Selamat sejahtera kepada pensyarah saya, Encik Mohd. Nordin Bin Abdullah.

Saya bernama Lau Cheiw Yuet yang telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini secaraberkumpulan. Kerja kursus ini merupakan tugasan projek dan perlu dihantar pada 15 April 2013. Saya telah menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna walaupun sayamengatasi beberapa masalah semasa mencari maklumat dan dalam prosesmenyiapkan kerja kursus pendek ini.Kerja kursus ini adalah berasaskan Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE3102). Dalam kerja kursus ini, kami dikehendaki menghuraikan dan memberi contohtentang lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik untukdiaplikaiskan dalam satu topik matematik KSSR secara berkumpulan. Secaraberkumpulan iaitu saya, Saranya dan Kalik hendaklah berbincang bersama-samatentang kerja kursus ini. Setelah mendapat tugasan ini, kami mula berbincang tajuksoalan yang diberikan oleh pensyarah bimbingan kami. Kami cuba memahami kehendaksoalan itu. Kami mengambil keputusan untuk memilik topik pendaraban dalam KSSR.Selepas penamatan kuliah, saya pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan tonggak matematik. Saya ingin berkongsi buku-buku yangtelah dipinjam dengan ahli kumpulan saya. Oleh kerana buku-buku yang perlu dipinjamterlalu banyak, saya meminta kawan-kawan saya untuk menggunakan kad matriknyameminjam buku-buku yang lain. Mereka juga sudi kerana mereka juga hendakmeminjam buku-buku tersebut. Jadi, kami mengambil keputusan untuk mencetak semuabuku yang dipinjam. Begitu juga, semasa balik ke rumah saya juga telah pergi kedaiPopular untuk mencari buku rujukan yang berkenaan dengan kerja kursus saya ini.Dengan itu, saya berasa gembira kerana dapat berkongsi buku-buku dan maklumat-maklumat itu dari perpustakaan dan kedai buku. Sikap bertolak ansur dan berkongsibersama telah dipupuk melalui proses ini.Begitu juga, saya juga mencari maklumat dari laman web. Untuk memastikansemua maklumat yang saya dapat adalah sah dan benar, saya mencari maklumat darilaman web yang m enyatakan penerangan „government ‟, wikipedia dan sebagainya.„Blogspot‟ dan „Scrib‟ yang banyak muncul di laman web tidak akan saya ambil kerana

Dalam hal ini. Selepas kami berjumpa dan berkongsi maklumat yangdikumpul bersama. Saya berasa tugasan ini menjadi lebih mudah dancepat melalui kerjasama koperatif kami.Saya hendaklah memastikan maklumat yang saya dapat adalah sah. saya telahmenggunakan banyak masa sehingga ahli kumpulan saya terpaksa menunggu sayauntuk berbincang bersama. oleh sebab terlalu berhati-hati. saya berasa susah dan menggunakan masa yang banyakuntuk meringkaskannya. sayamenghadapi masalah yang besar apabila hendak menggabungkan dan meringkaskansemua maklumat yang begitu banyak yang saya kumpul itu. saya akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkantugasan dengan terbaik. Saya serius apabila melaksanakan tugasan kerana matlamatrubrik saya ialah gred A+.Oleh sebab saya terlalu berhati-hati dan serius dalam mencari maklumat. Saya cuba mengubah cara saya yangmemerlukan masa yang banyak dan mengikut caranya. dia memberi pendapat bahawa mencarimaklumat yang berkaitan dahulu dan mencatatkannya. Saranya dan Kalik berbincang dengan saya tentang apa yang perludiambil dan apa yang tidak perlu diambil. tepat dan sahih.Saya berpendirian tegas untuk menyiapkan tugasan beserta kandungan yang benar. saya berasa tertekan kerana mendapatsumber yang kurang dari laman web. Saya berasa serba salah kerana terlalu cerewet dalammencari maklumat. sayamendapati bahawa saya telah menggunakan terlalu banyak masa dalam mencarimaklumat. Dia mengajar saya . Saranya telah berkongsi caranya dalammenggabungkan dan meringkaskan maklumat. saya mula menyediakan draf.Selepas mengumpul maklumat yang mencukupi dan membaca serta memahamimaklumat yang didapat. Dengan itu.luas dan menyeluruh. Sikap saya ini adalah kelebihan saya dari PPISMP PemulihanSemester satu apabila menjalankan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah. Oleh itu. Melalui proses perbincangan ini.saya berpendapat bahawa maklumat yang ditulis itu tidak semestinya tepat dan betul. Dalam proses ini. Kemudian. Saya berasa lebih tenang hati dan lebih senang untukmengumpul maklumat tersebut. Oleh sebab terlalu banyakmaklumat yang dikumpul. saya berasakondusif dan berterima kasih banyak kepada mereka kerana mereka telah membantusaya dan menenangkan hati saya. Saranya telah memujuk saya danmemberi sokongan positif kepada saya. Saya sangat sensitif semasa mencari maklumat. Saya memberi tahu Saranya tentang masalah saya mencarimaklumat. Kemudian baru kami berbincangmaklumat yang patut diambil.

saya inginmengaplikasikan dan menggunakannya semasa mengajar nanti. Begitu juga. dan tonggak kelima itu. buka lagi „folder folder baru‟ yang „dari buku‟. Kemudian. Cara ini telah memudahkan kerja saya daripada menggunakan masa yangpanjang untuk berfikirkannya. masukkanisiisi penting mengikut susunan tajuk „folder folder‟ tersebut.mengumpulkan dan menggabungkan semua isi-isi yang penting dari maklumat laman web dan buku dahulu dan masukkan ke dalam empat „folder besar‟ yang bernama tonggak pertama. tonggak kedua.Selepas kami mengumpul maklumat. tonggak keempat. Kami menerangkan tonggak-tonggak matematik itu dengan kefahaman sendiriantara satu sama lain. Kami juga berkongsi maklumat dan pendapat tentang apa yangdikumpul oleh kami. saya berasa boleh memahami teori-teori tersebut dengan lebih mendalam lagi dan secara menyeluruh. kami saling berkongsi maklumat yangdicari. Melalui penerangan danperkongsian pengetahuan antara satu sama lain. saya berasa sistem pengumpulan maklumat menjadi lebih tersusun dan mudah dibaca dandiringkaskan. „dari laman web‟ . jadi saya akan mempelajari lebihmendalam lagi tentang cara-cara dan kepelbagaian penyelesaian masalah danmemahami . Saya menjadi lebihberminat dan tidak sabar-sabar untuk mengaplikasikan tonggak-tonggak yang telahbelajar seperti penyelesaian masalah dengan menggunakan Model Polya yang bersertadengan pelbagai strategi dalam Matematik saya. Melalui proses ini. Saya berasa gembira apabila mengetahui tonggak-tonggak yangboleh diaplikasikan dalam KSSR dengan lebih mendalam lagi. Oleh sebab muridpemulihan lebih lemah dalam menguasai Matematik. tonggak ketiga.

sayatelah lebih mengenali sikap dan personaliti mereka dengan lebih mendalam. Selain itusaya mengambil keputusan untuk melepaskan tekanan dan meneruskan sikap mencarimaklumat dengan serius tetapi jangan menggunakan masa yang banyak. bekerjasama dan bantu-membantu sepanjang prosesmenyiapkan tugasan ini akan saya amalkan secara berterusan lagi.Konklusinya. saya akan menyatakan masalah sayakepada ahli kumpulan saya untuk mendapat penyelesaian jalan. Jika sayatidak dapat mencari maklumat dengan baik. Dalam hasil menyiapkan tugasan ini. sikap yang baik akan saya amalkan secara berterusan manakalasikap yang tidak baik dan membawa keburukan akan saya ubah dan buang untukmenjadikan saya seorang bakal guru yang lebih sempurna.Melalui tugasan ini. Hal ini demikiankerana saya berasa lebih senang untuk mengumpul maklumat dengan cepat. saya juga akan menggunakan carapengumpulan maklumat Saranya untuk memudahkan kerja saya.saya boleh lebih memahami tajuk ketiga yang dipelajari oleh saya pada semester ini. Setiap kali saya mendengar penjelasan beliau. tepat danbaik. Selain itu. Sebelum ini saya jarang bergauldengan mereka.lagi maksud matematik untuk dapat memikirkan cara yang terbaik semasamengajar murid pemulihan pada masa yang akan datang.Selepas tugasan ini berjaya disiapkan dengan sempurna. . Melalui tugasan ini. Walaupunmenggunakan masa yang banyak. Hal ini demikianbukan sahaja membawa keuntungan kepada saya tetapi juga dapat membantu danmemberi kebaikan kepada orang ramai. Saya berkeyakinan diribahawa saya akan berusaha untuk mengajar mereka dengan menggunakan pelbagaistrategi yang telah dipelajari melalui kerja kursus ini. Saya berpendapat bahawa soalankehendak tugasan ini sangat berkesan kerana melalui pelaksanaan tugasan ini. saya mendapati bahawa Saranya dan Kalikmerupakan seorang ahli kumpulan yang sangat baik. Nordin telahbanyak memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada kami. tetapi tugasan ini telah mengeratkan hubungan sayadan ahli kumpulan saya. sayamempunyai keinginan yang sangat kuat untuk terus mempelajari dengan lebinmendalam lagi. Encik Mohd. dan selepas saya membuat kerja kursus ini. saya berasa sangatgembira dan bangga kerana hasil titik peluh kami telah disiapkan. saya ingin berterima kasih kepada pensyarah Matematik saya keranamemberikan saya kawan-kawan yang banyak membantu saya.topik KSSR. saya boleh memahami apa yang hendak disampaikan oleh beliaudan memahami apa yang hendak dipelajari dalam subjek Kurikulum PendidikanMatematik ini. saya dapat memikirkan contoh-contoh untukmengaplikasikannya dalam topik.Sikap bertolak ansur. Saya berasa seronok dan gembira kerana beliau telah menyediakan kerjakursus yang begitu berkesan kepada kami. Hal ini kerana disebabkan pensyarah saya. Saya berasa hubungan etnik kami memang dapat dieratkandan ditingkatkan melalui sikap bekerjasama kami untuk menghasilkan tugasan inidengan baik.

Hal ini kerana maklumat yang dikehendaki tidak hanyabergantung kepada satu sumber sahaja.Tugasan ini mengkehendaki kami untuk melaksanakan tugasan secarakumpulan tiga orang. Seterusnya untuk membentuk satu kerjakursus projek yang menarik dan lengkap hendaklah mendapatkan pelbagai maklumatdari pelbagai sumber yang boleh dipercayai. Hal ini disebabkan tugasan projek inimemerlukan kepakaran dalam mencari maklumat dari pelbagai aspek seperti internet. kami telah diterangkan secara ringkas oleh pensyarahpenasihat. saya dan ahli kumpulan telahmengumpul bahan-bahan yang diperoleh untuk dijadikan draf berdasarkan sumber .Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) merupakan satu kerja kursusprojek yang mencabar dan menarik kepada saya. satu kumpulan terdiridaripada 3 orang guru pelatih.Tugasan Kerja Kursus Projek ini mengkehendaki kami membuat rujukan daripelbagai sumber dan menghurai tentang lima tonggak dalam pengajaran danpembelajaran matematik KSSR dan contoh-contoh yang sesuai untuk diaplikasikandalam pengajaran dan pembelajaran satu topic matematik KSSR.Refleksi : Mohammad Kalik Bin Su-ut : 910423-13-5605Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dari-Nya dapat juga sayamenyiapkan Tugasan Projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini padamasa yang ditetapkan.saya dan ahli kumpulan saya.Memandangkan ahli kelas PISMP Pemulihan tepat 24 orang. jurnal dan sebagainya. En.Sebelum melaksanakan kerja kursus projek ini. Mohd Nordin Bin Abdullah spesifikasi yang diperlukan dalam menyiapkankerja kursus ini. Pada awal peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini telah diterima pada 4 Mac 2013 dan dihantar pada15 April 2013. Selepas itu.buku. internet dan lain-lain sebagai persiapan untuk menyiapkan tugasan ini. Saraniya A/P Kaliappan dan Lau Chiew Yuet telahmenyediakan beberapa bahan dari sumber yang berbeza seperti buku. Kami telah dibahagikan kepada 3 orang dalam satu kumpulan.

Kerjasama yang diberikan oleh ahlikumpula banyak juga membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Namun. Ilmu ini juga akan saya terapkan kepada pelajar sekolah kelak dengan pemahaman yang sesuaisupaya proses P&P lebih bermakna dan seterusnya membentuk anak muda yangberpengatahuan tinggi muda untuk masa hadapan tanah air yang tercinta. Sumber yang paling utama ialah buku rujukandan internet.Dengan siapnya tugasan ini ia memberikan saya satu dimensi baru mengenaikerja kursus projek Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini. jurnal dan sebagainya. Seterusnya maklumat yang sahih daripada sumber internet sukar diperolehi.Selain itu. kami berjaya menyiapkan tugasan yang diberi.buku. Alhamdulillah. saya dapat simpulkan bahawa maklumat tentang pengetahuanterhadap Kursus Kurikulum Pendidikan Matematik (MTE 3102) ini sangat penting bagimemastikan guru dapat merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran danpembelajaran dengan baik serta mencapai hasil pembelajaran dalam kalangan murid . Adakalanya saya terpaksa menunggu lama supaya kadar kelajuan internet di institut kembali lancar. Melaluipemahaman tentang tujuan kursus wajib ini. dandaripada pengetahuan yang sedia ada. ahli kumpulansaya banyak membantu saya dari segi persiapan draf dan penambahan maklumat.Dalam proses menyiapkan tugasan ini kami telah menggunakan beberapasumber untuk mendapatkan maklumat. Di samping itu. Terdapat juga laman sesawang yangberkaitan dengan tugasan tidak boleh dilayari atas sekatan dari pihak institut atassebab-sebab tertentu. banyak masalahyang terpaksa saya hadapi antaranya ialah kekurangan waktu-waktu senggangdisebabkan oleh aktiviti-aktiviti dan kerja kursus yang lain. Pembahagian tugas juga dilakukan olehkami untuk menyelesaikan Tugasa Projek ini. internet. melalui perbincangan dengan rakan kumpulan. semua masalah ini dapat saya atasi setelah merancang jadual danlangkah kerja dengan lebih baik dan efektif. saya dapat mengaitkan bahawa kursus inibukan sahaja untuk melengkapkan jam kredit untuk semester ini bahkan secara tidaklangsung saya dapat membayangkan pentingnya pengetahuan tentang lima tonggakdalam pengajaran dan pembelajaran matematik KSSR daripada pelbagai aspek. Akhir sekali. masalah yang paling ketara ialah capaian internet yang terdapat diinstitut sangat lambat. Sewaktu membuat tugasan.

.Memandangkan dunia kini semakin maju dengan pembangunan era dan teknologi. saya dapat memahami dan melaksanakancara pengurusan bilik darjah yang efektif semasa situasi sebenar di dalam kelas nanti. Melalui pengetahuan ini.yang mempunyai latar belakang yang berbeza seterusnya mempengaruhi pencapaiandalam akademik. kitaseharusnya mengorak langkah dengan mengeratkan lagi perpaduan demikesejahteraan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful