You are on page 1of 32

PROSTORNO POVRŠINSKE REŠETKE

ZAMENJUJUĆA FORMA ZA KLASIČNE LINIJSKE I PROSTORNO POVRŠINSKE NOSAČE
1

Uvod
Osnovni cilj savremene gradnje je smanjenje sopstvene težine:  prijemom transverzalnih (poprečnih) sila štapovima ispune - dijagonalama  prijemom momenata savijanja pojasnim štapovima

2

Uvod
Puni ravni nosači (ploče) zamenjuju se sistemom štapova koji su sastavljeni od:  ravnih i paralelnih mrežastih pojaseva i  rešetkaste ispune koja povezuje svaki čvor jedne pojasne mreže sa odgovarajućim čvorom/čvorovima druge pojasne mreže

3

 spoljašnje opterećenje deluje na rešetku u čvorovima.  veze štapova su zglobne. 4 .Uvod Pretpostavke koje važe za rešetke u vertikalnoj ravni važe i za prostorne rešetke:  štapovi su idealno pravi.

Uvod  Laka gradnja  Rasponi bez medjuoslonaca koji su veći od 20m (ima primera izgradjenih objekata raspona većih od 100m) 5 .

Prednosti prostornih rešetki  Velika krutost pri pokrivanju velikih površina  Relativno mala visina konstrukcije u odnosu na raspon h/L=1/15 do 1/25  Veća iskorišćenost preseka  Ravnomernija raspodela sila u tri pravca. u prostoru  Industrijska-serijska proizvodnja  Prilagodjavanje svim arhitektonskim oblicima  Formiranje zamenjujućih formi 6 . tj.

Prednosti prostornih rešetki  Provodjenje instalacija kroz samu konstrukciju  Proračun na računaru CAD  Tehnologija izrade CAM  Transport  Montaža je vrlo jednostavna i brza  Visoka sigurnost na dejstvo požara  Mogućnost prethodnog naprezanja  Kratki rokovi projektovanja. proizvodnje i montaže 7 .

konstruisanje čvora kao ključnog elementa sistema.Nedostaci prostornih rešetki  prostorno spajanje velikog broja štapova u čvor. tj. antikorozivna zaštita 8 . od koga zavisi visok koeficijent sigurnosti konstrukcije  konstruktivne poteškoće: radionička izrada.

Kako se došlo do ideje?  prirodni fenomeni koji su direktno inspirisali tvorce prostornih rešetki 9 .

čvorovi mogu biti zglobni (nisu otporni na savijanje). Štapovi se povezuju u čvorove.Osnovni principi za projektovanje  DEFINICIJA: PRS sastoje se od štapova i čvorova. 10 . ili kruti (otporni na savijanje).

Osnovni principi za projektovanje  Osnovni oblik PRS u osnovi preseku 11 .

Struktura rešetki  Jednoslojne rešetke. 12 .  Dvoslojne rešetke ili  Troslojne rešetke.

Geometrija PRS  Geometrijski oblici krovnih površi 13 .

Jednoslojne PR  Geometrija jednoslojnih PRS 14 .

Kruta.Jednoslojne PR  Detalji čvorova jednoslojnih PRS (MERO+) (Zglobna. Zglobna veza) 15 .

prs delimo na:  Dvosmerne  Trosmerne i  multidirekcione Osnovna geometrijska tela: ½ Oktaedra + Tetraedar 16 .Dvoslojne PR PREMA PRAVCIMA NOŠENJA I OBLIKU MODULA.

Dvoslojne PR  A1-Pravi ortogonalni. A2-Kosi. dijagonalni 17 .

Dvoslojne PR  Osnovna geometrijska tela: ½ Oktaedra + ½ Kocka Oktaedar 18 .

Dvoslojne PR  Ukršteni dvosmerni sistemi 19 .

Dvoslojne PR Oktaedar + Tetraedar  Inverzni trosmerni sitem: puni. razredjeni 20 .

Troslojne PR  Troslojna sa razredjenim srednjim slojem 21 .

Ponašanje konstrukcije  Pravci oslanjanja konstrukcije 22 .

Uputstva za projektovanje  Visina PRK u f-ji raspona 23 .

24 . visine i raspona na sopstv.Uputstva za projektovanje  A. Odnos modula i visine PRK. Uticaj modula.tež.  B.

Oslanjanje PRK  Simetrično rasporedjeni oslonci za kvadratne i trougaone segmente 25 .

Oslanjanje PRK  Tipovi oslanjanja PRK 26 .

Oslanjanje PRK  Složene PRK 27 .

Stabilnost objekata pokrivenih PRK  Elementi za osiguranje stabilnosti 28 .

Elementi pokrivanja  Dodatna sekundarna konstrukcija  Nagnute krovne konstrukcije 29 .

Elementi pokrivanja  Varijante detalja veza krovnih konstrukcija 30 .

Elementi pokrivanja i zidnih obloga  Položaj pokrivača i zidne obloge 31 .

PRK ?  dovidjenja do sledećeg predavanja 32 .