TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT

TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 39.322.735 – 0913.735.906 Fax: 39.322.734 www.nhatnghe.com

LAB 70-236 - EXCHANGE SERVER 2007

* Chuẩn Bị
192.168.P.0/24

PCx
PcX.DomX.Com (192.168.P.X)

PCY
PcY.DomY.Com (192.168.P.Y)

- Ghost EX2K7 - 1 nhóm 2 máy: Kiểm tra 2 máy phân giải được MXRecord lẩn nhau. - P: số phòng; X: số máy lẻ; Y: số máy chẵn - Tạo 2 OU : Ketoan và Nhansu 1.Recipient - Mailbox user: kt1/123, kt2/123 trong OU Ketoan (Cho thuộc tính Deparment là “ketoan”) ns1/123, ns2/123 trong OU Nhansu(Cho thuộc tính Deparment là “nhansu”, Company là “ABC” ) - Mail Contact: KhachhangTeo với Email Add: teo@yahoo.com - Distribution Group: GroupKT có member là : kt1, kt2 - Security Group: GroupNS có member là : ns1,ns2 - Dynamic Group: DynABC lọc member có thuộc tính Company là ‘ABC’ 2. Mailbox Database: a. Tạo 2 Mailbox Database trong First Storage Group: - KTDatabase  move 2 mailbox kt1,kt2 vào KTDatabase. - NSDatabase  move 2 mailbox ns1,ns2 vào NSDatabase. b. Cấu hình trên KTDatabase nhằm giới hạn dung lượng mailbox: - Issue warning at (KB): 1000 - Prohibit send at (KB): 2000 3. Public Folder Logon MS-Outlook Aministrator: Tạo Public Folder :tên AMNHAC và phân quyền Default Anonymous Administrator KT1 KT2 None None Owner Author Reviewer

4. Address List - Tạo Address List : NhansuAL cho nhân viên phòng Nhansu - Tạo Global Address List : NhansuGAL cho nhân viên phòng Nhansu - Set quyền Deny trên “Default Global Address List” đối với GroupNS - Tạo Offline Address Book cho phòng Nhansu. 5. Connector - Receive Connector: Cấu hình Receive Connector “ Default” cho Exchange nhận mail từ Anonymous User . Trang 1 /2

Định nghĩa IP của DomY. .P.Send Connector : Tạo “To DomY” cho Exchange gởi mail đến DomY.734 www.Anti-Spam .IMAPs. SMTP Protocol .Cấu hình cho phép NS1 có thể truy cập mailbox thông qua các protocol POP3.322.Trên máy PCY: Cấu hình Receive Connector “Default PCy” nhận relay mail từ DomY.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. HCM Tel: 39.735 – 0913. Trang 2 /2 .IP Block List Provider: Cấu hình hệ thống làm Block List Provider.HTTP.Tạo Accepted Domain : ABC.com .IP Allow List: cho phép nhận mail từ 192.COM” 8.nhatnghe. 10.com.Recovery Admin backup và restore Exchange sao cho phục hồi: . cấm gởi ra ngòai và copy đến mailbox Aministrator@nhatnghe.735.906 Fax: 39.com thuộc Block List.com .Những mail giao tiếp giữa Nhansu với tổ chức khác thì được lưu lại vào Administrator@nhatnghe.Com 6. > Kiểm tra không nhận mail từ domY. .Sender ID: Cho phép hệ thống nhận mail từ DomY.HTPPs.Com 10.com bằng cách chứng thực User.Đối với mail của Ketoan.Com . 9.POPs.168. Messaging Policy a/ Transport rule : .Các Mailbox Database bị mất . Intetnet Protocol . c/ Messaging Record Management Policy Cấu hình policy cho user NS1: .IMAP.Chèn thông điệp trách nhiệm (disclaimer text) vào message.322.Email của NS1 bị mất.EXCHANGE SERVER 2007 . 7. . b/ Journaling rule: . Q3.COM .Y > Kiểm tra nhận được mail từ DomY.Tạo Email Address Policy cho nhân viên của Company “ABC” có Email Address là “*@ABC.Trên máy PCX: Tạo Send Connector “To Internet” cho Exchange 2k7 gởi mail ra ngoài thông qua SmartHost: PCY.DomY.com LAB 70-236 . TP. Email Address Policy .Mail trong Inbox quá 3 ngày thì move vào Deleted Item.com đồng thời gởi lại thông báo lại cho user.Mailbox của NS2 bị mất.