You are on page 1of 2

ke v`&i

---------------- kL Reyj Avwgb `yjvj


Zvgiv wK Rvb jvBjvZzj v`i wK? (myiv v`it2)| cwe KviAvb gwR`i GB ckw Ui Reve LuvRvi Pv
Kiv hvq GB AvjvPbvq| mvaviYZt igRvb gvmi 26 ZvwiL w`evMZ ivZ ev 27kv ivZK evsjvq Avgiv ke v`&i-Gi ivZ ej _vwK|
Rvbv `iKvi ke v`&i-Gi kvwK ev AvwfavwbK A_ wK?
ke GKwU dvimx k, Gi A_ nQ ivZ, Aviex fvlvq ivZ eySvbvi Rb mvaviYZt jvBj kwU eveZ nq| Zvnj eySvMj evsjvq
Avgiv h ivZwUK ke v`&i ewj, dvmx fvlvqI mUv ke v`&i wnme cwiwPZ Ges Aviex fvlvq GK ejv nq jvBjvZzj v`i| ke
ev jvBj A_Zv Avgiv eySjvg, Gevi v`&i A_I Avgv`i eySZ ne| v`&i kwU Aviex, Dy, dvimxmn wewfb fvlvq GgbwK evsjv
fvlvqI eveZ nq|
v`&i kwUi GK A_ nQt ZK`xi ev fvM, GB A_ MnYKvix Zvdmxi KiKMY G ivZK fvM iRbx ev ZK`xii dqmvjv Rvix I
KvhKi Kivi ivZ ej _vKb| Zuviv Zuv`i GB gZi mg_b myiv `vLvbi 4 bv^vi AvqvZK Dcvcb Kib| GZ ejv nqQt

GB ivZ cwZwU welqi mywe dqmvjv I wb`k cKvk Kiv nqQ|


mywe dqmvjv-Gi `ywU A_,
(1) GB wKZvei (Avj& KviAvb) dqmvjv I wmvmgyn hywhy, cwic I we| Gi ga Kvb fyj-wU bB, GZ bB Kvb
AcwicZv|
(2) GB wKZve (Avj& KviAvb) AZv my`p I mycwic wmv, GUv cwieZb Kivi mva Kviv bB|
v`&i kwUi wZxq A_ nQt gvnvZ, ghv`v, mvb I mg| GB A_ MnYKvix ZvdmxiKviKMY G ivZK AZv ghv`v I mvbi ivZ
gb Kib| Zuviv Zuv`i gZi mg_b myiv v`&i-Gi 3 bv^vi AvqvZK Dcvcb Kib| GZ ejv nqQt


v`&i-Gi ivw! m Zv nvRvi gvmi Pq Dg| G ivZ nvRvi gvmi Pq AwaK mvb I ghv`vi ivZ| gvbe RvwZi Rb gnvb cf~i
`qv mek bqvgZ Avj& KviAvb Avgv`iK DcXKb `qvi wmv nqQ G ivZ, mB gnv DcXKb _K wKQy wKQy Ki G ivZB
bvwRj Kiv i nqQ, cyiv DcXKbwU Avgv`i cqvRb Abyhvqx Avgv`iK `qvi Rb dik&Zv`i wbKU G ivZB nvi Kiv nqQ|
GiKg GKUv bqvgZ `qvi iZc~Y NUbv GB v`&i-Gi ivwZB nqQ| wekgvbeZvi KjvY gvbe BwZnvmi nvRvi nvRvi gvmI GZv
gnvb I iZc~Y wmv MnxZ nqwb| ZvB GB mvb I ghv`vi ivZi Gev`Z-e`Mxi bKx nvRvi gvmi Gev`Z-e`Mxi bKxi Pq
AekB ekx ne|
Dciv AvjvPbv _K Avgiv ke v`&i-Gi kvwK ev AvwfavwbK A_ RvbZ cvijvg| cig KiYvgq Avjvn& Zvqvjv cggq wRvmvi
m~i myiv v`&i-Gi wZxq AvqvZ ck KiQb
gwR`i GB mygayi ckw Ui Reve LuvRvi Pv Kwi|


Zvgiv wK Rvb jvBjvZzj v`i wK? Avmyb! cwe KviAvbmyiv evKvivi 185 bv^vi AvqvZ ejv nqQ igRvb Ggb GKwU gvm, hvZ KviAvb bvwRj Kiv nqQ, GUv gvbeZvi c_-c`kbi Rb,
(mZ c_ AbymiYKvix`i Rb) my cgvYm^wjZ c_-wb`kbv, (Avi GB KviAvb nQ nK I evwZji ga) my mxgviLv, (gnv M
cwe KviAvb gwR` bvwRji) GB gvmi mv_ hv`iB ^vvr ne ZvivB hb ivRv ivL| aygv Avj& KviAvb bvwRji KviY igRvb
gvmwUi iZ I ghv`v eo Mj| Avj& KviAvbK mvb Kivi ^v_ Ges Avj& KviAvbK MnY Kivi hvMZv ARb Kivi Rb Avgv`iK
ivRv ivLvi wb`k `qv nqQ| hZ mvb I ghv`v G igRvb gvmi Zv aygv Avj& KviAvbi gvnvZ, ghv`v, mvbi KviY|
GB igRvb gvmi ga GKwU ivZ nQ ke v`&i| gvbeZvi gywi `~Z wekbex nhiZ gynvv` (mt) igRvb gvmi GK ivZ niv nvq
Mfxi avb gkj wQjb, G mgq wRevBj (Avt) myiv AvjvK-Gi c_g cuvPwU AvqvZ wbq nvwRi njb, nhiZ gynvv` (mt)-Gi Rb G

GK weij mvbi NUYv, ZuvK ivmyj gbvbxZ Kiv nqQ Ges Zuvi wbKU Inx bvwRj i nqQ| hw`I cwe Kvjvg G ivZK nvRvi gvmi
PqI Dg ejv nqQ, Gi A_ G bq h GUvK nvRvi gvmi ga mxgve Kiv nqQ, cKZc Aviex fvlvq mxgvnxb ev AMwYZ wKQy
eySvbvi Rb nvRvi mzi nvRvi BZv`x k evenvi Kiv nq|
gvbe mfZvi Rb G GK weij NUYv, gvbeZvi c_-c`kbi Rb gnvM cwe KviAvb gwR` bvwRj i nqQ| A_vr wekbex (mt)-Gi
cwZ Anxi AvMgY, ZuvK mviv weki bZv wbevPb Ges AenwjZ, wbMnxZ, gRjyg I ewZ gvbeZvK ^vaxb I AwaKvimPZb Ki Zvjvi
Rb Ges Rvjg`i Ryjygi nvZK `gb Ki gvbylK LjvdZi Avmb mgvmxb Kivi Rb mviv weki gnvb mgvUi c _K gynvv`yi
ivmyjyjvn& (mt) K `vwqZ I gZv `vbi GB wecex BwZnvm H ivZB iwPZ nqwQj|
G KvR I Ggb `vwqZ `vb BwZnvmi Kvb Aavq bv c~e KLbv nqQ Avi fwelZ bv KLbv ne| gvbeZvi fvM wbaviYi G aibi
gveviK NUbv nvRvi gvm Kb, nvRvi-j-KvwU eQiI KLbv NUwb Avi KLbv NUeIbv| ZvB, m ivZwUi ghv`vi cwZ `w iL, Ges
H ivZi eiKZ jvfi Rb H ivZ AeZxY ingZi Adzi SYvavivq AeMvnY Ki cggq Avjvn& cvKi `ievi wbRK wbtkl wewjq
`qvi KvR h KiZ cvi m eoB mfvMevb, eoB ghv`vevb|
cLvZ nv`xm M eyLvix I gymwjg kixd nhiZ Avey ivqiv (ivt) _K eYxZ nv`xm ejv nqQ, ivmyjyjvn& (mt) ejQbt h evw `ii
ivZ Cgvbi mv_ Ges Avjvn&i KvQ _K cwZ`vb jvfi Avkvq Bev`Zi Rb `uvovq, Zuvi AZxZi mg bvn& gvd nq hvq|
nhiZ Dev`vn& Beb mvgZ (ivt) _K eYxZ GKwU nv`xm gymbv` Avn&g` M DjL Kiv nqQ, ivmyjyjvn& (mt) ejQbt `ii ivZ
iqQ igRvbi kl `k ivZi ga| h evw cwZ`vb jvfi AvKvLvq Gme ivZ Bev`Zi Rb `uvwoq _vK, Avjvn& Zvi AZxZ Ges
fwelZi mg bvn& gvd Ki `eb|
GB gnv g~jevb ivZwU wbw` Kiv wbq wewfb gZ iqQ| wKQz msLKi gZvgZ nQ cyiv igRvb gvmi h Kvb GKwU ivZ nQ ke
`i| Aci GK ci gZ nQ igRvb gvmi kl `k ivZi ga h Kvb GKwU ivZ nQ ke `i| kl wZbwU eRvo ivZi GKwUi
cI GK`j gZ cKvk KiQb| Avevi 26 ZvwiL w`evMZ ivZ gvb 27 k ivZKI AbK ke `i gb Kib| Ze ivmyjyjvn& (mt)
ejQb ke `ii wbw` ivZwUi K_v Avgvi wZ _K gyQ `qv nqQ, AZtGe kl `k igRvbi cwZwU eRvo ivZ ke `i
Abymvb Ki|
GB gnvb ivZi mwVK gyjvqb Ges Gi ghv`vi mwVK PZbv Abyaveb gvbyli eywi AMg| ZvBZv cwe KviAvb Avjvn& ZvAvjv ck
KiQb
Zvgiv wK Rvb jvBjvZzj v`i wK? GB mygayi ckw Ui Reve LuvRvi Rb Kvb M-Rei Avkq
bqvi cqvRb bB| cwe KviAvb gwR` Avjvn& ZvqvjvB Gi Reve w`Z wMq ejQbt

v`&i-Gi ivw! m Zv nvRvi gvmi Pq Dg| gnvb iei AbygwZg chvRbxq mKj cKvi Kzg-Avn&Kvgmn dik&ZvK~j I wRevCj
(Avt) G aivq bg Avm, wbR`i BQvZB bq, eis Zv`i gnvb iei wb`kB (GB aivavg bg Avm)| Abvwej ckvw (bg Avm)
G ivZ (cieZx w`bi) cfvZi AjvKQUv DvwmZ nIqv ch `xNvwqZ nq| (myiv v`&it3-5)