Vežba broj 4.

HROMATOGRAFIJA

Hromatografija je fizičkohemijska metoda, namenjena prvenstveno za razdvajanje, a zatim i za identifikaciju i kvantitativno odreñivanje različitih supsanci koje čine komponente neke smeše. Pod hromatografijom se podrazumeva razdvajanje komponenata smeše na osnovu njihovog različitog afiniteta prema dvema fazama koje se ne mešaju. Jedna faza je stacionarna (nepokretna) i može biti čvrsta supstanca ili tečnost, a druga faza je mobilna (pokretna) i može biti gas ili tečnost koja prelazi preko stacionarne faze.

Razdvajanje komponenata neke smeše zasniva se na različitom afinitetu tih komponenata prema stacionarnoj i mobilnoj fazi, a posledica je različitih fizičko-hemijskih procesa. Proces razdvajanja u hromatografiji predstavlja prenos mase iz jedne u drugu fazu. Ako se prenos mase odvija izmeñu glavnina dve faze razdvajanje se zasniva na apsorpciji ili rastvaranju, a ako se odigrava na graničnoj površini faza zasniva se na adsorpciji. Kada se prenos mase iz jedne u drugu fazu vrši izmenom jona stacionarne faze sa jonima u rastvoru razdvajanje se zasniva na jonskoj izmeni. Prema tome, mehanizmi razdvajanja komponenata zasnivaju se na sledećim fizičkohemijskim procesima:

-

adsorpciji – adsorpciona hromatografija različitoj rastvorljivosti – podeona (particiona) hromatografija jonskoj izmeni –jonoizmenjivačka hromatografija

1

Kako se hromatografsko razdvajanje komponenata smeše zasniva se na principu da se komponente zadržavaju u stacionarnoj fazi srazmerno intenzitetu sila koje vladaju izmeñu svake molekulske ili jonske vrste i stacionarne faze, hromatografski sistem će prvo napuštati najslabije vezana komponenta, a poslednja ona koja je najjače vezana za stacionarnu fazu. Da bi hromatografko razdvajanje bilo uspešno sistem mora biti takav da se komponente izdvajaju “diskretno” što znači da koncentacija jedne komponente u mobilnoj fazi mora da opadne pre nego što druga komponenta počne da se izdvaja iz sistema. Raspodela komponente A izmeñu mobilne i stacionarne faze može se predstaviti ravnotežom jednačinom (1)

A mobi ln a ⇄ A stacionarna

(1)

Prelazak komponente A iz jedne u drugu fazu traje do uspostavljanja ravnoteže, pri kojoj odnos ravnotežnih koncentracija u stacionarnoj (cs) i mobilnoj (cm) fazi dostiže konstantnu vrednost. Konstanta ravnoteže ove reakcije K, naziva se koeficijent raspodele ili particioni koeficijent i dobija se primenom Nernstovog zakona raspodele.
K= cs cm

(2)

Komponenta smeše koja ima veći afinitet prema stacionarnoj fazi, duže se zadržava u hromatografskom sistemu od one koja pokazuje veći afinitet prema mobilnoj fazi. Kao posledica ovoga hromatografski sistem prvo napušta komponenta sa najmanjim koeficijentom raspodele.

2

Adsorpciona hromatografija

Razdvajanje komponenata iz smeše adsorpcionom hromatografijom vrši se na osnovu sposobnosti stacionarne faze da različito adsorbuje komponente smeše. Kao stacionarna faza koriste se čvrste supstance – adsorbensi – koje su porozne i imaju veliku aktivnu površinu, a samim tim i površinsku energiju koju teže da smanje, tako što privlačnim silama vezuju molekule ili jone iz gasova ili tečnih rastvora. Pri adsorpciji komponenata iz gasne smeše razlikuju se fizička i hemijska adsorpcija koje se opisuju Langmuirovom (3) i Freundlichovom (4) adsorpcionom izotermom.

V=

bPVmax 1 + bP
1

(3)

x = kP n m

(4)

gde je P - ravnotežni pritisak gasa V – zapremina adsorbovanog gasa Vmax – kapacitet adsorbensa (maksimalna zapremina adsorbovanog gasa) x – broj molova adsorbovanog gasa m – masa adsorbensa b, k, n – karakteristične konstante koje zavise od prirode adsorbensa, adsorbata i temperature Fizička adsorpcija se zasniva na uspostavljanju elektrostatičkih (dipol-dipol, Van der Waalsovih) i vodoničnih veza izmeñu stacionarne faze i komponenti, a pri hemisorpciji dolazi do stvaranja hemijskih veza usled čega se na površini adsorbensa obrazuje monomolekulski sloj adsorbata. Jednačina (4) se može primeniti i na adsorpciju supstanci iz razblaženog rastvora, ako se pritisak zameni ravnotežnom koncentracijom adsorbujuće supstance.
Adsorpcija je pojava pri kojoj se na graničnoj površini izmeñu dve faze menja koncentracije date

komponente. Kod adsorpcione hromatografije, gde se komponente raspodeljuju izmeñu čvrste i tečne faze, koncentracija rastvorene komponente biće veća u graničnom sloju uz čvrstu fazu, nego u unutrašnjosti rastvora.

3

Adsorpciona hromatografija se najčešće izvodi u koloni koja je ispunjena adsorbensom. Na vrh kolone nanosi se mala količina analizirane smeše (smeša komponenata A i B kao na slici 1), a zatim se kroz kolonu vrši eluiranje, odnosno kontinuirano propuštanje mobilne faze čime se postiže razdvajanje komponenata.

Slika 1. Adsorpciona hromatografija u koloni

Komponente smeše se selektivno adsorbuju na adsorbensu. Jednu komponentu adsorbens više adsorbuje (onu koja ima veći koeficijent raspodele, komponentu A, slika 1), a drugu manje (onu koja ima manji koeficijent raspodele, komponentu B). Ako je u pitanju adsorpciona hromatografija na koloni, komponenta koju adorbens više adsorbuje nalaziće se pri vrhu kolone, dok će se komponenta za koju adsorbens ima manju moć adsorpcije spustiti dublje u kolonu. Ako se vrednosti koeficijenata raspodele ispitivanih komponenata dovoljno razlikuju, može se postići njihovo potpuno razdvajanje i pri procesa eluiranja iz kolone prvo izlazi komponenta B, koja se slabije vezuje za adsorbens.

Adsorbensi mogu biti nepolarni (aktivni ugalj, polistiren-divinilbenzen), ili polarni (silika-gel, koji sadrži kisele grupe i aluminijum-oksid- koji sadrži bazne grupe). Silikagel (SiO2×nH2O) je jedan od najčešće upotrebljavanih adsorbenasa u hromatografiji. Osnovnu strukturu ovog adsorbensa čine tetraedri silicijuma i kiseonika čiji polimeri obrazuju poroznu strukturu karakterističnu za njegovu unutrašnju površinu. Specifična površina iznosi oko 800 m2/g. Za adsorbciju su od značaja hidroksilne grupe vezane za silicijum koji gradi adsorpcionu

4

površinu. Mehanizam adsorpcije se najčešće ostvaruje preko vodonične veze izmeñu atoma vodonika iz silikagela i atoma kiseonika (ili nekog drugog elektronegativnog elementa) iz uzorka (slika 2).

Slika 2. Adsorpcija na silikagelu

Kada se razdvajanje komponenata u adsorpcionoj koloni završi, njihove zone se mogu odvojiti jedna od druge rezanjem delova kolone koja je prethodno pažljivo izvañena iz cevi. Nakon ovoga komponente se mogu ekstrahovati iz adsorbensa pogodnim rastvaračem, a zatim analizirati pogodnim fizičkohemijskim metodama kvalitativne i kvantitativne analize. Još jednostavniji način njihovog razdvajanja je da se eluiranje nastavi do izlaska svih komponenata iz kolone, a sve pojedinačne frakcije istih zapremina se sakupljaju pomoću tzv, frakcionog kolektora i posle toga analiziraju (slika 3).

Slika 3. Razdvajanje komponenata smeše postupkom eluiranja

5

ZADATAK VEŽBE

KVALITATIVNA ANALIZA KATJONA U SMEŠI

Zadatak eksperimenta

1. U dve staklene cevčice, prethodno zatvorene vatom na donjem kraju, preko staklenog levka sipati aluminijum-oksid skoro do vrha (ostaviti 1 cm prazne kolone pri vrhu).

2. U svaku cevčicu ukapati pipetom po desetak kapi analize dok se ne uoče dva sloja adsorbovane dvokomponentne analizirane smeše. Uporediti boje slojeva sa datim uzorcima i na osnovu toga predpostaviti priusustvo odreñenih katjona u smeši.

3. Eluiranje vršiti različitim mobilnim fazama. U prvu cevčicu ukapavati rastvornatrijumhidroksida, a u drugu kalijum-heksacijanoferata. Osim za razdvajanja komponenata ovi rastvori služe i za njihovu identifikaciju na osnovu bojenih reakcija. Poreñenjem boja nastalih reakcijom katjona i dodatih reagenasa sa datim uzorcima, dokazati prisutne katjone i napisati reakcije identifikacije.

6

Podeona (particiona) hromatografija

Razvajanje komponenata particionom (podeonom) hromatografijom vrši se na osnovu različite rastvorljivosti komponenata smeše u dve tečne faze koje se ne mešaju od kojih je jedna stacionarna, a druga mobilna. Kako stacionarnu fazu čini tečni rastvarač vezan za neki čvrst nosač, pored procesa rastvaranja delimično se odigrava i proces adsorpcije na stacionarnoj fazi. Sposobnost pojedinih komponenata da se rastvaraju u odreñenom rastvaraču definisana je njihovim particionim koeficijentom, K datim jednačinom (2). Rastvorljivost zavisi od prirode rastvarača i rastvorka (u prvom redu od njihove dielektrične konstante, ε), tako da će se polarne supstance bolje rastvarati u polarnim rastvaračima, tj. u rastvaračima sa većom dielektričnom konstantom, a nepolarne u nepolarnim rastvaračima koji imaju manju vrednost dielektrične konstante. (“Slično se u sličnom rastvara”)

Particiona hromatografija se najčešće izvodi na hartiji ili tankom sloju pa se razlikuju: • • papirna tankoslojna hromatografija (Thin-Layer Chromatography TLC)

Ove dve tehnike su veoma slične u procesima nanošenja uzorka, razvijanja hromatograma, detekcije i analize uzorka. U prvom slučaju stacionarnu fazu prestavlja voda kojom je natopljen filter papir, a u drugom tanak sloj silikagela sa kristalnom vodom. Mobilna faza je najčešće neki organski rastvarač ili smeša organskih rastvarača koji se ne mešaju sa vodom (stacionarnom fazom). Protok mobilne faze kroz papir ili tanak sloj ostvaruje se kapilarnim prodiranjem kroz poroznu strukturu datog nosača stacionarne faze. Brzina kretanja mobilne faze zavisi od veličine pora u hartiji, odnosno prečnika čestica čvrstog adsorbensa. Pri horizontalnom protoku mobilne faze kada na molekule rastvarača deluju samo kapilarne sile put koji prelazi front rastvarača (z) za vreme t iznosi: z = ( k ⋅ t )1 2 gde je k konstanta koja zavisi od površinskog napona i viskoznosti sistema. (5)

7

Ukoliko se za razdvajanje koristi uzlazna ili silazna tehnika, pored kapilarnih sila na kretanje mobilne faze utiče i gravitaciona sila koja u prvom slučaju smanjuje, a u drugom povećava brzinu kretanja rastvarača, a time i komponanata smeše koje su u njemu rastvorene. Da bi se postiglo dobro razdvajanje potrebno je uskladiti sastav mobilne faze sa vrstom i dužinom podloge.

Komponenta smeše koja se najbolje rastvara u mobilnoj fazi prelazi najduži put, pošto tu komponentu mobilna faza nosi sa sobom najdalje od starta. Komponenta koja se najbolje rastvara u stacionarnoj fazi, prelazi najkraći put, pošto je stacionarna faza vezana za podlogu. Prema slici 4, komponenta C se najbolje rastvara u mobilnoj fazi, a komponenta A u stacionarnoj, što znači da ova komponenta ima veći particioni koeficijent.

Slika 4. Odreñivanje Rf vrednosti Komponente smeše se identifikuju na osnovu njihovih Rf vrednosti. Rf vrednost se naziva retencioni faktor ili faktor zadržavanja i definiše se kao odnos dužine preñenog puta komponente (a) i dužine preñenog puta rastvarača (d):

Rf =

put komponente put rast var aca

R fA =

a ; d

R fB =

b ; d

R fC =

c ; d

Rf vrednosti kreću se u opsegu od nule do jedinice (0 < Rf < 1). Najveću Rf vrednost imaće

komponenta koja se najbolje rastvara u mobilnoj fazi, odnosno ona komponenta koja je prešla najduži put, RfC > RfB > RfA. Komponente su dobro razdvojene kada je ∆R f > 0,05 . 8

Podeona (particiona) hromatografija na tankom sloju

Podeona hromatografija na tankom sloju može se izvoditi horizontalnom, silaznom ili
uzlaznom tehnikom. N slici 5 predstavljena je komora za razvijanje hromatograma uzlaznom

tehnikom. U komoru se sipa rastvarač koji predstavlja mobilnu fazu, unutrašnji zidovi se oblažu filtar-hartijom natopljenom rastvaračem i komora se zatvara da bi se postigla ravnomerna zasićenost parom u svim delovima komore. Na prethodno pripremljenu pločicu sa tankim slojem nanosi se mikropipetom ili kapilarom mala količina ispitivane smeše na rastojajanju od oko 1cm od kraja ploče i taj položaj se označava kao startna linija (S). Zatim se pločica postavi ukoso u komoru tako da nivo rastvarača ne preñe visinu na kojoj se nalazi analiza (sika 5a), a razdvajanje počinje kada mobilna faza pod dejstvom kapilarnih sila počne da se kreće uzlazno (sika 5b).

Slika 5. Komora za izvoñenje uzlazne podeone hromatografije na tankom sloju
Priprema tankog sloja. Suspenzija pogodnog adsorbensa (silikagel, aluminijum-oksid) u vodi

nanosi se ručno ili pomoću specijalnog ureñaja po Štalu kao tanak sloj odreñene i ujednačene debljine po površini staklene pločice. Nakon nanošenja sloja pločica se suši 10 minuta na vazduhu, a zatim još 30 minuta u sušnici na temperaturi od 100oC.
Razvijanje hromatograma predstavlja proces razdvajanja komponenata na tankom sloju i završava

se kada front rastvarača doñe do unapred odreñene dužine pri kraju pločice (rastojanje d na slici 4). Tada se pločica vadi iz komore, zabeleži se front rastvarača i vrši odreñivanje položaja zona. Odreñivanje položaja zona podrazumeva procese kojima zone na hromatogramu postaju vidljive, a to se može postići prskanjem odgovarajućim reagensima koji će nagraditi obojena jedinjenja sa komponentama, osvetljavanjem fluorescentnih supstanci UV lampom, ili merenjem radioaktivnosti radioaktivnih komponenata.
Identifikacija, odnosno kvalitativna analiza razdvojenih komponenata, vrši se izračunavanjem Rf

vrednosti, a kvantitativna analiza nekom od fizičkohemijskih metoda direktno na podlozi, ili posle ekstrahovanja komponente i njenog prevoñenja u odgovarajući rastvor.

9

ZADATAK VEŽBE

RAZDVAJANJE KOMPONENATA ANALIZIRANE SMEŠE I IZRAČUNAVANJE NJIHOVIH Rf VREDNOSTI

Analizirana smeša sastoji se od dve komponente – organske boje: fušin i dimetil žuto, čije su strukturne formule date u tabeli 1. Tabela 1. Komponenta Struktura

Fušin C20H19N3 · HCl

Dimetil žuto C14H15N3 ( dimetil-amino-azo-benzene)

Stacionarnu fazu predstavlja voda vezana za tanak sloj silikagela na staklenoj pločici. Mobilnu fazu čini smeša tri organska rastvarača: etanol, aceton i benzen čije su struktrurne formule i vrednosti dielektrične konstante date u tabeli 2. Tabela 2. Rastvarač Voda Etanol Aceton
H3C

Struktura H2O CH3-CH2-OH
O C CH3

ε
78,55 24,35 20,7

Benzen

2,30

10

Zadatak eksperimenta

1. Pripremiti komoru za hromatografiju kao što je prikazano na slici 5. 2. U komoru sipati mobilnu fazu. Razdvajanje komponenata ponoviti više puta sa različitim sastavom mobilne faze. Isprva koristiti pojedinačne organske komponente (1, 2 i 3), a zatim i smeše odreñenog sastava (zadaje asistent) . 3. Kap analize naneti na jedan kraj pločice i pločicu postaviti u komoru u položaj za izvoñenje uzlazne hromatografije kao što je objašnjeno u prethodnom tekstu. 4. Kada rastvarač doñe skoro do kraja pločice, izvaditi pločicu iz komore, obeležiti front rastvarača i centre mrlja koje su se razdvojile i izračunati Rf vrednosti za obe komponente smeše. Rezultate prikazati tabelarno. ANALIZA 1 2 3 4
Sastav mobilne faze (zapreminski odnosi) ETANOL ACETON BENZEN 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Fušin - A Analiza 1 2 3 4

Dimetil žuto -B

Rastvarač

a (cm)

b (cm)

c (cm)

Rf (A)

Rf (B)

5. Na osnovu dobijenih Rf vrednosti i osobina rastvarača i komponenata smeše (polarnost, dielektrične konstante) prokomentarisati efikasnost hromatografskog razdvajanja i odrediti najpovoljniji sastav mobilne faze. 6. Grafički prikazati dobijene hromatograme na tankom sloju.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful