You are on page 1of 14

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) GURU DAN CABARAN SEMASA


NO.KOD : EDU 3109 ANGKA GILIRAN : ___________________ PUSAT : ______________________________ ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : Bahagian B : Bahagian C : 2. 3. 20 soalan objektif 4 soalan struktur 3 soalan esei TARIKH : 2011 MASA : 2 Jam 30 minit

Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C. Jawab : Bahagian A pada kertas saranan jawapan objektif. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan.

4.

Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama halaman depan ini dan diserahkan kepada pengawas apabila masa peperiksaan tamat. Kertas jawapan yang tidak dihantar bersama-sama setelah tamat masa peperiksaan tidak akan diperiksa.

5. 6.

Kertas soalan ini akan dikutip apabila masa peperiksaan tamat. Masa tambahan 10 minit diberi untuk calon membaca soalan sebelum menjawab.. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

BAHAGIAN A 20 markah B 40 markah C 40 markah 1a 1b

NO.SOALAN / MARKAH OBJEKTIF OB

JUMLAH

2a

2b

3a

3b

4a

4b

1a

1b

2a

2b

3a

3b

JUMLAH KESELURUHAN

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 15 MUKA SURAT BERCETAK KERTAS SARANAN JAWAPAN

No. Kod :

EDU 3109 BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.

Teras kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ialah Membina Negara Bangsa. Fokus utama teras Membina Negara Bangsa adalah untuk (A) (B) (C) (D) meningkatkan tahap motivasi murid memantapkan perpaduan dalam kalangan rakyat meningkatkan pencapaian akademik dan sahsiah pelajar menambahkan bilangan pelajar yang memahami sejarah negara Malaysia

2.

Antara berikut, manakah tonggak pendidikan yang terdapat dalam Tonggak Pendidikan di UNESCO? (A) (B) (C) (D) Perasaan kekitaan (sense of belonging) Konsep kebersamaan (togetherness) Menguasai kemahiran (learning to do) Pewujudan satu bangsa (one people)

3.

Yang manakah antara berikut merupakan kesan positif globalisasi dalam pendidikan? (A) (B) (C) (D) berdaya saing dalam kalangan pelajar peluang menindas negara yang lebih lemah ketidakadilan dalam perkongsian antara negara bergantung kepada cita rasa global dari segi tenaga butuh

SULIT

No. Kod : 4.

EDU 3109

Globalisasi

Keterbukaan idea Pendidikan & kualiti hidup

Pelbagai cabaran pendidikan

Gambar rajah 1 Antara berikut manakah cabaran yang dimaksudkan dalam rajah di atas? dikaitkan dengan konsep... I II III IV Pelaksanaan inovasi Aliran sumber manusia Pembentukan jati diri murid Keperluan pembelajaran berterusan

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

5.

Yang manakah antara berikut merupakan faedah yang diperoleh melalui teknologi maklumat dan komunikasi

(A) (B) (C)

Dapat membina negara bangsa Menanam semangat patriotism serta memupuk perpaduan Memberi peluang kepada jaringan antara para pendidik dan penyelidik serta perkongsian bahan akademik Dapat membudayakan cirri-ciri kesederhanaan, kepekaan terhadap orang lain, teloransi dan berakomodasi dalam kalangan pelajar

(D)

SULIT

No. Kod : 6.

EDU 3109 cabaran yang terpaksa dihadapi dalam melaksanakan

Apakah

pendemokrasian pendidikan?

(A)

Membuka peluang kepada guru untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi Memperuntukkan biasiswa kepada pelajar yang layak dan mempunyai potensi kecemerlangan diri Memberi peluang kepada semua murid untuk memndapatkan pakaian seragam sekolah yang sama Penyediaan peluang yang terbuka untuk setiap murid memperoleh kejayaan pendidikan

(B)

(C)

(D)

7. Akhir-akhir ini isu yang melibatkan salah laku guru semakin berleluasa dan ini boleh menjejaskan imej profesion tersebut pada pandangan umum

Manakah antara berikut merupakan matlamat utama Peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib 1993 (Pindaan 2002)? (A) (B) (C) (D) kualiti) Menjaga imej pegawai awam Meningkatkan ketenteraman awam (tentera dan polis) Menjamin keberkesanan organisasi Penjawat awam melaksanakan tugas dengan cekap (lebih kepada

8.

Apakah kedudukan bahasa kebangsaan menurut Akta Pendidikan 1996? (A) (B) (C) Wajib dalam semua urusan rasmi kerajaan Bahasa pengantar utama di semua sekolah Dikecualikan di semua sekolah Sabah dan Sarawak

(D) Mata pelajaran wajib di semua sekolah dan institusi pendidikan (sekiranya sekolah ada bahasa lain digunakan di sekolah)

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

9.

Seorang guru sedang berhadapan dengan muridnya yang sering marah, berasa takut dan kadang kala berasa sedih. Apakah jenis gangguan emosi yang dihadapi oleh murid berkenaan? (A) (B) (C) (D) Gangguan emosi berat Gangguan emosi ringan Gangguan emosi sederhana Gangguan emosi luar kawalan

10.

Apakah hak kanak-kanak menurut Hak Asasi Manusia? (A) (B) Semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama Kanak-kanak yang bermasalah haruslah diasingkan untuk tujuan rujukan pakar Kanak-kanak tidak sah taraf perlu dihantar ke tempat untuk urusan pendaftaran Kanak-kanak di sekolah khas perlu terus kekal dalam situasi pembelajaran mereka

(C)

(D)

11.

Guru A sering berhadapan dengan rakan sekerja yang amat sukar untuk bekerjasama dan menyebabkan guru A tertekan. Cara manakah yang paling sesuai dipilih oleh guru A untuk menangani situasi tersebut? (A) (B) (C) (D) Bertengkar dengan rakan sekerja Memberikan teguran terhadap sikap rakan sekerja Melaporkan tindakan rakan sekerja kepada pihak atasan Mencuba elakkan daripada bekerja dengan rakan sekerja tersebut

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

12.

Dalam era globalisasi pendidikan, guru kerap mengalami stress kerana (A) (B) (C) (D) terlalu banyak tugas-tugas pengkeranian tidak berupaya menangani cabaran semasa yang mencabar beban tugas yang diagihkan tidak sama rata kepada semua guru persaingan yang ketara dalam mengejar kedudukan di sekolah

13.

Sekolah Bestari diadakan untuk memenuhi sistem pendidikan masa kini dan selari dengan perubahan-perubahan yang berlaku pada peringkat global bagi melahirkan rakyat yang kreatif dan berinovatif

Antara pernyataan yang berikut manakah tidak benar tentang ciri-ciri Sekolah Bestari? (A) (B) (C) (D) 14. Pentaksiran murid dijalankan secara berterusan Pengetua sekolah bertindak sebagai pemimpin pendidikan Murid-murid belajar mengikut gaya pembelajaran masing-masing Komuniti sebagai pemerhati dalam program pembelajaran anak-anak

Inovasi memainkan peranan penting dalam perubahan pendidikan. Inovasi didefinisikan sebagai (A) (B) (C) (D) Pendekatan yang member kebaikan kepada manusia Satu revolusi dalam pemikiran, proses serta organisasi manusia Pemikiran yang mendorong manifestasi dan perubahan yang kompleks Perubahan-perubahan yang mampu sepanjang kontinum perkembangan menggerakkan masyarakat

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

15.

Sebagai seorang guru yang berpengalaman, bagaimanakah anda memberi sumbangan dan melibatkan diri dalam proses penghasilan reka bentuk resos yang berkualiti serta berkesan? I II III IV V Pelbagai guna dan menarik Mengambil kira pencapaian pelajar Bersesuaian dengan kaedah pengajaran Memperbanyakkan sumber tanpa mengira kualiti Menggunakannya pada setiap pengajaran yang dijalankan

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

16.

Antara berikut yang manakah merupakan alat penaksiran pembelajaran yang dapat membantu guru mengenali keupayaan sebenar setiap pelajar (A) (B) (C) (D) Penaksiran kendiri Penaksiran prestasi Penaksiran melalui portfolio Penaksiran melalui komputer

17.

Yang manakah antara berikut benar tentang urutan tumpuan kepada guru dalam usahanya untuk melaksanakan sesuatu inovasi? (A) (B) (C) (D) Tahap tumpuan tugas, peribadi dan kesan Tahap tumpuan peribadi, kesan dan tugas Tahap tumpuan kesan, tugas dan peribadi Tahap tumpuan peribadi, tugas dan kesan

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

18.

Penyataan yang berikut merupakan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran: I. II. III. Konsep dan teknik berfikir secara kreatif Penyelesaian masalah secara kreatif Menggunakan dwibahasa sebagai kaedah penyampaian yang kreatif Mencipta bahan bantu yang kreatif yang dapat menyokong pengajaran berkesan

IV.

(A) (B) (C) (D)

I. II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

19.

Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan di Malaysia memerlukan pendekatan yang menjurus ke arah pembinaan modal insan. Beberapa strategi modal insan telah disarankan, antaranya ialah strategi kekuasaan. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi kekuasaan dalam proses pembinaan modal insan tersebut?

(A)

Memerlukan kemahiran interpersonal mantan yang perlu ada pada seseorang ketua atau agen perubahan Pihak atasan atau berkuasa memnggunakan antoriti formal dan kawalan untuk memaksa kumpulannya berubah seperti yang diperlukan Kumpulan sasaran menentukan rancangan yang dipilih dan agen perubahan akan menghantar sumber-sumber yang diperlukan Penggunaan maklumat baharu yang disediakan oleh agen perubahan dan menyerahkannya kepada kumpulan sasaran untuk menentukan rancangan mereka sendiri

(B)

(C)

(D)

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

20.

Tranformasi dalam kurikulum dimulakan dengan melaksanakan Kurikulum Standart Prasekolah Kebangsaan (KSPK) pada tahun 2010 dan Kurikulum Standart Sekolah Rendah (KSSR) pada 2011. Perubahan yang berlaku melibatkan I. II. III. IV. V. Murid dalam aspek kurikulum Kandungan penjadualan waktu Pentaksiran berasaskan sekolah Perkembangan individu secara menyeluruh Pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja II, III dan V sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

BAHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.

Malaysia telah melibatkan diri dengan UNESCO sejak tahun 1958. Sejak dari tarikh itu Malaysia telah banyak menjalankan usaha untuk merealisasikan tonggak-tonggak pendidikan UNESCO. (a) Huraikan bagaimana guru di Malaysia telah memainkan peranan dalam menegakkan salah satu daripada tonggak pendidikan UNESCO iaitu belajar untuk mewujudkan suasana harmoni dan bekerjasama dalam konteks pendidikan. (i) __menghayati sistem iaitu dengan mengamalkan nilai2 murni __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

(ii)

( 4 markah)

(b)

Pendemokrasian Pendidikan ialah peluang pendidikan untuk semua Dewey (1966) Huraikan usaha-usaha yang telah dijalankan untuk merealisasikan hasrat pendemokrasian pendidikan di Malaysia. (i) pendidikan wajib peringkat asas (ii) pendidikan selama 13 tahun (iii) peluang pendidikan jarak jauh (iv) mewujudkan sekolah-sekolah di kawasan terpencil (SKM)

(6 markah )

10

SULIT

No. Kod : 2.

EDU 3109

Dalam Peraturan-peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib Pegawai-pegawai Awam 1993 (Pindaan 2002), Peraturan 4A menjelaskan bahawa penjawat awam tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. (a) Jelaskan tiga contoh pelanggaran Peraturan 4A oleh seseorang guru. (i) (ii) (iii) seseorang yg waras akan tersinggung, terhina, terugut gangguan seksual secara lisan, bertulis gangguan seksual secara perbuatan (6 markah)

(b)

Jelaskan dua jenis hukuman yang akan dihadapi oleh penjawat awam sekiranya melanggar peruntukan peraturan-peraturan yang terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

amaran turun gaji turun pangkat tangguh pergerakkan gaji denda lucut hak emolumen (4 markah)

3.

Imbas kembali satu senario semasa anda mengalami stres ketika menjalani praktikum anda. (a) Jelaskan dua tanda stres yang anda alami dalam situasi tersebut. (i) (ii) (iii) (iv) pening kepale, sakit perut, tidak boleh relaks, cepat marah makan kurang/lebih, tidur kurang/lebih tangguh kerja/ abaikan tanggungjawab ambil ubat, alcohol, dadah (4 markah)

11

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

(b) Sekiranya anda menghadapi situasi yang sama pada masa akan datang, terangkan tiga strategi yang akan anda gunakan untuk menangani stres tersebut (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) menolak tanggungjawab yang berlebihan berjumpa dengan rakan-rakan bersiar-siar berkongsi masalah dengan rakan, keluarga libatkan diri dalam forum buat teknik yoga, pernafasan, bersenam (6 markah) 4. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merancang inovasi dan perubahan dalam sistem pendidikan khususnya sistem pembelajaran dan penilaian ke arah yang lebih holistik dan berfokus kepada perkembangan individu dan pembinaan modal insan. (a) Nyatakan empat cara anda menyediakan diri untuk menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan kita. (i) (ii) (iii) (iv) __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________________

(4 markah)

(b)

Persekitaran pembelajaran sentiasa berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan teknologi digital. Nyatakan tiga perbezaan antara persekitaran pembelajaran maya dengan persekitaran pembelajaran personal.

(i)

Persekitaran Pembelajaran Maya interaksi secara sehala

Persekitaran Pembelajaran Personal (i) interaksi sosial yang luas melalui chat, emel (iii) perlbagai jenis perisian, pelajar bebas memilih

(ii)

penggunaan portal yg dsediakan oleh pihak sekolah, institusi

12

SULIT

No. Kod :

EDU 3109

(iv)

penggunaan perisian yg telah ditetapkan kawalan institusi guru

(v)

(vi)

(vii)

penggunaan video, audio, iPOD, website ikut keperluan pelajar kawalan pelajar (6 markah)

BAHAGIAN C (40 markah) Pilih dan jawab dua soalan dari bahagian ini.

1.

Dalam era globalisasi dan modenisasi, pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat semakin dirasai. (a) Huraikan lima cabaran yang dihadapi oleh guru akibat daripada perkembangan tersebut (10 markah) Sebagai seorang guru permulaan, huraikan lima cara bagaimana anda dapat menangani gejala sosial yang berlaku akibat perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi Wujudkan peraturan di sekolah Program-program pendidikan Guru sebagai pembimbing Guna pelbagai strategi untuk menarik perhatian murid ke sekolah Penerapan nilai dalam pnp

(C)

(10 markah)

2.

(a)

Para pengkaji sosial mendapati tekanan emosi dalam kalangan murid boleh menjejaskan pencapaian mereka. Berdasarkan penyataan di atas, cadangkan lima langkah bagi mengawal perkara tersebut.. Dedahkan dengan pengurusan emosi Beri khidmat kaunseling Bimbingan kerjaya Kerjasama dengan ibu bapa Modifikasi tingkah laku

13

SULIT

No. Kod :

EDU 3109 Kenal pasti kelemhana dan kekuatan pelajar Program berbentuk pendidikan (10 markah )

(b)

Perkara 29 dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak, satu daripada hala tuju ialah perkembangan personaliti, bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. Bincangkan lima cara bagaimana guru dapat memperkembangkan bakat murid supaya bakat itu dapat dipertingkatkan ke tahap optimum. (10 markah)

3.

(a)

Melaksanakan inovasi ialah peranan penting yang perlu diberi penekanan oleh guru dalam pembentukan modal insan kelas pertama. Bincangkan lima cara bagaimana seorang guru boleh memainkan peranan untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berinovasi. Kes metodologi Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah Perubahan bilik darjah tradisonal kepada moden Pengurusan portfolio (10 markah)

(b)

Sejauh manakah anda berpendapat bahawa pendidikan guru telah mengalami perubahan sehingga berjaya melahirkan guru kreatif dan inovatif?. Pendidikan awal kanak2 Kemahiran insaniah Pendekatan pnp terkini Kemahiran TMK Literasi dan numerasi Kompetensi Bahasa Inggeris (10 markah)

14

SULIT