You are on page 1of 135

¤i sè, gi£i t½ch v  ùng döng

Nguy¹n Thà Nhung
Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

1 / 77

Ch÷ìng I Ma trªn, ành thùc v  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

2 / 77

Ch֓ng 1
1 

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT 
¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 3 / 77

2

3

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG)

Ch÷ìng 1 1 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 3 / 77 2 3 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

Ch÷ìng 1 1 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 3 / 77 2 3 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 4 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

Khi â ành thùc cõa A: 11 a12 a a ¡ a a . ành thùc c§p 1: Cho ma trªn c§p mët A pa11 q. ành thùc cõa ma trªn A. Khi â ành thùc cõa A: detpAq |A| a11 . k½ hi»u l  detpAq ho°c |A|. ành thùc c§p 2: Cho ma trªn c§p hai A paij q2 . Ta s³ ành ngh¾a ành thùc cõa A theo c§p n cõa A.ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Cho A paij qn l  mët ma trªn vuæng c§p n. detpAq |A| a 11 22 12 21 a a 21 22 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 5 / 77 .

ành thùc cõa ma trªn A. Khi â ành thùc cõa A: 11 a12 a a ¡ a a . detpAq |A| a 11 22 12 21 a a 21 22 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 5 / 77 . k½ hi»u l  detpAq ho°c |A|. Ta s³ ành ngh¾a ành thùc cõa A theo c§p n cõa A. ành thùc c§p 1: Cho ma trªn c§p mët A pa11 q. ành thùc c§p 2: Cho ma trªn c§p hai A paij q2 .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Cho A paij qn l  mët ma trªn vuæng c§p n. Khi â ành thùc cõa A: detpAq |A| a11 .

Ta s³ ành ngh¾a ành thùc cõa A theo c§p n cõa A. ành thùc c§p 1: Cho ma trªn c§p mët A pa11 q.ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Cho A paij qn l  mët ma trªn vuæng c§p n. detpAq |A| a 11 22 12 21 a a 21 22 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 5 / 77 . Khi â ành thùc cõa A: 11 a12 a a ¡ a a . Khi â ành thùc cõa A: detpAq |A| a11 . k½ hi»u l  detpAq ho°c |A|. ành thùc cõa ma trªn A. ành thùc c§p 2: Cho ma trªn c§p hai A paij q2 .

Ph¦n bò ¤i sè cõa aij . k½ hi»u l  Aij l  mët sè ÷ñc ành ngh¾a bði: Aij p¡1qi  j detpMij q. Mij ÷ñc gåi l  ma trªn con ùng vîi ph¦n tû aij . Gåi Mij l  ma trªn c§p pn ¡ 1q Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 6 / 77 . ành ngh¾a Cho A paij qn l  ma trªn vuæng c§p n. Khi â ành thùc con ùng vîi ph¦n tû aij l  detpMij q.ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Kh¡i ni»m ành thùc nhªn ÷ñc tø A b¬ng c¡ch bä dáng i v  cët j.

ành ngh¾a Cho A paij qn l  ma trªn vuæng c§p n. Ph¦n bò ¤i sè cõa aij . Gåi Mij l  ma trªn c§p pn ¡ 1q Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 6 / 77 . Mij ÷ñc gåi l  ma trªn con ùng vîi ph¦n tû aij . k½ hi»u l  Aij l  mët sè ÷ñc ành ngh¾a bði: Aij p¡1qi  j detpMij q.ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Kh¡i ni»m ành thùc nhªn ÷ñc tø A b¬ng c¡ch bä dáng i v  cët j. Khi â ành thùc con ùng vîi ph¦n tû aij l  detpMij q.

k½ hi»u l  Aij l  mët sè ÷ñc ành ngh¾a bði: Aij p¡1qi  j detpMij q. Gåi Mij l  ma trªn c§p pn ¡ 1q Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 6 / 77 .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Kh¡i ni»m ành thùc nhªn ÷ñc tø A b¬ng c¡ch bä dáng i v  cët j. Khi â ành thùc con ùng vîi ph¦n tû aij l  detpMij q. Ph¦n bò ¤i sè cõa aij . ành ngh¾a Cho A paij qn l  ma trªn vuæng c§p n. Mij ÷ñc gåi l  ma trªn con ùng vîi ph¦n tû aij .

b. T½nh A23 . T¼m M23 .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc V½ dö Cho ma trªn sau: ¤ 1 2 ¡3 A ¥4 ¡2 5 0 1 ¡2 a. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 7 / 77 .

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 8 / 77 . Khi â: 1 Vîi méi 1 ¤ i ¤ n ành thùc khai triºn theo dáng i cõa A ÷ñc x¡c ành bði: detpAq ai 1 Ai 1   ai 2 Ai 2   . .   anj Anj . k½ hi»u Aij l  ph¦n bò ¤i sè cõa Vîi méi 1 ¤ j ¤ n ành thùc khai triºn theo cët j cõa A ÷ñc x¡c ành bði: detpAq a1j A1j   a2j A2j   . .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè kh¡i ni»m li¶n quan ph¦n tû aij .   ain Ain . . 2 ành ngh¾a Cho A paij qn l  ma trªn vuæng c§p n. .

. 2 ành ngh¾a Cho A paij qn l  ma trªn vuæng c§p n. . k½ hi»u Aij l  ph¦n bò ¤i sè cõa Vîi méi 1 ¤ j ¤ n ành thùc khai triºn theo cët j cõa A ÷ñc x¡c ành bði: detpAq a1j A1j   a2j A2j   . . . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 8 / 77 . Khi â: 1 Vîi méi 1 ¤ i ¤ n ành thùc khai triºn theo dáng i cõa A ÷ñc x¡c ành bði: detpAq ai 1 Ai 1   ai 2 Ai 2   .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè kh¡i ni»m li¶n quan ph¦n tû aij .   ain Ain .   anj Anj .

. . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 8 / 77 .   anj Anj . k½ hi»u Aij l  ph¦n bò ¤i sè cõa Vîi méi 1 ¤ j ¤ n ành thùc khai triºn theo cët j cõa A ÷ñc x¡c ành bði: detpAq a1j A1j   a2j A2j   . . 2 ành ngh¾a Cho A paij qn l  ma trªn vuæng c§p n. Khi â: 1 Vîi méi 1 ¤ i ¤ n ành thùc khai triºn theo dáng i cõa A ÷ñc x¡c ành bði: detpAq ai 1 Ai 1   ai 2 Ai 2   .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè kh¡i ni»m li¶n quan ph¦n tû aij .   ain Ain . .

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè kh¡i ni»m li¶n quan ành ngh¾a C¡c ành thùc khai triºn theo dáng i ·u b¬ng nhau. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 9 / 77 . b¬ng c¡c ành thùc khai triºn theo cët j v  ÷ñc gåi l  ành thùc cõa ma trªn A. Nh÷ vªy ành thùc cõa ma trªn A l  biºu thùc khai triºn theo dáng i ho°c cët j b§t k¼ cõa A.

Nh÷ vªy ành thùc cõa ma trªn A l  biºu thùc khai triºn theo dáng i ho°c cët j b§t k¼ cõa A. ành ngh¾a Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 9 / 77 .ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè kh¡i ni»m li¶n quan C¡c ành thùc khai triºn theo dáng i ·u b¬ng nhau. b¬ng c¡c ành thùc khai triºn theo cët j v  ÷ñc gåi l  ành thùc cõa ma trªn A.

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc V½ dö T½nh c¡c ành thùc c§p 3 sau v  rót ra nhªn x²t. |B | a21 a22 a23 a31 a32 a33 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 10 / 77 . 2 1 ¡3 a. |A| 1 5 0 1 8 2 a11 a12 a13 b.

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 11 / 77 .

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc V½ dö T½nh ành thùc sau: 0 A 1 1 0 1 2 3 1 0 2 0 0 3 1 ¡1 2 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 12 / 77 .

ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 13 / 77 .

ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 14 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 15 / 77 . tùc l  detpAq detpAt q. Nhªn x²t: T½nh ch§t tr¶n cho ta th§y mët t½nh ch§t v· ành thùc n¸u ¢ óng khi ph¡t biºu v· dáng th¼ nâ v¨n cán óng khi trong c¡c ph¡t biºu ta thay h ng b¬ng cët.ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 1: ành thùc cõa ma trªn A v  ma trªn chuyºn và At b¬ng nhau. Do â trong c¡c t½nh ch§t ÷ñc tr¼nh b y d÷îi ¥y song song vîi ph¡t biºu v· dáng ta s³ n¶u luæn c¡c ph¡t biºu v· cët.

Nhªn x²t: T½nh ch§t tr¶n cho ta th§y mët t½nh ch§t v· ành thùc n¸u ¢ óng khi ph¡t biºu v· dáng th¼ nâ v¨n cán óng khi trong c¡c ph¡t biºu ta thay h ng b¬ng cët. tùc l  Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 15 / 77 . nhau.ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 1: ành thùc cõa ma trªn A v  ma trªn chuyºn và At b¬ng detpAq detpAt q. Do â trong c¡c t½nh ch§t ÷ñc tr¼nh b y d÷îi ¥y song song vîi ph¡t biºu v· dáng ta s³ n¶u luæn c¡c ph¡t biºu v· cët.

ành thùc

Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc

T½nh ch§t cõa ành thùc
T½nh ch§t 2: êi ché hai dáng (hai cët) cõa mët ành thùc th¼ ÷ñc ành
thùc mîi b¬ng ành thùc cô êi d§u. a11 a12 . . . a1n
... ... ... . . . ain ... ... ... ... aj 1 aj 2 . . . ajn ... ... ... ... an1 an2 . . . ann

a11 a12 aj 1 aj 2 ai 1 ai 2
... ... ... ... ... ...

ai 1 ai 2

... 

¡

an1 an2

... ... ... ... ... ... ...

a1n
...

ajn ain

... .

ann

...

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

16 / 77

ành thùc

Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc

T½nh ch§t cõa ành thùc
T½nh ch§t 3: ành thùc câ hai dáng (hai cët) nh÷ nhau th¼ ành thùc
b¬ng 0.
. . . a1n ... ... ... ai 1 ai 2 . . . ain ... ... ... ... ai 1 ai 2 . . . ain ... ... ... ... an1 an2 . . . ann ...

a11 a12 

0.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

17 / 77

ành thùc

Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc

T½nh ch§t cõa ành thùc
T½nh ch§t 4: ành thùc câ mët dáng (mët cët) b¬ng khæng th¼ ành thùc
b¬ng 0.
. . . a1n ... ... ... 0 0 ... 0 ... ... ... ... an1 an2 . . . ann ...

a11 a12 

0.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

18 / 77

. . a1n kai 1 kai 2 an1 an2 .. ..... . kain k ai 1 ai 2 ann .... . .. .. . .. . .. ..... an1 an2 . ..... . Nhªn x²t: T½nh ch§t 5 cho ta th§y khi c¡c ph¦n tû cõa mët h ng (mët cët) câ thøa sè chung ta câ thº ÷a thøa sè chung â ra ngo i d§u ành thùc. . .. a1n a11 a12 . . . . .. .. . .......... Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 19 / 77 . a11 a12 ...ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 5: Khi nh¥n c¡c ph¦n tû cõa mët h ng (mët cët) vîi mët sè k th¼ ÷ñc mët ành thùc mîi b¬ng ành thùc cô nh¥n vîi k ... ain ann ..

.... .. .. . .. . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 19 / 77 ....... a1n a11 a12 . .. . ... kain k ai 1 ai 2 ann .. . a1n kai 1 kai 2 an1 an2 .. . . ain ann . . ..... .. . ... .... .. .... a11 a12 . an1 an2 .ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 5: Khi nh¥n c¡c ph¦n tû cõa mët h ng (mët cët) vîi mët sè k th¼ ÷ñc mët ành thùc mîi b¬ng ành thùc cô nh¥n vîi k .. ... Nhªn x²t: T½nh ch§t 5 cho ta th§y khi c¡c ph¦n tû cõa mët h ng (mët cët) câ thøa sè chung ta câ thº ÷a thøa sè chung â ra ngo i d§u ành thùc... .. .

. .. ....ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 6: Mët ành thùc câ hai h ng (hai cët) t¿ l» th¼ b¬ng 0.. .. a11 a12 a1n .. . 0. . .. . . .. ... .. . . ain kain ann .. .. an1 an2 . ... ... kai 1 kai 2 .. ai 1 ai 2 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 20 / 77 ... .....

an2 . an1 an2 . .. ... cö thº l  a11 a12 .. . . . ann a11 a12 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch ...ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 7: Khi t§t c£ c¡c ph¦n tû cõa mët h ng (mët cët) câ d¤ng têng cõa hai sè h¤ng th¼ ành thùc câ thº ph¥n t½ch th nh têng cõa hai ành thùc.... ...... ain   bin ai 1 ai 2 ann . . ain ..... .. . ........ an1 an2 .   . . .. . . . .. . . bi 1 bi 2 .. . ann Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 21 / 77 .. . .. . a1n a11 a12 ... . ... .. . .. . a1n ..... . .... ... .. . . a1n ai 1   bi 1 ai 2   bi 2 an1 ...... bin .

. .. . . ... an2 ..... .... aj 1   kai 1 aj 2   kai 2   an1 .......... ... ... ... ..... a11 a12 ..... a1n . .. an1 an2 . ajn . . .. . ai 1 ..ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 8: Khi ta cëng bëi k cõa mët h ng v o mët h ng kh¡c th¼ ÷ñc mët ành thùc mîi b¬ng ành thùc cô.. ..... .... . .. aj 1 aj 2 .. . .. ain ajn   kain ann . ... . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 22 / 77 . ann ai 1 ai 2 . ai 2 . .. .. . . .. ain .. . . a1n a11 a12 ...

an1 an2 . . .. . ann Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 23 / 77 . ann a11 0 . . a1n 0 a22 . . a11 a22 . . . 0 . . . . a2n . . 0 0 . .. 0 a21 a22 .. . . ann . . . . .ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 9: ành thùc cõa ma trªn tam gi¡c b¬ng t½ch c¡c ph¦n tû tr¶n ÷íng ch²o ch½nh: a11 a12 . . . . .. . ann . . .. a11 a22 .. . . . . . . .

B € Mn .ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ch§t 10: ành thùc cõa t½ch hai ma trªn vuæng còng c§p b¬ng t½ch c¡c ành thùc. tùc l  detpAB q detpAq detpB q. A. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 24 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 25 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè ành thùc khæng êi rçi cëng v o mët dáng (mët cët) kh¡c Thay êi cõa ành thùc Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 26 / 77 . êi ché hai dáng (hai cët) ành thùc êi d§u 2. Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè k $ 0 ành thùc nh¥n vîi k 3.ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c ành thùc v  c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p Ph²p bi¸n êi sì c§p 1.

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c ành thùc v  c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p 1. Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè ành thùc khæng êi rçi cëng v o mët dáng (mët cët) kh¡c Ph²p bi¸n êi sì c§p Thay êi cõa ành thùc Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 26 / 77 . Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè k $ 0 ành thùc nh¥n vîi k 3. êi ché hai dáng (hai cët) ành thùc êi d§u 2.

Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè ành thùc khæng êi rçi cëng v o mët dáng (mët cët) kh¡c Ph²p bi¸n êi sì c§p Thay êi cõa ành thùc Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 26 / 77 .ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c ành thùc v  c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p 1. Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè k $ 0 ành thùc nh¥n vîi k 3. êi ché hai dáng (hai cët) ành thùc êi d§u 2.

Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè ành thùc khæng êi rçi cëng v o mët dáng (mët cët) kh¡c Ph²p bi¸n êi sì c§p Thay êi cõa ành thùc Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 26 / 77 . êi ché hai dáng (hai cët) ành thùc êi d§u 2.ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c ành thùc v  c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p 1. Nh¥n mët dáng (mët cët) vîi mët sè k $ 0 ành thùc nh¥n vîi k 3.

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c V½ dö T½nh ành thùc sau: 2 D 1 3 0 ¡1 3 1 ¡1 2 0 4 2 1 2 4 3 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 27 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 28 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 29 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c V½ dö T½nh ành thùc sau: 5 A 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 30 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 31 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c V½ dö T½nh ành thùc sau: 1 D 4 2 3 ¡3 10 2 7 2 6 1 7 4 2 3 1 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 32 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 33 / 77 .

ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 34 / 77 .

Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 35 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

N¸u A câ ma trªn nghàch £o th¼ A ÷ñc gåi l  ma trªn kh£ nghàch ho°c khæng suy bi¸n. Ma trªn vuæng B còng c§p ÷ñc gåi l  ma trªn nghàch £o cõa A n¸u AB BA In . Ma trªn nghàch £o cõa A ÷ñc k½ hi»u l  A¡1 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 36 / 77 .Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o ành ngh¾a ma trªn nghàch £o ành ngh¾a Cho A l  ma trªn vuæng c§p n.

Ma trªn vuæng B còng c§p ÷ñc gåi l  ma trªn nghàch £o cõa A n¸u AB BA In . N¸u A câ ma trªn nghàch £o th¼ A ÷ñc gåi l  ma trªn kh£ nghàch ho°c khæng suy bi¸n. Ma trªn nghàch £o cõa A ÷ñc k½ hi»u l  A¡1 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 36 / 77 .Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o ành ngh¾a ma trªn nghàch £o ành ngh¾a Cho A l  ma trªn vuæng c§p n.

Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o V½ dö T¼m nghàch cõa c¡c ma trªn sau: ¢ £o 0 I2 1 0 1 ¢ 2 0 B ¡ 0 5 ¢ 0 0 0 0 0 ¢ 2 C 1 0 3 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 37 / 77 .

Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 38 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o ành l½ ành l½ Ma trªn nghàch £o A¡1 cõa ma trªn A n¸u câ l  duy nh§t. i·u ki»n c¦n v  õ º ma trªn vuæng A câ nghàch £o l  detpAq $ 0. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 39 / 77 .

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 39 / 77 . i·u ki»n c¦n v  õ º ma trªn vuæng A câ nghàch £o l  detpAq $ 0.Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o ành l½ ành l½ Ma trªn nghàch £o A¡1 cõa ma trªn A n¸u câ l  duy nh§t.

. tùc l  tçn t¤i B º AB BA In . An 1 An 2  ..Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Chùng minh ành l½ i·u ki»n c¦n: Gi£ sû ma trªn vuæng A c§p n kh£ nghàch. .. detpB q. . Ann trong â Aij l  ph¦n bò ¤i sè ùng vîi ph¦n tû aij . A1n A2n .... . Do â detpAq $ 0. Khi â ta câ thº chùng minh ÷ñc AB BA In .. .. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 40 / 77 .. Theo t½nh ch§t thù 10 cõa ành thùc ta câ 1 detpIn q detpAB q detpAq... i·u ki»n õ: Gi£ sû detpAq $ 0 ta x²t ma trªn B sau: ¤ A11 A21 ¦ A12 A22 ¦ B det1 ¦ pAq ¥ . ...

...Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Chùng minh ành l½ i·u ki»n c¦n: Gi£ sû ma trªn vuæng A c§p n kh£ nghàch... .. Khi â ta câ thº chùng minh ÷ñc AB BA In .. . .. An 1 An 2  . tùc l  tçn t¤i B º AB BA In . detpB q.. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 40 / 77 . Do â detpAq $ 0. Theo t½nh ch§t thù 10 cõa ành thùc ta câ 1 detpIn q detpAB q detpAq. i·u ki»n õ: Gi£ sû detpAq $ 0 ta x²t ma trªn B sau: ¤ A11 A21 ¦ A12 A22 ¦ B det1 ¦ pAq ¥ . Ann trong â Aij l  ph¦n bò ¤i sè ùng vîi ph¦n tû aij ... A1n A2n .... .

 A1n A2n . .. . . . .. An1 ¦ A12 A22 ... An2 ¦ A¡1 det1 ¦ pAq ¥ . . N¸u detpAq $ 0 th¼ A câ ma trªn nghàch £o ÷ñc t½nh theo cæng thùc: ¤ A11 A21 .. .Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Cæng thùc t½nh ma trªn nghàch £o Cho A paij qn . Khi â N¸u detpAq 0 th¼ A khæng câ ma trªn nghàch £o. Ann trong â Aij l  ph¦n bò ¤i sè ùng vîi ph¦n tû aij . . . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 41 / 77 . .. .

 A1n A2n . ... . Khi â N¸u detpAq 0 th¼ A khæng câ ma trªn nghàch £o. An1 ¦ A12 A22 . An2 ¦ A¡1 det1 ¦ pAq ¥ . . Ann trong â Aij l  ph¦n bò ¤i sè ùng vîi ph¦n tû aij . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 41 / 77 .. N¸u detpAq $ 0 th¼ A câ ma trªn nghàch £o ÷ñc t½nh theo cæng thùc: ¤ A11 A21 .. .. . . . .. .Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Cæng thùc t½nh ma trªn nghàch £o Cho A paij qn . . .

Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Líi gi£i cho v½ dö T¼m nghàch £o cõa ma trªn sau: ¤ 1 2 3 A ¥3 0 1. 2 1 0 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 42 / 77 .

Ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 43 / 77 .

Ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 44 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

Khi â detpAq detpA¡1 q 1. B ¡1 . N¸u AX B th¼ X A¡1 B. m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm . k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . kA.Ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o V½ dö ành l½ Cho A. A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. Am . N¸u XA B th¼ X BA¡1 . B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 . 1 A¡1 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77 .

Khi â detpAq detpA¡1 q 1. k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . B ¡1 .Ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o V½ dö ành l½ Cho A. N¸u AX B th¼ X A¡1 B. Am . 1 A¡1 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77 . kA. B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 . N¸u XA B th¼ X BA¡1 . A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm .

N¸u XA B th¼ X BA¡1 . Am . m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm . 1 A¡1 . k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 . N¸u AX B th¼ X A¡1 B. A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. kA. Khi â detpAq detpA¡1 q 1. B ¡1 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77 .Ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o V½ dö ành l½ Cho A.

Ma trªn nghàch £o

Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o

V½ dö 
ành l½
Cho A, B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 , B ¡1 . Khi â detpAq detpA¡1 q 1. A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. Am , m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm . 1 A¡1 . kA, k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . N¸u AX B th¼ X A¡1 B. N¸u XA B th¼ X BA¡1 .
Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77

Ma trªn nghàch £o

Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o

V½ dö 
ành l½
Cho A, B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 , B ¡1 . Khi â detpAq detpA¡1 q 1. A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. Am , m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm . 1 A¡1 . kA, k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . N¸u AX B th¼ X A¡1 B. N¸u XA B th¼ X BA¡1 .
Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77

Ma trªn nghàch £o

Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o

V½ dö 
ành l½
Cho A, B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 , B ¡1 . Khi â detpAq detpA¡1 q 1. A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. Am , m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm . 1 A¡1 . kA, k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . N¸u AX B th¼ X A¡1 B. N¸u XA B th¼ X BA¡1 .
Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77

A¡1 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pA¡1 q¡1 A. B l  nhúng ma trªn vuæng kh£ nghàch v  câ ma trªn nghàch £o t÷ìng ùng l  A¡1 . B ¡1 . kA. N¸u XA B th¼ X BA¡1 . Am .Ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o V½ dö ành l½ Cho A. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 45 / 77 . 1 A¡1 . k $ 0 công l  ma trªn kh£ nghàch v  pkAq¡1 k AB l  ma trªn kh£ nghàch v  pAB q¡1 B ¡1 A¡1 . Khi â detpAq detpA¡1 q 1. N¸u AX B th¼ X A¡1 B. m € N công l  ma trªn kh£ nghàch v  pAm q¡1 pA¡1 qm .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 46 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

. x2 . . bi l  c¡c h¬ng sè thüc.   a x b m1 1 m2 2 mn n m trong â c¡c aij .... .. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 47 / 77 . .. ..   a1n xn b1 9 8a a21 x1   a22 x2   .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t ành ngh¾a Mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t gçm m ph÷ìng tr¼nh n ©n x1 .. 9 9 7 a . . .. . .. .. . . ... . . C¡c sè aij ÷ñc gåi l  c¡c h» sè cõa ©n v  c¡c sè bi ÷ñc gåi l  c¡c h» sè tü do..x .. xn l  mët h» ph÷ìng tr¼nh câ d¤ng sau: 6 9 11 x1   a12 x2   .  a x   .   a2n xn b2 (1) .. .. .

... . . . amn bm v  gåi Abs l  ma trªn bê sung cõa h» ph÷ìng tr¼nh (1).  am1 am2 .. . . a2n b2  Abs ¦ ¦ ¥ . . . Ta °t ¤ a11 a12 . .. . . a2n  A¦ ¦ . amn v  gåi A l  ma trªn h» sè cõa h» ph÷ìng tr¼nh (1).  am1 am2 .. . .. . . . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 48 / 77 .. ¥ .. . . .. . . . . .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Vîi méi h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh d¤ng (1): Ta °t ¤ a11 a12 . a1n b1 ¦ a21 a22 .. . . a1n ¦ a21 a22 .

. . .  am1 am2 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Vîi méi h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh d¤ng (1): Ta °t ¤ a11 a12 . . .. . . a2n  A¦ ¦ . . . . . .. .. . . . amn v  gåi A l  ma trªn h» sè cõa h» ph÷ìng tr¼nh (1). a1n ¦ a21 a22 . .. a2n b2  Abs ¦ ¦ ¥ . . . ... . . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 48 / 77 . amn bm v  gåi Abs l  ma trªn bê sung cõa h» ph÷ìng tr¼nh (1).. . . Ta °t ¤ a11 a12 .  am1 am2 . ¥ .. a1n b1 ¦ a21 a22 .. .. .

. B l  v²c tì cët h» sè tü do. . a1n x1 b1 ¦ ¦ ¦ a a . . .. .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ta °t Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤ ¤ x1 b1 ¦ ¦ x b2 2 ¦ v  B X ¦ ¦ ¦ . Méi h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh (1) câ thº vi¸t d÷îi d¤ng ma trªn nh÷ sau: ¤ ¤ ¤ a11 a12 . a x b2 21 22 2 n 2 ¦ ¦ ¦  ¦ ¥ ..  am1 am2 .. . . ¥. amn xn bm v  vîi c¡ch °t nh÷ tr¶n ta câ thº vi¸t h» (1) d÷îi d¤ng ìn gi£n: AX B . .  ¦ ¥ . . . ¦ ¥ . .. . ... ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 49 / 77 ... xn bm v  gåi X l  v²c tì cët cõa c¡c ©n... ¥. .

 xn bm v  gåi X l  v²c tì cët cõa c¡c ©n.. Méi h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh (1) câ thº vi¸t d÷îi d¤ng ma trªn nh÷ sau: ¤ ¤ ¤ a11 a12 .. . . . a x b2 21 22 2 n 2 ¦ ¦ ¦  ¦ ¥ . . . ¥... . B l  v²c tì cët h» sè tü do.. ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 49 / 77 .. .  ¦ ¥ ... ¦ ¥ . .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ta °t Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤ ¤ x1 b1 ¦ ¦ x b2 2 ¦ v  B X ¦ ¦ ¦ .  am1 am2 . .. . . amn xn bm v  vîi c¡ch °t nh÷ tr¶n ta câ thº vi¸t h» (1) d÷îi d¤ng ìn gi£n: AX B . . . a1n x1 b1 ¦ ¦ ¦ a a .. ¥. .

¡ x   2 ln y 1 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 50 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh V½ dö X²t xem 4 h» n o sau l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: x1 ¡ x2   x3 1 a. 2x   x2   x3 2 4 21 x   y   z 1 b. xy   2y ¡ z ¡ 2 4 x e   cy 3 c.

2x   x2   x3 2 4 21 x   y   z 1 b. xy   2y ¡ z ¡ 2 4 x e   cy 3 c.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh V½ dö X²t xem 4 h» n o sau l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: x1 ¡ x2   x3 1 a. ¡ x   2 ln y 1 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 50 / 77 .

2x   x2   x3 2 4 21 x   y   z 1 b.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh V½ dö X²t xem 4 h» n o sau l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: x1 ¡ x2   x3 1 a. ¡ x   2 ln y 1 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 50 / 77 . xy   2y ¡ z ¡ 2 4 x e   cy 3 c.

Gi£i mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh l  ta i t¼m tªp nghi»m cõa h» â. ii. Mët bë gçm n sè pc1 . . . iii. c2 . . . cn q ÷ñc gåi l  mët nghi»m cõa h» (1) n¸u khi thay c¡c ©n xi bði ci th¼ c¡c ph÷ìng tr¼nh trong h» trð th nh nhúng ¯ng thùc óng. Tªp hñp t§t c£ c¡c nghi»m cõa h» (1) ÷ñc gåi tªp hñp nghi»m hay tªp nghi»m cõa h».H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m v· h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh ành ngh¾a i. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 51 / 77 .

iii. c2 . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 51 / 77 . Gi£i mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh l  ta i t¼m tªp nghi»m cõa h» â. cn q ÷ñc gåi l  mët nghi»m cõa h» (1) n¸u khi thay c¡c ©n xi bði ci th¼ c¡c ph÷ìng tr¼nh trong h» trð th nh nhúng ¯ng thùc óng. Tªp hñp t§t c£ c¡c nghi»m cõa h» (1) ÷ñc gåi tªp hñp nghi»m hay tªp nghi»m cõa h». . . ii.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m v· h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh ành ngh¾a i. Mët bë gçm n sè pc1 . . .

cn q ÷ñc gåi l  mët nghi»m cõa h» (1) n¸u khi thay c¡c ©n xi bði ci th¼ c¡c ph÷ìng tr¼nh trong h» trð th nh nhúng ¯ng thùc óng. iii. c2 . Tªp hñp t§t c£ c¡c nghi»m cõa h» (1) ÷ñc gåi tªp hñp nghi»m hay tªp nghi»m cõa h». Mët bë gçm n sè pc1 . Gi£i mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh l  ta i t¼m tªp nghi»m cõa h» â. . . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 51 / 77 . . .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m v· h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh ành ngh¾a i. ii.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 52 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¥u häi t¼nh huèng Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh sau: 6 8 2x   y   z 1   y   z 2 7 ¡x x   y   2z 3 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 53 / 77 .

C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng tr¶n h» ÷a h» PTTT cô v· h» PTTT mîi ìn gi£n hìn v  h» ìn gi£n nh§t t÷ìng ùng vîi Abs câ d¤ng h¼nh thang. Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k rçi cëng t÷ìng ùng v o hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh kh¡c cõa h». Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng èi vîi h» PTTT ch½nh l  thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n ma trªn Abs cõa h». Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 54 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng sau khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h» cho nhau. Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k $ 0.

C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng tr¶n h» ÷a h» PTTT cô v· h» PTTT mîi ìn gi£n hìn v  h» ìn gi£n nh§t t÷ìng ùng vîi Abs câ d¤ng h¼nh thang.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng sau khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h» cho nhau. Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k $ 0. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 54 / 77 . Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng èi vîi h» PTTT ch½nh l  thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n ma trªn Abs cõa h». Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k rçi cëng t÷ìng ùng v o hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh kh¡c cõa h».

Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng èi vîi h» PTTT ch½nh l  thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n ma trªn Abs cõa h». C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng tr¶n h» ÷a h» PTTT cô v· h» PTTT mîi ìn gi£n hìn v  h» ìn gi£n nh§t t÷ìng ùng vîi Abs câ d¤ng h¼nh thang. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 54 / 77 . Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k rçi cëng t÷ìng ùng v o hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh kh¡c cõa h». Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k $ 0.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng sau khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h» cho nhau.

Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k rçi cëng t÷ìng ùng v o hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh kh¡c cõa h».H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng sau khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h» cho nhau. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 54 / 77 . Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng èi vîi h» PTTT ch½nh l  thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n ma trªn Abs cõa h». Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k $ 0. C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng tr¶n h» ÷a h» PTTT cô v· h» PTTT mîi ìn gi£n hìn v  h» ìn gi£n nh§t t÷ìng ùng vîi Abs câ d¤ng h¼nh thang.

Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k $ 0. Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k rçi cëng t÷ìng ùng v o hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh kh¡c cõa h».H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng sau khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h» cho nhau. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 54 / 77 . Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng èi vîi h» PTTT ch½nh l  thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n ma trªn Abs cõa h». C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng tr¶n h» ÷a h» PTTT cô v· h» PTTT mîi ìn gi£n hìn v  h» ìn gi£n nh§t t÷ìng ùng vîi Abs câ d¤ng h¼nh thang.

Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k rçi cëng t÷ìng ùng v o hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh kh¡c cõa h». Nh¥n hai v¸ cõa mët ph÷ìng tr¼nh cõa h» vîi mët sè k $ 0. C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng tr¶n h» ÷a h» PTTT cô v· h» PTTT mîi ìn gi£n hìn v  h» ìn gi£n nh§t t÷ìng ùng vîi Abs câ d¤ng h¼nh thang. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 54 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng C¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng sau khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa mët h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh: êi ché hai ph÷ìng tr¼nh cõa h» cho nhau. Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi t÷ìng ÷ìng èi vîi h» PTTT ch½nh l  thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n ma trªn Abs cõa h».

z 4 4 x   2y   z 1 y   3z 5 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 55 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t C¥u häi t¼nh huèng X²t xem h» ph÷ìng tr¼nh n o sau ¥y câ nghi»m? 6 8 x   2y   z 1 y   2z 3 7 z 4 6 8 x   2y   z 1 y   2z 3 7 0.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 56 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t i·u ki»n câ nghi»m cõa h» PTTT ành l½ H» PTTT têng qu¡t AX B câ nghi»m khi v  ch¿ khi rank pAq rank pAbs q.

B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m. B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. l¤i. N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 . N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t.

B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m. N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m. l¤i.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 . N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t. Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m.

N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t. Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m. l¤i.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 . B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m. N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m.

N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m. l¤i. B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 . B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m. l¤i. N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m. Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m. B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 . Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t. B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. l¤i. B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m. N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m.

l¤i. N¸u rank pAq rank pAbs q r n th¼ h» câ nghi»m duy nh§t. B÷îc 3: K¸t luªn: N¸u rank pAq $ rank pAbs q th¼ h» væ nghi»m.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Ph÷ìng ph¡p Gauss º gi£i h» PTTT Qui tr¼nh gi£i h» PTTT theo ph÷ìng ph¡p Gauss: B÷îc 1: Vi¸t ma trªn Abs . N¸u rank pAq rank pAbs q r   n th¼ h» câ væ sè nghi»m. B÷îc 2: Thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p ÷a ma trªn Abs v· d¤ng h¼nh thang. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 57 / 77 . Trong tr÷íng hñp n y º gi£i nghi»m ta chån biºu di¹n r ©n thæng qua n ¡ r ©n cán Nhªn x²t: H» PTTT AX B ho°c væ nghi»m ho°c câ nghi»m duy nh§t ho°c câ væ sè nghi»m.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t V½ dö Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh sau: 6 8 x1   2x2 ¡ 3x3   4x4 1 x1 ¡ x2 ¡ x3   7x4 2 72 3x1   x2 ¡ 4x3   11x4 3 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 58 / 77 .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 59 / 77 .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 60 / 77 .

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 61 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t V½ dö Gi£i v  bi»n luªn h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh sau: 6 z 1 8 x ¡ y   ¡ x   2 y   2 3 7 2x ¡ 3 y   p a 2 ¡ 5q z z a.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 62 / 77 .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 63 / 77 .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Nëi dung tr¼nh b y 1 2 3 ành thùc Kh¡i ni»m v· ành thùc Mët sè t½nh ch§t cõa ành thùc T½nh ành thùc b¬ng c¡ch ÷a v· d¤ng tam gi¡c Ma trªn nghàch £o Kh¡i ni»m ma trªn nghàch £o i·u ki»n tçn t¤i ma trªn nghàch £o Mët sè t½nh ch§t cõa ma trªn nghàch £o H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Kh¡i ni»m h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh têng qu¡t Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 64 / 77 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» Cramer ành ngh¾a H» PTTT AX B ÷ñc gåi l  h» Cramer n¸u A l  ma trªn vuæng v  detpAq $ 0. º gi£i h» PTTT Cramer ta câ thº dòng ph÷ìng ph¡p Gauss ho°c düa tr¶n cæng thùc nghi»m Cramer qua k¸t qu£ cõa ành l½ sau: Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 65 / 77 .

º gi£i h» PTTT Cramer ta câ thº dòng ph÷ìng ph¡p Gauss ho°c düa tr¶n cæng thùc nghi»m Cramer qua k¸t qu£ cõa ành l½ sau: Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 65 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» Cramer ành ngh¾a H» PTTT AX B ÷ñc gåi l  h» Cramer n¸u A l  ma trªn vuæng v  detpAq $ 0.

... .. .. . an1 . n Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 66 / 77 . . a1n a2j ¡1 b2 a2j  1 . .. anj ¡1 bn anj  1 . ..H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành l½ Cramer ành l½ (Quy t­c nghi»m Cramer) H» ph÷ìng tr¼nh Cramer AX B câ nghi»m duy nh§t px1 . .. ann ¤i Sè v  Gi£i t½ch . x2 . . . .. . .. .. . . . . a1j ¡1 b1 a1j  1 . . . dj 1. a2n . . . xn q ÷ñc x¡c ành theo cæng thùc sau: j| xj ||A A| trong â |A| l  ành thùc cõa ma trªn h» sè v  a11 a |Aj | 21 . ..

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 67 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT V½ dö Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh sau: 6 8 x ¡ y   z 1 x   2y   2 z 3 7¡ 2x ¡ 3 y ¡ 5 z 0.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 68 / 77 .

nghi»m X p0. 0q ÷ñc gåi l  nghi»m t¦m th÷íng cõa h». ành l½ H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t AX 0 vîi n ph÷ìng tr¼nh n ©n câ nghi»m khæng t¦m th÷íng khi v  ch¿ khi detpAq 0. . H» PTTT thu¦n nh§t ho°c ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng ho°c câ væ sè nghi»m. . 0. . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 69 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» PTTT thu¦n nh§t ành ngh¾a Nhªn x²t: H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX 0 ÷ñc gåi l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t. . H» PTTT thu¦n nh§t AX 0 luæn câ nghi»m X 0. èi vîi h» PTTT thu¦n nh§t AX 0 th¼ rank pAq rank pAbs q.

0q ÷ñc gåi l  nghi»m t¦m th÷íng cõa h». èi vîi h» PTTT thu¦n nh§t AX 0 th¼ rank pAq rank pAbs q. . . H» PTTT thu¦n nh§t ho°c ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng ho°c câ væ sè nghi»m.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» PTTT thu¦n nh§t ành ngh¾a Nhªn x²t: H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX 0 ÷ñc gåi l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 69 / 77 . H» PTTT thu¦n nh§t AX 0 luæn câ nghi»m X 0. 0. nghi»m X p0. . . ành l½ H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t AX 0 vîi n ph÷ìng tr¼nh n ©n câ nghi»m khæng t¦m th÷íng khi v  ch¿ khi detpAq 0.

. èi vîi h» PTTT thu¦n nh§t AX 0 th¼ rank pAq rank pAbs q. 0q ÷ñc gåi l  nghi»m t¦m th÷íng cõa h».H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» PTTT thu¦n nh§t ành ngh¾a Nhªn x²t: H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX 0 ÷ñc gåi l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t. 0. . H» PTTT thu¦n nh§t AX 0 luæn câ nghi»m X 0. ành l½ H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t AX 0 vîi n ph÷ìng tr¼nh n ©n câ nghi»m khæng t¦m th÷íng khi v  ch¿ khi detpAq 0. H» PTTT thu¦n nh§t ho°c ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng ho°c câ væ sè nghi»m. nghi»m X p0. . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 69 / 77 . .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» PTTT thu¦n nh§t ành ngh¾a Nhªn x²t: H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX 0 ÷ñc gåi l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t. 0q ÷ñc gåi l  nghi»m t¦m th÷íng cõa h». . nghi»m X p0. . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 69 / 77 . . H» PTTT thu¦n nh§t ho°c ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng ho°c câ væ sè nghi»m. . 0. ành l½ H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t AX 0 vîi n ph÷ìng tr¼nh n ©n câ nghi»m khæng t¦m th÷íng khi v  ch¿ khi detpAq 0. èi vîi h» PTTT thu¦n nh§t AX 0 th¼ rank pAq rank pAbs q. H» PTTT thu¦n nh§t AX 0 luæn câ nghi»m X 0.

nghi»m X p0. èi vîi h» PTTT thu¦n nh§t AX 0 th¼ rank pAq rank pAbs q. 0. ành l½ H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t AX 0 vîi n ph÷ìng tr¼nh n ©n câ nghi»m khæng t¦m th÷íng khi v  ch¿ khi detpAq 0. H» PTTT thu¦n nh§t AX 0 luæn câ nghi»m X 0. . 0q ÷ñc gåi l  nghi»m t¦m th÷íng cõa h».H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT ành ngh¾a h» PTTT thu¦n nh§t ành ngh¾a Nhªn x²t: H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX 0 ÷ñc gåi l  h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh thu¦n nh§t. H» PTTT thu¦n nh§t ho°c ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng ho°c câ væ sè nghi»m. . . . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 69 / 77 .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT V½ dö T¼m a º h» sau câ nghi»m khæng t¦m th÷íng: 6 8 ax   y   z 0   ay   z 0 7 x x   y   az 0 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 70 / 77 .

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 71 / 77 .H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT V½ dö Gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh sau: 6 8 x   2 y   2z 0 x   y   z 0 72 3x   y   2z 0.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Líi gi£i cho v½ dö Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 72 / 77 .

3 H¤ng cõa A b¬ng n. ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. ma trªn nghàch £o. 2 Ma trªn A câ ành thùc kh¡c 0. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 73 / 77 . Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A kh£ nghàch.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng. 4 H» PTTT AX B câ nghi»m duy nh§t.

4 H» PTTT AX B câ nghi»m duy nh§t. 3 H¤ng cõa A b¬ng n. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A kh£ nghàch. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 73 / 77 . ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. ma trªn nghàch £o. 2 Ma trªn A câ ành thùc kh¡c 0.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn.

ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. 4 H» PTTT AX B câ nghi»m duy nh§t. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A kh£ nghàch. 3 H¤ng cõa A b¬ng n. 2 Ma trªn A câ ành thùc kh¡c 0. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. ma trªn nghàch £o. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 73 / 77 .

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 73 / 77 . 3 H¤ng cõa A b¬ng n. 2 Ma trªn A câ ành thùc kh¡c 0. ma trªn nghàch £o. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A kh£ nghàch. ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng. 4 H» PTTT AX B câ nghi»m duy nh§t.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 73 / 77 . 4 H» PTTT AX B câ nghi»m duy nh§t. 2 Ma trªn A câ ành thùc kh¡c 0. ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. 3 H¤ng cõa A b¬ng n.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A kh£ nghàch. ma trªn nghàch £o. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng.

ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. 4 H» PTTT AX B câ nghi»m duy nh§t. ma trªn nghàch £o. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 ch¿ câ nghi»m t¦m th÷íng. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A kh£ nghàch. 3 H¤ng cõa A b¬ng n. 2 Ma trªn A câ ành thùc kh¡c 0.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 73 / 77 .

ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. 3 H¤ng cõa A nhä hìn n. ma trªn nghàch £o. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 74 / 77 . Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A khæng kh£ nghàch. 2 Ma trªn A câ ành thùc b¬ng 0.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 câ væ sè nghi»m. 4 H» PTTT AX B væ nghi»m ho°c câ væ sè nghi»m.

Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A khæng kh£ nghàch. 4 H» PTTT AX B væ nghi»m ho°c câ væ sè nghi»m. 2 Ma trªn A câ ành thùc b¬ng 0. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 74 / 77 . ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 câ væ sè nghi»m. ma trªn nghàch £o. 3 H¤ng cõa A nhä hìn n.

ma trªn nghàch £o. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A khæng kh£ nghàch. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 74 / 77 . ành thùc v  h» PTTT ành l½ Cho A l  ma trªn vuæng c§p n.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn. 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 câ væ sè nghi»m. 2 Ma trªn A câ ành thùc b¬ng 0. 3 H¤ng cõa A nhä hìn n. 4 H» PTTT AX B væ nghi»m ho°c câ væ sè nghi»m.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT

Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn, ma trªn nghàch £o, ành thùc v  h» PTTT 
ành l½
Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A khæng kh£ nghàch; 2 Ma trªn A câ ành thùc b¬ng 0; 3 H¤ng cõa A nhä hìn n; 4 H» PTTT AX B væ nghi»m ho°c câ væ sè nghi»m; 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 câ væ sè nghi»m.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

74 / 77

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT

Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn, ma trªn nghàch £o, ành thùc v  h» PTTT 
ành l½
Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A khæng kh£ nghàch; 2 Ma trªn A câ ành thùc b¬ng 0; 3 H¤ng cõa A nhä hìn n; 4 H» PTTT AX B væ nghi»m ho°c câ væ sè nghi»m; 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 câ væ sè nghi»m.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

74 / 77

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh

Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT

Mèi li¶n h» giúa h¤ng ma trªn, ma trªn nghàch £o, ành thùc v  h» PTTT 
ành l½
Cho A l  ma trªn vuæng c§p n. Khi â c¡c ph¡t biºu sau l  t÷ìng ÷ìng: 1 Ma trªn A khæng kh£ nghàch; 2 Ma trªn A câ ành thùc b¬ng 0; 3 H¤ng cõa A nhä hìn n; 4 H» PTTT AX B væ nghi»m ho°c câ væ sè nghi»m; 5 H» PT thu¦n nh§t AX 0 câ væ sè nghi»m.

Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) 

¤i Sè v  Gi£i t½ch

Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011

74 / 77

º gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX B . óng b. ta câ thº ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa A: c. º t½nh ành thùc cõa ma trªn vuæng A. óng b.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT C¥u häi tr­c nghi»m a. ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa ma trªn Abs : a. Sai Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 75 / 77 . Sai a. ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa A: b. º t¼m h¤ng cõa ma trªn A. óng b. Sai a.

º gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX B . ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa A: b. óng b. óng b. Sai a. óng b. º t¼m h¤ng cõa ma trªn A. Sai a.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT C¥u häi tr­c nghi»m a. º t½nh ành thùc cõa ma trªn vuæng A. Sai Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 75 / 77 . ta câ thº ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa A: c. ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa ma trªn Abs : a.

ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa A: b. º t½nh ành thùc cõa ma trªn vuæng A. Sai a.H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT C¥u häi tr­c nghi»m a. Sai Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 75 / 77 . ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa ma trªn Abs : a. º t¼m h¤ng cõa ma trªn A. óng b. Sai a. óng b. º gi£i h» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh AX B . óng b. ta câ thº ta câ thº thüc hi»n c¡c ph²p bi¸n êi sì c§p tr¶n dáng ho°c cët cõa A: c.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT C¥u häi tr­c nghi»m ¤ 2 0 0 9 A ¥1 5 0 8 1 8 1 1 Khi i t¼m h¤ng cõa A. H¢y x²t xem c¡ch vi¸t sau câ hñp l½ khæng? ¤ ¤ 2 0 0 9 1 5 0 8 A ¥1 5 0 8 ¡ ¥2 0 0 9 1 8 1 1 1 8 1 1 Cho ma trªn Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 76 / 77 . ta êi ché dáng 1 v  dáng 2 cõa A cho nhau.

H» ph÷ìng tr¼nh tuy¸n t½nh Mët sè tr÷íng hñp °c bi»t cõa h» PTTT C¥u häi tr­c nghi»m 2 0 9 10 5 8 0 A 2 6 8 1 1 8 0 2 1 Khi i t½nh ành thùc cõa ma trªn A. h¢y x²t xem ¯ng thùc sau câ óng khæng? 2 0 9 10 2 0 9 10 2 5 8 0 0 ¡5 ¡1 10 6 8 1 1 6 8 1 1 8 0 2 1 8 0 2 1 Cho ành thùc Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) ¤i Sè v  Gi£i t½ch Ng y 15 th¡ng 12 n«m 2011 77 / 77 . ta l§y dáng 1 trø cho dáng 2.