கிழக்காசிய நாட ாடிக்

கதைகள்
சி

ா சி

Contents
சடகாை

1.
2.

ட ா

4.
5.

க் .......................................................................................................................................... 7
சி

3.
ைிசா
டி

கள் ................................................................................................................. 2

ி

சி................................................................................................................. 17

.................................................................................................................. 25
டி

சி

............................................................................ 32

1

1.
க்

தை

ிக


.

ைா

.

டி

நாள்

ச ட


ட ா

கி

கள்
ச ய .

ாடிய

கத

ள்ட
க்க த

கக் கா க

,
ி


ள்

ட ா

காக

ைிக ாக ை


க்

க்

க் கித

நக

க்
க்க,

ய ா

,

ை யாை

டைா

ி

க்

.

ாடிய

,

ா க்க

.

தகய

கள்,

ிக்

நித

.

தைக் க

ா கள்.

ை ாக டயாசி ைா

.

ைத

க்கி

க் கா க


தழ

.

.

ாடிகள்

ாக

ைா

டி

, சி ி

ை ை

ள்ட

கி
கா

கா

க்க

,

ைி

கி

,

டி

.

கா

.

ாதய

ைி


நத

ி

க்

, சடகாை

யா ா
நிழ

சடகாை
கா

டி

க்க

கள்

கா

.

ை ட ா

ைி

, ந

ைியாச ா

ைா

கா

ா கள்.

.

ச ட

தைக் க

சடகாை

ிக

ைி

.

ாதச

கா


கா

சாக

.

க்

ாடி

ைா

ைி காக
தை

. டி
ாடிகள்.

கித க்
ாக

கடி

க்

.

ட ாைா

டி ய

.

.

2

கித

ைா

ைி

கி

தை

ை ச டைா


நித

டிய நித

ைிய

.

ைி

நக

க்

‘ டயா...

க்


டி

கத
டியா
ிக்கி


ா ா?|

‘ட

கள்

நகத


. ட

டநாக்கி ந க்க
ாக

ாக

ா கள். டி

க்

சய

ைா

டயாசத

.

ிக்கி டை|
. ைி

க ைிக்

டி

டக

,‘

ட ா

கா

ட ,

ி

.

டி

ி

ைடை கித யா

.

க்க

ாக

.

ா ... ட

, ட சா

ா ... ைத
ைா

டி

நக

ச யாகி

ிக
நித

க்

ைி

.


டியாை

க்கி

டக

சி ி

சிய

ாடிகத

டி
டி


டி

?|

ட ா
|

க்

ா கள்.

.

,

டி

.

கா

ட ா
ாய

...

ைா

டி

ைாட

தை

நக

டி

ைத

தையத

.

. ைத

கா

.

ாடிகத

ிய

.


டைா


ாடிதய

க்

ட ா

க்க

டி

ாசி ைி

ைி

டி

ைத
டி


.

க்க ைி

ாக

தை

தை க

ட யாக ட

ைி

.

ாடி கித

டி ட

காள்கிட
ைத

நக

ிக
க்கிட

. சக்கி
க்

ாக

க்கிய .

க்

. நா
ாகி

.
தய
3

டி

ைி
க்

ி

டி

கி

கள்.

காள்கிட

த யா

ைி

ிய

ாடிகள்

க ாக

ள்

, ை


கி
டி
ாடிக

கக்

க்

க் கா

ைி

டி

ாக

டி ை

.

ைி

.
சி.

.

ாடிய

டியாை

ாடிய

தய ட

ாத

டந

கள்

ாசி ைைா
ிடயா

,

க ாக

ாடிதய

,

டி

ி

ையா ா


ைி

ைி

தகய

க்

.

கா

.

ாக
ா கள்.

ாக
சடகாை

.

தகய

நடி
டைா

டி,

டிடய

ாடிக

ாடிதய

டச

ாக,

.

.

நத
க ாக

நி

டி

,

கள் ைா

ழிய

,

க்

ாடிய

.

ாடிதய
கா

.

.

.

கா கள்

நடிதய சி ி

நக

டியாை

ைா

.

டிடய

ைி

சி

ைத

ி

.

கள்

ாடிக

டநாக்கி

.

.

ைா

ட ா

டக

ைி

கி

.

ைி

, ை

டக

டி

.

சடகாை

, ட

க்

ி

கி டகா

த யா

ைா

டைடி

ள்

ா ி

ள்

ை ாகக்

ாை

ாை

நித

ாடிதயக் க
. டி

ாடிக்

டை ட ா

தைக் க

.

ாடிதய

ிய

காள்

ந க்க

ாடிகத

ி

தை

க்க

க்கி
.

க்

தை நித ட

க்

ைி

கா

ைி

டி

,

.

ைத

டநாக்கி

தை சா

தை

தை டநாக்கி

கள்

டிய

|

ைா

சடகாை

.

தை

ிக

நா

க்க
,

.

4


ாக

கி

ழிய ட
காள்


க்

ாடிதய

க்

க்

டக

சா

தகக
டகள்

, நா

, ‘டி

டிய


டக

ள்

ிக


க்

க்

ைா

ைா

சக்கி ட
தையத

ா |

சடகாை

.

டி

.

ட ா

கி

தை

ாதச

த ய
கத

கா

கா

ி

க்

க்

ாக

ட ா

.
ாடிதய

.

ி

டச

க்
க்

.

. டச...

காக ந

ியா

ா...

க தை

ைா ா

...

டி

டய ை


நா

.

டி

. ந

கித

கள்

கா

கி


சியாக

.

ா .

டை

கி


சா

கி

ள்

த யட
ட ா

ள்


ி

டநாக்கி, ‘


ாக

, ‘ ாடிக்

ாடிய

.

த ய

, டி

? ை

ச ய
டி

ட ா
|

தய டநாக்கி, ‘ை

காள்|

க்கி

,

.

டி

க்கி

ைாட


நித

தைக் க

நக

ாக

ைி

ைைா

.

ாடிகத

.

தைக் க

ாடி ை

ள்

.

ாடிகத

கா

, டி

ாடிதய

.

ைத

கா கள்

ாடிக்

ாழ

டி

ாடிகள்

?|

ைா

காள்

தைக் க

க்கி

ய ட ா

கா

தையத

டி

ைி

ி

.

டய,

தைகள், டி
த ய

,
த ய ட

த ய
ாதச,


தக

தக

ாக

,

ி
சடகாை

ாைக

கள்

தைகத

க்

டக கக்
5

டக க

கத

டை

ட ா

ா க்தகக்

ா ி

கா

,

கி

.

யந

ைத

ைிய
தை

தை

டைா

ிய

,

ாதைதயக் கா டிய

தை நி


ைி

.
ிக்க

,
க்

,

தச

சடகாை
ைிய

ி

ாதச

க்க

ைி

.

தைக்

.

ாக

கா
க்

.

நித ய

.

, ந

,
ைத

,
ாக்கிய

டி

சா

தக

ி,

ா .

---------

6

2.


கா

கி ா

ைி
ைி

க்

ைாட

,
ழகிய

க்.

ைக் கி ா
ி ைி

ி

ைி
ாடி

க்

க்

கத
ைி
க்டகா

கள்

.

ள்
ள்

ழகிய
நக

கத

.
,

ட ாத

கி

.

ள்

க்க

, யா

.ை

,

கத

கள்

ைாள்.

கி ா

டக

ள்.


ாக

சடகாை க

ட ா

ள்

சி ைி

.

கா

கத
சி

ைி

.

ைாத

யைி

.

சி

க்

ைி

கள்
ி

க் க

,

சடகாை கத
ட ா

சிய ை


க்க

யா

.

,

க்க

கத

டக ட ா

க்க

.

கத

டி

கள்

ாக

தைக் க

.

ிக

டை

.
நாள்,

.

க் கா

கா

கத

,

ட ா
ிய

கத

ட ா
தை

ி

ைா

ட ச

கா

கள்!|

டக

,

ட ா

க்

.

. ை

ட ா

சா

ைா


ைா

. ‘க்

ாக

.

ைா

.

கள்

ா கள்.

க் டக

.

7

?

ச ைா

சாட

ட ாடை

கா

நா

! நா

க்க

ா ட

கள்
க்க

ைா

.

ாத

ைாள்.

,

ட ா

சா

தைடய

.

ைி டி

ள்

சா

ாள்.

ிக

,

ாக

ைாள்.
ட ா

,

க்க
ைிய

‘ட ா

, ைா

ாத

ாத

யா

ட ா

,


ைா

,

க்கி

.

ா .

ைா

கத சி.

.

ா .

,

ைி

ைி

டக

.

டக
ைா

நா

டக

ாக

யாக

காள்கி ாயா?|

ைா

,
க்

சடகாை கள்

ாக

ட ா

கா

கத சி

க்க

ா...

கா

, நா

. யா

க்... நா

,

ைி

காள்கிட

|

,
ைிக்கிட
ைி

. ந

கள்

ை ைாள்

க்.
ை தை

~நா
ாய


ைா

சி ி


ாத

க்க


கா


ா,

,

ை ைி

ந க்

க்

கி

.
சி|

.

டந
சி

ய ைி

த ய

.

டயாசி

, கத சிய

ைி ைாள்.
கி

,

கி ைா?

ள்

ி டக

தை

ாக ட சி,

க்க


, ட ா

க் ைி

ைி
கா

,

ிக்க

.

8

ட ா

க்கி

யா

சடகாை கள்

ள்

.

கா

ட ாகி ா

.

ட ாக்தக

க்

ைா

ி ை

தை

டந

ாள்.
கி

ைிட

டய, ை

ைிக்
தழ

சா ை ாக

ாைிக்கி ா

ைைா

, கசிய ாக

ை கா டி
டச

ள்

ாள். சி

,

நி

நாடிக

டய
டி

தைக்

ைி

, ைி

.

நி

டிக்க,

ைாள்.

,

,

தைக் க

ட ா

க்

டநட

கத
ைா

ைிய

.

ைா

டய,

.

க்

.

,ட ா

த ைி


ி

டி

த தய

ைா

கி

கி ா

டக

ாள். ச

டைா

ி

தை

க்

ை ைிக்தகடய

க்

க் கி

ழகிய

ி

கத

கி ா

ி
ைி

த ய


ா க்க

கா டி

,

ாள்.

ைிய

கா

, டக
டக

ாள்.

ி

ாத

சடகாை கள் க

,

,

ைா
காத

ிக

ி

டநசி ைாள்.

யா

க் ை

டைத

நா

தை ட சி ட சி டக

.

கா

காள்

ைி

நாள் ட ா

டகா

காத

.
டக

ள் ை

ைி

தைக் டக

ைி

ாள்.

ைி

த ைா

கா

க்

ழகிய

ை ியா

ைா

,

கத க்
கா

, ை

டந
கா

ாத

ைா


டி

,

நி
க் காள்


கி

,

ைா
டிய

.
ி,

ி

.
ழகிய

க்கி
ட ா

, ைி
க்கி

க் க

,

டி

ை ை

டி
.

டி

டை

9

, கா

ட ா

ைிக்

கா
டைாை டி

ள்

.

க் யா

நாள் காத

ழகிய

தை ய ாக

க்

ய ைா

ைி

ைி

தை

ைி

க்

,

, ைா

க்

க்

.


.

டைாத
தை

ட ா

,

க்

ாை கள்.

ழகிய

த க்காை கள்.

ட !|

யா?|

ாள்.

ை காக

ைட

p

.

நாள்

.

சடகாை கள் ைா
ைா

தை க

கா

கா

, நி சய ாக

ைி டை

ாள்.

ாள்.

காள்

டக

க் நி

ட ா

ா ி

ைட ா

ைா

டைாத

கள் யா

டநாக்கி


ட ...

ாக

ைாள்.


நி

ைத

டக, ட ா

டி

,

ாள்.

, ைி

தை

ாக

டைா

டைா

, ட ா

நக்கி

க்

டி

சி.

டைாத

,

தககத

கா டி

,

தை க

க்

,

கத

ாள்.

,
ாத

கா

, ட ா

டைா

டைாத

ாள். கத சிய

,

டக

ைி

.

ாள்.

கத க்

க்

தைக் க

ை நாள் காத

கா


க்

ைா

ாக

டைாத

,

கி ா

கசிய ாக த

கி ா

ி

ள்

ைி

ாக

க்
ா?|


கி

சி

டக

ி
டக

.

கத

க்க நா

ாழ

கா


யா?

ாக ைாN

நா க

ாக

க்கி ா கள்.

ாள்.

10

கள்

ழகி

க்

ைா

டகள்

ட ா

, சாைா

,

சடகாை கள் ட

டக

கள்

‘ந
ைி

த ய


நா

.

தை நி

ைா

க்

த ய

ா ா...

ா ா...

காள்

ா ா

க்கி

ி

டய.

க்
க்ைி

ி

டக


க்

ி

.
ைாட

யா?

.

.

க்

ழகா

க்

டிடயா

காள்

ைாள் ட ா

சி நித

க்.

ைைாக

ா ாத
ைி

க்க ட
க்கி

டிய

ி

கள்.

ைாட

.

ைி

.
.

ாைை காக

ழகத

ட , ட ா

த யா

ட ாைா

கி

கி

ய .

க்க
ா ா

.
ா ா

ைாகக்
.

ாள்.

ள் ட

.
யாக

ைா

ி

ா க்தக


ட ா

ி

நாள்

சடகாை க

டைா
ைா

கள்|

டி ைடை!|

ைா
,

ச |

ட ...

ை தை


ழ ைி

ைி

த யா

ட ா


.

காள்

ா ா|

ி

க்

க் ~

சா


ி

ா?|

ாள்.

ைி
க்

தை

டைா

க்

ைி

யத

ா க

த யா

ை யட


டக

?|

ந க்

ய ா

டி

.

கா

க்

த யா

ி

ழகா

டகாத

ழிய

ிக

‘ந
ைி

சாைா

.

ா கள்.

,


டக

ழக

க்கிட
ி

ிக

.

டக

நா

ா ாக


ி

ிட

டய

.

ாைிக்க ட

நா கள் ை


ட ா
க ட


க்கி

டிய

ைி
க்

.
11

ைி

ாக

ிக

ைி

, க

யா ா

ா ா

ட ா

க்
டி

, ை

கள்

கா

ைி காக

கா
கள்

டி

கா

கா ைி

ட ா

க்

.

ியாை கா

.

ைா

,ட ா

க்

கத

,

ை ய

ைாள்.

ிகக்

ா ாந

.


ாள்.

. க

ாைி

ைிதயக் டக
க்

நாத

க்

டய

காள்

தை

தைக் ட ா

க ைி

ைி
நடி

க்

,

.

கி

ி

ாக

க்

க ைா

ச ைிக்க ட

கி

சிடயா

ாசத
கா


,

டி

கள்

, ாடி

ி,
, நத

க்

.
ி

சய

ா ாத

ைி ைாள்.

ச ைிக்

ட , சடகாை கள்,

கா

யட

சடகாை கள்,

க்,

காத

,

கா

ிக

சி ிய

தை

கா

காள்

நாள்

ா ாத

ைி

ைிடய கா

நா

க தை

கத ய

ா ா சி ி

,

ட ா

ைி

ைி


ி

ாள்.

ைாள்.


ைி

தை

கித க்

ாள்.
,

.

கி

ா ா
கா

ிக

கா

,

ைாள்.

ைி கி ா

க்க

ா ா

ைத

கா

க்

ி

,

சி
க்

ைி

ை ைி

ட , சடகாை கள் ைி

த யா
க்

கத

ைாள்.

ைாட

க்கி

ட ா

ைத

த நி சய

சடகாை க

ைி

ைா
ள்

.

.ட ா

க்

ைி

க் கி

க்க

சகி


ைாத


. ட சிக்

சடகாை க

,
கா

ட ,

கள்


12

கி

ா ிக்

கா

.ட ா

.

‘ட ா

கி

க், ந

ாயக்க

ட ா

ா ாத

ட ா

ைா

டகடய ந

.

டக

ட ா

ி

க் ை

தைகத

ாகக்

ைியா

காள்

ள்.

. ந

ைி

கிட

டய

!|

ள்

ா கள்.

டி

க் டக க

ட ா

நியாய ா?|

டசா

டை டந
ள்

ைி

ைா

ட ா

.கி

ா ா க

,

டி ை

.

,

கி

கி

.
ி

க்க்

,

ாள்.

ாள்.

ள்

க்

.

ள்ட

டய

சாய ைாள்.

ை கா த

டிக்

கா

.

,க

கள்

கள்.

சி ை

கி

.

ட ா

, ட ா

டியாை

.

க்க

தக ட

ைி

.

கா

ா ா

ய சி


ைிக்க

டிக்


ைா

ைி

,

தக

,

க ாக

டிடய

,

கா

.

க ைா

ாள்.
ைி

டக

.

ட ா

க ,

க்க

தைக் க


தக நக

ிக

டி

ாகக்

ட ா
கா

டி

,

டய

கா

டக சடகாை கள்

கத தய டநாக்கி

க ைா

தககத

ையா ா

ைியக்


யா ா

தகக

டந

க் கித க்கக்

க்க

.

தகக்காகக் கா ைி

...

கா

ழகத

கி

ாள்.

க ாக

க்

டய
க்

க்க

ி, கத தய டநாக்கி
‘சடகாை கட

ள். நா

க்தக

சி ிய

தக டநாக்கி
தை

ட ா

டிகி ைா

.

டைா

கள்...
கள்!|

கி

!
ிக

ி

க்

கா

.
13

ா டிகள்

ய கய

க்க ாக

,

ி

க்

ள்

கா

ா ா

.

ைிசய
டக

ா கள்.


ைா கள்.

க்

தக

,

க்க த

.

.
கி

க்கி

கிய நித

ைா

ி

க்

கி க்க

டி

,

க்

.

ா ா

ழி ைாள்

ிக
கா

ி

ைா கள்? ந
ா ாத

க்

கா

ிக

.

த யா

ைா

ட ட
த ய

ைா

டி

க் நித

ைிய

தக டநாக்கி

ைத

ட ா


ழதகக்

த ,

யக்க

கத

ைி

க்கிட

?

க்

ாக

ாள்.

டக

. ‘நா

கள் யா ?|

க் க

ட ா

டக

, ‘

கா

யா

ைி

ா...?|

,

யட ா
கி

சி

ைாள்.
தைக்

டக

ா ா

ா ா

,
கி

நித

தயக்

ட ா

க் ந

சிக்

தைக்

ி

டய

‘டச...

சடகாை கள்

க்

டி

டகா
ட ா

ைி
க ைி

க்

ா ாத


கக்

க்|

.

க் கா

ாள். ட ா
தைக் டக
.‚

கத

ட ா...


க்

க்கி


ட ா
தைக் டக

டகா
டி

.

க்கி

சடகாை கள்

ிக

.


கா

.

கிட

ைி

கிட

!|

ட ா

க் ை

ாள்.

ை யக்

க தை

‘ட ா

ா !

.

சடகாை க

ச ாைா

,
ா ா

ா ா,

சாகடிக்க

ள்

ா ா

ய ட தழய

டி

ைட ா

, கி ா
.

க்கள்

டி

,

.


ி

14

கத

க் கா

டி

ாக

தழ

டை ச ய , ட ா

ள்
,

கா

ட ,

டி
ிக

கள்

ள்
ச ைிக்க

தை

ியாை
ிக

ா க்கைி

ட ா

நடி

ட ாய

தகக்

டக

ள்
.

கா

~ட ா

ட ா

க்தக

நா


டிக்கக்

டைா .

ை ாக

ி,

யா

கா

ா ா

.

ாள்?|
ைி ந

தைக்

நடி ைா கள்.
,

க்

த க

தை

க்

சடகாை கத

ைாள். கி ா

ைி

ழாக்டகா

.

கள்

ா ா
சா

ள் ச

க ைி
தை

ிட

ி


ாக

ிக
ைி

டி


ா |

டை

.

கதையாக

,

ைி

ா ாை

ைி
டி ைா

.
ாக

கத
சா

டிக்
ை ாக


ி

டக

ாகக் டக

யக் கதைதய
ட ா

சாகச

கத

டக

ை ை

, க

ிக்

க்


ைி

,

ாைிக்க

தை ய

கள் கா

கத

க் கி
தை

ா ா ைா

நா

.

ழகிய

ட ா

,

க் கா

க் கா

க ைி

டக

ைி ந

டக?

சடகாை க

ாள்.

ா ாத

ாக,

க்


ள்

.

யா?|

கள் ட ா

டய.

.

கா

தைக் க
ா ி

.

ை யாை

ா ா

ட ா

,

.

சாைா

சடகாை கள்,

?|

கள்

க்

டக

க்கி

டி

ையா ாகக் கா ைி

கத

‘நா

ா ாத

.

கிக் கி

.

.
ட ா

, ‘நா

கள்

சி ிய
ைாள்.

.

15

கதைய

யா

சடகாை க
ா ா

ள்

,‘
ிக

க்

நா கா

ி

ிதய

சா
சித

ைி

டி
ட ா

,

தழ

ா ா

ிக

கி

.
ள்

.
டக

ாக

யா

.

டியாை

ைாள்.

டிய

ைா

க்கி ாள்

ள்

க்

க்க ைி


.

கள்! நா

டசா

ைாள்.

ி

ழகிய

,

டக

கள்

ட ாடி

கட

கள்

ழகி ட ா

கள்.

சாக

ைி

தை யா

.

டிக்க
ா கள்
ா ா

ிக

கா

க்

க்

தை

கள்

.

‘ந

ள்

ள்

ா ா
கா

.

ியா

.

கிட


ழகாக
க்

ழகா

, ‘

ட ா

ைாள்.

,

தைதய

டக?|

கள்.

ா ா
டை

ட ா

ட ா

தை

ை ை

டக

க்

ைா கள்

கிட

|

த க் டக
ைி,

கா

ட ா

நா

கா
கத

.

க்

ி

ி

நா

நி சய

.
சடகாை க

க்கி

ிக

சடகாை கத

யாட ா க

கி

கள்

.

ா ா

க்

.

கள்

டிடயா
க்

.

க்

க்.

க்கி ா கள்.

ைக்

ட ா


ைி

ைி

கி

சி

ாழ

கள்

.
ாழ

ைா

ைா

கி

.

ா ாத தய
கி

.

---------

16

3.
த ய
கா

ைி

கா யா

,

ைா

சி

ள்

கா

ாக்

க்

யா

கள்

நகத

ைி


ைி

.

கா

,

ிக

ாக

ைாள்.

ாள்.

ிக நித

நி

சி

க்

சி

சடகாை க

,

. ைி

ைத

க் டக

கா

சி

டய ைத
தசக்கா

ைா

ழி

, “நாடய...

.

ை காக

ைிய

,

ி

க்கிக

தை


ாக்

.

கி ா

கா

க ைிய

யா

.

ாக்கி

நா த ,

த யா

நாள்

ாக

ழ தைகள்

ிக

நக

நக ா

க்


ி

க் டகா த

.

சி

டக

ைத

டிக்

தய ந டி

ைாள்.

சி

தைக்

ாள்.

ட ா

..

சி

சி

ழி

டி

க்காக

ைா

கி

ாள்!“
ைா

ா கள்
ாதையா
, கா டி

ாழிய
ைிய
கதைகத

கி

டக

ி

ாள்

. ைா

ட ா
ை ை

யா

சி

.

ைதகய

.

சி

சி

க்

கள்

டிடய

க்க

.
சி

ள்.

சி,

...

தசக்கா


டி

ைா

கதைகள்
க் டகள்

,

ாள்.

ை தை

யா

தைக்

.

ைா

க்கக் க ைிய ைத

சடகாை கள், “ச

தை ைா

தைக் க

|

ட ா
ட ா

ாத

கா ய
ி

க்கள்
ி சி

ைா .
17

த , நா டி

க்

சி ை

சடகாை

த ய ை தைதய
ைாள்.

சிய

சி...

ாக
சா

கி ா

ள்!
தசக்கா
சட

ி

டை

ாை கள்|

ைி

.

ட ா

கட

ா ைி

ைாள். ‘டச...

ைா

ய ட

, நாத

டி

|

சி.

யக்கட

டி


ி

ட ா
தைகத

ைய

ா .

ட ா

ாக

ி

.

தைகள்

ா .
கி

ைத

ைக் டக
சி

ி

சி

கா

ைாள். சத ய

தைகத
ா ா

ைக்

டக

ிகத

தைகத

ைி

யைா

ட ா


ட ா

ி

ாள்.
சி
ாள்.

ட ா

ைிக டந
காள்

டி ைாள். யா

த ய டந

ாள்.

ைிக்

ைா . டகா

கா

ச ாைா

டி

சிக்

டியாை
க்

கதைகத

கசிய ாக

ி

.

தழக்க

க்க

க ைி

ைாள்.

டிய

க் டக

டக

டி

கா

க ாகக்

சி

ா ி கடழ

ைி

ாக,

டை தசயாக ை

ா .

ைா

சிக்டகா

~

ைி

ைாள்.

ழிய

ைா

க்

காள்

ைா .

தைக் டக
சா


க்

ை காக

ச டக

,


.

ட ா

டக

?|

டிடய

ைி

.

ைட ா

டை

ள்

சடகாை க

கக்

கா

க்


த ய

,

ை யா

ிக

தைக் கழி ைாள்.
,


ைி
க்

ா த
டிக்க

ைா .

18

தைக்

டகள்

சி,

ாக

ை ா

ழாக்க

ைாள்.

க் க

கத

ச ட ாக

டிக்க
ா க்தகதய

தைக்

ை தைடய!

. ‘ை தைடய!

கத

ைய

தை

தசக் டக

க்கத

ா,

டக க

கசிய ாக

டி ை

டி

க்

க் காள்

சி

சா

த யாக,

ைாள்.

தை

,

ிக

ைதகய

.

தை ய
,

ாள்.

‘ ைி

கள். நா

ட ா

ி

,

தை
கள்

ாழ

ய ைா

கித க்

சி ி

ைி

ா ியா
சத

தக

|

கா

டந

ை தைய

டியா
டகா

கத


யா


கா ா

,

,

ைாள்.

டகா

யாக

கி

ாள்.
தைக் டக
ட ா

ி

க்

டகா
ைா

ி

ய ை தைடய... ந

ட ா

ியதை

ாைா

ா க்காைைா
கத

கி

,

ட ா

சை


கி

ைிகாத

ட சாடை.

க்க

, ‘

.

|

கட

நித

கிட

ாக டகா

ா .

ட ா.
கள்

ைி

|

கா
கள்

க ைி

ைத

ைா

‘ட ா...ட ா...

,

ழிக்காடை|
ாள்

சி.

சி

சி

தய

க்

கத

,

ாள்.
க்

ைா
ாக

ி ட

ாயத

,

ாள்.
க்


கி

ட ா

டி ய
ைி

ாக

.

ைாள்.

தைக் டக
டி ய

ைா

ா .

ைி


ாள்ை

கத

ைி

டந

யா?

டகா

ை ைா .

ட ,
சி ிய த ய
ள்

சி
சி

கா ய க

க நா

ா சா

ைி

டி
19

ா க்தகய ட

ாக்

டய


டந

கள் ந

ாள்.

தய

,

கா

க க
, ைத

தய

கி

யாக,

சி ிய

ாத ய
கி ா

ைாள்.

டிதசக்

யா
கி

டி
ாள்.

ள்

‘ ை காக
க்கி

ைா
ச ய

டகள்


டக

,

டநாக்கி

ைாள்.

ட ா

க டி

க த

யாச ைா
ைி

த யாக,

டயா

டயா

டக

கா

ாள்.

ட ா

த தய

ய ைா

?|

ைாள்.
.

தைக் டக

ைாள்.

ைத

,

கிழி ை

த க

நி

தைக்

ாள்.
ட ா

‘நா
ி

ாத
சி

ி

?|

க்க

ிக

|

ிய

.

.

த ய

க்

,

யா

க் காக்க

கா
கி

ைா

தை

ள் க

,
சி

ட ா

ைி

கத
தை

,

|

க்

கா


ைாள்.

கா

சி

டய ை


கி

கி

சி

.

.
கத

க்காக
டி

.

கா

ி

ாள்.

ைா

டகாத
,

ைிதய

ாக

த யாடி
.

தககத

கா டிட

ைா

த கத

கள்
கத

, ை
ைி

ாள்.

ியாை

.

சி

க்காக

கா

கி ா

க்கிட

ைாள்.
ள்

ி

ைி

ைி

ாள்.

ை காக டக

‘ ட ா

க்க

,
ாழக்

க்

.
20

நா க

,

தைகத

டிக்கக் க
ி த

கா

ைாள்.

ை ை

.

கி ா
த ய

ச டைா
கள்

கள்.

டநா

ைித யாக

டி

ா கள்|

.

.
கா

கி ா கள்?

ி

ாக

கத

க்

ட ா

ட ா

கா

ைித
ாய

சி

|

ி

,

.
கி

சாைி

ாள்.

ைி

ா கள்,

கள்

ட ா

.

கள் யா

ட ா

தை ய ாக

ாடை! நா

க்

டி ய

ைா

ட ா

ந க்கா

.

டை யா

ட ாக

க்

ை யா

. நா


ட ா

.
சி

ா |

ி

சி

ைாள்.
ச தைக்

கி

ைா
க்


சி

,
ைக்

கா

ட ... ந

.

,

சா

,

ாள்

கள்

யா?

க நா

தசக்கா


க ாகக் க

ைா

கள்.

கள்

ா ி

ைா

ைித

‘நா

, ‘

ைித

கா

ய ைாள்.

க்கிட ா ா

க்

ைாள்.

ாக

க்

தை

தைக் டக

டி

டி

டி ை ா

ாள்.

.

த யா

நாள்

க்

தைக் க

க்கள்

க்

ிக் கா டி

கா

கி

‘ந

சா

க்

க ாக

க்

சி

சிக்

கள்

ைித

.

க்

டநா

சா

ைித

ட ா

நாள்
ாகட


ாக

ைிதய

சி ை ைாள்.

சி
ைித


ைி

,

ைித டய
,

ட ா

ைித க்


ி

க்


கி

கள்.
21

ைி
ைி

ழா

ச க
டியா

ி

ழா

, யா

க்

ைி
ட ா டிக

ழா

ைி


ட ா

ைா

க்க

ழா


ழி ய

ிை

நத

ாதைய

டிய
ழா

க்

ி

ைி

டிய

டி ை

நா

ி

.

ந க்

காள்

.

சி.

கா

ாள்.
கா

ைத

ைாள்.


ிய

,

க்

தை

ழட

க் கத

ட ா

ாதச

கா

க்கள் நித

ட த ய

.

நக

.ட

ைா த

ைாள்

ைிக
,

காள்

தை

சிதயக்

கள்

சத ய

கள்,

க்

காள்

ைா

ழா

,

.

யா

.

ாள்.

கா டி,

க் க

கி

நித

ைி

த யா

கத

த தய

காள்

ி

சய

காள்

டைத

ைி காக,

காள்

நி


,

ைா?

.

.

ிய

க்

ிதயக் க

ை காக

ாத

காள்

டி க

ாை ைி

ழா

கா

யா

.

ி

சாக

தைகத

ி

சாைா

ை சாகச

ட ச

கா ைி

ட ா டிய

ைி ாை

ட ா

ழா

ி

காள்

|

கள்,

ைி

ட ா

யாக

,
தை

ி

ழா

ந க்க

ட ா

ைி

ைி

ி

காள்

நா

.

ாய ாக

.

ைா

|


ா .

நா

கள்

‘ந

ாள்.

|

ாை ைி

ிட

கா

.

நத

ட ா டிய

,

.


22

கா

க்க

‘சாைா

ைி

.
க்

டயாத

ழா

தச

சாகச

ைி

ைா

டயா

காள்

க்

.

நத

ி

க்

தககத

ச ய ,

ி

க் கா டி

ைாக
ா .

ா கள்.


ை டி,

க்

தை

ாத

ா?|

, ‘ந ைா

டக

ா .

|

தை

ி

ா ா டி

ாக,

தைய
கள்

டி

ையா

, க

தை

ைக்

க்

ைா

கள்?
ி,

த தய

க ாக தகயா

தகை டி

கி

|

ழி ை
ாகக்


டி ய


ைி

?|

டச... நா

ைி
ழகிய

நா

டி ை

|

,

ி

.

டி

கா

கா டிய

டச...

தைதய சத டயா

ா ா டி,

தழ ைா .

,

, ந
ட ,

ாள்.

ைி த

டி

ைி

.

ிக

சி

ைிக்க ட

ைட ா

டிக்

கா

ைா


டகா

ைா .

டி

டகாத

. ட ா டி

.

டியா

காள்

ி

ை ா


ி

.

த யா

ை யா

, ‘

கத

டிக்க

ாயத க்க

ைிய

த தயக் க

.

ட ா டிய

ைா

|

கத

டகள்

தைகள்

தய


டக

ாக டை

சி

ா .

ைி

த ய

டய

.
நா


த யா

ா க்க ட
ா க்க

ைி த தய

.
கி

|

ா .

23

டகாத

டக

நி

த யா

ட ா

காள்

. ~நா

ட ா டிய

ைி

கட

க்


சி

யாதைக்
கி

த ைி


யாதைக்

க் டக

ாத
கி

கி டிய ட ா
ைத

டயா
ியடைய

சி
,


ட சி

ச ,‘

சி

தை

.
த ய

கள்

ாக்கி

த ய

டகள்|

ி

ைிய க

கத

கி

கத

ைி

க்கி ா

.

ா .
கள்

க்

டசத

ை ைா

ா ா டி,

சத

நா டி காக

ாழ
டயா

க டி

ட சிக்

ட ா

தைடய
!|

ைாள்.

க்கத

ா ா டி

ிக

ட ா

.

ைிய

,

ை கா

ைி

ய ை தைடய! நா

ட ா .

|

ாள்.
க்கி ாள்.


ா |

ட ா

ைச

ாள்.

சி ைி

ைித

ாள்.

க் கா

ி

சத ய

ி

,ை

கி

டச...

|

ைக்

. ~

டநாக்கி

ச ய

கா

சத

தழக்க

கி

சி ைா த ட த க்

,

ாள்.

கி

க் டக

ைா

கி

சி

சி

ா .

,

தைடய

,

ைி
தகக

.

க டி
ட ா

.

ழ தைக

க்க

.

---------

24

4.
கா ய

நா டி

ாக்

ைக்

.

ி

ைி

நித ய டந

ழ தைகள்

.

க்கா க்

ி

டிக்க

ைா

டிக்க

க்கி ா


ைா

.

ைாட

ைா

, டி

சடகாை

ைா .

த ய

சா
கா
ைி

ா .

க்

ட ா

க்

‘ை
தழ

டிக்க

டிக்கக் க கா
ா...


த ய

ி

ைாட

டைா

ி

ிகக்

ிய

.

ி த
ாத

ட ா

க் க

ாட

,

க்கி ா
டி

ி த
ி ச ாைா

கா

டி ய

,

ா க்தக

ட ா

ி க

யைா

,

கா

கி ாயா? ந

ைி

டயாசத

ா .

ைி

ைாை கள்.

சாக

.

ாக

ிக்

காள்கி ாயா?

ைி

டியா

,

சா

ைிதய

.

கா

கள்

ி ை தைக்

க்

ைா .

க்

டி

ா . சடகாை

தசக்கா த
ி

ட ாக்க

ி

டி

கித

நாள்

ைி


ா .

ைி

கள்

ை தைக்

.

டி

.

க்

கள் ந

ைி

ைி

ா .

|

ைா

,

க்காை கள்|

ா .
தழ

‘ந

ைா
ைிய
காள்


ள்ட
சடகாை


|

,

ைி ைா .

டி

ாகக்

ி த

க்கிய கா

, நா
ி

ா .
தழ


. டைா

க்
ைி
25

ிக

ழக

ாக

டி

க்
டி

.
டி
ா . சி

ழிக்

க்

கள் கழி ை

காள்

டி
டகா

க்

சி

ைத

கத

க்

ட சி

டந

கள்

க்

ைா .

ச யாகக் க

நித

ி த

ி

ிய

டிக்கா

டக
யைி

ி

கத

ி

கி ா

?|

ா .

டை

.

டிக்க

டிக்க

க்க

டிக்க

.

கா

ைா

.

?|

.

டி ய

ா ...

ா ...

கதை டக க
க்

டிக்

கதை

ா?|

டக

டக க

ா .

டிக்

|

.

க்

க்

க்

ை ய

டய?|

ி

காள்

.

காள்

.

ைிக


ட ா


ாச

க் கதை

கா

க்கட

,

.

ைத

?

ைா .

த தய

க்

சா
க்

ா .

டயாசிக்க

டி

ிக

டிக்க க க

த ய

க்

நா

கா

ை தைய

சி
தை

ா .

த யாக

சடகாை

..

சி

ைா .

ிக

, சி

க்

.

ைிய

ட ,

ி த

ா . ைி

ிக


,


.

ைி
,

நா கள் ட ா

ி த க்

ைி

கா

டிக்க
ாை

தழ

கா

காள்

ிக

.

ாக ந

.

ாக ந

ைட ா

ி

.
26

சி


நி

சா

க்

.

ைி

ி

ி

ியா

டிக்

ழகா

ழகா

ி

ைி

ாக

டைடி

க்

ா .


.

டிக்க ட

ை ய

சா

ழகா

ை ட ா

, கா

யைி

க்

.

ி த கா

ைி

க்

ி

ைா . கா

, ‘கா

கட

ா .

கத

ை காக

தழ

ைா .
ைி
ழகிய

ை கா
கள்

ைாகக் டகள்

க்
டி ய

க் க

கள்|

டக

ச ய
ிக்க,

ைி

ா .

ட ா
ட ா

ாக்

க்

ள்த

தய

யைி


ா .

|
ி

கத

தை

ைி

ிக

டச

க்

ைத

.

..


கத

கா

ைைா

,

ைி
டி

.


கத

க்
ாை

ா?|
,

ிக்க

ா .

|

சைியா

ட ா.


க்கி ா

ாக்

ைி

ா கள்

க்

.

ைி

த ய சடகாை
க்

சாைா
கி

ைி

ி ைி

க்

ைிடயா

சிக்

ிக்க

ி

,

ா .

நக

டக

நக

டியா? சிடயா

ிக

சிடயா

கி

ாக


ள்த

.

கா

தழ

ி

தை

ைி

ி ை

சடகாை

,

ி த

ா .

27

ி

தைக் க
நி

ி ,

‘ கி

க்

ட ா

சடகாை

க்

டக

கா
க் கா

கா

ி

க்

கி

கா

ி

கள்? நா

டி

தைக்

தை

க்க

ா |

ைி
ிக

,

.

ா .

, ைி

.

சா

கா

க்கி ா

ிக்க

ிக்க

ி

டி

டிக்க

ாக

ைி

தை

ி

.

ி

கா

ிக

ைி

டச

ைா .

கள்

, கா

தை

ிக

,

.

டக

ா .

க்க

த ய ை தை

தைக்

. கா

ட ?|
,

ட ா

,ந

கத

கா

கள்?|

டி

கள்
ைி

டச

ி

,’

க்கி
டக


~ந

கா

டி
ைி

.

ைா

சி,

ி

தகய


கத

சைி

ைைா

க்

,

ா .

கி

ி

கா

சி

யா

ைி

கி

தை

சா

ாட

நா கள் கழி

,

ைத

ாக

கள்?|

க்
த யா

க்


டைா

, ~ந

கள்

டிக்க ட

.

க்கா
ிய

ை யாை

ாள்.

|

.

.

டக

ி


டிக்க

க்க

ட சாடை.

க்

ா க்தக சி
தையா

க்கி

ி

க்டகா,

க்

டிக்கக் க கா

‘ டி

ைி

.

,ட

சி

க்

.


ைாள்.

த ய
ைி

க்

டி

, சி
28

ாை

கள் கழி ை
க்

டயாசத

கி

ி

டி ய


தை

,
டைா

ிய

கள்?|

ைா

ைிய

.

.

நாள் டக

|

க கா

ாள்.

.

நா

ா |

?|
சி

‘நா

கதைகத

க்

சா

|

ாள்.
‘கதையா... கதை ய
ி

க் டக

ாக கதை
ைக்

,
கதைகத
சா

ி,

ைாள்.

ி

க்

டிக்
ாள்
ைக


டிக்க ட

டிக்

.

ா க

கதைகத

க்

க்
டக

,

டக

கி

ி


ைா

ாக்

தை

டிடய

சக்ைி க

கதைகத

கா

டி ை

ாள்.

த ய

நித

ா .

கதை

சா

தைக்

த ய

.
,

ைக ைி

ைா
சா

ி,

சா

.

ையக்க ி

|

கதைகத

ைி

ைக் கதைகள்

, ‘

|

கதைகத

ை நா

ா சிய ா

கி ா

ச ைி

‘நா

சா

, சி ி

ைி


டந

‘ந ந

க்

.
ி

ைிசய

சா

ாள்.

.
,

?|

டக
சி ி

|

ி

நாள்

.

ையக்க ி

ி

.


யா
ைத

கதைகள்
ி

கி

க்
?|

ட ா

க்

,

டக

.

29

‘ டி

கள்

க்க

க் க

யா

ைிக ாக

.

டிக்கி

டி

,

கட

ைாகி

|

ாள்.
டி ய

நா
ிடய

கத
க்கிய

ைக் க
ி

க்

கி

காள்


ி

ி

,

ைாள்.

ாசி
க்

ைா

டி ைா

க்

ிக

.

கா

கள்.

தை

ச , சா

கத

ட ா

ி

|


ைி

க்கா


க்

கள்

ி

,

.

க்

க்கிய ா

ா .

தச

ி த

ைாள்.

.

டை

ி

கத

டச

க்

ாள்.

சிடயா

க்க

.

ா ா த


கி

ை கா

.

த தய

ழக்க

ாசிக்க த

,

ி

ா கள்|

ாக

.

,

ாள்.

ை கா

கள்

ியாக

டிக்

.

ாசிக்க க

நா டி
,

, ந

டி

தை

கா

டை
ைா

டிக்

கத


,

தச

கா

டய

ை ச ய ைி

|

ைிசா

ைக

|

ித

கா

கள்

க்

யா

க்

கள்

கிட

காள்கிட

டிய

நாள், ~ந

ிக

ி

டய,

க்

ி

, நித ய

டிக்க க

ழிகா டியாக
நா க

கதைகத

ைாள்.

க்

.

,

க்க
ிக

டிக்கக் க

.

நக

க்

ி

தச
சி

தைக்த ய


டை
,

. டை

டி
,

கள்


.
30

டை

டித

ா ா

கத

‘ ா ா

ி ை

க்கள்,

க்க

கள்

கள்

க்

டி

தைக் டக

கத

ி
ை சி
ிதய
க்கா

டக

.


,

ைைி

கா
டய,

க் கா

ி

தை

ைா

ி

தகய

.

.
ா ா

.

சாைத

ட ா

ா .

ைி யாக

ி

ா .

ாடி

சா

நா

கள்|

டச க்
கா

த ய
க்கி

ழா

ாக

டய.

கள்

சியாக

ாக,

கதைகள்

ாள்

கி

ா ா டிக்

ைி த

சா

,

த ய

,

.

கத

க்


டி

,

கள்

.
க்

.

தழ

க,

தைக் க

டக

த யாக

ைி
ைி

.

த ய

டய கா

டிக்க


.

ை தைக்

டி ய

சி

ா?|

சா

ிக

ை கட

ட ாத க் கா

.

,

.

கி ா கள், டக கி ா கள்
சடகாை

ை தைய

ி

ாக ந

ை தைக்டகா

ி

டி ைா

டக

?|

ைத

கள்,

ாழ

.
க்

,

.

------

31

5.
நாள்

நா

சிக்

கா

ா .

ிகக்

ி

ைிய

கா

டி

சி
ைாள்.

கா ய ாக

ழகிய

சி

ைா .

கா

ைிகா

.

ாள். ைா
சிக்

யதை

யத

ட ை

ி

ி

ள் ட

ைா

ாச

நாள் காத

த யா

கள்கள் ட சிக்

கா

டி

க்


ை ட

ாள்.

ை காக

ள் க

ைா .

ைத

ைா

டி

ைா

கத

சி

கள்

ைா

,

ைா

.

.


த ய
ட ா

சாய ய

,

ைதைக் டக க டந

தைய
ட சிக் கா

ைாள்.

, ைாயாக

டி

ை ட ா

கா

கள்

யாதை

.

ழ தை

.

.


டநச

ைி

.

ி ாச

க்

க்

க்க

.

ைா

யதை ய

ழ தைகள்

ழ தை

கள்

.

கத

ிக்

.

ள், “நா

ா டி

ைாகக் க

ைாகக் க

ாள்.

ள், “நா

த க்கா த

ாள்.

“நள்

ட சா

?”

த ைியாக
சடகாை க

ைாள்.
டக

.
32

ா..

“நா

தை

ைாட

“க

சா


டி

டியா

த ய

க்

நி
ி
கா

டி

ை கா
கா

, க

ி

சா


ா ட

யா


ாள்.

தைகத


ய டிடய

சி

க்க

தைடய
ைி

க்க

க்

ா .

ைித ய

க்

ிக்

தழ

ட ாடை

காக் டகா

டியா

கி

ா .

ா .

ைிட

டய

ா .
டி

க்

தை

ா .


ைிய

,

க்க

க்

டக கா

காள்

.

ாள்.

டி ைி

டி

ை ை

நி சய

டய

,

கா

ச க்க

டியா

, “ந

,ட

ை டயாசத

க்

க் க

ைாயா

ி

டகய

ைத

ைைா

ை ட ா

க்

சி
ைச

கத

யா

ட ா

ை ட ா


த ய

ாக

கா

ைாகக் க
கத

.

ைாகக் க

ா .

ா .

ைைா

சத

ா .

கி
க்க

.

ைாயாட

க்

காத

சி

ாள்.

ள் “நா

சடகாை கள் சி

,

கள்..”

சா

டி

தைக் டக

கள் சி

ைா

டைா

.

ாய

..

க்க

சி

.

நா டி

தை

,

சியாகக்

கா

டியா

ைி

.

யாக

சாைா

க்க
சாய

ைா

தய

.
டகா

தை

சத
ட சி

க்

ா ா டி

ட ய

கா

ட சி

,
ாள்.

ைி

,

ைிய
ைிய

சிதய
சிதய

டி

.
33

ைி

ாகி

டிய


டி

சிய

.

த ய க

க்

ாை

கழி

ட ா

ட ா

, “நா

க்

ைி

ட ா

கத

ா க

, ந

ழகா

ா?”

டக

ா .

க்

,

சா

ைி

ி

சி

கத

ா .
ழகா

சிதய
ி

ைாள். “

கள்”

டி

ைத

தை

டக

க்

ாள்.
டிடய

சி ை

சி
ைி

“நா

கக்

க்கிட

.

டி

ைித

ாக

ைி

சி

ாக்

க்

டி

ைிதய

சிய

நா

ைா .

க்

டி

:

ைி

ா க்கிட
ாள்

ட ாைத

ி

.

ைிதயக் டக


,

டச

ைா

.

தை ந

ைா .

டி சி
டி

கா

ைத

ைி

ி

க்

ைியா

ாய .. “

ா .

கக்

டிக்

ைத

க்

டிக்

ை தையாக

க்க

?

ட ாைி ைா .

டி

க்

,

ா?

சி

சத

யா

, “
க்

டி

ாய

கள்

கா

டி

சி

ைட ா

ைாயாக

கி

ி

க்
.

சா

சய ாக

சிதய நா

..”

ி

ைி

,
க்


ா .

சா

ைிதய

நித ய

ைத
க தைக்
34

கா

ை நா த

,

ழ தைகத

க் தகக

கட

ா .

கிக்

சா
கா

கட

ை ய

ட ா

,

சிய

.


சத

ி
, ை

,

ைி டக

டி

சா

ியாக நடி

ைக்

கடிக்
..”

ாள்.

ட ா

ட ாகி ா

டி


கத

சிதய

சா

ள்
டி

ைா

..

ைி

ா .

ைி

தை ந

ாள்.

கா

சி

ைாள்.

ட ய

ைாள். கத சிய

டி
ி,

ி

யா

ி

ி ைா

டி ை

ி

,ட ா

டி

ைா

ாள்.

ைத

க்

டி

ி,

த ய

ாச

ை ி

கத க்
க்

கத க்

,
ி

சிய

.

ைி

ா .

கக்

டி

ைத

ைாள்.

க்

ாை

ாய

ி

டி

ா .
ழ தைகள் சி
கள்

.
டி

சி

கக்

டி

த யா

ைா

கா

டி டையாக

.

ி

கடி

.
ழகா

டயா,

ாள்”

ாள்

.

டகா
காத

ச நா

த ய
ைா

க் க

தைக் க

?

ைத

யா

ி

டக

கத

ி

டி


ி

க்

ா ா

“சி

டக?”
..

கா

.

தைக் க

,

தைக்

கழி

“ கட

. ைி

சி

ாள்.

க டிக்

ழ தைகத

,

ி

க்

ாள்.

,

,

த ய

த தய ட

ழ தைகதசிதயக்

டயாசிக்கா
தய நா

கா
ைி

ா க்கட
ி

ழ தைகத

, “

ி,


த ய


சித

க்டி

35

ா . “
ி

ைத

ி யா

ைி

தை நித ட

யாக
டி

ிை

காை

ி

ாக

.

கத

டி

கள் கி

ட ா

த ய
கித

நி

ாக

டிக்க
ட ா

கட

ட சி

ி

கள்


ி


.

ைிய

.

.

ழ தைகள்.

தை ந
.

டி

ை கள்”

ழ தைக

,

கிட
,

.

டி

ழ தைகள்
கத

க்

.


.

கள்

“ந

கித

.

?”

ாக

கிட ா ”


காள்

ாக நா

ட ா


. நா

ைாடய.. ை தைடய.. நா
க் கா

.

நா

டியா

கா

.
கள்,


த யா


யைா

க்

ள்

ட ா

.

கித க்காை

க்கி

ிக

த தய

ாகட

டியா

டி

ழ தைகள்


ழ தைக

,

ைிய

,

சா க்க ைி

ழகா

க்கா

.

த ய கள்.

, “ந க்

ந க்காக

டி


ி,

சி

,


ைாள்.

ட சக்

ைா .

ைா

டி

க ைி

, “நா

கள்

காள்

க்

,ந
த ய

கள்

கள்
டந

கள் க

ி

ிை


க்

க்

ா .
36

கத

ட ாத

க்

கா
ட ாத க் கா


ி

ிகள்

.

நாள் காத

த ய கள்

,

ைா

.

ட ா

காள்

க் கி

.


க ட

கத

ாகட

.

ைி

டி

,
க ைி

சி, “

ா..

டைா ச ை

கி

ா ”

ாள்.
நி

நி

ா..

டக

.

க்காக

ாடியதை டக

.
டி

சட

டி
ழகிய

!

சிடய!
க்கட

!

கள்..

கள்!


த டய ட

கா

த ந


கள்
கள்!

டி

சட

டி

சிடய!

ழகிய

தய

க்கட

!

!”

37

ா த

க் டக

ைி

நிழத
சி,

ைி

டிய

சியாக

க்

கத


கள்

ைி
க்

ைாள்.

ழ தை

கா

க்க

கா

ி

தைக் கடிக்க

டி

க்
டக

சா

ிய

கா

,

த க் கா
கா

நா

.


.

ந க்க


ி

தை

கள்.

க்கி ா கள்”

ள்

சி

ள்.
ியக் கா

கள்”

ைி


ி

டிய

தய

ழ தைகள்

, “
.

கா

கள்"

.

.
டி

சி

.
டக

ட சிக்
கள்

.

க்

டி

.

டி

தச டக

ாய

.

டந ாக ந

.

ைிய

யைி

க் க

யா

தச டக

சி

சிடய..

நாள்,

.

தய

க ாக

கித

.

டி

கி

, ட ட

டி

,

ைா

. “

த டய ட


க்

கா

ட ா

.

ை ட ா

ைா

,

ாடை. ந
.

நாள்கள்

க்க ாக கித

சிய

ி

டை டந

ட ாகி ா

கள்

.

க்க

ைி

ை கா

ள் ழ தை

சா

க்

ாள்.

..”

டைா

, சி ி

ா..

கட
தக

. க

க் க

ா..


,

க்

ை ாக


கா

டி

க்

யா


ி

காள்

. ை

க்க

ைா

கா
டநாக்கி

டி

டி

.

டகாள்


க்கி

க்

ா . “
ி

சி ிய
தைக் க

ா .

38

டச..

கத

த ய

க்

க்

காள்

கத

.

நி

ி

க ைா
க்


ி

க்

ைி


ா .

த கத

கா

.

,

ியக் கா

கா

ாைிக்கக் கி

க் க

யைா


,

டி,

கள்

த டய

க்கி

ி

கத

ட ா

ட ாத ,

த க் க

த யா

கா

ி

.


த யா
க்க ி
ைா
கா

க்
ழகா

டிய

சிதய

டி

கா டி


ைா

ைா

கிய

ாக

த யா
டய!”

ா .

சா

நி

கள்..

சி

. ந

ா .

ாள். “ந

ி

ழ தைகத

ள்

, ைி

க் க

ட தச

ாடி, ட தசதய

த ய

, “

டைா

ழ தை

ாடி ந

டி


ி

ி ை

ைா

..

ட ா

ைா

டக நி கி ாள்”

.

த ய

..

டி,

.

ழ தைதயக்

..

சிதய

டிக்

ாள்.


கா

ள்

கள்

கா தய

.

கள்

ைா

ா .

சி

தழ

டய..


ைத

காத

ி

சி


டக

சித ய

யா ?”

ைக்

டி

த டய.

டய..

சியட ய

ச ,

ி ை

கா

ி

ழட ..

,

டக

டி

டசாக

ைாய

ா?”


ைா
ைா

த தய
க்

,

,

ழ தைகத

த ”
தை

சா

சிதய

க் க

ி

ி
.

டச.. ந

கள் கா

ழ தைகத
ிய கா

. “

ாக

ைி

டிக்காை

தை
.

தைக் டக

ட .
ிய39

ட ா

, ை

த ய

க் டக

நி

ட ா

காள்

க்க ா?”

கி

சி


க டிக்

ி
நித

கா

ாழ

சி

ி

ாழ


கா

டி

ா .

தய

ைி

,

க்க
த தய

கி

ைா .

ி
கா

ை ி

,

, ை
நா

.

சைி

கா

ட சி

கா

யைா

,

க்
ிக்

க்

க்க

,

ச ,

..

தககத
ழ தைகத

கா

ி


ட ா

க்

ா .


டி

“ைய

தை

கா
கி

சி ைி

க்க

க்

தழக்க

,

.
,

கா

.

------

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful