You are on page 1of 46

Besteding

AAP; opvang voor uitheemse dieren


Dankzij de donaties uit de Coins for Care actie van 48.985, kon AAP haar activiteiten met meer zorg en aandacht uitvoeren. Kwaliteitsverbetering in de feitelijke zorg stonden in de gehele periode van de actie bij AAP centraal. Veel aandacht ging in 2003 uit naar activiteiten ten aanzien van de problematiek rondom kleine uitheemse niet gedomesticeerde zoogdieren. Het ontbreken van sluitende regelgeving gericht op de handel in dergelijke diersoorten heeft tot gevolg dat een niet aflatende stroom dieren bij Stichting AAP op de wachtlijst staat. Een positieflijst als invulling van een wetsartikel in de Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren werd voorbereid in samenwerking met de Dierenbescherming. Hoezeer goede wet en regelgeving op dit gebied nodig is bleek maar weer toen AAP in 2003 haar wasbeervoorzieningen moest sluiten, zelfs saneren vanwege het risico dat een besmetting was opgelopen met een parasiet. Deze parasiet, die van nature uitsluitend bij wasberen voorkomt, kan bij mensen veel schade aanrichten. Deze sanering werd in 2004 opgevolgd door een herbouwplan voor nieuwe verblijven. De sanering van verblijven die besmet geraakt waren met een spoelworm betrof een bedrag van 38.032 incl.BTW. Deze spoelworminfectie werd overigens door de media uitgebreid gedocumenteerd omdat het bijzondere is dat deze dieren uit de huiskamer komen en daar dus ook een gevaarlijks situatie opleverden! Door zelf een methode te ontwikkelen die ons in staat stelde om de grond te hergebruiken konden de kosten enorm beperkt worden. Een eerdere raming van kosten voor deze sanering kwam in 2003 op ruim het dubbele. De bouw van de tijdelijke voorzieningen voor de wasberen en een bijbehorende tijdelijke quarantaine om nieuwe probleemgevallen te kunnen blijven opvangen kostte ongeveer 12.000. De bouw van het nieuwe zoogdierencomplex, welke in 2005 plaats zal vinden (de bouw start in juni 2005) zal bovenop alle eerder genoemde kosten ongeveer 413.000 incl.BTW bedragen. Het oude zoogdierendeel bij AAP bestond ooit uit 7 rennen met minimale voorzieningen. Na vernieuwing hebben we straks aan 24 verblijven voor zoogdieren 8st 15 m2 en 6st. 18 m2 en 12 verblijven voor wasberen van 24 m2 met een geschatte capaciteit voor max. 45 wasberen, tussen de 17-34 grote zoogdieren en tussen de 20 en 30 prairiehonden. Het aantal dieren hangt natuurlijk vooral af van het vermogen (karakter) van de individuele dieren om met soortgenoten samen te leven zonder al te veel ruzie te maken. Hiermee hopen we in onze toekomst ook uitheemse zoogdieren een goede toekomst te kunnen geven. De enorme vertraging in de realisatie die we hebben opgelopen hing samen met het feit dat de gemeente Almere voor dit project opnieuw een bestemmingsplanwijziging moest aanvragen bij de Provincie. De Coins for Care actie hielp ons enorm bij het uitvoeren van deze en andere activiteiten. Niet alleen dankzij de omvang van het ontvangen bedrag, maar ook vooral door de enorme toegevoegde communicatiewaarde die van de actie uitging en het feit dat eens te meer bleek dat het gezamenlijk optreden van verschillende NGO's vruchten kan afwerpen. Het Nederlands publiek heeft eens te meer bewezen het hart op de juiste plek te hebben.

Actie Calcutta
In totaal heeft Coins for Care een bedrag van 13.188 geschonken aan 'Actie Calcutta'. De opbrengst uit Coins for Care is besteed aan "Projecten India". In ons jaarverslag staan alle projecten genoemd waaraan we donaties besteed hebben. Voor het jaar 2004 hebben we reeds 45 projectaanvragen vanuit India ontvangen, welke we helaas niet allemaal kunnen honoreren. De gift in November ten bedrage van 1582 is besteed aan het project P04-46, Watervoorziening Tribal hostel in Bodopoda, budget 1.989. (Rs 100.000) Dit bedrag is in januari 2005 overgemaakt. Omschrijving van het project: Fr. Susanto vraagt Rs. 99.470 voor de constructie van een watervoorziening voor het hostel. Vooral in de zomer is er een tekort aan water. Er zullen 2 tanks met een inhoud van 650 gallons op het gebouw worden geplaatst. In de al bestaande tubewell laat men een dompelpomp zakken, waarmee de tanks zullen worden gevuld. Het zal een grote verbetering betekenen voor de kinderen, omdat het met de hand oppompen van water uit de diepe put erg zwaar is. Er zijn ook nog 2 open putten, maar daarvoor geldt hetzelfde bewaar. Bovendien kunnen de kinderen zich beter wassen met stromend water, wat ten goede komt aan hun persoonlijke hygiene. Totale kosten: Rs. 110.520 Eigen bijdrage: Rs. 11.050

Aids Fonds
Het Aids-Fonds heeft 46.297 mogen ontvangen van Coins for Care. De bijdrage van Coins for Care moet worden beschouwd als zijn ten goede te komen aan de salarissen van de hoogstnoodzakelijke onderzoeksverpleegkundige. (financieel overzicht is meegestuurd)

Albert Schweitzer Fonds


Coins for Care heeft het Nederlandse Albert Schweitzer Fonds een totaalbedrag van 20.244 geschonken. Met dit geld heeft het Albert Schweitzer Fonds in 2003 de volgende projecten kunnen ondersteunen: Sawed Trust: 5.232 SAWED Trust, Centre for Social Action Women's Education and Development. Een non-profit NGO werkt in enkele dorpen in Tamil Nadu in India. Richt zich op de gemarginaliseerden en kastelozen in de gemeenschap. Opgericht in 1992. Focus op aanvang, begeleiding en onderwijs van 'deprived rural children'. Hebben al een aantal projecten in de dorpen gerealiseerd zoals; een kleine gezondheidspost. enkele creches, naaiatelier, avondschooltje, inkomst genereerende projecten, voorlichtingprogramma's over HIV/AIDS, betere landbouwtechnieken, etc. De aanvraag betreft de start van een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen van dagarbeiders. Stichting 'Hulp aan Nubra': 5.000 Deze stichting is sinds 1997 actief met de ondersteuning van de Lha Rje Sorig Foundation van dokter Rigzin Tundup, een arts in de Tibetaanse geneeswijzen. Inmiddels heeft de stichting met succes fondsen geworven voor een mobiele kliniek en de bouw van een klein medisch centrum in de Nubra vallei in Ladakh, India. Nu wil de stichting de Lha Rje Sorig Foundation helpen onafhankelijk te maken van de Nederlandse stichting door het aanleggen van een kruidenfarm. Hier zal de counterpart in India zelf medicinale planten en kruiden verbouwen en verwerken tot medicinale kruidenpillen en deze dan verkopen. Voor dit project is onderzoek gedaan door de University in Agriculture, Science & Technology in Leh, Ladakh. 'Rolstoelproject Tanzania' 5.000 Het project heeft tot doel om reeds opgeleide technici, vaak zelf gehandicapt, te helpen een rolstoelproductie bedrijfje op te zetten. Een zinvolle zaak gegeven de enorme behoefte aan deugdelijke en goedkope rolstoelen. In Moshi, Tanzania, wordt door het nationale orthopedische opleidingsinstituut een gedegen internationale technische opleiding verzorgd in het vervaardigen en ontwerpen van rolstoelen. De 'afgestudeerden' hebben een groot probleem om het geleerde in de praktijk te brengen. De investeringen in de werkplaats, machines en gereedschap vormen een te hoge drempel. Het rolstoelproject zet zich in om deze vakmensen op verschillende manieren te helpen. Sinds het begin van dit jaar, met een startfinanciering van Cordaid, is de eerste fase van dit project afgerond. Nu wil men een permanente werkplaats bouwen op het terrein van de Sibusiso Foundation in Arusha, waar men zich inzet voor gehandicapte kinderen. De aanvraag betreft de bouw en inrichting van een permanente werkplaats. Shigathini Lutheran Dispensary, Tanzania: 5.000 Mede dankzij een eerdere bijdrage van NASF kon dr. Mark Mvungi de rehabilitatie van Shighatini Lutheran Dispensary voltooien en daarmee een bijdrage geven aan de verbetering van de gezondheidszorg in dat gebied. Het NASF ontving foto's die een mooi en goed opgeknapt gebouw laten zien. Dr. Mvungi vraagt nu een bijdrage om een buffervoorraad medicijnen aan te leggen. Er bestaat een cashflow probleem doordat het uitbetalen van de ziektekostenverzekeraar achter loopt. Het bedrag is te groot: 25.500. Bovendien beperkt de dienstverlening zich vooralsnog tot curatieve zorg in de kliniek en geen moeder en kindzorg of HIV/AIDS preventie programma in de dorpen. Dr. Steven Smits heeft het programma bezocht en ondersteunt het met zijn adviezen inzake uitbreiding van de preventieve activiteiten. AIDS Orphan centre, in nairobi: 200 kim Schoenmaker gaat vrijwilligerswerk doen in dit centrum, dat onder leiding staat van een Keniaans echtpaar. Het centrum herbergt 200 weeskinderen, deels besmet met HIV. Zij vraagt een financiele bijdrage om extra bagage (kleding, speelgoed, schoolspullen, etc.) mee te kunnen nemen.

AMREF Flying Doctors


Coins for Care heeft AMREF een totaalbedrag van 37.252 geschonken. Project Oeganda Het totale projectbedrag was USD 276.149. Het overgrote deel werd gefinancierd door de gemeente Madrid, via AMREF Spanje. Ook AMREF Oeganda droeg bij aan dit project. Wat betreft onze bijdrage, deze werd besteed als volgt: Met de financile bijdrage van AMREF Nederland en AMREF Spanje en in samenwerking met de lokale bevolking werd door AMREF Oeganda onder andere 2 km. waterleiding aangelegd. Voor materiaal voor de constructie werd USD 22.000 gebruikt. Het restant werd aangewend voor materiaal voor drie gemeenschappelijke badinrichtingen voor 480 bewoners van de gemeenschap, voor arbeidskosten voor de bouw van 3 gemeenschappelijke badinrichtingen, voor een waterafvoer en voor trainingskosten. Bijna de helft van de sterfgevallen in Oeganda is terug te voeren naar ziekten gerelateerd aan slechte hyginische omstandigheden en povere huisvesting. Dit project werd uitgevoerd in Makerere, een onderdeel van de Kawempe Division van Kampala City in Oeganda. Hier leven veel arme gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. Omdat het gebied laag gelegen is kampt men met slechte waterafvoer, stilstaand water en vochtige lucht met als gevolg luchtwegproblemen en malaria. De sanitaire omstandigheden zijn slecht evenals de afvoer van huishoudelijk afval. Aan dit project is EUR 32.000 betaald.

Project Zuid-Afrika In samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Gezondheid heeft AMREF twee kleinschalige proefprojecten uitgevoerd op het gebied van persoonlijke hygine. In overleg werden er per provincie (Kwazulu-Natal en Eastern Cape) twee scholen geselecteerd waar de behoefte aan onderwijs op dit gebied het grootst was. Er werden toiletten gebouwd en er werd intensief voorlichting over hygine gegeven aan de leerlingen. Uit het onderzoek dat na afloop werd uitgevoerd, bleek o.a. dat de leerlingen hun behoefte niet meer deden in de tuin, het bos of de rivier, maar dat nu vrijwel uitsluitend het toilet wordt gebruikt. Het percentage leerlingen met worminfecties daalde onder invloed van de intensieve voorlichting van 64% naar 0% en het percentage leerlingen met diarree daalde van 66% naar 6%. Het totale budget bedroeg USD 78.986, gelijk verdeeld over beide provincies. De grootste donor was het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Gezondheid. In de Eastern Cape provincie profiteerden 800 leerlingen en 20 onderwijzers van deze activiteit, in KwaZulu Natal waren dat er 850 resp. 8. Aan beide projecten (per provincie) is EUR 8.060 betaald.

Artsen zonder Grenzen


Coins for Care heeft Artsen zonder Grenzen een totaalbedrag van 46.297 geschonken. Mede dankzij initiatieven zoals Coins for Care en de steun vanuit het Nederlandse publiek kunnen onze artsen, verpleegkundigen en logistiek medewerkers medische hulpverlenen in meer dan dertig landen over heel de wereld. Onder vaak moeilijke omstandigheden werken onze vrijwilligers in vluchtelingenkampen en oorlogsgebieden. Daarnaast bieden we hulp bij de bestrijdingvan epidemieen of bijd e wederopbouw van de medische voorzieningen na een natuurramp.

Assistance Healthcare Albania


Van deze organisatie hebben wij helaas, ondanks vele pogingen om contact te zoeken, op 27 oktober 2005 nog steeds geen enkele reactie of verantwoording ontvangen.

Astma Stichting De Luchtballon


Stichting De Luchtballon heeft in 2003 een bedrag van 37.416 mogen ontvangen uit hoofde van de actie Coins for Care. Dit bedrag is gebruikt voor de aanschaf van 9 Wigwamtenten en 1 staftent voor een bedrag van 43.124. De Wigwamtenten kosten kaal ongeveer 4.000 per stuk; de staftent 7.000. Iedere tent is voorzien van een betonnen ondergrond met daarop speciale tegels voor de afwerking en van water en elektriciteit. Daarnaast zijn de Wigwamtenten ingericht met bedden en andere kleine inventaris. De kosten hiervan zijn gedekt uit andere giften. De tenten worden in de zomervakantie gebruikt ten behoeve van de therapeutische vakantiekampen voor kinderen met astma en eczeem uit Nederland, Belgi en Denemarken. Deze kampen worden jaarlijks door De Luchtballon georganiseerd. Daarnaast worden de tenten gedurende het jaar gebruikt door andere groepen die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Dankzij de gift van Coins for Care heeft De Luchtballon met de aanschaf van de tenten weer een grote stap voorwaarts kunnen zetten bij de realisatie van een vakantiecomplex voor gehandicapte kinderen en andere hulpbehoevenden.

ATD Vierde Wereld


Coins for Care heeft ATD Vierde Wereld 15.657 geschonken. In Nederland leven ongeveer 720.000 mensen generaties-lang in grote armoede. Zoals elders in Europa schamen zij zich ten onrechte over hun afkomst. ATD-Vierde Wereld, internationale mensenrechtenbeweging van en met de allerarmsten, bestemde haar aandeel uit de Coins for Care actie voor de opbouw van een nieuw project: Fonto. Fonto werkt eraan om de allerarmsten in Europa de geschiedenis van hun voorouders terug te geven, waardoor hun eigenwaarde kan toenemen en anderen meer waardering voor de armsten van alle tijden kunnen krijgen. Daarvoor verzamelt Fonto publicaties (boeken, artikelen), objecten, illustraties, foto's, enz, zowel over het onmenswaardig leven van de armsten in alle tijden, als ook over hun moedige strijd om het bestaan. Verworven kennis wordt in de toekomst via reizende tentoonstellingen en internet verspreid. Mede dankzij de opbrengst van Coins for Care is het reeds mogelijk gemaakt om na onderzoek 40 geselecteerde illustraties zowel in een powerpointpresentatie te zetten, alsook in een dia-presentatie. Dit ter ondersteuning van lezingen over de geschiedenis van de allerarmsten in Europa, met name ook in Nederland. Inmiddels zijn aan de hand van deze presentaties reeds een aantal lezingen in Nederland, Belgie, en Frankrijk gehouden, die veel indruk maakten. Verder is er voor 2.000 een collectie boeken bijeengebracht, die elementen over de geschiedenis van de armsten bevatten. Deze collectie vormt met schenkingen en bruiklenen de basis van de bibliotheek van Fonto. Meer informatie over Fonto: www.atd-quartmonde.org/europe/Fontonl.htm

Balemans Missie- en ontwikkelingswerk in Burkina Faso

In totaal is 14.587 euro ontvangen van Coins for Care. Dit bedrag is door Stichting Balemans als volgt besteed: 2003: 4.798 euro voor het opzetten van een kleine handel 2004: 10.000 euro voor strijd tegen de verwoestijning

Balipapan Orangutan Survival Foundation (BOS)

Stichting BOS heeft 26.299 ontvangen van Coins for Care. Dit geld is besteed aan: 1.Brandbestrijding in centraal Kalimantan: 10.000,00 2.Translocatie van orang oetans ivm de branden: 1.000,00 3.Medische zorg ivm uitbreken epidemie onder de orang oetans: 3.000,00 4.Microscope: 6.079,99 Het overige geld zal in aanmerking komen voor een project op kortere termijn. Zodra de projectaanvraag binnen is zal u dat laten weten.

Bartimeus
Coins for Care heeft in totaal 36.873 geschonken aan Bartimeus. Op het terrein van Bartimus in Doorn is een werkplaats de Gildehoek gevestigd. Hier werken tientallen clinten op diverse afdelingen, waaronder de papierschepperij. Op de papierschepperij worden, na het papierscheppen, prachtige kaarten gemaakt. Voor deze kaarten bestaat inmiddels zoveel belangstelling, dat een uitbreiding van deze afdeling zeer gewenst is. Daarnaast is door meerdere clinten aangegeven dat ook zij graag op de papierschepperij zouden willen werken. De benodigde extra apparatuur moet aangepast worden en daarmee veilig te bedienen zijn voor mensen met een visuele en verstandelijke handicap. Er is nu dringend behoefte aan een zogenoemde Hollander. Dit is een machine waarmee alle soorten vezels kunnen worden vermalen tot papierpulp. De machine kost circa 6.800. Er is besloten de geweldige slotuitkering van Coins for Care te bestemmen voor de aanschaf van deze machine. De Vereniging Bartimus wil allen die deze aanschaf mogelijk hebben gemaakt, hartelijk danken! De Vereniging Bartimus ondersteunt grote en kleine projecten op het gebied van onderwijs, zorg- en dienstverlening ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Hulpmiddelen en specifieke begeleiding zijn van groot belang voor blinden, slechtzienden en meervoudig gehandicapten.

Biblionef
Coins for Care heeft Biblionef een totaalbedrag van 43.174 geschonken. Maar liefst 33.453 hiervan is afkomstig uit de speciale eigen actie bij de Openbare Bibliotheken! Alle gulle gevers graag h eel veel dank voor de enorme hoeveelheid munten die u heeft geschonken aan Coins for Care en daarmee aan Biblionef! En ook de inspanning van allle enthousiaste vrijwilligers zullen we niet licht vergeten. De opbrengst is verdeeld over vier activiteiten te weten: 1) Het schenken van nieuwe Nederlandse kinderboeken en jeugdliteratuur ten behoeve van schoolbibliotheken in afgelegen gebieden op het platteland en in de binnenlanden van Suriname, maar ook naar scholen en organisaties voor kinderen uit achterstandswijken in Paramaribo. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen hiervan profiteren. In totaal werden dankzij Coins for Care ruim 6000 boeken naar Suriname gestuurd. Deze zijn verdeeld over 56 scholen en 8 weeshuizen en andere organisaties voor kansarme kinderen. Dit gebeurt door Biblionef Suriname in Paramaribo, zij werken samen met honderden scholen en organisaties daar ter plekke. In totaal ging het om een bijdrage van 19.000 van Coins for Care, inclusief transportkosten van Nederland naar Suriname. 2) Aruba en Curaao kregen 2 pallets met in totaal 1.400 kinderboeken, niet alleen Nederlandse boeken, maar ook Engels en Papiamentu en woordenboeken. Net als in Suriname werden deze verdeeld over peuter- en kleuterscholen, Basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs, maar ook een instelling voor Lager Beroeps Onderwijs en een speciale school kregen boeken. Bijdrage Coins for Care: 8.950. Het transport over zee was gratis. 3) In 2004 kregen 47 projecten in 29 ontwikkelingslanden vooral in Afrika en Azi 1 of 2 dozen met voornamelijk Engelstalige kinderboeken. De boeken gingen o.a. naar 11 projecten in Kenia, 4 projecten in India, 3 in Nigeria, 5 in Oeganda, 2 in Sri lanka en naar nog veel meer projecten voor kinderen. Het ging voornamelijk om kleuterscholen, basisscholen en weeshuizen en ook instellingen voor gehandicapte kinderen. Sommige organisaties zorgden zelf voor het transport. Maar de meeste dozen werden gesponsord vervoerd door de lucht en daarna van door to door op de plek van bestemming afgeleverd. In totaal heeft de Coins for Care actie hieraan 2.174 bijgedragen. 4) In 2003 en 2004 heeft Biblionef Nederland genvesteerd in nieuw voorlichtingsmateriaal en een nieuwe website. Een deel hiervan kon worden gerealiseerd dankzij de gelden van de actie van Coins for Care: bijdrage 13.000 Als u wilt weten welke pojecten en activiteiten Biblionef verder doet op het gebied van armoedebestrijding door alfabetisering, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, kijk op onze website: www.biblionef.nl

Bio-Kinderrevalidatie
Wij hebben in totaal een bedrag ontvangen van 28.957. Het bedrag is gebruikt voor de renovatie van onze filmzaal. De voormalige gymzaal annex filmzaal is geheel heringericht als bioscoopzaal met de bedoeling om een Filmhuis voor gehandicapten voor de regio Arnhem te starten. De vernieuwde bioscoop is uitgerust met de nieuwste projectie- en geluidstechniek om optimaal films te kunnen vertonen. De renovatie van de Bioscoopzaal heeft in totaal een bedrag van 43.000,- vereist. Deze kosten vallen globaal te verdelen in: - Projectie- en Geluidstechniek voor 28.000,- Schilderwerk en decoratie 5.500,- Vloerbedekking en gordijnen 4.500,- Divers materiaal en verlichting 3.500,- Uren en afwerking 1.500,De CfC bijdrage ad 6.876,- is geheel ten goede gekomen van de post Projectie- en Geluidstechniek. Door deze renovatie is een geheel up-to-date bioscoop ontstaan, die gebruikt gaat worden als het eerste Filmhuis voor gehandicapten in Nederland. Daarnaast worden er in samenwerking met de scholengemeenschap Marindael filmeducatie lesprogramma's opgezet en uitgevoerd. Met deze bioscoop wordt de oude band met het bioscoop- en filmbedrijf opnieuw inhoud gegeven, want immers Bio komt van Bioscoop! (Opgericht in 1927 door het Nederlandse Bioscoopbedrijf)

Bond Zonder Naam


ACTIE HELP DE BOND HELPEN! Onder deze naam heeft de Stichting Bond Zonder Naam haar trouwe begunstigers eind 2002 opgeroepen om zelf eens een goed doel voor te dragen. De notaris zou aan de hand van de ingezonden acceptgiros (het deelnamebedrag was 5) enkele winnaars trekken, die zelf geen prijs zouden ontvangen, maar een project mochten voordragen, dat verblijd zou worden met een gift van 5.000. Het aantal uiteindelijke winnaars zou afhankelijk zijn van de netto-opbrengst. Aangezien met deze actie netto 26.500 werd gerealiseerd, kon de notaris zes winnaars trekken. Maar dankzij de inzamelingsactie Coins for Care, die - exclusief de later ontvangen opbrengst van Eurocollecte voor de Bond Zonder Naam het formidabele nettobedrag van 20.245 opbracht, konden maar liefst vier extra winnaars worden getrokken. Hierna volgen korte beschrijvingen van die goede doelen met de namen van deze vier uitverkoren winnaars. William Schrikker Stichting De William Schrikker Stichting in Amsterdam mag zich verheugen in de belangstelling van mevrouw Rothuizen uit Arnhem. Deze stichting houdt zich bezig met de ondersteuning van pleegouders met de zorg voor gehandicapte kinderen. In haar brief schrijft deze prijswinnares pleegouders die deze zorg op zich nemen erg te bewonderen. En van de projecten van de stichting is Mijn Levensboek. Het is een losbladige klapper, met een kindstuk en een ouderstuk. Aan de hand van verhaaltjes kunnen kinderen door zelf te schrijven, kleuren, knippen, plakken enz. hun levensverhaal optekenen. Met behulp van inlegvellen kunnen ouders stukjes schrijven voor en over hun kind en daar fotos aan toevoegen, bijvoorbeeld een herinnering aan een leuke gebeurtenis die ze samen beleefd hebben. Onduidelijkheid over het verleden benvloedt in hoge mate de wijze waarop deze kinderen zich ontwikkelen. Het maakt hen onzeker. Het levensboek is een boek door en voor het kind en niet over het kind. Dit boek kan een goede aanvulling bieden op het hulpverleningsplan en een waardevol hulpmiddel zijn in de communicatie met het kind en de ouders. Een levensboek kost 25. Met deze prijs kunnen dus 200 kinderen blij gemaakt worden. Eind juli 2003 heeft mevrouw Rothuizen de cheque overhandigd aan de algemeen directeur van de William Schrikker Stichting. Nieuwe huishoudelijke apparatuur voor Vrouwenopvang Utrecht Blij verrast was mevrouw Brecheisen-van Dongen toen ze hoorde dat zij zelf, als donateur, een project mocht voordragen dat naar haar mening in aanmerking moest komen voor de gift van 5.000. Na overleg met de Bond Zonder Naam koos deze prijswinnaar voor de Stichting Vrouwenopvang Utrecht. Zeer verheugd reageerde mevrouw Verschoor, directeur van deze stichting, toen zij vernam in aanmerking te komen voor de gift. Enthousiast stuurde zij een drietal voorstellen in. Twee ervan konden zonder meer gerealiseerd worden. Het gaat om het Fiom waar twintig vrouwen met hun kinderen wonen. In de wasruimte staan drie wasmachines en drie drogers. Maar de apparaten zijn reeds lang afgeschreven en aan vervanging toe, aldus mevrouw Verschoor. De aanschaf van een nieuwe wasmachine en nieuwe droger liet nog voldoende geld over om ook de ingebouwde gasstellen in de gezamenlijke keuken te vervangen. Ook deze aankoop was hoognodig. De vrouwen hebben ieder een eigen kamer, waar zij wel koffie mogen zetten, maar niet mogen koken. Mevrouw Brecheisen zag om leeftijds- en gezondheidsredenen af van een persoonlijke overhandiging van de waardevolle cheque. Mevrouw Verschoor heeft haar weldoenster een prachtig boeket gestuurd. Verpleeghuis Lckerheide te Kerkrade

Mevrouw Hanneman-Schings uit Kerkrade is heel blij met de aan een goed doel te besteden gift van 5.000. Over dat doel hoeft ze niet lang na te denken. Haar echtgenoot wordt verpleegd in de Lckerheidekliniek. De openbare gang in deze kliniek is 200 meter lang en vormt de verbinding tussen alle verpleegafdelingen en overige diensten. Deze onmisbare schakel heeft onlangs een facelift ondergaan. Een kunstschilder heeft hier een expositie gehouden, die bij bewoners, bezoekers en personeel zeer in de smaak is gevallen. In overleg met de directie van de kliniek en uiteraard de kunstschilder is ervoor gekozen het geld te besteden aan enkele muurschilderingen. Een blijvend cadeau waarvan de bewoners, maar ook mevrouw Hanneman zelf, elke keer opnieuw zullen genieten. Tijdens een feestelijke lunch in de Lckerheidekliniek heeft mevrouw Hanneman de cheque ter waarde van 5.000 overhandigd aan de directeur van het verpleeghuis. Hostel De Hoek te Utrecht Ook mevrouw Denneman-Kling uit Utrecht viel in de prijzen. Graag had zij vervanging van de stoelen in de Paulusparochie gezien, maar heeft tenslotte toch gekozen voor Hostel De Hoek van het Leger des Heils. Hier wonen 20 mannen en 5 vrouwen, allen verslaafd aan harddrugs en voorheen gemiddeld 10 jaar dakloos. De begeleiding probeert de bewoners te resocialiseren. Een zinvolle dagbesteding is daarbij heel belangrijk, waarbij vooral samenwerking centraal staat. Mevrouw Denneman heeft gekozen voor mensen, die niet meer of nauwelijks zelf kunnen kiezen. Met de gift van 5.000 aan De Hoek kan een groot deel van de volgende projecten worden gerealiseerd. 1. Project Tuin Het door en met de bewoners aanleggen en onderhouden van een tuin op de binnenplaats van het woongebouw. 2. Project Muziek Samen beoefenen van muziek met behulp van tweedehands instrumenten. 3. Project Schilderen Bedoeld als individuele bezigheid, die zal worden omgevormd tot een regelmatig terugkerend (vrijblijvend) groepsgebeuren. Na een moeilijke periode is er dan toch kans op een nieuwe start en hoop op een betere toekomst. In aanwezigheid van haar echtgenoot heeft mevrouw Denneman de cheque begin juli 2003 uitgereikt aan n van de medewerkers van Hostel De Hoek, die het voortouw had genomen om tot een goed voorstel te komen.

Bouworde
In totaal heeft Stg. Bouworde Nederland van Coins for Care 8.358,- mogen ontvangen. Van het geld van Coins for Care kon in Rusland het benodigde gereedschap en materiaal worden aangeschaft voor een drietal sociale bouwprojecten van de Bouworde. Hiermee hebben de Bouworde-vrijwilligers in samenwerking met de mensen ter plaatse, de volgende projecten kunnen realiseren: de renovatie van het opvang-/therapeutisch centrum voor gehandicapte kinderen in de stad Taganrog, het opknappen van de leslokalen van een dovenschool in de stad Pskov en de renovatie van een school voor gehandicapte kinderen, ook in de stad Pskov. De kinderen in het therapeutisch centrum, de doven- en gehandicaptenschool hebben nu ook in de winter een droog en warm onderkomen, van waaruit met volle aandacht aan hun ontwikkeling gewerkt wordt

Charite
Het totale bedrag wat Stichting Charite van Coins for Care heeft mogen ontvangen bedraagt 8.245. Het geld is toegevoegd aan middelen, die onze stichting d.m.v. akties en giften heeft binnengekregen en daarna aangewend om een nier-dialyse apparaat te installeren in een (kinder)kliniek in Minsk, de hoofdstad van Wit Rusland. De machine is eind oktober 2003 door leden van onze werkgroep in Elburg met onze transportbus afgehaald bij de leverancier in Duitsland.. Begin november 2003 is de machine afgeleverd bij kliniek 2 te Minsk. Mede door de bijdrage van Coins for Care waren wij in staat de apparatuur te leveren waarmee levens gespaard kunnen worden en in ieder geval het lijden in een toch al miserabele omgeving enorm verlicht kan worden.

Christenen voor Israel


Coins for Care heeft een bedrag geschonken van 39.358. Het geld is besteed aan een project voor Joodse weeskinderen in de voormalige Sowjet Unie. Dit project is gestart in 1999. De kosten per kind per jaar zijn euro 460. Teruggekeerde kinderen komen voor rekening van instanties in Israel. In 2004 waren er 55 kinderen sinds 1999 in Israel geplaatst en van 130 kinderen is de status nog onzeker. Zij verblijven in weeshuizen in de Oekraine en worden een aantal keren per jaar in de Oekraine bij elkaar gehaald om een Joodse wortels te leren kennen en elkaar te ontmoeten. De totale jaarlijkse kosten zijn ongeveer 70.000 afhankelijk van het aantal Joodse weeskinderen, wat nog geen aliya naar Israel heeft gemaakt.

CliniClowns
Coins for Care heeft de CliniClowns Nederland een gift geschonken van 47.545. In 2004 zijn cliniclowns actief geweest in 106 ziekenhuizen. Daarnaast zijn we in toenemende mate aanwezig in revalidatiecentra, in gehandicapteninstellingen en in kinderhospices. In 2004 hebben we de volgende doelstellingen gehaald: Het voorbereiden en testen van www.villaneuzenroode.nl (op 9 mi 2005 gelanceerd) Spelen we nu op alle kinderafdelingen van academische ziekenhuizen Is het proefproject in de Hartekamp Groep (gehandicapteninstelling) afgerond en heeft besluitvorming plaatsgevonden: we spelen daar inmiddels structureel voor 3 groepen. In 2004 zijn we gaan spelen in revalidatiecentrum Leypark en in kinderhospice De Glind. In 2004 hebben cliniclowns structureel bij 5 terminaal zieke kinderen thuisgespeeld. Is het proefproject Grenshospitium afgerond en heeft besluitvorming plaatsgevonden: spelen in een dergelijke onvrije omgeving past niet. We zijn een proefproject gestart in een streekziekenhuis met een 'speelhoek'. We zijn een proefproject Kindertelevisie gestart in het Emma Kinderziekenhuis/AMC in Amsterdam. We hebben het televisie-concept 'Villa Neuzenroode" opgestart (mei 2005 uitgezonden) In totaal zijn in 2004 ongeveer 90.000 kindcontacten gerealiseerd. Een kindcontact staat voor tien minuten contact tussen een ziek kind en een cliniclown. In 2005 gaan we dat aantal fors verhogen. Voortbouwend in de vele jaren ervaring gaan in de komende jaren CliniClowns op nog veel meer plaatsen aan het werk. Niet alleen in ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook in revalidatiecentra, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en mogelijk ook in instellingen voor kinderpsychiatrie. Voor die groei komt de bijdrage van Coins for Care zeer van pas. Wij hebben uw gift even zorvuldig besteed, als onze clowns met het zieke kind omgaan.

Collectieve Israel Actie


Van de Coins for Care actie hebben wij een totaalbedrag van 14.587 mogen ontvangen. We want to thank you for your donations for the years 2003 and 2004 that were designated to the Youth Aliyah village Hadassah Neurim. In the year 2003 we have received 11,788 euro which covered a full year scholarship for Yarden Mula who was born in Ethiopia. Yarden is the oldest of seven children and came to Israel with his family on Aliyah in 1991 in Operation Solomon. Currently in the 11th grade he has lived and studied in Hadassah Neurim since 2002. His family lives in Beer Sheva in a poor neighborhood. His mother is unemployed and his father left home some time ago. Yarden is the Israeli Champion for the 400 meter hurdling for his age, and the Israeli group Champion for the 5,000 meters cross-country. He represented Israel at the international Cross-Country ISF schools Championship held in Lyon, France in 2004. Your support has helped Yarden to fulfill his talent in sports and study in safe and supporting surroundings. In the year 2004 we have received from you the sum of euro 2.799 which paid for tutorial lessons for matriculation exams for 6 students in the Hadassah Neurim Youth village. This support helped those students to pass the matriculation exams in subjects which they had difficulties in.

Comite Anti Stierenvechten


Wij hebben van Coins for Care een bedrag ontvangen van 37.624. Dit bedrag is besteed aan onderstaande campagnes: 1. Campagne Cataloni Stierenvechtvrij Doel: het verbieden van stierenvechten in de Spaanse deelstaat Cataloni. Activiteiten: petitiecampagne, lobbyen bij leden Catalaanse parlement. Verdere informatie: de stad Barcelona heeft zich inmiddels stierenvechtvrij verklaard. Vervolg: gesprekken met leden Catalaanse parlement om eind 2005 het verbod op stierenvechten tot wet te verheffen. Kosten 2004 en 2005 9.925,00 2. Campagne Lissabon Doel: demonstreren tegen stierenvechten. Activiteiten: publiciteit genereren, oproepen tot protest bij Portugese, Franse, Spaanse en andere instanties, deelname aan demonstratie. Verder informatie: grote opkomst en veel media-aandacht in Portugal. Kosten 2004 1.150,00 3. Advertentiecampagnes Doel: bewustmaking wreedheid van stierenvechten. Activiteiten: maken en verspreiden advertenties, afhandelen publieksreacties. Verdere informatie: het grootste deel van de advertenties is (en wordt nog) gratis geplaatst, een tiental advertenties is/wordt tegen sterk gereduceerd tarief geplaatst. Kosten 2004 en 2005 5.500,00 4. Billboard- en mediacampagnes in Zuid-Frankrijk Doel: bewustmaking wreedheid van stierenvechten.

Activiteiten: maken en plaatsen billboard en maken en drukken informatiematerialen, genereren van media-aandacht in Frankrijk Verder informatie: campagne in samenwerking met Franse zusterorganisatie CRAC Kosten 2004 en 2005 10.000,00 5. Foldercampagne Doel: voorlichting Activiteiten: redigeren uit Frans vertaalde tekst en verspreiden folders Verdere informatie: folders worden vooral gebruikt bij evenementen Kosten 850,00 6. Campagnes Pamplona Doel: protesteren tegen het door de straten jagen van stieren en ze na afloop in de arena te doden. Activiteiten: deelnemen aan jaarlijks groeiend internationale protest, mobiliseren van vrijwilligers om deel te nemen, mediaaandacht genereren en reageren op pro-stierenrennen-uitingen in de media Verdere informatie: internationale organisatie door initiatiefnemer PETA Kosten 2004 en 2005 1.750,00 7. Radiocampagne Doel: voorlichting Activiteiten: ontwikkelen, opnemen, produceren en distribueren radiospotje, zoeken van een Bekende Nederlander om de spot gratis in te spreken. Verder informatie: de radiospotjes worden gratis door lokale omroepen uitgezonden; voor uitzending bij de publieke omroepen geldt een sterk gereduceerd tarief. Kosten 2005 10.000,00 De hoofdactiviteit van het Comit Anti Stierenvechten is het voeren van campagnes tegen stierenvechten. Hoe meer campagnes, hoe minder mensen naar een stierengevecht gaan en hoe minder stieren er worden gedood. De bijdrage van Coins for Care maakte het mogelijk dat we in 2004 en 2005 diverse extra campagnes konden voeren, bovenop de campagnes uit eigen middelen. Het bij iedere campagne genoemde bedrag omvat de rechtstreekse kosten voor die campagne. Niet inbegrepen zijn vaste kosten van medewerkers en kantoor. Het grootste deel van de campagnekosten bestaat meestal uit het laten maken, drukken en verspreiden van campagnematerialen zoals petitieformulieren, flyers, affiches, brieven, advertenties, billboards en dergelijke plus de porto-, transport- en reiskosten die hiervoor nodig zijn. Een kleiner deel bestaat uit diverse kosten.

Compassion
Hartelijk dank voor uw bijdrage van 14.587 welke wij van u ontvingen ten behoeve van ons wereldwijde werk onder de kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Hieronder wordt weergegeven aan welke projecten het geld besteed is, en wat het uiteindelijke resultaat is. Project(s): ME-253, 330(780), 705, 749 and 764 Project activity number: ME-NFE-101 Date started: March 2004 Date reported: October 30, 2004 Budgeted: US$ 14,114US Actual costs: US$ 11,414 Intended Beneficiaries 18 families 171 children Intended Outcomes ME-253:Chicken farms. This projects aim was that each one of the eighteen families involved would have its own mini chicken farm.The intention was to produce 450 kg of chicken meat in cycles of two months. ME-330: Steel workshop. The expectation of this project was that students would be motivated to use the equipment for making products they could sell in order to help cover their personal and family living expences. ME-705: Sewing workshop. This projects purpose was to provide students and their families opportunities for clothes production at home.When the project is successfully implemented, beneficiaries are provided with local labor opportunities that help fight migration to other areas. ME-749: Computer workshop. This workshops intention was to provide computer training to students aging nine to twelve.After completing the training, students should be able to use computer technology for their personal development. ME-764: Fish farm. This project, to be implemented by teachers, students and their parents, aims at:- providing means for sustainable fish production;- preserving the fish population in the local river. Actual Beneficiaries 21 families 121 children Actual Outcomes ME-253: Four farms were built, provided with equipment and 600 chicken.The farms are able to sell in cycles of six weeks. ME-330: This activity was implemented at the ME-780 project due to termination of the ME-330 project.Project ME-780 was able to buy the equipment and successfully implement the activities.The students involved are still learning about steel manufacturing. ME-705: All the equipment was bought and students have been taught how to use it.During day time, these students are using the facilities to produce clothes. During the eavenings, parents replace their children behind the sewing machines in order to supplement their family income and to sew family clothing. ME-749: This project constructed a computer workshop and installed six new personal computers.Students aging eight to fifteen have been trained to use the equipment for making their homework. ME-764: This project was not implemented due to internal difficulties.

Explanation of the differences between intended and actual outcomes ME-253: Chicken farms. Material costs were higher due to the difference in budgeting time (October 2003) and time of implementation (April 2004). Rather than eighteen small farms, four bigger farms were constructed. Beneficiaries contributed an addional US$ 190 in order to cover the slightly higher costs of the four bigger farms. ME-330: Steel workshop. Project ME-330 was terminated due to lack of local support. This project however has an extension in the same locality (which is registered under code ME-780). This project better qualified for the implementation for this steel workshop. ME-705: Sewing workshop. Implemented as planned. ME-749: Computer workshop. Implemented as planned. ME-764: Fish farm. This project has been suspended due to internal (financial) problems. Lessons learned Within the Compassion projects in Mexico, this type of activities is relatively new so, staff is learning to manage and implement them.

Connect International
Coins for Care heeft een bedrag van 8.585 geschonken. 10-01-2003 - 340 ontvangen. Besteedt aan: bijdrage salaris van onze toenmalige vertegenwoordiger in Malawi. Salariskosten van de Connect International vertegenwoordiger, Robert Egolet Okia, een Ugandees, die van 2000 t/m 2003 in Malawi heeft gewerkt voor CI bij onze voormalige partnerorganisatie PRDO. Zijn salaris was gemiddeld 750 per maand (all in, ook inclusie f pensioenvoorzieningen, verzekeringen en dergelijke). Zijn functie was ondersteuning van PRDO op het gebeid van project en financial management, controle van de financien en contact met en verantwoording over de voortgang van projecten en financien aan Connect International. 05-06-2003 - 6.663 ontvangen. Besteedt aan project MWKA017. Drinkwater en sanitatie project in 5 dorpen (Katema 1, Jonasi, Buza, Mpapa en Kagwada; in totaal 5.000 mensen) in Malawi, Kasungu District. Gerealiseerd: 5 diepe boorputten met handpompen, 600 pit latrines, 300 afval pits, verbeterd hygiene gedrag van alle mensen in de 5 dorpen, opgeleide caretakers in ieder dorp voor het onderhoud van de pompen. De latrines zijn door de dorpelingen zelf gemaakt (met materialen door het project geleverd). De boorputten met handpompen zijn door een bedrijf aangelegd. Totale kosten: 50.000. Gestart: december 2000. Status: succesvol afgerond in maart 2003. 26-11-2004. 1.582 ontvangen. 100 is besteedt aan organisatiekosten van Connect International in Nederland. 1.482 is besteedt aan project TZNJ009. Drinkwater en sanitatie project in Tanzania, Njombe District in het dorp Miva. Gerealiseerd: zwaartekracht drinkwaterpijpleidingsysteem met een capaciteit voor 3.300 mensen, verbeterd hygiene gedrag van alle mensen in Miva, een goed functionerende water organisatie in het dorp die het systeem goed onderhoud. Nog te realiseren: toiletten (pit latrines) voor 300 families in het dorp. Alle werkzaamheden zijn bijna geheel door de dorpelingen zelf uitgevoerd. Totale kosten: 85.000. Gestart: december 2003. Status: afgeronde onderdelen zijn zeer succesvol, latrines moeten nog gerealiseerd worden.

Crigler Najjar Fonds


De totale opbrengst van Coins for Care bedraagt 9.833 Bij de patinten die lijden aan de ziekte van Crigler Najjar ontbreekt de enzym in de lever die nodig is om bilirubine, een giftig afbraakproduct van het bloed, om te zetten in een afscheidbare stof. Een verhoogde bilirubine waarde leidt tot lichtgele huidskleur en geel oogwit en kan mogelijk ook tot ernstig hersenletsel of de dood leiden. In Nederland lijden 25 patinten voornamelijk kinderen aan die ziekte. De patinten bij wie het enzym geheel ontbreekt krijgen intensieve lichttherapie en slapen elke dag 8 10 uur onder felle blauwe lampen. Tot nu toe is dit de enige medicijn om in leven te blijven. Deze therapie maakt logeerpartijen en vakanties praktisch onmogelijk en veroorzaakt een dunne vlekkerige huid. Zolang er nog geen alternatief voor handen is is het van groot belang dat onderzoek naar betere lichttherapie met minder schadelijke gevolgen verder wordt uitgebreid. De totale opbrengst van Coins for Care is geheel hieraan gewijd.

Dark & Light


Door de opbrengst van het buitenlands geld kon Coins for Care aan dit project 24.733 bijdragen. Geweldig wat een mooi bedrag. In 2003 zijn 14.245 boeken ingesproken en opgenomen op cassette en daarnaast zijn er 3.318 brailleboeken geproduceerd en verspreid. Dit heeft in totaal 78.270 gekost. De laatste bijdrage van 4.807 euro is aangewend voor het talking en braille book project. Iedereen bedankt voor zijn/haar stem en bijdrage.

Coins for Care heeft van Dark & Light een uitgebreid en specifiek rapport ontvangen, waarin heel duidelijk staat aangegeven hoe zij het geld hebben besteed.
Mitra Netra in Indonesi draagt zorg voor de productie van braillelectuur en gesproken boeken op cassettes. Vanuit Jakarta wordt de blindenlectuur verspreid onder blindenscholen en bibliotheken in het land. De materialen zijn ook beschikbaar voor blinden en ernstig slechtzienden die gentegreerd onderwijs volgen van lagere school tot universiteit.

De Benen Nemen
Coins for Care heeft een bedrag geschonken van 13.400. Wij hebben het geld besteed aan het inrichten van een orthopedische werkplaats in Sundu, Kenia. Dit centrum hebben wij afgelopen september/oktober 2004 bezocht en daar leven 120 gehandicapten kinderen. Er zijn 10 beengeamputeerde kinderen en die moeten nu naar Nairobi, zo'n 400 kilometer verderop.

De Verre Naasten
De Coins for Care actie heeft een totaalbedrag van 60.406 opgeleverd. De Verre Naasten (DVN) heeft het bedrag van de CFC-actie bestemd voor het bouwen van (christelijke) lagere scholen in DR Congo. In dit land, waar honger en binnenlandse oorlogen nog steeds aan de orde van de dag zijn, is het slecht gesteld met het onderwijs. De klassen zijn er veel te groot en het systeem van lesgeven is niet meer van deze tijd. Toch zul je de kinderen niet horen klagen over deze dingen, want het is namelijk een groot voorrecht als je in Congo naar school mg. Veel ouders kunnen het schoolgeld namelijk niet betalen. Soms mag uit een gezin alleen het oudste of het slimste kind naar school. DVN is bezig met het (af-)bouwen van de vijfde en laatste school: Les Talents in Likasi. Het trainen en begeleiden van de onderwijzers is een project dat de komende jaren wel door zal blijven gaan. Ook zal DVN ondersteuning blijven bieden in de aanschaf van boeken en schoolmateriaal.

DIO. Diergeneeskunde
In totaal hebben wij tot en met eind 2004 een bedrag van 25.061 euro van Coins-for-Care ontvangen. In het jaar 2004 is daarvan 7357 euro besteed aan ons India-project. Dat is een project waarbij alleenstaande vrouwen/moeders een drietal geiten of een koe kregen om zo een extra inkomen te kunnen genereren. Onderdeel van het project waren ook trainingen zodat de mensen leerden omgaan met de dieren. Het uiteindelijke doel van het project was, dat na afloop de gezinnen zich tenminste twee maaltijden per dag kunnen veroorloven. Zie verder http://www.dio.nl/projecten.html (India 2003). Uit het jaarverslag blijkt dat er op de balans per 31 december 2004 een bedrag van 17.704 euro voor toekomstige projecten is gereserveerd (p. 13). Dit is het op dat moment nog resterende bedrag van de door ons onvangen Coins-for-Care gelden (25.061 euro minus 7357 euro voor het India project ). Inmiddels is er van die 17.704 euro een bedrag van 4000 euro gedoneerd aan de Stichting de Stille Sterke Kracht die daarmee een een melkkamer op Oost-Java in Indonesi bouwt. Middels hun "Melkproject" (http://www.stillesterkekracht.org/) willen zij het mogelijk maken om de schoolkinderen melk te geven zodat hun gezondheid bevorderd wordt. De melkkamer zal worden gebruikt om de melk gekoeld te bewaren. Dit betekent dat we nog een bedrag van 13.704 euro te besteden hebben. Stichting DIO voert een voorzichtig beleid v.w.b. het aangaan van projecten. Enerzijds omdat we volledig draaien op vrijwilligers, gaan we alleen een project aan als we een vrijwilliger kunnen vinden die kan garanderen gedurende de hele duur van het project betrokken kan zijn (continuteit). Anderzijds zijn we kritisch bij het bekijken van de aanvragen. Gezien onze doelstelling zal de projectaanvraag betrekking moeten hebben op armoedeverlichting in combinatie met diergezondheid en/of diergeneeskundige hulp. Daarom willen we ook zorgvuldig omgaan met de besteding van het overgebleven coins for care geld. Op dit moment zijn er een aantal projectaanvragen die aan onze voorwaarden voldoen. Voor deze projecten worden nu vrijwilligers gezocht die als projectcoordinator willen optreden. M.a.w. we hebben nog geen definitieve bestemming voor het bovengenoemd resterende bedrag van 13.704 euro. Ons streven is om daar uiterlijk medio 2006 wel een bestemming voor te hebben gevonden.

Doe een Wens Stichting


Met behulp van het geld van Coins for Care (in totaal 52.634,53) heeft de Doe Een Wens Stichting veel liefste wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte kunnen vervullen: Mart, die graag in een hondenslee door de sneeuw getrokken wilde worden; Mariska, die K-3 wilde ontmoeten; Ramon, die zo graag in een echte fanfare wilde meespelen en zijn eigen uniform en trommel aangemeten kreeg; Rochella, die even een echt prinsesje wilde zijn; Ruben, die heel graag dinosaurussen wilde zien en dat in Duitsland heeft gedaan; Yildez, die dolfijnentrainer wilde zijn en heeft gezwommen met dolfijnen; Jesse, die smurfenkoning werd te midden van heel veel "gewone" smurfen; Pim, die naar het EK in Portugal ging;

Michiel, die een computer kreeg en nu kan communiceren met zijn schoolvriendjes; Lisa, die een heel nieuwe slaapkamer kreeg; Bart, die naar de NASA ging in Florida en daar de tijd van zijn leven had; Nazli, die een grote fan van Do is en haar graag wilde ontmoeten;

Doe Een Wens is afhankelijk van bijdragen zoals die van Coins for Care om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken. Namens de kinderen van wie de wensen vervuld zijn, danken we Coins for Care hartelijk voor de gekregen steun.

Dorcas Hulp Nederland


Coins for Care heeft een bedrag van 168.548 geschonken. Het totaalbedrag is besteed aan de noodhulp in Liberia. we hebben in 2003 en 2004 een noodhulp- en rehabilitatie project uitgevoerd in Liberia: De partner was steeds: Concerned Christian Community in Monrovia, de hoofdstad van Liberia. Een nationale organisatie die zich inzet voor de hulp aan vrouwen en meisjes en hun gezinnen die slachtoffer werden van verkrachting en geweld tijdens de burgeroorlog. Hulp werd m.n. gegeven in het SKD stadion in monrovia, Liberia waar de mensen naar toe waren gevlucht. Project is betaald met Dorcas geld (CfC geld): * twee containers met 13.2 MT food en NFI verscheept naar Monrovia vanuit Andijk * voedsel distributie aan 47,400 mensen, in totaal 114 MT voedsel (lokaal ingekocht en verstrekt). * medische hulp verstrekt aan 14,800 mensen * psycho-sociale zorg (training, counselling, gesprekken, etc) aan 4,100 vrouwen en meisjes na verkrachting en geweld in Liberia.

Ecomare, centrum voor Wadden en Noordzee


De totale opbrengst van de Coins for Care actie voor EcoMare bedraagt 36.166. De eerste afrekening van de inzamelingsactie vond plaats in 2003. Net in die winter werd EcoMares zeehondenopvang overspoeld door verzwakte zeehonden. Elke winter zijn er wel een aantal grijze zeehonden met problemen, maar waar in andere winters ongeveer vier grijze zeehonden worden opgevangen, waren het er dit keer elf! De verzorging van een grijze zeehond kost 500 per maand. In dit bedrag zijn de dierenarts, voedsel, medicijnen, huisvesting en dierverzorging verrekend. Gemiddeld verblijft een zeehond drie maanden in de opvang. De zorg voor de elf grijze zeehonden gedurende hun drie maanden verblijf in de opvang ad 16.500 is betaald uit de opbrengsten van de Coins for Care actie. De vaste groep zeehonden van EcoMare bestaat uit ongeveer twintig dieren. De meeste zijn hoogbejaard, andere kunnen om uiteenlopende redenen niet uitgezet worden. De zeehonden zwemmen in grote, diepe bassins met een lage rand eromheen. s Avonds en op rustige tijden liggen de zeehonden graag op de rand. Het zou echter prettiger voor ze zijn als er in hun bassin een plek zou zijn waar ze ongestoord op het droge kunnen liggen. Ook voor de bezoekers is de huidige situatie niet ideaal. Het voeren van de zeehonden duurt ongeveer een half uur, waarbij de dierverzorgers een interessant verhaal vertellen over de dieren. Voor oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn is het bezwaarlijk om zo lang te moeten staan. Ook willen mensen tussen de voertijden graag rustig zitten kijken naar de capriolen van de zeehonden. Om al deze redenen wil EcoMare het buitenterrein herzien. De zeehondenbassins worden aangepast, zodat de dieren meer hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien en de bezoekers krijgen meer zitgelegenheid. Bovendien komen er verhogingen zodat bezoekers een beter overzicht krijgen over de bassins tijdens het voeren. De kosten van dit project lopen in de honderdduizenden euros, mogelijk miljoenen. EcoMare gaat dus fondsen werven voor dit project. Het resterende bedrag uit de Coins for Care actie is alvast overgeboekt in de spaarpot buitengebied.

Edukans
Edukans besteedt de opbrengst van de Coins for Care actie ( 25.052) aan 3 verschillende onderwijsprojecten. De totale waarde van deze projecten is 25.450. Deze projecten komen voort uit de Edukans acties Operatie Schoenendoos en Going Global.

Going Global stond in 2004 in het teken van Peru. Onderstaande projectaanvraag kwam te laat binnen om mee te nemen in de acties Going Global scholen, maar is gefinancierd met CfC/gelden.

Peru, Paz y Esperanza 10.000 Na de guerilla/oorlog in Peru (1980/1994) werkt de organisatie Paz y Esperanza aan vrede en hoop voor de indianenbevolking in het hooggebergte. Deze bevolkingsgroep was het slachtoffer van geweld en bedreigingen, zowel van de guerillatroepen als van het regeringsleger. Soms leefden gezinnen maandenlang in grotten hoog in de bergen om het geweld te ontvluchten. In de jaren na de oorlog was dit onderwerp taboe, maar dankzij organisaties als Paz y Esperanza is hier steeds meer aandacht voor. De situatie in Peru is stabiel, er is dus vrede, maar er is geen hoop. Door de oorlog is het gevoel van achterstelling, machteloosheid, en uitzichtloosheid onder de indianenbevolking sterk toegenomen. Paz y Esperanza stelt daar wat tegenover. Na de vrede moet er hoop komen. Aandachtsgebieden voor Paz y Esperanza zijn huiselijk geweld, sexueel misbruik en alcoholisme. Het project dat Edukans ondersteunt, steekt in op onderwijs. Op 30 scholen wordt het lesprogramma aangepast en krijgen de leraren extra training. Het doel is een onderwijsklimaat waarin hoop, vertrouwen en respect voor de indiaanse cultuur centraal staat. Goed onderwijs is een voorwaarde om de structurele achterstelling van de indianenbevolking te doorbreken.

Bij het uitdelen van schoenendozen komt Edukans regelmatig op scholen waar dringend geld nodig is voor verbetering van de schoolgebouwen, aanschaf van lesmaterialen, training van leerkrachten etc. Een deel van de opbrengst van het Coins for Care geld is besteed aan onderstaande projecten.

Sierra Leone 4.500

In het kader van operatie schoenendoos stuitte Edukans op een bijzonder initiatief. In het vluchtelingenkamp Grafton Camp wordt een schooltje voor kinderen opgezet. Zij kunnen met de nodige steun binnenkort aan hun toekomst werken. Ook al is de burgeroorlog in Sierra Leone voorbij, toch zijn er nog vluchtelingenkampen. Dat komt omdat het platteland onveilig is. Grafton Camp is een toevluchtsoord voor 30.000 mensen. Ze leven dicht op elkaar in oude loodsen onder slechte omstandigheden. Naar school gaan is er voor de meeste kinderen niet bij. Er zijn wel schooltjes in het kamp, maar lang niet genoeg voor alle kinderen. Binnenkort kunnen gelukkig weer 300 kinderen naar school. Victor Dyke, een van de vluchtelingen, is namelijk de Goflames Primary School begonnen met vrijwillige leerkrachten. Via Cotton Tree foundation, een plaatselijke hulporganisatie, verstrekken we voor een bedrag van 4.500 lesmaterialen, schoolmaaltijden en medische zorg. Oeganda 5.950 plus 5.000 De African Commission on Relief and Development (ARDC) houdt zich bezig met projecten voor noodhulp en ontwikkeling. Ze werken onder andere in de gebieden in het noorden van Oeganda, die al jaren geteisterd worden door invallen van rebellengroepen als de Lords Resistance Army (LRA). Vooral de kleine, onbeschermde dorpen moeten het vaak ontgelden. Het onderwijs is in deze gebieden erg kwetsbaar. Onze contactpersoon voor Operatie Schoenendoos in Oeganda, Stephen Mugabi, is erg begaan met het lot van deze scholen, die hij tegenkomt bij het uitdelen van schoenendozen. Met het resource classroom project geeft hij scholen weer middelen en lesmaterialen. Hiervoor steunt Edukans zijn organisatie ARDC met een bijdrage van 5.590. Ook investeert Edukans in aidsvoorlichting voor deze kwetsbare bevolking. Met een bijdrage van 5.000 ontwikkelt ARDC een handboek over basisonderwijsvoorzieningen en de integratie van HIV- aidsvoorlichting in het onderwijs.

Europa Kinderhulp
In totaal hebben wij 40.341 ontvangen van Coins for Care. De opbrengst van CfC heeft het EKH mogelijk gemaakt het project Roemenie in 2003 voor het eerst uit te voeren. Hiervoor hebben 173 Roemeense kinderen een prachtige vakantie in Nederland gehad. Het restant is gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de tweede Roemeense kinderreis in 2004. Specificatie In 2003 zijn er 173 kinderen uit Roemenie gekomen. Totaalkosten 31.967 ( 185 per kind) Specificatie: Kosten vliegtuig 14.916 Kosten diverse bussen 4.614 Kosten paspoorten en overige papieren 7.043 Reisverzekering 3.200 Overige kosten 2.194 Aangezien wij in 2003 tegenvallende inkomsten hadden hebben wij in 2003 alle kosten van dit project gefinancierd uit de CfC gelden. In 2004 zijn er 198 kinderen uit Roemenie gekomen. Totaalkosten 37.467 (189 per kind) De verdeling kostensoorten is gelijk aan 2003. Voor dit project hebben wij naast een aantal grote giften van particulieren gebruik gemaakt van het restant van de CfC gel den ( 8.374).

Ex-change
Ex-change The profit of learning In totaal heeft Coins for Care 33.599 opgeleverd. Scholen, studenten en bedrijven uit het Nederlandse beroepsonderwijs bieden actief hulp n kennisopbouw in ontwikkelingslanden. Teams van MBO, HBO en universitaire studenten werken en leren samen met de lokale bevolking aan voorzieningen waar veel behoefte aan is, in allerlei disciplines. Deelname aan Coins for Care heeft ruim 30.000 Euro opgeleverd. Dit bedrag wordt in 2003 volledig uitgegeven aan basisvoorzieningen in district Kitui in Kenia, een droog en onderontwikkeld gebied met een grote bevolking. Met de bouw van vier sand-storage dammen, waterputten, pompen, meetapparatuur voor waterkwaliteit, een instrument voor malariaonderzoek en andere voorzieningen werken we samen met lokale partners aan een structurele en duurzame ontwikkeling, met accent op betrokkenheid, kennisuitwisseling, vakmanschap en beroepsonderwijs.

Family Program Sri Lanka


Coins for Care heeft een totaalbedrag van 14.587 opgeleverd. Het Family Help Programme Holland - Sri Lanka heeft het geld besteedt aan het project 'nieuwe bestrating Welkom Dorp'. Het Welkom Dorp is het grootste project van onze stichting en is 7 jaar geleden geopend. In het Welkom Dorp worden inmiddels zo'n 300 dakloze bejaarden bejaarden opgevangen. Zij krijgen hier onderdak, elke dag drie voedzame maaltijden en de nodige medische verzorging. Helaas is bij de bouw van het Welkom Dorp niet de nodige aandacht besteed aan de aanleg van wegen, waardoor nu problemen zijn ontstaan m.b.t. de toegankelijkheid van de huisjes, de eetzaal, het ziekenhuisje en andere gebouwen. De huidige bestrating is grind/gravel-achtig. Er is echter geen drainage systeem aangelegd, waardoor bij hevige regenval, die op Sri Lanka regelmatig voorkomt, het grind wegspoelt. Hierdoor onstaan kuilen in de wegen en komen de huisjes steeds hoger te liggen t.o.v. de paden. Voor de oude bewoners, vaak slecht ter been en lopend op blote voeten, is dit een probleem dat alleen maar toeneemt. Daarom is er eind 2001 reeds een project gestart om geld in te zamelen voor nieuwe bestrating. Er zal een afvoersysteem moeten komen en de straten zullen worden geplaveid met betonnen stenen. Gezien de omvang van het Welkom Dorp zal dit een enorme investering vergen. Hiervoor is de bijdrage van Coins for Care dus erg welkom geweest!

Fonds Slachtofferhulp Nederland


Het Fonds Slachtofferhulp heeft van Coins for Care een bedrag van 46.299, - mogen ontvangen. Met dit bedrag heeft het Fonds Slachtofferhulp een gedeelte van het project Slachtofferhulp en Kinderen kunnen financieren (totale besteding aan het project was 67.089,-). In dit project hebben de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland een uitgebreide training gevolgd in het goed omgaan met de bijzondere behoeften van kinderen die direct of indirect bij een verkeersongeluk of een misdrijf betrokken zijn geraakt. Voor meer informatie over dit en andere projecten van Fonds Slachtofferhulp verwijzen we u naar www.fondsslachtofferhulp.nl

Halin
De uitkering van Coins for Care die in totaal 14.587. Halin heeft het bedrag dat zij van Coins for Care heeft gekregen bestemd als bijdrage in de medische kosten van de ondersteunden. Sinds het jaar 2000 heeft Halin de medische kosten van de ondersteunden vergoed. Dit om te voorkomen dat de ondersteunden niet naar een specialist gaan omdat ze geen geld hebben en daardoor dringend noodzakelijke medische zorg moeten ontberen. Dit zijn niet in de oorspronkelijke doelstelling van Halin opgenomen uitgaven die echter wel een aanzienlijk beslag leggen op het nog beschikbare vermogen. In het jaar 2003 werd aan medische kosten Euro 208.054 vergoed. De bijdrage van Coins for Care is daarbij dus een zeer welkome aanvulling geweest. De uitkering die Halin van Het Gebaar heeft ontvangen, is eveneens voor dit doel aangewend. De medische kosten bestaan uit: - Kosten van consulten en onderzoeken bij medische specialisten. - Vergoeding van medische hulpmiddelen (o.a. brilglazen, medicijnen) - Ziekenhuiskosten - Operatiekosten Van de 940 ondersteunden kregen gemiddeld 75 personen per maand een vergoeding. In het hele jaar kregen 350 personen een of meerdere keren een vergoeding. Gemiddeld gaat het om 267 per persoon

Help Oekraine
Na de actie en ontvangst van het geld is deze organisatie helaas niet meer te traceren. Er bestaan wel een aantal andere organisaties met dezelfde naam, die hier niets mee te maken hebben. De initiatiefnemer van de organisatie (CBF erkend) die met CfC heeft meegedaan, is echter niet meer te vinden. Het opgegeven adres, telefoon, email en website werken niet meer. Ook het CBF weet van niets. Wij weten dus helaas niet wat er met het geld is gebeurd...

De Hersenstichting
De totale opbrengst van Coins for Care bedraagt 48,679. Met het geld van de Coins for Care actie heeft in 2003 een extra financiering voor een onderzoek naar de werking van therapie plaatsgevonden. Dit staat hieronder beschreven. De totale subsidie voor dit aanvullend onderzoekproject is 43.500. Het bedrag van Coins zit daar dus geheel in.

In 1996 startte de Hersenstichting samen met De Telegraaf een actie om de neurostimuleringstherapie voor kinderen in coma te behouden. Onderzoek naar de werking van de therapie is nodig om meer kinderen die in coma zijn geraakt een betere toekomst te bieden. De uitkomsten moeten het mogelijk maken dat voor meer kinderen die in coma raken een goede therapie ter beschikking komt, waardoor de gevolgen op den duur minder ernstig zijn. De Hersenstichting Nederland heeft als hoofddoelstelling de bestrijding, preventie en genezing van hersenaandoeningen. Zij doet dit vooral door de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast geeft zij voorlichting en informatie over hersenen en hersenaandoeningen. Zij probeert meer begrip te kweken in de samenleving voor mensen met een hersenaandoening en de samenwerking te bevorderen tussen instanties en organisaties op het gebied van hersenaandoeningen. Er zijn veel hersenaandoeningen zoals ADHD, autisme, schizofrenie, de ziekte van Parkinson, dementie, hersentumor en migraine. In Nederland lijden er ongeveer 3,5 miljoen mensen aan een hersenaandoening. Een bijzondere ingrijpende aandoening is het ontstaan van hersenletsel door ziekte of door ongeval. Dit kan op elke leeftijd voorkomen en heeft altijd strekkende gevolgen. Dit is zeker zo wanneer het om kinderen gaat die door een ongeval in coma raken. Voor hen betekent het dat zij van gezonde veranderen in kinderen met een onzekere toekomst. De Hersenstichting Nederland zet zich al jaren voor hen in. Voor meer informatie zie www.hersenstichting.nl Bij subsidies vind u de projecten van 2003 uitgebreid beschreven.

Hulp aan Papoea's in Nood (HAPIN)


Coins for Care heeft een bedrag van 25.051 geschonken. Het bedrag dat de Stichting Hulp Aan Papuas in Nood heeft ontvangen van Coins for Care, is voor 100% besteed aan studiebeurzen aan veelbelovende Papua-studenten die in Indonesi studeren, bijv. medicijnen, volksgezondheid, lerarenopleiding, rechten en bestuurskunde. Het Papua-volk, dat in hun eigen land is gemarginaliseerd en achter wordt gesteld ten opzichte van de Indonesische migranten, wordt hiermee in staat gesteld zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Er wordt van de studenten dan ook verwacht dat ze na de studie naar Papua terugkeren om hun daar hun kennis in te zetten voor de ontwikkeling van Papua. Hapin heeft met de bijdrage van Coins for Care 135 studenten financieel gesteund, die veelal op Universiteiten buiten Papua studeren, zoals in Yogyakarta en Makassar. Dit is hard nodig, daar de Papuas in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door marginalisatie en slecht onderwijs. Met uw steun kunnen wij hun een kans geven!

Hulp ter plaatsen aan kinderen in Kroatie


Coins for Care heeft een bedrag van 15.381 geschonken. In september 2004, zijn wij van plan om weer voor 80 kinderen aan hun ouders of verzorgers een vaste halfjaarlijkse ondersteuning van 110 uit te betalen of levensmiddelen voor een gelijk Eurobedrag te verstrekken. In sommige gevallen, als het om schoolgaande kinderen gaat, zullen wij 220 uitbetalen. In toenemende mate blijken ouders namelijk problemen te hebben met de financiering van een regelmatig schoolbezoek van hun kinderen. Daarnaast zijn er soms grote medische problemen die door gebrek aan financin niet kunnen worden opgelost. Zo zullen wij geld bijeenbrengen om een plastisch chirurgische ingreep bij een meisje met overmatige haargroei mogelijk te maken. Door de opbrengst van de actie Coins for Care hebben wij onze halfjaarlijkse betalingen kunnen voortzetten en bijzondere acties als hierboven genoemd kunnen financieren.

Hulphond Nederland
Hulphond Nederland mocht in totaal 8.245 euro van Coins for Care ontvangen. Mede door de bijdrage van de stichting Coins for Care worden wij in staat gesteld onze doelstellingen te realiseren. Dankzij uw steun kunnen wij onze gehandicapte medemensen op weg helpen naar een zelfstandig (er) en zelfredzaam leven, dit dankzij hun hulphond Uw gift zal concreet worden aangewend voor de opleiding van een nieuwe hulphond. Dit is uiteindelijk geworden de reu ZOEY, geplaatst bij een gastgezin in Valthermond. Na zijn opleiding, eind 2006, zal ZOEY worden overgedragen aan een client met een lichamelijke functiebeperking. Wij zullen uw gift efficient gebruiken, zodat dit optimaal ten goede komt aan het doel waaraan wij werken: vergroting van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van medemensen met een motorische- of auditieve handicap. Samen met een hulphond gaan zij op weg naar een onafhankelijkere toekomst!

Humana
De totale bijdrage die Coins for Care heeft geleverd bedraagt 14.587. De bijdrage die Stichting Humana heeft ontvangen van Coins for Care is besteed aan twee kinderhulpprojecten in Huambo (Angola). De burgeroorlog in Angola is in 2002 beindigd en Huambo is een van de zwaarst getroffen steden. De projecten zijn ADPP Kinderhulp, Huambo en ADPP Kinderstad, Huambo. ADPP Angola is hiervan de uitvoerende organisatie.

Het kinderhulpproject steunt arme gezinnen in Huambo en de omgeving door het scheppen van basisvoorwaarden voor de samenleving. Vooral de kinderen profiteren hiervan. Programma-onderdelen zijn: het geven van kleuteronderwijs, de bouw van latrines, de aanplant van bomen en het geven van onderwijs in hygine. Op dit moment nemen 1000 gezinnen langdurig deel aan dit programma. Aanvullend is er bijvoorbeeld in 2002 zaad verdeeld aan 9.500 gezinnen en werd tweedehands kleding geschonken aan 5.500 gezinnen. De kinderstad biedt zorg, steun en opleiding tot het achtttiende levensjaar voor 55 inwonende weeskinderen. Daarnaast geeft de school onderwijs aan 723 kinderen uit de regio.

Intercare; independent humanitarian commitment


Coins for Care heeft een bedrag geschonken van 8.245. Het geld van Coins for Care werd besteed aan het verzorgingshuis annex verpleeghuis en ziekenhuis 'Grabovac' in Risan in Montenegro, het enige verzorgingshuis in het hele land. Het verzorgingshuis ligt pal aan de Adriatische kust en het uitzicht is dan ook prachtig. De ouderen die in het verzorgingshuis wonen worden prima verzorgd door een aantal zeer deskundige en toegewijde verpleegkundigen en ouderenzorgenden. De ouderen zelf hebben veel inspraak en zijn tevreden. Probleem in Montenegro is dat bejaardehuizen nog steeds in de taboesfeer liggen. Het is een schande als een van je ouders in een tehuis moet worden opgenomen. Kinderen schamen zich er zo voor, dat ze niet meer of alleen in het donker op bezoek durven komen. Extreme armoede is meestal de reden dat ouder(s) in een verzorgingshuis moeten wonen. De hulp en bijdrage van de kinderen is dus minimaal. Ze kennen binnen het verzorgingshuis niet zoiets als wat wij mantelzorg noemen. Tweede grote probleem is de armoede zelf. Ziekenhuizen en verzorgingshuizen hebben heel weinig middelen. Er is een chronisch tekort aan medicijnen en andere medische middelen. Intercare heeft dus besloten om dit zeer goedwillende en enige verzorgingshuis in Montenegro op bescheiden schaal te steunen. Wij hebben onder meer met de steun van Coins for Care de financiele middelen ter beschikking gesteld om lokaal medicijnen in te kopen. Waarom lokaal? Wij zijn er sterk voorstander van de lokale economie te steunen tenzij er woekerprijzen worden gevraagd. Eigenlijk zou een structurele bijdrage aan dit verzorgingshuis het mooiste zijn. Maar iedere hulp is beter dan geen hulp. Intercare heeft uiteraard het verzorgingshuis zelf bezocht en brengt bij deze de dank over aan Coins for Care namens de directie, verpleging en natuurlijk ook de bewoners zelf.

Intercare heeft een lijst meegestuurd met de hoeveelheid medicijnen die nodig zijn, de kosten daarvan, en de bijdrage die Coins for Care hieraan geleverd heeft.

Internationaal Christelijk Steunfonds


ICS heeft een totaalbedrag van 15.268 ontvangen van Coins for Care. Een bedrag van 12.469 is in 2002 besteed aan de lokale organisatie Child Restoration Outreach (CRO) in Oeganda. Het resterende bedrag is in 2004 besteed aan hetzelfde project, nl. 2.799. ICS heeft het geld in 2002 en in 2004 besteed aan: Lesgeld voor 280 kinderen 7.500 Schooluniformen 750 Schoolmaaltijden 4.000 Schoolapotheek 200 Gezondheidsvoorlichting 240 Transportkosten / brandstof 1.300 Sociaal- en maatschappelijk werkers 18.000 Hulp aan straatkinderen Meer dan de helft van de bevolking in Mbale bestaat uit kinderen. Veel van die kinderen leven op straat als gevolg van armoede, AIDS en kindermisbruik. Het gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg is een gevolg, maar ook een oorzaak van deze slechte levensomstandigheden. Vooral voor de mensen die wonen in de sloppen van Mbale is het moeilijk werk vinden. Ze hebben onvoldoende kennis en kapitaal. Vaak ligt het inkomen onder het minimum. ICS wil graag het leven van straatkinderen en hun families helpen verbeteren. De maatschappelijk werkers van CRO gaan elke dag de straat op om met straatkinderen te praten, een vertrouwensband op te bouwen en hen uit te nodigen om naar het CRO centrum te gaan. Daar krijgen de kinderen voorlichting en advies om hun gedrag te verbeteren en zo verantwoordelijkheid te kweken. De kinderen dragen die kennis en vaardigheden vervolgens weer over op andere straatkinderen. Voorkomen is beter dan genezen Straatkinderen in het programma ontvangen medische zorg, voeding en kleding. Ook investeert ICS in intensieve sociale begeleiding en herintegratie van straatkinderen in hun families. Het is dan ook erg belangrijk dat de hele gemeenschap aan de projecten deelneemt. De mensen krijgen o.a. lessen over gezondheid en hygine, voeding voor kinderen, maar bijv. ook over kinderrechten. Met al deze activiteiten hopen we dat er uiteindelijk minder kinderen op straat belanden. (ICS is opgericht in 1980 als Internationaal Christelijk Steunfonds. Wereldwijd gebruikt ICS nu de naam International Child Support, om de doelstelling weer te geven.)

Johanna Kinderfonds
Het totale bedrag dat het Johanna Kinderfonds van Coins for Care heeft ontvangen bedraagt 25.102. Met het ontvangen geld van Coins for Care heeft het Johanna Kinderfonds een waardevolle bijdrage gekregen die besteed is aan de aanschaf van vijf beeldtelefoonzuilen voor kinderen die langdurig in een revalidatiecentrum verblijven. Contact met het thuisfront is ten slotte zo belangrijk. Een beeldtelefoonzuil kost 7.750. Het Johanna Kinderfonds heeft dus het hele Coins for Care bedrag gebruikt voor deze beeldtelefoonzuilen, en de rest van het bedrag zelf aangevuld. Met de compacte, verrijdbare zuilen met telefoon, beeldscherm, toetsenbord, computer en camera is direct (beeld)contact met gezinsleden, familie, vrienden, huisdieren en school mogelijk. Sinds 2000 is het Johanna Kinderfonds de nieuwe naam van het 105 jaar geleden opgerichte Fonds Johanna Stichting. Deze Stichting was de eerste organisatie in Nederland die zich inzette voor de revalidatie van kinderen met een lichamelijke beperking. Het fonds zoekt actief naar oplossingen voor problemen van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Daarbij zijn de wensen en behoeften van deze doelgroep het uitgangspunt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.johannakinderfonds.nl. Daar vindt u ook het jaarverslag 2003.

Juconi, stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen


Juconi heeft van Coins for Care een bedrag van 25.051 ontvangen. Het door u geschonken bedrag is aangewend om in het Corjuconi-tehuis in Palmira Valle Colombia een volledig project te financieren voor de fabricage van schoenen, met name schoenen voor schoolkinderen. Doel daarvan is al op jonge leeftijd te beginnen met straat- en zwerfkinderen een vak te bij te brengen waarmee zij zich later in het leven staande kunnen houden. Het project kent veel succes en is vooral van betekenis voor die groep kinderen die niet zo makkelijk abstract leren. Het totaalbedrag van de subsidie bedroeg 71.500, waaraan uw subsidie een wezenlijk bedrag aan bijdroeg.

Juconi heeft een factuur naar Coins for Care gestuurd met een specificatie van de kosten van de schoenen.

Kerk in Nood
De Coins for Care actie heeft een totaalbedrag van 37.111 opgeleverd. Project Ref.: TSCHECHISCHE REPUBLIK/OSTRAVA-OPAVA 04/140 Existence help for 6 elderly and sick sisters of the Congregation of Divine Love in Opava, Czech Republic. Amount: 900 EUR The sisters, who have worked all their adult life, now suffer from heart and lung disease, asthma, diabetes or Alzheimers disease. Some are in a wheel chair. Medication for the sisters is very expensive and the congregation depends on outside support for meeting the costs. Project Ref.: PHILIPPINES/ZAMBOANGA 04/40 - Youth in Media for Dialogue and Peace (YMDP) 2004, organized by Silsilah Foundation at Zamboanga City, Mindanao, Philippines Amount: 7.000 EUR For more than ten years now the Silsilah Foundation in Zamboanga City, on the southern Filipino island of Mindanao, has been running programmes aimed at improving dialogue between Christians and Muslims. There has been a lot of violence in the region in recent years, a lot of it linked to Islamic extremists, and the director of the Silsilah Foundation, Fr. Sebastian D Ambra, believes that one of the first steps to finding peace is to break down the barriers of distrust at all levels of society starting with the youth. In this particular programme the youth work together in the media for common goals and share their own particular faith experiences. Project Ref.: ANGOLA/NDALATANDO 03/30 Equipment for the studio of Radio Ecclesia in Ndalatando, Angola Amount: 13.500 EUR With the war in Angola broadcasting by Catholic radios there was interrupted for over 20 years. Now a new network of radios is being set up throughout Angola and this one concerns the preparation of a studio in the diocese of Ndalatando in the middle of the country. The aim of the radio is threefold: to guarantee the peoples right to information, to diffuse gospel values in such a way as to bring about a society where there is a greater justice, fraternity and solidarity and to create a spirit of tolerance, respect and peaceful co-existence among all Angolans. Project Ref.: BOLIVA/COROICO 04/42 Motorcycle for work in the parish of Maria Magdalena, Sorata, Bolivia Amount: 3.478 EUR High up in the Altiplano region of Bolivia the mainly Quechua and Aymara Indios live a very difficult life, barely subsisting on the little that they can grow in this hard climate. The Catholic Church tries to help the people through development and faith programmes and by running schools. The parish priest of Sorata, Fr. Luis Espinoza Luna, has to walk all day sometimes to reach some of the most distant villages under his care. For the most inaccessible regions ACN has just granted him help to buy a horse but he still needs a motorcycle for those parts of his parish where small roads exist. Project Ref.: HAITI/JEREMIE 04/146 Construction of a community centre in Latibolire, Haiti.

Amount: 5.652 EUR Haiti is the poorest country in the Caribbean. Marked by political violence for most of its history, regular natural disasters have added to the misery and poverty of its population. Only about 50% of Haitis inhabitants can read and write. In the parish of Latibolire in the southwest corner of Haiti, the parish priest, Fr. Tony Leolien, wants to renovate an old building in order to make a community centre out of it, which would serve for faith and social formation as well as cultural activities in the parish. It would in particular be an important centre for gathering together the youth of the parish in order to propose some constructive activities to them. In Haiti more than 42% of the population is under 14 years of age and the life expectancy of an average adult is 50 years of age.

Kind en Brandwond
De stichting Kind en Brandwond heeft een bedrag van 46.297 ontvangen van Coins for Care. Een ongekend hoog bedrag voor onze relatief kleine stichting. Mede met de opbrengst van Coins for Care mochten we over heel 2003 een totaal bedrag van 114.782 aan giften noteren. De gelden van Coins for Care zijn besteedt aan een van de kernactiviteiten van Stichting Kind en Brandwond t.w. de vakantiekampen voor kinderen, tieners, en jongeren. Al vanaf 1991 organiseert de Stichting jaarlijks deze kampen voor kinderen en jongeren met brandwonden. Tijdens het kamp worden dingen gedaan die voor de meeste kinderen normaal zijn, maar voor brandwondpatienten soms zeer confronterend, bijvoorbeeld zwemmen of omgaan met vuur (barbequen, kampvuur). Ook wordt met elkaar gepraat over het leven met een beschadigd lichaam: Hoe ga je om met pesten? en met relaties? Het was een grote wens van de Stichting Kind en Brandwond om naast het bestaande kinder - en jongerenkamp er een derde aan toe te voegen: Het tienerkamp. Bestemt voor die kinderen die het kinderkampniveau waren ontgroeid doch eigenlijk nog te jong voor het jongerenkamp. Deze kinderen zitten in een zeer specifieke fase van hun leven, met de opkomst van de pubertijd en het overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Met het geld van Coins for Care hebben wij deze wens kunnen realiseren en een financiele buffer gecreeerd voor continuiteit voor de toekomst. En zo ging een groep kinderen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar in de week van 28 mei naar het eerste tienerkamp. Het werd een ervaring om nooit te vergeten. Wilt u meer lezen en (foto's) zien over de kampen in het bijzonder en over de Stichting Kind en Brandwond in het algemeen, ga dan naar onze website www. kindenbrandwond.nl

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds


Coins for Care heeft KNGF Geleidehonden een totaalbedrag van 46.653 geschonken. En daarvoor kunnen wij u niet dankbaar genoeg zijn. Door de groeiende vraag naar geleidehonden zijn bijdragen zoals deze voor ons onontbeerlijk. Voor blinden en slechtzienden is een geleidehond van onschatbare waarde. Voor KNGF Geleidehonden is hij heel kostbaar. Slechts een klein deel van de kosten wordt vergoed door het College van Zorgverzekeringen. Voor de rest is KNGF Geleidehonden volledig afhankelijk van particuliere giften, sponsoring, legaten en erfstellingen. Alle steun is dan ook hard nodig. Uw gift wordt dankbaar gebruikt voor de verzorging, de opleiding en het fokken van de geleidehonden. Mede door uw steun kan KNGF Geleidehonden optimaal blijven functioneren en de visueel gehandicapten middels de geleidehond meer bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid blijven geven.

Leger des Heils


Het Leger des Heils heeft in totaal 52.165 ontvangen van Coins for Care. Het geld is gebruikt voor de financiering van opvang en hulpverlening door het dienstencentrum van het Leger des Heils op Schiphol. Door de sterke groei van voorzieningen op de luchthaven (winkels, restaurants etc.) is ook het aantal dak- & thuislozen gestaag gestegen. Het Leger des Heils heeft mede door de bijdrage vanuit Coins for Care 244 mensen (in 2003-2004) kunnen helpen. De hulpverlening bestaat voor het grootste deel uit het proberen mensen een ontsnapping te bieden uit het daklozencircuit. In een groot aantal gevallen zijn medewerkers van het dienstencentrum bezig om te bemiddelen tussen clinten en hulpverleningsinstanties in het hele land. In veel gevallen lukt het om een passende plaats te vinden voor de betreffende persoon. Door de bijdrage van Coins for Care krijgen mensen een nieuwe kans.

LEPRAstichting
Het totale bedrag wat de Leprastichting van Coins for Care heeft mogen ontvangen komt uit op 37.081 Het eerste bedrag, 28.957, maakt ons het mogelijk om 579 slachtoffers van lepra op te sporen, hen de nodige behandeling te geven totdat ze genezen en gerevalideerd zijn.

LEPRAzending Nederland
Coins for Care heeft Stichting LEPRAzending Nederland een totaalbedrag van 26.214 geschonken. Mede door uw giften is het mogelijk het werk van LEPRAzending voort te zetten. Dit werk zal bestaan uit het medisch, sociaal en geestelijk helpen van leprapatienten en mensen die met de gevolgen hiervan moeten leven. Onze veldwerkers worden bij dit werk gesteund door de liefde van God voor mensen en streven ernaar die tastbaar te maken voor degenen die zij behandelen en ondersteunen, mensen die zich vaak door God en mens verlaten voelen.

Liliane Fonds
Met uw gift, een totaalbedrag van 46.299 hebben wij 338 kinderen geholpen. De kinderen zijn geholpen met een medische behandeling, orthopedische hulpmiddelen, onderwijs en de daarbij behorende reisen of verblijfskosten. Voor deze kinderen betekent dit een opstap voor een nieuwe en betere toekomst.

Coins for Care heeft van het Liliane Fonds een heel specifiek en uitgebreid rapport ontvangen. Hierin staat tot in de puntjes beschreven waar het geld aan besteed is, welke-, en hoeveel kinderen er geholpen zijn.
Het Liliane Fonds is het speciale fonds voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Doelstelling van het Liliane Fonds is sociale en medische revalidatie bieden aan deze kinderen. Het Liliane Fonds richt zich primair op thuiswonende kinderen. Zij krijgen rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Voor relatief kleine bedragen wordt de kwaliteit van hun leven sterk verbeterd; door medische en sociale revalidatie krijgen ze de kans op een betere toekomst. Het Liliane Fonds werkt samen met 'mediators', lokale contactpersonen die de kinderen in hun revalidatie begeleiden. Er zijn momenteel 1584 mediators werkzaam in ruim 80 landen in Afrika, Azi en Latijns-Amerika. Met de opbrengst van Coins for Care kan het Liliane Fonds ongeveer 249 kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden een kans op een betere toekomst geven.

Mama Cash
Mama Cash, financieringsfonds voor vrouwenprojecten wereldwijd, heeft van Coins for Care 15.268 mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank! Met dit bedrag heeft Mama Cash drie projecten gefinancierd: Het Filmfestival Imag(in)ing Beauty van de Women Filmmakers of Zimbabwe. (Mama Cash toekenning: 10.000, waarvan 10.000 uit Coins for Care-geld) Mama Cash vond het belangrijk dit festival te ondersteunen omdat het vrouwenlevens, op een innovatieve manier, in alle aspecten zichtbaar maakt, en niet alleen de meest ideale. Ook Patricia Mc Fadden, een beroemde Afrikaanse vrouwenactiviste raadde Mama Cash aan het filmfestival te ondersteunen: Het filmfestival is essentieel voor de zichtbaarheid en toekomst van de vrouwenbeweging in de regio. De strijd om het bestaan van Afrikaanse vrouwen is omhuld in mythes en met stilte. Film en media zijn noodzakelijk om een visie op een ander leven en andere samenleving voor vrouwen te realiseren. Asociacin de Salud y Desarrollo Rxiin Tnamet, Guatemala. (toekenning Mama Cash 7.500, waarvan 2.469 uit Coins for Care-geld) Om de reproductieve gezondheid van Maya-vrouwen te verbeteren en seksueel overdraagbare aandoeningen zoals Aids te voorkomen, heeft deze organisatie met subsidie van Mama Cash een speciaal programma opgezet bestaande uit: - training van de vrijwilligers op het gebied van seksuele en reproductieve rechten zowel in het Spaans als in de taal van de Maya; - distribueren van anticonceptiemiddelen met medewerking van de gemeenschap; - trainingen voor zwangere vrouwen; - spreekuur over seksualiteit, seksueel overdraagbare aandoeningen en reproductieve gezondheid; - educatieve radioprogrammas in de taal van de Maya over seksualiteit en reproductieve gezondheid. Een noodzaak in een land waar een hoog percentage Maya-vrouwen sterft in het kraambed (190 op de 100.000 vrouwen, ter vergelijking NL 7) en waar gezondheidscentra vaak alleen in de grote steden te vinden zijn. Asociacin Consenso de Mujeres del Barco de la Paz, Colombia. (Mama Cash toekenning 9.892, waarvan 2.799 uit Coins for Care-geld) De vrouwenorganisatie Asociacin Consenso de Mujeres del Barco de la Paz heeft via het evenement Colombia Court of Women against Oblivion and for Peace and Reconciliation de rauwe realiteit laten zien van de effecten van 30 jaar burgeroorlog voor vrouwen. De organisatie heeft in het n week durende project, behalve de last waar vrouwen onder gebukt gaan, ook getuigenissen laten horen en zien van de manieren waarop vrouwen overleven en vergeven. Mama Cash is ervan overtuigd dat deze groep de positie van vrouwen in het vredesproces heeft versterkt. Voor meer informatie over Mama Cash: www.mamacash.nl

ME-fonds
Coins for Care heeft het ME-fonds een bedrag van 25.619 geschonken. Het ME-fonds is in 1993 opgericht om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte en de behandeling ervan te stimuleren en te subsidieren en om voorlichting te geven aan het publiek. In de 10 jaar van zijn bestaan voerde het ME-fonds vooral strijd om het chronische vermoeidheidssyndroom/ ME (CVS/ME) als ziekte erkend te krijgen. Het fonds ontwikkelde daarnaast tal van fondsenwervende activiteiten om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte financieel te kunnen ondersteunen. Om onderzoek wereldwijd te ondersteunen werd elke 2 jaar de (internationale) ME-award uitgereikt voor opmerkelijk of excellent onderzoek. In het voorjaar van 2003 werd een symposium georganiseerd waar ruim 450 wetenschappers , medici, en hulpverleners uit allerlei disciplines voor het eerst met elkaar breed van gedachten wisselden over de ziekte. Dankzij de inspanningen van het ME-fonds is CVS/ME de afgelopen jaren door medici en overheid erkend. Het ministerie van VWS heeft zelfs een commissie van de Gezondheidsraad benoemd die medio 2004 een advies uitbrengt over de stand van de wetenschap bij de ziekte. Verder heeft het ministerie van VWS een bedrag van 1,9 miljoen euro toegezegd aan het onderzoeksinstituut ZonMw voor wetenschappelijk onderzoek, dat in 2006 zal starten. Wij danken u voor uw betrokkenheid bij CVS/ME in het algemeen en bij het ME-fonds in het bijzonder.

Medisch Comite Nederland-Vietnam


Het bedrag van 11.887 euro -uit de actie Coins for Care- is een welkome bijdrage aan de bouw van een nieuw malaria veldstation in Centraal Vietnam. Khanh Phu veldstation Het MCNV steunt al jaren Vietnamese wetenschappers die onderzoek doen naar de lokale malaria-epidemiologie en het effect van de verschillende methoden om de ziekte te bestrijden. Het MCNV steunt juist dit onderzoek omdat er geen andere fondsen en organisaties zijn die geld geven voor het ouderwetse veldwerk in de provincie Khanh Phu, een plek in de bergen achter Nha Trang, omdat er niet met de meest geavanceerde technologien gewerkt wordt. Na de toepassing van gempregneerde muskietennetten en verbeterde behandeling van zieken is malaria met 80% verminderd. Vooral voor jonge kinderen heeft dit een grote verbetering gebracht: niet alleen minder malaria, maar ook minder bloedarmoede en andere aandoeningen. Kinderen groeien nu sneller en worden sterker. De meeste overgebleven gevallen van malaria blijken geconcentreerd te zijn in een dorpje waar veel mensen een deel van het jaar op de gedeeltelijk beboste berghellingen overnachten, enkele kilometers van hun dorp. In het dorp komt men families tegen waarvan bijna iedereen doorlopend is genfecteerd terwijl hun buren die niet in de bergen overnachten er zelden last van hebben. Armste mensen afhankelijk van het bos. De Vietnamese overheid voert al vele jaren een 'settlement policy' om de bergvolkeren te stimuleren op een vaste plek in de dorpen te gaan wonen zodat ze kunnen deelnemen aan algemene voorzieningen als scholen en gezondheidszorg. Gebrek aan landbouwgrond, en dus economische noodzaak, drijft de armste groepen echter nog steeds de bergen in. Een deel van het jaar wonen zij in kleine hutjes dicht bij hun akkers. Anderen trekken dieper het bos in om bamboe en rotan te kappen. In die onderkomens, vaak niet meer dan een dakje van bananenbladeren, is het lastig een muskietennet op te hangen. Maar bovendien zijn het geharde mensen die al honderden jaren gewend zijn aan deze wijze van leven. Na van jongs af aan te zijn blootgesteld aan malaria worden de meeste ouderen er niet meer ziek van. "De kinderen hebben wel vaak koorts, maar dat gaat meestal vanzelf over en we kunnen niet voor ieder koortsje een dag werk missen om met ze naar het gezondheidscentrum te lopen. Dat zou betekenen dat we volgende maand niets voor ze te eten hebben." Deze situatie komt nog veel voor bij de bergvolkeren, vooral in de afgelegen gebieden in centraal Vietnam. Het valt hierdoor goed te begrijpen waarom er uit die groepen alleen ernstig zieke personen in de gezondheidsposten of ziekenhuizen verschijnen, voor wie het vaak te laat zal zijn. Duidelijk is dat het malariaprobleem sterk verbonden is met de maatschappelijke en economische positie van mensen en dat de uiteindelijke oplossing ook daarin moet worden gezocht. Armoedebestrijding heeft grote prioriteit in Vietnam en er zijn vele organisaties en projecten ter bestrijding van de armoede. Vaak hebben die programma's ook een gezondheidscomponent nodig. Immers, een slechte gezondheid is zelf ook van de hindernissen op de weg naar een beter leven. Malaria infecties bij zwangere vrouwen leiden tot kleinere baby's. Herhaalde infecties remmen de groei van kinderen, ondermijnen de weerstand tegen andere ziekten en hebben een negatieve invloed op de intellectuele ontwikkeling en het leervermogen. Malariaonderzoekers in Vietnam en elders breken zich het hoofd over de "bosmalaria". Sommigen denken aan het meegeven van medicijnen voor zelfbehandeling, maar dit heeft ook bezwaren. Bij ondeskundig gebruik kunnen de medicijnen ernstige bijwerkingen veroorzaken en ze zijn duur waardoor men slechts een paar tabletten koopt en niet het aantal dat nodig is om de malaria goed te behandelen. Bovendien bestaat altijd het gevaar van het ontstaan van medicijn resistentie, vooral bij langdurig en ongecontroleerd gebruik. Voorkomen van infecties zou natuurlijk het beste zijn. Hier wreekt zich echter het probleem dat niemand begrijpt waarom de bosmalaria zo hardnekkig is. Er leven nog veel misverstanden, vooral het idee dat het kwaad in het wilde bos zou schuilen. Zelfs een lokale dokter dacht nog dat er ergens in het bos een "waterval van parasieten" bestond. Echter, buiten de mens kunnen malariaparasieten nooit langer leven dan de levensduur van een mug en dat is maximaal een maand. Dus de mensen brengen eerst zelf het probleem naar het bos en krijgen het dan later weer terug via de muggen. Een groot raadsel is echter waarom dit zo efficint gebeurt, want er zijn veel muggen terwijl er relatief weinig mensen, heel verspreid en vaak ook nog tijdelijk in het bos

verblijven. Wel hebben de onderzoekers in het Khanh Phu project aangetoond dat beten van de muggensoort in het bos (Anopheles dirus) veel moeilijker kunnen worden voorkomen. Deze muggen bijten vroeg in de avond en net zo makkelijk buitenshuis als in de huizen. Onder een muskietennet slapen biedt daarom onvoldoende bescherming. De Vietnamese onderzoekers van het Khanh Phu veldstation hebben het MCNV gevraagd te helpen dit probleem aan te pakken. Ze willen de mensen in het bos volgen, bij hen kamperen, en daar muggen vangen en bestuderen. In de hoop beter te gaan begrijpen hoe de malaria overbrenging in het bos werkt. En om op die kennis gebaseerde andere wijzen van bescherming uit te testen, samen met de bosbewoners. Men wil ook samen gaan werken met een andere onderzoeksgroep in Vietnam, om het DNA van de muggen en parasieten te laten analyseren. Een nieuw veldstation is hard nodig om dit werk voort te zetten. Met de bouw van een nieuw veldstation is inmiddels een begin gemaakt. Het bedrag uit de Coins for Care actie is een welkome bijdrage in de kosten voor de realisatie en exploitatie van het nieuwe malaria veldstation.

Mekong Eye Doctors


Op 19 januari 2006 ontvingen wij de volgende verantwoording + toelichting: "Wij hebben de oorspronkelijke bestemming van de CFC bijdrage gewijzigd omdat de uitbetaling van CFC en de tijd dat wij de investering moesten doen, onvoldoende op elkaar afgestemd waren. Het voorgestelde project is destijds overgenomen door andere actievoerders. Omdat het geld bij binnnenkomst, niet direct bestemd kon worden aan een project, heeft MED de bijdrage in haar projecten reserve opgenomen. In 2005 is er een bestemming aan gegeven, zie toelichting hieronder. Het laatste deel van de bijdrage zal in 2006 worden besteed. In ons jaarverslag 2005 en 2006 zullen de bestedingen van de CFC bijdragen worden verantwoord. Mekong Eye Doctors heeft van Coins for Care een bedrag van 12.922 Euro ontvangen, wat besteed is aan projecten in Vietnam en China. Hiervan is 8.972 Euro uitgegeven in 2005 en het resterende bedrag van 3.950 Euro is gereserveerd voor een Rapid Assessment of Cataract Surgical Services (RACSS) in de provincie Long An, Vietnam in 2006. Een bedrag van 8.194,63 Euro is besteed aan Vietnam. Er zijn project identificaties voor een oogzorg project uitgevoerd in een drietal provincies in de Zuidelijke Mekong Delta. Er zijn orinterende gesprekken gevoerd met ziekenhuizen en gezondheidsorganisaties die zich met name op preventieve oogzorg richten. De provincie Long An heeft interesse getoond in samenwerking met Mekong Eye Doctors en daar zal binnenkort een zogenaamde Rapid Assessment of Cataract Surgical Services (RACSS) worden uitgevoerd om de achterstand op het gebied van staar operaties in deze provincie in kaart te brengen. Mekong Eye Doctors heeft 4.727,37 Euro besteed aan een oogzorgproject in de provincie Yunnan in Zuidwest China in 2005. Yunnan is een moeilijk toegankelijk, bergachtig gebied met veel minderheden en een arme bevolking. In de provincie Yunnan zijn 102 staaroperaties uitgevoerd bij arme mensen. Bij deze relatieve kleine ingreep wordt de bestaande, troebele lens verwijderd en wordt er een kunstlens ingebracht zodat het zicht in het oog aanzienlijk verbeterd wordt. Daarnaast is er post operatieve zorg verleend aan deze arme bevolkingsgroep en is een studie gedaan naar de gezondheidszorg en oogzorgstructuur in het zuidwesten van China."

Memisa
Memisa heeft van Coins for Care een totaalbedrag van 48.454,- ontvangen. We danken alle donateurs, vrijwilligers n Coins for Care hiervoor hartelijk. Met dit bedrag heeft Memisa in 2003 en 2004 haar lokale partnerorganisaties in Oeganda ondersteund bij de aanschaf van medische instrumenten voor een betere kwaliteit van de gezondheidszorg voor de lokale bevolking. Memisa is, net als Kinderstem, Mensen in Nood en Vastenaktie, onderdeel van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Al 80 jaar zet Memisa zich in voor structurele verbetering van de gezondheidszorg in meer dan 40 landen in het Zuiden. Memisa werkt nauw samen met lokale organisaties, want de beste ontwikkelingshulp is mensen de gelegenheid bieden hun eigen situatie te verbeteren. Door kennis en middelen uit het westen beschikbaar te stellen aan de lokale bevolking, kunnen zij zelf hun situatie verbeteren. Op die manier ontstaat er een eigen, goede gezondheidszorg. Dit is ook de voornaamste doelstelling van onze Oegandese partnerorganisaties Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB), Uganda Protestant Medical Bureau (UPMB) en de Joint Medical Store (JMS). In Oeganda vormt het tekort aan voldoende medische apparatuur een groot probleem voor zowel veel ziekenhuizen als voor de kleine gezondheidscentra in afgelegen gebieden. Dit heeft grote gevolgen voor de bevolking, moeders en kinderen in het bijzonder. Zo is er in sommige ziekenhuizen wel een laboratorium, maar geen functionerende microscoop. Ook basisinstrumenten als een babyweegschaal, een vacumpomp, stethoscoop en een operatielamp staan op het verlang-lijstje van menig gezondheidscentrum. Mede met de bijdrage van Coins for Care kunnen de lokale partnerorganisaties van Memisa zich met dit project inzetten om de problemen op het gebied van de medische apparatuur in zon 442 afgelegen gezondheidscentra in Oeganda het hoofd te bieden. In de centra zijn medische instrumenten vervangen en aangevuld met medische sets. De set bestaan uit materiaal nodig voor diagnose en behandeling van de voornaamste oorzaken van ziekte en overlijden, alsmede voor de behandeling voor en tijdens de kraamperiode.

Kosten medische sets: Set HCII (Health Centre) 522,44 Polikliniek onderzoekskamer - set om diagnose te kunnen stellen - weegschaal - babyweegschaal (hangtype) - lengtemeter Polikliniek behandelkamer - sterilisator - set met medische instrumenten voor o.a. hechtingen Set HCIII 1.749,21 Polikliniek onderzoekskamer - set om diagnose te kunnen stellen - set voor ogentest - weegschaal - babyweegschaal (hangtype) - lengtemeter - overzichtsbord Polikliniek laboratorium - microscoop - set met glaasjes - hemoglobinemeter Polikliniek behandelkamer - sterilisator - set met medische instrumenten voor o.a. hechtingen Kraamkamer - druklamp - beademingsapparaat - stethoscoop - instrumentenset - infuushouder Set HCIV 8.697,88 Polikliniek onderzoekskamer - set om diagnose te kunnen stellen - set voor ogentest - oorspuit - weegschaal - babyweegschaal (hangtype) - lengtemeter Polikliniek laboratorium - microscoop - set met glaasjes - hemoglobinemeter - bolzuiger - apparaten voor bezinking Polikliniek behandelkamer - sterilisator - set met medische instrumenten voor o.a. hechtingen - hollow ware set - stretcher Operatiekamer - operatielamp - zuurstofapparaat - zuurstofapparaat voor zuurstoftherapie - afzuigapparaat - beademingsapparaat - sterilisator - instrumentensets voor kleine en grote operaties - trolley Kraamkamer - druklamp - lamp op wieltjes voor onderzoek - beademingsapparaat - zuigpomp - vacumpomp

- instrumentenset - babyweegschaal Langzamerhand komt de samenwerking tussen de Oegandese overheid en de partners van Memisa op gang komt. Er wordt verwacht dat op termijn onderhoud en vernieuwing van medische apparatuur ondersteund zal worden met subsidies van de overheid.

Mensen in Nood
Mensen in Nood heeft van Coins for Care een totaalbedrag van 66.670,- ontvangen. We danken alle donateurs, vrijwilligers n Coins for Care hiervoor hartelijk! Mensen in Nood heeft dit geld besteed aan projecten van Jesuit Refugee Service (JRS). JRS heeft zicht door de jaren heen ontwikkeld tot een zeer professionele en gewaardeerde organisatie, vooral op het terrein van onderwijs aan vluchtelingen. De organisatie richt zich vooral op vluchtelingen en ontheemden in moeilijk toegankelijke gebieden, waar andere organisaties niet actief zijn. De onderwijsprojecten variren van het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om een beroep te kunnen uitoefenen, vaardigheden die nodig zijn om conflicten te voorkomen of op te lossen en ziekten te voorkomen, tot basisschool -, middelbaar en zelfs universitair onderwijs(beurzen)) en (kleinschalige) noodhulpprojecten. Noodhulp betreft o.a. een bijdrage in de eerste levensbehoeften van bijvoorbeeld vluchtelingen(families) in de stad die onvoldoende middelen hebben om het hoofd boven water te kunnen houden, zeker als zij net zijn gearriveerd. De aantallen vluchtelingen die in de verschillende kampen en in grote Afrikaanse steden verblijven, fluctueren vaak sterk door het jaar heen, en nemen soms per week of per maand enorm toe of af. De fluctuerende vluchtelingenaantallen kunnen betekenen, dat JRS voor een bepaald project uiteindelijk minder fondsen nodig heeft dan voorzien. Zij gebruiken dan de resterende fondsen voor het financieren van andere JRS-projecten in dezelfde regio van Afrika. Besteding bijdrage Coins for Care Een project voor vluchtelingen in de vluchtelingenkampen Dzaleka en Luwani in Malawi In het vluchtelingen kamp in Malawi verblijven vooral vluchtelingen uit de Grote Meren-regio in Centraal Afrika. Er zaten in 2003 meer dan 16.000 vluchtelingen uit o.a. Burundi, Congo en Rwanda. Met de bijdrage van Coins for Care heeft Mensen in Nood lesmaterialen, medicijnen en voedsel voor mensen die extra zorg nodig hebben vanwege ziekte of voedselgebrek (ondervoeding) gefinancierd. In 2004 heeft Mensen in Nood de bijdrage gebruikt voor het opleiden van leraren en het opleiden van jongeren in het kamp tot timmerlieden. Het geld dat overbleef van de Coins for Care, bijdrage in de Malawiaanse vluchtelingenkampen is gebruikt voor de volgende JRSprojecten: Een project voor vluchtelingen in Harare en in het kamp Tongogara in Zimbabwe. De bijdrage van Coins for Care maakte het mogelijk dat: 11 jongeren een jaar lang een opleiding konden volgen of een opleiding konden voltooien. Dat wil zeggen: 5 jongeren konden een computercursus volgen en voltooien 1 jongere kreeg administratief en economisch onderricht 1 man kreeg een opleiding tot automonteur 1 persoon kreeg een opleiding in massacommunicatie 2 vrouwen kregen een secretaresseopleiding 1 persoon kreeg een marketingopleiding Verder kregen 4 mensen autorijles. 9 moeders ontvingen babykleertjes en andere artikelen die nodig zijn voor babyverzorging. 2 vrouwen, die borstvoeding gaven, ontvingen iedere maand een aanvulling op hun voedselpakket. 4 mensen kregen een lening om een eigen bedrijf op te zetten. 2 van hen begonnen een bakkerij, 1 een mandenmakerij en een kocht en koelkast en ging (gekoelde) frisdranken verkopen. Ondersteuning van Angolese vluchtelingen in de 2 vluchtelingenkampen Nangweshi, op de westelijke oever van de rivier de Zambezi in het westen van Zambia De bijdrage van Coins for Care maakte het mogelijk dat: 5 vluchtelingen een training te geven in vredesopbouw. 5 dorpsleiders te informeren over mensenrechten en vluchtelingenrecht 7 mensen een cursus te geven over democratie en mensenrechten. 5 mensen met een lichte lichamelijke handicap te leren hoe zij groenten kunnen verbouwen. 3 lezingen over malariapreventie te geven aan meer dan 200 mensen 2 gehandicapte timmerlieden opnieuw te scholen voor hun beroep en hun een gereedschapskist mee te geven aan het einde van de cursus 4 gehandicapte vrouwen een cursus te laten volgen om kleermaker te worden en hun een naaimachine te verstrekken. 5 blinde studenten kregen een braillecursus. 1 doof meisje kon een jaar lang naar de basisschool. 4 volwassenen konden een jaar lang naar de basisschool. Zij slaagden met lof aan het einde van dat jaar. 26 mensen kregen Engelse les. 4 studenten in een rolstoel kregen Portugese les. 3 jongens leerden hoe zij een radio moeten repareren. Ondersteuning van Angolese vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Meheba in het noordwesten van Zambia. De bijdrage van Coins for Care maakte het mogelijk dat: 504 leerlingen en 212 volwassenen kregen lesboeken en pennen. 7 basisschoolleraren werden bijgeschoold.

17 basisschoolleerlingen konden het school- en examengeld betalen en kregen schoolboeken en pennen. Zij konden daardoor naar school gaan en examen doen. 4 universitaire studenten konden de colleges bijwonen. 7 moestuinen werden opgezet door 28 families in het kamp. 5 mensen werden opgeleid tot vredesboodschapper. Zij kregen een cursus van 6 maanden over vrede en conflictbeheer.

Mercy Ships
Coins for Care heeft Mercy Ships een totaalbedrag geschonken van 14.587. Hierdoor stelt u ons in staat het dankbare werk van Mercy Ships voort te zetten. Het bedrag is volledig besteedt aan activiteiten rond ons hospitaalschip in West-Afrika. Hieronder ziet u een opsomming van de activiteiten waaraan o.a. de bijdrage van Coins for Care is besteedt: - Oogoperaties 1076 - Kaak en Gezichtsoperaties 601 - Orthopedische operaties en orthosen 2245 - Prothesen aangemeten 394 - Fistula operaties 55 - Tandheelkundige behandelingen 11.676 - Behandelingen in dorpsklinieken 15.724 - Aantal mensen getraind in basisgezondheidszorg 17.620 - Aantal gezondheidszorgtrainers getraind 326 - Aantal mensen getraind om HIV/AIDS voorlichting te geven 457 - Aantal mensen beroepstraining gegeven 392 - Bouw en landbouw projecten: Klinieken/Scholen 7 Huizen 26 Latrines 110 Waterputten/bronnen geboord 15 - Computersystemen genstalleerd in o.a. scholen en weeshuizen 92

Uitgebreid jaarverslag is meegestuurd

Milieudefensie
Dankzij Coins for Care ontving Milieudefensie in totaal 35.833 ( 28.957 in 2003 en 6.876 in 2004) voor haar campagneactiviteiten. Dat geld heeft Milieudefensie bestemd voor de campagne Trek de Groene Grens. Met die campagne pleit Milieudefensie voor een betere bescherming van natuur en landschap. Steeds meer nu nog groene buitengebieden worden volgebouwd, met als resultaat dat rust en ruimte steeds schaarser worden. Heel veel Nederlanders gaat dat zeer aan het hart. Samen met al die mensen zegt Milieudefensie: Trek de groene grens, rust en ruimte daar moeten we zuinig op zijn. Specificatie bestedingen: 2003 3.000 verspreiding flyers Kaloot 4.000 zaalhuur Kaloot 2.000 materiaal dinosaurus 2.000 onderzoek WCT Kaloot 2.000 publieksmateriaal 2004 11.000 STOGO onderzoek Kaloot 7.000 STOGO onderzoek Hoekse Waard 5.000 STOGO onderzoek Moerdijk totaal: 36.000 Met de bijdrage van Coins for Care kon Milieudefensie in 2003 met succes een uniek strandje in Zeeland van de ondergang redden. Vlakbij Borssele aan de Westerschelde ligt de Kaloot, een bijzonder strandje omdat in het zand fossielen verborgen liggen. Zeer tegen de zin van de lokale bevolking die er ook graag zwemt en zonnebaadt - dreigde dit strand plaats te moeten maken voor de Westerschelde Containerterminal (WCT). Milieudefensie startte een campagne voor het behoud van de Kaloot. Met een reusachtig (nep) dinosaurusfossiel trokken we bijvoorbeeld de aandacht van de media. En samen met de Zeeuwse Milieufederatie en Vereniging Redt de Kaloot legden we de zaak voor aan de Raad van State. Met succes, want de Raad liet geen spaan heel van het plan en stelde ons volledig in het gelijk. De bijdrage van Coins for Care in 2004 is eveneens aan de campagne Trek de Groene Grens besteed. Mede dankzij deze bijdrage kon Milieudefensie onderzoek financieren van TU-Delft en STOGO-onderzoek+advies. Dit onderzoek toonde overtuigend aan, dat er fors minder ruimte nodig is voor nieuwe bedrijventerreinen dan in de nota Ruimte van het kabinet is opgenomen.

Missio
Actie tegen kinderarbeid Met de opbrengst uit de Coins for Care actie steunde Missio het werk van de Zusters van de Goede Herder in het district Guntur in India. Deze katholieke congregatie specialiseert zich sinds haar oprichting in 1835 in sociale hulp aan vrouwen en kinderen uit de kwetsbaarste groepen van de samenleving. De zusters ontvingen 12.500 euro voor twee projecten: 1. hulp aan kinderen die als werkkracht worden ingezet 2. bewustmaking ten aanzien van aids in achterafdorpjes. Kinderarbeid Bij de opzet van vrouwengroepen in de dorpen (mahila mandals) kwamen de zusters erachter, dat veel kinderen van 6 tot 15 jaar worden ingezet als kinderarbeider. Het is weliswaar verboden, maar door de armoede zien veel gezinnen zich genoodzaakt hun kinderen toch te laten werken. In samenwerking met de Vereniging tegen Kinderarbeid lanceerden de zusters een bewustwordingscampagne in de dorpen met als doel de kinderen te bewegen (weer) naar school te gaan. De ouders wilden hieraan wel meewerken, onder voorwaarde dat hun kinderen in de oogsttijd vrij van school kregen om mee te helpen op het land. Het resulteerde in een zogenoemde Brugschool, waar kindarbeiders basisvaardigheden opdoen als lezen, schrijven en rekenen. Tegelijk werken de zusters aan bewustwording op het vlak van kindhuwelijken, mishandeling in het gezin. Het geld is besteed aan lesmateriaal, excursies en training van de leraren. Aidsbewustmaking Ook in India is aids een groot taboe. Het gevolg is, dat mensen niet beseffen, dat besmetting tot de dood kan leiden. In de streek rondom Amaravathi zetten de Zusters van de Goede Herder een bewustmakingsprogramma op, dat zich specifiek richt op de vrouwen in de gezinnen. Zij hebben een theatergroepen opgericht die de dorpen rondtrekken. Via sketches, muziek en dans maken ze de eenvoudige, vaak ongeletterde vrouwen duidelijk wat de gevaren van aids zijn. Tegelijk hebben ze een bescheiden hulpprogramma opgezet voor wie besmet zijn geraakt. De zusters verstrekken aidsremmers en andere medicijnen ter bestrijding van de complicaties van aids. Nieuwe videobeamer voor aidsvoorlichting Eveneens dankzij Coins for Care beschikt de middelbare school Don Bosco in het district Perambalur in India weer over een gloednieuwe videobeamer. Na 15 jaar trouwe dienst voor religieuze filmvoorstellingen en aidsvoorlichting had de oude beamer het begeven. De bekende missiepater Schlooz had destijds voor de aanschaf gezorgd. Missio heeft nu 2.000 euro aan de school gegeven om een nieuwe beamer te kopen. De schoolleiding gebruikt de beamer ook voor gezondheidsvoorlichting in de omliggende dorpen. Den Haag, 29 april 2005 Missio, sector communicatie Werend Griffioen

MIVA; bengt mensen in beweging


In totaal heeft Coins for Care een bedrag van 25.505 geschonken aan MIVA. De Centraal Afrikaanse Republiek. Slechts heel klein zijn de berichtjes die hierover een enkele keer in de krant staan. Maar de menselijke tragedie in dit door oorlog verscheurde land is enorm en zou voorpagina aandacht moeten krijgen. Er zijn groepen moordende en plunderende rebellen, grote vluchtelingenstromen en er is een tekort aan basismiddelen. MIVA ondersteunt er sinds jaar en dag een missievliegdienst. Dankzij deze vliegdienst zijn dorpen die over de weg onbereikbaar zijn, niet volledig gesoleerd. Nu er sprake is van een absolute noodsituatie in het land wordt de vliegdienst sinds een paar maanden in toenemende mate ook gebruikt om hulpgoederen, vooral medicijnen en noodvoorraden, naar de gesoleerde posten te brengen. Het aantal vlieguren is daardoor sterk toegenomen. De cordinator van de vliegdienst, Ben van Breen, heeft een beroep op MIVA gedaan om deze noodvluchten te financieren. De bijdrage van Coins for Care van 20.245 werd hiervoor ingezet. Met de laatste bijdrage van 4.807,- worden jaarlijks honderden pioniers in Afrika, Azi en Latijns -Amerika gesteund met praktische middelen op het gebied van vervoer en communicatie. Deze pioniers strijden onder moeilijke omstandigheden in afgelegen gebieden voor mensenrechten, gezondheidszorg en armoedebestrijding.

MIXT
Stichting MIXT is tijdens de actie opgehouden te bestaan. Na de eerste uitbetaling is in overleg met de organisatie zelf om die reden niets meer uitgekeerd.

Nationaal fonds ''het gehandicapte kind'' (Stinafo)


Stinafo heeft van Coins for Care 44.290 ontvangen. Dit bedrag is aangewend voor de vloerafwerking en bedekking van het nieuw te bouwen vrije tijdscentrum voor mensen met een handicap in het Zuiderpark te 's-Gravenhage. (Copie van de verantwoordingsbrief is meegestuurd).

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid


Wij hebben een 35.833 van Coins for Care mogen ontvangen. Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid heeft de bijdrage van Coins for Care besteed aan activiteiten rondom depressie. Depressie is n van de meest voorkomende psychiatrische ziekten. Volgens gegevens van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen minstens n keer in zijn of haar leven een depressie. En op de vijf mensen maakt ooit in zijn leven een depressieve stoornis door. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft voorspeld dat depressie in 2020 in Westerse landen de meest voorkomende ziekte is. Volgens bevolkingsonderzoek van het Trimbos-instituut heeft jaarlijks gemiddeld 1 op de 13 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar een depressieve periode van 2 weken of meer. Op een willekeurig moment gemeten zijn het er in Nederland zon 700.000, waarvan 200.000 zwaar depressief. Depressie kan op alle leeftijden voorkomen. Onder jongeren komt het bij 3 tot 8 % voor. Het NFGV is opgericht om het psychisch leed in Nederland te bestrijden. Depressie is een van de aandachtspunten van het fonds. Jaarlijks financiert het NFGV vele projecten, bijvoorbeeld om meer kennis te verwerven via wetenschappelijk onderzoek, om de zorg te verbeteren en om het publiek en patinten voor te lichten. Een paar voorbeelden: Het NFGV financiert een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam naar het herhaaldelijk terugkeren van depressies. Depressies zijn tegenwoordig goed te behandelen. Bij veel mensen blijft het bij een eenmalige ziekteperiode, bij anderen keert de ziekte vaker terug of hij wordt chronisch. Voor de behandeling is het belangrijk dat onderscheid in een vroeg stadium te maken. Dit onderzoek wil daar meer kennis over verwerven. Kosten 85.500. Door huisartsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen is een landelijke richtlijn opgesteld voor de behandeling van depressie. Het NFGV heeft het mogelijk gemaakt dat patinten- en familieorganisaties betrokken waren bij het onderzoek en de voorbereidingen van die richtlijn. Kosten 71.000. Depressie komt onder alle lagen van de bevolking voor en van jong tot oud. Maar het is een lastige ziekte die vaak te laat of verkeerd behandeld wordt. Goede voorlichting over depressie is dus van belang. Het NFGV geeft jaarlijks tienduizenden brochures uit over depressie (algemene en specifieke: voor jongeren/ouderen etc.) Kosten, afhankelijk van het aantal folders en brochures om en nabij 20.000. In 2005 organiseert het NFGV voor de derde keer in tien jaar een grote landelijke voorlichtingscampagne over depressie in het kader van de Nationale Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid. Kosten 70.000. Een luisterend oor en contact met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben is belangrijk. Dat geldt voor alle ziektebeelden, maar voor depressie des te meer, omdat het een ziekte is waar een taboe op rust. Het NFGV-Depressie Centrum geeft informatie aan patinten en familieleden via de Informatie & Advieslijn. De lijn wordt bemand door vrijwilligers die meestal ervaringsdeskundig zijn. Zij geven voorlichting over de meest actuele kennis over diagnoses en behandelingen. De kosten van het onderhoud van deze lijn bedragen jaarlijks 15.000. Dit is nog maar een greep uit de projecten op het gebied van depressie, waar het NFGV in investeert. De bijdrage van Coins for Care ter hoogte van 35.833 maakte het ons mogelijk een extra inzet te leveren in de bestrijding van deze ernstige ziekte.

Nationaal Fonds Ouderenhulp


Het Nationaal Fonds Ouderenhulp heeft uit de opbrengst van Coins for Care een bedrag van 47.150,- mogen ontvangen. Een fantastisch bedrag! Het Nationaal Fonds Ouderenhulp zet zich door middel van het financieren van projecten en activiteiten van derden en het aanbieden van eigen diensten in voor de meest kwetsbare ouderen in Nederland. Ouderen die eenzaam of arm zijn, zich onveilig voelen of zorg ontberen. 19.165 van de bijdrage van Coins for Care is besteed aan de kerstdiners die wij in 2003 en 2004 voor in totaal zon 1.700 eenzame en minder draagkrachtige ouderen organiseerden. Maar liefst een miljoen ouderen voelt zich wel eens eenzaam, waarvan 200.000 in extreme mate. Naar hen kijkt niemand om, ook niet met de kerstdagen. Dankzij deze kerstdiners wordt Kerst voor deze ouderen wat minder eenzaam. In sommige gevallen houdt men er zelfs structurele contacten aan over! Het overige gedeelte - 27.535 is besteed aan de viering van de Dag van de Ouderen op 1 oktober 2003. In zon 75 gemeenten werden door vrijwilligerscomits allerlei activiteiten georganiseerd om de ouderen in hun woonplaats in het zonnetje te zetten op deze speciale dag n om de lokale bevolking kennis te laten maken met de ouderenvoorzieningen in hun plaats. Ouderen werden in het kader van het zgn. Petemoei-project opgeroepen om hun wensen kenbaar te maken. Een selectie van de wensen werd door Petemoei gerealiseerd. Er kwamen zo'n 600 wensen binnen, zeer divers van aard. Opvallend was het grote aantal wensen dat was ingediend door bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. En van de bijzondere wensen die in vervulling ging was die van zuster Gudilla (95) uit Tegelen. Zij wilde dolgraag nog eens meerijden op een motorfiets. Op de Dag van de Ouderen ging haar wens in vervulling, met dank aan de motorclub uit Geffen die zuster Gudilla en de andere zusters dit plezier gunde. Het Nationaal Fonds Ouderenhulp wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage!

Nationaal Huidfonds
De ontvangen gelden uit de Coins for Care actie zijn aangewend om voorlichting- en informatie- activiteiten in 2003 en 2004 mogelijk te maken. De ontvangen bijdrage ad 35.833,- werd als volgt besteed:

Huid-Infolijn De Huid-Infolijn is bereikbaar voor vragen over alle chronische huidaandoeningen. Van de 16 bij de Huidfederatie aangesloten verenigingen is uitgebreide informatie over de betreffende huidaandoening aanwezig. Over de overige, meer dan 3.000 verschillende (chronische) huidaandoeningen met alle varianten wordt systematisch informatie verzameld. In 2003 werd de Huid-Infolijn 5075 keer gebeld. Daarnaast werden ook nog bijna 1200 schriftelijke (via Internet, brief, Huidfederatie-kaart of het blad Huid) verzoeken voor informatie behandeld. Ruim 800 informatievragen werden rechtstreeks doorgezonden naar de patintenverenigingen, meer dan de helft van de telefonische vragen werd mondeling beantwoord. In het jaar 2003 zijn 8700 folders verstuurd, het merendeel aan personen, maar ook een groot deel aan ziekenhuizen en andere instellingen. Voor informatievragen over huidaandoeningen waar geen vereniging voor bestaat en waar onvoldoende informatie over beschikbaar is laat het Huidfonds door deskundigen een beschrijving van de betreffende aandoening opstellen. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van de Huid-Infolijn. In 2003 werd voor het verzamelen van nieuwe informatie over huidaandoeningen 2.250,- uitgegeven deze kosten werden betaald uit de ontvangen bijdrage van de actie Coins for Care. Huidweek In samenwerking met de Huidfederatie vond van maandag 4 tot en met zondag 10 augustus de Huidweek plaats. Mede door de inzet van vele vrijwilligers was het mogelijk om met een informatiekaravaan 7 gemeenten te bezoeken. De enorme opblaasolifant, de gratis ballonnen en de uitgereikte folders ondersteunden deze bewustwordingscampagne. Op alle locaties was een dermatoloog en/of een huidtherapeut aanwezig om vragen van het publiek over huidaandoeningen te beantwoorden. Verder werkten leden van patintenverenigingen mee om voorlichting te geven over hun huidaandoening. Voor deze actie werden landelijke pers, landelijke en regionale RTV-stations, huis-aan-huis bladen en regionale kranten benaderd. Alle media werd een persbericht toegezonden over de Huidweek, aangevuld met de algemene folder van de Huidfederatie en de folder van het Huidfonds. Het resultaat was zeer tevredenstellend. Ook de regionale omroepen schonken aandacht aan de Huidweek. In diverse kranten werden artikelen over de Huidweek opgenomen. In totaal werden ca. 3 miljoen gezinnen bereikt. Op lokale radio werd een "infomercial" van het Huidfonds, ingesproken door Diewertje Blok, uitgezonden. De Huidweek karavaan werd verwelkomd in Arnhem, Sittard, Weert, Eindhoven, Middelburg, Delft en Rotterdam. De kosten van de Huidweek 2003 ad. 6.735,- werden betaald uit de ontvangen bijdrage van de actie Coins for Care. Voorlichting en Bewustwording 2004 Huid-Infolijn De Huid-Infolijn is een laagdrempelige vraagbaak voor alle informatie over alle huidaandoeningen. Van de 16 bij de Huidfederatie aangesloten verenigingen is uitgebreide informatie over de betreffende huidaandoening aanwezig. Over de overige, meer dan 3.000 verschillende (chronische) huidaandoeningen met alle varianten wordt systematisch informatie verzameld. In 2004 werd de Huid-Infolijn bijna 4000 keer gebeld. Daarnaast werden ook nog bijna 1000 schriftelijke (via Internet, brief, Huidfederatie-kaart of het blad Huid) verzoeken voor informatie behandeld. Ruim 500 informatievragen werden rechtstreeks doorgezonden naar de patintenverenigingen, meer dan de helft van de telefonische vragen werd mondeling beantwoord. In het jaar 2004 zijn ca 10.000 folders verstuurd, het merendeel aan personen, maar ook een groot deel aan ziekenhuizen en andere instellingen. Voor informatievragen over huidaandoeningen waar geen vereniging voor bestaat en waar onvoldoende informatie over beschikbaar is laat het Huidfonds door deskundigen een beschrijving van de betreffende aandoening opstellen. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van de Huid-Infolijn. In 2004 werd voor het verzamelen van nieuwe informatie over huidaandoeningen 3.250,- uitgegeven deze kosten werden betaald uit de ontvangen bijdrage van de actie Coins for Care. Huidweek In 2004 is de Huidweek voor de 10e keer gehouden, ditmaal in een andere opzet dan vorige jaren. De oude formule met een standplaats in een drukke straat, geflankeerd door de enorme opblaasolifant was aan vervanging toe. Gekozen is voor een actieweek in de Academische Ziekenhuizen met een stand van het Huidfonds en op een dag in die week een door de afdeling dermatologie opgezet programma. Dat kon bestaan uit (een serie) lezingen, of een open spreekuur. Op die dag was de stand bemand en kon actief voorlichting worden gegeven. Het publiek dat bereikt werd op deze manier was duidelijk minder in aantal dan in de oude opzet, wel waren de mensen zeer genteresseerd en ook veel gerichter in hun vragen. Bij de evaluatie van deze nieuwe opzet van de Huidweek is afgewogen het uiteindelijke effect en de benodigde inspanningen. De kosten van de Huidweek 2004 ad. 7.492,- werden betaald uit de ontvangen bijdrage van de actie Coins for Care. HUID Het blad HUID, magazine over huid en huidaandoeningen is in 2004 vier maal verschenen in een oplage van 20.000 per uitgave en is toegestuurd aan de donateurs van het Huidfonds, en aan alle huisartsen, dermatologen, apothekers, dermatologisch verpleegkundigen en huidtherapeuten in Nederland. In juli 2004 was het Huidfonds genoodzaakt de exploitatie van HUID in eigen beheer te nemen. Om de herstart van HUID mogelijk te maken werd een bedrag van 16.106,- uit de acties Coins for Care en Eurocollecte aangewend. Algemene opmerking: De hierboven genoemde kosten zijn de kosten die gemaakt zijn om de betreffende activiteit te financieren zonder toevoeging van overheadkosten of cordinatiekosten van het secretariaat van het Huidfonds.

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds


Coins for Care heeft een totaalbedrag van 14.587 opgeleverd. Het geld van Coins for Care is besteed voor de aankoop van NMF nr. 772: een Chardon-viool (Parijs 1908) voor EUR 20.000, momenteel in bruikleen bij de jonge en talentvolle Cecilia Bernardini. Ze werd toegelaten tot de 'Voorziening voor Excellerende Jonge Musici' van het jaar 2000 en 2001. Cecilia begon haar vioolstudie bij Jan Repko, studeerde later bij Vesko Eschkenazy aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij nu lessen volgt in het 3e jaar bij Ilya Grubert. Ze won meerdere 1e prijzen tijdens deelname aan concoursen, zoals het PCC, de Iordens Viooldagen, het Davina van Wely Concours en ze won de 'Vriendenkrans Prijs' 2003. Cecilia stond al geruime tijd op de wachtlijst en had dringend behoefte aan een nieuw instrument. Met deze viool kan ze gelukkig haar grote talenten volop verder ontwikkelen.

Nationaal Revalidatie Fonds


Het totale bedrag dat het Nationaal Revalidatie Fonds van Coins for Care heeft ontvangen bedraagt 41.198. De opbrengst uit de actie Coins for Care is een belangrijke financile steun aan het werk van het Nationaal Revalidatie Fonds. Het Nationaal Revalidatie Fonds is Coins for Care hiervoor zeer dankbaar. Onze projecten richten zich op alle mensen met een lichamelijke beperking, ongeacht de aard van die handicap of de leeftijd van de gehandicapte. Zo steunt het Fonds projecten voor mensen die blind of slechtziend zijn of doof of slechthorend. Maar ook projecten voor mensen die een spierziekte, spraakstoornis, hersenletsel of motorische handicap hebben. Het Nationaal Revalidatie Fonds streeft preventie, revalidatie, maatschappelijke participatie n zelfredzaamheid na voor mensen met een lichamelijke beperking. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer;het Nationaal Revalidatie Fonds wil een samenleving zonder drempels creren waar niemand wordt buitengesloten en iedereen gewoon mee kan doen. Het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven staat voorop! Een bedrag van 21.407 is rechtstreeks besteed aan het onderzoek voor de opzet van een landelijke revalidatie en expertisecentrum voor plots- en laatdoven. Het totale onderzoek kost 23.307. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de oplossingsrichting naar goede hulpverlening aan plots-en laatdoven want deze is nu nog ontoereikend. De reguliere hulpverlening is momenteel voornamelijk gericht op prelinguaal doven. Het project is in 2003 gerealiseerd. In de gemeente Langedijk zijn 10 woningen gerealiseerd met een tweetal ontmoetingsruimten, gentegreerd in een appartementencomplex van 31 woningen. De gemeente financierde de aanpassingen van de woningen, maar voor de inrichting van de ontmoetingsruimten was geen budget meer. De totale kosten voor de inrichting van de ontmoetingsruimten komen op 32.000. Een bedrag van 11.350 heeft het Nationaal Revalidatie Fonds gefinancierd omdat het project het zelfstandig wonen van jong-volwassenen met een meervoudige handicap bevordert. In 2003 is dit project gerealiseerd. Naar Stichting Zintuiglijke Kunst is een bedrag van 8334 gegaan voor het project Komt dat zien dat in totaal 97.217 kost. Het project betreft de organisatie van een tentoonstelling met beeldende kunst waar blinden kunnen ervaren dat hun waarnemingen op gelijkwaardige wijze kunnen zijn. De kunst wordt namelijk ervaren via de andere zintuigen dan alleen het oog. Naast de tentoonstelling wordt ook een discussie avond georganiseerd en een cd-rom uitgegeven. Het project is in 2003 gerealiseerd. Voor meer informatie raadpleeg onze website www.revalidatiefonds.nl. Daar zijn ook de jaarverslagen over 2002 en 2003 te vinden waarin alle projecten zijn opgenomen, zodat u kunt zien hoe het geld is aangewend en dat het goed wordt besteed.

Coins for Care/natuurmonumenten


Dank zij de actie Coins for Care ontving Natuurmonumenten een bedrag van 46.297 voor haar natuurbeschermingsactiviteiten! We hebben dit bestemd voor het herstel van Fort Nigtevecht. Voor het herstel van het fort hebben wij 76.087 uitgegeven. Voo r de restauratie van het fort hebben we ook een subsidie ontvangen van het Restauratiefonds van Monumentenzorg. Deze subsidie bedroeg 11.344. De bijdrage van Coins for Care in dit project was ruim 50%. Fort Nigtevecht maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, een stelsel van verdedigingswerken dat tussen 1880 en 1914 is gebouwd. De Stelling is in 1996 door Unesco op de Wereld Erfgoedlijst geplaatst; hierop staan onvervangbare getuigenissen van voorbije culturen en landschappen van grote schoonheid en betekenis. Een aantal forten is in bezit of in beheer bij Natuurmonumenten, zo ook Fort Nigtevecht, gelegen bij t Gein. Het heeft grote cultuurhistorische waarde en is bovendien van veel belang om de natuurwaarde. Het is de enige plek in de omgeving met relif en opgaande begroeiing, zoals oude populieren. Een deel van het fort is beplant met bomen en struiken, een deel wordt opengehouden door begrazing met schapen. Er is een rijkdom aan planten en dieren. Het dient als rustplaats voor onder meer kleine karekiet, rietgors en zaagbekken. Deze laatste zijn hier in de winter op doortrek in de fortgracht te zien. En de steenuil broedt hier. Ook de torenvalk en bonte specht horen tot de vaste bewoners Het geld van Coins for Care kwam op een heel goed moment. Want daardoor konden we starten met de hoognodige restauratie van dit fort en kan het in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden, zodat iedereen weer kan genieten van deze mooie combinatie van cultuur en natuur. Aardig is nog te vermelden dat jongeren van de stichting Herstelling, een werkervaringsproject

voor jongeren met een achterstand, aan dit project hebben meegewerkt. Het fort is te bezichtigen tijdens de jaarlijkse open monumentendag. Ook worden er excursies in het gebied georganiseerd. Natuurmonumenten bestaat in 2005 al honderd jaar. Anno 1905 begon het met een reddingsactie voor het Naardermeer. Natuurmonumenten heeft nu meer dan 350 natuurgebieden in beheer, met een totale oppervlakte van meer van 180.000 voetbalvelden. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. We kunnen gelukkig in ons land nog steeds volop van natuur genieten. Terwijl je in de hectiek van alledag bijna zou vergeten hoeveel mooie plekken er zijn. Ook dicht bij huis. Waar je zo een andere wereld in kunt stappen. Maar we leven in een tijd, waarin de natuur meer dan ooit onder druk staat. Ruimte is schaars. Daarom moeten we vooruitkijken. Ook voor de toekomst moet de natuur veilig gesteld worden. Daar is geld voor nodig. Om zoveel mogelijk gebieden in Nederland veilig te stellen, zodat ze er over 100 jaar nog steeds zo uitzien als nu. De hulp van velen is daarbij hard nodig.

Nederlandse Federatie Stotteren


De totale opbrengt van Coins for Care is een bedrag van 26.072. 7 november 2005: Ondanks diverse pogingen van het bestuur van NFS heeft Coins for Care nog steeds geen sluitende verantwoording ontvangen over de besteding van deze gelden. Door het bestuur van NFS genoemde projecten en vermeldingen in jaarverslagen van NFS blijken elkaar helaas tegen te spreken. Wij blijven proberen te achterhalen aan welke projecten het geld al of niet is besteed en zullen onze bevindingen op deze plek weergeven.

NOMA Stichting
Van deze organisatie hebben wij helaas (op 27 oktober 2005) nog steeds geen specifieke verantwoording over de besteding van het Coins for Care geld ontvangen.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind


Coins for Care heeft de NSGK een bedrag van 47.044 geschonken. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind heeft met het ontvangen geld een waardevolle bijdrage gekregen voor een unieke bus die volledig is aangepast voor het vervoeren van kinderen en jongeren met een handicap. Voor mensen met een handicap is het regelen van aangepast vervoer nog vaak een probleem. Daarom heeft de NSGK het project Holiday Coach opgezet. Deze bus is voorzien van een lift en de inrichting kan worden aangepast aan de behoeftes van de reizigers. Er is plaats voor elektrische rolstoelen maar het het is ook mogelijk om reizigers in bedden te vervoeren. De Holiday Coach wordt ingezet voor dagtrips en als vervoer naar vakantiebestemmingen.

Nederlandse tuberculosefonds
Van Coins for Care hebben wij een totaalbedrag van 36.968 mogen ontvangen. Mede dankzij deze bijdrage zijn wij in staat ons doel te verwezenlijken. Onze hartelijke dank daarvoor. KNCV Tuberculosefonds zet zich in voor de wereldwijde bestrijding van tuberculose. Deze infectieziekte eist jaarlijks bijna 2 miljoen slachtoffers. In de afgelopen 100 jaar hebben we veel kennis en expertise opgebouwd, vooral door de succesvolle bestrijding van tuberculose in Nederland. Die kennis en expertise willen wij met andere landen delen. Dat doen we door ons in al onze activiteiten te richten op het ondersteunen van een hoogwaardige tuberculosebestrijding. In de 30 landen waar we mee samenwerken geneest gemiddeld ruim 85 procent van de patienten. Maar we realiseren ons ook dat we veel patienten nog niet bereiken. Daarom willen we doorgaan. Met het verstrekken van medicijnen. Met onderzoek. Met het opleiden van gezondheidswerkers. Met het geven van voorlichting waardoor tuberculose kan worden voorkomen.

Ontmoeting
Coins for Care heeft een bedrag opgeleverd van 48.944 Stichting Ontmoeting, een christelijke instelling voor hulp aan dak- en thuislozen, heeft in Rotterdam een dienstencentrum. Een onderdeel van dit dienstencentrum is de afdeling dagactiviteiten. Deze afdeling biedt de dak- en thuisloze bezoekers een actieve dagbesteding aan, die gericht is op sociale activering. Er wordt een breed aanbod van sport- en spelactiviteiten, creatieve activiteiten, cursussen, koken etc. aangeboden om zo aansluiting te vinden bij de bezoeker. De afdeling dagactiviteiten is per week twaalf dagdelen geopend, waaronder een dagdeel voor sport. Gemiddeld nemen elf bezoekers deel aan de activiteiten. De totale kosten hiervan belopen ongeveer 245.000 op jaarbasis. Dat houdt dus in dat me t de opbrengst van de actie Coins for Care de afdeling dagactiviteiten 18 dagen kon draaien om onze bezoekers een zinvolle dagbesteding te bieden."

Oogzorg Wereldwijd
Wij hebben een totaalbedrag van 21.000 ontvangen van Coins for Care. Een bedrag van 4.807,- is rechtstreeks besteed aan oogoperaties in Lower Dir, Pakistan. Gemiddeld kost een oogoperatie 27! Stichting Oogzorg Wereldwijd financiert project in de provincie Lower Dir in Pakistan. Dit bergachtig gebied in het Noordoosten van Pakistan ligt zeer afgelegen en is moeilijk bereikbaar waardoor er nog weinig zorg wordt verleend. Het bestaande gezondheidscentrum wordt nu uitgebouwd door de regering. Onze Stichting neemt de inrichting en training van oogartsen en (para)medisch personeel voor haar rekening. Van het totale project, dat 5 jaren beloopt en waaraan de stichting zich verbonden heeft, zal zij met de verkregen gelden uit de actie Coins for Care de volgende onderdelen bekostigen. inrichting van de operatie kamer ( 14.912) 6 sets instrumenten voor staaroperatie ( 723) inrichting leslokaal ( 4.271) De totale bijdrage van Coins for Care zal hiermee goed besteed zijn.

Open Doors
In totaal heeft Coins for Care 33.549 geschonken aan Open Doors. In vertrouwen op de steun die we krijgen hebben we het aangedurfd om in de zomer van 2004 een extra project aan te gaan: Hart voor Irak. Er is een grote hoeveelheid boeken en kindermateriaal uitgedeeld aan de kerken en bibliotheken. In het centrum van Bagdad hebben wij een pand gehuurd, waar het christelijke infocentrum gevestigd gaat worden. Bij de afsluiting van dit project werd Open Doors verblijdt met maar liefst 28.742,-. Dit bedrag staat gelijk aan 5.700 bijbels voor China. Wij willen hierbij onze vrijwilligers en alle andere mensen die de 528 kilo aan muntgeld hebben verzameld en vervoerd, heel hartelijk bedanken!

Opkikker
Coins for Care heeft Stichting de Opkikker een totaalbedrag van 15.818 geschonken. De bijdrage van Coins for Care is een meer dan welkome bijdrage aan het welslagen van de verwendagen voor gezinnen die dit verzetje zo goed kunnen gebruiken. Door deze unieke actie en de steun die deze actie heeft genoten van de Nederlandse samenleving kan stichting De Opkikker de directe kosten voor twaalf verwengezinnen bekostigen en hen mede namens u een fantastische verwendag aanbieden. Namens de betrokken verwengezinnen en stichting De Opkikker onze hartelijke dank !!! Stichting De Opkikker is een CBF gecertificeerde stichting die voornamelijk met vrijwilligers werkt en als doel heeft het organiseren van verwendagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Na aanmelding door een van de acht ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt gaan twee vrijwilligers op bezoek bij het gezin en inventariseren alle hobbys en interesses die binnen het gezin leven. Deze informatie wordt gebruikt om voor elk gezin afzonderlijk een unieke verwendag te organiseren. Een dag om naar uit te kijken, te beleven en hopelijk een dag om lang van na te genieten. Deze verwendagen vinden plaats in Nederland en binnen een vooraf vastgesteld budget.

Pallieter
Coins for Care heeft een bedrag van 14.693 geschonken. Het geld dat wij via Coins for Care hebben ontvangen is besteed aan diverse projecten in Nederland. OVERZICHT GESPONSORDE PROJECTEN 2003 - 13-04-2003: De Kleine Kapitein te Rotterdam (StekJeugdzorg):in mei met 26 kinderen naar Ballorig ( 448) + vervoer De Boezem ( 420) is totaal 868. - 19-06-2003: Kinderdagcentrum Ons Blije Honck te Zwijndrecht (GEMIVA-SVG): 6 driewielers, totaal 6.000. - 19-06-2003: Woonlocatie 't Loet te Zoeterwoude (GEMIVA-SVG): 1.co-pilot tandem ( 2.200)2. duo-schommel ( 2.500). - 19-06-2003: Kinderdagcentrum Thiendenland te Schoonhoven (GEMIVA-SVG): schommelelementen, totaal 9.000. - 19-06-2003: De Kleine Kapitein (StekJeugdzorg): bolder/wandelwagens, totaal 2.147,79. - 09-10-2003: Kinderdagcentrum Mozaek te Oud-Beijerland (GEMIVA-SVG): rolstoelschommel, totaal 2.600 - 09-10-2003: Woonlocatie De Linde te Zoeterwoude (GEMIVA-SVG): snoezelbadkamer, totaal 20.000. - 31-12-2003: Gereserveerd sponsorbedrag voor Pallieterhof, 37.238,68. Sponsortotaal: 82.554,47

Pax Christi Kinderhulp


Op 22 augustus 2005 ontvingen we een uittreksel van het jaarverslag van Pax Christi, waar in staat dat "Het geld van Coins for Care is besteed aan de doelstelling van Pax Christi". Op ons verzoek beloofde deze organisatie meer gedetailleerde informatie te sturen over de besteding van het Coins for Care geld. Op 27 oktober 2005 is helaas nog geen informatie ontvangen.

Phil fonds
De totale opbrengst van Coins for Care bedraagt 8.654. Met de opbrengst van Coins for Care kunnen 48 gehandicapte kinderen een jaar lang naar school.

Proefdiervrij
De totale opbrengst van Coins for Care bedraagt 35.833. In 2003 heeft Proefdiervrij 29.000 ontvangen. Hiervoor hebben wij een lespakket over dierproeven en proefdieren laten ontwikkelen. Het lespakket is bestemd voor groepen 7 en 8. Er is gekozen voor kinderen van deze leeftijd omdat ons is gebleken dat zij veel belangstelling hebben voor dit soort vraagstukken. Het pakket bestaat uit leerlingenboekjes, een docentenhandleiding. Met als extras de CD-rom Mouse watch, een computerprogramma waarmee je kunt leren gedrag van muizen te observeren en een videoband over alternatieven voor dierproeven. Ook zijn een aantal vrijwilligers van Proefdiervrij getraind om presentaties te geven op scholen. Vanaf september 2004 is het lespakket beschikbaar.

Red een Kind


Het totaalbedrag van 35.833 is besteed aan de bouw van een nieuw meisjestehuis van onze partnerorganisatie Saikot in Assam, India. Dit tehuis is in april 2005 klaargekomen om te worden bewoond door onze sponsorkinderen en zal na de zomer is gebruik worden genomen. De kosten van dit project zijn geschat op Rs 2,069,035 of 38.562,62 euro.

De Regenboog
Het totale bedrag dat wij van Coins for Care hebben mogen ontvangen bedraagt 14.733 Het bedrag hebben wij gelijkelijk verdeeld over twee projecten, te weten de aanloopruimtes en de work-out projecten. Stichting de Regenboog bestond in 2004 uit 3 aanloopruimtes (Blaka Watra, Het Tabe Rienks Huis en de Vrouwen Nacht Opvang) en twee verblijfsruimtes (Westerpark en Princenhof). In de aanlopen kunnen gemiddeld 194 bezoekers terecht voor een kop koffie, een douche, iets te eten, of een luisterend oor. Het tekort op deze post van 43.538 hebben wij kunnen dekken dankzij bijdragen van Coins for Care, andere fondsen en stichtingen, kerken en particulieren. De work-out projecten/ activering bestaan uit diverse bezigheden zoals een krantenwijk lopen of straten vegen. Enerzijds is dit een zinvolle dagbesteding en anderzijds krijgen de bezoekers hier een vergoeding voor van 2,50 of een warme maaltijd. Ook het tekort ( 43.538) op deze post hebben wij kunnen aanvullen met ongelabelde giften van Coins for Care en andere donateurs.

Save the Children


Save the Children heeft in totaal een bedrag van 26.394 ontvangen. Save the Children heeft de donatie van Coins for Care gebruikt ten behoeve van het scholenproject in Burkina Faso. De looptijd van het dit gehele project is 5 jaar (2002 -2006). Dit project wordt voor 75% gefinancierd door de Europese Commissie en lokale gemeenschappen in Burkina Faso. De overige 25% wordt door Save the Children gefinancierd en dit bedrag is jaarlijks ongeveer 70.000. De bijdrage van Coins for Care zit in dit bedrag van 70.000. Hieronder geven wij een verslag met daarin de situatie in Burkina Faso, het werk dat wij doen en wat we tot nu toe hebben bereikt. Burkina Faso, n van de armste landen ter wereld Burkina Faso, gelegen in West Afrika, is een van de allerarmste landen ter wereld. Met een bevolking van 12,6 miljoen mensen is Burkina Faso vooral afhankelijk van landbouw en visserij. De gemiddelde levensverwachting ligt op 46 jaar. Meer dan de helft van de bevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Slechts 13% van de vrouwen en 33% van de mannen kan lezen en/of schrijven. In principe geldt in Burkina Faso dat onderwijs verplicht en gratis is voor kinderen vanaf zeven jaar, voor een periode van zes jaar. Helaas begint maar 38% van alle kinderen aan de basisschool, en van degenen die dit afmaken begint maar 8% aan een middelbare schoolopleiding. De hoofdoorzaak van deze lage percentages is armoede.

De overheidsbegroting schiet tekort om in ieder dorp een school neer te zetten en om voldoende leerkrachten op te leiden. Slechts in n op de tien dorpen in Burkina Faso staat een basisschool, met meestal maar een paar kleine lokalen. Door het ruimtegebrek tellen de klassen soms wel tachtig leerlingen, dus de kwaliteit van het onderwijs laat in veel gevallen te wensen over, ook omdat belangrijke leermiddelen als boeken, schriften en pennen ontbreken. Geen onderwijs, geen toekomst Het overgrote deel van de kinderen in Burkina Faso groeit dus op zonder te leren lezen, schrijven of rekenen, met alle gevolgen van dien voor hun toekomst. Sinds 1992 ondersteunt Save the Children Nederland een streekontwikkelingsprogramma in Burkina Faso, waarbij het recht van kinderen op onderwijs en ontwikkeling centraal staat. Er worden dorpsscholen gebouwd, er is een vakopleiding en er wordt aandacht besteed aan gezondheid en voeding van de schoolgaande kinderen. Het programma wordt uitgevoerd door de lokale organisatie Fondation pour le Dveloppement Communautaire au Burkina Faso (FDC/BF). Deze organisatie is ontstaan vanuit het veldkantoor van Save the Children in Burkina Faso en werkt met goed opgeleid en gemotiveerd lokaal personeel. Elk dorp zn eigen school Vanaf 1996 heeft de bevolking in veel dorpen op het platteland zlf de handen ineengeslagen om verandering te brengen in deze uitzichtloze situatie voor hun kinderen. Met hulp van Save the Children zijn scholen gebouwd, leraren opgeleid en lesprogrammas ontwikkeld met actieve participatie van de lokale bevolking. De bouw van nieuwe dorpsscholen De lokale bevolking bouwt zlf een school voor hun gemeenschap, inclusief twee latrines, een waterput, een keuken en een moestuin. Hiervoor worden eenvoudige materialen gebruikt, afkomstig uit het dorp zelf. Save the Children Nederland geeft hen daarbij financile steun om het gebouw af te maken met een solide vloer, dak, ramen en deur, voor de inrichting van de keuken en tuin, en om de klaslokalen te voorzien van een schoolbord, schoolbanken, tafels en de benodigde lesmaterialen. Lesprogrammas Daarnaast worden vrijwilligers uit het dorp die al kunnen lezen en schrijven opgeleid tot onderwijzer (twee per schoolklas) en kunnen de lessen van start gaan. Op de dorpsscholen leren de kinderen rekenen, lezen en schrijven in het Frans en in hun eigen taal; daar hebben ze immers het meeste aan. Geschiedenis en aardrijkskunde gaan niet over het ver weg gelegen Europa of Amerika, maar over Burkina Faso en over hun eigen streek. Verder leren de kinderen allerlei praktische vaardigheden die ze thuis in het huishouden en op het land kunnen gebruiken. Ze gaan vier uur per dag naar school, zodat ze de rest van de dag tijd hebben voor hun huiswerk en voor andere klusjes thuis. Veel kinderen geven de kennis die ze op school hebben opgedaan door aan hun ouders, en leren hen bijvoorbeeld op hun beurt lezen en schrijven. Bij het indelen van de klassen wordt erop gelet dat deze niet groter zijn dan veertig leerlingen en dat er evenveel jongens als meisjes inzitten. Resultaten De doelgroep zijn kinderen van 8 12 jaar die geen kans hebben naar de overheidsscholen te gaan, omdat deze te ver weg liggen. Dankzij de dorpsscholen kunnen veel kinderen nu eindelijk naar school, en onderzoek heeft uitgewezen dat de leerresultaten veelal beter zijn dan op de reguliere basisscholen. In de middaguren worden, door lokaal opgeleide mensen, aan de volwassenen alfabetiseringslessen gegeven in hetzelfde schoolgebouw. Omdat de dorpelingen zlf de handen uit de mouwen steken kan dit alles gerealiseerd worden tegen relatief lage kosten. Nadat kinderen de vierjarige dorpsschool hebben doorlopen kunnen jongere kinderen instromen in het reguliere (basis/middelbaar)onderwijs. Oudere kinderen kunnen doorstromen naar een vakopleiding die het beste te vergelijken is met de Lagere Landbouwschool. Ze leren er land- en tuinbouw, veeteelt en visserij, met zowel moderne als lokale technieken. Naast het genereren van inkomsten ligt er veel nadruk op duurzaamheid en milieu.

Scholenproject Cambodja Rotterdam


Het totale bedrag dat van Coins for Care is ontvangen bedraagt 14.587 Vanuit "Coins for Care" mocht de Stichting Scholenproject Cambodja "Rotterdam" (SSCR) rekenen op een uitkeringsbedrag van euro 11.788. Dit bedrag hebben wij ter verdubbeling aangeboden bij de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling de "NCDO". Zodoende zal de oorspronkelijke bijdrage het dubbele waard worden en zullen wij 23.576 euro ter beschikking krijgen. Van dit geld zal in Cambodja een nieuwe school van zes klaslokalen Realiseert worden (ca 18.000 USD) alsmede een half afgemaakte school van zes klaslokalen worden afgebouwd (ca 8.000 USD). Hierdoor zullen ca 1.000 kinderen (een ochtend en een middaggroep) de mogelijkheid kregen om onderwijs te volgen. Door beter Geschoold te zijn zullen de kinderen een kans hebben om later zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en zal daardoor het land Cambodja op den duur niet meer een van de allerarmste landen van de wereld hoeven te zijn.

Sharif
Deze organisatie heeft geen website of emailadres waardoor communicatie voor ons moeilijker is. Helaas is echter ook niet op onze brief en telefoontjes gereageerd. Op 27 oktober 2005 hebben we helaas nog geen informatie ontvangen over de besteding van het Coins for Care geld.

Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam


Coins voor Care heeft de SSNV een totaalbedrag geschonken van 60.973. Mede dankzij de steun van Coins for Care kan de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam projecten en activiteiten steunen die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand. Voorbeelden van projecten die zijn gepasseerd: een computerproject, installatie van airosystemen, een uitwisselingsproject met Zweden (waar zich een

vergelijkbare ramp heeft voorgedaan), het sportproject, financieirng van het herdekingsboek 'Wolken boven Volendam' en deze expositie 'De Kracht van Volendam'om er maar enkele te noemen. Het grootste bedrag heeft de SSNV gereserveerd voor een uitkeringsregelig, die naar verwachting in januari 2004 zal plaatsvinden. Zo kunnen alle slachtoffers zelf bepalen waar ze het geschonken geld het beste aan kunnen besteden. Na verkregen toestemming van de fiscus kunnen deze uitkering vrij van inkomstenbelasting worden uitgekeerd. Om de gelden rechtvaardig te verdelen hanteert de SSNV als uitgangspunt de uitkomst van de keuringen die hebben plaats gevonden naar aanleiding van de uitkeringsregeling van de overheid. Het komt erop neer dat alle geregistreerde slachtoffers een medische keuring hebben ondergaan, afgenomen door hooggekwalificeerde specialisten die zowel het lichamelijk als psychisch letsel hebben gescreend. Op basis daarvan is een percentage functionele invaliditeit vastgesteld, dat als uitgangspunt dient voor de hoogte van de uitkering

SOLYLUNA Stichting Oog voor Kinderen


Solyluna dankt Coins for Care, mede namens alle kinderen, ouders, en medewerkers van SOLYLUNA, voor de mooie bijdrage van 8.245. Het geld van de Coins for Care actie was heel welkom en is goed gebruikt voor de opvang van 4 extra kinderen. Omdat er in Mexico een groot gebrek is aan professionele zorg voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen, heeft de Nederlandse Marian Hylkema het initiatief genomen een dagverblijf voor deze groep kinderen op te zetten. Met behulp van giften van particulieren en instellingen is zij daarom in 1999 met het kinderdagverblijf SOLYLUNA in Mrida, de hoofdstad van de provincie Yucatn, gestart. De kinderen krijgen hier goede professionele zorg, gezond eten en op hun specifieke problematiek gerichte oefeningen. De exploitatie van het kinderdagverblijf wordt voor een groot deel betaald uit donaties van uit Nederland. Hiervoor is in Nederland de SOLYLUNA, Stichting Oog voor Kinderen opgericht, dat bestuurd wordt door vrijwilligers. De donaties gaan bijna voor 100 % naar het goede doel (in 2003 bedroegen de bureaukosten in Nederland slechts 3,5 % van de binnengekomen gelden) Verder wordt het kinderdagverblijf gesteund door de gemeente Mrida, die de huur van het pand betaald en door diverse Mexicaanse (overheids)instellingen die subsidies verlenen aan speciale projecten. Het dagverblijf heeft meerdere doelen. Hoofddoel is het verbeteren van het functioneren van de gehandicapte kinderen door intensieve, individuele oefeningen en activiteiten door professionele begeleiders. Elke begeleider heeft een eigen vakgebied en is verantwoordelijk voor zijn of haar programma. Alles is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen zodat zij beter kunnen integreren in het gezin en in de maatschappij. In de 5 jaar dat SOLYLUNA bestaat is gebleken is dat door deze werkwijze de kinderen enorm kunnen vooruitgaan. Een belangrijk aspect hierbij is een goede voeding. De kinderen krijgen s morgens en s middags een gezonde maaltijd met veel verse groente en fruit. Een tweede doel is de economische en sociale situatie van de gezinnen, vaak met alleenstaande moeders. Doordat hun (vaak zwaar) gehandicapte kind wordt opgevangen, kunnen zij buitenshuis werken. Het is voor de ouders verder een grote steun contact te hebben met andere ouders met gehandicapte kinderen. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen en emoties delen. Tenslotte wordt hen door de professionele krachten van het dagverblijf genformeerd hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan en leren zij de mogelijkheden van goede voeding.

SOS-Kinderdorpen
Het totaalbedrag dat SOS-kinderdorpen van Coins for Care heeft mogen ontvangen bedraagt: 35.833. Project SOS-Kinderdorp Ndjamena Tsjaad De bouw van een dorp in NDjamena, Tsjaad is een van onze speerpunten van dit jaar. De bijdrage van coins for Care zal hier aan besteed worden. Doelstelling: Structurele bijdrage aan de opvang van kinderen die er helemaal alleen voorstaan. Met de bouw van het kinderdorp NDjamena en de bijhorende faciliteiten wil SOS-Kinderdorpen vanaf 2004 120 kinderen een liefdevol en blijvend thuis geven en vele honderden andere kinderen en volwassen sociale en medische zorg bieden. Het Medische centrum zal eerste medische zorg bieden aan duizenden kinderen en volwassenen uit de directe omgeving van het kinderdorp. Vanuit het medische centrum wordt eveneens een actief preventie beleid gevoerd ter voorkoming of uitbreiding van ziekten. De bouw van het dorp en de faciliteiten biedt werk aan en draagt bij tot de ontwikkeling van bevolking, land en lokale omgeving. Met de bouw van het SOS-Kinderdorp NDjamena wordt de locale economie gestimuleerd. De aanwezigheid van SOS-Kinderdorpen is een voorbeeld voor andere nationale en internationale organisaties en de bevolking. SOS-Kinderdorpen laat zien hoe het familie concept werkt. Tot slot biedt het project in emotionele zin hoop en perspectief voor mensen in erbarmelijke omstandigheden.

februari 2005: In Februari 2005 komen de eerste van uiteindelijk in totaal 120 kinderen in N'Djamena wonen. Hierna zullen wij onze tijd gaan besteden aan de bouw van een nieuw SOS-kinderdorp in Chiang Rai in Thailand. Hierdoor krijgen de 140 weeskinderen en in de steek gelaten kinderen die straks wonen in SOS-kinderdorp Chiang Rai een blijvend huis en een nieuwe toekomst. De bouw van dit dorp start over een aantal maanden.

Sterrekind
Wij hebben totaal 11.788 ontvangen van Coins for Care. Het geld is besteed aan de ontwikkeling van de tweede versie van de Sterrewereld op Internet. Hiermee is het mogelijk geworden dat de kinderen op eenvoudige wijze een eigen website kunnen maken. Dit is naast het kletsen inmiddels een populaire functie in de Sterrewereld. Het bedrag dat wij ontvangen hebben via de Coins for Care actie is benut voor het ontwikkelen van deze functie. De totale ontwikkel kosten van de Sterrewereld op Internet zijn de afgelopen 3 jaar ruim 210.000 geweest. Het primaire doel van de Sterrewereld is kinderen en jongeren met en chronische of langdurige ziekte in contact met elkaar te brengen via de online community www.Sterrewereld.nl. Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van vragen over de toekomst en het uitwisselen van ervaringen een positieve bijdrage levert aan het omgaan met een chronische of langdurige ziekte.

Tamara
De totale opbrengst van Coins for Care bedraagt 8.861. De opbrengst van de aktie is besteed aan het inrichten van Infotheken op diverse scholen in Suriname. Tevens zijn er kosten voor het transport van de boeken uit de opbrengsten gefinancierd. - Voor de inrichting van de infotheken is 5.000 besteed. - Aan de kosten van transport van boeken voor de infotheken is 1.663 besteed.

TEAR Fund

Een betere gezondheid voor ontheemden in Sudan


De totale bedrag dat Coins for Care heeft opgeleverd bedraagt 15.106 Dichtbij de Sudanese hoofdstad Khartoum ligt het Mayo Farms Displaced Camp, een kamp waar meer dan honderdduizend mensen verblijven. Zij zijn gevlucht uit andere delen van het land vanwege de steeds terugkerende droogte, de voedseltekorten en de burgeroorlog. Deze mensen leven onder moeilijke omstandigheden. Zij kunnen nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien en door het ontbreken van sanitaire voorzieningen is de gezondheidstoestand van veel kampbewoners slecht. De hulporganisatie Fellowship for African Relief (FAR) heeft een project uitgevoerd om de gezondheid van de kampbewoners te verbeteren. In het kader van dit project werden 500 latrines aangelegd De betrokken gezinnen hebben zelf een gat gegraven voor hun latrine en hulp gekregen bij het aanbrengen van een (cementen) afdekplaat en de bouw van een toilethokje. Verder zijn mensen uit het kamp getraind om gezondheidsvoorlichting te geven aan groepen kampbewoners. De nadruk lag daarbij op het belang van persoonlijke hygine en het beschermen van voedsel en drinkwater. De uitvoering van het project kostte in totaal ruim 71.000 euro. TEAR fund heeft de opbrengst van Coins voor Care gebruikt om aan dit project een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is gebruikt om materialen aan te schaffen voor latrines. De opbrengst was voldoende voor de aanleg van ongeveer 330 latrines (prijs van een latrine: 46 euro). Daardoor kregen 330 gezinnen toegang tot een toiletvoorziening. Het project maakte deel uit van een uitgebreider (langlopend) gezondheidsprogramma dat FAR in het kamp uitvoert. Daarbij vindt een goede afstemming plaats met andere hulporganisaties die in het kamp actief zijn.

Terre des Hommes


Coins for Care heeft Terre des Hommes een bedrag geschonken van 52.099. Hospitaalschip in Bangladesh Terre des Hommes zet zich in voor goede gezondheidszorg voor kinderen. Bijvoorbeeld in de rivierendelta van Bangladesh. Daar wonen duizenden mensen gesoleerd op kleine eilandjes, moeilijk bereikbaar voor gezondheidswerkers. Hospitaalschip Shapla biedt uitkomst!

Op de Shapla (waterlelie) kunnen mensen terecht voor eenvoudige medische onderzoeken, maar ook voor kleine operaties. Preventieve gezondheidszorg is belangrijk. Shapla doet daarom ook dienst als opleidingscentrum voor lokale gezondheidsvoorlichters en vroedvrouwen. Maar liefst 30.000 families zijn hiermee geholpen, onder wie 49.000 kinderen, zoals Rahia. Dankzij Shalpa is zij nu genezen van tbc: "Ik was behoorlijk ziek en mocht als eerste bij de dokter komen. Het was voor het eerst dat ik door een dokter werd onderzocht. Ik had tbc en kreeg toen medicijnen mee. Al snel knapte ik wat op en daarna moest ik nog even een paar keer terug komen voor controles. Nu gaat het gelukkig heel goed met me en ben ik niet meer ziek."

Er is een verslag meegestuurd over de resultaten op de Shapla.

Trombosestichting Nederland
Coins for Care heeft een bedrag geschonken van 35.833. Het geld is besteed aan het volgende onderzoek: Titel onderzoek: De rol van vitamine K in stabiliteit van antistolling Korte samenvatting: Antistollingsbehandeling met vitamine K antagonisten wordt bemoeilijkt door een smalle therapeutische breedte en aanzienlijke inter- en intra-individuele variabiliteit in gevoeligheid. Een van de oorzaken van schommelingen in het antistollingseffect (uitgedrukt als International Normalised Ratio INR) is een wisselende inname van vitamine K in het dieet. Uit een aantal recente publicaties is gebleken dat bij een lage vitamille K status de INR gevoeliger is voor schoml1elingen in vitamine K inname. Onze hypothese is dat een hogere vitamine K inname leidt tot een stabielere antistolling. Het doel van dit project is om deze hypothese klinisch te toetsen. Hiertoe zal de kwaliteit van antistollingsbehandeling worden vergeleken tussen standaardbehandeling met fenprocoumon en een combinatietherapie van fenprocoumon en een dagelijkse dosis vitamine K. Een tweede doel is meer inzicht te verkrijgen in de rol van verschillende onderdelen van de vitamine K cyclus in gevoeligheid voor fenprocoumon en sfabiliteit van antistolling. De totale projectsubsidie is 107.152,- waarvan 35.833,- afkomstig is van Coins for Care. De subsidieduur van het onderzoek is 18 maanden.

Undugu Kenya Society


Het bestuur van de Vriendenkring heeft besloten om het Children and Youth Programme te ondersteunen als project voor 2003. De afgelopen jaren heeft de Vriendenkring steeds een behoorlijke bijdrage geleverd in de opvang van straatkinderen. Aangezien dit ook de missie van Undugu is, leek een dergelijke bijdrage gepast. De Undugu Society of kenya is ooit begonnen met het opvangen van straatkinderen en heeft in de loop van d ejaren veel ervaring opgedaan. Toch heeft undugu de afgelopen jaren een periode van bezinning doorgemaakt en gezocht naar een meer effectieve oplossing voor het straatkinderen probleem. Dit heeft geresulteerd in een andere benadering waarbij families en de gemeenschappen waar de kinderen van vandaan komen niet meer gezien worden als een probleem, maar juist als oplossing. Op dit moment is Undugu bezig om zoveel mogelijk kinderen terug te plaatsen bij hun families en daarbij de begeleiding te geven die nodig is. In een enkel geval worden de families financieel ondersteund. Kinderen die terug worden geplaatst bij hun families blijken een grotere kans te hebben om later voor zichzelf te kunnen zorgen. Bovendien blijkt dat kinderen die bij hun families in de plattelandsgebeiden worden teruggeplaatst, weer minder kans hebben om terug te vallen naar het straatleven, dan degenen die terug worden geplaatst in de stedelijke gebieden. Deze nieuwe vorm van benadering heeft ervoor gezorgd dat Undugu het aantal opvanghuizen heeft terugebracht van 5 naar 3. Er zijn 2 reception centres, een voor meisjes en een voor jongens en nog het opvanghuis Ketengela, waar tegenwoordig zowel jongens als meisjes zitten. De aanvraag voor dit project bestaat enerzijds uit bijdragen voor de opvanghuizen en anderzijds voor de reintegratie van de kinderen. De opvanghuizen hebben een opknapbeurt nodig en in Kitengela moeten twee watertanks geinstalleerd worden. Verder zijn drie computers nodig, een digitale camera en spelmateriaal. Voor de reintegratie van straatkinderen is een bijdrage nodig voor thuisbezoeken. Er is ook een bijdrage nodig voor diverse trainingen die het personeel zal moeten volgen om deze moeilijke taak zo goed mogelijk uit te voeren. In totaal heeft de Vriendenkring een bedrag van 40.000 euro overgemaakt naar Undugu voor dit programma.

Vastenaktie
Vastenaktie heeft van Coins for Care een totaalbedrag van 35.833,- ontvangen. We danken alle donateurs, vrijwilligers n Coins for Care hiervoor hartelijk. Met dit bedrag heeft Vastenaktie een project in Tanzania ondersteund.

Vastenaktie is, net als Kinderstem, Memisa en Mensen in Nood, onderdeel van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Al meer dan veertig jaar zet Vastenaktie zich in voor de allerarmsten in Afrika, Azi, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Wij investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, die de mensen daar zelf hebben opgezet. Deze mensen vormen voor Vastenaktie de inspiratie om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst. Onze Tanzaniaanse partner Integrated Development and Relief Office (INDRO) zet zich vanuit deze gedachte in voor een toekomst van zelfredzaamheid voor de Maasai, in de vier districten van Arusha (Arumeru, Arusha, Monduli en Ngorongoro) in NoordTanzania. De Maasai wordt steeds meer in hun bestaan bedreigd door gebrek aan grond, educatie en schoon drinkwater. Daarom kiezen steeds meer Maasai voor een vaste woonplaats en zich niet alleen slechts te richten op de traditionele veeteelt, maar ook op de landbouw. Tijdens trainingen leren de Maasai over duurzame landbouwtechnieken. Ze leren welke gewassen te planten en hoe producten af te zetten op lokale markten. Verder zetten de Maasai zich in voor het aanleggen van schoon en veilig drinkwater Speciale aandacht is er voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, door vrouwengroepen op te richten en meisjes te stimuleren naar school te gaan. Van oudsher mogen vrouwen geen beslissingen nemen en hebben zij dagelijks zeer zware taken. Tijdens gendertrainingen worden oude structuren binnen de gemeenschap bespreekbaar gemaakt en ligt de weg naar veranderingen open. Zo kunnen vrouwengroepen nu krediet ontvangen om een eigen bedrijfje op te zetten. De Maasai hebben al belangrijke stappen gezet op weg naar een duurzame toekomst. Maar er is nog een lange weg te gaan. Met de bijdrage van Coins for Care wordt de Maasai gesteund om de omschakeling te maken en uit hun positie van armoede te klimmen. VOORBEELDBEDRAGEN - Aanleg latrines en putten voor schoon drinkwater (8x) 854,- Trainingen voor 18 mensen om misoogsten te voorkomen en productie van mais en bonen te verhogen (per jaar) 2.592,- Opleiding van 14 mensen om ziektes bij het vee te kunnen opsporen 1.556,- Opleiding in het vervaardigen van 800 houtoventjes 580, -

VBOK
Coins for Care heeft voor de VBOK een mooi resultaat opgeleverd: 86.000. Deze gelden zijn aan de besteedbare middelen toegevoegd, zij het dat deze volgens de regels van de actie voor een specifiek doel moeten worden besteed. Rekening houdend met de kosten van de gezamenlijke actie met de stichting Ontmoeting en de stichting Woord & Daad en met andere kosten, betekent dit dat er ca. 78.000 kan worden besteed aan het project consulent -artsen. In een eerdere editie van Laat LEVEN, nummer 130, maart 2002, is al het een en ander geschreven over de noodzaak van het informeren van huisartsen over het hulpaanbod van de VBOK. We hopen u spoedig meer te kunnen vertellen. In ieder geval: hartelijk dank voor uw vrijgevigheid en betrokkenheid bij het VBOK-werk! En ook heel veel dank aan al die vrijwilligers die zich voor deze actie hebben ingezet.

Very Special Arts Nederland


De totale opbrengst van de Coins for Care actie is 8.245 2002 Elk jaar organiseert VSAN het festival "Kreatief Aktief". (N.B. In 2003 is dit festival omgezet in de kunstmanifestatie "Ooit Gedacht") In 2002 hebben wij de gelden van Coins for Care bestemd voor het inhuren van panelen e.d. tijdens dit festival zodat de beeldend kunstenaars met een functiebeperking zich op een professionele manier konden presenteren. 2004 VSAN heft in 2004 een bedrag van 2923,- ontvangen van Coins for Care. Dit bedrag is rechtstreeks besteed aan het inlijsten van kunstwerken gemaakt door mensen met een handicap. Afhankelijk van de afmeting van het werk kost het inlijsten gemiddeld zon 50,-. Met de bijdrage van Coins for care zijn dan ook ongeveer 60 werken voorzien van een mooie passe-partout en een lijst! Very Special Arts Nederland is een landelijke stichting die beeldende kunst gemaakt door mensen met een handicap onder de aandacht wil brengen bij een breed publiek. Wij doen dit ondermeer door onze kunstuitleen, het organiseren van exposities en de uitgave van het kwartaalblad (P)art. VSAN beschikt over een schitterende collectie van zon 2500 werken, gemaakt door zon 28 0 kunstenaars uit heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.vsan.nl

Vrienden MS Research
De Stichting MS Research heeft twee doelstellingen; het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte multiple sclerose en het voorlichting geven over deze ziekte aan een breed publiek. Binnen deze tweede genoemde doelstelling heeft MS Research het geld ingezet dat zij mocht ontvangen uit de opbrengsten van Coins for Care.

Multiple sclerose is een chronische ziekte aan het centrale zenuwstelsel, maar om uit te leggen wat het precies voor ziekte is en wat de gevolgen van die ziekte zijn voor de mensen die het krijgen, dat het je nog niet zo maar gedaan. MS komt minder vaak voor dan andere chronische ziektes. En onbekend maakt nog altijd onbemind. Deze onbekendheid met MS, of beter gezegd, de wil om van MS een bekende ziekte te maken, was voor MS Research een belangrijke reden om een expotheek, een reizende tentoonstelling, over MS te laten maken. Niet in de laatste plaats om mensen met MS meer begrip vanuit hun eigen omgeving te laten ervaren. De tentoonstelling gaat uit van drie denkbeeldige mensen met MS. Deze modellen hebben drie verschillende vormen van MS. Aan de hand van het zgn. leven van deze mensen laat de tentoonstelling de bezoeker kennismaken met een veelheid van MS-aspecten. Behalve uitleg over de ziekte en de klachten en problemen die je kunt krijgen als je MS hebt, besteedt de expotheek ook aandacht aan de resultaten van MS-onderzoek. MS Research vertrouwt er op dat het publiek via deze expotheek zal begrijpen dat geld voor onderzoek naar de oorzaak van MS vooralsnog een voorwaarde blijft om deze ziekte de wereld uit te helpen. Interesse? www.expotheek.nl MS Research bedankt Coins for Care voor haar bijdrage aan het mogelijk maken van deze reizende tentoonstelling

Vrienden Stichting St. Mary's Hospital


In totaal heeft Coins for Care een bedrag van 9.340 geschonken. Er is een tekort aan goed geschoolde medewerkers in het St Mary's Hospital in Ghana, waaronder artsen en verpleegkundigen. Voor een plattelandskliniek als het St. Mary's Hospital in Drobo is het moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Daarom hebben wij geld gestoken in opleidingen van 3 verpleegkundigen en een arts. De opleiding van de arts ging om een aanvulling op zijn studiekosten. Dit was een bedrag van 1.815 . Het overige geld is be steed aan de opleiding van de verpleegkundigen. De totale kosten van de opleiding bedroegen 9.620. Deze kosten zijn deels gecompenseerd met de opbrengst van CFC.

Vrienden van Sophia kinderziekenhuis


In totaal heeft Coins for Care het Sophia kinderziekenhuis 47.392 geschonken. Het bedrag van 8.883 dat wij in November 2003 van Coins for Care hebben ontvangen, is besteed aan wetenschappelijk onderzoek in het Sophia. Dit om de kinderen in ons ziekenhuis de best mogelijke medische zorg te kunnen blijven geven. Want dat is waar het allemaal om gaat. Nogmaals hartelijk dank mede namens de kinderen van Sophia. .

Vrienden van Ziburys


Coins for Care heeft in totaal 8.245 opgeleverd. Het Ziburys Gimnazija in Prienai wilde in eerste instantie, met het Coins for Care geld, haar school toegankelijk maken voor studenten in een rolstoel. In september 2003 werden 4 lichamelijke gehandicapte studenten verwacht. Per 1 september 2003 is er 1 rolstoel-student met zijn studies begonnen. Maar de verbouwing was toen nog niet gerealiseerd: We hadden pas 1/3 van de kosten bij elkaar. In de praktijk kwam het er op neer dat de klasgenoten van de gehandicapte student hem met rolstoel en al een aantal keren per dag alle trappen op en af droegen. Dat gaf nergens problemen, en viel voor iedereen erg mee. Daarmee viel er ook een ander licht op de prioriteit van de bedachte zij-ingang voor rolstoelen: Het werd een stuk minder urgent. De 6.668, die wij in de eerste ronde van Coins for Care ontvingen, zijn toen ingezet voor het project om de aula van Ziburys te moderniseren. Er zijn daar 10 oude, verotte houten ramen vervangen door modern dubbel-glas; een nieuw raam kost ongeveer 350. De rest van het geld is gebruikt om het toneel op te knappen, en om de hele aula weer eens fris in de verf te zetten. De laatste keer dat dit is gedaan was in 1959. De tweede betaling van Coins for Care bedroeg 1.582. Dit bedrag hebben wij in september 2004 aan directeur Juozas Padvelskis aangeboden, samen met giften uit andere bronnen. In totaal was dit 25.000; het Coins for Care-aandeel hierin was dus 6,3%. Met dat bedrag zouden nog eens 31 oude ramen worden vervangen, in 8 klaslokalen zou nieuw meubilair komen, en de aula zou 250 nieuwe stoelen krijgen. Toen is het volgende gebeurd: Ziburys directeur Juozas Padvelskis is met die 25.000 en met het renovatie-plan voor het schoolgebouw naar de gemeente Prienai gegaan. Daar heeft hij subsidie aangevraagd, en die 25.000 aangeboden als 'zijn eigen bijdrage'. Toen die subsidie (ongeveer 80%) werd toegekend was er 135.000 beschikbaar. Daarop zijn Juozas Padvelskis en burgemeester Antanas Gustaitis naar Vilnius gegaan, om ook bij de Europese Unie subsidie te vragen voor de renovatie. Als 'eigen bijdrage' brachten ze die 135.000 mee. De EU doet dit jaar wat extra voor de nieuwe lidstaten, en zij kenden de gevraagde subsidie (ongeveer 80%) toe. Toen was er ongeveer 675.000 beschikbaar. En omdat je met 1 euro in Litouwen ruim 2 keer meer kunt doen dan hier komt dat neer op ongeveer 1,5 miljoen euro aan Nederlandse koopkracht! Omgerekend naar het Coins for Care-aandeel hierin: die 1.582 werden er op die manier 42.525! Ofwel 100.000 aan Nederlandse koopkracht. Op 27 december 2004 zijn grootschalige verbouwingen van het Ziburys-gebouw begonnen. Toen ik er in februari 2005 kwam kijken waren ALLE 140 oude ramen al vervangen door modern dubbelglas. Hoewel het buiten overdag nog 10 graden vroor was het voor het eerst redelijk behaaglijk in de school, en zater er geen studenten in overjassen meer in de klas. De hele derde verdieping wordt nu gerenoveerd, de nieuwe sportzaal is inmiddels heropend. Compleet met toiletten, douches en kleedruimten. Een aantal klaslokalen is opnieuw geschilderd. De oude, ingemetselde schoolborden zijn deels vervangen door beweegbare en dichtklapbare borden. Zelfs het 'stoepenkrijt' is vervangen door de ons bekende pijpjes schoolkrijt. Ondanks de rommel is de motivatie van de studenten nu al merkbaar verbeterd: hun school gaat er straks schitterend uitzien, en daar zijn ze trots op! En wij hebben ginds zo'n beetje de naam gekregen van 'Onze Lieve Heer uit Nederland'....Maar dit resultaat is niet alleen onze eigen verdientste, het is het resultaat van samenwerking met velen. Met onze speciale dank aan Coins for Care!

Vluchteling
Coins for Care heeft totaal 36.676 geschonken aan Stichting Vluchteling. Het bedrag van Coins for Care is 37% van de totale projectkosten. Programmabeschrijving Basisinformatie: 1. Titel en doel Identificatie, opvang, bescherming en familiehereniging van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Guinee Conakry 2. Land, Locatie Guinee Conakry (West-Afrika); vluchtelingenkampen in Kissidougou en NZerekore regio en de steden Conakry, Kindia, Forecariah, Kissidougou en NZerekore. 3. Periode van uitvoering april 2003 t/m maart 2005 4. Uitvoerende partnerorganisatie International Rescue Committee (IRC) 5. Bijdrage Stichting Vluchteling: 97.085 (waarvan 36.676 beschikbaar gesteld door Coins for Care) Achtergrondinformatie: Het West-Afrikaanse Guinee is jarenlang gastland geweest voor vluchtelingen uit de buurlanden Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust. Ruim een half miljoen vluchtelingen uit deze landen hebben hier de afgelopen jaren bescherming gezocht. Tussen 2002 en 2004 zijn de Sierra Leonese vluchtelingen weer naar huis gekeerd, maar op dit moment verblijven in Guinee nog ruim 130.000 vluchtelingen uit Liberia en Ivoorkust. Zij verblijven in 7 vluchtelingenkampen. Daarnaast zijn er nog duizenden vluchtelingen die in verschillende steden verspreid over Guinee hun toevlucht hebben gezocht. Tijdens de oorlog in hun vaderland en tijdens het vluchten naar of binnen Guinee zijn veel kinderen gescheiden geraakt van hun ouders. Ze kwamen onbegeleid mee met nieuwe vluchtelingenstromen en worden in de kampen in Guinee in veel gevallen opgevangen in pleeggezinnen. De alleenstaande kinderen zijn uiterst kwetsbaar, hebben een verhoogd risico op gezondheids - en protectieproblemen en blijken bovendien in sommige gevallen door hun pleeggezinnen misbruikt te worden. IRC startte in 1999 in Guinee, met steun van Stichting Vluchteling, een landelijk programma ter bevordering van de identificatie, protectie en familiehereniging van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Binnen Guinee is IRC de enige NGO die zich door middel van een landelijk en regionaal netwerk inzet voor hereniging van alleenstaande (vluchtelingen)kinderen met hun ouders. IRC heeft afgelopen jaren gemiddeld bijna 2.000 kinderen onder haar hoede gehad voor wie het zoeken naar de ouders (of een pleeggezin) in gang is. Social workers van IRC volgen en monitoren de kinderen met vaste regelmaat en bieden bescherming en directe ondersteuning waar dat nodig is. Doelstelling en activiteiten programma: Hoofddoelstelling van het programma is verbetering van de bescherming van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Guinee door identificatie, monitoring en hereniging van deze kinderen met hun ouders. Specifieke doelstellingen en activiteiten: Identificeren en documenteren van alleenstaande vluchtelingenkinderen in de projectlocaties; Monitoren van het welzijn van de geregistreerde alleenstaande kinderen door social workers (30 kinderen per social wor ker) en het waarborgen van hun veiligheid; Het traceren van ouders van alleenstaande kinderen; Hereniging van alleenstaande vluchtelingenkinderen met hun familie (en follow-up van het kind en de familie na de hereniging); Zoeken naar duurzame oplossingen en het opstellen van een individueel plan voor de alleenstaande kinderen waarvoor het na 2 jaar nog niet gelukt is hun ouders te traceren. (bijvoorbeeld adoptie of een pleeggezin. Jongeren boven de 16 jaar komen in sommige gevallen ook in aanmerking om bij een leermeester te worden geplaatst, waar ze tegen kost en inwoning meewerken en een vak leren). Bij hereniging of plaatsing van een kind in een nieuwe omgeving verstrekt IRC een klein pakket goederen (oa. deken, kleding, slaapmat, zeep) aan het gastgezin. Vervolgens blijft IRC, in nauwe samenwerking met de Child Protection Committees in de gemeenschap, het welzijn van het kind nog minimaal een half jaar monitoren. Methode: De staf van het programma is speciaal getraind in het identificeren, documenteren en monitoren van alleenstaande kinderen en het opsporen van hun ouders. IRC werkt met een speciaal ontwikkeld database systeem (Child Connect). Tevens wordt gebruik gemaakt van nauwe regionale samenwerking tussen het family tracing netwerk van organisaties in Guinee, Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust. En van de grote uitdagingen blijft het zoeken naar goede oplossingen voor kinderen waarvan de ouders niet kunnen worden opgespoord (bv als het kind te jong was wanneer het gescheiden raakte van de ouders, of wanneer de ouders omgekomen zijn in de oorlog). IRC zet zich actief in om ook voor deze kinderen tot een duurzame oplossing te komen. Het IRC-team heeft in Guinese gemeenschappen de oprichting van Child Protection Committees gestimuleerd. Zij spelen een belangrijke rol bij de identificatie en monitoring van alleenstaande kinderen en bij ondersteuning van kinderen die recentelijk herenigd zijn met hun ouders. IRC werkt nauw samen met UNHCR, met Save the Children (geeft psychosociale ondersteuning aan kwetsbare vluchtelingenkinderen) en met de lokale NGO Sabou-Guinee die met straatkinderen werkt . In geval van cross-border tracing wordt direct samengewerkt met het ICRC (internationale comit van het Rode Kruis). De betrokken lokale autoriteiten in Guinee worden door IRC getraind op het gebied van child protection. Ook stimuleert IRC lokale autoriteiten deel te nemen aan de Ch ild Protection Committees. Huidige fase en resultaten tot nu toe: Inmiddels zijn alle Sierra Leonese vluchtelingen gerepatrieerd. Naar verwachting zullen in 2005 en 2006 de meeste Liberiaanse vluchtelingen ook terugkeren naar huis. De huidige fase van het programma is dus cruciaal. IRC wil zich daarom in dit tweede projectjaar met versterkte krachten inzetten om zoveel mogelijk alleenstaande kinderen met hun ouders te kunnen herenigen of voor hen een andere duurzame en veilige oplossing te zoeken. De samenwerking met vergelijkbare programmas in Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust en met ICRC en UNHCR is steeds intensiever geworden. Ook werkt IRC hard aan het beter onder de aandacht brengen van de rechten van het kind in Guinee. Dit gebeurt o.a. via 53 door IRC getrainde Child Protection Committees.

Tussen april 2003 en maart 2004 heeft het IRC 2.059 alleenstaande kinderen gedentificeerd en gedocumenteerd. Terwijl gezocht werd naar hun familieleden hebben deze kinderen (samen met andere alleenstaande kinderen die al eerder gedentificeerd waren in het programma) bescherming en ondersteuning gekregen. In dezelfde periode heeft het IRC 1.535 kinderen kunnen herenigen met familieleden. Van 198 kinderen werden de ouders teruggevonden in Sierra Leone of Liberia. In april 2004 had IRC nog 2.540 kinderen in het programma. Vr april 2005 hoopt IRC 1.500 van hen te herenigen met hun familieleden en voor 500 kinderen een duurzame alternatieve oplossing te vinden. De andere 540 kinderen zijn al recentelijk met hun familie herenigd of hebben via IRC een andere veilige oplossing gevonden, maar worden komend jaar nog nauw door IRC begeleid. Conclusie: IRC heeft inmiddels zowel nationaal als regionaal een zeer goede naam opgebouwd met dit programma. Jaarlijks kunnen een paar duizend alleenstaande vluchtelingenkinderen rekenen op protectie, worden honderden kinderen met hun familieleden herenigd en wordt de betrokkenheid van lokale autoriteiten en burgers bij de bescherming en opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen actief gestimuleerd. Samen met het betrokken ministerie en andere hulporganisaties wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor kinderen waarvan familieleden niet traceerbaar zijn. De samenwerking van dit programma met vergelijkbare programmas in Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust in inmiddels dermate goed, dat de kinderen ook bij terugkeer naar hun eigen land (indien nodig) op voortgezette ondersteuning kunnen rekenen.

Warchild
Wij hebben van Coins for Care een bedrag ontvangen van 46.410. Het budget voor 2005 voor ons project in Sierra Leone bedraagt 897.500. Dus ruim 5% van het totale budget hebben wij reeds ontvangen van Coins for Care. De donatie van Coins for Care van 46.410 zal ten goede komen aan ons project in Sierra Leone waar in 1991 een burgeroorlog uitbrak tussen de toenmalige regering en de rebellen van het Revolutionary United Front (RUF). De oorsprong van het tien jaar durende conflict dat volgde, lag in de controle over de lucratieve diamantmijnen. Veel kinderen kwamen in aanraking met de gewelddadigheden van de oorlog. War Child werkt in Sierra Leone samen met de gemeenschappen om het algeheel welzijn van de kinderen te verbeteren. Om te zorgen dat de kinderen hun plek weer vinden in de maatschappij en om te zorgen dat de gemeenschappen de kinderen begrijpen en oog hebben voor hun problemen. Op die manier werkt War Child samen met de gemeenschappen om een omgeving voor de kinderen te creren waar de kinderen zich op een normale manier kunnen ontwikkelen. De gemeenschappen vormen commissies die de actieplannen zelf tot uitvoer brengen. Zo voelt de bevolking zich verantwoordelijk voor de uitvoer van het project. Dit helpt jeugd en ouderen dichter bijeen te brengen in een tijd dat spanningen en onbegrip de wederopbouw in de weg staan. Veel dank voor deze mooie donatie! Voor meer informatie over het werk van War Child: www.warchild.nl War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor oorlogskinderen. War Child helpt kinderen met verwerking van hun oorlogservaringen door middel van psychosociale hulpverlening en maakt daarbij gebruik van creatieve en sportieve activiteiten.War Child heeft momenteel projecten in Afghanistan, Bosni-Herzegovina, DR Congo, Isral en de Palestijnse gebieden, Zuid-Kaukasus, Kosovo, Oeganda, Pakistan, Sierra Leone, Soedan, Tsjetsjeni en Ingoestjeti.

Wereld Natuur Fonds


De Coins for Care actie heeft een bedrag opgeleverd van 48.452. PAN Parks: de jungles van Europa Het Wereld Natuur Fonds besteedt sinds 2002 per jaar ruim 300.000 aan PAN Parks. Verspreid over 2002 tot 2005 is daarvan ruim 48.000 afkomstig van Coins for care. Dat geld is mede besteed aan het uitbreiden van het aantal parken van 3 naar 5, h et uitvoeren van concrete natuurbeschermings- en toerisme projecten zoals onder meer het realiseren van nieuwe ruiterpaden in het Poolse PAN Park Bieszczady. In het Zweedse park Fulufjllet heeft PAN Parks zo onder meer een samenwerking opgezet met 15 lokale bedrijven zoals bijvoorbeeld Cold Feet, aanbieder van sledehonden tochten door de sneeuwvlakten van de Zweedse hooglanden van Fulufjllet. Bijdragen Coins for care specifiek: - 2002/2003 2.155 - 2003/2004 37.416 - 2004/2005 8.883 Ruige bergtoppen, woeste rivieren, eindeloze vergezichten, in Europa is nog wildernis. Plekken waar wolven, beren, elanden en bisons in het wild leven. Maar de stad drukt het wilde Europa steeds verder weg. Het Wereld Natuur Fonds initiatief PAN Parks helpt het wilde Europa voort te bestaan. Hoe? Door beheerders en bewoners van Europas Nationale Parken van elkaar te laten profiteren. In een PAN Park is de natuur goed beschermd en de toerist welkom. M et hun bezoek brengen toeristen inkomsten naar het park en zijn bewoners. Zo dragen zij bij aan een betere toekomst voor de wildernissen van Europa en zijn bewoners. Kwaliteitsmerk De natuur van Europa is op papier goed beschermd, maar in de praktijk vaak niet. In veel beschermde gebieden wordt gejaagd,

gekapt en gebouwd. De meeste Europeanen maken zich hier niet druk om. Ze kennen de gebieden niet eens. En onbekend maakt onbemind en uiteindelijk onbeschermd want investering in natuur zijn er nauwelijks. Ongecontroleerde groei van het toerisme maakt dat er niet beter op. Het Wereld Natuur Fonds en de Nederlandse recreatieonderneming Molecatengroep maakten van deze bedreiging een kans. Zij ontwikkelden PAN Parks. PAN Parks is een soort Michelin ster voor Europese natuurgebieden. Het stelt eisen aan omvang, natuurlijke rijkdom en het beheer daarvan. Het park moet open staan voor bezoekers en samenwerken met lokale bewoners. Alleen de parken die hieraan voldoen kunnen het PAN Parks keurmerk dragen. Een onafhankelijk controle team checkt of dit het geval is. PAN Parks in Europa September 2002 reikte de Zweedse koning Karel Gustav de eerste PAN Parks certificaten uit aan drie nationale parken. Het Finse Oulanka, het Poolse Bieszczady en het Zweedse Fulufjllet. Vorig jaar kwam het Bulgaarse Central Balkan Nationaal Park daar bij. Het begin van een Europees netwerk van natuurgebieden waar Europeanen trots op kunnen zijn. In de toekomst zouden de PAN Parken qua wildernis beleving en bekendheid de nationale parken van Amerika naar de kroon kunnen steken. En dan geldt: bekend, maakt bemind, maakt beschermd! www.panparks.org (Engelstalig) www.wnf.nl/bossen (nederlandstalig)

Wereldkinderen
Wereldkinderen heeft een bedrag van 35.833 ontvangen van Coins for Care. Dit geld is besteedt aan 3 projecten. ZUID-AFRIKA, BROOKLYN EN PRETORIA CARES FOR LIFE PROJECTEN VOOR OPVANG VAN MET HIV OF AIDS BESMETTE BABYS 100000000125/128 13.100, - PER JAAR In Zuidelijk Afrika worden dagelijks 200 HIV babys geboren. Het gebeurt regelmatig dat familieleden deze kinderen achterlate n omdat zij niet voor deze kinderen willen zorgen of de dure medicijnen niet kunnen betalen. Een groot gedeelte van de baby s, besmet met het HIV virus bij de geboorte, wordt ziek en haalt de leeftijd van 2 jaar niet. Veel van de babys die in staatsziekenhuizen achtergelaten worden sterven vrij snel omdat zij niet de juiste medische zorg krijgen De organisatie SA Cares for Life is in 1996 opgericht en heeft vele activiteiten opgezet ten behoeve van hulpverlening aan vrouwen en kinderen in nood. Men bekommert zich om het lot van HIV besmette kinderen en begeleidt zwangere vrouwen en vrouwen die hun kind hebben afgestaan. Een onderdeel van SA Cares of Life is Abba Nursery. Abba Nursery is in 2000 begonnen met opvang voor HIV babys en is gesitueerd in Pretoria, in de nabijheid van staatsziekenhuizen en politieposten. Abba Nursery meldt regelmatig kinderen aan bij SA Cares of Life. Ook krijgt men uit andere delen van Zuid Afrika vragen wat men met deze babys moet doen. Abba Nursery probeert in de eerste plaats ervoor te zorgen dat familieleden van HIV positieve kinderen zelf zorg blijven dragen voor deze kinderen. Wanneer dit niet mogelijk is tracht men een opvangplaats te vinden in een gezinsvervangend tehuis of bij een pleeggezin. Daarnaast geeft men voorlichting op scholen over deze problematiek en tracht men de maatschappij te motiveren om zich het lot van deze kinderen aan te trekken. Het project is groeiende. Steeds vaker wordt een beroep op Abba Nursery gedaan om een HIV kind op te vangen. Kinderen worden niet geweigerd. Op dit moment heeft men ongeveer 50 opvangplaatsen. Door het geven van informatie aan sociale organisaties in andere plaatsen hoopt men over het land verspreid meer opvangmogelijkheden te creren. Voor de ondersteuning van dit project is een bedrag nodig van 13.100, - per jaar. CHINA/NANJING AMITY SOCIETY OPVANG VAN WEESKINDEREN IN PLEEGGEZINNEN 10000000074-2 10.310, - per jaar Giro 38.39.40 De Amity Society is een particuliere organisatie op protestants-christelijke grondslag. Ze is sinds 1985 gevestigd in de stad Nanjing in Midden-China en beschikt over een liaison office in Hong kong dat onder meer de overzeese cordinatie verzorgt. Met toestemming van de centrale en regionale overheid werkt Amity Society samen met grass-rootsorganisaties. Amity houdt zich bezig met community development en public welfare door middel van onderwijs, gezondheidszorg, blindheidpreventie, speciaal onderwijs, noodhulp en plattelandsontwikkeling. Daarbij richt ze zich met name op (wees) kinderen en mentale -of fysiek gehandicapte kinderen. Amity is sinds 1996 betrokken bij de opvang en plaatsing van weeskinderen in pleeggezinnen binnen China. De doelgroep bestaat voornamelijk uit kleuters met een lichte handicap die weinig kans hebben om geadopteerd te worden. Omdat deze kinderen in de weeshuizen niet de extra aandacht krijgen die ze nodig hebben, probeert Amity voor deze kinderen van twee tot drie jaar zo snel mogelijk een pleeggezin te vinden. Inmiddels wordt het opvangprogramma van Amity toegepast in vierentwintig weeshuizen in de provincies Jiangsu, Anhui, Jiangxi en in Hunan Province. Het door de staat geadministreerde Nanjing weeshuis is met ruim 470 kinderen relatief groot. Het afgelopen jaar zijn 25 kinderen opgenomen in een speciaal programma om deze kinderen te plaatsen bij pleeggezinnen. Na een intensieve training van deze pleegouders zijn de kinderen bij hun pleeggezin geplaatst. Al na een half jaar waren de resultaten van dit programma bemoedigend. Met alle 25 kinderen gaat het goed. Van sommige kinderen is het gedrag zo veranderd dat het totaal andere kinderen zijn geworden. Ze zijn vrolijker en hebben hun handicap onder controle.

In het weeshuis zitten nog 60 kinderen die voor opname in een pleeggezin in aanmerking komen. Met steun van Wereldkinderen wil men dit jaar minimaal 25 andere kinderen plaatsen zodat zij in een normale gezinssituatie kunnen opgroeien. Voor de ondersteuning van dit project is een bedrag nodig van 10. 310, - per jaar PERU, LIMA CIMA (CENTRO DE INTEGRATIN DE MENONORES EN ABONDONO) OPVANG, TERUGPLAATSING IN HET GEZIN EN TRAINING VAN STRAATKINDEREN 923752-1/386 15. 125, Het CIMA is 10 jaar geleden gesticht door de Canadees Jean Louis Lebel en richt zich op de opvang, scholing en rehabilitatie van straatkinderen in Lima. Terugplaatsing in het gezin is het hoofddoel. Het CIMA exploiteert een half-open opvangtehuis waar 120 straatkinderen in eerste instantie onderdak krijgen en verzorgd worden. Dit opvangtehuis ligt op ongeveer 25 km van Lima in de stad Cinequilla. Het CIMA-tehuis staat op een terrein van ongeveer drie hectare en biedt onderdak aan honderddertig jongens die door armoede of geweld op straat zijn terechtgekomen. Het tehuis bestaat uit acht huizenblokken waar deze kinderen in groepjes van vijftien wonen. Er is een centrale keuken, een centrale hal, een aantal werkplaatsen voor houtbewerking, metaalwerk, textieldrukwerk, een kleine konijnenfokkerij en een varkensstal. Rondom de blokken zijn kleine moestuinen aangelegd. Door in de werkplaatsen en moestuinen te werken kunnen de jongens een vak leren en een eigen bijdrage leveren aan hun onderhoud, wat een positieve werking heeft op hun zelfrespect. De eerste prioriteit van het CIMA is om jongens van de straat te halen en ze een veilig onderdak te verschaffen. Daarnaast richt het programma Reincercin Socio Familiar zich op scholing, vakopleiding en begeleiding terug naar de maatschappij en/of naar de familie. Vaak zijn de jongens na een verblijf in het opvangtehuis bereid om terug te keren naar de familie. Een veelvoorkomend probleem is echter dat zich binnen het gezin nog steeds dezelfde problemen voordoen die de jongens eerder op straat deden belanden. Daarom zijn veel families onvoldoende voorbereid op de terugkeer van de jongens en is succes bij terugplaatsing in het gezin twijfelachtig. Wereldkinderen ondersteunt het programma Reincercin Socio Familiar. Voor de uitbreiding van dit project is een bedrag nodig van 15. 125, -

Wilde Ganzen
Coins for Care heeft Wilde Ganzen 36.756 geschonken. Wilde Ganzen voert jaarlijks honderden MeerWaarde-acties en Jeugd voor Jeugdacties. Deze acties worden uitgevoerd in samenwerking met stichtingen, organisaties en scholen ten behoeve van concrete en kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Dankzij de bijdrage van Coins for Care konden wij de volgende actie financieren: Stichting COR heeft in 2004 een kunstveiling georganiseerd onder de vlag van Wilde Ganzen. Deze MeerWaarde-actie leverde netto 55.800 op waaraan Wilde Ganzen een premie van 37.850 heeft toegevoegd. De premie kon gefinancierd worden dankzij de Coins for Care bijdrage. De totale opbrengst ad. 93,650 komt ten goede aan twee projecten t.w. de herbouw van een school t.b.v. Pandipieri programma in Kenya, kosten 36.262 en de uitbreiding van een school voor straatkinderen in Calcutta, India, kosten 57.388. Het project in Kenya betreft een trainingscentrum voor meisjes dat onder verantwoordelijkheid valt van het bisdom van Kisumu. Er zijn vier van dergelijke centra. Het gemiddelde aantal leerlingen per centrum bedraagt 140. De centra, waarvan het eerste startte in 1983 zijn opgericht om vroegtijdige schoolverlaters uit arme gezinnen, een vak te laten leren met het doel hun in staat te stellen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Sinds de oprichting hebben 1000 meisjes met succes de opleiding afgesloten. Van hen zijn 500 een eigen zaakje begonnen en hebben 300 een baan gevonden. Op school worden de volgende vakken geleerd: huishoudkunde, business, koken, naaien en kleding maken, voedingsleer. Daarnaast neemt de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (gevoel van eigen waarde en streven naar ontwikkeling) een belangrijke plaats in binnen het Pandipieri Girl's Domestic Programme. Het trainingcentrum in Nyalenda heeft dringend behoefte aan een nieuw gebouw. Het project in India voorziet in het tekort aan klaslokalen in de school voor straatkinderen van de organisatie 'Future Hope', die onder leiding staat van Tim Grandage, een ex-bankier die zich het lot van straatkinderen in India heeft aangetrokken. De volgende uitbreiding moet plaatsvinden: de bouw van klaslokalen en een natuur-scheikundelokaal, een keuken, twee toiletten en een provisiekamer. Hiervoor wordt een nieuwe verdieping gebouwd op de bestaande school. De school wordt bezocht door 120 straatkinderen en jongeren die leven in de vier opvanghuizen van Future Hope en in de slums van Calcutta. Uitbreiding van het aantal klaslokalen is noodzakelijk omdat het aantal leerlingen nogal is gegroeid. De bouw van het natuur- en scheikundelokaal is nodig voor het verkrijgen van officile erkenning door de 'Central Board of Secondary Education'.

Wings of Hope
Wings of Hope heeft van Coins for Care een totaalbedrag van 16.564 mogen ontvangen. Op dit moment (2003) werken de specialisten van Wings of Hope op vijf scholen met totaal 124 kinderen en jongeren, geintegreerd binnen scholen, middels therapie aan traumaverwerking. Het betreft de volgende locaties: Sarajevo (Vogosca)

Mostar, Banja Luca, en Tuzla ( op de school Centar en de school in het vluchtelingenkamp Mihatovici). Daarnaast worden 31 zwaar getraumatiseerde kinderen en hun familie geholpen in het nieuwe traumacentrum van Wings op Hope in Sarajevo. Mede dankzij uw giften kunnen we dit werk voortzetten.

Wings of Support
Coins for Care heeft een bedrag van 12.322 geschonken aan Wings of Support. Ons Eerste Project in Douala, Kameroen! 10-07-2004 St. Padre Pio BabyVoeding (CM-001) In Douala, Kameroen, is Sister Christa Pardeller vorig jaar een kraamkliniek begonnen. Middelmaat qua grootte met een verwachting om ca 500 bevallingen per jaar te doen. Helaas is een groot deel van deze toekomstige moeders besmet met het HIVvirus en is er een grote kans dat hun kindje ook besmet zal raken. Niet door de geboorte op zich, maar wel door de borstvoeding die na de geboorte zal plaatsvinden! Om dit te kunnen voorkomen moet de moeder het kind voorzien van flessenvoeding i.p.v. borstvoeding. Maar als je nagaat dat een blik babyvoeding (450gr.) in de winkel 4,- kost en dat een kind totdat hij/zij iets anders kan drinken/eten (6mnd!) 21kg van deze voeding nodig heeft, dan realiseer je dat de moeder zeer snel geneigd zou zijn om alsnog borstvoeding te geven. Immers het gaat om 46 blikken 4 = 184! Oftewel 30 per maand! Dat is wat ze ongeveer per maand verdienen. De kliniek is redelijk kostendekkend doordat iedereen die daar komt een bijdrage levert. Een bevalling kost 30, - en een 1ste consult kost 15,-. Echter voor dit soort zaken is er geen geld beschikbaar. Wings of Support heeft de mogelijkheid aangegrepen om hier wat aan te doen. Door in het groot het juiste product te kopen was er de mogelijkheid om een kwantumkorting te bedingen en zodoende ervoor te zorgen dat deze kinderen (ongeveer 50 per jaar) een kans krijgen om een HIV-vrije toekomst tegemoet te gaan!

Woord en Daad
De prachtige opbrengst van 70,659 die wij van Coins for Care ontvingen hebben wij gebruikt voor de bouw van een vakschool i n Burkina Faso. In Burkina Faso bieden wij aan ruim 3.000 adoptiekinderen basisonderwijs. In het programma van kostganger tot kostwinner is een vakschool een belangrijke schakel. Daarom zijn we in het stadje Lo, in de provincie Sissili in het zuiden van Burkina Faso, gestart met een vakschool die door de Coins for Car-actie kon worden uitgebouwd tot een volwaardige vakschool. Omdat de leerlingen van ver komen is er een internaat bij de school gebouwd. Tijdens de vierjarige opleiding krijgen ze in het eerste jaar wat algemene vakken zoals natuur-, wis-, en aardrijkskunde, Frans, Engels en geschiedenis. In de volgende drie leerjaren krijgen ze de meer technische vakken, zoals technisch tekenen, houtbewerking, metaalconstructie en elektromechanica. Met het geld van de muntjesactie is in 2003 de school uitgebreid, zodat nu 320 jongeren de school kunnen bezoeken. Tevens zijn er woningen voor het personeel, een eetzaal en een kantoor gebouwd

World Servants Europe


Van deze organisatie hebben wij helaas (op 27 oktober 2005) nog steeds geen specifieke verantwoording ontvangen over de besteding van het van Coins for Care ontvangen bedrag.

World Vision
Coins for Care heeft een bedrag geschonken van 15.949. Dit is besteedt aan het Vervolg Rwanuba gezondheids-en voedingsproject, deel 11 in Oost Congo. - Dit project is juli 2003 gestart - Tot nu toe maken 605 nieuwe patienten gebruik van de therapeutische bijvoedingen in de Rwanguba regio. - Alle kinderen in de centra's zijn ingeent tegen mazelen. - Er zijn groentetuinen opgezet voor de voedselvoorziening in de centra's en deze dienen als voorbeeld hoe de mensen in de toekomst beter in hun levensbehoeften kunnen voorzien. Projectgebied: Rwanguba Health Zone, Rutshuru Territory, Noord Kivu in Oost Kongo. Samenwerking: World Vision Congo, FAO, WFP, Unicef Financiering: Nederlandse overheid 340.539 en World Vision 23.228.

YWCA: Young Womens Christian Association


Coins for Care heeft de YWCA een totaalbedrag geschonken van 16.047 Leadershipstraining is de sleutel tot het gelijkwaardig participeren van vrouwen en meisjes in de samenleving. De YWCA zet zich in meer dan 100 landen in en bereikt met haar programma jaarlijks 25 miljoen vrouwen. Het geld van de Coins for Care actie is gebruikt voor fondvorming, het Power to Change Fonds. Met de opbrengsten uit dit fonds worden YWCA leadershipstrainingen georganiseerd voor (jonge) vrouwen in Nederland, maar ook wereldwijd. Zo hebben zij straks de Power to Change!

Zeehondencreche Pieterburen
Coins for Care heeft een bedrag geschonken van 38.775. Coins For Care quarantaine-containers Toen in mei 2002 in Denemarken voor de tweede keer de zeehondenziekte uitbrak in de Waddenzee populatie, wist men in de Zeehondencrche dat er rekening moest worden gehouden met de komst van een groot aantal zieke, zeer besmettelijke zeehonden. Daarvoor zou de bestaande reeks quarantaines beslist onvoldoende zijn. Vaste quarantaines toevoegen aan het bestaande gebouw was gezien de complexiteit, de kosten en de tijdsdruk geen optie. Dankzij de financile steun van Coins For Care kon voor een andere benadering gekozen worden. In extreem korte tijd werd in overleg met experts een mobiele quarantaine-unit ontworpen op basis van standaard 10-voet scheepscontainers. Hiervan werden er met financile steun van Coins For Care vijf gebouwd. 1 scheepscontainer kost 10.000. Naast het geld van Coins for Care heeft de aannemer daar in de vorm van manuren in gesponserd en het bouwbedrijf Bouwmaat in de vorm van materiaal. Op het moment dat het virus in de Nederlandse Waddenzee toesloeg, waren de eerste units gereed en konden meteen in gebruik worden genomen. In de praktijk bleek dat deze containers een volledige quarantaine bewerkstelligden: een niet-zieke zeehond die was gehuisvest tussen twee besmette dieren, kreeg de ziekte niet. Daarmee was de kwaliteit van de zeehondenzorg bij gebruik van deze quarantaine-units gegarandeerd. Het aantal hulpbehoevende zeehonden dat jaarlijks wordt gevonden langs de Nederlandse kusten is nu groter dan in voorgaande jaren. Dat betekent dat er behoefte is aan meer quarantaineruimte dan bij de verbouwing van de crche in 1993 was voorzien. De vijf via Coins For Care gefinancierde containerquarantaines zijn sinds hun plaatsing in 2002 dan ook continu in gebruik. Zij zijn inmiddels onmisbaar geworden in de opvangprocedures en stellen de crchemedewerkers in staat om de kwaliteit van de zeehondenzorg te handhaven op het vereiste niveau. Sinds april 2004 heeft Lloyds Quality Register de Zeehondencrche ISO 9001-2000 gecertificeerd. Dankzij deze extra quarantaine-units kan de crche volledig conform haar ISO gecertificeerde protocollen werken.

Zeister Zendings Genootschap


Coins for Care heeft het Zeister Zendings Genootschap een totaalbedrag van 30.140 geschonken. Uw bijdrage van 4.807 is besteed aan het aanstellen van een opbouwwerker/vertrouwenspersoon ten behoeve van de Houtbaai school in Zuid Afrika. Wij waren gevraagd om een bijdrage van 5.000 en met het bedrag van CfC kon deze persoon, met een kleine aanvulling onzerzijds, worden benoemd. Op deze school zitten veel kinderen die vanwege een complexe thuissituatie grote risico's lopen op drugsgebruik, alcoholisme en criminaliteit. Wij hopen dat deze vertrouwenspersoon goede contacten met school, ouders en vooral met de kinderen opbouwt teneinde dropouts te voorkomen en te stimuleren dat deze kinderen een positievere toekomst tegemoet kunnen gaan. De eerste bijdrage van CfC ( 24.191) is vermeld in ons jaarverslag van 2002 en is besteed aan de zorg voor ouderen. Dankzij deze bijdrage konden 12 ouderen gedurende een jaar verzorgd worden in verzorgingshuis Albertine in Paramaribo. Het leek ons een goed idee om deze ouderen, die vanwege de enorme geldontwaarding daar een uiterst klein pensioentje overhouden, te helpen met het in Europa `waardeloos' geworden geld.

Zonnebloem
Wij hebben van Coins for Care 46.305 ontvangen. Actie Coins for Care voor De Zonnebloem Het prachtige, door de Nederlandse bevolking bij elkaar gespaarde, vakantieschip van de Zonnebloem voldoet na bijna 20 jaar intensief gebruik en veranderende voorschriften niet meer aan de hedendaagse eisen op het gebied van hygine, privacy en veiligheid. Stoppen met varen willen we niet; onze vaarvakanties zijn de meest comfortabele en vaak enige manier waarop ernstig zieken en gehandicapten met vakantie kunnen. Daarom willen wij een nieuw vakantieschip bouwen. Kosten: 14 miljoen euro. Onder het motto 'Samen iets doen voor de Zonnebloem' hopen we snel voldoende geld bijeen te krijgen. We doen daarvoor een beroep op particulieren, bedrijfsleven n de Zonnebloemvereniging. De opbrengst van de actie Coins for Care hebben wij ook toegevoegd aan deze spaarpot. Inmiddels is gestart met de bouw: in december 2005 al staat de doop van het schip gepland. Vanaf het vaarseizoen 2006 kunnen jaarlijks bijna 3000 hulpbehoevende passagiers met het nieuwe schip op vakantie. Meer informatie kunt u vinden op: www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

You might also like