You are on page 1of 16

24 lIPcA 2013

IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 14 (142)
wiadomoci s. 2
racibrz reliGia
Nauczycielskie pensum
na celowniku starostwa
edukacja s. 4
Studenci wybieraj
architektur i urbanistyk
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
Ochotnicze Hufce Pracy
maja si dobrze
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
wodzisaw slski - inwestycje
Zoto 90 z/gr !!!
Przyjd i sprawd
- przebijemy kad ofert !
Najnisze odsetki w miecie
Najlepsze wyceny !
ul. Londzina 17
tel. 32 410 64 78
ul. Rudzka 39
tel. 32 700 60 14
www.loombard.pl
et
portal regionalny
marszaek zezwoli na
przesunicie terminu za-
koczenia inwestycji.
Urzd Marszakowski Wo-
jewdztwa lskiego, jako
instytucja zarzdzajca re-
gionalnym programem opera-
cyjnym Wojewdztwa lskie-
go na lata 2007-2013, wyrazi
zgod na zmian terminu rea-
lizacji rodzinnego parku roz-
rywki.
- Ta decyzja jest dla nas
bardzo wana. Teraz bez prob-
lemu moemy ogosi przetarg
i kontynuowa realizacj pro-
jektu, a w przyszoci rozli-
czy si z pozyskanego z Unii
Europejskiej dofnansowania
- mwi prezydent Mieczysaw
Kieca.
problemy z budow ro-
dzinnego parku rozrywki za-
czy si w czerwcu, kiedy po-
naglana przez wadze miasta
frma SaTBUd - wykonawca
wartej niemale 12 mln z in-
westycji - poprosia o przesu-
nicie terminu zakoczenia
inwestycji. Wadze miasta od-
mwiy, co skonio wykonaw-
c do odstpienia od umowy.
Ten krok spotka si ze zde-
cydowan odpowiedzi wadz
miasta, ktre podjy decyzj o
naliczeniu kar umownych - ka-
ry te przekroczyy kwot 2,35
mln z.
Niemale natychmiast
przystpiono do inwentaryzacji
pozostawionego przez wyko-
nawc placu budowy, jednak-
e najwaniejsz pozostawaa
kwestia decyzji ws. wniosko-
wanego przez wadze Wodzi-
sawia lskiego przesunicia
terminu realizacji sztandaro-
wej inwestycji. W przypadku
odmowy, miasto - pozbawione
sigajcego 85 proc. unijnego
wsparcia - zostaoby zmuszo-
ne do zarzucenia planw bu-
dowy rodzinnego parku roz-
rywki, co mogoby skoczy si
cakowit dyskredytacj ekipy
rzdzcej.
pozwolenie na przesuni-
cie terminu ukoczenia ro-
dzinnego parku rozrywki to
wiadomo dobra zarwno
dla mieszkacw Wodzisawia
lskiego i okolicy, jak i wadz
miasta, ktre zyskuj drug
szans na realizacj sztanda-
rowej inwestycji, tu przed wy-
borami 2014 roku.
prEZydENT KIEca
UraToWaNy
Ukoczenie Rodzinnego Parku Rozrywki w gorcym
przedwyborczym okresie 2014 roku z pewnoci pomoe
wodzisawskiej Platformie Obywatelskiej i prezydentowi
Mieczysawowi Kiecy.
F
o
t
.
k
i
e
c
a
.
p
l
Wierni parafi Najwit-
szego Serca pana Jezusa w
raciborzu z pewnoci pa-
mitaj grup modych ludzi,
ktra w okresie wielkanoc-
nym graa w kociele zbierajc
rodki fnansowe na wypraw
do rio de Janeiro, gdzie w
dniach 23-28 lipca miay od-
bywa si wiatowe dni Mo-
dziey. dziki arliwej wierze,
pomysom oraz ofarnoci pa-
rafan i mieszkacw raci-
borszczyzny ten trudny plan
udao si zrealizowa - 10 lip-
ca grupa modych ludzi wraz
z proboszczem parafi NSpJ
w raciborzu ks. adamem ro-
galskim wyruszya na ducho-
w wypraw ycia.
podr rozpoczli od Mszy
w. w kaplicy na lotnisku. po
14 godzinach lotu samolotem
byli ju w Brazylii, jednake
prawdziwa podr bya do-
piero przed nimi... Na trasie
swej wdrwki odwiedzili po-
tne, mieszczce 45 tys. lu-
dzi Sanktuarium Matki Boej
z apercidy, parat, tropikalne
lasy i wyspy, spotykali innych
pielgrzymw - z chile, Boli-
wii, Woch, Kuby, Meksyku,
Wenezueli.
Serdeczne przyjcie spot-
kao pielgrzymw z racibo-
rza w diecezji Niteroi, gdzie
zaopiekowano si nimi wyjt-
kowo troskliwie. - Wiele nas
rni, nie jest atwo si poro-
zumie. ale rwnoczenie y-
je si, e wiara nas czy. Ko-
cielne sformuowania bracia
i siostry nie s tylko pustym
Wierni z raciborza w rio de Janeiro
na wiatowych dniach Modziey
Kadego dnia podziwiaj pikno stworzenia.
frazesem. Jest pomidzy
chrzecijanami wi. Nawet,
gdy widz si po raz pierwszy
w yciu - relacjonowa gocin
w Niteroi ks. adam rogalski.
postpy wyprawy mona
ledzi niemale na bieco
za porednictwem utworzonej
na portalu spoecznociowy
Facebook grupy Z raciborza
do rio na wiatowe dni Mo-
dziey.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. Czujemy, e te sowa si urzeczywistniaj.
Tym razem my jestemy przyjmowani - relacjonuje wypraw na wiatowe
Dni Modziey w Rio de Janeiro ks. Adam Rogalski.
wojciech oneczko
F
o
t
.
P
a
r
a
f

a
N
S
P
J
w
R
a
c
i
b
o
r
z
u
2
GazetaInformator.pl
<<
24 lipca 2013, nr 14 (142)
Wiadomoci
powiat raciborski szkolnictwo ponadgimnazjalne
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
MaMa Wraca do pracy
GazetaInformator.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Zarzd powiatu raciborskiego przyj uchwa ws.
wyraenia zgody na przystpienie powiatu raciborskiego
do projektu pn. Mama wraca do pracy. Starostwo prze-
widuje, e ewentualne pozyskanie rodkw fnansowych
w ramach projektu pn. Mama wraca do pracy pozwoli
powiatowemu Urzdowi pracy w raciborzu w 2014 roku
zaktywizowa 50 kobiet, ktre po urodzeniu dziecka nie
podjy zatrudnienia.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
108 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~byy pedagog
Jeli to taki trudny i sado opacany zawd ,a do tego wysokie pensum
godzin do przepracowania ,to dlaczego nie ma wakatw,a pracujcy
kurczowo trzymaj si stoka?
~ja
proponuj inne badanie gosu opinii spoecznej, mianowicie: ile maj
zarabia wodarze miasta i gminy a wtedy zobaczymy.
~Niedosza polonistka
Kilofe, mylisz, e nie prbowaam? Nic z tego! Nauczycieli nie przyj-
muj, tylko zwalniaj. a w pierwszym rzdzie modych - staystw i
kontraktowych, bo emeryci blokuj etaty. To hermetyczne rodowisko.
Trzeba mie duuueee plecy, eby si do niego dosta.
komentarze do artykuu
wodzisaw lski - komunikacja
wojciech oneczko
konkurs: Wygraj bilety na minionki
26-27 lipca w Wodzisa-
wiu lskim odbdzie si
10. edycja Festiwalu reg-
gae Najcieplejsze Miejsce
Na Ziemi. Wadze miasta
postanowiy wyj naprze-
ciw fanom reggae i zorga-
nizoway dodatkowe po-
czenia, ktre umoliwi im
bezpieczny powrt do do-
mu.
Na festiwal co roku przy-
jeda kilka tysicy osb. W
tym roku, podobnie jak w
latach ubiegych, w parku
Miejskim powstanie przy-
gotowane specjalnie dla
nich pole namiotowe. W
autobusy odwioz fanw reggae
W nocy z 26.07.2013 r.
na 27.07.2013 r.:
1. Linia a o godz. 2.30,
2. Linia B o godz. 2.30,
3. Linia c w kierunku pszo-
wa o godz. 2.40,
4. Linia c w kierunku Zawa-
dy o godz. 2.30,
5. Linia d o godz. 2.40 w
kierunku ul. Starowiejskiej.
W nocy z 27.07.2013 r.
na 28.07.2013 r.:
1. Linia a o godz. 2.30,
2. Linia B o godz. 2.30,
3. Linia c w kierunku pszo-
wa o godz. 2.40,
4. Linia c w kierunku Zawa-
dy o godz. 2.30,
5. Linia d o godz. 2.40 w
kierunku ul. Starowiejskiej.
Linia A (dworzec autobu-
sowy - Wilchwy - cmentarz-
dziaki).
Linia B (dworzec autobu-
sowy - os. piastw - Jana
pawa II).
Linia C kierunek Zawada
(dworzec autobusowy - Za-
wada cpN).
Linia C kierunek pszw
(dworzec autobusowy -
pszw Kraszewskiego).
Linia D kierunek Staro-
wiejska (dworzec autobu-
sowy - Jedownik - Urzd
Miasta).
najwikszym wydarzeniu
muzycznym na ziemi wo-
dzisawskiej wezm udzia
gwiazdy polskiej sceny reg-
gae, cho nie zabraknie
rwnie goci spoza polski.
Na scenie wystpi m. in.
Jabbaman, Tallib i Sztoss,
chilli crew, caa Gra Bar-
winkw i raggafaya.
Komunikacja Miejska Wodzisawia l. wysza naprzeciw uczestnikom Najcieplejszego Miejsca na Ziemi.
Po koncertach fani reggae bd mogli skorzysta
z darmowej nocnej komunikacji miejskiej.
F
o
t
.
A
d
r
i
a
n
B
e
h
r
Odjazd autobusw z Dworca Autobusowego odbywa si bdzie:
et
Zarzd powiatu raciborskie-
go ogosi konsultacje spoeczne z
organizacjami pozarzdowymi i
podmiotami poytku publiczne-
go projektu Uchway rady po-
wiatu raciborskiego w sprawie
okrelenia tygodniowego obo-
wizkowego wymiaru godzin
zaj nauczycieli pedagogw,
psychologw, logopedw i do-
radcw zatrudnionych w szko-
ach i placwkach owiatowych,
dla ktrych organem prowadz-
cym jest powiat raciborski.
Ewentualne przyjcie
uchway nie dotknoby dorad-
cw zawodowych, ktrych obec-
ne tygodniowe pensum wynosi
26 godzin zegarowych i na tym
poziomie zostaoby utrzymane.
duej musieliby pracowa pe-
dagodzy i psychologowie, kt-
rych tygodniowe pensum wynosi
obecnie 20 godzin zegarowych.
Konsultowana uchwaa zakada
stopniowe zwikszenie ich pen-
sum do 26 godzin zegarowych
tygodniowo w roku szkolnym
2017/2018. duej pracowaliby
rwnie logopedzi (obecnie ich
pensum wynosi 20 godzin lek-
cyjnych tygodniowo). W razie
przyjcia uchway, ich obowiz-
kowy wymiar pracy wyduyby
si do 26 godzin lekcyjnych na
tydzie).
Starostwo bierze si za oszczdnoci w szkoach
Wadze powiatu chc zwikszenia penseum nauczycieli pedagogw, psychologw i logopedw oraz doradcw zawodowych.
- obowizkiem organu
prowadzcego, w ramach
ustawowych kompetencji i
obowizkw, jest zapewnie-
nie dobrych warunkw kszta-
cenia, wychowania i opieki w
prowadzonych szkoach i pla-
cwkach owiatowych. Zwik-
szenie tygodniowego obo-
wizkowego wymiaru godzin
zaj nauczycieli: pedagogw,
psychologw, logopedw
oraz doradcw zawodowych,
zgodnie z przepisami prawa,
podyktowane jest koniecz-
noci zapewnienia uczniom
pomocy psychologiczno - pe-
dagogicznej odpowiednio do
zdiagnozowanych potrzeb i
peniejszego ich zaspokojenia.
Zatem w tym stanie prawnym
i faktycznym podjcie niniej-
szej uchway jest celowe i uza-
sadnione - argumentuj wice-
starosta andrzej chroboczek
oraz Kierownik referatu Edu-
kacji, Kultury i Sportu danu-
ta Miensopust.
Radna Teresa Frencel nie pozostawia na propozycji staro-
stwa suchej nitki, twierdzc e uchwaa ma na celu osigni-
cie doranego i krtkowzrocznego celu fnansowego.
F
o
t
.
N
a
M
R
a
c
i
b

r
z
W konsultowanej uchwa-
le [dotyczcej okrelenia tygo-
dniowego obowizkowego wy-
miaru godzin zaj nauczycieli
pedagogw, psychlogw, logo-
pedw i doradcw zawodowych
zatrudnionych w szkoach i pla-
cwkach owiatowych, dla kt-
rych organem prowadzcym
jest powiat raciborski - przyp.
red]. nie przedstawiono adnej
argumentacji, ktra uzasadnia-
aby podjcie takich krokw,
dlatego sprzeciwiamy si takie-
mu stanowisku Starostwa po-
wiatowego w raciborzu.
Uwaamy, e zwikszenie
pensum to nic innego jak kieru-
nek redukcji zatrudnienia. po-
dobne kroki podjy inne samo-
rzdy w polsce, podwyszajc
pensum do 40 godzin a potem
redukujc etaty. Uwaamy, e to
nieuczciwe. W mojej opinii pod-
noszenie pensum pracownikw
owiaty nie ma nic wsplnego z
dbaoci o ucznia - ma na celu
osignicie doranego i krtko-
trwaego celu fnansowego.
Teresa Frencel - prze-
wodniczca Midzyzakado-
wej Organizacji Zwizkowej
NSZZ Solidarno Pracow-
nikw Owiaty oraz ekspert
ds. awansu zawodowego na-
uczycieli, radna powiatu raci-
borskiego.
Naley pamita, e te
20 godzin tygodniowo to jest
praca stricte z uczniem, a
przecie oprcz tego nauczy-
ciele podejmuj jeszcze prac
na rzecz ucznia. potwierdza-
j to badania przeprowadzo-
ne przez Instytut Bada Na-
uczycieli, z ktrych wynika,
e w rzeczywistoci nauczy-
ciele pracuj 46 godzin i 40
minut tygodniowo. Te wyniki
sprawiy, e Ministerstwo za-
rzucio plany obowizkowego
podwyszenia nauczycielskie-
go pensum.
Nasza propozycja jest ta-
ka, eby - w zwizku z eskala-
cj problemw, z ktrymi bo-
rykaj si uczniowie - znie
wszelkie ograniczenia w za-
trudnieniu nowych pedago-
gw. Zatrudnia dodatkowych
pedagogw i psychologw,
ktrzy bd mogli rozwizy-
wa problemy uczniw.
Mamy do rozdania dwa podwjne zaproszenia na seans Minionki rozrabiaj 3D
w sobot (27.07) o godz. 17.00 w Rydutowskim Centrum Kultury.
Wystarczy odpowiedzie na jedno proste pytanie:
Ile miejsc siedzcych posiada sala teatralna w Rydutowskim Centrum Kultury?
Podpowiedzi szukajcie na stronie RCK w zakladce O RCK
Zwyci dwie osoby, ktre jako pierwsze przel prawidow odpowied na adres:
konkurs@raciborz.com.pl
3 >>
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
NOwe TRyBuNy
pRzy BOiskACh
Ju niedugo w dwch miejscach
na terenie gminy Krzyanowice
ustawione zostan nowe trybuny
stalowe. 80 nowych miejsc sie-
dzcych znajdzie si przy boisku
przy Zespole Szk oglnokszta-
ccych w Krzyanowicach oraz
przy skteparku w chaupkach.
Gmina na budow trybun pozy-
skaa rodki z Europejskiego Fun-
duszu rozwoju regionalnego.
szykuj si DO
RemONTw DRg
Wkrtce na terenie gminy Ndza
rozpoczn si remonty dwch
drg. W pierwszej kolejnoci
wyremontowana zostanie na-
wierzchnia ulicy Leczniczej w
Ndzy. Nawierzchnia wykonana
zostanie z asfaltu. po zakocze-
niu tego zadania przebudowana
zostanie ulica rudzka w Grkach
lskich. Tutaj frma, ktra po-
dejmie si remontu, bdzie mia-
a wicej pracy. oprcz remontu
nawierzchni przy drodze maj zo-
sta wybudowane take chodniki,
zjazdy i studzienki ciekowe.
jesT zgODA NA
BuDOw wAw
Marszaek wojewdztwa opolskie-
go poczyni may krok na drodze
do zapewnienia bezpieczestwa
przeciwpowodziowego miesz-
kacom gmin Kuni raciborskiej
i Ndzy, czyli do wykonania pra-
wostronnego obwaowania od-
ry od Turza do ciska. Marszaek
wyda pozwolenie wodnoprawne.
Teraz nic nie stoi na przeszkodzie,
by zacz budow waw.
zBuDuj pLACyk jOR-
DANOwski
Ju wkrtce najmodsi mieszka-
cy Zabekowa bd mogli bawi
si na nowo wybudowanym pla-
cyku jordanowskim. realizacj
tego zadania zajmie si tamtej-
sza jednostka ochotniczej Stray
poarnej. Gmina Krzyanowice
przyznaa natomiast dofnanso-
wanie na ten cel w kwocie nieco
ponad 3,3 tys z.
spRAwDz sTAN
ROww i Ciekw
przez cae lato lski Zarzd
Melioracji i Urzdze Wodnych
przeprowadza bdzie na terenie
gminy Krzanowice okresow oce-
n stanu oraz koncerwacji ciekw
wodnych. Waciciele nierucho-
moci przylegych do wd pub-
licznych zobowizani s umoli-
wi dostp do wody na potrzeby
wykonywania robt zwizanych z
utrzymaniem ciekw.
wymyL NAzw DLA
AquApARku i kp si
zA 600 z
prezydent raciborza ogosi kon-
kurs na nazw dla aquaparku w
raciborzu. Nagroda to karnet
do aquaparku o wartoci 600 z,
udzia w ofcjalnym otwarciu ba-
senu i umieszczenie informacji
o autorze nazwy w widocznym
miejscu w obiekcie.
propozycje nazw mona zgasza
do dnia 12 sierpnia 2013 do godz.
15.00 (decyduje data wpywu)
w zamknitej kopercie z dopi-
skiem konkurs promocyjny na
adres: Miasto racibrz, ul. Ste-
fana Batorego 6, 47-400 raci-
brz lub e-mailowo: promocja@
um.raciborz.pl (wraz ze scanem
wszystkich podpisanych doku-
mentw)
Wiadomoci
RegiON
w skrcie
lubomia inwestycje wodzisaw lski - przestpstwa
wodzisaw lski - kultura
et
skradziono militarny
dobytek grupy Rekon-
strukcyjno-historycznej
powstaniec lski.
Wodzisawska policja
wsplnie z miejscow grup
rekonstrukcji historycznej
prosi o pomoc w poszukiwa-
niach skradzionych ekspona-
tw sucych do rekonstruk-
cji wydarze z okresu II wojny
wiatowej. repliki pistoletw,
hemy niemieckie, beret o-
nierza gen. Maczka - to tylko
niektre rzeczy skradzione z
podziemnego schronu w wo-
dzisawskim parku miejskim.
do wamania doszo naj-
prawdopodobniej w nocy
z 13 na 14 lipca. dla Grupy
rekonstrukcyjno-Historycz-
nej powstaniec lski utrata
przedmiotw, ktre pozwala-
y na odtwarzanie epizodw i
postaci zwizanych z histori
powsta lskich to ogrom-
na strata. dlatego wsplnie z
policj kieruj apel do miesz-
kacw Wodzisawia, sym-
patykw tej tematyki oraz
kolekcjonerw historycznych
eksponatw o pomoc w po-
szukiwaniach skradzionych
przedmiotw oraz o wszelkie
informacje mogce przyczy-
ni si do ustalenia i zatrzy-
mania sprawcw wamania
do schronu.
Wszystkie osoby posiada-
jce jakiekolwiek informacje
w tej sprawie lub mogce po-
mc w odzyskaniu skradzio-
nych przedmiotw proszone
s o kontakt z policjantami
Wydziau Kryminalnego pod
nr tel. 798-032-376.
arSENa poWSTaca
W rKacH raBUSIW
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
.
s
l
a
s
k
a
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
.
p
l
upem zodziei pady m. in. dwie repliki legendarnego
pistoletu maszynowego MP-40 Schmeisser.
Co przyniesie zmiana
na stanowisku dyrekto-
ra wodzisawskiego Cen-
trum kultury?
przeduajca si i uspra-
wiedliwiona nieobecno
dotychczasowej dyrektorki
Wodzisawskiego centrum
Kultury Nadii Mechine sko-
nia prezydenta Mieczysawa
Kiec do powierzenia stano-
wiska dorocie Krawczyk. No-
wa dyrektorka nie jest osob
zupenie now w WcK, gdzie
prac rozpocza cztery lata
temu jako instruktor Impre-
sariatu oraz reyser Teatru
Szydo.
dorota Krawczyk jest ab-
solwentk Uniwersytetu l-
skiego w Katowicach (oddzia
w cieszynie) - ukoczya studia
pedagogiczne ze specjalizacj
animacja spoeczno-kultural-
na. W WcK odpowiadaa za
organizacj imprez w Wodzi-
sawiu lskim, z naciskiem
na ich promocj i reklam.
KULTUraLNa
ZMIaNa W WcK
et
rydutowy - inwestycje
kocz si prace przy
budowie parku piciu
zmysw.
powstajcy przy Urz-
dzie Miasta rydutowy park
ma ju swoj nazw. pado
na rydutowsk odpralni
Sensoryczn roSa. Nazwa
zostaa wyoniona w drodze
konkursu spord 43 propo-
zycji, wrd ktrych znalazy
si m. in. park Sensoryczny
dychej pomau czy Senso-
ryczny park Utoplca.
ofcjalne otwarcie par-
ku zaplanowano na 7 wrze-
nia. prace przy jego budowie
wci id pen par. pki co,
gotowych jest ju pi placw
oraz zoona z 25 dysz fon-
odpraLNIa
JESZcZE W SIErpNIU
Budowa
parku pochonie
4,3 mln z.
Wiksz cz
kwoty stanowi
dofnansowanie
unijne, ktre
siga
3,5 mln z.
tanna. Gros rodkw na re-
alizacj inwestycji - 3,5 mln
z - pochodzi z regionalnego
programu operacyjnego Wo-
jewdztwa lskiego.
et
Budowa zbiornika racibrz
dolny wizaa si dla miesz-
kacw Nieboczw z koniecz-
noci opuszczenia swoich do-
bytkw. pastwo zapewnio, e
dla przesiedlanej ludnoci wy-
budowana zostanie nowa wie
wraz z ca infrastruktur, kt-
ra umoliwi jej mieszkacom
normalne funkcjonowanie.
Wiadomo ju, e w Nowych
Nieboczowach powstanie re-
miza straacka, rynek, park
ze zbiornikiem wodnym i wy-
sp, boiska sportowe, budynek
sportowy oraz dom komunal-
ny, w ktrym znajdzie si od 10
do 12 mieszka.
Kilka miesicy temu duo
rozmawiano na temat budo-
wy kocioa na terenie Nowych
Nieboczw. ostatecznie posta-
nowiono, e koci zostanie
wybudowany, ale nalea b-
dzie on do parafi w Bukowie.
Zadaniem gminy bdzie take
przeniesienie grobw z Nie-
boczw na nowy cmentarz lub
Kolejne inwestycje
w Nowych Nieboczowach
Gmina Lubomia szuka frmy, ktra wykona
oczyszczalni ciekw dla Nowych Nieboczw.
inne miejsca spoczynku, wska-
zane przez mieszkacw. do
nowej wsi przeniesione zostan
take wszystkie krzye i przy-
drone kapliczki. Wiadomo
take, e na terenie nowej wsi
zabraknie szkoy oraz przed-
szkola. Budowy tych obiektw
nie ma w planach. dzieci i mo-
dzie z Nowych Nieboczw na
zajcia bd dojeda do pla-
cwek w Syrynii.
planw, co do budowy wsi
jest bardzo wiele. To jednak
jeszcze nie koniec. Gmina Lu-
bomia szuka wanie frmy,
ktra wybuduje na terenie No-
wych Nieboczw kompleksow
oczyszczalni ciekw. Firma,
ktra wygra przetarg bdzie
musiaa w cigu 17 miesicy
od dnia podpisania umowy wy-
budowa nowy obiekt, wyposa-
y go w potrzebny sprzt oraz
wykona wszystkie niezbd-
ne roboty budowlane, elek-
tryczne oraz wykoczeniowe.
Warto take doda, e budowa
wsi Nowe Nieboczowy ma si
zakoczy w 2017 roku, czyli
przed zakoczeniem budowy
zbiornika racibrz dolny.
Budowa Nowych Nieboczw powinna zakoczy si w 2017
roku, przed zakoczeniem budowy zbiornika Racibrz Dolny.
F
o
t
.
m
a
t
e
r
i
a

y
p
r
a
s
o
w
e
paulina krupiska
region - sport
polski Zwizek piki Siat-
kowej wprowadza rewolucyjne
zmiany w rozgrywkach II Ligi
piki Siatkowej mczyzn. Li-
ga zostaa podzielona na sze
grup, w kadej grupie bdzie
grao po osiem lub dziewi ze-
spow. ponadto zmianie ulega
system rozgrywek.
aZS rafako wystpi w gru-
pie V (poudniowej). rywala-
mi raciborskiej druyny bd
ekipy: Voley rybnik, Warta
Zawiercie, aZS politechni-
ka opolska, czarni Katowice,
KS Jastrzbie Zdrj II, Grnik
radlin, UKS Strzelce opolskie.
W pierwszej rundzie ze-
spoy bd gray tradycyjnie -
kady z kadym. po pierwszej
rundzie nie bdzie fazy play-off.
Zamiast tego zespou z miejsc
1-4 z poszczeglnych grup (a w
grupach 9-cio zespoowych bez
SMS 1-5) zagraj znowu kady
z kadym. Zespoy - w zaleno-
ci od wywalczonego w rundzie
zasadniczej miejsca - otrzyma-
j jednorazowo 9, 6, 3, 1 lub 0
punktw.
rewolucja w II lidze.
poznaj rywali aZS rafako
Kto zwyciy w Grupie poudniowej?
AZS Rafako zgosio si do rozgrywek, jednake nie wiadomo
czy ostatecznie do nich przystpi. Wszystko zaley od tego,
czy RAFAKO S.A. zapewni dalsze fnansowanie klubu.
Na podobnej zasadzie
odbdzie si walka o utrzy-
manie w drugiej lidze (we-
zm w niej udzia zespoy z
miejsc 5-9. ostatni zesp
spadnie do ligi wojewdz-
kiej.
Walka o I lig rozegra si
midzy 12 zespoami z miejsc
1. i 2. w swoich grupach. W
trzech turniejach pfinao-
wych zagraj zespoy: grupy
I z grup II, grupy III z gru-
p IV, grupy V z grup VI.
Turniej finaowy (w kt-
rym wemie udzia sze ze-
spow) bdzie trwa 4 dni.
druyny zostan podzielone
na dwie grupy (a i B), w kt-
rych zagraj mecze kady z
kadym. W ostatnim dniu
turnieju finaowego najlep-
sze druyny grupy a (2 ze-
spoy) i grupy B (2 zespoy)
zagraj ze sob na krzy.
Zwycizcy tych meczw
awansuj do I ligi.
zabjstwo i samobj-
stwo na Ostrogu?
16 lipca do dyurnego ra-
ciborskiej komendy zadzwo-
nia kobieta z prob o inter-
wencj policjantw z uwagi
na to, e nie potrafa dosta
si do mieszkania, gdzie znaj-
dowali si jej rodzice. Kobieta
bya zaniepokojona, gdy od
kilku godzin nie moga na-
wiza kontaktu z matk.
przybya na miejsce po-
licja wywaya drzwi. W jed-
nym z pokojw ujawniono
ciao 65-letniej kobiety, na-
tomiast w kolejnym jej 69-
letniego ma. Na miejsce
skierowano funkcjonariuszy
z grupy operacyjno-ledczej,
ktrzy pod nadzorem pro-
kuratora zabezpieczali lady
oraz dokumentowali miej-
sce zdarzenia. Ze wstpnych
ustale wynika, e mczy-
zna prawdopodobnie zabi o-
n, a nastpnie sam popeni
samobjstwo. Na polecenie
prokuratora ciaa zostay za-
bezpieczone w prosektorium.
Trwaj czynnoci zmierzajce
do ustalenia szczegowych
okolicznoci mierci mae-
stwa.
racibrz - przestpstwa
TraGEdIa Na orZESZKoWEJ
et
ps
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
4
GazetaInformator.pl
<<
24 lipca 2013, nr 14 (142)
wodzisaw lski inwestycje
Edukacja
Miasto racibrz przyjo rol wsporganizatora zaini-
cjowanego przez Instytut Geofzyki polskiej akademii Nauk
Festiwalu Nauki. podczas Festiwalu, ktry zaplanowano na
wrzesie, odbd si spotkania z nauk; edycje warsztato-
we (ZSM) i plenerowe (Zamek piastowski). Festiwal bdzie
stanowi okazj do wywoania wasnego trzsienia ziemi lub
sprawdzenia, jak smakuje jajecznica usmaona na antenie sa-
telitarnej.
FESTIWaL NaUKI, cZyLI JaJEcZNIca Z SaTELITy
R E K L A M A
wojciech oneczko
F
o
t
.
P
o
w
i
a
t
W
o
d
z
i
s

a
w
s
k
i
et
zakoczy si pierw-
szy nabr do pastwowej
wyszej szkoy zawodo-
wej w Raciborzu.
pierwszy etap naboru do
pastwowej Wyszej Szkoy
Zawodowej w raciborzu za-
koczy si 17 lipca. Najpo-
pularniejszym kierunkiem
w tej fazie rekrutacji na rok
akademicki 2013/2014 bya
architektura i urbanistyka.
Wadze uczelni nie maj
powodw do niezadowolenia
z wynikw tej fazy naboru -
liczba studentw jest porw-
nywalna do tej z roku ubie-
gego. oprcz architektury i
urbanistyki dobrze wypada
rwnie rekrutacja na auto-
matyk i robotyk oraz flo-
logi i edukacj elementarn.
aktualnie trwa drugi nabr,
ktry prowadzony jest na
(wszystkich) kierunkach: ar-
chitektura i urbanistyka, au-
tomatyka i robotyka, europe-
istyka, edukacja artystyczna,
flologia, pedagogika, socjo-
logia, wychowanie fzyczne.
Wieci o dobrych wyni-
kach tegorocznego nabo-
ru i jego kontynuacji musz
cieszy, tym bardziej jeli
wzi pod uwag negatyw-
nie zmieniajc si sytuacj
demografczn. - raciborska
uczelnia wypracowaa sobie
pewn renom w kraju. Ma-
my sygnay, e nasi studen-
ci doskonale radz sobie na
politechnice Gliwickiej, Uni-
wersytecie opolskim, Uni-
wersytecie Jagielloskim,
gdzie kontynuuj nauk -
informowaa nas dr Teresa
Jemczura. Tym samym re-
aln staje si perspektywa
utrzymania wynikw nabo-
rw na poziomie ubiego-
rocznym. perspektywa suk-
cesu.
region - szkolnictwo wysze
STUdENcI WyBIEraJ arcHITEKTUr
Zakad produkcyjno-re-
montowo-Budowlany artura
Marcinka z Wodzisawia l-
skiego rozpocz prace przy-
gotowawcze oraz rozbirkowe
na terenie przeznaczonym pod
rozbudow powiatowego cen-
trum Ksztacenia Ustawiczne-
go w Wodzisawiu lskim przy
ul. Gaczyskiego.
W ramach realizacji przed-
siwzicia pcKU wzbogaci si
o: warsztat obrbki mechanicz-
nej, hal obrabiarek cNc, spa-
walni, hal zawodw budowla-
nych, warsztat obrbki rcznej,
pracowni frmy symulacyjnej,
pracowni techniczn, pracow-
ni pomiarw, pracowni cad
i GraFIKI. ponadto moderni-
zacji poddane zostan rwnie
istniejce pracownie. cao b-
dzie wyposaona w nowoczesne
urzdzenia, maszyny i sprzt
dydaktyczny.
projekt rozbudowy pcKU
przewiduje rwnie budow
zaplecza socjalnego (szatni, a-
zienek, ubikacji), magazynu
(do przechowywania wykorzy-
stywanych w czasie zaj mate-
riaw), parkingu na dodatkowe
59 miejsc, placu manewrowego
i drogi dojazdowej. Terminem
granicznym dla wykonania in-
westycji jest 15 marca 2014 ro-
ku.
Z efektw realizowanego
projektu przyjdzie korzysta
nie tylko suchaczom pcKU, ale
rwnie objtych praktyczn
nauk zawodu uczniom szk
technicznych i zawodowych,
dla ktrych organem prowa-
dzcym jest Starostwo powia-
towe w Wodzisawiu lskim.
- dziki tej inwestycji w po-
wiecie powstanie najnowocze-
niejsza placwka ksztacenia
zawodowego w regionie - infor-
muje rzecznik prasowy wodzi-
sawskiego starostwa Wojciech
raczkowski.
przebudowa pcKU b-
dzie kosztowa ponad 4 mln
z. Lwi cz ogromnej kwo-
ty bdzie stanowi dofnanso-
wanie unijne z regionalnego
programu operacyjnego Wo-
jewdztwa lskiego, o ktre z
sukcesem starali si powiatowi
urzdnicy.
ruszya przebudowa pcKU
W Wodzisawiu lskim powstanie jeden z najnowoczeniejszych
orodkw szkolenia zawodowego w regionie.
Rozpoczy si prace przygotowawcze do przebudowy wodzisawskiego
Powiatowego Centrum Ksztacenia Ustawicznego.
Przebudowa
Powiatowego
Centrum
Ksztacenia
U stawicznego
bdzie kosztowa
4 mln z.
S
GazetaInformator.pl
< <
24 lipca 2013, nr 14 (142)
Sylwetki
Zbigniew oszek przez trzy kadencje peni funkcj tren-
era - koordynatora w podokrgu racibrz. Wyjtkowo dobrze
spisywa si w szkoleniu juniorw. oprcz tego prowadzi zajcia
wychowania fzycznego w Zespole Szk Mechanicznych w raci-
borzu. Zmar 17 lipca 2013. Mia 56 lat. pogrzeb odby si 20 lipca
na cmentarzu Jeruzalem.
ZMar ZBIGNIEW oSZEK, TrENEr I NaUcZycIEL
racibrz sylwetki
R E K L A M A
marta Rajchel: skd
wzia si pani pasja?
B.D.D.: Moja przy-
goda z rcznie robion
biuteri zacza sie ca-
kiem niedawno. Wcze-
niej zajmowaam si de-
coupagem, czyli technik
ozdabiania rnych rze-
czy papierem, serwetkami.
do tego wykorzystywaam
stare przedmioty znalezio-
ne w domu i dawaam im
drugie ycie. duo czasu
spdzam w sieci, odwie-
dzam rone blogi, portale
artystyczne i rkodzielni-
cze. Wszystko zaczo si
od tego, e spodobaa mi
sie pewna bransoletka, ale
jej cena bya za wysoka
jak na mj budet. posta-
nowiam wic sprbowa
swoich si i wykonaam j
sama. Tak mnie to wcig-
no, e zaczam kupowa
rne dodatki takie jak za-
wieszki, pirka, sznurki,
bigle, gwodzie i tworz.
ile czasu dziennie
spdza pani nad biu-
teri?
Wstaj rano oko-
o 9:00, robi sobie ka-
w i zabieram sie do pra-
cy, rednio 4,5 godziny
dziennie. potem zajmuj
si obowizkami domo-
wymi. Kiedy jaka techni-
ka tworzenia biuterii czy
jej rodzaje mnie zaintere-
suj, siedz do momentu,
a naucz si wykonywa
tak sam. Zainteresowa-
a mnie technika robienia
z drobnych koralikw 2,3
mm za pomoc szydeka
(beading). Jest to bardzo
pracochonne zajcie, ale
kiedy skocz prac i za-
kadam na rk takie cu-
do, to wiem e warto byo
si powica. pocztkowo
jedna bransoletk robiam
4 godziny, teraz idzie mi o
wiele szybciej.
Czy jest to tylko
forma hobby, czy uda-
o si pani na tyle wy-
promowa produkt,
e moliwa jest sprze-
da?
Jak najbardziej jest to
forma hobby, mam swj
profl na fb (Biuteria do-
na d), na ktrym mam
swoj galeri. Zapraszam
wszystkich chtnych do
polubienia mojej stronki i
do kontaktu: danka7211@
wp.pl. Moj reklam s
przede wszystkim moi
znajomi i rodzina. To oni
nosz moj biuteri na
sobie, za co im bardzo
dzikuje.
z czego wytwarza
pani biuteri?
Biuteri robi z r-
nych posrebrzanych, po-
zacanych i srebrnych
produktw. potrzebu-
j te sznurkw, linek,
koralikw szklanych i
drewnianych, z kamie-
ni szlachetnych, pszla-
chetnych, przekadek,
koralikw moduowych.
Waciwie mona two-
rzy ze wszystkiego, co
tylko przyjdzie nam do
gowy.
jakie wzory s naj-
popularniejsze? Czy
ma pani swoje ulu-
bione
Kada pora roku ma
swoje kolory i wzory a
take dane materiay
do produkcji biuterii.
Wiosn i latem s to ko-
lory pastelowe, neono-
we, zota, srebra i mate-
riay zwiewne i lekkie jak
pirka, szyfony, koraliki
drewniane.
Jesieni i zim panuj
barwy chodne - szaroci,
brzy, fiolety, ciemne zie-
lenie i materiay do wy-
robu biuterii zmieniaj
sie na cikie acucho-
we dodatki.
Moja ulubiona biute-
ria... hmm, nie mam ta-
kiej. Lubi wszystko co
si wieci byszczy, szele-
ci i dzwoni... taka maa
sroczka ze mnie...
Czy trudno jest wy-
kona tak bransolet-
k?
Wykonanie biuterii
nie jest bardzo trudne.
Wystarczy kilka podsta-
wowych narzdzi do zaci-
skania i formowania ad-
nych oczek, pfabrykaty
takie jak koraliki, prze-
kadki i dodatki. Najwa-
niejszy jest sam pomys.
jak na t pasj re-
aguj znajomi i rodzi-
na?
rodzina i znajomi rea-
guj pozytywnie na moj
pasj wspieraj mnie, za-
chcaj do dalszej pracy
i pokonywania kolejnych
krokw oraz wikszej
promocji (moe sklep in-
ternetowy). Jak na razie
wystarcza mi to i ciesz
si tworzeniem dla siebie,
znajomych i rodziny.
Dzikuj bardzo
za rozmow i ycz
wspaniaych pomy-
sw na now biute-
ri.
rcznie robiona biuteria
to jej wielka pasja i sposb na ycie
Srebro, zoto, koraliki, sznurki, linki i drewno, su danusi do tworzenia prawdziwych dzie sztuki.
piknych i niepowtarzalnych, bo robionych z prawdziw pasj.
Danusia uwielbia spdza godziny na robieniu biuterii i zgbianiu nowych technik. Jak na zodiakaln ryb przystao -miuje sztuk i pikno.
F
o
t
.
B
i

u
t
e
r
i
a
D
o
n
n
a
D
6
GazetaInformator.pl
<<
24 lipca 2013, nr 14 (142)
R E K L A M A
Zapowiedzi
1 lipca z raciborza wyruszy XV raciborski ra-
jd rowerowy rodowisk Trzewociowych dookoa
polski. Zakoczenie rajdu planuje si na 15 sierpnia.
Tego dnia na boisku przy szkole w ocicach odbdzie
si festyn prozdrowotny pod hasem rowerem ku
zdrowiu - ocice 2013.
ZaKocZENIE raJdU rodoWISK TrZEWocIoWycH
kultura rozrywka
repertuar imprez
wORLD wAR z
24-25.07 / GodZ. 17.50, 20.00
miNiONki ROzRABiAj
26.07 - 1.08 / GodZ. 16.00
pACiFiC Rim
26-29.07 / GodZ. 19.40
DziewCzyNA z szAFy
30.07 / GodZ. 20.00
racibrz
Kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
przemko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
LeNy wOjOwNik
25.07 / GodZ. 11.00
ARkA NOegO
30.07 / GodZ. 11.00
AsTeRiX misjA kLeOpATRA
2.08 / GodZ. 19.00
mALi AgeNCi 4
3.08 / GodZ. 19.00
LATAjCA kLAsA
9.08 / GodZ. 19.00
Pegaz
rydutowy
rybnik
multikino
24 lipca - biblioteka - racibrz
W rod, 24 lipca w godzinach od 11.00 do 14.00 w Bibliote-
ce przy ul. Kasprowicza 12 w raciborzu odbdzie si piknik
edukacyjny sieciaki na wakacjach. Wstp wolny.
26 lipca - biblioteka - racibrz
W pitek, 26 lipca o godzinie 21.00 w ramach Letniego Tea-
tru na Schodach na schodach Biblioteki przy ul. Kasprowicza
12 w raciborzu wystpi jeger Theatre, ktry dziaa przy ry-
dutowskim centrum Kultury.
26-27 lipca - park miejski - wodzisaw l
26 i 27 lipca w parku miejskim w Wodzisawiu odbdzie si
doroczny festiwal reggae Najcieplejsze miejsce na
ziemi. Kadego dnia koncerty rozpoczn si o godz. 18.00.
Wstp wolny. W pitek zagraj midzy innymi Tallib & Sztoss,
dancehall Masak-rah, Jammin Team (dancehall Experience)
oraz Jabaman (N) & Tasteman. W sobot na scenie bdzie
mona zobaczy grupy chilli crew & Martyna Baranowska,
raggafaya, caa Gra Barwinkw, Tabu, Sebastian Sturm &
Exile airline (d) oraz ras Luta & riddim HQ.
27 lipca - krzanowice - mok
W dniach 27-28 lipca odbd si Dni krzanowic 2013. or-
ganizatorzy zaplanowali moc atrakcji, m. in. wystp gwiazd
TVS Juli i Koli. oprcz wystpu popularnych na lsku arty-
stek organizatorzy imprezy (UM w Krzanowicach, powiat ra-
ciborski, dFK Krzanowice) zaplanowali wiele innych atrakcji.
W sobot impreza rozpocznie si o godz. 19.00, nastomiast w
niedziel o godz. 15.00.
27 lipca - basen obora - racibrz
27 lipca na terenie basenu obora w raciborzu o godz. 12.30
odbd si gry i zabawy dla najmodszych. W programie
take wiele konkursw z nagrodami.
27 licpa - gck - ndza
W sobot, 27 lipca o godz. 16.00 w Gminnym centrum Kul-
tury w Ndzy odbdzie si wykad i warsztaty katarzyny
krakowskiej pt. Tradycyjny sad - rdo biorno-
rodnoci. Wstp wolny.
27 lipca - mok - pszw
27 - 28 lipca od godz. 9.00 w Miejskim orodku Kultury w
pszowie odbd si i mistrzostwa pszowa w szachach
klasycznych. podczas mistrzostw bdzie mona zdoby ka-
tegori szachow.
27 lipca - rck - rydutowy
27 - 28 lipca od godz. 9.00 w Miejskim orodku Kultury w
pszowie odbd si i mistrzostwa pszowa w szachach
klasycznych. podczas mistrzostw bdzie mona zdoby ka-
tegori szachow.
28 lipca - bosiko - kornice
Soectwo Kornice Zaprasza na Coroczny Festyn Rodzin-
ny, ktry odbdzie si w niedziel 28 lipca o godz. 14.00. W
programie: wystpy kabaretowe, tace cygaskie, biesiada z
zespoem Ex aequo, zabawa taneczna z zespoem arES. przez
cay czas trwania festynu czynne stoiska z wypiekami, garma-
eri i napojami oraz atrakcje dla dzieci.
28 lipca - gokir - wierklany
28 lipca o godz. 15.00 na terenie Gminnego orodka Sportu i
rekreacji w wierklanach odbdzie si festyn odpustowy. o
godz. 15.00 wystpi grupa Nancy z wakacyjnymi przebojami,
o godz. 16.00 na scenie pojawi si Kasia i Klaudia chwoka,
a o 18.30 zagra zesp coco afro (na zdjciu). po godz. 20.00
zaplanowano zabaw taneczn z zespoem Nancy.
28 lipca - park rotH - racibrz
W niedziel, 28 lipca o godz. 16.00 w muszli koncertowej par-
ku im. Miasta roth w raciborzu wystpi Damski kwartet
wiolonczelowy, ktry ju mia okazj zaprezentowa si
przed raciborsk widowni.
1-3 sierpnia - mosir - wodzisaw lski
od 1 do 3 sierpnia przy Miejskim orodku Sportu i rekreacji
przy ulicy Bogumiskiej 8 w Wodzisawiu lskim bdzie mo-
na wykona sobie bezpatne badania mammografczne.
Badania przeznaczone s dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku
ycia. Badania przeprowadzane s w ramach populacyjnego
programu Wczesnego Wykrywania raka piersi, fnansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2 sierpnia - osiedle wilcHwy - wodzisaw
W pitek, 2 sierpnia o godz. 10.00 w Wodzisawiu lskim
na Wilchwach odbdzie si festyn rodzinny Artystyczne
podwrko. W programie m.in. zajcia taneczne, konkursy,
zabawy z nagrodami. Wsporganizatorem festynu jest Sp-
dzielnia Mieszkaniowa Marcel.
2 sierpnia - strzecHa - racibrz
W amfteatrze przy domu Kultury Strzecha w raciborzu
odbdzie si seans w ramach Familijnego kina plenero-
wego. 2 sierpnia o godz. 19.00 bdzie mona obejrze flm
asterix misja kleopatra oraz Nieustraszeni bracia grimm.
Bilety w cenie 5 i 8 z.
2 sierpnia - plac targowy - ndza
W pitek, 2 sierpnia o godz. 16.00 na placu Targowym w
Ndzy odbdzie si zakoczenie akcji Lato, ktra prowad-
zona bya przez Gmienne centrum Kultury. W programie
midzy innymi pokazy breakdance, wystawa graffti, sztuka
cyrkowa oraz wiele innych atrakcji.
3 sierpnia - gck - ndza
W sobot, 3 sierpnia w godzinach od 10.00 do 16.00 w Gmin-
nym centrum Kultury w Ndzy odbd si warsztaty z
ukaszem Nowickim pt. wstp do permakultury.
Wstp wolny.
3 sierpnia - zamek - racibrz
3 sierpnia na Zamku piastowskim w raciborzu odbd si
targi promocyjne dla organizacji pozarzdowych w
ramach dziaajcego na terenie powiatu raciborskie-
go inkubatora ekonomii spoecznej subregionu za-
chodniego. pocztek o godz. 15.00.
3 sierpnia - strzecHa - racibrz
W amfteatrze przy domu Kultury Strzecha w raciborzu
wywietlone zostan dwa flmy - mali agenci 4 - wycig z
czasem oraz zodziejaszki. Bilety w cenie 5 i 8 z.
4 sierpnia - park rotH - racibrz
4 sierpnia o godz. 16.00 w muszli koncertowej w parku roth w
raciborzu odbdzie si koncert zespou 60 plus. Zesp
powraca ze starymi piosenkami, ktre grano kiedy w racibo-
rzu, przedwojennymi utworami Jerzego petersburskiego, jak
Tango Milonga, czy Ta ostatnia niedziela, powojennymi
Ireny Jarockiej i pniejszymi anny Jantar, czy Maryli rodo-
wicz.
5 sierpnia - baszta - wodzisaw lski
W poniedziaek, 5 sierpnia o godz. 10.00 pod Baszt w Wodzi-
sawiu lskim odbdzie si piknik. organizatorem pikniku
Stowarzyszenie Baszta. Wstp wolny.
6 sierpnia - wck - wodzisaw lski
6 sierpnia w Wodzisawskim centrum Kultury obdzie si
koncert grupy gangsterzy i Raperzy Crew pn. histo-
ria z ycia. organizatorem koncertu jest chrzecijaskie
Stowarzyszenie dobroczynne. Wstp wolny.
9 sierpnia - meandry - cHaupki
W pitek, 9 sierpnia o godz. 16.00 spod zamku w chaupkach
wyruszy spyw meandrami Odry lub szukanie skarbw
na trasie questu Odkryj meandry na nowo. o godz.
18.00 w zajedzie przy Kominku w Zabekowie dla uczestni-
kw spywu zaplanowano poczstunek.
9 sierpnia - strzecHa - racibrz
W amfteatrze przy domu Kultury Strzecha w raciborzu, 9
sierpnia obejrze bdzie mona kolejne dwa flmy w ramach
Familijnego Kina plenerowego. Tym razem o godz. 19.00 wy-
wietlone zostan Latajca klasa oraz Lucke Luke
na dzikim zachodzie. Bilety w cenie 5 i 8 z.
9-11 sierpnia - sp 4 - racibrz
W dniach 9-11 sierpnia w Szkole podstawowej nr 4 odbdzie
si Raciborski konwent mionikw Fantastyki i Rpg
goblikon. Nocleg w szkole we wsplnych salach. Koniecz-
na wasny piwr i karimata. co do osb niepenoletnich ko-
nieczne jest owiadczenie rodzicw o wziciu odpowiedzial-
noci za dziecko.
10 sierpnia - strzecHa - racibrz
W amfteatrze przy domu Kultury Strzecha w raciborzu
odbdzie si seans w ramach Familijnego kina plene-
rowego. 2 sierpnia o godz. 19.00 bdzie mona obejrze flm
asterix na olimpiadzie oraz Wycig. Bilety w cenie 5 i 8
z.
11 sierpnia - park rotH - racibrz
W niedziel, 11 sierpnia o godz. 16.00 w muszli koncertowej
parku roth w raciborzu odbdzie si koncert modzieo-
wej Orkiestry Raciborskiego Centrum kultury. Wstp
wolny.
16 sierpnia - biblioteka - racibrz
16 sierpnia w godzinach od 11.00 do 14.00 w Bibliotece przy
ul. Kasprowicza 12 w raciborzu odbd si warsztaty spe-
ed stacks. Speed Stacks to sztuka ukadania kubkw na czas.
Warsztaty poprowadz wolontariusze z fundacji proakty-
wni.
16 sierpnia - biblioteka - racibrz
16 sierpnia o godz. 21.00 na schodach Biblioteki przy ul. Kas-
prowicza 12 w raciborzu odbdzie si kolejny spektakl w
ramach Letniego Teatru na schodach. Tym razem dla
publicznoci wystpi Teatr Monitoring z Jastrzbia-Zdroju,
ktry zaprezentuje si w sztuce Kurort.
18 sierpnia - park rotH - racibrz
W niedziel, 18 sierpnia o godz. 16.00 w muszli koncertowej
parku roth w raciborzu odbdzie si koncert kwartetu
Bramy morawskiej.
uNiweRsyTeT pOTwORNy
3D
25.07 / GodZ. 10.00
miNiONki ROzRABiAj 2D
26-28.07 / GodZ. 15.00
miNiONki ROzRABiAj 3D
26-28.07 / GodZ. 10.00, 17.0o
wieLkie weseLe
26-28.07 / GodZ. 19.00
gORCy TOwAR
24-30.07 / GodZ. 18.00, 320.40
iLuzjA
24-25.07 / GodZ. 18.00, 21.00
jeDzieC zNikD
24-25.07 / GodZ. 17.40, 20.50
pACiFiC Rim
24-26.07 / GodZ. 18.15, 20.45
szans na zdobycie kwalifka-
cji zawodowych jest udzia w
kursach, np. takich jak te or-
ganizowane przez wodzisaw-
ski oSZ.
do tej pory dziki realiza-
cji projektu oHp jako reali-
zator usug pracy na terenie
powiatu wodzisawskiego po-
wstay trzy kierowane przez
oHp placwki: Modzieowe
centrum Kariery w pszowie,
punkt porednictwa pracy w
Wodzisawiu l. oraz punkt
porednictwa pracy w radli-
nie. orodek Szkolenia Zawo-
dowego bdzie kolejn, czwar-
t placwk oHp na ziemi
wodzisawskiej.
celem wspfnansowane-
go przez Uni Europejsk pro-
jektu jest wsparcie osb mo-
dych w starcie na rynku pracy.
- o ile McK realizuje zadania
poradnictwa i informacji za-
wodowej na rzecz modziey, a
ppp nastawione s na rozwj
systemu porednictwa pra-
cy dla modziey, o tyle oSZ
oferuje bezpatne szkolenia
i pomoc w zdobyciu nowych
kwalifkacji i reorientacji za-
wodowej - informuje Wojciech
raczkowski, rzecznik wodzi-
sawskiego starostwa.
ochotnicze Hufce pra-
cy powstay w 1958 roku, na
mocy specjalnej uchway ra-
dy Ministrw. celem dziaa-
nia hufcw byo zapewnienie
modziey obojga pci naby-
cia kwalifkacji zawodowych i
pracy. do 1989 roku w organi-
zacja znaczny udzia posiada-
y struktury zmilitaryzowane
oraz obrona cywilna. po 1989
roku struktury te, wraz z zawo-
dowymi wojskowymi, zostay
wyprowadzone z oHp. rozpo-
cza si modernizacja oHp i
jej dostosowanie do warunkw
gospodarki wolnorynkowej.
Gazeta - Informator 24 lipca 2013 nr 14 (142) dodatek tematyczny 14/2013
PLUSY BIZNESU DLA
wodzisaw lski
R E K L A M A
praca
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
*) Szczegy w dziale handlowym softib.pl
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
SERW
IS N
O
TEBO
O
K
W
*
F
o
t
.
o
h
p
.
p
l wojciech oneczko
Wkrtce w Wodzisawiu
lskim powstanie orodek
Szkolenia Zawodowego ochot-
niczych Hufcw pracy. Insty-
tucja bdzie przygotowywa
modych ludzi do udane star-
tu na rynku pracy. powstanie
orodka jest wynikow owoc-
nej wsppracy starostwa po-
wiatowego z oHp.
orodek bdzie si mie-
ci w siedzibie powiatowe-
go orodka doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisawiu
lskim na os. 1 Maja 16 a.
aktualnie starostwo i oHp
przygotowuj kocowe uzgod-
nienia dotyczce szczegw
funkcjonowania orodka. Ju
dzi wiadomo, e z jego ofer-
ty bd mogy skorzysta oso-
by bezrobotne lub poszukuj-
ce pracy w wieku 18-25 lat, w
szczeglnoci za te, ktre nie
posiadaj kwalifkacji zawodo-
wych. Starostwo podkrela, e
oferta orodka bdzie szcze-
glnie cenn dla osb, ktre
zakoczyy edukacj na pozio-
mie szkoy podstawowej lub
gimnazjum - reforma szkolni-
ctwa zawodowego zlikwidowa-
a zasadnicze szkoy zawodowe
dla dorosych, przez co jedyn
ochotnicze Hufce Pracy w na miar XXi wieku
W powiecie wodzisawskim powstanie kolejna instytucja wspierajca start modych osb na rynku pracy.
obecnie orodek Szkole-
nia Zawodowego oHp pro-
wadzi rekrutacj na kurs:
- operator maszyn cNc.
Zgoszenia s przyjmo-
wane telefonicznie w godz.
od 8:00 do 15:30 pod nr tel.
667090060.
W sierpniu i wrzeniu pla-
nowane s szkolenia z zakresu:
- sprzedawca - magazynier z
obsug wzka widowego,
- uprawnienia SEp 1 kv,
- spawacz metod MaG i
TIG.
Ochotnicze Hufce Pracy daj modym ludziom drug szans na zdobycie
kwalifkacji zawodowych, ktre pozwol im odnale si na rynku pracy.
Ochotnicze hufce pracy
- szansa na zawd
od 1 lipca do 31 sierp-
nia trwa organizowana przez
Urzdy Skarbowe w caej pol-
sce kampania We paragon.
Jednym z celw akcji jest in-
formowanie o korzyciach
pyncych z posiadania para-
gonu.
- otrzymanie paragonu to
prawo konsumenta i podatni-
ka. paragon jest potwierdze-
niem, e kwota podatku trafa
do budetu pastwa, czyli do
naszej wsplnej kasy, a nie do
kieszeni nieuczciwego przed-
sibiorcy. ponadto sprzedaw-
cy, ktrzy uczciwie rejestruj
sprzeda na kasach fskalnych,
przestrzegaj zasad uczciwej
konkurencji - informuj or-
ganizatorzy akcji We para-
gon.
prowadzce akcj urz-
dy skarbowe przypominaj,
e paragon uatwia zoenie
reklamacji w przypadku, kie-
dy zakupiony towar lub usu-
ga nie odpowiada jakoci de-
klarowanej przez producenta
lub posiada wady. ponadto
sprzyja uczciwej konkuren-
cji - kady sprzedawca wy-
dajc paragon, jednoczenie
rejestruje swoje obroty. Tym
samym klient, dajc para-
gonu, zmusza niejako sprze-
region - finanse
Letnia akcja fskusa
W caej polsce trwa akcja We paragon.
dawc do stosowania czystych
regu konkurowania. ponadto
sprzedawca wydajcy paragon
jest zobowizany do odprowa-
dzenia do budetu pastwa
nalenego podatku. Klient
jest wic pewny, e zapacony
przez niego i naliczony w ce-
nie podatek, uwidoczniony na
paragonie, rzeczywicie traf
do budetu pastwa. Wresz-
cie wzicie paragonu przyczy-
nia si do likwidacji szarej
strefy - sprzedawcy nie maj
moliwoci ukrywania swoich
dochodw.
Urzdy Skarbowe staraj si przekona konsumentw
o tym, jak istotne jest branie paragonw.
et
F
o
t
.
b
i
z
n
e
s
.
p
a
p
.
p
l
S
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
<<
region Handel
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
W ostatnich dniach klien-
ci odwiedzajcy Galeri My-
sk mogli zaobserwowa roz-
poczcie prac remontowych
w centrum. prace wzbudziy
szerokie zainteresowanie oraz
pojawienie si licznych ko-
mentarzy. aby uci spekula-
cje postanowilimy zasign
informacji w administracji
obiektu.
rozpoczte prace, zwi-
zane s podpisaniem umw z
nowymi bardzo dobrymi mar-
kami odzieowymi, ktre ju
wkrtce otworz swoje salo-
ny w Galerii Myskiej - mwi
Bogdan Jasiewicz specjalista
ds. marketingu Galerii My-
skiej. Nowe marki s odpowie-
dzi na oczekiwania wyraane
przez naszych Klientw.
Na rynku raciborskim po-
jawi si salony takich marek
jak Mohito, cropp, House, re-
served oraz po raz pierwszy w
regionie salon marki Sinsay.
Salony te bdce czci duej
sieci odzieowej zagwarantu-
j szeroki wybr asortymentu
oraz bardzo atrakcyjne pro-
gramy rabatowe.
dotychczas istniejce salo-
ny House i reserved zostan
przebudowane i powikszone,
Marki Mohito i cropp wraca-
j po dugim czasie do Galerii
wraz z nowym konceptem i
szerokim asortymentem. No-
woci na rynku regionalnym
bdzie salon marki Sinsay ofe-
rujcy odzie dla dziewczyn
nie bojcych si modowych
eksperymentw.
Wszystkie marki, bdce
czci duej sieci odzieowej
gwarantowa bd szeroki
asortyment skierowany do r-
nych grup odbiorcw, a take
bardzo atrakcyjne programy
rabatowe. prowadzona prze-
budowa wymaga zamknicia
niektrych lokali oraz przenie-
sienia niektrych najemcw
w inne miejsca. odwiedzaj-
cy w wakacje Galeri Myska
klienci mog czu dyskomfort
z powodu prac, zwaszcza e
nadal otwarte salony s zloka-
lizowane w rnych czciach
galerii. otwarcia nowych sa-
lonw planowane s na jesie
tego roku
W chwili obecnej admi-
nistrator obiektu oraz nowi
najemcy dokadaj wszelkich
stara aby jak najszybciej
przeprowadzi niezbdne
prace remontowe i przygoto-
wa salony do otwarcia - do-
daje Jasiewicz. Za zaistnia-
e niedogodnoci serdecznie
przepraszamy i liczymy na to
i efekt przewyszy oczekiwa-
nia raciborzan.
Nowe salony odzieowe
ju wkrtce wzbogac ofert
handlow Galerii Myskiej,
powodujc e mieszkacy re-
gionu nie bd musieli wyje-
da do wikszych miast w po-
szukiwaniu modnej odziey.
pozostaje nam tylko czeka na
pierwsze otwarcia.
Nowe marki odzieowe w Raciborzu - ju wkrtce
Prace remontowe w Galerii Myskiej wzbudziy szerokie zainteresowanie. Czego moemy si spodziewa?
F
o
t
.
g
a
l
e
r
i
a
-
m
l
y
n
s
k
a
.
p
l
artyku
sponsorowany
Galeria myska
47-400 racibrz
ul. mickiewicza 12
www.Galeria
-mlynska.pl
R E K L A M A
9 >>
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
zapytaj o promocj w dodatku pLusydlaBizNesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
Czy moliwe jest anulo-
wanie faktur odesanych
przez kontrahenta r-
my?
Nie istniej adne prze-
pisy ustalajce anulowa-
nie faktur. Organy po-
datkowe i sdy zajmuj
przeciwne stanowiska w
tej sprawie. Wydaje si,
e najkorzystniej bdzie
zastosowa si do sta-
nowiska Urzdu Skar-
bowego, mwicego o
wystawieniu w takim
przypadku faktur kory-
gujcych. Zdecydowana
wikszo organw po-
datkowych uwaa wysa-
nie faktur rwnoznacz-
ne zamieszczenie ich w
obrocie prawnym, co
tym samym zakazuje ich
uniewanienia. Istniej
jednak take podmioty
wyraajce odmienne
stanowisko.
PLUSY BIZNESU DLA
powiat raciborski gastronomia
R E K L A M A
Szef Zamkowej, Krzysz-
tof celmer, do tej pory pro-
wadzi dyskoteki. W roli
waciciela lokalu gastrono-
micznego dopiero debiutuje,
ale nie zamierza i na atwi-
zn i planuje, by zarzdzany
przez niego lokal dziaa z du-
ym rozmachem. co ma spo-
wodowa, e mieszkacy ra-
ciborza i gocie odwiedzajcy
nasze miasto chtnie bd
odwiedza restauracj na za-
mku? przede wszystkim jego
pooenie - lokal usytuowany
jest w niedalekiej odlegoci
od centrum, a jednoczenie
nieco jakby na uboczu: z da-
la od zgieku, w spokojnych
zabytkowych wntrzach. do
dyspozycji goci s trzy przy-
tulnie urzdzone sale.
druga rzecz to serwowane
piwo. Waciciel z rozmysem
zrezygnowa z piw sieciowych
marek sprzedawanych przez
koncerny-molochy, a posta-
wi na lokalne piwo warzone
po ssiedzku, w racibor-
skim browarze. Mionicy
zocistego napoju mog li-
czy na kad z marek browa-
ru przy ul. Zamkowej. oprcz
piwa w menu mona znale
szeroki wybr da obiado-
wych (jak np. naleniki czy
pierogi), przystawek i saatek
w przystpnych cenach na
kad kiesze.
Trunki i kuchnia to jedno,
za imprezy drugie. Waci-
ciel planuje urzdza w lokalu
Restauracja Zamkowa ju otwarta
od kilkunastu dni czynny jest lokal gastronomiczny na Zamku Piastowskim. Restauracja Zamkowa, bo tak nosi
nazw, zaprasza goci na raciborskie piwo, podawane w zabytkowym otoczeniu redniowiecznych murw.
Do dyspozycji
goci s 3 sale
i ogrdek.
Jednorazowo
restauracja
Zamkowa
jest w stanie
przyj
do 150 osb.
cyklicznie dancingi i biesiady.
Te pierwsze maj odbywa
si co sobota, za drugie - w
kad niedziel. dodatkowo
od przyszego roku jesieni
w planach jest organizacja
oktoberfestu. Istnieje tak-
e moliwo wynajcia po-
mieszcze w celu organizacji
imprez okolicznociowych:
wesel, urodzin, komunii, etc.
Jednorazowo Zamkowa
jest w stanie przyj do 150
osb.
artyku
sponsorowany
restauracja
zamkowa zaprasza
goci w godzinach
od 10.00 do 22.00
w dni powszednie
oraz od 10.00 do 24.00
w soboty i niedziele.
tel. 796 158 301
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Mocn stron lokalu maj by organizowane imprezy okolicznociowe (wesela, komunie, urodziny, etc.) oraz cyklicznie odbywajce si dancingi i biesiady.
Pierwszy dancing ju w sobot 27 lipca o godz. 18.00. Wstp wolny.
10
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
<<
- Na naszej stronie inter-
netowej mog pastwo obej-
rze zdjcia bojownikw,
wystawionych na sprzeda.
Jeden z nich pywa w akwa-
rium, znajdujcym si w skle-
pie, jest wic dostpny od za-
raz. pozostae mieszkaj w
specjalnie dla nich przygoto-
wanych zbiornikach - u mnie
w domu, s wic dostpne w
cigu 24 godzin, po uprzed-
nim zamwieniu ich w sklepie
i wpaceniu zaliczki - mwi
wacicielka sklepu Marzena
Schweigstill. - Te przepikne
rybki s bardzo wytrzyma-
e i dostosowuj si do r-
nych warunkw, jednak zale-
y nam na tym, by nie trafay
do malekich zbiorniczkw
typu kula, czy akwariw o
pojemnoci mniejszej ni 20
litrw. chtnie suymy pora-
d i pomoc w przygotowaniu
mieszkania dla bojownika,
jest take moliwo zam-
wienia odpowiedniego zesta-
wu akwarium wraz ze sprz-
tem - dodaje.
Na stronie internetowej
znajduje si take opis od-
mian naszych bojownikw,
skd pochodz, a take cieka-
wy artyku o tym, jak urzdzi
akwarium, jak dobra towa-
rzystwo i co nieco o rozmna-
aniu... Zapraszamy!
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
1 lipca w raciborzu przy
ul. Wojska polskiego 8 po-
wsta nowy punkt sprzeday
pieczywa. Wydaje si, e lo-
kalizacja jest strzaem w dzie-
sitk. - Mieszkaem tutaj kie-
dy i wiem, jak to jest chodzi
daleko po dobry chleb. przez
jaki czas w pobliu by jeden
sklep spoywczy, ale i ten zo-
sta zamknity - mwi waci-
ciel i dodaje, e po wakacjach
ruchowi w interesie bdzie
sprzyjao rwnie ssiedztwo
szk (Szkoa podstawowa nr
4 i Gimnazjum nr 1).
punkt od razu przypad do
gustu mieszkacom okolicy.
- codziennie zwikszamy za-
mwienia. Na raciborszczy-
nie mamy tradycj dobrego
pieczywa, dlatego te ludzie
chtnie sigaj po prawdziwe
wypieki. produkty oferowane
w supermarketach odbiegaj
od standardw lokalnych pie-
karni - wyjania waciciel.
Na miejscu mona kupi
pieczywo z Biekowic, Boru-
cina, Gorzyc i Kobyli. dlacze-
go akurat te piekarnie? - Bo
s najlepsze - ich wypieki op-
arte s na starych recepturach
- wyjania syn waciciela.
oprcz chleba na miejscu do-
stpne s rwnie buki, dro-
dwki, rogaliki, a w czwartki
koocz lski itd. ponadto ist-
nieje moliwo zamwienia
ciast i tortw z Biekowic.
aby to zrobi, najlepiej jest
odwiedzi punkt osobicie -
na miejscu dostpny jest ka-
talog, z ktrego mona wybra
interesujcy nas wypiek.
punkt sprzeday pieczywa
przy Wojska polskiego 8 jest
godnym polecenia dla wszyst-
kich mieszkacw centrum (i
nie tylko!) raciborza, ktrzy
ceni sobie dobre pieczywo.
artyku
sponsorowany
47 - 400 racibrz
ul. wojska
polskiego 8
godziny otwarcia
pn-pt: 6-15
sobota: 6-13
racibrz Handel
Raciborzanie ceni
sobie dobre pieczywo
Punkt sprzeday przy Wojska Polskiego z pewnoci
zadowoli wszystkich amatorw tradycyjnego pieczywa.
Punkt sprzeday pieczywa przy ul. Wojska Polskiego 8 jest odpowiedzi na potrzeb rynku
- do tej pory w okolicy brakowao sklepu z prawdziwym pieczywem.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
raiffeisen Bank polska
S.a. i Fabryka obrabiarek
raFaMET S.a. w Kuni ra-
ciborskiej podpisay aneks do
umowy ustalajcej warunki i
limit kredytu dla kuniaskie-
go zakadu. W myl znoweli-
zowanej umowy raFaMET
bdzie mg poyczy maksy-
malnie o 4 mln z wicej ni
dotychczas, tym samym limit
zaduenia kuniaskiego za-
kadu w raiffeisen wynosi
obecnie 16 mln z.
raFaMET moe wyko-
rzystywa przedmiotowy li-
mit w nastpujcych for-
mach:
- do kwoty 12 mln z na
gwarancje bankowe: przetar-
gowe, zwrotu zaliczki, dobre-
go wykonania umowy, rkoj-
mi, patnicze oraz gwarancji
mieszanych,
- do kwoty 4 mln z jako
kredyt w rachunku biecym
z okresem spaty do 31 lipca
2014 roku.
okres wykorzystania li-
mitu zosta ustalony na 31
lipca 2014 roku. Zwiksze-
nie limitu kredytu wiad-
czy o postpujcym rozwoju
zakadu. przypomnijmy, e
jeszcze w tym roku powinny
rozpocz si prace zwizane
z budow nowej hali monta-
owej raFaMETU. Warto
tej inwestycji szacuje si na
15 mln z.
kunia raciborska - rafamet
RAFAMET
wiarygodny dla wszystkich
Stabilna sytuacja RAFAMETU zaowocowaa
nowelizacj umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen.
Zwikszenie zdolnoci kredytowych RAFAMETU wiadczy o wiarygodnoci zakadu,
z ktrego usug zadowoleni s kolejni kontrahenci. Ostatnim z nich jest bydogska PESA,
w ktrej trwa monta obrabiarki typu UBF 112 N.
et
F
o
t
.
r
a
f
a
m
e
t
.
c
o
m
sklep zoologiczny ir-
bis oferuje rzadko spoty-
kane w regionie odmiany
Bojownika.
Bojownik wspaniay
(Betta splenders) to niejed-
nokrotnie pierwsza rybka
sodkowodnego akwarium,
kupowana przez pocztkuj-
cych hobbystw. doceniaj go
take dowiadczeni hodow-
cy ryb akwariowych, czsto
urzdzajc dla niego tzw. bo-
jownikarium, czyli niewielki,
ok. 20-to litrowy zbiornik, z
dobrze przemylanym wizual-
nie ukadem z rolin, korzeni
i podoa, w ktrym jedynym
mieszkacem dopeniaj-
cym kompozycj jest wa-
nie bojownik.
od niedawna sklep zoolo-
giczny IrBIS w raciborzu
posiada w swojej ofercie bar-
dzo rzadko spotykane w na-
szym regionie odmiany bo-
jownika: Super delta i Half
Moon, co z pewnoci stano-
wi nie lada gratk dla miej-
scowych akwarystw. cena
bojownika to jedyne 25 z. Nie
jest to duy koszt za t odmia-
n, biorc pod uwag chocia-
by ceny na niektrych serwi-
sach aukcyjnych, gdzie zwykle
sam bojownik kosztuje od 30
zotych wzwy.
racibrz - Hobby
BojoWNik WSPANiAy
- PEREkA W AkWARiUM
artyku
sponsorowany
sklep zoologiczny
irbis
47 - 400 racibrz
ul. orska 1a
czynne:
pn-pt 9-18
sob 9-13
www.irbis-sklep.pl
Bojownik to pikna i wy-
trzymaa rybka. W sklepie
zoologicznym Irbis mo-
na zakupi niespotykane
w regionie odmiany: Half
Moon oraz Super Delta.
F
o
t
.
i
r
b
i
s
-
s
k
l
e
p
.
p
l
11
GazetaInformator.pl
< <
24 lipca 2013, nr 14 (142)
Zdrowie
Uczestnicy 15. raciborskiego rajdu rowerowego rodowisk
Trzewociowych dookoa polski im. Jana pawa II, po odwiedze-
niu takich miast jak: ywiec, przemyl, Biaystok, Ek, olsztyn,
Malbork, Ustka, winoujcie, Kostrzyn oraz Kodzko, wrc do
raciborza. powrt planowany jest na 15 sierpnia i bdzie poczo-
ny z Festynem Zdrowotnym na stadionie w ocicach.
poWrT UcZESTNIKW raJdU TrZEWocIoWEGo
region ywienie
R E K L A M A
porwnujc skad raci-
borskiej kranwki ze ska-
dem popularnych wd butel-
kowanych mona przekona
si, e wod mineraln ma-
my we wasnych kranach
- przekonuje raciborski Za-
kad Wodocigw i Kanali-
zacji.
Woda w kranie jest dla
nas rzecz tak normaln, e
nie zastanawiamy si skd
si bierze - traktujemy to jak
co oczywistego. co wicej
wielokrotnie nie doceniamy
wody z kranu twierdzc, e
jej jako jest za. Nie zda-
jemy sobie sprawy e cz-
stokro jako wody z kranu
jest lepsza ni wd butelko-
wanych - informuje ZWiK.
dlaczego warto pi wo-
d z kranu w raciborzu? Bo
nasza woda wedug wodo-
cigw jest:
- bezpieczna dla zdrowia,
co potwierdzaj badania Sa-
nepidu,
- smaczna (nie jest chlo-
rowana),
- tasza od wody butel-
kowanej.
ZWiK: Woda z kranu bezpieczna, smaczna i tania
dlaczego warto pi wod z kranu w raciborzu ?
pawe strzelczyk Koszt 1000 litrw czyli
1 m
3
wody to 3,62 z brutto.
Nawet po doliczeniu opaty
za cieki koszt 1 m
3
to 11,65 z
brutto. Koszt butelki 5 l wody
w sklepie to blisko 4 z. Zesta-
wiajc te dwie wielkoci war-
to zauway, e kupujc 1 m
3

wody butelkowanej zapacimy
800 z! rnica w cenie 1 m
3

wody butelkowanej, a wody z
kranu to ok. 788 z.
- Warto rwnie porw-
na skad naszej raciborskiej
kranwki ze skadem popu-
larnych wd butelkowanych,
a przekonacie si pastwo,
e wod mineraln macie we
wasnych kranach - zachca
do picia kranwki ZWiK.
dostarczana przez racibor-
ski Zakad Wodocigw i Ka-
nalizacji woda trafa do gmin
powiatu raciborskiego, a take
do Lubomi. Stosowna umowa
w tej sprawie zostaa podpisa-
na 27 marca br. Zgodnie z za-
wartym porozumieniem, do
Lubomi kadej doby, nowym,
podczonym do miejskiej sie-
ci w Brzeziu rurocigiem trafa
600 m
3
wody.
Butelkowane wody
mineralne s
kilkaset razy
droe od racibor-
skiej kranwki.
Raciborska kranwka zasadniczo nie rni si
od popularnych wd butelkowych.
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
12
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
<< Zdrowie
DARMOWY przejazd z Polski do
Niemiec, nie ponosisz adnych kosztw
przejazdu.
BEZPATNY kurs jzyka niemieckiego
w Niemczech (Frankfurt nad Menem)
od pon. do pt. 4-6 godzin dziennie.
BEZPATNE zakwaterowanie.
Podczas pierwszych 2 miesicy trwania
kursu, otrzymujesz pomoc fnansow
w wysokoci 300.
W zalenoci od stopnia opanowania
jzyka, po 2 miesicach trwania kur-
su, otrzymujesz umow o prac na 20
godz. tygodniowo, zarabiajc okoo
700 netto, w czasie wolnym uczsz-
czasz w dalszym cigu, na kurs jzyka
niemieckiego - 10 godzin tygodniowo.
W zalenoci od poziomu znajomo-
ci jzyka przystpujesz do egzaminu
z j. niemieckiego - certyfkat B1.
Po otrzymaniu certyfkatu moesz sta-
ra si, z nasz pomoc, o uznanie dy-
plomu pielgniarstwa.
Po uzyskaniu uznanego dyplomu otrzy-
mujesz umow o prac na czas nieokre-
lony (peny etat) zarabiajc 1400-
1500 netto.
Od pierwszego dnia kursu posiadasz
ubezpieczenie podstawowe.
Od pierwszego dnia podpisania umo-
wy otrzymujesz pene ubezpieczenie
z wszystkimi dodatkami.
R E K L A M A
13 >>
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
publicystyka
Ju niedugo mammobus po raz kolejny odwiedzi Wo-
dzisaw lski. W dniach 1-3 sierpnia przy Miejskim orod-
ku Sportu i rekreacji mona bdzie wykona bezpatne ba-
danie mammografczne. program skierowany jest do kobiet
w wieku od 50 do 69 roku ycia. aby skorzysta z bezpatnej
mammografi naley wczeniej zarejestrowa si pod nr tel.:
801 080 007 lub 58 666 2 444 lub za porednictwem strony
internetowej www.rejestracja.fado.pl.
BEZpaTNE BadaNIa MaMMoGraFIcZNE
edukacja sprawy kontrowersyjne
Kolokwium. dwa iden-
tyczne opowiadania. Infor-
muj o sytuacji i sysz: ale
my nie cigalimy, napraw-
d. Nawet nie siedzielimy
obok siebie. pytam wic, czy
zdarzy si cud. dlaczego za-
raz cud? Widocznie skorzy-
stalimy z tego samego rd-
a w Internecie. To przecie
nic zego. Nie wierz was-
nym uszom. czy moe by a
tak le?
Wpisuj haso ciganie
i pojawia si prawie 5 milio-
nw wynikw. przechodz
szybki, bogato ilustrowany,
kurs tradycyjnych i najnow-
szych metod i technik ciga-
nia, poprzedzony wywodem
na temat zasadnoci korzy-
stania z takiej pomocy jako
jedynego sposobu przetrwa-
nia w naszym systemie edu-
kacji. rzecz niemoliw jest
przecie przeczytanie, zrozu-
mienie i przyswojenie ogromu
wiedzy wymaganego w szko-
le, a c dopiero na studiach.
Kto, kto przeczyta lektury, a
nie ich streszczenia, i tablic
Mendelejewa ma w gowie, a
nie na cidze, powinien si
wstydzi.
ciganie, chocia wyra-
nie niezdefniowane przez
prawo jako przestpstwo, jest
oszustwem w rozumieniu re-
gulaminw szk. rozpo-
rzdzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie wa-
runkw i sposobu oceniania,
klasyfkowania i promowa-
nia uczniw i suchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzia-
nw i egzaminw w szkoach
publicznych (dz. U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562) za niesamo-
dzielne rozwizywanie zada
przewiduje kary w postaci
przerwania i uniewanienia
egzaminu. Wszyscy wiedz,
e zabronione, a w praktyce
jest tak, jak w powiedzeniu,
e jeli czego nie wolno, a
bardzo si chce, to mona.
dlaczego ciganie cieszy si
tak ogromnym przyzwole-
niem spoecznym?
W komunikacie cBoS
z roku 1997 o wynikach ba-
dania zatytuowanego Nie
wolno, ale mona - stosunek
polakw do zachowa nagan-
nych bd niejednoznacznych
moralnie czytamy, e tylko
28% respondentw dezapro-
buje ciganie na maturze, a
a 52% nie widzi w nim nic
zego. W siedmiopunktowej
skali, na ktrej 1 oznaczao,
e dane zachowanie spoty-
ka si z cakowitym potpie-
niem respondentw, 7 za
e nie maj nic przeciwko
niemu, ciganie na matu-
rze otrzymao redni wynik
a 4,70 punktu. co ciekawe,
krytykowanie kogo poza je-
go plecami otrzymao red-
nio 1,68 punktu (Komunikat
nr 1785 z dn. 25.06.1997).
W podobnym badaniu prze-
prowadzonym w 2009 roku
najwiksz zmian spoecz-
nej oceny czynu zanotowano
wanie w przypadku ci-
gania na maturze. do 47%
wzrs odsetek osb potpia-
jcych takie zachowanie, a
liczba osb nie majcych nic
przeciwko niemu spada do
34% (Komunikat nr 4136 z
dn. 14.05.2009).
Jest poprawa, owszem,
ale nadal co trzeci obywatel
usprawiedliwia ciganie ni-
sk szkodliwoci spoeczn
lub tumaczy koniecznoci.
Wiele osb nie widzi zwiz-
ku midzy oszukiwaniem
nauczyciela czy egzaminato-
ra, i stojcego za nimi syste-
mu, a oszukiwaniem kolegi,
ktry uczciwie zapracowa
na swoj ocen. Syszy si
te czsto opinie podnoszce
kwesti: samodzielnie i sa-
bo czy niesamodzielnie i do-
brze? do poziomu dylematu
moralnego: kra chleb czy
umrze z godu? Warto zda
sobie spraw, e oszukiwanie
w szkole czy na studiach to
nie jest kradzie chleba, lecz
co najmniej tortu z wisien-
k. cigi, plagiat, tak zwa-
ne gotowce, prace napisane
niesamodzielnie i cae do-
brodziejstwo funkcji kopiuj-
wklej kradn dla nas ocen,
a w konsekwencji zaliczenie,
wiadectwo czy wreszcie dy-
plom. Tylko zdobyte wasnym
wkadem czasu, zdolnoci i
wysiku intelektualnego rze-
czy te nabieraj odpowiedniej
wartoci. Nie tylko dlatego, e
to, co zdobywamy z trudem,
cenimy bardziej, ale przede
wszystkim dlatego, e wo-
ony czas, zdolnoci i inte-
lekt zamieniamy na wiedz i
umiejtnoci, ktre nastpnie
sprzedajemy na rynku pracy.
paradoksalnie, wanie
brakiem czasu i zdolnoci
najczciej prbuj si uspra-
wiedliwi cigajcy. co wic
zamierzaj sprzedawa? co
zrobi, kiedy nikt nie zechce
tego kupi? Wracam do wy-
szukiwarki. Moe znajd jaki
gos w obronie uczciwoci?
Wpisuj haso nie cigam
w szkole i pierwszy wynik
to: dlaczego warto ciga?
Jeszcze mniejszym optymi-
zmem napawa wyszukanie
Nie wolno, ale mona?
ciganie, chocia wyranie niezdefniowane przez prawo jako przestpstwo, jest oszustwem w rozumieniu regulaminw szk.
urszula
dyczkowska
hasa samodzielne pisanie
prac: jako pierwsza pojawia
si strona oferujca prace dy-
plomowe od z, a sowo sa-
modzielnie wystpuje gw-
nie w pytaniu czy warto?.
No wanie, czy warto? Niech
nastpne badanie cBoS po-
kae, e tak, i e oszuka-
nie kolegi, ktry zasuy na
ocen, gdy my poszlimy na
skrty, bdzie dla wszystkich
nie mniejszym wistwem
ni krytykowanie kogo za je-
go plecami. ycz tego, drogi
Studencie, i Tobie i sobie.
artyku zaczerpnito z Eunomii nr 63/czerwiec 2013
R E K L A M A
14
GazetaInformator.pl
<<
24 lipca 2013, nr 14 (142)
Sprzedam dom
w raciborzu.
dom w spokojnej dzielnicy
willowej, wysoki standard
wykoczenia,
na zadbanej dziace 18a.
Tel. 661 382 675
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
HaK HoLoWNIcZy: JaK WyBra I ZaMoNToWa
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda
samochody uywane:
suzuki jimmy:
2008r. 25 000z,
star 266 z hDs
1991r. 40 000z
Tel. kontaktowy:
694 472 672
usugi
Malowanie wntrz oraz ele-
wacji, tapetowanie, naka-
danie gadzi, stawianie pyt
gipsowo-kartonowych, mon-
ta okien, drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz. Kon-
takt: 606-505-169
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
holowanie gratis,
Ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe ze spiark w centrum
raciborza o pow. 75,91m2, piw-
nica o pow. 13,75m2. Kamienica
I pitro, ogrzewanie wglowe
i nowe gazowe, nowa stolarka
okienna. cena do negocjacji
130 000ty.
Tel. 603 484 697
Hak holowniczy przydaje
si w wielu sytuacjach. aby
najlepiej spenia przypisy-
wane mu zadania, powinien
by dobrany do konkretne-
go modelu samochodu.
Mona wymieni trzy
rne rodzaje hakw holow-
niczych, biorc pod uwag
ich budow. Najstarszym
typem hakw holowniczych
s elementy montowane
na stae - brak moliwoci
demontau decyduje o ich
niewielkiej popularnoci.
co wicej, nie speniaj one
norm Unii Europejskiej,
przez co przy wjedzie do
krajw czonkowskich mo-
na napotka na problemy.
obecnie powszechne zasto-
sowanie maj haki monto-
wane za pomoc kilku rub
oraz haki posiadajce sy-
stem automatycznego wy-
pinania. Specjalny system
zapadkowy w hakach auto-
matycznych powoduje, e
mona od nich odpi sa-
m kocwk haka i to na
dodatek w zaledwie kilka
sekund. Wszystkie haki de-
montowane speniaj nor-
my wyznaczone przez Uni
Europejsk.
Sam monta haka nie
jest bardzo skomplikowany,
ale wymaga czasu. oprcz
niego, naley rwnie za-
montowa w samochodzie
gniazdo elektryczne, co w
nowoczesnych samochodach
nie jest prost spraw. Naj-
lepiej w takich przypadkach
posikowa si dobrej jako-
ci wizk elektryczn a nie
najtaszym zamiennikiem.
przede wszystkim auto wie,
kiedy cignie przyczep, w
inny sposb steruje wtedy
systemami bezpieczestwa
np. ESp. ponadto instalacja
powinna by wyposaona w
sterownik, ktry zapobieg-
nie spadkom napicia co
moe nawet unieruchomi
nowsze samochody.
Wybierajc do swojego
samochodu hak holowniczy
naley zwrci uwag na
jego maksymalny udwig.
Kady hak powinien posia-
da wyszczeglnione zalece-
nia dotyczce ciaru, jaki
jest on w stanie udwign.
Zasadniczo, tona haka ho-
lowniczego nie powinien
przekracza masy cakowi-
tej pojazdu, do ktrego jest
on zamontowany.
Hak holowniczy nie mo-
e stanowi zagroenia dla
uytkownikw samochodu.
W tym celu przyznawane s
specjalne certyfikaty pIMot
w Warszawie. Na tablicz-
ce znamionowej haka musi
by podany producent, data
produkcji i co najwaniej-
sze, dopuszczalny tona.
Monta haka holowni-
czego odby powinien si
w wyspecjalizowanym war-
sztacie. Mocowanie haka
co pewien czas powinno
by poddane kontroli, po-
niewa po przejechaniu kil-
ku tysicy kilometrw moe
doj do jego obluzowania.
dopuszczalny jest rwnie
monta uywanego haka,
nie moe on jednak nosi
ladw napraw, by pogity
ani spawany.
po zamontowaniu ha-
ka naley uda si do stacji
diagnostycznej, aby diagno-
sta sprawdzi poprawno
montau oraz sprawno
owietlenia. Bardzo wana
jest take czytelna tablicz-
ka znamionowa z widoczn
homologacj. Z zawiadcze-
niem od diagnosty udajemy
si do Wydziau Komunika-
cji aby dokona odpowied-
niego wpisu do dowodu re-
jestracyjnego.
wojciech gawliczek
Biuro: ul. Wojska Polskiego 9b/1
47-400 Racibrz
Czynne: pon-pt: 14.00-17.00
sobota: kontakt telefoniczny
tel. 722 045 950
32 458 03 29
biuro@nieruchomoscienergochem.pl
www.nieruchomoscienergochem.pl
nierucHomoci
Sprzedam mieszkanie was-
nociowe
kawalerka 28m2
Gubczyce,
ul. Klasztorna
Tel. 32 414 03 10
cena do uzgodnienia
proSZ o poMoc
- meblociank,
- rogwk do
pokoju dziecicego,
- butl z gazem
pen do odstpienia.
dziecko ma zesp downa.
Tel. 530-535-267
Sprzedam pikn
dziak rekreacyjn
o powierzchni 4,60 a
wraz z murowan altan
racibrz opawska
ogrdki dziakowe Tulipan.
dziaka zadbana
i zagospodarowana.
cena 20 tys. do negocjacji.
Tel. 662 174 196
szyldy
drewniane
884883326
1S >>
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
parking strzeony 24h przy ul. opawskiej
(obok marketu E.Leclerc).
Wicej informacji pod nr telefonu 603541602, 785233829
cennik:
Samochody osobowe
- pierwsza godzina - 2,5
- Kada kolejna - 2 z
- cay dzie - 12 z
- doba - 15 z
- weekend - 25 z
- abonament miesiczny - 90 z
- Motocykle - 25 z
Samochody ciarowe
- pierwsza godzina - 3,5 z
- kada kolejna - 3 z
- cay dzie - 15 z
- doba - 20 z
- weekend - 35 z
- abonament miesiczny - 95 z
ogoszenia
finanse
POMOC
DrOgOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MErcEdES-aUdI-BMV-VoLVo
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
Ul. Klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
weterynaria
przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
racibrz,
ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
FRyzjeRsTwO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82a/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Kredyty konsolidacyjne!
Zamie swoje raty
w jedn nisz rat i we
dodatkow gotwk!!!
tel. 882-193-333
lub 882-193-434
Kredyt oddUENIoWy!
Spacamy WSZySTKIE zobo-
wizania: bankowe, pozabanko-
we, windykacj, komornikw,
zaduenia w spdzielniach
mieszkaniowych. Kredyt pod
zastaw nieruchomoci. Tel. 882-
193-333 lub 882-193-434.
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
Warsztat naprawa
roWErW,
MoToroWErW
WZKoW ToWaroWycH
z wieloletni tradycj
od 1946r.
WarSZTaT LUSarSKo
MEcHaNIcZNy
adam Majnusz
TEL. 32 415-18-80
ul. Mariaska 1
47-400 racibrz
poszukuj wykwalifkowanych
brukarzyna terenie
powiatu raciborskiego
Tel. 507 144 696
poradnia ortopedyczna
przy centrum Zdrowia
ul. ocicka 51a w raciborzu.
czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
rejestracja telefoniczna:
781-289-867
zdrowie
akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu. rejestracja:
racibrz ul. ocicka 51a,
rudnik ul. Soneczna 38a,
Tel: 781-289-867
praca
pRANie DywANw
ORAz TApiCeRki meBLOwej
parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
atrakcyjne ceny!!!
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gwARANTOwANy eFekT!
chwilwki dla kadego!
882-193-333 lub 882-193-434
meChANikA OpONy
ALuFeLgi FeLgi
Felgi stalowe - duy wybr
Serwis ogumienia
demonta i monta opon run Flat.
Gacka rajmund
ul. Mariaska 25
racibrz Tel. 504-476-839
zajazd malibu
w raciborzu
poszukuje pracownikw
do kuchni.
Tel. 32 417-25-14, 602-259-603
www.zajazdmalibu.pl
16
GazetaInformator.pl 24 lipca 2013, nr 14 (142)
<< reklama

You might also like