Allahova lijepa imena (El-esmaul-husna) Vlastito Božije ime je Allah.

Ono označava Stvoritelja svega što postoji. Ono je u Kur'anu spomenuto 2698 puta. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena - El-esmau-l husna, o čemu Kur'an a.š. kaže: "Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180). Muhammed a.s. kaže da Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih "dostigne" ući će u Džennet. O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da "dostići" Božija imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se hadis odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da "dostići" lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu i ponašanju. Da bismo Allahova imena lakše zapamtili i po njima se vladali, navodimo ih s prijevodom: 1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema 2) Er-Rahman - Blagi 3) Er-Rahim - Milostivi 4) EI-Meliku - Vladar 5) EI-Kuddusu - Sveti 6) Es-Selamu - Čist od mana 7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja 8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost 9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati 10) EI-Džebbaru - Snažni 11) EI-Mutekebbiru - Silni 12) EI-Haliku - Stvaralac 13) EI-Bari'u - Koji divno stvara 14) EI-Musavviru - Koji likove daje 15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta 16) EI-Kahharu - Koji nadvladava 17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja 18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje 19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara 20) EI-Alimu - Koji sve zna 21) EI-Kabidu - Koji steže 22) EI-Basitu - Koji pruža 23) EI-Hafidu - Koji spušta 24) Er-Rafiu - Koji diže 25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje 26) EI-Muzillu - Koji ponizuje 27) Es-Semiu - Koji sve čuje 28) EI-Besiru - Koji sve vidi 29) EI-Hakemu - Sudac 30) EI-Adlu - Pravedni 31) EI-Latifu - Dobri 32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni 33) EI-Halimu - Blagi 34) EI-Azimu - Veliki 35) EI-Gaffuru - Koji prašta 36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan 37) EI-Alijju - Visoki 38) EI-Kebiru - Veliki

39) EI-Hafizu - Koji čuva 40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava 41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi 42) EI-Dželilu - Veličanstveni 43) EI-Kerimu - Plemeniti 44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret 45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima 46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata 47) EI-Hakimu - Mudri 48) EI-Vedudu - Koji voli 49) EI-Medžidu - Slavljeni 50) EI-Baisu - Koji proživljuje 51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok 52) EI-Hakku - Vrhovna Istina 53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj 54) EI-Kavijju - Moćni 55) EI-Metinu - Čvrsti 56) EI-Velijju - Zaštitnik 57) EI-Hamidu - Hvaljeni 58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna 59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac 60) EI-Muidu - Konačni proživitelj 61) EI-Muhji - Koji život daje 62) EI-Mumitu - Koji smrt daje 63) EI-Hajju - Živi 64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava 65) EI-Vadžidu - Imućni 66) EI-Madžidu - Slavni 67) EI-Vahidu - Jedini 68) Es-Samedu - Kome se svako obraća 69) EI-Kadiru - Svemoćni 70) EI-Muktediru - Koji sve može 71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje 72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja 73) EI-Evvelu - Prvi 74) EI-Ahiru - Posljednji 75) Ez-Zahiru - Jasni 76) EI-Batinu - Skriveni 77) EI-Valiju - Koji upravlja 78) EI-Mutealiju - Svevišnji 79) EI-Berru - Dobročinitelj 80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava 81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan 82) EI-Afuvvu - Koji oprašta 83) Er-Reufu - Samilosni 84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova 85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji 86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde 87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja 88) EI-Ganijju - Koji je bogat 89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo 90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo 91) Ed-Darru - Koji stvara štetu 92) En-Nafi'u - Koji stvara korist 93) En-Nuru - Sveopće svjetlo 94) EI-Hadi - Koji upućuje

95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega) 96) El-Baki - Vječiti 97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega 98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro 99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom Ako shvatimo značenje Božijih imena, možemo se onda uvjeriti da ljudi mogu biti dobročinioci, blagi, istinoljubivi, strpljivi, pravedni, plemeniti, mogu da praštaju jedni drugima, da se štite itd. Ljudi ne mogu primijeniti svojstva mnogih Allahovih imena, jer su izvan njihove moći. Ali mogu Božija imena i njihova značenja naučiti i vjerovati u Allaha prema Njegovim svojstvima, odnosno po značenjima Njegovih lijepih imena. Znameniti islamski učenjak, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, u svome komentaru Allahovih imena navodi primjer" Božijeg imena "Er-Rezzak" Koji opskrbu, nafaku daje, pa kaže da čovjek može primijeniti od ovog Allahovog imena toliko, da čvrsto vjeruje da samo Allah opskrbu daje i da je ni od kog drugog ne očekuje, te da dijeli od svojih dobara onima kojima je potrebno. Od Allahovog imena "Halik" - Stvaralac, čovjek može postići da vjeruje da osim Allaha nema drugog stvaraoca, te da nastoji da svoju snagu i znanje upotrijebi makar i za prividno stvaranje dobrih djela, jer prema islamskom učenju jedino Allah stvara. Najveće Božije ime - Ismu-l-eazam U hadisima Božijeg Poslanika govori se i o najvećem Allahovom imenu - Ismu-I-e'azam, za koje se kaže da će Allah sigurno uslišati dovu onome ko Mu se tim imenom obrati. Muhammed a.s., međutim, nije precizno rekao koje je tp ime, da bi nas podstakao da što više učimo Kur'an, u kome su sadržana sva Allahova imena pa i najveće - Ismu-I-e'azam. ( ILMUDDIN B.Hasanovic ) Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima. ( Kur'an, 8 : 20 ) On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. ( Kur'an, 59 : 24 ) Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao: "Zaista Allah ima 99 imena, ko god ih nauči napamet ući će u Džennet." (bilježi Buharija)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful