You are on page 1of 2

om praNodevee saraswatee vaajebhirvaajineevatee | dheenaamavitryavatu | aanodivo bruhatah parvataadaa saraswatee yajataa gantu yagyam | havam devee jujushaaNaa ghrutaachi

shagmaanno vaachamushatee shruNotu | jushTo vaacho bhooyaasam jushTo vaachaspataye devivaak | yadvaacho madhumattasminmaadhaa svaahaa sarasvatyai ruchaa somagm samardhaya gaayatreNa rathantaram | bruhadgaayatra vartani | tistro deveerbar hiredagm sadantviDaa sarasvatee bhaaratee | mahee gruNaanaa | chodayitree soonrutaanaam chetantee sumateenaam | yagyam dadhe sarasvatee | paaveeravee kanyaachitraayussarasvateeveerapatnee dhiyandhaat | gnaabhicChidragm sharaNagm sajoshaa duraadharsham gruNate sharma yagmsat | aadityairno bhaarateevashTu yagyagm sarasvatee saha rudrairna aaveet | idopahootaa vasubhih sajoshaa yagyam nno deveeramruteshudhatta | paavamaaneeryo adhyeti | rushibhissambhrutagm rasam | tasmai sarasvatee duhe | ksheeragm sarpirmadhoodakam | paavakaanah sarasvatee | vaajebhirvaajineevatee | yagyam vashTu dhiyaavasuhu | sarasvatyabhi no neshi vasyaha | maapasphareeh payasaa maana daadhak | jushasvanah sakhyaa veshyaa cha | maatvatkshetraaNyaraNaani ganma | uta nah priyaa priyaasu | sapta svasaa sujushTaa | sarasvatee stomyaa~bhoot | imaa juhvaanaayushmadaa namobhihi | pratistomagm sarasvati jushasva | tava sharman priyatame dadhaanaaha | upastheyaama sharaNanna vruksham | deveem vaachamajayanta devaaha | taam vishvaroopaah pashavo vadanti | saa nomandreshamoorjam duhaanaa | dhenurvaagasmaanupa sushTutaitu | yadvaagvantyavi chetanaani | raashTree devaanaam nishasaada mandraa | chatastra oorjam duduhe payaagmsi | kvasvidasyaah paramam jagaama | gouree mimaaya salilaani takshatee | ekapadee dvipadee saa chatushpadee | ashTaapadee navapadee babhoovushee | sahasraaksharaa parame vyoman | tasthaagm samudraa adhi viksharanti | tena jeevanti pradishashchatastraha | tatah ksharatyaksharam | tadvishvamupajeevati | jushaataam me vaagidagm havihi | viraaDdevee purohitaa | havyavaaDanapaayinee | yayaa roopaaNi bahudhaa vadanti | peshaagmsi devaah

parame janitre | saano viraaDa napasphurantee | vaagdevee jushataamidagm havihi | pratemahe sarasvati | subhage vaajineevati |satyavaache bharematim | idam te havyam ghrutavatsaravati | satyavaache prabharemaa haveegmshi | imaani te duritaa soubhagaani | tebhirvayagm subhagaasasyaama | yadapsutesarasvati | goshveshu yanmadhu | tena me vaajineevati | mukhamangdhi sarasvati | yaa sarasvatee vaishambhalyaa | tasyaam me raasva | tasyaaste bhaksheeya | tasyaaste bhooyishTha bhaajo bhooyaasma | aangaanyaatmanbhishajaa tadashvinaa | aatmaanamangaih samadhaatsarasvatee | indrasya roopagm shatamaanamaayuhu | chandreNa jyotiramrutam dadhaanaa | samiddho agnirashvinaa | tapto gharmo viraaTsutaha | duhe dhenussarasvatee | somagm shukramihendriyam | kavashyo na vyachasvateehi | ashvibhyaam na durodishaha | indrona rodasee dughe | duhekaamaanstharasvatee | rututhendro vanaspatihi | shatamaanah paristrutaa | keelaalamashvibhyaam madhu | duhedhenussarasvatee | iyagm shushmebhirbisakhaa ivaarujat | saanu giriNaam