You are on page 1of 40

Museo del Ferrocarril de Asturias

t

Museo del Ferrocarril de Asturias

!*HrE9 a;: € i ! r á I *F
i ; é ; ;, -r
3 q : * ¿¡
i : n
iÉ * ? F3

FltÉ9¡

9r

9 ?E
*, e

r ? :
' B :s1 l
| * : * : : :

EqEFrr: É:;icr:t
* . . : , 1 A ¡

eap0spE!9


v, i i t P ;
i . :

::

; : 6 >
!! ó
: : -

4 i t t i3

É ,x'I : d r E : : 4 : : : f

ti

2

r:
- ;

F.É::, ->
: r E
: á ; " : '

o
FI
ú

É i ¡ . : :
: !

t l
i F r i : :

l € i : Ft i : I ; r : P ,I
: : g : { : : :

l:

c::¿gg!EH!!"

!t9

I

9P
: 5

'c iisliiiiii
E

1

'4

I
s:a

ii'iiiiiiiiii li¡giii¡iii¡
i 1 * ; +¡ ¡
'L
; j ,

r-i

¿!,

1i

á :

z

l
:

I

aa.

ó-I

: á

Ér ¡ ¡ á ; i É i i : ¡ iii¡;rá ' ¡ i i riF ir 5 i i ¡ F :i ! * l ; fi 'g ii
3l
E ÉAA f I 8l9t

tglceieS€8:jg

a
r.g
! € e8,eg 9a

p9!

.

35"

Museo del Ferrocarril de Asturias

B

f

g . ü ¿3
F B P :

r
ta 'l
l*t

= t?Fi

: 9 :I
< i

F3É9 F,:3,;

B : :

9

I B: 5 É EE F ! : E

* i

!.. ¡ i! .

; :

*

t ; 3 i

55ÉF
5

:

H é ¡'i
* ei
á ¡ :

I

E.
E
t : : :
; l
;

i P É : : g

t

ti

:¡'"8:S,Es

i95:5!¡¡ !F;:::?
s _ B i: 3 t ; i r

FFF'll;:É e¡ i 3 + 9 t= t É € ,:¿':;
o 6

¿ct

I

: ' , 9 ,¡ 9 ! . .::5;
i . a l ; ¿

ii .;É.:t.
ñ-

g¡l ; ; t ; 5 ; -tFEile¡:

5 áe
i i i :
E ¡ : 4

:: r.;g! o: e : F 3 4 8 !z ;
_ ; r

¡: t a¡la 5; :*"..'; ¡
. 9 r; ¡ ;: i I ' ;- 1 :

.: gi: rÍ ¡i

E z i :

I

¡ ! ¿li'E i ::: nr ¡ : F
F : '

; = ; É ;:i i
; :

6 i

r E :i : : i

i

.;iiiE
: i t ; : i

li: i; É l: € ; E _ tla
É

Museo del Ferrocarril de Asturias

á . :s i
t ; :n
ó
!

¡ i a l : , :: á; i i l? ' : :i iÉ;;;¡r :i ¡
9
;

É i;ii eF ¡i;E+íl;Éí+íirri

x
! ¡ .

o

: : i i É ; i ; i : 1 , ii á ;,Eii,ii¡
ó ü

¡
I

¡ !; a:

t : r 1 E á ir; i ;É:rr i ! É ;; ¡ + 1' :: . Í . I i ? ! ; ! -

r 3 ¡¡ l i

=¡ E '
;:'[: i l i ! a " : 5 ¡ É : ;

-

i l s

i'
: ¡

i :

¡

E.iF

a

li

á l- F: . 3 ¡rl z -t z {tili. s i : ii .slí EiiiáHÉiÉ fiililiíílrirl¡¡¡ i .Museo del Ferrocarril de Asturias 'iiÉigaiFÉl > 3 FI l..

: . . g e !ii: B d P"xl B .! t 7.:. t ) i ).¡ :í $ . iE E A g 3 . ñ ] . ó ó aa 6 t -¡ " t 9 . . ii > f g e¿ : l i r ' i ¡ ?i Ft .l 9. : ! 9 i F F c i.ii'iiigEiiFi .¡ iii ii iliFg i ll ii $ iiiiri[i¡. Museo del Ferrocarril de Asturias EsSc [:3.. .iii.i ¡ . rai 5 . * e N .i.

z Museo del Ferrocarril de Asturias = t- .

3 3 F i é-g"e¡3 =z 4 =E. E I X l g : 30 -!-7- Museo del Ferrocarril de Asturias É F . i: :. i: lFil{ n .i. 9 sÍ¡{ É+:i :i:!+: ÉE FF R€N3' : F í E ií.Ér:iii:.3:.:t .i .lia¡ :? rill F F t i i r ¡ É l E .! g É . ..c de-r á " 8 t i : F i B * í :lti? i:ii 'n::i.'iF. F : i:Í¡1. : J ¡ . 9 = I i P * : o = i : i ': 4 3 9 . 3-Fú i P . E iiTr . 9 . i F d ¿ i ' . -F 4 : i B É l. : i a ' 9 : 7 e 2 o * : B g 1F r a rá i É g .iiFl E ' r F .ñ: i.9i ct F á i ¿ " É 9 : eÉ E É i."':: Éfl ta! :3 :"¡i: F. í 4 áE ? O á o é - i : P .* .ii4iE Eü +.üiFáF9.: ÍF*t. i Fl rii! " f l .$i¿.+ .¿ .]:+3 aE!i . 9 ú +* +I É .

. "$ii ¡ir: i: s . á E qi F r r i i r r .1 i 5e i' " i3i:!É.fiilliq . " i : ¡ i . . "-5:t!i ¡itáÉ 38.u e-í tá1:: i4!g EH ó1gi9r¡: .É+i¡. r ¿ zii9 ? - =+:" i 6 " ! - ts r:¡i É ! ..F F .9*'8-1ii9i'" ?az-a : i. : : .: g .' ¡ .¿ ¡elíE . ¿ ? . i .:+4+:!F Á t 7 " .¡a á tá. . . iÉ i . :4 .1 A:irF *iEr.iii F?3 Éiii+FÉe ¡iilÉh i lH ! :. : ll É ¡5F -¿Ft! 'í:¡áiiiíia¡fE l á r !1 : 1E ¡t +iF¡:i::. ü ¿ + :F l F . É i = ' . É : I il'¡É . ¡ r lc ¡ t : i i a í E o. : .+t A rT:ilF . i l: i i : 4 E9 E iil::iiliñ .8+5.' Bi:.ii* E.?il o gi+.t \ !f r i ! e . i¡'. €iá iÉi. = : .. i i l : l r . .. í . ^. i í E e t -\ q ge *t 3 B FoÍ+si¿i!g! Museo del Ferrocarril de Asturias r@ I ! : É : :.1 t r . :. a i t í r .fi .qi! BP. : a It ¡ ii::!lrsi riii. SiEa? it ti8. i F:ga+:i3írg a .ü !:i ¡ s ! 1 4 1 ! . i Éa E* B+úPEEíá i¿. 9 . E. i E *. s l ii.rii+ i. E1.!ii . á r c ! : i l P 5 r : 1 . ¿. FÍ. ág:Éil. :. .q.. 9..i' * ¡ i ¡ i ¡ ¿ ií: . s 4 a i : 1 ? .¡.:F ÍiFá- 3 Í' 5 ¡i Í r : eEiíá "í¡to i.ñ 3its! =!¡: i +.. :.E4¿.i?. i É i + eA ñ EÉ ?F..

F.Éilií¡r.q . -..¡ F : t F E A : rH.'E 3 9 e E ' ? .i+ilE i . í * 9- E E l ! É E i H 0 .s. a c.it.iiíg¡áige'rs ü *Z iiii ii. ii.n.ii¡iEi iilírif.ii..i 1 á ¡ 6'i í i 2 o c r r É i É= .E t.n.ii:iiiii * 3 Museo del Ferrocarril de Asturias E " 3. q á C . 9 R E a[! i É F 6 6 .

1 i : +i 3 Museo del Ferrocarril de Asturias FEF aE F F.¿* . í13i1 í:d!. i i i i s .3. ao F E F e'gts : i E P á i Ets F * B gtr l l 8 ú . ii? 5r F.Ér. iI i t tÉs.. :'.ii s áiti ¡ ?í iñ lrieií ^ .ii! . xt .-sE.? É" : É[ € R .¡ . -: +:r. + i e .F I a ¡" B d : ¡ E F F . i. Fó: 9*:"!iH 3-at319 : rÉ !.á'iiÉ ¿á áác * * ..:b':ts:E e:eiiás Fíti+:s -F4! 414 Ét. 'a?i+ig lri-i¡¡! i:Y*Fii 6rfÁ. *F =!3lelg PÉ F ' . s r i.'E *= 1 !e : ¡ É .

É i á iÉ iá i I *! " q g F . e l i í F í .É r!Ti=g '9 5 ? ."É iÉFá[ ili3 I c.lE l1!'".á i ' F f . É J g :.: : stet¡19 l r .1 i n i ¡ i i e É a i * E á¿9F á í .¿ "9 E HH F . . : I 6 o s= i ! s F : á e E É . -. r it"iFia r !l rliS T:i sg*t d ¿ . :F9i:. . g . Í i : i ¡ "."" á¿38 = 2 s E o é i l . tá li:.¡ F 6 r i É i i í BE H * i u i i l ú q I ia'FFE .. E + g ¡ l c o ' 3 ii +i +ñ i . tE ... E ?: r : tlcÉCÉ É 3 11 i ..+az t:rii t. i i: t L2 1q.. = i i r i qi E .i iiilÉii?f. g ? a 3 Pic ñB 3 .illF+e L -l i .a* ' \ I t t ! Museo del Ferrocarril de Asturias . .a Í.ó 3ü i " .. .i:íl+:s .! ? BÁ tr EL bE ii:: iig::¡¡:FE.

." ¿ c "*i*'i BE ! " l á rls r i .P E v L l . .3e. 3 rs = .E*E. F :i ?fXl j i'. F l r .i l r i ¿ É. a .'Ei I*1i58 E .1 * " É á& í t 5 8 .iiFisH ¡q."cÉ r €3 . í!: eE 6 S. ! s * g € -. ÉF .\ 5 F . "¡E i g.ñ .*r* EIü ái ei F .ii+ É E! . ir l¿¡É F ¡!.: ti E N lÉÉiiiíE E É i F : Q r2 E = a l t .E 'FF^ 8 . a s'F: 5 s ' r g R É É l . H-ll!9 í : . :I ¡i ¡ ¡af 3 S @ . - Museo del Ferrocarril de Asturias BF E $ g - 9 [ É E . í É g i E F Ei il á : f .. . Fi 3 . á i : i l É + á FH : F: . i r e s . E *. i3!.: l l i Ér E I . ' 9 E í *l F n i i : Fl Í E i ¡ a¿ t ú á:i ÉÉ!3. É r P E ¡ . ! ? i"qi ñ 2 ü. i : iá¡E3E .E ' iE ii .

. ii B'É É. É i i i É á ii FEigiá É . $ F .s i i. ! € f * É :i .:ii.-:¡-:1. . i i g liÉ. . + FE : 9* 9-3 f61 \JJ t!".3-i 3 " i. ¡ 6 i 5 8 : ¿ i .. E S l S E itE * 9 É o ll a:l¿a : A r 6 6 E .-.-i.Fo ?"".F ñÉ a " ' i ti?:: 1 ? É .-=:... i"' i .4r t t .*!:E a l+':llE .E .]f 1=-@l+?rL at | |o'. I ! 6 $1 .4'. l . l c É1 L.. s i'l i'r $ R =-=. c lÍ .iliis 't¡.l I o. a . o ! : .qt .:... .t : i ¡ i i r .ri+ii ¿ q s q : : É 9 Q a' ^ ! 1 i P B d i 1 + á s iei l i ! a r ¿ 1 P :I É É i 9 "7. -[ i ei : ¿ 6 & 3 ¡ ó tr L l .tt>.: F : I.E r! 'ts ! 3tX 1¡: ri . ? 9 i t +r : í + i i i Ei Fi. i á Museo del Ferrocarril de Asturias d : EF E A 9 l ¡ áE. > I e < .n -a l.E. t E .! .. a tt i l l . . .€ FF g !.¡¡¡lEF i a1! F3Lí .-".: f ' l:l E . a' i-.

lFE 3 Fg: :: É.á!:iB s-"B . t" :fi¿ l$ 3- ar:. X = L' L : 2 L?L o : . . x o ó :N' -!t''v4ú .":: - ¡tE.8 lt-<= x.4tt-*Q 4iiF !e) i-i l:iar".r : x. i!.i r. * ! 3 ¡ Museo del Ferrocarril de Asturias E E ü -eE FIE. iüF: ¡i::.a ¡ \ . ii E 5 .-- t Fi o E:.ii: s:a egf ii¡ EtÍi É P I .¡.i9 z . í l + X t2\) B c.'É lV'.riÉ I9A .9.í9E E É ! E5i o -l ti B.ÉÉ f iS á rF: F c l : t ¡ Ji a d 1 F É' r .l. ' c F ¡ i$ ii r?gF 9 F g Í:ig'lFa 2 BF !ii.

t Fir! { ! t ? a a ai 3É : F 9 [ :i. 7 Y 9 . 8 Y B . ' C q : 9 Y d E 6 F qo I iP qü! áa. t { " PF F .*a ! l 9. R : E ? " .*E aá¿ 7 z g : F É E ' 3q . L ! It _¡F 9-d!Pg l F : 9 ü F " a . 6 É ! HR 6 . B á-a 3-:- I I 3 n[ qI t ?tr9 g ¡ " Museo del Ferrocarril de Asturias t : ¿F á e!'i .

E. I I \i.á ' : E 3 ¿ ' € i " ' e " í 3 E : B' .3 : : :ii B ! .f-\ i t \ / i g 6 / 6 g. ¡:. ..3tlI ¿ ! S ñ : a n í ílt ' : . ::t í1 .¿i g Fó _t á t i q g t ¿ Museo del Ferrocarril de Asturias " É E " 7 1 ?ü 6. i l s Z i ? : : i = : É ri ' !..

4Ér: *! 4.l ?F Museo del Ferrocarril de Asturias is qé ¡s ri 6 i Y P ! E E ' 'i q Eñ al .-=""¿ i¡Fi:E.Jl=li llioll t-n F--t z 3 É 9 tE tEdl{Eil 9{ ÉÉ: ':it -. ii É? q-3F l f É .l : " ñ iB.5 = a * i ¿91-!. t í . as9 !3' É 9 4 á!::á4? :i l! !F c 9.. i i€ I €. Esqi!3i ':: í i:. g d F ' aE g l * I ÉL._9 rát .

Museo del Ferrocarril de Asturias r z c .

l.iiii r iiE. : s 5 r i!l ." 5 Á..iii ¿ q L :-il9ial l e S l : ¿ É É : 6 i i : * iiriiií. s. : F "q d : . ÉÉ¡Ea i i l r i i é .. + I I i . ! .E:F ¿ .ii. O Museo del Ferrocarril de Asturias ?-. ii ái ^e i " : q r t É a t 3-F l R FB e 4 i .íi:iái¡ é.l .iiir¡:il iiitl":E. F í d B A F¡ r : . .o É . ' é = . - 'Élti. s .tr q:tr r.i S s i i . ?" .¡' * i 4 a..'F. * ! ¿ É 9 * i s r i i ¡ P. E I 'ld irF ! :r:. d "i--g r-o @ r É F 3l 3 : P i 9 ¿ i ¡ E ? j a ! 3 9 !.. s É " F.iiíá a. i C : ..e 3 F i : i e F: ++ i E . t.: .É"ÉF" b : ó + dq : 1:fÉqF¡ F íg'iirr$'Ei!ÍE. ! i i : l { i 6 t É € r ' . o I t i ! E 6 . B r ..

:iiiii I 3 I 'íl' il ii. iii.*i .í¡ii:iii E f riii:Ei iiliiiiiiii i iii.-:-=_-. . iillii iii iiiEiitii:ÉEi.*-i - ----=-= I Museo del Ferrocarril de Asturias iiir.ii¡ii I E I iE .t i .:rii:rii i.ti il.

!' r..ir . iiiiiiliiEliliiri. .-' I Museo del Ferrocarril de Asturias I I iiíiriiiii ii ii iliilliil q.

tlliiÉ .: I ii íii: á á .? i:iH.'* I .iiiit:iiiliii 8. .:€:ri í l i i i Í r. ir'i¡.i¡r.Museo del Ferrocarril de Asturias B.t rl i i i i : l . : i i : ? ! it.:eF¡ I .ai i?iitg's? E P iÉigiiiiu'1i. g-F "-.! i.l : í .

.l+c 9 : F '9 6 : t 1 t rd ":gF F E t + éF: a > ?F ¡' 5 : E F-r É BÉF q l. p q eB : 9 3 q e F E " ... * E *Et r E - B g * ' ] L E e - F¡ .' t Á.:: I ? + 5i E F F F f > .g 'l e : ¡F .F 'E :: gE gE' Fi s E : q ¡ rI i É r .4 s t E 298 S n t n I E P I Museo del Ferrocarril de Asturias i : : } É .i F eg ¡Év ¡ g F ¿ á É 3i::F: i E ¡ ú ! ! { 6 6 r a! ¿ ! a F iü * FC" F r i : F'd F B f a 6 E i l ¿ El i É*-* f-! d c 9 "I s É é' F !á i . ? ' e . = + ¡ *' € . í a I I E t g F 9 F 9 c á P I t [.1 E+ 3 ai3 B[' ra+ 3 g B {F 2 1F t¡ i..

I íF ?p aÉ1:.. i ¡ € a B i 1g. .8'H-' q F H : g g.F ::. : . e E : i . r.i:¡:€. ! i á E* I 9 e l r o i .i : i " " a r ¿ F I I 3 ! á i ¡i_I -li. ' Á E q B :ll i=. 9 .Eü ll :4.'E ¡ = ::r: :: . . i : 9 ^ : : 'a es 1a .': '" rí : ? i e+' i ¡ 9 . É F' g E rr: F !1É A -": "^_ F " 2 j . 3 . 1. P ^ Museo del Ferrocarril de Asturias : .e i * :á ' . . . 1 .: -i. l i ¡ l . a i ¡ 7! 4i 5 x ? I 'g .¡. " ti. : + € :s c : : F . i . F E i F . -- ! ¡ s --."' f. r d ! E a l' .: i . : 5 1 ! 5 i r .1 EÉ r 6 i .: ¿ É l i l : .. e g :t 3 I a ? 9 ii dr ¡l. . .

5 Museo del Ferrocarril de Asturias z z -{ .

IP:É EgB : 9 í ñ .ig1 FN'E F g :I E l ' a Á F .E * t i 3 E ? E9 E 9 ñ:F É E e e " : . ei .=r¡ 6. . . a i E 3 Museo del Ferrocarril de Asturias s. i 2 á 3 F& i t E I o+P-3E F.9 ¡ P 4 B .áFgF F€. -I E t:á I ' dE t á ñú e *? Fo E .ó .

.-¿3r E. [ * : B! i : € E.5 s : i:. " ü:.! ¿3É :i:.: I g F E F ' . :t l 1:¡t4 ie.r i9 1 3 . F i I *i ir+ a'qi " a a .i¿ti T ¡ .? F q+ ' ¡ r s¡t.t át. É¡il+¡i+ !li:í +€i ¡ q F - i r .j ¿i i Museo del Ferrocarril de Asturias B e ¡ i¡ { i i € " 4 á * r i F F F . E S i . 3 t ¿ I B H t . s I .. F r ! . e :F *a.

F -l- 3 ! : ¡ Museo del Ferrocarril de Asturias rr:--l ' E ' E z 1a I t-. B . ! \ .g FEE I t ' ! ¿ Ét e t .

o .4 o z o Museo del Ferrocarril de Asturias (f .

L q e r i E 9 u . í i i i ¡ ¡ . i l i .i.E r i : i ái . s : i l i J 7 ..H.+tr t g i e . : + .$ ¡j.l É :.0 bt ."-28ó e! 5t É É :B : : . . ¿i E s s i i Et í B ! a ó .iiññs g .' í e F E u F E ' s F $ ¡ . i : É . FF a : t r r .É6 i. $ i E á -i ? i ? ! i É r E E g E c s E i ? r'rt.f i.¡ A ¡c . = i d ' .i.. i.t - . i i i n i b i 1 . .. l : : : . É i F a .Museo del Ferrocarril de Asturias q:B " Fo¿ q 1 : !t ^ ' F € 'g r :f És ? F .E . B f .:11-lt:.:. . . g i i l f B :ifi i j [ . ' " ü E : FL. C s .j .91:*E e3!1Lz 3rs*¡E g F e : h F a EE Éa r E * E g t d F " Z I I i R ¡ N E t r É . . i Í 7 1 a P i . . .o ¡ ' " e .iqr:Ís:X 's r8Éq 5 i i i ¿ 1 ¡ . . : IFX r E qi r i : : . . ' . .

.E3 d* ¡ E A:i"is -.É I sd g "" e: f H ! . i i i . : .i i i É ' t i í a Í :iiiiSEi. ii i .iillsE . ! éiiÉEiii g t' F.. ¡ á i i l:o. : f s g . i i .r! i s i É+ E ¡ : ñ .ü : F i .É E á 5 " ' 5g . r B5 5 E Fei ¡ i _ B q ! ü i. 9 E E ! * F ó I q i B F 5 i F É . F f á 3 * : r 3 E ! T i E ? F Fi€qE a .fr . IÉ i = B :$ F ri"aFi Museo del Ferrocarril de Asturias ' É ' 5 8 É í : . F E gÉ E . $-irislri¡. iá! i ¡: t i s B.i5E 4 4 3 .. ' !l*E¡ F 5 a F S3 : P E b . !_ 1 É . . li_L:.É i É i . i ii iF i ': i ¡ ¡ ¡ ¡ . .. q á i ! 9 gifie Í : P á F F a c g E .l E .3ksa A i Fq s 3 p t : F BE i i : . ¡ .i i..q F t5 €B3 n' :ÉFrH6 : É . Es"' 9 r €a &FEs í tl E i É¡. iB d ai i FE 5e i"i . r ! ÍF F E -4+ úie 3 ü9 t tp E io {! ¡'3 ¡ *:fr ÁaJ q ¡ : d r ! € F ó 8_e á 3Fi s. E ! 3F B F s : : : : E | 3q¡É ? * ñ g . F € Fn ¡ sái!" o .i tE i iE B .É l.

í i . Ér iHF i 1i 9 : Í! € E P g r o e r iF És.F ! e t . E t s. 5 ¡ F á* . " s !3 ..e s d h g líraE: ' i i F* l I € * 9 rF i iE F F . + g 3 ¡ . . E 14-'r:¿9 TrÉ-1 i.:{q.' a H : í 6 . 9 " t . 1 B : E : g ? ¿ E á :. t É i .lii g i l . . É F r i É 1 . ¿. i l á : [: : . 3 I + e üi É : g ¡ illl1 ti. á$. i i i a É i l 9 i í ¡ F .ir: 4l tr l.i i. : : . ' = á " E EF E P : q ¿i a n I Museo del Ferrocarril de Asturias :É.i a F3 F 1r!a 2i'LiE cÉ:f 3 e F' s i . i i é . E9t r:a.ili ' f i : ¡ ¡ E . X !6 e tí ú : r F ¡ I *-ec i . $ E ' i sr 3 . :-Ee. É iíE. I J E e " € . . .: i*¡ iíriÉir .¿e35 liÉ. i l .: iÉ 115$ : 1 .! E t:ri i i . ¡ EF : .!e É i ¡i " : E .É+A l r l . Bii. 3 ¿ ^ B ¿ i 3 . l . . " s'9 * F i 6E B¡Ai R i F 3 a F É t i i i ¡'i:€ iir E riir .$5 ñ ¿ i q H" u .P : B .& I : 5 i iE : É[ : .'i t s I ¡ : *i* ri'¡ F g! = 5 € . i : E I i . . i .r E :i 3 rlr .E iFE9 d + i i i g i F . : : .lr$ i. i : * l i á. E e" : ' iF ' =o O5 9 .

¡.E ú : FÉ .':.ia+ I 6 F F 3 .E ? * E "i 'i. : U E .! 3 .FI' . g e E ig i i . isé¡: lE" ::El rÉ : i : sEü =á : r 1 2 7 3 A'H í E : P x! q a:s¡ir 9 l " a t 1 = i 1 5 t * + . 1É . f . l ¡iE. : . ! r "l 9 . 6 2 Fl l i q i E .i :* . 1 8.+iF. F :F5Éi¡ !.i x F I q ¡ $ i ó i . !1 .P+2 :FS9 .i3 rF:. 3 i s : { É :Z : I e i:1u.3i:Ét ii.: . 6 Ét ¡ E ? .iI 1 r : ? .ÉFF P ai E .F F i ? Á ü . .!i 3 | É qñ Y ¡ i i " .i . t : [ 1 t^\i í5::EE 1á l .'=.1 F.. E sr á3Z B E H : É o i .i-á Er!.u ¡ :i á i . 4 L ! ir. . : . á c F" :¡ :E E¡ i i 6 € *ei É á F: + | É1 e e E É 3É.^ E : ! eó l¡IE i. ú 3 IEcx .3 É q .1Fi L .* .E' .1ri _ó E:E _""-E g ¡ : .".?i ci iiíltiiiii:E c i i É r : +I E a! q r ' q c E t i 3 ! í ? + [ É : ó"5 s i E A : F s € : r t E P i 3 9 Museo del Ferrocarril de Asturias Éi":ltz [-P*?H E ! ! 9i. t . +l:: ! s a r t ¿g Í H Á B A tEt i': i " 2 = l c e " 6 a t áAz : I 3 á : i . E ei e ¡ ! i s¡i! * 3 r ! E P.4:. "*.i. t E gl . : í ? .Fl ¿ : : É i : .+. i i *ir3 . ei6 :E.q .F i--!3Fl ''.

g .: ¡ ] ! " : ..f i E 1 ! s : e ' l.g ..1 ' ! t ELa-=ig" E 33 g 3 i d .Cc . : 9F . + IF Fi-:g .¡¡E . E= ¿ llqu 4 ' q ¡ t a?f + 3" 2 ' 2¡1 *?i 2 P : i 2 ?gró .itr Éii1. í l É j .ti .e q iiiii:Dt =1 1 3 i . q ' r r i E É C.o r .i ii * 2 C " " -".ii l¡fi ííí ¡¡ffgi' í¡¡¡liií : ¡ Museo del Ferrocarril de Asturias ! 3-¿E É z o I iItB! v. i a i " i v : Ea l l i E E 3 t E ' i . F*:1. s--! 5 . i . ¡ : .g q l! ! rii 7 > 9i : .Éó L! qz :FE :.iEE i 4 5 i : i. l B r ? I FF .:É rti T iri..a ' ..

--l = O m t ñ > m z z E N i Museo del Ferrocarril de Asturias g .ó > o m zl o i r j . 2 .

. Ei F Pq o + 9 ñ 4 t.¡ 3 i .:94:.asl-Fe " a . 5" . 1¿ . .É .F :9 gér a : : ! É l it . : 3 . :í iñg ..!... i i : b F N : l Éi F i E ¡ F Et á c : & 5.l ! g ñ i É 9 f 9 ! FlE"i + E li h : : . Ac :. . Museo del Ferrocarril de Asturias ó E i i i ¡ ! .1.. ! * 9 3 3 - ++9 eF l i .6'!.. Í g: Pts' 1: "'-!. "F i !1 á á .É.: :I ! F fiF+é.s ¡ F iF SF." f . i " "+ E s.

3-1n 3 3 . 9 € . ! 6 a < = &&s i! FH Museo del Ferrocarril de Asturias q4H..8 a E -F z.: s ¡f F*3 á' fráa€ F g * ¡ ! L F -) i:t Fi.É ". .q .. o ! F t EE .É i t 3 F 2 Z g .

o I Museo del Ferrocarril de Asturias : : o z .

Museo del Ferrocarril de Asturias .