MEDIEREA IN LITIGIILOR EUROPENE autor: Dumitrache Elena Claudia CUPRINSUL REFERATULUI: 1.

Codul de etică al mediatorilor autorizaţi, membrii ai Oficiului Naţional de Mediere 1.1. Preambul 1.2 .Definiţii 1. 3. Scopul procesului de mediere 2. Principiile generale ale medierii 2.1. Confidenţialitatea 2.2 . Imparţialitatea 2.3. Privilegii legale 2.4. Neutralitatea 2.5. Respectul 2.6. Autodeterminarea 2.7. Participarea voluntară 2.5. Conduita în mediere 3. Conduita în mediere 3.1. Natura şi scopul procesului de mediere 3.2. Contractul de mediere 3.3. Taxe 3.4. Taxele pentru mediere în cazul conflictelor transfrontaliere: 3.5. Sfaturi de la alţi profesionişti 3.6. Protecţia Copilului 3.7. Competenţa 3.8. Conflictul de interese 3.9. Asigurări 3.10. Furnizarea de informaţii 3.11. Menţinerea înregistrărilor 3.12. Perfecţionarea în mediere 3.13. Publicitatea 3.15. Pregătirea profesională continuă 3.14. Reclamaţii şi disciplină 4. Măsuri CE: Statele membre trebuie să dispună măsuri pentru aplicarea medierii în litigiile transfrontaliere 5. Medierea în materie comercială 6. Centrul European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere ( CEMLT ) 6. 1. Activităţile şi serviciile CEMLT România 6.2. Cum este finanţat CEMLT România ? 6.3. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale, Civile şi Come rciale ( ONM ) 7. Practică judiciară 8. Alte menţiuni 1. Codul de etică al mediatorilor autorizaţi, membrii ai Oficiului Naţional de Mediere 1.1. Preambul Oficiul Naţional de Mediere ( ONM ) a fost înfiinţat ca o organizaţie non-profit, apolitică, cu personalitate juridică de interes privat, pentru a promova utilizarea procedurii medierii ca pe un proces de soluţionare a litigiilor în domeniile penal, civil şi comercial, prin asigurarea celor mai înalte standarde de educaţie şi de formare practică profesională în mediere precum şi de sensibilizare a publicului, privind folosirea procedurii de mediere. Pentru a atinge acest obiectiv, Oficiul Naţional de Mediere şi-a elaborat un Cod de etică pentru a oferi informaţii clare pentru cei care doresc să recurgă la procedura de mediere şi pentru a oferi îndrumări etice pentru mediatorii membrii ONM, în practică.

Scopul procesului de mediere Scopul medierii este de a ajuta părţile să soluţioneze o gamă largă de conflicte apărute în domeniul penal. şi trebuia să fie transpuse până în mai 2011. în UE. Însă este nevoie de mediatori calificaţi şi de norme clare în care ambele părţi să poată avea încredere. „Fac apel la statele membre să dea dovadă de hotărâre în punerea în aplicare neîntârziată a normelor UE în materie de mediere: minimul necesar este de a permite litigiilor transfrontaliere să fie soluţionate pe cale amiabilă. 1.Toţi mediatorii autorizaţi membrii ONM sunt obligaţi să respecte Codul de etică. ci poate distruge. Sistemele de justiţie dau oamenilo r posibilitatea de a pretinde respectarea drepturilor lor. Soluţionarea litigiilor şi a dezacordurilor prin intermediul instanţelor nu este numai costisitoare şi de durată.” Directiva UE privind medierea se aplică atunci când două părţi care sunt implicate înt r-un litigiu transfrontalier sunt de acord în mod voluntar să soluţioneze litigiul prin intermediul unui mediator imparţial. Statele membre trebuie să se asigure de faptul că acordurile rezultate în urma medierii pot fi executate. nu pot să aştepte derularea procesului sau nu fac faţă birocraţiei”. Mediatorul – este un profesionist pregătit care facilitează procesul de mediere şi care acţionează în acelaşi timp. implicând mediatori imparţiali. a declarat vicepreşedintele Viviane Reding. în conformitate cu principiile de imparţialitate. proprietari şi chiriaşi sau . relaţii profitabile de afaceri. 1. Conform unui studiu recent finanţat de UE. precum şi sistemul juridic în sine.2. cu respect pentru toate părţile implicate în litigiu şi în conformitate cu Codul de etică. se pot aborda aceste probleme şi găsi soluţii constructive. corectitudine şi confidenţialitate. inclusiv medierea electronică şi medierea între angajator şi angajat Pentru economisirea de timp şi bani în ceea ce priveşte litigiile transfrontaliere. Mediatorul trebuie să fie membru ONM în cazul medierii conflictelor / litigiilor penale. 3. Comisia Europeană recomandă medierea în litigiile transfrontaliere. Cauzele transfrontaliere sunt mult mai complexe datorită legislaţiilor şi jurisdicţiilor naţionale diferite. Comisia Europeană recomandă recurgerea la mediere. în orice moment. Acesta este motivul pentru care normele UE cu privire la mediere au intrat în vigoare în mai 2008. Cetăţenilor şi întreprinderilor nu ar trebui să li se îngrădească drepturile doar pentru că le este greu să apeleze la sistemul de justiţie. Medierea transfrontalieră este mai complicată. civil şi comercial şi în scopul degrevării instanţelor de judecată. mediator autorizat membru al ONM. angajatori şi angajaţi. amintind statelor membre faptul că aceste măsuri pot fi eficiente numai dacă sunt puse în aplicare de către statele membre la nivel naţional. “Aceste măsuri ale UE sunt foarte importante pentru că promovează un acces alternativ şi suplimentar la justiţie în viaţa de zi cu zi. în medie. de asemenea. între 331 şi 446 de zile suplimentare. comisar al UE pentru justiţie. Dar de ce să nu mergem mai departe?De ce aceste măsuri să nu fie disponibile la nivel naţional?În final. timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat. integritate. iar costurile juridice suplimentare variază de la 12 471 de euro la 13 738 de euro pe caz . “Comisia Europeană a reiterat potenţialul normelor UE în vigoare privind medierea în litigiile transfrontaliere. Accesul efectiv la justiţie este protejat în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Medierea poate rezolva problemele dintre întreprinderi. întrucât presupune culturi de afaceri diferite. precum şi datorită unor aspecte practice precum cheltuielile şi regimul lingvistic. ambele părţi având nevoie de reguli comune pe care să se poată baza. Prin intermediul procedurilor alternative de soluţionare a litigiilor. de acest lucru vor beneficia cetăţenii şi întreprinderile. pentru că nu îşi pot permite acest lucru. Potrivit unui comunicat al CE. Definiţii Medierea – este un proces în care un terţ imparţial şi independent facilitează comunicarea şi negocierea şi promovează decizii voluntare luate de către părţile implicate în litigiu pentru a le ajuta să ajungă la o soluţie reciproc acceptabilă. civile şi comerciale şi membru – în general. societăţile şi economiile.

înainte de 21 mai 2011. ce se face cunoscut în timpul procesului de mediere. în special atunci când cele două părţi provin din ţări diferite. Prin urmare. litigiile pot fi transferate oricând în sistemul tradiţional de soluţionare în instanţe. Soluţionarea litigiilor pe cale electronică face medierea la distanţa din ce în ce mai accesibilă. 2. să informeze Comisia în legătură cu măsurile pe care le adoptă pentru a transpune directivă (aceste măsuri naţionale ar trebui să menţioneze în mod special directivă). Un cod deontologic european pentru mediatori a fost dezvoltat de un grup de părţi interesate cu sprijinul Comisiei Europene şi a fost lansat la data de 2 iulie 2004. să execute acordurile încheiate în urma medierii la o dată anterioară (21 noiembrie 2010). cu excepţia cazului în care au acordul expres al tuturor părţilor să facă acest lucru. În Portugalia există cursuri de formare pentru mediatori din 2001. Suedia în cazul accidentelor de trafic sau Franţa şi Irlanda în cazul litigiilor de dreptul familiei. pentru a se asigura de existenţa unui sistem eficient de mediere.1 Confidenţialitatea Mediatorul autorizat membru ONM nu va divulga nicio informaţie despre părţile. Mediatorul nu trebuie să ia hotărâri. Finlanda în cazul litigiilor în care sunt implicaţi consumatorii. independenţă şi imparţialitate.2 Imparţialitatea Mediatorul autorizat membru ONM. Irlanda şi Danemarca în cazul relaţiilor de muncă. normele UE încurajează statele membre să prevadă controlul calităţii. acestea ar trebui. În plus.familii. promovarea serviciilor mediatorilor. Principiile generale ale medierii 2. Un element crucial în orice mediere este încrederea în proces. Ceea ce lipseşte sunt normele transfrontaliere care să ofere părţilor siguranţă cu privire la acest proces şi la caracterul executoriu al acordului care rezultă în urma acestuia. acordul de mediere şi obligaţia de confidenţialitate. taxe de mediere. într -un mod constructiv – un rezultat care nu poate fi întotdeauna realizat prin intermediul procedurilor judiciare. Codul deontologic european stabileşte câteva principii la care mediatorii pot decide să adere în mod voluntar. Italia şi Portugalia) au informat Comisia asupra faptului că au transpus în dreptul intern aceste normele. în cazul în care în procesul de mediere sunt implicaţi copii. aceste principii se referă la competenţa. În cazul în care mediatorul trebuie să se întâlnească cu părţile în mod individual. Chiar dacă în majoritatea statelor membre existau deja reguli similare la nivel naţional înainte de adoptarea directivei. Comisia se aşteaptă ca 26 de state membre să transpună normele UE (Danemarca nu a optat pentru aplicarea acestor norme – o prerogativă de care această ţară se poate prevala pe baza unui protocol anexat la tratatele UE). 2. părţile şi mediatorul vor discuta şi trebuie să respecte acordul de confidenţialitate încheiat înainte de întâlnire său a unei serii de reuniuni. În cazul în care există un prejudiciu sau risc pentru un copil. Până în mai 2011. să elaboreze coduri deontologice şi să ofere cursuri de formare mediatorilor. Franţa. Statele membre trebuie să furnizeze informaţii cu privire la instanţele competente. sau dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau în virtutea reclamaţiilor primite de ONM în cazul procedurilor disciplinare. de exemplu. conţinutul sau rezultatul medierii terţelor persoane care nu sunt implicate în mediere. dacă această întâlnire are loc după declanşarea procesului de mediere. Până în prezent patru ţări (Estonia. În cazul în care medierea eşuează. mediatorul poate proceda la încălcarea confidenţialităţii pentru a proteja interesul superior al copilului. astfel încât relaţiile dintre aceştia să se poată menţine şi chiar consolida. numire. astfel încât Comisia să poată publica aceste informaţii pentru a facilita folosirea medierii de către cetăţeni şi întreprinderi. . Soluţionarea litigiilor în afara instanţei economiseşte resursele sistemelor de justiţie şi poate reduce în mod potenţial cheltuielile aferente. Lituania şi Slovacia au comunicat instanţele judecătoreşti competente pentru executarea acordurilor în urma medierii transfrontaliere. Unele ţări au deja norme în materie de mediere în anumite domenii. trebuie să acţioneze într-o manieră imparţială pe toată durata procesului de mediere.

Mediatorul nu trebuie să încheie un contract de onorariu de succes care depinde de rezultatul medierii.5 Respectul Principiul de bază al procesului de mediere este respectul reciproc pentru toate părţile implicate. 2. un acord al părţilor. conţinutul procesului. de asemenea. 2. o explicaţie clară cu privire la natura şi scopul medierii. Natura şi scopul procesului de mediere Înainte de a începe procesul de mediere.1. fiind făcut în scris. nici să pronunţe rezultatul.3 Privilegii legale Părţile nu sunt privilegiate de a deroga de la lege. 3. acest lucru poate fi convenit în contractul de mediere ca. Mediatorul trebuie să explice în mod clar acest lucru părţilor înainte ca acestea să semneze contractul de mediere. mediatorul nu va fi chemat să depună mărturie în calitate de martor în legătură cu unele aspecte despre care a luat cunoştinţă cu ocazia procedurilor de mediere.6 Autodeterminarea Conţinutul şi rezultatul medierii este responsabilitatea părţilor.2. Acesta trebuie să includă. . Taxe Mediatorul trebuie să explice în mod clar persoanelor sau organizaţiei care au solicitat medierea de plată şi cuantumul taxelor. Conduita în mediere 3. este necesar. părţile pot conveni prin contract ca. Părţile îşi pot exercita autodeterminarea prin alegerea mediatorului. cheltuielile şi calculul taxelor. În plus. Orice parte în procesul de mediere. de exemplu. expertiza mediatorului şi timpul necesar. Aceste condiţii ar trebui să fie făcute în scris şi semnate de către mediator şi toate părţile. Cu toate acestea. consilieri. inclusiv mediatorul se poate retrage în orice moment. de asemenea. avocaţi sau interpreţi. Neutralitatea Mediatorul autorizat membru ONM trebuie să rămână neutru în ceea ce priveşte conţinutul şi rezultatul medierii.7 Participarea voluntară Medierea este voluntară şi toate părţile trebuie să îşi dea consimţământul în mod liber de a participa şi a rămâne până la final în proces.2 Contractul de mediere Termenii în care medierea trebuie să aibă loc trebuie să fie conveniţi în prealabil între mediator şi părţile implicate. 3. privind conţinutul discuţiilor dintre ele în timpul procesului de mediere. sunt confidenţiale şi nu pot fi folosite mai târziu. 2. participarea sau retragerea din mediere şi rezultatul. Mediatorul trebuie să împuternicească părţile să facă alegeri libere şi să obţină informaţii cu privire la conţinutul şi rezultatul medierii. Rolul de mediator nu este pentru a determina drepturile sau nedreptăţile situaţiei. complexitatea problemei. Alte persoane implicate în proces. Acest lucru poate fi furnizat în scris sau verbal. Cuantumul taxelor percepute poate ţine seama de tipul de mediere. în orice proces legal sau de altă natură. să semneze contractul de mediere. Contractul de mediere are caracter obligatoriu din punct de vedere legal pentru părţi.3. mediatorul trebuie să ofere părţilor. 3. Contractul de mediere trebuie să includă detalii ale tuturor taxelor şi confidenţialitatea medierii.4. că nu pot apela mediatorul în calitate de martor şi acordul mediatorului de a respecta Codul de etică. 2.

asistentă socială sau protecţia copilului.001 euro şi 50.Între 100. 3.001 euro şi 1.Până la valoarea de 10. dacă este necesar. Protecţia Copilului În cazul în care apare un prejudiciu sau un risc pentru un copil pe timpul medierii. nu trebuie să accepte medierea.000 euro 1.000 euro 500 + 1.8. Sfaturi de la alţi profesionişti Mediatorul trebuie să se asigure că timpul permite pentru părţi să ceară sfatul său.2 % .Competenţa Mediatorul membru ONM poate să medieze numai în cazul în care are pregătire corespunzătoare. . cunoştinţele şi competenţă de a media în mod eficient litigiul.000 euro 200 . acesta trebuie să contacteze conducerea ONM sau şeful Comisiei de etică. 3.5. mediatorul membru ONM se va asigura că sunt adoptate măsurile adecvate pentru a proteja interesul superior al copilului.4. 3. mediatorul. dacă părţile nu convin altfel. în cazul în care constată că se află în conflict de interese. Dacă mediatorul sau una dintre părţi consideră că un conflict de interese ar putea exista sau ar putea fi perceput de a exista.5 % . Părţilor li se restituie 50 % din Componenţa b) – Taxa procentuală achitată.Între 10. Asigurări Mediatorul autorizat poate încheia o asigurare de răspundere civilă profesională pentru a acoperi eventualele prejudicii survenite ca urmare a gestionării defectuoase a practicării medierii şi trebuie să facă o declaraţie anuală. concluziile unor persoane independente pe linie juridică.Peste 1.001 euro şi 100.Între 500. şi respectivele părţi nu sunt de acord să continue medierea cu un alt mediator ales din cadrul CEMLT România Onorariul mediatorului/mediatorilor externi aleşi de către părţi este de 50 % din taxele prevăzute la a) şi b). Valoarea obiectului cererii de mediere – euro a. pentru a stabili dacă un conflict de interese există. 3.500. Taxa de mediere / şedinţă – euro – Cererile de mediere al căror obiect nu este evaluabil în bani se taxează în felul următor: .8 % .500.000 euro 650 +1 % . după încheierea contractului de mediere. cu numerar sau prin virament bancar.000 euro 1. Conflictul de interese Mediatorul autorizat membru ONM.3. b. Taxele pentru mediere în cazul conflictelor transfrontaliere: A. Taxa de înregistrare este de 50 euro. Taxa procentuală – euro .9. adresată ONM. financiară sau orice alte probleme.000 euro 250 +1.5 %. inclusiv. Dacă mediatorul autorizat membru ONM nu este sigur. în orice stadiu pe parcursul procesului de mediere. şi anterior fiecărei şedinţe de mediere.200 euro / şedinţă. B. Mediatorului autorizat membru ONM îi este interzis să accepte preluarea unei medieri dacă conflictul dedus medierii implică instituţia sau persoane din cadrul instituţiei la care acesta îşi desfăşoară activitatea ca angajat 3.Între 50.7. Taxa de mediere se plăteşte integral. în următoarea situaţie: dacă mediatorul este nevoit să denunţe contractul de mediere în cazurile prevăzute de normele legale şi procedura de mediere a Oficiului Naţional de Mediere. dacă este necesar divulgarea de informaţii confidenţiale la serviciile de sănătate.6. în caz contrar el se va abţine şi va îndruma părţile să aleagă un alt mediator autorizat membru ONM.750 + 0. Taxa se împarte în mod egal între părţile solicitante.250 + 0. împreună cu părţile trebuie să discute dacă este adecvat pentru mediator pentru a continua medierea lor.001 euro şi 500.

articolele şi publicaţiile despre mediere din revistele de specialitate editate de către ONM. Reclamaţii şi disciplină Toţi mediatorii autorizaţi membrii ONM sunt obligaţi să se supună în caz de reclamaţie cercetării şi procedurii disciplinare impuse prevăzute de statutul ONM. civil şi comercial sau ori de câte ori survin schimbări legislative în domeniu . Mediatorul autorizat membru ONM. 3.12. comunicării. Menţinerea înregistrărilor Mediatorul autorizat membru ONM trebuie să se asigure că toate înregistrările video. mediatorii autorizaţi membrii ONM au obligaţia de a face dovada parcurgerii unui curs de perfecţionare continuă. experienţă şi taxele. Dacă se solicită. dreptului penal. Pregătirea profesională continuă Pregătirea profesională continuă este o cerinţă esenţială pentru toţi mediatorii autorizaţi membrii ONM. Tematica cursului este stabilită de către ONM în colaborare cu specialişti din domeniul medierii. Dacă i se solicită de către părţi. calificările. va fi sincer în publicitatea medierii şi trebuie să reprezinte onest serviciile oferite. notiţele sunt stocate şi păstrate în siguranţă. 3. audio. Acest cod de etică al mediatorilor membrii ai Oficiului Naţional de Mediere din România a fost adoptat la data de i 06.13. în primele două săptămâni împlinirii acestui termen de la data aderării. Furnizarea de informaţii Mediatorul autorizat membru ONM trebuie să informeze părţile asupra modului în care aceste a pot obţine o copie a Codului de etică.11. care contrazice principiilor medierii astfel cum este prevăzut în prezentul cod.14. conferinţe.10. Publicitatea Mediatorul autorizat membru ONM. civil şi comercial. La fiecare doi ani. actele. în conformitate cu hotărârile şi deciziile Consiliului Director trebuie să participe la programe de educaţie. Anual mediatorul autorizat membru ONM este obligat să urmeze un curs de pregătire în domeniul penal. 3.2010 prin Decizia C.curs postuniversitar sau master. Perfecţionarea în mediere Mediatorul autorizat membru ONM. Măsuri CE: Statele membre trebuie să dispună măsuri pentru aplicarea medierii în litigiile transfrontaliere .15. conform deciziei C. seminarii şi activităţi legate de menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor legate de mediere. Mediatorii autorizaţi membrii ONM vor continua educaţia şi perfecţionarea continuă profesională şi sunt personal responsabili pentru dezvoltarea lor profesională în curs de desfăşurare.În acest sens mediatorul autorizat membru ONM este responsabil pentru prejudiciul cauzat părţilor. al ONM. mediatorul autorizat membru ONM trebuie să ofere detalii cu privire la asigurarea de răspundere civilă profesională şi calificările acestuia.D nr. 3. trebuie să cunoască toată legislaţia relevantă cu privire la înregistrarea şi stocarea de informaţii cu caracter personal. Sunt considerate pregătire continuă. trebuie să fie angajat permanent în dezvoltarea procedurilor şi tehnicilor de mediere şi sensibilizarea opiniei publice. Mediatorul autorizat membru ONM nu va face publicitate în orice mod. civil şi comercial. agreat de către ONM.09. Mediatorul autorizat membru ONM nu va promite sau garanta rezultate favorabile nici uneia dintre părţi şi nu trebuie să divulge informaţii referitoare la ratele de decontare. 3. dacă este necesar şi dacă doresc acest lucru. mediatorul autorizat membru ONM trebuie să informeze părţile cu privire la drepturile lor de a avea acces la informaţiile înregistrate despre ele. precum şi Legea privind protecţia informaţiilor şi datelor cu caracter personal. 4. despre mediere ca un tip de soluţionare a litigiilor.D. negocierii. 3. cu precădere din domeniul penal. care este şi data publicării acestuia pe site-ul ONM.05 şi intră în vigoare de la data adoptării. Mediatorul autorizat membru ONM.

.Directiva Uniunii Europene privind medierea. Statele membre trebuie să se asigure de faptul că acordurile rezultate în urma medierii pot fi executate. Medierea în materie comercială Medierea alături de conciliere a devinit procedura prealabilă în materie comercială. Astfel se economisesc timp şi bani. În opinia Comisiei Europene. reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie prin mediere. “Fac apel la cele nouă state membre să procedeze de urgenţă la finalizarea transpunerii astfel încât cetăţenii şi întreprinderile să îşi poată exercita pe deplin drepturile lor”. Cu toate acestea. Ţările au la dispoziţie două luni pentru a răspunde. prin care invită statul membru să informeze Comisia cu privire la măsurile luate pentru a se conforma într-o anumită perioadă de timp. 7201 indice 1 –“ În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani. Luxemburg. nouă state membre nu au notificat încă toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune pe deplin în aplicare directivă. Franţa. Art. î n peste 90% din cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor. de obicei două luni. Finlanda. În cazul în care Comisia nu este mulţumită de informaţiile primite şi concluzionează ca statul membru în cauză nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în conformitate cu dreptul UE. 5. Procedura în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement) debutează cu o cerere de informaţii („scrisoare de punere în întârziere”) adresată statului membru vizat. în medie. Cu toate acestea. Concilierea este o metodă alternativă de soluţionare a conflictelor . Conform unui studiu recent finanţat de UE. în vederea soluţionării litigiului . toate statele membre ale UE ar trebui să dispună în prezent de măsuri de transpunere a directivei. Medierea este o alternativă importantă la prezentarea în instanţă în cazul litigiilor transfrontaliere şi părţile pot fi ajutate să ajungă la o înţelegere amiabilă. vicepreşedinte al Comisiei şi comisar UE pentru justiţie.738 euro pe caz. de obicei în termen de două luni. Ca urmare. se aplică atunci când două părţi implicate într-un litigiu transfrontalier sunt de acord în mod voluntar să soluţioneze litigiul prin intermediul unui mediator imparţial. dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei. statele membre se conformează înainte de sesizarea Curţii. nu încurajează întâlnirea părţilor şi discuţiile directe. În cazul în care un stat membru nu îşi îndeplineşte obligaţia de a se conforma cu legislaţia UE. la între 331 şi 446 de zile suplimentare în UE. Cipru. Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE. Accesul la justiţie este o piatră de temelie a spaţiului european de justiţie. a declarat Viviane Reding. Dacă hotărârea Curţii nu este favorabilă statului membru. care să se întâlnească separat cu ele . Ţările de Jos. acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a respecta hotărârea. în vigoare din 21 mai 2011. Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri.” 1. Comisia Europeană a iniţiat proceduri judiciare prin trimiterea de „scrisori de punere în întârziere” pentru următoarele ţări: Republica Cehă. disputelor iminente sau în derulare . timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat. Comisia poate iniţia acţiuni judiciare împotriva statelor membre care nu transpun corect legislaţia UE sau nu notifică adoptarea de măsuri naţionale pentru punerea în aplicare a normelor UE. iar părţile implicate în cazuri familiale care au deja o componentă emoţională sunt scutite de traumele suplimentare pe care le presupune înfăţişarea în instanţă. costurile juridice suplimentare variind de la 12. aceasta poate trimite statului membru o cerere oficială pentru a se conforma legislaţiei UE (un „aviz motivat”). înainte de introducerea cererii de chemare în judecată. care trebuie să răspundă într-un termen specificat.471 euro la 13. Slovacia şi Regatul Unit. Concilierea ca metodă. prin care părţile de comun acord înţeleg să apeleze la serviciile specializate ale unui conciliator profesionist . fie conciliere directă. Spania.

În privinţa cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. La mediere mai întâi se analizează cauzele profunde ale conflictului şi abia apoi. dezvoltă şi selectează o listă de obiective. Întreprinderea aflată în dificultate poate evita procedura insolvenţei prin soluţii amiabile negociate şi semnate cu fiecare dintre creditori. prin măsuri ce ţin de schimbarea managementului. Fiind vorba de un acord de voinţe. în marea majoritate a cazurilor părţile nereuşind să se întâlnească sau. 3. părţile sunt ajutate să obţină tot ce le este necesar şi pe deasupra să-şi reconstruiască ori să – şi consolideze relaţia afectată. Prin semnarea unor astfel de acorduri. înseamnă că însăşi încheierea unor astfel de contracte în vederea soluţionării amiabile a disputei debitorului cu creditorii săi este un câştig în sine pentru debitor. în ideea de a găsi o cale de evitare a procedurii insolvenţei. lichidarea unor active. în cazul în care se întâlnesc. adică parcurgerea unui pas legal obligatoriu în drumul către litigiu. ele nefăcând altceva decât să bifeze îndeplinirea unei obligaţii legale. continuarea furnizării de utilităţi etc. re-eşalonarea debitelor. Cu toate acestea. Pe de altă parte. debitorul recăpăta. 2 alin. dar creditorul îl poate invita pe debitor la mediere sau conciliere. care să favorizeze redresarea. acordul de voinţe presupune drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor. au la baza acordul de voinţe al părţilor. La mediere . după identificarea tuturor problemelor. procedura concilierii duce la extrem de puţine rezolvări amiabile. foarte complicată. cum ar fi suspendarea sau întreruperea urmăririlor silite. până la mediere. întrucât ceea ce îi lipseşte în primul rând unui debitor care ajunge în stare de dificultate financiară este încrederea creditorilor săi. datorită caracterului obligatoriu. mai ales. părţile personal sau prin reprezentant comunică direct despre problema lor. Concilierea aplică în principal. cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare . în mod individual. Debitorul se obligă la restructurarea întreprinderii sale în vederea redresării. se urmăreşte rezolvarea definitivă a tuturor nevoilor şi intereselor părţilor . Creditorii consimt la o serie de facilităţi în beneficiul debitorului. concilierea poate da rezultate dacă în calitate de conciliator se interpune un mediator şi. priorităţi şi rezultate de obţinut . 4. în modul cel mai avantajos posibil pentru ele . Aşadar. refinanţarea sau diversificarea surselor de finanţare. concilierea prealabilă directă nu este obligatorie. Concilierea prealabilă ar fi fost mult mai oportună dacă ar fi fost facultativă. Art. reorientarea pe piaţă.1 -2 din Constituţie. scopul legii este departe de a fi atins. 20 alin. Practic. Conciliatorul separat cu fiecare parte. Concilierea prealabilă directă este obligatorie în litigiile comerciale băneşti. ori chiar renunţarea la penalităţi. Prin conciliere părţile aparent îşi salvează relaţia de colaborare sau o fac doar pe te rmen scurt. se conturează necesităţile şi se lansează propuneri de soluţionări reciproc avantajoase . ele vizează în principal satisfacerea prezentă şi rapidă a diferendului. Toate mijloacele extrajudiciare de soluţionare a disputelor. de la tranzacţia pură şi simplă. rigidă şi plină de constrângeri procedurale care tensionează un dialog al părţilor încă neînceput – este compatibil cu principiul liberului acces la justiţie din art. îngheţarea dobânzilor şi a penalităţilor. care presupune încrederea între părţi. atât în afară. La mediere . strategia de soluţionare a litigiului prin compromis. cel puţin în parte. sau cu colectivitatea acestora. dacă este utilizată în vederea evitării formulării unei cer eri de deschidere a procedurii insolvenţei. adică debitorul şi creditorii săi. asumarea unor costuri suplimentare de către acţionari sau cooptarea unor investitori care să asigure sursele de finanţare a redresării etc.La mediere . conciliere şi arbitraj. în aşa fel încât părţile să nu se simtă încorsetate de obligaţie şi de procedură. 2. 3 din Legea medierii prevede ca “persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a şi soluţiona disputele prin mediere. prin construirea relaţiei de colaborare dintre părţi . încrederea pierdută a creditorilor şi a partenerilor de afaceri. Este discutabil dacă obligarea părţilor unui potenţial litigiu la a urma o procedură – de altfel.

În componenţa centrului îşi desfăşoară activitatea un număr de cinci mediatori. CEMLT România sprijină consumatorii care au probleme.2010 a Consiliului Director al Oficiului Naţional d e Mediere în baza:  Directivei nr. 51/2008. numit de către Consiliul Director al Oficiului Naţional de Mediere. întrucât părţile nu mai optează în acest caz în favoarea concilierii doar pentru a parcurge o procedură legală în drumul către litigiu. CEMLT România oferă servicii de medierea litigiilor transfrontaliere.  OUG nr. CEMLT România cooperează cu cele late organizaţii similare. În acest scop. Oferind informaţii directe privind subiectele de interes pentru consumatori şi agenţii economici în folosirea mijloacelor ADR. comunicându-le acestora care sunt posibilităţile de rezolvare mai uşoară şi mai rapidă a unui litigiu apărut cu ocazia întreprinderii unei activităţi de comerţ. Activităţile şi serviciile CEMLT România CEMLT informează consumatorii şi agenţii economici asupra oportunităţilor oferite de legislaţia naţională şi cea europeană. 6. precum mediatorul. Aşadar.. ci ca să rezolve disputa înainte de litigiu. Mijloacele ADR sunt mecanisme de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor judecătoreşti conduse de o terţă parte neutră. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 Mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. CEMLT România conlucrează cu ECC România. Într-adevăr. 1. este indubitabil ca medierea este utilizabilă şi în acest domeniu. ordonanţa de urgenţă privind ajutorul public judiciar în materie civilă  L – 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator modificată şi completată de L 370/2009. din moment ce legea permite interpunerea unui mediator în procedura concilierii prealabile.pe cale amiabilă a conflictelor prevăzute de lege”. Centrul European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere este condus de către un director. care oferă informaţii esenţiale asupra Uniunii Europene. urmăreşte îmbunătăţirea implementării legislaţiei civile şi comerciale. ca organizaţie non profit. prin mediere.08. 3 / 24.2000/35/CE  Directivei nr. funcţionând în cadrul oficiului. Scopul Centrului European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere este să ofere consumatorilor şi agenţilor economici o gamă variată de servicii. care să facă posibilă evitarea insolvenţei. de la informarea asupra drepturilor şi posibilităţilor pe care le au privind rezolvarea litigiilor. prestări servicii sau consumator de servicii pe teritoriul unui stat membru UE. fără personalitate juridică şi cu sediul în Municipiul Bucureşti. Când este nevoie. . independentă. este chiar recomandabil că părţile să o facă. celelalte centre din ECC-Net din UE şi organizaţii similare de mediere din UE. activitatea acestora fiind coordonată de către directorul centrului. legislaţiilor naţionale şi a practicii judiciare – European Judicial Network (Reţeaua Europeană Judiciară). Centrul European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere ( CEMLT ) Centrul European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere (CEMLT) a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. specializaţi în medierea litigiilor transfrontaliere în materie comercială şi civilă şi doi translatori. să ajungă la o înţelegere cu operatorii economici pe calea mijloacelor de soluţionare alternativă a disputelor (ADR). în special pentru obţinerea unui compromis cu creditorii. Statutul ONM. 2003/8/CE – îmbunătăţirea accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere  Directivei nr. CEMLT România furnizează Comisiei Europene o reacţie privind politica de soluţionare a litigiilor pe cale extrajudiciară. Deşi legea noastră nu conţine o dispoziţie expresă care să permită părţilor unei potenţiale dispute ce ţine de procedura insolvenţei să apeleze la mediere pentru soluţionarea acesteia. constituite la nivelul UE. la oferirea de consultanţă şi activităţi de mediere în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină în spaţiul UE. 6. în subordinea căruia funcţionează un secretar. medierea dă un alt conţinut ideii de conciliere.

modificată şi completată prin L 370/2009. cont bancar. nr. fără scop patrimonial.2010 a C.F. i ar în cadrul ONM funcţionează deja. 91/2010.A. Obiectivele principale ale Oficiului Naţional de Mediere Litigii Penale. în temeiul dreptului de liberă asociere prevăzut de art. apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale. mutualitatea.sub forma unei persoane juridice române de drept privat. conduse de câte un Director numit de către Consiliul Director. a Decretului nr. Civile şi Comerciale.D.86633 / 25.22010. cu Acordul Secretariatului General al Guvernului României nr. în calitate de consumator european sau în cazul formulării unei plângeri împotriva unei companii. sigla şi carnete de membru. înfiinţat prin Hotărârea nr. are în proiect deschiderea de filiale la nivelul unor ţări. donaţii.2010 emisă de către Judecătoria sectorului 2 Bucureşti şi Certificatul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr.3. Oficiul este constituit pe principiile democratice: liberul consimţământ şi voinţa de asociere a tuturor membrilor săi în vederea realizării scopurilor propuse. cu aceeaşi încredere. Civile şi Comerciale ( ONM ) s -a constituit la data de 02.2010 şi Avizul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetatenestinr. nr. cu sediul în Bucureşti. Comisia Europeană etc.08. având C. Civile şi Comerciale sunt: .20 / 8817/ D. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. CEMLT România este sprijinit logistic de Oficiul Naţional de Mediere. Civile şi Comerciale deţine Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În cazul litigiilor cu un operator economic străin la achiziţionarea unui produs sau un serviciu. libertatea de asociere şi afiliere la alte asociaţii sau organizaţii profesionale. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale. sociale. în vederea informării asupra drepturilor pe care le avem. legalitatea.I. va deschide Oficii Judeţene de Medierea Litigiilor Penale. solidaritatea. Sediul ONM este în municipiul Bucureşti. membre UE. În calitate de consumatori europeni se vor putea rezolva achiziţiile şi litigiile. neguvernamentală şi apolitică. cod de înregistrare fiscală. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale. economice. Scopul ONM. dintr-un alt stat European.06.07. 6. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi art. minoritatea se supune majorităţii. 247/PJ/2010 din 14. Civile şi Comerciale ( ONM ) Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale.CEMLT România va realiza comparaţii între modurile de soluţionare a litigiilor transfrontaliere care vizează probleme de interes. potrivit legislaţiei privind medierea. promovarea şi medierea litigiilor transfrontaliere în materie civilă şi comercială. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale. conform Statutului aprobat prin Hotărâre judecătorească şi a Organigramei aprobate de către Consiliul Director.2.N.27272058./ 17. eligibilitatea conducerii prin vot secret din rândul membrilor săi. Centrul European Pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere (CEMLT). ONM în cadrul parteneriatelor ce le va încheia cu organizaţii similare din UE şi alte ţări. Civile şi Comerciale are elemente de identificare proprii: stampila. independentă. 24 din L 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator.2010.G. hotărârile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toţi membrii uniunii. nr. ale democraţiei şi statului de drept. egalitatea în drepturi. reprezentativitatea. ştiinţifice şi culturale ale mediatorilor autorizaţi din România. statutului şi directivelor europene privind activitatea de mediere. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale. îl constituie promovarea şi dezvoltarea medierii ca soluţie alternativă de soluţionare a confictelor. Civile şi Comerciale la nivelul tuturor judeţelor ţării şi municipiului Bucureşti. 6. sponsorizări. adoptarea hotărârilor cu vot majoritar. în forma stabilită de consiliul director. care are drept scop. promovarea valorilor civice. 3 din 24. Cum este finanţat CEMLT România ? CEMLT România este finanţat din cotele parte obţinute din îincheierea contractelor de mediere şi consultanţă.03. 9 şi 37 din Constituţia României şi în conformitate cu prevederile O.06. CEMLT România oferă ajutorul în soluţionarea acestor cazuri sau altor situaţii în care ne putem afla în calitate de consumator european. cu modificările ulterioare.

M. ca procedura recomandată de către Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale. proc. societatea de asigurare Z. Civil şi Comercial. aprobat prin Hotărâre judecătorească. iar conducerea ONM va întreprinde măsurile necesare pentru recunoaşterea acestui lucru. Consiliul de mediere. SA Bucureşti. specializaţi în Drept Penal. transparenţei. profesiei de mediator şi îmbunătăţire a cadrului legal existent. informare prin afişare. ci un corp unic al mediatorilor profesionişti. SRL Ca urmare a accidentului produs la 21 ianuarie 2001. forumuri. C. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale. care interferează activităţile unor organizaţii politice sau instituţii publice. participarea în cadrul unor emisiuni radio-TV. financiare şi agenţii economici. colaborări cu instituţii bancare. nediscriminarii. imparţialitate. Caracterul de utilitate publică al instituţiei medierii şi implicit al organizaţiilor profesionale şi formelor de exercitare a profesiei este definit în art. asistenţa mutuală a membrilor.192/2006. uniuni şi instituţii. civ. Civile şi Comerciale nu se va angaja în nici o acţiune care contravine principiilor sale. Conform statutului. concilierea fiind obligatorie iar somaţia executorului judecătoresc nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art.proc. prin sentinţa civilă nr. sunt mediatori autorizaţi de către Consiliul de mediere. cu consecinţele sale juridice. civil şi comercial..civ.. reclamanta şi pârâtele S. 41 C. pentru schimb de experienţă. Apartenenţa membrilor la ONM se asigură sub rezerva dovedirii calităţii serviciilor prestate. statutului. fiind îndeplinită procedura prealabilă a concilierii directe.153 din 22 ianuarie 2004. nefiind înfiinţată în scopuri electorale. unor categorii sociale şi profesii. ordinii publice şi legislaţiei în domeniu. a respins ca nefondat apelul reclamantei.susţinerea. aplicând în cauză dispoziţiile art. conferinţe. colaborarea cu alte asociaţii. ONM este independent în relaţia cu Consiliul de mediere şi cu instituţiile statului OMN nu constituie. bunei colaborări mediator -client. a respins acţiunea ca prematur introdusă. profesionalismului. Instanţă de fond a reţinut că litigiul este supus dispoziţiilor art. Civile şi Comerciale este asociaţie profesională a mediatorilor. 7. Curtea de Apel Oradea. seminarii. respectând prevederile Legii 192/2006 şi Directivei 52 a UE. activităţi de promovare publică a noţiunilor de bază despre mediere şi realizare a unei reţele viabile şi eficiente de diseminare a informaţii lor legate de mediere. care afectează prestigiul şi unitatea mediatorilor şi ale profesiei. administraţia public.C. promovarea medierii. Practică judiciară Reclamanta S. specializată pe trei domenii de activitate: penal. au declarat apel. organizaţii. respectării principiilor medierii: neutralitate. publicitate. autoturismul a fost distrus în proporţie de 90%. publicarea de materiale specifice în presa scrisă. la nivelul unor instituţii şi unităţi administrative. statutului şi strategiilor ONM. în mod special în domeniul penal. eficacităţii şi eficienţei. G. simpozioane pentru promovarea medierii. persoane fizice şi persoane juridice. materiale promoţionale. o altă asociaţie a mediatorilor”. potrivit legislaţiei în vigoare. integrităţii morale. Tribunalul Bihor. Reclamanta a criticat hotărârea susţinând că. 41 C. protejarea şi promovarea intereselor mediatorilor autorizaţi din România şi Uniunea Europeană.C. Acesta posedă asigurarea de răspundere civilă internaţională de tip carte verde. Oficiul Naţional de Mediere Litigii Penale. perfecţionarea pregătirii continue a mediatorilor. bloguri şi site-uri. membrii ONM. proc. între care: organizarea şi participarea la cursuri pe subiecte de interes. civil şi comercial. ONM va folosi orice forme de promovare şi dezvoltare a medierii. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse.C. E.23 din 1 martie 2005. civ. . confidenţialitate. 41 C. Împotriva acestei sentinţe.. s-a admis excepţia prematurităţii acţiunii deoarece a depus la dosar dovezi prin care a somat paraţii la plata despăgubirilor. din culpă exclusivă a pârâtului B. în mod greşit. prin decizia nr. dezvoltarea şi îmbunătăţirea practicilor şi procedurilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativă de soluţionare a conflictelor la justiţia tradiţională. 4 al Legii nr. mediatizarea activităţilor. alte instituţii. creşterea prestigiului profesional.

2009. Editura Teora. 81 lit. depunând o notificare adresată pârâtului B. Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială a fost adoptată la 23 aprilie 2008 (IP/08/628 10. Scopul aderării la acest instrument este acela de a promova intens medierea ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor.. Leicu Corina – Drept comunitar. Cluj-Napoca. Recursul reclamantei s-a respins ca nefondat. În consecinţă. civ. colaborarea dintre cele trei instituții semnatare se va realiza printr-un schimb permanent de informații legate de activitatea de mediere și efectele acesteia. Editura Presa Universitara Clujeana.pdf Etichete:Drept Publicat de: dumitrache elana claudia pe 5 februarie. Leicu Corina. neputând a fi reţinută îndeplinirea cerinţelor procedurii concilierii directe. Militaru Ioana Nely – Dreptul Uniunii Europene. 2. Leonard Dick – Ghidul Uniunii Europene. 41 C. 2010 8. Pentru atingerea scopurilor enunțate mai sus. însă aceasta nu îndeplinea procedura prealabilă de conciliere.7201 C. Obligaţiile judecătorului| 9% .civ. Nicoleta Diaconu – Drept comunitar general. în parteneriat cu GEMME – Asociația Magistraților Europeni care Susțin Medierea – Secțiunea Română.europa. s-a trimis prin executorul judecătoresc B. Editura Lumina Lex.Decizia a fost atacată cu recurs de către reclamantă. 5.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en. Editura Lumina Lex. proc. Paun Nicolae. Parteneriatul. respingând acţiunea ca prematur introdusă. 7. în temeiul dispoziţiilor art. după pronunţarea sentinţei de fond.9 C. Ed. civ. procedura concilierii directe. 1996. este destinat să funcționeze pe o perioadă nedeterminată și dorește să conștientizeze cetățenii și să îi încurajeze pe aceștia să aleagă această metodă pentru soluționarea diferendelor ivite.proc. Bucuresti. în condițiile în care medierea este ceea mai rapidă și mai puțin costisitoare metodă de soluționare a unui litigiu. 6. Editura Lumina Lex. prevăzută în art. ale cărui baze s-au pus recent. 1998. a personalului auxiliar dar și a publicului larg despre beneficiile medierii. http://ec. 2003. La 7 ianuarie 2003. Curtea de Apel Timișoara a semnat un protocol permanent de promovare a medierii. b din Legea nr.garantat de articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 4. Marcu Viorel. Bucuresti. Lumina Lex. 2001 3. 2012 Categorie: Diverse Subscrie     Contestaţie la executare | 25% Importanţa arbitrajului privat | 13% Mandat european de arestare. susţinându-se ca procedura de conciliere a fost făcută cu respectarea dispoziţiilor art. Leicu Ioan – Institutiile comunitare. http://www.ro/117628/comisia-europeana-recomanda-medierea-in-litigiile-transfrontaliereinclusiv-medierea-electronica-si-medierea-intre-angajator-si-angajat. Editura Universul Juridic. despre programele de lucru. Alte menţiuni Recent. Paun Ciprian Adrian. Laura Andrei. precum și Consiliul de Mediere – București. Bucuresti. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.G. Laura Radu – Jurisprudenta relevanta CEJ – Privind cooperarea judiciara in materie civila. BIBLIOGRAFIE: 1. însă nu rezultă că acest act a fost expediat şi că -i priveşte pe toţi pârâţii. 304 pct..html 9. Reclamanta a încercat să acopere. o somaţie prin care se cer despăgubiri. precum și participarea comună a partenerilor la activitățile cuprinse în obiectul protocolului.Ciceo Georgiana – Europa Unita. 302/2004 modificată şi republicată) | 10% Dreptul la un proces echitabil. Bucuresti. prin informarea magistraților. Bucuresti. instanţele au reţinut că în cauză nu a fost realizată procedura concilierii directe. Europa Noastra. Respingere (art. 2002. proc. comparativ cu un proces judiciar clasic. I. 8. Bucuresti.juridice.

2005 al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor şi nr. Consecinţele aderării României la UE şi modificarea legislaţiei privind acordarea ajutoarelor de stat | 9% Libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate | 9% Competenta materială în materia litigiilor de munca | 9% CIVIL – PARTAJ SUCCESORAL | 9% Recurs.C. 769/08.E.Plângere contravenţională | 9% FUZIUNILE TRANSFRONTALIERE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PE ACŢIUNI DIRECTIVA 2005/56/CE | 9%           Dreptul la viaţă Instituţia Extrădării Asistenţa Judiciară în materie penală Libera circulaţie a lucrătorilor Femeia – terorist sinucigaş ORGANIZAȚIA PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA (O.2005 al Ministerului Finanţelor Publice.      Acţiune în obligarea pârâţilor să semneze actul adiţional la Ordinul Comun nr.12.08.) Analiza modului de luare a deciziilor în management Dreptul la un proces echitabil Interpretarea tratatelor Inviolabilitatea diplomatică .S. 1847/06.

Related Interests