OSLOBO\ENJE nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.

www.eMatematika.com

OGLASI

29

Na osnovu ~lana 72. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/04, 7/05 i 17/11) i ~lana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

za prijem u radni odnos nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona

K O N K U R S

I 1.

OSNOVNE [KOLE JU Osnovna {kola “Banovi}i” Banovi}i 1.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 1.2. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 1.3. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 1.4. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 1.5. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 1.6. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 1.7. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 1.8. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 1.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 1.10. islamska vjeronauka 1 izv{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 1.11. islam ska vje ro na uka 1 iz vr{i lac, pu na nor ma na odre|eno vrije me; 1.12. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 1.13. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 1.14. informatika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Banovi}i Selo” Banovi}i Selo, Banovi}i 2.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 2.2. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 2.3. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 2.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 2.5. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 2.6. historija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 2.7. dru{tvo i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 2.8. osnovni tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 2.9. pedagog {kole 1 izvr{ilac, 75% norme na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Grivice” Banovi}i 3.1. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.2. fizika 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 3.3. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 3.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 3.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.10. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 3.11. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno do povratka zaposlenika sa funkcije; 3.12. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 3.13. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 3.14. klavir 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.15. gitara 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.16. harmonika 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 3.17. solfe|o 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 3.18. engleski jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Seona” Aljkovi}i, Banovi}i 4.1. pedagog {kole 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 4.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 4.3. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 4.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 4.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 4.6. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 4.7. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 4.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 4.9. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 4.10. geografija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 4.11. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 4.12. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 4.13. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 4.14. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 4.15. likovna kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Tre{tenica” Tre{tenica, Banovi}i 5.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 5.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 5.3. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 5.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 5.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 5.6. historija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 5.7. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 5.9. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 5.10. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 5.11. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 5.12. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 5.13. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 5.14. pedagog {kole 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme.

6.

JU Osnovna {kola “^eli}” ^eli} 6.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja; 6.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 6.3. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 6.4. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 6.5. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do prestanka prava zaposlenika iz radnog odnosa; 6.6. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 6.7. engleski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 6.8. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 6.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 6.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 6.11. likovna kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 6.12. fizika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 6.13. informatika 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 6.14. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 6.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 6.16. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Humci” Humci, ^eli} 7.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 7.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 7.3. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 7.4. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.5. engleski jezik 1 izvr{ilac,12 ~asova na neodre|eno vrijeme; 7.6. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 7.7. biologija 1 izvr{ilac,12 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.8. hemija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 7.9. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.10. likovna kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme: 7.11. tehni~ki odgoj 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.12. informatika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.13. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 7.14. islam ska vje ro na uka 1 iz vr{i lac, 11 ~a so va na neo dre|eno vrijeme; 7.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.16. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 7.17. geografija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.18. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.19. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 7.20. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 7.21. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Vra`i}i” Vra`i}i, ^eli} 8.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 8.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 8.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme; 8.4. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 8.5. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 8.6. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 8.7. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 8.8. likovna kultura 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 8.9. historija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 8.10. geografija 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme: 8.11. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme; 8.12. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 8.13. pedagog {kole 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme. JU Osnovna {kola “Brijesnica” Brijesnica Velika, Doboj Istok 9.1. pedagog {kole 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 9.2. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 9.3. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 9.3. informatika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 9.4. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 9.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 9.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 9.7. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme.

10.10. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 10.11. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 10.12. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 10.13. razredna nastava 1 izv{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 11. JU Osnovna {kola “Doborovci” Doborovci, Gra~anica 11.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 11.2. matematika-pripravnik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do okon~anja pripravni~kog sta`a; 11.3. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 11.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na neodre|eno vrijeme; 11.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme 11.6. razredna nastava 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 11.7. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 11.8. engleski jezik 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 11.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 11.10. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 12. JU Druga osnovna {kola Gra~anica 12.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 12.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 12.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 12.4. fizika 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 12.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 12.6. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 12.7. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 12.8. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 12.9. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 12.10. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme od 15.11.2013.godine; 12.11. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 12.12. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 12.13. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 12.14. pedagog {kole 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 13. JU Osnovna {kola “D`akule” D`akule, Gra~anica 13.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 13.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme; 13.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 13.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 13.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 13.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 13.7. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 13.8. informatika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 13.9. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 13.10. islam ska vje ro na uka 1 iz vr{i lac, pu na nor ma na odre|eno vri je me; 13.11. razredna nastava 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 13.12. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na neodre|eno vrijeme. 14. JU Osnovna {kola “Gornja Orahovica” Gornja Orahovica, Gra~anica 14.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 14.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 14.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 14.4. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 14.5. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 14.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 14.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 14 ~asova na na odre|eno vrijeme. 15. JU Osnovna {kola “Hasan Kiki}” Gra~anica 15.1. razredna nastava 3 izvr{ioca, puna norma na neodre|eno vrijeme; 15.2. razredna nastava 4 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 15.3. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme od 04.10.2013.godine; 15.4. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.5. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme; 15.6. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme od 20.11.2013.godine; 15.7. engleski jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.8. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 15.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme od 27.01.2014.godine; 15.10. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 15.11. likovna kultura 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 15.12. historija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.13. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 15.14. fizika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.15. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 15.16. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 15.17. informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.18. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 15.19. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme 15.20. pravoslavna vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 15.21. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije;

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10. JU Osnovna {kola “Klokotnica” Klokotnica, Doboj Istok 10.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 10.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 10.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 10.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 10.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 10.6. fizika 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 10.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 10.8. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 10.9. tehni~ki odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme;

30

OGLASI
15.22. religijska kultura 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 15.23. klavir 2 izvr{ioca, puna norma na neodre|eno vrijeme; 15.24. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 15.25. klavir 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.26. harmonika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 15.27. harmonika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.28. gitara 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 15.29. gitara 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 15.30. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 15.31. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme.

www.eMatematika.com
nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
22.8. 22.9. 22.10. 22.11. 22.12. 22.13. 22.14. 22.15. 22.16. 22.17. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka s funkcije; informatika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; biologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja; razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; klavir 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; klavir 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; harmonika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; njema~ki jezik 1 izv{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.

OSLOBO\ENJE

26.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 26.11. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 26.12. likovna kltura 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 26.13. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 26.14. geografija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 26.15. historija, religijska kultura i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 26.16. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 4 ~asova na odre|eno vrijeme; 26.17. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije. 27. JU Osnovna {kola “Musa ]azim ]ati}” Zelinja Donja, Grada~ac 27.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 27.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.5. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.6. fizika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.7. informatika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.8. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 27.9. tehni~ka kultura-pripravnik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do okon~anja pripravni~kog sta`a, odnosno do povratka zaposlenika sa funkcije; 27.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 27.11. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 27.12. likovna kultura 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.13. biologija i priroda 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 27.14. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 27.15. geografija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 27.16. dru{tvo 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 27.17. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 27.18. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme. 28. JU Osnovna {kola “Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak” Srnice Donje, Grada~ac 28.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 28.2. engleski jezik 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 28.3. matematika 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 28.4. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 28.5. likovna kultura 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 28.6. geografija 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 28.7. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 28.8. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 28.9. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 28.10. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 28.11. historija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 28.12. historija, dru{tvo i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 28.13. fizika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme od 12.11.2013. godine. 29. JU Osnovna {kola “Kalesija” Kalesija 29.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.2. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.6. fizika 1 izvr{ilac, 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 29.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 29.9. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme. 30. JU Osnovna {kola “Memi}i” Memi}i, Kalesija 30.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 30.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 30.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 30.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 30.5. fizika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 30.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 30.7. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba. 31. JU Osnovna {kola “Rainci Gornji” Rainci Gornji, Kalesija 31.1. engleski jezik 1 izvr{ilac,4 ~asa na odre|eno vrijeme; 31.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 31.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 31.4. matematika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 31.5. fizika 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 31.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 31.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme. 32. JU Osnovna {kola “Toj{i}i” Toj{i}i, Kalesija 32.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 32.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 32.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 32.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 32.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 32.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme. 33. JU Osnovna {kola “Vukovije” Vukovije, Kalesija 33.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa nepla}enog odsustva; 33.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 33.3. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme;

16. JU Osnovna {kola “Lukavica” Lukavica, Gra~anica 16.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 16.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 16.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 16.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 16.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 16.6. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 16.7. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 16.8. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme. 17. JU Osnovna {kola “Male{i}i” Male{i}i, Gra~anica 17.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 17.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.5. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.6. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.7. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.9. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 17.10. pedagog {kole 1 izvr{ilac, 80% norme na odre|eno vrijeme; 17.11. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 17.12. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme. 18. JU Osnovna {kola “Miri~ina” Miri~ina, Gra~anica 18.1. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac,19 ~asova na odre|eno vrijeme; 18.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 18.3. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 18.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme od 7.10.2013.godine; 18.5. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme. 19. JU Osnovna {kola “Orahovica” Orahovica, Gra~anica 19.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 19.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 19.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 19.4. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 19.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 19.6. islam ska vje ro nauaka 1 iz vr{i lac, 11 ~a so va na neo dre|eno vrijeme; 19.7. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 19.8. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme od 14.10.2013.godine; 19.9. dru{tvo i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 19.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 20. JU Osnovna {kola “Soko” Soko, Gra~anica 20.1. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 20.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 20.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 20.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 20.5. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 20.6. tehni~ki odgoj i informatika, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 20.7. historija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 20.8. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 20.9. dru{tvo i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 20.10. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme; 20.11. pedagog {kole 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme. 21. JU Osnovna {kola “Stjepan Polje” Stjepan Polje, Gra~anica 21.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.4. fizika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.5. tehni~ki odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.6. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 21.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 21.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na na odre|eno vrijeme; 21.9. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 21.11. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 21.12. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno do povratka zaposlenika sa bolovanja. 22. JU Osnovna {kola “Dr. Safvet-beg Ba{agi}” Grada~ac 22.1. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 22.2. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 22.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 22.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 22.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 9 ~asova na neodre|eno vrijeme; 22.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asova na odre|eno vrijeme; 22.7. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme;

22.18. 22.19. 22.20. 22.21. 22.22. 22.23.

23. JU Osnovna {kola “Edhem Mulabdi}” Me|i|a Donja, Grada~ac 23.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 23.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 23.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 23.4. fizika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 23.5. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 23.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 23.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 23.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 23.9. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 23.10. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 23.11. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme 23.12. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na neodre|eno vrijeme. 24. JU Osnovna {kola “Hamdija Kre{evljakovi}” Kamberi, Grada~ac 24.1. razredna nastava 1 izvr{ilac,puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 24.2. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 24.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 24.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 24.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.7. fizika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.8. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.9. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 24.11. likovna kultura 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.12. historija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 24.13. historija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.14. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 24.15. dru{tvo i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 24.16. priroda 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 24.17. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 24.18. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 24.19. bibliotekar 1 izvr{ilac,28 sati na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba. 24.20. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme od 16.9.2013.godine. 25. JU Osnovna {kola “Hasan Kiki}” Grada~ac 25.1. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 25.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma neodre|eno vrijeme; 25.3. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 25.5. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 25.6. engleski jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.7. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.8. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 25.9. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 25.10. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.11. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 25.12. dru{tvo 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 25.13. likovna kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.14. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 25.15. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 25.16. fizika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.17. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.18. tehni~ka kultura i informatika 1 izvr{ilac, 14 ~asova na neodre|eno vrijeme; 25.19. informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 25.20. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme. 26. JU Osnovna {kola “Ivan Goran Kova~i}” Grada~ac 26.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 26.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 26.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 26.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 26.5. matematika 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 26.6. matematika-pripravnik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do okn~anja pripravni~kog sta`a; 26.7. fizika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 26.8. fizika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme od 12.11.2013. godine; 26.9. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme;

OSLOBO\ENJE nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
33.4. 33.5. 33.6. 33.7. 33.8. 33.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; fizika 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 33.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 34. JU Osnovna {kola “Kladanj” Kladanj 34.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 34.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 34.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 34.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 34.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 34.6. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 34.7. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 34.8. klavir 1 izvr{ialc, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 34.9. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 34.10. dru{tvo 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 34.11. fizika 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 34.12. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 7 ~asova odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 34.13. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 34.14. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 34.15. likovna kultura 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 34.16. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva. 35. JU Osnovna {kola “Stupari” Stupari, Kladanj 35.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 35.2. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 35.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 35.4. informatika 1 izvr{ilac, 16 ~asova do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva. 36. JU Osnovna {kola “Dobo{nica” Dobo{nica, Lukavac 36.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 36.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme; 36.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 36.4. informatika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 36.5. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 36.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 36.7. pravoslavna vjeronauka 1 izvr{ilac, 1 ~as na odre|eno vrijeme; 36.8. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 36.9. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 36.10. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 37. JU Osnovna {kola “Gnojnica” Gnojnica, Lukavac 37.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 37.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 37.3. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 37.4. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 37.5. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 37.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 37.7. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 37.8. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme od 1.10.2013.godine; 37.9. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 38. JU Osnovna {kola “Lukavac Grad” Lukavac 38.1. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 38.2. dru{tvo 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 38.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 38.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 38.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 38.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 38.7. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme; 38.8. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 38.9. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba. 39. JU Osnovna {kola “Lukavac Mjesto” Lukavac 39.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 39.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 39.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 39.4. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 39.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 39.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 39.7. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 40. JU Osnovna {kola “Poljice” Poljice, Lukavac 40.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 40.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva; 40.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 40.4. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 40.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 40.6. geografija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 41. JU Osnovna {kola “Prokosovi}i” Prokosovi}i, Lukavac 41.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 41.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 41.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 41.4. tehni~ka kultura i informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 41.5. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 41.6. 41.7. 41.8.

www.eMatematika.com
tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme od 1.10.2013.godine do povratka zaposlenika sa funkcije; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme.

OGLASI

31

42. JU Osnovna {kola “Pura~i}” Pura~i}, Lukavac 42.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 42.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 42.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 42.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 42.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 42.6. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 42.7. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 43. JU Osnovna {kola “Turija” Turija, Lukavac 43.1. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 43.2. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 43.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 43.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 43.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 43.6. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 43.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 43.8. pravoslavna vjeronauka 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 43.9. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 43.10. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 44. JU Osnovna {kola “Sapna” Sapna 44.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 44.2. engleski jezik 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka sa porodiljskog odsustva; 44.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 44.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 44.5. likovna kultura 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 44.6. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 44.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme. 45. JU Druga osnovna {kola Srebrenik 45.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 45.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 45.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 45.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 45.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 45.6. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 45.7. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 45.8. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 45.9. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 45.10. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na neodre|eno vrijeme; 45.11. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 45.12. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme. 46. JU Osnovna {kola “Duboki Potok” Duboki Potok, Srebrenik 46.1. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 46.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 46.3. engleski jezik 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 46.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 46.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 46.6. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 46.7. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 46.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 46.9. geografija 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 46.10. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme. 47. JU Osnovna {kola “Podora{je” Podora{je, Srebrenik 47.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 47.2. razredna nastava 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 47.3. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova odre|eno vrijeme; 47.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 47.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 47.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 47.7. fizika 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 47.8. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 47.9. geografija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 47.10. likovna kultura 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 47.11. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 47.12. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 47.13. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zapsolenika sa funkcije; 47.14. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 47.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 47.16. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 47.17 tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 48. JU Prva osnovna {kola Srebrenik 48.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 48.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 48.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 48.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 48.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 48.6. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 48.7. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.8. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 48.9. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme;

48.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.11. historija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.12. dru{tvo 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 48.13. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 48.14. religijska kultura 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 48.15. geografija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.16. informatika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.17. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 48.18. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.19. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 48.20. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme; 48.21. solfe|o 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.22. skupno muziciranje 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.23. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 48.24. klavir 6 izvr{ilaca, puna norma na odre|eno vrijeme; 48.25. klavir 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.26. harmonika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 48.27. harmonika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 48.28. gitara 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 49. JU Osnovna {kola “Rapatnica” Rapatnica, Srebrenik 49.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 49.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 49.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 49.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 49.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 49.6. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 49.7. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 49.8. historija i dru{tvo 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 49.9. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 49.10. geografija 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 49.11. fizika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 49.12. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 49.13. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme. 50. JU Osnovna {kola “Sladna” Sladna, Srebrenik 50.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva; 50.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 50.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na neodre|eno vrijeme; 50.4. fizika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 50.5. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 50.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 50.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 50.8. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 50.9. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 50.10. razredna nastava 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme. 51. JU Osnovna {kola “[pionica” [pionica, Srebrenik 51.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.3. njema~ki jezik 1 izvr{ila, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.4. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 51.6. informatika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.7. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.8. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 51.9. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme. 52. JU Osnovna {kola “Tinja” Tinja, Srebrenik 52.1. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 52.2. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 52.3. historija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 52.4. informatika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 52.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 52.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 52.7. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 52.8. engleski jezik 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 52.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 52.10. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 53. JU Osnovna {kola “Teo~ak” Teo~ak 53.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva; 53.2. engleski jezik 1 izv{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 53.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 53.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 53.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 53.6. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 53.7. informatika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 53.8. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 53.9. likovna kultura 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 53.10. hemija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 53.11. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme. 54. JU Osnovna {kola “Br~anska Malta” Tuzla 54.1. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 54.2. historija, religijska kultura i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme. 55. JU Osnovna {kola “Bre{ke” Bre{ke, Tuzla 55.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 55.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 55.3. historija, geografija i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme;

32

OGLASI
55.4. 55.5. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 55.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 55.7. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 5 ~asa na odre|eno vrijeme; 55.8. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 55.9. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 55.10. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 55.11. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 55.12. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme.

www.eMatematika.com
nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
64.7. 64.8. pedagog {kole 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme. 74.6.

OSLOBO\ENJE

56. JU Osnovna {kola “Bukinje” Bukinje, Tuzla 56.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 56.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme; 56.3. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 56.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 56.5. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 56.6. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, odnosno zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba. 57. JU Osnovna {kola “Centar” Tuzla 57.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 57.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 57.3. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 57.4. religijska kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 57.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme. 58. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu{anja i govora Tuzla 58.1. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 58.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 58.3. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 58.4. likovna kultura 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 58.5. socijalni radnik 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme. 59. JU Osnovna {kola “Gornja Tuzla” Gornja Tuzla 59.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 59.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 59.3. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 59.4. fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 59.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 59.6. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 59.7. likovna kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 59.8. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 60. JU Osnovna {kola “Husino” Tuzla 60.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 60.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 60.3. fizika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 60.4. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 60.5. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 60.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 60.7. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 60.8. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 60.9. defektolog-tiflolog 1 izvr{ilac - pola radnog vremena na odre|eno vrijeme; 60.10. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 60.11. razredna nastava 1 izvr{ialc, puna norma na odre|eno vrijeme. 61. JU Osnovna {kola “Jala” Tuzla 61.1. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 61.2. likovna kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 61.3. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 61.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na neodre|eno vrijeme; 61.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 61.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 61.7. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 62. JU Osnovna {kola “Kiseljak” Kiseljak, Tuzla 62.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 62.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.5. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 62.6. informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.7. likovna kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.8. muzi~ka kultura 1 izvr{ialc, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.9. religijska kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 62.10. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 62.11. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 63. JU Osnovna {kola “Kreka” Tuzla 63.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 63.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 63.3. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 63.4. fizika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 63.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme. 64. JU Osnovna {kola “Lipnica” Lipnica, Tuzla 64.1. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 64.2. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 64.3. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 64.4. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 64.5. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 64.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme;

65. JU Osnovna {kola “Mejdan” Tuzla 65.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 65.2. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 65.3. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 65.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 65.5. historija, gra|ansko obrazovanje i religijska kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 65.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ila, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 65.6. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 65.7. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, pola radnog vremena na odre|eno vrijeme. 66. JU Osnovna {kola “Miladije” Tuzla 66.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 66.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 66.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 66.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 66.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na neodre|eno vrijeme; 66.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme. 67. JU Osnovna {kola “Mramor” Mramor, Tuzla 67.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 67.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 67.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 67.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 67.5. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 67.6. fizika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 67.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 67.8. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 67.9. likovna kultura 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme. 68. JU Osnovna {kola “Novi Grad” Tuzla 68.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 68.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 68.3. informatika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 68.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 68.5. fizika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme. 69. JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla 69.1. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 69.2. klavir 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 69.3. korepetitor-klavirist 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 69.4. harmonika 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 69.5. gitara 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 69.6. violina 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 69.7. violina 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 69.8. flauta 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 69.9. balet 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 69.10. solo pjevanje 1 izvr{ilac, pola norme na neodre|eno vrijeme. 70. JU Osnovna {kola “Pasci” Pasci, Tuzla 70.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.3. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.4. fizika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 70.6. likovna kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.7. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 70.8. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 70.9. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.10. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 70.11. pedagog {kole 1 izvr{ilac, 70% norme na odre|eno vrijeme. 71. JU Osnovna {kola “Pazar” Tuzla 71.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 71.3. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 71.3. religijska kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme. 72. JU Osnovna {kola “Podrinje” Mihatovi}i, Tuzla 72.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 72.2. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 72.3. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 72.4. historija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 72.5. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 72.6. gra|ansko obrazovanje i dru{tvo 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 72.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme. 73. JU Osnovna {kola “Simin Han” Tuzla 73.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 73.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 73.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 73.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 73.5. pravoslavna vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 73.6. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme. 74. JU Osnovna {kola “Sjenjak” Tuzla 74.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 74.2. engleski jezik 1 izvr{ialc, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 74.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 74.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 74.5. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme;

historija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 74.7. geografija 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 74.8. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 74.9. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na neodre|eno vrijeme; 74.10. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme. 75. JU Osnovna {kola “Slavinovi}i” Tuzla 75.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na neodre|eno vrijeme; 75.2. likovna kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 75.3. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 75.4. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 75.5. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 75.6. geografija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije. 76. JU Osnovna {kola “Solina” Tuzla 76.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 76.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 76.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 76.4. informatika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 76.5. historija, religijska kultura i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 76.6. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 76.7. pravoslavna vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme. 77. JU Osnovna {kola “Tu{anj” Tuzla 77.1. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 77.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja; 77.3. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 77.4. dru{tvo i gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 77.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 77.6. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 77.7. tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme. 78. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla 78.1. defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator 2 izvr{ioca, puna norma na neodre|eno vrijeme; 78.2. defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 78.3. defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme do ostvarivanja prava zaposlenika iz radnog odnosa; 78.4. defektolog-logoped 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 78.5. pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 78.6. socijalni radnik 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na neodre|eno vrijeme; 78.7. prakti~na nastava-kuhar 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 79. JU Osnovna {kola “Ba{igovci” Ba{igovci, @ivinice 79.1. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 79.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 79.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna na odre|eno vrijeme; 79.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 79.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 79.6. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 79.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme. 80. JU Druga osnovna {kola @ivinice 80.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 80.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 80.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 80.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 80.5. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 80.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 80.7. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 1 ~as na odre|eno vrijeme; 80.8. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 80.9. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 80.10. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 80.11. pedagog {kole 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 80.12. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, pola radnog vremena na odre|eno vrijeme. 81. JU Osnovna {kola “Dubrave” Dubrave Donje, @ivinice 81.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 81.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 81.3. njema~ki jezik-pripravnik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do okon~anja pripravni~kog sta`a; 81.4. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do okon~anja sudskog spora; 81.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 81.6. matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asova na odre|eno vrijeme. 82. JU Osnovna {kola “\ur|evik” \ur|evik, @ivinice 82.1. pedagog {kole 1 zvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 82.2. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 82.3. razredna nastava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 82.4. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 82.5. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 82.6. engleski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 82.7. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 82.8. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme;

OSLOBO\ENJE nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
82.9. 82.10. 82.11. 82.12. 82.13. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; fizika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; Tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme.

www.eMatematika.com
troenergetski smjer 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - elektroenergetski smjer 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - elektroenergetski smjer 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava tehni~ke {kole elektrotehni~ke grupe predmeta - smjer elektroenergetski 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava stru~ne {kole elektrotehni~ke grupe predmeta - smjer elektroenergetski 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava za zanimanje zavariva~ 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; prakti~na nastava za zanimanje zavariva~ 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme, do kraja nastave u prvom polugodi{tu; stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 4 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava rudarska grupa predmeta - rudarski, eksploatacioni ili op}i smjer 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava sa proizvodnim radom za zanimanje rukovalac rudarske mehanizacije povr{inskog kopa 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; biologija i ekologija 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; geografija 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; filozofija i logika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; psihologija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; likovna umjetnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; muzi~ka umjetnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; pravo 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; bibliotekar 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme.

OGLASI

33

90.27. prakti~na nastava tekstilna grupa predmeta za kroja~e 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme. 91. JU Gimnazija “Dr. Mustafa Kamari}” Gra~anica 91.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 91.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 91.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 91.4. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 91.5. geografija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 91.6. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 91.7. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 91.8. biologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 91.9. hemija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 91.10. biologija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 91.11. historija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 91.12. latinski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 91.13. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 91.14. pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 31.01.2014.godine. 92. JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica 92.1. stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.2. stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.3. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.5. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.7. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 92.8. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.9. informatika 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.10. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 92.11. latinski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.12. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme, 92.13. islamska vjeronauka 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.14. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.15. tjelesni i zdravstveni odgoj 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.16. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 92.17. pedagogija i psihologija 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.18. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 92.19. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.20. stru~no-teorijska nastava drvoprera|iva~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.21. stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.22. stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.23. stru~no-teorijska nastava ugostiteljska grupa predmeta - kuharstvo 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.24. stru~no-teorijska nastava geodetska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 92.25. stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.26. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.27. stru~no-teorijska nastava stomatolo{ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.28. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.29. stru~no-teorijska nastava pravna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.30. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.31. prakti~na nastava drvoprera|iva~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.32. prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.33. koordinator prakti~ne nastave za kuhare 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.34. prakti~na nastava za elektri~are 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.35. prakti~na nastava za elektri~are 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.36. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta - bravari 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.37. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta - bravari 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 92.38. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.39. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.40. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 92.41. prakti~na nastava za zubne tehni~are 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 92.42. prakti~na nastava za zubne tehni~are 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 93. JU Gimnazija “Mustafa Novali}” Grada~ac 93.1. historija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 93.2. geografija 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 93.3. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 93.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 93.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme;

88.22. 88.23. 88.24.

83. JU Osnovna {kola “Gra~anica” Gra~anica, @ivinice 83.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 83.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 83.3. razredna nastava 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 83.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 83.5. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 83.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 83.7. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 83.8. tehni~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 83.9. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 83.10. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 83.11. pedagog {kole 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 84. JU Prva osnovna {kola @ivinice 84.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 84.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 84.3. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, odnosno zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba; 84.4. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 84.5. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 84.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 84.7. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 84.8. harmonika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 84.9. harmonika 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 84.10. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 84.11. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 84.12. violina 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 84.13. klarinet 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 84.14. defektolog-oligofrenolog 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 84.15. defektolog-surdoaudiolog 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme. 85. JU Osnovna {kola “[eri}i” [eri}i, @ivinice 85.1. pedagog {kole 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 85.2. osnovi tehnike i informatike 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 85.3. informatika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 85.4. kultura `ivljenja 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 85.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na neodre|eno vrijeme; 85.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme. 86. JU Osnovna {kola “Vi{}a” Vi{}a, @ivinice 86.1. razredna nastava 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 86.2. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 86.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 86.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 86.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na neodre|eno vrijeme; 86.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 86.7. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 86.8. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 86.9. gra|ansko obrazovanje 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 86.10. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 86.11. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 86.12. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 87. JU Osnovna {kola “@ivinice Gornje” @ivinice Gornje 87.1. engleski jezik1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 87.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 87.3. likovna kultura 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 87.4. informatika 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 87.5. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 87.6. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme. II SREDNJE [KOLE

88.25. 88.26. 88.27. 88.28. 88.29. 88.30. 88.31. 88.32.

88.33.

88.34. 88.35. 88.36. 88.37. 88.38. 88.39. 88.40. 88.41. 88.42. 88.43.

89. JU Mje{ovita srednja {kola ^eli} 89.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 89.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 89.4. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 89.5. matematika 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.7. informatika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.8. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.9. historija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.10. geografija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 89.11. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.12. pravo 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.13. sociologija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 89.14. fizika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 89.15. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 89.16. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 89.17. prakti~na nastava prehrambena grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 89.18. stru~no-teorijska nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 89.19. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme. 90. JU Mje{ovita srednja {kola Doboj Istok 90.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.2. bibliotekar 1 izvr{ilac, pola radnog vremenana odre|eno vrijeme; 90.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 24.01.2014. godine; 90.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.6. latinski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.7. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.8. fizika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.9. biologija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.10. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 90.11. sociologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.12. filozofija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.13. psihologija i logika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.14. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.15. likovna kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.16. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.17. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.18. prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.19. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.20. stru~no-teorijska nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.21. prakti~na nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.22. stru~no-teorijska nastava pravna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 90.23. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.24. stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta - drumski saobra}aj 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.25. prakti~na nastava saobra}ajna grupa predmeta - drumski saobra}aj 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 90.26. stru~no-teorijska nastava tekstilna grupa predmeta za kroja~e 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme;

88. JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i 88.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 88.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 88.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 88.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 88.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 88.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 88.7. latinski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 88.8. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 88.9. historija 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 88.10. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 88.11. tjelesni i zdravstveni odgoj 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 88.12. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme; 88.13. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 88.14. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 8 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme; 88.15. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 88.16. informatika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 88.17. informatika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 88.18. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 88.19. matematika 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 88.20. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 88.21. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - elek-

34

OGLASI
93.6. 93.7. 93.8. 93.9. 93.10. 93.11. 93.12. 93.13. 93.14. 93.15. 93.16. 93.17. fizika 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; hemija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; hemija 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme; biologija 1 izvr{ilac, 19 ~asova na odre|eno vrijeme; informatika 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; logika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; psihologija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; likovna kultura 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; bibliotekar 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme.

www.eMatematika.com
nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
95.14. 95.15. 95.16. 95.17. 95.18. 95.19. 95.20. 95.21. 95.22. 95.23. pravo 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; likovna kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka, 1 izvr{ilac, pola norme na neodre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava za zanimanje pekar 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava za stru~no zvanje prehrambeni tehni~ar 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava za zanimanje pekar 1 izvr{ilac, 12 ~asova na neodre|eno vrijeme; prakti~na nastava veterinarska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ekonomske grupe predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ekonomska i trgovinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava trgovinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 98.5.

OSLOBO\ENJE

98.6.

98.7. 98.8. 98.9. 98.10. 98.11. 98.12. 98.13. 98.14. 98.15.

94. JU Mje{ovita srednja {kola “Hasan Kiki}” Grada~ac 94.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.3. engleski jezik 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.4. engleski jezik 1 izvr{ilac-pripravnik, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.5. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 94.6. psihologija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.7. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.8. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 94.9. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.10. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.11. matematika 1 izvr{ilac-pripravnik, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.12. fizika 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.13. hemija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.14. geografija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.15. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.16. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 94.17. sociologija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 94.18. ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 94.19. ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.20. likovna kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.21. religijska kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.22. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 2 izvr{ioca, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.23. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 2 izvr{ioca, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.24. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta - za zanimanje automehani~ar 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.25. prakti~na nastava tekstilna grupa predmeta 1 izvr{ilac-pripravnik, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.26. prakti~na nastava tekstilna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.27. prakti~na nastava tekstilna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.28. prakti~na nastava prehrambena grupa predmeta 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.29. prakti~na nastava poljoprivredno-prehrambena grupa predmeta 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.30. prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer tehni~ka informatika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.31. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer tehni~ka informatika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.32. prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.33. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.34. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.35. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.36. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.37. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 94.38. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.39. stru~no-teorijska nastava ugostiteljska grupa predmeta - zanimanja kuhar i konobar 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.40. stru~no-teorijska nastava ugostiteljska grupa predmeta - zanimanje kuhar 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 94.41. prakti~na nastava ugostiteljska grupa predmeta - zanimanje kuhar 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.42. prakti~na nastava ugostiteljska grupa predmeta - zanimanje konobar 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 94.43. pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme. 95. JU Mje{ovita srednja {kola Kalesija 95.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 95.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 95.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 95.4. latinski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 95.5. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 95.6. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 95.7. hemija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 95.8. informatika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 95.9. programiranje 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 95.10. elektrotehnika i elektronika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 95.11. filozofija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 95.12. logika 1 izvr{ilac, 1 ~as na odre|eno vrijeme; 95.13. sociologija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme;

95.24. 95.25. 95.26. 95.27. 95.28. 95.29. 95.30. 95.31. 95.32. 95.33. 95.34. 95.35.

stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - za tehni~ku {kolu, smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer tehni~ka informatika 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer tehni~ka informatika 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; engleski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; matematika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; fizika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; historija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 1 ~as na odre|eno vrijeme.

96. JU Mje{ovita srednja {kola “Musa ]azim ]ati}” Kladanj 96.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 96.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 96.5. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 96.6. latinski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.7. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 96.8. matematika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.9. biologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 96.10. biologija 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.11. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 96.12. hemija 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.13. filozofija i sociologija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.14. psihologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.15. muzi~ka umjetnost 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.16. likovna umjetnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.17. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.18. islamska vejronauka 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.19. pravo 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.20. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.21. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 22 ~asa na odre|eno vrijeme; 96.22. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme: 96.23. stru~no-teorijska nastava {umarska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 96.24. prakti~na nastava {umarska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme. 97. JU “Gimnazija Lukavac” Lukavac 97.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 97.3. latinski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.4. matematika 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 97.5. fizika 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.6. hemija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 97.7. hemija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.8. biologija 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.9. informatika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.10. historija religije 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 97.11. psihologija 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.12. sociologija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.13. filozofija 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.14. logika 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.15. muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 97.16. likovna kultura 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 97.17. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 98. JU Mje{ovita srednja elektro-ma{inska {kola Lukavac 98.1. stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 98.2. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 98.3. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 98.4. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme;

99. JU Mje{ovita srednja ekonomsko-hemijska {kola Lukavac 99.1. engleski jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 99.2. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 99.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 99.4. tehnolo{ka grupa predmeta - dipl. ing. poljoprivrede 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 99.5. tehnolo{ka grupa predmeta - prehrambeni smjer 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 99.6. anatomija i fiziologija ~ovjeka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 99.7. higijena i prva pomo} 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 99.8. stru~no-teorijska nastava pravna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 99.9. stru~no-teorijska nastava pravna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 99.10. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 99.11. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 99.12. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 99.13. prakti~na nastava - frizeri 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 99.14. estetika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 99.15. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 99.16. pravoslavna vjeronauka 1 izvr{ilac, 1 ~as na odre|eno vrijeme. 100. JU Mje{ovita srednja {kola Sapna 100.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 100.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 100.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.6. latinski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 100.7. matematika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.8. historija 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.9. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.10. sociologija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.11. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.12. fizika 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.13. tehnologija s ekologijom/ekologija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 100.14. biologija 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.16. pravo 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.17. likovna umjetnost 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 100.18. muzi~ka umjetnost 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 100.19. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 100.20. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.21. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 100.22. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.23. stru~no-teorijska nastava poljoprivredna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.24. prakti~na nastava poljoprivredna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 100.25. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.26. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.27. stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.28. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.29. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 100.30. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 100.31. osnovi elektrotehnike i elektronike 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme. 101. JU Mje{ovita srednja {kola Srebrenik 101.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 101.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 101.3. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 101.4. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 101.5. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 101.6. matematika 1 izvr{ilac - pripravnik, 14 ~asova na odre|eno vrijeme;

OSLOBO\ENJE nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
101.7. 101.8. 101.9. 101.10. 101.11. 101.12. 101.13. logika i filozofija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; latinski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; likovna kultura 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; muzi~ka kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta - za zanimanje proizvo|a~ Al i PVC prozora i vrata 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava poljoprivredna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme; fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; hemija 1 izvr{ilac, 12 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme; ekologija i tehnologija s ekologijom 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; poznavanje robe, tehnologija zanimanja i tehnologija materijala za zanimanje frizer 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; biologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava za zanimanje kuhar 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; psihologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava za zanimanje frizer 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme.

www.eMatematika.com
104.14. filozofija i logika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 104.15. filozofija i logika 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.16. sociologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 104.17. sociologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 104.18. historija religije 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme; 104.19. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.20. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.21. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.22. pedagogija i psihologija 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.23. ekonomika, poduzetni{tvo i menad`ment 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 105. JU Srednja ekonomsko-trgovinska {kola Tuzla 105.1. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 105.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 105.3. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 105.4. matematika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 105.5. historija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 105.6. ekologija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 105.7. poznavanje robe 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 105.8. tehnologija s ekologijom 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 105.9. pravna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 105.10. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 105.11. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 105.12. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 5 izvr{ilaca, puna norma na odre|eno vrijeme; 105.13. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 105.14. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme. 106. JU Srednja medicinska {kola Tuzla 106.1. bosanski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.4. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; 106.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.6. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.7. matematika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.8. fizika 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.9. fizika 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.10. biologija 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.11. hemija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.12. latinski jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.13. medicinska pedagogija i psihologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.14. medicinska pedagogija i psihologija 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.16. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.17. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.18. religijska kultura 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.19. sociologija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.20. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.21. stru~no-teorijska nastava farmaceutska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.22. stru~no-teorijska nastava farmaceutska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.23. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta - op}i smjer 11 izvr{ilaca, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.24. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta - op}i smjer 1 izvr{ilac, 22 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.25. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta - fizioterapeutski smjer 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.26. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta - fizioterapeutski smjer 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.27. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta - farmaceutski smjer 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.28. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta - farmaceutski smjer 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.29. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.30. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.31. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista ginekolog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.32. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista higijene 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.33. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista higijene 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.34. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista hirurgije 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.35. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista hirurgije 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.36. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista infektologije 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.37. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista interne medicine 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.38. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista interne medicine 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme;

OGLASI

35

101.14. 101.15. 101.16. 101.17.

101.18. 101.19. 101.20. 101.21. 101.22. 101.23. 101.24. 101.25. 101.26.

102. JU Mje{ovita srednja {kola Teo~ak 102.1. pravo 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 102.2. hemija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 102.3. poznavanje robe 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.4. geografija 1 izvr{ilac, 2 ~asa, na odre|eno vrijeme; 102.5. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.6. prakti~na nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.7. stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.8. prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.9. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta - za zanimanje zavariva~ 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do okon~anja sudskog spora; 102.10. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta - za zanimanje zavariva~ 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 102.11. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 102.12. engleski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 102.13. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.14. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 102.15. historija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.16. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.17. sociologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 102.18. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 102.19. pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije. 103. JU Gimnazija “Me{a Selimovi}” Tuzla 103.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 103.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.3. francuski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 103.4. latinski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 103.5. latinski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.6. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.7. hemija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 103.8. biologija 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije; 103.9. biologija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 103.10. historija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 103.11. historija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.12. geografija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 103.13. geografija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 103.14. geografija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.15. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 103.16. osnove sportske pripreme 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.17. psihologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 103.18. sociologija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 103.19. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 103.20. filozofija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 104. JU Gimnazija “Ismet Mujezinovi}” Tuzla 104.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 104.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 104.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 104.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.5. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 104.6. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.7. francuski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.8. latinski jezik 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.9. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 104.10. fizika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.11. hemija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 104.12. biologija 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 104.13. historija 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme;

106.39. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista klini~ki farmakolog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.40. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista klini~ki farmakolog 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.41. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista mikrobiologije 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.42. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista neurologije i psihijatrije 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.43. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista neurologije i psihijatrije 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.44. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista patologije 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.45. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista patologije 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.46. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista pedijatrije 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.47. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista socijalne medicine 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.48. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista socijalne medicine 1 izvr{ilac, 5 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.49. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - specijalista urgentne medicine 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 106.50. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - doktor medicine 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 106.51. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - doktor medicine 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 106.52. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta - doktor medicine 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije. 107. JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla 107.1. violina 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 107.2. gitara 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 107.3. klavir na odsjeku muzi~ar op}eg smjera 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 107.4. klavir na odsjeku muzi~ar op}eg smjera 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 107.5. klavir 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 107.6. korepetitor 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 107.7. violon~elo 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 107.8. truba 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 107.9. flauta 1 izvr{ilac, 9 ~asova na odre|eno vrijeme; 107.10. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 107.11. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 107.12. likovna kultura 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 107.13. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 107.14. estetika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 107.15. historija religija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 107.16. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 108. JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla 108.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.2. matematika 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.3. ekologija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.4. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 108.6. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 108.7. sociologija 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 108.8. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 108.9. hemija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 108.10. nauka o ishrani 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme; 108.11. poznavanje robe 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.12. osnove turizma 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 108.13. turisti~ka geografija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.14. pravo 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 108.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 108.16. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 109. JU Mje{ovita srednja elektrotehni~ka {kola Tuzla 109.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme; 109.2. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; 109.3. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 109.4. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 109.5. hemija 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 109.6. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; 109.7. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 109.8. stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 109.9. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 109.10. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 109.11. prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta - smjer elektroenergetika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 109.12. stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta smjer ra~unarstvo i informatika 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme. 110. JU Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla 110.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 110.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 110.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme;

36

OGLASI
110.4. 110.5. 110.6. 110.7. 110.8. 110.9. 110.10. 110.11. 110.12. 110.13. 110.14. 110.15. 110.16. 110.17. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; matematika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; fizika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; hemija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; poduzetni{tvo 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; informatika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava arhitektonska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme, prakti~na nastava arhitektonska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava likovna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; prakti~na nastava za zanimanje kerami~ar-teracer 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava likovna grupa predmeta 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme.

www.eMatematika.com
nedjelja, 28. juli/srpanj 2013.
vratka zaposlenika sa funkcije; bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; engleski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; francuski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; islamska veronauka 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme; katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; sociologija 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; psiholo{ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; matematika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; fizika 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava - `eljezni~ki saobra}aj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava - PTT saobra}aj 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava - PTT saobra}aj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; stru~no-teorijska nastava - unutra{nji transport 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme; prakti~na nastava - unutra{nji transport 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme.

OSLOBO\ENJE

113.3. 113.4. 113.5. 113.6. 113.7. 113.8. 113.9. 113.10. 113.11. 113.12. 113.13. 113.14. 113.15. 113.16. 113.17. 113.18. 113.19. 113.20. 113.21.

116.15. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 116.16. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 116.17. sociologija 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 116.18. latinski jezik 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 116.19. pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 116.20. bibliotekar 1 izvr{ilac, 30 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme. 117. JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice 117.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.4. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.5. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva; 117.6. matematika 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.7. latinski jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 117.8. fizika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.9. fizika 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.10. hemija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.11. biologija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.12. historija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.13. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.14. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.15. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.16. prakti~na nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.17. prakti~na nastava poljoprivredna grupa predmeta - smjer sto~arski 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 117.18. stru~no-teorijska nastava poljoprivredna grupa predmeta smjer sto~arski 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 117.19. stru~no-teorijska nastava drvoprera|iva~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 14 ~asova na odre|eno vrijeme, 117.20. prakti~na nastava drvoprera|iva~ka grupa predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 117.21. prakti~na nastava drvoprera|iva~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.22. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 117.23. prakti~na nastava medicinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 117.24. estetika 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 117.25. higijena i prva pomo} 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 117.26. tehnologija materijala i tehnologija zanimanja za zanimanje frizer 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 117.27. prakti~na nastava za zanimanje frizer 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme. Na upra`njena radna mjesta po raspisanom konkursu na odre|eno vrijeme primit }e se zaposlenici najdu`e do 12. 08.2014. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Opis upra`njene pozicije: Kandidati su du`ni ispunjavati uslove za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakonu o srednjem obrazovanju i odgoju, NPP, Pedago{kim standardima i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji {kole. Kandidat za poziciju nastavnika i stru~nog saradnika pored op}ih uslova treba da ispunjava i posebne uslove: a) ima odgovaraju}i nivo obrazovanja u skladu sa NPP i Pedago{kim standardima, b) ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad u obrazovanju, c) zdravstveno je sposoban za obavljanje poslova. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika i stru~nih saradnika u radni odnos u {kole na podru~ju Tuzlanskog kantona kandidat je du`an prilo`iti: a) dokaz o stru~noj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju), b) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, c) potvrdu {kole o radnom sta`u, d) kopiju radne knji`ice, e) izjavu da nema smetnji za obavljanje poslova iz ~lana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno ~lana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Za svaku poziciju kandidat podnosi prijavu sa nazna~enom dokumentacijom. Prijavu na konkus kandidat uredno popunjava i svojeru~no potpisuje uz istovremeno dostavljanje tra`ene dokumentacije u ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidat dostavlja {koli u zatvorenoj koverti li~no ili putem po{te preporu~eno. Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva (www.monkstk.ba). Kandidat je du`an na koverti nazna~iti “Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u {kole na podru~ju Tuzlanskog kantona - ne otvaraj”. Kandidat koji bude izabran, odnosno koji prema odredbama Pravilnika stekne pravo na zaklju~ivanje ugovora o radu, obavezan je dokumentaciju (diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, potvrdu {kole o radnom sta`u, radnu knji`icu, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o dr`avljanstvu, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, potpisanu izjavu da kandidat nema smetnji za obavljanje poslova iz ~lana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno ~lana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju), dostaviti {koli u roku od pet dana u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Intervju sa nastavnicima i stru~nim saradnicima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se u prostorijama JU Srednja ekonomsko-trgovinska {kola Tuzla, JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla i JU O[ “Pazar” Tuzla, dana 05., 06., 07., 10., 11., 12. i 13. augusta 2014. godine u terminu od 8 do 15 sati. Prije obavljanja intervjua kandidat je du`an pokazati li~nu kartu i kopiju diplome. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se razmatrati. Ukoliko se na konkurs ne prijavi kandidat koji ispunjava uslove konkursa {kola }e primiti pripravnika. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

110.18. 110.19.

111. JU Mje{ovita srednja hemijska {kola Tuzla 111.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 111.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.3. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 111.4. latinski jezik 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.6. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 111.7. sociologija 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.9. matematika 1 izvr{ilac, 18 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.10. informatika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.11. biologija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 111.12. stru~no-teorijska nastava hemijsko-tehnolo{ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 111.13. stru~no-teorijska nastava hemijsko-tehnolo{ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme, 111.14. stru~no-teorijska nastava prehrambeno-tehnolo{ke i biotehnolo{ke grupe predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 111.15. stru~no-teorijska nastava prehrambeno-tehnolo{ke i biotehnolo{ke grupe predmeta 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.16. stru~no-teorijska nastava farmaceutske grupe predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 111.17. stru~no-teorijska nastava farmaceutske grupe predmeta 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.18. prakti~na nastava grafi~ke grupe predmeta 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.19. stru~no-teorijska nastava grafi~ke grupe predmeta 1 izvr{ilac, 7 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.20. osnove ma{instva i osnove ma{instva sa grafi~kim strojevima 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 111.21. tehnologija sa prakti~nom nastavom u web dizajnu 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 111.22. elektrotehnika sa automatikom i informati~ki sistemi 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 111.23. web dizajn 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme. 112. JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla 112.1. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 6 izvr{ilaca, puna norma na odre|eno vrijeme; 112.2. stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 112.3. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.4. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 112.5. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.6. tjelesni i zdravstveni odgoj 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 112.7. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 112.8. fizika 1 izvr{ilac, 13 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.9. ekonomika i organizacija poslovanja 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 112.10. sociologija 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.11. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.12. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.13. defektolog-surdoaudiolog 3 izvr{ioca, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme; 112.14. hemija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 112.15. historija 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 112.16. religijska kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 112.17. katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac, 1 ~as na odre|eno vrijeme; 112.18. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 112.19. prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 23 ~asa na odre|eno vrijeme; 112.20. demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme. 113. JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola Tuzla 113.1. stru~no-teorijska nastava saobra}ajna grupa predmeta 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 113.2. pedagog 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do po-

113.22. 113.23. 113.24. 113.25. 113.26.

114. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla 114.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 114.2. engleski jezik 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 114.3. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 114.4. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 114.5. matematika 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 114.6. hemija 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 114.7. ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 114.8. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 114.9. religijska kultura 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 114.10. prakti~na nastava s proizvodnim radom rudarska grupa predmeta - smjer eksploatacioni ili op}i 5 izvr{ilaca, puna norma na odre|eno vrijeme; 114.11. prakti~na nastava s proizvodnim radom rudarska grupa predmeta - smjer eksploatacioni ili op}i 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 114.12. stru~no-teorijska nastava rudarska grupa predmeta - smjer eksploatacioni ili op}i 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme; 114.13. stru~no-teorijska nastava geolo{ka grupa predmeta 1 izvr{ilac, 20 ~asova na odre|eno vrijeme; 114.14 njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme 115. JU Mje{ovita srednja {kola Tuzla 115.1. stru~no-teorijska nastava veterinarske grupe predmeta 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme; 115.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.3. biologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 115.4. matematika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 115.5. engleski jezik 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 115.6. engleski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 115.7. njema~ki jezik 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.8. psihologija 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.9. prakti~na nastava za stru~no zvanje kozmeti~ki tehni~ar 1 izvr{ilac, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.10. stru~no-teorijska nastava medicinska grupa predmeta 1 izvr{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.11. islamska vjeronauka 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.12. fizika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 115.13. latinski jezik 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme; 115.14. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme. 116. JU Gimnazija @ivinice 116.1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 116.2. bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme; 116.3. engleski jezik 1 izvr{ilac, 17 ~asova na odre|eno vrijeme; 116.4. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije; 116.5. matematika 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 116.6. matematika 1 izvr{ilac-pripravnik, 12 ~asova na odre|eno vrijeme; 116.7. fizika 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 116.8. hemija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 116.9. hemija 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme; 116.10. biologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 116.11. biologija 1 izvr{ilac, 11 ~asova na odre|eno vrijeme; 116.12. historija 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme; 116.13. psihologija 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme; 116.14. tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful