Summer Sabbath Themes at the

Allied Jewish Chapel
June 29—August 31 2013

Ex. 20:11
,‫ עַּל ָה ֲאדָ מָה‬,‫ ְל ַּמעַּן יַּא ֲִרכּון יָמֶיָך‬--‫ ִא ֶמָך‬-‫ ְואֶת‬,‫ָאבִיָך‬-‫יא ַּכבֵּד אֶת‬
.‫י ְהוָה ֱאֹלהֶיָך נ ֹתֵּ ן לְָך‬-‫ֲאשֶר‬
Honour thy father and thy mother, that thy days may
be long upon the land which the LORD thy God
giveth thee.
1.

2.

Deut. 5:15

.‫י ְהוָה ֱאֹלהֶיָך נ ֹתֵּ ן לְָך‬-‫ ֲאשֶר‬,‫ עַּל ָה ֲא ָדמָה‬,‫ ּו ְל ַּמעַּן י ִיטַּב לְָך‬,‫ ְל ַּמעַּן יַּא ֲִריכֻן יָמֶיָך‬--‫ ַּכ ֲאשֶר ִצּוְָך י ְהוָה אֱֹלהֶיָך‬,‫ ִא ֶמָך‬-‫ָאבִיָך ְואֶת‬-‫טו ַּכבֵּד אֶת‬
Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God commanded thee; that thy days may be long, and that it may go
well with thee, upon the land which the LORD thy God giveth thee.
3.

Lev. 19:32

.‫ ֲאנִי י ְהוָה‬,‫ ְו ָהד ְַּרתָ ְפנ ֵּי זָקֵּן; ְוי ֵָּראתָ ֵּמאֱֹלהֶיָך‬,‫לב ִמ ְפנ ֵּי שֵּיבָה ָתקּום‬
32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and thou shalt
fear thy God: I am the LORD.
4. Prov. 16:31
.‫ְדֶרְך צְדָ ָקה ִת ָמצֵּא‬
ֶ ‫לא ֲעט ֶֶרת ִת ְפא ֶֶרת שֵּיבָה; ב‬
A Crown of Glory is the head of white hair, it is found in the way of righteousness.
Kiddushin 1:7 With Kehati commentary:
Керчь
‫ אחד אנשים ואחד נשים חיבין‬,‫וכל מצות האב על הבן‬. ‫ אנשים חיבין ונשים פטורות‬,‫כל מצות הבן על האב‬
All the commandments of the son on the father are obligatory for men, but women are exempt, and all commandments
of a father on a son are obligatory for both men and women. Kehati: Our mishnah teaches general principles
regarding the commandments which women are obligated to observe and those from which they are exempt. … and all
commandments of a father on a son such as "respect" and "honor": "respect" entailing not sitting in his place, and not
contradicting him, etc., and "honor" entailing helping him dress, serving him food, etc., are obligatory for both men and
women - both sons and daughters are obligated to fulfill these commandments.
5.

6.

Ps. 71:9

.‫תַּ ַּעז ְ ֵּבנ ִי‬-‫ ַאל‬,‫ ְלעֵּת ז ִ ְקנָה; ִככְלֹות כֹחִי‬,‫שלִי ֵּכנִי‬
ְ ַּ‫ת‬-‫ַאל‬
Cast me not off in the time of old age; when my strength faileth, forsake me not.
Job 12:14
.‫ וְֹלא י ִ ָפ ֵּת ַּח‬,‫ ִאיש‬-‫ וְֹלא י ִ ָבנֶה; יִסְג ֹר עַּל‬,‫יד הֵּן יַּהֲרֹוס‬.‫ ֵּעצָה ּותְ בּונָה‬,‫ְבּורה; לֹו‬
ָ ‫ ָח ְכמָה ּוג‬,‫ יג עִמֹו‬.‫שישִים ָח ְכמָה; וְא ֶֹרְך יָמִים תְ בּונָה‬
ִ ‫יב בִי‬
12 Is wisdom with aged men, and understanding in length of days?--13 With Him is wisdom and might; He hath counsel
and understanding. 14 Behold, He breaketh down, and it cannot be built again; He shutteth up a man, and there can be no
opening.
7.

8.

Avot 5:24-25 (21or 23 or 18-19 or missing in some editions)
‫בן חמש שנים למקרא ;בן עשר למשנה ; בן שלוש עשרה למצות ;בן חמש עשרה לתלמוד ;בן שמונה עשרה לחופה ;בן‬: ‫הוא היה אומר‬
‫עשרים לרדוף ;בן שלושים לכוח ;בן ארבעים לבינה ;בן חמישים לעצה ;בן שישים לזקנה ;בן שבעים לשיבה ;בן שמונים לגבורה ;בן‬
. ‫תשעים לשוח ;בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם‬
.‫ שאין לך מידה טובה יותר ממנה‬,‫ סיב ובלי בה; ומינה לא תזוז‬,‫ ובה תחזי‬,‫ והגי בה דכולא בה‬,‫ הפוך בה והפך בה‬,‫בן בגבג אומר‬

24. He used to say: At five years old a person should study the Scriptures, at ten years for the Mishnah, at thirteen for the
commandments, at fifteen for the Talmud, at eighteen for the bride-chamber, at twenty for one's life pursuit, at thirty for
authority, at forty for discernment, at fifty for counsel, at sixty to be an elder, at seventy for gray hairs, at eighty for
special strength (Psalm 90:10), at ninety for decrepitude, and at a hundred a man is as one who has already died and has
ceased from the affairs of this world.
25. Ben Bag-Bag used to say of the Torah: Turn it and turn it again, for everything is in it. Pore over it, and wax gray and
old over it. Stir not from it for you can have no better rule than it.
9.

Eccles. 11:6

.‫ טֹובִים‬,‫שנֵּיהֶם ְכ ֶאחָד‬
ְ -‫ ְואִם‬,‫ז ֶה‬-‫ ֲהז ֶה אֹו‬,‫ כִי אֵּינ ְָך יֹו ֵּד ַּע ֵּאי ז ֶה י ִ ְכשָר‬:‫תַּ נַּח י ָ ֶדָך‬-‫ ְו ָלע ֶֶרב ַאל‬,‫ז ְַּרעֶָך‬-‫ו בַּבֹקֶר ז ְַּרע אֶת‬
6 In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand; for thou knowest not which shall prosper,
whether this or that, or whether they both shall be alike good.
10. Midrash Rabbah 61:4 (Hayye Sarah)
,‫ למוד תורה בזקנותך‬,‫אם למדת תורה בנערותך‬: ‫)קהלת יא) בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך… רבי ישמעאל ורבי עקיבא רבי ישמעאל אומר‬
. ‫ ואם שניהם כאחד טובים‬,‫ הזה או זה‬,‫שאין את יודע איזה מהן מתקיים לך‬
‫ ואם שניהם כאחד‬,‫ זה או זה‬,‫ שאין אתה יודע איזה מהם מתקיים לך‬,‫ עשה לך תלמידים בזקנותך‬,‫אם היו לך תלמידים בנערותך‬: ‫ר' עקיבא אומר‬
‫רבי‬: ‫למה ?שהיתה עיניהם צרה אלו באלו ובסוף העמיד שבעה‬. ‫י"ב אלף תלמידים היו לר"ע מעכו ועד אנטפריס וכולם בפרק אחד מתו‬. ‫טובים‬
‫ אלא‬,‫ בניי! הראשונים לא מתו‬:‫מאיר ורבי יהודה רבי יוסי ור' שמעון ורבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר ור' אליעזר בן יעקב… אמר להם‬
‫ שהיו לו בנים‬,‫וממי אתה למד? מאברהם‬. …‫ עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה‬.‫ תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם‬,‫שהיתה עיניהם צרה אלו לאלו‬
': ‫ הה"ד ויוסף אברהם וגו‬,‫ והעמיד בנים‬,‫בנערותו ולקח אשה בזקנותו‬

Plant your seed in the morning, and in the evening, do not let your hand rest (Eccles. 11). There are several traditions
about this verse… Rabbi Ishmael and Rabbi Akiva discuss this. Rabbi Ishmael says: If you have learned Torah in your
youth, study Torah in your old age, as you cannot know which one will persist, this or that, or whether they both alike
shall be good. Rabbi Akiva says: If you had students in your youth, take up disciples in your old age as well, as you
cannot know which ones will persist, these or those, or if they both alike shall be good.
Rabbi Akiva had twelve thousand students, from Acre to Antipatris, and they all died in one short space of time. Why?
They had their eyes “narrow” with each other. In the end Rabbi Akiva (only) had seven disciples: Rabbi Meirand Rabbi
Judah, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Shamoa, Rabbi Yochanan the Shoemaker R. Eliezer ben Jacob ... (a
variant version of this list is omitted here). R. Akiva said to them: My sons! The first set of students died only because
their eyes were “narrow” to each other. Heed not their actions. Stand and fill all the Land of Israel with Torah. ... And
from whom have you learned this lesson? Abraham, who had sons in his youth and took a wife in old age and brought
forth sons, as it is said, “And Abraham took another wife…”
11. Eccles. 12, 1 and 13

.‫לִי ָבהֶם ֵּחפֶץ‬-‫ ֲאשֶר ת ֹאמַּר ֵּאין‬,‫שנ ִים‬
ָ ‫ ְו ִהגִיעּו‬,‫ יְמֵּי ה ָָרעָה‬,‫י ָב ֹאּו‬-‫ עַּד ֲאשֶר ֹלא‬:‫ בְחּור ֹתֶ יָך‬,‫ בִי ֵּמי‬,‫בֹוראֶיָך‬
ְ -‫ אֶת‬,‫א ּוז ְכ ֹר‬
1 Remember then thy Creator in the days of thy youth, before the evil days come, and the years draw nigh, when thou
shalt say: 'I have no pleasure in them';
.‫הָָאדָ ם‬-‫ז ֶה כָל‬-‫ כִי‬,‫ ִמצְוֹתָ יו שְמֹור‬-‫ ָהאֱֹלהִים י ְָרא ְואֶת‬-‫ אֶת‬:‫שמָע‬
ְ ִ‫ הַּכ ֹל נ‬,‫יג סֹוף דָ בָר‬
The end of the matter, all having been heard: fear God, and keep His commandments; for this is the whole man.
12. Psalms 90, 92

‫ ְלבַּב‬,‫ כֵּן הֹודַּ ע; ְונָבִא‬,‫ ַּונָ ֻעפָה… יב ִלמְנֹות יָמֵּינּו‬,‫גָז חִיש‬-‫ ָעמָל וָָאוֶן כִי‬,‫ו ְָר ְהבָם‬--‫שנָה‬
ָ ‫ ְו ִאם ִבגְבּור ֹת שְמֹונִים‬,‫שנ ָה‬
ָ ‫ש ְבעִים‬
ִ ‫שְנֹותֵּ ינּו ָבהֶם‬-‫צ י יְמֵּי‬
‫ כֹונְנֵּהּו‬,‫ כֹונְנָה ָעלֵּינּו; ּו ַּמ ֲעשֵּה י ָדֵּ ינּו‬,‫ ּו ַּמ ֲעשֵּה י ָ ֵּדינּו‬:‫ נֹעַּם אֲדֹנ ָי אֱֹלהֵּינּו ָעלֵּינּו‬,‫ יז וִיהִי‬.…‫ָח ְכמָה‬
10 The days of our years are threescore years and ten, or even by reason of strength fourscore years; yet is their pride but
travail and vanity; for it is speedily gone, and we fly away. …12 So teach us to number our days, that we may get us a
heart of wisdom….17 And let the graciousness of the Lord our God be upon us; establish Thou also upon us the work of
our hands; yea, the work of our hands establish Thou it.
.‫שנ ִים ו ְַּר ֲענַּנ ִים יִהְיּו‬
ֵּ ְ‫ י ְנּובּון ְבשֵּיבָה; ד‬,‫ טו עֹוד‬.‫ ְבבֵּית י ְהוָה; ְב ַּחצְרֹות אֱֹלהֵּינּו יַּפ ְִריחּו‬,‫שגֶה יד שְתּולִים‬
ְ ִ ‫ ַּכ ָתמָר יִפ ְָרח; ְכא ֶֶרז ַּב ְלבָנֹון י‬,‫ צ"ב יג צַּדִ יק‬.
92: 13 The righteous shall flourish like the palm-tree; he shall grow like a cedar in Lebanon. 14 Planted in the house of the
LORD, they shall flourish in the courts of our God. 15 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fresh and
refreshing.

Next Week: Murder!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful