum kata kerja.

Contoh kata bantu aspek ialah akan.dan dapat.masih dan banyak lagi.belum.kata bantu juga boleh hadir secara berderetan iaitu lebih daripada satu dalam sesuatu ayat. Manakala kata bantu ragam ialah merupakan kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. mahu.belum.pernah. Kehadiran kata bantu ragam dalam ayat adalah sebelum kata kerja.mesti.sedang. (Muka surat 92 ) h) Aku tidak tahu bagaimana hendak menjawab ( Muka Surat 94 ) . Sehubungan itu. didapati sememangnya banyak penggunaan kata bantu ragam dan aspek dalam predikat frasa kerja.boleh.harus.atau sudah dilakukan.Antara ayat yang mengandungi kata bantu adalah seperti yang berikut : g) Mak Timah sudah lama menjanda sejak kematian suaminya.sedang.Kata bantu jenis ini adalah seperti hendak.Setelah meneliti setiap ayat dalam cerpen Mak Timah.

di kilang. transitif dan tak transitif. ( Muka surat 94 ). rupanya dia datang hendak menyiksa hidup kita sahaja. ( Muka surat 96) l) Kamu bertiga sudah dianggapnya macam anak sendiri.( Muka surat 99 ) 2. a) Afiq tiba-tiba menjerit dengan suara langsingnya ( Muka surat 91) .i) Ingatlah ibu tiri boleh menggantikan emak.pada pukul dan sebagainya. Frasa keterangan terbentuk daripada frasa sendi nama seperti dengan cepat.Penulis cerpen Mak Timah juga banyak menggunakan unsur-unsur keterangan dalam ayat yang predikatnya adalah frasa kerja.(Muka surat 94) k) Petang esoknya aku sudah siap berbaju kurung ungu. Unsur-Unsur Keterangan Frasa kerja yang mengandungi kedua-dua jenis kata kerja.2. j) Kehadiran ibu tirinya telah membuatkan hidup mereka adik beradik kucar-kacir.1(ii)e. boleh menerima frasa keterangan.Antara ayat tersebut adalah seperti berikut . Dengan frasa keterangan dimaksudkan unsur-unsur yang menerangkan kata kerja itu lebih lanjut lagi.

betul dan benar. sekali.iaitu kata adjektif selapis atau kata adjektif ganda. Ada juga kata penguat yang boleh hadir sesudah kata adjektif seperti sungguh.sungguh dan sebagainya. boleh didahului oleh kata penguat seperti amat.sangat.kata adjektif juga boleh hadir bersama-sama kata bandingan seperti lebih dan paling dan juga boleh disertai imbuhan teryang membawa maksud “paling”. Berdasarkan analisis yang telah dibuat.Selain itu.b) Lampinnya perlu segera ditukar jika basah ( Muka surat 91 ) c) Ayah ke dapur untuk menemui Mak Timah ( Muka surat 96) d) Mak Timah sudah pulang ke rumahnya setelah menyediakan makan malam untuk kami ( Muka surat 96 ) e) Pakaian Idah juga aku tukar dengan baju kurung ( Muka surat 96 ) 2.1(iii) Predikat Frasa Adjektif Frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa predikat terdiri daripada kata adjektif .Bagi penggunaan kata adjektif selapis.terdapat banyak penggunaan frasa adjektif sebagai predikat .2.

Berikut adalah contoh ayat yang predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama.lemah lembut dan berusia disekitar tiga puluh lima tahun.ke.0 Konstituen Frasa Nama Dalam Ayat Bahasa Melayu.Kata sendi nama adalah seperti di. Antaranya adalah seperti ayat yang berikut : a) Orangnya berwajah manis.untuk.dengan.(iv) Predikat Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama yang menjadi predikat terbina daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama. oleh.1.kepada.dan sebagainya. .dari. ( Muka surat 92) b) Mak Timah baik ( Muka surat 92 ) c) Dia juga pandai memasak ( Muka Surat 92) d) Aku sudah pandai membuat susunya ( Muka surat 95) 2.daripada.pada.2. a) Afiq lain sedikit daripada Idah b) Ayah ke dapur untuk menemui Mak Timah 3.dalam ayat.

atau sebelum dan sesudah frasa nama.Jenis pertama ialah yang terdiri daripada satu perkataan yang menrupakan inti bagi seluruh frasa nama itu.Konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.sementara perkataan atau perkataanperkataan yang lain merupakan penerang atau penerang-penerangnya.maka terdapat dua jenis hubungan antara perkataan-perkataan itu. . 3.Unsur inti ini boleh wujud secara bersendirian ataupun dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya.1 Binaan Frasa Nama Dalam Ayat Bahasa Melayu. . Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan sahaja ataupun sederetan perkataan.Jika dibentuk oleh sederetan perkataan.Ada pendapat yang yang mengatakan bahawa unsur-unsur bukan nama boleh juga menjadi pengisi frasa nama jika unsur-unsur itu boleh saling berganti dengan unsur-unsur nama.

Inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna.1.Jenis yang kedua ialah jenis yang terdiri daripada dua unsur di dalamnya.1 Binaan Frasa Nama : Inti + Penerang. Frasa Nama Inti Penerang Nama Jenis baju kurung ii) Inti + penerang milik Frasa Nama . 3. Dalam cerpen Mak Timah.sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.bagi binaan frasa nama inti + penerang nama terdapat beberapa binaan frasa nama iaitu seperti didalam jadual dibawah: i) Inti + penerang nama jenis. Frasa nama yang mengandungi unsur-unsur yang mempunyai hubungan inti+penerang boleh terbentuk daripada dua jenis hubungan iaitu inti + penerang nama dan inti + penerang bukan nama.

1 Binaan Frasa Nama : Inti + Penerang Bukan Nama Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. kata adjektif. i)Penentu Hadapan Frasa Nama Penentu Hadapan Inti Bilangan Penjodoh Bilangan Semua . Penerang bukan nama.barang kemas ii) Penentu belakang Frasa Nama .Dalam cerpen Mak Timah terdapat juga binaan frasa nama inti + penerang bukan nama.1.terdiri daripada penerang-penerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama iaitu penentu.kata kerja.Inti Penerang Milik Pakaian Idah Susu Afiq Bilik ku Orang nya 3.frasa sendi nama dan bilangan ordinal.

iaitu apa yang hadir dahlu dan apa yang kemudian.Inti Penentu belakang petang itu waktu itu iii) Inti + penerang kata adjektif Frasa Nama Inti Penerang Kata Adjektif suara garau suara langsing iii) Inti + penerang frasa sendi nama Frasa Nama Inti Penerang Frasa Sendi Nama Sendi Nama Frasa Nama Aku dari sekolah Ayah di dapur 3.bilangan dan panggilan. dan penerang. terdapat peraturan tertentu yang mengatur susunan kedudukan konstituen-konstituennya.2 Susunan Konstituen Frasa Nama Dalam pembinaan frasa nama.Berdasarkan .kecualian hukum D-M. Peraturan-peraturan ini adalah seperti peraturan D-M.

yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannnya.0 Binaan Frasa Kerja Dalam Ayat Bahasa Melayu. Susunan Konstituen Frasa Nama berdasarkan Peraturan D-M dalam Cerpen Mak Timah Frasa Nama Diterangkan ( Inti ) Menerangkan(Penerang) Pakaian Idah Susu Afiq Baju kurung 4. .penelitian terhadap cerpen Mak Timah. Dalam ayat-ayat bahasa Melayu.Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. didapati penulis sememangnya mengambil kira susunan konstituen frasa nama. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif.Jenis yang kedua ialah frasa kerja yang mengandungi objek.binaan frasa kerja terbahagi kepada dua jenis iaitu frasa kerja yang tidak mengandungi objek. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya.

Binaan Frasa Kerja yang terdapat didalam cerpen Mak Timah adalah seperti berikut : a) Kata kerja Tak Transitif dengan Pelengkap i) Frasa sendi nama sebagai pelengkap Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Kerja Frasa Sendi Nama Ayah bangun dari tidurnya Mak Timah datang bekerja di rumah Aku berlari ke bilik ii) Kata nama sebagai pelengkap Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Kerja Kata Nama Ayah cium pipi Idah .Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata kerja yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya.4. yang disebut kata kerja tak transitif.1 Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri sdaripada satu jenis kata kerja sebagai intinya.

a) Frasa Kerja yang mengandungi satu objek Ayat .iii) kata Adjektif sebagai pelengkap Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Kerja Kata Adjektif Dadku menjadi sebak b) Kata Kerja Tak Transitif dengan Kata Nama sebagai penerang Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata bantu Aspek Frasa Kerja Kata Kerja Penerang Petang esoknya aku sudah siap berbaju kurung ungu 4.2 Binaa Frasa Kerja dengan Objek Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuiti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

. 4. manakala kata bantu ragam pula menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja.Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Kata Nama Kata Kerja Objek Tepat Afiq menggunakan pampers Aku cuba mencari hujah Aku menggelengkan kepala b) Frasa Kerja yang mengandungi dua objek Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Kata Nama Kata Kerja Objek Tepat Objek Sipi Mak Timah memberitahu ku satu berita Aku menekup mukaku dengan kedua-dua belah telapak tanganku.Frasa Kerja dengan Kata Bantu Unsur kata bantu dibentuk oleh kata bantu yang boleh disertai oleh kata penguat.Kata bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut makna iaitu mengikut makna yang didukung oleh kedua-dua jenis kata bantu tersebut iaitu kata bantu aspek yang menerangkan aspek waktu bagi kerja.3.

Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Kata Bantu Aspek Kata Kerja Pelangkap Mak Timah akan menghidang makanan tengah hari kami Mak Timah telah memberi tunjuk ajar kepada ku Ayah telah mengambilnya bekerja atas cadangan nenek Aku pernah mencadangkan Afiq tidur denganku Afiq sedang tidur di biliknya (penerang) Ayah akan mendukung Afiq b) Kehadiran Kata Bantu Ragam sebelum Kata Kerja dalam cerpen Mak Timah i. Aku tak mahu kata –kata yang terkeluar dari mulutku berbaur emosi. iv. Dia datang hendak menyiksa hidup kita sahaja ii.a) Kehadiran Kata Bantu Aspek sebelum Kata Kerja dalam cerpen Mak Timah. Ayah tidak lagi dapat bermesra dengan kami. Aku boleh menjaga mereka. . iii.

4 Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen.boleh menerima ayat komplemen. sama ada jenis transitif atau tak transitif. b) Aku selalu juga mencuba untuk bangun lebih awal daripada ayah c) Afiq tidak ada masalah untuk tidur bersamasamaku pada malamnya. a) Ayah bangun dari tidurnya untuk membuat susu Afiq.v. Apakah yang mahu ayah sampaikan padaku? vii. Apabila ini berlaku ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. d) Nampaknya ayah kena cari orang lain untuk menggantikan Mak Timah. . vi. Dalam ayat ini kata hubung pancangan komplemen akan digunakan iaitu “bahawa dan untuk” yang berfungsi menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat iaitu penerbitan ayat majmuk pancangan komplemen. Frasa kerja. Aku tidak tahu bagaimana hendak menjawab 4. Aku dapat merasakan darahku menjalan ke muka dan berkumpul dipipiku.

4.4. Kesimpulan binaan frasa kerja yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah. v) Keterangan alat a) Pakaian Idah juga aku tukar dengan baju kurung.5 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja ii) Keterangan waktu a) Mak Timah sudah lama menjanda sejak kematian suaminya. binaan frasa kerja yang terdapat didalam cerpen ini adalah binaan frasa .6. Secara ringkasnya. b) Mak Timah hanya bekerja pada waktu siang iii) Keterangan cara a) Afiq tiba-tiba menjerit dengan suara langsingnya. iv) Keterangan tujuan a) Dia akan datang untuk memasak dan membasuh pakaian kami. vi) Keterangan bagai a) Mak Timah bagaikan ibu kepadaku. b) Kamu bertiga sudah dianggapnya macam anak sendiri.

tempat.kerja dengan objek dan tanpa objek.Unsur-unsur keterangan juga telah digunakan ialah meliputi keterangan waktu.1 Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata abntu dan penguat.0 Binaan Frasa Adjektif dalam ayat bahasa Melayu.alat dan bagai. I. Sehubungan itu juga penulis banyak mengaplikasikan kata bantu iaiatu frasa kerja dengan kata bantu aspek dan kata bantu ragam.Selain itu.Berikut adalah contoh daripada cerpen Mak Timah. 5. sama ada di hadapan atau di belakang. 5. Terganggu oleh suara langsing Afiq . Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. ayat yang dibina juga telah diperluaskan dengan kata hubung pancangan komplemen dan menerbitkan ayat majmuk yang mengandungi frasa kerja dengan ayat komplemen.

2 Binaan Dua Perkataan Binaan jensi ini terdiri daripada dua perkataan iaitu sama ada kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama. a) Binaan kata adjektif + kata adjektif Binaan ini boleh terdiri daripada 3 jenis iaitu dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna. dua kata adjektif yang maknanya berlawanan dan deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima. Contoh daripada cerpen Mak Timah seperti berikut : a) Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna • lemah lembut. yakni keindahan bunyi. b) Binaan kata adjektif + kata nama . Suara garau ayah kadang-kadang membuat aku tersenyum. 5. Kata adjektif “langsing dan garau” merupakan kata adjektif tanpa imbuhan iaitu kata adjektif yang terdiri dariapda satu kata dasar.II.

Sebaliknya penulis banyak menggunakan binaan satu perkataan sahaja.Binaan kata adjektif jenis ini boleh terdiri daripada frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan dan frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.Binaan ini merupakan kata adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama terdiri daripada kata adjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerang.3 Frasa Adjektif dan Penguat.Contoh ayat ialah “Pampersnya sudah terlalu berat”. Binaan jenis ini juga tidak terdapat di dalam cerpen Mak Timah. 5. AYAT Subjek Predikat .Berikut adalah hasil analisis daripada cerpen Mak Timah a) Penguat hadapan Kata penguat yang hadir sebelum kata adjektif dan berada selepas kata nama atau kata bantu. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya sepatah kata adjektif dan boleh juga teridiri daripada kata adjektif yang disertai penguatnya.

terdapat tiga jenis kedudukan frasa adjektif iaitu selepas subjek sebagai predikat. Dalam jadual dibawah adalah hasil analisis susunan frasa adjektif dalam ayat bagi cerpen Mak Timah.4 Kata Bantu dalam Frasa Adjektif AYAT Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Adjektif Kata Nama Kata Bantu Kata Adjektif Kata Kerja Kata Nama Aku sudah pandai membuat susunya 5.5 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Dalam bahasa Melayu. a) Frasa Adjektif sebagai Predikat Ayat Subjek Predikat .Frasa Nama Frasa Adjektif Kata Nama Kata Bantu Kata Penguat Kata Adjektif Pampersnya sudah terlalu berat 5. selepas frasa kerja sebagai keterangan dan selepas frasa nama sebagai penerang.

1) Pampersnya sudah terlalu berat 2) Dia larat untuk menjaga Idah 3) Dia juga pandai memasak 4) Aku sudah pandai membuat susunya b) Frasa Adjektif sebagai keterangan Ayat Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan ( Kata Adjektif ) Afiq tiba-tiba menjerit dengan langsingnya suara c) Frasa Adjektif sebagai penerang Kata Nama Frasa Nama Kata Nama Kata Adjektif 1) Mak Timah baik 2) Barang kemas 5. Manakala jika dilihat hasil analisis dari aspek susunan frasa adjektif dalam ayat. penulis lebih banyak menggunakan binaan satu perkataan sahaja.6 Kesimpulan Binaan Frasa Adjektif yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah Secara ringkasnya. ketiga-tiga susunan tersebut terdapat dalam cerepn .

1 Binaan Frasa Sendi Nama dalam ayat bahasa Melayu.Kata sendi nama ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama . 6.ini.0 Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu.Berikut adalah contoh frasa sendi nama yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah. Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Sendi Nama Kata Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Aku dari sekolah 6.Kesimpulannya frasa adjektif sebagai predikat ialah satu binaan yang boleh diperluaskan dengan menambah beberapa unsur seperti dalam rajah yang berikut: Kata Bantu + Kata Penguat+Kata Adjektif+Kata Keterangan+ Ayat Komplemen.

Hasil analisis adalah seperti di dalam jadual dibawah: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama dari sekolah Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama di rumah daripada Mak Timah ke rumahnya dari mulutku ke dapur di bandar di pusat rekreasi ii) Kata Sendi Nama + ( Kata Nama Arah )+ Frasa Nama Dalam binaan ini kata sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului satu unsur kata nama arah.Binaan jenis ini terdapat di dalam cerpen Mak Timah.Dalam binaan ini kata sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya dihadapan suatu frasa nama.Dalam masa yang sama.frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa nama arah. .

bilikku lalu menyembahkan mukaku di .rumah di . Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Keterangan Kata Nama Arah Frasa Nama di .bilikku pada waktu malamnya. .Seperti ayat komplemen juga. Binaan jenis ini terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan. ke . unsur keterangan hadir secara pilihan.bilik di atas tilam Walau bagaimanapun.bilangan binaan jenis ini sedikit di dalam cerpen Mak Timah.rumah aku biasanya menggunakan pakaian yang “simple” sahaja. iii) Kata Sendi Nama + ( Kata Nama Arah ) +Frasa Nama + Keterangan.Frasa Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah Frasa Nama di .

i) Predikat Frasa Sendi Nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. 2) Ayah bangun dari tidurnya untuk membuat susu Afiq 3) Mak Timah datang bekerja di rumah kami 4) Mak Timah balik ke rumahnya. 5) Aku berlari ke bilikku 6) Mak Timah hanya bekerja pada waktu siang .6.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat. Contoh ayat: • Ayah di dapur • Ayah ke dapur Ayat Subjek Predikat Ayah di dapur Ayah ke dapur Aku dari sekolah ii) Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan a) Frasa sendi nama keterangan frasa kerja 1) Kami berempat bersiar-siar di bandar.

Sesebuah ayat boelh di bina dengan menggaplikasikan frasa nama.3 Kesimpulan Binaan dan Susunan Frasa Sendi nama yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah Secara ringkasnya. binaan frasa sendi nama yang terdapat di dalam cerpen ini majoritinya penulis kerap menggunakan binaan Kata Sendi Nama + Frasa Nama.Manakala binaan yang lain adalah jarang sekali digunakan. sememangnya struktur ayat terdiri daripada asas iaitu mengandungi subjek dan predikat. 7. Kesimpulannya sesuatu ayat boleh di perluaskan dengan unsur . 6.frasa kerja.Namun demikian setiap frasa ini mempunyai binaannya dan konstituennya yang tersendiri.0 Rumusan Berdasarkan hasil analisis cerpen Mak Timah.7) Dia akan datang untuk memasak dan membasuh pakaian kami.penulis kerap menggunakan frasa sendi nama sebagai predikat dan frasa sendi nama sebagai keterangan frasa kerja.Manakala dari aspek kedudukan frasa sendi nama dalam ayat pula.frasa adjektif dan frasa sendi nama.

.frasa –frasa yang boleh di ubah peranannya dalam ayat seperti menjadi unsur pelengkap dan keterangan dengan menggunakan kata hubung pancangan komplemen atau frasa sendi nama bagi menerbitkan ayat majmuk komplemen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful