Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COIZZAK.3201.31.

2013 ___________________________________________________________________
Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych” SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 130.000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn zmianami)

Warszawa, dnia …… lipca 2013 roku

ZATWIERDZAM

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego...............................................................................12 2. Oznaczenie Wykonawcy.........................................................................................12 2.1 Na potrzeby niniejszego postępowania za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego..............................................12 2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..............................................................................................................12
2.2.1 Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia......12 2.2.2 Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki cywilnej.............................................................................................12 2.2.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem............................................................................................................. 12 2.2.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów) spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki.............................................................................................................................. 12

3. Tryb udzielania zamówienia....................................................................................12 4. Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe..............................................13 4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Szczegółowe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w cz. II oraz cz. III SIWZ.........................................13 4.2 CPV: 64212000-5 usługi telefonii komórkowej..................................................13 4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. ..............................13 5. Zamówienia uzupełniające......................................................................................13 6. Informacja o ofercie wariantowej.............................................................................13 7. Aukcja elektroniczna ..............................................................................................13 8. Termin wykonania zamówienia...............................................................................13 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.....................................................................13 9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy:.13
9.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru 2

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.)........13 9.1.2 posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, tj.: ............................................................................................................. 13
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.........................................13

9.1.3 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. ..........................13 9.1.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:............................................................................................................... 13
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.........................................13

9.2 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy................................................................14 9.3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w niżej wskazanym zakresie:...................................................................14
9.3.1 w celu oceny spełniania warunku opisanego w pkt. 9.1.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:..................................................14
9.3.1.1 Aktualne zaświdczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.)...................................................................................................................................................... 14

9.3.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na podstawie art. 44 ustawy, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ..................................................................................................14 9.3.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.......................................................................................14 9.3.4 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:..................................................14
9.3.4.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ;. . .14 9.3.4.2 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; . 14 9.3.4.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;.......................................................................................... 14 9.3.4.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

3

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;..........................................................................14 9.3.4.5 na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzony na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie................................................................................15

9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:....................15
9.4.1 pkt 9.3.4.2-9.3.4.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:..........15
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,..........................................................15 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,............15

9.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.1 lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.4.1 lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert....................................................15 9.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 9.5 SIWZ stosuje się odpowiednio. ............................15 10. Wymagania dotyczące wadium.............................................................................15 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy....................................................15 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. 15 12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w złotych polskich..........................................15 13. Opis sposobu przygotowania oferty......................................................................16 13.1 Wymagania podstawowe.................................................................................16
13.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ..........................................16 13.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.........16 13.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby..................................................16 13.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 4

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione...........................................................................................16 13.1.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie................................................................................................................ 16 13.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.............................................................................................................................. 16

13.2 Forma oferty.....................................................................................................16
13.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.....................................................................16 13.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie..................................................................................................16 13.2.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu............................................................................................................ 16 13.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie......................................................................................................... 16 13.2.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa...................................................................................................16 13.2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę...................................................................................16 13.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 2.2.4 i 13.1.4 SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa...................................................................................................17 13.2.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę

5

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.................................................................................................................. 17 13.2.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.............................................................................................17

13.3 Zawartość oferty:.............................................................................................17
13.3.1 wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;.................................................................................................17 13.3.2 załącznik nr 2 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy;.......................17 13.3.3 załącznik nr 3 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy;.........................................................17 13.3.4 załącznik nr 4 do SIWZ – obejmujący listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;........................................................................17 13.3.5 stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 13.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,........................................................17 13.3.6 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 2.2.4. SIWZ;. . .17 13.3.7 pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ;...............................................17

13.4 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.................................17 14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.....................................................................17 14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ..................................................................................17
14.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. ........................................................................18 14.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania..............................18 14.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. ........................................................................................................................ 18

6

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 14.1.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/...........................................................................18

14.2 Zmiany w treści SIWZ......................................................................................18
14.2.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/...............................................................18 14.2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców..........................................18

15. Zebranie Wykonawców.........................................................................................18 15.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. ................................18 15.2 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/........................................................................................18 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert......................................................18 16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie:..........................18 16.2 Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:.......18 16.3 Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy....................................................................................................19 16.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:..............................................19
16.4.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, ..........................19 16.4.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 16.1 miejscu,..............................19 16.4.3 złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 16.2 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy..................................................19

16.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, 02–676 Warszawa sala konferencyjna ...................................................19 17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty...................................................................19 17.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert...................................................................19 17.2 Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem

7

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.............................................20 17.3 Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE"......................................................20 18. Tryb otwarcia ofert ................................................................................................20 18.1 W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania..................................................................................20 18.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty...................................................................................................................20 18.3 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu....................................................20 18.4 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy....................................................................................................20 19. Zwrot oferty złożonej po terminie. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie............................20 20. Termin związania ofertą........................................................................................20 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.............20 21. Opis sposobu obliczenia ceny...............................................................................20 21.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia............................................................................20 21.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty...............................20 21.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części III SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego)....................20 21.4 Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). .....................20 22. Kryteria oceny ofert...............................................................................................20 22.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:....................................20 22.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:...........................................................................................21 22.3 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt. .................................................................................................................................21 22.4 Zasady oceny kryterium "Cena" (C)...............................................................21

8

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 22.4.1 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: ....................................................21

22.5 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.................................................................21 22.6 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty, które otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych..........................21 22.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach....................................................................21 23. Sposób oceny ofert. .............................................................................................21 23.1 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy................................................21 23.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji..................................................................................21 23.3 W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie liczbę jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową. .................................................................................................................................21 24. Wykluczenie Wykonawcy......................................................................................21 24.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy....................21 24.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą...........................21 25. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. .............................................................................................................................22 26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.........................................22 26.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ.............................22 26.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.................................................................................................22 26.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:...............................................22
26.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;........................22 26.3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;........................................................................................................ 22 26.3.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;................................................22

9

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 26.3.4 terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.................................................................................................................... 22

26.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt. 26.3.1., również na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/., oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa...............................22 26.5 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. .........................................................................................22
26.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wyłoniana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy............................................................................................................. 22

26.6 Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:...............................................................................................22 27. Środki ochrony prawnej.........................................................................................23 27.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 23 27.2 Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:............23
27.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;............................................................................................................ 23 27.2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;...............23 27.2.3 odrzucenia oferty odwołującego.........................................................................23

27.3 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. .................23 27.4 Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy...............................23 28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami............................23 28.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:..................................................................................................23 Pani Joanna Olędzka - specjalista ds. zamówień publicznych – tel.: +48 42 288 17 62.............................................................................................................................23 28.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy

10

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

przekazują powołując się na nr referencyjny postępowania COI ZZAK.3201.31.2013:................................................................................................23
28.2.1 pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa [kancelaria],.................................................................................................23 28.2.2 drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl......................23 UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader...............................................23 28.2.3 faksem na nr +48 22 250 29 87..........................................................................23

29. Podwykonawstwo..................................................................................................23 30. Wykaz załączników do SIWZ................................................................................23 I. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (kod CPV):...................................................................................................................25 II. Przedmiot zamówienia............................................................................................25 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych........................................25 III. Termin wykonania zamówienia..............................................................................25 IV. Warunki udziału w postępowaniu:.........................................................................25 V. Informacje podstawowe..........................................................................................25 VI. Opłaty abonamentowe...........................................................................................26 VII. Aparaty telefoniczne.............................................................................................27 VIII. Wymagania dodatkowe........................................................................................28 IX. Warunki gwarancji i serwisu...................................................................................29

11

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Centralny Ośrodek Informatyki ul. Suwak 3 02–676 Warszawa 2. Oznaczenie Wykonawcy. 2.1 Na potrzeby niniejszego postępowania za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.2.1 Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.2.2 Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki cywilnej. 2.2.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 2.2.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów) spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki. 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą”.

12

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

4.

Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe z dostawą aparatów telefonicznych. Szczegółowe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w cz. II oraz cz. III SIWZ.

4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz

4.2 CPV: 64212000-5 usługi telefonii komórkowej 4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja o ofercie wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia uruchomienia usługi. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy: 9.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.). 9.1.2 posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, tj.: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 9.1.3 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 9.1.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

13

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

9.2 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne nie może podlegać 9.3 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania
ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w niżej wskazanym zakresie: 9.3.1 w celu oceny spełniania warunku opisanego w pkt. 9.1.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 9.3.1.1 Aktualne zaświdczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.). 9.3.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na podstawie art. 44 ustawy, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. 9.3.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 9.3.4 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 9.3.4.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ; 9.3.4.2 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.3.4.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 9.3.4.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

14

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

9.3.4.5 na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzony na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie. 9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 9.4.1 pkt 9.3.4.2-9.3.4.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.1 lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.4.1 lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 9.5 SIWZ stosuje się odpowiednio. 10. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.

15

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 13.1 Wymagania podstawowe. 13.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 13.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ. 13.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 13.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 13.1.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 13.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13.2 Forma oferty. 13.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 13.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 13.2.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 13.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 13.2.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 13.2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

16

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

13.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w
formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 2.2.4 i 13.1.4 SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 13.2.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 13.2.9 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 13.3 Zawartość oferty: 13.3.1 wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 13.3.2 załącznik nr 2 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy; 13.3.3 załącznik nr 3 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy; 13.3.4 załącznik nr 4 do SIWZ – obejmujący listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 13.3.5 stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 13.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 13.3.6 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 2.2.4. SIWZ; 13.3.7 pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ; 13.4 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty. 14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.

17

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 14.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 14.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. 14.1.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. 14.2 Zmiany w treści SIWZ. 14.2.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. 14.2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 15. Zebranie Wykonawców. 15.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. 15.2 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.07.2013 r. do godz. 09:45

14.1.1

16.2 Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych
przed otwarciem kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: „Centralny Ośrodek Informatyki Oferta w postępowaniu nr ref: COI-ZZAK.3201.31.2013 na „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych” Nie otwierać przed dniem 23.07.2013 r. godz. 10:00”

18

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

16.3 Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i 16.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 16.4.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 16.4.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 16.1 miejscu, 16.4.3 złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 16.2 – 16.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul.
Suwak 3, 02–676 Warszawa sala konferencyjna . w dniu 23.07.2013 r. o godz. 10:00 17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 17.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy. adres Wykonawcy.

19

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

17.2 Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 17.3 Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 18. Tryb otwarcia ofert 18.1 W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 18.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 18.3 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu. 18.4 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy. 19. Zwrot oferty złożonej po terminie. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 20. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Opis sposobu obliczenia ceny. 21.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 21.2 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 21.3 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części III SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 21.4 Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). 22. Kryteria oceny ofert. 22.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 22.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 22.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

20

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

22.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria i ich znaczenie: Cena - 100% 22.3 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt. 22.4 Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 22.4.1 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: Pi (C) = C(min) /C(i) x 100 gdzie: Pi (C) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" (C) C min = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert Ci = cena oferty badanej 100 = oznacza wagę Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt.

22.5 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty, które otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 22.7 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

22.6 Jeżeli

23. Sposób oceny ofert. 23.1 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy. 23.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 23.3 W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie liczbę jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową. 24. Wykluczenie Wykonawcy. 24.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 24.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

21

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

25. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 26.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ. 26.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 26.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 26.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 26.3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

26.3.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 26.3.4 terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta. 26.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt. 26.3.1., również na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/., oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa. 26.5 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 26.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wyłoniana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 26.6 Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: Pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

22

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

27. Środki ochrony prawnej 27.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 27.2 Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 27.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 27.2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 27.2.3 odrzucenia oferty odwołującego. 27.3 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 27.4 Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy. 28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 28.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Joanna Olędzka - specjalista ds. zamówień publicznych – tel.: +48 42 288 17 62 28.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr referencyjny postępowania COI - ZZAK.3201.31.2013: pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa [kancelaria], 28.2.2 drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader 28.2.3 faksem na nr +48 22 250 29 87 29. Podwykonawstwo. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty. 30. Wykaz załączników do SIWZ Załącznikami do SIWZ są następujące wzory: 23

28.2.1

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

l. p. 1. 2. 3. 4

Oznaczenie Załącznika Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Nazwa Załącznika Wzór Formularza Oferty Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wzór listy podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 13 SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. Podpisy: Sporządził: Przewodniczący Komisji: Radca Prawny

……………………..…… ……………………………………… …………………………….…….. ZATWIERDZAM

24

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 64.21.20.00-5 usługi telefonii komórkowej II. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

I.

III. Termin wykonania zamówienia. Okres 24 miesięcy. IV. 1. Warunki udziału w postępowaniu: Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do wykonawców którzy posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.); Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. 3.

4.

V.

Informacje podstawowe. 1. Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia Umowy przez okres kolejnych 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. po zakończeniu obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczasowa umowa Zamawiającego zostanie wypowiedziana w dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie umowy. Okres rozliczeniowy u obecnego operatora rozpoczyna się 2 dnia każdego miesiąca, a kończy 1 dnia miesiąca następnego.

25

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 3. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić uruchomienie 55 nowych numerów i zachowanie dotychczas używanych przez Zamawiającego 55 numerów telefonicznych oraz przeniesienie ich na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). Wykaz numerów telefonicznych używanych obecnie przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz numerów. 4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora aktywnych kart SIM oraz fabrycznie nowych aparatów telefonicznych. 5. Aktywacja kart SIM powinna być bez kosztowa. 6. Połączenia międzynarodowe oraz roamingowe będą taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych obowiązującym u Operatora. 7. Zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje co najmniej 91% terytorium RP, według aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, w tym siedzibę Zamawiającego, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu w każdych warunkach. 8. Na każde żądanie Zamawiającego operator przeniesie numer w czasie trwania umowy na wskazaną przez Zamawiającego osobę lub firmę (z zastrzeżeniem art. 57 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne bez konieczności uruchomienia przez Zamawiającego nowego numeru. W tej sytuacji Wykonawca zawiera osobną umowę z użytkownikiem na warunkach nie gorszych niż przedstawione w standardowej ofercie dla biznesu, zaś jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna to w przypadku cesji osobna umowa zawarta z takim użytkownikiem będzie na warunkach nie gorszych niż w standardowej ofercie Wykonawcy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (klientów indywidualnych) Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w umowie oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy. 9. Na każde żądanie Zamawiającego Operator dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 10.Operator zapewni Zamawiającemu całodobową możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii. VI. Opłaty abonamentowe. 1. Opłata abonamentowa obejmie: 1) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów komórkowych na terenie kraju, 2) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów stacjonarnych na terenie kraju, 3) nielimitowane i bezpłatne wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) na terenie kraju, 4) transfer danych z limitem 2 GB dla każdego numeru telefonicznego z osobna (po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie 26

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 rozliczeniowym, przy czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych). 2. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Operator zapewni dodatkowo: 1) bezpłatną aktywację karty SIM, 2) aktywację usługi roamingu, 3) usługę poczty głosowej w przypadku połączeń z pocztą głosową wykonywanych na terenie kraju, 4) pakiet aktywnych usług: identyfikację numeru rozmówcy, oczekiwanie na połączenie, dokonywanie połączeń, zawieszanie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi, powiadomienie o próbie połączenia (SMS), 5) bezpłatny dostęp do Internetu, 6) bezpłatne połączenia przychodzące, 7) bezpłatne blokowanie połączeń i SMS/MMS z numerami specjalnymi o podwyższonej opłacie, np. rozpoczynającymi się od 0-700…, 8) brak kaucji za aparaty telefoniczne, 9) brak blokad SIMLOCK na dostarczonych aparatach telefonicznych, 3. Karty SIM – wymagania: 1) karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4cyfrowym kodem PIN, 2) w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać samoczynnie zablokowana, odblokowanie możliwe powinno być jedynie po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Operatora kodu PUK, 3) Operator zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku kradzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego do współpracy z Operatorem, a także bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM, 4) karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny numer telefoniczny, 5) dostarczone przez Operatora karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi aparatami telefonicznymi. VII. Aparaty telefoniczne. 1. Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne musza być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent. 2. Wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. 3. Dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta albo jego przedstawiciela.

27

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 4. Aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 12-miesieczną gwarancją, wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). 5. Operator dostarczy 110 aparatów telefonicznych, dla których wymagania minimalne określone są w załączniku nr 2 do OPZ. VIII. Wymagania dodatkowe. 1. Operator zapewni dostęp do elektronicznego systemu umożliwiającego bezpieczną i samodzielną obsługę konfiguracji konta poprzez aplikację internetową działającą w trybie online. Usługa dostępna będzie całodobowo. 2. Bilingi. 1) Operator udostępni upoważnionym osobom Zamawiającego możliwość dostępu do bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem postępowania. 2) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu w okresie upływu miesiąca od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Operatora do upływu miesiąca po terminie wygaśnięcia umowy, jednak nie dłużej niż za ostatnie 12 miesięcy. Po tym okresie Operator zablokuje dostęp do aplikacji internetowej systemu bilingowego. 3) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mógł pobierać biling z danego okresu wielokrotnie za pomocą aplikacji internetowej na dysk lokalny swojego komputera w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (ADOBE PDF) Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym przez MS Excel. 3. W trakcie obowiązywania umowy Operator, w odniesieniu do napraw gwarancyjnych, zapewnia transport uszkodzonego i naprawionego aparatu telefonicznego „do” i „z” siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Operatora. 4. Operator wyznaczy dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi drogą e-mailową oraz telefoniczną od godz. 8:00 do godz. 16:00 we wszystkie dni robocze. 5. Potwierdzeniem przez Zamawiającego dostawy aparatów telefonicznych będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru przez obie Strony aparaty telefoniczne stają się własnością Zamawiającego. 6. Przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego. 1) W przypadku wyboru oferty innego operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne niż dotychczasowy, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zachowania dotychczas używanych 55 numerów telefonicznych u obecnego operatora (Tmobile) i przeniesienia numerów na zasadach zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnie o w publicznych sieciach teleinformatycznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670). Wykaz numerów telefonicznych znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ. Procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora odbędzie się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnie o w publicznych sieciach teleinformatycznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670). Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług, tj. po zakończeniu obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczasowa umowa Zamawiającego zostanie wypowiedziana w dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie umowy. Okres rozliczeniowy u obecnego operatora rozpoczyna się 2 dnia każdego miesiąca, a kończy 1 dnia miesiąca następnego.

2)

3)

IX. Warunki gwarancji i serwisu. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone są w § 4 wzoru umowy.

29

ZAŁĄCZNIK NR

LP . Nr 1referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 508 079 467 2 607 501 312 3 728 435 301 4 728 435 302 5 728 435 303 6 728 435 304 7 728 435 305 8 728 435 306 9 728 435 307 10 728 435 308 11 728 435 320 12 728 435 321 13 728 435 322 14 728 435 323 15 728 435 324 16 728 435 325 17 728 435 326 18 728 435 327 19 728 435 333 20 728 435 335 21 728 435 340 22 728 435 341 23 728 435 342 24 728 435 343 25 728 435 344 26 728 435 345 27 728 435 346 28 728 435 347 29 728 435 350 30 728 435 351 31 728 435 355 32 728 435 356 33 728 435 360 34 728 435 361 35 728 435 362 36 728 435 363 37 728 435 365 38 728 435 366 39 728 435 367 40 728 435 370 41 728 435 371 42 728 435 375 43 728 435 376 44 728 435 377 45 728 435 378 46 728 435 379 47 728 435 380 48 728 435 381 49 728 435 382 50 728 435 383 51 728 435 384 52 728 435 385 53 728 435 386 54 728 435 387 55 728 844 900

1 DO OPZ – WYKAZ NUMERÓW NR TELEFONU

30

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

Załącznik nr 2 do OPZ – Wymagania minimalne dla aparatu telefonicznego

Zamawiający wymaga dostarczenia 110 szt. aparatów wymaganiach minimalnych określonych w tabeli poniżej.

telefonicznych

o

31

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

Funkcje podstawowe System operacyjny Wymiary grubość) Masa (wysokość x szerokość x

Wymagane minimalne parametry techniczne IOS min ver.6 lub równoważny max. 125mm. x 60mm x 8mm max. 115g 850/900/1800/1900 900/2100 Tak min.16 GB min.1 GB 16 mln. Kolorów min. 4 cale min. 1136 x min. 640 pikseli przy min. 326 ppi Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 21 Mbps Tak, min kat 3 Tak Tak (min. 4.0) Tak (802.11n w zakresach 2,4 GHz i 5 GHz) Tak Tak Tak

Zakres częstotliwości pracy w sieci 2G (MHZ) Zakres częstotliwości pracy w sieci 3G (MHZ) Menu w języku polskim Pamięć wbudowana Pamięć RAM Kolorowy wyświetlacz Wielkość wyświetlacza Rozdzielczość wyświetlacza UMTS Wiadomości SMS Wiadomości MMS Tryb głośnomówiący GPS Transmisja danych: WWW GPRS EDGE 3G: HSDPA LTE Łącze USB Bluetooth WLAN Akcesoria: Zestaw słuchawkowy Kabel USB umożliwiający synchronizację z komputerem Ładowarka sieciowa

Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w części III SIWZ - wzór umowy. 32

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013

CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR ……….. dotycząca świadczenia na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych zwana dalej „Umową”, zawarta dnia .................... 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02676 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372110, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7252036863, REGON 100999489, reprezentowanym przez : ………………………………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”, a ……………………………………………………. z siedzibą w ………………… (kod pocztowy) przy ul. …………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………, prowadzonego przez Sąd ……………………………………, ……..wydział …………………………, NIP ………………., REGON…………….. reprezentowaną przez Pana/ią …………………… – ……………………… zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą ” łącznie zwanymi dalej „Stronami”, osobno „Stroną”. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 euro, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późniejszymi zmianami) została zawarta Umowa o następującej treści §1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem skonfigurowanych kart SIM i dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, zwanych dalej łącznie „Usługami”, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”). 3. Usługi powinny być realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z

33

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

1.

2.

1. 2.

3.

4.

5.

§2 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że: 1) jest uprawniony do świadczenia Usług zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 2) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, 2) poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez Wykonawcę o okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym. 3) ponosić koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przesyłek. §3 Termin i zasady realizacji przedmiotu Umowy Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę w okresie kolejnych 24 miesięcy, od dnia uruchomienia Usługi z zastrzeżeniem ust. 2. Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług (dla wszystkich numerów telefonicznych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. po zakończeniu obowiązywania u Zamawiającego dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczasowa umowa Zamawiającego zostanie wypowiedziana w dniu zawarcia umowy z Operatorem. Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie umowy. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora aktywnych kart SIM oraz fabrycznie nowych aparatów telefonicznych. Usługi wykonywane przez Wykonawcę będą świadczone na zasadach i warunkach określonych w Umowie oraz w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wydanym na podstawie w/w ustawy, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku sprzeczności postanowień umownych i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy pierwszeństwo mają postanowienia umowne. Strony ustalają, że dostawa aparatów telefonicznych nastąpi na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie i podlega ona 34

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 akceptacji przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy. 6. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z Usług, których przedmiotem będą usługi roamingu Wykonawca będzie dokonywał ich rozliczenia na podstawie aktualnego cennika Wykonawcy. Cennik Wykonawcy obowiązujący w dniu podpisania Umowy stanowi załącznik nr 3 Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w cenniku i regulaminie świadczenia Usług, jak również do przesyłania do Zamawiającego aktualnie obowiązujących cenników i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych na własny koszt, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym w stosunku do terminu ich obowiązywania. 8. Na każde żądanie Zamawiającego operator przeniesie numer w czasie trwania umowy na wskazaną przez Zamawiającego osobę lub firmę (z zastrzeżeniem art. 57 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne bez konieczności uruchomienia przez Zamawiającego nowego numeru. W tej sytuacji Wykonawca zawiera osobną umowę z użytkownikiem na warunkach nie gorszych niż przedstawione w standardowej ofercie dla biznesu, zaś jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna to w przypadku cesji osobna umowa zawarta z takim użytkownikiem będzie na warunkach nie gorszych niż w standardowej ofercie Wykonawcy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (klientów indywidualnych) Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w umowie oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy. 9. Na każde żądanie Zamawiającego Operator dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 10. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Usług stosuje się odpowiednio przepisy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do w/w ustawy. 11. Podwykonawstwo. 1) W toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich Podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków: a) zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników; b) za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. §4 Warunki gwarancji i serwisu 1. Wykonawca zapewni nieprzerwane świadczenie Usług oraz całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych Usług w okresie obowiązywania Umowy. 2. Gwarancja na dostarczone aparaty telefoniczne nie może być krótsza niż 12 miesięcy, zaś na ładowarki do urządzeń nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 35

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 Jeżeli producent urządzeń udziela dłuższej gwarancji niż okresy wskazane w zdaniu pierwszym, obowiązuje okres gwarancji określony przez producenta. 3. Zamawiający dokona zgłoszenia uszkodzenia aparatu telefonicznego lub przerw w świadczeniu usług telekomunikacyjnych opiekunowi na adres email ............. lub telefonicznie ......................... . Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia jest e-mail przesłany przez Wykonawcę na adres e-mail upoważnionego pracownika Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą. 4. Rozpoczęcie usuwania przez Wykonawcę przerw w świadczeniu usług telekomunikacyjnych nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego liczonego od dnia otrzymania zgłoszenia. 5. Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). 6. Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzone aparaty telefoniczne oraz dostarczyć zastępcze aparaty telefoniczne takiego samego typu jak aparaty telefoniczne dostarczone Zamawiającemu w ramach świadczonych Usług, w terminie 1 dnia roboczego liczonego od dnia otrzymania zgłoszenia. 7. Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonych urządzeń i dowóz urządzeń naprawionych do siedziby Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia podczas transportu. 9. Nieodpłatna naprawa aparatu telefonicznego zostanie dokonana w terminie najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Na czas naprawy Wykonawca zapewni zastępczy aparat telefoniczny takiego samego typu jak aparat telefoniczny dostarczonego Zamawiającemu w ramach świadczonych Usług. 10. Każdorazowo w przypadku braku możliwości naprawy aparatu telefonicznego w terminie określonym gwarancją (z zastrzeżeniem ust. 6), bądź dokonania nieskutecznej, trzykrotnej naprawy danego aparatu telefonicznego, Wykonawca wymieni uszkodzony aparat telefoniczny na nowy, wolny od wad. §5 Wynagrodzenie 1. Całkowite łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy nie może przekroczyć …….. zł netto (słownie: ………….), z wyłączeniem wynagrodzenia za usługi roamingu. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, powiększone będzie o należny podatek VAT, wg obowiązujących stawek podatku VAT. 3. Naliczanie opłat z tytułu świadczenia Usług na rzecz Zamawijącego rozpocznie się w dniu rozpoczęcia świadczenia tych Usług, zgodnie z § 3 Umowy. 4. Wynagrodzenie należne z tytułu Usług płatne będzie każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, stosując miesięczny okres rozliczeniowy, liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług, w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Nie dostarczenie faktury w ciągu 7 dni od jej wystawienia spowoduje, iż zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty jej faktycznego doręczenia. 5. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w załączniku nr 1 do Umowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, niezbędne do jej realizacji. 36

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 6. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, z której realizacją wiąże się wypłata wynagrodzenia. 7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bakowego Zamawiającego. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. §6 Kary umowne oraz warunki odstąpienia od Umowy 1. Kary umowne. 1) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 20% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 2) W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 4 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 3) W przypadku dostarczenia aparatów telefonicznych niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 4) Zamawiający prześle Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową. 5) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 6) Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 2. Odstąpienie od Umowy. 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Po upływie dodatkowego terminu określonego na wykonanie zobowiązania Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 7 dni żądając jednocześnie kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 3. Siła wyższa: 1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły Wyższej. 2) Dla potrzeb umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy. 3) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy: 37

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 a. Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie, b. Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, c. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy. 4) Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań z Umowy. 5) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. §7 Zmiana Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, spowodowanych m.in. zmianą obowiązujących przepisów prawnych, 2) zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy. Wynagrodzenie, ulegnie stosownej zmianie, uwzględniającej zmienioną stawkę. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. §8 Roszczenia W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron Umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili ich zgłoszenia. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową. §9 Przedstawiciele Stron Strony ustalają, że przedstawicielem ze strony Zamawiającego do spraw związanych z realizacją Umowy będzie Pan/i………………………………. (e-mail: ……………………..tel. +48 22 ………………………………), a ze strony Wykonawcy Pan/i ………………………….. (e-mail: ………………………tel. +48 …………………). Osoby wymienione w ust. 1 powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. § 10 Postanowienia końcowe 38

4.

1.

2.

1.

2.

1.

2. 3.

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP. 2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane Umową lub z nią związane, składane przez Strony Umowy, będą dokonywane w formie pisemnej osobiście za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony mają prawo upoważnić inne osoby do odbioru i składania oświadczeń, o których mowa w tym punkcie. Takie upoważnienie zostanie złożone zgodnie z procedurą opisaną w tym punkcie. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące: Wykonawca: …………………………………………………………………….… Zamawiający: …………………………………………………………………….… 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy . 5. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują: 5.1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 5.2. Załącznik nr 2 – OPZ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5.3. Załącznik nr 3 – Cennik usług roamingu. 5.4. Załącznik nr 4 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 5.5. Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu odbioru.

…………………………………………… ………………………………………………….…… ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu odbioru Wzór Protokół odbioru do umowy nr …… (COI-ZZAK.3201.29.2013) z dnia ……….. dotyczycącej świadczenia na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych sporządzony w ………………. dnia ...................... Wykonawca … Zamawiający Centralny Ośrodek Informatyki ul. Suwak 3 Warszawa (02-676)

1. Wykaz dostarczonych aparatów telefonicznych Lp Opis aparatu telefonicznego Ilość w szt. . 1.

Uwagi

39

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.31.2013 2. 2. Decyzja o odbiorze Zamawiający stwierdza, że dostawa aparatów telefonicznych: 1) zostaje odebrana*, 2) NIE zostaje odebrana*, 3. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru) ……………………………….. 4. Dotrzymanie terminu Dostawa została wykonana w terminie*. Dostawa NIE została wykonana w terminie*. 5. Uwagi i postanowienia dodatkowe ……………………………….. 6. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

……………………………………..….…… ……………………………………………….….. Przedstawiciel Wykonawcy Zamawiającego * niepotrzebne skreślić

Przedstawiciel

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful