œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ

1¯ÿÌöLÿë s 312.00 6þæÓLÿë s.156.00 3þæÓLÿë s 78.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar, TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s > -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/12-14

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
BHUBANESWAR

RNI No. 52621/93

21É ¯ÿÌö
VOLL.XXI

ÓóQ¿æ- 7
ISSUE - 7

20 - 26 fë à ÿæB 2013
20 - 26 July 2013

6.00
6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...

Join for Best Coaching....

Visit Us : www.samantaray.ac.in

BANK (P.O./CLERK), LIC/GIC, RAILWAY/SSC, OAS/IAS (CSAT)

FRESH BATCH STARTS ON 18th JULY & 1st August

@ ACHARYA VIHAR - 9439871198 R U waiting for Job??? @ SAILASHREE VIHAR - 8280213839 JOIN MERCHANT NAVY H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12
Call. : 0671-2323545 / 9438563121 @ All India Marine Academy With 100% Job Guarentee

f¯ÿú ÜÿæBàÿæBsÛ
1. œÿ¿æÓú œ ÿæàÿú BœÿúÓëÀÿæœÿÛ Lÿó¨æœÿêÀÿ 1434 {¨æÎ{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç > 2. {xÿLÿæœÿ S÷æþê~ ¯ÿ¿æZÿÀÿ AüÿçÓÓö {Ôÿàÿú H AüÿçÓú AæÓçÎæ+ ¨’ÿ{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç > 3. B{+àÿç{fœÿÛ ¯ÿë¿{Àÿæ Àÿ 750 ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç > 4. Bƒç A æœÿú Aæþ} À ÿ ¯ÿç µ ÿç Ÿ {sLÿ§L ç ÿæàÿú ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç >

üÿæßæÀÿ F¯ÿó {Óüÿúsç BqçœÿçßÀÿçó{Àÿ {s÷œÿçó {œÿB

üÿæßæÀÿþ¿æœÿú µÿæ{¯ÿ {¾æS ’ÿçA;ÿë
’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ: s 9000 + Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æ Ó¯ÿöœÿçþ§ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsç÷Lÿú ¨æÓú Job Guarantee ¯ÿßÓ: 18Àÿë E–ÿö 100% ÉæÀÿêÀÿçLÿ {¾æS¿†ÿæ: Daÿ†ÿæ-Aœÿë¿œÿ 5' 5'' Ó¯ÿç { ÉÌ ¯ÿç ¯ ÿÀÿ~ê ¨æBô œÿç þ § à ÿç Q # † ÿ vÿç L ÿ~æ{Àÿ {¾æS{¾æS LÿÀÿ;ÿë >
Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering Registered by Govt. of Orissa, Vide No. 581/2003 AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute Cuttack:- Plot No D-106, Bank Colony, Sector-9, CDA, CTC Phone No: 0671-3248474, 8018482160 AIMA is one and only Academy in Odisha approved by Belize with ISO 9001:2008 Certification.
Contact 2day for the details:ALL INDIA MARINE ACADEMY N.h-5, Golanthara, Berhampur (Opposite to NIST College) Ganjam,Odisha-761008 Ph-0680-2113302 / 3303 Mob-9861212145 E.mail-aimaltd@rediffmail.com Required Registered Agencies 4 Councelling

œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ Óó×æÀÿ {Lÿò~Óç œÿç¾ëNÿç Lÿçºæ œÿæþ{àÿQæ Óº¤ÿêß ¯ÿç j 樜ÿ {’ÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿë ô $ # { àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë 0674 - 2582532

Tamilnad Mercantile Bank Ltd., a leading Private Sector Bank invites application FOR THE POSTS OF SPECIALIST OFFICERS
I. Assistant Managers (Scale I) for. 1) E Banking & Other Delivery Channels - 2 Vacancies. 2) Data Center Administrator - 3 Vacancies. 3) IT Support Officer - 1 Vacancy. 4) Civil Engineers - 3 Vacancies II. Chief Manager (Scale IV) for Information Security Head (on Contract) - 1 Vacancy IS Auditor (Regular) - 1 Vacancy. For more details, Please visit Bank's website: www.tmb.in Last date for filing e-application: 27.07.2013 Thoothukudi General Manager(HRD)

A

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

2
NURSERY TEACHER/NTT {s÷œÿçó
100% Job Assistance Free Admission (10th, +2, +3)

PERMANENT JOB
Recently 10th/+2 ¨Àÿêäæ{Àÿ Pass LÿÀÿç$¯ # ÿæ 27 f~ Male/Female þæœÿZÿë FLÿ ¯ÿÜÿë { ’ÿÉêß Lÿ¸æœÿê †ÿæ'Àÿ µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ ÉæQæ{Àÿ ×æßê œÿç¾ëNÿç {’ÿDdç > ¯ÿßÓ27 ¯ÿÌö À ÿë Lÿþú Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Monthly Income: Hostel Free ÓÜÿç†ÿ (Rs. 5000 - Rs. 8000) > AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Biodata ÓÜÿç†ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë >

ODISHA TEACHERS TRAINING ACADEMY

Plot No: N6/447, Nayapalli, Bhubaneswar, Near Crown Hotel, M: 9658175979 DATA ENTRY/CALL CENTRE JOB
Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). M o b :9 6 5 8 2 5 7 5 9 0 ,9 7 7 7 2 4 1 9 4 0 .

Mr. NA Y AK (M.D)
137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan, Infront of Ashoka Dry Cleaner, Bhubaneswar-9, M: 9238100184

þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ BIO-DATA, Certificate Xerox, 4sç üÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ Phone œÿºÀÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Speed Post/Regd Post ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö > ¯ÿßÓ: 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö >
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

160 Call Centre Executives (Odia)
+2 pass+Computer / Sal- 12,000/-

156 House Keeping Boys
7th pass + Good health / Sal- 9,000/-

Call-9338 592259 (bbsr.) / 7504 846120 (Ngr.)

dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Job on Steel and Power Plant
Petron Alfa Group of Steel and Power Plant †ÿë À ÿ;ÿ Maintenance and Project Work ¨æBô œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëAdç > Post: Asst. Engg, GET engg., Tech. Supervisor, Electrician, Fitter, Welder, Cutter, Supervisor, Storekeeper, Helper. Salary: Rs. 6800/ - to Rs 17800(PM) + ÀÿÜÿç¯ÿæ F¯ÿó QæB¯ÿæ Óë¯ÿç™æ Adç > Qualification: B.Tech, Diploma, ITI, +3, +2, 10th. 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë >

(Approved by the Govt. of Orissa) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ NALCO, PWD, †ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþç œ ÿÿ Revenue Inspector , Ó{µÿö ß Àÿ, {s÷ Ó Àÿ, xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ Work Sarkar Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ B.A. {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ SC/STZÿë

SILCON COMPANY œÿç¾ëNÿç
Silcon Powers Energy Plant ¨æBô ¨÷†ÿ¿Lÿ fçàÿâæ ¨çàÿæþæœÿZÿë AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿëdç > Degree Mech Engg: Salary: 18000. Degree Elect Engg- 17500. Diploma, Mech Engg - 12000. Diploma Elect engg - 12000. ITI, Fitter - 9000. ITI Elect - 9000. Supervisor - 7000. Helper - 6100. BbÿëLÿ ¨÷æ$öê F¯ÿó ¨÷æ$#œ ö ÿê †ÿëÀÿ;ÿ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Contact LÿÀÿ;ÿë > xÿæLÿ {¾æ{S þš Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ >

Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÿPrincipal, Regional Institute, Plot No- 265/266,
Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar 751003Zÿë s 50/- Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

PETRON ALF A GROUP
T alcher, Agl, Orissa, Ph: 7381549275 Email: futurealfa03@gmail.com

xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ

SILCON ENERGY Pvt, Ltd,
Sia Ashram Chhack, Angul, Mob: 7854948154, BK Sahoo

INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION ) Email: ibpsp@ibps.in, Website: www.ibps.in
The next Common Written Examination (CWE PO/MT-lll) as a pre-requisite for selection ol personnel for Probationary Officer/ Management Trainee posts in the Participating Organisations will be conducted online by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) tentatively in October 2013. Candidates, intending to apply for CWE PO / MT-III should ensure that they fulfil the minimum eligibility criteria specified by IBPS as an 01.07.2013. The tentative schedule of events is as follows:

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, SUNDARGARH RECRUITMENT FOR THE POST OF "JUNIOR STENOGRAPHER"
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of JUNIOR STENOGRAPHER POSTS in Sundargarh District under the administrative control of the Collector, Sundargarh in the Pay Band Rs. 5,200-20,200/- (PB-1) with Grade Pay Rs. 2,400/ - (under Grade S-7) per month and other allowances as admissible to the State Government employees from time to time, which should reach to the Collector, Sundargarh on or before 11.08.2013 by Regd./ Speed Post only. The date, time and place of examination will be intimated to the eligible candidates through internet and/or postal correspondence whose applications are found to be in order and complete in all respect. The category-wise vacancies are furnished below:-

Candidates are advised to visit the authorised ibps website www.ibps.in for details and regularly keep in touch with the website for updates. Mumbai Director (IBPS)

¨ævÿLÿZÿ ¨æBô Óí`ÿœÿæ: F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿç Lÿçdç ¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ ’ÿõÎç{Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç > ¯ÿçj樜ÿ {’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > F$#¨æBô œÿç¾N ë ÿç Q¯ÿÀÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] >

COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (A constituent College of BPUT) Techno Campus, Kalinga Nagar, Ghatikia, Bhubaneswar-751003, Odisha REPORTING SCHEDULE FOR ADMISSION FOR 1st YEAR STUDENTS OF COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, BHUBANESWAR ENROLLED THROUGH OJEE-2013 COUNSELLING
All the 1st Year B.Tech. and MCA students, who have been enrolled in CET in the academic session 2013-14 through OJEE-2013 counselling process are instructed to report in CET for final admission along with submission of all required documents and fees as per the following schedule: Programme: Civil and Electrical. Date of reporting for deposit of fees, documents and hostel application: 22/07/2013. Mechanical and Instrumentation & Electronics - 23/07/ 2013. Textile, Comp. Sc. Engg., IT, Biotechnology, Fashion &AT, Lateral Entry and MCA - 24/ 07/2013. All B.Tech. and MCA students are required to complete their admission formalities with submission' of one set of all documents and deposit the prescribed college fees as displayed in the college website (www.cet.edu.in) in form of bank draft issued in favor of Principal, CET Bhubaneswar on the stipulated dates as mentioned above. It is informed that, only limited hostel seats are available, which has already been notified in the college website on 6th and 7th June, 2013. The available hostel seats will be allotted strictly on merit basis as per OJEE2013 rank. The boys / girls those are interested to stay in hostel are required to apply in the prescribed format available in the Warden's office on the date of reporting. They have to attach the photocopy of OJEE-13 Rank Card and Bank Challan of College Admission Fees and three numbers of Passport Size Colour Photographes. The list of selected boarders will be notified in college website on 27/07/2013. The selected boarders are required to take admission in the hostels between 29/07/2013 and 30/07/2013 failing which their allotment to hostel will be cancelled. Based on this cancellation, the second list of selected boarders will be notified in CET website on 01/08/2013. These boarders have to take admission in the hostels between on 2nd and 3rd August, 2013 failing which their allotment to hostel will be cancelled. Rest of the students have to arrange accommodation at their own level. Classes will commence from 1st August, 2013. Principal

The details of the above advertisement mentioning the eligibility criteria, terms & conditions, fee structure, application form, etc. will be available in the District website www.sundergarh.nic.in and also at the Notice Board of Collectorate/ all Sub-divisional Offices/ Tahasils/ Blocks of this district. Collector, Sundargarh

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, ANGUL CORRIGENDUM
The Advertisement No. 1482/Estt.dt. 17.06.2013 for direct recruitment to the Post of Junior Clerk in Angul District, the vacancies shown in the said advertisement is hereby increased as follows,

The P.H category reservation is revised to 01 for P.H. (OH) and 01 for P.H (Blind). Similarly, 01 post is reserved for Ex-Servicemen. The last date for receipt of application form is extended to 24.07.2013 by Registered Post/ Speed Post only. Other terms & conditions as mentioned in the above advertisement are remained unchanged. For details, kindly visit District Website http::/ angul.nic.in advertised vide No.1643, dt.06.07.2013 and original No.1482/Estt. Dt. 17.06.2013. COLLECTOR, ANGUL

KENDRIYA VIDYALAYA NO.2, BALANGIR, PH. NO. 06652-232406 At:- Opposite New Place,Shastri Nagar, P.O /Distt :-Bolangir(Odisha)
Awalk-in-interview will be held in the Vidyalaya premises at 10.00 am on 25-07-2013(Thursday) for the following categories of teachers to be engaged on purely contractual/ daily need basis against the vacancies for the academic year 2013-14. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for the interview along with their Bio-data and original testimonials (for verification only) with one set of Xerox copies of certificates with a recent passport size photograph. Post: PGT (Maths). Minimum Qualifications: 1. Master Degree in respective subject with 50% marks in aggregate. 2. B.Ed or equivalent from a recognized university. PGT (Chemistry) - 1. Master Degree in respective subject with 50% marks in aggregate. 2. B.Ed or equivalent from a recognized university. 1. No TA/DA will be given for attending the interview. 2. Proficiency of teaching in Hindi & English in the subject is required. 3. Monthly Payment of Rs.27500/- for PGT will be made as per PRO-RATA basis. PRINCIPAL

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013 œÿç¾ëNÿç
Hindustan Spices Ltd. FLÿ ISO CERTIFIED Lÿ¸æœÿê 5sç œÿí † ÿœÿ

NIJUKTI KHABAR

3
DIRECT JOB(10th/Above)
One Of The Best ''EDUCATIONAL BOOKS DIVISION'' †ÿæ'Àÿ Advertisement and Administration ¨æBô 52 f~ CandidatesZÿë Selection LÿÀÿëdç > ( No Experience/No Entry Fees ). þæÓçLÿ Aæß: Rs. 5000/- Àÿë Rs. 8500/- ÓÜÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ Óë¯ÿç™æ > Age below 28yrs. Contact with Bio-data within 7days.

Óæþë Ü ÿç L ÿ ×æßê œÿç ¾ ë N ÿç
QLF. +3 +2 10th 10th 7th

ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô HÝçÉæÀÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition Apply*
POST (Age-17-28) Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Field Executive Packing Boy EARN Rs.8300 Rs.6750 Rs.4650 Rs.5200 Rs.4200

FLÿ INDIAN MULTINATIONAL COMPANY LÿsLÿ×ç†ÿ CORPORATE OFFICE Àÿ {¾æfœÿæ¯ÿ• œÿç ¾ ë N ÿç { Àÿ Óæþë Ü ÿç L ÿ µÿæ{¯ÿ ( 41 ) f~ ¾ë ¯ ÿLÿ/¾ë ¯ ÿ†ÿêZÿ vÿæÀÿë AæÓ;ÿæ ( 6 ) ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿë d ç > No Higher Education/ No Experience/No Entry Fee. Only - 10th/ +2/ or above also apply. {¾æS¿†ÿæ H ¨’ÿ¯ÿê Aœÿë¾æßê þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 4500/- Rs. 6500/- H Rs. 8500/- Onward. Contact with your full Bio-data.

MICRO EXPANSION
N/6 - 315, 1st Floor, Infront of Bank of Baroda Jayadev Vihar, Bhubaneswar-15, Ph: 9238100178

To :

AMAZING CREATION

QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë >
Regd. Office Time: 8 AM to 2 PM

SANKARPUR, PARIDA SAHI LANE. Near SIVANI GLASS HOUSE,

PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630

¨âsú œÿó-4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿ{H´ D¨ÝæLÿWÀÿ Óæþ§æ SÁÿê, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ

GRAND OPENING 100 VACANCY
(2005-2013) þš{Àÿ 10th/+2/+3 Pass LÿÀÿç$¯ # ÿæ Dµÿß ¾ë ¯ ÿLÿ/¾ë ¯ ÿ†ÿêþæœÿZÿë FLÿ MNC-Company †ÿæ'Àÿ Management Section {Àÿ œÿç¾N ë ÿç LÿÀÿëdç > Monthly Rs. (5000-8000) + Accomodation Free. (No Registration fee/No Joining Fee) Contact with your Biodata on Monday to Friday.

Cont.: 9237559242
Website: www.hindustanspices.com

WELLDONE INTERNATIONAL
Dhar ma Nagar, 1st Lane, House No-5, Berhampur. Ph: 0680-6451093, Ganjam

NEW

VACANCY!!!

Wanted 37 Male, 21 Female Graduate/Under Graduates for a MultiNational Company Expand in Odisha ¯ÿßÓ 18-35 ¯ÿÌö > þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 6500/-Àÿë Rs. 12000/- (Under Training) & Rs. 27000/- above onwards. No Experience/No Registration Fee. Hostel Free for all selected Candidates. Walk in with Bio-data & all document within 6 days.

Uplift a child organization is looking for an office employee
* Qualification: intermediate passed. * Advanced user in Microsoft Word, Excel, Powerpoint. * Knowledge of adobe photoshop & Photosoftware. * Knowledge of website updates, understanding of html. * Experience with photo & videos is an added advantage. * Typing speed 60wpw. * Salary: Rs. 8,000/- (M-F, 9am to 6pm) + some week-ends work. * Must be proficient in English - spoken & written. Interested candidate send in their resumes to: sain@vonumu.com & ks@vamseeshipping.com

CAREER PROMOTER
Opp. Hotel Basanti (Top Floor), Mahatab Road, Cuttack. Ph.: 0671-2321295

HÝç É æ ÓÀÿLÿæÀÿ ÓóQ¿æàÿWë H ¨dëAæ {É÷ ~ ê Lÿàÿ¿æ~ ¯ÿç µ ÿæS Aœÿ¿æœÿ¿ ¨dë A æ ¯ÿSö †ÿ$æ Óæþæfç L ÿ Éç ä æS†ÿ AœÿS÷ Ó Àÿ {É÷ ~ êÀÿ dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê þæœÿZÿë 2013-14 ¯ÿÌö ¨æBô ¨÷ æ Lÿú þ æsç ÷ L ÿú ¯ÿõ ˆ ÿç ¨÷ ’ ÿæœÿ œÿç þ {;ÿ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´ æ œÿ
Àÿæf¿ þš{Àÿ $#¯ÿæ ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê †ÿ$æ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© ÉçäæœÿëÏæœÿþæœÿZÿ{Àÿ 6Ï {É÷~ê vÿæÀÿë 10þ {É÷~ê þš{Àÿ Ašßœÿ LÿÀÿë$¯ # ÿæ Aœÿ¿æœÿ¿ ¨dëAæ ¯ÿSö H ÓæþæfçLÿ ÉçäæS†ÿ AœÿS÷ÓÀÿ {É÷~êÀÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ {¾DôþæœÿZÿÀÿ ¨ç†ÿæþæ†ÿæ/Aµÿçµÿæ¯ÿLÿZÿÀÿ ¯ÿæÌ}Lÿ Aæß s. 44,500/-Àÿë A™#Lÿ {ÜÿæBœÿ$# ¯ ÿ, {Óþæ{œÿ FÜÿç ¯ÿç µ ÿæS {H´ ¯ ÿú Ó æBsú http:// www.stscodisha.gov.in {Àÿ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö{Àÿ ¯ÿ癯 # ÿ• µÿæ{¯ÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç ÉçäæœÿëÏæœÿ þëQ¿Zÿ þæšþ{Àÿ Óó¨õNÿ fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿêZÿ œÿçLÿs{Àÿ †ÿæ 31.08.2013 Óë•æ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ > {¾Dô dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿÀÿ ¨ç†ÿæþæ†ÿæ BPL {É÷ ~ ê A;ÿµÿë ö N ÿ {ÜÿæB$# { ¯ÿ {ÓþæœÿZÿë AS÷æ™#LÿæÀÿ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > `ÿÁÿç†ÿ ¯ÿÌö ¯ÿ¿æZÿ AæLÿæD+ þæšþ{Àÿ ¯ÿõˆÿç ¯ÿç†ÿÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿêþæ{œÿ ’ÿÀÿQæÖSëÝL ç ÿÀÿ †ÿœÿQ# LÿÀÿç {É÷~êH´æÀÿê ¯ÿæÁÿLÿ-¯ÿæÁÿçLÿæ †ÿæàÿçLÿæ ÓÜÿ FÜÿç ¯ÿçµÿæSLÿë Aæ¯ÿÉ¿Lÿ A$öÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê {¨÷Àÿ~ LÿÀÿç{¯ÿ > œÿç { ”ö É Lÿ (H¯ÿç Ó ç )

¨¯ÿç†ÿ÷ Àÿ$¾æ†ÿ÷æ A¯ÿÓÀÿ{Àÿ

þæsç÷Lÿú, +2, +3 ¨æÓú
{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú, +2, +3, ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓú LÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓú LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß >
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

HÝçÉæ Àÿæf¿ SõÜÿ œÿçþæ ö ~ Óó×æ HÝçÉæ¯ÿæÓêZÿë Üÿæ”}Lÿ Aµÿçœÿ¢ÿœÿ H ÉëµÿLÿæþœÿæ j樜ÿ LÿÀÿëdç >

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, SUNDARGARH RECRUITMENT FOR THE POST OF "R.I/A.R.I./AMIN"
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the following categories of Revenue Field staff posts in Sundargarh District under the administrative control of the Collector, Sundargarh in the Pay Band with Grade Pay mentioned against each post and other allowances as admissible to the State Government employees from time to time, which should reach to the Collector, Sundargarh on or before 11.08.2013 by Registered/ Speed Post only. The date, time and place of examination will be intimated to the eligible candidates through internet and/ or postal correspondence whose applications are found to be in order and complete in all respect. The category-wise vacancies are furnished below:-

É÷ ê ¾ë N ÿ œÿ¯ÿêœÿ ¨tœÿæßLÿ þæœÿ¿¯ÿÀÿ þëQ¿þ¦ê É÷ê¾ëNÿ {’ÿ¯ÿê ¨÷Óæ’ÿ þçÉ÷ HÝçÉæ É÷ê¾ëNÿ Ó{Àÿæf LÿëþæÀÿ Óæþàÿ þæœÿ¿¯ÿÀÿ þ¦ê þæœÿ¿¯ÿÀÿ Ašä SõÜÿ œÿçþöæ~, œÿSÀÿ DŸßœÿ, HÝç É æ Àÿæf¿ SõÜÿ œÿçþöæ~ Óó×æ LÿõÌç, þû¿ H ¨ÉëÓ¸’ÿ DŸßœÿ {’ÿ¯ÿÀÿæf {Óœÿ樆ÿç, H.F.FÓú(FÓú.F.fç) ¯ÿçµÿæS, HÝçÉæ Ó`ÿç¯ÿ HÝçÉæ Àÿæf¿ SõÜÿ œÿçþöæ~ Óó×æ

HÝçÉæ Àÿæf¿ SõÜÿ œÿçþæ ö ~ Óó×æ
Ó`ÿç¯ÿæÁÿß þæSö, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ - 751001 {üÿæœÿú-0674-2393524, üÿ¿æOÿ-0674-2393952
The details of the above advertisement mentioning the eligibility criteria, terms & conditions, fee structure, application form, etc. will be available in the District website www.sundergarh.nic.in and also at the Notice Board of Collectorate/ all sub-divisional offices/ Tahasils/ Blocks of this district. Collector, Sundargarh

¨÷S†ÿç ¨{$ HÝçÉæ Àÿæf¿ SõÜÿ œÿçþæ ö ~ Óó×æ
{H´ ¯ ÿú Ó æBsú - www.oshb.org

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

4

Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER – GRADE II/EXECUTIVE EXAMINATION – 2013
Online applications are invited from Indian Nationals for direct recruitment to the post of Assistant Central Intelligence Officer, Grade-II/Executive, General Central Service, Group-‘C’ (NonGazetted/Non-Ministerial) in the Intelligence Bureau, (Ministry of Home Affairs), Government of India. Applicants who fulfill the conditions of eligibility for the post as given in para 1 below are advised to go through all parameters under different paras and sub-paras mentioned below and satisfy themselves about their suitability in age limit, essential qualifications, etc for the post before applying. Candidates fulfilling eligibility criteria of the post, as mentioned below, may apply ON-LINE through website www.mha.nic.in. 1. DESCRIPTION OF POST Name of the post: Assistant Central Intelligence Officer, Grade-II/Executive. Classification: Group ‘C’, Non-gazetted/Non-Ministerial. Number of vacancies: 750 (UR-380, OBC-202, SC112 & ST-56). Age limit: 18-27 years. Upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST and by 3 years for OBC candidates. Upper age limit is also relaxable for Departmental Candidates with 3 years continuous service, upto 40 years and also certain other categories in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time. Pay scale: Rs. 930034800 plus Grade Pay Rs. 4200 (PB-2) (Plus admissible Central Government allowances). Essential qualifications: Graduation or equivalent from a recognized University. Desirable qualifications: Knowledge of computers. NOTE 1: The above mentioned post is not reserved for any categories of physically handicapped (HH, OH, VH) persons. Hence, they NEED NOT apply. NOTE 2: The number of vacancies is provisional and liable to change. NOTE 3: The eligibility of the candidates in terms of age and educational qualification will be determined on the closing date. The candidate must be Graduate on or before the closing date, i.e., the final result must be out on or before the closing date, i.e. 12.08.2013 (till midnight). 2. SERVICE LIABILITY: The post involves All India Service liability. Therefore, the Candidates willing to serve anywhere in India need to apply only. 3. SCHEME OF EXAMINATION: The written examination for the post of ACIO-II/Exe contains two papers namely Paper I (Objective type) and Paper-II (Descriptive type on English language only). The total duration for both Papers is 1 hour and 40 minutes. Paper I will focus on General Awareness/General Knowledge, Reasoning, Comprehension and Mathematical ability while Paper II will be designed to check the knowledge of English writing skill and analytical capability. 4. SELECTION OF CANDIDATES: Those candidates who acquire a specific standard in the written test (Paper-I & II) will be called for the interview. The date, place and time of interview shall be intimated to the candidates online. Based on the performance of the candidates in written test (Paper-I & II) and Interview, they will be selected subject to the condition of successful completion of their Character and Antecedent verification and thereafter medical examination. 5. HOW TO APPLY: (i) Applications should be submitted only through ON-LINE registration by logging on to the website www.mha.nic.in (ii) Applications will not be accepted through any other mode. Wrong information in any column may lead to the application getting rejected altogether. (iii) The format of On-line application form is divided into two parts viz. Part I relates to the personal, academic and other particulars of the candidate and Part-II relates to the payment modes. The candidate will have to fill up the Part-I of online application, and then has to select option for payment of fees, if any, in part II of the application form. Candidates are required to upload their photographs & signature at the time of registration itself. (iv) Candidates are advised to submit only one application. Submission of another/multiple applications may result in cancellation of his/her applications altogether. (v) The candidates are required to take the print out of the Registration Slip and keep it in safe custody and also note down their registration number and Roll Number (as and when allotted) separately for future reference. (vi) Candidates are required to possess an e-mail ID valid for 06 (Six) months which is to be entered in the application form at the time of ON-LINE registration so that admit cards for the written examination and interview call letters can be sent to the candidate. In addition to this the candidate must furnish one mobile number in the column provided in the application form to enable us to give SMS alert about the downloading of the admit card for written examination and interview. (vii) Applicants are advised to ensure that email addresses ending with @gmail.com are directed to their inbox and not to spam folder or any other folder. (viii) This office will not be responsible for bouncing of any e-mail or malfunctioning of the mobile phone number given by the candidate. (ix) Necessary information regarding written examination, downloading of admit cards and interview call letters will also be hosted on the website www.mha.nic.in from time to time. Therefore, the candidates are advised to visit the website of MHA from time to time. (x) Applicants are also advised to keep checking their email from time to time and particularly 2-3 days before the date of written examination for any updates. (xi) Applicants are NOT required to submit hard copy of their application forms. 6. EXAMINATION FEE: Rs. 100/(Rupees Hundred only). Only male candidates belonging to General and OBC category are required to pay the fee. All SC/ST and female candidates are exempted from payment of examination fee. 6.1 MODE OF PAYMENT: Applicants (who are required to pay the fee) can pay the fee by cash deposit (offline payment) at any branch of State Bank of India using the Challan form (available in part-II of the online application) or by using internet banking facility of State Bank of India or ATMcum-Debit card of State Bank of India only. Part–II of the on-line application pertains to payment of fee, wherein the applicant can opt for mode of payment, viz., offline payment or online payment. 6.2 OFFLINE PAYMENT (Cash Deposit): In this option, the applicant will be required to take a printout of Challan form (wherein name of the applicant and his/her Registration number will be printed) and deposit the fee in cash in any branch of State Bank of India after a gap of one working day. A counterfoil of this Challan would be given back to the candidate by the bank, indicating the transaction ID, which may be retained by the candidates. 6.3 ONLINE PAYMENT (Internet Banking and ATM-Cum-Debit Card): The applicants having internet banking facility of State Bank of India or having ATM-cum-Debit card of State Bank of India can pay the fee online. Once the online payment option is selected by the applicant, he/she would be automatically guided to the website of State Bank of India and after paying the fee through a user friendly interface, he/she would be guided back to the registration form/website and a confirmation is immediately flashed regarding receipt of payment. 6.4 Those candidates who apply on the closing date and opt for Cash Payment can deposit the fees in any State Bank of India branch after a gap of one working day i.e, on 14.7.2013. However, for other modes of payment i.e., online payment through State Bank of India Internet Banking and State Bank of India ATM-cum-Debit Card, the last date for depositing the fees would be the closing date. 6.5 Fee once paid shall not be refunded under any circumstances. NOTE 3: Those candidates depositing fees in cash mode should verify the status of their payment after 2 working days. For example, if the challan is printed on 15/7/2013, the fee can be deposited in cash on 17.07.2013 and the payment status could be checked on 20.07.2013. NOTE 4: Fee paid by modes other than Cash deposit, Internet Banking or ATM-cum-Debit card will NOT be accepted under any circumstances and the applications of such candidates will be rejected outright and payment made shall stands forfeited. 7. CENTRE OF EXAMINATION: The candidate has to opt one of the Examination Centre from 33 Centres given on next page for the written examination in the application form:-

NOTE 1: While filling in the online application form, the applicant should carefully decide about his/ her choice of examination centre. NOTE 2: Examination centre once opted will not be changed under any circumstances. NOTE 3: Applications received from a candidate for more than one Examination Centre would be rejected. 7.1: CLOSING DATE: August 12, 2013 (till midnight). 8. GENERAL INSTRUCTIONS: (i) The crucial date for determining the age limit, educational qualifications, certificates/testimonials, etc., shall be the closing date for receipt of applications from the candidates. (ii) The date of birth as well as the name of the applicant will invariably be taken from the matriculation certificate issued by a recognized board. No other proof of date of birth and name shall be accepted. (iii) Certificates in support of qualifications must have been obtained on or before the closing date from recognized University /Institution. (iv) Degree/Diploma etc. obtained through Open Universities/Distance education mode will not be accepted for the purpose of Educational Qualification unless it is recognized by Distance Education Council in terms of Ministry of Human Resource Development Notification No. 44, dated 01.03.1995 published in the Gazette of India dated 08.04.1995 for the relevant period when the candidate acquired the relevant qualification. (v) Those candidates, who are yet to get their degree, if called for interview, would be required to submit a proof of passing the degree examination on or before the closing date. Such proof would not be entertained if issued after the closing date on ground of late conduct of examination, delay in declaration of result or any other ground whatsoever. (vi) Candidates must ensure before applying for the post that he/she is eligible for the post in terms of age, educational qualification etc. as laid down in this advertisement. If the information furnished by the candidate at the time of applying for the post is found to be incorrect at a later date, the candidate himself/herself will be solely responsible and his/her service is liable to be terminated at any time during his/her service. (vii) The admission of a candidate at all stages of examination, viz., written exam and interview will be purely provisional, subject to his/her satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written exam or interview, it is found that a candidate does not fulfil any of the eligibility conditions, his/her candidature for the said examination would be cancelled. (viii) Candidates are advised to furnish correct information regarding their age, educational qualification and caste/category (i.e. SC/ST/OBC) in the application form and none of the copies of the certificates of age, educational qualifications and caste/category etc. (attested or otherwise) is required to be attached with the application form at this stage. However, if the candidate qualifies in the written examination, the same would be required to be produced by him/her as and when it is asked for. (ix) SC/ST/OBC candidates should fill up their respective category in the application form carefully. It may be made clear that category once mentioned in the form shall NOT be changed in any circumstances and candidate will have to produce the documentary evidence issued by the Competent Authority in support of his/her claim as and when it is asked for. (x) Candidates claiming benefit of OBC Category must ensure that they belong to OBC Category as per the notification of Central Government meant for appointment to the posts under the Government of India (not as per the notification of State Government) and DO NOT belong to the creamy layer. If any candidate qualifies in the written test he/she will have to produce the OBC certificate along with the undertaking in the proforma given at Appendix-I as and when asked for and no other proforma will be accepted in any case. In case the candidate fails to submit the certificate in the proforma (Appendix I) from the Competent Authority his/her candidature for the post will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard. (xi) Any change in category will NOT be entertained in future and the candidature of such candidate would be cancelled. (xii) Candidates will be required to produce the original certificates/testimonials when called for interview. (xiii) Candidates already in Government service or working with PSUs/Autonomous bodies must inform their Employer or obtain necessary permission, as the case may be, before applying for the said post and No Objection Certificate (NOC) from the Employer is required to be furnished at the time of Interview, if called for. (xiv) Candidates who get employed in Govt. service/PSUs/Autonomous bodies after the closing date, would be required to bring NOC from their employer at the time of interview, if called for. (xv) Candidates who have appeared in the graduation or other equivalent examination and whose results have not been declared by the closing date are not eligible and as such they NEED NOT apply. The candidature of such candidates, if they qualify for the interview, would not be entertained. (xvi) Correspondence with reference to the admission to the test will NOT be entertained. (xvii) No TA or other expenses will be admissible to the candidates for appearing in the written examination/interview except to unemployed SC/ST candidates who will be reimbursed the fares as admissible under the Rules. No cash payment will be made at the time of test or interview. (xviii) Only one on-line application is to be submitted by the candidates on the website www.mha.nic.in. In case, a candidate submits more than one application, all his applications and his candidature will be summarily rejected. (xix) Mobile Phone and other electronic gadgets are banned within the premises of the examination centres and arrangement for safe keeping of any valuable/costly items at the venues can not be assured. Possession of such equipment whether in use or in switch off mode, during the examination will be considered as use of unfair means. Candidature of such candidates will be cancelled. They will be liable for further action as may be decided by this office. (xx) Candidate should verify the particulars filled in the application form, on-line, very carefully before submitting the same. After submission, NO change in any parameters would be allowed. (xxi) Candidates are advised to keep ready the following documents in original along with their attested copies soon after the declaration of the result of written examination: a) Matric/Higher Secondary School certificate or equivalent showing name and date of birth, b) Degree/Provisional degree certificate / marksheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree, c) OBC certificate, if applicable, in prescribed proforma, as explained in para 8 (x) above, d) SC/ST certificate, if applicable, e) NOC from the present employer, if applicable, and f) Any other document/testimonial as deemed necessary by the candidate. APPENDIX – I FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA. This is to certify that ………………………, son of ………………….. of village ………………… District/ Division …………………. in the ………………State …………… belongs to the …………………………… community which is recognized as a Backward Class under— (i) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/68/93-BCC(C), dated the 10th September, 1993, published in the gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No.186, dated the 13th September, 1993. (ii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/9/94BCC, dated the 19th October, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No.163, dated the 20th October, 1994. (iii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No.88, dated the 25th May, 1995. (iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996. (v) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No.210, dated the 11th December, 1996. (vi) Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997. (vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997. (viii) Resolution No. 12011/68/ 98-BCC dated 27th October, 1999. (ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999. (x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000. (xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated 21st September, 2000. Shri ………………………….. and/or his family ordinarily reside(s) in the …………………. District/
(Contd. Page 6)

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

5
PRE FINAL YEAR COURSE COMMENCING FROM JULY 2015. JOINING INSTRUCTIONS WILL BE ISSUED FOR PRE-COMMISSIONING TRAINING SUBJECT TO APPEARING IN MERIT LIST, MEDICAL FITNESS AND AS PER VACANCIES NOTIFIED FOR THE SUBJECT COURSE. 6. MEDICAL EXAMINATION: A candidate recommended by the Service Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, candidates declared unfit by the Special Medical Board (SMB) will be intimated by the President of the Medical Board the procedure for request for Appeal Medical Board (AMB). Unfit candidates should report for AMB within a maximum period of 42 days. Candidates are advised in their own interest to appear for AMB well in time and should not wait for the last date given by the SMB. Candidates are advised to note that Recruiting Directorate has no role to play in Appeal Medical Boards and procedure advised by the medical authorities is strictly to be adhered to. Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President, AMB about procedure to challenging the finding of AMB Candidates will also be intimated that Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merits of the case and that RMB is not a matter of right. Candidates will be considered medically fit only on receipt of the approved Medical documents from Directorate General Medical Services. Note : Candidates are advised in their own interest to undergo a preliminary medical check up for wax in ears, DNS, defective colour vision, over weight/under weight, piles, gynaecomasties, tonsilitis and visicocle before reporting for the SSB interview. 7. ENTITLEMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE: Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of commission, shall be entitled for AC III tier to and fro Railway fare or Bus fare including reservation cum sleeper charges within the Indian limits. Candidates who apply again for the same type of commission will not be entiled to travelling allowance on any subsequent occasion. 8. TRAINING AND PROSPECTS: (a) Selected candidates for UES 24 Course will be detailed for training at Indian Military Academy, Dehradun according to their position in the final order of merit, discipline wise upto the number of vacancies available at the time. (b) Duration of training is one year. (c) Engineering graduates will be granted Short Service Commission (on Probation) and will be entitled to draw full pay and allowances admissible to Lt during training period. Pay and allowances will be paid after successful completion of training. (d) Candidates will neither be allowed to marry during the period of training nor will be allowed to live with parents guardians. Candidates must not marry untill they complete the full training at the Indian Military Academy. A candidate, who married subsequent to the date of his application though successful at the Service Selection Board interview or Medical Examination, will not be inducted for training. A candidate if he marries, while under training, shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the government. (e) Training at IMA at Govt expanse. 9. TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES: (a) Candidates during the period of SSC will be given stipend at the rate of minimum basic pay of Lt. However the entire stipend will be paid in lumpsum only on reporting for training at IMA. They will not be entitled to any other previledge or allowances or expences in connection with tution fee, text books, acoommodation, messing and other allied services. (b) From the date of joining IMA they will be entitled to full pay and allowances and other benefits as admissible to regular officers. (c) Engineering graduates who possess the prescribed qualification will be granted one year ante-date for purpose of seniority, promotion and increments of pay. 10. LIABILITY OF SERVICE: Officers may be granted commission in any arms/services and will be liable for service in any part of the world on selected appointments as decided by Army Headquarters from time to time. THE ARMY OFFERS YOU 11. (a) Pay Scale. The promotion from Lieutenant to Lieutenant Colonel is on time scale basis and thereafter on selection basis subject to fulfillment of requisite service conditions. The Pay Scale and promotion criteria is as follows:-

INDIAN ARMY TWENTY FOURTH PRE FINAL YEAR UNIVERSITY ENTRY SCHEME (24th UES) FOR MEN PERMANENT COMMISSION (JULY 2015)
The Indian Army is looking for a few good men. For the best and the brightest amongst you. For men with intellect, idealism and courage. Men who can lead and inspire others. 1. Applications are invited from UNMARRIED male Engineering Degree students studying in Pre-Final Year (III year) in academic session 2013-14 for Grant of Permanent Commission in the Army. 2. VACANCIES - 60 Pre-Final Year (PFY) BE/ B.Tech (PFY) candidates of the following Engineering branch/ stream should apply.

Note: NO DEVIATION FROM ABOVE QUALIFICATIONS IS ACCEPTABLE. CLAIMS OF COURSE CONTENTS/SIMILAR STREAM WILL NOT BE ACCEPTED. These vacancies are tentative and may be changed depending on availability of training slots. 3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY: (a) Nationality: A candidate must be a citizen of India. Certificate of eligibility will however not be necessary in the case of candidate who are Gorkhas subject of Nepal. (b) Age Limit: Born between 02 Jul 90 and 01 Jul 96 - Not below 18 Yrs and not over 24 Yrs. Note: Age limit mentioned above will be applicable at the time of commencement of course. Matricualation Certificate issued by the Board concerned (CBSE/State Boards/CSCE) in which date of birth is recflected will be accepted and no subsequent request for change in Date of Birth will be considered or granted. (Admit Card/ Marksheet/Transfer/ Leaving Certificate etc are not acceptable). (c) Educational Qualification: Candidates studying in the Pre-Final of the Engineering Course in recognised Universities/Institutions/ Colleges in the subjects mentioned in para 2 above will be eligible to apply but must possess the educational qualification at the time of joining training or should be able to produce the proof of having obtained the educational qualification within 12 weeks from the date of commencement of training for the grant of Permanent Commission in the Army. The candidates who are unable to produce the Degree/Provisional Degree certificate at the time of joining the training will be inducted on Additional Bond Basis for recovery of the cost of training at IMA / OTA as notified from time to time as well as stipend and pay and allowances paid, in case they fail to produce the requisite Degree/ Provisional Degree Certificate within 12 weeks from the date of commencement of training. (d) Army HQ reserves the right to short list applications and to fix cut of percentage of marks for the SSB interview based on aggregate percentage marks scored by the candidates in the first two years of the engineering degree course. (e) PHYSICAL STANDARDS: Height & Weight: The minimum acceptable height and weight for men is 157.5 cms with correlated weight. In case of candidates belonging to the North East and hilly areas like Gorkhas, Nepalese, Assamese and Garhwalis, the height will be relaxed by 5 cms and weight commensurate with reduced height. In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2cms. (ii) Visual Standards: The minimum acceptable visual acuity are: Distant vision (corrected) better eye 6/6, worse 6/18, Myopia of not more than minus 3.5 including Astigmation. Candidates who have undergone or have evidence for having undergone Radial Karatotomy to improve the visual acuity will be permanently rejected. Candidates who have undergone Lasik Surgery for Correction of reflective error are NOT acceptable. (iii) Permanent Body Tattoos: Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e, from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred f rom further selection. Tribes with tattoos mark on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. (iv) To be passed fit, a candidate must be in good physical and mental health free from any disability likely to interfere with the efficient performance of duty. (v) Prospective candidates are advised to exercise and keep themselves physically fit, in order to avoid any injury due to the rigorous physical training at Indian Military Acadamy. In order to be able to adjust to the regime there candidates are advised to achieve following standards before joining the IMA, if f inally selected:- (a) Running 2.4Km in 15 minutes (b) Push ups - 13 Nos (c) Sit ups - 25 Nos (d) Chin ups - 6 Nos (e) Rope climbing - 3-4 metres. 4. METHOD OF SELECTION: The Selection process to be followed is indicated below:(a) All applications as per format of Application Form given in the website are to be forwarded to respective Command Headquarters. (b) Preliminary selection of prospective candidates studying in the Pre-Final Year ( Engineering) will be made by selection team detailed by Command HQ for holding preliminary interviews at University / Collage. (c) Candidates are required to be under graduates during the selection process and must be gradutes at the time of commencement of the course. Candidates whose University examanation pattern does not permit applying for the UES are advised to apply for TGC/SSC (T) commencing at IMA Dehradun/ OTA Chennai in Jan/Apr and Jul/Oct every year. TGC/ SSC (T) courses are being notif ied in Employment News and other prominent Newspapers in April and Oct i.e. approximately nine months before commencement of TGC course at IMA Dehradun and 12 months before commencement SSC(T)course at OTA Chennai. The decision of DG Recruiting, Army HQ in the matter of shortlisting and forwarding of applications to Selection Centre for SSB interview will be final. (d) Duration of SSB interviews is five days excluding day of arrival. During their stay at SSB, candidates are put through Psychological Tests, Group Test and Interviews. (e) Candidates will be put through stage I of the selection process on the first day. Only successful candidates shall be retained for balance of the testing. Candidates who fail to qualify in stage I will be returned on the first day itself. Stage I are Pshychologically oriented tests including intelligence tests. (f) Candidats who qualify at the SSB and are found medically fit by a Medica Board will be placed in order of merit. The final selection will be made in the order upto the number of vacancies available at that time. (g) Pre-Final year candidates will be called in the year of their completion of Degree, subject to their being medically fit at that time depending on availability of vacancies and their position in the merit. (h) Selected Pre-final year students would be granted Short Service Commission on probation from the date of their joining the final year class. (j) After successful completion of degree course the candidates finally selected will be admited for Pre-Commission training at Indian Military Academy (IMA), Dehradun for a period of 12 months. 5. MERIT LIST: IT IS TO BE NOTED THAT MERE QUALIFYING AT THE SSB INTERVIEW DOES NOT CONFIRM FINAL SELECTION. A MERIT LIST IS PREPARED FOR EVERY BRANCH / STREAM SEPARATELY PURELY ON THE BASIS OF MARKS OBTAINED BY THE CANDIDATES AT SSB INTERVIEW AND AS SUCH HIGHER EDUCATIONAL QUALIFICATION, PREVIOUS PERFORMANCE, NCC BACKGROUND ETC HAVE NO ROLE TO PLAY. MERIT LIST WILL BE PREPARED FOR 24 UES

Note:- In the case of allowances specific to Defence Forces, the rates of these allowances have been further enhanced by 25% as Dearness Allowances has gone up by 50%. 12. Cost to company (CTC). The CTC for a Lieutenant would be approximately Rs.65000/- per month. This includes Basic Pay, DA, Grade Pay, Military Service Pay, Tech Pay, House Rent Allowance and Transport allowance. These rates are not statutory and are subject to change. 13. Privileges. In addition to the CTC mentioned above, Army provides free Medical Facilities for Self & dependents, Canteen facilities, Entitled Ration, Mess/ Club/Sports Facilities, Furnished Govt Accommodation, Car/Housing Loan at subsidised rate. 14. GROUP INSURANCE AND GRATUITY. The Gentleman cadets of University Entry
(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013
(Contd. from prev,. Page.. )

NIJUKTI KHABAR

6
REJECTION OF APPLICATION: (a) Photographs are not affixed/attested by Govt. Gazetted Officer (b) Matric/equivalent certificate for verification of date of birth is not attached and attested by Govt. Gazetted Officer. (c) Para 12 of the application is not completed (d) Application is not signed by the candidate. (e) Name of the candidate is not mentioned In the certificate issued by the Principal. (f) Specified branch is not mentioned. (g) Any ambiguity/ erasure/ attested/cuttings/false information/ concealment of information detected in the above certificates/application will result in the cancellation of the candidature of the candidates at any stage of selection. or afterwards also. 22. CHANGE OF INTERVIEW DATES: Request for change of SSB interview dates will not be accepted. However under most unavoidable circumstances, such a change may be considered based on the circumstances of the case. This will be an exception rather than the rule. Requests for such change duly supported by a certificate from a Government Gazetted Off icer alongwith one unstamped self addressed envelop should be sent to Selection Centre from where the callup letter for SSB interview has been received and NOT to Additional Directorate General of Recruiting well in time. 23. NOTES: (a) Application must be sent in the format given in Army website www.joinindianarmy.nic.in (b) Application must be accompanied by attested (By a Gazetted Officer of the Central / State Govt,/First Class Magistrate etc.). Photocopies of the 10th class Certificate issued by the Board concerned (CBSE/ State Board / CSCE) in which the date of birth is reflected for proof of date of birth (Admit Card/ Marksheet / Transfer / Leaving Certificate etc are not acceptable for proof of date of birth. (c) Application incomplete in any respect and/or without copies of mandatory certificate(s) will be rejected summarily (d) Selection of candidates at Service Selection Board is no indicator of their final Selection. Joining Instruction to undergo Precommission training at IMA, Dehradun would be issued to the candidates as per overall order of merit disciplinewise, medical f itness and the number of vacancies available in each discipline. (e) Terms and conditions given in the advertisement are subject to change and should therefore be treated as guidelines only. (f ) Before applying, candidates must satisfy themselves in their own interest that they will be able to submit certificates in support of completion of the final semester examination of Engineering degree to Directorate General of Recruiting, West Block-III, RK Puram, New Delhi- 110066 by 01 July 2015. (g) Candidates not in receipt of a Call-up letter from any of the Selection Centre for SSB interview should presume that either their applications could not come in short list or found ineligible. No correspondence in this regard will be entertained. (h) Candidates withdrawn on disciplinary grounds from NDA, IMA and OTA are NOT eligible to apply for commission into Army. 24. The merit list will be displayed at the reception of Recruiting Directorate, Integrated HQ of MoD (Army), West Block-III, RK Puram, New Delhi-110066 in the last week of May 2015. For general/ merit list queries contact Recruiting Directorate Telephone No. (011) 26173215. website:www.joinindianarmy.nic.in and dir-recruiting6mod@nic.in for email. 25. Format for application form for UES-24 Course - Format application form can be downloaded from the Army websites: www.joinindianarmy.nic.in. No other format will be acceptable. NOTE: For all queries regarding allotments of centres, date of interview, merit list, joining instructions and any other relevant infomation regarding selction process, please visit Army Website www.joinindianarmy.nic.in IMPORTANT NOTE: A candidate is permitted to apply to one discipline of above course. Request for change of qualification choice will not entertained. Forwarding of double applications will result in outright rejection of applications and sthe candidature of such candidatess will be cancelled. LAST DATE FOR THE RECEIPT OF APPLICATION BY HQ COMMAND IS 28 Oct 2013
(Contd. from Page 4 )

Scheme (UES) while undergoing training at IMA, Dehradun are insured for Rs.40 lac w.e.f. 01 Apr 2011. Those who get medically boarded out of Academy on account of disability, the disability cover provided for 100% disability will be Rs. 20 lac which is proportionately reduced upto Rs. 4 lac for 20% disability. However, for less than 20% disability, only an ex gratia grant of Rs. 50,000/- will be paid. Disability due to alcohalism, drug addiction and due to the diseases of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex gratia grant. In addition, Gentleman cadet withdrawn on disciplinary ground, expelled as an undesirable or voluntarily leaving the Academy will also not be eligible for disablity benefits and ex gratia Grant. Subscription at the rate of Rs. 4,000/- will have to be paid in advance on monthly basis by the Gentleman cadets in receipt of stipend and will become members of the main Army Group Insurance Scheme as applicable to regular Army Officers. Gratuity will be granted to the officers as per the latest rules in force 15. Leave Entitlements. On Commission, officers are entitled to 60 days annual and 20 days causal leave every year (subject to service exigencies). They are also entitled for 40% rail concession to any place and free travel (as per extant rules) for self and family. Leave during training period will be as per the Training Policy in force. 16. Sports & Adventure. The Army provides facilities to pursue any sport of your liking. In addition, one can learn and participate in adventure sports, such as river raf ting, mountaineering, hot air ballooning, hang gliding, Horse Riding etc. 17. Physical Fitness. In Indian Military Academy curriculum, a lot of emphasis is laid on Physical fitness. You are therefore, advised to remain fit through physical exercises, sports, running, swimming, etc. so that you meet the training goals successfully. 18. STIPEND / PAY DURING TRAINING AT IMA: During the period of training the candidates will be given a stipend of Rs. 21,000/- p.m. (Rs. 15,600/- as pay in Pay Band Plus Grade Pay Rs 5,400/-). On completion of training Officers are commissioned as Lt and entitled to the pay scale as given in para 11 above. 19. The final allotment of Arms/Service/Corps, at the time of passing out will be the sole discretion of Integrated HQ, Min of Defence (Army) keeping in view the existing policy. No representation is tenable on this account. 20. HOW TO APPLY: (a) Apply on plain paper (size 30 x 20 cms) as per (UES 24 Application Form) format, given in the website : www.joinindianarmy.nic.in (b) The envelop (white) containing the application should be SUPERSCRIBED IN RED INK indicating clearly the branch of Engineering applied for. For example ‘APPLICATIONS FOR 24 UES ENTRY ENGINEERING’.S (c) Send your application so as to reach respective Command HQ at the following address on or before 28 Oct 2013. (i) HO Northern Command (A Branch), C/o 56 APO- For students studying in the State of J&K. (ii) HO Western command (A Branch), Chandimandir, Pin-134107. For students studying in states of Punjab, Himachal Pradesh, Part of Haryana, (Distt-Ambaia, Kurushestra, Karnal, Jind. Sonipat, Panipat, Faridabad, Palwal, Gurgaon Kaithal Yamunanagar, Panchkula, Fatehbad, Jhajhar, Mewat), Delhi and Chandigarh. (iii) HQ South Western Command (A Branch), Jaipur (Rajasthan), PIN302012. For students studying in the state of Rajasthan and part of Haryana (Rohtak, Hissar, Bhiwani, Mohendra Garh, Rewari, Sirsa). (iv) HQ Southern Command (A Branch), Pune (Maharashtra) PIN-411001. For students studying in states of Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli, Pondicherry, Lakshadweep and Kerala. (v) HQ Eastern Command ( A Branch), Kolkata (West Bengal) Pin- 700021. Forstudents studying in the states of West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura, Meghalaya, Mizoram and Andaman & Nicobar. (vi) HQ Central Command (A Branch), Lucknow (UP) PIN-226002. For studentstudying in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, Uttarakhand, Jharkhand and Chhatisgarh. 21. COMMON MISTAKES RESULTING IN

UTKAL UNIVERSITY OF CULTURE Sardar Patel Hall Complex, Unit-II, Bhubaneswar-751009 Phone - (0674) 2535484, Fax - 2535488, E-mail: uuculture@dataone.in,Visit us at www.uuc.ac.in
Applications in prescribed forms with required documents in seven a sets are invited from eligible candidates for the post of Professor in Odissi Vocal of Utkal University of Culture, Bhubaneswar, Odisha. Scales of pay - As per UGC norms. Eligibility and Qualification: As per the norms fixed by the UGC vide notification No.F.3-1/2009 dated 30th June, 2010. Educational Qualification, Experience, prescribed Application Form, General Instructions etc. can be downloaded from the University website http://www.uuc.ac.in/career.aspx. Application forms can also be obtained by post or in person from the University office. The duly filied in application along with required fee should be sent to the Registrar, Utkal University of Culture, Sardar Patel Hall Complex, Unit-ll, Bhubaneswar-751009, Odisha by 27.07.2013 (5.00 P.M.). The delayed applications will not be entertained. Important Pates: Date of commencement of sale of application: 20.07.2013. Last date of sale of application form: 27.07.2013. Last date of receipt of filled-in application form: 30.07.2013. Dr. Sachindra Raul, Registrar

DISTRICT OFFICE : RAYAGADA (Establishment Section) RECRUITMENT TO THE POSTS OF JUNIOR CLERK, REVENUE INSPECTOR, ASST. REVENUE INSPECTOR, AMIN & JUNIOR STENOGRAPHER IN RAYAGADA DISTRICT
Applications are invited in prescribed format from eligible candidates for the following posts in the District and Sub-ordinate offices in the Rayagada District under Revenue Administration and Sub-Registrar Offices in the Pay Band and Scale of Pay noted against each on regular basis which should reach the Collector and District Magistrate. Rayagada on or before 12.08.2013 by Regd. Post / Speed Post only. The category wise vacancies are as indicated below. REVENUE ADMINISTRATION:-

Division of the ……………. State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training, O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT), dated 8-9-1993, which is modified by DoP&T OM No.36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 9/3/2004. District Magistrate, Deputy Commissioner etc. SEAL Dated: N.B.— (a) The term ‘Ordinarily’ used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People’s Act, 1950. (b) The authorities competent to issue caste certificates are indicated below:- (i) District Magistrate/ Additional Magistrate/Collector / Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/First Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; and (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides. ***** Declaration/undertaking - for OBC Candidates only I, ____________________ son/daughter of Shri ______________ resident of village/town/city ____________ district ____________ State hereby declare that I belong to the ___________ community which is recognised as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt.(SCT), dated 8/9/1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum, dated 8/9/1993, which is modified vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 9/3/2004. Signature of the Candidate Place: Date: Declaration/undertaking not signed by Candidate will be rejected

Óþœÿ´ ç † ÿ Aæ’ÿç ¯ ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, ¯ÿ~æBô
Óþœÿ´ç†ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, ¯ÿ~æBô AæœÿëLÿíàÿ¿{Àÿ {¯ÿðÌßçLÿ jæœÿ{LÿòÉÁÿ ¯ÿõ•ç H Aæþ#œÿç¾ëNÿç Óë{¾æS ÓõÎç LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ S÷æþê~ {¯ÿLÿæÀÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê ¾ë¯ÿLÿ H ¾ë¯ÿ†ÿêþæœÿZÿ vÿæÀÿë ¯ÿçµÿçŸ ITIs/ITCs þæšþ{Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Qaÿö{Àÿ ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éççäæ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô AæÓ;ÿæ 31.07.2013 ÀÿçQ ’ÿç¯ÿæ 1 WsçLÿæ Óë•æ Óæ™æ LÿæSf{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ÉçäæS†ÿ H fæ†ÿçS†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ LÿÀÿç F¯ÿó †ÿæàÿçþ ¯ÿçÌß D{àÿâQ LÿÀÿç ¨÷LÿÅÿ ¨÷ÉæÓLÿ Óþœÿ´ç†ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, ¯ÿ~æBôZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ A$¯ÿæ {SæÏê DŸßœÿ A™#LÿæÀÿê, ¯ÿ~æBô, {LÿæBÝæ, SëÀÿëƒçAæ, àÿÜÿë~ê¨ÝæZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ WEOsZÿ œÿçLÿs{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë Óí`ÿœÿæ ’ÿçAæ¾æDAdç > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþö Óþœÿ´ç†ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, ¯ÿ~æBôZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ A$¯ÿæ ¨oæ߆ÿ Óþç†ÿç Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ Lÿæ¾ö¿’ÿç¯ÿÓ 11 WsçLÿæÀÿë A¨ÀÿæÜÿ@ 4 WsçLÿæ Óþß þš{Àÿ þçÁÿç¨æÀÿç¯ÿ >

After receipt of the applications, the Place and Date of Examination will be intimated to the candidates later on by post and also will be published in District Website. The other details regarding eligibility criteria, application fees, syllabus for examination, documents required and application format can be downloaded from the District Website http://www.rayagada.nic.in. COLLECTOR, RAYAGADA

¨÷ L ÿÅÿ ¨÷ É æÓLÿ, Óþœÿ´ ç † ÿ Aæ’ÿç ¯ ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, ¯ÿ~æBô

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

7
COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (A constituent College of BPUT) Techno Campus, Kalinga Nagar, Ghatikia, Bhubaneswar-751003, Odisha
ADVERTISEMENT FOR ADMISSION INTO MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) PROGRAMME 2013 {M.Sc. IN APPLIED CHEMISTRY) The College of Engineering and Technology, Bhubaneswar invites applications for admission to the full-time Master of Science (M.Sc. in Applied Chemistry) Programme (02 year course) offered by the Chemistry Department of this college. The interested candidates may download the application form from the college website (www.cet.edu.in) and submit a hard copy of the completed signed application along with nonrefundable demand draft of Rs.500/- (Rs.200/- in case of SC/ST candidates) in favour of CET, Bhubaneswar payable at any nationalised bank and send the same by Speed Post only so as to reach the Principal, College of Engineering and Technology, Techno campus, Ghatikia, Bhubaneswar-751003 by 25th July 2013 . The envelope containing the application should be superscribed as "Application for Master of Science (M.Sc. in Applied Chemistry) Programme 2013". For detailed information visit our college website www.cet.edu.in.The authority reserves the right to accept/reject any or all the applications or the entire selection process without assigning any reason thereof. Principal

DISTRICT OFFICE, DHENKANAL
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up the post of Junior Stenographer under Revenue Administration on regular basis through direct recruitment in the Pay band PB-l-Rs.5200-20,200/- along with Grade Pay-2400/- per month to reach the Office of Collector, Ohenkanal on or before 8thAugust,2013. The successful candidates Should produce the required documents in original at the time of verification & also at the time appointment. Incomplete applications, without required documents/ materials, without signature etc and application received after due date shall summarily be rejected. The date, time and venue of examination will be intimated to the eligible candidates whose applications are found to be in order and complete in all respects. NO. OF VACANCY :-

Eligibility of the candidates to apply for the post:- (a) He/She must be a citizen of India. (b) He/ She have registered his/her name in any Employment Exchange of Dhenkanal District on or before the date of submission of application. (c) He/ She should not be less than 18 (eighteen) years and not more than 32 (thirty two) years of age as on 1 st January 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in cases of SC, ST and 10 years in case of physical handicapped and the period of entire admissible service rendered as per rule in case of Ex- Servicemen candidates. (d) He/ She have passed the Higher Secondary School (+2) or equivalent examination. (e) He/ She not be having more than one spouse living or, in case of a lady candidates have not married a person who has a wife living. (f) He/ She have passed the Middle English School Examination with Oriya as a language subject or have passed the High School certificate examination of an equivalent examination with Oriya as medium of examination in non- language subject or have passed in Oriya as language subject in the final examination of Class-VII or above or have passed a test in Oriya of Middle English School standard conducted by the Education Department. (g) Possess a minimum speed of eighty words per minute in shorthand. (h) Must have knowledge on Basic Computer Skills. 2. The competitive Examination shall consist of the following papers.

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, DHENKANAL
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates. For filling up the post of Junior Clerks for Revenue Administration & Sub-Registrar Offices of'Dhenkanal District on regular basis through direct recruitment in the Pay Band PB-1-Rs.5200-20.200/- along with Grade Pay-Rs. 1900/-per month which should reach the Office of Collector, Dhenkanal on or before 5th August,2013. The successful candidates should produce the required documents in original at the time of verification & also at the time of appointment. Incomplete & defective applications, without required documents/ materials without signature etc. and application received after due date shall not be taken into consideration and liable for rejection. The date, time and venue of examination will be intimated to the eligible candidates whose applications are found to be in order and complete in all respect in due time. NO. OF VACANCY :-

Note:- Merit list shall be prepared on the basis of the total marks secured in shorthand test in English, Shorthand test in Odia and Language test. 3. HOWTOAPPLY:- The application in the prescribed form along with required documents may be submitted to the Collector, Dhenkanal in an envelop superscribed as (APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR STENOGRAPHER) by Regd. Post. Submission of application in any other mode shall not be accepted. Application should reach on or before 8th Angust,2013 till 5.00 P.M. The application received beyond the due date shall not be taken into consideration and the authority will no way be responsible for any postal delay. 4. The candidates shall furnish the following documents with their application form. 1. Two copies of recent passport size photograph duly attested by Gazetted Officer. 2. Two self addressed envelop of 23 cms x 10 cms with postage stamp for Rs.25/-. 3. Attested copy of certificate of High School Certificate examination or equivalent examination. 4. Attested copy of Mark Sheet of High School Certificate examination or equivalent examination. 5. Attested copy of certificate of Higher Secondary School(+2) Certificate examination or equivalent examination. 6. Attested copy of certificate Mark sheet of Higher Secondary School(+2) Certificate examination or equivalent examination. 7. Two character Certificates in original from any two Gazetted Officers not related to the candidates. 8. Attested copy of the recent (issued within One year to the date of advertisement) Caste Certificate issued by the competent Revenue Authority. 9. Attested copy of the recent (issued within One year to the date of advertisement) Residence Certificate issued by the Competent Revenue Authority. 10. Attested copy of,Valid Employment Registration Certificate. 11. Declaration regarding one spouse living. 12. Attested copy of shorthand & computer certificate (6) CONDITIONS:- (a) No TA/DA will be allowed to attend the recruitment tests. (b) The incomplete application forms without any requisite documents or the application form without signature of the applicant or the application forms received after the last date shall be summarily rejected without assigning any reason thereof. (c) Date, Time and Place of recruitment test will be intimated to the eligible candidates in due course. (d) The authority also reserves the right to reject any application without assigning any reason thereof. (e) The authority also reserves the right to cancel or postpone the recruitment tests if so warranted without assigning any reason thereof. (f) Inclusion in the merit list confers no right to appointment, which shall depend among other circumstances, on actual availability of the vacancies. Note:- The application form & details may also be downloaded from District website ( www.dhenkanal.nic.in) . COLLECTOR, DHENKANAL

Reservation of Ex-Servicemen, Physically Handicapped and Sports persons is to be strictly followed vide Govt, in General Admn. Deptt Letter No. 18442 dt. 26.06.1996 & No. 11819/Gen, dated 30.4.2013 at the time of selection. ELIGIBILITY OF THE CANDIDATES TO APPLY FOR THE POST:- 1 .(a) He /She must be a citizen of India. (b) He/She have registered his/her name in any Employment Exchange of Dhenkanal District on or before the date of submission of application. (c) He/She must have passed the matriculation or equivalent examination. (d) He/ She must not be less than 18 (eighteen) years and not more than 32 (thirty two) years of age as on 1 st April 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC, ST ,SEBC, Women and 10 years in case of Physical Handicapped and the period of actually service rendered as per rule in case of Ex- Servicemen candidates. (e) Be of good character. (f) Be of sound health, good physique, active habits. (g) Be able to speak, read and write Odia and has i) Passed the M.E Exam, with Odia as a language subject, or ii) Passed the Matriculation or equivalent Exam, with Odia as the medium of Exam in non-language subject, or iii) Passed in Odia as language subject in the final examination of class VII or above or, iv) Passed a test in Oriya in M.E School standard conducted by the Education Department. 2. No person who has more than one spouse living shall be eligible for appearing in the examination. 3. No application except in cases of candidates belonging to SC/ST shall be considered unless it is accompanied by the examination fees in shape of A/C payee Bank Drafts (in original) of non refundable amount of Rs.100 (Rupees One hundred) only for the Post of Jr. Clerk in favour of Nizarat Officer, Collectorate, Dhenkanal payable at SBI, Dhenkanal. The candidates belonging to SC&ST are not required to pay the examination fees. The Competitive Examination shall consist of the following papers.

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION [ISRO] Department of Space, Government of India ISRO CENTRALISED RECRUITMENT BOARD [ICRB] RECRUITMENT OF ADMINISTRATIVE OFFICER AND ACCOUNTS OFFICER
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION [ISRO] HEADQUATERS, Bangalore invites application for the posts of Administrative Officer and Accounts Officer [Group-A, Gazetted] for its various Centres/Units located across India in the pay band of Rs: 15600-39100 with grade pay of Rs.5400/- and Accounts Officer for North Eastern Space Applications Centre (NE-SAC), Shillong [Group-A, Non-Gazetted]. Post No., Name of the Post, Vacancies, Educational Qualification and experience: ADMINISTRATIVE OFFICER: Vacancies : 2 (OBC -1, ST -1). MBA + 1 year experience in supervisory capacity /OR PostGraduate+3 years experience (1 year in supervisory capacity) OR Graduate with 5 years experience (2 years in supervisory capacity). The experience should be in the areas of Administration. ACCOUNTS OFFICER: Vacancies : 4 (UR-1, OBC-1, SC -1, ST -1). ACCOUNTS OFFICER (NE-SAC): Vacancy : 1 (UR). ACA/FCA or AICWA/FICWA or MBA + 1 year experience in supervisory capacity/OR MCom+3years experience (1 year in supervisory capacity) /OR BCom/BBA/BBM with 5 years experience (2 years in supervisory capacity). The experience should be in the areas of Finance and Accounts/Cost Accounting. UR- Unreserved (General); OBC - Other Backward Classes; SC- Scheduled Caste; ST - Scheduled Tribe. Vacancy at NE-SAC, Shillong, Meghalaya, an autonomous Institution under DOS, is a Group 'A' NonGazetted post. How to apply: Applications will be received on-line only. The detailed advertisement and application format for on-line registration will be hosted in the ISRO web-site @ www.isro.gov.in between 12.07.2013 and 01.08.2013. There will be an Application Fee of Rs.100/- (Rupees One Hundred Only). Women; Scheduled Castes (SC);' Scheduled Tribes (ST); Ex-serviceman [EX]; and Persons with Disabilities (PWD) candidates are exempted from payment of Application Fee. Government strives to have a work force which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. For detailed advertisement and application format for on-line registration, visit ISRO website @ www.isro.gov.in between 12.07.2013 and 01.08.2013.

Note: (i) The standard of examination shall be equivalent to that of secondary school, (ii) Those who will qualify the written test shall be called for the practical skill test, (iii) The practical skill test shall be of qualifying nature, (iv) The written examination shall be held on OMR answer sheet. 4. HOW TO APPLY:- The application in the prescribed form along with required documents may be submitted to the Collector, Dhenkanal in an envelope superscribed as (APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR CLERK) by Regd. Post. Submission of application in any other mode shall not be accepted. Application should reach the Office of the undersigned on or before 5th August, 2013 upto 5.00 P.M. The application received beyond the due date shall not be taken into consideration and the authority shall not be responsible for any postal delay or loss of application in transit at any stage. 5. The candidates shall furnish the following documents with their application form 1. Two copies of recent passport size photograph duly attested by Gazetted Officer. 2. Two self addressed envelope of 23 cms x 10 cms with postage stamp for Rs.25/-. 3. Attested copy of certificate of High School Certificate examination or equivalent examination. 4. Attested copy of Mark Sheet of High School Certificate examination or equivalent examination. 5. Two character Certificates in original from any two Gazetted Officers not related to the candidates. 6. Attested copy of the recent (issued within One year to the date of advertisement) Caste Certificate issued by the competent Revenue Authority. 7. Attested copy of the recent (issued within One year to the date of advertisement) Residence Certificate issued by the Competent Revenue Authority. 8. Attested copy of Valid Employment Registration Certificate. 9. Declaration regarding one spouse living. 10.Original Bank Draft. 11. Attested copy of the certificate of Ex-Servicemen/Physically Handicapped (40% & above) /Sports persons having Identity card issued by the Director, Sports & Youth Service, Odisha. (Sports persons should submit photocopy of the Identity card duly attested. (6) CONDITIONS:- (a) TA/DA will be allowed to attend the recruitment tests. (b) Incomplete application forms without any requisite documents or the application form without signature of the applicant or the application forms received after the last date shall be summarily rejected without assigning any reason thereof. (c) Date, Time and Place of recruitment test will be intimated to the eligible candidates in due course. (d) The authority also reserves the right to reject all or any application without assigning any reason thereof. (e) The authority also reserves the right to cancel or postpone the recruitment tests if so warranted without assigning any reason thereof. (f) Inclusion in the merit list confers no right to appointment, which shall depend among other circumstances, on actual availability of the vacancies. Note:- The application form & details may also be downloaded from District website (www.dhenkanal.nic.in). COLLECTOR, DHENKANAL

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¨Àÿç{¯ÿÉ Ó¸Lÿ}†ÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ
¨Àÿç { ¯ÿÉ ¨Àÿç ` ÿæÁÿœÿæ: {¾Dô dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ ¨Àÿç{¯ÿÉ ÓÜÿ fÝç†ÿ ¯ÿçµÿçŸ Óó×æ{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô `ÿæÜÿë ô d ;ÿç , {Óþæ{œÿ ¨Àÿç { ¯ÿÉ ¨Àÿç ` ÿæÁÿœÿæ ¯ÿæ Fœÿú µ ÿ‚ÿö { þ+ þ¿æ{œÿf{þ+ D¨{Àÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ Ašßœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ fÀÿçAæ{Àÿ ¨Àÿç{¯ÿÉ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæÀÿ Óç•æ;ÿ, ¨Àÿç{¯ÿÉÀÿ ¨÷µÿæ¯ÿ, ¨Àÿç{¯ÿÉ AæBœÿ, ¯ÿfö¿¯ÿÖë ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ Óó¨Lÿ}†ÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ {¾æSæB ’ÿçAæ¾æB$æF > ÜÿÀÿçßæ~æ×ç†ÿ SëÀÿë ’ÿ{ºÉ´Àÿ H BƒçAæœÿú Bœÿú Î ç ` ÿë ¿ sú Aüÿú ÓæBœÿÛ µÿÁÿç ÉçäæœÿëÏæœÿ{Àÿ ¨Àÿç{¯ÿÉ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ Óó¨Lÿ}†ÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ Ašßœÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Óë { ¾æS ÀÿÜÿç d ç > ¯ÿœÿ ¯ÿçjæœÿ (üÿ{ÀÿÎç) ÷ : F$#{Àÿ SdÀÿ ÓëÀÿäæ, ¯ÿõä DŒæ’ÿœÿ µÿÁÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ÀÿÜÿçdç > ¾ëNÿ ’ÿëB{Àÿ ¨’ÿæ$ö ¯ÿçjæœÿ, ÀÿæÓæßœÿ ¯ÿçjæœÿ D—ÿç’ÿ ¯ÿçjæœÿ ÀÿQ# Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê ¯ÿœÿ ¯ÿçjæœÿ{Àÿ Ó§æ†ÿLÿ(¯ÿçFÓúÓç Bœÿú üÿ{ÀÿÎç÷) ¨ævÿ¿Lÿ÷þ `ÿßœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > Ó§ æ †ÿ{LÿæˆÿÀÿ ÖÀÿ{Àÿ fèÿàÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ(üÿ{ÀÿÎ þ¿æ{œÿf{þ+). fèÿàÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ(üÿ{ÀÿÎç÷ B{Lÿæ{œÿæþç ) , fèÿàÿ ¨÷ ¯ ÿ™# ¯ÿçjæœÿ(Dxÿú ÓæBœÿÛ {s{Lÿ§æ{àÿæfç) µÿÁÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ÀÿÜÿçdç > þš¨÷{’ÿÉÀÿ {µÿæ¨æÁÿ vÿæ{Àÿ $# ¯ ÿæ Bƒç A æœÿú BœÿúÎ` ç ÿë¿sú Aüÿú üÿ{ÀÿÎ þ¿æ{œÿf{þ+ ÉçäæœÿëÏæœÿ{Àÿ fèÿàÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæLÿë {œÿB ¯ÿÜÿë ¨÷LÿæÀÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ AšßœÿÀÿ Óë{¾æS ÀÿÜÿçdç > FÜÿç ÉçäæœÿëÏæœÿ{Àÿ Ašßœÿ ¨æBô ßë ¨ ç F Óú Ó ç ¨äÀÿë Aæ{ßæfç†ÿ BƒçAæœÿ üÿ{ÀÿÎ Óµÿ}{ÓÓú ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > ¯ÿõäàÿ†ÿæ œÿç ’ ÿæœÿ(¨â æ + ¨æ{$æ{àÿæfç ) : ¨â æ + ¨æ{$æ{àÿæfç { Àÿ ¯ÿç µ ÿç Ÿ Sdàÿ†ÿæ{Àÿ {’ÿQæ¾æD$#¯ÿæ {ÀÿæS, ÜÿæœÿçLÿæÀÿLÿ {¨æLÿ, LÿêsœÿæÉLÿ ¨÷{ßæS, FÜÿæÀÿ ¨÷{ßæS {¾æSë ÓõÎç {ÜÿD$#¯ÿæ ¯ÿçµÿçŸ ÓþÓ¿æ D¨{Àÿ Éçäæ’ÿæœÿ ’ÿçAæ¾æB$æF > f{~ Bbÿæ Lÿ{àÿ FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ D¨{Àÿ ¯ÿçFÓúÓç LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ FÜÿç ¯ÿçÌß D¨{Àÿ þæB{Lÿ÷ æ ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç , ¯ÿsæœÿê, {f{œÿsç O ÿ, ¯ÿæ{ßæ{s{Lÿ§æ{àÿæfç µÿÁÿç Ó§æ†ÿLÿ ÖÀÿêß ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ÀÿÜÿçdç > Ó§æ†ÿLÿ ¨{Àÿ FÜÿæ D¨{Àÿ Ó§æ†ÿ{LÿæˆÿÀÿ, xÿLÿu{Àÿsú Bœÿú üÿç{àÿæÓüÿç LÿÀÿç¨æÀÿç¯ÿæ µÿÁÿç ÓÀÿLÿæÀÿê H ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿçɯ ´ ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨’ÿ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ÀÿÜÿç Lÿæþ LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ > AæLÿ´æLÿàÿú`ÿÀÿ: AæLÿ´æLÿàÿú`ÿÀÿ{Àÿ

ÓLÿÀÿæþ#Lÿ þ{œÿæ¯ÿõˆÿç
þ{œÿæ¯ÿõˆÿçÀÿ D{”É¿ {ÜÿDdç, {Lÿò~Óç ¯ÿ¿NÿçÀÿ ¨÷¯ÿõˆÿç > Aæ¨~ Aœÿ¿ ¯ÿ¿Nÿç, ¨ÀÿçÖ† ç ÿç ¯ÿæ ¨Àÿç{¯ÿÉÀÿ Óæþ§æ Lÿç¨Àÿç µÿæ¯ÿ{Àÿ LÿÀÿëd;ÿç †ÿæÜÿæ Aæ¨~Zÿ ¨÷¯ÿõˆÿç D¨{Àÿ œÿçµÿöÀÿ Lÿ{Àÿ > þ{œÿæ¯ÿõˆÿç {SæsçF ’ÿçS{Àÿ þëQ¿ xÿ÷æBµÿÀÿÀÿ µÿíþL ç ÿæ{Àÿ ÀÿÜÿçd, ç {¾Lÿç Ó¯ÿö¨$ ÷ {þ {’ÿ{Q, A$öæ†ÿú Aæ¨~Zÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿÀÿë Aæ¨~ZÿÀÿ þ{œÿæ¯ÿõˆÿç ¯ÿçÌß{Àÿ f~æ¨Ýç¾æF > AæfçÀÿ FB ¾ëS{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô {þæs {µÿÓœÿú, sêþú H´æLÿö F¯ÿó Lÿœÿúüÿç{xÿœÿÛ ¨Àÿç þ{œÿæ¯ÿõˆÿçÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿçdç > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aæ¨~Zÿë ¨÷†ÿç Óþß{Àÿ fæS÷†ÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ, A$öæ†ÿú AæQ#-Lÿæœÿ {Qæàÿæ ÀÿQ#¯ÿæÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ þš ÀÿÜÿçdç > FÜÿç ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿÉêÁÿ Óþß{Àÿ œÿç{ßæNÿæ F¨Àÿç ¯ÿçÉ´æÓœÿêß F¯ÿó ’ÿæßê†ÿ´¯ÿæœÿ {àÿæLÿþæœÿZÿë ¨Ó¢ÿ LÿÀÿëd;ÿç > {¾Dôþæ{œÿ Lÿç ÓþÓ¿æSëÝL ç ÿÀÿ Óþæ™æœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ ÓæþæfçLÿ ’ÿä†ÿæ þš ÀÿQ#d;ÿç > F$# ÓÜÿç†ÿ {Óþæ{œÿ œÿçfÀÿ ÓÜÿLÿþöêþæœÿZÿ ÓÜÿç†ÿ þçÁÿçþçÉç Lÿæþ LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ ¯ÿçÉ´æÓ þš ÀÿQ;ÿç > F¨Àÿç {¾æS¿†ÿæ ÀÿQ#$¯ # ÿæ Lÿþö`ÿæÀÿêZÿÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ×æœÿ{Àÿ `ÿæÜÿç’ÿæ µÿÀÿ¨ëÀÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ ÀÿÜÿçdç > †ÿç{œÿæsç Së~Àÿ: œÿ{àÿfú, Ôÿçàÿú F¯ÿó Fsç`ÿë¿xÿú(jæœÿ, ’ÿä†ÿæ F¯ÿó þ{œÿæ¯ÿõˆÿç) ¨Àÿç †ÿçœÿç{Sæsç þ¦ D¨{Àÿ œÿçfÀÿ þfú¯ÿë†ÿ jæœÿ ™Àÿç {¾{Lÿò~Óç {ä†ÿ÷{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ > þÜÿˆÿ´¨‚ í ÿö Lÿ$æ {ÜÿDdç {¾ F{¯ÿ {’ÿÉ{Àÿ {Lÿ{†ÿLÿ Óó×æœÿ FÓ¯ÿë ¯ÿçÌß{Àÿ Éçäæ {’ÿDd;ÿç > {Óþæ{œÿ LÿÜÿç ’ÿçA;ÿç {¾ Lÿç¨Àÿç œÿçfÀÿ jæœÿLÿë ¯ÿÞæB ’ÿçAæ¾æB¨æ{Àÿ F¯ÿó {ÓÜÿç jæœÿLÿë Lÿç¨Àÿç µÿæ¯ÿ{Àÿ ¨÷æLÿuL ç ÿæàÿú {ä†ÿ÷{Àÿ D¨{¾æS LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ, {¾ Lÿç Që¯ÿú µÿàÿ Aæþ’ÿæœÿêÀÿ þæšþ {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ > F$#{Àÿ A;ÿSö†ÿ {Óvÿæ{Àÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿë {LÿæÓö ÓÜÿç†ÿ Ôÿçàÿú F¯ÿó Fsç`ÿë¿xÿú ¯ÿçLÿÉç†ÿ LÿÀÿç¨æÀÿç¯ÿæÀÿ {LÿòÉÁÿ þš ¯ÿ†ÿæB ’ÿçAæ¾æF > F$# ÓÜÿç†ÿ {LÿÓ-Îxÿê D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ ¨÷æLÿuçLÿæàÿú {LÿæÓö þš LÿÀÿæ¾æB$æF > {Ó$#¨æBô {ÓþæœÿZÿë F¨Àÿç {s÷œÿúÓxÿú üÿ¿æLÿúàÿuê ’ÿ´æÀÿæ ¨÷Éçä~ ’ÿçAæ¾æF, {¾Dôþæ{œÿ Lÿç BƒÎç÷Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæLÿë Që¯ÿú µÿàÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ fæ~çd;ÿç F¯ÿó ¯ÿëld ç ;ÿç > œÿçßþç†ÿ Àÿí{¨ BƒÎ÷êÀÿ ¯ÿç{ÉÌjZÿ ÓÜÿç†ÿ þš Aæ{àÿæ`ÿœÿæ LÿÀÿæ¾æB$æF F¯ÿó {ÓþæœÿZÿÀÿ ¯ÿ’ÿÁÿç $#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæSëÝçLÿë fæ~ç¨æÀÿç¯ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀÿæ¾æF > †ÿæ'Àÿ AœÿëÀÿí¨ {s÷œÿúxÿ ÉçäLÿþæœÿZÿë þš A¨ú{xÿsú LÿÀÿæ¾æB$æF > F¨Àÿç µÿæ¯ÿ{Àÿ ¨÷Éçäç†ÿ dæ†ÿ÷þæœÿZÿë BƒÎ÷ê ’ÿ´æÀÿæ Ó{èÿ Ó{èÿ sæ~ç œÿçAæ¾æF LÿÜÿç{àÿ A†ÿë¿Nÿç {Üÿ¯ÿ œÿæÜÿ] > AœÿëÓ¤ÿæœÿ fæÀÿç ÀÿQ;ÿë: Aæfç A™#LÿæóÉ Lÿó¨æœÿêSëÝçLÿÀÿ œÿç{ßæNÿæþæœÿZÿÀÿ ’ÿëB þëQ¿ `ÿç;ÿæ ÀÿÜÿçdç > ¨÷$þ{Àÿ {ÜÿDdç {¾ {ÓþæœÿZÿë Që¯ÿú Dˆÿþ Lÿþö`ÿæÀÿê þçÁÿë F¯ÿó ’ÿ´ç†ÿêß{Àÿ {ÓþæœÿZÿë fÀÿëÀÿê ¨÷Éçä~ ’ÿçAæ¾æD > {Lÿò~Óç ¯ÿç{ÉÌ ÀÿLÿþúÀÿ `ÿæLÿçÀÿç ¨æBô Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Ôÿçàÿú F¯ÿó †ÿæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ þš{Àÿ {ÓÜÿç {¾æS¿†ÿæ œÿ ÀÿÜÿç¯ÿæLÿë Ôÿçàÿú S¿æ¨ú LÿëÜÿæ¾æF > AæfçÀÿ FÜÿç ¾ëS{Àÿ þœÿ¨Ó¢ÿ `ÿæLÿçÀÿç ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ F¯ÿó DŸ†ÿçÀÿ ÓçÝç œÿçÀÿ;ÿÀÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ `ÿÞç¯ÿæ ¨æBô D¨{ÀÿæNÿ 3 {SæsçF þ¦(jæœÿ, ’ÿä†ÿæ F¯ÿó þ{œÿæ¯ÿõˆÿç)Lÿë Ó晜ÿæ LÿÀÿç¯ÿæ F¯ÿó {Ó$#{Àÿ þfú¯ÿë†ÿ ¨÷æLÿuçLÿæàÿú ’ÿä†ÿæ ÀÿQ#¯ÿæ D`ÿç†ÿú ¯ÿÜÿë†ÿ fÀÿëÀÿê >

ÓæSÀÿ, œÿ’ÿê, lÀÿ~æ{Àÿ $#¯ÿæ fÁÿÀÿ ÓóÀÿä~, FÜÿæÀÿ {þòÁÿçLÿ Àÿí¨ F¯ÿó ¯ÿç¨gœÿLÿ ¨Àÿç׆ ç ÿçÀÿ ÓëÀÿäæ Óó¨Lÿö{Àÿ Ašßœÿ LÿÀÿæ¾æB$æF > Óó¨÷†ÿç fÁÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ, fÁÿ ÓóÀÿä~, ¯ÿœÿ¿æfÁÿ œÿçߦ~, fÁÿ Óº¤ÿç†ÿ ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ fÀÿëÀÿê {ÜÿæB¨Ýç$#¯ÿæÀÿë AæLÿ´æLÿàÿú`ÿÀÿÀÿ ¾{$Î `ÿæÜÿç’ÿæ ÀÿÜÿçdç > F$# ¨ æBô ¾ë N ÿ ’ÿë B ÖÀÿ{Àÿ ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç ¨Þç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Lÿês¯ÿç j æœÿ(F{+{þæ{àÿæfç ) : fê¯ÿ ¯ÿçjæœÿÀÿ AóÉ µÿæ{¯ÿ Éçäæ ’ÿç A æ¾æB$æF F{+{þæ{àÿæfç > F$# { Àÿ ¯ÿç µ ÿç Ÿ ¨÷ L ÿæÀÿÀÿ Lÿês ¨†ÿèÿþæœÿZÿ Óó¨Lÿö { Àÿ †ÿ$¿ þç Á ÿç $ æF > FÜÿæ D¨{Àÿ Ó´ † ÿ¦ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ÀÿÜÿçdç > F$#{Àÿ ’ÿä†ÿæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç$¯ # ÿæ ¾ë¯ÿLÿ ¾ë¯ÿ†ÿêþæœÿZÿë D—ÿç’ÿ{Àÿ {ÀÿæS{¨æLÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ H œÿçߦ~ {ä†ÿ÷{Àÿ œÿç{ßæfç†ÿ LÿÀÿæ¾æB$æF > ¯ÿæ{ßæ{s{Lÿ§æ{àÿæfç ¯ÿæ {fð¯ÿ ¨÷¾ëNÿç: ¯ÿæ{ßæ{s{Lÿ§æ{àÿæfç FLÿ S{¯ÿÌ~æ, Aæ™æÀÿç†ÿ ¯ÿçÌß A{s > F$#{Àÿ ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç H {s{Lÿ§æ{àÿæfç D¨{Àÿ Ašßœÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨{Ý > F$#{Àÿ üÿÓàÿ, þ~çÌÀÿ Ó´æ׿, IÌ™ œÿçþöæ~, S{¯ÿÌ~æ, ¨Éë ¨÷fœÿœÿ, Qæ’ÿ¿¨’ÿæ$ö œÿçþæö ~ H ÓóÀÿä~ µÿÁÿç ¯ÿçÌß A;ÿµÿëöNÿ > {’ÿÉ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÉçäæœÿëÏæœÿ{Àÿ FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þÀÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçdç > F$#¨æBô ¾ëNÿ ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$# ¯ ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ >

S÷æfëFsú F¯ÿó {¨æÎ S÷æfëFsú ÖÀÿ{Àÿ FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þÀÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿç d ç > Fœÿú µ ÿ‚ÿö { þ+ BqçœÿçßÀÿçó: ¨Àÿç{¯ÿÉ ÓëÀÿäæ H ÓóÀÿä~ ¨æBô Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¯ÿðÌßêLÿ jæœÿ{LÿòÉÁÿ H S{¯ÿÌ~æ œÿçþ{;ÿ Fœÿú µ ÿ‚ÿö { þ+ Bqç œ ÿç ß Àÿç ó Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿçdç > F$#{Àÿ FLÿ Óë¢ÿÀÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ SÞæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ > {ÓÜÿç¨Àÿç FS÷L ç ÿàÿú`ÿÀÿ BqçœÿçßÀÿçó, ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç Î , {Lÿþç L ÿæàÿ BqçœÿçßÀÿçó, ÜÿæB{xÿ÷æ fçH{àÿæfçÎ, H´ æ sÀÿ sç ÷ s ú { þ+ µÿÁÿç {LÿæÓö Ašßœÿ LÿÀÿç FLÿ Óë œ ÿç Ê ÿç † ÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ SÞæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ > ’ÿçàÿâê Lÿ{àÿf Aüÿú BqçœÿçßÀÿçó, BƒçAæœÿú Bœÿú Î ç ` ÿë ¿ sú Aüÿú ÓæBœÿÛ Aæ’ÿç ¨÷†ÿçÏæœÿ F{ä†ÿ÷{Àÿ `ÿæÀÿç ¯ÿÌ}ßæ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ ¨÷ ’ ÿæœÿ LÿÀÿë d ;ÿç > ¨Àÿç { ¯ÿÉ AæBœÿ: AæBœÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ àÿæSç ¨Àÿç{¯ÿÉ AæBœÿ Óó¨Lÿ}†ÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ FLÿ Óë¢ÿÀÿ Lÿ¿æÀÿç ß Àÿ µÿæ{¯ÿ ÓÜÿæßLÿ {ÜÿæB$æF > F$#{Àÿ ¨Àÿç{¯ÿÉ Óº¤ÿç†ÿ ÓþÖ œÿê†ÿçœÿçßþ, AæBœÿ Óó¨Lÿö { Àÿ ¨Þ¾æB$æF > {µÿæ¨æÁÿ×ç † ÿ œÿ¿æÓœÿæàÿú àÿ' ßëœÿçµÿöÀÿÓçs, ç ¨ë{œÿ ×ç†ÿ Óç{ºæÓçÓ, ú ¯ÿæèÿæ{àÿæÀÿ×ç†ÿ œÿ¿æÓœÿæàÿú àÿ' Ôÿëàÿ Aæ’ÿç { Àÿ ¨Àÿç { ¯ÿÉ AæBœÿ Óó¨Lÿ} † ÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ Ašßœÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçdç >

Lÿþú Qaÿö{Àÿ ¯ÿç{’ÿÉ{Àÿ Fþú¯ÿç¯ÿçFÓú Éçäæ {¾æSæB {’ÿDdç þæOÿçþú
þæOÿçþú ¨÷æB{µÿsú àÿçþç{sxÿúÀÿ HÝçÉæ ßëœÿçsÀ ú ÿ þëQ¿ {Üÿþ;ÿ Së©æ LÿÜÿçd;ÿç 22 ¯ÿÌö ™Àÿç þæOÿçþú Lÿþú sZÿæ {œÿB Lÿ÷çþçAæ {þxÿçLÿæàÿú Lÿ{àÿf ßë{Lÿ÷œÿú{Àÿ Fþú¯ÿç¯ÿçFÓú Éçäæ {’ÿB AæÓëdç > ¯ÿˆÿö þ æœÿ Óë • æ 1380 xÿæNÿÀÿ ¯ÿç{’ÿÉ{Àÿ ¨Þæ ÓæÀÿç {’ÿÉ{Àÿ xÿæNÿÀÿê {Ó¯ÿæ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿëd;ÿç > Lÿ÷çþçAæ {Îsú {þxÿç L ÿæàÿú ßë { Àÿæ¨Àÿ DaÿÖÀÿêß {þxÿçLÿæàÿú Lÿ{àÿf A{s > þæOÿçþ ’ÿ´æÀÿæ µÿæÀÿ†ÿ ¯ÿÌöÀÿë ¨÷†ÿç ¯ÿÌö 300 dæ†ÿ÷ Lÿçþ ÷ A ç æ {þxÿçLÿæàÿú Lÿ{àÿf{Àÿ ¨Þ;ÿç > ¯ÿˆÿöþæœÿ Óë•æ HÝçÉæÀÿë 300 dæ†ÿ÷ ÓüÿÁÿ†ÿæ ¨í ¯ ÿö L ÿ xÿæNÿÀÿê ¨æÉú LÿÀÿç Ó æÀÿç { àÿ~ç > Lÿç ÷ þ ç A æ {Îsú {þxÿçLÿæàÿú ßëœÿçµÿÀÿúÓçsç 83 ¯ÿÌöÀÿ ¨ëÀÿë~æ ßëœÿçµÿÀÿúÓs ç ç ¾æÜÿæLÿç {þxÿçLÿæàÿú LÿæDœÿúÓà ç ÿú Aüÿú BƒçAæ(MCI), ¯ÿçÉ´ Ó´æ׿ ÓóSvÿœÿ(WHO), ßëœÿç{Ôÿæ Aæ’ÿç Óó×æÀÿë þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© A{s > ßë œ ÿç µ ÿÀÿú Ó ç s ç Lÿ¿æ¸Ó{Àÿ þæOÿç þ ú À ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß $#¯ÿæÀÿë ¨÷{†ÿ¿Lÿ {þxÿçLÿæàÿú ¨Þë $ # ¯ ÿæ ¨÷ æ $ö ê Zÿë ¯ÿÌö Ó æÀÿæ þæSö’ÿÉöœÿ(guidance) þçÁÿç¨æÀÿëdç > HÝçÉæ ßëœÿçsúÀÿ þëQ¿ {Üÿþ;ÿ Së©æ LÿÜÿçd;ÿç ¨çàÿæþæœÿZÿÀÿ ¨÷ { ¯ÿÉÀÿë AæÀÿ»LÿÀÿç œÿæþ{àÿQæ ¨¾ö ¿ ;ÿ ÓþÖ œÿç ß þ(¨æÉú { ¨æsö , µÿçÓæ) B†ÿ¿æ’ÿç ÓþÖ Óë¯ÿç™æ þæOÿçþúÀÿ œÿç{”öÉLÿ xÿ… Óë™æLÿÀÿ †ÿçH´æÀÿê œÿçfÓ´ {’ÿQæÀÿQæ{Àÿ œÿç{f LÿÀÿëd;ÿç > xÿ… Óë™æLÿÀÿ †ÿçH´æÀÿê ßëœÿçµÿÀÿúÓçsç {SÎ ¨÷{üÿÓÀÿ þš As;ÿç F¯ÿó ßë{Lÿ÷œÿúLÿë œÿç{f ¾æB dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿÀÿ Óë¯ÿç™æ AÓë¯ÿç™æ ¯ÿëlëd;ÿç > ßëœÿçµÿÀÿúÓçsç{Àÿ µÿæÀÿ†ÿêß {þÓú $#¯ÿæÀÿë µÿæÀÿ†ÿêß Qæ’ÿ¿ Lÿþú sZÿæ{Àÿ þçÁÿç¨æÀÿëdç > þæOÿçþÀ úÿ D{”É¿ Lÿþú Qaÿö{Àÿ HÝçÉæ{Àÿ xÿæNÿÀÿ {Üÿ¯ÿæÀÿ àÿä¿ †ÿ$æ Ó´¨§ {’ÿQë$#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿë xÿæNÿÀÿ LÿÀÿæB¯ÿ >

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

9
English. Desirable: Working knowledge of Computer Application. 49 - TGT (WE) - ELECTRICAL GADGETS AND ELECTRONICS: i) Three years Diploma after Higher Secondary in Electrical. Electronics Engineering from an institution recognized by State Govt./ Govt, of India. (The minimum qualification for admission to the Diploma Course should be at least Higher Secondary). or Degree in Electrical or Electronics Engineering from a recognized University. or Graduate in Electrical or Electronics Engineering from a recognised University. ii). Working knowledge of Hindi and English. Desirable: i) One year practical "experience in a recognised workshop institution/factory, ii) Knowledge of Computer Applications. C. MISCELLANEOUS TEACHING POST [GROUP B POST]

Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) 18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016 Tele:- 26858570, FAX 26514179 Website: www.kvsangathan.nic.in ADVTNO. :07 RECRUITMENT FOR THE TEACHING AND MISCELLANEOUS TEACHING POSTS. FOR THE YEARs 2012-13 AND 2013-14
Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS); henceforth mentioned as KVS, an autonomous organization under the Ministry of Human Resource Development, Government of India invites Online applications from Indian Citizens for recruitment to the Teaching and Miscellaneous Teaching posts for the years 2012-13 and 2013-14. Candidates are required to apply online through KVS's website www.kvsangathan.nic.in or http://lobapply.in/kvs/ No other means/mode of submission of applications will be accepted. The schedule of ONLINE registration is as follows:-

I. EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS FOR POST CODE 11 TO 20. Essential: i) Two years integrated Post Graduate M.Sc Course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject or Master Degree from a recognized University with at least 50% marks in aggregate in the following subjects: -

i) B.Ed or equivalent degree from recognized University. iii) Proficiency in teaching in Hindi and English media. Desirable: Knowledge of Computer Applications. ii - EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS FOR POST CODE 21 AND 22. Post Code: 21. Post (Subject): PGT (Computer Science). Subject (s): Essential: 1. At least 50% marks in aggregate in any of the following: B.E or B.Tech (Computer Science/ IT) from a recognized University or equivalent Degree or Diploma from an institution/ university recognised by the Govt, of India. or B.E or B.Tech (any stream) and Post Graduate Diploma in Computers from recognized University or M.Sc. (Computer Science)/ MCA or Equivalent from a recognized University or * B.Sc. (Computer Science) / BCA or Equivalent and Post Graduate degree in subject from a recognized University or Post Graduate Diploma in Computer and Post Graduate degree in any subject from a recognized University or 'B' Level from DOEACC and Post Graduate degree in any subjec or 'C Level from 'DOEACC Ministry of Information and Communication Technology and Graduation. 22 - PGT (Bio-Technology) - Essential: At-least 50% marks in aggregate in any of the following: Master Degree in Bio-Technology/ Genetics/Microbiology/ Life Science/ Bio Science/Bio-Chemistry. ii. Proficiency in teaching in Hindi and English. Note: For subsequent Promotion the incumbent will have to acquire B.Ed, or equivalent degree

EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS FOR POST CODE 41 TO 46 Essential: i) Four years' integrated degree course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate; OR Bachelor's Degree with at least 50% marks in the concerned subjects/combination of subjects and in aggregate; The electives subjects and Languages in the combination of subjects are as under:

ii) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET), conducted by CBSE in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose, iii) Proficiency in teaching in Hindi and English medium. Desirable: Knowledge of Computer Applications. II. EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS FOR POST CODE 47 TO 49 Post Code: 47. Post (Subject): TGT (P & HE). Qualification (s) & Experience: Bachelor Degree in Physical Education or equivalent. 48 - TGT(AE) - 1. Five years' recognized Diploma in Drawing and Painting/ Sculpture/ GraphicArt or Equivalent recognized Degree 2. Working knowledge of Hindi &

Post Code: 50. Post: Librarian. Qualification (s): Essential: i. Bachelor's Degree in Library Science or Graduate with one year Diploma in Library Science from a recognised Institution. ii. Working knowledge of Hindi & English. Desirable : Knowledge of Computer Applications. 51 - Primary Teacher - Essential: i) Senior Secondary School Certificate with 50% marks or Intermediate with ,50% marks or its equivalent; ii) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by the CBSE in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. iii) Competence to teach through Hindi & English media. Desirable: Knowledge of Computer Applications. 52 - PRT (MUSIC) - Essential: i) Senior Secondary School Certificate with 50% marks or Intermediate with 50% marks or its equivalent and Bachelor Degree fn Music or equivalent from a recognised University, ii) Competence to teach through English/Hindi media. Desirable: Knowledge of Computer Applications. AGE RELAXATION: Relaxation in upper age limit will be as under: (a) No age bar in the case of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan. (b) Upto a maximum of 5 years in the case of SC/ ST candidates. (c) Upto a maximum of 3 years in the case of OBC candidates. (d) Upto 5 years for persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during 01.01. 80 to 31.12.89. (e) Upto a maximum of 5 years for Government Servants. (f) Upto a maximum of 10 years in the case of SC/ST and 08 years in the case of OBC candidates serving as Govt, employees in accordance with the Govt, of India instructions. An applicant claiming age relaxation under this para Should produce a certificate from his/her employer to the effect that he/ she is a Govt, servant as on the date of advertisement (g) Upto a maximum of 10 years in the case of Physically Challenged candidates. (h) Upto a maximum of 10 years in the case of women candidates for teaching posts only. Note 1: Except for Physically Challenged candidates, all the concessions mentioned above will be concurrent, that is, if a person is eligible for more than one concession, only one of the concessions of the highest permissible limit, will be granted. For Physically Challenged, if a person belongs to SC/ST, he/she will be allowed 15 years, i.e., 10 years for Physically Challenged and 5 years for SC/ST. HOW TO APPLY: * Eligible and interested candidates would be required to apply only online through KVS's website link: www.kvsangathan.nic.in or http://jobapply.in/kvs/ * Candidates are to visit KVS's website www.kvsangathan.nic.in or http://jobapply.in/kvs/ with their valid email id where complete advertisement, details regarding eligibility criteria, selection procedure, application fee, online registration and general conditions are available. * Candidates applying online are required to take print out of auto generated filled in application format and affix their photograph at the appropriate places and put their signature on all pages of the application form. The print out of completed application, along with prescribed KVS Bank Challan where applicable and self-attested copies of testimonials, is to-be sent in an envelope after affixing the address label generated alongwith the application print out superscripted "Application for the post of............................" to "Post Box No. 3076, Lodi Road, New Delhi-110003" by ordinary post only. The application complete in all respects should reach the above post box on or before 12.09.2013. The Online application will be entertained only if the application printout alongwith the relevant documents is received. * No other means/mode of application will be accepted. Before applying the candidates should ensure that they fulfill all the eligibility norms. * Their registration will be provisional as their eligibility will be verified only at the time of Interview. Mere issue of admit card/Interview call letter will not imply acceptance of candidature of the applicants. Candidature of a registered candidate is liable to be rejected at any stage of recruitment process or even after joining, if any information provided by the candidate is found to be false or not in conformity with the eligibility criteria at any stage. EXAMINATION FEES: * Candidates are required to pay a non-refundable application fee of Rs. 750/- (Rupees Seven Hundred and Fifty only). The fee once paid will not be refunded on any account nor would this fee be held in reserve for future exam/selection. * In case of payment through Bank Challan; Indian Bank will charge Rs. 30/- (Rupees Thirty only) as "service charge" in addition to the fees. * In case of payment through Credit/Debit Card (Master or Visa approved); Indian Bank will charge Rs. 30/- (Rupees Thirty only) as "service charge" in addition to the fees. MODE OF PAYMENT: Candidates should fill in the details to register and then fill the information in the online application form at the appropriate places very carefully as per the instructions available on the website. Fee once paid will not be refunded under any circumstances. Candidates are therefore requested to verify their eligibility before paying the application/processing fee and to fill in the payment details carefully. After filling the information candidate to proceed for making the payment and select any one of the following options: 1. Through Credit/Debit Card (Master or Visa approved) * On successful transaction of the payment through payment gateway, auto generated application number will be issued. Candidate has to take the print out of the Application Form containing the auto generated application number. * The print out of completed application and self-attested copies of testimonials is to be sent in an envelope after affixing the address label generated alongwith the application print out superscripted "Application for the post of...................................." to "Post Box No. 3076, Lodi Road, New Delhl-110003" by ordinary post only. 2. Through Bank Challan: On soloctlng selection the option of Bank (Challan and on submitting three copies of bank challan will be genaratad The The registration at this stage is provisional. Indian Bank has been authorized to collect the application fee, in a specially opened Account No 935020934. Candidate has to approach the nearby Indian Bank branch on next or subsequent days of filling application form with a printout of the system generated "Bank Challan". Candidate who fill up application form on 28.08.2013 have to deposit application fee in the Indian Bank on the same day, i.e., on 28.08.2013 during banking hours. On receipt of the money, the concerned branch of Indian Bank will issue a unique Journal Number and a CBS Branch Code of the branch collecting the money. Indian Bank branch will retain Bank's copy of the challan and return back two copies to the candidate after filling in the unique Journal Number and a CBS Branch Code of the branch. Candidates are advised to keep with them the Candidate's Copy as a token of remittance of fee for future reference. Candidate can verify their Payment Receipt Status after 3 days of depositr of fees from the website. Once the fee is paid and confirmed on the website candidate has to take the print out of the Application Form containing the auto generated application number. The print out of completed application, alongwith original KVS's Bank Challan copy and self-attested copies of testimonials, is to be sent in an envelope after affixing the address label generated alongwith the application print out superscripted "Application for the post of ................................." to "Post Box
(Contd. Page13)

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

10
PFRDA. Gratuity, LTS, Medical Benefits, Group Personal Accident and Group Savings Linked Insurance Scheme (GSLI) etc as shall be as per rules. The Officers are also entitled for Company’s/ leased accommodation as per norms. With Major Benefits beside the total emoluments, the CTC works out to approximately to Rs.5.10 lacs per annum at Metro centers. 5. Educational Qualification as on 31.07.2013: For Generalist Stream, a candidate must possess the minimum qualification of a Degree in any discipline from a recognized University OR any equivalent qualification recognized as such by Central Government. For Specialist Stream a candidate must possess the minimum qualification of Degree in the relevant discipline from a recognized University OR any equivalent qualification recognized as such by Central Government: The minimum Educational Qualifications required for various disciplines are:-

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (A Govt. of India undertaking) Registered & Head Office: 3, Middleton Street, P.O.Box No.,9229, Kolkata-700 071 RECRUITMENT OF 1434 ADMINISTRATIVE OFFICERS IN PUBLIC SECTOR GENERAL INSURANCE COMPANIES

National Insurance Company invites application on behalf of four Public Sector General Insurance Companies with a combined human resource base of 65651 having 6116 offices/business centres in every nook & corner of the Country with a total Premium Income of Rs.35000 crores for the year 2012-13, for recruitment of 1434 (One thousand four hundred & thirty four) Officers in Scale I cadre from open market. The eligibility Criteria for Recruitment, as on 31st July,2013 the date shall be as under: Nationality: A candidate applying for recruitment in the Company must be a citizen of India. Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. Please note the Important Dates:

Candidates should apply through only On-Line mode only. No other means/mode of application will be accepted. National Insurance Co. Ltd.: 423

Note: i) The discipline wise numbers mentioned above are provisional/indicative. The Companies reserves the right not to select any candidate from any of the disciplines mentioned above. The discipline wise number indicated above may vary and or can be interchanged at any stage of recruitment process. ii) Reservation for Person with Disabilities (PWD) shall be as per prevailing government rules. iii) Candidates may be selected for employment in any of the above mentioned Companies. Company’s decision in this regard shall be final. Abbreviations stand for: UR –Unreserved; SC-Scheduled Caste; ST-Scheduled Tribe; OBC-Other Backward Classes. The reservation under various categories will be as per prevailing Government Guidelines at the time of finalisation of result. The above vacancies are provisional and may vary according to the actual requirement of the Companies at the material time. Merit list will be drawn up Discipline-wise and Category-wise. The candidates who are shortlisted in the written test will have to appear for Interview. National Insurance Company Limited would coordinate the written examination, thereafter; Interview for the short-listed candidates would be conducted by each Company in their respective zones where their Head Office is situated (except in certain cases). However, the Company reserves the right to alter the aforesaid arrangement. 1. Service Conditions: Candidates may be selected for employment in any of the four Companies. Company’s decision in this regard shall be final. The service conditions will be applicable as per the prevalent rules of the companies from time to time. Selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India as may be decided by the Companies. 2. Probation: Selected candidates, if certified fit medically, may be appointed as Administrative Officers (Scale-I) on probation for a period of one year, which may be extended by a further period up to six months. The Company reserves the right to terminate service of the candidate if found unsuitable at any time during probationary period or the extended probationary period without any notice or assigning any reason thereof. During the probationary period, candidates may be required to undergo theoretical/practical training as may be prescribed/ arranged for them. 3. Guarantee Bond: Before joining as probationer, the selected candidates will be required to give an undertaking to serve the Company for a minimum period of four years including probationary period. In the event of their resigning from the Company before the expiry of the bond period, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to one year’s gross salary paid to them during the year of probation which could be proportionately reduced depending on the length of service rendered. Besides, he/she will have to submit a stamped Bond duly executed by two sureties of sound financial standing for an amount equivalent to one year’s gross salary. Candidates resigning from the Company during the probationary period and candidates whose services are terminated by the Company during the probationary period shall be liable to pay the salary received by them during their entire service in the Company in addition to an amount of Rs.25,000/- towards partial cost of training. No lien/bond executed to retain a substantive post with present employer will be binding upon the Company and no leave Salary or Pension Contribution will be made. 4. Emoluments & Benefits: Basic pay of Rs.17,240/- in the scale of Rs.17,240-840(14)-29,000-910(4)32640 and other admissible allowance as applicable. Total emoluments will be above Rs.34,000/ - plus in Metropolitan Centers. Other benefits are Pension under New Pension Scheme governed by

Note: a) Qualifications mentioned above should be from any of the recognized Indian Universities duly approved by the UGC or any of the recognized Indian Institutes duly approved by AICTE. b) Preference will be given to the candidates having post qualification experience in their area of specialization. 6. Age as on 31/07/2013 - A candidate must be of the Minimum Age of 21 years and the Maximum Age of 30 years as on the stipulated date for this purpose. Relaxation in upper age limit shall be as follows: Category: Scheduled Caste/Scheduled Tribe. Age relaxation: 5 years. Other Backward Classes (eligible for reservation) - 3 years. Persons With Disability - 10 years. Ex-Servicemen / Disabled Ex-Servicemen - Actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled Ex-Servicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 45 years. Widows, Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried - 9 years. Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 1-1-80 to 31-12-89 - 5 years. Existing Confirmed Employees of Public Sector General Insurance Companies (including GIC & Agriculture Insurance Company of India Ltd.) - 8years. NOTE: (i) In case of a candidate who is eligible for relaxation under more than one of the above categories, the age relaxation will be available on a cumulative basis subject to the maximum age not exceeding 45 years. (ii) Candidates seeking age relaxation will be required to submit copies of necessary certificate(s) and produce the original certificate(s) for verification. 7. Reservation: DEFINITION OF EX-SERVICEMEN (EXSM) - i. EX-SERVICEMEN (EXSM): Only those candidates shall be treated as Ex-servicemen who fulfill the revised definition as laid down in Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel & Administrative Reforms Notification No.36034/5/85 Estt. (SCT) dated 27.01.1986 as amended from time to time. ii. DISABLED EXSERVICEMEN (DISXS): Ex-servicemen who while serving in Armed Forces of the union were disabled in operation against the enemy or in disturbed areas shall be treated as DISXS. DEFINITION OF PERSONS WITH DISABILITIES - Under Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995 only such persons would be eligible for reservation who suffer from not less than 40% of relevant disability and are certified by a Medical Board appointed by the Central/State Govt. Accordingly, candidates with the following disabilities are eligible to apply:- Visually Impaired (VI): Blindness refers to condition where a person suffers from any of the following conditions namely (1) Total absence of sight, (ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses. (iii) Limitation of the field of vision subtending in angle of 20 degrees or worse. Low vision means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning of execution of a task with appropriate assistive device. Deaf & Hearing Impaired (HI): The deaf are those persons in whom the sense of hearing is non- functional for ordinary purposes of life i.e. total loss of hearing in both ears. They do not hear; understand sounds at all even with amplified speech. Hearing impairment means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. Orthopedically Challenged (OC): Locomotor Disability means disability of bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. Cerebral Palsy means a group of non-progressive conditions of person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development. All the cases of Orthopedically Challenged Persons would be covered under the category of ‘Locomotor disability or cerebral palsy’. Guidelines for Persons With Disabilities using a Scribe - The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy can use their own scribe at their cost during the written examination. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply: * The candidate will have to arrange his own scribe at his/her own cost. * The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the stipulated criteria. * The scribe should posses lesser marks than the candidates and not more than 60% marks in his/her own academic stream. * The scribe may be from any academic stream. * Both the candidates as well as scribes will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further, in case it later transpires that he/she did not fulfill any laid down eligibility criteria or suppressed material facts the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the written examination. * Those candidates who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of the examination. 8. Selection Procedure: Candidates will be called for a written examination to be held on 8th September 2013 which would comprise the following: The written test will be both Objective & Descriptive type. The structure of written test is given below: For Generalist

(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013
(Contd. from prev,. Page.. )

NIJUKTI KHABAR

11
any material information while filling up the application form. At the time of written examination/ Interview, if a candidate is (or has been) found guilty of: i) Using unfair means during the examination or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii) misbehaving in the examination hall or taking away the question booklet (or any part thereof)/answer sheet from the examination hall or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/her candidature for selection or (v) obtaining support for his/her candidature by any unfair means, such as candidate may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable: a) To be disqualified from the examination for which he/she is a candidate. b) To be debarred, either permanently or for a specified period, from any examination or recruitment conducted by the Company. 14. Special Instructions for SC/ST/OBC: a. Caste Certificate in respect of SC/ST/OBC candidates is to be obtained from the following Authorities: i) District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector/Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ First Class Stipendiary Magistrate/ Sub- Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (Not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate). ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate. iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar. iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides. v) In so far as the Scheduled Tribes community of Tamil Nadu is concerned, the Certificate given by the Revenue Divisional Officer instead of Tehsildar would only be accepted. b. Candidates seeking reservation as OBC are required to submit a certificate regarding his/her “OBC Status & Non-Creamy Layer Status” issued by an authority mentioned in DOPT OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 15/ 11/1993. {Amended vide OM No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14/10/2008} Such candidates should also submit a declaration in addition to certificate issued by the Competent Authority in the following format: “I, ______ son/daughter of Shri ______ resident of Village/town/city ______ District ______ State ______ hereby declare that I belong to the ______ community which is recognised as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per rules contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/ 93-Estt.(SCT) dated 08/09/1993” {Amended vide OM No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14/10/ 2008}. Certificate should contain the “Non Creamy Layer Clause” based on the Income for the financial year 31/03/2013 or later. 15. General Information: i) While applying on-line for the post, the applicant should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned above as on the specified dates and that the particulars furnished by him/her correct in all respects. IN CASE IT IS DETECTED AT ANY STAGE OF RECRUITMENT THAT A CANDIDATE DOES NOT FULFIL THE ELIGIBILITY NORMS AND/OR THAT HE/SHE HAS FURNISHED ANY INCORRECT/FALSE INFORMATION OR HAS SUPPRESSED ANY MATERIAL FACTS, HIS/HER CANDIDATURE WILL STAND CANCELLED. IF ANY OF THESE SHORTCOMINGS IS/ARE DETECTED EVEN AFTER APPOINTMENT, HIS/HER SERVICES ARE LIABLE TO BE TERMINATED. ii) Candidates are advised in their own interest to apply online much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/inability/failure to log on to the website on account of heavy load on internet or website jam. iii) Company does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of any reason whatsoever. iv) Applicants are advised to register online themselves. v) The selection of the candidates will be on the basis of Written Test, Computer Proficiency Test & Interview. The Company reserves the right to hold any other test wherever deemed necessary as well as the right to add, delete or allot any centre at its discretion. vi) Admission to Written Test examination will be purely provisional without verification of age/qualification/category (SC/ST/OBC/PWD/XS) etc. of the candidates with reference to documents. vii) Documents relating to Age/Qualification/Category etc. will have to be submitted at the time of Interview by the candidates called for Interview. Caste certificate by candidates seeking reservation as SC/ST/OBC in the prescribed proforma from the competent authority indicating clearly the candidate’s caste, the Act/Order under which the caste is recognised as SC/ST/OBC and the village/town the candidate is originally a resident of. viii) Candidates serving in Government / Quasi Government Officers, Public Sector undertaking including Nationalised Banks and financial institutions will be required to submit ‘No Objection Certificate’ from their employer at the time of Interview, falling which their candidature may not be considered and travelling expenses, if any otherwise admissible, will not be paid. ix) No candidate is permitted to use or have possession of Calculators, Mobile Phones or any other instrument in the Examination Hall. x) The candidates will have to appear for the tests/Interviews, at their own cost. SC/ST/PWD candidates called for INTERVIEW are entitled to IInd class to & fro railway fare/bus fare by shortest route on production of evidence of travel (Rail/bus ticket/receipt etc.) xi) Appointment of selected candidates is subject to their being found medically fit as per the requirement of the Company. Such appointment will also be subject to the service and conduct rules of the Company. xii) DECISIONS OF THE COMPANY IN ALL MATTERS REGARDING ELIGIBILITY, CONDUCT OF WRITTEN EXAMINATION, OTHER TESTS, INTERVIEW AND SELECTION WOULD BE FINAL AND BINDING ON ALL CANDIDATES. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED BY THE COMPANY IN THIS REGARD. xiii) Candidates may be considered for employment in any of the four Companies viz. National Insurance, The New India Assurance, Oriental India or United India Insurance. Company’s decision in this regard shall be final. xiv) Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/ or an application in responses thereto can be instituted only in Kolkata. Courts/ tribunals/forums at Kolkata only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any cause/dispute. xv) Selected candidates will be governed by the terms and conditions of the Service Regulations of the Company in force in which he/she is appointed. xvi) Use of Mobile Phones, calculator or any such devices is strictly prohibited inside the examination hall. Candidates before entering examination premises are likely to be frisked to ensure compliance with followings: a. Mobile phones or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail cancellation of candidature and disciplinary action including ban from future examinations. b. Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned item including mobile phones to the venue of the examination, as arrangement for safekeeping cannot be assured. c. Candidates are not permitted to use or have in possession of calculators in examination premises. xvii) Candidate’s admission to the test/Interview is strictly provisional. The mere fact that the call letter has been issued to the candidate does not imply that his candidature has been finally cleared by the Company. xviii) The Company reserves the right to cancel the above Recruitment Exercise at any stage of the process without assigning any reason thereof. Canvassing in any form will be a disqualification.

Note: 1. For both Generalist & Specialist English Descriptive Test answer booklets will only be evaluated of those candidates who qualify in the objective type of tests. The various qualifying cutoff percentage will be at the discretion of the Company. 2. There will be negative marks for wrong answer in objective test. 1/4th of the allotted marks will be deducted for each wrong answer Candidates will have to appear for the written examination at their own expenses on 8th September2013. The company reserves the right not to call any candidate to appear at the written examination and interview. On the basis of performance in written examination, candidates will be called for interview. The final selection will be made on the basis of overall performance in written examination and interview. Outstation candidates called for the interview will be reimbursed to and fro second-class rail fare/bus fare by the shortest route on production of evidence of having undertaken journey. The candidates are advised to satisfy themselves before they apply that they fulfill requirement as to age, qualification, (Final result for the qualification must have been published on or before 31/07/2013) etc and if found ineligible, their candidature will be cancelled at any stage of recruitment. Appearing in the WRITTEN EXAMINATION & INTERVIEW will not automatically confer any right of being selected for the said post. 9. Application Fee (Non-Refundable):

10. Examination Centers: Competitive written examination will be held at 41 centers in India as given below. A candidate may choose any center. The center chosen by a candidate must be indicated in the Application clearly. No change of the center will be allowed at a later date. Company reserves the right to direct candidates to appear at a center other than the one chosen by them for written examination without monetary assistance. Company also reserves the right to hold the written examination at some and not all the examination centers listed below depending upon the number of candidates and other relevant factors. Date of Written Examination: 8th September 2013.

11. How to apply: Guidelines for filling online application: Candidates should have valid email ID. This will help him/her in getting call letter/Interview advices etc. by e-mail. i) Candidates should first scan their photograph and signature as detailed under guidelines for scanning the photograph and signature.(Refer point no. 12) ii) Candidates to visit our website “www.nationalinsuranceindia.com” and open the appropriate Online Application Format given under “Recruitment” Link. iii) Candidates must go through Advertisement very carefully and satisfy themselves that they fulfil all the eligibility criteria mentioned in the Advertisement. Thereafter, they should proceed for applying. Fees once paid will not be refunded under any circumstances. iv) Candidates should upload their photograph and signature while filling the application. After the application is filled complete, candidate should submit the application form. v) The system would generate a bank challan in triplicate wherein relevant particulars of the Candidate are mentioned and should take a printout of the challan immediately. vi) With the printout of the challan, the Candidate should visit the nearest branch of State Bank of India to deposit the appropriate fees in cash only in Account no.32968716721 in favour of ‘NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD’. Fee payment will be accepted from 17th July 2013 to 7th August 2013. vii) After 3 days from date of receipt of fees, the candidate can check their application status in the website and take a printout of the complete application and fees payment challan which should be retained by them for future reference. viii) At the time of written examination, they should submit one copy of the challan. The candidates are not required to send the application form to the Company. 12. Guidelines for Scanning the Photograph & Signature: Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his/her photograph and signature as per the specifications (Refer to our website for detailed specifications). Online Application will not be registered unless photograph and signature are uploaded as specified. Note: a) In case the face in the photograph or signature is unclear the candidate’s application may be rejected. b) The candidates must bring the call letter along with photo identity proof such as passport/Pan Card/ Driving Licence/Voter’s Card/Unique Identification Card(AADHAR)/Bank Passbook with duly attested Photograph/Identity Card issued by School or College/ Gazetted Officer in Original as well as a self attested Photocopy thereof. The photocopy of Identity proof should be submitted along with call letter to the invigilators in the examination hall, failing which he / she will NOT be permitted to appear for the test. 13. Action against candidates found guilty of conduct. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false, tampered/ fabricated or should not suppress

KENDRIYA VIDYALAYA BARIPADA, LAXMIPOSI, MAYURBHANJ, 757107
A walk-in-interview will be held in the Vidyalaya premises for the following post in. order to prepare a panel of teachers to be engaged on contractual daily need basis against leave vacancies during the academic year 2013-14. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for the interview with their original mark sheets and certificate with a set of photocopies as per the details given below: Registration will be done from 8.00 AM to 10,00 A.M. No registration will be entertained after 10.00 A.M. Subject: PGT(Chemistry). Educational qualification: Masters Degree in the subject with minimum 60% marks or Masters' Degree in the subject with minimum 55% and B.Ed. from Recognized University. Spoken English - Essential Graduate with English as one of the subject at graduation level. Desirable: Certificate/diploma/degree in Spoken English (Phonetic). DATE & TIME OF INTERVIEW: 25.07.2013(THURSDAY) FROM 10.00 AM ONWARDS. PRINCIPAL

COLLECTORATE : GANJAM : CHATRAPUR
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the post of Junior Clerks for the District and Sub-Ordinate Offices of Ganjam District under Revenue Administration on regular basis in the pay band PB-I Rs.5200-20200/- along with Grade Pay Rs.1900/- per month. The application complete in all respects should reach the Collector, Ganjam on or before 08.08.2013 through Registered/Speed Post only. The vacancy position is all follows

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR, SAMBALPUR
Applications in the prescribed format are invite from eligible candidates for filling up of the post of Junior Clerk for the District Registration Office Sambalpur on regular basis, in the pay band PB-I 5200-20,200/- along with Grade Pay 1900/- Per Month, which should reach to the Collector, Sambalpur on or before 02/08/2013 by Regd, Post only. The detailed Information regarding the recruitment, application format, syllabus of the examination etc. are available in the Sambalpur District Official Website www.sambalpur.nic.in. vile Advertisement No. 1228/ Estt. Dated 12/07/2013 "ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERK" Collector Sambalpur

Other detail information i.e. eligibility criteria, application procedure etc. can be viewed/ downloaded from Ganjam District Website www.ganjam.nic.in (vide Advertisement No.2747/BBE, dtd: 12-072013) Collector. Ganjam Chatrapur

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR
For Officer Scale-I

12

DECCAN GRAMEENA BANK (Sponsored by State Bank of Hyderabad) Head Office, # 2-1-520, 2nd Floor, Vijayasri Sai Celestia, Street No.9 Shankermutt Road, Nallakunta, Hyderabad, A.P. -500 044. Website : www.dgbhyd.com Phone : 040-27600849 E-mail : managerper@dgbhyd.com FAX : 040-27662623
Deccan Grameena Bank invites applications from Indian citizens, for the post of Officer in Junior Management (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose) from Indian citizens who have appeared at the Common Written Examination for RRBs conducted by IBPS in September 2012 and declared qualified.

NOTE: The number of vacancies as also the number of reserved vacancies are provisional and may vary according to the actual requirement of the Bank. Abbreviations stand for:

SCALE OF PAY: 1. Officer JMGS-I: 14,500-600//07-18,700-700/02-20,100-800/07-25,700 2. Office Assistant:7,200-400/.03-8,400-500/03-9,900-600/04-12,300-700/07-17,200-1,300/0118,500-800/01-19,300 TOTAL EMOLUMENTS: 1.Officer JMGS-I:Rs.27,650.00 (approximately) 2. Office Assistant: Rs.16,250.00 (Approximately) PROBATION PERIOD: Selected candidates will be on probation for a period of 02 years in case of Officer JMGS- I and 01 year in case of Office Assistant. Note: Candidates belonging to Reserved Category, including Persons with Disabilities, for which no reservation has been announced, are free to apply for vacancies announced for Unreserved category provided they fulfill the eligibility criteria laid down for Unreserved category. I. ELIGIBILITY CRITERIA: NATIONALITY/ CITIZENSHIP: A candidate must be a Citizen of India India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Group Discussion/ Interview conducted by the Bank but on final selection the offer of appointment may be given only after the Government of India has issued the necessary eligibility certificate to him/her. II Age (As on 01-06-2012) For Officer Scale- I Above 18 years - Below 28 years For Office Assistant Between 18 years and 28 years The maximum age limit specified is applicable to General Category candidates. Category: Scheduled Caste/Scheduled Tribe. Age relaxation: 5 years. Other Backward Classes - 3 years. Persons With Disability - 10 years. Ex-Servicemen/ Disabled Ex-Servicemen - (for the post of Office Assistants) actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled Ex-Servicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 50 years. In the case of Ex- servicemen commissioned officers, including ECOs/ SSCOs, who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within the next one year from the last date for receipt of application) other than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment, subject to ceiling as per Government guidelines - (for the post of Officers) 5 years. Widows, Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried - (only for the post of Office Assistants) 9 years. Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 1-1-80 to 31-12-89 - 5 years. Persons affected by 1984 riots - 5 years. NOTE: (i) The relaxation in upper age limit is cumulative as per Govt. of India guidelines. (ii) In case of a candidate who is eligible for relaxation under more than one of the above categories the age relaxation will be available on a cumulative basis with any one of the remaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned above. (iii) Candidates seeking age relaxation will be required to submit copies of necessary certificate(s) at the time of Interview. (iv) Ex-Servicemen candidates who have already secured employment under the Central Government in Group ‘C’ & ‘D’ will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for Ex-Servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group ‘C’/ ‘D’ under the Central Government. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for Ex-Servicemen in Central Government jobs. (v) An Ex-Servicemen who has once joined a Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an Ex-Servicemen for his reemployment, his Ex-Servicemen status for the purpose of the reemployment in Government ceases. C. ELIGIBILITY CRITERIA - I. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS (as on 01-06-2012)

Note: I. 1. All educational qualifications should be from a recognised university/ Board. 2. The result of the qualifying examination, i.e. Graduation or equivalent to graduation, as the case may be, should have been announced by the University on or before 01.06.2012. 3. Candidates should have obtained the specified Total Weighted Standard Score as well as score in each test in the RRBsCommon Written Examination conducted in September 2012. II. For Officer Scale-I and Office Assistant (Multipurpose) Language Proficiency * - Candidates are required to possess proficiency in the Official Language of the State/UT in which RRB is located and must have passed “ local language i.e., TELUGU OR URDU ” as one of the subjects at Matriculation/Xth Standard. PreRequisite Qualifications - Candidates who have been declared qualified in the RRBs-Common Written Examination conducted by IBPS in September 2012 should have obtained the following scores as given below. For Office Assistant

APPLICATION FEE (INCLUDING POSTAGE/ INTIMATION CHARGES) (NON-REFUNDABLE): Officer Scale I - Rs. 20/- for SC/ST/PWD candidates. - Rs.100/- for all others Office Assistant (Multipurpose) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD/EXSM candidates. - Rs.100/- for all others Requisite Application Fee may be paid through CBS/on line at any of the Branches of State Bank of Hyderabad (ACCOUNT NO. 62289528484 OF DILSUKHNAGAR BRANCH, HYDERABAD) or any of the Branches of Deccan Grameena Bank (ACCOUNT NO. 79013654748 OF NALLAKUNTA BRANCH, HYDERABAD), by means of a Payment challan available in the Bank’s website. NOTE: (i) The payment towards application fee can be made through CBS from any of the Branches of the SBH or DECCAN GRAMEENA BANK as mentioned above. (ii) The payment towards application fee through CBS can be made between 18-07-2013 and 01-08-2013 (iii) The CBS fee payment challan contains two parts. The first part will be retained by the Branch. The candidate’s copy of the fee payment challan must be retained with the candidate after the necessary details such as Transaction ID/ Journal No./Queue No., Branch Code, Branch Name etc. are filled in by the bank official. (iv) Application once made will not be allowed to be withdrawn and fee once paid will NOT be refunded under any circumstances nor can it be held in reserve for any other future selection process. 6. THE COMPETENT AUTHORITY FOR ISSUE OF CERTIFICATE TO SC/ST/OBC/PWD CANDIDATES IS AS UNDER: (a) For SC/ST/OBC: District Magistrate/ Additional Dist Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/ Additional Dy. Commissioner/ Dy.Collector/ First Class Stipendary Magistrate/ SubDivision Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner/ Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officer not below the rank of Tahsildar/ Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his/her family normally resides. (b) For Persons with Disabilities: Authorised Certifying Authority will be Medical Board at the District level. The Medical Board consists of Chief Medical Officer, SubDivisional Medical Officer in the District and a member who is a specialist in Orthopaedics, ENT or Ophthalmology, as the case may be, 7. SELECTION PROCEDURE: „h For Officer Scale-I:- Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and Personal Interview. Merit list of the candidates for final selection based on Total Weighted Standard Scores (TWSS) obtained by them in CWE of IBPS and Personal Interview will be prepared in descending order under each SC/ST/OBC/UR category. „h For Office Assistant (Multipurpose):- Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and Personal Interview. Merit list of the candidates for final selection based on Total Weighted Standard Scores (TWSS) obtained by them in CWE of IBPS and Personal Interview will be prepared in descending order under each SC/ ST/OBC/UR category. 8. PERSONAL INTERVIEW: Depending on the number of vacancies, Bank will call from among who have applied to bank, the number, equivalent to three times the number of vacancies short-listed based on their Total Weighted Standard Scores (TWSS). Remaining applicants, if any will not receive an interview call from the Bank. Bank reserves the right to cancel the selection process in case of non receipt of required number of applications and/or without specifying any reason. The total marks for Interview will be 30%. 9. INTERVIEW CENTRES: The Interview will be held at Hyderabad and the complete address of the venue will be advised in the call letters. The address of the venue will also be displayed in the Bank¡¦s website one week before the dates for commencement of Interviews. Note: Bank reserves the right to cancel the centre and/or add some other centres, depending upon the response, administrative feasibility, etc. Bank also reserves the right to allot the candidate to any of the centres other than the one he/she has opted for. 10. GENERAL INSTRUCTIONS: (a) Before applying for any of the mentioned posts, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned in this advertisement. Decision of the Bank in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which scrutiny of such eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of the conduct of interview, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the bank on this behalf. Mere admission to the Written Test and/ or passing the test and being invited by the Bank for the Interview shall not imply that the Bank has been satisfied beyond doubt about the candidate¡¦s eligibility. Candidates who do not satisfy the eligibility criteria and who do not produce the photocopies as well as the originals of all the documents required to be submitted and as advised in this notification as well as in the Interview call letter, for any reason, whatsoever, shall not be permitted to participate in the Interview, even though they may have obtained the desired level of score in the Written examination and have been called for interview. In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfil the eligibility norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or has suppressed any material fact(s), his/her candidature will stand cancelled. If any of these shortcomings is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated. (b) Candidates belonging to OBCs but coming in the “CREAMY LAYER” are not entitled to the benefits of OBC reservation. They should indicate their category as “UR” or “UR Persons with Disabilities’ as applicable. OBC Certificates in the format as prescribed by the Govt. of India and issued by the Competent Authority inter alia, specifically stating that the candidate does not belong to the Socially Advanced Sections excluded from the benefits of reservations for OBCs in Civil Posts and Services under Govt. of India i.e. carrying ‘CREAMY LAYER’ clause based on income issued recently (i.e., issued on or after 01.04.2013 should be submitted at the time of Interview. (c) Persons with Disabilities claiming the benefit of reservations/ age relaxation should possess Medical Certificate as specified in the Disabilities Act of 1995 in support of their disability. (d) Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings (including banks) should send their application through proper channel and produce a "No Objection Certificate" from their employer at the time of Interview, in the absence of which their candidature may not be considered. (e) The candidates will have to appear for interview at their own expense. However, unemployed eligible SC/ST outstation candidates attending the Interview will be reimbursed to and fro second class ordinary train/ bus fare by the shortest route on production of evidence of travel. The Bank will not be responsible for any injury/ losses, etc of any nature during their travel time. (f) Only candidate willing to serve anywhere in the operational area of the bank should apply. (g) Any request for change of address will not be entertained. (h) Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Hyderabad. (i) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, English version will prevail. (j) No candidate is permitted to use calculator, telephones of any kind, pagers or any such other instruments during the selection process. (k) The Bank may at its discretion hold a second stage/ conduct Supplementary process wherever necessary in respect of a centre/venue/specific post of a candidate(s). (l) Appointment of selected candidates is subject to his/her being declared medically fit as per the requirement of the Bank. Such appointment will also be subject to the Service & Conduct Rules of the Bank. (m) All Candidates must submit the photo copies of the prescribed certificates in support of their educational
(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013
(Contd. from prev,. Page.. )

NIJUKTI KHABAR

13
Carefully fill in the details such as fee payment details from the CBS Challan in the Online Application Form, scores obtained in stipulated CWE etc. at the appropriate places. viii. Original fee payment receipt i.e CBS challan will have to be submitted with the Call Letter at the time of Interview. Without original CBS challan the candidate will not be allowed to appear in the Interview. Candidates are also advised to keep a photocopy of the fee payment challan with them. ix. The name of the candidate or his/her father/husband etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the certificates/ marksheets. Any change / alteration found may disqualify the candidature. x. CANDIDATES SHOULD NOT SUBMIT A PRINTOUT OF THE APPLICATION / FEE PAYMENT RECEIPT (CBS challan) TO THE BANK AT THIS STAGE. xi. Please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other mode of application or incomplete steps would be accepted and such applications would be rejected. xii. The Application printout along with the fee payment receipt and required copies of documents should be kept ready for submission if shortlisted for Interview. The applicant should sign and affix his/her photograph on such printout of application and keep the same ready for submission if selected for Interview originals along with copies of required documents mentioned below: 1. Fee payment receipt (CBS challan) 2. Printout of the online application submitted. 3. Printout of IBPS Scores for the stipulated examination. 4. 10th standard examination Mark sheet in support of local language i.e, Telugu or Urdu. 5. Attested copy of School leaving certificate or any other document as proof of age acceptable to the Bank. 6. Attested copies of Mark sheets / certificates in support of Educational Qualification; 7. Attested copy of certificate of Computer Course, as applicable; 8. Caste / PWD any other related certificate as applicable. 9. Photo identity proof. 10. Any other relevant document. If selected for interview, candidates serving in Government / Public Sector Undertakings (including Banks & Financial Institutions) will be required to submit their applications accompanied by a “No Objection Certificate” from their employer, in the absence of which their candidature will not be considered. It is for the candidate to ensure that he / she has met with the eligibility criteria and complied with the requirements and adhered to the instructions contained in this advertisement as well as in the application form. Candidates are, therefore, urged to carefully read the advertisement and complete the application form and submit the same as per instructions given in this regard. 12. CALL LETTERS FOR THE INTERVIEW: All eligible candidates will be issued call letters at the correspondence address given by the candidates in their application form, which will be sent by post/ courier. Candidate has to affix his/her photograph on the call letter. Candidate has to bring this call letter along with original fee payment receipt and requisite enclosures while attending the Interview without which they will not be allowed to take up the Interview. DATE: CHAIRMAN PLACE : HYDERABAD DECCAN GRAMEENA BANK Note: The centres for the examinations as mentioned above are subject to change at the discretion of the Sangathan. While every effort will be made to allot the candidates, the centre of his/ her choice for the examination, the Sangathan may at its discretion allot a different centre to the candidate in case sufficient candidates do not opt for a particular centre for any post or for any other administrative reason (s). No request for change of examination centre once allotted will be entertained and the candidate will have to appear at the allotted centre at his/ her expenses. SCHEDULE OF EXAMINATION WILL BE DISPLAYED ON KVS WEBSITE. CANDIDATES ARE REQUESTED TO VISIT ON KVS WEBSITE REGULARLY. CORRESPONDENCE WITH CANDIDATES: All correspondence with candidates will be done through e-mail only. All information regarding Examination Schedule/ admit card/ interview call letters etc. will be provided through uploading on KVS website Responsibility of receiving, downloading and printing of admit card/Interview call letter/ any other information shall be of the candidate. KVS will not be responsible for any loss of email sent, due to invalid/wrong email ID provided by the candidate or for delay/non receipt of information if a candidate fails to access his/her email/website in time. Candidates are requested to regularly visit KVS website i.e. kvsngathan.nic.in for the information regarding the recruitment. GENERAL CONDITIONS: • The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility condition(s). • Mere issue of Admit Card to the candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the KVS. • Only Central Teacher Eligibility Test (CTET) pass candidates are eligible to apply for the posts of TGT (English/Hindi/Sanskrit/Maths/Science/Social Studies) and Primary'Teacher. • The KVS takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidates have qualified for interview. • Since the posts advertised are Group 'B' posts, there is no reservation for Ex-servicemen. • Fee once paid will NOT be refunded under any circumstances. • No fee is required to be paid by SC/ST and Persons with disability candidates. • The vacancies may vary. They may increase or decrease. • 5% relaxation in CTET marks has been given to the candidates belonging to SC, ST, OBC and persons with disability category. Candidates belonging to SC, ST, OBC and persons with disability categories who have passed CTET with 82 marks or more are eligible to apply for the posts of TGT (English, Hindi, Sanskrit, Maths, Science and Social Studies) and Primary Teacher as per their eligibility for the post.

qualification, experience, date of birth, caste, etc. The candidates belonging to SC/ST/OBC/Persons with Disabilities Category are required to submit an attested copy of their caste certificate/certificate of handicap issued by the competent authority, in addition to other certificates as specified above. Candidates will also have to produce original caste certificate/ relevant certificates at the time of Interview, failing which his/ her candidature will be cancelled. (n) A recent, recognizable passport size photograph should be firmly pasted on the computer generated application form and should be signed across by the candidate. Three copies of the same photograph should be retained for use at the time of interview. Candidates are advised not to change their appearance till the recruitment process is complete. Failure to produce the same photograph at the time of the interview may lead to disqualification. Action against candidates found guilty of misconduct: Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or should not suppress any material information while filling up the application form. At the time of interview, if a candidate is (or has been) found guilty of (i) using unfair means during the selection process or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii) misbehaving in the interview venue or taking away any documents from the venue or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/her candidature by selection or (v) obtaining support for his/ her candidature by any means. Such a candidate, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, shall be liable to be debarred, either permanently or for a specified period, from any recruitment conducted by the Bank. 11. HOW TO APPLY i. Candidates are required to apply online through Bank's website ''www.dgbhyd.com.'' between 18-07-2013 and 01-08-2013. No other means/ mode of application will be accepted. ii. Candidates should ensure that their personal email ID (as specified in the online application form while applying for RRBs- Common Written Examination CWE conducted in September 2012) is kept active during the currency of a recruitment project. Bank may send call letters for Interview etc. to the registered e-mail ID. iii. Applicants are first required to go to the Bank's website'' www.dgbhyd.com'' and click on the link ''Recruitment/ Careers''. iv. Thereafter, open the Recruitment Notification. * the candidate should take a printout of the fee payment challan * Fill in the Fee Payment Challan in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS. * Candidates can pay application fees in any of the branches of the State Bank of Hyderabad or Deccan Grameena Bank only. * Go to the nearest SBH/Deccan Grameena Bank Branch with the Fee payment Challan and pay, in Cash, the appropriate Application Fee in CBS Account Nos. 62289528484 (SBH), 79013654748 (DGB). v. Obtain the Applicant's Counterfoil Copy of the Application Fee Payment Challan duly authenticated by the Bank with (a) Branch Name & code No, (b) Transaction id/Journal No/Queue number (c) Date of Deposit & amount filled by the Branch Official. vi. Candidates are now ready to Apply Online by re-visiting the Recruitment Link on the Bank's website ''www.dgbhyd.com''. All the fields in the online Application format should be filled up carefully. vii.
(Contd. from Page9)

No. 3076, Lodi Road, New Delhi-110003" by ordinary post only. SCHEME OF EXAMINATION: I. For the post of Post Graduate Teachers (PGTs), Part I will comprise of 40 multiple choice questions in English and Hindi subjects carrying 20 marks each (total 40 marks). Part II will consist of 160 multiple type questions of 1 mark each comprising Current Affairs (20), Reasoning and Numerical Ability (20), Teaching Methodology (20) and the subject concerned (100) questions: The test will be of 03 hours duration. The Part II of the candidate will be evaluated only if he/she qualifies Part I securing 5 marks each in English & Hindi subjects and 13 marks in aggregate in English and Hindi. The final merit will be based on the performance of the candidate in written test (Part II) and interview. The weightage of written test (Part II) and interview will be 70:30. II. For the post of TGT (P&HE, WE, AE) and Librarian, Part I will consist of 40 multiple objective type questions in the subjects English and Hindi carrying 1 mark each. Part II will consist of 160 multiple type objective questions carrying 1 mark each comprising of Current Affairs (30), Reasoning and Numerical Ability (30) and concerned subject (100) questions. The test will be of 03 hours duration. The Part II of the candidate will be evaluated only if he/she qualifies Part I securing 5 marks each in English & Hindi subjects and 13 marks in aggregate in English and Hindi subjects. The final merit list will be based on the performance of the candidate in written test (Part II) and interview. The weightage of written test (Part II) and interview will be 70:30. III. For the posts of TRAINED GRADUATE TEACHERs (English, Hindi, Maths, Sanskrit, Science and Social Studies) and PRIMARY TEACHERS, Part I of the question paper will consist of 30 multiple choice objective questions in English (15) and Hindi (15) questions carrying 1 mark each. Part II will consist of 120 multiple choice objective questions carrying 1 mark each comprising of Current Affairs (40), Reasoning Ability (40) and Teaching Methodology (40). The total during of test for the posts of TGTs and Primary Teachers will two and a half hours each. Part II of the question paper of the candidate will be evaluated only if he/she qualifies in part I securing 4 marks each in English and Hindi subjects and 10 marks in aggregate. The final merit will be based on the combined performance in the written test and interview and the weightage will be 70:30. The KVS has decided that only CTET Paper-I (for classes I to V) and Paper-ll (for classes VI to VIII) pass candidates should be allowed to apply as per the recruitment rules. IV. For the post of PRT (Music), Part I of the question paper will consist of 30 multiple choice questions in the subjects. English (15) and Hindi (15) carrying 1 mark each. Part II of the question paper will consist of 120 multiple choice questions carrying 1 mark each in Current Affairs (30), Reasoning Ability (30) and Subject Related Questions (Musicology) (60) questions. The paper will be of two and a half hours duration. Part II of the question paper of the candidate will be evaluated only if he/she qualifies in part I securing 4 marks each in English and Hindi subjects and 10 marks in aggregate. For preparation of the final merit, the weighted evaluation scheme shall be Written Test 50%, Performance Test 30% and Interview 20%. EXAMINATION CENTRES (CITIES):

Indian Oil, Refineries Division-Haldia Refinery Advertisement No. PH/R/01/2013
Indian Oil Corporation Ltd., the largest commercial enterprise in India and the lead Indian Corporate in "Global 500" Listing of world's mega companies, invites applications from Indian Nationals fulfilling the eligibility criteria for the below mentioned posts at Haldia Refinery, Indian Oil's flagship refinery in Eastern India.

For eligibility criteria, application format and other details log on to www.iocl.com. The last date for receipt of application for all the above posts is 09/08/2013.

COLLECTORATE: GANJAM, CHATRAPUR
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the post of Revenue Inspector / Asst. Revenue Inspector / Amin of Ganjam District in the existing vacancies to the extent as follows.

KENDRIYA VIDYALAYA DEOGARH (GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL CAMPUS) AT/PO : DEOGARH, DIST-DEOGARH-768108, PHONE NO.06641-226055
A walk-in-interview will be conducted in the Vidyalaya premises on Dt.24.07.2013 (Wednesday) at 11.00 A.M., for the following posts in order to prepare a panel of Teachers/special coaches to be engaged on part time / contractual basis during the academic year 2013-14 as and when needed. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for the interview with their original mark sheets and certificates (for verification only), a recent passport size photograph and set of photocopies of all certificates to be deposited. No TA/DA will be given for attending the interview. Registration will be done from 9.00 AM. To 10.00 PM. Post and subject: TGT-English/Maths/Biology. Essential Educational and other qualifications required: 1. Bachelor's Degree with at least 50% of marks in the subject concerned. 2. B.Ed, from a recognized University. Sports Coach - 1. Degree/ Diploma in the concern discipline 2. Experience of having participation in the state level/National level will be given preference. Music Instructor - 1. Degree from any recognized university in Music with 55% of marks in music. 2. Experience in classical, vocal music and playing instrument. 3. Participation in the state level/National Level will be given preference. Oriya Teacher - B.A., B.Ed, with Oriya (Hons.) with 50% of marks. N.B. 1. Candidates having more than 60% in relevent subjects may apply without B.Ed, but priority will be given to trained candidates. 2. Remuneration will be given as per KVS rules and regulations. PRINCIPAL

The applications complete in all respect should reach to the Collector, Ganjam on or before 08-082013 by Registered Post/Speed Post only. Other detail information i.e. eligibility criteria, application procedure etc. can be viewed / downloaded from Ganjam District Website www.ganjam.nic.in (Vide Advertisement No.2749/BBE, dtd: 12-07-2013) Collector, Ganjam Chatrapur

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

14
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR P.O.- Dumuduma, Bhubaneswar - 751019 E-mail: info@aiimsbhubaneswar.edu.in
Online applications are invited for filling up the following posts for College of Nursing and Hospital Services at the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar on Contractual / Deputation/Transfer/ Direct Recruitment.

Ph. NO. 06655-250110 email:kv1 _bgr@yahoo.co.in KENDRIYA VIDYALAYA No.1, OF, BADMAL, BALANGIR
A walk-in-interview will be held in the Vidyalaya premises at 10.00 am on 23-07-2013(Tuesday) for the following categories of teachers to be engaged on purely contractual/ daily need basis against the vacancies for the academic year 2013-14. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for the interview along with their Bio-data and original testimonials (for verification only) with one set of Xerox copies of certificates with a recent passport size photograph. Post: PGT(Biology). Minimum Qualifications: 1. Master's Degree with at least 50% marks in concerned subject & B.Ed from a Recognized University. 2. TGT(English) Bachelor's Degree with at least 50% marks in concerned subject, B.Ed from a Recognized University & cleared CTET. 1. No TA/DA will be given for attending the interview. 2. Proficiency of teaching in Hindi & English in the subject is required. 3. Monthly Payment of Rs 32500/-for PGT & Rs.31250/- for TGT will be made as per PRO-RATA basis. 4. In case of non-availability of trained candidates, candidates having first class career may be considered. PRINCIPAL

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION Veer Surendra Sai Nagar, Bhubaneswar - 751007, (Established by Government of India, Ministry of Tourism), Tel: 0674-2589241, Fax:0674-2589983, e-mail:hospitality@ihmbbs.org, website: www.ihmbbs.org (Affiliated to National Council for Hotel Management & Catering Technology, NOIDA) ANNOUNCES FILLING OF RESIDUAL SEATS FOR ADMISSION TO FIRST YEAR (FIRST SEMESTER) OF 6 - SEMESTER B.SC HOSPITALITY HOTEL ADMINISTRATION PROGRAM ACADEMIC SESSION-2013-14
Eligibility - Minimum qualification - Pass in the examination of 10+2 system of Senior Secondary education (any stream) or its equivalent with English as one of the compulsory subject from any recognized Board of Examinations. - Upper age limit for candidates from General and OBC categories (central list non-creamy layer) is 22 years as on 01.07.2013 and for SC/ST candidates, upper age limit is 25 years as on 01.07.2013. - Candidates from the JEE list, who have not earlier been allotted any seat or who have been allotted seat but could not pay the fees can also apply on the basis of the marks of 10+2 or equivalent exam and not on the basis of rank in the JEE 2013. Process for Registration - Eligible candidates may download the Application form from www.ihmbbs.org and forward scanned copy of the filled application form along with scanned copies of 10 mark-sheet and 10+2 (or equivalent) mark-sheet on hospitality@ihmbbs.org for registration of candidates from 13th to 22nd July 2013. Candidates can also forward the application along with copies of certificates by post or by Hand also. The list of short listed eligible candidates shall be displayed on 24th July 2013 on website and such candidates shall physically report with original testimonials and payment of fee from 24th to 27th July 2013. Fee details - Access www.ihmbbs.org for details viz., fee for the program, hostel charges and directions for physical reporting for verification of documents and mode of payment of fee.

* The number of Post(s) is tentative and is liable to change, based on the Institute's requirements ** Reservation Policy as per Government of India Rules (Abbreviations: UR-Un Reserved, OBCOther Backward Classes, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe) Eligibility criteria and Instructions for applicants are available in the official website of AIIMS, Bhubaneswar i.e. www.aiimsbhubaneswar.edu.in. Online application shall open at the official website of AIIMS, Bhubaneswar www.aiimsbhubaneswar.edu.in w.e.f. 16.07.2013 at 10.00 am. Candidates are requested to fillin the application form, take a print out and submit it by Speed Post / Registered Post only to The Administrative Officer, AIlMS, Sijua, PO -Dumuduma, Bhubaneswar-751019. The envelope should be super-scribed-"Application for the post of................................" Last date for receipt of completed online application along with printed copy and the required application fees is 07.08.2013,05.00 pm. Administrative Officer, AIIMS, Bhubaneswar

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BHUBANESWAR GOVT. OF INDIA (MINISTRY OF RAILWAYS) D-79/80, Rail Vihar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar - 751023, Odisha Website :www.rrbbbs.gov.in, E-mail: rrbbbsr@gmail.com Phone No.: (0674)-2303015 Fax No.: (0674) - 2300257 INDICATIVE NOTIFICATION RESULT OF PRELIMINARY WRITTEN EXAMINATION HELD ON 02.12.2012 and 09.12.2012 FOR VARIOUS POSTS OF NTPC GRADUATE CATEGORIES
Railway Recruitment Board, Bhubaneswar conducted a common Preliminary Written Examination in two days on 02.12.2012 and 09.12.2012 for various posts of NTPC GRADUATE CATEGORIES against following categories. Based on the performance in written examinations, no. of candidates provisionally shortlisted to appear in Main (2nd stage) Written Examination on 18.08.2013 in Bhubaneswar is as follows:

Selection of candidates: Selection of candidates shall be strictly based on the marks obtained by the candidates in 10+2 or equivalent examination and not based on AIR or JEE-2013. The merit list drawn based on the marks obtained in English and 4 subjects that will be reckoned for the purpose of finalizing the inter semerit list. Principal

fç à ÿâ æ ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, {ÞZÿæœÿæÁÿ Éç ä æ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßç L ÿæ œÿç { ßæfœÿ ¯ÿç j 樜ÿ
{ÞZÿæœÿæÁÿ ÀÿæfÓ´ fçàÿâæÀÿ AœÿëÓ` í ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç H AœÿëÓ` í ÿç†ÿ fæ†ÿç DŸßœÿ ¯ÿçµÿæS A™êœÿ× {Ó¯ÿæÉ÷þ H AæÉ÷þ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßþæœÿZÿ{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ {¾{Lÿò~Óç {SæsçF fçàÿâæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > F$#¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#œ ö ÿê {Lÿ¯ÿÁÿ {SæsçF fçàÿâæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿçd;ÿç {¯ÿæàÿç FLÿ Ó†ÿ¿¨ævÿ (Affidavit) ÓóàÿS§ LÿÀÿç{¯ÿ > ¾æo Óþß{Àÿ ¾’ÿç ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ fçàÿâæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aœÿ¿ fçàÿâæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷þæ~ç†ÿ ÜÿëF, {†ÿ{¯ÿ ¨÷æ$öêZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿœÿçAæ¾æB œÿæLÿ`ÿ LÿÀÿç’ÿçAæ¾ç¯ÿ > Óæs}üÿç{Lÿsú fæàÿú {¯ÿæàÿç ¨÷þæ~ç†ÿ {Üÿ{àÿ AæBœÿ Aœÿë¾æßê Lÿæ¾ö¿æœÿëÏæœÿ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ F¯ÿó œÿç¾ëNÿç Àÿ” LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > BbÿëLÿ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ Óæ™æ LÿæSf{Àÿ œÿçþ§ ¨÷’ÿˆÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö AœÿëÓæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ AæÓ;ÿæ †ÿæ. 30.07.2013 ÀÿçQ Óë•æ {ÀÿfçÎç÷ xÿæLÿ{Àÿ Lÿçºæ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > †ÿøsç¨í‚ÿö ¯ÿæ ¯ÿçÁÿº{Àÿ ¨÷æ© ’ÿÀÿQæÖSëÝçLÿë ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿê, {ÞZÿæœÿæÁÿZÿë Ó{ºæ™#†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ ¨æBô ¯ÿçµÿçŸ {É÷~êÀÿ ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ œÿçþ§{Àÿ ’ÿçAæSàÿæ > FÜÿæÀÿ Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ’ÿÀÿQæÖ üÿþö Ó†ÿ¿¨ævÿ H Ó´êLÿõ†ÿç fçàÿâæ {H´¯ÿúÓæBsú www.dhenkanal.nic.in Àÿë xÿæDœÿú{àÿæxÿú LÿÀÿç ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿç ¯ÿçj樜ÿ {ÞZÿæœÿæÁÿ fçàÿâæÀÿ fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß F¯ÿó ÓþÖ {SæÏê DŸßœÿ {Lÿ¢ÿ÷ F¯ÿó Lÿþöœÿç{ßæfœÿ {Lÿ¢ÿ÷Àÿë þš ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ >

Accordingly, Call Letters alongwith "Instructions for Candidates", to all the above-mentioned provisionally shortlisted candidates for Main (2nd stage) written examination are being sent by Speed Post. Attention of candidates is being invited to the "Instructions for Candidates" being dispatched alongwith call-letter, wherein it is indicated that they have to exercise their option in order of priority in the upper portion of Call-letter for various posts of Railway Recruitment Board/Bhubaneswar notified against CEN -03/2012. They are advised to read these instructions very carefully before exercising options and fill up the boxes mentioned on the call-letter with priority no. from 1 to 6 well before coming to the main exam scheduled on 18.8.2013. SCHEDULE OF MAIN (2ND STAGE) WRITTEN EXAMINATION FOR VARIOUS POSTS OF NTPC GRADUATE CATEGORIES

fç à ÿâ æ ¨æÁÿ, {ÞZÿæœÿæÁÿ OFFICE OF THE NOTIFIED AREA COUNCIL, KHARIAR
Application in prescribed format are invited from the eligible candidates for filling up the post of Amin sanctioned vide Govt, in Housing & Urban Development Department Notification No,23321/HUD dt. 16.08.2011 through recruitment/selection basis by the selection committee of Khariar N. A.C.. Category of Post: Amin. No.of post vacancy: 01 (One). Scale of pay: 520020,200/-Grade pay 1800/-. Qualification: 1) Pass in HSC or equivalent examination 2)Pass Amin Training from any recognized Institute, 2) Eligibility of the candidate for the post of Amin (a) Age should not be less then 18 or more than 32 as on 01.06.2013. (b) The applicants in the following format with recent passport size photographs shall address to Executive Officer. N A.C.. Khariar will to be received on or before 25.07.2013 at 5.00 P.M. (c) The interview for selection will be conducted from 11.00 A. M. onwards at the Office of Executive Officer, N.A.C., Khariarondt. 29.07.2013. (d) The selection Committee reserves every right to alter/modify/cancel the interview without assigning any reason there of. (e) Incomplete application forms will be summarily rejected. (f) First preference will be given to experienced applicants (Minimum 5 years in any U.L.B. as a Amin) (g) Age relaxation will be given to SC/ST/SEBC & Women candidates as per Govt norms. Applicaton form, for the post of Amin for Khariar NAC 1. Name of the applicant (In block letters) 2. Father's name 3. Present postal address 4. Permanent Address 5. Date of Birth (Copy of the HSC passed certificate must be enclosed) 6. Age as on 01.06.2013 7. Qualification (Attach self attested Certificate of education & Amin Training) 8. Experience if any (Minimum 5 years in any-ULB as a Amin) 9. Employment Regd, No. : (Copy of Regd. Card to be furnished) Declaration by the Applicant: I do hereby declare that, all the information given in this application are true, complete and correct in all respects. In the event of any information given hereby is found false, or incorrect at any stage my candidature/ selection/appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me. Signature of the Candida

The call-letters indicating date, time and venue of examination centre for Main Written Examination to above mentioned candidates against above mentioned Notifications have been sent at the corresponding address given in Application form. Railway Recruitment Board, Bhubaneswar will not be responsible for any postal delay or wrong delivery of call-letter. Those candidates who do not get call-letters or who have been issued call-tetters with wrong name, date of birth, community, category number, photograph may come personally with proof to Railway: Recruitment Board, D-79/80, Rail Vihar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751023, Odisha as. per schedule given above from 09.30 hours to 17.00 hours for getting corrected/ duplicate call letters. While every care has been taken in preparing the above result, RRB, Bhubaneswar reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical/printing mistakes. RRB, Bhubaneswar regrets inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates. The result is-pasted on the Notice Board of Railway Recruitment Board, Bhubaneswar and also can be seen in above-mentioned website. Notice No. 09/13, Date: 09.07.2013 Chairman, RRB/Bhubaneswar

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

15
COLLECTORATE: BOUDH (ESTABLISHMENT SECTION) ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERKS/ REVENUE INSPECTOR/ ASST. REVENUE INSPECTOR/AMIN-2013.
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Junior Clerks/ Asst. Revenue Inspector/ Amin for the District and Sub-Ordinate offices of Boudh District under Revenue Administration on regular basis in the scale of pay and Grade Pay as noted below. The applications should reach to the Collector & District Magistrate, Boudh on or before 08.08.2013 by Registered Post/ Speed Post only. The successful candidates should produce the required documents in original at the time of the appointment. Incomplete, defective applications received in other mode and after due date shall not be taken into consideration and liable for rejection. The date and place of Examination will be intimated to the eligible candidates whose applications are found to be in Order and complete in all respects through internet and postal correspondence. Inclusion in the merit list confers no right to appointment. The appointment of Junior Clerk is subject to the orders passed in OA No.1429/2011. In case of non-availability of woman candidate, the post shall be filled up by male candidate of the respective category. Details of Vacancy Position indicated below as per post based roster.

CASUAL PAID LABOURS (TEMPORARY FOR SIX MONTHS)
129 Road Construction Company/ 758 BRTF/ Project Swastik of BRO invites eligible candidates against vacancies of Casual Paid Labour for road Construction /Development/ Maintenance works in various road sector in Sikkim State: Details of vacancies, Pay, Place of work etc. are as under:-

Eligibility:- Candidates should able to do physical work, put atleast their signature. Age limit- between 18 to 45 Yrs. Candidates are requested to report recruiting station Phenengia 129 RCC along with Identity Proof, Bank A/C Pass Book, and Medical fitness certificate for verification on 25 Jul 2013.

OFFICE OF THE COLLECTOR. DHENKANAL ST & SC DEVELOPMENT SECTION
Application in prescribed format are invited from the eligible candidates for the following posts purely on contractual basis in different High Schools of ST & SC Development Department of Dhenkanal District on payment of fixed consolidated remuneration as detailed below. Preference will be given to the candidates of Dhenkanal District irrespective of merit. In absence of suitable candidates in a particular category of post, the candidates of other district will be taken into consideration.

The details regarding eligibility criteria and application, Syllabus for Examination Fee and other documents required and application format etc. can be downloaded from the Dist. Website www.boudh.nic.in Collector, Boudh

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, KANDHAMAL, PHULBANI ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERK
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the following post of Junior Clerks for the District and Sub-ordinate Offices of Kandhamal District under Revenue Administration on regular basis, in the pay band RB-1, Rs.5,200-20,200/- along with Grade Pay Rs.1,900/- per month, which should reach to the Collector, Kandhamal on or before 08.08.2013. The successful candidates should produce the required documents in original at the time of the verification before appointment. Incomplete, defective and applications received after due date shall not be taken into consideration and liable for rejection. The date and place of examination will be intimated to the candidates whose applications are found to be in order and complete in all respect. Inclusion in the merit list confers no right to appointment.

The filled in application forms should reach the office of District Welfare Officer, Dhenkanal on or before 31.07.2013 through Registered/Speed Post only. The application forms and other details are available in District Welfare www.dhenkanal.nic.in Collector, Dhenkanal

OFFICE OF THE COLLECTOR, ANGUL RECRUITMENT FOR THE POST OF R.I/ ARI & AMIN, 2013
Application in specified proforma are invited from the candidates belonging to, Angul District for the following post.

The number of vacancies shown above and the category-wise reservation position are tentative and may change if any Government order is received subsequent to the date of this Advertisement. The S.C. / S.T. applicants who have already applied for the Post of Junior Clerk pursuant to this Office Advertisement No. 921 dated 04.06.2013 are not required to apply again. The details of eligibility of candidates, reservation status of each category of post, subjects of examination, application form, examination fee, submission of documents etc. are available vide Advertisement No. 1122, Dtd.06.07.2013 displayed in the district website www.kandhamal.nic.in and can be downloaded for submission of Application in prescribed format. COLLECTOR, KANDHAMAL

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, KANDHAMAL, PHULBANI ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF R.I / A.R.I. & AMIN
Last date of receipt of filled in application till 5 P.M of 31.07.2013. Details of the Application Proforma and instructions for the candidates is available in the website of Angul District http:// angul.nic.in may be downloaded. Collector, Angul Applications in the prescribed form are invited from eligible candidates for filling up the vacant Revenue field posts under different categories in Kandhamal district in the Pay Band and Grade Pay mentioned against each post including other allowances as admissible to State Govt, employees from time to time. The post wise vacancies are as indicated below.

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, KHORDHA Deptt of Health & Family Welfare, Govt. of Odisha
In partial modification of the advertisement published in daily newspapers Samaja and, "Sambad" on dt. 29.6.2013 and "Dharitri" on dt. 28.06.2013. The number of the vacancies of different contractual posts to be filled up is detailed below. Name of the Post: Staff Nurse. VacancyRegular created posts: Total: 40 ST-15, SC-11, SEBC-14. NRHM: Total: 11 ST-04, SC-07. Staff Nurse (ICU) - Total : 13 ST-05, SC-02, UR-3, SEBC-3 - Nil. Radiographer - Total: 04 ST-01, SC01, UR-01, SEBC-01 - Nil. Laboratory Technician (Pathology and Malaria) - Total: 29 ST-09, SC-04, SEBC-08 & UR-8 - Total: 03 ST-01, SC-01, SEBC-01. MPHW (M) - Total: 27 ST-13, SC06, SEBC-06, UR-02 - Nil. MPHW(F) - Total: 60 ST-31, SC-09, SEBC-20 - Nil. Addl. ANM - Nil Total: 04 (ST-04). Pharmacist - Total : 11 ST-03, SC-03, SEBC-05 - Nil. Other terms and conditions as mentioned in the advertisement published in the above? newspapers and district Website www.khordha.nic.in remains unaltered. Chief District Medical Officer, Khordha The number of vacancies may change in the exigencies of circumstance. Out of above vacancies 1 (One) vacancy of R.I, 2 (Two) vacancies of A.R.I. are reserved for orthopedically handicapped candidates. Similarly 1 (One) vacancy of R.I. and 1 (One) vacancy for A.R.I, are reserved for Sports Persons. The applications should reach the undersigned on or before 08.08.2013 by Speed Post / Regd. Post. The details of the Advertisement regarding eligibility of candidates, reservation status of each category of post, subjects of examination, prescribed norms of Physical fitness, application form, examination fee, submission of documents and other terms and conditions are available vide Advertisement No. 1124, Dtd.06.07.2013 in the district website www.kandhamal.nic.in and can be downloaded for submission of Application in prescribed format. Collector, Kandhamal

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, SUNDARGARH RECRUITMENT FOR THE POST OF "JUNIOR STENOGRAPHER"
Application in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of JUNIOR STENOGRAPHER POSTS in sundargarh district under the administrative control of the collector, sundargarh in the pay band Rs 5,200-20,200/- (PB-1) with grade pay Rs 2,400/- (under grade S7) per month and other allowances as admissible to the state government employees from time to time, which should reach to the Collector, Sundargarh on or before 11.08.2013 by Regd./ Speed post only. The date, time and place of examination will be intimated to the eligible candidates through internet and/or postal correspondence whose application are found to be in order and complete in all respect. The category wise vacancies are furnished below:-

COLLECTORATE, JAJPUR Ph.: 06728-222001 (O), 222330 (R), Fax - 222087 E-mail: dm-jajpur@nic.in, Website : http://jajpur.nic.in ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF RI/A.RI/AMIN/ JR. STENOGRAPHER' 2013 OF JAJPUR DISTRICT
Applications in the prescribed format are invited from the eligible candidates for filling up the following posts in the District and Sub-ordinate offices in the Jajpur District under Revenue Administation in the Time Scale of Pay noted against each which should reach to the Collector, Jajpur on or before 08.08.2013. at 5 P.M. by Regd. Post/Speed Post only. The successful candidates should produce the required documents in original at the time of the appointment. Incomplete, defective applications received in other mode and after due date shall not be taken into consideration and liable for rejection. The date and place of examination will be intimated to the eligible candidates whose applications are found to be in order and complete in all respects through internet & postal correspondence. Inclusion in the merit list confers no right to appointment. Details of Vacancy Position etc.

The details of the above advertisement mentioning the eligibility criteria, terms & conditions, fee structure, application form, etc. will be available in the district website www.sundergarh.nic.in and also at the notice board of collectorate/all sub-divisional offices/Tahasils/Block of this district. Collector, Sundargarh

OFFICE OF THE COLLECTOR, ANGUL RECRUITMENT FOR THE POST OF JUNIOR STENOGRAPHER-2013
Application in specified proforma are invited from the candidates belonging to Angul District for the following post.

Last date of receipt of filled in application till 5 P.M of 31.07.2013. Details of the Application Proforma and instructions for the candidates is available in the website of Angul District http:// angul.nic.in may be downloaded. COLLECTOR, ANGUL.

Vacancy against R.I. may be increased. The details regarding eligibility criteria and application, Syllabus for examination fee and documents required and application format etc. can be downloaded from the District Website http://jajpur.nic.in. COLLECTOR, JAJPUR

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 20 - 26 fëàÿæBÿ, 2013 Wipro BPO

NIJUKTI KHABAR

16

WORK WITH, INDIA'S NO.1, HR PRACTICES COMPANY.
* CMR Best Employer Survey 2012 by Data Quest. Excellence is a way of life at Wipro BPO. A long list of Indian and International Awards and Accolades stand testimony to this tact. It not only makes us proud but also reinforces our commitment to deliver solutions at par with international and standards. Join us to explore infinite career growth. Be proud Wiproitel INVITING APPLICATIONS FOR TELECOM SUPPORT ASSOCIATE (INTERNATIONAL VOICE PROCESS). Eligibility Criteria: Experienced Undergraduates & Graduates In any stream with a minimum experience of 1 year in international voice process • 18-45 years of Age • Good Communication skills In English • Willingness to work In Night Shifts * Basic Computer Knowledge B.E/B.Tech/MBA/MCA are not eligible. An excellent opportunity to learn new generation technology in media and telecom. Walk-in for an interview with resume, passport site colour photograph, photocopies of address, photo ID proof and originals of education and work experience. INVITING APPLICATIONS FOR TECHNICAL SUPPORT ASSOCIATE (International & Domestic vioce Process). Eligibility Criteria: Freshers/Experienced Undergraduates & Graduates in any stream • 18-45 years of Age • Good Communication skills * English & Hindi *Willingness to work in Night Shifts • Basic Computer Knowledge • Engineers with specialisation in Computer Science, Electronics, Electrical & Instrumentation only are eligible. MBA/MCA are not eligible. KOLKATA: Wipro BPO.Gate No.2,Plot No. 8/9, Block DM, Sector V,Salt Lake,Kolkata-700091. DATE &TIME:17th to 20th July and 22nd to 23rd July 2013 from 10 AM to 4PM | BHUBANESWAR: Wipro Limited, IDCO ITSEZ. Plot No. E/R, Infocity, Patia, Bhubaneshwar DATE & TIME:17th to 20th July and 22nd lo 23rd July 2013 from 10 AM to 4PM. GUWAHATI: Wipro Infotech, 2nd floor. House 51, Rajgarh Plaza, Rajgarh Road, Guwahati - 781003. DATE & TIME: 17th & 18th July 2013 from 10AM to 4 PM. ASANSOL: NIIT Asansol Centre. Shradhyanjali Apartments. Opp. Police Line, beside Hotel Asansol Inn, Burnpur Road, Asansol, 713304. DATE &TIME: 20th July 2013 from 10 AM to 4PM TO APPLY:Call-1-800-419-0111 (TOLL FREE NUMBER) | Mail: wbpojobs.india@wipro.com

ARMY PUBLIC SCHOOL, GOPALPUR (An English Medium 10+2 Co-education School) Affiliated to CBSE, New Delhi (Under the aegis of-Army Welfare Society)
REQUIRED: TGT: Social Studies Teacher - 01. Qualification: +3 Arts/B.A. (Hons.) and B.Ed. Experience: in CBSE School. LAB ATTENDANT BIOLOGY: 01. Qualification: B.Sc. Biology. Experience: in 10+2 level of CBSE School. Accomodation: Single accomodation inside the campus. Apply immediately by Registered / Speed Post giving contact number and e-mail ID to: The Principal Army Public School, Gopalpur, PO : Golabandha, Dist. Ganjam, Odisha, Pin-761052 E-mail ID : principalapagms@gmail.com. Last date of receiving application : 26th July 2013 PRINCIPAL, Army Public School, Gopalpur

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE: MAYURBHANJ (Advertisement for recruitment of RI/ARI/Amin and Junior Clerks for Mayurbhanj District during the year 2013)
In pursuance of Letter No.24008/ R&DM Deptt.Dt.22.06.2013 of Revenue and Disaster Management Deptt. Odisha BBSR. Applications in the prescribed format are invited from the eligible candidates for direct recruitment by means of competitive examination for the post of RI/ARI/Amin and Junior Clerks for appointment in Mayurbhanj District as mentioned below. The application should reach in the address of the Deputy Collector, Establishment, Collectorate, Mayurbhanj on or before 08.08.2013 at 05 PM Incomplete, defective and applications receipt after due date shall not be considered and liable for rejection. The authority will be no way responsible for any postal delay. The date and place of examination will be intimated to the eligible candidates whose application are found to be in order and complete in all respects through postal correspondence. Inclusion in the merit list confers no right to appointment. Details of vacancy position

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, SUNDARGARH RECRUITMENT FOR THE POST OF ''JUNIOR CLERK''
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of 137 nos. of posts of Junior Clerks by means of Competitive Examination in Sundargarh District Office and Sub-ordinate Offices in the time scale of Pay Band-1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay Rs. 1,900/- and other allowances as admissible to the State Government employees from time to time, which should reach to the Collector, Sundargarh on or before 11.08.2013 by Registered/ Speed Post only. The date, time and place of examination will be intimated to the eligible candidates through internet and/or postal correspondence, whose applications are found to be in order and complete in all respect. The Category-wise vacancies are furnished below.

N.B.: The details advertisement regarding eligibility criteria, Syllabus / examination fees / document required and application format etc. for the post RI/ARI/Amin made vide order No.2840/Estt.Dt.08.07.2013 and for the post of Junior Clerk vide order No.2845/Estt.Dt.08.07.2013 are available in the District website i.e. http://mayurbhanj.nic.in Collector & District Magistrate Mayurbhanj

The details of the advertisement mentioning the eligibility criteria, terms & conditions fee structure, scheme of examination, application forms etc, is available in the official website www.sundergarh.nic.in and also at the Notice Board of Collectorate/ Office of the Sub-Collector, Sundargarh/ Panposh/ Bonai/ All Tehsil Offices/ All Block Offices/ DRDA, Sundargarh/ District Employment Exchange, Rourkela/ Employment Sub-Office, Sundargarh/ District Welfare Office, Sundargarh. Collector, Sundargarh

An ISO 9001: 2008 Certified Institution

ADMISSION OPEN
COURSE Duration Eligibility
3½ years +2 Arts/Sc./Com. 2 years +2 Arts/Sc./Com. 1yr./2yr. 10th Pass & Above 1yr./2yr. 10th Pass & Above Recognised by Govt. of Odisha, Approved by Indian Nursing Council, New Delhi ONMEB & Odisha Nursing Council.

GNM(General Nursing & Midwifery) Boys & Girls ANM(Auxiliary Nursing & Midwifery) DMLT(Diploma in Medical Lab. Technology) DMRT(Diploma in X.Ray & ECG)

œÿç f Ó´ A†ÿ¿æ™ë œ ÿç L ÿ Lÿ¿æ¸Óú , S{¯ÿÌ~æSæÀÿ, ¨ævÿæSæÀÿ, Üÿ{Îàÿú F¯ÿó SþœÿæSþœÿ ¨æBô ¨Àÿç ¯ ÿÜÿœÿ Óë ¯ ÿç ™ æ > {s÷ œ ÿç ó ¨{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç À ÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > ÓÀÿLÿæÀÿê ÜÿØç s æàÿú { Àÿ ¨÷ æ Lÿu ç L ÿæàÿú {s÷ œ ÿç ó Àÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > ¯ÿÜÿë dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê {sœÿçó ÷ Óþæ© ¨{Àÿ Apollo, Kalinga, Hemalata, Ayush, KIMS H NRHM/ RNTCP/State AIDS Cell B†ÿ¿æ’ÿç{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æB ¨æÀÿçd;ÿç >

Bhava Institute of Medical Science & Research
Plot - 1480, I.R.C. Village, Nayapalli, Bhubaneswar - 15 Phone: 0674 - 2553122 & 9861134443, www.bhavainstitute.com
Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com

Editor : SUDHIR KUMAR PANDA

Ó¸æ’ÿLÿ : Óë™êÀÿ LÿëþæÀÿ ¨ƒæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful