You are on page 1of 31

Projekt pt.

Nowa jako ksztacenia Program Rozwojowy WISBiOP w Radomiu (Etap I audytorzy energetyczni), wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusze Spoecznego Priorytet IV Szkolnictwo wysze i nauka, Poddziaanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjau dydaktycznego uczelni Nr umowy: UDA POKL.04.01.01-00-261/08-00

Budynki energooszczdne i budynki pasywne cz.2


in. Zbigniew Maciej Pajk Doradca Energetyczny specjalista ds. budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego Kontakt bezporedni: GSM +48 501 687 482 mail: zpajak13@wp.pl

1 2 3

MODERNIZACJA DOSTAWY
1 zewntrzne rdo (np. ciepownia) 2 sie wysokoparametrowa 3 np. stacja wymiennikw 4 sie niskoparametrowa

do instalacji wewntrznej

MODERNIZACJA ODBIORU
z sieci zewntrznej 6 koty z osprztem i opomiarowaniem 7 wzy ciepownicze z opomiarowaniem

kocio lub wze (6/7)

MODERNIZACJA BUDYNKW (5)


ocieplenie 8 zwikszenie izolacyjnoci cieplnej i modernizacja wentylacji 9 renowacja lub wymiana instalacji i urzdze, opomiarowania, itp.

uszczelnienie lub wymiana okien (?)

termostat

MODERNIZACJA UYTKOWANIA
10 regulacja wewntrznej sieci przewodw (np. termostaty, sterowniki, np. pogodowe, itp. 11 wdroenie systemu opat (np. podzia kosztw ogrzewania, podzielniki kosztw, itp.)

podzielnik

Weryfikacja zaoe i ewentualne ich zmiany, zarzdzanie systemami, monitoring, itp.

ZMIANY SYTEMOWE W INSTALACJACH


Podzia instalacji grzewczych

Parametry pracy
wysokotemperaturo we (90/700C lub 95/700C)

Rodzaj regulacji

jakociowa tZ i tP = f (tE)
?

redniotemperaturow e (70/550C lub 65/400C)

jakociowo-ilociowa tZ i tP = f (tE) +ZT ilociowa tZ i tP = f (QP)

niskotemperaturowe (55/300C lub 50/250C)

A .scentralizowane Wysokotemperaturowe (90/700C lub 95/700C)

KONIECZNE ZMIANY SYSTEMOWE W UKADACH PRODUKCJI i DYSTRYBUCJI ENERGI

Nie B. zdecentralizowane strukturalnie redniotemperaturowe (70/550C lub 65/400C Tak Nie C. zdecentralizowane funkcjonalnie niskotemperaturowe (55/300C lub 50/250C Tak

Odnawialne rda ciepa (OE)

55%

30%

3%
6 10 7 9

12%
7 8 6

NIE PRZYSTOSOWANE DO OZE

1 2 3 4 5

Indywidualne paleniska

SCHEMAT BLOKOWY TRADYCYJNEJ WYMIENNIKOWNI W SYSTEMIE REGULACJI JAKOCIOWEJ i JAKOCOWO-ILOCIOWEJ PARAMETRY 90/70OC
c.w.u t = 550C

1 2

3
cyrkulacja t < 450C zimna woda t - 8100C

7 5 4

U G

NP CO (90/70OC)

(130/80)

ZDECENTRALIZOWANY FUNKCJONALNIE SYSTEM DYSTRYBUCJI ENERGII WEWNTRZ OBIEKTOWEJ ZE WSPOMAGANIEM SONECZNYM

10 1 11

15

16

7 6 7
tz = 60-70OC t = 55OC (lub 650C)

13

12 8 9 14 mieszkaniowy wze cieplny 8 grzejnik; 9 pobr c.w.u.; 10 regulator proporcjonalny; 11 wodomierz wody zimnej; 12 ciepomierz mieszkaniowy; 13 zawr strefowy (z siownikiem); 14 kanalizacja; 15 programator tygodniowy; 16 - pytowy wymiennik ciepa.

1
tP < 30OC

t > 25OC

4
t < 25OC

1 ujcie geotermalne (t = 60 700C); 2 - wymiennik centralnego ogrzewania; 3 - warstwowy zasobnik ciepa; 4 zespoy zasilajco-sterujce; 5 - caoroczny ukad wspomagania solarnego (np. z kolektorem prniowym); 6 ukad transmisji ciepa sonecznego; 7 podczenia do poszczeglnych mieszka - od 8 15 osobny opis wza mieszkaniowego.

PODSTAWY ENERGOOSZCZDNEGO BUDOWNICTWA wiczenie 1 Podstawowe jednostki (CIEPLIK) Jednostki energii 1GJ = 278kWh (GAZ) Jednostki energii 1Nm3 gazu E (GZ-50) = 10kWh (PRD) Jednostki energii elektrycznej = 1kWh

ZASADA DZIAANIA KOGENERACJI

Przykad mikro-kogeneratorw domowych Modulacja od 0,5 do 6 kW mocy elektrycznej Modulacja od 2 do 25kW mocy cieplnej

Kogeneracja rozproszona: wicej ni zasilanie rezerwowe


Znakomite uzupenienie tradycyjnego systemu wytwarzania energii
Dystrybucja Przesy Obcienie Uytkownika Zasilanie rezerwowe

Stae uzupenienie zasilania Wytwarzanie ale dla efektywnej kogeneracji energii rozproszonej, musi by bezpieczne, niezawodne, czyste, proste, elastyczne i niedrogie.

Elastyczno Elastyczny dobr paliw


Gaz ziemny Olej opaowy Biogaz
Kaloryczno od 13,1 MJ/m3

Surowy gaz ze wieczki (H2S do 7%)

Multiopakowanie bez dodatkowego osprztowania


2-20 jednostki wyspowe; jednostki poczone z sieci bez ogranicze

Poczenie bezporednio do sieci


UL1741, Norma 21: bez przekanikw itp.

Zdalny monitoring Automatyczne przeczenie z trybu Poczony z sieci na Wyspowy

Budowa MikroTurbiny
Brak przekadni i innych mechanizmw Brak pynw chodzcych i smarw Spaliny wolne od zanieczyszcze
Odzysk ciepa
Powierzchnia chodzca

Wylot spalin

Kompaktowy, zwarty, lekki Posiada tylko jedn ruchom cz

Wlot powietrza

Wlot paliwa Komora spalania

Nie wymaga wielu przegldw i napraw okresowych Kosztowo konkurencyjny dla odbiorcw systemw kogeneracyjnych Bardzo niski poziom NOX Certyfikat 2003 CARB DG Zaaprobowany przez SCAQMD
Generato r Kompresor oyska powietrzne

Turb ina

Prosta konstrukcja
oyska powietrzne
adnego oleju lub innych smarw adnych pomp olejowych, przewodw i filtrw

Chodzenie powietrzem
Brak w zastosowaniu pynw chodzcych Brak pomp chodzcych, chodnic, przewodw

Jedna ruchoma cz: wa turbo-generatora Wirnik Brak urzdze lub chemikaliw do obrbki spalin turbiny
Brak przekadni czy innych podsystemw mechanicznych podatnych na usterki

Wirnik sprarki

Magnes trway

Nowy C60 ICHP kogeneracja zintegrowana

Chodzenie absorpcyjne
Fabryka tworzyw sztucznych: Rochester, Stan Nowy Jork
Zasilanie podstawowe: 25 30-kW MT Sie jest zasilaniem rezerwowym

Gorca woda z trjgeneracji: Ogrzewanie technologiczne Ogrzewanie c.o. wentylacja, klimatyzacja Gorce powietrze do celw technologicznych (suszenie)