You are on page 1of 51

D

. M

arcela

llmann

Prirodna ljekarna
> Priruni vodi za sve prigode > Najbolji prirodni lijekovi > Zdravstveni problemi od A do

D r . M arc ela U llm a n n

Prirodna ljekarna
Lijeenje blagom medicinom

Mozaik knjiga
GRUPA MLADINSKA KNJIGA

KAZALO

V ana napom ena:


Kao i sve druge znanosti, i m edicina se neprestano razvija. A utorica je uloila velik trud kako bi podaci odgovarali najnovijim saznanjima u trenutku tiskanja. U sluaju dvojbe ipak se posavjetujte s lijenikom ili ljekarnikom .

Uvodna rije
P RVI DI O

Primjena prirodnih lijekova K od kojih zdravstvenih potekoa m oete sami sebi odrediti terapiju? Zato prirodni lijekovi iz ljekarne? Nai pravi prirodni lijek 5 7 10

DR UGI DI O

Zdravstveni problemi od A do Zdravstveni problemi od A do Z i odgovarajua prirodna ljekovita sredstva 14

TRE I DI O

Prirodni lijekovi od A do Prirodni lijekovi od A do Z i njihova primjena 51

D r. M arcela U llm ann Kao lijenica i novinarka pie za strune i popularne medicinske asopise, od 1981. uglavnom na temu pri rodne medicine. Radi kao glavna urednica asopisa N aturamed, urednica je strunog asopisa Istraivaka komplementarna medicina i autorica knjige o ljekovi tom bilju. Od 1994. urednica je etabliranoga strunog prirunika Lista za samostalno odreivanje terapije.

E T VRTI DI O

Dodatak Latinski nazivi ljekovitog bilja Knjige, In te rn e t Kazalo 84 88 89

Primjena prirodnih lijekova

Uvodna rije

Kod kojih zdravstvenih potekoa moete sami sebi odrediti terapiju?


ami sebi m oete odreivati terapiju za svaki danje zdravstvene potekoe s kojima ve im ate iskustva i iji vam je uzrok jasan. T o su, s m edi cinske toke gledita, laka oboljenja koja ipak m ogu stvarati velike subjektivne potekoe. Ljudi najee bez pom oi lijenika lijee prehladu. N a ovom p ri m jeru m oe se lijepo vidjeti to nam vlastiti tretm an m oe donijeti i gdje su m u granice. Z b o g grlobolje, hunjavice ili kalja u pravilu ne m oram o k lijeniku. Sasvim je dovoljno ostati u krevetu i radi ublaavanja sim ptom a uzimati lijekove koji se u ljekarni m ogu dobiti bez recepta. I zbog proljeva ili akutnog porem eaja spavanja nee m o odm ah otrati k lijeniku. Pa ipak, ovi sim ptom i m ogu ukazivati i na ozbiljna oboljenja. Kaalj m oe biti sim ptom upale plua, iza proljeva m oe se kriti rak, a porem eaji spavanja javljaju se izm eu ostalog i kod teke depresije ili sranih bolesti. Dakle, problem nije u tom e da si sami odreujem o terapiju, nego u tom e da si sami postavljam o dijagnozu. T k o pritom pogrijei, m oe si jako nakoditi.

dravlje nije stanje, nego proces, svakoga dana m oram o ga iznova stvarati. M oem o ga uspo rediti s jedrenjem . Kad je m ore m irno, korm i lar ne m ora puno toga initi da bi brod ostao na svom kursu. N ae tijelo ima sposobnost izii nakraj s o p te reenjim a kao to su uzronici bolesti, stres ili kriva prehrana, ali povrem eno m u je potrebna potpora da brod ne bi skrenuo s kursa ili ak potonuo. O prem u ili starost svog b ro d a, dodue, ne m oete prom ije niti i u sluaju velikog nevrem ena, kao to je teka bolest, sami ste nem oni. .Ali mala odstupanja od k u r sa, pa i ona koja m ogu imati velike posljedice, lako je korigirati. Z ato biste ve pri laganim prehladam a ili kad se ne osjeate ba najbolje trebali neto poduzeti, a ne ekati da se m ale potekoe pretvore u ozbiljnu bolest. T k o ne voli zbog svake sitnice ii k lijeniku, ali ipak eli uspjean i siguran tretm an p rirodnim lijekovima, u ovom vodiu pronai e potrebne inform acije. O vdje ete nai p rirodne lijekove za vie od 80 zdravstvenih potekoa i saznati zato pom au. T ak o ete moi sami prepoznati koje vam je sredstvo iz pa lete m oguih po treb n o i ciljano se odluiti za jedan od ponuenih preparata.

Iskoristite konkretne inform acije kako biste se sami uspjeno lijeili. O nim a koji obraaju pozornost na signale koje im alje vlastito tijelo, vodi Prirodna ljekarna pom oi e da iziu nakraj sa zdravstvenim problem im a ili da ih sprijee. D r. M arcela U llm ann
4

PRIMJENA

PRIRODNIH

LIJEKOVA

ZATO

PRIRODNI

LIJEKOVI?

Hitno otiite k lijeniku i nemojte (!) se sami lijeiti: kod simptoma kojima ne znate uzrok kod bolesti s kojima jo nemate iskustva ako ste zbog kakve druge bolesti pod terapijom koju vam je propisao lijenik ako vam se ope stanje pogora ako dobijete tem peraturu ako nastupi alergijska reakcija ako vam se stanje za tri dana unato terapiji ne pobolja.

Zato prirodni lijekovi iz ljekarne?


vaj vodi bavi se iskljuivo prirodnim lijekovi ma za koje vam nije potreban recept. Z ato se sve preporuke koje se u njem u nalaze odnose na prep arate na bazi p riro d n ih ljekovitih tvari koje m oete kupiti u ljekarni. Za veinu opisanih sim pto ma postoje i kemijski dobiveni lijekovi koje u ljekarni dijelom tak o er m oete kupiti bez recepta. C esto oni djeluju bre ili jae od p riro d n ih preparata. Ipak po stoje jaki razlozi zato prirodnim preparatim a treba dati p rednost ako se sami lijeite.

Alergije na prirodne lijekove


Alergije su jako rasprostranjene. Brojna znanstvena istraivanja pokazuju da, prim jerice u N jem akoj, svako etvrto dijete pati od lakih ili teih potekoa uzrokovanih alergijama. I odrasli sve ee alergino reagiraju na razliite tvari. Sim ptom i se m ogu pokazati na koi, dinim putovima, na sluznicama ili na probavnim organim a. C esto su biljke, odnosno neki njihovi dijelovi, kao na prim jer pelud, uzrok preosjetljivosti, ali u osnovi svaki ovjek m oe alergino reagirati na bilo koju tvar, dakle i na bilo koji lijek. Alergine reakcije ne smiju se podcjenji vati. T o vai osobito onda kad sami sebe lijeite, jer alergija nikada nije bezazlena. ak i ako se u poetku pokae samo osip, ne m oe se iskljuiti da e poslije doi do guenja. Kod znakova alergije ili u sluaju sumnje na alergiju trebate odm ah prestati uzimati lijek koji ste si sami odredili i potraiti pom o lijenika.
6

Koje su prednosti prirodnih lijekova u usporedbi s kemijsko-sintetikim medikamentima? Oni aktiviraju sposobnost tijela da se samo bori protiv bolesti, dakle zdraviji su, dugorono gledano. Nemaju nikakve ili imaju sasvim neznatne nuspojave. U pravilu se ne morate bojati da e u kombinaciji s drugim lijekovima uzajamno djelovati, to je osobito vano za osobe koje moraju stalno uzi mati lijekove zbog kroninih oboljenja.

Sve vea potranja za prirodnim lijekovima


Broj korisnika p riro d n ih lijekovima u N jem akoj je jako velik i jo uvijek raste. D ijagram na str. 8 prika zuje p o rast uspjenosti ovih lijekova kod pojedinih oboljenja u razdoblju izm eu 1970. i 1997. godine.

PRIMJENA

PRIRODNIH

LIJEKOVA

ZATO

PRIRODNI

LIJEKOVI?

Prirodni lijekovi pomau kod:


1970. 1997. K ona oboljenja B ro n h itis Porem eaji k rvnog tlaka N ervoza

m oe se uzgajati i u vlastitom vrtu i iskoristiti za proiz vodnju lijekova. M oderni gotovi m edikam enti, ak i kad se radi o p o t puno prirodnim lijekovima, ipak imaju nekoliko p red nosti u usporedbi s lijekovima kune proizvodnje. G otovi lijekovi imaju konstantnu m edicinsku kvali tetu: ljekovito bilje m oe sadravati veom a razliite koliine djelotvornih tvari ovisno o m jestu na kojem je raslo. Kvaliteta ljekovite biljke m oe jako varirati i ovisno o sorti, godinjem dobu i trenutku berbe. Farm akoloka kvaliteta biljke ne m oe se u t vrditi bez laboratorijske analize. Sadraj tetnih tvari kod gotovih lijekova neznatan je: sve sirovine koje uberem o u prirodi m ogu sa dravati tetne tvari. Kamilica ubrana uz rub p ro m etne ceste m oe sadravati vie olova nego djelot vorne tvari kam azulena. Kod gotovih lijekova do putene koliine tetnih tvari zakonom su propisa ne, s ciljem zatite zdravlja. G otovi lijekovi ispravno su kom binirani. Prirodni lijekovi esto su kom binirani preparati, a da bi se znalo koje koliine kojih biljaka treba pom ijeati kako bi se postiglo izvjesno djelovanje, p o treb n o je iroko struno znanje i dugogodinje iskustvo. D jelotvornost i nekodljivost gotovih lijekova provjerena je: gotovi lijekovi u ponudi u ljekarnam a testirani su u skladu sa zakonom o m edikam entim a. O sim toga neprestano se nadzire m o gunost na stanka bilo kakvih neeljenih nuspojava. S gotovim lijekovima ne postoje problem i sa skla ditenjem kao to postoje sa svjee ubranim ili osu enim biljkama. G otovi lijekovi im aju i m nogo dulji rok trajanja.
9

G lavobolja Frobavnie sm etnje, p roblem i s crijevim a

Izvor: A rhiv A llcnsbacha

Lijeenje prirodnim lijekovima, m eutim , ne ini u da, ono ima svoje granice kao i svaka druga terapija. Z ato ga ne bi trebalo nekritiki prim jenjivati. O sim toga, pod nazivom prirodnih lijekova u prodaji su preparati razliite kvalitete. Z ato prilikom izbora lijeka trebate obratiti osobitu pozornost na kvalitetu preparata.

Kojim zahtjevimajmora udovoljiti dobar prirodnijijek?


Svatko m oe otii u prirodu i sam nabrati m noge od poznatijih ljekovitih biljaka. O sim toga ljekovito bilje
8

PRIMJENA

PRIRODNIH

LIJEKOVA

NAI

PRAVI

PRIRODNI

LIJEK

Po ovome ete prepoznati dobre prirodne lijekove Standardizirani su. T o znai da proizvoa jami da je lijek uvijek istog sastava, koji je naveden na ambalai ili uputi priloenoj uz lijek. Koliina djelotvornih tvari odgovara rezultatima znanstvenih istraivanja. Kod prirodnih lijekova rijetko prijeti opasnost od predoziranja, ali neki preparati sadre premalo djelotvornih tvari. Prilikom izbora preparata, dakle, valja provjeriti ne samo cijenu nego i koliine djelotvornih tvari. U gotovim lijekovima kombiniraju se samo one prirodne tvari koje se meusobno pojaavaju ili ije se djelovanje nadopunjava. U z pomo ovog vodia moete nauiti koji se od gotovo 60 najee upotrebi javanih prirodnih lijekova kod razliitih simptoma dobro nadopunjavaju.

vima nai ete gotovo 60 prirodnih ljekovitih tvari od kojih se najee proizvode lijekovi. Ovaj vodi nainjen je tako da na svako pitanje u vezi s lijeenjem najeih tegoba p riro d n im lijekovima m oete nai jasan i p raktino prim jenjiv odgovor. Dakle, ovdje su pojanjeni u prvom red u oni zdravst veni problem i za koje iz iskustva znam o da se esto pojavljuju u svakodnevnom ivotu, a opisano je djelo vanje iskljuivo onih prirodnih ljekovitih tvari od kojih se danas doista proizvode lijekovi koje u ljekar nama m oete kupiti bez recepta.

Poglavlje o zdravstvenim tegobama


Abecednim redom navedeno je vie od 80 svakidanjih zdravstvenih tegoba. Cesto ete pri opisu jedne tegobe nai strjelicu koja vas upuuje na tekst o drugoj tegobi. Ako ne naete tegobu koja vas zanima, pogledajte pod kojim drugim nazivom ili u tekstu o kakvom slinom oboljenju. U vodiu su tegobe poredane abecednim redom i opi sane uvijek na isti nain. N a pitanje Sto se dogaa? uk ratko je objanjeno po emu se oboljenje ili tegoba moe prepoznati, uobiajeni tijek bolesti ili s ime obo ljenje moe biti povezano. U dijelu to pomae? nai ete nabrojena sva vana prirodna ljekovita sredstva koja pomau kod odreene tegobe. K od svakog sredstva opisano je njegovo djelo vanje. Istodobno ete saznati u kojoj je formi to prirod no ljekovito sredstvo u prodaji u ljekarnama i up o tre bljava li se kom binirano s drugim ljekovitim tvarima ili kao m onopreparat (dakle, nepomijeano s drugim lje kovitim tvarima). Vrlo su vane informacije pod O bra tite pozornost, jer vas tu upozoravamo na mogue nus1 1

Nai pravi prirodni lijek


a biste brzo i sigurno nali pravi lijek, proitajte ovaj kratici uvod. N akon toga moi ete se sami odluiti za prirodni lijek koji e vam optim alno pomoi, primjerice, trebate li protiv prehlade piti aj od kadulje ili uzeti preparat na bazi brljana.

to ete nai u ovom vodiu?


Ovaj vodi podijeljen je na dva velika poglavlja. U poglavlju o zdravstvenim problem im a nai ete oko 80 najeih tegoba. U poglavlju o prirodnim lijeko
10

PRIMJENA

PRIRODNIH

LIJEKOVA

NAI

PRAVI

PRIRODNI

LIJEK

pojave i opasnosti i dajemo praktine savjete o uporabi. T akoer upozoravamo na granice koje se ne smiju pre koraiti kad lijeite sami sebe. N a kraju teksta o pojedinoj tegobi u rubrici Kod djece nai ete posebne napom ene o lijeenju djece, a pod Vidi takoer upuujemo vas na tekst o srodnoj tegobi ili oboljenju pod drugim nazivom.

vo 60 prirodnih lijekova, primjerice preporuenu do zu, mogue nuspojave i upute za uvanje lijeka nai e te u rubrici O emu treba voditi rauna?. Strjelica (>) vas upuuje na tegobe protiv kojih se lijek upotreblja va, a koje su navedene u prvom dijelu vodia.

Sami si odredite terapiju uz pomo ljekarnika


Ovaj vodi omoguuje vam da se brzo snaete medu prirodnim ljekovitim sredstvima koja vam mogu po moi. Ako ste, primjerice, prehlaeni i mui vas kaalj, neophodan vam je brljan, ali ako vas boli grlo, pomoi e vam ljekovita kadulja. S ovim znanjem u ljekarni moete traiti lijek koji sadri djelotvorne tvari tono odreenih biljaka u eljenim dozama, a znat ete tre baju li vam tablete ili aj. Ljekarnik e vam navesti pre parate koji imaju traene osobine i rei njihove cijene.

Sami odaberite lijek na bazi prirodnih ljekovitih tvari


U ovom vodiu neete nai nazive konkretnih gotovih 1ijekova. Od toga biste jedva imali koristi jer stari proizvo di bivaju povueni iz prodaje, a na tritu se neprestano pojavljuju novi, esto promijenjena sastava, doza i cijene. U sprkos tom e, uz pom o ovog vodia m oete nai od govarajui lijek za tegobu koja vas mui. Najbolje je da prvo u poglavlju Tegobe od A do Z proitate koji se procesi kriju iza vae tegobe i koje ljekovite tvari p o mau. Za veinu zdravstvenih problem a nai ete n e koliko predloenih rjeenja. Potom sami m orate odabrati najprikladniji prirodni lijek, jer to ovisi o popratnim okolnostima koje su indi vidualne. O dluku e vam olakati dodatne informacije koje ete nai u poglavlju Prirodni lijekovi od A do Z. O svakoj ljekovitoj tvari nai ete opirne podatke koji objanjavaju u prvom redu m ogunosti koritenja.

Vane napomene! N ijedna knjiga ne moe nadomjestiti posjet lijeniku. Imajte u vidu da je traenje lijenikog savjeta i pomoi Stvar vae vlastite odgovornosti. Kupujte prirodne lijekove u ljekarni gdje moete dobiti savjet i gdje e ljekarnik za vas nai pravi preparat tono prema vaim potrebama. Od Hipokrata potjee reenica: Je li neto otrov ili lijek, o tome odluuje iskljuivo doza. Dakle, i kod prirodnih lijekova pazite na preporuke doziranja. Na eventualna pitanja odgovorit e vam ljekarnik. Prirodni lijekovi u obliku kapi ili tinkture naje e sadre visok postotak alkohola. O tome se mora voditi rauna osobito ako se radi o upravljanju automobilom, kod djece ili pacijenata lijeenih od alkoholizma.
13

Poglavlje o prirodnim lijekovima


Ovdje ete nai imena djelotvornih tvari i saznati kakav spektar razliitih djelovanja pojedina ljekovita sredstva imaju. T akoer, za svako ljekovito sredstvo moete proitati je li u ljekarnama u ponudi kao monopreparat ili u kombinaciji s drugim ljekovitim sred stvima. Vane dodatne informacije o svakom od goto

Zdravstveni problemi od A do l
A Akne
-> Koa, neista

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

svega srca. N a stijenkama se ne taloe estice vapna, ne go m asnoe iz krvi.


to pomae?

Alergija
to se dogaa?

enjak riblje ulje sojino ulje


Obratite pozornost!

Pretjerana obram bena reakcija organizm a, tijelo na inae bezopasne tvari (npr. pelud) reagira kao na opasne uzronike bolesti. T egobe: hunjavica, upale oiju, guenje, proljev, osip,
o te k lin e to pomae?

snizuje kolesterol i krvni tlak, razrjeuje krv snizuje kolesterol snizuje kolesterol

preparati za crijevnu floru

Kod lake alergine hunjavice kom binirani hom eopatski preparati izm eu ostalog na bazi pelinjeg otrova i peluda. U vrijeme kad ste bez te goba ' trebate ' v jaati imunoloki sustav. O tpornost organizma, slaba
Obratite pozornost!

izazivaju prom jene u obram benom sustavu (saniraju crijevnu floru)

Svatko u poznoj ivotnoj dobi ima naslage na stijenkama krvnih ila. Oboljenje moe biti prisutno i ne stvarati tegobe. Aterosklerozu se lijekovima ne moe lijeiti, m oe je se sam o sprijeiti. Osobe koje ve imaju naslage m oraju zbog toga do kraja ivota neto initi (prije svega voditi rauna o koliini masnoa u hrani i kretati se).
Vidi takoer

4 Prokrvljenost, sm anjena Srane tegobe

I bezazlena alergija moe postati opasna. N a bilo koju tvar moe se alergino reagirati. D uevno optereenje pogorava tegobe.
Kod djece

Bolovi
-> Reumatske tegobe ili - Glavobolja zbog napetosti

Djeje alergije esto same od sebe nestanu u pubertetu.


Vidi takoer

Bubrene tegobe
to se dogaa?

* O tpornost organizma, slaba

Ateroskleroza
to se dogaa?

Oboljenje je poznato i pod nazivom ovapnjenje ila. Krvne ile postaju neprohodne zbog naslaga na stijenkama, to je uzrok sm anjene prokrvljenosti prije
14

Bubreg je, kao i jetra, organ koji oslobaa tijelo od otrova. M eutim , dok jetru treba uvati od prevelikih napora, bubreg je utoliko zdraviji to vie radi, to vie tekuine izluuje u obliku mokrae. T o vai i za bolestan bubreg. Ako je izbacivanje tekuine oteano, prim jerice zbog upale ili kamenca, dolazi do nakupljanja vode (edema) u tijelu. T egobe: bolovi u leima u predjelu bubrega, edemi

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

to pomae?

to pomae?

obina zlatnica obina breza borovica kopriva medvjetka

oputa greve, djeluje protuupalno, ispire diuretik diuretik diuretik, ispire djeluje protuupalno i antibakterijski

ulje paprene metvice kim

oputa greve, ublaava bolove

Veina preparata koji su u ponudi su kom binirani pre parati. O bina zlatniea upotrebljava se sama ili s drugim ljekovitim biljkama.
Obratite pozornost!

jako djelovanje protiv nadimanja, oputa greve kom ora oputa greve, smanjuje nadimanje slatki kom ora oputa greve Ulje paprene metvice u kapsulama je najdjelotvornije sredstvo. Slatki kom ora upotrebljava se prije svega u kombinaciji s drugim ljekovitim sredstvima.
Obratite pozornost!

Sto vie pijete, to e vam bubrezi biti zdraviji. Z ato dnevno treba piti najmanje 1,5 1 tekuine (ne raunajui kavu, crni aj i alkohol). T o vrijedi i za bubrene bolesnike (odnosno posebno za njih, terapija ispiranjem). O ptim alna koliina je o t prilike 3 1 dnevno. Sol u hrani smanjuje izbacivanje vode i tim e teti bubrezima. Edemi m ogu biti i posljedica poputanja sranog miia (-> Srane tegobe). U tom sluaju terapiju s ciljem izmokravanja m ora odrediti lijenik. U sluaju sumnje na bubreni kamenac (oteano mokre nje, bolovi u donjem dijelu leda), odmah otiite lijeniku.
Vidi takoer

U sluaju nadraenog crijeva zatvor nem ojte tretirati sredstvima za ienje, jer se tiine tegobe pojaavaju.
Vidi takoer

-T rb u h , bolan i -fr Proljev

Depresija
to se dogaa?

Za razliku od zdrave tuge, depresija uvijek djeluje paralizirajue. M oe se ispoljiti na psihikoj razini - kao potitenost, bezvoljnost, zaboravljivost, preputanje tekim mislima - i na tjelesnoj - kao nesanica, brzo um aranje, smanjena uinkovitost. I tjeskobna stanja oblici su depresije.
to pomae?

M okrani putevi, infekcija i -> M jehur, slab

gospina trava kava-kava

djeluje antidepresivno suzbija strah, oputa

Crijevo, nadraeno
to se dogaa?

ivana labilnost (ili prenaraenost) ispoljava se na crijevima. U probavnom sustavu zbog toga nastaje pre velika napetost (gr). T egobe: grevi u trbuhu koji se ponavljaju, osjeaj pu noe, nadim anje, -> Proljevi ili Zatvor, ponekad naizm jence

Kod terapije gospinom travom vana je doza. D jelotvornost je dokazana sam o kod preparata koji sa dre dnevnu dozu od najm anje 300 m g ekstrakta gospi ne trave.
Obratite pozornost!

U nekim razdobljim a ivota (npr. u klim akteriju) de presija je esta pojava. Rizik ponovnog obolijevanja od depresije vii je kod

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

osoba koje su u ivotu prole kroz vie depresivnih faza. Za te osobe uzim anje preparata s gospinom travom prikladna je preventivna mjera.

Glavobolja
- Prehlada ili " Glavobolja zbog napetosti

Edemi
Srane tegobe ili 4 Bubrene tegobe

Glavobolja zbog napetosti


to se dogaa?

Ekcemi
to se dogaa?

Ekcemi su upale koe koje svrbe i nisu zarazne. M ogu imati razne uzroke, a najei je kontakt koe s tvarima na koje postoji preosjetljivost. Sim ptom i: crvenilo, plikovi, kraste, Iju te n je , O tv rd n u e i p u c a n je koe
to pomae?

Glavobolja uzrokovana nekom situacijom koja nas opte reuje. Kad se odm orim o, najkasnije sutradan, uglav nom nestane bez terapije. N eki zdravstveni problem i kao prim jerice Prehlada i 4 M enstrualne tegobe popraene su glavoboljom.
to pomae?

paprena metvica

oputa greve, ublaava bolove, hladi

U obliku ulja, moe se uzimati na usta ili utrljavati.


Obratite pozornost!

kamilica paskvica

protuupalno djelovanje, pospjeuje m etabolizam koe djeluje protuupalno i dezinficira

M igrenu kao posebno teak oblik kronine glavobolje m ora lijeiti lijenik.
Vidi takoer

-> Prehlada

Prim jena u oblozim a, kupkama ili kremama. Kako postoji neslaganje u pogledu oralne prim jene preparata paskvice, preporuujem o samo vanjsku uporabu.
Obratite pozornost!

Gljivice na stopalu
-4 Gljivina infekcija

Kod vlanog ekcema vrijedi pravilo: vlano na vlano! Dakle, prvo tretm an oblogam a ili kupkama, a nakon to se ekcem sasui, primjenjivati kreme. Voditi rauna o redovitoj stolici. (-> Zatvor) N eista koa najee ukazuje na sm etnje u m etabolizm u. Kod osipa koji svrbe otii lijeniku kako bi se provjerilo je li m oda u pitanju - Gljivina infekcija.
Kod djece

Gljivina infekcija
to se dogaa?

Ako vam dijete dobije osip, paljivo prom atrajte hoe li se pojaviti jo kakve tegobe, jer su m noge djeje bolesti popraene osipom. - Alergije se kod djece takoer ispoljavaju u prvom redu na koi.
18

Gljivice se nalaze posvuda, i u zdravom tijelu, a da nam ne stvaraju potekoe. M eutim ako se odreena vrsta prekom jerno nam noi, nastaje gljivina infekcija. M oe se ispoljiti na koi, stopalim a, noktim a, spolnim organim a ili u crijevima. T egobe ovise o m jestu infekcije: svrbe ili peckanje koe, deformacija noktiju, iscjedak ako su pogoeni spolni organi, nadim anje i/ili proljev ako je infekcija zahvatila crijeva.
19

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO Z

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

H|

to pomae?

preparati za crijevnu floru kvasci u obliku vaginaleta


e n ja k Obratite pozornost!

saniraju crijeva norm aliziraju Ph vagine


u n i ta v a g ljiv ic e

smanjuje otekline i propusnost stijenki krvnih ila gorska moravka djeluje protuupalno i dezinficira kami iica ublaava greve, djeluje protuupalno H am am elis i divlji kesten upotrebljavaju se pojedinano ili skupa s gorskom m oravkom i kamilicom u obliku masti, kreme i epia.
Obratite pozornost!

divlji kesten

Bez obzira jesu li gljivice u crijevu ili na stopalu, radi se o istim uzronicim a. Z ato je m ogue prenoenje infekcije s jednog dijela tijela na drugi. D onje rublje i arape zato uvijek treba prati na tem peraturi od najm anje 60 C. V lanost i toplina pogoduju rasni gljivica. N akon terapije antibioticim a postoji poveana opasnost od crijevnih gljivica. M jeram a za saniranje crijevne flore m oe se sprijeiti gljivina infekcija.
Kod djece

P obrinite se da vam stolica bude redovita. Ako se pojavi krv u stolici, otiite lijeniku kako bi razjasnio uzrok.
Vidi takoer
-4

Vene, proirene

Hunjavica
4 Prehlada

N ovoroene se tijekom poroda moe zaraziti gljivicama u vagini. Z ato ene u trudnoi obvezno m oraju poduzeti m jere u sluaju gljivine infekcije.
Vidi takoer
4 Ekcem

Imunoloka slabost
-4

O tpornost organizma, slaba

Infekcije, este
-> O tpornost organizma, slaba

Grlobolja
4

Prehlada

Iscrpljenost
to se dogaa?

Hemoroidi
to se dogaa?

N a izlasku iz debelog crijeva nastaju proirene vene u obliku voria koji se m ogu upaliti. Sim ptom i: svrbe, svijetla krv u stolici
to pomae?

hamam elis

djeluje protuupalno, poboljava rad vena

Doli ste do granice svoje psihike ili tjelesne izdrljivo sti. Uzroci su uglavnom raznovrsni: prethodno preboljena teka bolest, operacija, dugotrajna izloenost si tuacijama koje su preveliko duevno ili drutveno opte reenje, stres na poslu, prem alo svakodnevnog odm ora, pom anjkanje vitam ina ili m inerala. Vidi i -4 Krvni tlak, porem een ili "4 Spavanje, porem eaji, jer iscrpljenost m oe biti posljedica toga. Najee je povezana s -4 O t pornost organizma, slaba.
2

20

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

to pomae?

Vidi takoer

ginseng sibirski ginseng pelinji proizvodi (gele rovale) sojino ulje (lecitin)
Obratite pozornost!

osnauje, poboljava ope stanje i popravlja raspoloenje osnauje, poboljava ope stanje i popravlja raspoloenje openito osnauju osnauje, potpom ae rad ivanog sustava

- u, tegobe

Kaalj
-> Prehlada

Klimakterijske tegobe
to se dogaa?

Stanje tjelesne iscrpljenosti uvijek treba uzeti jako oz biljno. Kod naglog pada uinkovitosti valja prvo kon zultirati lijenika. Uzrok, naime, m oe biti bolesna je tra ili oboljenje titnjae. U poraba stim ulansa (prim jerice, kave) dugorono gle dano dovodi do jo vee iscrpljenosti. Nain ivota m ora se prilagoditi stvarnoj uinkovitosti, u protivnom ni terapija medikamentima nee pomoi.

T ipine tegobe su valunzi, naglo preznojavanje, -* Spa vanje, poremeaji, prom jene raspoloenja, -N ervoza. Pojavljuju se s individualno razliitim intenzitetom .
to pomae?

fratarski papar grozdasta habulica gospina trava ljekoviti odoljen


Obratite pozornost!

Jetra, preoptereena
to se dogaa?

prije nastupanja m enopauze, uravnoteuje horm onalno stanje prije svega nakon prestanka m jesenih krvarenja, nadoknauje m anjak estrogen a protiv loeg raspoloenja protiv poremeaja spavanja

Je tra je organ koja oslobaa organizam od tetnih tvari. O na ima sposobnost obnavljanja, ali ako je izloena p re velikim optereenjim a - na prim jer zbog previe alko hola, zagaenja okolia ili uzimanja m edikam enata - na staju oteenja na stanicama jetre.
to pomae?

Sto je vei unutarnji o tp o r protiv klimakterija, tegobe su neugodnije. H orm onalna terapija je dugorona stvar, ako zapo nete s njom , trebate je i nastaviti.
Vidi takoer

sikavica artioka
Obratite pozornost!

ubrzava obnavljanje stanica jetre potie proizvodnju ui, potpom ae funkcioniranje jetre

4 M enstrualne tegobe

Ako im ate problem a s jetrom , ne smijete konzum irati alkohol, ak ni ako uzim ate lijekove za zatitu jetre. N a putovanjima tijekom kojih je neophodna profilak sa malarije preporuuje se dodatna zatita jetre. U m o r i tegobe nakon m asnih obroka ukazuju na preoptereenost jetre.
22

Koncentracija, slaba
to se dogaa?

Uzroci: tjelesni Iscrpljenost ili sm etnje u prokrvljenosti mozga, psihiki * Depresija. Tegobe: zaboravljivost, unutarnji nem ir Pojavljuje se prije svega kod starijih osoba.

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

K!

to pomae?

Obratite pozornost!

ginkgo ginseng sojino ulje gospina trava

poveava prokrvljenost mozga jaa, poboljava ope stanje i raspoloenje pacijenta openito jaa, potpom ae rad ivanog sustava smiruje, djeluje antidepresivno

Zdrav ovjek gubi dnevno 40 do 80 vlasi kose. N agao gubitak kose moe biti posljedica zagaenja okolia.

Koa, nadraena
Ekcemi

Veina preparata s ginkgom su m onopreparati, dakle sadre samo ginkgo. N jihovo djelovanje bitno ovisi o dozi. D jelotvornost je dokazana samo za doze vee od 100 m g suhog ekstrakta na dan.
Kod djece

Koa, neista
to se dogaa?

Slaba koncentracija u djece rijetko je uzrokovana nekim tjelesnim oboljenjem . Ako je djetetu kola p re teka, problem se ne moe rijeiti lijekovima!
Vidi takoer

Kod neiste koe u pitanju su infekcije, ali na njih utjeu i prehrana i horm onalno stanje pacijenta. Z ato terapija treba biti istodobno vanjska i unutarnja. Kad se crijeva dovedu u red, najee nestanu problem i s aknama.
to pomae?

N ervoza

Kosa, opadanje
to se dogaa?

Opadanje kose kod mukaraca izazvano horm onalnim uzrocima ne moe se sprijeiti. M oe se lijeiti samo opadanje kose kod tekih bolesti, u trudnoi ili kao po sljedica pom anjkanja pojedinih tvari zbog krive prehrane.
to pomae?

Z a vanjsku uporabu, kao oblog ili mast: kamilica djeluje protuupalno, dezinficira, ubrzava zarastanje neven djeluje protuupalno, ubrzava zarastanje Za unutarnju uporabu: kvasci obnavljaju crijevnu floru fratarski papar poboljava horm onalno stanje u ena
Obratite pozornost!

biotin (H-vitamin)** neophodan je za kosu i nokte ekstrakt prosa* (do sada nije objanjeno na tem elju ega djeluje)

Osnova terapije jest redovito i temeljito ienje koe. Koa reagira i na duevno optereenje i na prom jene u nainu ivota.
Vidi takoer

4 Ekcemi

Z bog trajanja ciklusa rasta kose rezultat terapije moe se ocijeniti tek nakon 3 do 6 mjeseci.

Koa, ozljede
Rane

* O vo ljekovito sredstvo rijetko se koristi i zato nije navedeno u d ru gom dijelu vodia (u poglavlju o ljekovitim biljkama). ** V itam ini su kemijski iste tvari, a ne prirodni lijekovi. Z ato ni oni nisu navedeni u drugom dijelu vodia. 24

Krvavi podljevi
Ozljede
25

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

Krvni tlak, povien


- Kivni tlak, porem een

Masnoe u krvi, poviene


- Ateroskleroza i * > Srane tegobe

Krvni tlak, poremeen


to se dogaa?

Menopauza, tegobe
Klim akterine tegobe

N e zna se tono zato krvotok ponekad radi pod previ sokim ili preniskim tlakom. S godinam a, m eutim , krv ni dak autom atski raste. Povien krvni tlak (hipertonija): pacijent ga uglavnom ne prim jeuje, ali dugorono je opasan. Snien krvni tlak (hipotonija): bezopasan, ali esto i ni da se pacijent subjektivno jako loe osjea. T egobe: iznem oglost, um or, bljedoa, loe raspoloe nje, vrtoglavica, glavobolja, 4 M unina do povraanja. Pacijent se bolje osjea kad legne.
to pomae?

Menstrualne tegobe
to se dogaa?

Predm ensu-ualni sindrom , bolna mjesenica. T egobe: prije i tijekom mjesenice nabrekla prsa, prom jene raspoloenja, -> N ervoza, ebljanje, glavo bolja, bolovi u donjem dijelu trbuha, bolovi u leima
to pomae?

Kod visokog tlaka: enjak bijela imela Kod niskog tlaka: kamforovac bijela imela rum arin
Obratite pozornost!

Za vanjsku uporabu, nanijeti na sljepoonice i zatiljak: ulje paprene protiv glavobolje i metvice bolova u zatiljku Za unutarnju uporabu: fratarski papar uravnoteuje horm onalnu situaciju grozdasta nadoknauje m anjak estrogena ha bu lica
Obratite pozornost!

snizuje kolesterol, blago je sredstvo za sniavanje tlaka, razrjeduje malo snizuje tlak, pacijent se bolje osjea ima poticajno djelovanje pacijent se bolje osjea ima poticajno djelovanje

O tiite lijeniku u sluaju neredovite mjesenice, ako mjesenica izostane ili kod greva u donjem dijelu trbuha.
Vidi takoer

Klimakterijske tegobe

Z bog visokoga krvnog tlaka (vieg od 140/90 m m H g) mora se otii lijeniku. Kod niskoga aka ni vrijednosti 80/60 mm Mg nisu opasne.
Vidi takoer

Migrena
Glavobolja zbog napetosti

Miii, napeti
4 Reumatske tegobe

Iscrpljenost

Lea, bolna
Reum atske tegobe

Mjehur, nadraen
-> M jehur, slab
27

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

Mjehur, slab
O slabom ili nadraenom mjehuru govorim o kad osoba m ora ee m okriti iako ne postoji infekcija m o kranih puteva. Ovo stanje esto ima za posljedicu neeljeno isputanje mokrae, a kod djece m okrenje u krevet. Zadravanje mokrae: - Prostata, potekoe
to pomae?

borovica diuretik obina kopriva ispire m okrane puteve Terapija s ciljem ispiranja m okranih puteva preparati ma koji su kom binacija medvjetke i/ili obine zlatnice s ostale tri navedene ljekovite biljke.
Obratite pozornost!

bundeva sabal palma


Obratite pozornost!

jaa muskulaturu mjehura, olakava isputanje mokrae kod mukaraca pojaava tonus mjehura i prostate, djeluje protuupalno

N adraenost mjehura ima veze i s prevelikom napetou (stresom).


Kod djece

Kod tegoba s m okranim putevima vano je piti dovoljno tekuine, barem 2 - 3 litre dnevno. Uzronici infekcija m okranih puteva m ogu se razmnoavati samo u alkalnoj (lunatoj) sredini. Odravajte m okrau kiselom, na prim jer C -vitam inom , osim pri uporabi medvjetke, kojoj je potrebna lunata sredina. O tiite lijeniku im se pojavi poviena tem peratura ili krv u mokrai.
Kod djece

Djeje m okrenje u krevet uvijek je i pla preko m jehura. U tretm an se zato uvijek mora ukljuiti i psihiko stanje djeteta.
Vidi takoer

Djeje m okrenje u krevet uvijek je i pla preko m jehura. U tretm an se zato uvijek mora ukljuiti i psihiko stanje djeteta.
Vidi takoer

*+ Bubrene tegobe

Bubrene tegobe

Mokrani putevi, infekcija


to se dogaa?

Mokrani putovi, tegobe


Mokrani putovi, infekcija -> M jehur, slab ili -* Prostata, tegobe

U pala m okranih puteva jasno je uoljiva po estom na gonu na m okrenje, grevitim bolovim a i peckanju pri m okrenju. Bolovi pri m okrenju su ono po emu se in fekcija m okranih puteva razlikuje od slabog ili nadraenog m jehura.
to pomae?

Mokrenje u krevet
M okrani putovi, infekcija i -* M jehur, slab

medvjetka obina zlatnica obina breza

djeluje protuupalno, antibakterijski oputa greve, djeluje protuupal no, ispire m okrane puteve diuretik

Munina
to se dogaa?

U zrok pokvarenog eluca m oe biti pokvarena hrana koju smo konzum irali (ili previe hrane), ali i ir na e

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

lucu ili nuspojava pri uzimanju kakva lijeka. Bez obzira na uzrok, uvijek pomau isti biljni preparati.
to pomae?

U ponudi su uglavnom kom binirani preparati.


Obratite pozornost!

kamilica m atinjak paprena metvica


Kod djece

oputa greve, pom ae obnavljanju sluznice eluca umiruje, ublauje greve ublauje greve i bolove, dezinficira

I tjelesne tegobe uzrokovane nervozom m oraju se, istodobno s osnovnom terapijom nervozne prenadraenosti, takoer lijeiti.
Kod djece

O no to je nervoznoj djeci potrebno jesu m irni roditelji.


Vidi takoer

Sto je dijete manje, to je bezazlenija pojava povraanja. Za djecu je povraanje dobar nain da se rasterete i za tite od loe hrane.
Vidi takoer

Depresija Iscrpljenost K oncentracija, slaba Spavanje, poremeaji

-4 eluane tegobe -> T rb u h , bolovi

Noge, oteene
-> Srane tegobe Vene, proirene

Nadimanje
T rb u h , bolovi Crijevo, iritabilno

Osjeaj punoe
eluane tegobe

Napetost
-> N ervoza

Otekline
* > Bubrene tegobe V ene, proirene

Nervoza
to se dogaa?

Preplavljenost vanjskim podraajim a dovodi do u n u tarnje neravnotee. Tegobe: nem ir, problem i s koncen tracijom , razdraljivost, -* Znojenje. C esta su posljedica i tjelesne tegobe, prije svega u probavnom traktu.
to pomae?

Otpornost organizma, slaba


to se dogaa?

ljekoviti odoljen m atinjak hmelj gospina trava


30

um iruje, uravnoteuje um iruje, uravnoteuje um iruje, uravnoteuje popravlja raspoloenje, oputa

O petovane prehlade ili druge infekcije koje nastupaju ee nego obino ili ve nakon neznatnih optereenja (npr. znojenja). U zrok su sm etnje u im unolokom sustavu.
to pomae?

ehinacea

popravlja ope stanje


3 1

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

sibirski ginseng bijela imela gelee rovale preparati za crijevnu floru

osnauje, poboljava ope stanje i popravlja raspoloenje jaa otpornost organizma, ini da se bolje osjeate openito jaa organizam izazivaju prom jene u im unolokom sustavu (obnavljaju crijevnu floru)

to pomae?

Najvea iskustva postoje s ehinaceom . Veina preparata s ehinaceom su kombinacije raznih ljekovitih biljaka, ali za djelotvornost je odluujua visina koncentracije ehinacee.
Obratite pozornost!

Za unutarnju uporabu: gorska moravka pospjeuje zacjeljivanje enzimi smanjuju otekline, djeluju protuupalno Za vanjsku uporabu: gorska moravka djeluje protuupalno i dezinficira divlji kesten smanjuje otekline Francov vinjak* hladi, poveava prokrvljenost
Obratite pozornost!

S preventivnom terapijom trebate zapoeti jo dok ste zdravi. Prije nego si sami odredite terapiju, lijenik treba utvrditi krije li se iza slabe otpornosti organizma kakva teka bolest. O sobe koje boluju od raka ili su pod terapijom koja utjee na njihov im unoloki sustav ne bi si trebale same odreivati terapiju ovim ljekovitim sredstvima.
Kod djece

Kod ozljeda je vano izbjei nastajanje otekline. N ajbolje sredstvo protiv oteklina jest hladnoa. Francov vinjak nem ojte stavljati na otvorene rane. Enzimski preparat moe sprijeiti nastajanje otekline i nakon vaenja zuba. Po m ogunosti poeti s uzim anjem ve prije odlaska zubaru. Sto se prije ozljeda tretira, to e bre zacijeliti.
Vidi takoer
4 Rane

Povraanje
-4

D o puberteta su hunjavica i kaalj bez tem perature norm alni otprilike est puta u jednoj sezoni jesen-zima.
Vidi takoer
4 Prehlada

M unina

Prehlada
to se dogaa?

Ozljede
to se dogaa?

Istegnua, nagnjeenja, m odrice, krvavi podljevi i iaenja su tupe ozljede: koa pritom ostaje neozlijeena. T retiraju se drukije nego otvorene rane.

Strogo uzevi, prehlade su, slino kao i ospice, posljedi ca infekcije. Dakle, samo neizravno imaju veze s hlad noom . Kad je tijelo izloeno jakoj hladnoi ili hladnoi na koju nije naviklo, smanjuje se prokrvljenost koe i sluznica, to za posljedicu ima sm anjenu sposobnost obrane od uzronika bolesti.

* Francov vinjak openito se sastoji od alkohola, kam fora i eventualno drugih biljnih tvari.

32

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

Ve prem a vrsti uzronika bolesti mogui su jedan ili nekoliko znakova oboljenja kao npr. hunjavica, kaalj, tem peratura, bolno grlo i glavobolja.
to pomae?

eterino ulje za utrljavanje, kamilica za inhaliranje i m edicinske soli za kupanje.


Obratite pozornost! O ti ite lije n ik u :

|P

Prije svega lijekovi od ovih biljaka: slatki kom ora ublauje greve brljan ublauje greve, porie iskaljavanje enzim i protiv oteenosti sluznica tasmanijski za iskaljavanje, dezinficira plavi eukaliptus kom ora ublauje greve kamilica djeluje, protuupalno, pom ae obnavljanju sluznica kamforovac oputa dine puteve bor za vanjsku uporabu; ublauje bol lipa pojaava znojenje paprena metvica viestruko djelovanje: dezinficira, ublauje bolove ljekovita kadulja protiv upale grla ehinacea potie otpornost organizma majina duica potie izbacivanje sluzi Preparati koji pom au kod jedne odreene tegobe: kaalj jako djelovanje: brljan, majina duica; slabije: slatki kom ora, kom ora bolno grlo ljekovita kadulja glavobolja paprena metvica Postoje preparati koji ublauju vie navedenih tegoba. I preparati kod kojih je navedeno da djeluju samo protiv jedne tegobe veinom su kombinacije. Razliiti sastavi tih kombinacija upravo su ono po emu se preparati koji su u ponudi u ljekarnama m eusobno razlikuju. P rotiv prehlade m ogu se primjenjivati preparati koji se uzimaju na usta i oni za vanjsku uporabu, primjerice

ako se pojavi visoka tem peratura ako iskaljete krv ako ste, usprkos terapiji koju ste si sami odredili, bolesni dulje od tjedan dana ako vam se stanje pogora ako nastupe jaki bolovi.
Kod djece

Kod dojenadi i m ale djece eterina ulja ne smiju se utrljavati u blizini nosa jer to moe dovesti do problem a s disanjem!
Vidi takoer

O tp o rn o st organizm a, slaba

Probava, slaba
to se dogaa?

Aktivnost probavnih organa s godinam a se uvijek smanjuje. U mlaoj ivotnoj dobi slaba probava najee je posljedica oboljenja eluca ili ui. T egobe: osjeaj punoe, nadim anje, lagan - Zatvor
to pomae?

maslaak pospjeuje luenje ui uta siritara, kiica* gorke tvari potiu tek trolisna djetelina, kora kininovca,* ljekovita anelika*, blaeni kalj, dum bir, maslaak, pelin
* Ova ljekovita tvar rijetko se koristi i zato nije navedena u drugom dijelu vodia (u poglavlju o prirodnim lijekovima). 35

34

DRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

stoiisnik*

potie tek, pospjeuje piobavu

Najbolja sredstva protiv slabe probave jesu stoiisnik i maslaak.


Obratite pozornost!

Sim ptom i: hladni ekstrem iteti, pri hodanju bolovi u nogama, zujanje u uima, vrtoglavica, sm etnje koncentracije
to pomae?

ginkgo enjak

Kod slabe probave valja izbjegavati sredstva za ienje (laksative). Sve to ima gorak okus potie probavu. T o vai i za ivene nam irnice. Kava moe nadraiti eluanu sluznicu.
Kod djece

poveava prokrvljenost mozga, ruku i nogu smanjuje kolesterol, razrjeuje krv

Obratite pozornost!

Probavne sm etnje su kod djece esta pojava, najei uz rok je preoptereenje probavnog trakta. Pom ae raspo rediti jelo u nekoliko m anjih obroka u toku dana.
Vidi takoer

- Apetit, slab T rb u h , bolovi -> u, tegobe i eluane tegobe

T erapija ima smisla samo ako je dugotrajna. Sim ptom i kao to su zujanje u uima, iznenadne sm etnje pro krvi jenosti ruku ili sm etnje koncentracije m ogu imati i druge uzroke. Z bog takvih sim ptom a trebate odm ah otii lijeniku. T oplina pospjeuje prokrvljenost. Dakle, zimi dobro utoplite ruke i noge.
Vidi takoer

Krvni tlak, porem een

Probavne smetnje
T rb u h , bolovi *4 une tegobe eluane tegobe * Probava, slaba Crijevo, nadraeno

Proljev
to se dogaa?

Prokrvljenost, nedovoljna
to se dogaa?

Ako je cirkulacija krvi preslaba i/ili ako su krvne ile zaepljene (* Aterosklcroza) te ako je krv previe gusta, protok krvi u malim krvnim ilama otean je. Z bog toga ruke, noge ili glava bivaju nedovoljno opskrbljeni krvlju, a tim e i kisikom, hranjivim tvarima i toplinom .
* Ova ljekovita biljka upotrebljava se sam o za nadopunu u kom binira nim preparatim a i zato nije navedena u drugom dijelu vodia. C esta je pojava alergije!

Proljev (posebno na putovanjima) najee je posljedica infekcije. I alergije ili duevna optereenja mogu izazva ti proljev. Osim toga proljev se pojavljuje kod oboljenja kao to je N adraeno crijevo ili kod redovite konzu macije velikih koliina alkohola. Sim ptom i: vie od tri puta na dan rijetka stolica
to pomae?

kvasci, preparati za crijevnu floru


Obratite pozornost!

saniraju crijeva

Kod odraslih je proljev uglavnom bezazlen. Pijte dovoljne koliine tekuine obogaene m ineralima kako biste nadoknadili njihovo akutno pom anjkanje.

37

DRAVSTVEN1

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

O tiite lijeniku: im se pojavi tem peratura ili krv u stolici ako proljev traje dulje od 5 dana bez poboljanja stanja (to moe ukazivati, prim jerice, na prekom jernu funkciju titnjae).
Kod djece

sabal palma kopriva


Obratite pozornost!

ini prostatu vrom, djeluje protuupalno diuretik

Proljev zbog gubitka tekuine brzo moe postati opa san. O bvezno dajte djet;tu dovoljno tekuine!
Vidi takoer

a Uestalost tegoba s prostatom raste s porastom starosne dobi. ak 80% sedamdesetogoinjaka imaju manje ili vee tegobe. Poevi od 60 godine ivota, mukarci trebaju redovito ii lijeniku na kontrolu prostate.
Vidi takoer

T rb u h , bolan

-> M okrani putevi, infekcija

Promjene vremena, osjetljivost na


to se dogaa?

T egobe zbog prom jena krvnog tlaka i - N ervoza koje nastupaju uglavnom pri odreenim vremenskim prilika ma. Posebno su esto pogoene osobe koje imaju nizak krvni tlak.
to pomae?

Rane
to se dogaa?

kamforovac bijela imela rum arin


Vidi takoer

d eluje poticajno ini da se bolje osjeate djeluje poticajno, okrepljuje

Kod otvorene rane vano je u prvom redu sprijeiti infekciju ili upalu. Svaku otvorenu ranu zato najprije treba dezinficirati, a nakon toga ljekovitim mastima i biljnim otopinam a dodatno potaknuti proces zacjeljivanja.
to pomae?

kamilica neven hamamelis crni gavez

* Krvni tlak, porem een

Prostata, tegobe
to se dogaa?

lijezda prostata je poveana, zbog ega pacijent ima vei nagon na mokrenje, ali m okraa ne moe slobodno istjecati. T egobe: oteano m okrenje, pojaan nagon na m okrenje, pri mokrenju se izm okri samo mala koliina mokrae, uestalo mokrenje po noi
to pomae?

djeluje protuupalno, poboljava izm jenu tvari u koi djeluje protuupalno, ubrzava zacjeljivanje djeluje protuupalno, dezinficira ubrzava zacjeljivanje

O topine i masti na bazi navedenih biljaka nanose se na ranu.


Obratite pozornost!

bundeva

jaa m uskulaturu m jehura, olakava m okrenje

D okle god je rana otvorena, treba biti pokrivena, ali tako da moe disati. Kod otvorenih rana vlani oblozi uglavnom bolje p o mau od masti (vrijedi princip vlano na vlano).

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

R1

Reumatske tegobe
to se dogaa?

Nestajanje hrskavice u zglobovima kao posljedica m eha nikih (pre)optereenja 'artroza) ili kao posljedica upale (artritis). Cesta miina napetost uzrokuje sline tegobe kao reuma i zato se moe lijeiti istim sredstvima. T egobe: bolovi u miiima i zglobovima, deformacije zglobova, ograniena pokretljivost
to pomae?

U sluaju jaih tegoba i ako se zglobovi ponu defor m irati, otiite lijeniku. Prirodni lijekovi prikladni su kao popratna terapija i kod tekih reum atskih oboljenja.

Slabost
* Iscrpljenost Srane tegobe ili Krvni tlak, porem een

Za unutarnju uporabu: vraja kanda ublauje bolove, djeluje protuupalno antireuinatsko djelovanje, pospjeuje izluivanje obina breza diuretik maslaak pospjeuje izluivanje enzimi djeluju protuupalno, smanjuju otekline Vraja kanda i kopriva eventualno kom binirane s bre zom, maslakom ili enzimima. Za utrljavanje: Francov vinjak* ili druge kom binacije od: kamforovca poveava prokrvljenost koe bora ublauje greve paprene m enace hladi, ublauje bolove rum arina o tre piju je Za kupke: eterino ulje od paprene metvice, bora, rum arina
Obratite pozornost!

Spavanje, poremeaji
to se dogaa?

kopriva

Produljeno vrijeme poetka sna ili nono buenje m ogu imati razliite uzroke: ivanu prenadraenost, D e presiju, neuredan ivotni ritam (primjerice rad u sm je nama), Klimakterijske tegobe, ali i prem alo dnevne aktivnosti.
to pomae?

ublauje greve

M oe se patiti od reumatskih tegoba iako se zapravo nem a reumu.


* Francov vinjak se openito sastoji od alkohola, kam fora i eventualno drugih biljnih tvari. 40

Za unutarnju uporabu: ljekoviti odoljen blago seativno djelovanje, poboljava san hmelj oputa, um iruje matinjak oputa pasiflora* oputa gospina trava djeluje antidepresivno, uravnoteuje raspoloenje Ljekoviti odoljen koristi se sam ili u kom binaciji s nave denim ljekovitim biljkama. Za kupke prije odlaska na spavanje: ljekoviti odoljen, um iruje, oputa m atinjak lavanda* poboljava san
* O va ljekovita biljka rijetko se koristi i zato nije navedena u drugom dijelu vodia (u poglavlju o prirodnim lijekovima).

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

S|

Obratite pozornost!

Prirodni lijekovi protiv porem eaja spavanja ne smanjuju sposobnost koncentracije i m oete ih upo trebljavati bez opasnosti od navikavanja. Ako se pojavi nesanica ili porem eaji Spavanja prvo provjerite nije li uzrok u m jestu gdje spavate: je li kre vet dovoljno velik, m adrac vrst, prostorija m irna i prozraena, a pokriva ne previe topao? Osim kave i alkohol moe uzrokovati poremeaje spa vanja. D odue, bre sc zaspi, ali san je nem iran i nije dubok. N ered o v it ritam ivota moe, slino kao jetlag,* pore m etiti unutarnji sat.
Vidi takoer

urica*

poboljava rad sranog miia

Gorska moravka i urica koriste se sam o kao nadopuna uz bijeli glog.


Obratite pozornost!

N ervoza

Srani bolesnici m oraju uvijek (!) otii lijeniku, sami sebi m oete odreivati terapiju iskljuivo (!) u preven tivne svrhe. Jako lupanje srca, ako pritom nije prisutan organski porem eaj (sindrom nervoznog srca), jedan je oblik * Depresije. Nakupljanje vode u tijelu (edemi) moe nastupiti kao posljedica sranih ili bubrenih oboljenja. Z ato uvijek treba konzultirati lijenika prije nego se poduzme to protiv edem a.
Vidi takoer

Srane tegobe
to se dogaa?

Prokrvljenost, nedovoljna - Krvni tlak, porem een

O padanje snage sranog miia (srana insufkijencija): zbog starosti ili bolesti (na prim jer, zbog nedo voljne prokrvljenosti), srce nem a dovoljno snage i ne moe pum pati krv kako bi trebalo. Z bog toga je cijelo tijelo nedovoljno opskrbljeno energijom . T egobe: pacijent se brzo zadie, srce m u lupa ve i kod neznatnog napora, voda se nakuplja u tijelu N ervozno srce: jako ili nepravilno lupanje srca bez prethodnog naprezanja, pri emu nije u pitanju srana aritmija.
to pomae?

Strah
-* Depresija

Tek, slab
to se dogaa?

N edostatak osjeaja gladi ili odbojnost prem a jelu. Najei je uzrok usporena probava ili prem alo eluane kiseline. 1 psihiki uzroci (depresija, neraspoloenje) mogu oslabiti tek.
to pomae?

bijeli glog gorska moravka

poveava uinkovitost srca, pospjeuje prokrvljenost srca poboljava funkciju srca, ime povoljno djeluje i na krvni tlak

uta siritara, kiica,* gorke tvari sadrane u ovim trolisna djetelina, ko- biljkama pojaavaju tek ra kininovca,* lje kovita an del i ka,*
* O vo ljekovito sredstvo rijetko se koristi i zato nije navedeno u d ru gom dijelu vodia (u poglavlju o ljekovitim biljkama). 43

* T e g o b e izazvane p rom jenom vrem enskih zona (poslije m edukontinentalnih letova). 42

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

T|

blaeni kalj, um bir, maslaak, pelin

gfirke tvari sadrane u ovim biljkama pojaavaju tek

Obratite pozornost!

Veina preparata su konbinacije ovih ljekovitih biljaka.


Obratite pozornost!

Sto je biljka gora, to /ie pojaava tek. G orke tvari m ogu se dugo uzimati jer ne nadrauju eludac.
Kod djece

Sredstva za ienje (laksative) smiju se uzimati samo kratkotrajno. Zatvor Radikalna kura m ravljenja m oe dovesti do problem a sa srcem i knnim tiskom . T rajni gubitak teine moe se postii samo prom je nom prehrane i kretanjem . M edikam enti su sam o pom ona sredstva za poetak.

Kod djece je pomanjkanje teka esto izraz nesvjesnog protesta protiv majke. Ako ne poprima opasne razm jere (anoreksija), jelo ne trelu pretvarati u tem u svae.

Trbuh, bolovi
to se dogaa?

Temperatura
Prehlada

Bolovi u trbuhu nastaju zbog greva ili zbog napuha nosti u podruja eluca i crijeva. M ogu biti i posljedica Probavnih smetnji li Gljivine infekcije.
to pomae?

Tjelesna teina, prekomjerna


to se dogaa?

Prekom jerna tjelesna teina nastaje kao posljedica pre vie kalorine ili previe m asne prehrane. M eutim , predodbe o tom e kad jt netko predebeo jako su razlii te. Veina ljudi ionako eli smravjeti ne iz zdravstve nih, nego iz estetskih radoga. T ijelo gubi na teini kad troi rezerve vode ili masti. G ubitak vode odvija se brzo, ali je to nezdravo, uinak je kratkotrajan i stas pritom jedva da se prom ijeni. Raz gradnja masnih rezervi zdrava je i uinci su dugotrajniji, ali za nju je i potrebno vre vremena.
to pomae?

kim lajjae sredstvo p ro d v nadimanja slatki komora, kolblauju greve inora, paprena m etvici Veina preparata su kom binacije.
Obratite pozornost!

Potraite lijeniku pcm o: ako se bolovi u trb v n u redovito javljaju ako njihovo pojavljivanje nem a veze s jelom i piem ako je trbuh tvrd i balovi se pojaavaju.
Kod djece

M edikam enti koji potiu izluivanje: kopriva diuretik, ispire i oslobaa organi zam od nakupljenih tetnih tvari obina breza diuretik aloj otvara Koriste se i kombinirani preparati od ovih ljekovitih sredstava.
44

Sto su djeca manja, utoliko se ee ale na bolove u trbuhu. T rb u h ih ponekad m oe boljeti i onda kad je problem zapravo u n e to m drugom dijelu tijela. Prije nego se pone s tretm anom bolova u trbuhu uvijek valja provjeriti postoji li nadim anje (je li trbuh napet). Ako nije, treba otii k lijeniku.
Vidi takoer

Crijevo, nadraeno

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

Uinkovitost, smanjena
Iscrpljenost

Voda, izluivanje
4 Bubrene tegobe

Umor, brzo umaranje


-* Krvni tlak, porem een ili Iscrpljenost

Vrtoglavica
-> Krvni tlak, poremeen 4 Prokrvljenost, nedovoljna

Vene, proirene
to se dogaa?

U zrok proirenih vena je uroena slabost vezivnog tkiva. Proirene vene m ogu se upaliti, m oe doi do nakupljanja vode u nogam a (edem i) i/ili otvorenih rana (ulcus cruris). ene su ee pogoene ovim oboljenjem nego m ukarci, jer trudnoe pogoravaju slabost vena.
to pomae?

Zatvor
to se dogada?

Do zatvora dolazi kad crijeva imaju prem alo sadraja ili ako su se ulijenila (primjerice, kao posljedica preestog uzimanja sredstava za ienje).
to pomae?

smanjuje propusnost stijenkikivnih ila djeluje protuupalno, poboljava funkciju vena obina heljda poveava elastinost krvnih ila crni gavez pospjeuje zarastanje otvorenih rana na nogama Preparati za unutarnju uporabu su djelotvorni, a djelot vornost preparata za vanjsku uporabu je prijeporna.
Obratite pozornost!

divlji kesten hamam elis

aloj aleksanrijska sena* buhaica* sjeme pitom og lana*

jako sredstvo za ienje sredstvo za ienje sredstvo za ienje nabubri u crijevima, potie peristaltiku crijeva

preparati za reguliranje saniraju crijeva crijevne flore


Obratite pozornost!

N oni edem i m ogu biti posljedica problem a s bubre zima ili srcem. Bezuvjetno otiite lijeniku da razjasni uzroke! Divlji kesten djeluje preventivno protiv um ornih i oteenih nogu.

Vene, tegobe
Vene, proirene

Predodba da svatko m ora jednom dnevno isprazniti crijeva pogrena je. U estalost stolice kod zdravih lju di moe varirati od nekoliko puta dnevno do tri puta tjedno. T k o malo jede, ne moe puno ni izbaciti iz sebe. Biljna sredstva za ienje imaju jednako jake nuspojave kao i sintetika. Sredstva za ienje smiju se uzimati samo kratko vrijeme, a vlaknasta hrana i hrana koja u crijevima na bubri pogodne su za dugotrajnu uporabu.
* O vo sredstvo koristi se sam o za ienje i zato nije navedeno u d ru gom dijelu vodia.

Voda, nakupljanje u organizmu (edemi)


Srane tegobe ili - Bubrene tegobe

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

Pri trajnoj uporabi sredstava za ienje moe doi do porem eaja m etabolizm a vode i m inerala u organizm u. Posebno srani bolesnici m oraju biti oprezni sa sredstvima za ienje.
Kod djece

T e g o b e : g a ra v ic a , k is e lin a , g r e v i u e lu c u , n a d im a n je , o sjeaj p u n o e

M eutim , ako eludac proizvodi prem alo eluane kiseline ili ako presporo radi, nastaje -* Probava, slaba.
to pomae?

Kada djeca koja se zdravo hrane imaju zatvor, to uvijek valja ozbiljno shvatiti. Bezuvjetno treba odvesti dijete lijeniku.
Vidi takoer

kamilica matinjak komora kim

Probava, slaba

ublauje greve, pom ae obnavljanju eluane sluznice smiruje, oputa ublauje greve, smanjuje nadimanje jako djelovanje protiv nadimanja, ublauje greve

Znojenje
to se dogaa?

Najbolje djeluju preparati koji su kombinacija svih ovih ljekovitih biljaka.


Obratite pozornost!

Z nojenje slui prije svega reguliranju tem perature tijela. Kod infekcija s povienom tem peraturom , znojenje ubrzava ozdravljenje. Kako znojenjem upravlja horm on adrenalin, prekom jerno znojenje upuuje na nervnu prenadraenost.
to pomae?

lipa ljekovita kadulja


Vidi takoer

pospjeuje znojenje smanjuje stvaranje i izluivanje znoja

N ervoza -> Klimakterijske tegobe

Kod akutnih eluanih tegoba uvijek je razborito prvo prestati jesti. Kofein pom ae kod pokvarenog eluca, ali instant-kava je, m eutim , zbog nekih drugih tvari koje sadri sm rt za eludac. Sto je jaa, to vie nadrauje e luanu sluznicu. O tiite lijeniku: ako nakon svakog obroka im ate tegobe ako tegobe nakon tri dana jo uvijek nisu nestale usprkos tom e to ste prestali jesti i uzim ate prirodne lijekove.
Kod djece

Kod djece se bilo kakvi problem i esto ispoljavaju kao e luane tegobe. Smirenje je tada najdjelotvornija terapija.

eluane tegobe
to se dogaa?

Vidi takoer

-> T rb u h , bolan i -* M unina

Uzroci: previe eluane kiseline, nain ishrane koji pre vie optereuje eludac ili psihiki stres dovode do o teenja sluznice eluca, greva u elucu i probavnih smetnji

garavica
eluane tegobe

48

ZDRAVSTVENI

PROBLEMI

OD A DO

Prirodni lijekovi od A do
Aloj (razliite vrste)
Djelotvorne tvari

ji\

u, tegobe
to se dogaa?

u je tekuina koju jetra neprestano proizvodi. Ona se skuplja u unoj vreici, a odatle se kroz une kanale transportira do dvanaesnika (koji se nalazi neposredno iza eluca). Pom ou ui probavljam o masnoe. T egobe sa ui nastaju ako se u jetri proizvodi prem alo ui ili ako je njezin transport kroz une kanale pore m een (na prim jer zbog unih kamenaca). T egobe: probavne sm etnje, osobito nakon m asnog jela, nadim anje, grevi u predjelu liice
to pomae?

Derivati hidroksiantracena, u prvom redu aloin, gorke tvari


Djelovanje

Jako sredstvo za ienje; pranjenje crijeva nastupa nakon 8 do 12 sati. Zgusnuti sok aloja prim jenjuje se za njegu koe pod nazivom aloe vera.
Gotovi lijekovi

M oe se dobiti ili kao m onopreparat ili u kombinaciji s aleksandrijskom senom , buhaicom , smokvama, izmeu ostalog u obliku kapsula, tableta, granulata ili otopine.
0 emu treba voditi rauna?

artioka

potie proizvodnju ui, ublauje greve

Aloj se smije uzimati samo kratko vrijeme. Pri duljoj uporabi m oe doi do poremeaja m etabolizm a vode i m ineralnih tvari u organizm u, a kao posljedica toga do srane aritmije.

ublauje greve, pojaava proizvodnju ui maslaak pojaava proizvodnju ui paprena metvica ublauje greve i bolove pelin malo pojaava proizvodnju i olakava protok ui Artioka ili rosopas koriste se pojedinano ili u kom bi naciji s maslakom, paprenom m etvicom , verm utom ili kurkum om .
Obratite pozornost!

rosopas

4 Prekomjerna tjelesna teina -> Zatvor

Artioka (Cynara scolymus)


Djelotvorne tvari

C inaropikrin, cinarin, luteolin


Djelovanje

Osoba koja ima une kam ence ne smije uzeti lijek koji pojaava protok ui. une kam ence uvijek m ora lijeiti lijenik.
Vidi takoer

Pospjeuje stvaranje ui, ublauje greve, snizuje kolesterol, uravnoteava probavu.


Gotovi lijekovi

T rb u h , bolan -> eluane tegobe

Ekstrakti iz listova artioke u ponudi su uglavnom kao m onopreparati (nepoinijeani s drugim ljekovitim biljkama) u obliku kapsula ili draeja.
0 emu treba voditi rauna?

N e dozirati prenisko. Najbolji terapijski rezultati postiu se dozom od 300 m g suhog ekstrakta. K onzum acijom srca artioke kao povra ne m ogu se

50

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

O D A DO

J]

postii djelotvorne doze. jer se samo u listovima nalazi dovoljna koliina djelotvornih tvari.

Djelovanje

Jetra, preoptereena une tegobe

Pospjeuje proizvodnju pljuvake i eluanih sokova, ti m e poboljava tek i probavu. Osim toga pospjeuje proizvodnju ui.
Gotovi lijekovi

Bijela imela -* Imela, bijela.

E kstrakt listova kalja u ponudi je uglavnom u kom bina ciji s drugim gorkim biljkama kao npr. sa utom siritarom (G entiana lutea), kiicom (G entiana centaureum ) ili pelinom u obliku kapsula, tableta ili ajeva.
0 emu treba voditi rauna?

Bijeli glog (Crataegus laevigata)


Djelotvorne tvari

O ligom eri procianidini, tlavonoidi, biogeni amini


Djelovanje

P reparate od gorkih biljaka uzeti otprilike pola sata prije jela, jer tako najbolje mogu razviti svoje djelovanje. Z bog gorka okusa kalj je lake uzimati u kapsulama ili tabletam a nego u obliku ajeva ili tinktura.

Tek, slab

Probava, slaba

Pojaava rad srca, poveava prokrvljenost srca, pobolja va protonost sranih krvnih ila, uravnoteuje srani ritam . Bijeli glog se zato preporuuje kod slabljenja srca, starakog srca, pri stezanju u prsima i u sluaju nervoz nog srca.
Gotovi lijekovi

Bor (Pinus mugo)


Djelotvorne tvari

E terino ulje
Djelovanje

U ponudi su ekstrakti bijeloga gloga - takoer i kom bi nirani s imelom, gorskom m oravkom ili uricom - u obliku draeja, tableta, kapi ili otopina.
0 emu treba voditi rauna?

Znanstveno su dobro ispitani m onopreparati (isti bijeli glog nepomijean s drugim ljekovitim biljkama) s 500 do 900 m g ekstrakta na dan. I ako se uzimaju preventiv no, kad jo nem a znakova sranih tegoba, ne treba uzi m ati m anje od ove doze.

E terino ulje bora oputa greve, tako da dini putevi ponovno postaju slobodni. Pojaava prokrvljenost i tim e ublauje bolove pa je pogodno pri reum atskim tegoba ma. N am ijenjeno je samo za vanjsku uporabu.
Gotovi lijekovi

Srane tegobe

Bor, esto kom biniran s drugim ljekovitim biljkama, nalazim o u mastima, balzamima ili otopinam a za inhalaciju, za vanjsku uporabu kod prehlada i reumatskih tegoba.
0 emu treba voditi rauna?

Blaeni kalj (Cnicus benedictus)


Djelotvorne tvari

Eterina ulja su lako hlapljive tvari. Z ato m edikam ent uvajte u dobro zatvorenoj ambalai. Kod m ale djece nem ojte nanositi na kou u blizini nosa, je r eterina ulja m ogu izazvati problem e s disanjem.

G orke tvari kao cnicin, eterino ulje, flavonoidi


52

-* Prehlada >Reumatske tegobe

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD

A DO

Borovica (Juniperus communis)


Djelotvorne tvari

0 emu treba voditi rauna?

E terino ulje, terpeni


Djelovanje

Za terapiju ispiranjem neophodno je m nogo tekuine, U z terapiju m edikam entim a stoga se m ora m nogo piti.

Potie bubrege da jae izluuju m okrau i tim e pom ae izbacivanje nakupljene vode iz organizm a (diuretik).
Gotovi lijekovi

Tjelesna teina, prekomjerna +Mokrani putevi, infekcije - Reumatske tegobe

Ekstrakti borovice su jedan od sastojaka u kom binira nim preparatim a, najee s obinom zlatnicom i bre zom, u ponudi u obliku kapi i draeja. U ponudi je i isto ulje borovice u obliku kapsula.
0 emu treba voditi rauna?

Brljan (Hedera helix)


Djelotvorne tvari

Triterpensaponini, prije svega hederakozidi i flavonglikozidi


Djelovanje

Kako eterino ulje borovice djeluje izravno na bubrege, ne bi se trebalo uzimati u veim dozama ili dulje od e tiri tjedna bez stanke, jer moe otetiti bubrege. T ak o er valja biti na oprezu tijekom trudnoe!

Ublauje greve, pom ae iskaljavanje, pospjeuje proiz vodnju sekreta. O probano sredstvo protiv kalja, djelo tvorno i protiv suhog kalja i protiv hripavca.
Gotovi lijekovi

Mokrani putevi, infekcije - Bubrene tegobe

Protiv kalja u ponudi su m onopreparati (od sam og brljana) ili kombinacije s m ajinom duicom , u obliku sirupa, kapi ili draeja. Brljan je jedan od sastojaka u veini kom biniranih preparata protiv prehlade.

Breza, obina (Betula pendula)


Djelotvorne tvari

-Prehlada (kaalj)

Flavonoidi, prije svega hiperozid


Djelovanje

D iuretik (pospjeuje izmokravanje), prikladna je za tera piju ispiranjem kod upala i infekcija m okranih puteva i kod problem a s bubrezim a. T ak o e r se upotrebljava u kom binaciji s koprivom ili korom vrbe u preparatim a protiv reum atskih tegoba, s ciljem poticanja izluivanja produkata m etabolizm a koji ih izazivaju.
Gotovi lijekovi

Bundeva (Curcubita pepo)


Djelotvorne tvari

Fitosteroli, prije svega beta-sitosterin


Djelovanje

Protiv tegoba u vezi s m okranim putevim a, kom binira ni preparati, prim jerice s m evjetkom i obinom zlatni com - prije svega ajevi i kapsule - prikladniji su od m onopreparata. Breza je prisutna u veini kom biniranih preparata.
54

Jaa m uskulaturu m jehura, kod poveane prostate olakava m okrenje. Preparati od sjemenki bundeve prik ladni su za terapiju slabog m jehura i za dugotrajnu tera piju tegoba s prostatom u starijoj ivotnoj dobi.
Gotovi lijekovi

U ponudi su ekstrakti bundevinih kotica najee kao m onopreparati (bez kom binacije s drugim ljekovitim tvarima) u obliku kapsula i granulata.
55

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

O emu treba voditi rauna?

P reparati od kotica bundeve mogu se dugotrajno uzimati.

Djelovanje S n iz u je k o le s te r o l, k rv n i tla k , ra z rje u je k rv i d e z in fic i ra. to je d o z a via, t o je ja e d je lo v a n je . Gotovi lijekovi

> Mjehur, slab, nadraien - Prostata, tegobe

Crijevna flora, preparati


Djelotvorne tvari

U m onopreparati ma (bez dodatka drugih ljekovitih tva ri) enjak je u ponudi kao suhi ekstrakt ili uljni m acerat (hladni ekstrakt u ulju). Suhi ekstrakti su djelotvorniji. U preparatim a za prevenciju oboljenja srca i smetnji u optoku krvi enjak se ponekad kom binira s bijelim glogom i bijelom imelom.
0 emu treba voditi rauna?

E. coli, laktobacilus acidofiJus i druge bakterije prirodne crijevne flore


Djelovanje

Povoljno utjeu na naseljavanje crijeva prirodnim bakterijama, ime se poboljava probava i im unoloka obrana organizm a. U ljudskim crijevima norm alno ivi 100 - 400 razliitih vrsta bakterija. Kad se poremeti njihova prirodna kombinacija, nastupaju probavne sm etnje. Kao posljedica toga opada i obram bena sposobnost organizm a. Z ato se preporuuje njihova uporaba i kod probavnih sm etnji i kod gljivine infekcije crijeva kao i kod alergija i slabe otpornosti organizma.
Gotovi lijekovi

Kod m onoterapije (bez: kombinacije s drugim lijekovi ma) neophodna je doza od najm anje 300 m g suhog ek strakta dnevno. Kao to je poznato, konzumacija svjeeg enjaka ima za posljedicu neugodan miris iz usta i cijeloga tijela. Ni kod uzimanja visoko doziranih preparata enjaka ova nuspojava ne moe se izbjei, iako je slabijeg intenziteta.

- Ateroskleroza 4 Prokrvljenost, nedovoljna

Divlji kesten - Kesten, divlji

Preparati za saniranje crijeva (uspostavu ravnotee crijevne flore) u ponudi su u obliku kapsula ili kapi i preporuuju se prije svega za terapiju djece.

umbir (Zingiber officinale)


Djelotvorne tvari

-* Alergija Obrambena sposobnost organizma, slaba Proljev - Zatvor

Eterino ulje s glavnim sastojcima cingiberenom i cingiberolom te gingeroli koji daju ljut okus
Djelovanje

Pojaava tek i poboljava rad eluca tako to pospjeuje luenje pljuvake i eluanih sokova. Priguuje nagon na povraanje.

enjak (Allium sativum)


Djelotvorne tvari

Gotovi lijekovi

Alicin
56

D um bir se upotrebljava prije svega za kom binirane pre parate kao dodatak jaim biljkama, prim jerice utoj si-

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

ritari. Sastojak je m nogih draeja, kapsula ili kapi p ro tiv eluanih tegoba i probavnih sm etnji.
0 emu treba voditi rauna?

Enzimi
Djelotvorne tvari B ro m e la in , p a p a in , trip s in , p a n k r e a tin i d ru g i e n z im i koji se d o b iv a ju iz b ilja k a ( n p r . iz a n a n a s a ) ili iz iv o tin j skih o rg a n a Djelovanje

um bir smanjuje nagon na povraanje i zato se prepo ruuje i protiv m unine u vonji i probavnih smetnji na putovanjima.

Tek, slab Probava, slaba

Ehinacea (Echinacea purpurea)


Djelotvorne tvari

Enzimi olakavaju razgradnju tetnih proizvoda m eta bolizma u krvi i tkivima i djeluju p rotuupalno, prije sve ga na sluznice. Prim jenjuju se kod otcklina i upala, nakon ozljeda, kod reum atskih tegoba, nakon vaenja zuba i protiv upala dinih puteva pri prehladi.
Gotovi lijekovi

Ehinakozid, spojevi poliena i poliina


Djelovanje

O snauje im unoloku otpornost organizm a, kod vanjske uporabe pospjeuje zacjeljivanje rana, djeluje protuupalno. Preparati ehinacee prikladni su za terapiju virusnih infekcija, prehlada i kroninih gnojenja. Ehinacea se preporuuje i kod uestalih prehlada i drugih infekcija, tj. za njihovu prevenciju.
Gotovi lijekovi

Postoje preparati koji sadre sam o jedan enzim i takvi koji sadre mjeavinu nekoliko enzim a. Po djelotvorno sti se m eusobno ne razlikuju, isto kao to ne postoje razlike ti djelotvornosti ni izm eu ivotinjskih i biljnih enzima. Odluujua je jedino doza: to je via, to su dje lotvorniji.
0 emu treba voditi rauna?

Budui da je za djelovanje najvanija doza, upotreblja vajte sam o visoko dozirane preparate.

Preparati s ekstraktom ehinacee u ponudi su u svim oblicima, za unutarnju i vanjsku uporabu. Ehinacea se esto kom binira s brojnim drugim ljekovitim biljkama, prije svega u preparatim a protiv akutne prehlade.
0 emu treba voditi rauna?

4 Ozljede -* Prehlada Reumatske tegobe

U preventivne svrhe terapiju ekstraktom ehinacee treba provoditi u intervalima, tj. nakon tri do etiri tjedna uzimanja napraviti stanku od etiri tjedna. U suprotnom , kod dugotrajne terapije efekt jaanja otpornosti organizm a bio bi sve slabiji. Sam oterapija ehinaceom nije prikladna za osobe koje boluju od raka ili su pod terapijom koja smanjuje otpornost organizma.

Eukaliptus, tasmanijski plavi (Eucalyptus globulus)


Djelotvorne tvari

E terino ulje
Djelovanje

Pom ae iskaljavanje, pojaava proizvodnju sekreta u dinim organim a, dezinficira. O probano sredstvo kod infekcija dinih puteva.
Gotovi lijekovi

Otpornost organizma, slaba - Prehlada


58

Tasmanijski plavi eukaliptus je sastojak m nogih m edika menata protiv prehlade, u ponudi u obliku kapi, masti,

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD

A DO

kupki i preparata za utrljavanje.


0 emu treba voditi rauna?

0 emu treba voditi rauna?

Eterina ulja su lako hlapljive tvari. Z ato lijek uvajte u dobro zatvorenoj ambalai. Kod male djece nem ojte na nositi preparate na kou u blizini nosa, jer eterina ulja m ogu izazvati problem e s disanjem.

Gavez je nam ijenjen iskljuivo za vanjsku uporabu. Kad bi se uzimao na usta, alkaloidi pirolizidina mogli bi djelovati kancerogeno.

- Rane -* Vene, proirene (otvorene rane na nogama)

- Prehlada Ginkgo (Ginkgo biloba) Fratarski papar (Vitex agnus castus)


Djelotvorne tvari Djelotvorne tvari

Flavonoidi. ginkgolidi
Djelovanje

Iridoidi kao agnuzid i akubin, tlavonoidi


Djelovanje

Djeluje na hipofizu i tim e dovodi enske horm one u ravnoteu. Z ato se preporuuje protiv m enstrualnih i klim akterijsldh tegoba.
Gotovi lijekovi

Poboljava prokrvljenost mozga i ekstrem iteta. U sluajevima slabe koncentracije, slabljenja pamenja, v r toglavice ih zujanja u uim a uzrokovanih sm anjenom prokrvljenou m ozga, ginkgo moe pomoi. T erapija se mora prim jenjivati nekoliko mjeseci.
Gotovi lijekovi

Fratarski papar moe se dobiti kao alkoholni ekstrakt u obliku kapi ili tinkture, ali i kao draeje, uglavnom kao m onoprcparat (nepomijean s drugim ljekovitim tvarima).

- Menstrualne tegobe > Klimakterijske tegobe

Posebni ekstrakti ginkga u ponudi su u obliku kapi, ka psula ili draeja. Postoje i kom binirani preparati koji sa dre i ginkgo, ali najee jako niskodoziran.
0 emu treba voditi rauna?

Kod ginkga je za djelovanje odluujua doza. P rep o ruuje sc dnevna doza od 100 m g suhog ekstrakta.

Gavez, crni (Symphytum officinale)


Djelotvorne tvari

Koncentracija, slaba - Prokrvljenost, nedovoljna

A lantoin, tanini, sluz, alkaloidi pirolizidina


Djelovanje

U brzava zacjeljivanje rana, pojaava prokrvljenost koe. M asti na bazi gaveza preporuuju se i kod otvorenih rana na nogama.
Gotovi lijekovi

Ginseng (Panax ginseng)


Djelotvorne tvari

Ginsengoidi, eterino ulje


Djelovanje

U ponudi su m asti s gavezom prije svega u kombinaciji s kamilicom, gorskom moravkom i nevenom .
60

Jaa, potie, poboljava ope stanje i raspoloenje, po veava radnu sposobnost, djeluje preventivno protiv
6 1

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

prijevrem enih znakova starenja. U Aziji se ginseng sm a tra afrodizijakom za m ukarce.


Gotovi lijekovi

Gospina trava (Hypericum perforatum)


Djelotvorne tvari H ip e r ic in , h ip e r f o r in Djelovanje

Ekstrakti ginsenga su u ponudi kao m onopreparati (nepomijeani s drugim ljekovitim tvarim a), prije svega u obliku kapsula i draeja. G inseng je jedan od sastojaka 11 tonicim a nam ijenjenim opem jaanju. Veina njih je, m eutim , tako nisko dozirana, da je uinak jedva m o gu.
0 emu treba voditi rauna?

Kod prevelikih doza m ogu nastupiti nuspojave kao n e r voza i visok krvni tlak.
4 Iscrpljenost *4

G ospina trava jako je uinkovito sredstvo protiv depresije. O puta i popravlja raspoloenje, a pritom nema nuspojave kao stvaranje ovisnosti ili usporavanje reakcija. Dapae, kod problem a s koncentracijom uzrokovanih nervozom gospina trava pomae ponovno uspostaviti duhovnu snagu.
Gotovi lijekovi

Koncentracija, slaba

Glog, bijeli -4 Bijeli glog

Suhi ekstrakti gospine trave u ponudi su kao m onopreparati (bez dodataka drugih ljekovitih biljaka) u obliku draeja. Gospina trava upotrebljavae i za kom binirane preparate, prije svega za preparate protiv nervoze i poremeaja spavanja. Najee kombinacije sadre ljekoviti odoljen i matinjak.
0 emu treba voditi rauna?

Gorska moravka (Arnica montana)


Djelotvorne tvari

Seskviterpenlaktoni, eterino ulje


Djelovanje

P ri vanjskoj uporabi gorska moravka djeluje protuupalno i dezinficira. Ona je najvanija ljekovita biljka s ovakvim djelovanjem. Pri unutarnjoj uporabi pospjeuje zacjeljivanje rana i poboljava rad srca i krvni tlak.
Gotovi lijekovi

Kod terapije depresije gospina trava m ora se uzimati visoko dozirana (300 o 900 m g na dan) i dugotrajno (4 do 12 tjedana). E fekt se pokazuje tek nekoliko dana nakon poetka terapije.

> Depresija -* Koncentracija, slaba -4Nervoza 4 Spavanje, poremeaji

Za vanjsku uporabu gorska moravka je u ponudi uglavnom kao m onopreparat (nepomijeana s drugim ljekovitim biljkama) kao mast, gel ili tinktura, a za unutarnju uporabu je u obliku draeja u kombinaciji s bijelim glogom i bijelom imelom.
-4 -4

Grozdasta habulica (Cimicifuga racemosa)


Djelotvorne tvari T r ite r p e n g lik o z id i Djelovanje

Ozljede Srane tegobe

Djeluje na enske horm one, nadoknauje m anjak estrogena. Z ato se preparati od grozdaste habulice prepo

62

RIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD

A DO Z

ruuju kod klim akterijskih problem a i protiv m enstrual nih tegoba.


Gotovi lijekovi

Djelovanje

Grozdasta habulica u ponudi je prije svega kao m onopreparat (nepomijeana s drugim ljekovitim tvarima) u obliku tableta, kapi i kapsula.
0 emu treba voditi rauna?

Poboljava tonus stijenki krvnih ila, prije svega vena, i njihovu elastinost. Smanjuje propusnost stijenki krvnih ila i otekline. Z bog toga je prikladna prije svega za pre venciju oboljenja vena.
Gotovi lijekovi

Posebno u klimakteriju, grozdasta habulica je alternati va horm onskoj terapiji.

U ponudi je uglavnom kao m onopreparat (nepom ijeana s drugim ljekovitim biljkama) u obliku tableta.
0 emu treba voditi rauna?

4 Menstrualne tegobe 4 Klimakterijske tegobe

Za razliku od, primjerice, divljeg kestena koji ima slino djelovanje, heljda je znanstveno manje istraena. Dokazi o njezinoj djelotvornosti tem elje se iskljuivo na iskust vima.

Hamamelis (Hamamelis virginiana)


Djelotvorne tvari

- Vene, proirene

T anini, prije svega ham am elitanin, eterino ulje, flavonoidi


Djelovanje

Hmelj (Humulus lupulus)


Djelotvorne tvari

Poboljava funkciju vena, djeluje protuupalno, dezinficira.


Gotovi lijekovi

Gorke tvari, prije svega hum ulon i lupulon, eterino ulje


Djelovanje

H am am elis se esto nalazi u m astim a, krem am a i epii ma protiv hem oroida, ponekad dopunjen divljim keste nom . Masti koje sadre ham am elis pokazale su se dje lotvornim a i kod zacjeljivanja rana. U njima se ham am e lis uglavnom kom binira s gorskom m oravkom ili kamili com. Za unutarnju uporabu kod proirenih vena u p o nudi su m onopreparati (isti hamamelis) i kombinacije s divljim kestenom u obliku draeja i kapi.
4 Hemoroidi -4

Oputa i smiruje ivani sustav.


Gotovi lijekovi

Zbog blaga djelovanja, hmelj se prim jenjuje samo kom biniran, prije svega s ljekovitim odoljenom , u ajevima, kapima, draejama i kapsulama.

-4 Nervoza
*4 Spavanje, poremeaji

Rane 4 Vene, proirene Heljda, obina (Fagopyrum exculentum)


Djelotvorne tvari

Imela, bijela (Viscum album)


Djelotvorne tvari

Lecitini, flavonoidi, biogeni amini


Djelovanje

Flavonoidi, prije svega rutin, fagopirin, tanini

Malo snizuje tlak, potie o tpornost organizm a, ini da se pacijent openito bolje osjea. Z bog toga to
65

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

osnauje obram bene snage organizm a, primjenjuje se kao dodatna terapija kod oboljelih od raka. Kako im ela osim laganog sniavanja krvnog tlaka poboljava ope stanje pacijenata koji pate od smetnji u optoku krvi, prisutna je ne sam o u sredstvima protiv visokoga tlaka nego i n preparatim a protiv niskoga tlaka.
Gotovi lijekovi

0 emu treba voditi rauna?

Kod m onoterapije (bez dodatka drugih ljekovitih biljaka) anksioznih stanja potrebna je dnevna doza od 300 m g suhog ekstrakta.
V is o k o d o z ira n a k a v a-k av a m o e p o ja a ti d je lo v a n je a lk o h o la i s m a n jiti s p o s o b n o s t re a g ira n ja .

Bijela imela moe se dobiti u obliku draeja, sirupa ili tableta kao m onopreparat (ista imela) ili kom binirana s bijelim glogom kao sredstvo za reguliranje krvnog tlaka. U terapiji raka ekstrakti imele daju se 11 injekcijama koje pacijentu daje lijenik.
0 emu treba voditi rauna?

4 Depresija (strah)

Kadulja, ljekovita (Salvia officinalis)


Djelotvorne tvari E t e r i n o u lje , ta n in i, fla v o n o id i Djelovanje

Kod proizvodnje preparata od imele prim jenjuju se dje lom ino razliiti postupci. Z bog toga su u razliitim preparatim a zastupljene razliite djelotvorne tvari u raz liitim dozama. Kako znanost jo nije jednoznano utvr dila koje tvari sadrane u imeli poveavaju obram bene sposobnosti organizm a, teko je usporeivati pojedine preparate.

Kod vanjske uporabe, kadulja djeluje protuupalno, de zinficira i zaustavlja krvarenje. Djeluje prije svega na sluznice. Z ato se upotrebljava kod problem a sa zubnim m esom , u sluaju prehlada i grlobol je. aj od ljekovite kadulje sm anjuje znojenje, primjerice u klimakteriju.
Gotovi tijekovi

4 Krvni tlak, poremeen Otpornost organizma, slaba

Ljekovita kadulja nalazi se u kom biniranim preparatim a protiv prehlade za vanjsku uporabu. Za unutarnju upo rabu najprikladniji je aj.

4 Prehlade (grlobolja) -4 Znojenje Kava-kava (Piper methysticum)


Djelotvorne tvari

Smole, prije svega kavain


Djelovanje

Kamforovac (Cinnamomum camphora)


Djelotvorne tvari

Oslobaa od straha, oputa. Kava-kava se preporuuje kod terapije anksioznih stanja i kao dodatna terapija kod depresije.
Gotovi lijekovi

Kamfor
Djelovanje

Ima vrlo m alo preparata od iste kave-kave bez drugih dodataka. ee se kava-kava kom binira s gospinom travom ili ljekovitim odoljenom , u ponudi u obliku draeja, kapi ili kapsula.

Potie optok krvi, pojaava prokrvljenost koe, ublauje greve i bolove kod reum atskih tegoba, oputa dine p u teve, a prehlade bre poputaju.
Gotovi lijekovi

Kam for je u ponudi i kao m onopreparat (isti kamfor)

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

za vanjsku uporabu, ali najee je prisutan kao jedan od sastojaka u m nogim mastima, gelovima, balzamima ili sprejevima protiv reum atskih tegoba. U preparatim a protiv prehlade on igra nadopunjujuu ulogu. O proba no je sredstvo protiv niskog tlaka u obliku soli za ku panje i miriljave soli.
0 emu treba voditi rauna?

Kesten, divlji (Aesculus hippocastanum)


Djelotvorne tvari

T riterpensaponini, prije svih escin


Djelovanje

Cisti kam for se ne smije uzimati na usta jer lako m oe uzrokovati trovanje.

Escin jaa sdjenke krvnih ila i istodobno sm anjuje njihovu propusnost. T im e sprjeava otekline i zastoj kr vi u krvnim ilama. Ekstrakti divljeg kestena zato se upotrebljavaju kod hem oroida, proirenih vena i u sluaju tupih ozljeda.
Gotovi lijekovi

-* Krvni tlak, poremeen Prehlada Reumatske tegobe

Kamilica (Matricaria chamomilla)


Djelotvorne tvari

Protiv proirenih vena preporuuje se prije svega uzimanje m onopreparata (ekstrakt divljeg kestena nepomijean s drugim ljekovitim tvarima). Kod ozljeda i protiv hem oroida prikladni su kom binirani preparati za vanjsku uporabu. Divlji kesten najee se kom binira s gorskom m oravkom i kamilicom.

E terino ulje, kamazulen, flavonoidi, sluzave tvari


Djelovanje

Z bog m nogobrojnosti djelotvornih tvari ova biljka ima m nogostruko djelovanje. U probavnom traktu kamilica djeluje protuupalno, ublauje greve i potie ob navljanje sluznica. N anesena na kou poboljava izmje nu tvari, djeluje protuupalno i dezinficira.
Gotovi lijekovi

Hemoroidi Ozljede Vene, proirene

Kim (Carum carvi)


Djelotvorne tvari

M onopreparati (od iste kamilice) postoje u svim oblici ma - i za unutarnju i za vanjsku uporabu. Osim toga u veini kom biniranih preparata za kou i probavni trakt kamilica je prisutna kao jedan od sastojaka. Z bog po voljna djelovanja na sluznice nalazi se i u m nogim pripravcima za kupke.

E terino ulje s karvonom


Djelovanje

U blauje greve prije svega u podruju eluca i crijeva. Posebno je djelotvoran protiv nadimanja.
Gotovi lijekovi

- Ekcemi - Munina > Prehlade -* Rane eluane tegobe


68

Kim je jedan od sastojaka u m nogim kapima i tabletam a nam ijenjenim terapiji akutnih probavnih tegoba, kom biniran sa slatkim kom oraem , kom oraem , kamilicom ili paprenom metvicom.
0 emu treba voditi rauna?

Preparati od kima posebno su prikladno sredstvo protiv

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD

A DO

naim anja kod cljcce, jer su i visoke doze dobro pod noljive.

pljenih otpadnih tvari iz organizma, to dovodi do prom jene metabolizm a.


Gotovi lijekovi

-* Crijevo, nadraeno -* Trbuh, bolovi - eluane tegobe

U preparatim a protiv tegoba s mokranim putevima i bu brezima (u obliku ajeva i kapsula) kopriva se kom binira prije svega s brezom, medvjetkom i borovicom . Za tera piju reume prikladni su visoko dozirani m onopreparati (od koprive nepomijeane s drugim ljekovitim biljkama).
0 emu treba voditi rauna?

Komora (Foeniculum vulgare)


Djelotvorne tvari

E terino ulje s anetolom i fenhonom


Djelovanje

Za terapiju ispiranjem neophodno je m nogo tekuine. Z ato se uz terapiju m edikam entim a m ora m nogo piti.

Djeluje protiv naim anja, oputa greve u probavnom traktu i dinim putevima.
Gotovi lijekovi

Najee se nalazi kao jedan od sastojaka u kombiniranim preparatim a, pri je svega za probavni trakt u obliku ajeva i kapi, ali nalazi se i u m nogim preparatim a protiv kalja.

Bubrene tegobe - Mokrani putevi, infekcija - Prostata, tegobe Reumatske tegobe - Tjelesna teina, prekomjerna

Crijevo, nadraeno Prehlada * Trbuh, bolovi - eluane tegobe

Kvasci (Faex medicinalis)


Djelotvorne tvari

Saharomices cerevisie, vitamini B


Djelovanje

Kopriva, obina (Urtica dioica)


Djelotvorne tvari

T riterpeni, steroli, biogeni arrnini kao npr. histam in 11 dlaicama


Djelovanje

D iuretik (potie izmokravanje), zato je prikladna za te rapiju ispiranjem kod upala i infekcija mokranih puteva kao i kod problem a s bubrezim a i prostatom . O sim toga, 11 novijim istraivanjima, visoko dozirani preparati na bazi koprive pokazali su se djelotvornim a kod reum atskih tegoba. Prirodna m edicina polazi od pretpostavke da se koprivom postie izbacivanje naku-

Sprjeavaju rast tetnih klica u crijevima, pom au o b navljanje prirodne crijevne flore. U sluaju probavnih smetnji, kod problem a s koom i ako elimo aktivirati imunoloki sustav, razborito je sanirati crijeva, jer kad se porem eti ravnotea prirodne crijevne flore, ni obram be ni m ehanizmi organizm a ne m ogu vie optim alno funk cionirati.
Gotovi lijekovi

Preparati koji sadre Saccharomyces cervisiae preporuaju se za kratkotrajnu terapiju kod proljeva. Ako se uzimaju dugo, pomau kod neiste koe i akni.

- Koa, neista - Proljev


71

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

Lipa (Tilia cordata)


Djelotvorne tvari

Maslaak (Taraxacum officinale)


Djelotvorne tvari G o r k e tv a ri s e s k ite r p e n la k to n a , tr i te r p e n i, k alij Djelovanje P oja a v a lu e n je ui, p o s p je u je ra d elu ca , p o b o lja v a te k i d je lu je kao d iu r e tik (p o ti e iz m o k ra v a n je ). M a s la a k se u p o tre b lja v a u g la v n o m k o d p r o b a v n ih sm e tn ji. Z b o g n je g o v a iro k a d je lo v a n ja - o p e n ito p o ti e d e to k sik ac iju - p r e p o r u u je se i za iz b a c iv a n je te t n ih tv a ri iz o rg a n iz m a i i e n je k rv i. Gotovi lijekovi U p o n u d i su m o n o p r e p a r a ti ( is t m a sla a k ) k a o i k o m b i n ira n i p r e p a r a ti, p rije sv eg a sa u to m s ir i ta r o m , p a p r e n o m m e tv ic o m , s to lis n ik o m ili p e lin o m u o b lik u ajev a, k a p i ili ta b le ta . N a la z i se i u n e k im p r e p a r a tim a p r o tiv re u m e .

Flavonoidi, sluz
Djelovanje

Potie znojenje. Preporuuje se za kure preznojavanja kod prehlade.


Gotovi lijekovi

Cvijet lipe dio je mjeavine u veini ajeva za prehladu. I ist lipov aj prikladan je za kuru preznojavanja.

Prehlada Znojenje

Majina duica (Thymus vulgaris)


Djelotvorne tvari

E terino ulje, tim ol, gorke tvari, tanini


Djelovanje

Majina duica ublauje greve i pom ae iskaljavanje. Zato je djelotvorna kod bilo koje vrste kalja, ali i u sluaju greva u trbuhu. D jelotvorna tvar timol osim to ga ima dezinfekcijsko djelovanje.
Gotovi lijekovi

- Probava, slaba Reumatske tegobe -4 Tek, slab 4 une tegobe

Cista majina duica moe se dobiti samo u obliku aja. U kombinaciji s drugim biljkama ekstrakti majine dui ce nalaze se u brojnim preparatim a protiv kalja i p re h lade: kao kapi, tablete, masti, tekuine za utrljavanje, inhalaciju ili za kupke. M ajina duica najee se kom binira s brljanom.
0 emu treba voditi rauna?

Matinjak (Melissa officinalis)


Djelotvorne tvari

Eterino ulje
Djelovanje

E terina ulja m ogu se posebno dobro inhalirati ili nano siti na kou, ali su lako hlapljive tvari i m edikam ente koji ih sadre treba uvati u dobro zatvorenoj ambalai. Za dojenad i malu djecu inhalacijska terapija m ajinom duicom neprikladna je jer eterino ulje moe izazvati problem e s disanjem.

Um iruje, oputa greve, potpom ae dobar san. Pomae u sluaju nervoze i protiv tegoba koje su u vezi s nervozom, kao to su problemi sa elucem i poremeaji spavanja.
Gotovi lijekovi

-* Prehlada

M atinjak slui uglavnom kao jedan od sastojaka u kom biniranim preparatim a. L" sredstvima protiv nervoznih smetnji kom binira se s ljekovitim odoljenom i gospinom travom .

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

U preparatim a protiv eluanih tegoba i m unine pomijean je s kamilicom i paprenom metvicom.

Neven (Calendula officinalis)


Djelotvorne tvari E t e r i n o u lje , fla v o n o id i Djelovanje N e v e n d je lu je p r o tu u p a ln o , p o tje e r a s t p o tk o n o g v e z iv n o g tk iv a i tim e u b rz a v a z a c je ljiv a n je o z lje d a . Gotovi lijekovi E k s tra k ti n e v e n a n a la z e se u b r o jn im m a s tim a , g e lo v im a i tin k tu r a m a , isti ili u k o m b in a c iji s g o rs k o m m o ra v k o m .

- Munina - Nervoza - Spavanje, poremeaji eluane tegobe

Medvjetka (Arctostaphylos uva-ursi)


Djelotvorne tvari

Rane

H idrohi nongl i kozi di, prije svega arbutin


Djelovanje

Djeluje protuupalno i antibakterijski. Pom ae protiv in fekcija i upala donjih m okranih puteva. Najuinkovitije djelovanje razvija se 3 do 4 sata nakon uporabe.
Gotovi lijekovi

Odoljen, ljekoviti (Valeriana officinalis)


Djelotvorne tvari

Valepotriati, eterino ulje


Djelovanje

Kao m onopreparat ili pomijeana s biljkama koje po spjeuju izm okravanje, prim jerice s obinom brezom , borovicom , koprivom i si., preparati od medvjetke u po nudi su u obliku draeja ili kao otopina.
0 emu treba voditi rauna?

Um iruje, uravnoteuje, popravlja san. Biljno sredstvo za spavanje ne sm anjuje sposobnost koncentracije. M oe se uzimati dugotrajno.
Gotovi lijekovi

Ova ljekovita biljka djeluje sam o u lunatoj mokrai. Z ato tijekom uzim anja preparata s m edvjetkom ne treba uzimati m edikam ente koji m okrau ine kiselom. T o nije tako jednostavno, jer se bakterije koje uzrokuju in fekcije m okranih puteva bolje razmnoavaju u lunatoj mokrai.

Sam ili u kom binaciji s hm eljom , m atinjakom ili gospi nom travom , ljekoviti odoljen uglavnom je u ponudi u obliku draeja ili kapsula.
0 emu treba voditi rauna?

Z bog gorka okusa lake je uzim ati draeje nego tinkturu ili aj.

Nervoza Spavanje, poremeaji

-* Mokrani putevi, infekcije

Paprena metvica (Mentha piperita) Metvica, paprena Paprena metvica


Djelotvorne tvari

E terino ulje. m entol, tanini, flavonoidi

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

Djelovanje

te ra p iju u p a la k o e i e k c e m a ra z li itih u z ro k a . Gotovi lijekovi P a sk v ic a je z a s tu p lje n a u m a s tim a ili o to p in a m a za v a n jsk u u p o r a b u k a o m o n o p r e p a r a t ili u k o m b in a c iji s k a m ilic o m . 0 emu treba voditi rauna?

Jedna od najm nogostranijih biljaka za vanjsku i unutarnju uporabu. Djeluje protiv razliitih tegoba: protiv prehlade, probavnih sm etnji, glavobolje. M entol je jako sredstvo za ublaavanje greva i bolova; kad se nanese na kou ili sluznicu, hladi. O sim toga ulje paprene metvice pri vanjskoj uporabi dezinficira kou, a pri unutarnjoj dezinficira crijeva, potie luenje ui i sprjeava nadimanje.
Gotovi lijekovi

Paprenu m etvicu m oete dobiti kao aj, otopinu ili ulje, u obliku kapi, draeja, kapsula ili tinkture, za unutarnju ili vanjsku uporabu, istu ili u kom binaciji s m nogobrojnim drugim ljekovitim biljkama.
0 emu treba voditi rauna?

N ekada se paskvica preporuivala i za unutarnju uporabu kod kroninih problem a s koom i kod reume. Steroidi koje paskvica sadri srodni su kortizonu. Z ato imaju slino ljekovito djelovanje, ali m ogu uzrokovati nuspojave. M eutim , to je sluaj samo kod unutarnje uporabe. Dri se da vanjska uporaba nema nuspojave.

-* Ekcemi

Eterina ulja su lako hlapljive tvari. Z ato m edikam ent uvajte u dobro zatvorenoj ambalai. Kod male djece isto ulje paprene metvice ne treba nanositi na kou u blizini nosa jer m oe izazvati problem e s disanjem.

Pelinji proizvodi
Pele proizvode razliite tvari koje sc upotrebljavaju za lijekove: pelinji otrov (apsinium), cvjetni pelud, gelee royale (sok za hranjenje matice), propolis (pelinji vo sak).
Djelovanje

- Crijevo, nadraeno - Glavobolja zbog napetosti > Menstrualne tegobe Munina > Prehlada Reumatske tegobe >Trbuh, bolovi >u, tegobe

D jelotvornost pelinjih proizvoda malo je istraena pa je optim alna doza nepoznata. U preparatim a se pelinji proizvodi uglavnom kom biniraju s drugim tvarima.
Pelinji otrov (apsinum), cvjetni pelud

D jelotvorne tvari: proteini, m elitin, histidin, histam in O d pelinjeg otrova i cvjetnog peluda koji su pele sku pile proizvode se hom eopatski preparati preporuljivi za uporabu protiv alergija.
Gelee royale (sok za hranjenje matice)

Paskvica (Solanum dulcamara)


Djelotvorne tvari

Steroidalkaloidi, steroidsaponini
Djelovanje

Djelotvorne tvari: kompleks B-vitam ina, enzim i, biopterin, supstancije sline kortikosteroidim a, proteini. T r a dicionalno sc preporuuje za ope jaanje organizm a.
Propolis

Djeluje protuupalno, dezinficira. Preporuuje se za


76

D jelotvorne tvari: vosak, benzenkarbonska i fenilakrilna

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

kiselina, flavonoidi. Tradicionalno se upotrebljava u obliku masti protiv rana i ekcema.

Djelovanje

Alergije > Iscrpljenost * Otpornost organizma, slaba

Riblje ulje snizuje poviene koncentracije m asnoe u krvi i tako djeluje preventivno protiv ateroskleroze.
Gotovi lijekovi

U ponudi je kao isti preparat u obliku kapsula.


0 emu treba voditi rauna?

Pelin (Artemisia absinthium)


Djelotvorne tvari

Gorke tvari kao absintin, eterino ulje s tujonom, flavonoidi


Djelovanje

D jelotvornost ribljeg ulja dokazana je u m nogobrojnim znanstvenim studijama, dok o djelotvornosti sojina ulja zakljuujemo samo na temelju dosadanjih iskustava s njegovom uporabom .

> Ateroskleroza

Djeluje preko okusnih pupoljaka na jeziku pojaavajui tek, poboljava probavu u elucu, m alo pojaava proiz vodnju i protok ui.
Gotovi lijekovi

Rosopas (Chelidonium majus)


Djelotvorne tvari

Pelin je jedan od sastojaka u veini preparata koji su na m ijenjeni poboljanju probave i protiv unih tegoba. Preparati od sam og pelina rijetki su, zbog njegova jako gorka okusa.
0 emu treba voditi rauna?

Alkaloidi, od kojih su najvaniji helidonin i berberin


Djelovanje

D jelotvornost biljaka koje sadre gorke tvari izravno ovisi - zato to djeluju prije svega preko jezika - o intenzitem njihove gorine. Pelin je gorak kao i uta siritara, dakle spada u biljke sa snanim djelovanjem. P re parate s gorkim tvarima treba uzeti otprilike pola sata prije jela, tako najbolje m ogu razviti svoje djelovanje.

Ublauje greve i bolove, pospjeuje proizvodnju ui. Z ato je prikladan prije svega u sluaju greva u probavnom traktu uzrokovanih problem im a sa ui.
Gotovi lijekovi

Rosopas se prim jenjuje ili sam ili u kombinaciji s ar tiokom , knrkum oin, imnjaom ili pelinom - u obliku draeja, kapsula ili k a p i-p ro tiv probavnih sm etnji i protiv unih tegoba.

Probava, slaba -* Tek, slab > u, tegobe

-* u, tegobe

Rumarin (Rosmarinus officinalis) Riblje ulje


Djelotvorne tvari Djelotvorne tvari

E terino ulje, tanini, gorke tvari


Djelovanje

N ezasiene m asne kiseline, prije svega om ega-3 masne kiseline


78

Potie krvotok, openito ima poticajno djelovanje, kod


79

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

vanjske uporabe pojaava prokrvljenost koe i tako ublauje greve i bolove. Isti uinak ima i na reumatske tegobe.
Gotovi lijekovi

Sibirski ginseng (Eleutherococcus senticosus)


Djelotvorne tvari

T riterpensaponini, lignani, eleuterozidi


Djelovanje O p e n it o jaa, o k re p lju je , p o p ra v lja o p e s ta n je o r g a n iz m a i ra s p o lo e n je , p o v e a v a o b r a m b e n e s p o s o b n o s ti, s p rje a v a p r ije v r e m e n o s ta re n je . D je lo v a n je s ib irs k o g a g in s e n g a s li n o je d je lo v a n ju g in s e n g a , s a m o je m a lo s la b ije g in te n z ite ta . Gotovi lijekovi E k s tra k ti s ib irs k o g a g in s e n g a u p o n u d i su k a o m o n o p r e p a ra ti (n e p o m ije a n i s d r u g im lje k o v itim b iljk a m a ), p rije sv e g a u o b lik u k a p su la ili to n ik a .

Rum arin se nalazi u sredstvima za vanjsku uporabu protiv reum atskih tegoba. Protiv porem eaja krvnog tlaka postoje preparati s ru m arinom i za vanjsku i za unutarnju uporabu. U ponudi su preparati od samog rum arina ili kom bina cije s bijelom imelom ili kam forom u obliku aja, to nika, balzama ili soli za kupanje.

-* Krvni tlak, poremeen > Promjene vremena, osjetljivost > Reumatske tegobe

Iscrpljenost * Otpornost organizma, slaba

Sabal palma (Serenoa repens)


Djelotvorne tvari

Sikavica (Silybum marianum)


Djelotvorne tvari

Sitosterolgiikozid
Djelovanje

Silim arin, iji je najvaniji sastojak silibinin


Djelovanje

Uvruje vrat m jehura i prostatu, djeluje protuupalno. Ekstrakti sabal palm e preporuuju se kod slabosti m jehura i tegoba s prostatom .
Gotovi lijekovi

Kod optereenja jetre (npr. zbog infekcije) ubrzava ob navljanje njezinih stanica i djeluje protiv otrovanja (alkoholom, gljivama).
Gotovi lijekovi

Plodovi sabal palm e u ponudi su kao m onopreparat (nepom ijeani s drugim ljekovitim biljkama). Preparati u obliku draeja ili tableta mogu se uzim ati dugotrajno.
0 emu treba voditi rauna?

Preparati sabal palm e i bundeve im aju slino djelovanje 1 sadre sline djelotvorne tvari. Djelovanje bundeve, m eutim , vie je znanstveno istraeno.

Veina preparata sa sikavicoin su m onopreparati (bez dodataka drugih ljekovitih tvari), a u ponudi su u obliku draeja, kapi ili kapsula. Sto je vea doza, djelovanje je bolje.
0 emu treba voditi rauna?

- Mjehur, slab - Prostata, tegobe


80

Kod doziranja je vana prije svega doza silibinina u pre paratu. Dnevna doza ne bi trebala biti ispod 150 m g sili binina, odnosno 300 m g silimarina.

->Jetra, optereena
8 1

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

Slatki komora (Pimpinella anisum)


Djelotvorne tvari

E terino ulje
Djelovanje

Tasmanijski plavi eukaliptus - Eukaliptus, tasmanijski plavi

U blauje greve prije svega u probavnom traktu, ali i u dinim putevima.


Gotovi lijekovi

Trolisna djetelina (Menyanthes trifoliata)


Djelotvorne tvari

Slatki kom ora m oe se dobro kom binirati s drugim biljkama. U sredstvima protiv bolova u trbuhu se najee kom binira s kom oraem , kim om i kamilicom, a u preparatim a protiv kalja s brljanom i majinom duicom.
0 emu treba voditi rauna?

G orke tvari kao foliam entin, flavonoidi, triterpeni


Djelovanje

Snano potie proizvodnju eluanog soka pa pobolja va tek. Posebno se preporuuje starijim osobama.
Gotovi lijekovi

iMoe se dobiti u obliku aja, kapi ili kapsula. E terina ulja su lako hlapljiva. Z ato m edikam ent uvajte u dobro zatvorenoj ambalai.

Crijevo, nadraeno Trbuh, bolovi

T rolisna djetelina slui prije svega za kom binirane preparate. Zastupljena je u preparatim a koji sc koriste za poboljanje teka i probave - u obliku tableta, kapsula ili tinktura. Cesto je u kom binaciji sa utom siritarom (G entiana lutea), kaljem (Cnicus benedictus) i pelinom .
0 emu treba voditi rauna?

Sojino ulje
Djelotvorne tvari

N ezasiene m asne kiseline, lecitin


Djelovanje

Preparate od gorkih tvari treba uzeti otprilike pola sata prije jela. T ak o m ogu najbolje razviti svoje djelovanje. Z b o g gorka okusa trolisnu djetelinu lake je uzim ati u kapsulama ili tabletam a nego u obliku ajeva i tinktura.

Sojino ulje preporuuje se prije svega za jaanje orga nizma i kao potpora radu ivanog sustava.
Gotovi lijekovi

Probava, slaba -* Tek, slab

Sojino ulje upotrebljava se kao ivena nam irnica, a u ponudi je i kao m edikam ent u obliku kapsula.
0 emu treba voditi rauna?

Vraja kanda (Harpagophytum proeumbens)


Djelotvorne tvari

Kad je u pitanju ivani sustav, djelotvornost nije znan stveno dokazana. Raspolaem o samo spoznajama na te m elju iskustva s uporabom .

Ir ido iclglikozi di, prije svih harpagozid, harpagid i prokum bid


Djelovanje

Iscrpljenost -* Koncentracija, slaba


82

D jeluje protuupalno i ublauje bol. Vraja kanda prim jenjuje se prije svega protiv reum atskih tegoba, ali m oe dobro pom oi i protiv bolne kraljenice.

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

PRIRODNI

LIJEKOVI

OD A DO

Gotovi lijekovi

uta siritara (Gentiana lutea)


Djelotvorne tvari

Preparati vraje kande protiv reum atskih tegoba najee su m onopreparati (bez dodatka drugih ljekovitih tvari). U ponudi su u obliku kapsula, draeja ili kapi. Za djelotvornost preparata od vraje kande odluujue je doziranje. Izraunava se na temelju sadraja harpagozida.
0 emu treba voditi rauna?

G orke tvari
Djelovanje P o s p je u je p ro b a v u , p o ja a v a te k , p o v e a v a p ro iz v o d n ju e lu a n ih s o k o v a i p lju v a k e . Gotovi lijekovi

Posljednjih godina istraivanja su pokazala da vraja kanda kod pacijenata koji pate od reum atskih tegoba moe znaajno sm anjiti potrebu za sredstvima protiv bolova koja imaju puno nuspojava ili ih uiniti suvinima. Vana je dovoljna doza. Dokazi djelotvornosti postoje samo za doze od 30 do 50 m g harpagozida dnevno.

Veina preparata koji su u ponudi kombinacije su neko liko gorkih tvari. Sa utom siritarom esto se kom bini raju kininovac, kiica i pelin.
0 emu treba voditi rauna?

uta sii'itara najjaa je od svih gorkih lijekova. U sprkos tom e, ne nadrauje eludac.

- Tek, slab

Reumatske tegobe

Zlatnica, obina (Soiidago virgaurea)


Djelotvorne tvari

Flavonoidi, saponini
Djelovanje

Ispire uroloki trakt, djeluje protuupalno, ublauje gre ve. Idealna je u sluaju upale m okranih puteva i kao popratna terapija kod bubrenih tegoba. Obina zlatni ca viestrano je ljekovito sredstvo i moe se dobro kom binirati i s drugim ljekovitim biljkama.
Gotovi lijekovi

E kstrakti obine zlatnice u ponudi su kao m onopreparati (nepomijeani s drugim ljekovitim tvarima) u obliku kapsula, kapi ili tableta, kao i pomijeani s brezom , m edvjetkom , borovicom ili koprivom u kom biniranim preparatim a protiv bubrenih tegoba i problem a s m okranim putevima.

- Bubrene tegobe Mokrani putevi, infekcija


8

Dodatak

LATINSKI

NAZIVI

LJEKOVITIH

BILJAKA

Latinski nazivi jjekovitih biljaka


Achillea m illefolium: stolisnik Aesculus hippocastanum : divlji kesten Allium sativum: enjak Aloe vera: aloj Apsinium: pelinji otrov Arctostaphylos uva-ursi: medvjetka Arnica m ontana: gorska moravka Artemisia absinthium : pelin Betula pendula: breza C alendula officinalis: neven C arum carvi: kim C helionium majus: rosopas Cimisifuga racemosa: grozdasta habulica C innam om um cam phora: kamforovac Cnicus benedictus: blaeni kalj Crataegus laevigata: bijeli glog C urcubita pepo: bundeva Cynara scolymus: artioka Echinacea purpurea: ehinacea E leutherococcus senticosus: sibirski ginseng Eucalyptus globulus: tasmanijski plavi eukaliptus Faex m edicinalis: kvasci Famaria: dimnjaa Fagopyrum exculentum : obina heljda Foeniculum vulgare: kom ora G elee rovale: sok za hranjenje pelinje m atice G entiana lutea: uta siritara G entiana centaureum : kiica G inkgo biloba: ginkgo
86

H a m a m e lis v irg in ia n a : h a m a m e lis H a r p a g o p h v tu m p r o e u m b e n s : v ra ja k a n d a H e d e r a he lix : b r lja n li u m u l u s lu p u lu s : h m e lj H y p e ric u m p e r f o r a tu m : g o s p in a tra v a lu n ip e r u s c o m m u n is : b o ro v ic a

M atricaria cham om illa: kamilica Melissa officinalis: m atinjak M entha piperita: paprena metvica M enyanthes tritoliata: trolisna djetelina Panax ginseng: ginseng Piinpinella anisum: slatki kom ora Pinus mugo: b or Piper m ethysticum : kava-kava Propolis: pelinji vosak R osm arinus officinalis: rum arin Salvia officinalis: ljekovita kadulja Serenoa repens: sabal palm a Silvbum m arianum : sikavica Solanum dulcamara: paskvica Solidago virgaurea: obina zlatnica Sym phytum officinale: crni gavez Taraxacum officinale: maslaak T hym us vulgaris: majina duica Tilia cordata: lipanj U rtica dioica: kopriva Valeriana officinalis: ljekoviti odoljen Vi scu m album: bijela imela Y itex agnus casms: fratarski papar Z ingiber officinale: um bir
87

DODATAK

KAZALO

KNJIGE OBJAVLJENE KOD NAS


Hrana koja teti, hrana koja lijei, Zagreb, 2005. L alfert, S im one von: Oprez, ovo je zdravo!, Z ag reb , 2004. Lesinger, Ivan: Kuna biljna ljekarna, Rijeka, 2006. M arinkovi, Juro: fioja biljna ljekarna , Rijeka 2002. M indell, Earl: Biblija ljekovitog bilja, Rijeka 2002. M oehring, W olfgang: Antibiotici iz prirode, Zagreb, 2000. O pletal, Lubom il: Bilje za zdravlje, V aradin, 2001. T oplak Galle, Katja: Domae ljekovito bilje, Zagreb, 2005.

Kazalo

A esculus hippocastanium In tern e t adrese:


w w w .z d ra v iie iy .iv o t.e o m w w w , v a s e z d ra v lie .c o m w w w .p 1 iva zd r a vi je .c o m w w w .zd r a v- zi vo t .c o 111 wwrw .a ro m a tic a .c o m

69 Akne -* K oa, neista Alergije 6, 14 A llium sativum 56 Aloj 4 4 47, 51 Andelika, ljekovita 35, 43 Apisinum , pelinji otrov 77 A rctostaphylos uva-ursi 74 .Arnica m on tana 62 Artemisia absinthium 78 Artioka 22, 33, 50, 51 A rtritis 40 A rtroza 40 Ateroskleroza 27, 36, 57, 79 Betula pendula 54 Bezvoljnost 17 Bijeli glog 42, 43, 62 Biotin 26 Blaeni kalj 35, 44, 52 Bljedoa 26 Bolovi

-* R eum atske tegobe -* G lavobolja zbog napetosti Bolovi u donjem dijelu trb u h a 27 Bolovi u nogam a 37, 46 Bor, 34, 40, 53 Borovica 16, 2 9 ,5 4 , 71, 74 Breza 16, 28, 40, 44, 54 Brljan 34, 55, 72, 82 Bubrene tegobe, 15, 18, 2 8 ,2 9 ,3 1 ,4 6 ,4 7 Buenje, nono 41 Buhaica 47 Bundeva 28, 38, 55 C a le n d u la officinalis 75 C a n u n carvi 69 C h eli o n iu m m ajus 79 C im icifuga racem osa 63 C in am o m u m cam phora 67 C nicus benedictus 52 C rataegus laevigata 52 C rijeva, lijena 48 Crijevo, nadraeno 39, 5 1 ,6 2 ,7 0 , 74 Crijevna flora, preparati 1 6 ,1 7 ,3 6 , 3 7 ,4 5 ,7 0 O n i gavez 39, 46, 60 C rvenilo koe 18 C urcubita pepo 55 C ynara scolym us 51 enjak 15, 20, 26, 37, 56
89

88

DODATAK

KAZALO

uvanje p rirodnih ljekovitih sredstava 9 D e b lja n je 27 D epresija 1 7 ,2 3 ,3 1 ,4 1 , 4 3 ,6 3 ,6 7 D oziranje 13 u m b ir, 35, 57, 58 urica 43 E ch in acea p urpurea 58 Edem i * Srane tegobe - B ubrene tegobe E hinacea 14, 78 Ekcem i 18, 20, 25, 57, 68 E leutherococcus senticosus 81 Enzim i 33, 34, 40, 59 E ucalyptus globulus 59 E ukaliptus, tasm anijski plavi 34, 59 F a e x m edicinalis 71 F agopvrum exculentum 64 Foeniculum vulgare 70 F rancov vinjak 33, 40 F ratarski pap ar 23, 25, 27, 60 G e le e royale 14, 22, 32 G e n tian a lutea 85 G inkgo biloba 61
90

G inkgo 24, 37 G in se n g 22, 24, 61 G lavobolja 15, 19, 26, 34 -> Prehlada -* G lavobolja zbog napetosti G lavobolja zbog napetosti 15, 19, 27 G log, bijeli 42, 62 Gljivice na stopalu G ljivina infekcija Gljivina infekcija 19 (Gorska m oravka 21, 33, 42, 43, 62 G ospina trava 17, 18, 2 3 ,2 4 ,3 0 ,4 1 ,6 3 G revi u trb u h u 16 G rlo, bolno Prehlada 33 Grozdasta habulica 23,63, 64 G uenje 14 H am am elis 20, 39, 46, 64 H am am elis virginiana 64 H a rpagophytum proeum bens 83 H e era helix 55 H em o ro i i 20, 64, 69 H ip erto n ija 26 H ip o to n ija 26 H la d n i ekstrem iteti 37 H m elj 3 0 ,4 1 ,6 5 H uinulus lupulus 65 H unjavica P rehlada 33 H ypericum perforatum 63

K o m binirani preparati 9 K om ora 17, 34, 45, 49, 70 > O t p o r n o s t o r g a n iz m a , K oncentracija, slaba 23, 24, 3 1 ,6 1 ,6 2 ,6 3 ,8 2 s la b a K opriva 16, 29, 39, 40, 44, In f e k c ije , u e s ta le 70 * O tp o rn o st organizm a, Kosa, opadanje 24 slaba Koa, Ijutenje 25 Tscjeak 19 K oa, nadraena Iscrpljenost 21, 23, 26, -E kcem i 3 1 ,4 1 ,4 6 , 78, 81, 82 Koa, neista 2 5 ,7 1 Ispiranje, terapija 16, 29 K oa, otvrdnue 25 Istegnua 32 K oa, ozljede > Rane Iznem oglost 26 Im ela 14, 2 6 ,3 2 ,3 8 , 65 Im unoloka slabost Je tra , p reoptereena 22, 52,81 Jun ip eru s com m unis 54 K adulja, ljekovita 34, 48, 67 Kamilica 18, 21, 25, 3 0 ,3 4 ,3 5 , 39,49 K am for 26, 33, 34, 38, 67 Kaalj * P rehlada 59 Kava-kava 17, 66 Kesten, divlji 21, 33, 46, 69 Kiica 35, 43 Kim, 17,69, 82 K ininovac 35, 43 K iseline, m asne 78, 82 Kliinakterijske tegobe 23, 2 7 ,4 1 , 48, 60 K lim akterij 17 L jekoviti odoljen 23, 30, 41, 75
91

K oa, pucanje 25 Krv u stolici 20 Krvavi podljevi > O zljede Krvni tlak, porem een 2 1, 26, 37, 3 8 ,4 1 , 4 3 ,4 6 , 47 Kvaliteta prirodnih lijekova, kriteriji 66, 68, 80 K valiteta prirodnih lijekova, prepoznavanje 10 Kvasci 20, 25, 37,71 L a n , sjem e 47 Lavanda 41 Lea, bolna > Reum atske tegobe 26 Lea, bolovi u predjelu oko bubrega 16 L ipa 34, 48, 72

DODATAK

KAZALO

M a j in a duica 34, 72 M aslaak 35, 36, 40, 44, 73 M asne kiseline 78, 82 M asnoe u krvi, poviene -Ateroskleroza -* Srane tegobe M atinjak 30, 41, 49, 73 M atricaria cham om illa 68 M edvjetka 28, 29, 74 M elissa officinalis 73 M enopauza y K lim akterijske tegobe M jesenica, bolna 27 M en stru aln e tegobe 19, 2 3 ,2 7 ,6 0 , 64 M entha piperita 75 M enyanthes trifoliata 83 M etvica, paprena -> Paprena m etvica M igrena -> G lavobolja zbog napetosti M inerali, pom anjkanje 21 M iii, bolni 40 M iina n apetost > R eum atske tegobe M jeh u r, slab 27, 28, 29, 56 M odrice 32 M okrani putevi, infekcija 2 8 , 2 9 ,3 9 ,5 4 ,5 5 ,7 1 ,7 4 , 84 M okrani putevi, tegobe
92

M okrani putevi, infekcije -* M jehur, slab -> Prostata, tegobe M okrenje, oteano 38 M o k re n je u krevet > M okrani putevi, infekcije > M jehur, slab M ono p rep arati 24 M unina 26, 29, 33, 49, 68 M unina u vonji 58 N a b re k la prsa 27 N adim anje 16, 19, 30, 3 5 ,4 5 ,4 9 -* T rb u h , bolovi -* Crijeva, nadraena N agnjeenja 32 N a g o n na m okrenje, pojaan 38 N azivi gotovih lijekova 12 N e m ir 23, 30 N ervna p ren ad raen o st 48 N ervoza 23, 24, 27, 30, 38, 42, 48, 63, 65 N esanica 17 N even 25, 39, 75 O b i n a heljda 46, 64 O graniena pokretljivost 40 O peracija 21

O ptereenje, preveliko 22 O sip 18 O ticanje 43, 46 -Bubrene tegobe 18 * Srane tegobe 3 l V ene, proirene 31 O tp o rn o st organizm a, slaba 21, 31, 32, 33, 34, 3 5 ,5 6 , 58, 66, 78,81 O tvorene rane na nogam a (ulcus sruris) 46 O zljede 25, 32,33, 59, 62 O zljede, tupe 32 Panax ginseng 61 P aprena m etvica 19, 30, 34, 40, 45, 50, 69, 74, 75 Pasi flora 41 Paskvica 18, 76 Pelinji otrov 14, 77 Pelinji proizvodi 22, 77 Pelinji sok za hranjenje m atice 77 Pelinji vosak 77 Peenje na koi 18 Pelin 3 5 ,4 4 , 50, 5 3 ,7 8 Pim pinclla anisum 82 Pinus m ugo 53 Piper m ethysticum 66 Plikovi 18 P olen 14, 77 P otitenost 17 Povraanje -> M un in a 29

Predm enstrualni sindrom 27 P rehlada 19, 2 0 ,2 1 ,2 3 , 31, 3 3 ,4 4 ,5 3 ,5 5 ,5 8 , 59, 67, 68, 70, 72, 76 P renadraenost, ivana 16, 31,41 Preputanje tekim mislima 17 Preznojavanje, naglo 23 Priro d n i lijekovi 7 -* Alergije 6 -* uvanje 9 -* U spjesi 7 -* R ok trajanja 9 > K riteriji za kvalitetu 9 -* K valiteta, prepoznavanje 10 -+ te tn e tvari, o p tereen o st 9 -* P rednosti 7 Probava, slaba 35, 36, 48, 53, 58, 73, 78, 83 Probavne sm etnje > T rb u h , bolovi -* u, tegobe > eludac, tegobe -* C rijevo, nadraeno > Probava, slaba Prokrvljenost, nedovoljna 36, 57, 61 Proljev 14, 16, 37, 38, 56, 71 Prom jene vrem ena, preosjetljivost 38, 80
93

DODATAK

KAZALO T h y m u s v u lg a ris 72 T i lia c o r d a ta 72 T j e le s n a te in a ,

P rom jene raspoloenja 23, 27 P ropolis 77 P roso, ekstrakt, 24 Prostata, tegobe 28, 29, 3 8 ,5 6 ,7 1 ,8 0 P unoa, osjeaj eluane teg o b e 30, 31 R a n e 39, 61, 64, 68, 75 R azdraljivost 30 Reum atske tegobe 26, 2 7 ,4 0 , 53, 55, 59, 68, 71, 73, 76, 80, 84 Riblje ulje 15, 78 R itam ivota, neuredan 41 Rok trajanja prirodnih lijekova 9 R osm arinus officinalis 79 Rosopas 15, 79 R um arin 26, 38, 40, 79 Sabal palm a 28, 39, 80 Salvia officinalis 67 Sam ostalno odreivanje terapije 5 Sam ostalno odreivanje terapije, granice 6 Sam ostalno postavljanje dijagnoze 5 Spavanje, porem eaji 21, 2 3 , 3 1 ,4 1 ,6 3 ,7 4 ,7 5 Sena, aleksandrijska 47 Serenoa repens 80
94

Sibirski ginseng 22, 24, 32, 61 Sikavica 22, 81 Silybum m arianum 81 Slabost Iscrpljenost -* Srane tegobe K rvni tlak, porem een Slatki kom ora 17, 34, 45 Sojino ulje 22, 24, 82 Solanurn dulcam ara 76 Solidago virgaurea 84 Srane tegobe 18, 27, 52, 62 Stolisnik 36 Strah -> D epresija 63 Stres 21 Svrbe 19 Svrbe oko m ara 20 S ym phytum officinale 60 te tn e tvari u priro d n im lijekovim a 9 titnjaa, prekom jerna funkcija 38 T ara x ac u m officinale 73 T asm anijski plavi eukaliptus 34, 83 T ek , slab 36, 43, 44, 51, 5 3 ,5 8 ,7 3 ,7 8 , 8 3 ,8 5 T em p era tu ra >Prehlada 19,21

prekom jerna 44, 51, 55, 71 T rb u h , bolovi 17, 30, 36, 38, 45, 49, 70, 76 T rb u h , grevi 45 T ro lisn a djetelina 35, 43, 83

Vraja kanda 40, 83 V rijem e poetka sna, p rod u ljen o 41 V rtoglavica 47 > Krvni tlak, p orem een -* P rokrvljenost, sm anjena Z aboravljivost 17, 23 Z atv o r 3 5 ,4 5 , 47, 51, 56 Z in g ib er officinale 57 Z latnica, obina 16, 84 Z globovi, bolni, deform irani 41 Z nojenje 30, 48, 67, 72 Z ub, vaenje 59 Z ujanje u uim a 37 eludac, grevi 49

U in k o v ito st, sm anjena > Iscrpljenost 46 U m aranje, brzo 17 U m or > Krvni tlak, porem een -* Iscrpljenost 2 1 Upale oiju 14 U rtica dioica 70 V aleriana officinalis 75 Valunzi 23 V ene, proirene 2 1 ,3 1 , 46, 61, 64, 65 V ene, upale 46 V iscum album 65 V itam in C 29 V itam in H 24 V itam ini, pom anjkanje 24 V itex agnus castus 60 V oda, nakupljanje u organizm u -* Srane tegobe B ubrene tegobe

eluane tegobe 30, 31, 36, 48, 58, 70, 74 garavica eluane tegobe u, tegobe 23, 36, 50, 52, 73, 76, 78 uta siritara 16, 46, 60

95

N aslo v iz v o rn ik a: D r. M arcela U llm a n N A TU RA P O T H E KE 1998 GRAFE UND UNZER VERLAG Gmbh, M unchen

KOMPAS
Brz put do pouzdanih informacija

Mozaik knjiga
GRUPA MLADINSKA KNJIGA !> * * F i m /.u .hr

Izdava: Mozaik knjiga d.o.o. Za izdavaa: Zdravko Kafol Urednik: D avor Uskokovi Prijevod: Ljiljana uur Perii Lektor: Jakov Lovri Korektor: Katarina Cvijanovi Ilustracije: H eidm arie Vignati G rafika urednica: M arija M ori Tiskano u Njemakoj
C IP - K atalogizacija u publikaciji N acionalna i sveuilina knjinica - Zagreb U D K 615.85(035) 615.322(035)

Akupresura
Kako samostalno lijeiti tegobe Praktina i lako primjenjivi na svakom Kako stei nova energiju i sklad

Dijabetes
Tailicc namirnica s koiiinon kalorija, balastniii tvari i bjelanevina Plts tafcliceza sniavanje teine

UL1.MANN, Marcela
P riro d n a ljekarna / M arcela U llm an ; < s njem akoga prevela Ljiljana Suur Perii >. Zagreb: M ozaik knjiga, 2006 P rijevod djela: N a turapotheke. - Kazalo ISBN 953-223-104-8 I. A kupresura P rirunik II. F itoterapija P riru n ik 300822072

Prirodna ljekarna
> Priruni vodi za s^e prigode > Najbolji prirodni tijekovi > Zdravstveni problemi od A do

Sva prava su pridrana. Pretisak ili irenje pulem filma, radija, televizije i Interneta te irenje na kakav drugi nain doputeno je sam o uz pism e no odobrenje izdavaa.

m M
A ktualne informacije u praktinom depnom form atu, predo ene na pregledan i vrlo jasan nain. Z a svakoga tko eli ivjeti zdravo i aktivno.

Prirodna ljekarna lijeenje blagim prirodnim sredstvima


>- In fo rm a tiv a n : brza pomo pri svakodnevnim
tegobama (od alergija do eluanih tegoba, od A do )

> P re g le d a n :

pouzdani prirodni lijekovi, njihov

sastav i nain djelovanja

>- P ra k ti a n : tablete, kapi ili ajevi upute za


doziranje i uporabu prirodnih lijekova

>- S t ru a n : brojni savjeti za lijeenje djece

www.mozaik-knjiga.hr

IS B N =153 B 5 3

104 6

Mozaik knjiga
GRUPA MlADtNSKA KNJIGA

9 799532 231044