You are on page 1of 294

Nachtinval over het Avondland

jwr47

Nachtegaal over het Avondland


Het woord nachtegaal is zoveel mooier, dat ik eens wil testen hoe het werkt. Ik moet toegeven, dat
de titel Nachtegaal over het Avondland zoveel beter klinkt dan Nachtinval over het Avondland.
Nu suggereert de boektitel de aanval van een peloton nachtjagers. Helaas dekt de titel van een boek
ten allen tijde de lading. Bijna altijd althans. Ik kan het ook later nog aanpassen, als ik het tenminste
niet vergeet.
Titels dekken overigens vrijwel nooit de lading. Het leven bestaat voor het grootste deel uit
camouflage. Zo blijkt uiteindelijk de naam van God uitsluitend uit klinkers te bestaan, alhoewel
men deze in het toegepaste alfabet helemaal niet schrijft en hooguit eenmaal per jaar op de grote
Verzoendag uitspreekt. Uit de mond van de priester natuurlijk, want het volk mag die naam
helemaal niet gebruiken.
Dat is het geheim van het leven. Het wordt nooit op scholen geleerd, maar behoort toch tot de
algemene ontwikkeling. Het eigenlijke leven bestaat uit taboes, die alleen door ingewijden mogen
worden gebroken.
Omdat Storms mij op school heeft geleerd achter de woorden naar de klinkers te zoeken, heb ik
deze uiteindelijk toch gevonden. Het heeft vele jaren geduurd en is nog steeds niet afgesloten, maar
ik heb wellicht nog wat tijd over om de rest van de camouflage te doorzien.
Een van die resten is de ontsluiering van het bankgeheim. Het bankgeheim is zoiets als het
artsgeheim, maar dan nog veel geheimer. Het is zo geheim, dat het woord geheimer niet eens in van
Dalen mag staan. Zonder klinkers geschreven ware het ghmr, wat in feite even veelzeggend was
geweest. Het Avondland heeft echter het alfabet veelzeggender willen maken en de hoofdklinkers
aan de medeklinkers toegevoegd.
Dit wil ik, achteraf zogezegd, nu ook voor het bankgeheim herhalen, de klinkers toevoegen en het
woord na de verwijdering van de camouflage nogmaals revideren, herzien zogezegd.

Overmaat
Het ware zoveel aangenamer, als de mens een overmaat aan welvaart ter beschikking had. Dan was
er nooit een oorlog ontstaan en had Adam nog steeds met Eva in een paradijs geleefd.
De overmaat wordt echter misbruikt door dwarsliggende gezellen, die bijvoorbeeld met de
overmaat gaan gokken. En omdat men gokken nu eenmaal niet om een handvol bruine bonen doet,
maar die kleine Bennie een waardevolle inzet zoals blauwe stuiters eist, ontaardt het spel in een
bittere ernst. Door het gokken om stuiters ontstaan uiteindelijk steeds weer oorlogen.

Een schitterende Nachtegaal over het Avondland


Schitterend klinkt eigenlijk veel beter dan nachtegaal alleen, maar met de lading van het
boek heeft het in feite niets te maken. Hooguit met de camouflage, die alom te vinden is.
Wie eenmaal camouflage bestudeerd heeft, ziet overal camouflage.
Wie camouflage gestudeerd heeft, is econoom of bisschop. Dan weet men wat contango is en
backwardation allemaal woorden, die nooit in de van Dale mogen worden opgenomen. Zij zijn te
geheim voor het gewone volk.
Het gewone volk moet als soldaat onbelast met een handicap in de oorlog kunnen trekken. Als een
infanterist zonder schoenen zogezegd. Een pelgrimstocht met de auto is immers geen boetedoening
en kan nooit tot een inzicht leiden. Alleen het smartvol leren van iets nieuws vanuit de
onwetendheid leidt tot inzicht. Het onspectaculaire leren van rijtjes Duitse woorden is als een luxe
pelgrimstocht met waterdichte schoenen, een extra garnituur onderkleren en een zonnebril.
Ware inzichten verkrijgt men door het plotsklaps opstappen voor een wandeltocht, onvoorbereid en
zonder voorzorgsmaatregelen.
Dat is ook hoe Jantje Naaktgeboren op deze aarde aan de Jakobsweg is begonnen: barrevoets,
zonder schoenen, zonder zonnebril en zonder muts, zonder potlood, armlastig zonder goed of geld
en zo goddeloos, dus zonder God.
In feite kon men zoiets vroeger riskeren. Barrevoets, naakt, armlastig waren wij allen, dat wil
zeggen ver voor onze tijd in wat de Grieken de echte, gouden eeuw beschouwden.
De zondeval bestond immers in de uitvinding van God en Geld.
Daarom was het nodig God's klinkers te verstoppen en het Geld te camoufleren.

Crises en apotheosen
Vele malen zijn er apotheosen, crises en herstelfasen over Europa getrokken. Steeds weer vertonen
zij hetzelfde patroon van een stabiele opbloei, crisis, schuldenopbouw, inflatie, deflatie en
herwaardering.
Tot op de dag van vandaag zijn het steeds locale crises geweest, die zich beperkten tot een rijk. Ook
de grote organismen, zoals het Spaanse, Franse, Duitse en Britse imperium zijn soms binnen enkele
jaren ondergegaan. Wat er nog aan ontbreekt is een ondergang van het Europese imperium, dat nu
wellicht aan de deur klopt.

De bevingen van de laatste grote beweger


Wie de emotioneelste bewegingen van de mensheid wil registreren moet ongetwijfeld de
afbraakprocessen onderzoeken. Het opgroeien van een kind, en de systematische opbouw van een
huis bijvoorbeeld nemen steeds een zekere tijd in beslag.
Het stervensproces echter, de afbraak, de ontbinding verloopt in de regel aanzienlijk sneller.
Daarom werkt de aardbeving aan het slot vrijwel altijd veel spectaculairder dan de ouverture. Het
spectaculairst werkt de plotselinge infarct, die ontstaat, doordat zich het afbraakmechanisme lange
tijd in het geheim heeft kunnen ontwikkelen. De ontknoping eindigt dan in een apotheose, "de
verheffing van een mens tot god", omdat deze laatste, grote beweger toevallig als een toerist ter
plekke was op de plaats, waar de grootste architectonische constructie ineenstort.
Aan de vooravond van een dergelijke apotheose bevinden wij ons ook nu weer. Het einde van een
tijdperk kondig zich aan als een onweer aan een zwoele zomeravond. Aan de avondhemel zijn de
eerste weerlichten zichtbaar. Zij kondigen het optreden van de laatste, grote beweger aan.
Bij de Romeinen werden gewoonlijk de keizers na hun dood door een senaatsbesluit 1 geheiligd en
in de eindfase zelfs tot goden verklaard. Deze apotheose heette consecratio. In het Nederlandse
taalgebruik wordt dit woord ook wel gebruikt om te verwijzen naar een "schitterend slottoneel van
een uitvoering of voorstelling".
Schitterend is een zo schitterend woord, dat men het oorspronkelijk alleen voor het
slottoneel heeft willen reserveren. Ter beveiliging werd het van een camouflage voorzien en
van de klinkers beroofd. Door onachtzaamheid is het echter aanvankelijk als schttrnd in de
van Dale opgenomen en gedurende een honderdjarig etymologisch onderzoek als
schetterend gereconstrueerd.
De analyse is als een dagboek over een aantal dagen verspreid geprotocolleerd. De studie begint
met de Gofo-inversie van 8 Juli 2013, volgt de backwardatie van 19 juli 2013 en bestrijkt een aantal
dagen van juli 2013. De belangrijkste te volgen curve is de Dow/goudprijs-relatie, die zich op weg
naar een volgend nulpunt bevindt. Momenteel bevindt zich de curve bij een Dow/goud-relatie van
ongeveer 12.
Vanaf dit punt kan men nog met een driejaarlijkse periode rekenen, totdat de Dow/goud-relatie tot
een nulpunt is teruggekeerd en er (rond 2016) een nieuwe monetaire cyclus begint. Ditmaal is het
echter geen lokale westerse, maar een globale monetaire crisis, die naar een nieuw nulpunt zoekt.

1 senatus consultum

Uit de Dagboekfragmenten 2013


De nu volgende passages behoren tot de dagboekfragmenten, die ik ter compensatie van het
geheugenverlies uit de nog beschikbare bestanden aan agenda's, notities, dagboeken en ordners heb
kunnen pureren. Het geheel is nogal ongestructureerd, omdat de notities nooit als dagboek werden
opgebouwd. Eenmaal voorhanden lijkt mij een herstructurering denkbaar, alhoewel het misschien
niet echt zinvol en de moeite waard blijkt te zijn.

8 Juli 2013 Een nieuwe GOFO inversie2


Voor het eerst sinds vijf jaar (d.w.z. sinds het Lehman faillissement) is op 8 juli 2013 de 1maandelijke Gold Forward Offered (GOFO) rate van 0.015% tot -0.065% gedaald en negatief
geworden. Normaal gesproken is goud een bruikbaar onderpand, dat gelijkwaardig is aan
papiergeld. Het bijbehorende rentepercentage is relatief laag, maar normaal gesproken positief.
Negatieve waardes kunnen op een stress in de goudmarkt en/of de monetaire systemen wijzen.
Kopers zijn bereid meer rente voor het lenen van goud dan voor papiergeld te betalen 3. Er is een
tekort aan fysiek goud4.
Een bekend voorbeeld van een GOFO-collaps is de begrenzing van de goudverkopen in het
September 1999 Washington Agreement on Gold, die op 400 ton per jaar werd vastgelegd. Een
andere Gofo -inversie heeft plaatsgevonden in het begin van 2001, waarin een speculatie
plaatsgevonden kan hebben.
In september 1999 zakte de Gofo naar een waarde van -4%. Daarop volgde een sterke prijsstijging
van de goudprijs.
Ook op 20, 21 en 24 November 2008 is de gofo onder de nullijn gezakt, waarop de goudkoers
begon te stijgen. Tot de paradoxe verschijnselen behoort het feit, dat de vraag naar fysiek goud het
sterkst is als er veel papiergoud verkocht wordt. Op de dag, dat het goud voorgoed van de markt
verdwijnt, heeft het papiergeld zijn waarde verloren5.
Om de goudprijs werkelijk te laten dalen is een rentestijging nodig en niet alleen maar de
aankondiging van een rentestijging. Omdat deze uitblijft, is de gofo nu gezakt tot onder de nullijn.
Er wordt veel meer papiergoud dan fysiek goud verhandeld. Vakmensen beweren, dat er wel
honderdmaal meer papier dan fysiek goud en zilver wordt verhandeld. Voor die twee producten
gebruikt men ter camouflage van de marktsituatie dezelfde prijs. De goudprijs wordt dus bepaald
door de papierhandel, die zich voornamelijk in de handen van goklustige fondsmanagers en grote
banken blijkt te bevinden. De goudprijs van het fysieke materiaal is geheel anders en baseert op een
marktprijs, waarin allerlei premies, variabele levertijden en onduidelijke vervangende financile
vergoedingen voor het uitblijven van besteld en betaald materiaal de ware toedracht bij problemen
kan worden versluierd.
De handel in vermogens- en geldproducten is altijd al een slangenkuil geweest, die door
camouflage probeert de ware omzetten, winsten en diefstallen te versluieren. Dit
camouflageprincipe geldt voor alle waardevolle en machtsintensieve grondbeginselen. Omdat
niemand het uitlegt, moet ieder het zelf maar uitzoeken. Dat geldt voor Geld en God.
Deze gebeurtenissen leiden ertoe, dat ik mij ook weer eens intensiever met de wereldeconomie
bezig moet houden.

2
3
4
5

A Historic Inversion: Gold GOFO Rates Turn Negative For The First Time Since Lehman
What GOFO Is And Why It's Now Very Bullish For Gold
The Golden Truth: GOFO Explained
The Physical Gold Market - From the Weak to the Strong

10 Juli 2013 Consecratio


Het schitteren (wat is dat in het Nederlands toch een fantastisch woord!) van de apotheose is
steeds evenredig met die ontladingsenergie, die zich in de aangekondigde beving gaat
ontladen. Wie dus de emotioneelste momenten der mensheid wil onderzoeken hoeft zich dus
alleen maar op de bekendste goden en zo nodig nog de halfgoden te concentreren.
Niet alle keizers werden vergoddelijkt. Daarover werd uitgebreid gespot; er is een Latijns verhaal
van Seneca bewaard gebleven dat de "Apocolocyntosis" of "pompoenwording van Claudius" in
plaats van de Apotheosis of "Godwording van Claudius" heet. Daarin wordt de introductie van de
nieuwe god Claudius bij de oudere goden beschreven. De schrijver maakt Claudius belachelijk en
laat hem wegsturen. Ook hebben de keizers hebben zelf wel met hun vergoddelijking gespot. In de
Historia Augusta wordt van de zieke Vespasianus verteld dat hij zegt "ik heb het gevoel een God te
worden"6.
Er waren in het Romeinse imperium dus ook keizers en burgers, die de eigen levensrol met een
knipoog wisten te relativeren. De humor, waarmee de hoofdrolspeler zijn eigen vergoddelijking
relativeert, bepaalt in feite de grootsheid, waarmee de aardbeving wordt ondergaan. Of dat ook voor
de komende beving gaat lukken, hangt geheel en al van de omstandigheden af.

13 Juli 2013 Het vernietigen van waarden


De ontlading aan het einde van een tijdperk wordt steeds begeleid door het vernietigen van
waarden. Een imposante apotheose is dus alleen mogelijk als men eerst een grote hoeveelheid
springstoffen zoals buskruit in een goed ontworpen, gesloten behuizing heeft opgepot. De springstof
kan waardevol zijn en in dat geval is de ontploffing een ongeval (waarbij men de springstof de
plofkracht ontneemt).
In andere gevallen is de springstof een hulpmiddel, zoals het dynamiet, dat men bijvoorbeeld bij de
bouw van wegen en het ontsluiten van grondstoffen met bedacht toepast. In zulke gevallen is de
springstof waardevol en moet er ter voorbereiding van de plof eerst een grote hoeveelheid werk
worden verricht.
Wie dus de apotheose aan het einde van een tijdperk tevoren wil bestuderen, moet de springstof
tevoren onder de loep nemen. Een springstof is steeds in staat een eenmaal op gang gebracht
plofproces zelfstandig en onherroepelijk tot afloop te brengen. Het ontstekingsproces zelf is daarbij
in de meeste gevallen vrij nauwkeurig bekend. Dat wil echter niet zeggen, dat de ontsteking steeds
op het juiste tijdstip plaatsvindt.
Uit ervaring weten wij, dat het werken met efficinte brand- en springstoffen gevaarlijk is. Er zijn
dus na enkele ongelukjes in het verleden nogal wat voorschriften in omloop gebracht. Door
zorgvuldige omgang met materiaal en handleidingen is het mogelijk een statistisch gezien relatief
veilige omgang met springstoffen te handhaven. Apotheosen treden in dergelijke gevallen slechts
zelden op en worden dan vaak aan een hogere Macht, de Overmacht, toegeschreven. In tijden,
waarin men algemeen onwetend was over de oorzaak en afloop van apotheosen, werden dit soort
gewelddaden dan ook vaak aan God toegeschreven.

6 Ontleend aan Wikipedia: consecratio

14 Juli 2013 Het A-I-U concept7


Gedurende een 18 jaar durende studie had ik ontdekt, dat de naam van God op een camouflage
berust, waarin men de klinkers eenvoudigweg door medeklinkers had vervangen. In feite was dit
echter een eerste bewijs, dat vrijwel alle Waarheden worden gecamoufleerd. Zij zijn zogezegd
klankloos in medeklinkers verpakt om het verrassende AHA-effekt tot het moment van onze dood te
bewaren. Daarom heten zij Waarheden, om ons het AHA een leven lang te bewaren.
De oudste klinkers waren het drietal A-I-U, maar de Grieken vonden dat maar saai en bouwden de
reeks uit tot het vijftal A-E-I-O-U, wat ook Frederik III 8 door toeval op een pelgrimstocht
(barrevoets, naaktgeboren, U weet inmiddels wel, hoe dat destijds ging) heeft ontdekt en vervolgens
als Habsburger keizer als motto AEIOU op alle gebouwen heeft laten beitelen.
Hoeveel generaties hebben geprobeerd dit motto te ontcijferen? De betekenis van de afkorting is en
blijft onbekend. Voorkomende interpretaties zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De betekenis van de afkorting is niet bekend. Voorkomende interpretaties zijn:


Austria est imperio optime unita
Austria erit in orbe ultima (Oostenrijk zal er altijd zijn)
Austriae est imperare orbi universo (Het is aan Oostenrijk de wereld te beheersen)
Alles Erdreich ist sterreich untertan (Het gehele aardrijk is aan Oostenrijk onderworpen)
Anagram van Ieoua (Jehova)

7.
maar dat zijn bijna allemaal onzinnige fantasien. Er is echter in de Nederlandse Wikipedia een
laatste regel aan toegevoegd, die mijns inziens volledig correct blijkt te zijn:

Anagram van Ieoua (Jehova)

Het waren dus gewoon de klinkers, die men in God's naam door medeklinkers had vervangen.
Daarom heten de medeklinkers ook medeklinkers, omdat zij meewerken aan de camouflage voor de
Waarheid.
Oorspronkelijk waren die klinkers AEIOU binnen het alfabet netjes gerangschikt als de paladijnen
rondom een vorst. De goddelijke klinkers waren allemaal lange vocalen, die vermoedelijk in
archasche gezangen moesten worden gezongen. Ter aanduiding van de vocale lengte werd op deze
klinkers in het Latijnse alfabet een apex-accent geplaatst. De apex werd vaak onopvallend door een
heel dun streepje geschreven.
De belangrijkste vocaal was de centraal geplaatste I, die echter niet door een apex werd
gemarkeerd, maar door een grotere lengte. Deze letter noemt men in Wikipedia de lange I-klinker
(long I-vowel9) en in het Latijn wordt de reeks lange klinkers AEIOU dus aangeduid met:

vv

Zo werd oorspronkelijk het woord God opgebouwd. Geschreven werd het echter met medeklinkers
om het profane gebruik zoveel mogelijk te voorkomen en misbruik te verhinderen.
De structuur van God's naam was met twee paladijnen aan weerszijden van de centrale I
oorspronkelijk in het Latijn en ook in het archasche Grieks volledig symmetrisch en volmaakt. In
het Grieks ging de symmetrische klinkersstructuur door de invoeging van de lange klinkers H en
in de 6e eeuw voor C. verloren en in het Latijn (146 voor C.) door de toevoeging van de Griekse
letters Y en Z.
7 Encryption and Decryption of the Alphabetical Hieroglyphs
8 Frederik III (1415-1493)
9 Latin alphabet: An apex is not used with the letter i; rather, the letter is written taller, as in LVVV
fili) at left.

CIAFILI

(lci a

Het begin en de afsluiting van het Griekse alfabet bestond aanvankelijk uit de klinkers Alfa en
Upsilon, die later werden vervangen door de klinkers Alfa (A) en Omega (). Het Latijnse alfabet
eindigde ook vroeger altijd al in een consonant (X, resp. Z). Afgezien van de storende Griekse Yklinker schijnt het Latijnse alfabet nog steeds op de oorspronkelijke, symmetrische klinkersstructuur
te baseren:

vv

Dit is dus in mijn ogen de geschiedenis van God's naam. Het kan zijn, dat er in die redenering een
foutje zit. Het is mogelijk, dat ik de camouflage niet geheel heb doorzien, of dat er nog een andere
camouflage de ontcijfering bemoeilijkt. Dan zal er nog een andere generatie zoekers aan moeten
geloven...
Frederik III heeft dus een lapsus begaan door de I in het midden even onopvallend als de overige
vier klinkers te schrijven, maar daarover wil ik niet zeuren. Ook Storms heeft meermaals laten
weten, dat de beste koe wel eens klatert...

Fig. 1: A.E.I.O.V. Inscriptie aan de Steiner Poort te Krems (Oostenrijk)


public domain publicatie onder AEIOU in Wikipedia met dank aan User:Moneo

16 Juli 2013 Ingewijden en Overmacht


Een overmacht vindt plaats, omdat een fysisch proces nog niet helemaal begrepen wordt, maar
meestal is de kennis van zaken voor een beter begrip althans in een selecte kring ingewijden toch
wel beschikbaar.
Een ingewijde is vergelijkbaar met No, die op de een of andere manier heeft ervaren, dat het hard
erg veel gaat regenen en op tijd een schip kan bouwen. Zodoende werd de mensheid gered, door het
inwijden van n enkeling.
Ingewijden weten dus, wat er gebeurt en kunnen maatregelen treffen, die enkele bevoorrechten
kunnen redden. De rest echter ondergaat de apotheose min of meer onvoorbereid alsof het, tragisch
gezien, een veldslag in de eerste wereldoorlog, respectievelijk een schitterend vuurwerk op
oudejaarsdag betreft.
In het onderhavige (d.w.z. dat, waarover ik het wil hebben) geval zijn er vele ingewijden en is
ook de ontsteking al zover voorbereid, dat de mechanismen in de krant en televisie uitgebreid
worden beschreven. Van onwetendheid kan men dus niet meer zozeer spreken. Wel van onbegrip en
ingewijden.
De springstof, dat wij geld noemen, wordt inmiddels ook al onderhanden genomen. Er is sprake van
een verdunning, waardoor men de explosieve werking hoopt te verminderen. Men doet dus water in
de wijn, zodat het alcoholgehalte terugloopt, maar ook de waarde verdwijnt.

De herlezing van David Yallops boek In God's Name (gepubliceerd in 1984)10


Paus Franciscus gaat de katholieke Kerk reformeren 11 en wil daarbij met de Vaticaanse Bank
beginnen. De missie is gevaarlijk en kan wellicht maffiastructuren irriteren.
De oude P2-Loge is nooit echt uitgeschakeld 12 en heeft zich alleen een tijdje koest gehouden... en
de Marxisten hoeven alleen maar af te wachten tot het kapitalisme zichzelf heeft vernietigd.
Ik herinnerde mij hoe het was afgelopen en in de huidige bankencrisis waarschuwde Yallop's
uitstekende analyse, dat er een soortgelijke ontwikkeling alweer op til was. In plaats het destijds op
twee na grootste faillissement van een US-bank13 leek het erop, dat zich ditmaal een globale
catastrofe ontwikkelde.
In God's Name beschrijft het prototype van de financile, politieke, criminele en klerikale omgeving
waarin voortdurend nieuwe soorten crises worden bekokstoofd.
Uiteraard speelt het Vaticaan daarin een grote, afschrikwekkende rol. Na het lezen blijft er nog maar
weinig heiligheid over...

17 Juli 2013 Geld


Het vreemde is nu, dat men met de springstof, die wij geld noemen, al eerder slechte ervaringen
heeft gemaakt. Vroeger was het echte geld goud, dat daardoor, dat het slechts in geringe
hoeveelheden beschikbaar is, een enorme explosieve kracht kan ontwikkelen. Men kan dus zeggen,
dat het een uitstekende of zelfs de beste springstof is, maar dat de werking voor onervaren gebruiker
te gevaarlijk is.
Analoog aan de toepassing van nucleaire brandstoffen kan men stellen, dat de omgang met het
materiaal door de problematische regeling wellicht te gevaarlijk is. Als alternatief gelden daarnaast
10
11
12
13

Rereading In God's Name by David Yallop (1984)


Pope Francis Looks at Vatican Bank and Beyond for Reforms
See the P2 "democratic rebirth plan" in Licio Gelli
1974: Franklin National Bank goes under | Long Island Business News

nog zilver, platina of palladium, die in grotere hoeveelheden beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de
risico's bij de afvalverwerking van nucleaire materialen is echter de fysische omgang met goud,
zilver en andere edelmetalen relatief ongevaarlijk. Het is de onhandige monetaire omgang met geld,
die een risico vormt. Dat geldt overigens niet alleen voor de edelmetalen, maar voor iedere vorm
van geld.
Omdat geld zo universeel explosieve waarden vertegenwoordigt, is het verkeerd gebruik van geld
als het ware voorgeprogrammeerd. Het papiergeld, dat analoog aan de Schepping en de mens uit het
Niets is ontstaan, is in feite evenveel waard als de zoeven gedefinieerde grondstof Niets. De
biljetten zijn dus met als de mens zelf vergankelijk, omdat de basis Niets waard is. Om er toch een
betekenis aan te geven, schrijf ik het ter verduidelijking als naam met een hoofdletter. De grondstof
van de mens en en zijn biljetten is dus Niets en tot Niets zullen zij terugkeren.
Om ook het nieuwe geld toch een tijdelijke waarde toe te kennen, wordt niet alleen het
uitgangsmateriaal, maar ook het Geld met een hoofdletter geschreven. Onder dit Geld verstaan wij
de Euro, de Dollar, Yen, etc. De edelmetalen goud en zilver schrijven wij echter met een kleine
letter.
Het Geld is nu de springstof, die bij de aanstaande apotheose op het springen staat, tenzij men door
verwatering de concentratie van het materiaal zover kan terugbrengen, dat het ongemerkt in de
algemene kringloop tot het Niets kan worden teruggevoerd. Ook in dat geval zal echter een explosie
plaatsvinden, omdat er op grote schaal waarden worden verschoven. Het verschuiven van waarden
is momenteel in volle gang.

18 juli 2013 Het US-scenario


Momenteel bedraagt de staatsschuld der USA $16,9 biljoen, d.w.z. 111% van het BIP 14. Bij een
rentevoet van 3% moeten de USA daarvoor jaarlijks 500 Mrd. $ aan rente opbrengen.
Om de aandelenmarkt te steunen wordt de Dow Jones sinds 1987 met steunaankopen op peil
gehouden15. Ook de edelmetalen worden gemanipuleerd.
De centrale bank Fed koopt op grote schaal16 de toxische papieren om te voorkomen, dat de banken
de toxische onderpanden moeten afschrijven en ten gevolge van massieve afschrijvingen failliet
gaan. Het daardoor beschikbare nieuwe geld geldt als bankreserve, zodat bank runs worden
tegengegaan. Bovendien betaalt de centrale bank over het nieuwe geld nog rente om de eigenlijk
allang insolvente banken winst te laten maken. Daarnaast koopt de Fed staatsleningen om de
oorlog in Afghanistan te financieren. Zonder deze aankopen zou het leger onmiddellijk tot een
stilstand door faillissement worden gedwongen17.
De centrale bank drukt nu dus nieuw geld voor deze aankopen van toxische papieren, maar omdat
dit slechts in de bankreserves vloeit, kan de bank nog lang geen extra nieuw daarop gebaseerd 18
geld aan klanten uitlenen.

14 USA: Das verdrngte Schuldendrama


15 Door het Plunge Protection Team, het PPT De geheimen van geld en ons geldsysteem.
16 In Operation Twist: $85 miljard per maand What is the Federal Reserve Quantitative Easing
17 The US Fiat Dollar Ponzi Scheme: Digital Money Used to Purchase
18 in het fractionele monetaire systeem moet 10% van het uitgeleende geld bij de centrale bank in cash worden
gedeponeerd

Vr de crisis van 2007 bedroeg deze multiplicator nieuw uit te geven geld 9x. Destijds in 2007
hebben de US-banken op een monetaire basis van $825 miljard een negenvoudig bedrag aan geld
M2 = $7.4 biljoen aan hun klanten ter beschikking gesteld. Eind maart 2013, was de monetaire
basis opgelopen tot $2.09 biljoen (1012)19. Daarbij viel de multiplicator echter van 9 terug tot 3,6.
De waarde voor de geldhoeveelheid M2 had dus slechts de waarde $10.4 biljoen bereikt. De banken
mogen onder de nieuwe, verscherpte voorwaarden de multiplicator nog niet toepassen en met
behulp van dit geld de eigen reserves opbouwen.
Door het opkopen van staatsleningen en derivaten verschuiven de ingewijden dus in allerijl toxische
waardepapieren van de banken naar centrale banken. Het doel daarvan is de overdracht van
inferieur, toxisch materiaal van de privbanken naar het staatsbezit.
Deze actie is welbekend, maar verloopt merkwaardigerwijze onspectaculair, omdat geen enkele
burger het in zijn portemonnee merkt. Diens muntenbezit blijft onaangetast en zijn staat wordt nu de
trotse bezitter van grote hoeveelheden waardepapier, waarbij het volk soms zelfs de bijbehorende
bank als pakhuis cadeau krijgt. Voor de waardepapieren betaalt het volk de geldsom, die op het
toxische papier gedrukt staat en dat is pakweg tien- tot duizendmaal meer dan de intrinsieke waarde.
Als klant zou de investeerder dergelijke minderwaardige papieren geen blik waardig hebben
gekeurd.
In juni 2013 kondigt de Fed-chairman aan dat de Fed het QE-programma wil stoppen. Onmiddellijk
stijgt nu de rente op 10-jarige staatsleningen van 1,63% naar 2,4% 20. Omdat allerlei markten
beginnen te kelderen21, krabbelt de Fed onmiddellijk terug. De onrust op de markten keert terug,
met name in de EU...
De reductie van het papiergeld wordt waargenomen door degenen, die via het bankensysteem
kredieten hebben verleend en dus van banken geld tegoed hebben. Daartoe kan men ook de
pensioenen, levensverzekeringen, renten, etc. rekenen. Deze moeten ermee rekenen, dat alle
tegoeden in het gunstigste geval op grote schaal worden gedecimeerd, dat wil zeggen teruggebracht
tot een tiende van de oorspronkelijke waarde.
Het inmiddels onopvallend plaatsvindende verschuiven van waarden kost nogal wat tijd en dus
wordt de apotheose een zekere tijd uitgesteld. Het is echter de lengte van het brandende lont, die de
afloop van het proces stuurt. Zodra alle toxische papieren in staatsbezit zijn en de reserves van de
banken met vers geld zijn opgevuld, kunnen de centrale banken overgaan tot de orde van de dag.

19 Juli 2013 Terug naar AF


Op dat moment, als de economie weer als vanouds loopt, moeten de banken de toxische papieren
weer van de centrale bank terugkopen 22. Dat gaat vermoedelijk nooit gebeuren, omdat die papieren
vrijwel niets waard zijn. De centrale bank is op dat moment in feite failliet23.
Ach ja, ook Detroit is inmiddels al failliet. In feite vormt een dergelijk, lokaal faillissement een
model voor de US-Amerikaanse samenleving, die zonder de drukpers van de centrale bank allang
bankroet was geweest.
Uiteindelijk worden de VS een derde wereld land. Roberts geeft aan dat dit binnen tien jaar een feit
zal zijn24. In deze derde wereld is de ruilhandel ingevoerd: voedselbonnen.
Het Amerikaanse, Canadese en modern Engelse trillion betekent 1000 10003, dus een biljoen (1012)
Bonds are not safe
Federal Reserve's QE withdrawal could signal real trouble ahead
The US Fiat Dollar Ponzi Scheme: Digital Money Used to Purchase
But, you can take it from me, that there will be no such re-purchase because these assets are all junk and there are
not even worth a dime on the dollar. To that extent and in this sense, one can say that the FED is actually insolvent at
the present moment as the value of its assets is junk.
24 Goudaanvallen kopen slechts tijd: VS over 10 jaar een derde wereldland Paul Roberts (10 april 2013)
19
20
21
22
23

20 juli 2013 Manipulatie


Alle belangrijke parameters worden gemanipuleerd: de rente en koersen voor de staatsleningen, de
aandelenmarkt, de edelmetalen, de inflatie- en werkeloosheidscijfers. Ik verbaas mij ook steeds
weer over de overtrokken negatieve beoordelingen van de goudprijsontwikkeling. Betaalt de Fed de
journalisten van die negatieve berichten per artikeltje 100$?
Na het LIBOR schandaal waaruit bleek dat de rentemarkten jarenlang door een aantal grootbanken
gemanipuleerd werden, komt een vergelijkbare manipulatie van de goudmarkt steeds meer in het
nieuws.
Er zijn zeven belangrijke indicatoren, die de economische situatie weergeven 25: de
werkeloosheidscijfers, de prijsindex, de Baltic scheepsindex, opties en futures, de graanindex, de
dollarindex en de rente voor de 10-jarige staatsleningen.
Portal Seven:
Unemployment Data U-6 Unemployment Rate :14%, rising
American Institute for Economic Research:
Everyday Price Index 250, rising
Dry Ships Inc.:
The Baltic Dry Index - 5, 1146, falling
Chicago Board Options Exchange:
Introduction to VIX Options and Futures
CME Group:
Corn Futures
FX Trademaker:
The U.S. Dollar Index 83, falling
U.S. Department of the Treasury:
Daily Treasury Yield Curve Rates 2.56%

Regelingstechniek
Regelingstechnisch gezien bevindt het monetaire systeem niet meer in een lineair bereik. Wie zich
in de renteparameter aan het randbereik 0% gemanoeuvreerd heeft, kan zich alleen nog maar naar
boven en niet meer vrij naar beneden bewegen. De negatieve waardes zijn taboe. Een dergelijk
systeem is via de renteparameter niet meer regelbaar.
Het systeem gedraagt zich als een vliegtuig met een geblokkeerd hoogteroer, dat alleen nog maar op
de rolroeren en het richtingsroer reageert. In feite kan de vlucht alleen door een noodlanding
beindigd worden.

25 The 7 Critical Economic Indicators You Need To Check Every Morning

21 juli 2013 Backwardation26


Ditmaal is de Fed te ver gegaan en heeft de edelmetalen 19 juli jl. in backwardation gedreven, wat
als signaal voor een groeiend wantrouwen met betrekking tot het papiergeld wordt genterpreteerd.
Op vrijdag 12 April werden twee grote verkooporders op de Comex geplaatst27.
Bernanke kan het niet zijn, want die heeft zelf verklaard van goud ook geen verstand te hebben en
voegt daaran toe, dat niemand daar verstand van heeft 28. Zijn voorganger Alan Greenspan
daarentegen was een expert op dat gebied29 en verdient het niet door zijn navolger als een
onwetende dilettant te worden gebrandmerkt.
De spotprijs voor goud ligt nu dus boven een future contract. Dat is ook al eens in 2008 gebeurd, na
de eerste fase van de crisis. De eigenaars van futures beginnen nu de uitlevering van metaal te eisen.

Dow/Goud-relatie
Een belangrijke rol speelt wellicht de Dow/Goud-relatie, die deze eeuw een tweetal cycli 30 heeft
voltooid en wellicht de afloop van de derde cyclus kan aanduiden.
De eerste 17-jarige cyclus begon maart 1915 bij 0, bereikte een hoogtepunt 14,3 in september 1929
en zakte vervolgens af tot een negatieve waarde -0,56 in februari 1933.
De tweede 46-jarige cyclus begon april 1933, bereikte een hoogtepunt 25,4 in maart 1966 en zakte
vervolgens af tot een negatieve waarde -0,2 in januari 1980.
De derde cyclus begin maart 1980, bereikte een hoogtepunt 40,6 in augustus 1999 en bevindt zich
nu (21 Juli 2013) na 33 jaar bij een waarde van ongeveer 12. Naar schatting wordt de waarde 0
vanaf dit punt na ongeveer drie jaar, dus in 2016 bereikt.
De complete curves van de 17-jarige en de 46-jarige cyclus eindigen beide in een negatieve waarde,
wat wiskundig gezien onmogelijk is. Het vreemde effect wordt vermoedelijk veroorzaakt, doordat
er bij de berekening gebruik wordt gemaakt van een driemaandelijkse middeling van de gegevens.
Sinds de zwarte maandag 19. Oktober 1987 wordt de Dow overigens door het Plunge Protection
Team gemanipuleerd, zodat men sinds die tijd niet meer van een vrije markt kan spreken. Het is
onbegrijpelijk, dat de Fed wel de Dow-markt wil stabiliseren, maar de goudmarkt aan een vrije val
tot beneden de 1200$ overlaat. Wellicht graaft zij daarmee een eigen graf...

26 Gold futures hiccup indicates demand outpacing supply


27 two large sell orders of 100 and 300 tonnes were placed on Comex, Gold is being supplied by western
governments
28 "Nobody understands gold prices, and I don't really pretend to understand them either," he said.
29 So Goes Detroit,Bernanke's Gold Confession
30 Dow to Gold: Secular Market Cycles deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt.

22 Juli 2013 Een scenario voor een apotheose


Vandaag staat in de krant, dat mijn oude chef HDK is overleden. Hij is 87 jaar oud
geworden. Zijn levenswerk is in een door hem geregisseerde video gedocumenteerd31.
Bewonderenswaardig is, dat deze oorlogsgeneratie als jonge mensen uit het niets een
uitstekende vakkennis heeft weten op te bouwen. Dit is alleen mogelijk, als er op de
achtergrond een traditie van een eeuwenlang selecterend filteren van ervaringen ter
beschikking staat:
Tradition ist die gesiebte Vernunft des gesamten Volkes aus dem einen Jahrhundert in
das andere32.
Op een dag echter staat de traditie van een eeuwenlang selecterend filteren plotseling machteloos
tegenover een bron van hoger geweld. Hoe is het echter mogelijk, dat men een volk bij zoveel
ervaring in een machteloze situatie kan brengen.
Dat kan alleen maar gebeuren door camouflage. Het is dezelfde soort camouflage als de vervanging
van de klinkers door medeklinkers in God's naam.
In de aanstaande catastrofe gaat het echter om de ondergang van een rijk door vermogensverlies.
Het betreft een onherstelbare fout in het monetaire systeem, dat de ondergang inluidt.
Een scenario voor de decimering der vermogen kan men uit de ervaringen bij de ondergang van het
Romeinse rijk33 aflezen.
Voor de stadhouder en de hogere beambten waren relatief zeer hoge salarissen vastgelegd. Er
worden meerdere 10.000 tot 100.000e Sestertin genoemd. Toch waren de bestuursuitgaven
aanvankelijk tamelijk moderat. Pas tijdens de fase der soldatenkeizers ontwikkelden zich de kosten
voor de militaire uitgaven tot een probleem. Aanvankelijk werden de kosten voor de oorlogvoering
door de oorlogsbuit gecompenseerd. In de derde eeuw na Christus daalden deze inkomsten en
ontstond er een financieringsprobleem, dat kennelijk niet kon worden opgelost.
Voor de getallen van de zich aftekenende inflatie maak ik gebruik van de volgende tabel, die op
gegevens in imperium-romanum.com Steuerwesen baseert:
Keizer

Regeringsperiode

Donativa34 en congiaria35
(in miljoen Sestertin)

Imperator Caesar Augustus

27 v.Chr. 14 n. Chr.

18

Tiberius Claudius Nero (zoon)

14 37 AD

14 miljoen

Nero (keizer)

54 68 AD

8 miljoen

Trajanus

98 117 AD

24

Marcus Aurelius

161 180 AD

50

Septimius Severus

193 211 AD

82

Elagabalus

218 222 AD

226

Tabelle 1: Inflatie in het Imperium Romanum

31
32
33
34
35

Fnfzig Jahre Antennenlabor Allmersbach im Tal


Ricarda Huch
imperium-romanum.com - Steuerwesen
Extra geldgeschenken aan de soldaten
Extra geldgeschenken aan de burgers

Met de toename van de inflatie in de derde eeuw na Christus verdween het vertrouwen in de
geldhandel en het bankwezen. De bevolking nam zijn toevlucht tot de ruilhandel36.
Elagabalus werd op 18-jarige leeftijd vermoord. De naam Elagabalus37 werd alleen de godheid
verleend en is de keizer ook na zijn dood nooit verleend, zodat er van een apotheose eigenlijk geen
sprake kan zijn.
Het is steeds dezelfde fout, die men in het monetaire systeem inbouwt. Kennelijk heeft de
wetenschap, die men economie noemt, nog steeds niet de academische kwaliteitsnorm bereikt. Dit
moet men ook als Nobelprijskandidaten onder de economen accepteren. Zeker onder de bedreiging
van een ondergang van het globale monetaire zenuwstelsel.

Sprongfunctie bij de opening van de NY Globex


Inderdaad heeft de goudprijs zoals verwacht vandaag een sprong van 20 kunnen maken. De
voorspellende werking van de negatieve waarden voor de indicatoren Gofo en Backwardation is dus
wellicht betrouwbaar.
Het lijkt op het begin van een steile weg naar boven. Wie nu op de bank naar fysiek goud vraagt,
krijgt vermoedelijk levertijden van enkele weken aangeboden.
Voor mij is dat onwezenlijk. Het gaat mij alleen nog maar om het begrip voor de mechanismen.
Daarvoor vind ik alle gegevens in het internet.

It has the makings of a perfect storm.


In de loop van de morgen ontvang ik een mail van Alasdair Macleod met de titel Gold derivative
distortions, waarin hij uitlegt, dat de bank alle short-posities hebben overgedragen aan
beleggende/gokkers, die nu allemaal op short staan, zonder te beseffen, wat er aan de hand is38.
Als de openstaande futures aflopen is er niemand, die de benodigde fysieke materialen kan leveren
tenzij men een veel hogere prijs daarvoor wil betalen...
Tot nu toe heeft men met deze prijspolitiek de goudprijs nog kunnen onderdrukken om het
papiergeld een onverdiende meerwaarde te kunnen geven. De te lage prijs heeft het goud met name
in het verre oosten aantrekkelijk gemaakt. Daar zitten de miljarden, die het geld correct kunnen
inschatten en met de tactieken der politici en banken al eeuwenlang slechte ervaringen gemaakt
hebben. Zij vertrouwen alleen maar in fysieke edelmetalen. Deze kopers hebben geld genoeg en
ruilen de dollars nu in voor fysieke metalen, wat in de London en New Yorker markt voor enige
turbulentie gaat zorgen.
Alasdair Macleod besluit zijn mail met: It has the makings of a perfect storm.
Hoet het afloopt, kan ik nog niet zeggen. Het kan uitgroeien tot het schot, waarmee de eerste
wereldoorlog is begonnen.
De curve van de True Money Supply39 groeit sinds de Lehman crisis exponentieel. Ieder fysicus
weet, dat zoiets niet meer lang kan duren. Om het tij te keren moeten er $3 biljoen (in de USA:
trillion) uit de circulatie worden genomen.

36 imperium-romanum.com - Bankwesen
37 Den Namen Elagabal, der dem Gott vorbehalten war, hat er selbst nie getragen und auch von seinen Zeitgenossen
nicht erhalten. (Elagabal Wikipedia)
38 The banks have closed their short positions by encouraging new speculators to open short positions, so the
speculators are all now on the short side. They dont realise it yet, but the speculator shorts are the now only true
speculators in the market. Therefore when they come to close their positions, there is no one to provide them the
necessary market liquidity except on a completely different and higher price basis. - Gold derivative distortions
39 Since the Lehman crisis the rate of growth has become hyperinflationary. Money supply accelerating

Op de levercrisis in edelmetalen zijn de bullion-banken overigens nu goed voorbereid, omdat zij


inmiddels alle short-contracten hebben overgedragen aan enkele (onbeduidende?) hedgefondsen,
die nu met grote vorderingen naar te leveren metaal (240 ton goud en 133,000,000 ounces zilver?)
opgescheept zitten40.

Manipulatiemethode
In Andrew Maguire (whistleblower) wordt de manipulatiemethode beschreven: 400 contracten (
5,000 troy ounces zilver) per seconde.

Omzetten
Wat is er aan goud omgezet in de afgelopen maanden?:

Centrale banken in het verre oosten kopen binnen 7 dagen (vanaf 20 juni 2013) 580 ton
fysiek goud41. (De goudprijs zakt van ca. 1350 naar 1300)
Meer dan 500 Ton Of Paper Gold (4/12/2013) om de goudprijs van 1550 naar 1500 omlaag
te dwingen.
'225 tons of gold bought by the Eastern central banks'
...

23.7.2013 Fema camps42


In een video verduidelijkt een interview met een insider het scenario, dat de US-regering bij een
reset van het globale systeem papiergelden voor ogen staat. Natuurlijk had ik daarover wel eens wat
gelezen. Meestal zijn het de preppers, die anderen willen overtuigen van de noodzaak om zich
thuis van voorraden voor een maand of twee te voorzien.
Vaak worden deze films ontsierd door overtrokken commentaren. Ditmaal is het echter anders.
Voor Bix Weir43 is het duidelijk, dat de USA als de grootste schuldenaar de beste troef van alle
pokerspelers in de hand heeft: wie de grootste schuld heeft, wint het meest bij een globale
kwijtschelding van alle schulden. Het idee van de algemene reset voor het papiergeld is kennelijk
een besloten zaak44. Als tijdstip voor het afschakelen van het papiergeld noemt hij
augustus/september 2013!45
Er zijn kennelijk ook al tientallen jaren geleden scenario's ontwikkeld om de organisatorische
problemen te discussiren en oplossingen voor te bereiden. De Fed (te Boston) heeft destijds al een
plan ontwikkeld om het nieuwe geld te verdelen aan de hand van de bijdragen, die de burgers
tevoren als sociale verzekeringsbijdragen hebben betaald. Dit leek een redelijke verdeelsleutel.
Om onlusten te voorkomen zijn er al honderden Fema-kampen compleet met massa-begraafplaatsen
en miljoenen grafkisten gebouwd. De president heeft alle volmachten om de burgerrechten tijdens
een fase X geheel buiten werking te stellen. Alles is klaar voor de reset.
Een jaar geleden had ik dit soort beweringen als overtrokken beschouwd, maar in het kader van de
nadere toelichtingen van de insider Bix Weir verandert mijn standpunt. Bix Weir heeft meegewerkt
aan de formulering van de richtlijnen voor dit soort operaties. Hij kan ook geloofwaardig nadere
details leveren.

40
41
42
43
44
45

Golds undervaluation is extreme


Maguire - Massive 580 Tons Of Gold Purchased In Just 7 Days
Amerika zet opnieuw een stap richting dictatuur. Einde "Bill of Rights".
Bix Weir: Gold-Silver Update and Complete Wipeout of all Debt in All
Complete Wipeout of all Debt Coming-Bix Weir (22 July 2013)
Weir predicts the August-September time frame.

De Fed is in staat om alle koersen van edelmetalen op een willekeurig wijze te manipuleren. Elke
gewenste waarde kan door manipulatie worden ingesteld. Ditzelfde is principieel niet alleen voor de
Dow maar ook voor de koersen van de staatsleningen mogelijk. De vraag is dan natuurlijk in
hoeverre het voor de Fed interessant is de koers van 10-jarige staatsleningen omhoog te laten
schieten naar 2,7%46.
Ook zijn de goudvoorraden in het westen (althans volgens Bix Weir) veel groter dan officieel
gepubliceerd. Het is echter de vraag, of een dergelijke bewering zelfs door een insider kan worden
geverifieerd.

Ragnark, de ondergang der goden


Al deze details worden omhuld door een rookgordijn van onzekerheid. Het is een Ragnark, de
ondergang der goden. Iedereen moet er zichzelf een beeld van vormen. De door de politiek
beschikbaar gestelde informatie is in elk geval ontoereikend en deprimerend.
Inderdaad is het niet eens moeilijk de stekker uit het stopcontact te halen. Passief kan men
eenvoudig bij de eerstvolgende bankencrisis de staatsingreep gewoon achterwege laten. Het onheil
moet dan gewoon zijn gang gaan, die in de financile reset uitmondt. Dit scenario past bij
onheilspellende berichten47.

stop losses
De achtergrond voor de verlaging van de goudprijs is het idee om de verkoop op basis van de stop
losses te triggeren48. Nadat dit idee in de daad is omgezet en de prijs in de maanden van april tot
juni van 1600$ naar 1200$ gezakt is, mag de goudprijs weer wat stijgen.
Men verlaagt de goudprijs door middel van Short Sell Paper Gold-contract 49. Men biedt aan goud
tegen een lage prijs te verkopen en laat het op een Fail To Deliver aankomen. Door middel van
een relatief kleine boete kan men dan de contractbreuk op legale wijze ontlopen.
Het goud moet ook goedkoper worden om voor de repatriatie van de Duitse goudvoorraden (van
Fort Knox naar Duitsland) genoeg materiaal moet worden verzameld. Daarvoor heeft de Fed 7 jaar
nodig.

24.7.2013 Aluminium Zegen (en dan Vloek)


Niet alleen het papiergeld en de nucleaire technologie hebben zich eerst tot zegen en vervolgens tot
vloek ontwikkeld. Hetzelfde is bij aluminium gebeurd, dat zich van een ideaal metaal tot een riskant
chemisch middel en gevaarlijk zenuwgift lijkt te ontwikkelen. Het komt natuurlijk op de dosis aan.

Arte: Die Akte Aluminium50


In Arte word ik geboeid door de interessante documentaire, die de productie en toepassing van
aluminium presenteert. Het wordt echter ook in deodorants, geneesmiddelen en waterreiniging
toegepast, waar het (als deodorant) borstkanker, (als activeringsmiddel toegevoegd aan injecties)
hoge aluminiumconcentraties en (als geneesmiddel tegen maagzweren of maagzuur en als
aluminiumsulfaten in de waterreiniging) dementie kan veroorzaken51.

46
47
48
49
50
51

Bonds tank after jobs report


Vs Tellen Af, Burgeroorlog Dreigt
The Real Reasons Behind Gold and Silvers Mass Decrease In Price (May 6, 2013)
The reasons why I think its so crucial for everyone to acquire Physical Gold Bullion and Coins
Die Akte Alu (23.7.2013 20:15-21:45)
Aluminium, schadelijk voor de gezondheid?

Aluminium wordt bij hoge temperatuur vloeibaar en reageert dan agressief met het bluswater uit de
sprinklers van de brandblusinstallaties. Aluminium is brandbaar en bij een fijne verdeling in lucht
zelfs explosief. In de film wordt gesuggereerd, dat het vloeibaar geworden aluminium uit de
vliegtuigen van de aanslag op de Twin Towers tot het ineenstorten van de gebouwen heeft
bijgedragen. Men ziet het vloeibare metaal ook van de torens naar beneden vallen.
Aluminium kan zich in hoge concentraties als zenuwgift gedragen en als een soort katalysator tot
allergien leiden52. Het kan althans volgens sommige wetenschappers algemeen gezien althans tot
vormen van dementie, kanker en allergien bijdragen.
Inademing van fijn verdeeld aluminium en aluminium oxide poeder veroorzaakt
longbeschadigingen. Dit effect staat bekend als de Shaver's Disease en wordt verergerd door
aanwezigheid van silica en oxides in ingeademde lucht53.
Eerst dacht ik, dat het met scheren samenhing: Als je je hebt gesneden, stelp je het bloed van
het wondje snel met de aluinstift: een dubbelzout van kalium- en aluminiumssulfaat. Het
heeft tevens een ontsmettende werking.
De ziekte van Shaver is echter genoemd naar de Canadese arts C.G. Shaver, die de ziekte in
1947 beschreef: een ernstig progressieve longaandoening met als complicatie soms een
spontane pneumothorax (klaplong). Shaver's Disease heeft dus niets te maken met de
opname van aluminium na een snijwondje bij het scheren.

Aluminium (historisch) (Valutabescherming tegen inflatie door de Eerste Fed


te Rome)54.
In de oudheid kan in de legenden met wat fantasie de ontdekking van aluminium aflezen. Volgens
Plinius heeft een Romeins handwerksman eens een metalen beker uit klei gemaakt, die eruitzag als
zilver. Trots liet hij het aan keizer Tiberius zien. Hij liet de beker op de grond vallen en kon het
opgelopen deukje er gemakkelijk uitslaan. Tiberius vroeg daarop: wie kent het geheim van dit
metaal? Ik alleen n Jupiter, zei de uitvinder. Toen liet Tiberius hem onthoofden en de werkplaats
vernietigen om de waarde van zijn geld, respectievelijk edelmetalen te beschermen. Is dit nu niet
een originele bescherming van de oude muntwaarde tegen inflatie door de Eerste Fed te Rome?
Het bekendste aluin is kaliumaluminiumsulfaat. De Romeinen pasten aluminium toe in de vorm van
aluin55. Aluin was een bloedstelpend middel: alumina (Latijn: alumen bloedstelpend), dat in
Griekenland en Itali (in Itali zelfs op grote schaal) werd gevonden.
Via de wondjes bij het scheren kan men het aluminium in de bloedbaan brengen. Ook kan aluin het
drink- en rivierwater in de omgeving van de vindplaatsen hebben verontreinigd. Is dit eventueel een
historisch aanwijsbare bron voor Alzheimer geweest?
Paracelsus heeft aluin al in de 16e eeuw onderzocht en aluminiumoxide uit aluin gextraheerd. In
1827 heeft Hans-Christian Oersted elektrolyse toegepast om het te produceren. Hij leidde chloor
door een heet mengsel van aluin en kolen, waardoor aluminiumchloride ontstaat. Na verhitting met
potassium amalgaam te verhitten, kon Oersted een soort tin produceren: het metaal aluminium.
Duraluminium (genoemd naar de plaatsnaam Dren) werd verstevigd door versmelting met koper,
magnesium en mangaan (1911).

52
53
54
55

(1) AluminiumDemenz durch (2) Aluminium


Aluminium (Al)
History of the Metal (Facts Aluminium)
Aluin

Nabootsing van een mogelijke antieke productiemethode voor aluminium


Aluminium kan alleen elektrolytisch, met behulp van natrium of door reductie met kolen
bij een temperatuur van 1800C worden gewonnen onder voorwaarden die in de oudheid
beslist onbekend waren56.
Dat besliste onbekend zijn valt nog te bezien. De nabootsing van de elektrolyse is mogelijk door
een houten paal met toegespitste uiteinden in een aluin-bodem met wat natron te plaatsen en te
wachten tot dan in die bliksemafleider de bliksem slaat. Ook een boom, die in een aluin-bodem
staat, kan als model dienen, maar de aanwezigheid van natron is biologisch gezien nogal
problematisch.
Aluminiumoxide Al2O3, dat men door verhitting uit bauxiet kan winnen, smelt door
toevoeging van het zeldzame kryoliet bij 1000C, maar zonder de fluxtoeslag vermoedelijk
ook wel bij hogere temperaturen. Als er door de gesmolten Al2O3 stroom wordt geleid,
ontstaat het metaal aluminium door elektrolyse.
De stroomsterkte van een bliksem is ruim voldoende om de benodigde hoge temperaturen op te
wekken. De elektrolyse van een gesmolten aluinmengsel aan de voet van de stam is door deze
stroomsterkte ook denkbaar weliswaar slechts een zeer korte tijd, maar dan toch niet onrealistisch.
Eventueel kan de stam ook in kryoliet (Na3AlF6, natriumhexafluoroaluminaat, cryoliet) worden
geplaatst. Het is een aluminiumerts, maar wel relatief zeldzaam.

Bliksemafleiders als elektroden voor een elektrolyse?


In het voorchristelijke Indi werd volgend Blavatsky op de bodem van een bron een zwaard met de
punt naar boven geplaatst om stormen en bliksem af te wenden57:
Ten slotte toont Salverte aan dat in de tijd van Ctesias India bekend was met het gebruik
van bliksemafleiders. Deze historicus deelt duidelijk mee dat een stuk ijzer dat in de vorm
van een zwaard met de punt naar boven op de bodem van een bron is geplaatst, de
eigenschap bezit, zodra het op die manier in de grond is vastgemaakt, om stormen en
bliksem af te wenden.
Volgens Plutarchus, Livius en Plinius leerde de koninklijke wijsgeer Numa van de Etrusken de
kunst om de bliksem op te vangen 58. Bij de Romeinen is Tullus Hostilius het eerste slachtoffer van
de bliksemafleider. Deze vorst maakte bij de offerdienst aan Jupiter een vergissing, ten gevolge
waarvan hij in zijn eigen paleis door de bliksem werd getroffen en verbrandde 59. In het manuscript
van Blavatsky kan men nalezen 60:
Salverte is van mening dat Numa, voordat Franklin zijn beheersbare elektriciteit ontdekte,
daarmee met veel succes had gexperimenteerd, en dat Tullus Hostilius het eerste in de
geschiedenis vermelde slachtoffer was van die gevaarlijke hemelse gast. Titus Livius en
Plinius vertellen dat deze vorst, die in de boeken van Numa instructies had gevonden over
de geheime offers die aan Jupiter Elicius werden opgedragen, een vergissing maakte, als
gevolg waarvan hij in zijn eigen paleis door de bliksem werd getroffen en verbrandde.
Salverte merkt op dat Plinius bij het uiteenzetten van Numas wetenschappelijke geheimen
56 Uitvindingen en Ontdekkingen Uit het verleden W. Sanderman
57 Pag. 657 in deel 1 van Isis ontsluierd, H.P. Blavatsky, volledige tekst online
58 Numa, supported and prepared by Egeria, reportedly held a battle of wits with Jupiter himself, in an apparition
whereby Numa sought to gain a protective ritual against lightning strikes and thunder.[10]
59 Deze gegevens heb ik teruggevonden in De Grote Batterij - Rb Archief Januari 1995. Zij stammen vermoedelijk van
Blavatsky.
60 deel 1 van Isis ontsluierd, H.P. Blavatsky, volledige tekst online

gebruikmaakt van uitdrukkingen die op twee afzonderlijke processen schijnen te


wijzen; door het ene verkreeg (impetrare) hij donder, door het andere dwong (cogere) hij de
bliksem te verschijnen. Met Numas boek als gids, zegt de door Plinius geciteerde Lucius
Piso, probeerde Tullus de hulp van Jupiter in te roepen. . . . Omdat hij de rite echter niet
goed had uitgevoerd, werd hij door de bliksem getroffen en kwam om.
De bliksemafleiders behoorden kennelijk ook tot de standaard uitrusting van de tempels:
Er bestaan veel gedenkpenningen die duidelijk erop schijnen te wijzen dat het beginsel in
de oudheid bekend was. Het dak van de tempel van Juno was bedekt met een groot aantal
puntige zwaardbladen.
Het is dus niet ondenkbaar, dat men in de oudheid gedegen aluminium aan de voet van een
verkoolde houtstam heeft gevonden, die men toevallig of opzettelijk in een omgeving van aluin
(met wat natron?) had geplaatst. Het is wellicht ook de moeite waard om dit experiment nog eens te
herhalen, om aan te tonen, dat het niet onmogelijk is. Wel oppassen, dat men als experimentator niet
als Tullus Hostilius eveneens verkookt of verkoold achterblijft...

De betekenis van backwardation


Als je tot begin van deze week nog nooit van backwardation had gehoord, dan is het artikel van
Brendan Conway niets voor jou61. Klopt. Meestal willen dit soort journalisten sowieso alleen maar,
dat er investments bij de betreffende firma of opdrachtgevers worden verkocht.
De prijsvervalfase was m.i. dan ook alleen maar bedoeld om stop losses uit te lokken bij de
investeerders, die short posities hadden gecontracteerd en nu hun contracten hebben moeten
afstoten. Het is een legitieme manier om geld te verdienen door met niet bestaand goudbezit de
koersen 30% naar beneden te drukken en zo massaal stop losses te provoceren. De bankenwereld
heeft het zo gewild, dus krijgt de burger het zoals besteld.

61 When It Comes to Gold, Heres Where the Hot Money Isnt Going

29.7.2013 Zestiende dag Backwardation


De Gofo is nu al gedurende een ongehoorde 16 dagen negatief. Het is alsof er een breuklijn ontstaat
tussen de papiergoudmarkt en de markten voor het echte edelmetaal. De backwardation en de
negatieve gofo-waarden gelden alleen voor de handel in fysiek materiaal. De prijzen worden
daarentegen alleen op basis van de papiergoudmarkt vastgelegd. In London wordt dagelijks 700 ton
goud en 5000 ton zilver verhandeld. Wie nu zijn goud tegen een future met een datum in augustus
inwisselt, neemt daarvoor een risicotoeslag, die op een groot verliesrisico baseert. Het vertrouwen
in de markt begint al sinds meer dan twee weken te verdwijnen. Het vertrouwen in papiergoud en
papiergeld staat op het punt verloren te gaan.
There is demonstrably little confidence that by giving up your bullion for even a near date
paper promise, you will ever receive it back62.
De scheurlijn ontstaat als een geweldige afgrond, die niet meer kan worden gesloten. Het is een
eenmalige gebeurtenis, die zich slechts een kleine groep waarnemers openbaart. Het is een keerpunt
in de geschiedenis, dat slechts weinigen opvalt.
The fact this condition has existed for such an unprecedented period of time forewarns the
paper link to gold is in its final stage of irrelevance and collapse.
Kennelijk heeft de Aziatische navraag naar goud de markt leeg geveegd. De laatste keer, dat de
Gofo in een negatief bereik is geraakt, is 2008 geregistreerd. Kort daarop verdubbelde de goudprijs
tot bijna 2000$63.

30.7.2013 Kaas
Ben Bernanke heeft dus naar eigen zeggen maar weinig verstand van goud 64. Dit wil echter niet
zeggen, dat hij van economie of fiatgeld meer kaas heeft gegeten.

Het initiale ontstekingsproces op 15 april


Op 15. April zijn aan de Comex in New York in slechts enkele verkooporders 2300 Ton Gold
verhandeld, d.w.z. 80% van de jaarlijkse productie. Voor de ervaren handelaars duidt dit op
manipulatie door een hogere waarschijnlijk zelfs de hoogste, de Fed - instantie 65. Het is hoogst
onwaarschijnlijk, dat de Chairman van de Fed daarvan niet op de hoogte is geweest en zo ja, of hij
niet geweten heeft wat hij met de opdracht tot deze verkoop heeft willen aanrichten.
Ongetwijfeld moest de goudprijs in opdracht van de Fed naar beneden, maar wilde de Fed ook de
reeks negatieve Gofo-waarden en het daarmee samenhangende, desastreuze vertrouwensverlies
riskeren?
Waarschijnlijk is, dat de Fed dergelijke details niet eens in protocollen registreert om niet
aansprakelijk te worden gesteld voor de enorme kosten van een globale crisis. Zelfs veertig jaar na
de ramp wil toch niemand verantwoordelijk worden gesteld voor de ramp, die miljarden mensen in
het stenen tijdperk terug katapulteert? Of kan het de verantwoordelijken inmiddels niets meer
schelen?

62
63
64
65

Andrew Maguire discusses gold backwardation and GOFO rates


Backwardation, negative GOFO and the gold price
Ben Bernanke: Goldpreis-Rckgang birgt auch Positives
Eric Sprott Asks "Do Western Central Banks Have Any Gold Left

De centrale bank der goudbanken


Allereerst moet ik een klein woordenboek samenstellen (voornamelijk uit de Victor The Cleaner's
blog-post here):

BBs = Bullion Banks


AMPs = Authorized Market Participants
APs = Authorized Participants. Dit zijn de eigenaars van de baskets goud.
NAV = Net Asset Value.
BoE = Bank of England

GLD SPDR Gold Trust66


In GLD the Central Bank of the Bullion Banks 67, dat door Victor The Cleaner als een centrale
documentatie van de goudhandel, d.w.z. van de geldhandel en het vertrouwen in het monetaire
stelsel wordt beschouwd, wordt de GLD als de centrale bank der goudbanken gedefinieerd. De
uitleg is cryptisch, maar het is niet nodig alles te begrijpen. Op de eerste plaats is de auteur
vertrouwenwekkend en werkt zijn documentatie als een openbaring.
Een sterke navraag naar goud valt soms samen met een genverteerde, een lage of negatieve Gofowaarde.
Op 22 May 2012 verdwijnen 17.5 ton goud uit de GLD, wat een maand lang in een
negatieve Gofo-waarde resulteert68. Op 9-12 augustus 2011 verdwijnen er 49.3 ton, wat in de
Socit Gnrale tot een inversie van de Gofo-waardes leidt.

Erupties
Er is ook sprake van pukes (erupties, of letterlijk drastisch gesproken : kotsprocessen), die
enkele procenten van het totale GLD-bestand betreffen, bij voorbeeld 4% op 23 & 24 Augustus
2011, wat overeenkomt met 172 baskets, ofwel 52 ton goud voor een goudprijs van 1800$ 69. Een
dergelijke kotsproces komt overeen met een systemische hartaanval en moet worden
gecompenseerd door een prijsstijging. In dat geval treedt er een corrigerende goudverkoop op, die
het goudverlies door het kotsproces elimineert.
Op April 10, 2013 vermeldt Victor the Cleaner bijvoorbeeld een kotsproces ter waarde van 16.84
ton 1.4% van het totale GLD-bestand. Het is onduidelijk of dit de voorloper is van de
uitverkoopactie. De Cyprus crisis leidde tot een toename in de vraag naar fysisch goud. De centrale
banken vonden het nodig die vraag te reduceren door een drastische prijsverlaging.
17 ton is echter een druppel vergeleken met de enorme klap (1300 ton) van april 2013. De BoE
heeft daartoe in April 2013 ca. 1300 ton op de markt gebracht, waardoor de prijs drastisch is
gezakt70. Door specialisten wordt deze stunt als een kwajongensstreek beschouwd, alhoewel het
een ongekende reactie kan gaan ontketenen ..

66
67
68
69
70

Chart of the Week GLD Metal Holdings - Got Gold Report


Met follow ups op twee plaatsen here & here.
GLD the Central Bank of the Bullion Banks
GLD-talk continued
Untangling gold at the Bank of England: (Alasdair Macleod - 31 July 2013) This was a schoolboy-error with farreaching consequences we have yet to fully understand.

Goudreserves
Hoeveel goud is er nu nog ter prijsreductie over?
Een goed overzicht biedt Stockhouse71, waarin uit de curves kan worden afgelezen,

dat de voorraden bij Comex en GLD in de eerste maande n van 2013 zijn gehalveerd van
1200 resp. 400 ton tot 800, resp. 300 ton ( Als dit zo doorgaat, is het goud eind 2014 op).
dat de goudbezit van de niet-westerse centrale banken sinds 2008 lineair van 6000 ton is
opgelopen tot 8500 ton, terwijl de rest van de wereld constant blijft op ca. 24000 ton.
dat het Chinese goudvoorraad van 100 ton (2011) tot 800 ton (2013) is gestegen.
en de premies voor gouden munten (in kleinschalige fysieke aankopen) sinds 2009 van 10$
tot 30$ permanent hoog zijn en nog steeds (richting 40$) stijgen.

Bank holiday
In verhouding tot het beschikbare fysische onderpand aan goud hebben de banken teveel
papiergoud in omloop gebracht72. Nu geraken deze banken in acute goudnood en moeten net als de
normale banken door centrale banken worden geholpen.
Als daarbij de centrale bank door een bankrun in goudnood geraakt, wordt er een "bank holiday"
uitgeroepen.
Een bank kan echter ook zelf een vakantieperiode uitroepen. Wat te denken van: JPMorgan To Sell
Physical Commodity Business! (July 26, 2013). Verkopen zij wellicht uiteindelijk ook de
goudpoot?73

Stuiptrekkingen
Wat wij waarnemen zijn de laatste stuiptrekkingen van een ondergaande, barbaarse civilisatie, die
niet eens een enigszins werkend monetair systeem heeft kunnen opbouwen.

31.7.2013 Analysetechnieken
Alle analysen begin ik steeds weer met een ongesorteerde verzameling van gegevens. Deze
methode is aan te bevelen, als het te onderzoeken object door manipulatie, zoals misleiding, bedrog
en corruptie wordt vertekend. Dit is het geval bij alle machtsinstrumenten, zoals monetaire
systemen, politiek, religie en machtssymbolen. Ook het lobbyisme maakt gebruik van vertekeing en
misleiding, zoals dat in het geval aluminium door analyse verduidelijkt wordt74.
In het onderhavige geval van de religieuze machtsinstrumenten bleek de basis te berusten op een
geheimgehouden klinkersrijke naamgeving van de goddelijke namen 75. Nu speelt de onthulling van
de archasche toepassing van de klinkers in de goddelijke namen en ego-pronomina in de moderne
tijd geen grote rol meer.
De begrip van de manipulatie in de monetaire systemen is daarentegen van levensbelang voor de
stabiliteit en het welzijn van globale samenlevingen. Het is onbegrijpelijk, dat politici doen, alsof
die manipulatie geen rol speelt, dan wel niet bestaat. Natuurlijk is deze ingreep massief voorhanden.
Sterker nog, de manipulatie wordt intensiever en bereikt binnenkort een climax, die in veel grotere
impact dan de Lehman crisis zal uitoefenen.
71
72
73
74
75

Central banks, Bullion banks and the physical gold market


Central banks, Bullion banks and the physical gold market
JPMorgan plant verkoop grondstoffenpoot: De Tijd
Aluminium Een zegen (en dan vloek?)
Over de Afleiding Van de Ego-pronomina Uit Diaus

De Gofo-curven en de backwardation bevinden zich al in het operationele bereik der destabilisatie.


Er is nog slechts een kleine vlinderimpuls nodig om de zak rijst in China te doen omvallen76.
Van vrijwel alle analysen staan de aantekeningen in de databank jwr47 ter beschikking. De
bijbehorende synthese wordt ad hoc aan de nieuwe stand der dingen aangepast. Deze aanpassing
wordt veroorzaakt door de voortdurend veranderende toevoer van nieuwe gegevens en
bekendmaking van ontwikkelingen.
Ook vandaag heet de Chairman van de Fed weer een rede gehouden en de standvastigheid van
woordvoerder op de eenmaal ingeslagen weg geboekstaafd77. De goklustige junkies mogen nog een
paar weken doorgaan met feesten. Het is een onherroepelijke weg in de afgrond, maar alleen voor
degenen, die de Gofo-curven niet hebben leren lezen. De werkeloosheid wordt opgeheven door alle
Amerikanen een halve baan te geven en de werkelozen die overgebleven halve baan aan te bieden.
Er is weer zonder crash (!) een einde van de maand bereikt, alhoewel de klok nog niet helemaal het
einde van de laatste dag heeft bereikt.
Steeds weer zullen er nieuwe Snowdons en andere whistleblowers opstaan. Bezing mij de toorn der
muze had de dichter eeuwen geleden gezongen. En eens zal een dichter nogmaals berichten over de
moedige fluiters, die de toorn van de imperatoren, de doodstraf en eeuwige gevangenname in een
Cubaans gevangenenkamp geriskeerd hebben. Het zijn de helden, wier onmachtige lijden bezongen
wordt in contrast tot de toorn der criminele overmacht. Het zijn de fluitgezangen der eeuwigheid,
die de whistleblowers componeren.

76 ONZ / In china is een zak rijst omgevallen


77 Bernanke will abwarten bis Arbeitslosenquote unter 6,5 Prozent sinkt

1 augustus 2013 Risico


Een nieuwe wetgeving legt vast, dat de risico's voor bankcrashes met ingang van 1 augustus 2013
heimelijk aan de klanten wordt overgedragen78. Ik althans heb geen waarschuwing ontvangen, dat
de overgebleven spaarcenten inmiddels feitelijk al onteigend zijn.

exotische zwanensoorten
Backwardation en negatieve Gofo-parameters behoren tot de exotische zwanensoorten op de
goudmarkten. In het verleden zijn er slechts enkele gevallen bekend geworden.
Backwardation en negatieve Gofo-parameters behoren tot de gevoeligste indicatoren voor het
monetaire bestel. In een dergelijk geval kan elk abnormaal gedrag op een uitzonderlijke situatie
duiden. Dit is wat wij een grijze zwaan mogen noemen, die uiteindelijk in een zwarte kan
veranderen. Wie weet?
Na het optreden van een dagenlange opmerkelijke Gofo-structuur besloot ik de indicatoren en de
situatie eens aan een nader onderzoek te ontwerpen. Aan de hand van enkele historische berichten
bleken de lengtes van de negatieve Gofo-waardes steeds langer te worden. De beginwaardes
begonnen met 1 tot 2 dagen en liepen vervolgens op tot meer dan 27 dagen. De trend lijkt uit te
lopen op een permanente backwardation.
Het resultaat van het onderzoek is:
Zodra de markt ontdekt, dat futures en papiergoud onbetrouwbare instrumenten vormen,
verliest men het vertrouwen in de markt voor de edelmetalen en neigt de markt naar een
permanente staat van backwardation. Dit proces heeft zich in drie tijdelijke
voorbereidingsfasen in 1995, 1999 en 2008 ontwikkeld voordat het nu 2013 in een
permanente status overgaat.
Goud gaat over tot een backwardation-fase omdat geen enkele goudbezitter bij de huidige prijs zijn
goud meer wil verkopen. Als deze fase slechts korte tijd optreedt is dat geen probleem. De eerste
twee genoemde fases behoorden nog tot de tijdelijke periodes van backwardation in een stabiele
markt. De nu aangebroken, laatste fase behoort kennelijk tot een andere categorie van uitzonderlijke
situaties en vereist wat nader onderzoek.
De driedaagse backwardation in november 2008 duidt op de geleidelijke toename van een
tekort aan LBMA goudbaren, gepaard met een controleverlies van het goudkartel over de
goudmarkt.

78 Zwangsabgabe: Ab 1. August steigt das Risiko fr Bank-Kunden erheblich

Nr. Jaar

Periode

Lengte

Mogelijke oorzaken79

1995

29.11.95

1 dag

Hedge aankoop door Barrick Gold

1999

29-30 September 2 dagen

Aankondiging van het Washington Agreement voor


goud grote vraag naar fysisch goud om de short
posities te beschermen tegen een hogere navraag

2008

20, 21 & 24
November

3 dagen

Eenvoudigweg een grote navraag naar goud, die tot


een bodemvorming in de prijs leidde en de
prijsstijging tot $2,000 opdreef.
Zie voor de uitwerking van een negatieve Gofowaarde de grafiek in Precious Metals Outlook: The
Importance of a Negative GOFO

2013

8th . Julitenminste tot 1


Augustus

> 27
dagen,
waarschijnlijk
permanent

Dramatische collaps van de leverbaarheid in de


leasing markt80

Van 8th . Juli


tot de crash?
zie: LBMA |
Gold Forwards

Zodra de markt ontdekt, dat futures en papiergoud


onbetrouwbare instrumenten vormen, verliest men
het vertrouwen in de markt voor de edelmetalen en
neigt de markt naar een permanente staat van
backwardation.

Tabel 2: Goud Backwardation (met de overgang naar de permanente backwardation)

Uitleg
Sommige instanties verklaren de huidige vorm van backwardation slechts als een extra premie, die
de klanten in het verre oosten willen betalen, maar dit soort premies zijn ook onder de normale
marktvoorwaarden gebruikelijk81.
Deze vereenvoudigde modellen beschouwen de markt voor edelmetaal als een stabiel systeem, dat
niet door chaotische turbulenties kan worden benvloed. Dit is echter een riskante beoordeling.
Alle inschattingen van de backwardation als een eenvoudige en normale marktparameter baseren op
een onvoorwaardelijk stabiel systeem, wat echter niet als een geschikte modelvorming kan worden
beschouwd. In feite zijn er voldoende gegevens om de langdurige of permanente backwardation als
de beginvoorwaarde voor een collaps van het monetaire systeem te laten gelden.

De omwisseling van papiergoud in echt goud?


Ik besloot eens wat meer tijd te investeren om het idee van de destructieve marktvoorwaarden te
onderzoeken, waardoor die anomalien worden veroorzaakt.
De dalende goudprijs kan baseren op het grootschalige omwisselen van papiergoud naar fysisch
goud. De afzakkende papiergoudmarkt kan als honderdmaal omvangrijker worden beschouwd dan
de sterk toenemende fysische goudmarkt. Door dit onevenwicht lijkt de goudmarkt als geheel ineen
te zakken, alhoewel er een sterke navraag naar fysieke edelmetalen bestaat.
De negatieve Gofo-waardes en de backwardation in de goudmarkt duiden op een vlucht in
het fysieke goud. Fysiek materiaal wordt als waardevoller beschouwd dan de papieren
dollars82.
79
80
81
82

More on Gold Backwardation (December 12, 2008)


The Golden Backwardation Rabbit Hole Gets Deeper
What Drives Negative GOFO and Temporary Gold
Backwardation, negative GOFO and the gold price

In een stabiele markt worden futures en papiergoud als gelijkwaardige equivalenten voor fysiek
goud beschouwd, maar in een turbulente marktfase zijn futures en papiergoud minder waard dan het
fysieke materiaal. Dit is het verschijnsel, dat wij door de backwardation waarnemen.

De verandering van een paradigma


Met betrekking tot de Gofo-parameters stel ik een verandering van een paradigma vast. Ik vraag me
af, of het einde van het marktsysteem met abnormale Gofo-waarden begint voor de kortlopende of
voor de langlopende Gofo-waardes.
Met name de kortlopende Gofo-parameters zijn negatief geworden, wat op een snel aflopend
incident duidt. Langlopende processen doen niet meer ter zake en mogen achterwege worden
gelaten. De anomalien lijken het einde van het huidige monetaire bestel in te luiden:
Er is genoeg goud op de fysieke markt beschikbaar en via futures verhandelbaar. Als dit niet
gebeurt, markeert deze marktweigering het einde van het huidige monetaire bestel83.
Globaal beschouwd is de markt voor fysiek goud gespannen. De tegenwoordig nogal forse
premies voor munten en baartjes duidt op die sterke gespannenheid. De negatieve Gofowaardes gedurende de drie novemberdagen van 2008 is een ander voorbeeld van een
vergelijkbare situatie.
In de kwintessens is er geen enkele reden om een hogere prijs voor goud te betalen, als ik het over
drie of zes maanden goedkoper kan krijgen tenzij ik het dan helemaal niet meer kan aankopen...

Backwardation als een permanente marktfase


De negatieve Gofo-waardes duiden op een massieve omwisseling van papiergoud naar fysiek goud
een directe vlucht uit de papierwereld naar de fysieke edelmetalen. De marktvoorwaarden worden
niet meer vertrouwd. Futures en papiergoud zijn onbetrouwbaar geworden. De verkopers van fysiek
goud zijn verdwenen.
De voorraad van papiergoud is ongelimiteerd hoog, maar voor de huidige prijs is fysiek goud niet
meer verkrijgbaar.
Normaal gesproken wordt een vertrouwensverlies door een hogere prijs gecompenseerd.
Zodra zich echter backwardation als permanente staat ontwikkelt is het vertrouwen in de
markt verdwenen. Boven een bepaalde, kritieke drempel zal geen enkele prijsstijging zal het
vertrouwen in papiergeld kunnen herstellen84.
Als goud inderdaad als geld mag worden beschouwd en niet als een gewone handelswaar als koren,
koper, of olie, dan moeten wij een permanente backwardation als een fase van achterdocht
beschouwen, waarin men niet meer gelooft, dat futures als contracten werkelijk nog worden
gerespecteerd.
In zo'n geval helpt het ook niet de goudprijs te verdubbelen. Niemand zal een goed artikel voor
slechte waren inruilen voor geen enkele prijs. Het bestelde goud wordt gewoon niet geleverd als
de tegenwaarde niet meer acceptabel is.
Op de goudmarkt zal backwardation dus op een gegeven moment niet meer verdwijnen,
maar zich tot een permanente fase ontwikkelen85.
Dit is het verschijnsel, dat kon worden waargenomen: een aangroeiende neiging tot steeds weer
terugkerende backwardations tussen 1995 en 2013, die uiteindelijk veranderde in een permanente
toestand.
83 Permanent Gold Backwardation: Why a "Crack Up Boom" Is Inevitable
84 Permanent Gold Backwardation: Why a "Crack Up Boom" Is Inevitable
85 Permanent Gold Backwardation: Why a "Crack Up Boom" Is Inevitable

De details van deze backwardation behoren tot de vertrouwelijke informatie voor de insiders (de
centrale banken en de goudbanken). In een ideale markt mogen dit soort gegevens niet uitlekken.
Wat wij waarnemen is alleen de indicator: de Gofo-parameter en de backwardation.

Risico's & Risicoloze handel


Nu moeten wij nog vaststellen waar de metaalhandel stokt en de uitlevering van beschikbaar goud
wordt gestopt. In een stabiele markt levert backwardation een risicoloze goudwinst op. In deze fase
kan men theoretisch een fysisch product verkopen en tegelijkertijd een future contract met
gegarandeerde winst aangaan.
Deze handel baseert niet op krediet en kan ook door geen ongunstige marktprijsvorming
worden verstoord. Het lijkt dus een ideale deal zonder risico. Wie het aas aanpakt, het metaal
verkoopt en een future contract afsluit, riskeert alleen wel, dat hij zijn metaal niet meer
terugziet. Het future contract wordt dan niet afgesloten en door een uitbetaling van dollars
gecompenseerd86.
Als de goudverkoop, het afsluiten van een future contract en het mislopen van de teruggave van het
goud een aanzienlijk risico gaat vormen, bevindt zich de markt in een gedestabiliseerde toestand. In
dat geval zal de centrale bank al direct beginnen het uitlenen van goud af te remmen en het
edelmetaal liever zelf willen bewaren door de Gofo-tarieven negatief te maken.
Normaal gesproken is de GOFO is positief omdat de centrale banken met het goud geld
willen verdienen. GOFO wordt negatief als er sprake is van een financile crisis en de
centrale banken net als in 2008 het goud niet meer uitlenen, maar zelf vasthouden. Ook kan
het GOFO-tarief negatief worden als er gebrek optreedt aan verhandelbaar fysisch goud87.
Dit gebeurt natuurlijk ook als de centrale bank rekening houdt met een collaps van de markt, waarin
geen uitgeleend goud meer wordt teruggegeven:
Goudbanken zal nooit goud lenen van centrale banken als de kans op de op de GOFO
baserende winst wegvalt88 tenzij zij wegens een tekort in openstaande contracten dringend
fysiek materiaal nodig hebben. In een stabiele markt markeert een negatief GOFO-tarief een
ondergrens voor de goudprijs omdat er zich een grote navraag naar fysiek materiaal heeft
ontwikkeld, die eventueel op een Short squeeze kan uitlopen89.
Aanvankelijk schijnt zich de backwardation al te ontwikkelen, voordat de GOFO negatief wordt.
De verschillen tussen de spotprijs en de prijzen voor de futures geven aan, dat de fysieke
navraag veel groter is dan de beschikbare voorraden.
In April (2013) waarschuwde professor Antal Fekete al, dat goud futures al sinds ongeveer
een jaar met backwardation flirten
Om deze redenen moest op 12 en 15 April (2013), de goudprijs naar beneden. Bernanke was
bezorgd, dat er zich op de goudmarkt een permanente backwardation zou gaan
ontwikkelen90.
Bernanke was overigens ook degene, die eerlijk toegaf, dat hij niet wist hoe zich de goudprijs
ontwikkelt91.

86
87
88
89
90
91

What Drives Negative GOFO and Temporary Gold


Precious Metals Outlook: The Importance of a Negative GOFO
Carry = difference between LIBOR rate and Gold borrow rate
Precious Metals Outlook: The Importance of a Negative GOFO
Backwardation, negative GOFO and the gold price
Bernanke admits he doesn't understand how gold prices work...

3.8.2013 Laatste Waarschuwing


Het is alweer een maand geleden, dat de legendarische Jim Sinclair op 72 jarige leeftijd een
interview met een laatste waarschuwing aflevert92. In deze maand tijds heeft het publiek dit
angstaanjagende bericht 1800 maal gelezen en elf maal positief beoordeeld.
Verbazingwekkend, dat men zo rustig kan slapen als de vulkaan op het punt staat uit te
barsten.
Ik kan de monster crash nader horen sluipen en ruik zijn slechte adem. Natuurlijk was de
goudverkoop een wanhoopsdaad, die uit vertwijfeling besloten werd. In deze branche en deze
situatie is er geen planning meer. Langzaam geloof ik, dat de westerse centrale banken van
economie of geld inderdaad geen verstand hebben. Alleen het oosten laat zich niet bedotten en laat
het water vloeien over de eigen akkers.
Het westen is ongelofelijk naef en heeft de burgers wijsgemaakt, dat met letters bedrukt
toiletpapier tot de waardepapieren behoren en dat metaal een barbaars relict uit de oudheid is. Dit
alles heeft men geloofd en de edelmetalen inderdaad naar de schroothandel laten karren.
Hoe kortzichtig en primitief is een dergelijke daad! Op het studieplan voor economie heeft
Bernanke niet n regeltje over edelmetalen bestudeerd. Naever kan het niet! Ongelofelijk!

4.8.2013 De derivatenbom van 600.000 miljard euro93


De derivatenbom is vermoedelijk de laatste explosie, die het monetaire stelsel te wachten staat.
Daarna blijft er van de papieren wereld niets meer over. Een van de grootste derivatenbommen is de
hoeveelheid derivatenschulden van de Deutsche Bank94, die niet eens in de balans hoeven te worden
vermeld. De banken mogen zelf beoordelen, doe risicorijk de papieren zijn. Zij bergen dus op
papier geen enkel risico, anders was men aan deze handel nooit begonnen. Het werkelijke risico
treedt pas later op de voorgrond, als de verantwoordelijken zich al van het toneel hebben
verwijderd.
De derivatenbom is geen gesoleerd bankenprobleem, maar een globale bedreiging. Irriterend is, dat
dergelijke omineuze berichten95 eerst met een opwekkende reclame ingeleid worden.
De belangrijkste toppers zijn (en hun exposure)96:
Morgan Stanley : 1.700 miljard dollar
Wells Fargo : 3.300 miljard dollar
HSBC : 4.300 miljard dollar
Goldman Sachs : 44.000 miljard dollar
Bank of America : 50.000 miljard dollar
Citibank : 52.000 miljard dollar
En aanvoerder: JP Morgan Chase : 70.000 miljard dollar
De Deutsche Bank97 er niet eens bij. Ergens anders vin ik een aanwijzing:
De bank heeft een derivatenbom van 48 biljoen euro98. Ook niet bepaald weinig.

92
93
94
95
96
97
98

Jim Sinclair Gives a Final Warning


Derivate: Erste Explosionen im Umfeld der 638-Billionen Dollar Bombe
Milliarden-Verlust bei der Deutschen Bank
Was haben europische Banken zu verbergen?
Over afgeleide en ongeleide projectielen. Derivaten
Gramercy Images News 84 dagen oud, d.w.z. Van 31 juli 2013)
Dankzij Nellie Kroes; Deutsche Bank wil af van klanten

5.8.2013 Hoor het Gofo-gras eens zachtjes groeien


Hoor het Gofo-gras eens zachtjes groeien99. Met name de driemaandelijkse tarieven stijgen sterk,
alsof het een exponentile groei gaat worden:
datum
01-Aug-13
02-Aug-13
05-Aug-13

1 maand
-0.05667
-0.06000
-0.07167

2 maanden
-0.03333
-0.05167
-0.05667

3 maanden
-0.01333
-0.01833
-0.04000

6 maanden 12 maanden
0.05833
0.18000
0.05833
0.18333
0.05000
0.17000

Tabel 3: Gofo-tarieven
100

Het door de gokkers geleende goud (556,4 ton) moet wellicht binnen enkele weken worden
teruggeleverd. Is dit de aangekondigde short squeeze101, waarin zij het goud moeten terugbrengen in
dezelfde staat, die wij vr 12-15 April hebben achtergelaten?
Was de wanhoopsdaad van 1500 ton102 goudverkoop rond 12-15 April misschien een
vergeefse investering?
Griekenland koopt echter goud om een afscheid van de Euro organisatorisch voor te
bereiden103.
Welnee, de onwetenden zitten nu met handenvol shorts en MOETEN kopen. Het lijkt een prima
deal. Het goud moet terug naar de BoE, omdat het alleen maar verhuurd is en het huurcontract
volgende maand uitloopt...
And now, all of the weak hands are on the short side. They look ripe to be squeezed.
Er wordt dus nog steeds grof met edelmetalen gegokt.
De goudbanken hebben hun short-contracten van de Comex-markt massaal verkocht aan
hedgefondsen, maar zitten nog steeds op een hoop short-contracten van de LBMA104.
De Amerikanen hebben de goudhandel gestopt. Alleen de Europese leveranciers houden de
markt nog aan de praat105. (2013-08-01)

Deep Impact
De Comex voorraad is op nul teruggevallen106. In China staan de goudkopers in de rij en
kopen alles, wat er te koop is107. Goud mag niet meer naar Indie of Pakistan (het transit land
voor de smokkelaars) geleverd worden108.
De Deep Impact kan al midden Augustus optreden, maar op 10. september is het te laat om
nog zilver in te kopen. (2013-08-03). Dan is er dus nog maar 1 week tijd...

99 LBMA | Gold Forwards


100 So American futures speculators have borrowed and sold 17.9m ounces, or 556.4 metric tons!
101Massive Gold Short Squeeze Coming! July 21, 2013 By The Doc
102 Eventueel afkomstig van Itali (2.451,8 ton), Portugal (382,5 ton), Spanje (281,6 ton)
103 Nervositt in Griechenland: Zentralbank kauft massiv Gold
104Alasdair Macleod: Bullion Banks Still Stuck With Massive Short Gold Position on LBMA, Gold Price Rise Could
Stimule A Crisis in Physical Market in London!
105US-Edelmetallhndler knnen Kursrisiken nicht mehr hedgen - Bill Holter: Tick TockThey Pulled the Pin!
106Chart: Comex Warehouse must see!
107The Irrefutable Physical Gold Reality Live From China! Asian investors, especially in China and India, are
buying coins and bullion like mad. Sales are up 22% annually in China and 52% in India.
108Gold wird knapp: Pakistan verbietet Import, Indien knnte folgen

Ditmaal zijn de short sellers op de Comex de klos en moeten het goud inkopen, dat de centrale
banken op het spel hebben gezet. Het kan echter gebeuren, dat de gokkers liever failliet gaan of
(nog erger) hun schulden in papiergeld betalen.
Nu ja, het zijn geen armelui en in de brandkast liggen nog hele stapels hypothekenbrieven als
onderpand, die nu kunnen worden verkocht.

Matinee
Het is 29C warm en ik bekijk de BBC-film The Last Days Of Lehman Brothers. De regisseur heeft
precies een uur nodig, om de collaps in een speelfilm te condenseren. Onder het bombardement met
de ondoorzichtige vaktermen is het drama alleen voor insiders begrijpelijk. Er wordt een bad bank
opgericht, die de naam Spinco109 draagt. Eigenlijk is alleen de slotzin van de film de moeite van het
onthouden waard:
Mensen zijn voor 99% dierlijk en voor de resterende 1% menselijk. En alleen het menselijke
gedeelte veroorzaakt het soort ellende, dat in feite ondragelijk is.
Als de derivatenbom van de Deutsche Bank op analoge wijze in de lucht gaat, verloopt de redding
vermoedelijk min of meer naar het scenario van de AIG110.
De documentaire The Fall of Lehman Brothers documenteert de neergang van de aandelenkoers, de
vlucht van de aandeelhouders en klanten.

Postbank
In de Duitse Postbank is al sinds 1.7.2013 geen goudaankoop meer mogelijk111:
01.07.2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund von technischen Problemen ist die Bestellung von Gold derzeit leider nicht
mglich.
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
Wir bitten um Ihr Verstndnis.
Dat is natuurlijk een veeg, maar veelzeggend teken...

Collaps-signalen en een reboot112


Tussen maart en juni nemen de klanten van JPMorgan 13 ton goud op. Kennelijk hebben zij het
vertrouwen in deze grote bank verloren.
De GLD-voorraden worden kennelijk via de Comex naar China verkocht. De grote RESET is
begonnen. Het systeem begint al met de reboot.

109Lehman May Shift $32 Billion of Mortgage Assets to `Bad Bank'


110Schulden beim Staat beglichen: US-Versicherer AIG
111Aktuelle Goldkurse
112 Signals for Breakdown on Numerous Fault Lines (Jim Willie) July 11, 2013,
vertaald naar Duits in Zusammenbruchssignale aus zahlreichen Strzonen

6 augustus 2013- extrapolatie van de Gofo-tarieven voor goud


Met de ondergang van de Fiat-papierwinkel stijgt de 3maandelijkse gofo exponentieel. Ik
extrapoleer eens als volgt naar de komende drie dagen:
01-Aug-13
02-Aug-13
05-Aug-13
06-Aug-13
07-Aug-13
08-Aug-13
09-Aug-13

-0,05667
-0,06000
-0,07167
-0,08833
-0,100
-0,135
-0,160

-0.03333
-0.05167
-0.05667
-0.08000
-01,00
-0,135
-0,170

-0.01333
-0.01833
-0.04000
-0.06333
-0,100
-0,140
-0,180

0.05833
0.05833
0.05000
0.02000

0.18000
0.18333
0.17000
0.15667

Tabel 4: Extrapolatie voor de Gofo-tarieven voor 7, 8 en 9 augustus 2013

7 augustus 2013113 de derivatenbom DB


Gisteren hebben wij A's verjaardag gevierd. Hij had een goed gekoelde Riesling en een heerlijk
diner gecomponeerd. Het was een harmonische maaltijd, die wij onder het vallen van enkele
regendruppels op de zonnewering op het balkon hebben genoten. Het was echt een van die avonden,
waarop Goethe heeft gewezen:
Verweile doch! Du bist so schn! // Dann magst du mich in Fesseln schlagen, // dann will
ich gern zugrunde gehn!" - Vers 1700 ff. / Faust
Geboeid luistert toe, want zij weet, dat het met Faust belangrijk gaat worden. Goethe waarschuwt
ons in Faust II voor een al te eenzijdig geloof in het heil van papiergeld114.
Ik vraag A en of zij nog steeds klant zijn bij DB (De Bank, de allergrootste). Of hij al gehoord
heeft van de bijdrage, die bij een crash vanaf 1 augustus 2013 door elke spaarder moet worden
geleverd? Het moet, geloof ik, zo'n 8,15% van de spaarsom zijn 115. Ik leg uit, dat de DB op een
gigantische derivatenbom zit, die elk moment kan worden gelanceerd116.
Ja, A en zijn nog steeds klanten bij DB, alhoewel die allang geen filiaal meer in ons stadje heeft.
De kleine klantenkring loonde de moeite niet, omdat de chef J.A. 25% rendement wilde behalen. Ja,
van die regeling had hij al gehoord.
Nee, A heeft onlangs nog met de directeur gesproken. Die heeft hem gerustgesteld en gesust. Alle
riskante bankzaken zijn nu gescheiden van de spaargelden. Alleen wie een papier heeft ondertekend,
dat hij met die derivaten wil handelen, wordt bij een crash ter verantwoording geroepen en om een
bijdrage gevraagd. Dat papier heeft A niet getekend. Zijn spaarcenten voor de oude dag zijn zeker...
Weet je wel zeker, dat je die directeur wilt geloven?, vraag ik hem verbaasd over zoveel
onnozelheid. Die man kan je van alles op de mouw spelden. Om zijn hachje te redden, gelooft hij
misschien zelf wel, wat hij zegt!.
Ach, er zijn zoveel crashprofeten, lacht hij. Zij vertellen allemaal, dat de crash komt en zij een
goed plan hebben bedacht. Ik heb een beter.

113Hoofdstukken uit Nachtinval Over Het Avondland De Aanstaande Apotheose in de Globale Monetaire Crisis
114Faust en geld - het Nationale Toneel
115Sparer zahlen Banken-Crash: Die groe Enteignung kommt
116Milliarden-Verlust bei der Deutschen Bank: Es wird kritisch fr die Steuerzahler Dankzij Nellie Kroes; Deutsche
Bank wil af van klanten. De bank heeft een derivatenbom van 48 biljoen euro.

vertrouwt het niet. Ik begrijp niet, dat je nog steeds bij die bank bent, verwijt zij hem. Je had
toch gezegd, die rekening naar een andere, ongevaarlijkere bank over te schrijven. Ja, daarmee was
hij nog bezig, maar dat duurde allemaal zolang.
In totaal is de derivatenbom opgelopen tot 633 Biljoen Dollar, die voor zo'n 80% uit rentecontracten
bestaan. Als er een onverantwoordelijk iemand bij de Fed weer eens een renteverhoging overweegt,
kan de Pleuris uitbreken en de bom barsten117.

8 augustus 2013 Het grote keynesiaanse experiment


Het grote keynesiaanse experiment118 is op een gigantische wijze mislukt. In het Keynesiaanse
denkbeeld wordt door de overheid door middel van monetair en fiscaal beleid de economie
gestuurd. Als het individu meer spaart, stijgt zijn vermogen en renteaandeel. Als iedereen dat doet,
zinken de vraag naar producten, de productie en het inkomen, zodat de spaarsom op globale schaal
onveranderd hoog blijft119.
Keynes had geargumenteerd, dat de mensen het geld in een crisis als spaargeld op de bank zetten,
waar het als een verkommerend plantje zou wegrotten.
Nou, dat is dan wel flink misgegaan. Ten tijde van Keynes was een bank nog een gerespecteerd
instituut. Nu staat de bank op gelijke hoogte met een bankrover en bandiet. Geen enkel zinnig mens
brengt nog zijn spaargeld naar een bank, waar het sowieso geen rente meer opbrengt.
Eenieder probeert zoveel mogelijk in grond of metalen te beleggen en wacht op de grote dreun...
In een interview met de Presse van 12 december 1997 heeft Milton Friedman eens gezegd:
Ik voorspel, dat de Euro na de invoering al vroeg uiteen zal vallen [. . .]. De centrale bank
zal de Euro's uitgeven om staatsleningen te kopen Franse, Duitse, Oostenrijkse, Spaanse.
De Fransen zullen eisen, dat de centrale bank Franse leningen koopt, de Oostenrijkers geven
de Oostenrijkse leningen de voorkeur. Kunt U zich voorstellen, wat voor conflicten daaruit
onder de gouverneurs zullen ontstaan
Ja, dat kunnen wij120.
Intussen tikt derivatenbom DB onverdroten verder. Het interesseert de derivatenbom DB ook niet of
er veel of weinig inflatie is, of de ECB leningen koopt dan wel verkoopt.
Zij tikt zover zij kan en dat is niet meer lang...

117Steigende Zinsen werden die Derivatemrkte auf ihre Belastbarkeit testen (Juli 12, 2013)
118Algemene Theorie van Werkgelegenheid, Interest en Geld (1936) keynesianisme
119Sparparadoxon: Wenn ein Einzelner mehr spart, steigt sein Vermgen und sein Zinseinkommen. Machen dies alle,
sinkt die Gternachfrage, und somit Produktion, Beschftigung und Einkommen, sodass die gesamtwirtschaftliche
Sparsumme unverndert bleibt). John Maynard Keynes (18831946)
120Citaat uit Der Mann, der den Untergang des Euro prophezeite 04.08.2012 | 20:11 | von Franz Schellhorn (Die
Presse)

9 augustus 2013 Gofo


De Gofo is intussen (eigenlijk precies zoals voorspeld! 121) gisteren al weer een stapje omhoog
gegaan in richting exponentile groeicurve122. Op 9 augustus stabiliseert de prijs echter enigszins.
Het is de vraag of deze stabilisatie inderdaad een keerpunt vormt.
Datum
01-Aug-13
02-Aug-13
05-Aug-13
06-Aug-13
07-Aug-13
08-Aug-13
09-Aug-13

1 maand
-0,05667
-0,06000
-0,07167
-0,08833
-0,11000
-0,12167
-0,11500

2 maand
-0.03333
-0.05167
-0.05667
-0.08000
-0,09667
-0,10000
-0,09667

3 maand
-0.01333
-0.01833
-0.04000
-0.06333
-0,08500
-0,08333
-0,08000

6 maand
0.05833
0.05833
0.05000
0.02000
0.00167
-0,00600
-0,00500

jaar
0.18000
0.18333
0.17000
0.15667
0.13833
0.13333
0.12833

Tabel 5: voorspelling (extrapolatie) voor de gofo-tarieven (goud, in %) voor 8 en 9 augustus 2013

Detroit
Als Detroit inderdaad als een evenbeeld van de ondergaande USA kan worden beschouwd, is de
korte reportage Journeyman News : Death Of Detroit USA inderdaad een profetie. De stad wordt
geteisterd door benden en individuele criminele elementen, die de mensen en huizen beroven. De
werkeloosheid is 12%. Het analfabetisme is 50%.
U. vertelde mij, dat Detroit o.a. door de pensioenkosten van automobielfirma's GM, Ford en
Chrysler. Nieuwe fabrieken worden niet in het noordelijke Michigan met de hoge nevenkosten
gebouwd, maar in het zuiden, waar de pensioen- en ziekteverzekeringskosten lager zijn.
Het ligt voor de hand te proberen de pensioen- en ziekteverzekeringskosten te reduceren 123.
Pensioenen worden gehalveerd...
Het ziet ernaar uit, dat de redding van de US-regering uiteindelijk is mislukt.
'A new GM will emerge that can provide a new generation of Americans with a chance to
live out their dreams' says President Obama, announcing the privatisation and bankruptcy
claim of General Motors.
These optimistic words will mean a cost of $50 billion to the taxpayer, 21,000 jobs lost and
more cuts to union benefits.

Groot-Brittanni
Het faillissement van Groot-Brittanni wordt gedocumenteerd in The debt time bomb that is Britain.

121 Gold's GOFO-Rates Have Entered the Exponential Phase


122LBMA | Gold Forwards
123 many of GM's union members feel uneasy. Will GM use bankruptcy to shed union commitments?

USA
80% van de nieuwe banen in de USA zijn onderbetaalde part-time jobs, waarvan men niet kan
leven124. U. zegt daarover:
Walmart is er trots op, dat 98% van het personeel over een ziekteverzekering beschikt. Deze
verzekering stamt niet van de werkgever, maar van de sociale dienst en wordt voor de
laagste inkomens door de belastingbetaler gefinancierd.
Het sluiten van tientallen ambassades125, de bewapening van Al Kaida in Syrie, het weigeren van
gesprekken tussen de USA en Rusland126 wijzen op voorbereidingen voor een massieve
conflictsituatie, die wellicht eerder op de aanstaande aanval op Iran wijzen of met binnenlandse
onlusten samenhangen.
President Obama moet zich tevreden geven met de rol, een grote natie in armoede der derde wereld
terug te katapulteren. Het is nog slechts de vraag, welke optimale dag de reset plaats zal vinden.
Wellicht kan men het scenario van de drie collapsen dan de laatste honderd jaar analyseren om de
vermoedelijke dag te voorspellen. Deze collapsen hebben plaatsgevonden in 1914, 1939 en 19711973127.

15 augustus 1971/2013 In memoriam Nixon Shock


De Nixon Shock heeft plaatsgevonden op zondag, 15 Augustus 1971128. De eerstkomende
vergelijkbare zondagen in het midden van augustus zijn 11 augustus 2013 en 18 augustus 2013.
Misschien is het zinvol op de zaterdagavond toch nog wat papiergeld uit de flappentapper te halen.

12 augustus 2006/2013 In Memoriam Heathrow Hassle


Dit weekend vier ik trouwens nog een tweede gedenkdag. Het is de bewuste zaterdag, 12 of August
2006, waarop de mede-werkers van British Airways besluit tienduizenden passagiers gewoon in
de steek te laten en ook ons op Heathrow de rug toekeert om een sigaretje te roken 129. De daarop
volgende fase van wat het Britse understatement Customer Service noemt, bestond eerst uit een
maandenlange zwijgen op mijn beleefde verzoek tot terugbetaling van mijn onkosten. Vervolgens
volgden dreigbrieven van een Frankfurter advocaat, die op mijn vragen naar het ontbreken van elke
vorm van hulpverlening niet inging en in plaats van antwoorden een aanklacht indiende. Dat was
dus onze laatste reis naar het ongastvrije Engeland en tevens onze laatste reis met British Airways
of een van de bijbehorende trawanten. Uiteraard zijn de Air Passenger Rights er na die tijd alleen
maar op achteruit gegaan...
Een eigenschap, die de vliegtickets en fiatgeld delen is de snelheid, waarmee na het betalen de
waarde als gevolg van een crash verloren gaat. En nog een eigenschap delen het fiatgeld en de
luchtvaartmaatschappijen130:
beide plannen hun crashes rond het midden van augustus

124 Since the start of 2013 weve gained 953,000 jobs, but amazingly 731,000 of them are crummy low-wage part time
jobs. Why we can kiss the US economy goodbye
125 Obama Cancels Summit with Putin Over Snowden, No Obama Care for Congress,
126 US Middle East Embassies Close Under Terror Threat, Russia Snowden Asylum, IRS Scandal Grows & More
127 The Death of Money: The Coming Collapse of the International
128 President Nixon: The Man Who Sold the World Fiat Money ...
129 Men kan het nalezen in Heathrow's Dagboeken en The Heathrow Hassle - and the Heathrow Hysteria.
130 Take Care of Crash-Days in the Middle of August

De afloop van een inflatieperiode


Niet de vrije markt faalde, maar overheidsingrijpen en vooral de monetaire politiek.
De stijging van de consumptieprijzen viel tussen 1921 en 1929 wel mee. Het goedkope
geld ontketende ondoordachte investeringen met een slecht rendement. De speculatie op
aandelen en andere investeringen ontketende bubbels.
De door Keynes ontwikkelde theorie heeft de depressie van 1929 niet opgelost, maar in feite
verlengd. In de huidige economische crisis passen de overheden dezelfde lapmiddelen toe.
De huidige crisis dreigt dus weer eens op een decennialange depressie uit te lopen. Wie de
geschiedenis niet afdoende bestudeerd heeft, is gedoemd de fouten te herhalen131.
Simple comme bonjour
Als de injectie van nieuw geld wordt gereduceerd, volgt er onmiddellijk een economische
terugslag, waarin onrendabele projecten worden gestopt. Men kan de bubbelvorming aan de
aandelenkoersen aflezen.
Als de injectie van nieuw geld voortduurt, volgt er een desastreuze hyperinflatie. Dit inzicht
baseert op de monetaire collaps van 1939132.

Omvang van de kritische massa : 550 miljard dollar


De situatie en de doelstellingen van de Lehman bank kwam overeen met de DB: hoge risico's,
gering eigen kapitaal en enorme investeringen in onverkoopbare papieren.
Op zondag 7 september 2008 pompt de US-Regering 200 Miljard Dollar in Fannie en Freddie133.
Hier zijn de feiten, we hoeven het niet eens over deze dingen te hebben: Op donderdag [11
september 2008] om ongeveer elf uur s ochtends, nam de Federal Reserve een enorme
geldontrekking waar uit rekeningen van de geldmarkt in de Verenigde Staten ten bedrage
van 550 miljard dollar134, onttrokken in slechts twee uur. We [de schatkist] ondergaan een
elektronische bankrun. Dit zou de gehele economie van de Verenigde Staten doen
ineenstorten en binnen 24 uur zou de wereldeconomie zijn ingestort. Ze besloten de
geldrekeningen te sluiten. Als ze dat niet hadden gedaan, zou dat het einde van ons
economisch systeem betekenen en het politieke systeem zoals we dat kennen.135

131 Lessen uit Beurscrash van 1929 en de Grote Depressie


132 The Inflation Process | Steve Saville Sep 1, 2009
133 uit het draaiboek voor de ondergang van de Lehman-bank: 7. September 2008
134 Die Forderungen gegen Lehman trmen sich auf die gewaltige Summe von 600 Milliarden Dollar. - (uit het
draaiboek voor de ondergang van de Lehman-bank: Kein Engel fr Dick)
135 De wereld in gijzeling. Deel V: Wellinks wereldbank

10 augustus 2013
Uit technische zicht kan men stellen, dat er twee grote problemen in de monetaire circuits optreden.
Op de eerste plaats treden er in de geldmarkt enorme kortsluitstromen op, die 550 miljard dollar136
binnen twee uur bewegen. Op de tweede plaats worden onderpanden ofwel waarborgen (Engels:
collaterals) als in een Piramidespel meervoudig ter dekking van risico's toegepast. Deze risico's kan
men als priv-persoon gemakkelijk omzeilen, door de waarborg uit te laten leveren en in eigen regie
te beheren. Dit is de methode, die de Chinezen volgen, door op grote schaal goud in te slaan, om te
smelten en in eigen regie te beheren.
Het is de efficintste methode de monetaire crisis op te lossen, maar deze oplossing is nog steeds
niet voltooid. Nog ontbreken er enkele tonnen metaal aan de groeiende berg waarborgen in China.
China's goudreserven bedragen ongeveer 4000-8000 ton137 en China is de vijfde in de rang van de
grootste goudbezitters138. In westelijke landen wordt goud uitverkocht en in China massaal
ingekocht139.

GNP & GDP


Een typisch geval voor de manipulatie, die in het Ministerie van Informatie werd doorgevoerd, is de
overgang van GNP naar GDP, omdat de betalingsbalans daardoor optisch verbeterd wordt.
In een interview140 legt Paul Craig Roberts uit, hoe de overgang van GNP (Gross National Product)
naar GDP (Gross Domestic Product) een beter getal in de statistieken oplevert, omdat in het GDP
geen in- en uitvoer wordt meegeteld. De exportbalans van de USA is chronisch negatief, omdat de
Wallstreet-strategen de goede banen inclusief de koopkracht onherroepelijk (onomkeerbaar) naar
het buitenland hebben verschoven. Er wordt veel meer ingevoerd dan uitgevoerd. Daardoor levert
het werken met de GDP een veel beter cijfer op. Het is een van de vele efficinte
manipulatiemethodes, die de overheden toepassen.
In een rede van Robert F. Kennedy (1925-1968) paste deze bijvoorbeeld nog het GNP toe. Daarna is
de USA overgegaan tot het GDP.

Gejat of gestolen?
In Currency Wars 141 beschrijft James Rickards als oplossing de terugkeer tot de goudstandaard met
twee betrouwbare opslaglocaties in London en Zwitserland. Die betrouwbaarheid van de
opslagplaats in London moet echter nog maar eens gecontroleerd worden na de publicatie van 142 Jim
Willie, dat de goudbanken 60.000 ton gealloceerd goud uit bestaande bankrekeningen hebben gejat.
Het jatten (to pilfer stelen van dingen met een relatief geringe waarde) is uiteraard ironisch
bedoeld.

136 Die Forderungen gegen Lehman trmen sich auf die gewaltige Summe von 600 Milliarden Dollar. - (uit het
draaiboek voor de ondergang van de Lehman-bank: Kein Engel fr Dick)
137 Gold: Wie China sich klammheimlich die Weltmacht erkauft
138 China holds sway over US$ - National Post
139 Gold promotion draws 10,000 buyers in E China
140 [71] Paul Craig Roberts on the Myth of GDP and Tyranny of the Elite
141 Controlling the Beginning Stages of Hyperinflation by Manipulating the Gold a
142 Jim Willie: Bullion Banks Have Pilfered 60,000 Tons of Gold From Allocated Accounts! > pilfered, pilfering,
pilfers. v.tr. To steal (a small amount or item)

Camden kan de elementaire diensten zoals politie en brandweer niet meer betalen. Het is bekend als
de gevaarlijkste en armste stad143. RCA ( Camden,NJ. The poorest city in the US), grote werften,
Camden behoort tot de badlands-regio rond Philadelphia (Badlands- A look at a Philadelphia
Neighborhood 1998). Vroeger kreeg men zelfs zonder opleiding werk in de fabriek. De firma's zijn
echter verdwenen. Achtergebleven zijn de armen.
Als deze ondergang doorzet, veranderen grote bereiken de USA spoedig in een derde wereldgebied.
Van een vriend ervaar ik, dat de vroeger ooit welvarende gebieden in de Missisipi-delta rondom de
katoen-plantages al jaren geleden zijn ondergegaan. Veelal had hij moeite een goed hotel te vinden.

Exportkampioen

Danistakratie is de heerschappij, die op woeker baseert...


Wat is een exportkampioen, die zijn exportwaren gratis weggeeft?144
De globale schuld (2008) bedraagt 32 biljoen .

De drie opties (Staatsbankroet, Hyperinflatie, Oorlog)


Staatsbankroet, Hyperinflatie leiden tot een snelle, respectievelijk langzame geldontwaarding.
Oorlogen leiden tot vernietiging145.

143 Camden N.J. Camden, New Jersey fires half it's police force - 2nd Highest Murder Rate
144 Andreas Popp - Vortrag bei "Der Whrungscountdown" (23. Juni 2013)
145 Prof. Dr. Hans Bocker Hyperinflation -- Staatsbankrott -- Krieg

11.8.2013 Orwell's stervende Imperium


Eindfase
De westerse samenleving bevindt zich in een vrije val, onherroepelijk. De deflationaire collaps is in
de eindfase aangekomen. Natuurlijk zijn er nog organen, die daartegen stemmen, maar het is een
kreunend, ongecontroleerd geluid, dat nergens meer associeert met de daadwerkelijke leiding van
een supermacht. Men sluit een paar dozijn ambassades op verdenking van een mogelijke aanslag.
Natuurlijk blijft er daarna nog iets over van het ondergegane, westerse imperium. Het restant wordt
dan een derde wereldland, maar de grandeur is er voorgoed vanaf.
Nog kunnen de westerse regeringen in de statistieken een schijn van voorspoed oproepen. De Dow
Jones klimt al sinds jaren gestadig omhoog. Het is echter een schijnbare welvaart, die door vers
gedrukt geld wordt gevoed. Om de staatsleningen te steunen wordt de Dow Jones immers al sinds
1987 met steunaankopen door het Plunge Protection Team op peil gehouden146. Edelmetalen worden
kennelijk daarentegen pas sinds 1993147 gemanipuleerd148.
Alle belangrijke groeiparameters en koersen worden systematisch gemanipuleerd. Iedere maand
lijkt het erop, dat de groei weer aanspringt. En op het eind van ieder maand weten wij, dat het
alweer is misgegaan, maar verzekert men ook, dat de nieuwe groeicijfers nu toch wel zullen gaan
stijgen.
Er zijn andere informatiebronnen beschikbaar, die ons nauwkeuriger over de economische toestand
informeren. De tentensteden en de behandeling van de daklozen, een virtuele rondgang door de Top
twintig der slum-cities der USA spreekt ook zonder getallenzwendel boekdelen over de ondergang
van de westelijke leefstijl. In Youtube-filmpjes geven de US-Amerikaanse burgers zelf aan, welke
problemen hen omringen en waardoor zij zich bedreigd voelen. Het is een democratie van de
zuiverste soort, zonder het gemanipuleerde bedrog van gefantaseerde koersen, Fed- en ECBstatistieken. Ook voor de Europese landen zijn dergelijke filmpjes beschikbaar. Deze studie
concentreert zich echter op de documentatie der toestanden in de USA.
De US-burgers zelf, die in hun vertwijfeling de leeftoestand van de eigen stad vastleggen,
beschrijven zelf de ondergang van hun samenleving. Geen Minitrue is in staat, dit filmmateriaal te
vervalsen of te weerleggen. De beelden van de runes, de bedelaars, verlaten fabrieken en
vervallende woongebieden zijn vanzelfsprekend: dit is een stervend imperium. Het is een imperium,
dat zich met uitzondering van enkele eilandjes der zaligheid al min of meer over de gehele USA en
West-Europa heeft verspreid.
In Orwell's concept was het verspreiden van de waarheid streng verboden. De YouTube-filmpjes
verduidelijken, dat de propaganda der gemanipuleerde groeicijfers onwaar is. De grote Broeder had
de publicatie van deze filmpjes ongetwijfeld verboden en verhinderd. Dat de publicatie niet
ongedaan kan worden gemaakt, verzwakt ongetwijfeld de geloofwaardigheid van het systeem, voor
zover dat niet al eerder door andere informaties was verdwenen.

146Door het Plunge Protection Team, het PPT De geheimen van geld en ons geldsysteem.
147It is my hypothesis that the price of gold has been manipulated since August 5, 1993. Graphic Documentation of
Gold Price Manipulation | Gold Eagle, Caught Red Handed: Manipulation in Gold Market Since the US ...
148Manipulation Goldpreis - Die 2 Gesichter des Goldes

Manipulatie
Het Ministerie van Waarheid

George Orwell bedacht in 1984 een Ministerie van Waarheid, met op de muur de slogan:
Onwetendheid is Kracht.. Ditzelfde motto hebben ook de centrale banken als motto gekozen.
Orwell's ministerie van waarheid (Minitrue)149 is verantwoordelijk voor de benodigde manipulatie
van alle historische feiten. Orwell's vrouw 150 werkte voor het Engelse equivalent van Minitrue, die
in feite destijds ook al voor de manipulatie van de aandelen, de goudprijs en deviezenkoersen, de
heimelijke goud- en zilververkoop verantwoordelijk moet zijn geweest.

Fig. 2: Het Senate House, London, waar Orwell's vrouw bij


het Ministerie van Informatie werkte, was Orwell's model
voor het Ministerie van Waarheid
This work has been released into the public domain by its author, An Siarach at the wikipedia project.
This applies worldwide.

GNP & GDP

Een typisch geval voor de manipulatie, die in het Ministerie van Informatie werd doorgevoerd, is de
overgang van GNP naar GDP, omdat de betalingsbalans daardoor optisch verbeterd wordt.
In een interview151 legt Paul Craig Roberts uit, hoe de overgang van GNP (Gross National Product)
naar GDP (Gross Domestic Product) een beter getal in de statistieken oplevert, omdat in het GDP
geen in- en uitvoer wordt meegeteld. De exportbalans van de USA is chronisch negatief, omdat de
Wallstreet-strategen de goede banen inclusief de koopkracht onherroepelijk (onomkeerbaar) naar
het buitenland hebben verschoven. Er wordt veel meer ingevoerd dan uitgevoerd. Daardoor levert
het werken met de GDP een veel beter cijfer op. Het is een van de vele efficinte
manipulatiemethodes, die de overheden toepassen.
In een rede van Robert F. Kennedy (1925-1968) paste deze bijvoorbeeld nog het GNP toe. Daarna is
de USA overgegaan tot het GDP.
149Ministry of Truth
150Senate House, London, where Orwell's wife worked at the Ministry of Information, was his model for the Ministry
of Truth
151 [71] Paul Craig Roberts on the Myth of GDP and Tyranny of the Elite

Voor een moord op whistleblowers, die over dit soort bedrog berichten, schrikt het kartel inmiddels
ook niet meer terug152. Staatsleningen worden door alle centrale banken opgekocht, omdat zij
inmiddels voor 0% rente aan niemand meer verkocht kunnen worden. De grote leveranciers willen
in feite alleen nog maar edelmetalen voor gexporteerde waren accepteren.
Samen met de nu door Snowdon bewezen NSA-controle van het internet, inclusief de
afstandsbediening van de camera's en microfonen in de laptops en mobieltjes, zijn dus alle in 1984
beschreven hulpmiddelen inmiddels voor de totale bevolkingscontrole beschikbaar.
De belangrijkste manipulaties worden echter in het bereik der werkeloosheidsstatistieken en de
groeicijfers doorgevoerd. Legers van economen, die op Yale hun dokterstitel hebben behaald,
fantaseren met tabellencalculatie allerlei statistische groeicijfers bijeen. Waar nodig wordt het
koersverloop met vers gedrukt geld door aankopen of leegverkoop bijgewerkt.
Er worden echter ook wel eens fouten gemaakt. De renteverhogingen van de Federal Reserve van 2
en 3 september 1987 lieten de beurs op 19 oktober 1987 zo'n 20% dalen. Of het daarbij om een
lapsus ging, of een bewuste manipulatie, is nog onduidelijk.
Marginale cijfers

Het is opmerkelijk hoeveel economien zich met marginale cijfers verbeteren. Vermoedelijk is 0,1%
gewoon in de tabellencalculatie ingesteld en rekent het programma de rest van de cijfers naar een
passende balans toe. Alle getallen in de volgende begrotingen voor Engeland, Canada, Frankrijk en
Duitsland gaan uit van een 0,1% groei:

UK Economy Seen Avoiding Triple-Dip Recession With 0.1% Growth (Apr 20, 2013)
Canada's April GDP rises 0.1% on service sector growth (13/06/28)
French economic growth in 2013 seen between plus or minus 0.1%: Fin Min (10 Aug, 2013)
BBC News - Germany reports sluggish first-quarter growth of 0.1% (24.05.2013)

Iedere maand gaat er wel ergens iets beter. Een tiende procent hier, een duizendtal daar. Omdat deze
getallen gemanipuleerd zijn, zijn dit schijnbare welvaartssymbolen.
De werkelijkheid ziet er anders uit en kan beter in Youtube worden gecontroleerd. Hier vindt men
de werkelijkheid in beelden in plaats van de schijnwereld der gefantaseerde cijfers. In waarheid
bereiken de elementaire parameters zoals de dakloosheid en de leegstand van huizen grootteorden
van 10%.

152Andrew Maguire (whistleblower)

De daklozen
De Tentensteden der USA

De dakloosheid stijgt, maar 11% van de huizen zijn onbewoond. Kennelijk verkiezen veel USAmerikanen uit praktische overwegingen het wonen in een tentenstad 153, waar het leven goedkoper
is en flexibeler; ook zijn daar de belastingen lager.
In de USA groeien de tentsteden154 als kool155. Meestal behoorden de bewoners tot 2007/2008 tot de
middenklasse en hebben zij in de crisis hun huis, baan of pakweg alles verloren. Het land der rijken
is tot armoede gedoemd en verandert in een derdewereldland.
De tentstad in de omgeving van Sacramento is met ca. 1500 inwoners (in 2011) America's Largest
Tent City. De bewoners moeten te voet water gaan halen en beschikken niet over
elektriciteitsaansluitingen. Zo'n stad groeit met 20-50 mensen per week. Het zijn beelden, die de
Amerikanen van de grote depressie kennen.
In sommige kampen met 500 bewoners hebben de bewoners niet eens toegang tot zuiver water 156.
De situatie van de tentkampen verandert voortdurend: zij worden om veiligheidsredenen gesloten,
soms ook wel van water en elektriciteit voorzien, of moeten verhuizen, ... 157. Statistieken zijn
daarover nauwelijks beschikbaar. In enkele gevallen worden kampen op gewelddadige wijze
verwijderd. Zo werd in Nashville bijvoorbeeld een kamp net bulldozers in de aangrenzende
Cumberland Rivier geschoven158.
Homeless Bill of Rights

In California wordt een Homeless Bill of Rights overwogen, omdat de wetgeving dakloosheid als
een misdaad beschouwt159. Is er nu echt een rechtsbescherming nodig voor mensen, die al alles
verloren hebben? Het gaat daarbij vaak om storingen der openbare orde, die in een blog
bijvoorbeeld als volgt worden geformuleerd:
I lived next to people's park in Berkeley where homeless people have all these rights. It led
to an unsafe area that no one else could use. There were fights, drug use, and crime but the
police couldn't stop these illegal activities. This bill would effectively make a peoples park
in each city and severely hurt our state.

153Seattle's tent cities are a local reflection of global slum housing crisis ...
154List of tent cities in the United States - Wikipedia
155America - Land of Tent Cities and Desperation
156Sacramento: Homeless And Foreclosed Families Fill Growing Tent City
157Depression Blues: Tent Cities among Us
158Tent Cities: Die neuen Slums der USA
159Assembly Bill 5

YouTube
Detroit

Van alle slum-steden heeft Detroit inmiddels inmiddels een treurige eerste plaats ingenomen. In het
Internet kan men talloze voorbeelden van de verlaten gebouwen en vervallende stadsdelen
bezichtigen. Van persoonlijke bezoeken aan deze stadsdelen wordt afgeraden, omdat deze door de
hoge criminaliteit te gevaarlijk zijn geworden.
Op bezoek in een oud, verlaten, luxe hotel The Whittier160 kan men zich voorstellen, welke waarden
in verlaten gebouwen verloren gaan. Oorspronkelijk geconcipieerd als een luxe
appartementengebouw bleef het in bedrijf tot 2001. Inmiddels is het nu verlaten hoofdgebouw in
een rune veranderd. De grootste schade wordt veroorzaakt door de metaaldieven, die er niet voor
terugschrikken, de versieringen te slopen om zelfs de kleinste resten daarachter liggend materiaal te
kunnen verwijderen. Om de toegang tot de gebouwen te forceren worden ruiten ingeslagen. In de
onverwarmde gebouwen vernielt de vochtigheid binnen enkele jaren de verflagen en worden de
woningen voorgoed onbewoonbaar. De metaaldiefstal beschadigt de structuur van de gebouwen zo
sterk, dat de reparatie vrijwel onbetaalbaar en onrendabel wordt.
Hele wijken veranderen in Detroit en ook in andere US-Amerikaanse woongebieden in
spookachtige leemtes, waar tussen de runes nog af en toe een enkeling in een gebarricadeerd huis
zich vertwijfeld met een Magnum of Colt tegen plunderaars verdedigt.
Een rondgang door een ondergaand imperium

Als men in YouTube eenmaal een videoclip van Detroit heeft bekeken, biedt het programma
systematisch nieuwe voorbeelden met een soortgelijke inhoud aan. Zo wordt de kijker als het ware
door een ondergaand imperium geleid. De documentatie groeit met de dag, omdat er talloze burgers
van de ondergaande US-Amerikaanse steden zich door actiegroepen organiseren en althans door
documentatie op hun laatste verdedigingslinie de documentatie van het verval proberen stand te
houden. Ongetwijfeld zijn er ook al gebieden, waar zelfs die vrijwilligers niet eens meer durven
filmen.
Het is een duister beeld, dat door de lenzen van de camera's wordt ingevangen. Het is het beeld van
een armageddon, die met een bouwhek om een verlaten wolkenkrabber sluipend begint. Waar
losstaande gebouwen enkele maanden leegstaan, verdwijnen ook de bewoners van de omringende
gebouwen. Het wordt gevaarlijk in de buurt. Junkies veroveren de wijk op zoek naar waardevol
materiaal ter financiering van de drugs. Rondzwervende struikrovers en metaaldieven hebben vrije
baan en worden door niemand werkelijk gehinderd. Zwervers nemen kamers in beslag en stoken
met gevonden meubelhout een kampvuurtje, dat soms ongewild een gebouw in brand doet raken.
Neerstortend glas en puin worden niet meer opgeruimd. Binnen enkele jaren is de wijk verloren.
Hier keert niemand terug. Gebouwen in Detroit zijn zelfs voor een geringe prijs onverkoopbaar,
omdat de belastingen voor de overgebleven bewoners bijzonder hoog uitvalt. Alle gemeentediensten
moeten door de overgeblevenen worden opgebracht. Dan is het al gauw goedkoper, naar in een
dichtbevolkt, welvarend woongebied te verhuizen.

160Discovering The Abandoned Detroit - The Whittier

De top twintig der slum-cities

Het tijdschrift Forbes analyseert ieder jaar welke steden voor de titel America's 20 most miserable
cities in aanmerking komen161. De jaarlijkse ranglijst kan worden beschouwd als een nieuwe fase in
de ondergang van het US-imperium162.
1. Detroit, MI (the World's Biggest Ghetto !!!!!)
2. Flint, MI Flint Michigan 2nd Most Miserable City in America 2013
3. Rockford, IL Rockford Illinois: 300 guns seized from crime VICTIM
4. Chicago, IL (Bill O'Reilly: Blacks are violent because whites no longer buy drugs)
5. Modesto, CA
6. Vallejo, CA (in feite al sinds jaren bankroet)
7. Warren, MI
8. Stockton, CA (in feite al sinds jaren bankroet)
9. Lake County, IL de voorstad van Chicago
10. New York, NY Welcome to the South Bronx -- poorest U.S. district
11. Toledo, OH Welcome to Toledo - Living large with food stamps & section 8 in A
12. St. Louis, MO
13. Camden, NJ 42.5% of residents living below the poverty line
14. Milwaukee, WI
15. Atlantic City, NJ Atlantic City is dying.
Op deze reeks ontbreken nog Miami en West Palm Beach, Florida (Slums of the Future).
In Miami leeft 20% van de bevolking in armoede163. Vele zijn dakloos. 20% van de USAmerikaanse kinderen leven van voedselbonnen164. Is dit een land, waarin de economie met
jaarlijkse groeicijfers van 0,1% opbloeit? Wie gelooft er eigenlijk in deze onzin?
Ieder jaar komen er in Youtube meer schrikbarende documentaires bij. De Amerikanen, die ondanks
tegenslagen, tot kort geleden nog patriottistisch trots op het land waren, publiceren op YouTube nu
steeds meer de armoede, die hen insluit.
Een op de 7 US-Amerikanen leven van de levensmiddelkaarten165.
In Las Vegas leven de armsten in de onderaardse tunnels 166 . Met name in de zuidelijke staten leven
zij voornamelijk in tenten, verder naar het noorden in woonmobielen. De middenklasse is
verdwenen. Deze mensen leven nu in grote getale als daklozen op de straat, waar zij in hun auto's
slapen167. In sommige staten worden daklozen echter als wetsovertreders beschouwd en is het geven
van voedsel aan daklozen verboden.

161Top 20 Most Miserable Cities in America Forbes


162Economic Collapse -- Why It Won't Be Stopped
163Miami's Poverty City Images Miami, Florida USA - 20% In Poverty, Starving, Homeless Shocking
164Hungry and poor children in America
1651 in 7 people now on Food Stamps in America ... 3rd World here we come !
166Homeless People Living Underneath Las Vegas
167US streets full of formerly middle class

12.8.2013 Een gigantische storm als nachtmerrie


Inflatoire depressie
Paul Craig Roberts beschrijft de monetaire crisis en de komende collaps in een boek 168 en in een
aantal videoclips (een kort overzicht169 en een langere detaillering170) als een inflatoire depressie, die
aan de deregulatie van de geldmarkten te wijten is. Zijn eerste video 171 is relatief kort en uitstekend
gestructureerd en het is de moeite waard, de informatie als overzicht te documenteren.
Voor een omkeer is het te laat. Het drukken van 1 biljoen dollars (1.000.000.000.000 $) per jaar
veroorzaakt drie bubbels (staatsleningen, aandelen, de dollar), die bij een collaps alle andere
muntwaarden, behalve goud en zilver, meeslepen. Daarom worden deze edelmetalen door de Fed
onder controle gehouden. De goudmarkt bevindt zich in een bull-fase, maar wordt door de Fed door
naked-short verkopen naar beneden gedrukt. Intussen verdwijnt het fysieke materiaal uit de kluizen.
Na de collaps van de Sovjet-Unie hebben de US-Amerikanen het grootste deel van de USproductiecapaciteit overgeplaatst naar China en India. Daardoor zijn de banen voor de middelklas
vrijwel geheel weggevallen. De klaargestoomde studenten zijn nu werkeloos en kunnen hun
leningen voor de studiekosten niet terugbetalen.
De economisten hebben het banenverlies voor de middelklas niet met opzet veroorzaakt. Het
outsourcen van banen naar de behoort in de USA tot de standaard mechanismen van de vrije markt.
In de inflatoire depressie wordt nu de werkeloze bevolking geconfronteerd met sterk inflatoire
prijzen, terwijl er geen werkgelegenheid ter beschikking staat.
De Europese landen hebben daarentegen niet zoveel last van het verlies van productiecapaciteit. In
Europa moeten de burgers echter de kosten voor de bancaire fouten dragen en deze overbelasting
kan eventueel tot revolutionaire bewegingen leiden.
Alle regulerende instanties (milieubescherming) zijn omgepoold op winstgevende
industrieondernemingen (bijvoorbeeld fracking). De vakbonden zijn uitgeschakeld en de
bewapening wordt voorbereid op revolutionaire onlusten172. De USA heeft verklaard, dat de
nucleaire wapens tegen iedere tegenstander kunnen worden ingezet173.

13.8.2013 The Hidden Agenda


In 1982 registreerde de reporter G. Edward Griffin een Interview met econoom Norman Dodd, dat
1991 werd gepubliceerd. De YouTube-opname's omvatten ook een korte inleiding174.
Norman Dodd begon een opleiding op Andover in Massachusetts en studeerde later op Yale. Op
omgeveer 30-jarige leeftijd werd hij geconfronteerd met de raadloosheid van zijn superieuren in de
crash van 1929. Hij raadde hen aan terug te keren tot een gezond bankensysteem, maar daarop
luidde het profetische antwoord, dat wij in de USA nooit meer een gezond bankensysteem zullen
meemaken175.

168 The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West
169 News Not Revealing Real Reasons For Economic Collapse Paul Craig Roberts
170 Paul Craig Roberts: Triple Bubble Implosion Coming
171 News Not Revealing Real Reasons For Economic Collapse Paul Craig Roberts
172 The Dissolution of the West - Paul Craig Roberts on GRTV
173 Paul Craig Roberts: By Winter Unemployment Explodes, More Foreclosures-Worse than Great Depression
174 Bronmateriaal: The Hidden Agenda (transcript) en de video's: 1/6 U.S. banking insider blows the whistle on
planned economic collapse
175 We will never see sound banking in the United States again.

Geschokt wilde hij deze branche verlaten, maar werd toch door de omstandigheden gedwongen het
werk voort te zetten, omdat hij merkte, dat geen enkele bank hem meer in dienst wilde nemen.
In 1953 kwam Dodd in contact met het Reece Committee, dat moest nagaan, welke instanties onAmerikaanse activiteiten ontwikkelden. Het doel was, deze on-Amerikaanse activiteiten door
gericht onderwijs te verhinderen.

De notulen van het Endowment for International Peace


Zijn medewerkster Katherine Casey kreeg gelegenheid de archieven van het Carnegie Endowment
for International Peace te analyseren en vond daarin een protocol uit de notulen van het jaar 1908,
waarin men de vraag opperde, hoe men de USA in een oorlog kon verwikkelen, met het doel, om
het leven van de US-bevolking radicaal te veranderen.
Vervolgens ging het protocol over tot de het doel ten tijde van de eerste wereldoorlog in 1914,
waarin het Comit het idee ontwikkelde de geschiedschrijving te hernieuwen. Omdat de destijds
meest vooraanstaande historici Charles en Mary Byrd niet op dat idee wilden ingaan, besloot men
een twintigtal nieuwe historici met behulp van de Guggenheim Foundation op te leiden, met het
doel de geschiedschrijving te herschrijven. Dit twintigtal vormde de kern van de American
Historical Association. Dit idee leidde tot een werk in zeven banden, dat uiteindelijk in een
doelstelling kon worden samengevat: de toekomst van dit land ligt in het collectivisme, dat met de
karakteristieke, US-Amerikaanse efficientie wordt georganiseerd176. Dit was het resultaat van het
onderzoek van de notulen van het Carnegie Endowment for International Peace
De banden van dit onderzoek zijn verdwenen en Katherine Casey was door de ervaringen van het
onderzoek krankzinnig geworden.
De Carnegie Endowment for International Peace, Ford Foundation, en de Rockefeller Foundation
als ook de Guggenheim Foundation werkten nu allemaal samen om de geschiedschrijving te
hervormen en het communisme te bevorderen, omdat het communistische systeem een monopolie
betekent, dat de organisatoren grote voordelen oplevert.177 Daarmee eindigt het interview.

13.8.2013 Een contingent van 15.000 soldaten


In 15000-30000 Guillotinen | WeltPresse vraagt men zich af, waarvoor de 15.000 guillotines en
15.000 Russische soldaten voor nodig zijn.
Het scenario moet op een vrijdagavond plaatsvinden. Dan gaan de banken dicht. De burgers
krijgen te horen, dat het door hacker wordt veroorzaakt en maar een paar dagen duurt.
Gepland is echter, dat de banken niet meer gewoon open zullen gaan178.

176 The future of this country belongs to collectivism administered with characteristic American efficiency.
177 Norman Dodd: Well, Because To Them, Communism Represents A Means Of Developing What We Call A
Monopoly, That Is, An Organization Of, Say, A Large-Scale Industry Into An Administerable Unit.
Ed Griffin: Do They Think That They Will Be The Ones To Benefit?
Norman Dodd: They Will Be The Beneficiaries Of It, Yes.
[END Of Interview]
178 They are also being told that the scenario will be late on a Friday afternoon the banking system will go down. The
public will be told that hackers have broken into the entire banking system and that in a very few days it will all be
back to normal. However, the plan is that the banks will not return to normal. 15000-30000 Guillotinen | WeltPresse

14.8.2013 Wirtschaft am Abgrund (door Paul Craig Roberts)


Paul Craig Roberts beschrijft de overschakeling van de export van producten op de export van
werkgelegenheid. Op de daardoor collaps door sterk gestegen werkloosheid en voorgoed verloren
werkgelegenheid is de USA veel slechter voorbereid dan destijds de Sovjet Unie. Gezien de
bevolkingsgroei zijn er in de USA 130.000 nieuwe banen per maand nodig 179. Er gaan echter
tienduizenden banen per maand verloren.
Roberts is een van de weinige bekwame US-Amerikaanse economen, die met behulp van
shadowstat-informaties de komende werkeloosheid tot op 20-25% ziet stijgen 180. De helft van de
afgestudeerden vindt geen werk, maar wordt gemiddeld met een fikse studieschuld opgezadeld. Zij
kunnen onmogelijk zelfstandig leven en keren terug naar hun ouders.
De USA veranderen in een derdewereldland, waarin tweemaal zoveel mensen in service verlenende
beroepen werken dan in producerende banen181.
De banken presteren het bovendien om door de hefboomwerking van de derivaten en daarin
versleutelde schulden te groot te worden voor een faillissement. Nu zijn ze gered, maar:
zodra Wallstreet nieuwe financieringsinstrumenten heeft uitgevonden en er nieuwe sufferds
als klanten in zijn getrapt, zal zich het debacle herhalen.182.

Paulsen verkoopt ETF's183 en ook Soros verkoopt goudaandelen.


Als Fed-directeur zou ik in de huidige situatie een economic Hitman 184 naar de belangrijke
investeerders met grote goudvoorraden sturen en hen een mondeling aanbod formuleren om hun
goud op de markt te werpen voor een bedrag, dat duidelijk boven de huidige marktprijs ligt.
Eventueel zou ik hen het goud zo goed (met fris gedrukt geld) betalen, dat zij dit aanbod onmogelijk
zouden kunnen afwijzen...
Zijn er dergelijke aanbiedingen denkbaar? De fysieke goudmarkt is uitgesproken bullish. De
Chinezen kopen alles, wat er verkrijgbaar is. Hebben de investeerders soms ETF's verkocht om
fysiek materiaal te kopen? Over enkele dagen weten wij meer.

15.8.2013 Wachten op een gebeurtenis, die veranderingen aankondigt


Het wachten is op een gebeurtenis, die veranderingen aankondigt. Een gebeurtenis, zoals dat
vandaag gebeurt. Eerst zakt de goudprijs van 1340 $ naar 1325 en stijgt dan binnen drie uur naar
1370. Wat zijn dat voor onheilspellende bewegingen? Hangt de onrust samen met het geweld in
Egypte?

179 citaat op pagina 143 in Paul Craig Roberts - Wirtschaft am Abgrund


180 voorspellend citaat op pagina 121 in Paul Craig Roberts - Wirtschaft am Abgrund
181 citaat op pagina 140 in Paul Craig Roberts - Wirtschaft am Abgrund
182 voorspellend citaat op pagina 104 in Paul Craig Roberts - Wirtschaft am Abgrund
183 Edelfan John Paulson wendet sich von Gold ab
184 Economic Hit Man

18.8.2013 Beroemde redevoeringen en interviews185


Ter aanvulling van de lijst met beroemde redevoeringen wil ik enkele individuele toevoegingen van
eigen hand aan Wikipedia's List of speeches documenteren. Het betreffen manuscripten, die vaak
vrijwel onbekend gebleven zijn om het ware karakter van het moderne bankensysteem als Cosa
Nostra186, dwz. de maffiose structuur, geheim te houden.

Julius Caesar's redevoering: "burgers"187


Suetonius beschrijft, hoe Caesar zijn opstandige soldaten met een enkel woord tot zwijgen wist te
brengen door hen simpelweg burgers te noemen.

1854: De rede van het opperhoofd Seattle188


Over de rede wordt gezegd, dat de inhoud en de datum onzeker zijn. Vermoedelijk werd deze op 11
maart 1954 gehouden. Opperhoofd Seattle sprak wellicht in een min of meer profetische wijze hoe
een volk ten onder gaat, wat men tegenwoordig ook kan waarnemen in de runes van Detroit:
Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Zelfs de
blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van
dit gemeenschappelijke lot189.

1814: Thomas Jefferson's oordeel over bankiers


Het maffiose karakter van de bankiers was de stichters van de USA maar al te goed bekend.
Alhoewel Jefferson's beroemdste waarschuwing over de banken 190 een vervalsing schijnt te zijn
geweest, zijn er genoeg brieven, waarin hij zijn afschuw over het bankensysteem heeft gelucht191.

1977: De interview van David Frost met Richard M. Nixon192


Onlangs (27.03.2012) heb ik deze interviews in een fascinerend toneelstuk in het Duits gezien 193. 45
miljoen US-burgers hebben destijds de laatste aflevering op de televisie gezien, waarin Nixon zijn
bekentenis en excuses voor deze corruptie heeft aangeboden. Ik herinner mij, dat de uiteindelijke
plot als een middernachtelijk telefoontje van een dronken ex-president aan de reporter plaatsvond.
Vervolgens heb ik de echte interviews in YouTube bezichtigd:

Richard Nixon Interviewed by David Frost - Video Dailymotion


Frost Nixon The Complete Interviews Out April 28th
Frost Nixon Watergate full interview part 1

185 Beroemde Redevoeringen en Interviews


186 Amerikaanse maffia
187 Suet. Jul. 70: from Suetonius: The Lives of the Twelve Caesars; An English Translation, Augmented with the
Biographies of Contemporary Statesmen, Orators, Poets, and Other Associates. Suetonius. Publishing Editor. J.
Eugene Reed. Alexander Thomson. Philadelphia. Gebbie & Co. 1889.
188 Wikisource: Chief Seattle's Speech (de toespraak van van Chief Seattle, vertaald door Henry A. Smith) (1887)
189 Citaat uit Zwarte Eland spreekt & the speech van de chief of Seattle
190 Jefferson's waarschuwing over de banken: aan dovemans oren
191 Famous Speeches and Interviews Fantastic Article: Thomas Jefferson's Top Ten Quotes)
192 Vier jaar na de afdanking als president van de VS
193 Het theaterstuk Frost / Nixon van Peter Morgan in het Brgerhaus Backnang

1982 G. Edward Griffin's interview met Norman Dodd


In de Hidden Agenda (transcript) en de video legt Norman Dodd duidelijk uit, dat het Federal
banksysteem van begin af aan als maffiose structuur is ontworpen:

U.S. banking insider blows the whistle on planned economic collapse (video)

1994: Het profetische interview met Sir James Goldsmith in 1994


Sir James Goldsmith beschijft in het interview precies, hoe de massieve banentransfer van de VS
naar Azi gebaseerd op het GATT-verdrag194, zal gaan leiden tot de afbraak ven het verval tot de
runes van Detroit. Het is onvoorstelbaar, dat Goldsmith deze ontwikkeling in 1994 al heeft kunnen
voorzien. .
door het welzijn van de daarin wonende bevolking the schaden kun je geen land rijker
maken. Het welzijn van een bevolking kan niet aan de winstgevendheid van de N.V.'s
worden afgelezen...
Wij hebben de instrumenten, die waren bedoeld als onze hulpmiddelen, tot de ons
overheersende heren en meesters verheven...

Sir James Goldsmiths 1994 Globalization Warning

2009: Ron Paul: De 'What If?' rede in het parlement (2/12/09)


Een commentaar beschrijft de toespraak als van de grootste redevoeringen van de laatste eeuw. In
mijn ogen is het een van de grote protestliederen van de eeuw. De aanklagende vraagwijze lijkt
opvallend sterk op Bob Dylan's Masters of War. Met name de tot vervelens toe hamerende vragen
(Is your money that good? - Will it buy you forgiveness ? - Do you think that it could?), kan
worden beschouwd als een van de machtigste wapens in protestliederen. En natuurlijk zijn de
Masters of War ook de Masters van het Globale Monetaire Systeem:
What if diplomacy is found to be superior to bombs and bribes in protecting America?
What happens if my concerns are completely unfounded?
Nothing.
but what happens if my concerns are justified and ignored?
Nothing good.

Ron Paul: 'What If?' speech on House floor 2/12/09 (met de transcriptie in het Engels)

194 General Agreement on Trade and Tariff (GATT)

19.8.2013 De honderdste verjaardag van het Federal Reserve Systeem


Men heeft het Federal Reserve System ontworpen met het oog op Dr. Jekyll's stabiliteit van het
monetaire systeem, maar het is uitgelopen op Mr. Hyde's uitplundering van het volk. Niet dat alleen
van de VS, maar uiteindelijk van de wereldbevolking.
Een en ander is begonnen met een bijeenkomst op het eiland Jekyll Island in 1910195. Op de
honderdste verjaardag durft de Fed dat ook nog eens te vieren196! Het verjaardagsfeestje draagt ook
een veelzeggende titel: "A Return to Jekyll Island: The Origins, History, and Future of the Federal
Reserve"
Alsof er nog niet al genoeg ellende is aangericht. Alsof de Fed nog steeds een toekomst
heeft!
Maar de inkomsten voor de banken vloeien nog steeds rijkelijk. Het is alsof er niets aan de hand is
op de vulkaan, die intussen (midden augustus 2013) de eruptieve fase heeft bereikt.
De conferentie wordt 2010 gehouden op 5 en 6 November en vindt plaats in hetzelfde gebouw, waar
1910 werd vergaderd. In 1910 waren daarin ook U.S. Senator Nelson W. Aldrich, Assistant
Secretary of the Treasury Department, A.P. Andrews en vele andere coryfeen uit de USbankenwereld aanwezig. Alles vond in strikte geheimhouding plaats. Voor de reis naar Jekyll Island
stond een priv trein ter beschikking197. De deelnemers spraken elkaar met de voornaam of, als dat
bij strengste geheimhouding nodig mocht blijken, met een passende schuilnaam aan. Zij bleven daar
in het gebouw ingesloten, totdat het nieuwe monetaire systeem als wetenschappelijk verantwoord
concept uiteindelijk klaar was198. Het systeem heeft dan ook 3 jaar meer dan een eeuw bestand
gehad.
Inmiddels is 2013 wel duidelijk geworden, dat Jekyll eiland tot de praalgraven der mensheid
behoort, die in de 25 Castra Doloris199 worden beschreven en in de Google-Maps-kaart Castles of
Grief gedocumenteerd zijn.

195 Jekyll Island - the documentary by Bill Still


196 The Federal Reserve Is Holding a Conference On Jekyll Island
197 Planning of the Federal Reserve System
198 he was to keep them locked up at Jekyll Island, out of the rest of the world, until they had evolved and compiled a
scientific currency system for the United States, the real birth of the present Federal Reserve System citaat uit:
Planning of the Federal Reserve System
199 Castles of Grief - an old-time series of popular talks intended to edify and entertain..

20.8.2013 Het vijfde schot


Het vijfde waterdichte schot
De Titanic werd door een groot aantal waterdichte schotten beschermd, zodat men het met het motto
'Unsinkable' (Onzinkbaar) mocht opsieren. Voor de grootste categorie voldeed de Titanic aan de
wettelijke eisen van reddingsboten met een capaciteit van 756 personen, omdat het schip over
waterdichte schotten beschikte. Desondanks is het schip gezonken en men kan de wrakstukken
onder water op 4143'57" N 4956'49" W bezichtigen.
De scheepsontwerper Thomas Andrews vertrouwde zijn concept en voer tevens mee tijdens de
eerste, fatale reis. Hij had de Titanic ontworpen met een reservedrijfvermogen om met maximaal
vier volle compartimenten te blijven drijven200.
In de film was Andrews in staat om aan de hand van de schademeldingen met papier en potlood snel
vast te stellen, dat het schip verloren was.
Toen de Titanic 14 april 1912 aan stuurboord geraakt werd door een ijsberg, was Andrews
aan het slapen en hij merkte niet dat het schip geraakt was. Op orders van de kapitein van de
Titanic, Edward Smith, ging Andrews mee om de schade te bekijken. Hij stelde vast dat er
niets meer gedaan kon worden om de Titanic te redden en dat het schip zou zinken201.
Thomas Andrews heeft tijdens de evacuatie de kamers van de gasten doorzocht om de
passagiers te vertellen dat ze hun reddingsvesten aan moesten doen en het dek op moesten
gaan. Zelf heeft hij niet geprobeerd om te overleven. Hij is het laatst gezien door een
steward in een salon voor de eerste klas.
Op 14 april rond 23.40 uur luidde driemaal de alarmbel. Rond 02.18 uur bereikte het zinkproces
zijn hoogtepunt. Tegen 02.20 uur zonk de achtersteven naar de ruim 3800 meter diepe bodem van
de oceaan. Het zinkproces duurde dus ongeveer 2 uur.

Het vijfde monetaire, waterdichte schot


Aan de ontwerper Thomas Andrews denk ik wel eens op de werkdagen bij het dagelijkse
controleren van de waterdichte, monetaire schotten. Dat doe ik kort na 11 uur, als de London
Bullion Market Association de gofo-tarieven actualiseert.
Vr het uitbreken van de bankencrisis had de Gofo normaal gesproken een positieve
waarde van 5.3% in augustus 2007, bij een destijds ongetwijfeld al gemanipuleerde LIBOR
van 5.6% en een netto premie voor het lenen van goud 0.3%. Dit was destijds de normale
stand van zaken202.
Uitzonderlijk is de situatie, dat enkele gofo-tarieven al vanaf 08-Jul-13 wekenlang negatief zijn.
Ook op 22-May-13 was de 1-maandelijkse waarde al eens negatief, maar destijds werd het
beschouwd als een uitschieter.
In Quandl's interactive chart kan men het verloop van diverse monetaire parameters als grafieken
laten berekenen. Tussen 2007 en 2008 zijn alle curves van ca. 5% naar omstreeks 0% teruggevallen.
Vervolgens zakken de Gofo waardes gestaag naar beneden. Zij worden een voor een negatief en
blijven dan negatief. Dat noemt men de permanent negatieve gofo-fase.

200Aanvaring met de ijsberg de Titanic


201Thomas Andrews
202Before the banking crisis GOFO was positive, peaking at 5.3% in August 2007, reflecting a LIBOR rate of 5.6%
giving a premium for LIBOR over the gold lease rate of 0.3%. This is normal. Alasdair Macleod: the Significance of
GOFO

Men kan aflezen, dat de Forward Rate 1 Month zich sinds 2009 ca. 0,2% onder de Forward Rate 12
Months heeft bevonden.

Volledig ondergelopen reeks waterdichte compartimenten (VORWC-conditie)


In feite doet het er niet toe, wat de gofo-tarieven precies te betekenen hebben. Een negatieve Gofo
representeert de waterstand in een monetair waterdicht schot. Een negatievere Gofo representeert
een stijgende waterstand in een monetair waterdicht schot. Een permanent negatieve Gofo-waarde
representeert een ondergelopen waterdicht compartiment.
Merkwaardig genoeg is het al, dat de Gofo steeds als vijf waarden worden aangegeven. De
marktwaarnemers hebben de vijf gofo-parameters bewust zo gekozen, dat zij het systeem
representeren. Een zesde parameter voor een 24-maandelijkse gofo wordt niet gespecificeerd,
omdat daaraan geen meerwaarde wordt toegekend.
Men mag dus vermoeden, dat het monetaire systeem in een buitengewone situatie van een volledig
ondergelopen reeks waterdichte compartimenten geraakt, als alle vijf gofo-waarden negatief zijn
geworden. Dit zal dus gebeuren als de 1-maandelijkse Gofo ongeveer -0,2% bereikt.

Het stijgen van de waterstand achter de waterdichte schotten


Ook gisteren zijn de Gofo-tarieven er weer op achteruitgegaan. Het duurt nog een tijd, totdat ook de
jaarlijkse gofo negatief wordt. Momenteel zakt de 12-maandelijkse waarde in een half jaar van
0,48% tot 0,13% op 22 mei. De waarde herstelde zich echter enkele weken tot 0,26% (op 26 juni)
en zakte daarna op 9 juli 2013 weer af tot 0,14%. De waarde kan dus binnen enkele dagen halveren.
Soms kan de 12-maandelijkse waarde binnen 24 uur van 0,19% (21 mei) op 0,13% (22 mei) laten
vallen en dan weer een dag later tot 0,19% (23 mei) terugveren. Het systeem beschikt dus niet over
de vertrouwenwekkende inertie, die uit het aflezen van stabiele waarden een zeker vertrouwen
uitstraalt. Net als de Titanic kan ook het monetaire schip bij stabiele gofo-waarden binnen 2 uur
ondergaan. Vandaar, dat zelfs het controleren van de Gofo-waarden geen zekerheid biedt, op tijd
gewaarschuwd te worden.
Ook is het mogelijk, dat de 12-maandelijkse Gofo-tarieven net als de Libor-waarden en vrijwel alle
andere koersen wordt gemanipuleerd. Men ziet ook aan de 6-maandelijkse tarieven sterke
schommelingen, die men als de seismische uitslagen op de monetaire Richter-schaal interpreteert.

Tabel met de actuele Gofo-waardes


09.08.13
12-Aug-13
13-Aug-13
14-Aug-13
15-Aug-13
16-Aug-13
19-Aug-13
20.08.13
21.08.13

1 mnd
-0.11500
-0.10833
-0.11000
-0.11000
-0.11000
-0.11167
-0.11000
-0.11000
-0.10833

2 md.
-0.09667
-0.09000
-0.09000
-0.09333
-0.09500
-0.09667
-0.09667
-0.09667
-0.10333

3 md.
-0.08000
-0.07500
-0.07250
-0.07667
-0.08000
-0.08167
-0.08000
-0.08833
-0.08833

6 mnd.
-0.00500
-0.00167
0.00500
0.00167
0.00250
-0.00500
-0.01000
-0.01000
-0.02000

Tabel 6: Gofo-tarieven (in %) op 21 augustus 2013

12 maanden
0.12833
0.13000
0.13250
0.13667
0.13750
0.13667
0.13000
0.13167
0.12333

De uitzonderlijke, rood gekleurde waarde van de 6-maandelijkse Gofo-waarde representeert een


extreme verdubbeling van een negatieve waarde binnen n dag. Het systeem bevindt zich in een
periode van heftige onrust. Het zijn de seismische trillingen, die een aardbeving op grote schaal
kunnen aanduiden. In het gebied van de Vesuvius had men onder dit soort omstandigheden met een
evacuatie moeten beginnen.
Als zich deze trend voortzet, bereikt de 1-maandelijkse Gofo-waarde de -0,2%-grens over enkele
dagen en/of geraakt de 12-maandelijkse Gofo-waarde in het negatieve bereik, wat m.i. het onder
water lopen van alle vijf monetaire compartimenten representeert.
Omdat de banken alle parameters manipuleren, moet men ervan uitgaan, dat ook de bovenstaande
getallen slechts een eufemistische representatie van de monetaire situatie vormen. Het kan dus
voorkomen, dat de marktdag zich op bijvoorbeeld 20 augustus 2013 in de gofo-parameters nog als
een heel gewone doordeweekse zomerdag voordoet, maar de monetaire markt zich inmiddels net als
de Titanic al in een 2 uur durende vrije val bevindt...

De goudprijs als voorbode van de tsunami


Het terugzakken van de gofo-tarieven correleert vaak met een reductie van de goudprijs. Dit effect
lijkt overeen te komen met het terugtrekken van de waterspiegel als voorbode van een tsunami.
Wanneer de tsunamigolftop voorafgegaan wordt door een golfdal, trekt de zee zich eerst
minutenlang terug tot een uitzonderlijk lage waterstand, tot honderden meters zeewaarts203.
Dit golfdal als voorbode van de tsunami wordt veroorzaakt door de honderdvoudige wanverhouding
tussen het papiergoud en het fysische materiaal. Als er door wantrouwen in de papierwaarden in
paniek papiergoud wordt verkocht, zakt de goudprijs voor het papiergoud. Tegelijkertijd stijgt
echter de goudprijs voor het metaal. Omdat de markt echter een identiek prijsniveau voor beide
soorten goud (papier en metaal) handhaaft, zakt de gezamenlijke prijs als waarschuwing voor de
marktwaarnemers.

203Tsunami

21.8.2013 Crash-cursus tot Dr. economie of filosofie


Een uurtje studie in de pagina van Zerohedge is meer waard dan een 6-jarige studie economie met
bijbehorende Dr.-titel. Economie is geen studie, maar een Cargo-wetenschap. Het is een geloof. Dat
is het belangrijkste inzicht, dat een economische studie oplevert 204. Het bewijs, dat de Keynesiaanse
theorie een cargo-wetenschap is, wordt nog dit jaar in september geleverd en aan iedereen thuis
afgeleverd.

Ben de Zwijger
Van 3 tot 9 september 2013 is de Fed nog actief. Daarna volgt er een periode van zwijgen tot 19
september205. Is dit de periode van de zwarte zwanen? Er zijn er al meerdere van verre gezien, maar
zij komen dichterbij. Als de president en de grote bankiers vergaderen, zoeken wij liever een
monetaire paraplu206. Alles is voor dit bewijs gereed. De staat van oorlog kan worden afgekondigd.
Militairen oefenen met nieuwe wapens. Stroom en communicatie worden afgeschakeld. De
Amerikanen testen alvast, wat er gebeurt als zij het internet afschakelen207.

Negatieve groeicijfers
Ondanks alle optimistische groeicijfers zakt het gemiddelde gezinsinkomen in de USA 208. Hie is het
dan mogelijk groeicijfers te publiceren? De fiat-wereld is een Alice in Wonderland, waarin alle
leugens waarheid worden en de waarheid een echte leugen. Het groeien vindt in de wereld der
schulden plaats.

Faillissement vanaf 5%
Als de 10-jarige staatsleningen van 3% naar 5% stijgen is de Fed failliet 209. De Fed bezit 30% van
dit soort staatsleningen en verliest bij dit soort stijgingen enkele honderden miljarden op deze
papieren. Het is niet ondenkbaar, dat de 441 biljoen (1012) grote bubbel interest-derivaten barst,
gevolgd door een crash van de huizen- en aandelenmarkten. Al deze aankondigingen behoren tot het
cluster van Hindenburg-omens210. Als die bubbel explodeert, is er niet genoeg geld op deze wereld
om de redding te betalen211.

Kluizenverkoop aan kluizenaars


Gigantische stromen goud verdwijnen naar Zwitserland, waar het wordt omgesmolten voor het
transport naar Azi: 797 ton in de eerste helft van 2013, 240 ton in mei. Dit is 17 maal meer dan de
92 ton per jaar in 2012212. In 2013 kopen China en India ieder 1000 ton goud213.

204Why Isn't There A Demonstrably Correct Economic Theory?


205What Every Fed Head Will Be Looking At For The Next Month
206remember what happened the last time the President, somewhat unexpectedly, met with the CEOs of all the big
banks.
207Internet Traffic Plunges By 40% As Google Goes Dark For Five Minutes
208The Only 'Chart' That Main Street Cares About
209The Line Bernanke is Praying Won't Break
210the largest cluster of Hindenburg Omens
211Guest Post: What Is Going To Happen If Interest Rates Continue To Rise Rapidly?
212Gold Is Flooding Out Of London To Switzerland At An Alarming Rate
213Gold Lending Rates Drop Further On Supply Concerns

Er verhuist zoveel goud van de USA naar Azi, dat JPM in New York geen goudkluis meer nodig
heeft214. De bankkantoren met de 30m onder de grond gelegen grootste goudkluis ter wereld staat nu
te koop en men kan er luxe appartementen voor kluizenaars, respectievelijk een nachtclub voor
snobs inbouwen. Voor de middenklasse der US-burgers komt het gebouw te laat, omdat zij
inmiddels tot kamperende kluizenaars zijn gedegradeerd215.
Inmiddels kan men ook de wolfraam kernen in goudbaren ontdekken 216, maar wellicht komt deze
detector te laat: het Europese goud is inmiddels vrijwel geheel uit de kluizen naar het verre oosten
verhuisd.

Dr. Economie?
De kans, dat men met een universitaire opleiding altijd genoeg te eten heeft, loopt een deuk op. Men
heeft echter gegarandeerd een heel leven nodig om de schulden af te betalen 217. Om de komende
crisis te overleven, moet men een stukje land erven en boeren. Ook is het nodig wat eigen reparaties
aan de tent te kunnen uitvoeren.

De aanstaande apocalyps
Uit Fukushima lekt water. Tepco zegt, dat het triviaal is218, maar Tepco-uitspraken moeten altijd
met een factor 10-1000 gecorrigeerd worden. Het incident is nu al een categorie 3 (van in totaal 7)
waard219, maar ook de bovengrens mag wat mij betreft met 3 worden vermenigvuldigd.
De vissers oogsten duidelijk meer strontium220, cesium en tritium. In Fukushima wil men de bodem
bevriezen, met kunsthars impregneren of cementeren. Het wordt hoe dan ook een zware klus, die
het hele land bezighoudt en waarvoor men vermoedelijk ter financiering veel US-staatsleningen
moet verkopen.
Dit is echter nog lang niet het worst case scenario. Dat wordt omschreven met Gamma Shine
Event, Open-air super reactor spectacular.. Ik beschrijf liever niet, wat het inhoudt. Dit scenario
moet iedereen zelf maar lezen221.
Voor de overlevenden hebben de Amerikanen heel ver vooruitziend al jaren geleden in eigen land
grote concentratiekampen gebouwd222, maar wellicht hebben die een multifunctionele doelstelling.

Herinneringen van een turfsteker


Een nogal hoogdravende titel voor een project, dat wel wat lijkt op de tussen 1956 en 1999
wekelijks uitgezonden radiocommentaren van op de internationale politiek: De toestand in de
wereld, door mr. G.B.J. Hiltermann, bij de AVRO gepresenteerd in AVRO's Radiojournaal op
zondagmiddag om 1 uur.

214JPMorgan Is Selling The Building That Houses Its Gold Vault


215The Destruction Of America's Middle Class (In Under Seven Minutes)
216Gold Or Tungsten? Here's How To Know
217Present Shock And The Fantasy Of Change
218Radioactive Water Leaking From Fukushima: Why Millions Of Lives Are At Stake
219Japan Raises Severity Of Latest (And Greatest) Fukushima Leak To Level 3
220Gevaarlijk, omdat het in het lichaam wordt opgeslagen
221De slotzin van Radioactive Water Leaking From Fukushima: Why Millions Of Lives Are At Stake: luidt:
We are extremely lucky that this apocalyptic scenario hasn't happened yet, considering the state of Reactor 4. But for
many, it is already too late. The initial explosions and spent fuel pool fires may have already sealed the fate of
millions of people. Time will tell. Anyone who tells you otherwise is not being honest, because there is just no way
to know.
222Fema Camps - Gewoon nieuws

Twee programma's behoren tot mijn jeugdervaringen met radioprogramma's: de De toestand


in de wereld van Hiltermann en Willem Duys' zondagprogramma Muziek Mozaek, dat ik in
de zeventiger jaren nog steeds in de auto kon blijven horen tot even na de Duitse grens. Van
beide uitzendingen heb ik achteraf in YouTube wat schamele restanten kunnen beluisteren 223.
Het was een bijzondere ervaring de stemmen nogmaals te kunnen herkennen.
Hiltermann besloot zijn laatste commentaar 22 november 1999 met "De tijd van eeuwige
vrede is nog niet aangebroken, en dat zijn mijn laatste woorden over de toestand in de
wereld."
In mijn jeugd vond ik Hiltermann's in volzinnen gevatte De toestand van de wereld een
geruststellend instituut, waarin een deskundige in precies n uur vertelde, waar de wereld stond.
Dat gaf de causerie iets goddelijks, iets bijbels. Toen ik als een jonge turfsteker de eerste keer in de
wetenschap begon te spitten, beleefde men als kind de radio ook nog als autoriteit. Dat autoriteiten
des duivels kunnen zijn, werd op school ook niet geleerd.
In de tijd, dat Hiltermann zijn commentaren presenteerde, was de wereld vermoedelijk al even
onoverzichtelijk als nu. De globale risico's lagen destijds op een ander vlak: de koude oorlog en
mislukte nucleaire experimenten, die alle door geheimhouding werden vertekend. De
geheimhouding van grote risico's en manipulatie van gegevens 224 was ook destijds al een
standaardmiddel voor de strategen, dat zelfs voor professionele journalisten een probleem vormde.
Vertelde men teveel, werd men tot verrader (tegenwoordig: whistleblower225). Vertelde men te
weinig, was men als journalist onbekwaam.
Voor privpersonen is dat geen probleem. Ieder moet voor zichzelf een zo realistisch mogelijk
beeld van De toestand in de wereld te vormen, om beslissingen te nemen. Als dit beeld vertekend of
radicaal verkeerd is, zijn de beslissingen fout en de ramp al gebeurd. Het is dus niet verkeerd, van
tijd tot tijd een eigen toestand van de wereld samen te stellen.
Om het niet nodeloos gecompliceerd te maken, beperk ik mij tot de grootste technische,
respectievelijk monetaire bedreigingen. Dan lukt het mij misschien de Toestand van de Wereld op
een A4-blaadje samen te vatten: bijna zo compact als de toespraak van mr. G.B.J. Hiltermann.
Wellicht zit hij nu op een wolk en kan de wereld van een zekere afstand gadeslaan om met een
glimlach vast te stellen, dat De tijd van eeuwige vrede nog steeds niet aangebroken is.

223Avro met Karel 1991 (gesprek van Karel van de Graaf met G.B.J. Hiltermann over de golfoorlog) en de Willem
Duys' Muziek Mozaek Persiflage door Andr van Duin (1977)
224 Spain's 'Real' GDP Could Be 21% Lower Than Reported
225SEC Whistleblower, Gary Aguirre on the Fake Crackdown on Wall St

22.8.2013 Eindtijdgedachten
Samenvatting
Drie soorten Armageddon vallen mij spontaan te binnen: Fukushima, de Fed en een militaire
apotheose als het afleidingsmanoeuvre, die men meestal ontketent, als de twee eerstgenoemden
dreigen te falen.
Fukushima als technische nucleaire bedreiging

Fukushima vormt de grootste technologische bedreiging voor de huidige planeetbewoners 226. Het
grootste risico is een nucleaire reactie door het instorten van reactorgebouw 4 of een verkeerd
aflopende werkzaamheid aan van de runes, die alle door de inwerking van de aardbeving en zout
bluswater worden gedestabiliseerd. Er zijn plannen de brandstof uit de bekkens weg te halen, maar
net als bij mikado is elke poging tot verwijdering vermoedelijk veel gevaarlijker dan de absolute
rust.
Bij het analyseren van de artikelen in Zero Hedge was mij al opgevallen, dat de situatie in
Fukushima het locale karakter verliest. De problemen stralen uit naar het noordelijke Pacifische
bereik227. Ook bedreigt de infectie van het grondwater de watervoerende basis voor de
watervoorziening van Tokio. Eventueel is een evacuatie van half Japan nodig.
De Fed als monetair nucleair probleem

In het monetaire bereik bevindt zich eveneens een nucleair probleem. Het schuldenniveau van de
Fed heeft een kritiek punt bereikt. De globalisering heeft in de loop van een tiental jaren vrijwel alle
productieve industriesectoren uit de USA naar Azi te verplaatsen. Dit banenverlies heeft de
middenklasse der VS tot werkeloze tentbewoners gedegradeerd. Alleen de laagstbetaalde banen zijn
overgebleven228.
Omdat de Fed inmiddels zo'n 30% van de 10-jarige staatsleningen heeft opgekocht zet deze
privbank zelfs bij kleine renteaanpassingen het gehele bankkapitaal op het spel. Bij de
eerstvolgende crisis staat niet meer een bank, maar de centrale Fed zelf op het spel. Als de Fed
probeert staatsleningen te verkopen, doen anderen (China en Japan) dat ook en wel op grote
schaal229.
De geld- en aandelenmarkten van India en Indonesi 230 devalueren door de stijgende koersen der
US-staatsleningen. Indirs proberen de inflatie te ontlopen door het smokkelen van goud 231. In
Columbia wil men de contracten voor een vrije handel met de VS opheffen, omdat de Amerikanen
de markt met goedkoop graan overstromen232. Dit alles is het gevolg van de parallelle devaluatie
van alle valuta.
Te snel verlopende devaluaties kunnen de gigantische derivatenschuld tot wankelen brengen. Als
het derivatenstelsel ineenstort, moeten wij geld op een andere ster gaan lenen.

226Radioactive Water Leaking From Fukushima: Why Millions Of Lives Are At Stake:
227West Coast of North America to Be Hit Hard by Fukushima Radiation
228 News Not Revealing Real Reasons For Economic Collapse Paul Craig Roberts
229The Fed Cannot Possibly "Exit" Without The Market Crumbling
230Asian FX Bloodbath Continues; Stocks Slammed As Treasury Yields Push Higher
231West Nears Edge Of A Cliff As Central Planners Ensure Collapse
232West Nears Edge Of A Cliff As Central Planners Ensure Collapse

Voor de herstelfase van de Europese economie wordt naar schatting van een econoom overigens 10
jaar benodigd233. Dit lijkt mij duidelijk. De Euro is sinds 10 jaar uitgehold: dan zijn er ook ongeveer
10 jaar nodig om het gat weer te vullen.
De vakbonden zijn uitgeschakeld en het leger wordt voorbereid op revolutionaire onlusten 234. De
USA heeft verklaard, dat de staat van beleg kan worden uitgeroepen235.
De oliemarkt reageert met hogere prijsniveaus op de rellen in Egypte, die kunnen overslaan naar
Saudi-Arabi. De petrodollar staat op het punt de hegemonie te verliezen. Ook conflicten in de
omgeving van de Iran kunnen door een blokkade van de Straat van Hormuz een forse stijging van
de olieprijs veroorzaken236.
De financile toestand van US-bevolking zelf bevindt zich overigens in een beklagenswaardige
staat van verval: na een levenslange werkperiode heeft de gemiddelde pensionair $12.000
gespaard237. Men kan de trend van verval nauwkeurig volgen in de trefwoorden der
zoekmachines238.
Het verval van de dollar en de daarop volgende prijsstijgingen zijn min of meer
voorgeprogrammeerd.
Het nucleaire rookgordijn

De derde oplossing is de oorlog als afleidingsmanoeuvre, als het in Fukushima of ook met het
fiatgeld verkeerd afloopt. Dan wordt de schuld voor de globale collaps op een ander zwart schaap
geschoven en de woestijn ingejaagd.
Gisteravond nog vermeldde Zerohedge, dat een stoottroep van 300 man volgens de Franse krant
Figaro239 al op 17 augustus Syri is binnengedrongen. De Google-vertaling van Syrie :
l'opration anti-Assad a commenc is slecht: Syria: Anti-Assad began operation.
Kan men zich inderdaad afvragen, of de oorlog nu welkom is? De uitgaven voor defensie lopen in
de USA terug en DE oplossing voor een kostenreductie bij defensie is een oorlog240.

233European economy to take 10 years to recover (RBS)


234 The Dissolution of the West - Paul Craig Roberts on GRTV
235 Paul Craig Roberts: By Winter Unemployment Explodes, More Foreclosures-Worse than Great Depression
236Guest Post: Get Ready For The Death Of The Petrodollar
237There Is No Scenario Where This Ends Well
238Google Trends voor get a job, financial aid, my social security
239 American, Israeli And Jordanian Troops And CIA Agents Have Entered Syria, Le Figaro Reports Syrie :
l'opration anti-Assad a commenc
240US Prepares For "Kinetic Strikes" Against Syria

23.8.2013 Schuldtoewijzingen
Ponzifraude
Piramidespelen bestaan reeds vele jaren. In de jaren dertig werden ze wel sneeuwbalspelen
genoemd. Ook de aloude kettingbrief is een soort piramidespel (als er geld bij komt kijken).
In Albani veroorzaakten piramidespelen in 1997 een nationale economische chaos die zelfs
uitmondde in vrijwel algehele anarchie241.
Wie heeft ervan geweten, dat het fiatgeldsysteem een ponzifraude is? Natuurlijk waren het de
bankiers, die in November 1910 op Jekyll Island het Federal Reserve Systems ontwierpen en enkele
jaren later (in 1913) de wetgeving voor de centrale bank de (Federal Reserve Act) ondertekenden.
Zij waren onder pseudoniemen als jagers op de eendenjacht aangemeld242.
De namen van de initiatiefnemers zijn bekend243. Het is echter de vraag, wie er nog meer van heeft
geweten. Werd het principe van het fiatgeld als ponzifraude op de universiteiten geleerd?
Piramidespelen zijn in veel landen illegaal 244. Ook het woord ponzifraude geeft al aan, dat het niet
bepaald om een onschuldig tijdverdrijf gaat. Als 'spel' bood de ponzifraude de deelnemers over hun
spaargeld een aantrekkelijk rendement. Inmiddels is (bij ~0% rente) het rendement natuurlijk niet
meer attractief.
Bij fiatgeld als een ponzifraude zorgen de organisatoren voor de nieuwe deelnemers, omdat het
fiatgeld als wettelijk betaalmiddel wordt voorgeschreven. De uitkering rente is afhankelijk van de
tijdsduur en de grootte van de inleg. Dit maakt het ook makkelijk om de constructie te
"vermommen" als een beleggingsproduct.
Oorspronkelijk was het fiatgeld niet als primitieve Ponzifraude opgebouwd. Er waren teveel
zekerheden ingebouwd, om direct tot fraude over te gaan. Het uitschakelen van de keten van
zekerheden leidde uiteindelijk tot de criminele fase, die momenteel vermoedelijk voorgoed tot aan
de collapsfase het systeem kenmerkt. Het onderzoek naar de ware oorzaak van de transformatie
van een goedbedoeld, maar slecht ontwerp in een geldmachine heb ik al enkele jaren geleden
gedocumenteerd. De volgende samenvatting is vermoedelijk illustratief genoeg:

The Federal Reserve System


Ik herinner mij, het boek The Federal Reserve System - by the Board of Governors of the Fed
(1954) te hebben gevonden in de ouderlijke bibliotheek245. De lectuur van dit werkje behoorde tot
de opleiding in de economie.
In simpele berekeningen legt het boekje uit, hoe men een inleg van 10 miljard dollars reservegeld
tot een vijfmaal zo hoog bedrag in het geldcircuit kan laten uitgroeien. Het reservegeld stelt de
bankiers een multiplicator ter beschikking. Tot een bepaalde hoogte werden de Federal Reserve
dollars ten opzichte van de gewone ingelegde dollars als high-powered betaalmiddel
beschouwd246:

241Piramidespelen
242Jekyll Island
243Jekyll Island
244Piramidespel - Wikipedia
245Selected Footnotes - The Concentrated Reading Project
246Hoofdstuk I, The Federal Reserve Act (1913)

It is shown that Reserve Money provides multiplying capacities in bank transactions. Up


to a certain limit Federal Reserve dollars really may be considered as high-powered
dollars as compared to ordinary deposit dollars247.
Men is zich al vroeg bewust, dat de monetaire expansie tijd kost:
The required series of monetary transactions for monetary expansion needs time and causes
delays, which may cause problems in very fast transactions.
Voor de monetaire expansie is echter een behoefte aan bankkredieten nodig. Uiteraard moeten de
aanvragers wel kredietwaardige instanties zijn en de onderpanden van goede kwaliteit moeten
zijn248:
For monetary expansion there must be a demand for bank credit by credit-worthy
borrowers AND/OR an available supply of low-risk investment securities, which had to be
appropriate for banks to purchase. Normally these conditions prevail, but sometimes demand
is slack and securities are in short supply.
Deze eisen zijn meermaals gegnoreerd. De onderpanden zijn tegenwoordig van zo slechte
kwaliteit, dat men deze als nucleair afval in Bad Banks concentreert, waar het tot het einde der
tijden op een oplossing (de belastingbetaler als lender of the last resort) mag wachten.
Hoe werd de kwaliteit oorspronkelijk gedefinieerd? In hoofdstuk III legt de Fed uit, dat in eerste
instantie de staatsleningen als eersterangs papieren moeten worden beschouwd:
Prime quality papers were short-term Government securities249.
De controleplicht op speculatie ligt bij de Fed, die zich echter van deze opgave kennelijk niet
bewust is:
When a member bank applies for accommodation a Federal Reserve bank is under no
automatic obligation to grant the credit. They must check for undue use in speculation,
etc.
In 1954 worden de goudreserves nog als basis van het monetaire systeem beschreven 250. Zelfs het
25%-percentage van de reserves is vastgelegd. Men kan deze eis echter voor korte tijd
opschorten.
The limits on Federal Reserve lending power were set by the requirement that the Reserve
Banks must hold 25% reserve in gold certificates against their liabilities for deposits and
notes. The Board of Governors could suspend this requirement, subject to penalty, for
short periods.
Van die goudreserves is niet veel meer over. De bankkluis wordt verkocht. De eis ligt er nog steeds
opgeschort bij. Bovendien mag de goudreserve ook een goudcertificaat zijn. Zo'n goudgerand stuk
papier met een willekeurige bedrag kost in de copyshop slechts 10 cents en kan op moderne
kopieermachines eventueel miljoenen malen gekopieerd worden. Men kan dus gemakkelijk voldoen
aan de eis, dat 25% in goudreserves moet worden gehouden:
In summary, Federal Reserve lending power arises from the authority given by law to create
money, limited by the requirement that aggregate liabilities on deposits and notes must not
be in excess of 4 x Federal reserves of gold certificates (prior to 1934 holdings of gold).

247Selected Footnotes - The Concentrated Reading Project


248Hoofdstuk II, An unprofessional and unqualified design (1954)
249 Chapter III, page 33 - Checks for undue use and speculation
250Chapter III, Page 54

Een extra hoofdstuk (IV) wordt aan de speculatie besteed251:


The Federal Reserve authorities are enjoined by law to restrain the use of bank credit for
speculation. They are to keep themselves informed, in the language of the law, as to whether
undue use is being made of bank credit for the speculative carrying of or trading in
securities, real estate or commodities, and they are authorized to take restrictive action to
prevent undue use of credits in these fields.
De rol van het goud speelde destijds nog een grote rol. De standaard dollar is als een gewicht aan
goud (weight of gold) gedefinieerd. Het reservegeld is per definitie goud:
Gold and Federal Reserve credit are the principal sources of member bank reserves.
Gold inflows reduce reliance of banks on Federal Reserve credit and gold outflows increase
it. Changes in the country's monetary gold stock are reflected in Federal Reserve holdings of
gold certificates.
Vervolgens wijdt hoofdstuk IX wat aandacht aan de schulden, waarbij de Fed zelf aanduidt, dat de
Fed's strategie tot een stabiele economische ontwikkeling moet leiden:
Federal Reserve influence on the flow of credit and money effects the volume of lending,
spending and saving in the economy generally. Reserve banking policy is said to have
contributed to stable economic progress252.
In hoofdstuk XIV wijdt de Fed tot slot nog wat aandacht aan de eigen verantwoording, die als
routine wordt afgedaan:
Today the currency function of the Federal Reserve System is a matter of routine, virtually
free from uncertainties or administrative difficulties253.
Het fiatgeld is een catastrofaal ontwerp van dilettanten, dat ook nog eens door onzorgvuldig beleid,
slordige uitleg van de voorschriften, criminaliteit, goklust, onverantwoordelijk toezicht, slecht
opgeleid personeel, onwetendheid, onwetenschappelijke fundamenten en domme klanten dit jaar
een honderdjarige verjaardag viert. Ongelofelijk, dat zo'n ongezond schepsel toch nog zo oud
geworden is....

251Chapter IV, Page 57 Speculation


252Chapter IX, page 120 Debts
253Chapter XIV, page 192 Summary

26.8.2013 4.9.2013 (Vakantie)


Van 26.8.2013 tot 4.9.2013 genieten wij van een Een Rondje Noord-Nederland. In hoeverre kan
men echter vakantie vieren, als de monetaire systemen ineenstorten?
Hotels beschikken natuurlijk overal over WLAN-aansluitingen en houden de gasten op de hoogte
van de oorlogsplannen der Masters of War.
In Nederland berichten de media nauwelijks van de aanstaande catastrofe, zodat vrijwel niemand
weet voor wie de klok geluid wordt.

Aluminium als bron voor Alzheimer254


Het bereiden van voedsel in aluminium pannen kan de inname van aluminium doen toenemen, met
name bij het koken van relatief zure groenten en fruit zoals spinazie, rabarber en citrusvruchten.
Studies brengen Alzheimer ziekte in verband met aluminium... "Het bewijs is zo duidelijk
dat een verstandig persoon al het voedsel en cosmetische bronnen van aluminium verwijdert
en uitsluitend gebruik maakt van aluminium pannen indien zij een coating hebben," beveelt
Gary Price Todd, MD, auteur van Nutrition, Health and Disease, aan255.
Vermoedelijk stonden er waarschuwingen in de handleiding, die hebben afgeraden om in dit soort
pannen relatief zure groenten en fruit zoals spinazie, rabarber en citrusvruchten te verhitten, maar
wie leest er een week na de aankoop nog handleidingen? Aluminium gold destijds natuurlijk als een
onschadelijk en niet-giftig metaal.
Ik herinnerde mij, dat er in het ouderlijk huis nog steeds aluminium pannen stonden, die vroeger
voor het koken intensief werden toegepast. Een van de pannen was er nog van deze set
overgebleven. Het merkteken was Berk 22 Kampen. De diameter van de deksel bedraagt 22cm.
Duidelijk is te zien, dat de beschadigingen uitsluitend aan de binnenkant in het bodembereik zijn
opgetreden. De onderkant van de pan, die uitsluitend op een gasfornuis werd verhit, is net als de
gehele zijkant (afgezien van wat verkleuringen en schuursporen) vrijwel onbeschadigd.
Kennelijk hebben de hitte en de zuurgraad van de levensmiddelen de grootste schade veroorzaakt
(fig. 2). In het midden is een regelrechte krater ontstaan (fig. 3). De details van de schade worden
door de microscopische opnames gedocumenteerd. Het kraterlandschap lijkt op het maanoppervlak.
De diepte van de diepste kraters werden door middel van een schuifmaat gemeten en bedraagt
0,2mm. Het daarin verdwenen aluminium is vermoedelijk met de rabarber in onze lichamen
opgenomen. De centrale krater is daarentegen slechts 0,1mm diep, zodat wij wellicht moeten
aannemen, dat de bodem in het midden op grote schaal meer dan 0,1 0,2 mm aluminium verloren
heeft.

254 Beschadigingen Aan Aluminium Pannen


255 -uit Natural Health, May-June 1993 v23n3p54(2)

31.8.2013 Giethoorn, Veenhuizen, Kampen256


Na een bezichtiging van Giethoorn, het reservaat van de andersdenkenden (met name
doopsgezinden) rijden wij naar Veenhuizen, waar wij tijdens een rondleiding toevallig de schrijfster
Suzanna Jansen van het boek Het pauperparadijs ontmoeten.

Veenhuizen
In Veenhuizen probeerde men andersdenkenden eensgezind te maken, wat overigens in de regel
mislukt. Ook Giethoorn was oorspronkelijk een reservaat der andersdenkenden.
De maatschappij wenst gelovigen, die de dominee, de politicus, de arts en de bankier blind
vertrouwen. Als het geloof verloren gaat, probeert men de schade met een eed te herstellen. De
bankierseed gaat vanaf 2015 ook gelden voor medewerkers van banken die de contacten met de
klanten onderhouden257. Men kan trouwens ook groenteboeren, slagers en bakkers een eed afnemen.
Waar wij twee andersdenkenden op twintig eensgezinde gelovigen tellen, is de andersdenkende de
exoot, die naar Veenhuizen wordt getransporteerd soms alleen maar wegens bedelen.
Andersdenkenden accepteren slechts zelden de het eensgezind ingestelde, grote publiek
geaccepteerde cargo-wetenschappen, zoals godsdienst, economie, geschiedenis, politiek, sociologie
en andragogie. Democratie is per definitie de besluitvorming door eensgezindheid, waarin de
andersdenkende naar Veenhuizen wordt verbannen. Ik schrijf dit alles in alle bondigheid, omdat
uitvoeriger uitleg tijdsverspilling is.
Een eensgezinde gelooft in fiatgeld, terwijl een andersdenkende goud voor zijn eieren kiest.
Sommige andersdenkenden profiteren van hun kennis en benutten het inzicht om de argeloze
gelovigen te ontroven. Andere andersdenkenden weigeren zich ook zonder eed het diepere inzicht te
gelde te maken en gedragen zich ethisch verantwoord.
Zolang het zo weinigen zijn, speelt het geen rol. Naarmate echter de twijfel over eensgezindheid
toeneemt, moeten er hardere maatregelen worden toegepast, die in Veenhuizen (en Guantanamo,...)
worden gepraktiseerd. Andersdenkenden kan men verbranden (zoals Giordano Bruno), verbannen
(Galileo Galilei), roosteren of vierendelen. De exemplarische apparatuur voor het eensgezind
maken is in Veenhuizen te bezichtigen. Sommigen worden al van het zien der martelwerktuigen
eensgezind.

5.9.2013 De terugkeer naar de backwardation258


Maandag 2 september was Labor Day een vrije dag, waarop de goudhandel kennelijk wat rustiger
uitviel. De prijs ging wat omlaag en de GOFO werd drie dagen lang positief. Zodra de prijs onder
1400$ daalde, keerde de backwardation op donderdag 5 september terug.

8.9.2013 Confiscatie van pensioenen


In Polen confisqueert de regering de helft van de pensioenen 259. Het is een van de gemakkelijkste
confiscaties, die men zich kan voorstellen. Is dat alleen mogelijk in Polen?

256 Een Rondje Noord-Nederland


257Eed voor bankiers gaat ook gelden voor bankmedewerkers - Z24
258 Historic Event As Gold Slips Into Backwardation Once Again
259 Polen neemt helft bezittingen pensioenfondsen in beslag

10.9.2013 De collaps van de Tacoma brug en de backwardation van het goud


In een interessant denkmodel vergelijkt de hoogleraar Antal Fekete de huidige backwardation fase
van de edelmetalen met de collaps van de Tacoma Narrows brug in de staat Washington (USA,
1940). Zijn these luidt:
Als goud overgaat tot een permanente backwardation fase, wat nu hoogstwaarschijnlijk gaat
plaatsvinden, geraakt het monetaire systeem in een met de Tacoma-collaps vergelijkbare
oscillatie. Analoog aan de brugbouwers van de Tacoma brug hebben de ontwerpers van het
monetaire systeem de risico's van de oscillaties vergeten260.

Fig. 3: De collaps van de Tacoma brug


Tacoma_Narrows_Bridge_Falling.png , public domain
Zijn compacte samenvatting beschrijft de collaps aan het einde van het artikel als volgt261:
De collaps van de brug was het gevolg van de stormachtige windstoten, die destijds toevallig
vrij nauwkeurig met de resonantiefrequentie van de brugstructuur optraden. Omdat de
structuur onvoldoende demping bood, steeg de opgenomen energie onophoudelijk, totdat de
maximaal toelaatbare belasting was bereikt.
De collaps van de brug staat als video 262 ter beschikking en men moet het zien om het te
kunnen geloven.
De onstabiele toestand duurt ca. 5 minuten. Gedurende deze fase bereikt de oscillatie-energie de
maximale belastinggrens.

Permanente backwardation van de edelmetalen


Bij een permanente backwardation van de edelmetalen loopt ook de navraag van goud en zilver
sterk op. Professor Fekete stelt nu, dat de goudprijs naar nul valt en de vijftallige waarden niet zal
bereiken. Lang voordat het zover is, zorgt de permanente backwardation ervoor, dat de futuremarkten voor de edelmetalen gesloten worden en goud voor geen enkel bedrag meer te koop is.
Goud kan dan alleen nog tegen andere waardevolle middelen worden geruild.
260www.thedailybell.com
261Antal Fekete: Gold Backwardation and the Collapse of the Tacoma Bridge (5.5.2013)
262Tacoma Narrows Bridge destruction.ogg

Uiteindelijk mondt de deflatie dus in een ruilhandel. Er vindt dan een contractie van de beschikbare
goudvoorraad plaats, die zich als deflatie openbaart263.
De periodieke injectie van verse dollars veroorzaakt de opbouw van oscillerende bubbels 264, die
aangroeien totdat het systeem ineenstort. Het geld wisselt tussen (staats-) leningen en de
waardevaste markt. Wij spreken van een hyperinflatie als de collaps optreedt bij een stijgende
rentevoet en de geldstroom van de staatsleningen in de waardevaste markt vlucht.
De collaps, die optreedt bij een dalende rentevoet en een geldstroom van de waardevaste markt naar
de staatsleningen, noemt men hyperdeflatie. Dit tot nu toe onbekende fenomeen is al in 1980
begonnen en wordt in het nu bereikte eindstadium gekenmerkt door een 0%-rente en een stilstand
van de geldstroom.
De overgang van de hyperdeflatie naar de ruilhandel markeert het monetaire eindstadium, wat
overeenkomt met het instorten van de Tacoma Narrows brug.
Deze kort en bondige samenvatting lijkt mij inderdaad voldoende om de toestand van het huidige
monetaire systeem te beschrijven:
een geldstilstand bij 0% rente als overgang tot de ruilhandel.
Het is inderdaad een sluitend concept, dat alleen nog maar wacht op het instorten van de brug...

11.9.2013 Het Tsunami-effect: n op de 55 krijgt zijn goud terug

Fig. 4: Tsunami-risico

public domain

International Tsunami Signs - ISO-approved (2008) (UNESCO)

De klanten kunnen nu ook van ETF GLD geen fysiek goud meer voor hun aandelen opvragen 265. In
de voorraden van de Comex smelt het goud als sneeuw in de Sahara. Dat gaat spannend worden,
omdat nu duidelijk is, dat een ETF geen goud vertegenwoordigt.
Tevoren hadden ook al ABN-Amro266 en Rabobank267 een soortgelijke maatregel verkondigt.

263Very few see deflation as indicated by the progressive disappearance of cash gold. It never occurred to Bernanke
that the new Federal Reserve notes he is printing galore could also go to purchase physical gold, causing the gold
basis to shrink.
264the periodic injection of excess credit kicks the system to ever higher energy levels
265 Amazing - GLD ETF Tells Customers You Cant Have The Gold
266 ABN Amro schrapt fysieke levering goud (in maart)
267 Rabobank stopt met het aanbieden van edelemetalenrekeningen (in juli)

Wie niet genoeg ETF-aandelen (momenteel kennelijk circa 14 miljoen US$) bezit, kan op fysiek
goud sowieso geen aanspraak maken. Op de dag der afrekening kan slechts n op de 55 zijn goud
in ontvangst nemen268. De rest krijgt (wellicht) een tegoedbon. Het duurt nu niet meer lang: de prijs
neemt binnenkort een aanloop...
Voor dit zwarte zwanen-scenario is kennelijk al op 14 augustus gewaarschuwd 269. Wie zoals Soros270
zijn aandelen op tijd verkopen kon, moet ook tot de daarop volgende prijsverlaging bijgedragen
hebben. Een groot gedeelte van de verkoop van ETF-aandelen betreft overigens de aankoop van
fysiek goud271. Het is duidelijk, dat het vertrouwen in papiergoud verdwijnt, voor zover dat nog
bestaat.

Het Tsunami-effect
Indien er bij het omwisselen van ETF-aandelen naar fysiek goud slechts n op de 55 zijn goud in
ontvangst mag nemen en de overigen 54 uitsluitend fiatgeld in de hand gedrukt krijgen, is er een
netto verkoop van 54 op n. Deze hefboom van 54:1 laat de goudprijs zakken. De goudprijs
gedraagt zich dan als de vloedlijn kort voor een tsunami en trekt zich terug. Zodra ook de laatste
Comex-resten verdwenen zijn, stijgt de vloedlijn weer aan... tot een tsunami (met een prijzen boven
de 2000$272). Het is vreemd, dat niet eens de vaklui dit effect kunnen waarnemen, tenzij zij het
weten en zwijgen.
Het Tsunami-effect is overigens eenmalig. Na de vloedgolf verdwijnen de ETF's voor de
edelmetalen. Het was dan ook zwakzinnig voor papiergoud en fysieke metalen dezelfde koersen toe
te passen, maar voor de spaarders toevallig wel een groot geluk.

12.9.2013 Een nieuwe oorlog


Alleen een nieuwe oorlog kan het bruto sociaal product opkrikken 273. Uit de grafiek in Is War Now
"Inevitable"? Kan men duidelijk aflezen, dat de US-economie alleen bloeit, als er een oorlog wordt
gevoerd.

13.9.2013 Helicopter-geld
Nadat ook de optie van een nieuwe oorlog vervlogen is, proberen de economen het probleem met
een super drug genaamd helicopter-geld, ook wel bekend on der de naam nucleaire optie274.
Deze optie is ooit door Milton Friedman en Ben Bernanke in het leven geroepen. De super drug
moet worden gezien als de derde in een serie maatregelen om de afkoelende economie te verhitten:
1. 0% rente
2. QE (Quantative Easing)
3. helicopter-geld275
Helicopter-geld kan bijvoorbeeld door een belastingverlaging worden verdeeld. In tegenstelling tot
QE-maatregelen wordt helicopter-geld direct aan de bevolking verdeeld en blijft niet (als reserve) in
het bankensysteem opgeslagen.
268 Amazing - GLD ETF Tells Customers You Cant Have The Gold
269 Gold,silver ETFs face black swan event
270 Time to look at gold, silver, miners and ETFs?
271 Gold positions may well be being dumped by those holding ETFs, but crucially we believe this is investors
exiting one inferior investment product, in favour of a superior one physical gold bullion.
272that could drive the price of gold much, much higher than anyone thinks, and by that I mean well north of
$2,000. . ( People Cant Get Their Gold Out Of GLD As Inventories Plunge )
273 Is War Now "Inevitable"?
274 Bernanke's Helicopter Is Warming Up: Larry Summers - First Pilot
275 Warnings about the economy from people you should listen to by Fabius Maximus

Een dergelijke maatregel is gelijkwaardig met het drukken van benodigde geld on demand, dat in
de voorafgaande crisistijden tot een hyperinflatie heeft geleid. In een nog verdergaande stap kan
men de bevolking toestaan gewoon bankbiljetten op de kopieermachine te vermenigvuldigen:
1.
2.
3.
4.

0% rente
QE (Quantative Easing)
helicopter-geld276
bankbiljetten op de kopieermachine vermenigvuldigen

Helicopter-geld is echter goedkoper dan oorlog. In de komende dagen staan er aan aantal
beslissingen op het programma277:

Op woensdag 17-18 september een Fed-zitting


Op zondag 22 september de Duitse verkiezingen
Op dinsdag 18 oktober de dag, dat de US-schatkist leeg is.
...

Onthullingen van een whistle-blower


Ook kan men zich afvragen of de min of meer al bekende onthullingen van een whistle-blower
werkelijk een noemenswaardige 20$-stijging van de goudprijs hebben veroorzaakt. 278 Eenieder
weet, dat de goudprijs van onder tot boven en links naar rechts gemanipuleerd wordt. Onthullingen
zijn op dat gebied eigenlijk altijd al oud nieuws en kunnen de uitverkoop hooguit storen.

14.9.2013 De Netto-Future-Position is nul de goudprijs stijgt


In het Degussa report279 bevindt zich op pagina 8 een curve met de samenhang tussen de goudprijs
en de *Netto-Future-Position der Commercials en Non-Commercials (d.w.z het aantal FutureLong- minus het aantal der Future-Short-Posities). Als deze twee future-posities ongeveer gelijk
zijn, volgt er een sterke stijging van de goudprijs.
Dit is natuurlijk flauwekul. De manipulatie van de goudprijs is geheel in handen van de J-bank.
Daarover heb ik een raadsel ontworpen: Op een Zekere Weg naar de Welvaart, waarin de
dubbelzinnige betekenis van het woord zeker wordt geanalyseerd. De daarin gedocumenteerde
manipulatie van de goudprijs is echter duidelijk. Deze manipulatie is mogelijk, doordat goud voor
100:1 als papiergoud wordt verhandeld. Het fysieke materiaal wordt daaronder weggetoverd.
Urbs en Orbis bevinden zich in de wurggreep van de financile maffia. Er is geen ontkomen aan.
Wij kunnen de ene bank ontmantelen. En als men zich omdraait, zijn er weer vier of zes nieuwe uit
opgestaan.

276 Warnings about the economy from people you should listen to by Fabius Maximus
277 Extrapolation of the Agenda in October 2013
278 Morgan Whistleblowers Confess Bank Manipulates Gold & Silver en Historic JP Morgan Whistleblower Interview
Moves Markets
279 Degussa Marktreport, Ausgabe 13. September 2013 (PDF)

15.9.2013 Wachtwoorden
Wachtwoorden
Vijf jaar is de Lehman crisis oud en er is nog steeds geen opvolger naar voren getreden 280. Deze
wacht nog steeds achter de coulissen, tot het wachtwoord de nieuwe het toneel oproept. Wat was het
wachtwoord ook alweer?
Ik herinner mij een verhaaltje in Donald Duck, waarin Willy Wortel viswormen had
uitgevonden, die zich door een wachtwoord tot een snoer in elkaar haakten en op commando
van een wachtwoord elkaar loslieten. Donald had nu een kapitale vis gevangen en wilde het
wachtwoord uitspreken, maar kon zich dat vervloekte woord niet meer herinneren. Hij
probeerde er dus maar op los. Het zijn met name de tekeningen, die mij te binnen vallen. Het
einde van het verhaal is mij ontschoten...
Ons zoontje had op de bank een spaarbankboekje gekregen met 5 Mark. Destijds was dat een heel
aardig bedrag en er werd dus door de bank uit didactische overwegingen een wachtwoord op
geplaatst. Zoonlief had destijds in zijn kamer een kom met goudvisjes. Het wachtwoord werd dus
goudvissen, maar de bank waarschuwde ons om wachtwoorden nooit ergens te noteren.
Na een aantal jaren werd het gespaarde geld voor de vervulling van dringende wensen benodigd en
bewapend met zijn spaarbankboekje toog zoneman op naar de balie. Het boekje was echter
beveiligd met een wachtwoord. Na een pijnlijk lange nadenkende fase luidde de eerste
antwoordpoging vissticks. Het was bijna goed en de spaarbankboekjesbeheerder streek ditmaal
over zijn hart.

Fukushima o-o bankencrisis


Er is overigens een grote overeenkomst tussen de bankencrisis en de Fukushima-crisis. In
Fukushima wil men de brandstofstaven verwijderen, wat specialisten vergelijken met het
verwijderen van losse sigaretten uit een verkruimeld pakje rookwaar 281. Beide kunnen een nucleaire
catastrofe uitlokken. Als er maar een brandstofstaaf beschadigd wordt en in brand raakt, zijn de
stralingsrisico's niet te overzien. Vergelijkbaar daarmee is het risico, dat de derivatenbom in de
banken tot ontploffing komt.

De anekdote van Ellen Brown282


In New Orleans landt een marsmannetje op het plein bij het raadhuis en ziet de enorme ravage in
het centrum van de stad en de gehele omgeving.
Wat is er hier gebeurd?, vraagt het marsmannetje.
Dat was de orkaan Catherina, antwoordt de burgemeester, die heeft een jaar geleden de hele stad
onder water gezet en de huizen vernield.
Waarom wordt die chaos niet gerepareerd?, vraagt het marsmannetje, Jullie hebben zeker niet
genoeg arbeiders om dat karwei te klaren.
Nee, nee, arbeiders zijn er genoeg. Dat is niet het probleem, antwoordt de burgemeester.
Dan hebben jullie zeker niet genoeg bouwmateriaal?.
Nee, nee, bouwmateriaal is er genoeg. Ook dat is niet het probleem;, antwoordt de burgemeester,
wat er ontbreekt zijn die kleine groene biljetten, die ervoor zorgen, dat de arbeiders en het
280 Die nchste Krise kommt - ganz sicher
281 The REAL Fukushima Danger
282 De Anekdote Van Ellen Brown

bouwmateriaal bijeenkomen en met de opbouw beginnen.


Vervolgens belt het marsmannetje zijn chef op en zegt: Beam me up, Scottie. Hier op deze planeet
aarde is geen intelligent leven te vinden283.

De stilte om het sterfbed


Kent u dat ook? Die stilte om het sterfbed, die kort voor het einde intreedt?
Het is de stilte, die invalt, als alles gezegd is en niemand meer een zinnige bijdrage tot de
genezing bijdragen wil.
Het is de stilte van de ontzetting over het te voortijdige sterven van een ongeliefde, maar
onmisbare patriarch.
Niemand mocht hem, maar ieder wist, dat zijn dood de familie in een chaos, de stad in een
malaise en het land in een diepe recessie liet belanden.
De patint ligt zuchtend op het sterfbed, omgeven van de levensreddende apparatuur, die hem via
slangen en kabels van zuurstof, voeding en lucht voorzien. Nog zien wij op de monitoren de
geruststellende pulsen van de hartslag en de adem. Gestaag druppelen er infusen in de bloedbaan en
tergend langzaam vult zich de zak met de fecalin.
De zieke is opgegeven, maar niemand wil de zieltogende verschoppeling een verlossende spuit
toedienen. Men weet niet, of het bewustzijn voorgoed is verdwenen of zich nog in een benevelde
schemering bevindt.
Nog leeft de patint en komen af en toe de nachtverpleegsters voorbij. De artsbezoeken zijn echter
beindigd. Geen arts wil meer met een opgegeven patint te maken hebben. Het stigma van het
sterven heeft de verantwoordelijken verdreven. De pastoorsbezoeken beginnen. Het zijn de
voorbereidingen voor de aanstaande begrafenis.
Lang heb ik aan het ziektebed van de wereldeconomie toegebracht. Ik heb de artsen en adviseurs, de
nachtzusters en ook de pastoors leren kennen. Er is mij bericht, dat de opgeroepen coryfeenarts 284
in een dergelijk hopeloos geval niet eens wil komen. Een veeg teken voor de patint, omdat de beste
specialist al wekenlang als de favoriete kandidaat voor de eindfase gehandeld werd.
Inmiddels komt de doodskistenmaker langs om het gewicht en de maten op te nemen. Tot slot
komen immers degenen, die voor het sterven niet meer verantwoordelijk zijn.
Het zwijgen van de reporters en handelaren is mij nu pas opgevallen, alhoewel het al enkele weken
geleden moet zijn begonnen. Destijds heb ik het aan de vakantieperiode geweten, maar nu weet ik,
dat de onheilspellende rust berust op de verstarrende ontzetting na het waarnemen van de
stervensproces.
In een stervensproces bestaat een merkwaardige volgorde, die suggereert, dat de insiders het eerst
en de onwetenden het zinkende schip het laatst verlaten. Overlevende zeelieden berichten, dat de
slimme ratten het ondergaande schip als eersten verlaten, de honden echter het allerlaatst.
De hond is de laatste, werkelijk trouwe toeverlaat 285, die de stervende zelfs onder eigen
levensgevaar niet van de zijde wijkt. De hond vertegenwoordigt de instantie, die niet weet, wat er
werkelijk gebeurt. De hond is dus gepredestineerd om het licht als laatste uit te doen.

283Ellen Brown, Public Banking In America van 2:10 tot 3:10 minuten
284 Larry Summers Withdraws From Fed Chairman Race
285 Baasje sterft, maar hond blijft trouw (video)

16 september 2013, Monitoren


Kranten of tijdschriften worden m.i. sterk benvloed om vooral geen onrustbarende
berichten te publiceren, die de bevolking op grote schaal in paniek kunnen brengen. Om
deze redenen zijn alle openbare berichten geruststellend en matigend geformuleerd. Door de
transportwegen berichten de papiermedia bovendien systematisch oud nieuws. Voor de
prijzen van de aardbeien en radijsjes is dat niet tragisch, maar wie zich alleen uit
krantennieuws informeert, kan de eerstvolgende Lehmann-crisis drie dagen te laat
waarnemen.
Om het globale economisch bestel te volgen controleer ik de volgende media regelmatig286:

Zerohedge
Geschokt lees ik maandag 16 september om 7:00 uur in Zerohedge het bericht, dat Larry
Summers zich heeft afgemeld als kandidaat voor de Fed-leiding 287. Het bericht bevindt zich
als Summers letter ook in Scribd. Zodra een professional als Summers zich van het
ziektebed afwendt, is het einde nabij. Summers was immers al wekenlang Obama's favoriet
in de kandidatenlijst voor de leiding van de Fed.
Zerohedge behoort tot de betrouwbaarste monitoren, die de hartslag van het globale systeem
weergeven. Als Zerohedge een bericht publiceert zoals vandaag bijvoorbeeld The REAL Fukushima
Danger, dan is het een relatief uitgebalanceerd nieuws, dat in de regel nog nergens in een
nieuwsbericht is gepubliceerd. Zerohedge bericht over alle categorien nieuws.

King World News Blog


King World News Blog is eveneens een betrouwbare nieuwsbron, maar bericht hoofdzakelijk over
de geldmarkten, de Fed, enz.
Op maandag 16 september om 7:00 uur wordt deze blog-site ernstig gestoord door
voortdurende storing van het laadproces, waarin het overzicht van de nieuwsberichten288 niet
wordt afgebeeld. Er verschijnt dan een leeg masker met het bericht Downloading RSS
feed. Het kan een bewuste storing zijn om dit soort verontrustende berichten te
onderdrukken.

Reporters
Tot de reporters, die regelmatig in YouTube berichten, behoren de serieuzere Greg Hunter, Jim
Rickards en de wat overdreven sarcastische Max Keiser. Momenteel (midden september 2013) is de
berichtgeving van deze zijde vrijwel tot nul teruggevallen.

Handelaren
Tot de serieuzere handelaren, die regelmatig in YouTube berichten, behoren Peter Schiff, Jim
Rogers en Gold, Silver & Economy News289. Het valt mij op, dat ook de handelaren al enkele
weken nauwelijks nieuwe berichten publiceren. Wellicht valt er niets meer te verkopen, nu de
goudvoorraad ten einde gaat.

286 Laat de Hond Het Licht Uitdoen


287 Larry Summers Withdraws From Fed Chairman Race
288 Het actuele nieuwsbericht verwijst dan naar Maguire - Fed, LBMA, Comex & Banks On The Edge Of Disaster
289 9 000 000 000 000 $ Missing From The Federal Reserve

Achtergrondberichten
Serieuze critici van het economische bestel zijn Ron Paul, Paul Craig Roberts en Ellen Brown, die
in de regel echter geen actueel nieuws berichten. Ook het Ludwig von Mises Institute / The Austrian
School (met Misesmedia in YouTube) bericht meer achtergrondinformatie en maar zelden actueel
nieuws.

17.9.2013 De ondergang van het papiergoud & fractioneel bankieren


In feit is het hier gedocumenteerde scenario290 simpel. Analoog aan het fiatgeld is er een geldmarkt
voor de edelmetalen. De banken maken gebruik van de gewoonte der klanten om het geld in de
kluis van de bank op te slaan. De bank beweert, dat 10% van het toevertrouwde geld in de kluis
wordt opgeslagen. Om te beginnen slaan zij echter geen 10% op, maar hooguit 1%. Alles wat de
klanten krijgen, is een stuk papier met de verklaring, dat een van de opgeslagen stukken hen
toebehoren. Slechts 1% van de klanten eist een uitlevering van het goud. In de loop van deze
documentatie noem ik deze fractie de opvraagquote, die in de praktijk 1% bedraagt.
De bank heeft echter helemaal geen kluis. Wat zij kunnen tonen, is slechts een fractie van het
opgeslagen goud of geld. Daarom heet het systeem ook fractioneel bankieren.
Als de goudprijs stijgt, moet de bank goud verkopen, om de prijs te drukken. In eerste instantie lukt
dat, omdat 99% van de klanten het goud op de bank in de kluis laten deponeren. Daarom blijft de
prijs van het goud laag. Theoretisch is de intrinsieke prijs van het fysische goud bij een
opvraagquote van 1% honderdmaal zo hoog. De intrinsieke prijs is overigens de marktwaarde van
goud voor de bank. Deze is veel hoger dan de waarde voor dezelfde hoeveelheid goud, die een
individuele burger thuis in zijn oude sok stopt. Deze meerwaarde voor de bank wordt veroorzaakt
door de optie, dat de bank dit goud meermaals (in de praktijk honderdmaal) kan verkopen.
Het merendeel van het goud, dat de banken verkopen, bestaat gewoon niet. Het is papiergoud: een
stuk papier met de verklaring, dat een van de opgeslagen stukken hen toebehoren. Dit soort
papieren worden bijvoorbeeld ETF genoemd.

Allocatie
Naarmate de klanten ontdekken, dat de ETF's niet voor 100% gedekt zijn, eisen zij vermeerderd
gealloceerd goud, d.w.z. papieren, waarop staat, welke baar goud of welke doos munten hen
toebehoort. Dat wordt geregistreerd door het nummer van de baar of de box, waarin munten worden
bewaard. Zolang de bank garandeert, dat zoiets mogelijk, geloven de klanten dat nog.
In de regel kan de bank altijd wel een baar of een doos munten laten zien. Dat is voor alle klanten
dezelfde baar, respectievelijk dezelfde doos.
Naarmate de geruchten toenemen, dat banken ook gealloceerd goud heimelijk verkopen, eisen
steeds meer klanten, dat de bank hen het goud toont of zelfs fysiek uitlevert. De bank staat dit
uitdrukkelijk toe zolang niet meer dan 1% van de klanten daarnaar vraagt: U betaalt geen btw en
uitleveringskosten291. Indien er echter teveel uitlevering van de edelmetalen wordt vereist, bereikt
de onrust een kritiek punt.

290 De gegevens voor dit scenario stammen uit Manipulation of the Gold Price
291 Beleggen in edelmetaal - ABN AMRO - beleggen in goud zilver en ...

Weigering goud uit te leveren


De tweede fase bestaat uit de weigering het goud te laten zien of uit te leveren. De bank heeft dan
zelfs de laatste baar of doos munten verkocht en beschikt alleen nog maar over papiergoud. Dit is in
Nederland maart 2013 gebeurd bij de ABN-Amro 292 en enkele maanden later ook bij de
Rabobank293. Ook de Zurich Kantonbank en andere Kantonbanken leveren geen goud meer af294.
Bij eisen tot uitlevering biedt de bank in de regel een cash settlement aan, wat bij de lage goudprijs
voor de bank nog altijd goedkope oplossing is. Er wordt dan 1% van de eigenlijke goudwaarde
uitbetaald, wat overeenkomt met de standaard opvraagquote.

Bank run
Als er teveel fysiek goud verkocht wordt, merken de mensen, dat de ETF's in feite slechts in een
cash settlement voor een veel te lage prijs ( 1% van de intrinsieke waarde) worden verkocht. Zij
beginnen de ETF's massaal te verkopen. Contractueel kunnen alleen grote ETF-bestanden vanaf
100,000 GLD in fysiek goud omgewisseld worden. Kleinere hoeveelheden zijn alleen tegen cash
inwisselbaar. Als er grote ETF-bestanden moeten worden omgewisseld, heeft de bank een
probleempje, omdat zij fysiek goud moet kopen, wat de goudprijs kort doet stijgen295.
Indien teveel klanten goud fysiek willen laten uitleveren, kan ook wel eens een kluis in brand raken.
Een dergelijke brand is rond 22 juli 2013 opgetreden in een bank aan Wall Street.296
Slechts een deel van de klanten verkoopt ETF's en koopt vervolgens fysiek goud, dat zij niet meer
in de bank willen opslaan. Zolang er veel meer (bijvoorbeeld honderdmaal) papiergoud verkopen
dan fysiek goud kopen, zakt de goudprijs aanvankelijk sterk. Dit zijn de prijscorrecties, die in de
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Deze gaan nog door, totdat de hoeveelheid papiergoud
verdwenen is. Het grootste deel daarvan wordt door cash settlement voor een veel te lage prijs
voldaan.
De te gronde liggende fractie fysiek goud voor de ETF's wordt op de markt verkocht voor een veel
te lage prijs en verdwijnt naar het verre oosten.
De prijsdaling is zo drastisch, omdat de verkoop de omvang van een bank run aanneemt. De cash
settlement is bij ETF's echter contractueel geregeld en baart geen opzien.

Het einde van het papiergoud


Als alle ETF's verkocht zijn, bestaat er geen papiergoud meer. Op dat moment stopt echter ook de
prijsdaling door de verkoop van het ongedekte papiergoud. Doordat de prijsdalingen wegvallen,
begint de goudprijs automatisch te stijgen.
Het einde van de ETF-markt is onspectaculair en zeker geen collaps. Alle afrekeningen worden
door cash settlements regulair afgewikkeld.
De daarop volgende stijging van de goudprijs is echter moderaat. De extreem hoge waarde, die het
goud oorspronkelijk door het fractionele bankieren bezat, is immers alleen voor banken geldig en
niet voor de individuele spaarders, die het in een oude sok bewaren.
292 ABN Amro schrapt fysieke levering goud 25.03.2013
293 Rabobank stopt met het aanbieden van edelemetalenrekeningen 15.07.2013
294 Extreme Gold Market: Distortions Abound, Disappearing Supply Jul 29, 2013
295 The highest probability is that Comex will have to move to cash settlement rather than gold. Part of that settlement
could be lots of 100,000 GLD [SPDR Gold Trust ETF (NYSEARCA:GLD] that represents the ability to exchange
for gold. (bron: SPDR Gold Trust ETF)
296 Breaking: Is Arson To Blame For Fire In Jpmorgan Gold Vault

Het fysieke goud in de sok echter beschermt tegen de spaarder tegen de manipulatie door fiatgeld en
fractioneel bankieren. En deze bescherming is goud waard.
Al deze mechanismen beschrijven een markt, die ook zonder manipulatie door de verkoop van
ETF's en de aankoop van fysiek goud daalt, en na de uitverkoop van ETF's gaat stijgen. Als er al
sprake is van manipulatie kunnen de uitslagen groter of kleiner worden. Voor de fundamentele
marktparameters speelt de manipulatie echter geen rol.
Wanneer het papiergoud op is en de uitverkoop eindigt, blijft onzeker. Sommige bronnen beweren,
dat de Comex-voorraden bijna op zijn297. Voor het ontbrekende gealloceerd goud moeten banken
wellicht hoge bedragen uitgeven, die de goudprijs opdrijven. Het kan echter ook gunstig uitvallen,
als de bank alles via cash settlements regulair afwikkelt.

De goudprijs
De goudprijs is voor een centrale bank natuurlijk honderdmaal hoger dan voor een individuele
spaarder, die het geld in sokken bewaart, omdat de bank het goud honderdmaal verkopen kan. Dit
geldt alleen, zolang de klant het op de bank laat bewaren. Als de klant het metaal fysiek laat
uitleveren, lijdt de bank een enorme, honderdvoudige schade. De afschrijvingen van de ETF's zijn
dus echte verliezen voor de bank, die de overige klanten moeten betalen. Daardoor zakt de
goudprijs.
De Comex wordt dus binnenkort uit gebrek aan goud gesloten. Er is dan geen goudvoorraad meer,
waaruit de bankiers goud kunnen stelen.
Uit de curve Gold Price vs Comex Inventories vs ETF Holdings kan men door extrapolatie aflezen,
dat de voorraden rond het einde van dit jaar 2013 op nul aankomen 298. Sommige klanten moeten al
100 dagen wachten op de uitlevering van metaal, de Duitse staat zelfs zeven jaar lang. In de
eindfase kan de goudprijs eerst verder dalen. De daling kan doorgaan tot het goud op is en er geen
goud meer te koop is, omdat het fiatgeld ongeldig wordt. Papiergoud is dan allang een toxisch
papier geworden299.

18.9.2013 De Fed-beslissing
Terwijl de Fed over de ondergang van het Avondland beslist, genieten wij als gepensioneerde
legionairs van een reeks saunagangen in ons Wonnemar. Zo hebben ongetwijfeld ook de laatste
Romeinse soldaten op de inval van de Franken gewacht.
Rond kwart over acht begint Bernanke zijn persconferentie, die ik kan volgen op Federal Reserve,
Ustream.TV: September 18, 2013: Chairman . Ben ziet er terneergeslagen en vermoeid uit. Teveel
koffie en te weinig slaap. Er verandert in feite niets. Niet eens een signaal kan er vanaf. Als de Fed
nu niet geen gas kan terugnemen, wanneer dan? Als er een nieuwe goudader in Alaska gevonden
wordt?

19.9.2013 pepetuum mobile


De Fed heeft nu een perpetuum mobile geschapen, die zichzelf met zelf gedrukt papiergeld voedt.
Aanvankelijk loopt de som op en accelereert dan als een dolgedraaide stoommachine, totdat de
ketel explodeert. De US-bond markt is een gesloten systeem, dat zichzelf aandrijft. Men koopt voor
1 miljard per jaar stapels papier. Daarbovenop legt men nog de rentesom. Hoeveel nullen kunnen er
dan per jaar aan het eindbedrag van de US-schulden worden gehangen?

297Extreme Gold Market: Distortions Abound, Disappearing Supply Jul 29, 2013
298Extreme Gold Market: Distortions Abound, Disappearing Supply Jul 29, 2013
299Extreme Gold Market: Distortions Abound, Disappearing Supply Jul 29, 2013

Wizard of Oz
Ik ben wat teleurgesteld over de Wizard of Oz 300, die ik in het internet heb gevonden en in Web of
Debt wordt aangeprezen.

De voetsporen van paars geweld in de sneeuw301


De exponentile toename van macht is altijd al de geheime wens der machtigen geweest. Dat is de
kwintessens van dit dagboekfragment.

Onheilspellende computer crashes


Ik stel een lijst samen van recente computerproblemen:

Stock Market Crashes Since 2006: Trading Bots


Rogue (Goldman) Algo Exposes Cracks In The Options Market 09/11/2013
VIX-Slam Algo Crashes And Burns As Third Time Not At All Charming 09/20/2013
Meanwhile, In "Algos-Gone-Wild" Corn Futures... 09/09/2013
No, It's Not The Nat Gas "Fractal" Algo: Nanex Discloses The Very Ominous Implications
Of Today's Berserk Crude Algo 07/07/2011
When An Algo Goes Berserk 07/22/2013
The USU MicroCap Berserker Algo Is Back 07/26/2013
Watch The Banned HFT Spoofing Algo In Action 07/23/2013
TWTRQ Halted To Protect Idiots From Themselves 10/04/2013

Onheilspellende onroerend goed bubbels


Ook de lijst van onheilspellende onroerend goed bubbels in GB, Australi, China en Canada is
ontroerend lang:

Keiser Report: Cameron and Osborne Ponzi housing bubble (19Sept13)


Australian economy and bursting housing bubble-On the Edge with Max Keiser-03-09-2012
China's Ghost Cities... Are Multiplying 09/21/2013
Is There A Bubble In The Canadian Condo Market? 09/21/2013

Voorverkiezingen
Op weg naar de Heppbrunnen kom ik toevallig A. tegen en vertel hem van mijn gedachten. Hij
luistert eerst een paar seconden doodstil en breekt dan los, dat het onheil sowieso al is geschied. De
schuldenunie is allang een feit.
Als advocaat kan hij dat weten. Voor mij was het een nieuwtje. Ik had gedacht, dat die schuldenunie
nog steeds een open concept was. Goed, dan is het een onveranderlijk gegeven geworden.

22.9.2013 Verkiezingen
Op deze prachtige herfstdag wordt een nieuwe regering gekozen. Ongelofelijk, wat een prachtige
herfstkleuren. Eigenlijk verwacht ik een grote coalitie, maar in feite speelt de keuze geen grote rol.
Het aantal vrijheden is te beperkt.

300 The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum


301 The Footsteps of Purple's Power in the...

23.9.2013 De transint-analyse in economische modellen


Door toeval stoot ik op een curve, die aanduidt, dat er in economische modellen een vergelijking
met de LC-oscillatoren denkbaar is302. Papiergeld, papiergoud, aandelen, staatsleningen, fiatgeld, en
schulden behoren daarin tot de kinetische geldsoorten, terwijl edelmetalen, diamanten en onroerend
goed tot de statische waarden moeten worden gerekend. De standaard economische cyclus duurt
circa 50 jaar, waarna er een herstart moet worden doorgevoerd. Gedurende deze turbulente herstart
worden de kinetische geldsoorten tijdelijk voor alle zekerheid in statische waarden geparkeerd.

De bonenwijk te Stuttgart
De Stuttgarter markthal lijkt wat op de oude hallen van Parijs. Onder de Stuttgarter markthal
bevinden zich net als te Parijs een enorm onderaards gangenstelsel, waar de groente koel
opgeslagen kon worden.
De bonenwijk (das Bohnenviertel) is een van de interessantste wijken, waar de bezoeker talloze
romantische, oude binnenplaatsen kan bewonderen.

30 September 2013
In een essay ontwerp ik een scenario, dat baseert op het boek The Mystery of Banking van MurrayRothbard (1983). Als basis voor het fractionele bankieren kies ik een auto, dat naast een huis een
van de hoogste waarden in een gemiddeld huishouden representeert. Het opzetten van een firma, die
priv auto's aanvankelijk voor een kleine vergoeding veilig parkeert, dan met toestemming van de
eigenaren een aantal auto's verhuurt behoort tot de eerste fase van het Ponzi systeem. In deze fase
moet vertrouwen opgebouwd worden. Dit vertrouwen is volgens Murray-Rothbard elementair voor
de tweede fase, waarin het onderpand (de auto) meervoudig moet worden verkocht. In de fiat
geldmarkt gebeurt dat door kopiren van de eigendomsbewijzen (bankbiljetten). Als dit bedrog op
grote schaal uitkomt, is het afgelopen en stort het Ponzi-systeem ineen303.

1 oktober 2013 Nooddienst


Het hoogtepunt van de crisis nadert nu snel304. De bewegingen worden paniekerig en houteriger. De
werktuigen worden onwerkzaam en terzijde gelegd. De US-regering werkt in nooddienst. Vele
diensten zijn al gesloten en men zien aan de curven, dat sommige posten al verlaten zijn. De
opzichters en controlediensten van de beurs hebben het schip al verlaten. Het leger gaat echter
gewoon door. Ook de Fed stapelt nog steeds schulden op de grote hoop.
In de beursstatistieken verschijnen steeds meer waarschuwingen, dat de crash op uitbreken staat 305.
Het vertrouwen in de dollar, de US Dollar Index, is onder de kritieke waarde 80 afgezakt306.

302 Transient Analysis of Economical Models


303 The History of Fiat-Money
304 David Morgan-Massive Debt Problem-Were Getting Very Close to the Edge
305 4 Bearish Divergences For "Different This Time" Believers
306 Man Who Predicted Gold Takedown Tells Investors Whats Next

Edelmetalen
De Fed doet nog fanatisch pogingen de edelmetalen naar beneden te drukken. Zij behoren niet tot
de overheid en moeten doorwerken. De US-regering verkoopt merkwaardigerwijze nog steeds
zilvermunten, alhoewel de omzetcijfers307 allang aangeven, dat het zilver daarvoor al moet worden
gemporteerd. Er schijnt aan een verandering te worden gewerkt308. Uiteraard is het allang
onrendabel metalen centen en nickels te produceren, maar ook de gouden 50$-munt (1 oz American
Gold Eagle with "50 Dollars" denomination) kost uiteraard meer dan 50$. Drutter is de beste
informatiebron voor dit soort informaties.
Ook de Gofo is weer op weg naar de backwardation, maar in feite heerst er aan deze kant van het
front nog een zomerpauze. De Chinezen vieren namelijk van 1.10. tot 7.10. een week lang een groot
feest: (Chinese National Day)309.

De goudmarkt
Opvallend is hoe weinig goud er in de ETF-markt wordt toegepast om een honderdmaal 310 hogere
omzet te genereren in vergelijking tot de baren en munten. In het uitleveren van het als onderpand
geldende fysieke goud zijn er in een ETF maar liefst drie instanties actief, die elk door een bankroet
kunnen worden uitgeschakeld. De genformeerde ETF-klanten zijn dus druk bezig hun papiergoud
door massale verkoop van ETF's in fysiek goud om te wisselen. De rest van het beschikbare goud
wordt door mevrouw Wong uit China en een aantal centrale banken opgekocht. In de afgelopen
maanden zijn 6000 ton goud via London naar het oosten overgeheveld, waardoor de westerse
banken het grootste deel van de laatste echte reserves verloren hebben. Fiatgeld kan men immers
niet als een echt onderpand beschouwen.
Jaar

Juwelen

Munten en
baren

ETF's

Munten,
baren,
ETF's

Industrie

Centrale
Banken

Totaal

2003

2484

304

304

386

-620

2594

2004

2616

355

133

488

419

-479

3044

2005

2719

396

208

604

438

-663

3098

2006

2300

414

260

674

468

-365

3077

2007

2423

435

253

688

476

-484

3104

2008

2304

869

321

1190

461

-235

3720

2009

1814

780

623

1403

410

-34

3593

2010

2017

1205

382

1587

466

77

4147

2011

1972

1515

185

1700

453

457

4582

2012

1908

1256

279

1535

428

535

4405

Totals

22557

7529

2644

10173

4405

-1811

35364

Tabel 7: Globale navraag naar goud (in tonnen)

307 Silber: US-Silbermnzenverkufe weiterhin auf Rekordkurs


308 Proposed legislation would forbid minting U.S. gold and silver coins in current format
309 Public Holidays in China 2013
310 Diary Fragments - End Game Considerations

ETF's en Futures vertonen op de goudmarkt geheel verschillende karakters. De future markt op de


Comex is (met 20 Miljoen Ounces per dag) veel groter dan de SPDR ETF-markt (met 2,4 Miljoen
Ounces per dag). In ETF's hoeft echter in een transactie 50x minder goud te worden toegepast om
een vergelijkbaar resultaat te bereiken311.

2 Oktober 2013 Eindtijdscenario's


Uiteindelijk hangt het er in een eindtijdscenario vanaf hoeveel riskante tussenhandel-posities ons
van de veilige haven (het onbetwiste, fysieke goudbezit) scheiden.
Het eindscenario wordt beschreven als een op inflatie gebaseerde geldcrisis, met instortende
kredietbommen en derivatenmarkten culminerend in de overgang naar een nieuw monetair systeem.
Bij het verhandelen van goud-futures en ETF's hoeft de handelaar slechts 5% fysiek goud ter
beschikking te hebben, wat uiteindelijk in elk eindscenario tot fraude zal gaan leiden 312. Ook een
bankroet van de Comex-markt is denkbaar. In London moeten veel goudkopers nu (bij
vooruitbetaling!) al de maximaal toegestane 100 dagen wachten op de fysieke levering.

Apocalyps
Als apocalyps geldt het publiekelijk inzicht in de zwakheid van het portfolio van de Fed, dat tot nu
toe min of meer alleen insiders bekend is 313. Het overtuigendste scenario voor de apocalyps stamt
mijns inziens van Jim Sinclair, dat ik als volgt samenvat314:
Voor Lehman's collaps gold er voor de intacte emmertjesketen315 van de OTC-derivaten
een uitgebalanceerd concept met een zwarte nul voor de derivatenmarkt. Na de Lehmancrisis slaagde de BIS (de centrale Bank of International Settlements) erin de totale som
derivaten tot $700 biljoen te reduceren. In QE1 en QE2 heeft de Fed vervolgens o.a. een
aantal OTC derivaten opgekocht om de banken van de giftige papieren te verlossen.
Daardoor geraakten er grote hoeveelheden toxisch materiaal in de snel degenererende Fed.
Het eindscenario ontwikkelt zich nu tot een recessie rond 2015-2017. De edelmetalen goud
en zilver vormen het enigste redmiddel, dat ons (priv) in staat stelt het chaos af te weren.

Bank Runs door de USDollar Backwardation316


Inmiddels vullen de US-banken de geldautomaten al met 20-30% meer cash om een bank run te
kunnen opvangen.317
Weiner definieert het begrip US-$ backwardation als het prijsverschil tussen de waarde van een $bankbiljet in onze portemonnee en de elektronische vorm van de $ op een bankrekening.
Uiteindelijk leidt de meerwaarde van een $-bankbiljet in onze portemonnee tot de bank run, omdat
het $-bankbiljet door de overhandiging wordt bevrijd van de boeien van het girale geld en de
onheilbrengende multiplicator van het bankenkartel.
Dit zijn de bevrijdende bank runs, die het bankensysteem in een aan agonie grenzende
bewusteloosheid laten belanden. In minstens vier Europese landen vinden al dergelijke, plaatselijke
bank runs plaats.
311Metal Products: Gold Futures vs. Gold ETFs: Understanding the differences and opportunities
312Which Is Better - Physical Gold Or Gold ETFs? - Seeking Alpha
313 Jim Sinclair Explains How QE3 Will Lead To The End Game
314 Dated September 24, 2012
315 Een emmertjesgeheugen is een schakeling die op dit moment een beetje uit de mode is, maar tien jaar geleden zeer
populair was voor het vertragen van analoge geluidssignalen. Met een emmertjesgeheugen kon men op relatief
eenvoudige manier echo- en nagalm-schakelingen opbouwen. (Boss Ce-2 van Tonepad gebouwd! - Newtone-online)
316 Outline on Collapse End Game
317 US Banks Stuffing ATMs With 20-30% More Cash In Case Of Panicked Withdrawals 10/03/2013

Karakters en karikaturen318
De apocalyps is de val van het House of Morgan (JPMorgan) en de US-regering op de schuldenlast
bankroet wordt verklaard.
Het Griekse bankroet is onvermijdelijk. Dat bankroet wordt 10x zo omvangrijk als een
Lehman crash.
De grootste schuldenmaker is Groot-Brittanni, dat 9,5 maal meer schulden maakt dan er
aan economische activiteit plaatsvindt. De USA, Japan en Europa zijn wereldkampioen in he
snelheid van de schuldentoename.
Frankrijk is een tot nu toe ongedentificeerde PIGS-natie. Het is een PIGS-danseres, die zich
in een nagemaakt Teutonisch kleed heeft getooid.
Het is geen wonder, dat Duitsland welvarend is gebleven, omdat zij zich de moeite hebben
getroost om de industrie niet naar Azi te laten verhuizen.

3 Oktober 2013 Herfstkleuren


Wij wandelen met zijn achten in fantastisch herfstweer door de wijnbergen rondom de
Hessigheimer Felsengrten. Het aansluitende diner in de Landgasthof Krone in 74360 IlsfeldAuenstein smaakt voortreffelijk: twee grote, gebakken forellen met gekookte aardappelen en een
grote salade (voor slechts 13 ). Noch kan de hyperinflatie in toom gehouden worden.

8 Oktober 2013 Draaiboek Voor Een Groteske319


Op basis van Drrenmatt's groteske komedie Die Physiker volgt als het ware de machtsverheffing
van de menselijke hybris en de condensatie der apocalyptische wellust aller bankierende economen.
Analoog aan de massavernietigingswapens der fysica zijn er veel goedkopere methodes om de
civilisatie in het stenen tijdperk terug te katapulteren. Het zijn de vrijwel onbekende, pas enkele
jaren geleden uitgevonden gokautomaten, die men CDS heeft genoemd.
Het ontwerp voor dit draaiboek baseert op het flegmatische wanbegrip en de overtuigende
geloofskracht der massa's, op de uitzonderlijke misvatting der zonderlingen en het gemanipuleerde
misbaar der politici.
De vrouwelijke hoofdpsychiater, die als aristocratische hobbyiste onder de naam zuster Mathilde in
een bijbaantje ook politiek partijleidster is geworden, bespreekt de problemen der drie privpatinten, de economen Oostenrijker, Lehman en Morgan, die alle uit de economische scene
stammen.
De geniale econoom Oostenrijker heeft een absoluut veilig monetair bestel ontworpen, dat echter
door de geheime bankagenten Lehman en Morgan moet worden verhinderd, omdat het niet genoeg
winst voor hun werkgevers oplevert.
Lehman, Morgan en zelfs Oostenrijker vermoorden daarop hun verpleegsters om te verhinderen, dat
de zuster en staatschef Mathilde de plannen van de bankiers doorziet. In de eerste akte is de chefin
dan ook vriendelijk en sympathiek, maar draait in de tweede akte bij. Zij blijkt nu een waar monster
te zijn, dat de bankagenten op basis van de door hen gepleegde moorden in de tang neemt.
Vervolgens belooft zij hen in de psychiatrische inrichting een doelmatige bescherming tegen de
veroordeling. Een krankzinnige geniet immers een vrijbrief, die waanzinnigen zo nodig zelfs een
moord toestaat.

318 Outline on Collapse End Game


319 Dagboek Van Een Krankzinnig Mens - Draaiboek Voor Een Groteske

Vervolgens beraamt zij voor haar politieke tegenstanders de internering in kampen, omdat de
terugkeer tot normaliteit alleen onder dwang kan gelukken.
Alles past, achteraf bezien. De op Guantanamo-ervaring baserende Fema-kampen, de macht der
splintergroepen, de kwijtschelding in het jubeljaar. Dit alles is in feite een vertrouwd patroon. Het
komt ons zo bekend voor, maar in het collectieve bewustzijn behoort het al tot het archiefmateriaal,
dat alleen de geestesgestoorde historici bekend is.
Het toneelstuk De economen kan echter niet ingestudeerd en opgevoerd worden, omdat het in
statu nascendi al wordt uitgevoerd en zal zijn uitgespeeld, voordat deze zin beindigd worden kan...
Het komt gewoon te laat voor de premire en zal zonder toeschouwers plaatsvinden in de nacht,
als iedereen slaapt...

9 Oktober 2013 Vertrouwen


Turbulente Tijden
De reacties worden steeds chaotischer320. Na de benoeming van Janet Yellen worden de
aandelenmarkten en staatsleningen worden door paniekreacties 321 en/of slechte software322
geteisterd. IJsland komt geld tekort323. Ook het vertrouwen in de Comex staat op het punt in te
storten324.

Vertrouwen?
Vertrouwen? Nee, nog lang niet. Vertrouwen in het monetaire bestel is de komende 20 jaar uit mijn
woordenboek verdwenen.

10 Oktober 2013 Karlsruhe


Na een busrit over schilderachtige landweggetjes door herfstbossen en middelgebergte bereiken wij
met een flinke vertraging het hoogste gerechtshof in Karlsruhe, waar wij na een rondleiding een
interessante cassatie mogen bijwonen.
De namiddag wordt besteed aan een rondleiding door Karlsruhe, dat ons vol trots een rijk verleden
met talloze befaamde wereldburgers zoals de uitvinders Karl Drais en Carl Benz demonstreert. Aan
de technische hogeschool heeft o.a. ook Heinrich Hertz van 1885 tot 1889 gedoceerd.

12 Oktober 2013 Concert Steinbach


14 Oktober 2013 Sluiting US-regering al maanden geleden gepland
De sluiting van de regeringsinstantie is al maanden geleden voorbereid en besloten325.

320 Fidelity Sells All Debt-Ceiling Maturing Treasuries Despite Blogosphere's "All Clear" Call
321 Dow Crosses Below 200DMA For First Time In 2013
322 Stocks Surge As Algos Finally Catch Up With Six Hour Old News
323 Iceland Stars In New Movie "The Anatomy Of A European Bank Run!"
324 It seems that investors are shying away from the crooked Comex casino.- the total dealer inventory of gold rises
slightly tonight to a very dangerously low level of only 22.74 tonnes; the 3 major bullion banks have collectively
only 18.599 tonnes of gold left in their dealer account.(JPMorgan, HSBC,Scotia) . and yes: no gold is entering
the dealer comex vaults despite October being an active delivery month.
325 Obama Planned Government Shutdown Weeks in Advance

18 Oktober 2013 Stadsrondgang door Ludwigsburg


De stichting van de stad begon met de bouw van een jachtslot, dat aan de Marbacher weg ligt. Dit
slot werd uiteindelijk uitgebreid tot een volwaardige residentie, gelegen in een groots park.
berhaupt is de stad groots gepland en opgebouwd.
Een van de mooiste, en vrijwel onbekende kasteeltjes, is de tegenover het jachtslot gelegen kleine
Favorite, met bijzonder fraaie muurschilderingen, annex behangsel. De schilderingen volgen de stijl
van Pompeii. Het kasteel verkeert in slechte staat door vochtigheid, die het houtwerk aantast.
Imposante kazernes zijn over een groot areaal verbreid en inmiddels omgebouwd tot filmstudio's,
etc. Enige kerken, waaronder de oude en de nieuwe regimentskerk, ronden het beeld van een
ondanks de oorlog vrij gaaf bewaard gebleven stadsbeeld af.

20 Oktober 2013 Bliksem


Tijd te over om eens een analyse van de bliksem te documenteren326.

21 Oktober 2013 Backwardation


Sinds enige dagen zijn de edelmetalen weer teruggekeerd tot de backwardation. Volgens mij is de
lage goudprijs daaraan schuld. Te lage prijzen (voor papiergoud) voeren vrijwel permanent tot grote
navraag naar fysiek goud327.

Abominabele Abenomics
Japans economie is nog abominabeler geworden. De export brengt maar de helft op, wat de import
kost. Zo kan men op lange termijn nooit rijk worden, maar misschien speelt dat in de moderne
wereld geen rol meer328.
In Fukushima loopt het door de taifoen geleverde regenwater over en koelt de heetgelopen
reactorstaven. Hoe lang kan dit nog goed gaan?

23 Oktober 2013 Fedspeak329


Fedspeak is het warboeltaaltje, dat de Pythia onder de invloed van ethyleengas boven de ijzeren
drievoet te Delpi brabbelde. De Pythia was een oude vrouw, nadat haar jongere voorgangster door
de verliefde Echecrates de Thessalir was ontvoerd en werd verkracht.
In de orakeltaal moeten bijzaken zoals die ontvoering en verkrachting achterwege blijven. Als
orakeltaal te doorzichtig is kan iedereen meteen verstaan, welke aandelen men moet verkopen of
kopen. Daarom moet de Pythia wartaal spreken, zoals:
Als je die rivier (de Rubico, de Maas of de Neanderthal) oversteekt, zul je een groot rijk
vernietigen330.
In feite heeft men om "Fedspeak" te formuleren een auteur als Tsjechov nodig, maar die worden op
de Amerikaanse universiteiten niet meer aangemaakt:

326 Modeling Lightnings


327 From two-tier gold backwardation to goldscam! - Fekete ...
328 Abenomics Humiliated Again As Japan Posts 15th Consecutive (And Record) Trade Deficit
329 Avondrood, Morgen Dood
330Croesus verwoestte een groot rijk; zijn eigen rijk Lydi

In het eerste hoofdstuk hangt een geweer aan de muur, waaruit in het tweede en derde
hoofdstuk beslist een kogel zal worden afgevuurd. Later blijkt, dat uit die loop nooit een
schot zal worden gelost. Dat geweer moet dus weg. Het is er nooit geweest. Het mag er
helemaal niet hangen, omdat het overbodig is331.
Ik ga ervan uit, dat Lydi weer wordt vernietigd, omdat de Fed niet begrijpt, dat zowel duidelijke
taal als wartaal niet in staat zijn om een onbruikbaar proces te redden. Men moet het onbruikbare
woordeloos afbreken, sorry zeggen en stoppen. Men had het nooit mogen beginnen...

24 Oktober 2013 Depressieve Backwardation


Het vertrouwen in goud ten opzichte van geld wordt door backwardation aangegeven. De
backwardation wordt door de gofo-waarde afgebeeld332. Zodra de gofo negatief wordt, is het zinvol
de gofo dagelijks te controleren om ervoor te zorgen, dat men niet de boot mist, als de wereld
ondergaat.
Tot op de dag van gisteren was de gofo-waarde alleen maar negatief voor uitgesproken lage
goudprijzen zeg maar voor het bereik 1200-1300 US$.
Op 24 oktober is echter bij een goudprijs van 1340 US$333:

de 1-maandelijkse gofo gedaald van -0.030 naar -0.035,


de 2-maandelijkse gofo gedaald van -0.01667 tot -0.02 en
de 3-maandelijkse gofo gedaald van -0.01667 tot -0.004
de 6-maandelijkse gofo constant gebleven bij 0.04
de 12-maandelijkse gofo gedaald van 0.128 tot 0.125

Deze gofo-waarden zijn gedaald bij sterk stijgende goudprijzen omstreeks 1340US$.
Dit is een uitzonderlijke situatie, die ik nog niet had meegemaakt. Het is een teken, dat het
vertrouwen in goud als geld ten opzichte van de dollar sterk toeneemt.
Tot nu toe zijn de 6- en 12-maandelijkse gofo nog steeds positief. Zodra alle gofo-waardes negatief
zijn is de permanente backwardation334 begonnen en wordt het tijd de boot in te stappen...

Doorgaan, tot men er een SMARS van gesnapt heeft...335


Ook de programmeurs zijn niet meer van dezelfde kwaliteit als gisteren. Hoe een piepklein kevertje
een firma bankroet kan laten gaan? Zeker weten! Het staat precies gedocumenteerd, met zegel op
perkament.
Er zijn talloze kevertjes, die dat presteren. Die ene kever heette Smars. Het zijn de kevers, die lange
tijd in het hout rusten en op hun grote dag wachten. Wacht maar tot de Tataren komen, zeggen zij
tegen elkaar en gaan nog een jaartje rusten. Het duurt lang, voordat men voor zijn grote dag klaar is.
Vroeger was dat de dag van de hertog en de nacht heette de eerste nacht waarop hij het recht had.
Of was zij het alweer, die het recht van de eerste nacht mocht genieten?

331Anton Tsjechov (Ttmygh 14 October 2013 ) principle of Chekhov's gun


332 Gofo 2013
333 Source Gofo 2013
334 sgm metals: permanent gold backwardation coming soon?!? and From two-tier gold backwardation to goldscam! Fekete ... - Mineweb
335 Bugs - Uit de Kaartenbak Van de Systeemprogrammeur

Hoe dan ook. Er was eens een rijke ridder uit het jaar 2003, die wat ongebruikte codekoek overhad.
Dat stukje code noemde hij Power Peg en kon door een klein vlaggetje worden ingeschakeld. Het
was de bedoeling geweest dat stukje code te verwijderen en door een nieuwe codekoek Smars te
vervangen, die door het nu eenmaal met veel moeite geborduurde en al kant en klaar beschikbare
vlaggetje in het schakelen.
De rijke ridder was omzichtig en installeerde op 27 juli 2012 de verjaardag van zijn geliefde F! de nieuwe codeversie van Smars op slechts aan achttal servers van zijn omvangrijke rijk.
De ridder had zijn nieuwe code niet meer helemaal getest, omdat de verandering te onbeduidend
was voor een dergelijke tijdsinvestering. Bovendien bestond er ook geen voorschrift, die een
dergelijk onderzoek vereiste. Smars was immers een degelijk stukje vakwerk.
Op n van die acht servers bevond zich nog een oude versie van Power Peg, die nu op zijn grote
dag wachtte. Die dag werd nu 1 augustus 2012. Het was de dag, waarop Smars begon zelfstandig
orders voor de aan- en verkoop van aandelen aan de beurshandelaren te versturen.
De orders begonnen al voor de openingstijden van de beurshandel. Het systeem protocolleerde
direct aan het begin 97 interne waarschuwingen, die per email aan de medewerkers werden
verstuurd: Smars: Power Peg afgeschakeld. De meldingen waren echter niet als waarschuwingen
gekenmerkt en het panel medewerkers ignoreerde de informatie dan ook als belangeloos. Bij het
inloggen werden er iedere dag honderden meldingen geprotocolleerd. Niemand nam daar dan ook
notitie van.
De handel liep ietwat uit de hand. Vandaar de naam handel?, luidde de gevatte reactie...
Hoe dan ook. Gebogen over de toetsen van de terminals hadden de operators al gauw in de gaten,
dat er iets misliep. Zij probeerden in te grijpen en grepen ... ernaast. Zij veranderden de software op
de zeven correct werkende servers en installeerden een kopie van de defecte Smars-versie, die zich
op de achtste server bevond, ook op de zeven tot dan toe goed werkende systemen.
Dat was dus n brug te ver. Het waren overigens niet de operators, die gefaald hadden. Maar goed,
met een boete kon men de dag daarna gewoon verder gaan...
Bij de audit van Smars werd bovendien nog eens duidelijk, dat het systeem systematisch naked
shorts verkocht336. Een systeem moet systematisch zijn. Als het dan doet, moet het er ook nog boete
voor betalen
En de softwarekwaliteit dan? Ach, ik heb al zoveel software gezien en de jacht op de kevers
behoorde tot het dagelijks bestaan. Ik heb het officile bericht most painful bug report Ive ever
read over die stuntelaars niet eens helemaal gelezen. Te banaal en te oppervlakkig. Die
programmeurs, die met dit soort software onze welvaart op het spel zetten, weten sowieso niet wat
zij doen.

336The best part is the fine: $12m, despite the resulting audit also revealing that the system was systematically sending
naked shorts. Bronvermelding: most painful bug report Ive ever read in How To Lose $172,222 Per Second For
45 Minutes

1 November 2013 Geheimen


Pas in de verkoopfase onthult het ouderlijk huis de laatste geheimen, die in de verborgen kasten
en bureauladen achtergebleven zijn.
Merkwaardige drieluiken (of liever gezegd vierluiken) uit Addis Abeba (?) duiken op. Oude
gewichten uit de tijd van Napoleon, antieke aanstekers worden bijeengezocht en onderzocht. Het
kost wat vieze vingers en stoffige kleren, maar het is een interessante ervaring. Wat hebben mijn
ouders de moeite van het bewaren waard gevonden...
Een brief en foto van een oudtante geven indrukken van de voorbeeldige gouvernante, die mijn
moeder als voorbeeld voor haar generatie beschreef. Ook Annie's rozenkrans met de referentie van
haar reis naar Lourdes past nu in de biografie van mijn moeder's oudste zus. Talloze andere
medailles, vaak uit aluminium o.i.d., getuigen van devotie. Uit Roermond stamt bijvoorbeeld een
medaille, die gewijd is aan O.L.V. Van de Kapel in het Zand.
Tot slot vond ik dan nog de brief van mijn moeders jeugdvriendin uit het jaar 1934. De twee
vriendinnetjes waren destijds 11, resp. 13 jaar oud.
Niets werd er weggegooid in dat enorme ouderlijke huis met een opslagruimte van ca. 735 m en
een woonoppervlak van ca. 207m2. Alle brieven, oude paspoorten en boeken zijn bewaard gebleven.
Aanvankelijk was het wat onoverzichtelijk, maar uiteindelijk is het de moeite van het selecteren
waard:

Schietspoel Webschiffchen (Schmeing, 1976?)


Collectie Gewichten (naar het Nederlandse ijkwezen)
Klokkencollectie
Collectie aanstekers
Gebedsrol en Triptiek
Dankbrief Van Een Dochter Aan Haar Ouders (1908)
Annie's Rozenkrans
Brief Van Een 11-Jarige Aan Een 13-Jarige Vriendin (1934)

Tot de onontgonnen territoria behoren de netsukes (kleine ivoren beeldjes, respectievelijk met de
hand gesneden gordelknopen, die aan de achterkant over twee met elkaar verbonden gaatjes moeten
beschikken) en gelukkige olifantjes, die voor verder onderzoek voorlopig in een doos (Havelaar's
poesaka) opgeslagen worden.

4 November 2013 Censuur


Episode 4 - The Biggest Scam In The History Of Mankind (In 7 Easy Steps) wordt in Facebook
door de censuur gesperd337. Het is dus buitengewoon interessante lectuur! Persoonlijk prefereer ik
gecensureerde video's. De rest is oninteressant.

5 November 2013 Fukushima


Bij de bouw van Fukushima's reactoren heeft Tepco 25 meter van het natuurlijke fundament
afgegraven om machines gemakkelijker te kunnen ontladen. Dat verklaart ook waarom de annalen
geen historische meldingen over schade door tsunami's protocolleren338.

337 Facebook Blocks Hidden Secrets Of Money Episode 4 - Michael Maloney


338 Tepco Tore Down the Natural Seawall Which Would Have Protected Fukushima from the Tsunami Of course there
is no record of big tsunami damage there because there was a high cliff at the very same spot to prevent it, said Mr.
Oike, the seismologist on the investigation committee.

Afgezien van de vloedgolf waren de reactoren al direct na de aardbeving volledig vernield. Deze
samenhangen waren direct na het ongeval bekend, maar werden 2 jaar geheim gehouden. Tepco is
ook absoluut niet in staat, de stralende last in de bewaarbekkens vakkundig te verwijderen.

8 November 2013 Piek in de Scribd statistiek


Op 4 november is een merkwaardige piek in de statistiek van Scribd opgetreden, die in een Scribdbericht339 wordt gedocumenteerd.

9 November 2013 Woordenboek der qualitatieve eliminatie


Het Dictionary of Quantitative Erasing werd geinspireerd door het Dictionary of Winds, dat 1999
door Ivetta Gerasimchuk als een prijsbekroond essay is gepubliceerd 340. Ik herinner mij, dat ik dit
essay al 1999 had gelezen en een passend thema voor een soortgelijk concept heb gezocht. Dat is nu
dus gevonden.

10 November 2013 Bronnen v. d. analyse van de economische situatie


De bronnen voor de analyse van de economische situatie worden beschreven in341 :
Zerohedge, Tyler Durden, Marc Faber, Alasdair Macleod, Egon von Greyerz, Paul Craig
Roberts, Jim Rogers, Peter Schiff, Mike Maloney, Jim Willie, David Wiedemer, Harvey
Organ, Degussa Marktreport (in Duits), LBMA Gofo-numbers en het Ludwig von Mises
Institute.

14 November 2013
Onheil zover het oog reikt..
Waar men ook blikt, duikt onheil op: Abenomics Cracks, September Trade Balance Worse, "Wave
Of Disaster",...Italien steht vor dem Kollaps... De banken zijn door verliezen op het gebied der
rente-derivaten tot een reset ( ondergang) gedoemd342.

Tataren
Ja, de Tataren komen weer. Er is weer een nieuwe golf faillissementen ( "Wave Of Disaster") is
aan de horizon opgedoken. Natuurlijk was deze golf er tien jaar geleden ook al, maar is zij met een
staatssubsidie een decade verschoven... Nu is zij terug van weggeweest. Tot nu toe heeft men voor
de hypotheken alleen rente betaald, maar nu moet er ook nog afgelost worden.
Het lijkt wel wat op het schema der Nederlandse financiering, dat op de huizenmarkt jarenlang tot
veel te hoge marktprijzen heeft verleid. Nu is de katerstemming groot.
Wie in Nederland geen eigen kapitaal heeft, kan hypotheek vergeten343. Ja dat lijkt mij wel
duidelijk. In andere landen zoals Duitsland was het altijd al zo geregeld, dat men eerst zo'n 30%
spaart en dan wat koopt. Het is immers asociaal, andere voor de risico's op te laten draaien.

339 Investigating Peaking Scribd's Statistics


340 Inspired by Dictionary of Winds, published by Ivetta Gerasimchuk (Dictionary of winds) (1999)
341 Diary Fragments - Sources of Truth
342 Bron: U.S. Dollar and Treasury Bonds are Dead-Dr. Jim Willie, Dr. Jim Willie: Doubling of Gold Price Overnight
343Wie geen eigen kapitaal heeft, kan hypotheek vergeten

Waar is mijn zakdoek?


Ach, was het nog maar zoals vroeger, toen ik in het Roermondse Kelderke nog over de toekomst
kon discussiren. Lang is het geleden.

Jacob Grimm
Nogmaals sinds 2004 neem ik de Duitse Mythologie van Grimm in handen. Is dit nu al de laatste
keer, dat ik dit boek opensla? Ik weet, dat er ooit een laatste keer voor ieder boek moet zijn, zoals er
voor alle lichamelijke en geestelijke acties een laatste keer moet worden gedefinieerd.
Onvoorstelbaar, wat Jacob Grimm in de Duitse Mythologie gepresteerd heeft. Merkwaardig, dat
uitgerekend hem als taalkundige de mythische symboliek der vocalen (zoals bijvoorbeeld AEIOU
van keizer Frederik III) ontgaan zijn. Wellicht werden hem door de Kerk restricties opgelegd. Ik
bekijk het werk nu met andere ogen. Destijds in 2004 was de symbolische betekenis van de klinkers
mij nog niet zo duidelijk. Achteraf kan ik beter beoordelen, welke thematische bereiken
onderbelicht zijn gebleven. Kleuren en klinkers behoren daartoe.

Archieven, IT, Software


In vroegere jaren heb ik waanzinnig veel zijwegen bewandeld. Nu valt op, dat ik van vele zijwegen
niet eens meer het profiel en de doorlopen zijpaden en nissen herken. Het Scribd-archief bereikt
langzaam zijn grenzen en wordt onhandelbaar.

NSA
De spionage, de reclame en spam nopen mij tot het wissen van velerlei sporen. Identiteiten moet
worden uitgewisseld. Alledaagse, cryptische fantasienamen zijn gevraagd. De NSA kent natuurlijk
alle gegevens, maar het chaos der voortdurende veranderingen vereist veel investeringen in
software. Het mag de spionnen niet te eenvoudig worden gemaakt.
Ik herinner mij hoe ik met de British Airways maandenlang wegens een schadeclaim heb moeten
vechten. De sigaretten rokende assistenten van British Airways staan op een kluitje in hun barbereik
en laten de klanten buiten stikken. De aanblik van dit tafereel is als een foto in mijn netvlies
ingebrand. Uiteindelijk heeft BA gewonnen, maar het was ook de laatste reis met deze airline en
naar dat eiland. De mailverwerking van die firma was natuurlijk analoog aan de behandeling van de
klanten: primitief, ongenteresseerd en onkundig.

Software
Alle fouten zijn tot glitches geworden. Glitches344 zijn zichzelf herstellende foutjes en dus veel
eenvoudiger dan echte fouten. In feite zijn alle fouten glitches, zolang men de softwarefouten kan
indelen in:

onontdekte fouten (dit zijn fouten, die de klant nog niet heeft bemerkt).
ontdekte fouten (dit zijn fouten, die bij een eerstvolgende release worden gerepareerd).

Moderne software rijpt bij de klant en heet daarom bananensoftware. Pas daar bij de klant worden
de glitches ontdekt. Dan is het geld al verdiend en de eerste generatie ontwikkelaars naar andere
kantoren verhuisd...

344 Initial Jobless Claims Miss Expectations For 6th Week In A Row (More Glitches) A glitch is a short-lived fault in
a system. It is often used to describe a transient fault that corrects itself, and is therefore difficult to troubleshoot.

Obamacare
Ook de nieuwe software voor Obamacare moet in Fortran ( 345?) door een paar hobbyisten of oude
rentenierende programmeurs in elkaar zijn geflanst. Ik weet nog goed, hoe destijds in de oude
software werd gerommeld. Het is de Amerikaanse stijl, waarin snel een verkoopbaar object ontstaat.
De koper mag het product vooral niet te vroeg op fouten en zwakke punten onderzoeken.
Herinneringen aan oude projecten borrelen op: hoe in een project de gerenommeerde adviseursfirma
een acceptatietest voor een stuk software doorvoerden. Ja, dat was de overname voor de
onderdelenlijst in een PDM-systeem. Het interface werkte volgens het draaiboek voor alle nieuwe
onderdelenlijst. Bij het modificeren van bestaande onderdelenlijsten werkte het echter niet zo best.
Het programma was uren bezig, datastructuren om te bouwen en dan nieuw aan te leggen. Deze test
was echter niet in de acceptatietest gedefinieerd. Men had deze voorzichtigheidshalve, dus met
voorbedachte rade, achterwege gelaten. Typisch US-made: Quick and Dirty. Omdat de test niet in
de acceptatietest was opgenomen en alle opgenomen punten met succes afgewerkt waren, werd de
acceptatietest ondertekend. De software is echter nooit productief in bedrijf gegaan...

Fukushima
Quick and Dirty was overigens ook de stijl van de Japanners. In Fukushima hebben de ingenieurs
het werkniveau van de centrales, dat was gekozen omdat er nog nooit tsunami's waren
geregistreerd, 25m lager laten leggen, om materiaal gemakkelijker te kunnen transporteren en de
pompen het water bij geringer hoogteverschil gemakkelijker konden verwerken346.
Daarna vond men het vreemd, dat een tsunami de centrale verwoestte, omdat er op dat terrein nog
nooit een tsunami was geregistreerd!

Argentini
Ik investeer te weinig in taalstudies. Al maanden investeer ik daarin hoegenaamd niets meer.
Daarbij zijn de lingustische studies veel interessanter dan de economie.
De economie is echter van belang voor het overleven. Argentini staat mij voor ogen. En Venezuela,
Cuna del Libertador, de wieg van de bevrijder. Venezuela's president heeft kort voor zijn dood 's
lands goudvoorraad gered en dan breekt er in Caracas weer de pleuris uit. Die pleuris is een
hyperinflatie347. De zoveelste. Wellicht een draaiboek voor de USA:
Venezuelan opposition leader says desperate president plans to sell gold reserves348.

Herinneringen aan Venezuela


Bij het ontruimen van het ouderlijk huis word ik ook teveel geconfronteerd met dat verleden.
Talloze objecten vragen om analyses. Niets hebben mijn ouders weggegooid en het huis was enorm
groot.
De beslissing om iets te bewaren, dan wel te verwerpen is tijdrovend. Kan men in die tijd iets
waardevollers aanpakken? Ja: de al jaren sluimerende inhoud van eigen kasten en lades
uitselecteren.

345 And Now It's Time To Blame Hackers For Obamacare's Failure, Critical Obamacare Data Center Crashes On
Sunday
346 Tepco Tore Down the Natural Seawall Which Would Have Protected
347 Dollar-Desperate Venezuelans Get Defrauded on Internet
348 Venezuelan opposition leader says desperate president plans to ...

Deflatie
Wij steken midden in een deflatie, wat wellicht als voorloper van de hyperinflatie moet worden
beschouwd. Ik besluit het effect eens nader te bestuderen. Opvallend is dat Argentini's inflatiecurve
twee negatieve dips vertoont, die op het Gibbs-fenomeen lijken.
Het Gibbs-fenomeen is een algemene fysieke wet, die verlangd, dat de impulsvorm van een
hyperinflatie moet worden voorafgegaan door een minimale dip (of eventueel een paar dippen)
negatieve inflatie, d.w.z. deflatie. Daaraan is voldaan349.

Hyperinflatie
De US-economie is nu geheel ondergedompeld in lethargie, zelfbeklag en navelstaren 350. Tot actie
komt de regering allang niet meer. De dreigende ondergang overkoepelt het firmament te massief en
bedwelmt het alarmerende zenuwstelsel. Het konijn staart op het biologerende tongetje en dan in
het fixerende ogenpaar van de slang.
Het is een relatief snelle dood. De gemiddelde hyperinflatie duurt 1 jaar. Ik tip op Argentini 19992001 als scenario voor de USA351.
Iedereen wacht een grote klap, die nog voor nieuwjaar moet komen 352. Kunst is weer in trek353.
Intelligente mensen vluchten uit het verraderlijke papier. Rondom het smeltpunt bieden zelfs
aandelen geen veilige vluchtburg meer.
QE
QE is zo te zien voorgoed van de baan. Desondanks wordt iedere week in Fedspeak door
onbeduidende Fed-leden een nieuwe taper aangekondigd en 5 minuten later weer afgekondigd. Het
blijft dus tot en met de hartstilstand bij woorden.

Spaarbankboekje
Hans-Werner Sinn is een van de weinige verantwoordelijke economen. Hij heeft een boekje
opengedaan354 over de risico's van het Target-systeem en de overige reddingsschermen. Het Targetsysteem is een ongecontroleerd kredietsysteem, waarin de drukpers voor de bankbiljetten vanuit het
noorden naar het zuiden wordt uitgeleend. Als de Euro uiteenvalt, smelten de target-schulden weg.
De daarvoor geleverde goederen verblijven bij de klanten... Het risico is dus nogal eenzijdig
verdeeld.
Ook het risico van de 0%-rente laat Sinn niet onbesproken. Sparen is zelfs bij 0% ook investeren.
Als sparen niets meer oplevert en banken tot predatoren muteren, is het aanleggen van een
spaarbankboekje onzindelijk, onzinnig en misschien ook wel krankzinnig 355. Weg dus met
spaarrekeningen en spaarbankboekjes. Het zijn barbaarse relicten356 uit een ver verleden.
Ook ik heb ooit een spaarbankboekje gehad, maar de bank vond het al tien jaar geleden niet meer de
moeite waard.

349 Albert Edwards: "We Are Now Only One Cyclical Downturn Away From Outright Deflation"
350 The big picture for the US is under-inflation (de voorbode van de hyperinflatie) and underemployment.
351 Hyperinflation starts with an undershoot (The Gibbs phenomeno...
352 Unprecedented & Historic Events Shock The Financial World
353 This can be seen in towering prices for art at recent auctions
354 Hans-Werner Sinn kritisiert Mario Draghis EZB in der Eurokrise , Wen schtzt der Rettungsschirm der EZB?
355 "It Is High Time That Central Banking Is Recognized For The Disease It Is"
356 Het was de econoom John Maynard Keynes die goud in 1924 bestempelde als 'een barbaars relict'.

Enkele notities over de Euro en Europa357


Zuid-Europa is nog steeds veel te duur en economisch onderontwikkeld.
Het eigen vermogen van de ECB (500 miljard) is duidelijk lager dan de risico's van de
reddingsschermen 747 miljard.
80% van de vers gedrukte US-dollars worden gexporteerd. Men vertrouwt de dollar omdat deze
door de VS worden gegarandeerd. Achter de Euro staat geen enkele staat. Zolang de Euro statenloos
is, kan zij ook geen globale reserve worden. Daarom blijft de door de ECB gedrukte liquiditeit
binnen de EU-grenzen. Misschien is dat maar goed ook...

Bankbiljetten met een letter X


Er zijn ook mensen, die bepaalde bankbiljetten met een letter X (uit Duitsland) bewaren en
bijvoorbeeld de biljetten met een S weer uitgeven, omdat de X-biljetten bij een crash tegen een
hogere koers (tegen DM?) ingewisseld worden dan de S (uit Itali).
Ik controleer de bankbiljetten, die wij in huis hebben. Er van alles wat, maar ook vind ik een
bundeltje splinternieuwe Z-biljetten. Zijn die wellicht als vals geld op de kopieermachine
ontstaan?

Vals geld
Vals geld is echter een relatief begrip358. Voor de een is fiat geld vals geld en zijn alleen de
edelmetalen goud of zilver echt geld.
Als een centrale bank staatsleningen koopt, is dat overigen toegestaan, maar dan moet de
overgedragen geldsom wel bevroren worden. Zo staat het in de wettelijke regeling voor de
Bundesbank Artikel 42359

Whistleblowers en Insiders
Het aantal whistleblowers neemt exponentieel toe:

QE Whistleblower Warns "We Are Eerily Similar To 2008"


Als men de commentaren leest, vraagt men zich af, wat een whistle-blower nog te zeggen heeft, die 8 jaar bij
de Fed gewerkt heeft, nu ontevreden is, maar niet eens weet, wat eventueel wel gewerkt had kunnen hebben...

Goldman "Whistleblower" Sues NY Fed For Wrongful Termination


NY Fed Looks To Seal Documents In Latest Whistleblower Case
NSA Whistleblower Reveals Himself
Whistle Blower- Secret Plot To Nuke Parts Of The Usa Exposed! (Mevr. Karen Hudes beschrijft
de multi-level corruptie in de Wereldbanken het conglomeraat van bankiers). Deze video bevat overigens
vrij veel samenzweringstheorien en klinkt onrealistisch.

What An Ex-FOMC Governor Really Wants To Tell You About The Fed
The Whistleblower's Guide To Secretly Tipping Off The Press In A "Turnkey Totalitarian"
State

Ook Dr. Paul Craig Roberts en Harvey Organ behoren m.i. tot de insiders, die met de gang van
US-zaken niet helemaal tevreden zijn en op een beschaafde manier de gal laten overlopen360.
357 Wen schtzt der Rettungsschirm der EZB?
358 Das Falschgeld stirbt
359 Wenn eine Zentralbank Staatsanleihen kauft, kann sie das machen, aber das Geld fliet nicht der Staatskasse zu. Es
bleibt eingefroren. Man hat die geldpolitische Wirkung, aber der Staat sieht keinen Cent von dem Geld
Bundesbankgesetz Artikel 42. "Nach den Wahlen wird es zu einem Paukenschlag kommen"
360 Diary Fragments - Sources of Truth I

19.11.2013 Duitse Mythologie


Hellegaten361
Nogmaals sinds 2004 neem ik de Duitse Mythologie van Grimm in handen. Is dit nu al de laatste
keer, dat ik dit boek opensla? Ik weet, dat er ooit een laatste keer voor ieder boek moet zijn, zoals er
voor alle lichamelijke en geestelijke acties een laatste keer moet worden gedefinieerd.
Onvoorstelbaar, wat Jacob Grimm in de Duitse Mythologie gepresteerd heeft. Merkwaardig, dat
uitgerekend hem als taalkundige de mythische symboliek der vocalen (zoals bijvoorbeeld AEIOU
van keizer Frederik III) ontgaan zijn. Wellicht werden hem door de Kerken restricties opgelegd.
Ik bekijk het werk nu met andere ogen. Destijds in 2004 was de symbolische betekenis van de
klinkers mij nog niet zo duidelijk. Achteraf kan ik beter beoordelen, welke thematische bereiken
onderbelicht zijn gebleven. Kleuren, klinkers en de persoonlijke voornaamwoorden behoren
daartoe.
Interessant lijkt mij de experimentele toevoeging van het ontbrekende als marginalia
(kanttekeningen) aan dit werk uit 1835. De extra belichting van alle gegevens kan de symbolische
betekenis van de klinkers & kleuren als het ware naar voren halen.
Grimm's werk documenteert niet alleen de Duitse, maar ook Nederduitse mythologie, door en
passant ook de details uit het Nederlandstalige taalbereik te onderzoeken. Voorbeelden daarvan
(Martens Vgelken, pinxterbloem, luilap, Hellevoetsluis, woedenspanne, Woensdrecht, de Seligheden Woensel, Eersel, Roysel, etc.) kan men ook in de online-versie opzoeken.
In het internet ontdek ik een groot aantal nieuwe Hellegaten en voeg twee Helwegen naar de
westkust toe, die het concept van de Dodenweg voltooien. Een van die routes loopt via Roermond,
waar zich (vlakbij de Bisschop Boermansstraat) de twee Hellegaten hebben bevonden.

De armen van de Roer362


In het verleden, heel lang geleden, stroomde de Roer door Linne. Het eeuwenoude dal is nu nog
zichtbaar in het landschap. Deze stroom vormde een van de vele armen, die de Roer had, en een
daarvan stroomde langs Montfort naar Linne, waar ze in de Maas uitmondde. Een andere zijarm
stroomde langs Herten de Maas in en een derde stroomde bij Leeuwen363-Maasniel in de Maas.
Heeft dit verhaal consequenties voor de overgang bij de Hellegaten? De ondiepe Maasbedding viel
in de zomer niet zelden nagenoeg droog. Dat was bij het baggeren handig en ongetwijfeld ook voor
de vroegere reizigers, die de rivier zonder brug moesten oversteken.

Venezuela
Venezuela verliest het zojuist in 2011 teruggehaalde goud aan het goudkartel, dat daarmee de
goudprijs kan onderdrukken en dan in de omvang van 45 ton over een periode van 7 jaar aan China
verkoopt364. Officieel heet het verpanden, maar jij en ik weten, dat dergelijke goudpanden nooit
meer worden teruggegeven.

361 Marginalia bij Jacob Grimm's Duitse Mythologie


362 Catalogus tentoonstelling Linne (gisteren vandaag morgen), 6 nov. 16. nov. 1971
363 Waar Rini aan het Borgeind woonde.
364 Venezuela reported planning to pawn its gold through ... - GATA

Kennedy
De moord is nu 50 jaar geleden en nog steeds is er nieuws te berichten, al is het maar het
ongelofelijke niveau van de corruptie en criminaliteit in de USA365.

Bitcoin > 1000$


Bitcoin bereikt de magische $1,000-grens. Vermoedelijk ontwikkelt zich de sterke stijging van de
bitcoin tot een sterkere bedreiging voor de dollar als globale munt dan goud.
The price action in Bitcoin is exactly the type of action that I believe you will see in Gold
and Silver once COMEX and LBMA default and cannot deliver metal.

22.11.2013 Overmaat
In een chemische reactie is een reactant in overmaat aanwezig als voor het verlopen van de reactie
de hoeveelheid van dat reactant niet beperkend is. Zelfs als de reactie helemaal verlopen is
(aflopende reactie), resteert er van een reactant die in overmaat aanwezig was nog een hoeveelheid.
Doordat de concentratie van de reactant in overmaat ook na de reactie hoog blijft, wordt het
evenwicht naar de kant van de reactieproducten gedwongen. Daardoor wordt alle toegevoerde
andere reactant efficint gebruikt.
Dit is ongetwijfeld ook het principe van quantitative easing.
De in overmaat beschikbare geldhoeveelheid is echter schadelijk, wat in de definitie van overmaat
niet ter sprake komt...

Het monetaire USA-Trauma


De getallen van de goudtransfers van GLD naar China vertonen een explosief karakter. Nog vier
nachtjes slapen en dan (op woensdag 27 november 2013366) komt de Sint (?) met de hamer367:

Nov 22 2013: 4.5 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 852 ton
Nov 21 2013: 3.6 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 857 ton
Nov 20/2013: 2.7 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 860 ton
Nov 19.2013: 1.5 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 863 ton
Nov 18.2013: 1.2 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 865 ton
Nov 15.2013: 3.6 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 866 ton

Okt. 8. 2013: 2.0 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 898 ton
Okt. 7, 2013: 1.8 ton goud vanuit GLD, London naar Sjanghai, China, restant: 900 ton

Extrapolerend gaan wij ervan uit, dat het bij 6 ton per week nog ca. 150 weken, d.w.z. 3 jaar duurt
voordat het GLD-goud volledig verhuisd is. Het is echter de vraag, of de Chinezen wel zo lang
willen wachten met de overname van de monetaire globale leiding.
Alleen de dichters schijnen voor dit soort ontwikkelingen over een goede neus te beschikken:
Rivers of (paper) gold flow there from all over the earth, and death comes with it368.

365 Ex-Treasury Secretary Shot With JFK - Vast Criminality In US


366We thus have 4 more trading days before first day notice which is Wednesday, November 27th.
367Harvey Organ blog
368Federico Garcia Lorca Gold Daily and Silver Weekly Charts - A Special Request From Me To You

Urban dictionary
Bij het lezen van Zerohedge worden vaak sleutelwoorden toegepast:

FOMO = "fear of missing out"


POMO = het mechanisme, waarmee de Fed de aandelenmarkt manipuleert. (Permanent
Open Market Operations)

De Franse experimenten 1715-1720


John Law369
Ongetwijfeld is de ervaring van een monetaire reset al in overmaat voorhanden. Een van die eerste
experimenten met papiergeld is de fase van het fiatgeld van John Law 370 en de Mississippi bubbel371
geweest372.
In 1609 was er al eens papiergeld in Amsterdam uitgegeven, maar dat was tientallen jaren door
muntgeld gedekt. John Law kwam nu 1715 op het idee om naast muntgeld (goud en zilver) ook
onroerend goed als dekking te accepteren. De uitgangsbasis waren de enorme schulden van
Lodewijk XIV, die hoofdzakelijk door oorlogskosten en luxe waren veroorzaakt.
Op gegeven moment echter dekten de staatsinkomsten slechts voor de helft de uitgaven. Dat lijkt de
natuurlijke ondergrens, van waaruit zich een hyperinflatie ontwikkelt.
In 1719 ontwikkelde zich zodoende een catastrofale toename in de hoeveelheid papiergeld en
aandelen, die een jaar later (1720) culmineerde in een speculatieve bubbel 373. Bovendien gaf John
Law meer papiergeld uit dan de dekking vertegenwoordigde.
De mensen begonnen goud en zilver te sparen, zodat de staat deze metalen moest confisqueren. De
woede van de burgers ontwikkelde zich tot revolutie. Het woord bankier werd een scheldwoord. Er
ontstond een bank run om papiergeld tegen edelmetaal om te wisselen.
Zo kwam het monetaire systeem binnen vijf jaren tot stilstand. Dit was de eerste ervaring met fiat
geld.

De Franse catastrofe & revolutie374 (1790-1801)


Zeventig jaar later vond het tweede, eveneens catastrofaal aflopend experiment plaats, dat
samenvalt met de Franse revolutie.
Het begin van de Franse Revolutie wordt gedateerd op 1789. Lodewijk XVI heeft 1774 van zijn
vader een failliet land gerfd. De Franse staat heeft 502 miljoen livres aan inkomsten en 630
miljoen livres aan uitgaven. Dit leidt tot grote schulden. Door de rentepercentages werden deze
schulden steeds groter.
De livre was overigens al ingesteld door Karel de Grote als een eenheid gelijk aan een pond
zilver. Hij werd onderverdeeld in 20 sous (ook wel sols), van elk 12 deniers375.
In 1790 besluit de regering een nieuw soort geld uit te geven, dat men assignaten noemt. De 400
miljoen papieren livres zijn gedekt door onroerend goed, dat de regering heeft geconfisqueerd.
Aanvankelijk wordt zelfs 3% rente betaald.
369Fiatgeld in Frankreich - Teil 1: John Law (7,5 minuten)
370Lconomie cest moi
371Mississippi-Spekulation (Mei-November 1720)
372en Teil 2: Die Assignaten
373Mississippi-Spekulation (Mei-November 1720)
374Franse Revolutie Inflation and the French Revolution: The Story of a Monetary Catastrophe
375De rekenmachine van Blaise Pascal toont een rij tientallige wieltjes, maar de twee rechter wieltjes zijn 20- en 12tallig, voor de sous en deniers

In de zomer van dat jaar heeft de regering weer geld nodig en laat een tweede uitgifte drukken,
ditmaal voor het dubbele bedrag, 800 miljoen. De rente wordt nu afgeschaft. De regering belooft
terugbetaalde assignaten te zullen vernietigen. Dat is echter nooit gebeurd.

Koning Lodewijk XVI


Het koningschap wordt 1792 na de Bestorming van de Tuilerien afgeschaft, waarbij de Zwitserse
lijfgarde wordt afgeslacht. Koning Lodewijk XVI wordt 1793 ter dood veroordeeld en als enigste
koning van Frankrijk geguillotineerd.
Het toeval wil, dat ik dezer dagen in de muntenverzameling na het schoonmaken een bronzen 12
deniers munt van Lodewijk XVI ontdek376. Oorspronkelijk was het een ongedefinieerde klomp vuil.
Nu krijgt de geschiedenis een gezicht, dat (toevallig) op de scanner met een opgeheven hoofd een
trotse houding aanneemt. Dat is geen opzet, maar toeval.

Fig. 6: Louis XVI (1792) Coin

Fig. 5: Louis XVI (1792) Coin

Draaiboek van een hyperinflatie


In 1793 hadden de assignaten door inflatie al 50% waardeverlies geleden. In 1795 worden nogmaals
een groot aantal (33.000 miljoen) assignaten uitgegeven, waarna de waarde tot 8% van de
oorspronkelijke koers daalt. De rijken moeten intekenen op een gedwongen staatslening.
In 1796 worden de assignaten tegen een koers van 30:1 omgeruild tegen mandaten, die eveneens
snel aan waarde verliezen. In 1797 worden alle assignaten en mandaten officieel afgeschaft. Op 30
september 1797 is de staat bankroet en besluit het Directoire de Staatsschuld terug te brengen tot
nderde van de actuele waarde.
Het leger wordt ingezet om rellen en contrarevolutionaire activiteiten te onderdrukken. De macht
van de succesvolle generaal Napoleon Bonaparte groeit.
In 1801 voert Napoleon met een gouden (20 franc) munt een nieuwe goudstandaard in. Deze blijft
twee decaden bestaan377.

376Vergelijkbaar exemplaar: Louis XVI (1774-1793)


377 The Gleam of Gold

Parallellen
Merkwaardigerwijze kan men de parallellen identificeren, die erop duiden, dat vandaag de dag
dezelfde mechanismen een vast patroon volgen. In Frankrijk werd het fundament der schulden in de
oorlogen en luxe van Lodewijk XIV, in het geval van de US-schulden wellicht in Korea en Vietnam
gelegd. Ook met de Duitse inflatieperiode
Frankrijk

USA

Schuldenbron

De oorlogskosten en
de luxe van Lodewijk XIV

De oorlogen van Korea378


(1950-), Vietnam, ...

Gelddekking voor het


papiergeld

onroerend goed als dekking

geen

Bubbels

De Mississippi bubbel

de internetbubbel begin 2000


Hypothekenbubbel 2007, 2008
Creditcard bubble
Aandelenbubbels...

Relatie staatsinkomen/
staatsuitgaven

Het staatsinkomen dekte slechts De relatie schuld/GDP bedraagt


voor de helft de staatsuitgaven 2013 circa 4379

Bank Runs en confiscatie

Run op edelmetalen en
confiscatie van goud en zilver

Edelmetalenkoersen worden
dagelijks door manipulatie naar
beneden gedrukt

De reputatie van de bankier


en de woede van de burgers

Het woord bankier werd een


scheldwoord

Occupy-protesten in Nederland
For younger people, generally
blue collar guys are the only
ones who'll talk openly and
freely about reality, and they're
angry.

Duur van de Inflatieperiode

Periode 1: 5 jaar (1715-1720)


Periode 2: 10 jaar (1790-1801)

Resultaat nog onbekend

Gedwongen staatsleningen

Intekenen op een gedwongen


staatslening

Bail-in de oplossing voor het


"Too big to fail"-Probleem

Staatsbankroet
Staatsschuldreductie

1:30 omwisseling in 1796


reductie tot nderde (1797).

Resultaat nog onbekend

Gevolgen van het USA-Trauma


Iedere morgen, als ik wakker word, verbaas ik mij over de vrede, die er om mijn bed nog steeds
heerst. Monetaire situaties, zoals de huidige, leiden normaal gesproken tot burgeroorlogen en
wereldoorlogen.

De moord op Kennedy
Volgens sommigen is de moord op Kennedy een van de eerste traumata der US-bevolking 380.
Wellicht is het echter geen afzonderlijk trauma, maar een top van de ijsberg, die lange tijd
grotendeels381 onzichtbaar blijft.
378Story of Korean War in Colour (Documentary)
379Grafieken: Amerika bezwijkt onder schuldenlast - Marketupdate
380Attentat auf John F. Kennedy: Das amerikanische Trauma
381Slechts 15-20% van de ijsberg blijven zichtbaar boven water

Diverse groeperingen komen als opdrachtgevers in aanmerking 382. Uit de inmiddels gepubliceerde
details blijkt wel, dat de moord op een complexe achtergrond met meerdere personen baseert.

Goud als een vies woord


Is het mogelijk, dat de Amerikanen in de nieuwe uitgave van Newspeak goud als een view,
pornografisch (?) woord zijn gaan beschouwen?383. Gold is dan ook gewoon een four letter word384.

23.11.2013 Manipulatie
Chaos
Dit chaos is alleen maar beheersbaar door massieve manipulatie.

Manipulatie van de goudprijs


Excellent: The Matterhorn Interview -- November 2013: Dimitri Speck

Auld Lang Syne


Wat is het verschil tussen Auld Lang Syne (with Lyrics) en Amazing Grace (Andre Rieu)?

26.11.2013 Explosief mengsel


Harvey Organ's blog beschrijft iedere dag een wanhopiger beleid. Ditmaal385 kiest hij de woorden:
De goud- en zilvermarkt staan op springen!!386
Dit is een teken van een vakman aan de wand. Ik bewaar niet alle kranten, waarin iets revolutionairs
wordt aangekondigd, maar ditmaal is het bericht onheilspellend, een Teken aan de wand de
ondergang van het Babylonische Rijk na een drinkgelag met serviesgoed gestolen uit de de Tempel
van Salomo : , ,, ( Mene, Mene, Tekel u-Farsin, vrij vertaald: Geteld, Geteld,
Gewogen en Verdeeld).
Het beeld wordt nog het best gellustreerd door een van Gillray's fascinerende karikaturen387.

Fallada
Tussendoor werp ik een blik in Hans Fallada by H.J. Schueler (1970) 388 met de grootse dialogen.
En dan nog in Brecht van Marianne Kesting. Brecht bewijst, dat hij de taal als ondeugdelijk
communicatiemiddel ter overbrugging van de eenzaamheid beschouwt. In Brechts Drama Im
Dickicht der Stdte zegt Shlink:

382The Assassination of JFK (BBC Documentary)


383The Amazing Disappearance Of Gold From The American Psyche
384Die Seven Dirty Words (sieben schmutzige Wrter') sind sieben ... Wrtern mit vier Buchstaben, auch four-letter
words (Vierbuchstabenwrter') genannt.
The seven dirty words (or "Filthy Words") are seven English-language words that American comedian George Carlin
first listed in 1972 in his monologue "Seven Words You Can Never Say on Television".
385 nov 25.2013/GLD loses another 3.3 tonnes of gold
386 The real gold and silver markets are about to explode!!
387 Gillray's Fascinating Caricatures
388Hans Fallada: Amazon.de: H J Schueler Selected Footnotes

Ich habe die Tiere beobachtet. Die Liebe,Wrme aus Krpernhe, ist unsere einzige Gnade
in der Finsternis! Aber die Vereinigung de Organe ist die einzige, sie berbrckt nicht die
Entzweiung der Sprache.Dennoch vereinigen sie sich,Wesen zu erzeugen, die ihnen in ihrer
trostlosen Vereinzelung beistehen mchten. Und die Generationen blicken sich kalt in die
Augen. Wenn ihr ein Schiff vollstopft mit Menschenleibern, dass es birst, es wird eine
solche Einsamkeit in ihm sein, dass sie alle gefrieren.389

27.11.2013 Trompetsolo
Radio-symfonieorkest Stuttgart SWR, presenteert een concert Werke von Haydn und Schubert
met een geniale trompetsolo in mol door Tine Thing Helseth.

Alain de Botton
En dan ter opbeuring in de tristesse van de donkere novemberdagen het hoofdstuk Montaigne in
De troost van de filosofie - van Alain de Botton (2000). Aan de Uitverkoren Voetnoten - Het
Concentrated Reading Project voeg ik enkele, nieuwe notities toe:
Montaigne

Fouten in de Essays (180)


Afwijken van de voorgangers is essentieel (182)

Schopenhauer

Een echtpaar, dat optimaal geschikt is voor een nageslacht, is voor het samenleven op lange
termijn ongeschikt (215)
Vlak na de dood hoort men het lachen van de duivel: illico post coitum achinnus auditur
diaboli (216).
Het citaat bevat een schrijffout: "Illico post coitum cachinnus auditur Diaboli" (directly
after copulation the devil's laughter is heard) is a dictum by Schopenhauer 390

Nietzsche

Oorspronkelijke ideen stammen van Schopenhauer (de wijze streeft naar pijnloosheid, niet
naar lust) (233)

28.11.2013 Warschau
Met de Lufthansa vliegen wij naar Warschau voor een lang weekend, waar wij enkele maanden
geleden geboekt hebben in Sofitel.
Het hotel met een fantastische ontbijtbuffet ligt vlakbij het graf van de onbekende soldaat, op 10
minuten lopen van het oude centrum. De oude kern wordt van de moderne stad gescheiden door
imposante stadsmuren, die zo te zien vrij nieuw zijn opgebouwd.
Wij bezoeken het historische museum met een film over het oude Warschau.
In de kathedraal bevindt zich een nis een kapelletje, waar enkele Polen geknield bidden, totdat zij
door een priester nogal hardhandig worden verwijderd om de kapel te kunnen sluiten.
De openbare toiletten bij de grote roltrap zijn echt schoon. Er staat ook een enorm, oud stuurpaneel
met Russische opschriften.
389Pag. 29.
390We got to quote I Blogger Schopenhauer on human sexuality (wordt slechts tweemaal in het web geciteerd!)

's Avonds staat een bezoek aan het onooglijke restaurant Zapiecek met een typisch Poolse kaart op
het programma.

29.11.2013 Koningspaleis te Warschau


Op het programma staat het vijfhoekige koninklijk paleis, dat deze maand gratis kan worden
bezichtigd. Het is evenals de rest van de stad met veel vakkennis vrijwel geheel nieuw in de oude
stijl opgebouwd.
Er is veel intarsia te bewonderen, gecombineerd met veel goudverf. Oude fragmenten zijn iets
doffer dan de nieuwe replica's. Alle inrichtingsstukken zijn echt, respectievelijk ongelofelijk goed
gerestaureerd. In de keldermuren bevinden zich enkele gaten, die de Duitse troepen hebben geboord
om er dynamietstaven in te steken. De laatste fundamenten zijn echter uit angst voor beschadiging
van de brug in originele toestand bewaard gebleven.
In het kasteel bevinden zich twee Rembrandts, maar het is onduidelijk of deze echt zijn. Er
wordt nog steeds veel gerestaureerd in de museumzalen, waar talloze schilderessen achter
verblindend fel licht details aan beschadigde doeken repareren. Zo te zien zijn het schades door het
oprollen van de grote doeken. De specialisten gebruiken zo te zien moderne verfsoorten uit tubes.
Het is een wonder, dat zij de juiste kleuren onder dat overbelichte scenario kunnen kiezen. Bij felle
zonneschijn heb ik nooit echt goede resultaten bereikt.
De Canaletto II-verzameling in het slot is talrijk, maar de schilderijen lijken mij te donker, alsof zij
nog moeten worden schoongemaakt. Bernardo Bellotto (Canaletto II) werkte met een camera
obscura. Zijn met grote precisie gemaakte schilderijen zijn gebruikt om de stad na de Tweede
Wereldoorlog weer op te bouwen. In de Canaletto-zaal wordt de schildertechniek aan de hand van
een voorbeeld goed gellustreerd.
's Avonds staat een bezoek aan het restaurant Senator Ul. Szeroki Dunaj 1/3 in de Stare Miastro op
het programma. Op het dagmenu staat een voortreffelijke forel.
Op de terugweg ontdekken wij een imposant monument ter ere van de Poolse intelligentsia, die bij
Katyn door de Russen zijn vermoord.

Poolse woorden: zoty, bursztyn


Het Poolse woord zoty betekent letterlijk "gouden", maar tegen de inflatie helpt dat niets. De
nieuwe zoty van 1995 verloor vier nullen. 10.000 oude zoty's (PLZ) waren vanaf toen gelijk aan 1
nieuwe zoty (PLN).
Het Poolse woord bursztyn beschrijft barnsteen letterlijk als brandende steen.

30.11.2013 Nationaal museum (Muzeum Narodowe)


Van het getto is bijna niets meer te zien. Alleen een metalen drempel markeert het verloop van de
muur, die het getto omgeven heeft. De muur eindigt in een kerk en blijft daar ergens steken...

Fig. 7: de muur, die het getto omgeven heeft


In de stromende regen gaan wij te voet naar het nationale museum, dat ongeveer een kwartier lopen
van het hotel verwijderd is.
In deze enorme collectie bevinden zich vrij veel Nederlandse en Vlaamse kunst. Ik ontdek een
grote schoonmaak van de tempel van Bernardo Bellotto (Canaletto II) met rood & blauwe,
respectievelijk gele & groene kledij, die zich als een standaard door de gehele kunstgeschiedenis
heeft verspreid391.
Ik ontdek ook een androgyne Hermes in een schilderij van Henryk Siemiradzki (1843-1902) met de
titel "Rzymska sielanka (Przed kpiel)" uit circa 1885-1889.
's Avonds staat weer een bezoek aan het restaurant Senator op het programma, waar ditmaal een
bruiloft wordt gehouden. Het bruidspaar is ca. 30 jaar oud en de bruid neemt voor de officile foto
een ca. drie tot vierjarige jongen op de arm. Een oude dame speelt op een oude tingeltangel piano
een Chopin-achtige muziek. Zij draagt zwarte handschoenen en snoept tussen de bedrijven door van
de gangen van het bruiloftsmenu. Aan de muren hangen foto's, dat de bekende vakbondsleider Lech
Wasa in zijn jongere jaren dit vijfsterren-restaurant eens moet hebben bezocht.

391 Red and Blue in the Paintings titled Cleansing The Temple

1.12.2013 Klap(je) in plaats van klapzoen(tje) van de juf


Het ratingbureau Standard & Poors verlaagde de kredietbeoordeling van Nederland van AAA naar
AA+. 392
Ach, wat maakt dat uit, als je toch niet wil doorleren en liever een rijke, ouwe oom met veel centen
trouwt...
Een klapzoen in plaats van een klap. Wat maakt het uit, als de ratings sowieso door criminelen
worden gerund?

Vertraging
Met een goed uur vertraging vertrekt de LH-machine naar Frankfurt. Het is niet perfect, maar altijd
nog beter, dat de behandeling, waarmee de British Airways ons bij het gebruikelijke Heathrow
Hassle heeft geconfronteerd393. Nooit meer BA en nooit meer London, dat blijft het devies. Ook
controleer ik, dat wij nooit meer met een partner van de BA vliegen. Je zou onverwacht in een van
de BA-machines terecht kunnen komen. Om hemelsnaam...!

2.12.2013 Goudpomp
De goudpomp is nu alweer drie dagen drooggevallen. Harvey Organ beschrijft het systeem
systematisch in zijn blog Harvey Organ Gold & Silver Report.
Er zijn ongeveer 3 tot 5 ton goud per dag nodig om de Chinese basisverzorging met edelmetaal te
bevredigen. De Comex is nu echter leeg en GLD-eigenaars moeten bij de ETF-verkoop met
papiergeld afgekocht worden. Hoelang kunnen en willen de Chinezen het droogvallen van de
leveringen toestaan?

3.12.2013 Explosief mengsel


De economie is geen wetenschap en economie is een Cargo cult. Het is een oude hoed, maar steeds
weer het nalezen waard394.
In Massachusetts395 moeten de daklozen wegens de overvolle tentenkampen in hotels worden
gehuisvest.
Een derde van de staatsobligaties wordt nu door de Fed beheerd 396. Dit aandeel zal eind 2014 tot
50% stijgen en in een krankzinnige wereld - omstreeks 2018 tot 100%.

5.12.2013 De Duitse Bank stopt de handel met handelswaren


De Duitse Bank stopt de handel met handelswaren zoals olie en gewone metalen. Goede mop:
Uitgezonderd is de goudhandel, omdat goud de enige handelswaar is, die nog nooit in de bancaire
geschiedenis gemanipuleerd is397.
De Gofo-tarieven worden gehalveerd. Als dit zo doorgaat, zijn we vrijdagmiddag weer in
Backwardation.

392 Nederland verliest kus van de juf


393Heathrow's Dagboeken
394 Guest Post: The Cargo Cult Economy
395 Record Numbers Of Homeless Flood Massachusetts Even As State Shelters Overflowing
396 Chart Of The Day: The Fed Now Owns One Third Of The Entire US Bond Market
397 Deutsche Bank Exits Commodity Trading, Fires 200 because gold is the only product in the history of banking
to have never been manipulated.

6.12.2013 Sinterklaas
Backwardation
Tijdens een van de eerste zware winterstormen halveert de 1-maandelijkse Gofo inderdaad en het
doet goed een voorspelling te zien uitkomen.
Gofo
1 mnd. 2 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd.
05-Dec-13 0.03500 0.04833 0.06000 0.11333 0.14833
06-Dec-13 0.00667 0.01500 0.02833 0.08000 0.14500
Tabel 8: Gofo in%
Da de publicatie van de gemanipuleerde werkeloosheidscijfers (7%) schieten de edelmetalen eerst
naar beneden en dan naar boven. De computersoftware beslist op basis van de excelsheet-formules
van de Fed.

Criminaliteit
Fukushima lekt en wordt met criminele middelen opgelapt 398, maar wat maakt het uit op de grote
hoop? Dicht bij huis worden veel grotere ongelukken beraamd.
De banken groeien nog steeds en de omvang is erop gericht om bij problemen te worden gered 399.
Iedereen weet het, maar het schijnt niemand te interesseren.
Omwille van een onbewoond eilandje in de oceaan riskeren de USA, Japan en China een gewapend
conflict, maar wellicht streven zij alleen maar naar een oorlog om van de economisch desolate
situatie af te leiden. Ook Frankrijk brengt het leger in alarmtoestand, niet zozeer wegens Afrika,
maar omdat de werkloosheidcijfers naar ongekende hoogten schieten400.

7.12.2013 De crash van 1929 herhaalt zich op 14 januari 2014


Uit een analoge ontwikkeling kan men afleiden, dat de beurs een patroon volgt, dat op 14 januari
2014 moet crashen401. Er is dus nog genoeg tijd om de handel te verkopen en de kerstgans op ons
gemak te verteren...

Lectuur
Intussen lees ik Montaigne en Schopenhauer. Een alleraardigst citaat van een filosofieprofessor
luidt: als een filosofie de basisideen van het het Christendom afwijst, is deze onwaar, ofwel als
deze toch waar mocht zijn, dan toch onbruikbaar 402. En over de waarheid: de waarheid is altijd al
een gevaarlijke begeleider en overal een ongewenste gast geweest, die naakt moest worden
afgebeeld, omdat zij niets te bieden heeft. Opvallend is, dat de naakte waarheid in het Duits
vrouwelijk is403.

398 Fukushima water tanks: leaky and built with illegal labor (Reuters)
399 Too Big To Fail Banks Are Taking Over As Number Of U.S. Banks Falls To Record Low
400 France Unemployment Surges To 16 Year High
401 Ghost Of 1929 Re-Appears - Pay Attention To The Signals
402 Parerga und Paralipomena I, Arthur Schopenhauer, pagina 142
403 Parerga und Paralipomena I, Arthur Schopenhauer, pagina 154

8.12.2013 Democratie in een gemanipuleerde wereld


Eerlijk gezegd moet men zich afvragen of een democratie in een gemanipuleerde wereld berhaupt
denkbaar is. Waar elke waarneembare parameter zoals de groeicijfers, de werkeloosheid (in
sommige landen ook al zo'n groeicijfer), de schuldenhoogtes, de goud- en zilverprijs en de
marktrentes massiefst worden gehalveerd, gevierendeeld of naar behoefte ook verdubbeld en
verviervoudigd.
Ongelofelijk, maar geloofwaardig is daarentegen het relaas van een vakman, die bewijst, dat een
US-bank zich via een monopoliepositie op de Comex markt met 65,000-70,000 goud-contracten een
buitengewoon gunstige marktpositie heeft verschaft, die de overige speculanten genadeloos tegen
de wand zal drukken. De firma kan zichzelf ervan verzekeren, dat er bij deze transacties en de
komende crash geen enkele gram edelmetaal verloren zal gaan 404. Het verhaal wordt bevestigd door
een andere bron.
Die goede oude Harvey Organ zegt hetzelfde met andere woorden405:
If the set up is for real, the large specs will be blown to bits as the commercials ask for their
gold deliveries. That should end the paper gold game. (if the data is true)
Als het goed is, nadert daarmee de papiermarkt voor edelmetalen een einde...
Voor de zilvermarkt voorspelt hij:
The commercials are also coming very close to being net long and they will fry the specs
when they ask for delivery. (if the data is true)
De commercials zijn de klassieke hedgers (handelaars), de non-commercials zijn speculanten en de
large specs zijn dus de grote speculanten.406

Fukushima bereikt 20 Sievert407


Verder commentaar is overbodig.

9.12.2013 Uit de kindertijd van de nucleaire technologie


Zelfs in Zwitserland heeft er een nucleaire ongeval plaatsgevonden. Als men als ingenieur hoort,
hoe de technici destijds een ondergrondse kernreactor hebben opgebouwd, gaan de nekharen
rechtop overeind staan. Zoveel dilettantisme komt men zelden tegen. Tussen de koeien in de wei
ontploft onderaards een reactor. De technici rennen naar buiten en beginnen radioactiviteit te meten.
Tegen de boeren, die hen tegenkomen en vragen, of er wat gebeurd is, zeggen zij: niets.
Natuurlijk is er niets gebeurd, ook niet in Fukushima, want de radioactiviteit is onzichtbaar...408
De Zwitsers beschouwen dit ongeluk als
de goedkoopste nucleaire test met een negatief resultaat.
Ongelofelijk! Absoluut onverantwoordelijk.
Gaandeweg tref ik op steeds meer ongelukken, averijen, heet dat in Newspeak. Je kunt er de hele
middag naar kijken en dan heb je eigenlijk alleen nog maar rampen op het oog en in het
achterhoofd.
404 QED II door Turd Ferguson gedateerd op December 7, 2013
405 dec 6/GLD loses another massive 3.0 tonnes of physical gold/gold and silver withstand another massive raid
orchestrated by the bankers/
406 Commitments of Traders
407 Highest Radiation Level Ever, Lethal In 20 Minutes, Recorded Outside Fukushima Reactor
408Kernschmelze in der Schweiz: Der eigene Atomreaktor Lucens 1969

Der streng geheime erste Atom-Gau


Sekunden vor dem Unglck - Atomtod in Tschernobyl / Der Super-GAU
[Doku] Die Atomruinen von Tschernobyl und Fukushima
Der Leipziger Reaktor-Unfall von 1942 - ECHT - MDR
Versunkene russische Atom-U-Boote werden zur tickenden Zeitbombe | REPORT MAINZ
..

Gofo
De Backwardation is weer eens teruggekeerd van weggeweest: de gofo is weer negatief409.
Datum
1 maand 2 maand 3 maand 6 maand 12 maanden
06-Dec-13 0.00667 0.01500 0.02833 0.08000 0.14500
09-Dec-13 -0.02000 -0.00333 0.01000 0.06167 0.13167
Tabelle 9: Gofo (in %)

10.12.2013 Dantons Schreeuw


Dantons Dood
Vanavond staat een indrukwekkende documentatie Dantons Dood410 op het programma. In feite was
het geen schouwspel en ook geen dialoog. Opvallend is namelijk het gebruik van de schreeuw als
laatste communicatiemethode, die slechts gepast is voor situaties, waarin de normale communicatie
onmogelijk geworden is. Het einde van de dialoog markeert de eindfase van de revolutie. De afloop
wordt dan door automatismen vastgelegd, die op het gebruik van de strop en guillotine baseren.
De zaal is voor 98% gevold met gymnasiasten, die het toneelstuk als examenthema verwerken 411.
Het contrast van de schreeuw wordt nog versterkt door de doodse stilte in de zaal.
Dantons Dood baseert op de historische documentatie, die de conflictsituatie tussen Danton en
Robespierre beschrijft. Het thema is m.i. met name in de huidige economische, monetaire
conflictsituatie tussen oost en west actueel.
Ook de Franse revolutie baseert op de grootschalige onteigening van de bevolking door de adel, die
de waarde van het papiergeld door een massieve inflatie liet verdwijnen. De parallellen zijn evident.

Danton Robespierre
Danton is de hedonist en Robespierre de asceet. Deze tegenstelling is in een aantal bewerkingen ter
sprake gekomen412. Mag de levensgenieter zijn rijkdom verdedigen, als de omgeving crepeert?
De beslissing wordt vereenvoudigd, door de massieve manipulaties, die ons omgeven. De
overheden manipuleren door vervalste statistieken, omkoopbare media, onhaalbare en onbetaalbare
beloftes, spionage.

409gofo
410Dantons Tod, Georg Bchner, Brgerhaus Backnang, 9.4.2013, Landestheater Tbingen
411Aalen: Dantons Tod- Es ist die Zeit, die Masken abzureissen Georg-Bchner-Drama zur Erffnung der Aalener
Theaterring Saison 2013/2014
412Dantons dood | Theaterkrant

Herhaling
De Franse revolutie kan zich althans in enkele punten herhalen. De inflatie of deflatie van het
fiatgeld zal tot destabilisatie en/of geldhervorming leiden. Na de Franse revolutie was er een
Napoleon om het monetaire stelsel weer tot een gouden standaard terug te doen keren. De gouden
munt heette dan ook Napoleon.
De intrinsieke waarde van geld is relatief. Geld wordt immers gebruikt om iets tegen iets anders te
ruilen. Say heeft dit tijdens de tijden van de ruilhandel ontdekt 413. Keynes echter heeft dat nooit
willen weten, omdat hij ervan uitgaat, dat de overheid altijd in staat is om de noodzaak van de
ruilhandel door geldbeleid te vermijden.
Het wachten is op de onvermijdelijke crash een herhaling van een Lehmann-achtig faillissement.

12.12.2013 Crash-Scenario's
Elementaire fases in de crash-scenario's zijn onder andere te vinden in:

Staatsschulden van USD 205 Biljoen: Gary North, Mises.org, 10.12.2013414


China becomes world's top gold consumer - Nov. 15, 2013
How Likely Are Bail-Ins? Bank of England Says U.S. Could Do Today
China Money Creation Blows US And Japan Out Of The Water
China's Strategie (-> Het Tao van Macht van Lao-Tse)

18.12.2013 Troosteloos
De V.S. ('de Veranderende Staten) veranderen in een troosteloze vuilnisbelt, een vierde wereld
land met een hopeloze bevolking.
Zonder al te veel woorden:

The Housing Market Is About To Crash


Manhattan Apartment Rental Rates Drop For Third Month In A Row
Camden, New Jersey: One Of Hundreds Of U.S. Cities That Are Turning Into Rotting,
Decaying Hellholes

17.12.2013 Overzicht

Jwr47's Scribd-Documents werd samengesteld uit de actuele statistieken van Scribd.

Taper
De Fed reduceert de QE van 85 naar 75 miljard, maar in feite stelt het niks voor. Wij wachten
gewoon, tot het schouwspel afgelopen is.

413De wet van Say werd geformuleerd tijdens de hyperinflatie van de Mandat (1796) The relevance of Says Law
414Duits: USA: Nichtfinanzierte Verbindlichkeiten schieen auf USD 205 Billionen!

23.12.2013 Het gif van Fukushima


Als een giftige paddenstoel ontwikkelt Fukushima een sporenwolk van ongelofelijke afmetingen 415
en toxiciteit416. De kankergezwellen ontwikkelen zich ook beduidend sneller dan bij andere
nucleaire rampen. De eerste soldaten, die bij de hulpverlening hadden geholpen, vermelden al de
diverse typische fall-out verschijnselen 417. De Stille Oceaan verliest duidelijk aan levenskwaliteit.
Onderzoekers vermelden een spoor van vernietiging op de bodem van de oceaan, die tot aan het
Amerikaanse continent reikt. Het noordelijke deel van Japan moet vermoedelijk vanwege de
vergiftiging van het grondwater en de agrarische sector geheel worden afgeschreven418.

Kerstcadeaus
De vindingrijkdom van de ontwerpers van kerstcadeaus is verbluffend. Van sommige geschenken,
zoals de Eikapjessnijder en Eier -prikker -snijder of -onttopper vermoedt men dat het puzzels zijn,
waarmee men op party's bij het goedraden veel roem kan oogsten.

Gofo
Kort voor de kerst daalt de Gofo scherp. De Chinezen, maar ook de Arabieren en Indirs 419 slaan in
de uitverkoop van de edelmetalen een toe. De Comex wordt leeg geveegd en het aantal eigenaars,
die de laatste ounces moeten delen stijgt binnen enkele uren van 60 naar 92 420. Vermoedelijk ligt het
quotint vanavond al boven de 100!

Fig. 8: aantal eigenaars, die


aanspraak op Comex-goud
kunnen maken
18-Dec-13
19-Dec-13
20-Dec-13
23-Dec-13

-0.00500
-0.02000
-0.01833
-0.02333

0.01000
0.00167
0.00500
-0.00167

0.02167
0.01667
0.01667
0.01333

0.07333
0.06833
0.06500
0.06500

0.14500
0.14333
0.15667
0.16333

Tabel 10: Gofo in Backwardation

415 2014: Fukushima Nuclear Disaster Threats USA Coast To Coast


416 Wave of Radiation from Fukushima Will Be 10 Times Bigger than All of the Radiation from Nuclear Tests
Combined
417 US Sailors, Assisting With Fukushima Clean Up, Crippled By Cancer
418 Thyroid Cancers Surge Among Fukushima Youths 59 young people in Fukushima prefecture have been diagnosed
with or are suspected of having thyroid cancer.
419 Almost Every Passenger On A Flight From Dubai To India Was Found Carrying 1 Kilo Of Gold
420 Comex Claims Per Deliverable Ounce of Gold at 92 to 1 - Let Them Eat Treasuries

Tussen de bedrijven door schrijf ik op, dat voor de huidige economische situatie de monetaire
multiplicator (Money multiplier) eenvoudig veel te hoog is421. De verdelen van goedkoop geld aan
noodlijdende banken komt in feite met een reductie van de pandwaarde overeen.
Ook het aantal eigenaars, die aanspraak op Comex-goud kunnen maken is in feite een monetaire
multiplicator, die echter oploopt, terwijl alle andere multiplicatoren terugvallen.
De grote terugval treedt op als de derivatenbom explodeert en de ook vrijwel alle andere
multiplicatoren verpulvert. In een ongunstig geval valt de knal wellicht samen met de laatste
nieuwjaarsexplosie te Fukushima, als de hijskraan bij het opruimen een staaf met smeltende
brandstof van de haak op een mikado stapel van gloeiendhete afval laat vallen.
Situatie

onderpand, resp.
pandwaarde

monetaire multiplicator
Money multiplier

belening van het


onderpand

derivatenhandel
(monetair gokken)

Een gouden tientje

1000x

1000 papieren tientjes

(paradijselijke) vrede

Een gouden tientje

100x

100 papieren tientjes

standaard

Een gouden tientje

10x

10 papieren tientjes

Turbulenties, crisis

Een gouden tientje

1x

1 papieren tientje

Revolutie, oorlog,
bankroeten (bail-ins)

Een gouden tientje

0.1x

0.1 papieren tientjes

Tabel 11: Pandwaarde multiplicator en beleningsgrens voor onderpanden

Achterbaks
De achterbaksheid van de onverantwoordelijke toppen schijnt toe te nemen. Steeds meer vraagt men
de pers ongewenste woorden achterwege te laten422. Of kan men het ook anders formuleren:
Steeds meer vraagt men de pers ongewenste woorden achterbaks te laten
Ik vraag me af, in hoeverre de NSA-vertaler met dit soort zinnen wat kan beginnen. Wellicht zit er
een taalkundig specialist wekenlang aan te sleutelen en zich af te vragen wat de schrijver dezes wel
bedoeld kan hebben. Wie met rebussen bezig is, kan tenminste geen atoombommen ontwerpen of
drones programmeren.

421 Saving your last collateral


422 China "Fixes" Liquidity Crisis By Banning Media Use Of Words "Cash Crunch"

24.12.2013 J'accuse...! La science423


Het is alweer een tijd geleden, dat iemand een aanklacht met de titel J'accuse...!424 heeft ingediend.
Zola schreef zijn open brief aan de President van de Republiek 1898 en het wordt tijd de
succesvolle titel weer eens aan een beduidend hoofdstuk geschiedenis te wijden.
Deze brief richt zich tot de wetenschap en tegen de wetenschap. Het is immers de wetenschap, die
nog steeds pretendeert naar de waarheid te zoeken, maar nu heeft gefaald en blijft falen tegen beter
weten in.
Het falen betreft de kwaliteit en de zelfdiscipline van het vakgebied economie, dat ik door een
aantal vragen wil toelichten.
Vragen zijn er nu genoeg opgeworpen:

Economie is geen wetenschap, auteur Jack Pheifer


De Wereld Draait Door: Economie is geen wetenschap? Mathijs ...
Economie een wetenschap? - Lex Hoogduin videoportal
Economie is geen wetenschap ...
In de Glazen Bol Economie is geen wetenschap

en bijvoorbeeld in het Engels:

The 'scientific' attitude of modern economists decidedly unscientific


Why is it that economics seems so unscientific?
Austrian Economics Is 'Unscientific'
The Economist Has No Clothes: Scientific American
..

De vraag is nu niet meer, of de betweterij tot beter weten leidt, maar hoelang de volkeren nog
accepteren, dat de wereldbevolking op globale schaal onder het mom respectievelijk op basis van
een wetenschappelijk ongeteste these op een afgrond wordt toegestuurd.
Economie is een geloof425 een pseudowetenschap426 ofwel een Cargo-Cult wetenschap427 , een
geloof, dat op hoop is gebaseerd 428. Een zogenaamde econoom probeert in dat geval uit en heft het
hoofd op om te kijken of er na dit experiment een vliegtuig opduikt, dat de bankbiljetten over de
marktplaats uitstoot... Het is nog nooit geverifieerd en als er al ervaringen zijn gemaakt, worden
deze door verbale overmacht ontkracht en onder het vloerkleed geschoven.
Niets is in de economie reproduceerbaar, omdat er voortdurend nieuwe manipulatiemethodes
worden ontwikkeld.
Peer reviews ontaarden in de economie tot ouwe-jongens-krentenbrood in de kring van
bevriende bankiers en politici. Er wordt niet eens meer heimelijk boompje verwisseld tussen de
bankierswereld en de politieke top.
Het is ook alweer een eeuwigheid geleden, dat er berhaupt een econoom, een economisch adviseur
of bankier voor bedrog of door het misbruik van insiderkennis is bestraft.

423 J'accuse...! La science als Scribd-document


424J'accuse...! (Frans voor "ik beschuldig") is de titel van een publicatie waarmee de schrijver mile Zola in 1898 in
Frankrijk de Dreyfusaffaire aan het licht bracht. Het pamflet heeft een grote invloed gehad op de Franse
geschiedenis.
425Tomas Sedlacek: Economie is geen wetenschap, maar religie
426cargo cult science > pseudowetenschap
427Het verschil tussen echte wetenschap en cargo-cult wetenschap en Cargo Cult en de economische wetenschap
428Guest Post: The Cargo Cult Economy | Zero Hedge.

Disciplinering
Dit alles is nog acceptabel, als er tenminste op een universiteit nog wordt geleerd, hoe men
wetenschappelijk onderzoek definieert.
Indien banken en firma's echter alleen nog maar wetenschappers in dienst nemen, die tijdens de
studie al hun loyaliteit aan het geldende mainstream bankensysteem hebben bewezen, is de kans op
een kritische analyse vrijwel nihil. De wetenschappelijke basis van de economie wordt daardoor
systematisch uitgehongerd.
Norman Dodd beschrijft de methode, waarmee economen tot gehoorzaamheid worden
gedwongen429. Norman Dodd begon een opleiding op Andover in Massachusetts en
studeerde later op Yale. Op ongeveer 30-jarige leeftijd werd hij geconfronteerd met de
raadloosheid van zijn superieuren in de crash van 1929. Hij raadde hen aan terug te keren tot
een gezond bankensysteem, maar daarop luidde het profetische antwoord, dat wij in de
USA nooit meer een gezond bankensysteem zullen meemaken430. Geschokt wilde hij deze
branche verlaten, maar werd toch door de omstandigheden gedwongen het werk voort te
zetten, omdat hij merkte, dat geen enkele bank hem meer in dienst wilde nemen431.
Om deze redenen is het zinloos te proberen, de economie op eigen kracht van binnen te herstellen.
De druk tot terugkeer tot een wetenschappelijke basis kan alleen van buiten vanuit de algemene
wetenschappelijke kringen worden geleverd.

Genezingsproces
Tot het genezingsproces van de economische wetenschap behoren het onttrekken van de
statusmechanismen, d.w.z. de professorale onderscheidingen, het afschaffen van de leerstoel voor
economie aan de universiteiten en vooral ook de Nobelprijs voor de economische studies.
De zogenaamde Nobelprijs voor de Economie432 behoort niet tot de door Nobel
gedefinieerde prijzen en werd pas ingesteld en voor het eerst uitgereikt in 1969 ter
herdenking van het 300-jarig bestaan van de bank. Het lijkt mij voor de nagedachtenis aan
Alfred Nobel met name verstandig, deze prijs voorlopig niet meer samen op dezelfde
ceremonile gebeurtenis als de andere Nobelprijzen433 uit te reiken.
Het lijkt mij ook verstandig op staatskosten een instantie op te richten, die de studie van
economische wetenschappen op integriteit controleert. Deze instantie moet ook de bevoegdheid
verkrijgen leerstoelen af te schaffen, die economische methoden leren, waarmee de samenleving op
grote schaal beschadigd, gecorrumpeerd of vernietigd kan worden.
Indien een dergelijke integriteit niet op korte termijn kan worden hersteld, loopt niet alleen het
aanzien van de economie als wetenschap, maar elke vorm van wetenschap het gevaar, dat de
zelfdiscipline434 van het vak en het daarin gewortelde vertrouwen van de volkerengemeenschap
geheel verloren gaat.

429Norman Dodd On Tax Exempt Foundations- A Hidden Global agenda The Hidden Agenda Scribd In 1982
registreerde de reporter G. Edward Griffin een Interview met econoom Norman Dodd, dat 1991 werd gepubliceerd.
430We will never see sound banking in the United States again.
431Bronmateriaal: The Hidden Agenda (transcript) en de video's: 1/6 U.S. banking insider blows the whistle on planned
economic collapse
432De correcte naam is Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie
433Op het gebied van natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, literatuur en vrede.
434We hebben helaas nog geen vertalingen voor Selbstkontrolle of Verlust der Selbstkontrolle in Nederlands <> Duits

12.1.2014 Een nieuw hoofdstuk voor Gustavus Myers' Money


Een gouden Eeuwwisseling
Er is een tijd van komen en gaan. De gouden eeuwen duren meestal niet eens een eeuw. De
Nederlandse gouden eeuw is zelfs een van de kortste geweest. Het is interessant eens te overpeinzen
hoe een dergelijke gouden eeuwwisseling in zijn werk gaat en wat ons nog te wachten staat. Wie de
geschiedenis bestudeert, weet, dat de overdracht van de Spaanse naar de Nederlandse hegemonie
niet al te vreedzaam is verlopen. De overgang van de Britse naar de Amerikaanse heerschappij is
echter welhaast vriendschappelijk verlopen en ook de overgang van de Nederlandse naar de Franse
overheersing was nogal overrompelend. In feite is elke wereldheerschappij een erkenning, dat de
heersende natie de estafette van de meest efficinte uitbuiting van de eeuw. De gouden
eeuwwisseling is dus een overdracht van de estafette. Bij hardlopen wordt daarbij telkens een
stokje, van 2830 cm lang, met een diameter van 3,8-4,0 cm en minstens 50 gram, doorgegeven aan
de volgende loper, zodat het stokje van start tot finish wordt vervoerd 435. Bij de gouden
eeuwwisseling wordt geen stokje maar (nomen est omen) een hoeveelheid goud uitgewisseld.

Fig. 9: gouden eeuwwisselingen sinds de


middeleeuwen

Money
In feite kan men elke geschiedschrijving opbouwen als een nieuw hoofdstuk in Gustavus Myers'
Money. Myers is begonnen met een kroniek, zoals die door geen enkele nog zo fantasierijke
detectiveauteur had kunnen worden verzonnen. Een kroniek, die boordevol gevuld is met arglistige
moorddaden, bedrog, roof, valsheid in geschrifte en waarin het wemelt van corrupte
staatsbeambten, parlementarirs en ministers. Allen werden het echter eervol geacht....
Wat op het eerste gezicht als monografie der trans-Atlantische economie overkomt, is echter een
bundeltje dynamietstaven. De rijkdom der VS is, althans volgens Myers, een product van extreme
corruptie en uitbuiting, die direct na de opbouw der eerste nederzettingen der pelshandelaren is
begonnen, zich voortzet in de organisatie van de eerste spoorwegen, de oprichting van het arglistige
bankwezen en de ontwikkeling van het lugubere industrialisering436. Ongelofelijk gedetailleerd
schildert Myers de weergaloze uitbuiting der hongerende arbeiders en de fenomenale
vermogensopbouw der Astors, Pullmans, Morgans, Hills, Vanderbilts, Goulds, Fields, Harrimans en
Carnegies437.
435estafette
436Frankfurter Allgemeine geciteerd op de achterflap van Gustavus Myers' Money Die groen amerikanischen
Vermgen (uitgeverij: Zweitausendeins, nummer 18010) als vertaling van Gustavus Myers' boek The History of
Great American Fortunes (1916).
437Frankfurter Rundschau geciteerd op de achterflap van Gustavus Myers' Money Die groen amerikanischen
Vermgen (uitgeverij: Zweitausendeins, nummer 18010) als vertaling van Gustavus Myers' boek The History of
Great American Fortunes (1916).

Het document is echter geen fantasieproduct, maar baseert uitsluitend op gerechtelijke uitspraken,
zoals die als vergeelde papierbundels in de stoffige bunkers van de Amerikaanse justitie worden
bewaard. Van een zekere afstand bekeken ontwikkelt zich de historie echter als een nuchtere reeks
fasen der reservemunt438 - dit is de valuta, die globaal gezien momenteel het meest gebruikt wordt
voor de wereldhandel.

Resistentie
Het is ook geen uitzondering dat enkele van deze namen nog steeds voortleven in de
bankenpaleizen (Morgan), vijfsterrenhotels, musea en rechtbanken of vredespaleizen (Carnegie),
waaruit het systeem is opgebouwd en de machtigen heersen. Het systeem is tegen veranderingen
resistent en tegelijkertijd zo flexibel als een verkoudheidsvirus. Het is inherent aan alle vormen van
menselijke samenlevingen op grote schaal.

Een nieuwe reservemunt


Zoals bekend heeft ook Nederland een tijdje meegespeeld in dit orkest der succesvolste
organisaties aller tijden en in feite mag en kan men Myers' boek ook uitbreiden met hoofdstukken,
die de geschiedenis extrapoleren naar de voorlopers van de arglistige handelaren en bankiers.
Daarbij kan men ongetwijfeld enkele voorbeelden van leerrijke manipulaties uit het Europese
verleden samenstellen, die niet onderdoen voor de Amerikaanse protagonisten, waarvan er enkele
zelfs Nederlands klinkende namen dragen.

Fig. 10: De estafette der reservemunten


Zoals iedere krantenlezer inmiddels in de financile sectie van de dagbladen kan nalezen, bevindt
zich de monetaire wereld in oproer, omdat het systeem aan een nieuwe fase is begonnen. De
wereldmunt schakelt over van de dollar naar een nieuwe eenheid.

438Today's Reserve Currency Is Tomorrow's Wallpaper

De VS, die als wereldleider geldt, wordt afgelost door een nieuwe, dynamisch succesvollere
koploper. Het is allemaal bekend en doorzichtig. De stuiptrekkingen van de Amerikaanse regering
zijn slechts de gebruikelijke, zieltogende spasmen van een gewond, stervend organisme. Het land
zal zich, net als Groot-Brittanni in de reeks grote rijken moeten invoegen, die uiteindelijk een een
wolk van stof ondergaan.

Ervaringen met overgangen


Dit verandert slechts weinig aan de positie van de financile leiders. Zij verschuiven slechts de
bankrekeningen van het ene naar het andere continent. Na de ondergang van het Britse wereldrijk is
de macht naadloos overgegaan op de VS. In New York werden enkele nieuwe gebouwen geplaatst
en soms hoefden de rijken niet eens te verhuizen. Zij konden hun villa's gewoon aanhouden.
De meeste machtsverschuivingen van reservemunten verlopen vrijwel geruisloos. Sommigen
hebben nog niet eens gemerkt, dat het Britse wereldrijk is ondergegaan en overgegaan op een
Anglo-Amerikaanse hegemonie. Is dat na de Falkland-oorlog gebeurd of daarvoor? Bij een navraag
op het eindexamen gymnasium weten de meesten vermoedelijk niet eens in welke eeuw dat precies
plaatsgevonden heeft...
De geruchtmakendste machtsverschuiving was wellicht de Franse revolutie en de daarop volgende
nederlaag van Napoleon, die een eind maakte aan de continentale heerschappij van de Europese
elite. Een aantal protagonisten hebben op het schavot onder de guillotine hun hoofd verloren en
baserend op deze ervaring heeft de VS een aantal Fema-kampen ingericht en een bestelling voor
enkele honderd guillotines uitgeschreven. Men kan dus niet zeggen, dat regeringen
nietsvermoedend en argeloos reageren.

Conspiratietheorien
Meestal worden dit soort verhalen als sterke verhalen en conspiratietheorien afgedaan.
Ongetwijfeld werden er ook tijdens de ondergang van het Franse wereldrijk geruchten over
guillotines verspreid, waarin men aanvankelijk weigerde te geloven en die als sterke
verhalen afgedaan werden. Elke ongeloofwaardige actie begint als een gerucht en wordt
uiteindelijk bevestigd. Het behoort tot de staatsopgaven geruchten zolang mogelijk te
negeren en het tegendeel als waarheid te verkondigen. In feite is het de manipulatie zelf,
waarop alle staatsmacht berust...
Hoe de mechanismen der vermogensovername werken is inmiddels op grote schaal publiek
geworden. Het boek van Myers staat al vol gedocumenteerde rechtsuitspraken van justitile
protocollen, die verdacht veel op de huidige rechtspraak met betrekking tot bedrog en corruptie
vertonen. Het publiek worden betekent echter nog niet, dat het op grote schaal bekend wordt. In
eerste instantie zijn het beheersbare conspiratietheorien, die bestreden worden.
Proefballonnetjes wijzen de weg naar de uiteindelijke beslissingen. 10% extra
vermogensbelasting? Per jaar of eenmalig? Dat weten we nog niet, maar het moet minstens
10% zijn... Dit levert het bedrag op, dat nodig is om de schulden op het pre-2007 niveau
terug te brengen439
Een pre-2007 niveau was echter ook al veel te hoog. Ontoelaatbaar zogezegd. Een tweede Lehmanzuchtje op de kapitaalmarkt vereist daarna weer een 10%-belasting, totdat de 10%-tax een jaarlijkse
verhoging wordt, waartegen men zich kan verzekeren. Het zijn speelse variaties op een reeks oude
thema's, die men als etudes van de economie kan beschouwen.

439IMF Discusses 'One-Off' Wealth Tax | Zero Hedge: The tax rates needed to bring down public debt to precrisis
levels, moreover, are sizable: reducing debt ratios to end-2007 levels would require (for a sample of 15 euro area
countries) a tax rate of about 10 percent on households with positive net wealth.

Academische opleidingen
Gangbare academische opleidingen zijn in de VS in de regel een onbeheersbare investering en
ontaarden vaak ineen financieel fiasco440. Alleen economie is voor justitieel vrijdenkende studenten
financieel gezien een aanvaardbare investering, omdat het tot een succesvolle opleiding in criminele
milieus leidt.

Economie
Economie is geen wetenschap, maar een Cargo cult science441. Het is een handboek met trucs, hoe
men door lobbyisme en corruptie een winstgevend concept op hoogst efficinte wijze moet
omzetten... In feite biedt het lezen van Gustavus Myers' Money al genoeg fundamentele kennis om
aan het werk te gaan. Lees maar na bij Myers: men werkt met geleend geld om te lobbyen en om te
kopen. Waar nodig wordt druk uitgeoefend door chantage. Ieder heeft wel een zwak plekje, dat hem
of haar (c)hanteerbaar maakt. Waar nog geen zwak plekje is, kan men er met weinig kosten een
maken...

Vastomlijnd = Zonder alternatieven


Opvallend is, dat het mechanisme geen vaderland nodig heeft. De monetaire geldmachine werkt in
alle politieke systemen en heeft geen democratische of ondemocratische onderbouw nodig. Zowel
keizer Napoleon als zijn imperiale voorgangers waren alleenheersers. Het systeem beschikt over
voldoende manipulatieve middelen om de democratie te doen geloven dat de vastomlijnde
beslissingen geen alternatieven toelaten. In Duitsland werd 2010 Alternativlos gekozen tot het
Unwort van het jaar. Beter kan men een politiek systeem niet karakteriseren. Het uitsluiten van
keuzes is de ultimatieve truc van het lobbyisme om de democratie te beheersen en te sturen.

Gemeenschappelijke mechanismen
Opvallend is, dat de meeste overgangen der reservemunten samenhangen met het misbruik van de
monetaire macht. In de regel was het een geldontwaarding, die door oorlogen of buitensporige luxe
werd veroorzaakt. In de USA is niet het werkende volk schuld aan deze ontwikkeling. Men kan dit
aflezen aan de werkloosheid, die het volk op grote school werkeloos heeft gemaakt. Het is een
elitelaag, die op basis van grenzeloos winstbejag producties naar andere continenten verhuist.

Vertrouwenscrisis en goudprijs
De geldontwaarding op zich niet afleesbaar als inflatie, maar een vertrouwenscrisis, die
aanvankelijk haast onmeetbaar leidt tot een verschuiving van de waardeverhoudingen tussen de
leidende reservemunten.
In feite is de ware reservemunt goud en wordt de onmeetbaarheid van de vertrouwenscrisis
veroorzaakt door manipulatie van de goudprijs. In tegenstelling tot de oude, op goud of zilver
baserende muntsoorten worden artificile reservemunten tegenwoordig altijd opgebouwd als
fiatgeld, dat door een regering wordt gegarandeerd. De garantie eindigt echter altijd met de
geloofwaardigheid van de autoriteit. Deze is nu met de huidige regering aangebroken.
In feite is de opperste centrale bank niet eens een regeringsinstantie, maar slechts een privbank, die
als geld schuldverklaringen als geld verkoopt. Het monetaire systeem bestaat uit een monetair
businessconcept, dat nu als verouderd en achterhaald idee heeft afgedaan. Wie nog aan een dergelijk
concept gelooft, riskeert zijn financile toekomst. In feite gelooft hij aan een Cargo cult science. Op
zich is dat niet zo erg.
440For Too Many Americans, College Today Isn't Worth It
44110 reasons why economics is an art, not a science

Het geloof kan bergen verzetten en eventueel ook een geldberg van de een naar de ander
verplaatsen. Het aantal uit deze kerk tredende mensen stijgt echter van dag tot dag en het duurt niet
meer lang tot de laatste gevraagd wordt het licht uit te doen.

Gouduitwisseling
Gezien de vertrouwenscrisis is het bij een gouden eeuwwisseling gebruikelijk de monetaire
systemen tijdelijk of permanent op een gouden standaard over te schakelen. Daarbij wisselt een
grote hoeveelheid goud van eigenaar tussen de vroegere en de toekomstige titeldrager
wereldeconomische beheerder van de reservemunt.
Deze overdracht is momenteel min of meer voltooid. De VS hebben het grootste deel van de
goudvoorraden der westerse, centrale banken aan het oosten afgestaan en schrapen nu de laatste
reserves bijeen om de Chinezen als nieuwe titeldragers te huldigen.

Estafette
Het doorgeven van de stok kan op twee wijzen gebeuren: de aangever kan de stok via een
neerwaartse beweging in de hand van de aannemer plaatsen, dit is de zogenaamde
Amerikaanse greep, of de aangever kan de stok via een opgaande beweging in de hand van
de aannemer leggen, dit heet de Franse greep. De Franse greep wordt als risicovoller
aangemerkt. 442.
In de monetaire kringen kan men ook van een Amerikaanse greep spreken, die voornamelijk door
geheimhouding en manipulatie wordt gekarakteriseerd. Er gaan geruchten, dat de Amerikanen
helemaal niet van plan zijn het stokje over te dragen, omdat zij het spel nog niet begrepen hebben.
De Amerikanen hebben namelijk een stokje van papier gemaakt, dat zij honderdmaal gekopieerd
hebben en nu in het stadion proberen te verkopen.

Onsportief
De Amerikanen proberen ook tijdens de wedstrijd de regels te veranderen. Plotseling wordt dan de
buitenspelval ongeldig en wordt protesteren met een penalty bestraft. Eigenlijk is het lachwekkend
tegen een dergelijke tegenstander te spelen.
Zelfs binnen de VS beginnen zich spelers zorgen te maken. Is het opslaan van gemeenschappelijk
geld wel te vertrouwen?443
Maar goed, de Chinezen hebben een eigen erecode en trekken zich van die vreemde snoeshanen bij
de centrale privbank Fed maar weinig aan. Het is een kwestie van tijd en wie in eeuwen heeft leren
denken, zit de speelperiode van de aflopende estafette gewoon uit.
De meeste toeschouwers weten niet eens, welk spel er eigenlijk gespeeld wordt. Voor velen een
lachwekkende vertoning van Brood en Spelen, waarin meestal iemand op de TV wat rondlummelt en een causerietje houdt. Ook deze week wil de Fed weer eens 10 miljard per maand
sparen444.

442estafette
443Texas verlangt teruggave van zijn goudreserves van de Fed
444US-Notenbanker - Drosselung der Geldflut weiter im Blick der Fed

Clowns
De grote vraag is nu, hoe de 10-jarige staatslening reageert. Blijft deze onder of boven de 3%? In
feite is het onbelangrijk. Voor de overdracht van het stokje is deze parameter niet meer belangrijk.
De overdrachtszone bedraagt 20 meter. De teamleden dienen in hun eigen baan te blijven opdat
tegenstanders niet worden gehinderd. Het is aan te nemen, dat de Amerikanen de regels
morgenvroeg nogmaals veranderen. De overdrachtszone bedraagt 16 jaar, waarin in er jaarlijks nog
gemiddeld 84 ton goud (met een totaal van 674 ton) moet worden overgedragen445.
Van dat goud mag niets verkocht, gesmolten, uitgeleend of ter beschikking gesteld worden 446. Toch
is het blijkbaar niet mogelijk deze goudvoorraden door de eigenaars te laten controleren.
Met dit soort spelletjes maken zich de centrale bankiers onsterfelijk belachelijk. Zij behoren tot de
clowns van het moderne theater.
Men weet niet, of alleen het vertrouwen beschadigd wordt. Wantrouwen kan ook in een regelrechte
revolutie en oorlog ontwaarden. De studie van de Frans revolutie, de Spaanse overheersing, de
Amerikaanse bevrijdingsoorlog leert, dat de onsportieve overdracht van stokjes vaak in een
regelrecht gevecht ontaardt.
Goed, de guillotines zijn alvast aangeschaft, de Fema-kampen staan klaar. Wie weet verloopt alles
vredig en worden deze aanschaffingen niet benodigd. Wellicht kan men de guillotines ook
gebruiken om suikerbieten te halveren en de Fema-kampen tot vakantieverblijven ombouwen.
Als zij wel voor het oorspronkelijke doel benut gaan worden, blijft men liever uit de buurt. De
Fema kampen zijn geen fantasieproduct en gebouwde producten worden vaker gebruikt dan
ongebruikt vernietigd.

Samenvatting
Er is al een tijdlang geen nieuw hoofdstuk geschreven voor Gustavus Myers' Money. Alhoewel de
goudvoorraden inmiddels grotendeels op de juiste plaats (in het verre oosten) zijn gearriveerd, is er
nog geen sprake van dat de VS de reservemunt aan de nieuwe globale hoofdspelers willen
overdragen. Men houdt het stokje liefst in eigen handen.
De regels van het spel bepalen, wanneer de stokwisseling plaats zal vinden, maar wellicht zijn er
nog een paar woordenwisselingen en vechtpartijen nodig om de tegenspelers te overtuigen.
Niet iedereen is van zins zich sportief te gedragen. Ons toeschouwers is de naam van het spel
bekend, maar wij weten niet wanneer het afgelopen is en de volgende ronde begint.
Het is net cricket. Daarvan weet ik ook nooit, wat daaraan zo spannend is en als er een
cricketwedstrijd op de TV wordt uitgezonden, schakel ik direct door naar het volgende kanaal.

15.1.2014 Corrupte banken gaan vrijuit


Belangrijke banken werken mee aan aan drughandel en het bouwen van atoombommen en worden
betrapt447. De rechtbank beweert echter, dat men niemand kan veroordelen, omdat een veroordeling
teveel instabiliteit in het bankensysteem zou veroorzaken. Bankencriminaliteit wordt daardoor
alleen maar gepropageerd: de bankiers hebben een vrijbrief en zijn tegen vervolging
gemmuniseerd.

445Bundesbank widerspricht sich bei Gold-Rckfhrung


446Verwahren bedeutet, es darf nicht gehandelt, an Dritte bertragen, umgeschmolzen oder verleast werden.
447 Dr. William Black, The US Banking System is Absolutely Primed for the next meltdown (16.04.2013)

16.1.2014 Comex goud loopt 112 op 1


"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter."
(Martin Luther King Jr )
Het beschikbare goud wordt over steeds meer eigenaars verwaterd. 448 Merkwaardig, dat daar niet
meer eigenaars tegen protesteren. Het schijnt hen niet zoveel uit te maken. Zij worden met dollars
tevreden gesteld.

17.1.2014 Afleidingsmanoeuvres
In een bericht449 lees ik, dat er in het verre en midden oosten extra premies worden betaald voor
good delivery goudbaren. Er is een tekort aan die vorm van goud, dat bij uitlevering speciaal moet
worden gegoten.
Het bericht vermeldt ook, dat het uitlenen en de uitverkoopgerichten van Venezolaans en
Cypriotisch goud op ongegronde geruchten baseert. De Powers That Be (eerder: de Would-Be
Powers) proberen wanhopig het fiatgeld te redden450. Hoe land redden zij het nog?

De ratten verlaten het zinkende schip


Het is duidelijk, dat men na het Libor schandaal weer wat positieve publiciteit zoekt: Deutsche
Bank zieht sich aus Preisfixing bei Gold und Silber zurck. Dat de Duitse bank in de
prijsmanipulatie van de edelmetalen even hard mee heeft gepokerd als bij het Libor-schandaal is
duidelijk.

Een Nieuwe Generatie Schepen451


Over Fukushima is al veel geschreven. Op 9.1.2014 verschijnt er een actuele samenvatting 452 van de
problemen met de ontmanteling van de defecte reactoren, de berging van de brandstofstaven en
gesmolten brandstofkernen, het bouwen van de sarcofagen, etc. Ook spreekt de auteur de problemen
aan, die de koelwaterbehandeling en de reiniging van het weglekkende grondwater opleveren. Er
wordt ook beschreven, hoe men theoretisch het besmette water kan reinigen van alle stralende
componenten met uitzondering van tritium. Het besmette water heeft intussen de westkust der VS
bereikt en met name de tonijnen voor de Californische kust zijn al besmet met radioactiviteit.
Inmiddels is ook duidelijk geworden, dat de schepen voor de kust van Fukushima tijdens het
ongeluk een hoeveelheid water hebben opgenomen, dat als douche- en drinkwater aan boord is
gebruikt, waardoor er wellicht een aantal (meer dan 70) matrozen bij het wassen, tandenpoetsen en
drinken gezondheidsschade hebben opgelopen453.
Er is aan boord een detector voor radioactiviteit, maar dit systeem is niet snel genoeg in bedrijf
genomen. Op sommige punten aan boord van het schip is de radioactiviteit 300x hoger dan de
veiligheidsgrens. De soldaten berichten, dat zij destijds een metaalsmaak hebben waargenomen454.
448 Comex Warehouse Potential Claims Per Deliverable Ounce Rises to Historical High 112 to 1
449 Shortage Of Gold Bars Develops In London - Follow The Money
450 Recall the stunt Goldman Sachs pulled about two months ago when it reported in the press that it had reached an
agreement with Venezuela to lease Venezuela's physical gold - the gold Venezuela had repatriated in order to
safekeep it under its own watch just two years ago. That news item dropped by Goldman turned out to false. Same
for the report that Cyprus was going to sell its gold reserves to help pay for its bail-in. That report proved to be false
as well.
451 Een Nieuwe Generatie Schepen
452 Bijna drie jaar na de kernramp in Fukushima Geschreven door Pieter Teirlinck, een stafmedewerker van Vrede
vzw (www.vrede.be)
453 USS Ronald Reagan Sailors to Refile Suit For Fukushima
454 USS Ronald Reagan Sailors to Refile Suit For Fukushima

Wat opvalt, is, dat er geen journalist wijst op de problemen, die andere schepen op de vaart in de
Stille Oceaan en over een aantal jaren alle wereldzeen 455 riskeren. Vrijwel alle huidige schepen
werken met de standaard compressoren, die uit zout water zoet water produceren. Deze systemen
zijn echter op de verwijdering van radioactiviteit normaal gesproken niet voorbereid. Als er al een
filter denkbaar is, kan theoretisch een groot deel van de straling (met uitzondering van tritium)
worden verwijderd.
Ook is niet bekend, of de schepen, waarvan de waterleidingen en de luchtverversing eenmaal
radioactief besmet zijn, nog wel gereinigd kunnen worden. Het is denkbaar, dat een nieuwbouw
eventueel goedkoper is dan een algehele reiniging.
Het is denkbaar, dat hele scheepsgeneraties afgeschreven en opnieuw gebouwd moeten worden. Dit
geldt voor alle schepen, die sinds het ongeval in de zwaar besmette zones onderweg geweest zijn.
De toekomstige wereldvloot moet in staat zijn te reizen zonder wateropname uit de directe
omgeving. Op elk schip moeten detectoren genstalleerd worden, die betrouwbare gegevens over de
radioactiviteit leveren. In de medicijnkast moeten voldoende medicijnen zoals jodiumtabletten ter
beschikking staan.
Allereerst moet men echter de nieuwe reinigingssystemen, de waarschuwingsdetectoren of tanks
voor de scheepswatervoorziening ontwerpen, wat geenszins als een sinecure kan worden
beschouwd.

18.1.2014 Hoe en waarom goud wordt gemanipuleerd456


In een excellente documentatie beschrijft Paul Craig Roberts de systematische plundering van de
goudvoorraden, die in feite geen eigendom van de verkopers zijn, maar achter de rug der eigenaars
worden leeggeroofd. Uiteraard geschiedt dit alles voor het goede doel de fiatgelden te redden. Op
zich een nobel doel, ware het niet, dat het fiatgeld is uitgevonden om het volk uit te plunderen...
Men kan dus in dit bericht alle details nalezen, hoe de mechanismen der financile maffia 457 werkt.
Uiteraard zijn al deze trucs, zoals de leegverkoop van edelmetalen en aandelen de gewone
beursspeculant verboden, maar de centrale bank mag alles. Alles wat voor het goede doel is:
Deficit spending is simply a scheme for the hidden confiscation of wealth. Gold stands in
the way of this insidious process. It stands as a protector of property rights.
From "Gold and Economic Freedom" a 1966 Essay by Alan Greenspan

De overeenkomst tussen banken en nucleaire energie


Een interessante voordracht van een Japanse hoogleraar458 beschrijft de ongelukken in Chernobyl en
Fukushima.
De overeenkomst tussen banken en nucleaire energie is de begrenzing van de verantwoordelijkheid
bij catastrofale calamiteiten. Omdat de Japanse wet elke financiele belasting van de
energieverzorgers op de belastingbetaler afwendt, is de energieverzorger geneigd deze technologie
voort te zetten459. Ook de risico's van de too big to fail banken worden op dezelfde manier op de
belastingbetaler afgewend.
Ontwerpfouten worden gedocumenteerd in Fukushima NHK Documentary: The Truth Behind the
Chain of Meltdown.
455 Retired Military Scientist Exposes Fukushima Cover-Up
456 The Hows and Whys of Gold Manipulation
457 Here's the Bloomberg News article: Germany: Gold Is Manipulated
458 Hiroaki Koide of the Kyoto University Research Reactor Institute
459 The Truth about Nuclear Power

On Fukushima Beach ...460


De Youtube-film On Fukushima Beach is een van de beste documentaires over de nucleaire ramp
in het noordelijk halfrond, Japan en Fukushima. Ongelofelijk.
De film levert, direct al voor het begin van de eigenlijke film (0:07:39) een korte samenvatting van
een serie ongelofelijke details:

If you are smiling you will not have any radiation effect (0:01:12 en 0:17:00 in de Video).
Dit is een dierenexperiment bewezen...

De US-regering laat waarschuwingen achterwege (0.04:30). In Tokyo ademt de mens 10


hete radioactieve deeltjes per dag in, in Seattle ongeveer 5 per dag. In Fukushima ademt
men 30-40 maal zoveel hete deeltjes in. Men kan deze buiten het lichaam niet meten,
maar zij worden door metingen aan luchtfilters statistisch aangetoond.

On the Beach (1959 film) (een post-apocalyptic drama, dat zich bewaarheid heeft There
is still time, brother 0:10:00)

De risico's van plutonium (0:15:00)

Alleen om paniek te voorkomen werd Tokio niet gevacueerd (0:21:25). Nog perverser is
het idee, dat de afvalverbranding over geheel Japan moet worden verspreid om geen enkel
bevolkingsdeel argumenten voor schadevergoeding te leveren (0.03:30).

Stralingsziekten in Tokio (0:29:00). Met name op het centrale station is de straling groter
dan officieel toegestaan. De openbare meters zijn inmiddels alle verwijderd.

Transport van stralende materie via de jetstream (0:31:00)

Schade en mutaties door uranium in munitie (0:41:00)

Als de (3) gesmolten kernen het grondwater bereiken en stoom of waterstof genereren, kan
een explosie grote hoeveelheden radioactiviteit verspreiden (het China syndroom) (0:45:00)

Plutonium vergiftigt de Stille Oceaan (0:46:00). Om paniek te voorkomen wordt dit zelfs
door milieu-organisaties verzwegen.

Reactor 4 bevat 360 ton, in de vorm van 1535 hete (afgebrande) staven, die in ca. 3-4 jaar
worden verwijderd (0:50:00). Bij een instorting moet het noordelijk halfrond wellicht
worden gevacueerd.

De nucleaire lobby verzwijgt de waarheid (0:53:00).

Er wordt niet gewezen op de systematische vergiftiging van treinen, vliegtuigen en schepen, die de
hete deeltjes aan de schoenen en via de lucht en het water verontreinigen en zo de stralende last
steeds verder over Japan, en uiteindelijk het hele noordelijke halfrond verdelen.
Het lijkt erop, dat de systematische verdeling van radioactiviteit bewust wordt gestuurd om geen
enkele prefectuur of land een voordeel ten opzichte van een ander gebied te laten genieten, omdat
elk zuiver gebied uiteindelijk door een toestroom van mensen zou worden overbelast.

460 On Fukushima Beach - Must See Documentary 26.09.2012 Originally published on Sep 23, 2012 by andrewebisu

19.1.2014 Jodiumpillen gereserveerd voor regeringsinstanties


Jodiumpillen worden alleen voor regeringsinstanties besteld 461. De pillen worden benodigd om de
bevolking te beschermen tegen schildklierkanker, dat door radioactief jodium uit de atoomcentrales
wordt veroorzaakt.
Zeesterren sterven aan de gehele westkust van de VS462. Het is nog onduidelijk, waaraan dit ligt463.

Lobbyisme464
Een documentaire "Apocalypse in Progress" beschrijft enkele belangrijke dimensioneringsdetails.
Er zijn nog talloze oude nucleaire reactoren.
Twee antipoden staan tegenover elkaar. Het zijn de voor- en tegenstanders, die elkaars argumenten
niet willen verstaan. De voorstanders hebben eigen priesters, die hen precies vertellen, wat zij
willen horen. Er zijn geen internationale waakhonden (watchdogs).
Reactor 1 is compleet door de VS gebouwd, zodat men nauwelijks van verantwoordingsloosheid
nauwelijks kan spreken. Dein totaal 23 Mark I reactoren zijn voor de energie-inhoud van een veel te
gering volumen in de veiligheidszone voorzien.

20.1.2014 Goud465
Van al het goud, dat Duitsland in de VS heeft geparkeerd zin slechts 5 ton teruggekeerd. De rest is
waarschijnlijk voorgoed verloren, verleasd respectievelijk verkocht of uitgeleend.
Dat zien we dus nooit meer terug. Het goud stond sowieso alleen maar te boek als goudcertificaat,
d.w.z. papiergoud. Het papiergoud heeft zijn waarde verloren.

Wereldmunt
De yuan wordt geen wereldmunt, zolang de Chinezen nog meer geld drukken dan de $, en Yen
samen. De Chinezen overtuigen hun burgers echter correct, dat alleen het inzamelen van tastbare
waarden de correcte instelling is, die tot welvaart leidt. De Europeanen en Amerikanen echter
misleiden de bevolking en propageren het sparen van fiatgeld, wat uiteindelijk tot een totaalverlies
leidt466.

Economie
De economie van de VS is een catastrofe, die door een op wetenschappelijke wijze gemanipuleerde
perspropaganda wordt verborgen. De werkeloosheid ligt boven ca. 23%. 100 Miljoen Amerikanen
zijn werkeloos467. De grote warenhuizen Sears and J.C. Penney bevinden zich op weg naar een
bankroet468.

461 Youtube film: 4300 Tepco Workers Dead As Fukushima Radiation ( 45:00 minuten)
462 Fukushima Nuclear update for the last couple days. 12/1/13
463 Fukushima Remove SFP#4 Hot Bent Broken Nuclear Fuel Rods T
464 Fukushima "Apocalypse in Progress" Gundersen & Wasserman
465 Germany Has Recovered A Paltry 5 Tons Of Gold From The NY Fed After One Year
466 This Is Going To Be A Disaster Of Historic Proportions
467 Frightening Reality Of Whats Happening Around The World
468 What Recovery? Sears And J.C. Penney Are Dying

21.1.2014 De professor, die teveel wist en te weinig schreef469


De historicus Carroll Quigley (1910-1977) heeft in de zestiger en zeventiger jaren de mening geuit,
dat de wereld voor een groot deel door geheime samenzweringen wordt bestuurd. Hij was zelfs van
mening, dat hij door zijn uitspraken zijn positie op het spel zette:
I dont know if you want to put this on tape You have to protect my futureas well as
your own.
Na het lezen van Professor Carroll Quigley and the "Article that Said Too Little" by Kevin Cole
viel mij op, dat er in de Cargo-kult wetenschappen inderdaad een merkwaardige opsplitsing in
voor- en tegenstanders ontstaat. Daar, waar economisch gezien enorme voordelen kunnen worden
behaald, ontstaat een wetenschap met twee groepen, die elkaar niet meer kunnen luchten of zien en
tot onverzoenbare tegenstanders ontaarden.
Meestal wordt dit verschijnsel begeleid door het toepassen van manipulaties, die bijvoorbeeld het
opkopen van opiniebladen, televisiezenders, kranten en andere media betreffen en het invoeren van
censuur of publicatieverbod voor bepaalde thema's. Over het algemeen vormen de
overheidsorganen ook de manipulerende instanties. Zij gaan tot dergelijke acties over, om de
samenleving te stabiliseren en paniek te voorkomen. Dit soort regelingen zijn al sinds meer dan
2000 jaar in gebruik. Monetaire manipulaties waren al in het Romeinse Imperium aan de orde van
de dag.

Twee onverzoenbare, tegengestelde meningen


Twee onverzoenbare, tegengestelde meningen duiden op het bestaan van vastbesloten lobbyisten en
protectionisme. In een klein staatje kon ik daarvan enkele voorbeelden samenstellen470.

Nucleaire
technologie471

Lobbyist 1 (voorstander)

Lobbyist 2 (tegenstander)

Manipulatie

International Atomic
Energy Agency
bv. Dr. Robert Gale472

Anti-nuclear protests
bv. Dr. Helen Caldicott

Statistieken, manipulatie
van gegevens in
researchberichten473

469 Professor Carroll Quigley and the Article That Said Too Little - Reclaiming History From Omission and Partisan
Straw Men by Kevin Cole (2014)
470 Notes to Tragedy and Hope (Carroll Quigley, 1966)
471 The Stream : ALJAZAM : November 8, 2013 7:30pm-8:01pm, in which Dr. Robert Gale opposes Dr. Helen
Caldicott (video: How Dangerous Is Fukushima To The World?)
472 The Nuclear Economy Drive : What a Difference 2 Decades Make, Dr Gale
473 compare potassium to cesium - Fukushima Radiation Measured In Pacific Ocean by IAEA (25.05.2013)There was
ZERO Cesium in ocean water before nuclear testing, so saying levels went up 3,500 times 'normal background' does
not make any sense. If you go from zero to 3.5 Bq per liter, that is HUGE, way more than 3,500 x normal, more like
BILLIONS of times natural background radiation, which is actually ZERO for things like cesium, uranium, tritium
and plutonium. In addition, man made radioactive Cesium is bio-accumulative, while radioactive potassium in
bananas is not.

Monetair
systeem

Centrale banken, IMF


(Fiatgeld)

Ludwig von Mises


Instituut474
(De Oostenrijkse School)
(op goud gebaseerd geld)

Alle markten475,
marktprijzen voor
edelmetaal476, renten477,
statistieken478,
berichten479

Geschiedenis

TPTB (The powers that


be)

Carroll Quigley

Journalistiek

Onafhankelijke uitgevers
bv. Macmillan vr 1966

Afhankelijke uitgevers
bv. Macmillan na 1966

Het opkopen van


uitgevers, kranten en
Televisiezenders480 ..

In dit voorbeeld beschouw ik de uitgever Macmillan bijvoorbeeld:

vr 1966 als een onafhankelijke uitgeverij omdat Carroll Quigley deze firma voor zijn
werk Tragedy and Hope had verkozen
na 1966 als een afhankelijke uitgeverij onder controle van de firma J.P. Morgan481.

Bij de analyse van de discussie482 tussen Dr. Gale and Dr. Caldicott werd mij duidelijk, dat

Dr. Gale sprak over de acceptabele stralingsdosis, die van buiten op het lichaam inwerkt,
Dr. Caldicott op de gevaarlijke stralingsdosis wees, die van binnen op het lichaam inwerkt.

Ook in de fysica zijn dergelijke tegengestelde meningen bekend. Zo zijn er in het geval van
Einsteins Relativiteitstheorie voorstanders en tegenstanders483 bekend. In dit laatste geval zijn er
echter m.i. geen manipulaties bekend.

Het oplossen van de tegenstrijdige meningen


De eenvoudigste oplossing bij twee tegenstrijdige meningen bestaat in het wachten tot deze zich als
waar, resp. onwaar openbaren. Dit soort oplossingen kan niet als wetenschappelijk worden
beschouwd. De nucleaire fysica, de economie (baserend op fiatgeld), geschiedenis en journalistiek
horen dus niet tot de wetenschappen.
De diverse tegenstrijdige standpunten variren van wereldschokkend tot bijzaak en zijn volgens
mijn persoonlijke voorkeur in volgorde van prioriteiten gerangschikt:

De onhoudbaarheid van de nucleaire technologie kan alleen door een wereldschokkende


gebeurtenis worden aangetoond. Een recente studie van waarnemingen aan de kust van de
Stille Oceaan kan eventueel tot een dergelijke gebeurtenis uitgroeien: A Study: Dead Sea
Creatures cover 98 percent of Ocean Floor.

De onhoudbaarheid van de fiatgelden wordt wellicht door de afloop van de momenteel


lopende economische experimenten aangetoond.

474 Inflation and the Fall of the Roman Empire


475 Manipulations Rule The Markets -- Paul Craig Roberts
476 The Hows and Whys of Gold Price Manipulation
477 Libor scandal
478 Census 'faked' 2012 election jobs report
479 Chinese Currency Manipulation: Lies and Statistics - 27.06.2011
480 Berlusconi's manipulation and control the Italian media was unique.... ( Berlusconi)
481 Quigley states that Macmillan was purchased for 5 million dollars in the summer of 1966 by Collier Books, which
he confirms had been a J.P. Morgan company, and that the Morgan interests had bought up the free press. The 1311page book was first published in 1966 by The MacMillan Co., New York, and Collier-MacMillan Ltd., London, and
reprinted by GSC & Associates, P.O. Box 6448, Rancho Palos Verdes, CA 90734.
482 The Stream : ALJAZAM : November 8, 2013 7:30pm-8:01pm, in which Dr. Robert Gale opposes Dr. Helen
Caldicott
483 Refutation Of Einstein's Principle of Relativity

In hoeverre de geschiedschrijving en de afhankelijkheid van de journalistiek in de


catastrofale ontwikkelingen een rol spelen, moet nog blijken. Zeker is alleen, dat de
geschiedschrijving ten allen tijde door de overwinnaars wordt geformuleerd en niet op
wetenschappelijke wijze kan worden afgeleid.

Einsteins Relativiteitstheorie wordt bevestigd, respectievelijk afgewezen, zodra er een op


wetenschappelijke basis geformuleerd bewijs is gepubliceerd.

22.1.2014 Voor- en Achtergrondstraling


Het afval uit Fukushima bereikt de westkust van de VS. Er worden nog steeds geruststellende
berichten gepubliceerd, maar ook reeds waarschuwingen. Ik vind een betrouwbare informatiebron
in conradmillermd en AGreenRoad Project - Teaching A Science Of Sustainable Health/Success. 484

Zelfbouw ionisatiekamer
De zelfbouw van een functionerende ionisatiekamer is in feite goed mogelijk, maar het
samenstellen van een bruikbaar radioactief radon-preparaat lukt niet. Ik laat een ventilator in de
gesloten, niet geventileerde kelder een dag lang lucht door een koffiefilter blazen, maar op dat
preparaat reageert de zelfgebouwde meter niet 485. Ik wil Michael eens vragen, of hij een idee
heeft...

China's schuldenberg
De Chinezen maken nog meer schulden dan de Amerikanen. Misschien is het 31 Januari zover, als
er een Aziatische Lehman crisis in het schaduwbanksysteem plaatsvindt. 486 Veel van de hete
geldsom is in de VS belegd. Men verwacht dat er oor het geleende geld 1 biljoen $ moet worden
betaald487.

1 biljoen
Tegenwoordig kost bijna alles 1 biljoen:

Kans op 2 miljard demente bejaarden in 2050? cost $1 trillion a year in the U.S. alone
De stijgende zeespiegel gaat de wereld $1 biljoen kosten
$1 Biljoen Studieschuld
'Apple in 2013 n biljoen waard'
.

Vatikaan
Het Vatikaan is nog steeds een centrum van geldmacht en manipulatie: Vatican's "Monsignor 500"
Re-Arrested Amid Money Laundering Allegations.

Het Triffindilemma
Het Triffindilemma wijst naar een dilemma tussen de rol van de Verenigde Staten als voorziener van
internationale reserves enerzijds en de verplichting om de dollar tegen een vaste prijs in goud om te
zetten anderzijds. Dit dilemma heeft de economie van de VS geruneerd.
484 Stralingsbelasting Aan de Westkust Van de USA
485 Analyse Van Een Zelfbouw Ionisatiekamer
486 Guest Post: The $23 Trillion Credit Bubble In China Is Starting To Collapse What Next?
487 In het Amerikaans engels is $1 trillion $1000 miljard, ofwel 1 biljoen. (1.000.000.000.000.- $)

Tokio evacueren?488
Gezien de radioactieve belasting mag Tokio489 niet meer als woon- of verblijfplaats voor kinderen
worden beschouwd. Het aantal witte bloedlichaampjes is bij kinderen tussen 6-12jaar van 4000 tot
2500 teruggelopen. De grenswaarde voor gezondheid is 3000. Al in de zomer van 2011 waren er
veel kinderen met bloeddoorlopen ogen, of donkere ringen onder de ogen. Ook zijn kinderen vaak
verkouden.
In de buurt van Tokio wordt ook veel radioactief afval verbrand.
Tonijn is een riskante maaltijd. Artsen waarschuwen voor de risico's van een verblijf in Tokio en de
rest van Japan490.
Onbeschrijfbaar is Japan,140 Million Dead Within 5 Years, waarin gedocumenteerd wordt, dat
Cesium 137 een grote rol speelt bij het ontstaan van schildklierkanker.

Het concentreren van radioactiviteit


De meetresultaten uit Tokio en Fukushima leveren waardevolle ideen op. Zo kan men
concentraties van radioactiviteit vermoeden op plaatsen zoals:

putjes, sloten, regenpijpen, waterputten en soortgelijke waterafvoerkanalen, waar regenwater


geconcentreerd langs gevoerd wordt.

Luchtfilters491, luchtverversers, stofzuigers, schoorstenen en andere lucht- of rookkanalen,


waar de buitenlucht of binnenlucht in grote hoeveelheden langs gevoerd wordt.

Roofdieren (vooral dus ook de mens), die zich op de hoogste rang in de hirarchie bevindt.

In dit soort verzamelplaatsen concentreert zich de radioactiviteit. Dit is door diverse bronnen
vastgesteld. Het werken aan en met geconcentreerde hoeveelheden radioactie materiaal vereist in
sommige landen ademmaskers, handschoenen, badges of stralingsmonitoren en speciale kleding.
Van de mensen zijn vooral de jongste kinderen en van de jongste kinderen met name de meisjes het
gevoeligst voor radioactieve besmetting. Als deze kinderen veel infectieziektes oplopen, die op een
verzwakt immuniteit verwijzen, heeft de straling al een gevaarlijk niveau bereikt.
Als zichtbare aanwijzingen van radioactieve belastingen 492 gelden chronische vermoeidheid493,
haaruitval494, jeukende huid, bloeddoorlopen ogen495, donkere walletjes onder de ogen.
De meldingen uit Alaska in Heeft luchtvaardpersoneel last van stralingsziekte door Fukushima zijn
overigens al gepubliceerd op 14.05.2012.

488 Tokyo Japan To Be Evacuated Against Fukushima Radiation


489 High levels of radiation are detected in a Tokyo residential area. 23.01.2013
490 Evacuate Tokyo now in 2013. 05.04.2013
491 Shocking Tokyo Japan Radiation Test by Chris Busby (Fukushima)
492 Fuku AIDS
493 Chronic Fatigue Syndrome
494 Alaska Airlines geveld door griep, of door iets anders? "Honderden personeelsleden van Alaska Airlines klagen
over haaruitval en jeukende plekken op de huid. De officile verklaring is dat dit komt door de nieuwe uniformen,
maar de symptomen lijken verdacht veel op stralingsziekte. 28.12.2013
495 Fukushima AIDS, part 2: Chronic radiation sickness.

25.1.2014 De wiskunde om een inflatieperiode te overleven


De ware wiskunde (wetenskunde496) wordt op scholen en universiteiten niet geleerd. Het
woord wetenskunde ontbreekt in de van Dale. In andere talen zoals Duits en Engels bestaat
het woord wiskunde niet eens. Daar is het weten tamelijk nietszeggend beperkt tot de
rekenkunde mathematiek. Simon Stevin heeft in de 17e eeuw het Nederlandse woord
wisconst (de beheersing van het gewisse, dat wat men zeker weet) gedefinieerd. In de
naburige landen heeft men dat idee echter niet overgenomen.

Lessen om te overleven
Veel wiskunde (wetenskunde) hebben wij in het leven eigenlijk niet nodig. In feite volstaan een
paar regels wisconst om te begrijpen, wat er om ons heen gebeurt en hoe wij de ons bedreigende
onkunde en waanzin moeten omzeilen.
Enkele tientallen jaren heb ik de wiskunde bestudeerd en het omgaan met de integralen,
differentialen en singulariteiten geleerd. In de loop der jaren bleek het meeste daarvan overbodig te
zijn. Het was een rekenkunde, die ik geleerd heb en met de ware wisconst slechts weinig gemeen
heeft.
Vervolgens kwamen de inflatie, gevolgd door de stagflatie en meer van dat soort kwalitatieve en
kwantitatieve geld wisseltrucs. Na een paar jaar had ik begrepen, dat er een nieuwe wiskundetak
moest komen, een tak, die wij nodig hebben om een decade der komende geldreformaties te
overleven.

Het beeld van een monetaire woestijn


Neem voor het gemak eens aan, dat je een extreem heet woestijngedeelte betreedt, waarvoor je een
zevendaagse, eenzame voettocht moet maken en elke dag een liter drinkwater nodig hebt. Dan moet
je dus zeven liter water meenemen.
Je start in een oase, waar je nog zoveel water kunt tappen als je dragen kunt en je zult aankomen in
een even goed van water voorziene oase.
Het probleem wordt gevormd door het aantal flessen, dat je kunt dragen. De oase biedt je slechts
een beperkte keuze aan flessen, die elk met een vrij te kiezen hoeveelheid water kunnen worden
gevuld:

twee onbreekbare 5 liter thermoskannen uit edelstaal met een leeggewicht van 2 kilogram.
Deze flessen zijn in goede staat en wegen vol gevuld 7 kilogram.

Vier poreuze plastikflessen voor elk 3 liter, die bijna niets wegen, maar vrij veel water
verliezen. Zij zullen per dag een liter verliezen. Vol gevuld wegen deze plastiekflessen 3
kilogram.

Neem nu eens aan, dat je leven op het spel staat, dat je in je zwakke conditie slechts 10kg kunt
dragen en een liter water 1 kilogram weegt.
Hoeveel flessen en welke flestype moet je dan uitkiezen om deze woestijntocht te overleven?
Bereken je wiskundige opdracht op een bierviltje of een ander stukje papier voordat je de oplossing
op de volgende pagina bekijkt...

496'Kunde' beschrijft de beheersing van een werktuig. De wiskunde is dus de beheersing van ons weten de
wetenschap.

Elementaire wiskunde om te leren overleven


Je moet dus 7 liter water voor een voettocht meenemen. Deze 7 liter kun je in twee thermoskannen
uit edelstaal transporteren. Het gewicht van twee met 7 liter water gevulde thermoskannen uit
edelstaal bedraagt 11 kilogram. Dat is dus 1 kilo te veel.
Alhoewel het totaalgewicht slechts 7 kilogram bedraagt, kan men op deze reis geen drie of vier
plastikflessen nemen om 7 liter water te transporteren. Ook de boordevol gevulde flessen verliezen
immers binnen zes dagen de complete watervoorraad. Op de zevende dag sterft de reiziger aan
watergebrek.
De correcte samenstelling van de watervoorziening begint met een vol gevulde thermoskan en een
plastikfles, die precies drie liter water bevat. De plastikfles zal je de eerste twee dagen van twee liter
water voorzien en daarbij een liter door de porositeit verliezen. Na twee dagen kun je vervolgens de
thermoskan openen, die je de laatste 5 dagen van water voorziet.
Alleen door deze welgekozen maatregelen kun je deze voettocht overleven.
Dot sprookje wordt je echter niet verteld om je de rekenkunde te leren. Het is de elementaire
wiskunde, waardoor je leert te overleven.

Het model voor het monetaire overleven


Het sprookje is dus een model voor een monetaire strategie, die je nodig hebt om door een correcte
structurering van je geldbeheer een hongerperiode te overleven.
Neem voor het gemak eens aan, dat de onbreekbare thermoskannen van edelstaal het monetaire
edelmetaal afbeeldt, waarin je je monetaire liquiditeit water zolang kunt opslaan als je wilt.
Edelmetalen zoals goud en zilver zijn zwaar en lastig te dragen, wat in ons sprookje als 2kg gewicht
per thermoskan wordt gesymboliseerd. Je moet dus een zware last dragen, maar daarin kun je je
waardevolle liquiditeit zeer lang, theoretisch oneindig lang, bewaren. Daarom heten deze metalen
ook edelmetaal.
Daarentegen verliest papiergeld (ook wel fiatgeld genoemd) zijn waarde in een snel tempo. Lang
voor ons levenseinde verliest het zijn waarde en liquiditeit water. De plastikflessen vormen een
gemakkelijk en licht transportmiddel, maar voor een langere reistijd door een droge zone zijn zij
ongeschikt. Alle papiergelden en plastikkaarten verliezen voortdurend waarde ook als zij in
gebruik nog zo gemakkelijk zijn.
Daarom zul je op je levensreis steeds met een afwisselende soort bagage moeten reizen. Al
naargelang het weer en de toestand van de waterbevoorrading moet je steeds een minimale reserve
aan monetaire liquiditeit water in de onbreekbare thermoskannen zoals goud en zilver verpakken.
De rest kun je dan in de lichtgewicht plastikflessen meenemen om het totaalgewicht van je bagage
te begrenzen tot je draagvermogen.
Kies voor de aanstaande droogteperiode een passende hoeveelheid edelmetaal en reduceer de last
der edelmetalen in betere tijden497.

De volgende afrit is de laatste oase


Nadat je nu de benodigde wiskunde hebt geleerd, kun je precies berekenen hoe lang je papiergeld
(je fiatgeld) nog geldt en hoeveel edelmetaal je voor de laatste rest van je voettocht nog als bagage
nodig hebt.
Let er echter op, dat je je beslissingen bij het verlaten van de oase en voor het betreden van de
woestijn moet treffen!
497Dit advies kun je de komende jaren gerust vergeten...

Eerste Bank Runs


De eerste banken testen, of de klanten akkoord gaan met de begrenzing van uitbetalingen 498. Ook in
Rusland wordt een dergelijke maatregel overwogen: Russian Bank Halts All Cash Withdrawals.

27.1.2014 World Wide War: een spionageoorlog ?499


De bedreiging door spionagediensten zoals de NSA, en MI-5 is voornamelijk een diffuse, virtuele
angst, die door onbekendheid wordt versterkt.
Wie op het gebied van datamanagement en geheimhouding werkt, weet wat er in de praktijk
mogelijk is en dat het mogelijke vermoedelijk ook toegepast wordt, als het genoeg oplevert.
Wat heeft de spionage eigen werkelijk opgeleverd? Sinds 9/11 waren dat na vele jaren jacht een
gedode terroristenchef en een of twee afgewende aanslagen.

Softwarekwaliteit
Het VS-management in het schrijven van software heeft geen goede naam. Obamacare is een
voorbeeld van een totaal mislukt project:

Obamacare To Double Cost Of Insurance For Average Californian


10 Signs That Obamacare Is Going To Wreck The U.S. Economy
Obamacares Many Negative Side-Effects Should Surprise No One
Obamacares Unintended Consequences: Its Not Just A Technology Problem
Democratic Congressman Admits Obamacare Won't Work (After Announcing Retirement)
...

Als de software van de NSA en MI-5 eenzelfde kwaliteitsniveau volgen, boezemt dat soort
bedreiging niet bepaald ontzag. Software wordt slechts zelden degelijk getest en is daardoor in
uitzonderlijke toestanden zoals panieksituaties labiel. Onder tijddruk wordt de uitzonderlijke
toestand door de programmeurs niet getest. Ook de documentatie is een stiefkind, omdat
ongedocumenteerde software voor een programmeur een hogere waardering inhoudt.
Dat herinnert mij bijvoorbeeld aan een Excel-tabel, die jaren tevoren door een collega ontworpen
was. Die collega was nu gepromoveerd, maar wist van de door hem in zijn jeugd geschreven
software niets meer. Ook was er afgezien van de Excel-tabel met een groot aantal formules geen
enkele regel documentatie beschikbaar. In Excel staat daartoe ook geen enkel hulpmiddel ter
beschikking. In het kader van de -invoering moest die tabel worden aangepast. Het werd dus een
langdurige en dure procedure...

De Internetstructuur
De structuur van het internet is in feite voor de geheime diensten veel bedreigender dan informatief.
Voor de invoering van het internet waren geheime diensten echt geheim. Nu zijn zij door het
internet in open boeken veranderd. Men kan in het internet zelfs in het Nederlands precies nalezen
hoe het Stuxnet-virus werkt. Men kan daarmee de PLC van motoren benvloeden.
Ook de bedrijfssystemen van de huidige computers en de softwareontwikkelingsmethodes zijn zo
wormstekig, dat het een wonder mag heten, dat er niet meer catastrofes optreden. Er zijn zoveel
inbraakopties, dat niemand daarover een overzicht heeft kunnen samenstellen. Een dergelijke
samenstelling is op zich al een bedreiging voor de stabiliteit van de computernetwerkstructuur.
498 First HSBC Halts Large Withdrawals, Now Lloyds ATMs Stop Working
Furious Backlash Forces HSBC To Scrap Large Cash Withdrawal Limit
499 World Wide War: Der geheime Kampf um die Daten Journalistenpreis fr ZDF-Produktion "World Wide War

Verlies aan inventieve ontwikkelingskracht


Spionage kost enorm veel werkkracht, die elders verloren gaat. Men kan dit bestuderen aan de
enorme inspanning, die de Stasi van de DDR heeft moeten opbrengen om enkele dissidenten onder
bedwang te houden. In de Gedenksttte Berlin-Hohenschnhausen leggen de oud-gevangenen uit,
hoeveel academici zich bezighielden met het psychologisch onderzoek en ondervragingen van
gefrustreerde studenten, die bijvoorbeeld plakkaten van muren getrokken hadden en daarvoor vier
jaar tuchthuis moesten ondergaan. Dit soort inspanning bindt de intelligentsia van een volk en
verhindert, dat de goed opgeleide academici zich met belangrijkere opgaven bezighouden.
Het verlies aan inventieve ontwikkelingskracht is een van de hoofdkenmerken voor een
ondergaande civilisatie.
In de DDR besteedde men vooral intelligentie aan spionagediensten. Deze doelstelling is
kennelijk door de VS na 9/11 gekopieerd.
In Rusland was het vooral Tsjernobyl, waarin het merendeel der inkomsten en een complete
jeugdgeneratie aan de opruimwerkzaamheden rondom der reactor opgeofferd werd.
In Japan vormen de energiekosten voor de vervanging van de nucleaire reactorcapaciteit na
Fukushima de hoofdoorzaak voor de economische recessie. Overal waar een nucleaire ramp
optreedt, vormt deze een bedreiging voor de economie.
In de VS en in GB heeft men de middenstand effectief gelimineerd, zodat nu alle
technologische capaciteit inclusief ontwikkeling naar het buitenland is verhuisd.

Klokkenluiders
De SNA concentreert de aanwerving van programmeurs met name op hackers, waaronder zich
ongetwijfeld vele begaafde, maar gefrustreerde hobbyisten bevinden. Uit deze omgeving stammen
uiteraard ook de klokkenluiders, die jaren later voor de traditionele lekken in het systeem zorgen.

HFT-programmeurs
In de VS concentreert zich de gemiddelde programmeur op het schrijven van software voor de
manipulatie van beurskoersen. De HFT (High-frequency trading)-software is een van de hypes,
waarop men zich als programmeur kan specialiseren. Daarbij delft de HFT-programmeur zijn eigen
graf. Als de volgende beurscrash dezelfde orde van grootte als de Lehman-crash bereikt, is de
programmeurskaste der HFT-specialisten jarenlang werkeloos.
Crashes500 vinden zo regelmatig plaats, dat ik er een speciale documentatie aan wilde wijden, maar
er niet genoeg tijd aan kan besteden: Bugs - Uit de Kaartenbak Van de Systeemprogrammeur,
waartoe o.a. ook de De Exploderende Algo-Machine behoort.
Wie niet deugt voor de HFT-programmeur kan altijd nog naar de NSA overstappen, waar men de
kans krijgt, de doelstelling van de politieke leiding van nabij te bestuderen.

De monetaire monocultuur
De monetaire structuur van de VS is een absolute catastrofe. De plompe manipulatiemethodes
waren rond 1950 wellicht nog niet te opvallend en vonden grotendeels in het geheim plaats. Met de
ontwikkeling van het internet treden deze pogingen steeds duidelijker naar voren. Op den duur blijft
geen enkele manipulatie meer verborgen.

500Bijvoorbeeld 2010 Flash Crash Stock market crashes and bear markets

Gemanipuleerd wordt vrijwel alles: de inflatie, de cijfers van de staatshuishouding 501, de rentes, de
basisrente, de aandelenkoersen, de staatsleningen, de edelmetalen, de statistieken der
werkgelegenheid, de werkeloosheid, etc.
Uiteraard zijn de manipulaties theoretisch geheim, alhoewel deze in feite in het internet al
geopenbaard en uitvoerig gedocumenteerd zijn. Officieel blijven zij geheim tot de laatste eremiet de
openbaring schriftelijk heeft geaccepteerd.

Goudmanipulatie
De goudmanipulatie is een van de doorzichtigste manipulaties. Zo kan men na de bestudering van:

Bij ABN AMRO belegt u al vanaf 20,- in edele metalen als goud, zilver en platinum502

direct doorlezen op de web-pagina: ABN Amro schrapt fysieke levering goud:

Wie bij ABN Amro belegt in goud, heeft geen enkele garantie of hij het ooit daadwerkelijk in
handen zal kunnen krijgen. Een onverantwoord ... 503

De fundamentele economische concepten zijn al tientallen jaren geleden door de centrale bankiers
precies vastgelegd. Het plan bestaat daarin, dat de burgers geen kans krijgen om buiten het
fiatgeldcircuit een alternatieve geldbelegging te kiezen504. Om te verhinderen, dat burgers op het
edelmetaal uitwijken, zijn er wetten ter invordering, onteigening en/of confiscatie voorbereid, die in
geval van nood onmiddellijk van kracht zijn505.

De toekomstige internetstructuur
Het internet biedt niet alleen een uitstekende voorpost om overal alles uit te spioneren, maar ook om
allerlei nieuwe geheime technieken uit te proberen. Van deze gelegenheid maken niet alleen de
geheime diensten misbruik/gebruik, maar ook allerlei hackers.
In het nieuwe internet worden alle apparaten van een eigen internet adres voorzien. Elk stopcontact
en elk apparaat krijgt een eigen IP-adres. Dat is leuk voor de geheime diensten, maar open ook
talloze deuren voor de hackermarkt. Zo kan men geheime codes definiren, waarmee geheimschrift
via de gemeten verwarmingstemperaturen kan worden overgedragen. Men neme daartoe het laatste
cijfer achter de komma's van de afgelezen temperatuur en verandert dat in een code, waarin een
bericht naar het andere einde van de wereld kan worden overgedragen. Geen mens, die op het idee
komt om dat soort codes te ontcijferen.
De toekomstige internetstructuur biedt zoveel nieuwe mogelijkheden, dat alle tot dan toe
geschreven analysesoftware verouderd is.

Diefstal van bedrijfsgeheimen


De diefstal van bedrijfsgeheimen is vaak relatief. Veel kennis is tegenwoordig in softwarevorm
opgeslagen. De waarde van de programma's is vaak beperkt. De analyse en bestudering kosten soms
meer dan het herschrijven van de software. Interessant is vooral de diefstal van tabellen en
gedetailleerde, samenhangende gegevens.

501ECB directeur Mario Draghi sjoemelt voor de 3e keer (14 januari 2014)
502Beleggen in edelmetaal - ABN AMRO - beleggen in goud zilver (dit aanbod is nog steeds actief!)
503Goudbelegging bij staatsbank ABN Amro biedt geen enkele... (14.05.2013)
504Guest Post: Central Bankers Know All About Gold
505Noodwet Financieel Verkeer ( 25 mei 1978), artikel 26, Mag de overheid goud opeisen (confisqueren)?

28.1.2014 Een veritabele Gold Run506


De moderne bank run vindt momenteel plaats op de goudmarkt. JPM halveert binnen enkele dagen
de laatste goudvoorraad507. Naar buiten ziet alles er erg rustig uit, alhoewel er een bankier uit het
raam springt...508 en een ander zelfmoord pleegt509.
De bank run vindt onspectaculair plaats. Er komt niets in de krant, maar Harvey Organ neemt het
bericht over: A must read commentary from Bill Holter ... A real time bank run! 510.
Als iets binnen 3 dagen halveert, gaat de rest binnen n dag op. Dat geldt voor pudding, maar ook
voor goud. http://blog.milesfranklin.com/a-real-time-bank-run

29.1.2014 Mutaties
De mutaties door radioactieve fall-out worden goed gedocumenteerd in de serie (27.10.2013):

Nuked Pacific 1: Embryonic Effects Of Fallout


Nuked Pacific 2: Mutations & Evidence Of Fallout ( Mutation watch)
Nuked Pacific 3: Warning Signs In Species
Nuked Pacific 4: What Does The Govt Know? Bomb Tests Cow
Nuked Pacific 5: 28 Signs The West Coast Is Being Fried
Nuked Pacific 6: Fukushima Fires Create New Nanoparticles ( 5000C very hot burning
fuel (uranium) rods are generating new nanoparticles)
Nuked Pacific 7: They Are Killing The Oceans (final)

Corruptie
De corruptie is als het ware tastbaar. Ik voel zijn adem in mijn nek. De eerstvolgende bubbel wordt
een bubbel in het corruptiebereik.
Na te zijn betrapt, vinden de banken snel oplossingen. De RBS betaalt enorme boni, alhoewel er een
enorme straf voor corruptie moet worden betaald511.
Het grootste deel van de bouwsom te Sotschi behoort niet tot de technische begroting, maar wordt
genvesteerd in omkopingen512.
Er is echter ook gerechtigheid denkbaar: Edward Snowden Nominated For Nobel Peace Prize.

506 A Real Time Bank Run!


507 JPM Sees 28% Withdrawal From Gold Vault In One Day As Another 10 Tons Depart Week 3, 2014 Withdrawals
From SGE Vaults 60 Tons, YTD 159 Tons
508 Bankier springt van 33 hoog JP Morgan gebouw in Londen
509 Vanochtend werd eveneens in Londen een voormalig directeur van Deutsche Bank gevonden.
510 Harvey Organ's Gold and Silver Report
511 RBS 8 Billion Loss Shows Risk In UK Banking System
512 Putins Spiele | ARTE

31.1.2014 Het model van de geldmachine513


Een wetenschappelijke theorie moet zo eenvoudig mogelijk zijn, maar niet eenvoudiger514.
Iedere intelligente dwaas kan dingen groter, complexer en gewelddadiger maken. Er is iets
vindingrijks een een heleboel moed voor nodig om de tegenovergestelde richting in te slaan.
Daarom zoeken ingenieurs steeds naar reducties en vereenvoudigingen. Bij Fukushima zijn zij n
stap te ver gegaan. Nixon's afschaffing van de goudstandaard was ook een van de ontoelaatbare
simplificaties515.
De reductie van het monetaire model tot het wezenlijke

Een van de mensen, die het wezenlijke van het monetaire basisprincipe begrepen hebben was Nout
Wellink, te zijner tijd de centrale bankier in Nederland. Ook Greenspan heeft het geweten.
Als centrale bankiers in functie mochten Wellink en Greenspan het geheim niet verklappen.
Rein de Vries heeft die kennis compact gedocumenteerd516. Toen Greenspan nog een jonge rebel
was, heeft hij het systeem doorzien:
De welvaartsstaat baseert op het principe, dat er geen enkele zekere spaarvorm voor
welvaart toegestaan wordt517.
De schuldeneconomie is een primitieve vorm van welvaartsonteigening. Dit kan alleen
verhinderd worden door edelmetalen. Daarom worden goud en zilver met alle denkbare
middelen omlaag getimmerd.518
Omdat Greenspan niet beter wilde, heeft men hem directeur van de centrale bank gemaakt. Dat was
genoeg om hem de mond te snoeren.
Ook Wellink, de Nederlandse centrale bankier van 1997-2011, moet het geweten hebben. Hij legt
uit, dat de individuele noodoplossing voor een eindeloze QE-reeks daarin ligt, dat men op tijd op
goud moet overschakelen519.
Dit gegeven wilde ik nu centraal stellen als het monetaire model.
De schuldengroei wordt voortgezet, totdat het systeem ineenstort en er een reset door middel
van een geldontwaarding en overschakeling op goud en/of een goudstandaard en een
confiscatie van het edelmetaal nodig is.
Alle andere parameters zijn bijzaak. De papierwinkel met staatsleningen, spaarrekeningen, de
rentevoet.,.. Dat alles is oninteressant. Dat spul laat ik links liggen en concentreer mij alleen op de
aangroei van de schuldenberg, het ontstekingspunt en de resetfunctie.

513 De Geldmachine
514Einstein Principle AlbertEinstein
515Albert Einstein quote-Any intelligent fool can make things big
516Guest Post: Central Bankers Know All About Gold
517The financial policy of the welfare state requires that there be no way for the owners of wealth to protect
themselves.
518This is the shabby secret of the welfare statists' tirades against gold. Deficit spending is simply a scheme for the
confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process. It stands as a protector of property rights. If
one grasps this, one has no difficulty in understanding the statists' antagonism toward the gold standard.
519But when I asked him what he would do if QE proved to be irreversible, in fear of a deflationary collapse, and QE
III, IV, etc. would become apparent, he said that he would put his wealth in to physical gold because that would be
the most prudent thing to do. Guest Post: Central Bankers Know All About Gold Rein de Vries

Op die manier ontwikkeld ik het monetaire model als een zaagtandgenerator, die uit twee
transistoren Q1 & Q2 bestaat, met een batterij, een spanningsdeler R2 & R3 en de tijdconstante
R1 C1 .
De zaagtandgenerator wordt op bepaalde tijdstippen gereset, wat in dit model na intervallen van
ongeveer 1 milliseconde plaatsvindt. In de monetaire wereld vindt het resetproces om de veertig of
vijftig jaar plaats.
In monetaire systemen staat de reset bekend als geldhervorming. De periode tussen
geldhervormingen hangt af van de beschikbare reserves aan edelmetaal.
Momenteel worden de GLD-/SLV-kluizen op drastische wijze leeggeplunderd 520. Een recordaandeel
ter hoogte van 47% van JPM's goud werd binnen enkele dagen weggehaald521. Dit markeert een
ontstekingsproces in de opening van de schakelaars Q1 & Q2. De basisstroompjes beginnen te
accelereren. De halfgeleiders hebben slechts een paar microseconden nodig om de collector-stroom
te versnellen, die de condensator C1 op een drastische wijze ontlaadt.
Zeg dus niet, dat je niet gewaarschuwd bent.
In feite is deze reset een enkel evenement in een eindeloze serie resets. Zodra de confiscatie voorbij
is, begint er een nieuwe periode. Zaken zijn zaken.
Zo eenvoudig kan het model gemaakt worden. Eenvoudiger gaat het niet, denk ik maar...

31.1.2014 Derde bankier...


Als het aantal dode bankiers een maat voor de neergang van het monetaire systeem is, dan is er van
een ondergang sprake522.

Griekenland
Griekenland staat weer op de agenda van een geheim beraad. De Griekse minister van financin is
niet uitgenodigd, omdat hij er niets mee te maken heeft523. Een veeg teken dus...

Napoleon
Geld kent geen moederland. (Money has no motherland).

Kluisjesgebrek
Er is een nijpend kluisjesgebrek in het verre oosten (in China en Singapore), terwijl de kluizen in
New York al zijn verkocht en nu leeg staan. Vermoedelijk kan het goud in de VS ingevorderd
worden. Het is geen volksverhuizing, maar een volksvermogensverhuizing.

520 A Real Time Bank Run!


521 JPM Sees 28% Withdrawal From Gold Vault In One Day As Another 10 Tons Depart
522 Third Banker, Former Fed Member, "Found Dead" Inside A Week
523 Greece Is Back: Germany, France, Creditors Hold Secret Meeting Due To Greek Bailout "Mounting Concerns"

1.2.2014 Bank Run524


Een economist en Harvard professor haalt zijn geld van de bank. Dat is toch het klassieke begin van
een bank run, of niet soms?
Economie is geen wetenschap en Harvard dus gewoon een broedplaats voor criminelen. Toch is
deze professor wellicht de uitzondering en een weldenkende, intelligente wetenschapper, die
uiteindelijk toch verstandig geworden is.

2.2.2014 Yellen
Bernanke is afgetreden en Yellen moet beslissen hoe het verder gaat.
De recessie leidt tot het dalen van de prijzen. Waarom zou ik nu een auto kopen. Over twee
maanden zijn zij 2% goedkoper. Dan wacht ik nog een half jaar.525
In een dergelijke omgeving is de reductie van QE inderdaad contraproductief. De omzet kan alleen
aangewakkerd worden als er massaal meer geld gedrukt wordt. Dit is het begin van de hyperinflatie.
Ben vertrekt als rentenier naar Florida en laat een chaotisch besteld huis achter.

5.2.2014 Manipulatiemethode
Dat in de VS statistieken gemanipuleerd worden is duidelijk. Een typisch voorbeeld van de formule,
waarmee in een Exceltabel getallen worden gezocht wordt in een artikel van ZeroHedge
gepubliceerd526.

De Monetaire Karbonkel527
De monetaire karbonkel is een infectieus ziektebeeld van een menselijke samenleving, die in
regelmatige afstanden met een periodiciteit van enkele generaties optreedt.
Het pathologische beeld uit zich door een infectieus vertrouwensverlies in het monetaire systeem
en een terugval op de edelmetalen als gelddepot.
De eerste schriftelijke diagnosen van monetair abcessen stammen al uit de tijd voor Christus.
Theognis, een Griekse dichter die leefde in de tweede helft van de 6e eeuw v.Chr., meldt in zijn
boek Maxims dat legeringen van goud en zilver eenvoudig worden ontdekt door slimme mensen en
dat niemand een slechter ruilmiddel accepteert als een beter voorhanden is
Als infectiebron is het inzicht gedentificeerd, dat het op vertrouwen gebaseerde fiatgeld ten
opzichte van edelmetalen door inflatie wordt uitgehold.
Zolang de infectie op lokale schaal plaatsvindt, spreekt men van een monetair abces, dat tot een
landelijk vertrouwensverlies leidt. Een globale infectie wordt als monetair negenoog (karbonkel)
gedefinieerd.
Op basis van de wet van Gresham528 veroorzaakt de inflatie (waardeverlies) van het fiatgeld een
opwaarderingskoorts der edelmetalen, die echter door politieke maatregelen (zie: manipulatie)
geruime tijd optisch onderdrukt kan werden.

524 Why This Harvard Economist Is Pulling All His Money From Bank Of America
525 Yellen Will Reverse Taper and Increase QE
526 About That 0.397994999 Service Worker: Why Does ADP Goalseek Their "Data"?
527 De Monetaire Karbonkel - Over de Infectie Van Het Monetaire S...
528 Wet van Gresham

Naarmate de infectie voortschrijdt en het inzicht bij de bevolking toeneemt, is er een steeds hogere
compensatie (rentevergoeding) voor het voortschrijdende waardeverlies van het op vertrouwen
gebaseerde fiatgeld nodig. Deze voortdurend stijgende compensaties leiden uiteindelijk tot de
hyperinflatie en collaps van de patint.
De hyperinflatie eindigt niet dodelijk. Na een doorstane collaps start de politiek leiding in de regel
een monetaire hervorming, die op een nieuw monetair bestel op basis van edelmetalen529 opbouwt.
Na een eenmaal doorstane collaps is de samenleving circa twee generaties immuun tegen de
invoering van nieuw fiatgeldsoorten. Na twee generaties is de ervaring echter vergeten en kan de
politieke leiding weer op fiatgeld overschakelen, waardoor de pathologische fase opnieuw begint.
De immuniteit is voor het laatst in 1971 opgeheven, zodat de wereldbevolking al meer dan 40 jaar
in de monetaire karbonkelfase bevindt. Nadat de eindfase inmiddels aangebroken is, moet met een
terminaal ziektebeeld worden gerekend, waarin tijdens voorafgaande monetaire ziektefasen sociale
onrust, revoluties530, burgeroorlogen en wereldoorlogen zijn waargenomen.
Na afloop van het monetaire, globale karbonkel is een nieuw concept op bijvoorbeeld freegold
(vrijgoud) nodig. In vrijgoud wordt voor de transactiefunctie fiatgeld toegepast. De spaarfunctie
wordt daarentegen overgenomen door fysiek goud. Dit systeem is nu al overwegend in het verre
oosten in bedrijf. Freegold splitst dus de spaarfunctie en de handelstransactie van de tegenwoordige
valuta op in twee delen. Het gespaarde goud wordt opgeslagen in de kluizen te Sjanghai en
Singapore, waar de wereld voor de spaarfuncties alleen op edelmetaal vertrouwd. Dit is het resultaat
van 2500 jaar ervaring met de monetaire karbonkelfasen.

Het Argentijnse monetaire archief is afgebrand


Men kan zich een dergelijke brand letterlijk en figuurlijk voorstellen 531. Het lijkt wel wat op de
brand in een commercile kluis van JP Morgan in New York 532. In een dergelijke kluis moet de
verzekering betalen, wat er verbrand en gesmolten is...

Onrustbarende toename van het aantal zelfmoorden van bankiers


Het kritieke peil van de monetaire crisis is wellicht afleesbaar aan het aantal zelfmoorden van de
bankiers, dat inmiddels al op vier per week is gestegen 533. In 1929 zijn er direct na de crash naar
schatting 20 zelfmoorden van bankiers vastgesteld 534. Op basis van deze schatting staat de crash dus
direct voor de deur. Extrapolatie levert 20 zelfmoorden binnen de komende 5 weken, d.w.z. de crash
moet dan begin maart achter de rug zijn.

Luchtvaartmaatschappij mag passagiers (niet) gewoon in de steek laten535


Dat is natuurlijk onzin. Wat de EU ook voorschrijft interesseert British Airways berhaupt niet.
Gewoon niet meer met die firma vliegen en zeker niet meer naar Heathrow. Verder iedereen,
vrienden en kennissen, precies vertellen, hoe airlines hun gasten behandelen, resp. mishandelen536.
529 Bijvoorbeeld vrijgoud
530 Bijvoorbeeld de Franse revolutie, die door de hyperinflatie van assignaten veroorzaakt werd
531 Argentine Banking System Archives Destroyed By Deadly Fire
532 Did A Raging Fire Burn Down JPMorgan's Gold Vault? Massive Fire Reported in Basement Vault of JPM
Building!
533 4 bankers die in one week in apparent suicides
534 Historically, bankers have been stereotyped as the most likely to commit suicide. This has a lot to do with the
famous 1929 stock market crash, which resulted in 1,616 banks failing and more than 20,000 businesses going
bankrupt. The number of bankers committing suicide directly after the crash is thought to have been only around 20,
with another 100 people connected to the financial industry dying at their own hand within the year. Suicide Among
Bankers Appears To Be On The Rise Again
535 Passagiere sollen mehr Rechte haben
536 Heathrow's Dagboeken

6.2.2014 De Wiskunde der Speculanten


Geloof in bijgeloof
Wetenschappelijk onderzoek accepteert geen geloof in bijgeloof.
Terzijde een korte definitie: Geloof in bijgeloof is een taalkundige constructie, die afgezien
van het eigen geloof elk ander geloof als bijgeloof definieert en dus n geloof accepteert.
Alle andere vormen van geloof zijn bijgeloof.
De meeste speculanten zijn gelovigen. Dit geldt voor de ongelovigen. Zij geloven dan toch in de
magie van getallen. Dit is heel wat anders dan de overtuiging van de investeerders.
De markt voor speculatieve producten is ongeveer honderd maal groter dan de markt voor
investeerders. Dit kan men gemakkelijk narekenen uit de verhouding van fysiek goud tot
papiergoud. Deze verhouding bedraagt namelijk ongeveer n op honderd537 en representeert de
vraag naar papierproducten (voor de speculanten) en fysieke producten (voor de investeerders).
Een investeerder, die zich voor papierproducten interesseert, heeft het principe investeren niet
helemaal begrepen.

Voorspellingen
Ter ontspanning gun ik mij vandaag een korte excursie op het terrein van voorspellingen. Het thema
is de voorspelling van de goudprijs, die tot de merkwaardigste marktproducten behoort, die men
zich kan voorstellen.
Op de eerste plaats heeft niemand goud nodig voor de eerste levensbehoeften. In de praktijk
gebruikt men het vrijwel als beleggingsobject om te sparen en om te gokken. Daarnaast is er
voldoende goud om de markt te verzorgen.

Manipulaties
De goudprijs is (momenteel) echter onderworpen aan een strikt regime van manipulaties door de
centrale banken. De prijs wordt met alle macht veel lager gehouden dan de markt voor een
evenwicht tussen navraag en aanbod vereist. De onderdrukking van de prijs vindt plaats door
virtuele papiergoudverkopen.

Gann-Analyse
Uitgerekend deze markt wordt door een analist538 gekozen om te bewijzen, dat een beroemd
beursspecialist een betrouwbare techniek heeft ontwikkeld waarmee men naast andere marktprijzen
ook de prijs van de goudprijs kan voorspellen. Hij neemt daartoe de beroemde voorspelling van de
tarweprijs op 30 september 1909, die precies volgens Gann's berekeningen binnen n uur en 20
minuten van 1,07$ naar 1,20$ steeg.539 Gann moet destijds hebben verklaard: I do not care what
the price is now, it must go there.

537Analyse: Waarom de goudprijs verder kan zakken Op iedere troy ounce fysiek goud in de COMEX circuleren nu
61 claimbewijzen, meer dan ooit tevoren. De verhouding is ook al 115 geweest en reageert vrij nerveus...
538Bo Polny van www.Gold2020Forecast.com
539Global Chaos & One Of The Most Astonishing Trades In History

Op www.Gold2020Forecast.com belooft Bo Polny zijn abonnees tegen betaling de juiste goudprijs


te voorspellen en publiceert op deze webpagina een groot aantal dankbetuigingen. Nu heeft Bo een
duidelijke voorspelling gedaan: De goudprijs gaat nog in 2014 oplopen van 1250$ tot boven de
$2000540. I do not care what the price is now, it must go there.
Kennelijk heeft Bo dus de techniek van Gann overgenomen en de voorspelling van deze doorbraak
mathematisch uitgewerkt. Gann gaat ervan uit, dat de geschiedenis zich herhaalt en men door
bestudering van de historische curves de herhalingspatronen kan voorspelen.
Die voorspelling van de goudprijs is echter in geen geval te vergelijken met de prijsvinding van de
tarweprijs. Omdat de goudprijs zo zwaar gemanipuleerd wordt, moet men een insider in de Fedkringen zijn om de juiste voorspellingen voor de ups en de downs der manipulaties te berekenen.
Daarvoor is dan nog maar weinig wiskunde nodig.

Machtmiddelen
Interessant wordt het echter als de manipulatie door hoger geweld uitgeschakeld wordt. In dat
geval neemt de gewone markt de macht over van de Fed.
De Fed is echter met buitengewoon sterke machtsmiddelen uitgerust. Er moet al een globale crisis
met afmetingen van 3 x Lehman optreden, om de eerste zweetdruppels op het gelaat van Fedmedewerkers te doen verschijnen.

Marktsituatie
Op de gewone markt heerst vanuit het verre oosten een extreem hoge navraag, die in feite maar
weinig van de prijs afhangt. De navraag is zo hoog, dat er veel goudmetaal uit omvangrijke
voorraden moet worden aangevoerd om de prijs onder de huidige marktprijs te houden. Deze
voorraden zijn begrensd, maar door geheimhouding weet bijna niemand hoeveel goud nog leverbaar
is. Ook Bo behoort vermoedelijk niet tot de insiders.
Het is dus niet zo moeilijk om te voorspellen, dat de goudprijs in de komende maanden sterk zal
stijgen. De vraag is slechts wanneer.
Bo's adviezen richten zich op de ups en de downs voor de specifieke kalenderdagen. In feite zijn
deze adviezen alleen interessant voor beursspeculanten, die in de regel met papiergoud handelen.
Zolang deze markt, die geheel door bankiers wordt gemanaged, nog functioneert, zal de goudprijs
laag blijven.

Hoger geweld
Ook kan het advies van Bo door hoger geweld worden benvloed. De Fed heeft al vaker de regels in
de beurshandel bijgesteld om catastrofes te verhinderen541. Wie met een verkeerd gevulde
portfolio in een dergelijke catastrofe belandt, kan althans met investeringen op papier alles
verliezen.
Wie fysiek goud als investering op lange termijn beschouwt, is op Bo's adviezen niet aangewezen.
Momenteel is de goudprijs relatief laag en wordt bij de enorme hoeveelheden papiergoud door het
bijdrukken van goudcertificaten op een laag pitje gehouden. Een investering op lange termijn is
dus in feite onafhankelijk van Bo's adviezen momenteel niet te duur betaald.

540 A big spike is coming and timing will be the key! This means $2000+ gold in 2014! I do not care what the price
is now, it must go there. Global Chaos & One Of The Most Astonishing Trades In History
541 How the Hunt Brothers Capped Gold

Beursspeculanten en investeerders
De wiskunde der speculanten wijkt dus van de wiskunde der investeerders af. Een speculant leeft
van de minieme driehoekjes en koerssprongetjes in de curves, die de mathematicus als ruis
beschouwt. De mathematicus weet ook, dat de manipulaties enorme verschuivingen veroorzaken,
die zolang te water gaan, tot de kruik breekt. Het breken van de kruik is echter ongecontroleerd,
omdat de Fed de manipulatie bij volledige controle nooit vrijwillig zou willen beindigen.
De investeerder beschouwt slechts de keerpunten in de koers, die door het hoger geweld worden
gestuurd. Hij kent de manipulaties en weet ook zonder Bo's adviezen, welke objecten naar boven en
welke naar beneden worden gestuurd. Hij beseft, dat er alleen in de fysieke markt een fysieke
begrenzing der manipulaties bestaat. De investeerder weet ook, dat slechts weinigen, d.w.z. n op
de honderd, deze kennis beheersen en daarvan kunnen profiteren.
En dat de 99% speculanten alles moeten verliezen om de enorme schuldenlast te financieren.

Het onvoorspelbare moment


Ik vrees dus dat Bo gelijk heeft en de goudprijs zal stijgen. De stijging is echter niet zoals in Bo's
voorspellingen per dag berekenbaar. Zij hangt af van een extreemgebeurtenis zoals de drievoudige
Lehman crisis of een stochastisch optredend einde van een goudvoorraad ergens in een westelijke
kluis.
Men leest dan in de krant, dat de goudprijs bijvoorbeeld na een plotselinge brand in een
ondergrondse bankkluis542 sterk gestegen is... Dat is het onvoorspelbare moment, waarop een prijs
zal exploderen. Wellicht dat de centrale banken om die redenen af en toe een bankkluis laten
afbranden.

7.2.2014 Een eremedaille voor Louise Auchincloss Boyer543


In 1974 werd de overgebleven hoeveelheid goud in Fort Knox in een anoniem artikel in de
National Tattler betwijfeld. Sterker nog: het goud zou verdwenen zijn. Drie dagen later werd
bekend, dat de informant, Louise Auchincloss Boyer, de secretaresse van Nelson Rockefeller, uit het
raam was gevallen544. Dit leidde uiteraard tot vraagtekens bij de ware omvang van de goudschat.

Paniekscenario?
Wat gebeurt er als de goudschat al tientallen jaren geleden de kluizen van de VS grotendeels
verlaten heeft? Wie daaraan denkt durft het niet te uiten. Laat de rest het zelf maar controleren. Men
wil uiteindelijk niet geholpen worden uit het raam te vallen...
Zelfmoorden van bankiers545 en een secretaresse (?), uitslaande branden in kluizen, jarenlange
vertraging bij teruggave546. Dat zijn de typische ingredinten voor een stabiel vertrouwen in het
monetaire bestel547.

542 Did A Raging Fire Burn Down JPMorgan's Gold Vault? Massive Fire Reported in Basement Vault of JPM
Building!
543 Guest Post: The Rockefellers
544 Looking in Fort Knox for its Gold
545 Mysterieuze 'zelfmoorden' door bankmanagers
546 Kluis met goud van JP Morgan in brand!
547 The Game Is Now Make It Until Tomorrow!

7.2.2014 Het convergentiepunt


Verbetering
In Hedendaags fetisjisme heeft Carry van Bruggen een geleidelijke ontwikkeling (verbetering)
waargenomen, zodat men dan ook van 'lagere' en 'hogere' staatsvormen spreekt, en deze hangt
samen met de ontwikkeling van het individu548.

Unificatie
Op pagina 52 is er zelfs sprake van voortbrengselen (kunst, wetenschap, wijsbegeerte) als producten
van n groot Proces (de zelfonderscheiding des Absoluten).
Dat is natuurlijk in 1925 geschreven en mag destijds nog als waarneming gegolden hebben. De
vraag is, of deze ontwikkeling zich heeft voortgezet en de staatsvorm zich inderdaad verbeterd
heeft.
De convergentie schijnt zich te ontwikkelen naar een culminatiepunt, zoals dat door Teilhard de
Chardin maar de laatste letter van het Griekse alfabet als religieus convergentiepunt Omega werd
gedefinieerd. Alleen blijkt het zich nu tot een crimineel einddoel te convergeren. De laatste letter
van het alfabet is de passende naam voor een project, dat op een laatste monetaire en wellicht ook
religieuze apocalyps toe streeft.
Indien men de ontwikkeling van de daaropvolgende decaden analyseert, dan heeft er na 1925 eerder
een afbraak van ethische standaards plaatsgevonden. Aantekenen van een positieve convergentie
worden door negatieve impressies overspoeld en gelimineerd.
De aantekenen van de neergang uiten zich in de toename van corruptie, fraude en omkoping in de
monetaire sector549, in de politiek550 en zelfs in bereiken zoals de professionele sport. De succesvolle
elites van de maatschappij zijn op globale schaal overgeschakeld op een maffiastructuur 551, die het
succes opbouwen op het uitplunderen van de weerloze sufferds. Deze tweedeling in sufferds en
succesvolle zakenlui noemt men het verlies van de middenklasse552.
In de VS, waar de verschijnselen zich het snelst kunnen opbouwen, heeft het aantal burgers, die op
de voedselbonnentoedeling moeten voeden, inmiddels de 47 miljoen bereikt553.
Het afluisteren van telefoons en internetcommunicatie ontwikkelt zich tot een irriterend
schouwspel. Na de onthullende berichten van klokkenluiders over de omvang van het afluisteren
van telefoons en spionage554 slaan oostelijke agenten terug en onthullen pijnlijke telefoontjes van
Amerikaanse ambtenaren555.

548Pag. 39 in Hedendaags fetisjisme, Carry van Bruggen (1925)


549 Gangster Bankers: Too Big To Jail
550"The extent of corruption in Europe is 'breathtaking' and it costs the EU economy at least 120bn Euros, annually the
European commission says." Gold For Delivery Please!
551The Mafia State Of Mind
55228 Signs That The Middle Class Is Heading Towards Extinction
553#19 While Barack Obama has been in the White House, the number of Americans on food stamps has gone from 32
million to 47 million. 28 Signs That The Middle Class Is Heading Towards Extinction
554Snowden Interview on German Television met een beschrijving van de analysesoftware XKeyscore
555 intercepted "Fuck the EU" phone call between Assistant Secretary of State Nuland and the US Ambassador to the
Ukraine Pyatt was authentic State Department Confirms Authenticity Of Intercepted Ukraine Phone Call: Accuses
Russia Of Dirty Tricks

Hyperinflatie
De bedragen, die bij fraudes, bedrog, omkoping en corruptie worden genvesteerd, vervier- of
vervijfvoudigen tot vertienvoudigen zich jaarlijks. De inflatieversnelling der criminele energie ligt
ver boven de gewone looninflatie. De criminele inflatie bevindt zich sinds enkele tientallen jaren in
een hyperinflatie. Daar deze niet in de gewone inflatiestatistieken ingecalculeerd wordt, is zij
slechts de insiders bekend en blijft de gewone burgers verborgen. Daar waar men de corruptie
registreert en openbaar maakt, worden publicaties bijvoorbeeld in Turkije door repressieve
maatregelen verhinderd556.

Manipulatiemechanismen
Ook de manipulatie van statistieken wordt steeds vertwijfelder en massiever. Waar zich de
manipulatie aanvankelijk in het ruisbereik 0,1% tot 1% bewoog, moeten beduidende getallen zoals
de werkeloosheid en werkgelegenheid nu al in het bereik van honderden procent naar boven of
beneden gemasseerd worden557. Ter definitie van formules worden in dit bereik geheel nieuwe
wiskundige technieken toegepast. Primaire getallen baseren niet op gegevens uit externe bronnen,
maar worden geleverd door de optimalisatiefuncties in een Excel tabel558.

Het ontstekingssignaal voor de divergentie


De globale, criminele convergentie is echter een tijdelijk verschijnsel. Uiteindelijk splitst zich de
samenwerking op tot een ieder voor zich.
Het uiteenvallen van de synergie vindt met explosieve kracht en snelheid plaats. De samenwerking
van de centrale banken valt uiteen. De eerste bron, die deze divergentie vermeldt, is de gouverneur
van de centrale bank van India559.
In feite was echter al de eis tot uitlevering en teruggave van het Duitse goud een motie van
wantrouwen van de ECB. In de EU hebben namelijk de landen geen zeggenschap over het eigen
goud. De controle over het goud hebben zij afgestaan aan de ECB560.
Het verre oosten speculeert erop, dat goud uiteindelijk het echte geld vormt. Het westen speculeert
erop, dat fysiek goud waardeloos is ten opzichte van de door een fiat getekende en gegarandeerde
papieren kredietbrieven561. Deze opsplitsing leidt tot spanningen, die zich uiteindelijk in een
explosief mengsel moeten ontladen.

Klokkenluiders
Met de toename van de criminalisering stijgt de overtuiging van klokkenluiders om crimineel
gedrag te openbaren562. De openbaringen destabiliseren de organisaties. Snowdon wordt van drie
misdrijven beschuldigd, maar tot een normale berechting wordt hij in de VS niet toegelaten. Bij een
arrestatie worden klokkenluiders voor speciale tribunalen zoals in Guantanamo geleid.

556Turkije vergroot internetcensuur met nieuwe wetgeving


557How To Read, And Trade, Tomorrow's Jobs Report
558About That 0.397994999 Service Worker: Why Does ADP Goalseek Their "Data"?
559All Hell Will Break Loose & The Dominos Will Start Falling
560G20: Bundesbank soll Gold an EZB abliefern
561Guest Post: The Rockefellers
562Snowden Interview on German Television

Conclusie Survival of the fittest


Er is sprake van een geleidelijke ontwikkeling, die men in de vorm van een samenwerking tussen
criminele structuren als verbetering, maar in de zin van Carry van Bruggen als een verslechtering
der sociale bindingen moet beschouwen.
Er is sprake van een unificatie tot n groot Proces, weliswaar dan niet in de religieuze zin van
Teilhard de Chardin, maar in de betekenis van een gemeenschappelijk concurrerende run naar de de
hoogst mogelijke inflatiecijfers.
De daartoe benodigde manipulatie van statistieken wordt steeds vertwijfelder en massiever. Met de
toename van de criminalisering stijgt de overtuiging van klokkenluiders om crimineel gedrag te
openbaren.
De globale, criminele convergentie is echter een tijdelijk verschijnsel. Uiteindelijk splitst zich de
samenwerking op tot een ieder voor zich. De culminatie in een convergentie is dus slechts een
schijnbare convergentie. Uiteindelijk vallen de organisaties uiteen en blijft alleen de gezondste,
d.w.z. in crimineel opzicht succesvolste organisatie overeind.
Darwin heeft dus toch gelijk: het is en blijft een survival of the fittest.

8.2.2014 Aftelversje De vierde bankier -563


Hoe ging dat aftelversje ook alweer: Tien kleine negertjes.... Dat mag niet meer. Nu heet het: tien
kleine bankiertjes...

9.2.2014 Drrenmatts kijk op de bankwereld


Kan men, heeft men, of althans een van ons, ooit de insolventie van banken met de zondvloed
vergeleken? Mag men de ongeremde geldvloed met de watermassa's der Bijbelse zondvloed
gelijkstellen?
Drrenmatt heeft het volgens mij inderdaad geprobeerd en daarbij het faillissement van de bank,
waarbij zijn ouders het spaargeld verloren, en de Bijbelse zondvloed in een zin bijeengebracht.564
Als kind Drrenmatt heeft het Bijbelse epos van de zondvloed op bijzonder drastische wijze van
zijn moeder gehoord, die op de zondagsschool de kinderen onderwees. Ik herinner mij, dat ikzelf als
zes- of zevenjarige eenzelfde horrorverhaal door de meester heb horen voorlezen. Het was een
kafkask ontsnappingsverhaal uit een kasteel met een hangbrug, dat mij nog steeds als nachtmerrie
voor de geest staat. Dit zijn de verhalen, die een kind een leven lang een blijvende herinnering
inprenten.

Faillissementen
Het wordt tijd weer eens een lijst met faillissementen samen te stellen. Het begin is gemaakt:

(Alweer) Argentini (Argentines drain reserves to stash dollars under mattresses)


(Alweer) Venezuela Venezuela Devalues Bolivar By Another 44% For Some, Still 600%
Higher Than Black Market Due To 50% Inflation
Ghana (18% rente) John Ing - We Are Nowhere Near The Chaos That I Expect
Another Fed "Taper" Casualty: Kazakhstan Devalues Currency To Weakest On Record
...

563 4th Financial Services Executive Found Dead; "From Self-Inflicted Nail-Gun Wounds"
564 Drrenmatts Bild der Bankenkrise - Von Gottes Wasserflut zur Bernankes Geldflut

12.2.2014 Het bijtende sarcasme van de blogger


Bij de bestudering van Drrenmatt565's komedies vraag ik mij af, hoe het sarcasme werkt en waarom
sarcasme de meest efficinte methode is om een zojuist ontdekte corruptie te openbaren.

Sarcasme in de blog van Zerohedge


In de website Zerohedge, waar dagelijks tientallen politieke en economische miskleunen worden
gepubliceerd is het sarcasme vrijwel in elke blog al in de titel afleesbaar. De bijtende commentaren
zijn vlijmscherp en mogen zonder meer tot de sarcastische categorie worden gerekend.
In de moderne samenleving zijn er talloze methoden om toe te bijten en veelal worden deze beten
over het hoofd gezien door lezers, die alleen maar naar de plaatjes kijken...
Laat ons met het sarcasme van het aftellen beginnen in 4th Financial Services Executive Found
Dead; "From Self-Inflicted Nail-Gun Wounds":

Het idee om het aantal zelfmoorden van bankiers met de status van de monetaire crisis te
correleren is op zijn zachts gezegd macaber.

Na deze zware kost volgt een gemakkelijker voorbeeld. Het is een gewoon cartoontje, niet leuk.
Da's waar: deze cartoon is niet leuk. Wel waar, maar niet leuk:

The 'Real' Road Ahead In 2014 (In n Cartoon)

Andere blogtitels duiden het sarcasme door middel van enkele of dubbele aanhalingstekens aan:

14 Turkish Protesters Jailed For 2 Years For 'Insulting' Prime Minister


"This Is Not How A Free Society Treats Its Citizens"
Another Fed "Taper" Casualty: Kazakhstan Devalues Currency To Weakest On Record

Maar meestal gebruikt men gewoon een woord om het sarcasme aan te geven:

Good Thing The US Only Has 6.6% Unemployment...


...

respectievelijk als hele zin:

Why Are So Many People Renouncing American Citizenship?


Our Middleman-Skimming Economy

of zelfs door het weglaten van woorden (een bijtend sarcasme is een pleonasme dus moeten wij
bijtend weglaten...):

Het bijtende sarcasme van de blogger

Immuniteit
Sarcasme kan ook als onbeleefd worden beschouwd, maar volgens Drrenmatt is het een laatste
rekwest om dramatische en gevaarlijke veranderingen te verhinderen.
Volgens Drrenmatt kunnen wij onze conflicten niet meer als tragedies beschouwen. Boven een
bepaald dramatisch niveau kan een tragedie niet meer schokkend werken. Wij zijn dan immuun
tegen de tragedie geworden.

565Friedrich Drrenmatt (1921 1990) was een Zwitsers auteur

Onderbewustzijn
Het alternatief tot de tragedie is de komedie, die begint met een frisse, lachwekkende kijk op de
situatie. Deze lachwekkende kijk is even schokkend als de tragedie, maar voegt aan het beeld
enkele merkwaardige storende en verwarrende elementen toe. Wij kunnen onze ogen niet afwenden
van deze schokkende beelden, zelfs niet als wij beseffen, dat zij de werkelijkheid niet verbeelden.
Zij zijn wellicht zo gevormd, dat wij ons via het onderbewustzijn bereiken.
De groteske komedie roept een vervreemdingseffect op, dat soms (misschien tijdelijk) beter inslaat
dan de tragedie.
Drrenmatt's eerste toneelstuk, Het staat geschreven, beschrijft religieus fanatisme. De Fysici (Die
Physiker, 1962) waarschuwt ons de verantwoordelijkheid voor nucleaire en andere technologien
goed te organiseren. Frank de Vijfde566 behandelt het thema der bankencrises.

Etymologie
Het interesseerde mij hoe het sarcasme zich na de renaissance heeft ontwikkeld. In een handboek
over literatuurgeschiedenis567 vond ik een hele serie auteurs, die elk een leven hebben besteed aan
het waarschuwen van hun medeburgers en het verbeteren van de politieke respectievelijk sociale
status. In vrijwel alle werken was sarcasme een van de meest probate aanvalswapens.
Het woord sarcasme568 is verwant met sarcofaag569, die beide vleesetende mechanismen beschrijven.
Sarcasme bestaat uit vleesetende woorden en de sarcofaag is een vlees verterend grafmonument,
respectievelijk in een groteske, overdrachtelijke zin een regeringsgebouw of een bank.
Het leidende idee is de schokkende ommekeer van fundamentele waarden, zoals de ziende blinde
en de blinde ziener570.
Er zijn diverse vleesetende stijlen, zoals de satire, de parodie, ironie en revolutionaire pamfletten
van auteurs, die bereid waren hun leven te riskeren om medeburgers te waarschuwen, bijvoorbeeld
(in een selectie beperkt tot de jaren ~1700-~1850):

In het Engels behoorden Alexander Pope571, Jonathan Swift572 en Laurence Sterne573 tot de
satirische auteurs, die de Duitse literatuur hebben benvloed.

Duitse auteurs zoals Jean Paul574, die zijn naam heeft gekozen ter ere van J.J. Rousseau,
schreef series satires, die door middel van revolutionaire gedachten regeringen gerriteerd
heeft.

Clemens Brentano en Achim von Arnim publiceerden oud-Duitse liederen, die een rol
hebben gespeeld in de revolutionaire bewegingen.

Heinrich von Kleist thematiseerde sociale kritiek. E.T.A. Hoffmann paste een muzikale
variante toe van satirische kunst.

Heinrich Heine575 verborg door middel van ironie zijn progressieve ideen tegen de censuur.

566 Video (Duits) "Frank V., Oper einer Privatbank" van Friedrich Drrenmatt,
567 Klassiker Heute (1980) gepubliceerd bij Fischer en samengesteld door Hans-Christian Kirsch
568 Grieks (sarkasmos) , dat is afgeleid van "vlees verscheuren, op de lip bijten".
569 Grieks sarx in de betekenis van "vlees", en phagein eten
570 Der Blinde Drrenmatt (1947)
571 Alexander Pope, 1688- 1744
572 Jonathan Swift, 1667 - 1745
573 Laurence Sterne, 1713- 1768
574 Oorspronkelijk: Johann Paul Friedrich Richter, 1763-1825
575 Heinrich Heine (1797 1856)

Georg Bchner576 is een van de revolutionaire auteurs, die alleen het volk als de ultimatieve
machthebber accepteert.

Het sarcasme van de blogger


De vleesetende opmerkingen in een blog mogen worden beschouwd als een van de methoden tot
volkseducatie, die nog niet helemaal is afgesloten door de pamfletten van de renaissance.
Zelfs als het sarcasme alleen in de titel naar voren treedt, werkt het even effectief als in de
omvangrijke romans, revolutionaire pamfletten en indrukwekkende dichtwerken. De tijd zal ons
leren hoe effectief sarcasme heeft gewerkt of werkt...

Bertolt Brecht - Der gute Mensch von Sezuan


Altijd weer een belevenis. In feite kan men het als een omgekeerd Philemon en Baucis-groteske
beschouwen, waarin de drie goden (de drie politici?) door alle bewoners afgewezen worden. Slechts
n hoertje heeft zo hard geld nodig, dat zij het drietal wel wil opnemen. Met het geld, dat zij
ontvangt, koopt zij de inrichting van een sigarenwinkeltje, waar alle werkzoekenden haar komen
bezoeken...
Het geld, dat de goden de prostituee geven is te vergelijken met QE, dat immers ook als glijmiddel
nodig blijkt te zijn om de conjunctuur op te krikken. Brecht was immers een profeet, die in staat
was de crisis van 2014 te voorspellen.

Spaanse gepekeld
F. is afgelopen weekend drie dagen naar Spanje gevlogen en zoals gewoonlijk had hij weer een
sterk verhaal meegenomen, wat hij ons ten beste kon geven.
Enkele jaren geleden had hij aan de Costa Brava een flat met zeezicht gekocht. Het was die tijd van
de hoogconjunctuur, waar hij veel te veel heeft betaald. Een maand of drie geleden heeft hij om
het verlies te compenseren een daarnaast gelegen leeg appartement gekocht. Het was destijds door
een Belg gekocht, die het nooit heeft bewoond en nu heeft verkocht. Zijn reis had tot doel de flat
van elektrische energieaansluitingen te voorzien. Als Spanjaard had hij ervaring en verwonderde
zich, dat hij op het bureau voor de aansluiting maar 17 hoefde betalen voor het formulier. Wel
moest dat geld vanuit een voorgeschreven bank op een andere speciale bank gegireerd worden. Op
die bank had hij natuurlijk geen rekening en er stond zoals gebruikelijk een enorme rij mensen.
Dit formulier moest nu door een ingenieur worden ondertekend. Het was echter een eerste
aansluiting op het lichtnet, zodat er een inspectie moest worden doorgevoerd. De ingenieur vroeg F.
wat men als inspectiekosten had begroot. Niets zei F, ietwat brutaal, maar wie niet brutaal is,
betaalt altijd te veel. De ingenieur rolde met zijn ogen, hief het hoofd ten hemel en begon de goden
en alle heiligen aan te roepen. Na te zijn bedaard kwam en op een bedrag van 150 uit, dat de
ingenieur zonder kwitantie in zijn zak stak. Er was echter geen tijd voor een inspectie en het liep
tegen het weekend. F. moest zaterdag weer naar huis.
Omdat de eerste flat van zwakke leidingen was voorzien en de stoppen geregeld doorsloegen, had F.
alle leidingen door nieuwe kabels laten vervangen. Dat wilde hij nu ook bij de tweede flat laten
repareren. Hij vroeg een bevriend elektricien naar die bedrading te komen kijken en beschreef het
probleem van de inspectie.

576 Georg Bchner (1813 1837)

Waarom boor je niet gewoon een gat in de muur en verbind je de bedrading van de tweede flat met
de eerste? luidde de praktische oplossing. Dat is zo gebeurd en kost bijna niets. Laat die
vergunning gewoon achterwege. Je hebt al een teller en er wordt niets illegaal afgetapt.
Zij waren het eens en voor een lachwekkend laag bedrag nam de elektricien het nieuwe appartement
in bedrijf. Het vervangen van de bedrading was op vrijdagmiddag afgesloten. Zo kon F.
zaterdagmorgen toch nog op tijd naar S. terugvliegen.

Er is geen bier op Hawa, maar 170.000 ton goudcertificaten


K. H., die als juriste ooit een belangrijke functie bij de Wereldbank heeft bekleed, heeft eerst
gezegd, dat de VS 170.000 ton goud op Hawa hebben gedeponeerd577. Toe ik haar dat hoorde
zeggen, heb de video meteen afgezet, omdat dat soort sprookjes het horen niet waard zijn.
In een latere video zijn het plotseling 170.000 ton goudcertificaten geworden 578. Ook dat is
natuurlijk een sprookje, omdat de kopieermachine er zo nodig ook wel miljoenen of triljoenen kan
drukken. Ook beweert zij in een video579, dat er met belastingengeld giro's aan het Vaticaan worden
betaald. Het is ongelofelijk, wat zelfs geleerden eruit kramen en dan ook nog een belangrijke
functie bij de Wereldbank bekleden.

Goud 1300
Voor het eerst stijgen de edelmetaal weer ongeremd, frank en vrij. Men vermoedt, dat het goud in
Londen uitverkocht is. Voorgoed dus. Ook de backwardation is alweer een paar dagen negatief.

Bedrieglijke Ziekteverzekeraars
Ziekteverzekeraars zijn al even bedrieglijk als levensverzekeringen 580. Sommige ziekteverzekeraars
leggen steeds nieuwe tarieven aan, waarin de nieuwe, jonge klanten goedkoop worden geparkeerd.
Vervolgens blijft de klant tientallen jaren in dit tarief, dat dan langzaam op hoge leeftijd explodeert.
De oude klanten wordt de overgang naar een nieuw tarief door allerlei trucs onmogelijk gemaakt.
Het is al jaren geleden gepubliceerd581, maar veel verzekerden zitten nog steeds opgescheept met
zo'n antiek tarief. In Brussel heeft men wel tijd voor de normering van de augurkenradius, maar niet
voor de problemen van de kiezers verliezers582.
Ten opzichte van verzekeraars is het vak echter veel moeilijker dan dat van bankier. Wat is het
oplichten van een bank vergeleken met het oprichten ervan ? Juist! Dat is van Brecht uit de
Driestuiversopera.583

577 Karen Hudes Says The Bank Of Hawaii Holds 170,000 Tons Of Gold
578 Yamashitas Gold?
579 Karen Hudes (World Bank): "IRS collects your taxes and gives it to ...
580 Der Ver(un)sicherer: 30 Jahre legaler Betrug Lebensversicherung zur Altersvorsorge = Legaler Betrug
581 Teure Tarife: Patienten verzweifeln an privater Versicherung
582 Een typisch voorbeeld van Het (bijtende) sarcasme van de blogger
583 Wilson's 'Dreigroschenoper' als toverlantaarn

14.2.2014 Confiscatie van pensioenvermogen


De Confiscatie van pensioenvermogen wordt steeds waarschijnlijker. Het zal wel uitlopen op een
algemene 10% belasting van alle spaarvermogens:

'Confiscatie van spaargeld wordt globale trend' Express.be


Na het IMF pleit ook de Bundesbank voor nmalige supertaks op spaargeld
Hier is het IMF weer: 'Hoog tijd voor een ondoorzichtige taks op spaarders'
...

Stille omgang of luidruchtige bankruns?


In de tijden van internet is er geen bankrun zoals in 1929. Men bestelt heimelijk edelmetaal en laat
het thuis bezorgen...

Tokio's Olympiadedeelnemers
Natuurlijk worden de metingen van de radioactieve belasting via de censuur 584 gemanipuleerd585.
Wij weten alleen, dat het immuniteitssysteem van kinderen door de reductie van de witte
bloedlichaampjes (van 4000 tot op 2500) sterk beschadigd wordt 586. Sommige
Olympiadedeelnemers zijn net de puberteit ontgroeid. Is het dat waard? Natuurlijk: zaken zijn
zaken.

Goud
Voor de vele Nederlandse Olympiademedailles is zoveel goud nodig, dat de goudprijs binnen 7
dagen van 1250 $ tot 1320 $ gestegen is.
Maandag is President's Day. Valt er iets te vieren, of komt dat in het weekend?

Negatieve rente?
Niet ondenkbaar, dat er van verschillende zijden een negatieve rente voorgesteld wordt. Altijd beter
dan helemaal geen rente, of heb ik dat verkeerd begrepen? Zeker zijn alleen dingen die geen rente
opbrengen, zoals bijvoorbeeld echte metalen, niet dat papieren spul dus...

584 Zensur in Japan: Keiner wei, wie gefhrlich Fukushima wirklich ist
585 TEPCO Hid Record Fukushima Radiation Levels Before Olympics Bid
586 Japan Physician: I hope adults will leave Tokyo, not just children

15.2.2014 De asymmetrie der waarneming en de lemmingenmarkt


Er zijn curven van de aandelenmarkt, die ongelofelijk precies de curves van 1928-1929 afbeelden.
Volgens dit patroon moet er over een maand een halvering van de beurskoersen op het programma
staan587.
Als genoeg mensen deze theorie geloven, vindt er een Self-fulfilling prophecy plaats.
Tussen de top en het minimum kan men een kwartaal aflezen, zodat het komende minimum zich
voor eind maart 2014 aankondigt. Een kleine tussenliggende opleving kan men halverwege als top
identificeren. Dit is de fase, waarin wij ons nu bevinden. Daarna gaat het pas echt goed omlaag588.
Iedereen mag dus nog zoveel aandelen kopen als hij wil, maar kom mij niet vertellen, dat niemand
je gewaarschuwd heeft...

18.2.2014 Strandgoed
De samenleving is steeds in beweging, maar af en toe raakt zij in een kolkende versnelling. Het is
de paringstijd van geld en misdaad, die wij kunnen bewonderen. Het goedkope geld spoelt
allerhande strandgoed aan de kust en Mackie's messen589 zitten los.
Op Arte werd een documentaire uitgezonden met de titel Enteignung auf Russisch, waarin de
criminele methodes van de moderne maffia openlijk worden gediscuteerd.

587 5 Things To Ponder: Cash, QE, Investing & 1929


588 De asymmetrie der waarneming en de lemmingenmarkt
589Die Moritat vom Mackie Messer - Die Dreigroschenoper gevonden in Margin Call: Ted Butler Wonders About the
Real Cause of Bear Stearns' Collapse

De methodes wijken qua methode nauwelijks af van de criminele scene in de VS. Onlangs moet
ook KB (Kappa Beta Phi) ter sterking van de lobbyistenbanden weer een party590 hebben
gehouden, waar de 200 welgestelde tycoons van de Walletjes 591 bij kaviaar en champagne hebben
gefeest.

De 200 van Mertens


Merkwaardig heeft de VS slechts 200 potentaten nodig, terwijl er in Nederland precies evenveel
en wel de 200 van Mertens nodig waren, om dat veel kleinere budget aan
Men herinnert zich hoe M. op 19 oktober 1968 in een rede in Sneek uitlegde dat de Nederlandse
economie volgens hem zou worden beheerst door 200 personen ("de 200 van Mertens")592.
Anderen beweren, dat het aantal groeit, maar nog steeds is de '200 van Mertens' synoniem voor een
oncontroleerbare machtselite die rondscharrelt tussen rokerige achterkamertjes en ...593.
De hoeveelheid geld, die er omgaat is echter drastisch gestegen en met 200 man kan men die
enorme geldvloed onmogelijk onder controle houden.

De stortvloedgolf
Alle centrale banken drukken geld bij het leven. Vertwijfeld proberen zij de goudprijs onder
controle te houden door tonnen papiergoud op de markt te werpen. Steeds sneller echter vult de
navraag het gat. Spoedig zal men elk uur enkele tonnen papiergoud nodig hebben om het karwei te
klaren.
De goudexport vanuit de Comex naar China lijkt wat te hebben afgenomen, maar heeft zich
vermoedelijk naar een andere markt verplaatst594.

Zich overlevende muntsoorten


Er staat een nieuwe versie van de Nixon shock voor de deur en klopt aan595. De verdediging van de
dollar stond destijds (1971) op het spel. Nu gaat het om het overleven van de doller, die zich al
tientallen jaren heeft overleefd.
Overleven is in leven blijven ondanks levensbedreigende omstandigheden of gebeurtenissen.
Alhoewel het een contradictio in terminis is, kan men ook zichzelf overleven. Dat geldt althans voor
de kerk in Heeft de kerk zichzelf overleefd? Alweer zo'n instantie, die voorlopig nog te groot is om
te laten sterven.

Bear Stearns
Het wachten is nu op de collaps, die net als destijds in 2008, zes jaar geleden, Bear Stearns uit het
evenwicht bracht. De bank was destijds 35x geheveld. Theodore Butler denkt, dat de ondergang te
wijten was aan de tienduizenden short contracten, die Bear Stearns op de Comex had afgesloten 596.
De ondergang vond plaats op de dag, dat de edelmetalenkoers zo'n 10% piekte. Eigenlijk is dat op
de huidige markt geen buitenissige gebeurtenis. Uit het statistiekenverloop kan men zulke
uitzonderingen ongeveer eenmaal per jaar verwachten.
590One-Percent Jokes and Plutocrats in Drag: What I Saw When I Crashed a Wall Street Secret Society
591In New York heten De Walletjes Wall Street. two hundred wealthy and famous Wall Street figures
592P.J.J. (Jan) Mertens - Parlement & Politiek
593Elite groter dan Top 200
594January Chinese Gold Demand All-Time Record, 247 Tons
595Nixon Suspends Convertibility Of Dollars Into Gold 1971
596Margin Call: Ted Butler Wonders About the Real Cause of Bear Stearns' Collapse

Na het faillissement zijn de short contracten door JPMorgan voor een zacht prijsje overgenomen.
Door hoogfrequente handelstransacties wist de bank op criminele wijze 597 de short contracten tegen
longs te verwisselen. Bovendien wisten zij door een prijsdaling 18 million ounces (41%) uit de
GLD-goudkluizen los te weken.
JPM is nog steeds bezig fysiek edelmetaal te vergaren, maar er komt een tijd, dat zij de investering
tegen hoge prijzen willen gaan verkopen. Ted Butler vertelt niet, wie nu de short contracten bezit en
dus eventueel bij prijsstijgingen blaren gaat oplopen. Er is echter een ander probleem, dat
prijsstijgingen op de edelmetalenmarkt verhindert: het derivatenprobleem.

Zilverinkoop voor 4$
JPM heeft al in de negentiger jaren nog niet gewonnen zilver voor 4$ van de zilvermijnen
ingekocht598. Met deze contracten kunnen zij nu woekeren, alsof deze papieren het bezit van fysiek
metaal certificeert. Van deze mijnen is de metaalwinning van een tiental jaren als fysiek bezit
gedeclareerd, alhoewel het niet direct kan worden geleverd. Zulke bezitsverklaringen kunnen op de
markt problemen veroorzaken599.
In tegenstelling tot goud is zilver een bijproduct van de gewone metaalwinning. Het is echter
buitengewoon kostbaar om naast de gewone opbrengst extra zilver te winnen. Men kan niet gewoon
een zilvermijn openen, omdat het bij de vastliggende inkoopprijzen van zo'n 4$ gewoon te duur is.

Het derivatenprobleem
De centrale banken beschikten over goud, dat geleased kon worden om de prijs te drukken. Voor
zilver gold dat niet. Daarom werd het nog niet gewonnen zilver verkocht. Van de prijsstijging kan
JPM echter niet profiteren, omdat de hogere prijzen tot een collaps van de wereldeconomie leidt:
Hogere zilverprijzen einde van de schuldenbel implosie van de wereldeconomie
sluiting van de metaalmijnen einde van de zilverwinning JPM kan niet van de
zilverwinning profiteren
De schuldenbel moet ten koste van de edelmetalenwinst zo lang mogelijk voortgezet worden. De
derivaten vormen ook het pistool aan het hoofd van alle regeringen. Het is de garantie, dat men met
de schuldenbel moet leven600.

Chemie versus fysica


Ieder politicus slaapt dus op een matras vol landmijnen. Als de rente naar boven omslaat, gaat het
handeltje de lucht in. Zo eenvoudig is dat. Het is chemie. En in zekere zin kan men met dank aan
een oud Duits gezegde de fiatgelden respectievelijk fiatcertificaten als chemie en de fysieke
metalen als fysica beschouwen:
Chemie ist das was knallt und stinkt, Physik ist das was nie gelingt.
of in een ietwat afwijkende versie:
Chemie ist, wenn es raucht und stinkt. Physik ist, wenn es nie gelingt 601

597Beschreven in 2013 The Year of JPMorgan Theodore Butler January 3, 2014


598Could JPM's Silver Short Position be Backed by Massive Base JP Morgan was buying silver in the ground at
approximately $4 back in the 1990s.
599Could JPMs Silver Short Position be Backed by Massive Base Miners Forward Contracts?
600Could JPMs Silver Short Position be Backed by Massive Base Miners Forward Contracts?
601Chemie Wikiquote

24.2.2014 Johnny zieht in den Krieg | ARTE


Johnny Got His Gun is een anti-oorlogsfilm uit 1971 geregisseerd door Dalton Trumbo. Het
verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Trumbo.

25.2.2014 De reus begint te baren


Edelmetalen beginnen nu echt te stijgen, goud is bij 1340 $ en zilver bij 22 $ aanbeland. 7 tot 10 ton
goud verlaten dagelijks de SGE ( Shanghai Gold Exchange).
India, Turkije602 en Venezuela reageren onrustig op de koersverandering door de Fed. In Egypte
treedt de regering terug. Het failliete Oekrane verwijdert na een serie van bank runs een corrupte
dictator van de troon. Russische schepen wijzigen hun koers in de richting van de Krim (Oekrane)
om hun belangrijkste zuidelijke vloothaven Sebastopol te beschermen603.
De negende bankier sterft604. Zelfs succesvolle banken en de grootste ziekteverzekeraar Barmer
GEK van Duitsland worden nerveus en wijzen duizenden employees de weg naar de buitendeur 605.
Zelfs een bankier als JPM ontslaat 17.000 medewerkers606.

26.2.2014 De ondergang van het westelijke businessmodel


Populaire businessmodellen zijn altijd eenvoudig, maar op lange termijn niet altijd succesvol. Het
eerste wordt steeds direct begrepen en omgezet. Het tweede feit wordt pas achteraf bekend.
Grof geld verdienen is pas een tiental jaren geleden echt populair geworden. Ik kan mij de begintijd
nog goed herinneren. Het staat beschreven in een door Vrij Nederland gefinancierd onderzoek naar
naar het vermogen van Nederlanders met de titel De elite zwijgt607.

De veelvuldige trucs om de belastingen te vermijden zijn illustratief beschreven.


Belastingplichtigen kopen voor 1 miljoen Rorento aandelen met een lening van 1 miljoen.
De renteaftrek bedraagt 147.000 gulden (omdat Rorento geen dividend uitbetaalt en de
aandelen altijd met een belastingvrij agio worden verkocht. (pag. 41).

In de VS wordt het nog een nummer groter gepresteerd608. Men vestigt zich daar niet in
Bloemendaal, maar aan de Platinum Mile" - Richest 'Hoods in America. Een paar jaar
economiestudie aan Harvard of Nijenrode, een afgeschreven of aan een spookschrijver uitbesteed
ghostscript opende de deur voor een aankomend bankier en klaar was Kees. Bijna afgestudeerde
studenten mochten meteen belastingadviseur worden.

Belastingplichtigen met hoge inkomens en vermogens kopen met geleend geld veel
onroerend goed. Het onroerend goed wordt zonder belastingheffing verkocht. (pag. 40).

Adviseurs bekennen, dat het liegen tot hun standaardpatroon behoort609. Vandaar dat men hen in
Nederland zelfs een eed laat afleggen. Bij zoveel onwaarachtigheid is het geen wonder, dat onlangs
de negende moord (of zelfmoord?) in de bankensector is geregistreerd 610. Het liegen en manipuleren
behoort tot de standaardpatronen611.
602 Turkish Lira Sinks After New Alleged Recording Reveals More Erdogan Corruption; Opposition Calls For
Resignation
603 Russian Ships Carrying Soldiers Said To Be En Route To Sevastopol
604 Another "Successful Banker" Found Dead
605 JPMorgan To Fire Thousands
606 JPM To Lay Off 17,000 Mortgage Bankers In 2013 And 2014, Because The "Housing Recovery"
607 Lex Runderkamp en Feike Salverda (1986)
608The BEST Way To Get Rich In America: Steal From Taxpayers...
609Wall Street Trader: "My Lying Is Part Of Making Deals Although I Generally Consider Myself A Truthful Person"
610Another "Successful Banker" Found Dead
611TEPCO Admits Fukushima Radiation "Significantly" Undercounted

In Japan wordt de censuur met draconische straffen weer ingevoerd 612. In de VS (en elders)
verwijdert men ongewenste internetpublicaties613 met de hand of volautomatisch614.
In de VS hebben de Harvard-studenten het wel wat te bont gemaakt. Fysici en en wiskundigen
werkten uiteindelijk alleen nog maar aan de optimalisering van geldmachines. Zij werden
raketspecialisten genoemd, die het research onderzoek voor investeringsbanken en hedgefondsen
verrichten615.
Er werd na de globalisering wat teveel belasting ontdoken, vooral in het buitenland in
Zwitserland616. Het imperium slaat nu terug. De bankensector moet dus uitgedund worden, liefst
door ontslagen617.

Oorlogsdreiging?
De president controleert de troepen. Is het al zover? 618 Een oorlog begint altijd, als de burgerlijke
vrede zich op een maximum waant.

Literatuur in Nederland
In het open boekenplank vind ik een aanklacht van Ayaan Hirsi Ali, dat deprimerend genoeg
over de zoonfabrieken bericht. Het hoort eigenlijk thuis in de Duitse verzameling 619, of is het al te
gevaarlijk zoiets op te schrijven? De censuur is overal en tekent alles op. Het minst schijnt in het
Nederlands te worden gecontroleerd. Nederlands is zo exotisch, dat het welhaast als een
geheimschrift mag gelden. Michelangelo past een geheimschrift toe en ik schrijf in het
Nederlands...

Alternatieve literatuur in de VS
The Secret of Oz (1900, auteur L. Frank Baum) is weliswaar in het Engels, maar toch ook een
versleuteld soort geheimschrift met zilveren muiltjes, een regenboog, de gele steenweg, de
hallucinerende papaverbloemen geschreven. Het geheim van Oz is het drukken van fiatgeld.

26.2.2014 Een dag- en een nachtboek (voor het boekstaven der geschiedenis)
In feite schrijf ik twee dagboeken parallel: Een dag- en een nachtboek. Het dagboek is voor de
heldere feiten, het nachtboek voor de versomberende vergetelheid, die in een dagboek ondragelijk
is. Niemand wenst een nachtboek voor de lol te lezen. Het is alleen maar ter herinnering en voor het
boekstaven der geschiedenis gedacht.

27.2.2014 Opzettelijk verwijderde Website620


Wat is er nou zo bijzonder aan dit bericht Gold price rigging fears put investors on alert, dat
TPTB het nodig vinden, het te laten verdwijnen. Dan is het nodig dit bericht aan een bijzonder
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

612PrivacyNieuws - Censuur in Japan; Voor premier Abe is bijna alles staatsgeheim


613Reddit Censors Big Story About Government Manipulation and Disruption of the Internet
614Here Is The FT's Gold Price Manipulation Article That Was Removed
615Howard Davies On The Banks That Ate The Economy
616How Credit Suisse Helped Thousands Of Americans Avoid Paying Taxes
617JPM To Lay Off 17,000 Mortgage Bankers In 2013 And 2014, Because The "Housing Recovery"
618 Putin Launches Military Drill In Western, Central Russia; Ruble Drops To Lowest Since 2009
619 Auserwhlte Funoten - zum Projekt Konzentriertes Lesen
620 FT story on gold price rigging was erased deliberately

28.2.2014 Oorlog
De Krim wordt bezet. Is de oorlog nu echt begonnen?
Met de Regionalexpres reizen wij naar Wrzburg en bezichtigen stad en residentie, die net na de
tweede wereldoorlog succesvol is gerestaureerd. Ongelofelijk, wat er kapot is gegaan en vrijwel
perfect is gerestaureerd. Het eerste laagje patina is ook weer aanwezig.
Het hotel (Novotel) heeft een prima restaurant met een beroemd buffet. Wel staat er voor het raam
in de binnentuin van het hotel een riant bloeiende hazel. Wij hebben geluk geen van beiden
allergisch te reageren.

1.3.2014 Wrzburg
Fantastische stad. Het is een wonder, dat de reconstructie van deze pracht en praal al zoveel patina
heeft aangezet, dat men de kunstschatten als originelen beschouwt.
Wrzburg is veranderd van een bisschopspaleis in een studentenparadijs. Er is vrijwel geen
industrie, maar het wemelt van de jongeren. Op de oude Mainbrug fonkelen ook midden in de
winter op de brugleuningen steeds de goudgele, roze en witte glazen Frankenwijn tussen de
discussirende vrouwen en mannen. Vandaag mengen zich tussen het volk ook de vrolijke
Carnavalsvierders in rood en blauw.
Wij dineren onder het genot van een voortreffelijk glas Frankenwijn (Weier Burgunder) in een
oude herberg Weinhaus Schnabel.
Vanaf de Mariaburcht geniet ik van een wijds uitzicht over het Maindal. Het is te laat voor een
rondleiding, maar op de binnenplaats van het slot kan ik een fraaie opname van een bisschop met
een nimf combineren621.

2.3.2014 Wrzburg
Wij rijden op tijd terug en moeten ons door het gewoel van de (soms al aardig aangeschoten)
carnavalsbezoekers heen vechten. De terugreis via Crailsheim is iets langzamer. In de trein heb ik
veel tijd om de imponerende en innovatieve lectuur De Boekendief van Markus Zusak te lezen.
Eigenlijk moet de titel natuurlijk de Boekendievegge zijn.

3.3.2014 Wereldoorlog nummer IV


Ik weet hoe er in de tweede wereldoorlog gevochten is. Ik weet niet, hoe wij in de derde
wereldoorlog zullen vechten, maar ik weet, dat wij in de vierde wereldoorlog met knuppels en
stenen zullen vechten.

4.3.2014 Een oude man, die veertig jaar aan de bar glazen heeft zitten heffen...
Het westen is een oude man, die veertig jaar aan de bar glazen heeft zitten heffen en zich nu van
zijn barkruk verheffen wil om te vechten tegen een jonge wildeman, een echte vechtersbaas622.
De oorlog heeft vele gezichten en als steeds beginnen conflicten geheel onverwachts, als niemand
toekijkt.

Laatste troef
De oorlog is de laatste troef, die een desperado nog in petto heeft. In petto betekent overigens niet
621 Symbolism in the Wrzburg Episcopal Residence
622 The Stage Is Set, Follow the Money

in de pet, maar in de borst623.

5.3.3014 Fukushima
Het grondwater van reactor #3 staat in verbinding met de getijden van de zeespiegel624. De auteur
van deze informatieve site is nu van Roemeni naar Nederland verhuisd.

10.3.2014 Goudtransport van de Oekrane naar de VS?


Nu zijn staat er met 33 ton tenminste voor drie dagen genoeg goud ter beschikking om de normale
afgifte aan China te bevredigen625.

Voetballende worstfabrikant
Een voetballende worstfabrikant wordt als in een klucht van Drrenmatt aangeklaagd wegens
belastingontduiking. Het gaat om 18 miljoen maar het bedrag kan ook nog verdubbelen of
verdrievoudigen!
Intussen bieden Britse burgers ter financiering van het levensonderhoud organen te koop aan 626. Als
iedere wereldburger een overtollige nier verkoopt, zijn de schulden plotsklaps afbetaald.

Leergeld uit runeuze gokpaleizen


Af en toe is het nodig een balans op te maken. Aan de atoomenergie hangt bijvoorbeeld een
prijskaartje van: 500 miljard voor ongebruikte of nauwelijks in bedrijf genomen installaties en 500
miljard voor Chernobyl en Fukushima samen.627 Er wordt ook geen leergeld betaald, omdat
niemand uit deze catastrofen ooit wat leert.

12.3.2014 RSO Classix in Stuttgart


Na het RSO-concert net Aziz Shokakhimov drinken wij midden in het bankenkwartier op een
zonnig terrasje een cappuccino. Er is nog wat tijd over, voordat de trein terugrijdt en daarin
controleer ik of de Dienstleister GmbH&Co KG nog steeds op het adres Rotebhlplatz 25
vertoeven, die een tiental jaren geleden vergeefs geprobeerd hebben mij een woning bij het
goederenstation te Chemnitz veel te verkopen. Op dat adres is de firma in elk geval niet meer te
vinden, maar ik herken de ingang met de lift weer terug. Het verkopen van veel te duur onroerend
goed was destijds een geliefde methode, om medeburgers in een financile noodsituatie te
manoeuvreren628.

623in petto, vorwiegend in petto haben in Vorbereitung, in Bereitschaft haben, im 18. Jh. aus dem Ital. Die Fgung
(aus lat. in pectore im Sinne, im Herzen, eigentl. in der Brust) geht auf die Befugnis des Papstes zurck, den
Namen eines neuen Kardinals zunchst fr sich (in petto) zu behalten und erst spter bekanntzugeben.
624 Underground wall on the seaside of reactor3 was possibly broken / Groundwater level in sync with ebb and flow
625 Ukraine's gold reserves said being flown to New York Fed
626 How Brits Make The Rent - Sell A Kidney
627 Das Billionen-Dollar-Desaster
628 Schrottimmobilien Die Dienstleister GmbH&Co KG - Testbericht

13.3.2014 Banker Zelf ?-moord #10629


Uit de datumlijst kan men aflezen, hoe eng deze gebeurtenissen tussen 26 Januari en midden maart
op elkaar aansluiten. Banken mag men gezien het springrisico niet te na komen630.

Amazon verhoogt de Prime-lidmaatschap met 25%


Vele Amazon klanten weten niet eens, dat hen tot nu toe 29 per jaar afgeboekt worden. Het
volgend jaar is dat 49631. Ik heb dit Prime-lidmaatschap stante pede gestorneerd.

Wandeling
I. heeft een auto-ongeluk gehad. Bij een invoegprocedure heeft hij een vrachtwagen aangereden. K.
beweert dat bij het invoegen van twee stroken op een rijstrook geen verkeersregels gelden.
Bij onze wekelijkse donderdagwandeling discussiren K. en ik over de invloed van radioactieve
straling op de zaad- en eicellen, waarop K. bekent, dat zijn zaadcellen niet vlug genoeg bewegen en
de eicel niet op tijd kunnen bereiken. De zaadcel heeft namelijk een begrensde levensduur. Destijds
was de gynaecologie niet in staat hen te helpen en bleven zij kinderloos.

15.3.2014 Oorlogsdreiging
De Russische oligarchen trekken hun investeringen in het westen terug en de westelijke
investeringen in Russische belangen worden eveneens gereduceerd632. Deze strategie volgt het
patroon, dat in Cyprus aan de bail-in fase voorafgegaan is. Als gevolg van die
beleggingsverschuivingen stijgt de goudprijs. Men kan zien, dat de centrale banken de prijs
proberen te onderdrukken, maar dat de navraag daarvoor al te groot is geworden. De verkoop van
GLD-goud is nu geheel gestopt. Ook de GLD-kluis wordt langzaam weer gevuld.
De vraag is hoe Europa reageert, als de gaskraan volgende week wordt dichtgedraaid. Gelukkig
begint nu een milde lente, zijn er nog veel huizen met een volle olietank en staan er nog diverse
nucleaire installaties, die men met enige moeite weer kan reactiveren.
Een spoor van oorlogsdreiging hangt in de lucht. Op de Krim wordt zondag gekozen, maar de
uitslag ligt al vast. Het nieuwe vaderland begint met een R en niet met een O.
Elk vonkje kan de opgeladen atmosfeer tot een vlammenzee ontsteken. De dreigende collapssignalen in vele landen verlagen de drempelwaarde bij de beslissingen tot sancties. Zo was de
situatie ook dagenlang in 1914. De vonk kan natuurlijk ook een monetaire ontsteking inluiden,
bijvoorbeeld als derivatenbom.
Tot de nerveuze wanhoopsdaden behoren ook de zelfmoorden in de bankiersbranche. Anderzijds
went de bevolking snel aan nieuwe randvoorwaarden. De voetballende worstfabrikant werd even
binnen twee dagen na een actualisering van het ontduikingsbedrag op 28,5 miljoen veroordeeld tot
een gevangenisstraf. Daarmee was de kous af. Zo snel gaat dat tegenwoordig. Het zijn ook maar
geringe sommen, vergeleken met wat er in lobbyisten-, bankenkringen en op de beurzen omgaat.
Bijna alles bevindt zich in vrije val, behalve de edelmetalen633.

629 Another Trader Commits Suicide, Brings Total Recent Banker Deaths To 10
630 Falling Bankster Zone...
631 Amazon Hikes Cost Of Prime Membership By 25% To $99
632 The Russians Have Already Quietly Pulled Their Money From The West
633 Stocks Have Worst Week In 9 Month; Gold Hits 6 Month Highs

De Hunneninval in Leuven
De eerste dagen van een conflict leggen het verdere verloop en de ontwikkeling van locale
incidenten tot terreur vast.
Een Duitse krant bericht vandaag, hoe de Duitse troepen al vanaf de tweede dag van de invasie in
Belgi 1914 zich als het spreekwoordelijke Hunnenleger hebben gedragen. Duizenden burgers
werden daarbij neergeschoten en hele dorpen vernietigd, omdat men de schoten uit de vensters als
acties door guerrillero's of sluipmoordenaars interpreteerde.
Op 25 augustus 1914 breekt er in Leuven een schietpartij uit, waarvoor de Duitse legerleiding
wraak neemt door meer dan 200 inwoners van Leuven te fusilleren, en de meer dan 2000 huizen
inclusief bibliotheek met fosfortabletten in brand te steken 634. Het jongste slachtoffer is 6 maanden
oud. Vanaf die gelden de Duitsers als Hunnen. Na de oorlog herdenkt men deze wandaad bij de
wederopbouw van de Leuvense bibliotheek met ICI fInIt La CULtUre aLLeManDe635. Dat nieuwe
gebouw is niet enkel een bibliotheek, maar zeker ook een triomfalistisch oorlogsmonument
geworden. Het Duitse leger was hierom verbolgen en brandde de nieuwe bibliotheek tijdens de
Tweede Wereldoorlog wederom plat
De Engelsen kapten de Trans-Atlantische kabels en isoleerde de Duitse gemeenschap van de
wereldcommunicatie. Dit komt overeen met de spermechanismen voor internetpagina's met
onaangename berichten, die inmiddels al door Rusland en bijvoorbeeld Japan zijn geactiveerd.

16.3.2014 De voorspelling van Chief Seattle over het vergaan van de VS


In Reizen zonder John (2012) beschrijft Geert Mak op pagina 580 van de Dwarsligger de ondergang
van de USA, die door Mak als volgt wordt geciteerd: uw neergang ligt misschien in de verre
toekomst, maar zal zeker komen.636 In de Chief Seattle's Speech vind ik een ietwat afwijkende
versie, waarin het woord neergang ontbreekt:
Men come and go like the waves of a sea. A tear, a tamanawus, a dirge, and they are gone
from our longing eyes forever. Even the white man, whose God walked and talked with him,
as friend to friend, is not exempt from the common destiny. We may be brothers after all. We
shall see.
In mijn bibliotheek zoek ik naar de oorspronkelijke tekst van de voordracht en vind een ander
manuscript, waarin de neergang duidelijker als decay in plaats van Men come and go wordt
geformuleerd:
Your time of decay may be distant, but surely will come. For even the white man, whose
God talked with him as friend with a friend, cannot be exempt from the common destiny. We
may be brothers after all. We shall see.637.

634 Leuven, verwoest door de Duitsers in 1914 Reportage


635 Leuven: WO I - Non multa, sed multum
636 Your time of decay may be distant, but surely will come. For even the white man, whose God talked with him as
friend with a friend, cannot be exempt from the common destiny. We may be brothers after all. We shall see.
(dated 1853, page 74 in The Wisdom of the Great Chiefs (1805-1853-1879, 1994) Zie Selected Footnotes - The
Concentrated Reading Project
637 dated 1853, in page 74 of The Wisdom of the Great Chiefs (1805-1853-1879, 1994), ISBN: 1-880032-40-6

17 maart 2014 Het leasen van goud


Het is lente en Koos Jansen laat een ballonnetje op over het uitlenen van de Nederlandse en Duitse
goudvoorraden638. Natuurlijk wordt goud door de centrale banken uitgeleend. Daarbij neemt men
het onder gelijkgezinden niet zo nauw met de betrouwbaarheid van de uitlener. Men is immers zelf
zo betrouwbaar als de partner. Zo is het denkbaar, dat de ene schurk de ander bedient en beide
precies weten, dat een derde wordt benadeeld.
Dit soort bedrog behoort tot de standaard Ponzi-schemata, waarmee de moderne markt is
volgestopt. Zo langzaam komt het de kenners de strot uit, maar het systeem is hardnekkig en weet
zich door allerlei trucs te handhaven. Een daarvan is de voortdurende bewering in advertenties, dat
de edelmetalenmarkt op het punt staat in te storten. Die advertenties vindt men dagelijks, of de
koersen stijgen of vallen. Het is dus een advertentie, die vermoedelijk door de centrale banken
wordt betaald.

Manipulaties
Men moet van omvangrijke manipulaties in het bereik van relevante markten, monetaire koersen en
statistieken uitgaan. De merkwaardige verwikkelingen rondom de Krim leiden tot tegenstrijdige
reacties. De volatiliteitsindex VIX is omhoog geschoten van 15 naar17,82, de dollarindex afgezakt
van 80 naar 79.3550. De tienjarige U.S. Treasury is stabiel gebleven op 2.691. De 1-maandelijkse
Gofo is meer dan verdubbeld van 0.016 naar 0.038% 639. Op de goudprijs wordt in NY een heftige
aanval van 1385 naar 1365$/ounce ingeleid. Ook de DOW wordt weer naar 16.249,93 omhoog
geschoven. Vrijwel niets van deze waardes is realistisch. Alle spiegelen zij een welvarende markt
voor, maar baseren in feite alleen op de fantasie van enkele ingewijden.
Harvey Organs Daily Report640 wijt de hogere Gofo aan de 33 ton goud uit de Oekrane. Omdat
China circa 3 ton goud per dag opvraagt, is deze nieuwe voorraad na 11 dagen opgesoupeerd.
De zwakke dollar werd voornamelijk veroorzaakt door een of meerdere grote naties, die op grote
schaal Amerikaanse staatsleningen verkochten. In China is een precaire situatie in de bankenwereld
ontstaan, omdat koper- en ijzererts als onderpand voor leningen sterk aan waarde heeft ingeboet.
Daardoor zijn enkele grote kredieten instabiel geworden641.

18.3.2014 Zelfmoord #11642


Bij #20 is de maat vol, omdat het totale aantal van 1929 dan is bereikt. Bij 1 zelfmoord per week is
dat over 9 weken het geval.

638 Koos Jansen: New York Federal Reserve Definitely Lying About Gold Sto
639 Wellicht als gevolg van de aankomst van 33 ton uit de Oekrane op de goudbeurs... The Big Lie + What
Happened To Ukraines Gold?
640 March 17/GLD loses 3.81 tonnes of gold from its vaults/SLV is constant/gold and silver raid today despite Crimea
seceding to Russia
641 Real Estate Developer With CNY3.5 Billion In Debt Collaps
642 28-Year Old Former JPMorgan Banker Jumps To His Death, Latest In Series Of Recent Suicides

20.3.2014 Worst Case ontwerp

Government Agency Warns If 9 Substations Are Destroyed, The Power Grid Could Be
Down For 18 Months

Ongeloofwaardigheid
De internetfirma's waren vanaf het begin op de hoogte van de spionagediensten. Het gezwets over
verontwaardigde protesten is dus onzin. Zij zijn voorgoed ongeloofwaardig geworden643.

Faillissementen in China

Zonnepanelen,
kolenindustrie,
onroerend goed,
staalfabrieken644

23.3.2014 Isral sluit alle ambassades en consulaten


Isral sluit voor de eerste keer in de geschiedenis alle Ambasades en Consulaten wereldwijd.
Officieel wordt als reden een staking opgegeven: Ambassades Isral dicht door staking Nederlands Dagblad.

25.3.2014 Mene, Mene, Tekel u-Farsin Tekels aan de wand


Zerohedge heeft de volgende tekels aan de wand alvast waar-genomen:

Rusland wordt uit de G8 verwijderd645


Polen mobiliseert op de achtergrond de reservisten646
Rusland begint de gaskraan naar Europa te sluiten647
De beurskoersmanipulatie breekt een nieuw record648.
Edelmetalen worden op grandioze wijze in elkaar getimmerd649.
De bankenunie wordt een feit650, zodat men vanaf nu met onteigeningen van saldo's
rekening moet houden. Eigenlijk merkwaardig, hoe zich het werkwoord rekening houden
met met het onteigenen van rekeningen associeert. ;-))

Op zich lijkt het niet samen te hangen, maar wie vier seconden langer toekijkt, weet wel beter...

643 Busted! U.S. Tech Giants Knew Of NSA Spying Says Agency's Senior Lawyer
644 Dropping Like Flies: Largest Steel Maker In China's Shanxi Province Defaults On CNY 3 Billion In Debt
645 Obama Demands Russia Leave G-8; June Summit Cancelled While Ukraine Deploys Army Along Borders
646 Poland Is Quietly Mobilizing Its Army Reservists
647 Russia Is Slowly Turning The NatGas Tap Off To Europe
648 Algo Activity (And Manipulation) Breaks Record On Friday's Quad Witching Debacle
649 march 24/Gold and silver whacked/ Gold inventories at GLD rise another 4.5 tonnes/SLV constant/
650 Bankenunion: Die Schlinge zieht sich zu!

28.3.2014 Aandeel in de crisis


Het valt mij op, welk enorm aandeel de crisis sinds 2009 in mijn leven inneemt. In de laatste jaren
vormt het aantal boeken met crisisliteratuur de hoofdmoot:
122So regiert die Kanzlerin - von Margaret Heckel (2009).......................................................202
123Euroland - wo unser Geld verbrenntvon Thomas Wieczorek (2010)..................................203
124Schulden Die ersten 5000 Jahren - von David Graeber (2011)..........................................204
125Der grte Raubzug der Geschichte - Weik & Friedrich (2012)...........................................207
126Wirtschaft am Abgrund Paul Craig Roberts (2012)............................................................209
127Die Bernsteinstrasse v. Gisela Graichen, Alexander Hesse (2012).....................................211
128Das Spinoza-Problem von Irvin D. Yalom (2012).................................................................212
129Amerikas Kriege(r) von Paul Craig Roberts (2013)...........................................................216

31.3.2014 Waarom een oorlog nu onvermijdbaar wordt...651


Ter inleiding een wespennest
Een tiental jaren geleden was ik door omstandigheden gedwongen een wespennest in een naburige
kamer uit de rolluikenkast te verwijderen. Ik herinner mij nog goed, hoe ik na zonsondergang,
gewapend met een spuitbus wespengift op het balkon ging staan om het probleem kort maar
krachtig aan te pakken, om het meelijwekkende volk een lang lijden te besparen.
Op de fikse dosis wespengift reageerde het volk uiteraard in paniek en wat mij opviel, waren de n
of twee wespen, die met een ongelofelijke snelheid als raketten in de avondlucht uit de spleet van de
rolluikenkast naar buiten schoten en horizontaal in de frisse avondlucht verdwenen. Zij moeten
instinctief het nest hebben verlaten om de onzichtbare vijand aan te vallen en wie in die vluchtbaan
had gestaan was ongetwijfeld als door een kogel getroffen.
Opzij op een afstand van enkele meters kon ik het sterven van het volk zien plaatsvinden en voelde
mij daarbij ellendig. Het volk was nog niet groot misschien twee of drie dozijn arbeiders met een
koningin. Het was een warm najaar, waarin ongewoon veel wespen zwermden en op zoek waren
naar een goede nestplaats. Het was die herfst, waarin men bij elk geopend venster wel eens een
wesp zag, op zoek naar een goede nestplaats.
De dag daarop nam ik de schroevendraaier ter hand en opende de rolluikenkast. Er was inderdaad
een kleine nestkern in aanmaak, waaromheen zich twee of drie wespen bevinden. Verder was het
nest leeg. Ik maakte de kast en het rolluik zo goed mogelijk zuiver en sloot het luik. Daarmee was
het karwei geklaard.

Terugblik
In terugblik valt mij op, dat het gebeuren met dit wespennest ongeveer samen moet zijn gevallen
met 9/11. De paniekachtige reactie van de wegschietende wespen associeerde ik met de reactie van
de Amerikaanse administratie op de plotselinge aanval van een onzichtbare vijand. En ondanks alle
speurtochten en onderzoeken is nog steeds onduidelijk, wie de eigenlijke cordinatoren geweest
zijn.
Het wespenincident kan zelfs met het 9/11-jaar samengevallen zijn. Natuurlijk weet ik nog precies,
waar ik mij bevond op het moment, dat de vliegtuigen de wolkenkrabbers binnenvlogen. Ik weet
nog, welke indruk de ineenstorting en de paniek uit de nieuwsberichten en documentaires maakten,
maar over de motivatie van de aanslag en de achtergronden was destijds te weinig bekend. Zelfs nu
nog blijft de ware opdrachtgever onbekend.
651 Waarom Een Oorlog Nu Onvermijdbaar Wordt...

Tot die tijd was de wereld nog een relatief stabiel geheel, dat door een oppermachtige VS werd
beheerst. De Sovjet-Unie was uiteengevallen en China, respectievelijk India, bevonden zich nog in
een doornrozenslaap.
Niemand kon de reacties op de aanslag voorspellen, maar aan de overmacht van de VS werd tot op
die 9/11-dag en ook nog enkele jaren later niet getwijfeld.
Pas na een aantal jaren begin ik de monetaire crisis te bestuderen, die door Paul Craig Roberts op
een mijns inziens voortreffelijke wijze in Paul Craig Roberts auf antikrieg.com652 wordt
geanalyseerd. Een deel van deze analyses is ook in boekvorm gebundeld: Amerikas Kriege(r) door
Paul Craig Roberts (2013). Daarin wordt de VS als een corrupte, krijgslustige, heb- en winzuchtige,
decadente machtswellustelingenstaat beschreven. Vergelijkingen met het oude Rome en Hitler's
imperium worden als passende of al overschreden modellen aangehaald.
Roberts is naar eigen zeggen tot Januari 2004 een gevraagd journalist geweest. Zijn laatste artikel
verscheen in de De New York Times Januari 2004. Jarenlang was hij een belangrijke columnist en
baseerde zijn achtergrondkennis op zijn ervaring als staatssecretaris in het ministerie van financin
in de regeringsperiode van Ronald reagan653.
Nadat hij was begonnen de oorlogspolitiek van Bush te kritiseren werd de redactie van de
betreffende publicaties gesommeerd Roberts' commentaren te stoppen. Sommige mensen laten dit
soort censuur toe, maar Roberts was niet van plan de muilkorf te accepteren en bleef met een groot
aantal eensgezinden in www.antiwar.com respectievelijk www.antikrieg.com gewoon doorgaan. Dit
soort bronnen lijkt mij buitengewoon betrouwbaar en goed inlicht te zijn. Bovendien is de auteur
een kundige, integere, moedige persoon en bovenal nog steeds onafhankelijk. Ik besloot zijn
analyses eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Het is niet bepaald eenvoudig zich een betrouwbaar beeld van de toestand der wereld in 2014 te
vormen. De chaotische versnelling der gebeurtenissen ontaardt door een enorme toename der
manipulaties in een gigantische lawine van onoverzichtelijke kettingreacties. Het chaos in de
financile sector is slechts een facet van dit gebeuren. De diverse revoluties in Noord-Afrika, de
oorlogen in Syri en de overvallen op Libi en de Krim zijn deelaspecten van de kettingreacties. De
voortdurende begrotingsproblemen nemen niet alleen in de VS en Europa, maar ook in Japan, China
en allerlei kleinere marktdeelnemers toe. Door middel van manipulaties worden alle acties achter
rookgordijnen verborgen, zodat oorzaak en uitwerking aan het gezicht onttrokken worden. Alle
media (televisie, radio, pers, opiniebladen, etc.) worden onder druk gezet, voor zover deze niet
sowieso door regeringen worden betaald en bestuurd. Het uitschakelen van Roberts is een voorbeeld
van de effectieve uitwerking van de censuur. Wij leven dus een mistbank van ondoorzichtige en
onbetrouwbare informatie. Alleen de radar van een betrouwbare bron kan ons zicht iets verbeteren.

Roberts' visie
Volgens Roberts' visie zijn de regeringen van de VS onder Bush/Cheney en Obama na 9/11 tot een
actieve oorlogvoering overgegaan. Het citaat van Mark Twain op de webpagina www.antikrieg.com
spreekt boekdelen over de methode, die daarbij wordt benut:
Vervolgens zal de staatsman goedkope leugens bedenken, die de aangevallen landen in de
schoenen worden geschoven en iedereen is gelukkig met die trucs, die het geweten weten te
sussen. Het volk zal veel tijd besteden aan de analyse van die trucs en zich hoeden in te gaan
op de argumenten van de tegenpartijen. Zo overtuigt het volk zich stap voor stap, dat de
oorlog gerechtvaardigd is en God ervoor danken, dat het na dit grotesk zelfbedrog beter kan
slapen.
652 Die Weiterverbreitung der Texte auf dieser Website ist durchaus erwnscht. In diesem Fall bitte die Angabe der
Webadresse www.antikrieg.com nicht zu vergessen! (In Englisch ist die Seite www.antiwar.com )
653 26.03.2010 Paul Craig Roberts - Die Wahrheit ist gefallen und hat die Freiheit mit sich gerissen

Dit is een vertaling van: "Als nchstes wird der Staatsmann billige Lgen erfinden, die die Schuld der
angegriffenen Nation zuschieben, und jeder Mensch wird glcklich sein ber diese Tuschungen, die
das Gewissen beruhigen. Er wird sie eingehend studieren und sich weigern, Argumente der anderen
Seite zu prfen. So wird er sich Schritt fr Schritt selbst davon berzeugen, dass der Krieg gerecht ist
und Gott dafr danken, dass er nach diesem Prozess grotesker Selbsttuschung besser schlafen kann."
654

Dit inzicht van Mark Twain is ook de uitleg, die Roberts in het overzicht van de US-politiek tussen
Januar 2009 (het eerste deel in het archiefbereik) en het meest recente artikel 655 van gisteren als
overtuiging uitspreekt. Aan het archief is een foto van de poort van camp V te Guantnamo
toegevoegd, met de inschrift: Honor Bound to Defend Freedom656.
Het taalgebruik is robuust en niet bepaald diplomatiek 657, maar passend voor de diagnose van een
verregaande agressiviteit. Het is de taal van mensen, die geen constructieve dialoog meer van hun
tegenspelers verwachten en grenzeloos teleurgesteld zijn door de ontwikkeling van de politieke
situatie. Roberts is lid geweest van de US-administratie en men mag er eigenlijk van uitgaan, dat het
systeem nog intact moet zijn geweest tijdens zijn diensttijd als staatssecretaris.
Het taalgebruik van de regeringsinstanties valt op door Orwell's Newspeak: oorlog heeft nu vrede.
Een afwijkende mening wordt als subversief gedrag beschouwd. Armoede is een andere vorm van
rijkdom, gevangenschap een alternatieve vorm van vrijheid, enzovoorts 658. De officile
regeringsspraak baseert op leugens en manipulatie.

"Chief economist"
Wat mij in eerste instantie interesseerde is de analyse van een aantal agressieve acties, zoals de
aanval op Libi en de oorlogen in Syri, respectievelijk Irak.
Roberts stelt nu,

dat Syri en Libi de enigste landen aan de Middellandse Zee waren, die zich niet als
marionettenstaten (vazallen) van de VS wilden gedragen659. Natuurlijk hebben de staatschefs
tevoren bezoek gehad van een Economic Hitman660, die hun medewerking aan het misdadige
kartel ter discussie stelde. Wie daaraan niet meewerkt, speelt met zijn leven.

dat de Chinezen in het Syrte-bekken (in het oosten) van Libi naar olie geboord hebben, wat
voor de VS een onacceptabele ingreep in de oliemarkt vormde.

dat zich in Syri een voor de Russen strategische steunpunt in de vorm van de havenstad
Tartus bevindt, wat de Russische steun aan Syri verklaart.

Ook de oorlogen in en om Irak werden in feite om olie gevoerd 661. Iran dreigt een soortgelijke
behandeling te moeten verduren, omdat alleen de VS vastlegt, wie met olie mag handelen, wie olie
mag kopen en waarmee die olie betaald moet worden.

654Mark Twain - 'Der geheimnisvolle Fremde'


65530.03.2014 Paul Craig Roberts - Die Ausplnderung der Ukraine durch den Westen hat begonnen
656In het Duits vertaald als "Unsere Ehre heit Verteidigung der Freiheit"
657 Bijvoorbeeld der Dummkopf im Weissen Haus, schwachsinnige Berater en Kriegsverbrechen in Paul Craig
Roberts - Obama lsst seine Diktatur erkennen . Een Presstituierte is een aan de geldverschaffing verslaafde d.w.z
prostituerende journalist(e). (Freie Presse - nicht frei, sondern presstituiert)
658Paul Craig Roberts - Unsere Zeit der universellen Falschheit braucht einen Orwell
65908.04.2011 Paul Craig Roberts - Libyen: Die Washington/NATO-Agenda und der nchste Groe Krieg
660De officile functiebenaming was "Chief economist" Bekentenissen van een economische huurmoordenaar door
John Perkins, verschenen in 2004.
661James A. Paul - Irak der Kampf um l

De oorlogen zijn een permanente belasting ook voor de wereldeconomie. De oorlogen vormen de
levensader voor de enorme winsten. Een derde deel van de staatsschulden zijn oorlogskosten 662, die
de economie van de VS en via de rol van de dollar ook de wereldeconomie runeren. De stabiliteit
van vrijwel alle geldsoorten vervalt. De rente zakt tot het nulpunt en bereikt zelfs negatieve
waardes, zodat verzekeringen en banken in moeilijkheden worden gebracht.
Ter stabilisering van de situatie worden de burgerrechten uitgeschakeld, de kostenintensieve banen
naar het buitenland overgeheveld en mogen de sommige soorten van verdachten zonder vorm van
proces neergeschoten worden. De eerste verdachten zijn 30 september 2011 gedood663.
Wie zover is gegaan, kan ook nog een stap verder naar een omvangrijker gewapend conflict. De
achterliggende oorzaak voor conflicten is steeds, dat alleen de VS vastlegt, wie met olie mag
handelen, wie olie mag kopen en waarmee die olie betaald moet worden. Wie zich niet aan de regels
houdt, wordt onder druk gezet en krijgt eventueel bezoek.
Na het uitschakelen van de welvarende middenstand der VS blijven alleen nog de 1% superrijken
en de nu 99% armlastige basisbevolking over, waaruit men nauwelijks nog oorlogsgeld kan persen.
De schulden zijn inmiddels torenhoog, maar de drukpers kan nog steeds biljetten produceren. Het is
de vraag hoelang dat door kan gaan.
Een oorlog is nu als laatste oplossing overgebleven 664. Het initiatief voor de eerste wereldoorlog
moest nog door een handvol mensen onopvallend worden gecordineerd 665. Het initiatief voor de
derde wereldoorlog wordt daarentegen openlijk gecordineerd.
Ik blijf de berichten van Paul Craig Roberts op antikrieg.com666 dus volgen totdat uiteindelijk ook
deze afgeschakeld zullen worden...

66201.10.2011 Paul Craig Roberts - Ist der Krieg gegen den Terror ein Schwindel?
66304.10.2011 Paul Craig Roberts - Der Tag, an dem Amerika starb
664Paul Craig Roberts - Drngen zum finalen Krieg
665Raymond Poincar , Sergej Sazonov en Alexander Izvolski. (Paul Craig Roberts - Drngen zum finalen Krieg)
666gepubliceerd 28. maart 2014 op > Paul Craig Roberts Website

1.4.2014 n April: de gofo verdwijnt


Op de gebruikelijke plaats is de gofo-tabel is verdwenen, maar ik vind een alternatieve bron 667. De
waardes zien er echter normaal uit, maar men kan de getallen niet gemakkelijk met copy/paste
overnemen. Dit hoort bij de gebruikelijke manipulatiemethodes.
De edelmetalen worden zwaar onder vuur genomen. Volgens Harvey willen de bankiers ons die
tabel wegnemen. Ook deze boektitel is uit de Google zoektabel verdwenen. Te onaangenaam? Te
veel waarheden? Niets is onmogelijk in deze corrupte wereld.
Koos beweert, dat er dagelijks 6 ton goud via de SGE-kluis 668 naar Sjanghai wordt verscheept. De
Japanners beginnen ook goud te kopen 669. De GLD draagt daartoe 3.89 ton bij. Waar komt dan de
rest vandaan?670
De manipulatie van marktgegevens is een bewezen feit 671. Wie zich daarover verwondert, leeft op
de andere, donkere maanhelft. De manipulatie wordt steeds intensiever, wanhopiger. Iedere
dollarbezitter neemt nu zijn stapel dollars in de hand, maar verbergt het voor de blikken van je
meebiedende buurman. Wanneer leg je je stapel op tafel?
Morgen vroeg? Of nog vandaag? En op welke tafel leg je het neer?

Het einde van de FOREX-dollar (en het einde van het VS-imperium) 672
De belangrijke relatie tussen de VS en Saudi-Arabi schijnt te zijn verbroken 673. Als olieklant
nemen de Chinezen de markt over van de Amerikanen. Ik zie het in mijn droom al voor me:
ergens in de woestijn staat een tent, waarin een sjeik zijn handtekening onder een contract
zet en na een kopje thee de Chinese handelaar zijn kameel terug naar het vliegtuig neemt.
Dat was dan het einde van het VS-imperium. Het heeft al evenmin duizend jaar overleefd...
Goed, ik heb vannacht wel meer gedroomd. Een oude rune, waarin een huwelijksnacht wordt
gevierd. Er vloeit bloed. De kleren worden bevuild. Het is een vreemde kleurloze coulisse... Ik
wordt te vroeg wakker, om alles te vergeten, maar te laat, om me alles te herinneren.

1.4.2014 De Bankcrisis als Gangreen674


Droog gangreen of necrose ontstaat meestal door afsluiting van een bloedvat of door
bevriezing van een ledemaat. Het aangedane lichaamsdeel wordt dieprood tot zwart en
lijkt wat op gemummificeerd vlees. De zwarte kleur wordt veroorzaakt door
ijzersulfide, dat na de inwerking van door bacterin geproduceerd H 2S in de weefsels
achterblijft. Na een paar dagen tot weken ontwikkelt zich een demarcatiezone tussen
levend en dood weefsel en uiteindelijk raakt het dode weefsel los en valt af door autoamputatie, waarna de wond kan genezen.675

667 http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics
668 SGE = Shanghai Gold Exchange
669 Japanners kopen grote hoeveelheden goud
670 march 31/GLD loses 3.89 tonnes of gold/No change in silver/gold and silver whacked again/Over 20 tonnes of gold
standing on first day notice in the April contract month
671 High-speed traders rip investors off, author Michael Lewis tells '60 Minutes'
672 What do you suppose was said? Bill Holter
673 Obama Seeks to Calm Saudis as Paths Split Were the Saudis to switch horses in this race and switch allegiance to
China (which includes Russian ties), Saudi Arabia will still get paid for their oilfrom someone, somewhere. As
for the U.S., the bottom line is that the dollar will be absolute toast and a FOREX crash will follow.
674 De Bankcrisis Als Gangreen (verlucht met de meest appetijtelijke foto's, die ik kon vinden...)
675Bron: Wikipedia: Gangrene (Engels) en Gangreen (NL)

Om de necrose tegen te gaan paste men vroeger ook wel maden toe, die alleen dood vlees
consumeren en het levende materiaal schoon achterlaten. Middleton Goldsmith was een chirurg, die
tijdens de Amerikaanse burgeroorlog het gangreen intensief bestudeerde en in staat was door zijn
efficinte wondbehandeling de sterfte van 45% tot 3% terug te brengen676.
Het ziektebeeld met de stinkende blaren, de oorzaken in de storingen van de bloedsomloop en de
madentherapie van gangreen vertoont gerelateerd aan de huidige economische crisis een opvallende
gelijkenis, die in dit artikel nader uitgewerkt wordt.
Ik neem nogmaals So regiert die Kanzlerin van Margaret Heckel ter hand. De reportage beschrijft
al in het eerste hoofdstuk de grootste staatsingreep, de dag waarop de banken gered werden, 10
oktober 2008.

Bloedstilstand
De bloedsomloop was gedeeltelijk tot stilstand gekomen. Er werd met vers geld een enorme
bloedtransfusie in de betroffen bankensector ingespoten.
Het bloed wilde echter niet vloeien en bleef stilstaan. Alleen de boni bleven rijkelijk vloeien.
Stilstaand bloed begint echter af te sterven. Bacterin ontbinden het weefsel en produceren de geur
van rottende eieren. Het is de zwavelwaterstof van de stinkbommen....
Zodra ik op straat een bank passeer, meen ik de wee geur van dood weefsel waar te nemen.
Wellicht is het inbeelding, maar voor een waarnemer is ook de fata morgana reel.

Gasbellen
Is de bankontsteking al in een acuut gangreen overgegaan?
In het begin van gangreen vormen zich zwellingen en huidpijn. In een later stadium vormen
zich blaren als gasbellen, die door de bacterin worden geproduceerd.
Die gasbellen ken ik. Het zijn de bubbels, die de centrale banken met de veel te lage rentes
uitlokken. Er ontstonden al eerder van die onroerend goed bubbels, aandelen-bellen en dat soort
neveneffecten. Dan begint het te stinken.
De blaren verspreiden een rottingslucht als de uitscheiding van de bacterin. De huid
verkleurt van rood via blauw naar zwart.

Het blauwe EU-Spaarbankboekje


Als de bloedsomloop niet op gang komt, moet men met noodmaatregelen helpen. De EU doet zijn
best, maar heeft niet voor geneesheer gestudeerd, eerder voor kwakzalver in de boekjes geneusd...
De behandeling van de slachtoffers wordt soms belemmerd door het geloof. In een aantal
gevallen weigeren zij de noodzakelijke amputaties, omdat ze bang zijn na dit leven niet
meer de hemel te mogen betreden...
Nu de rente zo laag blijft en geen zinnig burger meer een cent naar de spaarbank brengt, komen de
EU-geneesheren op het idee om een blauw(!) EU-spaarbankboekje 677 op de markt te brengen.
Het moet met een hoge rente (0,2% per jaar) en een extra bonus uit belastinggeld worden opgepept,
anders werkt het niet. Men moet de spaarders dus al met premies ( sigaren uit eigen doos) naar de
bank dragen. Is het drukken van 500 miljard niet genoeg om de kleine middenstanders van
investeringsgeld te voorzien?

676Bron: Wikipedia: Gangrene (Engels)


677Ein Sparbuch fr alle ? - Michel Barnier: Eine klare Vision des EU-Politikers - ein Sparbuch fr alle muss her

Het blauwe EU-spaarbankboekje voor iedereen stinkt naar het rottende vlees van de necrose. Het
is een redmiddel der kwakzalvers, die het probleem niet eens hebben bestudeerd. Het idee bevindt
zich nog in de ontwerpfase. Met wat geluk kan men het nog afschaffen:
Die europische Komission will ein "blaues Sparbuch" fr die Europer einfhren einheitlich gestaltet, steuerlich begnstigt und als Anschubhilfe fr Mittelstndler konzipiert.
Noch indes ist es nur eine Idee in der Frhphase.

De afname van de pijn


Het is ook best mogelijk, dat men het boekje invoert en de mensen op gegeven moment niet
eens meer waarnemen, dat hun rente geen rendement is, maar gewoon zelf voorgefinancierd
en vers gedrukt belastingschuld, dat bovenop de torenhoge stapel wordt opgetast. Ook deze
afname van de waarneming is een gewoon sterfproces, een necrose van de zenuweinden.
De waarneming van de pijn valt uiteindelijk door het afsterven van de zenuwen weg, terwijl het
rottingsproces echter gewoon doorgaat. Zonder snelle ingreep kan de patint daaraan overlijden.
Talloze historische gestalten zijn aan gangreen te gronde gegaan: Toetanchamon, Leopold V,
Lodewijk Jozef, Lodewijk XIV van Frankrijk, tsaar Peter I van Rusland, componist JeanBaptiste Lully en president Tito678.
Een goede arts weet, wanneer het afsterven van vlees zover voortgeschreden is, dat men moet
amputeren. Een amputatie kan ten koste van het afgestorven lidmaat het lichaam redden. Gebeurt
dat niet dan is de corpus delicti gedoemd als geheel te sterven.
Het corpus delicti is het object, waarmee het misdrijf is gepleegd, d.w.z. de bankensector,
die tevens het afstervende lidmaat vormt.
Vaak vraag ik mij af, wat er was gebeurd, als de regering destijds Njet had gezegd en de banken
failliet waren gegaan. Dan hadden wij nu een schone lei en was de crisis voorbij. Er was een nieuw
monetair bestel ontstaan en alle kleine schuldeisers waren door vers gedrukt geld tevreden gesteld.
Het had vermoedelijk niet meer gekost dan de vele miljarden, die nu vanuit de persen naar de
banken zijn gevloeid679. 50 miljard in Griekenland, 70 miljard in Ierland, 40 miljard in Spanje.
Rond 50 miljard schijnt anno 2013 de moderne standaard te zijn680.
De EU-ministers van Financin presenteerden op 10 mei 2010 een reddingsplan van in totaal 500
miljard, terwijl het IMF tot 250 miljard toezegde681.

Het resistente rottingsproces


Het geld wordt echter niet aan de economie ter beschikking gesteld. Het blijft als borgsom in de
bank achter, waar het rottingsproces gewoon doorgaat. Zonder snelle ingreep kan de patint daaraan
overlijden.
De geldinjecties zijn inmiddels onwerkzaam gebleken. Het rottingsproces van het geld heeft een
resistentie tegen antibiotica ontwikkeld. Nu zijn alleen nog de maden als bankmanagers in staat het
systeem te redden.

678Gangreen
679Bankenredding kan de Belgische staat 46 miljard kosten 5/05/2009
680Kijktip: Staatsgeheim bankenredding Novini.nl 25.02.2013
681Kredietcrisis - Wikipedia

Madentherapie in plaats van de antibioticakuur


Om de necrose tegen te gaan paste men vroeger ook wel maden toe, die alleen dood vlees
consumeren en het levende materiaal schoon achterlaten.
In mijn droom waren de maden de bankmanagers, de enigen, die de economie met de boni nog aan
leven hielden.
Het was dus toch de madentherapie, waarbij steriele maden van vleesvliegen zoals de Lucilia
sericata in madenzakjes op de wonden worden gelegd.
De maden hebben vooral succes bij moeilijk behandelbare wonden, waarin de bacterin al tegen de
gebruikelijke antibiotica resistent zijn geworden.

Horzels
Men moet alleen oppassen, de juiste soort maden toe te passen. Er zijn ook tweevleugelige maden,
zoals de horzels (Oestridae), die te weinig dood en rottend vlees vinden en dat probleem oplossen
door levend vlees af te laten sterven. Daarom scheidt de made stoffen af die tot afsterving van
weefsel (necrose) leiden en het vlees laat rotten. Dit proces heet Myiasis en wordt in de
bankenwereld waargenomen, als men de bankiers onvoldoende boni aanbiedt.

Ivy League elite-universiteiten


De maden groeien op aan de Ivy League elite-universiteiten, waar zij zich afhankelijk van de
persoonlijke neigingen tot horzels of vleesvliegen zoals Lucilia sericata ontwikkelen. Uiteraard zijn
de horzel geaarde economen predatoren, die zich uitsluitend parasitair gedragen.
In feite zijn het prachtige schepsels met fantastische kleuren. Het is denkbaar, dat het schutkleuren
zijn, zodat de prooidieren niet zien, wat voor helikopter er voor hun neuzen blijft staan om het een
lading levende larven in de neus te werpen.
Maar de bankklanten mogen niet klagen, want ook zij hebben immers niet in de gaten, dat de
bankiers hen waardeloze borgtochten in de investeringsportfolio's schuiven.
De ontwikkelde larven worden gericht afgezet of in de vlucht gedropt. Sommigen leven in
kadavers, weer anderen parasitair op spinnen, insecten, slakken of wormen. Anderen worden
afgezet in lichaamsopeningen of open wonden.
Horzels zijn schadelijk doordat de larven parasiteren in levende dieren. De vleesvliegen zijn
wellicht in feite een nuttigere soort, omdat zij althans ten dele minder parasiteren.

Door de neus boren


Wie vindt dat hem iets door de neus is geboord, bedoelt dat hij niet heeft gekregen wat hem
toekomt682.
Fascinerend is de ontwikkeling van de dauwworm (Oestrus), die door de voor de neus vliegende
horzel levend in de neus van de gastheer gespoten worden683.
In mijn droom stelde ik mij voor, dat een bankier mij een schadelijk beleggingscontract door de
neus boort, wat mijns inziens ongetwijfeld tot de meest inspirerende beeldspraken moet worden
gerekend.

682Door de neus boren


683Voortplanting en ontwikkeling van de Horzels

In het boek Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier (1671) van Nicolaas Witsen
komt de volgende zegswijze voor: Avegaar. Een zware boor, in het Scheeps-timmeren
gebruikelyk; waar van gezeght wert: Iemant met een avegaar door de neus booren. Dat is:
Iemant grovelyk bedriegen. 684.

Schapenhorzel
In eerste instantie dacht ik dat de uitdrukking Door de neus boren eventueel van de schapenhorzels
stamt, omdat de leefwijze immers ook infectie van de mens niet uitsluit:
De volwassen dieren leven niet lang en consumeren geen voedsel. De larven echter leven
parasitair in zoogdieren, zoals geiten, paarden en kamelen. Als ze volgroeid zijn, worden ze
uitgeniesd, maar ze kunnen zich ook door de huid naar buiten vreten en zich dan in de
grond verpoppen685.
Het is een zeldzaamheid, maar ook mensen kunnen genfecteerd worden met de larve, zowel
in het oog, neus, oor als in de keelholte zijn wel exemplaren aangetroffen. De schapenhorzel
komt wereldwijd voor, maar is overwegend in de buurt van schapen of geiten te vinden.686

Opleiding in de economie
Vanzelfsprekend selecteert men van de economiestudenten de briljantste koppen om daaruit nieuwe
professoren voor de Ivy League elite-universiteiten te benoemen. Zij zijn uiteraard niet in
wetenschappelijk onderzoek genteresseerd, maar richten zich voornamelijk op het optimaliseren
van parasitair economisch gedrag, de ontwikkeling van bijvoorbeeld de blauwe EUspaarbankboekjes voor iedereen en het door de neus boren van politici.

Slotwoord
Goed, het was een droom en het zal wel altijd een droom blijven...
Er blijkt echter een treffende overeenkomst aanwijsbaar te zijn tussen necrose (gangreen) en de
huidige economisch kredietcrisis. Het ziektebeeld ontstaat door een storing of stilstand in de
bloedsomloop, die door infecties doordringend stinkende blaren (in de economie bubbels genoemd)
produceert.
De toevoer van bloedtransfusies (vers gedrukt geld) werkt niet, omdat het rottingsproces in het
stilstaande circuit gewoon doorgaat.
Als therapien werken antibiotica of een madentherapie. Indien er geen verbetering optreedt, moet
het genfecteerde lichaamsdeel (de betreffende bank) geamputeerd worden of door autoamputatie
gewoon afvallen.
Aan deze ziekte zijn al talloze historische gestalten en instituten zoals het Romeinse Imperium 687 te
gronde gegaan.
Als niet eens farao's, keizers en koningen gered kunnen worden, ligt dat vooral aan het ontbreken
van de juiste vliegen en maden.
Een goede kuur bestaat uit het zorgvuldig bestuderen van de verschijnselen en het intelligent
inzetten van een succesvol geneesmiddel.

684Waar komt iemand iets door de neus boren vandaan?


685Horzels (Oestridae)
686Schapenhorzel (en) Besmetting van de schapenhorzel op de mens (Oral mucosa myiasis caused by Oestrus Ovis)
687Val van het West-Romeinse Rijk, (o.a. door een economische crisis: geen geld voor goed bestuur en leger )

Tegen het afsterven van gezond vlees (Myiasis) moet men optreden door het kiezen van de juiste
soort maden, die met de beschikbare hoeveelheid boni.
Met voldoende boni zullen de maden het wel redden.

De oefening van geweld I


Het parlement van Oekrane heeft dinsdag ingestemd met het houden van militaire
oefeningen met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Die oefeningen zijn
naar verwachting deze zomer op Oekraens grondgebied688.
Ik stel mij voor, dat mijn buurman in zijn achtertuin op de grens een schietschijf voor boogschutters
opstelt en daar op een zonnige zaterdagmiddag met zijn vrienden wat gaat oefenen, terwijl de
buurtkinderen verstoppertje aan het spelen zijn.
Of het nu een provocatie of imponerend gorillagedrag voorstelt, weet ik niet. Wel weet ik, dat het
theater levensgevaarlijk is, omdat elk afgegeven schot ergens een onschuldige burger kan treffen...
Misschien is het ook een aprilmop. Het is immers vandaag April Fools Day 2014.

Oefening van Geweld II


Misschien ook een aprilmop: Het Britse belastingkantoor moderniseert het antieke
geldafboekingssysteem en mag direct zonder proces een vordering afboeken 689. Het is een geniale
innovatie, die aansluit op de melding van een pathologische dief, die men in een naburig dorpje na
de elfde diefstal (een DVD in een platenzaak) heeft veroordeeld. De 42-jarige bejaardenverpleger
stal nooit voor bedragen boven de 50. Een psychiater kon hooguit een dominante vader als bron
van de ellende aanduiden.
Dat de ministers van financien en centrale bankiers al tientallen jaren een pathologisch
diefstalgedrag vertonen, schijnt nog niemand op te zijn gevallen. Als het tot een veroordeling komt,
wordt het een vrijspraak, omdat het geen recidiven zijn: alle daders begaan de daad voor het eerst en
voor de eerste misdaad heeft de rechter altijd wel een vrijspraakbonus in petto:
De centrale bankiers hebben het fiatgeld al ononderbroken sinds Jekyll Island in bedrijf.

Echte aprilmop
Een volautomatische beleggingsautomaat in April Fools Video.

688 Rusland: 'heleboel problemen' door toenadering Oekrane NAVO


689 Budget 2014: 'Modern' powers for HMRC | Accountancy Live: The government will modernise and strengthen
HMRC's debt collection powers to recover financial assets from the bank accounts of debtors

2.4.2014 Veroordelingen
In de crisis wordt niemand wegens bedrog veroordeeld, omdat elke beslissing door elite beambten
wordt bewaakt690. Wij bevinden ons een georganiseerde misdaadsscene, in een schuldenweb, dat als
Ponzischema ontworpen is.

Oefening van Geweld III


De regering van de Oekraine kiest voor een oefening met de Nato, wat ongetwijfeld als een
aggressief signaal zal worden opgevat. Is het een voorbode van de komende slag? Dit behoort tot de
stappen, die tot oorlogen leiden...691

Gofo
De Gofo is naar een andere plaats verhuisd. Opvallend is de enorme daling van 1 op 2 April van
0.074% naar 0.020% voor de 1-maandelijke Gofo-waardes. Ook de langer lopende rendementen
zijn geringer uitgevallen, maar in feite zijn die getallen niet zo belangrijk. Inderdaad zakt de gofo
een dag later tot -0.004%. Zo snel kan die parameter terugvallen.
Feit is, dat er nu revolutionaire dingen achter de kulissen plaatsvinden. Over een week weten wij
meer...

Der junge Trless


's Avonds lat zendt RBB de film Der junge Trless uit. Deze film is ook in het internet
beschikbaar692.
Interessant is de beschrijving van het bezoek bij de wiskundeleraar, die uitlegt, dat de jonge
gymnasiast tien jaar moet studeren om het wezen van de imaginaire getallen (i) te leren begrijpen.
Tot dan toe moet men eraan geloven. Ik lees het nog eens na, wat mij in de film is opgevallen.
Robert Musil heeft inderdaad ongelofelijk nauwkeurig geobserveerd. Zijn beschrijvingen zijn zeer
gedetailleerd. Misschien zelfs te gedetailleerd, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.
De film is oppervlakkiger, maar beperkt zich tot de markerende hoogtepunten.

3.4.2014 De oorlogsdreiging
Er gaat geen dag meer voorbij, of de oorlog komt nader, als een hijgend dier. Ik kan de adem
voelen, ruiken. De dreiging richt zich hijgend op om de klauwen met geweld neer te kunnen laten
komen.
Wat is er niet allemaal al gebeurd? De Nato wil in de Oekraine gaan oefenen. Iedereen moet met de
geweren leren omgaan, andermans munitie uitproberen. Geef eens een paar kogels, om te kijken, of
dat ook in mijn MP past...693
Israel heeft de ambassade's wereldwijd sinds 4 maart gesloten. Zijn die intussen weer open? 694
Vanwege een arbeidsconflict in het Isralische Ministerie van Buitenlandse Zaken is de
ambassade gesloten voor het publiek tot nadere berichtgeving.
Op berichten via onderstaand contactformulier zal niet worden gereageerd.
690 Professor William Black-Epic Epidemic of Fraud
691 Kiew stimmt fr Manver mit der NATO
692 Der junge Trless (Young Torless) (Volker Schlndorff, 1966
693 Kiew stimmt fr Manver mit der NATO
694 Neem contact met ons op

Alle markten worden gemanipuleerd en gefixeerd. De Dow wordt naar een superwaarde omhoog
gekrikt, de Vix staat op 13, de dollarindex op 80 en de tienjarige US-staatslening staat op 2,8%.
Alleen de gofo zakt als een baksteen.
In www.antikrieg.com zet Roberts met anderen uiteen, in welke schijnwereld wij ons bevinden. In
elk krankzinnigengesticht kan men stabielere en waarachtigere levensvoorwaarden verwachten,
maar misschien behoren die nu ook al tot het manipulatieverdachtige milieu.

4.4.2014 Grote Schoonmaak I


Gezien de enorme risico's in de omgang met paswoorden in internetplatforms besluit ik een grote
schoonmaak te houden en oude databestanden op te ruimen. Een voorjaarsopruiming dus.
Allereerst werd gedeactiveerd: Twitter en Facebook. Deze bereiken werden zoveel mogelijk
schoongemaakt, zodat er alleen maar een romp overblijft om eventueel later toegang te behouden.
De Twittergegevens blijven 30 dagen behouden, daarna worden deze gewist.
Gewist worden in Google:

800 foto's en ca. 30 of 40 foto-albums in Google, die al sinds enkele jaren na de


onthullingen van de NSA-spionage op priv waren omgeschakeld.

De ca. 40 blogs, die al sinds enkele jaren na de onthullingen van de NSA-spionage op priv
waren omgeschakeld. Om de blogs te verwijderen moesten eerst de daarin opgenomen foto's
worden gewist.

Alle ca. 150 films bij YouTube. Om deze berhaupt te kunnen bewerken, moest ik een
Google+ account accepteren, maar daar zijn alle toegangen van buiten afgeschakeld. De
films zijn probleemloos verdwenen. Het is natuurlijk jammer voor de Zuidamerikaanse
folklore, die op mijn LP's vermoedelijk in enkele gevallen als laatste unikaten ter
beschikking staan, maar ik moet nu actief worden in de bestrijding van NSA-spionage,
paswoorddiefstallen en ongewenste spam, die uit Faceboek, Youtube en dat soort
zijweggetjes de systemen binnendringt. Liever iets te veel gewist dan een element te
weinig...

De bibliotheek met zo'n 800 banden van Google. Eerst moeten de ca. 500 recensies worden
verwijderd. Dan worden de ca. 50 boekenplanken leeggemaakt en de kategorien
weggenomen.

De ca. 50 landkaarten worden gewist. Het grootste deel daarvan (met name barnsteenroutes,
Helwegen695, de kaarten met betrekking tot de publicatie Castra Doloris - Auf Den Punkt
Gebracht, etc.) was met de oude softwareversie ontstaan en moest ook met datzelfde
programme gewist. De vier meest recente kaarten werden met de nieuwe software gewist. In
de boeken zijn soms kleine schetsen opgenomen, die als informatiebron voldoen.

Tot slot werd het Google+ weer met succes afgeschakeld.

En in Lulu

Alle publicaties bij Lulu worden op nonactief gezet.

695 Behorend bij o.a. The Hellweg to Holland, Trading Roads, Kelten / Runen / Frhgeschichte, Die Fortsetzung des
Hellwegs zur Westkste

Scribd
In Scribd, dat zon'n 800 documenten bevat, worden alle manuscripte, die niet intensief gelezen
worden, gedeactiveerd. Er blijven ongeveer 600 publicaties over. Dat lijkt me genoeg. Uiteraard kan
ik als auteur onderwerpen zelf ook in alle (publieke en gedeactiveerde) documenten zoeken.

Het land der onbegrensde hoogmoed


De rechtbank in de VS heeft de bovengrens voor de milde gaven van het grote geld aan de politici
afgeschaft. Vanaf nu kan men onbeperkt geld heen en weer schuiven en toch van de belasting
aftrekken.

De grote schoonmaak II Zwarte maandag 2014 (?)


Ook op de beurs vindt toevallig vandaag een schoonmaak plaats. De aandelen crashen voor het eerst
behoorlijk696. Wij zijn nu ongeveer terug op het niveau van nieuwjaar.
De edelmetalen schieten omhoog van 1285 tot 1305 voor Au, en 19.8 tot 20.1 voor Ag. Staat er op
komende maandag een herhaling van de Black Monday - the Stock Market Crash of 1987 (-20%
in n dag op 19 oktober 1987) voor de deur?697.
Het is de moeite waard dat scenario eens te bestuderen. Destijds werd overal de PC ingevoerd. In de
euforie stegen de aandelen sterk. De Fed probeerde het roer om te gooien en de rente licht te
verhogen. Op 19 oktober 1987 probeerden teveel institutionele beleggers snel te verkopen.
Er moeten wanhopige beleggers met geweren naar de beurshandelaren zijn gerend en begonnen te
schieten. Kort daarna draaide de Fed de rente weer omlaag, maar het onheil was al geschied. De
beurs herstelde zich echter vlug van dit debacle.
Na de -20%-crash bouwde men nieuwe zekeringen in, die een snelle neergang moeten
verhinderen698. Om toch goed te blijven gokken, besloot men daarop met derivaten te handelen, die
niet door maatregelen worden beveiligd...

5 April 2014 Van vogels, die niet van de poes zijn


Het is lente en de merels zijn al druk bezig, het nest en de jongen te verzorgen. Het nest bevindt
zich als vanouds in een stevig, manshoog hek, dat dichtbegroeid is met de eeuwig groene klimop.
Er is voor een merel slechts een ander alternatief in de tuin. Dat is de wilde wijn in de pergola, maar
daarin is nog te weinig beschutting te vinden in de vroege lente.
Al enkele weken voert het mannetje af en toe een gevecht met een rivaal, dat in mijn ogen iets
groter en ouder kan zijn. Zij voeren dan woeste krijgsdansen op het gras, tussen de primula's en
forsythia's. Dat duurt een kwartier en dan vliegt er een weg, zonder van de tegenstander afscheid te
nemen.
Het tweede gevaar wordt gevormd door de eksters, die met drie of vier vogels het nest met veel
schreeuwen belagen. Zij zijn veel groter dan de merels en weten ongeveer, waar zij moeten zoeken,
maar misschien is het struikwerk van de dichte klimop een goede bescherming en hebben de merels
de toegang tot het zo diep gekozen, dat de grote eksters er niet goed kunnen binnendringen.

696 First Nasdaq Stock Flash-Crashes, Now The Nasdaq Index Is Crashing
697 What If?
698 Black Monday - the Stock Market Crash of 1987

Datzelfde geldt misschien ook wel voor de kat Ronalda van de buren. Die komt zich vrijwel
dagelijks opwarmen en zich laten aan aanhalen op het terras. Dan maakt zij plechtstatig haar
rondgang over het terras, springt over keldertrap en sluipt onder de klimophaag naar de buurtuin.
Het is vrijwel steeds dezelfde weg. Zij weet ook, waar de merels zitten, maar maakt nog geen
aanstalten het nest leeg te roven. De jongen moeten nog worden uitgebroed of zijn nog onder de
hoede van moeder merel en de poes wacht liever tot de jongen voor het eerst uitvliegen.
Zo kan men de stress van de merels aanvoelen. De lente begint vrijwel zonder regen en de droogte
zorgt ervoor, dat de regenwormen schaars zijn en de poezen vaak op pad gaan. Vader merel voelt
instinctief aan, dat het opvoeden van jongen levensgevaarlijk werk is, maar toch dwingt het instinkt
hem zijn opdracht te vervullen. In het andere geval sterft zijn stamboomtakje af...

Poetins genadeslag
Op het menselijke vlak gaat het niet anders. Poetin heeft zijn territorium net als een merel
afgebakend en de Krim ingenomen met een vanzelfsprekendheid, die een standvastig merel
betaamt. Zijn concurrent Obama, die het eigen territorium der NATO naar het oosten wilde
verleggen, is voorlopig weggejaagd, nu Rusland een aankoopcontract voor olie tegen roebels of
goud afgesloten heeft met de Iran 699. Dit is de maximale klap, die men de petrodollar kan
toebrengen. Het is een slag in het gezicht van de VS, die immers al tientallen jaren vastlegt, wie er
olie krijgt en met welke geldsoort die aankoop mag worden betaald. Als de rol van de petrodollar
verloren gaat, betekent dat ook de ondergang van de VS. Op het eerste gezicht kan Obama met zijn
legermacht de Russen en Iran alleen door militair geweld tot discipline dwingen, maar misschien
valt hem nog iets anders te binnen. De een of andere schijnbeweging in het midden Oosten, in
bijvoorbeeld in Syri.

Tik, tik, tik tok, tok, tok


In Europa dreigt de centrale bank als vanouds met QE-maatregelen. Dreigen kost niets en is een
goedkope truc, maar op gegeven moment went men eraan en doorziet, dat het alleen maar woorden
zijn. Ook de Fed dreigt alleen maar met renteverhoging700. De IMF blaft, dat bij een dreigende
deflatie de ware oplossing alleen op gelddrukken baseert701.
Dat er een deflatie dreigt, is duidelijk. Minder duidelijk is de oplossing, die de IMF alleen maar in
het massale drukken van papiergeld kan zoeken of vinden. Van andere oplossingen kunnen zij zich
niets voorstellen. Wie een hamer in de hand heeft, ziet overal half uitstekende spijkers in de muren.
Zonder echte behandeling van de werkelijke oorzaken (exorbitant hoge oorlogsschulden) trekt de
karavaan zich echter niets van de hond aan en gewoon verder.
Op het eerste oog werken de dreigingen en praatjes, maar de Chinezen gaan onverstoorbaar door
met de aankoop van enkele tonnen goud per dag. De aandelenbeurzen zijn inmiddels zo ver
gestegen, dat de bovengrens haast tastbaar wordt. Instinctief weten wij, wanneer een regenton vol
is. Zelfs een blinde kan aan het geluid van de vallende druppels op de waterspiegel horen, dat er
niets meer inpast en de ton op het overlopen staat. Tik, tik, tik zegt de halfvolle, en tok, tok, tok de
volle regenton, die op overlopen staat. Dan past er niets meer in en loopt het zaakje over...

699US Threatens Russia Over Petrodollar-Busting Deal


700Central Banks Have a New Trick Up Their Sleeves Will the Markets Buy It?
701Christine Lagarde Is Clueless: 70 Words Of Pure Keynesian Claptrap

De karavaan trekt gewoon verder en zich niets aan van de hond


Ik vind dit een fraai stukje Nederlands, dat taalkundig wellicht een novum markeert: de karavaan
trekt zich niets aan van de hond en gewoon verder.
Er zijn echter meerdere opties.
Wat is nu echt goed of het betere Nederlands (?):
1. De karavaan trekt gewoon verder en zich niets aan van de hond
2. De karavaan trekt zich niets van de hond aan en gewoon verder
3. De karavaan trekt zich niets aan van de hond en gewoon verder

Fassbinder's Film Lola


Lola (1981) Fassbinder702 biedt een kritische blik op de maatschappelijke structuur van 1981,
waarin al de invloed van de ongeremde markten doorschemert.

6.4.2014 De druk op de ketel neem toe


Kan men het aan het aantal dode bankiers aflezen? 703 Een in Nederland en een ander in
Liechtenstein704.

9.4.2014 Vanitas Vincit


Vanitas vincit705 is natuurlijk een belachelijk gezegde. Het behoort tot de categorie sarcastische
(vleesetende) doordenkertjes, die het tegendeel Veritas vincit benadrukken.
Het begrip Vanitas is mij opgevallen bij een bericht over Nigeria en Engeland, die beide min of
meer gelijktijdig een nieuw soort boekhoudingssysteem hebben ingevoerd.
Toevallig heb ik uit de erfenis van mijn vader (God hebbe zijn ziel) nogal wat
boekhoudingsliteratuur kunnen doornemen en weet nu min of meer, wat voor trucs er in de oude
boekhoudkunde in gebruik waren. Dat wil zeggen in de tijd dat boekhouden nog tot de categorie
kunde behoorde.
De nieuwe boekhoudtechnieken werpen de boekhoudkunde terug naar het stenen tijdperk, waarin
elke list uitsluitend tot het overleven diende en men alle wetenschap als overlevingskunst
beschouwde.
Uiteraard wilde ik wat leren van die truc, die het overleven van de Engelsen en Nigerianen moet
bewerkstelligen. Het staat allemaal in een rapport706, dat uiteraard ook in Zerohedge is
gepubliceerd707, waar ik het uiteindelijk ook gevonden heb.
Waar komt het nu boekhoudkundig gezien op neer?
Het antwoord laat natuurlijk niet lang op zich wachten: op manipulatie.
Er is een nieuwe manipulatiemethode uitgevonden, die nu als een gifcocktail vanuit het centrum der
criminele bankensector tot in de laatste Afrikaanse Achterhoek overal wordt verspreid.
702 Met Engelse ondertitels
703 ABN Amro Ex-CEO Found Dead
704 CEO Of Liechtenstein Bank Frick Murdered In Broad Daylight
705Een zelfbedachte variant van veritas vincit (de waarheid overwint) Motto van de Schotse clan Keith en enkele
andere Europese staten (List of Latin phrases (V) - Wikipedia)
706UK Accounting Radical Overhaul Turns UK Into Nation Of Savers Instantly By Mark OByrne
Published in Market Update Precious Metals on 8 April 2014
707UK Turned Into Nation Of Savers Instantly After "Rad...

Het nieuwe geneesmiddel moet het BNP verveelvoudigen en wel zonder noemenswaardige
krachtsinspanning. Dit is dermate winstgevend, dat iedere staatsboekhouder de vingers jeuken om
ook een dergelijke balans in te tikken.
Terugwerkend worden ook de afgelopen jaren opnieuw beoordeeld en wordt er historisch gezien
een rooskleurige zweem over de zwart/wit-beelden gelegd. Aan de productiviteit van de economie
verandert er niets. Waarschijnlijk is de uitwerking van een nieuwe boekhouding zelfs negatief,
omdat er na een profitabel jaar ongetwijfeld loonsverhogingen worden vastgelegd, die in geen enkel
opzicht de werkelijke efficintie van de economie weergeven. Het is echter de Vanitas, die de
moderne economie aandrijft en die de bonussen van de managers tot ongekende hoogte zal stuwen.

Vanitas Vincit
De boekhoudkundige ingreep vervangt wellicht de HFT-handel 708, die inmiddels misschien te
overzichtelijk geworden is. Wat waarheid wordt, is als Vanitas uitgewerkt709.

Toekomstige pensioenvermogens = huidige inkomsten


Om nu terug te komen op de werkelijke truc, die wellicht beter geheimgehouden wordt, lees ik in de
bronnen, dat het gaat om de opbouw van toekomstige pensioenvermogens, die in de nieuwe
boekhouding als huidige inkomsten mogen worden beschouwd.
In Engeland levert dit een aanzienlijke stijging van het spaaraandeel op, terwijl er in feite niets extra
wordt gespaard. Ook worden de investeringen in research en ontwikkeling bij het BNP opgeteld en
niet meer als productiekosten beschouwd. Men verwacht daardoor een BNP-stijging van 2,5 tot 5%.
Engeland muteert daardoor op sprookjesachtige wijze van een verspillende, alcoholische en
werkeloze volksstam in een gedisciplineerde natie van behoedzame spaarders!!!....
Ook Nigeria heeft een soortgelijke boekhoudkundige truc toegepast, die het land naar de top van de
Afrikaanse economie katapulteert. De Nigeriaanse financiele deskundige Bismarck Rewane noemt de
verbetering een Vanitas, een fata morgana en drogbeeld dus.
Zoals vrijwel alle getallen in het bereik economie (zoals werkgelegenheid, werkeloosheid, inflatie,
BNP) worden de economische cijfers en kengetallen op globale schaal vervalst. De bevolking wordt
bewust op grote schaal misleid en voor de gek gehouden.
Het is de bedoeling van de overheden om de bevolking gerust te stellen en in slaap te sussen.
Deze sussende bewoordingen en de correcties van de BNP-calculaties vormen de nieuwste trend in
de manipulaties.

Nederland
Benieuwd zie ik uit naar de Nederlandse correcties van het BNP. Ook Nederlandse pensioenfondsen
zijn allang in de begerige verrekijker van de ministers van financin aan een nader onderzoek
onderworpen.
Ook Nederland heeft een lange traditie in de manipulatie van de geldmarkten. Men kan daarbij
terugblikken op de manische fase van de oude tulpenhandel.
In de koloniale tijd was het eenvoudig enorme bedragen te verdienen. In de geschiedenisboekjes
wordt het als Gouden Eeuw gepresenteerd, maar in feite is elke winstperiode een Gehaaide Eeuw.
Wie als handelaar in een haai muteert, verandert van karakter.
708Triple Whammy Shocker: Goldman Shutting Down Sigma X?
709The Father Of High Speed Trading Speaks: "The Market We Created Is A Casino; A Complete Mess; A Rigged
Game"

Onlangs heb ik geanalyseerd welke rol Nederland in de ontwikkeling van het bedrieglijke Fiatgeld
heeft gespeeld710. Daarin heeft Jelle Zijlstra geprobeerd de Amerikanen tot een verhoging van de
goudprijs te overtuigen. Daarin is hij niet geslaagd. De goudprijs werd niet verhoogd, maar
verlaagd. Deze maatregel is in verhevigde mate ook vandaag nog geldig en houdt de dollar nog
steeds in wankel evenwicht op de plaats als globale sleutelvaluta. Sinds 1999 concurreert de euro
met de dollar om deze positie.
Zijlstra was zich zeer goed bewust van de rol, die het goud speelde. Goud was in zijn ogen het
centrum van de monetaire kosmos. Goud liet geen bedrog of Vanitas (leegheid) toe. Zijlstra was
overtuigd, dat men in de geldmiddelen bedrog moest kunnen uitsluiten. Dat gaat alleen met
edelmetalen en dan ook nog met moeite.
Om het bedrog te laten winnen, moest het goud worden afgeschaft. Zijlstra heeft zich tegen deze
afschaffing verzet. Op 7 juli 1971 vlogen Volcker en Daane naar Amsterdam om de Nederlanders te
overtuigen om geen dollar reserves meer in goud om te wisselen711. Zijlstra wisselde echter toch een
destijds aanzienlijk bedrag om in goud, met als gevolg, dat Nixon enkele maanden later, in augustus
1971, de goudstandaard en de omwisseling van fiatgeld naar goud afschafte (de Nixon Shock).
Voor en na de Nixon Shock was ik bezig te solliciteren. Door obscure omstandigheden was mijn
afstuderen enkele maanden vertraagd. Het solliciteren verliep al wat stroever voor het begin van de
zomer, maar de sollicitanten kregen tenminste nog een antwoord of zelfs een uitnodiging voor een
gesprek. Ik herinner mij zo'n tienmaal in Nederland te hebben gesolliciteerd.
Na de Nixon Shock was dat afgelopen. Alle firma's sloten de poort voor het aannemen van nieuw
personeel met een ingenieursdiploma. Het leek erop of alle academici plotsklaps van de technische
opleidingen overstapten naar economie. Iedereen wilde fondsmanager of bankier studeren.
Inderdaad behoorden de bankiers en economen nu tot de bestbetaalde beroepen. Men moest echter
als econoom wel bereid zijn aan de Vanitas mee te werken. Het bedrog financierde de enorme
opbloei van de fondseconomie en de afroming van alle vormen van echt geld, dat door papieren
certificaten werd vervangen.
Sindsdien zijn goud en zilver ten opzichte van fiatgeld ondergewaardeerd. Het fiatgeld biedt zoveel
mogelijkheden tot manipulatie, dat het profijt elke vorm van eerlijkheid wegveegt.

Vanitas Vincit
De overgang van fiatgeld naar goud en zilver hangt af van de zichtbaarheid van het bedrog. Als
iedereen weet, hoe men bedrogen wordt, is het effect van de leegheid Vanitas nihil.
Natuurlijk zijn er nog talloze onschuldige dorpsmeisjes, die kunnen worden verleid. Die is echter
voor de fondsmanagers oninteressant. Zij willen grote waarden bewegen. Dat gaat alleen met goed
gevulde pensioenfondsen.
De nieuwe generatie kan alleen rijkelijk beloond worden door het verschuiven van toekomstige
verplichtingen naar hedendaagse inkomsten.
De vroegere generaties hebben van geleend geld geleefd. De inkopen werden tot het overschrijden
van all beschikbare limieten met een creditcard betaald. Nu is er een nieuwe bron aangeboord.
Een nieuwe bron een nieuw geluid ?
Ach, in feite is het niets nieuws. Het is gewoon een nieuw hoofdstuk in mijn dagboek 712. De
criminele energie zoekt de weg van de geringste weerstand. Het is de wet van oom, maar deze is
uitgevonden door mijn tante.
710It's Not a Plunge Protection Team but a Plunge Projection Team
711Late Central Banker and BIS Head Zijlstra Revealed Currency Valued in Gold, Paper Gold Acceptable
712Nachtinval Over Het Avondland - De Aanstaande Apotheose in de Globale Monetaire Crisis

Engeland
Enkele quanten gedachten kan ik nog even aan Engeland spenderen. Ook Engeland heeft na de
ontdekking van de monetaire bedwelmingsorgie de industriele productie geheel opgeheven en leeft
nu vrijwel uitsluitend (op de criminele luchtvaartmaatschappij B.A. na 713) van de bankensector714.
London wil niet tot de EU behoren, omdat men dan onacceptabele regels moet volgen.
Britse bankiers moeten Short kunnen gaan. Alleen wie iets mag verkopen, wat hij niet heeft, kan
werkelijk geld verdienen. 40% van de Europese financile transacties worden in London
afgewikkeld. De bankensector verdient 10% van het Britse BNP.
Eerste bubbels ontstaan al weer in de onroerend goed sector van London, waarin de Chinezen een
groot deel opgekocht hebben715. Londons prijzen stijgen met 10% per maand, maar die van
Shanghai bereiken 12% per week716. Het is maar een kwestie van geduld tot er weer zo'n bubbel
ontploft, in London of Shanghai.717

Inflatie en Deflatie
De deflatie en inflatie hebben zich gedeeld. De inflatie treft in eerste instantie de 0,1% rijken, die te
weinig goederen ter beschikking vinden om de geldsommen te besteden, die hen de gelddrukkers in
de schoot werpen. Zij kopen aandelen, onroerend goed, akkerland, sieraden, kunst en edelmetalen.
Het kan niet op. Villa's en penthouse appartementen brengen vermogens op.
Aan de andere kant van de lijn bevinden zich de have-not's, die zich zonder inkomen en
onverzekerd in tentkampen van voedselbonnen moeten voeden.
Ook de economie zakt onder deze last ineen. De Baltic Dry index is zo diep gezonken als de
Titanic718. De warenhuizen moeten in vele minder attractieve regio's sluiten. Waar de belasting
stijgt, zakt de handel ineen719. Honger verspreidt zich in vele crisisregio's720. De dollar index zakt tot
79.7440.
Inflatie en deflatie kunnen dus ook samen optreden. De economie orinteert zich daarbij aan de
arbeidersklasse, terwijl de aandelenkoersen, het onroerend goed en de luxeartikelen zich aan de
inkomsten van de upper class aanpassen. De stijgingen zijn al even schokkend als de toename van
het aantal paupers.
Wellicht kan men die toestand ook als stagflatie721 beschouwen. Begin 20e eeuw hielden de meeste
economen dit niet voor mogelijk: bij groei hoorde inflatie, bij krimp deflatie.
De economen zien echter niet, dat de groei van de luxe klasse producten slechts een zeer kleine
kring bedient en de grote volkseconomie niet kan laten groeien. Economie gaan in de economische
modellen van een homogeen volk uit, waarin iedereen aan dezelfde prijzen, vraag en aanbod wordt
onderworpen. Dat is natuurlijk onzin. De rijke koopt niet in de Walmart in een dorpje van Montana
en de arme gaat niet inkopen op Fifth Avenue.
De krimp van de navraag door verarmende volksklassen kan de productie aanvankelijk goedkoper,
maar in sommige gevallen ook duurder maken.

713Heathrow's Dagboeken
714Londons Banker wieder gut dabei
715China's Colonization Of London Hits Ludicrous Speed, And Now: It's Detroit's Turn
716What Comes After "Bubble": London Home Prices Rise By 10% In One Month; Shanghai Up 12% In One Week
717London Real Estate Prices Soar 68% In Five Years: Here's Why In 1 Chart Foreigners Bought Half Of All London
Homes Selling For Over 1 Million
718Baltic Dry Collapses To Worst Start To A Year On Record
719The Japanese Sales Tax Hike Verdict Is In: It's A Disaster As Sales Plunge 25%
720More Americans Go Hungry Than All But 2 European Nations
721een portmanteau van stagnatie en inflatie

Naarmate de productie terugloopt, loopt de prijs eventueel op, omdat de kleinere series het
produceren duurder maken. De productieprocessen passen zowel bij afzakkende als bij stijgende
navraag niet bij de voor optimale processen ontworpen productielijnen.
Als de fabrikant de voorraden te hoog laat oplopen, moet hij goederen dumpen, uitverkopen of
weggegeven. Overtollige goederen worden dan doorgedraaid, omdat niemand deze wil of kan
kopen.
Het gelijktijdig optreden van inflatie (bij de rijken) en deflatie (bij de armen) schijnt geen enkele
politicus of econoom op te vallen. Dit is kentekenend voor een Cargo cult science zoals de
economie, waarin de economen alleen die details bestuderen, die Nobelprijzen of extreem hoge
bonussen opleveren.

10.4.2014 Zero
Wie nog steeds in de berichten van overheidsinstanties gelooft, wordt uitgenodigd de film Zero eens
te beoordelen.
Niet, dat ik vaak wakker lig over de conspiraties, die er worden verbreid. Ik geloof ook niet in
bijgelovige sprookjes en Sinterklaas, de Kerstman of de kaboutertjes. Ook de aanbiedingen van
bankiers, investeringsfondsen, reclameboodschappen en blaadjes zijn aan mij verspild.
Wat Zero bericht, is werkelijk belangwekkend. Er worden bij de aanslag van 9/11 inderdaad enkele
vragen gesteld, waarop de antwoorden schuldig zullen blijven, omdat het antwoord daarop te
angstaanjagend is:

De temperatuur van de brandhaarden in de Twin Towers is (met hooguit 800C) relatief laag,
in elk geval onvoldoende om metalen tot smelten te brengen. Toch valt er gesmolten metaal
naar beneden, dat later in het puin teruggevonden wordt. (21:00)
Er worden sporen van een militaire vorm van thermiet gevonden. In het leger wordt ook
gebruikgemaakt van een bepaald mengsel waarin thermiet zit. Het mengsel heet ThermateTH3 en zit in de AN-M14 granaat. Dit bestaat uit 68,7% thermiet, 29,0% bariumnitraat, 2%
zwavel en 0,3% bindmiddel. Bij het gebruik van thermiet worden fijne metaaldruppeltjes
gevormd, die men in het puin van 9/11 heeft gevonden. Ook sporen van barium en zwavel
zijn geregistreerd, zodat men van een controlled demolition kan spreken (23:20). Het
(giftige) bariumnitraat wordt als versneller van het thermiet-proces toegepast (25:00).
In het Pentagon is geen 757 binnengevlogen, maar een jachtvliegtuig o.i.d. Van de 86
geconfisqueerde video-opnames wordt er slechts n met een vliegend object ter publicatie
vrijgegeven. Het jachtvliegtuig moet over een IFF beschikken. (42:00)
Drie maanden vr 9/11 heeft het Pentagon het alarmeringsprotocol afgeschakeld en op 9/12
weer ingeschakeld (56:40).
Binnen drie dagen waren de 19 ontvoerders gedentificeerd. Van de 19 beschuldigden bleek
echter het grootste deel later nog in leven te zijn. Zij hebben zich later gemeld. (1:08:00).
MPRI (1:20:00)
Vr 9/11 zijn waarschuwingen met scenario's voor 9/11 in omloop geweest (1:28:00). De
instanties waren voorbereid op aanvallen met vliegtuigen op de Twin Towers en het
Pentagon (1:30:00). Er werden oefeningen met dit soort scenario's gehouden (1:30:00).

Dit scenario kan in feite alleen maar in het Pentagon zijn ontstaan. Het doel van een dergelijk
scenario kan eigenlijk alleen maar voorstelbaar zijn in kringen, die de krijgsindustrie nieuw leven in
willen blazen. Het is kennelijk bedoeld als een aanslag op eigen instituten, dat onder de categorie
operaties onder valse vlag valt. Een militaire operatie onder valse vlag mist de bescherming van
het oorlogsrecht, maar wie daarover valt is een kniesoor. De CIA heeft in de koude oorlog
soortgelijke gensceneerde terroristische operaties (zoals Operation Gladio722) op touw gezet723.
Het scenario past ook in het algemene beeld van soortgelijke manipulaties en volkspropaganda,
zoals het manipuleren van de markten voor geld, aandelen, grondstoffen en edelmetalen,
enzovoorts.
Ook de spookverhalen over de Economic Hitmen 724, die in opdracht van de geheime diensten
staatshoofden chanteren, de spionageactiviteiten van de diverse diensten 725 en dit soort bezigheden
krijgen in het licht van Zero een zekere betekenis. Het blijft een puzzel, maar het beeld wordt na
zoveel op de plaats gelegde puzzeldeeltjes langzaam duidelijk...
Zero726 is een film, die door de Italiaanse firma Telemaco is gepubliceerd en aan het Europese
parlement is vertoond. Als belangrijkste these geldt de uitspraak, dat de officile uitleg van de
gebeurtenissen op 9/11 niet kan kloppen.
Zero is geen conspiratietheorie, maar een stuk geschiedschrijving.

11.4.2014 Vrije Val voor (bijna) alle markten


Het lijkt erop dat de Fed het paasweekeinde heeft uitgekozen om de aandelenmarkten in de kelder te
jagen:

US Inflation Jumps To Highest In 7 Months


European Stocks Collapse As German Bund Yields Hit 10-Month Lows
No Fed Cat Bounce After Furious Overnight Selloff
Japan Freefall Continues - Bank Stocks Hit Bear Market
Nasdaq Suffers Biggest Loss Since Nov 2011
Massive Volume Just Slammed Stocks To The Downside As Biotechs Hit Bear Market

Het paasweekeinde is ook uitstekend geschikt voor een lang bankweekeinde.


Prettig paasweekeinde!

13.4.2014 17.4.2014 St. Petersburg727


Wij bezoeken St. Petersburg enkele dagen. Van de crisis in de Oekrane bespeuren wij weinig. De
reisgroep omvat slechts drie personen. Van de reisleidster Olga ervaren wij, dat met name alle
Canadezen hun boekingen na het uitbreken van de crisis in de Oekrane gestorneerd hebben.

De inflatie in de Perestrojka-priode
Met Olga discussiren wij intensief over de politieke methodes, die beide zijden als strategische
manipulaties bedrijven.Olga beschrijft hoe haar ouders en schoonouders hun spaargelden in een
inflatieperiode728 tijdens de Perestrojka grotendeels verloren hebben. Zelf heeft zij architectuur
gestudeerd, maar moest na de Perestrojka naar de reisgidsopleiding overschakelen.
722 Operation Gladio - Die Geheimarmeen der NATO
723 The Paul Craig Roberts Dilemma: World War Or The End Of The Dollar
724 Bekentenissen van een economische huurmoordenaar (ISBN 9029563591, De Arbeiderspers).
725 Chronologie des NSA-berwachungsskandals
726 Zero: An Investigation Into 9/11 (2008) - IMDb
727 Reisbericht: Van Leningrad Naar Sint-Petersburg
728 zwischen 1990 und 1991 stiegen die Verbraucherpreise in der Sowjetunion um 140 Prozent. (Perestroika)

De Russen sparen niet meer in Roebels, maar in dollars of in Euro's. Huizen en woningen zijn
vrijwel onbetaalbaar. De huidige generatie, waaronder hun kinderen, moet daarvoor 15%
hypotheekrente opbrengen. De corruptie is het algemene en grootste probleem, waaruit alle andere
problemen ontstaan.

Inflatie in Japan
Interessante standpunten worden door Russia Today belicht. Het is een weldoend contrast ten
opzichte van de overtrokken westelijke media. Een bericht beschrijft bijvoorbeeld, dat de Japanners
de inflatie alleen in de sterk stijgende importprijzen waarnemen, maar niet in de exportprijzen en
lonen. Er wordt dus in de productie geen geld verdiend, maar wel meer uitgegeven. Een firma wordt
op deze strategie in de zekere ondergang gestuurd.

20.4.2014 De Greenspan bonus


Wie zijn auto verzekerd heeft, kan roekelozer rijden. Datzelfde effect kan men ook in de monetaire
wereld waarnemen. Als de banken too big to fail geworden zijn en door de belastingbetalers (of
nauwkeuriger geformuleerd: het volk) moeten worden verzekerd, kunnen de bankiers roeklozer
beleggen. Het verzekeren verhoogt dus de risico's. Dit noemt men de Greenspan Put729.

Hyperinflatie
Een hyperinflatie mag niet worden beschouwd als een vorm van inflatie 730. Het is een massieve en
ongecontroleerde vorm van wantrouwen jegens het geldsysteem. In de vijf jaren (van 1790-1795)
Franse revolutie is de goudprijs 288 maal gestegen, zeg maar in termen van vandaag van 1000
naar 288.000 uro / ounce.

Agressieve klanten?

CEO Of Liechtenstein Bank Frick Murdered In Broad Daylight


BNP Banker, His Wife And Nephew Murdered In Belgium

21.4.2014 De Betoverende Geur van een Ontluikende Lotus...


In feite behoort De Betoverende Geur van een Ontluikende Lotus niet tot een reisbeschrijving Van
Leningrad Naar Sint-Petersburg en werd dus weggelaten.
Aan een extra naar het Engels vertaalde versie voeg ik ook nog een studie van Marcel Proust's
levenswerk toe, waarin ik naga, hoe deze de reuk als inspiratiebron heeft ervaren...731.

Die schnste Soiree meines Lebens


Op 21.4.2014 zendt Arte rond 10 uur 's avonds de speelfim Die schnste Soiree meines Lebens naar
Drrenmatts Groteske die Panne, waarmee in de film een motorstoring wordt aangeduid. Een
zakenman rijdt met een koffertje vol zwartgeld de bergen in en belandt in een surrealistische
rechtszaak, die door gepensioneerde rechters wordt afgewikkeld. Uiteindelijk wordt hij ter dood
veroordeeld en rijdt zijn sportwagen een ravijn in. Gerechtigheid bestaat uiteindelijk alleen in
Drrenmatts Grotesken en kan nooit het doel van een rechtsstaat zijn. Dat het stuk een groteske en
geen tragedie is, blijkt wel duidelijk uit de afwezigheid van enig schuldgevoel. Er is immers geen
schuld aanwijsbaar in stukjes waardeloos papier.
729 Two Of The Most Remarkable Charts Weve Seen This Year
730 The Catastrophic End Game & Skyrocketing Gold Prices
731 The Opening Scent of a Lotus Flower

23.4.2014 De Oorlog, Die Niemand Anders Wilde... 732


Er was eens een keizer, die zijn rijk wilde herstellen na een lange periode van hongersnood en
onrust. Het was een wijze heerser, die over het grootste en oudste imperium tot macht en aanzien
was gekomen. Zijn voorvaderen hadden een leerboek geschreven, dat hij nauwkeurig bestudeerd
had. En een van de regels in dat keizerlijke handboek luidde:
Wie een tegenstander overwinnen wil, moet herhalen, waarin deze onlangs heeft gefaald.
Er waren talloze projecten geweest, die men als falen had kunnen beschouwen, maar niets stond
overduidelijk als een misgreep geboekstaafd. De keizer liet nu een algemene enqute houden en
vroeg het volk, wat zij het liefst wilden. Vele enquteurs werden uitgezonden naar alle uithoeken
van het enorme rijk. Het duurde enkele jaren, voordat de keizer van het hoofd der enquteurs het
antwoord van de 1.336.718.015 inwoners733 ontving.
Het volk liet antwoorden, dat het edelmetalen wilde.
De keizer overlegde nu, wat te doen. Een volkswens van meer dan een miljard inwoners kan men
niet eenvoudig opzij leggen. Het toeval wilde echter, dat het meest krijgslustige volk ter wereld de
edelmetalen als geld wilde afschaffen en onedel had verklaard. De keizer liet onderzoeken, wanneer
dat gebeurd was en waarom...
Zo viel het hem op, dat de edelmetalen onedel waren verklaard in een televisietoespraak van 15
augustus 1971, die men destijds de Nixon-schok noemde, omdat de regering van het meest
krijgslustige volk faalde zijn betalingsverplichtingen in edelmetalen te voldoen.
De keizer viel op, dat hij nu een regel in het keizerlijke handboek had gevonden, waaraan hij kon
voldoen en tegelijkertijd de grootste wens van zijn eigen volk mocht vervullen. Hij liet daarop
honderdduizend goudwinkeltjes bouwen734. Het waren zoveel winkeltjes, omdat er in elk dorp wel
mensen goud wilden kopen. Bovendien liet hij alle banken van zijn keizerrijk goud en zilver
verkopen, om zijn volk met echt geld tevreden te stellen.
De mensen van het keizerrijk jubelden en bestormden de goudwinkeltjes, omdat het edelmetaal
immers onedel was verklaard en voor zo'n zacht prijsje te koop was, dat zelfs de mensen in het
meest agressieve land ter wereld weer goud en zilver begonnen te kopen.
De koning van het krijgslustige imperium schrok van deze list en verzon zelf een andere list, om
aan deze bedreiging te ontkomen. In zijn eigen handboek werd slechts n oplossing genoemd, die
als laatste redmiddel bekend stond: oorlog. Het moest echter een oorlog zijn, die door een
tegenstander was begonnen, omdat hij alln dn op andere buurlanden als medestrijders mocht
vertrouwen. Zo liet hij schepen binnenvaren in de meren, die de grens vormden tussen de rijken 735.
Hij liet troepen marcheren en vliegtuigen stationeren op de stroken niemandsland tussen de rijken.
Daarna ging hij met vakantie naar een ver eiland in het midden van de vredige Stille Zee, waar het
lekker warm was. Daar golfde hij met zijn vrienden en wachtte tot er toevallig een schot ging vallen
en de oorlog begon, die eigenlijk niemand anders wilde...

732 De Oorlog, Die Niemand Anders Wilde...


733 Nauwkeurige specificatie voor een datum in 2011 in Wikipedia's pagina: Wereldbevolking
734 Chinese Banks and 100,000 'Outlets' Selling Gold
735 Second Warship Enters Black Sea To "Promote Peace And Stability"

25.4.2014 Ook in China vallen nu doden...


Het aantal slachtoffers, zij het moord of zelfmoord, moet worden beschouwd als de
veiligheidskleppen van de stoommachine, die nu bijna dagelijks overdruk moeten afbouwen. Het is
een systeem, dat op springen staat.

#13: Banker Death 'Epidemic' Spreads To China.


#14: 52 Year-Old French Banker Jumps To Her Death In Paris (After Questioning Her
Superiors)

De ranggetallen worden door Zerohedge aangegeven. Daarin blijven de moorden, die eigenlijk ook
als slachtoffers gelden, buiten schot:

CEO Of Liechtenstein Bank Frick Murdered In Broad Daylight


BNP Banker, His Wife And Nephew Murdered In Belgium

Lijst met tegenstanders?


Zoals bekend voert de president een namenlijst met op te ruimen tegenstanders en schrijft daarin de
naam op van degene, die moet verdwijnen. Wat gebeurt er nu, als de president zichzelf per ongeluk
op die lijst zet. Het is al eens gebeurd met de tegenstanders, die spionage gepleegd hebben, zoals
bijvoorbeeld de president. Die mogen nu aan de grens tegengehouden worden...736.

De oorlogsdreigingen
De oorlogsdreiging groeit aan tot een conglomeraat van oorlogsdreigingen. Een dreiging is niet
voldoende. Een bundel werkt beter737.
Het dagboek moet worden volgehouden.
Michael Moore's documentaire Fahrenheit 9/11 (over de leugenachtigheid der US-strategie en het
management van de olie-industrie) vergelijkt de US-oorlogsmachine met de eeuwige oorlog in
Orwell's 1984, waarin de uitoefening van macht nodig is, om de voortdurende bedreiging 738 en
verarming der bevolking te genereren739.

Goofy
De sterk stijgende goudprijs wordt weer door een afzakkende Gofo begeleid. Alleen de 12maandenpremie is nog in het positieve bereik. Ik besluit hem Goofy te noemen, omdat alle
parameters tot lachwekkende vertoningen in een circustent ontaarden. Niets is hen heilig, de
nietsnutten van de Fed, het militaristische imperium en het clowneske orkest, dat zich politici
noemt.
De VS hebben ook een enorme hoeveelheid (57 metrische ton) goud in januari naar Hongkong
gexporteerd. Eindelijk weer iets, wat met met succes heeft kunnen exporteren!740

736 Obama Signs Law Banning Himself From Entering The US


737 Ukraine Accuses Russia Of Wanting To Start World War III
738 Je kunt angstige mensen alles laten doen (50:00)
739 Vergleich des Kriegs gegen den Terror mit dem Ewigen Krieg von Orwells 1984, dessen Ziel der Machterhalt ist,
indem er eine stndige Bedrohung und Verarmung der Bevlkerung erzeugt. Fahrenheit 9/11
740 U.S. Exports A Record Amount Of Gold To Hong Kong In January

Literatuur
Het is de tijd, wat meer tijd aan de tweede rij van de boventste boekenplank te wijden, die er nogal
bekaaid vanaf gekomen is. Nu bestudeer ik Rousseau (bekentenissen) en de Bronts. Ook lees ik
twee boeken van Jerzy Kosiski: De geverfde vogel (1965) en Cockpit (1975). De titel cockpit
betekent in feite een afgeperkt terrein voor hanengevechten741.

Fukushima
In Fukushima zijn de kernen wellicht niet gewoon gesmolten en door de bodem gezakt, maar via
explosies direct in de atmosfeer gekatapulteerd. Dit komt overeen met het plan om de
stralingsbelasting gelijkmatig over het gehele land te verdelen, zodat de bevolking voor geen enkele
regio meer de neus kan ophalen. Van alle woongebieden gaan dezelfde stralingsrisico's uit742.

Derivatenschok
De Chinese centrale bank heeft de inflatie van de Yuan ten opzichte van de al in vrije val
afzakkende dollar nog eens versneld. Deze reductie van de wisselkoers is in een groot aantal
weddenschappen ( derivaten) niet voorzien en leidt eventueel tot een catastrofale aderlating van
de gokkende bureaus ( banken)743. Ook in Japan heerst halverwege de verdubbeling van de
geldhoeveelheid in Yens al een geduchte depressie.
Toevallig heeft Belgi inmiddels een groot aantal US-staatsleningen opgekocht en is nu
gepromoveerd naar een vierde plaats in als aandeelhouder van de US-schuldenberg 744 (die wellicht
nooit kan worden afgelost).

29.4.2014 De laatste tonnen goud


Volgens goed genformeerde kringen zoals hebben de laatste tonnen goud hebben London op weg
naar Sjanghai verlaten745. De goudbaren stamden uit de jaren 1960 en geven iedereen aan, dat de
hond (Cerberus) op bodem van de schatkist te voorschijn komt. Nu wordt nog een paar dagen zilver
op kleinere schaal verhandeld. Op is op. De rest van de edelmetalen kan men met de verkoop van
een handvol overvloedig beschikbare US-staatsleningen financieren zeg maar 100 miljard $.
Daarna is er alleen nog maar papier (plus wat gebouwen en land) te verdelen. Vervolgens rest ons
alleen nog de optie van een nucleaire afweeroorlog. Dit is in het kort de mening, die Holter in The
Nuclear Option? (inclusief vraagteken) weergeeft.

Volgens de Amerikaanse banken is de Russische roebel nog slechts de papierprijs waard.

De USS Donald Cook heeft de Zwarte Zee verlaten wellicht omdat het Aegis
afweersysteem niet afdoende afweren kan. Het tot zinken brengen van n enkel
oorlogsbodem kan de dollarkoers al 25% laten afzakken.

Belgie als EU-centrum begint (in opdracht van de Fed?) op enorme schaal staatsleningen te
kopen.

Deutsche Bank's $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times greater than German GDP ...

Volgens Harvey Organ heeft het laatste GLD-goud (3 ton) afgelopen week de markt richting
Sjanghai verlaten. Goed mogelijk, misschien liggen er nog een paar staven tussen de washandjes...
741 The title means literally 'a pit or enclosed place for cockfights'. (Boekverslag cockpit)
742 They've Found the Missing Fukushima Nuclear Cores ... Scattered All Over Japan
743 Chinese Financial Torture
744 At Second Thought, 3.0% Doesnt Even Matter
745 The Nuclear Option? deze titel heeft echter betrekking op het monetaire systeem

Einde van de zelfmoorden


De lijst met de zelfmoorden van de bankiers is nu gestopt. Niet werkelijk natuurlijk, maar qua
berichtgeving. Zij vinden als vanouds plaats, maar dan in het geheim 746. Het geheim behoort tot de
te beschermen beroepservaring van de handelaars.
Merkwaardigerwijze en macaber genoeg verdienen de banken aan de sterfgevallen, omdat er voor
bankiers meestal principieel levensverzekeringen afgesloten worden, die regelmatig automatisch op
uitbetalingsverplichtingen worden gecontroleerd.

De bug in de Internet Explorer


Microsoft weet precies, dat ik de IE nooit gebruik. Waarom krijg ik iedere dag een aangekruiste
uitnodiging een update te starten? Vrijwel geen enkele IT-specialist past de IE toe.
Wil de NSA per se, dat ik een nieuwe versie van de nooit te gebruiken IE laadt, of wil men mij een
nieuw spionageprogramma op het oog drukken? Graag wil ik zoiets weten, voordat ik zo'n
formulier invul. Voorlopig laat ik dus alle updates liever achterwege, totdat de oorlogsdreiging wat
afneemt.

30 april 2014 Heer Bommel en de zonnige kijk747


Merkwaardigerwijze heeft Marten Toonder al zeer vroeg Het ontstaan van luchtbellen in de
economie op profetische wijze voorspeld. De rente is een leuk bedrag dat door nietsdoen is
verkregen. Zonder goud geen banknoten, anders ontstaat er een inflater van de luchtleiding, ofwel
inflatie.

Gij zijt niets dan vluchtige lucht en tot vluchtige lucht zult gij wederkeren
Je het was allemaal allang bekend, maar er werd niet naar geluisterd. Ik analyseer nogmaals de
beschrijving van het Federal Reserve Systeem748. Het blijft bij: "Thin air thou art, and unto thin air
thou shalt return" 749 Gij zijt niets dan vluchtige lucht en tot vluchtige lucht zult gij wederkeren.

746 Guest Post: Suspicious Deaths Of Bankers Are Now Classified As "Trade Secrets" By Federal Regulator
747 Uitverkoren Voetnoten - Het Concentrated Reading Project
748 "Thin air thou art, and unto thin air thou shalt return" - Reviewing...
749 "Dust thou art, and unto dust thou shalt return" (Genesis 3:19), and (for "Ashes to ashes, dust to dust") "I will bring
thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee" (Ezekiel 28:18).

1 mei 2014 Een nieuwe lente en een nieuw geluid


Het nieuwe geluid is echter een gerucht. Het gerucht, dat de Duitse bank met twee weken
opzegtermijn afziet van de prijsmanipulatie op de markt van de edelmetalen 750. Alhoewel een zetel
in die commissie, die in het geheim de prijzen fixeert, zo'n miljoen pond een paar jaar geleden in
2004 zo'n miljoen kostte, is er nu niemand meer bereid, daarop plaats te nemen. Kennelijk wordt
het voor een Duitse bankier te riskant, nog langer aan dit criminele en maffia-gebeuren deel te
nemen. Er zijn al diverse aanklachten tegen manipulatie ingediend.
De laatste dag, dat de Duitse bank aan het fixeren deelneemt is de dinsdag 13 mei van dit jaar.
Wellicht staat er dan op 14 mei iets onverwachts op stapel. Een van de remmers is dan wellicht
verdwenen en de rest heeft vrije hand. The London Gold Market Fixing Limited organiseert de
criminele manipulatie en het woord limited geeft al aan, dat zij slechts beperkt aansprakelijk zijn
voor de aangerichte schade. Wie er nu uitstapt heeft genoeg verdiend en kan zich in de handen
wrijven. In Engeland wordt niets gecontroleerd, omdat de Britse regering erop vertrouwt, dat de
Beurzen te Londen grote winsten aan het Britse GDP bijdragen.

Goudverkoop
Onverwacht heeft de GLD gisteren nog 4,2 ton goudbaren tussen de washandjes gevonden en naar
Sjanghai verkocht751.

Geen lente, maar een ijstijd


Het bruto sociaal product in de VS wordt nu alleen nog door Obama's sociale verzekering boven
water gehouden. Daarmee verdient men echter geen geld752.
In 20% van de US-Amerikaanse families zijn alle familieleden werkeloos753.
Zero Hedge ( Zero Hedge) is de laatste betrouwbare informatiebron. De mainstream media zijn
allemaal gemanipuleerd en onbetrouwbaar. Zij beweren, dat het lente wordt, maar er begint een
nieuwe ijstijd...

2 mei 2014 - doodssteek voor de Japanse economie


QE werkt alleen, als niet ieder land tegelijkertijd hetzelfde geneesmiddeltje toedient. Japan heeft het
echter op het verkeerde tijdstip en in de verkeerde dosering geprobeerd. Nu stort de economie
ineen754. De operatie is goed uitgevoerd, maar de patint sterft, genarcotiseerd, zonder bij te komen,
op de operatietafel.

750 Gold Fix Demise May Free Gold's Price To Rise


751 april 30/We lost 4.2 tonnes of gold at the GLD today/No change in silver inventory at SLV/gold and silver down a
bit/FOMC continues with 10 billion dollars worth of tapering/ Japan in contraction/PMI falls below 50/Japan huge
price inflation but wages tumble/
752 If It Wasn't For Obamacare, Q1 GDP Would Be Negative ...
753 The Real Unemployment Rate: In 20% Of American Families, Everyone Is Unemployed
754 The Markets Just Sounded the Death Knell For QE

3 Mei 2014 De nieuwe Keynes: wie het snelst devalueert, heeft gewonnen
Onze economie ondergaat een eigen ondergang
Eigenlijk is economie maar een primitieve Cargo-cult. Wetenschappelijk is het al helemaal niet. Er
worden alleen maar proeven gedaan onder zich steeds veranderende voorwaarden. Het herinnert mij
aan de potjes canasta, waarin de deelnemers allemaal te pas en onpas eigen regeltjes bedachten,
zodat mettertijd de grootste ruzies ontstonden. Wetenschap is dat niet. Het is stuntelwerk en kan niet
eens tot een beschaving worden gerekend. Wij leven dus in een tijdperk van stuntelwerk. Zelfs in
het stenen tijdperk bestonden er nog regels, die een stabielere samenleving garandeerden dan wij
vandaag ondergaan. Wij ondergaan dan ook onze ondergang. Of het Nederlands is speelt eigenlijk
geen rol. Een ondergang ondergaat men ook met andere woorden.

De Franse revolutie
Na de collaps verandert de wereld755. Alle boek over de economie en geschiedenis moeten worden
herschreven. Wie vr de Franse revolutie nog als welvarend beschouwd mocht worden, moest na
de collaps even hard werken als de boeren en buitenlui. Alleen wie zijn schaapjes op het droge heeft
gebracht, is in staat nog wol, melk en schapenvlees te oogsten.
Tot de weinige oude overblijfselen van de laatste echte revolutie in Nederland reken ik de
verzameling oude gewichten van mijn moeder. Deze gewichten bevatten ijkmerken, die men behulp
van letters het jaar van de ijking aanduiden. Het oudste ijkmerk is de A uit 1820. Dat is nu bijna
tweehonderd jaar geleden. In Unfortunately schat Bill Holter de intervallen tussen de grote
revoluties op 200 jaar. Tot de kleinere revoluties mag men de bezetting 1939-1945 rekenen, die voor
velen al dodelijk genoeg is geweest...

Tekenen aan de wand


Wie in de theorie van de fiatgeldsoorten heeft geloofd, bevindt zich nu al met zijn hoofd onder de
valbijl op het schavot.
In feite behoren de 0% rente op kapitaal en de onderdrukking van de prijzen voor edelmetaal tot de
inleiding van de collaps. Het zijn eerste tekens aan de wand. De oorlog in de Oekrane kenmerkt
een tweede fase. Voor sommigen zijn deze tekens waarschuwingen. Anderen blijven in de
mainstream media geloven. Zij behoren tot de beminde gelovigen, die tot het einde toe trouw
blijven. Geld drukken en aan noodlijdende economien lenen756 is geen oplossing, maar een
verlenging van de crisis.

755Unfortunately Bill Holter


756IMF leent Oekrane twaalf miljard euro - Joop.nl

De Spiegelaffaire
Hoe ver realiteit en waarheid uiteen gegroeid waren, kan men in de film over de strijd tussen de
pers en politiek aflezen. Gisteravond werd op Arte de Spiegel"-Affre: Ein Dujardin auf die Freiheit
uitgezonden. De afloop werd door het toeval geregisseerd en tot slot werd vermeld, dat de
rechtszaak geheel anders was verlopen, als de justitile organen het door de journalisten verborgen
bewijsmateriaal voor hun publicaties hadden gevonden.
De mainstream media zijn niet meer te vergelijken met de oude Spiegel. De media richten zich alle
naar de wensen van de politiek en de markt. Het zijn spreekbuizen voor de manipulatoren
geworden. Slechts enkele bronnen zoals Zerohedge bereiken het niveau van de oude Spiegel"Affre.

De vernietiging der papierwaarden en waardepapieren


In feite wordt in een grote collaps alles vernietigd, wat tot de categorie papier behoort. Tot papier
behoren dus niet alleen fiatgeld, certificaten, aandelen, obligaties, maar ook de wetboeken,
economische handboeken, diploma's, politieke programma's, enz. De economie en de politiek
moeten herschreven worden. Een nieuw monetair systeem moet ontstaan. Alle bankiers moet een
nieuwe opleiding ondergaan. Alleen handwerkslieden, zoals schoenmakers en touwslagers kunnen
op oude tradities voortbouwen.

Marten Toonder's Heer Bommel en de zonnige kijk


Ik vat dit soort ideen niet op als revolutionaire gedachtegangen. Het behoort tot de categorie
nuchter denken. Marten Toonder's Heer Bommel en de zonnige kijk behoort tot de zeldzame
profetische documenten, die de vernietiging van een monetair systeem al in 1976 vooruitzien. Het
centrale thema is: Het ontstaan van luchtbellen in de economie.
Eenvoudige lieden gaan ook in slechte tijden rustig slapen in de wetenschap dat
hoogstaande figuren over hen waken.
Volgens AWS is het al 1976 te laat, 3 minuten voor 12. AWS (in de strip een afkorting voor Amos
W. Steinhacker) is zonder twijfel de belangrijkste der bovenbazen. Hij slijt zijn dagen met het
uitruilen van aandelen met de andere bovenbazen. Tot zijn belangrijkste uitspraken horen: "Noem
me geen meneer, Steenbreek, ik ben geen minvermogende!"
Men kan zich voorstellen, dat geheel Nederland, respectievelijk Europa 's avonds rustig gaat slapen,
omdat ergens in Brussel hoogstaande figuren zoals AWS over hen waken. Politici en bankiers zijn
uitwisselbaar, omdat zij om te kunnen functioneren op elkaar aangewezen zijn. Bankiers hebben de
wettelijke macht nodig en de politici het daartoe benodigde geld.
Die hoogstaande figuren zijn echter geenszins bekwaam, zodat zij de hulp inroepen
raadgevende lobbyisten. Bij veel geluk behoren er tot de hoogstaande figuren wellicht
goedwillende politici, bankiers en lobbyisten. Erg veel bruikbare basiskennis schijnt er
beschikbaar te zijn, als men de toestand van de wereldeconomie nader onder de loep neemt.
korte blik in Zerohedge leert, dat wij ons kort voor een totale collaps bevinden.

van
ook
niet
Een

Vele bekwame politici hebben geweten, waarop het aankomt. Onder andere Charles de Gaulle zag
al spoedig in dat het systeem van zwevende valuta op een dag zou eindigen in rampspoed. In de
beroemde toespraak van 1965 wees de toenmalige Franse president de Gaulle al op de gevaren van
het loslaten van goud als monetaire reserve757. Helaas zijn de leiders van het kaliber de Gaulle van
het toneel verdwenen...
757Kissinger over Europese herwaardering van goud (1974 ...

Kapitaalopslag op lange termijn


Chinezen en Indirs weten allang, dat de waardepapieren op zich geen bestand vormen. Zij
vergemakkelijken de handel, maar zijn voor kapitaalopslag op lange termijn onbruikbaar. Inmiddels
is sinds begin mei de opkoop van de edelmetalen weer op gang gekomen. Enkele tonnen per dag
worden naar Sjanghai verscheept758.
Het lijkt erop, dat de Chinezen tijdens de turbulente afwikkeling op de futuresmarkt de eigen gouden zilverinkoop even laten rusten. De lage prijzen helpen immers zoveel mogelijk materiaal op te
kopen, voordat de collaps een hoogtepunt bereikt.
Via bijvoorbeeld ABN-AMRO kun je een girale goud-, zilver- en platinarekening openen 759. Deze
behoren echter tot de papier-categorie, die in noodgevallen onbruikbaar zijn.
In Nederland speelde de centrale bank een belangrijke rol bij het ontwerp van papier-categorien.
Ongetwijfeld baseert die ervaring op de fundamenten der economische weten-schappen, die men
sinds de tulpengekte
gecultiveerd heeft. De basiskennis van piramidespellen is bij de
economieprofessoren nooit geheel verloren gegaan. V
In 1992 is de ECB feitelijk een kopie geworden van de Amerikaanse Federal Reserve (FED). In de
periode 1967-1981 stond Jelle Zijlstra aan het hoofd van De Nederlandse Bank. In die periode
ontwikkelde zich ook de Dutch Disease, waarin de verkoop van aardgas tot een ondermijning van
de internationale concurrentiepositie leidde.
Het IMF eist namelijk dat landen slechts kunnen toetreden als ze hun munt van goud hebben
ontkoppeld760. Na het loskoppelen van goud en geld konden centrale banken, op initiatief van de
VS, veel van hun enorme goudvoorraden dumpen. Dit dumpen vindt nog steeds op grote schaal
plaats.
Door het loskoppelen van ongelimiteerd fiatgeld en goud kon een ongekende kredietbubbel
opbloeien, die in de kredietcrisis 2010 ten einde ging. Uiteraard is het niet de bedoeling, dat de
mainstream burgers dit proces voortijdig ontdekken. Met name de oorlogen in Irak, Afghanistan,
Libi, enz. zijn er alle op gericht, dat het dollarsysteem in de huidige vorm zolang mogelijk blijft
voortbestaan.
Bij een 0%-rentepolitiek (ZIRP) moeten de goud- en zilverprijs constant gehouden worden 761. De
Fed en ECB hebben deze constante waarde kennelijk op 1300, resp. 19 voor zilver per ounce
vastgelegd. Stijgt de goudprijs daarboven, dan vinden er geheimzinnige,geheimgehouden
transacties plaats, die de marktprijs met geweld omlaag drukken. Het gevolg van deze manipulatie
is echter, dat de Chinezen en Indirs voor die prijzen steeds meer edelmetalen opkopen.
Inmiddels beheerst de Fed niet alleen op globale schaal de 0%-rentes op de geldmarkten, maar ook
de prijzen en bestandsgegevens voor de edelmetalen, de aandelenkoersen, de statistieken der
inflaties, werkgelegenheid en werkeloosheid, maar ook de cijfers voor het BSP (bruto sociaal
product). Zij zorgen ervoor, dat de mainstream media alleen deze cijfers publiceren.
Omdat het publiek niet weet hoeveel goud er al verkocht is en wat er nog aan voorraden
beschikbaar zijn, is de goud-prijs een mirakel. Het is echter in elk geval goedkoop.

758May 2/GLD loses another 2.7 tonnes of gold/Surprisingly SLV adds 4.198 million of silver/Gold and silver
skyrocket northbound as we enter physical time zones/turmoil in Odessa Ukraine/ Another phony jobs report/
759Uitleg mogelijkheden - Edelmetaal-Info
760Hoofdstuk 3 - War on gold - Rtl
761Uit verschillende studies blijkt namelijk dat de hoogte van de goudprijs ook bepalend is voor de rente en
inflatieverwachtingen van het grote publiek. Belangrijk, als de inflatie(verwachting) laag blijft zal de rente minder
snel oplopen, waardoor het mogelijk is om meer schulden te dragen. Hoofdstuk 3 - War on gold - Rtl

Het onderdrukken van de goud-prijs


Jelle Zijlstra beschrijft goud als: gold is artificially kept at a far too low price at the behest of the
U.S. Government!762. Het grote voordeel van een lage goudprijs is het hoogst voor de
munteenheid, die de grootste inflatie vertoont. Dit is niet de Amerikaanse dollar, maar de Chinese
yuan. Daarom is de navraag naar edelmetalen het grootst in China.
Na vele jaren hebben ook de Japanners deze wet ontdekt 763, maar zij waren te laat met de inflatie
begonnen en kunnen de rest van de wereld niet meer inhalen. De Japanse economie staat al op
instorten764. Japan beschikt echter over een enorm grote hoeveelheid dollars. De inflatie van de Yuan
en de Yen is gevaarlijk, omdat deze munten op het punt staan een derivatenschok te ontsteken.

Negatieve Gofo-waarde duidt op wantrouwen


De negatieve Gofo765 geeft aan, dat goudbeleggers weigeren om hun fysieke metaal nog langer om
te zetten in papieren claims op toekomstige teruggave. Als een bibliotheek weigert je een boek mee
te geven, vertrouwen zij de klant niet meer. Meer nog dan een hogere goud-prijs wijst de negatieve
Gofo op een gebrek aan vertrouwen. De negatieve Gofo is een alarmsignaal en kondigt een collaps
aan.

Keynes' theorie als een historische miskleun uit het Britse Empire
Hoge werkloosheid verleidde Keynes er toe om het Britse pond te devalueren en daardoor de Britse
export betaalbaarder te maken voor buitenlanders, waardoor de werkgelegenheid zou worden
gestimuleerd766. Dit geldt echter alleen voor landen, die ten opzichte van het buitenland werkzaam
kunnen devalueren. Het geldt niet, als het buitenland effectief beter devalueert.
Keynes' theorie is dus dood. Als navolger geldt: wie het snelst devalueert, heeft gewonnen. Dit is de
huidige economische wet. De economen hebben echter slechts Keynes geleerd.
Keynes schreef zijn tract neer in de era van het Britse Imperium. Dat is allang voorbij. Het Britse
imperium bestaat nog slechts uit een Brits monetair imperium en een ter ziele neigende goudmarkt.
In de A Tract on Monetary Reform pleitte Keynes ook voor een einde aan de goudstandaard. In feite
was die goudstandaard alleen maar lastig, omdat die geen devaluatie toeliet. Men moet het publiek
dwingen alleen maar munteenheden met een gegarandeerde devaluatie te kunnen gebruiken.

Conclusie
Eigenlijk is economie maar een primitieve Cargo-cult. Wetenschappelijk is het al helemaal
niet. Er worden alleen maar proeven gedaan onder zich steeds veranderende voorwaarden.
Het herinnert mij aan de potjes canasta, waarin de deelnemers allemaal te pas en onpas eigen
regeltjes bedachten, zodat mettertijd de grootste ruzies ontstonden. Wetenschap is dat niet.
Het is stuntelwerk en kan niet eens tot een beschaving worden gerekend. Wij leven dus in
een tijdperk van stuntelwerk. Zelfs in het stenen tijdperk bestonden er nog regels, die een
stabielere samenleving garandeerden dan wij vandaag ondergaan. Wij ondergaan dan ook
onze ondergang. Of het Nederlands is speelt eigenlijk geen rol. Een ondergang ondergaat
men ook met andere woorden.

762The word BANK means, April 29 2014 - 321Gold


763Japanese Prepare For "Abenomics Failure" - Zero Hedge
764Abenomics Crucified With Lowest GDP Since Abe
765Afleesbaar LBMA - Pricing and Statistics
766John Maynard Keynes Treatise on Money

Keynes is net zo dood als het Britse imperium. De wedloop om een maximale devaluatie is in volle
gang. Momenteel ligt de yuan voorop. De Japanse yen staat op het punt in te storten. De Chinese en
Japanse burgers kunnen zich alleen maar tegen ontwaarding redden door goud te kopen. Enkele
tonnen per dag worden naar Sjanghai verscheept. De negatieve Gofo is een alarmsignaal en kondigt
een collaps aan. Nog kan de goudprijs op 1300 stabiel gehouden worden. De goudvoorraad der
centrale banken wordt angstvallig geheim gehouden, maar is in de westelijke landen al grotendeels
verdwenen. Misschien vindt de verkoop van edelmetalen legaal met instemming van de eigenaars
plaats, maar waarschijnlijk is dit niet het geval. Marten Toonder's Heer Bommel en de zonnige
kijk behoort tot de zeldzame profetische documenten, die de vernietiging van een monetair
systeem al in 1976 vooruitzien. Het is een van die monumenten, die ik met een glimlach uit de
boekenkast ontneem en doorblader. Wat kan men als auteur toch fantastische avonturen beleven
zonder er zelf onder te moeten lijden.

4 Mei 2014 De ontsnapping uit de monetaire apenval


Gehechtheid leidt tot illusies. Alleen de onthechte kan ons tot het echte leiden767.
Simone Weil, 1909 1943

De apenval
Momenteel beweegt zich de wereldeconomie op de apenval toe, die Robert Pirsig in zijn boek Zen
and the Art of Motorcycle Maintenance zo fraai heeft beschreven768.
De apenval is een slim vangsysteem, dat baseert op de onmogelijkheid van het slachtoffer om een
begeerde buit te laten vallen in ruil voor zijn vrijheid. Men voorziet daartoe een kooitje van een gat,
dat net groot genoeg is om een uitgestrekte apenhand, maar te klein om een vuist met een prooi (een
banaan) te door te laten769. De aap is instinctief gedwongen de buit met alle macht vast te houden.
Zo nodig zet het diertje daartoe zijn vrijheid op het spel... In YouTube bevindt zich een filmpje,
waarin de werking goed wordt gellustreerd770.
Een mens behoort intelligenter te zijn dan een aap, maar is vaak niet bestand tegen de door
mensenhand gemaakte monetaire apenval, bijvoorbeeld de papiergeldval. Er zijn overigens talloze
apenvallen bekend, zoals bijvoorbeeld kapitaallevensverzekeringen, piramidespelletjes, enz.
Ik besloot eens de monetaire val te bestuderen en een strategie te ontwerpen om uit de kooi te
ontsnappen door bijvoorbeeld op tijd de banaan los te laten en hard weg te lopen. Dat lijkt
eenvoudig, maar denk niet, dat het probleem zo gemakkelijk opgelost kan worden.
Ter vereenvoudiging der analyse onderscheid ik slechts vier hoofdmuntsystemen, die qua
devaluatiesnelheid gesorteerd worden:

De Yuan is de Chinese muntsoort, die momenteel de hoogste devaluatiesnelheid heeft


bereikt en een enorme schuld heeft opgehoogd771, die door een tegenwicht van een grote
hoeveelheid dollars wordt gecompenseerd.

De Japanse Yen was oorspronkelijk jarenlang met een lage rente en een enorme
schuldenberg in een deflatie blijven steken. Eind 1992 heeft de regering in de Abenomics het
roer omgegooid, de devaluatiesnelheid aanzienlijk opgejaagd en de natie in een desastreuze
economische stagnatie gevoerd772.

767Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.
Simone Weil, 1909 1943, geciteerd in The monkey trap | Teach the Soul
768Zinboek Weblog De Apenval, gevangen in je verlangen
769monkey trap
770The Monkey Trap Is Not A Lemmings Myth - YouTube
771How Much Bad Debt Can China Absorb?
772Abenomics Crucified With Lowest GDP Since Abe, Worst Current Account Deficit On Record

De US dollar geldt als de omvangrijkste muntsoort ter wereld. Momenteel werkt de dollar
met lage rentes, lage lonen, een hoge inflatie en werkeloosheid. Daarnaast is er een enorme
schuldenberg ontstaan en heerst er een Stagflatie.

De Euro is uit een groot aantal valuta samengesteld, die in feite elk een eigen rente en
waardeontwikkeling vereisen. De Euroschulden worden door grote Dollarbestanden
gecompenseerd. De Euro stijgt in waarde ten opzicht van de dollar.

Voor dat papiergeld geldt algemeen: want lucht zijt gij en tot lucht zult gij wederkeren. ("Thin air
thou art, and unto thin air thou shalt return....)773
Alle fiatgelden bevinden zich door devaluatie in vrije val, die in verschillende tempo's kan
plaatsvinden. De Yuan devalueert met het hoogste tempo, dus nog sneller dan de dollar 774. Het
probleem van een groot devaluatietempo is de ontevredenheid der bevolking. Ontevredenheid kan
door het toestaan van goudaankopen worden gecompenseerd. Het goudbezit biedt een effectieve
bescherming tegen de devaluatie van de Yuan. Dit is wellicht een reden waarom China op grote
schaal (enkele tonnen goud per dag) edelmetalen importeert. Japanners proberen eveneens door
goudaankopen de devaluerende Yen en de ineenstorting van de Abenomics-economie te ontlopen775.
De Amerikaanse Fed probeert de aankoop van edelmetalen in de VS zoveel mogelijk te
verhinderen, om de dollar als reservemunt te stabiliseren. Desondanks is de aankoop van goud- en
zilvermunten sinds de koersdaling april 2013 sterk gestegen 776. De toenemende navraag naar
edelmetalen is wellicht een motie van wantrouwen, maar een gunstige prijs werkt op zichzelf ook al
overtuigend.

De aankoop van edelmetalen om devaluatie te ontlopen


Momenteel staan centrale banken de aankoop van edelmetaal toe als een alternatief ten opzichte van
de devaluerende papiergeldsoorten. Edelmetaal levert geen rente of dividenden op, maar dat doen
de tegenwoordig gebruikelijke 0% rentes ook niet. Daartegenover staat, dat edelmetalen de fysieke
waardebasis zonder tegenpartijrisico behouden777.
Alleen aandelen lijken eventueel nog wat dividenden en koerswinsten te kunnen opleveren.
Papierwaarden bevinden zich echter in een langdurige neergang, die uiteindelijk in een ontwaarding
eindigt. De Fed kan wel obligaties en aandelen opkopen, maar voor een voortdurende groei moet er
onbeperkt geld in de aandelenmarkt worden gepompt.
Uiteindelijk kunnen de dividenden en koerswinsten het tegenpartijrisico niet compenseren. Dit
inzicht moet echter in een echte crash worden ervaren.

Het dividend en de koerswinsten zijn bananen


Als wij de markt als een apenval met een klein gat beschouwen, moeten wij daarbij de rente, de
koerswinsten en dividenden als bananen interpreteren, die de spaarders in de val lokken.
Echte spaarders kiezen voor fysiek goud, omdat het edelmetaal in deze vorm immuun is voor het
tegenpartijrisico. Daarom is fysiek goud een toevluchtsoord voor de monetaire apenval:
Laat het dividend ( de banaan) vallen om je vuist uit de val te redden.
Alleen het investeren in de dividendloze, fysieke edelmetalen stelt ons in staat de vuist uit de
monetaire apenval te verlossen.
773De Nieuwe Keynes-wet - Wie het snelst devalueert, heeft gewonnen..
774Welcome To The Currency Wars, China (Yuan Devalues Most In 20 Years)
775Japanese Prepare For "Abenomics Failure", Scramble To Buy Physical Gold
776Silver Eagle Sales Steal The Show - While Top Silver Miners Lose Money ; Market Continues To Purchase All
Allocated Silver Eagles From U.S. Mint
777Gold's Protection Against Counterparty Risk Is Coming Alive

Een instinctvrije logica verschaft ons de voor een redding benodigde slimheid, die een aap niet kan
bereiken. Het is de slimheid, die de weldenkende mens in staat stelt om de banaan los te laten. Wie
met de vuist instinctief het dividend en de koerswinst vasthoudt, zet zichzelf zo lang gevangen,
totdat de jager komt om de gevangen diertjes te slachten.

Over de ondeugdelijkheid van de goudstandaard


Het fractionele bankierssysteem kan niet door middel van een begrensde fysische basis (zoals goud
of zilver) gestabiliseerd worden en laat dus vanaf een zekere maximale schuldengrens geen
goudstandaard toe.
Bewijs:
Neem aan dat de schuldenberg lineair aangroeit zoals in het navolgende voorbeeld. Dan kan
men de totale globaal beschikbare hoeveelheid goud tot bijvoorbeeld 1000 miljard Euro als
onderpand ter beschikking stellen.
Voor elke hoeveelheid goud kan een bovengrens der schulden gedefinieerd worden
waarboven een onderpand niet meer voldoende dekking kan leveren.
Boven deze grens staat er dan echter geen goud meer ter beschikking. Het als onderpand
toegepaste goud moet dan over een grotere hoeveelheid geld worden verdeeld.
Omdat echter het goud over een grote bevolking van individuen verdeeld is, kan men de
verdeelsleutel achteraf niet meer veranderen.
De gouden standaard is ter disciplinering van het fractionele bankierssysteem
onbruikbaar.

Belastingen
Ik herinner mij, dat de Franse regeringen een deel van de belastingen als goud wilden laten betalen
om de staat van echt geld te voorzien. In feite is dat geen slecht idee.

5 Mei 2014
In Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch van C. v. Grimmelshausen (1669) vind ik een aantal
half Nederlandse of Nederduitse uitdrukkingen778:

Meuder (Mutter) (10)


Dialekt (niederlndisch?): Jung, kom herfer779, oder skall780 my de Tfel halen, ick
schiete781 dick, dat di de Dampff thom Hals ut gaht! 782 (17)
frder = verder (NL) (18)
witzig (das heit verstndig, wissend, schlau) (18)
hinweggeloffen = weggelopen (NL) (24)
Derohalben = derhalve (NL) (30)
schmlen = smalen (NL) 46)

778 Auserwhlte Funoten - zum Projekt Konzentriertes Lesen


779 Herber, over here
780 Zal (NL), shall, (E), soll mich der Teufel holen
781 Schieten (NL)
782 Das 5. Kapitel - Zeno.org

Inflatie
De Fransen willen graag inflatie. Ja, dat zal wel. Eigenlijk wil iedere bankier wel inflatie, en de
politici ook.783

Gofo
Om 12:00 behoort de Gofo van vandaag, 5 mei, te worden geactualiseerd. Om 12:45 is dat nog
steeds niet gebeurd. Is er op de markt iets ernstigs gebeurd? De goudprijs zelf is al afgelopen
vrijdag goed uit het dal gekropen.

6 Mei 2014 vlucht MH-370


Met vlucht MH-370 is er iets vreemds aan de hand. De radioprotocollen zijn gemanipuleerd en er is
een vracht van twee ton ongespecificeerd:

The Latest Flight MH-370 Shocker: A Two-Ton Cargo Mystery


Voice Recording From Missing Flight MH370 Was Edited

De RC-transformator
Bij een samenvatting van de documentatie voor de RC-transformator formuleer ik de formule voor
de maximale versterking (2x).784

Terugkoop van aandelen


De aandelenmarkt lijkt hoofdzakelijk op de terugkoop van aandelen door firma's te baseren. Firma's
beleggen eigen en goedkoop geleend geld om de aandelen uit de markt terug naar de firma te leiden.
Daardoor blijft de dividend in eigen handen en stijgt de koers, wat de bonussen naar ongekende
hoogten drijft785. Is dit door de centrale banken zo gewild? Zoja, wat wordt daardoor positief
benvloed?

7 mei 2014 De Anatomie Van Machtsmisbruik786


In Anatomie van de macht beschrijft de auteur John Kenneth Galbraith de drie navolgende
machtsklassen787:
1. beloningsfase (onderwerping belonen door middel van bv. salaris of zorg)
2. dreigen met straf (angst, terreur, oorlog), wat op zich weer weerstand oproept.
3. overreding (door manipulatie, religie, reclame)
Galbraith beschouwde deze drie fasen niet als opeenvolgende reeks voor bepaalde samenlevingen
of een globale civilisatie als geheel. Toch kan men de drie fasen als masterplan voor alle
samenlevingen beschouwen, die zich van tijd tot tijd als patroon herhalen.

783 Bundesbank rffelt Euro-Ideen aus Paris


784 De RC Transformator
785 Nasty Truth About The Stock Market Rally Since March 2009
786 De Anatomie Van Machtsmisbruik
787 uit NBD|Biblion recensie, Dr. P.H. van Gorkum

Fase # Galbraith fase

mechanisme

Randvoorwaarde

#1

beloningsfase

salaris of zorg, samenwerking,


vrede, openheid, eerlijkheid

Persvrijheid, het ontbreken van


omkoperij of fraude en het
ontbreken van lobbyisme.

#2

overredingsfase

manipulatie, religie, reclame


benvloeding der media

Fraude, lobbyisme, onvrije


persorganen

#3

dreigen met straf

angst, terreur, oorlog

Open terreur, spionage, censuur

Tabel 12 De historische scenario's der samenlevingen

Fase #1 - beloningsfase
Aanvankelijk, d.w.z. na de oprichting van de staat of een geldhervorming start men in de regel met
een Galbraith fase, die als beloningsfase wordt gedefinieerd. Deze fase wordt gekenmerkt door
samenwerking, vrede, openheid, eerlijkheid. Er vindt bijna geen omkoperij en fraude plaats. Er
heerst persvrijheid. Fraude en manipulatie ontstaan in de loop der tijden langzaam, zodat men na
een langere periode de fase der overreding (geconditioneerde macht) bereikt.

Fase #2 - overredingsfase
De voltooide overredingsfase gaat vooraf aan de bestraffende fase, die intreedt als de
overredingskunsten falen en onwerkzaam zijn geworden.
De overredingsfase past een conditionering toe, die in der regel op manipulatie en benvloeding der
media berust. Oorspronkelijk waren de journalisten nog in staat en bereid over schandalen zoals
Watergateaffaire en de Spiegelaffaire te berichten. In een gecontroleerde persberichtgeving worden
de journalisten door conditionering en welwillende financiering stilgelegd.
In deze fase zijn de politici professionele acteurs, die nauwelijks waarnemen wat zij representeren.
Het acteren beschermt de acteurs tegen eventuele aanklachten van gemanipuleerde slachtoffers.
Galbraith beschrijft het politieke karakter als gesynthetiseerde persoonlijkheden.
In een latere fase wordt censuur toegepast, verbonden met spionage, de geheime manipulatie van
alle statistieken en getallen en de organisatie van concentratiekampen, die men momenteel al als
aantekenen van de overredingsmacht kan waarnemen.

Fase #3 dreigen met straf


Bij het bestuderen van Galbraith's The Anatomy of Power (1987) valt op, dat Galbraith voor deze
fase het bijvoeglijke naamwoord condign (passende bestraffing verdiende straf) toepast. Een straf
is echter niet altijd verdiend. Als lid van de aristocratische bovenlaag past de auteur echter een
woordkeuze toe, die in zijn kringen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Vanuit een
wetenschappelijk verantwoord standpunt is deze keus echter een Eufemisme788. In onze tijd is een
dergelijke woordkeus een lachnummer.
In de derde fase moet men macht steeds tweeledig beschouwen:

als passend, gerechtvaardigd (Engels: condign ( deserved) in de ogen der heersend klasse,
maar ook als onderdrukkend (repressive) voor de onderdanen.

788Een eufemisme is een woord, zinsdeel of soms een hele zin waarmee iets mooier of vriendelijker wordt voorgesteld
dan het in werkelijkheid is.

Manipulatieve macht der papiergelden


Nergens heb ik iets over de manipulatieve macht der papiergelden, alhoewel de economische
autoriteiten ongetwijfeld het risico van de staatsschulden en papiergelden hebben gekend. De macht
van de schulden was bekend, maar wordt door economen en historici pas na de crash onderzocht.
In Fema Concentration Camps: Locations and Executive Orders bevindt zich een lijst met de
wettelijke maatregelen, die zo nodig door een handtekening van de president in kracht treden. Deze
lijst is al bijna 30 jaar oud.

8 mei 2014 Baumol's economische model


William J. Baumol heeft de ontwikkeling van de economische parameters nauwkeurig
onderzocht789. Daarbij blijkt de automatisering van productieprocessen een grote rol in de
prijsverlaging van technische producten te spelen. Daar waar automatisering minder goed aanslaat,
zoals in de bereiken onderwijs en verzorgingsberoepen vindt dan ook ten opzichte van de
gemiddelde inflatie een prijsverhoging plaats. Het voorbeeld van het orkest, waarin muzikanten een
stuk instuderen, is goed gekozen: het kostte 1790 evenveel energie een concerto van Mozart te leren
spelen als in 2014. De toename van de productiviteit is dus op dat gebied gering. Voor onderwijs en
verzorging voorspelde Baumol een groeiend aandeel in het BNP en in de begroting. In de VS kost
een academische studie en medische verzorging al meer dan een huis.
De inflatie is dus hoog in de sectoren onderwijs en verzorging, maar laag in technologie zoals de
productie van televisies, laptops, etc. Een merendeel van de Amerikaanse studenten studeert op de
pof790. Ook de productie van auto's is ondanks de automatisering duur, vermoedelijk vanwege de
enorme ontwikkelingskosten.

9 mei 2014 Journalistiek


Over journalistiek is Dirk Mller (Mr. Dax) niet goed te spreken. Hem wordt door een jong broekje,
een stagiair uit de redactie van de grote FAZ, voorgehouden, dat hij met zijn kritiek op het
economische beleid schade aanricht en niet weet, waarover hij spreekt. Dat laat zich de ervaren
Mller niet zomaar zeggen en antwoordt met het gevleugelde wederwoord: Nog geen haar op zijn
zak, maar wel in het bordeel vooraan willen staan dringen!791.

10 mei 2014 Drieledige Biografien792


In de ouderlijke bibliotheek bevonden zich bijna tweehonderd biografien, waaronder een aantal
over Kafka's, Brecht en vele andere auteurs, daarnaast een collectie over grafische kunstenaars zoals
Picasso, Toulouse-Lautrec, enz. Jaren later heb ik er een speciale kast aan gewijd, zodat ik er sneller
en gemakkelijker iets kan terugvinden.
De kortste biografie werd door Andersen geschreven en bevat slechts n zinnetje:
"Er was eens een eend uit Portugal, volgens anderen uit Spanje, maar dat maakt niets
uit; goed dan, zij werd een Portugese genoemd, legde eieren, werd geslacht en opgedist
dat was haar levensloop."

789 How The Middle Class Lifestyle Became Unaffordable


790 94% Of March Consumer Credit Was For Student And Car Loans
791 Dirk Mller -- Mr. Dax wurde der Mund verboten: "Noch keine Haare am Sack, aber im Puff drngeln wollen!"
792 Dagboek Van de Mensheid

Pas later voel mij bij de bestudering van de menselijke samenlevingen te binnen, dat ook civilisaties
drievoudige levenslopen beleven, die min of meer door jeugd, huwelijk en dood worden
gekenmerkt. Het duidelijkst viel mij deze drieledigheid op bij de beschrijving macht door John
Kenneth Galbraith.
Galbraith noemde dat, wat ik als jeugdfase beschouwde, de beloningsfase. Dat wat in mijn ogen als
huwelijksfase gold, noemde hij de overredingsfase en voor dat, wat wij als overgangsfase
beschouwen, blijft dan over, wat Galbraith de dwangfase noemde.
Galbraith beschouwde deze drie fasen nog niet als opeenvolgende reeks voor bepaalde
samenlevingen of een globale civilisatie als geheel. Ik zag echter direct in, dat de bovengenoemde
drie fasen als masterplan kunnen dienen voor alle samenlevingen. En dat deze fasen zich van tijd tot
tijd als patroon herhalen.
Als voorbeelden analyseer ik enkele voorbeelden van bekende episoden: de west-Romeinse, het
Franse, het Duitse imperium en het huidige, globale imperium, dat op de dollar baseert.

11.5.2014 Het ontwerp voor een nieuw monetair bestel793


Vanuit een technisch standpunt verdient een drieledig concept met drie onafhankelijke bronnen de
voorkeur boven het navolgende tweeledige concept voor een alternatief monetair systeem.
De probleem is echter het vinden van een trio werkelijk onafhankelijke bronnen of zelfs twee
onafhankelijke bronnen. Afhankelijke bronnen bieden namelijk niet werkelijk bescherming. Een
crash in fiat geldmarkten leidt immers ook onmiddellijk tot crashes op de de aandelenbeurzen en
bondsmarkten. Dit soort markten zijn immers onderling afhankelijk.
Eigenlijk zijn de meeste parameters sowieso gemanipuleerd. Zelfs staatsleningen worden
gemanipuleerd. De enigste tweeledige bronnen, die waarlijk antipoden ten opzichte van papiergeld
vormen zijn goud en diens zusje zilver. De goudprijs wordt gefixeerd op momenteel 1300$/ounce
en zilver op 19$/ounce.
Om die redenen heb ik gekozen voor een 50%-50% opdeling van het kapitaal in een reservekapitaal
van edelmetalen (als appeltje voor de dorst) en een hoofdreserve fiatgeld. De omvang van het
reservekapitaal is zodanig gedimensioneerd, dat het een verlies van het fiatgeld compleet
compenseren kan. Gelukkig zijn de kosten van dit reservekapitaal begrensd tot 2,5% van het
huidige kapitaal.
Het ontwerp volgt de gebruikelijke ontwerpstrategien voor veiligheidssystemen, die (in de
ruimtevaart en luchtvaart) drievoudige respectievelijk bij de spoorwegen tweevoudige redundantie
toepassen. Verliezen kunnen tot 50% (bij tweeledige symmetrische, onafhankelijke systemen)
respectievelijk 33.3% (bij drieledige, onafhankelijke systemen).
Natuurlijk zijn de specificaties slechts geldig bij de huidige schuldenniveaus 10^14 US$ en
goudprijzen van 1300$/ounce, respectievelijk 19$/ounce. Wie echter het principe eenmaal begrepen
heeft, kan de parameters van het systeem gemakkelijk opnieuw berekenen...

793 Het Ontwerp Voor Een Nieuw Monetair Bestel

12.5.2014 Het krasse wegsmelten van het Zwitserse goud


Voor de recente, krasse crash op de goudmarkt heeft het fiatkartel kennelijk het Zwitserse goud op
het spel gezet. Het is weggesmolten met de snelheid van een hedendaagse gletsjer.
Het ongeluk begon 1992 met de intrede in de IMF, waardoor de Zwitsers zich onvoorwaardelijk aan
het overmachtige fiatkartel uitleverden. Zij werden kennelijk niet alleen gedwongen de goudbinding
op te geven, maar ook het nog beschikbare goud fysiek tegen certificaten uit te lenen. Een indirect
bewijs voor deze handelswijze kan men aflezen uit een reactie van de SNB-bankchef:
Op een parlementseis, dat 20% van de staatsreserves als fysiek goud behoorden te worden
aangehouden antwoordde de president van de Zwitserse SNB, Thomas Jordan, dat het
voldoen aan deze 20%-eis grootschalige aankopen zou vereisen.
Op papier is het goud natuurlijk nog steeds Zwitsers en staat het nog als zodanig gewoon in de
boeken, maar in feite is het fysiek verdwenen, verduisterd door dezelfde sinistere bankierstrucs, die
nu overal ter wereld in de centrale banken worden uitgehaald794.
Hoe is het mogelijk, dat een verstandig beleid gewoon opgegeven wordt? Ik kan het mij goed
herinneren, omdat ik die tijd toevallig in Zwitserland verbleef, waar zelfs de eenvoudigste pizza een
vermogen kostte. Om op het laatste moment de Frankeneconomie te redden werd de Frankenkoers
bij de stand van 1,20 aan de uro gekoppeld. Daarmee was het noodlot bezegeld en het Zwitserse
goud overbodig geworden. Het stond de BiS nu voor de redding der fiatgelden ter beschikking.
Handig was ook, dat de Zwitserse goudsmelterijen zich praktisch deur aan deur op binnenplaats van
de banken bevonden...
Vannacht is er overigens alweer 2,39 ton goud naar het oosten verdwenen, vermoedelijk naar
Sjanghai795. Zijn dit nog steeds de restanten van de Zwitserse tonnen, of stammen deze al uit Duitse
of Nederlandse bestanden?

13 mei 2014 Belgi investeert in dollars


Merkwaardigerwijze investeert Belgi binnen 3 maanden 29% van het BSP in US-Amerikaanse
staatsleningen.796 Het blijft onduidelijk, wie deze transactie heeft getekend of betaald (?), maar wij
weten, dat

Belgi geen spaargeld ter investering ter beschikking heeft.

Belgi ook geen geld kan drukken.

Het geld voor deze investering stamt kennelijk van de Fed, maar mag niet openlijk voor aankopen
dienen. Belgi fungeert daarbij als een witwascentrale.

16.5.2014 Hoe de brandweer met benzine een brand bluste...


Interessante historische documenten:

How the euro was saved,


Inside Europe's Plan Z,
The world's real rulers: central banks operating in secret ...

794 TF Metals Report: Swiss gold was used to bomb the price and now it's gone From Turdville With Love; An open
letter to the good people of Switzerland
795 GLD loses 2.39 tonnes of gold out of its inventory/SLV remains constant/gold and silver rise/Donetsk votes for
independence/Silver on Shanghai futures in complete backwardation/ (12 Mei 2014)
796 Somehow Belgium came up with enough money to allocate during a 3-month period 29 percent of its annual GDP
to the purchase of US Treasury bonds. Dr. Paul Craig Roberts/Dave Kranzler: The Feds Covert QE

17.5.2014 Onverkochte auto's


Een betrouwbare indicator voor de naderende collaps is een groeiend park van miljoenen
onverkochte, onnodige en onverkoopbare automobielen, bijvoorbeeld in Swindon, United
Kingdom797. Het zijn met name de goedkopere modellen, die nauwelijks nog verkocht worden.
Deze auto's worden circa twee jaar ergens geparkeerd en vervolgens ontmanteld, gesloopt en
gerecycled...

20 Mei als De dag van het struisvogelfaillisement


Op 20 Mei hebben Russen en Chinezen belangrijke besprekingen 798. Volgens Bill Holter is het dan
gedaan met de dollar. En zo langzaam aan wordt het tijd ook... Een te lang moedwillig uitstel van
de staat van insolventie (Duits: Insolvenzverschleppung) is zo onbekend, dat er niet eens een
Nederlands woord voor bestaat. Een begrip, waarvoor geen woorden bestaan, bestaat zelf niet:
struisvogelpolitiek dus.
Het Duitse Insolvenzverschleppung vertale men dus met struisvogelfaillisement. De 20 Mei is
de dag van het struisvogelfaillisement.

20 mei 2014 Explosieve situatie


De Fed mag de rente op kapitaal niet verhogen op straffe van explosiegevaren in de
derivatenmarkt799. De ontwikkelingen in het monetaire bestel, de oorlogsrisico's aan de fronten in
het China/Vietnam conflict, in het Rusland/Oekrane conflict en in de dreigende burgeroorlog in
Libi leiden tot een enorm oorlogsrisico, dat sommige staatsleiders niet bepaald afweren, maar
eerder verwelkomen...

21.5.2014 Vertaalproblemen bij to swear


Een merkwaardig vertalingsprobleem Amerikaans Nederlands is opgedoken in het laatste deel
van de titel:
US Govt Admits Using Fake Vaccination Programs To Gather Intelligence; Swears It Won't
Do It Again.
Het bericht documenteert de obscure methode der VS-regering om de geheime verblijfplaats van
Bin Laden door een grootschalige inentingsactie bij de arme bevolking te traceren.
In feite dacht ik bij het lezen van de titel onmiddellijk intutief aan een vloek, alhoewel de
persberichten dit beslist niet als vloek hebben willen formuleren. Men kan zich echter de verbeten
vloek als het ware op de tong voorstellen van degene, die met de hand op de bijbel de meineed moet
zweren, dat men het nooit meer zal doen.
To swear betekent in het Engels plechtig onder eed zweren 800 of vloeken. Uit de context kan
men maar weinig opmaken.
Erg heilig kan de huidige VS-regering niet bepaald inschatten, alhoewel men in alle verklaringen en
constituties een hoger Wezen aanroept. Vanuit de huidige staat van corruptie en omkoperij neig ik
ertoe als vertaling vloeken toe te passen. De derde variante is de combinatie van vloekend
zweren.

797 Vincent Lewis' Unsold Cars


798 They Dont Need Us We Need Them! Bill Holter
799 The $12 Trillion Ticking Time Bomb
800to promise solemnly with an oath

Swears It Won't Do It Again kan men dus vertalen als:

De regering zweert onder eed het niet meer te doen


De regering vloekt het niet meer te doen
De regering zweert vloekend het niet meer te doen

Het is een kwestie van smaak welke mogelijkheid men het passendst vindt.

Gascontract
Eindelijk is het zover: Russia And China Finally Sign Historic $400 Billion "Holy Grail" Gas Deal.

Een kratje van $20,000 per Belg


Ook de Belgen houden weer van de dollars, want zij kopen elk maar liefst voor $20,000
Amerikaanse staatsleningen. Nu ja, iemand moet deze natuurlijk kopen, als de Russen ze kwijt
willen...801. Voor zoveel geld kan men later een kratje trappist per persoon aanschaffen.
Belgi wordt de geheimzinnige schatrijke Europeaan, die alle rondzwervende VS-staatsschulden
opkoopt. Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? Meneer Euro?
Belgi staat nu nu als opkoper van VS-staatsschulden op de derde plaats na China en Japan en heeft
nu bijna een geheel jaarlijks bruto nationale product in VS-treasuries genvesteerd. Wablief?
Genvesteerd? Hier wordt volksvermogen op het spel gezet. De Duitse staat zou dit nooit hebben
goedgekeurd, maar in Belgi is alles mogelijk.
De eigenlijke opdrachtgever is Euroclear, die in contact staan met de Russische regering. Het lijkt
mij te fungeren als expansievat, dat de druk van de dollarverkopen moet opnemen. Onder de regie
van IMF en BIS lijkt er een nieuw Bretton Woods systeem te ontstaan802.

22 mei 2014 Smokkelomvang van goud naar India803


De smokkelomvang van goud naar India is nu zo aangegroeid, dat er maatregelen nodig zijn.

23 mei 2014 Cassandra's bijl


Het Cassandrasyndroom804
In terugblikken moet Orwell ongetwijfeld aan Cassandra Syndroom geleden hebben: die vervloekte
gave te kunnen voorspellen, zonder iets tegen de catastrofe te kunnen uitrichten of zelfs ook maar
de eigen familie te kunnen waarschuwen, laat staan de rest van de evenzo verdoemde planeet.
Cassandra heeft ongelofelijk veel kunnen voorspellen, maar stootte op een na alleen maar op
ongeloof.
Na de door een verkrachting ingeleide ondergang van Troje werd de geschonden profetes als
concubine van Agamemnon naar Mycene gevoerd, waar zij samen met Agamemnon door
Clytemnestra en Aegisthus vermoord is. Cassandra is daarna naar de Elysische velden
gezonden, omdat haar ziel als een van de weinigen een opname waardig was gebleken...805
801 Peter Schiff: The Belgian connection
802 Who Is The New Secret Buyer Of U.S. Debt?
803 Zero Hedge: India's return to gold market may trigger a blizzard of BIS paper
804Tegenwoordig slaat de term Cassandrasyndroom op een onheilsvoorspelling die achteraf correct blijkt te zijn; meer
in het bijzonder op het fenomeen dat voorspellingen van onafwendbaar onheil over het algemeen niet geloofd
worden, hetgeen de voorspeller voor het dilemma plaatst dat hij weet dat er een ramp te gebeuren staat, maar het
naderend onheil op geen enkele wijze kan afwenden.
805Cassandra ( Grieks: ; "zij die mannen/mensen verstrikt/verwart")

Hoe dan ook, het aantal tekels806 aan de wand, die analoog aan Troje's ondergang op een dystopie
toesturen, groeit van uur tot uur. Men beweert wel eens dat een dystopie net als een utopie een
fantasieproduct is, maar dagelijks ervaar ik, dat Hilterman's toestand van de wereld van fictie tot
waarheid aan het worden is. De omgeving gedraagt zich als Cassandra's wereld bij de val van Troje.

De tekels807 van het naderende onheil


In Financial Crisis in America: If Only the King Knew! verwijst Jesse's Caf Amricain naar een
indrukwekkende video, die al 2008 in YouTube is gepubliceerd, en wel onder de titel:
Decline Of Empires: The Signs Of Decay
Chalmers Johnson vergelijkt daarin de ondergang van het Romeinse rijk en het Sowjet-imperium
met de aantekenen van een naderende ondergang van de VS, die zich in drie tekenen (tekels!)
manifesteren:
(1) militaire overbelasting, (2) corruptie en (3) het onvermogen tot aanpassingen.
Chalmers Johnson gebruikte het Romeinse rijk en het Sowjet-imperium als voorbeelden, maar ik
ben om twee redenen geneigd om liever de ondergang van Troje aan een nadere analyse te
onderwerpen:

de ongelofelijke snelheid, waarmee Troje (in vergelijking met Rome) is ondergegaan


Cassandra's voorspellingen, die men in Rome en Moskou niet eens gemist heeft.

In een langzaam afzakkend rijk, zoals dat van Rome, is geen enkele behoefte aan profeten en
voorspellingen. Iedereen kan met eigen ogen zien, wat er gebeurt en ondergaat.
Profeten zijn nodig in een ondergaand rijk, dat door de regerende machten tot het bittere einde
grondig misleid wordt. Dat is precies, wat er in Troje gebeurd is en nu op globale schaal wordt
herhaald.

Moderne profeten zoals Cassandra


Er zijn talloze profeten onderweg, zoals Tyler Durden , Chalmers Johnson, Ron Paul, Dr. Paul
Craig Roberts, Charles de Gaulle, Peter Schiff, Greg Hunter, Max Keiser, Ellen Brown, en diverse
klokkenluiders, om maar wat te noemen... die net als Cassandra het Trojaanse volk waarschuuwen,
maar helaas nooit met hun voorspellingen een publiek bereiken en door de overmaat aan utopische
berichtgeving worden ondergespit.
Cassandra waarschuwde, dat de mainstream pers met de Odysseus bedachte sluwheid de waarheid
verhult, maar wij weten allemaal hoe Cassandra's bijltje door de Trojaanse priesters werd afgepakt
om haar waarheidsbewijs te verhinderen808.
Cassandra's strategie om haar volk te redden was bijna geslaagd. Haar woorden kunnen echter nooit
aan het eigen volk zijn gericht, omdat zij al wist, dat Troje en zijzelf moesten sterven. Haar
profetische visie kon onmogelijk haar eigen toestand, maar alleen de navolgende generaties
betreffen.
De Cassandravoorspellingen gelden dus steeds de na de catastrofe opgroeiende generatie, die uit de
rokende runes te voorschijn komen.

806Mene, Mene, Tekel u-Farsin, vrij vertaald: Geteld, Geteld, Gewogen en Verdeeld[
807Mene, Mene, Tekel u-Farsin, vrij vertaald: Geteld, Geteld, Gewogen en Verdeeld[
808She grabbed an axe in one hand and a burning torch in her other, and ran towards the Trojan Horse, intent on
destroying it herself to stop the Greeks from destroying Troy. The Trojan people stopped her before she could do so.

Aanwijzingen voor navolgende generaties


Na het analyseren van Chalmers Johnson's Decline Of Empires: The Signs Of Decay is duidelijk,
dat zich de Cassandravoorspellingen concentreren op:

illegaal verleende macht (die uiteindelijk aan dictatoren wordt verleend, om boze jongens
zonder vorm van proces te veroordelen)

georganiseerde vormen corruptie (die steeds openlijker plaatsvindt)

militaire overbelasting (te veel [80%] vijanden809, 6000 militaire bases in de USA en >
700 bases buiten de USA,)

sabotage van reformaties (reformaties van het congres en verkiezingsmethodes)

het inbedden van journalisten in gemanipuleerde propagandaorganen

door de staat gesanctioneerde leugens (44:00, C. Powell), die het vertrouwen ondermijnen

een onafwendbaar bankroet (48:00), waarin alle spaarders de VS-schulden afbetalen

door de staat gesanctioneerd terrorisme talloze (!!) georganiseerde valse vlag


incidenten (59:00) ( zie: School of the Americas810)

Openbaring
De openbaring verschijnt pas als een Cassandra-achtige partner van de collaps. Troje brandt al,
voordat men Cassandra gelooft.
De terugval van het militarisme naar het pauperisme (52:30) wordt door een economische collaps
ingeluid. Het kan niet door fiatgeld worden veroorzaakt, omdat fiatgeld onbeperkt gedrukt kan
worden.
Een systematische oplossing is een oorlog, maar een oorlog vernietigt teveel van waarde.
De Achilleshiel is echter het bezit van fysiek edelmetaal, dat niet vermenigvuldigd kan worden. En
dit wordt ongetwijfeld Cassandra's bijltje, dat wij nodig hebben om het Trojaanse paard te openen...

Hoe vaak moet Cassandra nog met het bijltje toeslaan?


Hoe vaak moet Cassandra nog met het bijltje toeslaan, voordat het Trojaanse paard openscheurt en
de lading Griekse indringer naar buiten laat vallen?
Cassandra heeft al een paar maal toegeslagen:

April 2013: ABN kan geen goud meer leveren811

24 dec 2013 Bundesbank haalt tonnen aan goudreserves terug

7 januari 2014: Duitsland stapt uit het goud-fixing kartel812.

20 mei 2014: Een van de overgebleven FIX-specialisten is nu ook opgestapt, zonder sporen
achter te laten: "Barclays' Head Of Gold Trading, And Gold "Fixer", Is Leaving The Bank"
813

809Volgens Johnson is ook Griekenland een vijand van de VS! (video counter at 14:30), omdat de CIA in de periode
1967-1974 de kolonels aan een schrikwekkend dictatoriaal bewind heeft gebracht...
810Graduates of the School of the Americas - "De U.S. Army School of the Americas heeft meer dictators dan welke
andere opleiding dan ook heeft voorgebracht." Congressman Joseph P. Kennedy II
811Dutch ABN To Halt Physical Gold Delivery
812German Gold Manipulation Blowback Escalates: Deutsche Bank Exits Gold Price Fixing 01/17/2014
81305/20/2014

23 mei 2014: Vandaag heeft een handelaar bekend, dat hij bij Barcalys massaal
verkooporders heeft geplaatst.814

24 May 2014: publicatie van het scenario voor Barclays' Goudhandel door manipulatie 815

Dat duurt dus niet meer al te lang... Gelukkig maar...

24 mei 2014 Het verdwijnen van de ruis


Stabilisatie
Bij de analyse van de marktbewegingen kan men een veelzeggende indicator identificeren, die
gegarandeerd slecht weer voorspelt. Het is de VIX816 (volatility index), die de ruisbewegingen van
de markt aanduidt.
Deze ruis is in de laatste weken vrijwel geheel verdwenen. Men kan het aan de prijzen voor
edelmetaal aflezen, waarin de onder- en bovengrenzen steeds meer gestabiliseerd worden binnen
een steeds smaller wordende band.
Dit is geen toeval, maar een keiharde marktvoorwaarde. Boven de 1300 en onder de 1280 worden
er voor de goudprijs namelijk derivaten actief. Ook de dollarindex wordt nauwkeurig in een band
rond de 80 vastgehouden. Evenzo de de rente rond de 2,5% op de U.S. 10 Year Treasury (#10Y
:U.S.). Als ook maar een van de belangrijke parameters buiten de toegestane bandbreedte geraakt,
begint het systeem te tuimelen.

Het tikken van de derivatenbom


Diep beneden in de bankenwereld sluimert een tijdbom van $1.400.000.000.000.000.000.000.000
derivaten. Dat is ongeveer 1.4 x 1024, d.w.z. ruwweg een biljard.
Op het actief worden van die derivaten zijn de banken niet voorbereid. De Duitse Bank is een van
de grote gokkers en heeft net een belachelijk laag bedrag ter afdekking van dit soort risico's
ingestort. Bij een echte collaps is dat een druppel op een hete steen.
Alle markten moeten dus zonder ruisbewegingen verlopen, om te verhinderen, dat de derivatenbom
ontploft. Het is als het rondwandelen met een theekopje nitroglycerine in een munitiekamer817.

Een slangenkuil vol corruptie en fraude


Wie echter de ruisbewegingen uit de markten kan verwijderen, past dit soort manipulatie ook toe
om er zelf rijker van te worden. Dit is uiteraard corruptie en fraude, wat onlangs na tientallen jaren
door de rechtbank is vastgesteld818.
Dit systeem is door en door corrupt. Het is een wonder, dat er nog eerlijke mensen zijn, die op dat
soort markten handelen. Op die markten verwacht ik alleen nog maar criminelen. Het is een
slangenkuil vol corruptie en fraude.

814 Barclays Fined For Manipulating Price Of Gold For A Decade; Sending "Bursts" Of Sell Orders
815"I Am Hoping For A Mini Puke": Details Of Barclays' Gold
816A Big Week Recapped - Bill Holter
817A Big Week Recapped - Bill Holter
818"I Am Hoping For A Mini Puke": Details Of Barclays' Gold Manipulation

25.5.2014 Zwitserse export van goud stijgt 77% in 2013


Swiss Gold Exports Skyrocket As Western Gold Flows East (24.5.2014)

27.5.2014 Een nieuwe navraag naar uitlevering van goud


Oostenrijk wil ook het eigen goud terugzien819. Een -sceptische partij heeft ernaar gevraagd. Alleen
al daarom zijn -sceptische partijen hoogst waardevol, omdat zij regeringen dwingen net als
kruideniers en sigarenwinkels een jaarlijkse inventaris voor te voeren. Die flauwekul met
goudcertificaten vinden wij natuurlijk onzin. Die mogen niet meegeteld worden als metaal.
Theoretisch hebben er ooit 150 ton in London gelegen...
Een blinde met een krukstok weet echter, dat de Oostenrijkers dat metaal nooit meer terugzien,
omdat het allang in Sjanghai in de kluis ligt. De papiertjes mogen zij als WC-papier gebruiken.

30 mei 2014 Acute Schoktoestand820


Wat kan men op globale schaal als schoktoestand definiren? Er is eigenlijk niets, dat de
economische hartstilstand nog kan tegenhouden.

Het lichaam is bewegingsloos en ter aarde gezegen. De noodarts moet een transfusie
toedienen. De 10 jarige VS-staatslening valt terug naar 2,4%821.

De bloeddruk is schokkend laag. Een kwart van de Europeanen is armlastig 822. De schulden
zijn tot 435% van het BNP gestegen823. In Engeland stijgen de schulden 40% in vijf jaar824.

De blikken verstarren. De waarneming is star en onscherp. Om het BNP op te krikken voegt


de staat de inkomsten uit corruptie, drugs, prostitutie en dat soort inkomsten aan de
berekening van het BNP toe825. In Griekenland daalt het deflatoire prostitutieloon tot 5$826.

Het bewustzijn vernauwt. Pensioenfondsen vullen zich met BBB-junkbonds827.

De bewegingen verslappen. Japan bevindt zich in Coma 828. Na de Europese Verkiezingen


verstart ook Frankrijk in koortsvisioenen. Mevr. Le Pen wil de Franc herleven om zich van
de Engelse overheersing te bevrijden829, maar misschien is dat niet nodig, omdat Engeland
de EU sowieso wil verlaten. De economische en monetaire unie is een aangeboren
suikerziekte, die de patint in een comateuze slaap heeft gebracht, waaruit het zelfstandig
ontwaken onmogelijk is geworden830. De meest innovatieve strategie is het rotatiebeleid:
We zullen proberen maandelijks af te treden om 60 partijleden door het EU-parlement te
sluizen. Dat betekent dat elk van die leden eens voor 33.000 euro per maand Brussel kan
bekijken, dan aftreedt en nog eens 6 maanden wachtgeld krijgt'', aldus de kersverse

819 First Germany, Now Austria Demands An Audit Of Its Offshore Held Gold
820Acute Schoktoestand - de economische hartstilstand
82110Y Treasury Yield Hits 2.40%
822A Quarter Of Europeans Are At Risk Of Poverty
823Global Debt Levels Have Soared To 435% Of GDP!
824Nigel Farage - The Entire Western Financial System Is A Mirage
825How Britain Calculates Its Hooker "GDP Boost": 60,879 Prostitutes x 25 Clients Per Week x 67.16 Per Visit
Hookers And Blow: How Changing The Definition Of GDP Officially Jumped The Shark
826Greek Prostitution Soars By 150% As Youth Unempoyment Hits 75% In Some Areas
827Dear Japanese Pensioners: You Are The New Proud Owners Of Global Junk Bonds
828Abenomics Suffers Crippling Blow: Economy Sputters As Inflation Soars, BOJ QE Delayed Indefinitely
829When I asked Mrs Le Pen what she would do on her first day in office if she ever reached the Elysee Palace, her
reply was trenchant. She would instruct the French Treasury to draft plans for the immediate restoration of the franc,
that great symbol of emancipation from the English occupation (franc des Anglais). Europe has an even bigger crisis
on its hands than British a ...
830The root cause of this social, political and economic disaster is EMU. Europe has an even bigger crisis on its
hands than a British exit.

Europarlementarir volgens de krant Bild. ,,We melken de EU uit zoals een klein ZuidEuropees land.'' Hij vindt er niets vreemds aan: ,,Ik geloof niet dat wij de geksten zijn in het
Europaparlement831.''

Door de economische val ontstaat er extra bloedverlies. Meer dan duizend soldaten worden
gedood bij gevechten in de Oekrane832.

Vreemdsoortige, comateuze visioenen ontstaan. Centrale banken willen negatieve rentes


invoeren. Anderen suggereren het afschaffen van cash geld 833. Het zijn de paradijselijke
visioenen van stervenden...

In geciviliseerde landen helpt men opgegeven patinten met een medicijn en laat hen in vrede
ontslapen. De centrale banken laten dit echter niet toe en dwingen de stervende met een injectie
weer op te staan, waarop deze onmiddellijk weer neervalt...

Einde Mei is een wendpunt - Claere ontdeckingh der dwaesheydt 834


Sommige mensen kunnen het onheil zien aankomen of ruiken. Zij hebben een fijne neus voor
onheil, zoals de normale medemens een onweer kan zien optrekken.
Bij het zeilen kent men het wendpunt. Dat is het punt, waarop men het roer moet omgooien. In de
economie lijkt het vandaag te zijn bereikt.
China heeft aangekondigd, de IBM computers af te schakelen en Windows 8 op de
computers in staatsdienst niet meer te accepteren835. Ook bij Cisco worden geen nieuwe
orders uit China meer waargenomen. Raadgevende firma's uit de VS worden niet meer
ingeschakeld. Dit zijn de benodigde ingredinten voor een handelsoorlogsverklaring836.
Ondanks de enorme steunaankopen groeit het Amerikaanse BNP niet meer. De economie is een
stevige recessie beland837, maar het R-woord mag niet worden toegepast 838. Wel heeft men nog
een paar baren goud gevonden om het oosten tevreden te stellen 839. Dat gebeurt ook niet iedere
week. Op de achtergrond brouwt zich echter een onheilspellende storm samen.
Iemand legt het ogenblik vast, dat de 10 jarige VS-staatslening voor het laatst de waarde
2,4% bereikt840.
Ook de sociale saamhorigheid bereikt een merkwaardig wendpunt: de priv-hulp aan daklozen is
verboden en wordt daadwerkelijk beboet841.
Iemand scheldt op de economen842, maar in feite zijn dat helemaal geen vaklui. Het zijn arme
prutsers, die straks op straat staan, omdat zij alleen geleerd hebben, geld te drukken.
Het is een tulpengekte, die zich nu gaat manifesteren 843. De aandelen hebben een maximale
tulpenhoogte bereikt. Het was de eerste gedocumenteerde speculatiegolf in de geschiedenis.
831 Duitse Europarlementarir stapt alweer op
832 Over A Thousand Soldiers Killed As Ukraine Fighting Escalates, Russian Media Reports
833 We Shouldn't Be Shocked By This New Proposal... But We Are
834 De dwaasheid aan het licht gebracht
835 Enter the Dragon Bill Holter
836 discontinue business with U.S. consulting firms
837 CEO Confidence Tumbles To 2014 Lows
838 Don't Mention The "R" Word
839 Gold Breaks Below $1250 - Worst Week In 8 Months
840 The Party Is Over In The Treasury Market: Mark this date in your calendars as the last time the 10-year Yield was
this low ...
841 Couple Fined $746 For The Crime Of Feeding Homeless People In Florida Park
842 Federal Reserve Members are Clueless
843 In januari 1637 werden tulpenbollen verkocht voor meer dan tien keer het jaarsalaris van een ervaren vakman, en
waren ze ongeveer evenveel waard als een Amsterdams grachtenpand

Op dinsdagavond 3 februari 1637 stortte in Haarlem de windhandel abrupt in, toen een
verkoper bleef zitten met een partij pondsgoed die hij voor 1400 gulden had aangeboden.
Twee dagen later werd in Alkmaar tijdens een veiling van tulpenbollen in totaal nog 90.000
gulden omgezet. De week daarop kelderden overal in Holland en Utrecht de prijzen844.
Een week duurt het dus om prijzen te laten kelderen. Dat is dan dus bijvoorbeeld de eerste week van
Juni.
Een stoommachine heeft zo'n tiental overdrukventielen, voor het geval de druk ergens te
hoog wordt. De centrale banken hebben de afgelopen maanden die veiligheidsventielen met
ingeklemde stukjes hout uitgeschakeld, zodat de druk op de ketel nu ongeremd kan
toenemen. Wat er dan gebeurt, kan u een machinist in een bejaardenhuis misschien
navertellen.
Niemand bij de Fed schijnt het in de gaten te hebben, maar de klap zal hard genoeg zijn om in het
100 km verderop gelegen doveninstituut te worden gehoord.
Het is nu 21:00 uur 's avonds en de 10 jarige VS-staatslening staat al op 2,4697 %, met sterk
stijgende tendens. Merkwaardigerwijze is de kleur van het bij de stijging behorende pijltje
groen 0.023. Ik heb de Fed al een briefje geschreven, dat de stijging rood moet worden
gemarkeerd, maar daarop heeft men nooit gereageerd. Waarom ook?
Linksboven is ook een merkwaardige waarschuwing verschenen: Data is delayed. Ja, dat
is praktisch, als men het internet moet afschakelen.
Ik leen mij nu terug, omdat de apotheose begint. Misschien behoort die niet meer bij het dagboek,
of wordt het internet sowieso afgeschakeld.

31 mei 2014 Japan


De ondergang van Japan is het draaiboek, dat alle andere grote Westerse blokken te wachten staat.
De beste analist lijkt mij testosteronepit, die daarover goede berichten heeft geschreven: The Wrath
of Abenomics: Sales Collapse, Inflation Soars. Hij beschrijft, hoe de Japanse industrie het
moederland verlaat en het industriekapitaal met de arbeidsplaatsen en de winsten naar de
goedkopere landen zoals Vietnam verhuist845. De Japanners weten, dat hun Yens in het vaderland
door inflatie verloren gaan. In Japan zelf wachten de vergrijzende oudjes af...
Aan Abenomics lag het oude idee ten grondslag, dat inflatie de exporterende industrie ondersteunt.
Het is echter uitgelopen op een prijsinflatie bij stagnerende looninflatie.

De patint ligt niet op sterven de patint is al dood...


Een van de meetwaarden, waaraan wij de toestand van de economie kunnen aflezen is de dagelijkse
verkoop van de hoeveelheid benzine. In de VS is deze sinds ongeveer 2007 met 75% afgenomen846.

844 tulpengekte
845 Exodus of Japan Inc. Slams China, Total Abenomics Fail Hits Industrial Japan, The Madness of Abenomics In One
(Crazy) Chart , Crazy Abenomics Orgy In Japan Is Ending Already Pounding Hangover Next
846 Guest Post: U.S. Gasoline Consumption Plummets By Nearly 75%

1 juni 2014 Geen Nieuws Over Vlucht 923 Met PAX #001 Aan Boord847
Vannacht heeft vlucht #923 weer eens de aarde omvlogen. Zo'n vlucht is in feite routine en duurt 24
uur. Volgetankt wordt de machine tijdens de vlucht door tankvliegtuigen van de marine, zodat men
van een permanent rondvliegende ziekenboeg kan spreken. De vliegende verpleegkamer is van de
modernste apparatuur voorzien. De patint is aangesloten op een hart-/longenmachine, wordt
kunstmatig beademd en van de nodige glucose voorzien. Zijn huidskleur is lichtroze. De
temperatuur is aan de koele kant. Op het gezicht ligt een tevreden glimlach van een weldenkend en
gezond persoon. Het gaat goed met Pax848 #001.
De huid wordt permanent door verpleegsters gezalfd en schoongehouden. De beademing verloopt
gelijkmatig en er wordt automatisch om de dertig seconden een diepe zucht ingebouwd om de slaap
een gezond tintje te geven.
Passagier #001 is een belangrijk man, die over het leven van zeven miljard mensen beslist. Zijn
invloed reikt ver over de horizon. Zijn beslissingen zijn ongelofelijk belangrijk en benvloeden ieder
leven op de planeet. De verzorging van PAX #001 is dan ook een buitengewoon verantwoordelijke
opgave, die de piloten en stewardessen met veel trots en bravoure verrichten.
Zij hebben echter een probleem. Passagier #001 behoort niet meer tot de levenden. Hij heeft door
omstandigheden buiten de invloed van het vliegende personeel het bewustzijn verloren is na het
avondeten in 2007 in een coma geraakt. Aanvankelijk leek het wat op een kleine onpasselijkheid,
die door darmreiniging kon worden opgelost. De toestand verergerde echter drastisch en voerde
enkele weken geleden tot een klinische hersendood. Sindsdien wordt patint #001 als een vliegend
lijk rondgevlogen en kunstmatig in leven gehouden.
Niemand mag merken dat patint #001 in feite dood is en allang niet meer kan beslissen. Hijzelf
heeft echter in het volle bezit van zijn geestelijke krachten in richtlijn #001 vastgelegd, dat zijn
eventuele dood onder alle omstandigheden geheim moest worden gehouden. Zelf heeft patint #001
nog de bouw van machine #923 met alle benodigde instrumenten, de vliegende operatiezaal en de
dagelijkse route voor vlucht #923 georganiseerd. Niets werd aan het toeval overgelaten.
Nu wordt dus met inzet van alle middelen zijn favoriete uitdrukking was whatever it takes; God
hebbe zijn ziel genadig aan de laatste wens van van patint #001voldaan.
Piloot #1 controleert voortdurend de monitoren van vlucht #923. De onrustindex Vix is weer naar
een dieper niveau 11,40 gezakt, wat op een ongelofelijk stabiele luchtlaag duidt. De stabiliteit is
belangrijk om de rustige bedding van patint #001 te garanderen. In turbulenties kan men zelfs bij
een vastgesjorde patint niet garanderen, dat de gezichtsuitdrukking de permanent tevreden
glimlach van een weldenkend en gezond persoon kan behouden. Vlucht #923 is al eens tijdens een
heftig onweer in een onrustige laag met enkele heftige schommelingen terecht gekomen, zodat de
linker mondhoek wat omlaag getrokken werd.
Het gelaat van patint #001 wordt echter 24 uur per dag door monitoren automatisch via satellieten
aan alle zeven miljard onderdanen verzonden en het afzakken van de linker mondhoek werd dan
ook onmiddellijk door een 208 miljoen mensen waargenomen. Dat ongelukje veroorzaakte een golf
van geldontwaarding over een heel continent met enkele miljard inwoners. Er braken bloedige
onlusten uit en de revoluties moesten met militair geweld worden gestopt.

847 Geen Nieuws Over Vlucht 923 Met PAX #001 Aan Boord
848 Een begrip uit de stewardessentaal: Pax = Passagiers: we hebben 209 Spaanstalige pax aan boord.

In zijn wijsheid heeft Pax ##1 bij leven en welzijn dit alles voorzien en zijn maatregelen in richtlijn
#001 vastgehouden. Er kan dus eigenlijk niets misgaan.
Piloot #1 tikt met de wijsvinger de rentestand van de tienjarige staatsleningen aan. Deze stand geeft
de neiging van de vluchthoogte aan. De wijzer staat op 2.475%, maar de meter geeft een
achterstallige stand aan (er brandt dan een controlelampje * Data is delayed). Het wijzertje blijft
ook wel eens hangen, als de kaartende operators in de centrale met een spannend gokspelletje bezig
zijn en even een dag niet opletten.
Alles lijkt echter normaal. Het wordt weer mooi weer en een rustige vlucht vandaag. De Gofo
waardes zijn allemaal tot het positieve bereik teruggekeerd. Waarschijnlijk hebben de jongens van
de centrale weer wat goudbaren uit het fort afgehaald om de machine weer wat bij te tanken. De
vliegtuigmotoren vereisen een permanente toevoer van ongeveer 3 tot 5 ton goud per dag, wat
oorspronkelijk uit de kluizen te London moest worden aangevoerd. Deze kluizen zijn sinds enkele
dagen leeg, zodat er op de reservetank in de linker vleugel, de New Yorker vleugel, moest worden
overgeschakeld. In die kluis liggen volgens de meter (even kloppen, ook die meter blijft wel een
hangen...) nog zo'n 8 ton brandstof.
De brandstof wordt in de motoren in het veel lichter papiergeld omgezet, waardoor vlucht #923 in
de lucht wordt gehouden. Het papiergeld wordt daarbij uit ijle lucht gecomprimeerd, die men in de
vakliteratuur thin air noemt849. Piloot #001 heft bewonderend de blik naar de einder en bidt een
schietgebedje, dat hij deze dienst vandaag met succes kan afronden. Vandaag is zijn laatste vlucht.
Zij opvolgster was al aan boord en zou de stuurknuppel overnemen. Hij mag nu met pensioen, wat
buitengewoon goed betaald gaat worden. Door toespraken mag hij bovendien nog wel een aardig
centje bijverdienen850.
Stuurknuppel was trouwens een hoogdravend begrip. De #923 was weliswaar een oud ontwerp uit
1913, dat op een geheime conferentie851 van Jekyll Island was ontworpen. De compressoren waren
echter bijzonder efficint in het genereren van macht uit ijle lucht. Het toestel beschikte bovendien
over een autopiloot, zodat men als piloot gerust achter het stuur mocht inslapen.
De gedachte aan slaap maakte hem wat slaperig en onwillekeurig tikte hij weer eens op die
hoogtemeter, die als schuldhoogte 110% aanwees, maar net als alle andere meters de neiging tot
blijven hangen vertoonde852. Of de nieuwe pilotin H. ook wel met die merkwaardige nukken van de
machine vertrouwd was?
Sommige piloten stegen wel eens op tot een schuldhoogte van 435% en waren toch in de
lucht gebleven853. Er werden veel geruchten verspreid over meten en weten. Belangrijk was,
dat je af en toe of gewoon vaker op de meter tikte om te kijken of die soms was blijven
hangen. Vaak sprong de wijzer dan een stuk omhoog of omlaag. Het was maar de vraag of
die nieuwe pilotin Y. dat ook als eens had gemerkt....
De schuldhoogte wordt in BNP gemeten. Een hoogte van 90% gold vroeger algemeen als een
kritieke hoogte, die vanwege de kans op een vrille of tolvlucht ook wel coffin corner, Sargecke, Qhoek of 'dodemanshoogte' werd genoemd854.
De dodemanshoogte was de de kritieke hoogte van een vliegtuig, waarbij de draagkracht van de
vleugels verloren ging. Er was dan nog precies bij n bepaalde snelheid een stationaire
vluchthoogte mogelijk.

849from nowhere or nothing : How can magicians produce coins out of thin air?
850Bernanke's $250,000 fee for speech puts him near top of ...
851The Creature from Jekyll Island
852Bud Conrad, chief economist of Casey Research, estimates we're currently at approximately 110%.
853Global Debt Levels Have Soared To 435% Of GDP!
854Debt levels over 90% of GDP are linked to significantly elevated levels of inflation. Guest Post: Preparing for
Inflationary Times

Vliegt men langzamer, dan wordt de lucht te ijl om de vleugels te dragen. Vliegt men sneller, dan
ontstaan verbreekt de luchtstroming, omdat de lucht de geluidsbarrire doorbreekt. Dat alles
behoorde tot de fysica, waarvan piloot #001 maar weinig kaas gegeten had. Het proces was
afhankelijk van het vliegtuiggewicht, van de temperatuur en dat soort dingen. Hij vertrouwde op de
autopiloot, die in drievoud was uitgevoerd. Dan was er altijd wel een wijzertje, dat misschien niet
was blijven hangen. Hij neuriede een deuntje ber den Wolken855, omdat de zon net lekker op zijn
knien scheen.
Piloot #001 bediende even automatisch de Dodemansknop, die wordt toegepast bij machines
en toestellen waar de aanwezigheid en aandacht van de bediener essentieel is voor de
veiligheid. De knop zorgt ervoor dat de machine automatisch uitgeschakeld wordt en tot
stilstand komt als de machinist onwel wordt of van de machine valt. Bij een juiste
technische uitvoering van de dodemansknop wordt een fouttolerant systeem gerealiseerd dat
afschakelt als de (menselijke) besturing uitvalt.
Hij vroeg zich nu af, wat er zou gebeuren, als de machine automatisch uitgeschakeld was als
de piloot onwel wordt. Het was nooit gebeurd, maar de Dodemansknop was mijns inziens
ook nog nooit getest.
#001 liet mijn gedachten nog even over de dodemanshoogte en fouttolerante systemen
zweven, die ooit in de studiefase besproken waren. Dat is allemaal theorie. Eigenlijk onzin
om daarin zoveel jaren zinloos te investeren, terwijl er toch zoveel leukere dingen
openstonden...
Zojuist waren wij in een luchtzone beland, waarin het BNP beduidend, wel met 1% was gezakt 856.
Dat was veel. Eigenlijk te veel om op 110% te blijven vliegen... Anderzijds was men in de centrale
druk bezig het BNP op te vijzelen. Inmiddels was in een aantal landen de opbrengst uit prostitutie
sterk omhooggelopen857 en een aantal staten had al besloten opbrengsten uit illegale drugshandel,
prostitutie en corruptie bij de BNP-berekening in te sluiten.
Destijds, toen hij nog studeerde en vanwege zijn stuntvliegkunsten bij het uitwerpen van
bankbiljetten boven New York helikopter-Ben genoemd werd, waren er piloten, die zich strikt aan
de voorschriften met betrekking tot de dodemanshoogte hielden. Na de deregulering hielt zich
daaraan niemand meer. Nu vloog men probleemloos tot 435% hoogte. Dat was allemaal mogelijk,
omdat men schulden kon verzekeren met een papiertje, waarop iedereen kon schrijven: dit bedrag
is verzekerd voor XXX dollar. Het bedrag mocht men zelf invullen.
Momenteel kon men in feite elke hoogte vliegen, zolang de rente maar niet te ver omhoog liep.
Bezorgd inspecteerde #001 zijn renteniveau. Het metertje stond al urenlang als vastgeroest op
0,25%. Zou ook dat primitieve instrument zijn blijven hangen? Hij tikte ertegen, maar er bewoog
zich niets.
Ook de dollarindex DXY stond rotsvast gecementeerd op 80,3690, terwijl dit soort waardes
eigenlijk altijd kleine ruisschommelingen vertoonden. Het was alsof de ruis geheel en al uit het
systeem verdwenen was.
Op dat moment ging de cabinedeur op en Y. trad binnen. Goeien morregen siste zij tussen haar
tanden. Zij nam plaats op de tweede pilotenstoel.
Lekker geslapen?, vroeg #001.
Ach, dat gaat wel, antwoordde Y. Voor ons salaris kun je wel wat turbulenties verdragen.
Weet je al, hoe deze kist werkt?, vroeg #001.
Y. geeuwde en keek verveeld naar de metertjes.
855Reinhard Mey - ber den Wolken (ZDF, live)
856US GDP Dropped 1% In The First Quarter 2014
857Greek Prostitution Soars By 150% As Youth Unempoyment Hits 75% In Some Areas

Ach, zei ze. Wij hebben een autopiloot, die nog nooit is uitgevallen.....
Die is alleen nog nooit uitgevallen, omdat ik de kist onophoudelijk inspecteer en bijstuur,
reageerde #001 nogal bits.
Hij gaf nog een extra dotje gas om zijn woorden kracht bij te zetten en trok de neus wat omhoog om
1000m hoogte te winnen.
Er moeten bij ons vlieggewicht minimaal 1 luchtatoom per kubieke meter lucht onder de vleugels
beschikbaar zijn, anders kunnen de vleugels de last niet dragen, zei #001. De Japanse machine
heeft net gemeld, dat zij enorm afgezakt zijn en nu op 235%858 een toontje lager moeten vliegen859.
Ach, dat zijn allemaal landen, die nog nooit een Nobelprijs voor economie 860 hebben verdiend zei
Y.
Zwijgend zaten zij 5 minuten naast elkaar en vonden niets om elkaar te vertellen.
Heb je al gemerkt, dat de metertjes vaak blijven hangen?, vroeg #001.
Nee, naar die metertjes kijk ik niet. Ik vlieg op gevoel, zei Y. trots. Haar buurman #001 keek eens
opzij en vroeg zich af, of dat een grapje was. Er was echter geen spoor van een glimlach te
herkennen.
Daarop voegde zij eraan toe: Ik gebruik alleen de autopiloot. Die kleine knopjes en hendeltjes heb
ik niet nodig. Die heb ik nog nooit aangeraakt.
Goed, dan stap ik nu op. Het was mijn laatste dienstvlucht vandaag. Morgen ben ik met pensioen
en leef van voordrachten voor fooien van $250,000. Nu ga ik nog even een uitje knappen in mijn
kooi.
Y. keek haar eerste piloot vol ontzag aan en zei: Dat heb je na al die inspanning wel verdiend.
Welterusten!.
In zijn slaapcabine aangekomen trok #001 zijn uniform uit en verwisselde deze voor een blauw
gestreepte pyjama. Daarna gespte hij zich vast in zij kooi.
Y. keek een tijdlang naar voren uit het raampje en neuriede een liedje. Het overnemen van het roer
was altijd een van haar liefste bezigheden geweest, omdat je nog eens met een collega wat over
koetjes en kalfjes kon praten.
Zij probeerde eens het stuurwiel heen en weer te bewegen, waarop het toestel wat
slingerbewegingen maakte. Het systeem werkte nog. Zij had gehoord, dat er bankiers waren, die
zich iedere ochtend verbaasd afvroegen, hoe het mogelijk was, dat de bank 's morgens weer kon
worden geopend.
Vervolgens duwde zij de knuppel wat naar voren en staarde voor zich uit, of zij de horizon kon zien
opstijgen. Dat had zij vroeger in de simulator ook wel eens geoefend. Vaak waren dan rode lampjes
aangegaan en een alarm had getoeterd. Kort daarop was de instructeur toen als een woedende
tarantula op haar afgestormd. Ben je helemaal gek geworden!, had hij toen geroepen, die lieverd.
Zij zuchtte en wilde de stuurknuppel weer terugtrekken, maar de horizon bleef nu verder opstijgen.
Het toestel reageerde wel wat bokkig vandaag. De metertjes bleven echter allemaal netjes
vastgeroest zitten. Zij hoopte, dat er maar niets kapot was gegaan.
Zij wachtte nog een paar seconden. Misschien had de machine wat tijd nodig om te reageren. Dat
kwam wel vaker voor. Ook olietankers hebben een kwartier nodig om af te remmen. Eigenlijk
onverantwoordelijk, zulke enorme kisten te bouwen en dan ook nog vol te stoppen met brandbare
858Total debt standing at a whopping 235% of GDP Japan GDP Biggest Miss In 18 Months; Slowest Growth Since
Before Second Coming Of Abe Japan's 2014 Debt Interest Costs Rise 14% To Record $257 Billion, Same As
Singapore GDP
859Japan GDP Biggest Miss In 18 Months; Slowest Growth Since Before Second Coming Of Abe
860De Nobelprijs voor economie bestaat niet. Het is een Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie

spullen.
Zij zag de horizon nu verder stijgen en inspecteerde in een licht aanval van onrust het
instrumentenpaneel. Er was een klein geel lampje met de opschrift Mach tuck aangegaan.
Ach, wat lief, een klein geel lampje, glimlachte Y. Wat die slimme ingenieurs toch allemaal
bedenken. Zolang het nog niet rood wordt, is er niets aan de hand.
Zij controleerde nogmaals, of de stuurknuppel zich in de neutrale stand. Dat was OK, maar de
horizon steeg nog steeds. Bezorgd keek zij naar de indicator voor het Mach-getal, die op 0,8 stond.
Geen vuiltje aan de lucht. Zij bevond zich nog in het subsonische bereik.
Er ging een kleine trilling door de kist. De enorme machine protesteerde kreunend, alsof het pijn
deed.
Ongelofelijk, dacht Y., opstandig als een van die kleine spaarders, die ook nog meer rente voor
hun spaargeld willen hebben. Zij mogen blij zijn, dat dat geld er nog is.
Weer ging er een trilling door de romp. Y. kromp ineen. Ditmaal was de trilling intensiever en
duurde zij ook langer. De kist heeft misschien wel een orgasme..., dacht Y in een opwelling.861
In zijn slaapcabine had #001 de trillingen eveneens waargenomen en was uit zijn diepe slaapfase
gehaald. Slaapdronken gespte hij zich los en probeerde in de nu al sterker vibrerende en naar voren
neigende vloer zijn pyjamabroek uit en zijn uniformbroek aan te trekken. Hij verwenste alle
aanwezigen, maar er was niemand, die daarnaar luisterde. Hij opende de deur naar de cockpit, maar
het was een enorm eind lopen. Er was ook niets om zich vast te houden. Hij schreeuwde Y.'s naam
en riep in de wilde weg optrekken! Optrekken!.
Weer ging er een veel sterkere trilling door merg een been. In de cockpit zag Y. enkele metertjes
ronddraaien. Zij wist niet, wat dat was. De metertjes voor de tienjarige staatsleningen schoten
omhaag naar 10% en 20%. De Vix knalde omhoog naar de 100 en daarboven terwijl de dollarindex
DXY omlaag dook naar de onaardse waarden 0,3.
Het vliegtuig begon aan een echte duik en verloor kort daarop elke vluchtstabiliteit. Het toestel
begon te dwarrelen als een herfstblad. De hoogtemeter liep met ongelofelijke snelheid terug.
In paniek keek zij om zich heen. Zij had #001's bevel gehoord en rukte aan het stuurwiel, maar er
trad geen verandering op. Zij zag #001 tegen een muur knallen en bloed vloeien. Dat zag er dodelijk
uit. Ver vooruit zag zij vanaf grote hoogte de zee op zich afkomen. Het was ver weg, maar zij wist,
dat zulke vluchten kort zijn. Zij probeerde nog wat hendeltjes te bewegen, maar #923 had nog nooit
naar haar geluisterd en luisterde ook nu niet meer naar haar.
Voor #001 en misschien ook wel voor zichzelf hoorde zij haar binnenste stem Kaddisj zingen en als
automatisch hoorde zij zichzelf bij iedere spreuk Amen zeggen. Het duurde ongeveer 30
seconden voordat de romp zich midden in een van de laatste zinnen in de zee boorde...862.

In de centrale registreerde een automaat het uitvallen van vlucht #923 boven de Stille Oceaan. Op
het grote controlepaneel was kort een nregelige melding te zien:
Flight #923 missing, probably lost. Restart system with #924.

861Buffet
862Free-falling aircraft

2 juni 2014 Bedonderd en belazerd


Wie na deze video nog opties bij een bank bestelt, moet zijn verliezen zelf maar dragen 863. De bank
plundert de commissies van future-bestellingen en beslist niet alleen op de goudmarkt. Het is een
systematisch bedrog op een door en door corrupte markt.

Het daget in het oosten, het weerlichtet overal


Er komt een morgen van de lange messen864. Het daghet in den oosten, omdat daarheen het
edelmetaal vliedt. Het weerlichtet overal, omdat de corruptie een normale handel onmogelijk maakt.

3 juni 2014 Lachnummers - Europa loopt nog maar op n cilinder


Als het niet zo tragisch was, kan men iedere dag volop lachnummers in de kranten lezen.
Op n cilinder loopt de motor Duitsland. De andere elf zijn carnavalsnummers, die niet meer
meedoen. Ook binnen Duitsland loopt de motor overigens alleen nog op twee zuidelijke kleppen.
De rest lekt en werkt alleen maar tegen. Een hopeloos geval. De diagnose is afleesbaar uit de
statistiek865. De ECB wil daar iets tegen doen en heeft de patint al op de operatietafel laten leggen
voor een insnijdende ingreep: de negatieve rente. Alsof men bij de banken tegenwoordig berhaupt
nog rente voor een saldo kan krijgen...

Batig saldo terug naar AF


Het tot nu toe batig saldo 866 ontaardt door een negatieve rente trouwens in een onbatig saldo,
die de bankrekening met de Jozeph-penning weer naar nul terugdraait:
De Josephspfennig 867baseert op een idee van Richard Price (1772), dat Jozef bij de geboorte
van Jezus n cent op een spaarbankboekje zet en dat geld nu bij 5% rente beschikbaar zou
zijn geweest. Er zouden dan 150 miljoen aardse planeten van zuiver goud op het
spaarbankboekje moeten staan.
Nu dan is de fase begonnen, waarin men van de 150 miljoen aarden tenminste weer n terugstort.
Dank zij de ECB zijn wij bij bijvoorbeeld 5% negatieve rente in dit Monopoly-spel na 2000 jaar
weer bij AF.

Bodemloos vat
De ECB-Draghi opereert een dode patint op de operatietafel en de patint (de Europese economie)
kijkt vanuit de hemel toe en lacht zich dood: Kijk, die professor opereert nog steeds!. In
werkelijkheid probeert de ECB het spoor van de Japanners te volgen, die al 20 jaar deflatie achter
de rug hebben en nu met een QE-crashprogramma de schade willen repareren. Het resultaat is
navenant (een crash) en dit wil de ECB herhalen? Van economen en economie moet ik al niet
meer veel hebben, maar dit nieuwe programma slaat het vat de bodem uit868.

863 Comex Options Expiration: Orchestrated Price Take-Down


864 Running Short door Ted Butler (gedateerd 2 juni)
865The Most Worrying Chart For Europe's Stability
866Het saldo (mv. saldo's of saldi) is het verschil tussen wat men (bijvoorbeeld aan gelden) heeft ontvangen en wat men
heeft uitgegeven. Is dit verschil positief (er is nog wat over) dan spreekt men van een batig saldo, is het negatief (er
is een tekort) wordt van een nadelig saldo gesproken.
867Dirk Mller - Josephspfennig - Zins und Zinseszins - Exponential
868Draghi Is "Desperate To Avoid A Japan-Style Lost Decade"

Vier tot vijf dagen uitstel van executie


Ecuador leent de helft van de goudreserves aan een bank, wiens naam ik net als Herostratos weiger
uit te spreken869. De goudbanken kunnen daarmee China nog zo'n vier tot vijf dagen langer met drie
ton per dag beleveren. In Ecuador zien de eigenaars die 14 ton 870 natuurlijk nooit meer terug en
ontvangen ter compensatie het tienvoudige bedrag als certificaten.

Vaker verkiezingen?
Een Britse secretaris eist een onderzoek naar de manipulaties. Ongehoord! Zoiets kan men zich
alleen maar voorstellen als de persoon in kwestie in feite alleen maar zijn positie in de nieuwe
verkiezingen (die van Mei 2015) wil verdedigen tegen een stevig "every bit as bad as Libor"schandaal, dat vermoedelijk precies over twee weken871 aan het licht komt872. Hoe de criminele
bankiers moeiteloos geld verdienen, staat in de Gata-post precies te lezen. Misschien moeten er
gewoon vaker verkiezingen worden gehouden om de criminelen te berispen...

De grootste bankroof aller tijden


Dat met die grootste bankroof aller tijden in Bagdad: Der grte Bankraub aller Zeiten was
natuurlijk een grapje. De grootste bankroof aller tijden vindt nu onder aller ogen plaats. Het was
ook maar een kwart miljard. Daarover kunnen de centrale banken alleen maar lachen. Zij hebben
immers een veelvoud daarvan achterover gedrukt.

Gewoon op straat rondlopende Cassandra-achtige zonderlingen


De afbraak van de economie is niet meer te stuiten. Wanhoop verspreidt zich in de centrale banken.
Er zijn echter maar weinigen, die het bezighoudt. Op een feestje ontmoet ik een vrijgezel, die het
verschijnsel eveneens waargenomen heeft en zijn salaris op het eind van de maand geheel in
edelmetalen omzet. Wij zijn elkaar twee Cassandra-achtige zonderlingen, die er verder met niemand
over kunnen praten.

Tandenbederf in Fukushima
In blogs wordt regelmatig het (1) uiteenvallen en het (2) uitvallen van tanden beschreven. Omdat er
geen echte betrouwbare statistieken worden bijgehouden, moet ik er zelf een aanleggen.
Er wordt vermoed, dat de bron van deze anomalie in Strontium-90 873 kan liggen, dat zich bij
voorkeur in botten nestelt.
Statistisch gezien verschuift zich het patroon van uitvallen naar breken...874

869Ecuador Transfers Half Its Gold Reserves To Goldman Sachs In Exchange For "Liquidity"
870june 2/Ecuador lends out 14 tonnes of gold/
871 The Treasury is likely to announce a set of measures to "clean up the market," probably in the next fortnight.
872 Gata-post: British treasury secretary to target forex manipulation by banks
87321.01.2014 Fukushima Nuclear Crisis Update: strontium accumulates in human bones and has been linked to
cancer. To begin with, children's teeth with be tested for radioactive cesium and other isotopes with tests for
strontium conducted if these readings are found to be high
874Het breken en uitvallen van tanden door nucleaire contaminatie

Gofo
De 1-maandse Gofo is vandaag van 0,0375% naar 0,0180% vrijwel gehalveerd. Als dat zo
verdergaat steken wij morgen alweer met negatieve waarden in de backwardation. Ook de 2maandse is gehalveerd. De rest heeft nog een dag langer nodig om weer in het vertrouwde negatieve
bereik te landen.

4 juni 2014 Heer, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen....
Uit: Bugs - Uit de Kaartenbak Van de Systeemprogrammeur

De recente ISM-fout is bijzonder pikant. Deze fout laat zien, dat de programmeurs niets eens weten,
waarmee zij bezig zijn en hoe hun eigen software functioneert875.
De software schijnt de gegevens van een enqute over de inschatting van een groot aantal
managers te verwerken, die aangeven of de toestand van hun bedrijven momenteel beter,
respectievelijk slechter is geworden of onveranderd is gebleven. Kennelijk worden op
deze gegevens correcties toegepast, alhoewel de managers zelf een indruk weergeven, die
wellicht op ervaring baseert en de seizoenscorrecties al ingecalculeerd heeft.
Kennelijk kan de software met de juiste seizoencorrecties een slechtste groei sinds
februari in een beste groei sinds februari veranderden. Een miraculeus programma dus.
Dat een begenadigd gymnasiast met behulp van de goalseek-algoritmen binnen een dag in
Excel programmeert.
Ongelofelijk. Dit soort firma's kan een geweldige puinhoop uitlokken. Aan de hand van dit soort
indices wordt beslist of de rente van de dollar omhoog of omlaag moet worden gezet. Inkopers en
verkopers beslissen aan de hand van deze getallen of men meer of minder materiaal en personeel
moet orderen.
De betreffende firma genereerde een rapport, compleet met folio's voor een persconferentie en
speciaal voor de voorzitter samengestelde notities. De data bestonden echter uit absolute nonsense.
Kennelijk waren de gegevens door foutieve seizoencorrecties vervalst.
De reparaties moesten niet eenmaal, maar tweemaal herhaald worden. De firma ISM (Institute for
Supply Management (ISM)) heeft nu aangekondigd alle gegevens met de hand te controleren,
omdat zij niet weten waaraan de fout te wijten is.
Hier is kennelijk een knutselteam van ingehuurde gymnasiasten met Excel-tabellen bezig om de
maandelijkse index voor de productie in de USA te calculeren.
Afgezien van het feit, dat alle calculaties in de USA momenteel aangepast worden, zou men
althans verwachten, dat de vervalsers weten, wat zij doen en naar welk getal zij toe willen. Het in de
wilde weg veranderen leidt tot chaos en daarvan hebben wij al genoeg.
Erger nog: er schijnt niemand te controleren wat de Excel-tabellen na toepassing van de goalseekalgoritmen uitspuwen. Men geeft ergens een gewenste parameter aan: bijvoorbeeld maandelijkse
groei 1% en dan laat men de geheime, ongedocumenteerde Excel-formules een tijdlang zoeken, hoe
de input-data moeten worden aangepast om dit doel te bereiken. Dan genereert de software
automatisch de folio's voor de persconferentie, de notities voor de chef en Klaar is Kees.
Ongelofelijke stumpers kijken dan niet eens een dergelijke folio aan, omdat zij vermoedelijk
helemaal niet begrijpen waarover het gaat.

875The Farce Continues: ISM Still Has No Idea Why Its Computers Malfunctioned, And Much More... 06/03/2014

Een buitenstaander van een ander instituut ontdekte, dat de getallen voor Mei niet klopten. Hij paste
de correctie-parameters van een voorafgaande maand (April) op de formules toe en merkte, dat ISM
in de berekening de gegevens voor de verkeerde maand had toegepast.
In de VS (en andere landen) is er vrijwel nergens meer een software zonder seizoenscorrecties
voor de compensatie van ongewenste nevenverschijnselen meer in bedrijf. Eigenlijk kan men die
software gewoon weglaten en de getallen met behulp van de dikke duim gewoon schatten, net als
vroeger...

De gemanipuleerde, lage volatiliteit


In Thoughts on the Mysterious Low Volatility of the Capital Markets vraagt iemand zich in een
nogal verwarrend verhaal af, waarom de volatiliteit in de financile sector zo laag is.
Geen enkele parameter geeft nog werkelijk de toestand van de markt weer. De getallen zijn allemaal
door centrale banken vastgesjord op een gewenste waarde. Wat heeft het dan nog zin om inkopen
of uitgaven te selecteren?
Mijns inziens is de volatiliteit slechts een van de parameters, die omlaag gedrukt moeten worden
om de marktdeelnemers en kiezers gerust te stellen. De lage volatiliteit is net als de goudprijs een
door de centrale banken gemanipuleerde stelschroef.
Hoe lager de volatiliteit en goudprijs, des te zwaarder staat de economische situatie ervoor. De lage
volatiliteit is dus een waarschuwingsteken. Alleen al door de oorlogsdreiging zou de waarde
inmiddels dagelijks moeten toenemen. Dat zij dit niet doet is dus een veeg teken...

5 juni 2014 Goudwinning met behulp van een Economic Hitman876


Wat gebeurt er in een grotesk scenario, als er een bank dringend goud nodig heeft...
Men zoekt in een lijst naar landen, die nog over onbelaste goudreserves beschikken.
Dan belt men een economische hitman877 op en vraagt hem even langs te komen.
Zeg maar, dat wij het goud drie jaartjes lenen en dat de president er nog een goede, gouden
handdruk878 aan overhoudt.
Ja, maar Venezuela gaat niet. Dat hebben wij al geprobeerd.
Dan neem je gewoon een ander land. Wat is het volgende op de lijst?
Ecuador is vijf jaar geleden al failliet verklaard.
Ja, dat klinkt al veel beter.
Ik zal hen een aanbod presenteren, dat zij niet kunnen afwijzen....
Goldman Sachs leiht sich 14 Tonnen Gold von Ecuador....
Ecuador heet echter maar 26 ton en om de markt te bevredigen zijn 50 ton per week nodig...879

876 Goldman Sachs leiht sich 14 Tonnen Gold von Ecuador


877 Economische hitman vertelt hoe de geldwereld ECHT in Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
878 ber weitere Details der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. Man geht aber davon aus, dass im Rahmen
des Deals weiteres Geld fliet. Goldman Sachs leiht sich 14 Tonnen Gold von Ecuador
879 Fake Payroll Report Friday Ecadors Gold The Dollar Is Not In An Uptrend

7 juni 2014 zo'n typisch Nederlandse hypotheek


P heeft zo'n typisch Nederlandse hypotheek. Het meeste heeft hij afgelost, maar een ton kan hij niet
voortijdig aflossen. Het loopt kennelijk als een soort fonds of een verzekering, maar P. wil mij niet
vertellen hoe het precies in elkaar zit. De rente is echter maar gering.
Ik waarschuw hem, dat dat het huis pas zijn eigendom wordt, als de laatste cent is betaald. Dat kan
eventueel ook pas over tien jaar zijn. Als de firma, die hem die hypotheek verkocht heeft, tevoren
failliet gaat, wat zeer waarschijnlijk is, is zijn geld en gaat daarop ook zijn huis verloren....
Nee, dat kan niet zijn. Daarvoor is het systeem veel te waterdicht.
Arme, arme sloebers. Een struisvogel heeft nog meer inzicht in de hypothekenmarkt.

8juni 2014 Niet eens wolfraam


Niet eens wolfraam heeft men ter beschikking om goud na te bootsen...880

9 juni 2014 Vrijgave voor de confiscatie van de banktegoeden


Draghi heeft de negatieve strafrente afgekondigd. Dit luidt de eindfase in. De zwakste
banken kunnen nu niet meer elke avond gratis ter beschikking gesteld geld bij de ECB
parkeren en kosteloos bonussen voor de directie opvangen 881. Nu gaan zij weer gokken en
als dat misgaat is de klant de pineut.
Dat is nog niet voldoende. Vervolgens komen nog drastischer andere vormen van confiscatie.
De inflatie groeit sneller van het BNP. Door de inflatie bij een afnemend BNP aan te wakkeren,
neemt deze kloof steeds sterker toe882.
De ECB trapt de klanten tegen de schenen. Komen zij nu in beweging? Voor mij is de negatieve
rente onbeduidend. Ik heb die rente op kapitaal allang afgeschreven. Het gaat alleen nog maar om
de redding van de kern. De rest is bijzaak.

Der Crash ist die Lsung: Warum der finale Kollaps kommt ...883
Wie dit boek gelezen heeft, weet, dat de collaps onvermijdelijk is en dus welkom moet worden
geheten. Hoe vroeger, des te liever. Elke vertraging is een uitstel van executie, dat de doodsangsten
nog verergert. De artsen scheppen echter genoegen in het kwellen der bevolking. De meeste Eurolanden zijn sowieso nagenoeg failliet. Dat geldt overigens ook voor Nederland.

880 One Ton Gold Shipment Into Hong Kong Revealed To Contain Just Worthless Metal
881 In What World?
882 Draghi's Horrible Threat: "Are We Finished? The Answer is No"!
883 Der Crash ist die Lsung: Warum der finale Kollaps kommt Matthias Weik, Marc Friedrich (2014).
(Mijn notities zijn gedocumenteerd in Auserwhlte Funoten - zum Projekt Konzentriertes Lesen)

10 juni 2014 Op een dag zal men zich herinneren....


Op een dag zal men zich herinneren, dat alles begon met een ongewoon hete junimaand.
Het vreemde is, dat ieder weldenkend mens een inbreker of rover aan het werk ziet en dan
maatregelen neemt, door bijvoorbeeld de politie te bellen, de buurvrouw te waarschuwen. Ditmaal
echter zien wij met blote ogen en voelen wij met de klompen aan de criminele acties en
ondernemen absoluut niets. Verlamd zien wij toe, hoe de bankiersbende in alle rust als vampieren
de bebloede tanden op onze halzen aanzet en begint te zuigen.
Zij zuigen en zuigen. Niemand kijkt er van op. Wij laten elk misdrijf toe.
Het is waarlijk verbazingwekkend, hoe eenvoudig de bloederigste misdaden op klaarlichte dag
zonder slag of stoot worden toegelaten. Er moet een algemene paralyse hebben plaatsgevonden, een
verlamming, die de hersenen lam legt en de ogen zielloos laat waarnemen wat er gebeurt.
Het is een collectieve blindheid, die selectief elke waarneming op het gebied van staatkundig
gesanctioneerde beroving ignoreert.
Een enkele waarschuwing registreer ik, die halfhartig van een medeburger komt884:
Das Eurosystem muss aufpassen, nicht zu sehr in Marktprozesse einzugreifen und auf
diese Weise schdliche Verzerrungen zu erzeugen", warnte Jens Weidmann in der
"Brsen-Zeitung".
Alsof er berhaupt een Eurosysteem bestaat. Alsof er tot nu toe niet al sinds jaren wordt ingegrepen,
waarbij talloze verdragen en voorschriften gewoon terzijde zijn geschoven alsof zij niet eens
bestonden en hoogst ondemocratisch allerlei miet bijeen behorende volksstammen als
kuddedieren bijeen werden gedreven.
Alsof er niet allang dodelijke kankergezwellen zijn ontstaan, die het systeem in de ondergang
duwen....

De ECB als de (enigste!!) bad bank van Europa?


De ECB is allang de bad bank van de Eurozone 885. Ik ken geen andere banken dan bad banks. De
economie is allang verlamd. Uit deze lethargie kan men alleen door een geldhervorming ontwaken.
Elke maand uitstel der aanstaande geldhervorming is een zinloze kwelling voor de miljoenen
mensen, die daaronder moeten lijden en verhoogt de duur van de daarop volgende herstelperioden.
Nu al zijn oorlogen en revoluties voorgeprogrammeerd886.
Als de mensen wat vroeger hadden beseft hoe banken werken en hoe het monetaire
systeem is ontworpen, was de revolutie al veel vroeger begonnen en de schade beperkt
gebleven.887

0% rente is altijd inflatoir


Excessief lage rentewaardes zijn altijd inflatoir888 en kunnen dus niet bedoeld zijn om een deflatie te
verhinderen. Als de rente omlaag gaat, worden alle tot nu toe plaatsgevonden investeringen minder
waard.
884Bundesbank-Chef Weidmann warnt vor Risiken der EZB ...
885"Die EZB darf nicht die Bad Bank der Eurozone werden"
886Across America, Police Departments Are Quietly Preparing For War
887Een variant van It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if
they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Henry Ford
888Jim Grant: What Henry Hazlitt Can Teach Us About Inflation In 2014

De RBS als eerste kandidaat voor bail-ins?


Deze maatregel gaat problemen opleveren voor een aantal bank. Interessant is de schatting welke
bank als eerste onderuit zal gaan. Een van deze kandidaten is de Royal Bank of Scotland (RBS) 889,
die sinds de Lehman crisis niet in een betere, maar eerder in een slechter toestand is beland 890. Het
Engelse volk ziet van de 45.5 miljard, die men ter redding van de RBS heeft moeten ophoesten,
vermoedelijk nooit meer een cent terug. Britse politici lieten de Britse banken zelf hun eigen regels
vastleggen. Wie kan er in een wetgevende macht vertrouwen, die de misdadigers zelf de wetboeken
laat vastleggen?

De huizenmarkt in Engeland als zwarte zwaan


De huizenmarkt in Engeland bevindt zich in een bubbel, die door de politici als het ware
geprovoceerd is. De banken hebben in Engeland huizen met slechts 5% eigen kapitaal hypotheken
verstrekt891. Het aanbod richt zich, volkomen analoog aan de sub-prime crisis in de USA,
uitgerekend tot de arme bevolking, die zich eigenlijk al in betere tijden geen huis kon permitteren 892.
Als de huizenprijzen zakken, komen de hypotheekverstrekkers in moeilijkheden 893. De RBS is een
dergelijke kandidaat. De eerste bail-ins staan op stapel...894

CFD als oorzaak voor de lagere goudprijs?


Tijdens de periode van lage goudprijzen heerste er een grote navraag naar het metaal. Op de
Chinese markt werkte men kennelijk895 met CFD's896 (Contracts for Difference897), die

tijdens de aankoopfase tot een verlaging van de goudprijs en


bij terugloop van de inkopen tot een verhoging van de goudprijs

leiden. Deze sprong is vandaag opgetreden en lijkt te gaan leiden tot de Chinese variant van een
Lehman crisis. Het is een of liever gezegd de quantensprong in de economische theorie.

Quantensprong in de economische theorie


Kennelijk hebben de Chinezen nog beter dan de Engelse bankiers en Amerikaanse goeroes gebruik
weten te maken van papiergeld op basis van een waarlijk absurd geringe hoeveelheid fysiek
onderpand. Men heeft dus een fysiek metaal als onderpand gebruikt om (uiteraard op frauduleuze
wijze) talloze leningen los te weken. Dat heeft men kennelijk nog beter begrepen dan de westerse
banken, die eenzelfde, maar iets kleiner Ponzi-systeem hebben opgetrokken.

Run op het metaalwarenmagazijn898


De schuldeisers proberen nu toegreep op de onderpanden te krijgen, wat van de 1000 slechts een
enkeling zal lukken. Er is dus een run op het metaalwarenmagazijn aan de gang. Nog gaat het om
koper en aluminium in de twee havens Qingdao en Penglai. De eersten zullen de eersten en enigste
blijven...

889UK Bank RBS Has '100 Billion Black Hole' & In 'Danger Of Failing' - Bail-Ins Cometh
890Shredded: Inside RBS, The Bank That Broke Britain (Ian Fraser)
891Affordable home ownership schemes - GOV.UK
892Housing Bubble Bungle
893London Real Estate Prices Soar 68% In Five Years
894UK Bank RBS Has '100 Billion Black Hole' & In 'Danger Of Failing' - Bail-Ins Cometh
895Precious Metals Jump As China Unwind Fears Spread
896Was ist ein CFD? - Einfhrung - Comdirect
897Goldman Explains How Big China's Rehypothecation Problem Is (Hint: Very)
898China's "Evaporated" Collateral Scandal Spreads To Second Port

De Chinese autoriteiten hebben dit mechanisme bewust toegestaan om de handel te


verlevendigen! Nu zullen wij dus wat leven in de brouwerij beleven...899
Zo groot als de hefboomwerking van deze truc gaat ook de terugslag van het Ponzi-systeem
worden. Wij maken dus onze borstjes vast nat.
Tot de banken behoort overigens ook de ABN Amro Bank NV900.

En weg is het!...901
Het is in dit geval het onderpand. In de haven Qingdao bestaat het onderpand uit 80.000 ton
aluminium en 20.000 ton koper, die verdwenen zijn902. Zelfs ijzererts behoort tot de gemanipuleerde
onderpanden903.
Dat wij de onderpanden in Fort Knox en andere bankenkluizen niet mogen inventariseren, krijgt
door dit schandaal een andere betekenis. Men mag ervan uitgaan, dat elk onderpand 100 tot 1000x
of misschien ook wel tienduizend maal is toegepast voor een nieuwe lening. Dat is de basis voor
fractioneel bankieren. Het is een Ponzi-systeem, dat overal verboden is met uitzondering
natuurlijk bij banken en regeringen.
Een land, dat zijn goud nu nog langer in de kluizen van de centrale banken in de VS en GB laat
bewaren, wordt vanaf vandaag medeplichtig aan de grootste oplichting aller tijden. In feite zijn niet
alleen metalen, maar ook aandelen en elke vorm van waardepapier geschikt om frauduleus te
worden gefractioneerd. Dit verklaart ook de enorme sommen rondzwervend kapitaal, dat door
geen enkele centrale bank kan worden gedisciplineerd. Het onttrekt zich vermoedelijk zelfs aan
bankdirecties.
Bill Holter vermoedt, dat dit soort fraude wellicht door de Chinezen zelf aan het licht wordt
gebracht. Zij hebben genoeg papiergeld om alle waardevolle objecten ter wereld na een prikje 904
voor een prikje te kopen en kunnen de opgeblazen bubbel zelf hebben doorgeprikt.

The sky is the limit


In China's Rehypothecation Scandal In One Chart wordt aangeduid, dat de metalen, die in Qingdao
ontbreken, aan 10 tot 30 handelaars als onderpand aangeboden werd. In theorie is die factor echter
wellicht veel hoger. Principieel kan men het principe ook toepassen op graan, huizen en auto's. The
sky is the limit...
Merkwaardigerwijze vindt men dit nieuws met uitzondering van Zerohedge nergens in een
Amerikaans bericht:
If you use google to find news, youll see that theres not one U.S. media outlet (besides
Zerohedge) reporting this905.
Is het misschien niet belangrijk genoeg?? Wij zullen ons aan die dag nog herinneren!

899Chinese authorities have allowed this to happen as a way of boosting credit-driven economic growth.
900China's "Evaporated" Collateral Scandal Spreads To Second Port
901And it's gone (original video clip)
902And Its Gone! Bill Holter
903Iron Ore Prices Hit Fresh 21-Month Lows As Commodity Ponzi Probe Escalates
904d.w.z. een prikje in de ballon...
905If Its Happening In China, It For Sure Happens In London and NYC

De alarmbel op de Titanic
De negatieve rente is de alarmbel op de Titanic906.
Is Houston, we have a problem een model voor deze catastrofe?
Belachelijk, wat een onzin! Elke melding uit het verleden kan alleen maar een zwak weerlicht van
de blikseminslag symboliseren, die zich nu ontlaadt.

Lessen in Economie
Economie is geen studie, maar een soort goochelen, dat in een serie trucs kan worden bestudeerd.
De goochelaar, die deze trucs het best beheert, mag tot de directie van de centrale bank worden
gepromoveerd. Belangrijk is, dat men een aantal ziektes als gevolg van symptomen kan
beschrijven907. De crisis kan zodoende afdoende als gevolg van dalende prijzen worden verklaard en
moet worden bestreden door het drukken van grote hoeveelheden papiergeld....

11 juni 2014 Japans ondergang als scenario voor Europa


De ondergang van de Japanse economie schijnt het draaiboek voor de ECB voor ogen te staan 908. De
staatsschuld ter hoogte van 240% van het BNP verslindt bij slechts 0,6% rente zo'n 25% van de
staatsinkomsten. Ook de verkoop van staatsleningen is nihil (een echte nul dus!).
Jarenlang werd de Japanse begroting gesloten door inkomsten uit beleggingen, die inmiddels echter
zijn teruggelopen. De inkomsten uit spaargeld zijn te gering voor de schuldendienst en er moet op
spaarvermogen worden ingeteerd.
Dit systeem schijnt ook de ECB wel te bevallen. De ECB is vastbesloten de Euro te devalueren 909,
wat overeenkomt met het interen op spaartegoeden. Daarmee hoopt de centrale bank de doodspiraal
van een oplopend schuld/BNP-quotint te verhinderen.
Alasdair Macleod wijst daarnaast op de talloze banken met torenhoge risico's, die op het punt staan
het toch al te korte lontje te ontsteken.
Het is een gevaarlijk spel. Het is een iets andere route dan Abenomics, maar het einddoel van de
ECB bevindt zich in een vergelijkbaar territorium...

Goudhandel
In Londen is de goudhandel tot stilstand gekomen. De Chinese navraag is echter constant hoog en
ligt bij gemiddeld 5.1 ton per dag910.

12 juni 2014 Tijd voor Noah's laatste voorbereidingen


Het wordt tijd om de ark te sluiten. Deze waarschuwing stamt niet van mijzelf, maar van een hoge
Piet bij de IMF911, die overigens niet Piet maar Kaushik Basu heet. Hij zei het niet met evenveel
woorden maar met: "now is the time to prepare for the next crisis."

906Andy Hoffman: Money Printing Ending?


907Doomed: Sweden Considering Advice From Krugman.
908How Japan Blew Its Savings Surplus: What A Keynesian Dystopia Looks Like
909Alasdair Macleod: All You Need To Know About Negative Interest Rates
910Chinese Gold Demand Stable (823 MT YTD), Shanghai Silver Scarce
911'Now Is The Time To Prepare For Next Crisis' Says World Bank As IMF Warns Of Housing Crashes

Tijden van verruwing


Tijd en taal verruwen. Het lijkt op het voorspel voor revolutionaire tijden. Het zijn de ark-tijden,
waarin men schepen bouwt en vol laadt met onmisbare spullen. Van elke soort twee stuks, opdat zij
zich vermeerderen. Zelfs oud-studenten, die anders altijd hun mond houden, maken deze nu open.
Kort voor het einde willen zij nog even hun huid redden, lijkt het wel.
Waarom?
Omdat iedereen, die ooit in de Fed-directie meegespeeld heeft, moet hebben zien aankomen, dat het
Ponzi-schema op een zekere dag moet ontploffen.

Princeton, where they allegedly teach you how to cheat the financial system
Op Princeton studeert men voor niets, maar niet gratis. Op die school zou ik na het interview met
Volcker trouwens niet eens gratis willen studeren. Daar heeft namelijk ook de beruchte Ben B.
gezeten, omdat men daar kennelijk pas echt leert de boel te besodemieteren.
Die uitspraak stamt niet uit mijn pen, maar uit de mond van een van Ben's studiegenoten, Paul
Volcker, die kennelijk door een Bijbels inzicht van Saul tot Paul is veranderd:
At the panel, Volcker criticized universities like Princeton for allegedly teaching students
how to cheat the financial system. Here is the interview. 912

Princeton, de hogeschool voor zakkenrollers


Daar hoor je nog eens van een ander, dat economie een schijnwetenschap is. Het is dus niet eens
een Cargo-cult wetenschap, maar eerder een hogeschool voor zakkenrollers. Zoiets kan alleen een
oud-student zelf vertellen, anders gelooft het geen mens.
In Princeton is ook geen Law school aangesloten. Wellicht om te verhinderen, dat een juristisch
geschoolde student erachter komt, dat hier misdadige praktijken geleerd worden, die Volcker nota
bene zelf cheating the financial system noemt.

Vervelend
De goudprijs wordt gemaakt in het goudarme westen, maar gekocht in het goudrijke oosten. En toch
zijn er redacteurs, die in feite als acteurs een komedie ter redding van het fiatgeld opvoeren en
het gemene volk uitleggen, dat wij een slaperige tijd van verveling beleven: Keine Lust mehr auf
Gold . Waarschijnlijk is die redacteur eveneens in Princeton professor geworden.

Het verlangen naar de Crash


Anderen, die geen Cargo-cult economie, maar een echt vak gestudeerd hebben, waarschuwen ons
vandaag: We need a financial crash. Dit heb ik al eerder gehoord. Ook deze waarschuwing stamt
dus niet van mij, maar van mensen, die al jarenlang in het vak zitten.
In feite hoef ik niets zelf te denken en alleen het waardevolle te filteren. Dat is al moeilijk genoeg...

15 juni 2014 Baltic Dry Index


De Baltic Dry Index is een betrouwbare indicator van de economische activiteit. Deze ligt dus plat
op de grond, op apegapen. Gapen is de laatste vorm van activiteit voor het inslapen913.

912Paul Volcker Slams The Fed: "The Kind Of Stuff That Youre Being Taught At Princeton Disturbs Me"
913The Baltic Dry Index Is Having Its Worst Year Ever

De tijden der grote getallen914


Soms is het verhelderend de grote getallen nogmaals op zich te laten inwerken, zoals:

$1,280,000,000,000 het loslopende aantal echte dollars


$71,830,000,000,000 het globale BIP
$75,000,000,000,000 het bedrag aan derivaten der Duitse Bank (20 x Duitse BIP)
$100,000,000,000,000 de globale staatsschulden
$223,300,000,000,000 de globale schuldenberg
$236,637,271,000,000 het bedrag aan derivaten bij de 25 belangrijkste US-banken, wat
overigens voor slechts 1 op 25 door kredietwaardige onderpanden gedekt wordt.

De Grotesken Van Friedrich Drrenmatt915


Drrenmatt heeft als kind een revolutionaire omwenteling in de eigen familiekring beleefd. Door
failliete banken verloren zijn ouders in het dorpje Konolfingen hun vermogen.
Grote hoeveelheden papier zijn daarbij de portemonnee binnengestroomd, waarbij de waarde
desondanks verloren ging. Zo wordt er op papier enorm veel verdiend, alhoewel de waarde daarbij
afneemt en verdwijnt...
De menselijke fantasie wordt hoofdzakelijk gempregneerd door belevenissen uit de jongste jaren.
Bij Drrenmatt is het de zondvloed, die door diens moeder in de zondagsschool dermate plastisch
werd verhaald, dat de legende daarbij in zijn geheugen ingebrand werd, alsof Gods toorn de hele
oceaan over de mensheid uitgekipt had.
Drrenmatt heeft het thema der ongeremde bankencrashes m.i. al 1959 in een van zijn grotesken
verwerkt916. Het stuk heet Frank der Fnfte (Frank de Vijfde). Het toneelstuk flopte en wordt
slechts zelden gespeeld, alhoewel Drrenmatt tot zijn lievelingsstukken rekende917.
De bank draait onder Frank de Vijfde niet zo best. De medewerkers bedienen zich heimelijk uit de
schatkist. Er heerst een sfeer van wantrouwen. Frank de Vijfde offert zijn naaste medewerkers voor
zijn eigen succes op. Bij zijn eigen sterven wil zijn vrouw Ottilie de zaak ordenen. Zij bekent de
regeringschef haar zonden:
Excellentie, wij hebben in onze familiebank ontstellend veel misdaden begaan, ()
gewoekerd, gechanteerd, gestolen, () gemoord, medewerkers en klanten om zeep
gebracht, en nu, Excellentie, staan wij voor de financile ondergang.
Ottilie eist voor zichzelf een rechtvaardige straf, maar de regeringschef wil daar niets van weten:
De wereldeconomie zou daardoor in gevaar worden gebracht (...). De staatsbank helpt
en zal de kosten voor jullie schurkenstreken betalen: Dat is voor jou en voor mij de
ideale oplossing.
De begrippen TBTF (too big to fail) en onvermijdelijk worden in deze groteske met profetisch
inzicht aangekondigd. Drrenmatt heeft de toekomst dus met welhaast beangstigende precisie
voorspeld. Wat nog ontbreekt is de apotheose, waarin de zojuist gepensioneerde bankdirecteur voor
een toespraak 250.000 dollar fooi mag ontvangen918.

914 12 Numbers About The Global Financial Ponzi Scheme That Everyone Should Know
915 De Grotesken Van Friedrich Drrenmatt
916 FRANK DER FNFTE Groteske von Friedrich Drrenmatt
917 Die Staatsbank hilft, zahlt deine Gaunereien Erstellt: 20.10.2008 Von Rico Bandle.
918 Ben Bernanke gets $250k for his first post-Fed speech

17 Juni 2014 Een bevruchting of een geboorte?


Toen ik op economisch gebied nog een kind was, dacht ik steeds, dat de aanstaande collaps gestuurd
ging worden. In een lang weekend zoals Pasen zou men de bankterminals sluiten en op de
eerstvolgende vrije dag krijgt iedereen 50 nieuwe Euro's als startgeld voor het nieuwe bestel.
Nu, na Harvey's analyse van gisteren weet ik, dat het oncontroleerbaar is geworden. Laat ik het eens
met een geboorte vergelijken. De geboorte is immers tegenwoordig regelbaar geworden. Het aantal
geboorten in het weekend is teruggelopen, omdat de artsen dan vrij willen hebben. Met medicijnen
kan men sturen, dat de geboorte precies om half vijf donderdagmiddag plaats vindt. Zo zou dat ook
voor de economische collaps 2014 moeten kunnen, maar dat is niet zo. Ook om andere redenen is
de geboorte een slecht model voor de aanstaande collaps. Een geboorte is immers de afsluiting van
een maandenlange groei, die op een goed uitgekiend ontwerp baseert en meestal voortreffelijk door
allerlei instanties wordt begeleid.
In de wereldeconomie is er echter geen enkel ontwerp en ook geen begeleidende instantie. Er heerst
een onbeheersbare chaos, een onvoorstelbare corruptie en een gigantische, criminele versluiering
van allerlei priv reddingsacties.
Desgewenst kan men de onbeheersbaarheid vergelijken met de aan de geboorte voorafgaande
bevruchting, die meestal ongepland en onbeheersbaar afloopt. Het orgasme kan men voelen
aankomen, maar het tijdstip wordt grotendeels door het toeval gestuurd. De bevruchting van een
nieuw organisme is dus een chaotische gebeurtenis, een revolutionaire omwenteling, die met de
Nachtinval over het Avondland overeenkomt.
Na deze filosofische excursie wil ik mij met Harvey's analyse bezighouden. Zijn taalgebruik laat
momenteel veel te wensen over. Soms vrees ik, dat hij zijn zinnen onder de enorme tijddruk
nauwelijks tot een overlegd einde formuleert. Wellicht zit hem virtueel gezien - ook de
staatspolitie op de hielen, omdat eenieder, die in het Engels wat over de geheime bankpolitiek
schrijft, al als een verdachte crimineel wordt beschouwd. In het Nederlands valt het wel mee, omdat
toch niemand zoiets leest en al helemaal niet waar-neemt.
Goed, waar waren wij gebleven. Het ging over de verruwing, maar ook een verruwing kan nog
escaleren. Ditmaal voegt Harvey aan meerdere doemscenario's escalerende doemsignalen toe919:

Men verwacht opnieuw een landing van US-infanterie in Bagdad920


Rusland sluit de gaskraan naar de Oekrane
De Soennieten veroveren het noorden van Irak met talloze oliebronnen
De Paus waarschuwt voor een economische collaps...
17 westerse banken speuren in China naar het verloren gegane aluminium, koper, ijzer als
onderpand voor zo'n 2 miljard aan US$ leningen.
De centrale banken hebben voor 29 biljoen US$ heimelijk 50% van het globale BIP als
aandelen opgekocht. De Fed heeft met vers gedrukt geld de halve wereld opgekocht!921
De VS zijn van plan een belasting op de teruggave van staatsleningen te heffen922. Ik vraag
mij af of men de belasting op de teruggave van staatsleningen ook op 100% of zelfs 200%
mag verhogen. Dan moet men die papieren tweemaal betalen: eenmaal bij aankoop en
nogmaals bij teruggave!
Sinds enkele dagen is er weer goud uit de GLD-kas verdwenen: ditmaal 4,2 ton, wat
ongeveer overeenkomt met de dagelijkse basisopname van de Chinese markt. Dubai wil de
leiding van de goudmarkt overnemen. Dubai beheerst al 40% van de globale goudhandel.

919june 16/GLD loses 4.2 tonnes of gold/No change in silver/Gold and silver advance/Gold demand in China this week
comes in at 27 tonnes/Central banks around the world purchase 29 trillion uSA/Good collateral is disappearing/USA
proposes an exit tax on bond holders/
920Obama Sends 275 Troops To Iraq As Explosions Rock Baghdad Airport
921"Cluster Of Central Banks" Have Secretly Invested $29 Trillion In The Market
922Fed Prepares For Bond-Fund Runs, Looking At Imposing "Exit Fee" Gates

Het opkopen van de halve wereldeconomie luidt het einde van alle markten in. Het is voorbij. Uit!
Terug naar AF. Iedereen krijgt 200 gulden.
Zo luidden de regels van Monopoly, dat voorspellende orakel. Het is het enigste draaiboek met een
bruikbaar scenario voor een nieuwe wereldeconomie. Men kan de Kanskaarten letterlijk als
wetboek gebruiken: U heeft de belasting ontdoken en moet fl. 100,-- betalen. Ga drie worpen
naar de gevangenis, tenzij u beheerder van de bank bent.

Het opkopen van de wereldeconomie


Het opkopen van de halve wereldeconomie is een crimineel gedrag, dat alleen door de opkoop van
de hele wereldeconomie kan worden getopt. Natuurlijk was mij allang opgevallen, dat de beurs net
als de staatsleningen, de zilver- en goudprijs als ook de geldkoersen massief gemanipuleerd waren.
Eerst dacht ik, dat het steunaankopen waren, maar nu is duidelijk, dat aandelen als bankbiljetten
worden opgekocht. Aandelen vormen al enkele maanden een schijngeld of noodgeld, dat net als in
de oorlog als sigarettengeld werd toegepast om het galopperend tuberculeuze fiatgeld te vervangen.
Regeringen proberen vertwijfeld het papiergeld door bestendigere waardepapieren te vervangen.
Aandelen vormen een iets vastere basis dan gewone papiersnippers, maar kunnen desondanks
vervallen en in een globale crisis tot nul afglijden.
Alleen de goudprijs is tegen een verhoging nog immuun, omdat de edelmetalen een laatste vinger in
de dijk vormen. Het vingertje wordt moe en 't jonkje Hansje Brinker heeft honger. Hij roept de
longen uit zijn lijf, maar niemand wil het horen923.
De laatste vinger goud is echter ook gemanipuleerd. Het kan nog een paar dagen duren, maar dan
gaat 't jonkje naar huis om een boterham te eten. Wat er met dat gat gebeurt weet ik niet. Misschien
hoeft dat ook niemand meer te weten.
Wie de hele wereldeconomie heeft opgekocht, weet ook waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
En dat is onze nieuwe leider.

De nieuwe strategie van de centrale banken


De nieuwe strategie van de centrale banken is in feite geniaal. In het bezit van de gehele
wereldeconomie kan men deze getroost als dekking, respectievelijk onderpand voor een nieuwe
munt toepassen. Er is geen gouddekking meer nodig, omdat de nieuwe muntsoort door aandelen kan
worden gedekt. De aandelen representeren dus min of meer tot bankbiljetten. Nog ontbrekende
aandelen kan men wellicht onteigenen om tenminste in elke firma zoveel meerderheden te
garanderen, zodat de staten op elke aandeelhoudersvergadering vrij kunnen beslissen.
Er is echter een nadeel aan verbonden. Als de centrale banken in alle firma's eigenaar zijn
geworden, moeten zij deze firma's ook leiden. Maar dat probleem lossen we later wel op. Eerst
moeten alle aandelen worden opgekocht, de oude schulden worden kwijtgescholden en nieuwe
munten worden uitgegeven.

18.6.2014 De eerste zwarte zwaan is gearriveerd


In Argentini is de munt tot een galopperende hyperinflatie overgegaan. Harvey beweert, dat nu de
eerste zwarte zwaan is opgestaan. De IMF is enorm nerveus, omdat de banken veel CDSverzekeringen op de munt hebben afgesloten, die nu werkzaam worden924...
923Hans Brinker; or, the Silver Skates by Mary Mapes Dodge.
924 The IMF is now getting extremely nervous as the amount of credit default swaps underwritten by the major banks
on Argentina's health must be huge!! June 17.2014/Small loss of .26 tonnes of gold from GLD/huge loss of 1.921
million oz of silver from SLV/ gold rebounds to almost even as it was down $3.20/silver up/Explosion at the
Ukrainian-Russia pipeline in Eastern Ukraine/Kurds capture Kirkuk/Argentina downgraded to worthless as pressure
on credit default swaps/IMF worried/USA housing starts tumble/

19.6.2014 De tweede zwarte zwaan komt aan


Het klinkt als een goedkope rijm: de zwaan komt aan, maar goed, het zal sommigen duur te staan
komen.
In de donkere hoeken van het Chinese schaduwbanksysteem schijnt zich een ontmanteling van
obscure financile constructies, genaamd rehypothecatie925 af te spelen, die Zerohedge in een
recente post heeft uitgelegd926.
Bij het ontmantelen van deze rehypothecatie stijgen de koersen voor de edele metalen, maar zakken
voor onedele metalen. Verzekeringen zorgen ervoor, dat de benodigde materialen op tafel komen.
Zonodig moet het metaal op de markt gekocht worden. De goudkoers loopt vandaag binnen enkele
uren op van 1280 naar 1320$, zilver van 20 naar 21$.
Omgekeerd zijn er bij de opbouw van de rehypothecatie koersen voor edele metalen gezakt927 en
voor edele metalen gestegen.

De vijf elementaire waarheden over economie van Ha-Joon Chang928


Ja natuurlijk:
1.
2.
3.
4.
5.

95% van de economie is gezond verstand


Economie is geen wetenschap (das sieht doch ein Blinder mit dem Krckstock!)
Economie is politiek (dus is politiek ook te belangrijk om het aan experts over te laten)
Vertrouw geen enkele econoom (en dus ook geen enkele politicus)
Economie is te belangrijk om het aan experts over te laten

20 juni 2014 De derde zwarte zwaan is ontstaan


Er is een merkwaardige discrepantie tussen de bewering, dat de aandelenkoersen stijgen, omdat:
1. de regeringen aandelen opkopen
2. de firma's eigen aandelen terugkopen929
Het mechanisme van methode 1 leidt tot steeds hogere koersen, omdat regeringen onbegrensd met
de drukpers verder kunnen financieren en dus onbeperkt over geld beschikken om nieuwe aandelen
te kunnen kopen. Zij kopen dan de hele markt leeg, totdat de aandelen op zijn.
De tweede methode werkt met de winsttoename door stijgende koersen, die als maatstaf voor de
betaling van de CEO's wordt toegepast. Ook als de firma geen winst maakt, kan de aandelenkoers
door eigen aankopen met goedkoop geleend geld worden opgekrikt. Daaraan komt een einde omdat
er simpelweg geen geld wordt verdiend930. De eerste firma's beginnen al de terugkopen te reduceren.
De afname eindigt dan in een 80% terugslag van de aandelenkoersen931.
De laatste terugslag is 23 februari 2007 begonnen, toen de St. Louis Fed Financial Stress index een
minimum van -1,268 bereikte. Inmiddels hebben wij overigens al het historische minimum van
-1,281 bereikt! Vervolgens steeg de stress index steil naar een Lehmann-hoogtepunt +6,273 op 17
oktober 2008. Is dat het soort hoogtepunt, waarnaar de markt op weg is?
925Rehypothecation is a professional financial market practice, where counterparty reuses a security pledged as a
collateral for its own use. It is how the hypothecation mechanism fundamentally works in the security market,
replacing the overhead of liens through actual title transfer against cash with the promise of an opposite transaction
in the future (repo). Counterparties receiving the security can use it freely. (uit: Hypothecation)
926Gold Hits $1300, Silver Surges To 3-Month Highs As China Rehypothecation Ponzi Unwinds
927Omdat de zilver- en goudprijs door de papiermarkt wordt gedomineerd
928Forget Piketty's 700-Page Tome - Here Is The Shortest Economics Textbook Ever
929Last Time Corporate America Did This, The Stock Market Crashed
930What they dont do is generate future revenues and earnings, unlike R&D or capex or any of the other productive
activities companies undertake.
931Last Time this happened, The Financial Crisis Broke Out

Overigens...

De euromarkt heeft vandaag een dreun gehad, waarbij een Bulgaarse bank een bankrun
meemaakte932.

De Gofo's zijn positief en stijgen. Kennelijk wordt goud uit Fort Knox omgesmolten.

22.6.2014 Een nieuw morgenland


Hoe ziet het nieuwe morgenland eruit? Het moet een boerenland zijn en behoorlijk groot ook.
Zoiets als Nederland, maar wel per jaar. Er zijn in China 10 miljoen ton graan extra per jaar nodig.
Daarvoor zijn 12000 vierkante mijl akkerland per jaar extra nodig. Dit is de grootte van zo'n
Nederlandje per jaar933.
Het maakt de problemen overzichtelijk. Momenteel heeft China nog grote problemen met de vele
dollarbiljetten, omdat het betalingsoverschot met de VS nogal ongelijk verdeeld is. China koopt ook
als een bezetene grond en watervoorraden op een globale schaal. Om het extra graan te kunnen
kopen, dat als vanouds een speciale opgave voor de VS-landbouw is geweest, kunnen de
Amerikanen nu eenvoudig een extra belasting op graanleveranties aan overzee invoeren...

Betogingen tegen de Fed


Er worden in Duitsland betogingen tegen de Fed gehouden, die als Nazi-bijeenkomsten worden
beoordeeld934.

Notities bij De onvoltooide toekomst van Stanley M. Davis


De onvoltooide toekomst van Stanley M. Davis is een van de boeken, dat m.i. als draaiboek voor de
vernietiging van de US-Amerikaanse middenstand mag worden beschouwd. Twee veelzeggende
titels voor de belangrijkste hoofdstukken luiden:

Op elke gewenste tijd (pag. 16)


Op elke plaats (pag. 45)

De omzetting van deze visie is nu werkelijkheid geworden en wie het niet begrepen heeft,
werkeloos...

De ondergang van Spanje


De ongelofelijke geschiedenis van een drievoudig faillissement in drie jaar tijds. Ongelofelijk, dat
er nog steeds mensen zijn, die daar intuinen en geld naar die bank dragen935.

Een App, Die Een Miljoen Dollar Opbrengt


Eerste aantekenen van hyperinflatie. Ernstig is het niet. Je gaat er niet aan dood, althans niet
allemaal...

Goud en geweren936
In de handen van criminele regeringen zijn goud en geweren vergelijkbare destructieve wapens.
932Fourth Largest Bulgarian Bank Seized After Bank Run
933FUBAR I: Chinese Food Imports Now Demand More Land Mass Than The Entire State Of California
934 "End The Fed" Rallies Are Exploding Throughout Germany
935The Cold Hard Truth Facing Investors Today
936 The Similarity of Gold and Guns

23.6.2014 Het uitluiden van de kist


Er worden zo langzaam uitvaartplechtigheden ingeluid. Op de eerste plaats staatsleningen, die door
de Fed tot uitverkoop zijn vrijgegeven937. Het grote risico huist in de derivaten, maar bovendien
leveren alle nieuwere staatsleningen meer rente op en wie niet omwisselt verliest geld. Dit loopt dan
uit op een bank run.
Goud is inmiddels ontsnapt aan de 2%-band van de Fed. Bill Holter argumenteert, dat de Chinezen
al een jaar geleden gemakkelijk alle op de markt verblijvende zilvervoorraden kunnen opkopen 938.
Het blijft een raadsel, waarom die stekker er nog steeds in zit. Is de Yuan nog steeds niet genoeg
gevestigd om als globale munteenheid te worden geaccepteerd.
Nederland wint de derde wedstrijd tegen Chili. Misschien hebben wij tegen het einde van de
competitie als toegift een nieuwe wereldmunt. Dat is een waardige prestatie van de currency wars.

Het Duitse goud is verdampt


Ik wil er verder geen woorden over vuil maken. Weg is weg939.... Het Nederlandse trouwens ook, of
niet soms?

24 juni 2014 Ontkenning van de waarheid.


Vandaag al volgt de ontkenning940. Nee, de Duitse goud-certificaten zijn nog steeds in veilige
handen, maar wij willen wel wat van dat goud terug. Alleen duurt dat wel enkele tientallen jaren,
omdat het eerst nog gedolven moet worden.

25 juni 2014 Openhartoperatie


Er staan alleen nog maar catastrofale meldingen in de Zerohedge-website. Ik beperkt mij hier maar
tot enkele voorbeelden, zoals de Baltic Dry, de huizenmarkt in de VS en Dubai, de Vix, de
vliegtickets en de prijzen voor protene:

Credit Suisse "Fear Barometer" Hits All Time High (37%)


Terrible Tuesday - Trannies Tumble To Red For June
The Baltic Dry Index Is Down 60% Year-To-Date; Worst On Record (60%)
Gallup Poll Finds Confidence Tumbles To 2014 Lows
"Old" VIX Plunges To Record Low (9%) 941
alleen de allerduurste villa's worden nog verkocht, de verkoop van goedkopere woningen stagneert 942 (Red
Alert For Housing Bubble Watchers) (25% 18.2%)
Dubai Stocks Crash On Levered Liquidations, Margin Calls Turmoil (27,3%)
The Market Has Never Been More Fearful Of An Extreme Event (Skew/VIX 12,8)
Record Stock Buybacks: First In The US, Now In Japan
Airline Inflation Takes Off: Air Fare Prices Soar At 97% Annualized Rate, Highest Since 1999 (97%)
Poverty In The UK Doubles Over the Past 30 Years, Despite Robust Economic Growth (14% 33%)
The US Healthcare System: Most Expensive Yet Worst In The Developed World
De prijzen voor protene stijgen jaarlijks met 5%943

937 Time To Get Out Of Your Bond Fund Investments als video: GET OUT OF YOUR BOND FUNDS NOW
938 Its A Trap?!?!
939 Germany Gives Up On Trying To Repatriate Its Gold, Will Leave It In The Fed's "Safe Hands"
940Head Of German Gold Repatriation Initiative Responds To Bloomberg Story About Repatriation Halt
941The first time it did this was December 1993 (8.86%) and then Jan 2007 (8.99%). It came very close in July 2005
when it went to 9.12%.
942 Something Very Disturbing Is Happening In The California Housing Market ()
943 Richard Russell - Gold Stampede & My Biggest Fear For The US

GDP Disaster: Final Q1 GDP Crashes To -2.9%, Lowest Since 2009, Far Below The Worst Expectations
(2,9%)
"We Are In Uncharted Waters" Singapore Central Bank Warns Of "Uneasy Calm"
Durable Goods Orders Tumble; Biggest Miss In 2014
...

De centrale banken voeren openhartoperaties uit, die qua technologie nog als middeleeuws moeten
worden beschouwd.

26 juni 2014 Business as usual...


Drie maanden te vroeg verklaren de EU-bankiers, dat de goudtransacties der Europese banken als
vanouds worden gecordineerd. Waarom drie maanden te vroeg? Volgens Bill Murphy staat er een
revolutionaire fase voor de deur, die een publicatie vooraf vereiste...944

28 juni 2014 betalingsafstel = Uitstel van de staat van insolventie


Toevallig (nomen est omen) is 26 juni de film Das System Ponzi | ARTE vertoond. Het is
interessant te zien, hoe het werkt. In feite begint Ponzi met een legale truc geld te verdienen.
Dan wordt de truc illegaal, maar Ponzi gaat noodgedwongen door. De controlemechanismen
falen en grijpen te laat in. Zo is het ook in de huidige samenleving. Er verandert sowieso
nooit iets. Het bedrog vindt onder onze ogen plaats...

Insolvenzverschleppung
In het Duits heet het Insolvenzverschleppung, maar zulke dingen gebeuren in Nederland niet en men
moet zich met een gecompliceerde, benevelende omschrijving Uitstel van de staat van insolventie
behelpen. Men kan zich ook betalingsafstel na betalingsuitstel voorstellen, maar dat staat niet ter
beschikking. Het is een ongeldig woord. Insolventie is een betalingsuitstel: men is gewoon
momenteel niet liquide genoeg. Betalingsafstel is wat daarna komt, als er geen rijke oom of tante
met een goed gevulde portefeuille komt opdagen... De laatste keer lijkt mij tijdens de tulpengekte
op grote schaal te hebben plaatsgevonden, maar nu is het weer zover.
Onvoorstelbaar, hoe men een geciviliseerd volk tegenwoordig kan uitplunderen. Dat gebeurt
allemaal onder de ogen van de justitie, die ongenteresseerd toeziet 945. Justitie mag niets zeggen of
vragen, omdat de insolventie tot op het laatst een nationaal geheim moet blijven. Nu Europa is
ontstaan is het tot een continentaal en internationaal geheim aangegroeid. Alle landen hebben hun
goudvoorraden aan een centrale bank toevertrouwd, die het ongecontroleerd ter stabilisatie van de
geldmarkt mogen gebruiken. Van dit mechanisme mag het publiek echter liever niets weten.

Galopperende insolventie
Insolventie is alleen mogelijk als er geen bruikbaar onderpand ter beschikking staat. Dit geldt ook
voor geld. Wie als onderpand ongedekte geld aanbiedt, werkt duidelijk met een Ponzi-systeem, dat
op ongedekte papiertjes baseert.

944 Session03 Bill Murphy The Unraveling of The Gold Cartel's Price Suppression Scheme
945 june 27.2014/No change in gold inventory/another loss of 1.344 million oz of silver inventory/gold advances by
$2.90 to $1319/silver holds steady losing only 2 cents/Debka reports Saudi Arabia ready to defend its borders/Jordan
willing to come to help the Kingdom/

Deze week is er weer wat nieuws boven water gekomen. Na verstrijken van de leveringstermijn
voor fysiek edelmetaal eind juni 2014 proberen de bankiers als vanouds door leegverkopen de prijs
te drukken. Dit mogen de bankiers ter bescherming van het fiat Ponzi-systeem. De leegverkopen
hebben echter voor het eerst sinds maanden geen effect meer. Men drukt op de rem en er volgt geen
reactie.... Paniek bij de bestuurder! De bus rijdt echter gewoon door en de passagiers kijken vol
bewondering uit de panoramaramen. Die durft pas keihard te rijden, zeg!
Ook in China zijn metalen als onderpand voor leningen verdwenen. Corruptie en openlijk bedrog
nemen onvoorstelbare afmetingen aan. Het idee van een algemene auditie is absurd. Vr er een
auditie kan plaatsvinden, moet er eerst een crisis doorlopen en doorstaan worden. Geen enkele
regering heeft de moed in een galopperend gespan in te grijpen.

De ruis IS het signaal!


De markten voor fysieke goederen zijn nu openlijk in een casino van ongelofelijke afmetingen
ontaard. Ted Butler beschrijft de casino-omvang als 95%, maar dat kan best ook wel 98-99% zijn 946.
Speculanten interesseren zich sowieso niet voor fysieke leveringen. Dat behoort tot de ruis, die
Yellen noise heeft genoemd947. De Fed verwisselt de signalen met de ruis. De ruis IS het signaal!
Onderpanden, die ter dekking van geldbedragen worden aangegeven, lijken mij op grote schaal op
vervalste gegevens te baseren. Onderpanden worden ofwel te waardevol gespecificeerd,
meervoudig belast, of achteraf gewoon verwijderd. De eigenlijke inflatie bestaat niet zozeer in het
laten aangroeien van de geldbedragen, maar vooral in het ondermijnen van de waardes voor de
onderpanden. Goede onderpanden zijn zeldzaam geworden. Grondstukken, gebouwen en metalen
staan bij de ten toon gestelde schuldenberg allang niet meer in voldoende kwaliteit ter beschikking.
Elk stuk papier met getallen is een vermogen waard, met name als er nog een stempel en een
handtekening op staan. Het mag gerust ook een kopietje zijn. Daar is niemand meer vies
van.

De kortste verbinding is altijd het voordeligst


En inderdaad: in Spanje mogen nu ook banktegoeden belast worden. Het begint onschuldig met 0%,
maar dat kan volgende week (of op zaterdagavond, in het weekend) met een cijfertje worden
aangepast. Jaja, Europa heeft uiteindelijk dan toch de schemering van de Gtterdmmerung
bereikt".948 Wie als staatsman of staatsvrouw voor zulke onvermijdbare problemen staat, vindt een
oorlog al gauw een passend alternatief. Sterker nog:
Een oorlog is de kortste verbinding tussen betalingsuitstel en betalingsafstel.

30 juni 2014 Het opwaarderen van riskante waardepapieren949


ECB-strategie
De ECB heeft een nieuw plannetje bedacht om riskante waardepapieren op kosten van de
belastingbetaler op te waarderen. Banken moeten meer geld verlenen aan noodlijdende firma's in
Zuid-Europa. Daaraan voelen zij weinige behoefte, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het risico,
dat de lening nooit kan worden afgelost. Dit risico moet dus weg. Leningen worden dus gebundeld
doorverkocht naar de ECB, die het risico daarmee overdraagt naar de belastingbetaler.

946 Ted Butler: COMEX Why it's Corrupt


947Yellen: Inflation Data Are 'Noisy'
948 NIRP Strikes: Spain To Create Tax On Bank Deposits "Europe Officially Enters The "Monetary Twilight Zone.
949Dirk Mller, gibt es bereits Blasen bei DAX, Dow und Co.?

Aandelen
Mller ziet nog wel wat in aandelen, maar wat zijn aandelen nog waard in een afzakkende
wereldeconomie. Logisch, als Mr. Dax leeft hij van aandelenadviezen. Straks zijn deze misschien
wel voor een habbekrats te koop. Hij zegt zelf, dat de economie in China en Japan op instorten
staan...
Aandelen worden net als staatsleningen en fysieke edelmetalen op grote schaal door centrale
banken gekocht. Papieren worden daarentegen massaal verkocht. De manipulaties zijn zo
omvangrijk, dat men geen enkel getal vertrouwen kan950. Het gaat om alles en dan is niets meer
heilig.
Staatsleningen en onroerend goed
Op globale schaal worden spaarvermogen door inflatie vernietigd. In paniek proberen spaarders
door riskante investeringen in alternatieven daaraan te ontkomen. Onroerend goed is ook met
allerlei risico's verbonden. Het is bijvoorbeeld een voor de hand liggende prooi voor extra
staatshypotheken en belastingen, als het volk staatsleningen niet meer vertrouwt.
Over die staatsleningen zegt hij nu al ironisch: Staatsleningen pak ik niet eens met een tang aan.
Diegenen, die mij staatsleningen cadeau doen, worden door mij voor de rechtbank gedaagd.951
Edelmetalen
Leest men Mllers analyse, dan blijven er behalve de spotgoedkope edelmetaal nog maar weinig
alternatieven over. Hij zegt er maar zo weinig over, dat het haast als geheime tip kan worden
begrepen. De laatste zin luidt: Auch hier gilt, dass man dann gierig sein sollte, wenn andere
ngstlich sind.. Het is een analyse in n zinnetje, dat genoeg informatie voor de kenners bevat en
de onwetenden met rust laat.

2.7.2014 Extremistenalarm
Hoe gemakkelijk men in het internet al als extremist kan worden gemarkeerd bewijst Von der NSA
als Extremist gebrandmarkt, waarin ook de sleutelbegrippen worden genoemd, die tot een
alarm-hit in de NSA-centrale leiden.

3.7.2014 Onteigeningswetgeving door de IMF


Precies op tijd lanceert de IMF een campagne om de bevolking voor te bereiden op een onteigening
van ca. 10% op alle vermogensdelen 952. Hoe het precies afloopt blijft voorlopig geheim. Men kan
zich ook voorstellen, dat de looptijden van tweejarige staatsleningen een factor 10x worden
verlengd. Dat levert bij stijgende rentes aardige bedragen op, zonder de staat bankroet te laten gaan.

Het testament van Johann Gottfried Pahl (1799)953


Een anoniem rapport uit 1799 levert een vertrouwelijk inzicht in de adellijke circuits van twee
eeuwen geleden, dat verdacht veel lijkt op de psychische toestand van de huidige monetaire
geldadel.

950BIS Slams "Market Euphoria", Finds "Puzzling Disconnect" Between Economy And Market
951Fazit: Anleihen fasse ich nach wie vor mit der Kneifzange nicht an, wer mir welche schenkt, den verklage ich.
952 Expropriation Is Back - Is Christine Lagarde The Most Dangerous Woman In The World?
953 Johann Gottfried Pahl

4.7.2014 Erste Bank is de eerste bank, die omvalt


De Oostenrijkse Erste Bank is de eerste bank, die in de dominostenenreeks omvalt 954. Het is niet de
slechtste van alle Europese banken. Net als de dominostenen ziet het er van binnen in de kluis uit
zoals bij alle banken: boordevol rottend waardeloze waarde-papier en certificaten. Het is een
gebod der genade de Eerste Bank te laten omvallen om de reeks ineenstortingen geordend te laten
verlopen. Het is niet alleen dom, maar ook onverantwoord om op dit soort banken nog geld te
deponeren.
De chef-econoom van de BOE waarschuwt voor de implosie van de derivatenbom 955. De meeste
derivaten baseren op een renteverhoging. Beter laat dan nooit... get out of your bond funds now

Het goud van India


Ja, dat is nu voorbij. India ruilt het goud tegen certificaten, waarvan wij al weten, dat deze met
gouden rand worden verkocht. Dat goud ziet men in India dus nooit meer terug...956

Onafhankelijkheid? 957
De VS viert onafhankelijkheid, maar bevinden zich vast in de despotische hand der bankiers. Wat
valt er dan aan vrijheden te vieren? Alleen het aantal blikjes bier, dat men op krediet kan kopen...

Werkeloosheidsstatistiek
De VS heeft ook een oplossing voor het stijgen van de werkeloosheidscijfers. Men halveert een half
miljoen volle banen en maakt daaruit zo'n 800.000 halve bijbaantjes958.

Inflatiecijfers
Uit de hamburgers kan men de enigste betrouwbare inflatiecijfers aflezen. De inflatie bevindt zich
duidelijk in een exponentile stijgingsfase. Wie dit ontkent is een kikker, die zich in een pan water
boven de vlam van een oplaaiend vuur bevindt. Men zegt, dat het arme dier daarvoor geen sensoren
heeft en lijkt dus op de economische kikkers, die ons land en de rest van de wereld besturen.
Het hamburgerniveau stijgt dit jaar +16.5%959. De barbecue index geniet trouwens dit jaar ook van
een flinke, naar boven gerichte rugwind.

6.7.2014 De filosofie van het tafelzilver960


Mettertijd wordt duidelijk, dat de onvermijdelijke ondergang van het monetaire bestel voor de deur
staat. Volgens mij is het systeem inmiddels duidelijk analyseerbaar. Afgezien van de edelmetalen
worden alle markten door de centrale banken gefixeerd. De gewone ruis van de Brownse
bewegingen is al verdwenen. De koersen vertonen een vaste rechte lij, waaruit de volatiliteit geheel
is verdwenen.
De interessantste component van dit systeem is het fundamentele onderpand, dat de edelmetalen in
dit bestel vormen. Deze edelmetalen worden kunstmatig op een lage koers gefixeerd om de balans
tussen schuld en krediet niet te zeer te storen en zijn nog steeds goedkoop verkrijgbaar.
954Largest Austrian Bank Crashes After "Revealing" 40% Surge In Bad Debt Provisions, Record Loss
955Buy All Attempted Takedowns Of Gold, Silver And Junior Mining Stocks
956Indias Central Bank To Sell Gold On The Market In Exchange For Gold At The Bank Of England
957Ron Paul: Celebrate Independence Day By Opposing Government Tyranny
958June Full-Time Jobs Plunge By Over Half A Million, Part-Time Jobs Surge By 800K, Most Since 1993
959The Cost Of Your July 4th Burger Has Never Been Higher
960 ber Die Philosophie Des Tafelsilbers

Het fundamentele onderpand is echter duizenden malen te klein voor de dimensie van de
schuldenberg. De westerse schuldenaars verhogen het onderpand door daaraan een groot aantal
waardeloze, maar veel te hoog overgewaardeerde sub-prime certificaten toe te voegen. De fysieke
edelmetalen verkopen zij echter van west naar oost. Inmiddels heeft schuldenberg onvoorstelbare
maatstaven bereikt.
Dit alles blijft het grote publiek verborgen. Niets daarvan wordt op school of op een universiteit
geleerd. Het onbenul moet ten koste van alles bewaard blijven. De catastrofe zal de massa's als een
tsunami overvallen.

8.7.2014 De occulte aankondiging van de datum voor de Grote Reset961


Kent U dat nog, dat
spionageberichtenwaren?

voorlezen

van

getallenreeksen,

waarvan

men

zei,

dat

het

De IMF gebruikt die occulte technieken nog steeds, bijvoorbeeld om de elite wereldwijd een datum
voor de Grote Reset aan te kondigen.
Wilt U ook tot die elite behoren, die de datum 20 Juli 2014 in de kalender rood aangekruist heeft?
Er is nog overvloedig tijd voor aankopen beschikbaar. Festina lente, sat cito, si bene sat.

11.7.2014 Bezoek bij de notaris


Ik word uitgenodigd de notaris te bezoeken om voor de verkoop van het ouderlijk huis een
volmacht te tekenen. Het huis ligt er nu als een uitgebeend geraamte vol herinneringen bij.
Ik moet een uur wachten, omdat het document nog moet worden geformuleerd, maar leer en
passant een paar nieuwe woorden Nederlands:

kwijting
verlijden

Men heeft talloze woorden geschapen om de bevolking als schapen naar de slachtbank te voeren en
zij dienen alleen maar als dranghekken bij de slachtbank, om te verhinderen, dat er iemand aan de
wisse ondergang kan ontsnappen.

Het goede, dat van Amsterdam komt


Interessants de uitspraak van een Eindhovens kunstenaar, die in tijdschrift geciteerd wordt: Het
enige goeie wat er uit Amsterdam komt, dat is de trein naar Eindhoven962. Binnen Eindhoven moet
je echter niet met een vervoermiddel onderweg zijn en minstens drie tot vier uur extra reistijd bij
een afspraak incalculeren. Daar komt dan voor de notaris nog een extra uur.
In feite mag het misschien overdrachtelijk gezien niet zozeer Amsterdam, maar eerder Den Haag
zijn. Voor mij speelt het echter geen grote rol meer. Ik ben al een buitenlander geworden en een
gast in mijn eigen vaderland.

961Occult Message in Speech by Christine Lagarde of IMF


962Het enige goeie wat er uit Amsterdam komt, dat is de trein naar Eindhoven. in de categorie Grappige spreuken en
quotes door Theo Maassen.

Het leven in een Manichestische eeuw


Een ander, prima citaat is het concept van de Manichestische963 eeuw, waarin wij leven. Deze wordt
gedefinieerd als de omgeving,

waarin criminelen andere criminelen er van beschuldigen crimineel te zijn (bij voorbeeld
Hitler en Stalin) en

waarin terroristen andere terroristen er van beschuldigen terroristen te zijn (bij voorbeeld
Bush en Sadam Hoessein)964

12.7.2014 De heilige geest daalt over ons neer


De wonderen zijn teruggekeerd. Het moederconcern Banco Esprito Santo 965 wordt door de heilige
geest of duivel niemand weet dat zo precies bezocht. Diens oprichter had zijn geld al verdiend
met gokken. Dit onoverzichtelijke imperium is in staat de derivatenbom te ontsteken. Nu duurt het
niet meer zo lang, misschien is het lijden in de herfst te einde en kan de catastrofe beginnen.
De corrupte bankiers en politici hebben met elkaar afgesproken, dat bail-ins n bail-outs966 de
enigste oplossing vormen en zichzelf ter motivatie zo'n 10% salarisverhoging 967 toegediend. Het
onheil kan beginnen...

Philips
In het Philips museum blik ik vertederd vertederd terug op de oude producten, die er in mijn jeugd
ons leven omringden. Vrijwel alle technische apparatuur stamde destijds uit eigen huis.
Weinig is daarvan overgebleven. In een origineel werkplaatsje voert een duo een ilustratief
toneelstukje op, waarin de productie van kooldraadlampen wordt gensceneerd.

Afscheid
Na al die klusjes is mijn aandeel klaar en leg ik de oude, trouwe originele Lipssleutel op tafel. Dit
wordt mijn afscheid van het ouderlijk huis. Ik maak nog wat foto's van de lege kamers, die er wat
mistroostig als verbruikte cocons en lege hulzen bijliggen.

13.7.2014 De denkramen van de centrale banken


Een prima beschrijving van het derivatenrisico en de primitiviteit van de bankiers vind ik in
Wall Streets Fantasy Is About To Morph Into A Nightmare, waarin de fatale fout van AIG
wordt herhaald. Met trucs kan men geen elementaire natuurwetten opzij schuiven. Man kan
echter sufferds als klanten een tijdje om de tuin leiden en die tijd is nu voorbij.
De primitieve denkramen van de Fed denken, dat zij de economie kunnen sturen, waarbij zij slechts
zoveel rijkunst beheersen, dat zij met gaspedaal en stuur de afgrond bereiken en dan nog iets verder
gaan. Die illustratie stamt niet van mij, maar van een gerenommeerde bank 968 God behoede, dat
een dergelijk instituut ook nog eens gelijk krijgt . Het is eigenlijk duidelijk, dat bij het drukken van
een extra geldvloed het onderpand steeds meer verwatert. In feite is er alleen papier bijgekomen.
963Wie Is Gewelddadig
964Ruimte als een menselijke dimensie (Konrad Boehmer, Edgar Varse) Edgard Varse: Ruimte als een menselijke
dimensie, in: Make it new: le pome lectronique, STichting Alice, Eindhoven 2006, 77-80
965Portugal bangt um Esprito Santo
966Alles ganz legal: Europas Steuerzahler mssen die Banken retten
967Geprft, gezgert - und unterschrieben
968JPMorgan Blows Up The Fed's "We Can 'Control' The Crash With Reverse Repo" Plan

Voor zoiets hoeft men geen economie te studeren. Dat weet de laatste dorpsgek ook wel.

Het Braziliaanse voetbalelftal


Medelijden met het Braziliaanse voetbalelftal regeert alom na de overwinning van de Nederlanders.
Na een overwinning behoort men te treuren over de noodzaak van veldslag en de
onvermijdelijkheid van de strijd.

De helft van de Duitse gemeentes is failliet


Niet overdrijven: De helft van de Duitse gemeentes staat op het punt failliet te gaan 969. De overgang
is echter infinitesimaal klein, dus kan de bewering blijven staan. De pensioengelden zijn niet in
kapitaal belegd en moeten dus uit de lopende rekening worden afgeboekt, waardoor de begroting
geheel voor die post in beslag wordt genomen. Het lijkt veel op een Europese variant van Detroit
en/of Griekenland. Voor scholen en wegen blijft niets over.

Referendum
De bondskanselier Merkel kan geen referendum houden, omdat zij bang is, dat de burgers de EU
afwijzen.

14.7.2014 Het razende water door de imploderende bubbels


Al eerder heb ik de economie met razend water vergeleken. De veel te lage rentestand brengt de
blinde investeringswoede aan de kook en laat de mensen uit vertwijfeling in goktenten uitwijken.
Onverantwoordelijke politici vinden het prachtig, omdat met hen bevriende bankiers ieder uur een
nieuw champagnefles opentrekken. Bellen moet borrelen, van onder naar boven, waar zij mogen
verdampen ter eer en glorie van de elite.
Implosies zijn gewelddadiger dan vergelijkbare explosies, omdat de snelheid van de
implosies meestal veel groter is. Als men iets wil vernietigen is een supersnelle implosie
veel effectiever dan een explosie. Deze eigenschap heeft de elite kennelijk verkozen om een
eind te maken aan het monetaire bestel.
Wat men bij het razen van water hoort zijn de implosies. De gasvorming zelf verloopt veel
langzamer en maakt nauwelijks geluid. Eenmaal kokend water is op zich veel rustiger dan het
razende water.
Niet de expansie van de damp, maar de explosief verlopende inkrimping is een verziekend en vaak
dodelijk proces, dat leidt tot een groter lijden dan in de Grote Crisis.

Decompressieziekte
Het is niet alleen te vergelijken met het koken van water, maar ook met de decompressieziekte 970,
waaraan zelfs ervaren duikers kunnen sterven. Door de snelle drukvermindering bij het opstijgen
worden er daarbij in het bloed dodelijke gasbelletjes gevormd.
Het opstijgen vanuit de monetaire oceaan eindigt niet alleen door de bellen dodelijk, maar
ook omdat de gehele omgeving door corruptie vergiftigd is. Men stijgt niet in zuiver water
op, maar in een dodelijke poel etsend gif.
Bij pech kan de duiker hersenschade oplopen en dan mag hij de rest van zijn leven in de ijzeren
long blijven liggen, waar hij kunstmatig beademd wordt. Men kan dat proces ook Quantitative
969Forget Puerto Rico, German Munis Are In Trouble
970Central Planners Now All In As Endgame Draws To A Close

Easing noemen, omdat de patinten gemakkelijk in hun bedje liggen en het ademen voor hen door
een beademingsautomaat kunstmatig wordt geregeld.
Het ontwennen van Quantitative Easing is als het afkicken van een ernstig aan herone
verslaafde patint. Soms lukt het, maar meestal zijn de organen onherstelbaar beschadigd.

Rente wil die klant ook nog? Vergeet het maar!


Duitsland eist een hogere rente, maar zal tegen de overmachtige oppositie van de elites te pletter
lopen. De elite heeft besloten de wagen tegen de wand te crashen. Niets is in Europa opgelost. Er
heerst een politiek van pappen en nathouden.
In Puerto Rico971 en in de Portugese Espirito Santo972 exploderen intussen al de eerste monetaire
ketels...

971Puerto Rico Bonds See Double-Digit Losses


972So ernst ist die Lage in Portugal tatschlich

De ketelsteen laat los en laat de dampdruk op de ketel enorm toenemen. Omdat de elite alle
overdrukventielen tijdens de deregulering heeft laten verwijderen, hangt het van de
verbindingsbouten af, hoelang de staalwanden het uithouden. n ding is echter zeker:
Voor elke wandsterkte is er een dampdruk, die niet standgehouden zal kunnen worden.

Schulden zonder onderpand


De schulden nemen geweldig toe, maar ditmaal zijn het geen schuldeisers, die onderpanden ter
beschikking stellen. Het zijn sub-prime schuldeisers, die vertwijfeld proberen geld te lenen van de
centrale banken. Die zijn natuurlijk willig, omdat zij toch geen risico's lopen. Het risico is voor de
kiezer, die dit soort onheil geheel vrijwillig via zijn stembiljet heeft gekozen. Er stonden twee
partijsystemen ter beschikking: rood en blauw973. Men kon deze afwisselend stemmen, maar het
maakte geen verschil. De corruptie is gelijk verdeeld over alle partijen. Dit noemt men democratie.
Het is de democratie van het slachthuis aan het razende water, dat naast het knekelhuis van de
slachtoffers van de decompressieziekte gelegen is. Laat de bellen tot ons komen....

Civilisatie? Waar is dat?


Het schokkende feit is, dat dit soort ontwikkelingen in een (nog) geciviliseerde omgeving
plaatsvinden. Als de schok voorbij is, blijft er een terug naar het stenen tijdperk gekatapulteerd
woestijnlandschap achter. Het is dan alsof er helemaal geen beschaving bestaan heeft. Het is het
begin van een nieuwe wildernis, waarin rovers en bandieten het land onveilig maken.
Ook nu leven er criminelen, rovers en moordenaars, maar nog beperken deze zich tot het plunderen
van bankrekeningen. Als die leeg zijn, begint men aan de rest.

Goud
Op het goud wordt weer een aanval ingezet, die binnen de kortste keren weer tot aankopen uit het
oosten zal worden geabsorbeerd. Het is dweilen bij een wijd geopende kraan.

15.7.2014 Kort voor middernacht luiers kopen met voedselbonnen974


In het rijkste land ter wereld gaat een groot gedeelte van de bevolking aan het begin van de
maand 's nachts op stap met de EBT975-voedselbonnenkaarten, die precies op klokslag
middernacht opgeladen worden. Zij kopen dan tussen 22:45 en 24:00 uur voedsel, luiers,
kindervoeding enzovoorts en gaan vast in de rij staan voor de kassa om te wachten tot
middernacht...
De Walmart-omzetten stijgen iedere maand sterk aan en zakken dan rond het midden van de
maand naar nul. Het is het vege teken van puur geldgebrek bij het grootste deel van de
kopers van de VS. Eigenlijk kan men de Wal-Markten de tweede helft van de maand wel
sluiten. Er wordt dan bijna niets meer omgezet. Bij een dergelijk marktgedrag moeten de
beurzen wel omlaag.

Het openen der spuigaten


De meeste banen zijn intussen al parttime & gehalveerd om de Obamacare verzekering te ontlopen.
Het banenverlies wordt gecompenseerd door automatisering. De VS steken in een recessie (resp.
deflatoire depressie). Het BNP gaat verder omlaag. China wordt getroffen door een collaps in
973Picturing The March Of Tyranny
974Richard Russell - People Are Going Broke & It Will Get Ugly
975Electronic Benefits Transfer

onroerend goed. De centrale banken gaan nu binnenkort de spuigaten openen...

Manipulatie
Informatiestromen worden afgesneden, omgebogen en in het tegendeel gemanipuleerd 976.
Ongelofelijk, hoe goed men de bevolking kan mennen en controleren. De kiezers laten zich als een
kudde schapen door een of twee honden bijeendrijven en inperken. Wat hen wacht is echter geen
paradijs op een wei met vers gras. Wacht maar af, dan is er geen verder bewijs meer nodig: People
Are Going Broke & It Will Get Ugly.

Net als in 2000 en in 2007


De hoofdzakelijk op schulden baserende beurs bevindt zich in dezelfde constellatie als in 2000
(Dot-com bubble) en in 2007. Dit is afleesbaar uit de volgende grafiek, waarin de grijze zones als
rode lijn het netto kredietvermogen aanduiden. In mei 2014 bereikt het negatieve kredietvermogen
een minimumwaarde977. De crash staat min of meer voor de deur en klopt aan...
Het duurde nog circa drie maanden voordat de eerste dreun weerklonk978.

16.7.2014 Divergenties in de goud- en zilverkoersen


Afgezien van de extreme turbulenties, waarin diverse parallelle ontwikkelingen zich explosief
ontwikkelen (zoals de Portugese Spititu Sancto en de Oostenrijkse Eerste Bank 979, de Fed
voordrachten980, de Brics981, de Europese economische parameters en de algemene risico's in de
aandelensector982, enz.) is er op de markt voor edelmetaal een merkwaardig fenomeen opgetreden.
Ik volg de parameters al sinds het begin van de crisis en merkwaardig is nu, dat goud en zilver tot
nu toe vrijwel steeds synchroon varieerden, maar sinds gisteren een afwijkend patroon volgen.
Goud gedraagt zich als een dode markt, d.w.z. de curves dalen en stijgen alleen nog op de tijden, dat
er massief papiergoud futures worden verkocht. Tussen deze acties gebeurt er niets meer. De markt
lijkt klinisch dood.
De zilvermarkt lijkt daarentegen nog in leven te zijn. Op de eerste plaats is er een tijdelijke
vertraging in de reacties opgetreden. De uitslagen zijn relatief gezien geringer en de handelskoersen
zijn niet zo doods als die van de goudhandel.
Er staat m.i. tegen het weekend een drastische stap op het programma. Is het de grote Bail-In? Best
mogelijk. De criminele bankiers zijn op de achtergrond aan het opruimen en zij hebben natuurlijk
veel meer informaties dan hun slachtoffers. Wie weet, wat zij nu weer van plan zijn...

976New Snowden Docs: British Spies Manipulate Polls and Pageview Counts, Censor Videos They Don't Like and
Amplify Messages They Do
977The Dow - Not Really All Time Highs
978The first notable event signaling a possible financial crisis occurred in the United Kingdom on August 9, 2007,
when BNP Paribas, citing "a complete evaporation of liquidity", blocked withdrawals from three hedge funds.
(Financial crisis of 200708)
979Draghi Knows Narratives Are No Longer Enough, But "There Are No Easy Choices Here"
980Tuesday Trader Temper Tantrum As Yellen Spoils The Party
981BRICS Announce $100 Billion Reserve To Bypass Fed, Developed World Central Banks
982Strategist Warns SKEW "Is Flashing A Big Warning Signal For Stocks"

Het bedrogmodel van de Nanex-beurs


Wil je weten, hoe kopers tegenwoordig op de aandelenbeurs besodemieterd worden?983
Het is hoogst eenvoudig, als het tenminste in een sinaasappelmodel gegoten kan worden.
Het is een hoogst eenvoudige truc en wordt dagelijks miljoenen malen herhaald. De
winstvermenigvuldiging bedraagt minimaal een factor 2. Een professioneel IT-ontwikkelaar weet
hoe gemakkelijk men dit soort trucs kan programmeren en implementeren.
Om het bedrog onopvallend door te voeren moet de procedures binnen nanoseconden afgewikkeld
worden, zodat de klanten in de gaten hebben.
Het bedrogmodel van de Nanex-beurs

Er staat op de markt een kraam met sinaasappelen. Er staat een bordje met 1 per kilo naast een
grote stapel sinaasappelen en de klant bestelt bij de verkoper Vijftig kilo van die sinaasappelen
alstublieft.
Dan begint de procedure. De verkoper neemt 20 kilo sinaasappelen weg en legt die op de
weegschaal. Vervolgens neemt hij een krijtje, wist de 1 per kilo uit en schrijft op schone lei 1,50
per kilo.
De eerste order van de buurman

Daarop neemt hij de schaal met de 20 kilo sinaasappelen en schuift die door naar zijn buurman met
de woorden: Hier is de order, die je daarstraks hebt opgegeven.
10 kilo voor 15

Dan neemt hij nogmaals 10 kilo sinaasappelen en doet deze in een grote zak, waarop hij de som 15
opschrijft.
De tweede order van de buurman

De verkoper neemt nu weer 20 kilo sinaasappelen weg en legt die op de weegschaal. Dan neemt hij
weer zijn krijtje, wist de 1,50 per kilo uit en schrijft op schone lei 2,50 per kilo. Vervolgens neemt
hij de schaal met deze 20 kilo sinaasappelen en schuift die door naar zijn buurman met de woorden:
Hier is de tweede order, die je daarnet had opgegeven.
10 kilo voor 25

Dan neemt hij nogmaals 10 kilo sinaasappelen en doet deze in een tweede grote zak, waarop hij de
som 25 opschrijft.
De stapel sinaasappelen is nu helemaal op. De handelaar haalt zijn schouders op en zegt:
Sinaasappelen doen het vandaag erg goed. Jammer, dat zij al op zijn. Hij schuift de twee zakken
met 20 kilo sinaasappelen naar de klant en zegt: Alstublieft, 20 kilo voor samen 40. Prettige dag
nog vandaag en smakelijk eten.
De klant protesteert. Ik heb 50 kilo bestelt voor 50 en niet 20 kilo voor 40.
De handelaar zegt: Ja, sorry, maar op de markt benvloedt elke aankoop de prijs. Mijn buurman
had toevallig ook besteld en heeft 40 kilo gevraagd. Die bestelling heeft de prijs omhoog gedreven.
Nu staan wij op een koers van 2,50 per kilo. U mag al blij zijn, dat U die 20 kilo voor maar 40
983De gegevens voor deze beschrijving baseren op de analyse in Nanex ~ 15-Jul-2014 ~ Perfect Pilfering

heeft gekregen. Eigenlijk had ik 50 moeten berekenen. Zo staat het op het prijskaartje.
Mopperend verlaat de koper de markt met die prijzige 20 kilo sinaasappelen, terwijl de buurman de
40 kilo voorraad weer terug schuift naar de handelaar. Die heeft zijn lei inmiddels weer aangepast
op de oorspronkelijke prijs 1 per kilo uit en roept met luide stem: Verse sinaasappelen voor 1
per kilo!!!. Hij moet immers nog 40 kilo verkopen en in de auto heeft hij nog een voorraad liggen.

17.7.2014 De onderdrukking van de edelmetalenprijzen


Niet veel beter is de situatie van de prijsbeheersing op de edelmetalenmarkten. Politieke leiders en
met name criminele bankiers misbruiken de volmachten der terreurbestrijding om de geldmarkten te
controleren. De vrije handel is allang uitgestorven. Op alle markten heerst de prijsterreur der
bankiers. Een uitstekende beschrijving van de prijspolitiek levert de hooggeerde oud-politicus en
ware econoom Paul Craig Roberts in Insider Trading and Financial Terrorism on Comex, waarin
wordt gedocumenteerd met welk perverse geweld de markt in schaak wordt gehouden, totdat alle
dammen breken en er een tweede Lehman aardbeving plaatsvindt, die de westerse civilisatie van de
kaart veegt.
Er vinden elke week aanslagen op de edelmetalenmarkten plaats, dus heeft Roberts een actueel
voorbeeld genomen. De aanslag vindt in drie fasen plaats. Nadat de prijs een bepaald niveau heeft
bereikt, in dit geval 1350$, voelt een bankier de tijd gekomen voor een prijsreductie tot beneden de
1300$. Omdat de criminele bankiers toegang hebben tot de koopvoorwaarden voor de futures,
weten zij, welke hedgefondsen futures bezitten, die op 1300$ een stop-loss geplaatst hebben. Zij
willen de prijs nu omlaag drukken tot beneden de 1300$ om die automatische verkopen te triggeren
en zo het edelmetaal af te troggelen. Met de inkoop van deze goedkope contracten dekken zij de
eigen open shortposities.

13-14 juli 2014 verkoop van 40 ton papiergoud


De bankiers verkopen nu 's morgens in alle vroegte enorme hoeveelheden futures. De eerste golf
vindt 's nachts om 2:20 uur plaats en verkoopt 13,5 ton papiergoud. Tien minuten voor
beursopening van de Comex, om 8:20 uur, vindt nogmaals een verkoopgolf plaats, die 27,5 ton
papiergoud op de markt werpt. Een derde golf met 40 ton volgt om 9:01. De drie golven brengen op
criminele wijze door voorkennis der insider de goudprijs omlaag tot beneden de gewenste stop-loss
grens.

15 juli 2014 verkoop van 45 ton papiergoud


Ook op 15 juli vond een herhaling van dit soort aanvallen plaats, waarbij in drie minuten 45 ton
papiergoud werd verhandeld en de goudprijs 13$ omlaag schoot onder de 1300$-grens.
Tussen 14 en 15 juli werd door de verkoop van 126 ton goud binnen 14 minuten een
goudprijsdaling van 43$ bereikt. Op illegale wijze worden handelingen geduld, die elke vorm van
vrije markteconomie tot een farce maken. Dit soort beursmanipulaties vindt dagelijks staat en valt
de beursinspecteurs niet op, omdat zij ook tot het kartel behoren...

18.7.2014 Het ontbrekende onderpand op de obligatiemarkt


Ik heb geprobeerd deze analyses zo goed mogelijk te documenteren. Er kan echter geen
garantie voor een correcte beschrijving der samenhangen gegeven worden. Deze
beschrijving is uitsluitend voor mijn eigen documentatie bestemd...
Vandaag besteed ik wat meer tijd aan de analyse van de dreigende collaps van de aandelenmarkt.
Het principe wordt tamelijk duister en onrustbarend beschreven in meerdere publicaties, die ik
probeer samen te vatten.
Wellicht is het maar goed, dat geen mens het begrijpt, anders zou er allang een paniek zijn
ontstaan....

Onderpanden op de obligatiemarkt

US Treasury Admits Collateral Problem In Bond Market; Considers Issuing Ultra LongDated Bonds984

Fed's Bullard Urges Investors To Sell Bonds (But Not Stocks)985

Hoe dan ook: er schijnt een massieve hoeveelheid onderpand te onderbreken op de obligatiemarkt,
die zich wellicht tot een bubbel ontwikkelt.
De Fed verzoekt de handelaren met name de kortlopende obligaties te verkopen. De US overweegt
daarom zelfs extra langlopende obligaties uit te geven.

Repo's

The repo market is broken due to massive collateral shortages (thanks to the Fed) 986

Op de aandelenmarkten worden repo987-mechanismen toegepast, die in het algemeen kortlopend zijn


en benodigd worden voor de hefboommechanismen in de financile markten. Zonder
hefboommechanismen kan de aandelenmarkt niet verder stijgen.

Onderpandgebrek
Deze repo's baseren op een onderpand en juist aan goede onderpanden heerst een gebrek. De repomarkt is door een massief gebrek aan onderpanden ineengestort.

Desperately Seeking $11.2 Trillion In Collateral, Or How "Modern Money" Really Works

Over de omvang van de ontbrekende onderpanden is een schatting beschikbaar. Het ontbrekende
bedrag aan onderpanden bedraagt $11,2 biljoen (d.w.z. de orde van grootte: 1013 US$). Het
onderpand wordt alleen benodigd in geval van nood, in stress-situaties dus. Met name in het
schaduwbankensysteem is een groot onderpand nodig.
Opmerkelijk is daarbij, dat firma's weigeren waardevolle onderpanden te creren. In feite betalen
firma's hun winsten liever als dividenden uit en investeren bij gebrek aan rente op kapitaal in de
terugkoop van eigen aandelen, die met behulp van schulden gefinancierd worden988.
Er worden dus geen waardevolle onderpanden gevormd. Als er onderpanden worden gevormd, dan
zijn deze door schulden al gecompenseerd en als onderpand verloren gegaan.
984Submitted by Tyler Durden on 07/18/2014
985Submitted by Tyler Durden on 07/17/2014
986Submitted by Tyler Durden on 05/01/2013
987Sale and Repurchase Agreement
988How The Fed's Visible Hand Is Forcing Corporate Cash Mismanagement,Submitted by Tyler Durden on 04/02/2012

Het ultimatieve onderpand is de centrale bank


De verantwoordelijkheid voor de onderpanden berust dus alleen nog maar op de centrale bank. QE
wordt in feite gedefinieerd als het omzetten van hoogwaardige onderpanden in onderpanden die uit
baar geld989 bestaan.
Nu de firma's dus wegvallen voor het creren van de 10 13 US$ onderpanden, moeten wij wachten
tot de centrale banken dat probleem oplossen. Tot het zover is bevinden wij ons in een Lehmantoestand, waarin de systeemcrisis zich elk moment kan ontwikkelen.
Het lijkt onwaarschijnlijk, dat een handvol academici, die nog nooit in de praktijk gewerkt hebben
een dergelijk probleem begrijpen, laat staan daarvoor een oplossing vinden.

Geen probleem
Als hoogwaardig onderpand komt overigens geen edelmetaal ter sprake, waarop volgens de Exter
pyramid het gehele systeem van onderpanden baseert 990. Gelukkig staan de reserve notes van de Fed
op de tweede plaats en die kan men in een biljettendrukkerij zoveel als nodig drukken. In feite is er
dus geen enkel vuiltje aan de lucht. Men schrijft gewoon een opdracht aan de drukkerij uit....

19 juli 2014 Chinese onderpanden


Ook in China treden leemtes in de onderpanden op. Ditmaal zijn het de onderliggende
metaalbestanden, die volgens een klassiek Ponzi-schema meervoudig als onderpand worden
gebruikt991. Men kan zich afvragen of de handelaren werkelijk bewust dergelijke risico's aangaan.
Vermoedelijk zijn het gewone medewerkers, die precies volgens het boekje en de aanwijzingen van
de chef werken. Zij spelen echter met vuur.
Interessant is de regel, dat men in China ingeval van fraude bij het meervoudig belenen van een
onderpand de schuld niet terug hoeft te betalen. Bij meervoudig belenen is er echter steeds n
instantie, die als eerste geld heeft geleend voor een nog maagdelijk onderpand. Is deze eerste dan
ook betroffen?
Hoe dan ook, het vertrouwen is in elk geval verdwenen en komt niet zo snel weer terug misschien
pas na twintig jaar. De betreffende bank heeft zijn vingers verbrand en trekt zich uit deze CCFDhandel992 op basis van Letters of Credit (LC) terug.

Het verwateren van onderpanden


Uit deze twee voorbeelden kan men een typisch verschijnsel van de hyperinflatie afleiden: het
verwateren van onderpanden. Het fysieke onderpand blijft immers bij het gelddrukken achter,
omdat men papiergeld snel vermenigvuldigt. Het onderpand echter moet fysiek opgebouwd worden.
Het kan een metaal zijn, of een onroerend goed, dat niet zo gemakkelijk opgebouwd kan worden.
Het is dan dat onderpand, dat het begeeft en de daarop baserende lening laat creperen.
De meeste bankiers schijnen van dit soort effecten nog nooit gehoord te hebben, anders had men
(met eigen geld?) voorzichtiger gehandeld. Andermans geld is natuurlijk wat anders...
Het fractionele bankieren vindt dus niet alleen plaats met papiergeld en edelmetaal, maar ook met
gewone metalen zoals koper. Het principe is in feite steeds hetzelfde: het meervoudig van
onderpanden. Als er dan ergens iets misgaat, breekt de pleuris uit.

989cash "High Qualty Collateral" (HQC)


990Desperately Seeking $11.2 Trillion In Collateral, Or How "Modern Money" Really Works
991Chinese Commodity Contagion Leads To First Letter Of Credit Settlement Failure
992Commodity Financing Deals (CCFD)

Monetaire herone
Wie kapitaalrentes op nul zet, moet ermee rekenen, dat dit soort effecten optreedt. Een bank heeft
bij 0% rente geen probleem geld te lenen. Zij kunnen dit geleende geld gebruiken om fractioneel te
gokken. Het achterliggende onderpand echter kan snel verwateren en biedt dan hooguit een virtuele
zekerheid. Ingeval van een crash verdwijnt de fata morgana dan als een imaginaire reflectie
vanachter de horizon.
De toediening van de monetaire herone verlaagt de omloopsnelheid van het geld en brengt de
monetaire kringloop M2 tot stilstand993. Daar staan wij dan en kunnen niet anders.
Het is verbazingwekkend, dat regeringen en volkeren toelaten, dat een handvol bankiers de wereld
te gronde richten en zich niemand daarover opwindt. De monetaire herone heeft ons kennelijk
bijzonder effectief verdoofd.

Potemkinse economien
Goed beschouwd is onze spaarrekening een Potemkins dorp, een schijndorp, waarvan wij alleen de
gevel kunnen zien. Daarachter bevindt zich niets. Een fraaie beschrijving van dergelijke fata
morgana's levert de video "The Crash of 2016" van Thom Hartmann.

Wat doen de Credit Default Swaps voor de Heilige Geestbank?


De bankroetverklaring voor de Heilige Geestbank is na het sluiten van de Europese beurzen
afgegeven. Nu is nog de vraag of er Credit Default Swaps geactiveerd gaan worden, waar en
hoeveel994? Dat horen wij maandagmorgen, met name als de bankfilialen gesloten blijven....

20 juli 2014 Op weg naar de afgrond


Net als Detroit heeft nu Flint, de geboortestad van GM, insolventie aangemeld. Er zijn echter talloze
andere steden, die zich in de dezelfde malaise van onbetaalbare ziekteverzekeringen en pensioenen
voor de ouderen bevinden995. Firma's kijken wel uit, eer zij zich in een dergelijke omgeving vestigen
en de jongeren moeten elders een heenkomen zoeken...

Injectie van fracking-afvalwater stopgezet


In Californi wordt de injectie van fracking-afvalwater stopgezet om de drinkwaterkwaliteit te
beschermen. De staat heeft de fracking-firma's enorm soepele concessies geschonken, zodat hen
vrijwel elke technologische vrijheidsgraad is toegestaan996.

Ook de IMF waarschuwt


Na de BIS en de Fed waarschuwt ons ook de IMF voor overtrokken beursverwachtingen. Er gaat
gewoonweg niets boven een centrale instantie, die ons achteraf waarschuwt voor hun verkeerde
beslissingen997.

993The Coming Crash Is Simply The Normalization Of A Mispriced Market


994Banco Espirito Santo Takes A Dirt Nap Files BK
995First Detroit, Now Flint Warns Bankruptcy "Train Is Headed For The Cliff"
996California Halts Fracking Waste Injections; Fears "Danger To Life, Health, & Natural Resources"
997IMF's Christine Lagarde Joins The Chorus, Warns Market Is "Too Upbeat"

21 juli 2014 Bij Nepotisme wordt er nooit iemand veroordeeld


Nu pas begint men met een onderzoek naar de FX-manipulaties 998, terwijl toch ieder schoolkind
inmiddels weet, dat elke beursparameter vervalst, constant gehouden, respectievelijk omlaag of
omhoog gekrikt wordt. De [UK] Serious Fraud Office bestaat kennelijk voormalige beurskrachten,
die oude jongens, krentenmik spelen. Het nepotisme is in de financile en politieke business zo
groot, dat daar, waar nog nooit iemand veroordeeld werd, sowieso iedere veroordeelde of hooguit
de portier van de staatsbank en de poetsvrouw vrijgesproken gaat worden.

23.7.2014 Uiteindelijk toch een executie van een faillissement


In feite bevinden zich de VS sinds de Nixon-schok van 1971 in een voorlopig uitgesteld
faillissement, dat nu op het punt door de BRICS staat uitgevoerd te worden 999. Landen, die tot nu
toe geen dollars accepteerden, werden steevast in het stenen tijdperk terug gebombardeerd. Hun
leiders werden om zeep geholpen.

Rollover
Het schijnt allemaal al eens in een speelfilm Rollover met Kris Kristofferson te zijn afgebeeld.
Een waarlijk profetische film dus. Dat wel!
Wie wil weten , wat ons te wachten staat, kan alvast de plot bijna tot het einde nalezen:
The globe is gripped by panic and rioting occur as people discover all of their money is
now worthless. Emery is shown in his office - dead, an apparent suicide. The economic
crisis paralyzes the world, but by spilling over boundaries between east and west blocs,
and between developing and industrialized nations, it also unites the world in common
cause. In the penultimate scene, workers at Borough National stand idle while listening
to a report of the growing economic crisis1000.
Of nog korter in de Duitse versie Das Rollover-Komplott (Rollover) :
Die Araber geraten in Panik und ziehen ihr Geld von den Konten in den USA ab. Der
Film endet mit einer Weltwirtschaftskrise.
In het Nederlands is er geen Wikipedia-informatie beschikbaar, maar daar gebeurt ook alles 50 jaar
later...

24.7.2014 De strijd tussen de monetaire logos en de mythos


Vertaald uittreksel uit: The Struggle of the Monetary Logos Against the Mythos

Bij het lezen van een manuscript1001 uit 1962 valt mij op, dat de religie en geld een merkwaardige
parallelle ontwikkeling volgen. Beide beginnen met een mythologische fase, waarin door een
collaps van de mythe een nieuw, revolutionaire fase aanbreekt, die op een Woord baseert. In de
religie en filosofie wordt deze revolutie spiltijdperk genoemd, die de overgang van de mythische
naar de moderne tijd markeert. Het logos-tijdperk wordt door een apocalyps beindigd.
In de niet westelijke staten wordt goud niet zo sterk gehaat dan in het westen (VS en West-Europa).
Daarom is alleen de moderne westerse mens gedoemd in een wereld zonder goudstandaard te leven.
998 Market Manipulation Probe Escalates; UK Opens Criminal Investigation Into FX Rigging
999when the U.S. defaulted off of the gold standard Passing the Baton
1000Citaat uit Rollover
1001 Truth, Myth, and SymbolThomas J.J. Altizer and others (1962), gedocumenteerd in Selected Footnotes - The
Concentrated Reading Project

Religie

Monetair systeem

De logos ontstaat door de collaps van de mythos

Fiat geld ontstaat door de collaps van de goud


standaard.

De logos behoort tot de hogere civilisaties

Fiat geld behoort tot de hogere civilisaties

Mythe behoort tot de wereld van de archasche


mens

Goud behoort tot de wereld van de archasche


mens

Het religieuze spiltijdperk1002 markeert de


overgang van het mythische naar het moderne
tijdperk.

Het monetaire spiltijdperk (de Nixon shock)


markeert de overgang van de goudstandaard
naar het moderne tijdperk van fiatgeld (1971).

Het profane (logos) kan alleen gedefinieerd


worden als antipode van het heilige (myth).

Fiatgeld kan alleen gedefinieerd worden als


antipode van het Goudstandaard.

Daarom is de moderne mens gedoemd in een


niet mythische wereld te leven.

Daarom is de moderne westerse mens gedoemd


in een wereld zonder goudstandaard te leven.

Alles duidt erop, dat de mythe en de logos niet


bij elkaar passen.

Alles duidt erop, dat de goudstandaard en


fiatgeld niet bij elkaar passen.

Moderne filosofie is Faustisch en ontstaat door


het verval van het heilige.

Moderne economie is Faustisch en ontstaat door


het verval van de goudstandaard.

(Wat Nietzsche al heeft geformuleerd:)


De moderne mens is de moordenaar van God.

De moderne mens is de moordenaar van Goud.

De oude profetische orakels voorspellen een


religieuze apocalyps

De oude profetische orakels voorspellen een


monetaire apocalyps (van het Ponzi-systeem).

Alles duidt erop, dat de mythe en de logos niet


bij elkaar passen.
Ook een foutief geloof kan echter een
belangrijke sociale rol spelen.
Is de mythe nu alleen maar een foutief geloof?

Alles duidt erop, dat de goudstandaard en


fiatgeld niet bij elkaar passen.
Ook een foutief geloof kan echter een
belangrijke sociale rol spelen.
Is goud nu alleen maar een barbaarse1003 mythe
uit het verleden?

Tabel 13: De strijd tussen de logos en de mythos

25.7.2014 Oostenrijk slaat toe


Vaak uitgelachen vanwege de domheid laten de Oostenrijkers nu zien, wat een Kasper is en
nemen, waar de heer tot nu toe zo royaal en braaf gegeven heeft.
Wat is er nou in godsnaam gebeurd?
Omdat het in het Europese bankenkartel voor het eerst plaatsvindt, mag men hier wel beter opletten.
De eerste bail-in in een op het eerste gezicht gezonde staat (Oostenrijk) laat zien, hoe diep verrot de
bankenhandel intussen afgezonken is. Op 8 juli wordt de HAA-bank met behulp van een speciale
wet onopvallend rond 900 miljoen verlicht, lichter gemaakt opgelicht.1004
Zonder pardon voor de rekeningen tot de grens van n ton (dus 100.000) heeft het kartel
ingegrepen. In de kas natuurlijk. Honderdduizenden Oostenrijkers, die aan levensverzekeringen
hebben geloofd, weten nu wat het woord verzekering betekent: je bent van diefstal verzekerd
ervan verzekerd, dat je bestolen wordt...
1002 Geformuleerd door Karl Jaspers - The Origin and Goal of History (1953)
1003 Barbarous Reliquary: Holding The Metals In A PostWestern World
1004Austria Bail In Invalidates State Guarantee | Economy

Getroffen worden zelfs met name de ach zo goed beschermde en vertroetelde staatsdienaars (de
Oostenrijkse ambtenarenverzekering), gemeentewerkers, en andere medewerkers, die zich
verzekerd hadden. Gegeven garanties werden achteraf ongeldig verklaard.
Dit ongelofelijke schouwspel vindt niet plaats in een Mediterraan land, waar men zulke trucs al
sinds jaren had verwacht, maar in het noorden, in Kakanin1005, waar de wereld er nog zo gezond
uitzag. Eerlijk gezegd: in de Mediterrane landen valt al lang niets meer te halen, omdat de
verstandige burgers hun spaarrekeningen allang hebben geleegd en opgeheven.
Wie nu nog in levensverzekeringen en pensioenfondsen gelooft, kan zich direct als krankzinnig in
een gesticht laten opnemen.

Geen verlichting voor de heilige geest1006


Ook de derde suikertante van de Banco Espirito Santo heeft intussen de Geest gegeven en is als
laatste gestorven. Nu blijft het wachten op de laatste systemische klap. Het bankenbedrog heeft
wel afdoende bewezen, dat het bedrog systeem heeft en men systematisch afgesproken
regelingen opzij schuift... Nu laat de economie zien, wat economische wetenschap werkelijk is: het
ont-eigenen van de slimmerik door de nog slimmere.

Afrondingsfoutje
Centrale bankiers moeten oppassen bij het installeren van een nieuwe software op de computer.
Daarbij kan men (niet altijd, maar wel in toenemende mate) door een afrondingsfoutje eventueel
een paar ton goud verliezen1007.

Goudzoekers (voorlopig!!!) op werkeloosheidsuitkering


De laatste goudzoekers zijn werkeloos geworden1008. Goud zoeken behoort tot de uitstervende
beroepen. Men kan de laatste Europese goudzoeker in het openluchtmuseum te Arnhem
bewonderen. Bij het vijlen (soms ook bij het veilen) van gouden tientjes vallen er soms wat
spaanders op de grond, die men dan door wassen en schommelen in een kwikzilverbad kan oplossen
en uitfilteren. Dodelijk, spannend en fascinerend. Aan te bevelen tot een leeftijd van 9 jaar...

26.7.2014 De waarheid en de leugens


Op het programma staan nu twee boeken.
Het eerste, Truth, Myth, and Symbol1009 uit 1962 verwijst met geen woord naar de belangrijke
bereiken waarheid in economie en politiek. Daarentegen is het thema mythe en symboliek in dit
werk hoogst interessant. De samenvatting wordt bewerkt tot The Struggle of the Monetary Logos
Against the Mythos.
Het tweede boek, dat ik al jaren geleden in het Duits gelezen heb, maar nu actueel gaat worden is
Leugens van Sissela Bok1010. Het stamt uit 1978, d.w.z. ruimschoots na de Nixon Schok van 1971.
In dit boek wordt ook de thematiek der politieke leugens in de situatie van een dreigende
geldontwaarding behandeld.

1005Kakanin: Musils benaming voor Kaiserlich (und) Kniglich, waarmee de Oostenrijks-Hongaarse monarchie werd
aangeduid Schwere Wrter - Chaos Geordend
1006Third And Final Espirito Santo HoldCo Is Bankrupt
1007Africa's Largest Refinery Finds 2.7 Tons Of Gold "Missing" After Computer System Upgrade
1008The End of Gold and Silver Mining
1009 Een reeks essays door Thomas J.J. Altizer en andere auteurs over de waarheid, mythen symbolen (1962)
1010 Lying: Moral choice in public and private life by Sissela Bok

Algemeen stelt Sissela Bok, dat men in een democratie alleen misleidende praktijken mag
toepassen, als die tevoren in een openlijke debat besproken zijn en daarna toestemming werd
verleend1011

Boetes voor de TBTF-banken (en andere TBTF-firma's)


In Settlements and Fines from TBTF Institutions Since the Crisis kan men aflezen welke boetes zijn
verleend (waarvoor overigens helemaal niemand een tijdje gevangenis heeft moeten ondergaan).
Opvallend zijn de aantallen vergelijken en boetes:
2006

1 x (voor de AIG)

2007

2008

1 x (Bank of America)

2009

2010

1 x (GS)

2011

7x

2012

8x

2013

21 x

2014 (dat alleen maar voor 50% meetelt)

15 x

Oorlogsdreiging
Voor Paul Craig Roberts is de oorlogsdreiging imminent1012. De waarschuwing wordt nu
herhaald1013.

28.6.2014 Oorlogsdreiging
Niet alleen Roberts, maar ook een ander voorspelt volgens ZH een oorlog (en wel in The Shocking
Reason Putin Isn't Worried About The $50 Billion Yukos Ruling).

30 juli 2014 Zwermen Zwarte Zwanen


Afgezien van het oorlogsgeweld in een dozijn landen valt mijn oog op de precaire situatie van de
BES-bank, die door de heilige geest verlaten, de aandeelhoudersvergadering heeft afgezegd en nu
wacht tot Mario All-You-Can-Eat het ontbrekende saldo bijgedrukt heeft.
De Wet van Behoud van Ellende klopt niet meer. Er treedt een versnelling op.
Deze week is een turbulente periode. De Russische aandelenmarkt wordt gestopt 1014. De Japanse
productie daalt met zorgwekkende snelheid1015. Enfin, noem maar op. Als wij het einde van de
maand maar halen, dan kunnen we een nieuw hoofdstuk beginnen....

1011 Lying: Moral choice in public and private life by Sissela Bok - chapter XII - Deception and Consent
1012 Paul Craig Roberts: Pushing Toward The Final War
1013 Washington Is Escalating the Orchestrated Ukrainian Crisis....
1014 Moscow Stock Exchange Breaks - Trading Halted
1015 Japanese Industrial Production Collapses At Fastest Rate Since 2011 Tsunami

30.7.2014 Het netwerk der corrupte Duitse journalisten


Toch is het geen titel, die hier in de krant verschijnt. Dat ligt aan de corruptie, althans volgens de
Anstalt, die dit gerucht over het netwerk der corrupte Duitse journalisten heeft verbreid in een
cabaretprogramma.
Zij werden daarom door een vooraanstaande krant aangeklaagd1016 en mogen dit programma niet
meer vertonen. Op Youtube kan men het echter zien en het is mijns inziens inderdaad een correcte
en nauwkeurige analyse1017. En grappig ook, als het niet zo treurig was geweest...
Een van de gewraakte uitspraken na een aantal voorbeelden van corruptie is bijvooorbeeld:
Dan zijn deze kranten dus allemaal locale uitgaven van het Nato-persbureau?1018
Ik wil nog wel een stapje verder analyseren, als dat tenminste van de journalisten mag:
Als het bedrog in een staat toeneemt, moet de pers toenemend aan banden worden gelegd
om te verhinderen, dat dit bedrog openbaar wordt.
Als men deze mijns inziens wel duidelijke wetmatigheid toepast, mag de pers momenteel al
helemaal niet meer zeggen, waar het op staat.
De cabaretiers echter nog wel. Het cabaret blijft dan het ultieme persbericht, dat ook in de dictatuur
nog een laatste stem mag verheffen.
De vraag is dus nu hoe de uitspraak van de rechtbank gaat luiden.
Voorlopig echter zeg ik het opinieblad op. In de locale krant geloof ik alleen nog wat er in de
overlijdensadvertenties en geboorteaankondigingen staat. De rest is flauwekul. Kijk maar naar Das
Netzwerk der korrupten deutschen Journalisten - Die Anstalt April 2014.
De enigste overgebleven betrouwbare informatiebron is naast het ZDF-cabaretprogramma Die
Anstalt overigens Zerohedge. De rest kan men vergeten, tenzij men alleen overlijdensadvertenties
en geboorteaankondigingen leest...

Welke zwarte zwanen staan er vandaag op het programma?

De groeiende schuldenberg in verhouding tot het BNP, met name in de PIGS-landen. Wat
verandert er dan? Zakt het BNP?1019

Waarom passen zij niet de statistieken der VS toe? 4% BNP-toename! De helft daarvan is
weliswaar productie, die in het magazijn belandt, maar toch...1020.

De BES-bank staat op het punt onder te gaan 1021. Trekt de kolk de reddingsboten mee onder
water?

Cry for Argentina, omdat het voor de derde keer failliet gaat en (net als de rest) niets uit
faillissementen leert1022.

1016Rechtsstreit um ZDF-Satire (30.07.2014, 19:20 Uhr | mmh, t-online.de)


1017Das Netzwerk der korrupten deutschen Journalisten - Die Anstalt April 2014
1018"Dann sind diese Zeitungen ja alle Lokalausgaben der Nato-Pressestelle?" (bron: Rechtsstreit um ZDF-Satire)
1019Complacency Is Sowing The Seeds Of The Next Euro-Zone Crisis
1020 GDP Deja Vu Stunner: Over Half Of US Growth In The Past Year Is From Inventory Accumulation
1021Portuguese Regulator Bans Short-Selling After Banco Espirito Santo Unveils Massive $5 Billion Loss
1022Argentina Defaults

3 augustus 2014 Een zondag in het oog van de tornado


Zeldzaam! Wij bevinden ons in het oog van de tornado. Het is er zo rustig als op een
zondagmorgen. Geen enkele bagger of grasmaaier is er meer actief. Het uitsterven van menselijke
activiteit vindt ook op de arbeidsmarkten plaats, behalve in mijn nabijheid.
De propagandamachine werkt daarom op hoogste toeren, want wij maken nog steeds winst. ZH
vergelijkt de huidige tijd met de episode, waarin tijdens het manoeuvre ter redding van Kuweit
journalisten berichtten over het weghalen van kinderen uit de couveuses 1023. Ik had het detail al
bijna weer vergeten.
Bij Potus1024 weet ik niet of hij wel weet, wat anderen hem laten weten. Hij zegt te denken, dat zijn
geheime dienst het congres niet heeft afgeluisterd. Dat klopt misschien ook wel in 1884, maar nu,
vandaag, luisteren zij nog steeds, 24 uur per dag, ook tijdens vakanties en zondagen1025.
Het is dus nu zondag. Maandag wordt bekend of de Portugese banken het overleven en of
Argentini echt behuild moet gaan worden. Vermoedelijk niet. Er zal wel weer een Whatever it
takes-chef opstaan en de drukpers inschakelen. Vermoedelijk is dat dit weekend al gebeurd en is de
Spiritu Santo maandag als een Phoenix met vette winst uit de as opgestegen.
Het Minski moment staat voor de deur 1026, maar de senaat, het congres en de Potus zijn nu op
vakantie. Het US-BNP is geen 4% maar gemiddeld hooguit 1% gestegen, veel te weinig dus. De
cijfers van de beursmarkten zijn catastrofaal laag. De Dow heeft alle koerswinsten van de afgelopen
maanden weer afgegeven, maar dat was sowieso alleen maar inflatiewinst uit het vers gedrukte
geld. Oorlogshandelingen zover het oog reikt. Landen ruilen dollars tegen tonnen goud.
Economen zijn onverantwoordelijke figuranten, die als ongediplomeerde, onopgeleide, monetaire
artsen in een ziekenhuis werken. Het is onbegrijpelijk, dat een samenleving deze werkwijze
accepteert, maar wel van een poetsvrouw verlangt, dat zij bij het werken in een kleuterschool de
juiste religie aanhangt1027.
De propagandamachine is het laatste wapen, waarover de centrale banken nog beschikken. Het
laatste wapen tegen de propagandamachine is het cabaret, omdat het cabaret de waarheid tot het
einde toe mag uiten. En als de laatste cabaretier in het gevang is beland, mag de laatste gast het licht
uitdoen.

4.8.2014 (Pasen, maar vooral ook) Pinksteren op n dag.


De inspirerende Spititu Santo de Heilige Geest heeft de banken letterlijk tot een ideale oplossing
genspireerd. De BES-bank wordt nu gered door een fonds, dat eigenlijk ter redding van de kleinere
bankjes was gedacht, maar nu wordt opgesoupeerd door een aantal gokkers, die de moederfirma's
van de BES geruneerd hebben. De zaak wordt opgesplitst in een bad bank met de milde gaven aan
onze kleinkinderen en de winstgevende business aan de rijke stinkerds. Het is een schandalige en
convulsieve oplossing, maar dit soort praktijken behoort tot de orde van de dag1028.
Als men de 64 commentaren op deze melding analyseert, valt op hoe agressief negatief de lezers
deze melding beoordelen, alhoewel volgens de melding niemand echt benadeeld zal worden. Men
weet immers inmiddels, dat de pers omkoopbaar is, omgekocht wordt en al sinds jaren omgekocht
is. Alleen de cabaretiers mogen vertellen, wat er werkelijk gebeurd is, maar daarvoor moeten wij
nog enkele dagen op een waardig cabaretprogramma wachten. Hopelijk vallen er in die wachttijd
1023How To Sell A War
1024Engelse afkorting voor De president van de US
1025"Bureaucracy Is Out Of Control," Martin Armstrong Blasts "Obama Should Just Resign"
1026Alarm Bells Ringing: Behind The Smoke And Mirrors Of The European Banking System
1027Dit soort voorschriften is in Duitsland nog steeds van kracht.
1028EU-Milliarden fr Grobank-Rettung

niet nog eens drie van dat soort monsterbanken in katzwijm. Ook het tweede nieuws begint met
twee afkrakende commentaren. Wie had er ook iets anders verwacht. De banken moeten een claque
inhuren om berhaupt een positieve reactie te publiceren.
Wie nu nog langer geld op een bank inlegt, is aan deze neergang medeplichtig, omdat de bank het
tienvoudige van de inleg als inzet voor een gokspelletje benut.

Wachten op het omvallen van de CDS-derivaten


Nu is het wachten op het omvallen van de Argentijnse keten aan CDS-dominostenen 1029. Die van de
Heilige Geest bank zijn al op een listige manier uitgeschakeld 1030. Als dat model bij alle CDS
mogelijk is, valt de schade bij een collaps wel mee...

Backwardation
Nu de handelsmaand voor goud is begonnen, keert de backwardation terug van weggeweest,. De 1maandse Gofo is weer eens onder nul gedaald. Het wachten is op de overige Gofo's. Naar schatting
is het tegen het weekend zover. Nog vier nachtjes slapen en dan....

De EU is een kopie van Kakani


Terwijl ik Musil's meesterwerk lees, valt mij op hoe vaak er sprake is van parallelle ontwikkelingen
tussen destijds en nu.
De moraal van onze tijd wordt, ongeacht wat er verder nog wordt gekletst, bepaald door
de prestaties. Vijf min of meer frauduleuze faillissementen zijn acceptabel, als er na de
vijfde een zegenrijke periode of althans een weldadig en royaal tijdperk volgt....1031.
Na de fraude van de BES past deze uitspraak 1:1 op onze bancaire wereld. Zo klein is de wereld en
zo kort krimpt de geschiedenis ineen. 2014 is een kopie van 1914 en de EU is een kopie van
Kakani.

5.8.2014 Sancties die voor milieuproblemen zorgen?


De Russen hebben besloten delen van het Russische luchtruim voor EU-staten te sluiten. Een
bericht vermeldt Siberi als spergebied1032. Omdat Rusland zo groot is, leidt dit tot extra
luchtvervuiling, olieverbruik en kosten voor de omwegen der vluchten van de EUluchtvaartmaatschappijen. Andere landen bieden hun luchtvaartmaatschappijen wellicht voordelen,
als de regeringen Rusland geen sancties opleggen.

Opnieuw: de handelsovereenkomst met de VS


Ook vandaag staat er weer een reportage over het monopolie op waterbronnen, dat water tot het
nieuwe edelmetaal promoveert. Zo te zien willen de EU-politici liefst opnieuw de watervoorziening
der EU-burgers verkopen en opnieuw een spectaculair verlies aan de komende generaties
doorgeven. Zij hadden al eens door leasing openbaar bezit als de watervoorzieningen verkocht en
weer terug geleased. Dit leidde algemeen tot flinke schadeposten, maar waar niemand toeziet vallen
zulke foutjes sowieso niet op1033.
1029Gregory Mannarino-Absolute Failure & Collapse of the Financial System
1030Another Glitch: Espirito Santo Junior Debt Plummets As CDS Trigger May Be Avoided
1031Die Moral unserer Zeit ist, was immer sonst geredet werden mge, die der Leistung. Fnf mehr oder weniger
betrgerische Konkurse sind gut, wenn auf den fnften eine Zeit des Segens und des Segenspendens folgt
(Geciteerd uit: Weiterer Verlauf des Ausflugs auf die Schwedenschanze... )
1032Putin plant die Revanche
1033Bottled Life, Arte, 5.8.2014

Kankergezwel fiatgeld
Fiatgeld behoort tot de kankersoorten, die eenmaal goed op gang gebracht vanzelf tot de
ondergang leiden.
Op het gebied van de fatale afloop van een fiat Ponzi systeem geldt Japan als het grote voorbeeld,
dat nu alle andere westerse landen navolgen. Met meer dan twintig jaar schuldenervaring, waarin de
schuldenlast inmiddels maar liefst tot 250% van het BNP is opgelopen, kan de Japanse regering
hooguit 0% rente betalen.
Het Ponzi-systeem is 20 jaar goed afgelopen, maar 2011 was het echt af-gelopen en volgde een de
beruchte tsunami de vrije val van de munt. Japan's Misery Index (de som van werkeloosheid &
inflatie) is inmiddels al opgelopen tot 7% 1034. Het kankergezwel breekt eindelijk door en begint zich
uit te zaaien. De metastasen hebben Europa intussen bereikt...

10.8.2014 Een hemd van goud


Een van de duurste hemden ter wereld, waarin enkele kilo's goud verwerkt zijn. Als je geld niets
meer waard is, heb je altijd nog drie kilo te verkopen en je kunt het als beroepskleding ook nog van
de belasting aftrekken...1035. Daarnaast is het een symbool van macht: He who holds the (physical)
gold makes the rules.

12.8.2014 Orde van grootte


De verhandelbare zilvervoorraad bedraagt momenteel 175 miljoen ounce, die 3,5 miljard 1036
US-dollar waard zijn. Die 3,5 miljard dollar komen ongeveer overeen met het bedrag aan
QE, die de US-Fed sinds het begin van dit jaar dagelijks produceert.
Het komt ook overeen met de dagelijkse schuldentoename der VS, respectievelijk het
tweedaagse handelstekort der VS, ofwel 2 extra dagen rente, die de VS over de schuldenberg
moet betalen.
China's krediettegoed op de VS bedraagt duizend maal zoveel als die 3,5 miljard dollar. Met
andere woorden: die 3,5 miljard dollar is bijna niets....1037
Het lijkt erop, dat China het nog te vroeg vindt om de stekker eruit te trekken. De datum, waarop de
stop uit de badkuip wordt getrokken, blijft dus nog een paar dagen geheim.

13.8.2014 Een nieuwe soort derivaten1038


Het wordt tijd een nieuwe crisis voor te bereiden om weer wat leven in de brouwerij te brengen. De
nieuwe generatie derivaten vormen natuurlijk een groter risico, omdat de mislukkingskans nu
eenmaal de motor voor de winst vormt. Schulden worden daarbij in hoogwaardige onderpanden
verpakt. Wall Street zorgt er dan voor, dat de producten wereldwijd met enorme omzetten worden
verkocht. Het product moet zo nieuw en zo onbegrijpelijk zijn, dat de kopers er pas na een jaar
achter komen, dat het een miskoop is.

Wiskundige taalproblemen
Per definitie is een zelfmoord duidelijk ook een moord. Dat betekent, dat het aantal moorden altijd
hoger ligt dan de zelfmoorden.
1034Abenomics' Legacy: Japan's Greatest "Misery" In 33 Years
1035What Every Well-Dressed Indian Businessman Is Wearing This Summer - A $210,000 Gold Shirt
10363.500.000.000 $
1037Dont Be Surprised If Silver Is the Target Written by Bill Holter
1038JPMorgan joins Goldman in designing derivatives for a new generation

Hoe kan dan de statisticus beweren, dat het aantal zelfmoorden in de VS hoger is dan het aantal
moorden?
Een duidelijk teken, dat de statistici met de verkeerde modellen werken 1039. In het gunstigste geval
bereiken de aantallen moorden en zelfmoorden hetzelfde niveau. Daartoe moet men gewoon elke
moord als zelfmoord definiren. Het slachtoffer van de moord had zich gewoon vrijwillig in slecht
gezelschap begeven.
Engelsen, die sowieso op alles gokken, kunnen dus met behulp van deze voorkennis de wiskundige
taalproblemen misbruiken om een 100% waterdichte, gegarandeerde winst uit een gokje op de ratio
zelfmoorden/moorden te persen. In de huidige tijd met negatieve rentes is dat niet niks. Zeker niet
in Nederland, waar ook negatieve rentes als met 4% winst worden belast. Maar dat is een ander
verhaal...

1039I heard an interesting statistic today. It seems that more people in the U.S. die from suicide than from homicide. A
sad toll of collateral damage in an empire of deception, death, and despair. Jesse's Caf Amricain

14.8.2014 Het einde der tijden


De status quo is bedroevend. Japan's economie zakt als een baksteen 1040. Men is zo onverstandig
tijdens de massale QE de BTW te verhogen, zodat de binnenlandse omzet crepeert. Tot overmaat
van ramp staat een tweede verhoging naar 10% (dat is niets; in Nederland ben je aan BTW geloof ik
zo'n 25% kwijt!) op het programma. Maar goed, de nationale schuld stijgt in 30 jaar gestaag naar
250% van het BNP1041. Voor een verdubbeling van dit percentage zijn ca. 10 jaar nodig.
In de VS heeft men minder tijd nodig om dat doel te bereiken. Door oorlogsinspanningen kan de
schuldenberg zelfs exponentieel toenemen. Momenteel beleven wij immers vredige tijden met
groeiende welvaart...
De koers van de 10-jarige staatslening daalt richting nul. De grens van 2,4% is nu bereikt. Alle
BNP-waardes dalen1042. Daarbij worden in de BNP-berekening ook al corruptie, prostitutie en
drughandel meegerekend. In sommige streken vormen deze inkomsten de hoofdmoot van de
begroting. Ponzi-bankieren is immers ook een vorm van bedrog.
Normaal gesproken vindt het einde der tijden met intervallen van ongeveer 100 jaar plaats 1043. Nu is
het weer zover: een crisis en een oorlog. Als wij geluk hebben, blijft het bij een monetaire oorlog,
die enigszins geciviliseerd afloopt.

Het openen van de poort van Fukushima's hel1044


Wij wisten het allang. Het was slechts een kwestie van afwachten tot er een afsluitend bericht was
samengesteld. Het is nu bijna klaar en bevat o.a.:
1. 17 berichten over straling,
Het water wordt nu gewoon in de oceaan gedumpt, om het snel te laten verdwijnen 1045. De
radioactieve afval wordt over het land verdeeld om de straling zo te verdelen, dat er geen
veilige woonplek overblijft en de bevolking zich verdeelt alsof de straling geen rol speelt.
2. 9 berichten over de biologische epidemische schade
Het afsterven van de zeebewoners gaat onopvallend door. Er zijn geen opwindende en
spannende documentaires, die de TV-kijkers interesseren.
3. 4 berichten over de risico's voor de bevolking
Japan Doctor: Tokyo should no longer be inhabited. Vreemdsoortige ziektes beginnen zich
te verspreiden. De geneeskundige autoriteiten misbruiken hun machtspositie. De
geneeskunde ontwikkelt zich tot een farce.
Het onzinnige plan voor de 1,4km lange ijsbarrire wordt ook opgegeven, nadat men daarin 32
miljard yen had verspild1046.

1040Japanese GDP Plunges 6.8% As Consumer Spending Collapses By Most On Record


1041"What's Next?": Simon Johnson Explains The Doomsday Cycle
1042Last Chance for Financial Salvation
1043World Reserve Currencies: What Happened During Previous Periods Of Transition?
1044Weve Opened the Gates of Hell
1045Tepco to pump up highly contaminated groundwater for potential discharge today / Drainage plan submitted to
NRA
1046The Ice-Wall Go-eth - Japan Scraps Fukushima Freezing Plan

15.8.2014 Voorspellingen
De 70 jaar geleden gedane voorspellingen van W. Buffet's vader zijn uitgekomen 1047. Zonder
goudstandaard vervalt fiatgeld tot een zelfbedieningszaak voor corrupte bankiers en eindigt
uiteindelijk in een wereldoorlog. Ik wil er verder geen woorden over vuilmaken, want dat is slecht
voor uw bloeddruk. Laat het kalm bezinken, totdat de lucht en het water vanzelf weer zuiver wordt.

Zwarte Zwanen geland


Het orakel beweert, dat de zwarte zwaan is geland in de vorm van een massieve verkoop van junk
bonds. Deze verkoop is ook aan de crash van 2008 voorafgegaan1048.
JPM heeft een groot aantal derivaten afgesloten voor zilver en moet de zilverprijs tot 20$
respectievelijk de goudprijs tot 1320$ zien te begrenzen1049.
De oorlogen escaleren, zonder dat de media het publiek inlichten. Media berichten altijd, wat allang
gebeurd is. Vermoedelijk moeten gebeurtenissen eerst optisch door een waarnemer worden
gecontroleerd, de formulering van het nieuws in een gesloten zitting besproken en daarna door een
regeringsvertegenwoordiger goedgekeurd worden. Kort voor de uitzending zijn er dan al twintig
andere dingen gebeurd en het uitgezonden nieuws behoort tot het archief der verleden tijd.
De meeste nieuwsberichten zijn in het web al 24 tot 48 uur uur bekend, voordat zij op de TV
worden uitgezonden.

23.8.2014 Spek en bonen


De goochelaar begint met een verguld ringetje en drie hoedjes. Deze beweegt hij met eerst
geringe, maar dan later opgevoerd tot razende snelheid, en wel zo, dat het publiek
aanvankelijk gelooft, dat het spelletje doorzichtig is. De truc bestaat daarin het vertrouwen
in het spel te bewaren totdat de laatste speler alles verloren heeft. Dat is nu precies de
strategie van de politici en banken bij het monetaire dopjesspel.
In de wereld der criminele bankiers zijn drie hoedjes per verguld ringetje ongebruikelijk.
Oorspronkelijk werkte het hoedjesspel in het ontwerp van de Federal Reserve met 10 hoedjes per
ringetje. Nu echter is men aanbeland bij 100 tot 1000 hoedjes, die elk een ringetje representeren,
maar waaronder de goochelende bankiers slechts in noodgeval een verguld ringetje schuiven, als
er toevallig een klant zijn geld echt van de bank wil halen.
Het hoedje vertegenwoordigt in dit dopjesspel de Euro op uw bankrekening, terwijl het vergulde
ringetje een echte metalen Euro representeert. Die Euro is alleen maar goudkleurig, een echte
metaalwaarde heeft die munt niet eens. In feite is het onderpand van de bank voor het gestorte geld
niets waard. De bank is een romp vol met schulden, waar niets van waarde te halen valt.
Het hele leven als dopjesspel
Het hele leven baseert op een dopjesspel, maar dat is alleen de insiders bekend. De rest speelt voor
spek en bonen mee.
Er zijn vele vormen van het dopjesspel. Zo is het gelddrukken normale mensen verboden,
maar bankiers hebben van de overheid licenties tot het zelf drukken afgekocht. Dat is
handig, als men in geldnood komt. In 1991 bepaalde de Hoge Raad dat het dopjesspel door
104770 Years Later - Warren Buffett's Dad Is Proved Right (About Everything)
104814 Reasons Why The U.S. Economy's Bubble Of False Prosperity May Be About To Burst
1049august 14/2014/GLD and SLV keep their inventories constant/gold and silver rise slightly/Russian armoured trucks
enter the Ukraine through a dirt road while the humitarian white trucks are stopped at the border/Maliki steps down
in Iraq/Obama to send 600 troops to NATO countries bordering Russia

middel van een Algemene Plaatselijke Verordening kon worden verboden. Die verbod geldt
echter niet voor banken en vooral niet voor centrale banken. Hen wordt de oplichting
expliciet toegestaan....
Een Spaanse prof licht toe, hoe banken te werk gaan 1050. Het is een soort franchising systeem,
waarbij een inflatie van 2% het spaargeld binnen 20 jaar halveert. De helft van het gespaarde
verdwijnt daarbij in een zwart gat. Het heeft dus geen zin voor een huis te sparen. Men moet zich
onmiddellijk na de geboorte in de schulden storten, deze aankoop zo snel mogelijk afbetalen met
en snel leren gokken. Het beste beroep is daarbij bankier te worden. Het allerbeste is het beroep van
centrale bankier.
Prijsinflatie is slechts een vertraagd symptoom van geldinflatie. De geleidelijke tot permanente
schuldentoename wordt automatisch gevolgd door een hyperinflatie. Er zijn echter diverse opties
voor een hervormingsstrategie voor het geldsysteem. Omdat de overheid voor zichzelf altijd genoeg
geld kan drukken, hoeft men zich voor de algemeenheid geen zorgen te maken. Omdat de banken
een onderdeel van de regerende overheid vormen, vormen ook de banken een gegarandeerde bres in
de branding. Nieuw geld wordt intraveneus in de economische armen ingespoten, zodat de patint
ook in een comateuze toestand nog gewoon doorleeft, alsof er niets aan de hand is.
Anderen (die niet tot de overheid of bankensector behoren) kunnen slechts aan geld komen, door
onderpanden te verkopen, zoals aandelen, onroerend goed, enzovoorts. Allen banken mogen ook
fractioneel geld produceren, waarvoor zij slechts een minimaal onderpand, dat bovendien slechts
een schijntje waard is, nodig hebben. In feite kunnen banken vrijwel geheel zonder onderpand geld
drukken...
It is easy to see that this situation is not sustainable.
Het is niet eens zo moeilijk hele volksstammen te bedriegen en te corrumperen. Dit hoedjesspel
vindt als sinds eeuwen dagelijks plaats. Ook de godsdienst bestaat voor een groot deel uit
dopjesspelletjes.

Het geloof als dopjesspel


Ook het geloof is een dopjesspel, respectievelijk hoedjesspel. En ja, hier heb ik al voldoende tijd
genvesteerd. Het dopjesspel wordt meestal met drie hoedjes gespeeld. Onder die hoedjes liggen de
klinkers verborgen. De klinkers zijn immers de verhulde symbolen. De hoedjes zelf zijn de
medeklinkers J, H en V, die de klinkers I, E, U bedekken. Iedereen weet het, maar het moet wel
verborgen blijven.
Oorspronkelijk was er met als in het moderne dopjesspel slechts een klinker, die de Grieken als E
hadden gekozen. Deze letter E was boven de ingang van de Apollo-tempel te Delphi
aangebracht1051.
In De vulgari eloquentia beschrijft Dante Alighieri, dat Adam God aanvankelijk El genoemd had,
maar later werd God in de taal van Adam I genoemd1052.
Ook latere auteurs houden zich bezig met de goddelijke scheppersnaam, die volgens de
overlevering Yahu of Yahoo moet zijn geweest. In Gulliver's Travels (1726) noemt Jonathan Swift
de door God geschapen mensensoort Yahoo1053, terwijl hij voor de veel edelere paarden de naam
Houyhnhnms toepast. Als priester heeft Swift heeft door deze keuze van de naam Yahoo problemen

1050Spanish professor details the faults of the fiat money system Dr. Philipp Bagus, Professor of economics at
Universidad Rey Juan Carlos in Madrid
1051E - of the E-symbol Engraven Over the Gate of Apollos Temple
1052Paradiso, 26.134 E - of the E-symbol Engraven Over the Gate of Apollos Temple
1053Von Den Ursprngen Der Yahoos

In 17261054 heeft Swift volgens vele Victoriaanse commentaren de Yahoos in het vierde boek
van Gullivers Reizen als een belastering van God en de mensen uitgesproken (BulwerLytton), zodat dit boekdeel uit elke fatsoenlijke huisbibliotheek te verbannen is1055.
Uit deze beschuldiging kan men aflezen, dat God en de mens als diens evenbeeld beide als Yahoo
werden genterpreteerd. De Yahoo was in deze satire echter geen weldaad, maar volgens de satiricus
een wandaad, een afschuwelijk schepsel.
Ongetwijfeld heeft Swift de namen voor de Schepper goed gekend. Daaronder bevinden zich
duidelijk namen, die Iaho, Iao enzovoorts luiden en in de ogen der critici de steen des aanstoots
vormden. Het zijn vrijwel allemaal reeksen of combinaties van klinkers, die echter in sommige talen
vaak als medeklinkers worden vermomd.
Onder de medeklinkers bevinden zich dan de klinkers, die door de matres lectionis
("leesmoeders"1056) worden gedecodeerd. De werkelijke naam van de Schepper luidt in klinkers:
Yehua, Yawhanan (Yhanan), Ia-u-a (Ia-u), YHW, Yah, Jehovah, YH (Yah), Yahu (Hebrew),
(Iaho in Latin), Ia & Ia (Greek), IA1057, 1058, Iaoue, IA ( in Greek
and [Iah] in Latin), Iabe1059 (for Samaritans), resp. Aa for the Jews 1060, IOA (), Ieue,
Ieue, Yohoua, Yohouah, Ieoa, Ihehoua, Jehovah1061, Hiehouahi, Ihevhe, Ioua, Iehoua (
Ioua /Ioue - Jupiter), Iohauah, Iehouah (instead of Ioua), Iehue1062, 1063 Iaoouee,
Iabe, Iouiee1064.
Het verwondert mij niets, dat zowel de godsdienst als de monetaire circuits als dopjesspel kunnen
worden beschouwd. Beide hebben de machtsuitoefening van onderdanen op het oog. Eeuwenlang is
dit al gelukt en waarom zou het nu in de nieuwe tijd voornbij zijn.
Hele volksstammen worden nieuw geboren en kennen het hoedjesspel nog niet. Zij zijn het gemene
melkvee, dat eerst gemolken en dan naar de slachtbank wordt geleid. Niets is eenvoudiger dan dat.
Jonathan Swift heeft het als priester waargenomen en nauwkeurig in zijn eigen geheimcode
beschreven. Dat was een dappere daad, omdat hij even goed op de brandstapel had kunnen
eindigen.
Meestal is echter het verraden van de trucs van het hoedjesspel niet zo bezwaarlijk. Zelfs als de
mensen het principe kennen, reageren zij er ternauwernood op. De domheid van het gemiddelde
brein is zo groot, dat er altijd een meerderheid ter beroving en slachting overblijft. En waar de
intelligentie ietwat toeneemt, volgt in de navolgende generatie een extra domme golf van
nageboorten.
1054Dat wil zeggen: dertig jaar voor de priesterwijding
1055(30 Jahre nach der Priesterweihe, d.h. in 1726): Insbesondere die Yahoos im vierten Buch von Gullivers Reisen
stellen nach Ansicht vieler viktorianischen Kommentaren eine Verleumdung Gottes und der Menschen dar
(Bulwer-Lytton), welche diesen Werkteil aus jedem anstndigen Haushalt verbannen muss. (E. Gosse). (206)
Die Klassiker der englischen Literatur - Katalog der - Autoren: Uwe Bker, Horst Breuer und Rolf Breuer, ETB
ECON Taschenbuch Verlag
1056De mater lectionis of leesmoeder is de eerste methode die werd gebruikt om in het Hebreeuws klinkers aan te
duiden. Deze taal had daarvoor uitsluitend de mogelijkheid medeklinkers op te schrijven. Een leesmoeder is een
medeklinkerteken dat gebruikt wordt om ruwweg aan te geven dat daar een bepaalde klinker moet worden gelezen.
De hiervoor gebruikte medeklinkers zijn: , , en .
1057The Name
1058The Name
1059The b in Iabe may have been understood as the w or uu (double u)
1060Quaestiones in Exodum cap. XV quoted in The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux
1061The Name Of God Yehowah. Its Story, By Grard Gertoux A7 - Is Galatino the first who introduced the name
Jehovah in 1518?
1062resp. Iehoua or Iihue not derived from Ioue (Jupiter!), but from from Aramaic yihweh, respectively Hebrew Iehoua
1063However, there are other equally reputable scholars who can provide evidence that the underlying Greek of Jave is
"" and not "".
1064London Papyri. Xlvi, 446-482

Welvaart was gisteren de ondergang is vandaag


Wie denkt, dat hij of zij de welvaart heeft geschapen, maakt een denkfout. De welvaart is door
gedrukt geld gefinancierd, maar moet achteraf als een sigaar uit eigen doos nog betaald worden.
Hoe dat kan mag u uw zelfgekozen politicus vragen, als deze niet allang commissaris van de een of
andere criminele bank geworden is en nu natuurlijk niets meer van die oude beloftes wil weten...

Mene Tekels en voorzorgen


Zorg, dat je bij de aardebeving op straat staat, voordat men het laatste venster sluit:
Get Out Before They Close the Window1065
Vroeger hadden wij 30 tot 50 klanten per dag, nu zijn het hooguit 3 per dag en onze
topverkoper verdient nog maar een derde van toen. Zij zouden allemaal al verdwenen
zijn, als wij ergens anders konden werken.1066
En dan was er nog die maffe maffiaman, die ons waarschuwde, dat er een bubbel op ontploffen
staat, waarna men op zekere dag opstaat na een avond, waarop iedereen je vertelt, dat alles goed
gaat en plotseling alles verdwenen is....1067

24.8.2014 Het miljoenenlijntje


Het miljoenenlijntje heeft omgerekend miljarden of triljarden gekost. Het is nog niet zo lang
geleden voor een miljoen gulden per kilometer gebouwd en vermogens waren toen nog waardevast.
Vermogenswaarden zijn pas sinds 2007 echt ontwaard. Tot 2007 was een miljoen een kapitaal. Nu is
het nog slechts een zakcentje. Nederland heeft de cent afgeschaft, maar in Duitsland is een cent nog
steeds geld. Nederlanders zijn rijker en werken alleen met geld boven de stuiver.
Velen echter zijn te arm om centen te misachten. Zij pinnen daarom bij het afronden en betalen baar
geld als het afronden op geldverlies uitloopt.
Wij bezoeken Weekend At War (bevrijding van Simpelveld in 1944) en reizen daarna met de
stroomtrein van Simpelveld naar Schin op Geul en terug en vervolgens van Simpelveld naar
Vetschau en terug. In de ouderwetse trein, die wordt getrokken door een heuse stoomlocomotief,
worden wij op realistische wijze herinnerd aan de bezetting. Gekostumeerd in echte uniformen met
indrukwekkende versierselen ondervragen ons hoog gedecoreerde officieren en beambten naar ons
paspoort en onze papieren. Wie niets kan vertonen, wordt bedreigd met de Arbeitseinsatz in het
derde rijk.
Het is allemaal mooi gespeeld en de patronen knallen indrukwekkend. Of dit alles binnenkort weer
terugkomt, als de monetaire markten en de samenleving ineenstorten. Men praat er niet over. Velen
nemen mij in tweegesprekken in vertrouwen, zoals bij dat feestje van P. & M. Niemand mag weten,
dat wij onzeker zijn en de zaak niet vertrouwen.
En dat miljoenenlijntje? Achteraf gezien was het wellicht een goede investering. Die miljoenen zelf
waren allang door inflatie weggevreten. Niets is te duur, als er even later een hyperinflatie volgt.
Alles wat dan gekocht is wordt waardevol. Ook een miljoenenlijntje. Mark my words.

1065Is Portugal Next In Line For Wealth Confiscation?


1066We saw 30-50 people a day. Now we see 3 people a day, and our TOP sales person earns less than $30,000. They
would all leave if they had a place to go. (Celente - Email Exposes Scary Economic Collapse In The US )
1067Former Mafia Boss Tells CNBC: "Stocks Are In A Bubble, Buy Physical Gold"

Chauffeurs zonder rijbewijs


Een hervorming van het geldsysteem gaat gepaard met grote verliezen voor de spaarders en
belastingbetalers, zodat vrijwel alle crashes in oorlogen eindigen en de vrede met enorme
mensenoffers moeten worden betaald1068. Zelfs de maffia weet, dat alleen edelmetalen voor
verliezen beschermen1069.
En wees maar niet bang, mijn vrienden. Wij rijden met de plank op de bodem op de afgrond toe,
maar raken kort daarvoor nog een betonnen muur. God sta ons allen bij...
Pedal to the metal at 2,000 SPX mph. Make no mistake my friends, we are on a crash
course from hell, and we will hit the wall. God help us all................ 1070

26.8.2014 Regeltechniek
Waarom neemt men de moeite op zich, regeltechniek te studeren, als de regeltechniek voor
de maatschappij en economie op een drijfzand fundeert? Economie is geen wetenschap en
de maatschappelijke regeltechniek baseert op bedrog.
Als alle staten gemeenschappelijk op inflatie overschakelen, kan zich de staat in feite het
innen van belastingen sparen. De burgers hoeven dan ook een tijdlang niet meer te werken.
Alles wordt in die periode direct betaald uit de geldpers.
De economie bevindt zich in een terra incognita. Nooit eerder is er op een zo ongehoorde schaal
van een criminele actie sprake geweest. Nog nooit heeft men zoveel geld gedrukt om de schijn van
een welvarende staat hoog te houden. Het is geen investeringsschuld, die later productie rente
oplevert, maar hoofdzakelijk een mengsel van speculatieve en consumptieve schuld. Deze laatste
categorien leveren geen rendement door bijvoorbeeld rente op. Buy Now, Pay Later!1071

Fofoa's thesen
Ik wijd enige aandacht aan de serie Hyperinflation Post Part I, II, III 1072, die uiterst nauwkeurig
voorspelt, waarheen de trend leidt. De vernietiging van de schuldenberg elimineert automatisch ook
het fiatgeld in het spaarsysteem. In feite verdunt men de schulden met een overmaat fiatgeld.

Het monetaire Gibbs fenomeen


Aan het stijgen van de inflatiepuls gaat steeds een negatieve flank van de productieprijzen vooraf,
waarin de consumenteninflatie onder nul valt 1073. Dit is duidelijk een Gibbs fenomeen, waarin de
fase van het overschieten de naderende catastrofale stijging net zo duidelijk manifesteert als het
teruglopen van het zeewater bij een aantrekkende tsunami golf.

1068Putin's Chief 'Integration' Advisor Warns "Transition Has Always Come About Through War"
1069Former Mafia Boss Tells CNBC: "Stocks Are In A Bubble, Buy Physical Gold"
1070Visualizing the Vanishing Money Velocity Vortex
1071Lacy Hunt: The World Economy's Terminal Case Of Debt Sclerosis
1072- FOFOA (Sept. 2010)
1073Zie de grafiek in Hyperinflation Post Part I

Orwell's voorspellingen
Nu pas kan men waarderen hoe goed Orwell heeft kunnen voorspellen tot welke misre de
democratisch gekozen regeringen in staat zijn1074:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alles is politiek en politiek bestaat uit leugens, haat en schizofrenie.


Oorlogspropaganda, haat en nijd stammen alleen van mensen, die nooit vechten.
Een oorlog wordt alleen begonnen als de miljardairs er wat aan kunnen verdienen.
De geschiedenis wordt door de overwinnaar vastgelegd (en kan dus nooit wetenschap zijn).
In tijden van bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire heldendaad.
Journalistiek is het publiceren van teksten, die een ander niet gedrukt wil zien. De rest is
alleen maar reclame.
7. Niet wie de meeste schade veroorzaakt, maar wie de aanval kan doorstaan, wint uiteindelijk
de oorlog.
8. Nationalisten zijn onverschillig voor wreedheden van de eigen troepen.
9. Cumulatieve censuur leidt uiteindelijk tot totale vrijheidsberoving.

Over het management en leidinggeven


"Management is doing things right; leadership is doing the right things."
Peter Drucker
Een filosofische beschouwing over het verschil tussen blind organiseren en leidinggeven 1075.
Uiteindelijk is het verschil tussen het resultaat van extreem rechts en extreem links minimaal.

Europa? Openbreken en terug naar AF...


[20:30 ] Europa kan alleen gered worden door het open te breken1076.
[22:00 ] De Fransen hebben onlangs al gekozen om de Franc weer in te voeren. De
Franse regering is teruggetreden. Waarop wachten wij nog? Dan is het gezeur eindelijk
afgelopen....

Een markt voor de rijken en een voor de rest1077


Twee markten staan er ter beschikking 1078. Een verzorgt de superrijken en de rest kan zich aan de
gewone markt laven.
Jesse beschrijft slechts rudimentair hoe het werkt, maar het is verbluffend eenvoudig. De
superrijken zijn geabonneerd op een informatiebron, genaamd Direct Feed, die allereerst aan de
selecte club toegezonden wordt.
Pas daarna wordt een geringere informatie, de SIP 1079, met de nodige vertraging aan de rest
toegestuurd. De voorsprong kunnen de rijken dan gebruiken om nog rijker te worden. Zij kunnen
kopen, resp. verkopen als de rest nog niet weet wat er te gebeuren staat.

107410 George Orwell Quotes That Predicted Life In 2014 America


1075Some Wisdom About Leadership From the Depths of the Depression
1076[20:30] Ambrose Evans-Pritchard - 'America more financially powerful'
1077Are U.S. Markets Liquid and Deep or Rigged and Broken? Geciteerd in A Tale of Two Markets: One for Wealthy
Insiders, And Another For the Rest of Us
1078 SP 500 and NDX Futures Daily Charts - Two Markets - First SP 500 Close Over 2000
1079d.w.z. Securities Information Processor or SIP

27.8.2014 Het vuurwerk ter afsluiting van QE


Op 26 augustus 2014 werd de Nanex aandelenhandel door een ernstige, 39 minuten lange crash
tussen 11:58:25 en 12:37:27 gestoord1080. Het behoort tot de aankondigingen van het vuurwerk ter
afsluiting van QE

Hoogfrequente jitter op de zilverkoersen


De zilverkoers op de New York Globex vertoont overigens duidelijk de hoogfrequente jitter,
waarmee de koersen geregeld worden.
In de periode tussen twee Globex handelsfasen is deze jitter geheel afwezig1081.

Barstende Stuwdammen
Twee stuwdammen staan op het punt door te breken: de ene is de Mosul Dam in Irak, de ander de
Kariba dam aan de Zambezi rivier in het grensbereik tussen Zambia & Zimbabwe1082.

NSReach1083
De zoekmachine van de geheime dienst omvat alle 850 miljard metadata, die men via de gegevens
van Snowdon heeft kunnen samenstellen. Ik ben benieuwd of mijn gegevens ook daarin staan.
Misschien lukt het wel met behulp van dit dagboekfragment.

28.8.2014 Terra Incognita (Over de ondergang van de EU)


Wij leiden een leven, dat wordt beheerst door onverantwoordelijke en ongeschoolde chauffeurs, die
ons voertuig door onbekend terrein sturen. Zij beweren dat het besturen is, maar in de ongeschoolde
staat zijn het ondermaatse dilettanten, die men in het gunstigste geval als psychisch gestoorde
neurotici kan beschouwen.
De koers, die wij als samenleving volgen, is een spookrit, die tegen alle regels en authentieke
waarheden indruist. De monetaire en politieke leiders zijn spookrijders, die een gevaar voor de
algemeenheid vormen.
In mijn ogen is er geen enkele geschoolde econoom meer, die durft te beweren, dat de huidige
toestand van de economie nog op regulaire wijze kan worden gebalanceerd.
De S&P aandelenmarkt heeft weliswaar de 2000 pt. bereikt, maar de aankopen baseren op geleend
geld, dat verloren is als de beurs ineenstort. Er is niets genvesteerd in een markt, die alleen uit
schuldengelden bestaat1084. De uitspraak, dat aandelen goedkoop zijn of aandelen waardevol
zijn, verliest elke betekenis als de meeteenheid elke fysische maatstaf met de werkelijkheid
verloren heeft.

1080The Retail Trader Lockout - Today's 'Market' "Issues" Were Worse Than The Flash Crash
1081Bugs - Uit de Kaartenbak Van de Systeemprog
1082 The World's Most Dangerous Dams
1083 ICReach: NSA teilt 850 Milliarden Daten mit US-Behrden ...
1084"Valuation Is The Market's Biggest Headwind"

Alarmsignalen
Intussen zijn vrijwel alle cruciale parameters drastisch gesproken op alarm overgeschakeld:

De invloed van de propaganda bereikt in de media een euforisch hoogtepunt, waarin de


aandelenkoersen onbeperkt oplopen1085.
Zelfs monetaire specialisten, zoals een chef-econoom1086, geloven niet meer in een
beheersbaar beleid.
In Frankrijk is het vertrouwen in de regering weggevallen1087. In feite is Frankrijk
bankroet1088.
In Itali komt de economie tot stilstand1089.
Spanje staat op het punt van faillissement1090, omdat de schulden niet op een regulaire
wijze kunnen worden gereduceerd.
Portugal bevindt zich na een redding van de BES-bank in een systeemcrisis1091.
In Duitsland volgt men blind de neurotische oproep tot een boycot van de belangrijkste
handelspartner1092, waardoor de laatste hoop op een opleving der economie verdwenen is.
Het vertrouwen in de globale leiding is intussen ook door de laatste bondgenoot
opgegeven1093.
West Afrika raakt door een onbeholpen management 1094 van de Ebola epidemie
gesoleerd1095.

De desintegratie van de Frans-Duitse-kern van de EU


Daarmee is de EU-kern (de Duitse en Franse economie) uiteengevallen. Het is het gelijktijdige
uiteenvallen van de Duitse en Franse economie, die het einde van de EU inluidt1096:
I see the need for consolidation in the euro area. Weaker states would have to leave the
monetary union. What matters is that the Franco-German axis hold. The integration of
the core must not be lost. Otherwise we get a political and economic disaster of historic
proportions.1097

1085It's important to underline, he notes, that major US investment houses, and certainly every single sales person we
talk to, believe US is about to accelerate in growth not slow down. Saxo Bank CIO Warns "It's Time To Be
Defensive... Very Defensive"
1086Saxo Bank CIO Warns "It's Time To Be Defensive... Very Defensive"
1087France In "Political Turmoil" After Hollande Unexpectedly Dissolves Government

1088France's 'Recovery' In 1 Hard-To-Believe Chart


1089The European "Recovery" Is Over: Italy "Unexpectedly" Enters Triple-Dip Recession
1090Will Spain Default?
1091European Stocks Plunge Into Red For 2014, Portugal Down 10% This Week
1092Russia Sanctions Hit German Consumers, Economic Expectations Completely Collapse
1093Merkel Slams US Hegemony? "America Can't Solve All The World's Problems Anymore"
1094"Current Ebola Outbreak Is Different," WHO Warns "Unprecedented" Number Of Medical Staff Infected
1095Ebola Devastates West Africa: Revenues Down; Markets Not Functioning; Projects Canceled; GDP Plunges 4%
1096I see the need for consolidation in the euro area. Weaker states would have to leave the monetary union. What
matters is that the Franco-German axis hold. The integration of the core must not be lost. Otherwise we get a
political and economic disaster of historic proportions. Juergen Stark in Guest Post: Former Central Bankers Step
Up Against The Central Banks
1097Manager Magazin

De ware specialisten worden weggeruimd


Er waren al vroeg (2011) moedige specialisten, die tegen de gang van monetaire zaken
protesteerden, maar zij werden onmiddellijk tot neurotici verklaard.1098 Daartoe behoren een expresident1099 van de Duitse Bundesbank en enkele gewezen chef-economen van de ECB en de
Zwitserse SNB 1100. De namen1101 en standpunten van deze vaklieden worden in Former Central
Bankers Step Up Against The Central Banks gedocumenteerd. Zij hebben voldoende gewicht in de
schaal geworpen. Politici hebben hen niet willen begrijpen op een tijdstip, dat er nog
handelingsvrijheid bestond. Inmiddels is de klok doorgedraaid. Nu kan men alleen nog scherven
ruimen.

De meest cruciale vergissing


De meest cruciale vergissing lijkt mij de beslissing van de ECB te zijn geweest, in december 2011
de minimale bankenreserve van 2,00 % tot 1,00 % te verlagen.1102 In de VS werken de banken met
een veel hogere minimale bankenreserve, zodat de Europese banken er aanzienlijk slechter
voorstaan dan de US-Amerikaanse.

Walgelijke constructie, die de soep warm houdt


De halvering van de bankreserve van 2% tot 1% verdubbelde het gok-kapitaal voor de banken en
stelde hen in staat nog meer klantenvermogen op het spel te zetten. Deze beslissing valt min of
meer samen met het opstappen van de chef-economen, die op politieke druk het roer kennelijk over
moesten laten aan de onverantwoordelijke priv-bankiers, die uitsluitend op het eigen voordeel van
de financile maffia bedacht zijn. Het is een walgelijke constructie, die de soep warm houdt.

1098Guest Post: Former Central Bankers Step Up Against The Central Banks
1099February 2011
1100September 2011
1101Axel Weber, Juergen Stark, Otmar Issing, Kurt Schiltknecht, Georg Rich, Ernst Baltensberger
1102Im Dezember 2011 hat die EZB den Mindestreservesatz von zwei auf ein Prozent halbiert. - Wie die EZB den
Banken hilft, Handelsblatt Online vom 21. Januar 2012 [10]

1.9.2014 De inverse alchemie - over de grootste misdaad aan de mensheid


Bestsellers werken steevast met een zo gruwelijk mogelijke misdaad als plot, wat te vergelijken is
met de aantrekkelijkheid van misdaadbeschrijvingen in de nieuwsberichten. Het schattige nieuws
daarentegen haalt nooit de voorpagina en men vindt het voor zover het de krant haalt ergens
achteraan tussen de schaakpagina en de moppen.
De grootste misdaad aller tijden1103 is de beroving van een 7 tot 8 miljard grote wereldbevolking van
al hun bezittingen en toekomst door toepassing van de omgekeerde alchemie. Dit soort alchemie is
in perversie onovertrefbaar. Daarbij wordt zij niet eens geheimgehouden, omdat de perversiteit in
dit soort grootteordeningen gewoonweg ongeloofwaardig is.
De eerste omgekeerde alchemie omvat de transformatie van echt geld in papier, en de twee omvat
de transformatie van klinkers in medeklinkers.

4.9.2014 Wetneming
Waar een wetgeving is, moet er ook een wetneming zijn. Het feit, dat wetgeving een gewoon
Nederlands woord is, en wetneming in de spellingchecker en in de Van Dale niet bestaat, duidt op
een inverse alchemie: een teken, dat er een ongebruikelijk misbruik van een ingeburgerd gewoonte
wordt gemaakt.
In de inverse alchemie wordt het complementaire begrip van de standaardmethode onderdrukt en
versluierd. Zo kan men omgekeerde alchemie waarnemen in:
Instantie

Standaardmethode

Tegengestelde methode

Monetaire basis

Centrale bank

Fiatgeld

Edelmetalen1104

Hoofdsymbolen
in de Godennaam

De Kerk

Een reeks medeklinkers

Een reeks klinkers1105

Wetneming via
een lobbyist

Wetgeving via
de verkiezingen

Democratische basis Regering/wetgever

De toepassing of het bestaan van de complementaire methode wordt versluierd of ook wel streng
afgekeurd, respectievelijk ontmoedigd.

Etymologie van het woord wetneming


Google vindt bij het woord wetneming overigens maar 6 hits, waarvan er een wel aan aardige
persiflage is: de Jurgensrede 20131106.
De overige vijf documenteer ik als historische noot:

VPRO gids - Wetneming


Omroep Brabant: Dronken Pool veroorzaakt ongeluk in Tilburg1107
Terug naar jouw Natuur | Permacultuur Academie1108

1103 De Inverse Alchemie - Over de Grootste Misdaad Aan de Mensheid en De Omgekeerde Alchemie - Als Draaiboek
Voor Een Bestseller
1104De Omgekeerde Alchemie
1105De Omgekeerde Alchemie
1106De relatie met onze omringende gemeenten staat het komende minuten in het teken van veel wetgeving en
wetneming.
1107.zelf de wetneming in handen nemen is verboden en de politie doet in de helft van de .
1108 over wetgeving en wetneming, de illusie van controle en zekerheid en de mazen van het net.

Blogger: User Profile: l.s.1109


18. Literatuur - Stichting Werkgroep Kerk en Dier1110

In het Duits is het begrip Gesetznehmung daarentegen duidelijker gedefinieerd1111.

De wetnemende democratie
Na de ontcijfering van inverse alchemie in de godsdienstige en monetaire sector is nu dus de
wetnemende democratie aan de beurt.
Per definitie is wetneming is de tegenpool van wetgeving. De wetgevers zijn de politici, die van de
wetnemers geld ontvangen voor de vertrouwelijke medewerking bij het wetgevende proces. Als
tussenpersoon fungeert in de regel een reeks lobbyisten.
Voor de meest succesvolle samenleving is per definitie een vertrouwelijke medewerking bij het
wetgevende proces, d.w.z. een wetnemende democratie nodig.
De meest succesvolle samenleving is per definitie het land met de actuele reservemunt nodig. Tot
1945 was dat het Engelse Pond, en daarna de US-Amerikaanse Dollar. Ook de Nederland heeft in
de Gouden Eeuw eens de reservemunt gevoerd.
In een land, waar de actuele reservemunt wordt gevoerd, is er een intensieve samenwerking tussen
de wetgevende en wetnemende partijen nodig. Men kan dit een democratie noemen, maar dat is een
kwestie van smaak.
De wetgever ontvangt van de wetnemer een aantrekkelijk bedrag, bijvoorbeeld een milde gave voor
de partijkas. Soms ontvangt de wetgever ook direct een kant en klaar wetsvoorstel, dat alleen nog
maar ondertekend moet worden. De gewone burger moet de wet accepteren, zoals de wetnemer
deze met de wetgever heeft vastgelegd.
Het gaat uiteindelijk om geld en macht. Sommigen zijn genteresseerd in geld, anderen in macht.
Waar het echt uitgevochten wordt, wint in de regel het geld.
Echt geld zijn alleen edelmetalen. Het papiergeld speelt slechts een rol als werktuig om echt geld te
vergaren. Daarop duidt al de titel van The Silver Stealers (en Gold Grabbers), waarin wordt
gevochten voor de illusie van een eerlijker markt.
Eerlijke markten voor edelmetalen bestaan er niet meer. Als het nodig is moet de elite overtuigd
worden om tegen wil en dank ter bescherming van het papiergeld wat baren goud en zilver ter
beschikking te stellen. Zij willen dat echter daarna wel door confiscatie terugkrijgen. De confiscatie
is in Nederland al door de financile noodwet geregeld1112 bijvoorbeeld ten aanzien van het
vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabricaat) en
buitenlandse activa van ingezetenen.

Informatiebronnen
De belangrijkste actuele informatiebron is Zero Hedge en Bill Holter's blog bij Miles Franklin. Ook
actueel wordt er vanuit de top geist, dat bijvoorbeeld de aanslag van 9/11 op de Twin Towers
opnieuw wordt onderzocht, omdat men ontevreden is over de berichtgeving 1113. Dit geldt voor
vrijwel alle onaangename problemen, die er de afgelopen veertig jaar zijn ontstaan. Het versluieren
behoort nu eenmaal tot de standaardmethodes van de geheime diensten.
1109Interessen: Wetgeving & Wetneming
1110Het herhaalde visoen en de reminiscenties daaraan hebben Quinten naar de plek van de 'wetneming' gebracht.
( Mulisch, De ontdekking van de hemel)
1111Es wre gut, wenn die Gesetzgebung durch Gesetznehmung ersetzt wird. Bemerkungen von Gerald Denk Giebel
1112De overheid is er klaar voor. zie Noodwet financieel verkeer
1113Top NSA Whistleblower: We Need a New 9/11 Investigation Into the Destruction of the World Trade Center

Tot de vermoedelijk relatief onafhankelijke, geschiedkundige bronnen behoren onder meer

The Silver Stealers (en Gold Grabbers)1114 van Charles Savoie (over de rol van de Pilgrims
Society), die zelf verwijst naar de analyse van Jol van der Reijden1115

het ISGP Archive van Jol van der Reijden met een groot aantal details en verwijzen naar
onopgeloste aanslagen1116, ongevallen en onbegrijpelijke moorden1117, die door
klokken-luiders zoals Robert Crowley in een samenhang worden verklaard. De uitleg van
Robert Crowley is relatief neutraal en mijns inziens geloofwaardig.

Statistieken
De Death list1118 omvat een statistiek van de slachtoffers: bij de JFK-moord (in de periode 19621980) bijvoorbeeld 51 personen en bij de drugs-gerelateerde projecten gemiddeld ongeveer 10
slachtoffers.
In Europa omvat de slachtofferlijst 22 personen in Groot-Brittanni 1119, 22 in Itali (inclusief het
destijds nogal corrupte Vaticaanse bankensysteem)1120, 48 in Belgi1121, en maar slechts 7 in
Nederland1122. Veel aanslagen worden toegekend aan drugshandel en de omgang met zwart geld.
Uit de slachtofferlijst kan men ook een episode aflezen, die 18 augustus 1950 met een moord in
Belgi begonnen is. Kennelijk is de groei van de geweldfase sinds tientallen jaren gegroeid tot het
huidige niveau en neemt het geweld en de corruptie nog steeds permanent toe.

ECB-zitting
De rente wordt nogmaals verlaagd, van min niets tot min nul komma iets. Het is goedkoper en
veiliger geldbiljetten thuis tussen de washandjes te bewaren.
De politici hebben de afgelopen maanden geen aanstalten gemaakt om de economische situatie te
verbeteren. Verslechteren is een eenvoudiger: dat gaat vanzelf.
Kan men het al opgezwollen lichaam van een verdronkene met nog meer water vullen? 1123 Wat de
ECB nu beweegt, lijkt al op lijkenschending. Opgezwollen is de obscene en vadsige aandelenmarkt,
waarin een miniem prikje de overtollige vloeistof in grote scheuten weg laat lopen. De economie
kan door een enkel incident vijftig jaar terug gekatapulteerd worden 1124. De schuld/BNP-verhouding
inclusief alle verplichtingen bedraagt in de EU gemiddeld 400% en in de VS 700%.
Volgens de verwachting voor de huidige ECB-zitting dienden de centrale banken zich tot bad banks
te ontwikkelen, die van de failliete banken de slechtste kredieten opkopen en de rekening dan
voorleggen aan de belastingbetalers1125.
Als het Zwitserse referendum inderdaad eind November de centrale bank verplicht 20% van de
reserves in goud te beleggen, heeft men 1700 ton fysiek goud nodig. Gelukkig is het materiaal
momenteel spotgoedkoop.

1114Dit werk wordt door het Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) niet ondersteund
1115in The Silver Stealers! - Introduction
1116"Operation Zipper" Operation Zipper - the CIA codename for killing the president ..
1117o.a. Regicide: The Official Assassination of John F. Kennedy (auteur Gregory Douglas) in opdracht van de CIA-top
1118De Death list documenteert niet allen doden, maar in feite algemeen slachtoffers
1119in de periode 1954-2010
1120in de periode 1962-1995
1121in de periode 1950-2005, details en uitleg at this location.
1122in de periode 1983-2014
1123Zentralbank startet Wertpapierkauf Was kann die EZB noch bewirken?
1124Great Danger Looms As Investors Say Goodbye To Summer
1125 Vor der EZB-Sitzung: Draghi und die Wunderlampe

5.9.2014 Landeinwrts (1984) van Guntram Vesper


In de voorraadkist vind ik een 9-bandendik pakketje Autoren der Zeit1126 van Reclam met wat
proza en gedichten van Guntram Vesper. Daaronder ook de dorpsschets Landeinwrts (1984)
over het gehucht Steinheim, 500 zielen in de Wetterau. Het lijkt wat op het Hoe God verdween uit
Jorwerd van Geert Mak1127. Uit Steinheim was God al vroeger verdwenen; de pastoor had altijd al in
Rodheim gewoond.

6.9.2014 Oorlogsverklaring?1128
De goedkoopste manier van je schulden af te komen is een oorlogsverklaring. Dit lijkt de oplossing
voor een groot aantal problemen in te luiden. Men kan door de noodwetten alle financile
maatregelen wetmatig doorvoeren, inclusief inbeslagnames, ontwaarding en geldverversing. Een
reusachtig groot gat kan alleen maar worden opgevuld door elders een nog groter gat te graven.
Warren Buffet heeft zijn geld al grotendeels in zekerheid gebracht.
Om het Kwaad te laten zegevieren is allen maar nodig, dat de mensen laten begaan1129.
-

Edmund Burke (1729 1797)

Wie het verleden niet bestudeert is verdoemd de gebeurtenissen te herhalen1130.


-

George Santayana (1863 1952)

7.9.2014 Leegzuigen
De GLD-kluis wordt systematisch leeggezogen. Hoe dat gaat, staat geschreven in The Silent Death
Of The U.S. Dollar. Wat gebeurt er als die eigenaars van GLD-aandelen merken, dat de laatste,
overgebleven goudbaren worden verkocht? Geen idee. Een groot deel van de overgebleven
785,72 ton is geen metaal, maar een papiergewicht. Men krijgt de papierprijs ervoor terug.

9.9.2014 Het aangekondigde einde van de Gofo


Vanaf 22 september 2014 zullen de belangrijke, maar voor de Fiat-bankiers zo verraderlijke Sifo- en
Gofo-indicatoren zwijgen1131. Niet, dat het wat uitmaakt. De Gofo is al maanden lang positief,
alhoewel er in feite een groot goudgebrek heerst. De Gofo is vermoedelijk al even crimineel
gemanipuleerd als de LIBOR en ISDAFIX. Het moet alleen nog bewezen worden1132.
Het einde van de Gofo lijkt een voorbereiding te zijn voor de komende afkondiging van QE in
oktober1133. Dan zal blijken of de dollar werkelijk een stresstest kan overleven, of dat de Fed de
drukpers weer met een zoveelste, nieuwe QE moet opstarten 1134. Het voeren van een reservemunt is
werkelijk tot stress geworden en lukt alleen in een integere omgeving. Daarvan kan allang nu geen
sprake meer zijn. Minstens na 2007 heeft zich de criminele zijde van Doctor Jekyll zich in alle
opzichten geopenbaard.

1126 ISBN 3-15-030007-X


1127 Geertmak.nl :: Hoe God verdween uit Jorwerd
1128 Ukraine Declares War on Russia
1129 All that is required for the triumph of Evil is for good men [and women] to do nothing.
1130 Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.
1131 James Turk - The Greatest LBMA Injustice & Chart Of The Year ; from Sept. 22 after the London Bullion Market
Association said its members would no longer supply price data for forward curves.
1132 As ISDAFIX Becomes Next LIBOR, Can GOFO Manage To ...
1133 Richard Russell - US Treasury Should Buy Gold In Open Market
1134 Obama's Former Chief Economist Calls For An End To US Dollar Reserve Status

11.9.2014 Het openen van een nieuwe markt in edelmetaal


Het gebeurt niet vaak, dat een integere specialist zoals Harvey Organ het einde van de markt in
edelmetaal aankondigt. En als het gebeurt, is de kans overgroot, dat het werkelijk zo gebeurt.
Het gebeurt niet vaak, dat ik dergelijke voorspellingen geloof en herhaal, maar ditmaal is het
anders. Het zilver, dat men in China nodig heeft voor de productie, is vrijwel op. Er is hooguit nog
een maandvoorraad materiaal te koop. Harvey beschouwt dat als een onoverkomelijk hindernis, dat
niet door papiercertificaten kan worden weggewerkt.
In een Youtube-videoclip Harvey Organ- By December Whole Thing Going to Collapse legt
Harvey Organ uit, dat de zilvervoorraad nog maar een tot twee maanden genoeg materiaal
voor de industrie kan leveren. De tekst van dit interview staat voor een deel
in Manipulation of Gold and Silver Definitely Ends This Year-Harvey Organ.
China heeft ongeveer 2 miljoen ounces zilver per maand nodig. Er is nog circa voor 1 maand
zilver op de vrije markt verkrijgbaar. Harvey begint met de vaststelling, dat goud en zilver
door de centrale banken uitgeleend is en op elke gecontracteerde fysische ounce via
fractioneel bankieren honderd eigenaars op papier staan. Het leasingsysteem is al 20-30 jaar
in bedrijf. Dat uitgeleende goud komt nooit terug naar de centrale banken 1135. De VS en
Engeland hebben ook het hen toevertrouwde buitenlandse goud uitgeleend.
Ook de goudvoorraden, die China moeten beleveren, zijn rond die tijd op. De Comex, de
LBMA en de GLD en SLV-rekeningen omvatten dan alleen nog maar papiercertificaten.
Alleen Duitsland beschikt nog over 1000 ton goud en Frankrijk misschien over 500 ton
goud, dat toevallig niet in London of New York gedeponeerd is..
China beschikt nu over ca. 4500 ton en Rusland over ca. 2000 ton. Vanaf 22 september
wordt de goud- en zilvermarkt in Shanghai geopend. Vanaf 22 september 2014 wordt in
London toevallig ook de calculatie van de Gofo niet meer langer gepubliceerd.
China en Rusland maken volgens Harvey Organ rond die tijd bekend over hoeveel goud zij
beschikken. Organ voorspelt, dat de prijzen voor edelmetalen sterk zullen stijgen, omdat de
Chinezen de Yuan als reservemunt willen invoeren. Zij willen zoveel mogelijk edelmetaal
opkopen. Zilver zal rond december 2014 met rond 200$ worden gehandeld, goud met
3000$-5000$ (met dagelijkse stijging van 500$)1136. De olieprijs wordt dan op 130$ geschat.
Volgens Harvey zal de dollarindex van 85 tot op 50 zakken.
Natuurlijk zijn dit allemaal voorspellingen, waarmee Harvey hooguit zijn goede naam
riskeert en niets verdient, maar Harvey Organ is een betrouwbare figuur, die niets met de
goudhandel te doen heeft. Hij verwacht, dat er een oorlog wordt begonnen om de financile
toestand te verheimelijken. Het lijkt me interessant 22 september eens te controleren, wat er
van de voorspellingen uitkomt.

12.9.2014 Dystopische concepten


Op bezoek bij H&S ontmoet ik J., die thuis onder moeders hoede zijn juridisch staatsexamen
voorbereidt. In de discussie stelt hij, dat de dystopische modellen in Orwell's 1984 (gepubliceerd
1949) en Bradbury's Fahrenheit 451 (1953) op het model van een overheersende staat baseren. De
Brave New World (1932) van Huxley is volgens hem echter gebaseerd op de vrije wil van de
bewoners.

1135Melding op 8:12 minuten in de video Harvey Organ- By December Whole Thing Going to Collapse
1136Melding op 16:50 minuten in de video Harvey Organ- By December Whole Thing Going to Collapse

Ik herinner hem eraan, dat Orwell destijds zelf in een soort ministerie van waarheid gewerkt
heeft. De meeste dystopische concepten stammen uit Angelsaksische landen, die al vroeg met
manipulatie hebben gexperimenteerd. In feite was Orwell dus volgens mij een klokkenluider.
De oermoeder van de dystopische concepten was echter in mijn ogen Gullivers reizen (1726) van
Jonathan Swift, die het aandurfde zelfs de soortnaam yahoo van de mens, die was afgeleid van
een van de schrijfwijzen van de Schep
per Jahwe, als een ondergeschikte soort van de paarden af te beelden. Het is een satire, die echter
de overheersende klasse hekelt, die in alle dystopische modellen op criminele en frauduleuze wijze
de macht uitoefent. Men kan als juridisch expert alleen maar het onderspit tegen een dergelijke
organisatie delven en moet zich dus al voor het staatsexamen kiezen voor een standpunt om met de
wolven mee te heulen of zich mat afkeer van deze elite af te wenden.
Ben benieuwd hoe hij met deze aanstoot omgaat. Als ik destijds op deze samenhangen was
gewezen, had het leven ook een andere wending kunnen nemen. Het bedrog was echter te
professioneel en mijn scholing te misleidend. Alhoewel ik Fahrenheit 451 al in de vierde of vijfde
klas van het gymnasium gelezen heb, herinner ik mij dit verhaal als een fantastisch sprookje te
hebben beschouwd, dat zich ver van de werkelijkheid afspeelde. De werkelijkheid was destijds
ongetwijfeld primitief, maar de transformatie was al in volle gang en heeft alle klassieke dystopien
ver achter zich gelaten.
Vreemd genoeg behoort echter het vierde boek van Gullivers reizen (1726) niet tot de klassieke
dystopien. Als voorloper van alle dystopien rekent men kennelijk Wij (1920) van Jevgeni
Zamjatin.

13.9.2014 Vows are to be uttered as the vowels


Onlangs viel mij bij het luisteren naar Amy Winehouse in Dingle 1137 op, dat de eden als een serie
opeenvolgende klinkers werden gezongen totdat het vermoedelijk door de Kerk verboden werd.
Als een heidens gebruik behoorde het niet meer tot het Ware Geloof.
Tevoren heb ik uit mijn video-archief een excellente speelfilm gezien: Die Spitzenklpplerin (Film).
Het is de 08/15-situatie voor Joe & Janet Sixpack. Een student filosofie verleidt een 18-jarige,
onervaren Landpomeranze en laat haar dan zitten, waardoor zij haar verstand verliest en in een
inrichting belandt. De film eindigt met een breiend meisje in een stoel, dat haar blik op een
aanplakbiljet met de witte molens van Mykonons gericht heeft. De film eindigt met een Frans
transcript, dat uitlegt, waar de film La Dentellire (de kantwerkster) (1977) wordt genoemd:
Er ist an ihr vorbeigegangen, ohne sie wahrzunehmen. Denn sie war eine von denen,
die sich nicht bemerkbar machen, die erforscht werden wollen, bei denen man genau
hinschauen muss. Frher htte ein Maler sie in einem Genrebild verewigt, als
Wscherin, Wassertrgerin oder Spitzenklpplerin.
Dit citaat wordt zonder ondertitels of mondeling verklaring in het Frans op het scherm afgedraaid,
zodat geen mens in Duitsland weet, waarom de film zo heet.

De manipulatie van de prijzen voor edelmetaal1138


De goudprijs wordt ter ondersteuning van het fiatgeld steeds fanatieker onderdrukt. Paul Craig
Roberts, die vroeger zelf de US-Treasury heeft geleid legt plichtsgetrouw sinds jaren uit, dat de
Amerikanen iedere dag meermaals de edelmetalen attaqueren.

1137 13-09-2014 Amy Winehouse live in Dingle


1138 Paul Craig Roberts Accuses US Banks Of Gold & Silver Smash

Zij verdienen er zelfs geld mee, door de precieze kennis van futuresmarkt en schudden door
ongedekte aanbiedingen de onvoorzichtig geplaatste hedgefondsposities uit de markt. Het is deze
criminele toepassing van voorkennis, dat hen deze truc mogelijk maakt. Dit wordt door de
medeplichtige overheid gesteund, die controle hooguit als handlangers laat toezien en aan de gang
van zaken profiteert.
Wat goed is voor de banken, is ook goed voor de staatsdienaren.
Wij hebben nog nooit dergelijk openlijk getolereerd, crimineel gedrag waargenomen en 99%
van de bevolking wil het niet weten of is onwetend geboren en het hele leven zo gebleven.

14 september 2014 Het monetaire emfyseem


Helemaal uit Mexico bereikt mij een interessante visie van een kundig vakman, Hugo Salinas
Price1139. Dat is opmerkelijk omdat de meesten, die zich economen noemen zijn helemaal geen
wetenschappers zijn. Zijn these is, dat fiatgeld:

de inwoners, die dichtbij de monetaire uier leven, met de vers gedrukte biljetten overmatig
rijk maakt,

de inwoners van de grensgebieden pas veel later vers gedrukte biljetten kunnen ontvangen
en daardoor tot armoede worden gedwongen,

de arme achterlanden daardoor tot zelfkant van de samenleving worden gedoemd en als
separatisten van de centrale willen worden afgesplitst om zelf hun eigen monetaire belangen
te behartigen.

Hugo Salinas Price begint met de diagnose:


Doctor: Ik heb je al dertig jaar geleden de raad gegeven met roken te stoppen, maar dat
heb je niet gedaan en nu heb je een massief longenemfyseem.
Schotland moet dus weg van de bankencentrale in London, die de omringende gebieden
stiefmoederlijk behandelt. Fiatgeld veroorzaakt massief armoede, ongelijkheid en wantrouwen. De
hoofdsteden met de centrale banken ontaarden op die manier tot kankergezwellen.
Fiatgeld is dus een giftige stof, die hoofdsteden verrijkt en landen verarmt. De vrijheid voor
Schotland is dus geen oplossing, maar een symptoom van een doodziek monetair beleid. De landen
lijden globale schaal aan een monetaire emfyseem.
Het is een opmerkelijk correcte visie met doorslaande werking. Prima gedaan.

15 september 2014 Het delven van het Russische onderspit


Monetaire oorlog om Putin te verslaan
Op de terugweg was benzine spotgoedkoop: 1,49 per liter. Het herinnert mij aan de prijsoorlog,
waarmee Rusland destijds bij het einde van de Sovjet-Unie in het faillissement werd gedreven.
De Amerikanen hebben de Arabieren overtuigd de olie bijna voor niets ik gelof het was een
dubbeltje per liter ver onder de Russische kostprijs te verkopen. Deze prijsreductie liet de
inkomsten voor de Sovjet-Unie instorten1140. De manipulatie van de edelmetalenprijs behoort ook tot
deze monetaire oorlog.
1139Hugo Salinas Price: Fiat money and independence for Scotland
1140De herhaling van deze truc wordt beschreven in en The Global Ticking Time Bomb, Economic War & World War
III By Robert Fitzwilson of The Portola Group

Cincinnatus
Ook de rest van het verhaal over Cincinnatus is interessant1141 en als ik veel tijd over heb, wil ik dit
thema nog eens verdiepen. Problemen ontstaan kennelijk steeds als een boer probeert als staatsman
of bankier aan de macht te blijven.
Joseph Campbell lijkt mij ook het geconcentreerde lezen te hebben gepraktiseerd:
He later said that he "would divide the day into four four-hour periods, of which I would
be reading in three of the four-hour periods, and free one of them... I would get nine
hours of sheer reading done a day. And this went on for five years straight."
Campbell wordt ook door Picasso gemponeerd. Bij het samenstellen van mijn fotoboek met alle
door F. en mijzelf geproduceerde schilderijen valt mij achteraf op, dat er vrij veel androgyne
afbeeldingen in Picasso's werk te vinden zijn.
M. verrast mij met de bevestiging van mijn gisteren in Wilhelmsheim geformuleerd idee om het
archief der menselijke activiteit in het overtollige gedeelte van het DNA van een een dier, plant of
mens te coderen en vervolgens door de biologische reproductie te laten overleven 1142. Het is maar de
vraag of dat de moeite waard is. Veel bijzonders heeft deze primaat nog niet tot stand gebracht.
Zonde van de moeite.
Te midden van de marktdrukte waarbij talloze bekenden ons herkennen en proberen aan te
klampen, waaronder ook twee oud-collega's met echtgenoten proberen wij een filosofisch gesprek
te voeren, dat wordt onderbroken door bezoeken aan houtbewerkers, een stand met vruchtsappen en
de tent met de informatie over de behandeling van drugsverslaafden, wat tot de kernopdracht van
Wilhelmsheim behoort.

Antivir
Het werken aan mijn Vista computer wordt bemoeilijkt door een bijzonder irritante rest van een
overigens volkomen leeg advertentie venster. Het is het skelet van een venster, dat bij ieder
opstarten van de PC wordt opgebouwd en alleen door een herstart verdwijnt. Bijzonder irritant. Ik
moet Antivir verwijderen en iets anders zoeken.
De daarvoor verantwoordelijke programmeur moet eigenlijk voor straf als Sisyphus de rest
van zijn leven met zijn eigen product worden geconfronteerd. Iets wat zo slordig is
geprogrammeerd getuigd niet bepaald van kwaliteit, eerder van onvermogen. Het is een
soort virus.

Het aftappen van telefoons


In de krant windt zich een journalist op over het aftappen van telefoons door de geheime diensten
door middel van een afkoppeling van glasvezelkabels. Het is al jaren bekend dat dit gebeurt en
ikzelf heb een Duits ontwerp gezien, waarmee dit als 10-20 jaar geleden werd gedaan. Het aftappen
is zogezegd nodig om terreur (met terreur) te bestrijden.

De grootste vinding aller tijden


De grootste vinding aller tijden is het mechanisme, dat ervoor zorgt, dat de beurs niet meer
kan zakken. Als de koersen dalen, wordt de handel automatisch gestopt. (Mijn
patentaanvrage loopt nog... ;-))1143
1141Joseph Campbell beschrijft Lucius Quinctius Cincinnatus
1142Erbgut als Festplatte: Erstes Buch im DNA-Code geschrieben 22.08.2012
1143This Is What Happens When The 'Unrigged' Market Breaks

17.9.-19.9.2014 Bad Hindelang (Allgu)


Met een handvol vrienden bezoeken wij de mooiste plekken in Bad Hindelang. Ingo toont mij veel
wetenswaardigheden over planten. Hij vindt al direct op de bergen en in de moerassen de plaatsen,
waar zijn speciale lievelingscategorie, de vleesetende planten staan. Hij maakt veel foto's, maar wij
moeten wachten, tot deze geselecteerd en geoptimaliseerd zijn.

20.9.-28.9.2014 Oberwiesenthal
Het wordt een frisse bedoening, die vakantie in het Ertsgebergte, maar wij gaan overwegend op
bezoek in Tsjechi, waar Karlsbad, Loket (Elbogen), enz. op het programma staan1144.

1.10.2014 Turbulenties
Intussen is er veel gebeurd. Zelfs de IMF (Lagarde) wordt nerveus 1145. De ECB wordt door het
opkopen van waardeloze schrootpapieren een bad bank1146 of is dit al lang (?).
De VS bestelt 160.000 hazmat pakken ter bescherming tegen Ebola1147.
Ben Bernanke moet de Nobelprijs voor economie krijgen, die overigens nooit door Nobel is
uitgevaardigd1148. Economie is geen wetenschap en in de huidige vorm ook geen zegen voor de
mensheid eerder een ramp. Maar goed, voor mijn part mogen ze hem een lintje geven, als er maar
geen goud aan de medaille wordt verspild...
In Japan heeft iemand waarschijnlijk een foutieve computeralgoritme op de verkeerde knop
gedrukt. Het is een bug van meer dan een half biljoen 1149, maar het is alleen maar papier en dus niet
de moeite waard1150. Eigenlijk is het op zich al fantastisch, dat computers op de banken met zulke
enorme getallen kunnen omgaan, terwijl wij enkele jaren geleden nog slecht 16 bits voor het
afbeelden van getallen ter beschikking hadden. Sommige programma-onderdelen zijn kennelijk nog
steeds in 16 bit software geschreven...

Onweer op de zilvermarkt
Louise Yamada heeft een artikel geschreven, waarin zij van een dalende goudprijs uitgaat. Het
bericht orinteert zich kennelijk aan de papierprijs voor goudcertificaten, die inderdaad naar de
intrinsieke waarde nul tendeert1151. Voor het fysieke materiaal moet men dan wel een uitgifteprijs
van 2000 dollar per ounce betalen. Verstandige bezitters van papiergoud verkopen die papieren
zolang men er nog wat geld voor krijgt en bestellen metaal.
De goud/zilver ratio heeft nu de ongekende waarde 71 bereikt, wat wellicht met het Onweer op de
zilvermarkt samenhangt.

1144 Reisenotizen aus dem Erzgebirge und Tschechien


1145 Is This Why Christine Lagarde Is Suddenly "Quite Worried" About Disconnect Between Market, Economy?
1146 Summarizing Today's Draghi Press Conference In One Tweet
1147 How Bad Could It Get? US Government Order Of 160,000 HazMat Suits Gives A Clue
1148 Hilsenrath Asks "Does Ben Bernanke Deserve A Nobel Prize?"
1149 Japan Stunned After Biggest Ever, $617 Billion "Fat Finger" Trading Error Slams Stocks
1150 Een biljoen is tien tot de 12e macht, dus 1.000.000.000.000 of 1012.
1151 Louise Yamada On The War In The Gold & Silver Markets

Brief aan P.
Vanmorgen heb ik een interview1152 gelezen, dat de adem laat stokken. Het gesprek had ik al eerder
als video gehoord, maar de uitleg was nogal chaotisch, omdat de specialist (Harvey) terecht nogal
nerveus was. Nu is er een nieuwe formulering verschenen, die de monetaire tsunami verduidelijkt.
De teruglopende zilverprijs markeert het terugtrekken van de golflijn aan het strand en een
waarschuwing onmiddellijk de eerste de beste heuvel op te rennen...
In december van dit jaar verdwijnt de beschikbare fysieke zilvervoorraad. De Chinezen hebben
echter een enorme hoeveelheid van 850 Moz. zilverpapiercontracten aangelegd en zijn van plan
deze op de Comex in fysiek zilver om te wisselen. Dat lukt niet en dan gaat de Comex bankroet,
waardoor ook de goudprijs explodeert.
Er steekt ook een wraakneming achter.
In 2003 had de VS ter stabilisatie van de zilvermarkt de eigen strategische zilvervoorraad uitgeput
en de Chinezen gevraagd hen tien jaar lang zilver te lenen. Dat werd gedaan en na afloop van de
leentermijn in 2013 vroegen de Chinezen de Amerikanen het zilver terug te geven. De VS
antwoordde: dat gaat niet. Het zilver is weg...
Zoiets doe je maar een keer. De Chinezen begonnen op de Comex zilver futures te kopen en hielden
deze vast. Hoe dieper de prijs viel, des te meer futures kochten de gewiekste Chinezen.
Normaal gesproken daalt de prijs met de OI-stand (open interest) en moet dan weer stijgen omdat
de long-investeerders de in prijs gedaalde contracten moeten terugkopen. Dat is echter de afgelopen
anderhalf jaar niet gebeurd. De zilverprijs is enorm gezakt en het OI is enorm hoog. Men denkt, dat
de Chinezen de long-investeerders zijn, die wachten op het gecontracteerde fysieke zilver. Als zij
dat opeisen is de Comex bankroet. Niet alleen op het gebied van zilver, maar ook van goud.
Harvey denkt, dat het in december gebeurt, omdat het voor de industrie benodigde zilver dan op is.
China heeft zo'n 100 Moz zilver per jaar nodig voor de industrieproductie.
Alle directeuren van de CFTC hebben het schip al verlaten. Niemand wil aan boord zijn als het
schip de ijsberg raakt en kapseist.
De collaps van de Comex is een van die aankondigingen, die lijken op de laatste honderd meter,
vanaf het moment waarop de stuurman de ijsberg waarneemt en nu weet, dat het schip niet genoeg
tijd heeft om op het roer te reageren.
Het is de periode, waarin de een star van schrik het bloed uit de benen, hart en hersenen voelt
wegvloeien en de ander, die in paniek eerder wegvlucht, pompt de adrenaline met geweld in alle
organen. Hoe dan ook. Het einde is nabij en ditmaal is de ijsberg duidelijk zichtbaar op twee
maanden afstand te zien. Het roer omgooien is nu duidelijk te laat. Alle hens aan dek en in de boten.
De directeuren van de CFTC het eerst...
.H.

1152sept 30/Another loss of 2.39 tonnes of gold at the GLD/no change in silver at SLV/another big hit on silver and
gold today/

4.10.2014 de fysieke edelmetalenmarkt


Het geweld, waarmee de edelmetalenmarkt onderdrukt wordt, neemt schrikbarend toe. Van deze
manipulaties wordt er in de media niets bericht. De zilverprijs is nu zo laag, dat de laatste dag van
september 750,000 zilveren Eagles en op de eerste oktoberdag 1,65 miljoen van deze soort verkocht
worden. De verkoopcijfers van die twee dagen zijn samen hoger dan de twee maanden omzet van
de voorafgaande maanden juli en augustus1153. Ook de goud/zilver-ratio is inmiddels binnen twee
dagen van 66 naar 71 gesprongen, wat normaal gesproken alleen tijdens extreme marktsituaties
gebeurt. Van normale waarden en voorspelbare reacties kan in deze tijd van corruptie en
manipulaties geen sprake meer zijn. De Chinezen vierden de afgelopen week een feest, dus kon de
monetaire maffia zich eens echt uitleven...
Door de extreem lage prijzen is fysiek zilver zelfs in de VS veel gevraagd, terwijl papierzilver
aangeboden wordt. De papierprijs legt echter ook de prijs voor fysieke materiaal vast.
In feite kondigt de onrust een zwaar onweer aan, maar niemand lijkt dat te beseffen. Dat de
parameters zo snel tussen extreme waardes springen, duidt alleen maar op paniekachtige
benvloeding. Het systeem begint zich instabiel te gedragen. Het is de slingerbeweging kort voor het
weg slippen uit de bocht.

Machiavelli
Momenteel lees ik Bertrandt Russell's A History of Western Philosophy (1945), waarin hij het
hoofdstuk over Machiavelli tijdens de tweede wereldoorlog moet hebben geschreven. Daarin
schrijft hij, dat de wereld tegenwoordig Machiavellistischer geworden is, dan deze tijdens de tijd
van Machiavelli geweest is. Russell, die 1970 is overleden, heeft nooit geweten hoeveel
Machiavellistischer en Orwellianischer de huidige wereld tijdens de vredestijd geworden is....

Ontslag
In Rome zijn de 184 leden van koor en orkest ontslagen 1154. Het lijkt aan de vakbonden te liggen,
maar bij de huidige berichtgeving is alles mogelijk...

Musea
Afgelopen woensdag heb ik 's middags na het goed bezochte SWR concert in de Liederhalle op
de gratis toegangsdag de Staatsgalerie in Stuttgart bezocht. In vele zalen, ook in die met de
Rembrandts, was ik geheel alleen. De verveelde suppoosten zaten soms van armoe buiten met
elkaar te praten. Andere zalen met moderne kunst zoals een effen roodgekleurd linnen doek van
zo'n 10 x 7m, etsen en middeleeuwse panelen, zoals het drieluik van het altaar van Herrenberg,
krijgen hooguit eenmaal per dag een bezoeker, die er dan vaak snel doorheen loopt.

1153Silver Eagle Sales Hit A One Day Record Two Days In A Row
1154Rom spart sich Kultur

5.10.2014 Wereldspaardag leidt tot wereldoorlog


F. nodigde mij gisteren van haar knutselgeld uit voor een kaarslichtdiner in de Kaminstube van
Andrea B., die ik nog nooit had bezocht. Die Stube was echter al volgeboekt, maar wij waren
welkom in de wintertuin, die vol gedekte tafels stond, maar om half zeven nog geheel leeg was.
Het was een prachtige zomeravond en wij hadden een fantastisch uitzicht op de wijnbergen. Wij
bestelden een diner met edelvisgerecht, dat door de zangeres persoonlijk werd opgediend. Kort na
het opdienen kwam zij nogmaals langs om zich ervan te overtuigen, dat het ons voortreffelijk
smaakte.
Tot laat op de avond waren twee wijnboeren bezig met een tractor zijn druiven binnen te halen. Wij
zagen de lampen tussen de druivenranken opflitsen en nijver bewegen. Uit de zaal naast ons
drongen feestgeluiden van een bruiloft tot ons door. Kinderen speelden in de tuin tussen wat
rokende volwassenen. Iedereen droeg feestkleding. Met de mensachtige gezichten mengden zelfs
de lama's in de aangrenzende tuinen zich als blanke, bruine en zwarte gasten tussen de familieleden
en vrienden van de bruid. De bruidegom was nergens te bekennen. Misschien was hij tussen de
gasten met een gewoon pak als incognito ondergedoken.
De achtergrondgeluiden verdwenen en met een vredig gezicht zagen wij de bruid onze wintertuin
binnen met een enkele maanden oud kindje binnenkomen, om wat rustmomenten tussen het
feestgedruis op te zoeken. In die atmosfeer van de ondergaande zon veranderde zij in een
middeleeuwse Madonna met een sereen bruidsgezicht. Het was een van die zeldzame ogenblikken,
waarop Goethe zuchtte Verweile doch, du bist so schn.!.
De nacht daalde over het gezelschap en ik besefte, dat deze avond wellicht het einde van de laatste
vredige zomer ging worden. Was het de vooravond van een derde wereldoorlog? Een nieuw
gastenpaar arriveerde en nam plaats aan een van de tafels in de wintertuin, maar wij stapten op. De
afrekening nodigde ons uit na afloop van het diner gratis te komen dansen. Wij hadden echter
(gelukkig) geen dansschoenen bij ons...
Tegen acht uur keerden wij terug en ontmoetten een enorme sleep auto's, die ons op het smalle
weggetje naar Aspach tegemoetkwamen. Waren het de avondgasten op weg naar het het restaurant
en het danslokaal?

Wereldspaardag
Het eind van deze maand is Wereldspaardag. Die feestdag werd al 1924 ingesteld om mensen
wereldwijd bewust te maken van het belang van sparen en dit kind en wellicht ook de bruid wisten
niet, dat dit alles slechts een honingpot1155 is, waarmee men onwetenden in de spaarval lokt.
Draghi heeft verbaal alles of liever gezegd Whatever it takes in de honingpot gegooid. Dat pitje is
twee jaar lang kort opgevlamd en toen weer uitgegaan als een opgebrand waxinelichtje in een koude
herfstnacht1156.
De dollar index stijgt naar een waarde van 86 en dat is voor de VS-export teveel. De olie wordt door
de Opec spotgoedkoop verkocht en in Renminbi betaald 1157. Het is de vraag of de economie de
wereldspaardag van 2015 nog haalt...

1155Honeypot
1156Will Europe Be Lead the World Into Another Financial Crisis?
1157War in Gold Accelerates As US Trading Partners Flee The Dollar

Leviathan
Ik ben nu in History of Western Philosophy1158 bij Hobbes beland.
Hobbes' Leviathan heeft als ideale staat nooit werkelijk bestaan. De censuur op vrije meningen
heeft immers altijd bestaan.
Hobbes was een duf konijn, omdat hij dacht, dat de heerser het recht op censuur niet zal misbruiken.
Hij besefte niet eens, dat er nooit echt een fase zonder censuur is geweest en die er ook nooit zal
komen...
Wel bepaalt de staat, wat tot het geloof en wat tot het bijgeloof behoort. Geloof is vandaag de dag
met name monetair geloof. Fiatgeld is dat wat de Schepper tot geld verheft. De oude edelmetalen
behoren tot het bijgeloof.
De centrale banken zijn kort voor de val - tot nieuwe afgoden opgestegen 1159. Mij maakt het niets
uit. Bijgeloof is ook geloof, en volgens Bartjes is elk geloof een bijgeloof.

Stomme konijnen
P. is ook zo'n stom konijn, omdat hij niet eens het verschil tussen een marktprijs en bedrieglijke
prijsmanipulatie waarneemt. Hij denkt, dat de zilverprijs zakt, omdat de mensen geen interesse aan
zilver hebben. Mensen verliezen echter interesse aan papierzilver en kopen als bezetenen fysiek
zilver zoals de Eagles. De markt voor papierzilver is honderdmaal groter dan de fysiek markt en de
metaalprijs wordt dus voor 99% door de papierprijs bepaald.
Het is allemaal zo doorzichtig, dat zelfs P.'s buurvrouw het had kunnen snappen. Daarvoor is de
censuur nodig, die in de beursbericht kort voor het journaal uitleggen, dat de zilverprijs zakt, omdat
de mensen inzien, dat de burgers de conjunctuur nu weer voor 100% kunt vertrouwen. De
werkgelegenheid gaat in de VS met sprongen omhoog. Het aantal halve banen verdubbelt bij elke
volle baan, waar een ontslag valt. De dollar index stijgt tot boven de 86!

Van oliedollars naar Renmimbi


Het manipuleren van de statistieken begrijpt niemand en in feite maakt het allemaal geen moer meer
uit. De Opec verkoopt olie tegen een bespottelijk lage prijs in Renmimbi. De oliedollars zijn dus
afgeschaft. Heb ik iets gemist? Is het al gebeurd?1160

Californi
Californi droogt uit. Over enkele weken is het in enkele dorpen afgelopen met kraanwater. Men
moet dan mijlen rijden niet voor een Camel, maar voor een flesje water1161.

Dollars
P. is kwaad, dat de dollar zo stijgt. Van de relativiteitstheorie van de zakkende Yen, Euro, Roebels
en Renmimbi wil hij niets weten. Volgende week moet hij op vakantie en heeft zijn kredietkaart al
ingepakt.

1158Bertrand Russell (1945)


1159Jim Grant: Were In An Era Of "Central Bank Worship"
1160War in Gold Accelerates As US Trading Partners Flee The Dollar
1161"Nobody Has Any Idea How Disastrous It's Going To Be" Warns California Water Expert

8.10.2014 De -gekte
De tulpengekte herhaalt zich en neemt als -gekte langzaam vormen aan. Het woord -gekte
behoort zelfs in OOO-writer al tot de goedgekeurde woordenschat.

IWF
Volgens de IWF zijn de banken nog te zwak1162. Zij zijn zelfs bij nagenoeg kosteloos ter beschikking
gesteld geld niet in staat de ondernemers genoeg geld ter beschikking te stellen, zodat deze naar het
schaduwbankensysteem uitwijken. Alleen de ECB is nog sterk genoeg om in een bad bank te
worden omgezet.

ECB als Bad Bank


De ECB wordt dus in een Bad Bank getransformeerd 1163. Men treft zich voor dit onderonsje in het
zuidelijke Napels, omdat de noordelijke landen toch niets te vertellen hebben.
Zwaar giftige Asset Backed Securities (ABS) worden voor zo'n 500 Milliarden (
500.000.000.000) naar de ECB overgeheveld, ter betaling door de belastingbetaler. Ons geld
wordt later zoveel waard als die ABS: de prijs van oud papier 20 cent per kilo.
Deze criminele actie luidt dus ook het einde van de -gekte in. Jens Weidmannen 1164 ook anderen1165
kunnen zoveel schrijven als zij willen. In het zuiden luistert daar toch niemand naar.

VS
In de VS kan men zich in sommige staten ook al niet meer met contant geld op straat laten zien. Wie
een te hoog bedrag op zak heeft, wordt door de politie officieel ontlast. In Europa is deze service
nog ver te zoeken...1166.

Dwang
Men dwingt de mensen echter zoveel mogelijk giraal geld te gebruiken, door belastingaftrek alleen
nog maar voor giraal betaalde uitgaven toe te staan.

10 oktober 2014 Alsof de duivel ermee speelt...


De duivel wordt door 666 gesymboliseerd en vandaag zijn er 666 contracten 26 maal kort na elkaar
gesloten en gestorneerd1167. Dit gebeurde allemaal kort na de fat finger 1168, die roet in het
beursgebeuren leek te willen gooien. Is het een nieuwe vorm van virussen? Een uitbraak van een
monetaire ebola op de aandelenmarkt?
Dit alles past in de frauduleuze omgeving van de paranode regeringen, die zich met spionage en
bedrog aan de macht werken en en houden.

1162IWF findet Banken noch viel zu schwach.


1163Die EZB verkommt zur Bad Bank
1164Bundesbank Blasts Draghi's QE, Fears "Monetary Policy Is Hostage To Politics"
1165Deutsche Bank's Shocking Admission: "QE In Europe Will Be Ineffective"
1166"Common People Do Not Carry This Much Currency" How Police Justify Stealing American Citizens' Money
1167Did Today's "Satan Signal" In S&P Futures Give The 'All-Clear' For Selling To Begin?
1168Stocks Plunge, Give Up All Post-FOMC-Minutes Gains Following VIX 'Fat Finger'

Een idee blijft zolang geldig, als het voor ons van waarde is 1169. Daarna wordt het vervangen door
een ander inzicht. Om een politiek of monetair bedrog vol te houden is het voldoende het voor de
grote meerderheid te verheimelijken. Dit geldt natuurlijk ook voor religieus, ethisch bedrog of
andere soorten van bedrog.
Dit is op grote schaal gebeurd en gebeurt nog steeds. Het kan ook met datum en toenaam worden
bewezen.

De filosofie van bedrog


Volgens de leer van het historisch materialisme (Marx) wordt de wereldgeschiedenis in grote mate
bepaald door materile, economische, omstandigheden van een gegeven periode.
Nergens kan men dit proces zo goed waarnemen als aan de gang van zaken in de kleinere, van Wall
Street onafhankelijke, rating agenturen1170.
De Egan-Jones ratings agency reduceerde de kwaliteit van de VS op 18 juli 2011 van AAA naar
AA+.
S & P volgde op 6 augustus 2011 met dezelfde kwaliteitsreductie 1171. Kort daarna steeg de goudprijs
naar 1900$ en werd de situatie van de dollar precair.
Een derde rating agentuur (M.) bevindt zich in handen van Wall Street, beschouwt de AAA-status
van de dollar onaantastbaar en is dus oninteressant.
Drie weken na deze gebeurtenissen begon de administratie van de VS de goudoorlog om een
desastreuze prijsstijging boven de 2000$ en een overvloedige goudaankoop op de markt te
verhinderen.
Twee weken na de ratingreductie door S&P moest de president van S&P ontslag nemen 1172. Ook
Egan Jones moest op het matje komen. Moedig verlaagde Egan Jones op 5 april 2012 de VS-rating
van AA+ naar AA en op 14 september 2012 nogmaals van AA naar AA-, waarop de rating agency
op 22 januari 2013 voor 18 maanden het recht werd ontzegd om de VS-schulden te beoordelen.
Daarbij moet men bedenken, dat Egan Jones de eerste agentuur geweest is, die het niveau van de
Enron-schulden heeft aangeduid, voordat deze firma bankroet is gegaan.
De administratie van de VS vecht dus niet alleen tegen goud, maar ook tegen de waarheid, die
volledig ondergaat in de frauduleuze en corrupte omgeving van banken, big business en de
aangesloten regeringen en de daaraan meewerkende persorganen1173. Uiteraard is deze oorlog een
gevecht tegen een bierkaai. De waarheid laat zich niet uitschakelen. In een enorme klap zal de
corrupte schuldenorgie zich moeten ontladen. In deze vloedgolf gaan ongetwijfeld massaal
pensioenen, verzekeringen en spaargelden verloren. Omdat het schuldenquotint (de verhouding
tussen beschikbaar geld en schulden van een bankdepot) gemiddeld 1% bedraagt, mag de
gemiddelde spaarder blij zijn, als er na de klap nog 1% beschikbaar geld overblijft.

1169William James
1170The U.S. Government's War On Gold: It Will Fail
1171downgraded the U.S. from AAA to AA+
1172S&Ps President was forced out of office just two weeks after the ratings downgrade: LINK.
1173German Journalist Blows Whistle On How The CIA Controls The Media > de eerlijke levensbiecht van de
klokkenluider Dr Udo Ulfkotte, journalist and author, on RT (non-official cover). Ook Operation Mockingbird
bevat staaltjes van manipulatie van de persorganen. Men vraagt zich af, wie er als journalist de verwoede kaalslag
van eerlijke mensen van goede wil overleeft.

Momenteel worden de laatste voorraden edelmetaal GLD en SLV geplunderd om aan de navraag
van overzee te volden1174. Het edelmetaal kan allen worden ontnomen door bepaalde banken, die
100.000 goudcertificaten inwisselen tegen metaal. Deze goudcertificaten mogen zij echter ook
lenen1175. De klanten in het verre oosten accepteren echter alleen maar edelmetaal...
Als alternatief blijft de regering alleen nog een fikse oorlog tegen China of Rusland, waardoor de
aandacht van de kiezers op iets anders wordt gericht1176.
Pensioentrekkers zijn nu gedwongen om spaargelden opnieuw te beleggen bij 0,1% rente, waarover
ook nog belasting wordt geheven! Vele hebben in aandelen belegd, maar de kans op een grote dreun
blijft1177.
Wij wachten nu alleen nog maar op de laatste dreun. De suikerpot is gevuld, er zijn wat kratjes
water en bier, wijnflessen en er zijn genoeg theezakjes in huis. Die oude boeken over de morele
herbewapening kunnen de kachel in. Er liggen dekens klaar, als het gas en de stroom worden
afgezet.
Wat interesseert ons Plato, democratie en dat soort onzin als de corruptie van het grote geld
zegeviert. Die filosofie kan de vuilnisbak in. Met dat soort onzin kan men hooguit de kachel
aanmaken.
En dan te bedenken, dat men dit alles al jaren tevoren kon zien aankomen. De journalisten wisten
het allemaal, maar werden door extra toelagen tot geruststellende woorden overtuigd. Onrust
kan alleen maar schade veroorzaken.
Marx heeft dus gelijk gehad. De filosofie is op 18 juli 2011 inderdaad in een nieuwe fase van
bedrog en fraude overgegaan. Er is werkelijk een nieuw tijdperk aangebroken. De oude waarden
van fatsoen, recht en eerlijkheid zijn met de ontzegging van de laatste eerlijke rating agentuur met
ingang van 22 januari 2013 uitgeschakeld.

11.10.2014 Zwermen Zwarte Zwanen


Harvey's blog is uitgeschakeld
Harvey's blog is op justitile wijze uitgeschakeld1178. Het hangt wellicht ook samen met de
toespitsing op de markten. Harvey had in een video Harvey Organ- By December Whole Thing
Going to collapse aangekondigd, dat het zilver op is. Dat is op zich al een zwarte zwaan.
Inderdaad ontwikkelen de markten een ongewone dynamiek. De Dow zakt 500 punten onder de
normale 17.0001179. De 10Y-lening is tot op 2,3% afgezakt en de VIX is omhoog geschoten.
Vermoedelijk wil de Fed de markten eens testen, wat deze verdragen. Niet al te veel dus.

Olieprijsmanipulatie
Om Rusland's economie te ondermijnen wordt de olie kunstmatig in prijs verlaagd 1180. Dit is al eens
eerder gebeurd en heeft geleid tot een ineenstorting van de Sovjet-Unie. Ditmaal wordt echter ook
de productie van schaliegas en olie door een ongewenste prijsverlaging getroffen1181.
1174Fed-They Do Not Have Any More Gold-Paul Craig Roberts
1175The Silent Death Of The U.S. Dollar
1176U.S. Definitely Wants War in Ukraine-Paul Craig Roberts Threat of Nuclear War Back-Paul Craig Roberts
1177Yield-Hungry Baby Boomers Are on a Death March Dennis Miller
1178 Harvey Organ's Gold and Silver Blog Has Been Completely 'Deleted by Court Order'
1179 Dow Turns Negative For 2014: Stocks Suffer Worst Week In 3 Years
1180 Why Oil Is Plunging: The Other Part Of The "Secret Deal" Between The US And Saudi Arabia
The Oil Weapon: A New Way To Wage War
1181 As Fracking Enters A Bear The great Lira revolt has begun in ItalyMarket, A Question Emerges: Is The Shale
Boom Built On A Sea Of Lies?

Rusland trekt zich daar niet veel van aan en versnelt de aflossing van de schulden aan het
buitenland1182.

Finland verliest AAA-Status1183


Eigenlijk heeft het niets te betekenen. Nu hebben alleen nog Duitsland en Luxemburg de AAAStatus. actuele stand: Die Noten der Euro-Staaten.

14.10.2014 Itali, Frankrijk of Duitsland stappen uit de Euro


In Itali wil Beppo Grillo terug van de Euro naar de Lira1184.
De redenen daarvoor worden in dit artikel verduidelijkt. Itali moet een geheim dictaat zware
besparingen omzetten om de medewerking van de ECB (in de vorm van de aankoop van
staatsleningen) te verdienen. Dit geheime dictaat (La Lettera) werd als brief augustus 2011 aan
Berlosconi toegestuurd. Deze weigerde daarop in te gaan en als gevolg daarvan steeg het
rentepercentage voor staatsleningen naar 7%.
Als het Grillo nu niet lukt Itali uit de Euro te slepen, blijft de nationale schuld oplopen en bereikt
de Italiaanse begroting Japanse randvoorwaarden.

15.10.2014 Harvey is weer terug


Zijn website was op gerechtelijk dwangbevel verwijderd. Nu is hij weer terug op een andere site1185.
De economische en politieke situatie escaleert snel. De VIX loopt op tot 30! De rente op de 10Ystaatslening van de VS zakt tot onder 1,9%. De olieprijs daalt tot beneden 80$. De DOW zakt
binnen dagen meer dan 10%1186. Voor enkele speculanten is dit het einde der tijden...
P. wil met H. naar Washington op toeristenbezoek, terwijl daar net een tornado op het programma
staat1187.

20.10.2014 Broken Dreams


Wanneer en waar kan men het nog vinden? De tijd en het land, waarin alles onbegrensd groeide.
Het paradijs Eden, waar de olie vloeide en ieder einde van de maand het manna der groene $biljetten uit de hemel regende. Het staat mij helderder dan ooit voor ogen.
Nu is het uitgegroeid en geradbraakt, althans voor degene, die uit huis gezet en letterlijk op straat
beland zijn. Dat klopt niet helemaal, omdat zij 's nachts op een afgesloten parkeerplaats mogen
parkeren, als zij althans op tijd komen om een plaats te bezetten...
Gisteravond nog zag ik de documentaire Broken Dreams1188, waarin Amber de hele nacht
wakker ligt en 's morgens geradbraakt wakker wordt. Sinds vier maanden huist zij met haar twee
dochtertjes in een tot de nok toe volgeladen auto, terwijl haar man als dagloner in Kentucky
meehelpt op een paardenfarm hekken te timmeren. Als echte Amerikaanse doet zij net, of zij de
moed niet opgeeft.

1182 "De-Dollarizing" Russia Pays Down Near-Record $53 Billion In Debt In Third Quarter
1183 Finland verliest AAA-Status
1184 The great Lira revolt has begun in Italy
1185 Oct 15 We Are Moving Closer to Backwardation! Harvey Organ
1186 Dow Drops 1500 Points In 3 Weeks, Nasdaq Enters 'Correction' As VIX Breaks 30
1187 Day Is Done: Tornado Warning Issued For Washington, D.C.
1188Amerikas Mittelschicht kmpft ums berleben; 3sat | Mo. 22:35 - 23:20 Uhr

Net als de 52-jarige Larry Dodson, die in Orlando aan de poort van Disneyland voor een zakcentje
de binnenstromende toeristen mag begroeten. Twee jaar geleden was hij nog de afdelingschef in een
warenhuisketen. Nu vegeteert hij van 70 beschikbare doller per maand met vrouw en 2 kinderen
in een goedkoop motel.
Ook Terry Lawson, voorheen een manager in de verkoop, tingelt van motel tot motel zoals zovele
Amerikanen. Hun aantal groeit nog steeds. De bankencrisis van 2008 heeft allereerst de onderkant
van de samenleving aangetast. Momenteel woedt zij vooral in de middenklasse, die over diploma's
voor een middelbare opleiding beschikken. Dagelijks verliezen deze Amerikanen hun baan en
storten van de sociale ladder, waaronder zich nauwelijks een vangnet bevindt. Zodra de discussies
over de schuldenbegrenzing weer opvlammen, verschijnen er nieuwe ontslaglijsten en krimpen de
sociale budgetten nog verder in elkaar.
De documentatie "Broken Dreams" laat geen enkel detail onbesproken. De auto van Amber heeft
als vanzelfsprekend een gebarsten voorruit, die zij niet kan repareren. Live beleven wij, hoe de
dagloner in zijn camper in Kentucky 's nachts overvallen wordt door een vreemde en zich met een
bijl moet verdedigen. Hij wordt gevangen genomen en pas na kwellend onzekere lange filmminuten
uiteindelijk vrijgesproken. Amber maant tijdens een sollicitatiebezoek haar n- tot driejarige
dochtertjes rustig te houden, terwijl zij een sollicitatieformulier probeert in te vullen. Het is allemaal
zo tevergeefs als het stenen slepen van Sisyphus.
De Amerikaanse droom is op een nachtmerrie uitgelopen en de meeste burgers zijn daarvan
inmiddels ook overtuigd.

Massaal opstappen tijdens een toespraak van de president


Pasgeleden nog heeft Obama in Maryland een preek gehouden over de economische opleving en
kennelijk hebben de meesten daarvan nu werkelijk genoeg. Massaal zijn de toehoorders de
toespraak uitgelopen1189. Het is een wonder, dat er geen opstanden ontstaan, maar wie wil er opstaan
en met twee kleine kinderen in de auto een revolutie opstarten?

De papiergeldwaan
Geloven kan men veel. Onlangs nog las ik weer eens enkele hoofdstukken uit The God Delusion,
waarin Dawkins op geniale wijze het bijgeloof ontmaskert. Bij het lezen werd mij duidelijk, dat het
bijgeloof veel omvangrijker is dan alleen de religieuze sector. Men kan de mensen vrijwel alles
wijsmaken. Dat men door gelddrukken de conjunctuur kan aanwakkeren bijvoorbeeld.
Met wat kleine aanpassingen kan men hele hoofdstukken omschrijven en De papiergeldwaan
(The Fiat Money Delusion) formuleren.

Bezoek van de Economic Hitman


Wie niet in het papiergeld gelooft en zich onvoorzichtig gedraagt, krijgt bezoek van de Economic
Hit Man1190, zoals een aantal Zuid-Amerikaanse staatslieden zoals die van Panama en Bolivia 1191
hebben moeten ervaren. Zij zijn plotseling door een vliegtuigongeluk om het leven gekomen.
Dit viel mij weer te binnen toen ik vanmorgen las, dat een chef van de Franse oliemaatschappij
Total op een vliegveld tijdens een vliegtuigongeluk met een sneeuwploeg was omgekomen 1192. Hij
had kort tevoren over de afschaffing van de petrodollar geuit. Maar ik ben de eerste, die zal
toegeven, dat ik geen bewijzen in handen heb...
1189Obama's Latest Speech About The Economic "Recovery" Results In Mass Audience Exodus
1190Economic Hit Man Bekentenissen van een economische huurmoordenaar John Perkins (2004 ISBN
0452287081)
1191President Jaime Rolds Aguilera) and Panama (General Omar Torrijos Confessions of an Economic Hit Man
1192 "Anti-Petrodollar" CEO Of French Energy Giant Total Dies In Freak Plane Crash In Moscow

God als waanidee ~ Geld als waanidee


Net als bij de Broken Dreams en de The God Delusion trouwens. God als misvatting is in feit
een misleidende titel. The God Delusion wordt door Dawkins duidelijk als God als waanidee en
zeker niet als een simpele misvatting beschreven. De misvatting is een kortstondige onschuldige
vergissing, terwijl het waanidee een krankzinnigheid als ziekte omschrijft. Alleen als ziekte heb ik
het bijgeloof uit Dawkins' boek begrepen, maar goed, ik ben ook geen uitgever, die van vertalingen
moet leven.
De economie en het geld behoren eveneens tot de door specialisten ontworpen waanideen. Zij zijn
niet alleen evenredig maar hebben ook qua dimensie gelijke niveau bereikt. De uitwerking van de
monetaire crisis is vergelijkbaar met de ellende van de Franse revolutie. De geheime dienst NSA is
tot inquisitie aangegroeid. Ik schrijf mijn dagboek alleen nog in het veilige dialect en openbaar
alleen nog maar de helft.
Over de manipulatie van de aandelenkoersen beschik ik natuurlijk geen enkel bewijs. Wij hebben
alleen de informatie uit de krant en dat wat de TV presenteert, maar wij weten inmiddels, dat elk
informatiekanaal gemanipuleerd wordt en op illusies berust.

21.10.2014 Maya een "sluier van illusies"


Onze zintuigen zijn Maya, bedrieglijke instrumenten, waarmee de ezel tot verder sjokken wordt
verlokt. Van het geboortebed tot het sterfbed. Wij hebben veel gezien, maar niets dan illusies, kan
men dan op het sterfbed denken en het achterwerk sluiten.
Goed, sommige documentaires zoals Confessions of an Economic Hit Man en boeken zoals The
God Delusion waren wel aardig, maar dit soort werken zij stond tot rond 1960 nog op de index. Wie
dat las, kreeg een ongeluk met een sneeuwploeg en zit nu in de hel.
Het hindoesme en het boeddhisme wijzen erop dat de mens meestal een wereldbeeld heeft dat ver
van de werkelijkheid af staat, zodat het de mens belet inzicht te hebben. Dit onwerkelijke beeld is
het resultaat van materile waarneming via de zintuigen (empirisme) en een foute interpretatie
ervan. Omdat de mens hierdoor door een sluier van illusies is omgeven, wordt de ware toestand van
de wereld aan het zicht onttrokken. Zowel het hindoesme als het boeddhisme gaan ervan uit dat
deze toestand de mens verhindert het ware geluk te vinden. De Maya kan worden opgeheven door
onder andere meditatie.

Manipulatie
Niemand mag zeggen, dat het manipulatie is. Wie dat zegt wordt als waanzinnig beschouwd en in
het gekkenhuis verbannen, waar alle gezonde mensen opgesloten leven. De neurosen zijn de
redding voor de maatschappij der illusionisten. Alleen door neurosen kan men de gevel van de
Potemkinsche Dorpen nog enkele maanden rechtovereind houden.
De spiraal van het zwijgen illustreert, dat de mensen zich na het NSA schandaal niet meer
openbaar durven uiten. De angst gaat om. Zelfcensuur heet dat dan, maar het is naakte inquisitie.
Het Pew Research beweert, dat nog maar 0,3% van de bloggers de eigen kritische mening durven
publiceren. Nachtinval Over Het Avondland is ook allang niet meer in Google te vinden.
Vermoedelijk wegens onoordeelkundige artikelen.

Economie als Cargo cult science


In feite maakt het ook niet veel uit. Onverstoorbaar ga ik door met studies. Niet over economie,
omdat dat sowieso naast politiek, bankieren en journalistiek slechts een Cargo cult science is,
dat zeker geen Nobelprijs waard is...

Feynman zegt daartoe: op de eerste plaats moet je jezelf niet voor de gek houden
terwijl jijzelf toch degene bent die jezelf het gemakkelijkst voor de gek kunt houden1193.
Het mooiste citaat stamt echter van Pirsig:
Als een enkeling aan de waanvoorstellingen lijdt, wordt het waanzin genoemd. Als
velen aan waanvoorstellingen lijden noemt men dat een religie1194.
Deze massale waanvoorstellingen gelden uiteraard ook voor de monetaire systemen. Het is een
vorm van globale krankzinnigheid, die allang religieuze vormen aangenomen heeft.

De waarheid achter de scheppingslegende


Het geldt trouwens ook voor de scheppingslegende, waarvan ik onlangs heb vastgesteld, dat zij op
waarheid berust1195. De schepping begon met de Yod, waarin drie vocalen verborgen lagen1196.
Vanuit de Yod werden eerst negen andere vocalen geschapen en vervolgens het gehele alfabet. Dat
alles staat op de eerste regel van de Genesis geschreven:
In het allereerste begin schiep God het alfabet.
Bereshit Bara Elohim Et1197
Het Et werd daarbij afgekort tot A-T, de reeks letters van Alef (A) tot Tav (T).
Als men een Hebreeuwse letter Hei aan het alfabet A-T toevoegt, ontstaat het woord Atah,
wat in het Hebreeuws jij betekent. Zo eenvoudig kan men woorden scheppen. De schepping heeft
dus letterlijk plaatsgevonden en niet werkelijk...

Het parton model in de etymologie


Mijn studie heeft betrekking op Feynman's parton model met de veelkleurige quarks en gluons, dat
Richard Feynman in 1969 op basis van botsingen ontwierp. Dit parton model is nu ook in de
etymologie ontdekt. De kern van het Hebreeuwse alfabet, de letter Yod als de kleinste en
belangrijkste puntletter, bestaat zelf immers ook uit drie puntletters. Deze elementaire vocalen, de
mannelijke I, de kroon O en vrouwelijke U, die in feite dus niet tot het alfabet behoren,
symboliseren de drie pilaren van de Joodse wijsbegeerte. Deze klinkers zijn overigens ook als IOUkern in de oude Romeinse staatsreligie al in de naam Jupiter (met name in de variant Jove)
waarneembaar. Mijn these is nu, dat de letter Yod dus een recursief gedrag vertoont, omdat zij is
het wel een zij? als vocaal ook vocalen (puntletters) bevat1198.
Lang geleden, toen ik nog jong was, dacht ik, dat de Joden de klinkers opzettelijk geheim wilden
houden, maar nu besef ik, dat het geen geheimhouding was, maar een soort waarnemingsgrens,
waarmee wij de quarks in de taal niet wilden waarnemen. Net als in de fysiek zijn de quarks
voorhanden, maar te klein om deze met het blote oog te zien. Alleen door botsingen kan men de
minieme objecten via een omweg waarnemen.

1193The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool Richard Phillips
Feynman (May 11, 1918 February 15, 1988) .
1194When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is
called a Religion. Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values uit:
Robert M. Pirsig Quotes
1195 A recursive concept for the Biblical Genesis
1196Yod
1197"In the beginning God created et" (Gen 1:1) 1198A recursive concept for the Biblical Genesis

Ik heb van dit model zelfs een schetsje getekend, dat de klinker Yod met het model voor een proton
vergelijkt:

Fig. 12: The quark


structure of the proton

Fig. 11: Yod's vowel


structure

Created as respectively based on the quark structure of the proton by Arpad Horvath 1199

De ligatuur
Nader onderzoek leidt ertoe aan te nemen, dat ook de ligatuur , die Byrhtfer in 1011 aan het
Engelse alfabet heeft toegevoegd, dezelfde symbolische kernfunctie als de Hebreeuwse Yod heeft
gehad. De mannelijke vocaal A (van de ask) en de E (van de vrouwelijke Embla) vormen vereend
de androgyne kern, die ik (in de Scandinavische dialecten, wet, huwelijk, traditie en riviertje
betekent.
Ask en Embla gelden als ongevoelig voor het lot. Pas door toewijzing van de runen aan deze namen
kan het lot toeslaan1200.

Konijnenjacht
Rond het middaguur is er konijnenalarm. Paultje van de buren heeft een gat in de ijzerdraad van de
omheining gebeten en is ontsnapt. Nu geniet hij in onze tuin van de verse paardenbloemblaadjes.
Van mij mocht hij best noch een tijdje door snoepen, maar F. haalde de buurvrouw erbij en
gemeenschappelijk maakten wij jacht op het beestje. Uiteindelijk werd Paultje door de poes
Ronalda onder een dichtbegroeid stuk onder een dennenboom opgespoord en weggejaagd. Na veel
vijven en zessen zat zij weer voor het gat van haar omheining en kroop er van armoede maar in. De
vrijheid kost alleen maar stress en wie rustig wil leven, moet zijn gevang zelf vrijwillig
binnentreden.

Bob Dylan revisited


Nadat ik ' middags gesport en van de sauna genoten heb waarbij ook Wolfgang na vele weken
schouderproblemen voor het eerst weer deelneemt arriveert om zes uur 's avonds de eerste
herfststorm met een fikse regen. Ik luister nu weer eens Dylan's Gaslight Tapes, The Times are
a'Changing en Blonde on Blonde. Wat waren dat technisch gezien toch eenvoudige opnames! Pas
door de ruis kregen zij de typisch mystieke atmosfeer, die mij sinds die tijd als karakteristiek
bijgebleven is. Zoals het in de hersenen is ingebrand, moet het weerklinken. De CD-opnames van
Ricky Nelson zijn pas echt authentiek, als de opname door jitter, wat nagalm en ruis wordt
getekend. Is het denkbaar, dat men door het toevoegen van voldoende ruis, ook teksten opwaardeert
doordat de luisteraars zeg maar 10% van de tekst niet kunnen verstaan en het ontbrekende hen
aanspoort de leemte met passende ideen aan te vullen...

1199licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.
1200Die altgermanische Poesie, nach formelhaften Elementen -- Richard Moritz Meyer

Voor zover mijn herinnering reikt kan het ruisen echter ook overdreven worden. De opnames uit
mijn jeugd werden rond 1970 op vrijdagavond van VPRO Vrijdag opgenomen. Ik herinner mij de
opname Barbara Allan, die een fan (van de Dylan Freak Community te Cuyk ??) had opgenomen.
Uit de ruis leidde ik af, dat de opname zo'n tienmaal van band tot band gekopieerd moet zijn
geweest. Tientallen jaren later hoorde kocht ik de CD met Dylan's Gaslight Tapes, waarop ik de
opname vrijwel ruisvrij verstaanbaar kon afspelen.

5.11.2014 Uitverkocht
Door de enorme navraag is de US munt (qua zilveren adelaars) uitverkocht 1201. Intussen woedt de
slag om de grootst mogelijke inflatie voort. In feite staan Griekenland en Itali op de lijst om te
worden geofferd. Uit eigen kracht kunnen zij de schulden niet meer losschudden 1202. Ook Duitsland
kan hen gezien de omvang van de schulden niet meer redden. Japan bevindt zich in de fase van een
galopperende hyperinflatie. De dollar stijgt onophoudelijk verder tot de druk op de ketel het
begeeft. Gelukkig is er voor de bezonnen spaarder als laatste optie het edelmetaal nog verkrijgbaar.

7.11.2014 Gofo in extremis


De Gofo bereikt op 6 november een onvoorstelbare waarde (-.185%) 1203, die aan Harvey een
Mayday uitroep ontlokt: May Day! May Day!! GOFO Rates Move into SEVERE Backwardation!

Hume
Either the State ends public debt, or public debt will end the State. -- David Hume

Corruptie
Het merkwaardige bericht over een afgekochte corruptie van Jamie Dimon, die destijds is
ontmaskerd door de klokkenluidster Alayne Fleischmann, moet ik later nog eens nalezen, als ik wat
meer tijd heb: The $9 Billion Witness Read the entire article at Rolling Stone. Het artikel is slecht
leesbaar, omdat het Javascript afstort, alsof er miljoenen net dit artikel aan het lezen zijn, of de NSA
het lezen van dit artikel liefst wil verhinderen....
Zilver wordt gestopt
De steile curve van zilver wordt abrupt gestopt. De fiat papieren verkeren in acuut gevaar 1204. De
nieuwe banen bestaan voor 20% uit barkeepers!1205.

Greenspan's rede
Zou er dan toch een echte econoom in steken?
Goud is geld. Geen enkele fiat geldsoort, zelfs niet de dollar, kan daartegen op.1206

1201 US Mint Sells Out Of Silver Eagles Following "Tremendous" Demand


1202 130 - 140 percent Debt/GDP Pierre Lassondes Shocking Comments On Gold & Silver Plunge
1203 Gofo: -.185%
-0.145%
-.102%
.0175%
+ .145% (one year never used)
1204 Payrolls Reaction - Algos Gone Wild: Stocks Pump-And-Dump, Silver Halted, Bonds Whiplashed
1205 One In Five Jobs Added In October Was A Waiter Or A Bartender Which Just Hit A New All-Time High
1206 Greenspan's Stunning Admission: "Gold Is Currency; No Fiat Currency, Including the Dollar, Can Match It"

10.11.2014 Bankieren behoort tot de criminele onderwereld


Wereldspaardag
Een windige dorpsspaarbankchef windt zich erover op, dat de mensen niet meer sparen. De lage
rente zorgt ervoor, dat een spaarder sowieso niets overhoudt. Ik spaar ook niet meer. Alles staat op
de lopende rekening, waar ik zo nodig bij een crash binnen een uurtje alles vanaf haal.
Aandelen brengen ook niets op. Alle koersen zijn gemanipuleerd door de centrale financile maffia.
Gewoon doorgaan en munten kopen, zolang de koersen voor edelmetaal zo sterk omlaag
gemanipuleerd worden. Wie weet hoe lang dat vuurwerk nog doorgaat....
De Aziaten hebben bovendien barnsteen ontdekt, maar het moeten grote stukken en dan ook nog
ondoorzichtig zijn, liefst boterachtig honingkleurig tot oranje, maar dan ook nog cacaobruin getint.
Daarvoor heeft de oosterling veel geld over. De doorzichtige barnsteen, met insecten en zo laat hij
op de veiling bij Eppli liggen.

Als jullie zo van je dollars houden, mag je ze houden


Ya me cans1207 Ik heb er genoeg van, scheldt de Mexicaan. Er zijn genoeg dingen, waarvan
ik meer dan genoeg heb, maar zij vallen in het niet tegen de Mexicaanse protesten.
Zo heb ik bijvoorbeeld genoeg van de moedwillige vernietiging van geld 1208, onzinnige
manipulaties1209 van de VS-regering en andere regeringsinstanties, het schijnheilige en gespeelde
berouw van de centrale banken, de corruptie van de lakse van de toezichthouders 1210, de slaafse
volgzaamheid van de omgekochte persorganen, de ondemocratische, geheime TIPP-verhandelingen,
de afgedwongen onderwerping van minderheden1211, de brutale behandeling van de gestrande
passagiers door British Airways1212. Wie zoveel van de dollars houdt, mag ze voor mijn part houden.
Er zijn nog wel meer rampen, maar als die Engelsen zo van hun Hassles houden, mogen zij die wat mij betreft ook wel houden1213. Ik hoef er sowieso niet, nee, echt nooit meer naar toe...

Madame Curie
De nieuwe cheffin Fabiola Gianotti van het CERN is overigens door de (prima) biografie van Marie
Curie tot de studie fysica gemotiveerd. Zij heeft met de Belgische fysicus Francois Englert in 2013
de Nobelprijs voor het 4 juli 2012 geleverde bewijs van de Higgs-bosonen ontvangen.

Oorlog
Het gaat erop of eronder en in feite moet het wel op een oorlog uitdraaien. Een echte wereldoorlog
is de enigste kans voor politici om er zonder gezichtsverlies en eigen kleerscheuren uit te komen1214.

1207'Ya me canse' a phrase meaning 'Enough, Im tired.' 'Ya Me Canse': Protests Boil Over in Mexico Amid Word of ...
1208Theyre Burning The Furniture Now
1209Trillions In Paper Silver
1210UBS To Settle Gold/Silver Manipulation Activities
1211Catalanstrophe - 81% Of 2.25 Million Voters Choose Independence; Government Responds: "Useless Sham"
1212The Heathrow Hassle and the Heathrow Hysteria
1213If you like your hassles you may keep them.... 'If you like your plan, and you like your doctor, you won't have to
do a thing,' Obama said on June 23, 2009. 'You keep your plan'
1214The System Is Terminally Broken

13.11.2014 Bankieren behoort tot de criminele onderwereld


Vanaf het in 2005 uitgesproken gevleugelde woord van de 25% grenswaarde 1215 die de bankier A.
als eis aan de opbrengst van het eigenkapitaal van de bank oplegt, was mij duidelijk, dat de banken
verloren waren. Ik herinner mij, dat de Duitse bank destijds alle gewone spaar- en girorekeningen
van het klootjesvolk kwijt wilde. Ja, dat was de tijd van het turbo-bankieren. Dit soort banken heeft
maar 3% eigenkapitaal, der rest bestaat uit schulden. Daarbij zijn de derivatenrisico's niet eens in
kaart gebracht. De ene journalist noemt het 55.605 miljard euro aan derivatencontracten 1216, de
ander 54.652.083.000.000,001217.
Met gewoon bankieren bij rentes van -0,1% op tegoeden valt dat natuurlijk nooit terug te verdienen.
De banken zijn dus failliet, want bij de ontmanteling van die derivatencontracten is heel Europa tot
de monetaire ondergang gedoemd.
Gewoon bankieren hebben de bankiers nooit geleerd, dus valt hen ook moeilijk een eerlijk vak te
leren beheersen.
Over drie dagen op 16 november verdwijnt ook de verzekering voor banktegoeden. De banken
mogen zich dan kosteloos tegoed doen aan de tegoeden van de spaarders 1218. Men heeft dus nog drie
dagen het spaargeld te herverdelen. Het is verstandiger bankbiljetten op te nemen en in een kluis of
zo nodig thuis in de linnenkast tussen de washandjes op te slaan.
Er is echter verbetering in zicht. De banken mogen zichzelf nu beoordelen, zelf vastleggen hoeveel
zij mogen verdienen en welke straffen hen opgelegd mogen worden 1219. Zeg nu niet, dat dat niks te
betekenen heeft.
De 1-maandse backwardation is stevig in het negatieve bereik (-0,2125%!) afgezakt. 1220 Zelfs dat
getal is zoals alle belangrijke parameters gemanipuleerd. Gemiddeld zijn de waardes voor 50%100% vervalst. Het is een wonder, dat sommige getallen berhaupt nog worden waargenomen. Erg
ver zijn wij niet meer van de afgrond verwijderd.

15.11.2014 Fractioneel sleutelen aan de nucleaire koppen


Het Amerikaanse leger heeft toegegeven, dat er voor het monteren van nucleaire koppen op de
raketten voor een groot aantal bases slechts n montagesleutel ter beschikking staat, die dan per
koerier tussen de diverse bases heen en weer gevlogen wordt1221.
In feite is het vergelijkbaar met het fractioneel bankieren, dat tegenwoordig overal wordt toegepast:

bijvoorbeeld in de bankfilialen, waarin n enkel gouden muntje als onderpand voor de


bankcertificaten tussen de bankfilialen heen en weer gekard wordt om de klanten te laten
zien, dat de bank solvent is.

Ik heb hier nog wat plaats gelaten voor het geval mij later op de dag nog wat te binnenvalt en aan
dit lijstje kan worden toegevoegd...
1215Ackermanns gefhrliche 25 Prozent Ackermann setzte im Februar 2005 als ffentliches Ziel fr die Bank eine
Eigenkapitalrendite von 25 Prozent.[14]
1216Deutsche Bank is een 'financile atoombom'
1217Deutsche heeft zonder het toegestane wegstrepen een derivatenportefeuille van 54.652.083.000.000,00
Deutsche Bank aan de rand van de afgrond
1218Russell Napier Declares November 16, 2014 The Day Money Dies
1219All You Need To Know About The Bank Market-Rigging Settlements In 34 Words
1220Gold has never been so much in backwardation, Turk tells King World News
1221USA wollen Atomarsenal modernisieren So besttigte Hagel beispielsweise einen Bericht der "New York
Times", wonach mehrere Militrsttzpunkte fr insgesamt 450 Interkontinentalraketen nur einen einzigen
"Werkzeugschlssel" zur Montage der Nuklearsprengkpfe zur Verfgung hatten. "Das ist wahr", sagte er. Die
Einheiten htten das Spezialwerkzeug mit einem privaten Postdienst hin- und hergeschickt.

16.11.2014 Aardbevingen
Het einde van de Yen
Japan's monetaire eenheid Yen wordt steeds meer als verloren beschreven. In 1985 werd door een
Plaza akkoord de Yen ten opzichte van de dollar en DM te devalueren. Het middel daartoe was het
reduceren van de rente. Dit leidde tot enorme speculaties en ontaardde in bubbels, die 1989
ontploften. Vervolgens werden diverse QE-achtige reddingsmaatregelen gestart, die de nationale
schuld tot gigantische proporties ( 240% schuld/BNP) lieten aanzwellen. In Abenomics probeert
de regering de schulden door devaluatie te minimaliseren, wat uiteindelijk in een collaps zal
lukken1222. De op twee na sterkste wereldeconomie staat nu op instorten...

Brief aan de Masters of War1223


Wat kan een stervende, verlamde veteraan nog doen? Hij kan een afscheidsbrief aan de oudcommandanten schrijven. Uit een klein citaat kan men aflezen, hoe een veteraan begrepen heeft, dat
honderdduizenden op het altaar van de olie-industrie en de krankzinnige machtswellust van enkele
potentaten geofferd zijn:
I would not have to lie in my bed, my body filled with painkillers, my life ebbing away,
and deal with the fact that hundreds of thousands of human beings, including children,
including myself, were sacrificed by you for little more than the greed of oil companies,
for your alliance with the oil sheiks in Saudi Arabia, and your insane visions of empire.
Een waardig testament, dat ongetwijfeld in het Pentagon zal worden gearchiveerd. De slotzin
echter, met de laatste hoop, dat de oud-commandanten kort voor hun eigen levenseinde nog eens
openbaar om vergiffenis smeken, is echter een retorische vraag:
I hope that before your time on earth ends, as mine is now ending, you will find the
strength of character to stand before the American public and the world, and in
particular the Iraqi people, and beg for forgiveness.
-Tomas Young
Veteranendag werd gevierd met dankbare popconcerten. Een blog vraagt zich af, waarom niemand
een lied wijdt aan de klokkenluiders en aan de zelfmoordenaars onder de veteranen. Statistisch
gezien pleegt om de 80 minuten een veteraan zelfmoord1224.

20.11.2014 De Yen pleegt zelfmoord.


Niet alleen de zoveelste bankier1225, maar ook munten kunnen zelfmoord plegen, respectievelijk
gedood worden1226. De Yen valt 1% per dag omlaag. Dat is op zich al een catastrofe. Zij bereikt nu
het bereik der hyperinflatie. De dollarwaarde zwelt daarom sterk aan. Dit is ook voor de US-banken
een probleem.

1222 This Country Will Collapse & Destabilize The Entire World
1223Paralyzed Iraq War Veteran's Writes Last Words To Bush & Cheney
1224Stop Thanking Me for My Service Former U.S. Army Ranger Blasts American Foreign Policy and The
Corporate State.
1225Senior Citi Banker Found Dead In Bathtub With Slashed Throat
1226This Is Not Good: The Yen Is Melting Down

21.11.2014 Goud terug naar Nederland


Inmiddels heeft men in Nederland ook ingezien, dat het nationale goud niet aan de handen van de
Fed en de maffia mag worden overgelaten en zijn er 122 ton teruggekeerd 1227. Natuurlijk heeft de
Zwitserse TV en de pers inmiddels ook de terugkeer van de Zwitsers tot de goudstandaard
geblokkeerd door de organisator tot zwijgen te brengen: de moderne vorm van democratisch
knevelen1228.

Economie is een Cargo Cult wetenschap1229


Op de Nederlandse TV1230 beweert een professor in de economie dat de landen, die zolang mogelijk
aan de goudstandaard hebben vastgehouden, de grootste moeite hadden de crisis te boven te komen.
Even later verklaart hij vervolgens, dat de Zwitsers zolang mogelijk aan de goudstandaard hebben
vastgehouden en daarom een vreemde eend in de bijt vormen. Dit is dus onzin. Zwitserland staat
allang bekend als het land met het stabielste monetaire systeem met de laagste inflatie tot op het
tijdstip, dat de Zwitsers door een progressieve ontwaarding van de Euro zich tegen hun zin aan de
tactiek van ECB hebben moeten aanpassen. Zwitserland heeft nooit een oorlog moeten voeren en
steeds een vredeskoers kunnen aanhouden.
Economie is dus geen wetenschap, maar een Cargo Cult wetenschap en een professor economie is
dus een Cargo Cult wetenschapper...
The Dutch economy professor (forgot his name) speaks nonsense:
First he claims the nations (such as Switzerland) which had been stuck to the gold
standards had most problems to recover from the 1929 crisis.
Then he says he gold standard will not return because the Swiss people were "the last
who gave up the gold standard" and "therefore they are considered somewhat strange".
This of course is nonesense. The Swiss always have been the most stable economy
worldwide!
-> Economy is a Cargo cult science and economy professors are Cargo cult science
scientists.

27.11.2014 122 Ton goud gered


Nederland heeft onverwacht 122.5 ton uit New York kunnen redden 1231. Over drie dagen moeten de
Zwitsers onder protest1232 beslissen en ook in Frankrijk wil de oppositie het advies van de Gaulle
volgen: het goud moet terug naar de eigen kluis. De 1-maandelijkse Gofo zakt vandaag tot -0,4%.
Het wantrouwen is gezaaid en wie te laat komt vindt de hond in de pot1233 ...
<< wordt vervolgd >>

1227 Gold Repatriation Stunner: Dutch Central Bank Secretly Withdrew 122 Tons Of Gold From The New York Fed
1228 Swiss gold exports rise as referendum campaign leader is blocked from TV debate
1229 Netherlands TV network highlights Koos Jansen in program on gold
1230 Dutch Mainstream TV Covers Global Interest in Gold
1231 Koos Jansen: Dutch wanted their gold back more than the Bundesbank did
1232 Citibank Releases Anti-Gold Report Before Swiss Gold Referendum
1233 A Tidal Wave of Gold Repatriations Could be Unleashed

Inhoud
Nachtegaal over het Avondland............................................................................................................1
Overmaat..........................................................................................................................................1
Een schitterende Nachtegaal over het Avondland............................................................................2
Crises en apotheosen............................................................................................................................3
De bevingen van de laatste grote beweger.......................................................................................3
Uit de Dagboekfragmenten 2013..........................................................................................................4
8 Juli 2013 Een nieuwe GOFO inversie ......................................................................................4
10 Juli 2013 Consecratio..................................................................................................................5
13 Juli 2013 Het vernietigen van waarden.......................................................................................5
14 Juli 2013 Het A-I-U concept......................................................................................................6
16 Juli 2013 Ingewijden en Overmacht...........................................................................................8
De herlezing van David Yallops boek In God's Name (gepubliceerd in 1984).......................8
17 Juli 2013 Geld.............................................................................................................................8
18 juli 2013 Het US-scenario...........................................................................................................9
19 Juli 2013 Terug naar AF............................................................................................................10
20 juli 2013 Manipulatie................................................................................................................11
Regelingstechniek.....................................................................................................................11
21 juli 2013 Backwardation...........................................................................................................12
Dow/Goud-relatie......................................................................................................................12
22 Juli 2013 Een scenario voor een apotheose..............................................................................13
Sprongfunctie bij de opening van de NY Globex.....................................................................14
It has the makings of a perfect storm.....................................................................................14
Manipulatiemethode..................................................................................................................15
Omzetten...................................................................................................................................15
23.7.2013 Fema camps..................................................................................................................15
Ragnark, de ondergang der goden ..........................................................................................16
stop losses...............................................................................................................................16
24.7.2013 Aluminium Zegen (en dan Vloek).............................................................................16
Arte: Die Akte Aluminium........................................................................................................16
Aluminium (historisch) (Valutabescherming tegen inflatie door de Eerste Fed te Rome).. 17
Nabootsing van een mogelijke antieke productiemethode voor aluminium ........................18
Bliksemafleiders als elektroden voor een elektrolyse?.............................................................18
De betekenis van backwardation...............................................................................................19
29.7.2013 Zestiende dag Backwardation.......................................................................................20
30.7.2013 Kaas..............................................................................................................................20
Het initiale ontstekingsproces op 15 april.................................................................................20
De centrale bank der goudbanken.............................................................................................21
GLD SPDR Gold Trust .........................................................................................................21
Erupties.....................................................................................................................................21
Goudreserves.............................................................................................................................22
Bank holiday.............................................................................................................................22
Stuiptrekkingen.........................................................................................................................22
31.7.2013 Analysetechnieken........................................................................................................22
1 augustus 2013 Risico..............................................................................................................24
exotische zwanensoorten...........................................................................................................24
Uitleg.........................................................................................................................................25
De omwisseling van papiergoud in echt goud?.........................................................................25
De verandering van een paradigma...........................................................................................26
Backwardation als een permanente marktfase..........................................................................26
Risico's & Risicoloze handel.....................................................................................................27
3.8.2013 Laatste Waarschuwing....................................................................................................28

4.8.2013 De derivatenbom van 600.000 miljard euro...................................................................28


5.8.2013 Hoor het Gofo-gras eens zachtjes groeien......................................................................29
Deep Impact..............................................................................................................................29
Matinee......................................................................................................................................30
Postbank....................................................................................................................................30
Collaps-signalen en een reboot.................................................................................................30
6 augustus 2013- extrapolatie van de Gofo-tarieven voor goud....................................................31
7 augustus 2013 de derivatenbom DB.......................................................................................31
8 augustus 2013 Het grote keynesiaanse experiment....................................................................32
9 augustus 2013 Gofo....................................................................................................................33
Detroit.......................................................................................................................................33
Groot-Brittanni .......................................................................................................................33
USA...........................................................................................................................................34
15 augustus 1971/2013 In memoriam Nixon Shock.............................................................34
12 augustus 2006/2013 In Memoriam Heathrow Hassle.......................................................34
De afloop van een inflatieperiode.............................................................................................35
Omvang van de kritische massa : 550 miljard dollar................................................................35
10 augustus 2013 ..........................................................................................................................36
GNP & GDP..............................................................................................................................36
Gejat of gestolen?......................................................................................................................36
Exportkampioen........................................................................................................................37
De drie opties (Staatsbankroet, Hyperinflatie, Oorlog)............................................................37
11.8.2013 Orwell's stervende Imperium........................................................................................38
Eindfase.....................................................................................................................................38
Manipulatie...............................................................................................................................39
Het Ministerie van Waarheid................................................................................................39
GNP & GDP.........................................................................................................................39
Marginale cijfers...................................................................................................................40
De daklozen...............................................................................................................................41
De Tentensteden der USA....................................................................................................41
Homeless Bill of Rights.......................................................................................................41
YouTube....................................................................................................................................42
Detroit...................................................................................................................................42
Een rondgang door een ondergaand imperium.....................................................................42
De top twintig der slum-cities..............................................................................................43
12.8.2013 Een gigantische storm als nachtmerrie.........................................................................44
Inflatoire depressie....................................................................................................................44
13.8.2013 The Hidden Agenda......................................................................................................44
De notulen van het Endowment for International Peace...........................................................45
13.8.2013 Een contingent van 15.000 soldaten.............................................................................45
14.8.2013 Wirtschaft am Abgrund (door Paul Craig Roberts)......................................................46
Paulsen verkoopt ETF's en ook Soros verkoopt goudaandelen. ..............................................46
15.8.2013 Wachten op een gebeurtenis, die veranderingen aankondigt........................................46
18.8.2013 Beroemde redevoeringen en interviews........................................................................47
Julius Caesar's redevoering: "burgers"......................................................................................47
1854: De rede van het opperhoofd Seattle................................................................................47
1814: Thomas Jefferson's oordeel over bankiers......................................................................47
1977: De interview van David Frost met Richard M. Nixon....................................................47
1982 G. Edward Griffin's interview met Norman Dodd...........................................................48
1994: Het profetische interview met Sir James Goldsmith in 1994..........................................48
2009: Ron Paul: De 'What If?' rede in het parlement (2/12/09)................................................48
19.8.2013 De honderdste verjaardag van het Federal Reserve Systeem.......................................49

20.8.2013 Het vijfde schot.............................................................................................................50


Het vijfde waterdichte schot......................................................................................................50
Het vijfde monetaire, waterdichte schot....................................................................................50
Volledig ondergelopen reeks waterdichte compartimenten (VORWC-conditie)......................51
Het stijgen van de waterstand achter de waterdichte schotten..................................................51
Tabel met de actuele Gofo-waardes..........................................................................................51
De goudprijs als voorbode van de tsunami...............................................................................52
21.8.2013 Crash-cursus tot Dr. economie of filosofie...................................................................53
Ben de Zwijger..........................................................................................................................53
Negatieve groeicijfers...............................................................................................................53
Faillissement vanaf 5%.............................................................................................................53
Kluizenverkoop aan kluizenaars...............................................................................................53
Dr. Economie?...........................................................................................................................54
De aanstaande apocalyps...........................................................................................................54
Herinneringen van een turfsteker..............................................................................................54
22.8.2013 Eindtijdgedachten.........................................................................................................56
Samenvatting.............................................................................................................................56
Fukushima als technische nucleaire bedreiging...................................................................56
De Fed als monetair nucleair probleem................................................................................56
Het nucleaire rookgordijn.....................................................................................................57
23.8.2013 Schuldtoewijzingen.......................................................................................................58
Ponzifraude...............................................................................................................................58
The Federal Reserve System.....................................................................................................58
26.8.2013 4.9.2013 (Vakantie)....................................................................................................61
Aluminium als bron voor Alzheimer........................................................................................61
31.8.2013 Giethoorn, Veenhuizen, Kampen...............................................................................62
Veenhuizen................................................................................................................................62
5.9.2013 De terugkeer naar de backwardation..............................................................................62
8.9.2013 Confiscatie van pensioenen............................................................................................62
10.9.2013 De collaps van de Tacoma brug en de backwardation van het goud............................63
Permanente backwardation van de edelmetalen.......................................................................63
11.9.2013 Het Tsunami-effect: n op de 55 krijgt zijn goud terug..............................................64
Het Tsunami-effect....................................................................................................................65
12.9.2013 Een nieuwe oorlog .......................................................................................................65
13.9.2013 Helicopter-geld.............................................................................................................65
Onthullingen van een whistle-blower.......................................................................................66
14.9.2013 De Netto-Future-Position is nul de goudprijs stijgt...................................................66
15.9.2013 Wachtwoorden..............................................................................................................67
Wachtwoorden...........................................................................................................................67
Fukushima o-o bankencrisis......................................................................................................67
De anekdote van Ellen Brown...................................................................................................67
De stilte om het sterfbed...........................................................................................................68
16 september 2013, Monitoren......................................................................................................69
Zerohedge..................................................................................................................................69
King World News Blog.............................................................................................................69
Reporters...................................................................................................................................69
Handelaren................................................................................................................................69
Achtergrondberichten................................................................................................................70
17.9.2013 De ondergang van het papiergoud & fractioneel bankieren.....................................70
Allocatie....................................................................................................................................70
Weigering goud uit te leveren...................................................................................................71
Bank run ...................................................................................................................................71

Het einde van het papiergoud....................................................................................................71


De goudprijs..............................................................................................................................72
18.9.2013 De Fed-beslissing .........................................................................................................72
19.9.2013 pepetuum mobile...........................................................................................................72
Wizard of Oz ............................................................................................................................73
De voetsporen van paars geweld in de sneeuw ........................................................................73
Onheilspellende computer crashes............................................................................................73
Onheilspellende onroerend goed bubbels.................................................................................73
Voorverkiezingen......................................................................................................................73
22.9.2013 Verkiezingen.................................................................................................................73
23.9.2013 De transint-analyse in economische modellen............................................................74
De bonenwijk te Stuttgart.........................................................................................................74
30 September 2013........................................................................................................................74
1 oktober 2013 Nooddienst............................................................................................................74
Edelmetalen...............................................................................................................................75
De goudmarkt............................................................................................................................75
2 Oktober 2013 Eindtijdscenario's .............................................................................................76
Apocalyps..................................................................................................................................76
Bank Runs door de USDollar Backwardation..........................................................................76
Karakters en karikaturen...........................................................................................................77
3 Oktober 2013 Herfstkleuren....................................................................................................77
8 Oktober 2013 Draaiboek Voor Een Groteske..........................................................................77
9 Oktober 2013 Vertrouwen........................................................................................................78
Turbulente Tijden......................................................................................................................78
Vertrouwen?..............................................................................................................................78
10 Oktober 2013 Karlsruhe.........................................................................................................78
12 Oktober 2013 Concert Steinbach...........................................................................................78
14 Oktober 2013 Sluiting US-regering al maanden geleden gepland........................................78
18 Oktober 2013 Stadsrondgang door Ludwigsburg..................................................................79
20 Oktober 2013 Bliksem...........................................................................................................79
21 Oktober 2013 Backwardation................................................................................................79
Abominabele Abenomics..........................................................................................................79
23 Oktober 2013 Fedspeak.........................................................................................................79
24 Oktober 2013 Depressieve Backwardation............................................................................80
Doorgaan, tot men er een SMARS van gesnapt heeft...............................................................80
1 November 2013 Geheimen......................................................................................................82
4 November 2013 Censuur.........................................................................................................82
5 November 2013 Fukushima.....................................................................................................82
8 November 2013 Piek in de Scribd statistiek............................................................................83
9 November 2013 Woordenboek der qualitatieve eliminatie......................................................83
10 November 2013 Bronnen v. d. analyse van de economische situatie....................................83
14 November 2013.........................................................................................................................83
Onheil zover het oog reikt.........................................................................................................83
Tataren.......................................................................................................................................83
Waar is mijn zakdoek?..............................................................................................................84
Jacob Grimm.............................................................................................................................84
Archieven, IT, Software............................................................................................................84
NSA...........................................................................................................................................84
Software....................................................................................................................................84
Obamacare................................................................................................................................85
Fukushima.................................................................................................................................85
Argentini..................................................................................................................................85

Herinneringen aan Venezuela....................................................................................................85


Deflatie .....................................................................................................................................86
Hyperinflatie.............................................................................................................................86
Spaarbankboekje.......................................................................................................................86
Enkele notities over de Euro en Europa....................................................................................87
Bankbiljetten met een letter X...............................................................................................87
Vals geld....................................................................................................................................87
Whistleblowers en Insiders.......................................................................................................87
19.11.2013 Duitse Mythologie......................................................................................................88
Hellegaten.................................................................................................................................88
De armen van de Roer...............................................................................................................88
Venezuela..................................................................................................................................88
Kennedy....................................................................................................................................89
Bitcoin > 1000$.........................................................................................................................89
22.11.2013 Overmaat.....................................................................................................................89
Het monetaire USA-Trauma.....................................................................................................89
Urban dictionary.......................................................................................................................90
De Franse experimenten 1715-1720.........................................................................................90
De Franse catastrofe & revolutie (1790-1801)..........................................................................90
Koning Lodewijk XVI..............................................................................................................91
Draaiboek van een hyperinflatie...............................................................................................91
Parallellen..................................................................................................................................92
Gevolgen van het USA-Trauma ...............................................................................................92
De moord op Kennedy..............................................................................................................92
Goud als een vies woord...........................................................................................................93
23.11.2013 Manipulatie.................................................................................................................93
Chaos.........................................................................................................................................93
Manipulatie van de goudprijs....................................................................................................93
Auld Lang Syne .......................................................................................................................93
26.11.2013 Explosief mengsel.......................................................................................................93
Fallada.......................................................................................................................................93
27.11.2013 Trompetsolo................................................................................................................94
Alain de Botton.........................................................................................................................94
Montaigne.............................................................................................................................94
Schopenhauer.......................................................................................................................94
Nietzsche..............................................................................................................................94
28.11.2013 Warschau.....................................................................................................................94
29.11.2013 Koningspaleis te Warschau.........................................................................................95
Poolse woorden: zoty, bursztyn..............................................................................................95
30.11.2013 Nationaal museum (Muzeum Narodowe)...................................................................96
1.12.2013 Klap(je) in plaats van klapzoen(tje) van de juf.............................................................97
Vertraging..................................................................................................................................97
2.12.2013 Goudpomp....................................................................................................................97
3.12.2013 Explosief mengsel.........................................................................................................97
5.12.2013 De Duitse Bank stopt de handel met handelswaren......................................................97
6.12.2013 Sinterklaas.....................................................................................................................98
Backwardation..........................................................................................................................98
Criminaliteit..............................................................................................................................98
7.12.2013 De crash van 1929 herhaalt zich op 14 januari 2014....................................................98
Lectuur......................................................................................................................................98
8.12.2013 Democratie in een gemanipuleerde wereld...................................................................99
Fukushima bereikt 20 Sievert...................................................................................................99

9.12.2013 Uit de kindertijd van de nucleaire technologie.............................................................99


Gofo........................................................................................................................................100
10.12.2013 Dantons Schreeuw....................................................................................................100
Dantons Dood.........................................................................................................................100
Danton Robespierre.............................................................................................................100
Herhaling.................................................................................................................................101
12.12.2013 Crash-Scenario's.......................................................................................................101
18.12.2013 Troosteloos................................................................................................................101
17.12.2013 Overzicht...................................................................................................................101
Taper........................................................................................................................................101
23.12.2013 Het gif van Fukushima..............................................................................................102
Kerstcadeaus...........................................................................................................................102
Gofo........................................................................................................................................102
Achterbaks..............................................................................................................................103
24.12.2013 J'accuse...! La science ...........................................................................................104
Disciplinering..........................................................................................................................105
Genezingsproces.....................................................................................................................105
12.1.2014 Een nieuw hoofdstuk voor Gustavus Myers' Money..................................................106
Een gouden Eeuwwisseling....................................................................................................106
Money.....................................................................................................................................106
Resistentie...............................................................................................................................107
Een nieuwe reservemunt.........................................................................................................107
Ervaringen met overgangen....................................................................................................108
Conspiratietheorien...............................................................................................................108
Academische opleidingen.......................................................................................................109
Economie................................................................................................................................109
Vastomlijnd = Zonder alternatieven........................................................................................109
Gemeenschappelijke mechanismen........................................................................................109
Vertrouwenscrisis en goudprijs...............................................................................................109
Gouduitwisseling.....................................................................................................................110
Estafette...................................................................................................................................110
Onsportief................................................................................................................................110
Clowns.....................................................................................................................................111
Samenvatting...........................................................................................................................111
15.1.2014 Corrupte banken gaan vrijuit.......................................................................................111
16.1.2014 Comex goud loopt 112 op 1........................................................................................112
17.1.2014 Afleidingsmanoeuvres.................................................................................................112
De ratten verlaten het zinkende schip.....................................................................................112
Een Nieuwe Generatie Schepen..............................................................................................112
18.1.2014 Hoe en waarom goud wordt gemanipuleerd...............................................................113
De overeenkomst tussen banken en nucleaire energie............................................................113
On Fukushima Beach .............................................................................................................114
19.1.2014 Jodiumpillen gereserveerd voor regeringsinstanties...................................................115
Lobbyisme...............................................................................................................................115
20.1.2014 Goud............................................................................................................................115
Wereldmunt.............................................................................................................................115
Economie.................................................................................................................................115
21.1.2014 De professor, die teveel wist en te weinig schreef......................................................116
Twee onverzoenbare, tegengestelde meningen.......................................................................116
Het oplossen van de tegenstrijdige meningen.........................................................................117
22.1.2014 Voor- en Achtergrondstraling......................................................................................118
Zelfbouw ionisatiekamer.........................................................................................................118

China's schuldenberg...............................................................................................................118
1 biljoen...................................................................................................................................118
Vatikaan...................................................................................................................................118
Het Triffindilemma .................................................................................................................118
Tokio evacueren?.....................................................................................................................119
Het concentreren van radioactiviteit.......................................................................................119
25.1.2014 De wiskunde om een inflatieperiode te overleven......................................................120
Lessen om te overleven ..........................................................................................................120
Het beeld van een monetaire woestijn....................................................................................120
Elementaire wiskunde om te leren overleven.........................................................................121
Het model voor het monetaire overleven................................................................................121
De volgende afrit is de laatste oase.........................................................................................121
Eerste Bank Runs....................................................................................................................122
27.1.2014 World Wide War: een spionageoorlog ?......................................................................122
Softwarekwaliteit....................................................................................................................122
De Internetstructuur................................................................................................................122
Verlies aan inventieve ontwikkelingskracht............................................................................123
Klokkenluiders........................................................................................................................123
HFT-programmeurs.................................................................................................................123
De monetaire monocultuur......................................................................................................123
Goudmanipulatie.....................................................................................................................124
De toekomstige internetstructuur............................................................................................124
Diefstal van bedrijfsgeheimen.................................................................................................124
28.1.2014 Een veritabele Gold Run.............................................................................................125
29.1.2014 Mutaties......................................................................................................................125
Corruptie.................................................................................................................................125
31.1.2014 Het model van de geldmachine...................................................................................126
De reductie van het monetaire model tot het wezenlijke...................................................126
31.1.2014 Derde bankier..............................................................................................................127
Griekenland.............................................................................................................................127
Napoleon.................................................................................................................................127
Kluisjesgebrek.........................................................................................................................127
1.2.2014 Bank Run......................................................................................................................128
2.2.2014 Yellen............................................................................................................................128
5.2.2014 Manipulatiemethode.....................................................................................................128
De Monetaire Karbonkel.........................................................................................................128
Het Argentijnse monetaire archief is afgebrand......................................................................129
Onrustbarende toename van het aantal zelfmoorden van bankiers.........................................129
Luchtvaartmaatschappij mag passagiers (niet) gewoon in de steek laten...............................129
6.2.2014 De Wiskunde der Speculanten......................................................................................130
Geloof in bijgeloof..................................................................................................................130
Voorspellingen.........................................................................................................................130
Manipulaties............................................................................................................................130
Gann-Analyse..........................................................................................................................130
Machtmiddelen........................................................................................................................131
Marktsituatie...........................................................................................................................131
Hoger geweld..........................................................................................................................131
Beursspeculanten