You are on page 1of 2

_____________________

име и презиме

Контролна задача

1.Множење е _______________________________________________
3/
2.Кое својство на множењето е искажано со исказот "Производот не се
менува,ако множителите различно ги групираме" ?____________________
3/
3.Со примена на комутативното и асоцијативното својство на множењето,на
наједноставен начин,пресметај ги производите:
5 ∙ 9 ∙ 8=_________________
2 ∙ 7 ∙ 40=________________

8 ∙ 20 ∙ 5=________________
35 ∙ 8 ∙ 2=________________
4/

4.Пресметај:
43 ∙ 2

26 ∙ 3

91 ∙ 5

223 ∙ 3

328 ∙ 2

162 ∙ 4

78 ∙ 6

187 ∙ 5

75 ∙ 4

125 ∙ 4

10/
5.Пресметај ја вредноста на бројните изрази :
832-67 ∙ 8 =_______________________________________
354 + 189 ∙ 3=______________________________________
(900 - 781) ∙ 5=_____________________________________
169 ∙ 6- 187 ∙ 3=_____________________________________
8/

___________________________________________________________ б) Од бројот 762 одземи го производот на броевите 156 и 3. ____________________________________________________________ г) Разликата на броевите 700 и 602 зголеми ја 7 пати. ___________________________________________________________ в) Збирот на броевите 87 и 56 зголеми го 5 пати.6. На една полица во библиотеката имало 79 книги.Пресметај на два начина : а) Збирот на броевите 40 и 50 зголеми го 8 пати! I начин:_____________________________________________________ II начин:_____________________________________________________ б) Разликата на броевите 500 и 200 зголеми ја 3 пати! I начин:_____________________________________________________ II начин:_____________________________________________________ 8/ 7.а на друга 6 пати повеќе. ____________________________________________________________ 16/ 8.Напиши бројни изрази и пресметај ја нивната вредност! а) Производот на броевите 6 и 178 намали го за 487.Колку книги имало на двете полици? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 6/ .