 Ketaksaan bermaksud kata, frasa atau ayat yang tidak pasti maknanya.

Ayat yang mempunyai lebih daripada satu makna.  Dalam situasi ayat yang taksa, pembaca meneka makna ayat tersebut mengikut kefahaman mereka . Namun, ayat itu memberi makna lain jika konteks ayat ditambah.  Ayat taksa yang tidak menyampaikan maksud yang lengkap kepada pendengar ataupun pembaca. Ayat taksa yang tidak menepati nahu yang tepat membuat pembaca keliru.  Ayat taksa tidak jelas dan kabur iaitu dari segi logik ayat.  Ayat yang betul dan tepat nahunya tetapi jika tidak dibaca dengan intonasi yang betul akan menimbulkan ketaksaan makna.  Ketaksaan yang berlaku pada perkataan akan menyebabkan seluruh ayat mengalami ketaksaan.  Percanggahan makna dalam ayat ekoran penggunaan dua kata yang tidak sama erti dan berlawanan maksud menyebabkan ketaksaan. Contoh jemput hadir. kedatangan diwajibkan.  Kesimpulan : Sesuatu kekeliruan, kekaburan dan perkara yang tidak jelas yang berlaku pada perkataan, frasa, ayat dan juga wacana sama ada melalui bacaan atau ujaran bolehlah didefinisikan sebagai ketaksaan makna.         Jenis ketaksaan makna : a) Kekaburan rujukan : contoh belukar - hutan b)ketidakpastian makna : makna yang tidak jelas, contoh; buku adik c) kurang ketentuan pada makna item : contoh ; jiran d) pertentangan pada penentuan makna item : arahan kurang jelas, pertentangan tafsiran Faktor ketaksaan makna : hubungan makna dengan alam ketaksaan leksikel iaitu homomim dan akibat polesemi.

 Sesuatu kata mempunyai lebih daripada satu makna dan setiap makna menghasilkan pentafsiran yang berlainan dalam ayat. Contoh; bunga (di taman, anak gadis)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful