You are on page 1of 131

Projekt pt.

Nowa jako ksztacenia Program Rozwojowy WISBiOP w Radomiu (Etap I audytorzy energetyczni), wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusze Spoecznego Priorytet IV Szkolnictwo wysze i nauka, Poddziaanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjau dydaktycznego uczelni Nr umowy: UDA POKL.04.01.01-00-261/08-00

Ocena instalacji owietleniowej w budynku


in. Zbigniew M. Pajk Doradca energetyczny Tel. +48501687482 E-mail zpajak13@wp.pl

Projekt realizowany dziki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Poddziaanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjau dydaktycznego uczelni

Wypalimy nasz ziemi ?

wiat zuywa zuywa 10 mln. ton ropy 12,5 mln. ton wgla 7,5 mrd. m gazu

DZIENNIE !

Kade DIECKO rozumie, e ta piromania musi oddziaywa destruktywnie na rodowisko !

Nadchodzi czas energii solarnej! solarnej !

(Quelle: Sonne&Energie: http://www.solarwaerme.at/Sonne-und-Energie/; Aug. 2007)

Al Gore

24.10.2007, Wiede

Ochronie klimatu brakuje jedynie dobrego poparcia w polityce. Tym poparciem jest energia odnawialna!

Budynek rodowisko energia

Epizod ropy naftowej w historii ludzkoci 1870 2130

Energia promieniowania sonecznego kt ycia 0,005 deg

wiadomo zuycia energii


Opinie Polakw 2007 GUS 2007

Energia elektryczna w eksploatacji budynku


Owietlenie Pompy energia pomocnicza dla instalacji wodnych Wentylatory energia pomocnicza dla instalacji powietrznych Zasilanie systemw sterowania Elektryczne, podstawowe rda ciepa i chodu:

sprarkowe ukady chodnicze i pompy ciepa


10

Owietlenie
wiato podstawowe informacje Owietlenie pojcia, definicje, jednostki Pochanianie, odbicie, przepuszczanie wiata Charakterystyka wiata dziennego Czynniki wpywajce na owietlenie dzienne w budynku Dowietlanie pomieszcze i ochrona przeciwsoneczna

11

Cele stosowania owietlenia


Umoliwienie widzenia
U U

sprawne wykonywanie pracy bezpieczestwo

Uzyskanie komfortu widzenia i estetyki owietlenia


Wspgranie z architektur budynku

12

Inne wane aspekty owietlenia


Zdrowotne
cykl dobowy owietlenia U cykl roczny owietlenia
U

Koszty
inwestycji U eksploatacji
U

w tym kryje si rwnie okrelanie zuycia energii oraz emisji CO2

13

Owietlenie
NATURALNE SZTUCZNE

14

15

Fale elektromagnetyczne o dugoci 380-760 nm dziaajc na wzrok wywouj wraenie wiata


Kada dugo fali daje wraenie innej barwy, a wszystkie dugoci razem daj wraenie wiata biaego.

16

Krzywa czuoci oka


widzenie skotopowe widzenie fotopowe

v - wzgldna skuteczno wietlna barwy (dugoci fali) Wie wielkoci energetyczne i fotometryczne wiata. 17 Wielko strumienia wietlnego ze rda wiata zaley od jego mocy i od v.

Uwaga: P to moc promieniowania emitowana ze rda wiata, a nie jego moc elektryczna

18

19

20

21

Przykady

22

Pochanianie, odbijanie i przepuszczanie wiata


Strumie wietlny padajcy na pewn powierzchni moe by czciowo pochonity, czciowo odbity, czciowo przepuszczony. Suma pochonitych, odbitych i przepuszczonych promieni musi si rwna strumieniowi padajcemu. Dla praktyki owietleniowej najwiksze znaczenie maja waciwoci odbicia i przepuszczania wiata. Powierzchnie odbijajce, stanowic wtrne rdo wiata, polepszaj warunki owietlenia tam, gdzie dociera za mao wiata bezporedniego.

23

Pochanianie, odbijanie i przepuszczanie wiata


Stosunek pochonitej, odbitej czy przepuszczonej iloci wiata do caoci strumienia padajcego p okrela waciwoci materiau pod danym wzgldem i nazywa si odpowiednio:
U U U

wspczynnikiem pochaniania wiata = /p wspczynnikiem odbicia wiata = /p i wspczynnikiem przepuszczania wiata = /p .

24

Rne

dla rnych

25

Exhibition hall 26, Hannover

26

Owietlenie naturalne

27

28

Wspczynniki odbicia i przepuszczania wiata


29

Waciwoci wiata dziennego


Jest najzdrowsze dla oczu Towarzyszy mu nadfiolet i podczerwie Oddziaywanie psychologiczne poczucie cznoci ze wiatem zewntrznym, lepsze samopoczucie, nastrj. Zmienno w cyklu dobowym, rocznym (wielko, kt padania) Zalene od warunkw atmosferycznych

30

Czynniki wpywajce na owietlenie dzienne w budynku


Niezalene od czowieka
U

pora roku, dnia, stan atmosfery

Zalene od czowieka
U U

U U

orientacja i otoczenie budynku rodzaj, wielko, pooenie otworw owietleniowych w stosunku do pomieszczenia, ich przepuszczalno wiata faktura i barwa powierzchni wewntrznych

31

Natenie owietlenia dziennego na paszczynie poziomej

32

wiato bezporednie a rozproszone


Przy bezchmurnym niebie wiato rozproszone stanowi 10% caoci, przy zachmurzonym 100% W Polsce ok. 1/3 dni jest sonecznych W obliczeniach owietleniowych bierze si pod uwag tylko wiato nieboskonu czyli tzw. niebo zakryte Nasonecznienie bezporednie insolacja jest podana ze wzgldw zdrowotnych. Insolacja w miejscu pracy jest czsto niepodana (powoduje olnienie). Przez odpowiednie usytuowanie budynkw mona zapewni insolacj lub jej unikn.

33

Kryteria owietlenia dziennego PN-71/B-02380 (wycofana bez zastpienia)


Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia Wspczynnik owietlenia dziennego Rwnomierno owietlenia dziennego Owietlenie dzienne powinno wystarczy przy 5000 lx na zewntrz

34

Dowietlanie pomieszcze wiatem naturalnym i ochrona przeciwsoneczna

Heliostat

36

Berlin - dworzec Potsdamer Platz

37

wiatowody

38

Pka wietlna
Dowietlenie gbi pomieszczenia Zredukowanie poziomu natenia owietlenia przy oknie

39

Profile odbijajce

40

wietliki rurowe
www.maxisolar.pl

41

Fasada budynku jako element systemu energetycznego


Wentylacja szczelno powietrzna a [m/hmdaPa/] n50 [h-1] Ogrzewanie wspczynnik przenikania ciepa U [W/mK] Chodzenie wspczynnik transmisji promieniowania sonecznego g [-] Owietlenie wspczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF [-] cel: EP -> min

Fasada budynku jako element systemu energetycznego


Zyski ciepa od nasonecznienia przegrd przezroczystych Przenikanie ciepa

& ok , p = q Q & ok , p A0 = U ok ( t e t in ) A0
Uok,p - wspczynnik przenikania ciepa przez okno bez uwzgldniania promieniowania sonecznego A0 - powierzchnia okna w wietle muru te - chwilowa temperatura powietrza zewntrznego tin - temperatura powietrza w pomieszczeniu

Fasada budynku jako element systemu energetycznego


Zyski ciepa od nasonecznienia przegrd przezroczystych Promieniowanie

& ok , R = [ As I c ,max + ( Ag As ) I r ,max ] g tot s Q


AS - nasoneczniona powierzchnia szka w przegrodzie przeszkl. Ag - cakowita powierzchnia szka w przegrodzie przeszklonej Ic - maksymalna warto promieniowania cakowitego na szyb Ir - maksymalna warto promieniowania rozproszonego na szyb gtot - wspczynnik przepuszczalnoci promieniowania przez szyb i urzdzenia ochronne s - wspczynnik akumulacji energii od promieniowania sonecznego w budynku

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej


Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie 328.1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepej wody uytkowej, a w przypadku budynku uytecznoci publicznej rwnie owietlenia wbudowanego, powinny by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, aby ilo ciepa, chodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mona byo utrzyma na racjonalnie niskim poziomie. 328.2. Budynek powinien by zaprojektowany i wykonany w taki sposb, aby ograniczy ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.

Parametry techniczne fasad


Szczelno powietrzna fasady Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku uytecznoci publicznej, a take w budynku produkcyjnym przegrody zewntrzne nieprzezroczyste, zcza miedzy przegrodami i czciami przegrd oraz poczenia okien z ocieami naley projektowa i wykonywa pod ktem osignicia ich cakowitej szczelnoci na przenikanie powietrza.

Parametry techniczne fasad


Szczelno powietrzna fasady Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku uytecznoci publicznej wspczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi nie wicej ni 0,3 m/hmdaPa/ [] Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelnoci powietrznej budynku. Wymagana szczelno wynosi: budynki z wentylacj grawitacyjn budynki z wentylacj mechaniczn n50 = 3,0 h-1 n50 = 1,5 h-1

Parametry techniczne fasad


Przenikanie ciepa Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 1.2. Wartoci wspczynnika przenikania ciepa U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewntrznych nie mog by wiksze ni wartoci Umax budynek uytecznoci publicznej powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady) przy ti > 16C 1,8 W/m2K

Parametry techniczne fasad


Przenikanie ciepa PN-EN 13947:2008 metoda obliczania wspczynnika przenikania ciepa cian osonowych skadajcych si ze szka i/lub nieprzeroczystych paneli wyposaonych lub poczonych z ramami rne typy oszklenia, oszklenie pojedyncze lub wielokrotne nie/wyposaone w powok o niskiej emisyjnoci; z komorami wypenionymi powietrzem lub innymi gazami ramy (z dowolnego materiau) z mostkami cieplnymi lub bez rne typy okadzin paneli nieprzeroczystych z metalu, szka, ceramiki i innych materiaw uwzgldnienie wpywu mostkw cieplnych przy profilach zczowych lub poczeniach pomidzy powierzchni oszklenia, ramy i panelu

Parametry techniczne fasad


Promieniowanie soneczne Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 2.1.4. wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna gdy szko 50% powierzchni ciany gc = fc gG 0,5 gG - wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej dla rodzaju oszklenia fc - wspczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze wzgldu na zastosowane urzdzenia przeciwsoneczne

Parametry techniczne fasad


Promieniowanie soneczne Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 2.1.4. wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna gdy szko > 50% powierzchni ciany fc gG fG 0,25 gG - wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej dla rodzaju oszklenia fG - udzia powierzchni okien oraz przegrd szklanych i przezroczystych w powierzchni ciany

Parametry techniczne fasad


Promieniowanie soneczne Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 2.1.4. wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna odstpstwo moliwe gdy: powierzchnia pionowa o orientacji N 45 powierzchnia chroniona przez sztuczn/naturaln przegrod

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej oszklenia

Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej Przeszklenie pojedyncze Przeszklenie podwjne ze szka przezroczystego Przeszklenie potrjne ze szka przezroczystego Pustaki szklane Przeszklenie ze szka przeciwsonecznego Szko przeciwsoneczne absorpcyjne Szko przeciwsoneczne refleksyjne Szko absorpcyjne i przeciwsoneczne

gG 0,85 0,650,80 0,600,75 0,60 0,20,7 0,500,65 0,300,60 0,300,55

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze wzgldu na zastosowane urzdzenia przeciwsoneczne optyka A P 0,05 biae aluzje o 0,1 0,1 lamelach nastawnych 0,3 0,5 zasony biae 0,1 0,7 0,9 0,1 tkaniny kolorowe 0,3 0,3 0,5 tkaniny z powok alu 0,2 0,05 typ zason fc IN 0,25 0,30 0,45 0,65 0,80 0,95 0,42 0,57 0,77 0,20 OUT 0,10 0,15 0,35 0,55 0,75 0,95 0,17 0,37 0,57 0,08

wspczynnik: A - absorpcji, P - przepuszczalnoci

Parametry techniczne fasad


Promieniowanie soneczne Budynki pasywne Wspczynnik przenikania ciepa minimalizacja: U < 0.8 W/m2K Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna maksymalizacja: g > 0.5 Ograniczenie redukcja g przy spadku wartoci U

Parametry techniczne fasad


Udzia powierzchni szyby w powierzchni okna gc = fo fc gG fo - udzia powierzchni szyby w powierzchni okna

Parametry techniczne fasad


Waciwoci szyb przeciwsonecznych i energooszczdnych

Grupa Przeciwsoneczne bez istotnych waciwoci izolacyjnych Rodzaj jednobarwne z warstw refleksyjn tlenku z warstw refleksyjn i absorpcyjn tlenku z nieselektywn warstw metalu Waciwoci absorpcja promieniowania sonecznego ca. 50% przenikania i 50% refleksja ca. 30% refleksja, 30% absorpcja i 30-40% przenikanie przewaa absorpcja, znikoma refleksja

Parametry techniczne fasad


Waciwoci szyb przeciwsonecznych i energooszczdnych

Grupa Energooszczdne Rodzaj z warstw metalu z warstw tlenku Waciwoci wysoka refleksja refleksja, absorpcja

Parametry techniczne fasad


Waciwoci szyb przeciwsonecznych i energooszczdnych

Grupa Przeciwsoneczne i energooszczdne Rodzaj z warstw Au, Ag lub Cu Waciwoci wysoka refleksja, niski wspczynnik cakowitej przepuszczalnoci promieniowania

Parametry techniczne fasad


Waciwoci szyb przeciwsonecznych i energooszczdnych

Budowa wysokoefektywnej szyby zespolonej: 2 lub 3 szyby (absorbcyjno) powoka niskoemisyjna ciepe ramki dystansowe uszczelnienia wypenienie gazami szlachetnymi

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna Pryzmaty i aluzje odbicie promieniowania bezporedniego i dyfuzja rozproszonego

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna System OkaSolar specjalnie ksztatowane aluzje o powoce refleksyjnej

Sezon letni

Sezon zimowy

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna Laserowo cite panele zjawisko zaamanie fali na granicy orodkw

Akrylowe wypenienie

Sezon letni

Sezon zimowy

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik przepuszczalnoci energii cakowitej okna Pki wietlne poudniowe fasady przy silnym nasonecznieniu

Sezon letni

Sezon zimowy

Parametry techniczne fasad


Owietlenie Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r. 2.1.2. W budynku uytecznoci publicznej pole A0 przegrd przezroczystych o U1,5 W/m2K obliczone wedug wymiarw modularnych, nie moe by wiksze ni warto A0max, jeli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczcymi zapewnienia niezbdnego owietlenia wiatem dziennym A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw [m]

Az - pole rzutu poziomego kondygnacji w pasie o szerokoci 5m wzdu cian zewntrznych Aw - pole rzutu poziomego kondygnacji po odjciu Az

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF DF Daylight Factor

SkyComponent Troy Nolan Peters 2004

Parametry techniczne fasad


Obliczenia numeryczne ParaSol

ParaSol Lund University

Parametry techniczne fasad


Wspczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF DF Daylight Factor

SkyComponent Troy Nolan Peters 2004

Parametry techniczne fasad


Obliczenia numeryczne ParaSol

ParaSol Lund University

Parametry techniczne fasad


Obliczenia numeryczne ParaSol

ParaSol Lund University

Parametry techniczne fasad


Obliczenia numeryczne ParaSol

ParaSol Lund University

Monitoring powykonawczy
Wspczynnik przenikania ciepa

Monitoring powykonawczy
Promieniowanie soneczne Wspczynniki transmisji promieniowania luksomierz pomiar ilociowy

Monitoring powykonawczy
Szczelno powietrzna fasady PN-EN 13829:2002 Blower Door n50 [h-1] @ 50Pa identyfikacja nieszczelnoci pomiar ilociowy

Monitoring powykonawczy
Szczelno powietrzna fasady

Monitoring powykonawczy
Szczelno powietrzna fasady budynki wielkokubaturowe

Monitoring powykonawczy
Termografia PN-EN 13178:2001 Jakociowa detekcja wad metod podczerwieni wspczynnik przenikania ciepa szczelno powietrzna fasady mostki cieplne pomiar jakociowy

Monitoring powykonawczy
Termografia

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

Soneczne przykady
BGW Dresden Niemcy Parametry zapotrzebowanie ciepa do ogrzewania 52 kWh/ma 50% pokrycia - energia soneczna cakowicie przeszklona fasada poudniowa wspczynnik przenikania ciepa elewacji: 0.7 W/mK

Soneczne przykady
Podwjna fasada dodatkowa warstwa izolujca od rodowiska zewntrznego ograniczenie wpywu otoczenia na urzdzenia przeciwsoneczne wykorzystanie wentylacji naturalnej, moliwo otwarcia okien dodatkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (mycie)

Soneczne przykady
RWE Essen Niemcy Parametry wysoko: 125 m powierzchnia: 17.000 m podwjna fasada: 7000 m potrjne przeszklenie zewntrzna powoka: szko hartowane panele 1970mm x 3470mm midzy fasadami zdalnie regulowane aluminiowe aluzje 80 mm

Soneczne przykady
RWE Essen Niemcy Projektowanie badania symulacyjne roczne badania modelowe badania aerodynamiczne Mechanizm pochanianie jak najwikszej iloci umiarkowanego promieniowania sonecznego w okresie sezonu grzewczego redukcja silnego promieniowania podczas sezonu letniego wentylowana naturalnie fasada podwjna na niemal caej powierzchni budynku w okresach silnego promieniowania sonecznego gorce powietrze odprowadzane z przestrzeni midzyfasadowej przy wykorzystaniu cigu kominowego otwory wentylacyjne nawiewne w dolnych strefach otwory wentylacyjne wywiewne w grnych strefach

Soneczne przykady
Biblioteka Narodowa Misk Biaoru Obiekt: kondygnacje: 22 wysoko: 72 m podwjna fasada: 7000 m powierzchnia uytkowa: 63.570m kubatura: 411.820 m wentylacja: 6.0 MW ogrzewanie: 3.5 MW

Soneczne przykady
Biblioteka Narodowa Misk Biaoru Podwjna fasada

Soneczne przykady
Biblioteka Narodowa Misk Biaoru Podwjna fasada

Soneczne przykady
Biblioteka Narodowa Misk Biaoru Podwjna fasada

Soneczne przykady
Biblioteka Narodowa Misk Biaoru Podwjna fasada

dr in. A.Odyjas dr in. A.Grka

Soneczne przykady
Biblioteka Narodowa Misk Biaoru Podwjna fasada

dr in. A.Odyjas dr in. A.Grka

Soneczne przykady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Soneczne przykady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Soneczne przykady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Soneczne przykady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Soneczne przykady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Frankfurt a/Main 2006 - 60 mieszka Redukcja zuycia energii dla ogrzewania z 200 do 18 kWh/(m2a)

100

Owietlenie sztuczne
Rodzaje elektrycznych rde wiata Temperatura barwy wiata Krzywe rozsyu owietlenia Zalecane natenia owietlenia sztucznego Oglne prawidowoci rozmieszczenia owietlenia oglnego i miejscowego

101

102

Przykadowe natenia owietlenia

103

PN-84/E-02033 Owietlenie wntrz wiatem elektrycznym

104

Rodzaje elektrycznych rde wiata

LED

105

Rodzaje elektrycznych rde wiata

106

Temperatura barwy wiata


Barwa wiata jest kategori subiektywn. Temperatura barwy wiata (wielko obiektywna) odpowiada temperaturze ciaa doskonale czarnego promieniujcego strumie wietlny o tej samej barwie, co lampa [K].

107

Gsto widmowa wiata


108

Wskanik oddawania barw Ra

109

Krzywe rozsyu

110

111

Wentylowane oprawy owietleniowe

112

PN-EN 12464-1:2004
Tytu: wiato i owietlenie -- Owietlenie miejsc pracy -- Cz 1: Miejsca pracy we wntrzach Abstrakt: Okrelono wymagania owietleniowe miejsc pracy we wntrzach, w celu stworzenia warunkw zapewniajcych komfort i waciw wydolno wzrokow. Uwzgldniono wszystkie typowe zadania wzrokowe, rwnie zwizane z urzdzeniami wyposaonymi w monitory ekranowe. Nie uwzgldniono owietlenia zewntrznych miejsc pracy oraz miejsc pracy w podziemnym grnictwie

113

PN-EN 12464-1:2004

114

Symulacja komputerowa warunkw owietlenia

116

117

118

119

120

Charakterystyka energetyczna owietlenia

WT 2008 - owietlenie

122

WT 2008

123

124

125

Wydajno energetyczna owietlenia budynku

126
Za: Pracki P., 2007, Ocena wydajnoci energetycznej owietlenia wntrz, Przegld Elektrotechniczny konferencje, 1/2007

PN-EN 15193:2007
Tytu: Energetyczne waciwoci uytkowe budynkw -- Wymagania energetyczne dotyczce owietlenia (oryg.) Abstrakt: Okrelono metodologi oblicze do oceny iloci energii zuywanej na owietlenie w budynku i podano liczbowy wskanik dotyczcy wymaga energetycznych owietlenia stosowanych do celw certyfikacji. Postanowienia normy mona stosowa do budynkw istniejcych oraz w fazie projektowania nowych i poddawanych renowacji. Przedstawiono rwnie odniesieniowe schematy do okrelania rozkadw energii przeznaczonej na owietlenie, jak rwnie metodologi obliczania dynamiki energii owietleniowej stosowan do oceny oglnej wydolnoci energetycznej budynku

127

Wedug Rozporzdzenia nr 1240/08

128

129

130

Dzikuj za uwag