You are on page 1of 14

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 5 MUSLIM 10.15 10.

.45 PENDIDIKAN JASMANI Hari: KANDUNGAN TOPIK: Kecergsasan CCTS: OBJEKTIF: Membuat lonjak dan menjaringkan bola tampar & jarring. STRATEGY: 1. Pelajara memanaskan badan. 2. Guru menerangkan cara lonjakan yang betul. 3. Pelajar melakukan aktiviti lonjakan bersama-sama. 4. Guru bertanyakan perasaan pelajar semasa membuat aktiviti. TOPIK: Tanaman Hiasan CCTS: OBJEKTIF: Mengenal dan memilih biji benih pokok bunga semusim. STRATEGY: 1. Guru menerangkan tentang berbagai jenis biji benih. 2. Pelajar mempelajaribiji benih yang diguna untuk pokok semusim. 3. Guru menunjukkan contoh biji benih beserta medium semaian. TOPIK: Inventions CCTS: OBJECTIVE: Listen and discriminate final diagraphs ch/k/ and gh/f/. STRATEGY: 1. Teacher shows a list of words in a manila card. 2. Students pronounce the word together as shown by teacher. 3. Teacher asks students to identify words with the final diagraphs. 4. Teacher explains the correct way of pronouncing final diagraphs. Tarikh: IMPAK

4 AL-BUKHARI 11.15 11.45 KEMAHIRAN HIDUP

5 MUSLIM 12.45 1.45 ENGLISH

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 3 ZAID 8.15 8.45 Hari: KANDUNGAN Tarikh: IMPAK

TOPIK: Menmbuat corak dan rekaan CCTS: OBJEKTIF: Membuat alas meja PENDIDIKAN SENI STRATEGY: 1. Guru menunjukkan corak meja yang dilukis di papan. 2. Guru meminta murid menggunakan kreativiti untuk membina corak alas meja masing-masing. 4 AL-BUKHARI TOPIK: Kemahiran 8.45 9.15 CCTS: OBJEKTIF: Melakukan latihan kemahiran bola jaring. PENDIDIKAN STRATEGY: JASMANI 1. Murid memanaskan badan. 2. Murid menyambut bola yang dibaling. 3. Guru membaling bola berdasarkan kepada beberapa tahap. 4 AL-BUKHARI TOPIK: Moving Around 9.15 9.45, CCTS: 11.15 12.15 OBJECTIVE: Read and write directions using preposition of place. ENGLISH STRATEGY: 1. Teacher reviews on lesson of giving direction. 2. Teacher explains preposition of place to students. 3. Teacher asks students to study the given map. 4. Students write down the direction using preposition of place to a destination decided. 3 ZAID TOPIK: Its Story Time 12.45 1.45 CCTS: OBJEKTIF: Able to talk about a stimulus with guidance. ENGLISH STRATEGY: 1. Teacher hands out a text to each student. 2. Teacher and students read the text together. 3. Teacher asks questions regarding the text. 4. Students respond to teachers questions by answering the question. 4 AL-BUKHARI TOPIK: Perihal Kawasan Setempat 2.15 2.45 CCTS: OBJEKTIF: Mengenalpasti pengaruh cuaca terhadap kegiatan KAJIAN seharian. TEMPATAN STRATEGI:

1. Guru bertanya cuaca yang terdapat di Malaysia. 2. Murid berbincang tentang cuaca di Malaysia dalam kumpulan. 3. Guru menerangkan pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian masyarakat Malaysia.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 3 ZAID 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJEKTIF: Able to read non-fiction with enjoyment. STRATEGY: 1. Teacher asks students to open up their textbook. 2. Teacher reads the text followed by students. 3. Students find out the main ideas of the text. 4. Teacher asks questions based on the text and students answer. TOPIK: World of Knowledge CCTS: OBJEKTIF: Repeat words that have final diagraphs. STRATEGY: 1. Teacher reviews on final diagraphs. 2. Teacher asks students to measure understanding of previous lesson. 3. Students form into groups. 4. Teacher conducts an activity to enable students to pronounce the final diagraphs. Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 12.15 1.15 ENGLISH

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 4 AL-BUKHARI 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Invention CCTS: OBJEKTIF: Arranging words to form a sentence. STRATEGY: 1. Teacher reviews on subject verb agreement. 2. Students copy the note given into exercise book. 3. Teacher shows example on the board. 4. Students try to arrange the words according to the rule of SVA. 5. Students answer exercise given. TOPIK: Ikan Hiasan CCTS: OBJEKTIF: Menngenal dan memilih makanan ikan hiasan. STRATEGY: 1. Pelajar membincangkan tentang ikan hiasan. 2. Guru bertanya makanan yang biasa diberi kepada ikan hiasan pelajar. 3. Guru menerangkan jenis makan dan pemilihan makanan yang sesuai mengikut jenis ikan. TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJECTIVE: Able to write simple sentence with neat legible print. STRATEGY: 1. Teacher reads a story to the students. 2. Teacher writes down a simple sentence based on the story on the board. 3. Students copy the sentences into their exercise book. TOPIK: Zaman Penjajahan CCTS: OBJEKTIF: Mengenalpasti kesan penjajahan Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 11.15 11.45 KEMAHIRAN HIDUP

3 ZAID 11.45 12.45 ENGLISH

5 MUSLIM 1.15 1.45

KAJIAN TEMPATAN

STRATEGY: 1. Guru menceritakan zaman penjajahan dan kesan kepada nenek moyang. 2. Pelajar menyatakan kubu-kubu atau tinggalan yang masih ada di Malaysia. 3. Guru membincangkan kesan penjajahan bersama pelajar.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 4 AL-BUKHARI 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Invention CCTS: OBJEKTIF: Construct simple sentences correctly. STRATEGY: 1. Teacher paste a manila card of a picture on the board. 2. Teacher and students discuss together to build sentences about the picture. 3. Teacher distributes two pictures to each students. 4. Students paste the picture on book and create three to five sentences. TOPIK: Inventions CCTS: OBJEKTIF: Give details about the people or animals heard in a story. STRATEGY: 1. Teacher reads a story in the textbook to the students. 2. Students find out the meaning of difficult words. 3. Teacher asks few questions about the story. 4. Students answer by giving details about the story and character. TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJECTIVE: Able to read poems individually. STRATEGY: 1. Teacher chooses a poem in the textbook. 2. Students read the poem after teacher. 3. Teacher asks students to read the poem individually. Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 11.15 12.15 ENGLISH

3 ZAID 11.45 12.45 ENGLISH

4.

Teacher corrects any wrong pronunciation.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 5 MUSLIM 10.15 10.45 PENDIDIKAN JASMANI Hari: KANDUNGAN TOPIK: Kemahiran CCTS: OBJEKTIF: Melakukan aktiviti olahraga dengan betul. STRATEGY: 1. Pelajar memanaskan badan. 2. Guru menerangkan tentang olahraga lompat tinggi. 3. Pelajar mempelajari teknik lompat tinggi yang betul. 4. Pelajar melakukan aktiviti secara individu. TOPIK: Tanaman Hiasan CCTS: OBJEKTIF: Mengenal dan memilih bekas tanaman STRATEGY: 1. Guru menerangkan cara memilih bekas tanaman hiasan. 2. Guru menerangkan rasional pemilihan bekas tanaman yang sesuai. 3. Pelajar berbincang tentang jenis bekas yang sesuai untuk tanaman yang dipilih. TOPIK: Information transfer. CCTS: OBJECTIVE: Give words similar in meaning. STRATEGY: 1. Teacher writes down adjectives and its synonym on the whiteboard. 2. Students are required to match the adjective with its correct synonym. 3. Students take part in the activity conducted. 4. Teacher explains synonym and give more examples. Tarikh: IMPAK

4 AL-BUKHARI 11.15 11.45 KEMAHIRAN HIDUP

5 MUSLIM 12.45 1.45 ENGLISH

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 3 ZAID 8.15 8.45 Hari: KANDUNGAN Tarikh: IMPAK

TOPIK: Membentuk dan membuat binaan. CCTS: OBJEKTIF: Membuat origami. PENDIDIKAN SENI STRATEGY: 1. Guru menunjukkan hasil origami beserta cara membuatnya. 2. Pelajar cuba meniru origami guru. 3. Pelajar membina origami sendiri. 4 AL-BUKHARI TOPIK: Kemahiran 8.45 9.15 CCTS: OBJEKTIF: Melakukan latihan kemahiran bola jaring. PENDIDIKAN STRATEGY: JASMANI 4. Murid memanaskan badan. 5. Murid menyambut bola yang dibaling. 6. Guru membaling bola berdasarkan kepada beberapa tahap. 4 AL-BUKHARI TOPIK: Inventions 9.15 9.45, CCTS: 11.15 12.15 OBJECTIVE: Combine two sentences using so. STRATEGY: ENGLISH 1. Teacher explains conjunctions and its function. 2. Teacher use the conjunction so to teach students. 3. Students take part in the activity conducted. 4. Teacher hands out a homework.

3 ZAID 12.45 1.45 ENGLISH

4 AL-BUKHARI 2.15 2.45 KAJIAN TEMPATAN

TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJEKTIF: Able to use regular verbs correctly. STRATEGY: 1. Teacher recalls the lesson on regular verbs. 2. Teacher re-explains the rule to students who dont understand. 3. Teacher conducts an activity. 4. Students answer questions asked by teacher. TOPIK: Perihal Kawasan Setempat CCTS: OBJEKTIF: Mengetahui asal-usul nama sesuatu tempat. STRATEGI: 1. Guru bertanya tentang asal-usul nama Melaka. 2. Murid mengaitkan dengan kisah Parameswara. 3. Guru meminta pelajar mengenalpasti sejarah asalusul nama tempat.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 3 ZAID 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJEKTIF: Able to read and understand simple sentences in a paragraph. STRATEGY: 1. Teacher writes down a short paragraph on the board. 2. Students copy the paragraph into exercise book. 3. Teacher discuss each sentence with students. 4. Teacher asks question to measure understanding. TOPIK: Inventions CCTS: OBJEKTIF: Read and understand different texts. STRATEGY: 1. Teacher hands out a text of a message. 2. Students read the message individually. 3. Teacher asks few students to read the text. 4. Teacher corrects any wrong pronunciation. 5. Students discuss the main ideas of the text with teacher. Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 12.15 1.15 ENGLISH

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 4 AL-BUKHARI 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Inventions. CCTS: OBJEKTIF: Listen to and repeat simple rhymes correctly. STRATEGY: 1. Teacher asks students to read the rhymes on a textbook. 2. Teacher sings the song followed by teacher. 3. Teacher corrects any wrong pronunciation and sings again. 4. Students sing the song on their own. TOPIK: Ikan Hiasan CCTS: OBJEKTIF: Menyatakan kekerapan makanan dan mengenalpasti mutu air. STRATEGY: 1. Guru meminta pelajar mengenalpasti kekerapan Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 11.15 11.45 KEMAHIRAN HIDUP

3 ZAID 11.45 12.45 ENGLISH

5 MUSLIM 1.15 1.45 KAJIAN TEMPATAN

makanan yang patut diberi kepada ikan. 2. Pelajar member respon beserta justifikasi. 3. Guru menerangkan cara memeriksa mutu air akuarium. TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJECTIVE: Able to write simple sentences with guidance. STRATEGY: 1. Teacher writes down words on the board. 2. Students arrange the word to create a sentence. 3. Teacher explains the rule of SVA. 4. Students write 5 simple sentences about a given topic. TOPIK: Zaman penjajahan CCTS: OBJEKTIF: Menerangkan tujuan undang-undang di Malaysia STRATEGY: 1. Guru menerangkan akibat jika sesebuah institusi tidak mempunyai undang-undang. 2. Pelajar memberi respond an menambah beberapa kesan. 3. Guru menerangkan tujuan sesuatu undang-undang digubal.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 4 AL-BUKHARI 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Story Time CCTS: OBJEKTIF: Write sentences to describe images. STRATEGY: 1. Teacher asks students to open up their GPA(B) book. 2. Students write descriptions using picture cues. 3. Teacher examines students answer. 4. Teacher gives marks to students answers. TOPIK: Culture and Traditions CCTS: OBJECTIVE: Write 5 sentences to answer Paper 2 (A) STRATEGY: 1. Students open up their exercise book. 2. Teacher asks students to answer Question A within 25 minutes. 3. Students ask questions along the writing process. 4. Teacher checks students answers individually. Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 11.15 12.15 ENGLISH

3 ZAID 11.45 12.45 ENGLISH

TOPIK: The Holidays CCTS: OBJECTIVE: Able to talk about a stimulus with guidance. STRATEGY: 1. Teacher shows a picture in a textbook. 2. Teacher describes the picture as an example. 3. Teacher shows another picture. 4. Teacher guides students to talk about the picture.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 5 MUSLIM 10.15 10.45 PENDIDIKAN JASMANI 4 AL-BUKHARI 11.15 11.45 KEMAHIRAN HIDUP Hari: KANDUNGAN Pendidikan Jasmani tidak dijalankan semasa bulan puasa. 1. Tadarus Al-Quran 2. Pelajar menghafal surah-surah hafazan. TOPIK: Tanaman Hiasan CCTS: OBJEKTIF: Menjaga tanaman hiasan dalam bekas. STRATEGY: 1. Guru menunjukkan gambar tanaman yang layu. 2. Guru menerangkan kepentingan penjagaan yang betul. 3. Pelajar menjawab soalan kuiz yang di soal oleh guru. TOPIK: Inventions CCTS: OBJECTIVE: Listen and discriminate final diagraphs ch/k/ Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 12.45 1.45

ENGLISH

and gh/f/. STRATEGY: 5. Teacher shows a list of words in a manila card. 6. Students pronounce the word together as shown by teacher. 7. Teacher asks students to identify words with the final diagraphs. 8. Teacher explains the correct way of pronouncing final diagraphs.

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 3 ZAID 8.15 8.45 Hari: KANDUNGAN Tarikh: IMPAK

TOPIK: Menggunting dan menggam CCTS: OBJEKTIF: Membuat kereta menggunakan surat khabar PENDIDIKAN SENI STRATEGY: 1. Guru mengagihkan helaian surat khabar kepada setiap pelajar. 2. Guru meminta pelajar melukis gambar kereta di atas surat khabar. 3. Pelajar menggunting gambar yang siap dilukis. 4. Guru mengarahkan pelajar menggam gambar tersebut pada kertas lukisan. 4 AL-BUKHARI Pendidikan Jasmani tidak dijalankan semasa bulan puasa. 8.45 9.15

PENDIDIKAN JASMANI 4 AL-BUKHARI 9.15 9.45, 11.15 12.15 ENGLISH

3. Tadarus Al-Quran 4. Pelajar menghafal surah-surah hafazan. TOPIK: Inventions CCTS: OBJECTIVE: Combine two sentences using so. STRATEGY: 5. Teacher explains conjunctions and its function. 6. Teacher use the conjunction so to teach students. 7. Students take part in the activity conducted. 8. Teacher hands out a homework. TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJEKTIF: Able to read nonfiction text with enjoyment. STRATEGY: 1. Teacher reads the text from a textbook followed by students. 2. Students discuss the meaning of the text. 3. Teacher asks questions based on the text. TOPIK: Perihal Kawasan Setempat CCTS: OBJEKTIF: Mengetahui keistimewaan sesuatu tempat berdasarkan warisan sejarah dan seni kebudayaan. STRATEGI: 1. Guru menyatakan loksai beberapa tempat bersejarah. 2. Pelajar menyatakan jawapan. 3. Guru menerangkan perihal tempat dan keistimewaannya dari segi sejarah. 4. Pelajar menyatakan beberapa tempat yang terkenal dengan sejarah.

3 ZAID 12.45 1.45 ENGLISH

4 AL-BUKHARI 2.15 2.45 KAJIAN TEMPATAN

Rancangan Pengajaran Harian Minggu: KELAS/MASA/ MATA PELAJARAN 3 ZAID 8.45 9.45 ENGLISH Hari: KANDUNGAN TOPIK: Its Story Time CCTS: OBJEKTIF: Able to write simple sentences in neat legible print. STRATEGY: 1. Teacher hands out a picture of a situation to each student. Tarikh: IMPAK

5 MUSLIM 12.15 1.15 ENGLISH

2. Teacher reviews the activity of describing a situation with a picture cue. 3. Students study the picture individually. 4. Students write 5 simple sentences on exercise book with guidance. TOPIK: Culture and Traditions CCTS: OBJEKTIF: Talk about actions of people viewed in a picture. STRATEGY: 1. Teacher paste a picture of actions on the board. 2. Teacher discusses the actions with the students. 3. Students write their own description of actions seen. 4. Teacher corrects any mistakes done.