You are on page 1of 365
() TT a ty CUE L/| NHAUAT BAN KHOA HOC VA K Y une NI TRUONG DAE HOC KINH TE QUGC DAN KHOA KINH TE HOC - KHOA TOAN KINH TE PGS.TS. Nguyén Khic Minh TGI UU HOA DONG TRONG PHAN TiCH KINH TE os NHA XUAT BAN KHOA HOC VA KY THUAT HA NOI -2004 LOI GIGI THIEU Trong khi tat tudng va phusng phap t6i wu hoa tinh da duge giéi thiéu mat cach 06 he théng va dude ting dung vio vide phan tich kinh t@ 6 nude ta, thi tu tuéng va phudng phap toi wu hoa dong chua dude chit § 8 mttc can thiét. Trong hé thong sido trinh eba Trudng Dai hoc Kinh t& quée dan, gido trink Quy hoach dng mdi chi gidi m6t trong nhiing téi ngd t6i uu hoa nhiéu giai doan, dé ia nguyén ly Bellman, va cée phuong phap dua trén nguyén ly nay. 6 cae nuée phat trién, that gian gan day, trong phan tich kinh té vA nghién cttu kinh t@ cdc phuong phAp cia wi uu hod déng da chide su dung rat rong rii. Nhiéu bai bao kinh té trén vim dan da sit dung cac mé hinh dong dé nghién edu cde vain dé nhu lam phat, that nghiép, higu qua ctia cae chinh séch kinh té. vn dé moi truding, ia chon phucng én déu tu... Cac m6 hinh dé duge gidi nhé cae phudng phép eda toi wu hoa d6ng nhu: phép tinh bién phan, quy hoach dng hoic ly thuyét diéu khién t61 wu. Cudn sch “Tdi wu hod dong trong phan tich kinh té” do Tiga « Khe Minh bién coan nham gidi thigu nhing thanh tu hién dai vé phuong phap phan tich va xdy dung chuong trinh phat trién kinh t& nhiéu giai doan. Vain dé xéy dung chudng trinh nhu thé mét cach tét nhat duge d&t ra duéi dang bai toan gol t6i wu hoa déng. Nén tang dé di dén phuong phép gidi bai todn Ia su két hop nhié tu tuGng, trong dé giao trinh duge bién soan néu bat ba hudng cha yéu la nguyén ly Bellman trong quy hogeh dong, phyong trinh Euler trong phép tinh bidh phan co dién va nguyén ly cue dai Pontriagin trong ly thuyét diéu khién téi wu. Mae da noi vé phuong phdp dé gidi bai toan dat ra dudi dang téng quat, khéng phy thuéc néi dung cha gud trinh hign thuc, cuén sach nay trong cach trinh bay, da dita bai ton va phuong phap gidi vao khung cdnh cla av phan tich kinh té, 6 1 van dé ké hoach phat trién mat cong ty, mdt nganh hoe cd nude, vin dé tam phat, that nghiép, van dé 6 nhiam mai trudng, khai thde tai nguyén, hanh vi cia Gc quyén dong... (dé 1a nhiing vain dé hét site clin ban eda kinh té vi mé va kinh t& vi mé) trong mét khodng thdi gian nao dé. Viée trinh bay phuong phdp tofn theo ngoén ngi kink té khién cho du hiéu nhan biét phudng an tdi wu ed thé tré nén gain git va su suy lun cé thé tré nén ty nhién déi vi nhiing ngudi lam kinh té, Phén tich kinh té ¢6 thé lam theo hai géc d8 Khée nhau: Tinh va déng. Theo each phan tich tinh, cdc sy kién dude hiéu ngam 1a 06 thé xy ra trong khoang théi gian nhat dinh, va bé qua théi diém xay ra ching, eting nhu khéng @é § mét nguyén nhéin phai trai qua thdi gian bao liu méi dua d&n két qué mong muén. Phan tich tinh khang C6 nghia 1a moi cai duge xem Ia khong thay ai, ma chi la be qua yéu té thdi gian. Nhu vay, phan tich dng tré nén edn thidt di voi nhiing van dé ma yéu 16 undi gian dong vai tré quan trong nhu van dé tang trudng va phat trién kinh té, hode trong vide vach kéhoach cu thé dé thyc hién mat phuong an nao 46. Tac gid da trinh bay vige gidi bai toan "Toi uu dong” mat cach 06 hé thong, eae phudng phap giai duge nhin nhan trén mét quan diém théng nhat. Theo cach phan tich déng, méi bién sd duge xét sé JA ham ciia théi gian. Tuy theo cach do thai gian ma ta c6 bas toan dong rai rac hay lién tue, ching han khi chon dun vi do thai gian 14 khoang ta sé 06 bai toan rdi rac. Trong phan tich kinh té nguéi ta thudng