ILMU PENDIDIKAN

Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Menurut Tokoh atau Pakar.

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu keadaan atau proses yang berlaku secara berterusan dari permulaan kelahiran sehinggalah peringkat dewasa.Menurut pakar psikologi perkembangan manusia adalah berlaku dari perubahan jasmani, kognitif, emosi , sosial dan rohani yang dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran. Manakala konsep perkembangan pada asalnya adalah merangkumi perubahan tingkahlaku mental. Menurut Crow (1983) , perkembangan terhasil daripada pertumbuhan dari segala aspeks manusia. Karl Garrison pula berpendapat bahawa perkembangan manusia adalah hasil daripada tindakan manusia yang saling berkait Terdapat juga teori-teori perkembangan lain seperti Teori Perkembangan Kognitif –Jasmani , daripada Jean Piaget (1896-1980).Beliau berpendapat bahawa perkembangan kogniif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Beliau membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat deria motor, pra operasi, operasi konkrit dan operasi formal. Deria motor ialah keadaan di mana kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Manakala peringkat pra operasi pula suatu keadaan kanak-kanak bole menggunakan bahasa serta simbol unuk menggambarkan sesuau konsep. Selain itu , peringkat operasi konkri pula, beliau

mendapati bahawa egosentrik kanak-kanak mula luput secara beransur ansur dari umur 7

tahun hingga 12 tahun . Peringkat operasi formal (selepas 12 tahun) dan perkembangan kognitif biasanya mencapai kemuncak di penghujung umur 16 tahun. Teori Perkembangan Emosi-fizikal pula oleh Sigmund Freud (1856-1939) menyatakan perkembangan personaliti manusia terdiri daripada 3 bahagian iaitu id, ego dan superego.Id merupakan bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia dan didorong oleh tenaga libido yang memotivasikan tingkah lakunya, , ego pada bayi 6 bulan merupakan personaliti yang mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun ,serta berfungsi mengawal id supaya keinginannya idak melanggar nilai dan norma masyarakat.Manakala superego merupakan bahagian personaliti yang bermoral dan berkembangdaripada didikan moral dan agama.Kesimpulannya superego berfungsi sebagai penghanar maklumat nilai moral kepada ego unuk berindak dan mengawal id. Begitu juga, pendapat pendapat lain seperti Teori Kematangan Biologi, Arnold Gessell (1880-1961) , Teori Perkembangan Ausubel dan teori Perkembangan Rohani masing masing berpendapat bahawa perkembangan terhasil daripada

pertumbuhan dari segala aspeks manusia.

SOALAN .

Dua definisi atau pengertian pertumbuhan dan perkembangan menurut kumpulan anda.

Pertumbuhan merupakan perubahan yang berlaku secara berperingkat semenjak dilahirkan sehinggalah matinya seseorang manusia atau satu kehidupan. Ia adalah satu proses yang berterusan yang boleh dibahagikan kepada 4 aspek iaitu jasmani ,mental ,emosi dan ssosial. Selain itu pertumbuhan dan perkembangan juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang lahir dari proses perkembangan fizikal, rohani dan jasmani daripada yang tidak ada kepada sesuatu fizikal yang dapat dilihat dan perubahan yang berlaku biasanya dapat membezakan daripada yang asal kepada yang baru serta pertuambahan kemahiran berfikir.

No 1

Aspek Jasmani

Pertumbuhan Pertumbuhan fizikal yang dapat dilihat seperi pertumbuhan saiz, berat, gigi, organ deria dan anggota badan

2

Mental

Pertumbuhan mental sesorang bermula dari bayi sehingga dewasa dan akan bertambah tahap pemikiran mengikut peringkat serta keupayaan berfikir

Perkembangan Kemahiran menggunakan perumbuhan fizikal dan anggota badan contohnya dari tidak boleh berjalan sehinggalah akan mula bergerak dari peringkat meniarap , merangkak sehingga berjalan boleh berjalan. Mempunyai kemahiran memikir, mengingat, menaakul dan menganalisis.Contoh perkembangan kanak kanak mereka akan cuba mengenali siapa ibu merekadan orang yang sentiasa mendampingi mereka. Oleh itu mereka akan lebih menyukai dan menghampiri orang yang

3

Emosi

Perasaan gembira,ditunjukkan melalui ekspresi wajah seperti gembira, sedih , menangis takut, menggigil dan sebagainya

4

Sosial

Meluaskan perhubungan , komunikasi dan pergaulan dengan orang lain.

seniasa bersama mereka. Dari segi pemakanan mereka telah pandai memilih mana yang sedap dan tak sedap . Bagi manusia dewasa pula lebih suka memikirkan sesuatu yang boleh mendatangkan keuntungan pada diri sendiri ataunpun masyarakat.Contohnya penggunaan teknologi kompuer dihasilkan daripada perkembangan pemikiran manusia untuk mempercepatkan dan pekerjaan, memudahkan pekerjaan dan menjimakan masa. Kemahiran mengawal perasaan jika diikut perkembangan kanak – kanak semasa kecil , mereka hanya menangis sekiranya sakit laparmenganuk dan sebagainya, tetapi ketika melalui proses perkembangan mereka yang sudah pandai bercakap, meminta makanan jika lapar, dan menangis jika sakit. Manakala perkembangan pada peringkat dewasa pula manusia mempunyai kemahiran mengawal perasaan dan menetukan sesuatu dalam satu situasi. Kemahiran mendisiplinkan dan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan orang lain.

Terdapat beberapa prinsip pertumbuhan dan perkembangan antaranya ialah pertumbuhan yang berlaku adalah dari 2 arah iaitu dari atas kebawah dan dari tengah ke tepi. Pertumbuhan struktur badan juga mendahului kemahiran fungsi nya. Maksudnya di sini ialah bayi yang baru dilahirkan mempunyai kaki ,tangan dan anggota badan yang lengkap, tetapi pada masa ini mereka masih bayi dan tidak tahu menggunakan anugerah yang diberi.Apabila berlaku pertumbuhan dan perkembangan tahap kemahiran berfikir mereka akan tahu dan boleh menggunakan strukur badan dan mengetahui fungsinya .Contohnya, tangan digunakan untuk makan, kaki untuk berjalan.Inilah yang dikatakan . Pertumbuhan secara menyeluruh mendahului secara khusus. Corak pertumbuhan dan perkembangan adalah sama tetapi kadarnya adalah berbeza pada setiap individu. Pertumbuhan berlaku hingga satu tahap , tetapi perkembangan berlaku secara berterusan hingga akhir hayat. Pertumbuhan dan perkembangan saling berinteraksi . Pertumbuhan jasmani yang kurang sihat boleh menjejaskan perkembangan rohani emosi dan sosial. Terdapat beberapa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan boleh ditentukan mengikut peringkat berikut: Peringkat pralahir Peringkat bayi (dalam kandungan ) (0 - 2 tahun) ( 2 - 6 tahun) (6 - 12 tahun ) (12 – 15 tahun) (15 - 21 tahun)

Peringkat awal kanak-kanak Peringkatan akhir kanak-kanak Peringkat awal remaja Peringkat akhir remaja

-

Peringkat dewasa Peringkat tua

(21 – 60 tahun) (60 tahun ke atas)

Seterusnya perkembangan mental juga bermula daripada konkrit kepada abstrak. Perkembangan daripada egosentrik kepada menerima pandangan orang lain.Inilah satu keadaan yang boleh dikatakan satu prtumbuhan dan perkembangan.

TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN GURU

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang penting sebagai agen penantara ilmu. Antaranya, proses menerapkan nilai-nilai islam, guru terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh para pelajar. Guru seharusnya mempelbagaikan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Semua ini untuk memperkukuhkan moral dan pegangan para pelajar, serta menghalang pertumbuhan fahaman eteistik, materialistik sekularisme. Ia sejajar dengan peruntukan Perlembagaan Malaysia yang menyatakan Islam adalah agama rasmi negara dan diperkuatkan dengan penggubalan Prinsip Rukun Negara yang pertama iaitu percaya kepada Tuhan. Dalam Rangka Rancangan Pembangunan Pendidikan Negeri Selangor ( RRPPS ) 1994-2000, Kertas Sekolah Tanpa Kegagalan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Darul Ehsan menyatakan bahawa ”Falsafah Pendidikan Negara dan Reformasi Pendidikan menerusi KBSR dan KBSM boleh memenuhi pengisian Wawasan 2020 yang diharapkan dapat melahirkan manusia yang mampu membangunkan diri secara sepadu mengikut acuan Malaysiabagi menentukan kejayaan Malaysia sebagai negara maju pada tahun 2020 yang menegaskan keperluan melahirkan tenaga manusia 70% berlatarbelakangkan pendidikan sains dan teknologi”.

Oleh yang demikian para guru juga perlu berfungsi sebagai mereka yang berupaya memupuk toleransi dan kerjasama dikalangan pelajar-pelajar disamping menanamkan budaya ikram dan harmonis. Dalam usaha menuju Wawasan 2020, sebahagian daripada tugas juga dipikul oleh para guru iaitu guru perlu mempunyai nilainilai agama, bermoral tinggi, bermaruah, pengamal keadilan, kepercayaan kepada diri sendiri dan mengutamakan kecemerlangan terus dititik beratkan. Hakikatnya, peranan guru yang sebenarnya telah bermula sejak zaman penjajahan. Kesedaran mengenai kepentingan kemajuan di kalangan orang Melayu terutamanya dalam bersaing dengan bangsa asing ditiup oleh golongan reformis agama yang dikenali sebagai Kaum Muda. Golongan inilah yang mengasaskan madrasah supaya mengajar kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baru dikalangan murid berbangsa Melayu supaya maju selari dengan tuntutan ekonomi dan sosial pada zaman itu. Golongan guru adalah antara mereka yang berperanan besar dalam meniup semangat kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan daripada British. Namun pada zaman sekarang guru bukan sahaja menekankan semangat cintakan tanahair dan mengajar murid semata-mata tetapi memiankan peranan sebagai agen sosialisasi iaitu memberi pendidikan seta membentuk seseorang pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. Ini bermakna ia membantu pelajar menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam perkembangan masyarakat dan kehidupan harian. Pada masa kini guru di sekolah juga memainkan peranan sebagai agen sosialisasi dengan membawa perkembangan kualiti sosial murid mengikut arus pekembangan masa kini.

Selain itu, guru juga adalah sebagai agen perubahan yang bertujuan yang membawa perubahan kepada seseorang individu mengikut norma dan nilai sesuatu masyarakat. Guru dipertanggungjawabkan untuk memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan keatas kendiri muridnya. Guru yang bersifat dinamik adalah guru yang sentiasa responsif dan berupaya menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan dari masa ke semasa. Oleh itu guru perlu mempunyai sifat sedemikian supaya memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyakat dan negara. Dengan wujudnya Falsafah Pendidikan Negara pada tahun 1988 dan pengisytiharan Wawasan 2020 pada tahun 1991, cita dan intipati rakyat yang hendak dibentuk melalui pendidikan juga memerlukan guru yang bertanggungjawab untuk merealisasikannya iaitu seperti mendidik pelajar supaya menjadi generasi yang berilmu, berdaya tahan tinggi serta memenuhi kehendak negara. Selain itu guru juga harus mempunyai tanggungjawab sebagai pendidik dan pakar rujuk. Guru sebagai seorang pendidik harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk memdidik generasi yang akan datang. Manakala guru sebagai pakar rujuk adalah guru yang melengkapkan diri bukan sahaja dalam bidang kurikulum sekolah tetapi juga dalam bidang kerohanian dan emosi manusia serta pengetahuan am.

Peranan lain yang dimainkan oleh guru juga adalah sebagai mentor iaitu pembimbing atau penasihat yang arif dan berpengalaman dalam bidang pendidikan. Misalnya, guru boleh membimbing sekumpulan murid melaksanakan sesuatu projek, membimbing murid menjalankan aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan dan lain-lain. Manakala bagi murid-murid yang menghadapi masalah sosioekonomi seperti rasa takut, kecewa, bosan dan sebagainya guru hendaklah membimbing murid-murid ini supaya mereka dapat membina sifat keyakinan diri semula dan menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif dengan murid-murid yang lain. Untuk memainkan peranan sebagai mentor kepada murid-muridnya, guru haruslah mengutamakan kebajikan, kemajuan dan keselamatan murid-muridnya daripada hal-hal lain. Guru juga perlu bersikap adil kepada setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Guru juga harus menolong murid-murid tanpa meminta bayaran atau hadiah. Malah seseorang guru yang memberi contoh teladan yang baik kepada murid-muridnya harus berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas.

Matlamat Tamadun Islam 1. Hubungan antara manusia dengan Allah ( Khalid ) Hubungan baik yang dimaksudkan adalah keimanan akidah yang lurus serta teguh dan pengabdian kepada Allah. Iman akidah serta ibadat tersebut memang mempunyai hubungan yang erat dalam mpembentukan tamadun sesuatu bangsa dan manusia. Contohnya masyarakat arab Jahilliyah dan Tamadun Mesir Kuno zaman Firaun adalah pengajaranya. Walaupun pada zahirnya mereka maju dari sudut material namun disebabkan mereka tidak beriman dan tidak berpegang pada akidah yang benar, segala tamadun dan peradaban yang mereka bina hancur kerana kemurkaan Allah. Tamadun dan peradaban yang dibina atas konsep iman dan akidah yang benar akan membawa kejayaan hakiki didunia dan diakhirat. Contohnya sahabat nabi sanggup berjihad dan berperang melawan kafir Musyirikin dengan gigih serta mengorbankan seluruh jiwa, tenaga dan harta mereka dengan ikhlas. 2. Hubungan Manusia dengan manusia. Dalam mebina tamadun, manusia tidak boleh bersendirian. Justeru itu islam mengariskan peraturan tersebut dengan menghayati segala sifat terpuji seperti tidak mengumpat, menuduh, mengeji dan mencuri. Kesempurnaan tamadun dan kemajuan peradaban, kebudayaan tidak akan tercapai tanpa semangat perpaduan, tolong menolong antara satu sama lain.

Dalam membina tamadun, keselamatan manusia mesti dijaga seperti menceroboh hak orang lain. Islam mengharamkan penindasan dan pencerobohan keatas hak dan harta orang lain seperti mencuri, merompak dan merampas. Islam juga mengharamkan tamadun yang dibina bertujuan membawa kemusnahan seperti pembinaan senjata nuklear dan kimia untuk membunuh orang lain atau membawa kehancuran bukan tujuan keselamatan akidah dan bukan atas dasar agama. Dalam hubungan manusia dengan manusia, Allah mengambil berat tentang zuriat dan keturunan dengan menekankan perkembangan keturunan yang baik selaras dengan kemajuan, iaitu melalui perkahwinan dan menharamkan segala perbuatan zina serta pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan dan memakai pakaian yang mendedahkan aurat dan menjolok mata. 3. Hubungan Manusia dengan Alam Sekitar Dalam membina tamadun, Islam membentuk manusia supaya menjaga hubungan yang baik dengan makhluk lain, contohnya mengharamkan pembunuhan binatang yang tidak merosakkan atau membunuh haiwan dengan zalim dan kejam. Hal itu menyebabkan berlaku kerosakan dan kemurkaan Allah. Alam sekitar juga mestilah dijaga dengan baik dalam membina kemajuan, seperti tidak membuang sampah dimerata tempat khasnya buangan daripada kilang-kilang dan pencemaran udara, sungai dan laut. Sekiranya semua itu tidak dijaga akan membawa kepada kerosakan dan kehancuran dan merebaknya berbagai penyakit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful