TuÇn 4

Thø hai ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2007
To¸n
TiÕt 16: LuyÖn tËp chung
A. Môc tiªu:
- Cñng cè c¸ch tÝnh céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè c¸ch tÝnh
nh©n chia trong b¶ng ®· häc.
- Cñng cè c¸ch, gi¶i to¸n cã lêi v¨n (liªn quan ®Õn so s¸nh hai
sè h¬n kÐm nhau1sè ®¬n vÞ )
B- §å dïng d¹y häc:
GV : VÏ mÉu bµi 5 ( giÊy to )
HS : SGK
C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

1

Kü n¨ng tÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc. bµi Bµi 4: Gi¶i to¸n Bµi gi¶i .H§ cña thÇy 1.Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? H§ cña trß -H¸t . nhËn xÐt D.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. phÐp trõ (cã nhí 1 lÇn) c¸c sè cã 3 ch÷ sè.§å dïng: 2 .Lµm bµi vµo vë .Lµm bµi vµo phiÕu HT 415 356 162 + + 415 156 370 Bµi 2: T×m x 830 200 532 . .ChÊm bµi. Thø ba ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2007 To¸n TiÕt 17 : KiÓm tra A. B.Nªu thø tù thùc hiÖn biÓu . DÆn dß: ¤n l¹i bµi .KiÓm tra Kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng .§äc ®Ò? Tãm t¾t? Thïng thø hai nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt sè dÇu lµ: 160 .1 HS ch÷a . 4.Cñng cè: .HS lµm bµi vµo vë .HS tr¶ lêi tÝnh? .KT thøc? .125 = 35( l) §¸p sè: 35 lÝt dÇu . .Nªu vµ tÝnh vµo vë . chia2.Muèn t×m thõa sè ta lµm ntn? . 3. Môc tiªu: .Muèn t×m SBC ta lµm ntn? .æn ®Þnh 2.ChÊm ch÷a bµi.§äc b¶ng nh©n. 5? 2.HS ®äc .X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp .Gi¶i bµi to¸n ®¬n vÒ ý nghÜa phÐp tÝnh .Bµi míi Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh .2 HS ch÷a bµi a) X x 4 = 32 X = 32 : 4 X=8 b) X : 8 = 4 X=4x8 X = 32 Bµi 3: TÝnh .T×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh.§æi vë.

§æi 100cm = 1 m ®îc 0.456 Bµi 2 : T×m x: x . Thø t ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2007 To¸n TiÕt 18 : B¶ng nh©n 6 A.5 ®iÓm ) : .GV : §Ò bµi HS : GiÊy kiÓm tra C -§Ò kiÓm tra : Bµi 1: 327 + 416 462 +354 561 .5 ®iÓm C©u 4 ( 2. Môc tiªu: 3 .234 = 673 726 + x = 882 Bµi3 : Mçi hép cã 4 c¸i cèc .Lêi gi¶i ®óng : 1®iÓm .§¸p sè ®óng : 0.5 ®iÓm ) : .PhÐp tÝnh ®óng : 1®iÓm .C©u lêi gi¶i ®óng : 1®iÓm .224 728 . Hái 8 hép cèc nh thÕ cã bao nhiªu c¸i cèc ? Bµi 4 : TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCD B D C - A -§êng gÊp khóc ABCD cã ®é dµi lµ mÊy m ? D-C¸ch tiÕn hµnh : -GV chÐp ®Ò lªn b¶ng -HS lµm bµi vµo giÊy KT Thu bµi *-C¸ch ®¸nh gi¸ : C©u 1 ( 4 ®iÓm ) : Mçi phÐp tÝnh ®óng 1 ®iÓm C©u 2 (1®iÓm ) : Mçi phÐp tÝnh ®óng ®îc 0.5®iÓm - C©u 3 ( 2.ViÕt phÐp tÝnh ®óng : 1 ®iÓm .5 ®iÓm .

.Tù lËp vµ häc thuéc b¶ng nh©n 6.Cñng cè ýnghÜa phÐp nh©nvµ gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp nh©n B.§å dïng d¹y häc: GV : C¸c tÊm b×a . . mçi tÊm cã 6 chÊm trßn HS : SGK C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 4 .

Lµm phiÕu HT .1 em lªn b¶ng lµm 6 12 18 54 60 .H¸t .Lµm bµi vµo vë Bµi gi¶i N¨m thïng cã sè dÇu lµ: 6 x 5 = 30( l) §¸p sè: 30 lÝt dÇu.D·y sè cã ®Æc ®iÓm g× ? H§ cña trß ..ChÊm bµi..BT cho biÕt g×? ..Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn ¤n l¹i b¶ng nh©n 6 24 30 38 42 48 . .HS ch¬i ®Ó «n l¹i b¶ng nh©n 6 To¸n ( T¨ng) 5 .HS tr¶ lêi ..Mçi sè ®øng liÒn nhau h¬n kÐm nhau 6 ®¬n vÞ .LÊy 2 tÊm b×a: Cã 2 tÊm b×a.ChÊm.Nªu vµ viÕt phÐp nh©n 6x1=6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 . 6 x 10 = 60 . ...T¬ng tù víi c¸c phÐp tÝnh kh¸c ®Ó hoµn thµnh b¶ng nh©n 6..BT hái g×? .. ch÷a bµi D. 6 chÊm trßn ®îc lÊy mÊy lÇn? ViÕt ntn? . mçi tÊm cã 6 chÊm trßn.Hai tÝch liÒn nhau trong b¶ng nh©n 6 h¬n kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ ? -§äc b¶ng nh©n 6 ( ®äc xu«i .H§ cña thÇy 1..H§ 2 : Thùc hµnh Bµi 1:TÝnh nhÈm Bµi 2: .LÊy 1 tÊm b×a: Cã 6 chÊm trßn lÊy 1 lÇn ®îc mÊy chÊm trßn? ViÕt ntn? . nhËn xÐt Bµi 3: Treo b¶ng phô ....æn ®Þnh 2.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.H§ 1 : LËp b¶ng nh©n 6 ..c¸ nh©n ®äc Nªu miÖng kq .6 ®¬n vÞ C¶ líp ®äc ..ngîc ) -Che 1 sè kq yªu cÇu HS ®äc b .Bµi míi: a ..

nhËn xÐt D.X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp Lµm bµi vµo vë.§äc ®Ò? Tãm t¾t? .LuyÖn tËp: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh . . 6 . chia2.Cñng cè c¸ch. Bµi 4: Gi¶i to¸n .LuyÖn tËp A.1 HS ch÷a bµi Bµi gi¶i Ngµy thø hai b¸n nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt lµ: 234 .§æi vë. gi¶i to¸n cã lêi v¨n (liªn quan ®Õn so s¸nh hai sè h¬n kÐm nhau1sè ®¬n vÞ ) B. 5? ¤n l¹i bµi .§äc b¶ng nh©n.Muèn t×m SBC ta lµm ntn? X=8 b) X : 8 = 4 X=4x8 X = 32 Bµi 3: TÝnh .§å dïng d¹y häc: GV : B¶ng phô.KT -Lµm bµi vµo vë .Cñng cè: .æn ®Þnh 2.PhiÕu HT HS : Vë C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§ cña thÇy 1.Nªu thø tù thùc hiÖn biÓu thøc? -ChÊm ch÷a bµi.211 = 23( l) §¸p sè: 35 lÝt dÇu .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Muèn t×m thõa sè ta lµm ntn? X = 32 : 4 .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? H§ cña trß -H¸t -Lµm bµi vµo phiÕu HT 415 356 162 + + 415 156 370 Bµi 2: T×m x 830 200 532 . 3.Cñng cè c¸ch tÝnh céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè c¸ch tÝnh nh©n chia trong b¶ng ®· häc. 4.2HS ch÷a bµi tÝnh? a) X x 4 = 32 .HS ®äc . Môc tiªu: .Nªu vµ tÝnh vµo vë .ChÊm bµi.

Lµm phiÕu HT 7 .Tæ chøc: 2-KiÓm tra : §äc b¶ng nh©n 6 3.§æi Bµi 4 -D·y sè cã ®Æc ®iÓm g× ? ( a / Sè sau = sè tríc + 6 . .§äc ®Ò .Lµm phiÕu HT.Cñng cè viÖc ghi nhí b¶ng nh©n 6.HS nªu miÖng kÕt .Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2007 To¸n TiÕt 19 : LuyÖn tËp A.§å dïng d¹y häc : GV : 4 tam gi¸c b»ng nhau HS : SGK C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Bµi míi: Bµi 1:TÝnh nhÈm qu¶ Bµi 2: TÝnh -TÝnh Theo thø tù nµo? ch÷a bµi -1HS®äc .tãm t¾t ®Ò Bµi gi¶i Sè vë 4 häc sinh mua lµ: 6 x 4 = 24( quyÓn) §¸p sè: 24 quyÓn vë -ChÊm -ch÷a vë KT Gi¶i bµi vµo vë . Môc tiªu: .2 HS 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59 -3 HS ch÷a bµi trªn b¶ng Bµi 3: Gi¶i to¸n .VËn dông b¶ng nh©n 6 trong tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc vµ gi¶i to¸n B.

b) 18.Tù xÕp h×nh theo mÉu dùa vµo ®å dïng D. 36 Bµi 5 : XÕp h×nh .§å dïng d¹y häc : GV : B¶ng phô. 24.VËn dông b¶ng nh©n 6 trong tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc vµ gi¶i to¸n B. PhiÕu HT HS : Vë C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Tæ chøc: 2-KiÓm tra : §äc b¶ng nh©n 6 3. 27. 21.Cñng cè viÖc ghi nhí b¶ng nh©n 6. 33. Môc tiªu: .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. 30.Lµm phiÕu HT.b / Sè sau = sè tríc + 3 ) 42.Cñng cè : Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn «n l¹i b¶ng nh©n 6 ¤n l¹i bµi To¸n ( T¨ng) ¤n b¶ng nh©n 6 A. 48 a) 12. 30. 18. 24.2 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59 -3HS ch÷a bµi trªn b¶ng 8 . .GV nhËn xÐt .Bµi míi: -1HS®äc Bµi 1: TÝnh -TÝnh Theo thø tù nµo? HS ch÷a bµi . 36.

48 1. nhËn xÐt b) 18. 36. Tæ chøc: .NhËn xÐt.Bµi 2:Gi¶i to¸n ®Ò -§äc ®Ò . 42.§äc b¶ng nh©n 6? -3 HS ®äc . Bµi míi: a) H§ 1: HD HS Thùc hiÖn phÐp nh©n: 12 + 12 + 12 = 36 .Cñng cè vÒ ý nghÜa cña phÐp nh©n B. 30. KiÓm tra: .Cñng cè : Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn «n l¹i b¶ng nh©n 6 ¤n l¹i bµi Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2007 To¸n TiÕt 20 : Nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (kh«ng nhí ) A. 26.Ghi b¶ng: 12 x 3 = ? 12 .tãm t¾t Bµi gi¶i Sè häc sinh ngåi ë 4 bµn lµ: : 6 x 4 = 24( b¹n) §¸p sè: 24b¹n -ChÊm -ch÷a bµi Gi¶i bµi vµo vë §æi vë KT Bµi 3: Treo b¶ng phô -D·y sè cã ®Æc ®iÓm g× ? ( a / Sè sau = sè tríc + 6 b / Sè sau = sè tríc + 4 ) .Nªu c¸ch t×m tÝch? 12 x 3 = 36 9 x .PhiÕu HT HS : SGK C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. 34 D.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: .HS biÕt ®Æt tÝnh råi tÝnh nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè(kh«ng nhí) .ChÊm bµi. 30. 22. Môc tiªu: .Lµm phiÕu HT a) 24.H¸t 2. cho ®iÓm 3.§å dïng d¹y häc : GV : B¶ng phô .

Cñng cè: .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? .HS nªu vµ thùc hiÖn 32 11 42 13 x x x x 3 6 2 3 96 39 66 84 . D.HS thi ®äc 10 .3 HS ch÷a bµi .ChÊm bµi.BT cho biÕt g×? .HD ®Æt tÝnh vµ nh©n theo cét däc nh SGK b) H§ 2: Thùc hµnh: Bµi 1: TÝnh Bµi 2: .Lµm phiÕu HT .BT yªu cÇu g×? 3 36 .4 hép cã ? bót Bµi gi¶i C¶ bèn hép cã sè bót ch× mµu lµ: 12 x 4 = 48( bót ch×) §¸p sè: 48 bót ch× mµu.§äc ®Ò? .Lµm vë . ch÷a bµi Bµi 3: .¤n l¹i bµi .¤n c¸c b¶ng nh©n tõ 2 ®Õn 6 .1 HS ch÷a bµi trªn b¶ng . .HS lµm phiÕu HT..ChÊm bµi.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. nhËn xÐt.1 hép cã 12 bót .

Related Interests