You are on page 1of 3

J.

van Woudenberg xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

Verstuurd

per fax naar: 020 797 8500

Ezinge, maandag 22 juli 2013

College van Zorgverzeketingen Drs. lAM. Hensen, Hoofd Afdeling Verzekering Burgers Postbus 227104 1100 DE AMSTERDAM ZO

Onderwerp: mijn klachtbrief d.d. 19 juni 2013 - en open brief op internet gepubliceerd Uw kenmerk: VB/201307xxxx

Geachte mevrouw Hensen, Donderdag 11 juli j.1. schreef ik u dat ik niet tevreden ben over de wijze waarop u mijn klacht, geformuleerd in mijn brief van 19 juni 2013 heeft behandeld. U geeft geen antwoord. De vraag is nu waarom het college mijn bezwaar tegen het zonder onderbouwing opschorten van de beslistermijn op een ingediend bezwaarschrift niet heeft bevestigd en kennelijk ook niet behandelt, evenals de door mij ingediende klacht daarover. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op een in 2010 door Achmea ingediende verklaring die door het college een "bestuursverklaring" wordt genoemd, is een digitale, ingescande handtekening geplaatst. Documenten met een dergelijke handtekening bezitten geen rechtskracht. In deze verklaring "zegt Achmea" dat het heeft voldaan aan hetgeen wordt gesteld in de artikelen 18a tlm c van de Zorgverzekeringswet. Dat is niet juist, want documenten die daarop wijzen, ontbreken in mijn dossier dat ik bij het college opvroeg. Ik ben door Achmea in september 2010 als wanbetaler aangemeld. Dat gebeurde volgens het schema van de 'Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie.' In mijn dossier zouden zich dan ook nog de hier na volgende documenten moeten bevinden. A: "de gereedverklaring" voortvloeiend uit Art. 2 lid 1 van die beleidsregels. B: documentatie als bedoeld in Art. 2 lid 4van die beleidsregels. C: de beslissing van het college op de "gereedverklaring" als bedoeld in Art. 3 lid 1 en D: de rapportage van de audit als bedoeld in Art. 3 lid 2 van die beleidsregels. Maar, ook deze documenten ontbreken in mijn dossier. Ik vraag me af op basis waarvan het college in 2010 het wonderlijke besluit heeft genomen de bestuursrechtelijk premie op te leggen, vooral nu blijkt dat elke onderbouwing daarvoor ontbreekt. Dat is zorgwekkend en ik vind dan ook dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld naar de besluitvorming van het college -dat mogelijk ook werd beïnvloed van buitenaf... g ik met u om deze zaak naar beider tevredenheid ntwoord groet ik u vriendelijk, af te wikkelen.

Bijlages: Inventarislijst

van bij het CVZopgevraagd persoonlijk dossier en de "Bestuursverklaring", - www.denl{metkoosmee.blogspot.n! - Twitter: @corrumpere

Koos van Woudenberg blogger/journalist

3jVERZ-VBj1113481092

Inventarislijst 1. Brief 11 oktober 2010, kenmerk 1110602862; 2. Brief 1 november 2010; 3. Brief 6 december 2010, kenmerk 1110708228; 4. Bestuursverklaring 13 december 2010; 5. Brief 30 december 2010, kenmerk 1110932755; 6. Brief 21 december 2010; 7. Brief 10 februari 2011, kenmerk 1111234846; 8. Brief 3 maart 2011, kenmerk 1111166883; 9. Brief 3 maart 2011, kenmerk 1111166805; 10. Brief december 2011, kenmerk 1111786886; 11. Brief december 2012, kenmerk 1112892049; 12. Brief 26 februari 2013, kenmerk 1113281190; 13. Brief 26 februari 2013, kenmerk 1113281188; i4. Brief 13 maart 2013, kenmerk 1113375058.

Ir :..t
VERKLARING
Groene Land Acnmea

Verklaring

ir'lzake verzekeringnemer:

Naam: ,10van WCUdéhbêrg

8SN:1:'==::I
Geboortedatum:

-tl:::::::::=::J

Hierbij verklaart

ondergetekende

dat de hieronder

genoemde

zorgverzekeraar

bij de aanmelding 18b er:

van de hteroaven genoemde Zef9'JEfZekerir.gen

verzekeringnemer

als wanbetaler

bij he! COllege voor in de arlïl<elen18a,

(CVZ) uiivoering

heeft Gegeven aan het bepaalde

18c van deZörgvèrzekenngswet, anderewelien, houdende

rekening houdend met het bepaalde om OOk wanbetalers

in artikel !X van de 'Wet en enige

van 18jul1 2009 tot wijzig,ng van de Zorqverzekerinqswet, maatregelen betalen (structurele maatregelen wanbetalers

de We! op de zorgloeslag

voor hun zorgverzeker.-ng te laten

mrgverzal(erjngr,

Groene Land Acnmee

Norherl directeur

l100gers Ooerafions 2010

Datum: 13 december

Plaats: Zwo'le