You are on page 1of 8

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI“ TÂRGOVIŞTE PROFESOR : Diaconescu Marinela DATA : 05.06.2013 CLASA: a VII-a E DISCIPLINA: Matematică- Geometrie UNITATEA DE INVATARE: Cercul ; TIPUL LECTIEI : de dobândire a cunoştinţelor ; SUBIECTUL LECTIEI : Lungimea cercului. Aria discului; SCOPUL LECTIEI : Elevii să aibă capacitatea de a recunoaşte şi de a aplica cunoştinţele dobândite referitoare la lungimea cercului şi aria discului în exerciţii şi probleme variate ; COMPETENTE GENERALE : G 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite; G 2. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete; G 3. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă; COMPETENTE SPECIFICE: S 1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui cerc, într-o configuraţie geometrică dată; S 2. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale cercului; S 3. Deducerea unor proprietăţi ale cercului folosind reprezentări geometrice şi noţiuni studiate; COMPETENTE DERIVATE: : pe parcursul orei elevii vor dobândi următoarele competenţe: Cognitive: C1 : Să identifice numărul pi, prin calcul, având la dispoziţie reprezentări grafice şi să recunoască formula de calcul pentru circumferinţa cercului; C2 : Să deducă formula de calcul a ariei discului având la dispoziţie reprezentări grafice şi îndrumări; C3 : Să aplice formula de calcul a lungimii cercului prin completare datelor unui tabel cu elementele potrivite; C4 : Să aplice formula de calcul a ariei discului prin completare datelor unui tabel cu elementele potrivite; C5 : Să selecteze din mulţimea datelor culese, informaţii relevante pentru rezolvarea unei probleme; Psiho-Motorii : CP1 : Să redacteze în mod logic rezolvarea unor exerciţii;

principiul asigurării progresului gradat al performanţei .material bibliografic: Manual pentru clasa aVII-a .principiul conexiunii inverse Metode de învăţare: . conversaţie.rebus.principiul participării şi învăţării active . fişe de lucru. exerciţiul. Stiu/Vreu sa stiu/Am invatat .problematizarea prin crearea situaţiilor problemă .învăţarea prin descoperire. prin rezolvarea de probleme . observarea sistemică DURATA : 50 min . lucru în perechi Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă Resurse materiale: .conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor Forme de organizare: frontală şi individuală.CP2 : Să dovedească abilitate în rezolvarea exerciţiilor.metode de acţiune: observarea. problematizare. CA3: Să participe activ şi cu interes la lecţie . învăţarea prin descoperire Procedee de instruire: . STRATEGII DIDACTICE: Principii didactice: .trusa geometrică . CA2: Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate. Afective: CA1: Să fie atenţi la lecţie.explicaţia în etapa de comunicare . Metode de evaluare: evaluare iniţială.metode de comunicare orală: expunere. Mate 2000+12/13 .

Se prezintă materiale didactice. . a obiectivelor urmărite. de fixare Captarea atenţiei clasei: anunţarea subiectului. d=2r=diametru. caiete. Elevii observă relaţia dintre raza cercului şi lungimea cercului. elevii sunt atenţi şi conştientizează obiectivul Elevii primesc câte un rebus la banca Se realizează prin rebusul cu definiţii şi îl completează în perechi. inel. truse de geometrie.Predarea şi învăţarea noilor cunoştinţe 15 min CA1 CA1 CA2 CA3 C1 C2 C3 CP1 CP2 CA1CA3 Se pregătesc cu cele necesare pentru lecţie: elevii vor avea pe bănci manuale. Subiectul va fi scris pe tablă şi în Conversaţia caiete. după care conform anexei cu scopul de a reaminti rezolvarea corectă a rebusului va fi Conversaţia noţiunile necesare lecţiei noi discutată împreună cu clasa. Se găseşte că raportul dintre lungimea şi diametrul cercului este Elevii notează pe caiete principalele observaţii şi notaţii. Disc: C(O. Rebus Observarea Caietul de Învăţarea clasă prin Instrumente descoperire geometrice ProblematiFişa de zarea lucru Explicaţia Exerciţiul Elevii primesc câte o fişă de lucru şi lucrează în echipă câte doi.Moment organizatoric 2 min II. colegi de bancă. completează şi obţin rezultatele aşteptate la exerciţiul 1 din fişa de lucru. L=lungime (circumferinta) cerc . A=aria disc Vreu să ştiu: L=? . Rezultatele obţinute vor fi înregistrate în fişa de lucru distribuită de profesor. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare 5 min III. brăţară şi sunt invitaţi să le măsoare lungimea şi diametrul folosind o riglă gradată. r) . anunţarea modului de desfăşurare a activităţii Profesorul face pe tabla tabelul Stiu/Vreu sa stiu/Am invatat si distribuie fise explicandule ce sarcini au de indeplinit . măsoară obiectele. A=? Profesorul arată elevilor obiectele următoare: disc. r) U Int C(O. apoi să determine raportul dintre ele. Profesorul îndrumă elevii să completeze tabelul Ştiu/Vreu să ştiu/Am învăţat : Ştiu: Elementele cercului: r=raza.DESFASURAREA ACTIVITATII ETAPELE LECŢIEI COMPE TENTE CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI STRATEGII DIDACTICE METODE MIJLOACE I.

iar aria poligonului va aproxima aria discului. cu un număr diferit de laturi. apoi se consolidare discută şi se analizează la tablă Problematirezolvările corecte ale problemelor zarea Explicaţia Exerciţiul Caietul de clasă Fişa de lucru . l=latura poligon. Putem scrie A=2πr *r/2 = πr2 Am învăţat π=3. apotema va fi aproape egală cu raza.14… π∈R-Q. unde n=nr. Deci L/d= π => L= πd => L=2πr Profesorul prezintă clasei desenele de la punctul II din fişă. Dacă poligonul are un număr foarte mare de laturi atunci perimetrul său va fi aproape egal cu lungimea cercului. unde au fost reprezentate poligoane regulate. notat cu π=3.laturi polgon. înscrise în cercuri de centru O şi rază r. iar în urma observaţiilor făcute se comunică A= n*A∆ = n*l*a/2 = P*a/2.aproximativ acelaşi pentru toate cercurile. Aria discului se calculează cu formula A= π r2 IV. a=apotema poligon.14… π∈R-Q Lungimea cercului se calculează cu formula L=2πr. Se analizează situaţiile prezentate. P=apotema poligon. Obţinerea performanţei şi transferul cunoştinţelor 20 min CP1 CP2 C1 C2 C3 C4 C5 CA1CA3 Elevii privesc cu atenţie desenele prezentate şi răspund întrebărilor adresate de profesor în legătura cu aria poligoanelor regulate. determinând aria discului Propun spre rezolvare problemele din fişa de lucru Conversaţia de Elevii lucrează în echipă.

Notează tema Conversaţia .Precizarea şi explicarea temei 3 min CA3 Profesorul solicită elevilor rezolvarea cerinţei problemei 8 din fişa de lucru Elevii găsesc asocierile potrivite din tabelul de la punctul 8 din fişa de lucru Conversaţia de consolidare Fişa de lucru Problemele rămase din fişa de lucru.V.Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor 5min VI.

L1:d1=………………..5 cm.FISA DE LUCRU Lungimea cercului. De câţi metri de gard are nevoie pentru a înconjura acest rond ? b)Minutarul ceasului deşteptător are lungimea de 9. 2)Completaţi tabelul următor: Raza cercului Diametrul cercului Lungimea cercului 16 18 π 7 5 2 3 3)Rezolvati problemele: a)Elena a plantat în curtea sa un rond de flori circular.. d2=30mm. Aria discului I. L3:d3=………………. cu raza de 2. iar orarul are lungimea de 7.3 m.5 cm. d2=170mm.. Lungimea cercului 1)Completaţi spaţiile punctate L1=377mm. L2:d2=………………. d1=120mm. L3=95mm. L2=534mm. Care este circumferinţa cercului trasat de vârful fiecăruia din cele două ace ale ceasului la o rotaţie completă ? II Aria discului .

folosind ca unitate de măsură aria pătratului de reţea...4) Completaţi tabelul următor: Raza cercului Diametrul cercului Aria discului 8 10 81 π 14 5) Aflaţi aria suprafeţei haşurate 6) Stabiliţi raza (luaţi ca unitate de măsură latura pătratului de reţea) şi apoi calculaţi aria a) r = ……. b) r = …….. A = ……. A = ……. .. A = …….. c) r = ……. 7) Calculaţi ariile suprafeţelor haşurate din reţeaua următoare.

.. .. . Coarda care trece prin centrul cercului se numeşte . 5.... Mulţimea punctelor unui cerc reunită cu interiorul cercului se numeşte. Dreapta care are un singur punct comun cu cercul se numeşte . completând pe orizontală cuvintele corespunzătoare fiecărei definiţii. Pe verticală a-ţi obţinut cuvântul . Segmentul care uneşte centrul cercului cu un punct de pe cerc se numeşte ... 4. 3. . 2. Măsura unei suprafeţe se numeşte . . ...... 7.. Orizontal: 1.8) Găsiţi perechile potrivite: 1) Lungimea cercului este 2) Aria discului este 3) Numărul п este 4) Adisc= 5) Diametrul cercului este egal cu 6) L cerc= A) un număr iraţional B) circumferinţa cercului C) măsura suprafeţei discului D) dublul razei cercului E) 2πr F) πr2 REBUS Completaţi rebusul de mai jos. Segmentul care uneşte două puncte de pe cerc se numeşte ... Perimetrul unui cerc se numeşte . 6.. 1 2 3 4 5 6 7 . .