You are on page 1of 3

GLATKI MIŠIĆI

Glatki mišićne ćelije ulaze u sastav krvnih i limfnih


sudova, organa sistema za varenje , dušnika, mokraćne
bešike, materice, kože, unutrašnjih mišića oka itd . Ovi
misšiči se razlikuju od skeletnih i po histološkoj građi i po
funkciji. Glatka misićna ćelija je dimenzija 10-500 nano
metara u duzini i široka je 5-10 nano metara. Ona ima
samo jedno jedro. Nemaju sarkomere, a tanaki i debeli
filamenti su raspoređeni po celoj ćeliji. Tanki filamenti su
spojeni sa gustim telima , od kojih su neka pripojena za
ćelijsku membranu, a vecina pliva po citoplazmi. (to su
ekvivalenti Z diskovima) Debeli filamenti su sagrađeni od
miozina, dok su tanki građeni od molekula aktina i
tropomiozina, dok je troponin odsutan. Takođe nema ni T
tubula. Različiti međućelijski spojevi između glatkih
mišicnih ćelija omogućavaju mehaničko povezivnje ovih
mišica, kao i međućelijsku električnu i hemijsku
komunikaciju. Glatki mišići su inervisani autonomnim
nervnim sistemom, i ne poseduju prave nervno-mišićne
spojnice. Akson se završava mnogobrojnim granama koje
imaju proširenja. U ovim proširnjima se nalaze
neurotransmiterska supstanca, koje posle oslobađanja
difunduje i dolaze do većeg broja glatkih mišićnih ćelija. U
glatkom mišiću jon Ca se vezuje za regulatorni protein
kalmodulin. Kompleks Ca i kalmodulina aktivira miozin
kinazu, enzim koji fosforiliše glavice miozina. Fosforilisana
glavica miozina se sa aktinom i omogićava kontrakciju
mišića. Kada se koncentracija intraćelijkog Ca smanji
proces ide u obrnutom smeru. A enzim miozin fosfataza
vrrsi defoforilaciju glavice miozina.
Glavni izvor Ca je extraćelojski Ca, on je nephodan za
mišićnu kontrakciju. A i sarkoplazmatski retikulum ovih
ćelija poseduje značajnu količinu ovog jona. Povećana
difuzija Ca iz extraćelijkog u intraćelijki prostor se postiže
otvarnjem ligand zavisnih kanala Ca, na ovaj način deluju
neki neurotransmitori. A moze se postići i otvaranjem
voltažmo zavisnih kanala Ca, na ovaj način
hipopolarizacije membrane i akcijski potencijal dovodi do
kontrakcije glatkog mišića. Sekundarni glasnik inozitol
trifosfat dovodi do izlaska Ca iz sarkoplazmatičnog
retikuluma i mišićne kontrakcije, na ovaj način do mišićne
kontrakcije dovode kateholamini preko alfa receptora.

Literatura
Osnovni fiziologije čoveka
Dušan M. Mitrovic