You are on page 1of 132
BQ GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HQC BACH KHOA HA NOI SOUT CHAY SOAR VI XAY NGHIEN CUU LAP TRINH NANG CAO MACRO CHO MAY PHAY CNC BRIDGEPORT - TC1 CHUYEN NGANH: CONG NGHE CHE TAO MAY LUAN VAN THAC SY K ¥ THUAT HUONG DAN KHOA HOC PGS.TS PHAM VAN HUNG TRUONG DAI HQC CONG NGHIEP TP.HCM iy IS FA Mue lye, Loi néi dau. Chwong 1: Téng quan vé may phay CNC BRIDGEPORT TCL 1.1 Gi6i thigu chung... 1.1.1. Pham vi sit dung... 1.1.2 So dé két cdu d6ng hoc cia may phay CNC. 1.1.3 Céc bé phan va hé théng ciia may... 1.2 Cae co cdu die trung cia may phay diéu khién si 1.2.1 Hé thong ga kep chi tiét gia cng... 1.2:2 H@ théng duéng huéng trong may phay CNC. 1.2.3 H@ théng thay dao ty déng cla may phay CNC. 1.2.4 Hé théng kep va théo dung cy ty dong cdu may phay CNC .3. Cac hé thong vé co khi va thuy kh 1.3.1 H@ théng co khi. 1.3.2. Hé théng cht bdi tron lanh. 1.3.3. Hé6 théng khi nén...... 1.3.4. Hé théng béi tron. 1.3.5. Hé théng CNC trong may 1.3.6 Hé théng truyén déng bing déng co.. 1.3.7 Hé théng co dién ..., -Chwong 2: K§ thudt lap trinh may CNC... 2.1 Nhimg yéu cau déi véi ngudi lap chuong trinh. 2.2. KY thudt lap trinh.. 2.2.1 Lap trinh theo kich thude tuyét dc * 2.2.2. Lap trinh theo kich thude tuong déi 2.2.3. Cac ngén ngit... 2.3. Cau trac cla mét chuong, trinh,. 2.3.1 Cau Iénh... 2.3.2 Tirlénh.... * 2.4 M6 ta Iénh trong cau Iénh 2.5 Ky ty dia chi va nhitng dau higu dic biét. 2.5.1. Tirva dja chi 2.3.2. Danh sich cde ma lénh G code va chuong trinl 2.5.3. Bang Ma Mo... .ecee cscs Chuong 3: Nghién ciru Hip trinh Macro A va Macro B 42 3.1 Custom Macro A.. 42 3.1.1 Lénh custom Macrto.. 43 3.1.2. Than chuong trinh (custom Macro body). 48 3.2. Custom Macro B. él 3.2.1 Bién sd, 61 3.2.2 Cac bién sé hé théng... 3.2.3. Hoat dgng toan hoe va logic. B 3.2.4 Cau lénh cua macro va NC. 77 3.2.5 Nhanh va vong lip... 78 _ 3.2.6 Goi Macro.. 82 Chwong 4: Ung dung trién khai chirong trinh Macro cho trung tim gia cng BRIDGEPORT — TCI 4é mé rng kha ning eita may.......... 102 4.1 Phay vién ngoai 103 41.1 Ly thuyet 103 4.1.2. Lap trinh Macro (Phay vién ngoai) 104 4.2 Phay vién trong... 107 4.2.1 Ly thayae 107 4.2.2 Lap trinh Macro (Phay vign trong) 108 4.3 Phay héc. 1 4.3.1 Ly thaygt... ML 4.3.2. Lap trinh Macro (Phay hdc 112 4.4 Phay mit phing. 116 4.4.1 Ly thuyat, 116 4.4.2 Lép tinh Macro (Phay mit phing), 17 4.5 Phay tron vién ngoai. 120 4.5.1 Ly thay@é.... 120 4.5.2. Lép trinh Macro (Phay trn vien ngodi) 121 4.6 Phay tron vién trong. 4.6.1 LY thuyat... cece 4.6.2 L§p trinh Macro (Phay tron vién trong)... 47 Phay ranh. oo 4.7.1 Ly thuyét... 126 4.7.2 Lap trinh Macro (Phay ranh) 127 131 Tai ligu tham khao.... 132 65 *