You are on page 1of 1

1

Elektronsko poslovanje - pojam

Pojam elektronsko poslovanje prvi put je upotrijebljen 1996. godine od strane američke kompanije IBM, kojim je ona nastojala da opiše transformaciju osnovnih poslovnih aktivnosti kroz upotrebu Internet tehnologija, budući da se do tada pod elektronskim poslovanjem podrazumevalo poslovanje preduzeća u oblasti elektronske industrije. Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem naziva se elektronsko poslovanje ( e-business). Sa različitih stanovišta, elektronsko poslovanje se može definisati na različite načine. Sa stanovišta komunikacija, predstavlja dostavljanje informacija, proizvoda/usluga, ili plaćanje putem telefona, kompjuterske mreže, ili nekog drugog sredstva. Sa poslovnog aspekta to je primjena tehnologije u svrhu automatizacije poslovnih transakcija i poslovanja. Sa stanovišta usluga to je alat koji omogućuje smanjenje troškova poslovanja uz istovremeno povećanje kvaliteta i brzine pružanja usluga. Sa stanovišta on-line perspektive, daje mogućnost kupovine i prodaje proizvoda i informacija putem Interneta i drugih on-line servisa. Elektronsko poslovanje je »kupovina i prodaja informacija, proizvoda i usluga putem računarske mreže i podrška za bilo koju vrstu poslovnih transakcija putem digitalne infrastrukture.« Najpopularniji kanal elektronskog poslovanja jeste Internet. Modeli elektronskog poslovanja: B2B – Business to Business. Podrazumjeva elektronsko poslovanje koje se odvija između preduzeća. B2C - Business to Consumer. Elektronsko poslovanje koje se odvija između preduzeća i potrošača. B2E - Business to Employees. Model kojim organizacija pruža servise, informacije i druge produkte svojim zaposlenima. B2B2C - Business to Business to Customer. C2B2C - Customer to Business to Customer. C2C - Customer to Customer. Novi oblik trgovine kod kojeg potrošači direktno trguju sa drugim potrošačima. C2B - Customer to Business. Individue koje koriste Internet kako bi prodale proizvode ili pružile usluge organizacijama i-ili kako bi tražile prodavce koji nude proizvode i usluge koje su njima potrebne.