Development of Maintenance

Programs and Tools for Historic
Building Preservation
Izrada programa održavanja
i zanati u restauraciji
graditeljskog nasljeđa
Report series No. 5/2007
E X P E D I T I O
Center for Sustainable
Spatial Development
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
CHwB Cultural Heritage without Borders
CHwB Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica
www.chwb.org/bih
EXPEDITIO Center for Sustainable Spatial Develpoment
EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj
www.expeditio.org
Donor | Donator:
SIDA - Swedish International Development
Cooperation Agency
SIDA - Švedska međunarodna agencija za
razvoj i saradnju
Translation | Prevod:
Vesna Leković
Proofreading | Lektura teksta na engleskom:
Joško Katelan
Photographs | Fotografije:
CHwB, EXPEDITIO
Design | Dizajn:
EXPEDITIO
Printing | Štampa:
Biro Konto, Herceg Novi, Montenegro
Circulation | Tiraž:
1000 copies | 1000 primjeraka
Report series No. 5/2007
E X P E D I T I O
Center for Sustainable
Spatial Development
Development of Maintenance
Programs and Tools for Historic
Building Preservation
Izrada programa održavanja
i zanati u restauraciji
graditeljskog nasljeđa
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
3
Content
1 INTRODUCTION
Regional Seminar/Workshop
“Development of Maintenance Programs
and Tools for Historic Building
Preservation”
Basic information about the seminar
Program of the seminar
Participants list
Heritage protection and training cases
from the region
The Built Heritage Conservation
Training Centre at Bánffy Castle
in Bontida
Maintenance Program
Developing in Bulgaria
Case Study from Nessebar
Challenges in Maintenance of
Built Heritage and Development
in Gjirokastra, Albania
Conclusion
2 MAINTENANCE PROGRAM
Basic information on development of
maintenance programs
Example of maintenance programe
– Handanija mosque
3 TRADITIONAL CRAFTS
Traditional crafts used for historic
buildings preservation
Analyse of the questionnaries
ANNEX
Practical binder
1 UVOD
Regionalni seminar/radionica
„Izrada programa održavanja i
zanati u restauraciji graditeljskog
nasljeđa“
Osnovne informacije o seminaru
Program seminara
Lista učesnika/ca
Primjeri zaštite i obuke u oblasti
kulturnog nasljeđa u regionu
Centar za konzervaciju
graditeljskog nasljeđa,
Bánffy dvorac, Bontida
Razvoj programa održavanja
u Bugarskoj
Studija o Nessebaru
Izazovi razvoja i održavanja
graditeljskog nasljeđa u
Gjirokastri, Albanija
Zaključak
2 PROGRAM ODRŽAVANJA
Osnovne informacije o razvoju
programa održavanja
Primjer programa održavanja
– Handanija džamija
3 TRADICIONALNI ZANATI
Tradicionalni zanati u restauraciji
graditeljskog nasljeđa
Analiza upitnika
DODATAK
Praktični uvez
6
8
12
14
15
20
26
31
34
43
58
61
77
Sadržaj
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
INTRODUCTION
Regional Seminar/Workshop “Development of Maintenance Programs and
Tools for Historic Buildings Preservation”
UVOD
Regionalni seminar/radionica “Izrada programa održavanja i
zanati u restauraciji graditeljskog nasljeđa”
1
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
6
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
7
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Information about
the seminar
The maintenance of the built heritage is
of the highest importance when it comes
to long-term protection. The development
of maintenance programs and plans for
historic buildings is one of the practical
steps in securing the sensitive approach
towards the maintenance of buildings but
it can also be a tool for the owners and
users of buildings.
The aim of the maintenance program
is to assist owners in taking care of
their historically valuable building/-s in
a correct way in between more costly
restoration activities. A correct use
and understanding of the maintenance
program will ensure a proper
preservation of the specified values of
buildings. It shall be done and revised by
a professional architect or antiquarian,
inside or outside heritage authorities, in
cooperation with owners.
The use of traditional crafts, techniques
and materials is one of important
elements in the process of built heritage
protection, contributing to its adequate
protection, restoration and conservation,
as well as maintenance.
With the Regional Seminar/Workshop
“Development of Maintenance Programs
and Tools for Historic Buildings
Preservation” we have tried to initiate
the discussion on the importance
of the development of maintenance
programs, as well as on the importance
of safeguarding traditional crafts
as important tools for monuments
conservation/restoration, in the region
of South East Europe. The partner
organisations for this event were
the NGO “EXPEDITIO” - Centre for
Sustainable Spatial Development from
Kotor, Montenegro and the regional office
of Cultural Heritage without Borders,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
The co-partners in the event were the
National Trust of England, Wales and
Northern Ireland and Europa Nostra
UK. The meeting was financed by the
Swedish International Development and
Cooperation Agency (Sida).
The Regional Seminar/Workshop
“Development of Maintenance Programs
and Tools for Historic Buildings
Preservation” was held on from 29-31
May 2007 in Kotor, Montenegro. The
participants of the meeting were the
representatives from the Institutes for
Monument Protection, representatives
from the Ministries, NGOs and
Municipalities, from Albania, Bulgaria,
Croatia, Macedonia, Montenegro,
Kosovo, Serbia, Romania and the UK.
Održavanje graditeljskog nasljeđa
je od velike važnosti kada se radi o
dugoročnoj zaštiti objekata. Razvoj
programa i planova održavanja
istorijskih objekata je jedan korak bliže
ka osiguravanju senzibilnog odnosa
prema održavanju objekta, ali je i
jedna vrsta oruđa koja može biti od
velike pomoći vlasnicima i korisnicima
objekata.
Program održavanja se izrađuje kako
bi pomogao vlasniku objekta da se
brine o svom istorijski vrijednom
objektu/objektima na ispravan način u
periodu između skupljih restauracija.
Pravilna upotreba programa
održavanja i njegovo razumijevanje
će osigurati odgovarajuću, pravilnu
zaštitu objekta, odnosno njegovih
vrijednosti. Program treba da izradi i
prekontroliše arhitekta ili konzervator,
iz ili izvan nadležnih institucija zaštite,
u saradnji sa vlasnikom objekta.
Jedan od bitnih elemenata u procesu
zaštite graditeljskog nasljeđa koji utiče
na adekvatnu zaštitu, kako restauraciju
i konzervaciju tako i održavanje jeste i
upotreba tradicionalnih zanata, tehnika
i materijala.
Organizovanjem regionalnog
seminara/radionice “Izrada programa
održavanja i zanati u restauraciji
graditeljskog nasljeđa” željeli smo
da započnemo raspravu, u regiji
Jugoistočne Evrope, o važnosti izrade
programa održavanja, kao i o važnosti
očuvanja tradicionalnih zanata kao
važnih oruđa u konzervaciji/restauraciji
spomenika. Seminar su partnerski
organizovali NVO “EXPEDITIO” -
Centar za održivi prostorni razvoj
iz Kotora, Crna Gora i regionalna
kancelarija Kulturnog nasljeđa bez
granica (CHwB), Sarajevo, Bosna i
Hercegovina. Suorganizatori seminara
bili su National Trust za Englesku, Vels
i Sjevernu Irsku i Europa Nostra, Velika
Britanija. Seminar je finansirala SIDA
- Švedska međunarodna agencija za
razvoj i saradnju.
Seminar/radionica “Izrada programa
održavanja i zanati u restauraciji
graditeljskog nasljeđa” je održan u
periodu od 29-31.05. 2007. godine
u Kotoru, Crna Gora. Učesnici/ce
seminara su bili predstavnici/ce
zavoda za zaštitu spomenika,
ministarstava, nevladinih organizacija
i opština iz Albanije, Bugarske,
Hrvatske, Makedonije, Crne Gore,
Kosova, Srbije, Rumunije i Velike
Britanije.
Informacije
o seminaru
8 9
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Program of the seminar
Introductory speech, the host of the
meeting
Lejla Hadžić, CHwB Regional Office
Greeting the guests
Predrag Malbaša
The deputy Minister for Culture, Sport and
Media, Republic of Montenegro
Introduction lecture on development of
maintenance programs:
“Maintenance Programs or Plans”,
discussion, questions
Dick Sandberg, CHwB
“Maintenance Program Developing in
Bulgaria, Case Study from Nessebar,
UNESCO site“
Hristina Staneva, ICOMOS-Bulgaria
“Maintenance of Mojković Guesthouse on
Tara Mountain”
Bosiljka Tomašević, Republic Institute
for Protection of Monuments, Belgrade,
Serbia
“Approach towards Heritage Protection in
XXI Century”,
Lillian Stošić, Department for
Conservation in Rijeka, Croatia
“Maintenance Program of Handanija
Mosque, CHwB Experience in BiH”,
discussion, questions
Lejla Hadžić, CHwB
Uvodna riječ, domaćin seminara
Lejla Hadžić,
Regionalna kancelarija CHwB
Pozdravna riječ
Predrag Malbaša
Zamjenik ministra kulture, sporta i medija
u Vladi Republike Crne Gore
Uvodno predavanje o razvoju
programa održavanja: “Programi ili
planovi održavanja”,
rasprava, pitanja
Dick Sandberg, CHwB
“Razvoj programa održavanja u
Bugarskoj. Studija o Nessebaru, pod
zaštitom UNESCO-a “
Hristina Staneva, ICOMOS-Bugarska
“Održavanje gostinjske kuće Mojković
na planini Tari”
Bosiljka Tomašević, Republički
zavod za zaštitu spomenika, Beograd,
Srbija
“Pristup zaštiti nasljeđa u XXI vijeku”
Lillian Stošić,
Konzervatorski odjel u Rijeci,
Hrvatska
“Program održavanja Handanija džamije,
iskustvo CHwB-a u BiH”,
rasprava, pitanja
Lejla Hadžić, CHwB
Day 1 | Dan1
29. 05. 2007.
“Challenges in Development and
Maintenance of Built Heritage in
Gjirokastra”
Elenita Roshi, Conservation Office in
Gjirokastra, Albania
“Crafts Skills Training at the International
Built Heritage Conservation Training
Centre at Banffy castle,
Bontida, Romania”
Csilla Hegedusz and Baxter David,
Transylvania Trust
Discussion, the conclusions of the day
“Challenges and Development of
Butrint Park”
Rupert Smith, director Butrint Foundation
“Royal Trail”
Katarina Nikolić, co-ordinator,
British Council
The experience from Macedonia
Vaska Pecijareska, ICOMOS Macedonia
“Izazovi razvoja i održavanja graditeljskog
nasljeđa u Gjirokastri”
Elenita Roshi, Kancelarija za
konzervaciju i razvoj Gjirokastre,
Albanija
“Usavršavanje zanatskih vještina pri
Međunarodnom centru za konzervaciju
graditeljskog nasljeđa, Banffy dvorac,
Bontida, Rumunija”
Csilla Hegedusz i Baxter David,
Transylvania Trust
Rasprava i zaključci dana
“Izazovi i razvoj
Butrint parka”
Rupert Smith, direktor Butrint fondacije
“Staza kraljeva“
Katarina Nikolić, koordinatorka,
Britanski savjet
Iskustvo iz Makedonije
Vaska Pecijareska, ICOMOS Makedonija
Day 2 | Dan 2
30. 05. 2007
Program seminara
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
10 11
Presenting the binder of possible
maintenance program
Introduction in the Workshop
Dick Sandberg and Lejla Hadžić, CHwB
WORKSHOP
Work in the groups on developing and
understanding of the binder applied on
the chosen Gurdić Gate in Kotor,
short presentation by:
Aleksandra Kapetanović and Katarina
Nikolić
Visiting Gurdić Gate in Kotor
Continuation of the work in the groups
- discussion on the content of the practical
binder applied on the Gurdić Gate,
moderator Dick Sandberg
Workshop - Introduction into individual/
group design of the binders of mainte-
nance program based on the examples
of the buildings from the home countries
Conclusion of the day
Prezentacija uveza za potencijalni
program održavanja
Uvod u radionicu
Dick Sandberg i Lejla Hadžić, CHwB
RADIONICA
Rad u grupama na razvoju i
razumijevanju uveza koji je primijenjen
na kapiji Gurdić u Kotoru,
kratka prezentacija projekta:
Aleksandra Kapetanović i Katarina
Nikolić
Obilazak kapije Gurdić u Kotoru
Nastavak grupnog rada -
diskusija o sadržaju praktičnog uveza
za projekat kapije na Gurdiću,
moderator Dick Sandberg
Radionica - uvod u individualni/grupni
rad na dizajniranju uveza za programe
održavanja za primjere objekata koje
su učesnici/ce donijeli sa sobom
Zaključci
Promoting Built Heritage
Conservation Skills in South East
Europe | Meeting potential partners to
discuss the project proposal
Gornja Lastva, Montenegro
Welcome and introduction
Marija Nikolić, Cultural Homeland
Association “Napredak” Gornja Lastva
• Presentation of activities of NGO
Gornja Lastva
• Walk through the village
Existence of traditional crafts and
materials as tools for building
maintenance.
Presentation of acquired questionnaires
Aleksandra Kapetanović, EXPEDITIO
Possible proposal of a joint project
aimed at improving conservation skills in
Southeast Europe
Sue Cassell, National Trust, UK
Discussion
moderator Dick Sandberg, CHWB
Final words
Promocija konzervatorskih vještina
graditeljskog nasljeđa u jugoistočnoj
Evropi | Susret sa potencijalnim
partnerima - rasprava o mogućem
prijedlogu projekta
Gornja Lastva, Crna Gora
Dobrodošlica i uvod
Marija Nikolić, Kulturno zavičajno
udruženje “Napredak” Gornja Lastva
• Prezentacija aktivnosti NVO-a Gornja
Lastva
• Obilazak sela
Postojanje tradicionalnih zanata i
materijala kao sredstava za održavanje
objekata, prezentacija upitnika
Aleksandra Kapetanović, EXPEDITIO
Prijedlog mogućeg zajedničkog projekta o
unaprijeđenju konzervatorskih vještina u
jugoistočnoj Evropi
Sue Cassell, National Trust, UK
Diskusija
moderator Dick Sandberg, CHWB
Završna riječ
Day 3 | Dan 3
31. 05. 2007
12 13
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
• Boiken Abazi | MJAFT Foundation |
Albania | MJAFT fondacija | Albanija
• Slobodanka Babić | Institute for Protec-
tion of Cultural Monuments of Novi Sad
| Serbia | Zavod za zaštitu spomenika
kulture grada Novog Sada | Srbija
• David Baxter | Transylvania Trust | Ro-
mania/ UK | Transylvania Trust | Rumu-
nija/ Velika Britanija
• Gordana Bilobrk | Regional Institute
for Protection of Cultural Heritage Kotor |
Montenegro | Regionalni zavod za zašti-
tu spomenika kulture Kotor|Crna Gora
• Nol Binakaj | CHwB - Kosovo | Kosovo |
CHwB - Kosovo | Kosovo
• Marijana Bec | Institute for Protection of
Cultural Monuments Kragujevac | Serbia
| Zavod za zaštitu spomenika kulture
Kragujevac | Srbija
• Sue Cassell | National Trust of England,
Wales and Northern Ireland | UK | Nati-
onal Trust za Englesku, Vels i Sjevernu
Irsku | Velika Britanija
• Lejla Hadžić | CHwB - Bosnia and
Hercegovina | Bosnia and Herzegovina |
CHwB - Bosna i Hercegovina | Bosna i
Hercegovina
• Csilla Hegedusz | Transylvania Trust |
Romania | Transylvania Trust | Rumunija
• Aleksandra Kapetanović | EXPEDITIO |
Montenegro | EXPEDITIO | Crna Gora
• Jaroslav Kilian | Built Heritage Conser-
vation Development Studies, AINova |
Slovakia | Studije razvoja konzervacije
graditeljskog nasljeđa, AINova | Slo-
vačka
• Nenad Lajbenšperger | Institute for Pro-
tection of Cultural Monuments of Serbia
| Serbia | Republički zavod za zaštitu
spomenika kulture Srbije | Srbija
• Mimoza Lango | Institute of Cultural
Monuments, Tirana | Albania | Zavod za
spomenike kulture, Tirana | Albanija
• Katarina Lisavac | Institute for Protec-
tion of Cultural Monuments of Belgrade
| Serbia | Zavod za zaštitu spomenika
kulture Beograd | Srbija
• Jeta Limani | CHwB - Kosovo | Kosovo
| CHwB - Kosovo | Kosovo
• Ivana Lušić | CHwB - Bosnia and
Hercegovina | Bosnia and Herzegovina |
CHwB - Bosna i Hercegovina | Bosna i
Hercegovina
• Aleksandra Mirković | Regional Institute
for Protection of Cultural Heritage Kotor |
Montenegro |
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture Kotor |Crna Gora
• Shqipe Morina | Ministry of Culture
Kosova | Kosovo | Ministarstvo kulture
Kosovo | Kosovo
• Katarina Nikolić | British Council | Mon-
tenegro | Britanski savjet | Crna Gora
• Marija Nikolić | Cultural Homeland
Association “Napredak” Gornja Lastva |
Montenegro | Kulturno zavičajno udru-
ženje “Napredak” Gornja Lastva | Crna
Gora
• Vaska Pecijareska | ICOMOS Macedo-
nia | Macedonia | ICOMOS Makedonija
| Makedonija
• Elma Prcić Bilić | Local NGO | Bosnia
and Herzegovina | lokalna NVO | Bosna
i Hercegovina
• Tatjana Rajić | EXPEDITIO | Montene-
gro | EXPEDITIO | Crna Gora
• Elenita Roshi | Gjirokastra
Conservation and Development Office |
Albania | Kancelarija za konzervaciju i
razvoj, Gjirokastra | Albanija
• Dick Sandberg | Cultural Heritage
without Borders | Sweden | Kulturno
nasljeđe bez granica | Švedska
• John Sell | Europa Nostra | UK |
Europa Nostra | UK
• Sali Shoshaj | CHwB - Kosovo |
Kosovo | CHwB - Kosovo| Kosovo
• Rupert Smith | Butrint Foundation |
Albania | Butrint fondacija | Albanija
• Hristina Staneva | ICOMOS Bulgaria
| Bulgaria | ICOMOS Bugarska |
Bugarska
• Konstantin Dimitrovski | Conservation
Center - Skopje | Macedonia |
Konzervatorski centar - Skoplje |
Makedonija
• Lilian Stošić | Ministry of Culture,
Conservation Department Rijeka
| Croatia | Ministarstvo kulture,
Konzervatorski odjel u Rijeci |
Hrvatska
• Baki Svirca | State Institute for
Cultural Monument Protection | Kosovo
| Državni zavod za zaštitu kulturnih
spomenika | Kosovo
• Ana Šverko | Ministry of Culture,
Conservation Department Split | Croatia
| Ministarstvo kulture, Konzervatorski
odjel u Splitu | Hrvatska
• Bosiljka Tomašević | Institute for
Protection of Cultural Monuments of Serbia
| Serbia | Zavod za zaštitu spomenika
kulture Srbije | Srbija
• Mile Velčovski | National Conservation
Center | Macedonia | Republički
konzervatorski centar | Makedonija
• Katarina Višnar | Slovenia Nostra &
Crosscommunitycreation Institute |
Slovenia | Slovenia Nostra & Zavod
za medijsko umetnost in projekte
družbenega raziskovanja | Slovenija
• Nikolina Vrekalo | Ministry of Culture,
Conservation Department Zagreb| Croatia
| Ministarstvo kulture, Konzervatorski
odjel u Zagrebu | Hrvatska
• Slavica Vujović | Regional Institute for
Protection of Cultural Monuments, Novi
Sad | Serbia | Pokrajinski zavod za
zaštitu spomenika kulture Novi Sad |
Srbija
Participants list | Lista učesnika/ca
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
14
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
15
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Heritage protection and
training cases from
the region
The Built Heritage
Conservation Training
Centre at Bánffy Castle in
Bontida
Csilla Hegedusz, Transylvania Trust,
Romania
Primjeri zaštite i obuke u
oblasti kulturnog nasljeđa
u regionu
Centar za konzervaciju
graditeljskog nasljeđa,
Bánffy dvorac,
Bontida
Csilla Hegedusz, Transylvania Trust,
Rumunija
During a very intensive couple of days
in Kotor the workshop participants from
the region have had an opportunity to
present the experience they have had in
the field of cultural heritage protection
in their countries, especially regarding
maintenance of the built heritage and
education about traditional techniques
and craft.
Here in the brochure we have made
summaries of three lectures with
examples from Romania, Bulgaria and
Albania.
The Built Heritage Conservation Training
Centre at Bánffy Castle in Bontida,
Romania started as a need to reinstate
the Traditional Building Craft Skills, where
the Ministry of Culture Romania and the
British Council invited the Transylvania
Trust and the Institute of Historic Building
Conservation to develop a project.
The defined aims of the training strategy
were:
To establish a permanent conservation
training centre and restore a site of
international importance
Encourage use of traditional craft skills
and materials
Promote exchange of knowledge and
expertise at international level
Encourage sympathetic approach to
conservation throughout Romania and
neighbouring countries
Tokom nekoliko veoma intezivnih
dana u Kotoru učesnici/ce iz regiona
su imali priliku da predstave iskustva
na polju zaštite kulturnog nasljeđa u
svijim zemljama, posebno ona vezana
za odražavanje graditeljskog nasljeđa
i edukaciju o tradicionalnim tehnikama
i zanatima.
U brošuri dajemo sažetak tri
predavanja sa primjerima iz Rumunije,
Bugarske i Albanije.
Centar za konzervaciju graditeljskog
nasljeđa, smješten u Bánffy dvorcu,
Bontida, Rumunija nastao je iz
potrebe obnavljanja tradicionalnih
zanatskih vještina u graditeljstvu, kada
su Ministarstvo kulture Rumunije i
Britanski savjet pozvali Transylvania
Trust i Zavod za konzervaciju istorijskih
objekata da razviju projekat.
Definisani ciljevi strategije obuke bili
su:
osnivanje stalnog centra za pružanje
obuke iz konzervacije i restauracije
lokaliteta od međunarodnog značaja
podsticanje upotrebe tradicionalnih
zanatskih vještina i materijala
promovisanje razmjene znanja i
stručnosti na međunarodnom nivou
razvijanje razumijevanja za
konzervaciju u Rumuniji i susjednim
Gurdić Gate in Kotor
Kapija Gurdić u Kotoru
16
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
17
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Promote sustainability
Promote education and tourism within the
historic environment
Encourage and increase public awareness
in cultural heritage.
The main aspects of the Conservation
Training are to understand the conservation
philosophy where the students were
introduced in, through lectures and practical
conservation works at the site, Bánffy castle.
Different practical aspects are discussed
through exercising on site such as masonry
consolidation and rendering, where the
philosophy of approach encourages:
compatibility
breathability
maximum retention
use of local materials and repair
Carpentry as a local skill was introduced as
well through:
following the philosophy of repair
NOT replacement
combining traditional and modern
techniques
Stonemasonry was practiced through
emphasising the compatibility in repair and
new carving.


The parallel proces of training and
restoration provides the springboard for
regeneration.
The Built Heritage Conservation Training
Centre is an international school and it
gathers students from Romania, Hungary,
Slovakia, Slovenia, Estonia, Sweden,
Belgium, France, Czech Republic, Brazil,
UK, USA, Australia and we hope to extend
the co-operation with other parts of
Europe.
The long term aim is the REGENERATION
to achieve a SUSTAINABLE FUTURE for
the Castle.
SUSTAINABILITY through LIFE
LIFE through DIVERSITY
DIVERSITY through PARTNERSHIP

SUSTAINABILITY through LIFE
Enjoying the Historic Environment, through
Bontida Cultural Days.
LIFE through DIVERSITY
Where diversity requires flexibility, which
we saw through converting Bánffy castle in:
Training & Cultural Centre;
Field Study Centre;


zemljama
promovisanje održivosti
promovisanje obrazovanja i turizma u
istorijskom okruženju
razvijanje i povećanje svijesti javnosti
o kulturnom nasljeđu
Glavni aspekt obuke iz konzervacije je
razumijevanje filozofije konzervacije,
koja je studentima predstavljena kroz
predavanja i praktične konzervatorske
radove na lokalitetu Bánffy dvorca.
Takođe su razmatrani različiti praktični
aspekti, kroz vježbe na terenu, kao
što su konsolidacija zidnih površina
i malterisanje. Kod svih ovih radova,
filozofija ovakvog pristupa podstiče:
podudarnost materijala
mogućnost „disanja“ zida
maksimalno zadržavanje originalnih
materijala/dijelova
upotrebu lokalnih materijala i popravku
Stolarski zanatski radovi, kao lokalna
vještina, takođe su uvedeni kroz:
slijeđenje filozofije popravke
NE zamjenjivanje onoga što nije
neophodno
kombinovanje tradicionalnih i
modernih tehnika


Obrada kamena je vježbana kroz
isticanje podudarnosti materijala
prilikom popravke i izrade novih
dijelova.
Uporedan proces obuke i restauracije
predstavlja odskočnu dasku za obnovu.
Centar za konzervaciju graditeljskog
nasljeđa je međunarodna škola
koja okuplja studente iz Rumunije,
Mađarske, Slovačke, Slovenije, Estonije,
Švedske, Belgije, Francuske, Češke,
Brazila, Velike Britanije, Sjedinjenih
Američkih Država, Australije, a nadamo
se da ćemo proširiti saradnju i na druge
dijelove Evrope.
Dugoročni cilj je OBNOVA kako bi
se ostvarila ODRŽIVA BUDUĆNOST
dvorca.
ODRŽIVOST kroz ŽIVOT
ŽIVOT kroz RAZNOVRSNOST
RAZNOVRSNOST kroz PARTNERSTVO
ODRŽIVOST kroz ŽIVOT
Uživanje u istorijskom okruženju,
kroz manifestaciju Kulturni dani grada
Bontida
18
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
19
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Centre for Conferences;
• for Weddings;
• for Craft Fairs:
• for Tourism
DIVERSITY through PARTNERSHIP
Where partnership is semi-fold :
Partnership with the Local Community
and the Local Council
Partnership through Employment
Partnership through Local Enterprise
Partnership through Education
The successfulness of the Centre
depends on the support, where
nowadays the Built Heritage
Conservation Training Centre at Bánffy
Castle in Bontida, Romania is supported
by:
The Romanian and Hungarian Ministries
of Culture;
ICOMOS;
European Union;
The National Office for Cultural
Heritage-HU;
National Cultural Fund-HU;
World Monuments Fund;
Getty Grant Program;
Headley Trust,
The Local Council of Bontida;


HRH The Prince of Wales
HRH Princess Margareta of Romania

The continuation of the work of the
Centre is seen through :
New Community Facilities
Craft workshops, joinery workshop,
Development of the educational base
through the local schools,
Promote Bánffy Castle as a major
Cultural Venue, as member of the ACCR

Contact details of the Centre are
www.heritagetraining-banffycastle.org


ŽIVOT kroz RAZNOVRSNOST
Raznovrsnost podrazumijeva
fleksibilnost, koju smo ostvarili
pretvorivši Bánffy dvorac u:
• Kulturni centar & centar za obuku;
• Centar za istraživanja na terenu;
• Centar za konferencije;
• za održavanje svadbi;
• za zanatske sajmove;
• za turizam
RAZNOVRSNOST kroz PARTNERSTVO
To partnerstvo je višestruko:
Partnerstvo sa lokalnom zajednicom i
lokalnim vlastima
Partnerstvo kroz zapošljavanje
Partnerstvo kroz lokalno
preduzetništvo
Partnerstvo kroz obrazovanje
Uspješnost Centra zavisi od podrške.
Danas Centar za konzervaciju
graditeljskog nasljeđa u Bánffy
dvorcu, Bontida, podržavaju:
Ministarstva kulture Rumunije i
Mađarske;
ICOMOS;
Evropska unija;
Nacionalna kancelarija za kulturno
nasljeđe-HU;
Nacionalni fond za kulturu-HU;
Fond za svjetske spomenike;
Getty Grant program;
Headley Trust,
Lokalno vijeće grada Bontida;
Princ od Velsa
Rumunska princeza Margareta

Nastavak rada Centra će se odvijati kroz:
Nove sadržaje u zajednici,
Zanatske radionice, stolarske radionice,
Razvoj obrazovne osnove putem lokalnih
škola,
Promovisanje Bánffy dvorca, kao
mjesta za održavanje značajnih kulturnih
događaja, kao člana ACCR-a

Internet stranica Centra je
www.heritagetraining-banffycastle.org* napomena: autor
fotografija je autor teksta
* note: the text author is
also author of the photographs
20
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
21
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Maintenance Program
Developing in Bulgaria
Case Study from Nessebar,
Unesco Site
Hristina Staneva, president
of ICOMOS / Bulgaria
Bulgarian heritage presents sophisticated
and contradicting mixture of various
cultures, external influences and
local tradition. It includes over 40000
monuments and sites of diverse
typology. Seven of them are of
international significance, 11 300 are of
national importance, the rest is of local
importance. The heritage represents the
mixture of different periods, from pre-
history, ancient period (Thracian, Hellenic
and Roman civilisations), medieval
times (Christian and Ottoman cultures),
renaissance and from the modern period.
Cultural Heritage Protection - Preventive
Care of Monuments
Background
Until 1989 the conservation was executed
by the State trough a centralized
conservation system. The implementation
of the cultural policy was a channelled
and smooth process. The intervention,
which was mainly reactive, included
predominantly restoration and re-use of
the monuments for public needs.
Well defined system of monitoring,
planned maintenance did not exist.
Monitoring and maintenance was
held only for specific buildings of
high architectural and artistic value.
Unfortunately no practice existed to
develop maintenance programs.
Current state
Lack of agility of the conservation
system
The problems of the heritage
maintenance remained out of the main
priorities.
Old & inadequate legislation –
regulations on that issues
Due to the economic difficulties
the financial participation of the state
drastically decreased -over 100 times
compared to 1989!
The new owners have no conscience
for the public importance of their
building; often they cannot afford its
maintenance, or just do it incompetently.
There are very few trained craftsmen
especially in the field of restoration.
There are a number of cases, when
they do not deliberately maintain the
monument in a good state, leaving it
to destruction, aiming the monument
to be excluded from the register of the
monuments of culture, thus clearing the
path for the construction of a new hugeRazvoj programa
održavanja u Bugarskoj
Studija o Nessebaru,
UNESCO-vom lokalitetu
Hristina Staneva, predsjednica
ICOMOS-a / Bugarska
Bugarsko nasljeđe predstavlja složenu
i protivrječnu mješavinu različitih
kultura, spoljašnjih uticaja i lokalne
tradicije. Ono obuhvata preko 40000
spomenika i lokaliteta svrstanih u
različite kategorije. Sedam od tih
spomenika imaju međunarodni značaj,
11 300 su od nacionalnog, a ostali od
lokalnog značaja. Bugarsko nasljeđe
je mješavina različitih perioda, od
praistorije, starog vijeka (tračanska,
helenska i rimska civilizacija), srednjeg
vijeka (hrišćanska i osmanska kultura),
renesanse, pa do modernog doba.
Zaštita kulturnog nasljeđa – Preventivna
briga o spomenicima
Istorijski kontekst
Do 1989. godine konzervaciju je vršila
država kroz centralizovani sistem
zaštite. Implementacija kulturne politike
bila je kanalisan i jednostavan proces.
Intervencija, koja je uglavnom bila
reaktivna, odnosila se najviše na
restauraciju i korišćenje spomenika u
javne svrhe.
Nije postojao uređen sistem za
kontrolu i plansko održavanje.
Kontrola i održavanje su vršeni samo
kod posebnih objekata izuzetne
arhitektonske i umjetničke vrijednosti.
Nažalost, nije postojala praksa izrade
programa održavanja.
Trenutno stanje
Nepreduzimljivost sistema zaštite
Problemi održavanja nasljeđa ne
nalaze se među glavnim priorotetima
Stari & neadekvatni zakoni, tj. propisi
u ovoj oblasti
Usljed ekonomskih problema
finansijsko učešće države drastično je
smanjeno - ono je oko 100 puta manje
u odnosu na 1989. godinu!
Novi vlasnici nemaju svijest o javnom
značaju svojih objekata; često nemaju
dovoljno novca za održavanje, ili ga
sprovode nestručno.
Ima veoma malo obučenih zanatlija
uopšte, a posebno u oblasti
restauracije.
Postoje i slučajevi kada se spomenici
namjerno ne održavaju i kada se
dopušta njihovo propadanje, a sve
sa ciljem da se određeni spomenik
izbriše iz registra kulturnih spomenika
da bi se na njegovom mjestu izgradila
neka nova, moderna, obično ogromna
zgrada ili hotel.22
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
23
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
modern building or hotel.
Today we are getting more and more
aware of the necessity for a flexible,
dynamic and open strategy for
improvement of the state of the art of
heritage conservation and relevant
policy for preventive care and proper
maintenance.
Case Study –The Church “St. Stefan” in
Nessebar
The church is located in the southern part
of the architectural reserve Nessebar,
which is included in the UNESCO list.
Nessebar, was populated more than
three millenniums ago. In its long history
several civilizations left their traces - from
Hellenic, Roman, Byzantium, Medieval
Bulgarian and modern times. Now, owing
to the big number of well preserved
churches, especially from the period
13th-14th centuries, the town is called
by domestic and foreign researchers the
Bulgarian Ravenna.
The church “St. Stefan” is one of the
most valuable monuments on the
territory of the reserve. It is a three-aisle
basilica, without overarching, with three
apses on the eastern wall. It was built in
the zenith of the Middle Ages 10th – 11th
century. After a period of destruction,
the temple was restored and thoroughly
reconstructed at the end of 16th century.
In the interior of the church we can find:
murals dating from 11th untill 18th
century
paintings dated from 10th to 14th
century
In 1599 the wall painting from the
interior of the nave was entirely
completed
In the 18th century paintings in exo-
narthex were completed
The monument was partially studied by
Bulgarian and foreign research workers,
still there is no unanimous position
regarding the following:
The construction date of the oldest part-
of the basilica;
The initial form of its cover;
The ending of the original facades
to the north and south; The possible
existence of narthex.
Conservation Intervention
The methodology of work included
thorough investigation on the site,
the existing documentation of former
conservation interventions and the
existing scientific publications. After
determining the “diagnosis” the concetpt
of the restoration of the monument
was developed as well as display of
the monument with the participation
of all specialists and the latter wasMeđutim, sve više smo svjesni
činjenice da nam je potrebna
fleksibilna, dinamična i otvorena
strategija za unapređenje tehnika
očuvanja nasljeđa, kao i odgovarajuća
politika za preventivnu zaštitu i
pravilno održavanje.
Studija – Crkva Sv. Stefana u
Nessebaru
Crkva se nalazi u južnom dijelu
arhitektonskog kompleksa Nessebar,
koji se nalazi na UNESCO-voj listi.
Nessebar je bio naseljen prije više
od tri milenijuma. U dugoj istoriji
grada različite civilizacije ostavile su
svoje tragove – od helenske i rimske,
preko Vizantije i srednjevjekovne
Bugarske, pa do modernog doba.
Danas, zahvaljujući velikom broju
dobro očuvanih crkava, naročito iz 13.
i 14. vijeka, domaći i strani istraživači
nazivaju ovaj grad bugarskom
Ravenom.
Crkva Sv. Stefana je jedan od
najvrijednijih spomenika u okviru
kompleksa. To je nezasvođena
trobrodna bazilika, sa tri apside na
istočnom zidu. Izgrađena je u zenitu
srednjeg vijeka, u periodu 10-11.
vijeka. Nakon perioda razaranja,
crkva je obnovljena i temeljno
rekonstruisana krajem 16. vijeka.
U unutrašnjosti crkve se nalaze:
Zidno slikarstvo od 11. do 18. vijeka
Slike iz 10-11. i 14. vijeka
Godine 1599. oslikavanje
unutrašnjosti glavnog broda je
sasvim završeno
U 18. vijeku oslikan je egzonarteks
Iako su i bugarski i strani naučnici
vršili istraživanja crkve, još uvijek
ne postoji saglasnost oko sljedećih
pitanja:
Datum izgradnje najstarijeg dijela
bazilike;
Prvobitni izgled/oblik njenog
pokrivača;
Završetak originalnih fasada na
sjevernoj i južnoj strani. Moguće
postojanje narteksa.
Konzervacija
Metodologija rada obuhvatila je,
kroz istraživanja na licu mjesta,
postojeću dokumentaciju o ranijim
restauracijama i postojeće naučne
publikacije. Nakon utvrđivanja
“dijagnoze” spomenika, napravljen
je koncept za njegovu restauraciju
i predstavljanje, u čijoj izradi su
učestvovali svi stručnjaci, i koji
je zatim podnijet na odobrenje
odgovornim institucijama. Ova
složena intervencija sastojala se od24
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
25
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
presented for approval to the authorised
institutions. The complex intervention
included mainly the following
specialities:
Architecture
Construction
Conservation of the wall paintings
Electrical supply
Heating, ventilation and A/C
Vertical levelling
Anti-fire protection
Conditions for creation of most
favourable regime for the preservation of
the monument
Reduction of the number of visitors in
each group/maximum 20 people/.
The maintenance and cleaning of the
monument to be done using modern
technical equipment, in order to avoid
any dust pollution in the air.
The walking line in the monument
to be covered with a special material,
providing minimum pollution by the
movement of the visitors.
Observing the design solutions for the
monument functioning as a public site.
Regular maintenance of the
constructed equipment (air channel,
functioning of the water supply and
sewerage system, etc.) A special
technician should be permanently
appointed responsible for the
maintenance.
The current cleaning of the site should
be done using proper equipment
(platforms, staircases, etc.)
Organising and execution of regular
monitoring from the municipality and


NIMC sides for pro-active intervention
Daily recording of the following data:
the data of the conditioners and the data
of the movable apparatures (dryer and
humidifier).
The joint efforts of professionals, decision
makers, stakeholders and common
public form the region in the field of
maintenance of cultural heritage will
properly preserve our precious common
heritage and will create a better spiritual
and material environment for our present
and future generations.

više segmenata:
Arhitektura
Konstrukcija
Konzervacija zidnog slikarstva
Snabdijevanje električnom
energijom
Grijanje, ventilacija i klimatizacija
Vodosnabdijevanje i kanalizacija
Vertikalna nivelacija
Protivpožarna zaštita
Uslovi za stvaranje najpovoljnijeg
sistema za očuvanje spomenika
Smanjenje broja posjetilaca u
grupama /maksimalno 20 ljudi/.
Održavanje i čišćenje spomenika
vršiti uz pomoć moderne tehničke
opreme, da bi se eliminisalo
zagađivanje vazduha prašinom.
Staza za posjetioce u crkvi treba
da bude pokrivena specijalnim
materijalom, da bi se zagađenje
usljed kretanja posjetilaca svelo na
minimum.
Poštovanje dizajnerskih rješenja da
bi spomenik funkcionisao kao javni
objekat.
Redovno održavanje konstruisanih
elemenata (vazdušni kanal, sistem
za vodosnabdijevanje i kanalizaciju,
itd.). Treba zaposliti tehničara koji bi
bio zadužen za redovno održavanje.
Redovno čišćenje lokaliteta treba
vršiti uz pomoć odgovarajuće
opreme (platforme, stepeništa, itd.)
Opština i NIMC treba da organizuju
i sprovode redovnu kontrolu radi
proaktivne intervencije
Svakodnevno bilježenje podataka
o klimatizaciji i uređajima (za sušenje i
ovlažavanje vazduha)
Zajedničkim nastojanjima
profesionalaca, donosilaca odluka,
zainteresovanih strana i šire javnosti iz
cijele regije, koji se bave održavanjem
kulturnog nasljeđa, može se na
odgovarajući način očuvati naše
vrijedno nasljeđe i stvoriti bolje
duhovno i materijalno okruženje za
sadašnje i buduće generacije.
* napomena: autor
fotografija je autor teksta
* note: the text author is
also author of the photographs
26
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
27
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Challenges in Maintenance
of Built Heritage and
Development in Gjirokastra,
Albania
Elenita Roshi, Executive Manager,
Gjirokastra Conservation and Development
Office (GCDO)
What is Gjirokastra?
An UNESCO World Heritage Site since
2005;
A Museum-City (a whole ensemble
of houses) since 1961 with around
500 houses classified as category II
monuments, where 55 are category I
ones;
It also has a 600 meters long castle.
The town which “gave birth” to Enver
Hoxha and Ismail Kadare;
The Center of the Drino Valley in the
Southern Albania, an extremely rich
area with archeological ruins. Worth to
mention; the ancient town of Antigonea
founded by King Pirros of Epirus, and
Hadrionopolis by the Emperor of Rome,
Hadrian;
Very significant and important for both
the tangible and intangible Albanian
heritage;
As such, it was selected as town to
house the National Folk Festival every 4years, an activity on going for 30 years
“History” of the built heritage
Gjirokastra has at least 1200 Ottoman
type tower stone houses built using very
sophisticated stone works;
The medieval town was created by rich
landowners who wanted to show their
power by building strong houses in a very
difficult ground (no sources of water.);
The rich owners were the care-takers of
the houses until the Communist Regime
declared the town a Museum-City and
expropriated the houses;
Except the burning of the Bazaar, Memi
Pasha (maintenance of private but not
public properties);
“History” of the built heritage (the rise
after the WWII fall)
• In 1965, with the creation of “Institute
for Monuments of Culture” (IoM), the
Communist Government started to restore
many houses. The law requested the
financial contribution of the owners: soft
loans introduced;
The town was saved. The Local
IoM employed up to 100 workmen to
maintain it with a budget of 250 000
USD (exchange value of the time.) The
Government even printed an album for
tourists;
“History” of the built heritage (the second
fall)
• The care stopped dramatically after
1990, the fall of communism: the Institute

Izazovi razvoja i
održavanja graditeljskog
nasljeđa u Gjirokastri,
Albanija
Elenita Roshi, izvršna direktorica,
Kancelarija za konzervaciju i razvoj u
Gjirokastri (GCDO)
Šta je Gjirokastra?
Grad koji se nalazi na UNESCO-voj Listi
svjetskog nasljeđa od 2005;
Grad-muzej (urbana cjelina) od 1961,
sa oko 500 kuća klasifikovanih kao
spomenici II kategorije i 55 kuća kao
spomenici I kategorije;
Grad ima dvorac koji je 600 m dugačak;
Grad u kome su rođeni Enver Hoxha i
Ismail Kadare;
Centar doline rijeke Drino u južnoj
Albaniji, oblasti bogate arheološkim
nalazištima. Zaslužuju da se pomenu:
stari grad Antigonea, koji je osnovao
epirski kralj Pir, i Hadrionopolis, koji je
osnovao rimski car Adrijan;
Veoma značajan i važan grad kako za
materijalno, tako i za duhovno nasljeđe
Albanije;
Kao takav, izabran je da svake 4 godine
bude grad domaćin Festivala folklora,
manifestacije koja se održava već 30
godina;“Istorija” graditeljskog nasljeđa
Gjirokastra ima najmanje 1200
osmanskih kamenih kuća u obliku
kula, izgrađenih upotrebom veoma
fine tehnike obrade kamena;
Srednjevjekovni grad su podigli
bogati zemljoposjednici koji se željeli
da pokažu svoju moć gradeći snažne
kuće na veoma nepovoljnom terenu
(bez izvora vode);
Bogati vlasnici su se sami brinuli
o građevinama sve dok, za vrijeme
komunističkog režima, grad nije
proglašen gradom-muzejom, a kuće
oduzete od prvobitnih vlasnika;
Izuzev Bazara, Memi Pasha
(održavanje samo privatnih, a ne i
zgrada u javnom vlasništvu);
“Istorija” graditeljskog nasljeđa
(uspon nakon pada u II svjetskom
ratu)
Godine 1965, osnivanjem Zavoda
za spomenike kulture, komunistička
vlada je počela da obnavlja mnoge
kuće. Zakon je zahtijevao finansijsko
učešće vlasnika: uvedeni su krediti na
odloženo plaćanje, sa nižim kamatnim
stopama;
Grad je spašen. Lokalni Zavod za
spomenike kulture zaposlio je skoro
100 radnika na poslovima održavanja
grada, sa budžetom od 250 000 $ (po
ondašnjoj kursnoj vrijednosti). Vlada
je čak štampala i album za turiste.
“Istorija” graditeljskog nasljeđa (drugi
pad)


28
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
29
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
of Monuments suffered severe budget
cuts and downsizing;
To add up to the issues, the loss of
money in the pyramid schemes caused
vandalism in 1997. The Bazaar was
burned for the second time;
A typical house charecteristics

• The traditional house walls are most
of the times built by using no mortar; the
dry stone wall;
• The slate-roofs are very heavy; 42
square meters of roof has a weight of 9
tons;
•The houses have 3 to 4 floors:
The upper floors are built using a light
wood skeleton plastered with a special
mortar: mixture of straw, lime and animal
hair
The climate is also “contributing” to the
problems - Gjirokastra is the area with the
highest raining average in Albania.
In this situation prioritizing can be
difficult:
The majority of the citizens are calling
for rebuilding the fallen houses. The IoM
has evaluated that some 6 million Eurosare required to pass the emergency;
The creation of the National Gjirokastra
Board, an effort of IoM and GCDO,
“pushed” the Government to dedicate
1 million Euro for Gjirokastra. The
implementation has not started yet.
(conditional “funding” for the houses to
be restored; maintenance and tourism);
In the meantime our philosophy
is: Conservation is a luxury for any
Government in the world if it does
not motivate an economical purpose/
destination;
We support the approach of stopping
other still standing houses to collapse, by
better maintaining them;
The issues
Conservation Heritage Law (no
maintenance program);
Fragmentized interest of the local
government;
Problematic ownership;
Institutions are abandoning the old town
to the new frivolous downtown. The town
has one of the highest unemployment
rates (the contrary of Croatia, no tax on
the monuments and the businesses in
the Bazaar area do not even pay the local
taxes);Briga o nasljeđu iznenada je prestala
poslije 1990, nakon pada komunizma:
Zavodu je drastično smanjen budžet i
broj zaposlenih.
Pored svega toga, gubitak novca u
šemi piramida doveo je do vandalizma
1997. godine. Bazar je spaljen po drugi
put.
Karakteristike tipične kuće
• Zidovi tradicionalnih kuća su
većinom građeni bez upotrebe maltera,
tzv. suvi zidovi;
• Krovovi od kamenih ploča su veoma
teški; krov od 42 kvadratna metra ima
težinu 9 tona;
• Kuće imaju 3 do 4 sprata;
Gornji spratovi su građeni od lagane
drvene konstrukcije i malterisani
specijalnim malterom koji predstavlja
mješavinu slame, kreča i životinjske
dlake
Klima takođe “doprinosi” problemima-
Gjirokastra je područje sa najvećom
prosječnom količinom padavina u
Albaniji;
U takvoj situaciji utvrđivanje prioritetamože biti teško:
Veliki broj građana traže da se obnove
srušene kuće. Zavod za kulturne
spomenike je procijenio da je potrebno
oko 6 miliona eura za najhitnije
intervencije;
Zalaganjem Zavoda za spomenike
kulture i GCDO-a osnovan je Nacionalni
odbor za Gjirokastru, što je uticalo
da Vlada opredijeli 1 milion eura za
Gjirokastru. Implementacija još uvijek
nije počela. (uslovno “finansiranje”
obnove kuća; za održavanje i turizam);
U međuvremenu, naša filozofija je:
konzervacija je luksuz za bilo koju
vladu ukoliko nema ekonomsku svrhu.
Mi podržavamo princip zaustavljanja
propadanja kuća koje još nisu srušene,
uz pomoć boljeg održavanja;
Sporna pitanja
Zakon o zaštiti nasljeđa (u kojem ne
postoji program održavanja)
Podijeljeni interesi lokalne vlasti;
Problematično vlasništvo;
Institucije napuštaju stari grad u
korist novog istorijski manje značajnog
podgrađa. Grad ima gotovo najveću
stopu nezaposlenosti (za razliku
30 31
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Disappearing skills and craftsmanship
(Greece lucrative “market”);
When it comes to materials, gaps
between government (regulation) -
private owners- business;
No study has determined how much
the cost of maintenance of these stone
houses is;
Some good examples to give us hope...od Hrvatske, ne postoji porez za
spomenike, a radnje smještene na
Bazaru ne plaćaju čak ni lokalne
takse);
Nestajanje vještina i zanata (unosna
grčka “pijaca” );
Kada se radi o materijalima, postoji
raskorak između vlade (propisi),
privatnih vlasnika i biznis sektora;
Još nije ispitivano koliko održavanje
ovih kamenih kuća košta;
Neki dobri primjeri bi nam ulili nadu...Conclusion
Dick Sandberg
CHwB
The seminar participants from the region
were professionals from the heritage
sector, people with lot of experience and
with an open mind for cooperation and
for finding new paths. The problems
described by the participants in the
beginning of the seminar, were very
similar, regardless of the country. This
gives a possibility for all the actors to
search for common solutions through
co-ordinated capacity development and
networking activities. The need for finding
new solutions asks for the cooperation
with Western Europe countries and
the EU member states, where these
questions have been discussed for a
longer time.
The theme of the seminar
– “Development of the Maintenance
Programs and Tools for Historic Buildings
Maintenance”– dealt with the balance
between different interests, the available
resources and the reality of the actual
situation. We discussed how to evaluate
different factors and how to make optimal
– not maximal – choice.
At the seminar, each participant received
a practical binder for maintenance
programs and plans. The content of
the binder was discussed in-depth. The
chapters “Values & Threats” and “Goals”
turned out to be the most interesting
Učesnici/ce seminara iz regiona su
profesionalci/ke u oblasti zaštite
nasljeđa, osobe sa puno iskustva i
otvorenošću za saradnju i iznalaženje
novih puteva. Problemi koje su učesnici/
ce opisali na početku seminara bili su
veoma slični bez obzira na zemlju iz
koje dolaze. Ovo pruža mogućnost svim
zainteresovanim stranama da traže
zajednička rješenja kroz koordinisane
aktivnosti razvijanja kapaciteta i
umrežavanja. Potreba iznalaženja novih
rješenja zahtijeva saradnju za zemljama
Zapadne Evrope i članicama EU, u kojima
se o ovim pitanjima raspravlja već duže
vrijeme.
Seminar, sa temom “Izrada programa
održavanja i zanati u restauraciji
graditeljskog nasljeđa”, bavio se
pitanjem ravnoteže između različitih
interesa, raspoloživih sredstava i
realnosti trenutne situacije. Razgovaralo
se o tome kako treba ocjenjivati različite
faktore i kako vršiti optimalan, a ne
maksimalan izbor.
Svi učesnici/ce seminara su dobili
praktični uvez za programe održavanja
i planove održavanja. Detaljno se
raspravljalo o sadržaju uveza. Poglavlja
“Vrijednosti & opasnosti” i “Ciljevi”
pokazala su se kao najinteresantnija.
To su bez ikakve sumnje ključna pitanja
Zaključci
Dick Sandberg
CHwB
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
* napomena: autor
fotografija je autor teksta
* note: the text author is
also author of the photographs
32
MAINTENANCE
PROGRAM
PROGRAM
ODRŽAVANJA
ones. They are without any doubt key
questions and can be looked upon as
the basis for the reason why and how
to preserve a special building or a site.
Under “Values” we discussed a wide
range of material and immaterial values,
which are important to be identified and
described. Under “Goals” we talked not
only about the important maintenance
goals, but also about other goals and
especially the ones dealing with the
ownership of a building.
The whole cultural sector and especially
the preservation of the built heritage, is
very often in a difficult financial situation.
Therefore it is crucial that both the
professionals and house owners become
familiar with the methods in which you
work with limited resources but in a
creative way. The seminar highlighted
low-cost methods for the daily caretaking
of the built heritage. The binder given to
the participants hopefully strengthened a
process in this direction.
i mogu se posmatrati kao osnova za
navođenje razloga zašto i na koji način
treba očuvati neku određenu građevinu
ili lokalitet. U poglavlju “Vrijednosti”
razgovarali smo o širokom spektru
materijalnih i nematerijalnih
vrijednosti, za koje je važno da budu
identifikovane i opisane. U poglavlju
“Ciljevi” razgovarali smo ne samo o
važnim ciljevima održavanja, već i o
drugim ciljevima, naročito onima koji
se odnose na vlasništvo objekta.
Sektor kulture u cjelini, a posebno
zaštita graditeljskog nasljeđa,
veoma često su u teškoj finansijskoj
situaciji. Zbog toga je od presudnog
značaja da se i profesionalci i vlasnici
objekata upoznaju sa metodama koje
podrazumijevaju rad sa ograničenim
sredstvima, ali na kreativan način.
Seminar je istakao finansijski povoljne
metode svakodnevnog održavanja
graditeljskog nasljeđa. Nadamo se da
će uvez koji je dat učesnicima/cama
ojačati proces u tom pravcu.
2
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
34
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
35
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Maintenance Programs &
Maintenance Plans or…
How to Create the “Good
House Owner” and the
“Good Care Taker”?
Dick Sandberg, CHwB, Sweden
The legal framework
Document
I - The Heritage Law & the Spatial
Planning Law
II - Protection Regulations (for a building
or a site)
III - Maintenance Programs &
Maintenance Plans
Responsibility
I - the State
II - the Heritage Institutions
III - the Owner
Awareness! – Knowledge! – Pride!
The best way to preserve a historically
valuable building is if you can make the
house owner be aware of the values
of the building, see to that she/he gets
the needed knowledge how to maintain
the building and that she/he is proud of
being the owner.
It is also important that the building is
used and that it is used in a way that
respects the historical values of the
building.
Important questions to ask yourself as
the owner of the building:
• What is really expensive?
• What is it that really costs?
• Where can information and education
really make a difference?
• What are the tools for reaching this
good result?
The cost of a building
over 100 years
20 % of the total cost is when the house
is built and the following restoration
costs through history. 80 % of the total
cost is maintenance and other costs:
capital, energy, reparations, water,
electricity, garbage, cleaning, taxes,
etc. Therefore: the large amount of
money can be saved if you build a
good house, which can be maintained
and if you learn how to maintain it in a
good way.
Programi održavanja &
planovi održavanja ili…
Kako stvarati “Dobre
vlasnike kuća i osobe
zadužene za održavanje”?
Dick Sandberg, CHwB, Švedska
Zakonski okvir
Dokument
I - Zakon o zaštiti nasljeđa & Zakon o
prostornom planiranju
II - Propisi o zaštiti (objekata ili
lokaliteta)
III - Programi održavanja & planovi
održavanja

Odgovornost
I - Država
II - Institucije koje se bave zaštitom
nasljeđa
III - Vlasnik
Svijest! – Znanje! – Ponos!
Najbolji način da očuvate istorijski
vrijedan objekat jeste da razvijete
svijest kod vlasnika objekta o
vrijednostima objekta, da mu omogućite
da stekne neophodno znanje o
održavanju objekta, kao i da ga učinite
ponosnim što je vlasnik.
Takođe je važno da se objekat koristi,
ali da se koristi na način koji poštuje
istorijske vrijednosti objekta.
Važna pitanja koja treba da postavite
sebi kao vlasniku objekta:
Šta je zaista skupo?
Šta je ono što zaista košta?
U kojim slučajevima informisanost i
obrazovanje mogu zaista puno značiti?
Uz pomoću kojih sredstva se mogu
postići dobri rezultati?
Cijena objekta tokom perioda od 100
godina
20 % ukupne cijene objekta odlazi na
njegovu izgradnju i na troškove kasnije
restauracije tokom životnog vijeka
objekta. 80 % ukupne cijene objekta
odlazi na održavanje i ostale troškove:
osnovni troškovi, energija, popravke,
voda, struja, otpad, čišćenje, porezi,
itd. Prema tome: možete uštedjeti puno
novca ako napravite dobru kuću koja
može da se održava i ako naučite da je
održavate na pravi način.
Year | Godina 1800 1900 2000
1753-56
(new building | nova zgrada)
100% quality | kvalitet
50% quality | kvalitet
1989-95 (35 years between the
latest restorations | 35 godina od
zadnje restauracije)
1952-54
36
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
37
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
When we started the restoration 1989 the
buildings were in a very bad condition
due to bad maintenance. Almost no
documentation from the 1950 restoration
could be found.
Result:
The budget cost for the restoration
400,000 €. True cost for the restoration
4,000,000 €.
SO - WHO TAKES CARE OF THE
BUILDING ”IN BETWEEN” ?
The Chinese pavilion at Drottningholm
castle – A World Heritage
What do you need for
proper maintenance?
Documentation:
Collected facts about the building – its
history and present state:
Drawings, descriptions, damage
investigation, the law and regulations,
responsibilities, juridical and financial
facts, archive studies (drawings,
descriptions, photos, articles,
books), persons involved, interviews,
archaeological survey, reference
buildings, etc.
A Maintenance program
• Is a support for the owner/caretaker
of a historically valuable building in the
ownership and the daily maintenance. It
describes “What to do and How to do it.”
• It shall be done and revised by a
professional architect or antiquarian, in
cooperation with the owner.
• It is static by its nature and is rarely
updated.
• It is based on the protection
regulations, the documentation and
earlier restorations.
• It describes:
- the owners intension with the
ownership,
- the values of and the risks for the
building,
- the present state of the building,
- a detailed description how to
maintain the building.
Kada smo započeli restauraciju 1989.
godine objekti su bili u izuzetno lošem
stanju zbog lošeg održavanja. Nismo
mogli naći skoro nikakvu dokumentaciju
o restauraciji iz 1950. godine.
Rezultat:
Proračunom predviđena cijena
restauracije 400,000 €. Stvarna cijena
restauracije 4,000,000 €.
PREMA TOME – KO BRINE O OBJEKTU
U PERIODU ”IZMEDJU DVIJE
RESTAURACIJE” ?
Šta je potrebno za
pravilno održavanje?
Dokumentacija
Prikupljeni podaci o objektu – o
njegovoj istoriji i postojećem stanju:
Crteži sa razmjerama, opisi, podaci o
oštećenosti objekta, zakoni i propisi,
odgovornosti, pravne i finansijske
činjenice, proučavani arhivski materijal
(crteži, opisi, fotografije, članci,
knjige), uključene osobe, razgovori,
arheološki pregled, objekti koji su
poslužili kao uzor, itd.
Program održavanja
Pomaže vlasniku/osobi zaduženoj
za održavanje istorijski vrijednog
objekta u vezi pitanja vlasništva i
svakodnevnog održavanja. Objašnjava
“Šta uraditi i kako uraditi.”
Treba da ga izradi i prekontroliše
profesionalni arhitekta ili konzervator,
u saradnji sa vlasnikom.
Statičan je po svojoj prirodi i rijetko
se ažurira.
Bazira se na pravilima zaštite,
dokumentaciji i prethodnim
restauracijama.
Opisuje:
- Šta vlasnik namjerava da uradi sa
objektom,
- vrijednosti objekta i opasnosti,
- postojeće stanje objekta,
- detaljan opis na koji način treba
održavati objekat.


Kineski paviljon u dvorcu Drottningholm
– dio Svjetskog nasljeđa
Program
38
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
39
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
A Maintenance plan
• Is also a support for the owner/
caretaker of a historically valuable
building. It deals with the daily practical
caretaking of the building – “When to do,
by whom, to what cost and with what
resources.”
• It is done and revised by the owner
and/or the caretaker.
• It is dynamic by its nature and it is often
updated.
• It is based on the maintenance
program, the current needs and the
available resources.
…and Somebody who really cares about
the house:
• The owner?
• The caretaker?
• The user?
• The State?…
How do the documentation, the
maintenance program and the
maintenance plan work together?
In “A Perfect World”:
Where you have the time and resources
needed to do the work in the right order
and until it is finished.
…and in “Real Life”?...
First a very brief documentation of
damages,
Then temporary emergency activities,
Then a first financial plan, discussing
priorities and available resources,
Then a general or detailed
documentation and maintenance
program, depending on the resources
available.
…meanwhile you continue to carefully
maintain the building…
Plan održavanja
Takođe pomaže vlasniku/osobi
zaduženoj za održavanje istorijski
vrijednog objekta. Odnosi se na
svakodnevno praktično održavanje
objekta – „Kada se radi, ko radi, koliki
je trošak i koja sredstva su potrebna“.
Izrađuje ga i kontroliše vlasnik i/ili
osoba zadužena za održavanje.
Dinamičan je po svojoj prirodi i često
se ažurira.
Bazira se na programu održavanja,
trenutnim potrebama i raspoloživim
sredstvima.
…ko zaista brine o objektu:
Vlasnik?
Osoba zadužena za održavanje?
Korisnik?
Država?…
Kako dokumentacija, program
održavanja i plan održavanja
funkcionišu zajedno?
U “savršenom svijetu”:
Gdje imate vrijeme i potrebna sredstva
da izvršite radove odgovarajućim
redom i do kraja.
…i u “stvarnom životu”?...
Prvo, sažeta dokumentacija o
oštećenjima,
slijede privremene hitne aktivnosti,
zatim prvi finansijski plan, koji će
razmotriti prioritete i raspoloživa
sredstva,
zatim slijedi opšta ili detaljna
dokumentacija i program održavanja, u
zavisnosti od raspoloživih sredstava.
…u međuvremenu nastavite da pažljivo
održavate objekat…
Dokumentacija
Plan
Edukacija osoblja
Year | Godina 0 Year | Godina 1 Year | Godina 2 Year | Godina 3 Year | Godina 4
Most important reparations such as roof, foundation, installations, etc. =
Conditions that can seriosly damage the building |
Najvažnije popravke, kao što su popravka krova, temelja, instalacija, itd.
tj. sanacija onih stanja koja mogu ozbiljno oštetiti objekat
Severe damages and risk documentation | Dokumentacija o ozbiljnim oštećenjima i rizicima
Emergency activities | Najhitnije aktivnosti
First financial plan | Prvi finansijski plan
First documentation (on general level) | Osnovna dokumentacija (na generalnom nivou)
First maintenance program (on general level + for the most important items)
Prvi program održavanja (na generalnom nivou – za najvažnije stavke)
So - now things are under control and you know more about the building.
Now you can make a more detailed plan and - depending on the money you
have - more documentationa nd a maintenance program, using architects, art
historians, etc. ...and maybe plan for a restoration in the future...
Sada su stvari pod kontrolom i znate više o objektu.
Sada možete napraviti detaljniji plan i – u zavisnosti od novca kojim
raspolažete – uraditi dodatnu dokumentaciju i program održavanja, uz
pomoć arhitekata, konzervatora, itd. … a možda i plan restauracije u
budućnosti…
In “A Perfect
World”
U “savršenom
svijetu”
40
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
41
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
The binder for maintenance program,
maintenance plan and documentation
(referring to the attached binder)
Maintenance program
Chapter 3 – Values & Threats
A very important chapter, which demands
a dialogue between the owner, the aut-
horities and the professional responsible
for the program. All different values and
threats should be listed and commented
here, even if they don’t have direct effect
on the daily maintenance.
Chapter 4 – Goals
• Also a very important chapter, to be
done in a dialogue as chapter 3.
• The goals are depending on all diffe-
rent values, interests, restrictions and
demands there are on a building: aesthe-
tic, technical, antiquarian, environmental,
functional, financial, ethic, etc.
• In this chapter the most important goal,
which has to be clearly expressed under
a separate headline, is the maintenance
goal.
• All other different goals, which influen-
ce the maintenance goal more or less,
should be listed and commented here
(even if they don’t have direct effect on
the daily maintenance).
Chapter 6 – History
In this chapter you have a good opportu-
nity to educate the owner regarding the
artistic and historical values of the buil-
Uvez za program održavanja, plan
održavanja i dokumentaciju
(Odnosi se na priloženi uvez)
Program održavanja
Poglavlje 3 – Vrijednosti & opasnosti
Veoma važno poglavlje, koje zahtijeva
saradnji između vlasnika, nadležnih
institucija i profesionalaca zaduženih
za program. U njemu treba navesti
i objasniti sve različite vrijednosti i
opasnosti, čak i kada one nemaju
direktan uticaj na svakodnevno
održavanje.
Poglavlje 4 – Ciljevi
• Takođe veoma važno poglavlje, koje
treba uraditi u saradnji kao i poglavlje 3.
• Ciljevi zavise od svih različitih
vrijednosti, interesa, ograničenja i
zahtjeva određenog objekta: estetskih,
tehničkih, istorijskih, ekoloških,
funkcionalnih, finansijskih, etičkih, itd.
• Najvažniji cilj u ovom poglavlju,
koji mora biti biti jasno naveden pod
posebnim naslovom, je cilj održavanja.
• Sve ostale različite ciljeve, koji u
manjoj ili većoj mjeri utiču na cilj
održavanja, treba navesti i objasniti
u ovom poglavlju (čak i kada nemaju
direktan uticaj na svakodnevno
održavanje).
Poglavlje 6 – Istorija
Možete iskoristiti ovo poglavlje
da pružite informacije vlasniku o
umjetničkim i istorijskim vrijednostima
objekta, njegovoj posebnosti i
uticajima. Koristite fotografije i izvode
iz literature.
Poglavlje 7 – Postojeće stanje
Bilo bi dobro da se koriste crteži i
fotografije sa komentarima.
Plan održavanja
Poglavlje 14 – Formular za pregled i
aktivnosti (kopiran i popunjen)
Primjeri napomena poslije pregleda:
„Pregled je izvršen u julu 2006. Jedan
prozor je istrulio u donjem dijelu,
jedno prozorsko staklo je slomljeno,
sve prozore treba prefarbati (vidjeti
program održavanja, poglavlje 5)“
Primjeri napomena poslije izvršene


Chapters 6 and 7
Poglavlja 6 i 7
ding, its uniqueness and the influences.
Use pictures and references to literature.
Chapter 7 – Present situation
Good to use drawings and photos with
comments.
Maintenance plan
Chapter 14 – Inspection and Activity
Form (copied from original and filled in)
•Example of notes after inspection: “The
inspection was done in July 2006. One
window was rotten in the lowest part,
one glass was broken, all windows need
to be painted (see the maintenance pro-
gram, chapter 5)”
•Example of notes after reparations
finished: “The reparations where finished
16th August 2006. The rotten part of the
42
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
43
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
window has been repaired, the window
glass has been changed, all windows
have been painted according to the ma-
intenance program.”
Observe: It is very important that it is
absolutely clear if and when the activity is
really finished!
Chapter 15 – Forms (originals) for Inspec-
tions and Activities
Name of the building
Facade/room
Scale
Date of Inspection/Activity
Signature
The maintenance program can be - and
ought to be - done for all both small and
big historically valuable objects…


popravke: „Popravke su završene 16.
avgusta 2006. Prozor je popravljen,
prozorsko staklo je zamijenjeno,
svi prozori su ofarbani u skladu sa
programom održavanja.“
Obratite pažnju: Veoma je važno
da bude sasvim jasno da li je i kada
aktivnost zaista završena!
Poglavlje 15 – Formulari (originali) za
pregled i aktivnosti
Naziv objekta
Fasada/prostorija
Razmjera
Datum provjere/aktivnosti
Potpis
Program održavanja može, i treba, da
se izrađuje za sve, kako male, tako i
velike istorijski vrijedne objekte…


Chapters
14 and 15
Poglavlja
14 i 15
Maintenance Program of
Handanija Mosque, CHwB
Experience in Bosnia and
Herzegovina
Lejla Hadžić, regional coordinator,
CHwB Regional Office
BiH experience
The development of the maintenance
programs is not integrated in protection
regulations of BiH legal system,
where maintenance programs are
recognized as needed only as a part of
the management plan, namely for the
applications for the World Heritage List.
In BiH nowadays there are two properties
inscribed on the World Heritage List,
whilst one property is still pending. This
results in having altogether 3 approved
maintenance programs on the state level,
out of 777 tentative properties recognised
as the monuments to be designated as
nationally significant ones.
CHwB experience
In cooperation with the Institutes for
Protection of Monuments since 1996,
CHwB has restored 19 monuments in
BiH, and all of them are designated as
national monuments. The restorations
were mainly financed by SIDA.
After the processes of restorations had
been finalized in 2005, the question was
how to secure the investment that had
been made in BiH over the years. The
approach we have undertaken was,
together with the responsible Institutes
Program održavanja
Handanija džamije,
iskustvo CHwB u Bosni i
Hercegovini
Lejla Hadžić, regionalna koordinatorka,
CHwB Regionalna kancelarija
Iskustva u BiH
Izrada programa održavanja nije
ingerisana u zakonsku regulativu
zaštite historijskih spomenika u BiH.
Potreba izrade programa održavanja je
prepoznata samo kao neizostavni dio
programa upravljanja dobrom koji se
izrađuje za potrebe stavljanja dobra na
listu svjestke baštine.
U BiH danas prepoznajemo dva
dobra koja su upisana na Listu
svjetske baštine, dok je jedno dobro
u fazi čekanja na odluku komiteta
UNESCO-a. Ovakva situacija rezultira
postojanjem ukupno 3 programa
održavanja prihvaćena na državnom
nivou od ukupno 777 dobara koja su
na privremenoj listi spomenika koji
trebaju biti proglašeni spomenicima od
nacionalnog značaja.
Iskustvo CHwB-a
U saradnji sa zavodima za zaštitu
spomenika od 1996, CHwB je
restaurirao 19 spomenika u Bosni
i Hercegovini i svi od navedenih
spomenika su od nacionalnog značaja.
Projekti restauracije su većinom
bili finansirani od strane Švedske
međunarodne agencije za razvoj i
saradnju (Sida).
44
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
45
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
for the Protection of Monuments, to
create maintenance programs for each
restored building. The training on the
development of maintenance programs
started in Spring 2006, and it was
finalized in Autumn 2007, where all the
responsible architects received a copy
of developed and discussed Practical
Binder as a guide for the production of
a maintenance program and the plan
scheme.
Maintenance program for Handanija
Mosque (extract from the maintenance
program)
1. Project summary
The Handanija mosque was built in
1617. The mosque has two architectural
features that make it unique in Bosnia:
The arcaded porch with its five
pointed arches and four compressed
stone columns, the capitals which are
decorated with the so-called “chevran”
decoration, while their bases are
fashioned in the shape of a semicircle cut
across its four sides.
The second feature is the eight-sided
curved interior wooden cupola ending
in a flat sided sofra arch which rises


Nakon završetka projekata resturacije
u godini 2005, kao organizacija smo
bili suočeni sa pitanjem kako osigurati
investiciju koja je bila napravljena
u BiH tokom godina saradnje. Stav
koji smo zauzeli je bio da zajedno
sa odgovornim Zavodima napravimo
programe održavanja za svaki obnovljeni
objekat. Edukacija arhitekata na temu
izrade programa održavanja je započela
u proljeće 2006. i bila je okončana u
jesen 2007, nakon čega su svi odgovorni
arhitekti primili kopiju razrađenog i
usvojenog Praktičnog uveza koji bi
trebao poslužiti kao vodič za izradu
programa održavanja i šeme plana
održavanja.
Program održavanja za Handanija
džamiju (izvadak iz cijelog programa)
1. Sažetak projekta
Handanija džamija je sagrađena 1617.
godine. Džamija Handanija je u načelu
poznata kao građevina zbog dva
arhitektonska elementa:
Ulazno pročelje s pet istaknutih lukova
čini uočljiv ulazni trijem. Stubovi koji
nose lukove veoma su jaki, debeli i
polucilindrični na poprečnom presjeku,

out of the flat ceiling, entirely made of
small wooden pieces held together by a
wooden frame.
The building was heavily destroyed
during the 1992-1995 war. Due to several
direct hits its walls, roof, and minaret
suffered bad damages, whilst the entire
structure was shaken.
The mosque was restored during
2003-2005, as a part of the educational
process for young restoration architects
and the Postgraduate students at
Sarajevo School of Architecture. The
restoration project was managed by
CHwB, while SIDA and Barakat Trust UK
financed the project.
2. Information on the building
Ground floor plan > 10,75x10,71
Gallery plan > 6,0x10,97 + 2,14x8,80
Minaret plan > semi octagonal,14 sides
Used surface > 480 m²
Legal protection
• 1970 The building was enlisted as a
National monument of the 1st category in
the year 1970.
dok su kapiteli dekorisani ukrasom
poznatim u osmanskoj arhitekturi kao
ševran, dok su baze stubova u osnovi
kružne sa odsječenim uglovima na četiri
strane.
Još jedna iznimna karakteristika je
osmostrana segmentirana drvena kupola
koja nadsvođuje unutrašnjost. Lukovi
kupole koji su prelomljeni četiri puta,
dosežu do ravnog dijela stropa, zvanog
sofraluk, odakle visi luster od kovanog
željeza. Stropne ploče, zakucane direktno
na okvir, učvršćuju okvir kupole.
Objekat je bio teško oštećen tokom rata
1992-1995. Zbog velikog broja direktnih
pogodaka, pretrpio je teška oštećenja
na zidovima, krovu i munari, dok je
cjelokupna konstrukcija objekta bila
uzdrmana.
Džamija je bila obnovljena tokom 2003-
2005, kao dio edukacijskog procesa za
mlade arhitekte restauratore i studente
postdiplomskog studija Arhitektonskog
fakulteta u Sarajevu. Projekat restauracije
je vodio CHwB, dok su SIDA i Barakat
Trust iz Velike Britanije finansirali cijeli
proces obnove.

46
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
47
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
• 2002 The building was enlisted as an
endangered Monument, due to its being
heavily damaged during the 1992-1995
war and pursuant to the decision of the
Commission for the Preservation of Nati-
onal Monuments
• 2005 During the ongoing restoration
works Handanija mosque was
designated as a National Monument
The owners
The Mosque was built as an endowment,
run by Islamic Community
3. The architectural historic values
Intangible values
The mosque was the centre of cultural
and religious life in Prusac, it was used
as a school, as a place for mediation, as
a lecture hall, throughout the history
It is nowadays recognized as a starting
point of the Muslim pilgrimage in BiH.
Tangible values
The building represents a fine example
of the so called village mosque built
in the Classical period of the Ottoman
architecture, with the pitched roof and the
representative arcaded porch
The ceramic leaves, “Leaf – lines taken
from Qur’an written as a combination of
calligraphy and scenes from religious to
every day life” two of the three existing
ones in the world are kept in this
mosque.
The interior of the mosque is covered
with the wooden dome, and it represents
one of six examples of that kind in BiH.
Despite its destruction during the war,


2. Informacije o objektu
Osnova prizemlja > 10,75x10,71
Osnova galerije > 6,0x10,97 + 2,14x8,80
Osnova munare > Višestranična, 14
strana
Korisna površina objekta > 480 m²
Zakonska zaštita
• 1970. Objekat je bio pod zaštitom
države kao nacionalni spomenik 1.
kategorije.
• 2002. Objekat je bio stavljen na listu
ugroženih spomenika Komisije za
očuvanje nacionalnih spomenika, zbog
teških oštećenja tokom 1992-1995.
• 2005. Tokom obnove objekta, džamija
je proglašena nacionalnim spomenikom.
Vlasnici objekta
Džamija je izgrađena kao dio uvakufljene
svojine kojom rukovodi Islamska
zajednica.
3. Arhitektonsko-historijske vrijednosti
Nematerijalne vrijednosti
džamija je bila centar kulturnog
i religijskog života u Pruscu, i bila
je korištena kao škola, mjesto za
meditaciju, kao sala za predavanja
danas je ovaj objekat prepoznat kao
ishodište muslimanskog hodočašća u
Bosni i Hercegovini.
Materijalne vrijednosti
objekat predstavlja dobar primjer
takozvane seoske džamije sagrađene u
klasičnom periodu osmanske arhitekture,
sa visokim strmim krovom i naglašenim
ulaznim pročeljemthe mosque has preserved most of its 17th
century original parts, like mihrab, mimber,
gallery ceiling and bearing construction,
stone tiles in the porch and under mimber,
window frames and shutters, etc
4. Protection goals
Support the continuation of the idea that
lies behind the sacral place.
Keep and use the original materials for
colouring and treatments of the surfaces
Raise public awareness about the cultural
historic values of the building (use the
annual events like “Ajvatovica” in the village
to convey the message)
No addition on the building can be made
No drilling of the original structure
Document all the changes (if they are
made) on the building
5. Special maintenance requirements
5.I Special maintenance requirements /
stone
Three types of stone are identified:
common limestone with some dirt and
clay
sedimentary reef limestone, in BiH called
keramičke levhe, dvije od tri ovakvog
tipa u svijetu su smještene u Handanija
džamiji.
unutrašnjost džamije je pokrivena
drvenom kupolom, koja predstavlja
jedan od šest ovakvih primjera u Bosni i
Hercegovini.
Bez obzira što je bila uništena u
ratu, ipak je sačuvana većina njenih
autentičnih elemenata iz 17. vijeka, kao
mihrab, minber, tavanica galerije, kao
i nosiva konstrukcija galerije, kamene
ploče u ulaznom dijelu i ispod minbera,
prozorski okviri / šenbrane, drveni
prozorski kapci itd.
4. Ciljevi zaštite
podržati kontinuitet sakralnog mjesta
sačuvati i koristiti originalne materijale
za bojenje i tretman površina
podići javnu svijest o kulturno-
historijskim vrijdnostima objekta
(koristiti godišnje manifestacije kao
što je «Ajvatovica» da bi se prenijela
poruka)
građevinski dodaci na objektu se ne
smiju praviti
nema oštečenja ili bušenja originalne
strukture
48 49
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
“sedra”
chalk limestone, in BiH called
“miljevina”
The parts of the building that should be
a matter of special maintenance are:
INTERIOR
a. The mihrab niche was built of
limestone with some dirt and clay,
while the profiled part was built of chalk
limestone which was soft enough for
carving.
Maintenance requirements:
Humidity should be checked. This
type of stone is very sensitive to
humidity and deteriorates very quickly
This part should not be cleaned with
wet wipes; the dust should be taken off
with dry rugs.
No drilling of the structure can be
made
Any of the interventions on the mihrab
cannot be made without consulting the
responsible authorities.
b. The minbar was built of two types of
stone
the stairs > sedimentary reef limestone
in BiH called “sedra”,
the fence wall and the top > chalk
limestone
Maintenance requirements:
Humidity check
Cleaning with dry rugs
No drilling of the structure can be made
No interventions on the minbar
can be made without consulting the
responsible authorities.
EXTERIORdokumentovati sve eventualne promjene
na objektu
5. Posebne mjere održanja
5.I Posebne mjere održavanja / kamen
Tri tipa kamena su prepoznata
lokalni krečnjak sa nešto malo primjesa
zemlje i gline
sedimentni riječni krečnjak, u Bosni i
Hercegovini poznat pod nazivom sedra
mekani krečnjak, u Bosni i Hercegovini
poznat pod nazivom miljevina
Dijelovi objekta koji trebaju biti predmetom
posebnih mjera održavanja su :
UNUTRAŠNJOST
a. Mihrab je izgrađen od krečnjaka sa
nešto zemlje i gline, dok je profilisani dio
niše ozidan mekanim krečnjakom koji se
lako obrađivao
Mjere održavanja:
Vlažnost mora biti provjeravana. Ovaj tip
kamena je jako osjetljiv na vlažnost i lako
truhne.
Ovaj dio ne smije biti čišćen mokrim
krpama, već prašina treba biti skidana
suhim materijalom
Nikakva bušenja konstrukcije ne smiju
biti pravljena
Bilo kakva intervencija na mihrabu
ne smije biti urađena bez prethodne
saglasnosti odgovornih stručnjaka.
b. Minber je izgrađen od dvije vrste
kamena
stepenice > riječni krečnjak, sedra
ograda i vrh > mekani krečnjak


a. Portals and reinforcements above the
openings
Maintenance requirements:
Cleaning with dry rugs
No drilling of the structure can be made
These parts cannot be lime washed or
painted.
b. The columns at the entrance were of
limestone.
Maintenance requirements:
Regular lime wash of the columns, with
the same lime wash as in the interior of
the building
No drilling of the structure can be made
c. The minaret was made of “sedra”
stone.
The stones in the minaret rings were
connected with iron clamps, without lead
infill.
Maintenance requirements:
Regular lime wash of the exterior
Cleaning of the interior staircases, (can
be done with wet rugs, without adding
detergents into water)
d. The exterior walls are plastered with
two different types of plaster - lime ce-
ment plaster and lime plaster.
5.II Special maintenance requirements /
wood
a. The mahvil was made of white
pinewood.
Maintenance requirements:
Regular check of the columns, in order
to see if they continue to bend out.
Special requirements:
Mjere održavanja:
provjera vlažnosti
čišćenje suhim materijalom
Nikakva bušenja konstrukcije ne
smiju biti pravljena
Bilo kakva intervencija na mihrabu
ne smije biti urađena bez prethodne
saglasnosti odgovornih stručnjaka.

VANJSKI DIO OBJEKTA
a. Portali i ojačanja iznad otvora
Mjere održavanja:
Čišćenje suhim materijalom
Nikakva bušenja konstrukcije ne smiju
biti pravljena
Ovi dijelovi se ne smiju krečiti ili bojiti
b. Stubovi na ulazu su od riječnog
krečnjaka
Mjere održavanja:
periodično krečenje stubova, sa istom
smjesom kreča kao i za unutrašnjost
Nikakva bušenja konstrukcije ne smiju
biti pravljena
c. Munara je bila izgrađena od sedre.
Kamenovi u munari su složeni u
prstenove koji su povezani željeznim
klamfama bez olovnog punjenja.
Mjere održavanja:
periodično krečenje vanjskog dijela
čišćenje unutrašnjeg stepeništa
(može se napraviti mokrim krpama bez
dodavanja deterdženta u vodu)
d. Vanjski zidovi su premalterisani sa
dva sloja maltera - krečno-cementni
malter i krečni malter
5.II Posebne mjere održavanja / drvo50
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
51
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Checks should be done once a year
using the plumb-line. The measures
should be documented.
Cleaning with dry rugs and with water
without added detergents
Repainting (if needed) should be done
with the linseed oil paint.
Special requirements:
The linseed oil paint shades by
production name are:
For columns, beams and semi circular
planks
Red – iron primer (use original colour
without dissolving)
For columns
Green – spruce green (use original
colour without dissolving)
For mahvil ceiling and flat roof ceiling
Spruce green and buttermilk
In ratio 1: 2 (spruce green: buttermilk)
For the dome ceiling
Green – spruce green and buttermilk
In ratio 2: 2 (spruce green: buttermilk)
Turpentine should not be added to the
paint in the cans.
For the fence
Spruce green , buttermilk and iron
primer, to be applied according to the
paint pattern already existing in the
building.
b. The roof construction was made of
white pinewood.
Maintenance requirements:
Regular checks of the attic space.
The brick tiles that are destroyed should
be replaced immediately, in order for
water not to penetrate the construction
and the insulation


a. Mahvil je originalno sagrađen od
bijelog bora
Mjere održavanja:
Periodična provjera stubova i
njihovog krivljenja (tendencija
primjećena tokom obnove objekta)
Posebne mjere održavanja:
•Provjera treba biti urađena jednom
godišnje uz pomoć viska. Mjere trebaju
biti dokumentovane u dokumentu u
kojem mogu biti praćene.
Čišćenje se može raditi uz upotrebu
suhog materijala ili mokrim krpama bez
dodavanja deterdženta u vodu
Ponovno bojenje (ako je potrebno)
treba napraviti sa bojama na bazi
lanenog ulja.
Posebne mjere održavanja:
Boje na bazi lanenog ulja prema
proizvodnom imenu su:
za stubove, grede i polukružne letvice
na tavanicama
crvena – iron primer (koristiti originalnu
boju bez razrijeđivanja)
zelena – spruce green (koristiti
originalnu boju bez razrijeđivanja)
za tavanicu mahvila i ravni dio
tavanice krova
spruce green i buttermilk (boja mlijeka)
u omjeru 1:2 (spruce green: buttermilk)
za tavanicu kupole
zelena – spruce green i buttermilk
u omjeru 2:2 (spruce green: buttermilk)
Razređivać ne treba dodati bojama koje
dolaze već pripremljene u limenkama.
Za ogradu mahvila
Spruce green, buttermilk i iron primer
treba primijeniti prema šemi boje koja
već postoji na objektu.c. The window shutters are made from
white pinewood.
Maintenance requirements:
The window shutters can be cleaned
with water without added detergents.
d. The doors were made of spruce.
Maintenance requirements:
The doors can be cleaned with water
without added detergents.
5.III Special maintenance requirements
/ plasters and mortars
a. The exterior walls are plastered with
two different types of plaster - lime
cement plaster and lime plaster.
Lime cement plaster is applied in
ratio 1:1:6 (lime: cement: sand) as a
grounding on the parts of the building
that was made of concrete, such as
the reinforcements in two levels and
the part of the wall next to the minaret.
This ratio was used as a ground on the
bottom parts of the walls to prevent the
washing out of lime plaster.
Lime plaster is applied in ratio 1:3 (lime:
sand), on every other part of the wall.
The lime in both types of plasters is a
naturally slaked lime. The industrially
slaked lime is forbidden to use.
Maintenance requirements:
No drilling of the structure can be
made
Every repair of the plaster can be
made only according to the type of the
plaster applied on the separate parts of
the building.
The places with different types of
plasters are given in the drawing 1.1.

b. Krovna konstrukcija je bila napravljena
od bijelog bora.
Mjere održavanja:
periodične provjere potkrovlja
crijep koji je uništen treba promijeniti
najbrže što je to moguće kako voda
ne bi prodrla u drvenu konstrukciju i
termoizolaciju.
c. Drveni kapci na prozorima su
napravljeni od bijelog bora
Mjere održavanja:
kapci na prozorima mogu se čistiti
vodom bez dodataka deterdženta u vodu
d. Ulazna vrata su napravljena od smrče
Mjere održavanja:
vrata se mogu čistiti vodom bez
dodataka deterdženta u vodu
5.III Posebne mjere održavanja / malteri
a. Vanjski zidovi su premalterisani sa dva
različita tipa maltera - krečno cementni
malter i krečni malter
Krečno cementni malter je apliciran
u omjeru 1:1:6 (kreč:cement:pijesak)
kao podloga na dijelovima objekat
koji su napravljeni od armiranog
betona kao interevencije u prethodnim
restauracijama, npr. dijelovi zida pored
munare ili horizontalni serklaži. Ovaj
omjer je korišten i za niže dijelove
objekta kako bi se izbjeglo ispiranje
kreča sa dna zida.
Krečni malter je apliciran u omjeru
1:3 (kreč:pijesak), na svim dijelovima
zida. Kreč u oba tipa maltera je gašeni
pečeni kreč. Industrijski proizveden
gašeni kreč se ne smije upotrebljavati.
52
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
53
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
A special part of the plaster is the colour
traces found on the arches at the entrance
porch. Here we can see three pigmented
segments:
nerro fummo
iron oxid
white lime wash
These parts of the plaster cannot be
taken off or changed. If there is a need
for this plaster to be fixed, a specialist
from the responsible institutions has to be
contacted.
b. Interior walls are made of three types of
stone, as already mentioned. The final coat
is a lime wash in three layers.
Maintenance requirements:
No drilling of the structure can be made
Regular lime washing with previously
slaked lime. Usage of industrially slaked
lime is forbidden.
The repair of the walls can be made only
with lime plaster L 1:3 (lime : sand)
No colours should be applied on the walls
Special requirements for material
Baked lime should be slaked for at least
one year. After slaking it, the thick mass
should be dissolved with water until it is fit
for the application on the interior walls.
6. History
Historic review and history of the building
together with Previous Restoration works
due to the limitation of the number of
pages in the brochure will not be shown.
But the complete text can be found on the
web page www.chwb.org/bih in a pdf file
of the «Handanija Mosque Restoration»
brochure.Mjere održavanja:
ne smije se bušiti originalna
konstrukcija
svaka popravka u malteru se može
napraviti samo malterom koji je korišten
na tom dijelu objekta
zone različitih tipova maltera su dati na
crtežima
Posebni dijelovi maltera su dijelovi
bojenih segmenata koji su nađeni na
unutrašnjoj strani lukova ulaznog dijela
u objekat. Ovdje možemo vidjeti tri
pigmenta na obojenim segmentima
nerro fummo
željezni oksid
bijeli krečni premaz
Ovi dijelovi maltera se ne smiju skidati
ili mijenjati. Ako postoji potreba
popravke maltera ovog dijela,
specijalista mora biti konsultovan.
b. Unutrašnji zidovi su napravljeni od
tri tipa kamena kako je već spomenuto.
Finalna obrada je krečni premaz u tri
sloja.
Mjere održavanja:
ne smije se bušiti originalna
konstrukcija
periodično krečenje sa prethodno
ugašenim krečom. Upotreba industrijski
gašenog kreča je zabranjena.
Popravka zida može se vršiti samo uz
korištenje krečnog maltera u omjeru 1:3
(kreč:pijesak)
Boje se ne smiju aplicirati na zidove
Posebne mjere održavanja za materijal
Pečeni kreč treba biti gašen najmanje
godinu dana. Poslije gašenja, gusta
masa se treba razrijediti sa vodom dok


7. Present situation
The building is restored and re-
inaugurated in October 2005. Since
then there have been problems with the
exterior plaster, which demanded certain
engagement on correcting the mistakes.
After this intervention we haven’t been
contacted by the owner of the building
regarding any problems with the building.
Being a National monument, Handanija
mosque is now under the auspices of
the Federal Institute for Protection of
Monuments in Sarajevo.
8. Description of interior
Taking into consideration that the
mosque was heavily damaged and that
it has been restored, the space can be
seen through the following categories
The plan
• Dark purple - authentic remains, it
is necessary to keep these elements
unaltered, and to maintain them carefully
if needed, and always with a professional
input and help.
• Purple - reconstructed during the
last restoration in 2005, according to
se ne dobije struktura povoljna za
aplikaciju na zidovima.
6. Historija
Historijski prikaz i historiju objekta
kao i prethodne restauracije objekta
zbog limitiranosti prostora u brošuri
nismo prikazali, ali potpuni prikaz
može se pronaći na web stranici
fondacije www.chwb.org/bih u pdf
formatu brošure «Restauracija
Handanija džamije»
7. Trenutno stanje
Objekat je restauriran i ponovno
otvoren u oktobru 2005. Od tog
perioda imali smo problem sa
vanjskim malterom na objektu
usljed čega smo napravili određene
korekcije. Poslije ove intervencije
nismo bili kontaktirani u vezi sa bilo
kakvim problemima na objektu. Kao
nacionalni spomenik, Handanija
džamija je sada pod nadzorom
Federalnog zavoda za zaštitu
spomenika.
8. Opis unutrašnjosti
54
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
55
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
the original remains and archival data.
These elements regained the original
appearance of the mosque, such as
the unity of the interior space that has
been restored by the reconstruction the
wooden dome.
• Light purple - restored/repaired
elements during the last restoration in
2005. Keep the documentation of the
works in order. The works on the future
repair can be done only by professionals,
and with the special permit issued by the
responsible Institute/Ministry.
The inner facades
• Dark purple - authentic remains
• Purple - reconstructed during the last
restoration in 2005, according to the
original remains and archival data
• Light purple - restored/repaired
elements during the last restoration in
2005
Uzimajući u obzir da je objekat bio
teško oštećen i restauriran, pokušali
smo identifikovati unutrašnji prostor
prema sljedećoj šemi :
Osnova
• Tamno purpurna – autentični ostaci,
neophodno je zadržati sve elemente
nepromijenjenim, i njihovo pažljivo
održavanje je neophodno, uz nužnu
konsultaciju sa odgovornim licima.
• Purpurna – rekonstruisani elementi
tokom zadnje restauracije 2005, prema
autentičnim ostacima i podacima iz
arhiva. Ovim elementima je vraćen
autentični izgled koji je doprinio
vraćanju autentičnosti objekta, kao
što je jedinstvo unutrašnjeg prostora
koje je postignuto rekonstrukcijom
unutrašnje kupole.
• Svijetlo purpurna – restaurirani/
popravljeni elementi tokom posljednje
A special permit is needed for making
any changes in the interior and exterior
of this building, which is designated
a National Monument - a monument
protected on the state level.
The examples of the categories of the
elements defined by colours you can see
on the drawings of plan and section
restauracije 2005 godine. Dokumentacija
se mora držati u redu i mora biti dostupna.
Radovi u budućnosti mogu biti napravljeni
samo od strane odgovornih lica, i sa
dozvolama izdatim od strane odgovornog
zavoda/ministarstva.
Unutrašnje fasade
• Tamno purpurna - autentični ostaci
• Purpurna - rekonstruisani elementi
tokom zadnje restauracije 2005, prema
autentičnim ostacima i podacima iz arhiva
• Svijetlo purpurna - restaurirani/
popravljeni elementi tokom posljednje
restauracije 2005 godine.
Posebne dozvole za bilo kakve promjene
u unutrašnjosti i vanjskim dijelovima
objekta su neophodne, kako je objekat
spomenik od nacionalne važnosti, te je
zaštićen na nivou države.
Primjer kategorija elemenata po bojama
možete vidjeti na jednom crtežu osnove i
presjeka
56
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
TRADITIONAL
CRAFTS
TRADICIONALNI
ZANATI
3
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
58
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
59
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Traditional crafts used
for historic buildings
preservation
The use of traditional crafts, techniques
and materials is one of the important
elements in the process of the built
heritage protection, contributing to its
adequate protection, restoration and
conservation, as well as maintenance.
Already in the second half of the 20th
century, it was noted that the traditional
crafts used in the restoration of historic
buildings were facing the threat of
extinction and that they should be
supported.
“Steps should be taken to ensure that
traditional building materials remain
available and that traditional crafts and
techniques continue to be used.”
The continuity of use of traditional
techniques and crafts associated with
the built heritage is fundamental for its
expression, and essential for the repair and
restoration of these structures. Such skills
should be retained, recorded and passed
on to new generations of craftsmen and
builders through education and training.
In addition, another component has been
recognized of the use of traditional crafts
and today we can talk about the intangible
values of crafts.
Crafts are discussed as a form of
knowledge, as a learning process, and as
an economic process, with the attention
also given to their social, religious, and
cultural connotations.
However, in the region of Southeast
Europe insufficient importance has
been attached to the use of traditional
crafts, techniques and materials in the
process of built heritage restoration. The
awareness of the necessity of their use
has been insufficiently developed.
Aiming to preserve traditional crafts in
Southeast Europe, the regional partners:
National Trust of England, Wales and
Northern Ireland, Europa Nostra, EXPE-
DITIO and Swedish Foundation CHwB
/Cultural Heritage without Borders/ have
been looking into the possibilities of
supporting the creation of an educational
scheme for craftsmen when it comes to
preserving traditional skills and tech-
niques used in the restoration of historic
buildings.
In order to assess the needs for this edu-
cational scheme in the Southeast Europe
region, we developed a questionnaire re-
lated to the traditional techniques, crafts
and traditional materials used in the
restoration of historic buildings. The main
questions concerned the exact situation
in the field of traditional techniques and
crafts in the Southeast Europe countries
and needs for their improvement. The
answers obtained by the questionnai-
re were intended to form the basis for
further engagement within this topic and
concrete activities in this field.
The questionnaire was intended for
governmental institutions and bodies
dealing with heritage protection,
professionals in this field, as well as
Tradicionalni zanati u
restauraciji graditeljskog
nasljeđa
Upotreba tradicionalnih zanata,
tehnika i materijala jeste jedan od
bitnih elemenata u procesu zaštite
graditeljskog nasljeđa koji utiče na
adekvatnu zaštitu, kako restauraciju i
konzervaciju tako i održavanje.
Još je u drugoj polovini XX vijeka
uočeno da su tradicionalni zanati za
restauraciju nasljeđa u opasnosti da
izumru i da ih treba podsticati.
“Treba preduzeti korake kako bi se
osigurala dostupnost tradicionalnih
građevinskih materijala, kao i
kontinuitet upotrebe tradicionalnih
zanata i tehnika.”
Kontinuitet upotrebe tradicionalnih
tehnika i zanata povezanih sa
graditeljskim nasljeđem je ključan za
njegov izraz, i neophodan za popravku
i restauraciju ovih građevina. Takve
vještine treba čuvati, zapisivati i
prenositi novim generacijama zanatlija i
graditelja kroz obrazovanje i obuku.
Sem toga, danas je prepoznata
još jedna komponenta upotrebe
tradicionalnih zanata i već se govori o
nematerijalnim vrijednostima zanata. O
zanatima se govori kao o obliku znanja,
kao o procesu učenja i ekonomskom
procesu, pri čemu se, takođe,
posvećuje pažnja njihovim socijalnim,
religijskim i kulturnim značenjima.
Međutim, na prostoru Jugoistočne
Evrope upotrebi tradicionalnih
zanata, tehnika i materijala u procesu
restauracije graditeljskog nasljeđa još
uvjek se ne pridaje dovoljno značaja.
Svijest o neophodnosti upotrebe još
uvijek nije u dovoljnoj mjeri razvijena.
S ciljem očuvanja tradicionalnih zanata
u Jugoistočnoj Evropi, regionalni
partneri: National Trust za Englesku,
Vels i Sjevernu Irsku, Europa Nostra,
EXPEDITIO i švedska fondacija CHwB
/Kulturno nasljeđe bez granica/,
su razmatrali mogućnosti kako da
pomognu osnivanje edukativnog
programa za zanatlije o upotrebi
tradicionalnih tehnika, zanata i
tradicionalnih materijala u procesu
restauracije graditeljskog nasljeđa.
Da bi se utvrdilo postojanje potrebe
za ovakvim edukativnim programom
u Jugoistočnoj Evropi, sastavljen
je upitnik o upotrebi tradicionalnih
tehnika, zanata i tradicionalnih
materijala u procesu restauracije
graditeljskog nasljeđa. Glavna
pitanja su se odnosila na trenutno
stanje tradicionalnih tehnika i zanata
u zemaljama Jugoistočne Evrope
i postojanje potrebe za njihovim
unapređenjem. Odgovori dobijeni iz
upitnika trebalo je da posluže kao
osnova za dalje bavljenje ovom temom,
i konkretne aktivnosti na ovom polju.
Upitnik je bio namijenjen kako
državnim institucijama i tijelima
koja se bave zaštitom nasljeđa,
profesionalcima u oblasti
60
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
61
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
craftsmen, contractors and producers of
material in the Southeast Europe countries of
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro,
Romania, Slovenia and Serbia.
The questionnaire consisted of three parts:
A. Assessing the needs for education in
the field of traditional skills and usage of
traditional materials
B. Finding ways for knowledge transfer
C. Identifying stakeholders who could make
use of the created expertise and information
on traditional crafts and traditional material
production
EXPEDITIO and the Regional office of CHwB
in Sarajevo were responsible for distributing
and collecting the questionnaire, in which we
were assisted by our partner organizations:
ICOMOS Macedonia, Slovenia Nostra,
ICOMOS Bulgaria.
The questionnaire was translated into
Bulgarian, Macedonian and Albanian
languages. We would like to thank to all
those who volunteered to translate the
questionnaire.
The questionnaire was forwarded to our
partner organizations in all Southeast Europe
countries and distributed by e-mail and
mailing lists of EXPEDITIO and the SEE
Heritage network. The questionnaire was
available on websites of EXPEDITIO www.
expeditio.org and CHwB www.chwb.org/bih
kulturnog nasljeđa, tako i zanatlijama,
preduzimačima i proizvođačima materijala
u zemljama Jugoistočne Evrope: Albaniji,
Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori,
Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Rumuniji,
Sloveniji i Srbiji.
Upitnik je bio sastavljen iz tri cjeline:
A. Utvrđivanje potreba za obukom o
upotrebi tradicionalnih tehnika i materijala
B. Pronalaženje načina za prenošenje
znanja
C. Identifikovanje zainteresovanih koji
bi mogli da koriste stručno znanje i
informacije o tradicionalnim zanatima i
proizvodnji tradicionalnih materijala
Za distribuciju i prikupljanje upitnika bili su
odgovorni EXPEDITIO i CHwB regionalna
kancelarija iz Sarajeva, dok su pomoć
pružili i partneri iz organizacija: ICOMOS
Makedonija, Slovenia Nostra, ICOMOS
Bugarska.
Upitnik je preveden na bugarski,
makedonski i albanski jezik. Zahvaljujemo
se za pomoć svima koji su volonterski
preveli ove upitnike.
Upitnik je proslijeđen partnerskim
organizacijama u svim zemljama
Jugoistočne Evrope, kao i distribuiran
putem e-maila i mailing lista Expeditio i
SEE Heritage. Upitnik je bio postavljen na
veb sajtovima Expeditio www.expeditio.org
i CHwB www.chwb.org/bih
Analiza upitnika o upotrebi
tradicionalnih tehnika,
zanata i tradicionalnih
materijala u procesu
restauracije graditeljskog
nasljeđa na prostoru
Jugoistoče Evrope
Iz analize upitnika o upotrebi
tradicionalnih tehnika, zanata i
tradicionalnih materijala u procesu
restauracije graditeljskog nasljeđa na
prostoru Jugoistoče Evrope u ovoj
publikaciji je naveden dio materijala
za koji smatramo da na najbolji način
odražava trenutno stanje na ovom polju
i predstavlja značajno polazište za dalje
djelovanje.
Ukupno 37 odgovora na upitnik
dobijeno je iz slijedećih zemalja
Jugoistoče Evrope: Albanije, Bosne
i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske,
Kosova, Slovenije i Srbije, kao i par iz
Austrije i Švedske.
Utvrđivanje potreba za obukom o
upotrebi tradicionalnih tehnika i
materijala
Jedinstven stav svih koji su poslali
odgovore na upitnike je da je upotreba
tradicionalnih tehnika, zanata i
tradicionalnih materijala bitna za
proces restauracije graditeljskog
nasljeđa. Većina (75%) je mišljenja
da u njihovim zemljama upotreba
tradicionalnih tehnika, zanata i
The analysis of the
questionnaire
concerning the usage of
traditional techniques, crafts
and traditional materials in
the restoration of historic
buildings in the region of
Southeast Europe
In this publication, we presented part
of the material from the questionnaire
regarding the usage of traditional
techniques, crafts and traditional
materials in the restoration of historic
buildings, which, in our opinion, best
reflects the current situation in this field
and represents an important starting
point for further activites.
We have received 37 completed
questionnaires from the following
Southeast Europe countries: Albania,
Bosnia and Herzegovina, Montenegro,
Croatia, Kosovo, Slovenia and Serbia,
as well as several ones from Austria and
Sweden
Assessing the needs for education in
the field of traditional skills and usage of
traditional materials
The prevailing opinion among
the persons who completed the
questionnaire is that the usage of
traditional techniques, crafts and
traditional materials is important for
the restoration of historic buildings.
Majority of them (75%) believe that in
62
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
63
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Including numerous other problems:
Lack of control by the state and its
institutions
Lack of regulations in this area
Lack of knowledge of methodology
among broader professional circles
(planners, construction management, etc.)
High final cost of works, not profitable
for investors who are not acquainted with
the advantages of the usage of traditional
techniques, crafts and materials
The need to finish reconstruction works
in as short a time as possible, so that the
quality and durability are neglected
Lack of awareness among local people
about the protection of traditional heritage
Crafts and techniques are perceived
as something to be ashamed of and
inappropriate for young people
The following benefits and advantages
of the usage of traditional techniques,
crafts and traditional materials in the
restoration of historic buildings have been
recognized:
It contributes to the preservation of values
and authentic features of landscape,
surroundings and the object itself
Economic aspects: creating new jobs,
possibility to employ craftsmen and local
people
Social aspect: possibility to activate local
communities
Protection of environment; these
materials are organic and do not obstruct
natural cycles
Influence on tourism valorization
In most cases more sustainable
construction. Building is restored “on its
own premises”

tradicionalnih materijala (15 odgovora)
Zakonodavni okvir/ npr. seizmički
zahtjevi (7 odgovora)
ali i mnogi drugi problemi:
Nedostatak kontrole od strane države
i njenih institucija
Nepostojanje imperativnih propisa za
ovu oblast
Nepoznavanje metodologije u širim
profesionalnim krugovima (projektanti,
građevinski menadžment i sl.)
Visoka krajnja cijena izrade,
neisplativost za investitore koji nisu
upoznati sa prednostima primjene
Potreba da se radovi na rekonstrukciji
završe u što kraćem roku, tako da se ne
vodi računa o kvalitetu i trajnosti
Nizak stepen svijesti lokalnog
stanovništva o očuvanju tradicionalnog
nasljeđa
Poimanje zanata i tehnika kao nečeg
sramotnog i nazadnog za mlade ljude
Kao neke od koristi i prednosti pri-
mjene tradicionalnih tehnika, zanata
i tradicionalnih materijala u procesu
restauracije graditeljskog nasljeđa
prepoznati su:
doprinos očuvanju vrijednosti i
autentičnosti pejzaža, okruženja ali i
samog objekta
ekonomski aspekti: stvaranje
novih radnih mjesta, mogućnost
zapošljavanja zanatlija i lokalnog
stanovništva
socijalni aspekt: mogućnost
aktiviranja lokanih zajednica
očuvanje životne sredine, materijali su
organski i ne ometaju cikluse u prirodi
uticaj na turističku valorizaciju

tradicionalnih materijala u procesu
restauracije graditeljskog nasljeđa nije
rasprostranjena i zadovoljavajuća, dok
su svi jedinstvenog mišljenja da bi se
ona trebala podsticati i unaprijediti.
Među prednostima upotrebe
tradicionalnih tehnika, zanata i
tradicionalnih materijala izdvojeni su
su:
jednostavnost izrade, ekonomičnost,
kontinuitet u izradi
podudarnost sa originalnim
materijalima i autentičnost nasljeđa
koje se restaurira na ovaj način
čuvanje tradicije i identiteta
Dok se među nedostacima upotrebe
tradicionalnih tehnika, zanata i
tradicionalnih materijala navode:
sporost u obradi i izradi (duži
vremenski period)
više radne snage koja je potrebna za
obavljanje posla
komplikovanija izrada
problemi povezani sa trajanjem
restauracije (kraći životni vijek
materijala), tradicionalne materijale je
potrebno češće obnavljati
Kao osnovni problemi u procesu
primjene tradicionalnih tehnika, zanata
i tradicionalnih materijala u procesu
restauracije graditeljskog nasljeđa
prepoznati su:
Nedostatak obuke o upotrebi
tradicionalnih materijala (28 odgovora)
Nedovoljan broj stručnih zanatlija (22
odgovora)
Tržište/ nemogućnost nabavke


their countries, the usage of traditional
techniques, crafts and traditional
materials is not widespread or
satisfactory, and they all agree that it
should be encouraged and improved.
The following advantages of the usage
of traditional techniques, crafts and
traditional materials have been listed:
Easier and more cost-efficient realization;
continuity in realization
Compatibility with the original materials
and the authenticity of heritage restored in
this manner
Preservation of tradition and identity
and the following disadvantages:
Process realization is slower (requires
more time)
More workmen needed to carry out the
work
More complicated realization
Problems associated with the duration
of restoration (shorter life span of the
materials), traditional materials need to be
maintained more frequently
As the main problems in the process of
using the traditional techniques, crafts
and traditional materials in the restoration
of historic buildings the following have
been recognized:
Lack of education about the usage of
traditional materials (28 answers)
Insufficient number of skilled craftsmen
(22 answers)
Market / lack of possibility to purchase
traditional materials (15 answers)
Legal framework / for example demands
for earthquake protection (7 answers)64
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
65
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
u većini slučajeva postiže se održivija
konstrukcija. Restauracija se vrši “na
samom zemljištu” na kom se objekat
nalazi
izbjegavanje mogućih nuspojava
koje mogu nastati usljed nepoznavanja
ponašanja novih materijala
Među neophodnim koracima ka una-
prijedjenju primjene tradicionalnih teh-
nika, zanata i tradicionalnih materijala
u procesu restauracije graditeljskog
nasljeđa propoznati su:
prepoznavanje i evidentiranje svih
zanatlija, preduzeća i lica koja djeluju
na ovom polju, stvaranje baze podataka
podsticanje formiranja posebne
interesne asocijacije
edukacija svih zainteresovanih strana
(uključujući i korisnike i investitore)
posebna obuka zanatlija (obrazovanje,
kursevi, treninzi) sa neophodnom
razmjenom iskustava
osnivanje specijalističkih škola
formiranje zakonskih okvira, i jasno
definisanih propisa pri restauraciji
poreske olakšica i kreditna potpora
striktnije primjenjivanje regulative
podsticanje obrazovanja i udruživanja
zanatlija od strane države, kao i
stimulisanje proizvodnje i prometa
tradicionalnih materijala
istraživački i naučni radovi na ovom
polju
animiranje i veće uključivanje
profesionalnih institucija
popularizacija, povećanje nivoa
svijesti stručne i šire javnosti,
naručilaca i investitora, prevashodno
putem medija ali i ostalim kanalima,
kao npr. putem kampanja, prigodnih


događaja, publikacija
animiranje zainteresovanih pojedinaca
Kao uključene strane (stakeholders)
u procesu primjene tradicionalnih
tehnika i zanata u zemljama u regionu
prepoznati su:
naručioci, investitori, korisnici
izvođači radova
zanatlije
stručne institucije i stručni kadrovi
obrazovne institucije (od škola do
univerziteta)
stručne službe za zaštitu - zavodi za
zaštitu spomenika, konzervatorska
služba
pojedinci iz graditeljske branše
državne institucije, vlasti, zakonodavci
privredna komora
udruženja zanatlija
NVO sektor
lokalne zajednice
građevinska inspekcija
projektanti, arhitekti, građevinari-
statičari, inspektori
projektni biroi
mala i srednja preduzeća
proizvođači (tradicionalnih) materijala
Kao oni koji imaju ključnu ulogu u
podsticanju primjene tradicionalnih
tehnika i zanata prepoznati su:
Zavodi za zaštitu spomenika kulture
(25 odgovora)
Fakulteti (17 odgovora)
Vlasnici i korisnici objekata (15
odgovora)
Izvođači (14 odgovora)
Zanatlije (12 odgovora)
Proizvođači materijala (11 odgovora)
Avoiding possible side effects that
might result from not knowing how new
materials behave
The following necessary steps in order to
achieve improvements in integrating the
usage of traditional materials and skills in
the process of historic building restoration
have been recognized:
Identifying and registering all craftsmen,
firms and persons active in this field,
creating a database
Supporting the creation of a specific
interest association
Providing education to all stakeholders
(including users and investors)
Providing specialist training for
craftsmen (education, courses, trainings),
paying attention to the sharing of
experience
Establishing specialist vocational
schools
Establishing legal framework, and
introducing clearly defined regulations
concerning restoration
Tax exemption and loan support
Tighter compliance with regulations
State should encourage education
schemes for craftsmen, support their
associations, and stimulate production
and usage of traditional materials
Research and scientific activity in this
field
Professional institutions should be
motivated and involved to a greater
degree
Popularization, raising-awareness
among expert and general public, clients
and investors, primarily by media and
other means, such as campaigns, special

events, publications, etc.
Motivating all interested persons
The following stakeholders in the process
of using the traditional techniques and
crafts in the region have been recogni-
zed:
Clients, investors, users
Contractors
Craftsmen
Expert institutions and skilled personnel
Educational institutions (from school to
university)
Institutions specializing in protection
– institutes for monument protection,
conservation departments
Professionals in the field of construction
State institutions, authorities, legislators
Chamber of economy
Associations of craftsmen
NGO sector
Local communities
Building inspection
Planners, architects, civil-engineers,
inspectors
Architectural bureaus
Small and medium-sized enterprises
Producers of (traditional) materials
The following institutions/individuals have
been recognized as the ones who have
a key role in encouraging the usage of
traditional techniques and crafts:
Institutes for monument protection (25
answers)
Faculties (17 answers)
Owners and users of buildings (15
answers)
Contractors (14 answers)
Craftsmen (12 answers)66
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
67
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Ali i drugi:
mediji
građevinska inspekcija
građani
konzervatori
arhitekti
država
udruženja/organizacije
lokalna zajednica
investitori
zainteresovane granične profesije
Među onima koji predstavljaju
najslabiju kariku u procesu primjene
tradicionalnih tehnika i zanata
prepoznati su:
Izvođači (16 odgovora)
Vlasnici i korisnici objekata (16
odgovora)
Zavodi za zaštitu spomenika kulture
(10 odgovora)
Proizvođači materijala (8 odgovora)
Fakulteti (7 odgovora)
Zanatlije (5 odgovora)
Ali i:
političari
država
udruženja/organizacije
lokalna zajednica
javne ustanove - zaštićena područja
muzeji
kontrola – inspekcija
U zemljama Jugoistočne Evrope
uglavnom ne postoje specijalizovana
udruženja koje se bave tradcionalnim
tehnikama i zanatima. Postoje
udruženja za očuvanje kulturnog
nasljeđa, od kojih se neka između
ostalog bave istarim zanatima.Pronalaženje načina za prenošenje
znanja o tradicionalnim tehnikama,
zanatima i tradicionalnih materijalima
u procesu restauracije graditeljskog
nasljeđa
Kada se analiziraju dosadašnja isku-
stva u prenošenju znanja o tradicional-
nim tehnikama, zanatima i materijalima
oko 1/3 onih koje su odgovorili na upit-
nik ima određenih iskustva, i to kroz:
Praktičnu obuku (13 odgovora)
Radionice (8 odgovora)
Seminare zasnovane na teorijskim
predavanjima (6 odgovora)
Kurseve (3 odgovora)
ali i kroz druge oblike:
izložbe, video materijal, publikacije,
literaturu iz ove oblasti
razgovore sa starijim kolegama
projektovanje i nadzor, edukacija
izvođača na terenu
posjete objektima u izgradnji
uključenje mladih radnika i stručnjaka
u radu sa iskusnim majstorima na
poslovima zaštite spomenika kulture
Među nedostacima dosadašnjih mo-
dela prenošenja znanja koji su upotre-
bljavani prepoznati su:
pristup koji je više teorijski sa malo
praktičnog rada
nedovoljna dužina obuke nedostatak
kvalitetnih prostora u kojima se
mogu održavati programi edukacije i
nedostatak alata
nedovoljna stručnost i nedovoljan broj
uključenih kvalifikovanih ljudi
nedostatak timskog rada
malo dobrih primjera u praksi


Material producers (11 answers)
as well as:
Media
Building inspection
Citizens
Conservators
Architects
State
Associations/organizations
Local community
Investors
Interested related professions
The following institutions/individuals have
been recognized as the weakest link in
the process of using the traditional tech-
niques and crafts:
Contractors (16 answers)
Owners and users of buildings (16
answers)
Institutes for the protection of
monuments (10 answers)
Material producers (8 answers)
Faculties (7 answers)
Craftsmen (5 answers)
as well as:
Politicians
State
Associations/organizations
Local community
Public institutions – protected areas
Museums
Inspection
In the Southeast Europe countries, spe-
cialized associations that deal with the
usage of traditional techniques and crafts
are scarce. There are associations for the
protection of cultural heritage, some of
which also practice old crafts.
Finding the ways of transferring
knowledge about the traditional
techniques, crafts and traditional
materials in the restoration of historic
buildings
As far as the experience of transferring
knowledge about the traditional techniqu-
es, crafts and materials is concerned,
about 1/3 of the persons who completed
the questionnaire have had certain expe-
rience in:
Practical trainings (13 answers)
Workshops (8 answers)
Seminars based on theoretical lectures
(6 answers)
Courses (3 answers)
as well as:
Exhibitions, video material, publications,
literature in this field
Conversations with older colleagues
Planning and supervision, providing
education to constructors
Visiting buildings that are under
construction
Engaging young workers and experts to
work with experienced craftsmen on the
protection of cultural monuments
The following disadvantages of the
knowledge transfer models used so far
have been recognized:
More theoretical approach, with little
practical work
Insufficient duration of training
Lack of good areas where educational
programs can be conducted and lack of
tools
Lack of expertise and insufficient
number of involved qualified persons

68
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
69
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
jezičke prepreke
uključivanje samo ljudi iz struke
zaštite, a zanemarivanje zanatlija i
investitora, kao i šire javnosti
nedostatak vremena i novca za
praćenje kompletnog procesa
konzervacije/restauracije, a ne samo
tekuće faze ili problema, što je u
suprotnosti sa integralnim pristupom
zaštiti spomenika.
Oko polovine onih koje su odgovorili
na upitnik imali su, ili imaju, planove o
aktiviranju određenih modela edukacije
kada se radi o upotrebi i širenju
znanja o tradicionalnim materijalima i
tehnikama.
edukacija na bazi kurseva i kraćih,
„vikend“ obuka sa praktičnim
(manuelnim) primjerima
organizovanje radionica o
tradicionalnim zanatima i tehnikama
formiranje radionice na konkretnom
objektu
osnivanje škole po principu “uradi-
sam”
uvođenje obrazovnog programa sa
ciljem izdavanja dozvola volonterima
koji se bave zaštitom kulturnog nasljeđa
knjijge iz ove oblasti
Po mišljenu onih koje su odgovorili
na upitnik idealan program obuke o
tradicionalnim tehnikama i zanatima u
pojedinačnim zemljama i regiji trebao bi
da sadrži i slijedeće:
kombunaciju teorijskih predavanja i
praktičnih prezentacija, uglavnom na
radionicama (uz uključivanje učesnika/
učesnica)


revitalizaciju preostalih tradicionalnih
radionica i proizvodnih pogona uz
zapošljavanje novih mladih zanatlija
praktičnu obuku na terenu za sve
tehnike i materijale
radionice na kojima bi se
tradicionalne tehnike direktno
demonstrirale na objektima na kojima
je potrebna intervencija
formiranje opremljenih radionica za
više zanata, koje bi državne institucije i
opštine podržavale
radionice na nivou regiona, uz
razmjenu iskustava sa drugim
zemljama koje imaju razvijene i
očuvane tradicionalne zanate
programi obuke u zemljama koje
imaju iskustva na ovom polju
ugledanje na programe koji su već
u nekim zemljama bili uspješni uz
prilagođavanje postojećim okvirima
formiranje posebnih škola, kao što bi
bila srednja zanatska škola
prenošenje u pisanu formu usmenih
predanja starijih ljudi koji još pamte
upotrebu tradicionalnih zanata i
materijala
bolje upoznavanje materijala koji
se koriste u izgradnji, zasnovano na
prethodno utvrđenim smjernicama
istraživačkog rada
stvaranje dobre literature zasnovane
na konkretnim iskustvima i
recepturama
stimulaciju zainteresovanih institucija
i pojedinaca
javne edukativne časove za širu
javnost (putem medija)
kurseve za laike zasnovani na
konkretnim iskustvima i recepturama


Lack of team work
Small number of positive practical
examples
Language barriers
Only professionals from the field of
protection are included, while craftsmen
and investors, as well as general public
are left out.
Lack of time and money to follow
through the whole conservation/
restoration process and not only present
a certain stage or a problem, as opposed
to the integrated approach to the
monument.
About half of the persons who completed
the questionnaire have had or have plans
to initiate certain models of education,
when it comes to using and sharing of
knowledge about traditional materials and
techniques:
education based on courses and
shorter “weekend” trainings with practical
examples
organizing workshops focusing on
traditional crafts and techniques
running workshops on practical cases
establishing school based on “do-it-
yourself” principle
introducing an education scheme for the
purpose of issuing licenses to volunteers
involved in the protection of cultural
heritage
literature from this area
According to persons who completed the
questionnaire, an ideal education scheme
about the traditional techniques and crafts
in the countries of the region should also
contain:Combination of theoretical lectures and
practical presentations, most of all, hands-
on workshops (active involvement of
participants)
Revitalization of the remaining traditional
craft workshops and manufacturing
sections and employing new young
craftsmen
Practical field training in all techniques
and materials
Workshops at which traditional
techniques can be directly practiced on
buildings that need to be reconstructed
Setting up well-equipped workshops for
various crafts, which would be supported
by the state institutions and municipalities
Workshops at regional level focusing on
sharing experience with other countries in
which traditional crafts are developed and
preserved
Education schemes in the countries
which have experience in this field
Following programs which have proved
successful in other countries and adapting
them to the existing circumstances
Establishing specialist, i.e. vocational
schools
Transferring into written form oral tradition
about the usage of traditional crafts and
materials
Gaining more extensive knowledge of
materials that are used in construction,
based on the previously defined guidelines
of research work
Producing good-quality literature based
on concrete experiences and prescriptions
Stimulating interested institutions and
individuals
Public lectures for broader public (by
means of media


70
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
71
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
knjižica
u obliku priručnika “Uradite sami
– korak po korak“
praktični savjeti zanatlija drugim
zanatlijama
Po mišljenju onih koji su odgovorili
na upitnike literatura bi trebala biti
namijenjena prevashodno slijedećim
ciljnim grupama:
Izvođačima (27 odgovora)
Zanatlijama (25 odgovora)
Profesionalcima (25 odgovora)
Vlasnicima i korisnicima objekata (16
odgovora)
Proizvođačima materijala (18
odgovora)
ali i: studentima odgovarajućih
fakulteta, umjetnicima, istraživačima,
projektantima, istoričarima, arhitektama
Jedinstven je stav da postoji potreba
za daljim proučavanjem tradicionalnih
tehnika, zanata i materijala u zemljama
regiona. Oni nikada i nisu bili
sistematično proučavani tako da je
neophodno dalje proučavanje na tom
polju, i to:
tim prije što mnogo toga ubrzano
nestaje, i s obzirom na današnji
razvitak i tehnologije, razvoj hemije…
posebno u slučaju ekskluzivnih
restauracija, i vezano za održavanje
posebno dalje proučavanje porijekla
matrijala, njihovog sastava, trajanja,
itd.
ali i drugačije nego što se radilo do
sada, uz stalnu svijest da restaurirani
objekti mogu i treba da budu i
“isplativi”Postojeća literatura o tradicionalnim
tehnikama, zanatima i materijalima
u zemljama Jugoistočne Evrope nije
zastupljena u dovoljnoj mjeri.
Nema mnogo knjiga koje su direktno
vezane za tradicionalne tehnike i
zanate, ali postoji literatura koja se
dijelom sadržaja tiče ovih tema
Literatura koja postoji uglavnom je iz
dalje prošlosti i zastarela
Literatura koja postoji uglavnom je
suviše “akademska”, suviše teoretska,
ili zasnovana na veoma opštoj, širokoj
(teoretskoj) osnovi ili se bavi samo
određenim temama
Postoji radni materijal, udžbenici
koji se koriste u tehničkim/zanatskim/
stručnim školama (za građevinare,
stolare, kamenoresce, itd.) kao i
materijal u dokumentacji Zavoda za
zaštitu spomenika kulture
Materijal u postojećoj literaturi je
često „nezanimljiv“ i neupotrebljiv za
praktičan rad
Od literature koja postoji o
tradicionalnim tehnikama, zanatima i
materijalima veoma malo je prevedeno
na neki strani jezik, iako postoji
materijal koji bi mogao biti od koristi i
za region.
Potreba za specifičnom literaturom o
tradicionalnim tehnikama, zanatima
i materijalima svakako postoji, i to
posebno:
o tradicionalnim tehnikama izgradnje
u obliku časopisa koji bi periodično
izlazio i bio lako dostupan
u obliku priručnika i tematskih
Courses for non-professionals based on
concrete experiences and prescriptions
The existing literature on traditional tech-
niques, crafts and materials in the Southe-
ast Europe countries is not sufficient.
Trere are not so many books on
traditional techniques and crafts, although
there is literature which partly covers
these topics
The existing literature is rather old and
outdated
Of the existing literature almost
everything is produced by “academics:,
it is too theoretical, based either on a
very general, broad (theoretical) level or
treating only certain subjects
There is working material, textbooks
used in technical/professional/vocational
schools (builders, woodworkers,
stonecutters, etc.), as well as material
contained in the documentation of
Institutes for the protection of cultural
monuments
In most cases, the existing literature is
not interesting and cannot be used for
practical work
Only a small part of the existing literatu-
re on traditional techniques, crafts and
material has been translated into foreign
languages, although some of it could be
useful for the region.
There is a need for specific literature on
traditional techniques, crafts and material,
especially:
On traditional construction techniques
In the form of easily accessible
periodicals
In the form of handbooks and thematic
booklets
In the form of “Do it yourself step by
step tutorial”
Practical advice produced for craftsmen
by craftsmen
According to persons who completed
the questionnaire, literature should be
intended for the following target groups:
Constructors (27 answers)
Craftsmen (25 answers)
Owners and users of buildings (16
answers)
Material producers (18 answers)
as well as: students of the corresponding
faculties, artists, researchers, planners,
historians, architects, etc.
The prevailing opinion among
the persons who completed the
questionnaire is that there is a need for
further research on traditional techniques,
crafts and materials in the countries
of the region. Traditional techniques,
crafts and materials have not been
systematically researched so that further
research is needed, especially:
If we take into account that many of
these techniques and crafts are rapidly
disappearing, comparing to the present-
day development and technologies,
development of chemistry, etc.
Especially in the case of exclusive
restoration and maintenance
Especially the need for further research
on origins of materials, their composition,
life span, etc.
if it is conducted in a way different from
the one used so far, keeping in mind72
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
73
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Na području Jugoistočne Evrope
postoji određen broj proizvođača
tradicionalnih materijala i to prije
svega:
Kamena
Maltera
Opeke
ali i drugih materijala: kreča, trske,
metala, bravarije, čelika, stakla, gipsa.
Oni koji bi mogli imati regionalni
karakter su uglavnom proizvođači:
trske, drveta, kamena, maltera, opeke,
šindre, čerpića, kreča i okova.
Potreba za proizvodnjom specifičnih
tradicionalnih materijala u zemljama
Jugoistočne Evrope postoji, i to
posebno za proizvodnjom:
kamena, kvalitetne drvene građe,
ćeramide, opeke, kreča, kovanog
materijala, sige, slame, šindre,
tradicionalne boje, keramike
Na prostoru Jugoistočne Evrope
nije rasprostranjena organizovana
proizvodnja alata za rad sa
tradicionalnim tehnikama. Zanatlije
često sami izrađuju svoje alate.
Uglavnom se proizvode alati za obradu
kamena i drveta, za izradu okova za
tradicionalnu stolariju, za sječenje
trske, i dr.Identifikovanje zainteresovanih koji
bi mogli da koriste stručno znanje i
informacije o tradicionalnim zanatima i
proizvodnji tradicionalnih materijala
Među osobama i institucijama iz
zemalja Jugoistočne Evrope koji bi bilo
dobro da budu uključeni u programe
obuke o upotrebi tradicionalnih tehnika,
zanata i tradicionalnih materijala,
prepoznati su predstavnici:
zanatlija i udruženja zanatlija
konzervatora
građevinskih firmi i izvođača koji rade
na objektima graditeljskog nasljeđa
zavoda za zaštitu spomenika kulture,
instituta, muzeja
ministarstva
fakulteta, srednjih i stručnih škole
arhitektonskih i inženjerskih komora
arhitekata koji rade na spomenicima
kulture ali i na objektima koji ne
posjeduju izuzetne spomeničke
vrijednosti
lokalne zajednice
NVO sektora iz sfere zaštite kulturnog
nasljeđa
svi pojedinci koji se bave nasljeđem
Više od polovine onih koji su odgovorili
na upitnike znaju pojedince ili
predstavnike institucija iz njihovih
zemalja koji bi mogli da prenesu
svoja znanja o upotrebi tradicionalnih
tehnika, zanata i tradicionalnih
materijala. To su istaknuti rijetki
pojedinci, stručnjaci, konzervatori, kao
i predstavnici nekih institucija: zavoda,
muzeja, fakulteta, ali i nevladinih
organizacija i privatnih firmi.the fact that restored buildings can and
should be “profitable”
In the area of Southeast Europe there are
certain producers of traditional materials,
mainly of:
stone
mortar
bricks
as well as of other materials: lime, cane,
metal, locksmith’s items, steel, glass,
gypsum.
The ones that could have a regional
character are the producers of: cane,
wood, stone, mortar, bricks, shingle,
adobe, lime and metal work.
In the Southeast Europe countries,
there is a need for the production of
some specific traditional materials, and
especially for:stone, wood of good
quality, tiles, bricks, lime, wrought metal,
tuff, straw, shingle, traditional paint,
ceramics
In the area of Southeast Europe, an
organized production of tools used in
the work with traditional techniques is
not widespread. Very often, craftsmen
produce their tools themselves. The
following tools are mainly produced:
tools for working with stone and wood,
tools for the production of metal parts for
traditional woodwork, tools for cutting
cane, etc.Identifying the stakeholders who could
make use of the created expertise and
information on traditional crafts and on
the production of traditional materials
The persons who completed the
questionnaire identified the following
institutions and persons from the
Southeast Europe countries that could
benefit from the participation in training
programs on the usage of traditional
techniques, crafts and traditional
materials:
Craftsmen and craftsmen’s associations
Conservators
Construction firms and constructors
working on historic buildings
Institutes for protection of cultural
monuments, museums
Ministries
Faculties, high and vocational schools
Chambers of architecture and
engineering
Architects working not only on cultural
monuments but also on buildings that do
not have exceptional cultural values
Local communities
Heritage NGOs
All individuals dealing with heritage
More than half of the persons who
completed the questionnaire know
other persons or representatives of
institutions from their countries who
could transfer knowledge of the usage
of traditional techniques, crafts and
traditional materials. These are prominent
individuals, experts, conservators, as well
as representatives of institutes, museums,
faculties, NGOs and private firms.74
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
ANNEX
PRACTICAL BINDER FOR
MAINTENANCE PROGRAM, MAINTENANCE PLAN & DOCUMENTATION
DODATAK
PRAKTIČNI UVEZ ZA
PROGRAM ODRŽAVANJA, PLAN ODRŽAVANJA I DOKUMENTACIJU
76
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
o
f M
a
in
t
e
n
a
n
c
e
P
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
T
o
o
ls
fo
r
H
is
t
o
r
ic
B
u
ild
in
g
s
P
r
e
s
e
r
v
a
t
io
n
77
I
z
r
a
d
a

p
r
o
g
r
a
m
a

o
d
r
ž
a
v
a
n
ja

i
z
a
n
a
t
i
u

r
e
s
t
a
u
r
a
c
iji
g
r
a
d
it
e
ljs
k
o
g

n
a
s
lje
đ
a
Foreword & Content
MAINTENANCE PROGRAM
1 SUMMARY
2 INFORMATION ABOUT THE BUILDING
2.1 DATA OF THE BUILDING
2.1.1 Data of the premises
2.2 LEGAL PROTECTION
2.2.1 Designation of the building
2.2.2 Legal protection
2.3 OWNERSHIP
2.4 USERS
3 VALUES & THREATS ANALYSIS
3.1 Cultural values (intangible &
tangible)
3.2 Other values
3.3 Threats
4 GOALS
5 DESCRIPTION OF SPECIAL
MAINTENANCE REQUIREMENTS
6 HISTORY
6.1 History of the building
6.2 Previous restoration works
7 PRESENT SITUATION
8 DESCRIPTION OF INTERIOR
9 REGISTER OF PRINTED AND NOT
PRINTED SOURCES AND OF PERSONS
10 PRACTICAL CONTACT DETAILS
MAINTENANCE PLAN
11 WORK PLAN & TIME SCHEDULE 12
RESOURCES NEEDED 13 BUDGET
14 RESULTS: FORMS FILLED IN, ACTIVITIES
DONE & LESSONS LEARNED
15 FORMS FOR INSPECTIONS & ACTIVITIES
16 DOCUMENTATION
Drawings, descriptions, photos, etc.
Predgovor i sadržaj
PROGRAM ODRŽAVANJA
1 SAŽETAK
2 INFORMACIJE O OBJEKTU
2.1 PODACI O OBJEKTU
2.1.1 Podaci o prostorijama
2.2 PRAVNA ZAŠTITA
2.2.1 Namjena objekta
2.2.2 Pravna zaštita
2.3 VLASNIŠTVO
2.4 KORISNICI
3 ANALIZA VRIJEDNOSTI & RIZIKA
3.1 Vrijednosti (nematerijalne &
materijalne)
3.2 Druge vrijednosti
3.3 Rizici
4 CILJEVI
5 OPIS POSEBNIH ZAHTJEVA
ODRŽAVANJA
6 ISTORIJA
6.1 Istorija objekta
6.2 Prethodne restauracije objekta
7 TRENUTNO STANJE
8 OPIS ENTERIJERA
9 POPIS PISANIH I NEPISANIH IZVORA I OSOBA
10 KORISNE KONTAKT INFORMACIJE
PLAN ODRŽAVANJA
11 PLAN RADA & VREMENSKI RASPORED
12 POTREBNA SREDSTVA
13 PRORAČUN
14 REZULTATI: ISPUNJENI FORMULARI,
ZAVRŠENE AKTIVNOSTI & STEČENA ISKUSTVA
15 FORMULARI ZA PREGLEDE & AKTIVNOSTI
16 DOKUMENTACIJA
Crteži, opisi, fotografije, itd.
78 79
1
SUMMARY MAINTENANCE PROGRAM
The maintenance program is done to
help the owner to take care of hers/his
historically valuable building/-s in a
correct way in between more costly
restoration activities. A correct use
and understanding of the maintenance
program will ensure a proper
preservation of the specified values of the
building. It shall be done and revised by
a professional architect or antiquarian,
inside or outside the heritage authorities,
in cooperation with the owner. The
maintenance program is static by its
nature.
The maintenance program is based
on the protection regulation for the
building, the documentation and earlier
restorations. It describes the reason for
and the objectives of the ownership, the
history, the special values and the current
status of the building. It also describes
how the different activities shall be done
– What to do and How to do it – and it
informs about where you can find more
facts, correct materials, good experts and
craftsmen.
The maintenance program contains
descriptions regarding:
• Every day/week/month caretaking
(example: cleaning, alarm and heating),
• Running reparations (example:
reparation of window glass).
• Maintenance cycles each season
(example: cleaning gutters, snow, chimneys,
heating and ventilation).
• Maintenance cycles yearly (example:
ocular control, painting of special objects
and reparations of plaster).
• Maintenance cycles every three/five/ten/
fifteen years (example: repair and paint
gutters, windows, facades and roof).
SUMMARY MAINTENANCE PLAN
The maintenance plan deals with the daily
practical caretaking of the building – When
to do, by whom, to what cost and with what
resources. It is done by the owner and the
caretaker, it is dynamic by its nature and it
is often updated. The maintenance plan is
based on the maintenance program, the
current needs and the available resources.
The maintenance plan contains:
• Work plan and time schedule including
priorities and deadlines.
• Resources needed: experts, craftsmen,
material, etc.
• Budget: financial and other resources
available.
• Results: How did it turn out? What was
actually done and by whom? What was the
cost? Lessons learned? How to improve next
time?
MAINTENANCE PROGRAM
80 81
In general, all data that concerns the technical details of the building, existing and
previous legal protection and data about the owners and users of the building.
2.1 DATA OF THE BUILDING
Municipality
Place
Placement
2.1.1 DATA OF THE PREMISES
Floor plan areas, Used area and Volumes
2.2 LEGAL PROTECTION
2.2.1 PREVIOUS LEGAL PROTECTION
2.2.2 PRESENT LEGAL PROTECTION
2.2.3 THE LEGISLATION
2.3 THE OWNERS
2.4 THE USERS
INFORMATION OF THE BUILDING
MAINTENANCE PROGRAM
2
SAŽETAK – PROGRAM ODRŽAVANJA
Program održavanja se izrađuje kako bi
pomogao vlasniku objekta da se brine o
svom istorijski vrijednom objektu/objektima
na ispravan način u periodu između
skupljih restauracija. Pravilna upotreba
i razumijevanje programa održavanja će
osigurati odgovarajuću, pravilnu zaštitu
objekta, odnosno njegovih vrijednosti.
Program treba da izraditi i prekontroliše
arhitekta ili konzervator, unutar ili izvan
nadležnih institucija za nasljeđe, u saradnji
sa vlasnikom objekta. Program održavanja
je statičan po svojoj prirodi.
Program održavanja se bazira na pravilima
zaštite objekta, dokumentaciji i ranijim
restauracijama. On objašnjava razloge
i ciljeve vlasništva, istoriju, posebne
vrijednosti, te trenutni status objekta.
Takođe pojašnjava na koji način bi trebalo
sprovoditi različite aktivnosti – Šta uraditi
i Kako uraditi - i daje informacije o
tome gdje se može naći više podataka
o ispravnim materijalima za korištenje,
dobrim stručnjacima i zanatlijama.
Program održavanja sadrži opise vezano
za:
Svakodnevno/sedmično/mjesečno
održavanje (npr: čišćenje, sigurnosni
sistem, grijanje..)
Tekuće popravke (npr: popravka stakla na
prozoru…)


Sezonske cikluse održavanja (npr: čišćenje
oluka, snijega, dimnjaka, sistema za grijanje i
ventilaciju)
Godišnje cikluse održavanja (npr: okularna
kontrola, farbanje određenih dijelova, popravak
maltera)
Ciklusi održavanja svakih tri/pet/deset/
petnaest godina (npr: popravak i farbanje oluka,
prozora, fasade i krova)
SAŽETAK – PLAN ODRŽAVANJA
Plan održavanja se odnosi na svakodnevno
praktično održavanje objekta – Kada se radi, ko
radi, koliki je trošak i koja sredstva su potrebna
. Sprovodi ga vlasnik i osoba zadužena za
održavanje. Plan održavanja je dinamičan po
svojoj prirodi i i često se ažurira.
Plan održavanja se bazira na programu
održavanja, trenutnim potrebama i raspoloživim
sredstvima.
Plan održavanja sadrži:
Plan rada i vremenski raspored uključujući
prioritete i krajnje rokove.
Potrebna sredstva: stručnjaci, zanatlije,
materijal, itd.
Proračun: finansijska i druga raspoloživa
sredstva.
Rezultati: Kako su radovi završeni? Šta
je urađeno i ko je šta uradio? Koliki su bili
troškovi? Stečena iskustva? Kako uraditi bolje
sljedeći put?PROGRAM ODRŽAVANJA
1
82 83
VALUES & THREATS ANALYSIS
A very important chapter, which demands a dialogue between the owner, the authorities
and the professional responsible for the Program. All different values and threats
should be listed and commented here, even if they don’t have direct effect on the daily
maintenance.
3.1 CULTURAL VALUES (TANGIBLE & INTANGIBLE)
3.2 OTHER VALUES
3.3 THREATS
3
U principu, svi podaci koji se odnose na tehničke pojedinosti objekta,
postojeću i prethodnu pravnu zaštitu i podaci o vlasnicima i korisnicima objekta.
2.1 PODACI O OBJEKTU
Opština
Mjesto
Položaj
2.1.1 PODACI O PROSTORIJAMA
Tlocrti etaža, korisna površina, volumeni
2.2 PRAVNA ZAŠTITA
2.2.1 PRETHODNA PRAVNA ZAŠTITA
2.2.2 TRENUTNA PRAVNA ZAŠTITA
2.2.3 ZAKONI I PROPISI
2.3 VLASNICI
2.4 KORISNICI
INFORMACIJE O OBJEKTU
MAINTENANCE PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA
2
84 85
GOALS
Also a very important chapter, to be done in dialogue as chapter 3.
In this chapter the owner has the chance to collect all information about all the different
goals, such as preservation goals, development goals, suitable usage of the building in
the future, maintenance goals and protection, economy, resources, and how the goals
will be carried out. It is important to underline the difference between the maintenance
goals, which is the reason for this Binder, and all the other goals, which are collected
here for information.
The goals are depending on all different values, interests, restrictions and demands there
are on a building: aesthetic, technical, antiquarian, environmental, functional, financial,
ethic, etc.
The main goal is to protect, maintain, and develop all the cultural historic values, which
are stated in the value analysis. When working with the authentic and valuable elements,
the necessary expert competence is needed.
4.1 MAINTENANCE GOALS
4.2 OTHER GOALS
ANALIZA VRIJEDNOSTI & RIZIKA
Veoma važno poglavlje, koje zahtijeva saradnju između vlasnika, nadležnih institucija
i profesionalaca zaduženih za program. U njemu treba navesti i objasniti sve različite
vrijednosti i opasnosti, čak i kada one nemaju direktan uticaj na svakodnevno
održavanje.
3.1 KULTURNE VRIJEDNOSTI (MATERIJALNE & NEMATERIJALNE)
3.2 DRUGE VRIJEDNOSTI
3.3 RIZICI
4
MAINTENANCE PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA
3
86 87
DESCRIPTION OF SPECIAL
MAINTENANCE REQUIREMENTS
Both in general and in details, what parts must be protected in a special way and what
are the needs for frequent maintenance? Instructions for maintenance of valuable
parts should be given, as well as specific restrictions, when it comes to conservation/
restoration of authentic/valuable interior and exterior elements. A specific description of
building material used must be listed, as well as the reparation material to be used.
CILJEVI
Takođe veoma važno poglavlje, koje treba uraditi u saradnji kao i poglavlje 3.
U ovom poglavlju vlasnik treba da navede sve podatke o različitim ciljevima, kao što
su ciljevi očuvanja, razvojni ciljevi, odgovarajuća upotreba objekta u budućnosti,
ciljevi održavanja i zaštite, ekonomija, sredstava, kao i načini na koje će se ciljevi
ostvariti. Veoma je važno da se istakne razliku između ciljeva održavanja, koji su
razlog izrade ovog uveza, i svih ostalih ciljeva koji se navode ovdje radi pružanja
informacija.
Ciljevi zavise od svih različitih vrijednosti, interesa, ograničenja i zahtjeva određenog
objekta: estetskih, tehničkih, istorijskih, ekoloških, funkcionalnih, finansijskih, etičkih,
itd.
Glavni cilj je da se zaštite, sačuvaju i razviju sve kulturno-istorijske vrijednosti koje
su navedene u analizi vrijednosti. Pri radu sa autentičnim i vrijednim elementima,
potrebno je uključivanje stručnih osoba.
4.1 CILJEVI ODRŽAVANJA
4.2 OSTALI CILJEVI
5
MAINTENANCE PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA
4
88 89
HISTORY OF THE BUILDING
A description of the original building including a description of the architectural style
(influences and reference buildings). The history of the building over the years until
today, highlighting changes in the building and description of previous (documented)
restoration works.
6.1 HISTORY OF THE BUILDING
6.2 PREVIOUS RESTORATION WORKS
OPIS POSEBNIH ZAHTJEVA/USLOVA ODRŽAVANJA
Ovdje treba navesti, uopšteno i detaljno, koji dijelovi moraju biti zaštićeni na
poseban način i šta je sve potrebno za stalno održavanje. Trebalo bi dati uputstva
za održavanje vrijednih dijelova, i navesti posebna ograničenja koja se odnose na
konzervaciju/restauraciju autentičnih/vrijednih elemenata enterijera i eksterijera
objekta. Takođe mora biti opisan građevinski materijal koji je korišten pri gradnji
objekta, kao i materijal koji će se koristiti za popravku.
6
PROGRAM ODRŽAVANJA MAINTENANCE PROGRAM
5
90 91
PRESENT SITUATION
State of the building when the Binder was produced, including documentation of
damages, effects of the current use and maintenance, present ecological problems,
state of construction and materials, etc.
Use of drawings and pictures with comments is recommended
ISTORIJA OBJEKTA
Opis prvobitnog stanja objekta, uključujući i opis stila gradnje (uticaji i objekti koji
su poslužili kao uzor). Zatim pregled istorije objekta od nastanka do danas, ističući
promjene koje su se desile na objektu, te opis prethodnih (dokumentovanih)
restauracija.
6.1 ISTORIJA OBJEKTA
6.2 PRETHODNE RESTAURACIJE OBJEKTA
7
PROGRAM ODRŽAVANJA MAINTENANCE PROGRAM
6
92 93
DESCRIPTION OF INTERIOR
The description of the interior elements and the historical review of interventions made
in the interior in general. Each room should be described with the specific attention on
valuable elements in the interior (e.g. decoration in plaster, wooden elements in interior,
etc). Drawing with description of those elements in the interior should be included, with
specific explanations on how to maintain those elements.
TRENUTNO STANJE
Stanje objekta u vrijeme izrade ovog uveza, uključujući dokumentaciju oštećenja,
uticaje koje tekuća upotreba i održavanje imaju na objekat, trenutne ekološke
probleme, stanje konstrukcije i materijala, itd.
Preporučuje se upotreba crteža i slika sa komentarima.
8
PROGRAM ODRŽAVANJA MAINTENANCE PROGRAM
7
94 95
REGISTER OF PRINTED AND NOT PRINTED SOURCES
AND OF PERSONS
Examinations and documentations, literature and archives, people with knowledge or
special skills, historical drawings, maps and pictures, new drawings, photographs, saved
building materials and parts.
OPIS ENTERIJERA
Opis elemenata enterijera i istorijski pregled intervencija na elementima enterijera.
Treba opisati svaku prostoriju, obraćajući posebnu pažnju na vrijedne elemente
enterijera (npr. malterna dekoracija, drveni elementi enterijera, itd). Treba takođe
dati i crtež sa opisom elemenata enterijera, uz posebno objašnjenje kako te element
treba održavati.
9
MAINTENANCE PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA
8
96 97
PRACTICAL CONTACT DETAILS
In general all practical details that you think could be of use for the future user and the
owner of the building, when it comes to maintenance questions and issues. Such as
contact details of responsible institutions for protection of monuments, contractors,
craftsmen, etc.
POPIS PISANIH I NEPISANIH IZVORA I OSOBA
Istraživanja i dokumentacija, literatura i arhiva, popis osoba koje posjeduju znanja
ili posebne vještine, istorijski/stari crteži, mape i slike, noviji crteži, fotografije,
sačuvani građevinski materijali i dijelova objekta.
10
PROGRAM ODRŽAVANJA MAINTENANCE PROGRAM
9
98 99
WORK PLAN & TIME SCHEDULE
There is a need for both a short-term and a long-term work plan and time schedule. In
short-term you deal with the daily caretaking during the present year and (usually) smaller
costs; in long-term you deal with 2-10 years (or even longer) cycles and (usually) larger
costs. What are the priorities? When are the deadlines for important activities?
MAINTENANCE PLAN
KORISNE KONTAKT INFORMACIJE
U principu, sve informacije za koje smatrate da će biti od koristi budućim korisnicima
i vlasnicima objekta, kada su u pitanju održavanje objekta i prateći problemi. Npr.
kontakt podaci odgovornih institucija za zaštitu spomenika, izvođača radova,
zanatlija, itd.
11 10
PROGRAM ODRŽAVANJA
100 101
RESOURCES NEEDED
Experts, craftsmen and material needed, according to the maintenance program, the
Work plan and Time schedule. Should describe both the resources needed for the mo-
ment and in the future, as a base for financial planning. Also include education needed
for the owner, care taker, user and craftsmen.
PLAN RADA & VREMENSKI RASPORED
Potrebno je izraditi i kratkoročni i dugoročni plan rada, kao i vremenski raspored.
Kratkoročni plan se odnosi na svakodnevno održavanje u tekućoj godini (i uglavnom
se radi o manjim troškovima), a dugoročni se odnosi na periode od 2-10 (čak i više)
godina (i uglavnom se radi o većim troškovima). Koji su prioriteti? Koji su krajnji
rokovi za važne aktivnosti?
PLAN ODRŽAVANJA
12 11
MAINTENANCE PLAN
102 103
BUDGET
Budget: Financial and other resources available. “Other resources” can be for example
the house owner’s own material or voluntary works
POTREBNA SREDSTVA
Potrebni stručnjaci, zanatlije i materijali na osnovu programa održavanja, plana rada
i vremenskog rasporeda. Trebalo bi opisati sredstva koja su potrebna u sadašem
trenutku, kao i u budućnosti, što će predstavljati bazu za finansijsko planiranje. Takođe
treba navesti koje obrazovanje je neophodno pružiti vlasnicima, osobama koje se bave
održavanjem, korisnicima i zanatlijama.
13
PLAN ODRŽAVANJA MAINTENANCE PLAN
12
104 105
RESULTS: FORMS FILLED IN, ACTIVITIES DONE &
LESSONS LEARNED
How did it turn out? What was actually done and by whom? What was the cost? Notes
about the weather and other important conditions? Lessons learned? How to improve
next time?
• Example of notes after inspection: “The inspection was done in July 2006. One
window was rotten in the lowest part, one glass was broken, all windows need to be
painted (see the maintenance program, chapter 5)”
• Example of notes after reparations are finished: “The reparations were finished on
16th of August 2006. The rotten part of the window has been repaired, the window
glass has been changed, all windows have been painted according to the maintenance
program.”
• Observe: It is very important that it is absolutely clear if and when the activity is really
finished!
BUDŽET
Proračun: finansijska i ostala raspoloživa sredstva. ”Ostala raspoloživa sredstva”
mogu biti npr. vlasnikov materijal ili volonterski rad.
14
PLAN ODRŽAVANJA MAINTENANCE PLAN
13
106 107
FORMS FOR INSPECTIONS & ACTIVITIES
Simple drawings of the building/object to be used for inspections, offers, orders and
craftsmen activities. The original forms can be in colour, separating them from the copi-
es. They should have a correct scale and lines for date and signing. When filled in should
be put under chapter 14.
REZULTATI: ISPUNJENI FORMULARI, ZAVRŠENE
AKTIVNOSTI & STEČENA ISKUSTVA
Kako su radovi završeni? Šta je sve urađeno i ko je šta uradio? Koliko je koštalo?
Podaci o vremenu i ostalim važnim uslovima. Stečena iskustva? Kako uraditi bolje
sljedeći put?
Primjeri napomena poslije pregleda: „Pregled je izvršen u julu 2006. Jedan prozor
je istrulio u donjem dijelu, jedno prozorsko staklo je slomljeno, sve prozore treba
prefarbati (vidjeti program održavanja, poglavlje 5)“
Primjeri napomena poslije izvršene popravke: „Popravke su završene 16. avgusta
2006. Prozor je popravljen, prozorsko staklo je zamijenjeno, svi prozori su ofarbani u
skladu sa programom održavanja.“
Obratite pažnju: Veoma je važno da bude sasvim jasno da li je i kada aktivnost zaista
završena!15
PLAN ODRŽAVANJA MAINTENANCE PLAN
14
108 109
Drawings, descriptions and photos; everything for a small object, chosen parts for a
bigger.
DOCUMENTATION
FORMULARI ZA PREGLEDE & AKTIVNOST
Jednostavni crteži objekta koji će se upotrebljavati za preglede, ponude, narudžbe,
kao i za zanatske aktivnosti. Originalni formulari mogu biti u boji, da bi se razlikovali
od kopija. Treba da sadrže tačnu razmjeru i mjesto za datum i potpis. Kada se
formulari popune treba ih staviti u poglavlje 14.
16
PLAN ODRŽAVANJA
15
CIP - Каталогизација у публикацији
Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње
725/726.025(060.55)
IZRADA programa održavanja i zanati u
restauraciji graditeljskog nasljeđa = Development
of Maintenance Programs and Tools for Historic
Building Preservation : Report series No. 5/2007 /
[translation, prevod Vesna Leković]. - Kotor :
EXPEDITIO - Centar za održivi prostorni razvoj ;
Sarajevo : CHwB Fondacija Kulturno nasljeđe bez
granica, 2008 (Herceg Novi : Biro Konto). - 111
str. : ilustr. ; 23 cm
Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1000.
ISBN 978-9940-502-02-7
a) Градитељско насљеђе - Рестаурација -
Извјештаји
COBISS.CG-ID 12394256
110
Crteži, opisi i fotografije: sve za manje objekte, a samo određeni dijelovi za veće
objekte.
DOKUMENTACIJA
16
CHwB Regional Office
Alipašina 7/II
71000 Sarajevo
Bosnia and Hercegovina
+387 33 552 376
www.chwb.org/bih
EXPEDITIO
Center for Sustainable Spatial Development
P.O. Box 85, Kotor, Montenegro
www.expeditio.org
The CHwB projects are
mainly financed by:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful