You are on page 1of 5

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr 23/75 z dnia 23 października 1975 r. & 2. Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest: 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z późn. zm.), 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r . o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), 5. Niniejszy Statut. & 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. & 4. Siedzibą Biblioteki jest miasto Ostrów Wielkopolski, a terenem działania jest powiat ostrowski w województwie Wielkopolskim. & 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. & 6. Łączenie, podział lub likwidację Biblioteki Miejska Ostrowa Wielkopolskiego. przeprowadza Rada

& 7. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

10 Biblioteka może podejmować również inne zadania służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych na podstawie zawartych porozumień. szczególnego zakresu działań Biblioteki należy: Gromadzenie. organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. instytucjami upowszechniania kultury. katalogowych. 5. a także Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. . nauki oraz upowszechniania dorobku kulturowego miasta i powiatu. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki. III. Biblioteka służy rozwijaniu i zabezpieczaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury. 2. 4. 1. Do 1. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI & 8. 8. 6. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych. dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu. 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece. może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. bibliograficznych i faktograficznych. 7. 2. 9.II. Organizacja i tworzenie Działu Zbiorów Specjalnych. który kieruje jej działalnością. wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci. & 9. reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Popularyzacja książki i czytelnictwa. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA & 11. &. W sytuacji realizowania przez Bibliotekę innych zadań niż określone w & 9. Na czele Biblioteki stoi dyrektor. edukacyjnych i samokształceniowych. opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych.

IV. . Królowej Jadwigi 3 & 17. stowarzyszenia i fundacje . Wrocławska 22 Filia nr 3 ul. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki.zgodnie z obowiązującymi przepisami. & 16. dotacji celowych i innych źródeł. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie.& 12. Komuny Paryskiej 14 Filia nr 7 ul. Do składnia oświadczeń w imieniu Biblioteki w zakresie spraw finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora Biblioteki i głównego księgowego. Batorego 2 Filia nr 2 ul. administracyjnej oraz obsługi. Wolności 2/Biblioteka Główna/ Filia dla Dzieci i Młodzieży ul. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI & 18. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. z dochodów własnych. Limanowskiego 20 Filia nr 6 ul. Pracowników Biblioteki zatrudnia. są na dla podstawie bibliotek & 15. Królowej Jadwigi 3 Filia nr 1 ul. punkty biblioteczne oraz inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. oddziały dla dzieci. & 14. & 13. filie biblioteczne. awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki. Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone właściwych przepisów prawa obowiązujących publicznych jako instytucji kultury. czytelnie. Sieć biblioteczna na terenie miasta zorganizowana jest w sposób następujący: Dział Udostępniania i Gromadzenia ul. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.

). pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa. & 20. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE & 22. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą określoną w art. . Dochód z działalności. Biblioteka może. nr 85 poz. o bibliotekach (Dz. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. & 23. U. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 14 ust. & 21. 1 przeznaczany jest na realizację celów określonych w & 8 i & 9. a wpływy przeznaczać na cele statutowe.& 19. 1. o której mowa w ust. 2. 539 z późn zm. w granicach obowiązujących przepisów. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.