You are on page 1of 32

α π ότ ησ υ ν τ α κ τ ι κ ήο μ ά δ α « Μ η δ έ ν Τ ε λ ε ί α » , β ή μ αδ ε ύ τ ε ρ ο . Έ π ε ι τ αα π ό τ έ σ σ ε ρ ι ςμ ή ν ε ς ,ε ί μ α σ τ εξ α ν άπ α ρ ό ν τ ε ςκ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ αε υ τ υ χ ε ί ς γ ι ’ α υ τ ό . Κ α ι α υ τ ήτ ηφ ο ρ άη π ρ ο σ π ά θ ε ι α υ π ή ρ ξ ε π ρ ο ϊ ό ν σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς . Ό τ α να υ τ όπ ά ψ ε ι ν αυ φ ί σ τ α τ α ι , ν α ε ί σ τ εσ ί γ ο υ ρ ο ιό τ ιδ εθ αυ π ά ρ χ ε ιλ ό γ ο ςν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε .Π ρ ο ςτ οπ α ρ ό ν ,η σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά τ ό σ ο σ τ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό κ ο μ μ ά τ ι , ό σ ο κ α ι σ ε α υ τ ό π ο υ α φ ο ρ ά σ τ η δ ι α ν ο μ ή τ ο υ ε ν τ ύ π ο υ , σ υ ν η γ ο ρ ε ί σ εμ ι αο μ α δ ι κ ήδ ο υ λ ε ι ά ,κ α ι α υ τ ό α π όμ ό ν οτ ο υυ π ε ρ ν ι κ άτ ι ςό π ο ι ε ς–π ο λ λ έ ς ε ί ν α ι ηα λ ή θ ε ι α– δ υ σ κ ο λ ί ε ς . Τ οπ ρ ο η γ ο ύ μ ε ν οτ ε ύ χ ο ςδ η μ ι ο ύ ρ γ η σ εμ ι α κ α λ ή β ά σ η γ ι α ν α ε ξ ε λ ί ξ ο υ μ ε α κ ό μ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οτ οπ ε ρ ι ο δ ι κ όσ εό , τ ι α φ ο ρ άσ τ η θ ε μ α τ ο λ ο γ ί ακ α ι σ τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ηπ ο υθ έ λ ο υ μ ε ν αδ ώ σ ο υ μ εμ έ σ αα π όα υ τ ό .Π ο λ ύσ η μ α ν τ ι κ ό ν ασ η μ ε ι ώ σ ο υ μ εό τ ιη σ υ γ γ ρ α φ ι κ ήο μ ά δ α α ν α ν ε ώ θ η κ εσ εμ ε γ ά λ οβ α θ μ ό , τ οί δ ι οέ χ ο υ μ ε τ η ν ε ν τ ύ π ω σ η ό τ ι ι σ χ ύ ε ι κ α ι γ ι α τ η ν α ν α γ ν ω σ τ ι κ ήο μ ά δ α ,α νκ ρ ί ν ο υ μ εα π ότ α μ η ν ύ μ α τ απ ο υλ ά β α μ ε κ α τ άκ α ι ρ ο ύ ς .

“ Ησ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ ητ ο υ“ Α ί μ ακ α ι Γ η ” , δ εχ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν αφ έ ρ ε ι φ α σ ι σ τ ι κ ήχ ρ ο ι άρ α τ σ ι σ μ ο ύ , ε θ ν ι κ ή ς α ν ω τ ε ρ ό τ η τ α ςκ α ι δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ . Υ π όα υ τ ότ οπ ρ ί σ μ α , ο“ Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς ”κ α ι η“ Τ α υ τ ό τ η τ α ”δ ε νε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώ ς έ ν ασ τ α τ ι κ όπ ρ ά γ μ αα λ λ άκ ά τ ι δ υ ν α μ ι κ όσ τ ι ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς , ι κ α ν όν ατ ι ς α ν ο ί ξ ε ι κ α ι ν α τ ι ςε μ π λ ο υ τ ί σ ε ι α π ότ η νσ υ μ β ο λ ήά λ λ ω νκ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ νπ ο λ ι τ ι σ μ ώ νκ α ι τ α υ τ ο τ ή τ ω ν-ω σ τ ό σ ο π ρ έ π ε ιν αε ι π ω θ ε ίό τ ιη μ α ζ ι κ ήμ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ ηκ α ιο π ο λ υ π ο λ ι τ ι σ μ ό ςε ί ν α ιέ ν αυ π ο π ρ ο ϊ ό νμ ι α ς δ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ή ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς , π ο υπ ρ ο κ α λ ε ί τ ηφ τ ω χ ήπ ε ρ ι φ έ ρ ε ι αν ακ υ ν η γ ή σ ε ι τ ο ν π λ ο ύ τ ο σ τ ο ν ε ύ π ο ρ οπ υ ρ ή ν α . Α υ τ όδ ε σ η μ α ί ν ε ι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ησ τ ο ν “ ε π α ν α π α τ ρ ι σ μ ό ”κ α ι ό τ ι π ρ έ π ε ι ν απ έ σ ο υ μ ε σ τ αχ έ ρ ι ατ ω ν ρ α τ σ ι σ τ ώ ν κ α ι φ α σ ι σ τ ώ ν μ ε τ η ν κ α θ α ρ ο λ ο γ ι κ ήτ ο υ ς ο π τ ι κ ή , α λ λ άσ η μ α ί ν ε ι ν αα σ κ ο ύ μ ε κ ρ ι τ ι κ ήσ τ ηφ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ηθ ε ω ρ ί απ ο υπ α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ η νκ ο ι ν ω ν ί αω ςχ ω ν ε υ τ ή ρ ι .Ί σ ω ςε ί ν α ι ηώ ρ α λ ο ι π ό ν γ ι ατ η ν Μ α ύ ρ ηΣ η μ α ί ατ η ς Α ν α ρ χ ί α ς ν απ ρ ο ε λ ά σ ε ι π α ρ ά λ λ η λ αμ ε τ ι ς σ η μ α ί ε ς τ ω ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν λ α ώ νκ α ιν απ ο λ ε μ ή σ ε ιτ οΕ υ ρ ω π α ϊ κ όο μ ο σ π ο ν δ ι α κ όυ π ε ρ κ ρ ά τ ο ςμ ετ οπ ο ι η τ ι κ όό ρ α μ αμ ι α ς α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ςΕ υ ρ ώ π η ςτ ω νε κ α τ όσ η μ α ι ώ ν– σ εα ν τ ί θ ε σ ημ ετ η νπ α γ κ ο σ μ ι ο π ο ί η σ ηκ α ι τ η ντ ά σ η π ρ ο ς μ ι απ α γ κ ό σ μ ι ακ υ β έ ρ ν η σ η . ”

Π ο ι ο ςμ π ο ρ ε ί ν αα ρ ν η θ ε ί τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α π ο υδ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε σ τ η ν Ε υ ρ ώ π ημ ε τ άτ ηΓ α λ λ ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η ,μ ετ η μ ε τ α τ ρ ο π ή ε ν ό ςέ θ ν ο υ ς μ ο ν α ρ χ ι κ ώ νυ π η κ ό ω νσ εέ ν αα ν ά λ ο γ οπ ο λ ι τ ώ ν μ ι α ς ν έ α ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ; Έ τ σ ι δ ό θ η κ ε η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ εό π ο ι ο νθ έ λ ε ιν αγ ί ν ε τ α ιμ έ λ ο ςμ ι α ςε θ ν ι κ ή ς α π ότ ο ν M i n dT e r r o r i s t ο μ ά δ α ς μ ε ν ο μ ι κ ό π λ α ί σ ι ο , μ έ σ ωτ η ς ι δ ι ό τ η τ α ς τ ο υ π ο λ ί τ ηκ α ιμ ό ν ο ,κ α ια υ τ όσ υ ν ε χ ί σ τ η κ εσ τ ο ν δ υ τ ι κ όκ ό σ μ οκ α ιυ π ά ρ χ ε ιμ έ χ ρ ισ ή μ ε ρ α .Κ α τ ’ α υ τ ότ ο ντ ρ ό π οο ιΚ α π ι τ α λ ι σ τ έ ςβ ρ ή κ α ντ η ν ε υ κ α ι ρ ί αν αε γ κ α τ α σ τ ή σ ο υ νσ εχ ώ ρ ε ςό π ω ςη Γ α λ λ ί α ,η Γ ε ρ μ α ν ί α ,η Α γ γ λ ί α ,η Ο λ λ α ν δ ί α ,τ ο Β έ λ γ ι ο ,η Ι σ π α ν ί α ,ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ςμ ε τ α ν ά σ τ ε ς ,ο ι ο π ο ί ο ιτ ώ ρ α ,ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ςχ ρ ό ν ι αμ ε τ ά ,έ χ ο υ ν φ έ ρ ε ι α π ο γ ό ν ο υ ς-α π ο τ έ λ ε σ μ αε π ι μ ε ι ξ ι ώ ν ,π ο υ έ χ ο υ ν π λ έ ο ν ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί σ τ ο ν κ ο ρ μ ό τ ω ν χ ω ρ ώ ν α υ τ ώ ν . Σ ε μ ι κ ρ ό τ ε ρ ηκ λ ί μ α κ α , κ ά τ ι τ έ τ ο ι οσ υ ν έ β η κ α ισ τ ηχ ώ ρ αμ α ς .Τ α“ Έ θ ν η ”τ ο υσ ή μ ε ρ α , σ τ έ κ ο ν τ α ιε δ ώκ α ιχ ρ ό ν ι αμ ε τ έ ω ρ α ,δ ι ό τ ιε ί ν α ι ε γ κ λ ω β ι σ μ έ ν ασ τ ον ο μ ι κ όπ λ α ί σ ι οπ ο υο ρ ί ζ ε τ α ι α π ότ οΚ ρ ά τ ο ςπ ο υε π ι β ά λ λ ε ι τ η ν“ ε θ ν ο π ο ί η σ η ” π λ η θ υ σ μ ώ ν ,γ ι αν αε ξ υ π η ρ ε τ ε ίτ ηΝ έ αΤ ά ξ η . Δ ί ν ο ν τ α ς β ά σ η σ ε α υ τ έ ς τ ι ς τ ε χ ν η τ έ ς ο ν τ ό τ η τ ε ς , τ α ε θ ν ι κ ι σ τ ι κ άκ ό μ μ α τ ακ α ι ο ι ο μ ά δ ε ςπ ο υκ ι ν ο ύ ν τ α ι γ ύ ρ ω τ ο υ ς , α δ υ ν α τ ο ύ ν ν α σ υ λ λ ά β ο υ ν τ η ν α ρ χ έ γ ο ν η φ ύ σ η τ ο υα ν θ ρ ώ π ο υα λ λ άπ α γ ι δ ε ύ ο ν τ α ι σ εα σ τ ι κ ο ύ ςμ ο ν ό δ ρ ο μ ο υ ς .Ω σ τ ό σ ο ,α υ τ ήτ η σ τ ι γ μ ήσ τ ηΔ ύ σ ηε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ισ υ ν ε χ ώ ς ο λ ό κ λ η ρ ηηι δ έ απ ε ρ ί έ θ ν ο υ ς α π ότ οκ α τ ε σ τ η μ έ ν ο κ α ια υ τ ό π ρ έ π ε ιν α μ α ς β ά ζ ε ισ ε α κ ό μ α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ςσ κ έ ψ ε ςγ ι ατ ηφ υ λ ε τ ι κ ήδ ι ά σ τ α σ η τ ο υζ η τ ή μ α τ ο ς . ΗΦ υ λ ήα π ο τ ε λ ε ί π ο ι ο ς α μ φ ι β ά λ λ ε ι γ ι ’ α υ τ όέ ν ν ο ι ασ η μ α ν τ ι κ ή ,ο ρ ί ζ ε ιτ οπ ο ι ο ιε ί μ α σ τ ε ,μ α ς π α ρ έ χ ε ιμ ι ατ α υ τ ό τ η τ ακ α ιχ ω ρ ί ςτ ηδ ι α τ ή ρ η σ η α υ τ ή ς τ η ς θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς π ο ι κ ι λ ο μ ο ρ φ ί α ς , οκ ό σ μ ο ς θ αγ ί ν ε τ α ι ό λ οκ α ι π ι οτ υ π ο π ο ι η μ έ ν ο ς . Ε π ι θ υ μ ώ τ ηδ ι α τ ή ρ η σ ητ ω νδ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν φ υ λ ώ ν κ α ιπ ι σ τ ε ύ ω ό τ ιο π ο λ υ φ υ λ ε τ ι σ μ ό ς τ ε λ ε ι ώ ν ε ι μ ετ η νε ξ α φ ά ν ι σ ηό λ ω ντ ω νφ υ λ ώ ν . Ο φ υ λ ε τ ι κ ό ς δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι α υ τ ό ς π ο υ ε π α ν α φ έ ρ ε ι τ η νο ρ γ α ν ι κ ήι σ ο ρ ρ ο π ί α .Σ κ έ φ τ ο μ α ι π ω ς ί σ ω ς ε ί ν α ια δ ύ ν α τ ο ν ν α δ ι α χ ω ρ ί σ ο υ μ ε α ν θ ρ ώ π ο υ ςσ τ ι ςμ ε γ ά λ ε ςπ ό λ ε ι ς ,π ο λ λ ο ί ε κτ ω ν ο π ο ί ω νέ χ ο υ νφ υ λ ε τ ι κ ά ε π ι μ ι γ μ έ ν α π α ι δ ι ά ή ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α ζ ο υ ν α ν ά μ ε σ α σ ε ξ έ ν ο υ ς π λ η θ υ σ μ ο ύ ς . Σ τ ηΔ ύ σ ηο ι α λ λ α γ έ ςε ί ν α ι μ ε γ ά λ ε ς κ α ι δ ε ν α π ο κ λ ε ί ε τ α ι σ ε κ ά π ο ι αχ ρ ό ν ι αν αμ ι λ ο ύ μ ε γ ι ατ οτ έ λ ο ς τ ω ν ε θ ν ώ ν κ ρ α τ ώ ν , μ ε χ ώ ρ ε ς ν αδ ι α λ ύ ο ν τ α ι β ά σ ε ι φ υ λ ε τ ι κ ώ ν κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν γ ρ α μ μ ώ ν . Ο π ό τ εε ί ν α ιξ ε κ ά θ α ρ οό τ ιδ εχ ρ ε ι ά ζ ε τ α ιν ασ υ μ π ε ρ ι φ ε ρ ό μ α σ τ εσ τ ο υ ςα ν θ ρ ώ π ο υ ςμ ετ ον ατ ο υ ς μ α ν τ ρ ώ ν ο υ μ ε σ ε σ τ ρ α τ ό π ε δ ασ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς ( “ χ ώ ρ ο υ ς ε π α ν α π ρ ο ώ θ η σ η ς ” ) ήν ατ ο υ ς α π ε λ α ύ ν ο υ μ ε ό π ω ς γ ι ν ό τ α ντ ο νπ ρ ο η γ ο ύ μ ε ν οα ι ώ ν α ,κ ά τ ι τ οο π ο ί οε ί χ εο δ υ ν η ρ έ ςσ υ ν έ π ε ι ε ς .Ν ο μ ί ζ ωπ ω ςμ π ο ρ ο ύ μ εν α ο ρ α μ α τ ι σ τ ο ύ μ ετ η νε π ι λ ο γ ήτ ο υμ ο ν τ έ λ ο υδ ι α μ ό ρ φ ω σ η ςν έ ω νκ ο ι ν ο τ ή τ ω νβ α σ ι σ μ έ ν ω νσ εφ υ λ ε τ ι κ άκ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ άκ ρ ι τ ή ρ ι α . Ό π ω ς κ α ι ο T r o y S o u t h g a t e ε ί χ ε γ ρ ά ψ ε ι σ χ ε τ ι κ άπ ρ ι ν κ ά π ο ι αχ ρ ό ν ι α , τ ο γ ν ω μ ι κ ό τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ςα ςε ί ν α ι “ σ ε β α σ μ ό ςπ ρ ο ςτ ο υ ςά λ λ ο υ ςκ α ι ε ν ό τ η τ ασ τ η νπ ο ι κ ι λ ο μ ο ρ φ ί α ” . Α ςτ οκ ρ α τ ή σ ο υ μ ε α υ τ ό .

α ςθ έ μ μ α ρ ςγ ε γ ί ελ ασ σ έ ,μ ς ε τ σ ώ ν γ α ν α ί ο τ η π α γ Α ν ώ κ ι τ ε ρ ο φ α ι δ ν ω ατ τ α μ ώ ι α κ ι αδ τ ώσ θ ρ ε φ α ν αα αν λ ε θ ή α τ .Σ η τ ή ν α λ νπ ο τ νσ ύ ο κ ι ο τ α κ γ υ υσ ο ςπ ή ω νζ ώ φ ρ ο μ ς α ι α ,κ ε μ ύ ο λ α κ ο π αα ςτ ω π ,ό ν ω ώ νζ ω ατ τ α μ ώ ι α κ ι δ ν η τ σ α σ έ μ ς η ξ έ ςλ η ατ μ η ό ον ςτ έ ρ ο ςφ έ λ λ ο επ μ ύ ο ν χ ε ξ ι σ τ ιέ τ α μ γ ά ρ .Π ς ή ω ςζ η ητ σ η ρ ώ ε ήθ κ ι ρ τ ν ε κ ο π ω ρ θ ν α ς α ί ρ ο τ σ ςΙ η ήτ χ ρ να η ότ π α , ς ο δ ί οε ν ι π ώ ρ θ ν οα Τ . ι α ν ί ε ς υ ω ο ς τ υ ο κ ί ο τ α κ γ υ ς σ υ ο ε τ σ η ί ο π ο μ ι σ η ρ , χ υ ο τ , ς η σ υ δ ό π υ ςη σ υ δ ν όέ κ ι λ υ , ή φ ο ρ τ , ς ε τ ά γ ρ ςε υ ο θ σ ι μ ά ε μ ) ο ρ ε τ ό ρ ι ε οχ τ ι α ν ί όε τ υ α ς( η σ α δ έ κ σ α ι οδ ν ε μ ί ε κ ι τ ν α α τ ν ςό αω ι ν ά π ύσ λ ο ςπ ω μ ό , ν ω ε σ ν ά φ κ αε μ ά κ αγ ί ε ρ υ ε .Η ς ο τ α μ ή θ σ ι α ν υ ισ α ς κ η ψ η λ ί τ ν α α τ η τ ό τ α ν υ ε δ μ ό κ ι σ α ν β ο ε τ σ ε λ έ τ ο π υ α ο γ ό υ λ ο ρ θ ρ α ν α έ ί σ υ ο π α ε τ ο τ ν ά απ ί ν ω ν ι ο κ ι π ήε κ ι τ α μ γ α ρ ςηπ ώ θ α κ , α τ ν ο γ ά ρ α π η ς υ ο θ ύ ςμ ύ ο ι λ α οπ ι ςπ υ ο τ ισ α ακ μ ό κ ,α ε χ ρ ή π υ . υ ε ν κά υ ο ν ω κτ ε ι α ν ί υε ο λ ί φ υο ώ ζ ς ό ν αε ί σ υ ο ρ α π α μ ό κ ία ε θ ε τ σ ο ρ απ εν θ ρ ήή χ ο π ηε ν ο ρ χ γ ύ ησ τ Σ η γ ο λ ά ν εα σ σ α λ ύ φ ε π υ ε ο ,π η σ ι ρ ί ε χ α τ ε η μ ρ ε τ ό ρ ι ε χ ι ε ν ί α θ ε υπ ο π , υ ο ω ζ ό τ α μ α ρ ι ε υπ ο ήτ τ υ Α . ά τ υ αα ι αγ ρ ί ο μ ς ο π ω ρ θ ν ιο ά ε σ ί λ α φ σ α ξ α ε α ν ι ο γ ν ε μ ό ζ ι ν α σ α β ά κ ι τ ω λ α ν α τ α ο-κ ρ ε τ ό ρ ι ε οχ α ή-τ κ α μ ρ ά αφ ρ ε τ ύ λ α κ ι ε χ έ ν ω μ ί φ ο ρ τ α ί ν α χ η μ ο ι β η ι α κ α μ ό κ Α . α τ ν ό ϊ ο ρ π ς η τ υ ε τ σ ί π α ς ε ί σ α κ ι δ α ι δ ς έ κ ι γ ω γ α ρ α π ε νσ ο έ λ π ι ε σ ά ρ ε π ι α ς κ έ κ ι τ η λ β σ ο ρ ν π ύ ο τ ν α τ α υ κ ο ς π α τ η τ ό ρ η λ κ σ α τ ι τ ό ι ε ξ ί ε δ ο π να υ ο χ ςέ ε ν υ ε ρ ςέ ε δ ά ι λ ι .Χ ς ε κ ι θ ή ν α ο ς ω π υό ο π ί ρ ε π ι α τ ν ο τ π έ κ σ ι α κ ι α τ ν ο ν ά β μ α λ ι τ ν αα ώ ζ ύ λ ο νπ υ ο χ ςέ ι ε σ ώ τ π ι ρ ε ςπ έ λ λ ο επ σ ι α κ ς( ο π ω ρ θ ν ά . ) ς ε τ η τ ό ι ξ ε δ ς ε ν έ μ γ υ τ π α ν α

Φ ο β ο ύ μ ε ν αδ ετ οθ ά ν α τ οσ π ε ύ δ ο υ ντ ό σ οσ ε α υ τ ο π ρ ο σ τ α σ ί α ό σ ο κ α ισ επ ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν μ ι κ ρ ώ ντ ο υ ςα κ ρ ι β ώ ςό π ω ςκ α ιο ά ν θ ρ ω π ο ς . Π ο λ λ άα π όα υ τ άδ α κ ρ ύ ζ ο υ ν . Ί σ ω ςό μ ω ςκ ά π ο ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ιπ ο τ εδ ε" δ ά κ ρ υ σ α ν "ό τ α νε ί δ α νέ ν α φ ρ ι κ τ όκ α ι α π ο τ ρ ό π α ι οέ γ κ λ η μ αμ π ρ ο σ τ άτ ο υ ς ή έ γ ι ν α ν θ ύ τ ε ςσ εέ ν α α ν υ π ε ρ ά σ π ι σ τ ο θ ύ μ α . Ά ν θ ρ ω π ο ι ε ί π α μ ε ; Π ι σ τ ε ύ ωπ ω ς γ ι αό λ ο υ ς α υ τ ο ύ ς τ οσ υ ν θ ε τ ι κ ό" ά ν ω " π ε ρ ι σ σ ε ύ ε ι .

. ηΚ μ έ νΘ ο ότ π α

Ηκ α τ ά σ τ α σ ηα υ τ ήφ α ι ν ο μ ε ν ι κ άδ ι α ι ω ν ί ζ ε τ α ι χ ω ρ ί ς κ α ν ε ί ς ( ήσ χ ε δ ό ν κ α ν ε ί ς γ ι αν αμ η ν α δ ι κ ή σ ο υ μ ε φ ο ρ ε ί ς κ α ι ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς , α λ λ άκ α ι μ ε μ ο ν ω μ έ ν αά τ ο μ απ ο υκ α τ α δ ε ι κ ν ύ ο υ ντ οπ ρ ό β λ η μ ακ α ι π ρ ο τ ε ί ν ο υ νλ ύ σ ε ι ς ) ν α δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι . Ω σ τ ό σ οε ί ν α ι φ α ν ε ρ όό τ ι π λ έ ο ν κ ά τ ι π ά ε ι ν αα λ λ ά ξ ε ι . Οά ν θ ρ ω π ο ς , μ έ σ ασ τ η ν α π λ η σ τ ί ατ ο υ , έ ρ χ ε τ α ι σ ε σ ύ γ κ ρ ο υ σ η μ ε τ η ν ί δ ι ατ η Φ ύ σ η κ α ι α ρ χ ί ζ ε ι ν ατ ι μ ω ρ ε ί τ α ι γ ι αα υ τ ήτ ο υτ η να λ α ζ ο ν ε ί ακ α ι υ π ε ρ ο ψ ί α . Γ ι α τ ί ηΦ ύ σ ηκ α ι λ ο γ ι κ ήέ χ ε ι , κ α ι η θ ι κ ή , κ α ι σ α νκ α λ ήμ η τ έ ρ α γ ν ω ρ ί ζ ε ι ν αδ ι δ ά σ κ ε ι σ τ απ α ι δ ι άτ η ς . Ο ι ε π ο χ έ ς λ ο ι π ό νέ χ ο υ νδ ι κ α ί ω μ αν αυ π ά ρ χ ο υ ν , α κ ο ύ γ ε τ α ι α σ τ ε ί οα λ λ ά ηπ α ρ α β ί α σ ήτ ο υ ς έ χ ε ι τ ρ α γ ι κ έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς . Κ α ι τ αδ ι α φ ο ρ ε τ ι κ άε ί δ ηζ ω ή ς έ χ ο υ νκ α ι α υ τ άδ ι κ α ί ω μ α , ό χ ι μ ό ν ο γ ε ν ι κ άσ τ ηζ ω ή , α λ λ άσ τ ησ υ ν ύ π α ρ ξ ηκ α ι σ τ η να μ ο ι β α ι ό τ η τ α , σ ε έ ν α νκ ό σ μ οπ ο υκ α τ άέ ν αμ έ ρ ο ς α ν ή κ ε ι κ α ι σ ε α υ τ ά . Ηέ λ λ ε ι ψ ησ ε β α σ μ ο ύφ ί λ ε ς κ α ι φ ί λ ο ι κ ά ν ε ι τ ο ν ί δ ι οτ ο ν ά ν θ ρ ω π οφ τ ω χ ό τ ε ρ ο , οο π ο ί ο ς κ α τ ' α υ τ ότ ο ν τ ρ ό π οβ λ έ π ε ι , α ι σ θ ά ν ε τ α ι , β ι ώ ν ε ι , ο λ ο έ ν ακ α ι λ ι γ ό τ ε ρ ηα π ότ ηθ α υ μ α σ τ ήμ α γ ε ί ατ η ς Φ ύ σ η ς .

W a y n eJ o h nS t u r g e o n , 1 / 7 / 1 9 9 9 α π ό δ ο σ ηα π ότ ο ν Β α γ γ έ λ ηΣ .

Μ ι αά π ο ψ ηλ έ ε ι ό τ ι οΦ α σ ι σ μ ό ς , π έ ρ α ντ ο υό τ ι π ά ν τ αή τ α ν“ δ ε ξ ι ά ”ι δ ε ο λ ο γ ί α , ε ί ν α ι σ τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ αμ ι α“ α ί ρ ε σ ητ η ς Α ρ ι σ τ ε ρ ά ς ” , γ ε ν ν η μ έ ν ηα π όμ ι α σ ύ ν θ ε σ ητ ο υΕ θ ν ι κ ι σ μ ο ύκ α ι τ ο υΑ ν α ρ χ ο Σ υ ν δ ι κ α λ ι σ μ ο ύ . ΟΦ α σ ι σ μ ό ς ή τ α ν δ υ ν η τ ι κ άμ ι αδ υ ν α μ ι κ ήε π α ν α σ τ α τ ι κ ήθ ε ω ρ ί α , α λ λ άτ οα υ τ ό ν ο μ ορ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ότ ο υ σ τ ο ι χ ε ί οσ ύ ν τ ο μ ατ έ θ η κ ε ό μ η ρ ο ς τ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν τ ο υα ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ ο ύσ υ ν τ η ρ η τ ι σ μ ο ύκ α ι τ ε λ ι κ άα φ ο μ ο ι ώ θ η κ ε α π ότ ο ν Κ α π ι τ α λ ι σ μ ό . Οκ λ α σ ι κ ό ς Φ α σ ι σ μ ό ς τ ό τ ε έ γ ι ν ε μ ι αι δ ε ο λ ο γ ί ατ η ς κ α τ α π ί ε σ η ς , τ ο υά κ ρ ω ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ο ύκ ρ ά τ ο υ ς , τ ο υα π ο λ υ τ α ρ χ ι σ μ ο ύ , τ ο υμ ι λ ι τ α ρ ι σ μ ο ύ , τ ο υο π ο ί ο υτ οα π ό λ υ τ οό ρ α μ αή τ α νμ ι α ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ήκ ο ι ν ω ν ί αν απ ρ ο σ ω π ο π ο ι ε ί τ α ι σ τ ηλ α τ ρ ε ί ατ ο υχ α ρ ι σ μ α τ ι κ ο ύη γ έ τ ηήτ ο υα δ ί σ τ α κ τ ο υδ ι κ τ ά τ ο ρ α .

“ Σ ε έ ν α νκ ό σ μ οπ ο υφ α ί ν ε τ α ι ν αγ ι ο ρ τ ά ζ ε ι τ ην ω έ ς“ αχ ι τ λ οτ ι ε τ ί έ α λ ο ς τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς ” , χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι μ ι α α ν ν έ τ α ί σ τ φ α ω σ η ν ςπ ή ο υν αε ί ν α ι α ν τ ι ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή , μ ε τ τ η η ςα ν έ π ν ό ν ρ ο ρ ι α ι ψ η ςτ ο υπ ο λ ι τ ι κ ο ύφ ο ν τ α μ ε ν τ α λ ι σ μ δ ο ό ύκ γ μ α α τ ι ο τ ς ο τ υ η ς κ ο μ μ α τ ι κ ή ς γ ρ α μ μ ή ς ”
W a y n eJ o h nS t u r g e o n , 1 / 7 / 1 9 9 9 α π ό δ ο σ ηα π ότ ο ν Β α γ γ έ λ ηΣ .

α π ότ ο ν A . R u s k i n
Μ ι αρ ε τ σ ι ν ι άμ ο υα φ ή σ α ν ε γ ι ακ λ η ρ ο ν ο μ ι άμ ο υ , τ η νπ ρ ο β ι άμ ο υ μ π ο ρ ε ί ν αή τ α ντ ύ χ ημ ο υμ π ο ρ ε ί κ α ι γ κ α ν τ ε μ ι άμ ο υ . Μ α ύ ρ οα ρ ν ί μ ε γ έ ν ν η σ ε σ ε κ ά τ α σ π ρ οκ ο π ά δ ι ά λ λ ο ι τ η ς μ ά ν α ς τ οχ ά δ ι , π α ρ η γ ο ρ ι άε γ ώε ί χ ατ οσ κ ο τ ά δ ι ό σ ομ ε γ ά λ ω ν ακ ι ό σ οξ ε χ ώ ρ ι ζ αα π ότ ’ ά λ λ α σ τ ησ τ ά ν ημ ε τ αα δ έ ρ φ ι αμ ο υδ ε νπ λ ά γ ι α ζ ατ αβ ρ ά δ ι α δ ε νμ ε χ ω ρ ο ύ σ α νο ι α γ ρ ο ί κ α ι τ αλ ι β ά δ ι α κ ι α υ τ άβ έ λ α ζ α νχ α ρ ω π άγ ι ατ ηπ λ ο ύ σ ι αβ ο σ κ ή σ ο ύ ζ ασ τ η νξ ύ λ ι ν ηβ έ ρ γ ατ ο υτ σ ι φ λ ι κ άτ η νπ ρ ο σ τ α γ ή , μ αε γ ώα λ ώ ν ι ζ α , δ ε μ ο υ‘ φ τ α ν ε ο λ ό κ λ η ρ οχ ω ρ ά φ ι γ κ ρ έ μ ι ζ ατ απ α λ ο ύ κ ι αα π ότ οφ ρ ά χ τ η κ ι έ τ σ ι ηρ ά χ ημ ο υγ έ μ ι ζ ε ο υ λ έ ς κ α ι σ η μ ά δ ι α ξ ύ λ οπ ο λ ύγ ι αξ ε π ο ρ τ ί σ μ α τ αρ η μ ά δ ι α

Α π όμ ι κ ρ ό ς ε ί χ αμ ι ακ α κ ήσ υ ν ή θ ε ι α , κ α κ ήβ έ β α ι ακ α τ άτ απ ρ ό τ υ π ατ ω νν ο ι κ ο κ υ ρ α ί ω ν . Ξ έ ρ ε τ ε , ε ί ν α ι α υ τ ο ί π ο υ ζ ε σ τ α ί ν ο υ ν τ ο ν π ι σ ι ν ό τ ο υ ς μ ε τ ό σ η η ρ ε μ ί ασ ε κ α ν α π έ δ ε ς μ π ρ ο σ τ άα π ο κ ά τ ι κ ο υ τ ι άα ι χ μ α λ ω σ ί α ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ν .Α υ τ ο ί , π ο υμ έ σ ασ τ ημ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ήτ ο υ ςα ν υ π α ρ ξ ί α , π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ηί σ ω ςα π ότ ο νκ λ α σ σ ι κ ό ν ε ο ε λ λ η ν ι κ όν ε ο π λ ο υ τ ι σ μ όσ εσ υ ν δ υ α σ μ όμ ετ η νέ λ λ ε ι ψ ησ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ςι δ ε ο λ ο γ ι κ ή ςπ ρ ο σ έ γ γ ι σ η ςκ α ι μ ό ρ φ ω σ η ς γ ε ν ι κ ώ ς , έ τ ρ ε χ α ν σ τ ι ς κ ά λ π ε ς γ ι αν αν ι ώ σ ο υ ν π ω ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ ε α υ τ ό τ ο σ ά π ι ο κ α ι α ν τ ί λ α ϊ κ ό σ ύ σ τ η μ ατ η ς κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς τ ο υ ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς σ α νκ α λ ο ί κ α ι έ ν τ ι μ ο ι π α τ ρ ι ώ τ ε ς . . . τ ο υκ ώ λ ο υ . Α υ τ ήη κ α κ ήσ υ ν ή θ ε ι αή τ α ν , ν αμ η νμ π ο ρ ών αυ π α κ ο ύ ωσ εε ν τ ο λ έ ς , π ρ ο σ τ α γ έ ςκ α ι “ π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ”ο ι ο π ο ί ε ς α π ο σ κ ο π ο ύ σ α νσ τ οδ ι κ όμ ο υ“ κ α λ ό ” .Έ ν α“ κ α λ ό ”π ο υκ α τ άτ αδ ι κ άτ ο υ ςε π α ί σ χ υ ν τ αδ ε δ ο μ έ ν αθ α π ρ ο ε ρ χ ό τ α ν μ έ σ αα π ότ η ν ε ν σ ω μ ά τ ω σ ήμ ο υσ τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι κ όι σ τ όμ ε ρ ί δ α ς α ν θ ρ ώ π ω ν . . . Ε ν ν ο ώα υ τ ο ύ ς π ο υ τ ρ ι γ υ ρ ν ά ν ε π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ άσ ε κ α φ έ κ α ι μ π α ρκ α ι κ ε ρ ν ά ν ε , γ λ ε ί φ ο ν τ α ς κ α ι σ ε ρ ν ό μ ε ν ο ισ α ν ε ρ π ε τ ο ε ι δ ήπ ο υ δ ι ψ ο ύ ν γ ι αλ ί γ αλ ε π τ άδ η μ ο σ ι ό τ η τ α ς , ε ξ ο υ σ ί α ς , κ α ι χ ρ ή μ α τ ο ς . Σ ι χ α μ έ ν ο ι π ο λ ι τ ι κ ά ν τ η δ ε ς κ α π ι τ α λ ι σ τ έ ς τ η ς π ό ρ ν η ς φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ η ς δ ε ξ ι ά ς κ α ι τ η ς υ π ο κ ρ ι τ ι κ ή ς κ α ι ε ξ ί σ ο υα ν τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς ν έ α ς α ρ ι σ τ ε ρ ά ς . Ο φ ε ί λ ων αο μ ο λ ο γ ή σ ωπ ω ς έ ν απ ε ρ ί ε ρ γ οα ί σ θ η μ αη δ ο ν ή ς π ε ρ ι έ λ ο υ ζ ε τ οΕ γ ώμ ο υκ ά θ ε φ ο ρ άπ ο υμ ο υ δ ι ν ό τ α νηε υ κ α ι ρ ί αν αφ τ ύ ν ωκ α τ ά μ ο υ τ ρ αμ ετ η νσ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ άμ ο υκ α ι τ η να π ο σ τ ρ ο φ ήα υ τ άτ αμ ί ζ ε ρ α α ν θ ρ ω π ά κ ι αμ ετ ι ςγ ρ α β ά τ ε ς . . . Α υ τ άπ ο υπ λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι μ εχ ι λ ι ά δ ε ςμ α τ ω μ έ ν αε υ ρ ώα π ότ ο νκ ό π οτ ο υ Έ λ λ η ν αε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ . Ε λ ε ε ι ν ο ί κ α ι τ ρ ι σ ά θ λ ι ο ι ,α ρ π α κ τ ι κ άπ ο υθ ρ ε ύ ο ν τ α ι μ ε τ ο ν ι δ ρ ώ τ ακ α ι τ ο ν π ό ν οτ ο υ κ ά θ ε κ α τ α π ι ε ζ ό μ ε ν ο υ α π ό τ η ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή τ υ ρ α ν ν ί δ α , π ο υ τ ό λ μ η σ α ν κ α ι τ ε λ ι κ άκ α τ ά φ ε ρ α ν ν απ ε τ ά ξ ο υ ν σ τ ο ν κ ά λ α θ οτ ω ν α χ ρ ή σ τ ω ν χ ι λ ι ά δ ε ς ε τ ώ ν λ α μ π ρ ή ς ι σ τ ο ρ ί α ς , γ λ ώ σ σ η ς κ α ι κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς . . .

ς η τ ι α κ ύ ο μ σ ι β ι τ κ Α υ ο τ ω σ έ μ η ς σ η ω έ λ οτ ι ξ ρ ώ νε δ η ο χ ώτ ο τ ρ η έ ζ π α υ ν Α “ ο τ ε μ ς η σ η λ ό χ σ α ν ςε η π ο κ ά ι δ α ” ; ύ σ Ε . ς η σ ώ ν Γ
Κ ά π ω ςέ τ σ ι π ο ρ ε ύ ο μ α ι κ α ι δ εν ι ώ θ ωτ η να ν ά γ κ ην αζ η τ ή σ ωσ υ γ γ ν ώ μ ηα π όκ α ν έ ν α νπ ο υί σ ω ςμ έ χ ρ ι τ ώ ρ αθ ί χ τ η κ εα π ότ ι ςα κ τ ι β ι σ τ ι κ έ ςκ α ι ι δ ε ο λ ο γ ι κ έ ςε π ι λ ο γ έ ςμ ο υγ ι α τ ί μ ο υα ρ έ σ ε ι ν αα κ ο λ ο υ θ ώπ ο ρ ε ί ε ς π ο υμ εκ ά ν ο υ νν αν ι ώ θ ωε λ ε ύ θ ε ρ ο ς ,α υ τ ό ν ο μ ο ς .Α π ρ ο σ ά ρ μ ο σ τ ο ςί σ ω ςκ α ι α π ε ί θ α ρ χ ο ςγ ι αμ ε ρ ι κ ο ύ ς , α κ ρ α ί ο ς γ ι απ ο λ λ ο ύ ςκ α ιε π ι κ ί ν δ υ ν ο ςγ ι αά λ λ ο υ ς . . .Τ οπ ν ε ύ μ ατ η ς δ ι κ ή ςμ ο υπ ρ ο σ έ γ γ ι σ η ςτ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ νπ ρ α γ μ ά τ ω νκ α ιτ η ςι δ ε ο λ ο γ ι κ ή ςα ι σ θ η τ ι κ ή ςδ εθ ασ υ ν α ν τ η θ ε ίπ ο τ έμ ετ οπ ν ε ύ μ ατ ο υ ε φ η σ υ χ α σ μ έ ν ο υκ ο μ μ α τ ι κ ο ύο π α δ ο ύ , οο π ο ί ο ςέ χ ε ι α φ ε θ ε ί π α ρ α δ ο μ έ ν ο ςσ τ ι ςε ν τ ο λ έ ςε ν ό ςσ υ σ τ η μ ι κ ο ύ τ σ ο π ά ν ο υ . Δ ε ν θ αψ ά ξ ων αα σ χ ο λ η θ ώμ ε τ η ν α σ τ ι κ ήτ ο υ ς η θ ι κ ο λ ο γ ί α . Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ α ι ρ ό ς γ ι ακ ά τ ι τ έ τ ο ι ο ό τ α νό λ ατ ρ ι γ ύ ρ ω κ α τ α ρ ρ έ ο υ νκ α ιδ ε νπ ρ ό κ ε ι τ α ιν ασ υ μ π ε ρ ι λ ά β ω τ ηλ έ ξ η“ η θ ι κ ή ”κ α ιτ ο ν κ α θ ω σ π ρ ε π ι σ μ ότ η ςσ τ ο ντ ρ ό π οπ ο υθ έ λ ων αα ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ωτ η νυ π ά ρ χ ο υ σ ακ α τ ά σ τ α σ η .Θ έ λ ων α α ν τ ι σ τ έ κ ο μ α ι σ τ η νσ υ ν ε ί δ η σ ητ η ς μ ά ζ α ς κ α ι τ ο υε ύ κ ο λ ο υδ ρ ό μ ο υ , κ ι α ς ξ έ ρ ωό τ ι α υ τ όκ ά π ο ι ε ς φ ο ρ έ ς σ ε ο δ η γ ε ί σ τ οπ ε ρ ι θ ώ ρ ι ο .Λ ε π τ έ ςι σ ο ρ ρ ο π ί ε ςκ α ι α υ τ όα π α ι τ ε ί π ρ ο σ ο χ ήκ α ι κ α λ όχ ε ι ρ ι σ μ ό .Α ν α ζ η τ ώτ η ν ε ξ ι λ έ ω σ ημ έ σ ωτ ο υΑ κ τ ι β ι σ μ ο ύκ α ι τ η ς α δ ι ά κ ο π η ς ε ν α σ χ ό λ η σ η ς μ ε τ ου π έ ρ ο χ οδ ώ ρ οτ η ς Γ ν ώ σ η ς . Ε σ ύ ;

α π ότ ο ν Χ ρ ή σ τ οΛ .

Δ ε νπ ρ ό κ ε ι τ α ι σ ί γ ο υ ρ αν αα ν α φ ε ρ θ ώσ εκ ά τ ι κ α ι ν ο τ ό μ ο , α π λ άθ ε ω ρ ώό τ ι π ρ έ π ε ι ν αδ ι α δ ί δ ο ν τ α ι ο ι τ ρ ό π ο ι μ ε τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς ο ι π α γ κ ό σ μ ι ο ι ε ξ ο υ σ ι α σ τ έ ς ε λ έ γ χ ο υ ν , χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι κ α ι ε ν τ έ λ ε ι ρ ί χ ν ο υ ν σ ε λ ή θ α ρ γ ο τ ο υ ς λ α ο ύ ς , ώ σ τ ε ό λ ο ι μ α ς ν αγ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε τ αμ έ σ ατ ο υσ υ σ τ ή μ α τ ο ς . Τ οθ ε μ ε λ ι ώ δ ε ς σ τ ο ι χ ε ί οτ ο υκ ο ι ν ω ν ι κ ο ύε λ έ γ χ ο υε ί ν α ι ησ τ ρ α τ η γ ι κ ήτ η ς α π ό σ π α σ η ς τ η ς π ρ ο σ ο χ ή ς π ο υ έ γ κ ε ι τ α ι σ τ η νε κ τ ρ ο π ήτ η ςπ ρ ο σ ο χ ή ςτ ο υκ ο ι ν ο ύα π ότ ασ η μ α ν τ ι κ άπ ρ ο β λ ή μ α τ ακ α ι τ ι ςα π ο φ α σ ι σ μ έ ν ε ς α π ότ ι ςο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ςκ α ιπ ο λ ι τ ι κ έ ςε λ ί τα λ λ α γ έ ς ,μ έ σ ωτ η ςτ ε χ ν ι κ ή ςτ ο υκ α τ α κ λ υ σ μ ο ύσ υ ν ε χ ό μ ε ν ω ν α ν τ ι π ε ρ ι σ π α σ μ ώ ν κ α ι α σ ή μ α ν τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . Ησ τ ρ α τ η γ ι κ ήτ η ς α π ό σ π α σ η ς τ η ς π ρ ο σ ο χ ή ς ε ί ν α ι ε π ί σ η ς α π α ρ α ί τ η τ ηγ ι αν αμ η νε π ι τ ρ έ ψ ε ι σ τ οκ ο ι ν όν αε ν δ ι α φ ε ρ θ ε ί γ ι αα π α ρ α ί τ η τ ε ςγ ν ώ σ ε ι ςσ τ ο υ ςτ ο μ ε ί ςτ η ς ε π ι σ τ ή μ η ς , τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς , τ η ς ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς , τ η ς ν ε υ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς κ α ι τ η ς κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή ς . Ηδ ι α τ ή ρ η σ ητ η ς π ρ ο σ ο χ ή ς τ ο υκ ο ι ν ο ύα π ο σ π α σ μ έ ν η , μ α κ ρ ι άα π ότ αα λ η θ ι ν άκ ο ι ν ω ν ι κ άπ ρ ο β λ ή μ α τ α , α ι χ μ ά λ ω τ ηθ ε μ ά τ ω ν π ο υδ ε νέ χ ο υ νκ α μ ί ασ η μ α σ ί α , ε ί ν α ι οκ ύ ρ ι ο ςσ τ ό χ ο ςώ σ τ ετ οκ ο ι ν όν απ α ρ α μ έ ν ε ι α π α σ χ ο λ η μ έ ν ο , τ ό σ ο π ο λ ύώ σ τ ε ν αμ η ν έ χ ε ι κ α θ ό λ ο υχ ρ ό ν ογ ι αν ασ κ ε φ θ ε ί . Ηε π ό μ ε ν ημ έ θ ο δ ο ςκ α λ ε ί τ α ι « π ρ ό β λ η μ α -α ν τ ί δ ρ α σ η -λ ύ σ η » .Δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι έ ν απ ρ ό β λ η μ α ,μ ι α π ρ ο β λ ε φ θ ε ί σ α« κ α τ ά σ τ α σ η » γ ι αν αυ π ά ρ ξ ε ι μ ι ακ ά π ο ι αα ν τ ί δ ρ α σ ηα π ότ ο ν κ ό σ μ ο , μ ε σ κ ο π όα υ τ ό ς οί δ ι ο ς ν αο ρ ί σ ε ι τ αμ έ τ ρ απ ο υηε ξ ο υ σ ί αθ έ λ ε ι ν ατ ο ν κ ά ν ε ι ν αδ ε χ θ ε ί . Γ ι απ α ρ ά δ ε ι γ μ α : Α φ ή ν ε τ α ι ν αξ ε δ ι π λ ω θ ε ί κ α ι ν αε ν τ α θ ε ί ηα σ τ ι κ ήβ ί αήο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ι α ι μ α τ η ρ έ ςε π ι θ έ σ ε ι ςπ ο υα π ο σ κ ο π ο ύ νσ τ ον αα π α ι τ ή σ ε ι ο κ ό σ μ ο ς ν ό μ ο υ ς α σ φ α λ ε ί α ς κ α ι π ο λ ι τ ι κ έ ς ε ι ς β ά ρ ο ς τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Ήα κ ό μ α : Δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν μ ί αο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ ρ ί σ ηώ σ τ εν αγ ί ν ε ι α π ο δ ε κ τ ήω ςα ν α γ κ α ί οκ α κ όηυ π ο χ ώ ρ η σ ητ ω νκ ο ι ν ω ν ι κ ώ νδ ι κ α ι ω μ ά τ ω νκ α ι η δ ι ά λ υ σ ητ ω ν δ η μ ό σ ι ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν . Γ ι αν αγ ί ν ο υ ν α π ο δ ε κ τ άτ αδ ι ά φ ο ρ αμ έ τ ρ α , α ρ κ ε ί η σ τ α δ ι α κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ ς , λ ί γ ο λ ί γ ο , ε π ί σ υ ν α π τ ά έ τ η .Κ α τ ά α υ τ ό ντ ο ντ ρ ό π ο ε π ι β λ ή θ η κ α ντ ι ςδ ε κ α ε τ ί ε ςτ ο υ ΄ 8 0κ α ι΄ 9 0ο ιδ ρ α σ τ ι κ ά ν έ ε ς κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς ( ν ε ο φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς ) : α ν ύ π α ρ κ τ ο κ ρ ά τ ο ς , ι δ ι ω τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ι ς , α ν α σ φ ά λ ε ι α ,ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ,μ α ζ ι κ ήα ν ε ρ γ ί α ,μ ι σ θ ο ί π ο υδ ε νε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ νέ ν αα ξ ι ο π ρ ε π έ ςε ι σ ό δ η μ α , τ ό σ ε ς α λ λ α γ έ ς π ο υθ αε ί χ α ν π ρ ο κ α λ έ σ ε ι ε π α ν ά σ τ α σ ηα ν ε ί χ α ν ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί μ ο ν ο μ ι ά ς .

Τ οπ λ ή θ ο ςδ ε να ρ κ ε ίν αε ί ν α ιπ ε ι θ ή ν ι οτ η δ ε δ ο μ έ ν ησ τ ι γ μ ή ,π ρ έ π ε ι κ α ι ηό π ο ι αμ ε λ λ ο ν τ ι κ ή τ ο υσ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ άν ακ α θ ί σ τ α τ α ι ,κ α τ άτ ομ ά λ λ ο ν ήή τ τ ο ν ,π ρ ο β λ έ ψ ι μ η ' τ ό τ εα π ο τ ε λ ε ί π ρ α γ μ α τ ι κ ά δ ι α χ ε ι ρ ί σ ι μ ομ έ γ ε θ ο ς . Ό σ ο ι α π όε μ ά ςε μ β α θ ύ ν α μ ε σ τ η νπ ο λ ι τ ι κ ήπ ρ ο π α γ ά ν δ α ,ω ς“ μ ε θ ο δ ι κ ήκ α ι τ ε χ ν ι κ ή τ η ς α γ ω γ ή ς τ ω ν μ α ζ ώ ν ” , σ ή μ ε ρ α δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι ημ ο ν α δ ι κ ή“ τ ε χ ν ι κ ή ” , ο ύ τ εκ α νηκ υ ρ ί α ρ χ η . Τ ό σ οηπ α ρ α δ ο σ ι α κ ήΔ ε ξ ι ά , ό σ οκ α ι ηπ α ρ α δ ο σ ι α κ ήΑ ρ ι σ τ ε ρ άδ ε νή θ ε λ α νν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν( μ ό ν ο ) ψ η φ ο φ ό ρ ο υ ς ήο π α δ ο ύ ς , Η π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ατ ό σ οτ η ς μ ε ν , ό σ οκ α ι τ η ς δ ε ή τ α ν η σ χ η μ α τ ο π ο ί η σ ημ ι α ς“ μ α ζ ι κ ή ςκ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς ”( η π ά σ η ςφ ύ σ ε ω ςΑ ρ ι σ τ ε ρ ά π ι ο“ ξ ύ π ν ι α ”έ κ α ν ε θ α ύ μ α τ α )π ο υθ αε γ γ υ ά τ οτ ηδ ι α ρ κ ήμ α ζ ι κ ή α ν α π α ρ α γ ω γ ήψ η φ ο φ ό ρ ω ν κ α ι ο π α δ ώ ν ήό π ω ς θ α έ λ ε γ ε κ α ιέ ν α ς μ α κ α ρ ί τ η ς α ν τ ι κ ο μ φ ο ρ μ ι σ τ ή ς ι σ τ ο ρ ι κ ό ς ,θ απ α ρ ή γ α γ εμ α ζ ι κ ά“ α ν τ ί γ ρ α φ αε π ί α ν τ ι γ ρ ά φ ω ν ” . Σ ή μ ε ρ αό μ ω ςδ ε νε ί ν α ι μ ο ν ά χ ατ ασ υ μ β α τ ι κ ά κ ό μ μ α τ απ ο υπ α ρ ά γ ο υ ν( τ ό σ ομ ετ η ν“ υ ψ η λ ή ” , ό σ οκ α ι τ η“ χ α μ η λ ή ”έ ν ν ο ι α ) π ο λ ι τ ι κ ή , α λ λ άκ α ι : Τ ο π ι κ ή Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η , Σ υ ν δ ι κ ά τ α , Μ Κ Ο , “ δ ι π λ ω μ α τ ί α π ο λ ι τ ώ ν ” κ λ π , ό σ ο γ ι α τ η ν “ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ”( δ η λ α δ ήτ η νκ α τ α σ κ ε υ ήκ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ςκ α ισ υ ν α ί ν ε σ η ς ) ο ι Ε τ α ι ρ ε ί ε ς Δ ι α χ ε ί ρ η σ η ςΠ λ ή θ ο υ ς( Ε . Δ . Π )ε ί ν α ιτ ό σ οπ ο λ λ έ ς κ α ισ η μ α ν τ ι κ έ ς ,ώ σ τ εο ιπ ο λ ι τ ι κ ο ίφ ο ρ ε ί ς ,σ τ η ν ο υ σ ί α ,ν απ α ί ζ ο υ νρ ό λ οο υ ρ α γ ο ύ ,γ ι αν αμ η ν π ο ύ μ ε , υ π ο τ α κ τ ι κ ο ύ . Δ η μ ο σ κ ο π ι κ έ ςκ α ιδ ι α φ η μ ι σ τ ι κ έ ςε τ α ι ρ ε ί ε ς , ε κ δ ο τ ι κ ά σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α υ π ε ρ ε ρ γ ο λ ά β ω ν , τ η λ ε ο π τ ι κ ά π ρ ο ι ό ν τ α , κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ έ ς π α ρ α γ ω γ έ ς .Α υ τ έ ςο ιΕ Δ Πε ί ν α ιβ ε β α ί ω ςμ ε τ α ξ ύ τ ο υ ςα ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς ,α φ ο ύα π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ισ τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς π ε λ ά τ ε ς , τ οπ α ρ α π ά ν ωό μ ω ς δ ε ν α ν α ι ρ ε ί ό τ ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ νω ςσ υ γ κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ακ α ν ά λ ι απ ο υ κ α τ α λ ή γ ο υ νσ τ η νί δ ι α “ κ λ ε ι σ τ ήλ ί μ ν η ”( π ο τ έ α ν ο ι χ τ ή θ ά λ α σ σ α ) , δ ι ό τ ι τ ο π α ρ α γ ό μ ε ν ο α π ο τ έ λ ε σ μ α έ χ ε ι π α ν ο μ ο ι ό τ υ π ο σ τ ό χ ο . Γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α :ο ιε τ α ι ρ ε ί ε ςδ η μ ο σ κ ο π ή σ ε ω νέ χ ο υ ν ω ςμ ο ν α δ ι κ όκ α ια ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ όω ςπ ρ ο ςα υ τ ό σ τ ό χ ο “ τ η ν α π ο τ ύ π ω σ η τ ω ν δ ι α θ έ σ ε ω ν τ η ς σ τ ι γ μ ή ς τ η ς κ ο ι ν ή ς γ ν ώ μ η ς ” ,ή κ α ιπ έ ρ αα π όα υ τ ότ η νε κ

α π ότ ο ν Λ ε ύ κ ι π π ο

Ό χ ι ,τ οπ λ ή θ ο ςδ ε νσ υ μ π ε ρ ι φ έ ρ ε τ α ι ω ςα γ έ λ η ά γ ρ ι ω νζ ώ ω να λ λ άω ςκ ο π ά δ ιο ι κ ό σ ι τ ω νζ ώ ω ν , σ τ α β λ ι σ μ έ ν ω νή ε λ ε υ θ έ ρ α ςβ ο σ κ ή ς .Έ ν ακ ο π ά δ ι μ η ρ υ κ α σ τ ι κ ώ νγ ι ατ η να κ ρ ί β ε ι αα ι ώ ν ι αμ η ρ υ κ ά ζ ε ι τ ι ς “ α λ ή θ ε ι ε ς ” ,π ο υ ε κ τ ω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν τ ο υ σ ε ρ β ί ρ ο ν τ α ι . Γ ι α υ τ ό ο ι “ έ ξ υ π ν ε ς ” κ α ι ε υ ν ο υ χ ι σ μ έ ν ε ς α σ τ ι κ έ ς “ ε λ ί τ ” π ρ ο τ ι μ ο ύ ν τ η ν ε ξ α π ά τ η σ η ,τ η νπ α ν ο υ ρ γ ί α α π ότ ηβ ί α . Η π α ν ο υ ρ γ ί α ε ί ν α ι π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή κ α ι “ τ α ι ρ ι ά ζ ε ι γ ά ν τ ι ”σ εμ ι ασ εμ ι αψ ο φ ο δ ε ή“ ε λ ί τ ” , π ο υε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι μ ό ν ο ν“ ν αε ί ν α ι σ τ απ ρ ά γ μ α τ α ” κ α ιν ατ α δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι , χ ω ρ ί ςκ α ν ν α έ χ ε ι

' π ου ι α ν ί ε , ς ο π ύ τ ς ο ν ι π ώ ρ θ ν α ς ω , ς α ή κ ω ι ρ ω ρ η ι Ο Ή τ “ ν ,α η ρ ε μ ή φ ε α ι μ ε σ ς ο ν υ δ ν ί κ α ν έ α ι ν γ ό ” ς μ ο θ ι τ ρ α α μ ά ε ύθ ο κ ι ζ α αμ σ έ μ α“ ςτ ώ π ε ν υ σ , ν α υ ί ο ν ξ ω ά ν ρ ι α ο π κ ν ο τ α θ , ν υ ο σ ή ι ο π ο θ υ μ ο π α , ς ν α ο ζ τ ά μ ς α η ν τ ό κ α ι σ α τ ν α φ ο μ ι σ ή ρ ι ε χ α ι δ ο τ ε μ α ν ω φ μ ύ σ ” ν ώ ζ α μ ν ω ατ ω ρ ή ρ ε π υ “ ς ω
ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν ησ τ ο νε α υ τ ότ η ς ,χ ω ρ ί ςν απ ι σ τ ε ύ ε ι σ τ η νό π ο ι αα π ο σ τ ο λ ήτ η ςκ α ι κ ά ν ε ι ό , τ ι μ π ο ρ ε ί γ ι α ν αα π ο φ ύ γ ε ι τ η ν σ ύ γ κ ρ ο υ σ η . Τ οπ ρ ώ τ οσ ο υσ τ ο ί χ η μ α , σ ύ ν τ ρ ο φ ε α ν α γ ν ώ σ τ η , ε ί ν α ι ν αμ η νε ί σ α ι μ έ ρ ο ςτ ο υα π ρ ό σ ω π ο υπ λ ή θ ο υ ς , α λ λ άέ ν απ ρ ό σ ω π ομ έ σ ασ τ οπ λ ή θ ο ςκ α ι α ν ά λ ο γ α ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ς ω ς ο δ ο δ ε ί κ τ η ς μ ι α ς ά λ λ η ς α ι σ θ η τ ι κ ή ςκ α ιπ ο λ ι τ ι κ ή ςσ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς .Ν αμ η ν σ υ μ π ε ρ ι φ έ ρ ε σ α ι ο ύ τ εω ςε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν ημ ο ν ά δ α , ο ύ τ ε ω ς ν ο ύ μ ε ρ οσ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς . Ν αμ ηβ α δ ί ζ ε ι ς σ τ ηλ ε ω φ ό ρ ο( “ Μ ητ α ς λ ε ω φ ό ρ ο υ ς β α δ ί ζ ε ι ν ” ,Π υ θ α γ ό ρ α ς ) ,α λ λ άν αα ν α κ α λ ύ π τ ε ι ςτ ο “ ά λ λ ο ”μ ο ν ο π ά τ ι , τ η να τ ρ α π ό . Ηφ α ν τ α σ ί ασ ο υν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ία π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ άκ α ιε ν α λ λ α κ τ ι κ ά ,ν α ι ε ρ α ρ χ ε ί ςκ α ι ν αδ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε σ α ι οί δ ι ο ςτ ι ςα ν ά γ κ ε ς σ ο υκ α ι ηπ λ ή ρ ω σ ητ ω νό π ο ι ω να ν α γ κ ώ νν αμ η γ ί ν ε τ α ι μ ε ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί α δ ο ύ λ ο υ , α λ λ ά μ ε ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί αε λ ε ύ θ ε ρ ο υ . Τ ι σ η μ α ί ν ε ι ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί α ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ , τ ι σ η μ α ί ν ε ι“ κ ά ν ωβ ο ύ λ η σ ηδ ι κ ήμ ο υτ η να ν ά γ κ η ” ; Π ο λ λ έ ςκ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ςα π α ν τ ή σ ε ι ς ,α ν ά λ ο γ αμ ε τ η νπ ρ ό κ λ η σ ηπ ο υκ ά θ εφ ο ρ άα ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι ςκ α ι δ ε ν ε ί ν α ι α π ο σ τ ο λ ή μ ο υ ν α“ σ ε δ ι α φ ω τ ί σ ω ” . Θ ασ ο υ α ν α φ έ ρ ωό μ ω ςμ ί αα π ότ ι ςα π α ν τ ή σ ε ι ςδ ι η γ ή σ ε ι ς τ ο υμ ε γ ά λ ο υμ α ςΚ α ζ α ν τ ζ ά κ ηα π ότ η ν“ Α ν α φ ο ρ ά σ τ ο νΓ κ ρ έ κ ο ”κ ια νθ έ λ ε ι ςν ακ α τ α λ ά β ε ι ς ,θ α κ α τ α λ ά β ε ι ς . “ Έ ν α ςβ ο σ κ ό ςα π ότ ' α ν ώ γ ε ι α , ά γ ρ ι οπ ε τ ρ ο χ ώ ρ ι σ τ η ν π λ α γ ι άτ ο υΨ η λ ο ρ ε ί τ η , ά κ ο υ γ ε τ ο υ ς χ ω ρ ι κ ο ύ ς ν ατ ο υδ ι η γ ο ύ ν τ α ι σ η μ ε ί ακ α ι τ έ ρ α τ αγ ι ατ οΜ ε γ ά λ ο Κ ά σ τ ρ ο . Σ τ η νπ ο λ ι τ ε ί αα υ τ ή , λ έ ε ι , β ρ ί σ κ ε ι ςό λ ατ ' α γ α θ άτ ο υκ ό σ μ ο υ : κ ο υ κ ι άμ ετ ησ έ σ ο υ λ α , π α σ τ ό μ π α κ α λ ι ά ρ οτ σ ο υ β ά λ ι α , β α ρ έ λ ι ατ ι ςσ α ρ δ έ λ λ ε ς κ α ι

τ ι ςκ α π ν ι σ τ έ ςρ έ γ γ ε ς 'κ ια κ ό μ α μ α γ α ζ ι ά τ ί γ κ α σ τ ι β ά ν ι α ,κ ι ά λ λ απ ο υπ ο υ λ ο ύ ντ ο υ φ έ κ ι αό σ αθ έ ς , σ ο υ γ ι ά δ ε ς , μ α χ α ί ρ ι ακ α ι μ π α ρ ο ύ τ η ' κ ι ά λ λ απ ο υκ ά θ ε π ρ ω ίξ ε φ ο υ ρ ν ί ζ ο υ ν ,φ ο υ ρ ν ι έ ςφ ο υ ρ ν ι έ ς ,ά σ π ρ ο ψ ω μ ί ,φ ρ α ν τ ζ ό λ α .Κ ιέ χ ε ι ,λ έ ε ι ,α κ ό μ α ,σ α ν β ρ α δ ι ά σ ε ι , γ υ ν α ί κ ε ς π ο υδ ε νσ ε σ κ ο τ ώ ν ο υ ν , σ α ντ ι ς Κ ρ η τ ι κ ο π ο ύ λ ε ς ,α ντ ι ςα γ γ ί ξ ε ι ς ,κ ι ε ί ν α ι τ οκ ρ έ α ς τ ο υ ς ά σ π ρ οκ α ι ν ό σ τ ι μ οσ α ν τ ηφ ρ α ν τ ζ ό λ α . Ό λ αε τ ο ύ τ ατ αθ ά μ α τ ατ ' ά κ ο υ γ εοβ ο σ κ ό ς ,τ α σ ά λ ι ατ ο υέ τ ρ ε χ α ν ,κ α ι τ οΜ ε γ ά λ οΚ ά σ τ ρ οέ λ α μ π ε σ τ η φ α ν τ α σ ι ά τ ο υ σ α ν κ ρ η τ ι κ ό ς π α ρ ά δ ε ι σ ο ς , γ ε μ ά τ ο ς μ π α κ α λ ι ά ρ ο , τ ο υ φ έ κ ι α κ α ιγ υ ν α ί κ ε ς . Ά κ ο υ γ ε ,ά κ ο υ γ εκ ιέ ν αμ ε σ η μ έ ρ ιπ ι αδ εβ ά σ τ α ξ ε , έ ζ ω σ εσ φ ι χ τ άτ οφ α ρ δ ύζ ω ν ά ρ ιτ ο υ ,α ν α κ ρ έ μ α σ ε σ τ η νπ λ ά τ ητ ο υτ η νπ ι οκ α λ ή ,τ η νξ ο μ π λ ι α σ τ ήτ ο υ β ο ύ ρ γ ι α , φ ο ύ χ τ ω σ ε τ ο β ο σ κ ο ρ ά β δ ι τ ο υ κ α ι ρ ο β ό λ η σ ε α π ότ ο ν Ψ η λ ο ρ ε ί τ η .

Σ ε λ ί γ ε ς ώ ρ ε ς α ν τ ί κ ρ ι σ ε τ ο Μ ε γ ά λ ο Κ ά σ τ ρ ο ' ή τ α ν α κ ό μ αμ έ ρ α ,κ ιη κ α σ τ ρ ό π ο ρ τ αή τ α να ν ο ι χ τ ή .Ο β ο σ κ ό ςσ τ ά θ η κ εσ τ οκ α τ ώ φ λ ι ' μ ι αδ ρ α σ ε λ ι άκ α ι θ α ´ μ π α ι ν εσ τ ο νπ α ρ ά δ ε ι σ ο . Μ αξ α φ ν ι κ άηψ υ χ ήτ ο υ τ ι ν ά χ τ η κ ε ' σ α νν α ' ν ι ω σ εη ψ υ χ ήα υ τ ήπ ω ςη π ε θ υ μ ι άτ η νε ί χ εκ α β α λ ή σ ε ι ,π ω ςδ ε νέ κ α ν εό , τ ι ή θ ε λ ε , δ ε ν ή τ α ν λ ε ύ τ ε ρ η ' ν τ ρ ά π η κ ε . Ζ ά ρ ω σ εο Κ ρ η τ ι κ ό ςτ αφ ρ ύ δ ι α ,τ ο νπ ή ρ ετ ο φ ι λ ό τ ι μ ο . “ Θ έ λ ωμ π α ί ν ω , θ έ λ ωδ ε νμ π α ί ν ω ” , ε ί π ε ' “ δ ε νμ π α ί ν ω ” ! Γ ύ ρ ι σ ετ ηρ ά χ ητ ο υσ τ οΚ ά σ τ ρ οκ α ι π ή ρ ε τ οδ ρ ό μ οπ ί σ ωκ α τ άτ οβ ο υ ν ό ” . Κ α ι ό π ω ςε ί π ακ α ι π ρ ι ν , σ ύ ν τ ρ ο φ εα ν α γ ν ώ σ τ η , α ν θ έ λ ε ι ς ν ακ α τ α λ ά β ε ι ς , θ ακ α τ α λ ά β ε ι ς .

, η τ σ ώ ν γ α ν α ε φ ο ρ τ ν ύ σ , α μ η χ ί ο τ σ , ς υ υ ο ο θ ή οσ λ τ π ώ ρ υ ο π οπ ω Τ σ “ ό ρ π α υ ο τ ς ο ρ έ μ ι α α σ ί αν γ νε ο η λ ά ν αμ α ν ι ι α α κ ν ί ς ε ο θ ή λ π ο τ σ α σ έ μ ο π α ω κι σ ς ό ή ρ κ ι τ απ η ν θ σ ι άέ α λ ς λ η α λ λ ά ς α ι μ ς η τ κ ί ε δ ο ι δ α ο σ ς ε ω ρ έ ς ί φ ε ι γ ρ ε ρ υ π ο μ τ υ ι σ ε λ ν η μ α Ν . ς ά ρ ο φ ι ρ ο ε ρ π ε μ μ υ ύ ο ςσ ή ςν κ ι τ ι εω λ τ ο ύ π ο , α δ ά ν ο μ η ν έ μ υ ε κ ι μ ο τ α ξ ε ς εω ς τ ύ ο ” ή. κ ι τ σ ι τ α τ σ

α π ότ ο ν M i n dT e r r o r i s t Μ ι ασ υ ζ ή τ η σ ημ ετ ο νT r o yS o u t h g a t eδ ε να π ο τ ε λ ε ί μ ι ακ α θ ό λ ο υτ υ π ι κ ήυ π ό θ ε σ η . Π ρ ο σ ω π ι κ άπ ε ρ ί μ ε ν αα υ τ ή τ ησ τ ι γ μ ήα ρ κ ε τ όκ α ι ρ όκ α ι α ι σ θ ά ν ο μ α ι ε υ τ υ χ ή ς π ο υμ ο υ δ ό θ η κ ε α υ τ ή η ε υ κ α ι ρ ί α . Ο T r o y S o u t h g a t e , α γ γ λ ο σ κ ω τ ι κ ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς , ε ί ν α ι σ υ γ γ ρ α φ έ α ς , μ ο υ σ ι κ ό ς ,α κ τ ι β ι σ τ ή ςκ α ιθ ε ω ρ η τ ι κ ό ςε π ι κ ε φ α λ ή ςτ ο υ Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι κ ο ύΚ ι ν ή μ α τ ο ς ( N a t i o n a l A n a r c h i s m) . Η θ ε ω ρ ί α τ ο υ , η ο π ο ί α β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν κ ο λ λ ε κ τ ι β ο π ο ί η σ ητ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς κ α ι α κ τ ι β ι σ τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς π ά ν ωσ τ ι ς β ά σ ε ι ς τ η ς ε θ ν ι κ ό τ η τ α ς , τ ο υτ ρ ι μ π α λ ι σ μ ο ύκ α ι τ η ς τ α υ τ ό τ η τ α ς , β ρ ή κ ε μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν μ ε γ ά λ η α ν τ α π ό κ ρ ι σ ησ εά τ ο μ ατ ο υα ν α ρ χ ι κ ο ύχ ώ ρ ο υ ,α φ ο ύ μ ε γ ά λ ομ έ ρ ο ςτ η ςα φ ο ρ άσ τ ο νε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ότ ω ν α ν θ ρ ω π ί ν ω ν σ χ έ σ ε ω ν , κ α ι σ τ η ν κ α τ ά ρ γ η σ η α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ητ η ςι ε ρ α ρ χ ί α ςτ ο υκ ρ ά τ ο υ ςκ α ιτ ο υ κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ ,α π όέ ν ατ ο π ι κ ι σ τ ι κ όμ ο ν τ έ λ οσ τ οο π ο ί ο α υ τ ο ο ρ ί ζ ο υ ντ ηζ ω ήτ ο υ ςτ αά τ ο μ αμ εβ ά σ ηδ ι κ ο ύ ςτ ο υ ς κ ο ι ν ο ύ ςα ξ ι α κ ο ύ ςκ ώ δ ι κ ε ς .Υ π ε ρ α σ π ί ζ ε τ α ιέ τ σ ιτ η ν α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ηκ ο ι ν ω ν ι κ ήδ ο μ ήό π ο υά τ ο μ αμ εκ ο ι ν έ ς θ έ σ ε ι ς σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν τ ι ς δ ι κ έ ς τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς . Κ ε ν τ ρ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ Α ν α ρ χ ι σ μ ο ύ ,ό π ω ς τ ο α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ ο τ ω ν α ν θ ρ ω π ί ν ω ν ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν κ α ι δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ,έ χ ο υ νκ ε ν τ ρ ι κ ήθ έ σ ησ τ ι ςθ ε ω ρ ί ε ςτ ο υ Ε θ ν ι κ o α ν α ρ χ ι σ μ ο ύ μ ι α ςκ α ισ ύ μ φ ω ν α μ ετ ο νT r o y , σ υ ν η γ ο ρ ο ύ νσ τ ηδ ι α τ ή ρ η σ ητ ω νπ α ρ α δ ό σ ε ω νκ α ι τ ω ν ε θ ν ι κ ώ νκ α ι φ υ λ ε τ ι κ ώ ντ α υ τ ο τ ή τ ω ν .Σ τ οπ λ α ί σ ι οα υ τ ό α π ο ρ ρ ί π τ ε ιτ ο νΦ α σ ι σ μ ό ,τ ο νΚ ο μ μ ο υ ν ι σ μ όκ α ιτ ο ν Ε θ ν ι κ ο σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ,ω ςδ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ά ,ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ άκ α ι κ ρ α τ ι κ ι σ τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α π ο υ κ α ι σ α ν ι σ τ ο ρ ι κ ά π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ,α π έ τ υ χ α ν ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν υ γ ι ε ί ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς σ ε έ ν α ν υ γ ι ήκ ό σ μ ο . Έ χ ε ι γ ί ν ε ι ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ασ τ ό χ ο ςδ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ω ν , α ν τ ι φ α σ ι σ τ ώ ν ,τ ο υπ ρ α κ τ ο ρ ί σ τ ι κ ο υπ ε ρ ι ο δ ι κ ο ύS e a r c h l i g h t , τ η ς α σ τ υ ν ο μ ί α ς α λ λ άκ α ι α τ ό μ ω ντ ο υε θ ν ι κ ι σ τ ι κ ο ύ κ ι ν ή μ α τ ο ς . Σ ή μ ε ρ αέ χ ε ι α ν α π τ ύ ξ ε ι ε θ ν o α ν α ρ χ ι κ έ ς ο μ ά δ ε ς σ τ ι ςΗ . Π . Α , τ η νΑ γ γ λ ί α , τ ηΣ κ α ν δ ι ν α β ί α , τ η νΑ υ σ τ ρ α λ ί α κ α ι τ η ν Ν έ αΖ η λ α ν δ ί α . Τ ο νΣ ε π τ έ μ β ρ ι οτ ο υ2 0 1 0 ,ο T r o yσ υ ν έ τ α ξ ετ ο μ α ν ι φ έ σ τ οτ ο υΕ θ ν ι κ ο ύΑ ν α ρ χ ι σ μ ο ύ .Σ τ ι ς1 5 . 0 0 0λ έ ξ ε ι ς τ ο υ , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ιμ ε λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς , έ ν α σ ύ σ τ η μ α β α σ ι σ μ έ ν οσ τ ο ν τ ρ ι μ π α λ ι σ μ ό" γ ι ατ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α , ε ν ά ν τ ι α σ τ οκ ρ ά τ ο ς " . Α ς α φ ή σ ο υ μ εό μ ω ς τ ο νί δ ι ον αμ α ς τ αε ξ η γ ή σ ε ι ό λ α π ι οδ ι ε ξ ο δ ι κ ά , α π α ν τ ώ ν τ α ς σ τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς μ α ς .

Κ α λ η σ π έ ρ αT r o y . Ησ υ ν έ ν τ ε υ ξ ηα υ τ ήε ί ν α ι μ ι αθ α υ μ ά σ ι αε υ κ α ι ρ ί αγ ι ατ ο υ ς α ν α γ ν ώ σ τ ε ς τ ο υπ ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ μ α ςν αε ξ ο ι κ ε ι ω θ ο ύ νπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ομ ετ ο νΕ θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ό .Θ ε ω ρ ώπ ω ςε ί σ α ιέ ν α ςα π ότ ο υ ςπ ι ο κ α τ ά λ λ η λ ο υ ς ν αμ α ς μ ι λ ή σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά , ε π ο μ έ ν ω ς θ αμ π ο ρ ο ύ σ ε ς ν αμ α ς ε ξ η γ ή σ ε ι ς α ρ χ ι κ άτ οmo t t oπ ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε , " ε ν ά ν τ ι ασ ε ό λ ατ απ ο λ ι τ ι κ άδ ό γ μ α τ α " ; Ν ο μ ί ζ ωό τ ι τ οσ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν οσ ύ ν θ η μ α , έ ν αα π ότ απ ο λ λ άπ ο υχ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε , ε π ι ν ο ή θ η κ ε α π ότ ο ν We l f H e r f u r t h ,τ ο νκ ύ ρ ι οσ ύ ν δ ε σ μ όμ α ςσ τ η νΑ υ σ τ ρ α λ ί ακ α ι α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι τ η να ν τ ί θ ε σ ήμ α ςτ ό σ οσ τ η ν Α ρ ι σ τ ε ρ άκ α ι σ τ ηΔ ε ξ ι ά .Τ οκ ο μ μ α τ ι κ όσ ύ σ τ η μ α ,τ οο π ο ί οε δ ώσ τ η νΑ γ γ λ ί α ,π α ί ρ ν ε ι τ ημ ο ρ φ ήτ η ς κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ςδ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , σ εμ ε γ ά λ οβ α θ μ όε μ π ε ρ ι έ χ ε ι α υ τ ο ύτ ο υε ί δ ο υ ςτ η νκ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η . Π ρ ά γ μ α τ ι , μ εα υ τ ότ ο ντ ρ ό π οε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ άε ύ κ ο λ ον ακ ρ α τ άκ α ν ε ί ς τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς δ ι α ι ρ ε μ έ ν ο υ ς , κ ά τ ι ε ν τ ε λ ώ ς α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό . ΟM u a mma r a l Q a t h a f i ( 1 9 4 2 2 0 1 1 ) ε ί χ ε π ε ι κ ά π ο τ ε ό τ ι " ο κ α ν ό ν α ς ε ν ό ς κ ό μ μ α τ ο ς ε ί ν α ι οκ α ν ό ν α ς ε ν ό ς μ ό ν ομ έ ρ ο υ ς π ά ν ωκ α ι π έ ρ αα π ότ οσ ύ ν ο λ ο " , έ τ σ ι ώ σ τ ε κ α τ άσ υ ν έ π ε ι αη ί δ ρ υ σ ήτ ο υν αέ ρ χ ε τ α ιω ςα ν α γ κ α ι ό τ η τ ακ ά λ υ ψ η ςτ ω νσ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω νε ν ό ςμ ο ν ά χ ατ μ ή μ α τ ο ςτ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς , κ α ι ό λ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε π ο ι ο τ μ ή μ ακ α τ α λ ή γ ε ι ν αε ί ν α ι α υ τ ό . Ε π ι π λ έ ο ν , μ ε δ ε δ ο μ έ ν ο ό τ ι π ά ν τ ο τ ε ό λ απ ε ρ ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι ό σ ο ν α φ ο ρ άσ τ η ν ε ξ ο υ σ ί αγ ύ ρ ωα π όδ ύ ομ ε τ ρ ί ακ ό μ μ α τ α , τ αο π ο ί αμ ο ι ά ζ ο υ ν σ τ ε ν ά γ ύ ρ ωα π όπ ο λ λ άθ έ μ α τ α ,π ρ ο κ ύ π τ ε ι ό τ ι κ α ν έ ν αα π όα υ τ άδ ε να π ο τ ε λ ε ί π ρ α γ μ α τ ι κ όκ ί ν δ υ ν ογ ι ατ ο π α ρ ό νs t a u s q u o . Α κ ό μ ακ α ι τ αλ ε γ ό μ ε ν α" α κ ρ α ί α " κ α ι " ε ξ τ ρ ε μ ι σ τ ι κ ά " κ ό μ μ α τ α , ό σ αδ η λ α δ ήδ η λ ώ ν ο υ ν ό τ ι π ο λ ε μ ο ύ ν τ οσ ύ σ τ η μ ακ α ι τ ο ν κ α π ι τ α λ ι σ μ ό , ε ί ν α ι π ρ α γ μ α τ ι κ άπ ο λ ύπ ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ι η μ έ ν α . Έ τ σ ι λ ο ι π ό ν γ ι αν αε π ι σ τ ρ έ ψ ωσ τ οσ ύ ν θ η μ άμ α ς , ε ί ν α ι έ ν α ςτ ρ ό π ο ςν ατ α ρ α κ ο υ ν ή σ ο υ μ ετ ο υ ςα ν θ ρ ώ π ο υ ςα π ότ ι ς π α λ ι έ ςτ ο υ ςσ υ ν ή θ ε ι ε ςν αα ι σ θ ά ν ο ν τ α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν αα κ ο λ ο υ θ ο ύ ντ ι ςφ ι λ ο δ ο ξ ί ε ςε ν ό ςκ ό μ μ α τ ο ς α π λ ώ ςκ α ιμ ό ν οε π ε ι δ ήσ υ μ φ ω ν ο ύ νπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ομ ετ οέ ν αέ ν α ν τ ιτ ο υά λ λ ο υ .Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ,ο Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ό ς π ρ ο σ π α θ ε ί ν ακ ά ν ε ι τ ο ν κ ό σ μ ο ν ασ κ ε φ τ ε ί " έ ξ ωα π ό τ ο κ ο υ τ ί " κ α ι ν ασ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ε ι ό τ ι θ έ μ α τ αό π ω ς ηο ι κ ο λ ο γ ί α , οα ν τ ι κ α π ι τ α λ ι σ μ ό ς , τ αδ ι κ α ι ώ μ α τ ατ ω ν ζ ώ ω ν κ α ι π ο λ λ άα κ ό μ α , δ ε ν ε ί ν α ι π ρ ο ν ό μ ι ομ ό ν οτ η ςΑ ρ ι σ τ ε ρ ά ς . Ό π ω ςι σ χ ύ ε ι κ α ι μ ετ ηθ ε μ α τ ι κ ήα τ ζ έ ν τ απ ο υα φ ο ρ άτ ηφ υ λ ε τ ι κ ήκ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ήτ α υ τ ό τ η τ α ,η ο π ο ί αμ ο ν ο π ω λ ε ί τ α ια π ότ ηΔ ε ξ ι ά .Μ ό λ ι ςπ ρ α γ μ α τ ι κ άε κ λ ε ί ψ ε ια υ τ ότ ο σ κ η ν ο θ ε τ η μ έ ν οε νπ ο λ λ ο ί ς δ ό γ μ α , ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό νό λ οτ οπ ρ ά γ μ αν αγ ί ν ε ι π ι οε κ λ ε κ τ ι κ όκ α ι ν αλ ά β ε ι τ α κ α λ ύ τ ε ρ ασ τ ο ι χ ε ί αα π ότ ατ ω ρ ι ν άπ ο λ ι τ ι κ άρ ε ύ μ α τ α , ώ σ τ ε μ έ σ αα π ότ ησ ύ ν θ ε σ ην αδ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί κ ά τ ι π ο υθ αβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε α ρ μ ο ν ί αμ ε α υ τ όπ ο υο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι θ έ λ ο υ ν π ρ α γ μ α τ ι κ ά . Ε μ ε ί ς α π ότ η ν π λ ε υ ρ άμ α ς π ρ ο σ π α θ ο ύ μ ε ν αε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ μ ε τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς ν αε ί ν α ι π ι οδ ε κ τ ι κ ο ί σ ε ν έ ε ς ι δ έ ε ς . Κ α ι π ο ι οε ί ν α ι τ οκ ύ ρ ι οό ρ α μ ακ α τ άτ ηγ ν ώ μ ησ ο υ ; Ο ι Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι κ ο ί π ι σ τ ε ύ ο υ νσ τ ηδ η μ ι ο υ ρ γ ί αα π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ω νχ ω ρ ι ώ νκ ο ι ν ο τ ή τ ω ν , ε κ ε ί ό π ο υο ι ά ν θ ρ ω π ο ι θ αέ χ ο υ ντ οχ ώ ρ οκ α ι τ ο νχ ρ ό ν οτ ο υ ςν αζ ή σ ο υ νσ ύ μ φ ω ν αμ ετ ι ςα ρ χ έ ςπ ο υθ αε π ι λ έ ξ ο υ ν . Ο ρ α μ α τ ι ζ ό μ α σ τ ετ η να ν α γ έ ν ν η σ ητ ω να γ ρ ο τ ι κ ώ ντ ε χ ν ώ ν -ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν ,τ η ςπ ρ ο σ ω π ι κ ή ςα ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς κ α ι τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς α υ τ ο ν ο μ ί α ς κ α ι α υ τ ά ρ κ ε ι α ς . Ω σ τ ό σ ο , δ ε θ ε ω ρ ο ύ μ ε ό τ ι ο ι α π ό ψ ε ι ς μ α ς π ρ έ π ε ι ν αε π ι β λ η θ ο ύ νσ τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς , κ α ι σ ε α υ τ ότ οπ λ α ί σ ι οσ κ ε φ τ ό μ α σ τ ε π ά ν τ ο τ ε μ ηκ α τ α ν α γ κ α σ τ ι κ ά , ό ν τ α ς σ υ ν ο λ ι κ άα ρ κ ε τ άε υ έ λ ι κ τ ο ι , α ν ο ι χ τ ο ί κ α ι α π ρ ο κ α τ ά λ η π τ ο ι . Ε ί ν α ι οΕ θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ό ςμ ό ν ομ ι αθ ε ω ρ ί αήμ π ο ρ ε ί κ α ι γ ί ν ε τ α ι π ρ ά ξ η ; Π ώ ςσ υ γ χ ρ ο ν ί ζ ε τ α ι μ ετ η ν τ ω ρ ι ν ήπ ο λ ι τ ι κ ή , κ ο ι ν ω ν ι κ ήκ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ήκ α τ ά σ τ α σ η ; Δ ε ν ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί ο γ ι ατ ο ν κ ό σ μ ο ν αζ ε ι σ ε Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι κ έ ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς γ ι αν ακ ά ν ε ι π ρ ά ξ η τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς μ α ς , π ο λ ύα π λ άδ ι ό τ ι δ ο υ λ ε ύ ο υ μ ε γ ι ατ ομ έ λ λ ο ν κ α ι α υ τ ότ οπ ρ ά γ μ αδ ε ν μ π ο ρ ε ί ν αγ ί ν ε ι α υ τ ήτ ησ τ ι γ μ ή κ α ι ν αα λ λ ά ξ ο υ μ ε ό λ ο ι μ ο ν ο μ ι ά ς τ ηζ ω ήμ α ς . Α ρ κ ε τ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι β έ β α ι αα υ τ ο π α ρ ά γ ο υ νή δ ησ ε κ ή π ο υ ς , δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ νμ ε τ α ξ ύτ ο υ ςσ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ςκ α ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι μ εε ν α λ λ α κ τ ι κ άν ο μ ί σ μ α τ αμ έ σ ωτ ο π ι κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν . Υ π ά ρ χ ο υ ν ε π ί σ η ς κ ά π ο ι ο ι ο ι ο π ο ί ο ι έ χ ο υ ν ή δ η π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ε ι κ α ι π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι ε κ τ ά σ ε ι ςγ η ςπ ρ ο ςα ξ ι ο π ο ί η σ ηκ α ι έ τ σ ι ε ί μ α ι σ εθ έ σ ην απ ωό τ ι σ τ οε γ γ ύ ςμ έ λ λ ο νο ι π ρ ώ τ ε ςμ ι κ ρ έ ς Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι κ έ ς Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς θ αα π ο τ ε λ ο ύ νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α .Ό σ ογ ι ατ ο νσ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ όγ ι ατ ο νο π ο ί ο έ κ α ν ε ςλ ό γ οπ ρ ι ν ,ο Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ό ςυ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι μ ι απ ρ α γ μ α τ ι κ ήφ υ γ ήα π ότ ου π ά ρ χ ο νπ ο λ ι τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α , σ εκ α μ ι άπ ε ρ ί π τ ω σ ηε ν σ ω μ ά τ ω σ ηκ α ι μ εκ α ν έ ν α ντ ρ ό π ο . Ω σ τ ό σ ο , γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ςτ οό τ ι ζ ο ύ μ ε υ π όσ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ςσ υ ν θ ή κ ε ς , δ ε να δ ι α φ ο ρ ο ύ μ εγ ι ατ απ ά σ η ςφ ύ σ ε ω ςπ ρ ο β λ ή μ α τ α , έ τ σ ι σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε α ν τ ι κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ έ ςσ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς-π ο ρ ε ί ε ςκ α ιμ ι λ ο ύ μ εσ τ ο νκ ό σ μ ογ ι ατ ι ςι δ έ ε ςμ α ς .Α υ τ όμ α ς β ο ή θ η σ εσ τ ον αέ ρ θ ο υ μ εσ εε π α φ ήμ εν έ ο υ ςα ν θ ρ ώ π ο υ ςπ ο υά ρ χ ι σ α νν αέ χ ο υ νε ν δ ι α φ έ ρ ο νγ ι ατ ο ν Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ό . Ε π ί σ η ς , γ ι ατ ολ ό γ οα υ τ όυ π ά ρ χ ε ι έ ν απ ο λ ύκ α λ όδ ί κ τ υ οα π όσ ε λ ί δ ε ςσ τ οi n t e r n e t , ό π ω ςτ οN a t i o n a l A n a r c h i s t M o v e me n t( N A M ) κ α ι τ οN a t i o n a l A n a r c h i s t P e r ma c u l t u r eI n f o r ma t i o n

“ Σ υ ν ο π τ ι κ ά ,τ ό σ οοΦ α σ ι σ μ ό ςό σ οκ α ι οΕ θ ν ι κ ο ε σ ί ν ο α σ ι ι α ο λ λ ι ο σ κ μ λ ό η ς ρ , ω τ ι κ έ ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ έ ς τ ά σ ε ι ς κ α α ι ν ω θ θ ρ ο ώ ύ π ν ο υ τ ο ςν υ ς α α κ ο λ ο υ θ ο ύ νκ α ιν α σ υ μ π λ έ ο Β υ ρ νό ε τ α ν π ι ω κ έ ςο ςή ο ι ιΑ μ ε ρ ι κ ά ν ι κ ε ς κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς κ ά φ ν ι ο λ υ ε ν λ ε ύ γ θ ι α ε ρ ηδ τ η η μ ο κ ρ α τ ί α . Τ ασ υ σ τ ή μ α τ αα υ τ άβ α δ σ ύ ν ί ζ α o μ ν ητ τ α ι η ς σ τ ε η κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς , τ η λ ο γ ι κ ή τ ο υ α ν α λ ώ ό σ φ ι μ ε ο λ υ ο ςπ κ α ι ο σ υπ τ ο ρ ο κ ύ π τ ε ια π ότ ο νπ ό λ ε μ οκ α ιτ η κ νο α τ α ι κ σ ο τ ρ ν ο ο μ φ ι ή κ . ή ”

Σ ί γ ο υ ρ αθ αέ λ ε γ απ ω ςε ί ν α ι ε λ ι τ ί σ τ ι κ η , δ ε νυ π ά ρ χ ε ι κ α μ ι άα μ φ ι β ο λ ί αγ ι α υ τ ό . Α λ λ άε π ε ι δ ήσ εκ α μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ ηα υ τ όδ ε θ έ λ ο υ μ ε ν αφ α ν ε ί σ α νσ ν ο μ π ι σ μ ό ς ήτ ά σ ητ ο υν απ α ί ρ ν ο υ μ ε π ο λ ύπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οσ τ α σ ο β α ρ άτ ο υ ςε α υ τ ο ύ ςμ α ς ,π ρ έ π ε ι ν απ α ρ α δ ε χ τ ο ύ μ εό τ ι ησ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ήπ λ ε ι ο ψ η φ ί ατ ω να ν θ ρ ώ π ω ν μ ο ι ά ζ ε ι α π λ άα ν ή μ π ο ρ ην ακ ά ν ε ι τ αα ν α γ κ α ί αβ ή μ α τ απ ρ ο ς τ η νΑ υ τ ο ν ο μ ί αα υ τ ήτ ησ τ ι γ μ ή . Ε ί ν α ι π ι θ α ν ό β ε β α ί ω ς σ τ ηθ ε ω ρ ί α , ό μ ω ς α ρ κ ε τ ο ί δ ε ν ν ι ώ θ ο υ ν π ω ς τ οέ χ ο υ ν α ν ά γ κ ητ ώ ρ α , χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ απ ρ ά γ μ α τ αν α χ ε ι ρ ο τ ε ρ έ ψ ο υ ν π ά ρ απ ο λ ύ γ ι αν αα ρ χ ί σ ο υ μ ε ν αβ λ έ π ο υ μ ε κ ά π ο ι απ ρ ό ο δ ο . Π ά ν τ ω ς έ χ ωτ η ν ε ν τ ύ π ω σ η ό τ ι ο ι Έ λ λ η ν ε ς ή δ ηγ ν ω ρ ί ζ ο υ νπ ο λ λ άγ ι αα υ τ ήτ η νκ α τ ά σ τ α σ ηκ α ι α ν α μ φ ί β ο λ αό λ οα υ τ όπ ο υσ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η χ ώ ρ ασ α ςέ χ ε ι ο δ η γ ή σ ε ι σ τ η νπ ο λ ι τ ι κ ο π ο ί η σ ημ ι αο λ ό κ λ η ρ ηγ ε ν ι ά . Ό σ οπ ι οσ υ χ ν άσ υ μ β α ί ν ο υ ντ έ τ ο ι α π ρ ά γ μ α τ α , ο ι π ι θ α ν ό τ η τ ε ς α υ ξ ά ν ο ν τ α ι .

“ Ό σ ολ ι γ ό τ ε ρ οε ξ α ρ τ ώ μ α σ τ εα π ότ οΚ ρ ά τ ο ς ,τ α ό π σ ο οα δ υ ν υ α τ μ όθ ώ ν α ε τ α ι .Σ υ ν ε π ώ ς , ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι θ α ε ν δ ω υ ςμ ν α μ ο ώ ν ν ά ο δ ν ε τ ςκ α ι α ιω ςσ ύ ν ο λ ο , μ ε τ ο ν α γ ί ν ο ν τ α Α ι υ π τ ρ ό α ν ο γ μ μ ο α ι τ ι σ κ ε ά κ ά θ ε έ κ φ α ν σ ητ ο υβ ί ο υτ ο υ ς . ”
Τ οδ ο μ ι κ όμ ο ν τ έ λ οσ α ςβ α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η νο ρ ι ζ ό ν τ ι αι ε ρ α ρ χ ί α . Π ο λ λ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι α σ φ α λ ε ί ς ό τ α να κ ο λ ο υ θ ο ύ νκ ά π ο ι ο νκ α ια υ τ ότ οβ λ έ π ο υ μ εκ α ισ τ η νκ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ άμ α ς :ο λ ό κ λ η ρ οτ ο ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ ατ η ςζ ω ή ςπ ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ια υ σ τ η ρ άκ ά θ ε τ ε ςι ε ρ α ρ χ ί ε ςμ εε π ι κ ε φ α λ ή ςπ ο υσ π ρ ώ χ ν ο υ ν ο λ ο έ ν ακ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οτ ο νκ ό σ μ ον ακ ά ν ε ι π ρ ά γ μ α τ απ α ρ άτ ηθ έ λ η σ ήτ ο υ .Θ ε ω ρ ε ί ςτ η νο ρ ι ζ ό ν τ ι α ι ε ρ α ρ χ ί αμ ι αο υ τ ο π ί α ; Ν ο μ ί ζ ωό τ ι ηι ε ρ α χ ί αε ί ν α ι α π ό λ υ τ αφ υ σ ι κ ή , δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ ά τ ι τ οο υ τ ο π ι κ όσ ε α υ τ ή ν . Α ν γ ι απ α ρ ά δ ε ι γ μ α α ν α τ ρ έ ξ ο υ μ εσ τ ι ςκ ο ι ν ω ν ί ε ςκ υ ν η γ ο ύθ η ρ ά μ α τ ο ς , α υ τ έ ςα π ε ι κ ο ν ί ζ ο υ ντ οπ ώ ςσ τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ζ ο ύ μ εκ α ια λ λ η λ ε π ι δ ρ ο ύ μ εο έ ν α ςμ ετ ο νά λ λ ο νκ α ια υ τ όα π ο δ ε ι κ ν ύ ε ιπ ω ςυ π ά ρ χ ο υ νη γ έ τ ε ςκ α ι α κ ό λ ο υ θ ο ι . Τ απ ρ ο β λ ή μ α τ αξ ε κ ι ν ο ύ ν ό τ α ν τ ακ ά θ ε τ αι ε ρ α ρ χ ι κ άδ ο μ ι κ άσ υ σ τ ή μ α τ ασ υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν π ο λ ι τ ι κ ήχ ε ι ρ α γ ώ γ η σ η ,μ εσ υ ν έ π ε ι ατ οε ί δ ο ςτ η ςε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ςπ ο υα ν α π τ ύ σ σ ε τ α ιν αθ υ μ ί ζ ε ι κ α π ι τ α λ ι σ μ όήκ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό . ΟR i c h a r dH u n t ( 1 9 3 3 2 0 1 2 ) , ι δ ρ υ τ ή ς τ ο υπ ε ρ ι ο δ ι κ ο ύG r e e n A n a r c h i s t , ε ί χ ε κ ά π ο τ ε α ν α φ έ ρ ε ι ό τ ι μ ι ακ α λ ήπ ε ρ ι γ ρ α φ ήτ ο υτ ρ ό π ο υμ ε τ ο ν ο π ο ί οο ι " π ρ ω τ ό γ ο ν ο ι " ά ν θ ρ ω π ο ι σ υ ν ή θ ι ζ α ν ν αζ ο υ να π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι σ τ ηφ ρ ά σ η" μ ι αλ έ ξ ηα π ότ ο νΒ α σ ι λ ι άκ α ι οκ α θ έ ν α ςκ ά ν ε ι α υ τ όπ ο υν ο μ ί ζ ε ι . " Π ι σ τ ε ύ ωπ ω ςέ τ σ ι α κ ρ ι β ώ ςδ ο υ λ ε ύ ο υ ντ απ ρ ά γ μ α τ ασ εμ ι απ ι ου γ ι ήκ α ι φ υ σ ι κ ήκ ο ι ν ω ν ί α . Ο ι η γ έ τ ε ς έ χ ο υ νμ ι αε υ θ ύ ν ηπ ρ ο ςτ ασ υ ν τ ρ ο φ ι κ άα ν θ ρ ώ π ι ν αό ν τ ακ α ι δ ε νπ ρ έ π ε ι σ εκ α μ ι άπ ε ρ ί π τ ω σ ην ατ α μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι σ α ν α ν α λ ώ σ ι μ αε ί δ ηπ ρ ο ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η . Σ τ ι ςπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ςχ ώ ρ ε ςτ ο υμ ο ν τ έ ρ ν ο υδ υ τ ι κ ο ύπ ο λ ι τ ι σ μ ο ύα ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ μ εσ ή μ ε ρ ατ η νε κ δ ι κ η τ ι κ ή μ α ν ί ατ ο υΚ ρ ά τ ο υ ς . Π α ρ άτ ογ ε γ ο ν ό ς ό τ ι τ αα ν θ ρ ώ π ι ν αδ ι κ α ι ώ μ α τ αφ τ ά ν ο υ νσ τ αό ρ ι άτ ο υ ς , ο ι π ο λ ί τ ε ς ζ η τ ο ύ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ηκ ρ α τ ι κ ήπ ρ ο σ τ α σ ί α . Γ ι α τ ί π ι σ τ ε ύ ε ι ς ό τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι α υ τ ό ; Φ ό β ο ς . Ε ί ν α ι έ ν αβ α σ ι κ ό α ν θ ρ ώ π ι ν ο έ ν σ τ ι κ τ ο γ ι αν αε ί σ α ι μ ε τ η ν π λ ε υ ρ άτ ο υ ι σ χ υ ρ ο ύ ώ σ τ ε ν αα π ο φ ύ γ ε ι ς τ ο νκ ί ν δ υ ν ο . Γ ι απ α ρ ά δ ε ι γ μ α , τ οχ ρ υ σ ό ψ α ρ ο , τ ε ί ν ε ι ν αχ ώ ν ε τ α ι δ ί π λ ασ ε μ ε γ ά λ αψ ά ρ ι ατ αο π ο ί αέ χ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ςπ ι θ α ν ό τ η τ ε ςν ατ απ α ρ α τ η ρ ή σ ε ι π ρ ώ τ αέ ν α ςκ υ ν η γ ό ςκ α ι ν αγ ί ν ο υ νλ ε ί ατ ο υκ α ι έ τ σ ι μ ε α υ τ ό τ ο ν τ ρ ό π ο ε κ ε ί ν ο α π ο φ ε ύ γ ε ι ν αέ χ ε ι τ η ν ί δ ι αμ ο ί ρ α . Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι ε ί ν α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ι η μ έ ν αζ ώ α , έ τ σ ι τ ε ί ν ο υ νν αζ ο υ νσ ε ο μ ά δ ε ς . Οθ ε σ μ ό ς τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς μ π ο ρ ε ί ν αφ θ ί ν ε ι σ η μ α ν τ ι κ άσ τ ηΔ ύ σ η , ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ο ιά ν θ ρ ω π ο ια κ ό μ αα ι σ θ ά ν ο ν τ α ιδ ε σ μ ο ύ ςμ ε τ α ξ ύτ ο υ ς ,ι δ ι α ί τ ε ρ ασ εδ ύ σ κ ο λ ε ςσ τ ι γ μ έ ς .Τ οΚ ρ ά τ ο ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ια υ τ ήτ η να δ υ ν α μ ί ακ α ια ν τ ι κ α τ έ σ τ η σ ετ η νκ ο ι ν ό τ η τ ασ α νσ υ ν ε κ τ ι κ όδ ε σ μ ότ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν . Φ υ σ ι κ άα υ τ ό ε ί ν α ι μ ι απ λ ά ν η , δ ι ό τ ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι σ τ ι ς μ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ι ς ε ί ν α ι λ ι γ ό τ ε ρ ο α σ φ α λ ε ί ς α π ' ό σ οή τ α νσ τ οπ α ρ ε λ θ ό ν , α λ λ άτ ογ ε γ ο ν ό ςό τ ι ηκ ο ι ν ω ν ι κ ήδ ο μ ήέ χ ε ι α φ α ι ρ ε θ ε ί κ υ ρ ί ω ςλ ό γ ωτ η ς δ ι ά β ρ ω σ η ς τ ο υθ ε σ μ ο ύτ η ς ο ι κ ο γ ε ν ε ί α ς , κ α θ ι σ τ άε π ι τ α κ τ ι κ ήτ η ν α ν ά γ κ ηγ ι αε μ ά ς ν αε π α ν ο ι κ ο δ ο μ ή σ ο υ μ ε έ ν αδ ί κ τ υ ο υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς π ο υ ν αλ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σ α ν α λ υ σ ί δ απ ο λ λ ώ ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν , σ α ν α λ υ σ ί δ ατ ω ν α ν α γ κ ώ ν κ α ι τ ω νπ ό ρ ω ντ ο υ ς .Ό σ ολ ι γ ό τ ε ρ οε ξ α ρ τ ώ μ α σ τ εα π ότ οΚ ρ ά τ ο ς ,τ ό σ οα υ τ όθ αα π ο δ υ ν α μ ώ ν ε τ α ι . Σ υ ν ε π ώ ς , ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι θ αε ν δ υ ν α μ ώ ν ο ν τ α ι ω ςμ ο ν ά δ ε ςκ α ι ω ςσ ύ ν ο λ ο , μ ετ ον αγ ί ν ο ν τ α ι π ρ α γ μ α τ ι κ ά Α υ τ ό ν ο μ ο ι σ ε κ ά θ ε έ κ φ α ν σ ητ ο υβ ί ο υτ ο υ ς .

Θ αχ α ρ α κ τ ή ρ ι ζ ε ς τ ο ν ε α υ τ όσ ο υα π ο κ ε ν τ ρ ω τ ι σ τ ή( d e c e n t r a l i s t ) ; Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α .Π ά ν τ ο τ επ ί σ τ ε υ αό τ ιη α π ο κ έ ν τ ρ ω σ ηπ ρ έ π ε ι ,ό σ οε ί ν α ιδ υ ν α τ ό ν ,ν απ ε ρ ά σ ε ισ τ ο χ α μ η λ ό τ ε ρ οδ υ ν α τ όσ η μ ε ί ομ ο ρ φ ή ς δ ι ο ί κ η σ η ς . Ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν γ ι αέ ν αά τ ο μ οτ ον ασ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η δ υ ν α μ ι κ ήτ ο υσ εέ ν ασ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ όμ ο ν τ έ λ οδ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ςπ ο υε ξ α ρ τ ά τ α ι σ εμ ε γ ά λ οβ α θ μ όα π ό ν ό μ ο υ ςκ α ι κ α ν ό ν ε ςά λ λ ω ν .Α υ τ όφ υ σ ι κ άδ εσ η μ α ί ν ε ι ό τ ι δ ε νπ ρ έ π ε ι α υ τ ο ί ν αυ π ά ρ χ ο υ νω ςκ ο ι ν ά α π ο δ ε κ τ ο ί , ό μ ω ςτ αμ ε γ ά λ ασ υ σ τ ή μ α τ ατ ε ί ν ο υ νν απ ρ ο σ π ε ρ ν ο ύ νκ α ι ν αα γ ν ο ο ύ ντ ο υ ςα ν θ ρ ώ π ο υ ςω ς χ α ρ α κ τ ή ρ ε ςκ α ι ω ςα υ θ ύ π α ρ κ τ ε ςμ ο ν ά δ ε ςμ εκ λ ί σ ε ι ςκ α ι ε π ι δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ,ό ν ε ι ρ ακ α ι φ ι λ ο δ ο ξ ί ε ς ,κ α ι ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι μ ο ν ά χ αγ ι ατ ο υ ςλ ί γ ο υ ςπ ο υ" τ ρ έ χ ο υ ντ η νπ α ρ ά σ τ α σ η " , ό π ω ςλ έ μ ε . Έ ν α ςα π ότ ο υ ςπ ι ο α ξ ι ό λ ο γ ο υ ς υ π ε ρ α σ π ι σ τ έ ς τ η ς α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η ς υ π ή ρ ξ ε οE . F .S c h u ma c h e r ( 1 9 1 1 – 1 9 7 7 ) , σ υ γ γ ρ α φ έ α ς τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς " S ma l l i s B e a u t i f u l " . Π ρ ο τ ε ί ν ωα ν ε π ι φ ύ λ α κ τ αα υ τ ότ οβ ι β λ ί οσ ε ό λ ο υ ς . Φ υ λ ε τ ι σ τ ή ς ήΤ ρ ι μ π α λ ι σ τ ή ς ; Κ α ι τ αδ ύ ο . Σ τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ αδ ε νκ ά ν ωκ ά π ο ι αδ ι ά κ ρ ι σ ηα ν ά μ ε σ άτ ο υ ς . Θ ε ω ρ ώό τ ι οτ ρ ι μ π α λ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι π ι οι δ α ν ι κ ό ςκ α ι α νθ έ λ ε ι ς , δ ε νπ ι σ τ ε ύ ωσ εα υ τ ήτ η να ν ο η σ ί αμ ετ η" λ ε υ κ ήα ν ω τ ε ρ ό τ η τ α " , δ ι ό τ ι κ α τ α ν τ ά α ρ κ ε τ ά σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ό κ α ια γ ν ο ε ίο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά τ ι ς φ υ λ ε τ ι κ έ ς κ α ιπ ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς .Ο ι φ υ λ έ ςκ α τ άτ ο ντ ρ ι μ π α λ ι σ μ όε ί ν α ι π ο λ ύπ ι οδ ι α χ ε ι ρ ί σ ι μ ε ς ,α νκ α ι π ι σ τ ε ύ ωό τ ι ο φ ε ί λ ο υ ν ν αε ί ν α ι μ ο ν ο φ υ λ ε τ ι κ έ ς γ ι αν αε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι ηο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α .

ι α ν ί ςε υ ο τ ά ρ ύκ ο κ ι ν η λ λ υε ο άτ ρ ο θ φ α ι ιη δ α ακ ί τ σ η λ π Ηα “ α ι γ ό κ ι τ ν α μ η ύσ λ ο π ι α ν ί αε ρ ώ τ ς ω μ ό , ο τ η τ ή β σ ι φ μ α ι δ α ς ό ν ο γ ε γ ς υ ο τ ά ρ κ ύ ο κ ι ρ τ σ η λ ς ό ν αε μ ύ νθ υ ο σ έ νπ η αμ ςν υ ο π ώ ρ θ ν ςα υ ο τ ” . ν ο λ λ έ ομ τ σ
Α ν α ρ χ ί α : Χ ά ο ς ήΤ ά ξ η ; Ν ο μ ί ζ ωό τ ι ή δ ηζ ο ύ μ ε τ οΧ ά ο ς κ α ι α υ τ όδ ε ν ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υε υ χ ά ρ ι σ τ ο . Π ι σ τ ε ύ ωσ τ η ν Τ ά ξ η , μ ε ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ηε π ι λ ο γ ήτ η ςδ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς . ΗΑ ν α ρ χ ί αέ χ ε ι μ ι ακ α κ ήφ ή μ ησ εα υ τ ότ οε π ί π ε δ ο , δ υ σ τ υ χ ώ ς , β έ β α ι αη ε ι κ ό ν ατ ω νε π α ν α σ τ α τ η μ έ ν ω νβ ί α ι ω νν έ ω νε ί ν α ι ω ρ α ί α , ό μ ω ς ε ί ν α ι α ν ά γ κ ην απ ρ ο κ ρ ί ν ο υ μ ετ ηθ έ λ η σ ή μ α ς γ ι αε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς , ε ι ρ η ν ι κ έ ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς , ό π ο υηΤ ά ξ ηθ αα ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ε ι τ οΧ ά ο ς τ ο υσ ή μ ε ρ α . Κ α ι τ έ λ ο ς , θ αή θ ε λ ατ ηγ ν ώ μ ησ ο υγ ι αό σ αδ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ο ν τ α ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α . Π ρ ο φ α ν ώ ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί ς τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς , ε π ο μ έ ν ω ς θ αμ π ο ρ ο ύ σ ε ς ν αμ ο ι ρ α σ τ ε ί ς τ ι ς σ κ έ ψ ε ι ς σ ο υμ α ζ ί μ α ς ; Χ ω ρ ί ςπ ο λ λ έ ςλ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς ,π ι σ τ ε ύ ωό τ ια υ τ όπ ο υσ υ μ β α ί ν ε ισ τ η νΕ λ λ ά δ αε ί ν α ιέ ν απ α γ κ ό σ μ ι ο π ρ ό β λ η μ απ ο υπ ρ έ π ε ι ν αλ υ θ ε ί σ ε π α γ κ ό σ μ ι οε π ί π ε δ ο . Δ ε ν α ν α φ έ ρ ο μ α ι φ υ σ ι κ άσ ε μ ι αδ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ήλ ύ σ η π ο υθ αδ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ εέ ν α νο υ τ ο π ι κ όκ ό σ μ οό π ο υό λ αθ αή τ α νδ ή θ ε να ρ μ ο ν ι κ άκ α ι ω ρ α ί α ,α λ λ άσ ε π ρ ο σ ε κ τ ι κ έ ςκ α ι μ ε θ ο δ ι κ έ ςκ ι ν ή σ ε ι ςσ τ οπ ρ ό τ υ π οτ ο υΕ θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ο ύ . Ηα π λ η σ τ ί ακ α ι ηδ ι α φ θ ο ρ ά τ ο υε λ λ η ν ι κ ο ύκ ρ ά τ ο υ ςε ί ν α ιγ ε γ ο ν ό ςα δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο ,ό μ ω ςτ ώ ρ αε ί ν α ιπ ο λ ύσ η μ α ν τ ι κ όγ ι ατ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ςν αμ η νπ έ σ ο υ νθ ύ μ αε ν ό ςλ η σ τ ρ ι κ ο ύκ ρ ά τ ο υ ςσ τ ομ έ λ λ ο ν .Π ρ ό σ φ α τ αδ ι ά β α σ ακ ά π ο ι α ε ν θ α ρ ρ υ ν τ ι κ άν έ αα π ότ η νΕ λ λ ά δ α ,α ν α κ α λ ύ π τ ο ν τ α ςό τ ιυ π ά ρ χ ο υ νε ν α λ λ α κ τ ι κ άν ο μ ί σ μ α τ ακ α ι α υ τ ό ν ο μ ε ς ο ι κ ο κ ο ι ν ό τ η τ ε ς , μ έ σ αα π ότ ασ υ ν τ ρ ί μ μ ι ατ ο υο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υτ ρ α π ε ζ ο κ ρ α τ ι κ ο ύσ υ σ τ ή μ α τ ο ς . -Θ αή θ ε λ ασ τ οσ η μ ε ί οα υ τ όν ασ εε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ωγ ι ατ ησ υ ν έ ν τ ε υ ξ ηα υ τ ήκ α ι γ ι αό λ ε ςτ ι ςχ ρ ή σ ι μ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς . Ο ι τ ε λ ε υ τ α ί ε ς λ έ ξ ε ι ς α ν ή κ ο υ ν δ ι κ α ι ω μ α τ ι κ άσ ε σ έ ν α . . . Θ αή θ ε λ αμ ετ ησ ε ι ρ άμ ο υν ασ εε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ωγ ι ατ ηδ υ ν α τ ό τ η τ αν αμ ι λ ή σ ωα ν ο ι κ τ άσ τ ο υ ςΈ λ λ η ν ε ς α ν α γ ν ώ σ τ ε ς . Ε ί μ α ι σ ί γ ο υ ρ ο ς ό τ ι ό λ ο ι σ α ς ε ί σ τ ε δ ε κ τ ι κ ο ί σ ε ν έ ε ς ι δ έ ε ς κ α ι α υ τ όε ί ν α ι τ οζ η τ ο ύ μ ε ν ο . Σ α ς ε ύ χ ο μ α ι τ ακ α λ ύ τ ε ρ ακ α ι σ α ς π α ρ α κ ι ν ών αφ ρ ο ν τ ί ζ ε τ ε τ ο υ ς δ ι κ ο ύ ς σ α ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς , τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι άσ α ς κ α ι τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς σ ε α υ τ ήτ ηδ ύ σ κ ο λ ηπ ε ρ ί ο δ ο , κ ά ν ο ν τ α ς ό , τ ι ε ί ν α ι δ υ ν α τ όώ σ τ ε ν αμ έ ν ε τ ε ε ν ω μ έ ν ο ι κ α ιν ακ ε ρ δ ί ζ ε τ εμ ι κ ρ έ ςμ ά χ ε ςπ ο υθ ασ α ςκ ά ν ο υ νπ ο λ ι τ ι κ ά ,κ ο ι ν ω ν ι κ άκ α ιο ι κ ο ν ο μ ι κ ά ,ό σ οπ ι ο α υ τ ό ν ο μ ο υ ςγ ί ν ε τ α ι .Ν αγ ν ω ρ ί ζ ε τ εό τ ιό λ ο ιε μ ε ί ςσ τ η νυ π ό λ ο ι π ηΕ υ ρ ώ π ηέ χ ο υ μ επ ο λ ύμ ε γ ά λ ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο νγ ι ατ αε λ λ η ν ι κ άπ ρ ά γ μ α τ αα υ τ ήτ η νπ ε ρ ί ο δ οκ α ι ε ί ν α ι ε λ π ι δ ο φ ό ρ οό τ ι μ α θ α ί ν ο υ μ εοέ ν α ς α π ότ ο ν ά λ λ ο ν . Κ α λ ήτ ύ χ η , α π όέ ν α ν Ά γ γ λ οΣ ύ ν τ ρ ο φ όσ α ς .

α π ότ ο ν M i n dT e r r o r i s t

Μ ι απ α ρ ά λ λ η λ ηκ ο ι ν ω ν ί αμ ετ ηδ ι κ ήμ α ς α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι μ έ σ ασ τ ασ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ άι δ ρ ύ μ α τ α τ η ςχ ώ ρ α ς .Η φ υ λ α κ ήσ τ ι ςμ έ ρ ε ςμ α ς ,σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ςτ ι μ ω ρ η τ ι κ ώ νμ ε θ ό δ ω νγ ι ατ η ντ έ λ ε σ η π α ρ ά ν ο μ ω νπ ρ ά ξ ε ω ν ,α ν α μ φ ί β ο λ απ α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι μ ι ασ ε ι ρ άα π όα δ υ ν α μ ί ε ςσ τ ι ςλ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ςτ η ς . Ε π ε ι δ ήθ ε ω ρ ώα ρ κ ε τ άε ν δ ι α φ έ ρ ο νπ ρ ο ςμ ε λ έ τ η ό λ οα υ τ ότ οπ λ α ί σ ι ο , θ αή θ ε λ αν αα ν α π τ ύ ξ ωτ η ν ο π τ ι κ ήμ ο υκ α ιν ατ ηθ έ σ ωσ τ ηδ ι ά θ ε σ ητ ο υ κ α θ ε ν ό ς .Σ εα π ό λ υ τ αθ ε ω ρ η τ ι κ όε π ί π ε δ ο ,ο σ κ ο π ό ςπ ο υ ε π ι τ ε λ ε ίη δ ι α δ ι κ α σ ί α ε ί ν α ιη θ ε ρ ά π ε υ σ η ,ο σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ό ςκ α ια ρ γ ό τ ε ρ αη ε π α ν έ ν τ α ξ ητ ο υα ν θ ρ ώ π ο υσ τ η νκ ο ι ν ω ν ί α .Σ ε π ρ α κ τ ι κ όό μ ω ςε π ί π ε δ ο ,η φ υ λ α κ ήλ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί τ ι μ ω ρ η τ ι κ ά , ε κ δ ι κ η τ ι κ ά , π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς α κ ό μ απ ι οπ ο λ ύτ ο ν έ γ κ λ ε ι σ τ ο . Π ά μ π ο λ λ αε ί ν α ι τ απ α ρ α δ ε ί γ μ α τ αβ ά ν α υ σ η ς μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ς κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν , μ ό ν ο κ α ι μ ό ν ο ε π ε ι δ ή ζ ή τ η σ α ν ν αν ο σ η λ ε υ τ ο ύ ν , ή ν αδ ο υ ν κ ά π ο ι ο ν δ ι κ ό τ ο υ ς , ήν αφ ά ν ε , ήν απ ρ ο α υ λ ι σ τ ο ύ ν . Α μ έ τ ρ η τ ε ς ε ί ν α ι ο ι π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ξ υ λ ο δ α ρ μ ώ ν , β α σ α ν ι σ τ η ρ ί ω ν , ε ξ ε υ τ ε λ ι σ μ ώ ν , π ο υ κ α ν έ ν α ς π ο τ έ δ ε ν α ν έ δ ε ι ξ ε μ ε σ τ ο ι χ ε ί α , λ ό γ ωτ ο υ ν ό μ ο υ σ ι ω π ή ς π ο υυ π ά ρ χ ε ια π όσ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ο ύ ςυ π α λ λ ή λ ο υ ς κ α ια σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς .Η μ ό ν η α φ ο ρ μ ή γ ι α ν α μ ά θ ο υ μ εγ ι αό λ αα υ τ ά ,υ π ή ρ ξ εκ ά π ο ι αμ α ζ ι κ ή ε ξ έ γ ε ρ σ ησ τ ι ς φ υ λ α κ έ ς . Κ α τ άτ αά λ λ α , ο ι α ρ ι θ μ ο ί σ υ γ κ λ ο ν ί ζ ο υ ν .Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό4 0 0ν ε κ ρ ο ί τ α τ ε λ ε υ τ α ί α1 5χ ρ ό ν ι α ,π ο λ λ άπ ε ρ ι σ τ α τ ι κ άδ ε , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ω ςα υ τ ο κ τ ο ν ί ε ς ,γ ι απ ρ ο φ α ν ε ί ς λ ό γ ο υ ς .

Ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς δ ι α β ί ω σ η ς
Σ τ έ ρ η σ η , ε ξ α θ λ ί ω σ η , α ν έ χ ε ι α . Ηα ύ ξ η σ ητ ο υ α ρ ι θ μ ο ύτ ω ν κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν κ α ι ηα δ υ ν α μ ί ακ α ι α δ ι α φ ο ρ ί αα π ότ η νπ λ ε υ ρ άτ η ςπ ο λ ι τ ε ί α ςν α ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ι ς σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι ς α ν θ ρ ώ π ι ν ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς δ ι α β ί ω σ η ς , έ χ ο υ ν μ ε τ α τ ρ έ ψ ε ι τ ασ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ άι δ ρ ύ μ α τ ασ εκ ε λ ι ά α π ο μ ό ν ω σ η ςκ α ισ τ ί β α ξ η ςα ν θ ρ ώ π ω ν ,χ ω ρ ί ς π ρ ο α π α ι τ ο ύ μ ε ν ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς ν ο σ η λ ε ί α ς κ α ι ι α τ ρ ο φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή ς π ε ρ ί θ α λ ψ η ς , π α ρ ο χ ή ς φ α γ η τ ο ύ , α σ φ ά λ ε ι α ς κ α ι υ γ ι ε ι ν ή ς . Π ο λ ύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οα π ο υ σ ι ά ζ ε ι ηπ ρ ό θ ε σ ηα π όό λ ο υ ς τ ο υ ς ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς γ ι α κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ απ ο υπ ρ ο α ν έ φ ε ρ α .Α π ο τ έ λ ε σ μ α ,η π ε ρ ί ο δ ο ςκ ρ ά τ η σ η ςν αα π ο τ ε λ ε ίγ ι ακ ά π ο ι ο ν ( π ο υ ν α ι ,σ επ ο λ λ έ ςπ ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ,υ π ή ρ ξ ε α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν αμ ε τ έ π ε ι τ αα θ ώ ο ς , θ ύ μ α( χ ρ ή σ τ η ς ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν )ή ε ί χ ε ε λ α φ ρ υ ν τ ι κ ά γ ι α τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι άτ ο υ ) ,μ ι αμ α ύ ρ ησ ε λ ί δ α ,έ ν α νά λ λ ο κ ό σ μ ο ο ο π ο ί ο ς ε π ι δ ρ ά κ α τ α λ υ τ ι κ ά σ τ η ν ψ υ χ ο σ ύ ν θ ε σ ήτ ο υ ,α να υ τ ό ςο ά ν θ ρ ω π ο ςδ ε ν κ α ε ίο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ άβ γ α ί ν ο ν τ α ςκ ά π ο ι ασ τ ι γ μ ή σ τ ο ν έ ξ ωκ ό σ μ ο .

Ε ρ ω τ ή μ α τ ακ α ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς
Α ρ κ ε τ ο ί ί σ ω ςδ ι α β ά ζ ο ν τ α ςα υ τ έ ςτ ι ςγ ρ α μ μ έ ς σ κ ε φ τ ο ύ ν ό τ ι β ρ έ θ η κ ε α κ ό μ αέ ν α ς υ π ε ρ α σ π ι σ τ ή ς τ ω να ν θ ρ ω π ί ν ω νδ ι κ α ι ω μ ά τ ω νν αμ ι λ ή σ ε ι ε κτ ο υ α σ φ α λ ο ύ ς γ ι α υ τ ά . Ί σ ω ς π ο λ λ ο ί θ αή θ ε λ α νέ ν α ν φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ον ασ α π ί ζ ε ι " ψ υ χ ήκ α ι σ ώ μ α τ ι " , δ ι ό τ ι ε ί ν α ι" ε γ κ λ η μ α τ ί α ς "κ α ι" π ρ έ π ε ι ν απ λ η ρ ώ σ ε ι " , " σ ύ μ φ ω ν αμ ετ οΝ ό μ ο " .Η α λ ή θ ε ι αε ί ν α ιπ ω ς μ π ο ρ ε ίν ακ α τ α λ ή ξ ε ι ςσ τ ηφ υ λ α κ ήπ λ έ ο νγ ι α δ ι ά φ ο ρ ο υ ςλ ό γ ο υ ς .Σ τ ηφ υ λ α κ ήκ α τ α λ ή γ ε ιο φ ο ρ ο φ υ γ ά ς ( α ν ε ί ν α ι ό μ ω ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά ε υ κ α τ ά σ τ α τ ο ςθ αε ξ α γ ο ρ ά σ ε ι τ η νπ ο ι ν ήτ ο υ ) ,ο κ λ έ φ τ η ς-λ η σ τ ή ς ,ο β ι α σ τ ή ς ,ο δ ο λ ο φ ό ν ο ς ,ο ν α ρ κ ο μ α ν ή ςκ α ι οέ μ π ο ρ ο ς( μ ετ ο νδ ε ύ τ ε ρ ον α έ χ ε ι σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς π ι θ α ν ό τ η τ ε ς π ρ ό ω ρ η ς ε ξ ό δ ο υ λ ό γ ω ε ξ α γ ο ρ ά ς ) , ο τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ η ς κ α ι π ο λ λ έ ς α κ ό μ ακ α τ η γ ο ρ ί ε ς . Ό λ ο ι α υ τ ο ί , έ χ ο υ ντ η νί δ ι αα κ ρ ι β ώ ςτ ύ χ η , δ ι α φ έ ρ ο υ ν μ ά λ λ ο νσ εέ ν ακ α ιμ ό ν οπ ρ ά γ μ α .Σ τ ο νχ ρ ό ν ο π α ρ α μ ο ν ή ςτ ο υ ς . Ό χ ι , δ εθ αέ π ρ ε π ε . Θ αέ π ρ ε π ε ν αυ π ά ρ χ ε ι έ ν ασ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν οπ ρ ό γ ρ α μ μ απ ο υ ν αέ χ ε ι ξ ε κ ά θ α ρ οσ τ ό χ ον αο δ η γ ή σ ε ι μ έ σ αα π ό δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς τ ο ν έ γ κ λ ε ι σ τ οσ τ η ν ε ν σ ω μ ά τ ω σ η . Ν α α π ο κ τ ή σ ε ι ξ α ν ά ν ό η μ α ο π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς χ α ρ α κ τ ή ρ α ςτ η ςδ ι α δ ι κ α σ ί α ς ,ν αμ ηβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ηφ υ λ α κ ήκ ά π ο ι ο ςγ ι αν ατ ι μ ω ρ η θ ε ίκ α ιν α ε γ κ λ η μ α τ ή σ ε ι ,α λ λ ά ε π ε ι δ ήτ ι μ ω ρ ή θ η κ επ ο υ ε γ κ λ η μ ά τ η σ ε . Π ο λ λ ο ί ε π ί σ η ς θ αα ν α ρ ω τ η θ ο ύ νγ ι α τ ί λ έ γ ο ν τ α ι α υ τ ά τ η σ τ ι γ μ ή π ο υ η π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν ε γ κ λ η μ α τ ι ώ νε ί ν α ιμ ε τ α ν ά σ τ ε ς .Π ρ ά γ μ α τ ι ,τ ο έ γ κ λ η μ απ ο υπ ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π όμ ε τ α ν ά σ τ ε ςε ί ν α ι α ρ ι θ μ η τ ι κ άμ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κ α ι σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ άδ ι α φ έ ρ ε ι ω ςπ ρ ο ςτ η νε π ι κ ι ν δ υ ν ό τ η τ άτ ο υ . Α υ τ όό μ ω ςδ ε σ η μ α ί ν ε ισ υ λ λ ή β δ η νπ ω ςό λ ο ιο ικ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ιτ η ςμ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ςπ ο υτ υ γ χ ά ν ο υ ν , ε π ε ι δ ήσ τ ηφ υ λ α κ ήυ π ά ρ χ ο υ νκ α ιμ ε τ α ν ά σ τ ε ς . Υ π ά ρ χ ο υ ν κ α ιπ ο λ λ ο ίΈ λ λ η ν ε ς ,γ ι α ό σ ο υ ς κ α τ α ν ο ο ύ ν . Ό μ ω ς , α δ ι κ ο ύ μ ετ οζ ή τ η μ αα ντ οθ έ τ ο υ μ εσ τ η β ά σ ηΈ λ λ η ν ακ α ι μ ε τ α ν ά σ τ η . Α π ότ ησ τ ι γ μ ήπ ο υ ηο μ ο ι ο γ έ ν ε ι ασ τ η νκ ο ι ν ω ν ί αμ α ςβ ι ά ζ ε τ α ι , τ ό τ ε ε ί ν α ι ε π α κ ό λ ο υ θ ο κ α ι σ τ ι ς φ υ λ α κ έ ς ν α β ρ ί σ κ ο ν τ α ι κ α ι μ ε τ α ν ά σ τ ε ς . Δ υ σ τ υ χ ώ ς ο ι υ π ε ρ ε θ ν ι κ ο ί α φ έ ν τ ε ςθ έ λ ο υ ντ ο νι σ ο π ε δ ω τ ι σ μ ό σ τ ι ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς , θ έ λ ο υ ν τ η φ τ ώ χ ε ι α σ υ σ σ ω ρ ε υ μ έ ν ηκ α ι τ απ ρ ο β λ ή μ α τ αν αο ξ ύ ν ο ν τ α ι , ώ σ τ εν αε π ω φ ε λ ο ύ ν τ α ια υ τ ο ίπ ε ρ ν ώ ν τ α ςτ α σ χ έ δ ι άτ ο υ ςκ α ι π λ ο υ τ ί ζ ο ν τ α ςσ τ ι ςπ λ ά τ ε ςτ ω ν α σ θ ε ν έ σ τ ε ρ ω ν .Τ ακ ρ ά τ η ,θ ύ τ ε ςκ α ιθ ύ μ α τ α τ α υ τ ό χ ρ ο ν α , έ ρ χ ο ν τ α ι α ν τ ι μ έ τ ω π α μ ε τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α μ ό ν ο ό τ α ν υ π ά ρ ξ ε ικ ο ι ν ω ν ι κ ή ε ξ έ γ ε ρ σ η κ α ιμ ό ν ο γ ι α ό σ ο δ ι α ρ κ ε ία υ τ ή , β ρ ί σ κ ο ν τ α ςμ ε τ ά ε υ κ α ι ρ ί α ν α π ε ρ ά σ ο υ ντ η γ ρ α μ μ ή .

Hι δ ι ό τ η τ άμ ο υω ςε ν ε ρ γ ο ύπ ο λ ί τ η ,σ εέ ν α α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν αε χ θ ρ ι κ όκ ρ ά τ ο ς , δ ε μ ο υε π ι τ ρ έ π ε ι ( ε κ τ ό ς α π ότ η ν α λ λ η λ ε γ γ ύ ημ ο υ ) κ ά τ ι π α ρ α π ά ν ω α π ότ ηδ ι α τ ύ π ω σ ημ ε ρ ι κ ώ νσ κ έ ψ ε ω νπ ο υθ α β ο η θ ο ύ σ α ν τ ο σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α ν α α ν α κ τ ή σ ε ι τ ο ν π ρ α γ μ α τ ι κ όλ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ότ ο υρ ό λ ο ν ί σ χ υ σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ρ ό λ ο υ τ η ς - Ε σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή ςδ ι α δ ι κ α σ ί α ς .Σ τ ό χ ο ςδ ε νε ί ν α ι η τ ι μ ω ρ ί αό σ ω νε γ κ λ η μ ά τ ι σ α ν ,α λ λ ά ηβ α θ μ ι α ί α κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ ή τ ο υ ς , σ τ η ν α ν τ ί θ ε τ η κ α τ ε ύ θ υ ν σ ητ η ς π α ρ α β α τ ι κ ή ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς . π α ν ε ξ έ τ α σ η ό λ ω ν τ ω ν σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ώ ν - Ε ι δ ρ υ μ ά τ ω να π όε π ι τ ρ ο π ή( μ ηκ ο μ μ α τ ι κ ή )κ α ι α υ σ τ η ρ ό ςέ λ ε γ χ ο ςγ ι α τ ο α ν π λ η ρ ο ύ ν τ ι ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς α π ό π λ ε υ ρ ά ς χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α ς , υ γ ι ε ι ν ή ς , υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς υ π ο δ ο μ ή ς . η μ ι ο υ ρ γ ί α χ ώ ρ ω ν α υ τ ο α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν - Δ κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν , σ χ η μ α τ ο π ο ί η σ ηπ ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν μ ε έ μ φ α σ ησ τ ηδ υ ν α τ ό τ η τ αν απ ρ ο σ λ α μ β ά ν ο υ ντ η γ ν ώ σ η , ν α τ η δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ικ α ιν α τ η μ ε τ α δ ί δ ο υ ν( κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ έ ςο μ ά δ ε ς ,π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ί σ ύ λ λ ο γ ο ι , ε κ δ ο τ ι κ έ ς ο μ ά δ ε ς κ λ π ) ρ ό σ β α σ ησ τ η νε ν η μ έ ρ ω σ η ,τ οβ ι β λ ί ο ,τ η ν -Π ε φ η μ ε ρ ί δ α , τ η ν τ η λ ε ό ρ α σ η , τ οδ ι α δ ί κ τ υ ο . -A π ο ρ ρ ό φ η σ ήτ ω νκ ρ α τ ο υ μ έ ν ω νσ εε ρ γ α σ ί ε ς , κ ο ι ν ω ν ι κ ό έ ρ γ ο κ α ι α ν ά λ ο γ η π ρ ο σ φ ο ρ ά , ε ν ί σ χ υ σ ητ ο υε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύκ α ι τ η ς α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς μ ε τ α ξ ύτ ο υ ς . Σ υ χ ν ο ί υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ί έ λ ε γ χ ο ι κ α ι κ α θ α ρ ι ό τ η τ ε ς σ τ ο υ ς π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ς τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς . - Π ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν π ο υ ε ί ν α ι α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν α χ ρ ή σ τ ε ς , π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν α π ο τ ο ξ ί ν ω σ η ς ε ν τ ό ς τ ω ν ι δ ρ υ μ ά τ ω ν κ α ιμ ε τ έ π ε ι τ α ε ί σ ο δ ό ς τ ο υ ς σ ε π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ απ λ ή ρ ο υ ς α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς . ρ ο σ τ α σ ί α τ ω ν κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν π ο υ έ χ ο υ ν -Π δ ι α τ α ρ α γ μ έ ν ηψ υ χ ο σ ύ ν θ ε σ ηπ ο υε π έ δ ρ α σ εσ τ η ν π α ρ α β α τ ι κ ήτ ο υ ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά , π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η α π όε ι δ ι κ ο ύ ςσ υ μ β ο ύ λ ο υ ςκ α ιέ ν τ α ξ ήτ ο υ ςσ ε ε ι δ ι κ άπ ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ακ λ ι ν ι κ ώ ν . ν ί σ χ υ σ ητ η ςε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ςκ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ-Ε ε π ι σ κ έ π τ η , α λ λ α γ ήτ ο υπ λ α ι σ ί ο υκ α ι δ υ ν α τ ό τ η τ α ε π ι λ ο γ ή ςε ν ό ςδ ι ε υ ρ υ μ έ ν ο υκ ύ κ λ ο υα ν θ ρ ώ π ω ν π ο υ σ υ μ β ά λ λ ο υ νσ τ η νκ α λ ή δ ι α τ ή ρ η σ η τ η ς ψ υ χ ο σ ω μ α τ ι κ ή ς τ ο υκ α τ ά σ τ α σ η ς . Π ρ ο σ τ α σ ί ατ ω νκ ρ α τ ο υ μ έ ν ω να π όα υ τ ο ύ ςπ ο υ κ ρ α τ ο ύ ν τ α ιγ ι αα δ ι κ ή μ α τ αό π ω ςδ ο λ ο φ ο ν ί ε ς α ν η λ ί κ ω ν , β ι α σ μ ο ύ ς α ν η λ ί κ ω ν , π α ι δ ο φ ι λ ί α , δ ο λ ο φ ο ν ί ε ςκ α ιβ α σ α ν ι σ μ ο ύ ςζ ώ ω ν ,δ ι α κ ί ν η σ η υ λ ι κ ο ύπ α ι δ ι κ ή ς π ο ρ ν ο γ ρ α φ ί α ς . Ε λ π ί ζ ων αέ δ ω σ αμ έ σ ασ ε α υ τ ότ οδ ι σ έ λ ι δ οτ η ν α π α ι τ ο ύ μ ε ν ηπ ρ ο σ ο χ ήκ α ι δ ι ά σ τ α σ ησ ε έ ν αθ έ μ α μ π ρ ο ςσ τ οο π ο ί οδ εδ ι κ α ι ο ύ μ α σ τ εν ακ λ ε ί ν ο υ μ ε τ αμ ά τ ι α ,σ εμ ι ασ ι ω π ήηο π ο ί αφ α ν τ ά ζ ε ι τ ό σ ο έ ν ο χ ηκ α ι σ υ μ π λ έ ο υ σ αμ ε τ ηγ ε ν ι κ ό τ ε ρ ηκ ρ α τ ι κ ή α δ ι α φ ο ρ ί α .

C r a i gF i t z G e r a l d&J a mi eO ’ H a r a α π ό δ ο σ ηα π ότ ο ν Β α γ γ έ λ ηΣ . ΟΑ ν α ρ χ ι σ μ ό ςσ τ ι ςμ έ ρ ε ςμ α ςε ί ν α ικ υ ρ ί ω ς θ ε ω ρ η τ ι κ ο ύχ α ρ α κ τ ή ρ α .Έ ν αμ ι κ ρ όμ έ ρ ο ςτ ω ν α ν α ρ χ ι κ ώ νσ υ ζ η τ ή σ ε ω να π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ότ οπ ο ι α θ ε ω ρ ί α ε ί ν α ι η “ κ α λ ύ τ ε ρ η ” κ α ι ο Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ό ς μ π ο ρ ε ί ν α φ α ί ν ε τ α ι ό τ ι σ υ μ μ ε τ έ χ ε ισ ε α υ τ έ ς κ α ια ρ χ ι κ ά α π λ ά ν α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν ο π ο ι ε ί τ α ι ω ς τ ά σ η , μ α σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ αηέ λ λ ε ι ψ ηο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ η τ ά ς τ ο υ , τ ο νκ ά ν ε ιτ οπ ι οπ ε ρ ι ε κ τ ι κ όκ α ιπ ο ι κ ι λ ό μ ο ρ φ ο σ χ ο λ ε ί οτ η ς α ν α ρ χ ι κ ή ς σ κ έ ψ η ς . Π α ρ άτ ογ ε γ ο ν ό ς ό τ ι μ ε ρ ι κ έ ς Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι κ έ ς φ υ λ ε τ ι κ έ ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς μ π ο ρ ε ί ν α ε π ι λ έ ξ ο υ ν ν α μ η ν σ υ ν α ν α σ τ ρ έ φ ο ν τ α ιμ ε ά λ λ ε ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς , η β α θ ύ τ ε ρ ηφ ι λ ο σ ο φ ί ατ ο υ ς –κ α τ ατ η νο π ο ί αο κ α θ έ ν α ςέ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ ασ τ η να υ τ ο ν ο μ ί ακ α ι τ η ν ε θ ν ι κ ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α– δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί μ ι αα ί σ θ η σ η κ ο ι ν ο ύ σ ε β α σ μ ο ύ , μ α κ ρ ι ά α π ό τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς α ν α ρ χ ι κ έ ςδ ι α φ ω ν ί ε ς .Α υ τ ότ οχ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό τ ο υΕ θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ο ύέ χ ε ι σ ο β α ρ έ ςρ ε α λ ι σ τ ι κ έ ς ε π ι π τ ώ σ ε ι ς .Ό τ α νο ι α ν α ρ χ ι κ ο ί σ τ α μ α τ ή σ ο υ νν α ξ ο δ ε ύ ο υ ντ οχ ρ ό ν οκ α ι τ η νε ν έ ρ γ ε ι άτ ο υ ςσ τ ον α υ π α γ ο ρ ε ύ ο υ νσ τ ο υ ς υ π ό λ ο ι π ο υ ς π ο ι ο ς ε ί ν α ι κ α τ ά τ ηγ ν ώ μ ητ ο υ ς“ π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς ”α ν α ρ χ ι σ μ ό ς , τ ό τ ε θ αέ χ ο υ νπ ο λ ύπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς σ τ ον α θ έ σ ο υ ν τ απ ι σ τ ε ύ ωτ ο υ ς σ ε δ ρ ά σ η . Ο ι π ρ α κ τ ι κ έ ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ ο υ Ε θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι σ μ ο ύσ υ ν ί σ τ α ν τ α ισ τ ηδ η μ ι ο υ ρ γ ί α α π τ ώ ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν τ η ς κ ά θ ε θ ε ω ρ ί α ς . Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά ,κ ά θ εκ ο ι ν ό τ η τ αέ χ ε ιτ οδ ι κ α ί ω μ α σ τ η νε λ ε υ θ ε ρ ί ακ α ι τ η να υ τ ο δ ι ά θ ε σ η ,α λ λ άπ ώ ς α υ τ άτ αδ ι κ α ι ώ μ α τ αε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι ;Τ οκ ρ ά τ ο ς ε ί ν α ικ α τ α π ι ε σ τ ι κ ό κ α ιε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ι κ ό ,α λ λ ά μ επ ο ι ο ντ ρ ό π οα υ τ ήηκ ρ ι τ ι κ ήα σ κ ε ί τ α ισ ε π ο λ ι τ ι κ όε π ί π ε δ ο ; ΟΜ α ρ ξ , τ ε λ ε ί ω ςυ π ο κ ρ ι τ ι κ ά , έ θ ε σ ε ε υ θ έ ω ς ό τ ι τ οκ ρ ά τ ο ς θ αε ξ α φ α ν ι ζ ό τ α νμ ε τ οπ ο υοκ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ επ λ ή ρ ω ς , μ ε ά λ λ αλ ό γ ι αδ η λ α δ ήό τ ι ηύ π α ρ ξ ητ ο υκ ρ α τ ι κ ο ύ ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς , α π ο τ ε λ ο ύ σ ε π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ηγ ι ατ η ν κ ρ α τ ι κ ήε κ ρ ί ζ ω σ η .Σ τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,τ ο κ ρ ά τ ο ςκ α ι ο ι μ η χ α ν ι σ μ ο ί τ ο υθ αε ξ α φ α ν ι σ τ ο ύ ν μ ό ν οό τ α νθ αμ ε τ α τ ρ α π ο ύ νσ εκ ά τ ι τ οξ έ ν οκ α ι α υ τ όε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ότ ηδ η μ ι ο υ ρ γ ί αο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ν ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν δ ο μ ώ ν . Έ ν α α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο σ ύ σ τ η μ α π α ρ ά λ λ η λ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι ώ νκ α ι θ ε σ μ ώ ν– τ οο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε“ A g o r i s m”– ε ί ν α ι ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ομ ο ν α δ ι κ ό ς τ ρ ό π ο ς ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί α υ τ ό .Τ ο“ A g o r i s m”π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι μ ι α ε υ θ ε ί αε π ί θ ε σ ησ τ ακ υ β ε ρ ν η τ ι κ άκ α ι ε τ α ι ρ ι α κ ά μ ο ν ο π ώ λ ι α ,ό χ ι μ ό ν ομ π ο ϊ κ ο τ ά ρ ο ν τ α ςτ α ,α λ λ ά ε π ί σ η ς ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο ν τ α ς τ ι ς μ ά ζ ε ς ν α τ α α ν τ α γ ω ν ι σ τ ο ύ ν ε ν ε ρ γ ά . Ο ιΕ θ ν ι κ ο α ν α ρ χ ι κ έ ς κ ο ι ν ό τ η τ ε ς θ ακ α θ ι ε ρ ώ σ ο υ νθ ε σ μ ο ύ ς μ ε β ά σ ητ ι ς α ξ ί ε ς τ ο υ ς . Α υ τ ό ί σ ω ς π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί ατ ο π ι κ ώ νν ο μ ι σ μ ά τ ω ν ,α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ά δ ί κ τ υ α , μ ητ ο κ ο γ λ υ φ ι κ έ ς τ ρ ά π ε ζ ε ς τ ω νπ ο λ ι τ ώ ν , ε μ π ο ρ ι κ έ ςσ υ ν τ ε χ ν ί ε ς ,κ ο ι ν ω ν ι κ ήπ ρ ό ν ο ι ακ α ι π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ αυ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς π ε ρ ί θ α λ ψ η ς , ε ν ώ σ ε ι ς υ π ε ρ ά σ π ι σ η ςτ η ςκ ο ι ν ό τ η τ α ςκ α ι δ ι ά φ ο ρ αά λ λ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ άπ ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α .Α υ τ ήε ί ν α ιη π ι ο π ι θ α ν ήκ α ι α σ φ α λ ή ς μ έ θ ο δ ο ς μ έ σ ωτ η ς ο π ο ί α ς τ ο κ ρ ά τ ο ςθ αε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί ,σ εα ν τ ί θ ε σ ημ ετ η ν ο υ τ ο π ι κ ήι δ έ ατ ο υΜ α ρ ξό τ ι έ ν ασ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό κ ρ ά τ ο ς θ α ε ξ ε λ ι σ σ ό τ α ν σ ε α ν α ρ χ ι σ μ ό .

ι α ν ί ε ς ή γ ω γ α α νι ρ α ί α ε Π ά ι λ α λ κ ς , ν η έ ς ς ε ε σ ι Δ η ο κ ν σ ν . ά ξ ς ε Ε ε ν , ν ε ς έ μ ό η μ ώ ςκ ε ο κς ψ σ ι τ δ έ τ ρ ε ι κ α δ ρ Σ ξ ν ε υ ύ ξ λ α α ς η τ ν ά ε ι λ ώ ι α έ μ .Ο λ κ ι ς ι ι η ρ α ε ε σ κ έ ψ μ χ α α σ ρ α ί κ ν γ υ α ί η ν ε φ ύ ήη κ α τ υ ο ν τ ς ί ε χ ε υ ι ε ιν Δ Α λ ο η . “ τ κ ρ ή σ λ ι ε λ τ ι ς ι ά ν τ ε α ρ α ι ω σ ι α δ ν ή ε υ ς β έ λ ο μ ι υ αι μ ι σ , π μ ςπ ” ς α ε . ι ι κ α ι η γ , σ τ ν ς ί ρ ε ί ύ ε έ ε θ ν θ τ ν ε ε υ α υ φ ε ν ε ς σ ί ο ς κ ο ι αν ρ ή α κ ω ι τ ασ ζτ ν ςχ ά ι λ ε ν ι ε ρ υ γ θ χ δ ε ν ς ί ς ο κ ς η φ τ α ο ι ι σ α α ό κ ν ί λ ι ε α φ ί ς ρ ό ε μ θ σ ι τ υ ε χ λ ρ ε α ν ς Α η ς ε έ δ ι ς ι τ σ
Ησ π ο υ δ α ι ό τ η τ α ,γ ι ατ ο υ ςα ν α ρ χ ι κ ο ύ ς ,ν α ε φ α ρ μ ό σ ο υ νά μ ε σ ατ ι ςθ ε ω ρ ί ε ςτ ο υ ςσ τ ηζ ω ή τ ο υ ς ,α ν τ α ν α κ λ ά τ α ισ τ η ν α ρ χ α ί α Ε λ λ η ν ι κ ή έ ν ν ο ι α τ η ς “ Π ρ ά ξ η ς ” . Η λ έ ξ η “ Π ρ ά ξ η ” α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ εκ ά θ εδ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ασ τ η νο π ο ί α σ υ μ μ ε τ έ χ ε ιέ ν α ςε λ ε ύ θ ε ρ ο ςά ν θ ρ ω π ο ςκ α ιο Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ςπ ρ ο σ δ ι ό ρ ι σ ε τ ρ ε ι ςμ ο ρ φ έ ςτ η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ςτ ο υ ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ α υ τ ο ύ α ν θ ρ ώ π ο υ : Θ ε ω ρ ί α ,Δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ ακ α ιΔ ρ ά σ η .Α υ τ ήη σ χ έ σ η μ ε τ α ξ ύ Σ κ έ ψ η ς , Ε ξ ά σ κ η σ η ς κ α ι Π α ρ α γ ω γ ή ς ε ί ν α ι σ υ μ β ι ω τ ι κ ή . Δ ε νε ί ν α ι μ ε ρ ι κ ώ ς σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ςέ ν ν ο ι ε ς ,α λ λ άε ί ν α ισ υ ν θ ε τ ι κ έ ς , π α ρ ά λ λ η λ ε ς κ α ι α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ε ς . Δ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν αε ί σ α ι μ ι αι δ ι α ί τ ε ρ ηε υ φ υ ί ακ α ι έ ν α ς κ ρ ι τ ι κ ό ς φ ι λ ό σ ο φ ο ς γ ι αν ασ κ ε φ τ ε ί ς , ν αμ ι λ ή σ ε ι ς κ α ι ν αγ ρ ά ψ ε ι ς .Ο Α ν α ρ χ ι σ μ ό ςε ί ν α ι α κ ί ν δ υ ν ο ς χ ω ρ ί ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς π ο υα ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ νσ τ ι ς ι δ έ ε ς τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς κ α ι τ η ς ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή ς ε υ θ ύ ν η ς .

Ηο π τ ι κ ήκ ά θ εφ υ λ ε τ ι κ ή ςκ ο ι ν ό τ η τ α ςπ ε ρ ί κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς μ π ο ρ ε ί ν αδ ι α φ έ ρ ε ι , α λ λ άο ι α ν ά γ κ ε ς γ ι αα ν ε ξ α ρ τ η σ ί αμ π ο ρ ε ίν απ α ρ έ χ ο υ νγ ε ν ι κ έ ς κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς γ ρ α μ μ έ ς γ ι α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α κ ο ι ν ο τ ι κ ά έ ρ γ α . Η α π ό λ υ τ η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α υ τ ά ρ κ ε ι αμ π ο ρ ε ί ν αμ η ν ε ί ν α ι τ ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ς κ ά θ ε ο μ ά δ α ς , α λ λ ά η μ ε γ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ η ς α υ τ ά ρ κ ε ι α ςε ί ν α ιζ ω τ ι κ ή ςσ η μ α σ ί α ςγ ι ατ η ν α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η . Έ ν α ς α π ό τ ο υ ς π ι ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ύ ςτ ρ ό π ο υ ςγ ι αν αε π ι τ ε υ χ θ ε ί α υ τ ό ε ί ν α ιτ ο “ h o me s t e a d i n g ”( h o me s t e a d = υ π ο σ τ α τ ι κ ό=τ οα γ ρ ό κ τ η μ αμ α ζ ί μ ε τ οσ π ί τ ι τ ο υ ι δ ι ο κ τ ή τ ηκ α ι τ ι ςά λ λ ε ςε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ) , ε ί τ εω ς ά τ ο μ α ,ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ςή κ ο ι ν ό τ η τ ε ς .Α υ τ ο ίο ι ά ν θ ρ ω π ο ι( h o me s t e a d e r s )χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ντ ο υ ς π ό ρ ο υ ςτ η ςγ η ςτ ο υ ςγ ι αν αγ ί ν ο υ νό σ οτ ο δ υ ν α τ ό ν π ι ο α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι , κ α λ λ ι ε ρ γ ώ ν τ α ς , μ α ζ ε ύ ο ν τ α ςκ α υ σ ό ξ υ λ ακ α ιο ι κ ο δ ο μ ι κ άυ λ ι κ ά , φ τ ι ά χ ν ο ν τ α ςκ α θ η μ ε ρ ι ν άα γ α θ ά ,χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί ε ς , μ ε γ α λ ώ ν ο ν τ α ςζ ώ α ,δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τ α ςπ ρ ο ϊ ό ν τ α π ρ ο σ τ ι θ έ μ ε ν η ς α ξ ί α ς γ ι α τ η λ ι α ν ι κ ή , α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι μ ετ ησ ι δ η ρ ο υ ρ γ ί α , τ ηβ ο σ κ ή , τ ο κ υ ν ή γ ι κ α ι π ο λ λ άά λ λ α .Μ ετ ηδ η μ ι ο υ ρ γ ί ατ η ς δ ι κ ή ς τ ο υ ς ο π τ ι κ ή ς π ε ρ ί ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς κ α ι α υ τ ο ν ο μ ί α ς , κ ά θ εα ν α ρ χ ι κ ήο μ ά δ αθ αμ π ο ρ ε ί ν α ζ ε ι μ ε τ ηδ ι κ ήτ η ς φ ι λ ο σ ο φ ί α .

α π ότ ο ν Δ η μ ή τ ρ ηΛ .
Ε ν τ ά ξ ε ι , ο ι κ α τ α σ τ ά σ ε ι ςπ ι έ ζ ο υ νπ ο λ ύ . Κ ά π ο τ εμ Τ εγ ώ ρ ρ ατ α φ αγ ι κ ήμ ε γ ο ο ι ρ ν ό ο τ λ αδ α τ ρ ί ε απ νχ ε ρ ρ ε ι γ ι ά ρ ζ ά ο φ ν τ α α μ ι εό π ε σ ρ αζ ι γ ρ ο α ύ φ σ α ή μ . γ ε ν . Η ω ρ κ ί ζ ο ο ι ν υ ω μ ε ν ι ό κ λ ή ο ι κ . α Κ τ α ά ι σ ε τ ί ν α α σ ι η χ ι ε λ ί ι ν ά α δ ι ε ς θ φ λ ι ο β ρ ε έ ρ ς ή ε . ι π Α ω υ μ τ ό έ ν κ ο τ α ο κ ι α ν ι ακ γ ρ α α τ μ α μ φ έ ν έ ο ρ . ο Γ υ ρ μ ά ε φ έ ν ωτ αά ώ λ ρ μ αγ αμ ι π αν ρ ο απ σ τ ά ρ , ο σ ό π λ ο α ι θ μ ή α σ ς ο . υ ε Γ μ χ ι ε θ α ρ τ ί ό κ ς α μ μ α ι ά ς . φ Κ ο α ρ ι ά α νχ η σ ρ τ α ε ι σ α ι ζ μ ό ό μ τ α η σ τ α τ ε ε ί χ ν ρ α ό ι ν ο ι α μ ε κ γ α α ι λ δ ύ ε τ κ ε α ρ ε δ ο τ ε ς ί ν ε ς μ α γ ς ι αν φ τ αε ά ν ο ξ υ ε λ ν ι χ ο θ ύ ο τ ε ύ μ δ ε ύ , ο β , α ο δ ύ ί τ ζ ε ο ν τ τ ρ α ε ς ι ς ν ζ ω ω χ έ ε ς λ . ι κ Τ ά ο , « τ τ ό ώ ε τ π ρ ε α α ν » ά ε σ ί τ ν α α σ ι ηλ ε δ ώκ έ ν ε α ξ ι ε κ μ ι α ν ζ ά ί ε μ ι ε π α ρ ώ υ τ τ όε αμ ί μ έ σ α αμ σ τ ε α κ ς α . ι Ηε ε μ σ ε ω ί ς τ . μ ε ε Η ρ τ ι κ η ή σ ε υ π ν α ε ί ν δ ά η σ σ τ ή α μ σ α η ς ό , μ ο ω ύ ς τ ε δ β ε ν ρ ί ε σ π κ ι ο τ ν υ τ γ α χ ς ά ν δ ε ι έ τ ξ α ο ι δ μ ο ι λ σ ώ ε ν σ τ α ύ α π γ ς α χ ι ρ τ ο ε ν ί ε κ ς α κ θ α η τ μ α ε σ ρ τ ι ν ά έ σ ς ε ι θ ς υ ε σ υ ί ε μ ς ά , ρ μ ε ι ι κ α ρ ς . έ ς Η κ ε α π ι α μ ν ε ά γ σ ά τ λ α ε σ ς ή . μ Ο τ α η ς Ε ς θ ε ν ί ι ν κ α ι σ ι μ σ ό α ς ν μ ά α ψ ς υ χ α ο π α κ ι ο τ υ ε φ ί θ ά υ ρ σ ι . ί ε Ο ς ι γ θ ι υ α σ τ ί ί ε ηθ ς α υ ε τ ω έ ρ ς ί αμ θ α μ ό μ α ν α η ς ς κ , ά θ ν αμ ο υ ν α κ ςπ α λ ρ ύ ο τ ε ε ρ τ ο α ι μ ό ά ν τ σ α ο , υ χ νκ ρ ή α σ ι ι μ θ ο α υ ς μ α σ τ ς η ο ν δ κ η ο γ ι ή ν σ ό τ ο η υ Χ τ ν ω ά σ ρ τ ί ς η νπ ο δ η ο γ ρ ί ε ε ς ί α κ . α Α ι π κ ότ α ν ο ηθ ν ι σ ε μ ω ο ρ ύ ί ς ασ . τ η νπ ρ ά ξ ηλ ο ι π ό ν .

Κ ά ν ε π ά ν τ αμ ι κ ρ άκ α θ η μ ε ρ ι ν θ άβ ασ ή ε μ α ο τ δ α η . γ Α ή σ υ ε τ ό ι σ ε έ ν απ ε λ ώ ρ ι οα ν θ ρ ώ π ι ν οά λ μ α .

! » ε ξ ά ρ Π « : ά λ π α ε μ έ αλ μ ο ν ό τ υ α ι α ακ ρ ε θ ύ ε λ Ε ς υ ο ςτ ε ,δ υ ο όσ ρ υ γ ί ρ ε νπ ο τ άσ τ χ ι ο ν αα λ ί Μ ι α κ ς υ ο φ ό ρ τ ν υ ςσ ύ ο κ ι τ ν ο λ λ ε νμ α υσ ο ωσ ρ ύ γ ς ε έ δ ςι ι ετ σ ω δ έ ι .Δ ς ύ ο ρ θ χ ε ι ε μ ά ν υ νδ ςε ω ι χ ό ά ρ κ ι μ ε ν ά Κ . ς ι τ έ ξ ι ρ ή τ σ ο π υ ι α εκ σ η τ ή ζ υ σ , υ ο σ ο π ό ρ τ ν ο ετ σ η ρ ώ ε θ α ν .Α α τ α μ ή άβ ν ι ρ ε μ η θ α κ υ ο π ι α σ ε ν ά θ σ ι άα λ α οκ σ ό π , α ι ε θ ή λ Α . υ ο σ ς ή ω ζ ο τ ν η Μ ; τ ν ύ ο τφ σ ά ςφ ε δ ί σ υ λ ςα ι ςτ ι ε ζ ί ρ η τ σ τ ς α ι ε ν ώ λ α ν α τ α υκ ο ςπ ι ε θ ώ ι ςν ώ .Π ς ι ε ν ά κ υ ο ντ ω π ώ σ ο ρ π κ νε ω ρ ε τ ύ λ α γ ε νμ ω ατ τ ν ό ϊ ο ρ π , ά λ α κ ύ λ ο π ι α κ ι χ ;Ό ς ο τ α μ ή τ σ υ υσ ο ι μ σ ό κ γ α π ς ύ ο κ ι τ κ α λ λ α ν ς ε ε ρ .Β ο έ τ σ η τ ά μ α τ ε σ τ ό π ο ε λ ά Β . α τ η τ ό ν ι ρ ε μ η θ α νκ η ςτ ι ε ν ώ ι αβ ςν υ ο π ό ρ τ ε δ η ν σ ά ρ .Δ υ ο άσ μ μ α ρ γ ό ρ οπ τ ησ σ ά ρ ηδ τ ς ε β μ ό ιβ α ακ ι κ ά ζ α κ άγ κ ι τ σ ι ε λ κ ο π ια ε ν ί α μ η σ ε τ ο π ή δ ι τ ιο α ν ί η ε σ ά ρ .Δ ς ύ ο κ ι τ ι λ ο ς π υ ο τ σ ι α νκ ώ ε δ νι ω ητ σ ο δ ά ι ηδ τ σ ι ε σ ή θ η ο αβ ν ί ε ρ ο π μ . α ζ ά ημ τ όσ μ σ ι δ ο σ ι ε ν ο τ

ς υ ο φ ό ρ τ ν υ ςσ υ ο ατ ι εγ σ ι τ ν ό ρ φ , η μ ό κ Α . ς α μ ο λ π οό ιτ α ν ί ηε ύ γ γ ε λ η λ λ .Η α υ ο σ α ι β ό ν ι ο ςκ ι ε σ ή γ ρ υ ο ι μ η αδ εν σ η θ ά π σ ο ρ Π α ι μ ε τ σ ή γ ρ υ ο ι μ η .Δ υ ο ασ έ ρ α νπ η ετ μ η ατ εν τ σ ή θ α π σ ο ρ π ι α ακ τ η τ ό ν ι ο ήκ ρ κ ι μ ν ύ ο θ η γ ρ υ ο ι μ η α δ ιθ σ τ .Έ ε τ ε σ ή ρ η τ ν υ σ ι ε σ έ ς χ σ ι ο ι α τ ν ο ν ώ λ α σ τ α , ί ο μ σ ε δ ί ο ν ι θ η λ α ι α τ ε ν ί γ η σ α τ σ ί τ ν α η ι α κ α ν ε σ η θ ά π σ ο ρ . Π η ρ ε τ ό κ ι τ α μ σ ε λ ε τ ο π α ο ετ υμ ο σ ς έ γ α λ λ α ν υ ςσ ι ςτ ι ε σ ί ρ ο ι ρ ε π ς έ λ ο β ι π ε ς ι τ υ ο σ ή ν ρ .Α ς ο τ ά ρ όκ κ ι τ σ α η δ ή ςη ητ σ υ ε λ λ ά τ ε μ κ νε η τ ι α νκ ω ρ ό φ ν ε Δ . υ ο σ ς α ί σ α γ ρ ε ςη ν έ μ η γ ρ υ ο ε ρ κ α τ α κ υ ο σ ν ε ιδ α ν κ α ν έ ν α ε κ ς σ ά τ σ ω ρ χ . ς ί ε ν α κ ι ε ά τ σ ω ρ χ

. α τ ο π ί » ε τ s i ι l ε e λ v έ l θ i h α i ν n ί i b i ρ ο , ο s π e μ l a ν v ε l δ i , h i α n τ i b π ί U τ « ι ε ζ ί ξ α ν ε δ ς ο ι ο π ό

α π ότ ο ν Ά ρ ηΒ .

Ε λ λ ά ςε νέ τ ε ι 2 0 1 3 . Π ό λ ε μ ο ςμ α ί ν ε τ α ι , ηΔ η μ ο κ ρ α τ ί ασ τ έ κ ε ι . Μ εδ ύ οό π λ ασ τ ρ α μ μ έ ν ασ τ οκ ε φ ά λ ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ( ε κ ) β ι ά ζ ε ι . Ηε π α ν α σ τ α τ ι κ ήδ ι ά θ ε σ ηα π ο ρ ρ ο φ ά τ α ι μ έ σ ασ τ ασ τ ρ α τ ό π ε δ απ ο υέ χ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι ώ σ τ εν ακ α λ ύ π τ ε ι ό λ ητ η να π α ι δ ε υ σ ί απ ο υτ ό σ οέ ν τ ε χ ν ακ α λ λ ι έ ρ γ η σ εγ ι ατ ο υ ςκ α ι ρ ο ύ ςα μ φ ι σ β η τ ή σ ε ώ ς τ η ς . Τ ο έ θ ν ο ς π α ρ α π έ ε ι π λ η γ ω μ έ ν ο , μ αυ π ά ρ χ ο υ ν α υ τ ο ί π ο υπ ά ν τ ασ τ έ κ ο ν τ α ν ό ρ θ ι ο ι κ α θ ’ ό λ ητ ηδ ι ά ρ κ ε ι α τ η ςι σ τ ο ρ ί α ς , γ ν ω σ τ ο ί κ α ι ά γ ν ω σ τ ο ι , π ο υμ εθ ά ρ ρ ο ςυ π ε ρ α σ π ί σ τ η κ α ντ ηγ α λ α ν ό λ ε υ κ η ! Ο ι θ υ σ ί ε ςτ ο υ ς σ κ ι α γ ρ α φ ο ύ ν έ ν α ν κ ό σ μ ο π ο υ υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε ι π ω ς δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι α κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο ε π ί θ ε τ ο ν ατ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ε ι α π ό τ ο“ κ α λ ύ τ ε ρ ο ς ” . Ε ί ν α ι οκ ό σ μ ο ς , ε κ ε ί ό π ο υθ αμ α ςγ ε μ ί ζ ε ι ζ ω ήοα έ ρ α ς , ε κ ε ί ό π ο υθ αμ α ςξ ε δ ι ψ άτ ο κ ρ υ σ τ ά λ λ ι ν ον ε ρ ό , ε κ ε ί ό π ο υητ ρ ο φ ήδ ε νθ αε ί ν α ι π ρ ο ϊ ό να σ έ λ γ ε ι α ςσ τ ηφ ύ σ η . Ε κ ε ί ό π ο υηφ υ λ α κ ήσ ύ γ χ ρ ο ν ηπ ό λ ι ς μ ετ απ ο λ υ ό ρ ο φ ακ ε λ ι άκ α ι τ οα χ α ν έ ς π ρ ο α ύ λ ι οπ ο υηθ έ ατ η ς π ο ν άμ ά τ ι ακ α ι ψ υ χ ήθ α γ κ ρ ε μ ι σ τ ε ί σ υ θ έ μ ε λ αα π ότ ο υ ςμ ησ ω φ ρ ο ν η σ μ έ ν ο υ ς , ηε ρ γ α σ ί αθ αγ ε ν ν άδ η μ ι ο υ ρ γ ί αε ξ υ ψ ώ ν ο ν τ α ςτ ο π ν ε ύ μ ατ ο υα ν θ ρ ώ π ο υ ,ο ι σ χ έ σ ε ι ςτ ο υο π ο ί ο υδ ε νθ αα ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι μ έ σ ωκ ι ν η τ ώ ντ η λ ε φ ώ ν ω νκ α ι δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ , ε κ ε ί ό π ο υτ απ α ι δ ι άθ απ α ί ζ ο υ νμ π ά λ αρ ί χ ν ο ν τ α ς τ ι ς μ π λ ο ύ ζ ε ς τ ο υ ς σ τ οδ ρ ό μ ογ ι αδ ο κ ά ρ ι α . Ε λ λ η ν ι κ ήΠ α ι δ ε ί αθ αυ π ά ρ χ ε ι . Α υ τ ήτ ησ η μ α ί αθ ακ α ρ φ ώ σ ο υ μ ε σ τ ηγ ητ ο υε χ θ ρ ο ύκ α ι σ ε ι σ μ ό ς θ αγ ε ν ε ί α ν α φ ύ ο ν τ α ς α π ότ ασ π λ ά χ ν α τ η ς γ η ς τ οδ ί κ α ι ο . Σ ά λ π ι γ γ ε ς θ αη χ ή σ ο υ να π ότ η νπ ρ ώ τ ηγ ρ α μ μ ή , μ α χ ό μ ε ν ο ι ο ι ρ ο μ α ν τ ι κ ο ί γ ι ατ η νΙ δ έ α . Σ τ ε ν ό μ υ α λ ο ιρ ε α λ ι σ τ έ ς ,τ ί π ο τ αδ ε νζ ε ι γ ι απ ά ν τ αα νπ ρ ώ τ αδ ε ντ οο ν ε ι ρ ε υ τ ο ύ μ εκ α ι έ π ε ι τ αδ ε ντ ο α γ α π ή σ ο υ μ ε . . . Ε σ ύ , ο ν ε ι ρ ε ύ ε σ α ι κ α θ ό λ ο υ ;

α π ότ ο ν P a c c e k a Z ώ ν τ α ς ε ν τ ό ς ε ν ό ς κ ό σ μ ο υκ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο υ , μ ετ ο π α ρ α δ ο σ ι α κ ό α ξ ι α κ ό σ ύ σ τ η μ αι σ ο π ε δ ω μ έ ν ο α π ό τ ι ς μ ο ν τ έ ρ ν ε ς α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς κ α ι τ ομ η χ α ν ο π ο ι η μ έ ν οτ ρ ό π οζ ω ή ς ,ό λ ο ι α ν α ζ η τ ο ύ νλ ύ σ ε ι ς σ τ απ ρ ο β λ ή μ α τ ατ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α ς κ α ι π ο λ λ ο ί ε ί ν α ι α υ τ ο ί π ο υι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι ό τ ι μ π ο ρ ο ύ ν ν ατ ι ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν μ ε τ οέ ν αήτ ο ά λ λ οσ ύ σ τ η μ α . Ο ι π λ ε ί σ τ ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς ό μ ω ς , π ο υπ ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι α π όδ υ ν ά μ ε ι ς π ο υα ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι τ η ν ο σ η ρ ό τ η τ ατ ο υσ ύ γ χ ρ ο ν ο υκ ό σ μ ο υήέ σ τ ω τ η νπ ρ ο β λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ατ ο υπ ο λ ι τ ι κ ο ύσ υ σ τ ή μ α τ ο ς , π ε ρ ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι γ ύ ρ ωα π ότ η νε π ί λ υ σ ησ χ ε δ ό να π ο κ λ ε ι σ τ ι κ άτ ω νκ ο ι ν ω ν ι κ ώ νκ α ι ε θ ν ι κ ώ νζ η τ η μ ά τ ω ν , χ ω ρ ί ς ν αε σ τ ι ά ζ ο υ ν σ τ οπ ρ α γ μ α τ ι κ όπ ρ ό β λ η μ α , τ οο π ο ί οε ί ν α ιε ν ο λ ί γ ο ι ς ό π ω ς δ ι α κ ύ ρ η ξ ε λ ι τ άοΙ ο ύ λ ι ο ς Έ β ο λ ατ οπ ώ ς ν ασ τ α θ ο ύ μ ε « ο ρ θ ο ί α ν ά μ ε σ ασ τ αε ρ ε ί π ι α » . Κ α τ α ρ χ ά ς , α ς γ ί ν ε ι π λ έ ο ν α ν τ ι λ η π τ όό τ ι α υ τ ό π ο υβ ι ώ ν ο υ μ εδ ε νε ί ν α ι μ ά χ ηδ ύ οπ α ρ α τ ά ξ ε ω νπ ο υμ ά χ ο ν τ α ι γ ι ατ ην ί κ η .Δ ε να γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ εγ ι αν α α ν α τ ρ έ ψ ο υ μ εβ ί α ι ακ α ι ά μ ε σ ακ ά τ ι κ α ι ο ύ τ επ ρ έ π ε ι ν αέ χ ο υ μ εω ςσ κ ο π όν αα ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ο υ μ ετ η ν ε ξ ο υ σ ί α .Μ π ο ρ ο ύ μ εα π λ ώ ςν α ι σ χ υ ρ ι σ τ ο ύ μ εό τ ι« π α ρ α μ ο ν ε ύ ο υ μ εσ τ ηγ ω ν ί α » . . .Α π έ ν α ν τ ισ ε δ η μ α γ ω γ ι κ έ ςτ α κ τ ι κ έ ς ,ι δ ε ο λ ο γ ι κ έ ςπ α λ ι ν δ ρ ο μ ή σ ε ι ςκ α ισ υ μ β ι β α σ μ ο ύ ςσ ε θ έ μ α τ αα ρ χ ώ νχ ά ρ η ντ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς ο ρ θ ό τ η τ α ς , ο φ ε ί λ ο υ μ ε ν αα ρ ν η θ ο ύ μ ε τ ησ υ μ μ ε τ ο χ ήσ τ οπ ο λ ι τ ι κ ά ν τ ι κ οπ α ι χ ν ί δ ι μ ί α ς σ τ η μ έ ν η ς π α ρ ά σ τ α σ η ςκ α ι μ ι α ςυ π ο τ ι θ έ μ ε ν η ςδ ι π λ ω μ α τ ί α ς .Ε ί ν α ι θ ε μ ε λ ι ώ δ η ςη α π ο φ υ γ ήλ α ϊ κ ί σ τ ι κ η ςσ κ έ ψ η ς , ο π ό τ εηπ ρ ο σ έ γ γ ι σ ητ ω νμ α ζ ώ νδ ε νπ ρ έ π ε ι ν αα π ο τ ε λ ε ί σ τ ό χ οκ α ι ο ύ τ επ ρ έ π ε ι ν αμ α ς α π α σ χ ο λ ε ί τ οτ ι λ έ ε ι οκ ό σ μ ο ς . Α ς ε π ι σ η μ ά ν ο υ μ ε σ τ οσ η μ ε ί οα υ τ όκ α ι έ ν αά λ λ οδ υ σ τ ύ χ η μ α , π έ ρ α ν τ ο ύ τ ο υ .

Ε ί μ α σ τ ε μ ε τ α ν ά σ τ ε ς κ α ι α ν α ρ χ ι κ ο ί α υ τ ο ύτ ο υκ ό σ μ ο υ
α π ότ ο ν Γ ι ά ν ν ηΑ .

K a i M u r r o s α π ό δ ο σ η : K o l u mb u s Σ τ οπ ρ ο η γ ο ύ μ ε ν οτ ε ύ χ ο ςε ί χ α μ επ α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι τ οπ ρ ώ τ ομ έ ρ ο ςτ ο υα ρ κ ε τ άδ η μ ο φ ι λ ο ύ ςε γ χ ε ι ρ ι δ ί ο υτ ο υ Φ ι ν λ α ν δ ο ύθ ε ω ρ η τ ι κ ο ύκ α ι σ τ ρ α τ η γ ι σ τ ήK a i M u r r o s . Ε δ ώπ ρ ο χ ω ρ ά μ εσ τ ησ υ ν έ χ ε ι άτ ο υ , ηο π ο ί αε ί ν α ι β έ β α ι αα ρ κ ε τ άμ α κ ρ ο σ κ ε λ ή ς , α λ λ άα ξ ί ζ ε ι τ ο νκ ό π ον ατ ημ ο ι ρ α σ τ ο ύ μ εμ α ζ ί σ α ςκ α ι ν αδ ι α β α σ τ ε ί ω ςτ ο τ έ λ ο ς . ΟK a i M u r r o sγ ε ν ν ή θ η κ ετ ο1 9 6 9κ α ι σ π ο ύ δ α σ εα π ότ ο1 9 9 0ω ςτ ο1 9 9 9σ τ οΠ α ν ε π ι σ τ ή μ ι οτ ο υ Ε λ σ ί ν κ ι . Μ ε λ έ τ ε ς κ α ι γ ρ α π τ άτ ο υγ ι ατ η ν Π α γ κ ό σ μ ι αΤ ά ξ η , τ οΚ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ όΣ ύ σ τ η μ ακ α ι τ ηΦ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ η Δ ι κ τ α τ ο ρ ί αέ χ ο υ ν ε κ δ ο θ ε ί τ ό σ οσ τ ο ν τ ύ π οτ η ς χ ώ ρ α ς τ ο υ , α λ λ άπ ο λ ύπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οκ ε ν τ ρ ί ζ ο υ ν μ έ ρ αμ ε τ η μ έ ρ ατ οε ν δ ι α φ έ ρ ο νπ ο λ λ ώ νν έ ω να ν α γ ν ω σ τ ώ να π όο λ ό κ λ η ρ οτ ο νκ ό σ μ ο , κ υ ρ ί ω ς γ ι ατ η να μ ε σ ό τ η τ ακ α ι τ η ν ω μ ήε ι λ κ ρ ί ν ε ι ατ ω ν ό σ ω ν οΦ ι ν λ α ν δ ό ς π α ρ α θ έ τ ε ι .

Ηκ ρ ί σ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύθ αυ π η ρ ε τ ή σ ε ι τ ο ν σ κ ο π όμ α ς
« Δ ώ σ ε α ρ κ ε τ όσ χ ο ι ν ί σ τ ο νκ α π ι τ α λ ι σ τ ήκ α ι α υ τ ό ς σ ί γ ο υ ρ αθ ακ ρ ε μ α σ τ ε ί » . Α υ τ όσ η μ α ί ν ε ι ό τ ι π ρ έ π ε ι ν α δ ώ σ ο υ μ ε σ τ ο ν κ α π ι τ α λ ι σ μ ότ οχ ρ ό ν οπ ο υχ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ι αν αα υ τ ο κ τ ο ν ή σ ε ι . Γ ι αλ ό γ ο υ ςτ α κ τ ι κ ή ςπ ρ έ π ε ι ν αα ν τ ι σ τ α θ ο ύ μ εσ τ η νπ α γ κ ο σ μ ι ο π ο ί η σ η , α λ λ άγ ι ασ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ ςλ ό γ ο υ ς π ρ έ π ε ι ν ατ η ν κ α λ ω σ ο ρ ί σ ο υ μ ε . Α υ τ όσ η μ α ί ν ε ι ό τ ι « δ ί ν ο υ μ ε σ χ ο ι ν ί σ τ ο ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ή » . Ο ιμ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ιε π α ν α σ τ ά τ ε ςε ί ν α ια υ τ ο ίπ ο υε ν τ ά σ σ ο ν τ α ισ τ οσ τ ρ α τ ό π ε δ οτ ω νκ α π ι τ α λ ι σ τ ώ νκ α ι ε ν ε ρ γ ο ύ να κ ρ ι β ώ ςό π ω ςκ ά θ εά λ λ ο ςκ α π ι τ α λ ι σ τ ή ς ,α λ λ άμ εέ ν α νά γ ρ ι οκ α ιυ π ε ρ β ά λ λ ο ν τ αζ ή λ ο , ι σ χ υ ρ ο π ο ι ώ ν τ α ςέ τ σ ι τ ι ςα υ τ ο κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ έ ςτ ά σ ε ι ςτ ο υσ υ σ τ ή μ α τ ο ς .Τ έ τ ο ι ο ι ε ί ν α ι ό σ ο ι έ χ ο υ νβ α θ ι ά α ν τ ί λ η ψ ητ η ς δ υ ν α μ ι κ ή ς τ η ς ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς , α λ λ άθ απ ά ρ ο υ ν τ ορ ί σ κ ον αδ ε χ θ ο ύ ν π υ ρ άό τ α ν τ οκ ί ν η μ ακ α τ α λ ά β ε ι τ η ν ε ξ ο υ σ ί α . Π ρ α γ μ α τ ι κ ήα λ λ α γ ήθ αέ λ θ ε ι μ ό ν ομ ε τ η ν ε π α ν ά σ τ α σ ηκ α ι οδ ρ ό μ ο ς π ρ ο ς α υ τ ή ν τ η ν ε π α ν ά σ τ α σ ηπ ε ρ ν ά α π όο ξ ύ τ α τ ε ςκ ο ι ν ω ν ι κ έ ςσ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς .Γ ι 'α υ τ ό ,τ οκ ί ν η μ απ ρ έ π ε ισ υ ν ε χ ώ ςν απ ρ ο β ο κ ά ρ ε ιτ ο υ ς α ν τ α γ ω ν ι σ τ έ ςτ ο υ , ν αξ ε σ η κ ώ ν ε ι τ ο νλ α όκ α ι ν αε κ θ έ τ ε ι τ ακ ο ι ν ω ν ι κ άπ ρ ο β λ ή μ α τ α . Κ ά θ εα ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ η β ε λ τ ί ω σ ησ τ ι ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς θ αυ π η ρ ε τ ή σ ε ι α π λ άτ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς . Ησ υ ν ε χ ή ς π ρ ό κ λ η σ ηε ί ν α ι οκ α λ ύ τ ε ρ ο ς δ ρ ό μ ο ς γ ι ατ οκ ί ν η μ α , ώ σ τ ε ο ι μ ά ζ ε ς ν αδ ο υ ν τ η ν δ ι α φ θ ο ρ άκ α ι τ η ν κ α τ α π ι ε σ τ ι κ ήφ ύ σ ητ ο υσ υ σ τ ή μ α τ ο ς . Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν αφ ο β ό μ α σ τ ε τ ι ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς κ ρ ί σ ε ι ς , α λ λ άα ν τ ί θ ε τ αν ατ ι ς κ α λ ω σ ο ρ ί ζ ο υ μ ε . Μ ι αο ι κ ο ν ο μ ι κ ήκ ρ ί σ ηα π ο κ α λ ύ π τ ε ιτ η να λ η θ ι ν ήφ ύ σ ητ ο υσ υ σ τ ή μ α τ ο ς .Κ α τ άτ η νδ ι ά ρ κ ε ι αμ ι α ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ςκ ρ ί σ η ς ,ο ιδ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςτ ω νκ α π ι τ α λ ι σ τ ώ νε ί ν α ια κ ό μ ηπ ι οα δ ί σ τ α κ τ ε ςα π ' ό , τ ισ τ ι ς κ α ν ο ν ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς . Μ ι αο ι κ ο ν ο μ ι κ ήκ ρ ί σ ητ ε ί ν ε ι ν αδ ί ν ε ι σ τ ο υ ς κ α π ι τ α λ ι σ τ έ ς τ η ν ε υ κ α ι ρ ί αν αλ η σ τ έ ψ ο υ ν τ ο υ ς φ τ ω χ ο ύ ς κ α ι ν αα υ ξ ή σ ο υ ντ ο νπ λ ο ύ τ οτ ο υ ς , α κ ό μ ηπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οα π όμ ί απ ε ρ ί ο δ οκ α τ άτ η νο π ο ί αη ο ι κ ο ν ο μ ί αα ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι . Ηο ι κ ο ν ο μ ι κ ήκ ρ ί σ ηέ χ ε ι μ ι ατ ά σ ην απ α ρ ά γ ε ι ε π α ν α σ τ α τ ι κ ήσ υ ν ε ι δ η τ ό τ η τ α .Η φ θ ί ν ο υ σ αο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ ητ η ςε ρ γ α τ ι κ ή ςτ ά ξ η ςκ α ιο υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ςθ υ μ ό ςτ η ςτ ε λ ι κ άθ αέ χ ο υ νω ςα π ο τ έ λ ε σ μ α ξ ε σ π ά σ μ α τ αα υ θ ό ρ μ η τ η ςβ ί α ς .Π α ρ ' ό λ αα υ τ ά ,τ οσ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ οα π ο τ έ λ ε σ μ αε ί ν α ι ό τ ι ηο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α τ ά ρ ρ ε υ σ ηθ ακ α τ ε δ α φ ί σ ε ι τ ο υ ς « κ ρ υ σ τ ά λ λ ι ν ο υ ς π ύ ρ γ ο υ ς »τ η ς α π ά θ ε ι α ς τ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς . Ηδ ύ ν α μ ητ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ οκ ε φ ά λ α ι ο . Τ οκ ε φ ά λ α ι οπ λ η ρ ώ ν ε ι τ ο υ ς μ ι σ θ ο ύ ς τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ,τ η ςα σ τ υ ν ο μ ί α ς ,τ ω νδ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ω νκ α ιτ ω ν« δ ι α σ κ ε δ α σ τ ώ ν » .Α υ τ ό ςπ ο υε λ έ γ χ ε ιτ ο κ ε φ ά λ α ι οθ αέ χ ε ι ε π ί σ η ς έ λ ε γ χ οσ τ ι ς κ υ ρ ί α ρ χ ε ς α ξ ί ε ς σ ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε κ ο ι ν ω ν ί αμ π ο ρ ο ύ μ ε ν αδ ο ύ μ ε ό τ ι η δ ύ ν α μ ητ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς ε ί ν α ι τ ό σ οά μ ε σ ηό σ οκ α ι έ μ μ ε σ ησ τ η ν φ ύ σ ητ η ς . Ηο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ήκ α τ ά ρ ρ ε υ σ ητ ο υο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύσ υ σ τ ή μ α τ ο ςτ ο υκ ρ ά τ ο υ ςσ τ οτ ε λ ε υ τ α ί οσ τ ά δ ι οτ ο υ κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύθ αα π ο κ α λ ύ ψ ε ι ό τ ι ηφ α ι ν ο μ ε ν ι κ άα ι ώ ν ι ακ α ι μ ό ν ι μ ηδ ύ ν α μ ηκ ε φ α λ α ί ο υή τ α ντ ε λ ι κ άμ ό ν ο μ ι αο φ θ α λ μ α π ά τ η . Κ α θ ώ ςη α ξ ί ατ ω νμ ε τ ο χ ώ νθ ακ α τ α ρ ρ έ ε ι κ α ι ου π ε ρ π λ η θ ω ρ ι σ μ ό ςθ ακ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι τ ον ο μ ι σ μ α τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α , ηκ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ήτ ά ξ ηθ αχ ά σ ε ι τ ομ ό ν οτ η ς ό π λ ο , τ οκ ε φ ά λ α ι ο . Θ αμ ε ί ν ο υ ν α ν υ π ε ρ ά σ π ι σ τ ο ι σ τ ο έ λ ε ο ς τ ω ν ε π α ν α σ τ α τ ι κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν .

Ό τ α ν ηφ ο ύ σ κ ατ η ς α γ ο ρ ά ς χ ρ ή μ α τ ο ς κ α τ α ρ ρ ε ύ σ ε ι , ημ ο ν α δ ι κ ήπ α ρ ο ύ σ αδ ύ ν α μ ηε ί ν α ι τ οκ ί ν η μ α . Ηα ξ ί ατ ο υχ ρ ή μ α τ ο ςκ α ι τ ω νμ ε τ ο χ ώ νε ί ν α ι μ ι ασ υ μ φ ω ν ί α ,β α σ ι σ μ έ ν ησ τ η νε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η .Κ α θ ώ ςη κ α τ ά ρ ρ ε υ σ ητ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς θ ασ τ ε ί λ ε ι κ ύ μ α τ αυ σ τ ε ρ ί α ς σ ε ό λ ο ν τ ο ν κ ό σ μ ο , α υ τ ήηε μ π ι σ τ ο σ ύ ν ηθ αχ α θ ε ί δ ι ό τ ι ο ι κ α π ι τ α λ ι σ τ έ ς δ ε ν ή τ α ν ά ξ ι ο ι α υ τ ή ς κ α ι ηη γ ε μ ο ν ί ατ ο υ ς θ ατ ε λ ε ι ώ σ ε ι . Σ τ οτ έ λ ο ς , τ οκ ί ν η μ αθ αθ ρ ι α μ β ε ύ σ ε ι , ε π ε ι δ ήτ οκ ε φ ά λ α ι οτ ο υκ ι ν ή μ α τ ο ς ε ί ν α ι ολ α ό ς .

Μ ε σ α ί αΤ ά ξ ηκ α ι Ε π α ν ά σ τ α σ η
Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηε ί ν α ι τ οπ ι οσ η μ α ν τ ι κ όό ρ γ α ν οτ η ς ε π α ν ά σ τ α σ η ς , α λ λ άε π ί σ η ς τ ομ ε γ α λ ύ τ ε ρ οε μ π ό δ ι ογ ι ' α υ τ ή ν . Ηπ ι οε π ι κ ί ν δ υ ν ηα ν τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ήδ ύ ν α μ ησ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί αε ί ν α ι ην ο ο τ ρ ο π ί ατ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς . Τ υ π ι κ άχ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ άτ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς ε ί ν α ι οσ υ ν τ η ρ η τ ι σ μ ό ς , ηα υ τ ο κ ο λ α κ ε ί α , οθ α υ μ α σ μ ό ς γ ι ατ η ν α ν ώ τ ε ρ ητ ά ξ ηκ α ι μ ι αδ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ηπ ο λ ι τ ι κ ήσ υ ν ε ι δ η τ ό τ η τ α . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηέ λ κ ε τ α ι κ α ι θ α υ μ ά ζ ε ι τ ο νπ λ ο ύ τ οκ α ι τ οκ ο ι ν ω ν ι κ όσ τ ά τ ο υ ς τ η ς α ν ώ τ ε ρ η ς τ ά ξ η ς σ α ντ η ν μ ύ γ αμ ε τ ηλ ά μ π α . Οα ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς ρ ι ζ ο σ π α σ τ ι σ μ ό ς κ α ι οα ν τ ι π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ς π ο υπ α λ α ι ό τ ε ρ ασ υ ν δ έ θ η κ α ν μ ε τ η ν ε ρ γ α τ ι κ ή τ ά ξ ησ υ ν έ β α λ α ν σ τ ον αμ ε τ α τ ρ έ ψ ο υ ν τ η ν μ ε σ α ί ατ ά ξ ησ ε π ρ ό θ υ μ ολ α κ έ τ ω ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ώ ν . Ηε π α ν ά σ τ α σ η , ό τ α ν έ λ θ ε ι , θ αγ ί ν ε ι μ ε τ ο υ ς ό ρ ο υ ς τ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηκ α τ ά φ ε ρ ε ν αέ χ ε ι μ ί αά ν ε υπ ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υσ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ηπ λ ο ύ τ ο υκ α ι α ν ο δ ι κ ήκ ο ι ν ω ν ι κ ή μ ε τ α κ ί ν η σ ηκ α τ άτ η ν δ υ ν α μ ι κ ήπ ε ρ ί ο δ οτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ . Ηδ υ ν α τ ό τ η τ αγ ι αμ ι αρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ήε π α ν ά σ τ α σ ητ η ςε ρ γ α τ ι κ ή ςτ ά ξ η ςχ ά θ η κ ε , κ α θ ώ ςημ ε σ α ί ατ ά ξ η σ τ α δ ι α κ άέ γ ι ν ε ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ ηκ α ι έ ν ακ ο μ μ ά τ ι τ η ς ί δ ι α ς τ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς κ α τ ά φ ε ρ ε ν ασ υ μ π τ υ χ θ ε ί μ ε τ η ν μ ε σ α ί ατ ά ξ η , κ α τ άτ η νδ ι ά ρ κ ε ι ατ η ς α ν ο δ ι κ ή ς κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς , κ α τ άτ η νδ ι ά ρ κ ε ι ατ η ς δ υ ν α μ ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ τ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ . Ημ ν ή μ ητ η ς α ν ο δ ι κ ή ς κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς κ α τ άτ η ν δ υ ν α μ ι κ ήπ ε ρ ί ο δ οτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύα κ ό μ ησ τ ο ι χ ε ι ώ ν ε ι τ α μ υ α λ άτ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς . Ηα ν ο δ ι κ ήκ ι ν η τ ι κ ό τ η τ απ ά ν τ αα π α ι τ ε ί έ ν ασ υ μ β α τ ι κ όσ ύ σ τ η μ αλ ο γ ι κ ή ς κ α ι ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ήα π ο δ ο χ ήτ ο υ κ υ ρ ί α ρ χ ο υσ υ σ τ ή μ α τ ο ςα ξ ι ώ ν . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ η , ηο π ο ί αε κφ ύ σ ε ω ςπ ά ν τ απ ε ρ ι μ έ ν ε ι σ τ οπ ε ρ ι θ ώ ρ ι οτ η ς α ν ώ τ ε ρ η ς τ ά ξ η ς , ε ί ν α ι ηπ ι οα ν τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ήδ ύ ν α μ ησ τ η ν ι σ τ ο ρ ί ατ η ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς . Τ οπ ρ ό β λ η μ αμ ε τ ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηκ α ι τ οα ν ώ τ ε ρ οκ ο μ μ ά τ ι τ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς ε ί ν α ι τ οό τ ι ο ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς τ ο υ ςα ξ ί ε ςέ ρ χ ο ν τ α ι α π ότ η νδ υ ν α μ ι κ ήπ ε ρ ί ο δ οτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ , κ α θ ώ ςτ οσ ύ σ τ η μ αο λ ι σ θ α ί ν ε ι σ εέ ν α φ α ύ λ οκ ύ κ λ οσ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η ς τ ο υπ λ ο ύ τ ο υγ ι ατ ο υ ς λ ί γ ο υ ς κ α ι π τ ώ χ ε υ σ η ς γ ι ατ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς . Ησ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ησ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ηπ λ ο ύ τ ο υα π ότ ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηκ α ι κ ά π ο ι αα ν ο δ ι κ ήκ ι ν η τ ι κ ό τ η τ αα π ότ η ν ε ρ γ α τ ι κ ήτ ά ξ ηδ ε ν έ χ ε ι α λ λ ά ξ ε ι τ ογ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι α κ ό μ ηχ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ ε α υ τ ο ύ ς π ο υκ α τ έ χ ο υ ν τ ο κ ε φ ά λ α ι οκ α ι α υ τ ο ύ ς π ο υδ ε ν τ οκ α τ έ χ ο υ ν . Ο ι α ξ ί ε ςτ η ςμ ε σ α ί α ςτ ά ξ η ςκ α ι α υ τ ο ύτ ο υκ ο μ μ α τ ι ο ύτ η ςε ρ γ α τ ι κ ή ςτ ά ξ η ςπ ο υέ χ ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οή λ ι γ ό τ ε ρ οα φ ο μ ο ι ω θ ε ί α π ότ η νμ ε σ α ί ατ ά ξ η , θ αα λ λ ά ξ ο υ νμ ό ν ολ ό γ ωτ η ςα σ φ υ κ τ ι κ ή ςπ ί ε σ η ςτ η ςυ λ ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς . Ηπ ι οα κ ρ α ί αμ ο ρ φ ήα υ τ ο ύτ ο υε ί δ ο υ ς τ η ς π ί ε σ η ς ε ί ν α ι ηο ι κ ο ν ο μ ι κ ήύ φ ε σ ηπ ο υσ π ά ε ι τ αθ ε μ έ λ ι ατ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς ω ς σ υ ν ό λ ο υ . Ο ι ψ ε υ δ α ι σ θ ή σ ε ι ςτ η ςα ν ο δ ι κ ή ςκ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ςτ η ςμ ε σ α ί α ςτ ά ξ η ςκ α ι τ ο υυ ψ η λ ο τ έ ρ ο υκ ο μ μ α τ ι ο ύτ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς π ρ έ π ε ι ν ασ υ ν τ ρ ι β ο ύ ν π ρ ι ν α υ τ άτ απ ε δ ί αμ π ο ρ έ σ ο υ ν ν αρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ο π ο ι η θ ο ύ ν . Ηκ ρ ί σ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύθ απ ά ρ ε ι π ί σ ωτ απ ά ν τ απ ο υε ί χ εημ ε σ α ί ακ α ι ηα ν ώ τ ε ρ ητ ά ξ η . Ό τ α να υ τ ό σ υ μ β ε ί , τ οκ ί ν η μ αθ απ ρ έ π ε ι ν αε ί ν α ι έ τ ο ι μ οω ς υ π ο κ ε ί μ ε ν ο , ο ι υ λ ι κ έ ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς γ ι ατ η ν ε π α ν ά σ τ α σ η ν αέ χ ο υ ν π λ η ρ ω θ ε ί κ α ι ν αέ χ ε ι ξ υ π ν ή σ ε ι ηε π α ν α σ τ α τ ι κ ήσ υ ν ε ι δ η τ ό τ η τ α . Τ οπ ι οκ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ όσ τ ο ι χ ε ί οσ τ ηδ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ηπ ο λ ι τ ι κ ήσ υ ν ε ι δ η τ ό τ η τ ατ η ςμ ε σ α ί α ςτ ά ξ η ςβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η ν τ α ύ τ ι σ ημ ε τ ι ς α ξ ί ε ς κ α ι τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ η ς α ν ώ τ ε ρ η ς τ ά ξ η ς . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ημ π ε ρ δ ε ύ ε ι τ η ν υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ ακ α ι τ ηλ ο γ ι κ ήμ ε τ η ν ε π ι θ υ μ ί αν αδ ι α τ η ρ ή σ ε ι τ οσ ύ σ τ η μ ατ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ςτ ά ξ η ς . Σ τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ατ οκ υ ρ ί α ρ χ οσ ύ σ τ η μ αα ξ ι ώ νε ί ν α ι έ ν αό ρ γ α ν οκ α τ α π ί ε σ η ς τ ό σ οκ α τ άτ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς ό σ οκ α ι τ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς . Τ οπ ι ολ υ π η ρ όπ α ρ ά δ ε ι γ μ ατ ο υπ ώ ς ημ ε σ α ί ατ ά ξ η , μ ετ ο νπ ι οδ ο υ λ ο π ρ ε π ήτ ρ ό π οα κ ο λ ο υ θ ε ί τ ι ς α ξ ί ε ς τ η ς α ν ώ τ ε ρ η ς τ ά ξ η ς ε ί ν α ι τ οπ ώ ς υ ι ο θ έ τ η σ ε τ ο ν κ ο σ μ ο π ο λ ί τ ι κ οφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ όω ς ι δ ε ο λ ο γ ί ατ η ς . Οκ ο σ μ ο π ο λ ί τ ι κ ο ς φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι έ ν αβ α σ ι κ όμ έ ρ ο ς τ η ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι άτ η ς ν απ α γ κ ο σ μ ι ο π ο ι ή σ ε ι τ ηδ ύ ν α μ ήτ η ς . Οκ ο σ μ ο π ο λ ί τ ι κ ο ςφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ςα π ο τ ε λ ε ίέ ν αν έ οι δ ε ο λ ο γ ι κ όπ α ρ α π έ τ α σ μ ακ α π ν ο ύγ ι ατ α ξ ι κ ή κ α τ α π ί ε σ η .

Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηπ ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι ο ι α ν ά γ κ ε ς τ η ς σ υ μ π ί π τ ο υ νμ ε τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς . Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ , η μ ε σ α ί ατ ά ξ η α φ ή ν ε ι τ η ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή τ ά ξ η ν ακ υ β ε ρ ν άτ η ν π ο λ ι τ ε ί α , α λ λ άκ ά ν ο ν τ α ς α υ τ ό χ ά ν ε ι π ο λ λ ά . Οφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ςε ί ν α ι κ α ρ κ ί ν ο ςπ ο υκ α τ α τ ρ ώ ε ι τ αί δ ι ατ αθ ε μ έ λ ι ατ ο υέ θ ν ο υ ς . Οφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι οπ ι οε π ι κ ί ν δ υ ν ο ς ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό ς α ν τ ί π α λ ο ς τ ο υκ ι ν ή μ α τ ο ς κ α ι ηε ξ ό ν τ ω σ ήτ ο υ– ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά– α π ό τ οπ ρ ό σ ω π οτ η ς γ η ς ε ί ν α ι τ οπ ι οσ η μ α ν τ ι κ όκ α θ ή κ ο ν γ ι ατ οκ ί ν η μ α . Ι δ ι α ί τ ε ρ ηι δ ε ο λ ο γ ι κ ήφ ρ ο ν τ ί δ ακ α ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ ηθ αα π α ι τ η θ ε ί α π ότ οκ ί ν η μ αγ ι αν αμ π ο ρ έ σ ε ι ν α δ ι α χ ω ρ ί σ ε ι κ α ι ν απ ο λ ε μ ή σ ε ι δ ύ οδ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ςκ α ι ω ςε κτ ο ύ τ ο υι δ ι α ί τ ε ρ αε π ι κ ί ν δ υ ν ε ςμ ο ρ φ έ ςτ ο υ φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ο ύ , τ ο ν δ ε ξ ι όφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ όκ α ι τ ο ν α ρ ι σ τ ε ρ όφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό . Ό λ ατ απ ρ ο β λ ή μ α τ ατ η ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς π η γ ά ζ ο υ να π όδ ύ οα ρ χ ι κ άα ν τ ί θ ε τ ε ς δ υ ν ά μ ε ι ς , τ ο νδ ε ξ ι ό φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ όκ α ι τ ο ν α ρ ι σ τ ε ρ όφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό . Οδ ε ξ ι ό ς φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς κ α ι οα ρ ι σ τ ε ρ ό ς φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι ηθ έ σ ηκ α ι ηα ν τ ί θ ε σ ηκ α ι ησ ύ ν θ ε σ η τ ο υ ς ε ί ν α ι θ α ν α τ η φ ό ρ α . Ο ι φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι π ρ έ π ε ι ν αε ί ν α ι σ τ ό χ ο ς κ ά θ ε μ έ ρ α . Οδ ε ξ ι ό ςφ ι ε λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ςε ί ν α ι ηι δ ε ο λ ο γ ί απ ο υτ α ι ρ ι ά ζ ε ι σ τ η νμ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ί α . Δ ο ξ ά ζ ε ι τ η νυ π έ ρ τ α τ η δ ύ ν α μ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύκ α ι τ οπ ό σ οα π α ρ α ί τ η τ οκ α ι σ ο φ όε ί ν α ι ν απ α ρ α δ ο θ ο ύ μ εσ τ ο υ ςσ ι δ ε ρ έ ν ι ο υ ς ν ό μ ο υ ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς , τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ νω ς τ ό σ οσ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς ό π ω ς ο ι δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς φ ύ σ ε ω ς . Κ α θ ώ ς ημ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ί αέ χ ε ι κ α τ α φ έ ρ ε ι ν ακ α θ η λ ώ σ ε ι τ η νε ρ γ α τ ι κ ήτ ά ξ η , ε κ μ ε τ α λ λ ε υ ό μ ε ν ητ ι ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς τ η ςπ α γ κ ο σ μ ι ο π ο ί η σ η ς ,ο δ ε ξ ι ό ςφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς ,δ η λ α δ ήηι δ ε ο λ ο γ ί ατ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύε ί ν α ι α π α σ χ ο λ η μ έ ν ο ς , σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς σ τ η ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ήτ η ς υ λ ι κ ή ς β ά σ η ς τ η ς ζ ω ή ς τ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς . Ε ν ώ οα ρ ι σ τ ε ρ ό ςφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ςκ α τ α σ τ ρ έ φ ε ιό λ αό σ αθ ε ω ρ ε ίπ α ρ α δ ο σ ι α κ ά ,α υ τ α ρ χ ι κ ά ,κ α ι α ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ ά , έ χ ο ν τ α ςμ ά λ ι σ τ αα π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ι τ οά τ ο μ οα π ότ ι ςε υ θ ύ ν ε ςκ α ι τ οκ α θ ή κ ο ντ ο υπ ρ ο ςτ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α . Οα ρ ι σ τ ε ρ ό ςφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ςα σ χ ο λ ε ί τ α ι μ ό ν ομ εδ ι κ α ι ώ μ α τ α , π ο τ έκ α θ ή κ ο ν τ α . Π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι ο ι λ ό γ ο ι τ η ςδ υ σ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ςσ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ςπ ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι έ ξ ω θ ε νκ ι έ τ σ ι δ ε να ν α μ έ ν ε ι α π όκ α ν έ ν α ν ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε ε ί δ ο υ ς α υ τ ο π ε ι θ α ρ χ ί α . Κ α θ ώ ς οδ ε ξ ι ό ς φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς – ηι δ ε ο λ ο γ ί ατ η ς μ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ί α ς – κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε α ρ χ ι κ άτ η ν υ λ ι κ ήβ ά σ η γ ι αμ ι αα ξ ι ο π ρ ε π ή ζ ω ή τ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , δ ε ν π ρ ο κ α λ ε ί α π ο ρ ί ατ ο ό τ ι ο α ρ ι σ τ ε ρ ό ς φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ι σ μ ό ς ε ί χ ε τ η ν ι κ α ν ό τ η τ αν ακ α τ α σ τ ρ έ ψ ε ι τ ο ν η θ ι κ όι σ τ ότ η ς ε θ ν ι κ ή ς κ ο ι ν ό τ η τ ο ς . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ητ ε ί ν ε ι ν αα π ο δ έ χ ε τ α ι ό λ ε ςτ ι ςδ ρ ά σ ε ι ςτ η ςκ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ςτ ά ξ η ςπ ο υπ ρ ο σ π α θ ε ί ν α ε ν δ υ ν α μ ώ σ ε ι τ ηδ ι κ ήτ η ς θ έ σ η , π ι σ τ ε ύ ο ν τ α ς ό τ ι α υ τ όθ αχ ρ η σ ι μ ε ύ σ ε ι κ α ι σ τ η ν ε ν ί σ χ υ σ ήτ η ς . Ηκ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ήτ ά ξ ημ π ο ρ ε ί π ά ν τ αν αβ α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η νυ π ο σ τ ή ρ ι ξ ητ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς , ό τ α νπ ρ ο σ π α θ ε ί ν ακ α τ α ρ γ ή σ ε ιτ ασ ύ ν ο ρ α ,έ τ σ ιώ σ τ εμ ά ζ ε ςφ θ η ν ο ύε ρ γ α τ ι κ ο ύκ α ιξ έ ν απ ρ ο ϊ ό ν τ αν αε ι σ έ λ θ ο υ ν α ν ε μ π ό δ ι σ τ ακ α ι ν αα π ο ρ ρ υ θ μ ί σ ο υ ν κ ά θ ε έ λ ε γ χ οσ τ ηρ ο ήκ ε φ α λ α ί ο υκ α ι π α ρ α γ ω γ ή ς . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ησ υ ν ε χ ί ζ ε ι ν αο ν ε ι ρ ε ύ ε τ α ι λ ο ύ σ τ ρ ο υ ςσ τ απ ό δ ι ατ η ς ,ε ν ώσ τ η νπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ αέ χ ε ι α ν α λ ά β ε ι υ π η ρ ε σ ί αγ λ υ ψ ί μ α τ ο ς τ η ς μ π ό τ α ς τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς . Τ οπ ρ ό β λ η μ αμ ετ η νε π α ν α σ τ α τ ι κ ήσ υ ν ε ί δ η σ ητ η ςμ ε σ α ί α ςτ ά ξ η ςβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ οό τ ι ό τ α νηκ ρ ί σ ητ ο υ κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύγ ί ν ε τ α ι π ι οα π τ ή ,ε ι ν α ι τ αχ α μ η λ ό τ ε ρ ασ τ ρ ώ μ α τ ατ η ςε ρ γ α τ ι κ ή ςτ ά ξ η ςπ ο υυ π ο φ έ ρ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ οα ρ χ ι κ ά . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ η , φ υ σ ι κ ά , π α ρ α δ ο σ ι α κ άα π ε χ θ ά ν ε τ α ι τ οπ ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο . Τ οπ ρ ό β λ η μ αμ ετ η νε π α ν α σ τ α τ ι κ ήσ υ ν ε ί δ η σ ητ η ςμ ε σ α ί α ςτ ά ξ η ςε ί ν α ι τ ογ ε γ ο ν ό ςό τ ι γ ι αμ ι αμ α ύ ρ η π ε ρ ί ο δ οα υ τ ήθ αε ί ν α ι ι κ α ν ήν αα π ο κ λ ε ί σ ε ι τ ο νε α υ τ ότ η ς α π ότ ακ ο ι ν ω ν ι κ άπ ρ ο β λ ή μ α τ απ ο υθ αφ έ ρ ε ι η κ ρ ί σ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύκ α ι θ ακ λ ε ί σ ε ι τ αμ ά τ ι ασ ε α υ τ άτ απ ρ ο β λ ή μ α τ αγ ι αμ ι αμ ε γ α λ ύ τ ε ρ ηπ ε ρ ί ο δ ο . Ηψ ε υ δ α ί σ θ η σ η τ η ς α ν ο δ ι κ ή ς κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς , τ ό σ ο σ υ ν η θ ι σ μ έ ν η σ τ η μ ε σ α ί ατ ά ξ η , τ η ν κ ά ν ε ι ν αβ λ έ π ε ι τ η ν κ ρ ί σ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύω ςέ ν αε ι δ ι κ όπ ρ ό β λ η μ απ ο υα φ ο ρ άκ υ ρ ί ω ςτ ι ςχ α μ η λ ό τ ε ρ ε ςτ ά ξ ε ι ςτ ο υ π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ . Ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηυ π ο λ ο γ ί ζ ε ι ό τ ι ηδ ι ά λ υ σ ητ η ς θ έ σ η ς τ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς θ αφ έ ρ ε ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ άο φ έ λ ησ τ η ν μ ε σ α ί ατ ά ξ η . Α υ τ όπ ο υημ ε σ α ί ατ ά ξ ηα π ο τ υ γ χ ά ν ε ι ν αδ ε ι ε ί ν α ι ηλ ο γ ι κ ήτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ , ηο π ο ί ασ τ ο τ έ λ ο ς θ ασ τ ρ α φ ε ί ε π ί σ η ς ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς . Σ τ ρ ι μ ω γ μ έ ν ηα π ότ η νκ ρ ί σ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ , ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηυ π ο λ ο γ ί ζ ε ι ν αδ ι α τ η ρ ή σ ε ι τ οδ ι κ ότ η ς ε π ί π ε δ οζ ω ή ς , θ υ σ ι ά ζ ο ν τ α ς τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ήθ έ σ ητ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς . Θ υ σ ι ά ζ ο ν τ α ςτ η νε ρ γ α τ ι κ ήτ ά ξ ηπ ρ ώ τ α ,σ τ αδ ό ν τ ι ατ ο υΜ ο λ ώ χτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ ,η μ ε σ α ί ατ ά ξ η π ρ ο σ π α θ ε ί ν ακ ε ρ δ ί σ ε ι χ ρ ό ν ο . Ό τ α νημ ε σ α ί ατ ά ξ ηκ α ι τ οα ν ώ τ ε ρ οτ μ ή μ ατ η ςε ρ γ α τ ι κ ή ςτ ά ξ η ςέ λ θ ο υ νπ ρ ό σ ω π ομ επ ρ ό σ ω π ομ ετ α κ ο ι ν ω ν ι κ άπ ρ ο β λ ή μ α τ απ ο υδ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α να π ότ η νκ ρ ί σ ητ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ , ηπ ρ ώ τ ητ ο υ ς α ν τ ί δ ρ α σ η θ αε ί ν α ι σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή . Ο υ ρ λ ι ά ζ ο υ ν κ α ι κ α τ η γ ο ρ ο ύ ν τ ι ς χ α μ η λ ό τ ε ρ ε ς τ ά ξ ε ι ς τ ο υπ ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ . Γ ι αν αμ ε τ α β λ η θ ε ί σ εε π α ν α σ τ α τ ι κ ήδ ύ ν α μ η , ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηπ ρ έ π ε ι ν αχ ά σ ε ι τ απ ά ν τ α , ι δ ι α ί τ ε ρ ατ ι ς ψ ε υ δ α ι σ θ ή σ ε ι ς τ η ς .

Ηπ ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ αθ ακ α τ ε β ά σ ε ι τ ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηα π ότ ο ν γ υ ά λ ι ν οπ ύ ρ γ οτ η ς . Τ οκ ί ν η μ αθ αμ ε γ α λ ώ σ ε ι α π ότ ο υ ς α π ό β λ η τ ο υ ς τ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς . Σ τ οτ ε λ ε υ τ α ί οσ τ ά δ ι οτ η ςκ ρ ί σ η ςτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ ,ηπ α θ ο λ ο γ ι κ ήα τ μ ό σ φ α ι ρ απ ο υκ υ ρ ι α ρ χ ε ί σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί αθ απ ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ε ι τ οέ δ α φ ο ς γ ι ατ ο ν ε ρ χ ο μ ότ ο υκ ι ν ή μ α τ ο ς . Σ τ οτ ε λ ε υ τ α ί οσ τ ά δ ι οτ η ς κ ρ ί σ η ς τ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ , τ ακ ο ι ν ω ν ι κ άπ ρ ο β λ ή μ α τ αθ αε μ φ α ν ι σ θ ο ύ ν μ ε ά ν ε υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υβ ί α ι ηκ α ι χ α ο τ ι κ ήσ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά , κ α θ ώ ς κ α ι π α ρ ά λ ο γ οπ ο λ ι τ ι κ όρ ι ζ ο σ π α σ τ ι σ μ ό . Σ τ οτ ε λ ε υ τ α ί οσ τ ά δ ι οτ η ςκ ρ ί σ η ςτ ο υκ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ , ησ τ ρ ι μ ω γ μ έ ν ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηθ αφ α ί ν ε τ α ι ό τ ι έ χ ε ι μ ό ν οδ ύ οε π ι λ ο γ έ ς , ε ί τ εν αδ ι α τ η ρ ή σ ε ι τ οκ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ όσ ύ σ τ η μ α , ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ςέ τ σ ι τ η νε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ή τ η ς α π ότ η νκ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ήτ ά ξ ηήν αυ π ο χ ω ρ ή σ ε ι σ τ ο υ ς ρ ι ζ ο σ π ά σ τ ε ς ε ξ τ ρ ε μ ι σ τ έ ς κ α ι ν απ α ρ α δ ο θ ε ί σ τ ο ν π α ρ ά λ ο γ οφ α ν α τ ι σ μ ότ ο υ ςπ ο υδ εδ ί ν ε ι κ α μ ί ασ η μ α σ ί ασ τ ι ςα ν ά γ κ ε ςτ ω νσ υ ν η θ ι σ μ έ ν ω να ν θ ρ ώ π ω ν . Η λ ύ σ ησ ε α υ τ ότ οδ ί λ η μ μ αε ί ν α ι τ οκ ί ν η μ α . Τ οκ ί ν η μ αθ απ ο λ ε μ ή σ ε ι σ ε δ ύ ομ έ τ ω π α : Θ απ ο λ ε μ ή σ ε ι τ ό σ οε ν α ν τ ί ο ν τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , ηο π ο ί α π ρ ο ς σ τ ι γ μ ή νκ α τ έ χ ε ι τ ό σ οτ η νπ ο λ ι τ ι κ ήό σ οκ α ι τ η νο ι κ ο ν ο μ ι κ ήδ ύ ν α μ ηκ α ι ε ν α ν τ ί ο ντ ω νε ξ τ ρ ε μ ι σ τ ι κ ώ ν ο μ ά δ ω ν . Τ οκ ί ν η μ αθ αν ι κ ή σ ε ι λ ό γ ωτ η ςτ ύ φ λ ω σ η ς ,τ η ςα π λ η σ τ ί α ς ,τ ο υκ ο ν τ ό φ θ α λ μ ο υε ξ τ ρ ε μ ι σ μ ο ύκ α ι τ η ς έ λ λ ε ι ψ η ς α ν ά λ υ σ η ς α π ότ ο υ ς ε χ θ ρ ο ύ ς τ ο υ . Τ οκ ί ν η μ αε ί ν α ι β α σ ι κ άηβ ί α ι ηα ν τ ί δ ρ α σ ητ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς κ α ι τ η ς α ν ώ τ ε ρ η ς ε ρ γ α τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς π ο υθ α σ τ ρ ι μ ω χ θ ο ύ να π ότ ο νφ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ οκ α π ι τ α λ ι σ μ ό .Η α π ε λ π ι σ ί ατ ο υ ςε ί ν α ιτ ομ υ σ τ ι κ ότ η ςν ί κ η ςτ ο υ κ ι ν ή μ α τ ο ς . Α φ ο ύτ οκ ί ν η μ ακ ε ρ δ ί σ ε ιτ η νε μ π ι σ τ ο σ ύ ν ητ η ςμ ε σ α ί α ςτ ά ξ η ς ,θ αε ξ α π ο λ ύ σ ε ιέ ν α νπ ό λ ε μ ο ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς κ α τ άτ ω ν ε χ θ ρ ώ ν τ ο υλ α ο ύ . Υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ α , ημ ε σ α ί ατ ά ξ ηπ ε ρ ι μ έ ν ε ι α π ότ οκ ί ν η μ αν αα ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι μ ε ό λ ατ αα ν α γ κ α ί αμ έ τ ρ ατ ο υ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς π ο υα π ε ι λ ο ύ ντ ο ντ ρ ό π οζ ω ή ς τ η ς . Ό τ α ντ οκ ί ν η μ αα ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ο υ ς ε χ θ ρ ο ύ ς τ ο υ , ημ ε σ α ί α τ ά ξ ηθ ακ ο ι τ ά ξ ε ι α π ότ η ν ά λ λ ηπ λ ε υ ρ ά . Ησ ι ω π η λ ήέ γ κ ρ ι σ ητ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς θ αδ ώ σ ε ι σ τ οκ ί ν η μ αε λ ε υ θ ε ρ ί ακ ι ν ή σ ε ω νσ τ ο να γ ώ ν ατ ο υκ α τ ά τ ω ν ε χ θ ρ ώ ν τ ο υ . Ηπ ο λ ι τ ι κ ήδ ύ ν α μ η , ηο π ο ί ασ τ οπ λ α ί σ ι οτ ο υι σ τ ο ρ ι κ ο ύυ λ ι σ μ ο ύ , θ ακ α τ α ν ο ή σ ε ι π ρ α γ μ α τ ι κ άτ η νφ ύ σ η τ η ς μ ε σ α ί α ς τ ά ξ η ς κ α ι τ η ν ψ υ χ ο λ ο γ ί ατ η ς θ αε π ι κ ρ α τ ή σ ε ι τ ε λ ι κ ά .

Π ρ ο β λ ή μ α τ ατ ο υΣ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ
Ε ν αα π ότ αμ ε γ α λ ύ τ ε ρ αε μ π ό δ ι ατ ο υσ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύκ ι ν ή μ α τ ο ςε ί ν α ι τ οο ι δ ι π ό δ ε ι οσ ύ μ π λ ε γ μ απ ο υ κ υ ρ ι α ρ χ ε ί σ ε α υ τ ό . Κ ά θ ε ν ε α ρ ό ς σ ο σ ι α λ ι σ τ ή ς φ α ί ν ε τ α ι ν αε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι α π όα υ τ ό . Κ ο ι ν έ ς τ ά σ ε ι ς μ ε τ η νν ο ο τ ρ ο π ί ατ ο υρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κ ο ύα ρ ι σ τ ε ρ ι σ μ ο ύε ί ν α ι ηυ γ ι ή ς κ α ι ν ε α ν ι κ ήε π ι θ υ μ ί αν α τ α ρ α κ ο υ ν ή σ ε ι ά χ ρ η σ τ ακ α ι α ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ άσ υ σ τ ή μ α τ απ ί σ τ η ς α π ότ ημ ί απ λ ε υ ρ άκ α ι μ ί αμ η δ ε ν ι σ τ ι κ ήμ α ν ί α ν αε ξ α ϋ λ ώ σ ε ι ο τ ι δ ή π ο τ ε έ χ ε ι ν ακ ά ν ε ι μ ε τ η ν π α ρ ά δ ο σ ηα π ότ η ν ά λ λ η . Ηι σ τ ο ρ ί αμ α ς δ ι δ ά σ κ ε ι ό τ ι δ ε ν μ π ο ρ ε ί ς ν αν ι κ ή σ ε ι ς τ η ν ι σ τ ο ρ ί α . Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ ά π ο ι οκ ε ν ό , ό π ο υκ ά π ο ι ο ς θ αμ π ο ρ ο ύ σ εν αδ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ο ι ν ω ν ι κ έ ςδ ο μ έ ςχ ω ρ ί ςι σ τ ο ρ ί αήπ α ρ ε λ θ ό ν . Κ ά θ επ ρ ο σ π ά θ ε ι αν αγ ί ν ε ι κ ά τ ι τ έ τ ο ι οθ αο δ η γ ή σ ε ι σ ε κ α τ α σ τ ρ ο φ ή . Οα λ η θ ι ν ό ς σ ο σ ι α λ ι σ τ ή ς π ρ έ π ε ι π ά ν τ αν ασ κ έ φ τ ε τ α ι π ώ ς μ π ο ρ ε ί ν αμ ά θ ε ι α π ότ οπ α ρ ε λ θ ό ν , έ τ σ ι ώ σ τ ε ο σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ςν αμ π ο ρ έ σ ε ιν αα ν α π τ υ χ θ ε ίφ υ σ ι κ άκ α ιν αβ α σ ι σ θ ε ίο ρ γ α ν ι κ άσ τ η νσ υ μ π α γ ήι σ τ ο ρ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί ατ ο υέ θ ν ο υ ς . Τ οδ ε ύ τ ε ρ ομ ε γ α λ ύ τ ε ρ ολ ά θ ο ςσ τ η νο ι κ ο δ ό μ η σ ητ ο υσ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η νκ α θ α ρ άθ ε ω ρ η τ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ ηπ ο υα γ ν ο ε ί τ η ν ε μ π ε ι ρ ί ακ α ι τ η ν κ ο ι ν ήλ ο γ ι κ ή . Τ ομ ε γ α λ ύ τ ε ρ ολ ά θ ο ς σ τ η ν ο ι κ ο δ ό μ η σ ητ ο υσ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η ν κ α θ α ρ άθ ε ω ρ η τ ι κ ήπ ρ ο σ έ γ γ ι σ η π ο υα γ ν ο ε ί τ η ν ε μ π ε ι ρ ί ακ α ι τ η ν κ ο ι ν ήλ ο γ ι κ ή . Τ ομ ε γ α λ ύ τ ε ρ ολ ά θ ο ςσ τ η νο ι κ ο δ ό μ η σ ητ ο υσ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύβ ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η νπ ρ ο σ π ά θ ε ι αν αδ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί έ ν α ςα ν ο ρ γ α ν ι κ ό ς , κ ο σ μ ο π ο λ ί τ ι κ ο ςσ ο σ ι α λ ι σ μ ό ς , δ ί χ ω ςρ ί ζ ε ςσ τ η νσ υ μ π α γ ήι σ τ ο ρ ί ατ ω νσ υ ν η θ ι σ μ έ ν ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν . Οπ ρ α γ μ α τ ι κ ό ςσ ο σ ι α λ ι σ μ ό ςμ π ο ρ ε ί ν αο ι κ ο δ ο μ η θ ε ί μ ό ν οσ εε θ ν ι κ ήβ ά σ η ,κ α θ ο δ η γ ο ύ μ ε ν ο ςα π ότ η ν ι σ τ ο ρ ι κ ήε μ π ε ι ρ ί ατ ο υλ α ο ύκ α ι τ ο υέ θ ν ο υ ς . Οκ ο σ μ ο π ο λ ί τ ι κ ο ςσ ο σ ι α λ ι σ μ ό ςκ α ι οκ α π ι τ α λ ι σ μ ό ςε ί ν α ι β α σ ι κ άτ οί δ ι οπ ρ ά γ μ α . Θ αα π ο τ ύ χ ο υ ν , δ ι ό τ ι δ ε ν έ χ ο υ ν ρ ί ζ ε ς σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ήζ ω ήκ α ι δ ε ν έ χ ο υ ν ο ρ γ α ν ι κ ήε ν ό τ η τ α . Ησ χ έ σ ημ ε τ α ξ ύτ ο υι σ τ ο ρ ι κ ο ύυ λ ι σ μ ο ύκ α ι τ ο υε θ ν ι κ ο ύπ ν ε ύ μ α τ ο ςε ί ν α ι ί δ ι αμ ετ η νσ χ έ σ ημ ε τ α ξ ύ ε ν έ ρ γ ε ι α ς κ α ι ύ λ η ς . Ε ί ν α ι ο ι α ν τ ί θ ε τ ε ς π λ ε υ ρ έ ς τ ο υι δ ί ο υν ο μ ί σ μ α τ ο ς .

Ου γ ι ή ς ε θ ν ι κ ι σ μ ό ς δ ε ν π ρ έ π ε ι ν αα π ο τ ε λ ε ί τ α ι μ ό ν οα π όι δ ε α λ ι σ τ ι κ ήο ν ε ι ρ ο π ό λ η σ η . Οε θ ν ι κ ι σ μ ό ς π ρ έ π ε ι ν ασ υ ν δ ε θ ε ί μ ε τ ο ν π ρ α γ μ α τ ι κ όκ ό σ μ ο , χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς τ η ν μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί ατ ο υι σ τ ο ρ ι κ ο ύυ λ ι σ μ ο ύ . Οα ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ ό ςε θ ν ι κ ι σ μ ό ςτ η ςμ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ί α ςπ ρ έ π ε ιν αα ν τ ι κ α τ α σ τ α θ ε ίμ εέ ν α νπ ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ό σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ όε θ ν ι κ ι σ μ ό . Υ π ότ οφ ω ςτ ο υι σ τ ο ρ ι κ ο ύυ λ ι σ μ ο ύ , μ π ο ρ ο ύ μ εν αδ ο ύ μ επ ώ ςτ οέ θ ν ο ςκ α ι τ οέ θ ν ο ς κ ρ ά τ ο ςε ί ν α ι τ ο α π ό γ ε ι οτ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ε ξ έ λ ι ξ η ς τ η ς α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς . Μ ό ν οό τ α νοκ α π ι τ α λ ι σ μ ό ςθ αέ χ ε ι α ν τ ι κ α τ α σ τ α θ ε ί α π ότ ο νσ ο σ ι α λ ι σ μ όθ αμ π ο ρ έ σ ε ι τ οέ θ ν ο ςν αε ί ν α ι π ρ α γ μ α τ ι κ άε λ ε ύ θ ε ρ ον αε κ φ ρ α σ θ ε ί κ α ι ν αα ν α π τ υ χ θ ε ί χ ω ρ ί ς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς . Ηι δ ε ο λ ο γ ί ατ ο υκ ι ν ή μ α τ ο ς π ρ έ π ε ι ν αε ί ν α ι υ λ ι σ τ ι κ ήσ τ η ν μ έ θ ο δ οκ α ι π ρ α γ μ α τ ι κ άε θ ν ι κ ήσ τ οπ ν ε ύ μ α . Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά , οι σ τ ο ρ ι κ ό ς υ λ ι σ μ ό ς κ α ι ηε θ ν ι κ ι σ τ ι κ ήσ κ έ ψ ηε ί χ α νμ ι αδ υ ϊ σ τ ι κ ήσ χ έ σ ηθ έ σ η ς α ν τ ί θ ε σ η ς . Ό τ α ν α υ τ ό ς οδ υ ϊ σ μ ό ς ε ξ α φ α ν ι σ θ ε ί κ α ι μ ί αν έ ασ ύ ν θ ε σ ησ χ η μ α τ ι σ θ ε ί , θ αδ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί έ ν α ς ε ν τ ε λ ώ ς ν έ ο ς κ ό σ μ ο ς .