1

IDENTITÉ MUSULMAN
Causerie Jumu’ah au Taric Masjid, Toronto – Fév. 1992

Une Excellent Causerie par

1ere Mujaddid du 15eme Siècle Quaid-e-Ahl-e-Sunnah, Hadhrat Sayyiduna Shah Ahmad Noorani Siddiqui Quaderi ‫سقی ہللا ثراہ و جعل الجنۃ مثواہ‬
(1344-1424 H)

Traduire Par Maulana Shameem Noorani

Distribution Gratuite – Shawâl 1433/Aout 2012
2

Causerie: Hadhrat Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui Traduire Par: Maulana Shameem Noorani Seegoolam S.S.R Street, Rivière du Rempart Or Masjid Quaderi Chisti Desire Sicard Lane, Camp Chapelon Tel: 948 6870 E-mail: shameemn@ymail.com Première Edition: Shawwal 1433 Hijri – 2012 Tous les droits de traduction, de reproduction et d’impression de ce livre ne sont pas réservés. Tout le monde peut les faire à condition qu’on ne fasse pas de changement dans le contenu, ni la conception du texte et des lettres et au montage et qu’on utilise du papier de bonne qualité pour l’impression.

Dedication
Shah Ahmad Noorani Siddiqui Quaderi
Quaid-e-Ahl-e-Sunnah, Hadhrat Sayyiduna

‫سقی ہللا ثراہ و جعل الجنۃ مثواہ‬
Mes Parents & Beaux-parents
&

‫اﻟلھم تقبل منا َما مض ى وبارك ﻟنا فيما بقى واجعلنا من‬ ‫عتقائك من اﻟنار‬
3

‫بسم ہللا الرحمن الرحیم‬ ‫الحمد ہلل رب العاملین‪ ،‬نحمدہ و نستعینہ و تستغفرہ و نومن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ‬ ‫باہلل من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یھدہ ہللا فال مضل لہ و من یضللہ فال‬ ‫ھادی لہ‪ ،‬و نشھد ان ال الہ الا ہللا وحدہ وحدہ وحدہ ال شریک لہ و نشھد ان سیدنا و‬ ‫نبینا و حبیبنا و موالنا محمدا عبدہ و رسولہ‪ ،‬الذی ارسل الی الخلق کافۃ بشیرا و نذیرا‬ ‫و داعیا الی ہللا باذنہ و سراجا منیرا‬ ‫ھو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ ۔ لکل ھول من الاھوال مقتحم‬ ‫جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ ۔ تمش ی الیہ علی ساق بال قدم‬ ‫و من تکن برسول ہللا نصرتہ ۔ ان تلقہ الاسد فی اجامھا تجم‬

‫اللھم صل علی حبیبک سیدنا و موالنا محمد صاحب الوجہ الانور‬ ‫و الجبین الازھر‪ ،‬صلوۃ و سالما علیک یا سیدی یا رسول ہللا‬
‫ٰ‬ ‫قال ہللا عز و جل فی شان حبیبہ مخبرا و امرا‪ ،‬ان ہللا و مالئکتہ یصلون علی النبی ۔‬ ‫یایھا الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما ۔ اللھم صل علی سیدنا و موالنا محمد‬ ‫معدن الجود و الکرم و علی الہ و صحبہ و بارک و سلم‬
‫‪Chère Frères & Sœurs en Islam‬‬ ‫‪Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh‬‬ ‫‪Nous au courant très bien, en tant que Musulman, il y’a un véritable‬‬ ‫‪objectif pour nous d’être en vie. Allah Le Tout Puissant fine descendre‬‬ ‫‪le Saint Qur’an lors Sayyid-ul-Aalameen Muhammad Rasoulullah‬‬ ‫‪‘Swallallaahu Alayhi Wa Sallam’ . Concernant la vie et identité un Musulman‬‬ ‫‪éna beaucoup bannes Verset Qur’an qui fine guide nous parfaitement.‬‬ ‫‪(Un code de vie complet).‬‬
‫‪4‬‬

Allah Le Tout Puissant pé dire dans Qur’an:

Dis! En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Maitre de l’univers. A Lui nul associe, voila ce qu’il m’a été ordonne, et je suis le premier musulman. [An’aam 162-163] Dans un autre verset Allah Le Tout Puissant pé dire: [Baqarah 156]

َ َ ْ َ َّ َُ ُ َ ‫اَل‬ َّ ‫ل إ‬ َ ‫اي‬ ْ ‫سكي َو َم‬ َ َ َ ُ َ َ ْ َ‫ين‬ ‫ع‬ ‫اﻟ‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ﻟ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ‫ال ش‬ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ ‫ك أم‬ ََ ‫م‬ ‫ين‬ ِ ‫ريك ﻟه و ِبذ ِﻟ‬ ِ ‫رت وأنا أول اَلس ِل‬ ِ

Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Dans ce monde nous pas pour vive permanent, nous pas pour tous les temps ici, nous éna pour quitte ce monde la pour le monde de l’au delà. Alors la vie appartient a Allah, la vie li ni pour moi, ni pour ou. Entier le monde pour Lui. Important c’est à chaque moment nous besoin imaginer qui nous appartenons à Allah Le Tout Puissant, cela veut dire qui mo éna l’amour pour Allah, Mo éna la frayeur pour Lui et mo éna pour vive une vie d’un Musulman, une vie qui fine dévoué pour la cause d’Allah. Allah Le Tout Puissant pé dire:

َ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َّ َ‫عون‬ ‫اج‬ ِ ‫ِإنا ِﻟل ِه وِإنا ِإﻟي ِه ر‬

َ ُ ْ ُّ ُ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ ‫ن‬ َ ‫ه وال تموتن ِإال وأنتم مس ِلمو‬ ِ ‫يا أيها اﻟ‬ ِ ‫ذين آمنوا اتقوا اﻟله حق تقا ِت‬
O les Croyants! Craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourez qu’en l’état de l’Islam. [Aale-Imraan V 102]

5

But de nous existence est clairement évident, nous besoin vivre comme des Musulmans, nous un membre de la communauté musulmane. Quand nous pé dire nous tous Ummah, alors tous sont frères et sœurs, c’est une seule famille. La Fraternité déjà mentionner dans Qur’an:

َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ‫ن‬ َ ْ ُ ْ َ َّ ‫ن‬ َ ‫م ُنو ِإخوة فأص ِلحوا بين أخويكم واتقوا اﻟله ﻟعلكم ترحمو‬ ِ ‫ِإنما اَلؤ‬
Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu’on vous fasse miséricorde. [Hujraat 10] Discrimination nationale pas exister dans Islam, personne pas plus supérieure qui so frère Musulman, nous tous nous frère et sœurs.

َّ َ َ َ ً َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ً ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُْ َ َ‫مین‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫امل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ِّ ‫مل ص‬ ِّ ‫ممن دعا ِّإلى الل‬ ِّ ِّ ‫الحا وقال ِّإ‬ ِّ ‫ومن أحسن قوال‬ ِّ ِّ ِّ ‫ه وع‬
Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle a Allah, fait bonne œuvre et dit: “Je suis du nombre des Musulmans. [Fussilaat 33] Clairement trouver par ce verset qui Allah Le Tout Puissant fine insister qui un Musulman besoin rappelle qui so authenticité, c’est li un Musulman. Dans l’époque actuelle, a nous essaye comprend qui bannes problème nous (Ummah) pé faire face. Problème principale qui nous pé faire face c’est PROBLEME DIVISION. Nous fine divise-nous en nationalités. L’attitude humain actuelle comme si: « Moi mo fier qui mo appartenir a tel Pays », « Moi mo sorti depuis tel tribu ‘caste’ » etc.…
TEXTE ADDITIONELLE: Dans même mesure, Nous fine diviser dans catégories suivant : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Caste c’est Système Classe, I.e. Khan, Maiman, Zai, Akhdam, Kurd etc.… Nationalité, I.e. Arabe et Ajam ‘Non Arabe’ etc.… Silsila ‘Chaine Spirituelle’, I.e. Quaderi, Chishti, Rizvi, Ashrafi etc.… Statue, I.e. Riche et Pauvre, commerçant ou bien ambulant etc.… Couleur, I.e. Blanc et Noire… Grade, I.e. L’éducation, Institution, Professeur et d’autre… Maulana Shameem Noorani

6

Allah Le Tout Puissant pé faire mentionne dans le Saint Qur’an:

ُ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ ََْ َ َ ‫عا َرفوا‬ ‫وجعلناكم شعوبا وقبا ِئل ِﻟت‬
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. [Al-Hujraat V 13] Voila, raison qui Allah Le Tout Puissant fine crée nations et tribus c’est seulement dans le but l’introduction, I.e. Nous depuis Arabie, Asie, Afrique, Europe etc.… Ou identité c’est ne pas Arabe, Africain etc.… Ou identité c’est Islam. Cela faire moi rappelle parole le grand poète, Allama Iqbal, quelqu’un ti déjà demande li so nationalité, li fine répondre: Islam c’est mon pays, Islam c’est mon nation qui fine être fondée par Chef de tous bannes Prophètes, Muhammad Rasoulullah ‘Swallallaahu Alayhi Wa Sallam’. Aujourd’hui c’est ca même plus grand problème, nous pé introduire nous par nationalité et système classe, et ca jamais fine exister dans Islam. Le Saint Qur’an fine enseigne nous pour servi parole suivant, « Je suis du nombre des Musulmans. [Fussilaat V 33] » Que ce soit ou un Arabe ou bien Africain ou bien Asiatique, Américain etc.… Dans Bukhari et autre livre Hadith fine mentionné, tous humains pour besoin répondre trois questions dans Qabr (Tombe). Là-bas pas pour demande ou nationalité.

ُ َ َ ُ ْ َ َ ُّ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ‫ت َت‬ َ ‫ک ْن‬ ُ‫و‬ ْ‫ق‬ ‫ل ِفی‬ ‫ن من ربک؟ ما ِدینک؟ ما‬ ِ ‫ان فیقوال‬ ِ ‫ان فیقعد‬ ِ ‫اتاہ ملک‬ َ ٰ َ ُ ‫اﻟر‬ َّ ‫ذا‬ َِ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫قھ‬ ِ‫ح‬
Trois questions qui deux anges (Munkar & Nakeer) pour demander c’est, (1) Qui est votre Créateur? (2) Quelle est votre Religion? (3) Qui ou ti habituer dire à propos cette personne?
7

Alors, ou fine trouver, ici pas pour questionne ou à propos nationalité ou bine système classe etc.… Au commencement, bannes Musulmans ti en minorité dans la ville Makkah Shareef. Pendant 13 ans Le Saint Prophète ‘Swallallaahu Alayhi Wa Sallam’ et bannes compagnons ti beaucoup en minorité, mais bannes la ti bien fort, ferme et brave dans annonce zotte comme Musulman. Jamais bannes la fine refuse la réalité. Parce qui bannes la ti éna croyance lors Allah Le Tout Puissant, Bannes la fine rejet bannes idoles et fine prosterner devant Allah Le Tout Puissant. Bannes la fine dénonce le culte des Idoles et fine annonce la vraie parole « LAA ILAAHA ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASOULULLAH ‘Swallallaahu Alayhi Wa Sallam’. Bannes la fine maintenir lors zotte identité ‘Islam’ quand même bannes la ti bien peu, bannes li fine protège la foi qui Bien Aimer Rasool ‘Swallallaahu Alayhi Wa Sallam’ fine planter dans zotte le cœur. Finalement bannes la ti bien ferme, c’est pour sa fièrement bannes la fine annonce zotte Identité ‘Islam’. Ici au Canada, zotte en minorité, Si ou pour protege Religion d’Allah, en retour Allah pour protège ou. C’est une promesse d’Allah:

َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ َ‫ه‬ ‫اﻟل‬ ِ ‫يا أيها اﻟ‬ ِ ‫ذين آمنوا كونوا أنصار‬
O vous qui avec cru! Soyez les allies d’Allah. [As-Saff V 14] Vine un supporteur pas veut dire qui Allah Le Tout Puissant besoin nous support. Non, c’est nous qui besoin So Support dans tout manière, parce que c’est Lui-même qui Chef et Maitre. Chaque moment nous besoin So Aide. Allah Le Tout Puissant pé dire:

O vous qui croyez! Si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas. [Muhammad V 7]
8

َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ ‫اﻟذ‬ َ ‫ين‬ ْ‫ك‬ َ‫م‬ ‫آم ُنوا ِإن تنصروا اﻟله ينصركم ويث ِبت أقدام‬ ِ ‫يا أ ُّي َها‬

Cela veut dire, si ou pour aide Religion d’Allah, Religion qui Allah Le Tout Puissant fine choisirez pour Ou, fine favorise Ou en forme qui fine donne Ou naissance dans Ummah du Saint Prophète Bien Aimer ‘Swallallaahu Alayhi Wa Sallam’. Alors si Ou pour support et aide la Religion Islam, en retour Allah Le Tout Puissant pour aide Ou. Si Ou protège la Religion Islam, Allah pour protège Ou.

ً َ ٌ ْ َ ُ َّ َ َ ‫اﻟراحَم‬ ُ ‫ظا َو‬ َ ‫و َأ ْر‬ َ‫ه‬ ُ َّ َ‫ين‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ِ ‫فاﻟله خير حا‬ ِ ِ
Mais Allah est le meilleur gardien, et Il est Le Plus Miséricordieux des miséricordieux. [Yusuf V 64] Certes, bannes qui protège la religion Islam, bannes la encore vivant, vainqueur et vif. Dans la Russie, pendant 70 ans bannes Musulmans fine faire face domination et humiliation par bannes communistes. Sans pitié bannes la fine assassine les Musulmans. Jusqu'à même publication Le Saint Qur’an interdit, Azân interdit, publication bannes livres Islamique interdit. Mais Alhamdulillah, Secrètement bannes la ti être protéger par pouvoir d’Allah. Moment mo ti en Russie dans une délégation parlementaire, mo fine trouve difficultés qui bannes Musulmans pé faire face. 70 ans de cela bannes la fine détruire tous entièrement, mais Alhamdulillah, mo fine trouver qui bannes la encore dévoué pour la Religion Islam. Au claire, quand même bannes la pas pé montrer zotte la foi, mais secrètement bannes la fine préserve la Religion Islam et la foi. La maintenant après 70 ans une nouvelle génération fine apparaitre et pé reconnaître bannes la par zotte propre identité, c’est Islam et aussi fine autorise Azân par tous. Allahu Akbar – Allahu Akbar
9

De l’autre côté, bannes qui pas fine préserve et protège zotte la foi et croyance, Allah Le Tout Puissant fine démolir bannes la, I.e. en Espagne, Europe à l'Est. Aujourd’hui ou pas pour trouve Musulman là-bas parce qui bannes la fine être diviser, bannes la ti être fière lors système classe (Caste) qui nous nous Arabe, Amazigh (Berbère), Afrique du Nord, Angloespagnol etc.… Bannes la fine implique dans bannes choses matérielle et fine crée division, maintenant bannes la fine détruire et aujourd’hui Islam pas exister dans ce places. Alors, si nous fine préserve Islam dans nous le cœur, définitivement Allah Le Tout Puissant pour protège nous, et aussi si nous fine protège la Religion Islam, Allah Le Tout Puissant pour donne nous la protection.
WA AAKHIRU DA’WAANAA ANIL HAMDU LILLAAHI RABBIL AALAMEEN

‫اللھم صل عیل س یدان و موالان محمد معدن اجلود و‬ ‫الکرم و عیل الہ و حصبہ و ابرک و سمل‬

10

PUBLICATIONS DU SALAAH UD DEEN AYYUBI PUBLICATION
Reformater 15em Siècle – Maulana Shah A Noorani

Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani Maulana Shameem Noorani

L’habillement d’après principes Islamique Pardah & Hijaab Zeenat – Ornements Matérielle & Artificielle Venue du Rooh ‘L’âme’ par Imam Ahmad Raza Isaal-e-Sawab d’après Quran et Hadith Ahad Naama dans Kafan par Imam Ahmad Raza
La Loi Sur Blasphème par Maulana Shah A Noorani

Dua & Talqin pour Mayyit par Imam Ahmad Raza Qadiani vers du feu l’enfer par Imam Ahmad Raza Ziyaarat Mazaar / Dargah 30 Actions appreciable (Ahl-us-Sunnah)
Identité Musulman par Maulana Shah A Noorani

SALAAH-UD-DEEN AYYUBI LIBRARY
(MASJID QUADERI CHISTI) DESIRE SICARD LANE – CAMP CHAPELON
VOTRE CONTRIBUTION EST TRÈS APPRECIÉE

11