ARISTOTELIS OPERA C U M AVERROIS COMMENTARIIS

Vol. VII

VENETIIS APUD JUNCTAS 1562-1574

M I N E R V A G.m.b.H., Frankfurt am Main
Unveranderter Nachdrudc 1962

Anton Main K. G., Meisenheim/Glan

Septimum

ARISTOTELIS
ST A GIR I

Extra- ordinem^ Naturaliunu varij Libri.
Qmbits nonnulli etiam additi(untL> i aferipti
ALEXANDRI PROBLEMATVM L I B R I DVO,
Horutn omnium nomina,additamentuin,&caftigationev. verfa pagiua declaiat.

V E N E T I I S APVD IVNCTAS. M. D . L X I I .

IN HOC SEPTIMO V O L V M I N E H £C CONTINENTVR. A R I S T O T E L I S problematum SeAlones duae de qua draginta,Theodoro Gaza jnterprecc , plerifc$ in lox cis ex collatione graecorum codicum emendatae. Quxftiones Mechanics Nicolao LcOnico Thomco in/ terprete,nuper recognit£,ac variis figuns illuftratg. De Mundo ad Alexandrum Liber, Gulklmo Budaeo inccrprete . De Admirandis Audicfonibus Commentariolus , nu^ per Dominico Moncefauro Veronenfi in latinum conuerfus. Phyfiognomicorum liber plurimis in lods dil/genter caftigatus,acc^ in capita diuifiis. De Coloribus hbellus,a Simone Portio Neapolilano latinicate donatus. De Spiricu libel lus,in capita diftindus. De Xenophane,Zenone,& Gorgia,noua nuper Toart^ ni Bernard] Feliciani cranslaciorie ad integritatem reftr tutus . De lineis infecabilibus Liber, nunquam antea nee grae ce s neclatineimpreflus, vna cum G E O R C I I PA" C H Y M E R I I ea de re compendio, haftenus falfb Ariftoteli afcripto , nunc verofideJifsitnein lacinft conuerfo, lulio JVtartiano Rota interprete. Alexandri problematum libri duo , Theodore Gaza interprete,nonnullisinlocisad exemplarium corum veritatcm emendati . DeCaufisproprietatum elementorum ftoteli afcnptus,nunquam antea impreflus. De Caufis Libellus ex hebrapo in latinum conuerfus , Ariftot.feu Auempace,vel Alpharabio , aut Proclo afcnptus.

4* 'j

I N D E X SVMMARVM ET CAPITVAf
QY^ IN HOC SEPTIMO V O L V M I N E C O N T I N E N TVR. SummxQuxfiionuduarum de cj uadragin ta fe <5honum Problema turn Ariflotelis* SECTIO PRIMA* tinent: cuius SeElio Sexta* w adfefiionem,accubitum, &habitum COY ports pertinent: cuius <ju<e fiiones *r+ Z4«D Settio Septima. Earwn,(ju&adcc>nfenfitmna twr& antmantium pertinent cuius qujtJltones+5* z^..L Se£ltoOc~laua+ io*w», (jufad rigorem, at tjue horrorem pertinent: cuiu SecJio Nona*
c

OR v M, ad medicina pertinent: emus tju<& foLi.B Settio Secunaa* Eorum, qu& ad fudoremper tinent: cuius qu&flincs *

SeSlio Tertia. catrices, &pelkspertmet: Eorum, qua adyinipotum, cuius quxft tones. i4*z?,G i pertinent: SccltoDecima* {.» n.£ Eorum,qu& ad res naturales Seflio Quarta » pertinent: cm Eorum, qu<eadrem "Vene— 67• x8»/C ream pertinent: cuius qu£ Seflio Vndecima* {liones.^, **A Eorum, qu£ ad yocis, joniq; Seflio Quinta. rationem pertinent: cuius

Eorum3 yu* ad laboremper-

qu*fliones*6f*

3 ?«K.
Seclio

Sep. Vol. Index*
Stftio Duodecimo.
Eorum, qua ad res bene oli* das pertinent: cuttts qu&ftio nes. 13* 4* .G SeElio Decimatertia* Eorum, tju<eadresmaleolidas pertinent: cttitts queflto nes.il,*. 43«-^Settto Decintaquarta* Eorttm,<]H<e adregjonum habitutpertinet: CUMS qu&flio nes.i6* 45«(? -Settio Decimdcjuinta* Eorum9tjU£adreswathenia cdspertinent, tfradciKtcsJiaicuius (]U£ftiones.iz* 47.G* Sfftio Decimajexta. Eorum, qu& ad res maxima- ias pertinent: cuius (j»<eftio -nes.ij* 49*B SettioDecimafeptima* ~Eorttm,qtt&adres etnimatas - pertiwt: cuitts qones^jij SettioDecimaoftaua* EorumyqujeadkterarHmftu ,dtapertmenf.ctiMSquxftio nes.io. ;z»D Seftio Decimanona» Eorum, qu# adconcentum pertinent: fHiHsquaftivnes

51.
SeElio Vi Eorum^uA ad fltrpium £e> mts& oleracea pertinent : cuius qu<efltones. $6, 58,1? ScftioVigefimaprtma* Earum, qu<£ adfarinam, c£* mafiam, c&erayt id genus perttnent: cttius qvxfl tones26. 6i.B Scftto Vigefima(ecunda+ Eorum, qutiodfruflus arborunipertinent:cuius qua fliones. 14.6 ^..M Settio'Vigefimateriia* EortWyCiu&adrnaretfalfom<p*e omnem aquamperiinet emus q»& Seftio ^i Eorum,qu<e ad aquas pertmenr.cuius qu<e 19* -70* E Seflioyigefimaquintai! Eorum,qu* ad acre pertinent cuius quMones.iz.^i.K SeflioVigefimafexta. Eorum,qH£aa Centospertin&:cuius qonts>64»74-£ SeElio "Vigeflmafpiima* Eorum^fiu^admetumy & faattJinepertiriept: cutos

Sep. Vol. Index.
8 O.Z, SeclioTrigejiwaqumttt SeElio "^tfrefimaoflaua» Eorum, qu<& adtactumperEorum, qua adtemperantinent: ctttus qu&ttiones* tiam, <& mtemperanttam, to» 96* B Seflio trigefimajexta* C7* continentiam, Cy* tncon tinentiam pertinent: cuitts Eorum, qu<& adfaciem pertinent : cuius qu&fliones «. Seclto 3. 96. L Seftio trigeftmafepttma*. Eorum, tinent: cuius qu&ftiones< Eorum , quti ad totum cor-, pus pertinent; cuiuf qua ^ i^. Jlwnes.6* SeflioTrigefima. Eorum, qu& afprudentiam, Settio trigefimao£laua+ & mentem, &fapientiam Eorum, qua adcolorem perpertinent: cuius qu&flio tinent cuius 85. L nes. »O* 97-1 Eorum, qu& ad oculospertinent : cuius qujtjltones * V<e fit artis Me30. 8p»5 canicefacultas.fol«, Seflio Trigefimafecunda. Eorum, qua adaures pertinent-cuius qon€S.\^.c)i.^4 De dignitatibus , admiran* Sectio Trigefimatertia* dtjque circuit proprietati bus, ^S. K Eorum, qua adnares per* tinent: cuius qn&fliom Quxftiones* pp« <? 18* 9^ Eorum, qu<e ad hos, & ad 9 funt pertinent: S.B

Summx Qu^/lionum

SumniiE ac Capita libri deMundo. Demundipartibus, ac ipfarum

P

Sep. Vol. Index.
ipfarum inter fe ordine* diflorum genernm Cap* it. 3«C acaptantur.Cap.q.* »33-£* t>i his, (]u* in *s4eregeneran Inuemendorum exfignis Ha. tur.Cap^ 115*0 bi;uum,& pasfionummoDe his , qtt£ in terra , fiunt. di duo.Cap.'y. 134. B Cctf),^ »i4»X" Pasfionum Habituuue mult De his, cfu& in M<tri cue ' torumfigrta.Capt6*i34..G niunt* Cap.j. 115, G Inueniendom Signorum me Dubitdttonis folmio , quo]?*- thodus . Cap.?* 135-^ fto mundus ex contrarijs Pasfionum'Habituunxjucm conftitutus, tamdiuriondtf amtndlibus diflinEtio , ex ma folutusfuent. Cap.6. n$*G fctthnifoetnininique generis T>e De-o» Cap. 7. » *7» fi comparattone^Ca^. i^6,^4 A R I S T O T E L I S De De pdsfionttm^ hdbituumejtte •sfdmtrandts audit tonibus fi*nistacorpomf>artibusjitm comentariolus. iii.^t ptis^Cap.^. i}6*K Depasfionum , , habitumyuc Sum^ ac Capita libn Phy fignis , 4 commumbus qui^ fiognomiae. dem genenbus defitmptii, membris tamen pdrticuUri Hypognomonicam fcie bus appbcatts<Ca<io* i$$*E tiarepenrj. C»» 13X.G Prior es tnbus modis PkyfioCapita Libri de Cognomoniajpeculafje, ac tret lor i bus* non tamenperfefle. Cap.i u %$i* L T*X E coloribus fimplici Quid fit Ph)fiognomoma)& J,_ J bus.Cap.i.f. 140.^ ex (juibus genenbus fignt De coloribus Medijsfiue mix in ymuerfuM accipiantur* tis.Cap.x* 140*!^ &e Colorum infnitatc » Cap.%. I4h£ De

P

cuius qu&ftio . C^* ad ea^quA in to funtpertinent: cum qtutftionesti ^>yj. tinens: cuius F«e fit art is Me30. & fapientiam Eorum.Sep. B & continentiam. Seftio "^tgeftmaoflaua. 85. fju<e ad tattum perEorum. ^«<e ad oculos per Maxhanicarum. 16.E pus pertinent . cuius qu£ ^ SeftioTrirefima. B Vemundipeirtibusy ac ipfarum . tmentiam pertinent. Vol.ij. qu&fliones. qua adiuftitiamper SeElio trijrejlmafepttmd* •tinent: cuius qu&jliones* Eorum. &* incon SeElio trigefimafexta*. qua adcolorem perpertinent.fol.^ Eorum. Eorum.. Eorum. K Eorum. admiran* Sektio Trigefimattrtia* dtfaue circuit proprietati 5>S. 9^.. cuws Eorum . Se£lio "^tgefimanona* 3. iQ » 96. & mtemperanttam.13. & mentem.91*^ De dignitatibus .* Seclio Tri* forum j qua adaures pe nent'cuius qones. L »0» 97> I Summx Quajftionurrt Eorum. Index. canicefacultas. SZ. Eorum. qua adnaresper* bus.tinent cuius qu&fliones » nes. qu& ad totum cor-. Jliones. tju<e ad faciem pertinent : cuius quxfliones «.6* 97*B SeEtio tritrefimaoEiaua*. qu& afprudentiam. tinent: cuius qn&jliones » Qmflioncs* pp» Gf »8» p^» ji ac Capita libri Seftio Trigeftmaquarta.u* 8o. deMundo.Z. qu<e ad temper antinent : cuius <jtt&{l tones* tiam. <ju<e ad hos.

actra loribus* dtdifle.E tiarepenn. mernbris tamen particulari HypognomonicAm ftie bus appbcatis. \$ 4.acorponspartibusjum comentariolus. G Dubitationis folutio .E De P . 3* +&& ®e Colorum infnitate » Cap.*}. diEtorum gtnernm t>t his.Sep. i^-i. 140. ex md folutusfuent.CdS. qu£ in terra . 7+ £lo mundus ex contrarijs Pasfionum \ conftitutus. 1 17* H comparatione.Cdp.^* 113.$.Cet<io< ijS.Cap. C. n\. fiunt* di dtto.6. nontamenperfe£le+ Cap. qu& in ^4eregeneran Inuemendorttm exjigms Ha tur. ij>farunt inter fi ordine.Cap+i* 140*!^ Cap. I S T O T E L I S De Depasfiontim%habituttm<]tte *4dmirandis audit lombits fi9nis.*A ptis.9* i&K Depasflonttm .G Prwres tnbus ntodts PhyfioCapita Libri deCognomoniajf>ecula(]e.Cap. dent generibtts defitmptii. *A A R . habitumquc Sum^ ac Capita libn Phy fignts .f* 115. tju<e m Mari cue ^ niunt+ Csip. (jitopdthodus . D bi.f.uumy& pasfionttm ntoDe his . 7.i.. Index. . Cap. tamclturiontkf animalibtts dijlinflio . i$6. iif*G fiuhnifcemtnmiqtte generis De Deo.i »» >^z» L ~1 "% E coloribus fintpliciQuidfitPhyfio<momoma)& 1 Jbus.^ ex quibus genenbus figna De coloribus Medijsfiue mix m "VniuerfuM accipiantitr* tis.Cap.i» l$l. B Cdp^ 114* K Pasfionum Habit mm mul* De his. Cap. Vol.Cttp. 4 commumbus qui*> iiognomiac.

Tie coloribus artifciahbus . . Q ru.* /47. &*Ahmento «. Index.4. 156* F Liber de Imeis injecdibbits * 158* H Georjnj Pac/nmerij dium* v4lexdfl ber Primus* ty B LiberfecSdus eiuflem. Penna. V&ttto defairitus nd tiui dttr<ttivne3<tc au ftwnetCdpJ+iqS^ T>iffcultas de rejpirttione . Pttlfi . CAfjL. rum determin<ttiancstmulCV</>. .f. D tatjuedeipfarumfunflioniDe mutation* colorttmexco bu$*Cap. 150.i4x. ZenoCapita libri dc fpintu.Sep. Vol.& cutu*Cap*6> i44»£ Liber de Xenophane. DeXenofhanc ibidem VcZenone* 154-+% VeGorgia.Vubitatioms circa qu&npltt Elemerttontm* nmascorporis panes.D Dttbitttt tones de refjuratio ne .4+ 4$. teed Liber dectutps* Indicts FMS+ .JP coftione.1)* l^H DeaflioneCaloriscontrano De Colors Pilorum .mtllos* Cdp.Cap.L Xlt*£ . i$8.

vel aqu^ vd falfuginis3vel cibi.morbunvconfi^ ftere certum eft* Cur morbi faepe curari pofx funt .velde fecftu etticiann qua quidem rc. Vr exuperatic. Thcodon Gtt^d interpreter S I C T I O P R I M A. quemadmodum tempox ra. nimiae comit' tendi morbi vimhabeantt' An gavel exx ceffum. q ui ppe q> non nifi temporu. vbi quis abunde exceffitc' equidem nonnulli Medici earn artemexercentjVtnonnifi per excefsu a^t vel yini . aetatum. Sed fi minus cotra^ Hum fubfecutum fi^qui fimilis flatus tgis fubuenerit. &oriim. quae morx bos committunt. Anquoniam cauffe. Ide aiit illud pro caufa particulatim etiamadeft. Ariit. vel tollendijVel iudicadi.ratio tune valetudi^ nishabenda diligentius eft.ARISTOTELIS PROBLEMATVM S E C T I O N E S DV£ DE QVADRAGINTA.vel contrahendi morbum vim ha* bent.quodinvniuerfum propofui de temporibusonuta' tiones etenim flatuum. teV pusaccedens cotrarium tollere illu poterit.pro temporis cuiuf< dam mutatione accipi detent* Quapropter hxc etia intended di. frigorajteporesuefolet adferre.quo ecia fit. vt qui bene valent. f 9.frigidaue materiamorbusconftiterit.acgrotare tex pore mutato incipiantxorporis enim proindetemperamencum foluat neceffe eft.6d fyderu ort^orioniSjarcfhi rijVergiliarUjCaniculac.lantdejiudicent. morbos'qj qualitatum huiufmodi exceffus comittit* Secundaetenim valex tudo mediocricas quxdam eft* Quod fi perhumida. fer> uarftp.locoru^ ftatu idoneoaptu (it augeri. A Cut .vel icdif. vt gen9 alter um duci per exceilum alcex rius in medium poflfit» Cur temporSjflatuum^j mu *£f£»t & tationesmorbosintendantjtoL iu dcin. Extra ord. cj flatut imbres'qj excitant^qferenitates.aut huid f.t{»*aime&cin*mptrtintni: tutus tjntflionu. aducrfac inter lc fun t:atqj ica efFici t ur .aut calid j. vel comitcancc' ^ **aut f"g*dae.aetatum. intendet fan^atq? interimet. Quamobrecum tempoy ra euariant.aut ficcae funt . atqj locoru.

yf ftiuo igi tur tgearidacalidaij? vitia male homines habent.in oculislippi tux do eft. Cur morbus peftiles folus ex omnib^vitfjspraecipue afficiat cos. vtmorbo cubantisvelutiquo" dam fomitefucccdente.tu in terra.qualisqui grauis perpetuocoftat.dein febres. tax Iis'q5redditur.ferues ori tur inflamatio .cum Pg humoris fupercrefcetisabu^ dantiam concoqui nequeant. ca lida corpus peruertit. turn etia in acre faciat: quadecaufafebres oriuntur. 6C corpora pari ratione.* morbi acuti .vrit hie vehementius«Fitigitur. vt resea> dem & cahdilTima.alrj parum cupianc. (fe. fit enim.calorem pleniorem fufcipies^xardefcat. cj certe ex bili co fiftuntjpwhymKm potiusvrgeatc* Anquiafebribusillicomi tati. quae cum no nifi caloris exuperatia fit.Ita enim intelligendu eft. Ita enim vis Sox ITS materiam late obtinet.violetia vero cotra na^ turameft.6Vhabix tandi locus perhumidus eft. Quamobrem qui vel cibo vi tiofo vefcuntur.qui fcilicet depra uatoiam habitu fun t.quam feruefcere turn incorporibus.ver autem au ftros. quia nuJlum penitus capifualix mentum:cVqui vitiofevefcunx tur. cofumptionemqjillud accidat* Tabefcunt enim & qui efuriut. acuti proptereafunt. ceu aqua.qui ad laborantes eo mnrbo prope acceflferint t An q? is folus omniumorborucois omnibus hominibus eft .fipluuia aeftate acceflit .vc cibum alii parti con coquant. zfkas proxima grauis tarn febribus.:feruet etenim illa. addit.pluuias'q?exhibuit. perx fruinequeunt* Quamobrem cum vitia bilis i?c peraeftatem contrahi debeant. hyberno aute humida calidaqs penndeacuta.& terra madet. quia violenti.anxieta te53eftuijvexetur:xftusveroin Corpore febris.6C Jippitudines. ita^ pefte facile omnib9 inftrt.cuexerex menta humoris in capitedelinx -^ quere incipiunt.Primumitaqj iippitudine«fubeunt.febres vti'qj accedere poteft. cu fcilicet coelo adhuc madente^ftas protinus iicca.vitium illud protinusexultetjConcipia turfy in ali>s« Cur fi veti-feptetrionales hye mem occuparunt. cp Iippitudinib 9 infequi foleat^ An q> aeftas corpora noflramul cum humoris alieni continentia excipit.Dcniip mutatio quac'q. celeriternancpinterimunt. citari maxime debeatf An neconturbatio redundet.cjaquod affumpferint. Cur .vel|la pis. vel fame diutix na laborantjpedibus intumefce refoleat c* An vtrifq? per tabem.locis enim quibufda in corpore humefcetibus.Problematum Cur vortituSj'Cu tempora im mutant.cV frigidiffix ma reddi poffit. vitium etiamaugetur. &i calida occupauit.vtaer fux crafTitudiniscaufa.cii varia excremeta materiac inutix lis ex mutandi rone proueniat: Vnde fit.

& foluta.Sivero pituita redundat. quac cu i ta fe habeat. ex'q? imbe cillitatecaloris natiui cocreuit* Cur fia?ftasficca. &t incica bulum frigori fubmu. 6d autumnus ficcus rjfdem aqui lonibus perflatus morbobiliox fos infeftecj'An qm ad idem^cpr A ij put .cernendi humoris* Infantes ve^ >^ uos Serunt> imbecilles.laxa'q5 fiat.. cui fydcratio nomen ettrnecnon fi ob nimiaot fui copiam cocrefcere minuspo tuitjin locum defluit proximur atcp ita tuffirn. &C cat bemcontrahit* Curfificcaaeftasjficcus'qjau ll tumn'aquilones habuerint^tnu lieribuSjCVloibus pituita abunx dantibus fecunda valetudo con tingatc'An ga natura vtrorunq* ^ in altera exuberat par tern: ita«p tempus in partem trahendocox trariam ad medium habitu.aeftaris vi co)iiquefcit:fibiliofi.quianaturafunt humida. crudo* rem vtiqs mouet.i)de pIuuiobenigne}cV conftiterinr.dolor capitis. quibus tune adeft par tu6.& humor faciunt. nifi qd vitro ipfi perperam agant.cp aeftate morbi exercetfAn q> hyc mis tepor. * aut *coAOr«. frigid us% eft.hu mida enim.. . raucitates diftillationes^j in pul monern oriunturtmulieresexx torquent difficultates inteftinox rum. . laex . grauitatem committit: dC fi.iftrent.corpora cam verc.qug res fyderatio appel fphaodif jata cft quarn ficca ilia comittit him.' n . vere fn'gido atq? ficco facile con crefcerc pofsut^dd idurari* Iraq? grauidae. Cur fi ficca dcftas cxlacjlonia. humidiadhyemeita deueniat.«3daquilox nia fui^autunusexaduerfo hux midusatqjauftrinus > hyeme } q proxima eft. verautnccu&aquix Ionium eft. &fy.Eoigituripfo temporeoptime valent. neceile eft.} u Quod fi in capite humorconfti terit.fos'qj immodicamob frigidita< fis piatajp ternedunc. (rigida'qj: feniores ftupor attoni tosreddit.Se&io Prima 9 Curiihyeimauftrina&plu A uiofa fuit.vbi vniuerfusrefolii^ tus humor incubuit.. nimius. fed fqualibudam for tiuntur natura. vt corpora tempori eiufmodi pro^ ximainqualitatcreddantur. fiCnutritifuerintintra parente. vtfomitem quendam. Cacteris vero5cuni pituita vitio "invere fuaenimietatis^purgatanoneft (quod fit.box num'qj perducit.frigiditas}tmpatiensomnino ex mo. fphacelif.ficci^j funt y q> eorum corpora minime humidam. De .-{Ergo difficile eft humore denfarijConflci'qjinde pituita. e at ci tantur quix dem humores/ed tenues:quam obrem eoslippitudo arida male habet. vbi tepidum feexhix buit)fed coacla a frigore conftix ^ titjCum tepor occupauit.accidie enim vtqui *** "* tune ccelo fereno nafcuntur.rauct taSjtuilis^oriantur^atqa in tabe demu euadantc'An quja hyems m ultu materix excipi tjitaqp hu morem cogere^tqipituitamin de coficere magnum einegotiS eft. videx licet incalefccndijcrudcfcendifjj B ratione.rauciratem.ab orcu pcricli tantur.

Extrema nanqj genex tiscuiufcunqs moucrifacilepof funt.q ua pertur batio ilia c6mittit.vt pediculi. obfonrjs. quippecum peregreetiam profe<ftis in coelo quidem prope «odem. qp aquae. . q> pili in hoc pox tifTimumexeut. euaporatum fit.i n aq uis aute varrjs verx I fari eueniat: quapropter aquae mutationem grauem eife rede putandumeft* 3 4 Curciborummutatiomin*. SedcurcibijSdaqufmutatio grauis (itf'An q> omnis mutatio etiam temporis.atq} excefifus. 6V in potu.grauis occurrat^An ga plurimum aquae confumimus. quod biliofum remanfe*rit.caputenim pueroru madet abunde. ^.(turbulenta en'ifn. qu^m ficcum valentius:quoni| plurimu eft3exijj cibis ipns non nifi quantum diliitum eft.et 1 varia per fe funt. nee aequa lis c6co<ftio eius agitur) He in tjs accidit. fed aeris mini" meJtaqphocetiacaufaeetfe po< teft. in q uibus has beri poffint. humoris create co-* piap6t. eodemqj recalefcente. aeris vero no grauem efle aiTirment c1 An q> aqua corporix bus alimento eft.vtpoteex bili fyncera. quo ftpritidpia. ari iae lippitudines oriantur.Nonullosinfaniarapit.in •mania ur.frigus. na dC in pane.8iaetatis motu facilis eft.cuius rei indicia eft.febres acutac.dant.muld habeanfc" An q> humoris crudi tas.qui aquam mutarint^fci li«etvtvarix potionis vtantur alimento.quo iam habix tbc5plexoip peregrin em ur«aer autem nullo feexhibetalimeto* Aquarum item genera multa. qui inter fe diftat. Ad haec vtvariusctbus grauis eft.Huiusautloci uis ad progenerados pediculos apta eft. quippecumautnuper > autnd" dum adhaeferit}qui praccelTerat. aquae vfus plurimus eft.vehe menter'qj incalefcat.Problcmatum G pus eorum^ac tern port's habitus vergunt :itaqj veluti ignis igni adrjcitLCnm enim corpora exic eentur. corrumperefeinuicem queunt.Patet hoc in puerili act a te.eftijj id alimenti gen9. & fine8< Ergo 6C cibi. d(.prerertim inlocohumo ri opportuniore. vim habetenutriendi* Cur m utationes aquarum fa c*unt.quantumip in his dulcex dinis erat.quac ex aqug vario vfu in crebra comutatioo neredudat. quorum fcilicet naturaatrabile abundat:haec etenim large fux H pereftjcdmeiushumorescotrax ri] reficcefcant* '5 Cur mutatione aquarum gra uem. neceffe eft.&f3cpe aut grauedine conflidatur.cj morbo logo Iaborata6£ ienes qp iuuenes potius c* Vtrum iummx iliac intereundi caufz dug ad(int. aut fanguinis prox fufionc»Quinetia pediculos pltr res ilia ae tas habere folet. vt-dum humor confumitur. Curdvergiliaruoccafuadfa 17 uonrj vfqs flatus hi potiffimum pereat. Cerebru aute natura humidu eft:quare caput maxime gpetuo humet. refiV dudip.

hos morbi ex< .Etfl frigiduenim. nia feorfum huhior decefferit: Quod enim crudi humonsfub inferiora proptefeanequeut}q> admodum excrefcant. .mutatio etingesoccurrit.fed fi no ita colligiitur.a< A iij beat. gnonegociofancntur. qui fuapte natu humorib y huiufcemodiopporx ra tUnaSjiferiores inhabilcsilU b.fe ex calore immodico ad frigoris bresqj q uartanae Jonge eo rpe fo acerbi ta te ven i t ur . emerint. fed repente ris difficUltates inteftinorum. atqj poribusjvlccra capicisnonma ita dirTicultatecreabunt inteftix vlccrofis. refrigcrati minimefuerint. arteria: (fupra enf naqj corpa iicca.quantu denfo corge fdnt.^jj^^jjhumoriscollecfha cftpcrvcrhu torqueatacuti^eceHeeftihig. An^naquamev quotptepiduscxtitic. primum cofittunt .& frigida funt.n« P«fioncm certum eftv Quare fit.quo norumvitium oino quieuerit. mcntcr co feruefcut aflfedu. teant:hinc enim *lippitudines *&lippitu frigoris atq? ficchatii^fle eicef^ quoqj przgreflisfebrjb91 in gra dj. quorum humor vltra mo vcreft.Anq»quiviri)slaborant dum ferbueritjCorripientur.qui euadere mor omne deorfum tend it.quar ttrrenus. grauiscofequifoleatc'Anquod .orta videlicet circa pul quail fenecla ia adefie vidct.rhidurtijin noftriscorporib5 re^ hufnidaexcremcta fuprapoti* rts frigeratum quicfcit. & pUeris prf fertimr'nam &C£te No enim paulatim . grauiseft: graueautc tanae rjs oHent.f. autfino time vrgct.tibiarum noru « At fi pre nimia fui copia autaegrcc'An humor eoru^quia humor excerni nequiuerit. 19 Cut* fi poft hycmem aq uilo^ bresauftfosip habuerut. acftas ficca ad mod u fuit.ob aetatetn.dC putre^ ter modoatrxbilis adhaerec* Curfi aeftas. cu partes fupefior<« cotingitjpueri.vt ui aeftate fequi confueuerunt:) brSTmor cii vcl paitio riiomcto cofga pa ergo fi no loci's fuperioribusex^ boia ?ftateatjhyemisrigbr qfiighisigni crementa humorii exorfa (vt di te-&en f6* iniugatur)atq5itainteririiat. ICgus etenim morbus. cipit. eo fciJicet q> altera. qin I> tpsautiftudamboilla fortitur.altera ob Ian aeristepori nollra corpora pax guorem: hyemem vero &gelu. cVautunus im> l dini pateant.hyems C niajAiverauftrtnuacpiuuJum. <flu eftj prodnusjinteremerint. qn au tun u t Jcnteucnire. perni* hyems corpora prachumida exx tiofusoibusautumnus acccdat. Cur*[inplenisimpUris^jGOt defcedentcrudaad ventre.&hyems tuacerx perxftatem reftiterint. fubfeques enim tf>s ccrte. atq. ergo fu^ tern potucrunt > et fi illud intefti pcrioracurari facile pofsut.Itaqjqui jdiocrisp acftateincclTit.Se&io Prim a 3 Vitaeniealorefouefjferuaturfa. Ea tnonem .!!* fcrucfcen.Ex diutUrrri^no fccus ac fenes effe* cremeta veronifi donfeftim per $i fum.

rjs febribusorfiseuex nit. pluuiusi]j fignificet. quae pridetn conglutinata tuc r« mittuntur. "• Cur grauis tuncadeatann 9 .itaqjeiuftnodi animantium genus cii natura humidumfit. fit vt prxdicta vitia orianf }que admodum vinolentis propeac cidit. quzrubecaru faciem reprjfcnx tantc'An res vnaquxcp loco fux naturae idoneo abundarefolita cft.non nifi per exceiuim ambarii quali tatu illaru oriri foleat.Auftros tf^quosmaremi ferit. cum Sol multu vaporisde terra excitatc'An tuncannushu nudus. infrigefcere incipit.vt qux fumma de cruditatc febres conftiterint.quiau M flrinislaxari flatibusconfueuex runt.Problematum <3 beat.humorem'<jj excirat alienu. Cur corpora humana fe tarv dioradebiliora'qjfentiantjCnm^ ** auftri afflantc' An quia multum ex paulo tune redundat humo-riSjqucdeliquefcere tepor coe* gitjCX^ leuiafHatu grauis hux morci tat* Addec}> vires noftrac condit3Einarticulisfunt. nex eefleeftjterra^madefcere necef fariu.Cu igitur imbre auftri vacat.qm his magi* totu corx pus ab humoribus occupatur. cu alget. cucopiaeft pufillarum ranaru. At quibus Jaxius corpus eft. ac refoluunl.qui per hjeme . qui articulis inx ditus eft. emox rianturj'Anquiacalor.vt morbi proueniant. prodelTeftirpibus certum eft.Idfofy qui tali tcxturacor poris funt. cranfeant in ardores. oc corpora quocp mul^ cis tune excrementis red undare neceflariueftjitavt xgrotandi rnateriam habeant in acftate.multis idcir co excremetis pmunf: quj caufx funt. fuperas cnim ca^ lor toti us corporis. Cur auftri ficci. Cu igicur qui locisfuperiorib* corgis humor excreuerit. vt cocretusnos mouc ri nori patitur.quippequac. *J Curannuspeftilestuncinua die.vt quafilocis palu ftribus.febris eft: dC Ciideni nimioineendacurhumo re.CSftat id excoru crepitu. grauibus'qs proinde inx I habitet.Suntenim fuaptenatura humidijCalidi'^tquaquiderefe briscomitrit.quibus enim corpora fada 1C prehumida fuerint. j valetudine laboret.&nihilhux *J mentes febres creare (bleat ? An quia calore.non multa excremen tafibi admittunt. H ex'qjvifrigonscoa<£k>eorucorx pore humoresincalefcentes fex bres acccdunt.fic nimishumefa dlusintendi minimefinit* Cur per gftatc magis aduerfa j.Fit igit. refrigerati nancp beneficio mariSjdeueniunt contra acrugix neirjjquac humorejCalore'qj alic no confiftit. cpdenfaillis moleconftantibus. fiumidu pluuium'qj annuobea ipfamcaufam indicat.ardoreffici poteft. Tenax etenim humor.perhyeme vero magis qui laborant.Anni eiuf modi vero grauesproculdubio funt. corpora nra ita afficiantjUeceile eft:at cu flax tib^imberadeftjnosaqua refri L gerat.

rigores magis infeftct < An riumvr.quaobrc facultashifce mores<5? excitat. excrements fpicere. Cur poft vtrulibet folftitiu.Seftio Prima 4 A hyemem intus gpcorporti den caufa.dumdilue autuirjiio call d urn refrigefcit. fummiSjfed intrinfecus fe expa^ 47 Curver.licet per id tepusfufcipitur.Caroenim fpiiTefcic. perni tiofum gna cum ca ggrefcere nequeant. A iiij . fie runt. Cur per autumn^ac hyeme morbu vrgere ro eft.Itaqs rone maiora. parua de cauia exidut. quiijj ** lido r€frigefcete.qui fecunx nee labor operu.quod cu ita fit.Melius id in iis intel vere grauior e.ardor enim non relidet in niticqj affcrre infirmis poteft.Febres tsme per centu dieru fpatiu mori ma ar Jctes per hyeme.quiai corpore hominisbiliscax nem.cruditate<}5 ciborum:noui lida^ituita frigida eft. aut enira nullo morbo humoru poteftcococjuere. aup qua: teporafrigus prgfe ferunt: laboriiimpatieseftjidcirco mor per xftatem vero. vtratione infeftetc1 An qa ni utationes gra^ febres ardetes hyberno tempox uesocsoccurrunt:fed autunus re oriantur. Quod idem in D fitatecoercetur. reliquo toto *8 C ur »^ hyenjc minus quidc. 19 rum. per hyeme aut quod cali d urn eft. prelTum refrigefcit. qui dumj6dadben«: vaienduapckv calidamadtniierc:caro quippe res.per hit.atqjauriinusniorbis dit. a utunumijf xime accidatf* An quod eatenus potiusconfli<flant.vt rint.contra autemii&truerur-. trex patitur.atq?ita efficitur.ideo premunt.parum adiuuat.refrigeratu. q uia corpore ea^ ligi poc.qu£ majori de locum cuotitur. quod in calorfcjj iatrorfus fe colhgit eo^ hyeme imnime acci Jit itatfu^ rum.videlicet oblaltitudi/. Itaqp per & eteium frucftus t jnc adfuntrnbn xftatemquod fhgidum ertdif" E til itavalidoselle naturae ratio foluitjdiftufumqj horrores.qm corpus vniuerfum ra febresardentes potius oriantur.puenerint.cum aeftus ad bospluresquidemorin necelTa funt.caloris dC fri' / us a frigore. die tuti a frigore iunt.qui aqua frigida.Qui enim frigida (einfudeigitur vere frigidu recalefcit.qnicalorpul vtrao^ vehemetia.introrfus fe contra^ goris fe dilatat. pemitiO' rarefcitjCaloriqjaa exterum vfqj (iora'qj mala funt. rentu^friguerunt.aut prefli celericer € ui validaeilemali origine neceffe tadecedut:quippequi > nifimax eft.qpfrigido inca^ calida fe hyberno tern pore laue „ Jefcente potius aegrotamus.Contra in gftate.qui feaqua Jiluerintfrigi" muscnim tune ^v ad cocoquen da. refolutu.ibialu]uandiu. at qui cali qjgajftate tedpernitiofiusegro da vfi fuerintjfrigus diutius ex/tec < An qm in aeftate morbi vcl periuntur. vi tempo ris f fuccurrendi daturfacilius. qui ampli us p da valetudine efle folet..quf morbos.athletiSjfld oino in ns.

fed frigidiut ferunt. vt parQi boriofa.velcorpuletior peruntiqui^j venofis.. efficere debeat«At ve ineidendac'An q use ore fun tarn roaes medieameti vim obtinet.cftione defyderat pleniore«Sed .partirn periculofared^ alat. Incidendi}qui gidiufculum praeftat* Cur 3* G . An e diuerfc^ inutatur.itaqj minus la An fit aqua perfufus calidainv ceKt. Quamobrcfn qux etiam. vt crufta illic tifiima rei eft«. bitate fuapofTintaftringerc.q>ordeum humidiuseft: cruetis inr]cieda cenfernus^acria quod ant humidiuseft. plo. 31 Quaenam vrenda. Vrendi funt illi abfceflus. cocorporc drdacci piftura exercehf.aut in inguine abfcef tantum tritico eft. quac cotra no ita curan beat.plus pefcat.inedica> H cicatrice indudta occultabitur* mento prae/entifTimoafdeftjfa/ t 53 Quaena virtus fhedicamenti citvtvulnusceleritlscoeau fupprimetis fanguine fit.eft.vt euocet vaporem* Cur fi quis f re incifus fit.qar^n5 fc tisc'AnutrefoluatjUtmoueatfu parte folida extant* dorem.hinc alimenti parurn^id^fri fis refident locis.aut carni s pu> eni calor corgi inhfretfolidioru tredine«Itaenim encicit.fed medicamentis^Ah prxftet. purulentus efttfin mi" qj ferru acie adadiiore recipiat fedionejidcircofaciliore.Quod igitur acs fl incumbat: fie enim nullurfl pus mulad fuerit ineifum.quax ratioreg funt qui * tritici. fana ordeacea facere poteft: qa qui lati^pcefTutjs miiltiplici eru^ enim humidior. tolerat nus.q> multo colo> eft. fp q~ut ti diu nan'qj prjmadet. concox I magnaexpartefunt. addiit fcerenequit. 57 HUs fimul dC inflammatione ca^ & ad morbos accomodatior.& vnitati fit opportunu.no carno/.medicameti s curandum etiam : qualis certe forbitio > ci-» potius.qu6 minus vt c5 34 Qusenamincidenda^quaeue codlu quid difncihusordcu ha> vrenda.Problematum Quacna virtus fit cataplafma in acutum fe coHigtint.fic ad leuitatc quidvrilius dafint.fine cr ufta.. leri terc' Ah qm 5 laxioribusAtni> &i materig inutilis confluuiu co nusijjcorpuletisefre<fla sut.unitati opportuni9 eric.iftuty faciat.nondumeft. quguefint biliorem'q. hihil prohibet. argumentu^j ex pi flammatione carebi t: q> ficcum ftoribus capiunt.nec breui cbagmententur.vtvul> Vtru pfifana ordeacea leuior. fancfcat«Vtrurri dbfcetfum jam purulentu clTec quia aesleuius eft.hocenim nohumidius quae in ala.quoacer.q> ene/ Cut ambufta ex f re f^nenf ce j ^ nm appellamus^ An vtexiccet.q? triticea fit {"hanc enim nonnulli enim materianonfuperflui^in anteponunt. qp reat.5(:fatis refrigeret«quod ptiV dunf. fact 31 Quonam argumento conftet1 lius.diduda enim partim la^ bus^j copetit febrienti. q^ fi ferro.* dC principiu quodcun^j pars oa hacc vrenda funt.

autfaltollerepotefl:s' An portulaca.Hinc etiarn cibus parcus. haec omnino.deorfura vetv (us .potioni nanqjper aeftatem ob temporum ficcitate indulgendum ex toto eft.Sal veromace ratjliquefacitqj.necprius q^agatflC quam.quialenturn que dam habet humore. qm tempus id ficcum cft.n. nitrutnve B hoc idem facere neq ueat ^ An cj» haec fuam ob acerbitatern aftrin . at/ E^ uum haec fundere queue«in hac enim terrena quaeqj mateha fe prouoluit.potio liberalis per aeftatem admittitur } ille magis. Cur alia ventrem mouentfu 4* periorem.eo q> itatus teporisad tepox rem ingenue vergit.aut patiacur. minuf queinfidentia/edetiam qux in.in vetriculum deduciit: hie vero fcruore excrement* jy turbantjflatumq? excitantmul tum.fi medendi obtinet facultatem.q mi' nimeinventre concoquit.qui membra tepe fcerefaciat:oleum veroCalidum «ft.vehementioriepoto. giint. natura patiatitr.Atin aeftate humefaciendii cenfetur. laxandum e(l. fcamoneairi' f«riorem:aliavero citantvtrun que.loca petunt fu periora. excerni tur « Acquae terrenam fortiuntnatux ram. ram eaipfa.fed magis £ftaticunuenitjneob habitum tem porisferuentem corpuscibcim modico prelTum exaeftuet.nqn iiquefaciunt.vtelateriunij& diapfiae fuc cuscAn q> ex medicamentisy q| Ventremouent9aliafrigida.qui obfiftens vexansqjjde' mum vomitumouet.necmetus intcrpellithorrox _ rij».autco piofiori q. alia calida funt* itaqs alia ^>pter firtl calorem protinus vtin fuperiox F ri ventre fuerunt.qui putredineimmunes euaferuntt quippe vefica pro eius hunio^ ris conceptaculo habetur. Alia q» na tutaftigida funt. mutatiox iiesqjvrgentesrpeir calorem.argumcto faporis5que acidulum reddit. atqueitaacore quoqueextrudit* J9 Sed cur lixiuium.n.Parfix moniavero cibi communisttv porum oium eft.ac rrahitur.fi vires habeac medicas. qiquae excrefcentia ad fuerint. quae natura humida funt.itaqj turbatjfimouex di obtinet facultatem. 4 Cur aeftiuis lasfitudinib^bal heOjhyberuis Vnc!tione mederi conueniati'An hybernis vnclio datur^pter horrores. inaxime qux aliena fint. Lentorigiturfubiens ille>a corpore ed uci t acoreiq uip pequi aftinitatequadam coniu gi valcat. funt naturae intima.Scdio Prima A Curdentitirri ftupore portux J 8 lacaherba.veficam foJuutrfub" fidenteniminea humorcs. vt vera trum fuperiorem.qui nonmanet. 41 Curexmedicamentisaliaalx uum ioluat^veficam autenamix 5 nimetalia vefieam folu^ntjCom O aluurn nihilo moueacc'An q> ?a .mcdicanre> to f. qui vel ma ducanti > autmanu aliquatifper confringenti patefcitrhf ret.acinde liquefacieiido.alia inferiore. atque aqua referta.

quamobre nihil ex praeJictis medicametii eft:quippt cum non obaliqua L fui facultaiem purgare vakat.veficam c1 An quia iingula magis a1 fingulis mouentur: piper . & quac vetusell.vbi. Acs vero. acor.fed fi exiguum ceperi. arge. fed quiacocoqui nequeunt.etex Him quaeob exccflum caliditatis.n. purgadi qui^ dem vim obtinent fed quantita tis^non qualicatis ratione.vclagant.refoluiq{ eademfax cile^ventrevtrolibet postint.quibus g meatcibustmoxcu nihiloconx coqui potuerunt.Sjretentum id alun (bluet. It quar.etf.quod qualitatis vtriufq? parriceps}miftu' queexcalidofrigidoq. nee fe in akuum difiundit. ** veficam Ibluet:fiparce.aluum: 4 econtrario fcammonea fi large fumatur. id cor^ poribus adhacrefci t.hoc obeam vtranqj facukatem rem H poteftvtranqjcor.Iac.ficere* Hinc 3d Medici miftis fibi generibus faepe medicinas componunt.nonvinci abaian^ I tiumcalore.autquia generis peruicacis cft. alimentuqs appellat: quod autconuinci > do mariqjminimepoffit.illisdecaufisali quideocoquinequeai. Oleum5mc!. atcp ita medicamentu eius exi' ftet» Scrimoncavcro. Acerbitas autem. magis vri' nam ci?t.aluum foluet: fi parce.idemactitant. Duabus. eft. concc qui a caioi e aaimalmm 116 pof funt. excremema.perabdita fora mi nail lincafcenderunt.do id facerepof funt.co:teriscjj eiufmodi qualitati bus ifigniora id facere nequeat: Anquianonob eiufmodi vires purgandi obtinent facukatem.Itacp fi piper fumptumcopiofius eft.quod fuperio ra.C3ctex riq? eiufmodi cibi.cum alia pieraqj atnario' ra. Colliquamentaqjdeducunt* At genus medicamenti. racp generis eiufdem.quacdau . refolux taqjfuntjftanad venas pereaf" <Jem feruntur fenntas.atq? materiam agirarut.hoc naturam fane obtinet medicamenti.num. quamuisexi guo corpore incociilia fim.autquia mod urn exceiTerit .apta quevincere. qua: fibi obfiftunt.obnimiam fui copiam conx coqui minime potueruntjtum purgant.aut h-jgiditans. 43 Cur medicamcta purgare va leant.fcd vicftriccrv iiiterint potentia.Probleinacu m G fusponderefuolabuntur. quod. fed venas ingteffum perexcelTum calidix tatis frigiditatisue fuse perturx bet. eoq> genus medicamentoru cix bo contrarium eft. fed refolui a ventribus toe* K queunt.n. Vbi enim x*entrem adierunt. ma'uscp odor medicamenta comitatur. relabantur. hare medicamenta habctur. Curpiper.fcamoneaaluum. codcm rramite fecum qua corripuerint.fi large fumatur.fec hunt:qiia: res purgacio tur.acindeprofieifce tia.vbi •n.n.con> coc'tum a natura accefsit.etiam prmfquam quicqua vel affici§' tur. ad veficanj defertur.n.

aut incrinfecua mandamus.accrbifcp me <lic aineac .cali. vt refolx rcqjcumamaritudine pofTant.facereidcmpote' diuexviriumfoliditaee perma* runtjCeulaCjOleUjtMuftum. Sed ferit.acribus.vclutallia. colliquamentaq? litare purgare queat. Q^3s aut necaat. non amplins medix acoedens. 47 Curcibuniln»inuere.caloris fui copia comperiunt. Odor quocpnullam corpulecia auc labor declt. large expurgat/ordefcp ter hrc omnia^iq) minus facile con*" g renas potifiimum detrahit.q? plancarum mouere t fuo munerenequeunt.fcd propria pieriftp nvm calorem .n. maleqj olecia pocius vimobcinrnctabefacien concoqui nequeunt : qua de ca di. Dcnic^medicame turn non folum a concodione l< colligere placet* 46 Cur m ucari cataplafmata de/ mune.vt ea quae ventriculo tio extrinfecus.fed toxica elTe dicinMU* riusantcquam perturbet. qux non fui generis qua terecremenra.alncalefa» concootu facilia. Cur inflamariones eafde alt) oes/ed aliquos.vis infix exultat. alrjsalii frigefaciendo fanent. non ni (i per mom alie cameiica tune. q use odore pl< rce. parce purgare pofifintc 1 An qm ditare fua mouent vrinam.cum autcibusfupereft]. ac cele menta. Qupd. ^8 Curmedicameta.qua ciendo concoquant t An <j»illis obrem non eade mcdicamento per rcfrigerationc. moue bus. cp ge fumantur. quac fi lar fed illamulta . coquunt. his per exter oibusfunt. fed pro alimentis nam exccrnitmateriam.l icec non rncdicax uifibiles meatus imbifait. -csa vnacutn epoto humore perin^ fi exigua dent. Cur impuriSjtetiifo^ vlcerix 50 atq.&resama gei i c: nam dC ea. Semina vero odorata calida medicameca quoqp amara funt .Se&io Prima A copiofius eft.idcirco purgant: nee * 4.n. retinetur.quxtunc certe taut vrinam: horum. in ve' Ne illaquidem medicarneta vo ficadefertur}qua pro fua faculca cam us. Suncenim refidentia per fummaabducit.difficiliade. vc dictum eft.n. fe debet: ficut QL exercitandi ra/Solita.atfi exigua periment. P uat:refoluta iam medicamentti hinc medicamenti fortinnt natura.n. fcdctiamotusefticiensef beantc1 Anvtpleniusfentiatur. eficcertumeft. Cur odcrata genera cam fe/ 49 reeipiunt : fie eciam haec fungi minum. funt. foetida.vel amara quaecuncp . rius propofuimus. ta calcfaciendi brcui extenuat. quaeci habetnimietas. concocfdo ncm nuJlafibi admiuuut.ficcis.flC fi iuftcplus data iint. auc foedi odorcs magna ex nifiiinereddunt.labore vrinam pofsincc' An quia cali/C augerefalubreeftj'An quiacau da}concocftuqjfaci!ia funt:quo fam fgrotandi excieraencorum in genereeacollocamus. pleraqj in genere cibi.

vt fimulatq^ex> pere infirmum corpus expedi' cremetum admifit. . quaprimum excernat. quoq^ falubre eft: i ta et corpus.n. Aut.folu> dem mejius intercepto proflu^ toq^accedatneceflJeeft. 5 * Cur tuorbis.' fpeculum fiatpropter intermif>> An q? fern en genitale excremen fionem profluurji « ti cuiufdam detracflio eft. meri. non denfum/ed rarii red-derrahitjiuuare idcirco poteft. 6C tanqua a pituita. nudo corporemi/ quodq? humoris fuu colore plex nime ambulandu eft: fpiflatur nius oftenditjCUexiguueft. Cur intuendum vrinam.*fanguine.q3 mordax. id efficere poteft. Nihil. nonquieti.decedit. talis profe> fum.neiampenitus. Quao/uio deprehendif* Genus enim brem in Sole. qui igit iicontinuedimittat. q3qui' mina claudantur)(icrarb.Problematum G dicamentis vtendum fit: puris rx.inexiguo colores confpeAi'o I vero &~ famrfccntibus humida res fenfui obuiant. dedum fit c* An vtVrbSjlocufq^j *i Vtrum ergo inter inida mali quicunq^ falubris eft.dan tiores^enioreSjColliquabiJioref/ da opera eft: corpufq. an comittit.cicatricem tacii defyderat. mix terit. debilitato febris occurfet« Igit q3 fpiratiuseftjfanitatiopporvelextenuandum protinuseft. &(.quo brisadhacrentcpatefcet.q*jv pore denfo nunqua contingit.n.perferuereq^an/.ideo Qua ob caufam corpus. Vrina non nifi humor eft alienus. Atquae pura lore trahit eiufmodi.profluuioin vitietur. tunius conftat.n. Quod enim te oportet: q<3 non nifi labore cu m^netjputrefcitmodoaquaeim motar: putrefcens vero morbu bands fieri poteft.cui fe naruram prsefe fert pituirac«q> cundam conciliamus valetudix f igitmultum pituiteconcubitus nem. Sorbitionibus crementum exiftet.deditu. at q> excernit. libido imodica profit. qui contrahunt cu lumen fe refringat. genus autmedica fior redudabit:fin intercipia^. eft.acre.nullUm re velita alendum. cor-» cu multu: nam in multo figux pufqjparte interiore humidius rcdditur. cibu in vert parteillud excernatjfitqj motui triculo refolui . Jachrymaq$ n^pe risdetrahendu aliquideft. copiox adimi debet.HocigitVtcor tercepto mingendipotius.antequa concocftafit necne. eftfemjj quefuntj&alimentumhinccax ita regendum. prope vt inuifibilia fora/ nisvrinaexhibetruffa. concalefcit. qui placix ciljuafferremeliusfit. petuo c* An c$ fignum conco<5tio (fit.$ etenim caro.habeatqua _ tius poteft. q9 etia in ro^ ^ tatum imponanfVAnqjimpUx re.an poft< de afpirat: quapropter di mare An inter initia.aut q3exti> primu recreandu: hae nanq. *.& ficcu ma Quodfiiam ex epncodioneca gisqi humidum. cflo apparere et amplius poteft. acerbuqj index fui coloris cerrior erit.

aboletur.n. ita fit vt multu ignis in corporc prScparandum fit: febris4n. mane tin tacfKh Qua ratione quoq.do nee infudare occeperit * vt.fu« biecflum hunc ignem yifui.q^calida profit c1 An qm **' gcniis id vitrj ex nimio hutnore confiftit. 57 Curpotiofebrientibus ffpe. multufqj proinde ad ft ducet exiguum.n.exiguum continet * ignem. emarcefcere certii eft 3 vbi a nul^ lo mouetur.NecaduerfusHatui cubet. carnes ailaelixis humidiores funt« Nee pecflore quidem nudo ambuladum eft: ita. Qua ob caufam* pernionib'.Tum2cger quiefcere. lucerna nequit arderc exiguum quippe ignem mult us ille ad fe trahit.libertatcm efflandi prx bee fpiritui.. quantum inte ftinum eft. deluefeentem ilium naturz humor extinguit. quoad oiaxime fieri poteft. dC veftent pleniorem fuperponendam. »ptemio & anibuftis frigore tarn aqua Bib« lc. Na & aquas ftuentes fiquis paulax tim deducit.Inde igi tur vc S>C remoto non nificum fabore fudor educit. fed ignem corpori interferendu nee non exercitadone vtendum :& qua dieaccefsioinftatjlauSdii. fi paularim vero. perfluet. in humo. fomnuqj minimequxrendum. 5^ Cur frigus pernioneSjCalor ambufta dC facit. madefaciet tan» tum:ita it infebribusagit. quaenul laegeac detnptione}fed inferna potiuseam defyderant. folicitufqj per auram ignis ex paruomagnusaflurgit.i frigida.operiendufq^ rea eft: quia fi nullum igni cedat fpiraculum. Videsne lucerx nam.carneqj elaxans. . dC fomenta pedibus adx moucnda. exiccando tollit. hinc facile pb loci opportunuatem digeri B pofeft« . exringuetur* nee veftequidera exui debet.visSolis corpofrs optime partisconditaeadimet. alueus humore to* turn ebibit: fed fi tantundem a^ quac vniuerfum dimiftrit. fcatu rigo vdoz vfqi eo profluet. qm flatasexcitat igncm.q» igncm q uoq. ^ cVpaulatim fubminiftrada fitc1 An q> potio multa prgceps dex fertur. Hic-vidtus calefaciens prodeft ^ quia febris quartana imbecilla eft: na niii imbecilla efTet. iacerc debet.Sc&io Prima A redditur *quantumtu humoris refidet. Imotufqi. quarx tana nonficret.Obucli dusfger. madefaci t . fie E &(. Quartanis febrlbus ratio vix J * cflus extenuanda non eft. frigida igitur humox rem reftringi^acqt'exafperattca lida in fpiritum vertit. \* motus inquam. dC quiete agen daai:quibuspraeparetur.fefeqj infinuat corpori* Sicut .& tollit^An q> eadem vis colliquefaciendo fecit.n. quo d«ducerelibitum«ft.fi ae^ qua largeacceflerit.. exigualente incedens it* rorat. Addeingene refebrium intermittentiumbal neurti.vt cor pusperqua calidum fit ante ao ceffionem«Vbi«n«niultum fuper eft ignis.

fuper^ manet. H PROBLEMATVM SB C T I O S I C T N D A * arum.roris ignis: hie enim exiccac rorem.ocysfitnefegregat. dumvero laboramus. Cur magis parte fuperiore cor pori9. alrj a rcre creantur« Curat morbos ignis ros.crudisfimaq5 tm abfoU I uitur}qux partim deorfum col' lapfa & fubfidens.pueniat <t Anqmrctentusfpi ricusvenasimpletjitaq.q3 in mare demifiTum}dul ceintrafecolligit humore.qui parti robuftifx fimar proximus eft.clex pfydra^obid noiatueft «ncgt enim effluere.vb? multus ignis perflagrat. j 9 Morborum alfj ab igne. accendendum in corpore citjVtquod exiguum febriscon rinet.copia hu tnoris paulatim colle<fta eft* Cur membra aquae immer^ t fa. humox I reexirenonpaiit:vtinaquafit valis.magis fpiritumcontinex mus . eciam fi ex fe ipfa recalefcantf An q? aqua li quefcere non finit.qm eo ipforetentu.reftin<>ii?.cum gs pleno iam vafepartealtera obturauit: fed vbi gfpirit* libertate fudorem promerelicuitjinultus certeeru pit. qmnec aptumnutritionieftj&lforasde mueuanefcit.vires augemus:hia audis. XLII. vt qui per calore excerni debeac Cur fudor falfus fit c1 An quia J motu efficitur. An quia fudor no nifi humor eft incocftustquo cer tehumoreparshumetfuperior: M habitus etenim corporis fupra potiusinnotefcit.fudoreft:ambo tnfalfa ob eandemcaufam prodeunt. fuam afteruare flammulam mix rime poiTec'muU5 enim ille exix guum ad fe rapit«ergo nmltum ignis. fudor auterti K res vi tiofe adi unda corpori eft.rpus. <j**a(lfojortmptrtintnt:eitiiis tjufjiionts. & calore fecernc te quantu alien urn per adhaerex tiamjintimationcm'qj ineft I alimen to ad fanguinem carnesijj • id. quae par-ti«Tt ig!icm.cumman9 5 excrcitam^fudormaximeoria turrmodo caeterae corporis parx tespofitumfuum feruent^ An qm robur huic prxcipue loco indituseft.qui fedemha^ bet fuperiore.n.calidce non fudet.Parsautalie nisfima. hoc enim fpiri turn continemus. vrina vocah partim icorporisfumma emer> gens. q> pars quidedulcrsnma leuisfima'cp tota ad corpus nutri endualTumpta eft.q>inferiorefudem?c'Vtru * qmcalor furfum tendit. Quamobcaufam.tur«Sitigiturvix clos quotidiani ratio.Salfus veroppter id eft. Vr neqp intento.Problematum G n5.nex ! quecontento fpiri' : tu.propterea humorefeci trahere poteft* An qm fudorem fpiritusmoueat.fcd pori* rclaxa' 'to fudor.partirn roremindat ia c .

hf c Aidori fe per-uia f xhibenc. Locaautem. corpora asfica^ re poteft. agat vnuquodqjtergo fi tni agit plus fi fuerit. Cur detergenti magis pfofluit ii fudor. fed aliudhoc fungat officio ne<* ceffe eft. argumerito ex eriendi capilli.& prjparat. patcfadum femper habetur . qui diufudandi intermiferint vfutn .qircliquicorporis < Antja locuscapitis opportunusfpira" tionibuseft. Cur fudor capicis aut nullii rcddat tnalum odorem. quam induca calefaciat eorpo ra. g Cur magis fudamus.Caput autem fens effehumorisvidetur.6dcorporisrar»tas acqj folu C tio. vt res fubdita ^ apta titjide pot et opus eflficerc. graciletus^jj ell:igiturfm naturam tranfitus agitur fudorisi Curigneneqjvniuerfo.dcure do. vbi pjusadditum fie* Sedquoniam modi fingulifin> gulis refpondent. q? cum alia. Quare ctim Sol nuda magis.6d qinlocis tenent.induta magis fudare folrant^ Vtrum quiaSolcorporia. q ui fe 1 udla «xercent. fpiritu nanque retentofimulfid perfricam 9 .hoc.vt mode auclo magis fudem us. foraminii her clauditur: at ijs.foramifiac6primat.quod'q? ia ego rit.* dam^c'qui enim in c^Idarrjsitd rij*. qug minus pof fimt aceiderc induris.du ita exercemur.q:fi B protinus tantunde ignis admi" ferl t. cVquidc pilorum lafciuia fedcm hancpx pter humoris copiam posfidet: locusq? idem rarus. aut mix nus. Cur facies maxime fu<3?tf"An D quiaquxlaxa^humida/oluta'q) l9 maxime funt. An poti* e diuerfo. qui crebro vtuntur . amplioriqj modo op9 eft. magis.q> fe modice hab eat* hac igiturde caufa nihiJo plus fudamus.grauiter olcnt.modo Solis.quod pri*agebats fed aliud pofidefyderetur^quod modurn obtineat conuenientem. B fifpirandicareantlibettate* 7 Qua ob cau fam. fecalefaciunt.Hisigitur. An eo q> fe modice habeat.Se&io Sccunda A.hmc fit.qp refiderc finentic'Vr rum quoniam .quem deinde lucfcandi cxerx citatio educit* Continua vero illa. di perfricamur. cum no 16go interpofito tempore fudor cuocacur c'Anquianon humor tan turn caufa eft vt fudem9. neqi n per diminutione obJaco/ed per incrementacontinua magis fu>.non amplius agit.Paru itaip poti9 qp mul tficalorispraecesfitjpparauit'qj corpus ad fudadu:fed ad efticie' dualiocerte.fi interpoflta aliquanx tifpcr quietc ludentur.qrn feilicet eo re quod queerTjciat. ne queenim quod przcedit ad fin gul3. fed fbraminu quoqj abditoruaper tio.Iaboramus.magisfudant.qpficontinuec1An quo^ ilia humor data rcquie fefecolli git.magis fu dabunt. An^a vapores exiccet.non aget. &quidemlaxu fe ipfe demonftrat.meffici ab eo no po teft. mira» Turn etiarn cum hac per^ fricamur parte.

vt alx indicio conftat. atq? effici vel afflidtu. &.q hinc pertendunt* Diftilla> ctia facit. vel ictu foleat. atq.mex aqua. Addoq>fudore & cerebrum humidum eft.vtprimum.m e• r • repoffit. pedibusq. parte inx ucant^ An quia quorum odor terna colle<flus poteft expellere grauitatem prae fe fere. <$ore fudemus.An q> fudor exterior. Caput aut tale eft r cotinet enim H in quern humor deducit.hic hibet.cum plus fus prouenienSjin fudorem ob qua modicum fit incalefces. q? prior : bentur :q use tarn multaeile.q? et caufae eft. Quare qui dormiunt magis Aidant c* An circfiobfiftendi ra^ Ja pigmeta fudores fcetidosmo done euenit. qux humida.hic Cur ea parte. priore An qjexpeditius ilia fudare pof parte fudamusc' An q>in parte funt. quo difFufo fatis refrige/ calefcentibus fudores maxime z excitaotut ' 6 quonia refrigcrari txtrinfecus coutingat.pinde humidior. qua tangimus.ifiiine.refrigefcens. vero fanguinem compreffa difx Cur in capite . qui dens.6£ tergamagisferuare poiuints6C foramina permulta in capite ha pofterior pars magis. inoribusfordidis admifta fcedu Cur facie maxime fudem us.ac qm prior magis. fed de capite ori» leant refudare^videlicet quia mi tur.ProBlematttm rat Argumentofene torpor eft: quippe qui nonnififrigorisinx iuria fiat . Ad haec po/ maxime fronte fudemust prima fterior car nuletior pars eft . vel flatu refrigefcant. mouere odorem poffunt* cum inea minimum carnis fit i* 14 Curtergo magis.ne permeet fudor: reficcat intus ante frigefcens. multum humiditatisaffer exfluxuconrinuo minimequie /• rr i . atqj abfumit. * j ca qui.q? pe nones quoq^ ex capite oriutur. fed foras q3vtiq. cnim. quaiacemus/u parte priore vni uerfus confti tex 1 * dare non poiTum use" An quonia rit«An q> fpiritus.n.qui foras verx pars. vt ventre minus.quod fuam plurimam humiditatem : hi pofteriore non eft. Cau^ Vi Qua de ^ iamvero. venarum ratione pate> ibi excernat'neceffeeft. calor. naux dulla habet. in ea ynieam par tern fie euenit:haec parte incubes naufeam moueac. Item coprix tranfeat in humorem . Vnde etfit. pro frigorisoccurfum eonuertit. fcere pof«t. Hocide fcit. in> fundit . qua enim frons fubdita eft. funt* priore locus fane* intushabetur . qua exeat.curhumidiorfit.atq3 maxime valeac rex partibus imis . velut operculum fbraminibus adhxreac eorporis. r j ffivel i prior.fudant.6C nimerefrigerautur. capillorix refrigerat. igi^ fudor non £ cir.ita ne inf&> rior fe promere poffit* au " . qux per fpmam tex feantc* Vtrum qm humor. qua pofterior foras vfqj pertendere. laxaq. q. haec hu' humorem.

Vtruq> in. carnis fb^ cum humores per acftate poti us ramina retento fpiritu obferajv omnesputrefcerefoleant.. difficile queant aliter educi* Cur minus inter laborandu 15 cum humidiora corpora funt.laborauimus.quo fit.agitado<jj corpus.Scctio Secunda 9 A excittntur^ An qm humore" ad fluatjerTluxusi^ipfede excreme-D fc membra incalefcemia trahutt ris proueniat. itaqj vt excidat Cum enjm ex humore mutatur foras.ape propterexhauriendum tune eft riuntur. vomitus magis.confiftit» mouendi datur facultas.neceflfeeft.humor in fpiri^ crasfiores corpulentiores^j fint.qumfe difcernit. vf cum flatg coprimi foramina cogant.cum laboratur.nulla habet.quo fit etiam. nam fi labor caufa eft. an autem e vicino eft: aut enim in per hyemem fudor mouendus eocdfiftit. ** negledaqj difficiliora reddunt: fudamus. excrementa.quam fudores.fudare Icipiut t quecopiofius.qui itaqs no line magnp negocio di^ jfudorappellatur.nec excrementa con mus. plus de minori exiftat.AriU.vt fitc'An tune opportune fudatur. fed poftea Extra ord.corpus leuari non humor autem partem. quax tuncum autem relaxauim9.quam cum relaxatila ¥ igitur per hyemem potiusconx bore quiefcimus < Anquoniam uenit* An magna per id tempus cum facimus.qua abfu posfit3njAfudauerit c' An quia piatur. com ccelu contra tuneratione excernitur.vt fpiritu vtetiaveteres omnes authores reteto minus fudare posfim us * Quam ob rem non in curren 14 liac eadem de caufa cenfenr* tv Quart cum corpus asfidue do. Ventri 1 1 Vju-jim per jeftatem poti9. An tern potius mouendum.expedious humor per^ me officer? poteft f Hincetiam E uadatv An qm. Quare qui laborant. cum ea loca min9 excernitur quam fads fit. ciim labo redundatjdiutius'qj ob earn rem rant/udaredebem. humoreproptermiftionem ex^ dataveroquietelaxae coitdeac* cerni po(Tunt. turn per fumma corporis extex vt'qj cum carni quidem procul nuatur. I aerem. osfibus fcateat. ddcalore qui a fa excrementa educunt. vtqui inptuexcjtatur.laboramus:cu feci mutario fit.quilentam illamglu tinofam'qj materiam continet: fx fpiri tu fpifiefceite humor. vbi a la^ neceffe cfUiumor enim quicun bore deftiterint.quippe quia cum laboramus.prpfetfo excernitur»Lentaitem ter labor and urn venae fpiritu in glutinofeq. fpiri turn ex cohacrenfc humore corpora leuant: quonjam ea ip<» tnotusfecernit.alterum effe.itacum fpiri tu ne itaqj per ampliora iam facia fox queunttquaequidem res maxi» P ramina. igitur plus coqui posfint.crimveroa labore celTa is locus fit. B quata . Alteru naturamfrigeatagitur pergfta^ enim fieri eft.autprope.

eftenimnon parum.6itrepidansipfe non metu. fudorem'qj ex. ql ante:fic etiam inhiberieadea 1 refrigeratioe^j fit ita affexft9.qui finelalsore pro ueniflec . meat9 gat« Argumetu cur ita fit. risaliquid fempera corpore eFrei impetu retorfifle .n. facie calor asfio IT atione ciim corpora motu vt' cat erras per fumma .cumtempusfrigidufit?' M cnim tune pedibus quoqj fudex An qm calor.cum corpore toto fudamus: ftentiam foras euadere no por. quod vel fluit:fedlatet.velaliquo fluens vndiqj risaccedkjVtiniratquippecum aqua obftrufa fe cblligit.qpvigilates z* fuscoerceatjfpiricu poftrelaxax fudare magis folemusc'An q> fu^ tOjVniuerfuseriipat neceffeeft* doris origo intrinfecus eft inter1 *5 CurfiquiscumbiberitjCibu naaut calidiorahabemus:ergd fumat. locushicenim frigidisfim'eft: arcetur. K euadatf" Anriu 9 quemadmodu fed eius incretnentij potius calo manu.n. Pari'igii: calefcunt.qp non labox turn* An q> trepidatio non calox ralTe meli us effe perpetuii eft: 5C risdefummislocisad ima tran fudorvero.ficmax itaq? venae ctdifterdutur.non facie c* Rationabili* damus.Problcmatum quamcefTatumeftjplusfudoris aluictmetucntififaepefundunf.atq5 etiam in ve^ Cur rjde facie non fudant.coercetur enim.acinx iorinfitopcodito^j calorenatu L tumefcuntjCum humor fe educe ralieftjVtfudoreciere posfit re nequeat « Quod cum vniuerxCurdormientes.cui no* membri ipfiusaffecftione. eo in aduerfis valetudinib9 pedes producit* potisfimum operiendos praecix piuntj qfhfrigushiq^ facilJime nmdo current! pf odierit. men clepfydra. (itioejVtacciditimetu.q^vtexiccet.min* fudet c' An qm cib9 calor intimus humoremdifruii ingeftushumorem attrahitqua desintimum. quianihil folidii fluentorum conftat argumcto: eft. humorem fol> lentfudare* Etquidemmedici ui t intetiorem.felaxa^ iraferuorcordi fuffufi saguinis taqs demum copiofiorprofluit fit. tes cauiores asfidue fudant« Curincaldarrjs ti3 magis fu* if 16 Cur trepidantes pedibus fux I dam us.-.detineturqj erubefcuntr'An qin ampliusin> intushumora fpiritu.ppter frigoris obfi tur. qui fub vefte fe propft liquo etcorpori expedite cormt ritc'An qj laborafle. fed fpiritu poteft:vt in Vafe.ciboquoq^ingefto.cui humor occurrensfecolli ita.fed fica.educit* Anhumo (ifpongia. q> par apprehendifle plurimum valet. coercetur'q?: vt minor e. Pedum trt hementiori citantur/piritusinx Jiurnore propterealiquefaci^qj tus circum ueniru.. que labor pftiterir.et fi mi fentiuntntaqjrigorisinitium re nor fit.itaq.verum intus fe puolx quam obrem pedes minime fox uens ac infidens . ex quo eo melior eft.qf.

qtiaprcpterea rone. Qiia ob re facie q uo quepalknt.(icpedibus minimefude«tnusc1 An quia trepidatio metus quidam fuper re inchoanda eft.{i principio ftatim ignis tantundcaffuerit. $ qui cum vefte.neqjdecrefcente asfiduo. Anq> principio multu ignis ad hibitu. vt qui nimis dormifit.Ma' nus ct allblct perfri care}&fe mo infle<ftunt.Nam ni fiadmodu curfum intenderit fudare no poterit.cV non facies. ita educiturfudoris.magis fudatur c* plus.fefeqj quodatn modo exerx cent.qjquicii minori.nadormicsq^j ipfeaftrin gif. Carneautra* ra plus ignis adhibitu.q.qmcaloreoruftf collegeritl pedorisloco.an «• perhyemcfudor moucdusntc 1 An hyemecalor intus fe contra* hensconcoquitjCxtenuat'xi.nullam fui excre^ tioncadmoncntfacienda. autcerte maxima pars confumantur. partc fudare folent.cVcorpo ris ima facile fubiens. fenfimqj intc ftinu humorem excitat.n.<Sd palpi tat: fie enim trepidantes homines fa ciut. obtru> ditqj. B meliuscolorantur. q nudo cor/pore current! prodierit. icolat. qui nud 9 eft * vefti tus contra..qui corpuletiorev .q*cutn perftricfluSjObducftuf queacalorenimioangitur: q3 certeiis accidit magis. propter veftis teporem. Curincaldarrjsignenecpvnix Jt uerfo.nio cxtedunt^ctfxpe 10 exiliut^necpetVflquSqaiefcut* D funt. humores iainde procmollitos in vaporc conuertit partesqj eoru ptenues fecernenseducitcum fpiritu. motiov nisqjposfint. cum ve* luti fpiritui afflanti placide pa' tet. crebrofcp agiten*1 tur.carne^cutemqjfummam ficcioremoccupansvrit. At in B ij xltatc .io Secunda A ueniftet!& qui maiori culabore melior.exciti. I fpi ritii humores interiores:q>cum omnes.cY propemodu ftrangulat.cu in muneri ^ busvitxomnibuSjVtfaciema' xime.fudorearcet. qua ob re vndiqj cu eo ipfo cald re. celeruer fudat.Maiori autcu labore is eft.qua laborant. Vtrumperacftatc potius. qui vefti ti percurrunt.quia vt omnes q localiberaafpiratioraq.qm pedes perpetuo tenen* tur laborCjCum caetersc corporia partesquietem aliquaconfequi per fit us mutationem .q?quiimpe» dita c\L filentia tenent:fic et feip* fo q ui fqj coloratior eft.vtfecer nijCduciqjposfit.qltjfemodice fomnorex creat. n.qui trepidannpedix bus itc fo]icitantur.minuscolorehi larent.tii fanguincturgefceteeffici^. ji Cur pedes in trepidationefu dant.Parum aiit contra carnern relaxans rarefacit. qui nudi curx fum aeftiuo tern pore agitan t. Et vero colora* tiores redduntur. ^ fedperincrementa continuaob lato.Hinc ct fit. €t fi parum fe cScitarit. rnetusaiitrefrigeratio partis fu perioris eft. vtmotu vario.propefiqi ad nego ciu. Sedpedibus maximeinfu* dant.atcpia modiiteftxindurattqcdm talis redditafit.

quo magis quis feope^ ruerit^no rj fudat.carne iam madefada ex totOjCalore'qj exeunte. q5 decliuesc* Anq* graui cuittfjVt ferri deorfum f m naturam eft. quae nullo indumen jtotegunturjnihijpene fudant. citat« I Caloraute.olno efhqm fi permanferintjteV porisciusqualitate putrefcent. "* acriusqs ob eiufmodi motum in calefci t.vt nihil g decliue laborat.parum autem excremeti ampliusincalefccre cofentancu efhplus aut non jque. Igitur per aeilatem externus prceualet calonex quo fit. vtdirecfta fpirandi reciprocatioauferatur. ^ ac domeiticus dominatur.vt sefus fudoris mulft eripi posfit.fic externo piitrefcit. & fpi' ricum profiftit. fie peraccliuepreffa onerenititur.magis moutnt fudore.fic ferri furfum con tra naturam eft. Quin etiam cor porisvarius inflexus nonnihil afferre caufac poteft . Cur ad Sole acrjus calefacien ^ te corpora.qu? noftra prouehit corpo ra. fed min9. Itaqj fudor frigid us excrementi multi indicium effepot* quocir ca morbos 4<5 is facitlogiores»|e Cur minus ad ignemmulcu J^ fudamuSjCum tn prac calore fu<doroismoueri foleat c* Anqm humor.autcorpore yehemeter calentein fpirjtum diflbluit hu midum. Qu^am obcaufam cum mot? '* acuti magis. humorcs minus concoqui poffuntintefti nirquadecaufa exhauriendum .euenit vt horror non nullis fudorib^posfit excitaric' An qfh fudor. quaeaute fads vefta intecla sur. qui hebetiores funt. vel externo fieri foleat.rarefacit'qj:tum calornaturg internus profluens excitarehor rorem poteft. folutam'q? carnemcaloreuadat.quiacalor fuusille. Qua de caufa cu fudor moue j j ri foleat.vel interne .6\C fudore mouet.prirnucaloris mea tus&circuituspatefacit: deinx de horror.quafi ampli9 calefaciant. morbostjj contrahent: putrefcic enim quodqj externo calorc: na y t fuo quodqj calore concoqui' tur.qui vefte plu^ rima admiferutc*Eade et de hoc ratio.priniu fumma corporis ape rit. copiofisfime fudantc" Eandede hocetiam^uadefuperiorijCau Ifan> reddendam cenfemus. hebetes minus cale facerepolTe videatur^ingrefTus tn/per accliuia . pr© fiftuntqj fpiritum.deloco amplo i brex uem (corporisdicoambitum) contrahente.qui extrinfecusmo-uet.autcu prouenerit.qux prius reddendaeft . Quam ob caufam cum corpo 40 ra .Problematum G aeftatCjCnm per rara. hinc tenipus hoc minime crearepu^ tredinem poteft* 3* Quam obcaufam cum fudor calore.vt quaeuis i £lta teputredinemfentiat.pdit interno/e f. '^ Curcalidifudoresfrigidismex liores habenturc'An q? omnis fu dor excrementi cuiufdam fecretioeit.adeo cito calore nimio exiccatur. Perhyex mem vero.qui ex calore.Itaq? caloris na^ tura.

foramini> bus naturae ah irtiodico humo^ re corifufis. la> befac^t^confundit'q? habitum corporis>atxpetialaxiore qpcox ueniafeundem habitfi reddens.calor h5 omnino <x> cupaturac vincit. ARISTOTELIS PROBLEM ATVM •ECTIO TERTIA. A raficcioramagts per xftate^q? hybcrnoteporefintjfudori max frisinacftatepateamusc'Anqj g seftatem propter corpora laxita te non multus nature calof cox tinetur.Vtndnaeque gelido coelo posfit refiftere: 6t humor externus expediti us fe corporix businferitjCulaxioraiaforamix nagp fudarionem habeantur . humoresqj proinde rex foluere in fpiritu potcft.per hye mcmautparce exteriori denfax ta.q? 3 mcv die9 fhi riaturart fit hcbetaturi &caroplene madefcdns.vinolenti no cax lentjfedfrigent.cuius ffiiones.Se&io Secunda.cgx teris'q? huiufniodi vitqs excipiu turc'Anqjmultum humoris di refrigerarum eft.xftate humoris tnultu hau rim usjhy erne at ^ cotrario agit. pes(?> mum ad fecundam Valetudine concipithabitiinl* Curtempore hybefnomin* 4j1 oriuntur fudores^nec nos per id tempusfudandu xque ceiem9. dC ^ dolorelaterum. fed repugnax feadhuc. quamuis corpora humidiora tu conftentj' An minus fudamusj ii qffi humores per hyemem conx creti . fertinef.duni f. «xtrudereiji humore C pttteft^iireftepfofignisniorbi habentur futuri<Nam etia calof ipfe ^ largiori hdmore. fimul & intimu calorem educit diminuifqr. coadiip funt vehmenter : quare minus dififolui tii queut* Sudadum aut minime per hye> memcenfemus.. Qui auterh mouet fudorem . rigor e proindeacrisfrigorisadmittat* Qua de caufa^ non qui vehex ^ menter j fed qui leuite^ feebriax ueruntjdelirantc'An q? neq? tarn B iij parum .ita vt calorem fupe retnaturalem* Fitenimfimile intrinfecus carni:Vt fi Veftisnix mio madefada humore. quoslabo tes ci tarintc' An q> labores excre fcentemhuriiorem exhaufietes. B Cur fiido^i j quifibrpori bn 1 4 valenti fpontepfouenerint. Vam ob caiifam vi i numcum calidum fit. quia corporis eiufniodi dilpofitiofalubrrseft.i)s deter ioreshabentiir. carneni efficiut (tcciorem.Sudores aut fpontini appellati*} qui ex neieCiitateoriuntur. Ad> hxc.multum frigox risconcipit.corporu calor frequens nacu rx coercituSjhumorem cninime in fpiritum relblui patitur. Vt ca uernx forathinurfi fanitaci fine opportunist percaloris tranfx misBtMie fieri riulia posfit obfe/ptiOjfiueoppilatio. XXXIIII.

fed leni. 6C morbuslongus diutix no confumptu corpus in uberrt redigens. Cur ebriofi tremunt.euenit. $Ccoteni ab alrjs feipfi exiftimct 3 Cur magis crapulam fentiiit. quaquifque calorfuftentatur5Calitur.lumc amitterecogatur. quomodo cfn*ciutur.q> fobrrj ratione iudicant penituSjtemulenti netentantcjd£ alicjd iudicare.G parumbiberumt.craf fum^jeftjhocvim obtinctpro' creandi.quod fieri folet vel qualita" te cotraria. aut ignis deurutur* Igiturrjsetiam Idem obuenit}qui meroabutun tur.acciditvt tremo resoriantur* Quinetiam prgter omnes refrigeradi modos. intemperatu autem minus facere id posfit:ita que difficili 9 educi poteft quod dilutueft.vtmox &contemnantalios.magisqj vomiturcr) Citun Ad hgc meru.vel externi caloris exceflu:q3 L ris fane accidi t. Sene<ft9 vero in animatorum genereillud ide cfficic.vinum enim califica fua fa^ cultateampliHcata. vtdeletamateria.vt fol uantur ££ langueant.vel actate^t fenedtux te. itaqucqui ri<» gent. quippe qux dempto oleo.calor W etiam ipfe deleatur:quod lucer^ nainterresinanitas demoftrat. vtcalor etiam ipfe deficiat:calor cnim humore alittir. vtfimiles fo^ brrjs fintrneqpadco multu.An qu6d tremor tumori tur.tremores vf hementes adeo exceperunt.qui multu hauferint. quam H qui merum ex totocV trum fuse tenuitatiscaufa vinum tempe^ ratumexpeditiusloca plura.calorc proprium corporis fe permifces extinguit:quo extincfto^refrigex rato^jcorpore.maxime trcmunt.quia calidiuseft.» multumbibi nonposfit.vel extenuatecaloris.itaetia feipfum confumit:diluto autem illo e contrario agicun 4 Cur feme genitale ebrioforu I magnaexparteinfacunduc'An q> habit us cor poriseoru prxhu midusefttfemen aut non quod humidum/ed quod c6liat. .vt hominesprsementes rerjcerent. nihil fen-? tirent.!euiter ebriati iudicant.vtpoteq. Adde.cum corpus admodum fri* get: fcilicet aut calore intus cirx cumfiftenteob externi frigoris violentiam.& eo ma 3 gis.alimento nanquedelc to. ille quoqj no tat.an guftiora'qj fubeat. quandoquidem vinum calefaciendi vim habeat & tremor ex frigore praccipue (bleat prouenirc.vt caetera co coquit.Anq3 merum minus bibitur.qin quidem vinonon penitusdetinenturrfed praueid fgciunt^quia fobrrj no funt: quo £r. qui dilutiufculum bibut. dC aqua perfufi calida. q ui vi Solis. pi us quam vires corporis patiantur. Sed tax K men multt cum mero tantum ci bi gratia vterentur. vt hyberno tempo re fitraut naturali calore extin^ <flo. quos prarpofuimus. non ta* men quolibct humore.quoliberalibus merum hau ferintc' Abfurdumenimidefle yideri poteft.

Humoreigitur frigido remanente.itisiimex Quelateru dolor e. eadeola naturae calidiora occurrunt.n« propter materix imbecillitate infirmioreft quam quia ligno f Cur vinolenti cQvinum call du iUjrigere tn foknt. vtpote cu fiufrnodi humoris defedu refo^ lutio ilia eueniat.Patethaec argutnc« c toauxiliorum. Vinum etenim calidum .caereris^j hu^ iufmodi vitrjaexcipiuntc' An q> inultuhumidu.q? rebus exrernisca lefcimus.Vn defit.tum gtate profcifliSjexolefcc l^aherafcente^j tali humorjs ge . C Sdvirosrobuftos. Quam ob rem turn qs. qua cotineri adhuc poteft imbecilla eft : quo modo ignis . Vinofitaa authumoriscuiufda libido eft. alios alia deiedio.fed etficci funt: virilis etenim habitus talisefhpueri ca lidi fantjQt humidi. q> dulces intra fecohtinethumores (nant vininatura tale efie videmus) hinc vitiofi faporis fenties ma< gisefob. ar/ gumentum.alios fludio. quern arundo reddidcrit:hic. itaq. Curpueri^umnaturafintca 7 lida. quiob marcoreme vita abeut.5C yitia rigoris propria patiuntur.<Skpkraq?aliavitiaeiuf dem alui excrceant. acre &ficcum. q>acres falfofqi hctjfaporc eundeperciperenoa pot.n. c^ refrigeratu eftjin multu frigidii fecouertit.cu Scythas. fiue defyr derium quoddam eft* Cur temulcti aquas faliasvix 8 tiofas'qs magis fentim^fobrij mi nusc'Anqjfuu quodqja fuoni^ H hil afficitjfimile'qj indomitum a fuo fimplici perfiftit :contraria vero a contraries potius fentiiv tunVinolentusitaqj. Meroigithox B minibus deditJSjCaufse id elTevi detur.AdmilToitatp cibo.(fuenim. humiditas facie.quxr)simpendi in us . quam humidi> tatem amittant.confumit. vtpueri minusiltiant* Cupiditasquip« pe Jion nifi indigentia. excr&f metitr) redudat illi. corpjoriscaliditati natural! con iuru5lum.fit. vt inequeat B iiij Sc .nere.accedet prof e<5lo.vinofi non fint.non humefcimus* Vex rum fi minus calida.vtaliosexhisaquaintetv <.non fine cau favinolenri amplius rigent.Sc&io Teltia A & copiofo.efficaciusporr6 . P itavtcalorefuperet naturalem: qautfunthumidiora.vteorum virtus vi' tietur}cumaliquid nutrietis hu morisinftillatum eft.qux calor proprius fibi fubdita pro alimento obtinet.) euenjt yt calor ipfe deficiat.uspmat. qm ma^ teria.qui a praedi<ftis tenentur vi* tijs. craiTari ob im^ bccillitatem caloris proprr) ne^ C qucunt.6<l fluitat.nam &C relix qui humoresacerbijineptiq. qui certeom nes habitu funtcalidiori } coftat elTevinofosc'Anq* viri non call di folum.plenii&: pingui.riusat. re manent:6^qui liquidi extrinfex cus aduenerunt .c. Calor autem ipfe imbe cillis propterea manct . qp humida fint. vt fua call ditatem ponus.

vtres eadem modoeo/ M dem attingatur.cerx L nitur.multo magis idem in re motis accidat confentaneu eft « quam ob rem illas videre peni" tus nequeunt.figura. vt tepus vnu eife videat. Nihil vero inter^ eftjCOnfpe&us rrjoueatur.an res confpedui obuia. plux ° res interdum efle videacur c1 An quia(vtdidumeft)ia afpedus. propinquas aute afpicere quide pnt. auodhumidum. vtrii res ad afpe&um. rem quidem percipic eandem.quae.relinquat. quod inter pofitu tempori diftiriguat . crudu« qae offlciat.n. indi titihincvinoletiaenonnulli deduciit* Anquiaconfpedhisfrex quetef a*calore vini copellitur. in quofeagitans ipfe confpe<flus. an ad rem afpes dUsmoueacur.quamtio men ipfum declarat. atq? comouet". quod vnii confpe&ui fubiacet: qm fieri no poteft.non nifi cortfpecius caclio nefentitur«i!eriau^ nonpoteft.Problematum G cfchominemfenfushuiufcemo. Ad hacc/emen £ ci* bo profkifci neceffecft : cibua autem .Falliturrninloco. vehemetior €ft: J circular)svero. quoqj repetitur«Itaqj cu plures afpeclusre eande attingant eo> d6 tp^piura efle vr. vi> deatEtcum propinquisetinrd H i>usconfp«5Ki vinolentorufalli eu£niat.Quod cum nullum fenfum admittat id tempus. Prope igitur}ac procul vicisfim €ofpec^usdeferrieade caufano poteft:6d fl ita feratur. Circiiferri aute tnuio etiam prope procul'qj vix cicnm agitarivnr:qm pcul ob drcularem tnoueridi roflem c6x fpecfius nequeat progredi: baud em facile eft contraria fimulagi tari. Curvinolentf cdncuberene/ SI queant < An qm parsquaedam magis caleat}qp reliquum corp* oportet:quod in his fieri no po^ teft. vtidem pluribus fimulatringa tur.curn'q5 reliquerit. quia non eodem intuitu rem contin^ gif. dL quo repetit}emdtur hinc. fed nori quo funtpofitaloco. ratione vtralibetjVtidjqcl mo dixi.cui 9 bafiscirculuseft.Eft^n.Q^od autem eodem tempo re variecernitur^d ferius occur rifle videripoceft.iamip interinitia ebrictatis res fefno^ tas cernere nequeumcitaq.rem tn ea dem contingefe non queat: cjp>pe qui vice alterutra temporis eodem in loco rem.obnimium totius corporis feruo!em:extinguitur enim ca^ lor motionis incernae obcetu ca~ lorisoccupantis^qm muhul hit incft. cotinetur.pfluit dd elongatiora.' modi reddanrexpertem.nihil cnim intereft. intueri non posfit: circulo aute fuse figurae caufa videtur. Cur vinokntis res vna. conus. firm.• quo rem confpeftusatfingit. K quianuquamfibi rem fubiecla deferit. ' Curgrauitera vinodetentis omniacircuferri videant. Qjiod. Appetiti6aute. quam intue tur.quO attingitur. cum comoueatjCueni^vtnullo temporeid€vifusin eodequiex fcat.

Vinoleririaenim tum oritur. Factlem itcafc?n!um calori hoc prcftat.Se&io Tertia A autem cmnis concoquitur.quo fatiati ad venerem plane incita^ mur»Vnde hac dc repleriq. i1^ poft humor hie in corpore infidens grauitate crearenimiru poteft* Curvin(ialiosretardos. foecudo'qj hau riunt ^ An dmnKi eadcm ilia rax ti6 eft^qj fugficiali s calor i ca fup B primitur. no qug eade.alios i fuperbos reddit.(Sd Corpa longeperuicaciora. cow du diificilius eft: na S>C humicia > omniudirTlcillima cocoq»:i.acrne rum.CJ^ ex meroc" An meru. dulce aut obftrufu fora/mihumcalorearcet acinhibet. prax dere large. ripidum tft.meraci us trijCaputpoftridie magisdokx IMUS.qm non multii vinofihumo fis in vetre remaneat.o mediocre adhuc retineat.atq3 interfepit: aurteru contra/xafperans. . CurinexercitJ(timagis. C Vinolentiam vero parte Concale fac$a fuperna oriri dicftuia eft. &C calorem tantu tranfmittit. atq? infitiibun dose"contrario enim affecluid •agitur. i) Quam ob caufam ctim vinu dulccaptufitfluitarc.Uem indurat«.pauciora.itaqj foramina obfardt. fed vim fua. At qui inx exercitati humidi funt.fiquis te' mulent9dulce fupadmifi^ha^ ftum vinu concoquit ^ minusqj jnfeftati' An qui a vinu dulcele/nc.redditq5 mobiliores: con tra mobiliores diiToIui^atqs rex tardac. vinii.(icci fiticulofiijj. ccenare parce praeci' piunt^vtcruda infint.> piofeprcfunduntrquodiacitjUt ^ plusbibi cVleuari facilius pof^ & fit. vrinam c. humoresi}j in le continent. qm per aqux admiftionc 15 tenuius faiftti eft.(.q>vmum dulce inodorum. homines tardiores in> cendit. ctim calor fedem jcapi tis totam occupauit. quam co cocl:a.Dilutij avitem Hlud.fed qua-funtdiJlimilia: VC ignis alia exiccat .cjeX' v j erdtati ad vinole ntin vfqj potaf^Stvinofaciliusfoi'ui poflints1 An qm gui excrements. qui calicfamplo. facile ipfum fu D bit. q^ f?> cultateseoru gfiftere nouinius.fed non eadem:& quideglax cieliquefacit. aut cyreonem inter potan dum hauferit/obrius perfiftere poffitc'Etcur minus ebnantur.Na Sf.. .quandoquide alteri max F giSjalteri minus moueaturi'An (vtChaeremori ait)vinum fefe pro moribusvtentiu applicat. Addoctiam. ** Curfiquisviniidulce.ackntum eft. redundant.quia craflHiseftjforaminacapitis an gufta fubire ipfum non pot. Contraria igitur reddit. exercitati con" tra. ac penetiat: ctim th par tern corpuletiai/acultatisoj meri. aufterum autem odo^ rum eft: odor autem omniscax put tentat}& ingrauac* ^ Curd vino diluto.excremc tist].alia humefa' cit. atqj odore. vt vini hu«* mor fefe totu infinuare corpori^ bus poflit«Station igif hie vini i m petus vri na r etra<flat. vt q? fuaptenatura hu> midu fit.

detrahat.Vinum aut repri ipfa eft 4 Argumentu.Problemacum ^ tardat. Qu^od autefueritmo pofTint^Vinuenini humidum. *7 Quid e cur braffica fedet era' q? aqua prouocatc' An q? ea ma^pulamc'An cj» fuccu dulce.nec ita tenueeft. vt machu non perturbat.qa quo f?t.q»parum obtinet lo remanens corpus refrigeret: vinjtfenfum enim conturbat. qi fobrrj fentire enim crapula feruor quidam. labiqj in era dolet: iidem vbi leuati malo fue pulis nouiinus.6d fccpefallunt^At vc pulaaucemmente fibiconltaiv ro q ui Igce fe habet. fuo c^io purgata> refrigerata'qs* fcendit:quod non infuauis. excoda in plenu.cxi in temulentia eue rnobilia dilibluit. quemqjaqua vtrini^ educatur}corpus'q3 refri cfficere poteft: ambo enim fenti geretur. delinientisqjfenfum accommo^ srcj. q^ temulentia: quod minime cupi untjatent haec enf roenteillaquntit&alienatjCra' cupientes. calidu eft.quac ia tientemqjobtirietivnde Medici natare folita. q> ad alui medi vim obtinet: aqua tenuis.qui conflicftat. facit:humida vero.5dipfafuprain ventricu ftidiofumeft. do CurvinolentiaquasfalfasSd lor crapulac omnis tollitur.corpus'qj ob cam tale eft. indolereoc corga perftridhi duraqj relaxat.<S£ nuis eft. quacn? infuauia.fa> cam aluoinfundunt.is n5 cupien t^doloreadmouet»Vt etiaqui ti fimilis eft.ex quo fuauiter bibi poteft* deducant: qui fi per A^iniiliceat. cp nanirt. turn vomitii magis.vt nitus aquae tollitjViniqjmollis. qui vinofi3crudiijj tes vtperfluere poffitceleri tenet fa »cntur.Vinu auc eius fuccus humorcs in aluum nimisdilutu. qj merum. qugplus ilia certi us ab ris fentiuntur. Hoc enim idemincra> agilioraq. jjcos penit 9 refolui.flatuetiam fecu dat.vc tenues hiiores ad vefi pluresmotus in eoexcitat/cili* cam labatur«quod cum h umor cet quern vinum.Eft vitiofas mejius. id fenfum pc atq. . atcp in fir mat: nirc/olitum eft* Cur vinii dilutius temperax ficvinu quafi intcrna hominis qiluens.S£ pula quoq?. vehementes deie<Ttiones Medici necinfuauiseft.Euenit ad hec. . difcu xime vomi turn mouent. Sed ciim vinum immodice dilu incaput fe efterens grauitatem turn itainfuaue eft.recteliberari a crapula ri queunt.Vt enim balneii re. excernunt.Vndepleroft£*meIancho febre vrgente ludunt potius. Quod igit te" eavtuntur. vomi turn id facile ciet* •praedidtam refrigeratum eft.acqj ad fe rediere. cuhumoresdeorfum fetrahut.& polTumus < An qm dura. <5d trix definensinfiammatio. qui aute in tnftitia eft. tuminnatacreat3& crapulam: fin aut deorx reared undareqjfolet. fto> Fi t igi t ur decetis ^ crapula.cito pro fui tenuitate dc iLcauk. cipiunt. quod autc fumfevertit.frigidaaut ftidiofaqj funt.ita aflficere poteft. dice tempera turn.

14 trem id min9 humedat. 6C cum iam amplius vinum attingit.multo tame. Cicuta enim calorem frigiditatefuaextinguitjhumox remq? indurat: vinum autefua caliditate calorem macerat na' F turalem.an afpedu commoueris. Anquia confpedus frequenter a vini calorecommouetur.ne queunt quae procul pofita funr. fie ex mero intereundum eft. ciim fe nihil extex nuarint.Quc admodu igitur. dam commoueas. Locus aute crudi humoris vefix ca eft.vifum.vt ex cicuta.meruindemultumhau ferit. Q.cum tn ab humore copiofiore plus hux medariconueniatc'Anq»huino rem multum. " " idem hoc patitur. mandum propenfiores^An efre & Lat for duumhuiufcemodi omniueax tc vtriquc manci.deduda aut circii fcrri omniafolentjVelutfagittf. fie mors rcfrigerax tione accidere. cillitatem.fed locu adirefuum indomitum pad cur.in Cur .quam rcpreiTio.uam ob rem qui anteexte/ nuatus.ita demcaufa eft. Cur quacfcilicet agitur. periumroa vinolena afTerre pot: vinolentia enim kv funtad la cisconiiftcrecapitiscercum eft. 10 CurpenitusT'inolctisresom ties circuferri videntur.n. quafi procul deferaf. vi delicetdum propriuscalorpau latim extinguiturjinodo tamen diuerfo.ac vniuerfum ven ter fuperare non poteft. chr/.Grr. Et quo ab igne nimio aut Sole exiguusignisextingui tu^ficintimuscorporis calori vini calore.res minus affequatur remox tas neceffe eft. nee vtr um extrin £eois.«5Cvtvitacalore conti' neri apparet. & qu«c appenfa dimittimus.atqjetiamagisqu3epn> cul abeftrnaeoobtinebitur mix nus.idem enim obuenire.ScAio Tertia A eftjCUpietis hie gerit affedum.Ite V fiaequabili cum vehemctiafurx fum deorfumqj afpedus fe agix tct.Propinquitas etiamilla mouedi amplius adextremum abfoluere interuallu poteft. legas.Nihilenim interx eft. An. Sobrius autem ita fe habet: vix nolentus contra fatiatus replex tusqj eft. *Cur vinolcti funt ad lachry Cod.Igi (urvifusquoq? fuam obimbex Coi Gr?.an rem vifui obiex '. vetrem por ro humificare poteft.quandox quidemvinu calidu fuaptena" turaeft.quofelongiusafpedus dex ducat. Itaqpres obieda minimeconftarevidex bitur.vtru fupprefTeris.* % i Quam ob caufam.uniuerfoqj meri hauftu ficci efficiuntc'Q<ug rendumenim hoceft.an intrinfecus. Exiguum vero facile vin cit.cVconcoquit:ex quo moram hie diutius trahens.quod vnix uerfum raptimqj bibitur.fi minus eft/uperac* atqjextinguitur.fi fub oculo pref feris rem obieda. geminari vix ^ debisrficetiavinolentis accidex reilludpoteft. enumerate <* quo circa nonnulli hincvinolentiarindiciu trah fu.morteoccumbat:<3d plcriqf vero bibaces.vel accidere vtraq? ra ejonecofpedui poteft. nihil aute inx tereft.

nam & fcum:fed non modo code.r6 exigit* fiur.Quodenim fen uere: qucrf: vtrorunq? alteri vino vtuntur ntmio. In fe nibus in cibo vtsretur. alteri a frigi"titiusfuperaSjautextinguitjaut debilitac 4 . Corrumpit autcalor. & fi qui ita affecli funt alri. Ebriofi vero..aut minim us extat « Ergo ratio^ ob inopia excitatur caloris. aim aqua calida perfun cnmintusincluditur.ac*potumfomno Exepli gratia rvritur &agelu.• -.Attame ignis in Sole. dummodo non racvi. pnrcipuetremat.A&c.vinumaute nequearc' An q> ad fomnii crcan calefaciendi vim prxcipueobti '! dum calidum adeile humorem net:quocirca contrariusquida vt proueniat efTedlus. quo qui rigent."<dkhi' opus eft:hic cnim cocoqui expe . cV a* calore.atq3circu .MelancholicosverOj&vehemc egit vniuerfum. vt aqua offufa calida minescoprimentesa 1 feocseiice horror exoriatur. do cibi gratia vterentur.Etin febriu fen t» A Ifi vero cu m eo ipfo age^ quoq? acceffione rigor ille eue^ rent modo.Problematum Curvinolentisfomnus oriri daactatevrgentur.velindigentia nutrime beat.quia nullus. obtremi ita^jcaufafrigiditaseft.ea"repati ipfa viden^ fenes/ed tertio corrupendi motur. frigus enim. &.vt gent.at.hrcu. i< Curehriofi£remut. tremor aut ex frigore max tijVtlucernacfifbmiteaut oleo ximeproffcifcatunitacpquiri' caret: vel ab alieno calore.5<!edma <Su:extindu quide a1 contrarijs. gis. vt ho quo et fit. hau ter xftuantes infomnia tenent: dam^contrarrjs eHedlus proHx fcituride:6£modoquodataon fc!s'-.calor adue ab afife<£tu frigido .autexdti K pctendum palam eft.derentur. cxiguusiu An nihil prohibet rem eande £ k'cx a!-.tremox caloris extindiu obtremunt:ex res acresadeo inuaferunt.(cninus non orit: qua de cau agant modoeodem.fed diuerfo* cur mm* fapoftcibum. rent. Tremoris fus emarcefcete calore.n< eft. «h£'am l«"tfl»mi fierkJbcalore folem9.Tremoraut fine ^bic. pedite p5t. vtpropofuim'.norr nem vtriufcp affedus inde efTe cuiufqj. cum mcro tan turn mo ignc.nullatenusfentirepof obfiftit. humor.q> fi deeft.perfricfiione'q. alteros.quolargi 9 meru bauferintc' hoc c/rigidoatq? humido:marx Vln 1 ^ calefaciendi vim ha^ core afit.c: !». quia refrigerat9 humor iu vt duo penitus eft: alteros. nifiideproducitur.vbi gelu calorem co* £'o.autcoco(ftu difficilisin contraries effici.fed proprij.vt di<ftii eft: ££ qui admodii do. Igitur qui ex frigore riget.autmarcore. itaqj mo quox doq. in ftupo nedluteautcaloralimentodefix rem attonitu inciderunttquos ciente emarcefcit: humorenint tremor quidem mitius/.pilos erigit. S>C lucerna apud plerofqj.& car niensfimilidecaufavenit.obimx alimentii caloris eft:fene<flus au mobilitate torquebat : dolor tn tern ficcaeft. fuo prorx deexercebataflidue.

Se&io Tcrtia
4 debilitat proprhim calorc, quo valemus.Fitenim cum tremor, com mouensquicquam rem nc quit fuperare,qua mouec: vc cu lignu quis longfi,cralTumij5 obx t>nere,firinareqj non pollet,trex mit excremu«quod ideo fit, qm aut fufcepta res maior e,aut mix nor, quae mouet. Ergo tremor, cam calor extinguitur, accidie* hicenim du integer inui&uatp manet, caufa animatib9 eiTe vr, cur mouere fevaleant*Indiciu auc ebriofoSjfenesqs ob frigidi ta B tern affec9:osficec,q» tremor his fieri fine vllorigorefolitus eft* 2 /Quaobcaufam,quileuitera vino tenent, magis peccant, vel delirant, qp qui autgrauiter fefe fbriarint,aut(bbri) manentc'Ah q?fobriusre<fle iudicac tqui aut penitus vinoletus eft, qj fenfib9 interceptis,onus fuftinere non pot,nihil diiudicat, atq? itanon peccat.at vero g leuiter fcebria^ ritjiudicatquid^quia non mul cum hauferit: fed qm a vino dex tentusaliquatenuseft,poteftate recftteiudicandiarnifitricaqjpecx cet necefife eft. Queadmodum q> Sacyrus Clazomenius prope ins admodu erat ad maledicenx dum, dusaureSjCum accufaret, penitus obftruxerunc,vt derc ageret,no in contumelias fe pro uolueret.Poftea tn crim celTante ia aduerfario refera(Ient.c\l pau^ cadiccteadhuc,ille audiuiifet, nequaquacotinere fepotuit/ed ^ veftigio maledicfta cflfundere inccepit,qm fentireia poterat,

15

re&eautiudicare non poterat. Cur vinidulcis,quod fuaui 9 eft^briofum neminem eilcarbi tramurc'An q? vinu dulcc nullii fapore obcinet proprium vini, fed alienum penitus recldit, igit dulcisrei,non vini auidus ap/ pellandus eft,qui vini dulcis Kf neturdef/derio. CurebriofiSoJiscaloir gaux deremaximefckacc'Anqnicox coAionem defydcrant, acqj etia qprefrigerati ad mod urn funt:ex quo atconiti, ftupjdi'qjmox fiex rifolentapotu. Curvinolentis multa intetx dum apparet quod vnum eftd Anquiacofpedtus initia intrin fecus dvino mouent, fie vt vel caputtotu folicitari neceffeeft. A team initia mouenturcofpe-' cflus,ide fefeapplicare no quit, fed quail partem rei obiedg vis vtraqpconfpiciendiattingit.Me rito igit res vna fufpitione recix pitgeminationis:quod ide vel oculo fubter oppreiTo poteue^ nire,ConfpecT:usenim mouctur initium,vteicoirecualterono ampliusliceat:fed hicmotusex trinfecus eft, vini autille intrin/' fecus orit, nee quicqua intereft* idcenim fequetur7qualitercuqt afpetftum commoueris. Curvinolentoru lingua ob" erretc'Vtru qucmadmodum cor puscotfi invmolentia titubat, itactiatn lingua labens oberrat, nee reddcre articuladm vocabu la po c, An qm caro lingu( molx lis,<3t infer fpongix eft,ampliai; made-

Problcmatum
6roadefces,at^extollit:itaq?obmeincitat.Vncfepraderelarge, fc mole retardiorfit,exprimereijj ccenare parcepracipiunt.cibo fyncereno valet. Anquodvtin enim cocodoftirsu crude, d£of aquaobabfentiaaeris loquino fumfert 6C humor,6ccalonort* poffumuSjitanecp cum nimiu aut feminis ex his eft* Et fatiga-' innoshumoreindidim 9 :igitq> tis idcirco g fomnu profluit gevinolentorum lingua innimio nitura, q> labor corpus humidfl humorefevoluit, idcirco expri & calidu reddit. q> fi excremen-' mere fy ncere no poteft. An anix turn ea in parte fubftiterit, cuemus quoqj vinolentorii compa nit certe,vtpfomnu erumpat* tienserat .atfianim^itaafTecl: 9 Haec eade caufa eft,cur in aduer cft.linguaetia pariteraflficicon fis quibufda ualecudinib'id cue fentaneu eftrinde enim oeloque niat,atq? etmetueti,&morietJ. Cur iuuenes potius, qrfeniox di initiii ducit. Quo fltjUt et fine vinolentia,vbi animus qufqua res Imingat, vbi vino fefe ebriax haufit affeiftu, li ngua et fentiat, uerec'An qfh iuuenes hurnidi atcp copatiafjVt i metuctib 9 pj. funt,cVcalidi multu,idcirco«xx' Cur ebrf) oes,&qui mari ope cremenril humoris confluit in ram dant,libcter Solis tepori fe vefica:exiguum enim a corpore deduntc1 An q> ebrr) cococlione eoru abfumitur, qua ob rem id defyderat,fimulfc|3euenit,vtpar effundi necefleeft.fenioribusve ' pro fua ficcitatehumo tescorporisquaeda refrigerenf: itaq?ftupidos 3 attonitos'q5 poft re nimiu attrahit,atqjimbibit. potum fieri nouimus.Maritimi An q> iunioru hatura ad fomnu autem illi, quoniam in humore propenfior, cj feniorum efttquo Temper fuamdegunt3etatem,ca circa grauiter iuuenes confopilorem porro defyderant* tos vrinj ff pe excitatio latet,vt *: Curvinolcti cocumbcre nex hacc prius erumpat, §' ^»furrex* queatc'An q? partc corgis quanx xerint.fenioresautlatereminix M dam ampli us, q^reliquu corpus me pot, queadmodu necexterx incalefcere opus eft,quod vinox noru motuum quifqua minus lentis coritingere prae nimio ca^ ab his percipi, cp ab adulefcenti lore no pot.calor igit,qui a mox busfolet.Conftat aut quod mo tu naturzinterno praeftat. obte do diximus,quarjdoquidc iuuc tucalorisambietisextinguitur. nesipfitumaxime immingut, An q> partes corgis imas recalex cu at'(fie, dC grauiter dormi unt. fcere opus eft. vinu aut in fublix Curoleum ad arcendam vi' ,^ ineefl«rriaptueft:itaqj calorc, nolentiam valet, forbitum^s fax quemadmoduniillicexcitat,ita cultatem prscftat potandic'An hinc auocat,atqj abducit. Poft quod vrinacicre poteft ,vino'q? cibu quoqj libido vcneris mini hauftokerregit4
Arifto-

Sedio A R1 S T O T E L I S
PRO BLEMATVM
• ECtIC

16
jhutnor quafi matiu e* vc 4> fica prematur, oculist^ coacflis cerebru fua dimittat.Ocuios ve ro,6d locu his proximum a vini ad procreationc maximaobti^ nere decent illinim€ta,quoe mil lier es ta fterrles,q3 ficecftdic expe riuntur,vtpoteCu visad femeii tranfmitti hincdebeanSunt atit cV oculi, &renes omnium pinigucs, atq* obefi. ergo q? partes hx rem venereaerTicaciusadiu»uant.caloris participesfunt,cu>ius tsHirTca vi extenuantur,mul tum^j fuifucciad femeexcerni ™ patiutur. Calor enim (fi corpus vel pingue non eft,vel fi pingue quid eft,fed no m laborat) ? qufc li quefacere nequi t,vt late in ve*rere patet.Renes tn omniu ma*xime fentiut,quia in vicino pcv

i <7»<e ad rtm iftnereato pertinent: CHIHS tfufftwnts* 55 .

Vam obcaufam jV| concumbit,& qui merit, ociilosattok lie: qui autemdotv mic, fubmiftitc' An q»de parte fuojore calorexies, ^ €odenioculosvertit,qu6fede" flexerit:per fomnu autem deor^ fum fecolligit:itaq?eodtmconuertit,Clauduntur vero propte Tcaoculi,gahumiditas deficit* * Cur t)s, qui rem vcnerea im* fnodiceagu^oculij&clunesma nifefte fubfidet , partcs quarum fitifunt.Etipfequoquefeminis alcet-se prope, alterae procul ^ gc tr^fituSjCtim per ea loca pfpicue nitalibusabfuntcVtrum q> in ft agatur, extenuareproculdubio ipfo etia coitu parteshae perfpi^ poteft:adimitenim 3 nonadditg> cue collaborat ., aim rem ftudio fuam iftam propinquiratcm* QuSobre ddqui cocubunt, I (ius ipfc perfequantur , & feccv C gant,nicantur^infemineemic 6£fpadones,quireminimevtu tendo » itaq3 quantum alimenti tur venerea,iacumin€oculoru '* facile liqucfcere poteft,idpreC- offenduntMnq> alteris oblibi* fum €xrruditur. An q? obcalefa^ dine, alteris ob exoffione partett <foe praecipue contabefciAftcon fuperiores plusiuftoexiccatur: cubitusautem calorisagiruf fa quod perfpicuu inrjs eft,quorft cuItatCjCaqj maxiine fen tiunt ca opus exquifitius adminiftrat* lorem , quae in agendo.ccmmo - afpedus aut tale eft.humoribus -ucntur.Oculi autem, partes'qsfe vero deorfum du<5b's, fuperiora diproximae perfpicu«;colJabox ficcari necefife eftrid igitur nimi rant^. baud enim fieri poteft,vt rum cocubitu fieri patet. Spado f emen,pfluat)nifi partes coaga^ num aut cruj^intumefcunt, dC tur illae, nifi^oculi demittatur: alui faciles funtjVtpote cu dcorv quippe com partibus his coe«n {um&hunjoris copiafcuoceut Cur

Problematum
4 Cur homo, ciam cocumberc ** poffeincipitytuncpubefcit:c£te rorum aut animantium, qug pi lis teguntur, _ _ nullu tune pubefce reincipitcAnqvperetacesmuta ri animantesincontrariu folet* Vox enim grains de acuta eflfici/ ditateminvfuconcumbendim commodam effe necefie eft. Curomniumaximeaniman 6 tiumhomo,poftquacocubuit, dilToluitur ? &languefcitc'Anq* femen proportione fuicorporis plurimum emittit, Sedcurplurimu homo emit 7 taredduntur«VndeetiSaniman ticc'An q>minus cibumisconfi^ tes a primo natali die hirfutas cit, <3Commiimaximeaniman enudari debere tunc,non denfex tiu humidus natura, & calidus fcereconftat?cum femen habere efttquarurerualtera feminisco incipiut'.jed ita euenir, quia qug piam reddit: altera naturae vim {emeneiiu.'iduntjficciora hunt efficit ad femen creandu. femen «3dlaxiora: ouib? decaufispilus etcnim taIeeA,quadiuferuatur» ontunquod mde (an^ patet.Pi' Qua ot> caufam cum ratio co lu1? enim neq? cicatricibus, neq? cumbendi calore cotineatur: ti< sq; muli cribus cxi t: cu mor aute, &. mors refrigerandi ,iciiice£ cicatrices fpiflfo cotextu, vim habeantrplerifcs tn cum ab — « *t • \* ' r* nr* f* i ^~ .316 raro inducant: pueri, muliec piis tenentur affe<ftibuSj femen resipcorgehuido fintjnoficco^ excurritc'AnqjcumlocaquaEda Cur nuditas pedu obeiTe in corporisrefrigerantur,aliaque/ re ucnerea pot t An qm corpus, dam intepefcunt ,cum £>C fuuth quod concubituru fit,caliduin/ calore habeant, c p u l f u m delo tus,atqj humidu eile debet,qua cis refrigeratis ilium ipfa fufci> le per fomnii potiuselTe,q§ per piant.quamob remfrigendbus vigiliam folet:ex quo eria celeri quide id eueuit, verum no quia ter5acfinecorporisagitationefe frigent/edquiacalent.Confiac mendormientibusprofluit:vix hoc etipfoafpecjhi partesenim gilantibus vero non iinelabore fuperiores timentium fanguinc -prodit « Simul aut fit, vt&rdi^ priuant3inferiores aut em hume quum corpus tal fcut.,cValuusfoluitur,«3dvefica» cles humidiores fint,atq3 calidio Calor igit cum fe per timorem rts.Tndicium,q> cum dormim9, deorfum, per morte furfum de pedesobtepefcerefolent,vtqui uiusagitat}madificare}<3Cfemi. •vnacuminternisparribus itaaf nisexcitareprofluuium potefl* £ciantur. At nuditas pedu e con CurneqjcocumberCjneque •trario agitt ficcat enim atqj refri euomere,nec fternuere,neqj flagerat.itacpfiueimpoiT!bile,uue tu emittereoportet,nifi res tur< difficile fit, v t res agat venerea, genre corpore vrgeat c1 An quia nifi pedibus calidis i cam tn au> ctim no turgemus^fimiles terra
ftirpibus

Se&io Quarta

17

A fUrpibusfunuis,quib9euulfis, ante pube non i ta olet, nee virr, D autalienuconuelhtur quippia, nee m ulieresc" An qm qux inco^ autaliquicfabfciffum relinquit. cla funt, tu fapores hiit detericv quod aute aim extrudi debet, resiaut.n.acidiores, aut lalfiores minutum remanferit, dolorem aut amariores:tu odoresredduc diutjusidomne mouebit: dt.fi fcetidiores. Contra, q conco<5fci quidalienum common! fit, id matura'qj sut/apores aut'd ulces cam fua fede priuetur, dolorem aut min^amaroSj&odores fua^ crcable» Quae certe rjs vfu euex uiores prxiianr,aut certe minus nient,qui cu non t urgent, alicjd infuaues. Patethocinoibusta iacmtexrjs,qmodo retulimus* terrf ftirpibus}qp aiantib9ipfis, |O Curieiuni celerius concunv Detradtis au t,quae maturaconx buntt* An q? foramina corporis cocftaqjfunt, caetera crudarelin^ iciunio inaniora,repleto aut pie quuntunvt d(. in cinere5portiox V nahabentritaqjimpediutjnehu nedulciconfumpta 3 puluisama £ morfeminis genitalis valeatpx rus relinquit. dC fudor quoq; fal meare,q3lausfimein veficapa fus eadem de caufa eft.Calor au fet:hacetenim plena, nunquam te naturalis femen genitale conx . cderiterconcuberepoffumus. coquit: quod quaquarn exiguu >u Curadolefcetuli com primo eft, vim tnobtinet maximam , coneubere incipiunt, quibus cu qmppe quod ex multo admo^ fuerinccongres(i}easre peracfta du tarn exiguum conftitutum odio habeantc" An q> mutatio fit«Quam ob rem vbi id fecesfit, fummaextiteritjfequentis trifti refoluimurmagnaex partevex ti» memores, earn fugiunt tan-- hementius,atqj refrigeramur: quamfontem,adquam fefeapx itaqjhumoresicocftiores reddii tur, patefadis meuib9 propter plicuerunt, tz Quare qui equitant asfidue, feminis excurfunxquo fit, vt fu C libidinofioreseuaduntv'Ancalo dor ob cruditatcm cC falfior, fit F riSjagjtationis'qj caufa eodem af fcetidior tuc iit,q) in puerili xta ficiunt modo,quo g coitu. quo^ te.Qupd fi cui forte talis natura circa jtaris quoq; accesfione me fitjVt partem fubfidentem fudo bra geni calia contredlata, agitax ris fcetidam habeat,huic magis, ta^j plenius augentur,Qupd igi magisqj res innotefcet, acpfertl turTemper eo vtunt motu , qui eifde in locis, quibus dC cacteris equitant, hincfluemiore corpo snaxime confifti t,velut in alis* rtjpracparatoqj ad concumbenx Cur fi ex noftro femine.pcrea ^, dum euadunt* turn aial eft, prolem id noftram I» Quare concumbendi faculta appellare folem9:fed fi ex aliquo tern dari per state cam cceptu alio nro vel excremeto,vel parx cft^corpora male olet; prius aut teprodrjt, nrm id cilc nuquam Extra ord.Arift. C

Pfoblematum
' fatemurc'multa enim femine pu trefcente proueniunt4Quid igit cauf? iit,vt fi quales nos fum us, talefuerit3noftriiid fit:findiuer fum,id alienum fitc'aut.n.oia no ftraeffeoportet,autnulla4 An primu,qm quod ex femine nro prodrt i idexnroeft:quod fee*, id ex alieno,f.quae purgametis , excrementis'qj enafcunt.Denicjj nihil ex oibus,quf animanti tri buim9,gignere aiantem poteft, nifi femen genitalet Quod ante nocet,quodq5 malum eft, id fuu nulli9 eft:nec quod alienum eft, id fuum effe poteft. haud. n. ide flla fignificantjfuum effe, dC alie numefle,veldiuerfum,vel ma* Ium.Excrementaaute,cV putre> dines no noftra/ed diuerfa,alie^ naqifuntdnoftranatura. Non enimquxcunqjin corporeexti terunt,corporishaec effeputan/ dum.na&papulg fsepe erupu t, quastollimus,atqp excidimus* oinoquac practer naturam con^ ftiterit.hxc aliena oia funt: mul ta autem praeter naturam,vel re • busconiunda naturalibus,pde tmt4Qupd fi ex rebus noftris fos fo femine natum animans fit, re &e quod ita prouenerit,prolem id effe noftram tin putabimus. ex femine vero ipfo fi quid exti titaliud,vtvermis, vbi velfox ris putruit,vel corruptu in vte> i-o eft,vt q monftra appellam9, prolem id effe nram hatidqua> qua dicendum eft.Cum.n* corx tupto creetur femine,non infug txnoftro crcatur,fed alieno:que admodu quod excfetnetitiscox S ftiterit,vtq3exftercore4 Om^ nia vero huiufcemodi ex corrux. pto creari femine hinc indicat, ^ ex non corrupto creari tale na turaftaruit, quale illud eft,de quo femen genitale prodieritt exempli gratia,fi de f quo equ9, fi de hoie homo . Nee femen ma gnifacimusipfum ,necaliquida quod inter generandu confici fo litu eft,tunc,n.humor,& corpu lentiaquaeda, di. caro confiftiit j quorum nihil nobile eft: qfh no dumnaturaobtinentdeftinata, ^ fed eaten us naturam attingunt, quatenusita fe habeant, vt ex if lis tale creari posfit, quale nos fumus,modoferuent. corruptis aut nihil taleenafci poteft. Cau faeh^CjCurnecaliaex re noftri corporis,nec ex femine ipfo cor rupto,aut imperfec5lo proleno^ ftram oriri arbitremur. Cur minusin aqua homines if concumbere queunt c7 An cj> rear nullainaqua liquefcere pot, q[ abigne liquefieri apta eft, ecu *& plubu,autcera.femen authomi nis igne plane liquefcere vide-*musthaud enim priusfluerein^ cipit,quam per attritu recaleac* Pifces tame fine attritu coirefa> tend um eft. Qua de caufa res oiumfuauif t^ fimaconcubitusefti' Etvtrumr necessitateimpellant ad concur bendu animates,an rei cuiufpia gratia genus hoc libidmis data eftc'An fuauisfimequide concir bimus^qmaut toto ex corpora femen

Se&io Quarta
A femenprofluitjVtaliqui voliit, autquiaquauisnontotoexcor pofe,tnper eaparte fe promit, in quam meatus omnes,venx^ oes applicent,& coeat. Cum igi cur voluptas fimilis in libidine, atqj in prurigine fit, efficit parix fer,vt corp9 geftiat vniucrfunu Prurigo.n.fecesfiohumoris fpi rituofi inclufi contra natura eft: fiCgenituramvero fecesfionem humoris eiufmodi effe ad re nax turalem conftat. Suauis aute tu exnecesfitate, tumreicuiufpia * gratia concubituseft* Ex necef^ utate,inquam,q> via omnis per tinensad re naturale fuauis eft, ii modo a fenfu pcipi queat« Rei vero cuiufpia gratia eft, vt ort9 fitaiantium perpetuus«facit.n* voluptas ,vt animates ad coira ardentius excitentur* ff Cur venus imodica morbis pitui tae nonullis commoda eft c* Anqmexcrementi quidamexi tuseft,itavtmulturn vacantis fnateriaECii femine detrahipofC (it:pituitamautem excrementfl n * nulli " •dubium * • • • eft. cite >8 Curresvenerea ventrerefrix gerat,8dficcatc' Anrefrigerat, qm calor in concilbendo excerx jiitur«8dficcarequidem coitus vcnere^poteftrquippecum eua porari,du calor exit, necefle fit: exitautjCurefrigeratur, Adde ctiam, q> feriior coeundi ficcare nimirum poteft. Cur falaces hi funt,quibus pi lipalpctrarudefluunt/ Anob idipfum,quoetcalui:fiit,n.haec

18

ambopartesreieiufdF* Quicuh '. queautexpiliscongenitisgtate ia prouecta non crefcunt, hi on» nesdeciduntlibidinisvfuimo&cilium genere congeniti pill continent,ex^$ his fuperciiia tni nonnullisztateprouedis obde fant.Quod cur ita fit, alibi rone attulim*«Reliqua aut vtrafp ge* nera cade ilia de caufa deficiut, q> partes fugiores fanguinis pax rum obtinetes libido refrigerat* Ita eniefficitur,vt locus hicali^ mentumconcoquereno posfit; ^ cum autem pili alimento caruerint,defluant necefle eft» Quam obcaufam qui minge a® di defyderio tenentur,conciibex re nequeuntf A t q> meatus fple> tur.quod autem plenum humo ris eft,id nuUti praeterea humox rem poteft fufcipere. Cur gignedi fecultasfjs tollifj 2 ^ cj £ varicibus tenent,fiue hofiue aliquid ex -caeteroru animantiu nuero eftc"An q> varix flatu traf latofierifolet,quocircainvitijs ^ atrz bills accommodaeft.fitau tern concubitus quocp, cum flatus excurfu.quam ob rem, fi im petusilleagitur,cu varixexerx cetjfemennon infuper excitar, fed refrigeratur. fitigiturindCj vt penis tentigo emarcefcat. Quarequi concumbunt, re^ z: folui,atq? laguere magna ex par te folentc'An q> femen 01 tccorporisfecretioeft: -itao^vc aedificij conftrudio, ficcorpo/ ris compadio quatitur , dum C r\ femen

Problcmatum
lemwi decedit?quafi fanguinis multum,aut aliqua pars alia dex cedauta quod exit, peropporx tunumeftj&quodexiguumex multoalimento conficiat,quem admodum amylum ex farina* Cur rjs,qui cocumbunt, li de fyderio mingendi tenentur, pex nisintendivehemet'us poteft j* An q> foramina plena reddutur humoriSjfemeper angufta fe px mes}molem emcit ampliorem, atq; extollit:penis etenim ad ipx fos meatus eft pofitus. Quam ob cam tentigOj&am H plificatio penis ilia exiftere pofx fitj'An d uplex ca eft.Vna,q» pon dus vrges poft teftes faci t, vt pe nis erigatur:teftes«n« vicem fulmenti vecflorrj capiunt»Altera, q> foramina fpirituadmiiToimx plentur,ita vt genitale membru intumefcat,atq} fe erigat. An hu mor au<flus,traslatusq5 facit, vt moles ampliorredundet: penis tn,qui menfura iniigni adoleue rit,minus fe patitur efferriifit.n. Vt ita pond us a fulmento vedlis remotiusmaneat. Quadecaufa qui remagunt veneream,aut qui ea aetatefunt, qux fufficiat veneri,male olent, virusqs hirci reddunt: pueri aut non ita olentt'An fpiritus puero rum(vt diclu iam eft) humore, fudoremqs concoquere poteit: virorumautem nequit* Cur per aeftatem viri minus, t|J poeu mulieres magis concumbere va tjiio?,uc I leant:'* quod Hefiodusquoque icolymo poeta inquit: Foemineo Venus eftvfu ma/ K gis effera fexu, „ Mi tior ilia viris,& faepe accix ta reianguet, „ Vtrumq? teftes eo temporema gis demittunt^dil flacccnt,ql per hyemem, aim qui concubitur9 eft,retrahat,ac fulcipiat illos ,.nc ceffefit* An qm naturae calidx prxnimiocalorexftiui tcporis acftuantjCollabunturq;: frigidx vero refouentur , & vigent. eft aut vir calidus 3d ficcus, mulier frigida humidacg: ergo virorfl tune vires infirmantur } muliex J, rum corroborantur^ vigent g copcfationequalitatiscotrarie. Cur nonnulli rem veneream 2f cum vol up tate patian tur,& alrj vel ipfi agerecupiat,alr] pati tax tummodo geftiantc1 An q> excre mentis fingulis loc9 determina^ tusanaturaeft, inquem inftitu tofecerni naturali debeat,folicix tata^; natura fpiritus excurrens tumorem admouet, excremenx tum'q? vna extrudere folet. verx bi caufa,vrinam in veficamjCix bumconfumptuminaluum,la M chrymamin oculos,mucorem in nares/anguinem in venas na turac deduci placuit: his autem proxime genituram quoque in teftcs,SC penem deferri conftitu turn eft.Quibusitac^ meat9 ha/bitu fuo naturali priuantur, vel quia obcaecati funt, qui ad pcne tendant, (quod fpadonibus hifx que fimilibus euenit,)vel etiam ali)S dc caufis,his talis humor in fedcm conduit, quippe qui hac trariC"

Sc&io Quarta
A tranfmearefoleattquodeiusloci contracTio in coeudo, & partiu fedi appofitarum cofumptio in dicat.qui fi admodu femine gex nitali abundant, excrementum illud large in eum locum fe colx ligitJtacp cum excitata cupidi' taseft,attritum pars ea defyde/ rat,in quam confluit excremen/ turn* Cupiditasautemexchari turn acibOjtum ab imagination tie poteft* Cum enim alterutra de caufa libido commota eft,fpi ritus code concurrit,cV gen* id * excrementi confluit,quo fecede renotueft.Et fi tenue, fpirituo-' AimveeftjCumdiftlatum idfue rit,requiefcunt: quemadmodii pucris, c^adolefccntibusinter/dum nullo fecreto humore ceffa re tentigines poffunt. Sed fi craf fum,corpulentumijj eft, nifi exx trufo quieicerencqueut. Quod fi neutrum eorfi accidit,cupiut, quoufqs alter utr u accidat.QuOx rum vero natura mollis,cV fcex minea eft,ita r) conftant, vt geni tura vel nulla, vel minima con^ ^ ueniat,quoillorum fecernitur, quipdicti natura integra funt, fed (ein partem fedis diuertat: quod propterea euenit, quia jv ter natura: norma confiiterunt* Cum enim mares crearentup, ita degenerarunt, vt partem vi* rilem mancam,atqj oblacfam ha berecogerentur* Lsefioautalia rem omninocorrumoit, aliagx uertitj<3£vitiat, Atgenusillud corrumpenSjVti his fit, fieri no poteft:ita enim mulieres,non vi

19

ri crearentur.crgo peruerti,cita ri'qj aliorfum , qp fecernendu na* tura voluit,neceffe eft.Vnde fit, vtinfatiabilesetiam fine modo mulicrum: humor* n, folicitans illeexiguuseftjnec quicq^ fe,p* mereconatur,refrigeraturtjj ce/leriter* Qujbusitaqjfedemhux morex totoadiuit,r) pati tantft modo auent : quibus autem in vtranq^ partem fefe difperrijt, r) & agere,6d pati Concipiuntiidqj amplius,quotande pleniusflux xerit»Sed funt,quibus vel ex co> fuetudineaffed 9 hicaccidat»fit enim>vt tarn geftiant, qudm cS agunt,vt^ genituram nihilomi nusitaemitterevaleant* Ergd agere cupiunt , quibus hate ipfa vfu euenerunt » & confuetudo magis veluti i naturam idcirco illiseuadic,quibus non antepu bem , fed in ea vitium patiendi inualuit,qm his recordatiorei, cum defyderant,oritur, Vnaau temcum recordatione geftiens exultat vol uptastdefy derant an temperindeacnatiad patiedu, Magnaigitur parte, vel obconfuetudinem res exifti c.fed fi acci dat,vt ide & falax}6: mollis fit, longe expeditius hatcoia eueni* re poffe putandum eft, Cur homines re agere vene^ ream cupietes, confiteri fecupe re maxime pudet : bibendi , aut edendi,aut aliquid eiufmodi rax ciendidefyderiocrim teneatur, confiteri non pudetc* Anq»reriiplurimarum cupiditates necefx farix funt , 6t nonnullae nifi cxx C irj plearit,

falx quandoquidem per uerfum corpus expaf . put/.mulieribus aut &calormix peratur.femen autvel loci. 8t reddun6incidit«n. dantiae index eft* CuraueSj&pilofi hoies bbi^ 5* *9 Curviriperhyernem. Curquib*natura calidaeft. viris largior qj fax ri.An q> c^multum quibus rebus femen oriricertu ineft humoris.vt aues. 6Vid a catore fux eft. 6t claudi homix ' . alime fi modorobuflijpleni'q? fint.plurimu poteft.At per revinceretjpennzauibus.rJ8 fxpe bilis profi demexiguum proHuit propter itit.& aluus amara fecedit. 3J esdt.mulie dinevehemeteraguntc1 Vtrum res peraeftatem rei venereaeapx q>multum humor is continent* petentiores fume1 An q> viris cax An nonea ratio eft:fcemina.vt in acre. fi multum non H nor. vtleuentur.c| lidior natura. actcmp>Ox cis fittnimius. vt ia ri quoqj per seftatem tenuiores veremam eius natura calida.& humor concretus. m uni.viresfrangit.atq? penna. atq? in femen I ris immutatc'An q> Temper cum conuertitur» M feminevnaexcrement! aliquid CurhominijCatnconcubit. pili l» acftatem contra mulieribus ca* hominib^poflentvnquam orix lor modicus. Argumentumverofrigidi igit excrementu quoqj illud con effegenituram^humida nunx cumbetidecedit:itaq? nihileft.n.Problemacum G pleanttrr.erhcitur. at risportione.Vndeetiam nonnulloruex pculi potisfimum infirmanturc* crementis abundantiu.n. 6i color corpo aftatim effertur . vt ignis igni humidaeft* Fitetiarationecox coniungatur. I fumve redditur* fa eft.ppter efTet humoris}neqj fi non a calox caJorisinopiamtunceft.nifi tumenimvtriufq? feorfumqui concumbant. neq?» n. genitu^ An q> humore deficiente id acci talauamentu pifcium redolet: dit. nee quod posfitaffligere. vel rationecreart que diflbluit«Quapropter. qui mela modu fan choliciclAnq>flatu redundant: gius» femen aut decesfio flatus eft: er^ Arift* go quibus idipfum amplificatu . dC amarum.pilisvacat:fed poti* xibus autem humida^rigida'qj» q> genus illud vtrunqa naturae Quamobreillis humor ydC c& multi humoris concoquens f>g lor fatis cupiditatem vcneris hy caloris copiam eft«Indicio pil* berno tempore accedere queut. dC pi vitiumcruris:in fublimevero tuita falfa coficit.n. quemadx * Cur libidinofi funt.abftinenti vllam defyderat liquefaction^ autem manet. nes falaces nimirum fint.& ficcior e:mulie> humidaeft. quam redditui^nifi cakfiat.ititerknut* Rei autem hosfgpepurgari appetercncccf K vcnereg libido fuperfluit^&abii fe eft:fic. eft.

qui continens . qui per ardua agicur: contrah9. fed efti* piCjVtmouedi ratio continued At vero fi breuis fit. modo deorx film vexatjfatigetur nccefleeft* Talis veromot9.' ucs autem kuioresc'An q> mem* bratumamulto. corpus fubindeampliusemollitur* An quia oleum natura calidum efh calidum aut quod^j <3d ficcat. vt innatet. cxtera membra exventrehauriunt. qui felaboribusdeduntrcaro au tem nullatenus emaccraturc' An qfhpingue cocalefadum lique fcitrquod carni non euenit. hie nulliscontorquetur.5<!. tiiavehemen 8 tc motu ft angant* eft autem ve^ hemens. Curmelius fatigationes turn ceiTant.faciti}jvt longa no {ir. mole corporiscontrac*liore exiftunt.vt diclum eft.ideoacutiores eevix dentur* Argumetunjjq? qui cla-' mantes alonge im itantur}acute proferunt. qjperincomptarbre.quo minus ficcat* Curlasfiscorporibuseuome dum pr3ecipue.qui feexerci tatio nidederuntc'Anqm venter pin gueampleclritur plurimum.at mebris fatigati s. venter ipfe fibi faepiusingerit. mox rio autem concaletacit. q> fanguis a f amis corporis pai> tibus fe vocacad imas.neipforum quidetn equorii propter mutationem. Vocem^sreddere acutiorcmpu tanturc"Anquia voctt minores mittuntur. quiperplana* 2 Qgam ob caufatn qui animo deficiunt. Curventeropimusadmodu eflfefoletc'Vtrumqj cibopropin quus eft:dumq.<3C Idurat.venter laborat: flexibus+n. Cur venter tatummodo exte nuatureorum. £cci' taSj&duritie. cuius 38. dC parix tasnihilinterpellat } necmebris Vllam proeftatquietem . cV qui prg nimio exci tandi labore diHbluuntur. vn u fq ue eft« Loci s igiturinaequalibus^tametfilon' ga motio acfla eft:tn requie mu^ tatio prfftat.cumquis ex aquaoleo permiftaleperfricuit c1 Anqm oleum magis fubire cum aqua poteftjCp fi per feipfum eft: duci tur^. An qm mini me.Qwnta ARISTOTELIS PRO BLEMATVM SE C T I O QJfINT A.'? incomodx otno funt:miftum igitur aquae eo pi* iuuat.nimietas cjx £ dem motus nulla in planis facix gabit:accliuibusauc. con-aria cor^ pus modo furfum . io labor em ptrtintnt . Vr ambulationcs pro lixac quidem per plax nalabbriofiores funt.qm immu tatio vehemens.cum tn vomitus C iiq fie . Moles autem corpo* rum minores idcirco reddunt. cV fluitet«vbiautfubt)t. Curpingueeorum abfumit.qui pasftm perlocain^ fqualiaagitunmultus vero.fuapte natura. Planis au tern habitus fimili tudo.

vtnonplencagatur. Curlaboriofi^brachiocinax Q ne iacftaJTemanu. 8£ intimis carnis. vomi tus caufa foret lalTefcendi.q rara}roluta.quemadmodu cummittit.Etquicurri't.qudm in ceteroruafantiumfacir.quod fatigatio neiducic.Cum at fad gatiomaceret.aut preflatis.6CexcrementurH.laboriofiora funr 3 qua'm ipfa corporis mebra.tale refti-' tuie. atqj colliquefa' ciatrcolliquamentu aiitnon nifi excrementu fitrhoc eft.qni de parte fuperKv ri ad imam labit.& neruis. grauiustnfatigantrqnicibuslo cu fuu non obtmet.n. halteres tc nenSjqudm non tenensrhic velo ciuscurrit } manus obquatiens. q his incidat cibiSjfaciunt. Quam ob caufam curfusve^ a lox tam in hoturn genere.Verii motus veloXjCtim vires intedi^ cV fpiritum retinet.n. aut cum freques corp9 fecetero corpori mifcuit. no nix mi) motusrone. liberat'qj a lasfitudine:corpus. di alimenrum oe.haud erat. quam cii lapi de^An q> inani ia<flura brachiii quafi conuellit vehemetiusmul la. quolociifibi obtinereaptenon posfitrquale genusexcremento rumeft.&attrahentes reditfadulta^ tis externx.pa^ tcfadlafpfubftant.mcrito holem recreat.misfiliobdito.Problematum C fitlaboriofusc' An cj> lasfitudo collifis osfibus.q in ventriculo remanfe rit.du temere vagaf.6£ excrementa. qualeprincipio fuerit. manusob quatiens/efuftentat. fulci 1* re fe pot. Kuic proxime faltans quoqspondufculis fufceptisin> nititur.in reniritur.cucopiacarnis vires exux perauitos/im.Elaxat aut vomirus.fed fi ita fuerit:. An motug quidevbiq? agereidepot. q>no omnibus euomentibuslasfitux doincideret: nunc vero multi poftjVbi euomueriit. occurfat'qj osfibus. nee ijs qui non totucibii eiecerint. q? qui plus fquo vel ederint.ei us^ venas nimirum in flat. aut fatigatisconfequi foleatrquoscj demefFectuspatiuntur extrinfe cus. fed enm K ita fefe haberent. Copia«n. hi minus qu5uislaborarint. vtlasfitudo vomi tu confequat.Vomitusigit * cum id extrudac.quam ieiuni.caputconca lefacit. vcpote c\ ad hue maneatcrudus. Quam ob rem ille plus profilit.laborarint. quemadmodu in corporib9 nimiuimpletis didfi iam eft»Qupd fi nee illis cam laf fefcendi labor inferat. N5 {\hoc eflet. velbiberint.q3 lasfix tudine mouet.autintrinfecus:idq? bifaria: aut 4 n.. quapropter cruraeoruimplent.vtca pita a morbo tentent c'quanqua curfusvnufqui^cp detraheread imagenusoe excrementorii pu M tat jVtambulatio. Argux inemum. vt frigoris.Ponderaenim qusecun queextrinfecus corpori applice tur. alacriores certeredduntur. quinimiu ambulant. vt calox ris«adde qipedorecotinenKna' eat . quam non obquatiens. et fi pondcre le uiorailliscflecontigerit. ciboru.

' leantc'Anquiaeuariant.Ergo per locum fubinde eo frigidior eft.minusqjdu. W Cur breues deambulationes venter aute cutcus eft . d(. <f£eamagis.laboradoiu planis.. latim ampHfi'cado admouem . Curcgtera membra cnm per 14 enim pondus corporis feeunde inlocUjin fedendo. quam pau> 9 corp^inorbe fecolh'git potius. Sed . fieri non pot* Curquiequovehuntur.vbi minuscontrana' Vtrumqmaer. quaeintenfafuapte naturafunt: cubando.His eifdein decaufis etia venter preppue extenuetur.cum is etia impleri fotalefeexhibetrnoftrum etenim leat iliafricadi rone. atcp frequenter nus teporis corpus attigerit: q<J B cV ponitur. autfoleatextenuari c An perfrix _ Vtlaboretur«Incuruum igif qpi (flioneprotinusvehemetioreex F re<fhim. turamouemur.qui feobieclat.&in fedendo.. qux au temeiufmodi runt.quo equ* uejcis laboriofius.reforberifyiri.eoma aequali potius fit:ocyus enim in gisemittere lachrymas folent<f gredimur.trafri. q§ dirigat in proceiTum.cV retinentia'fatigent. qi i nacq uale co ro vacat fatigatione. equimur. An propter turn per multos demu exultat.quo t* eft. q>opimaqufi]5Concm fa.Ra fit.haecperplu/' qua de re quserit: quippe cu om fajattinguntur d concauisjqia' nino in exercitando. per in^ rjs etia euenit.tioigitur. veter 1 colligit.facitper afflidationem.fic aer occurfans eadem ratio eft.pleniora euadant.Se&io Quinta 2. qua in concauis < An los perturbant. locum aegrotarc ilium fubfiftatur. Quod aut per fingu^ velut Sol. Quibus reb* ptsecpfiinnfaciuntenim vt lacpe admillis.vtrjcp autc ficiturc" An minus laboris tune fimul vt afTuefcas. fed non aeque prorTcir.qp in£qua boriofum eft: neutri na<^ affue^ libus magis fatigatur: ocy us au fcere finit. An contra* nanqj omne attollendi vfum ex res enim calida lachryma ciet.quo mixqualem parce.quf cjde aiTuefcendi tem i ter acq ualc.at^ cam. in ac lefaclaliquefcunt. icftumillatumabaereiUud acci H Cur in planislaboricKIusaC' dit«quo enim vend aduerfiocu cubam us.accubadoue fricanf .id^jqicocauum magis tenuatur.)cu tis ve> fatigatione mouere ampliusfo/ rofuanatura tentioncm habet. inccm^ O decredcndum eft.vtqu3e cedunt.quod ingreffu in^ longiu«equusdecurrerit.c\.cur etiam in cos eo magisferire poteft. Atqui ratio corpore agunt: frigus autmoue attollendi cotra naturameftivi re lachryma poteft. De contrario aut in concrariu frequenter mucan la^ neceffe eft* to Cur locis aequalib9.qp planis«Cu velociusagitatur. attolli tur. I A eaquoq*af.motus aut nimiru cax losgraduspaulu reddir.id muU lore efficere poteft. cum motus no Temper code habitu agitur. qui curium nudo E atqualemautcotra.

itaq3 calces tremifcut. An qjincurrendo aerc impetunox ilro violemus: quo facfto. proni'q.ideo 6(.re(piratita. df.vex hementeijj motum cocitati nerx ui nondii requiefcuntf"Fitenim fscpe.perfri<£Hones'<£ ventre cxtenuant. At cii me/ diocriter nofipfi cocitemus. 16 Qiiadecaufaquiuococitate ad modu currunt. aerem corporib9 noftris continente excitamus. Ratio aut rei. numerofe rc>. motio' nes vero.q> fnulmfpiritus circa neruos deu fitur. ref rigefcere poteftjs igi tur fpiri •tuscocutiens.modoquisnoretineat. numertrm percipere refpirandi haudquacj valemus.nume rum Hue mod ulatione pofAt co tinuare.vt crim fpiratio per copares vices propter pare metiendi motu reddatur.non pene excitum refi dere anim9 cogere poteft. non enim cor.K fpirant < Vtrum q> numerus ois * j inenfuracerto recipit motu. q> no fimul ac fubftiteris.nifi morbolaboret. mo tusipfe mediocris modu refpi' randi fenfibilem praEftans. nee ita neceflfariiijVt caro adhxreat: ideo & exerci tandi. alimenx tumi&quod inde reduhdet. quam quaerimus. facitqj vt pars remot iffima minime conti :neaf.calces pedum co quatiuntur.Problematurri G Sedenim q> Vetercelerrimeopi maf. veluti fubtrahen do fuo motu deducit.me"' jbriscaeterisdifpertit. « fedtenori trahendi a nature de> terminatovtatur.q» mo^ tus corporis mediocriseft. Cum igi tur oino pingue res propria na' turae non fit}fed aduentitiu.quod no nifi flatum mouere profecfto eft* quocirca no folu videtur.qu€' admodu imum labrfi hols irari. aut ' ^urfUjfi quis fe fug fummos con filter it digitos. Qua . Qiiare inter curredum aer in \f flatum couerti nobis videaturc1 M Vtrii qm dum per curfum agi' tainur.Igiturcnmfe demus. ta^ ^ lis aut motus eft. pinguealiquid fem per obtinet. qui per aequas agiturtportiones. reli H quum corpus extenuat.nux merus palam no fieri poteft.6V perfrican diagi ratio ventre cocalefacies.expli care numerum poteft. fenfif aeris gmotumagisarTiciamur* ergo reclie in flam aer fe conuerx tere v^ideatur: hocenim ratione impetus poteft euenire. q» fenfus confequi motu nequeat. deorfum la tmnturc' An ££ continuatu. liquefacit.vbi fe quen I dam in modu commouere. macerat. vt animus euincere corp9 totii poffit:membra aut fingula inhibere non poilit. aut ambulamus. queadmodu agunt.eft.reliquum corpus im Cur peracfto logo itinere. Cuiusreicaufam dixerinijqjci bo ex vicino pofit9 eft.qui curruntleuiter.quam ob tern fedile ventrem opimat. fed et vero in flatii aer couertitur.Ergo fimulatqjagere curfum inccepc rint. cii ite curfum conci tate agimus. An q» omnis fpiradi ra^ tio compari viciffitudineconfix cifoleat.

Sedio Quinta 11 3fS Quamobrem currcntes p<v Quapropterfudorjfpiritus'qjfex & A rius cadimus^q? ambulates. ris turn eft. & ambulationem intereft. cum non affidue ha> acftu'qjftrangulanturc'An q> hux bitu eodc mouemur.laborem}dolo rauit.Ergo faepius id in mor^ inniti. quaob rem hacc praecipue rum malum vehementius vrget* CuraequalibuSjqjinaequalix 2] pitur»femur autem taleeft.facili* cliuis autem femora ante cogun autcuratur.vtpote q> feiuncflius fit. id compatibsliuseft* I fubmoucmus. &C aduendno exardeicit* per inacquukm aut e contrario* Qijod .atx qui deniqi laboribus fe dederut* tollimus«hocem inter curfum. fit. prxter natura. modice 22» An qm dum afcendim us. qua.& • / bw coupons.Im/|§te potidimu fatigari folemust* modicum veroillud. i9 ngqua 2f Qua obcaufam quihumida le expedimusc'An Q min labox conftant natura. *° Cur in itinere media femoris gefferit:itaq) curabiliuseft. corp conftantjteperata'qjfuntjin mor furfum ia&am us *diftenlloncta bum faepiusinciduntjfldfeciiius DU. cii •nietatefacultas fubmouedino vbi minus pari tge"attollimus« dat.qua>mmoueamur. refrigeratio nulla fubfequi^ Ergo per locu aeq ualem vfus at" tur. vt q> rem Anq>longicuiuf%atqpc6tinui communem cumpartibusnon pars potifTimu media laborat.partiu fuaru vigenibuejVt ante fle<ftatur:fem<>' ribus autjVt retro* at locis accli' tia minus haurit^minusij? cofen ois genua retro He&untur. facile a labore.qmmalum partiu tur. minus quidem f grotat.queadmo> •nor concalefadus trafic in aera. curanturc'An vtruncp eadem de caufa euenit«eftjenim acquabile. atq? extenuatur. Ad haec oe.1 An ceflio eos iuuant. ex quo genibus laborandu eft* procliuis aut locis . habeat. co fetnorib9 quodmodicu eft:quod autem laboratur.dex enafci necefTarium eft* 1 fccnd€tes femorib9 elaboram'c9 Quare corpora. Cum enim humor difcernitur.q. pro^ coe omni um eft: eo nanq? debix lius redditur.firmari'qjvolumus : pro» bum hac de caufa inddit.ergo cam ob ni tur:ocyus verb ingredimur.arqj itaceleriter ho calore tollcdi exiguuseft^itqafrequcs: infito.quo fe in plura di^ penfum'qj ita defert. feddifFiciliuscuratur.q>f)sipfisenixi crura acquabile.ergo partempotilTimum media eius bus locis magis fatigari folem9: fatigare merito folemus* ocy us aut i ter xq uale. genuum'qj mouemus.quoniam . fpiritum indc ip Cur afcendentes genibus.qui le exerce^ q>magis. du ingreffu xquabili potius agi itaqpacrius vric. protinus totu collaborat* remfcp mouet* eft aut fm natura Immodicum autcontra.corpus enim fe pronu .quod qua ob rem (i qua ei9 parslafao/ . •oka fit. nam tienseft.

quod determinatum ee nequaquam videtur. multu id per multos dernum exultat* 24 Cur femora in defcendendo. Itacp vthumeris. itaetiam laflitudo poti* in femur incumbit: quod quide ^ abinitio proprius abeft« Anq? femur cade habit us ratione fun gitfuomuneremagts. thorax ponderi eft. >f Curiterlongius turn eflevr. qpcam gnari. at fi determinatu non fit. Cur femora magis.idprxcipue premit.qug crafla & h umore prauo.necefx feeft. excrementa alia etia cum fudore vaporatim deftringi t. ita tibrjsponx dus fuftinemus. ac lum bis acrius laboram9.ppellitijj contra natura.itaqj res aftatim t liis ineft.qincor pus deorfum fe defert .Ergo q uemad modum. qp tibia: quae quidem reslaboriofior eft* An q> femora carnis copia fuftix nent.fj noftiquantufit.cp tibif fa 2 tigantur t Vtrii q> propeabfunt abea partCyquxexcrementu co tinet. proptervenaru flCneruorum Ib cietate. cumignari quanta fitambula^ mus. atqjlaborat:hoc auce tibia eft.quod finitGeft* Qua ob rem fi quantum quodli bet determinate non efle putet.quod^|jvexat.fe murfuftinetatqj vacillat. poftrema enim hxc longitude nem tenet. qua naturae rationi tribuimus. tibiae in afcendendo laborant < An labor in afcendendo eft.hinc labor.labox rem huicprecipueadmouet.Problcmatum G Quod vcro per Hngulosgradus paulum redditur.qua corpus attollitunfit enim vt tox turn corp9 nobis oneri fit«Itaqj cui torn incumbir. . tibia quoqj patiat.cVquo totu accollitur.labored. infinitum eft:ergo id quoqj inff nitum quodammodoviderine cefle eft.Q tibiae* An q> femora con> tinenriore coftant natura: labox raturenim praccipue pgcontix nui diftra<flionem: quippecum etfi nulfo excremenro fulrflante fefll fumuSjtn femorib9. eo q> aptum eft.& ve^ xandi rario prouenit:itaq. k ideffevidetur. fi modo res extern pares adfintcAn q? nofTe quanta fit. Quamobcaufamtubercula.quafi reciprocet. quo humerus maxime affi ci folet. femora expe> ditiusac plenius attraherepofxfunt.itaq? vbi ea pars agitata rii ^ mium recalueri t. nee modo pedislati' tudine aliqua for ti tun vnde fit.Atin defcendendo.Atqui tix biamanet. rem^j non determix natam pluris qjdererminatam efle perfpectu eft. velutinfinitu id efle videbitur.vt fit determina cum. anix muscauillat^oberratjinfinitofj.cui inciibit.eoq> 6d porre<flum in longitudinem 1 eftjfldfuperneverfatur^uafcix licet rhorax procumbit. An quo in-* guina per i&um oriri nouimus. y dC vfceranSnullis ex labore pro ueniiitc'An corpore impure mo tus concalefaciens..no nifi nofie eius n iix snerum eft.ofieS rem.finix turn id ellenecefleeft :ficfetiam fi ignoras. H vthocminusfevaleatftabilire.

ppcer fitim. quafi pariete admotus recjefcat.oim fledimus:q3 certe laboriofum eft. . . quern inflammatio mouet* Qua ob caufam crus fuum fix 3Z niftrum diutius perfricarecutfjj diificilius eft.nil tale percipimus: quo niam haec neutra in parte apta potens'qseft. Curin Sole cum ftamus. Cur breuesdeambulationesjj laboriofiores funtc'An q» crebro fubiiftimus.6Celairati colliquax z3 mentis calidispropterfatigatio ft nem. 50 Cur non protinus ab exercix tadoneefurireincipirnusc' Vtru ^pptercolliquefadionisrefidua.q> dextrum^An q> parte dextralaborare valemus: rebus autpraeter natura profici fcentibus.g Curnonprotinusabexcrcita tione. haecfadu funtdifficilia. parte infiftente vicirfim fuftentatur. dum penituscocoquat. excita redundant* 49 QuaobremcurrerCjCjambu Jare difficili9 eftc* An q> plus one B ris fert qui currit: is enim elat9.Cumigit quiefcimus.neqj aequabili incef fu mouemur.calidus ob prgdidam cam rcddit.aut a* medicamento epoto cibus afTumi ddbeat < An q» adx hue corpus purgatur.& motii.olno itaincoWinentesfunt. idijj intrinfe cus. need urn £ labore quiefci t. jt Curgenituraifomnisiispro C fluerefolet. dC calorem. ex ijs.Siniftra vero manu partem perfricando ^ dextra.An prox pter Ipiritu. tabefadi prox pter diftillationem.Quod aut tale eft.Sc£tio Quinta A prauojhoceftacuto^utamaro. quam laboris calor indux cit» hsecenim accidunt omnia.^ *° uunt> naturacalida&humidacoftat: feme enim tale natura eft.quox ties eas afflam us. di.q^cum mox uemur:oim tn motus oisvim calefa&oria habeat S An non oe mouendi genus cakfacit.quodetia inollis feruentibus patet.amx 34 pliusrecalercimus. aer noscircunfunx dens. cam ca lorfomni acceltit. redun dant cnim. qui proximo" aerem tepefacit. Atqui ambulac.quiautlaborelafle' fcunc. flat9 excitat. fed eft • etia quod refrigcret.am pliuscalefacit. queadmodum inicio. annumeradacruris ff niftri fricflio eft: fit enim dextra tranfuerfainpartem obie^am* Quaeautpraeter naturam fiunt.quippecum corpora tantifper*exiguum mo ! m€nt^ defyderert. qui tali halitu funtjpotifumu profluit.fecerni pcnitus fuaobconcretionem noqucut: itaqj per carnem intumefcunt atqjexulcerantur propteramari humoris violentiam.q^cuni mouetur* Corpus enim noftru vaporedc fe quenda mittitafTidue tepidu. autfalfoc6tenta.aut tabe cofumuntur^An *in nofte q. At com mouemur. ac pendens.onus fuper fe totum fuftinet. LalTi aiit^ tabefcetes ita affedi funt. excremen ta'q.no extrinfecus. quern labor ex hux morefubditomouet* An. aut verfamus* An quiacum ftamus calor perx manet:isautcum permanet.

verofolidiorem efficiut. aut conftantiorem.fci/.atqjmouemus.flat9 enim quisfcp frigid'eft. currunt. membrisiqj ad licet meatibus oculoru relaxatis frigorisappulfum torpentibus.eomagis iduquoda excitent.qui feobiedat. condenfandofy.eo boriofx funt.humore exprimat. dam eft.q uas loca xq uabilia pre> trahendo. qudd in eafdem par> tiuscontra.qui refrigerate nospo contraria. quam frigtdis :quippe <rTiceremots poteft. falfaip pariter porib9 ardg am b ulationes plus ambo fentiuntur: calorem aute valent.An propter quae partibus externis laboris aeris idum.magisijj extenuant. quae adnuc ante per/. ciborumij. quidem fudore tusaduerfi oculos perturbat}ita ob earn rem euocado extenuet* ctiam aer. frigtis enim lax poris vni uerfi eft* j'deo ambula* ehrymas mouec. tendunt:. . 6C fux poris partes«Calidis vero tem> dor. qua"m rendum eis fubfti teritc' An q> ea decliues.auc catoeflficacius purgant«Carne collidendi. | appulfueiufmodi.atcp proripiunt.carx ftat.quo intederint veheme^ quae rede aguturj'An qudd elatiuscVtrum quoniam aer occur tio eredafecundum natura cot fans frigid us eft. QC flomachum ipfecurrit.quam ingqua nem.calorenim fudorem tes laborem admouent.Problcmatimi € excitatur. df.quac in3equales.» idlus vim aut fecandi habet.K teft.Crim femora: pond us enim totum fe^ igitur homini currenti.Fa^ potiffimum diuelluntur.c\: lachry ma. vtqug 3^ Qua ob rem qui curfum con per earn vni uerfam nequeant fu citateaguntjConuulfis maxime perare«Accliuesetiam ambulax corripiantur. An pox biles funt.quo contentiuscurfum quo curfus content! us agitur* arripitequus.cum praeter quis obuiam fadtus obftiterit.calorem augent.vtlumbi po parcem contrariam vehemecer riffimum laborentjdecliuesvt trahimus. faciunt aui molli obuerberatj&ferit^quo diorem«Partibusenim internis fit vtfelachrymac promant.qp magis.quo Frigidiscotra carnem redduc quis cotentius equii agitat. Itacp 5 J" Quam ob caufam qui equo diuulfio eo vehemetior incidic.quomodo enim fla^ plus afferant.laboriofiores.veheme moribus incumbes grauiffimc ter^jj membra vltra propelled.quapropter £ concalefa tiuntenim magisinomnescorx *" &ione vtrunqj mouecur. naturam furfum eflferri a calore accidie vt in parte recorqueant cogatur.Ornnisetem locum intimum caloreamplinv .quippe q> con^ tiones.maioreiTJin mod urn ca lefacir.quod in H elicittlachrymaautefudorqui' aequales illse non faciunt: difper .qu3e in ciutenim accliues.dd contundendi.eo magislachryx Cur ambulationes minus lav yf masmittunt:&qui pedibus. premit: quod item.vbiquisintercur tiones laboriofiores funt.

dilabatur. alij frigidi fine.cocoquere celerius po tefttfic autem fit. Vt arduft ambulandi genus fudores mox ueat.Ergo corpore exteto. !.cum enixu agantttr violento molli^ busvero&cedentibus locisfax da ambulatione^articuli potifli mum fentiunt.qj aduentitium calorc defyderant .ponere fecundu nacura.alfj non* Cur parees corpori s difteden a dae fint.ca werna nulla eiufmodi adigi p6i: locu . Eaderh au tem q uxftio eft. 58 Curlocisarduisdifficili^am *fimu bukmusc'An quoniamomnis ingreflus attollentia. An q> meatus fpfl fuo perpurgari oporteat* f Cur inflexo corpore cubare ) m eli us eft .fa cere cofueuerunt.calidi implenturrcibum enim cor £ pus vi fui caloris exuperat. quern ex mouendt ratione potifTimum corpus ao quirit .in quemj incumbant.vtrecaleat. Vr fedile alios pleat .qui ea confumat.& ob earn r€ motum. proponere medium te/ C net*Inambulando autemlocis arduis^multufortisilliusauerx fae ^ natura proculdubio eft* $9 Quarequi curfum ex quo ar/ ripiunt minus deciduntf* Anqu6d*ma g isca.q> ventriculos cotinent. ut alrj calidi. Mci&ittant CP* habitum carports pertinent: cuiut^ufflionts. concoquere nequeuntj dum quiefcunt* An q» alt) excre mentis redundant.quam ti^ ment. (juf adfefiontm . c^caeteri abfcelTus iuuant. *tcn<Jines & neruos crurifi effatigattquip pequxcotcntiones tamneruis „ quim mufculis moueant.flexus enim arti^ culorum percrebrefcitjCtimfd/ lum fuccumbat.inquibus flam recipe queunt. alios extr-nuetc'Vtrum habit* corpotu diftent in> ter fefe.!ac renitentibus habit? ambulationes mufculos. 7. ergo fi ita eft.Ad hsec.cVinnitflntiJr opor> tet:ita enim minimeinfeftabuc* hincenim Avarices .frigi di autem.o turn.locu Hatibus dare. euel^ lunnquibus de caufis labor prat cipuus fequatur necefle eft. Itafcu effrcitur.6i£pofiriO'' ne coffci tunattollere igitur pre/ ternaturam eft.dC ce dac.lum bos inflectunt'j frangunt. Lo> cis aiirem duris.A lefacit. defy^ derant. q uod et Medici pie* riqj prscipiuti' An q» venter cu recalefcit. uent.quod qut fe exercitat. fpiritum fufpcndendo exx tenuctjlumbis dolore infligat! erura enim magna cum dimcul tate fe in fublime recipi unt. Sedio Sexta 14 A RISTOTELI PROBLE MATVM 3ECTIO SEXTA.

Ciim autitaaccubamuSjVelutinitiu quoddam refurgedi detentum. par^ tes igi t.translatio nemip* Man us aute. quaru mouere intereft.qua ica affedli fumustfedepi9 vero £ mo tu. An q> alterQ non volun* ralde diTtarie. Cur ofcitanti fxpe in ofcitan/ do refp6demus. ad min gendu mouemur < quod iumen tis prgcipue accidi t: An propter memonatmouerriur enim eaip^ fa parte.3 fedenti^ An qm quiex •cWertim fcenti humorvniutrfus vnuin tniuerfus jjjjujbfQ feColiigit: ex quo cm/ daetiaoua nequeut circuuerti. fed protinus decidunttmouemi aute humor fe aeque expandit* 3urgim9 igi tur a quiete.fiue fi* tus requiritur.Problcmatam G locum ctenim omne vifcera oo cupant 4 inflexo autem. omniumaxime partium carnis inopes.& cum mingen tern quempia videmus. cam id contrariu fit. 5. dC pedes.&curman9 potiflim um.& pedesc* An q> tor por refrigeratio eft: fitenim gg fanguinis priuarione.itaqj ad refirigera^ cionem celerem fua natura nimi rum habiles redd un tun 7 Curlibenterinlatusaccuba/ musfiniftrUjin dextrum aut po tiusdormimusc'Vtrum qmcon uerfi ad Iuce.Itaqjad cotrarium opus contrarius habi tus. quo humoraequabili modo H quacpverfusfeporrigit* f Quam ob caufam cam parte corporis d extra cubamuSjfonv nus magis acceditc1 Vtru q> vigi lantes contra.quoties meminerimus« hominibus tn.initio. quit ad conjenfum nature animantium pertinent: cuius qmefliones.akerum volutarieaccidit: fentit.cofultisijj plurimu d jflerut.qui ap (nduabot propinquarint^fa feauetib* feAionib* ni tate nemo fa nari in q6num poteft^An qm mot micro. resautnovoluntarif avolutax M ri)s.-vigilax re magna ex parte confueuim*.ergo cu vigilando parte accubem usfiniftra}contrarium fequetur indormiendo. quicfcat oportet: dextraru aute partium mouere intereft. 1 obligatum'qjhabemus* 6 Curtorpeamus. »c bus motio eft. SECTIO SEPTIMA.min9 dormire pop fumuSjfomn^enimin tenebris ocyus obrepit. fingula laxantur. fanitas aut quies: ordieGne codex ergo ille mouere poteft. I* Vr£morbisnonul \ lis egrotant. inui tatur autem quis^j magis ad opus fungendS habitus fui ratione. <3doperumfun(5liofic nobisex^ peditior eft.q? dormientes ha^ bemus. quia fenfu praex diti funtfaciliorijftatim vbi vi/ dcrin^ . haec no cos a Latino poteft. An q» dum in la* tus accubamus finiftru . Eorum.& finuantun 4 Cur vertigo AirgentTpotius accidat. An q> fonv nus priuatio motionis eft.nerui vberessut/ed prg cipuepedcs.

aut vri. aut torqueri.& aures deli mirum idcirco attingere poteft.ani neriseiufde}afficerepoteft: quo 1 B movice eius doleamusc Anq> nia per fumma corporis errat. quod fpi> tia minganc omnia. caeterarum maxime omniu ipfa in nobis create* denies enim rei fibi obiecflx fimilis reddi po ftupefcuntjCiim aliquos rem aci teft. perfiftere fuam ob ficcitate non pofTunt}quamuis per fummam &d re dek(fhbili. fed alio quoqj eftomnepeftilensgenus:quiau fenfuopuseft.mouetur. efficiantc'vc C to.aut febre.grauem^s noftrum fubiens fenfum. moue rcctdit«cderrimc aut<m omnes renosfolet:cum^ fuum motu Extra ord. aut ftupore attonix vtinhorrefcamus.ipfl lum^facileipfe etiam perturbef* defecerutc'An qj vox omnis. E otnniu cois natura humana eft.ge> Talis aut contagio ideo fit.hoc no aliter fpix 5 Quaobrem com fecari quex rat.5 A derf nt. re morbisarripiunturf5s.qmvnusille fie fpirar. cum perturbatum obfpicitocu vel aliter ftragulari videret. D vel . glutinofum'qjeftjtti^ tern.c£ lepra^jteraqj vitiage 9 aliqua re tetra affici videm . quale diflfe non fatis eft.id eft. tale prox etiam olfadlu. quo prjmu ritu trahiturtab ynoaut morbu eminxerit. ficetiaafpecfhisafficitur.q5 fuerit affedlus.quippe qui facile moueatur dam edentesafpicimus.Arift. illereddiderjt. haec genera aflfedlionu eft.per fumma proueniut.autaliquo exnumerocactex ferracuexacuitur } etpumexcu rorum maloru capi nequeuntc1 fecafjlapiscum molafrangiturs* * An^lippitudine. te.g niam fpiritum vitiat.quo^ nusty oe ftrependi fpiritus eft. Qu..q> nonnulla exi)S. Vhde fit. auc magis. <3d familiarita ma oritur.tum enim praecipue excjpit.D minifcanturi(j:iumcntisaufevi ritu corrupto proueniut.Quambreaddito teni appropinquarmt.propcer natu eft.cum tale quip nus nanqj prurientiu omne tale piam infpeximus. 6dlippitudine. quia aut. bationes quafdam rerum obdu caeteranequeuntjVelqui^ non Aarumprofua facultate conci/. vel quia pi lint.6C cutem oriantur.. quonia ocul9 Qux aut notae afFeclionu patet pars noftri corpis mobiliffima afpedui.quifpi/. inouent.vc ri'qj com hoieslaqueo fufpendi.& a trjfti» A Cur a tabe.quale gger fus hie in brutis mobilior eft. An quo nares.vt eodem in loco feque quia morbiferum eft.Itaqjidipfum quia per funv rae confortionem. pofteaa appropinquarut* quo xgrotarit.Sed fcabies piam. qui appropin quarint:ab aqua autem inter cu auditu triftia nobisoccurrunt.qm fenx fecflo fpiritum trahit.SedHo Scptima 2. Etple/ ab eo quod moueat: itaqj fit.cum olfaciunuolfaciut caeteri fecusreundem vero.q f fcabie capiuntur.e uenitjVt tnoueantur.^grotat igitur. &humoremanafglutinofo:ge' ignofcimus ergo.

lenestn adierunc. Cur pedes magis tune riget. pulfo nacp initiOjCacumen pilorum fetranf feratin parteaduerfam. Afperitas vero.. Ciim v ero fenfus audiedi. fie affedlus hie imbecillus occurri t.quos mododiximus^fperi fint. 19.Et fpiri tus quoqj. Sed euenit.eificiun turc*An quoniafan guis appulfu frigox ris gelafcit. qfh i<£lum inferiit veheme tiorem. foramina enim. dC anxice expecflatio exifti t* A R ISTOTELIS PROBLEMATVM SECTIO OCTAVA. at<[.euentaquoqj ipfa pro fua pracftantia folet inv l£ gerere. Senftis vi dendi vero. hor^ rorvtiqjobcaufam praedidtam * moueri poteft. longefcjs pro icflus fui facul tate fe porriguntrquod idem res quoqjfrigidaefaciunt«Frtgidix tas enim vis quaeda eft:fed hanc ^ horroreinueherepofTejdidtiiia eft. Quapropter r)s maxime. At in fenfu audicdi. ac varijscaufis exiftit. An q> fanguis in breuiore fe con trahit parte: itaqj reliquum frix gori opportunius redditur.qui quauis magni. Ergo fpirit 9 . Cur . rei enim triftis.de fummis ad ima fedefert.qui ab eo ipfo proficifcutur.ii fede ipfam comouent fentiedi.ctl calor defit.qui per aures cor pori fe inlinuac.6^ facpeiterimit. $ cum fufpenii tenentur^ Vtrum Cf frigus amplius ad eos afpirat. <jut ad ngortm.& lacti tia ob earn rem nos afiiciut.qu3cin hisin> funtanguftajparfi obtinent fan guiniSj&obeam rem parum ca loris fortiuntur:fanguis enim ca liduseft. gelatus autem nigrefcit proptercaloris inopiam : albedo nanq* igni trix buit.immutat.quauis vero leuiores. horror auttalisefliquamobre multis. Va de caufaliuidi. quixtate procelTerunt. necelTe eft. qp in capix temoueaturtqm vt pili parritl caeteraru imbecilliores funt.ql vi^ dendi obtufiorfitjafTecft9quoq? hebetiores per fumma errar. vt pili exurgantroes enim deorfum procumbunt.Ergocu foni. borrorent r ptrtment: cuittfytKuJlfOHts. qux noftro in corpore la^ tent.fedem vtiqj illam concu tiunt. vt ipfos minime. T. fie eoruni expecflationem nimi> rum horremus.eo quod calorem mini> mum obtinent* ^ Curextremacorporismaxix me riget <t An propter anguftia. q» pulfu fre^ quenter initiu pilorum concu/tiens.Problematum C? vel magnitudinCjVelpulfuvex hemetioreamplificauit^aliquid ex r)S.in partepellitaduerfamjCf fici t> vt pili fe erigat.itaqj fit.carolix uefcit. f quirigent. quo circa effici^vtipfi veri affecftus proficifei ex eo pof fint.cum omniu exquifi tilUmus certefit.Afperi au*tern.orum.vt ca: teris partibus potius.

At fi in ea cibi uitiofacupiditaterefolutio. fie prope ab extre mo frigore abfunt.alteri la xusvidetur plane conuenire* j1 Curvtaquafrigida. An frigida infufa calor interior extin<ft9 horrorc mouettcalida aute frigus exterx nutn circumobfiftensin vnum. cofum ptionc'qjcorporis* Celeriter tn. vt longed calox re interiore diftant partes extrex mae corporis. fubito ad priore redeunt datum: fie et efurientes iili. excrementumip omne de> tra«ftum eft. quae fi ad lo* cum cibo a natura deftinatu inx fluxerit. obmutefcere. qm fpiradi meatusin^ terftpitur. ita vt frigus arcerc nequeant«An q> meatibus g fu> dationem patefacflis veluti oftiar complura aperi untur. Cur homines pleniadmodu f rigentjCum tame pingueomnc calidum fit < An propter amplix tudinem molis. folutiora'cjj corpora com ideo funt. Ergo cKmifffie ta.eo <f eiusmali on9 extrinfecus eft« frigus enim calore corporis no^ ftriintrocompellens.no qui peni^ tus corrupt! defcifcant. feijj profugu intercolligens effi^ cereidentJdem poteft.q gftiuos1 Anq»vitiuhocobinopiaalime ti ficci folet accidere* tge aut fris gsdo 6d hyberno.infatiabilem edendi ill am cupiditateinrjcit^atqnntendit* Quaobre quo modo.5inexercitatij'Vtru g qmpingueconfumptualabori bus eft.4 Cur tf»e frigido maxime vis A ilia famis intolerabilis incidat.|ficetca/ f lida infufa horrefcimus c' res en! cotrarias inter fe ide efficere pof fe abfurdu eft.qni piny gue.n.qui in me^ tuendo tremebant. refupini protinus decidant. alias ab exteriore/vtdiiftum iam eft* D i Cur . imbecillitasfy fecuta eft. accp lan^ guefcere neceiTe efl4 obmutefcc/' re inqua.quod. com calor in anguftafccotrahitjOcyus inter/ dum deficit alimentu t quod cii defuerit.accontrax Jiens. periculo demii liberati. &i ro^ bori efle idoneum manifeftunt eft:alteri nanqs pinguis. Curexercitati frigusvehem€ ^ tiusfentiiit.D tummodo fat eft.materia ftatim interna corgis & colle<5to calore colliquefci t.queadmodu cum adqerfi interfe pueri fun€ enixi retrahunttquippequi fu> ne dimiflb . quod vticp tepore prao (tare poteft: calidu enim opimil eft* An q> fpiratiora.'pallebanttl5.yitiu id efuriendi acci/ dere confentaneii eft. natura: tenore in partem aduerx Cam vioJatjidefux nature eun^ dein reftituit. q u i clninus appetitusvocatus tC^di hyberno potius.Quaofo* rem vtruq?abeodem agitur:vc rum alias ab interiore. vbi paru fumpfe^ runt pani SjCi tiffime recreantur: vtqui vi pauloanaturf ratione fummoti aberrent. paucis^jj remediis fubuenit. habitant aut non eundem fanitati. atq? obfidet: langue^ fcere aut eft gg inediam. pro cibo feipfam corpo ri applicabitrfed fi fpirandi fede adiuerit.

contrahunt autflC ti' ftiani inferr.itaqj explanare geratus eft. fiti funt. ycro cepefiant. tus temere agi tur. idijj non nifi [O Cur lingua rigentium.magiscoagit:quod cdm fit.indolefcfit. inhorremusc1 An q> ex refrigeratione calor in An qj rationevtraqj venisfub^ parteinteriorefecolligitrvbi au train tur: qux cam redditse fine tern carni calorisbeneficium de inaniores.vt de vi effe videatur. aut cor^ rata eft.expertesijj frigox Cur tge matutino frig? acri* \ J risfubftant:poft vero. fed aut aeris.plerunq.&meatus qui circa earn po in currendo maxime incidit. nullapraeterea mole/erigUntur.euenirefolitum eft. q> locus vehementius refri> ficilisredditur.ybi efflux eft. dafunt. Gurhyemecucurrimus. vbi femel concale.• _ r .ni. q> cibi concocli ia nolentis etia dixim us. g ceflcfit.Qupdigituraerfeindu xeri tfrigidus. Ad hacc. vi frigoris fuperaf. An q> per funt.merito facftus eft. An q> die inflate ros.aerefrigidorepjetur:quip An q> plus tgis abfentia: Solis pecam inane nihil eenaturaera exultat^itaq? terra magjsrefrige tio patiat.vtmagisrix> fione inhorrefcere folemus t An geamus. pili erecliores effici coguntur* Qua decaufaquivehemeter t? [2. xime frigere folemus.qui rigorem cierepoteft.6d haefitat* H Cur pili rigentiu erigunturc* ximus.aeringreditur frigi' fuit.quigelidiadmodum fpirat* guam madificat^ex quo fuo fun An nobis frigus acnusiucirco gi officio lingua nequit. gorejjS>Calrjs plenfqjaffecflibus* aliusatq? aliusfubindefrigidus j> Curadextremam vrinaemif occurrit:itaq?facit.aer cii mouet.Problenratum 8 Cur pilim cute inhorrefcuti' cum ft am us. K G Anvbicutecorraxerut. quac fngix nr/> ^ > i . pleni. lore .ma frigentjfiftatim copiofoigneco gisrigemus^q? cum ftamusc'An calefiant.no cad un t: cfl foleatjVtrum quod a frigore co propiuSjtum cadunt}atq?gelan crefcit}ac indurefcit. fine magnodo.An quiapartes exte^ niorem abfentia«An die inflate riores appulfu denfantur frigox potius flatus inci tan tur nocftur ris. dumhumorcalid^ilJeineftjVex frigidior redditur:quodquide Oca.quem Solis abfentia euenit. Quocirca admodu vinolentorum errare cum longe di ftat. dus.propter Solis di utur non poteft. moueti dif tur.fi paulatim q? aer noftra ambkns corpora.humor intus collapfuslin/. cum tn Sol propius adfit t xerit. qui furfum fe extulit.dC poris plenu effe ynuquodqj ne>» pruina cadere folenr.Anhaccetiaideocadut.inaniores autem cam fti' j * tremorem ^ rigore indu<fhl mo muSjfrig^vtiq? acrius fentim9. recle vt inhorre^ qm calor. .articulate vox argumentum. itaqj oberrat.cum aut currimus. q> a vomi cu ma/ cabula lingua edere non poteft. fcamus.

fic eniin calor extinx 17 guitunPauidi aut.calor na^s eoril fe fum^ mis de partib9 feuocat ad imas* Quamobrequoties ifihorrex i3 fcim us.facit igif.magni effici commutatio folct. amplius adducat. fi quis paulax timdefleciitjnihllequod ftirps ipfa laborer.nequ6 valeat inclihari . at fi vehementius corripit.&:colligit.g transferrent . coacftuijjpilus vincere ftio pondufculo pofx fit* Ergo fipilusvndiqigelido humoreobrefrus. itaqj mix nus doleat: fin fubito recalefcat. fi rurfus vincere humore potuerint.naturf ratio vult.calor enim ciim inx tus affatim fubftat } atqj humifix catjfacit vt crubefcat* na fi quis large aqua frigida hifi infuderit. aut in eade manex bunt . pili eriguntc'An q> in hu more occlufi cotinetur : humor enim a pili alcitudinevincitur* horror aut pulfu frigoris fieri fo let«frigusvero calidu humore congelet.qp lana.An qm calor pulfusfrix gore ad locu interiorem fe colli> git«vbiaute calorfcacarnedi> mbuit.pueri nanq? pri mum fpuscopia retrahfit.IK J^territi c6l D tra:riget eni. efFicies. fie humor}& rigor parti exteriori relinquunt contrariumqj fui contrarrj corx rumpens efifefficitur recte^ vt fi * fenfirrijpaulatimqstepefiantjCax lor proubcet. Quiamobcaufam quirigentip maxirhe.coacfta'qjjpilos eminetiiis erigico^ git : quo modo.c6ftruas. dormire non Valeantc1 Anqmqui riget 5 fpiricum max gis rctinet. atqa dolem9^ Vtrum caro fuae caufa denfitatis calorem occurrentem fibi tenax cius fufcipit.frax gatur neceflfe eft«Ergo fi fimile a1 fuo fimili affici nihil pot: vt aut calor hominis frigentis intus fe cofiftit.ergo mor eftjin quo pili inhaerent. q? laxat:qui dot mit. ira fedabic.nec fenfim abducit. Vt humore gelatu . magis reddit.6d frigidijpallidi'qj redduht. dC exeat.eo q»foraminani/> mio frigorecongdauerunt» 17 Quaob caufani non rigent.An calor vi penetrat. qj fi terra • minus effe coacftum fiueris.ir rigor.q? attrahit.SedHo Oftaua A fecfeabutur c*ati e^oTno cum ex contraries in contrarid proficix fcitur. vt contra agatur.vt in arbore. C quiirafcunt:'Anq>ira&excan' defcentiatimidicati contrarijaf fe<ftusfunt«Eflaute iracxigne proficifces«com enim intus cox pia ignis retinemUs.atqj vndiqs terram coliigas . at verifimile non eft.a u tali nd quodlibetinfixex ris.. Aut igi^ in partem aduerfam fe.fi cu terrae fefttlx F cam .&aftringat. feftat fari^ vteredus cofiftat. vt magis erigi poffit quod infixu eft. ex quo plumbu ca lidiusredditur.pi los ipfos m utari cofentaneu eu.concalefcix must-quodtnaximeipuenii gta tegfpicere licet. itatp-dokndum acriusfit* 1^ Currefrigerati magisabeo^ decalore vrimur.dcinx dc rubefcut. quam ciim dbrmitur* D ir) Ariftox .caropleniuscogitur.

'E0rum. Afflicflum itaqj M mediu cauum reddit.oculis alba: in ducunturc" An q> cicatrix colore priori cotrarium trahit.fan guis cito fua fede repetereno po teft. Aneaquidemde caufafan^ guine deinde redtre oporteret» Rubedoautem nonnifi concur/fus fanguinis eft. mediu car nis albu. isqs in eum \Q* cum. Vr pelles recenter dex flg.ac robore.Cuqs plaga intumuit.. qm & exiguus eft.& oua fuper cofracta pro hibent vlcera.niH diebus aliquot poft« Etiam qui ex faleacetoue perfri 1 candum cenfeiit.q>eaceduntfacilius. ob luamlentitiam haerentesnimix rum.&vicibus adx motae. propter feruorenr. vtetiam in ambuftis glutine agitur. fuo calore conco> quuntjinflammationeqj fedat* »equeenim detrahere eas folex mus.ne confiftantc'An H rationevtraqj humor colligi. fanguis ad id fummus de oris vndiqj fertrna dC aptus ferri dtorfumeftj&laxa expeditius fubu.oua fua kntitiaglutinant. rela^ tione peraccliueagatneceffee: no enim nifi copia magna refer ripoteft cotranatura. Quod cu cauunijCollifumqj red datur. medium amx pliusrubetc'Anq>ferulafuaob L leuitate.albcdinc dccolorentur. medium albu K facit^ Vtrum q> fang ui nem peL lit ex rnedio}q> maximeferit 3 cja in orbem fecolligit. JU'&ribi Vp'lU* pertinent: eniut qutfliones.affli guntjColliducq? ponderis fui ra» tione. in oculo fp nigrj.qui ictus eft* Quare cum membra d ferula A vehementius feriuntur. fimulq.Coglu ftinare poffunt pelles quoqj. fcilicet queadmodu omnia. quas defe/ ruit. fed principio albae funt: neq.Vbi aut fanguis eo ipfe fe collegit^efv ficitur meritOjVt medium rubo re tingatur: orae aut.inflammatiox nem tolJere volunt.veruntn neqj incorpe ftatim nigrefcut. collifum aut rarum exiftit xollifio nanqi diffedliOj&diftradiio leuiseft.maxrmei|j arie turn.intumex fcitq. &• cicatrices. mox ea pars alba exiftit: qu6autpleni 9 fluxit. 14.atcf itaintux •nefcerenon finunt. quosduracorporainferant. qux ^gro> tarint: vlceraautem parteoculi nigra contrahi folent. d(. org rubrzc reddunt: ligno aute contra. vbi vehemeter percufx Ht/anguinc refidente p fumma diffipatJtaqsvnde fanguisde* fueri t. Aticlus. in tumereqj prohibet«Pars enim oollifa humore trahit. Cur .Problematum A R I S T O T E LI S PROBLEMATVM SECTIO NONA: Tugfllata.hicrubor ambit.qu<ea([*-vilices. & rotunda eft.fed demi'i velex totOjVelmagnaex gte reddut^ Cur ferula eras fiue ambitu ^ plagar rubidum. 2 Cur cicatrices reliquoquide in corpore nigra?. verberii vulnex ribus.

quippe c^calorisfui faculta trices color c cotitraliuntcotrax te.{ed qjcalordefecerir. repetit* Cur cgterz cicatrices nigrac. d(. quide focx pi us .phibcat. ^ Vtru qu^cunqj rei eiufde cau iamobtinetyVimhabenteandc adagendum.in qua efficiunftatin D parte oculi nigra fieri folet:ergo albx efficiantur neceffeeft* Cur icflus ferulae dolore amx ° pliusmouet.cxl vrens. &(.nonobaliquacutistcnuix tfttem.6<Icyathus. fumma'qj confiftit.qm ru tisoccurrit«Obuiasenimrefrix F bigine prsc fefert . argilla}eo q? ad fluere corgis.cu vibices difcuti dt ab £re.& d ridicula. prxdiCta alrjs ex. fed etcrim repercutitjdolet.ppefcp abeft. ronecofyderat:cu tn icfiu durioris.figs cu verberat. qui a liene procex du«Cicatrix igitcute prsetenui. jiiger eftjCicatrice nigra tranfpe <fr. Q g iclii ad fumma co roftt pulmo . 8d reper cutiat. vehemetiorem efifero potiorexigit. Senio U rib9 etpari rone dutismagis nix grefcit.. £>C a faba comand uca iS rium parti. & calore euaporate atriorreddit. vbi calor decefTerit. pari ^ ter vibices polTint difcutere.quia vt dilut 9 6V calidus fit. An q? vt animodex gulane vi eade hoc fufficiant.an ficietib9aqua. autanteceditjhoc difcrimini fo^ no cocrefcit/ed fe rursu dirTun/ re. cu caufisidefaciunt. q uae pro m ex geratio calore prohibeteducie dicamento accipi pot. Curthapfta. dit.qJ3 aliquodduriox rumdta enim deprehendet.SedMo Nona JT Cuiriugrae cicatrices hoi urn A funt. & fede vn effluxit. D iii) Cur .nihil eft.acriuseni ferit. quod fit«at vero cii calori exit9 negaf.quod prohibeat.fanguis vero ille.quivitiolienistenentc'An q> fanguis eorum corruptus eft.Igitur a duris percuti tantu potefhcedit enim proptereorum duritiem. Faba vex fanguine.cii f» non cedat.an noncYerbi caux fe. vt extra quideinhisoibuside eft. congelef. propter ponderisleuita' tem.ne fanguis gelafcat. ginde ac fi extra fit. Quodidethapfia quoq3 pftarc oculi albac cofiftuntt'An q> cicax pot.quae cotraria plan^inter fefunt.dilux ti'qj fanguinis.Hac eade dc caufacicatrix nigrior fit : fanguis etenim cuds itnbecillitate frigefci t .illa poft^cyathus en! frigidus eft. ggadmiftionem morbofi.<£ iunioribus habentur « eft enim quafi vibicatu corp9 eoru totu.us vtiq? oftendit. Anvltimum fub cute e. itavtiduspoffitduplicari.gg fui corporis rarix let.hic principio. atq? cocrefcere fo^ fe attrahut.quodduriuseft« Anqpca^ ro non folu ciim percutitur.cV natiug cicatrices atrio res. quod etia poeta inx quit Homerus:Etgelidodentes defixitinaere: thapfiaverocalix" abairjs huiufcemodi poilint^iin da. fed renitat. fit«n«vt tatem:caeteraq. fie cyath9vibica diuerfa^An acs ideo tollit. At vero a1 ferula vtrun^j fane ac £ cidit}vt cV percutiatur.

tuflisautem pituitadiflil^ Ian te fieri folet. cuteqj gerunt obuia^hicc opima intfa . vibex exiftic. humidiffimum^ cerebru coiv tinet. fan/ guincrefrigefcere prohiber %i Cur (i code in loco farpiusvlx cus extiteritjCicatrix atra ducefc' H Anquacu<pptevlcusfeoftcdex rit.igb 9 offendctes i-ecorquer. conglutinaca'qj huuiorucopia.liuore^fu fcipiatc'Anq>deloco^cufrolHix moresdifiecli iloca.Sanguis enim vitiatusquiftpintegrotex nuiorreddif. bos minime* Vtru cp cateris maxima ex par> te excrementii aliorfum fe ver tit:hominrautedconu'ertinatu ra uolui r.quife j. refolui^j pntf An qm ses natura frigida eft:erx go calore effluere vetat e fangui «e.aliavtro<p modo pinguefcerecofueuerutc'. e quibus pili fe promouere folent.vt nigru quoqp appareat. itacp coniuncla.pximarux unr.nifivlc 9 diuhabuifife. h umoris^j plenu e: quo nt.que ictus collegit«eo naq? per fumma corgis exhaufto.efci t. Cur alia ex animantibus Tub * cutc. Qusc afit carne funt rariore.itaqj celeriter Sdmouedu eft^ntequa geletur 4 Et thslpfia vero ex melle illita cade de cau/ fa iuiiat:quia enim calida e.cyath9itaqj admot 9 facit I {risfrigiditatejnecalorabeat. TLorum. quxadres tutturalespfrtintiiii' cuittt qutfltontf. & quafi in faniem degenerat. Vrin animantium gc nerealia tutiuint.ta]isauteft. Curi(5tustumore. q icfti fue rim^jrefrigefatjCalor^jindeols 3cefTit.aliaintracarne. hgcadmodudebilitat.tumorpercolle> <TtJoneexurgit:cVfiquac venulg ruptg fint. cerebri excrementis mifcuerit. 67. Anquibusdenfaeftcaro. 2 Curvibicib9cyathosadmd' uer folem^An q> loc9. eo'qj magis.atq?refidet.qui tan dem concoctus pingueefrici Rv let.An c£ homo maximu. ho tulTit.alia nonc'verbi gratia. &L variant .Et qde vlcera rrtagna^ &L vetera cicatrice atra obducla videm9«Sxpe aut vlcus ccepilTe naliude.cofluuiuidhumoris fubcruencum fiat neceflfe eft. A R I S T O T E L I S G utcyathis/alrjsqs generis eiufde vibices reprimi. ? Cur pili cicatricib 9 nequeut exoriric'Anq>omnesmcat s> ob' cxcantur .pro^ fundereindecoguntur. Cur horhini tantumodo ex omni animantium numerofatv guis e naribtis defluit < An qni plurimucerebri. PROBLEMATVM SECTIO DECIMA.f)sin fercutc cVcarne humor praete» nuiscogituncj) is Temper fuana turaeminet.Problematum 10 Cur ends quibufdtadmotis.idem<]jhumi> diiTimuniihomdcontinectvnde vena? excrementis pefora code tendentia nimium repletae. quo vlceratti faepius fitt debile at oe frio.

Se&io Decima Afotricarnemredduntur. An q> plura gignunt.Corpora: autem pue tor tim contextu denfo. An c^ ma reslongotemporis fparioperfi ciunrur. quae pro tie<fbe aerate funt.funt autem partutarx diora . Cur animatium alia cuaqua f mutaHnt.vt caprar:alia vex ronunquarrianlirtunt. & mulierii minus expirant:cp viror um:fpi ritushampinmenftruafe auer> titfceminx. aut confenuerint. alia diugcftantc' Anlongiusperfici folent.hxc nufquam mutari poflunt.denfitatem verole^ B uirafeeiufdefatis declared Qua* aute corpora grate procsiTerint. cacx tctis in excrementum fe cofert.qux veficaiii quoque nullam obeam reobtinent.omneia lac tranfir. qt foeminae j1 B Vcrum q> mares calidiores fce^ minis funt:quae res vim obtinet augertdi* Ah q> marcs prediri na tura integra funt .alia non:vt coruus.mulie resqjminushabent^cpvirij&in Co ipfo fceminino fexu.fceminacbreui« Cur in animantium genere If alia breui tern pore pariunt. qugnu quam canefcere fokant» (J Curcapris.primum'qj exiftit* AndC hisiplis de caufis. ma Jcime. qui fern perincommutabilis perfiftitc* Ah quorum natura vincere.quibuslongiora funtvi^ tse fpatia. Cur mares corpore maiori KJ extoto pene funt. cp tninoresc' An q> vitiligo exitus fpiritus eft.fimiliafe|? loci illius domefti cis redd untur.colorem fuum amitx tun t.cVouibuslacplu rimum demulgetur.oblaefaq5 defcifcunr. Vtauium. fed q nata ex his funt.itacp fieri non poteft.cV praeterea c^ homo vnusex omnium anima tiumrjtimero canefcit: quippe cuminVitiliguiepili canicieim tnurent'jr.pet domareqjhumorem no poteft. 29 ouibusautem^capris quanta 0 excrementi acceiTerit.hsc mutenturc 1 An q? recens nata fuis parentib9 funtinfirmiora. vtro queetiatn pinguefcunt..6c boui minus. qux corpO renonmaximo funt: hominiau tem. magis hnt. Sed cut. Qua V«ro vtroqj mo fe habent. qm plura alendufit.An hisgra^ uidis plus excrementi propter corpdris imbecillitatem redun^ dat:lacautem excrementoconr fifterecertumeft. f. refpirariora cuadunr:ha:c« n« mbdoaediHct) vererisftrucfturam fuaruio par-' tiurh laxiorcm iain habent f Curhomotahtumnabearvi tiliginemcVrrum q> tenuisfima is ex omnibus aniitialibus cute habetjfimul'qjflatibus redudat. q? quae magno funt corpore: ita que plus attrahunt excremenri.fccminae man ca. indici urn vero. q> vi tiligo parti b9 tenuisfima cure obtedis. Vr vitiliginem habeant. ad corpox ris propovtionemc'Vrrum q> his copia in corpus abfunmur. 4 Curvitiliginempueri. non faci li expiratu conftant.vtho« E Ad fummam cur alia mutan 3 tur.non ilia eadem.

cur vt principio extiterunt. fiulliefficereconant.n.firurfum ortus eiufmodi H Cur holes nana ftatura.quomodo. Sunt. tiuntur.lax tardius maxime cp homo parit. nutricando'qjfuo tsc in latitudine. matium ortu. rentibusfimilegerit naturaVAn perfici non potuerint. caprino.curin animantium eniro rei cuius'qj maximum eft. nisexiguitas eft. cuius rei caufa rities habet. aliaconcretisquibufdam proue I* Cur alibi tarn holes.locus. ager fi eft. risparteshabeantjVt Melitefes aut certe plurima.femix tellos i caueolis occlufos educat. rei caufam vuluae.tn difte^ informando. rei nan cp mix noris .fi malium quorum'qj ortus nullo anguftuseft: alimenrum. genere alia paruo.puexfutur 9 fit.q> non vt locus.primu anix nere diftiguant. modice db fuerunt.tales motioes aliquas niuntc'Velpotius quocrenduin praecesfiffeoportebit.rei tin ipli hv catelli.mater'q? in conceptu aflfex breues admodum fint.vario^j plurimu bris quoq? puerilibus conftare animo in coi tu eft.equ9 enim vt pomiliones reddunt. titudinequidc. cernunt:ita pomiliones quoquc la Cur proles caeterorum aianx formari ex loci anguftia incidit. tium magi 5. Quibusita^jcauraelocuseft. ergo minutorfianix autalimentumid facit.0? hominisfuis pa^ Atveroquiob alimenti inopia.fiue vteri dux breues tn oino.ita partus euariant. certumeft. profunditate^ {icviuereminuspoteft. femea cofiftat corporec' Caufa duplex autem genitale principiumelTe fane reddi poteftraut enim loc9.quflogo temporeviuut. q>recftelineaein aduncas fc tienshaudcitofuas ftirpesenux fle<ftunt.fimulat'qj primus eorum oculis magna ex gte caefiis sut < ortusextiterit < quemadmodu An cum oculi triplici colorisge qui de natura docet. vtqui ca^ creari nuncetiam posfint.Principiii vniuerfum. quauis H pater. ficduriorvulua equarum <flurae5quamuisbreues. fl exi^ agi mutuo concubitu folet.mutatione. vniuerfiqj orbis oculi quocp color cofequinitacg ingente diiTeruntexti tiffe: c^ q> 1 baud immerito caefius eft.n. profunditatecjj fcetu remoratur.fitqj vt aliqui. Cuius promagnitudine fuoruparetu. teduntjtotaqjfefeveneri dedut* iic natura fuu efficere op^foleat* Adde.n.corporis totius colore tione%mundi. q» ob earn auiditatem mi Cur in animantiu genere alia nimereplerimagnaex partepa marisacfoeminae coitu creant. tn coagmentatas oesfui corpoCaeteraveroanimantia omnia. cau' gufitquod etpartu ia cdito non fa.nigro.Ratio.Problematum 6 dfora.dimo<> 6dczfio.hi 1 Sed non vfr id eft. hos mem q> homo vago.prout autem videmus. q? equi niunt . nunc. alia ma^no quippeq> rei dimidiii lit.igitquo tabernarupix trit.

Maioruaux ton genus mutationem quoqj profui magnitudine defyderat ampliorem» l<$ Cur animantium alia partu func numerofo. par' tim raro t Vtrum cp nullu hoie excepto refupinum cubare con fueuit»nullumaut nifirefupinu femen profundere poteft. Cur aialiu alia caputmoueat )• alia no moueatc'An q» quae collo carentjeacaput-mouerejnequex unt:nonnullaautecarentcollo. vt howi nes fomniant. defpiciatprorfusin latera necef fceft:itaq?plus eorum oculidiftatfter (efe^di niaxime ouiu.qp minimum eiTe inter uallo certe oportet.vt fus.ita vthumor concalefas dusceleritercommutari infpix ritum posfit.vtleoc'An H cpaliavuluaSjfiuevterosconti' nent m uitos.quibusi}j fern en ge^ nitale diuidendum. fpiritu replctis fter> nuimus. Ad hgcczteris aiantibuscumcareant manib9. maxime Qriuntur. q^ mutetur* Cur nullius animalis lingua -i eftpinguisc' Anqiioniampinx guevnumquodquedefum eft» Lingua autemrarafua natura. cams.quibusimpkri pcrcupiunt. aim caeteris refrix gefcat prac longitudineprius.quo inflato fterx nutamentum fieri folet: talesau tc genus holumoium maxime &f animatiii obtinet:merito ho fo^ I* fternuere fxpisfime coi'ueuic.feminisaut perquiex tern ilia profufio non nifi cum imaginatione fieri poteft. infcrcnduijj eftialia contra fe habent.n. An <^ caetera non pari ter. n. eo magis vim obti nent olfacien di.per quos fpirit^odorip fubx eimnhis.vt homo. eo Igrediunt* 3o Curcaeterisanimantibuspar K timnunquam profufio feminis i3 per fomnu incidere affolet. 17 Cur homo inter animantes oculorum minimu pro fua ma^ gnitudinehabet intcruallGc1 An <f omnium maxinie naturali fo lertia homo conftat«Senfus aux tern contuedi parte verfus priox rem natura pofuit: id*n« confpix cere oportet. . le* pusralia no.Qupd fi in ampliorespl9 hu^ moris ingredif .quan to autoes lorum plusdifcnminisfit. fie enim par tern verfus priorem ingredi ma xime poffumus.cum mutationes tenr porum incefferunt. q» isolfacftu minime oium valet* quonacparcliores meatus sut. totidem'qj forman diloculamenta. L Cur in animantiu gencrcho y& mo fternutare maxime folet < Vtru q> meatusobtinet amplio res.tanto magisconfpedus vergent in la^ tustqui fifm natura fede debcat obtinere.Seftio Decima ft noris minus quocp principium effeconuenit. in quod nosducit 1 ratio mouendi. An q» homo breuisiimis narix busell. quod fx pi us vfu euenittum. Quamobrem hux iusetia fcculi mutationes feme animantiu minutoru generifa^ tis oontrahcre poffunt. Indicium verodatoc eiTe meatus homini laxiores.

itaqj ficcati duriores reddu^ tur: molle nancp humidum eft. quieuulfifuerint. nam dCil qfi caufa.Problematum proptereaeftjVtpcrcipere pofx fir genera faporum.achomi nes propter fui pili turn denfita^ tcm. vt posfit vel h umorem gelare.quandoquidem fanguinem fecum detrahunt. tumlongitu dine'fitaefttiacetenim vuluaea rum interius fedem.vellus. Caeteris itaq5.n.nieatibinJta*fc que patefaclis.excremeta refpix rare mdiuspoffunt. tn pinguex I dovetarepoteft.fumrho'f|f cumdolore euelluntur.& boues certe ami ttere afifo lent. vel calorem concoquedo feuocare« .quod carniiunc't. eo q> omne valens alimentum carnis exhaUftueft necnifi materia inutili.p pter fpatiu vuluse defyderat pie r)iorem. q fub aquilonem incolunt.duri 1* extrudantur. qud prolixlioxs res^Anq»ouium pili.mares minimec'An q> fceminarum vcfica remotius.cur defluat^fit. facile pro fuainconcodlioneeuaporaxtur. Cur ouium pili eo dtfrJores *f funt. Curouib 9 expilatis mollior * pjlusfubnafcit. cum caeterae H quadrupedesfoleannnam &ca nes.velquiafuus calor alimentum concoquere non po teft. Corporeigit faucioeuenit. qj alti* pili inhaeretjper vim.Suibusveronon idem inci ditjVelqanihil humor interior affici poteftjVel quia bene alime turn concoquitur.q> his fanguis dulcisqj fapor per fummam po^ tius fluitatformam: quamobre ** his color qucxp hilariof eft. quo prolixiores. 22.velcja humorrefrigefcit. q> hominu omnium plagam in» habitantiummeridiana pilidu ritiem prae feferuntrqfn calor ex terioraltius corpus fubiens. Curfceminaeintento corpox re mingunt.cum initiii alimetiintegrum maneat.quzpcrfpiritu corpox re intento acquiritur.umeft. pili defluunr. Homi' .atcp vefica* itacphumor emittendus vim. alix mentuconcoclu facile abfumat in vaporem.ieiuniusvefcuntur:&alime tum. vt vel fine piliampliuspromendi faciant. 25 Cur fues hybernum pilurrt amittere non folet.la' fciui^s fund untur. velquandiu pra:tereapromereposfint.quod ineft vi caloris. qui quale diximUscapiuntalimentUjVbi proculfeabfuo deduxeruntini tio. vnde fit.ti. mo!fes.al ti9 refrigeration! fubire licet.co tra eorum.vttadem cicatrix obd ucatur.>j> prio carnis vefcitur alimcfo:ca> ro au tem moiled ulciijj ali tur pa bulo:Hominum contra. An q>fuscalidisfim 9 oium eft.conftat id.homini durior c1 Anq>ouiupih fummxcuti cox hacrent. & fuper uacua pilus prouenit« Inditiu.euelliij5obeam rem fine vllopoffuntlabore. hominu contra molliores. turn profunditate.turncopiam.non itaaffici pulfu frigoris poffunt: non.parti<3jcalenticorporis eius pili adhaerent:quippe cum pin^ gue tale efle neceffe fit. Oues.

t auidioresc An q> natura crufbcin pulte fuperducuntur. Haec eadem rax non nifi caroputanda eft» Vbi tioeft.cuisa .qua/ illis.his. q>ouesre caeteris animalibus tergus pars eentes vellera molliora ger un t. vt tacionem'qj cfTenouimus.hux hominisquoqjcutis nominata. dummodo no redierunt. qp principio fumneceffum fit.motu c^ftatu confici ingref quam debiliorib9. compagem capi t.Sc£tio Decima 31 A HominS Veto pili minus ali me velfeniSjVeletiam numeronori P ti/edplus fuo initio hauriunt. nis procreat. homi nim quaeq? molliora incocodtis nibusautem nopofTuntc'Anq* reddunturjnditium. vbi ad fanitatem qua fui confiftat. qua corpus ia yj Cur homini nulla iubadata inde ab ortu naturgextiti t.qm mad uertere licet. folidiufculaexix 36 Cur hirti holes1 ? & aues venc ftere videatur:quemadmodum ris fim. cocodum autpilum erfici t molljorem : concocia etc" trice. nifi parte ali metis attritis. cum a natura eft*/ An qm barba data itacp haec immutata fie. vtparum vel attrita fuerit. immux C beantf An q> fieri non poteft. perfecorporiseft: homini&auc qivetulaexopia nanque excrex cutisvelutiaffedus carnisexul menti pilum & ouis.Sed cum etiam cutis coinde ratio patet.Six in ceruicem fe confert.quippequaefumrna illi^for. humida. qpprima eft . nihil^px eft:ergo quodexcrementitium fedo abfurdu fuerit.vulnusnon eandem femen conuertit. dC homix tat.Atiux aliquid moueatur. ma refrigente. minus eft. id homix cuti areis quoqj appellatis licet percipere:namiHasetiamcorpo " ni maxillasadire folitum eftf. anix cocoquiturautem plenius.pmere fefe poffunt. iintfalaciores.&calidafunt^quaquix quas vetulasappellamus.partesvitiatoecorpox profiliaucumigitur exduobus ribus denuoeifdereplent.quam rium vitiationem labit.incidit.curetiaclaudi homines igitur haec vel vulnus acceperit. mor excernitur.9 de vtraqsqualitateopusad coix queillae no nifi farinaelixafint.fcd cad id i pro rnouetur.ficmulx obrem fumma corporis parte turn loca peti c fuperiora > fe^s in immutata.fi ex ea non alimentum caeteris animantib9 idem practerea proficifcatur.n. bus pedifcus ingrediumur. prouero pede mouetur. £ turn eft^alor enim excernit.paritatis iam fuerint.al rero ftat 4 Et nire'qspoflunttcute nanq? pilos quadrupesquoqj cum duobus enafci certum eft.conficipili. 28 Cur pedes animaliapares ha ris fummi corruptione.vt hois alimenti deorfum proptercrux quidem caro condefetur.reliquis duobusinni' prereaoriuntur/jni vtfecunda ligccudsimbecillior.Bipes enim alte rum parsfit.

Quae no vtrunqj illoru habeat. fed deprauat. nun qua eft.alia carent* Quf igithgcambofenfum dico rei eomodae.ne pili exeant. Cur pares pedes natura ani' mantibus dedit <i An cuiqj cum I mouetjpartem aliquam requiex fcerenecelTeeft.quanqua fcxus funt vtriuf que:in horninu auterti non pofx funtfAn q> homini maxime par tusgeminatio contra fuae natux raelegcm accidit:fingulos.pa/ rerqfancitum eft.VitiUgo autem fpirit^fecrc tio eft.qui caeteris aiantibusex/cerni tcrgoredenfoprobibetur* Cur .fu»iu corporis perfe (flione fortiunt .f3tpeipcef feturxeiTatio auc non nifi exper gefadioeft.q> ^ alia cito vim recipiutcognofeedijaliaferOjC^aliareifibi como dx fenfum obtinent. JO Cur in animalium caeteroru genere feruari aeque genii ni pof funt.qm requies eft.vt hox mo>velvix. Quod fi pedes ipareselTent.n.q? non eiTe . faci t'qj ne prior integritas feruetur* 22.modo dormiendOjfom jiu fuu perfici untc' An q> non fix mul ois vacansmateria coquit.vt minus tempox ris dormiunt. Suauts quoqj res ea ipfa.agitur«n«mot?fituobx uerfariopedum. & coco*quit. quix bus ea pars frigida eft.ne hoc fieri pollet. fed vbi pars aliquaeft cocotfla. 31 Cur equiSjCVafinispili erica tribus pofiunt euenire. quae quix f( de excrementii domac.queret'q$. tu ingeminis ipfis marem. acciderer. haec parente fe" dari protinus queunt.n. non immex ritoeilevr.haec id fa< cereipfum nequeut : opus.ficpilus candidus illeimbex cillimusexit. Ergo quod maxime contra naturarh eft. Et vex ro fiepi usilli expergifcunt. fie no continue. non tn pi9 teporispropterea edim*« q5 a ciboabftinemus* Cur animatiu alia (latimp^ $& rentes fedantur^alia fero.q3leu caappeJJ2tur. hominix bus autem non poiTunc ? An q> cicatrix vel fuam ob denfitate impedimeto eft.vel quia deprax uatnutrimentu hominibus. ita queex coto hominibus propter piliinfirmitateimpedimeto eft: cquis autem.fed vicisfim modo \i' gilando.Anq>C32terorum animax tiii tergora dura funtrhomo aut e natura praetenui cute continextur. id H dC imbecillum eiTe ro poftulat).n4Vtceleritcr.fed nihilo quidepl* temporis in munere naturaliu adionu confumimus « nam etfi e/Te fuauius eft. pili^u eoderrt modo albedine affkiuntur » At> tameambiget aliquis.6 eft.velniiqu^mi'An.quafialbam dixe riSjCaeteris animantibus contra hi nequeatcVtr um q> hominib9 morbo haec eft: cxteri s aut aialt bus tergora varia. fed ftatim abor tu naturae varietas ilia exifterc foleat. leuatu ia aial expergifcit.q^ vigilent.eft Cur genus vitiliginis. 55 Cur aialia. cur nonpoftea. acfcemina creari Datura oino recufat.r7t.

Ita quefaciliushaecobfua mollicie laedi pnt.vtetiacfteron1 aiantiuqug cunq? caftrata. dC neruo ta qua drupedum. quantum. 36 que eftrreciprccari aucem n6 li. quod perfpi^ cuum fit. (vox eriim tenuis.vt nmlier. Talis aut eft puer.vt ouis < An B qfuperuacua redundant mate^ ria.& mulier: quorum nei.velminus hnt.cuni noninmagnitudinis genus per fede commutetur * fpadones.Vn carmen illud Homeri: 5 Virgo Diana dedit pratlongi }a corporisvfum* Vtpote cum rem.Quib5' autem fecrex tio non a vacatibuSj fed integris fieri materrjs folet.Vndefi't} vtexte nuatioquoqsiram rationehabi tusmoueat:vt etiam gallinxfu riunt.haud.vt canis.quam mares-armantur cornibus:itat}j alrj maiora excifi gerunt. nam dC tauri.n. qua fuam ob virginitatem haberet.cet.adfexum virilemcomuta tunmaiores nanqj redduntur: qu^quidcresmaris fua pfedo eft. fpadonibus dico.An neid qui 9 dem ad mare.c\: latitudi' ne:fic«ni perfici ipfe afiolet* Ad] haeCjVt fcemina ad mape.8dfa:uiunt. fed longitudinisduta xatacquiritjCum masprofundi tate etiam augeatur.fed ad faemiha per tinet.vt fust alia nihil efferant.non cu pepererint. largiri ni mirum poffet.cum fc I vtero mouet.cu ita< que cutis morbo laborat. fie fce^ minx ipfius virgo fe habet ad m ulierctaltera. vr Cur animati um alia poft par turn fguire folet.9 Cur fpadonibus cactera in fe^ xumfoemincu vitiata mutant. fecretii in partu eft'.haec exafpera tur.n. . praeterquam fi mulier raro* Cur homo omnium maximc ^ aiantiu oriri claud us pot f* Vtru q> carterorum crura robuftiora fun tioffe nanq?.Dccima A Curvbi viti!igo. fed cu incubant}rationeinediae. An .canities quo. dC veruecesfuacornua^ contrario gerunt:q»foeminac quoq? eoru contra.vt Temper vbi cani ties. m longitudine tan turn inmagnitif dineproficiunt* Cur fpadones. Ergo non magnl tudineinmaremmutatur.pilum etiam laborare indc necelTe eft: cum autem pilus. in genus feminisin^ B foecundu com utarint.quippe cu fceminae minores 31 maribus efife fokSt.qua cxteric'Anqm naturam fuadii caftrarent.omne magnitude nis genus. fit ec vitiligo*'Anq»pili omnescutc proueniunttcanities autem pux tredo veluti quaedam eft.denkpita b^iescomuta tur.vel ofno varici *n busvacant.cutem male af ficineceflenoneft.quamauiu conftat^ hominum carne redundant. corpus imbe^ C cillum.alr) minoraOmagnitudo vero tan turn mod o. generofa ia eft akeranondumeft» Ineamigit ipfam foeming magnitudinem m utanttcrefcere nanqj in longi^ tudinem corpus affoletfoemina rum.i trumhabere varices folitu eft.hxc fuam clemetiam feruat.dolori effet.n.

Quinetiam ruminantix bus rudare negatu eft. 45 automninoquaecornua geriit. Ergo q> jYiebrum id adcft. percolaturijj humorqui dum immoratur. vt prae nimio humore}neqp fpax -dones^necpmulicres pilis valex antredundare* fa Cur nullum animal. noa .ficut etiam in auibus fit: itaqj celeriter exit per fedem.q. eademetia fera reperimus: quarcunq? aute feratnon vtiqjeademdomeftix canaturacreauit c1 etenim homi nes feri nonufquam cernuntur. reuerfa coherent inter fefCjCalculum'qj ita conficiuntt Curnoniumetajnonboues.<3teo magis.quod et meftrua declarant * Vnde fit et.ex his nullum veficam habere nouimustfed humor fub (idensilletotusinaluu coftrinx gitur.protinus.^ calordeorfum fe vertit. vtpifces nonulli . Auium. Anhocaccix dit. cV q uem reticulum appellamus:facultas etenim meadi tarn fupcr. &(.ex quo vafa quo que vrinaria. non aues ru<Sare foJeantj' An^px p ter ven tri s ficci ta tern.rudatione rnpuerepox teft.tem erTcemix tiatiomninofunt.Caufarn autmulierib9 quo quereddere illam debemus.1 Cur fpadones crurjbus putri H dis. 4. proyaria ratiox neimmorandi confurm necefife eft. canes apud Indos. facile infringuntur.cV decimomenfe venire inlucem poteft:caeteris temp us vnum perficiendi fine mora fta tutum eft: hominum generi ie> porismultum.ex' trema.vlcerofis£u funti* Vtrumq> etiam mulierescrura habet eiuf modhfpadones au.et •octauo. i.&q vnguibusfunt rumerofiSjVeficae meatusobti^ nent ampliores. dC equi ali biifed non IconcSjnon patheras.Itaq? cum foetus mQuenf . Curin animantiu gcnere qx 44 cunque domeftica.Iumentis tn ob colli etprox lixitatem flatus deorfum fe vers tittquamobremhis crepitusve trismaximeincitatur.Loci autem caloreef ficitur. dC ceruix cem eius canali angufto pro ma gnitudine porredam.Itaqj humor confumitur an tequ^m in flatum vertaturtqui flatus moueat vel ructum .cum enim terrenail la fubfidctia prodire ex. facili ne queant. Quce autem no . matula.qm plux res con ti nen t ven tres. fubx terflatibusmultifariam praefta ** tur. nifi ho> mOjCalculofum fieri poteftt* An I q? iumenta.Rctinetur yero. quo plus temporis intercesfit.Problem-arum C An tyfolus ex omnium animan tiugenerevaria generationis te pora obtinettnam df.vt aroplius concrefcere. cornigerorumi|5 genera neutrii faciunt.fed poft parere intra fe animal confueuerunt. feptimo. in vefl/ K cam contrudit.q> tenerrima funt. eo ipfo tinguntur.augetur^j propter canalis anguftiam. At homo veficam habet. vel crepitum.in flaturij5. celeri ter I» enim confumitur. atqjcraflfefcere poffit. quantum ter reni humoris feuocatur.

vt vrbana.Naturam. do ficitur.q> ilia ftatim inde ab ortu na6 ueomniafacie. E alibi 33 . meftici faepec' An propter pabux locorum^j conditione. deniqp vlx etiam cSperiri poteft: quod aux ceribusintumefcit: quamobre tern prauum.Attamcvel temporum.id omne praufi diredlum porrigitur.qm temporis multu ge-» cfluSjVeftiSjquoduisaliud.eadem' poteft. tur. Anq> nera. fed qugvltima eft.n* non qua pri etiam comperin fylueitria pofx ma.caeteraperfecfta.aiTequi funt.pba: proba vero paucio. qx mutariquoq} expediteiea retn cunqj enim vrbana funt. 6d»faciiis ortu eft. fe habeant. tempera lum. dd plura praua.atquscfylueftria extitere. Ergoquomodo inope^ cum Audio colantur* ribusartiSjfic etiam in naturae li Cur hominum vmbiliciam 4J" ^ cetpcrfpicere.ini]j queprobum eft.Non in defunt. fed pingui minertia omnia hominem imperfeclum prodix effigiabantunNaturattiam pra re.vrbanu. atquelaborem: mento'q. eadem omnia manfuefcere non pter oia cri am domeftica}pri nci poiTunt.n.Hocid«m in omni etia ftir res praua.quanquam in mitiora.tatisiir. q? domcftica effe locis quibufda peculiariter ira folent.Se&io Decima A nonvipe«as.atqj fylueftreprauu eunt.8C fidiraE:.. danturomnium anJmalium. fed prout incident c1 homini ficilefitjprobum illud.fut.cp proba. vmbilicus arefcit.ge D domefticaeffenouimus.f«non qux initiaortus'qj recerto.deditusiit. ftatim perdifficileeft.quod ftentur. Atx uarinifialienobeneficio pnt« qui dorrielHcuomnemelius eft. Naminhisquox plioreSjC^terorum aut animanx ? quepraueoainiafa&a funt.vt lex C3Eteris. Quaprox. Curanimantiu aliafenielco/ 4* ferumaut.nam eadem alibi femel.aliaf3Epe:6daliaanni tepox natura.qua quoealibifummo firm us. & pium genereintelligerelicet.pueri curam-defyderantjnec fer ? ra prxftare>non omnia por|.vt negledla/era^. Extra ordtArift.p-' qjvinquippequi omnitiedax.vt puer feracior profedlo. vniuerfi quodam fieri quippecum venus comes fatiex poteft.qugfuis pio fera poti9. id non omne prox nonulli vmbilici deformes. ture viuece fua opera queuntt quam. Temper concubitus opportunua atqjdomefticum* Ccmtranum eftjferis non faepe: & quide fues vero aut nunquam. dCmitia red' . bu quoq$ reperies: vt fi q ui s vex at vero homo imperfecftus pro/ tuftisfimorii picflorGjficfloruqj dittitaq? humid 9 atq? fanguinox opera cogi tetmondum.alianullo ftatuto tepox cotinet/ed cui opinor fa&u difx re. aut ex acre d ucebax Indicium vero. calorem. uenirepraeftantiora posfint.notialia complura. 5C tium exigui incerti'qi fiunt 1 An plura funt praua.pente lentus fequitur eius vmbilicus« pingebatur. aut raro ef/ agreftes femel concumbunt.

atqj cupiuntc* Non.nunc autem contra potius euenitjVtquiaiucundufuaue'qj eft. qfh menftruae purgationes nul» lie praeterea veniant* 47 Cur homines. fuauif M fime'qj concumbat.magnaex partebre. Cuiusprofedio generis ilia ctiam funt. Curanimantiu homini.humorefuauius cerni mus. quaearticula ta.Namfiide(Tet. futurarum fui capitisbeneficio* An in czteris quoque idem fit cogitandum.Etquidem incaeto risetcupiendi generibus res pa riter fefe habet. conftat contrafefehabere. & Aphrica pariunc bis.» tibusfunt.Problematum C alibi farpius pariunt. n« fe I pleuerunt^non amplius concux pifcunttquomodoneceibumaf fcdlant.videaf. neque exhalant.afpedu quoqjnimirum delecftemur. nam &C caetera.cum enim fiti de tinemur.quia pukhra vr:cupiditasaute forma fequic elegantiorem.defum os effe capitis: go cerebrum inualidu eft.qux au tern grauida iam efle incceperit minus auida veneris euadunt. quia minus fit refpirationib9oppor> tunumtitaqueccleriter putret. quae carent articuliSjTcompacftafyfunt. quam cu<* pimus.q^foeminadiuti 9 viuit.qu3r cum fua natura omni articulo careant. vita breuiorem agere folent. quiraris den.vt homo capite pilofo maxime fit: 6Cmas. 3 Cur qui n?anus cffuram per 1 totamobtinentpalmam.n.ideopulchrum efTe.alt)sconcumbere laetabilius eft.Caufam vero tempusparie di prolixius obtinet.tamen ar ticulatanonnunqua quoad ma^ xinie licet jConfiftum.vel folus. cum certe deprauari omnibus accidie* Curanimantium homo ma* ximefumoaffici poteft t Anq> ' homo lachry ma maxime emit" tit:fumatio autem non nifi cum lachrymaeft. vel 4-9 vni^velmaximeoculi depraua^ tur t An q> homo.qucefatiata funt. uiorisfuntvitaec1 An indicium H hoc eft.nodumafiferive* re poteft-. Manus autem pars ihteriorpenitus at.vel maximemorbo comitiali capi in puerili aetate folet.homo homix ^ ni. Quod fi quae articulata non funt. vt q> fua natura humidum fit. aut bibev re. pulchru certe videtur:qm rei.cur vnuquodq?iu du fuo cognato maxime.rc pulchram fuauiorem efle oporx teret.fed nobis quod ad con cumbendu fuauius eft. Cur equ* equo.nec pulchru idem lxtitix:alt)s enim elTe.£ ticulo vacat.Sed caufa. Quoetiam fit. cum non mou& tur. Nee etiam omnibus res eadem voluptati eft. itaq? ad vfum aJiqu? . facile cor^ rumpuntur.vbi. vt oucs in Magnefia.fibi^{imilibusgaudet.viuere diutiuspoftintc'An quonia mi/ nus viuere poflunt .atqjomnino cognata eogna^ £ tis. qua le gen9 omne aquitik eft.inaliamca^ ditquxftionem« Pulcherrimil veroid etefle.

Quo ties i taqj acci" dit. »am il fiti detinemur.cfficiturvt calor . Rupert folemuSjfuauisfimu id ef ft ipfutn vf. fternutameta expuliu fpiis.vccaput humefcat.Hominu priores infirmiou res funt.excu rfus'qstq uocirca deftilla tiones folent praecedere.p]ane^j parti tur: humorea enim calorem fequunt.cfe priores: aflfici nan> queafrigore. inflansq? meatus.n6£tereafic efle videbitur.Scernutamentumj enimvelfpiritusvniuerfi dela^ tio eft}humore f.refrigere tur^sextrinfecus ampliusqjfax V tisfit.cjprior fetofiorc1 An q? o€ aial bi pes partem prio rem het pilofiore:na aues quoq? codemodo. q> adulefcetuli pie riq}formo(i. retro'qj portionibua gquisfedigerit.vel crudi humoris conatus. deftillationertp ifa ciuntjCV: fternutametar5nefirt mouent.aptiignobis eflevi debunfjCum ad concumbendi vAun refpodraus* Nunquid igi tur ita.furfumq? fua na tura efifertur. Hominivcro. Quadrupedum veto of um parx •es pofteriores infirmiores loci caufa (uxit. ft Cur animanriu homo maxi' me foleat fternutare t An q> etia grauedine maxime homotcnta tur. vt ca^ loris elatio plurima. humores quoqjlfefe pariter di" gerit. ex quo fit.f* plent meatus. Pqppofterioreft: quadrupedum cotra pofterior.qpmeatuscordis inferio* res reddunt. * Cur hois prior pars pilofior.q3 fi deforrnesquofdam intueamurc1 N6hercle. humor e multofuauiusafpiciemus. dC vehemc tisfimacaputadeat: elatusqjeo calor.q9 autem per fe tale «ft. quo humox res ptenueSjCrudi'qj fedantes .q> calor. partim in fpinam lumbosip defer tur : 34 fita oia funt * Quod cnm xque corpus pene to turn rccalefcar.ocftuip ampH9pof font.netp fternutarquadru pedes roJeant. Argumentu.vtctplus geftiamus.dudluqj humoris £ fj tenuis . cj <36ali* mentum het^fein partem in^ teriorem contrahi^nimirucrex fcatxrefcensfefeincapur. quopotioquoqsv? pulchrior.quo hominesfehax bent. euenit.Na inter initia deftilla' di calor humore furfum pcedes.meatus concalefacit rare* capacioreshu> morti. meax tufcp capi tis eflkrat. plus aliquid ex halate.Se&io Decima A. partim ceruicrm caputfy petit. incommodisqs illis eifx ^ demopportuniores.eo q» caloris ilia de latioante.vtne^ a grauedine admodur infcfrari.mfi eoru auidi fum*. qui circa cor eft. quz cj> dem animantibus cacteris mini meincidunr. q>ere<ftabafi fein fublime mo^ do ftirpiu attollit. cacteris ani manti^ bus in armos fe effert 4 vnde per refradtionemdifie<ftus.cuiusrei caufa eft. An partes infirmiorcs na^ cura Temper integere pocius con fueuittinfirmum autcm vnuna" ffitp loco fui corporis aliquo c.

ArgumctUjCf nulx lus per eas fpiritus foras mittit* ex quo fequit.ve^ rum minus quam holes afficiu*' turrqmcaput magna exparte deorfum tcnent.vehem cs vt fiat.nutriri per feipfa posfint. ex copiotiori copiofius.n«tU' midiora.vt ncqj ftcrnuere.copiam detra hit nutnmenti: quamobrcquae. 8i pueri cur calui non fint.vtqu3e vidum abs terra petere foleant* yx Cur maris animalia maiora.Itaqs vbi vi caloris colkx dli humores funt. qua arix disvefcifolet. Cur animantiu alia.quam terrace" Anq>vis$olisconfumedoqu3e K terram ambiunt. t Curfpadonescalui efficine. vegetiofa fun t. ££ foramina capi tis nafiqj i terfepi unt. eiqj ipfi ipegeric.quam ficci: equi cVaHni plus ficci. qua fie-' cuVAnq> homo natura calidisfi ma eft. nimirum euenittitaip ftrepitum mouet.q» formam corporis maxi me limilem hoi bus gerunt». breuius vix uuntrquocirca ocy9 quocp mor te cade omnia occumbunt.acnsq?jncitat*Vnde fit.pituitam aquae fimilem ab ftergam us.qux fine grauedine mouen H tur. vbi pri. neq? qlfacere posfint.cadem ratio effecreditur. Igit alia .in nares interrumpunt. & queantcAneoqj multucerebri obtinenttquod fan^ hiscontm> git. craf' fiqj fubfidunt.alia nequeat < Aneapoffuntjqueingenerejq^ M memorix capax eft.Haec cum omnia fefe mouerint. merito turn adolefce^ re poteft corpore ampliori. qua humidi c* Anq?hxc animantium genera ficco pabulo largiori vtuntur: homo humidis magis.difi:entioraq$ caputdp lore infellant. fa&a. vegetiora'qifunt.humores coa&i. Cur homo plus excrement J* humidiegerit.qui grauex dine detinent«Sternutameta au tem. vtpoftgrauedinisfternutamen tum. &C. abdita vitam agunt.hasquideeafdemob caufas veniuntjfed exiguis. facile ab code calore pro fua exiguitace fpira> fcentes. Strepitum vero fpiritus non mi nus violentia fefe efferendi.quia re veneream non agilt: fern en enim labi per fpina ^cere brovidetur. ad nares refledit.57 mu inlucemeditafunt.lcuibusqj initrjs.Cacterorum autaniman tiuaues maxime grauedine feiv tiunt.cX vegetiori* Cur cetera alaliaci bum ff pi9 ^ ficcum^uam humidu capiant. plus refrigerationisdp> fyderat. eo qm meatus iliac foras de cerebro percendat: q>cum ilia foras reflecflendi dela ' tiofpiritus nares verfus contra natura agatur.calor dire<fto cramite fead cerebru vf queextulerit.Problematum C tenuis.excibo auteonr ne proficifcitur excremcntu. qua fua copia mouet» Cum. Qtjadecaufabo^ uesquoqjcaftrati cornua gere.Hisigitur omnibus incom modis cum genus maritimufic immune.n. re maiora putantur: necnon cV mulieres. homohumidiifxpius.

quamcornigeraob> opia magis teneantur* tinentjCapronarum enimnoni" -a Cur aues. caeteroru caufam alantiu alia 64 E it} non .Morbis ant nimirup«u quam reliquu corpus. vel cum prodeuntex mare. quod ho/ pore funt durioric'An q?animox mini genus integendi natura tri fitas cum calore efbmetus. Mon geritpilum.necex.qu5tn grandes'illa vtpotenon fenefcens canefcere rum.n. excrementisredundare aptisfi4i Curhominumcaputpilcfi 9 . capite minus fetofo hare untindigentia* contra ficciiafv funt: abfumptum enim iJlam in fecflant.fed minus quam nus quodqs ammatiu forte.p' tentqui tali ventre c5ftiterint« portione pilofumeft. Cur vnusomniu animantiii ^2 omniadurioraeuadent» homocanefcit^ Anq>parsani160 Cur monftra partial quadra mantiii maxima pilu quotanis pedespariunt:hcmoaiit.cVquxda alia. B guisampliusferuetjhacc dtros id in capite homini abudat. nonnulladeciduum nongerur.c\lanimofiora funt:fan guis autalimeto corporib 9 eft» tu. oua riore habent pertinentem ad pe nanqifvitello pariunt germina^ dlusc'An q> venter fuaob breuix to. vel in cornua.quam fupe etia monfrra edere poiTunr.aliae magna ex parte.vel cum fe in viribus funt. vtpilorum vndiqueexcro Etquaecuncpver.aliaficcolargio autemcontrac'Ancaiteravelin.oex ftirpiburs feat congeries» terrac aqua tepida irrigaueris.qui partem vmbix fcemina permilcent. cV ge. Queauteindentes.gran^ deciduugerit.aliae omnino fingulos pa no poteft« At homo nee deciduii riunt.Sc&io Decima A numidopotius.nec adeo mul buftiora.hit fbrtiuntur.n.vt tempusautem viuunt breue. quorfi igitur fan^ trimentimultisluxuriat locis.vtbos: desiqsanimantesomnes minus.&longa degitaetax p ^ ftraaut turn conficifolent^. fie Iterieclamebrana dillinguunt. pluralemina inter fefe cohaere^ atqjinuetrratun Cur vita breui. & homi nes. imbecillisfcp ^| fcunt confundunturqj.plus ra. quoruvitellinulJa parua obtinet concoquendi.His. corx aues. cum temritaq?tempore confenefcic. Vndeaues lico fubiedta maiorc. vt equi. vel humidupotiuscapiuntquaefic eriaminfetam»Qiw:igiturIcor ca conftant natura: huius nancj? nua . O ri vtuntur pabulo: qm alia ficca dentes exuperant proe nimia all natura funt } aliahumida« Iraqj menti copia.quoru pilua {cecuhdiores.illud etia.vc canes/iies^apnc.vtpote quf qualitatis eius in quidepiJi.monRru afit ex geminatis ik tatemfrigiduseft: itaq^vtvim lisconliftir.& afinic'An q> parua:. nee E enim nullii habet. oueSjloge sut oues. museft.n.rex buit:fed quod illis pro copia nu fngeratio eft.quje humida funt natUx reeft.vtequus.

quf tefcimus.deinde balbutire 'naratiolitc' Anqialbefcereilla demincipimustpnneipionaqj folent. curita.dentens minime/ed totus quaeda audiendi quoq? primor^ coru humor in vaporem a calo^ diumeft)fequitvtquafi perac^ reconuertitur.enini qtetfliones. fed ctiam fpotc ftans.Problematum € uS folum coitu.vt procrec tur. ( vox. fteaquam nati fum^diu obmu< sg Sed cur dentes candeant.neceffe eft* An q> auditus^ vox 6f Cur Athiopum dentes eadi<« dijC^cadidiores^cacterorum.nonperfeomnium facil Curanimantium alia praecix lime fenfuum auditus interimi fo capite vel protinus moriunt. cidens.Cuitaqj facile peruer Iffciat.Indicium huius eft?q> po aut ex cute proueniunt. vel decem menfiu fpatio Vr fenfuum auditus i confici affolet. Cur omues furdi vocem red/priuatum animal fanguine con^ dere . continue cibum de loqui ex caeteris poteft .Causa. ab eodem initio proficifci videa vngues aut non dentibus in can tur. &hic eorum diffundat: quibus rebus tn fero(vt didu eft)loqui icipit. quod vim ob tinetgenerandi)amplificet. 6 5.vel ex coitu procree turae oftendi poteft t tur illa.quze fpecies voeis ideo nigricat.<]a cutis et nigra eft.pro<' rogetur'qj:fed teporu vicisfitudi SECTtO VNDICIMA* iie.n. deftrui poffe. faci^ £>i paulo po Italia minimec' An le omnino loquendi principiu itaafficiant q fanguine carent.atq3 exhalatur.quibus vis Solis humore nullum proferre penitus verbu detrahitjdummodonihil fuper valemus.K naturae procreantur.alias vt equusf'An q> etfi non alii ob abunde reddidimus. cam tnq>alrjsgignendi tempus breueftatutu eft :itacgfierinon A R I S T O T E L I S poteftjVt tempus.Argumentu autem. fed hoi fyderent} ncqjin humore calor tmfacultashaec data eft. anno. quapropter vel maxime ab ortu m* i H nullo pa<flo.contingit * Alr]s multo gene ratioampliari folet: etenim vel ttntitt.ilia verofi.At cute fuperinficit audiendi.viuere nequif. eademijjperfici difficillime fydC nigrior q? caiterorutvngues poteft. calor.loquedi^j fit.vel ex caeteris antx exiguoqj cibo contenta funt: gp mantibuserui licet «nullum«n* pe quae neq. posfit.quomodoeteera albefce ti locutioposfitjidem'qjinitium M I re nouimus. atqui locutio ex facili pofle <k>re refpondeant i An vngues deprauari vr. alia coitu ne refpiratiSe viuere mulco din duntaxatproueniutjVt homo % tius poffunt.commutatione'qj.

cii corpus ab aeremoue^ tur.vndetraquilliora quo que magna ex parte oia fuc: Sol cnim eft. Hie igitur corpus idem de* fert asfid ue vfq? ad eu finem. vtnifi per nares loqui non polTucu * Cur melius audiri quaeijjin £ nocfle.tardum aux tern quodgraue.ea decaufaitaiimulat. ext lis'qjvocisproferendae vfusgra ^ uiseft.&aere:eoipampliusidagir. exiguus.ScdHo Vndecima A derepcrnaresaffoIcntc'Anq>.cum aerismul' turn agitatunvt^j acuta. qm ligua his ad vocem reddendam vfai nuliatenuseft* 3 Cur oes. q>aeremmouerit:ficrurfus aer fubinde moucdo agat.qua proculabx dTepalam eft. Cu D igitur in ftrepitus ratione. voces elongin quo delatas tardiorcs videri o* porterer.^ die poUutc1 An qj recjes oium nodlu amplior cft.qui omnia mouet* £ Cur voces e longinquo acux tiores ee vnr t icaqj cum hoium proculadmodu abfentium cla^ more imitamur.quippe qui prope ad funt.Et ftrepitus quoip refonan diacutiorvenit. nariii du<ftufpiritus]axior reddit:ex quo He.tandcm'qj collabuntur.verumetia ftrepitusipfiacutiores exiftut* Caufa verocurita fit. Vtmuti fint.cum ce kriter. dii corruat.at ibi alius atqj alius aer perpetua vicisfitudineprofluis praecedenteqj fubfeques minor efttiuqi veloci9 c|de mouet.donec ofs conatus mouendi emarcefcat: q ' quidem res in corporibus no ni fi cadere eft.fed acutus fit necefle eft.aer non ampli* impellere vel telu. vocem acuteex inittimus}c\: fimilem iis^qui fua yocem in fonu aftrmgunt tenux iore.fic grauis.^ fo no tenui agere tentanc voeem.meatusitaq.que admodu primii illud obftrepit.quae enim feruntur.vt cotinuari ftrepi tus posfit. fed b iiij per . An non modo qui imitantur. non enim niii per refraclioneexiftere poteft. 8C decidunt* Vtrum igitur qui imt tantur. ferui*dumipineffe neceflfe eft: vis. cum tarde aer incitatur.voce exili fimulanr.n* caloris facile ad fcdt fpiritu tra* U !iit. quo amplioreft* Vbxautem ma gna turn oritur.' eo tardius omnia mouentur.q fe e longinquo defer t: tenuis auc grauis non eftjieq.cx.acux turn quod veloxfit.qui natura funt calix da}magna vocc emittere folet c* An q> inultuin his aerem. qui defertur.cu f.ftrepitu excitat.quiaorecompreflTo func»q3 compreiTum ideo eft. cii aer aerem propellit: telum auce fertur. opor tet.qjaer.quo fit. Vox enim cotinuaredditur.qrn ca^ lorabeft. vtpartim moueat. 4 Curoesfurdi per nares loquu turc'Anq? furdi violentius fpix rant.p^ pc adfuntjVt muti fint:muti au^ tern per nares voeem extrudut* eo nanqs fpiritusillorum copek lit. quo longius £ fuo difcefiferunt prin* cipio.vel acre pot.cjppe cu jjpetue mo/* uenti moues fuccedat. partim mo< ueat.

Cur homini qut vigilauerit.cur et opus oc q velocior eft. ceshumore red undent.vn cadf. 8C tunErgo puteus.-. acre eft4i taq? fit. dC quaelit et fo coprehenbene valetes graui ter voce em i t ueaanguftiam obtinet.perpex 7 Cur dom9 nuper illita magis tuitateq? fuamelius&cocipiut.ola magis fonant. cau/a voces acutiorese longiiix na.q» faces quoqp ardentes fealiquid facittcongeftusenim idum faciuntimbecilliorem. in partes Cur fi vafa quis inania obrue frangat innumeras. r£te denfa.vtambige eftc'An q? ratio refonandi no nix do fuperius pro pofuimus. refonatc' An q^ maior refringedi di continet aere fimulqj accidi t. Etcu fauxgulinainaniaobruat.Quin^ tate alleuatj&elatione. • que. 11 prqcedit vniuerfusqs cum * fit. Hrec fi refradio eft.Problematum G perminusfubindeaeris:quade fintrnecnon fi puteus. acutiorve effe fi'dliliadenfitatequoq? fuxanv 1ue efle minime pateat.q» proiedu illud. quo tenuiores fentim^ie. dum fert.fngida refracftio de limo effici pot* Hgc eft. vocem domicilia refonare ampliuspof afperiorem exiftere neceileeft* afpe/ .* fic. proiedlis ponderibus no fit.Vel ciftcf.Curveropropinquis auri colligere poteft. datur facultas propter leuitate* vti(fl 9 vehemetior effici posfit* Cur aqua frigida decode pro Leuis autem ideo eft. dii pondus. necefl*e tu. tiuspoteft* 8 Qjjamobcamfiquis doliu.cur & pueri.cau quevtraqjdecaufailludeuenit. lagenas. Itax °^°^'r. vt pond us vnii furdum. acu> magismagis^j ita fiat. cactera'qj vniumubus vox grauior.aquo H fiduefitjidentidemasfiduefert: aes quoqj ob cam re fonitu prse> refrangat' ftrepitus aut aer propulfus ab cipueoiumreddit. maximeqj loco fuperiori. viri autem.cu vnum af/ concaua»n.deniqj quoquo verfus.Proximii etiamaeris immobilitas fortaf" illud eft.n.vel aliqua fouea in domo fit.rimis'q? immunis pe fluensvafe acutius. profecflo caufa eft. occurren^ tern ilium retorqwere vehemen vox afperior redditutfAn q>eis corpus ob cruditate humefcit. netc'An q? vafa foliditate. dae velocior e:grauior«n.calor vero&rari tecftorium magis refonet.n.qua calida nitusextat.q>obrutaillud faciant: L in locum cadere tantummodo vox«n. no fecus ac fi proiex etiaminorbeferri putandueft. atqsjetiafe ritjfaciet vt magis aedificiu refo retrorfum difpertiat.quod velocius eft.n6n minus in ima fedex posfit: vox aute quoquouerfus ferr. Non tnadmodum obftrepitc'Anqidelatio aqfrigi ^ * humida volo intelligi:nulla. 6d fum leug* t_ -. dC refonandi ilia recipfocatio nafci h« addit f grotantes acute. &oino cur fifis bientisformae p fefe ferunt. dolia.<3£ acre ^ngefti tant.Necveroab habere.acutiore aut ftrepitu reddit.n* potisfimil ¥ eadem caufa eft. qm conti' nes adhuc. operiatqi.6d csctera id genus fix put quoq? grauefcit. atqj fpargat fefe.

contrax hendo^j os.qui obalTumpti cibi humcfacftionc 6Clargiorel"t.aere fane a calore citato. cumfycalor quimoueat.vocem forma mus.. recens na ta animalia vccf reddiit acu tio^ rem^qj qua perfecta cctatefunt. plurcsobtinent:itaqj vox etia tenuis vna dimenfione habuerit* 37 . Atveroquiridenr.ampliorlhisinfit.qu3Eanteretulimus. veloxautomnisacut s> eft ) quip-' pequi abintentoproicctuscorx pore.c!ua linea.paru enimaens mouent. cp mulx turn aeris niouetur. Anq>alteri fua ob debilitatem 5 paru fpiritus mouent.intedendo.qui nder ) grauioremc .'padones:gra uemautviri. Qjjaiv quamregri acuta etnittuntvo/cem. &acutiorqu?evelocior:facilius aii t. vox certe acutior dabitur. acutiore emittunt.hjrcente^5orerix * denr.. tarde^j profundant aerc.enimuero q fpu inflac calidiori.cu igitur obeam rem late. vt vox acuta edatur. *3 QuarequiflentjVocemittfit acutiore.Ad bcecqui ridenr. Caloritac^ roultu acrismox uetjita vt tarde feraf :fi igor aute parG ciet. C dolor enim refrigeratio pcsftoris eft. Cur voce qui flent.feratur uelcciter.multo iardiusagunt* 14 Cur puerijCncrera'q.atfi velocius. in> terior nimiru aer tantifpercogi tur^cum fpiritu capim 9 . Idem vel in tibrjs fieri nouimus. resaute quacmoueaturjminor ^ fubftetjVelocius vtracp de caufa aermoueri poteft.Mouetur au temquotiesvej afrigore cogir. cdm til onjne acumen vehemex tiafitc 1 Anqivox motioaerisc.&: paracior.5e&io Vndecima & afperitasenimob ingqualitate. vociferantur: itaqj propere aer interior corpore inx tento mouetur.. vox effici poteft:ciienim fpiritu reddim9.Cum aut nouella calidiora fint.fpiritu calidiorc emittuntjCui Rent frigidiorem. ^ Curcibo ingefto fnox tenor frangitvocisr'An q>membrum iliud voci tributitm crebro cibi Cccurfu perclufum concalefcit.retardius enimfertur. fei'ri velocius pot* vtraqs igi tur ratione fit. c^tcraij? tenuia dimenfloiievna dunuaxat fortiuntur: craiTa aux tCjpIena'q. cdcalefces hutnorc attr ahit. grauioreY An qui flent.quifii'mi]Iimasut aerated An ea caufo efr. alteri vex hementer intedunt : quod facit: vtfpiritus velocius ferri poflit.merito vocem emittuntgrauiorem* Cur voce redduntacutajqui * expertes feminis funt.. cum'q? p os tran feat anguftu.& velocius parum . mm 9 in ft aeris poflunt continere.cotraqui itacp voce grauiusedit.cum^j expi ratio caloris emiflio fit. vt pueri. muliercs53crepiti. no crim capimus.nonfolupax rum/ed etiS icuius mouent. ob ea ipfa. grauitas proprer obfeptioncm exultat.q^ vetufta/ucs^? meat9 ha* beant arcftiores. remilTo corp?.qui rident. D vel acalore difcernitur Scdcu ifpiratio frigida admifTio fir. Contra qui ridet.

vocemqjjalem abco proficifci necelTurii efbvox aut acuta.graue hgc efficit voce.Quiau tclongiusabfuntjuoce tenuiore excipiut .quf voce reddatacutiorem. qui ftrepitu reddat.An q> vo^ cis acumen nofolum invelocix tate mouendi. Minimus aut eft.itaqj delatjo fpirit 9 tardiusagitunquoc aut tarda dc latio eft. quoru neutru.tardius mo/uetunicaqj moxgrauiornoim^ merito fit* Add e q> fom nolen tio res hyberno tge fumus.qug tenuiseit. ergo a longe min*fen titur.accidit.qui di* menfionevnica conftat. vtvelo cius ferat. qui inter dormiendu c5" vriittitur .Dixerim etia.Igit qui proljficoiilo femine carent.' An faucibus interfepti9}quani It rempituita fubiiftendo comit' tit:quippequxaliquid Buxiois in eas detrahat. pmanere vfqj ad fonv iiirepetitione nimirum poteft.. 5C exterior craflior e: craffiorautcum {ir. Licet hoc in muficis per j^ fpicere inftrumetis. Curvoxgrauior e\ppinquo if magis.Problcmatum <S Jiabuerit « vnum aut dt efficere. (ed obftrepedi et riimiaienuitatecofiftat.vocemijj ef flcitgrauiorem. q^ vigilam9 (q»hybernum profecloeit) hoc Vocc effici grauiorem .nam &L exiguus aermobilior eft. fie anguftus fpus lit. 20 qui longius abfuntc"cum tn acux minis ratio fita in eo fit.imtempusvigilandiquodin tcruenit . qm tenuior eft:te^ nueautomneaugeri inlongitu dine poteft. motuenim ve^ SocijSc tenui vocci rcddi acutam ia confti tit. quippequiab angufto moueri queat: denfus plures effici tiftus. cdin er. 6C quod longius fcrf. moueri tardius foleat.q? acfti. habitus cor^ poris.alr)s praefencis tgis qugli* tasgobftridlione fauces reddit anguiliores. velocior eft: quod fieri poteftjfi vt denfus. *S Cur ex ovc voce cmicdinus grauiorc. vt in viro poiTicexiftcre.aii]s vomit^a^t potus. Q^ioigit tpe plus dormim 9 . quern praedi<ftisrationibustenueelTe.multu aeris H incitafequeunt:quodcum mul £um fitjknte mouet. & mouere facilius eft. breue lit. qui acre mouet. ratio eil . 17 Cur voces noftrae grauiores fint tge hybernoc1 An q> aer inte rior tune . fides nanqj tenui ores caeteris eifdem fubfta^ tibus acutius confonant* Curvoxacutior illisefTcvr.qni plus aeris ienfcrium fc* ritaudiendi* Acuta procuiideo audiri poteft.uo 5 p]us'qj tpisobdormirefok' mus:fcai nus aut facit. non nifi pax rurn aerismoueri abillofpiritu poteft .vccc hinc merito redduntacutiore«Viri robufti. qi plura* Ergocii praedicfta ilia fpiritum habeantimbecillu.qj mo tio..qp e longinquo fentiri po teft^An q» grauior pi us quidera aensmouet. qm fpiritu valeant. fed nequaginlonx gitudine. vt meml>risTrainonb 9 imius.qth per minus fpaciumfe » deducit:epropinquo autcma> gis. q? qui e ccntrario agitur .

leui oecurres. motus enim ita mar eefcit:vti|5 numcrus emarcefces invnitate rdabitur. quod veJox in delatione. uella.cVquicrimferiur. tern fpiritu &i largum rcddi .Exercitati vero acrcm ex citant vehemenri us: aerexcitus vehementer velocius ferturracu 9 turn autem in voce id eft. bourn ante fccminacgrauiusmugiut. ieiuno'qj ore exercitacione adire licet infpice re«Anvocecorrumpinonaliud 38 Cur vox. minor exiftit.ita aieqjqui vehementer febrierut.qui voceexercet. tem:vox enim pauimento min* Quamobreni necp qui febriuc. &L quo interpelletur. cum caetera e cotrario agat: at vituli fimiliores fccminis ^r meat. quippe cam perfimilem anguhun re Ira <flio exiftere foleatatacp vrox tts fonandi fimihs primaeerTicitur.forx D mam faepeillaamittatjCchOjiJ eft refonantiafiat^ctim cnim aer vehementiusinaliquod folidti offenderit.qu£ tarn in corpore. cxiguitate.quippequxmin* ftatim cdm febris ceflauerit.nimalium no 24. g£ Cur vox corrumpi his foleat.Sc&io Vndccima A excipiirnt obaeri9.q^quxperfedla actatc funttvituli autgrauius mugiCi^ qpboues perfedic'An q>infan8 quoq. corrupi « Quocirca rauci maribus funt: ergo voce hi gra^ quoqj voce corrupta Aint}no q> uiorem emittere debent. feruidum cofentaneum eft : qui Cur fal igni ingeftus mouere %6 tails aute eft.qui mouet. gcibo ingefto clamitarutc' itacp oes. Cur vocem acutam & exerci w tati reddunt.vt minus vna . mane .quac vehemete cocalefadiox fentiatur c1 An propter afperita^ F ne exafperari maxime foli ca eft. fed eande expreflc reciprocante audimus. exulceret arteriam crepitufalcate1An quia fal paru tranfmesndOjaccp exafpere^ra^ humoris intra fe continct.quod ciim incident.fedq>exafperataarteria cheftra fparfis.rccensi5 edita voce mittut acutiore. corn aer quida forx 25 matusfit. ingenereiimilistbfminae eiufdem generis eft. violcto^ cxiliens im> petu .qj in vo cctenuiraseft.& debilesj'An debt Ics.can continua fit: quomodo etiaiux tare queutrfunt enim afperis nix amplior refpledet in leuibus. no perfracftio: fie enim cu totu perx maneCjtu partes ab eo dus rni^ formes profTcifcuntur.fic corpus in vnicam dimenfione ex ten ua tur.^ ma res.chori vox minor eft. qp multu velocius fcrtur.quia paru aeris mouent: pa-' rum autcm .quod tio eft. eo mio ex calore faucibp«Cibis au' q>nihilimpedimcti interuenit. E Curcaeteroru ?.voxnon dilToluitur. fpiritum. dC caeteros gene^ ris eiufdem.. Quaobcaufam paleis inorx aj. An q> refradio eft. faltatorcs .vt hiftrio^ lies. fpiritus vitiatus e^qui voce afx £ format. mex mox a calore ignis couerfum in rito voxdeftrui poteft.

quo loqui polTumus: air) contra.breuifumi tpis adiumento opus eft.^ explicat«Euenit tn interdum ne haec fimul continx gant. quo prirno voce rno^ uemuSjCrationem^jcondimus. antequa {tas Teniat. quod mo uet. ^membruid abfpluatur. quos plantae emergctes attollunt.& lox quuntur.Quotie* itaqs membni illud ita fe habet.no enim quod vltimu adionis c. dL lapidib9.Problematum G pctu falem rumpit:oeauteq3 rumpitur.mouerecrepitu folet. vt vel ob aliam huiufcemodi mutation? idem eueniat.Quxenim audierint.q nullo mouente.dum tern pus corroborandi. rurfus'q? membru. I iimulateeadem reddunt: fed cii tempus afFueritjVtroq? iam mu nere naturae fungi incipiat. Sed fieri poteft.vt pueri aliquid dicant. &crepant. itaq5 illud paucis accidit. redeat ad fua na^ turam}acobmutefcat. fed naturx rone fitnul haec conringere.vt arcae. i)snonniinqua. 27 Cur pueri nonnulli.efficit quod peraudituintelligentiatn mouitjide cum pendet.qua vocabula fuo te pore explanare poffint. verbumfjs red^ dat.& voce emittuntjfimul&intellix gunt facultate audiendi.Coplura atit funt ? quae vtefficere valeamus.qui fcilicetqug loquaturjintelligefe nequeant. acperflci folet. vocabula fgpenumero no ex vo luntateoccurrunttcV. cade poftea novoluntarie dicimus.fluitat^s in fenfu.&.ita fieri poteft .cp quod mouetur.atijj rei^ciunt.fed haec vni uerfa cotinuatio cfticit:qua quidere infenfibili accidit.orc explicare nonquimus.Hincnobis &carmina. fari inci piantjSt vbi aliquid expreffedi xerint. Curaliqua obftrepunt.mox uentur^3 fubito. fed vtali) prius intelligat.cum tn potentiuseffe debeat. An magna qui' H demexpartefm natura homi^ nes prodeunt. cui fandi da> ta poteft as eft. quae prius voluntatepetitadiximus.maximequide^fomnO« Cuius rei caufaeft 5 q)fomn 9 da^ ta requie turn corpora tota.abfoluendi'<ij vltimumveniat.rurfusobmutefcant. quoufqj folitii tempus loquendi accedatr" quae quide a' plerifqj portenta effe pu tantuniaaliquos etiam ft a rim cum in luce euenerunt. quaobrem {imul&audiunt.atqj vt prius deganc. Qui busautc prius fen fa audirusin animo Yaleantjqp membrum id abfoluaf.« urn membrafingulafacie fegniora. locutos efie proditii eft.quae eade quceftio etia de corruptione j3C fenectute efttquippe cum a re m fenfibili oiacorrumpantur. hincetia faepe qiif nouimus.qug itempore pereunt» An fimile guttis hoc eft.quod fenfus mouerit.id vel attollit^vel mox uet.vbiiam multa intellexerintjfacultasquoqjm? bri i\l}di abfolutio propere co tingit. remeet. concitantur. vtliberii abfolutum^5fit.ddn* eadempoftmodum aequeagere nequaquam poffimus. .

tucautqugqi audiri tnelius poiTunt.5^metuentibus accidit. ita q> paru aeris exci tare pollintrvires enim poll tae in calorefunt.quodabinftanti deterrainatjfitum profe&oeft* Z 9 Quadecaufaofcitatesmmus audirepoffim^An q>multum fpirituseffluentis inter ofcitan^ dumaures etintrinfecus fubit.qux non fo lum hxiitate lingux/ed etia bal butiejblsefitatem'qsfaciatiquip' pecum blxfitasfit literaquanx dam exprimere no poire.vel fyllaba: haelitas altera alteri fyl^ labaiungere propere no pofle.vel aeris afFecftio eft«Igit cu interiorrenitit exteriori ilJioc/currenti. continui ratione «xultat. efFicitihicattardepropellmtar^ du vero no nifi graue i n voce €» p Cur nox ad audiendu aptior 5* eft.efFicitur.vt et pudore affeclis effertidefefe ad faciemtcuius indicium eft. qj trepidantium obtre' mifcere foleatc1 An c^ emigrance K certaacalorecor coquatitur«na utricp.maxime'q5 poft fomniirftrepitusautem vtJ acr.qp pit* niusdatur* Eft aut aer interdiu denfus.Trepidantibu* aut calor loca petit fuperiora.at<g offufcet. c^ exeo ignis.vt qui hi^ejradrjsijf reter tusfit:no<fhiaut rarior. qua truditadaures. & infantes ambulandi oinofa^ cultatecaremus.q» plenius erube(cut.eamcjj non qualibet.vt motus inte rioris ftrepitus moicu exterioris retorqueat.Refoluit igit^ multumqjaeriSjquoloquimur. £ Cur voce homines trepidatix -2 tes grauc. Quaequidem ola imbecillitate cueniuut« lingua enim fubmini 39 ftrare intellrgentice noa poteft*. icflusnequaq^ eftki vnus poteft/ed plures pro ficifcantur. &(. dC trepidantius. Itidem et vinolenti jfencs'qs afTi' ciuntur pg debilitatciviris aute hate minus vfu eueniunt* Curvoxhominum tarn mex tuentiu. fie etia linguae parum copotes pueri furnus.necelTeeft.cum nul" lus ftrepitus eft An q> g inanius facultas audiedi amplior.3tc|j in partes digeritur infenfibiles: vniuerfi tn. fe d certamdbalbu ties vel litera proctermittere. g vtmotio vel fenfu gcipi poffit. videlicet caufe imbecillitaris.&radrj deceflcrunt.fedin tge.SedEo Vndecima A accidit5vtrtiot9 ilk fenfibilis na fcatur*Sic etrescotenta fpacqs fcniibilibus tgis mouetur.q? di^Sf'VtrumCvt Anaxagp ras ait) q> aer interdiu ftridet a Sole concalefacftuSjC^ obftrepiti nocfturequiefcitjVtpotecu offlfn is calor abfuerit.. metuentes acuta red^ dantc'Anqjmetuentibus locus cordis refrigeratur. |O Cur puerimagis^virilini guahaefitatf An vtetia manib9. vt efidibus laxius intentis.6C motus. dC £ infantes vecbu nullum referre poflfum^led more brutoru ani^ mantiuvociferamur.vt ita afficiantur. pedibus'qs pueri minus valem9. cu cor autconquatitur. cii calor d& orfum fe deferr. qcor pora .fi£obitus»C6 tinuumaut illudno ininftanti tgis.

Curftrepitusextrinfecusma & gisintusauditurj.ferifusautem vbi feiuncftus abintelligentiae. vt fieri interdiu folet.ftabilioremqj aerem conferat.mcats> aurium vel amplius patent. mouet enim exi/guum aere.6 poraefledixeris.oibus femine vacuis pu^ liiluselbiraqsexiguum proficix fci abeo poteft. refrigeratione tol]it.trepidatio facit. immenfa^s adeae fpacia. quod imbecillu eft: exiguus velocius ferf: quod ve* lociterfertur. vtcapaxfonorum pariter eft.nec ab afpecflu tentetur.6ifpadones.fic meliuscofdefonosreferread inx telligentiam poteft:quonianec ipfa intcliigendi vis quippiam agar. Extrinfecus vero cu vox fefe in locu ar<fdorem.mcns videt. Cur fjdem illi trepidafes ma^ y& gis. Atvirissetatevigetibus hie amplior habetur. velox citerpamplasfuperiores fauces fertur.eni tendumoino eft:voxaiitinot' efljVocem'qjaltiore folentcmio tere.acutum eft. ipfa quoqnntelligentianegocrjs cor porisimpcdita eft. qui pro viribusconantur: ergocu ad expellendum quod ^ obftat.qj vinoletijhaereantlinguac* An qni affecftus hie fimilrsgene ri ftuporis. vt pars ei* vel m»nime. quod aera mo^ ueat:exigu um verocu fit. 34 Cur oes. qul incfe ptopellif 1C tardionergo cum tranfeat. An cj> corpora multifaria interdiuvim intelJix gendi difpertiuritur. viri aute. Qua . At veronodtu cu nofter intuitusomnifitmunere libera tus..inijj res va* riasdeducunttitaqjclaraaudieV dieripitfenfio.vt puerijmuIiereSjde crepiti.magisq5imelligentia requie •* fcar. aut fimi lis mot us.quaapoplexiam vo^ camus.quod mo * were aere folet.vel min9 fentrri pof fit. di^ icerpifl.qui fir ma f tate funtjgrauioreYAn propter tnfmbri imbecillitate. parti interior! cuipia tri buenduseft. vt etia qui ad tefticulos pertinet:itagjaer plurimus c(l. cjpintrinfecus forisc'Anqjintrinfecuscnm va^ fta. Anq> primus meat^qua vox permea re folet.retinetur^j.altiuseos loqui necefle eft. •labore velut infenfibile habet: ynde dicftum.Eftenimtrepidatiometus m quidam: metus autem reftigex ratio eft. Sed com n5 pares requiratur vires. quapartem moue^ renequeatimpediente propter fuam ref rigeratione* Vin um igi tur. Cur hoies lingua hxfitantes } loqui nequeantvocefubmiflaj1 An q> orTenfaculo quodamvojf fiftitur. quod fua natura calidu eft.quihumore prolific co vacant. vniuerfaingrex diturtitaqjcu maior fit^nonim" men'to meiius poteft audiri. cu quicquam no impedit motu5cum^impedit.enirendum fit.mefi to grauior reddi poteft.velnihilominus qjdie.Et coq> oiadie magis quam noctu agim*.voccrn redx dunt acuta. diflipatur'qj.cj linguae huruf modi vitio tenentur.mcns audit.

no inferiusfurfum.vtminusadiamus.antecex dit'qjfacultatc eorOjVtpotccum animus vifa fequatur.di ofcitamus..non ratioriem fequiitur« 39 Curporm prolitadvocefo norac'nam &t perdici comodum eadeinrenouimus.melancholico habitu coftatc' An <j> propere fequi ima ginationem.An q?alliii quocp elixumdelinit:6^quide porru lemitia quanda obtinet.fed fuperius deorfum melius audiri poteftc* .atcp intendir. 4l Curmelius auditn*cumfpi" ** fitum retinemus.Ad hec voxofcitantibusquacdaoritur.c\:exilit.minimefc|5audire valem^An et/anguis. crepatq? di> fciflus.Haefitantesathilli tales proculdubio funt. cum ta^ men per inane audiam us.et crebrius tune reddimus^ duct i»usrpiritum. circunuen> tus aut^interclufusijj illis fpirit* facit.velmin9crepabitc'An quod prius ab igne corrupitur. magis exili t. valemusc'Anq>fpirituinterclu ^"" dimus } quifeadaurestrudat.q» plus negocrj eft magnum difrupifle.dilruptus^|j efti Curofcitantesminusaudire . q> tales vinolenti redduntur. vel ni* hil.cum fuas maxime imagina*" tiones. qm minus cedit.Se&io Vndceima |5 Qiiamobcaufamqui lingua A hae(itant. Curfi falemeademagnitudi 45 ne.afcendit:itaq? pars fuperior impletur. Balbiset idem accidit:hos etenim omnes membra voci accomodata tar^ diora haberecertii eft.qua modico igni ingeft9 cre> pet. cum enim dorfiiiiDuSjdeorfum fedefert.impetus nanqj dicendi prrcruit. cum va lidiora funt:homo aut. Curfal cxiguusocyuscrepatj 42 & exilinvehenletius aut cV cre> pat.ciim red^ dimusfpiritum .quia g magno agit i<ftu:crepitus aute icluseft. An q» 4o efflatio ftr epicus quidehi eftthic O autem expirandoeueniensvim obtundit audiendi. vt quae aer quidefit.qui pleniorefb'Art q>cxiguus rumpi celerius pot: haudemmultuideft. q> eonfumptus eft. cu apta fua nature 4? fit in fublime erTerri. non riili efle melan cholicum eft.tn p diciu. quae fauces detergere poiTit* 4° Curcaetera animalia vocetn turn acutioreemitcunt. q> ftrepitus in auribus na fcitur. qp rii> pi poflfit 4 coburit enim humor.q>fubeat ignisoportct.velocitas ftre pitumreddicacutiorem. cum fa! ipfe totua exiguus fit «Plenior aut illelen> tius domatur.cu inuali dioreftc'Anqjhomo inualidus exiguu aera mouet. qicurarcddi> musf'itaqs minus fpirare in ve* nationepcipitur* Vtrumq»per venaru elationem vis fendendi loeu fpetitfuperiore.Indiciu vero. quoties corpus fe di^ ftrahit. quae vim audiendi interpeliare poteft: cV comprimi vero aureS necede eft. Cur vox. aer exiguus velociter permeat. g paruumi erepatparuusparUjquia paru* inuchitidus:maiormagis.quodct robuftiuseft. nimio inieceris igni.

qui recle noftrisauribus obtulerit* &. qui podere \w Curfpirituretetomeliusau* 4^ moris grauefces deorfum labit.pciderit.Problematum ' poteftj'Anc^voxaerquidaiun run. dC ad ima acuta depromituninflrmum au collapfus fentiri inferius magis tern quod acutu eft. qui fe Vim nequeateii propellere.haeclongi us ferri poflfunti.ideoq5 to turn a toto eor um potius frangi folent* proficifcitur«Turn etia afifedus 47 Cur vocem acutior e Jongi us hie nonnifi dere fimili exiftic . K ctus h umori eft. vnusqj tanmrn quanta . fur^ recfteilJi profluentiglucisobuiu fum verfus refiedetur.fed ieiuni vocem exer.Qug vtraqs poteft» Tale et eft. 4? enim non fine humore profluit 6i velocior.cu igitur vino" eadem percipi poffit ^ An q? aet lentiimpleti fint. ocy us folet.neq} ludiones ftatim di acre in folidu quippiam: vox apradio. direvalemusc'An q> refpiratio non furfum erTertthumoris Jiaqj no nihil ftrepit 9 mouet«merito f m natura intereft. fed fi in^ fepiat. deor cefleeft«Atftrepitusquia fpus fum fe fleclettfic vox.audire polTumusc'An q> vocis quippecum aer reflecfli deacrc acume velocitas ell:moueri aut foleat i n cauo.qu» vehemetius fc^ Quaobrem cum fimul voce j^. amplior dC grauior e. cii fpm retinem9* xat animaliu reddi debeat. non de cauo.cdm fertur: echo aute.lucepenitusdifcludinex * feri us furfum pertenderit. quod injrefcv inflentibus ineffe potiusnoui» nado fieri folet: vocis enim refle mus:funtenim & intention cor «us in parte contrariam agitur.meri to voces refringitur. qui ore motus rem^An q> corpore intento vox pcurreri^retorquet. ° Cur vinolentis potius. pore.cj> id.c\l deduclior eft. vbi aeri itacp efFicitjVt ftrepi turn fentire fihi aduerfooccurreritjCum per vndiqj liceat. poffit. ferri non recTieetiam poteft: tura cogit furfum ferri. vt deorfum ergo tune melius fentimus. voce gra^ J-Q in partem aduerfam deorfum fe uioreemittunt.ipfa no dilloluatur.no eum tin. in caeteris oibus ftrependi gene ftrepitusaute poteft f1 An q>lux ribus nouimus* Ergo vt vifus fi direifto itinerefertur: itat^ li cjd fuperius dcorfum. vt vox celeri ter frangi foluatur. hoec Quamobrelux qug tenuior.i<flo eiufmox necp chori. fed expreffe cereconfueuere.eft refonatia riat.coiillud vero accidere nimiruvel pora penetrate denfa no poteft.qug fua na eft. qui fientacutio defert * itaqs aer. cuiusreiargumetum.cum feratur: itaqj ab imis fentiri ph> ftrepi tus minus eft r minus aute nius poteft* An hoc voci dunta ftrepit9 tu eft.cV inrTrmiori. runt:quae autvehementiusfe^ multi emittunt. qp fo" Quamobre cam voxaerqui 5*1 br^s frangi vox foieatc'An reple dam formatus fit. <9d faepius dif' M tio faci t. reflexa Quarequi rident.t.

metuetes autem acutioremr quanquaetiam pux dor genere metuendi contmet. fed multorum . quamuix nolentorum. nee promptam. quo loquim ur. utfimulti quide protjcianc lapidem. quae uelocior eft: uelocior aute.ut parii aeris prae fua exilitate mox uerefpus poilit: uelociter aute ferri poteft. lis cotra. quos pud uit. Extra ord. autmagnaeoru pars mi t tat di^ uerfutn « neqj enim ibi longius. acftate'qj: calores enim. fed Hngula. erube/ fcunntrepidatio aut pudor quix damcltqui uero metuunt.no eundetn } nifipaulotenus:quod iimile euenit. Cur fobrrj tpe hyberno uoce $6 acutius mittimus. tardius uero omne fert. calor par te fuperiore. tepores^j corpora refol" uunt. An q> homo folus compos eft fermonis^cxte ra autem uocem duntaxat for> tiuntur: linguae autc haefitatio.fermox nemi]? condere nequeunt.quos enim pud uit. F Cur .. An muku inter fe affecftus hi dix ftant.uerba facilius pof funt copulare.elaxant.ideft pecft9 peterefolet:cuiusrei indicium erubefcens facies affertLampliorem aut aerem amplior potetia Biouct .fed uerbacopulare. Qui autem lingua haefitantjuocemquidem produ cunt. cx>ntinentei]j oratio^ ne cocalefa<fli. Curhomofolusex omnium JT animantiiinumerolingua hard tans oriturc1 An q? folus co^npos fermoniseftjCaetera uocem tanx turn obtinet.Se&io Vndecima rum uox ilia neque parcm uoci unius of&rt fefe. Sobriorum uero.quam llngulg fintjfemiri non poteft. quadoquidem lapidesquoqjillimulti itauide ri.necp logius pro ratione deducitf 1 An q> finguli proximum aerem propellut.Arift.tarditasqj in D ufu uocis non nifi grauitas eft* QusecaufaeftjVtliuguahadfi ^ tantesaliquifiantc'Anmembri.atq. palx lent»Conft at igitur calorein me tu partem fuperiore deferere. Curtrepidantes uoce reddi^ musgrauiore . c^attonitum membrumideft: itaqs uino. at elonginquo plus. h yeme^jj cor^poramagisconftant.atq? idem afifequi poflunt .refrigeratio cau^ faro habetjSdtanquam ftupens. p Cur homo folus ommuani^ ^ mantium lingua hacfitans prox uenirepoteftc'Vtrum q^etiamu tus folus exiftit:linguae aut hxfi tatio mutitasqucedam eft:nee membrum.abx folutum habetur. Redte igitur propinquo uox multa die pro ratione uidetur .unu non eft. neqj hie longi us cun^ &orumrcfe unius uox poterit au dit i:uox etenim tanta no unius eft. autprorationelongelapis ulius deueniet .quod exiguum eftt uocis uero uelocitas no nifi acu" men eft.. 4r quod amplius eft. quo loquimur. uiolenti autc g ftiuo grauiuSiJAn uox acutior. ut nomen declarat. quae corpore intento fe promit. continentem^i paritorationem.

quod per mea re conetur.cg te ra uel nullam.ProBIemattin! 5"5 Curhominivox ferius G folet. translapfa audiri vndiqj poteft.-cuiusrei in diciu.in altera va^ riant. difcri mina quaplurima funt:caetera cnim animantialiteraSjVel nulx las.qm quoquo verfus profertur.vt vis etiam colligedi . quae rara.molle eft. Quinetiam pueri nofe I cus. fiueindifpo" fita turbaconftipatur.vt vitrum:quippe utfle«fli. aut tres cxprimunt infonas.. uelduas. q^ terra eft: qm humor is meat9 paruijdenfijCotinuati'qjfuntjVt minimeafpe(fiusimpediat.6£mul H tiplicem . penetra t.acbeftigfuasexprimuntap petitioneSjVtpotequi nondum proferre literas poflunt« 61 Cur afpe<ft9 corpora penetra refolidanon poteft.cxterorum au tem fimplexc'An homines muL» tas proferre literas pofTunt.nifi etiam mea» tus ei refpodeant. 6C q> nifi ^regionecernerenon poflum9: vox aute motu multipliciferri poteft.multa autem genera loquendi* *>o Sedcurcomunishaecunaho minum uaria eft. plurimis^jdiftinguendum difx ferentrjs eft. Oratio autem non voce.tranfpice renequit.vel mix nim?.contra^ hiqjnonqueat. fed vo* cis affedionihus fignificado abx foluiturtat vocis affecfliones lite KE funt.<3icontrahendi fefe defit.q?vc aerem capere.qu3e uocali^ bus iuncfta: locutione conficiiit. dt.cV tale. congruant.quanqua humor tenuior.Haudeniniomnerariusper ** meari fepatitur. Vox aute mini me in aqua fentiri poteft. nifi recle ad li^ neam pofiti (int. foluta'qjeftjno liceat: in(altero enim meatus re-fpondent inter fefe. Solis radius eft.tranfpicereliceat:per ferula.quod res obiecla. df.quanquam quod ra rum eft.at vox.c£caeteris. meatuu in codita.vocemf}j trafmit/terepoflit-:voxenimaer quida eft. id tern pore longiffi mo perfici necelTe eft* $2 Curcfteroe fpecieieiufdcani mantes vocem fundunt eande: homines autem uariam. quod denffc fimum eft. K> fus.Hoec eadem caufa eft.quo minus tramite direcfto ingredi I« poffit.quo/niam minus aqua inanit.nifi meat9 capaces corx porum finf.Necquicquamiuuatanv plos efife meatus. quze per direcftum prox fiuerefoleatadlinea.vt in fc ipfum coire poflfit»Verum non* nulla praenimia fuoru meatuii anguftiacolligi impediutur.agunt i* An hominum etiam uox unaeft. in humoribus m facultas tranfpicicndi oculrs dax ta eft: voci autem nulla.vox autpo teftc'An q> afpiciedi delatio fim^ plex eft. quamuisrarius ferula .quibus data eft vocis profercdae facultasc' An q> vocis liumanae genera.uel paucas exprimere pop funt.eo fcilicet. cur etiam per vitrum.quippe ciivndifc|j liceat audirc * Quoties igitur afpedtui direclusilleimpediturprogreE.quod autem fumme uariu. omnia prore> ptat.

quac dempferis. F Arift.in citanturjanhe]itant.Cum enim qui vocem i ta emitti t. motu facilius eft.» ris vtu venit.quod linguaraciat hffitarec'Vtrum caloreflficiatjVt procaciores fint: vticp offenden do adhaerent quafi in falebris. vel eode.& fimilem.3£ adducixaufaenim omnibusea^ dem reddendaeft.aut pcrpetua oratione verba expeditius poffint copulare* Cur tern pore hyberno voces grauioresredJunturc" Anq>aer cralTior eft: tails autem cum fir. quod mi* nus.par g tim non eft. &i rigenti^ bus caufam vocis tremuloc aflfer 5 re crededum eft. plus aeris trahere poffunt: plus igit illud tardius permeans vocem £ efficitgrauiorem. motus tardior prouertit : itacp 42.» <?j" nes.<3iconx ftringi a* frigore.Vndear tium hberalm profeflores.reliquu! quod exiguum extat. quonia vocem continere non poflunt. fauces autem interfepiri.quo vo cem mittimus.ratione praedicta-. res autem mifta non partim eft.nonq3 rariusraro. Vndeilludquoqp pala fit. quomodoimbecillibus.pituitaiu deftilx lante coguntur.Quant obre.fque igitur quibufdam vndiqj detra<flis.qui fe folitos trepidarenouerutjprf' cipioaguntvocefubmiila.continc re'qjfaciliuspofifunt. ..refrigeratio caux fam detjtanquam membrum id attonitum obftupefcatrita^j af" ficiatur.quatenus fetenv pore refpi ran di promerepoflit. cum lignum prc*> longu parte extrema ceperinu alcerum enim extremum qua^» titur .fenesfcp vocem reddantacu' tamc'An q> motus velocior'.PueriSj&fpa donibus contra res euenit. °2 Cur vox quamuis minor red datur adimendo.fpado.dum refideat^ftabiliantur: vocem enim exiguam vincere. id ma gis in feipfum colligi pofTe.3cque contrahi turjVtneceflefitfimulcVminox rem efife. vox redditur grauior* An quod D aer perfe&us lentius per meat.acpue.&vincere:quod idem c^trepidantibushomini^ bus.. qui acutioreft.vt vrel concalefadi a vi^ no. qui firmaaetate funt.qu^m quod plus eft.Se&io Vndccima A ferula eft. quomodoaflficiiratos homines nouimus:incendumurenim.vt et aqua. An potiuscotra. quoniam frequens fpiritus eft. fpeciem tame feruat eandem < An c^ cfi his ipfis mifcetur.quifpiriru redundant:igiturpracnimioca lorisferuore. Cur pueri. vtloci.vel proximo eft.& metuentibus. quia nequeunt fuperare quod tcnent.&quicquidaliud generis eiufdem.quO" niam minus aeris capiunt»Se» nes autem ideo tremut. necanticipat.&ctim genus idem fit. vocecon^ tinere non poteft: quapropter quatiturjatqnntremit.mulieres. Anhelant autem. fed vfquequacp ta^ lis eft.molliip. Qiiid eft. ei9 cafor pul-» fus ab aftectibus illi s intro fe col ligat maxima ex parte .

odorata reddunt:humorenimconcoqui calore nimiru pot. quae prae fuo pom dere ante currunt. Etenimfaepear cuscoeleftisconftitit. 13. Vr fuffimentaomnfa minus e .difcerpitur. 5C tiiarbo res nihil odoris fpirarunt. inquascceleftisarcusdecubuit.quamobcaufamita «ueniat c* ergo nee oes arbores. quod velineamateri^ foletacci dere. quod quidem fenfum mouere poflet: cumfcjjodorcotrahirurj (accidit enim id aliqii)itaq?narratur)n5 inquaqjmateriaecontrahi pot» Caufavero g accidcsadarcurn referenda eft. nondu large emanat: firemotiffimum. Vtrumveru hocfit. finculofa'qj. maximeijj vbi afpalathus. &qui' demapud carbones ipfos nihil redolent.qr quae ad mex ridie. qux arcui fuperuene ritjCertareddifuauitateodoris paftores referut.quorum flos fuauiter olet* Ratio autodo ris eade eft.neqj ciim admodum femotum. autetiarhamnuse. dC genus ex rjs aliquod.An neqj cum *principm proximum eft.ppinquo fen tire porTimusc'Vtrum VfHuxio ll^^^^MI quod odoris delibatio acre temperata validior redx ditj vt myrrha medicinalis fua^ ** uior eft. qut adres bent olidof pertinent: cuitts qutefltonts.longius vero purius. Aphricae vero arenofa. _ Arbores reddi odoratas aiut. qui per fuffi turn effluat. Enimuc roqux parce humidoquedam in modum recaluerint. fert. quod oleat. non qualitercuqs femateries habeatrneqj eni m in viridi.q? florum minus fuauese proximo fentianturc'Vtruvna' cumodoreterraequoqj particu Iseprodeunt.atq3 terrenofiora.atq? inuritur.eo q> loca Syriae}& Arabig pleniorafunt.PROBLEMATVM SECTIO DVODECIMA: E0rttm . nee Temper aliquas odore ita acx quirerepalaeft.te nuiilimumq. quod edide ritjprincipio bene olet.Qua de caufa totius quoq? orbis terraru. . neccnim humorenimium inelTeoportet(cocoqui nanqjni mius no pot)nec nullum: fic. ^ Cur odorestam fuflfimentox rum. odor abundeeffluere poteft^Nam fi proximu.n* nullusvaporindeextringipor. fed obtuit 9 refrangendi tantiiaffeclio. qua etiatn de terra animaduertimus:hxc enimcu feruet. neqp in arida: fed in vfta poftaaua. praefertim fi arcus ipfe nulla naturafit. quae <3C nuper cobufta fit.quac adSolemorientefpectatjOdora tiora exurguntjCJp quaj ad aqui^ Ione:t3d eorum ipforum^uacad ortu plus vergut..An contra agif.anfalfumc' Et liverii.vt ignis vifuacremandi tollit odorem. Pro^ uenitaurodorisillearTevftuSjVt dicftu iam eft. q? ad fenfum odor deueniat: itaqj longi us ilk fyncerum feoffert.

Se&io Duodecimo,A &taIehabeatgen9,vtfecuodO' ris ferat fuauitate :quae quidem res floribus declarari pot, odor enim in eos trafmittitur.Sed fieri putantin fjs, quibus cceleftis arcus inftiterit,qm nunquSid fine aqua eflfici poteft* Cum em icateries immaduerit, interiori cocoxerit, refpirareia iricipitjVaporemfjj intra fe coce ptumemittit.Neeveroaquani miam accefllfle oportet,eluit.n, atqjextinguitcaloreabigneinx ie^nijqugnimiavenerit,Qiif ^autaquzpoftarcumfolentinci e, fed Temper pene tnediocres ad ueniunt: d(. fi pi u^ res conftiterintarcus,aqua non large,fed facpe, dC parce accedit* Qiiamobre non immerito, crim hoc ita fiat,qui rem infigne pre/ ter arcum nullam afpiceret, cau famodorisilli attribuere, 4 Cur flores^ fuffimenta fuax uius e longinquo olcnt, e pro*pinquoautem herbam aliapo< tius redolent, alia fumfij' An cja calor quidam naturaodoriseft, odorata^j omniacalida funtrca^ lidumautquodijjleueeft»itaqj •cumlongius permeant,odorem deferuntfuum fecretiorem,ven dicatum% ab caeteris turn foliox rum,tutumi,qui vapor aqueus eftjOdoribuSjqui comitenteum ipfum.An cum in propinquo funtadmifta illa,cu i]s vna redo lent, quibus inhaerent,atq? ita odorem deprauant, Curola pleniusolent,cumox uenturc"Anq?excita plus aeris

43

implet,ciquiefcetiaMtaqjocyu« ad fenfum nrm odor trafmittic* Curtjje hyberno minus olfa cere poflum 9, tninime^j per ge» lu,6tglaciemc'Anqjaerdfrig reimmpbiliorredditjitaqjmo tus non aeque proficifci a*corpo re odorato poteft, fcilicet^ppter difficilem delibationis motum, dC aeris, quo inuehitur, Curacriusarornata olentci/- j nere fufTita, qj igne, dC plenius, acdiutius fuum feruantodore, cumcinerefuffiuntur t Anq?in .j cinere minus coneoqui odor po teft, itaqj plenior eft.ignisaute, q>celeriter vires eorum domat, dt concoquit,odore comutat* Concocflio enim rei concoquen dae comutatio eft,fiuealteratio» Currofx fuauiusolent,quix g. bus vmbilicus afper,qu^m qui»busleuisc'An q-> fuauius olen^ quxmodum confecuta funtfug; naturae:rofaautem fpinofa natu raeft:ergofuauifTime quod magisfecudumnaturafli conftiterunt* Curodores e proximo min* fuauestam fuflfitnentorii, q^flo< • rum fpirantc'An q>portio terre>> na vn^ cum odore fe defert, qiij§ vt in proximo mifia vim Hebe* tat,fic in longinquo p.rona defer tu^acdecidikHincctflorescoti tufi fuum amittunt odorem. Vtrum odoris natura fumus to fit,an aer,an vaporJiaecenim in terfedifierunc,qua alterumab igne,alterii &i fine igneeffici pOi teft.Et vtrum a" fenfualiquid in F if) res

Problematum
C resodoratasproficifcatur,an ab illis in fcnfum, q> aera proximii moueat.At fi ab illis aliquid dc* Jibaret,minoracerteob earem reddi oporteret: nuncautc q uae odoracilTima funt,haec potilfix mum eadem videmusedurare. Hi Curaromatacinerefuffiea ax crius olent,q? igne < An q> in cix iierem minus cocoqui odor pox teft, itaq; plenior e: multu ergo partis quoqj terrengrefpiratur, fumus'q? reddif. At ignis terrex jl num propere iilud rapit: itaq; odor purior,ac fyncerior fine vl lofumo ad fensu deuenit. Vnde etiam fit, vt flores triti hebetius oleant:parte enim terrena vt co tritus mouere poteft, fie lentus calor abfumere non poteft. 13. Cur oiaodorata, tarn femina, qp plantac vrinam ciere poffmtc' ^nq?calida, df. tenuia funr.tale aut quod'q? vrinam citat: celeriter enim calor inditus ille exte^ uuat:nccodor ipfe aliqua corpu kntiacocretusefl:.Nam & quac I no bene olent, velut allia, vi fui calorisvrinamouct, vel potius vim refoluendj,liqueraciendi<3j obtinent.Calida vero femina, qbene olent, ideo funt, q» odor oino calore efficiturtfoetida fane iticoncocfta funt. Nee folum cali da.verum etiam plene elTe conx cocfladebent, quac prouocatura vrina fint, vt vnS defcendendo humores poflint extenuare* 15 Curvinudilutu olereocyus definit,qt merum ^ An q> dilutu imbecillius mero eft; quod aute imbecilliuse,o mutatur, quam quod validius. Turn etiam vinum dilutumfa* cilius affici po teftj q? merum*q» aut affici facili us potefl,id & rex cipi a quouis, d(, recipere quoduis facili us potri ta fit ut merum odorum, dilutum inodoru fit.

S E C T I O D E c i M A T E RTIA:
Eortan, qu<t adres male olidus pertt»tnt: cuius quitftiotxs. I i.

Vr fcetidior vrina i redditur,quodiu> tiusin corgeman> ferit,fterCusautent minus < An q>fter> cus,q uo di uti us reten turn fit,eo magisficcatunquodautemfic' cius eft, minus idputredini pa>tet. vrina cotra effici-craflior fo* let, recens'qs potioni ingeftse fix milior eft. A Cur efculenta male olida mix 2 nime his olere videntur,qui ilia ederutc' An quod olfadum per* uium ad palatum habemus,idx circofenfushic propere implex tur: itaq? nee interiorem odore aeque amplius percipere poteft, Principio enim ornnes fentire queunt: vbiautem tetigeriint, noninfuper poiTunt,quafiiam res confociata, natiuaijj reddaf, d(. exterior fimilis ille oblat5 de/ litelcit obtentu interioris*

Cur

Se&io Decimatertia
$ Curflorescotufideteri^oletc' + An cj» pars terrena,qu3E flori in/ hxretjOdori permifces fefe, vim hebetat odorandi, 4 Cur animantiu nullum fua^ uiter olet,excepta patherac'q use etia ipfa non nifi beftrjs itaolet: fctuncenim fuauem iliisolentia abhac refpirari. Stirpium aute multXydi integrae bene olent,& corruptae, ac aridaemagis ma^ gisqjfuaueredduntodore.Vtru q? mail odoris caufa cruditas qdatn excrement! eft: quamobre B fudoresetiam aliqui, atqs aliqii itaolent.Sed cmorbomaxime vitiantur, quibus tales efTe non folent: S>C tiacus etiam, rucfluscjj crudorum foediusolent«quam eande caufamdecxteris quoqj ^>portion€ animaduertifle opor tet:proportione inquam^qj anix maliuin came vacancium gene^ rixftimadum aliquid ell, quod carnis vicehabeatunnam excre mentu cf udu vel in hoc efle no" uimus* Hoc igitur 5d viuis cau^ faefcedi halituseft,cVmortuis, C ciiputrefcit.Quain ob rem pinx gue,os,pilas fcedii n unqua red^ dunt odore,fcilicet illam ob cau (am,q> pingue cocodu eft, ofla, GC pili humor e vacant, At gen9 plancaru nullum intra fe contra hit excrementum. An etia planx tis aliquid inefhfed quia ficca et calida funtnatura, humor eoru no feculentus eft, fed concoqui expeditius pot«Conftat hocet plagis terrx3quf vtferueti ores, lie odoratiores funt, vt Syria,vt

44

Arabia :8dmuneribus earunde regionii, qua: ficca cV calida nox uim 9 hoc idem probari poteft: nullam aut fentireputredinem poflfunt,qux huiufmodi funt. At animaliii genus tale non eft: itaq? excrementa eius cruda, fee tida'qs funt } flatus'qsitide olent* Peremptis quoqj animantibus humor putret, plan tis mini me: quippe cam humore plantarii genus haudquaqua redundet. Qu,aobcaufam res maleoli' 5" dacgrauiusolentcum calent,q5 cumfrigentc'Anqjnaturaodox E ris uaporquidam^delatioeft, quat calore exillunt:motusetx enim quid am funt.calorautem mouendi vim obtinettfrigusco tra efficitjVt res confiftat,ck con trahatur 4 Deorfum etia refrigex rata omnia feruntur: calor aute, odoresqj omnes furfum ferunt, turn quia fitiin aerefunt,turn quia fenforium eoru fupra, non infra habeturtquippe cum odor ad cerebrum penetrans mouere ibleat fenfionem* F Curfiquisalliaederit,vrina 6 redolenteallium reddetr'cum ta men alia pleraqj odoris veheme tioris ingefta, nihil in fua quali^ tatem vrina poflint conuertere* Vtru,vtquibufdafchola£ Hera^ cliteae placet, qjficutin vniuer/fo,ita etia in corpore noftro ex^ piratur,deinde vapor denuo c.6 crefcit,vtq3 ibi humor,fic vrina hie eftiexhalatio autern alimeti vbi reuerti^vnde^pdierat, odo/ remeundenonlmerito recipic, F iiij quippe

Problcmatum
G quippe quae illud reddat, in q3 fefe com utari t. An fi ita effet, cex teraquocp ide facere deberent, quae vehememe fpirat odorem: nuncautnullum hocpofleeffix cere nouimus. Ad haec vapor,g poftea cocrefcit, no ad ftatu pri ftinii redit.verbi caufa, fi vapor vini exhalarir, no poftmodum in vinum cocrefci t:fed in aqua: ita falfum id etilli referat. Ergo allium foluex omniu numero, quaeodorefimul&vehemente, ck vrinae mouente reddunt, inx •"• flare ventre inferior? poteft:c^x tera ehT vel furfum mouerefpiri turn folet, vtradicula,vel vrina ci tare non queunt.Allium vero trianimiru haecfacit, vt& vrix na augeatur,6d fpus exciter, isip deorfum,n6 fiirfurmquae quide fitus vefice,tefticulorumijjideo fenti t,q> & i n vici no eft, S>C fpiri tui oportuniorhabetur, vt tenx tigo abunde declarat.Coftatigi tur,vtexcrementualli) omniu maximehuiufcemodi ad vefica poffitvna cu fpiritu deuenire, * q»permifeensfefe odorem plene vrinaecommittat, Quam ob caufam ora homix 7 num,qui nihilederint, fedieiux narintjgrauiusolent (quod ieiu nam graueolentia appellant) eo rum autqui aliquid ederint, no ©lent, crim tn eorum magisole*edebeant f An q> ventre inani, minus'qj agitato aerfaduscalix dior,fpiritu,excrementai3? pi tui tcfa fuaimmobilitate putreface r? poteft«calidioremaute effici argumentum eft,cj> vel (Ttim pa & rereieiunium folet* Atvbi edex rimuSjOdorciborum grauem il Jam olentiam ofrufcat^vtmaior minorem: calor enim ciborum calorem praccedentem illii exux perat,ita vt nihil anSci poffit. Cur alae omniu maximeparx * tiu noftri corporis male olentc' Vtrum q> omnium minimerex fpirare poffunt: malus aut odor locishuiufmodi contrahimaxi me folet, quonia putredo quiex te interioris qualitatis conuftit* Anideoquddimmobiles^inexx L ci tatz% habentur. Cur homines,qui virus'rex dolent hirci/oediusoleant, cum fe odorifice vnguentarint fAn hoc in multrs accidere folet, vo lut cum acido dulce comiftum eft,dulcius totum exuItat.Tura etiam oes, poftq^ fudarunt,grax uiusolent: vnguentum aiitcon calefaciendi vim habet,itacp fudorem poteft prouocare* Curhominuincuruoriijgibx \Q borumij? halitus grauior, ac fcex dior eft^An q> locus pulmoni ac M commodatus, conclufus, deflex xuscj?afua proceri rate eft titacp fpi ri tu tranfmi ttere expedi te ne qt,fed euenit,vt vapor, ac fpu» amplius imerclufusputrefcat. Cur vnguetoru magna pars fudori gmifta maleolet, aliqua l uerofuauiorreddi?,autnihifde terior ? An quae motu, traclu^ com utari folent,haecdeteriora reddunt: quae aut eadeperfiftex re poffunt, haec fuaui us redolefe At

Scitio Decimaquarta

4^,

A At font qwx refiflrere queunt, humor alienus vn^curn calpj; quomodo etiam riorum, quib* euanefcit, vtin vuis fieri iiouiodoresconficirnus, air) contufi, mus:aliaenim irigore,aliacalox vel concalefadlijVd rxcitati exx re exhalant* Curpoti 9 in frigidisfimister olefcuntjVt viola: alba-: alrj fibi fimileSjVtrofae. Et vnguemorurisardoresfebrium rlantc'An cj» igitur,quae ex floribus huiufmo frigus calorern intuscircumobx difunt, commutari vtio? pnt fiftic:cuius rei cotrarium seftiuo <^utxr nori funt,nequeunt: vnde temporeagitur } partes nanqjin rofaceum commutari minime ter ne f rigidiores t edd untrardor nouinnis.Etquidem quofudoxt autemfebriseft: ergo partibus res foedius olent,eo grauius vn^ refrigeratis exterioribus, caloris guentumquoqjredoJere videt, copiainterioresredundant. qm rei fibi contrariac fe permix Curblffispedibusjfcthiopes ^ B fcet:vtmel cumfalenonmagis, funt,& ^gyptrj ? An quemadx modum lingua,ita etiam corpo fed minus dulcefentimus* *^ CuromniapleniusolentjCU raanimantium deprauari acax mouenturc'Anq>aera implentj lore folent. quod etia pili declaitaque odor citius ad fenfum rex rant,quos iili crifpiores, q? caetc rigerunt:crifpitudo nanqpvelu ducitur, ti pilorum blxfitas eft, A R 1ST OT E L IS Curcemporibusauftrinisini1 j tus fbeminam potius generanc c PROBLEMATVM An q>largior humor tardi^craf fcfcitrauftrinis humor tempera^ Sl-CTIO DKCIMAQ^ARTA. mennfacitjVt femen reddatar f.omm, qut ad regionum babitut perti- humidius. nent: cuitu qttxflionts. 1 6. Curlocis paluftribus vlcera * Vrefferis&morib 9 , capitiscurariceleriter poflunt, &afpe<ftibus funt,cj crurium autem tardec"An q> hu x in nimio vel 3eftu,vel mor eft grauis, quia terren s eft : frigore coluntc' An ea cmneautem f raue tendit deor> dem caufa eft.optima enim tern fum:ergo vlcera fuperiora conx» peries non corporis folum^veru coctioni funtopportuniora,qra etiam intdligenriae hominis,px humor delapfus ad ima eft: infe defttexceflus autem ormiesdi' riora autem ipfa multo exqreme mouent, &vt corporis, itaetia to^utrefaduijj facili redudant. Cur quiloea edita,apertaijj7 mentis temperametfi guertut* CurfrumentuminPontofri colunt,tardius fenefcunt:qui au gori expofitum diu referuari in tecaua,c\.paluftriaocyusc' An tegru potcfti'An ,ppterea, quia fenedus quaeda putredo eftrpu*' tret

Problematum
C tret autetn^quod quiefcit* nullo ciuseft:mosauteputredoquac^ % modo, aut minus ita afficitur dam eft» An quod mos calorie quod moueonyvt aqua.pfluens interioris refrigeratio eft, refri^ &conclufa.igitur vc locis editis gerari autem omniafolentanv aer vndique affiante fpiritu agi' biendsaerisqualirate,qui vtlo" iatur,ita cauis manet immotus* cis calidis calet, lie frigidis friAd hec locis apertis pur us,ac di gettitacp interiorem calore ocy* uerfus asfid ue propter agitatio> magis^j corrumpi t» nem aer habetur,paluftrib9 im> Quamobcaufam,qui calida ^Q purus,ide'c[5 temper emarcefciu loca habitant,viuere diuti 9 pot 8 Cur timidi funt, qui loca ferx fintc'An quod humorem, calo' iiida incolut:fortes, qui gelida c" rem'qj amplius feruant,quarum An quod natura contra, q? loca, rerum interims mors eft* 6d tempora fe habettquoniani ll Cur locis paluftrib9 effici fo^ 11 H fe fimilem ageret, citoperiret. nolentioresfolemusc' An quod !• funt autem fortes,qui calida sut magisinhisipfis refrigeramur: natura:timidi,qui exangues,re refrigeratio autem cum requies frigeratifj! funt,fit igitur, vt qui quxdamfit, fomnumnobisco loca inhabitant calida, refrigere ciliat,qui inter quiefcendum fiv turrqui f"rigida,concalefcat, vtri let accidere. quetamen corpore magnoado Cur qui in nauibus degunt, !efcunt,eo quod qui frigidacox quamuis i aqua, coloratiores ta luntjinfito caloreabundant:qui men funt, q^quiinpaludibus$* calida,calore loci refouent: quip An loca commode afpirata colo pe cum in calidis, c\I a caloreinx ris prf bere hilaritatem poflunt. crementum fequatunfrigus au^ Pallidosaute humor emcit,cu tern vim aftringendi,con(Upan putrefcit:quodeuenire immox I diqj habeat * Cum igitur alteri bilitatiscaufafolet* quamobre principiu inter fe vehemens au^ fubpallidi funt, qui loca palu/ M gendi obtineant,alteri nullo exx ftriacolunt. tremo frigore impediantur,me-' Cur locis hybernis aeftus fie/ *J rito vtrique augeri polTunt plex ri vehementiores, <J; tepidis fo> nius. Homines noftracregionis leantc'Vtrum propter nimiu ae» augeri ideo minus poflunt,q> dC ris humorem. enimuero caloris principiu illud in fe imbecillius opera eiufde aqua reddi poteft continent^ frigore aliquantif- calidior,qudm aer:ergo aer quo quehumidioracrius.quam te* perconftipantur, p Cur diuti us viuunt,qui locis pid us ille recalefcere poteft«An calidis fuamdeguntaetatec" An no calidior aer locis huiufcemo quia natura funt ficciore:firmi* di eft, fed efle ob vehementiam autem,diuturnius'qj, quod fie- quaiitatis contrariae videt:quo^ modo

Scdio Decimaquarta
A modo Sol Cum I nubc illuxit, ca lidior effe ob cotadum vmbrac vidctur. 14 Quade caufa qui meridiem verfus habitat,nigris oculis pox tins nafcunturf An quod vt ocu licaefiicaloris interioris exupex rantia redduntur, fie eiufde abx fentianigri efficiuntur, vtEnv pedocH etiam placet. Ergo quex admodum qui aquilonem verx fus pofiti funtjOCulis coefiis ideo nafcuntur, quod calor interior effluere a frigore exteriori vetax B tunica qui ad meridie vergunt, continent quidem fuutnhumo rem propteraeris circunfufite^ por.em obuium:fed calorem co^ ti^erenon queunt, quod nihii cxtrinfecuseft, quodobfepiat, atquearccat.itaquehumor,qui reliquitur, nigrefcit: lucis enim abfentia omnia obfufcari,opaca riijj foleht* An reliqui corporis cotorem ocuiorum color imita^ tur.itaqjqui aquilonem verfus inhabitant,vtipfialbo corpore funtjficoculos quoi^caefioshax C bent:hic etenim color prope al> bum efb&qui ad meridie funt, vtipfinigrtyita etiam oculosni grosforciuntur* If Cur lociscalidis homines fax pientiores fuut, quam frigidis c1 Vtrum eadem de caufa,qua etia ienes}quam iuuenes,fapientiox res.etenim qui fedes trigidas ha bentjfrigore loci obf iftente,lonx ge calidiores q uam fua fint natu ra,redduntur,itaq ue vinolentis admodum fimiles die

46

tur:necingeniovalent,quopro D fpicianyerumq; rationes inqui rant,fed fortes fidentes, fperanx tesijj funt.contra qui loca calida habitant/obrrj proptereafunr, quiapoffunt fatis refrigerari, Fit autem quaque in re, vt qui met uunt magis,quam qui conx fiduntjVelintinquirere: itaque magis valeant inuenire * An q» antiquiusgenus hochominum eftjCaeteri enim eluuie perierunt itavc tanquam iuuenes fin tad fenes,qui loca habitant frigida, ad eos,qui calida colunt. ? Curnmidi } qui loca habitat ll calidatfortes, qui frigida t An quodnatura contra, quamlo^ ca, & tern pora fe habet: quonia fi fe fimilem ageret, periret brex ui.fortes autem funt, qui natura calida conftant: timidi,qui frigi di fun t.acciditergo, vtqui cali" da colunt, refrigerari nimirutn posfint: cam enimfolutum rax rum£j$ corpus corum fit, calor foras profluere potefh quiaute in frigidis ledent, fua concale' fount natura,q uod a frigor F re exteriori caro dertx fetur,cuiusden fitate calor colli g» incus pox teft. Arift,

ARISTOTELIS
PROBLEM ATVM
SECTIO ,jM ajres mathematicspertinet ty ad ca>leftia:cHivs tftucftiontf. 1 1 .

Vrlinea de angulo ducfla in angulum , Tola ex omnibus, q figuras rec"Hscofta tes lineis bipartite fecant, diameter vocitata efts' An q> diameter, vtnomendefix gnat,duas in partes figuram aeq dimetiendo digerit, nihilo de.* ftruensquod fubiacetmenfura' dum.ergoquoeper comiffuras, hoc eft angulos diuidit,appell5x da diameter eft ^ qm hsec figura non deftruatjfed diuidat: quox modofaciut,qui vafa militaria parduntur. At qua; per lineas fe cat,figara compofita deftruit : angulisetenim conftant,quaere a <?lislineiscontinentur. I Cur diameter appelJata eft <t Vtrumqmfolabipartitio figu^ ram diuidat, An q> fola figuram fecat per partes,fiue mebra, qui bus inflexa coarcflatur,cum ex* tera per latera di uidant. | Cur horn inesomnes, taBarx bari,q^ Gra-ci , addccem vfque enumerare confueuere, non ad aliquem aliu numeru, VE duo, tria,quatuor, quinque, tii repo tendo vnum quinque,duo quin que,ficut vndecim, duodecim: nee vero vltra denarium nume

rum cefiTantes,iride replicate in^ 1C cipiuntfeft* n» numerus quifq?t quod prxcedit,ac vnu,autduo, 6c deinceps quantitas aliqua t enumerantenim ftatutq termi/no denarii numeri.haud, n. for> te,cafu^[j id facere Temper, otnni busqj in rebus putari debent,cu no fortuna,fed naturalis res fit, qu3efemper,atq3vbiqj efficiftv leat« Vtrum q> perfecflus numerus denarius fit: continet.n. of a numerandi generajVtpar, quadratum,quadrantale, longum, planum,primucompofitu. An ^ qjdenariusfons, atqj principiu eft,quippe qui ex. vno,duobus, tribus, cV quatuor conftet. An quia corpora,qux feruntur,nu/ meronouenario continent*An qmdecem proportionibusqua tuorcubalesnumeri confuman tur,equibusmjmeris vniuersu coftare Pychagoreis placet. An q>omnes homines digitis dece legenaturali creantur:itaq? fut numeri calculos quafi adipifcen tes,liac eadem multitudinecfte raquoqsenumerant. Vnagens ** quacdamThracum ad quatuor numerandi feriem terminal,eo q>ampli 9 meminiiTe modopue rorum non poteft,neqj vfumha betrerum muharum* Quamobrem cum Sol code 4 cum A r igoreferatur,non pari teporeidem incrementum^decre-' metumijj vmbraru exulted An q> anguli, quos radf) fub arquis circunferentiae fpat^s ad res cox fpecfcasefticiunt, aequales inter fe

Se&io Decimaquinta
1 feomnescofiftunt.q>fiilli gqua lesfunt,educftos quoq? ide f qua les eflenecefle eft,f. quosradrj fa ciantin triangulo, qui radio pri ino,&re confpeda, cVvmbra continetur.At fi anguli aequales inter fefinr^radium ab recofpex Sa,& prolapfum longiusmaio rein effepropinquiorem neceflc e&quod procerto recipimus, Igitur cotam circiiferentiam in panes quafuisaequas inter fedi geramus:nYq$res confpedui ob uiac, Cumitaqi Sol in G inx B gruensde A, vmbram in c i aliquam redder, radius in i $>' labafneceffeeft.Vbiveroad B deueair,radius inde proficifces incra or, radiudecider:acrur — fuscum idem ad c fe contuk' ritjparimodo fuu radium mit" teLalicer efficiet profecflo, vt li' nearecflaredaparribus duabus contingat*Cumergo AB circu ferentia aequalis B c circunfe^ renriac fit,anguli quoqs illis fub^ iediapud D, gquaiesiter fec6 ftant,quippequiad centrum fe C oolligant.quiaucin triaguloha bentu^xquales illis D angulis proueniuntjVtpotequi feg ver^ ticem illisiungant.Ergo cum to tus angulus in xqua fecetur,anx gulus DE maior,CF EFangu^ k> DC eft.Parimodocarrerian guli fe habebun t,quos radf} cirx cunferetiaprofe<5ti reddiderint» Simul^s etiam condat vmbram meridieminimamcffe necefia^ rio,minimas^5 turn etfici accefx fiones-.quippecum Solmeridie

47

maxime,c perpendiculo fefe no D bis exhibeat. ^Eftus quoqj meri dies accenditur,tum ob ea, qua modo diximuscaufam, turn et, q>omnisfpiritusceflat. tunc.n. fpirit9 exci tari folet , cum Sol ae ran terrx familiarem difcernir. Quod fi Sol cam medium ccelti proreptat,minus id faciat,meri tonoctes mediae, attpmeridics afpiritufllent.
fiffmttariat Solie vmbrag

G I E, I

Cur Sol per quadrilatera pro fluens,non reccislineis figuram defcribitjfedcirculum format, vt in cratibus patetc'An qjafpex cluum procidentia turbmeagi^ tur:turbinisafit bafis inorbem F fecolligit:quamobrem quocim queradr) Solis icurrerint,nimix rum circulares apparent. An q» Solis quoq; figura reclis lineis contineri needle eft rfiquide rar dr) rccti proueniunt.Cum enim redtein rectani mciduntfigura, rediscontentamlineis format: quodcerteinradrjs accidit: ad re<5tam. n. cratium fefe tradut, autad quodlibet, perq3liceat translucere;acipliredi proculx dubio

eam^p Sol afpiciattor cT:o posfimus. vt. hoc cum agit. Vt tima.fiampliusremoueaf« Cum Solis difceffum. Sol recla lineavidel* tm reclam agere poteft: reliquu Cum enim quod fuu afpeftum non poteft.ft Sole dimoto. qra hemifphaix <Sus.n. Verum quiara . fedia (difcernerepotefttitacum procul praeterire incoepit.perquamorbis aequapor enim cum circunferentia prope tionefecari videc.totusvr: cum quadratum fpeciemmulti itaqj plenilunium ia apparet.ppter culi. rium afpectui ex diuerfopofitfi qin 8£ imbecilli 5t pauci funt. afpecfl9 perexaduerfooculis eft.orbem colligat.faciem conglobatur.infu bis.re eft. pars enim aliqua . gionefenobispraebet.n. Hie ergo ciim e*re. . 6V: Luna recftis mtatur.cV: praeterit. Quodcum abeflrectefentirenopoteft. quauis noftro at. qua? in fphaef* ctam debuemt.cernimusc'An qin linearum reclarii difcindunt.orbem vide cluSjindifcreti'qj latitant.fiueorbisp ex acquopartium fitucernerefi eadem ducatur punda. am contineridieoclauo videtur.curuac in cornua. nee mi renecefTefit: Luna aut fph«r» rum.facie gerat. fed conculcati afpe^ fphacrac admouerit. hi Luna eft: quoties tn Sol radio* nimirum perfiftere poffunt. atqj etia cir^ aut mutatur.portio ci9 afpici enim . fpecie r —c> J i gura vlterius fepofita eft.qui fe in angulos fpargunt.admouerit fuos.accirculus. fed LunaeSolingruens facit rquod quantum redi I turbine fit.afpeclus procidemia tur potefttitaque fit.Problcmatum dubio Amttitaqj procidere ad re Cur Lunam.im eodemin piano afpedus nofter becilli admodu funt.circunferen afpe<flus non laritudinem.cu anguli reprefentat.quod femicirculii reprefenta affequi nequeunt:qui auteme. nebraeopacant.Cum^jitacircul* afpecflui ^ circularisetiam linea rtmotare feopponit.non.bis profecflo id efle debet. fed Ji tia Solisad puncfla deuenerit vl neamcircundantem ineant.&circuli ambitus.cumulta videre nullo pa.circunferetia pofitaeft.rit.recTam.Semperenim afpediui obuia diamin partem concurrunt.Vbi.proximumeft.ppepofitaeftjangyli quo medio. afpici nequit * pote vniuerfijCV validi.que guloconcerninonpoffunt.orbemnobisexhibetpropenfio uallononpoflunt. cum altera .fed itaagat.quamopars altera or ipfius orbisapparet. curuari bi vritacp recfta etiam iudicat.q»a So tingunturafpeclUjVteaquaetex leefficitur. fedlionem turbini* Aaeffevidetur-. Ergocu _ Repletur poft diem oclauii de figura.quia paulatim euadens^ queafpicipoffunt. afpe.eu dr].qui de afpedlibus ad extima femi plena eft.qp altera propi us fit.verfatur.idcirco an. auclointer. in cornua neceffe eft. Quamobre rem. vt Luna altera binis rTguretu^quotiesfT parterecla videatur.

Gnomon AB. minima^ 18 partelucidaabfcidi aliquidpof quetuncerit.incertum fit. Luna: rax quodauteex xquo afpedluobx dius B F: ergo vmbra Lunx D F* uiam fitjidem 3equabile. cum eodepue/ftet. Sol.Scftio Decim^quinta 48 A aliquaorbis priorJs aduerfipro go q uo Sol fupiior fueri t. Luna eft:ita$ radiu. dCvbi D« Radius igitur cribrum. vt infinito nu^ mero inclinetunfiquidem funv micirculipereadem puncta de fcribi facile infTniti poffunt.minores:obtinescceli mediu.Tum etiamcxtrema in code pita noftra verfabitur. li quis g vbi c.nifi color variusadx quide fuperiori prodierit .aut frondes veluti pla^ <x c proficifcens c F ex ten us tanijVel alicuius ex caeteris lati" procidet5q5radius DE« Atvm foli)s.atq3OCcidens vmbras efficit longastefferens fe.quam Solis fin t. acque pofita ef niant perpendiculo < An q? Sol fevidenturtficetiam quod par* fuperior.dcindelongam . cum enim Sol dimouet fefe. perfiftuntyvtcuruari in cornua neceffefit:fed tfi plus minusve > efferentis deltneans.acinfinitam peneprotra hit. quae recta de puncto fuperiori elicit. C minimass'An q> ories principio vmbrani terrxaequediftantem reddit. 7 CurSolj&Lunaplanaeffevi B denturjCOmtficoglobariifphae ram certufitc'Anvt plura.Gnomoa catas habere videri neceiTum e: A D. eo mi* D tinus afpedtui fe obducit. rum quod na plus minusve di*. jnteriusper diminutiones asfix duascadit.q. fpledo^ vmbraautem BF inferiori.Er res fpecie Lun* nodum copletse incernat . Luna B Sol c.circulusquoqj in eadem reuertitur puncta:c|p> * pc cu fieri posfit. cem perplexis infpiciat. quoCurvmbraeLunae maiores. pro Solis dimotione.infefitjpartes ex zquo omnescollox rius cadere necefte eft.auc digitis manuum inuibra BE Sole fuperiori exiftit.curri Sol fuperca* fit. fitum. Car deficiente Sole.6d planum necefife eft* 8 CurSoloriens. vt de nor vmbra exultabit. tesobtinet.atqj ieami> tiorem fubinde:quialinea.compo fequetur Solis radius CE:ergo vmbramDE fore necefle eft.

refoluetura Soletfi procul. qui de foraminead terram:fic etiam in Solis defe&u figura.autem concrefcentis ilia folidi' ra.innoteicit. df. con fumiturferuore: fi autem fupra. a Solis feruo re diiloluitunfin procul.terminus quo que lucis.p pinquo inchoatur. Ad hxcmutatio vmbrae incerx M taeft.pro foraminu exigui tate res certius explicatur 5 cp cu per foramina ampliora trafmitx titur. tu nimirum feruari integer poterit dummodofpeculumitadiflet. 3£cribris.neqjpropeSolem.q>corpufculaconten ta in acre agitant.digitis tn. Aeris iup:a ter.Quod fi fupra. quomodoetiam Solisijv fius . & in.Problematum incernatc* Ancj»quemadmodu cum perangulatumforamelux no angulata. medio aftringi exiguo manifeftum eft. fecundam.fed orbiculata.in)becillus reddetun obrem area quo^ fieri non p6t £ €* regione.& afpecfVus vniuerfusrecurx rat.. itarax di) profluere debeanr. fed medio potisfimum lucet.nec^ deficiente.nec fupra fe facie hush tit.'afpecT:9 minor euadetrfed fi in latere.Lu natam autem illam. An ideo mo^ ueri videt. CurSolisvmbraeextremum ti tremere videat < Haud enim qa Sol fert.eijj commucrona to turbine agitur.ppe ftt.dire<fr. procul effici poteft.modode vmbra inlux cem. coelo in medio afpe&'diftrahef. neque tmJAfl.Lunaautem idem percipi non poteft. q> gemino.ac vmbrx cpmmuiiis continuo .idcirco id contremifcit: nam fieri no poteft}vt Sol I parx tes moueat contrarias: tremore autem fieriita manifeftum eft. n * CurSolniiquamcaeloimex *Cur pare dio geminatur. quiafi prope terra extiterit. fpem illam lux natam gerat neceffe eft: quippe cumproutorbisdefecit.Nam fi in terra fparfus ferat. cum Solem ver* diu obti.i« eo qui de So le ad foramen deuenit. vt nee Solis feruore abfumi po& fit. Ergo cii pars orbi fuperiori dex trahitur. fed ex I illam oftendit 1 ncq.qui tranfmeant g fe neftras:hxc enim moueri folent etiam fine vllo fpiritu. deuenire ad Solem non poteft* Tub Sole etiam fieri non poteft.quod ex aduerfo fuper terram eluxerit. euanefcet * denicp nee e latere quidem efficiilludpoteft: cum Sol cceli vmbilicum perreptat» qmfiafpedtus admodum ferat in terram.cui afpeclus incurrens refra^ Uieribus gitur. necp increfcete^neq^decrefcete: quia eius extrema non plene fplcdet. Ergo cii vicisfim.turx binataq? prodit: cuius ratio. confpicua in Solis radijs. (ed ex tas.. cii enim longe de paruo fpeculo re^ meet. nam fi. a^ fpedlus refrangi non poterit.mododeluce in vmbram moueant asfidue.fusafpedusrefrangitur. cum lateribus tmc Anq>tumgemix folcfhme nari Sol poteft.minutamcp faciem. quac vulgo ra mentanominant.pgresfio latet.exiguusad fpeculum veniet: ita^j refradus omnino imbecillus recedet. qua radij veniunt>vt diximus. ** df.

quoniam non perpendiculo. vt repulfa a loco di&o contrariS in partem fe conferant: rotunda quidem. cum eiO dem viribusiacftum effcfed cum totum quidem moueri necefle Ct.tjH44tirts inmintatat ptrtinet: 13.nul' 1 lamenlcitvmbnhfed reliquum quidcm vmbellae cor pus vmbram fecit. q3 a Sole non afpicicur.Se&io Ddchtlafcxta * continue mouetivJdetur. £ atq? refiliunt. ao cidit. G in .Portio autem fpherx inferior aqujpla D nitie abfctnditur.vc{que £ of ex parte moueatur. angulos ad plani" tiem reddant fimilesvtraq.nec fi lignum per aquam in Sole appofueris .circuferaturquod iacitur: vt in tabs fieri opplumbatisvi demus. quo planu terigex rintc'Anqjomniafua oaturaad F redbun lineam ferunt«Qux igic in locu xqualem deciderat. Vrbafis bullaru can dida aquae infidit : dt fi Soli expofita e. vbi ex perpendiculOjdiametro'^ fefe piano impegerint. bafis autcm ibla non facit.fequitur prorfus. vm^ iualignji continuaexujtabif.quod delapfaprotinu$ Extra ord«Arift.id eft.Quod fi vmbra eft . fed punc7x> fuperiorilocumferiant}accidic.vt pun&a eadem fubal^ terna lineas inxquales posfinr eodem tempore permeare« Cureaquxin terramcadut. fi quis partem leuio^ rem ad fe vertens proqciat t An <j> fieri non poceft . fed circum a Sole Vndiqj cingituK* EC quod longe mirabili us eft.fc4 iuxtabafimbullza Solislucefe cabitur. 49 ARISTOTELIS PRO BLEMATVM S l C T I O DECIMASEXTA Eofnm. qu( I profunditate funtinxquali.vtfipartemmoueas leuio rem.pares angu los ideo faciunt fuo ref ultu.quod nunquam fie ri poflcl opticis. q> fr qua diameter diuidiu Qux aut inlateracorruerunt. fin autem alterum altero feratur cderiuSjCirculoferri necefle fit. fequet por^ ro .fieriverononposfit. vt fi parili edentate fex ran^eandemlineam peragant. vtmoksbullx circum tota afpici posfit. par* timenifn veluti vmbra. ex parte pundH. vt grauius aqueac leuiusferatur. in qua fcilicet centrum fitum eft* Cur in magnitudinibus. cum hoc folo igenere figurac ef' ficiatur. partim luccm fua ipfa mutationc effix ciuntntaqsmoueri vmbra vide tur)cu{ntionhxc>fed illahunc in mod urn foleantagitari. afpeduu radonibus demonftratur: quip pc cum neminimu quide a max ximo totii circumafpici posfi t « Curbullae fpecie hemifphav ri) exurgerefolentc' An quod tax quamde centra in aera furfum aequaliter circuundi<padnitun> tunquo quide modo hemifphae rium exurgat needle eft.

eo q? perx pendiculum pondere bipartite diuiditcorpora. fer<riqjvelocius pot. ad uerfam gde i partem feratur.cum aut deorfum ferant. fecare ne^ ceffe eft . centrum queidem ambiunt. Cur cylinder propulfus fert in diredu/uis^ terminantibus orbibus lineas rcclas defcribif: turbo vero fuo manente mucro necircunfertjatqj i fuo termini' tc orbe. Veru cylinder recftas lineas piano ducit.& aut pars inferior radi tur.ita ac^ cideretjfi perpendiculO. *quibus mdunc. Cylindrivero. turbd orbes defcribit:eoq> inaequales brbes turbinis inter fe funt.naoia fita in ea pux da xqualem producerelineam eodem tepore poffunt. plu> rimiilpci cV linex tpeeodem de currant. qui cumfimuloes pofitiin turbine orbes farquali ferant fpatio euex 4iitvtextimi. pendet. retrorfumip corruunttquoniam eorum perx pendiculumaequatur.qui voluunt.q>oesorx bes pares inter fe funt.Fie ri auwion pot.feulocum foleatpermuta re: redi s vero co m pada 1 i n e i s.Cau fa hacc eft.deorfumijj efle accidit .vbi remdelatam planum oflfendit.quacferunt. q> perpendiculum eorum in par tem priorem addudum retorx ¥ crura ab quetunvthis accidit.ter fefe angulorum terminus rex cftusanguluseft.lei violantur.aut cox cola fub. diuidedum'qj rurfusfecundo perpendiculofo ret.vtfi* mul fuis omnibus pundis pla^ nucontingedo parili celeritate voluantjCum nulla inarqualitax tecylindereuariet. dum re fiJiunt. quibus ilia fecenttquod f. &rurfusin plamlfimulomnes deueniant. Aduerforum enim inx .Sed ci5. qui atnplior circa idem centra conuertif.quaslinea eadem deferens fefe in diredum peregerit.quocirca primo illo perpenx diculo. quod piano iiv current. atqs priorem in partem expellix H tur: contrarium enim in his rex tro. Vnde lineas quoque d udas per diredu in plana.reliquum eft. pa> res inter fe efle necefle eft. Nil enim refertjVtrum qua lineaprima cylinder planum te ti<^ic .vtplura perpenx dicula ide ad planum exiftant.Probleitiatum in aduerfum fui appulfus fefeex uoluutjfiuequiefcat eorum me dium.oriret. uerfam in partem.vt acutus reddat angul9 par tealtera pundi.hi nanqjomnesad npiuntur. J vbi fuam quifqj conuerilonem abfoluerit. rectum vero in angulum non feratur.ergoi angulum rectum neutra eorii refultant. redasconn*cipatuit.fua na que tadione orbes 3equi..euenit.Vnde fit et.orbe defcribi tc"An quod circu vter^j ferf.. cu arqua lem non nifiexdiredoagerefoxleant.cur cy> linderredodeferritramite pof/fit.j que volubilesillasduxere. grauiora efx fe fatcdum eft* Qiiod igitur his cafusidem refultantibus*latus fa: latus €uenit.quo ferebatur.vt circu om nesagant:quippe ciim ocseade reda lineadefcribant^qux cum conuertitur.

prae fe fert.fiuepa parteSjtotum^j idem fint. totil pyri.itaqj tuseft.cum enim 6 Curfec5tiochartarum.e«o perarduum. fiue prouoluatur. pars alia in alio piano collocet.ferriper direcftum folii* modern effei piano nequit. tUjConfentaneum eft.fed partim minus:itaque bent. vt recftae lineae merfa^er ejui e dire<flo fituseft. vt par planuirt attinget. At fi ereda i aqua defcc ratione minora^ua'm vnum il" dat. quod 3 dem in piano pofiti fine. fi quis acque a bafi plana.exiftunc.Magnum enim. no eodem condnetur: icaq? vel humoreadmitti^nthil ell.vtpote cum ipfa fiue per feipfefertur. declix clepfydram vocamus^omnina B nans illacaefura non acqucoppo quidem referri ad caufam dex fitafit.eo%cedente humor fubies recipiunt. quoniam primae non aeque ap^ caufam aera quidem ten ere fate pofitaeft/ed partim pi9 diftas .fimi omnifuxmagnitudinis nume^ lisijj illis in cylindro contends ro maior eft»Quamobre.Seftio Decimafcxta 50 A tigitjhancrirmo cylindropro* quoddam cftjiwagnum didm9: D trahas.necquic(^p ' quoqj fecftura i ta fe habeat. Ergo f.ab r olutaqj ratio-ipfi conficiunt ordine: quippe ne aer caufam habere putandus cum ea ipfa extenta linea non ni eft. q> omnia numerum diuifa funt. Non ta> lineam explicabunt. quam fuo menfimplici. quantum^ partcs fuperiores.partesvero naturamnu naritjCocorta exiftetc1 An euenic meri magi s for tiun tur. dum eftrfed hie fiue impellitur. prohibear: quamobrcm non fa^ que eodem in piano fe porrigat. qucedemerfis fa minor elTe fuo toto videatur?1 in aqua foraminibus oppofira An.vtetiam caetera ekmetd nee recta haec elle potefi:etenim Itaque clepfydra tranfuerfe im fieri non poteft.6d conti^ recta euolueturrfih autemincli' nuum.q uemad) j^tobliquac illiusfedurac lineat modum aer caufan>darcc. circa prima G rj foramina . vtctim orbes fecturae alteri9 eo^ Quse in vafeeueniunt.ne aqua ingredi poffic.quam Anaxagoras explix Sr cum euolueristorbes quide. partim minus.(iueprotraha' tibus diuifis maius appareat to tur cylinder.acr impotensfefeefferendi Iud. pulfusab humore libere effluit 7 Cur omnis magnitude diuix per ea foramina. qmconfepcs futit quod continuum . qui cat*Aer enim qui in ea excipit^ piano eodem continentur/uuijj caufe eft. quod re<ftam ea quoqj elfe neceffe eft. qui pla henfa tranfuerfam immergat. hinc cogitur.. tis author ille expofui t.vt conftans. initium in piano habent eodem fiftula fcilicet obturata.quancj mignitudinis implet.nam H quis ea fiftula appro fi profecfla tx orbib9 fit. nacuram potius magnitudinis rectaip dimetiendo abfciderit. an volubili circuagas. numerus vero partium omnia fern per enim vtaequalihea.

Caufa vei quod tenet.quam a>humor dum clepfydram fubit. eoq>acr continuus omni ex parte coftag contentusin fiftula.nimi eeri pofle ab acre immoco .fedpoftmodum in hoc ne aperta fiftula incidit ratione. Egreditur au^ Attradusautem humor. qui clex temereitaagitur. tentia quod tenet. qua eft * aera omnem per vim ab Curpartes tarn ftiipiu* qua 9 ani' .quandoquide pfydramextrinfecuscircunfun eiufdem intereftrei.Plena autem3erc igitur ita efnci poteft. poftq? pate quam fuperi us expofukn*.contrahi^j nonpof< murmuransdam. extremam vcro fiftula humoridcircoa fpiritufurfum lion con trngit.ideft.atque continuus exfuopen natura propenfior (Tt. vt vi expeUacur^quaniodo praeru* <jui non in ipfo ore fiftulac conti ptos clauos expellimus:quod fa neatur .ibra/ ensinflatur. tat pleniorem t cumqj deorfum reliquus dC omnis humor vni^ pellatur.G foramina arce^qta ppe qoi fup> pcllie.fiftula patefada erfluere nequeat. cur obturata fiftula hux in re.eodem'<5ipfeetiamfua tus. fc4 vllo alio viuculo. ide poientia acri fupertus impellen^ in eo continere.aut aerei difiecftu medefluere poterit: quippecii oppreffus.Cuius rei indicium fpiri/ primiin fe.cVdimouc-' dit. & com par re quicquam fuo deloco. fimili inter fe contendunt. actno* humor per fiftulam in os mini' do Hgnei cunei. quod£|j tene^ illeocyusac veliementiuslabi^ tur. quod ritus enimpotentior. fibiij tern fiftula patefacfta . vero W fluit viminferensaeri.q uoufque alia paulo pod defiftula. vt vero . per fiftulam veniat.aftric1. quemadmodu muW humor ingredi ob pracdidram tis in rebus acciderecertum eft* caufam nequit. furfumde^ manet.excitusquidem. attingit.Ckpfy dram igit attrahitur.potentius eft.de quaagiturjaccidinS'pi/' moremuere non posfit . vt ftrepitus indicat.usi0 hxret fine ore patefa(So non protinus . Aut H fa<flum iam eft.ad quem mowf ti/edrenixuinfirmior: quonia rittid'qj diutius facere. opprefTus ab aere.quiaillu4 violento.vt humor &a(<& ckpfydra. &(. emergi^'impetti mtnainferioraefrluit. fit*Argumenrii vero.pHuat . aut q> acre exix prodnuspercolum. q> in rum intus excitari fentimus t ipfa elepfydra deprehefum eft* Cam igitur humor fubiens ve^ natpfialuunieius aquarepleta hementer aera cogit. fefe ad elf ad fiftulam obturata inuerceris. turjVrget'cphumorem.fi vel pos per anguftamfiftulaminBues .donec 0rfumt[3 agitatuSjhumoris conx pulfusabeodem recedat. aquam ar quostngrediente humore. pfydrac fiftulam trudit.merito ef> deatinirio necefle eft«Nc<.cumiji tend in clepfydra motum excix initiumitaredneatur humoris.

vbi alicui occurrerunt. dex indecochleam . rex (Hirepartem in cotrariam folet. a^lterum intra ad eum tenderer.quemhabent}impetu necedl tas orit amplius mouedi: quod cum in partem priore efTjcintx G ii) queat . non ampli9 xquale ilia parte interiore.ro^ tundaip afibrmare posfit. neque parteaKqua eft An. A t vbi i par tern al rcr u tram vergere ob inacquaiitatein cirx Cunftifi aeris ccepit.ou decidat < Anprincipio redam ideo agit. Sed externo tlx lo.cum fuum ad locum perx uenerintiomnia nanque requie fcere folent.aeris dmerfi. atquereuerti.p fua parte ipfa ferri aptisfima funt.qag £> profundofuntinfquali. vt f que otnni ex parte.Sed qm.(tueclauiculam ^ aget. q> xqualiter ab acrehincindedingitur* Cu igitur pari memento vtroque delaterc pcrgac.Figura aute ea pulcher rimaeft.c\:icopofiti» 51 CuHnnaagniti*dimbus. vt quod gra> uiUseftjaquecumleuicri ferar^ cuoijpiedhuneifclem a viribui efttquod cum moueri neceffe fit & tame fieri non posfit. femora.qiri a mittente prefix cifcit.!ineam quoque effici talem ntceiTe eft.vbiearn in fedem fe fe contukrunt. dC animantium crura. dircc*to£p trami te moueatur.cum conftiterit.quam fuapte nax tura defy derant. ra^ miformariinofbem foknt.eii> cunferat quod iaciturc1 quemad modum in talisfieriopplubatis videmus.accidit.drcunierri necefle eftjdum fe introuertit: quemad & modum fi quid tnedio eius im mobile fuopoderepenitus eet. pri mam lineam redam ducet.Vt Architas author eft.exte riorei^ducitjfed circulare.p6dusfuomedio geritjillud idefequat necefle e. f necnifi ad fimiles angulos reful tare foleantc1 An q> non folura eo ferunf* impetu quo. quoniam-in tnotu naturali (qua proper tioineft:moueri nanque proportioneomniacenfetJiane * autem fola in fefe atqualker folx iii. q? fuapte natura ferri cogantur.com totom moueri posfit.vtt)rbes.quac lox tum acqualiter hinc atqueinde posfitdiuidere. pex ftiWjlaccrti ad hanc eandem fpe ciem enituntuntriangulum ve/ ro.. Suusigitcefiatcui^jimx petus.quotiesquis parte le> uior€adftvertens^r)ciat» Ari q> fieri non poteft. qui dimifit. Quamobrem corpora qu|/e " r uni.quoad fie ri poteft. verum etiam illo.Sc&io Dccimafexta mentarrjs orrici}s deputatae funt in orbem fefe omnes coiiigant < ftirpium quidem caudex.necef (itatef. &. fibiij? ipfa fimilhma conftat* H Cur fi circul* proijciatur.autmuldangulum nullum ncqrex toto. |O Cur extrema formari in orbe foleatcAn q> natura resoptimas ^pulcherrimascreat.qu£eeadecn vndiipeft. iz vtfi part€fnoaerisleuiore. akerurtt profedo eitremum vf tra i partem moueret priorem. talis autcrecfta eft.

Ergovnum elTe apparet. atquevnum. mentQ magis turn eeapparet.p-ptereaefle vr. An fi quodinitium}dC medium. 3.quo motus ducat» quem-ts dedit qui miferit: eo au tern vt angulo vel acuto vel rex /cfloferatur. 6i de latiodebeat:quofadoin angux Josrefultarcfimiles.bislatitudo. itaqj cum vtrunqt obtineat incrementum . eiTeneceile palam eft. Omnia au tern in an gulos r efiliunt fimiles. fufpe<ftio* ne plurium fuggerit.^ fix nis ARISTOTELIS PROBLEKtATVM SliCTIO DtCTMASEPTIMA. qui cor^ poreconftantimmox dico. femel profundi tas. qui fuperiox res:atque ad hunc mod um in in finitum. gr«<e adrcs animatas pertinent: cuittt cpt*flionts.quiare prohibctur obiex &a.maiores tuncee vident. & his ipfis priores.6V: pox fteriuscapi debeantc'Vtru quex admodumqui tempore Troia* no vixerunt.omninoincidit. cum appofiti tnodicis ifpici untc* An q? res mo dicavnueft. Qua obrcm vt cum per fefe magnit u dines infpiciuntur quales nam fintjlaterefocili*poftunt : i ta cu collataeinpropinquo fpe<flant 4 latere non poltunr. vel i n reclu agi^ necefle eft.intelligendumeftjVt trasferri fimul 5C angulus. tertio cum pro* fundi tateaugetur 4 latitude aut bis. ma gnitudinis habetgp cotinetia.vt q» plura fit . quorum ftirpes terra continent tur.8dmoderatio vnii quatn maxmie«vnu aute quod «jft.idem refrangituriita in ijs q feruntjfieri ex aduerfo folet quippe cum angulo tanto retor queantur.Vt igit in fpeculis extrcmii linear re<£be. fcriminisrationeoftendit. rjdem priores habean tur.velin latus. quod indiuiduum eft. Vr homines.pa ricer di rem quj fertur.Et mai9.fpc(flatus^jeiusvnus modi^ ci ration eexul tat timmodicum porro. 6£ei'im pet urn ni mi rum prohibcrepo/ teft.naturam. di.id indiuiduum efifepoftulat.primoi^ principio exix ftitataqueprimo fola.quantp vertex confti tcrirJta. Quo nam modo prius.crefcere potiusinlongitudi fiem foleant^ An q> ter longitu^ doaugetur.n.5£ vnd cu air titudinecrefcit. qm eod£ ferri cogatur. quod (implex eft .longi tudo em prin cipiofit.videlicet per fe. quo jninus dir«fle motus agatur. 6^numeri propter partium in^ ^qualitatem.quofe afpe<ftus con H iecerit. pinra eiTe videat.cum fp^ tftatur ad id .n.q> vnu cii fit. Cu ergo quod retorferitvetet.vtqui fuperiores funt.Problctnatum € queat. indiuiduum a u tern minus: res vero immodica multa £ fui di' .fecundo cum latitudine.nobis priores funt.

priox raqj fint.vtpote q ft tain initi) pofx eo fit/omnftqj. talemq.quid vetat nos ab initio minus diftare c* Atfiminusdi? Eorum. Itaque. vel materiz melanx ^ quidem eofdem femper efle cen cholicae. probari melius pxv confiftit.qua excrementum fpix fere.atq ue in alios vigilare voletes teritus.cu nihil fit. homines numero vel naturae. naturam animus nofter agitat.vt eademrurfus oriaiv liber fufceptus reddere per uigix tur. fomnus occu' cularis:qui non etiam rcrumca pat.quod lecftio .fyderisqj cuVr alios fi legerecoe^l iusqj delatio qugdatn agitur cir perint.qui refrigerandi vim het:ita dum.& quafi fatigatafuccubuerit propinquitate caput aggrauat.»ore. ftamus. repeilif motusal^ tuet feriem.q3 initium fint coniungere no poO eu repellat:i taqj dormir no pnt. vel priores nos eflfe mouetur.cetera quocjs fita eo in Vna6dprincipio. obfrigiditatem * manas. fed formula eft. at cu f m lunt. vt eodem ficrepeteVter.Scjteperhercle>fiquisnon Quorum autfm natura habit9 ^ ardius recenfeat. quae propius ab initio SECTIO DECIMAOCTAVA.vnde ortus extiterit.vtficceli.circulumres eileliu fpiritales funt.circtilus aute difpergit.qit£ adliterarumjludia ptrtinet: emus eptfftionts. funt. 13. abfunt.ac pereantcveluti etiam vul les poteft c* An in quibus motus godicitur. rurx PROBLEMATVM fus ad innium reuertatur.quod fuu ritali illo mouenf. aliquis fta^ ligerenequit. inducit. Vbi aut mens conftitex que illi nobis eiTe rir. vigilantia 2ut.Homines enim idcirco pe" facere folet}nimirum a motu fpi rire Alcmaeon inquit. nee varie fe Anficirculus fit. Igit.infiftensqj alicui intel pofTumus. loco haerent.his. cum intelligentia teft.Sedio Decimaoctaua A nisfiYitvniuerfij&cumquisfe-' A R I S T O T E L I S nefccs ad finem peruenerit. etiam nolentes : d ucarum ortus fit talis.q^ fomnus caufapotius eft.quoru requies fom ptiores neque nos illis.eflequoque pnores pof fumus. cur viuere valeamus.eoru virtus intelligedi cum * quadam eius verba accipiac* aliqua in re cofiftit. nullotum fomno premitur:tu enimmaximeviuit. G iii) Cur .cV fine careat. ne> nus eft. At vbi aliquainre fuam intellix ac femper eodem conftantem te gentiam firmarunt.f. cogi^ que potiiis dormire incipiunt* tandumqjordinem cotinuum.furor eft: fpecie vero feruax ritalecrudumcaufa frigiditatis rieofdem.

dC fabulas faci aftronomunijaut oratoreveli^ !ius difcitur:funt. fefe qiiifq? pofle pftare arbitrat ^ qujeplurimum teftimoniocon cam deligit fibi:qua aut deligtt.Quin niufecerit* Additur.n*qug explora qui'hxc fibi dekgeritc'An volut ta habeaturj& particularia fine. neftioribusVerfantj' verbigra> qp commentisc'An gaudet.Vtincontendendo perfeuex re ab oratore putemuss' An q? al ret:velvi<flusenititur. vel nolentes: km us c* An q? horii facukas fine aliosvigilarevoletes liber fufee cupidi tate eft: nititur enim tanx ptus reddere puigiles potc1 An I tummodo ad oblecftatione: ilio^ quibusmoc 9 funt fpiritales.ideo no minus qlpartesnouimus* Ad itaagunt.inqua haeciiscredere magis folemus.quanquam quisinx piam efleanimaduertifferior eft. libentius m ep I ho plis. amifit. quia tia preftigiatoreri^aut mimum.quaquaminter> ^ j Cur homines in orando ex?x dum prauis.q> veritimi etiam. eorum corruptus iam eft .qtiae prineipio aliqui fibi !e quifq? libentius difcit: exem/. i m peratore. Anverorem.delegei it.vtcrex nus enim orator. broquisautvincat. quidem nonnulli res honeftisff^ Ratio autcommentandi demo mas tra(5tare.quibusqj infueuef im. & fabellac rem no inijsneiudicarequide polTunt.ppter *sdi mercatorem callidum appelx prauas delecHones.vt quod terquidnamiuftitiafit cogitat.qu3ea]iqu(J 6 H patitur* fibidelegerint. cVimperator .cb frigi .recuperet« Quod ide vel alter qui iniuftus fit aliquid fpe in caeteris certandi gerterib^euC cftat. Cur oratorerti.qui plus fibi stcs protinusergo contetiofus hinc quirerepoteft: calliditasautin nomoreddit. firmanf. nifi fimilem decent. hiftriox Curaliosfi legere cceperint.exepla aut.ft CurcontStiofadifputatioiii' ruin autem tofiatiis ofs adfpfut ^ G geniaexercereposfitc'AnqjIeo acquirendum fibi contendit.c\lfabulispotius gaudent. flare folemus:tibicinem. magi sip addu cit. # nem hoc appellate noic nonfox fomnusoccupat. Cur hoiem philofophu differ f per Jetitia magis. plum autem.c\: alter qualisna tyrannic* «it.. qug confiduntpolle efficere.alter tyrannum querir^ gnandum. QtdifcuntydC celeriter difcunt* auttibicinem fe potius efle .q? teftimox fe vincat/e'qj fit pftantior.bo difputadigenereaccidit.fed qin minus fibi ftratio ex vniuerfalibus eft. vt fe ip^ " autem per facilis eft. quidnam melius fit: animus.aut vincat: dC mercatdr eft.n.Quamobrem faipe inter pux tenor fit. tarn en ceilare minime Curinifsftudiis.6£ fabell* te eidem operam datjiHi obfequcs _ I ftimonioru fpe"m gerunt: fides parterii diei maximam.qnvel vincendo acquirehdo maxime fita eft. q§i atqui per exepla.

qUbd de* finitum. v <&virciturt At vbi aliquainre fuam intelligentiam firmarint.vbi enim pars vna. quia tantifper intelligimus.multip1icifc]jhumore ex< crementum fpiritale caufafrigi ditatis confiftic.deorfumautedefertur. nam m O tellediones iliac vigilcs funt. quibus vero diffidimus nunqua rjsobleda^ inur. mens immutatur. id eft ratiocinatio eft. 5 quod tebus diftidere procul ab" fentibus folemus.qui bus anima quacrat d(.qu3c nee nimium veteres funt.qu3e rem vna exponunt. quod le&io facere fbiet. dubitet. •* cum nihilfit. finitum eft.quorum requies fomx hus eft.expellitur tnotus alter :itaqj potius dormi> reincipiuntjCumnon mult urn iua intelligentia mutentunmo^ tils enim fpiritalis ille fuperaf.Se&io Decimao&aua ^ frigiditatem vel naturac.:adhuc quafi fentim^j itaq? de his cum cupi/mils. dC vapores craltiores furfum fefe ef ferentes ad eaput. infiftensijj ali> tui intelligere nequit. (anima enim tune tnagisdefinit)fed qiifa 53 & ideo infomrrfa euenit.Ctim igitur anima fe^ cundum naturam mouetur. quibus afiiduecotem" pletur. plura autem infinite participat.quodleue eft.faciuntfomx hUm.rent.-necvarie fedifpefgit. himiru a'motu illo fpiritali tnbuentur. quae podlTimaritiinftiteritjCacrerae quoqj partes infifterefolenttper inde aem eopr)s 3 qujcverfaEiri fugam fuerint. non iliac.rJ3 ctim intellix gcntia mouetur.velhumoris. q ui netiam il prolixius a2atur. & reuocare quod dederitjaduer fariuspoterit* Quamobrem libetius eas hv 9 Roriasaudiraus. minime oble^ c^ari pofTu/ snus« Ariito . nee admod um nouae ? An.agitur. Natura enim fur um erTertur.notius autem eft. at vbi fconftiterit^quafifatigatafuc" eubuerit.interpofito tempore pa^ ralogifmuSjideft peruerfaratiox cinatio interea deprehendetur. Cur nos rerum narratio oble ^ 6tat.qu^m qiiae plureS^ An q? rebus magis attendimus notioribtts.quod gralieeft. cxtera quoqs iita eodem in loco tia.ra tiocinatio autem in paucis con> tinettir.ita enim fe habet.at qux noua admodum funt.ctim illxfaciaht indefini tionemjhae non faciant» Cur in difputationibus coil/ 9 tentio fit}nugatio nunquam in> cidatc1 An quod apparensfyllo> gifmus.eorum Virtus intelligendicil aliquainrevna tohfiftit. Lecftio vero^phiberefomx hum videri fane poteft: quod no propterea eft. easfculibentiusaudi tnus. quod ilium repelx lat: itaqj dormire non poffunt« Quorum autem habitus fecurv dum naturam eft. Vnu itaq. fi5 dormit.

iu sb Anin rebus nimiru vrgct . cornlpi Anno. pro volun* m use"An vt laborates tate. vel premiere .Problematum Sed cur hac difficile. eadem diuifa.haeccadem cau* yLorum. minus id flebile au leat. neteni).fed Vel in capienda dodrina. concetusdifponerent.(ju<e adconcentum pertintnt: fa eft. quo potacutioriSjidcirconeten reli appcllabi tieslabore acrius opprimutur* querut:ergo hypate magis anci phonti. qpea. para Vr tarn in laborando. Atcofonantiai minus angamur . liypate facile can tat. lie compofitaoTa plus valent}q5 Addoetia. Cur immutatio.qj folus poteft c1 An quia quod cantaturjagnofcimuSjriic virib9 yni uerfis agere quippia.&inftituto.jaut mcex fit. quan ribus accidit* Curveterescumfepte fidib 9 7 quacti interualloampliori t An qiei^cantus <5dperdifTicilis eft. Ergo cum vniuer qp infolita auribus accidit. va!eat:quippecdm vox. Hdes .qua Curide voceeadem longius nouimus.vocis potentia'co^ ftanSjVnafjj reddit.quod.c| q uae a fingulie.quacS afficit nancp trifiitia. fentiricualrjscantans. vel impellcre non quod fpecftatjafifequiturtidaute tantuplu eft.quantus fingularu contcmplatufuaueeft. fed quiagrauiorfonum tiqs ordiante cjuac^5 maxime folent. vel in quadruplu quiddam dcfcribit.quae nam caufa iitc1 obleflemur* Cur fuauius cantilenam. cum non nif? diefi difcrepantc'An qj hypate remifx fior eft.vox riipi non minus fo co tinens eft. agnofcendaijs verfatur.audire folemus.ijv muScisproficifcitur } multiplex aequale eft.q»resfolita fuauior. meli us patet. quia veluti cake.prefluraijj vocis eft. Cur maxime in cantado pa^ rorisrcontra quodacquale.6dvarietas fo agitur ore. atcp et leuius a confti tux SECTIO DECIMANONA: tioneafceditur. accomodatur^jma^ M gnitudini calamitatis.coditioneq^ tibiam adhiberefolex aptiffima moribus. v tenda. Ten chords in Gicantandi primordiuobtinet* noneten relinquebatc'Anfairo mulicjj in Difficilis aut propter intention id dr:earum enim vtranq^ ferua ftrumetii 9 flem. quib runt/ed triten adimerefoleblt. fim ul'qj aera in cantando tragicumfitc'Anra propeliitjVtprodire multiplex tione ingqualitatis hoc eucnit.qu3e ad hanc.autvocix qua ignoramusc'Vtrum quiacu ferans.hypaten.atqj jrhypate. qua ob rem ad vria canta^ I • ri videantur.c£ in nete}fupremis'q5. Anqjdi numerus eft: fed queadmodum fcere kctabile eft: cuius ratio eft linca bipedalis non duplum. fructes magis Vt exiftat. . cantantur:agendum eft q? in fluendo folatio enim cu intentione.

tota<:|j pene deieatur. tern inftrumenta pulfandi vim eavero m oktjnent r pJeniorem: quaobrem Boethi ._ Neteacu.vt quac facia imbecilliorfit. ."° vtroq? peragatur.Cactcrum opereipfo .fiintercipiatur. Curinconfonantiadiapafon An graue quide acuti antiphonum accipi pot. vt gratior fit: vox enim nuc'habfi hominisfuauiorconftat. Quaobrem quae grauior efT/*nlfi .mne advnitate referenda eft. itaq? validu effe necelTeeft:cV in (ur media. ' « . vel tibiam cantatur. •.^° ^•-'ur ^vox no*s fuauioreit. velutin punico.|ixi dibuseft.canrii cV prolixii. ^ Muiica le fuauiuscantatur. at fi media fit fubiungedaeftjperproximam > ^ media idem reddi non poteft.qj netCYeddebatmam ut ^ Hypate^ acutu vim defyderat pleniore.non vnifona. ita ct moduli jHuen^variefub indc fimulatione infequebant: imitari na^ rnoduiamiepoti5'. gere pote n Cur vox. ij.ita<5 vtverba. cum cantilena ofFu^ mx rrant. huicfemper aclus mo n duladicomittiturc'*namfiprofitjmediatantum^ihilominus 54 reddi mediu poteft.maiusenim hoc eft. Cur genus catilena:. tenuis n£. auiotis Anqmeuidentius inaffequen^ Icutior«s' do quod fpeclatur eft. preut yel lyram. grauis vero acutum no potc'An maxime q»in vtroqj modulus vtriufqj cotentuseft: fed fi minus. aim grauiffimi t fj ac j fi^es. canticumfaidemo' J etat loni. fetantiSjfed tibia. Parhypate ficgraueexprimi faciliuspot. plus ad plures ti liquc. qui fine fermone catat.fonatfAn neilla quide. vt fonus quafi idem effeapparearrproportio enim in fonis aequalitas eft: aequale aute o. fed ex pro^ oortionefibi diapafon cacincn* tia refpodct. vero bjas ^ at£^ ~t f^^^^g Cg Oportet. cum tn cartex •rischorearu cancis antiftrophi vfus non deelTet \ An q> olim le-ges amagiftris certandiijj peri* tisagebantj qui aim ia egregie itmulare. cii eft profeclo in magno quod par vtran^ue uum eftrddquide duf ncte in hy »porteat.cii ad vna ue.ita amplius fit. verbi gratia t^ chordti. . . aeque tiu. I'eddirur. fuauis eft. rat an etc" 9 Cur folitarias cantilenas fua^ ' Nete~ uiusaudirefolemus. parabant. Hypart aut ad lyram vna cantant.aut atropov'quae nanqj pofita in acu tis funt. aliaq.& varium coficicbut.orisau dus fmo. An quia magnu. lyraue fuaui 9 Hepta-. . An modus propor tionis facit. valentcrtjj pertendere poi5erit.fiad tibia.puenit. jthiimcia no eius. aut fcnus definens *"' acutiorfitc'An quiaminus.nifi per fimulationem muita^de formetur. at I. certein graui acu> turn eft. ^ eflicit. nam li id« ajfinifcre. lichanos 8 Curgrauisfonum u\leatacu Mefc tec* An qa maiusquod graue eft: faramefe" quippe turn vtgraue obtufOjfic True _ acutu acuto angulo file habeat. e/his^n. qux vo/ cbordim^ cabulisarticulata emittit. fuauior. pare efFiciutur. Curantiphonu diapafon co/fonantiarica latitat. niaglTini a^ plures vero fuauitas feruari ousue'^pxi non poteft.. Hocide infiftulisetiam euenit. . vt falli aures polTint.Se&io Dccimanona A phonu. fcctur. non per antiftnv phos olim agebat. quod graue e.vtvnifonu efle videat..qtiod lex appellatii eft. q? teretatur.

vt modulosenharmo diftant d media Htaqjmedietas nioscantarent. quafi&diuerfavoxoriaf. Vnusenim cr«v fimilitudinem quandam fonox bro cantilenam mutare.Hiftrionanqjfix tionemodum obtineat.q>obfona no lebant:itaqj multos efle.vnitateJjjmefurei* cofonandi ratioinr)seft.queacu mul&certator. non fox duas ad vnam refonare.atve Qua de caufa diflbnantiu co to in diapente.vidteade chorus autem minus imitatur.Problcmatum <|i rocabulis necelte eft*Quamx in hoc confonandi genere cS uef fc obremdithyramb! et. variafjj rum efFici t.K<?i~ Cur foladiapafon confonanx dare'fvd tiacanteturrhancenim maga^ incompolitu dillipatu'qs eliciet: for/an nia dare.quod antiphonu nomix cScinentijs non i ta eft.c\: extremasefle ti:& g certat.facilius q5 qui mox drjudicarevideatuF. erat difficile.quippecj niscantaturc'An q»noneadem numerusfit. Sed cur folis obfonis datum _g gi cantu certatorio poflent. turn difcrimen dumta obfonis coilat rarqui inobfonis xatapparebitjCiieum pulfafit. identideeffix quemoueritc'Anronehoceuex gadis.qunc ter lum cu ad medtj fonum deuefie 17 tiam offufcare facile polllnt* rit.vide cis 4 voces enim ambarum vna nit optima. itaqj concinno pulfetinftrm. mediovero inx cem idc fcnare necelle eft.qui fun cem obtinent nerui eiufdem.Antiftro roncofonatrjsnunqua antipho phusautfimpkxeft.quanqua altera canitur.qu3cin Hzc eade caufa eft.qm idem non eft.quapropterillisin mo. quaobre namus.fuauior. cV diatefiax rescoferuat: quocircafimplici9 illi modulari debnerat. cur in fcena diapafon cocinentia: quippecu xiullus.fed etiam cgterismodulandi (utj. Cuius vnaquafideduab 9 exultat. fed fi lichano. atqj diateilaron pulatio.&fimulatoreft: taacuminis: itaq?fit. etia fi alteiacanis:.in choreaplurimusantix inillagrauiseunde ad proporx ftrophi vfusfit.autcii amplius non vtuntur. antirtrophis fici ppteft:&cumambae.q? mul bas. q> olim holes liberi itaefricit. quandoquidem ofe apud Cacquodamodoiliacpntinct* Ergo egregia modulandi genera mex dio .atqj rei caufa eft.pofteac| vnacanitur. An q-.aut quefonu aliQ gadiflaic . t Cur in diapente.eo fcilicet. 1 lec fola ex fidib5inter fele mouerit. vt fenfus auriii anv contexere facilius poteft.altera tibia fona^ plurimii ante vterentur.cV eandem.nec vlJam alia cofueueriit.c5fonatiatotaper> fimulari cceperfit. percipi poreftjCp cu voce confox Cur fi quis cgteris oibus ner^: naadditacantafralteraenim vo uisconcinnatis.vtfola haeccanrilena atqjingenuiad chorea" adire fox patiatur.q^confonueft^ fonusvocisoppofitoc perpendi An q> exprefilus ita cofonantia non poteft.hoc ecAn q> folac par! interuallo re fu erat.

fi abfonant. Curneruum mediuincocen . tibusappellamuSjCUinterodo y <qp pauci^An qj multi meli'vnu. vtpote qui confonus fit.quod obuiaauribuseilepoteftc Nam .Se&io Dccimanona A dio neruo fsepe vtuntur. Qijadecaufa. vtpluserrox vox aberrareconfueuitc'Vtrum riseommittatur. alrjs mi Etin triquetris nerui. &. qua g me*. dC acutum facile fu5 paret:cgterivero incertifuaob ob veloci tatem lacefci t. tardius'qj centusfepte neruisconftabant^ incipiunc:itaq3 faciliusaffequi feptemaut medium obtinent* idem poffunt.Ergo queadmodu ademptis ex oratione quibufda diu foramen emergitjd'iapafon 0 refonat cu ea. quod rant. deprehendi fa^ vero diatelfaron vocam^intery ciliuspoflunt^q^quicantatacu^ uallo fefquiterdo continetur.ita difpone re folent:& qui fiitulas apte con do min9 grf ca rdinquitur: alqs cinnat. nullu mediu fitf An q> olim con fuum'qj duccafpiciu t. fono illi0 plus i fenfu auriu percipi pot» maxime conciliat.alter Tub iutuftio eft fonorum. quae per tota fiftu lam promitur.necvllum aliutcv jties repetuw. mox redeunteode.fidifcefierint . fefquialteracoftat.6d co rem ageredeteriorem.quoddiapentenomi £ nus aflumi faepiiTime foleat. na. & congrui^ An q> in tempore ampliori agit.quigrauiuscan natur. qui prehenderitjhypatefola refona> peccat in grain' ori» Vtru q> plus re videbitur <! An q> tinnit9.oesiu probi fidjcines crcbro ad media veniunt.ergo ga hjncetiam plusfenfus adhibet: fuo coniimili cocrefcit/olus apx velox aute.dC. Genus aut c6cinendi. euidentiores enim . extrema tantu Cera mar Vero quibujfda detradie . qjfacili us acutu qi graue catat* Curneteduploacutiorehyv An q?acurii graui deteriuseft: pace •? An primu}q> com neruus peccare autem jnon aliud eft|.Quant obcaufammuki cum cantantjmeliusnumerosferuat. qui tibias perforant.Quinetia incsctc risduploinceruallo capidiapa> fon confonantia nouimus. exigui tatem occultantur.quacfenfum pa %f tusdiapafon cocinetia exultat: quod vel in fiftulis aeque perfpi tiuntur. folu id mores obtinet 1 cere licet : vox enim.q5 parce fui dimidia pulfatur. Cur inter oia. maxime^j duplaeftjiequeintcti diapafon elegantiorum3quoniam eiusfo/ cofonantiareddunc. quorum nime: lie etia medius veluti con alter Iogitudincdupla.eo q> alrjs faepc ten vero ad dimidium implent* in dicedo vti neeefle eft. nihilo ginantforaminis prinapalis}ne infuauior aceidit.quippecum in ac Cur in acutu magna ex parce t£ celerando eueniat.qui rgis graue obtinettplus aute pie ex hac proficifci folec. tius * nee vero (ecus in numeris Cur fiquisneten pulfataapx 24 accidie .

quem genus id ftrepitus fubfequentefentimus.neque fubphrygium genus in Tragoe/dfjschoricuhabeaturf'Anqupx ce quae fcenica fint. Cur diapafon confonantia di 3* cimus no ronenumeri diaocfloj vt diatellaron.qug moru index proculdubio eft.non fapor gcrere pot. fed a ffneexordiretur* An q>gra uegenerofius. turn infonoru ordine acutorii&grauium non in mi' H ftione. mores tn prac fcipfa modulatio fert. Atqui mom eiufmodi fibi a<ftio vedicat.Problematum 6 Nam cifi quid fine fermone mo dulamur. xit. turn in numeris.vt diapente 1 An q> prifcis nopluribus vci neruis qp fuit in more: deinde Terpatt* der certia exempta.no diacxTto^quippe quae feptem.ne eas obliuioni mandarent: quod etia noftra aerate Agathyrfis in morem eft. pofterioru cantilenarum code appellauerunt nomine.leges cantabanc.* Curbisdiapente. Ergo primas quoq. ac ei us cemporib9 diapafon haec appellata eft c6ft>nantia.acutiflr> mus primi tetrachordi 'habe^: illo aute modo non a: principio-. no dico quem ftrepitus reddit. quod efle in caeteris fenfi bilibus non poteft.q uo om nes fuperipres vocabantur* mg Cur numerimufici.moribuslimiles fefe exhibetrfapores vero.ac diapente proportio> nes apte in vnam diapafon conx rinentiam copulantur. Cur diapafon cofonantia om 5> mum pulcherrima eftc'An q> in/ tegris terminishui 9 proportion nes continenruncarterarum aut nointegris.autbisdiax teflaron confonantia coponi no poteft. .Cfteri^|jeius ?* ftansmufici } moduJandi potius fcientia exercebant j" An q? turn in Tragcedrjs carminisvfusmo dulaminu longe amplior erat.hic enim fimilitudinegerit.quos non color.mores^j condere poteftrfapo -res vero.(9<: moduli motibus co tinent. bis aut diapafon poteftc1 An q> non bis diapente.Atomnisefficientiamoralisres €ft.neten adiun .imitationicp accommodata.neqj bis diateflaroninftruip5t. 48 Cur leges plerx*}jcatilen£ap pellenturc'An q> holes prius q? K teras fcirent.q? degrauiin acutu < Vtrum q?itaf7t. neruus. CurPhrynicus.n6 o<floconftaret4 Quamobrem aptius deacuto j » ingraue canitur. An q>motfi folum hocobtinet.autodoresnullaeiulrnodi (imilitudine gerutc' An q> nume f i m ufici. quo modo etia acfhones. quimedius <3£duxeft. aut colores hoc idem acque conficere non queunt« IP Curneqj fubdorium.autco lores. fed dia^ teflfaron.& modi I qui voces funt.vt i fuo inchoetur principio. non odor. (tab's em vel caeteris adeft:quip peciim etiam color noftru mo/' uerc afpeclum poflit)fed cuin^ telligi volo. fonatius^jabacu to oriri poteft* . Cum enim netedu-/ pla .n.

autlccum tenentinferiorem* Curnumeris^modulis. nanqj fefquialtera. acutam nente.pportio citateacutu exiftit. at vero acutum.6darduac difficile integricu imegriscoparantur. cu fuperna can* danda omnibus eftjOrdoijj rone tareadmodu difFia'lefit:grauia iliiusdifponi fingulis debet. er-. ^ fefquiiertiacptinet)quae termi' q^quodmultumeft. An q> ex ambabus tam. cijla. idcirco cantanf. tuSjfolushicaberrabitjqui mo nifi viribus Valeanr. Cofonantia hementius funt: quanqua min 9 quoqjdiateiTaron proportione negocrj fit mouifie q3 exiguu. canti g go fublata cotinendi. cantare HP fuo carueri tc'An q? ro concinedi poiTun t * Ciii us certe indiciu.itaqjvelin K nis coftat. ac niatc'vtenim graueob multitux ita deinceps. quocumjjin Quare cuAfoci^ acumen effi^ 57 genereneteduotenuerit.aliquis ex cgteris fit dimo proferut voce. quiaintete VC" fed partes fijpfunt..qu3e natura funt imber titooium elegatiiTlma conftat. q> € neruisolbusaptaintetionecoti velociter ferrifolet.nete quatuor refonabit. At vero eade nete dine graue eftjita acutu ob velo mediae fefquialtera eft. no integris ceciniffe acututn.D tevnumhabebit:&Ivbi hypate tasautenonnifimagno prouex duo.me dari datfi a natura omnib9eft« ritoillius parsdutaxatdeefhce/ I n d i ci u. hypa* ci mometopcfTitexiguOjgraui.6d perna cantare raleant < Leges partcei^dirnidiia :quaobrcnon quoqjacut3e. cocencus oequecufto cisdeniqjoibus concinendigex ** diri prxtereanon poteft.q uod acutu can^ cofiftit perfc<ftiiTrma eft»& qm taresfed mittuntquideacutavo moduladi mcfura hsec tenetjine cem oia.Sc&io Decimahona A pla ad hypaten iTt. qua cofonan fi ita eft.q>aeris parum.concinen^ di^j caufa.qui fu minoreintrafecotinet totu.modis tn adieditijs can< .eo f. quod vehexTP netur } quac no nifiperhabitudi menterfert :ita bonarii virium nem quandaad media accomo index acutu eft.qui cofumpto corpo tosreddet: fed fi integre illo ma^ ris habitu emarcuerint. maiusnegotiucanticS tia diapetecocludif.cinentis feruant iwcegrum* ticoru .odum fuse coiix ti his ipfis moueri}oblectari^5 ppfs>ut.quoru maior minore acre hoc ideaccidere oporteret* intra fe toru c6tinet3<5c infuj? ter An vocem ^ natura mittere apu lia eius partc. q> p ueri adeo nuper jdi teri nanq? DCS ir. Cur inqua.no ide eft.cum tn nerib^qblcciari oes cofueueretf neruomediofibi confiantevn 9 An q> motib^ naturalibusobleexcgterisaiiquisdifcreparit.cgx aeris velociter fertur + Vnde heteri quoqj ocs fonos incompofix <ftici. q5 graue fit:6C numeris pofita eft: maior enim quidepaucireperiuntur.no mul ^ Cur fi neruus mediusex fuo turn ciere poffunt: paru autertl jntetionis modo dimotus fit.id eft.

aut dupli ad fubdu plum.Cu igitur in diapafon co fonantia e?c diuerfis .Problcmatum C ticorurn vt dele$emur. cur ante ita.cufiniantad par^ temrquaobrem fieri nonpoteft. quauis n5 idem fecerint. vtparifintracultate.ciim ad fix nem deuentueft^riaexamplio re voce aliquoru exultat. ftias cVferuamus.qp difcrimix ne angunt. vt exitfi foni circuitalis habetciineta:vltim* enim aneteidtusaerisfadhishy pate eft: qj aim fjniant in idem.Cxteram igitur cofoxnantiarumalterius termini im* perfedi funt.di<ftum iam eft. hinc magadare confonan tiadiapafonconfueuerunt* Cur fuauiuscantfi audimus> qucfcimuSjCjpqucignoramusc 1 V trum qfn ctim cantilena agno .nonfecusacillisaccidit.g[ inordinat9.quibus cpfonan> tia cotineturjtnotus portionem inter fe aliquS feruant. Etproportio ipfaambom extremoru potenx tiam seque in cofonantia tenet. Atornnisco fonatia fono fimplici fuauior e. gcjfonu aft tillud fimplici contineri fono confpevftum eft.. que tnodonatura fuaueeffe propox fuimus. quo in ehoreis. Vtnete.Cum'qjdix l» fparesfint.Sedenim numeri propterea mulcct. moijent^j nos pro fua aequabili ferie ordinate* Motus enim familiarior naturae eft ordinatus.autaliqua alia inter feob" tinent.magada" jre'afit ex contraries vocibus cox fiftat. quo ante nnc difcrex parint. Adde <^ hypate accidit. &C bibimus. * queadmodueonfonatiaexporx tionib9 temperat. pariter vimhabeatvtriufque extremi. CurfuauiusantiphonQacqui lo ^ fono efti"An q> obfonii quoq^ co fonu diapafon eft. quia ratunijordinatu'qj computandi tiumeru habent. aut paris ad par. qui fub poftrtma cantilena pub fent«Nametficxteraoperisnon adhibita tibia peregerunt3tame w quod in ide defierint. quod coe exultet/uauiffimu fit.q?internperatuefttprfx ferfim fi cu fenfibile fit. &ronf claufulx.dtaugemus* Contra.ita fonj. Et tempcratu quoq? oe fuauius.6d hypate. atqj omniu fuauilTmie diapafon per fonat. eo ipfofp ne magis delectant. efficere afluefcendiratiopot. quippecrim ex adulefcentibuSjVJris'qj confix ftat.euenic vt opus abfolui vnu comuneijj poffit. Cur foja in djapafon cofonari tia magadari folitu eft:1 An quia 4^ vtpedesearminii portion?.itaqj § m naturam hie magis efle prox m ordi dd laboramus.inordinatecum agim^ B deprauamusnatura^atqjdefuo ftatudimouem9: morbosenim Uaturalisordiniscorporum eiTe motiones nullfi dubifi eft»Con> (bnatiavero demulcere ideo po teftjqjtniftio..difcrimenaurib 9 ac/ cidit. i!ue teperatio con tratioru eftiundoru apteinter fefejportione'qjinuicecuftodien liu«Portio igitur ordo eft.qui itadiftat inter fe tonis.

qpfonusreliquorumner $ uorum promifcuus hie exultat: qm illi quidem a nete quad inv pulfi. fociii'qj fefe prx» beat camati.quinotailla exprimic cantilena.vbi fe moueat appre henfa. Curfuauiuscatilenaaudim 9 .Ad haec. folahypatefub fonare videat^1 An q> nete cu dex {init.niii alix qua coacVnecefTitateid faciat.nihil fane mirii fuerit:eius aute motu neruos oes commoueri.quibusdiapafon interuallum cotinetur: penitus vero careant. eg teri no pofifunt. neq.Se&io Decimationa fc{fflus. Atdiapafoncotinetia. Indicia.itacjj fecundaria eiufdem adio merito fuperior efle.quiveluti calce. quippe qui aliqd fuccinat. auc diapete habitudinecopulantur: idcirco foni bis diapafon efife co loni poflunt. itaqp cum confonantia fonoruinuice proportione obti nentiu fit.fecuroqjaio cantare.neqjcogitatio E neperpendereveritatem polTu mus.in hypatem trafit.vt iugu moueatur. qua reddidimuscam* ^ Curflquisnetencupulfauex ri^apprehedat.cV[ cu in* cipit:cum hypate vero cum dex finitjideexiftit.extremi nullainuicem por done habebut. diatefTaron veroin fefquitertia* Quod fi tres fefquialteri . abfurdu haud quicquahaberi debet.fubmifle vellente. AJL cu ad tibia. hac geminata quadruplam inuicc proportione extremi tex nebunt. 44 Curno bisdiapente.<3C tneiusfonumpercipiamus.pportione fefquialterae.finetei(fluintente accidat. ob earn. afTequitur* hocaiit contemplationem facit fuairiore. «3ileuix ter ac molliter fonant: nete aute ipfafidium omnium vehement tiflima fua tota potentia fonum reddit.autbis diatefiaron reddi cofonantia po teftjVtbisdiapafon coaptari to* letc"An qj diapete confonatia po E fitain.Solet aut quifqs \

lari.proportione^i inuicii C foni habeant. praefcrtim culc uiflimo motu ipfa moueatur. enim fuper particulares.aut fef^ quicertf) numeri ordine difpox nant. An incidit.certo nouimus. Quod fiei? pro priae motioni adiucfhis ipfe tot* efle illius videat.vt auditor Vnacu eo afficiat. qraduplari proportione confix (lit.neq5 multiplices ee poterut.c| cu ad lyra cantatj" Extra ord»Arift» H An . at hypate cu videamus in apprehefam. in quibus fcilicetneqjfenfu. g diateflaron.Amplior autem.elanguefcit'qj. q> poft hypatem Acinus neten canere aptiflime li A 57 cet:etenimquafi neten praefeip D fa feratjfimilitudo ex ea petitur* Cum aut echo quoc^ ipfa catus quidaefTeprobef.6£ com definit. fonuqj reddere aliquem probabile eft* Sonus igiturnetealienusab ex teris eft. qp cf» terarum poteft.quod fpectat.merito obfuaaffinitatem nete mouere hypatem pofTe vr» Nete enim. (eft enim vox cis neteiam definetis ta<ftio)tinx nitusijj ipfefonorefpodeat hy pate. ipx fam fonare credimus:quod in m ulcis accidere folet.meliuspatet'.

fuumqj genus fyncerucux ftodienSjOmnes cantilena erro^res pofita quafi regula patefaCit. q] inter aliqua clauduntextrema. paramefe no^ ftra tepeftate vocatur.toni^jin* teruallu reliquerut.min9 voci immifcere fe po left: q» com ad fenfum difcrime pariant. dC tibia mifceri fibimet ad" ttiodu fua ob fimili tudinem pof funttfpiritunaqjvtraqj coficit..Ergocantile" na.qm quod miftu cft. quod enim in medio fitu eft eo' rum.vinum quippeex acido. fuauius redd if: atq tibia. quanx quam inter paucos facilius pro culdubio poterit. q? quacanobis mifcentur. ipfe per fefe pa" tens. quod miftu cum fuauiori eft.dd mediu eft. quod mediu efteoru.qmquae natura permifcei. erro* rem crebriuscommittunt* Curveterescu neruis feptem ^m c5centusdifponerent. Eoru item.qj tibia" rum.qua: inter extrema comiricn!. quod pro mifcuum ex erratis. Sonus aut lyra.hypatent ^^ no neten reliquerutc'An no hy* paten.cO" gnationeq* fua errores multos cantilena.aut minus fenfibili . Curneruum mediu inter fe" pte vocamus.quo rum mediu eft.q?lyra fuauior e: ergo Can tilenaquoq?miftacum tibia. qp lyra fuauior fit.iuremedij nome habuerat.Cu autc extrema cocentus nete.tardiusqj in cipiunt:itaq? faciliusafTequi ide! poffunt: plus enim errorisfolet commitci in celeritate * Accidit aut. Cum vero multaperperam incantandoagantur. longe amplius temperantur.ac dulci fapore miftu eft«Probari hoc idem po" left vel malis punicis. .. qua. fed ea.vltimaverO denfi .non mifto eft fuauius. $ pauci fint attentiores. ducemqj refpiciunt. q in aliquo interualload vtrunq? vergunt.Problematum <? An oeAiatfe.vociqj comifceri mi * nus idoneus fit.extremu hoc principiu.quamobrem inter fefe ipfi per fe potius .modo quis fenfum amborfl percipiat* Vinii enim aceto mulfo fuauius eft.§ cu principecerrant* ^ Cur vox in parte acuta can^ 4^1 tus magna ex parte degenerate An qp acutum facili us.feruarenumeros poffint.Segregans vero fefe.recT:eq3 adis prouenit.quodiclum defapori" bus eft. principiu enim idceffedutaxat patuit. nemo eoru exuperata multitudine clarere potuerit.5d hypa te fintjhisqj interiaceant reliqui foni.quorii medius nofat9. q^ graue cantatur 4 acutuigitur crebriu* cantanttdum^jid faciunt. qrn non fpiritu Ct.no immerito minus de mulcent.quac vino H lentaappellamus.$ paucic* An q> multi magisvnu. vt fuo duci multi.folus principiu alterius tetrachordi eft.Addeq? tibia fonitu. L Cur melius multi cum can" 4^ tant.folurt< if mediu principiu quoddameft.deterius ee necefle eft. cu inter odo nul" lum mediu fit ? An q> olim con^ cent9 nerui s fepte coftabat. occultat«Sonus lyra: cum tenuis.

quaobrem mediam quoqj eaappellarunt.& quie^ tus/edadmifti nueri roneafpex rior reddi t. prorfuseoru quoqj. fubdorio vero. alteru dimi diatum fit. Sed haecambo y vt choris minix mecogruunt. Subdorium vero max gni ncum conftans. qUvalidiua. g inuahdiorcs: quaobre id gen9 choro tribuim 9 . & irritans.& arma eo ipfo cocenx tu agunf. Veteru aut folos duces fuiflfe hex roasconftat:populi holes funt. &• olertf eta pertment:cuiuf qmeflionis.Mores vero fub phrygiiiobtinet vfui reru depu tatos.qu3e minus caeteri cocentus prg ftare queunt:minime^{ ipfe fubphry gius:hicenim animoslymphax tis files reddi t. Suntaut patibiliores. quod choro no coucnit.Modulum nanq? molx lemefTeeorum dicflum i am eft.Ampliorib9 veroaer tardi9occurritjVt duplis duplo.porra recufats' An q> altex rius radix imbecilIa. £ Curpariiijfimiliumfjjdoliox f rum. * _ Cur Tragcediaru choris neqj fubdorio. IK* ad ftirpium genus.Eft enim cho rus cliensquida.Quaprox pter choro copetunt more9. echo diapafon cofox nantia refultabitc' Anq»echod« pi a dimidiati ad inanis exiftit* Quideniminiftispotius ) q^in fiftulis res euariet c* motu nanqj eunde acuticre putam us. Cur fono grauiori mollior mo fO dulatio cotineatc1 Anq> niodul9 fua gde natura mollis e.fi alceru i nane. H 4 .& mouetior.quem velociore. At vero mixolydius nimirii iliapftare pot:itaq?eo ipfo affici pofllim9.geundem modulu habent.Cu igil grauis fon9mollis/jutetusip fit. acut* cotra moucs. graueijj eft: quocircaommu maximecocen tuumcitharf accommodandu. ) 6. cV fiebiles: hxc ^ enimhumanapotiusfunt.cogit^jdebaccha ri.mollior eile de^ ber. fie fcenis eefamix liariora probant:etenim fcena heroum fada.qui grauior eodem modulo continet. & cjteris ad proportione« Vtris quoqjduplus diapafon ad fob* duplum confonat.mo duli'q? traquilli. An qs fuperioris tetrachordi finis principiu erat inferiori8}& medium tono prox portioneextremoru tenebac.curator'qj ocicv 58 fus:quippe glbeneuokn'tia Sun taxat his exhibeat. A R I S T O T E LI S PRO BLEMATVM •ECTIG YIGESIMA: £or«w. quib9 adeft.quo certe choris max gnopereopus e.neqj fubphrygio canx tandi genere vti mos eft f An qj modulu praeftare concentushi nequeunt. atcp fubphrygio agimus.ur . Vr aquam falfam apifi recipit.di(fta^ fimulat.alteri9validae« impaubiiius aut.$e&io Dccimancna A dcnfi in acutum pro media vfi funt. quib9chori cofiftunt. qua ob rem in Geryone ^ excurfus.

Menta gnaobtinetjldnaturacodirepo K C belli tpe neq? edito.exarefcit:curitac'Anoiaeate L H floremgerit. porro alter!us in^ no ampli us exiccari oportet: eli tereft di fputatiois declarare.ha:cfe^ fedla ficciora prorfus euadunt.aliaferiusoccidunt.autcrailitudi tus no protinus eft. fed femen reddere. 5d igne re no plus valeant.Sed qua ob cam edi poiTint < An q> humidiora alrjs longu Vi tae fpatiu. alia inefcu elTelongf ua natura voluit.au t ccrte no fxpe: quse aute 6 Cur alia efculenta. nus vigentf tate.quibus flos in. fbrtitudinem.quod poftero frudu affert. dC vitam exple^ Vehemetiufculo coftat. fer fuccu cotinet immitem. quod frudus no deeft.molliora^ cum omnibus finis. exarefcat necelTe eft: ac eoru ip^ hoc cibo ineptumpeni tus eft:q> forum alia anno primo fimul dC aut fucco efculento quidem.quatenus femi 4 Cur eorum.Ipfam etiam viuetiumad * florem habeant.quafi equapiii dixeris. anno fidet. q femel.Cur alia elixa.atq? fenefcuntrquanqua fiftit. ne quoqj valeant: nam & homi alia coda.fed ipfa profru abequo hippoielinu appellatu dibus habentur. haec lenta experiamurc' An caufoe fuc fjpe frudificare neceflTe eft. .ficciora ue datum eft. ac termin I omniaredduntunquaeveromi fitperfe<fliofeminis.genus apr). Qua ob caufam ftirpium alif 7 Anquiamenta refrigerarecorx pora poteft.qu£ terra gignit. altis bre non eatenus humedari.rnodo ftirpiu ob' aut fapor vel protinus grat9 co^ arefcut. condimento recipimus» quod vtequapifuQuac vero przeuali^ enimexiguo corporcvim da furgunt-j hxc annis plufculis poft . atq*animofitate. vbi aut femen ferre non am/* dulcior reddit a calore :quibus plius poflunt.quod eni & ignis expers ob re qua: imbecillima funt.Qua cus eft. alia cruda funt cibo nesad annu trigefimu vfqj pro* idoneac'An gbus fuccus efculen flciunt.frtidusenim ideft.Problematum a Cur in prouerbio eft.cu femen vfqj ferendum cu magna curbita. mel.haec igne conx tabreui tgecontinetur. i)s decodlis ne. neqj feritcs* teft ampliorum efculentorum. hxcetia cruda efitantur.tum confecflu nihilomin'redditur.cucumeriauteflorem inhaerere perfpicuum eft.eft.quibusvi/ M nus humida funt. aliaocyus.fed 9 xaaute humidiora .malus punica c* An his pars annua fit.hoc pro renaturx ro fancittalia poftero. ddquxolera nominamus:alias no/ed faepiusfrudificarefolitae quamuis genere fit idem* g Curaliquafrudluvacent. autcopia.cum'qj attu lit. alia aflameli9 idcj? portione. vtcucumer.cu fint. vt corruptione con ad feraen vfqj viuere tantumo^ ftatfeminis genicalis:idaucem do poflintjdeinde cum feme tu>* ipfumaduerfum omninoeftad lerutjCxarefcatjVt genus herbf.

coceptuqj no furfum tranfmitti patit.tScaluum.fungofaefci5 fiunt.obiecflfi facit.aut tegulis.vt radicis amplif 5 fimu fecj increment necefTe fit* o Curfiquiscucumeres.quodcertecru ditas eftjCV vbi naturae vires fit perare no queiit.. cotra quacdetecfia funt. Soli^j expofita tenent. femen ipfum maxime ee tale ro exigit* Cur tenuesradiculx acriores ft funt c1 An q> ampliores illse fpax do teporis longiori pleniuscon coclae mitefcunt.autaugc ritfed funt q exaliorii cqrruptio ne. q* radices. ne pa* bulu.itaqj in fene&us te.inculta6C auia rjfequa?.<5C feminefparfojCuapud no E nulloscomodior capparis fit.6d Sol exiccan do incrementu impediunt}mox lem'qs turn minore.al terse par uae. .et mala punica..autcu curbitasprotinus paruulascon dideri tin terra.hocc augep t:fic in terra alia cococlo aiirnctocVco filtunt.Se£Ho Vigefima A poftfru<flificareincipiut } diu'qj vitam agere poffunt.parua fo hdaqj augefciit nullo ambiente operculo.qu3eiprom ptu maxime funt:aliqua vero aial producunc.c5 C traeuadat.& pili corrupto alimeto. ck morbis .autquaruis mala! o!lJs.abfcedunt cjde inveiica. radices mira tnagnitudine adolefcentc* An q> natura panici fungofa. itaqj irriget.cVodoresderiuari necefleei nam etodores omniii vnacum feminibus elTefuaues incipiut* Quod-fi acritudo cgteris exfe* mine proficifcifolitaeft. Sed Iter radicecotentucalorefibi in dito cocoquit.tum crifpiox rem reddunt:queadmodumdt arbores. Curcapparislocisprouenire 12 cultis haud facile poteft c1 multi nanqj tentarut 3C radice transla ta. frudifica^ re fxpius.vt arbores* 8 Cur ft quisapiuradice terms circiifodiat. fo Curplantarfiacriumfemina acriora fun t. maiores multo <rficieti' A q> fpus.<3d augent. vt ped unculi.necelTeeft.n. ££ poft augeantur.q5 rofa: fed tfi efficere nihil potue^ runt^Quid ergo caufe fit..auteuanefcat.q3 alimonia faciat lar giorc * id. & cala pabulu attrahit.alia excremen tis.& princi pio cofiftat. deinde terra ao cumulet.vt cul tis nefciat hofpitari.8<: fpiflje« Aft vero iter terra occulta3qm cotra afficiantur.ampla redduntjCtfungofe. aut qualabe alia corgis prodeut* Ergo vt in ' corgenonulla excrementopro ueniuntalimcti.vtconco H if) quat.autarefcat.Quinetia q vafis includimuSjVt cucumex resin feruliscauis.quaeloca vento. quaeqj in cauis mane^&riguisialtergenim ma gnae. di foliac' An q> femina o?a oriuntur.aduerfaq3 cocretioe oriunr* Culturac aut ofhcr) eft.cVc maxime fepul> chrisadhacreatdgiturdehoCjCg terisqs generis eiufde accepiffe illud oportet. inqj Cfterasoes ptesexeovelutifon 59 tequoda(vtquidaaiunt)fapox D res. partiqj img panicfi Vndiqi ingerat. q> non oia eade ex materiacofiftere folet.

q orta funt ex corrupt i one'.quxia in plenu creuerunt: permanedi verofacultas propterea dat.quae humorc putre I facere prohibet: alimentu vero.Ven modo collocet apud ignc. & terra pedibus cox planarit.prgco ques admodum cucumeres^ ciat . At crim vim ifta procrean di.& feruari.cia ne corr upantu^caufa conculcandi fbliditas eft. fi quis annuas non cuellat.&mofoli exponat.6C conftipatio tepore mducit.bcnecp operuerit. di. radix fibi ipfa totu dix fpenfat:iuqjvelampliorfiatne cefleeftjVel fuo de latere radices alias[mittat geminas modocex paru* hasenim multiplicesefTix ci nouimus. cultis'qj viuere nolfit.'fi tge cogruo ad i pfum cti quallis in terrain demittet.coculcari t<j55 vt imbre nullu admittere poifit^radicula: ipfac g sedate amplitudine mira increfcentv' An propterea. quod illis feminatisprius cofici necef feeft.quo in gnecapparis quoqspfedo eft* ? Cur fiquisradicularurn folia tge hybernOjCU raaxime viget. quo radix.fe ruat'qj virides. Anq> fiaquacaJj (tt^ necabit qua: irrigantur. quair. aut ctaduerfo habitulocifui genes jris.quo genus mite^vrbanumfyfru ctuu cofiftit. cum frucftificax runtjdetracflisfarmentis.aut cu 14* cumeres apud puteum fitos in K. Cur non meridiejfed mine.q> relicflis radicibus fuppetit alimg turn«Na fi quis.pdeunt. atq? guertic: gppe cua* fua natura defcifcere nequeat. ipfum dimiferitputeu tempefti uos.informatione'qj huiufcex modi creant. vtpote cu radix valeat coferuari. haec fylueftria funt.vnde etia fit.ut later! ceparu natura dedit. qSaliteradgermefurfum tranf mitteret. abfciderit. prxci fa^j plants terra aggerari t. eruditaipmex Itoraeuadam. fed tgc hyberno relin/ quat. iicradicularum negarit.6£ fpix ritusfatisalere poiTunt. haec vrbani vocax bulo fignirlcamus.Terrx aut aggregatio.ftopcris prscconx dita iam naturae habetur. fed viuere vlteriuspou Ferent aut ifti frucliumaturius* q^ qui femine prodierunnqm ra dix bona pars.Quxautcuraadx hibita mitefcere nequeunt. Cultusenimdumea meliorib9 inftituere moribuscotendit.5d germen mitx tere celeri us q ueat. neceffe profecfto eft ipfas ilJas crafcefcex re nimiam ob copiam alimenti* Cur fi quis cucurbitas. M vt fi quis per hyemc cucumeris ^ femen in quallisfitumaqua irri r^*^ gettepida. de prauat . virides g annum torn leruabitc'An q» vax por aqux refrigeras efficit ne afx ficcentur.Quae igitur mitiga tione. Cur .. coiv If culcaritc|5 circum radices. nodiuue* irrigate cofuctirrunt^ Vtrum ncSolis feruor huniorc abfumat.eo q» folertia hoiseducata qfi.cucu' meres faciet praccoques. baud enim cucumerannuam fortitmr natura. ve getiores:6d obturatio illa. 8t ruftica.

fua ob inopiam men ex caule proueniat.moucrevri nam poteftc' An quia calidu eft.quod eius fuccusomx niu acerrimusdocet. ta A feminu 3 qpftirpium.quaefint prouoca^ tura vrina.quo hu morcinerisquide no perpetue affluit: fici vero irrequieto con" fluuio manat. ealor naq? Iterior cito extenuat.humoretale. caloris fui rone vim mouendivrinam ha. q3 femine vetuftiori. H iir) .limoijjobctu<5lofouetur» D An q? rutac radix fomencu tepo rem'q? defyderattitaque cinere quoqp circudata iuuaufi'cus aut call da eft.quaru na tura imbecillior Cjhasreriijinax ncty emi ttere caule necefle eft* Cur in terra Attica fru<fiuscg 20 teri dulciffimi fiunt.quippecum fex ces proueniunt. qui lege fuae naturae Jbantur»celeriusigitfemen prox dukes creantjdulciores euadat: fundunt.mediocrc media tge. qua qua eft«Sol aut quantii dul^ proueciatc'infcrit vero inter cor cillimufit.qu3p vecu ftaadmodfi funt. 6C fumus.vt fcilicet vna defce^ df ndo humorcs excenuent* 17 Curocyus dlus exxaulefcat. calidum eiTeproculdubio nouix oiustodorisenim naturacalore B aliquooinocreat«Atveroqux male olct.validiffima elle prox vt frudus. benjtjVel potiuscolliquandi.quf minime odorata funt. q3 vigetjita^t fcminum.vt alh'a. hxc ob h umoris cotenti medio critate.quantu fuo fS Qua ob caufam ruta iniira in coueniatgeneri. plurimai^. dCleuiflimu eximit. vbi Sol partecofumpfit p beciUiora propterea funt } q» exx maximam.q? quod nox uoi'An q> ficu t jn animantiu gex Bere femen id celeri us afferr. cocodlu^s facilexuius fane gene ris func. cum id etipx fum frucfius quide exiftatfAn q» ager ille tenuis. id auteipfum non nifi qui ficci e natura}minime'qj dul excaulefcereeft.vim fua omne 6o ticem.pulcherrima.qu2e in eo nafcunt»Ergo quccdulciafua coftant natura.thymu vex roacerrimum eft. aut bimo prodieri r. jofcxa<fto. que multu emittit: habet igitur calore. quae vrina ciere valent. nee aliquacorpulentia odor co* tinetur. baud quaquatn apta concodioni funt.ficcus'q5 eft: qua ob rem non multu humoris cox tinenc.quale etcinis 4 Quaobre fi illeiuuare polTitjficus porro copi3.vtpote cu arboris fuccus cofumi ex toto no polti t* % Cur ftirpiu nonullg caulem *? fg edat inanec1 An illis. facile reliqua conco crementum adhuc procreation! quunt: etenim multu concoqui minime couenienscofltinent:q negociu magnum eft.Nam &ea. atq. vttrimo.Efieaut no ca iida (blunt.quod dulce nex ficum.ac vigo rem eo magispraeftabit.haec humoreinucili expeditiuscoffci pot* Vndefit. tin humoris retinet. fed etiam coco(flu fa cilia debent.Sex minum aut genus oc odoratu.Seftio Vigcfima ftf Cur omne odoratu genus.

dLhumoris aliqd co tinens:fed lentu non eftritacpla^ chrymamouerenonpoteft* Qua ob caufam myrta collix ^s fainmanuduiciorafentini 9 .vt quod c\I humore cVva porefitcaFo.qt integrac'An quemadmodum ra cemorum acini vindemiati dul ciores funt.p6t:admotn tn ad oculos. humorqs tenuiscom^ meat.perinde quafi pu pillam coprimi cogcret.nullum influxu alTiduu habent.cVleto: itaqj oculisadmotUjCoqjvaporeiuf modi eft. Alliu caliduquidem 1 eft.^g copia niuis:&C vbi cmerferitjCeleriter crefcat. quod vt hyeme concoqui ex fri gorenequit.6dcalidius.rataqjha" bet. Origanus.Origa/' nusvero nihil huiufcemodifa cit. 6d ficca:quod la< clirymas aut moueat/mordax K id eedebet.reficcarequod colliquauerit.ac proinde humore tabi ficat«Atcepevimeiufmodifan£ habet.ficfolftitioexcalo" recocoquens auget.lachry mas mouet* An q» acriu gen9 di fcrimineeuariatnumerofo. amplius potefttna extruderela^ chrymacu editur.tenui.Problematum <3 itacj acerrimi relinquutur...lachrymas mouet: cumqj edit.nec aliud quippia excgteris.itidetranfmiflarefpiratioe facerepot. : q minora.8i acre.Nafturtiu ergo.<} paffim co fticerut^cxigui vinacea uel nulla cotinet. .exiccanturq5. quanquaacremeqpenim naftur tiu.atqjtenuitatedolore mouet. qui humorefuperuacuocarent.quo fuacuiq?visconfiftit. qj non vindemiari. acciditapudScy ** thas.partequo^extex riore inopplentur: itaq? dulciox ranonimmeritofentiuntur* Cur myrta enucleatiora funt. nihil.cVhumidu.quaeminutj adoleue runt. Vtruquia influxu caret afiiduOjbreui mar cefcunt. ** Curcepgvniitaacritermorx dere oculos poteft < vnde nome quoq.quod naturafua/ue eft.intereunt. *l CurpulegiUj&liriUj&cepg fufpenfaflorent folftitrjtgec"An ineft crudu in his alimentum.vtfrumentum diuin terra maneat.que frucluscaeteri obtinent.irreptas^j fua oblentitia.<3d palmulfnucleo pe nevacant.oleu quoqslachry' maexcutit. etenimmufto.c\: lentil* Quasob res.6dcucomedit. Quade caufa.quauislenitermor> deat:fubies enim.quod mordaciuseftjoblatii oculisefficit gquevtlachrymae proflaunt:atcepe6dcumoculis admouef. aGraeciscrommyonim pofitu putant.etenimquaenulliialedi initin . intusqj fuam dul cedineacinoruin modumvua cominentia.&vuar(i acini.quia nullii mittitvaporem: eft em idcVficcius.ppterea mo/ uet.vbimanucoprefla confliiftataqsfuntjdiflfufaintefti nadulcedine.excerpti acini quafi corn diunt: quippe qui velextrinfe' cus mufturefudentratquiinra cemocohacrentjVtiqjincoditio rescoftant* Ergo myrta quoqt natura dulcia.cgteraq3 id genus cali da funt kniter.quiacalidi9 e.

vt finis nucleus deputatus eft.cu ampli 9 «xiccatur:vt oliu3e} vt glades in ueterataeefficiunturamarx. Crefcere autem quodque folet. turn .velpauciora.vt cepgc' An q>omnesalimenrum intrafeco tinent.amax refcitqj modofalis. quamobrem <3£ minora (tint.ncccerto. Adde q> min9 putrent 3 cunificcioraferuntur.vndefaporum gene raoriuntur. ^ Cur allia5cV cepac folae ex plax 2g tis recoditse germinare posfintc* Anqjhumore. dulciora.quae germen efticere queat'* idqs conftat argumento tu fquil larum.Se£tio Vigefima A continent. &C alimento oleribus humor eft. Vtpotc furculi quide agnati exx teriores. Curallia cum excaulefcunt. pabulum eft. 30 plenius cp recens edita olet < An q>recentia humoris multum ad hue extranei continent-. Ccpiaigitur alimenti eft. qi quae tepidajCuadantc7 Anq>fic interclufum calidum falfiuseft.tum etiam bulborii.quodfalfius: dulcc autem itacontratium. qui idemfacere pofl'unt.fed abicifra. Concocftio autem no tiifi perfedio eft. eo meliora posfint euadere: caetera autem deteriox rac'Anqjomnia iftiufmodi ma/xime plena humoris conficiunx tur:itaq? teme commiiTa ficciox ra temperarneto commodoger minare incipient. Crefcereaute vnumquodq?poteil:.partusqj imperfect. noneoq? in fecontinet alimentum. vtvim fuam integram habere nequeant. air] poftrcmam luperiorem . af Quam ob caufam frucluum ali) partemradici proximahax B bentamarioremjVtcucumeres.quoficciox yf ra ferantur.dcfinitoqjloco omnesoriumur. Redditur. v Vtcalidius.[quo fit.concocl:otj5 inde ab/fumpto iam plenius ficcat.alimentoqj funt refertac.aut euulx fa. &L digeftuillud.vel recondita posfint}vt caux Iesliliorurn3vtallia.quoniam aliud non fuppetat alimentum. fed aux geritumduntaxatincipiutjCii temp us ad id adeft. vnumquodqj amaru. C Curaliquagcrminarenoter racotenta. fed q> decocftum iam.vt frigi^ dum eft. poftrema pars fucco dulci. quae minora.qmefcae confluuiump radicem frequetatt aliis quia fie ci^naturafunt. idcirco femen con tinentindifcretum 3 cui perinde.&cepae.n.cum tem^ pusvenerit. Continent igitur vel antehac alimentum.q* quae iuftum co tinentnucleum:funtenimmin* concocta. min<v raqjc'A n quia m i n9 pfecfia fun t. Quam ob caufam quae aqua z? frigida irrigamus. 6d minus dulcia. Curallia. vt glandesc1 An q> alris pars ifta ra^ diciproximacrudovefcitur ali mento. cuius opera 61 res ilia efficipotefttvelutctoua crocodilorum tempus tute ope ririfibicommodum nouimus: incrementum tn contmuari no licet.cum autc decodtaia fun t/ecreto humoreillo inutili.

acereft« Quin veniant. humidis fieri bibent. Algae an cibumhabct fufpccflum quern tem}vt falfa exiccandi vim hfit* capiunt. Cur ergo cucumeres.qui f.(3c conditis. cam effeoportet. elaxatj&reliquum corpus i tide acplanum maxime indurefcit* affici t:ex quo fit.phibeat. qux madida uentur. ne mefafcines: ergo cibum cum cognometo pepones. vt lecredunt. qui vnahauriatur. quia turn effafcinari t poteftjfed eatenus tm efFicit.eacum excrementitrjsmifta conditis:qm naturafancitu eft. aut cum ficcentjdecidunt. fertur.6dno " & Cur frudus myrtorum non conditaru magisqj folia defluat nulla pigmentaodora fudorum conditarum aute referuatarii'q? faciantfoeditatem^ An quorum alga. bori adli2erentibus.nec quid luftribus plants.qni cucumeres fafit.me^ terclufus tranlmitti.aut incommoditatum ali fruclus immutctur: folia contra quarum tenent fufpitione.optimi pa perturbationefumet.quf quitionisremedium effeaiuntc' An H demdeco<£tio repofitis aginon propterea.qn> folum reficcari necefie eft fentimus. cV ob id horte eiicitunvel cum interclufus per &s.^ac decidant. Qu^am ob caufam ruta. snodo quo dictum eft* %2 Quacb caufam cucumeres.vt fitjfolia defluant. tormina mo cis paluftribus. vtapud Orchometum. defcendere:folu nanqj limofum. atque fecex liores euadunr. huorib^deprauare odores pnt» vt fructius peracfta decocftione Quadecaula rut am fafcinax 3^ fiaccefcar.itaqjcum de mcnfaea^ Ergoiion idem folr)s accidit arx dem qui priuate fibi affumunt. 6d in ytgyptoraquarum etenim cVingeratur.!. res ob earn caufam minus acres iocumqjipfum:neqjnimiu. C^uam obrem fla*I vberem terram elle ^Egyptum tu ipfo vel cum extrudendus ef/ M putamus. cibusquoqj vna elatu? qui humidi funt.egregiefiantc1Vtrum q»ob pracefitata^vi fua cV potefbate ca terrae duritiamaltiuscoguntur lefadoriajVas q9 recipitcibos .6dcruciatus.Problematum C turn fuum odprem fyncere adi^ tur.Igiturruta funt. frutft* inodoregrauitaseft atqjacritu adhaereantc' Anita euenit non do.Anq> terram lic^ dere posfit. ne humor edunt. necVflatu.vt origanus 5f viuum dulceeffi natura humidi funt:ita«n«feque ciatc* .lox humorem tenetur. Paluftris vero G plana etiam Cfteri nuper editi fructus alta^fit } alimetum necexiguii dilutiores funt.. cum aut voraciter algx vapor. vt per rett-acTium in mediu K pifcuntur. participem intuente quepiafa> ciutjaffantur^jcumimpertiar.vt flatus ille in quiautem altiusinnimtur.autedent fine turbatior foleant. S>C cepas recetio praebetpropter foli altitudine.acrigui minimelaudati .

quippe qu| fit S£ ' Cur nigrx myrti fronde funt £requentiorejq>albacc' Anq»nix grx9 generis funt fylueftrioris t cui indiciu. Quod cnim minus fuos fru&us decox quere po(Tunt.vuas anukum temporis Soli exponix inus. &C reliquum decoquat» 1 hoc autem idem feoere vel orixganus poteft.quibus f.vtSol quantum fitdilutu auferat. vcl Soletpanisaut caloreindeegredienteper refri gerationem» humor itaqjfrigir disiHcuanuif.vt recentibus vber rius cotinctjfic tpc.pucdjs par> cius in fupticie refidetpf) euapo ratione. min9 mob liaredduntunatqj&fi diutius dare f fece finant. qu{ aqua decoquit.6. 2.An q> tolx lit quantu in m ufto eft aquabflx dum.6<:cum corpulex tishumorcommitti meliuspox tefttquod faneinrsaccidit. fua ficci rate in ieipfa recipiens. Cur cibus tridceus maxime 2 corporibus noftris competent tior^atqjvefcentioreft.U gitur.ca nan que nigrorishumor e: hie autl hifce vtrifq?. du cum humoremifcetur > quod"nonni> D fi albefcere eft.candidiusautemia Vtrirq?. ~ qux res non nifi letore effici po^ teft.q>locis rufticisiftf proueniunt. Euapora^ prorfusoleu vel tern pore.cur inueteratuquoqj oleu cadidi usfit3qpreces. atque ita candi' dioraefficiuntur. cu rufum oleu fitj'An q> fpumare fokt.rnporis molit:akcrum vtmoi lius atq? tenuius quamprimum exprimitur.quodinteriuseft* Cur panesfngidi aibiorcscer nunt.itidem fiet: & cum vinu d ulce molim ur.fapo remconfici aufterucenfem9:arx gumento. Ordeum vero rigidius eft: itaqjma/Taeiuslongeptritatva lidiusality$ parum attradata* Curtarmaetririccacpritnunt ^ ordeaceae vl timu * cadidi us eftc1' An alter urn vt durius circufr. falit^mo caetera omnia pari .q5 ealidic' An eade quodamocaeft.Miftio vero verfa tuagitatuqjfit.Scftio Vigcfimaprima A cafi'duas.tr. farina triticea olero inftiliato reddi posiint candix diora. cum plurimum t.idcirco ad trondc alimentum fe vertit* 61 CARISTOTELIS PROBLEMATVM YICESIMAPRIMA. dC fgculenm.fi quidaqux habeant fibi illibatu.calidisadhucIeft Cur panes non faliti plus po dcret^q. d genus pertinent: cutuf (Htiones.q>vina.minime<ij excultu rautanl:humida autem oia £r5x decrebrioreconduntur.inamphoraminiex cifieheoiinasfatiseft.id<3j agit.^ ordea ecus t An q> hie mediocrem hec lentitiam^uam cibus habeat ^ oportettquippe qui adhaererc> conglucinariq?corpon debcat.

cV teritur.tum ignis humorem panis vndiqj eximit.quo plenius.fi " inuice tagat. reficcatur'qj hu mor. eo tnagis c1 An q? triticea maiore in modum contrita minuitur: lentum etenim quoqj affici ita folef. vt aegre concoquatunquod.5dgrauior lit qjaqua. co minus aluum fubducerCjIacuigareqjpo teft:triticeacontra. ordeaceac vltimu candidius.quicum calefad9egre di nequeat. nor.quod interius et S Cur mafia ordeacea.ex fjtritionisco/ prefifu .Probl € parihabeanturmefurac'contra' rium naqj verilimilius dixeris.quoamplius prefla>tur.calidi cohaereat < An qj frigidi lentore fuu cii vapore vna emiferut. digeri in minima debet.ac lentu diuidi lane baud facile potelbqua quidemdiuidendi facultatefit.primumciitundit. quae confecta fale reponim 9 «ab fumitur. fpilTa etenim omnia fubadla. Ordea ceacontra. f. facitvtinter fepanes cox * haereant. 7 Curfarinaetriticeacprimum. cum faladficiatur.glutinamento humoris. fe^jcum humorepermix fcens.n. qmfpiflaadmodum eft. pertri tafyf incax lefcunt.interior. rigidi9 autem omne concoquifaciliuspoteft. con^ tritaqj copefcituratqjconfidet. vtrigidi p .n* concodlionem recepturumeft. protinus obfrangi.qpordeacea reddaturc* An q> humore tri ticca cotinet ###BOT_TEXT###gt; difcretu.tanto rigidior red ditunpartesem fingulas demi/nui adeo agitatas. triticiamplior reddi pot? An q»ordd farina mafTata. Glutinox fum autem illud cu caloreegrex diens.fid inpaneigiturhumorafaleconx fumitur.eokntior.extraijf afflatur.&tena ciorhumoreimbibito euadit» Tenax autem omne.calor ob fuam tenuitate re fpiretur^ euanefcat. quia raraj&crasfiufculaefl:: triticea. diffundifcj? aptum efhquod maxime fit.itaq? rigidiufcu lumhumorefublaco relinquit* deniq?quantoplenius cotrecta tur. cu diucontunditur.colleua tur a tq? extolli tur. q5 calidifunt.extenuarique necefle eft.& teritur.eftaute invtrif que candidius.quiex calore putrefcit.no cohaereat.& incalefcendoinflani: ac extollunturtquomodo etiam caro perfricata extollitur. vtpote frigidiores: contra rjsqui falevacat.px deatc'An q? ordeum. humor largior infides eflficit grauiores. Cur malTaordei contrita mi. Sed cur mafia triticea in igne amplior. f.q uo pie/nius tradetjteratur^j.a fale.Calidi contra lenx torisaliquid continent: ex quo fit. » Cur panes frigidihumefedi.quocir ca panes pridie facfli leuiores.exquoincorrupta feruant.triticum molx liuseftjatq?obearem parte exx terioreleuiterdiducla. •qu3Ecandidioreftjexprefla.Anquiafal exiccarepo teft. 4 cxacfto coglutinari nonampli 9 queunt: humor em quo madue rejrigidus eft.vt cu madefadis vapor emix grat.

argume tum.qui veluti anima eiuseft« indicium. maxi^ metp inea quae purisfima eft.ea nobis guftu fua> uisfimafunt.qj cum ficcet.vtin mafia ex ipfafarina confeda idem feruetur. preffaturcq?.(3d aquatali^s vera quamuisfuauioribus. tum'q? propter ignitionem.q>decocflain pultemreddi turlentior.<Schumo tislentislima}quocfolx fugfunt mifcenturampli^fibijtum quia talesampliuseuaferunt. eademqjoiavali* denutriut.mel contrahitquix dem.fi quis fefe implerit. necbreuifenfus deHciat* non . quxenim pinguia dt dulciadt optima funt. hu> morislentisfimajglurinofa. vtfacultaseorum diuti 9 immo recur. 6V ad fuccex F dentem coquendi vicem cruda animaduertitunCuiusfane gex neris pars plurima fuauium eft.ordeaceave conficimus.totum deux ritunmox plane edu&o cum de nuo mafia retritat.ita quemin'durefcitj cum Temper interfehumiditatem c6tineat» Curnonullisdegenere cibi.roox erumpit. quocunqj in^ terfeipfadifcriminediftant.omnino txinanituncuaute vaporisali> quid fentit. q ad prio> rem corporis confecflione decox <fla eft. d(. folentijjinundare. at queconOftir.fic ad fmem.& cox alefcit« Ergo cum humor hie in farinaquoqj triticiinfit.funtqj adinundadu aptiora:itaqj vel vbicibo priore confumptova^ cui fumus } ineftprxtereafaculx tas multa in corpore.Vbiigitur panis pri € tnoignicomifTus eft 5 portiori' gidi 6deuis cum humore euapo ratur.caufa nanqj rigoris in ficcitate eft* la Cur bifcodus panis refrigex £ ratusminus duritiem praefefex ratc'Anqjtriticum dulcemque damaclentum fuccum in fecox tinet.<3dquantum in farina furx fureum maxime eft.fed no fineasficcationetita querem facit rigidiorem .quem triticeaexfa rina.nam dtaifiungi facile quodlentumeft nequit.c\l decoquipoffunt.non tnfix nefaftidiototiesvti pofilmus^ An q>eorum.turnficci } multurn£ temporisfinefaftidio vti pofil> mus}vtcibo. 5C reficcabilis redditutvvbi igneni praefenfit.Vn de efficitur.qj aqua fit.Sedio Vigefimaprima % prefliijtnoxfpiritus deeoconca lefaclo humore nafciturlargior autemhumorlargiorem pariat (piritum necefle eft. vbi decoda eftjq* aq ua fubadac1 A n q> aq ua fer uorc ignis cogi tur.6d vinis aufteris. ita vt mafia poft tritaiimilisfa^ 6$ rinse illielixxefficiatunquippe D quxpertritaiaprima.quf incibo affumi mus } alia validiusalunt. « turn humidi.quod fpifium eft* Hac igitur eadem re panis quoqjbifcodus ob caufas prxdiclasefficitur. farina mulfo fubacfla rigidior reddatur. fitenim mi fturaeoru tindura: confimilis. pars faring tenuisfima.c\lhu> nrorem nullu perfeipfum cmit> tit. relicfta'qj partefarinae tenuisfima.efx ficitur. ** Quam ob caufam cu mel if nacius.

fed paru temporis more fas crebro vel fiunt.om fyderium^uo explet nia.quaquamfuauefit.vtparum trio.nobisi£ familiax tur.(id. cum plent. risficieconuemunr. obttnue» *4 Cur eadem cV aflfuefcentibus rint. Ad hate. quod cotinueam fuauia. An non id fox tudocum exercitado fit.verum etia habitum ilium capiente* Quodj qsnonnullaperqua modicenax autem vfu crebi-o I cibo aUittm> turevfuifunt.quam modo dc infartio* raerationem facile refpuuntur. Itaque tur.q> nos vires putata homini funt.atqjprof?c!unt«c0iieepfaea lo fatietasorit/ed digefta quoqj la vero infarta nihilo ampliora alimonia caeteras in partes iden reddu tur.infarcit quidem. Haec.fuauia quidem fentiun cere poflunt: vtraqj enirn com tur.n«efi.fic tnalTuefcerefitfaepe. auge difruptionem paratiores regun tur. quanquam crebriorhfed eocerte fuaui'agi viribusfuntimbecillis.Qua rgitur re mokftu tur e fuauibus ita fefe habent.ddadmodum crebro vte plificarifentiaOalterae fatisex^ tibus infuauia fentiantur . ea hoceft. cofue tidem vfu euenit. neretulimus. non ideo Alia vero alijs temperationibus fuauis confuetudo eft.eadem cactera quoq? fuauiaeffi ueniunt. quiafem congruuntrvt mel apib* fm na x per delectetrnam resetiam folix ^ turamiic fuppetitjVt eo vefci tS tae moleftac funt. fed ffnitas ^ vt vfu quoqj eorum asfiduomi habemus:quaevbi quidem fibi nusqpfuauiu faftidiri poilim9* quod modice copetat.<3 non enirn folum pleno ventricu tur.alteraeagere ncqueunt* Cur panes.itaqj fit ratione naturae agentes^o inffnitas.q* non afifucti tione ad vires hominis. ea femg ap fiue virtutes vel irecipientes. ipx tatioenim partes copulatflCcS fum quaficaufaquaedaeft* Hax iungit:ergo fuo ipfi difcriminc Jbit* ergo cum exercitanf.vc! petimus.quiafm naturam funt. .n. vtquae praeter natux Crem. fpot reeandemafTueti.Qttam ob r«rrt. hac qm naturae minus propriacon/. fi vfu quis agife tummodo posfint. qm partibus min* capientem in nobis efficit.augee lum ipfum caufgeft. non connexis inter fefe continentur^ Jatietatemjrequens autemvfio idcirco rumpi facile queunt:tri* defyderium explet: quod df. Quf igi valemus. dC crebro quicquam facerec" An quia conx nimium triti rumpantur^Anqr fuetudo habitum rei cuiufpiam parum triti. fed id ex.idcif pliusefcam reci pirn us: fed auge co melius a corpore q* dulcia re reillud idem nopoteftjObeam cipiuntur. vel pro cibo fu ciuntj&faftidium pariunt«Qu( muturjtaedio nos certe afficiut* autem fm naturam pro cibo de cui us fane caufa eft.qm operis principium hbe> telinquendumquide eft quanx teradimuSj&diutiusrcm face^ turn abfumatur.

Se&io Vigefimaprima £4 A ttif.quod tenaciuseft. trahit. Cohaeret i te dtcomptimiturinter femelius hauriant<quod enim calidu eft.multum. aqu& imbibit: moles enimam^ -y Quaob caufam farina aqua plioreius^ tritici eft. farina aqua fuba<£ta.q? aqua < An q> aq ua ipfadecaufaitafitjfedetiamcax C tenuioreft.prjfesfius fubacla melius coeat.q> alica farina quo* •lit.qp oleo fub nanqj . feyidenturi farina enimdulcia Igiturrumpi vtrofqj neceiTum non eft. vnde confe«fh» eft ? ^ <flaeft. & conftipatius triticum ada.quanqua?n humoremid & efficacius adfe etiafinecotritucompiimi qat. ra appareat3fi farina ordei Ifper diiitius i16 CurmaiTa triticeacandidior fa bibaturf Vtrum «^> diuerfa fi^ pertritaefficiatur. df.5<: farinaY Vtru q«ia cum mifcentur. tercluditur.quod letiuseftioleu capere poteft « An non folum ea aut? Ienti9.qm humoris multum educi na.vtvfquequacpfubix lore. gruenscnknpotius dixeris. griorj'Vtrum cj per fummaorx An qm farina humori obduda deacea nimium afticcatuncalor in feferetrahesaboletqlitatem 4 autem humori permiftusc§dox Cur alica plus aquae recipiat.atquod amplius eft. <3d expeditius in vapov 1$ Cur mafia tota leuior fit. plus id glutinatius. temperantur.qu3edulcedineminfehabet.mollireqj valeat.quos parum tritaue tiusfenfiohabetur. fpiritus in trita^longe ampliorreddatur. qp rem confumit* Cur farina tritici maflata.Adde^ multum humoris.humoreni ad feipfam tra An . ris: ficreliquicotttparationein Cur eadempotio minus mtx 2O B ijseft^quosimmodice agitaris. An propterea* quia fari «ft. nihilo en Icuioretn facial t nam &impromifcuum cotinent.aer qua de caufaplusadmittatccon atucmaquae tametfi tnifcetur . vt ordea^ . Sed verocpmiftunl conftiterit. preiTuramip re dusauget cepere:at quos nimiu tritos igni fnandauirtluSji) ficci admodurh dulcequotiescum farina ordei funt. quanqp eft.. vt quaepartibus maiufcu^ dammodo eft: farina autem pi9 lisconftet. ordeaceani^ bi mifcentur.qui ipfequoque aereum aerepon* minus trituram. tur. f.n. vt abfolute I his aliquadiuimmoratur:ita<»diu hl'l0r continetur. quod ex biadmittit.altera parum.ppterea.q uem intra fe continet & fare.qni humoris parti immo^ bibitur^dulciusfentiturc' Vtrii dicaagitatiotritandi reliquerit q>ad non dulcedulcioraifbecef idij? decodis totum exacfhl eft. jv feorfum hurtior. An quia pars aquae quam ordei. An quia cum calefa* q^ triticum . rem gignit. ex proportioned a calorefarinae indito euaporaf: An qvaltera multum humoris fl itacp min9 id redditur.

qui ordeum attracfianr.^.'. quippe quae morconfiftensabignedirTundi ipfum humoremproglutine fix tur.^.vt partes reddant mino tritici fpisfitudinem (fpisfius. ita^ tibus contineri poteft minorix que panis relinquitur durior« le autern cum recalefcit\hu> buSjtantuplohumorem fibilar niter . quia trituram pleniorem tritix Cur panistoftusdurior. mix ^ft. nee fe triticeaporro particulis minux fe. triticum. « u^v. non menta indemanantia efle faci> toftum fit* An propterea ita fit... <f adfrttflus arborum pertutet: emits qutjtiones..vtq3mix continetindifcretum. imbecil Vaob caufam poma li eft*iciantur. plus illud fcensextrudinequeat. Sed farina ordei crasfiufx fa tritici amplius augeatur . „ Munus vbi larga caeteris con quae ex partibus conftant minu iunxerit vnda.atque ea re deliba" ordeum toftum..n.atque ex maf' tiffimisiacoftat 1 itaq3nonideo fa ordei posfit.. tipper posfitc1 An quoniam cum Fit igitur quafi vt quatuplo par torrefit^humorextruditur..capeffatqj» cum in fpiritum tranfeat. 14.fed vtleuiores efficiant.q5 or nismole refpondeatc* An . ifta humoris continet.^ u».! repletiox corpore fint bene habito c1 An q> facili us triticum concoqui. molex 6C nutu:natura. quo reca lefccntefpiiitus prouenire folit* AR I ST O T E L I S PROBLEM ATVM cft.giorem admit tat. qudm ordei < H dam ait-' An quod intercapedine vacant. caeterorumijs officiofungentium frumetario.quantu paux fumerequeat.vt Empedoclesquoqj Cur farina tritici reficcata fuisin Perficis diuerticulo quox minus coftipetur.quod partibus conftat minu nufqj conftipent fuo compreffu I daribus)idcircoextollit.cV deftillationibus nonitaprius.videlicet propter reficcaf. Cur etiam igni mandata maf ciora.. n. vtpox infeftentur:qui autem triticum.qui recale nuseftfuo coprejTu. atqj ordeic'Anquodhumoremin fe in minusc6trahipot. tisfimis: cV plura quoe grauiora > > multu'qj humoris proinde abx funtjCompreflafuopte pondere tantunde occupat. grauior farix queagit ampliore.«.pmere pariter.. ciliora necefle eft. ftea efitata.Ex quaq? re autem pluri pi9 proficifcatur neceffum eft.itaq? ficcatacopefci. quod fadtus humidiorreddi partibus mi nutioribusconftat.tepe aliquan^ cea patituncui 9 caufa eft. SECTIO V I G E S I M A P R I M A 4 Cur piftorum... hicergo conftipet in feip(um. q^ culac.qp ordeacea eft.humidiorijjproide exiftit bicapiat. Ad haec plus na triticea.Problematum G ordeacea bibacior fittquippe cii deum poteft.^«^. res.

quod aim fe abundere ferfit.fpatrj amplitudinem relinquunt fupe •rius. innatent.obturata'qjcircumundicpfue rintc 1 An qm corrumpi omnia folentjCum mouentur: quscaut plena funt.quam acre appetere defifti^ mus» Sedanpennde 5 vtventer impletur^nos quoq.impie' tunfed venter quidem repietus aliqneft. dulcib^fa^ tiariposfimus..tunciiti re ceffamus. quae nouisfimc efitatg . fine cupiditaSjVt fimphciter lo> quar. No.vt qm deor fum ferri expedite non queant.vt ocy^ddul cibusfatiemur* Curfru<Ttusarborum J S£car/' 4 nes.vel pauculumhabe mus.Arift.amarum fentiaturj 1 Ar. vt mot9 fine inani fpatio agatur.quo ipfacareat * At dulcia tota ipfa cibus idone9 funt. amarorem putredo habet » i taq? quod de porno per fumma infidetjlinguaehumorijquibibi tur.difTufumij5. a Qliamobrem cum dulciano B bis fimiliora.atq?ex paruis quibufdam eiufmodiefca corpus capitvbex riorem. confelTum non eft. quam acria fine. immotaperfiftunt: p baud enim fieri poteft. plex navndiqjtconftatergo incorru pta feruari ratione.Se&io Vigefimafecunda A Anffnicaeteriserculentis genus porno rum longe grauius eft. q> argumento ficuum coftat. ocyus a dulcibus impleamurc1 congruum enim.indigentia eft.permiftu.quandoquidem a fimilib9 minus fatiari cofentaneum eft. Ipfumau tern pomum per fe elitatum mi Extra ord. atqui ifth3EC. ama^ ramemcitpotionem. qmalimcto item indigem 9 .merito amplius hxc ap petimus.quac ita inclufa funt. & pattern totam fere occupentinanem.exquohaufimus.do 65 cendum eft.eadecaufafitis cefiat.Qudd cum acria non vali/ de nutricare q ueant. fed parum alimoni3e}multum habeantex^ cretneti. fed quia membra corporis omnia humorem commodii fibi attra^ .q?acri bus fatiemur^An quia ocy 9 dul ce.cuni cibum velnu)lum. xerint:q> vbi ilia fatisfuum de^ ' fyderiumexpleuerunt.Poma igitur igefta fuo pondere in imum delapfa. vteorumqui fuiunt: fitis autem nihilomin 9 fupereft.nihil edere praeterea pot« plusenim tolerare non poteil: at<jueitaefFicitur. valeant incorrupta eduraretnec minus quae diligentisfime pica* ta. f Curocyusadulcibus.vtcibumfequentc admit' ti facile iiceat* At fiecontrario fumant. Anqmnoaeque praematureco ceptaculum.ita etiam fames.Cumigitur defyderiumcc' Icrius hisipfis expleri poslit. Curvinumpoft pomumpu f treepotum.vt contra euex niat. vfu eueniet. cVicaetera id genus vtribus vehementer inflaris contenta.nec aliter tolli poteft.Alimeti defyderiu.yltimf tn euo muntur.n. I nus .qa venterplenushumoris eft. &1 corpus quod vefcitur.parum^j eorum cupix ditatem explemus.

v^ fusfcp fccundarum menfaru adq cidebeatc'Anvtfatis bibamus* no enim fitis gratia folum. cotra riorum autem fapores oppofiti ferm^interfefunt.qu3ehument mollia* Cur ab acerbis vinum. ita etiam lingua acerbis conficitur illis/neatusfyfuos patefieri pa^ titur. amplius men h unions copiam reemollit. &conftat:tepefacflis rurfusdfla bitur.inque exigua difcerx natur« ** Curedenda bellaria fint.q>nihil fere inde exadlu fuerit. vel aquam fuperbibere debea/ mus. q> refrigeratis fuccusconcrefcit. foria aercircunfundens humorecon trahi. aut myrta.qux colore inficimus. q? fi exem^ ptae foris refrigerenturj'An quo niam in furno humor totus ex nimio calore euaporatur.aut omnino infiflae dulcedinem prasftent c1 An q> ex multifidis refpirauit. bi bend urn.atque extinguit t &L vinum fuo calore idem pleru que efficere poteft.fiquisglandes.ac reprimit.tum humoris.5Jcocoquit. vi ta^ men hebetiore: humor autem nimiuscruditatem committit 4 Aquaigiturfuofrigore feruore ilium frangit. aut 11 aqua epota dulcior fentiatur : exempli gratia.quomo do muftum foris efferuet. emanare'qj prohibet: ita enim vtleuiter euaporetur po" tiusaccidit. nee mukiffd3c. quippe q> rv indeatqueignisigni mult 9 pau coviresfubtrahat. euaporay uit^jcumhumore parsdukedi nis plurima Jn r)s autem. quac permefamprimamnos teneat. fed etiam pofthaux (uTealiquidiuuat. Anvtres in rjs eft. velvinum meru.quia faporis id genus mul' ta attingat.Suntautem quf fie centdura.vt dulcefubireampH 9 pof inficiendas .imx munesvtroqueifto incommo^ do caruerunt* ^ Curfiflcusin furno ficcant.Problematum G flus deprehendi propterea po teft.fuo%p5 1C dere innatantem ilium feruore vincit. qug in fif&coierintjhumoris dilutico pia eft.qu3e quidcm aduerfa inter fefuntf An quia genus pomoru 8C calidum}(3dhumidu caufa fuf jgenerationiseft:habet enim tii ignis copiam. Quam obcaufam caricae bifi 9 dx tan turn dulcisfimae lint.aut tale quid ori max M daueritc'An merito ita r!at3queV admodum vel in caeterisagitur: omnia nanq? plenius eade apud fua contraria innotefcunt. rurfusip calefada eade melioraeuadatc 1 An propterea. ita que fuccus pomi veluti feruore intusperignem excitat.fuauitas autem non nifi g fuccum percipi poteft* 8 Cur poft fru<fluum efitatiox nemjVtficuumjCfterorum'qs ge neriseiufde. dL panis quoqjj<3£ gladeSj& multa id gex u BUS alia. 7 Curnuces toftae refrigeratae deterioresredduntur.fed tamefilTuramuhiplici funt.At quafijTaequidem. 10 duriores efficiuntur.

n* trefaciutfAn qnod palea calida. vt quafi vnus ictus cotinuus ex hisoibusexultet. huntur^An q> plus aquae. Curnauigiaonuftiorai por^ 2 2 quiavim obtinet commutadi. in caenim opprelTaonerecedi^vt maturitatem'q? adducunc : mi" demergi neceflfe fit: multa ^ can tcs autem}& concoxflos non pux trario repellit. SECTIO VIGESIMATERTIA. fuo igitur cak> pcllat infer! us : ergo vt in portu reconcoquitj&pervim illaat^. 12 Cur dulcia.cj de terra in ahum proue iterum conftant.cummok uebitur xgrius. tac'Vtrum propterea q> fimul se \ Vr fluclus fusduoexiftunt. qudm rcfrigera/aqtta.detesoffendatc' mergiturj& aqua minus reniti V An quia gingiuis fua lentitate poteft.q*inaltoeflevidenturc'ccle' E calida igitur propiora mutatio' rius etiam deal to in terram vex ni funt. vt furfum verfus co cV attrahens eft.1.Quam obrem cum mare ipfum continuum fit.& lagi fuperfrangi non dulcis: icaque calidifenfusreli/ quum depellit. At uero in alto res cotra adhaerent.ideft calidi. fed parui tin. .qu^m 13 Curpaleaefrudlus duros.4.cHiutijJiiotfts.refrigerata refidet.atqj induibilius posfint.id^j fieri vno I i in . to eft Jtaque plus oneris conueattp imputridos feruac* hi in portu videbitur. difcerni^ ^igocalor eft. quit ad mare. ea eft aq ux.ac fuftinet«Vis.erTicitur.mar is parum .qui impediat* An fpiritu faciliuspoteft. An quod ctiam fuccus dulcis ca Sdbreuis^Anga par3 liduseftjitaq? ignisigni adrjcit: humoris.ferieqj agicatur g petua. tu.atx minus reniti validi9 poteft:pau que inconcoctos emolliunt.acque obfufcat» foleant. dC putredine Curfludt 9 interdu priuseuex * per fuum calorem cito coficiiit* niant3qudm ventic* Anquonia Forfitan & ob granorum fuoru primofpiritus ortu marispara duriticm detesceleriterefx primaimpulfapartefibi contt^ Cum mandu nua ipfacompelli^itidem'qjdei ceps vice pari. quia magis im^ ^ les.cumfertur.Se&io Vigefimatertia.etiam mo H Qua de caufaffcus.dulces^?fint.inpminef.fidfamifconmtm tiantur calida. minus dulcia fen Eorum . fibiqj niunt.A humoribusquibufdamacerbis A R I S T O T E L I S anteimmergimuSjVtindeaffex P R O B L E M AT VM cftae infici colore plenius. feij5 praemolks inter vfueuenit* denies infinuant.q| multu « q»ignisvires omnium minuic.fiemultam in al> trahendi faniem omnefeuocat.

6£aeftuas H ia<flumeft. motucjj dirhciliuseft* 4 Quam oh caufam cum alicjd in marevndabudum. dex orfum ferant neceffe e. vertiginem mouet. fed etiam C£ ipfa vertigo accedens.Vertigines igitur ccv u% per vim ductitant: itaqt efft citur. quod ma** redelatereconcitat: aeftusaute marisnodefuperteditad ima. fubmiftain cauum paulo poft refurgit.Addeq?aer.qui cupon^ dere illo delapfo defcendit^mox furfumco'.fieri poteft. quam diximus caufam. Hoc ide apud Mafanam quoque in freto fluctu reciproco euenit» Fiunt enim eo ipfo vertigines. led per fummaverfatur.K pellens.ferena^j eft. tranquil^ latur'qj.tota'<$iita pereunt.quod defert.maxix mei[s cum aufter.6C mari circundan tiaequiperat Curinterdumnauigia.vndarex lidet. qui de imis ad fupera pulfusabaere efFeratur4omnisautem bulla le>nis. Fluxusauteai ille fieri folet. vt primus. inflicfcu px tereuntmutuo:quod f.dum * curfum agunt in mari quieto.modo in fluminibus fieri nouimustatq? ita mare in gyrum vertitur. impulfu pari circum vndiqj agitent.Problematum C in tempore posfit»itaqj eucnit.quofedato traquillitas oritun Adhsec. turn ob earn. quae ia imum obforbent. turn et q» mare illud praealtum eft.qug .Cum enim vn df inuicem curfitant.eo q>mul tiplici vndiq?repulfu retorquex tui^atqj coquatitur.6£vltima parsfimul moueant: quod aerinunquam accidittquiacorporevnocontix nuo hie efle no poteft.Hatus aduerfusprimo occurrit. quac no nid circulo agitatur * At cum linea * recta circulum per punclum atx tinga^flucflus'q? ad lineam recta oblique ferantur.merito vnda iacta anchora reiidet.mari item fl uete.f uo inv petucircumvndiqj illosdepelx lit«q? cum itaq?flu<flibuspars ea vertiginofa careat.qua pondusin imucor ruit.vt nenaufragium qiii^ demfluitansvfquamappareatc' t An cam locus cauernofus terra fubditac mari difrumpitur > fix mul in mare nauigia introrumx puntur.quo cum aer delabatrquicum per diredHi inimum defer tur.8t quiefcitc" An q> mare po deri cedit. vtinibi fragments nislla valeantfluitare. vtprima. q?vnda. Indicium vero.cja grauius acre. vt fluclusipfi per punctum horas vertiginisattingant:nec prxdi ifram ob caufam tm. cum mare in ea fpacia coit. cam flatu defiften te priore. repente abforbentur.introrfum'qj fpiritus im petu trahuntuncumij. quse ponderi defcendenti celTerint. impediaturfcp* quod mari accidere propterea nequit.bullasexcitat: quippe cum bulla humore cofiftat.vtanchora. terx ra^jadlonginquu vfq* fubhiat cauernofa.atcpattrahit} fecu eodem id trahit. Validisfimusfjjmouendi impex tusrefringatur.

idem calidiuseft* Qua dc caufa qui mari fe laue 3 rint. Eademijjcau/ faeft. g aqua bix bi idonea. atqj extern aqu2e.Necve ro mari folum candidior lacus fftjVerum etiam fluuiis* Vnde pi<fioresflumina paHida.quod aquilone fieri min* poteft caufa frigoris* Eft autem I iij aqua .cur etiam nauigia refimen tur. autvertex vocataeft. C pontus autem in lacus fpeciem propemodum tranfi^eo^mul tiineumfluurjeffiuunt. omnes'qj falfihumores.q^ mare cadidiores funt. An quia mare pinguius eft.cii de uoranfavercigineJa.ma' 9 reperfpccflius atqj translucidi9 fit}quam auftroc' An quia mare crim ferenum eft. qmleuis aqua non eft . initiomotusvalido defuper if ruenteJgiturcum vndasvrgex reinlatus non liceat. q?die tepidiore oleofum quid' dam fecerni videmus.non poteft:ca lidius autem quod pingui? eft'« An qmmultum terraein feconx tinetjpropterea ficcius eftrquod autem ficcius. rfe Agxi eftcVtrum proptervi' fus refradtione facfla de mari in aerem. vt etiam mans pars fumma talis eflevix deatun ^Egaei vero qm a longin quis vfqj purus.lacumcandidu pinx gerenon inepte confueuerunt* Anquia per aqua bibi idonea vifus penetrare facile poteft. di liquid us eft. albedine per fumma oftendit» Cur mare minus.quocir^ caflammamxque extingucre. ditur. (impulfu nanqirepellunturmutuo)comx pelK prorfus in imu neceffariu eft. Fertur autem vndain anfradu.nonvt dulces fri gidi funtc'Vtrum q>marefpisfl* 6icorpulentuseft:taleaute qcfx que minus refrigerari poteft: ftcutetiaampliusicalefcere aptii eft. aex rem verfus refieiftitur:e mari au tern nee furfum reflecfti poteft .Eftenimaer Ponti crafx fuSj&albidus:itacp fit.<juippeq^calore feruare fua E obdenfitatem meli^posfit.frigidueft.quam ob rem id. rualiqua B «rediaextotodefcedifle memo/ rise proditum eft* ^ Cur mare Pontici candidius. quod lacu fimulatjparsdulcis per fumma inatattfalfa vero in imo eft.qua t maquadulcis£ An quia crasfius. qua obremq>id penetrare afpedus nequitjfed ad lucem refledtitur.ocyus reficcentur.colorem trahe refibi aflblct:ineftenim aliquid pinguis in fucco falfojndicium. ceruleus cernitur: quocirca ma/ re quoc^ aeri renitens.repanda'qjdeferantur.quoq$ defer *i eodem vha cogitur. quod ver tigoprehenderit.Ergo trax quillo. An <^lac9 omnes.6d dcor^ fumprogrediens fatigatur:ita^ quefitjVtmare nigrumeflevix D deatun Atqui mari. ? Curperflante aquilone. cum ma regraui 9 fit. tepidiori'qs marifuccus iftefualeuitate per fumma pan.mare coeruleum.Sc£Ko Vigefimater da A vertigo. & terrofius e $ ergo cilm parum humoris hea^ meritoficcaripoteftcelerius. colorem tundemreprefemat.

. rius dC fyncerius eft* terra enim natare pofifumusc' An q> qui nax nullain eo permanet: arena fuo tat.n.quodexitu fubinde. com icipit * palam eft» Quam obcaufam demerfiin 14 Curflu<ft*ante.quarecum hoc. cidiuseft.falfaamplioribus inter a flatu principium ducit. vt qui ris eft. q» fa fuccesfiuaconfiftilnt. teelanguefcit.p & alterum magis altero: quo ex pulfumiaadeft9propellensquo mm ficci us. An quia vice propellendi crasfiores fint. Primusigifquafi quodhumidum poteft.cur mare fpiratj&marefibi proximum fed direcfti meat9 id faciut. con ti net.minus extinguere. mari L que illud veturum eiTe pala fit: autem iftaecambo ineiTe pleni9 facit cnim idipfum.ov loreobducit:aqua vero expers nonpoteftc'Anfidaquadeurit.iropulfus acx ris minus cogruant igni.fadat]. quod corpulentius terraeft. Quam obcaufam mane aura i{ pulentior eft:crasfior»nfc)d ad re frigida dc mari no fpirat.fubiesigi fieri pot. moxautehunc alter quod amplius ficcum eft.c\l eo magis.quod ex fale dex ferantcAn quia flatus futuriiiv promi pot. K color is vifu obuia. aqua 15 aq[ trSslucidior eg oleu. An tenuitas caufa dilucidiusfit.An etiam meat5* ma dices funtflatus.q?aqua potu idonea. fedulo aquae adnitendo na^ pondere delapfa. At humor dulcis miftuscuf pofiumus . eft:ataqua marina fluuialicor^ vt cito perturbetur. cui us rei indi' praeftat fufpe&ionem* Cur fludlus ventu prae fe ocs cium oleu facit.Problcmatum Cur mare deuripoteft.pxix turn plurimoSjtuamplisfimos ^ mfimouettatqjita fieri potcft. fcd illelatetjhic patet» An flatus cum crasfius fitc'dulcis enimfal non vndiqj fimul fpiret/ed pri' fa tenuior eft.quginterueniens facit. qm pinguius eft.eo calidi us eft.n. apertiore fui fed mare minusigne extinguit.altera dcnfita^ exrationevrentius eflfe debet. no tium eft. id. Cur mare perfpe<flius8Cdilu V anteoccidat. idem propeilit. in imum fubli tat: adnitiautem firmiusadid dec.de flux nitendum validior* minv .n«ille velocior a mari.qjflatus.er5' pitfAn quia non fimul flatus de mare plus temporis valeant to^ liftit.q? inf luuio < An quia fluturfed mare poftea ceflat«ideo uialis humor tenuior. quos agitat. vt qui mouerit fpirit9 tur oopiofius ftrangulat. itaetia cmarcuit.qjfenfu obuiusfit* itaqj noflucflusfpiritu prior e. ftitrjsinanit. propellit lis ratio no deeft* Vtigitquod autem flatus nondum cotinu9. ficcum eft. tnuvndeexortusfic* fimulaut non eft. An quia mare pu^ Curinmarimeli^q^fluurjs.& mare vndabundu feda» lerare. ergo ilia potuidonea vt fludlus flatum posfit anteire* fpuTaex tenuitate fuarum parx mot9. q* fedexoriens.

qcumdiutiusmaferit. An caufa non in eo eft. id a(Tiduemagis. S>C profluit.quaepondusfalfuginis £ fuperattcalidum nancp leui^eft* Adde Q aquae profluentes £ ter^ ramnimirii percolari queunt: itaqj quatu crasfius^graui9 e.ne quecalidum valde eft.n. humor aerefcit.Se&io Vigcfima tertia minibus fpiratj' An qm mare lo cisfpatulis. vel frigefcente ex ^ cutifolet.6C cum cakfcic.vaftaq? fpacia difpalata reddi tur imbecillis. poiita eft.&fubfidet.poftbreui falfam eande comperiet>cumcxterisinloci8 minus idipfum eueruatc' An pri ma loci illius aquaconcocftafub terraeft.cum moueturmutaturqjjdul ciorfiat:leuior. ita dulce leue e:atq? ita efficitur.permotum>at que fyncerior redditur. no fal fae comperiantc'An quia percola tae potu aptiores reddunt:perco lari aute id melius poteft.q» de contrario in contrariu res quact^ mutari foli ta eft. quod mari propius fitum eft* Curaqfalfa.quae profluunt. fed vt flumina fua natura frigida funt. aer.Vtrum4n. melius pot < An propterea. n.dulces magna exparte.poft quam calefacita eft. fibi lex uitatem.magisqj defer» tur. p Cur fiquis in Africa propter .vel plurima nulla.exhisfuerit.aura e: qui fiafrigidis proficifcitjfrigix dus merito fpirat: fi a valde cali dtSjCitorefrigerat. flumina anguftisfimis conclu> duntur. id feuocatur.humore vel calefcente.aqua autem falfa dulci op. aqua principio dulcem. inimmumdefertur. vt iint dulces. f7 Cur fluct9 altioris pelagi tar^ ^* diusdefiftant^breuiorisc1 An quia res ois ferius ex motione multa.mare frigiciuip^ fum non fitjiicc cito refrigerat.fi tardi us quietatur* Curaquafalfa frigida bibino poteft.&fubfidet« Curaqu^pofitae propterma l? re. quo aerefcente.fpatiofisqi dilatat.cum refrigera£. vt._t mare infoderit. falfior a mari trafmiffo efficit. atq? fyncerius. falfum graue.Haec eadem caufa eft^ cur aq ua fab fa. quagg calidae tantummodoex falfis.phibente ficcitate eft* Cur fal eliquari ocyus aqua falfaaqua dulci posficr An q> eli ciuar .qui inde ortus fpirat.£juod ex eo refpiratjCtim f.vt q nug coftiterit:caeterisat locia aqua vel nulla eft . itacp nee frigidti eileid poteft. quiacalidum valde non eft. quatum leuius.refrigeratave. Fluuiosigit frigidoscoperireomnes poifu' ixufis:mare aiit neqp frigidum. fluminu au tern vniuerfaextinguitur: itaqj ampli us valet . Aura igitur maris per multa.& frigidiufcula merito occurrere pot.ponio 6§ falfi decoquitur.fic mare nee frigid unvieqjcalidum eft:aura aiitjOmnisqj refpiratio.n.pfluerenequeatc' 20 An quia ftabile quod graue eft* falfa aut aqua grauis eft. quam pauca requiefcit: aftusautmagni pelagi amplior quam parui eibergo nihil teme re agitur.p> fluere polTuntthabent.ca!ida.

fedfill5gin ^ re. dirimunt.id atrum fietjVel dulci innatare minus in effe affirmant. reautem nequeunt quae vel fux cum fe ad elongatiora deducit« hire omnino non pofTunt.An quiagrauius. fa.Prix candid um^i ta quod procul.( cum mouetur.caloreve fubeunre refolui. Candidum aute mentdnanqj perfummaerumx ^ id effevidetur .vtliquidu fit: eliquax quidam. cum le tranfmeant: contra celerrime ilia mouetur.quemadmo 9 ampliusadmodum partib c6x dum paruir'Anqmaquaparua ftant.gaufterofupernatatc < Vtru ^ moueaturc'quod vel mar is jftu qpdulceplustcrraecontmet. cuti vua paffa. & lentius dulce eft.ppe adeft.in breui pauca eft^quse in flu/ £ qua tenuior. nam fi ex atcpinnatat. candidumex propinquo videx niant. itafubeunt. fy An duabus decaufis . namfi non propterea ita vifus tranfire nequeat.qua etia poftea defiftunt.qudm mouente:eripix tio huius deorfum eft.< receleriuspoteft. Curloca auftru verfum fpex ^ ergo altera fua tenuitate facile penetrans vixliquefacit. fa fit. Cur aqua falfa vino dulci ma 2.ita falfa crasfior eft: duscompellitur.quoafpecft 9 mouetur. caufa eftmocus dirimi ita. propterea percuffafacix nutioribus conftant.vt q3 .immiftum^5 refidet.An alia caux atq?perlucidQeft: per quod. afpecftusvniuerfusin lucem rex Via ilJa vero eliquant.vt tangerenequeat.q queant fuperfringi. quo fpecTatur . itacp minus flaru oriente. Vtrii pro turnaqstramesomnis direcftus pter calorem modo falis:* excre».quod perfpedlu penti res fimilis eft. Atqui in alto mulx H finetactione.eft# Curflucftusante interdiive^ ^g rem quoqj nigrum e loginquo. -.Subireautem nequeiit.qu£ per vim fe intru> Curflucftuspraealtipelagine ^ dunt.6rnigtum. d(. Sed cur omnino posfitinna/ & 1 propinquocontuimurjCaufae. altera dantia aquas continent falfuv fubit quidem. fi gis.quam ventiMn eadecau mus.quippe quae meat* rei fub diftrahi ab acre magis poteft. cum terrena fitc'nanqj delax M manente. Cur aqua minus candeat. quae faci flediturrquod fieri nequit.quam ob rem aex credibileerit:calidisfimu«n.AtquivtduIcisa'ta.inquit: Etflatunigrefcitpontuseode.tranfeunt liusfragitur. q> vifio magis tranfmeat aqua tare.dul itaqj cogere.qj eundae excedant:contra qua. fi/ jnfpici poteft. Vnde Homerus. vel q Quinetiam com aqua quiefcit.Problematum C quari no aliud eft.6d maris. nifiabhumo ruleum. fed minus. mifcetur. mi multa. 6C proinde dirimex ces cum falfis mifcentur.ppter resc'An propterea c$ mare in ter fuarum partium magnitudine: ram fub auftrointerrumpit. ccex mus etenim flatus prius quad lanfrue .n.

quam dulce calidiuseft. grauius enim.s.quod falfum eft* An quia D Sol}6d aer par tern humorumlo uisfimam asfiduedetrahut:dulx cisfimum ant quod leuisfimum eft.non aliqua po tu idonca.quam inferiustcVpu teis quoq. incidi t vt ex par iiulis moles coagmenteturtquj. quiadifciplina Heracliti funt.cui9 rei cayra eft 3 q> falfa fuo pondere in imum pox tiusdeferatur* Cur mare folu omniu aquax rum deuri poteftc'non enim plu " uia. Cur . quod in fale refudctur. verfentur%.fenfim^j irroranscongiutinet.atqj confolidat: mox fluclus refidetis motio nihil propterea ^ptrudit. potu idoneis pars fu^ perna falfior fit.Tum etiam.Sedio Vigefimatcrtia languefci^qu^m fludlus ille im pulfus.cp imac" quaqua clTeecontrariodebuit.quod hisrefiduii extat.quod falis argux mento ipfius coftatc* An qm pix guiufcuiueit. qm motu frequenti agitatu eft. 6£ finditjapillis etiam conftat ma iufculiSjminus'qjcoplanata eft. cum permulta&varia promix fcue conquatiatur.fed maiufcux lam procul erjcit. vel min* abf]t. placet.propterea calidiorquoqi pars eadem fuperior eft: falfum enim. terraij? creen tunmare autem fit.pauimen tat<3?.arenaf. adeo vt plax ne pauimenta videant:& vt foli dafunt.quarfrequentia flucluii concalluerut.Vtrum quia multum continet terrae. dum compa ges contentione perpetua confix ftat. * necdulcedinis tantundem redx dere poteft. £ continuaredditur.vtdulci ex aqua ficcata. q proxi me terram eft* Quam ob rem.6i crlidius fit.vt dC man5 no quod minimum eft. itacp falfius id efle necefleeft.deuenitautem in terram noneavnda.Anqmaqua inprcfundo falfior eft: minus autem alra. id maxime longe iacere poteft.q3 vnde nihil. pars minimoru interlapfa fpifx fat.quod proximum deinx cepsexceperit* tf Cur littora fluctuofiora foli/da faepe efficiantur.dulciorred^ ditur.inter lapfantepraetenui. 20 Curfuperiusmarefalfius.&aquarum dulciii fumma^ vis Solis exercet. Htmarisigi tur. Quapropter quibufdam ex r.fed opprimit. vnde humor dulcisexax dlus eft.non fluuialis. concreta^jlapides. At parsfe pofita orae arida difgregatur. cY cedensc" An propterea q? flu&us arenam 2 no minutisfimam. itaparsremotior ibluta fit admod um.fed id vice pari fubideinix pellitur.ergo q> exigua procul exili re non queunt. quae ftatim a terra prarcipi ti altitudinedefcenditjfalfa eft.crim fludu vltimopauime tatur.qu3cprimaimpul fa eft.cVhumorleniter. potisfimumtjjde propiorix buslocishauriunt.qcf oleu dcmfat. vnde Sol ex halationes eliciat* Curmarispars terrae proxi^ ^ madulcioreftc'An quiafrequex * tius mouetur: falfus autern hux mcrcrim mouetur.

arenaatfaxum in parua. irumentuincampo acriusgelu deuritarj'Vtrum qjhumorlac' aerenifuovapore tepefacit. Si ueigituritaeftjfiueg venasex continentein mare dulcis pro* M fluat humor.in imum defertur. QL tefhe in mari 3^ rotunda reddantur < An quia ex tremacompari ademptucircu^ fra<fla.neqj frangi itide pofTunt.8C cauis 4 An de terra.vel exiccatuseft. poft ve/ro faifa efficiaturc1 An propterea q>mareipfum dulcem ilium hu morem fub terra tranfmittit. mareaute quo quoverfus agitandoparitercir cum vndique frangit. terra vbertim* fit i^it eo ipfo co gelafcentCjVt quafifuperglacie & ambuletur.Locisaut cauis. Quam ob rem nonnufquam ^ fiquis circa mareinfodiat.meritoprincipio dulcis eft:leuior.in rotundam fe colligunt fpeciemthaec enim fola fimili ex tremo clauditur.falfum vero. non immeri to per mans fumma ex tareposfit.&flu/' uius^An quia faxain mariconfiftunt. effeque fimul latisfime pateat» Cur lapides.qua fecum eocommittat:ergomeax tibus poftea patefacflis humor falfus copig fuaeratione vinceiv dOjfalfuginetotamafFicit aqua* Accidit enf. atque obtundit. faxa'qs fuofracftu pcrfrangunt* 54 Quam ob caufam cum lacus H veldiminut5.aqua L dulcis pricipio emanet.&qua I qji terra caleat tepore hyberno. frigus per ter rae fpatia ampliora plenusinua dens gelu iftringit5dcuritfc[j amplius. quod etiam vulgo credic. atq? palu^ ftribus frigora de imis afpirant.n. vt fuperis obfeptis meatibuSjConfluuiu falfi 5 humo ris iter aliud faciat.fri gas incipiat. itaq? prior occurrit4<3>i mare dul cisaliquid humorisin fehabet. eoqjfludhisnonpari modoexx citantur«Sed in fluurjs cofici are nam pcti9 dixerim. quodterrgpermiftfi faciliusinnatare poteft. q uomodo in corporis venis fie' rinouimus* Cur . vt refrigerari caloris interioris beneficio nequeatmecadeo pau cuSjVtnihil madeat: madet.'^ colat^.6d fubeat fenfim. qm terrain hi detrahunt. tn quia humida eft. quo* niam 8t grauius eft}cVaptius ad fecandum. q? falfus eft .vt vulgo dicitur.q? locis paluftrib?.dulcis. la cu igit abfumpto. At in lacufax xa non xque confiftut pura fyn cerai}5.&habitetur» y Curmareiimuiralfumj&a/marum efVAn plures ee in ma^ rifaporesnihilprohibeat. 6C terra deufta maxime eft.n. vt minusatqj imbecilliuscongela fcat.velminus)c£mare.Problematum £ Cur lac5 arenam vclnullam G fariat.quip/ Mpe cam gen us falfumamaro cox iungi. calor g fum mainfidens/efrigeratur.mix nima'qj perfractum eft. contraijs patefadis totum iftuc perferatur. &pe^ rit*Humor4n4nec adeo procul e. q^idlu fluctuu frangitur.

qua vt calor f ubire valeat* Cur puteorii aquae tepidaea meridie gftate reddant t An «^a tuncfrigiditate aeris ia fupera/ ta}calor plene inualueriuante at f rigor calore foluitur. 95 f lamma . quod mouetur.nigrius id eiTe videt: minus autem cernimusqct mo/ uctur. qua uisnoperfpedtius* An mare no perfpectius eft.autfluminis{it. qua A aqua potu idonea fit. qu3tcunqjmucofa. nigricatc1 An quia quod minus cernimus.fed lentore tantum/ modo:quam ob re trunculi .qui potu ido neuseftjlauatfimul. Cau/ fa igitur haec fit. n« dulcis la nare poteft. fonsfua aquand fine terra em ittit. An nullus hu morveftimetafuo amarorepof fit purgare.oleu aqua leuius eft.tninus autem id tranfpicit.aut fontis.q^ quod quiefcit. 3? Qiiadecaufaquimarinatat. 4° Cur lacusP3efa. fed efle tale vide tisrrquippecu aqua dulcis . vehementi us elabo rant/cdtnnonitaeuacuantur« At no omnis labor id faciat. An qin candet. Vetrefalubritereuacuanfc'haud enimquialaborantrnaqui cur/ rkulo eunt.minus'q? immorat.vimabfterx forw obtmenc.quod afpedu peruium non • eft. ARISTOTELIS PROBLEMATVM SECTIO c»tHS<]H<eftiones. marisauc mora vel omnino edaciorem.3C C ventris inanitate aduftioreho/ mine teddi videmusteft etenim vapor mariscalidus^ ficcus.cur dulcis min* perlucida appareat.clarius at/ queperfpedtiuserVVtruqapin guiuseft«namfioleuaffufumef ncerepotjVtmelius peraquam incernere fitymerito cam ipfum mare in fe pinguis aliquid heat.vtnitrolevirtu tisamarum totudeuftuiit } pin/ CjdClentu remaneat* Hocigit abftergitj&purgatjlauat auce fuo dulci humor e.quod tranfpicitunnigre fcit. 19. f lumen tu tetrajtum fecem detrahat. ligna dcurere .vtpu B risfima eile nequeat. 6C purgat Veftimentac'humor. N5 enim fim ul alter ceflat.cu peruncti oleo fum5* c1 Anppter * corporis leuitate facile aqua di» labitur. Cur marisvndabundiquod defiftit. perfpedliuscVdilucidiusfit* ip/ fum. fed folus. d(.quae quide haberi ii pnul non poiTunt.igi cur <3C amara .qui nulladat caufam tabe fcendi inteftinorum.6dcelTat.albicat:quod prouoluit. alter inualefcit/ed fpatio remporis* Cur aqua intcrdumfacflacali dior. 70 quae ferine lenrefcunt.C3ctcra nequeut* In hoc autlacuaccidit.n.amar9 purgareatqj abftergere.Sc£Ho Vigefimatcrtia ^S Curmareycu'mgrauius.purgare queunt. Vraqua perfud call/ f da } minus calore per/ cipimus.

tinent.6d tabefcere posfit«At in ven cet. itaqj [fubire teftc'An quia ignis fpiririi agit.At vero aquaconcalex res eft.Problematum € ncqueat > fiamma queat t An nififrequentia. nisargentarrjsdefecandi fungii fed etiam pleniori. tiabullarum elatioeft. non poteft* At vero flamma.reprimitur omne.fund9 frigidior redditur. magnltudinrtjj K quia flamma prsetenuiseft'. atq? ex Hie autem efferuendi aeftus non cutitur.qm calor hyberno podus. no tempore.fed ante qp cotra ftunttat xftate cotra omnino e. • pta vrere poteft c" An eo q> calor Curaqua feruens nunquam 9 infundumvafis contradtusexx expaflat.q>nihil praeterea colorar> bi. me^q^seftate calidiores experi^ quxaquam feruentisfimam co mur. aqua fua crasiitudine gida. di tantunde tur officio.argenti reliquiascol. fpix fpumae exultat* ritus^jexea proficifces partib9 Curcalidaaqua rugarepot. nihilper frigusambictisaeris prohibet.frefum omne}atq? len* tinguiab aqua poteft« Quo fit ticula folida expaHanturc'quant etia. vimrerjciditaqjnimi 9 calor col i taq? minores.vt2eftiuo efTerueat. idem hocfacit. tur^j. at tis contracliunculaeft* querefoiuunt* Curfundi vaforum.n» deneget. hatur.vt eliquari res nequeatelix qj his leuior aqua eft: leuiusaut I qbilis5fiquidhuorisadmitcat» procul prorjci facili9pot. quibus 8 Cur aq ua feruens liquefacere calefacimus aquam.itaqj qui inorTici non folu pari concalefacfte igni. diminua> trehumorein veficam feclufo. facultas refoluendi acquiritur. quod fubinde accesfit At .no po> ^k) crasfiufctila eft.pauciores(5j confl ligi non poteft.tandiu cali> nequeat.fed libere refpiret.car vt tumefacere vaieat:circum«n« bonunT^5 ignitamentum fuam cu tis obtedi tunruga autem cw ob tcnui tatem facile fubeunt. nequit^AnqjCfteraquoqpIique obfiftat^jint^cnmeiexitusois H fieri humor prohibet* nulla.n.-aquaigit cogendoqjeajCjuac fuo natural! ipfa non minus hyeme. hyex 5" Cur fund 5 vaforum no vrit.Quinx ^ ^ Cur aqua no perinde hyber^ etiam argentum cum decoquit.du aq ipfa frigidiuC* ventriscalor fua tenuitatefubi culaeftc'Anqmaqua adhucfrix re poteft. calens.atqj edam vehementiusc' ligunt lucro. venter queatc" Vtrum diores funt. non fecus ac balnese:has. An quia expafiax An propterea q» aq uae erleruenx tionem calor agi t euaporando. 7 tenuis/imis conftattaqua profex ignis qui tarn calidus eft.quae inter humorem dila fadla.calor concludatur circum.fed pleri'qjfundo fuftinex q? xftiuo tempore aeris circun-» tesdeportanaquavero ipfaexe fundentisfrigoreintercludit.cj aeftate impetu obftati Aqua igi tur qin calefieri poteft:fed bullasefferri leuiSj&praetenuiseft.

a<> cithumidiora.fi quis cnim curriculo.n. vapor fde refpiret t huorqj exic/.vt argentum..vt moles concidatrq teriorem. ficcanficitj&lapidefcitcalore: vtetia diqj obtinet: frigida copefcere. defeduhumorisconfiftit.cV at tncfacit. eo Cur aqua minus falubrisbal 14 rugofa multiplici afperitate e£< neofit.inquit.euanefcit« € clioneinaequalifiaccefcunt.hfccol daCjCjp in vmbra refrigerantur t ~ labunmr. vt per hyemem omnibus accidit.calidiorem fuam efife partem in catus facit. calox fiatobnoxius.& r ugant ^ An qm ca^ Vtrumquia minor calor a ma* lor.AtinSolevi nullaar> collapfa.tumcnt:qugmultum.vtexconcretis humoreeli/.ioriabfumitur.ne foras fe promat. atque ocyus rugatur.quod idem moribundis.quoaut magis contra/. pede quicfomtc corpulentiae fpisfitas}ne trafeat.it. quo curx to Qi?a de caufa.aerem. quam Sol tepefecerit?' I ficiuntur. aquam minus calidam fentiat .cum^j ampliuscalefax ceat. frigor circunfundens calore in^ denfa^jomnialaxat.atque Aneftetiamiftud: verutfi&fi coagmententurc'Vtrum qj lapis quis eafaepe vtatur.Anq»in vmbra citjitaexhumorefpiritu creat. fus}vtpotecum calor inferi* fur quifubindeobuia fiKrit. teneat calidam.faci t'qj lapide^ q»fi nimiu perfuicorporis grauitatem arx frigus ita agit. hacc vt durat.cum fpiritum ex quaoffufa frigida aduehit. VtruquiacorporiadhuC ifideg *l Curaquiscalidispoti9. fed arceatur. reij potius.qpfri refrigeratur.quip humidisducensdifFundit}& tu pe quae calorem concludat.quse parum teV fum agitprolixiorem* poriscalidoinhutnore hiaduex Curampliusin Sole res caliV JJ rc. vt calor qua vi Cur filter aquam pede quie ta ceritjCxiliat vehemens.q^ frigore humor de omnino vim coquendi.Fitergo i&us^non ipul.aliquid boni affert: quapropter raconficit* Annonfolum calor aq ua &frigida.ResenimcalidaJ.Lapides. frigidiore. QC atq? cotrahere pot«itaqj vtraqs faxaferucntium aquarum ope. horroreqj mouet.eo^j magis. Empcdoclcs.cuds omnium fumma cente calor effluit. nee effiuere igitur concreta tepefacienssfa^ finit.valetudini .dum iclu caloris fu mouente caiidioremc' An idem> 4>erfluentis extrufus (it. Facit.denique cit^parcemfummamelaxat.Seftio Vigefimaquarta 71 A At veto qua corpulJriora funt.& calida ex igne clapidatjfedfrigorcdam humo balneum praeftat commodum» at . remnimiogelu abfurrtcncb inx D vt polenta. atqj eiax quod vel i toto corporcaccidat* culatus. Principio terioremreprimit. gidis lapides concrefcant.ita viper renix agi pofle certum eft* xutncrumpunt.fentit fum verfusefferatur celeriter.fimpfirqwocy ica cent>repdlunt'qj.

n« cxtrinfecus vtrem prementi aer no cedit/ed repellit:fic et q intus tenent.qm fluctus in eiuCmodi redundationemouetjae/ reii) per anguftiaSjCeu fi q.perinde acLuna* V Cur aqua Sole calefadb paru falubris fitc'An quia rigorem ad uchitavbi refrigeratum eft.ful fur^j redoJet.quapg feruidaoia mofulminisvriincVcjde plura fulministacT:ucalida extiterur.autpa ludesreftagnant.nimirum ad id corp9 eni/ titur.Caufa vero.fl£ Arta naeferuidae fatis fint potu idoxneaec'An qfn aq copia dulcisad profluetem calidafefeapplicat. necipfa fuufri/gore ami tti t. qp fi tauru fenfex rintmugietem. co turn modOjVtfalfugo tollat.uis in . q? terrae cauernxinfodiunt.foras verfusfuapte natura vndiqjim petes. ipt* ad acretn pertinent: cuius ii.calida tfiefle^p pteraqu3eadiun«fc3E copia non potuit. Vr membra corporis f noftri in vtribus ob^ tentainflatis doleatc* ^ Vtru propter preflu> ra aeris.alienigenaeet.itaqj terra tametfi falfa perfiftcre potuit. rebus ingenue facris proueniant.Proximo igit id accidie aquse. Cur calidae balnea faefac na^ <3> Anpropterea qjfulfure K atq?fulminc. > Cur aquae Magnefiae. ^ frigida ac^ I ceflerat.6d cinere frigidum reddit:falfa tn.vt. &vela mari offenferetorquentjVel flatum vniuerfum emittunt. no fecus afficiant.quam percineretranfmif jam colamus.aer comprimit.qui bomugi appelJant. Anctimautflu uf) in paludes fefundunt. SICTIO VIGESIMAO^VINTA Eorttm. &caloreduret« 17 Cur aquae Magnefig feruidac Ji feruerequidemaliqndefierunt.ftipaturqj.atq3 afflicflat » An quiajj vim aer retinet.Problematum G at q1 fubSoIc tepueritjObfui ca loris imbccilli rate.qucd medium continet » Curpaludibusiuxta fluuios ^ pofitis fieri foleant. falff tn nihilo effe dcfieruntc'An q> aquae copia frigidac aliudefu fainfontesferuidos caloreoem txtinxit. tranfmiiTa g calidu cinere. pbere illoru neutruhabet/ed humificattan tum. amara'q? per cine re e«Sed cam aqua.quos tauros numinis religiofosfabulac narrantc'eft id fanefremit 9 mugitui tauri adeo M fimilis.tufremit* iJle excitat.vt qui voces audiut .hxc^n.calorver naculus terrse frigoreillu pau^ ciorem euincere vice verfa potuit:atqj ita fuum calorem aqug receperunt* Curaqaae feruidae falfae ma^ ** gna ex parte proueniant t An q> plerfqjoesg terra aluminofam gcolant:q3 odore earu conftat: exuftorfi at oim cinis falfus e.fquasaqua interrupens.

. curfum«recedit. cu aut vincit. lari^Anquiaventi traquillitas aeris ftatio cV requies eft.Ad hgc. q frigida fut:ergo ifperfislo JojVicisfim mo incus attrahens.q> vbi motus maxi dm pugnat.rnugimenco fiFisfox nit«itaqjfit.vlcitur meridie* aequabili nanq^ ftatu.5C quod di/ interiacet: remanet expershux ci folet» moris.quic hilo inferius vergit. miras'qj vox eesinformareffgurcecauernaru variac poiTunt. decxteriseft.mouet. &meridie rafecundos* F maximeecelumfoleat tranquil Tune mare fert fxuosxalidi fed .n.a'i. na 5c amphorae cu dies Jftat.fos cadi r. per hyeme. no poteft* An propter varifi Solis humefcitc'nihil. nee seftate refrigerari Cur aer.Calor igitur cauff eft. ga femg fug aqua extau Nauibus hyberno vetos dat tef 9 9 Cur node media. qui tu Terra dabit faeuos 4 Ponti ferct „ vnde fecundos. ficmeridieproximus confiftendum.cum aqua tangit.Multas aiit.quam veniente.Anita eorum extima Cur nodu pod9. q^ interdiu coeuntjVtfimul fine vllointerx ferenumfitc'Anq> & flatus^ g ftkiofint. quod fi tctigeritjhumidum non.vtalrjmeridie.vt bell use perti 5iifrigorafiantc'An aerregionia mefcant55t'fugiant:q3 pomario illi9 fuacrasfltudinenec hyeme rucuftodesemoliricofueuere* tepefcere.mareauthybernisteporib^ velobitu incipitrceiTat qui ortu terra aeftiuisfaeuireilium in mo cceperit^cum vidus eft: qui vex dum folita eftt Quam . nee piano diuerfodix turbationis caufa Solis vis eft* ftinguant.flatus vel ortu Solis.conferuandum4?l eft.& iam mane S" profert. fibi admittunt«aer vtIeuior. virtbustjj Vtenim medio noclis Solremo efficaciorib? elfe id debet. acced i t per xfta tern* reddatur. &C Soleabeute ma limitet.nix ob eam^srem cnmisadeft. crirn parta victoria de Iutno.ita^j humore oriuntur. •nusexultabit:mugitus etenim noclis medio ceflent* bobusperid ipfum figur? gen9 Cur prima Juce.igitcf tera qm grauio iftaec enim motu accico quod2 rafunt.uerit.autvincitur: etenim qua hoc fibi vult. conftare maxime aflolet.Se6Ho Vigefima quinta jt azttphor a inane ftrepitu p ofcux fpera . gentium reddet. fit. to acrius refrigeratur* fonu per intercapedinem ta in^ CurinP6tointentius6c'|ft5. cp extremu fcunt omnia. cis ofbus frigido humorejtneri" modo extra depellens perterat .-q? prui* fundum fi quis detracflo opercu na. quod tisdmus.atq? inquie^ mus eft. quianihil gis. ibi minimequicquam tatur4vincitautem maxime no vel feruarijVel confiftere poteftt <fledimidiata. menfibusanni. n.fubfidunt. tangit ergo.

per vitru facile posfit.n. vt tantundem recipiatur* Curaer. An non aqua ciner? Jt fibi admit tat.At aer impedime tonulloarcetur. & inundet <t in* gidum aut reddi conftat.excerni propter dolt) magni tudinemnonpot:fu. Sin aute vbi femel aliquid aqug infufum eft.quilucecrafsioreft. Atcum in paruadigeritur.vtexpri mi de maiori vel humor.vtquf tenuiorfitrcVco ftipat vero.vtper pumice. cinis defcenderit.cu£f(v ueae terram exemptam recipere nequeant. lux ipfa nonvaleatc1 An quia lux per di^ recftum tantumodofert.(i primu aqua in fundatur.non folum cu vtribus rex cipi ab code dolio posfit. aquam di<* rimit.Probiematum S Quam ot> caufam humor pie G no contetus in dolio.ciniscollabit.cYhumo* ** rem etiam alium capit* magisijj in vino id accidit.locus enim ab aereoc cupari videtur: itaquefierinon pofle.poft cinis inqciat: vn^ de aquam etia ipfam caua quaex dam. qui tranfpicereper raranonposfit.fed etia locum relinquere. tendere e diredo non (bleat* Cur aer per aquae tacflionem l<* frigid us reddiposfit.ckvtres.omniapleni9.6i inania cfle videntur.refrigerat. Cine ris. dC hiantia in fe comincre putaueris.quia meatus pofiti M e dire<£to funt.vertit^5 in aerem.fubireid poC« fe congruum eft * Conftatitem experimento.» buit.du . 9 folida valeat permeare.n«complura caua.ob ea'qp rem oculus.ita' €»iiedolium.ddito quolibeteffundetur.. quia meattts euariant.n«add u<ftantur£u .q5 cum vniuerfa* quod cam ita fiat. qin particulatim cofti patio agi tur«denfantur. quia plus in viro aerisineft. cmeris & aquae tanrundon fimul vas idemca^ pere poffe.etiam fi quisinaqua vehementerinflarit. feda.calidusve naturae fug habilitate poteft. diffufus in vtres.c^ fub fidetjfimulqjhumoremi feper cauorfi fuorura opportunitate admittit*Atiicinis.quoloco infperfum eft: cuiuscontrarium certe fieri de.qm quatrafit.quatu plurimu vtri' ufcp feorfum infufi capiat. humidus non posfit.qui in aqua immictit. Anfi prius aqua vas ex toto im pleuerit.fiaquacineriseflet capies.extrudi iam ck vtribus expediti9 poteft. fed cinis aquam * quod«n«tenui 9 eft. quibusaqua fefe infinuat.ccm paulatimco ftipatur. quo etia plus humoriscapia^ Anqmaerin humore ineft^qui dum in dolio cft.cum enim cinis in fpergitur: eodem reliqua aqua confluit. vel fpi ritu? difficilius posfh: quern adx modum etdefpongrjsampliori bus minus exprimitur.qui capere valeat«Haec eadem ratio eft.fpiflat^5 ardtisflme. Huic fane proximu.a.ia tune quod dixieueniettquippe L co'm cinis fit ipfe. vtfludlus inde moueatur.vtrei r.eo q> g exaquisafpirat.qp i aqua.idem ilx lud aget etiam. An frigidus eile.ca)idus eft.nihiiprccterea capiet.

n.q lenta funt. aquaautem queat.planum£jjattin gitt&fi deorfum cogat.quia Soli pximu eft.fic inflati fupra ideo refident. aqui*lodifpellit.qu3e plena:iftgc a u tern plena* Quam obcaufam acre fudo.haud. cftis medium frigidisfimu.eade ilia de cau« fa*aufter.emi neat:cpm leuior. Cur minus. $C c<xs lumc'An quia nihil tune eft. q? nubi lo.9dhumida» 13 Cur vtres inflati valeantjflui tare^ Antppterea.qura leuioreft. vcl minor eft.cum ftellac fint calidae. quam 73 vefpera eftc'An qm akera nodis medio.n«nubescolligit.n.madeV di oibus vis data eft. qua &lapis madere nequeat.vtdieimedium calidisfi mii.&aquilone magis. nunc enim trami te ferri obliquo latisfime patet» Cur aurora frigidior. ignis'qj fublimiapetere natus fit. .quippequae etiam translata in acre madeat ? An eadem caufa fit. humor cjuoqj feretur i nferi us. q3 vaporem arcere.fed rjs tm.5d hyeme potius qpaeftate^ f aut propter disfimilitudine^aut quia vapor non nifi refrigerate* humore calido depromi pot.^ auftro. refrigerantur* Cur aqua cx^ terra putreant. fed fummafemper.cuius indi cium. eodeferri aptisfimu eft.cummouentur:im E mota^j oia funt.fed diffundat necefieeft :at ccelo nubilo arcetur.cp plus aeriscali. fed dilabit: qui tn cotinet bullas.cuanguftaoia iinrcali^ diorac'An quia magis mouetur. atq? prohibeat quo min9 deorfum ferat.altera meridiei« eftaiit. quia remctisfimum.q> aer furfurti effertur. i ta vt nii qua in profundii fefe ire patiat.&quidem aquilone magisq^auftro euaporari vide.deferaturc' Curaernonfurfum feraturi' Nam fi ex motucaloris fpiritus excitari debeat. continere^f va leat.q>abaere fuftinentur * Sedilaereleuet.neq?ima humorisvn quam fuaipfe petit nature. ^o aer cVignis no putieantc'An qra Extra ord«Arift« K omr .fpiritus eo-' decurreredebuinfiquidem mo uensilludfurfumverfus impel" Iit.haudvn qua madidus emergatr'An quia humor non infidet.vt cum grauior fit. qui pluris eft: motus autem frix gorem acciere poteft. aut vafib9 bene ogtis c1 An quia purrentoia. Curaerbullis conteatus. vt inanes deor fum ferunt.^9 diusfit.cur in^ flari grauiores efficiantur t S>C cj jSeri pot.SecHo Vigefima quinta immutetur>q«am tetigit: humi duseffeidcirconon poteft. mus.ppiore. Curicorruptadurareposfint \j quce vtribuscontinent inflatis.qp humefacere valeat* .aut deimis aquae afcendcs. Cur temporis feruidi noefles l moleftioreSjQJ? dies funt ? An cja flatus omnes tune confiiefcunt: anniuerfarrjnanqsillijC^ prgeur) minusnocte. & aperto'qj frigus fit acri9.q?interdiu fpirat. Cur aer madere non posfit.qjcalidacum mouentur.quodi35mouetur. vtres.

quod cup rnulta eius membra eueniat. locus iternusinanisredditur cV'vacuus.Sdterra vicisfim moca lida. proxim' hunc aer fe<ftatur. ai Curaltisfdibusaerfoleat ve tilari. vt veteres authores dixerunt.qug ad Solem oriente vergunt.&pruinaconfiftunt4 Cu igiturferenumeftjCalor diffiat. regionem'qj in> uadenSjVtdixi occidua^ubes^ per lineac fuae rTgura conirahes.indiciurrijCf vento filenx teros.aftcumnubilumeft > arcet t 8t conftattquocirca nee ros. cum nu bilumeft:ergocalor ad terra re^ I manensfacitjVt teporamplior effe posfit.p ptcreafacit. quern dom9 cotinet:quocollapfo.quiacfteris locavel editiora funt. reciprocariijj. fed refrix geretur ante oportet. quohumoreruitur.emix nentiores 5 quaquf ad occafum.q foris eft: di fpa cia multo laxiora capesfit: quoc in fpacia aer dotnefticus relabi^ tur/ertur^jexpedite code. 64. linea fuadelationeifta terramverfus conuexam agit. aer vex ro igne refertus eft«nihil autem putretjCum calidu eft.vt aut de imo 3 aut e dire> cT:oflatus feratur deuexus.5d latitudo«Qudd cii defuperi aduerfum fpiret. fpiflex fcit'q?. addudlus pro pulfione primoris.cpputreat.cjut ad ventot pertinent: cwus qufftiones. zi Cur ccelusn nubilu tepidius fitjq?apertti.Problematum G omne^quodputretjCalidisfimu fiat neceffe eft: igne autem calidius nihil eft. atqjeffert.addu<n:o{}5 inanior reddit. &contrahituraer. H quiaftellaefrigidgfint. An quia refrigera ri prius oportet. nee pruinacontrahi poteft.c¥placiduc' Vtrii. pfertimcu cempusquietumeftc' Anq>aer prxlaxoquodacontextu.cedit. indiciummarisocciduimagnix. Ataqua. ^ Vrventuscaeciasfol9 \ ex oium ventoru nu' m ero n ubes d ucer ad fe posfitc'Vtru q> venx tusaduerfusreflat eodem tcpo' mAnqmdelocis eminentiori/busfpirat:funtenim partes. extern us contra repletur.cV hia tu lento eftrergo cum hie extrin fecusintrore incoeperit. qm 6d ipfe pendeat3cVnatura inam's Jt reniti nequeat.modofrigidaefFici polYut.tero ramverfus necdTum fitjitavt ad . turn eo large foras iam profiuente. tudo facit. fed quia coex lo fereno vapor extringi melius poteft. acdeindein huncmodu reciproco fluxuaclitatur* ARISTOTELIS PROBLEMATVM SECTIO V l G t S I M A S E X T A : Eorum. quod putredix nem concepturu eft: if nis aute calidisfimus femper eft. itaqj aer frigidior fittqua de cau fahumoracalore demiflusirro rat.Anidab furdu admodu eft. atqueimpellit:quodfolus hic..vel fubmisfiorajCj verfus. ad fefuoindereflexu eas vocat.

humidi non funt. cito refoluun pus turbulentu hyemc pratnun tur.J An quia pruina nifi fum verfus depelltf. vbi pequi per scftatem moueri fox ventusvix quail loca arduafu^ leannauftri vere oriuntur.accacteri min9caui.imbrem^jdemittut» Quam ob caufam coelu purS 6 autem fuperior locus alienus* Quam ob rem humores.6timber. gpx bes.eo q? aerterx fiftere poteft: mutatio aute poft rxjpximus hyeme inftante craf concocrtionem. &C con* folanus.di quo h umores ipli varie dilaban fcerni t .nubib9obfufcat.hyems cotinuo luce prima eriiptt. K ij in .firmam« autcontrariii aufter eft. q>aufterhumiduseft. Addo etiam cum autconfiftantjpremuntur. quiainitiumauftri longea nox Cur non ijdem vend imbre y bis eft } aquilonis invicinoeft. vnde flatus cv quoqs fieri poffunt/ed continui rigoeft. fuperuenieteocyusceffantc'An 2. qui eo & placidu ferenum indicat.Vndc fit eria}vt poft imbres. ri foletiergo cum Soleuincit.nec caeterasijKiufdem generis tent vbi acr cogi I nubes posfit«Subx peftates flatus defiftant.&omnis id genus I> lus queatjCO q> flatus non ad ter purgatio concodionis indieiu ramfubditam aeris amplitudix eft. vbiq* aflferatc' An quia nonijde quippecdmfub aquilone habi montibusvbiijjoccurrunt.& mox reliqu* quo fieri in con trariu fnlet: aqurloni que cofiftit^qm ini tni.fed fiimbecrllior fit.5deuanefcut:<3dcum humox ciatfAnpropterea.atcp. quod confi faAa decodione haud vnq^ con ftit.qm fternentur.n.Quod fi coftitutio va^ ucrfioriantur: flatus enim non lida. humido rumpunt. illuftratijj aerem : cum « ^ tur.quodi dcmcaufa eft. purgationemqj fiffimus eft.tem in loco confiftun t.cj 4 gunt:itaqj vel nullaten^vel mix excusfinubibusfaeuiuntjimbre nus idipfum facere poffunt.atq? colligereposfit. teturjefficjtur porrd vt flatus di incraffat. fter fpiret. q>hyemsac res erratici vagabundifcfj fint.cur poft niueaux fufcipere.orno.ac inibi manet.Hacceax tum^5obtinetftabilitatis.quicumnoloco eodem agi euincitur. Cur aufter poft pruinam fpi tamen ex toto fuecumb€s. fed temus. Item aquilones anniuer alrjspartesaliaefiitobiecffoe^Nu farrj tranquillo aere fpirant. fpiflefcenteijj fie* cidit vtaerqtioqj eodem ducat.6^ nix^dL gran quatufubindeaccefferit* Vt»n. Cur aquilones anniuerfarf) fi qfh aqua expreffa ventres no* antfauftrinonflanti' Anauftri bium confident.nec nifi motus aeris eft« .n^ibi magisconfiftunt.Se&io Vigefimalexta 74 A adpoftremureflexuseflfici nulx do. ac re confiftente .occararcfoleat. nubes non co Cur proccllafjhoc eft venti. ni finem protrahendi faciat. cum peransdepellerepterea nequit: aer minus quiefcit.

cum. quod eo nus timendUjCpm hyemepgref tempore fpirare exorfus eft.q> mare in cauo eft«aer aux litu eft.vt minus fpiretur* Cur aufter canicula oriente ^ cum abterraneus flatus ex terra in mare profluensfit. Sedcalor dieru vehe> trarius eft* Verfarius. & aer idcircolaterenonpoteft* fimul eatenus fertur. triduumfiniunnergo necisdiu 7 Quid eft.na 6C mare. non mul confentaneu eft* Et quidem mix turn aeriseffc motum.acinitium atqui flatus minimi omnes itra j.conftitutionem quam nocturne aquilonelabox minime vi<£tam effea Solediu ratfAn q> flatus feptetrionis im pugnantefirmisfimeindicatun becilli funt. &redeunt» * Cur tjdem illi tropaei de mari 6^no<flesibi tepidiores. quod pente interdum fit. quaten9proflue" enim ex fui temporis breuttate relicet.caeteri quoqj omnes infira confiftat. confiftendi oriri videatur. bilu reddat. fcilicet rem. vt ccelu nux cauisfimumeft. quod flat9 moueat turnioreffedebet* trop3eos. caloris exiguum eft.quos verfarios.flatui abterraneo co interdiu. qm cetremoto minus calida eft^itax aer colledus in mari eft} qui illo quc vapor inde large cmigrat.quam ob re cito.Cnm igitur occafus Cur dicifolet. . nifi vehe to]litur.q^ cum poft ferenu id accid i t.Tertialuxnun $ eft perturbatus. q^ aufter 13 ciprocos appellam9^ An eadem fpirat c1 An qm acjlo parti orbis ratio e.efficit.i. fiftente.Sed ratiOjCur necin ttt K.quia amplius^jgraflandi licentiahis e longinquo adniodu.q^ dies ** fpirarefbleantc'Vtrum quiama aquiloni verfus.imo rex te modo aqux ad id flui t.tunc reciprocant.n.qua fa. itaqjaerismul re vicinurn cftvAn quia tropgus tu mGuetur.<3£ nihilominus. ri terra verfus fpirare neceiTum q> regio inferior orbis Sole fcilix eft«An venireinde putadu.cV refledtat.qui terra pergunt ob ea mens fit.venire non poteft.aut re Cur aquilo crebri9. n. eft quidem Sol nocflis et tempo re auftrah regioni propinquus.q> fax motionis..qua diebus fpiratf An I beantvalida.quaeuripimari recipro terrarum habitats vicinuseft.ficinaerisrationc fieri fox f luit.Problematum 6 inaciecSuerrainfugam vnore fluxerat.deidecum obice quada & fpirat.at aufter.i.& adeft. tanqua mentior oem abfumedo humox reuerfioabterranei eft: quippe rem.px ftunt.cuius recix moueat. cante agi tant. qi apoegeae.idfc(5lege naturae certifx procatio verfarius e:itaq? de ma fima fieri foleat ^ An propterea.dex Cur aufter minus hybernis U lationis^s primordia parum ha no<flibus. . cu nocfte fpirare inx itaqjplus item pofife confiftere cipiurmargumentu. exiguu nfu* quippe cum ilia rone veluti reli que caloris exiguu aer is mouet: ** quiasquafdareftare.

nectn ftati res tabefcut.atque autumnoceilante fcciTus fenfionerh. fed feptentrionibusmittitur. qpcum aquilo non trafeat tiusautem dies decretoriuseft. acre fe necefTum eft* infignitercomutari. vicinus eft: Solern ail t tune ad eft eminentior.motuve defcribuntur j tu fequunf .qui aquilones funt.quae non vno. quia tempus id Cur auftri hyeine}atqjineun modice fe habeat ad primam di tevere.iflat9 magna ex par-* sbruma id facit.certoijf conftat. totum enim fpirare foleant.& niuis plena ^ qua: nix cum ortu perreptat.reliquueft.id% auftris fieri orientib9. {juibrumae bitatafeptentrionibusfubdita.q> cum aeftus tuc vi^ atqui oritur orion ineunteaurii geantjfpiritus calidisfimosper nOjOccidic hyemerergo quia no idem tempus oriri congruu eft* vno tern pore conftat. Quadecaufa orionis exortu 14 15 An olbus auftris turn oriend dies maxime vari en t.idcir mam quintufdecimus auftrum co compendio ceffat* C prx fe fer^eo q> bruma initium Cur plurimi aquilones fpix i^ quoddam eft«moueturijj a Sole rentc'An qm pars orbis terrae ha ispotisfimumaer.qui eiusortu. cilem elTe orionem.extemporis . tec lent.|v tum^s canis pracur) nuncupari ueniant. flatus etiam in» cxcontrarrjsin contrariumma conftantes efle neceffe eft. multi profe&o auftri fpirarec id tempus pars confpicua eft* nifianniuerfarrj prohiberent.Sedio Vigcfitna qtiinta 75 A Sf. Vt igit pofita.n.vtin Anqm vniuerfusmo \x.auftroseuocat. &poftor tempore.itacum meridie deeft.cV extra folftitiii auftru vergere certu eft. SCcum ori* quandoquidem asfignari neccf tur. varietate red:e arTirmant:turbu Huic am verbo cum asfignari lentutn. ££ quidem Cur aquilo node exorfus die % J rnutari flatuuomnia genera in tertiaceffatc' Vtrum quia ex par ventosaduerfosjautdextros fo' UOjimbecilli^jinitio prodit. hoc eft.vtpox xime commutari folitum fitjOr/' te cum ancipiti conditione . vt in auftru ideft procellarum. que fortitum eft*Et quide diffix E meritopofteurn aufter fpirat. flatusfcjsi' bus.atqp inaequabilemeC' dicimuSjfubiecflanotioeft. aer (bleat portuni moueantur < An qmin commutarijfcd canepraecipuec1 mutatione varia maxime om> quod quidem flatibus latisfime ilia funt.viq>ic!>v3 aduerfum.fed alio in Aufterautem dalidus eft:6dcu cipit. quoniam br teoriuntiis autaquilo eft. quia uisfimas tune agit diftatias. tu occidentibus. quintodecimo.vndabundique K ii) fine ..quos fibi tempus vtrii S antecedant.5Cnubib9C3C tranfeat»Quinetiadies poftbru cuflorum flatuufunditur.alio ceffat.flatus excix montibus nonnullis nunquam tatfubfolanus.6dcumoccidit.Cum igiturcScreti humo adit. inlatusdextru.

Qua ob caufam ciim minor aufter eft. quo recentus aerquiefcic. fed ad po' ftremum amplificari confueuic* Vndeillud Prouerbium. orciua prod ucittcotra cum parx ci inferior! occidic/auonios iliis fubfolanos nobis confedance ae re facit.nubes nullas obducit: maior nubilus. £>C diucurnior ec1 Vcrum.atqp Africae xion minus frigidi.An qmrefrige racwsaccedic: rubigo aucem per humorem calid um.aquaexprimiturt cogit K autem poftea quam cccptu eft • An quoniam incipience calid us adhuc aer eft.ac fpiricus reddi incipic* 21 Cur aufter nonincipiens. fudus'cp eft:ii ex ampliori. __ Curvencus magna ex parce anceLuuiae defedus excicecinix tionodisfctim defedusmedio incipif nodis. liquid us.cft. facicijj auftrakm aeftacem * & Cur aufter fcetidi halicus cau faefitc'Anqnihumida.quibus fauoni) prodeunt: cum^j icolis iferioris hemifphx rij oricur/piricum illis parce ex' M. Curcempore hybernoflacus ^ parceveniunc exorciua.itaq? non mulcum ae ris compeUere poceft. eftiuo occiduac'Anvbi Sol am pli us no euincic.px zime eft.eo f«q>nonnihiladiunxic» Cur afflacefauonio canes vex ^ ftigia minus valeac comperire c1 An quia plurimum hicvencus confundic. vc quidam aiunc. initi) caufa ica accidac * nam fi ex mi/ nori proficifcacur. de(inence'<$ aucumnoiam caiefacere Icipic: seftace contra.rurfum moueri.fldcofitortuoR. I? Cur aufter profedus ex mari commodusrjsfit.qui calid9 eft«hinc eciam in marecorrumpens ingences exx H cicac fludus.nubilus &cralTus» An quia minor cum L incipic.medio verocum mane^An qm calor Lunse. Quani . quiafpiricusaeri Africae mifcex tur.aerlibere profluic.q> defedus exulcec«rex tnilTo itaqs calore.ppce^ rea hebetatur > q uia curfus ia. q>So!epropinquo fpiritum mo ueri necefle eft: Sol aucem per hyemem auftrum verfus perfer tur.que maxime pu tredini opportunafunc.&ineunce vere. c^calida corpora reddic.cum igicur nobis occidir}nubes relin quit.*^ regioni no ftraci aquilonesc1 An propcerea.G fint.Vnde fic.quorii ftirpes terra concinencurc'nam ddThria fio campo terrae Accicae aufter demarj occurric. Cum ceflac boreas. fepcencriones pex tir. quippe qui profe dus a calido fit: procelTu aucem cemporis refrigeratus in aquam melius confiftere poceft. cum'qj aufter furx gerecoepic.vc fi quern alifi vencum occupauerit}augeat. alienum'qj I confiftere folet.& loca rdinquic meridiana« CaJidus aucem propcerea eft. fed defines iinbrem afferat r1 Vcrum cj> aerem cogit e longinquo^uo coado..qm ventorum oium cpncinentislimuseftjmaxime'qj terramattingic.

aquam mittit^cum ceflat: quox canquam parib9 examinatis vi niam aer.vt in aequilibrio mu auftercrefcit* Vndeillud. An n6 turn fit. a u t i uftu tat.vndefpirant. atqj xftatis conx cedit/rigiduseft: vltimusaute ftet.igiteuri aer deortu calid9 quorii primus africus eft natux auftri demeridiefert:cumt|}frix ra humidus: dCcdm Sol partem gidisfimu locu adiere. hyemem.aqua fiac neceiTe fit c1 indedepellunt«Vtrumquiafrix Anquolocoorbis Solfueri^in gorampliusintrorfum circum> defoleatfpiritusexcitariiitaque obfiftitjCU calor extrorfum amx ^>Solisdi!curfu vicisfitudo fpi.fed et.vt vndeftelx Curaufterjatqpeurus^cu flax2 9 . naturaqj humid9.q» aer prae tranfgrdTus limitem regioni fe calefaduscelerrimeac plenisfi^ dedichybernaCjacciditjVt venti merefrigeratur. nee gat muneribus: cuius generis ix minus calidum ducit.pliusvrget.px « ponduslanci adiuncftum alteri uerbifijCum'qj aufter furgere eg efficit.qm acre de Solis parte.altcr fauonio. Aufter bereft.caloris pa^ nubes abigit^quippequi ex alte rum relinquitur. E B c9 fpirauit. hueflatusaccedat.iauonius ex occafu aduen<5u f q ui nodli u m agi t. ti9 fpirat:igit meritot nubes ae^ K iin retn .Adhaeccu acquinocfliu. An etiam regiofav rituu agat» Quod cum aequino^ cit.compen^ orbisterrarum hyberna perlux dio concrefcunt.li alterutris quicquam add! tepid9 ex terra occurrit.nam di fauoni us. aqua.dd eurus vbi vniuerfi efflarut. Atqui frigidiores cj vehemc ni ordinis fit.q ui prim us ex marl ac ribus hyemis. keferuntur. atq? in aquam F C ftratjftatus^regioniseiufdem confiftunt: magis'qj eurus aqua mouet. vt fereni ilJux&ium hyemis atq?acftatisconfi ftres^jveniant* eurus nanqjex niumfit } dum Sol nobis cpnfpe ortu.Se&io Vigefima fcxta 76 1$ Quamob caufam cum ftella aequinoclio add it us.Qupritetia.Qupd cum afric9 hybcrx pit. Cur nubes maxi mas fauoni9 alter aq ui !one.qui humorem ex aeredepro pla fpatia colligit ampliores* mat.Qiiinetia ratio fit.qj apud nos flatus ex liarisfima.idcirco aqua no prox 1 hementisfime fpirant c An quia uenit. tib fibi obiediscalidiores fint.rex fertiliores fint \ quanqua frigor gione'qjmaritima nubes per am eft. enim hyems eft flatibus priusfy ibi. quomodoetia partis iliius vernaculi fpirent . D A profiliuntjVenti indiciumdat <t imbrem'qj merito affert: imber Anproptereaq»dflatu ferutur. currit.euenitvt hyems fuis fun agi t. ropari modo proueniau quin 08 Cur fi circa oequinodtiu afrix etiam cgteri omnes vnde fpi rat. a q agitc* Anquiadealtofpirat.obitus momentu exulta id folu ca fit. q> ad poftrebitcofpicuum. Haud eniq>aquilo nubes yj Cur vend ad poftremumve hinc peliit.

nicce_ cuitus facie.pmit:Sd cu ia occiderejpQuod ciim vtriufqj J vicino fit.magis max meridie}ortu^j fpirant: neqj frix gisijj a Sole vertet in fpiritum * gidus.q> fi tantifper accident. merito fuaui9 dC originem repetitntacpnubesfax eft. Quod cum vnusfa^ lu verfus fux linex cauueriges. An primum.6£fimulvbideftix euocantjVerum ct abducfit: Sol tit hyems.n. mouet aquio/* etenim fpiritus hie fuapte natU' nem : hue enim vfqj progredies ra circulari linea fertur: ergo cae vicisiitudo fpirituu fine fui cirteri per terram vagantur.quoties.ferenu magna ex past autem relinqui t : itaqa vt magis te fubfequi folitum eft.flatusvergetesad auitru ri nanqjvndefpirant. cafu fe.quamuis inter bes ad fe vocatc'quod etiam pro frigidos (ttus.qua eft)eflficituradeo tanqua mms Solc'Anquia vaporem nonfolii adimmitem.n.n.cV effe videtur. difcre particeps vtraruiji virium euax tusqj fluit«atduc5fe<flomeridie .Vtrum\ 7 enx ferre afifblet ) fed mifceri tn cum tusaduerfuseodemin tempore hisminimepatitur.p eucniuntrfed medium frigidox cul a4 fauonio abeft:hic.minus qualitatis uerbiiiilluddeclarat* Vtcecias eorumparticepseft«hic.author fpirix I pos elyfios carmine illo dixit: tuueft.Adh3ec.cam nubeSjficilleopestrahens. xim9 e.non mane foleat c* disfimus ventoru omnium eft c" An q* Sol magna ex parte vel o* d(. vt queenimcaliduseft.atq? dixraiijj falubres. uonius & mouetur ab auftro5C baud vnquam latere potuifiet : ipfe cnm fpirat.(dexter enim hie vaporem eliciunt. atqui fk» humificatjfic minus afficcat|« tus hybernus aquilo eft.aciucGx dianis fpirare. vt qui de aer fpiratiufculus fit.Problematum € rem pofteacogit* An eaipfa ro" dit:itaqs temperatistimiisefl:^ fitcurpoft.tranfx H tumodoexpelIunt.q> ae fcernit..vel occidens.&calidorii flatuum tenet. tus omnes tranfire vel in fibi ad Cur venti ficcat. cit alteriusfine}alteriusinitium non ad terram refupinans/uam fecum habeat.c|principio fertilior veremaximefpirat. carte fpirat. cileadfeducit. indetanx motitatquidem.. (iftuc. ab ocrum. au tepefaciendo percoquit.n. in fpiritu fane illu exte-» ris temperiem pleneobtinet*nex nuat. Atverofa^ fpirans id facit \ An ft hoc elTet . qualem Homerus flare per ca riens. Cur fauonius horis poftmeri 34 > j Cur fauonius feren9.Subfov y.vtqui de feptencrionib9 Quoties igtf Sol in exortu eft. Sedcuramplius ficcent.fla» aquae occur rat.aerehumidii Sed zephyri asfidue fpirant. runt:itacjjcum poft aquiloneni fauoni 9 fpiret. cum frigidi uerfoSjVel in dextrosconfueuo fintfAnqmqfrigidisfimifunt-.aer oino exteuat5*. Ourvnusventorucjciasnu Ianus.

6d augentur < An quia fpiritus velaeriSjVelredu* dantis humoris commotio eft: quaevtcrim parua eft. fupra que fonte efferri nequeac.qui anno fu^ periori facrificarunt. quod tranquillius eft. aquilone obfcurius.e dire»fto fcilicet oppugnatu minimeedurarepo tefr.quzvel inaquaacciderepari ratione vi demustquippecum aqua p pro na ocy us fluat. atqj excelfis aer a ill due mo/uetur. quod modo dixi/mus. indicium. Curaquilo.fub' folanus hie appeilatus eft. carteri aduerfi potiusoccurrut. q>quxreliquerint. di fcernendumfc|5 modiceadmodu habct»Subfolanus quoqj ob ea rem mancfpirareincipir.omne autem. nequeat nubilare: cu interne nimirum queantv'An quoniam ciim leuiter frequent tiam nubium agcre nequeant.necfpiritu rax pidu locis excelfis fieri nouim9* Curauftro fpirante cccruleu mare fiat.Oxfte Immcfadtus. quod obduci nu> bibus poiUt«at vero vbi excre^ uerunt.pfluatamphoric1 Sue certcnonnullain aere. queadmodum aqua.fuper quern nihil prate tea eflferre fe poteft. cuviscalorisin propinquoeft: itaqjfpiritum mouet. an ex loco. Sol mane difcernens proximufibi excitat primihqui autem ex Soleoriete fpirat.accidat:quodidem datum etiaaquoe putauerim «nec enim aqua vehemente.vt locis excelfis. Vnde fit.q5aquix lo minus mare perturbat.atquifauonius de occafu fpirat:reCte igi turpoftmeridianis exorit:cunc enim Sol eiusad locum accedit.<3daqui lo ex curfus Solis laterib9 fpirat. ac re liquos generis eiufde. itaqj nul lus fpiritus inde exiftit: ita cum magna eft.Sol enini author^ pa rens motuum eft.quifupra terra fublimis impendens r. folo fui ponderis ratione appro' pinquarit. an none1 Et vtrti vno ex pundto.Ad hacc. atriusijjj1 An propterea. Vtru fpiritusfonte quodam 75- emergat. Curfauoniushorispoftmeri dianis fpirare foleatc'An q> fpirix tusocs Solehumorediffundenx teproueniunt*humorenim } qui antehacconcrefcebat.6taufter fgpitfix mefpirant/An quiacotrarium d fuo contrario. Cur Sole feattolleme. tabefcit.fed ex latere poti9 ad uerfam vim tolerat:aufter vero. atrum efle videtur* Qua ob caufam auftri cum le 4° uiter fpirant.Sc&io Vigcfimafexta A ggatad poftmeridianii. q? cum in planis atqj aequalib9 ftagnat:hoc enim dC fpiritus faciunt»nam locis edi tis.Solis exortu amplior reddicur. cauis e cotrario fgpe quie fcit}& confilefcit. itaq? breue fit.aerem enim.fpirit d & fternuntur.fuper excelfiflimos montes fpusnulli excitatu^vt fuper Athon. .compendio a Soleconfumitur. tantiP per ad acre tepefaciendum. pofteriori incorrupta coperire affirmant* Conftat igitur fpiis quoq? prola tionem veluti ex fonce quodam a<flitari.

vehefumus. loin vicinoeft.vt paruus incipit. git ad feptccriones. Alter igiturvbi primu exor cibiauidioresfumus.ma *j <5lis^5 abterranei. totidemSjj nox iftius nihil praetereafentimus.ita magn9 ex fpi ri tu cofifti t:q uas ob res ui ceffarefalcate1An cja nobis aqui res hois debilitari neceffeeft* Curfpirantibusacjuilonibus .An qm flatus in finum res^jeminentior: hincenim aux interrumpens nihil diftrahitur. 6>C protin9 ma gnusdefiftit. cftium adittexortfiautem uerfus 42 Cur verfarrj.vtpote diu per diores flint* tracflo .n. /Egypt9 caua fm partes fuas in^ panfa<3jmaria fun t. fed poft inteatior eft* ptenjtjingenuusad nos venit* Curdici foleat. q> nos ei fubditi terftatim cumortus eft. reflate non terioreseftjfuperiores.aufter longeab' eft. fter.Fit glacialis ^3 nes grauioresfj inualidiores'qs fe hyems. femotiox pofTint c'. non colas inter initia vrget. An q> ad feptetriones po no nifi refkxus abterraneus eft* tius.cum ceffat.qpauftris^ ^ tus eft.finem.Problematum <S uerunt. reriarefoleattqua porrecfla.q ua mare fin ua-> africi incitanturc'An qm terra tur.aquilo contrac* Vn gis diftrahunt.muitasdepellunt:ita'qj feredduntur c* An propterea q» K amplius obnubilare videntur* humor corporis flatus ei us calo 41 Cur aquilo vt magn us i ncix re tabefces. immo magna parte vniuerfus ilcexcipi ab eminetiorib9 put* perferturrat in dirpalatis}porrex Cur aufter paruus oritur. exiguus ad nos primum Cur aufter 6ris terrg JEgyptrj *£ dciienit : acfinemalterius fend' nonafflat.6dinter profluen de prouerbiu illud:Secundae na dumhaceadem repatiiitunqm uigationi delegatu eft. multus ex pauco re^ pit3ita paruus defiftarraufter co dundat.aufter ex meridie: merito alx An qfnboreas . quo min 9 multasi fat boreas.necinterius iterdtei mus.parsfc[5habitata terrgver mcs proximafibi loca inuadit. veliterdiei acnodlis ingenuus H eft. Cum cef }> I nihil obfiftit. iter duum diem-.qp ad meridie pofiti fumus: 4? CurdicifoletjCumcefTatbo aquilo aut ex feptetrionibus fpi reas . cufcj? aufter furgere ccepitf rat.cum^j aufter furgere M partes proruat * \^erfarius enim coepic. (omnium nanqj finis imbe^ fpirat: nee vero occafum verfus L cillus eit)alter valid us.intctusprox poftdeinde fua vehementia in cinus accidirtquippequi ftatim loca transfert remotiora: alter e com onus eft.vtcauainta<n:a fupergredi.poft vbi primum-.adeft}aufier}qp ex contrario homines meridie in" longinquoad nos deuenit. borea fi duxerit aufterc* An .alteriusminimeJtaqj mex acno<fiis:fuper Memphim vero rito alter imbecillus. atqs humor grauis leui tra.nos occupat: alter fuo dix An propterea q? aquilones frigi fperfo principio.

Nuquid igitur 78 inflatuum quoqj rone hocide D eueniat. tale efficit motu.vt didum eft.vel fxpi/fime fieri pala eft* [9 Cur poftauftrum cito aquix lo fpirat. firijj per anguftu prima eoru motio.& aqua colligat. &oinoaq~ua ab auftro vel maxi me. immo iuxta ipfos feptetriones* Cur auftrificci.quippe gnax tura humidi.cum fe logi us protrahit* qua de caufa aquilones frigidi apud nos funtxolimus enim propius.Se&io Vigefima (exta A Anqtrodaufter taliseft. no folumjq* calore ampliori cotento fpiritus calefaciunt.Offendente lutuborea.qui inde comotus eft. neqa a calore conuidtum eo mox tii proferri conftat. verura q> furfum et efferunt. qua diffundi.cum enim alteru furfum.motioei^quoqj £rigidaprofluit. qualis ipfe prxfue^ rittquoetiam eodem decorpox re modocalidu. quo prodierit modo«Nam fi m ulto poft hiante ore emifim9.Cum igitur Boreas tali tgis coditioni fuperuenit.alteri ex longinquo venien dum eft. q> talis eoru temporum aer praeeft. _ vtapud nos aquilones c'Primu. poft aquilon e non ci to aufter^1 An qm alteri ex propinx quo. cu acre priore pro* latofufaindealiusaffluatj'Qua* propter hyemefrigid^xftateca lidi oriuntu^eofeilicet.paulatimijjextin guitur.modo frigid um C pofle fpirari inqui unt*Sed idjve rum ncquaquaeftufeniperenim quod exitjCalidu eft: cuiusindix ^ium^uod takpropriusadmo uenti percipit: fed intereft. QC neutrum alteru fuperet. calidii idcirco videt.calidius profe<fto extrix &um aere fibi proximu impelx ille fibi cotinuum. Ignis enim naturahux jufcemodi eft:frigidum contra deorfum ferri aptifftmu eft* Spi K ritus aute merito in latus fe verx tunt.hyex » mem'qj efficit»Vnde celebre-il^ » ludeft. quippe com fedes nox ftra aquilone verfus pofitafit* fO CurflatusfrigidiveniuntjCU caloris comotione orianturc'An motione a calore profecfla calix du effe necefTum non fit^nifi mo do quoda prodierit.al teru deorfum verfus uitatur.vtnux bes large. nee fie> ri poffk vt maneatjoblique perx ferri necefle eft* Cur auftri frigidi I Africa fint. hebetari^j necefle eft.flatus per anguftuextrudi foleant. quia vt nobis aquilonu origo.Nara fi vni uerfa interrumpit^calida eft: fin peranguftum. qin fentire id pofx fuouis:fed fi per anguftii extrux damus. propter vehementia fuimotus. geluindurat. febhseiiimearuconfiftitexupe rantia* . fed q> aerfrigiduseft.cYaquaeomo experteSjfebres contrahantc'An qm humore calidum alieniiin corporibus creant. fie Africg auftroru proprior eft» Nam fi. mox terra gelafci t*Lutu enim.nec ipfa calida prouenit: 6Caer. propio ribus certe frigidiores occurret. 5t calidi fint: qux quidequalirates febrificacfunt. nee enim £ feipfum acrem moueri.

Problematum G rantia*Quotiepigitur per Solis ardoremornnividuati humore fpiratjhabitu plane huiufccmo' di fun t: at cum vna veniut cum aqua. totam^j node<55 manet indomitatoTno jj aucfpirandi tempus tunceft. ex quo aura: fpira^ renon minus ante Solis exortii folet.pfluit» No enim ex motibus3neq? niuc per vim cabefcente.anniuerfari)» 5*4 Curfauonius ventoru oium kniltimuSjSdfrigidiflimus eft. Vicin^hic maxime terrae afFlat.qui per hyeme humi^ dusapudnoseftjConftatvelad fepoffe attrahere. duobus'qj temporibus maxime fpiratjVere ac autuno. fpirare incipit.. nodlu^j no fpirantc* An id quide ipfum . qin humorem perreptatjckaequabiliquoq? di^ fcurfu haceadc decaufa.cum Sol am pliusnon viget.vt aer qui ante ortu hinc Soleattrahitjfaiioniusinfe ris . fed mare Athlanticum fpatiaturn'taqj efficitur^vt terrae proximus. aefti uo de occax fu poft meritiecofueuitc'An pro pterea q>flat9. qm nix liquefieri ceffat a SokjCum vefperafcit.caliginofiflix mus'qjrcddatun Cur tge hyberno flatus de or T^ tu fpirare mane.vn fauoniusoritunNodu quiefcit. praruf) appellati fpix rantxumiam ampliusrefolutu eft.moueat^ ante fuum ortuaera.aut ad auftrii vergens.n. qp e'direc?k>. qui nobisaeftiuo veniuntjhyberno hisfpirat. Sole adeo nuper re uigente}velautuno. Frigid9 tametfi minus^aquiloeft: qm j aquainflata.refrigerari nimirum aqu£ ipfius beneficio poffunt* 5" J Cur flatus anniuerfarrj code tge atqj modo afflare temper fo leant:&cur defincte die definiit. cum'qj ve fperafcitjpotiflimu^j terram atx tingitc5 An lenis^cjaex mari}cam pisijj planiffimis fpirat. mane d Sole: atqj is primus.qui oppofitu terrae hemifphceriu te nent«Nobis aut hyberno mane. fed ranqu3 K per fauces expedite profurndin pars quippe ad aquilone.quia vel poft hyeme. quod tepus nobisantelucanum eft* Qua ob rem accidit. Sol proximead locfi accedit.nulJafcij aduerfante vi ex man" ad terra tranfit:haud enim vt per terra materia obfi" ftentearcetjfed libere quoquo verfus vagatur.atq3 fibi acqualispermaneat.cii Sol vincere.qui proxime Sole eft: quod ctia ante fuum exorttl Sol M agere poteft. atqj de ortu fpus veni unt.nonniuefpirat:c^ teris tamefrigidior eft. montola eR&C' cafum verfus null* mons.mouetur£|.cn vefpera prox pe eftjloci ipfius rationettunc. imlla terra eft. cu igit incipit. idippoft meridieibi etfjcere. qm tune Solis motio deeft* Cur euro fpirante omniama 5? ioravideanturc'Anquoniameo L flam aer obfcurror. quod prxhumidus nocftis aerdifcer^ nit.Ergo cum Sol humores ad fe attrahat.atqjrefoluercglacie ad aquilone pofitam coepit.cdminferius hacmifphaeriu infpicit. Spirat.

An vbi frex quentia nubiuj.seftasenim apud illos e.ergoapud Hellefpontti aquilo multasdex fupernubes copellit :quod ide ad attica. _ fpintu&qj maritimioes frigent: terra e contrario tune calida eft* qua re quid ex terra tune fertur. illis exortiuus accedit.no^ bis fauonios afpirare praedida cuenitr6ne. Tuc mare fert fxuos: calidi fub menfibus anni. gratifiimusvctoru omniu eftc'Anquiamediu calidoru<3d frigidoruflatuu tenetavicinus'q5 illis oriens particeps qualitatu generis vtriufqj euadit. iure gratiffimus dC c.pondferet ^ vndafecundos. eo qj Sol ad aera fedis noftrac ficciorem exoritur: paru enim tgisabfuit * Fauonr) B poftmeridie nulli per hyemem afpirant.vbi affidere nu besjaccerfi'qj efbitaq. nam iiinualidu effet. caufam poffunt«Sol enim humo res inde ad fe attrahens.fa cile maris tcpore abfumeretur« At per gftate mare frigidum eft. 0 qui d in co confti titjinitiocoftidire validioricer turn eft.Nihil de ortu r> gfta te fpirare folet. fed mifceri hisnefcit. Terra dabit fguos. 6^effeyidetur« 77 Cur veti air) locis alfjs imbre 5-3 afFerantcVerbicaufa.CurfauoniusilluftriSjferen9.quam modo dixim9. multasq? vicinashelle fpontias ^quafi iam conditanax cius materiem efficitrquippe cu Z copia larga congefta ab aquilox ne fit.minus tame coem fe exhibet: hie enim mouetquide com fpix rat flatus. facile folueretur.Nauib9 hyber ^ no ventos dat terra fecundos.hellefponx D tias terra: Atticac.q»exortiuieodem tge nulli inferior! hemifphacrioflax reobeam. tempex ^ ratus^jproindeaccedit.quilo cus excelfus eft.vndecum idem in fe alx terorumfinejalrerorum initiii contineat. afpirerfjj horis poftmerix dianis. An qm mare per hyemem call" dius eft:itaq.qui auftru verfus fpe« (flant:eo nanqj tranfire folitus c. atq.atque aufter nubes affetim ex alto adducunt} atqjin hunc modum veldece/teris cogi tare par eft.itaqjflat 9 hyemisnoftr£ exortiuus nobiSjpoftmeridian9 illis eft :6dnoftrac ocftatis nobis poftmeridianus. infulis^s vicix nistaquilo Hellefponto^atqj Cy rense:aufter Lesbo .Snbfola ' nusquauis inter eofdem pofit9 fit. montibus magiSjCJ planispluit. illis antelucanu eft. Atyero fa uonius&moueturabaum-is.quo illis auras exortiuas. cam apud nos hyems: noftmqj poftmeridianu. primordioid coftitit ampliori. -.et fpiransipfeagitataijlonesaftuc cnimvltimus fpiradi circuitus ducitur.Se&io Vigefimafexta A ris fit. inibi imbre obx uenire neceflfe eft :ibi enim fro quentia cogitur.imbecilluqjeet.nobis fa uoniospraeftac. Lesbo eurus. Cur dici folet. QC euanefceret* Cur apud Archadiam. ql cjteris locis fentiut: .flatus nihilo fri^ gidiores. na fiexiguum.

6i man en t.vndecalordifceditt caleant per intima.Cin-' trorfum contradi efficientia4ca iusreiindicium aluiquoqpfola tio facit. I qui gignendi cau a eft.cum ceelum fere num eft:fertmtur aut fila. aim ceelum ferenu eft. qua frigid us.Sids aut parte quadam interiore .q> tn ^ propinquo frigidior eft.fed refrigerentur per fum* ma corgis .nodtu defiftitf An q> im bregJgniturcongelatOjCom So/ liscalore refpirandum eft: ergo fternitur nodlu. hy ernes araneg uni uer fim feruntunopus enim fuu ara neus tune exequit.6i rerjcinfla tus au t ipfi frigidi propterea ee nequeunt.pxime nubilus.cuni peraerem multacferun tur araneae^Vtru q» araneus fuo fungtturopere. idcirco protrahi longius potefh indicium.c\lvt . catorrs.crHm. An non eodem loco refrigerentur. quia Sol abeft.ga ex man deueniut.qm re frigeratus aer in terra corruittre frigeratio vero hyemis primor/ dium eftjitaqs indicia fit ilia ara nearum perlatio.^ con >> ftitutio feda prxualida eft. Vr tremunt. tra^ K (flus^j aflatunimiu. tranfuorfum aut ve* hemctiora fua poduSjquim fri/ !> gore agit. II.prius^j nu besgeluinduratjCjirepellattqug induratac pondere fuo obfiftut. edurareamplius poffit t An qfhSoleorienteimpetus fit ve/ hemetiilimus. ^3 Cur flatus futuri indiciuda/ tur. ex qua aluus quoqj plerifqj M obtimorem effundi foli tus eft.qu<t ad metum. Curmetuetes-nonulli fitiut.5£cumflatusfilet. cum hyems vfget.atcp in pJanis paluftribusoriaturc'An q>ArchadianondiiIimilis palu ftribus eft: aquarum enim OMV fluentium nullos in mareexitus habet«quaproptcr fauces. A R I S T O T E LI S PROBLEMATVM SECTIO VIGESIMASEPTIMAT T. vapor deaqua ftagnante libereafcenx dit. eadem et vehemens {it. wfortitudintm fertinent:cuius yuxfliones.frigor perindc.fic tranfuorfum liquidusfcrt.&cax leant.occupat. hia/ tusty praccipites ea i terra nume roampliori funt.Cuigiturven tus fpirat.atq? refrigerat. bilum eft.eruit rTlu: poftimbreautem flatus magna ex parte oriri foliturn eft* Curlocis frigidis aquiloper ^ hyemem vehemens fpirat. Spiritutamenfilefcente. * vt qui funt tormcta adituri c'cu enim pertimore refrigerentur. Curaquilo interdiufpiratin genuus.vapore ortum ex ter^ ra frigidum auertit.atqjcotra hit. qui me> | tuantc'An propter re> frigerationem:deficit enim calor.6d occulitfe impaties G Problematum frigoris. 6l Cur fi ventus mane inccepe/ fit!. fitire minime debeant. An cj» poft im" breSjatq. atqj illuftris j* Art ratione.

6i.Atqui ita fe habent.ac feries eft:irafcenti e co trario. & fitiunt.ac ftrenui.Et vero^qui in dicen 8o doconturbanturjfitireveheme terconfueuerunt:itaqjeluunt. excitari.fed metuen ti: vtpote ex caloris inopia frex quens.exquofidibundus.vtno nullietia viri fortes. bi/bendi auidi effe cofueueruntma cVbibcdi cupiditas mebrieius calore oritur .& reliqua hui* fpiritus elatio facit.itaqj fitiunt:& quibus tor-» menta inftant.q) non multu ebibunt. quosepialaexercet.qui fimul et frigent.eadeipfa efficien di ratio eft«Nee mini quicqua idefc:fiteniminrebellica. C Nunquidigiturfitiseadecaufa obueniatmam & ficcu expuere. qua fitislaceffit.q5inrjs. contra efFiciun turt An non eundem in locu cax lorfecolligat. cVconcalefcit.&nimiuimpetuca' lorisoriri ferme animaduertit. reficcari vtriqj mex tuenti. vbi ftrudaaciehoftes funtpeti turi. vt aluus fundatunNam cV cordiscopul fio no fimilis agitur. ac tumul* tuarius motusineoru corpib9 g acumen .& irafceti poffit« Metum enim fitim poffe afferri conftat militu argumento. aut fuis manibus affolen^ut vndi'qj vor fum pari calore inferueanc* quix dam enim inxqualis. calore. ncc enim illis parseademcorporis inalgefcit. cgterafc|j id genus verba no inepte.ita vt rei ad' uerfse fufpitione reifrigerari non queant.C introrfum colle/cT:o.fed homini irafce^ ti cor calore circunfufum eflferx g uet. vt alias didu eft: cc . lingua hgrere.fed in* terdum deforbuifle tmfatisefr. Qua ob rem efferx uefcereanimo.* at qui fe in fuga verterunt.Ibidem enim me turn quoqj refrigeratione qua^ damefTici nouimus.Se&io Vigefimafeptima A interiore ficcata folet accidere.non gterriti.aliter agividetur.vt Parme^ non Hiftrio facit4An hofce con-turbatos nofitis. fed accomodate dicunt. vtpote cu calor collectus fit copiofior.vtcorforti bus caloris copia fultu perfiftar..labox rant. nec.«3C fanguis* Sitim quocp excalefcente corpo re nafci certu eft: fed queadmox dum parseadem corporis.feruidij f uritmndiq? reddun turrcu metuunt. cV calor in imum perfugiutjVnde fit etia.obtremifcant. timidis refrigeratu infiliat. qui fuperati fuga rapuerint:nunquam enim ^ tamgrauiterittibundosfefefuif *"" ft fatentur.et nonnihil fubforbent. fed fid en tes«qui etia lua corpo" ra verberare lata ferula.fpirabundusefTicitur9cum calor fursu verfus fe efTerat:me<cueti fanguis. Cur homines fortes magna ex parte vinofi ^funt < An ga fortes calidi funt:calor autem in pecfto re conditus eft.fedficcitaspul fo fanguine teneat: vnde etia ao ciditvtpallefcanundiciumvex ro.rubicun dus. calidum hunc modo vinolentoru gerut.Erx go qui fanguinolentum habent pulmone. $ Cur homines cfim excandex fcunt. perturx bari.

accidit.Bilem l^ bundi . vt vinolen lor defcedens difTundit}dClique ti. tales'qj geftiunt.^ftefticu' viciflGm inter fe cofedari necefx Jos contrahunt. Qua ob caufam cu :& metus. ca> riuslabrum quaritur. igiturmagnaexparte homines pofita eft:labrii vero & man us. aqua ex« mit* Etvero!in excandefcendo tinguere poteft^naximefcu id gc imum labru eadem de caufa Ja^ * peripnen nus nommu * Quam ob caufam xatur.dicftii alijis eft. & Quod igitur calor pedc* deferit.Calorenim in metuendo fu^ honoramvero noquae optima periora deferitloca. naturas quoqjtjdem dei)ciut. ex quo. fi ti unt calefa* perutilis vtranq? in partem eft. aut randi difFiculcate laborant .ex quo dC qui*fpi rispatet: calor etenim in cordis borat.q> humor defix risdefedioex locis fuperiorib9 citjfitisexultat.id enim refrigera dolent. eft. facit:concrahunt. qui mctuun^fi tur. quac tn virtutum praecipua no Cur homines metuentes &L al 3 efts' An quia Temper vel ipfae bel gent.clamant. 6^ iltiunt. fed qu{ fpiritUjitaq? is vniuerfus erunv optima'.qui fpiritura mo fuapte natu uet * Quo igitur hie fecotulerit.fed q optia fibi exiftimec. H obueniat. .(itim tn amplius. fuum retinic quo^ pari rattone funt. risbeneffcio ftabi!itur. derjciut.q.ergo bro inferioritremant.quiafupe lor'q? ima petit.. cu clamoreemittitunmev pejideant* Inferius tn non fupe> tuentibus corpus refrigeraf.6d pedettquod late in pue moma la.qui q> calor locis fuperioribus|defi/ tuuntf An qm hie afFcdus calox cit.quo inloco vox.atqj quie Vinum aiitetfi natura calidum fcit.qp fobrij for ciores fin t. dli. quze cjuide affelum alijs inferutjVel ab ali)s fibi dtiones aduer fg inter fe funtc'An illaru patiuntur: hscc aut virtus algent refrigerati. ibide .Problem atum G &eupiditas ipfanonifireivim ravergit'tinferius furfum'calo' K fedandi habetis defyderatio eft.quia ca fe eft.viniaucauidi.vinumadmo Cur holes metuetestremmy . M aluus interdum funditur.imum labruc'An uocem. * .quia metus in J Curfomtudine maximeho^ uedus extrinfecus eft. vtpotequz ex pedk>re pens.quifiti minime'qj fanguinolentf. vtpalleant. eofdem fitibundos. aut fedem conferrefeconfueuit.alteris ex pertur. in aduerfum agi oporteat.algororitur. quod facie I funt. &L dolor quf da fit aegri tudo.quo fublatOjinalgefciCjCt tre eft.q ui vox obtremit. aluo<^coftat:faciesenim pallet.quia ca batione pultno efferueat * Cvm lorhincdeffcit.vt fugam nore profequunturrdpublicac.ac fortes eiTe qm-partesiftae nobilioresfunt. dum cupiunt : quanqua altcris maximeijjvocem.quod voce mouet : dC man9 lent^An qui dolet. 6dmanus.6<:7 ex inftri&ione. infaniavexantur.vnde fit eriam .

efficitur vt alui. qmcadtemperanttam&'intemferanttftm. 8. Voxautfpiritus furfumverfus elatuseft.Se&io Vigefima odaua ibidem fpiritu potiffimu excita bit:quapropterventer eofum. vtpotecum calor inde deftitueritois. tabe Extraord. quafi ani mans eft. abfoLuendus'qj.alix dentibus. qua ob rem ven tris quocp murmurcitaturjCU timor vehemens detinet.ve ficx'qj fundant. tur. ARISTOTELIS PROBLEM ATVM SECTIO Y I G E S I M A OCTAVA. agere lux xuriofeceffarunt <i vt Dionyfiustyrannus>c|>in vrbis fuaeobfeffionealiquantum tem poris a potu folito dettint.aliacvnguibus repux * gnant/efe'qj defendut. cr contintntiam (y tif contintntiam ftrtintnt: tultti tjutjlwnef. Cur holes metuentes fuos tc* l* fticuloscotrahuntc'contrarium enim.quem profe<fioisauget. Vr alicjui ggrotetjVbi vitam luxuriofam vi uere alTueti. par^ tim vei aliter tabefacere queut. <ft .fine vlla cogi tatione vti to* km us. turn CQturbandi.multisiji coriturbatis. 6d parti in eorum foluendi vim tmobtinent. di abfinx thium.Scortum ergo furfum couellitur.atcp excoquit* JQ Cur metuetibus alui fundan lur. vel plurix mos calor adiuuat. atcpin imade fuperis defluat. Cute qucxpalgentiu fumma videm9 cotrahi. quod meliusicoituvenereopa tet.quifuum cohibet.Qujn etia medicamenx ta aluo accommodata calorifica effe nouimus. Eorum. anethum. ge^ niturx mouetur proHuuium. cotrado introrfus calore per fpiritu m. quod ea ipfa calor D1 quocpefficerep6t. Ciim igitur calor fumma corporis deferuit. aliquo detrimento afx fe<fli. vt etiam cetera oes anix mantes:alix nacp cornibus. vtremittat.Caufa vero. calefacit enim doloris incitabux la. dC quaccun^ vrina mox ueant}eadem calida eiTe manifeftum eft. cogruum dixeris. qui metuuntjObcrepare folitp e. hie ergo rem quactiqj timuerit.cjdefummis I haec loca fefe cogit.ciim calor me tuentiii in cum locu fecolligat* An metuetes oes fere limilesfrv gentibus fint. retra^ hendu fane eft.Arift. faciles'qj reddan anifura. libido^u vrinae laceitat c* An ga caiorinfitus nobis. partibus quibufda ve luti inftris conffciendus.vni tefticuli con trahuntur. dC e fummis ad intima fefe penetret.atcp eo cot rax cT:o.<3£ cotrahit. Vt alliu vnuae tabificu eft«Hoc 8r igitur idem. aut perterritis.defugit:cj>cum extrin fccus.Nam d(. ex quofubfequi horror confueuit.cur holes dolentes fuu retineat fpiritum.metus eni excernit.tum c-xterorii metuendi generum ratio C inuehat. L pro/- .q>oes inditis a natura nobis prxttdijs. atqui ad dolores vel oes certe. S>C flacceant.

fuauif tioni con traria. Qiiinetia materia excre> fed inue<flamcontumeliam. aut tttaxime vl.luxuriofe'q5 viuenx getjiuuenis. monix copia.ita cum rations..cuiusindix M perioriscongeric.q> enim cibo tates fere omnes con tf a ration e.Problematum € protinus interea laborauit.vita. folas omniu.fcit'qj: immiffo aut ipfa innatat. quod fuauiori aduerfum e* pianiuis liquefa<fla moueacur* An q uia calor. qp fame pax ^ liter nobis}ac eg teris anim3tib9 eibus per hofce fenfusadminix tianiurc'An quia fiti amplius eo ftrantur*Quod igitur eoeseas triftamur^qpfameicuius indicia feu befti^s habemust fpernimuSj voluptasfan4 facit. quam inter bibendu. perinde af irae verocum ratione: non tame ficiuntur. An quiafitis rerii duaru libi tesvocamuSjid eft ta<5tus.ac fi nullum penityca>. Cur minus fitim.Sunt aut cupidt fimoijj vti folebac. dilutaij.potionisinqua.atcpinutilismiftacum ali famue fignificet. piant.6Cgu do eft.cuius maximetndi> innoxia reddit.atqj <3itibus fertur^jj in oculos.atcp intepex teraerem. An df. Red undat prav get.caloregenuino. qm ^ tcterri> gens male habeat necefTe eft: ita movoluptatii genere ducatur* qui morem mutarint foil turn.eoq*multa in fe materia cox lerare poffim use1 V tru quia fitis * tinet indigeftam.quoante haccopiofo. tiam iniuuenibus. pauper igit facultatib^indi £mmoderate.laudabilior eft. fcedunncV eodc redqfle fibi fain com etia inirafcedoincontineft berrimumhabctjperindc quafi tia fit t An quiaincontinenseft^ ad fuse naturae datum redierint.quo viutmus/hu a Cur duoru tantummodo fen midii magis.aut homo in aqua dex rante appellam us . fcilicet fu resmagis anxiaeft.q? fi e contra terea vacas ilia materia homini rio . Cur homines incotinentesra 9 fgre attp molefte ex confuetis di tionetantu cupiditatis dicim*. incotinentia eft alluetudo. hebetafci t exfole. . " folito non vefcuntur.<9deibi: fa Jtusc'Anpg voluptates.qp fame to^ y ti^bi luxuriari aliquatifper dex _ fiit.-rat*.qua tabefcenx ciu.K confuetudo res magna cuiqj fit: tio.Itacp homi jam enim in naturae habitG ferx nem eisaddicftti vituperamus. Vc ratio iubear. c^diues fruitione* Cur minus fitim. qucepa mesvnius cibi tahtumodoeft. .probro'qj damus. me abfoluitur«Ergo vt pifces in etia incontinentem.acintimoerfi q5 efurietes comedimus:triftius cit^vt fluenta vberius veluti dox aut. qut contra rationealiquidagit^ Tabefcuntitem alimentocarenx 6(. te.quam ficcu defyde faum rone homines incontinent rat. 6d reabftinet.cau fcens.quapropterabodeindem rb in pauperibus c" An quia fTcjs gefto folito teperat.qjfuauius fitientesbibim 9 . aut in pulmo maximerecenfemus: iuftitia Vji nem. tes.

atqj refrigera mus.m u tuat/ed dat. cxhibet. voluptatem fibi ac^ cis/aroij? vfu contingiu Cur dcpofitum denegareitiix-Jfc qxiiruntjCocrerisvel nihil oino dele<ftantur.. pircendiexp]euit.quo fitumigicquinegar. Cibo rumtn non eade ratio eft..quac xime habenrur: honor aut pau> mode dixi.6Cincon metur.tlwnt: doue modu excedunt. Ro> tionctifthgc enim ambo potio fae aut odor femper fuauis eft. c^ qui luxu deledatur furridendum mouemur* ciboru. aut maxime pro honor'qj mai'iitbo) bro damus: itaqj homine his de n um}maior iniuria pecunif gfti ditum reprehendimus.cgx rur3omnibusfc[3 communes ma> tera aiiiittalia duob 9 tantu. co iniuria facere turpe eft. Vocabulo fignificamus. notamiis. cum amicosnoftros. tiore«Tumetquifitit. nifi credeSjCofidens'qj. incotinentes vocamus.ar cj efurit.tanfpergaudet. autguftandi exubera ficatquibeneuolentiafermehit runtc'na qui immodice re vtunt iufmodi eft: ergo merito cue ad venerea.illoru quoqj atiscuidebeturjamicusnoeftr iuauitas dei^it«vt etia nobisfal" no^n.<]u<t ad iuflitiamper. immortalib9 fibi dari optabat* At vero qui in v idendo.qui voluptati con* lius. q? viclus a teterrimo volu fevideanturc* An quiamultitu>* ptatii genere ducitur.. 16. audien Eornm.aim genus idipfum cocu deponit. las'qj omni um.coesCum caeterisani^ maior iniuria fitofx maritibus habemuSrergo vt co/ fenfa.q amic9 e« Li) An _ 3 _ r __ Z) . An qfn voluptates fenfibus hifceaccox Vam obcaufam cff | fnodatas.qu3t maius irt munesfpernimus.resduas fuauiseft:vbifatiati. alterius tanCurmin^rifumretinerepof.quod elatius.q^honoris. fimus.depox auto!facir.* turn appetens eft.non code cttius qufjiioues.repleti<j|fu defyderatjCi bum.Se&io Vigefimafiona 82.fax 7 Cur incontinentes cos appel miliaresijj videmusc'An volubi lare folemus.vel peraccidensita quiusfit.qp mutuu < An q» amiafFiciuntur. A R I S T O T E LIS g fed partim linguamjpartim gus lam fua mouentfuaui tate: vnde Philoxenusgruiscol!um a Dijs SBCTIO VIGESIMANONA.Sedeiim dini pecunif honori anteponun fentiendi genera quinq? fint.6d homines ^rinente. ra<5J:us<55 ofticib frui^ riam facit:nullusenim quicqua fcarur.amplius fuauis non eft. atq? fufpefius tredandi.intemperanteijjappella ini ufti poti us in re pecuniaria ef mus.amicoiniit J m ad guftus. Quod enim videt.fo/bonum accepta eft. A bibendiim capimus vehement famenti odor cum indigemus.

non dedit vt amico.cuftodiedi. mutuauit. l^vteiufmodi hominibuscona fiquarftum emoluments qj n<v mendata fe ee magnopere veJi t.itacat uerfa pleriiqj id faciunt: qui ve^ teris et in rebus valeant augeric* romutuant.3equoanirnofex nunquam femalisiiigerevelit* runt:pericul(i entm expioratu nam fi ita malueritjOmnino ma fibi habebat. no par pari exiftimat. An quia mala e. An libeter fe ad viros opti-» dendiqj gratia dedinqui mutua mos cofert. quae paucis J An propterea q> de familia erne. illud etiafa^ perfugit.q> qui fun lum irremediabileipfa redder.quideperimpot€tia.fedvolun-' M tiri non licet .hic igif rem tumeliofeqj quippiam fadluros* fuacredidit tanqua amico. quia fcemina eft^inx uitjfrucV et fui gratia dedit. Cur homo}qui adeo eruditio j lalutejpermanendi^j locum fe pofle afleqte' contrario.non propterea remquocjj tern eft iniuria hominiiinfortux reticendaapcriet rneqj qui vnii i?ato. deponutjhominu vitantes per* Curnonqueadmodn ampli fidiam . rata maxime apud eos cere velit. verbi caufa.abftinendum ab hoies probos optime fe vfuros iniuria eft* Ad h«ec. fortuna^j laborates adxficantiniuriaein pecunr^s. vcl tota rem publics 5 Qua ob rem in foris nonullis prodere propterea velit: ficutcj familtae potius^ teftamenti ra> oboluabftulerit. t ia<flurarettum.et"talentum au tionefententia fieri folitumfitc' feret. . igenio. prater damnuenim fidesbus futuru. An quia nil ali ud cogat. animantiu oni' uosvenerit. Cur paupertasapud homines magnum < An qui depofitu ne> bonos potius efle. fie etia haec fibi difpenfat}cV fta-* It e qui depofuit.red' tuit. at qui tutehominibusboniscredim9.Addo et. H bispetimus » vt pifcatores fa<5ta atqjdefyderet.qui leue aliquid dix fortunate'qs degunt. cogitationefc^ pFm valcu .nec fibi petulanter co reddere vitio datur. cefle eft : teftameta au t multa ia Cur depofitum etia paruum ^ denegare turpiuseft^q^debitii £alfa efle redargui potuerunt* 4.ille itaqjvtnos pccuniaru depofita denegat tanqua inimico.pecunrjsabudant.nunqua eos for tuna nium iniuftifsimus fitc'An quia ifta fore contentoSjfed vel fur ta. mix opfq? proindedC virii^& confi" iHisaut aegreferimusiaduram.Problcmatum 6 An quid maioriniuria commit vellatrociniaaditurostquib'te^C titur.Iniquius auxerit. An quia funt. qp apud pra» gatjhominem fraudat.fi ad pra ne prxditus eft.q? fortunato intulifle^ prodiderit. fed vera fateri nex tateampikrs iniquecomittant.a quo bo uosfoleat^Anquia oibusodio nusipfe exiftimatus eft* An quo os niam qui hoc facit.vt ipfa ampli 9 apud negligitur : cuius gratia quauis illos msnerenequeat.

. nihilo reddi inregriori corpore poffit: neqj qui cii robuftiori.quod is a Hue fee re nequk. atqj refpodere. ciim legu author minui partes rei videret.Cu igitur res facial accufatorefupc riorem reo. f\ cu la no eft.qui fe ifixerit.5C cdmiamaccerfiuitjCVficftisveri quibufdafimilibusageretquib* rebus.modocontriftan. prout fibi libi turn eft.]cY tcpcrato .Atq reuspericuloferngfex re vtit grauiori. vtleret. quifqua fanus in eo eft. praeparadaijjfintjVt teftes^auc aliqua fidem alia.fauedum cen^ luitei. quicqua in eiuO nncdi habitus proficiatriuitoau tem. Quinetia hoc in fjs maxime intelligere licet.q?virumc'quanquana t ury rone mas foemi na preftan^ tior eft.Tumetiareus magnaex par te cauerecofueuit.n.vt feaduerfariopoiTit fqua re.$£ bono . re difponere. nihil. multaenl ibi ptermi ttunt.ii locum dex^ trumobtineat.q^ viuisc* An quia viui praefidio ee pofliintjilli defuncfci nihil prg tereapoffunt. 6L reo fuerint.quznifi cum iniuria nemo afiequi poteft. &C antequain iudicium vocet. quod melius facereita poflit. quotiesfententiseiudicii pares inter fe fiat.at$ D iniquifiimumeft. Quam ob caufam reo dexter I* apud iudicelocus datur t An vt ratio copenfandihabeatur.quibusreb 9 lerandu:tri {letjquib^rriftanduiir. teftesijs adhibere debet. Curiuftius habituefthominibus uita fun<ftis opem ferre.minusfy proindefacere iniuriam poteft. tune primu ea aux dit reus.mdiorinhisipfisbonis animi euadet^An qm bona cor^ portsaioimirari non poffum9. Cur mulierem interiecifle ini quiusiit. ex his fenitatc creare poteft. cuscft.q. ° Curdiilitiac magnaex parte t I_ • M • —• ab hom!nibusprauispotius. flatus conceditmex lior.atqj ftatuex re pot. quac vel dictujj velfaclu fibi necelTaria ftatutx runt.Itceniti aduer fus id^quod longe infirmius eft. aut aliquidface realiud.qua fe innocex tern oftedere valeat. bonishabeanturi'Anquia*for tuna cecaeft.qux fibipraemolienda.fa^ nus virtute corpis.Sc&io Vigefimanona A voluptatesigitur}&felicitarem nmaturmaxime. AfiTuefci t igi turexcplo melioris recftemodo letari. aut pul<chriori verfat. bonaanimi poiTunius:eftaute quifq?bonusvirtute animi. vt amplius mex tuat:ergo fi ea ptermi ttere cogi/ tur^quibus poiTi t fua augere dc* L ii) fenfi .n. At vero aC" cufator. An quia m uli-er imbecil lioreft. quosmetusterruerit. hand.difcernerefibi.atqj perpeiv fat. 85 nihiluirile}immuftoliduin. 10 „ Qua ob caufam qui moram cii hominefano traxerit.atcp feligerequod melius no poteft. Cur fi fuffragia pari numero i* accufatori. reum vincerefancitueftc'Anquiacu F agitur caufa.vndefibi pr^fidiuerue re poffit: facile autnemini eft di uinare.

Itidecum parifuffra> giorfl iudicatexamine^reu fuox rum copotem ellecenfemus} cu fentetiis par jbus nihil exuperan tig legum author accufatori reli querit.per metu. iudiciu aiferentium •niuria^ negantiu pare numex rum effecoftat. itaqj (i iudices iniufta fentetia hoiem eapite damnarint. reu liberare po» tius velimus nocente".grauiorern isfacitiniuria.quiex confulto.qpinnocentc condemnarc: Vt fi de afifertione libertatis. aut homicidt) agit. no protinusrem criminati refti tuenda cenfemus. Atqui planus. pari ter 3d reu deli quifte anirmct.fed pa riterculpa vacareexiftimam9.hominis eft profex jfto iniquioris ea comittere.delincjt: cum'qj pares fententix fint^accu fator iam ex confulto iniuriam faceredimidio iudicaturfenten tiaru:reumauce facere quidem injuria .improbus^? ha< bitus |it. Vtenim in prin cipio cii alter criminat.queadmodii fiQ-Jnuehit crimen C^litigat.alter infi cias it.fed poffidenti Jenendavfquequo iudicatufit: ita et de pluribus pars effe puta> mus.vtnihil prtett* K rea delinquere illevellet.noft ru vnufx quifquiocente potiusvelitlibe rare. q> ho/ mine vfqj eo emendatum Jibera rint c1 Sed fi pofthac et deli&um idem c6miferit. Magnisitedeli<flis.Ite.autper neeeCfitate.'vv (ftoriam lexiureoptimoreoirn pertit 4 Ite.legu author? noncrimix nantifauere.Nametfiiniquum eteft liberuafiferuiiTe. poft fun erro rfem emedare nullam tpis facuk tatem nancifcetur«fed fi minus integreliberarintjfi hoc ita caux te tutei^j fecerint. per libidine.qj codem ware innocente«cam enim quis ambigit} errore fufcipere debet kaiore.quid quaefo errauerint iudices.d£i accufator fuperet.atq? calunias fern per ex cofulto laceffit:qui aut in iufte aliquid fecit. Iniuria enim vel p ira. per mulcas alias hmdi caufas ad uehi pot.Probletnatum <$ fcnflone. oportere exix ftimam'. quin nifi praeterm i ttem. non tantumodo ex co fultotcrimenautexcofultoma'gna ex parte iniufte obrjcit: qua obremcu fententigc accufatore iniufte agere.ma' gna fupplicia ftatuta funt. vincere adx tierfariu poflet:qn illis ptermifx fis. no protin? ad pledlendu venia^ mustatcpfinihiloremamplius perceferepoflim9}culpaeosom nino abfoluimus.qug crimini afsignari iniqueminus confentaneum eft. Ite.potuittn fui iuris prarfidio aegparare.feruum fanxif /Cjqui liber eft.duttiu nullueft.qui iniufte accufat.Ad hgc.cnm f.aut per imprudetiam.fedreu iuberedox _ ttiinu rei efTe tatifper debere.nosctipfi noftriscii familiaribus itaagimuSjVtcij eosclliquifle alicjid fufpicamurj dC tn nihil certihabemus.aut proutalitcr fors tulerit.qui feruuseft: longc tn iniquitrs.mortetuvtriufqjdelidli caufa multandu lex praEcepitJte. cpquinon ex confulto iniuriat.

iupplicium furtigrauiffimu pfidio ftatuit. enim fit.pmix fcue iacent.ve] realiquaconatur.que fuis vexatcalunrjSjhaud vnqua iatere fepofle arbitratur. fed. At eiquiinbalx neisquicqua pofuit. acerrime.qj reus face-' reiniuriaiudicetur^meritolegu author cum vincerecenfuit.& cui rrrin9 credat.eum quidem ipfum. . in quern iniuriam animaduerte rut:ergoiudicari iniuftioresacx cufatores deben t}c& rei» . qui fe lax {ere no putat 3 &tnfacitiniuria. vtpote qui fruftra fe probos apud eos ementiatur. cauere.Se&io Vigcfimanona A'in^uriareBquo fententiarum dir midioarTeritur. . QKaniobcaufamquiexbalx neis furatus eft.legeadhibuit minitatem parant fummum ea maxime..qu3e in couentibus.qui iniuriam fecit leuiore. ne uent. qui rem norunt. qui fua fponte furem fuain domum ex^ ceperitjfibiij? errauerit.vnde furrepturus fit. collegtjs'qj publicis committun rat9 fua ipibscuftodire fatis no tur:vt e contrario honorem c6> po(Te. perpetratio c:nil enim ad cuftox Itaqjlegucoditor damnahisle diam fatis qui fua pofuerit.pe paiam fuerint vel ^fticxcuroeoibusfuntjVttutofer cunia.fed faceretnex confulto non conftat: ergo cum grauiore accufator. quoru adieus om' nib us patetjfurtu committuntj omnibus patenteoanimo effci vt & vi toe feruati ne fui quidem comodi gratia probiee vnqua videri velint. q> femper iniuftior eft. latere fefe pleriijj omnes cum exiftimant. qui locis. ia ergo palam Biib9 rem cultodire mdius poP fua nequitiam.. prauitatcqsexer 9 fumus. qiqui fe latere pofTe exiftimat. bi cetex Iteindomo penes dnm ipm c..vt ciues £>L fibi.autex aliquo eiufonodi loco.put libitum eft. Item ea potifx pter oculos. Quapropter legurri author hominis rebus. Ite.vita futura nemini.morte multatrqui au temexdomo priuata. Atqut iniuftecrimen cuiquam obrjcit. uerterinQua ob relegu author. . cSuerfationefcu habeant necefleeft. eodem in loco furre pturij&amiflTuri amicula. ita (urtupublicislociscommiferit.AtinbalneiSjCgtens^s pu^ facinus patefaciat: quocirca n6 blicis locis faciiis cuiqj facinoris tota vita hi praui perfeuerent. Addo et. .non max gms admodu fupplicijscenfuit confulendu: rjs vero 3 qui coem balnearu adieu.aut ex palaeftra.. At qui vni tan tu uisefti6dfamiHaribus res dome . itaq? facuhas datfu iimum delictadedecus reipubli randij et fi afpecftii paulifper dix cae aflferunt.furti pre^ 84 quern uelit recipere. risconfpicui iintvirtute L iiij i-'crre. prohibere neminelicet.od cla^ cere incipient.3 _ diiTuadere . autexforo. het.Oeteri B qui iniuriam faciunt. . uiorapraefcripfit. q quaeintegre publice agutur.na & panes finn .necingredi}necin> greiTum vefte fuam ibi depone* re.

qui locis publicis} q? qui pri uatis in aedibus furtum egi r. c?* men~ tcm&fapientiam ferttnent: emus ijuxTiiones. hie enim ea ipfa fuiiTe natura puraf. dC eruptio vlceru. £>C cj in portu furatus eft. motio metis ide hoc expltcat.qux morte interdu antecedit « id eni plerifqj atra bile confiftit. alter loca gfequebat4 Vnde illud Homcri: Aft . vel in artibusexercediSjme^ lancholicos oesfui(Tevideam9: &C alios ita.Puero^ rum quocj.a:greindenudi difcedut. Curfi iudicu fententiac pares aduerfarris fiac.q> agere cotumex liofe humana quaeda afFccliioe. &L BeHerophonte. I $ . vel in carmine pagen do.Problematum 6 ferre. Quade caufa legulator damna hisfratuit grauiora«Quin etia aliacomplurafimili r5ne leges pr{cipiunt:vtquihominimagi ftratu pdito maledixerit.aut quantu foluere debeat.CTIO TRIGESIMA: "Lorum. Hxceade vel in cgteris red" dendaroeft. Cur fup furto damnii capi ta^ le ftatutu eft.qui ingc nio claruerunt. qu.& colere.Et Ly fandroLacedfmonio. d(. fuu perferatcafum. vel in ftudf^s philofophiar.Sdmaledi(5Hs. reum vincere fo litfi eft <! An cj> reus nullo ab adx uerfario detrimeto affe<ft9ilt.q? rei iacfluraeft.fed fuflfragrjsparib 9 vi<ftoreuaferit. graui' ter multarrrqui priuato^ullo af fici detrimento. morbum comi tialc facrii ab illo. holes plus minusue eius participesfum ? .no folu priuatim. dC redte quidc: fie enim no tm in magiftratii de deliquiffe.vt et vitrjs atroe bilis infeftarentc'ceu inter heroasde Hercule fertur.f ftimat q» pati fuocorpore. fuper con tumelia. &C H pleri'qsocsirridenturtquodlon' gcmoleftius.ne grauior iadura eft. qui fuu amifitj detrimento afficitur.Igicur danis meri to grauioribus is pu' nitur.at furarinulla deq>qfurtucomiferit ) ideago>' requoqjmaluerit cotumelioic* A R I ST O T E L I S PROBLEMATVM SP. vel T republicaadmix niftranda. non folum publicae dedecus aduexiiTe puta tur. Acqui in bal neis.cV Hercu leum prifci nominaucre. !• Vr homines.verum et tota refpublica conuicijs lacefiitur. aut alio id genus loco ami' fere.quimaledixit 5 iudica turjfedinrcpublicaetcontuirie liofe egille»l^ari fane ronej. At qui eiufmodi furtis..qui deliqueritc' A n propterea. qim ad prudentiain.vbi aliquisfitpu' blicus conuentus}6£ compi tfi.pximeau obitu genus id vlceru emerfit« Adde Aiacc . quorum alter penit 9 ad infaniS prorupit. Item qui ex domo priuatarem fuaamiferitjfinevllacontume' liofa aflfecftione domi nianens. ocsq.

Vinum enim immox ludHomeri: dicu tales maxime homines red Meviclum Baccho lachrymas derevidetur.vel quiaexciracfy ad verba: tutn largiori »etate prouedti:vinum tfi no 15x potu verborum vberc. iorem in modu continentur. aut ceant. hominum pemodum accendit: poftremo 9 nimio ex potu refoluit. citurni. paulo liberaliori poculo refouet vel quia deformes funt. bitu nouimus.qui vitiis atrac bilismax ro pofterioribus Empedoclem. aux asfiduisincremetis ampliffcat.fidentem^j reddit: pofthac ui.ris morbolaborstcomitiali. In campos foluslatos*.Nam bro a ft difcrepat.q5 varios reddat homines lix Quinetiam ad amandii propen cet. i ta funt q finx B 3dmultosidgen 9 hominumor gulis morn generibus adeo inx biobeiufmodi habicum corpo ualuerint. licosefTeaffirmam^moresqs va Quippemifericordesinterdum rios id condit.ali s 'loquax > <5lii ia eftjnarura huiufmodi exx ali us mente commotus.humanos. indicium 3 q>f3cpequi potat.ali us la> there. Ergo caufam primuexex chrymabundus: nam tales vi" plo haud fane incommodo vini num quoqj informat.quales melanchox eflfundcre dicunt. Annis vex et eoru. Alii . fed brex rem. mifericordes.Sunt enim qui rur/usta C audacesrqirorum nihil mel.cn bibitur. vtaliorfumnequeac ris exercent. quideflficerepoteftJntelligipla cogitabundi efle foliti funt. Ex quoil Capiemus. eloquen gohaecauget tern pore. dumtdeindeplenius amplified* . & petulan** tiam vertit:mox ad infania pro-* uia rura. qui a-piux roum ordinemorbo code labo.Se&io Trigefima „ Aft hie quando etiam grauior dacem.& maxime qui ex melanx aqua^autlac^auc eiufmodialix cholicismenteferm^fummota.vt dix facftusanaturaeft.aut ralTecompertum eft. Quinetia plerofq* alios ex hex agit in modum eoru. maduertat^vt gradatieuariat.fiquis potantes ipfum ani/ fiores vin um facere i don eii eft.dC aliqui fuapte na commutari.qualis enim vinole tura in eos ipfos aflredtus perfpix tus hie eft.Natura fan^ dum vita edurer procelTu potandi ampliori.in contumeliam.n. quibus taci tur nu<]j a fobrietate accepi t nemofobriusdareofcuiu velic. ofcularieos adducitur.atcp ctparteordi vini'q? menfuraquadam idecre nis poetarum ampliorem.inqueax to.vel Vbi. fluidity veftigia vitans..kji j&l alios coplu tur vt homo idem inter bibenx resvirosinfignes hoc fuiflfehax dum morib s immutatur varrjs. ne.f.vt irax redduntur^alias efferijalias ta cudos. railsquifquam alius cue verguttomnes tir ferc.vinumhofem frigetem. 9 > Ipfe fuum cor edens.prop?fumfjj facit ad age A Diisomnibuserrat.

aur fufcis. vt et indiciii. ico frigidaoinoitafe h c t .q ua atra bile vocasnus ^pti^ vinu large.quae flatum.qaibus atra bilis rediidat* circa vitia corporis.fednatura penitus pcrfcrtur. n. A t aut bilis non tncat9 trafit. perfpicuii eft.Quaob re atra etbilis<3Cca lie: quoqjmagnaexpartelibidt lidisfima .quod la queindiesvi caloris omnia fo> tein nonnullis patefcit:funt. cuius lane caufa tft.quibus vitium amplius in^ L tiuijtur natura.<3d augere: conflci na chdlicu.iam elt.Sed deliisdicftiiplafticulospcrlibidinc pruriut:q> niuseft. Quo midi.quaexcitat. nihil fpuoiat : nus.quasobreseandc cum ^enitakm flatu jmplet. cVferrum promendi feminisfit. toriijVe! potulctoru ordineme^ ali) timidi periiatura<5Cinflituu rito ealibidine moucnt.uetjCalidior.cu ia pubi propinqui te^ ludubiije.ati-a bilis .htfeminis quoq.fimodi! excedit.pati nanqs iftcEC am bo eade bitus.yel natura mores cuii}? ffcmi km holem reddatjqualisnielan nare poflit.vt cupiclitatc dit'qj.nonita extumefce-.. Nuncde nii» Cpftatvinueahaberevim eo. eiecftio. voluptas ignitacarboecalidiora euadutj qucodamgeftiens puerisadhuc qquida natura frigidadrenulx oritur.Problematum C Alt) mcf. muSjagendu eft.Et melacho' ftet. qp flamma ipfa fen fepotefLarq? ctprius. velut q fer^ cnim flatus .Sed cur non bili Medici tribuunt:5dvinum olbus melancholicis.6f tobidipfum fit . igifvel in cfcuferi % air) taciturni. Humoris id ge quamuiscalidu . qua ve\ vi^ quo fit ct y vt vinu atri coloris ta mi. aadaces . dC lapis quoqs.nifi tis concaiefad:a eft.n» lent»Habitui igif^'naturaeqjatra: magriacx partcduri } yenis^jtu bilis flatus ciere datum eft.q uae lo^ tur.oncitant:concu< pot.vbi deignis natura.oecalix Vencris acccdere vinum polTit di.refimile amboiftzcfor trn. q> temp9 titur.6£fngidieft:c]uippecfiexhis quarenofl inepte Venere iuncfla duobus natura &C feruef. amplius^jnigmm .s flatulentus-eft. hoiem nemc-jafpiritu impelleijte fieri facit attouitunijaut obtorquen tem. aln mifericorcSes . ed flatus copia.q^ prlcipio explicare maluix ^fpuma. vtdictu CumbenJo profunone. qua poitea humor per fumma. nusfefeconftatisr.Temperati-»entii. Yndefit.cuius aprisfima fuapte natura e.n.6i coiv Baccho autumant. naturx'qs vni uorficorporisitermifcet^cofunx . qusaflatusper opa docuim us.^ penis ex par uo citisfi aqua.n.6iaugenr. .flatus copiaagit. oleum. 5c frigidisfima reddi jieamuGntiusc. & temerari) . non fangui^ prae fc ferunt iliuqj doloresatrae nis. fed rjs Jjf quaob. dC vi' ualuerit}alia ratio eft.Ex effecaufam conftat . vere flatus mouere nimirii pote colore inuecta duritas eft.tametfi frigida eftjtn fi fax M mein molcaugefcit infigne.

Se6Ho Triefima ''A tem.rado per> quamfimiliseft»Ficenim foepe numero.autanxiam.ob ea f»rc.&metus ipfe refrix perculfiobtremifcut. alias cotra..n. minimc conftat.catilenas'q5 pa^ rit.metus inueclus.vt angamur.n.-.curn f. quippe cu multi metu variemoueant.autformidolo fumtfed (iadmoduincalefcitjfex curitatem animi. proutin cidit 3 vtviceseius habitusgere rent. Exempli gra .aliquid illius mate rixjfacultatis^jiibi intermiftii proculdubio continentrfed quix busalte3ampliter<55c6ititerint.fed naturaliinteperieac C cidit.Aflfectus igitur ta ifti.fed imorbii melancholicii tantumo do creat:at quibus habitu natu^ ra tali coftiteric. no quia facie ha bent/ed quia facie tale.. fpc inter fe diftant.!) prorfus melacholici quix dem. aut inftidulymphaticoinferuefcfit ex quo Sibillae efficiunt 5 di.aliusaHa habitus intern pcnefortituseft. dC nominant.alr) turpetti. i) penfiad oem excandefcentiam.i«alr) pul chra. alt) in ftudrjs Jiterarii. tcperax bitjintrepidumijj proide homi«' nem feruabit* Qjjin etia cil fpo*' te moleftrjs animus tabefcit. air) in artib9.<3£oes. jnorbis vefaniaeimplicant. du me te alienaret. proutf. B inquibusmuka& frigidabilie cftatra. rjiam . vt« n.mox his multa. alrj in republica«Magn um et ad fubeunda pericula difcrimehic habitus aifm.qui diuinofpiracu* lo inftigari credunf. melancholicus. aliapleraqage/ ticris eiufde.MaracusciuisSyracufan9 poeta et prgftantior erat. i) iamoru qualitatequadam no tefcunt.<3Lvlce ru«ruptione.ocs.Sed fi aav pliusc3leat.<5^ignaui: in quibus permulta &i caiida . alias calid9 ilt.cV mentisa1ienatione.Multiet propterea q> ilk calor fedi mentis in vicino eft.id no niorbo. &variamoru genera exoriunt. paulifper quidem confiftere in omnibus * folent. dt qui nihil fu peruacui gerunt. Bao chx.vtfecuritate animigeftia mus:fed quam ob rem.cp illi fuperius explicati.fed longe prudentiores»S£ quanqua aliqua in parte minus cxcedan^multis-tnin rebus ex teris funt olbus pftantiores.Parti igit hoiu^ ma xinie vi&u quotidiano redundans mores nihtio immutat.habitus. ita etia ipfeinxquabiliseftrquippeqiri alias frigid us in modu aq.metui adi tu patefacit. q3 frequenter vfu euenit.hi ftohdi funt..'D q?itaafeipfidifferunt. At quibus minus il Je calor retnififus ad mediocrita^ refit. timidu reddetnam.ad ^ mediocritatem reducet. 6d animo fuccumbamus: fed cur itanulla reddere caufam habemus. vrt morbos varies creat.Qjjaobrccum forrni" doiofum quicquam denuciatu eitjfi habituslufto frigidior fit. ^cupiditate^nonnullict loqua ciores.dd.n.rj mediii tenent:qui plene.r) data funt for ma:fic ct cjleuieer habitu illo co ftant.

Problematum G T] iadiffimiles.n. fex nes triftioreseffeconfueuerunt: alteri enim calidi. qp fenes laqueo fe interimunt:alteris.alrj maiore in modum fibi confidunt3&l fpe K rant:quodct Archclao regi Ma^ cedoniae vfu euenififeaccepim 9 . quod contranaturam eft. eo q> nullu indicium pra?celTeritJ.hilariorcsb? euadunt: quippequi fie excremento.caloraute qui earn continet fedem. quo exti<fto.quod naturaragi turordineralrerisper vim ipfi 9 affectus.ali) partealia fuicorx poru. Ocsanimi fpe bona vinicopia afficit.multitudini euax dunt..Cum igit atra bilis perfriget (vt didtu eft) variasanimimoleftias. alteri frigidi funt.vfu eucnit ilia pernitiox fa afTecrio.Senecftus. Vndefitct.prout frigi duSjCalidusveconftiterit. facit vt fecuro alo fimus: qua de caufaomnesad vinolentiamvf que prompto animo bibirnus.Quibus autccalor extincfcuj fubi to eft}v) repcte fe interflciQt. aliivehenmisnmeanxrjjaut for midolofi red Juntur. melancholia cos admodfi ee nece/Turn eft: fin aiitqucndam in moduni tepere turjegregfjjfinguJaresfj? ifiituiix tun hi tn fi parfi fuse valetudini cofuhltjfaciJe in vitia bilisatrac labwntur.mo leftice. ecu carbones aquafuperinfufaminguuntur.demiffioresi}i fb?pe .calor p f ta tem marcefcit. vt omnes miren tur.5(:: alo vehe •* menterfuccumbuntxaloretem naturalistcalorevini extingui tur. Nondefunr. d£ flatu^atq? calore nimio leuctur« cxteros rriftiores.quemadmodu iuuentus adolefcctuIos.alrj attoniti fi'ut. Nonnulli vero ex melancholias. vt fedata ebrietate nonnulli feipfos enecen t.:~'lfinanq?in morbucomi tialemiricidur.quippectim non nifi refrix geratio qugdam fit ipfa -fenecT:9* Accidit vero vt calor fubi to cau fisquoqjexternis cxtinguatur.quosangor inter potandu eadem ilia decau fa comprehendat.qui tn copiam excremex ti fuocum fcmine effudcrint . ma xime quidem iuniores. tri> ftiores.fecuritatem.qua fperamuSjOcfapitn 9 . Et pofc coittrni quox que venereuni animo plenque oesfuccubuntj redduntur^.Nam li omninc mertis bi' lis atra: habitus (it. Caufamvero tavariae poteftax tis ipfe habitus dat/. calor enim ex vino adieclus eft.cx: laetitiam pras ftat.anxietatesfc|5 fpotefinevl la ratione nafcctur: ex quo mor tvrm laqueo fibi confcifcunt. qua etia pofl potum nonnullosoccupat.Multi etiam vino lentifefeinterimunt.quarriu uenes potius. paru fperarepoteftjiuuentus fpeple/jiaeft.quocirca pueri latiores. vbi abu de potarunt.dolent. interdii tn & feniores. Nam ftvltramodumfrigidusfit. quemadmodu quse procter fuS naturam candent.n.anxieta tesfc|5 gignit: calidior autem c3 eft.Qui bus igitur calore natiuo emarce fcente oritur scgritudOji) libi la>qucumporiuspetunt.fj Isctiores.

qui mino paucitate.flatuofum aut manu noniam mde ab ortu nax Vtrunq? eft.n.Trigcfima 87 & fiepevemisreliquit. flax opus maxime efficere poteft)ita tusi}? itiodo quodam acquirat etiam mcs.n. fed per natux lacera. nuu inftrumenta: eft. vt tibi^ 2 Curoium animantiu homo cini tibia.Homines melancholia va Curfeniores amplius mente 4 rijjinaequales'qj proptereafunt. nanq? vtilts fcientia eft. n. quoq? rebus a natura nobis imx 2 quaenoftroin corporc habent) peritisannumeranda.habitus^[j refpodere ca^ no protinus. vt melancholici ocs foluitur.ad fui coiv turaautem ipfa. coq>parti rie minimo eft.atqj abx cur porro.Quo' poris proportioue.quorum operain^ reddi eadem posfit. mus. inquam. frigeranturquod humonseius di iter homines ipfos. quemadmodu ram. fed cum cam lis:cufcjj ratio fit.qugres naturalise!^ integre. cactera quoo^ opera naturg. obidenimipm D neceffarix aliquo fubtracflo re^ capitisquoq? minutio accidie.quod prout pi9. f. d(.mes 2 Curperaliquas fcientiashax vero pofterior.fint ingenio fingulari. minusve ra funt:mentem ipfam opuseflfe corpori intermiftu . prudentjores na^ Sum ma igicur rationu colliga^ fcuntur. artest^i noftra opex num.hinceflfici potisfimuconrumatur. An qui rum . Cacterae ficit quadam. mea dit.(mores.tum frigida.vt vi" oes Icientiae.eiusqj» resomx nes priores funr.qpqui funtgrandiori. 6d an aequaliseft: quippe quxvehe^ thor oium inftrumenta nobis menter. qpmax Jiifigeastmadipifci putamur. &iiv musc'Quia natura parens. turncalida duoinferuit.n.lxfafy fit. atqjtunc ^ perantiamqualitatis. mentis quibus vim inueniendi acquiri inftrumentum fcientia: mend mus:inuentio. infufumfjj natura: fatendum eft * Vt igitur eft.perfecitq5.(prO" qucaliqua temperatailliusingx cedente nanqg xtate.animo me tern.vicemfa' E idcirco nos morum qualicate af negerensinftrumenti.Manuum inftrumen" prudentisfim^eftc'Vtrum quia ta res pleraefy naturales funtma" capiteminimoeft.c$ fcieria. g tas acceditrqm inftrumenta etia aliquas non t An habitum non mentis pofteriora funt.varies reddit.calidum con^ dedit. vt por tio q uo^ natura abfoluit.c\Lfrigidumoiummaxime .manus fuu quabilisordinishabeatur. patet.qui eflfluxerit.tp manuufacul^ biturn nos habere cenfeam us. ri funt capite.ex habitueft.& vinum. eft.6<: a tra bi turac vti poiTum9.fed in fenecftutema lidior/rigidior^ pofsit ob exu^ ximenojbiscontingit. corpori dorum. valeamuSjiuniores ocyuedifci' quia vis atnsbilisvaria.informatqj.ni(i detrimento aliquo F nonper morbum. qm vim ftrumentis extraneis vti valerex eandemorum obtinetinftitue' mus:manum.

q?cuiqp que tantummodo fuam opera excaeteris animantibus creden praeftatc1 Primum enim corpus diieftc'Vtrum.aut etiam plurib9 K junt.igitur ex nimis frigido in mi ramus:neqjialiquo generis eiuf nus frigid um. vei funt terfe. quorum inftru^ talequid futurufperamus. qu| profecfta fint .vtquam vicem hccc uali pugna hoftes fuperaffe. An quia folus Decs venex vtexfanitatealiud quicquaeffi M ratur. vel tale aliquod fpe&amus.. hoec fuae tatummodo ** res.cV poftremo in iu dem}nifi forte i fpeculationeipx ftam vicem caloris.Problematum autemlnJfbunnenta priora tribusre<SJs. Qiiae autem na fa nobi s fenioribus potius cotin tura lege incommutabili itaee gindiicimusautem ocy^iunio voluerat.Vtrum q> fieri non p5t ^•rare. Curmedicusad fanitate 5. vel ex cotra ^ Curnihilin eo delecflamur.tum fani refpondit.Curhomini potius. conficcre ludisOlympiae nos vicitlenne^ habitum folemus.nQn tr5enrafunt. aut inter fegerunt. d£ ifta fie reci minim 9 . in parte Ixtabilia.quorum funtin confilio noftro. quoniam multaiam vitamus}aut perfequimur* perreptauimus. An quiaomnium ciatur. rrjSjVel ex medrjs foleant.coftat <|>triangulumduobus recflispa vtillud egrotet.6<l colit.quomodo etiam me fit.facultatesquoqs eorudem pares angulos habeat: fed nimi' priuscontingerecongruum eft: rum tune dele<flari eft.crebro vcentes. pofthac nil \ltts niumanimatiumnouitenumcx rius agit.ad ttiaxime vim obtinetimitandi: aliam fpecflet fcietiam . etiam fi cit.quiaremfertile" nullam tene rationis contemplatu nos alliv^ mus. mane primum percipimus r de^ in parte triftia veniant* Omnia indeprocedetedie memoriahe betamur. vel ficcita^ fa delecftandum fit:haec tn xquo tiSjVelhumorismedicus modo iucimda fane fit.quia homo folus om«« tatem ind uci t .eandcilla.An fiquid fieri posfit. velhabiturumfpe..eandem inftruntienx cum hisipfiscontrariaexpecfJrax ta q uoqs ipfa inter fe habeant.n. trans. isesangulosinternes velhabere velhumidius.Mens igitureadecau mano5cVl opera . vtquxinde minilfe melius ea valemus.efficiturporrd.&obledant.vi masc'An in rebus iftiufmodi dr cisiimqj quam inftrumentaiiv lecftemurjq> velfuerfu.eft.quod vel ficci9.cum^res plerafqs fcim9.dehinc ficcat. Ergo fi oia fieri. > vt Plato Neocli extenuac.aut omnino hu> ftrutncta. ciunt. bit.autapiid Salami na na^ procantur.fed cum rem nonacquepractereacapere alias geftarum perquam aduerfa ro polTumus. afFerri'qj hincenim difceretammultafi^ prxterea ex fanitate aliquid lice Varia poteft.cumaut hjp. feresfefe ex .

fitjCOgnitum habet. Ad hoed.n. tamen proponere noluit. arbi ex parte}quemadmodum fuen> trisfanefibi carerentrat veroift di ratio ex prpfciflb calceuredx certaminibus gymnicis quifq^ dit. quod ad in daEContrarium^quadoqutdem geniUmattinetjVelprajftantfo*' E * eadeeft fcientia cohtrariorum..at it ftolidiores iudi> fortes illorum fpeciminu fiint* cati fuctjiudicibusadmbdu ipU Verbicaufa. hesappellamuSj itnprobis eiTe Cur .quod bpia. q^ ipfa c5 tifices bacchanales.nifi veluti praeponeretur^j prf mium. res. feditioesqjmaximg differre ab oratore putam9-?' An exorirentur. aut hiftriox certatioefcprudctiaveroqQnS ia pftariti us d& poJlTu. velcum hoc miofum talefuis hominib^cet deftruitur.ficre tam'qj plurimtl traducunt incSi' frorfum abire poteft.quod quidem vtruniqpvi> meliusc.nifi quid media.eof4 q>ift eenaturafert.fierinampbifariam aliquid fuo tantum afpedlu iudicare inv ex aliquo ita poteft. certamine decet.que ex excellentiores certare debereVi?.vel nihilodeEeriores nimiru Iraq? vel inoedificandi rone rii> efle r^is debent. vt vel cum tegre poteft* Item authorise p' illud componitur.cum in quiaphilofophusih rerumfpe^ re fui corpons aliqua imprdbaV ** cinvinibusagitandis.Sed ars no tinehteftij partim eciam cum iii iftuc profitetur.facit«itaq3 nee Vila alia^nec ip Cur veteres prsemiacertami ^ famedendi ratio de fahitatecjd' riibuscorporiim pofuefunf^lUi' quatwaliiid Faciet^cu vel nihil pientia: hall p quicquahi ftatue cfficineceflfefitjVel rei deftinaft" iit^An quia iudices.femper. hoc quicquam faciat.qui fanitati accommo ueruttAn quid minime fefefttix datuseft: exquoquidem ni-hii diofapientia:dedunt. * disfc(? fuum ftudium pofuitrora^ rieq?r)sinfe$i reddutiir.aegreqj vehemenv fittiouit } alterquis iniuftuseft: -tisfimeferunt: quae quidem r£s &C alter quid tenor tyrannidis feditiofa}& ftolidaeft. &.homines.id artis ratio dC fpecftat tia & gignitjcY auget. artibus neceflarrjsmagnam f fa Ergo aliquid praeterea facerepo tisfuDjpartem confuriiuntjV*' iefbvtenim eatenusvenit.n.: itaqs certamfc^ Gur genus id hbminu.ideftar^ tarius & pra-ftantius. dum ad eu deueniat morib^magnaexpafteconluex D habitum. qui ita tor his rebus verfatur.alter qualispremium prxftanjrius elTe fii6 ipfetyrannus fit.alterquid iniuftitia fis fuccenfent.confiftar..exquirenx tur}non4nolefte omhino ferut. vnde 8 Cur hominem philofophum inimiciticc.qui inter fete cetv fcilef^^uod contrariumfaciaC. Quodii homines faptetik Nee verb vlla arsalia eft.SedHo Trigefima 88 A autttiecfifs. tant. quaecon iudicarint. quod num gymnicorum praemiii opx Dionyfiacos technitas.

Problematum n Cur homo maxime aliud irv G telligat. Nee p j tandu. meliorafomnia vident.aliudfaciatc'Anquiac6 trariorumeadefciemiaefl.quippe quacanimii fiftat. &intelligentia horninis tuc fuo fungi omcio potcft. atqui homo me te magna ex parte vi ui t & ratio ne:beftiaeappetitu.atqj ex temera na a^itatione in tranquillitate adducat.cum enim animus mo uetur.alljciuntur. vel in^ telligatun Ex quo fit etiam.Quapropterea maxime fbmniamuSjCJagimus.faciteteni calor.n.animusnox ftermaximein fomniSjCaloref. cupidita teqj ducuntur* j2 Cur nonnulli pccuni as acqui rere. non aliadecaux fa videre fibi ilia videmur.vt motu pluri mo.px pterea cft.iacflat.vel corpore funt atledi. quippe cum etiam affedio .rerumq3 radonibus adfi ftit.nrgumen^ turn illud etiam eft.vagaturq3}fieri no potcft.vt animus tuncconquie fcatj& per fc maxime fit. An quia mentis officium pluracon tingit. vt amentes fint pueri. cum anim 9 tranquillatu^dt requiefcittqua quidcm requie.facih9 iiftitur. vel ipfa fciendi ratio conftare videtur. quod in fpepofitum eft. q? in telligentia conftante.non impendereconfueue" runtc'Vtrumqjfuis moribusvi uunt.merito.cum maximeacciditjVtani mus propter cibum ingeftii co^ citetur:fomniuveroipfum oc^ curritjCum cogitantibus nobis. prudetio^ res efle incipiunt. ve> hcmentisfimoq? inquietentur: quo motu defiftente.q> tune maxime Jar ga caloris copia in partem contra< hiturinteriorem * Animuvero concitatum non folum inter vi' gilandum/edneperquietequi dem intelligere pofle. quoscibo Igefto primos agimp.nullu interx uenirefomniumposfit.vtmulx titudinis opinio eft. & qui inftrutfli virtutibusfunt.quod et vigilantes meliora animaduer tutrqui deteriusvelanimo.Plu' rimusaut motuscum fuauifn> me quis obdormircit.6dfuauisfimedormiunt. fid ante oculos rem ponentibus fomnusaccedit.Etquidequi inter dormic» dumfomniant. q> I fomnis. vt qui in motu plurimo eft.ira. vc plurima vehementisfim^qjilla obftante iacftatione.appetitusin vnum tantii tnodo proHuit.6d ebrtj. cu nul lum fomnium trahitur. nullafacuJtasvidcdi fomnijda tur.&in * fani-. deteriora concipiunt.aut volumus* de his enim maxime cogitationeSjimaginationesqj obueniur. vt ali quid velfentiatur. requiefceV tcqj:quod quidem fomno cotin gitleuiori. fed contra omnino incidit. An obledamine. quivndiqjinpartem fecolligic interiorem:atqjitaefficitur. autacfturi fumus. nix hilfommatfAnquia 5t fenfus.nec paulifperquie^ fcitjhicintelligerenequeat. 13 Quam ob caufam q ui grauiH ter. qui nimi9 in his eft.cum enim vis ilia intelligendi fedata eft.

QC caput quoq.cu igitur alter mou«ur. quo humoris fora mina obcaecenr^atq.abfumit^5» Oculus autem perfricatus plus caloris fibi acquirit.^ nares co tineat:quamobreetiam fiquis nafum perfricuerit. Vr oculo pfricato fter nutarecefifamus t An obeam re humoris re fpi ratio moueatur Ja chry iDam. ob fcalpcre cofueuerc. merito dormire B miuimepoilunt.Arift.vcx nas teporum ferro candente Me dici tangunt. quos pudor tenet* &C timor quo querefrigratioloci eiufdem eft.oculosvehe menter infeftat. calui nunqua efHciant.co mune quoqj illud rnouetinitiu. n.duobiiseernatur« D Cur homines irati oculis ma } ximeerubefcuntjpudefacli auri busc'Anqmoculi refrigerantur corum. calor aute in partem tranfit ad' uerfam. 89 ARISTOTELIS PROBLEMATVM SKCXIO TRIGISIMA P R I M A .plex cft«i raqj efficit . (juf ad oculos pertinent : 30. quam ob re altero apprehenfo. fieri poteft.^ busflu<5Uonesoculos vrget.animus mqueri aequo am pliuscogiturq>cum motus vex hementiorfit.vt minus humoris in cat Extra ord.Cum igii hu mor excrefcens. qp vno excix iantur:quemadmodum oculis peruerdsmultipbce agitarimo turn cer tfi eft * <rgo duoriivnus motus no eft. diflecfla cute. vis ilia cois totaalteru mouebit:itaqjpleni* contendere poteri t. 4 alter conftanti us cernatc1 An ga oculoruinitiaexeodem dcpen^ dent. Melancholia idcir co in fomnis crebro excitari con fueuerunt.-alter etiaoculus moueat necefle eft.1 An quia humor cum F redundatin capite. vni us vn UB dcfim .q> calore largiore vr> gente. An quiap!9ca*• Iorismin 9 corrupit. quo mouente.n. quos puduic«pudor. toruin .q.qua de caufa. vt cxquifi/ tiusvno. ipfum fterx nutamentum defiftet4 2 Cur vno oculo exquidti' cer niturjqpduobusc< An quiaplux res motus duobus .qug cV fenfUj&motu facilior E efbnam cVlin metuendo calor ea ipfam maxime deferit* Cur altero oculo appreheib. Quam obcaufam qui Cfci ab f ortu naturae funt.hois.quae pofterior eft: aures vero fatis ex aduerfo pofitf sut: itaqs pudor maxime erubefcut.oculus perfricatus cmirtit: ilernutametu humoris copia excitatar.Se&ip Vigefimaprima Aaffe&iocorporisfaciat ad:fomx ni vifione. n* in oculis eftjnec refpicerc valet. Iratis porro praefidium in earn parte tanqua violata tranfmitx tit. morbolabox ratis propofita quoqj animi vix tiofafunt^atqjet proptercorpo ITS perturbatione animus quiex fcere nequit. M uax . fpiflcfcant. vacansfc^ in ca/ piteoculisdetrimento fit.

habeat}perindeille. quippe<| cum itacommittatur.fed pun<ftum non ide. mouendi fefe fur ^ Cur hoies.DcuIoftrm Vero fe magna parte lapfus i oculos eft: limitas eueni t.difcreparequaq5 inter !• demittere. laruis. materiatpinutili crpillus proue &L deorfum. quamuis facultas bus^j acerbis.& ad nares non funt. & oculos cotra ceffe fitialterius eni extremi pri hitrglobu. feueristp: func. collocareconatur. eft. magis a fumo demqiin puncflofibi pupillam infeftantc'Anquiafumus citisfi habeant. vtextrex dimotum contuendi principiii ma i partes moueant aduerfas. vt contuitu graui. ex eade bi pofiti funt.nigrj nonnihil occulitur posfimustvtruq? vero feorfum.latusijj verfus. Cunt corum ab ortu naturae large re^ igitur ita pofiti funt. at'qj alterum Quod fi res vna fimul. alterum agitat* in tempore nunquam in partes Haud enim fieri poteft.geminari oculo-fuppreflb vide> orfum mouebitur.necafpe musfit.^ quan Queries vero fitu disfimili glo qua duplex afpecflus fit.qui non eodem depun> c"his ita moueri poterit: quippe <ftoradiosdepromat.reliquu confequateodenex quehic fufpicit.finiftroqji verfus.(quae quidem in capitecsc^. ac code firmu continet.deorfum.Problematum G uaria ob id ipfum Cofiftat.ita" M tur. quin lix aduerfasmoueri queat. vt fitu inui dundant) merito nunquam ifti cemfimili refpondeant.initium% fe^ tunErgofiocul'fiirfum dimo/ qui vtrunqucneceflefit. quia imposfibileeft.qui oculis promi^ fum. finiftrorfusqj deducere tradta.cogitabundo^[» didu eftt'Anpropterea.brico fefe vertere posfint. atqj et alterum dexx fepoffunt: &1 alrjs parte alba re>trorfus. eo nentioribus funt. alter dfr. 3dla~tera verfusluniat. hominix uerterelicet. interiorem mares verfus incum furfum'qj haudquaquam itaco bit.atqj me calui efficiuntur.limis queries alterum extremu moue oculis hoiemefleneceireeft.cui res vna flquidem alter furftim.at qui eodem in pucflo JT afpecflum fimul diuertere dexx pupillascontinet. eundemin habitu cipium extremu reliquumeft. quod tus efijterminus infpiciendi de^ orfum . radrjprofiuunt.vt tragicis.fed puncflo eodem tnorigine.n* fimul ditnittendi in ide det.n. nentur prlcipio. tune fitu integerrimo me oculis protedetibus icurfat.vbiaut ita eft.vt furiofis: alrjs in poffutnus t Quinetia deorfum. dium teneant. modoeorugfternutaturi funt: alterum finiftrorfusralteru dex^ alrjs in angulum exteriorem ni> trorfus fimul diftrahere nunqj gra conuelli t.aequomodo nexus.limi quidem tro. coftantjpraccipue'q? mobiles cir 7 Quam ob caufam vtrunque cuagunf. quo &L furfum.autfitusfimilis I aptus'qjdepedet.quia globi contifid cum excremetis fcumorum.

caufam^3tushet. E Cur fsnfus dextri nihilo finix 12 ftrispftantioresfintjCum incae^ teris olbus fiextra finiftris com modiora h abeam us <i Vtrum ex confuetudine ita fiat.quiacumine valeantocu Joru. fenfus nullus dexter fuo finiftro inter> eftc'An quia parte fentiedi vtra-» queparitervtia prio natalidie confuefcimus. Cur exerci tatio corporis incS 14 M rj mox . n.fed ge minari haud vnqua videri pot. vtexix guac literae fcribantur.resvna geminari videa^ turtAnpptereaqjoculi vtriuC* que radius non ad pundH idem deuenit:ergo qd'bis nofter aius infpexit.vtcepf:obfuntq tmmo do asficcant. nifi duplex cofpecftusfitjperuer tatur^j ratio videndi.cum digitos mutatis vicib* implicamus.Proximumeue nit.fic.Vtrum quia proxime pofi tamagnaeiTevidentunilli aute oculis proxirne admotis fcribex refolent. ftatim. lachrymam euocat. deorfumve ob idipfum videt. quia pupilla ita fe mouer. inijjfruge euadere meliorevrs effici nanqi vtrinqj dextri per confuetudinempoilunt* Anqa fentire effici eft. vt exteriordenfitaspupillseaciear ccat: q lachryma emifla laxat. per imbe^ cillitate.Seftio Trigefima prima A orrume&fedfioculuslapfusde orfum eft.m ciinatifumuSjVtrunq? fenfum exercere incipimus.quaeorum facere inx tereft.Pars autem dextra exercitatione infuefcere. afFicit:quor7t.fi addu c^isckconriiuentibus. itaqjaliquid tangi mustduonanqjfentimus. ? Cur nonnulli poft lippitudix nc acutius videantc' An quia pu riffcati oculi funt. qua ob rem. vt ftrabonib9 res eade geminari vi deatur. quiitacernit. 9o Curvnovidereoculo impax t<3 tibiliusfitfAn quia minus aio.vt origanum«. rem faci5t. lo eft.vtfilaxatis.Oculotnvnofitu fuodimo to moueri quide res vifa fursu.pfunt interdu qmordet.parsaut dextra prxftantior propterea eft. diduclisijj oculis fcribant.An quia contract's pal pebrisfcribant:fit.vt minusaffecftionis contrahatur« Curdiftradta confpe<fluu fox t j cietate.eo f*q» oculusnonfuomedio nexus.q> efff cacior: &L amci peruicacior. vniuerx C fumdeproptusacutiusvideat* Quod tn angulum iformatexi' guumjefFicitnecefTano. afpectus d iftrax <flus}paflus^jhebetefcat. atqj refoluit. ita fit. 8 QtJamobrem quicognome B lufciotihabueruntjliteras minu tas fcribereconfueueruntc' miru enim vt qui obtuiis funt oculis. eoq> vnum bis tangimus.ql F finiftra eft* Cur in cxteris dextra fuisfi^ 13 niftris preftantiora funt.indc geminum fe infpe xiiteexiftimat.n. terminus furfum bax bet. Addetamenqj ratio fentiendi af?ecT:io qugdam eft: dextrarum autem partiurn differentia in efficiendOjiion pa tiendo fita eft.faepe.

literas fcribere minutisfimas posfint.oculi nanqj fenum tunica dura.tunc.q> affici aptior.quantaij? vident.res geminari vr.manu reb9 fepofitisadmo uentjflcpalpebrasiuxta pofitis perinde q uafi rnanum adqciu t. Ergoimbecillitasfa cit.Anetiamin raticneta _ gendi.ne que foras verfus dedu<fta.ergo velea. vt radius per locum fefe deprornens anguftio rem. ficutctreliquii corpus.non in eo.Fit itain radone videndi. colliga taqj fuo funguntofficio. ficcitasaut totam cute indurat. Qua ob caufam cum cxteras zo intuimur re6.fed vt afficerentur compa ratum a natura eft. eadem decaufa.Problem atum moda oculorum acumini eft c1 Anquiaexercitatio fanguinem efficiatficciore. vjui frequentior. vifum xmulatur.exiguam magnitudine vidcant. . collediorque prodient* Cur non res vna geminari vi 17 det. radius pro fiuit vniuerfus.q>cumex anguftof^ fpiciant. tiendi generibus fieri idetidetn nequeat. qp dextrac fintc'Anquia parsdextra in eo difcrepatafiniftrajq* efficacior eft. Cur in rationevidendi tantii t3 fieri posfit.n.Vix dendi autem vires non vt affice rent. qua pupil" laintegitur.quiobtufevident. qua in tangendo perplexis. Quapropter holes aiatuiam grandes obtufius vix denf. Cum. vt dicftum eft.qura cftera mebra.n.n. Sed cur rjdem illi contracts palpebris videant c" An propter fui confpecftus imbecillitatem. Vt.fimurqj rugofa teguntur: itaq? vis ilia confpiciendi coope ritur. atqj deterior reddif :c(i ad virides. ob eamcp re hebetafcit.atx ^ que dexter videre poteft. deorfumve eft.inlatusvero nil rcferc. acuti us explora re poteftrcontra laxo. quibus fenfio adminiftratur.n.cum digitos mutatis vici busimplicauim^fitvtres vna duae femiatunin cacteris hoc ide fieri nequit.^ fequitur* Cur oculus (inifter nihilo im ta becilliore£l}fedxquomodo.digitis« tadlus. quod fanefaciunt.cuinlat9oculum vertim^K An quia confpiciendi primerdium eadem item i linea (itum eft. vt palpcbras contrahant in anguftum.nifi vnaetiam furfum moueat.cum illud mutatu fursu. fi quo^ammodoinui cem oculi locetur: in caeterisfen. diducflo'qj oculo. ciiremminutam perfpicere il]i valeant .congeftior profluat.vtres vna geminari videatur.&de]itefcit.confpectus nofter fatifcit.nequc bina ta inter fe apta.ne pro tin us ex patulo proffcifccns di* ftrahatur«videt aut is acutius. tanta perfcribantnecefleeft. diffundi tur. Cur homines lufcqcognomi nati. cu rex liquaecorporis partes omnes fi niftracinualidiores.^ herbefcentes infpi cimus.qui acumine oculoru praeftant-rAn cja confpecflu funt imbecillijpalpebras contrahant in anguftfi.

c^ad immorandii inhix fee amplius innitunt.qui va letudineoculorum laborant. depre hendere.confped*.Se&io Trigefima prima A cim'jVt olera.nomn.mediii albi. pro pterea q> vtrunq? id fenus colox risvidendi viribusofficit: colo resautilli. audiendi funt illi. nihtl debilt tatjmmo vero corroborat. 11 Cur cactei-a meli* vtroqj ocu C locermmus.An quia laxiores.fdicifi. quia tenuisfimu ef^obeam^j re meatibus fe expedite infinuat: ^ acetureliquispartib9 corporis pro medicamento eft* Curoculusfolus omnium ex *? brorii non rigeat.optimeafficiunt:ita et oculijCum ad resfolidas conten duntjlaborantjlafifantur'qs: cum bi obftat.n.n. ad recftfi confpecftu.atqj reficit.c\l falutare.6dexcidut.ppterea rigereocu> losnegant. Et forfan queadmodum cum corpora noftra vehemenx ter laborant)deterius hnt.vacas ma> M in teria .pasfim oberrant.Haud. n5 immeritofrigidaeft.fecuru manerc a frigore pot.cum. cii inffrmisfix musfitr'Anquiaopimuseft.neqj vllo detrimento aflRci unttir.quasmoeren 24 doemittimus.recta verfuum virx gulam vni literis admouetes in fpicimusexquifitiusc' An quia radrjoculivrriufcpnon fine per turbationeinidecocidut. HincMe> dici fudorem frigidu argument tu grauis elTe morbi exiftimat: calidum contra decretorium efx fe. perquofdam meatus protrudii tur.fed interiorem de mordet.nec carnis quicquam in fe continet* quod aut tale eft.quia vis ilia confpi> ciedi ignis eft.ita fatis humoris contix nent. carteris corporia partibus obuiu fubire denfiora non pot. cV lix centia perliquefcunt: cum ad vi rides.cu me diocriter.q> iftsc vt folidac mediocri ter funt.qui.recreat3nieliorfc|? euaditc* An confpe<ftum in alba.calidaefunt:quas 5 oculis laborado/rigidaec' An qa frigidiijquod inco(ftu.eo q> colox ris huiufmodi habitus modice fe confpe<ftui offer t. 2%. & deci* que talia oculos mordent. Curfumusoculos potiusinx feftatc'An quiaifirmisfimi funt: infirmisiima nancp oia.itaqsq9his mar dacisllmu eft. q»acetu.tanqua regu Jam ineli9 quod rectu eft.quibus ocuiiacquiex fcunt. Curlachrymae.fed perreptat.refer>tiijj meatibus funt. q> cum U chryma cruda eorum fit. catterafy his fimi Iia.cruduiy eft:calidu. qug cor 91 pori interferta occulunt.n. nigriveobtix nent:itaq?afpec1:uscfi mediocri lenity obuio afficiat. vtau thores confpicicdi rSnum affirx mantritacp cum vno infpicim*.talis locuV lo ignis eftjVtcalefacere valeat.6dquodq?acrecarnenn non exteriore.nigrave inx tendere mini me poffumus.iudicareiij habcmus.quod conco^u* Lanx guoreautoemex cruditacepro ncifci nullu dubiu eft. Oleu oium maxime humoru id facit.

alter proxix lucerna.Lu at vero manu in arcente. An quia cseteirom animatiu *? Quareciipartescorporis no oculi vnicolores maxime funt: ftri dextrae mobiliorcs fint.quia videre non pot. vn fi ts vt ^C acies ple-> nerenequit}itaq3inhisfal!it<ca' niusagat. prauet per limitatem i* An quia quaeelementorum coitucofiac* vel folus. nee lu fciofusille vide? quidere ifthic minum acies offici poteft.obfequentiorfit. ' Curhomofolus s autcertema cera^jelementafusiji de'qifur-c.6 Quam ob caufam cum 8t fes lumina fero deprauantur* Quam ob caufam manuprce 2^ xieXj&Hufcius per imbecillitate pam oculi s valean t.nonnullis tn.nequeant)fpx lusc\lauditus nullo difcrimine diftant c' An quia immifta.q? dexter quolibet colore pditus ocul9 ef^ contrahif f" An propterea. aumealantiumolum oculisdex difcrimenverofitumin his ell. vt fero cereposfic : finiftervelexfejVt eo morbo vexari inccepere.e dire ca eftjplcnea calorc victa conco <ftofj5 pofitos homo het. Se Iuminibus.vbi vifur 9 maxime mereprjfuaposfit exuperatia* cfttprocul. ao/ cudeprauari omnibus accidie 4 ditusexaere* 28 Curvniaiantiuhomiuitraf" Arift.fic ^ H humidior.6d res pot/ed quaena rei confpe^ae ca vifui obuia nihilominus in luce tiafint. vel maxime comitiali fimtautem fenfusifti fynccn. . quippe quae minus radi) coeunt.perfpici quitunmorbosautcopia vacax idcircomedaineo maxime pof tis mater iae confici certum eft» fit.coire radf] folet.redditfuaob nimie» nex*n.ocuxrei obuiae ingruat.re videnda rem etiamfibi cognataminteri eoabducit.<5 teriamultaerVatisacaloreinte uerti^eprauariqj per limitatem K riori cocoqui minimepottitaq* oculi posfint^Vtru q> oculos mi frigida eflfe neceflc eft*cum paux nimo interftitio difcretos.ckexcedentiafpledo hilominusvi"deatur» re difcerni maxime pnttqueqm CurmanusdextracVpesdex 5 procul percipere.fy six ximeadducunt.quasveexcedant.n. fi quid infpicere infpicerepoffum* c'Anqalucer Vult1alter(pculabducitc' Ancja nae.6dres infpecflanda nix M ' uaquippe.An dexter ampliuseffi uertere oculos. 3. ficut cactera etia mebra pot.vbi tatem infirmiora. queadmodu ter a fuis finiftris differunt. q> oia fet. ocu necdeprauatiofequeret. fivno lus finifter expeditius.autSoleobie(fta melius meadmouet. difcer^ pof i ta eft.?il tnorbo in tcnera actate laborat} liSjimiftis'qjtvifus ftex igne. An quia folus ex omniuani finiftra dextris humidiora funt: mantium genere morbo comi^ humidiora aut cotrahi plenius tiali rapit:q£t genus morbi traCpoflunt.Solisve lux noflris occurrcs disfimilis eorii ibecillitas eft.

q re per vim occurres aures rum-pat. cfi corpus ex^ tumeat.Anintusetiam tedereita posfitxogitandO tnaeque videx tur.An quia tempo ribusappoiitoe funt. l). efife fpirandi itinera videntur. An quod non CC" ditjdifrupi ocyuspoteft. Cum fiiwinor.minus cedit: au res vero.6da du riori. oiimhoiem pudet. quo verfus maxime humor confluit. PROBLEMATVM Curvrinantes fpogiasalliga ? «J>CTIO TRIGESIMASECVDNA: rcauribuscofueueres'Annema f. qui falfus. ftatim fe inaurescolJigit. Vt inanes. n. quam ob re paiTus difperfusqj C calor. ideohxc particula oium faciei parriculartl coloris eft optimi.Pleriqjverolebete demiilb.aqualebesinv pletur/edaeraferuat ad demer fum hominem vfqj:quippe qui ere<5lus per vim dimittat.vbinospudor apprehe deritcVtrum q> pcregrinushux mor parte adii e inane aptus na^ g tuseft:itaqjcdmcalore per pux dorem orto refoluitur. pnt. ru bicundas reddere poteii.vt ditftum ia eft/piritu retento inflant.q^ molliori faciJius. refpirandiviavrinatoribusmo liuntur.itaftipatae impieri.exeptisfpongf)s. quae ofum maxtme partium no ftrse facici exangues funt.itaqj ab aqua.n. Cur fpongiartj fuas diffecant f aures. cufuasinfcal" ^ punt aureSjtusfiuntc'An quia se fus audiendi foramen cu pulmo ab aigitudine cogno M iifj minato . Labo rarequippe difficultate fpiradi cos aflfirmantjdum foras emicte reaiam non poiTunt^euari^cu propellentes extrudunt«Mirum tn.atcp rumpuntur.rubore magisaf ficiunt.Se&io Trigefima fecunda 9L A A R I S T O T E L I S aeredurioreft.orumtt^tntad at/res pertinent: cuitts c]u<tftiones.6(: nares < An vt fpiritum comodius reddant: hacc.amarus eft. n. nifiJonge frigoris rigore obcorpuerunt.calorfeinfa ciem recipitjitat^ rubore addu^ citiaures vero minimo in ea pro fundo extant.firefpirandi aiTequi facultax te refrigerationis gratia neque^ ant/ed elle id necelTariu magis videatur* An merito plus in reti nendo laboris fit. Quod itaqj inflatu eft.qj per fummares tenet.ide veliae re fieri polTet.na fi quantulibetinclinauit. Curfordesauriiiamaraec'An 4 quiapum fudore contrahunt. Vraures. vt vn diqjf quali nutu defcendat. naturals calidisfi maefunt^coloratg. Anfi caufamhoc haberet. a CurvrinamibusaureSjdum inter mare funt. diftcndaturfjj: fpiritu* vero foras fpote efFerri poffevi detur.haud.haud.humore protinusinterrumpente implea tur necefle eft Curnonnulli.rumpi foleantc1 Vtrumquiarecentus fpiritusix petucogitvehcmentiori.obtundun£ofFen D fae.

anteexpofitaeft. mu lieres altcra marem vocant.Humoris itaq^aiiquid efrix Aione ifta auriu liquefcit.qualescerto fummae funtau res.itafit. concorporanx difcpvniofaciliusagitur.oleum ^» vero in aures iftillatum facit. oleum enim vt^ pote leue.cur rum pi aures posfint.ita ctiam . totafjj factem reuocatur.^dexterapotc'qcirca. 9 Cur auriii fonitus !accito ftre pitucdTet^ Anquia minorem flrepit ? amplior pellit.fed cofpe<ftior in oculis eft.q? cum inde fecedendii fit». vt propere labe* fcere posfit. q» his fis repletiSjObfceptis^j ho furde fcit. qui fui va cuus eft. Vndeinplitisetia tenellis.cuofci tamus. An quia partesfix niftrae humidiores. atqjl canale}quem mododixim9.quaediftetaeft. itaqjdifrumperenonpoteft. alte ram fcemina.quod tusfim mouerepoteft.facit. Anvtper lubrica aurem labes aqua excurrat.cuofcitamus 4 indiciii.quo humor eft1uat. oleum.q? fenioru.auresma xime.q? molliores funt.per quam audim'. inflatur.fioleum fibiinftillax turn habentes.in mareinterrfix pantc'An ratio.Problematum <3 minato fortit.Ira tis contra calor in oculos.partem^jmanisfimaadit: *• itaq?ruboreinibiafficit. eiijs aqua plentitate adhaeret.calidioresip fint: qauthabituhuiufcemodi jj funtjCOnfolidari posfint facili9. atque effceminatiores.pudore erux befcere posfiutc* An res quaeque ferri in eii foleat locu.eiflucn teoleoaqua ettam ipfa effluat.fftilx K Jam use' nullonacphumorealio effiuere poteft«Vtru3ut qm oleii per fumma aquae innatat.indiciu.labensautem i<5tumpar ti interior) auris nullu inuehit.partes finiftras effe humix diores. lo cu fui capacisfimu petatnecefle eft.vt ru> borpercipiin aurib9 prsecipue posfit. 7 Cur iiniftra auris ocyus max gna ex parte perforata confolix dari-. cu ergo fanguis eflferri furfumcalidusvideat.coeterae nanq? partes longae ofllbusomnes copacflae funt. Cur minus aures vrinantib' n rumpatur. vt mare fuperuenicns relabi facili* posiit: quomodo in partescorx> porisexteriori perficla fieri no* uimus. Etve* ro vlcera iuniorii prompti^cox paginant. Quod idem intelligendum de genis et eft«Adde quod tenuisfima cux tis. Quam ob caufam aures cum ia exangues adeo lint.iratis oculic1 An quia pudor in oculis refrigeratio qucedam cu timore eft:itaq?caloriure oculosdefex I rit. & eruit. atqj viridibus coitus. * Quam ob caufam pudefa&is aures fummae rubefcant.per foramenillabitur. Curnemoofcitasaure infcal t j per e fuam audea tc'An quia me* brana etiam. q?audiedi facultas tollit.Argumenx tum. videlicet albi eoru colorisratione.fpiritusenimvti os. to Curfiaquaiapfain aurefit.

ni{t exx piret. atcp hu/ moris pulmoni coiunciiiTimi e» fedes aut cerebri rem cum pub mone coem fortita e: quod qui' demrationeconftataurium.quac cois vtiq? eft .inx terdum enim furditas accidir. Vrfingultusftcrnura men to fedari queat. queadmodu minor ign is ab am pliori emarce(cit}atq?abfumi?. fi muletmorbusipfeauriuinpul moms vi riii tranfit .Vnde fftetinter fternu tandum.qmlocus.cuius excurfio fpi ricus fternutatio eft» Cur fingultus flernutameto AR1STOTELIS P RO B L E M A T V M >ZCTIO TRIGESIMATIRTIA: E«r»m tjutad nares ftrtintnt: CHIHS <pn$iontt.Quod cii ita fit. Quatriob*' rem aceto et. 1 8. &L nonullis tuflis ftatim mouet fuas fcalpen dbusaures.qui Solem A afpexerint. alter a fternuendi calorem tollit.pervtFanqjitaq3naremve p nu!a partita difcurrit.fi fede audicndi. quo minus fonus ingrediatur.quo fternu^ tamuSjOCulisinpropinquoeft.meV brana expellit}ac prohibet.no ad cedenx tern inferetur.atcp qui nares pennafolicitat. calorVeroVirnob & tinetcVcocoquendi. difpellitijj.minus fternit tetMn propterea qjfternutamc turn a quoda excitatur ca'oret fricatio aut calore ciere poteft: qui calor.fternutare magisco^ fueuerutf'An quia Sol calefaciea mouet perinde. Cur bis fternuere magnaex I parcefolemus^non femel.Et conuenietef quoq? expiratia (uperiori dekv co educitur: quippecu fieri nex queat.ScdHo Tti A eriammjatireshiterrupens.autfe/ pi use1 An quia binis naribus fo' mus. reni ten tern fy fpi rit um. qua fpirix tus foletpermanare.ide enim vtriqj agunt: quippe qui per moriica^ Macietesocyus fpiritum ex. calore aux te eius locus fen tit inferior . lociiafitfternutanx di rem naribus efife cum pulmo^ ne coem refpiratiodocet. cruditasfcjj foiritus. cui9 finitur .aurifcalpio tetigerimus. ru<fl9 nequeatcAn ga n6 ptiseiufdevtraqp triculijfingultus vero refrigera' tio. loco eo jpfo calefado. retentione'qn fpiri> tus finirifingult'leuior poteftt fpiritus enim retentus fatis con calefacit.c\: membrana abx iun&am folidiseffe cerrumeft: qre dolor ita mouerijVulnusfy <xci p i facile poteft. vt fpiradi retenrio ide obduclaefficiat. vtquisfternutet. plurimn membrana l^demus* Ictus enim ad obncientetn. hu-» moreeliciant.fternuimusitaqj. tertia 93 §cfima ngulttts eft. q iingulrum ciere poteft* fi Curfiquisfternutaturusocu * lum perfricauerit.Impecus itaqj fpiritum in terclufum rum pit. Quam ob caufam.cu ofci ramus.

ritumhincexeunte.atcp concoqui bita eftc" Vtru qm cum ires parx tunfingultus vero. flax tui deputato retinetur.atqj circu tamenta defiftuntc 1 An quia hux K. ac prohibes erudadi ipfum fternutametuin defiftat* licentia. thorax. fpi lientio appellata fingultus eft.Hinc eni tus^s alui expiratio fit.vtfinafum quispgrfricet.qucadmodii medkina mor lie refpiratrlachryma quip parti fujjiori adhibitaaluus fen peoculus poftfri(flioneemircit: tit.indi lor intus fe colligit.fternutamcnti facra ha L cakfcen6inBatur.ftrangulat« Acex quern nafuscompkditur. fternutametum capitis.ntum quoq?benecaput M ribus fanguis effluit <t An ita ca^. rucft9 vc dum enititur. obfiftit -. vbi inalgui veneramur cVadoramus.vt fingult9. Ergo fter * dam in facie fundim^cnm e nax nutam.€ aeetoc'Anftermitameto.ac immutaf.Spirit us retctiox fternutamentu authumorisco neleuiores tolluntur fingultus. mitur.oculus aut perfricatus defiftit.neque interdum fternutatorio excita^ grauedo^An quia de capite me< muSjtanquam fi hocafficinex brorum praecipueomniudiuix queant/pesnulla falutisfit.ctim enim capitis calor obfiftit.ficetiain fingultu reprix pluscaloris fibi acquiritjqjfic. fpiritui obdu<fHi coangit/pirit9 quas modo dixi. quae di quce pars facra prarcipue eft.vnde cogi ratio eft. quia humor cir ctfit. cumftans.moribudos mine habetur. Per jao.necerumperepO' triculi.partes. facra haudquaqua ** rudus.quotics fpus tesprincipes fint noftri corpox vacans ab humore in loco fpirix ris.qafpj"x Curoculo perfricatofterna^ 3 ritus cohibet inferior. in fpiritu per vim aceti Cur eruptio Cfteroru.Curfternutamenturnpro nu litfieft* Quamobre. tcftjdiftentionc inducit.Hinc to idcirco fedat. An quia minor ca eo cj> exiguus fpirandi impetus. melius fefe hax circumuctus exilic.fuum dux indeigiturquafi bonce indicia citprincipium 4 An quia cfteri valetudims partisoptimx.non tuffis.valere. vt I tufli mi<u pot. c\l aluus.ac mi tigat.cnm vetriculi humor rex habecur. caput. vt fla^ a calefacloria extenuat c" Fi t cnim tuSjVtrud 9 . pofleijjconcoquere. cuius como berefignificat«cumenim min' tio non nifi fingultus eft* fternuere queunt/piritus erum ' Cur aquam nonnullis frigix pens leuat.atqj circum^ cioeft. lorcornpi abampliori. Cur .frigusenim humore fpiritus omniseruptio.An ga inus. confux ft paulifper retinuim 9 . atqi illi affe^us ratione morbi lacerrimac fternutamentu adox tjhic fccus exulcec* jbeuc^ augurantur. pia excicatur. fpiritumueconuincit.qui fanguinem fummu humore.cogitur.oriat.vt facrum Jnde fit. tune moueri fternutamentu fa" redditliquidiorem* .

Seftio Trigefima terria 94 |0 Curhomoomniummaxime riumtitacjj contra tune cVexifti A animantiufternutare folitus e? matur. amox com parsnafifuperior. inus c" An quia cum remaliqua etiam dum Ioquuntur. tiime animantiu homo olfacflu p vim demittunt. tuc fternutamentu protrudens fefe/ono per accritu potius obferuandu fit .qua vox cxordimur.approbe> emi ttun t< Ni tunt i taq? nari bus. qua cffici folet: ex quo far diu vfqj nOvfl:is. dL aurora.cVagitur* Cur fenes Jaboriofius ftermi.quxfingultum indu ac facpiusfubeat needle cft.atqjinter vtverba pernares affbrmetur. E ftcrnuatjpfertim qui narib'bre Curhominesfurdienaribug 14 1 uilTimis eft. F initia fternuifle accident. Curfifpiritum quisretincat. fievoceilli ridiead nod&smediu.atq3 cocaisac. qui inflate fternutametum moueri £>(. tur. qui parteeacomo' poft meridiem vero. q> omniu mi cja fenes facile ekuare-nequeut.pef quacfpiritus tant c*Vtru q.fingul tiunt< fpirix folet.fitenim C remagere pergimus. per interruperc potefb his entm fpi qug fpirirus pcrmanare foiet?ad rituimpktisfternuioius. quac de qui fpirandi laborant difliculta * inedio nodtisad meridiem vfqj te. geratio eft. his foramina. atque mex ueat.caufa e: temperandu cenfemus.Dies igi refonatenim tintinabuli mftar. tempus'qj illi contra^ placet. Latio duchi atqj coniuncts flint* Aa ta aut«fle indicia.tales'-3j homo maxima ani> tus vero retentus pattern corpo B mantiuhabetimeritoffpitfime riscakfacitinteriorem.tempera fem]3 vigilantibusfiac^An quia en urij ftern u ta re. Dorrnietibp at calor int* . valet: foramina quippecenuiox rafentiuntexquiikius. quempiaad agenda reuocetn9* nifidcalore.ne per gen tern fierifternutamentumnon pot.q uo cat: quamobrem d(. &i de medio vfqj ob clauftri inferioris anguftia* Curfternutamentufolu non ij Docftisquafi initiu quodda eft: itaqjominofum tatifper fternu dormictibus/ed prope dixerim camentu efle putamus.finis veluti qui' cie Soli obijcnnus } cu fternuere dam eft.ita'qj cum rancidoillo profertur. qua per uemur}rem^ incoepta proftqui palatu foramina patent. fic^nf humor coca magna parteloqui corueuerutc lefactttscelenus effluere conuer An quia pulmoeoru vitiatus e: fosin fpiritum poteft:cf teris ve furditascnim detrimencu pulx ropr^Jongitudinenarium ante monis eft^voK itaqj ferri expedi tefrigeratur)qua'm effluat* ce no poteft: fed quemadmodii Cur ftcrnutamcnta. qui algent.12 An quia foramina fui corporis obtinctlatiora.fpirituvniuerfumfuaobim moueantjdamnem9. Quodfi fingultusdefiftatc'Anquiarefri * latiores mcatus plus humoris. qugdeme becillitatereddunt.

quotiesre frigeratum fit.aut mingeremus.quam ob rem imj dormietiu partes calidiores red duntur. Quam ob rem.deor fum impellat necefle efttquippe cuimumdeferri fpiritu prater fuam naturam fit.QjJod enim veter in^ fiari in fomnisamplius folet. ructusfy fuperius dor/ H micntes magis.cu enim calor fecedat capitis. qucm calidum amecotinebarit.atquifpiritum retinet. Merito igitur dormientes uon fternutamus.<3cacetoquoq?hau M fto.quod maxime refrige ratione.fingultus finitur: fie enim pnrs ifta recale^ fcere incipit.quimebra fentiendi officio accomodata magis.Crim ve to vis ignea fit.vnde fit ct.acx cidityvreiusinflati humoresloca fibi proxima adeantteo nanqj vel a fpiritu per quietem excito copelluntur. qui ante in venis fuerat.exercet. Curfingultusfternutamcto\j defiftere poteft t An . Retinere enim po* tius.vt membra inhorrefcant.Cum itaq? calidum quodqj concalefacrtu reddetur.inanis aerex^ trinfecusali 9 fubitillofngidior. aut m edicatione fuperiore accidere folet.cum vigilamus.cum eadem ilia membra quiefcunt.ppterea.q? emittere poteft.defiftit:qmvisaceti calefa> ctoria eft. q? vigilances ex triidinius. abundattquae quiderescaufam habet.quarfternuta^ tioni antoceffit-jfepreffusijj defu perillatus. conftat fom jium poffeaccedere.q3 fenfus retinet oes.totum admittere fpiritumnon poteft. qui ci 9 partis hu morem natusmouereaptuseft.Problematum G circuobfiftit.fedbullas quodamodo excitat.8dh3ec intusfecontrahatjCirciififtatfjj.affeclione ifta pulmo nis mcbri calidiabigerevaleat* Cur homines capillo crifpo.afFedioneconfex cjuente iilam obuenire no pofle confentaneu eft.q? enim mcmbrum id calidu fua natura eft. ttcrnuta mrntu exultat. cum enim vigilia motusfit. qui cibi concepts culum eft. q> L fingultus non queadmodum ru cflus a ventre.uinetiacurdormiamuSjhaec eade ratio eft.autrigore. fcdesijj cerebri foraminibus per uiapulmoni refpodeat. infomniscaputrelinquens.vt perdirficile fit fpiritu retinere» I Q.mebra noftra inhorrefcere folentc'An quia vtraq? re ilia venf aeris in-» anes redduntur.efficitur vtretentiofpus.q» cum talis fubeat aer. 8C tortili magna ex gte refimiox res lint r1 An ii cnfpitudo fita in crafTv . qua? mebra cor. quae quidem res caufam afferat K dormiendi.aut minximus.curgex jjicura I fomnis prf libidine pro fiuat. porisnri mouerepoiTit.meritofa> cit.. quo in aera extenuato. Crepitus tame inferius.retento et fpiritii. q^ fter* nutarem us.aut dolore. vbi fternti irf tauimus.tunc maxime fenfuum Cedes quiefcerepoflfmt. qui fopi tus eft:i taqj intus calore contra^ hit. Quam ob caufam. fed a pulmone profit cifcuntur.fpiritus'q.

frigus ampli us fentiant.& durusfanguis calidior eft . S>C os ex vacate mater i a cofiftit. ignis enim quafiigniadrjcitur. I r. inficit mid primum. An qra meatibus continen turtenuibus 3 quibus calor indi' tus exiguuseft: itaqs readuerfa potius pati unt.qui longe folidio res. & calor matex riatn excrefcere inutiltm minus patit ur. Cur .Se&io Trigcfima auarta A eraflitudineeft. q> caro % mediocrijteperatoqj habitu eft.quac dentiu ordine pdita funt numerofiore. naturamqj fentire nequaquam fieri poteft.li quz infant. itaqj remfrigidafentire pleniuspoP D funt. cgterorS'qj animax liu perfpici identidelicet* Qui C itaqj raris dentibusfuntjhabere quail pauciores indicant ur.vel minima in ea varietas deprchedi poteft* An q> aquae r5 eft.erit. Cur lingua reru index pluriu 4 efle poteft c* nam S>C febns arden tioriSjCVl gradi nu.atqjinpecu dum genere. ^ caro funt.mouettij dolorem. quanquam in ore abdita eft. Cur totidc coloribus lingua £ euariatjquotcutisc'Vtrumqjea quoqainmembrorum numero cxteriorii recipitur. brium principiu duciiur. vt ma^ res qp fccminac longiusiviri naqj diutiusq^ mulieres. Indicium actas adhibet puerilistfuntenim pueri omnes 95 ARISTOTELIS P R O B L E M AT VM SECT1O TRIG ESIMA QJART A: J. cV pecoris verficoloris varia c» An quia humoris capiens eft. (yadea qu<ein tojitnt. Gradines vex ro lingua propterea comrahit. caro quia calida eft. & cartilago non nifi os eft>merito duninutio nalicofex quatur.<3£ fuper pulmone poiita.quo rum exigu us calor celeriter airi gore vincif.verlix colorum aut ratio referri ad hu> morum varictate debct. per quod humor primu tnanatjColaturiqjjCuius generis lingua eft. dentes vero gfrigidi funt.cVcra(Tjtudon6 lineduritia c5ftat. ita calidum compendio fentit. vi tarn longe agere nequeatf An cjalor. cp caro ? An quia mea^ tibus nit unt infix) tenuib9. q? calidum fentiant: caro e conx r rano < V tru propterea. vnde f& . * Cur dentes. 5 Curdentes frigidiiamplius. Vr homines qui raris dentibus funt. verii quia prgx tenui cute integif. ftrtintnf.geaniman tiaviuuut. fpogiofaqj eft:quippe ciim grando veiuti panis incon co&uSjCrudusqjjparte interiore corporis nafci foleat.tMUS qujefttenes.vt colores mutentunlinguaautafx iici ex potione maxime pot.vtnihilajFici afrigidopot.qiiJt ados. Cur lingua amara)falfa)dcaci ? da fieri p6tadulcis non p5t t An q> nature corruptiones ifthacc » funt:conftantiam vero ipfam. qua facit. q> inanis.

alius. vtco traveniat»Anquiacum refpira m9. a Quamobcaufam cu aliuslo cusiit. coartata.q uo cibu excipim^j & quo fpiram9* quarevbiiufto amplius fruftii K. pafl(us> in eo fuam ob exiguitatem delix tefci t: at cj exhalat.no modo enim fi ali cuiusinteruentulocus fpirandi ftipatusfit.vitDclongifiGmacec pofTuntc* An quiabreuisxtatis. bis vero ex ordi' ne poiTe neutrum. palmz aut partem interiore pe^ nitus carere articulo certu eft« Qua ob cam dum k>nge fpira mus. quod multum externi aeris excitat. imbecilla'q? funt. verii dtfi adductus fit extrinfecus. vbi bo namfpiritus partc inignecon> *l uertit}dolorcadmouet. vi rac afi t breuis tefti' monium dat genus oeaquatile: quae cu ita tint. aeque. vbi grandiorebuccellam deuorauix muSjftrangulemurc'An nihil ab furdii id eft. reddetibus diducit. M Qua ob caufam fpirare necef la fe habeam9 ? An queadmodum humordifToliri i fpiritu poteft. inciditjlocu fpiradi proximum adducitjinftringic^j. indicia q> manusori admota ex halanti calefieri pot* An vtroqj modoaer commot9caitduseft. An qm alte rumdilacatio. vni uerfum.compa d:a'qj oia cotra fefe habere Itquix L do efhq uo in genere ilia et funt. iic fpus tranfire pot in ignem* Calor itaqs naturalis.immo ma gis abftragulamur«ifthaec vero ^pxi m a i n ter fefe pofita fun t. H obeamijjremcalidiore expirat. calidum vero exhalemus.& ampliat.articulari tncontigerit.alterum contra/ dlio loci eftridcirco quadanten* nonvfquequaq. qua obrem ignecfi fpiritu expelle^ recogtmunquib^extrufis meatuscotrahunt atqj refrigerant: itacp dolor i teri! tentat»rurfuni igi tur aerem trahi mus: atcp vbi oofthac . atq? replete* veri enim fife dixeris efle. quj cu ex natura artubusmaxle careant. Itaq3 calor ore profedus.vniuersufjs expirarimus. fed qm qui efflat. poflunt* conftat igitur ambo viciflim fieri j efle necefTum.potus^tranx feunt.etia meatus diduci t.fed ore angufliori extringitj paucii expirat.quacibus. qua fpiramus. atqj tenerri ma afFci t. veter trahetibus adducit. qui virgulam fit* palmgducfia pertotamlaritudi t9 nem habent.Problematum 7 Cur haft turn ex ore turn cali G dunvumfrigiduredderepoflu m use1 quippe qui frigiduni cffle rnijs. veter adduces coftis 1 imii coprimit: idcirco diftedi in am/ pliore molefolliu iftar apgeat.n6 vniuerfum aera mouet.atq. quacartuube^ neficio carentjmbecillitatis in» dicium actas prima.iterii expirarenex qucamusc'quod ide in refpiranx doctaccidit:bisenim exordine id facere nequimus. eft enim efflatio fpirit9ftri<flim protrufus: exhalatio vero Ipirix tus vniuerfim profufus* S Curfivehemeter. vt viafpix ritui omnisdenegetur* Cur hoies.

per hyemem vero vis fri" git. 8t vero cum ambula oes. refcimus. He ab hyeme alienus eft* An lorum. An quia ta&us earam par* iceruoritur.quemvisnoftra intelJigendi uehitur. fed air] tamen. 0 magisaptii natura eft: quod et quoctadio afTertur^nonlatear^ in titillando conftataccidere. ingenio quippe tra cum pumexfecatur:alt) cum la^ ^ exequimur: ' • c* * * i * *} * * hendi aeris reddimus.vt modum nee in eifdem oes dele* corpus oculoru refrigeretur.tum calor circuobfiftit.inhorrefcut: alijjCum incnodu fpirandi quoqj vfum ferra vel acuit. fuam fentitrquod enim natiuum. vt fieri per ajftatem fo^ let.vel podus Vtruqj id het. Rifus vero lapfus quida^cV frau Cur in alis. id fenfum effugit* cotracla exurgant. tjuf ad taflum pertinent: quiaincontrariu temporitum cuius quxTiiones. Hunc ergo rtimpitur.atqs iterfi pro? dolo cium infolenseftjVCetiaauris* Cur noneifde in rebus inhor i re fpirituTeddim9.q5 cu nos ipfi tanx goris arcet.id^5 vicifsim ordineperpeiuo agimur:ficuti refcere oes foleamusc' An quead €t palpebras agi tare folem us.cu veftis percomode altruit. vel minirne titillari quis poflit. tillarec'An ne ab alio quide titilx at vero tacftus extraneus prj fuo letur.quacu ifcdcpcordioru quis . IO. qcotrahi rii Quinetia quod clanculo atqj fu dplerifqfalrjsarTeclionibuspoc* Cur nemo feipfum valeattix bitofit. met 9 aiitrefrigeratioqda e. hyems frigidilTima fit^ corpora tactu frigidiora f3 gftate fine. vel trahitunalfy.Se&io Trigefima quinca 96 A pofthacfpirandi meatus patefe titillamurc'Anggeutiatenuiita> cimuSjVoce'qs reddidimuSjignis tern. Vr inhorrefcere ma^ intusij? per arftatem calor refu* gis folcmuSjCualius git: itaqj fudorcm poteft expri' modo qucda nos tan mere. af». qui.(ftamur. rurfum attrahimus. Quaeda enim refrige* ex ordinegubernandijatqjrege ratio arqua cmnibus ratione in* di. terribUius certeoccur rit. Quam obcaufamcom aeftas 4 calida . q? per h yem e < Vtrum qni a fudore refrigerari corpora poC JECTIO TRIGESIMAQ^INTA: fint. q~.atqj refcere facial c' An merito cute infitum eft. Deni^p affici vnu fi ipfum videat titillantenuergo quod'qj abalio vel tatunde. ^ Quxnamcaufa pilostnhorx $ rem plenius externam. frigor.. necin eifdem angimuc ficcetur^j.fi rem prg fenfit. dC pcdu veftigrjs datioc. cV corpus perinde C gimus < An quia tangendi fedes q uafi terra euaporat.ita necin eifdem omnes hot tn'jingreiTui noftro attedim 9 /.atqj illico pillus mola perfrangitur.

^ Curfiquislociinoftrariiala^ rum moueat. queadmodumfive^ cas ceruieis dormienti quis pre tnat.An q» ea pcipue qui fim^agnofci pot. nunquaeniin fieri poteft. vel cotra af fecftiSjVenulac ipfae aut humeda tur.fed excapite critur.atq3 tepefacimus na^ reSjhumor in fpiritu foluit. Cerebrum item humidumcft.quarc rnobiliffimaeffe poflint. r Vr facie efljgiare c5 fueuerutf Vtrum q> * quales na fimus. atqp gracilis eftc'An q?ea prope^ fiora funt ad fudore. ea ipfa corpis par re in telligipoiTic.qu3eecapite venire folent.duo effe videacur-: An ga duplici fentiendt parteattingi^ mus.. ). A R I S T O T ELIS PROBLEMATVM SECTIO T&IGESIMA SEXTA.quaecarnisolno expers.& no moueat. vt ingefto cibo inhcrrcfcamusc1 Anqjcib^frigidiufculus admif fus vincit pr jncipio magis natu ralem calorem .aut in fpirim ex humore dif 2 foluuntur.in rifum continuo labam ur. Eorum. ^ Curffpenumerovfu euenit.nulla poiTit ridendi caufam aftcrre f E t quae na ratio eft. cV maxime fudat rprima enim fubkcta vertici eft: humor aute deorfum.non longed fede po tillinmmfcntiedi abeffe debet: Jabra aut eo maxime in loco po fita funt:fed omniu maxime JO' „ corucapirispropterea titillant.qu3c humix da. quaobrem fronsprima.G quisverberatur. qui bus vel refjrigeratis. q> carne ex toco conftant.quod ti tillari poiTit.quo ridemus: clandeftinu autoe fraudulentu eft.. Qua deca fit.vtillacade res &moueac rifum. Cur facie maxime fudarefox ^ lemus. vt Jateribus digitoru exteriorix busvtrifqj idem copleclamur.dum manusordi^ nem fuumobtinetnaturalem. <5c agitcmus. que tiox red undan tern expellimus.Sudor igit non exparteinferiore. 7 Cur labris maxime intitillax mur^An quia membru.forasmittim 9 vniuersu«Sternutameti quoqj ro ilia eadem eft. cur naribuspenna tentatisfternuta mentu moueaturc1 An quialoca quxda venularu habemus.!f ti tja i taqj geftiens concax lefadio quaeda eft. dC foramina capitis permulta* Capilli profecftoforaminumul titudineforasvfqs produclalax tiffime indicant.Caput aute talc M eft.laxaijjfunt.cu enim penna mouer«us.quippeq> humore fuum plu rimuhabeat.rridet:hauden» locus quilibec eft.non furfum fluit* Cur .^ deftillatio nes. aim redundant. to QiJam ob caufam quod digi lisvicemutaraimplicatiscircu K agitur. e[H* ad faciem ftriintnt: cuitu qutjtiojtcf.que ven* tendenx tes inde declarant.ii qua alia moueat par tem. fpiritu aute.-quam vincit ur.

quae certefieri in pfri cando videm us. vn fitj vt ab'ter educi vix poffit Cur ficcz fricationes carnis fo f Extra ord. glutinofam'qs co pentem coercet: quare plumbu jtinet/emot9 a carne e.pficifcaf.Quagg vo torum fecernentiorredditur* rnitusmagis. t[tt* ad to turn corpu* pmintnt: traheseftialimentuaut^quodin • •D (Httts cjtfjflioites.nifiexudetc I Ancja nofatis xat.ut q crafifioreSjCorpulen vrimur.6V fpiritib^redditopportu^ fecerni fie pot > diutius tn fecerx niorCjCVjphibetjquo min^inuti ni^Cu enim ex huore mutatin lescoitiones icorge cotrahant» aera>pluscerte orit exminori* qua: fi abfunt. PROBLEMATVM vtvel g alimentii aucftior caro IECTIO TRIGISIMASEPTIMA: reddat. aut. mole gde adipifcitampJiorem.quam lana eft.n.q? fudores leuare Qua ob caufam vbi perfrixi' ^4 queut: qmrj par te ilia lenta fecu mus.indiciupilorueru ptiOjcVfentiedi potentia faciut. c6calefaciendi. fldinfpiritii humores extenuac inteftinos.Arift* N lidi^ .eode £ calore uehementius educut. 97 Qua ob cam fricTtionis came ^ augeatfAnquiavimpcipuaob D tinet augedi ea. vetri aut calidius.naec pot. *vitiofum enim illudieiu tpe amphori fecerni necefle eft.q3aflidue ipm in motu e.in eo. Tuberculorum aut genus id ve luci puftula. caloris traniitio g vim agit}qrn aut i uicinolenmiljud cotrahit: corpus ftncftu a frigore conftat.6dexcremen res maximeinfeftat. humidu eft.vtexcernigmiftaculigda ampliorecofentaneum eft.atqj dolemusc'Vtrum q> tiores%fine. nm corr^iSjCV tabes nafci SedcuritafiatMngaforami teria folet. glutino atqj^quabilior fit.tabes nulla confe plus na<p q3 fecernif eft: q uare quit.An et q> locus.Se«5tio Trigcfima feptima $ Cur in facie maximetubcrcu Alaoririfolent. q noftro in coiv pore calidahabem us. Pars enim huoris lenta.q par caro fua denfitate calore in terrii te huoris lenta. furfumip effert. mole capiat faqj.laxiorqj.atqj humiduseft. carne digerit. q uare vbi vfus A R I S T O T E L I S defuitpfricad^corp^decrefcit. 6.minutusqj abfcefx fuscuiufdaincocodi huoriseft. An ita fieri poflit. nib9 longe anguftiorib? effluit.calidu enim oe humoris dex lorurn. An quia in^ppinquo manet. Quod fi caro fpiratior. plus Vam obcaufamcum quoqjaljmeti caroexlaxitatefi corp9affiduefluat. q inutiliscSgefta eft. atq?minuit.quosvarosvoca' musc'An cjalocusifterarus.de biadmittit.quippe qlaxiorco^ fluxus'qj ab excremen piofiuscapereinftar fpogiae po( ^ tis.f«benen% cio.leuarino fit«Fri&io aut nimiru carne da-* p6t.itacufpiritunequit:q gde alimenti capacior.

obfiftens'q5ar Quod itaqj humor pafsus per I diuscontinet}6Ccarncattollit» fumtnacorgiscuincaiuerit. H lentefcunt^jceleriter.atq3humi propterea cadefacere :dumfit.n.6C fqualidu eft: taleaiit quodq? pix loscoficererufos p6t. atroip aflfici t colore« Qua ob cam pifcatores.quod moreacfpiritii ecorge^>fluere prxhumidu eft. fpiflefcunt. conuerti t. Curfus pore agi m9. 6C t utilantur: ££ oes fus carne refrigerat . q>vtfpiratio comoda gratuaf^ Etvero exterior iftaintetiopre fert colore.& fluida: fed fi pleniusatterasjongioremfcp tradlatione ad/» hibeas.caro difflatjCuaporatur'qjcomodius. nigrefcitc'An ilia Sol Adh3ecoleucutenue.qj hujnore nimiiieximitt tusq? corgis interfepies. at manuscarne permul^ pallidulos reddat c1 An ppterea cet. &C reliqua generis eiufdem.fic obfepuo. re> frigerari non quit. humidatituba but. oia tnaiore in mo^ dum defari.humorc6fux mit.q fubfix Vr oleu.& ftraninendOjftipado^j refringitintex gulatio cotra afficiatneceffe eft* riorum impetum. reddiqj folida cofue uerut: q3 m ultis in rebus plane imelligi pot.6^ olei fub vcftegunctio ritum .vtlixiuia. ta quippe excremetitia. i o.capacealimonif facit.Problematum G liditatc moliantVAn gacaro per fri<5tionerecalefcit. idijj per petuoagiultaqjpiliaflficcariex corpus implere potc* n cja cur tenuantur. pars d naturali calore Quadeca curfus.ad uri t. & cera Solis ft un t.aer refrigera tjCorpusqj i ta calorecandefiut. interiore frigix diorcs reddat.Cr6ne cotraria: delibame emus quffliones.& tenui.fi aqinfufa rrahas.atq3 ar vero.laxat.fubterperundtum.queinduti penitus extenuata tranfic in fpi' agim9.attrjtuqj plenio re expenunt.& puf puri).mea poflit. Na&farina. neqj hu nigricatenimp naturam. Adde q> caro gfricata defaf.& cer ra. vt auripigmentfi.pg humoris ter iinit. qautefridione.fedparsi imfi nalis rufo funt pi!o. colore prg ftat amce Eorum <ju<e aj colorem pertinent: niore. An parte ext^ riore cnlidiores.que nudo cor» SECTIO TRIGESIMA OCTAVA: cet.introcluditur. folidefcunr. neq? fpiritu exceriore adx mitti . rent miftione. nee alimcti quidemincolas plagae feptetrio redditcapaciore. pallorc facile A R I S T O T E L I S trahi t« quod ide vtrfiq? illud fu/ dorydC oleu fub amicftum comic PRO B L E M A T V M tit:calor.co q> fumma cdr^ porisviciflim mode madefiiitj modo ^ Sole reficcatur. carne Vero q> nul K lam inde humoriscopia detra> hi t.& olno qui fe exercet ma> rinajruffo funt oes colore t Vtru cpmarefua falfuginecalidu .

exce pto (itu.merito fenes funtnigriores:» fanguis etenim e.obdu> citfjj fuligine. euadanfenecftus aut no nifi qu{x dam putredo eft. fligere:qfh vrat. nifi Quaregmediocriter h rint. fictile reddit: Sol contra I> hoiem nigrore afficere pot.Se&io Trigefima o&aua mittipatif. Quaobcaufam g feexercet.vbi veroinde euanuit. quasphoedas nominat:interiua aut fubire mini me poteft. Cur holes cu fenefcut.c\I fpi ritu extrudit. Ad haec cu fan guis (iccefcens nigrior reddi fiv leat.queadx modu calefaclis. calid us e. athletae prorfus vehcx menterlaborant.putre fceris pallore ind ucere poteft. s&ionum Ananim d? quadraglnta froblematumftmt.quia aer immotus eft. vim Solis acriorem experiunt. athletae vero pallidi loge euadutr'A n quia lax 1 bormediocris colore leuiter.fir*3Cfla* grat.ficTi le no pot^An no eade vter«|j rax tione agit.ignj no potc'An ga Sol tex nuior eft. ignis fictile replet.cp cum moueturc1 An cum in motu funt. Qua ob cam oleii Sol cadefa^. ' amplius aSolevrunturciim fex dent.attplaxatur» Cu igif calor g fumma refidet corgis. carne fubire amplius pot: ignis vero et fi adurat.Cgteri itaqj mediocriterfe exercent.. itacp fpiritu quafi ventilanturxu vex ro fedent. 7 Cur Soli0 calor fummu adure repc.pfecto veJ nihil tangir.mollis^j e. Quadecaufa fpiratiocomo" da colore parit amcenioremi'An quia pallor putredo quaedamg fumma corporiseft.carnenigrin*cat^ An ga olei terrena eximi t par tern q nigro ris ca eft.quaten* color ater fe pandit.q fauilla prgtenui. du carbones frangunt.|Q cit.& auget. nigrio ? res red dan tc1 An ga res oes. dl. terrenum nanqp oe cum vritur. vt et vinii fortis rone terrenf nigru eft«Carne vero ni gra propterea reddit.quaproptermateria vacas in corpore humida. aut pudefadlis euenirefchtu eft. ut palleat accidit.px uocatj&C ad eorpis fumma inuix tattnimius uerocufudore.qm itaqj carnem noattingat.aera agi tant. Cur ignis hcfem nigru n6n 3 reddit. per fumma tin colore id uci t nigru.du corpus inter la^ borandii rarefcit.dolorenullup6tin .cu putrefcut.crim itaqj humor fummu obtinens corp9. hoiem nigru Sol reddit. N Q Arift* .color ille exultat.fed Sol aduredo nigrt ficat.nigriores. pallor continuofuccex dit. nigroremehit.q nra cor^a co lore intingere valeatnaturali. nigrumefficifolitum eft. qmvrir. cotrah if. Ignis. ignis minimetqniSolis calor lenis. prae fua tenuitatecute ipfamleniterper fumma adurir.vel introirrupittna arbuftaquocp igni atra reddunt»veru hicnpn eaten9 tantumodo vrit.ilatim abexercitio colore hilarant amceno. .

quaena turacotingut. naturali um'qj comm unia. cotraria quodammodo inelle apparent. quae prfter natura. De dignttattbns. roexhuiufmodieft coiiiiutus* ftatim enim ex comoto eitecflus eftj&manentCjquorum natura ad fe inuice eft contraria.et fim piiciter:vtileaute multifariam comutatur.dirTicultate fuahgfitatio' nem pr3eftat. Abfurd u m eni m efle videt.qua obremeaartisparte. con u trariufacit. quam obrem ifthaec cernenres minus admirari conuenit cotingentes in illo cotrarietates * In primis enimlineaeillijquaccirculi orbc ample<5Htur. fie fe res habettarte enim fuperamusea.quod nobis vfui efle pot. D . qux me chanica nficupamus.non eftnbfurdii* Maxime auteft admitacl'jni fimul cotraria rTeri.a quibusnatura vincimur. < hoc in generedubitant. ilia efle dicuntur^qug cir ca ve$em fiii t. cu pluri pracfertim pondere«quod enim finevecflequifpiam mouereno j poteilj idipfum ponderiscitius mouctjVectis ad illud pod us ad iungcs* Omniuauthuiufmodi caufse principiu habet circulus* Iftud vero ronecontingit:exad mirabili etenim mirandu acci^ derequippia. Circuit E numero aut eoru. quorum igno rantur caufae: ilia ycro. Qu* fit artis Mechanic* facnltas. Iraculo sue ea quidc.phlemata» Sunt aute hzc neqj naturalibus oino qu3eftionibus eadem.neqj feiugata vaide. nulla habenti latb tudine. natura etenim euiv dcm Temper habet modu.ARISTOTELIS QVAESTIONES MECHANIC AE. ££ curuum. in quibus dC minora fuperat ma iorat&quaecunq? momentum paruum habetia>magna mouet pondera:8d ola fere ilia. concauum/. Nicoldo Leonico Thom&o interprets. niagnu moueri ponx dus ab exigua virtu te.artc%indiget. Quando igit quipx piam pneter natura oportuerit facere. quoecunqj ad hominu vtilitate arte fiut*In multis enjm natura ei. Mechanica appellamus.quxhuiu( modi fuccurrit diflficultatibus.Huiufmodiautfunt. Quead j modum enim Antipho Icribit poeta.admiraftcl!S(].Circuius ve .verum mathe/- maticarum contemplationum.

mo ta circuli in quo A BJ diametral ante. Ea igitur. quax propter(vt dictum eft prius)no eftinconueniens ipfummiracu lor urn omnium efTe principiu. alteru vero vbi B. ad circulum referuntun quae ve ^ ro circaveftem.dubitare faciunt. vtmachinae folum ma* nifeftftfitillud.qu3e ex centre eft.nullualiud alr). N ir) qua .Quaeftioncs A curuum.qua: pofthac adducent. quo magnum S>C paruum. Si enim A B circuit! alter cotigerit circulus i quo c D. incontrariumfibiipfi mouebic propter eandem caufam.fimul * enim ad anteriore mouetur lox cum.q«5 circulum defcribit. Qupniam autem f m contra/ D riasfimul motiones mouetcir< culus :5dalteru quidem diam&> tri extremum vbi A. circa ide E mota»In cotrariu igic mouebic circulus vbi c D. quapropter cam ad fei nuicem com utantur. vno folo commoto. aneos.horu vero return. ad ipfam libra: aliaautefere omnia. vtab vnicamo tione multi Contrario fimul mo ueant circuli: queadmodu funt illi^quosinlocis^pponut facris.qfi ex curua cocaua.illaenim conti nuo comota .qu32circa mechanicas funt motiones.ad Veclem.quae acciduc circa libram.li nea. ad retro: efTiciutnonulli. Hancigit in circulo exiftentem animaduertetes naturaarchitO' cli.& ferreos fabricates orbi culos.-qua:inilla funt puncfloru fqua velocitate fcratur.qm vni ca exiftente.extremum rurfus efficitur primil. pleraqjintraculoru acciduntin circuli motionibus':. aut ex huiufmodi rurfum curua fit.^ fimui contra^ ri)s mouetur morionibus.Vnum quidem igi tur iftuc abfurdu ineft circulo.Etea. ex: circular is. rec*btm.ad retro. Alterum aut.inftrm fabricat.hatc aut to a fei nuicem diftant modo.dequib9in ^s.mouebit c D.^ inde mutatu eft. ad illu vbi A B* &rurfusipfecutiguumvbiEF. qux circa libra fiunt. Prgterea etiam.celatesprin< cipium.quod admiratit> nem praeftat. q? ob rem mani feftum. quamnaob caufam exacftiores minoribus maioresfunt librae* huius autem rei principium eft. in ante mo uef. ide facient.caufaverolateat» In primisigitur.&ad pofteriore. ad eunx dem rurfus redit.Hnea eodem fe habet modo ex quo enim inci pic loco illius extremu. Eode etmodo fiplures fuerint. dia> metro circuli vbi eft A.illoru etenim medium eft aequale.qi extre mot urn vtrulibet:lineam vero. ftionibusei it mattifeftum.fed c i ti us femper q uod a manenteterminoeft remotius. ilia quidem prius aequalia fieri necefie eft.

maior eo qui intus eft. Quam ob "j'^ ?" ^ .Maior au^ tionem fertur. hoc neceffe eft tem i6 aftetil J> AB*verfusE:quoniamigiturla pus retflam effe lationem^erea fcofigna1 5 tionis erat properrio.redlam effe lationem bit.cicius feciffe dicimust fario feciidum later um proper^ feu in zquali maiore.cit qa feratur lationes.Sit eni re<fla.eadetn do. .qui cnimex cundum diametrum. fitaigiturhac prodiametro. ^—. fuper recta ferri ne circumrepletis lateribus. A B vero fubter^ tern fecund. dC in tempo ^x l**9 • i ft* n sue didb.inipfocirculo.qux ^"^f™" ob rem & eadem illoru circulum defcribit.Si enim fecudum tern in aequali tempore maiore aliam quampiam.q> fcifaria did tun due enini in mv id.quam faciuntillae.qu:E Eodem etiam oftendetur mo K plus £ centre diftat linea.& L quod fertur.Citius em trum erit. quxin proportionem ferri neceffe eft: Jiuiufmodi pporrionecoaptanx hoc enim demoftratueftprius* tur. necefie eftdd AD rem circulate eft id.qu3ecirculum defcri tempore.no feretur fe^ defcribitcirculum. r f . Si autem traeft.Sit enim proportio fe non igitur recta efficiet id^uod cundumqualatum fertur. ad perpendiculum dam piofperuenit > vtfitrurfusipfaa'cen' ^l? fife. Manifeftum igitur. * Si au/ « • ad i recur verfus B.neceC' fe locum. quam A B quae retro funtdifta.linez.urn quampiamfera^ feraturverfus M ctlatum autem tur proportionem. ' ad AEhaehabere proportione* dumnullam proportione nullo M Simile igif eft proportione par> in tempore duas fertur lationes. "" conae uum quadrilateru maiorirqua Quod quidem igitur ea. innulla feratur proportione fex Horum autcaufa.qug minus diftat. illud cefl"e:5d hec diameter eiTicitur fi quod fertar/ecundum later um gurae.Quxfliones <J <ju5obrem.. turn quia fecundu f^f^j recflum lata.duas fimul pi. Si M quide igitur in proportione femur.manifeftum eft dicta efii metendC A eritad F« cum exiftis. fit A quidem ad D.qua'm tur: Temper enim fupradiameilla. vrphilofo habet ad AC. vbicunqj latio deprehenda^ vi commota ciriusfertur. quod fecun j^f breui. quod fecundumdiametrum nori tern pore aequalem pertran duabus fertur lationibus. feratur ad ipfum Dtperuenit 'l1 fane aliquando ad ipfum c. „.linea«Quando quidem igic eft impoffibile.Pox H in proportione fertur aliqua id.Sit circulus ABC Dtextremii autem vbi eft B.vbi autem eft requopiam. .qua fecundurnnullam proportione habet A B ad A c: & A quid em fe innullofertur tempore.^ tro perpendiculum. qm d uas fert cundum duas lationes nulloin Iationesea.

quemadmodum dicflum eftrcja maior fit repulfio. gquales enim re-clae lineae in aeq ualibus coniectg circulis perpendicularesdiame tro. Omniquidem igitureirculum £ defcriberi iftuc accidie:fertur'qj cam quac fm naturam eftlatio^ nenijfm circunferentiam:illam vero quae praeter natura.eo quod re pelliturminus:quodvideturac cidere maiori cVminori illaru.& s T ad ipfam A B perpendiculu. D circa idecentru A: QC prorjciant diametri in magno quidem. in quibus c D. qp maior illaru. quac praEternaturaeftjipfa minor fer tunga enim centre eft vicinior. alter in hoc minor vbi MNOP.'cV fecund um centrum* maiorem aut Temper earn. qua: ex cetro cir culos defcribunt.illud vero minus.latumerit extremum ipfius B A* N iiij Latio . ipfa LQ_ in minore circulo: S>C rurfum ab i. d ucatur i uxta A B L s.. quod plusrepellirur.in trafx uerfum. B E.. in minori vero ipfae M o. . &ipfa Fxtipfae igiturvbi funt sr.Mechanics Vtiqjfecudum diametrurfvbi Bcvnuncaut quoniaminnulla proper none. Ducaturigitur ipfa A L F.in tato tcr * poris fpatio i maiori circulo ma iorem.q? M Q. cVl ma/ gisretrahitur AM.qj id quod eft maioriSjVeluti retra dumin eontrariumad mediu. eetro circulos defcribut.quam fit BS. q> ad ipfam fert A B» Sift etiam A M ad ipfam A M per ueniet*Tardiusautfertur AM.6d L Q^ aequales: ipfa ergo B T mi/ nor eft. ex fjs eft mani feftu* Sit circulus ybi £CD£. quod retrahitjVincitur magis: Quod autemagis quod praeter natura eft moueturipfaminor. & ab ipfo L perpe ^ diculum ad ipfam A B. dC. cp A B. N P: & alter a partelon gius quadra tu fuppleaf D x Ret fi quide ABcirculu defcribcsad id perueftietjVndeeegreff^ma nifeftu eft. minorem diametri refecac fedtionem in maiorib9 circulis* eft aute ipfa s Taequalisipfii Q_» In quanto autem tempore ipfa A L ipfam M L lata eft.hocquideplusrepellax eur. in circunferentia certe fertur vbi EEC* » 100 Siatitduobusabeadempote tialatis.rationi co fentaneu efttardius moueriid. tardi? fertur minoris exrremu. eius quae minor eft. qm enim propius cftmanenti. extremu. quae ex.

.pdneq? proportionabile in vtrifq? dus vero radixquaedam eft.in earn qua deferri volut. in uis libris impofita non manifehoc tempore pertranfifife. trum:id nanqsmanet. erit ilia quam duhabuerit. quod eft fedidurn naturam. tern proportionabiliter efle^fix Spartum enim fit cen cutquodeft fecundum natura.in qua eft radix. pala eft exijs. Qua fpartum. hic.magisvtiq.« manifeftumaux tes:autligniquodadradicever M tem. Si igitur maius In magna aut libra idem podus eft quod eft fecundum naturam vifibileefficitmagnitudo. non fimiliter erit.ligni enim grauior .exeuntes a cen *am.fedmultomagisima vno modo .Quaob hie enim fecundum natura qui^ rem machinanturi). ** dum naturam. quod . Oportet au noribp. Abeodem igitur podere ci> ad id quod eft praeter naturam.n fta fenfui funtpodera: i magnis erit.no^ eo sut mi doia.vtpendendode^ ipfoFperpedjculumtprxterna fraudent.qui purpu^ demfigno Bfit XF: eft enim ab ramvendunt.quifpiam id amouet. quam fit F B.autma partem conftituentes: aut fi nox ior. turn ad mediu fpartii turam veroad ipfam x B.fedmanet^Anquiafur fum quidem fparto exiltente. quam fit ipfa. Siautemminor.quod aut ad id quod eft fecundum natu^ librae vtrinqjeft.Quaeftioncs Latio quidem igittlr fecundu naturam aequalis: ea autem quf Vr autem maioreslix i praeter naturam eft minor.ne J£j latum eft B. afcendit. qpvtvifioni fit manifefta.eftmanifeftum.ficoniung(iturabipfa BM gebat. tern queadmodum FX ad x B. hiccoincidet invtrifq?. plus .ad id quodeftfecun/ nem. "eis^' tentiaceleriusfertjid rurfum afcendit libra rfiautcm nod'r'is . nationis fit magnitude abeode inquoAipuncftuperipfamMi. plus . tiusmouerinecefleeftextremu maiorem igiturcirciiferentiam Iibra2. ad 2.quando deorfumlato j)te.no qua:di<ftafunt. nihiJ enim prohi " vtrinq? acciditquod eft prxter betminore moueri magnitudi naturam. quam M Q.vtvut igitur ob caufam abeadempo^ pondere.ita quod B fitlatum ioribus. ponderein maioribus. Et nonnulla quidem in par> NecelTe autem eft ipfam F B.ex i^s deorfumconftitutumfuerit.ita quod eft prater natura.Eft au no ponentesitum plumbuinal>. ilia eft pars. terutra librae partem infundenx fie Let ad M<i. vide brae exacliores sut mi licet B T.Qucx in maiorijCV quod eft praeter na dam vero manifefta quidcfunc tura.. tro. qfn multo maiorincli^ per ipfam BF in tanto tempore. adFL.. Cur fiquidem furfum fuerit ^"nda' d» id quod eft prater natura. acentro diftat puncfcum.quando proportionabiliter aut manifefta.quoplusa*fpartodifcefre" pertranfiuit. s B« rit.

Impofito aiit onere in ipfb N.quod extra perpendiculum eft A M.eft perpendiculum* quare necefle e deorfum ferri id quod plus eft.quaobre i oi eaquacbifanalibramfecatjprix D mo quidem eri t D M ipfius per^ pendiculi iincfibenteautonere eritDG. qre mai9 eft K o. maius eft di>. Sitlibra reda vbi N c.quare librae ipfiuS vbi E H.ppedicu' lu aut K i M«bifaria igit fecatur K c.eritquideN vbi o.donec afcertdat q bifaria libra diuidit.rurfum propterhocafccn/ dit libra* Si aut deorsfi fiterit. ipm aut a vbi R.ad ipm per pediculUjCumonus incubatad librae parte furfum raptu«Sitli<> bra re<£ta vbi B c. pars leuior e.4 midio* Si igif amoueatur onus abipfo E. n.Mechanicsc A plus librae extra perpendiculu iittfpartu.n* dimi' dio fit librx. qp q3ppcdiculu fecet.fpartu aut AD* hoc igif deorfum proiedlo per> pendiculu erit vbi A D M. quapg non afcedit:eleuata.n. .vbi eft P ct. Si igif inipfoBponaf onus.n«ceu onus exceflus medietatis eius vbi eft F.q deorsu e pars.eft ipfutti E«Si qui* deigitur furfum habuerit fpar/tum. Hjipfo p K L»Et abla> to igi tur onere.c| i.id q9 fub/ flat cotrariu facit.B quidem erit vbi EjCailt vbi H.neceffe e deorfum fer^ ri H« min^n.necefTe eft mane re 4 incubit.K L aut vbi r p.plus.

In roedio aut trum.veluti remus. vbi G « Cur paruum exiftens guberx naculum.hypomocnlion eni eft fpar mus autem hypomochlion exi tuin. ftat. quo remi extrex commemorata eft: qm quae pi9 mum .n«remi pars a fcalmo in nax au rem vbi eft D mouens.quodpl 9 ab hypomochlio a fcalmo eft * Et earn ob caufam diftabit. &qcj pars vtroruq? nauis panetuinx raouetunquod igitur motiipo trinfecuseft.vbi pars plurima remi Iud.ambo nanqj ftant.pmo uebit« Caufa aut eft. An qm ipfe vectis eft tomagisabhypomochliodifta incaufa libra exiftens. ponx remiges.Quaeftiones ? Ctircxigua vires (quemadx Anquiarcmusvc<ftiseft:hypo K G modumapricipio dicfiumeft) mochlion aut fit fcalm9.tanto facilius mox ro fcalmo alligatam fimul. plurimum autem tiaplus feparabitur mouensil^ diuidit. fcalx tiifa. in .ppel circuKuquareab eadem potcnx li neceffe eft.Sitvecflisvbi AB. vbi F.eo maxime.vbi enim plurimu maris a centro diftat.. uis medio intus eft« motii aut vbi c.&in extremo nauigio tantas habet vires.quae a centro funt: duo vex uis: quare maior v'trinq? remi H to pond era. magnae nauigiorum moueatur molesf An qm gubernaculu vex cflis eft:onus aut mare:gubernax tor vero mouens eft* Non aute Curf] qui in nauis medio snt fm latitudine. maior infernehabenSjininaequaliadi enim i tafit.fetnper au extremum illius quod int9 eft.quod mouetautevbi ui.& ab hominis vnius vi ribusalioquinmodice vtentis.maxi J p^hypomochlion vbi E f quod ma. quicunqjid mouet.mouentillammaxime. qua: retro ueri contingit.maiore defcribit diuiditremus.q us ex centre. pod us. illerpondus vero mare eit. tern quanto ab hypomoclio dix in ante promouetur*nauem vex ftabit magis .centrum eft. vt ab exiguo temone.Moueturautem na dus ad mouens^longitudo pati< uis}qmappelleteadmare remo tur ad longitudinem.ma re accipit gubernaculum* no«n. quod mouet.quiin media funt na^ dus vbic. vt cenx ftens. fpartum bit.qua fine ve<fte.n* vecftemagnamouent pondera.qm autem abazquali pon nauis plurimum remi incus eft: dere celerius mouetur maior ea ilia enim parte latisfima eft na^ rum.quod ve&isinfuperonus accipietes^ propellit rem us: vecftem autem cumfaciliusfitminorem moue mouens ipfe eftremex* Semper re grauitatem: minor autem eft autem pi 9 mouet pondfris.

fie ipfius conxinui in fine imbecilx lisfimaeftlatio.o Vero fcalmus: A autem in nauix ^iofitremi principium.Stansautem erit medium. Medium au temproceditfmqj gubernacux lum transfertur. qucd in mari eftjextremo vidc^ licetsprocedit. fed erst minus.sequa D leigiturtraslatum erit.fed folfi puppim in obliquum pellit. ipfaDG.hy porno chlionenim in contrariu verfa' turanare vcro interi^fi illud ex terius^llud aut fequitur nauis. quamremi ipfius palmula^ea^ dem enim magnitudo ijfde mo^ ta viribus}in aere plus.No procederet autem vbi eft D3 nifi commoue^ ret nauigiurn.Mechanics A kafite nauigium mouetj. qm illi eft alligata. qux continent«Ex ns etiam manifex Rum eft.m *e<ftum propdlit: gubernaculu auteni.nifi q> (vt dicftum eft retro) nihil nauigio ad id.hinc inde inobliquum motionem fa B cit. Si igitur A vbi x> translatum eft. contfarioinnixu tnodo nauem inclinat.vtobHquutn iacet. n.«3Cpuppiseo transfert* prora . qinparuaibi motioefadhi.q| I aqua progreditur.In extremo aut.Vbi igitur applica turn eftguberraculum.in contrarium. quare ipfa c F. vbicunqj fue/rit.n.Bvero in mari palmula. qua ob caufani magis in contrariurapcedit nauigiu.<Sdabeodem repulfus. minor eni B Fjipfa A D. Id ipfum etiam facit gubernacu lum. dCeo tran sferret.qmenim pond us eft mare.in contrariu enim eo modo vergit prora. fed ip Aim coiramotum mare accipies anclinatoblique.idopor tetrei motf}ceu quoddamintel ligere medium: 5i quemadmodum fcafmus remo. EtaequalisemBEipfi AD. quod inanx te eft. A B remus.Si t. mul comaiusinteruallurp fit invlti' mo*quia acqualis angulus femg C maiorem fpedatttatoqj magis. ipfi.cofert. vbiextremum innauigioeftA. vbi remi eftprincipium.tlmilesenim iunttrian guli. fiquideintrorx fusagit.in fine deficit latio.uou erit B vbi IO2.Et remus qui don fm laticudmem onus prox pellens. Nee min9.eri t igic vbi eft F. qua to maiores fuerint illz. imbecillisfima ^utern ad expdlendueft facilis* Propter haec igitur in puppi gu bernaculuponicur.qmmouenti facillimii eftabextremo motum mouere* Prima eiiim parscelerrime ferft qmquemadrnodumin t)s qua: feruntur. vbi eft c.S£ nan i mex dioiacec.

qni parua dem celeriusferuntur nauigia <i fui parte planum cotingunt.planum fm punclum remotius faciens^d efficiet. dC qra non oiFenfant* a terra.mouetex facili: Anquiaretrahere quidem mul fiquidem difficulter ad contra/* to exiftente vento gubernaculu rium nutusfui mouet modum* non poteft:paucoautem poteft. femotuseftangulus« Praterea quod moueri debetipfum -naui etiam cui obuiam fmt corpori. qui vela id rurfum fm pufillum tangiit • tendit.totum trasfertur nauigium « bernaculum retrahens. plus il to. diameter.quemadmodu palux ftri vertitur rota: aut circa ma/ nenscentrum.Si igiturquanto fiautredilineum efl*et.ad quod mouetur.gux ra.n. dine fuamultum plani contin/ lacilius eadem potentia dC citi9 geret.ficut figuli rota £ Curquatoantena (ublimior conuertitur»An celerrimaqui*fuerit. Ad hf c quo nutat pod us.recaturemotiusfuerit hypomochlio. contingetecir culo squale vtriit y Cur qn ex. funt d(. altius cer> eo motor mouet /ctim igitur ad 2 tefublataantenna.veli quidem partem. Pncterea nonnulli autumanrq* queconftringunt.Propcllitqui circulMineainperpeti verfatur motu.ab impellente facilius in gunt:illam vero qua: proraver ante mouetur* quo enim vnum fus eft. 8t mare compellens:(imui &nautaeipfi PRORA f&ORA. 6C vento cox dem huiufmodi{unt. cum vento contenduntt in eon* trariam.Qux (Hones G proravero ad contrarium ver/ demigituripfeventustinpup' K giuineodemenim exiftetepro pirn vero ilium conftituit.fe reclinant parterfl* Curex figurarum genere.vex An quiamalusquidefitvedis: luti circulus fecundu pundlum: hypomochlio vero mali fedes. q> * cunq? rotunda.nonflanteex puppi ve^ ter.conftrin^ nutans.quz hypomochlion eft . veluti trochleat H ftante centro:aut in pauimento !• TVTTJS oianente centro.pedem facicntesrelaxatc1 quodq»vergit.quxad lico. giumtmouens vero is.fpiritus.cdm autem mouetur.ceu inde gubernatorem vergit. idem mouet pondus.. .velumama" redufuper piano circuli fuerit ^ li fede. puppi nauigare vo quepondus difterminatdiame Iuerint. circinax tae/aciJiusmouenturc' Trifafia autem circulumrotari cotigit* aut enim fm abfldem centre fi* tnul moto.t)fdem velis. fl» in quacollocatur: pondus aute.

quaeper maiorescirx 9 culos tolluntur df. crim tamen tj magnas habeant rotas. fed alia obcaufam. autvelutitrocleae. feipfum mouec circulus* Curea. fpartu eniin in illis centrum eft: librae autem vtrinqj partes. velutimaioribus trochleis qua minoribus. qp cum ponx dushabetc'Simili'qs modorota.A motu.qp fuper currus. ex duab9 effedus eft lationibus:quam ob reillarualterarn pro nutu femg habet.& veluti continue mom illumouent.eft facile* in obliquumaute haud quaquam vergit.ad quern of/ fenfant.3Coneracomouent. qn fm circunferenria ilium mo uerintdata.Et alia fane habet inclmationecirx culus. Celerius.qm circuit maiorisangul9 ad mino risangulum circuit nutum het quendanr&ficut diameter ad diamctrum.n.idc faciet: quemadmodu diximus cV maiores librasmix £ noribus exadion *s efife.c\: lateribus* quod autem eft in fcytalis.mouetiir libra.tum offenfat circul9.defuper enim ilium pre munt.qtiemadniodum manenx tta propcer cotrarium nixu max ncnt:ficuttnaioribus contingit circulis ad minores. illae vero pufillasc1 An qm in fcjr talis nulla eft offenfatio. quae in obliquu <ft motione. .&eaqu3ea circulomoue tur.exiftunt» Cur facilius qafinepondere jo eft.ea aiic eft.ad ifthaccduo mo uetur^tfernefubftratofpatio.uam obreaequali inexiftente onere.Annon quiaparuafui portionecumta git.ipfum impellit mo uens:fmveroillam. dC huiufmodi quippia. infiniti autefunt siunores* Si autem ad alteru nutu habet circuluSjfiFr eftbene mobilis.'tamaior circulus adminorem. Cur fuper fey talas facili9 por % i tant onera. in curri bus autem axis eft. q> circulus f.quicunc^ mouent. quac dida eft prius. q3 gra/* uius quidem eft.etenim hocfe habentesmodo facillime moue tur. fa cilius&citiusmouericStingit.maius autemi nore ££ leuiorec1 An q uia non fcv lum incontrarium quod graue eft/ed in obliquum etiam diffix culter mouetur«In contrarium enim ei.n. abaequali mouent pocentia max lores circuli.quoefuper D diametrum eft.mouetfp onera.mo uere difficile eftrquo autem ver £ git.5d fcytalis fimili ter^ An qm quanto maior fuet i t ilia quaeacentro eft.qu3eexce trofunt. licet planitiem abiide non cotingat/edautiuxta planitie.ipfam mouenc* Ea quidem igitur. trahuntur. in acquali tern* poremaiusmoueturfpatium* Q.ad quod vergiton9.

faciliusmouc tur«An cV ea ob caufam eft.cVmisfilis:illo aut modo folum misfile.hic vero irv fe pes.&iu^ gum centru eft:prominentesau temlongitudinesee. tan to citi9 mouet. fed nee minus etiam. Cur circa idem iugummatQ] rescollopes facilius. qi crasfiores c' Anquiafuculaquidem. quanto autem remotius * a centro fuerit/acilius rnouetur ouod- .quia in fundx vfumanus quidem fit cetrums funda vero. cum aliox quin projector manu magis po dus comprehedat.q* fi iuxta genu:& fi terra illud applicans pede fuperimpo fito. R qjcum quiefcunt.n«vi plus tranfx fertur id extrerml. Quaobremad iugii quide inftrumentafaciut -collopas3quit>* facilius verfant: ingracilius autem fuculis plus fit idjquod extra lignu eft.iacflus autqui manu fit.ijs reuoluirur lociscircux lus.qu3c funta centre «Celerius aiit dC plus mo uentur quae maiom funt circux Jorum ab eadem vi 3 q? quae mix »cru4ab eadem. q? cum illud fufpendif'Praeterea fie quidem duo mouet pondera.manu longe did ucfta confre gerit. hoc autem*idefficitur.ab eadem vi.q? propel An quia ibi qui dem genu cetru eft. fundae vix delicet.motu sut. id iaculatur: jj exmanuautemaquiete tiurmoiaauc cum in.6c motusimpellitur* 12 Curlongius ferutur miffilia fundajCp manu mi/la. An quia in funda quidem common! misfile funx ditorpror)cit:fundam« n»circu> lo fubinde rotans. cp minorea mouenturccV item fuculae.quod a centre exit» quanto aute producfKus fuerit idjquod a centre eft.Quxftiones Sdonere fuperimpofito. quod longi9 acentrodiftat. in vtrif que. qux graciliores funt..n. fiquifpiam fque didudHsmani busextrema comprehendesfre gerit.quod acenx-M troexit Cur eiufdem magnitudinis t j lignum facilius genu frangitur. fundae refpeAu breuis eft.

rotunda funt mochlio eft.neceflTe eft» dus.quac fuminfledti magi scorn extollit ftcentro. validaijj fit im^ temmagisimpetunt. eo magis Vec'Anquiaea J quepl J> recedut incuruari neceffe eft»neoeffario amedio inmotionibus/erutur igiturextrema vedtis eleuatur* celerius.Mechanics 104 A quoclcuhtp* moueri aute quod fir. craf. quod vero cuneo fi tollantur}inflecluntur magis: fcinditur.crim alioquin a prfcipio fe eft magis. confringi rrjrvterque autem 6C pondus ha neceiTeeft. impetun» presfio f An quia cuneus duo Wr &magis. magna fcinduntuc pondera.rotunda fieri eft necefiariu* uellitjlk: comprimit. id autem ipils uo autem exiftete ve<fte.vtrotp illorum vtitur ve&et fafitligni proceritasrpriof rianx fcindir enim ipfurn d+ que ill^pars ceu hypomochJio Cur . Semper autem maior neceffe eft: quod longis accidie ab tfquali motione maiorem de lignistin breiiibus autem quod fcribitcirculum:quodautema' vltimum eft.oftreis hypomochlio diftat.vltra"magnitudinisde. pondus veroipfi* ceubicubitu.quam ob rem ea q funt vecies fibi inuicem contra* plusamediodtftant. riusvedisBC* percuffa igitur dC hyponrochlion in leuado ip^ A c.quani pb rem. medium enimfitceiv Si igitur flexilisfuerit veJlis. fit ipfa AB.Plag? quin Crocis aute propter maris mo^ etiam ipfius latio pondus. quo enimplusab exmagnis fintlapidib*. ve<flis igitur tametfi quod brcue quidem eft.po>^D mmgitur.fuerittenue: quod B inferior pars. par>» offenfare.celeriusfertur: quae auiem ce Guraparuo exiftentecuneo •' leriirsexgqualiferunturfpatio.quanto Cur exquae circa littora ap' tenfius fuerit id.quod vcro f extreme eft. magng me extremis comingere ilium confequuntur vires:qua buseftneceile. ip trum:inceruallum veroea. magnum fa* tantur.tanto imbecilliora fiunt: &t Vbi A B G. quod di tur. b E F o. hypomochJion verocubitorum centum.id autem com patian bet.. quiefcenti hypov ^ iusin aeqiiaK pertranfit tempo-* mocliodepropefit* re.quoniam fimul cu illo agi percutit dC mouet.autem r>o. 6C Vehement! jsimpetuntrquaeau corporu moles. obrem.quod tum. tione.eoqjverfatasinodo ipfa celeritate valentius fit. quod ab hypo pellancurCrocae.Sit cune9 gna.m perpeti ee accidit mos cit:& quoniam motum mouet.^ Curquancolongiorafuntlix centiam latet mouens. huic autem cotra> fumt'An quia 6>C ve&is36i onus.tanto infie<flt necef figura.& hypomochlion.

Quacftioncs |S Curfiquifpiamtrocbleasco ponens duas in tignis duobus adfeinujceroiun&is comrade adtrochleasmodo citculofune H circunduxerittcuiusalteruquix ** demcaput tignorum jipp^ndu/ vero trochleia He innixum.6i a funis inido tra here coeperit .magnatrahit pd' dera}licetimbecillium fuericvi rivun* M .

derantur. dC abvnico tradu mulco grauius trahet. ubi fpartorum quodcunqueftaterg fitcetrum: in altera enim pane lanccm Jin altera aut pro lance aequipondfj appendiculuhabet. quod librae incumbit. motu vero <3d fex cundu hanc mouetur.<3£ vectes»hoc autem idem eft. quam facere posfit max nuSjidipfum duae trochleacplus qua'm indupla velocitate leuax bunt.qua carnespon/. folum fufpenditur lanx : in altera vero par te«fola eft ftax tera* An quiafimul libra 6C vedem ipfam contingit efle ftateram* li bram quidem.Etinre acdificatoria facilicer magna mo uent pondera»traducunt.vede medio trastertur magis. qpid qSfuperiacetj&premitc 1 An quia omnia cum motu fmt: &C graue ipfum grauitatis ma" gis aiTumic motum dum mouex tur.illud fcindit. B quando circa alteram iniectus fueritfunis: ilia nanq? minus et podus efFecit* Pariqj modo fi ad plures iniedus fueri t funis i pau cis trochleis3multa fit differetia* quamob rema*prima pondere quatuor minas trahente5ab vlti matrahi multominus. paruo appendiculo magna trutinat onera. cum ax lioquin tota dimidiata exiftat libra r" ubi enim onus impom'x tur . cY fecun^ dum earn quaeeft percutientis. Praeterea fecuris ipfa efficit cu^ neus}paruus autem exiftens cux neus magna diuidit.quam ob rem fi vna facilius trahet.A An quia idem pondus a1 minori potetia fi mouetur.defuperfjj C illimagnum adrjciat pondus. qp dum quiefcit«Incumbes igiturconnatam graui motione non mouetur-. Minus au altera trahit. ecu fi quis altera apx poneret lancem. cu ex duox * bus fit vedibuscontrario ad fefeinuicem modo conftitutisv Curftatera.acfimultasfa^ cerent trochleas* Cur fi quis fuper lignum ma l<) gnaimponatfecurim.n« ab vna trochlea ad aliam}dd rurfus ab ilia ad fuculas. It Mcchanicae 105 gni quippiatn quod curandum D " non diuidit: fi " vero fecurim fit extolks percuciat . cum alioquin multo minus ha^ beat ponderis id quod percutit. &illi pondus imponeret«manifeftum*n4q7 tax Extra ord»Arift» O twv .q? a manu:tro chlea aut idem ved:i facit. qjfi ipfa perfe ipfam traheret.

conexio vero vbi G: dens autem pondus. id.n. quod adaegpodr) vergit appediculu* L Cur Medici facilius detesex^ trahuntdetiforcipisonereadiex do. menti connexion?. huiufmox di autexiftens multaefunt'librjt tot'q?. eius fcilicet inftru.An quia fie vtrinqjdduobuscomprimitur vedibusipfanuxta* vecfleautfa M cile diuelluntur onera. fie talia infant fparta multain eiufmodi libra: quorii vniufcuiufqj quod intrinfecus eft ad appediculGjftetene eft dix inidiu. Hoc igitur ad extradlionevtunturorgano.c\L oino iftuc libra eft.q? ligneo&leui. pondus% ftaterj trutinat.quoniam vndi'qjden tern non comprehendut: quod molis digitorum facitcarotad^ hzret.aufertur viriu. Quod . Quantoaut produ&ior veclis fuerit longitude ab ipfohypox tnochlio. vn icu habetes hyx pomochlion.Quxfiioncs G tunc'em trahit pSderis ei quod in aheraiacet lance.quf adeii ** fi'untvfumi'multu.vedis autem vbi A D F: alter vero ve<ffcs vbiBCE.fax cili* manu trahit.quam fi fola vtatur manu < Anquiaexmanu magis quam exderiforcipe lubricuselabitur dens. in* ftrumetu exduobuscoponitur vedtibuSjidehabedbus hypo> mochlion. icftu facileco fringuntinftrumeds. vtfaciliusmoueant. Anferroid podus accidit.Practerea duro 6V graui com primes inftrumeto citi9 cofringet. Queadmox dumautemfi vnalibra multae fint librae.&cople^itur magis.qn aut comot9 fueri t.quod lanci ineft.hipomo chlio autem CGD.appefoij5 oneri. inftateraaequipondiu. in quapo dus appendituraltera vero.fica paruafaciliter potenda conducuntur. n.vbi . n. Cur nuces abfq.quot fuerint fparta. qpdigitis. &t viole tiae. tatoibi quide facilius mouet:hicauta:quilibriufacit. Sit dendforcipis a] terum quidem ex^ tremu vbi eft A r a l tern autem quod ex trahit.Quaob rem appendiculum ad alteram fui partem eft ftatera.motionis fcilicet. maius trahit pondusrquonia fit quide omnis ftatera inuerfus ve<flis: hypomochlion nanque vnumx quodq? fpartu fuperneexiftes: podus vero id. Seper autquod lancipropinquiuseft fpartum. Vtro<£ igif B 6d F fimul coprehendetes !• mouet. B. An quia dentiforceps duocon/trarrj vectes.connexionem videli cetipfam vbi eft A «Queadmox dum igitur fuerediductae fecun dum ex t rem a mods c D ipfae F E. v^ na quide habcs lance. qp iftrumetd.

in cotrarium elari dC comprimentes. &L hoc quidem vni ca.toti eft fimile:& ipfum Blip fa diametro erit fc^m lateru co> nexione.cVipsaABipfum latusAC* latu enim fit ipfum A ipfam A E^ A B autem ipfam A F . dC vtrano^ fimul pertran fine.hoc vero maius latus. neceffe eft magiscomprimi»quod autem comprimitur magis.pertranfiuit vnalatu latione.& F D vedles efficiut.Mechanic^ A Quod igittif cum percusfionc feciiTet pondus. Quam obrem.n.<9£ ab" ipfo E fimiliter repleatur«Simix kigiturfitquodrepietu eftipff toti. &. d£ proie^ cffe fit F o iuxta ipfum A B. neceffe igit eft x cjde in ipfa A D diam etro ferri.eft ipfa B E ipfi B c.id valentiores il la E c. iilud* n. Sif igf-A multo plus ipfa AB gtrafit: &L ipsu lat^minuslat 9 cade lata celeritate:& ipsu lat9 maioreqj B.ab hypomochlio plusdiftatve&is. haudquaquam aequa levtrunqjeorum pertranfit rex C <flam. ft m ul AB lat9 pertrafit lat9 A c. cur quod fuper Jatus fertur. fed multo plusalterum < Idem aute eft fermo.Et fimul lat9 pertrafit lat-'jSC B ipsu B c diametru. B ve j-6 ad ipfum D eadem edentate. Eft igiturA quidem hypomochlion: ipfaaute D A F ve<ftis:& item ipfa c A E« toigitur ipfum K vicinius B ritangulo ipiius A. di. dC ipsu A diametru ptrafit A D. femper neceiTe eft ipfunr ferri fecundum diametrn.n. Feraturenim ex ipfa A B.B vero in ip* fa B c.f qua lis. facilius & plus mouet abeade potentia. tan to niusmconexioni vbi eft A«hoc autemeft hypomochlion. co fringitur celerius. yt Curfiduoextrema inrhom bopundla duabus ferantur la^ tionibus. quodintua eft. frangut vbi eft K. O f) Quanto .Jacqualis igitur A F ipfi A E * i pfa aute A B ipfam A Plata eric*in diametro igiturerit fecundir K. diamecrumminorem.elex uatione. Replex. quam ipfum Jatus. A quidem ad ipfum B. Similiter et demonftrabit dC ipsti B in ipfa B c diametro latu. toigitur abipfoc. minus pertra (it.quoniam ex con trario eft eleuatio . quanto*n. feratur autem dC ipfa A B in ipfa AC iuxta CD cade celeritatecu jUis. Ab cadem igitur potentia applican te F E plus extolli nccelTeeft. Hanc etiam ob caufam quan to vicinius fueric K ipfum A.-ci tius fran gitur.ijlud vero duabus iferturJa' tionibus*.

latus vero ipfius B c min9.q3 ferf vnica :& vtrifque pofitis gquali velocitatepundtis. quando circa idem centra fue^ rint pofititfeorfum aut reuoluri. manife/ ftii eft:& fie fiunt aliquado quix dcaequaleslineaCjfecudumqua maior conuoluitur circulus.n*circulus maior quidevbi D F G: minor vero vbi E c u: vx triu% autem centra A » Etqua quidem per fe magnus couolut tur .alteru perx tranfire maiore* Caufa aute eft.ali. ad Bfertur:latus aute de fert ipfum ad D* £t quanto fane obtufiorfuerit angulus.n» (vt dictu) idq3 duabus fertur lationibus. penitus vtiqj ef' fent contrarias.M quando vero fc3m qua minor* Sit.coadiuuat.qug ipfiuseft lateriSjillam qug eft fu per diametrum. & ilia fecudu qua ipfum a latere defertur«Ei aute H quod ab acuto fertur.acutiorfueritrh6bus. dt quato hunc quidem acutiorem feceris. Abfurdu eft.accidit vt ad ideferatur. quado circa ide fuerint pofiti centrum. fie <3C illorum ad fe inui ce fiunt lineae. diameter quidem minor fit: A c aute maior. ilia vero ceh> rior» Hae quidem igitur magis cotrariae f?unt*quoniaobtufior fit angulus: iliac vero ad ide max gis.ambae fer£ contrarig fiunt lationes. manifeftum ^ eft«angulus»n4fenfu videtur effe cuiufqj circunferentia propria: diametri.8tilla fecudu qua ipfum fertur. minoris minor 4 quam ob re can dem habebunt proportione fex cundu fenfum ad felinese.Coadiuua ' tur igi tur altera: 8C q uan to fane acutior fuerit angulus. latus vero fecun dum vnicam latumlationem a nullc praepeditur: rationabili^ ter igitur maiorem pertranfit* 24 Dubitasur quam ob caufam maior circulus aequalem mino/ K ri circulo conuoluitur lineam. aliquado f erri tardi9 illo. uto ma^ gis ipfum A ad contrarium. fecun dum quasfuerintconuoluti.Ve rumenimueroq> etiamaequale conuoluuntur.Quaeftioncs € Qu5to«n. illii Vero obtufum magis t haec q ui^ demtardiorerit. quantatn minor per fe conuoluitur circux lus.maioris circuli maior.n. magis contrariae fi unt lationestredior cnim efficitur linea. quadoqj vero quantam ma ior« Qupdquideigiturmaiore couoluitur maior.qm lineae coar<fla tur: ipfum enim A fere ad idem fertur fecu' dumambaslationes.Praeterea vno etia & code vtrif^j exiftente centro^ aliquandoquide tantafitlinea.fi automni no redla fieret. ijv fum. quemadmodii alterius magnix tudo ad magnitudine fe habet alterius.n. quoniam ei quodab obtufofer tur angulo. quam conuoluuntur.

Si aut quar ipfo moueri natu nofit. tan/ realiqucdpundum. no perueneritK. maiorem turn motii eiTe necelTeeft.3£ impulfus.fi minor maio ipfa ABperpendiculum&reda rem im pellet nonreuolutum ex critthaec quidem ad ipfam Fi.fit vbi F 11 quam vero per fe admirandu eftjdem*n«celeritax minor vbi G K. quod a fe-» t L. qua q> cade potentia di aequalis hac obrem aequalem femper traslax quidem tardius mouet magnk ta erit ipfam quide G K .illa vero ipfi F i.utfcilicetperaliquod tern minor reuolutus eft.ma &illud moueri t.Mechanic^ 107 A tur.quandoigiturAB licet mouere* Principal aut fiix fueritredaad ipfam GK.aequalis A. vbi eft tudinem.q5 mouens: non.quaru paruuseft mo-' rursu fada fuerit reda ipfa F A tusiaequalem igituripfiusreda: ad ipfam F L} & jpfa A c rurfum pertranfiuerunt.&quantii mouit. uusjcirculus tantii feipfumcir^ Practerea vnica ct femper exix culariter mouit. & A c fit reda ad ipfam F i.idem mo hoc eft pertranfire: eadem aute tienscentrum vbi A .manifeftu cftij> tantii ipfius la vero ad GM. Six plus moueri. fi nihil ipfe poris fpafium ftaret in eodem fuqpfius motione mouef. turtantiimotuserit* Similkp O ir) modo .Quaobrequan redx maior pertranfit. quod natu eft nifeftum eft q» totus circulusto moueri jtardiusmouebitur. exiftentecentro.fi fimul ta pars 3equaleconuoluitur. quod quidem acqualc minori pertran mouet ab illo: fed profecfto parx Cirejhucautmaiorijabfardueft. centriimotum dalis quantitas: (tantii .nonx quod motus eft) 6C magnus igix niiquamverominore couerti. Si igi te eadem latu aequalem natum turminorem mouero.reuolui fimul cum im intercedete mora maiorisad mi pulfione: tantum aut quantum nore.n« mili^j modo fi magnum mouex fuam ipfius mouetur motione* 2 ro. maioraut celeritate vtroqj modo aequale fit annexus.ilH paruum annedcs. SdipfaFCcircunx jfimulautmoueatur.quae eft vbi r G .Neceffeigitur redajUelutaprincipioerantlip eft fi reuolutus minor maiorem fisMi»Hocautemnequealiqua impellet. Quopundo: neqs tranfiliente mino' modo.eodem Siigitur circulus maior vbi A.fimiliterfc Jeretia erit in ipfa c Lt & vniuer habebit4Et imposfibilecerce eft fus erit conuolutus circulus. quatum eft pex ftente motione.il fe.n.quanm do hxc quidem azquale ipfi G M eftimpulfus:tantum autemeft pertrafiuerit. illam vero celerius. Si CB circunferentia: ipfam vero enim fuerit quippia. fimul mendu eft circa iftoru caufam. fimul cum A c minor aut vbi B.e ticirculo aequalem couoluetur» fi ipfum per femoueretur* Etfi quare quado B G linea ad ipfum quidem natu fuerit moueri.n 4 fit id intcrdu quiderrt magnam.

dumdupla faciunt proportion quando fuerint connexi.& annedere}aut H coniungere vtrumlibet alterufi militenn. longi ipfius motion? mouetur alter.Sit.qui dubitat. Quod auteodem exifte dus ferre posfint.quando hie quide mo wet. fiueceleriter &principiu: quando vero ma* feu tarde eade velocitatCjftatim gnus. rurTus magnus quantu diftentalaboratmaxime* Am/ifte: Teparatus aut vtercp Teipsu plius. vtriuf$ cirx te foramina funt in ip(a F ».fed e quo modo. quantum vtiqj mouerit alter.ledtul* idem .qm opus eft. efTc. locitate.alterum faciunt.n.vt illius. nem:& fi habueri t. Per fe aut motus fuerit paruus. dC eodem modo paruus.n* Tcindutur Tecundii mouetquantu ille: quando aut natura diuiTa.neque pecux triu c* curde no Tecudum diamo liaremotionem. 6C in . fi obliqueexten pertrafirelinea^paralogiTmo fox datur. fi alter ab al cero moueat . ille vero moueturabifto. ambobus eft centrum. Curleduloru TpondasTecun lf rilincam: quoddifficultate fax cit. nus abTumif reftiu.acciditin$qualem illos fi trafuerfim?cf.refert tru illos reftibus extendut ^ circumponere.latitudinevero duorum.vtilli us centrum * illoru vtrumlibet. A F G x-ydt bifaria diuidatur ip^ verum per accidens veluti mufi fa F G fecundum B.quodnon fimiliter faciunt.paruus cellerime.ta turn alter mouebitur* Quando quidem igitur adiaces mouerit.tantundeaccidit« Quan dudiametrunijfedexoppofito. tudine quidem cubitorum qua ftdveluti nullahaberet motiox tuor. M doquide igitur magnusmouex vt & ligna minus diftrahantur* ritfibi alligatu paruum.n.vt reftes pon mouet. NihiLn. hanc quidem Tex pedum.n.motus erit paruus. fie fceft* SednihilominusnonTua fecundum Tpondas dupli.n. velpauloamplioremjlla vero non qua natus eft .Prseterea hoc et modo mi phifticevtituris.non Temper conx uoluitur: quado vero circa ide An tantos quide magnitudine pofiti fuerint centrum. tV mouente eadem vex re impofito minus laborabunt. hoc au nem. aut propenfus. te eft.G modo fimagnus par uummoue culi centro non eodem vticur • bit. acqualia cer^ cum 6C albu.fic certe p6d& te cetro. quemad Quando quidem igitur moues modumaior.illa aute non Extend unt aut illos non Tecunx ' vtatur. vtcorporibusfintpro* ab altero Temper conuolui neceT portionem habentes: fiut . no igitur ide fim quantu maior natus eft circufer pliciter mouet.

n. & code femp modo. q> tot funt reftes in lecfluJo quot funt quatuor. pox ftea vbi E. 6dBquideeftfemirecflus:eft. „ hie quideintuSjille vero extra.funt la tera fpatii B G. M A. An qm licet nihil inHedatur. ita vbi eft c. Quanta autemforamix Si autem fecudum diametrum extendantur reftes.nam totum FG duplum ell.n» r B.. di B c ipfis c D. quot in B c sut forami na«Hocautnihilrefertdicer. q? qtsutinipfis A Duoenim angulireftis habent capita. quare reftis in tan turn max ior.n.Mechanics A inipfa? A. qm eadedetnoftratiotipfa-n* A B gqua |is eft ipfiHE:acqualia*n .d£ aliaeiimili fe hnt modo. utdefcriprii cft. qj A B. quern ad mo dum fehabetinlecftulo ABCD.quantum ambo lateradiax metro funt maiora.qux fecundu curuaturas funtjduabus.qua fc3m mediu. Extendunt autem. &L foramina aequediftantjpfaaut B c acqua lis eft ipfi At A:angulus.ita vbi eft D. videli' cet A B.n. F A.Quare manifeftueft. ita vbi H. neqi O iirj multam . latera.quotin ipfis F B. dimidia non tot funt.jpqualesautem funtre^ftes fecundu curuaturas.funtaequax lia.fix eutAB. quot amx borum latera F A F G« aequalia aute. QL T>H. Simili'qj modo demcnftrantur alix. c F Cur difficili9 eft loga ligna ab extreme fughumerosfer re. donee ad angulu guenent aliu.ab ipfo A ad ipfum B.re<ftuseft» B autanguius aequalis ei ubi eft c: qm quadra turn al tera parte longiusduplu eft: di ad mediu eft curuatura * qua ob re AD ipfi EGeftacqua' li&huic vero ipfa H M . aequali exiftcti p5 dere c1 An ga vibrato ligno ipsu extremu ^>hibet fcrre vibratiox ne magis i ctrahes lationem. funt foramina: maioresauteni funt ipfac A F.6dineiusdimidioF B eft me dietas* Qua ob re in dimiato lex (ftulo tatg reftiu magnitudines eriit.B f qua liseft angulo c:in aequalibus. duae exiftentes. acqualis ipfi F A: & angulus vbiF. B F. 108 nii eft multitude in ipfo FG late ~D re. qm aequsles funt duae.quatueftAB:muItitudine vero tot.

cp ab extreme.etiamfi mediu quifpiam illud ferat. quo eleuatur.qui eleuat.aut fert«Extre mom igitur vtruncg deorfum •*. Cur iuxtaputeos celonia fa^ ciunt eo quo vifuntur modo: lix gnoenimplubiadiungunt pox dus-. 2.aut ferar. vbi hax bet is.diflfci lius tn ad ferendum eftab extre mo. A C. extrema B c« Eleua to igitur autportatofecundum A. plus transfertur fpatrj + D& monftratum aut eft hoc prius. Sit medium vbi A.quoniamfaciliusex medio eleuatur. difficilius fuper hu iwerosgeftatur. ipfum quidem B deorfum nu tansjfurfum eleuat Si ipfum aiit c deorfum nutans.me/' diQ 4 n« veluti centru fit.n. & altera pars alteram bene fubleuat. feu A c. fiue A B|. B furfum elc uat:ambo autem furfum eleuax tahocfaciunt.aut fertur. quod ex centre eft.caufanon eft: fed vibratio nuc eft caufa* quando.femper fefe inuice fufpendunt extrema. is* ipfae aut A B. quanto procerius fuerit lignum«Humerus quide fit centrum vbi A : manet«n.quoniam abea dem motione magis transferun tur extrema.quac funt ex ce tro»quantoautmaiusfueritid.Quxftiones G multa habeatlongitudine.cum alioquinvas ipfum dC plenUj&vacuu pondushabeatj1 .q5 fi breui* (itc* Quod enim dudum didlum eft. quonia fecundu medium quide eleuato ligno.7 Cur fi valde procerum fuerit ide pondus.produx I dliusfuerit. &ideo fie ferre eft facilius»Caufa aute. q> K fi abfcxtrcmo eleuetur. —£----'•—» —• non fanefacit:fed vniuersu pon dus ad vnum vergit medium. ti vergens/urfum fufpendittrr.vibrantur extrema: quamobremcontingit portan tern difficili us geftare* Vibratio nisautcaufaeft.

ft ctuidemigituradredlum debee eire. ftantern vero neceiTe eft perpendiculu effe ad terra.ndus. fed magis. aut jnouett fedeodem modo alteri alter fit pond us.. haudquaqua fur gerepoterunt. id quod moueturtaltervero por C tantiu. veluti contranix tentepondere impofito. nihilo magis alter alteri fit pod us . cnm multo Jeuius efTe^ $u fuftollatur pond us.n. Caput . caput. Cur quando fuper ligno. aut huiufmodiquopiam duoporta uerinthoi'essequaie pondus.re(ftus autem angulusaequa^ litatis eft. dC nonmxquali. 20 Cur furgetes oes/emori crus ad acutum conftituentes angux lu. c\:id furfum trahere) cotingetdemitrerequi dem vacuu faciliter.6ithoraci fimiliter feniur^fur gimt c*qj fi r/o.(in^ tingere. aut lapis * demittenti quidemmaiusfi'tpo.quodmouet«QjJantoigi turplus diftata pondere.traliere ve ro plenum difficuIter. id aut fa cit in extreme celonio adiun&u pluinbu.quod aeq^ale eft. Qiiam ob rem faciliora hoc modo anv bo funt.6d fieri oportet cu furgit* Quando quidem igitur fueritfedenSjfecundum paralelx Jum pedes habet dt. quam illo. quietis vbi'q? eft cau fa. pond us vero hy^ pomoclion: qui aiitpropior eft ponderi exrjs qui illud geftant.Mechanics A Anquoniamduobas tempori^ bushauriendi.Comodu jgitureftpaulotardius illudde mittere. ftarionern'qj faci ttqua ob rem ad fimiles fertur angu^ losipfi terrae circQferentix: non enim quod ad recftu eft ipfi pa> uimento»An quoniam furgens fitrecftus.no fimiliterpremuntur. furfum id rapit plubUjautquic" quid illi pondcrisinerit. oportet. qua 109 fifolummodovacuu oporteret demitterercu vero plena fuerit.hocauteftcaput fecudum pedes habere. quato vicinius fuerit geftatibp» An quoniam vecftis quidem li * gnu efficitur. &L alteru premit magis inferius.diuifo opere. fiad vnii nondeclinet pod us. quod hypomochlion fadii eft»Si aut inmedioineritpondus. tanto faeilius mouet.An quiaid.

cotraniti ei cp manens c1 veluti currus citius vndeimpellitur.non pond us mouerc.nihil cotramtitur.n.Anquiadifficillimu eft becillitate nihil contranitit.ab illo pateret. &. magna longe prorjci queut. haudquaqua lit velocionneceffe nancp eft tar cedit: quod veromulto eft im^ diorem ee impulfione illiusq3 becillius.quod. accidit mile facit > ceu ii quifpia mouen autem illis ambo ifthgc habere.aufert. Aut ifthaec ambigerejprincipiu relinquen^ tes. vtiqj jpfum facit ex fecommotum.Qu^ftiones tispotentiarn.vel gp rei proiecfcae inchV nationen^qneavaletior fuerit.& vt alteru. Cur quippia no peculiarem j j fibifertur lationem. neque 54 pite. iiefit:refiftJt. moueri inci gnitudine fua nihil cedi t. qj prorjcientis vires.& teftampliusfacete primum im cruri femur fie fed etc. hoc aut erit}fi c D fiet.quiddam fionem.SeciJidoaut locofige quia tin fertur id quod fertur. quantum aeris mouerit ad pros Quodautemouet adidipfum.pedesijj confti tuere fub cax tis in ante fit potentia.n. femur alterum impellar.q? impellent nare. adquodimpellit.n. fed &ieademaequali haberecaput comefurationemquada ilia ha/1 &pedes. qua ob re pelles id quod fert}vt impellat: cofe habente modo furgereeft &qn ipfius lati >grauitas nutu impole. B c.ad re<ftu aut fit.Ceflat aut qn non po* thoraxvbi AB.vt L Caput fit A .ipfuin quiefcens.n. citur.crura c D.vel propter retra* <flione.illudqjrursu. Cur neqj parua valde.ipfi femori. quod^pijciti An quia necefle eft quod profy angulum ad ipfatn B c* Curfaciliusmouet comotu.quod in contra efFicit proieclione.ceflant 5a alationecAnquia impellensde finitpotentia. thorax A B.q.necefife aut eft crus recli fuo declinat magis. An repellitur.cV impelli tur.Quod.8£celefitateauge £ ret.abfurdum eft.impulfore alioquin non confequente c"An videlicet qm primii id efficit.fimulfurgcre continget. impellent! fix necphiouebit quippia.Iicetmulto tisexcedit vires. Valdc . Cur ea qug pror)ciunt. vbi c F.ipfaaiitCF acutiifacit bere oportet ad id. fundumtquod aute non mouet.aut im pientes. necp impul/ rium mouet. quod afit ma' M comocos agitant.multo impelle exmotorispotentia.

quamob remadinte^ riorem Temper circulfi relinquc tur quodcuqj.akex E rnveroceleritatc fu per are grax uitatem'. medium enim invno quoqjcirculoacqualiccr diftat. tar diusferri. vt id. quando circa idem fuerint media*qua obreminminori circulo relin' qui eft needle.aut in intcriori moueri: in illo autem in quo eft.6£ ifte rurfus idem efficit.ad interiorc trafferaturjfemper aute vnuquodx que proficit.n.donec ad mcdiu per ueniat» Anquiaquodfertjfimili fehet modoad omnescirculos. quo niam aucid quodfertu^latitux dinem habet.ad medium tande agunturomniac 1 no Anga magnitudine cuncp ferturrquam obreilli9 ex trcmain duobus funt circuits. Q\iorumcunq?auc fuperior a principio fuerit latio.ppter medium.ea necefle eft rclinqui. donee ad mcdiu peruemam. fed grauica^ tefua circuli celericacem excel" lut.ceu non mota cxiftunt: ak terum nanque nihil mouet^ake rum vero nihil mouetur. hocquideminorijilloveroma' iorhquaremaiordiftrahit. flf valde par uum.magnum. flC tranfucrfum impcllitilludadminorem. An quia quorum quidem circu aAaeaquklationonfuperior. vt non fuperetur » ' Quoniaveroperuenire adme^ dium. aut in exec riori. imposfibi leeftferri } quodnon fuperatur: adhuc vero minus in exteriori: celerior enim exterioris circuli eft latio:reftat igit. finem quidem etficit vt quippiam non moueatur: flat autem folummodo ipfum centrum :ad hoc fan^omniacongrc garinecciTceft* MechankarHm yudcfli .px D pter magnitudine.Mechanics A Valde. ad interiorcm propelx lit. qfh celeriusfertur. di.tardiusaut minorcir culus fercur«non idem enim in temporexquali magnus cu par uoreupluitur circulus. ea finiens idem eflficiet»opor tec enim hunc quidem ftatim. d(. 3f Curcaquac in vorricofis fex runtur aquis. quod non fuperatur. NeceiTe enim eft quod non fuperatur.

vt quas res cun que praccipuaecomcdationisef fe exiftimafiet. eo Ifti tuto abfceP iilTent. nd fapit. phrafimq. vt fama eft. illti forte . Siquidemcumper rerii'natura uegatum hoc eflet homini. in qua fola ricam ad Alcxadru.res vt in ter fe fitu 15 gisfimefeiundasvnaintelligen L tiacoplederetur: facile nimiru eas tes nofcitans. res quaslibet.quodintre pideipfa nee dubitanter aggre^ deretur. qui nobi's vnius loci natura.ipfafublimefefetollensad con* teplandasremnaturasjiwagno illicftudio contendit exiftetcm ineisveritatem pernofcere«Et CDtncxteri quidem mortalesal titudine ipfa rei.ARISTOTELIS* LIBER DE MVNDO. anim 9 Vthumanus hums vise ducem nadus intelk(flum.. i.dignum id incoeptum ef" feduxitPhilofophia. hominibusfux bindeeainterpretariccepit. Alexader. Cap.Earum etiam rerii difci plina fibi tu cognatisfimam. vtij5veluti e terra pere^ greproficifcens:locum illuocu' lisperluftraretjidquod ftolidi illi Aloidac quondamfacerein^ ftjtuerunneo faclum eft.ifi:os mifex ran quiuisiurepoflit. aut denifp amceni mentis afpedum defcri bereinftituerutrcu interim max gnificc de femetipfis fentiat. tu maximedecoram arbitrataeft. vulgofcp expofitas fumma admi ratione profecutos .peregrina' bundus illuc importaretur«Ex quoeuenit.quibusvtiqjipfis abundg. atqjprolixe confultumipfa cu^ ** piebat* Quapropter.p uevero ea f n parte. aut vrbis ciiV iufdamforma fitum^jautma/ 1 gnitudincfluminis. Liber hie Ihi quidem fe. atqj magni tu^ dine deterriri.viamcu inueniflet PhiJofophia lasfitudinis vacua atqj laboris. .admira' tione'qj digna vifaeftPhilo fophiatpraecix & Rheto.n« libens Philofophia facien/ dum fufceperat. ob exilcm fi Siagin t£ dodri na . vtpufilli animi fcriptores.ccele ftem vt in Jocu cor pore fefe con ferret. Gulielmo Bnd&o interpreter froatmittm.qu& fi^j antiftitis offfcio perfungi« Id.queis cum fibi naturalis intercedit necefiQtu^ do 4 Eadem et cu diuino animae oculo diuinaru rerum naturam coprehendiiTet. pediuinaqug da res.eas quoad eius fieri pofletjinter homines eroga ret.

Id quod ideo euenit. perrenni vtiqj in aeuum tenore raptafecuilla cir cuagitcorpora ad numerum. quac inter orx bisparticulascefentur. ambos aute car^ dines habeat pro terminis.qu3E d Deo dC per D Deum aiTeruatur. 11. globu'qj continentia: circa qmundusvniuerfusverx titur.Demundo cxilem quapiam naturg percex A ptionem 4 Cuiufmodi nonnulli magno illi quidem ftudio fecex runt.aut Cardines.cum maximaru rerum comentation€ animo confecflari. pares.Perquosiilineamre ncs. qui bus rebus ipfi ab eadem munifi ce praedi to efie contingit • Df munii partibuS. qua nonnulli Axem vocitant. Cap. i ugiig vertigine exagitatijduo efle pux cflanecefTeeft inter fe e" regionc obuerfa: itidem atq ue G.Cuius id quod in celfiflimo loco fitii eft . q inter ea contiuentur.erit hacc vtiqj . Tibi ve^ ro^tpoteimperatorum praefta iisfimo.Proindedicereipfi aggredia mur dei}somnibus vniucrfum colledis. ordo 5^ digeftio vniuerforum. tu vero ex C Philofophiac ftudio nihilianon grade animo agitare}optimatcs etia virosrjs rebus inuitare. M Vn^us eft compagese ccelo terra'qj coagmeta^ tajatqjexijsnaturis. ad tracfium cceli aquilonarem:ab Vrfaappellat9 Ardicus .hosVerticesappellat. globus in torno circumagatur.quam'qj fieri poteft ma xime. ftabilia quide ilia. Coelum dicitur. ii i Mundw. mudolineadimctienSjita utter ' ram in medio.dun taxat prout horu extac excelle^ tia.Huius vniuerfitatis fuprc ma pars omnis omnein partem finitaeft^ terminata.hoc quocp decorum co^ fentaneum^.quae Sidera nos appella si refolemuSjmotu^jfempiterno ^ agatur vnocircum acflu. vt di diijeft. B &floccifaciendaduxilTent. pncfultori s. eflearbitror. Huius fitum mediu imotum dC ftabilem Ter Tctrt ra vitse foecuditate pracdita.for^ tita eft :animantiu quidem ilia omnifaria diftincflaru fedes dC.in moremij.n. ilk NyiTam: alij Coryceum fpecu. At infra terrain alter femper .mundu fcilicet 6£praecipuaseiuspartes«Haud quaqua. dei domiciliu Hoccudiuinis corporibus pl num fit.quae na fitcuiufqjj horu natura. alt) quiduis com. Dicicur ct aliter mundus. Vni uerff autmundi cceli^jglobofa.illi tantoperequxlix betadmirarenturjfi hifcccotepladis incubuiflent legitimaco centione: omnia vero dt parua.hic Offarn montcm.iitusstnotus.theologica comentatione ediflferere.accuratavt didlione defcri berent. forma compa&i.orbis^s ducfiu eodem. Qui cu ipfi fixi fint di immoti y alter eoru ferng fublimis apparet fu» per verticem. AC ipjaru inttr feordutt. dtamabvnoadalterum porrex ctam intellexeris. q» illis maiora vidif fe noncontingit.

Hancnaturam inceps fubftituris. Ab eo eft orbis L qua: crratiocis nefcia funt.qux intuscohibentjCa lunonis vocant. ita vt fubide excipit Aerilli fuftratus: fuopte Acfi Iferior fu^iore minor/it. pofltus^eofdetenentia. Etftatarioru quide &motusceleritate. quidam iiderum. nee inter fe inx fiusprincipia obtinet fubftatia H uice:fed in alqsatc^ al^sorbib9. cundu que Luciferi orbis e:que rii interitusexpers. Eoruvero Veneris nonnulli orbe. q> tis'qj appellatus. ratas et vices gnifcro nomen eft) duos per or^ motuucopledtit.in duodecim ille quide etiam immune. Phcenotis fituce.eafdemvti<5 mus. Ab hoc rurfus e femperjthercurratmotu circu Stilbon. atijj i aliaalia^.cV crini tx fixx vifunf.&ge lu . ta flagret ipfa. ftv ru numerus feptenario collecfl*.Cceli porro fideruinerrantiii coprehendan . cum Solis. la vero Una numer'iniri prorfus nequitab tura ipfa ignita. q> igni hit Temper pofitura.partim Tub/ turamagnitudine fua excitat.Cui ct ipx comparata funt. Trox lege conftare demrauimus. Aether vero cudiuina Aetho:'! Qiiorum mediuscirculus(cui fi cotineat corpora. ferens.Poft hunc natura abhorrence } origine vex fequit PyroiSjHerculis ide. Aetheretnon quideideo. Atvero errabundo tur flagrantia: til trapeculac.nec eadem ipfa celeritatecu bilis. Atvero {thf bes tranfuerfusccelii cingit.tufulx perficie moueanf.ad terra vfip fines fuos pro Pcdes. uz.Antar<fticu8 diduseft.cade'q5 incodita hoibus:tametfi oia eadem in fu appellata atqj incopofita. 6i Cx in totidem orbibus fitus eftdex pereftinguunt. ca potetia ilia maximc ab ignea qui 8C louis appellat.Mar rohui'vocabuli inde du&a. fus.Huic porro globo contigua Aether.atqj ( vt I vniuerfum 9 prioribus moueri fuapte natura folubilJSj&obnoxia.cdm fit illud cfiitum a cjx credifra nonnullis et Apollini fe tuor illis diuerfum:tu diuinum. Lme-ferant. tenuitate particularu pdita. conpici quaii conuerfionalesappel ftitutis'qj vicibus. iiderumig fubftatia appellant' tur. runt.caligine.Atveroquae erraticadicun natura patibilis prorfus & verri dica) tur.quas acthereana pius terra accedant. mutabilitatis lati funt.qui facer Mercuric cite du(fbli. cV iacula trat)ciu totiuscceli.De Mundo 6 fempereonditus circa tradum orbesfefe comple<flenfesfnufc€ 1C Antar&J auftralc.(pmi vriqj aberrantescirx Cui proximus eft Phaethontis. ille quide ingemo. rcgiones totidem fignoru diuix fpem conuerfionis ) con finis eft flume. atq? coercentes. vt cotrarius ardico. flaitavtorbiiiipforu partimprox mulisij5Jgnita.aglobo denique cus.Etdeni<^Lunac nobisciti cotlo circuferunt. vt aliqui cenfue<> fimuljddSaturni circus dicfius. qui rise diuinx^ naturae (quacerta Trepki a conuerfionibus ipfi fohs.quae vnica eft gores cmicant.

Ab aeria porro na feas naturae aiabili.aqua ab aeris. 1>«. vndicp vt nra max calore concipit & claritatem. imbres dem pofitura conftantes. urbium'qj freque igithxcefntain regionibus tox tasfienia. mi 5 ^ fuperq5infulismaritirnis. fed quax dti eft^terra dC conti nentes infu> _ .&grandines: flatus etveiix Ketquod latisfime patec: eorutp toru tepeftaru'qj cient: fimul tox nonn ulli pgrandes. Atlatici max rimfupremaregionem. mudu QiiinSue ticipeSjhoies f. rone infulae vc ob Atlatico mari cindbe. plicantibus.partim hacma ria vocarecofueuimus: qdari' ioreSjparti et minores.atque nor vt deiceps atqj minor regio rariaafui. no flumina <3dfcaturigines. Co _.nubes concrefcunt.ab actheris denique rantiu vniuerfam ipfam terram globo igniscoerceat: cum into infula effe vnicam.6d alias longe quide illas su maliumindievidtitantiu. G>C aeriac.gr.continentibus.5<:afftrmatu . tia. infule. fed tii veluri dirimente i9 porro id quod liquorecoftat. Quinip opacitaubus.fru(ftificantiumiijfimul Atqshaeceftmudi vniuerfita?. montium verticibus. A lupermi3Ctu$scar.ideorbiquoque hocautipfovim patibilefortix huic contigft. tOjOifariam'qs in aliaaliamqjnax tineat .quas habitabiles vocau> fcatens:fontiby et. freto}huicipfi effeobuerfas.De Mundo 112. partim aquas fuas atqs in medio maxime mundi in mare eru(ftatibus.igno hie ab ignis. Plures tec turam com care natura compax pluresitem alrj terraru orbesea ratum ot rato.prui natura hnt in vniuerfo marifi^ n3E. tura. cu ftrepitu decidunt.Terra protinus. lainfularum .fimul innumeraru copreiTa'qj i ta coftiti t. ica Tata.condiderunt: in ipm ita totu coagmetarunt. Deoru risambitucircudatam. Infuper ipx vniuerfa ia terra ftabifr defixa fadiftinda.1 ^ TunuUaptereafubprofpedtum las<j appellamus.& fluminib'.ern jlluftratus nrum fita fic. dC Mare fix vtipfainnatabfida exiftereterx £ tii habentfixum. . naindecafitant:fexcent£ deniqj Enimuero humoris vniuerfi na ibideconflidationes aeriacopa turam finitima merito efie cen^ 1 citaris fiunt. Or be veroterx a maiore cohibeat: terra (v.atqjillabefaclabilis* rietare. .quasanimatesfapientisepar tideglobofeincubantia. rnotas.) rarfljholum fere fermo ininfux vt ab aqug globo. rafaciacperquafdafaxofas emi ftirpibusiliaquide aiantibus'q? nentias.„ — . mus:poftqua protinus in imis partim per ipfam lapfus fuosix m undi partibus dC fummerfis . las diuifit cVcon tinentes/. vt imota herbaruindidem enafcentifi va pmaneat.niues. fid max abfimileverieft. nemoru quamfernaappellam9.pgrandibus nitrua &fulgetraexiftut:fulmi' quoqjipnsmaribuscircufufis.Na quod Ifulis no U agicatione atcp fuccenfus: vnde ftris accidie.In riacasalluant. Multas fecerint domiciliumrinfimaani Hu<» aut.

qui eft fluxu irrumpeaSjinareinterius fuper Mgotin paludem* Tfi aut. anguftis etiam traquas Ocean us terra flucftib* Ceruicibus in fauces fefe compri fuisoberrat. ex^ fe contingentes. tu Oceanus infert fefe velut in me^ aliaraiijs nomi.Indico finu ) Per> tce. effici t.Ad alteruau H Atlantic^ eRydt Atlaricu dicitur. paruam altera vo/» ipfis magni tudine nee Taproba cat. ftinae^Quaru rurfus quaeda me. fcrm^ vt dicere eii pollis qua parte Scythas. Qui in faucibus ipfe anguftis. infulaeduaefitaefunt quamaxi-' Acprimumquideinfinuari di' moe. vergunt ad occidentem veluti Cafpiae'qj amplecftitur. multis par tiavndisambiunt circunfluis: tibus cdftat.T> Procontii in contractaelt.Creta.6d Ocea^ tccornufimul atq? jobloga cer^ pelagus.Pon o aik pe]agus. Queistame ru magnam. qua parte Hercu^ ro. fenfim deih pleditur. turn Sporades.. circa Bri in obK q uu: quod 6V i pfum exci tanicas. Wzod$ . Cypr*.atquc cla eft3aJix^. vet uti haec gaeum & Myrtoum « At potus.nibus nuncupa^ diu proceder. cuncta habitabilisa nobis ia di' velutantedi(ftisobiecT:us.fed exigug. parseius in intima aliae minores. Cyrnus. c\. fenfim aftringitorbe de amplior infundicunfinus in^ terrarum ad vfquefinum Galli tereaingetes compledens inter cUjfupradicftasfcpcolumnas. quod fuper Hyrcania eft.A quibusconti haec ad Arabicii -finum « Sunt et nuo Siculum fequitu^porreclu non paucae. efficit tria mariajSardou.elifo ftum illu obtinet locum.quem fupex Paphyliuro. vt Sicilia.Eubcea. quas comemorauimus fu Syrttt.Galli' fitu ad terrarum orbem inflexo.quaeautad Hellefpontu vctgit.nobis note & inte penetrans} Ma?otis appellatur . • fauces f r> /^ . Celtas^jco* in portu fe recipere. Cretico coniun rona cingut hunc orbem homix Aafunt parte altera Aegyptiii. quas Britannicasappellat. men eft:illa fuper Indos pofita . Solis in orbem terras exundans tu Cyclades.va Column?. laci us expatias.Rurfusabortu fid Lesbos:quacda Joge exiliores.cY Hadrium. rurx Oceanus > nus:a quo ipfi circumluim ur * uiceangufta^jpenetrauit. Mare ve Herculis via patefadla.c\l Iberia. citurdextrorfusab Hcrculisco Albium.s. Marc inte lis columnse vocitatae funt. cavtran^j Syrtim^alteram ea^ praCeltasiacentes. titts. pontidevocant. lerna: r}s etiam ma^ lumnis intro nauigantibus. A t vero in alteram pattern necedit. num domicilium.quas ingentia ma" ex aduerfo protefus. CU. Syrium:altera Ac/ rius infulam eiTe differ uim us « Huiua .quod ex^ ficocjj perfoilbjfinitimum mare traorbc nobis habitatum fusil Rubruintercipies. nee ea cui Phebol nox nonia itidefrnuofusinundans. Quo ipfo in mari mes.cii> iores. viciflim£j.flSnulJae grades funt.q fus amplificat3' Hyrcaniae fines. Sardinia.quaProx *^ " flnorabiles. quae quafico/pitur a Cretico.

quibus graphiar. ^ ^gypti quiequid Nili oftrjsfex tonitrusijjjCVCfulgura. tur.fic nube ra^ rum cenfuere. Africa ab Arabico Ifthmo ad co pluuiae.quibus earu mordrjs rarefcentibus.aqux nequaquam genitrix.qui Arabicu fi limiaferri videntur.marisq5 natura. tenues illas quidcm 9 uiumEuropaeterminumelTedi omo. ita efle dicitur Serenitas: Screnitas.De Mundo 115 his. Herculis cippis. turbines. Proinde terrae.quaefuntneceffariaf Duas anguftiae Ifthmi fimiles ad Pon igiturexhalationes ab eofursii turn vfip pertinent. nubes. Orbis Ian. vt eft.v .Huiusaduerfaria.Nonnulli ta ferri nouimus in aera nobis inv men ab illo Ifthmo Tanaim flu^ pendetem.Sutq fines Afiae rationis plena. Diuidit porro in Eu^ tunearum ipfaru rerii vt quaeqj ' ropam. vd ex re quxcp vicinitate coniun«fla eft» liqufjsnubis.alrj Africae. I 1 (.niues. ptu eft.vtquidam perhibueruntau be. TO* protenditur ad Nili vfq5oftia* reSj&gelu omne genus. alia'qs his cognata. qui cum cople nanstaltera humida. Earuaute num interiacet ck mare interi9.Nam flatuum differentiae exonunt.q^aer.&Africam« Em* maximecomemorandfvidebu ropahisfinibus circufcribitun.alt) attribuut <5d fulmina.ab Nilo.tamillia. A Hui us orbis latitude.d <ftusorientales. minutim^ dclabens.cV prater ea quf PpntOjHyrcanofci? mari ad Ifth ex amnibuSjCVloci s irriguis fub muvfqjalterum. cVgradines oriii^ lumnas Herculis porre<fta e: vel tur* Aficcaautem ilia ventiSd Vtalrj cenfuerunt. nifi xerunu Afia eft quiequid terre fiquid efthuiufcemodi ad tra^ fitum eft ab Ifthmo j| diclo. acfitum huiulcemodi prodeda nihilaliud ipraexiftcs.nu Cenfuimus. Ponti recefluj. fcriptoru par> da. qua'conti Cap. fummam quanda colhgeteseo Hyrcano mari: fecundum qua rum. rim vt exemprilesab orbe terra vt acre crasfior ipfa.paulomin 9 quadragintamillia ftadiorupa Vasresaut turn ineoor tet. rofidf expi (fliturambitu.n enseftamplisfima. }. Afiae:infulasiqj tribus terrae par Nebula eft expi ratio quacda rofi tibus adiacentes. Extra ord^Arift.partim vt contri^ rior.Afiam.Ex hac nebulx.-!.Gigniturvelex nubisprix butasf)spartibus.e terra ma rij&ab Qceano.quoda Tanai ra exhalata. i ! in Aere gtnerantm.quern habitumor^ bibus nebulaqj vacuus«Ros eit bumidum quid e ferenitate con bem appellare con^ cretum.logitudo ad fepruagin ille rebus quodammodoafficia par. fueuimus.dicere porro aggrediamur.necnobisconfpicuas. abhumidanatu ftatuantfpatium.tum circa eumexifte tkores reclae &L exquifitae geo/ recontingit.-. exhalationum altera ficca eft.fumumqj coformata.in illudquide cohibitii ab-eoma*.

humoris axlt. Haec im peru cV: confertim decidens. in ftir>pibus. Etrjquidequiaborieteiugitex Ventord nore perflant. Flatus vero.qui infra<fhiranubis. Veti.*W^«ov. relapfumjfitq Grando vocat: cum interea pro fragmentorum magnitudine quae abrumpunr.qua ii terra oriundi:quie'finibus ( pfi vocant: inter quos ipfos.qui cu pluurjs aq uis graftal tur.quaeex humoreprodeunt.eos^ qui e fluminibus erupunt. nifiaermultusflucluans cVcoa Spirittw. tus. mus.cu maiufcula ipfa.rxpirationesdici' Aura.exadumcp cando j-e.q fimul acin aquam verti cceptae funt.pleniores. tuvero iugi tenoie cafitantia. librametum^j ex compreffu capiente ad celeriox Grando.cum a frigore ita.quiqjnondn fufuseft.quafi ros pruinofus.vt fluat. cocre tio. turn corpufcula rhaiora grandi nis. Vulturnoru porx rd is >(£/&/<«? dicftus eft. Qi[o genere voluti m contorto. Hocfjj ap^ Fluula..qui e terra vliginofa 6d hu mefacia prodeut. <&pn 8(.intercedit no _ nihil proportionis. pellamus pluuia.in minuta con tundunf :cum eo.autra refa(ftus.f iq>e roj-appellat. quos to noiedi (fta. At vero Aquilo> nu is}qui jyt/K/AConiuncfluseft.illa truditrnihilvtaliudventusfit.coVoi dnr ££ Auftri. Africus ab hy* bernooritur.impetucV confertim efFufis. Glacieseftaquaconfertaa fere^ alioquirpiritusapfjeHcc nitatecopacftilis.&abalr]s /*xt/^» Fauonius ab sequinodiali.atqjin animantibus exi' ftens. quiinaere fpirant. ex a^ quisijjftagnatib p . Nubes eftcrafTamemuexhalationu co uoluturrijVim hns aquae gignev Inibcr. Nix.De Mundo Fruina. vt illacotufio fpem fpumac. df. @opicu .Atcphgcq haclenusdida funt. tothns dirteretiaSjquotuplex eft nubis compresfio.natur3eviabhumida expi rationeeuenire coparatum eft» Veanu.re foluenda^jeius crasfitudinecol lidunt inter fe.quafi quida nubi dnr. Ateoruqui ex obuerfa parte prodeut .rigore efficiat. qui etoAu/a'/r/etf ab aliquibusdict 9 eft. ex-vttpicu ap/ pellant. At vero nix gignit denfitatenu biu friatili.efl: ros femiconcre Nubes. ventoSjauras. dseJmberfitexpresfione nubis magnopere addenfatx.qui ineft. Aquilones aboccafutquia meridie. dus.quiet fpiritusappellat:cu Corusaboccafu folftitiali. imbris contor H taftillicidia. A ficcavero tu Ventusoririfo let.per ola'q? pertincs : de qua nunc diiTerere nihil neceiTe fuit.quippe qremifiail fuerit. tumdelapfus violentiores fiant.mollesftirias difggattfin vehemens. Pruinaroseft tia animatacVgenitalis. vuhurni : cj ab vrfa. peculiariterappellatur Aquilo: qui . qui nafci turad ortum folftitiale: Subfolanus ad jquinodtialem : ad bru malem Vulturnus.

alia fpeciex P ^ tenua .^veA A.acstpv'x <ni//*Jquafi erTlarus terras. Auftrfijhucalrj MfcovoTov qfi Africauftrum: alrj A//?o<po/v/K«i ' vocant. qfidicasVulturnaufter* Atqui fpirat altrinfecusinter Africum &.De Mundo A quiaflthuca vertice ftatimex> cipitpermeridianiifpirans. hoc turn demu exaudibilicum auribus appulx fum fit.vt«T»iri<« qui dnr.qui lineis re <5Hs femper graflari folenttreflex xos&refradoSjVtis quem X5ux x.Red:oshntr).ei quod auribus obiedu eft.anix aeriarr).Horuquicquid Iterrai/ men > noiaf.qui inierne furfum ver fusrepenteconuoluitur.violetum^? i ncubuerit. i tura:aiteru min* volucre.dr» Quod fi prorfus ignis nihilinte rim conceperit.n6 antequaaurespepulerit. qui TonitrudFjinS haud abfimili fpiritus vehemeV ter in aqua impulfi. dr ve rus fuhlimen fefe rapiens.ignita f.i.exaqui lonio generCjVerno teporc inua !efcentes. Ad fummaeo ru q in acre apparet.ia.o-x. veti quidam dicfli funt.Ao<A«t4.Cacterum e genere vio kntiorum flatuQ.fi ra ptim emicuerittgA/yJctj" fi lineax ri fpecie coformatus eft.t deinceps «l Corofpirat./W nuncupant. Ventoru porro quida flatus recftos. dente : qui Turbo terreftriseft tum } cum tnultus ac con tort us 114 ferricoeptuseft* Flatusveroin D nubeimplicitus&craffa&hu' mida.fi ad terra vfqs curfim illix fumfit } Fulmen vocatunSinfex Fulmeomiuftu quidem } fed vniuerfum tn. Rurfus quida hyemepolkn^vtAuftri:quida aftate.hoceftaccenfus turbo.prefertim qn alteruom niutn naturarum celeritatemax xima prxditum eft. com tn poft ipm fiat.* flatuseftpualens.quenonnulli Caex ciam appellauerunt* Rurfus ex Auftrisis^ a Venice nobiscon dito fefeinfert ex aduerfoSeptcx trionis.Septentrio dr.pcellofuSjcV^euerx berans.cuaut « fpecu alti* depreffo flatus emi cuerit}aut e terra i n hiatu difcex Yutbo.Tt/(pwV vocatur.mugitu edere cii ingeti fra gore folet.quida reflexoshax bent. 5pa.ad a^ ditu peruenifcAt vero quod ful ferit.Aufter nofs prxrofatix ua dr.quod enaturaefpirabilis&aereae.repente(j.Qui inter hunc & Vultur num eft^/so'voT-of eft vocitat'.c6tinuatfi nubis fpiflame turn violenta eruptione perfrin gens. anteuertere natura compax ratumefttquippeillo ^ longinx B quo afpedabili.Fulgetra eft p^g^j. •TT/XJX Pneften 5->»/». fulminain quiduisillifa lint. KATauyit nox men eft flatus ingruenris fuperx ne.Siquidem quodoculisperx cipitur.Qui49^ (} «<'>dr > c3 fuliginem contraxit:a/>>»V.euerberantis. dii nubes diriipit: q tonitru anx tecedere folet.cinnuquedamconf?cie tes Septentrionum at<$ fubfolax norum . fpiritus ignitus dC corufcans. Typho*. qui repete profilit. cupatur. quatiauiarr). qui eft vertex.

Multis etiam inlccisorx bisexitusfpirituum pariratiox $piracu]a nepatefecflifunttquorupartim terrx. Quod din alteram parte Crinita dilatetur. Nonnullx verohuiufmodi fcatebrae fecun dufontesfitx } aquasindemana tesindecalefeciunt. vt Aeoliae i fulae.autiaculanlpecie trafmeas.ita fuiite conftabilitum raro fitu. parx dm in oriente cernutur. Frequenter nuncupantunomnia abearfire fitetiam. qua velutin fpecuio intuemur. fanatico furore afficiut holes £' piusantecedenteis : partim tabi fica vi abfiununt:partim fatidix cos efficiuntjVt Delphici. vnx in terra conditus. ignis eft ena tus attri tu. oculis humanis fubducftf. qtt<e in Terra fittnt.aliquaeinde vt tepenteSjcfferuefadla: aliae.quosemicantes voca> Arctis. Am vero terra continet etia iprainfe ) vtaqu 2 e ) itafpiritJ' ignis'qj fcaturigines: quaru turigmes.oculis humanis fubdu«flae:muhac fpira culahabetemillaria'qj vaporis. q ui in aereexariit.cum aJberrans infix I .velauftrJno»Caeterum oiain certa. partim ctiam ambiguoin vtranqj par/tem xditu:raro vel feptetrionax li. Fulgor rixus eft extenx fio Jonge porrefla. Sacpenurneroautem euenit. quippe nihil huiufcemox di hacten^prodi turn eft memo> riae.At eiaculatio tio.vtqu3e Faces.in aere r3 nici motu inuehens.^.funt 6£quiprorfusenex centjVtin Phrygia. & virx gul? aliaqjhuiufcemodi. ha. Fulgor eft ignis colle<ftio.Subfta tia eciam apparent fulgorescoex leftes.c\L conftituto.cV.vtcongenitus fpiritus fimilitudineappellata.zditain nubehu midaj&caua^perpetua. Compluresitem cVlaliae rerum format cernuntur in cceloappa rentium.. ambitus. percoelum illequi^ de.vtLi^ para.Speciem tin exhibent arcus coeleftes.vt Aetna. nicitatem oblongam formam 11 mulans. ta. aeria'qs fiunt. Eiacula.6d loco gma^ nensddtanquam profluuium fi deris.vt fulgoresteporemulto maneat. Arcus eft fpes fegmenti fola^ ris 5 vellunaris.ob eamqs p.^ dam modicac tcperatze vt emit' tantur. quxdam Tub terra latent.quaein natura animabili .aut vnoloco ffxus. Df his.q> ille e regio neSolisac Lunae vifendufeex^ hibeticum area lid us to turn am bitu cingere orbiculari foleat .ima' gine relatain fpeciem circularis Virg».&ipfaefiami mim morefluunt. Crinitaftellavocat.quae Tra de noia m utuata font.ck Lex badici.Area eft gdita imago lydereac claritatis vndiqs illuurata:ha<fte nus arcu difTer«:ns.Athuiufcemodi funt.. Fulgor. faepevt confeftim extinguant. Ea<£ par^ tim in occidua mudi parte. vt Temper co fpicuum fuerit. Virga eft arc9 cceleftis H cxhibitioin direcftumcoforma Area. Caf. quaequidem fepe. ignitasqjferx riglebas euotnunt.6 tenus exiftunt:alia ethabent na turacfubfiftentiam.

qui cum mugitu quatiunt. a fimi'itu dine aq ucc efferuefcentis.quod vocam* Terncmo Terraemotum« Terraemotuum lus ' auremivquiadangulosacutos in obiiquum quatiun t. qui terra fubierint corroboratiores fiunt aliquoribusterrenis.HeIicem^j cotigifle« Sacpenumero etiam inmari eua porationes ignisexiftunt.in terra. in abflrufos quofda eius.hoc eft vibra tores. P ifj Dux P . lam horum aliqui flatum fecum erupturum rapiunt.'appellanturjquafiin trafuer fum lele agetes: Surfum vero de orllr r/qj ad angulos redos iacfta tcs. oftia fluuioru aperiuntur.id quod afloler. quail e dibusfuis erumperis. Roportione his refpondet eaquaeinmari eueniunt* natn c\ hiatusfiiltmaris .efFiciunt^s terrxmotutrex mori non disHmilem.introrfusin terra: cauaiiv rumpenSjdeindeexitu omniex clufuSjintusfefeverfandoingen ti vi terram quatiat.j£/jfltr«* vocantur.abhiatu ^ettr^.6cinteri tuSjVniuerfitatem veroaf feruantes generation nis immuneatx quecorru ptionis.atcp caccos meatus. quaeaflax tibusdeiignari ditftum eft.cu fpiritusimpar quatiendae terra: fuerit. didi. fon^ tesexcaturiunt.nequicqua exitum inde quaeri tans. f»7x. De histt]M£ m Mariettemunt.A//atT/flM. AppelJan tur etiam ^.vimriau terra: mot9. quiintua Condi ti funt.At qui lakes terrae relinquunt in caua fublldens. cum elemen ta in aere.dCinfretis« Aiuntetmul> tos aeftuSj vndarumijj fubladox nes ftatis quibufdam teporibus cum Luna circumagi. 6C recefTuSjVndarum'qj excurfio nes interdum reciprocantes. Atqj vt t f vniuerfum dicam. Suntquifonx tium tcatebrasacdidere.qui vno obnixufub uertunt.inx terdumeluuie retro non recurx E rente.id eft trufox res.ctricu nominati Tunt.id quod proditumeftcitx caBuram. Quern hiarumi) qui vi eruptioefacfta patefaciut.dicfti funt.vocant. non in medio niari modo.multisin Jocisvibrantem motum cieat* Eft etiam nee raro.Demundo A infinuarit.alticosnum.T«/jid eft efFra<ftores. fed et 7 eu ripis. cum flat9 ad uena. Sut etiam qui quaflabudi/atq? vtro quedeclinantes^vibrantes^q^ mouerintjfemper erigunt:ob id ir«. indi toob id nomine: quanqua farpe terras mugitus abicp 115 tuconrigerit.alii faxa.Kii) £ Ta. ex quo fit naturae facin p . inftar eoru habentes.arbores enafciitur.quacan ^ tea non erai!t3<i»Vaf. fluxiones dC vortices exiftunt.&in mari^ co modainterfe teperatura mixta fint:nimirum afTc<ftionu quoqi fimilitudines rjfdem coftantin ipfisnn iingulis illf quidem nax turisortusalternantes.Addeq> flatus.intusij5cohibitus acconx uolutusarietarit impetu vehe> menti. \Triv.quodimpulerunt. Cap. ] .

Grammati K ca ex elementis vocalibus cVmu tisinuenta temperata.graui leue mixtu. adxquant bus.vnaea' nocetibusJgnoratia eft ifta vtix dcq? concinna cohacrentia-.calida cu f/ s q ipfis G DulitMtonis folutio i quo faffomundtts tx contrary's conflitutus. Katura bus fimile. frigidis cV calidis) nime crifpa vna vinxeris. qui fe nem literature ex illis compofix fe ad mi ran addubitabun tarn rcliquit.Addeqjars naturae cordial imperata.q uip que hoium.iam &* no Jijjolutusfuer. Sic permixtis.De Mundo abfolutum reddidit. &C e disfimili oe mare. Atque * rum.fiquide ad confenfum. quod apud Heraclitum d«m pofletjfi e principrjs cotrax legitjScotinum ab ofcuritate co rrjsmundusconltitit (ficcisdix gnominatu.quona pax niaq.M que fexu4Quin prima et cocorx hendiffet naturas quammaxix dia per contraria.q3exmultisipfa orbiculari.ois ilia quide naturae &poftremo totum ccelum vis app«cn$ ptrix vna per oia pertinens.e diuerfis ip(a naturis. coagmentationem(cceli inqua q^getibus contraries copoiita cV terrarjcV vniuerfi mundi) cin "• fit.terra.vnumex illis concentum grauia cu k uib us. Terram etiam oem.quin fieri tanx lud eft. certo orx conuano tf u f ccr_ . Huius aut rei caufa eft co Erntoram figies rerum efficit cSfonas exr/ cordia elemcntoru.efx ta eft.arteomx r Ametfi cxtiterunt. iu no quoda principioru fumme L uenibuscV fenio confecftis.egenisinqua&ldiuitibus.om <c rariquifquadebeat. & rectum rabilisfimum.cofen <c Vt ia diu no difTolutus fueri t. <3d .igne. non per fimix mecontrariaSjVeluti ediclacox liadeuinxit. atqj Ix non ite e fimilibus conficiat. at tiens*5CdiJlentiens.aere. Cap. mututiq? cSmer Pi<flura alboru nigrorumqjcox ciu: cuiufmodi reru mollitione loriijluteorumq? ddrubrorum vniuerfi tati ipfi falute machina naturas inter feattemperans. T . longisq? d(.infirx contrarioru com mode attepera mis dC valentibus 5 prauis atqj in to. ex vno . n. adftrinxic acmulatrixhocidefacit. Hocq? nimirum il di dicerent.c\: aq certeipfamarecu foeminaconx munduarchiteiftata. breuibus quod alterualtero non plus poi vnapermixtisindiuerfis vocix let.t.fortunz. vnu efficit aflfedu. 6. hoc eft in cocordia pe ficcu humidOjCalidum frigix ciuili non videntiu longe admi do. fit.ad arquilibriu.6d bus fonis.natura ipfadigeslit.Cum'cijeu I iunxit.Solem. Crifpajlquitj&lmi « co cV huidis. Concordix co plaribus«Muficaeacutisc\Igraui porrocaufa eft aequabilitas. haud fcio an et cotrarioru appe dine defcripfi^concinneq? digef tens fit natura:exeisqj confona.non etcu fuo horn vtrun etiam globofa fuperficie copre^. Itaqs vni uerforii tftociuitasincolumis perduret. Luna.c6fon3ns& <c queinterierit.^ therem.Perindequafimi diTonans:vnum etexoibus.

vtiqjfpiraculisterraru difcesfix bus patefadlis.faluteqj illi sex piterna praeftare. mo hac.natura vtiqj nosdocenteinmaioribus } equa Aequabili jjcatem tutriccm efife concordu cVferuatricem tconcordiaaute mundi efie falutem.Imbribus et tu expurgat.aclongeoibus preftan tis pulchritudine . Nam quic quid pulchritudine pditum eft.mo ilia partefui.VndefitvtcV vi humo^ ris exprefiajCYviigneadifflata. id quafi gentile het cu eo focieta te.q ftatis temporibus ef* ficiunt. reruoium parentis. riguisq? exu< beranslarge erumpentibustrix taveftigrjsalantium qineapaf fim circunferuntioiatempefti' ue profcrens ex fefe fidvegetans.e quibusmenlisannustpco ficitur.fic inceri tus.ratusanatur<! tempeftatuman ni tenor inorbemredeuntium: omnium ille quidem rerum toecunditate pracditus: xftates de" incepshyemesqj referens tepo^ ribusdeftinatis:ilmuldies<3dno (ftesinoffeiilis vicibus alternan tes. hofpitali'q. cu oia peilifera in ea abluuntur : P iirj ad .De Mundo A ipfis oppofita funr. lavero terraolgne veftita ftirx pium fruticanciii.r)sq3 fpa tiavitxfuis adrcetit motibus* Ex hocaiam ducunt 01 a:ab hoc alain habent animantia: ex hoc denicpmiraculareru nouarum exiftunt. Age ecquaetande vices taracae cfle poiTunt.abeisqp multipliciter affix ciatur.Siquide ea mo tu quafTata } continuoprofiliut venti qui introrfus infinuarant. finu excipiens: cum innumeras ipfa reru formasper ferar.nihijo fecius tnnaturarn afleruat idomi ta feneclutejq uax libetipfa motibus contremefax cfa. D tu aquatilium } tum pedeftrium turn etiam in elemento fpirabi' li viclitantum fegregat. Visventora omniuaga infcipfaconflictarfulminaecg lo cadunt:pluuic£ procellofae at^ que ftupendx fubitcs fragores acdunt.vndisfuperfluentibusprola * ta. Nam q cade natura preftabilior ipfoc'Quam enimdixeriscuq$.eius vtiqjip' fius mundi pars eric. MawUor confentaneaqj partium copofix Batu *' done fpeciofum efTe fignat«Ec^ quid nam eft autem fingulariu partium^uod cum eo aequiparari posfitordine .c| eft exadte com pa^ _.QL^in^ etiam ilia ipfa oia cenferi merix to posfintincolumitatis eiusca comode euenire.adeo q» re<fte}atqj ordine con ftitutii clTeida mundi noiecon B cinnedigeftuGraeco fermone.vt feni). relix quisitcfidenbusintra fpatia fe mouecibus exquiiitislimeemo dulatadfeculoiufeculii alteru. E conftituat vniuerii concordia. Ac magnitudinequide ambitum loge fummu complex xus mocu perniciflimo circumx agitur.incendr)s deniq? inflammata.quo cceleftis motus temperatuseft cV conitix tutusc1 Solevtiq5 dC Luna. Hie omnium anirnancium naturas.clantate fyncerisfimap' ditus:vi ctiam potcntiaqj frecus exone. vt fuperi'didlii eft.

Deorum effe* tiones quidem quodeoncf etius plena.concoquun t: congelax ab hominibus. ta inx po(Ie}quae citra Dei pr^fidium firm itatefumma fin t ipfa. infummoculmine vniuerficce'lum" ctimde mundodicere inftituex lifuuhabetipfe domidlium fix j& rim.cV cedentibus vicisfim at rienris. hauririiu eorum fpeclra eft terrae. quafi fupremus ap> snadmodum cactera perftrinxix pellatus eft:ck(vt inquit Poeta) ^ ***& inus* Flagitrjeniminftarefifet. con/ fuae ipfa demum tutelae permiix cinhitatis'qjfibi c5fentaneaema xme .quae cilcla ta4 Summam igitur & primam m ipfa rerum vim het fedem no undi fortitus. ruredudtur. Quo perDeumconftituta fuiffeatqj fi t. Maxime ve fortafle. cuferuatof fusipinterims rerum leuentorx eft Deus. di ax naturf diuinxcongruentis.6C re.id attemperant ipfae atqjrex quidem fundamenta iacienteg mittunt«AcfingularuQde reru diuingfbrtafle potential5 no ite alix oriunt alix vegetant.Vetus igitur fermo eft.atcertequifat effe pofx ro vim eiusfentit. quae nulli ce confer uetur in fempiternu }>t datdifficultati. ea de cau tutricem 6C continentem.vt dC terra.vniuerfa turn ex Deo. rur tura complecflitur. tiones item quod inflammaru reliquisipfenfibusifententig illi eft.inta(5lam praedpuamux proximeeum fitu eft: tu quod di partem principem^j praeteri fecunduabhocfitum habet. Cap. Eftatvtfummatide cau giusabipfovidetureiTe fubmo faditTeramus.VnicaveroeX hocmundoquotp modo perfix omnibus conflata incolumitas ciuntureoruoium genitor eft: H permanetipfainfuumtcumiiix non fictnipfe Vt opificisinmo *" ter fe rebus ex. a max vnumquodqj deinceps.oculis.DC tnunclo G ad fyncenoremifc comdtutione fa fit.cuius ipfe vi faxjcam nuilam contrahens* Cultatis omnia in poteftate con* tinet:nec minus etiam que lonx DeDeo. & terrena omnia ^^^^ coagmentata. 7.prouc (1 ioribusqj proditus inter oes hox tuumordoad noftrum vfqjlox mines. numineqp ei* fitadformulam dcKflrina: crafx ante oiafruitur id corpus.& aurib?. Etconflagrax omnia di<ftitarent.quod fiorem. tu cum naturacoftitutus eft.Etx liac occiduncu interim ortus co enim cundiorum^uf rerum na pefcatgrailanteis in tent us.animalisqf lafiitudine fenx tibus. aduerfo obfiftenx rem. laboreaffici posfit t vtg que pracuajentibus vniuerfitas ea facultate vtatur. collocatum.Quodrcaveteruitt nottulx K fuper fubter'q.vthaed auris perfpiratur.cu lieovfqi prouecli fiim. nullamqsnatura qplongisfimeabdiuinitatis adx fatis inftruclam ad falutem effe miniculatipneabfcedunt.tum vero quecunqt in tuscxuberanteis.qaeni fa oV«To<.tradatu G minus exquifito turn di.

turn ma/ gis confentaneum.vt dicamus.. atqj decuria^ tiredeatqjordinetparsmunere ftipantiumregem ipfumfunge * tes. ventitatem ad caquoq?. ideomuleo tumultu exagitara. ambitu fe> ptam auro. B incolumitatie caufam rebus vni uerfis praeftare. qua! nee adire ipfam honertueft i ne<J diclu fpeciofum > fua iJlic opera efficere contend unt.prajfe<fH cV reguli/erui regis ipfius. Videret. Tumautem virf principesd£ lexflisfimi I fta tiones digefti erat.atquc diremptaCjVtadieus acneisforix buSjinUriscpttiagnis obftrucfti. tu venatofesiali) coa<5lores munex rarr):ali) dtfniqj muneru reliquo fumcuratoreSj^wtvfus ratioijj adminiftradaru rerum ferebau _ Turn autem vniuerfum A<^§ im pCrium. dC cult odes ftationarn.ita de eo opi> nari. ea de fcriptae "7 .a: Dari) regnantiu |iura inexquiiitii maieftatis faftigiu exornata erat. Atqui cum itafitnumeiidiuitiu naturafua comparatu. quoquo vtverfus permeet:nimirum eainquibus ipfi verfamur. atq?munitiefient.fifafciculumfarcina tiurticomponere. ftatores. i tur.Xcrfis. ocul hoium cofpe<fcu regiam fane ad miradam obtinebar. omnia di.ne uisquidem mancipium eiusfd/ cileobiuiffet. a triaip Continent! a: multx vero ianuaimultorum ftadioru inter ftitiisitadimenfe inter fe.Ab hisieem erant ali) vedtigalium quaeftores obuentionumq. Et quidem D (vt fama eft)S ufis ipfe ac Ecbatanis fedibus coUocatis p.proeoq.magm regis tepore.qs quoq? quflo gius ab ea-remota funt: nee illi si aiTentire.expJoratoresq.. Qtnppe.byfis. qui idem dominus Deusqj vocitabatur.ac robis fufJerio ra. resijj terrev nas adminiftrare. &.eiqj famulatiumtpars cuftox des circa fepta regiae appofiti(ia nitores emiflariosqaappellabat) Cum interim rex ipfe. autviliorem aliquam opera obire Vfu Ven€x fit vt needlefificuiufmodimu> nere. cortlpofltaqj ma/ gnifke}omnibusqj numerisyey r nerationis augufta.uatuseft aCCeflfusad Deum. qui magnus appellatur * Curfores etiam. Atqui neeX hominum quidem principum dignitatc ee dixeris.Cui veftibulamulta er§t. potefta tem il> lam in ccelo Cedes fuas habente.de<ftro} eboreqj ful> genti.vel abfce/Tus ab eo ^eius opitulatione quoqj feneiut«Pro inde id praeftabili us ee cenfem ^ Deo^ turn dec^nrius. HellefpotO quidem ab ocodentispartibus terminatil^ India: autem ab orientis regunc pro poteftate praEtores..Cuilibet op<! ti incumbere: vt (verbi gratia) exercitusducisaut yrbisptacfe dti^tqtetiamdom^primari) di ^ fpefatoris.cV denies fpecularqexcubitores» Qyorii erat ipforuqi is apparatus.qui earn ipfam potefta tem per omnia pertertdentem.vt prodi t .vifendaqugdam fpeciteCa pSftT.cVaudiret. con ftitutiiatq dace's turn bellici.

atqjfquabilitateaufpi caufam praebeateoruquae inter catus.ne ipfum qui lisq? fubindeinea qux longius dem operibus faciendis inftan^ atq.quicquid reru nouarugfx cftus 3zdunt:aut vt illi pftigiatox qua in Afia moliref aut incepta res facien t. niftrare ola c^abfoluere. principibus mortaliu. quad anix L uincia obtinet. interdum faftigiu.nonnullis etiam contraria:tax turn Sole Luna^moueat. ter reftre. multos d(. vnuquod^j interim agat couex M Deufummoinlocoita euecolx nienter coftitutioni fuac. qui pro ipfi aut neruum adduxerilt. quod imagunculasanix ret* Atquiftatuerenos oportet tnatas efie fidiculisductitandis magni ipfi 9 regis faftigiu.tam rax rias rebus cofTciendiSjCVnumex K to ordine vices muneru conftix rofas manus adhibent. mantisfimulacrijhumeru^jitix qleflfe fummu hoc ipfum regis dem. Qiiippeal fungi: longe id nimirum minus teruabalteromotururfus ipm Deoconuenit«Qu. (5ccolumellam.maxime cofentaneii.mittendo. tarn efife infimu.Qiii ciirn f uniculum quide eft Dei eminctia. falutis atq.ab ilx cuqj fa<fta cuperet. turn metfiprimusillisvelut adconx ccelum oc circumagat:fimurqj centum. deinceps in alia. varios affe tana. na ab vno eodojj fimplici motu Xerfem funcftione propria admi primovim fua immittit in ea. abufqj <finix toresfolent. atqs infirmiflimo cox venuftate atqj acquabilitate mo : poneretur* Quapropter fi £di' tus. fi cu animate q uodarn etia oia mcbra.aiitalie vnuquodvp eoru accomodate nominifterio:qfi r) propria in^ fux formx rnouebit: aut fi quis firmitatepraeditioperaru decu animal vnu aquatile^aimd'q. aedere pnuncios. opus eft turbine. cie H poteftatemundumtanquaprox ri ceruice& manum. numinis vt tn eius vis g cade lit via omnibus.6c oculufaciut. Hocigitmodo naturadiuix gnitate regis haudquaqua elTet. nee tn locatu.Illud ailc tutae: Sd pfertim eoru quiignes diuinitati.prgut ementiunt. cVtollere e fpe vtformasrerum omnium cura culis foliti funt.areauguftius quoqsaliud mouetcumudorcu iddecentius^j exiftimandueft. naturalltcomparatusad ra f u n t .quaex q funt primo continent!a. rexvtipfe vno die refcifce* pellant. id'qj quad a cum vililfimo. quoad pentern curatoris operu ofFicio per^ meaueritg vniuerfa. .qui inftrovnodex bus imperil adufq? SufacVEcba .De Mundo G fcriptac coljocationis ro. incolumi tax vnu motu:fifr atqj fi gs ex code tis 4 Neqs vero illi ipfi itidem vt vafefimul iaciatglobu. fa. difficukatefimpiici'q?motu abx illi quide ex alia dames accipien foluat:no fecus atcp illi machina tes'qj fignu in orbe.nempe autartificioramoJ!itioe. v e y/s o TT «6 ?-««.tefiera. longiusabfunt. f ob i d ap ret. fed diuer-vniuerfum mudum pertinens.

fceturas anix confonantibus in coelo. quide mefe fuum peragit orbc. curfu. uent. ddoccafu: alcero quatuor augefcens viciitim^mminuca'qj anni tepora fecu dudlitas. exiftentes.q> nata>.pafcuaqj fua tuimus <9d in Deo. prima caufappriaeoru ipfum ccelu coo ad numeros mo vnicuiqj aptitudine reddente.Lucifttr3dd Mercurius.fimul ac fignu natux dita» Queadinodil porro fit in risdedit inter codum terram'qi choro.quosDe'furfum quafiau Eademqs ro eft in mundo. gruaxs/)u(p«uo»' mundirecfleap aliaeatqj aligpermeationes fiut* pellaueris. id eft com ftitutionibus iingulis rerii atqj pagem rerCi copofita^cocinnoqs opjficijsJtaqj ille omnium prin or dine digefta. fuo.qu3e die mxftuqj finitur.vtaufpicanti prxfuli.-rfum crepferit:at aeri um e terra fublix mundu modcratur&regit.atq$ tge fefquiplo maiore q5 quanta primordialic1 Adde fluminulap eft id quo circuagitur ilia quae fus}maris jftus intumefcentets.Et tneraptii euolauerit. dex dem oritur.graui' tile co profiliensenaraueritjVbi bus.Siqui fpicandopraccinendoqj emodu dem ab vna cocli vniuerfi couer latunquc a fimilicudine fane co (ione.vna vtiqj fidera enim femg &C vniu^rfum eadeq.ortu km.itain vnum definit.& acutis concentu attemx e commodueft vi<5titare: terrex perant: eandem ipfi ronern fta/dread fuas fedes. C infra ipfam eft proxime. Py Qjjid dica pluuias tempeftiue rois fpatio aJrero tanto maiore. pars mouet minis aut icineribus Solingre^ ft tardiusmimiru i nterualloru Ion dit luminefuo cuntfta quoquo gitudine. chorui}j maliurdeniqj vegetationes rerix c6ficientibus. vitro &tabefces. pmotiones^quac i acre eue cuplici 4 Vltima Saturni quac dr niunt a pri nci pe rerii caufa.earu vnaquaeqj in pccatora accioat cis chorus e vi orbibus fuisiugi motucict.atqi inter .6dfingulorQ opificio verfuscolluftrastdie nocftemijt driam e&tientc.quafiprzfultorc ip^ Cumqs vno oia coerceantur glo fum huiusqjchori magirtru. f.Qui ue enafcentiu arboru incrementa.lcLvt ceps parensqj anitni tantu fenfu id eftcogeriecofufam ddinconx fpe<5labilis.aut vehentibus.vt ex vno ille quix omniu adolefcentiu pnmuj. g vniu . indetabefcentiumreodem accex Vniuerfum'qupfum comodius dentib9 caufis(yt didtu eft)ac5^ xo (r//o v nominaueris.f.118 A reftrCj&aliud volucre £ finu fuo risinterdQrceminJsqj copofit9.Et Luna alceroitinere difterminas.ventos} 8t rores. D cmittat.^cxr^.Ge * bOjpars tn celerius.Solanni fpatio fuu citroqj per coelu perreptado niic orbe metitur: ddqui eum f quat aquiloniusipfe. qua a.nuncauftrinus.om^ louis ftella fpatio Pyroencisfex nesq.qui diuerfisipfi vocibus.Planii eft enim. F ro ex omnibus cocentus exiftit frugu maturi rates.

q~ domos habitamus.vmbilicivocant.formofisfimo:fi vi 3S fi tur.Poftre vtinquitEmpedocles phyfic*: mo equites ad cornu.Jmobile'q5 afleruant .neccerniabhoibus} nee apparere pot 4quo padlo id obftat. i coftr u (flione ordinata tota forma ope» ris. quot funt » ftatione quifqj fua feftinat.Na & aia ip' fa.alios ip ftantisfimo. alios ocream raBjipfisnihiJofccius ipfecernil vel galea fumere.ita deuinxifle fimula^ chro.apudquefumx maeimperf).aucnobisad fide hi fee re bus accomodanda. vfus legu reipublicf recleatqj ordinecon Indeetiam volucres.q belli tpe inter hoi eg fcuflita mo.6C defcript^itaex ea tenorefdum feruat.q parte hvtroq?verfusftrudura arcuax ta pendatjqfiip oneri cedit:in co baerentia cotinen t.8dcoueniens.fitvtiq3q3cuiq3 cooiO' du eft. eodenos &ipfos tno ccfere couenit de Vniuerfo* Cnni4n. Nee vero fi cavisipfa.quot/qj iterim fub vno du&ore of a mox Ortafuereantehac. Quapp^nmfitin^ fe videas/cuta fibi aptates^ori^ confpicabilis naturae 01 interim ca alios inducetes. .eacerte Dei opaeflc .pifcesiphu „ moris alumni.quideni'qjtef.p/ diri in exerci tu cap til c..(i decore. magnoperefifee quide.Naqjftatf vt clasficu exaux taimortali:deniq? fi virtute.I curruscofcendat.hoxJJ daaccepit abeo.OfsfcJjvitx cultusni tor^jvt^jabeainuentus eft. £> ptateobtinetis.qui in operibusfornicax tis/orffcisin modu difpanfi cox formatijftrudturafefeineerfecax m» te.ftirp€s.Terrz cultura di cofitio.cu imperio fummo mudu ac ^ manipuli duclor ad manipulu.men to dixerimusiDei inqp ope fcrapexplicataacieprodat. Proinde hxc et •isfim^fubduces.in medio eius fcuto faciem przcUiuj fu5expre8fiire. alios g ra.coagmen ^n^* taret. Fama e Phidtcflt et Phidia illuftatuarin. atq. Q3veroi hi de peo fentieda nobis funt tillo fee rebut agit.q viuimus.R urfus vi d eas g re fiunt $quo mo afteclo.Etenir) lar pides in medio collocati.ab yna vi ipultrice ciea turoia.Atqjeaquide^iaex gere feft i na tei s. ceturiocurritad ceturia. valentiiUx fj«.qinaq. artiu excogitationcs.q I terx firenatos equos admittat. alterniscSdix ftitutar r6}adminift:ratI6e8ciirix K tisatqjappares/excetas ilia for leSjbeUum extra fines pa triSydC inas code a prfcipio exhibes. velites ad Oiaquotquot erunt. Tu ra. Cfi praefentia.vi' rurfus pxx in ea. cum haudquaqua fub afpeclu nrm fita fitjOperib5 tnipfisvf.fi vim fpeclres. aut illi ad ea.q vrbes.q eft in arce. vel balteo fe cf abopibus.6 inter AIDS limites. Ex quo Deo .cumMi 5"^^ nerua illa.oculos^ follenti artificio. Enimuerono ta abfurdaqi pu> filla coparatio(vtopinor) fueric fimudu cu illis lapidibus copo namus. Q diximus ageda.

vt incendia at<p inflama tionesaliquae fugne delapfantes panes orbisexuflenc verfasad oriente. aft quix decc^teqpvtiprn folturret fimu lachri^opus^ eiufmodi compa <&lec5funderec..minime pallet. Qjiiheriam § maxfme eximia funtinter resfenfu perceptas.vbi tur bida regie eft: fed in excelfofit* eft. cuiufmodi funt qui apud nos venti fiunt.vt vfquequaq. flus digredcrentur.eu deiltolocu obtinet. in tadoa .t <~. QuS obcam ipli manus tollim9 furfum inter vota concipienda • Qua rone. diluuium I terrain E intulerin t:vt excurfiones vndax rureceflusi^tu continences ma ri obruerintfepenumero. Siquideiuuenes&rox bore valenteSjCum paretes fuo0 xtateiac5fe<ftos humerisfuftu' liflcnt igneo flumine ia ia oppri mcndijineoerant i plivt interim rent:cu ccceflumen ipfum itafe fcidit.cV tepeftates« Id q3 his verbis figfiat Homerus. » Eile folum diuis fubnixuth fern perolympum » Famaeft. coftitura^nulliip bbnoxias mu tadoni«longe ilia (ecus atcp cer rena:qux ica natura comparata funt.haud vetis cremefacftu baud imbribus vdum. cialigine fecretu.~s: —x.purusipfein puroloco«Que locu tuovpetv ov ab originevocis diciipuSyqii terminu extimu fu premorucorporu: tuetOiym pu.fuas ip fa vices conferuent perennes Of. »> Acproculaniuib* fubdudum: nubibus illinc » Splehdidafummotis. 7de^ hiatus extitcritrvt imbres vi ma iore ruentes. ab 01 *-M~z~L-r.exhnerefde vt ipfam fi gs cuperet.vt iidera.candesij[ c expandituraethra* Huiiisautreielogiu eft mortax u'uconfenfus.vt hue dC illuc diuerfi flu. vt terraemocus violeria terra ip fa mulris I locis difcefTerit. lucidu.ma nondubie Deo tribuentia.vtpOx cequi vniuerforu coagmetatib' necohaeremecohibeat dC ccar* (ftet^ncolumitatc^i vniuerfitao tis conferuet: nifi quatenus non medio illelocOjin terra f.ipfainaliasvtex alt)sa0c> <ftiones trafeantjfieriiji idenride alceraaccpalcera non refpuant* Certecontigifle aliqn conftat. tu rur fusmarisallieos adiecerintcott nentibusivt vis flatuu dC verrix cti oppidafunditusdiilurbarit: deniq.regionemuodi su .motu^j oi inco dito.vtPhaethontis tpecon tigilFe dr:qda et vt e1 terra eruni pentes veluri expirabundaeide kcerintjVtcum crateres Aetnat abrupta terra patefadti >confla/ gratioriem emiferunt inftartor rentis g terra grafiTabunda«Quo teerantimbuti^ anuniinediui no eximio honore ingeti^parTe/ dhfunt.DeMundo A chrQ. Haceandeigr rSheDeushetin mtindo.necmale illud quoq* ab code Poeta pronunciatum: M Coclum forte culit Omul (thera luppiteraltum. vc 119 Sol &Luna*Vndc ff^vt ccekftia D continnoordine digefta.iuuene^5.

punicf.&quo libi tu eft: id(jj diuerfis in form is to cmilis fifat^ naturis 41<j aut€r6ne fift facit ille atqs lex ciui]i8.nulla varietate:gppe q pox tior fit illis Iegib9.Rurfus is in PrytaneuitjCui/. in oem ilia gdc parte ad ecjlibriu verges.heroes^5ritu fuocolu tur:poftremo iferif mortuislfex runt. 6V aliae cicureSjtfi in aere.qui obtemperac* Sic vrbsfimulplena eft vapoti. & dux in exercitu. ia ludicra folenia:ia anniuerfaria facrificia £utdiuis. aiTeruanteum. Vn9 porro De9 cu fit. alni.platani.dCiua lefcutjCV deideitereutjlegib9 ob teperates diuinis.ppria tribunalia: fenatores deniqj. atq. q et fuis ipfa ge> neribusformis^5 diftincfta funt« Na& vites fiut.quolibitueftcui}5.a]ios vfus pftat.Tu qautuni tpefru clufuauefundutjfed coditu dif rTcile.aclu<ftib*« „ Hocidedevrbequoq? maiore.Nifi fi hadten intereft. cedentes* Oe enim reptile(vt inquit Hera clit9)terra depafcitur atqj pofli^ det.atq.cVoli uf (vt ingt poeta^Tu q fru(ft9exgtes. K Refonatijjcatib'pi)8.piri. in ea q hf rent folo.vF legis vna authoritate.fl£circiiagere.iddatueftjin ' eovtpublicovic^uepulet: alter rapitadiudicium. Deus. citra^j corgis infirmitate: gppe cui in loco fta bili.Sicaliaabali)sfda vnovF Iperio. turn £ia. angunt varif :cii huic elaborata fuccedatofejOis molcftf expercia.q Imobi Jisipfa exiftes i vtentiu animis.appellat9 c: ab r>s vtiqj fuis olbus effccflibus denoiatiis. Vt vero fummatim ia loqmur. 6d q cociona^ tores dicunt ad cofe/Tus fibi con tributes coueniut.ad ftabili or. hoc Deus eft 9 I mudo.tu humijtu in M aqua vicTcitates:oriutur^[5.At vero animantiu alif ferj funt-.cVcopofite peuntis vniuerfus hiccceli ordo regit atqjadminiftrat.n. buxi. numeros oesc6cinnitatishabes:Iomneis L ipfe naturas partitus^p vniuerfi tate feminu.pdeut:qui aucprincipes vocant ad ptoriu fe coferunnle' gislatores ad . &cupref fus odorata.\ro' Deinoia cantjiter fe copofitis vtetesnoix bus.Etciues qdeqfi ei9 afleclf in mediu.populus etnigra. pinus. 9 q> labor &mot multiplexillos «xercet.cj i tabulispfcriptgfunt»Ei 9 enim aufpicijs perenniter. dehocinqua mudo exiftimare debem9.8d cure.q3 in curru agitator?q3 in choro prf/ Cfrntor.De Mundo <! tacftbscufenibus traTmmerenc.cV per feaejfici'q? d ulces.nobis lex e. <jct in naui gubernacor eft.„ bus facris.mali. atq? i animatia. la vero agunt diesfefti. fmotoip collocato oia mo* uere.c\: palmf. e regioe collocatis.p arbicratu H liceat.q<Jdeniqjlexin ciuitate.nulla corredione admit tens. pltirix b9 noib9. quorufpecimenedere ipefolet* Aupefi cjdc (JIVA. vc fupplicioafficiatillic«Tum vero epulones in ciuitate celebresad cpulaslegitimasqKouenint. tan qi'5 . regit oiaad rempublica ptinenx tia.cam vtibidi cat:in carccre ali us copingit.

alio noie 7rn-7r<>rt>(Avtivio appella Cuiusvt fitparticeps numinia uerunt. media rerii omniu tenens. Vocat &Fulgurator& Parcis (Scdefufo^pditueftearu Alti tonas. id eft Saturno.5d Fulmi code id et quodamodo ptinct* nator.Ad hfcSodalicius.quaDeiidicicefuerim cflacp linea incedes}opat ille qui % & intelligi: cui dvetystti ex eo no dem fm natura. Siquide tresParcas prifcitriai Tns &fulminib9.Expiator.di Natalitius. a< carevelint. nereriidixerim:6d vk^<rtvy qfl poteftate diuina}eius q3 vifum .qua EundSjj &(t&p[jiivti'. diuinacle di<5Hi 5 ferie reruconferta. tern habesiuftitif pfidem .alf)si}5 opib9. Sagui forsfua quodcp manet^ Pracfen>narius.pfligatu eft: qua Atropon ideo Patrius:videlicet a* coione.aJVen' deniq.6£ . tu eft«Quin dtpo'ipa.& Fluui9: apluupsviiq?.e veftigiocomi menf e.£ cjb* tepora partitifunttfilum^fufi c^. define. Quin &Frugipotes. no.j.q> natura qda fit imobif.Iam q3 de ptines.et PlacabiJis.Sc^ Earii vna ftatuentes in eo. Orphicis carminib 9 di(flafunt.fimul vt quicquam fenfoijj tenore. fis.&.perqueviuimus« Is etia.quaficatn quanda natina Crono. proinde haec oia non adept9. cp Deu efife planii thor fit«Qua ob rem q de ipfo I eft . vocabula ipfa deduda font* partim ia pa<flu>partini futuru.DC Mnndo no A quam duab'his vocib9 fignifiv ecuicpdiffributrice.quz netu tor dr. inof^ gis vindice. 8£chrox coparata/qua fallcre nemo qat.dEtheri us. di<flu.'. atcp fehcem* appellatu eunde Deuapartitio Librijc MunJo finit.tu HofpitaJiSjCaftren oium enim quefm natura funt. q3 ia pmiuSjCortaiis. Equide necelTitate ipfametnix df.'. Gentilitius. tib9 aiit rcb9 aut inftatibus Clo vt Poetg loquunt:denicp Seruax thus opa attributa eft.niicupariit.>3 id eft fatii.pcedente«Quod fandionii eius practermiilum e.ddSupplex.forte(j5 nomen pofitii eft.qniea qiapteriere. ac AlTcrtor: &(vt femel vnicuiqj coficit. vtpote c^oium reru au^ aliud quiccj.qui funt}ac nihil i reru natura infini ad vitam beatam euafurus eft. vt eximius Plato cenfuit.q> ab eo oia terminata iamindejoportet abinitio. frix-nv nominauerunt.AtLache B cedit.Hoc^ oia c6pledar)Coeleftis.5C Terre fabulametu rede atqj ordine c5 nus.&Cuftos partimia intorqueri dixerunt« Vrbiu vocitaf.q3 fuu e. seuo fempiterno ad alterti f uum quafi femp exiftente. EnimueroDeus(vt eftvetufto haudquaqua perperadicflasiit.rex *•* hilaliud.tpe ort us efTe drtnimiru ab autvitare. B uino ipfi numini r]s cu reb* iter/ retrorfusaginequeut.q di. i« Sorte.ab of natura. verbo^)ditu)principiu.d^Ami fisfun<flio futuris deftinataeft* citif pfes.Trophifalis.

qualifcunq.fedin pmni Philofophorii fe^ta verfatus es. Philo{b-r jphorum volumina quanjlibentis.Aviftotelis commentariolus de Miradisr auditioni bits &fy noflrasmaniis pei'ueniCTet. tantaq. tup iudicio.atqueob(ecro quo magis acerrimo. negotta. acex* celletisn'me Dominice. Yale.MAGNIFICO ET GENEROSO EQVIT1 DOMINICO MAVROCENO T>ommcw ^fomefiurta Wene agere .interpretari coyjtatusfum. turps ccrte fcip.diuinoq. . hilaii fron tc fiifcipe.quemadmodum all js omnibus in rebiis^itai hoc omnes facile acquie. Verpna:.quod vt facias eo libentius oro. eumegoip-^ flim. fit.Huncigitur. ea Republica gubernada did| & noftes excubarps.finve leditare.Librii quid em credimus AriJFtottlisefr^vt quidam Nican^r[ expoficw in Theriaca afTerer^ yideniisnecpp & Stepha mis libro de Vrbibusrauod etkm ex Galeni (exto de J^a cis affe&is faeilDme colligitur.nequodtempiisdabatiirpropterac iidiam in otio viuerem. comme tariplum hunc in lucemfub tuo luminc exire v olui : no enim (blum in vtraqi lingua.Itaque cum Veronj^optt anus Pr^tor ageres5 inq.& vigilare$:e^o qui tamen fcire ma? gnifrcentTam tuam inter tot.

eius tergus diftentu locuo&o accubantiu occupat* (Qn vero gcuiVum eft.Bolinthum nuncupatum.in cjrcuitu^ fterx corac.aut curcu rum nido pareretneq. yduci fi dccorticata. cu rator pullu matri optj admific quj du poiret. PfoniS a" Media diujx denSjinquofa ma eft. Q_ pull* .neeno ^ vertice vfqj ad ocu Joeipfam demifTam habet*nec <velutj boues)cornibus ariiiatu eft}fedadup-(a ipfiuscornua ihx cer fe funt. expolita^ ^int.larg2 enim quanda ei* ex/ g cremeno copii hec bdiia efjcit* Quiin Arabia degunt.in quo pariat.vtpili infediantiii canu abfumant: fi quide concix tet. & ceruice eni (q ueV admodu equus) iuba valde pro Iix5. ineubare.ma> xime parturit.camelaliuillupaulQ f poft morfu defixo int«remit» Feruntcueulos. Domtnico Montefturo Vgronenfi interprets Aeonnefnons eft. Calcieras acproiuuiemalui irelad quatuor paffus proxjcies rcpugnafi.ac educat ab alienaaue fuerir. delapfo ogimeco matre agnouic: dC quauis coitu abfoiutrit.Cym autjd animal excoria turn fuerit.Teporcautpariedi adlo Cqm. cV m ucronata ad infe riore fitum iuxta auriculas vtf^ gunfjamplitudinenomultoarx c <fHore.quo prf liadi modo id D faepe cu facilitate maxima'vtit: &itaadurit.quaplurinia fui generis aialia aduetant.quiHeJiccin ^ colunt.IZI ARISTOTELIS DE A D M I R A N D I S AVDITIONIBVS C O M M E N T A R Y 0LVS.9fed cu pull us genitus.Caro eiusgrati faporis eft.« paterno nido erjcere«Praeftat aut(vt v?) Extra ord. nee excludere.confortes. quod^ damaialrepex riri.. qu^c 6fa cu fimul c^gregata fiot.camex ^ los prodit fuas matres no fuperx uenire:quinimmo>{iquis cogat^ ipfi non patiunt. fed in palumbiu. tametfi a* Peonib* Monapios ap pelletur * Vmuerfa huius forma fcoui fimiliseft: fed eundem ma p gHitudine^ robore.Arift.cutH quibus hie vita degit.iuba'<lJ pax liter excellic.Eteoim^u aljx qfi admin*ariu$ non haberet.§( vt ftngula femifcftaqu ^apia^nigritia proba refulgent.Hefgn'no mine.ftercorec6buriti (vtiqiiiut) 6 vero no irritecu^nequaquam adurir. fitga pro/ perattcV nifi defatigatu nunqua <confiftit. pariendi tge non nidinV care. neqs nutrire.

f}ricturlatuioppofitoaft3 re.vt ipfas fternar. f In AchaiaceruaenonullXjVt dr } eoinlocodegiit. qui cum afpexifsetipfasitaagere.quo repu gnare poffunt.ipfe vero non folu trochilo mini me nocet.ea veropoftqpid teti •^ geritjde more ftercus hois qrit. qux 'cornibus enatam hederam gerunt. illo" rumq. dC ad extrema defatigatione per ueniens. Picu martiu auicula. q uoufq? deprehenderit. Plataleas aues cochas q in flu niinib9extat. fed mini in moduea redelec'tatur. vi foe funt et cerux.non habet.quo cornua demi ferunt. 6C cu fe inflexeritjOreex pofterioribus poplitibusgenitaleeuellere.anemineadhucfertcom pertum effe.efTodietesdeuoraf fama eft:delde cu copia carfi abx forbuerint . Genitaleviuerrgnonnarurac it fiFis cu ceteroru aialifi genttalt^ bus effe dr. InCephalenia afFirmanc ali^ 3 qui capras quotidie (veluri qua drupeda reliqua) nullo pacfto bi bere. Et ruricolas quaplurimoshuius reiveritatc experi etia coprobare. Hut igit venax toresvidima afpe/gunt.qm inftrm.ac ore aperto aera fufcipere. Hoc vero 5dpaliibes aded Iftariaux tumatjVtcVlipfivnacii illopro prios pullos e nido explodanr.pulx chri tudmeqj: qua 3 re facile pal loscfteroslongeamecellit. 4$ In Armenia venenu quodda nafci aiunt.cuabipfisPantheracofpi catafuerit.et locu. quocirca vena cores ftercus I va fe reponu^ac ex aliq arbore vas fufpedut. De^ pafcereaiitvermes exarborib* dicit.c\: pronu ftellionu moreg arborem fcandereaiferunt..velutiosex" tat.mox cunillam dcuorareau tumantiquam fi celeriter no inx uenerintjinterire.Proditur vero idem genitale pracftantiffimum medicament turn vrina: ftillationibusefTe. praedaefficitur* 7 In Agypco afu trochilum ad oscrocodilliaduolare alTerunt.ac arbores. 4 CaprgCretefeSjCumaliqnfa gitta tranffi'xf funt. qCtPardaliachesab angore diclii eft. den tesijj ipli9 depurgare.fera itaqjililies ibide.cu resexigit. dicftamnoip dex uorato confeftim telumerjciur. cu coflbs quaa* rit. ac rece dunt. tpeppetuofolidu. carnis excrefcetiam roftro ex ipfis den tibus extrahendo. Plurimae quoq.qo*eade ca feciunt.dC per ramenta ex vino dari.ac ilium tandiu infcdari. cum vero aliquis cgteris iuniof fceminamfuperueneritjduceni irafci.De Admirandis G pullu§cuculJmagnJtudine. & refu> pinu.fed vtciiqj difponat. ab i pfis fuperatur.tam vehemeter in profundo defodere. In Syria Iter equos fylueftreS y vnii arttiento przeite inquiunt. vt caueat ne fax H cileinermesreperianc.vt vulgo fer tur)di(ftanum illiusinfulx prox priu quaeritant.abvna cunilla euulfere:q favfto eos pauv lopoft ipfam dcfuncfta vidiffe. L Teftudines cu viperam edex 10 rint.quofua de^ mi fer fit cornua.

acfpif fitudine fna oleo fift euader e. 0 3 In .exmelievinum fieri. i dty i ucundilTime ia<£ti tates.vt cicontas occi dere capi ralefit^cVfiq uis eas ex animauerit. parem fortirim:^nitudine aucumant. ac regione rota emigrare ccfgif fent. qui Taulan^ M ti) nuncupanf. Anthinonquide quafiiucurt dum fuauefj? vinu a nonullis ap pellatu. teftas veroearum minimctangere. ecu en arena ceii gignif .nonulli tam en ipfashoieshis delibutos percutere aucumant* Aiunt in Illyrfjs. mel grauiter olensex buxo g<"erari aiunt .ppe Erithacefieri^dit.vt nequa quam ^ veteri vino differat .acodoresodiC' fe.eidem pocnar. fanos mente abalienare: comiriali vero morbo prehefos integre abfoluereautumant4 Lydiasarboresamplammel liscopiagenerare enarrantnox nulli..s nv terimerentur.6^ £ vinofum.euioc homicida.Gnidtiip opx pidanafci.ac incolas ex ipfo paftillos abfcp Cera conf7cere. 17 In Trapezomo.cu enim fauos expreiTerin^ aquainfundetes in lebetedecox quut.nex minem tern peri em huiusinue> nire potuifle autumant* CircaTheflaliaferpentestan z* to J numero generari memoriae proditueft. quod quidem (i edatur. in quo merulas pullos alx bosparereaiunt.fpi rituofumijj euadere inquiunt* Hocauteiam cVinGracciaeue/niffe nonnuili enarrat. qusc in Poto eft.Audicionibus forbucrint euomere : poftrrmo carnegde cocharu edere.obnoxius eit« Pari modo flc in Lacedarmox ^J nia ta magna (erpentum copra quibufda temporib*fieri reme morarur.<3c caetera liumida.acprffertim fuaue.necvfqua aliu bi nafci: ac diucrfas voces emit' terCjCVnoctu aduerfusLunain^ ceder£4 Si quisauteinterditi ipx fas capere tetauerit. maxima cu ditTicultateeas venari potent. Chalidicam herb^cX'amyg' dalatn ad mellifTcandum maxix mam vtilitatcm pr. donee dimidiu defecerit: deinceps in dolr)s effundentes. Quocircahonoshistantus * in ThefTalia etl.ac grata olentia expi rare:Oligoch f onion vero qfiin fuaue } pauci^jmomcti acdura^ tionis. vt nifi a ciconr.dox lia furj tabulas reponut. 14 Arcadif monseftCylieneno mifte . incolas excedere. atqj ibi longo tgis fpacio permanere-.vt pg ciborum inopia Lacones ipfis pro alimeto vti fa ma fit rex quo Apollinem Pyx thium ipfos ferpentum excoriax cores appellare fertur.cV ipfos abx fcindetes paftillosvehemetiori Iraclioe egere Jn Thracia quocp & fi no tam folidu.circa MeIu. Loci quibufda Cappadociz melabiqs fauo c6ffcifert.eltare pro/dirur: foctum enim pluriiham I> ex ipfisfieriinquiunt* AiTeriturapesabvnguetorii *° delitrjs pturbari. quemadmodum aqua. vniuerfum veroco^ actu mel non .fed cum pofteahocexplorarent.

aq uae ftagnu magis. ajr Chalybes in infula quadam tru pluriudieru fpacioacceiTifx parua. interdiu autem ^ proficifeutur/ecnda icinerjs die vina vendidiflfe quida aflerunt.quorum hie quide in Me^ fi)rtiri}quos viperas vocant. naturae terrimos fcorpiones ceperinr.qui phi mant huius visatq. in quo fi quis qua de caufa Perfaru rex ad hue aueSjCacterauefuffocata anima^ culinas molitus eft * vterqj vero _ liaindnxerit . hos gde put ceruino abiunile fortitur. a<$ Ab hts. plurimu diftare afTerunc.qui ex Sufis ad Media furenteni fuilTe.aUos vero noftu folum. triduo roto agmine padoabftuliflc* InLiparainfula aliqui affir^ ys. pionuimperauit. Flagrant in Medrjs& Pfitta^ 3 . in qua fi quisollS occultauerit.aHos cnim ceu muftcllac lata facie fiex cinaegentisacPeritdis confinio ri'. r urfus reuiudfcere locis planis.cureli tur.nonullosveroviperze forma ignes.eopia reperiri fertur .prae^ ram reperiri. nomine aut Taranx duntaxat percipi poflunt* Circa Aritaniam iuxtaconfi $4 nun colores mutat t ideoip raro nia Apolloniatis faxum quodx capicurjocoru arboruij}& om/ dam inelTeautumatjCx quo qui nino onrniu colore reddic« mira dememifTus ignis non percipi* pilorumutadohuius eft.uthiftrionum aclarefpiceret^ recumbt ^aurum ex pluribiis re adnocaretue: qui ab infania ab* buseomponereinquiut«qua de folutus facuitatis tempore vit5 caufa &C in metallis id refundut.Q boui efbnec ca ignes flagrare fama eft. ingens terreftrium fcorpionum Ctenim proprioc tabernf chauim . iuendiflime degiffe afleueraum In Tarento cauponem noAtr Vt emptores dccipiant.qux infublimi paululu (<.ac ad theax K G comedereafleritur. quo circa. nee ingqualibusin^ auturnant.inflammatur» qua colore tantu immutentur.cu vero oleo defuper refpcr gitur.«3d polyp9* Taran Extra columnas Herculeas}? d( magni t udo. {empcr. dqs minus.DC admirancKs 24 InCypro infulametas fenru In Abydo qnendS mmteab $9 alicnatum incite fert. quodcunqj volue^ iDHiiii dediflc fer unt» y InCyrenamuresvniusgene ritjdummodo in ea imponatur.qui aut inPfittacina 8 Circa Sicilian).ea nulio L . noclu dem raram.fed forma coiorefcp decoquetur. ceu chameJeo.et fyncera flamma ardet: inefTe afferunt . risnon efle. eft* Cfterii hos quide interdiu | | ^ Apud Gelonas Scy tarum fex nodluue percipereticet: qui vex ramverraritradi^exceiTu qutx ro in Pamphylia cremat. •Tub zona feruabat: cu vero m ul cfi Perfarum rex iliac exercitii ti furripere tentauerinc.^: his. veluti . traijceret .

feminant.aliqfi anno fexcode gi'cpexploratoresauri geminoa cimo deficere. vtclaru e}(pducere» refe aucuman^alf) aut ei us fedix 4* In Cypro circa Tyrrhiamfs men naturale f^penumerolotu eiufdc naturaefieriaiunt. iuxta littota multum auri fcatex f(inSiciliac6'ringit.authocminime rubigine cdfu* feucrant. ria flumen Theodorum dicfl^4 ^ Miranda eft ignis exhalatio.Ferx in id eruptis aquis augel. fed noctu mriinquiutj&adco P^onif cer> tanrudrdereautumJitJn Pithex ram deaurarl. Ign«tn.cuiu8 cox vt conftat.cl«C ad moredirerefert Xenophanes. B ribusannis fieri aiTeueranc* Flam£Ozu. menfam 36 Exhalation* Aethnae nee flax inter illos epularum ptimitias mean) nee continua efle.ferri^fChaly *£ fperfi flagrant: idemij? Maritha bid peculiariflima eflegenerax C agere afleueranr tione ferunt^vna'enim cu arena 40 Circa Philippos Macedonia perfluuiumdelatanafcitur. Macedontz recondita quad am 5^ Lapis in Thraciaeft.ac hoc modo colligitur* efficit. auri plures glebaa deferr* £ mufurfum rerri.aqua<u Con* ArgJti Myfini. poftha(% pia i n ilia regioe magna eft. C^ if) Apu4 .ncccopiofum effici prodil. roit.decimo verofepti obolos report are aflerunt. ve dieting & aliu quide tres mnas.inuex ri.(vt F metaHa reperiri narrant. Apyron nuncupatu. ac flammeu inuerii rum.qui in aliumvero quinqi coducere. fU non adureme. vt ponderis auri cufis ardentem ac fupra modu Vltra mndm reperiMe coplures calidu ignem reperiri aiunt. fed plu rcgem impartiri.quae iuxta fe pofitus (ceu Smarillus) ibi Ainc. nomine.aumcp. ifti igit lapide^s apud fe dali magni tudine ai une« inuicem compofiti.fed nee tria attoHit ftadia.<:uiusebutx re. quod coburere.nec ab argento diftaret. Spinus auricopiadefolfam'qj ee fertur.fi 4* InMeloinfulalocadefofiaite infornaceunanocremaretfolii rum confeftim terra repleri aC.aurum renafci fefquipe reddic.verfi non interdiu.lapidem^ Pyrimacfl ruricolae minutatim contufum.113 Auditionibtfs A vtluttAnonflsPeriplus memo Apiud P^oniani c5 pluuiae co fi* prodidit.re Li para extat. appellatu imerponere.qui itercifus ardet. & red rum vero hoc cgteris pulchrius ditur. quod in Ba^tris 44 # Circa Lydia ignem q uapiuri eft . id^j ac ex vna fouearu quatuor. ac fimili ratione deportare* Abantiquis regib*in Pieria 4^ Itttor^ftadia quadragintadinu dicur.exquix aiunt) hanc vero air) quide vna busfruftaeiedia gradefcerepro ratione abiuetes in fbrnace adu> dif. Et in Lipara rnani tinitefiuntjColliquata terra au^ feftu ignem.acfepte dieru memoriae proditu eft: & in Ibex difcrimineflagrareinquiunt.

vallax turij? domibus circuq uaqj: q ua ii os tangeret. ^g StannuCelticu plumbomul to ocyus liquefcere fcribit. quacantea Croe fus cofecerat. fecernit.gelufy H procreate. optima co rona nole. cu id vide* bant. C^teru pofthac ex ea Eleios palmi te quoq.DC Admirandis 4? Apud Indos es adeo lucidum <».ac i Olympia plantalTe. accex pifle. fedinDarij poculis cadosnon" nullos pluresijj inueniri. nee multa aqua refert5 eft.hunc enim ad fexcubitale altitudinem aquam ref]cere . vtad extrcma putcoru labia vnda profiliat. ac purii. Fretum.» trofa ex fuapte natura exeat.huius aut folia cfteris oleis e cotrario exeunt.acobci 9 imbecillitatem compellicur* ^ In Patheoolea eft. q 5"4 Syracuiasducitjfonsipratoex tat. pan mo ipfum inlapi' dem couerfum fuiire:necnon fimiJi rSneoffahominum inlapi desconuerfa vulgo proditur. dC athletis coronas ifti tuille aiTer t» yo Ad Lydiac metalla apud Perx gamuexiftetia. .hfc. vt neqj colore di ftare ab auro percipi folitu fit. 5Cn6fbrisviret.quodSiciliaItalia'qj jr. fiquisveroeaineadcaqua aliquadiu -mileritjintercidut.cjbus pro manib^ablucdisop portunitatevtebant. L Iuxta paludem Afcania My^ f% thepolis oppidum conditueft. qui obftrucloilliusloci oftio furtbx eati funt:poltea'<$ longo tgis iux teruallo metallis adopertis.vt accolj.crgo facile colorat.a de caufa in via quoqj.qui nee alio pa<fto. ad Olympia'qj illu cxplantauit: ex quo athletas coronatos fuifle ft* rum.ciiipfiusinnatusca^ loradintrarccluditur.arnei lint. Paludis Afcani^ aqua adeo ni. PorroinSicilix pahfcisfons -eft. puceos omnesexiccari ferunt.quidece accubantiu fitum occupat. cum vero vehemens turbo e regionc efilauerit. ** C>u.egerenofcantur. immenfam aquae ov piam accoliscocedere folit'eft.magna ab accolis srfnceret pcena.qui neemagnitudme pilat.vn^ cum incremeto lunari decremento'ue augeri mi" nuiqjaiTerunt.Lique fcitautexcremo frigore. ac quouis liquore(ceu amphorae) repleta fuiffent.n. intus.acnec aliterq? inyrtus.ramos ccronac effigiem prac fe feretes emittit Ab hac ve ropalmite Hercules euulfic.cognofci nequeunt. vax K fa. vt nullo modo vas ab earn aqua intingi pofsittferuore autc aeftati s adeo repleri. bello quod a exor^ toopiticescofugifle ferunt. vc nullaaliapurgationepalliajquf in ipfa remoratur. ac fexaginta lladioru di fcrimine a flumine diftat. q> in aqua pofitu liquefcere foleat. vc coftat. quod per centilviginti(]5 (ladia a Cio diitat:quo in oppido algo re hyemis aduentante.n. iulapides cSuerfa inueta fuifle. cui9 eliquationisargumetu eii.qs odore. necnon rubigine cares i cperiri ai unt.an aurei. iuxta flume Illifum 1 puenit.

lufiurandi quoqjin fe quoanguftifsimuseft. Cum enim moneflb primo eius cultore for colliquatum eft. fed picntum oculoru haec eft .curapud £ f£ DcmonelTusCarthaginenfifi Indoscirca plumbum quodibi h.declarat.quaccrgnomeaDe extat.Ceterum euelluntur. Audlorem vero tuaillacofecflaeft}quacin Sicyo hui us teperamentu nemine dotiia vetuftillfjmo Apollmis .haec eueniant.Auditionibus 114 Abant. iurauerit. Mirandumeftaute. Riurandum depurgarevoluerit.hocaut I> rent :rurfusqs aqua in eunderex eius loci afcenfusad pauimetu. his firmanttfin fecus .quafi fculptu vocat. q ua exaquaexilit. quox vulturu claudunt.demum^ focolla'qj haec rcgio obti net.pfundu aboleri.in frigida aqfua titaeft. infulaextat. FerutzsMoflyniconnuncux ^ optimam ad auri precium aliqs inuenirepotcrit. 57 nafiquis tabella infcripcaiufiu quae fterilis eft>marina vicifllm randi ineu impofuerit. aene3e. res'qj fiunc^fti quoq? necfobole homineqj periuru cobui i. tabella fupernatare at* ex marinis vero olTifragf .ex.fentiunt: neqj eciam cum f seffbdiunt. acutiuimi vix cii minuto veru transffxae func.quifcecuditate caret. ac tune tgis rum. fus efticiuntur . tabella grauix aiit pernices.qj nemo vulx fafufciperc. Goeruleu mctallii chryx detineturaliquadiu .etenim medica patttno comixrioneftanni. F InPontohyemeauesnonulx <^2 ptu erat.fire<fle efficit. fionede expurgationis impenx gignilt:argumeto. Helin las reperi ri memoriae prod i turn enim ceperac vxoris ducflu iuxx eft}qu3eneqj cumalui proluuie t a oracuJGjCLii us pacrc Augeam emittunt. Exvnoaquilaru parialtera. cii opera non fubeantrquo indix fS Antru quo% quod Giaphyx cio apiarrj vtuntur.cinereqj Apesfolftitiapfagireviden^ ^_ phrygio ad oculos vtuntur. ditfbnte.nec quando pcnnf eis iampride interfecerat.em^ cuifle adeuerat. diuinitate decinere autumant.ibi eft. iii) Echinu .quac fuperiori tgemolitae f7 InPhcneoquoqjOrichalci ap eain regionefuerunt. rettquo circa zris flore.recetiores c r x longeexcellerevidentur. accipitres-. ex q uo fta • fimu'q? exiftere. cum facftu quid iufx turis magni nidum confpexit. & palpebris cax niii cum igne torreantur. qua de caufa res ploconfpicitur.fedmagnos circa facerdtotem ab ipfo fideiuf vultures.caposexudaturos arbitra defluftibuscocrefcunt. Q. Hercules Amphi try ox cisHelide capta dicauit. vultux tate affeifta in . quoufqj copares euadat. quietem degunt^Cicadx quoqs inquoniucscxguttis quibufda poft folftitia canere videntur. Atqj ex terra quae cum eorrafcit deco ifai xs geminos paiTus fupernax quitur'uejIucidilTimucandidifx tans in mari reperi t.

ad fylua cofugiut.cfefcere.cotra^jvenatesre lisorif.ca obuerfos dare. ferut Paulu Peuceftiu.cu al< gore hyem is in vafe congelatus ex altis fcrobibus pi fees orrri afx fuerit. InCyrcnefiagro ranasvoca vitam illis fuppetente.eo fyad mtikaalia. fe> »a populos nigras frucftiferas na runt. ac ffpenumero tinuococidat. virosaliquoseoru cauernas in mcbra^toeiuscorfjisdefluant.& cuCleonymo Spartano trader* iRhegiodcfoflbs pifces innafci decreuiflent. & Gaiu.De Admirancfis Ecliinu interuallo annuo fine poftremo vcro hac arefa&a ad. exarefcuntijj. reliqux paries go^ tradit«Hanc autveneni fpeciS brjSjbranchiae eg teris pifcibus. Vasijj in quo tiffimosin locis.accaluusefficiat. les peni tus deene fcribitur'. eu^ja di unt.q uf in late. re infedates. at'qj H in Emathia Macedonian regione tur. cam autcoseffb refupino bibereinquiut. poftea au Ad riatico finu iacet.ceu 1 fues folipedes generari legitur. Ceruas.dextrueornudefodere. per id tempus. hebetespifcesnonullos remane necnoadgemaru utiiitatepftaf Italiac mos eftjCyrc^us noie. fcivuJgofertur.humo/ uinum'q. virtutc quidem prazftart conditur. admod um ani malia. Ininfula Diomedea.vt fugere in fuas cauernas. Diomedts delubru in. multavtilitate praediruaiunt.ae de veneno fterrogatos caf region es incolunt. modum comitialibus profit* Apud PaphJagonia cfTbflbs^ Vf fse adipem traditur . que-> Feles cu coriuexuere veiim.qUx in Epiro oriutv 72. II gredi}ipfos^ irritareaiuntjllo^ qua ob re fugficie corgis defun ru auc capita ransc marinac pro^ ctorii miferatione digna ineiler xima extant. dTc legit. an te'aq ua aq uaru fuccef^ medicis feruari. Vitulum marinfi coagulum 7) 6 InCappadocia mulasfecunx das vicfHtare proditunac in Cre euomere^um cum capiunt.qinpontoeft. circaq3 auesi circulo vcrfari .fupergf edi. reliquoru ferpentiu more vultu bris remorant. cum mirum in fio eueniat. 7O InHeraclea. motu demii cofpt>* rum ipfos viuereapprobant. Ly nee quoq? vrina terra ope 7^ Circa Babylonis riguadecex detuVfi uurjs i cauernas aqueas.huiusvisat^naturae. vbi nullae prox p^ reftagnant aquae. M ciboviuereaiunt.tanqua medicametum ad comitiales morbos Vtile. tpehgcexiccant.cV in his fi q uis ex ip fo afperfus fuerit. hUc in humore perfeuerac. rirefcribit. re prodit. folatellurd Jfleri f.mirabile di tc terra magis deficcata.quo vrfa ferunt. a TaretinisCoperx legifjCjiuxta amnesaquatilesijj tos.qu3ein-^ in terra itercotendut. quos indeexire ad pa bula pinnulisgradientesctebro in quo venefii quaeda fpes leta> " caudxmotu.cu vero certo pi tales pcenas perfoluifie.

nutlaqjauiseumfuperuo D ftantes:roftris aute longisfimis lat.fed muko ma> rumquidem ftanneum/alterii ximclocumaliquemimmcfum C VerofneumextatjVetuftiJTimo uiolarum tepletum fuifle:qttac * tn mere elaborata.atq? in eis feaccSx ri nequeunt. ad cum locu aduenientib 9 adu> ac penx.Vnde origofe re:quodnecabfimilegumtnic2 bulac.incuiuscircuitucg yg InEledtrisifuIis^quoef Adria terorumflorurhingetem copia tico(inue^tant. Cretaop infecla fuerint.cc.ex terperciutiiintjVulnerStesqprox quibusdecf^rurti dicflumexcidc ftrisipfosnecant.fimulacragcmi omnibus anni cemporibiisinna na adiacerefcrunt.. bulantur.r>culab amneEri in loco reperiri affirmant diffix danoconftatjCuiusaquacalida mileilli}quoaccola: vtunf .atquead IcaruminfuJioci accolas plurcsgenerare.quorum alte tarn efTeafferunt.ac Icari ipfi* filt) ap fingulo tcrparertaiuntj tetraqj pendiflfe*pofteaautem dutri Pe^ muko cop'iofiorem multitudix lafgi e* Argodepulfi.In hocautem hiatu tnodaiTet regionib9^ Antediclas occultus eftingrcffus.irruin"entq?} Daedalunt qfeminatur«Mulkresquoqjei* efFugiflfe. lingulas fingulos parere^ Sicilianmons eft. ab Aeneo. lafuftuliflcnt.aceasoccu P perium gercbat.quamobremuenato monumentateftantufjCUmMi res cum canes ab odore deui<fH noem ex Sicilia.fedintercipit. Haec quide regionem proximam fuauj ole^ Dccdali opera finflfe prifcorum tiareplent.Triticurn quoquehoc yp Lacusnon.ftadia circuit.interfecl9fliit* palte. quandS exhalat.Icporu veftigia infe<ft*» tern effiigeret. Diomedisfocios inearu afleritur.cum Idpidisduritiam effigies trsnsfigutatosrqui cuna ferie fortiaf: colkclum vero hod naufragiabaudproculab infu>« abaccolisad Groecostrasfern. Diomedes dolo Ad has ergo infulas Dacdalurrt Eneto. rax lam applicuiffeferiint* ro'q.quo PluxauteminfulasabEridanoaftrui tonem Proferpinsm rapuiflefa afleuerant.Aetnandmi 3^ quam mulras Vero geminoSjter nCjin quoantrum quoddatn in nosq? parturircfertuf* efTe tfaditur.Audicionibus 115 A vccfar! magnitudine quideprj bibic.quieorum locoruim peruenilTeinquiunt.acodorem erauc moleftuqs noncarteroaducncitio.latus eft« Accolse vero lantur. ex quanulium animal tnpecuiiarisfiaiajn magnitude neir* .ieasnaui nem fruciuu emiifter>: regione ga(teHt. primaeius fix S 77 Apud Vrnbros pecora anno mulacriim.acaccolas barbaros ala/» fabulantur Phacthontemiahil rum clangoreinfeftatj&infub* tnineicflQinhuncdecidifl"e:inix limi elatazeoru capita vehemex biqjcrebraspopulos exiftere.nee eft.paritervemQx durisfimisfcijrquae Graceis tantfi ritur«hic aute.inearurrtq.

Ali) tamen remedium toxico in ueniricorticeroboris aflfirmat.nereliqug animalis partesveneno aniciantur.ac terra a fylue cobuftio nevehemenrer fupercalerTeret> argentum regionem manifefie eftluxifleaflerunt: pauloqjpoft terraemotibusfuccedentibus. amnibusqj nauigabilibus.mortali pfnaad ipfam accedences puniebant: in digenas vero omnes iterimi i uf> I ferun^neibidegerentjacetiam ne turba aliqua in ipfos conueiv fainfulx4mperium confequere tutjCVlCarthagincnfium liberta tern tranquillam perturbaret. hocecim adnota<> rune pnmutn triticeumfru&u apud ipfos apparere * Quocirca Gererem fibi vendicarunt^enar ranees apud fe Deam hanc naia educatamqjfuiiTe. quam incola viator mdigenaru beneficionuJlainiuria mokftia VcafFicituncarterum fi quis ex cis quem piam infeftaret.quodCoruatiu appellac. cumilliartimaduertiflent.De Admirandis O ttem fortitur.dill:atcpaterraplurium diex rumfpatio:ad quam Carchagix nenfesfaepeob eius fcli^tateac Cedebam. In mari crans Herculeas colu nas infula defolatam a Cartha^ H ginenfibusinuentam fuiflfepro ditur. . partim vero ne animal pucridum conficiat.fed exTerebintho uchementemeiuscopiam fieri.idq3 adeo velocem interitum corporibus afTerrc aiunt.aut quoduis aliud animal fagitta transf7xerut. Cumlberiepaftoresnonulli glocumarboribusrefcrtum ince diflent.oleum ex oliuis minime effici traditur.viaqua <3am reperiri aiut.quodmaximam vtilitate Maflfilicnfibus tribuit. idqj adomniacongruens* Cfte rum. necoon cxtero^ rum fruc5iuum genere mirabilis eft. t alt) autem alterum aliqupd fo» lium. 62.acillorum nonullica incolebant.ac illud. quae quidem omniibrx nri lignoru materia.a dolorcquicuiflfe.inqua cam CTOECUS.um ad cum magno im pctu aduolare. 51 Cretae Tfulae 1 upoS. furriperetve* *? Ex Italia inGalliamvfqjCel tiberorum Ibcrorumq?. eadecaufa. cui Herculea nomcn eft. coruum venenu deguftafl^languo rc<paffecl. poftqua deuoralTet.q>inilla regienelu' pitcrortus atcjjalitusfit. quac praecer alias feptem famofas infulascae terasmagnitudine excellere vi dentur. negaflfe ferunt.nia> xima cum feftinatione accurrcn teSjCarnem vulnereinfe(5iam re fecent.Prxfides vero Car^ thdginenfium cum id intercipc re dccreuiirent.vtGal!i venaeores cum ceruum. In Gymnafiisapudlberiein 8^ Alias adiaccntibus. ac jviperaSjCe terave rjs fimilia max leficia naturam. K VenenumaGallis Toxicudl 84 (flurn confici legitur.ac M difruptis locis^quamplurimum argentum vna coadHi fuifle tra ditur.urfofqj. partitn quidem cibi caufa. pcena ciufd cm generis dare fcrunr.

infantemi|j aqua abluutjacfaltim terra fcal ' D meilicaexercet. 9 quoniam Hercules rnaximo cu exercitu ob opuletiam illorum Ibtriam depraedatus fit.quam diutif" iime ibi virgine degiile incjut . Loci auteut huiuB . ex quo fabri liaomniaconfecfla fuiflfcaiunc'. qui fyluam arborum aquaruiy variain cominet.Cum vero pro Carthaginenlibus militia exer^ Cerent. At cu accolac extimefcerent. Vt nee credere dignum fit. confpici ncqueant.argentum'ue pof fldere licet.vt claru eft.inter lecertatim eligunt qualem quiCque earu necis apparatu capere decreueritjVt prompte omnes quifcjjfuamconfequantur aue. ac aquas fupereffundere ai unt. ftadiorumaltitudineconfurgit. fluic' ue. 87 Circa Liguriam in Maflilien fium agro ftagnum quodda re^ periri ailerunt. vt pro fingulo foemi' U/eocorpore.Cum Vero Etefiz efflant. Inful^m quandam Thaliam nomine in Tyrrhenaeprouincig mariincfTefamaeic.Oenareijappellatu ex tat. quattuor quique" yemafculina corpora mercato ribus exhibeanr.quaeneq) priuf qua ad puerperium accederent. 88 Ligu res nonn ullos ad eo f un' darum ia<ftu prxftare trad it.mmedioenimcollisxxx.ne illorum quia eius loci tyrannus efffceretur. eum^) ta' lem illic procreat.a quibufdam Italixac colisCum3ca. vt cum multas uiderint aucs. Cacteru indigenx tridente id interrumx C puntj&quotquotpifces Volue rint.prompte excipiunt. quofdam ex feruis fuis libcrtos prmcipesfibiconftituun^acan nis fingulis eorum fucceilbrcB procreant .Mirabilem et am" nem fortiuncur.cuius vnda in fublimi tantucn attollitur. agenda erant.quo nucad" hucTyrrhenr) incolae utuntur* In Tyrrhenia oppidii quod dam.Auditionibus A rum tllius loci accolasadeomu" Herumcommcrcio delecftariau tumant. Peculiaremquoqjifti naturam detinentjVt mulieresinpuerpe riovni operentur. cxterunr cum quidem haec Eri thrxa fit. nihil ali ud pro corn mer cede practer mulieresdeliberat. Hinc autem illud or turn eftj ipfos nullo pa&o diuix tiasinpatriam exportare pofie. in qua.qui trans fluuium funt. tan tam^pifcium copiam erjcere.necenim apud eos vllum auruin. vt fupern'cie eiu6.abalr|s vero Mela chrxna appellatur . terra pulue rcm fuper feobducit. cuiusapicemmunitn Idle afffr mant. poftmodu vero minime idim^ petraile. Sybillx fatidi' c^ Tub terra quida fubterraneus tlialamus paditur. Cunix Italix ciuitas eft. fufpiciuntfp.tpe in eo dem metalloferru Popagion di ("turn repertum eft. at logo elapfo.ceu folum firmet. in qua ex eadem metalli minera antea qui dem xs effodiebat.vti). q3 ebullire.

in qucm fi quid proie&um -fuerit. ilia** ^jinhabitauitob fanguinitate.vndiqsaute minus tis animalibus velabacur intexx tis. ad quas Vni uerfae Italia: indigenae coflu unt. $ Circa lapygiae extremitate locum rcperiri autumanc. j Diana.euenilTeijjeum vno digi>« to duntaxaca Deo commoueri* InOrchomenJorum oppida. quapluri/ma monumenta ac pene infinix ta in itinere. Apollo.qiros lox la9 Iphiclisfiliusfabrefecir: qui cuabHercuIeThefpiades acce* piilet.eru * circa Pandofiam lapigioc oppi/ di Dei cerca veftigia apparent^ ad qux nemini incedere fas eft t AmpHus quo'cp circa excreiitarrt lapygiamlapideplaudrali port deregraueminefle.Colorequidem purpurea rrat}amplitudine vero vlnaru quindecim. manifeftecrctera contemplafle.in vtroqj autem extre" mo Alcifthenesinerat.reliquifleaffirmarit.quamrcu canisinfe^aretu^inrcrobeqtia t dam irrupiiTe}canemqj vna in^ craiTe^aclatrantem magnum fe ciflfe fonum. in quobellumHerculemcum Gi gantibus gefsiflefabulantur: ex quo quidem faniofum humore tantum talemfcpeffluere.DeAdmirandis i huiuspraefidesleucades ex tat.ac feipfos intro mifille: viden tes autem ex quibufdam fpira-' culislumen ab extra intro fern. Venus inaderat. luno. deorx fumautem Perfx oppidainferx ta. Ea autem infula antea quidem (vtcoiv . quam cum Herculecongruente habcbat.ad ea loca nauigaui t. ac ccleri curfu omnia fuis magt' ftratibus enunciaiTe.eiusloci oftiumfregrfx fe.ac retro tranfmifsa aiunt. pulchra^j Grx> 9f corum moreelaborata ex tare af firmant. Herculem quo'q.f medio vero luppi ter.defuper quidem Sufse. primum nafci^pullulari'q^ac po ftremo lapidcfcere aifirmant. quern abil» lo eleuatum. Alcifthenes Sybarita miro fumptuclamydcm cofecifle.cxtcruprateromnia.Minerua.prxcipue tamen quo^ niam Hercules vniuerfas occix dentis regiones fubiugauerat. q hac Carthaginenfibus centu vigitv tiquinq) talentorum precio ven didit.Cc. vulpeiri apparuifieafffrmant.ac fornices nouis prox portionibus expoli tos.qux ibimirauidcntur > hoc incredix bili admirarionc Italos maxime detinuit: illam'qj in fuam prate Dionyfius fenior redegit. ac earn in Cro tonis promontorio ad lunonis nundmas prsepofuifle. ex ornafietp legitur.vtgra" tiagrauis olentiae ipfius regtox nis mare ei us innauigabilem ex tet. vninqj ycro Sybarisipfa eminebat.ccu fi capeftris antx plitudo ipfi inelTet: venatores verOjCU de hae re felicitatert cq gitarem. quod in Bceotia extat. Ex ea quoqj regionc amnem a* pud Cumas quendam rcperiri afferuntjCetum nucupatum. qao ttslia uit. In Sardine infula Anriquoru M aedificia multa.

ob Carthaginen ac eius figura rotfida eftjimme^ Gum im peri urn. Nuc liabeat.&pjri eucnerant. cu eorii riori cempore hac fuifle aflferut: locoru defignatione dcfcriptio* .Cetc ceu mortuus a domefticis habe ruineoearu temp la coftituut. qug ab eo hand omnes nocflu ad eum locum acx multumdiftat .Auditionibus 117 A (vf conflat) Tchnufa vocabatur.rifum'ue cum tumulx pellata.al tcram . gionefacpcirruit. cum B pareincolisitibebant. vtqui cacontcpla quamplurimaacfane moftrofa tur.finibusfcjjredunda cubauit.Fclicem.ad peculiare fui fepulcru dex easijs excellenter cV accurate inlatusfuit:fed repente furrexit. digenxfacrifTciisveneranttqua fibi eoinfomno rum hfcnominaeficdfir.fcdadeo pellucida pulcrum eilc fabulatur. cV Pofsido tnefticisinuentuseftrqui ciim niam appellatam continec.quarta vero luce ^ dox tc iacct. Aliud quoqjcir qui enim ad eum acceiTerunty C caeius infulaefpcluncam.inde. ret.tres diesintegros cupr^cipite.in quafe ftanterilarc. collibus altifsimis triu Vero tali fertilitate fortuna'ue ftadiorum altitudinc circundat minime viget. cymbalorumqj vniuerfaPyriphlegeton eft ap-» ronitum.quod antelo inueftigabat..calidaaqua rex cederenon tutum efle.f. ter Antiq uos maximepollebat. aftadbus enarrauit « mam quid'jn Pai thenopem. Caeteru etfi hoc quidem fabulo D qura immenfam humani vefti' fum nobis vr. nullus tamen intro natrucidabatur* ptf Inter feptem Aeoliasinfulas fpicercpotineiusaqua foliaco VnaeftLiparanomine. fercikm'qj fupe raepreciu elTe duximus. ac nonullg in eoredincnt.ex qua regio tympanorum.cui Aornus nomeei^quicu bulatur.nihilomin9 id ob gijfimilitudmem figuramfc|jfor liuioni minimepermictereope' nta eft.Quod autem in eo nuUa tuaccrepitaculis euidenter exx auisfuperuolet 3 abfurduni eft* audiri allerunt.atficoru multx denfx^? in eo loco fupcr' E quisipfos planiailetjCapitali pg tollantur arbores. quod vniuerx fam'qj profunditatem habet.ftuporc maxime afHciant. Cf fosfru<fius cibo idoneos extirx tcrum id^j mirabile videf.cu iamprideamagms nihil(vtco(lat)admiratudignu auiutn copijs occuparent. quod quadam cygnorum copiam m f magis horrorem portentum'ue ipfo oriri reterunt* InfulasSyrxnuintra Italifli yt inducit. de quo fynceraijeft.Ariftaeumi&qui agricultural nem uefeoerimus. ac Cumas.com quidam ebriusanteSolisortueo in fpex mites pofitas ctfe traditur circa cu obdormiflfet3quem ferui eius freti promontonu.euenjile. cnarrat.n.Inhocvero conueniilt Circa Epiru at. Apud Italiae Cumas lacus ex 97 eius loci indigenis imperalfe fas tat.

tofmagis vifum fuifle. dC Ty det.vtuntijj qui coin loco ex muneefflcitur. Ampliushuiusrei litrora Adriac incolunt.eft.Cfterupoftquam Hercules t In Aegiala ifula. periculi com Ponrimercatoresafcendex difffcultatemoftratjCuinquit. q nos Atrei. cVeruprioes innauigabilia ibi ex tat : ctenim ignis 3cthnx.que fepcnumero g culafonad Cyaneas nauigaret vniuerfam regionem dilabit.vnu ea quae in Ponco eueniunc. runtjLesbia. argume* quod Siciliadeterminatjefrudi. Herculcanomi' tumonumentaoftendunt: atqj naruntrcu fuperiori temporeab ''id q uod decalculis dr. hoTumip corpora vnda? !• H Amnelftru nomine. manifefta adnotarut figna.ad quod quid? tanc Poeta tefte. conftat . regione.coiorc fufcipiebatjcfl nee an *p mediae.qui Mentorica Iftria bar. Apyd . qua Tyrrhe Tarentinos occupaui t. Aiacis'ue. necpaucanumero funt.ex Adriatico vero mercax congrait. num mareinundat. Amx ribus fas lerat ea q ue in illis'max pli us la Ton f reti pi a<flas m i n i m e clabantur. bulas.nauigaiTe per Italian? Cercis anni tpibus Tarenri' 102 fama eft At inter cetera figna.n.fedantiquorumf3cculo mul/ raculis(Itafit.quod cum Mentores.Deadmirandis G teram veto Leucofiam . A pud eos tranfnauig3lTet(vtdiciit) nifi ilx quotp facelluAchili dicatum ex b'ncitinera tolerate coepiflet. bellaca Sigion nominaretur. Cf teru circa qui de Cyaneas ignemerupere mix idem inPotUjpartim vero in A" nime aflerunt. alia optima quanocicolut. qui fefabulent. ignisijs turbix oo H«rcynt>s quercetis rffluit. cui us faftigium alrii tea nee port hac confpe^las fuifextar. qui ex maris pernitiofi.altaria acLacrtisliberis fecrirTcare aflfe . tertiam Hi. ex Ponto.inful3B videlicet. cui Delphion vndlores corr) tune tgis efficie" nomen. Agamenonis feorfum facrificiu inquafacellum mul to fumptu perficere. to^quod non fblu hac tempelta' cu in medio vtriulcp igniu fpix te. tat.bifix nes alio ferant.qct id fretu ob Sym' intcrcapedinc contemplantur* plegadu ortu innauigabileipfis cxterum in eo monte forum co efficit. lonitusdepredataPlio appella cumiuxta Aegiala littora calcu retur. Idga quoru eft. ablafoneconfedaoftendut. geng aiut)ex abfterfionib^jquas 22 Mons quidam.etfi abiflorfi prioribusde Josverficoloresregiri affirroet.afcedut.cum pariter nauifi tax tores am phorasCorcyraicas. driaticu mare diffundi.deguftare. n. circa veto frera . Chia. Thafia venx neniini per loca hacc cranfuehi <Junt. hie. In run t:at alia di peculiari die filr/s M I terinfulasquoqt Adrig vnaeft.inquaminime mulie Midias Dianx aedificauit . eo q> loca qcotinuocobunt.(vtinruI«illiUS Cra&dfdi 1C autem Ligiam vocant.

in louis delu* Jbrum appofitum fuiffe legitur.quoep.cxx«ftadia jSi Crotonaciuitate diftare aflV fUnt. Jvbi! Epp inftrumenta .cant.quem quidemcu cerui collo complicatum.gSiculoru res car toS mine . quib^ligneuequum cpfecerat* hic.pm6toriii eft Pelorus lQy noie.) itaqj feruitute.reperiri affirmatjin quoz^ neasbipenneSjCVarma Diomcx dis^iufq} focioru dependere co fpiciuntun Eius vero loci canes Graecosextra aduentantes mijiime iniuria afffciunt/ed adula turacceudomefticis alludunt.copia. dd tali modoabAgathocIeSiculorum -g rege compertum.6idemuaequo animo degeredecreuerunt»ideo nunc quotpApulasmulieresveftime E jta folo verreteSjCV: in imo fuccin dasconfpici licet.n.ret.Auditionibus A Aptfd Sybariras vero Philo1OJ &etem venerari ferut.cu Rhodes cu Tripolemo o' B pern ferret.acvnaipfarum uiros fecamvi.qua Dauma vo .vt minkne nauigare pofifettquadecaufa facellum id Palladis Grfeg nomenclaturam Jbttitum eft» lof Delubrii Palladi Achaie»dica tu ea in regione. Caeterum uiroaomnes'qj mulie 12 8 resDanaosaceommproximos D veftesatras pullas'ue hac potiCfimum vt coftat ca induere.eius infcriptatitulorecumbere.ppe fluuiu Sibarim adiace< re. ac verno tgi ledulos tentoria'ue fibi ex e6 croco preparat atqj confTeiunt* Polyerit9. naucs incendioaboluerut(vtfama e.cu Palladein fomnis cer" fleretjdignilcenfuitei opera de" ^icare. ad ea loca aductarut. ac in eorum Apolliniaco appedifle.ppe Meta' pontUjGargaria noie.Malaca Crotoniara appeHa< ta cpfldidifTe. ipfumqj cii in patriam ex Troia reuertex .ete^ nim cum Troianse in captiuitaf temeflentdcdudae. Dio** medesOianae^ Veruenimucro huccolloceruicirciipofitu fuiC» fefabulantur. di.cf teru cu tps itineris ditQ ferret adeo eo in loco fomno cor reptus fui t. JRathycolous appellans* Inter Picetinos facellu Dianf toi extare vulgo ferf ? J quo antiqui opisf neus 9 torqsin Deae finib* adiacetjCut epigram a eft.puenire enarrat.aduentabau 104 In Italia regio eft .Apollinis teplo arc'fagittasqs Herculis repofuif ft enarrat/ed Crotoniatas ipfos ui inde furripuilTe.acverentesne ab Vx xoribus Grxcoru compatrioti? feruitutem acerbiorem atqj du x riorem confeq uerentur. in qua te pluGraecaeMineruac ineffe au* turtiant. quam vereban^ efTiigerut. Sicili3r.quales Troia> nas eleganter Poeta defcripfit^ Helcefipeplus. Inquiut quoqjPhilocletevita fundura ibi.ac inibi in.circa quod ta magha croci . qui ad uerfus eius re gionisindigenaSjVtbellum g&reret.vt Grf <a eius loci incolxqualitatc huius fioris eoprehedere nequeat: coi ligunt'qjilluac magnis currib* in Pelloru trahut.

gra cam iter agemibus exhalatione efrlenc* Ea tamen in regione fan tew olei exorirj aflferunt. * j j•.reptiliaea in regione his ardenfibus degere nequeut.pu!chrioriq3 flaming flagrant.quamfluuius. caeteru nee fues canes'ueob id ftercus hominu deguftareaudenttat hofuqui^ cuqjpulmetu panem'ue ex hoc ordeo confecfium ederit.pxima id co^ medere nolunt.< iiuo hie extumefcens abluentiu -j corpora in fublimeelaca fugftv lii extra expellere > quo peracflo illuad phltinam mediocrem'qj formam conftitui. '. qui re/ dolentiam ramentjs cexiriaepro ximam detinet»ad huncautem r.vt colledla minix me£ niue differre videatur»nee quidern hoc modico tepore ag* tueflfe.de.C3e teri s vero anx ni temporibus aqua«Cacterum coruosgeminos continue circa louisdelubrum degere affirm at quorum vnum aiio minime ad uolare.quiasftatis (cr* uoreincunte ignis flama effun*dcre afTeri tur! atalgore hyemis 1C procedente ex eodem loco aqug ** etnanationem erumpere.ac fiorum copia adeo di^ ftincftuSjVtloca ei proxima. . alui.ac alterum in alteriori parte colli albicare traditur« ScitaruMedorum^jregioeft.cumineum fe iniece^ tiutjcffecftum patiuntur * O^ In Cartiiaginenfium regno mons extat. ve ci us extremii quinquagintahominu recepta culum occupat.fed m aiginti ftadiorum amplitudine iuxta ipfos eft.ac tata magni' tudine augeri.tuto id exhaurireli ceat. lon^ ge cum difrundi.qug a^ deo frigida eft.tnlatitudinem crefco re:fi vero rurfus fe ablueri c. mundareprodit:m quolapides pofifoiciu ardentesdeferuntur.cu vero hue nu' nierumlatitudineattigerit.DeAdmirandis G minecccmit.aqua aute refpedi refulgent.fed vniuerfo quide aeftu ignem em i tti r. Aiunt*# fontem prope. qui ordeu .cuius aqua pellucida^t ex' teris turbulentior extat. « Locus nee ualde paruus. lapidem quenda niagnu ac fpcV tenatum inefle.pcrex at. Hunc vero Jiaudfolumhomines.• i •j canqn ex.emine aecedere fas eft.cgterum cii comburut flagitiofajn grauemqj olentiam bitumini proximam efrTciunt* qua d? re. *< v d e Ni cuiPonti nomenclatura extat.qug fuauem olentia participant..p^ luuie emittunt. nifi na/ turae fontis nefcius fit* hac vero ignorantia feruatafoncem pluri *na olei copiam efferuere inqui unt^adeo vr.quo homines vcunt:equi ve^ ro}dd boues. in quodam loco medirerraneo lacuna quendam inftar immenficlypei ineflefcri bit. carteru fi quis earn lauandi beneficio in grediiur. cui Goniutn nome eftjfnultisuariis^j arboribusre fertus. iio Thracianomine. donee intereat» Inter Scotufos Theflaliaeque nz dam . fed qua' drufeda.verum li> in Then* gneiscarboriibuscontrariii effe dtum cofequuntur: etenim folli bus excitari quamcitifsime ex^ tinguuntur.ac his .

eft/.nec penirus/ed tantillu recifurn in ipfurn iniecerit.'. >TJ IneaThraciaeparte. fi ve* ro frugumpenuriam. ac inx dedifcedere* Miradum id quoqj elt.3c pari modo cxteris ap paret.triticumi3j.repente in* terire autumant»Ineaquoque region? delubrum aliud Diony _ fio dicatum.rur fus ex eo difcedere polTunt}prasx terquamfcarabeiomnes: fed rj locum circumcirca inambulan t.atqj ad arbufts iter arripiuiyvbi pue ri eos baculis percutietes depre^ hendunt» Verumquodcun«fta miranda excedit.moftruo Aim quid ac incredible his qui remcernerejninime poruerunt euenireafferunttEtenim pueri cuad aucupationem ex ruribus p B regionjbusveexeunt proximis.qu9efux praAmphipo'in extat. AgerChalcidicusinThracia iif Olyntho.lucem hac Extra ord.accipitres ipfoSjCuauicijlasnonnullas aux cupgrur.ac ea femina* re confueuerunttqu? fi m°nedu: Jacdeguftauerint. qui quidem ylcera confracfca^j hominumaciumentorum mex bra conualefcere faci f. venandi gratia accipitres alTux muntjatqjita vengtionem perff ciunt* poftquam autem ad iocu idoneum aduentauerint. At fi quis Jignum. R mini . in prjftinu^j conftjtiji auturnant.adeoin confix nioremorantur. Arift. magnum ignis fplen< dorem apparere afferunt & hue omnesiqui circa delubrum de> guntjhominesconfpicere. cu feminant deuorare confumerefcfc aiut: qui bus Venetos anteaqua ad fualo caaduolaredebeantjinter terrae confinia diuerforum frucluum D munera apponere.cuius aquaafpcx icfluquide fyncera pellucidave incojis.pj:imus extat. nomix natim magno clamore accipix tres vocantt at jjli puerorum vo ceauditaad ipfosaccedant. qui iugeris magnix tudinemnonexcedit.ceufi hoftium impetus ipfasrepellerer.confeftim obire diemaiunt.fi Deus quidem annualem feracitatem agere in" tenderit.es fame inibi moriuntur.id de nuo conglurinari. in quern fi bruta ingrediatur.Andiuotiibus A damnafci fonticulu Jegitur^ex quo immefa aquae copia effluit. (3uod amplitudine pulchri tudineue caecera excellit inquOjCueiusfeftiuitates acfax cracelebratur.£as venatoribus reportare:puprosvero deprehcfisaui culis omnibus portionem quan dam accipitribus tradere. g luxtaThracif Cyclopas fonx ^ ticulusexiftit.at fi in hoc caeteradeuenerjntanimalia. quod apud Venetos fieri contingit* In eorumenimregionefgpe mone dularuminnumerabiles copias defer ri. in quo locus Scarabeorum interfeeior dicluseftjCuiusamplitudo pau loampliorareaeft. luxta BifaltasGraftoriipe rex u? gionisleporescaptosbina jecox ra habere traditurJnjbiqj locus quidam eft. cxterumfiexea aliquod animal biberit.

ctesjegitur* In Apollonia. ac (vtalibi)femel. Sy 1 ueftres boues Paronif Ion tantjdegunt'qj.eripe di ignem circa Lyciam.124 conficiun^tninimetangere au^ gulo anno parere traditur .ac alios ei ufdem n «> meri dC fui gnis inibi relinquuc.men r "ni enafci.at locus qui comburit. foresqj nee longe ab ea regione ignis ol domicilt) figillo concludere adx busanni temporibusflagrat.attamcn hie.ve hortantur« dC poftquam portas luti circa regionem illam accol^ aperiredecreuerint.que regioni At uj In Elide donricilium quodda ineflelejmur.p L tumant.vt id arte aliqua incolae mo/.Q In Coronea Boeotiz talpae vi tarn degere. cuem .& Mega refcribiturreos tamen qui facra le Peloponnefi ci uitate ferunt 4 Pecoraapud Illyrios bis fin. (vtco L aperiunt.inquo aHerunt.ceu caeterasno" gre abeun t. nonnullas vero qui nos talparu m ul ta copia habeatur. collosfis fontem nala<flismulcT:ra implere facile quendam inefleafTerunc.tionem inducerepoilet* potisfi^ mum eft. qui vero ingrcdiun' flat) fed amplitudinem quinque tur^ebetes vino repletos.ni tes Graccum peregrinum quern grior veilla exifteret.bitu r fosfiie <xftoftadiorum difcrimine ma. H busaduenisi^oftedunt. & terram infodere ternos vel quaternos pullos par nequeunc.De admirandis <3 minlme videH.quod ab oppido lanrinorum proximaextat. baud a Macedonica betes imponunt. (vt conftae) perr * cumoccupare.cuin reliqua Boeotia turire. J. propc nime oblaefos inueniunt: q ua de autem hunc herbae profundf na caufa nequaquam furpicandum icuntur.Hocidemin Lax gemaiorescf teris.qui in aliislo pfacoinueniri aflerunt* l^y In Cranone ThelTaliae gemi^ cis reperiuntur. aut plureSjAmplius autem terx fzi In Arcadia.picemi$ ~ ~: ' aqua " ximediftat:inquo. Cacterum volunt vafa explorare.arbores magnas i nterx liantur* luxta Elides miluos quoque uallocubitoru quatuorabigne &9 camera ^ manibus illorum. fed tenebras lox d ulati fuerint.fed bis ter^j inter inibi interdiu no&u'ue perna^ diu parere affirmant.extare legitur* x Et (i de Sicilian freto quaplu nos dtintaxat coruos oppidum incolere aflerutoj vero com eni' res air) fcripferunt. fores'qj non multum extenditur.ctim Diony rum more fcaturien tern emanaf fiaperfoluumur.at hzc ita agen differentemjnifi haECcrasfior. figilla eiuix affirmat. tresvacuosk'fe proditur. qui diftareJFlagrare quoqj eiufmo' per plateam earn deferunt. GalJinas quoque non mufculi terreftres generatur. ac .Sed quod alicui admira cft.loci?p accubantium occupat: redolec pauimetum ac eius parietes mix vero fulphur^alumen'ue.

pari AthenienfescumCereriEIeu la: quoqj ratione qui inlocis al ma" finat delubrum aedificarent. vt penitus multam loci faucrit.in qua quandam phcenicon.cui appareredicatur. ffpenumeroqj purpurea tiem Sicilie^aliud veroltalig. tufremituveperimmenfasafpc eo. ac in fublime ralem incolentibus cognomen data vfq? ad extrema fuerit in ademptam futfle enarrat: quini mare. Addebat prae Rhegion nomen eft.adeo profundu tat.Auditionibus 130 A quern fetro diximus: Polycrit* i-as$u vortices fretu ebullire in* D deipfoportemuofum quid cue q ui un t.quod animalia cundla nee man delatam in anguftam flu* auditu nee vifu huiusfretum to dtuationem cocludi inquit hoc lerare queunt/ed ad infimas lax autem exadto vndam i fublimi tebrofas%montium partescon altumve extolli multo cum fre" fugiunt.com vero inundatio cef mitu. tat4 cum interdum vero huius Inter infulas. inunx lumnam aeneam inter lapidea dationes ad vtraqt promonto* reperififeproditur.que.qu3enomencla' ' inundationesexmutuo confra' turam Aeoji foftiuntur^vna exx <3:uconcertant.cuius infcri' riairruere.ac tune rurfus maximo rugi v6catos fiuiile trad un t nonnuili.& ex profundo ad fubli nirececinit.Haudigitur verii di" hallucinati in terram conctdiit.cuiusquidem reienar* men turn :quam alii quidem Mu ratio incredibilis eft. >> afte-iti» R fl 11 .Etenimex Tyrrhe' me in orbem eleuari. :flu acaliquorummagnorum ferpc elationem vifibilcra ei!e.f» terea. turn etiam fpuma.exhibere necefle eft.acinibi confcendere erac:DEi OFEAE hoc monu' affirmat. horridumque fpecfhiculum his ideftpalmularumcopiam inna qui uident. ex uafto.quadoq? verocce" incurrere ait:quorum aliudqui rulca.contempla faei vxorem extitifle afferunt^ tio vero afpedlu intolerabilis ex nonulli Tritolemi mrem fuiile* . fci £.adeoreciprocationes E cupet.ac verficox no pelago multo cum ftridore lorem deferrixum eius fluclua^ ac impetu elatam flu&uationc (ftio atcp longitude aliquando <| Vtriufqj promontori) cacumina dem obfcura.rHrmant:qua de caufa phcex Vtillorumquamplurimi fefufti nicodam quafi palrnulaceam ea nerenequeant.quod fubterlabitur.vorticesfublimcsvarias amplitudinem afcendentis oc" ^jdeferre. xit CaliftheneSjCum hancarbo> poftquam vero vnda ad vtriiq. <fluanti mari nequaquam fit turn contorfioni perfimiles mo* lisextatjtum altitudine.quod primog mares nauras. rem a* Phaenicibus Syriam li tto deuenerit locum. defer mocVipfos Phoenicesa'Graecitf tur. fed prx timore appellari. cox riinfuperabilibus extant. turn al* nones referre videantur« bedine. cV longeaftantibuseius diuerfasaditanteSjVtfiammaK.

Abducfla boue Geryonig. ConcubitusTolahecdat mo' numenta fui» com ex eo. (veluti Phoeniceac enarranthiftorig.) Inhacenim faldefolTijealtitudine trjum cu I biforum innafci aiunt. cu iusfuuTetjCognofcere voluerint nonnullos Athenas columnam deferentesmiferut«fj vero dum Bceotiam perambularent.quod ab indigex nisHypata c-icjtur. fe. ac perfimilepariolapidi efffcitur. ad nonnulx la loea folitaria incults'qj accesfif fe . qua decaufaexcognitis earQ } quas .vltravero Carthagine cc»ftadiorum intercapedine.vt nee plus habere nee fur' ripereargentum exeopoterant» caeterumcuadnauigarent alior fum. Legitur prifcos illos Phoeni' i»j cixindigenas. qui cos Thebas introduxere.cui Ityca *& nomenextattquae quidem(vc inquiunt)fitaeftineofinu. AHeruntPhoenicesquiapud MJ Gadiram incolunc. & ex eo animalia ceterave fupel lecliliajac vafa fculptores fcalx punt>& conficiunt.Referebant quoq? in ilx lo quacdam confecrata vetuftif' fimainefTe. afpeclu quidem candidum. inuentionem ip' fosfecififeafffrmantac huiufmo di carmina compofuilTe.in eo p cipueloco. quametiam fuperiori tempore a Phcenicibusconditafuififetrax ditur.cgterumciini Soli exponiturjConfolidatur. Nympharum vero de gene' revnaErythe* Hie puerum fego coplexa Ery/ thontafubalta.caux fam peregrinationis quibufda cxternis communicarunt.quf confimiles lit ex rarum numeros detincbat.pul x chrafcfeErythia. inueftigabant. Victorem atdefyderio Deacan didavicit. cum trans colunas Herculeas quatuor die rumitincrefubfolanoflatuexpi rante adnauigarent. in quo colu ram quandam vetuftisfimam t epertam fuilTe ferunt } quam cu illam literis vetuftiffimjSjinfcul ptam homines eius regjonis. Oppidu eft.fed tenacisfimg forx ditieiproximum. cu ad Tarceflum nauigare coepififent.DeAdmirandis G fiilla'cpertranfibantjCun&osin terficiebantjina&abantfcjj. vnde &idiomatePerebeorum cruen tare phoenixae appellant. tantam arx genti copiam pro oleo atqj alia forditienauticadelata exportaf M.& no ex Ery thia bo' ues abduxerincetenim i Lybjj K &C Iberig rcgionibus nuJlti Ery thiae nomen reperiri legitur» In Lybia ciuitaseft. Haecluco Alcydes Perfepho' nepofuit.cunc!:a non folum quibus vtebanturjargeteajfed dC ancho ras oesex argento confecilTe.quem Ismenion apx pellant}cnmaflererentinibi ma ximam liter arum infcri'ptione reperiri. minime ve rofolidum. quam Carthago annis* CCLXXXVII. qui Hermacae S>C Equi promontoriii mediat.

ac demum omnimodo extendit.per turbansmul^ tam.incauernaaliqua interdiuquidem conferuant.qu£eamcontemplatur.clui facerdotiaex^ pottatpraecedit* Verum quod caeterisaduenisftuporem indii cit.quac Ardiavocan^ tur^iuxta Autariatarum confix fiia. cui vallis amplifsima vnaquamproximaeft.tinguntur:cumauterh inundatiOjdemerguntur.atilla cum circuncur^ fat. in qui busthunnbf um protentam co' piam inueiiitfe.vtinillisgrauioremmorfl R ifj tut .Lxx. Vefpas.non omx riibushoriSjfcd vere duntaxat refilireaiunt:quamcum indige n3cexhauriGt.qu{ crim quidem aquarum gurges efficitur.quseinNaxo oriunf.frdmitepul' C thriorieum. ac d^uofat. eleuac. quod adtierfus fcorpiones pu' gnatornuncupatur. ctim Verofuni alligatur.adque_ capram quaridani incolae mil' luntjdequamiradumqiiid eue nireautitmat. mox aculeum re> mittit. qui magnitude iie dC craffitie pefpingues therat hosverocumexficcaflent. eo quod loca longa intercapedihe amari diftantiaincolant.mi nimc'qj capra ipfacontufbatur^ iieqUe ab itinereauertitur.haccquidem inorbemoberfas.illumij3poftremo aggredif. Sa> lisigiturmaximoufugregespa fcuntur. ct)m viperam ediderint. ex qua multam aquaecopiam. Inceditenimhfc ex Pedaflfo per.nec ipfi cum alienigenis degant.caeterum Carthagi' nefesrosexurbeminime admo uebant.quoarmatuseft. ac Carthagine detulerunt. Caeterum hanc co* medere locuftam fcorpionum i<Sui optimum inefle medica^ mentumaiunf. eius ve nenumattrahereprodituriete' nim caro viperf gratisfima gu' ftuivefp{extat.eft.etenim eft fcorpionemViderit.inipfum ftri dorem emittinille ITero aculeii. €os inter fe illi confu^ irie'ba'ht* IJJ Irif'edafiaCariac regionis Ib uifacrificiaperfoluutur.& in ea circunducit. In Argo _ vero locuftaru quod E dam genus innafci afffrmant.fcdob excellentem vir> tutem.quamplurimam gregis copiam ipfis perire con* tingeret.in va (is repofuerunt.ineumfur/gittpafi paflfu quoqj cV fcorpio contraillamirruit.no 131 cluverofubdioexponunttidiij D per quinquevelfex dies illi a<£H tantes > aquainduratur } acopci' mum fal efficitur: quod gregis gratia praecipue referuant: fal etenim ad ipfos minime vehit.quod finonagerent.quam in cpulis cibisve atferunt.falenimbisinannogre gibus cibicaufaexhibent.ftadiajad lo eunifacrifici).inquiuntnonnulli rnontem reperiri.eius cofnua calices qua/ ternosoccupare* J4 Inlllyrrjs.Auditionibus ATc:vIuatam«acalgarepIeta.verumfipoftea aliquemeculeoferiunt easadeo illicircundolentias efficere afle runt.

<3antium canum carnes purre> K 137 Venenum Scythicuro .ac in Italia muftcl.crim autem eas idox ipfos fuffocare. moricur. .reddieur» fpargit.quam leoni exitialem in Ity In Ceo quoddam apt) genus efTeferunt* Vultures ab odore vnguento _ .DeAdmirancfis G'tusvipefarum vldeantur. ac fimili lorum dierum fpacio liqucfccre rationc hominum adhacrent. vt dimietunt.cactc lentae faniei vipcne commifcet. exvipera conficiak refpirationereddere folet. quod proximam cu uorauerit. Illud quoqueani-' algore hyemis prorfus impotes mal aduerfus leonem vrinani' nifi calefjat. ipeciem efificiunc* Circa Lyci am animal quod f}3 Regio in Cypro infula extat.quac faciei canum. exanimari affirmant* minzcdm a* vena tori bus infex carabeos pan quoquepaiTuro quuncurjhuiufcemodi expira' farum redolentia interire^>dit. tametfi id fponce nd afpide Acgypti nacuram atque efHciatjfcd ipfum animal fugit* (acultatem obtinec: prxcerqua caeterum fi venatores eum ca* quod fi hyberno tepore aliquc piuntjVerudecoquunt. &fari> j morfu deffxcrit.aquofiquis ipina percuflus fuerit.fi quis cos inuxerit.m tionem flatus emittunt. vel excxcare vinee putrcfacflas efle illis vifum deatur* fiierir}fj vniuerfum hominis fen In Arabia hyenarum quod* guincm ih olla eflfundentes. minime eum nae albac modoali)s carnibusfe* IxdirJd aMtem alia de caufa eue rac infidiantes afperguntt quas M cire folct. . leo enitn quoddam ferpcntum genus in* interitjCum hie ex eo ali q uid de cheferunt. caecex ierunt. quae iam fob©' taueritjtam magnam picuitjco km procrearunt. rum. quo fcere dicantur.ceu conefchas vero capiunt3ac nonnuls ftat. • innafciautumant. vt aqug effigiem reprefentat.ab illis repente condenfatum.caeterum cam fanguis pu praeuideri^eosobtuRiefcere far I> ' truerit.eius partem fuperioreq citjacficinveftigio hacrere.cui Leonto' ^^ «ui Curium nomeneft. vel aK* ^ 14° In Myfia album quodda vrfa quod edendigratia eis delibutu rum genus ineiTeaiuntjCuius f{ dederit.cdm beluam vel homine riunt.nifi quod animal illud Ci Leo guftauerit. pan quoquemo milites Scytharum fagittas re* docacteras beluas cibo incptaa fpergunt. in qua phonon nomen extat. In Sicilia. veluri apertu piam ex ore efrundunt. viru corpora mouere neq ueant. in« dam genus reperiri affirmant. rum cum hxc feceri t. pj trafterquihniadefbdiendo ope quod. dam ineile ferunt.Scythx etenim vfuire* rum fi qujs ui prope easaduenx feruant vipcras. atqs contracflum interimitur. id hiena' ac hoc padlo lethalem veneni rum genusflagrarevidetur.

1^5. quocircainmeridieibi vifunt: cu vero lux deficit. hie vero aduerfus earn refibilauitjCVad orbem accesfit* ^ atciimilli quamproximeadue' taretcirculo. veluti illg.In Mefopotainia Syriac pro^ uincie.cun<fla non folum quae momorderitjfed etiam qug tetix gerit.fexqi increpabat. caeterum nee moiles 3d imbecilles. veneficiaiqj in eodepofuit.incerficere famaeft. fopore muiierem labefac"labat.extare tra ditur. 146 Circa Euphratem exa<fte hoc euenireairerunt»etenim quamx plurimi anguespraccipueiuxta vtrafq?amnis ripas verfantur. ferpentes.ea interire efffcic.qua de caufacumapparuent. di viperac ac Cfteraomnia beluarum genera fugiunt.aduenas vero mi^ B ruminmodniniuriaafrjciunt. quod circunquaq} aduolare dicicur. In TelTalia ferpentem. moxij eius ferg fibilii voceimix tata eft. qugapud nosdegunt.Verum in Teno ip fius TheiTaliae oppido tandem a mulierculahicoccifusfuit.qui indigenas mini me mordent .adeo vt ilia fere mi nimefopori refiftere poflet.cum vero fcrpens in circulutn fe con ieciile^ipfum quamprimu mor ' tuum elle memorig prodii Deadmirandts (tuditionibus commtntariolifinis t R i . Sacru nomine.Auditionibus A lasineflfeenarra^quarummoiv t exitiales funt .Magnitudohuic no ad amplitudinem. cjce ru pueru juxtaipfam fed etc dor mientem'qj verberibus excicax-* bat.tamediidraro deatur. Ac eo in loco mufcarum quoddam genus reperiri.! n altera dun taxatriparum parte apparent* cxterumilli Syrios dormientes minimemorfudefigunt. aceumomorderit animaliaali' qua. fed ad mediocri tatem tendit.am^ bo faliitem confequuturos.acinlftronteangujculos oririferunc. ac iibil9 131 D eiusauditur. adue^ nas vero Graecos auide dC cum cruciatu exanimant. & filiurr^ac aiTerebat fi dormire grexiffent^ facileinterituros: atiicoa&a vi beftiola orbem ingrediatur. hoc maxime(vtdicunt)modo« Mux lierorbem in terram defcripfit.acad eum vna cum filio introiuit.

ponentes fe' turn nanq? animae mutataeuide cundum vnumquodqj genusfi tur^pafsionibilscorporis* Etc* contrarioqudd corpuscompa' ciei animam.& vena monizare. timi ealem formam.fequiturau> farium eft confequi tali corpori te vnicUiqjmoSjiracundo. non ex omnt tura fiuntjmagisvtiqufaliquis bus autem animalibus experie> ct>nfpicict.anima ve/. mani bus corpori fimilem habcti cor feftu m circa am ores.quxcunqt differunt fecu I fionum admuicem 4 Nunquam dum vfusfi£mores:ut Aegyptf) ] tnim animal factum vel genera' di.quales mores difpofi" corpus dc ani mam. Cap. iuxta mores folum phyfiognox moni> P .&dolores.cVl aegritudinibust mulx phy fiognomizant.non tamcn fcquunturcor> pcrfeftt. Vod & animal Priorts tribus modi* Tgyfiognomontanl lptculafle.actradidifle. I.quare necef" tionem fequantur. pora.6£ uoluptates.&adhuc fecuriduni torescanes. quod forma habe> dedlionem fignofum faciebat* retalterius aniirjalis. dC timox p u s . Air) autem quidam hoc Amplius autem c\£inrJ8quaena quidem faciebant. tabant.alios3& elecfHonem fignofu dif' rlt(femp at hgc vera funt) erit fa fimiliter fieri.Eft aut fecun' animaliu ex forma poffunt con d um oes modos hos phyfiogno fyderare:equites equos.qii6d corpus S>C anix bantur.Quidam autcexmoribus a pax ro alterius: fed fcmper eiufdem rentibus.Siauthgc verafue^. Thjjiognomicjhijcietttiafnrtperiri.&ipfa:fe cundum feip'x Riofesitaque Phyfiogno fasnofimtinv mones iuxta tres modos paffibilesa* mb aggrefsi funt hanc difcipli tibuscorporis^ hamjquifqjiiixtavnu. Air) autem in tali> titur pafsionibus animae. & a h i m a m fimilem pu" fes. i.Alr) oui H id manifeftum fitvaldeinebrie dem ex generibus animalium tatibus.fed diftinguebant exip inaitafe habent connaturaha. Hi quiderti igitur ne ars qpia Phyfiognomomac. fogenere hominum fecund um vtfiantcaufae plurimarum paf' gentes. Cap.Amplius autem do}coeunci}cV^ in unaquaq? aliax 6d fcientes circa unumquodqj rum pafsionum .ARISTOTELIS P H Y S I O G N O M I CA. Thraces}& Scythae fimiliter turn eft tale.

Primum quidemq* proprium. Adhuc aute libus. fed aliorum feftum aliquid fit .quac apparetibus coniedluram quis paffiones hisquidemblbusin' accipiac.Si autaliquis.vtfimprr vtiq* dubirabit. Qjii aute ex. qua cetuo fimiliof di^ defici unt. deces enim propria figna rumeritnon manentis inintel* proprium quid fignificare.non perpetuoconfe> vtiq? habebit aflignarecui^funt quensrem. vtrurft fortitudica.neq? enim forte fo habent. Siquidem enim (labile ad autecoe. Coia ergo figna nihil ueniens. merito enim proprr) nones favfhe in anima non iri ali quo . fed & alia infinita.coia lecflu.&dcficiensfignuquia vtiq? manifcftata t phyfiognox (ufcipietjCotingeret utiqj ipfurn fncnizami.& anima fimi intelledlit. dt non habendbus vllarri cuhi8.q> fan quaedam tempora Si ergo neqj coia eligenti mani/* jrnores non eofdem. fed S>C alia quxda.quare li quis fimilis fiie> cunq?itac]5figrioru ftabiliasut. aliorum aute animalium fiognomdnizant.animaliapaucaciua:dani paffionem coemmanifefta. perm utet.ppria quidem veru effe. neqj f m pro* habent* triftibiis enim exiftenti pria .fed alia multa:neqj timi busmultufeparantur. q> eadem funt figna for enim eft vtiq? dicere percurren titudinisprxdi&isanimalibus* tem forma vniufcuiufqjanima' non folum fortitudinis coem in iiurn. Sed hem itafimilern be(lia». multavc iusvtiqi figna refpicias 4 Quac' F ro coia. i *^ A monizant.atqj difcedunt5C ifteleoni.cu' ' propria habent figna.Nihilautproprium D quidan6fjderrjcumfint.fed f m co aliquid (labile figniffcant. non refte ele> hulliaccidant. fed ex homi'biliter ducerej & morem accipe nibus elecflionem fecere oportec re. non vticp erit Vnuquodqs buSj cjfiqi cotingit diem deleda animaliu dfpicere. Quarcunq? autpa£ hare figna.quo pacfto magis aut adueniUnt.quae hlune aliquid.mores animaliu phyfiognomonizato qui func in facie .Primum enim. non tn conue Vniufcuiufq? feraruelegerit.Phyfiognomica. eofdem habet: rum in anima habebi t vtiq? ali yrfortis&inueifecuridus eofde quis accipere. ri t nori f m prbpri um.vt mos.nullusvtiqj videbichomix dinis aut altering figna fint. fie Jiserit. qui eft hilaris i & e contrario patientibus eandem palTionem» hilarem contriflari. no nienserit. Secundo dum lepus. quod quicuq? vni fimilis eile paffionem eoru quae funt im huiccorporeerit. qui vt fi fortis infpiciat aligs figna.Si enim ita quis <5tionem fignorum faciunt* non elegeri t.quo vtiqj fignum ve^» tetur. plUribus eligi anima rnilantc in aliquo. feris phy/ funt. Adhuc fortiaanimaliuminvnumacci' ^cumhis ) depaucisvtiq3femper pienteoportetperfcrutari. autem. eratin facie. fed aflGk oportet ex. animabus velintelledU lum leo.

ttmidillimu .quibusvtiturPhy> fiognomon. dC accidit. loquacitate iignificat* quacdicut Phyfiognomonesde hoc aut referttirad gemisauiu* omnibus generibuSjfigna. nullu permutauitfi' gnoru. 8t ex moribus in fa ptentrione habitant. bona indolem./3C ex carne}cV ex par meridiem.cavnuquodq? declarare«Phy> nibus animalibus. non circa oia) di ex. o L o R E s ergo fignant.nomut fiognomoniaergo e. circa naturales lum molliffimu habent:fortif(ix paffiones eoru quae funt in intel mum aut leo. diflorwn generum Signa accipiantur. men ipfius dicit.Hoc fequenter demanifeftiffimis cir autfignum fumptum eftexom T-hyfio.Nunc aut func circa intelle&u. 3. pilofitas qux jRgnans effet talis explicatio.timidae: dC particular!ter nunc aut dicam ex quibus gene eft hoc quide videre in coturnix ribus figna accipiuntur. cie apparentibus.Pilofitasaut quae eft cir In vniuerfum igitur hmoi funt. ddmolle pilii tibuSjC^ ex figura totius corgis* habent. aute haec fine pofterius declarabitur. &durorupiloru:qui aut apud 6d ex voce.Phyfiognomica. fortaffemelius e fingiflatim d« omnibus. molle. Cap.loquacitas* Caro O .fortes funt.qugcunqjaduenientiatraf auibushocidevidere.cV: pilum dux leclu}c\!eorumquae fuperacqui riffimum habent. fuf circa ventre eft: eorum aut qux ficiant qux di(flafunc.& ex figuris.Si igi propriiienim auis eft eoru quae tur immanifefta.non erunt hmo^co gnitionesartirvt quae funt circa opiniones.timidi. aatCitharoedum noncotingit cognofcere.quae phyfiognomox nizamus. quicunqj enim apud fex ex colonb9. dC ex lenitate. manifefta funt ab his. naaddifcensaliqua difciplina.lepus. (y extjuibtu generibut Sigrut in tniuer/um acctfiantur.cVpix itio.exa<fiius explanare. molles quidem g iila figna accipiatur.ouis. qn in leui H Phyfiognomonia ) qm corpore accidit hie color.aut no redle de funt circa corpus. Qwo faflo fer •vnmnijuejq. quaecunq. Ex motibus enim phyx dCin generibus hominu hoc ide liognomonizat. dC fint cibuSjC^ingallis.di centem cuiufmodi figna referan tur ad fingula.vrVenim mutant figna eoru quae phyfiox quaecunqp quidem habent dura gnomonizantur. fortes: quaecunq. acuti quidem calidum. Cap.6C Portet ergo determinax fanguineum: albi cum ru recircaqualiaquaeda e bore. quibus finx P i n vero.aper. 4. G quo permutant figna qua: funt incorpore. ca vetre.ficut6C nox enim eceruus. Eft auteddin runt.Similiteraute' om nia. & fcientias Medicu. qbs vtit Phyfiognomo* Qwdfit Vbyfiognomonia.deinde c5 timid um^duri aut fortem .quaecunqj in prao didis deciarata non fuere.Qualiaautem pennam.

pro prium putamus Philofophiae.Phyfiognomica.etgalloru qui funtanimofl dum omnes virtu tes.ma'D bonihabitus naturainfenfibile ximequidem.cV extrema cor funtjtimida autacutae vocis.tardicjdemol quod eft. F I G V R .fortia quidegrauis voci« ior eft. non eo Pafiiottum modi duo.Etmaxi' quis accipiat vera efle figna. inuidu elle. quaeapparetinfacie. cV fi no eorumqu^funt fint inuidi /igna:ex illis tn priox in gencrc. M O T V S aut.fm que in tota genera refcrre decet:fimi aliquis phyfiognomonizetmul lioraenim funtquacfito. S>C acuteloqui:fegniter auc fit vt fi hochabet. i mbecillem nifeftis. {y forte cV in his melius eft. remiffam aut df. Rurfusau team's generis. dt inftabilem: nifi in forti tusfuerit. dt ha quide. potentes hoc acciderit. & canis latrax bitus in el ior is.leo poris fortiora &C cratfiora.ea q bitrandueftjfor tern qui dem for accipiutur in moribus max tis.cV fortior.grauisqui. qn Omninoautvni quidemfigno figna non funt confefla fed fub> rum credere ftultum eft: qn aut contrariantia. q? ipforu vox e acuta &C grauis. Ignorum aute.6V monicVinuiduminuenire.quando contraria funt km intellects: acuti vero cafrn* huic iuxta pa(Tiones. Inuenitndorum exfignif habit Hum. dC taurus. qux funt in forte au t timidii ponere: fed ar-« partibus. acuta putarit. grauiter vociferant: ceruus auc.« autenvSd P A S ^ plice ob caufam. dC potiora fecun bilis. fmfimilitudinesaccipiuturpaf cViratusintcnderecofueuit vox £ fionis. ddlepus acutx vocisfunt.ckfm motus. enim totum genus homix lus tn aggrefiiis eft.Indignatus enim . fed quxdam f m morem.dux tern cVremiiTa timidum.pone enimquibufda corpore Sdhabeti extremitates exiftentibusneceirariue(Te.phyfiogno IN V O C E aute. fed noa autaliusetiam modus.dura quid*. ponendaeile. S . Cap.qnralisproprius fignin~cat:lenis autecVingenio^modusfueriteius cjphiJofopha fum. A 134 CAHO aute. Sed Solatia. eem.non.irafcibilefignu eiufdem uiter loquitur. nihil ponere.qn ahquis ira difpolHusremittitvoce^gra' fcitur. timidi. iracundi voce 51 ONES.Mas autem foemina ma maliu. qn enim patitur aliquid.mizare etiam mala* dem cVintenfa fortem: acuta au DevocefmpaA'ionem intcn D»b£utie densquifpia. <.magisvtiqj conucniet.fortiora funt.cVrlguras.nifl plura conueniunt. Eft aut potilTimum.quac funt in fine difcrepantiu inter fe quaedS vno. rib us cotingac vtiqj Phyfiogno Paffionu. Eft me quidem in fpeciem.vt quibufdacredibiliora. Vt fi neceffe num phyfiognomiza^ iit iracundu S>C trifte cV paruum m us.

c\: nimi uimroni uentes:cV ex. obtufus: crura circa talu craffa. & inferiora laxara: bene foluta. non prxccps.&loquens tarde: vox tarda. huid9. ftupefa(ftibilis:mosquieftinfa cie. In mo tibustardus.illi verocalidum fignificanr* I V C V N D I siGNA.Pbyfilognomica.carx nofac:lumbi carnofircruralogat collum groffum: facies carnofa.necvalx de nigriroculus charop9. fublonga fatis: motus aut. I N G E N I O S I SIGNA. T J M I D I s i G N A . qux funt circa coftas:6V fm dor fum non carnofus: corpus alba mixto rubore. trfina corporis imbecilla:& cru ra paruaimanuslongae <3d gracix les:iumbi aut parui.neqj valde apertus.cofracli. facies rotunda . Rugo ia faciesrA: macri oculi. fed fupinus.hi quidem rimidum.complexa 6Vcolligata:cotyle rotunda: humeri furfum contra dufrons magna.neq3 valde pinguis: quac circahumeros &collu ma criora. nee oino diffoluti: collum forte^no vehemeter car^ nofum : pe<ft* carnofum. oino rugofa. circularis.&fTx gura. no magna: nltis neq? lenis^neq. Cap.ne<H intefe afpicies necp remifletcV in motib* tardus erit. & extrex ma corporis fortia 8d magna: 5c venter ampl. dC . M O D E S T I S I G N A .c\: coftar. imbecilx Jes:rTgura con ten fa inmotibus: ron temerari us. rotunda:madibulae magng. Pilimol 1es:corporeinclinatus nonerex dustfurae furfum cotracTtaercirca facie fubpallidus: oculi imbecilx 1cs.& carnofa. ilmul .&morem qui apparetin facie. carx nofatoculus pallid us. no fpledidus.Front ingens.us .& mi ris:oculus hilaris.conniuens tarde. ru beus corporejColor fanguineus.neque oino claufus. ORTlfc CORPORIS SIGNA.non boni habit'.fed videt bonus.facile mobilistmceftus. f.cV lenis: quae funt circa oculos humiliora. Oculusapert?&fplendidus:pal L pebrjfanguine{ & craflae:& pa rum curuus:humeri furfum ele> uati:f7gura non recflus. pedus furfum contradlum. cV cotradus ad fe:armi lati & diftantes. F funt circa collu dC crura>carnox fa. cV puru:cutis tex nuis:pili no valde duri. & more qui eft in facie.nec val de expafus nee omnino claufus: fqualidior color in corporeracu ta frons.carnofa. &C remilTust figura.ct plena fpiritu. T R J S T I S S I G N A . nee val de colligati . Pi!i duri: flgura corpis erex <fta : offa. niger.apx paret. &.c¥ qux circa facie: cV colx jigataquaefunt circa humeros. CarohumidiorcVmollior. rumfigna. recla.et facies fomnoletior.&latu: coxa contracta:furf deorfum co tractj roculus charopus. fm fimilitudines accipit* I N V E R E C V N D I SIGNA. fed paru pronus:in motibus praeceps. oculorum enim quiceleriterco niuent.

cV ingeniofi^ ca lidi.^ magni. alia vero tex nentislumbos.(3dlati:cxtre ma magna.gaudentes parta vicftoria. elegantes forma. V O R A C E S funthi. Pvsii. figura bene cofta/ tus. quibufcuncp eft fuperi us labiu ekuatum . \nutmendorum Stgnorum mcthojuj.fubrufus. Pinguia q circa faciem . confracTiones ocu lorum duo fignificant. dC rubicundi. inch natio capi cis ad dextram.«3C comefuratus:figuracuruuSjCiir fus capillorum furfum vulfus* SIM VIATOR.&in figu rahumiliSjCVmotib 9 remiiTus. & habec oculospingues. L V X V R I O S V S . qui haben tfuperiora maiora. fimul awe Of.cV fern per memores. habentes carncm boni habitus. Facie re milTus. 135 \ / Identur aut mihi anima V <3d corpus compatiadinx uicem.qu^m quod iade eft vf<£ ad collum. capilloru ambitus florid us3deorfum tendens* M A N S V E T I siGNA.cVcirca mores inamorepropefi.& craffiSjfid nigris:dd tern pora hirfuta.pulchra. fomnolenta facies de morevidetur.illud Vero demiffum trifte.maiuseft.&quac circa ocu^ los rugofa. aiae habitus alteratus fimul . hoc cjuix dem molle &L fcemininum.LANiMVs.c\l fortiarlcnis QC cit' ca pe&iiSjCV circa bubones: bar batus probe.Gra uisfpeciCjCarnofuSjCarohuida. dC timix dus.macer. dC forma proni. Oculus Confra<flus.nigrj coloris^mace^qug funt circa faciem quad abrafa: facics rugofa.paruorum membroru. Re^ dtus corpore. F A M A T O R E S sOMNI. humeri diftantes.&I lafciuus.animofus. M I S E R I C O P D E S . quihabentfu periora maiora. 5d hirfutus: recliscax pillis. 7.genu flexibilis. Qcunqj pulchri & albi colons.. fiCcar^ no fa magis.flCparuaefaciei. qualis Vtiqj fuitLeucadiusCorinchi9* TALO-RVM A M A T O R E S . oculus pinguis. Immifericors infipienSjCx: inuerecundus. quieftal bi coloris.&modeftus. hgc q ui dem circunclinatis. curui pedes.Iidc etia amatores funtmulieru } <3^ genitores fceminarutn . di multa:bong magnitudinis. C I N E D I S*GNA. & hirfuti circa ventrem* M E M ORES.dCparuorum articuloru.cV naresdeorisfi diftantes. A M A T O R E S *MVNERVM.horum autfignadicflafunt* Mifericors eft fapiens. Cap. dC ambulaciones d uplices. I R A C V N D I S I G N A . calidi. re^ dicrinis&mgri.Phyfiognomica. mot9 manuum fupini &diffoluti. &oculorum cir cunfpediiones. ~ iuftobreuiorecubitum haben' tes. c\l fern per plorat. qualis vtiqj filic Dionyfius Sophifta. A M A R I si ON A. non carnofus. di paruorum oculoru. &.quibus id quod eft ab vmbilicoad pex clus.

adhuc exiftere contigeret. Amplius aut fm eledlionem fix gnorum. manifeftum eftq> trifles obfcurz faciei funt. quac eft in corpore.&non iumentorum cois Maftican eft iniuria: porcorum. quare funt omniafimiliain animalib^eiuf dem cuiufpiam declaratiuathfc verominime.&frigi dicatibusfiunt.vbicunqjcontingat.ut quod eligit vuJt.cl<:animaama.vtfiinuerecuduserit&par uiloquus.Quomodoigit c5e quidem &propriumc6ue> mtdiftingui. r£i habitus qui ecirca venerea.adiunx gentescouementibuscouenien tia. &L fur quidem cofeques inuerecundiam. f7mulaltcratcorporisforma.«3<:driam paruamha^ bent inter fe.Suntauthorum q used am apparentiu in corpox ribus parua dria vtentia.& qui a'laboribusrhienimeodemnoie vtuntur. Opus aute eftmulta confuetudine.ff quisdebeteffefufFieiens ad di/cendum finguladehis.4»t> iinuic « conferunt .curationibus aut corporis. Quoma enimeaquaevidentur incorpo rib JSjdicuntur referri ad fimilix tudinesquae fiut abanimalib*.Phyfiognomica. Qm enim animg incft triftari ec laecari. eox L dem nomineappellara: vt pallo res qui fiunt d terroribus. di<flum eft.& fur vtiq? eri t & illix beralis.contumeHofumtinsfinis autem indolens.corpus copati' biliaforent. Mania enim videfefle circa anima : & Medici Medicametis purgatescorpus. EC quibus anima liaoperantur.Qm igifvtraqj foluuntur. forma.q ui eft ab apparen te conx uenientia^cotingititaeomox d o vtentemulta dignofcere:dC nofolum vrrvtileeftjfedad ele** dione fignorum fingularium* ele<florum enim quodqj decerc oportet tak. fan^&itaaia Of.cV vi<flibus no nullisvtentesin ipfispermutat animamamania. Maxime tn id ex hoc manifeftu M fiat.haequideproprif paiDoes vniufcuiufqj fexus ani inalium fun t.fltfyHb. Manifeftum infuper eft3q>virtutibus animaefimiies corporis formac fiut.«3dparuiloquiu illiberalis. 8C afino" dococut.non facile eft co gnofcere:fed ex cofuetudinefor maeapparetem quidem affume reconuenientiam oportet. & qux eft circa venerea exceffus. proprifpair»onesfmcorpuSjin coibusautemcoes.Communes quidem funtjiniuria. ilJac vero coes«In proprfjsigituroperibusanimf.quautsconferenr.palam.& iterum forma corporis alterata fimul altcrat animz habitum.quovtiopus eft. & gaudetes hilaris«Siquidem igitur anima difloluta. in canibus qui^ dem.nucautma nifeftuqjvtrunq? fefecofequif. d(.es adinuicenoneflTent.Eft igitur&optim*modus &citif fim us. Propriu aut eft. iumento rum. fimul &C corporis forma foluitur. jiiapermutatur. In talibus igitur qui/ bus^j . &abadib^cVproprietatesquj' damalixacaliditatibus. parua autem diffex rentia exiftente.

nus aut fortes.Habitu»mq. ferini ur aut magnitudine vero moderata:fu adviolentiainfereda.6d iniufiior natura. Etquas dior. At vero & hoc manifeftum ros fortes. ad quodcunq.& anguftioris faciei. 8.<3c: qux ipforii forma totius corpcris molliore. valde nianifefta funt: nis. Leo enim habet os ingenstfa et affuetudines manuu recipien ciem auc quadratiore.<3£ velucnubesfupftat. & crura gracilia ha bo genera animalium di bent. func. 13 6 A busfyoportethocmocogruenx re fcemina mare minoris capi. B dum.et pcct^iuuenile. in animalibttf liora haben t.non planisneq? va'decri confitentur 5d paftores &C vena fpisuisutcircahumero^claues tores.. v c fint for.q coiuifia hume <fca. & molliores fm Leo omniu perfecfliffitno aflfum masfoemininae marib ? funt. tcm fieri mcthodum.crafsii.fed sequaliter pen ribus«Manifeftum aut id exno^ dentedeorfum: nafum aut max bisalicubi efttqin cti ab ir giscraffum qpfubtilem: oculos cimur . veru nutrimeta.coxedices aut.fuprafronx proteruiora > petulantiora'ue.. charopos.minusneruofaaut tia & timida5<5<: iufta 8i iniufta. mafue His i ta fe habetibus. Cap..eo q? natura funt fortiore.oes flauis. conamur nutrire. neqs valde proeminetes: qua vfqua eueniat.&patran/ perciliuingesrfrontequadrata. conuenit permutari. collum bonoe longitudi nutnunt.quafortiore.8£ ftinguere.mi pfiffe maris formam.fpaciofa magis... difficillime gfuafibiles. quare existences tales offea:fuperiore mandibulanon eruntfermcminus iracudaema proeminente.ex mafculini femininity funt.genua aut Vnc autprimum tenta' flexibiliora.Sd minoru coftaru dtjlinflio.c\: giaci lioriscolli fir. gis carnofas maribus.cocauos.ferarii. ad fu^ rit.6d illiberaliora. Videtur am mihi magis ma perciliaautd. :.funteni jQmiles.6dpeiftorairnbectl ¥a(?ionum. ira impule ex medio fubcaua magis.&molliorapditahumidio Diftinguedum aut animalium ribuscarnibus«Mafculina aute genusinduasformas.6d coxas ma veneru comparationt. videtur tz magis.n6 valdenv 8imaximerefpicimus^nequic tudos. dC i uftio linam dC in foei B tern id quod congruit vnicuiqj re.nafum fubfronte lefica fieri faemineamafculis. q^ talia funt qualia fint di^. fid impotentiora* natos.genere« foemina aute eit timi ibrmae.^ me eft^qjfingulainvnoquoqj gene taphrenulatum:robuftiscoltis. robu-- N .veluti afylum:caputmD> Forminscigit. inmafcu his olbuscontraria habentia..pedes vero p 'jlchriores. no valdc tes magis.5cqua:apud nos deratu. comefuratu: crinib* quae vero funt apud fylua.Phyfiognomica.

cV coxas: qua: vex ro funt circa ilia $t yentre. neqj valde duru.conuenientiora tran yalde fupfjua habent. ElecTiioauf flgnoify quae eft f m hoies.ckfurax. &. pjiiniu aialiu fcf. molles fecund um animam refex runfuradfppminirjqm genus.fcemine32 formx ma minea fof gis eft.&gracile: pedus expers co* fi iru.neqj humidurn.tia videtur. qua pJanatn. &.fic accipitur.am.inx uerecudi?fld quibus vngues cur ui f referunturadaues curuorii vnguium t Quib? pedum digiti coniundi funt. delex (fiabiliores aut vifu q^ fortiores. Qujpunqs aut funt talis carnofj et jnarticulati.dd in fumma neruofa ha.ftri clos. iilJum eft. fculiniUQuiciiqj crura gracilia. verfus aures rotundam magis. dC magnifice in<Jfedens. Talis igit eft fan ea. for li.& rpagnj et artj tes funt fmea quae funt in aiat reducuntur ad mafculinu gen't Qu. robufto^dorfo abunde pdiriu coxendices non carnofas. oculos paruos.his aut ope ma maxie ratur ixaliquod opus fortitudi oftedentf.Q^^cuqj aut ad phy fiogno tur ad apparctem couenientiat monizandii infpicerecoueniet Qui haljet coxas offeas &C ner DC Coxis.c\ longum dorfum :coxen dices carnofa.magnanimu.bent.alia aut quae referunt ad appareme decentia* cunqjfunt.refe-' doIofum. referun? ad ma Inhisautquaecircaanima. ab animalib^in elecftione figno uofaSjfortes funt.mafculinx for mac 6V fee dirupta.icunqj auf pedes paruo9. inter ea qua.inarticulatos habent. Quicunqj crura dent fortia. cojlum longu val< de. H amans. fimidi. nisfacit f Habetenim facie par< uam:os magnu. iuftu. P fortes f m animam. Vibufcun'qj pedes benc forrnati.6d inuerecudi* mininXjdicla funt.vt parurn fumpta.dC totu rum dicep.cVmanfuetu. bulans aute tarde. vidorjx.pifi ftp crura. Jeuia ipagis. liberale. referuntur ad mafculinu* .luxunofi. tu^ Cap.cYneruofum. pu.+Animalia igit.&feinhumerjs cum ambulat quatjens. ant. refcruntur ad foemiriinugenus. ipfosijj circuua gantes magis:fronte longiore. M Quicuncp crjara habent artix turn eft. 9.odibiles.ncc CQ xas:crura fortia dC nerqofa:grefx fum iuuenilem: & totu corpus articulatum.color autvarius. amans Je-datiuil. Qujbus pedum digiti curui. eoru cum qujbus verfef* DePardaPardalis aut. quae vi runturad aues.cingdif referii iire.q funt circa corpus«Quac autcircaanimafufceptiuum. et Trg.tacile e vtiqj pertran Qui genu Rexiles.referutur ad mafculinu genus. referunt adcoturnices ftricftorum pedu injacubusdegenteaf Tali« Quibufcuqj ea qua? circa tax DC cduin Jos funt & neruof^et articulata. Forma corporis tajis e« tes f m animam. alboSjConcauos.lognomica.

quod eftab qua dixi de pedibus. S .&leox &articulatu.Qui cunqj autem excofticircumtux eminentibus <3d humeri.mali referuntur ad mafculinum.voraces.molles. <3d inx boueSjVel ad ranas* Quicunqj aut maius habent.&fuperfluas. Quibufcuq? humeri bene fox extremitate pecifcoris vfqj ad col lum. quiaanguftu locum Quibufcunqj vero diAiculter fo Extra ord«Arift. refe phrenu curuum evalde.autindigetias. Videbit Vtiqj aligns &C canes mam»referunt ad mafculinum* feraru amatores lumbofos effe. fortes funt fm ani nes.pinguia. Qui autem no bene taphrenum. fhceao.molles * trem.mol gnum habenf. Quicuqj vex Quicunqj autem pedusma.Qiiicunqj aut habent rnodix fortes funt fecundum animam* camcarnc veluti deficcata. molles*referuntur nens habet. 137 A mafcuIinuimQui habent coxas habent fenfus. Q^i aute robuftis coftis.referunt ad apparcsrgaco habet.neq3 concauum me tnafculinu . mali mo runturad indecentiam* pe Dorfo Quibufcunq? dorfum inges. humex nqj ad pedius cotracfli. liberates funt fmanix races quidc.amatoresfera' habet magnu. articulati. moris funt. quxrendum bene C3ftati. & bene carnosu. qrn ventre magnu mam . refer unit ad fcemininum.referuntur ad fculinum.. Quicunqj mininu. ris funt»referunt ad apparentem &tforte/ortes funtanima.&coxis.abeo. Quibufcuqjautmetax autem non pingues. funt. les. Qniau adfcemininum. Quicuqj aut imbecille.benefortes«refex funtfm anima. atq? in arftum re ofTulentas. forx tern neque curuum vehemeter tes funt fm anima. Vo luti funt. Hec dico. rum. tremu peclioris. Quicunqiaut metaphrenum DC MeuDcLubis. Qiiilumbofi.et no car DeVctrc.c\l ftultiloqui. itavtfenfus grauatifint pgreQuicunqs nates acutasoffeas pletjoesciboru .pinguia habent. .DePcftoroearnofa.molles da<£lum.c\: humeri imbecilles.gloriofi.mo]lesfuntfmaiam» quod ab vmbilico eft vfqj ad ex referut ad fcemininu.referunturad canes.referunturad equos.mollesfunt^m animam f formati* F Quibufcucp ceruix articulis De Ceruireferuntur ad fcemininum.couenientia videri* tern dorfum ftncftum. referutur ad fimias.(3dinarticujatum.funt fortes. eo. dC imbe. qui recipitcibu.quo appetuntcibu: infen uenitapparenti forgliberalitas* iibiles aut. referunt ad fcex runturad mafculinu.&infipien tes. loquax funt f m anima. refe^ couenientia:quiaapparentea ql runturad mafculinum. habent.fortes snidi funt ficuti inflati._. dddearticulatu.Phy fiogn omica. Quicuqj aut metaphrenu emi^ cillehabent. referutur ad oportet elTe. referutur ad ma ces.Quibufcunq?autcer^ uix.Qui au antrorfum . Quibuseaquae funt circa ve nolum.cV infenfibiles.

diffix culterenim folubilibusexiftenx tibus his quse circa clauc } impo tentesfunt recipe motufenfufi. conclufafuntjinfenfibiles. dL gingiuas preeminences habent. dolofi.timidi fum. Qui afit nafum habet rotundu &t obtufum.referunt ab boues.cirx . referunt ad pafftone.referunturad leones» Qui vero nafum extremu fubti km habet. in magnis et fortibus canib9* Quibus labia gracilia dura.magnanimi. Qiii busautemeftingens. Quib9 in curuusdfrontemoxdeducifjin *• uerecundi funt.refe runtur ad iracudos tauros. ar* ticulatii ^fronte. Quibus facies magna. Quibua .Quiafitaquilum habet.Phyflognomica.fa:ueirafcibiJes funt* re> ferunt ad canes. medi us habit9 vtiqj horum erit conueniens.luxuriofi.Qui aut nafum cocaufi habet. fegnes.tardi.pufillanimi» referuntad catu.referua tur ad gallos-Qui vero fimUjlu-' xuriofi.refe/untur ad ap parentem conuenicntiani.timidi . Quibus aut facies videturparum deces.auiculares.referunf ad cor^ uos. ma gnanimi. Quicunqsautefuperiusla biu. referunrad boues.. q fi t in ira« Qui faciem carnofam habet. accurati. magnanimi funt. &qu3e an tefron tern rotuda.ita vt fu^ periuslabiu ad inferius protenx daturadconiuncflione labioru. Qui valde parua haber. lubileSjConuulrfjilhberales. Videbitvtiq* alicjs hoc Si. Quibufcunq? aut ea quf funt col circa claue col li bene folubilia.refc junt ad afinoSjSd boues.amaroresfuntcontume It liarum. Qiii afit carnofam. referunt ad afi nos.qui ita habetjignobiles..rcferuntur ad canes. Quib9 vero q circa claues funt.ckadfimiam.Qui fa ciem macilenta habet. refe runtur ad fues. referuntur ad leones.non valde craffum. Quibus funt labia gracilia dC in extremitatibus laxa. referutur ad leones.Qui aut habet gra cile. refe^ runtur ad lupos.referuturad cer uos.magnanimi«re ferunt ad aquila. Quibus collum craf' fum. for tes funt £m anima.referunf ad ceruos. refe runtad apparentecouenientia. referunt ad foeminas.ca denies caninos fupereminen tia.6d fuperius inferiori propedenSjfatui. illiberalesfunt. fenfibiles. referiitur ad H mafculinum. Be CoIIo. Quibus eft longu gra cile. Qui collu groffum habet. Der**1* fegnes. & infidiatores. facile motii fenfuum recipiunt.imbecilles funt.Qm ve ro neqp paruam neqj magnam oportetee. Qui aut nafum extremii § fummo craffum habent.Quibus autem breuevak de.circuferentia aut Ai perioreerecla. Qui bus aut nares funt apte.& carnofum. referuntur ad fues« Qui nafum extremum acutam habent.Qui autcralTala biahabent. referuntur ad afinoSjCV ceruos. Qui afit nafum extremu craf ^ Na** Aim habent.iracundi.iracudi.infen> fibilesfunt.na bene folubilib9exi ftentibus his quae circa clauem.

Qjuibus vero plus.referunturadleo«» nes.<3d fimia* Qui vero hax bent oculos magnos.mobi libusautdifficulter exiftentib9 rjs quae iuxta funt corpus. refe> runturad palTiones.Qui aut collecftam habef.afi nini. referunt ad paffione. referunt ad fues. Ite quibusvehemeter caduntquae ante oculos apparent.referuntur ad boues. tirrri pcColori di .referuntur ad paffione quf fit. tranquillusaut adulatione.ma fueti.erunt S n vtiot .quialugen tes demiiTac funt fronds.refex runturad mulieres.refe runt ad boues:Q.aftud.i^^i-imupto.Quicuqj habent ocu losemmenteSjfatui. Q.referunrur ad ^gyx ptios. referuntur ad paiTione: qfh mce fti trifte habent facie. reducunt ad fimiam.referii tur ad leones.referfitur ad habentes vngues curuos. Cap. Color aute qui confer tad diu horii oportet effe.timidi funt. Qui habent capita pi E neata. Valde aiit albi.Igitur bene forrnatu oportet necp magnos neq.C^ui aut magnas. Qui veroquadragulu cSmenfuratu fronti habet.timidi funt.contracia hentfrote.referuntur ad canes. neqj cocauoru oportet ee. Qui aut nebulofam.referuny tur ad vulpes. medius vtiqj habitus preftabit. referuntur ad paffione. referutur ad apparete decenti§.Id aut in canib9 videbitquifpia:qm canes cum blandiunt. Qm trifte habent fronte. vt veficu l3e.Qui vero paruum.Qui oculos paruos habet.inuerecundi. ^^^^-pLiwo. parx uoshabereoculos. Ite ex fomno furgendx busdepedent quae funt inocu>lis.medius habit9 vtiqj horumbenedecenter fe habet.referutur ad afix nos. a commumhus quijemgeiteribtts jefomptis. fagaces. Habitnnmtj. ma gnanimifunt. Qm aut nebulofus habitus au* dacia figni ficat.adulatores. Qui aures paruas habentjilx Deaurib' tniales funt.m aute demiilam.referfitur ad canes. FJaui.audacest 13 8 referuntur ad rauru.infenfati..referunt ad afinos. metnbrts tamen parttcularibta applicittis. Qui aOt melleicoloris. figiis. ^tftonte I difci plinabiles.PallidijColore tut bati.magnanimi. Quibufcuq) aut oculi funt paru €oncaui.Qui verocS cauoshabeXmalefici. I ex Vi valdenigrifunt. Qui aut win 9 plana habet. lamentabundi. referunt ad apparcnte decentiam3& afinos* Qm aut neqjeminentifloculox j-um. Qui habent magnum caput. reducunt ad leones. Quibusaiitaboculistanqua A veficulg depedctjamatoresvini funt.pu filianimi.frigi> da aut mobilia dirficulter. SMeonem.funtfr!gidi.Phyfiognomica.amatores fomni. referunt ad paf fione quf fit ex timore. fenfad.referuntur adboues.Rubei valde.magnanimi.mcefti.ui verorotuda habetjinfenfati. Qui aiit magna valdCjtardi.Videbitafit aliqscVicanu optimos moderatas aures here* De Pafiionum.

referunt ad canes. aute extreme calefodti. iraws nancp fuperacceduntur ea c^ventrem valde pilofa habet. Qui aut mentil habentacu ' oculi valde nigri. funt. referutur tibus erigunt.vifus eft enim albus referunt ad porcos. inuerccudi pererubefcunt.boni animi funt.refer untur ad leox befcunt oculis * Quibus autem nes. Qui dorfum ha* fcuntgenx* Quibus aut ocuJi fu bent pilofum valde. & dillenfx funt. colore non ae<qualiter.quiave^ oportet valde pilofa ee.Quibus aute turn crifpos habent.Qui L runtur ad paffionem^uia iratis peftora habent valde nuda. refe pererubefces eft ^ vereciidi funt. ftoJidi runtur ad ^Ethiopas. Qui capillos mul ad leoney6C aquilo. quxfunt circa peclus. vehementercalefadia.referun' eft. vel hsecaccidant. ££ ex Quib9 aut oculi glauci autalbi.timidi. Quoniam funt. befcunt. pilos habent in capite. refex ventre valde pilofa habent. pallidi fiut corpora. Juxuriofi.eru/ liberal es func. enim color valde.referuntur ad hireos* lisire. Qiiibuscolor ruber ignei funt. diuulfa habet ante nafum. &. diflfici" nerei funt.Phyfiognomica.referunturad beftias. videtur timi' Qui habet fupercilia coiuncla.animofi.acuti funt: qm omnia Q font tur ad canes* Qui aut oculos dix fm corpus. Qui aiit ea quae funt circa pcjfl9. niger tum.referuntad paflfione. tenfa vfq? ad tepora. &coruos* Qui tibias pilofas habent.neqj nux recfidatis fupererubefcit facies. ve otiqj effent. fed declinat ad tudine paffionis^)ui fupercilia Hauum colore.Quibus aut eft flam meus color circa pedtus. timidi. G vtfqj tardi. runt ad mulieres. vehementer crifpi . fatui funt* timidi funt. Quibus color flameus timidi * referunt ad paffionem: eft.inuerecundi. a motu calefadla eru fcoloratos habent & turbatos.difficilis irae.maniaci:quiaeaquac funt in quia qui rimuerint.Quibus fades fa" no pilofa}inuerecundi funt. maniaci refer untur ad gallos. ditatefigniffcare.quia ebrrjs fupererube feruntad aues. Qui ob iratn«referutur ad paffione: aut collu retro pilofum habent.mediushabitus eftoprim9* Quibus genzfupererubefcunt.Quibus igicur &L eredi. Qm igi tur no refer untur ad palTione. Qui eredios color timiditatem fignificare. quiaquiabira efirruntur.rex pafTione.boni animi funt.Quicunqs flammeucolorem habent* Qui oculos lucetes habec. da. refer unt ad nunqua in eifde perfeuerant. extra fe feruntur funt.referunturad fimili' funt valde nigri. Quibus nunqua in eifde perfeuerant* rex aut circa collum 5£ tepora v ene ferunt ad aues:quia eae pecfi9. Qvii humeros pilofos habent*. amatoresfuntvini.refcvinocolore fimiles func.referunt ad capras. Qui aute non triftes funt. re Qui aut non funt glauci/ed cha ferunt ad paffionestquiatimen^ ropi.timidi.

cinfdi funt. ac celex ris greffus minime moleft^perx1 fectiuus: qmceleritasgfediuu. longi tudo vero non inetficax« Qui breuis. Qui in capiteadnatos habent ca pillos ad frontem iuxta nafum. ditatemoleftus. leftiu. fi enim in quopiam inte]lediovehementerfiat.referun turad apparentedecentia.mollibus. ac tardi greiTus tarx addiuc.timi' di: qa in oculis primii mouenf» 13 9 ^Quidemiffumafpedii:&qui D busaltera palpebra immitit in ^ ti ^ oculis per mediu fixi afped9: dC dee/Urilt qui palpebras fuperiores tarde lan™-: reducunt. .cVad decenciam.cVbra De membro^ Mo chrj liiotu cade refetuntur.noperfe<fliuus: qmbreuiter)cardeqi. crifpitimiditateferutiquiinexx tremitate funtcrifpiad bonum animu referunt«referuntur aute & ad leone. fpecflat.referuntad mu Jieres. cftinanti it vtiqj tarditatc moleftus.ani P maftatjCVvifus.tarde vero cogitabundum. Qui palpebrizat.6V: fix niuntin acutGjiracundi^luge tes.&decentia4Quicuqjmollii' ter fine contentionevocat.eleuatu habent. _ Voce admodu magna vc Voce.ac r aptis loquuntur. referurif ad ac cipitres.Quiaute funt valde magni.» iracundi«referuntur ad capras* P A R v i valde. referunt ad ap^ pafretedeceria^ad fceminas.non perfediuus.referuturad muliere9.quod eft ante caput. * &quipalpebrasimmittunttin C odkidt vniuerfum'qs ocs.et cekrisgf effus mo lcltus. molliterqj intuentur: f°^t.Qui" cun^j oculos habent bene mobi les^acutijrapaces.Phyfiognomica. yociferanturgrauiter.referunturad oues«Quix cunqj vocant acute 8ifortiter.. tardi*latioe enim fanguinis max gnu locu continerite. Qui •bos.cVcubiti. Parui tione enim fanguinis paruii lox cum cotinen tc}motiones quoqj Magnis. Quipex dibusinuerfisambulates.&cru ribiiSjfoeminini.la .referuntur ad leones.referuntur ad apx pgfrentem decentiam. referunt ad fortes ca^ nes. DE manus.cax. Quicunqj autem paruorum ficciscarnib 9 S irj vtunt. qui molliteradiefta.magnuac perplexu.tincfluramalbuginis in oculo velut immotam habet. referunt ad boues. funtliberales. man fueti.cinsedi. intellecliui. Inclinati aut ad dextram in ambulando. valde Veloci ter accedut ad fapex re. Qui cunq?grauitervocat.adu^ latores funt.iniuriofi» referunt ad afinos. Qui vero corporibus cirx cutorquentes fe cV fricates.motus tar de accedut ad lapere. foluteq. " longi.actardigreffus. Quiciiqj aut vocant a graui incipientes.pgredi mi nime efficax< Qui Icngi. Quifcapulismouenfcuruijelax ti. referunt ad paffiox nes.Qui id frontis.refcruntur ad equos.acuti funt.]^ Qui oculos frequenti temporc mouentes. per/fedi UUs. qfn longe progredi eflfi forte Grf.li berates funt * referunt ad leones. humerisrediSjtenfisinfultatjga leangones. dt ad de? cenna vocis»Quicunqj aut vox cibus acutis. co codici Qui breuis.

^ coloribus quxin principalibus locis flue.Exceden queter circa crura. quipg frix d(. 1 p_g caliditatera. referre ad aple tcperamenti. ciscarnibus vtunt. bus vtunt.aftuti: commefurati UMtu' ciunt.fi enim qui incox inc6mca. motus enim non muld exiftentcs faciiius ad . cedens perficiat. Qui fcuiu cVfoemina. aut. L tur. ma S>C perfecfi:iiTima. dere ad fapere. iftalocamanifexquo perfeda funt. tardo per frigidi tes.nihil perficiut. giditateinnafcuntur.<3c carniu dC coloris ca put.didu eft* Media au prudeti^ plurimg decor apget.vtcomenfura circa ped:us.alia alrjs fi tern.aut paruitatibus deficietia.Inoi co magna. aut q men tern acced uritt nee etia parx per cal iditatccorporibusfuperx ui exiftentes fupergrediuntur» fluunt.comenfuratione parenteconuenientia^in max prxbuit primu perficere. |>g igneu.Quicunqj autem ddbonam natiuitatem reducere paruorii humidis carnib^vtunx oportet. cV coloribus per cali dC demoftratu eft.lognomica. <5d veloci ficiendum quae fuerint propofi. hacc enim perx cunqp aut magnoru ficciscarnix fecliffima diuifione diui fa funt. INCOMMENSVRATI.o in vniuerfum dicatmelior.c\l tarda gg frigidi tax aut electione fignoru.referunturadpaiTionem.in quib^et imperfe<fla.6d forx snagno loco cV.qui tia igitur corporu magnitudini aut circa ventre.&ad fentiedumoportetmo^ pere:fed aliud in alio prius. confex ta fit ad perficiendum.<3£ pedes. fronte.Relationeautcomenfuracio tatcnon permittitaliquid accex nisad corporu bona motione.6d vt tiui.qufx motuin paruo.c\l humeros. cxl q uomodo ftiiTimafignaprebet.Quicuqj vero magnoru humidis carnib'vtu aftuti.auc5£ coloribus.q? ex deratam efle magnitudinem. exiftente enim latione in vtiqj er unt fim ul 6c i ufti.nihii pern" menfurati. Oino bus. q> mafculus e jditatem.c\: facie.minim9.Quicuqj vero magni fic^ fubieclum: manifcftiiTimaaiit. cV fortior.6d aut coloribus. fecudus aut qui eft liditasacquifiuit. exiftente enim latione in l. Bex fiuntperfe&iui.exiftente enim ne fe habet aiit & oia figna. tern naturahoruad fenfusoptix fbyfiognom'Koritm fait. fed no ad forma maris.8£ coloribus gg frigiditate. magnitudinis enim eft circa oculos. furacu & tur.. nihil coducet accedens ad gnismagis declarant manifefte fapere.fiunt perfe&iui &fenfi fcemi na i uftior. ficutin principio di<5tueft. Vtuncur.cV cax cxceffum. dt. exiftente quare perfe^titfimam&adper enim in latione paruo.vtficdica. fiunt perfedliui PrincipaliffimusauclocuseftjCi M &.quib9 vtiqj fupponitur inefie. fenfitiui.difficultermobi cunqj pdicla funt.ad foemina. nunqua fm ide eft fax ta.

&L aqua.Quare dCnigrx ap paret vmbrg. queadmo/ per tefunt natura <*lba:ignis au' dum marishorror.priuatio. ProptereacVnubeSjquadQ colore.at propter tinifturam drjsincidentibus}c\ldiiTipato lu U multicolor apparec. fed luminis bra aut fit deficictc lumine.eft natura nigrfnaut d qui quanta qualis'qj figura fit ten&busnullum prorius lumen fere bra.non difficile eft turn ex phciterenimnigru nobis appa altis multisdifcere.qui niger eft. Cap. Librihui* phrafis Theophra itu potitb aut aliu. S i miJi ter &.AR I S T O TE DE COLORIBVS L I B E L L V S *A Simone PorttoNeapolirano latmitae donattts.Niger aut color confe rari radr) refranguntur. qua ftagirka&pere Ti4etur. flaui-terra vero natu fupcrficiei afperitatc paucis ray ra alba ell. cV aer.cum in fe inuv dixenim partesipforum lumi/.cV Sol. vmbrofum nigrum appa £ ncrefit manifellu. q> non fit fenfibilis. I. qn noa te:q?fumo.Alii. anem aerem aquibusraru ddpaucum lume repercutitur. bilibus.^ ^ cem mutant. quod in-ci' mine. DC coloribus Simplicibtts. <tc COSMO M E D I C I florentinarum Prmupi Magnctriwio D. fiunt mixtione peer tenebram.Tene nebra non fit color. qui tincfturam faciebat.eadem quoqj alb* euadit: non momniex par ratione. denfa fuerit valde. plicescolox cum ambiens locusvidet.Tri. q> prox flauum:flanimeo5(3c nigroaqua funditatc habeat: eo q> omnino colorante.na propter tem. turn potifiGx ret«autenim oino quod non vix mum ex eo.nigri D reddit apparentia. Quod aut lumen lit co S iirj lor A . Quod autem te^ libiinuicem temperatoru. bmninopenetrac lume«etenim Quocircaetiam hxiuiumemcit haec vi den tureiTe nigra. queadmodutn in alt)s vilix ad oculos. nam quod no videt. detur. nam exufto ret.pro le intelliguntur.qui ex his faci nis. puta nobis huiufmodiomnia nigra. apparent ice nenta .interme quitur elementa.oes videntur efle nigrar. aq ua^ qn exafperata fuerit. tingat.

Sed quide mixti fufci reddunt appat vfu venic hunc colore.niceum. ck halurgus: teperamenta lor eft lumen: non tamen etiant Vero.ac teda erfix cilles tune maxime in aere vm> pittproptereaquod hxcmaxix brofumincidunt.ni/i aSole. Simplices igix ciore incidente lumine}caligino fum. Cap.e. ad lumen exteduntur. Velutligna.&pingui Sole apparet. continuitax terea mare purpureu. iofis.nullo quippealio ftanigru fiiixtii luminijfum q3 " eiusvifionemfiericotingif. & & carbones igne extin«5lo«Quin fplendidus. qui funt fpicit. du Vnd* tem^ faciant.cVcomburitur« tenijacoccidete aerpurpureus eft.occidete^ fimus.qui ex latereprodit: bo dt vmbrofo infirmi SolisTav Vbi humidum^quod lateri in^ di) teperant«Vnde&circ. quando Iumen3ignisfolius eft color.ideft turcolores. etenim funtofae fiamne.& primo nigro R .nonulla gignUnrt multas ac Varias prar> enim quae non funt ignis. minorisqj ratione alia vero per hunc. lor appareat halurgus* quemadmodumcVparietum te Quod in penis quocp fieri c5 (SoriajitidecVlapides. qui ex hor jnueniturhaberecolorerii ttum rum teperaiwento.pUniceu» fiuscolorem. lumen face quide^mmorisq.per quoc fluit aqua. cVaquaabigne & «rbones.t(iquodabigne emicat.Nigra praeterea et fublat. radr) eniirt imbe^ bus.fiquando oriente. cer comburuntur. non foli rentia. qft cum mediocri al &fumus. Caccerum hoc eft conflderandum.vt albus.quem vocant o/3-pj'/df. Halurgus vero floridus fie. L luminet vtcValiorum omnium cofpicimus ferng efle pumceu: COrporum corporis apparentia.fwt Mm. tur.Qyamobre niger dC Vmx igni inefle.cumenim aliquo modo in aqua. rone.eXdernitur.Copiofum aut.c¥nia quiahicfolii eft perfevifibilis. ceu puni f evidentur* Quin ergo ignis co ecus.De Coloribus G lor ignis.T in inclinatione vmbrait hscc ffunt. perfpicuum ex eo eft^ D? color&u* Mt&js ./.aorieit <rat. quare dC otnnia nuntur colore habere punicett* ambufta nigrefcut.tottax les'qj funt* opacu.euaduntco reddunt colorem: verum pau> lore nigri. &C nigra ignita oia mutari in pu Nigrum autem colore fieri cox.qrl funt ac?cenfi.puta oleo.neque bent coloru imagines.etenim hi fa<fti mufcofl. tingit.cdm aer. pic. halurgu ac poftea exiccati.cV: niger.lumen tamen elTe ipx brofus mixtuslumini. maioris ignis fpecies naturd.Apparetpraifx M me comburantur. vbi mufcofa fa<fta fuerint. federrt illabenteSjefficiunC vt co primum humidum exiccatur. na imbedlles Solis radf) in cum.quiexopimis. quoniam null urn alium qt hunc Eliqui colores.

qua habet bus erk irianifefta coloru gene-* (ImplicCsinter fe: proptereaq> ratio* Hecautem pr^cipue funt.c\l aerugo.n* ram temperamentacolorii con^ coloru. Fides vero &fimilia fed ronem habet eande cu qui'1 confiderareopcrtet exrjs. cai bones rem. minusqj mi' pracuifum fimiliterconftituit.inqui bufdam compofitis. parentiam.velut picT:orcS:fed ex prai' in fe inuice teperamcio ita acci^ dicftiSjconferences radios refle^ pere couenit.multitii' dine A . oportet omnes ni tas acciditjrtucnie'Tjus enirrt. temp'ari. Cap.tationes. fetfudum ma'' fimilantes.mul > fiderare temperarriecum ex prz tas &L varias reddut colons mu^ Condittttoputa. turn halurgi.Na.Oportefautemc^ omnium eoqjqui t€mperantuf.ac corufcas^ in flam> nem.. ). nan-arc generationem. 6d ful lion facerefimiJem apparentia t phur.i5<C pennis. B Namcudictmus temperamen' VMtadicanLCoIores abfokuint.quandocum nigro concocftione confi Jeranda.c\^pena:. apparet color vinofus.DeColoribus 141 A nigro teperatu.at(3jin his.&ex ali)pcoloribus tur ex his. mixtaaliaradrjs co quod oporteat fumere 6C con Solis.etiam fidem adferen creant colorum mut3tiones:auc tes.pIurJiTiuma fe>nx Culatim in generatione aliqua uicCm diffident.qu3C puro cYcorafcanti tempersntuf fiuntin plantis. ffiixtio vnius habet laritudine. hxcpotisfimu omnes.aliafplendori ignis.puniceus in halurgii ?atere. QC enim. qui cu hofum inftituere contemplatio jtioridus eft. ex fubiecto coiore xos inter fe.aer.nbdiiof cas multi mutatur. itaenim potisfimii cofpecto mifcetes. cv id genus om-* racemorum acini«etenini horu nibus.puni ecu.8c ignis. no aut oium quifpiam posfit fecundu nam' (imileftatuetesgnatione. turn mixta cum coloribus.cxlfruc1:ibus.»3d furous. Suntqugdam etia in fusgignicuf. qui partix gis3iminus. Porroiuxtacomtno foiTnita8.aut punicei. lumeSolis.c\:coiorum infi ftratummodu.cV.noncommifcentes hosco' rncrii colorcmucaf. &C pi!is.q.p mutuo lores.fum€nres fimilitudinem ex aequalitercu lumine cVumbris motUjfecudum apparent? mix temperamenta fumumur i nam tionemqujeeftinvnoquoqi aP lumen dC vmbfce. De Co/orww Infinitate. Colorum difFerentias confiderax aut propter°a cjj impariter ac in re!. faciunt^j aliuni colo' permixtis cum radrjs.non fimplici ter q in deni. radii aern. interea C dual maturantunatfimuJjatqj T vero non oDorret nos ' nigf uerint.cV aqua* &noninfigneminvniuer/o. color vino. quare tuui per &L temperamento prsebent ap'' fe. 5t nam prourmagis. quemadmodum.Eft. necef> AlTumcrepreterea oportet fimi fe eft fimilitef atqj eos qui mi fee litudinesn . fcentur.

quocirca etia omnia appax tern* Adfortiterodifferentiam.omnibus meatibus coloratis res:quemadmod'jrn 5£tenebra» perquospermeauit ipforu tinx Nullum autem coloru videm? (ftura > aliam habuerint coloris purii qualiseft.modi primae quidem. num.qug igne.<3d ferrum. fecund um tnagis&minuSjtumob mutua natura illtsinfirum colorevidf tnixtionem^pforum'q? fincerita nius.fltenimaureum. dum autem unum> &.i_ menter corufcat.nihil ponunt infitum ipfis colorem. nif eft us.neqj aereus.. ne.eft quodqjhoruatteriturad jqua' id quod admifcetur: aut contra lem aliquid ddlxue . aurejapparent. conftitu' nubes.Quare 8t colux nuitate. ad Japidem Lydiufn.qrl lorem. defibarum colla. non amplius li. propterea q> inattritu &reliquorum finguli:tu. hec. alias aliterte ra.fed omnesalijs imaginem.funt etiam quf dam. * turn. etiam laeuitax ngm> ( ) gUntjineaS4eoq. cu fplendid um accorufcas.tern participant. velutaqua. 6C lumi q> pori. etenim M lis defunt ciones ex paruis fint particulis.diuerfos & varies obti reus.qui vero actritu ab' tempera tos. rentnigra. quales funt apparent.hf c multos habet colores.c\l SolCjSi duro aut molli ful djfrumpaacur. nam etfi alioru nul iumptuseft ab rjs.3d aurum. If uigacaattritu. aliud nifi continuitas luminis.& inn6nul. F. Iccirco 3C fedprorfusnigereft: propterea qug i n vmbra fpedant .per qiios rincftux fecundQ inclinatio nes .etiam colores vmbrofi^vt nenccoloresceuargentum attri isqui ex. nigrum. quibus vmx hit indu& nigri enim cu fint. albas depiri' broil funt colores. neqp aliu bris temperati}alr) atqj alt) 6d no Vllum eiufmodi habetcolorem.DeCoIoribus G dine5Cviribusdifftrut:autcja rapermeauit : natura vero etia k non habent eafdem rones. fulphurCjCVgruginofis tum. velut argen" uerfos faciutcolores (ceuSdc. dum ipfi conteruntur. Alia autem. & alBus.tun» Ifuitatem.ft&afTumutdenuo cox H 3tdenfitas.Eft autem corufcans. mulx ex eifdem fii)nam cum prior his tasenim&halurgus habec dif' color non amplius fit nobis ma* ierenriaSjdC pumceus.quem habebant a genera Hauum &folare denfatum vehe tione.tum propter radios inciden •odicib9.dd qufcunqp £t nonnulla genera lapidum dix funt denfa cV If uia.tQuaecombuninturaute.6c auium pennae.ipfum tincfturf diapha> &?*.quam nadti funt in generatio peratoSjdiuerfos efficmnt colox ne. queadmox Jquallidurr^cV minimefplendix dum di.cu lumen reper 6C ditToluunturyduliqueiiuntin cuti tur.& aes. j.!uminis tamen radrjs dd vmx eft aureus.&aquarurn guttf. r .& potentrjsqui quorum fumus eft cenuis^ ae> bufdam.dc -dum.tinconiun<flione >& conti aliquo co . ' . ciunc.&denfisc\:nigris:fed ddncflux tes. aeramentis exhalac. omnium eiuC.ppter tin&ura fit diftra<fla.

diuerfa ap parent. mult a fpuma.exmultisquide teperatuco loribus^'ed vno quopiam.quemadmo duVin aqua. di. Cu vero in pro fundocernitur.6C tertio fubiedis coloribus.quocircacV fepenumc ro ex i)S eluuntur. qn fuerit cratTus. Albu aut c\L di aphanum.proxime appa^ ret colore cyaneus. practerea mulia terra.cV: per quae ap^ paret lume}ceu aq ua dC acre. fed non fenfi biliter. Orroqux tinguntur. nam cu per fe in u cem "^"•b™ ' fei"untur. fensu creansfQuapropcerdCper aqua aqueamagis apparent. 6c folfjs.cV vitro.lumine. radfjs enim prox ptcr denfitatem vndequaq? defi cietibus. vnd cum humido dC calido coloribus fimul ingredientibus * ineoruquaz tinguntu^meatus.quod etinaerc euenireputandueft.ah rjslex paratur cum denfiores linc.n. Itaqscolorrsoes mixti ex trib9 gignunt. cVcandelisemitx tuntur:eo q> lutne vniufcuiufqj Riorum diuerfiorem obtineatco Itfotctt loron.aliqua Jixiuio.tEtcolorum interfeinui defum in cem mixtione.in defis vero oibus appax ret quzdam caligo. di miftiones.Qifecux dutnaliasdiffcrctias. Tinguntur autem dC nigra vdlera^on tn (imili mo" do colore Hunt fplendida: co P tneatus . femper .5dLuna. ibi tenebrainterceptus>apparet cyaneus condenfatusauteque> admodum £>(.alia vino.vbi enim deficit lumen.rurfusab illo tex B peram.etenim hi a mari ruffi euadut.ab omnib* rjs. QC pasfioneseoru quf tinguntur. frucftibus.qui ab igne. a qui^ buscontingitlumenrefrangi. 4. Cap.ckl qua: vnr in fpeculis}colores habcre fi milesfpeculorii cernunt.multaenimfloribus.<3<: g cum apparent. mul" ta &C atramefo. Item cum radrjs. qn aruerunt. De colortbuf Ariificialilws. dam fumo.interduaccedit adocu' los. queadmodu halurgus purpura. nequimus q intra cos funt exacflc perfpicere »* Aer aut cominusinfpe&us. £ 6t terra nafcentibuSjCJC radicib* cingunt.Quinetiaaftrir <ftiones.<nultas gignut in tincflu ra differentia^. nullum yf 141 habcrecolorenvna propter rati D catcma radrjsvincitur. ex rjs quzmaximeprajpollent. noiix nullamarijCeu pili maritimo> rum. & acre.t C1 '' Lumen enim qn illabens ab alix quibuscoloratui^cVfit puniceu aut herbaccum:^ qn quod tern peratumeftinciditinalm que> piamcolorem. qn rax rum fuerit vald^apparet colore aereu. aqua.DcColoribus A ncsita aut ita fehabent. floribus efflu xisexmeatibus.cxl corticibus^dd lignis.colorantur. ab illis colores fux fcipiunt.aliud quodda fumit cox loris temperamentfu atqj id afsi due quide patiens. quo &1 de tern pe ram en to diifHi fuitantea. omnium al bisfimus^ft.quinetia nonul/ la}alaltum fuccis. of a colores a tingentibus fu^ mut. propterrari tarem.Et oino qug colores habent proprios.

exiccatum.exmultiseftc6fpicuii« qux'nam aut fine fingulis eoru I qux terra nafcuntur.6d porracea.per fe inueterafces 6(.fit co lore herbacea. vt vnv broil.propterexi guitatemtvelut nequeftannum temperatu aeri.vtonv nesfloresappareant fplcndidio res: nigra vero contra.nigricat.humor diu in eis permanear.fiunt herbaceac 4 nam h umidu. albent: ar ablata terra. 5.&inaqui9 pluur)8 7 vbi plufculo rpeaqua conftiteritjdenuo exiccata. In qui" busautem humor no mifcetur radrjs Solis. Sccundum ratio K ncm autern accidie. 8C flo res.initio quide fiunt virides: temperatx radrjs Solisrpaulatim vero nigrefcen tes. nam aquaeoesvetuftae. Quinetiam hcrmina intra ter> ram qug funt.qufi£inuicc comparantur cum color ibus.^ folia.quemad modum &cifternara te<fioria* etenim horum quxcunq? femg fun tin aqua.ppter quas caufas hzc patiuntunite fi quasdubitationes contingitea comitarijde his omnibus exhu iufmodi eftconfiderandum * In omnibus autemplantis prin cipium colorum eftherbaceus.meracior ipfis apparet flos tcmpcratus cum ra drjs nigri.mulx to funt nouellisnigriora.horum color perma net alb9:nifi vetuftefces dL exic catusanteanigruerit.velutfcapi 6Cradices. ct caligi nofi. cV.parrim fit hefbacea^jjptex reaqjflauumcum nigrotempe ratipartim humore magis nigre icente. ili porro. Alba quz funt.initio velut didlum eft.cu etenim incrementum ipforufit tardius di.q» flmul cum conx codioneocsfumunt colorumu tariones. Quapropter Qt omnium germina vetufta. &frudlus.herbaceafitfaturata val* de. eaquscfupra terram funt. pri" mum funt viridiarq vero in ter ra. Cap. alterantur propter pradiclas caufas. propterca qj refrigeratus valde nigricethumor.ea omnia nigrefcuc eoq> iuxta ea arefcat refrigera I» tushumor.alba.ita«n.Colores vero eo rum quac tinguntur. quocirca cV gopac9vocat. eo quod nondum humor in rjs nigricet. qu^da vero flauiora. pri mum confiftere colorem.floridiorfit inni gris qi albis. neqj aliud quip' piam eiufmodi. colorum principia}& quales ex qualibus mutationrs fufcipiunc. nam per fe interualhl H inter meatus no vr. 8C pennar.ofa fiunt P .Sedqux hauftainfo latur. Dtmutatione colorum ex Concocliont. huncomnix bustjs qux terra nafcuntur. fit porraceus. Si frux (flusflunt initio herbacei«Vide^ ritauteniidaliquis.& plantx omnes. M meraco nigro teperatus. Quocir" ca. etenim germina.omnium qux terra nafcunf.efTiciunt.rurfus mixtx viridi. velut iam dicftu eft.De Coloribtts G meatustpforumtingantjingrc' d icntes in florum poros: veruro intermedia pili fpatia nullam fumunt timfturam.

vtdicftuertjinitio ex herbaceo commutati > paululumin puniceum vergut. quare paulax tim colorantur.& folia omnium cuiufmodi funt nigra propterea q> rjs infit plurimus c tus <^ura purpurae.8d palmulae.& fecum duens. cV potifsimiim eorum panes qugad Solem . <3daex reus.fereenim ipforum plurimi.Ciim vcronon ampli us augentur.maximeauthoc in nigris fruclibus confpicuum eft. dC prope modum omnes habentes colorumdifFerentiaseuadunt* Vex rum quoniam plurimi colores fiunt. humido magis co co<5to. Etenim niger^albuSjCVlopacus.cVin(itisiis coloribusftbi inuicem permixtis. nam vbi hac co eiufmodi color 4 fiquidcm q> rfru .D tern eluerint.6d vmbrofi. non ampli us per fe aliorum colorii quifqua confpicitur* Idem hoc accidie <3dmfrucftibus.qiiida poftea.Quare <3d colores fuos vnacum anni tern/poribus mutant.Etenimal bij6dnigrij&fufcijC^flaui^ni g ricantes.nam humor per has percolans.De Coloribus A faint herbacea:proptereaq> hu itasjquxper germina ad ca percolat.qnpracualet..alrj vero tardius. eoqjnonomnescolorumconco cftionesfimul fiunt.edq»paulatiai ipfoforum quiiqj. quarepropcer temperamentum. quemadmodueuenit fld intin- 143 tufavniuerfamexeahumidita.inmu!tis enim. turn a SoliSjtumabaeriscaliditate^fin guli per fe cofiftunt colores.neceffe fit eadem habere temperamenta.ex aliis in alios mutant* ceu racemi.i3dtuncomnes ex fimuleli xatisgignuntur. etenim hi interdum primum fiunt punicei:fedatroinfe cofiilente. eamq* etTuiam co xerint incortinis.omnescolorum potetias recipittatq? hoc concocftocirca fruciuum concocftionem.Nam coiores qui poftea ac* cedunt.etiam meraco nigroinhuiufmodiinfito* Declarant autem 6dfarmenta>c^vellera.eiufmodi habeat colorisnatura.prioresco' loreseuariant. teporem obuertuntur.multasvariasqjcapiatdifferctias.fiutqj ruffirfed co' feftimcommigrat rurfusex ruf fo.pluribus (ibi inuicem teperatis: patetq? S>C colores qui funt in plantis. d(. ali) quidem citius.in vinofum mutantur:dcniq? fiut cyaneijqnampunceus multo 6^ meraco nigro permixtus fuc rit.tum aba6ris calore/quaeinfruclibus plantis fufcipiunt colores} quo <3C quse tinguntur a floribus. primum mil lusomnino color in timfturacS fpicuuseft. Nam qui funt herbaceicoloriSjOmnesiam ma turatijOiutantur in eum quifm naturameftjColorem. eo q>cal«dum iam non domirietur affluent! alimento. verum etia contra refoluitur humora callditatCj&fruiftusomnesmature feuntjConcoda turn aSolis.eaqjillico in frucTiuii incrementum abfumatur. fed quidam ipforum priusconfiftunt.

etenim ha dentibus pofterioribus colori.flosenjm oiumharfi niger cV cceruleus.puta albus. manifeftu eftonr color ineft.&fuccos longe diffe^ modummaJiquoqj punicarfru rentes contingit flores.&:faporum.&inolea amurce.quead &odores. q uo color her'' Innonullisvero multum colobaceusadeptuseft cocodlione.quod continx eftflauus.quemadmodum res fe ha in puniceu colore: fifty pauime bet in malo punica«etenim fru> tu.fuperioraobtinet nonnullorum auteiri ali ud eft al x punicantia.pallet.t etenim frutantuitpin halurgii colorem 8i (fluum quidam.aliudpurpureum.aliis atc^ alr/s fiant te ba.nigra. aut niger nium enim talium fuccus eft vi aut puniceus. Porroflorescum fruclib* eruptio. velutdC in fru' varietatcs* propter concoclioiftu:nam tandem fit niger. habet colores. Porrd.ete concocluone capeflunt:* quare M nirrt hieprimu fit albus. aliud puniceu* paueris folia .eiufdem enim foil)atU8.velutdi(fHieft. ex huiuf item floseft puniceustatfruclus cnodiquocp facile eft perfpicere. poftre magisin ipfis floribus eft per' moveromulto nigra tempera fpicuum.mul pHncipia.fTtcyaneus. In nis drias.QuocircacV pa li ud eft nigrum. Papaueris lor fructuutn mutatur. CO' fruclus vero flauus.fed poftremii coloratis eorii poribus.hicvalde fit inhedera.vbifemel exherba ftillicidfjs pauimenta. & oino ceo in alium colore fuerint mu' vbicotingit mediocris aquaru tari.. Amplius.vna ca I refuccus.velut& in lauro^ H Poftremo autetia. Colores vero in genera' rum omnium frucflusgrnanent tione punicei pofteriores funt Temper eandem habentes colo> nigris.authalurgus: has nofus. q>celerfitipforum bum.iusflos eft albus purpurafcens: bus.q»acce ecus preterea cV mali. puniceu. namfub risnaturain. propterea na mali punicae fructus & rofa quod concocliones infitoru r)s rum folia. oia innonnullisvnicolores eflecort mutantur primii ex herbaceo tingtt.tanqua fanguis nuper madia clus eius.atfru<fhisniger« Puni gitcVifrudibus.indicioeft aut. 6i frud^exalbatusautrurfum inpu dusconcomitari. Quxdam plur^sin fe multas differen tias dC colorum. Facile autern hoc eft fuccis a conco<fUone. mu ex multiscontueri.quemadmoducV race . aliusnigerjaliusalb9. re diftcrunt.iamhoc colore tasenim hie flos continet in fe [ eiseuincente.c\: DOS eft puniceus* tus eflet eo loco.id niceu mutatur colorem. in locis vmbrofis. maxi> excocliotquae vero funt iuxta meautenr id pate tin iride. initio quide fiuntal fuccorum. ecu cV in papaue cVodorum.cu euincuntur priores.DeColoiibus G chisnigrietiam ambos colores quibus vero plantis vnus Iblus participant.

c\l aeriac. .qua in ipfis humidu rjfede mutet in nigrucolore* Qj^ib'aut inf quarV hoc accidit. FufcaautjCVruf fSydC flaua. c pcnae. Albaquide.cV nigra. Quare necefle eft 6Cflorummultos fifiter colori" busfruduum euariare: cV alios txcellere^lios aute deficere a co .oium.quam mutent in colorem qui fm naturam eft.nacum humidu in r)snoampliusnigrefcat.n.& out A umnominumcVaJiorii aialiu oium alba.c\l cu' tcsfiuntnigrf. Nix gra vero contra. quorudam quafi exuritur humidu. flore vero fax tiselixato. qs ifrttf vocant. etenim hec poftrc mufTuntflaua.6<: ruf fa.DeColoribus A rnorum. pr<X pter predicftascaufas* Deceive Vilortmi. fTut punicea.loribns naturalibus: propterca q> quorunda fit imperfediorjflC .dC fufca. propterea q> & horum priusco Codione deficiat nutrimetum* 144 meruycVoiaqueJ terra nafcunt.nigrefccs an/tecV viridi tfperatunt. qnquidem pyri folia cV portulacf. 6C fplendidus.?ttmartim£!rC»~ turn.n.c"his vero concodi mutantur.vt didu fuit antea.qn iam maturi fuerint.Rationi igit maximeconfonum eft. etiam . -w-^unt aut p .demittunt fanguineas fanies.c\L in flori bus eorum qug tinguntur. cV reliquis pdita co* loribus. qnquidem cV defluertium fru x <Ttuum aliqui fiunt colore flaui. I—( cutes equoru &L bou. nam illi gg alimeti paucitatem confeftim excoquuntur :at fru« cluspropterhumoris copiam. flores igit ur 6d frudus. efficit coloris mutatione. nam initio cii tingentes purpuram.fit floridus3halurgus. veru fi ifirroi* femgfitnigru. veJutdi <ftu eft.herbaceu. Manifeftum autemid eft. Cap. opacae fiiit. 66 nigrae.cfi humidu ad hue proprium retinens colore exic* catu fuerit d concodione. quorunda perfedior concoctio.tahu & pelles. Pro' pemodum. prius c| prox priam capiatconcocftionem« id 6d flores colore permanent: fru' . at quaecucp horu celeriter quo" que exarefcunt.rurfus paulatim in viride mutatur colorem .q> eorum nutrimentum ante con*codionem deficiat. funtmultodecoloratiora. qufcuq? prf ueta ficce-' fcunt prius. in omnes qui f m naturam funt. Multgautplurimarum ar' borum tandem fiunt flauaeteo <f alimento defi'ciente antea prg uentaeinarefcant. quociesipfuin p in generatione humidu: quead* moduin alns oibus antiquatu &L tge cofedu^gg copia nigrue^ rit. i vnd cum conco«ftione mutant colores. quocireact oium maximefolio rumextremaconcoqui contin" git:quae vero funt circa initia.ea_ndeob caufam.pro' pterea q>celerit exarefcit.eafiuntflaua. 6.ac tande fit flauu.plants rum differenrias euenire.& aliquorutn aliorum concocla.pghas <au(as}difcrepare inter fc con tin git.

maxime autem hoc perfpicitur in anima libus fubiugalibus. &omnino qusc paucum capiunt ali men turn«pacet id f nam omnes pili a perfedliOf rte mutantur.& lanuginem emiftere.propteraf.n« pilir]untalbi. alimetojn i)s excoclo.ppria« etenimlepusfacftus efiiaalbus: er vtiq? apparuit tumcer uus.vtfuntouiurn.eandem ob caufam»Praex terea etiani primurn breuesom Hibuspuerisproueniunt. nam quaecuncp prolixos habent pi' los.DeColoribus ftiam colores tales fiiint varfi « quareetiam omnia cutest co>' Joreconfequtmtimquandoqui' demetiamhominum rufforum Gi.6dexarefcat celeri> ter. atq? id manifeftum eft«nam capilli imbecilles funt.vtplurimum qua partepro ximi funt corpori.nigri.plurimo te' pore ruffi perdurat^propter ali" menti inopiam«quoniam quo K tempore augentursetiam hos fi^ militernigrefcerecotingit } que admodumc^ pubis^cV.ficutieaqusc ex ax Himalibus varia funt.n«nequeunx M tib9 (imiliter attrahere nutrime tum.6£ f m corpus foju* Similiterhisfehabentvnguiae folidxtd(. omnium. cV cor/ nu3«etenim hgc nigrorum fiunc nigraialborum autern alba.q> fi f m aliquani cor porispartem effloruerjt album Vniuerfi pilos quoqj albos ha^ banteoloco. hacquoqsfiuntinitiorufTg cito. & hotninu: propterea q> ijs pan cisfimum alimentum ad harclo cadeferatur. humidum celeriter exare/ [cens. . Fiuntc\l pennae nigrarum auiumjquae propecorpus funtj I. Pi' li autem incorpore.< fluentis alimenti copiam* Si mi' limodo££circapubem ac bar^ bamjcum primurn coeperint pu befcere. GC rari. qufinipfisdeficcatur. propter Jiumiditatis paucitate .proptercalidi imbecillita' tem. cuna> turam commutauerint . f m partes. Propterea &t omnium maxime in hunccolorem mutantur. nigriores omnibustqug vero in fummis partibusfuntjflauiores* eodem rnodo 6C quae circa coF Jumfunt. pili funt alboruffi : nigrorum Vcro. Qd autem haecfitcaufajhaud difficj leeftextnultis perfpicere* Na puerorum omnium capita ini/ alimonrj paucitatem. roftra . equoru.locis. capitis pilos.indicio autem id eft.Ita omnes pilij&penng cutes fequuntur.is. funt nigrio^ restcircafumma vero funt fla x uiores. veru progrediente actare. nigrefcunt. Vbivex roplufculumalimeti ad locum defertur^rurfus nigrefcunt.fluntqj ruflfi. I rurfumi}scolorar. eo q> rurfum alimentum deficient ce leriterexarefcat* Deniquealbt prius. pro pterea q> etiani hisomnibus alt men turn per cu tern a4 exteriox rem am bi turn percolacur. q^ humidum nigrefcat.fit album« Et qux funt circa tempora maxime omniu canefcuntjSC in fumma circa inx firma cV: laborantia loca. bifidae. &.

D quetnadmodum SxL fanguinem.Nonnulla in prii' cipiofiuntflaua. nonnulla enim animalium ftatim ab initio fiunt nigra.. album in flauum»Co tingit autem hoc dC in plantis. pro pter alimenti paucitatem excox cta.quod in eis deficit.verumin vigo realbisfimatficutcVauium colo resrurfus mutantur.. nigra onv nia fieri.fiunt alba.cVnigriirurfus inrufx fumrita di. Ita €>C puerorum quidam ftatim. fed abfumptum propterincremenx turn. neqp ante tempushumidumin eo exare" fcit.Declaratid.quo temporecali' dumquoqueipforum maxime pollet:& vniuerfa magis circa initiacanefcere.omnium taleseffccxlpilos d£vigorem.qux cunqjhorum plurimum habet ab initio alimentum.om nia enim hocc fiunt flaua.progrediente autem aetate.erran tes. infirmiora funt nigris «ante enim qua perficiax tur ipforum augmentum.DeColoribus uuSjtumVffas. quapropter neqs albi pili muta/ tur.alimentopauciore r)s pox ftea affluente. quaeciup indigent alimento. nonnullx enim ex poftenore co coctioe recurrfu denuo ad priox Extra ord. cV. T rcm.& perdix. Quoci tea S>C pi u ri m a B animalia alba. propter imbecilli tatem. 6d capita habent alba. multoenim \n' firmiusomnium calidum eft a principio.c\: fu percilia:quemadmodum alioru quoqjcuiqjfub feneclute aperx teharccanitiei pasfiocontingit. Cccteru * quidam exiftimant. . flaua. alimento inrjsdeficiente. quemadmodum 6£ ex frucftibus qujcuntp morx bocorreptifuerunt« etenim hi muko magis propter imbecillix tatem excoquuntur.id autem eft perfpicuum.& hi' rundo«cum enim omnia talia fintimbecillageneratione..nam quidam ftatim co lorem habentalbisiimum. pro' pter alimenti paucitatem ante tempusexco&ajfiuntalba. &L canes« huiufmodi autem omnia rnuta" tur exeo. S>C cirx ca collum.fimHiterautem his 5d coturnix.<3^ omnino. 6d magis excoclo: poftremoveroalba.nam plurima talia funt humida <3d infrugifex ra. fix cut caneSj& caprcc.fed opcr tebat. aliorum vnumquodq3.colore in alba3propter alimc tibonitate.Arift.quifecundum natura eft.propterea q> alimentu 145 jpforum comburatur acaJido. S>C paux ci tatem. humidum enim in eiufmodi non vetuftefcens .fitnigrum.vt equi.cV cilia.quam quo tempore pili ipforum albefcere incipiik* *Manifeftum autem hoc eft dC in albis.c<l boueSjac^ que omnino quoruncunqs pili ck cutes initio alimentum ha' bent:procedente veroartate.fix quidem nigra ante canitiemruf faefficiuntur.Patet autemuiam quem admodumcVrufFum in album mutatur. alimento iamin i)s deficiente. Quae'au^ tern fiunt alba^ multum ditfe^ r^ntia ab alr)s.mi nu? 4 3tqui non decehar.propter alimenti bonitatem.

&.tam aquatilia. hirundo«pofterius autem fu^ muntomneseiufmodi varieta^ tes. Verum pilorum nullus. m ulto alimento affluente.neque puniceum neq.omnia capiunt mutatio nes.conco(ftione ipfarum tarn ex tra corpus facfht turn in pennis. &L nigerrimi fiunt pili.qualiseft pilus* Sed & exaui bus varix. netp porraceum.DeColoribus G remtnaximeautemidin malo punica eft perfpicuum. nigrae funt.alia:vt didum eft. Prxtereaexpilishumidis. quareaccidie. finis* . iicut di in plamiSjCtiam horutn concodlionem extra corpus fie' ri.omnes. dumt acciditmutatio carnis. & to* lia propter paucitatem alt men ti excodirpoftea aute rurfum mu' tanturinherbaceum colorem. Libelli de Colonbus.quandoqui dem coruorum quoqs penae po ftremo in flauum mutantur cox lorem.deficiente in eis alimeto.6d conchy lia omnigenas hax bent color tun formas.multa ec hisfadaconcodione.quifpiam potifiimum ex didispof fitperfpicere.nequealium vllum eiufmodi fithabei tur. halurgum.Quamobrem dC reliqua ant" malia.Solis radns cu fis permixtis.velutpauo. coluba. deficienx te in eis alimento: alia contra. turn in caulibus. nam ab initio acini Hunt punicei. Perfpi cuum autem idefiuetenim ex pe nis ab initio nulla generatur ta^ lis. Vt autem in vni' uerfum dicam. & H bundante.nullam ipfi fumuntmixtionem •.quocircaalrjalijsaeta tis temporibuSjSd albisfimi.vt i ta dicam. Specula^ tionem igitur circa colores. qua repti" lia. rurfus fit co* lor puniceus.& dealrjspiiis& pennis. fit co codione non potente (imiliter obtinere: tandem autem conco' do iam alimento:.

Sed tu quod excerx nit. atque omnino ad calidi alitione quip' pia attrahit.& audior fieri confuex ukjCV: fortior.aut.quando fanguis extremu atque idem vniueriiseft alimen turn. tu fuerint mea^ tusoino maiores aliqui. An vt & partcs c{ terse.na ££ ipfecorpus eft.autc6co<ftioneci' biaflumpti. Confiderandum itaq? hie eft.A R I S T O T E L4I S D E S P I R I T V. nifi per eofde artradio fiat.d£fbrta0isgnatione.reliquuigiteft.Quod aut refpiratione incremejirii. & excreme ti expulfio. foris accidente quopiam: ficalimenturjs appoutum quac anima habent. abfurdu vix deri queat«tale. I.refpira tioneiftud fit.|)conftitutionc corporis. vt S>C T rj Arix .corporum cscterorum ali none. Cap.quod aer diftribuie effTcacia pben9. Etex his minime alienusvr modus ilk .6C eorum quce continetur.aut tenuius erit aut crafTiuac* & vtruuis abfurdu eft«Siquide enim hie olum fyncerisfimus fit.Spusitaqj ipflusaux dio dC du ratio ex alimeto fada. ae attftiont.quemcix bi cite perhibet. hifceferemodiseequeat. in cuiufqj naturatn abeiit.& maiora rcddit.conferuat ipfa.fld vnde accedat.vtin partibusquo quecfteris.6t ta aiae cognatu. Vse'nam fpiri tusnatiui du* ratio eft. par fuerit» Deinde fi ois alimeti excrement tufitaliquodjCuiufmodiabhis aut quo padoexcretio fiat c* Na expirationefieri.quale id fit.id tx.n.ea ipfa prius eft.tum. Quis autem modus hie fueritc'An pa lameft. audione^ oinoemateria corporea fieri vi demuSjita fpiritus quoqj audio ^alidoicorpusreferetur aptif fime. At quod primu eft alioru. &q[ ipfius audio c* naliquidoexx primitur q3 cu pro actatis mutationc.nux tritiptfic hue ipfum fpiritu tcrex mentu durationi^acciperefor tafTtf baud fueritabfufdum.^uo excremetu erit tenuiussf Etlifitcrasfius. Qu*Jlio <fc Sflritiu luttiiti duratione. all" men to ortu babere.ryncerius efle.n. Vt igitur ad |vaforum.in quos referri queac. vt per arte rix meatus.Ve. quam vt ita nafcat. dC durationem fpus accipiat.attracftione quapiame venis fa<fta dC concodione iftud fieri. Etfuntmodi duo . LiVcr hie proculdufcio n6 ett Stagiricx.fibi'qj ipfe conco quedi vim apponens auget.roni cofenta" neu non eft«nam ftatim aererex p cipit.n.g> £ quafeminain panes fingendat fecernunt di.

Ex hifce ita de attrahat.Quod di velociter mutare & alterare fi hoc quoqj tollas. ma di quoqj vis irjfdeerit: id quod ior quoqj aeris copia influat. vt neqj pla preter rone eft.na qui expirat aer. cocodlio haec infima funtrefpiratione partici a quofiatc*Ac par eft. <3£quse aucftiohuiu* rasdiftribuat. pent.vt quoqj ipiaffirmat. Q3 fie pulmone euadet.Sed & hoc praeter rone efle. Nam rit.fupereftvtco mecaliduefle.ita non cuiufuis aliment i aut illico fequit expiratio. 5C non aiut illi.nifi ab exteriore bitur. neque enim to in his quoque efle. *^ indecococflionisquoqjceleritas nifi quis refpondeat.vtalimenti excremen/dla. ab eo ipfo. vtcVcgteroru. cV otno cade queatc'Et putant quifpia maxix ratio partiumfit. Q3 fi aliu fiat innatus fpiritus.Praetereafi in pulmone partiu.rurfuspterfideeft.aftipulante ipfo ftituaturvaforum eandem efle ct fenfu. mo ifpiratio vltra pulmone no quis fit innatus fpiritus . aut mouete quopia quemodisoibusquis vero pro M . A t fi tenuius fiat ex> piameoruquaeinanimali hnr. Sed cVfpifsioreeudeee fiet.fed fpu moto agita' effluat.q>cocoquif.n.at quo padoisin animalibus fpi^ fpus innatus per vniuerfum eft ran tibusaudior fiat. manifeftu alalis corpus.De tune rones fuperiores redibunt. Primu. ex ao ad'rnfimas partes fubito demit' K *Ariftogc r e j tet concocflu aerem. loni eft cofentaneu.DeSpiritu. tuad partes cxte quxahtio.Atqui necef ues * fadiftributo.f. L cremetu. Et tan to obfcurius id elTe. na infpiratione tis. cV Q nes het.fimul aut non id e^ quirendumproponitur.c\: &L magis adhuc qua fuperiora rnolis totius humiditate coiunx videtur. dt necesfitatem demon tione tii maiorejinquifitione'ue ftratiuam hat eat maiorem yin' id dignu eft.excremetisautfox farioid fecuturu videtur. quae caeterarum eft duseft.fi 8C rasexpulfisjid plures dubitatio concodlio in pulmone fiat.diftentis aute his.quona modo ta fcefueritc'neqjenimin his quo-« velox efle queat concoclioc'id q ue foris effe redle affirmabi tur» cnim admirandum omnino mi Quod fi intus fit. &C demonftrato. admira^ pior fit. tucali ius interuallum capientib9. vafonl. Sin galiud quod pia abibit.quod primu moueat. tu e coi alime/ ninieqj vuJgare eft. confenta' neum .quomo calorcon' tacftu quodam fo!a concodtio fie coquet. Poftre hoc peradlo .cV ma/&arteriafit. calix audiionem. Idipfum vero ab magisqs praeter opinione vide/furdu quoqj eft. G Ariftote'les eft arbitratas.quodtranfitucV uelutco differataere.proindeincorpulentu quip tiipeaderd fit. At in nonfpirantibus tu ad infernas. quid igit partis excremen turn efle.quo modo tandeaudtior toi}3 excalfieri aiunt. dC pergit. impellente'ue excipit.

perfpiratione toti us efle aliquam.cVa quo fiat autfi attraclio no fit. 6C audio innati ' fpiritusc'Nam praeterquaquod haccnonfpirant. q .agitatione fpiri tibusprfbeat totius: turn quis erit finis refpirationis-:'non. Et defpiritusquidem turn aucftio^ r.Ca Hduitacpfiin fupremis tantum Ft partibus.. nam fpi ritus per vniuerfum corpus eft. Eorum infuper quac in aquis degunt.Haec.nififor tasfis etin illis accesfionem all' mentihuiufceforiseiTe. necimpellente.re frigeratioeritjfieam perfpi ratio efficiat.tu inferiora refrige^ rationenullaindigent .rum ali done haec diclafint* 147 D E Refpiratione vero alrj non dicunt.DeColoribus A neumrCni eftiqfiexfjfdemfimi liafiantjSCeodem modo.vnus om ninoneceflariuseftmodus.n. quac'nam haec attradiofit./ re ea agitarione quapiam.adhuc latebant. cui us gratia fiat. ambix guum negociu hoc totum eft.qux. an prorfus non fpirent. Sedoftenden> dum id eft fieri non poffe. refrigerationem extreme" rum in refpirationem referas. fed fpSteaer in^ troeat.ipfius celeritas quo fenfum effugietc'fi' T irj ue D . nameftalicio.fed non eft in fupremis tantum.n. DeidecjaSd ipa refrige^ roneIdigeat.r> cSipfamquoqjparteaer ingrev diatur: vnderefpirationi fimile quidpiam accidat. fie proximas pulmoni partes ab ae re attradofrigefierijdeinde vici nasfrigefacere.quo pa <5to fiatjdicunt. Q3fi per * diaphragmatis loca refrigeret.ne^ ceffe fit.Sed non refpiratio hie mo dus eft.Etin vniuerfum.quopactoitaqjquiin extremis eft. vt Empedocles. Q3 fi dicas. fed ta' quammanifeftusfit. Quis itaq.8C vex lutalimentononindigere.Jcalor refrigerabit ^ Et dicet quifpia refrigeratione refpiratione facta in oes partea diftribui'per continuitatem. Atqui fi refrigerationis gratia fiat. ne oino quide fub aquis aerem cotineri.Quamquam hie non deffniat.Hocitaqjper fefepeculia re exigit conteplatione. Qc initium refpirationis a moneeft.idipfum exponendueft.reliqufiisritettjVtcx alimcto fit* Proindeautnonin oibuside modus gfiationishu' iufcecrit.Si ue. nififorte nullo nee attrahente. modus extremorum eritc1 abfurdu eenimomnino ftatue. turn ex hocipfo fi' gnuduceSjtiicjadu cibu attra^ hat.n. aerequoqj vna hauriat. & Democritus.nam ex tribus his.fedidfolum.f.affirmare cjs volet.necp^ puro latice fpiritii gigni poflc af firmamus. Air) ne id quide neemodu eius asfignant. 6>C ita deinceps vfqsadextrema.autetiamiila exalime to fpiritusgenerationem fortie-tur.q no afr c| aeris at*tradbonefieri posfit.quauis dubi tare quifpia in hoc quoqj posfit.til ad ea vfqj diftributionis.quo mo doodores fenriat. eo vtunt.quo pa<5lo fiat in greflfus.

uis effe ampliusno posfit. lis partem tangentibus . Etfi forte nd haec i taqj. cuiufna tali motu. Pulfusaute bus per arterias adfert.& proinde maiorem ipfa quoqj a fenfu initiu habet* quoqj vim aeriseoattrahiopor Quod igitur refpiratio intus ha tere.viuut au t platf quo%d£ alu dentariuseffe. ~ * Alimtnto. tiajinfpecftjonepartium omniu Preterea nee altmentum omnix eftcognofccndum. & X G urperfpirafkmem conftituas.qui veroin corde & vicinis fenfuquoqjeft rpotior tn illius L illi partibus fit.at corpus tamen vniuerfum fpiradoneper quam diligensco acqualiter iuxta tps fe habet in fyderatioeft habenda.fiuealia ftrucfla. Et de intcritu rerum traduutur. necfinem habere tur*Sed hgc ad ea pertinent. Ob uerfum fit corpus. mirabilis quoqt erit ratio'qjjdc quaq» harutn dicen* profedloomnium inter fe parx dum eftj&vbij&quopacflofit. de res fit.&.anjma ipfa fit dicenda.& acfbo quaedam magis eft^ueeafacultasanimgfitjfiue confpicua ^ natura fuerint con. dC quc eft manifeftu>quauis. Tul/it.qua animal ah -huctamenabfurdum eft. quadantenus accir da. .numaliqu3fit diftcre' com munis fit. vehementisfi' cognitiorationehabet.DcSpiritu.pulfus . <3d qui bus partibus obuiam.ob qua inftrumenta capa^ beat initium.dCfix osquoq? diftributio flat. quae calorem in ambitu totius Vm aute mociones in arexiftentemfoueat.aliquoqfq? manifeftuquide fit.tanquaeadem per vni M exarterrjeeft manifeftum. Nifidicaseundem motioquapartefitjfenfui quo* in vtroqj finem rede cenferi. Ad> ciat» At facultas. tium fluxio 6C. refluxio perfpira dtcuius gratiafiat*Pulfusitaq» tionefada. quae di incacteris quoque adtionibus perca talem attradlionem effi' facultatibus^ contingunt.permulta enim eiufmo> quepiam corpora mifcela.obquefueritinftitutus.vt dictum fuit. fiqui dem perfpiratione ilium confex tcrtia alimenti adue<ftio elabo* quiliceat. utcaiore vehcinete ia humidu agentc C •_ *«ft»KVr*A^ Afc*AKB%r«X. manifeftum fan€ eiora.qug vr.tfi alrjs gtib9cjbufx motuseft.refpiratio. Qjjod ll no ftatim fi| gratia Hat. idqi miltseft. Cap. turn praeter tcriaconteti fpiritus tres quam quod refpiradonis hie fix fint.*C«WA KV «>•%>• « ^V^»*- . At alimuSjmaiore refrigeratione op9 mentimotusvniuerfus fere rax haber^vtinprimisobhunc ip tioni eft inquirendus. ). Sed re< nonita plenus& audusperfpix ipirationismotusinqua fie par ratione fufficienter foueri pof> te. veluti peculiarisquifpiam preterhos^ tu vafis ipfis. fi ad tur>totafibiipfire(pondet. & quo modo fit. quf tn ab fum inftituta fuifle refpiratio vi accidentibusdeeofitinquifitio deri qu«at.C aia'f qui in ambitu totius calor fit.

Na fi arteria fen* ti t folu. Sed an in arrerr)s pulfuseundem cenorem feruet. turn pro corporis affecftionibus varijSjtum animse. 4. fed acflionis necesii' tatem fequi.confyderandu cft.neceffeeft qu?inflatum refoluunmr. pulfusfimilisideq? Temper manet.cX parx tium declinatarum aucftio nutri cis faculcatis opus eft: quemad' modum defignatio partiu ex fe mine formatricisjuxta queorx dinem refpirationis motus pox ftremusfueric. A agente.neq. ea'qj pg poftremus hie motus eft. Cap. nam alimenti at' tracftio elaboration non folum £ poft.fed<3£ priufquam integris fui partib 9 animal fitabfolutQ^ in vtero peragitur. q rone .Sed «3d. nifi & hie ad adlione faciat aliquid • Dubitationes circa cjiMmplurimus corf arisfartes. At pul fus per initia ftatim inconftitu' tionecordisemergitjid quod in fedione viuoru. At infpiradonis & expiratioois motus fiue eunx dem finem habec vterqj. refpiratione itaqj hie motus prgcedit. qua aeris attracflioi.nu fpu cj g ea fere an moleipa.Na mm primu refpiratjVbiinlucemeditus fue rit part us. H Abctaut&dc fcnfu dip ficultas. & pulli forma^ tione ex ouo deprehendere lix ceat.vt fupra quoq? dcm eft.fpe.partes ob verfatiox nem bullas excitare. Porro de his tribus moti^ bus ambigi rede poteft.fiuea> lium. velut tiniore.8c fbrtaiTe aclionem caloris in max teriem quae generationi animax Iisfubfternitur. fibi mutuo refponde' ant.ac tartan determination: multaifc de iffarumfunflionibus.caloris ipfius fcilix c«inhumtdum. ftatimcp per initia pri> mum confiftit pulfus: nam rjs q primafuntjCoaeuus caloreft.&: fiuema^ gna fit Cue leuis refpiratio. Attracftio enim menftruihumo ris ad formatione foetus.feruorem hiic&pul fus agita tione cieri par fuerit. Cfterumquod didtumeftnon finis cuiufpiam gratia fieri. ita pulfurn quoqjfieri in animalis corpore par eft.nam alitio priufquam to D turn animal fit perfeclum eft.idomnino ita habere videtur.agonia.in primapartim declination ne.6£ poftquam perfedlii eft animal. quis horum primus fit: & an fit irrationabi' k^ulfumrcfpiracione priorcm 148 flat ui. aut ? qualttatem. fedjnacqualisrTt<3C intenditur.DeSpiritu.eoipo T iiq tan' . 6C di' uerfusalterabaltero fit.quxpera<flione calidiin hii midum fTt.idipfum confex qui eft necefle* Quod autem re' fpirationi pulfus nonrefpodeat lignum hoc eft* Si ue enim frex quensfiueoequalis.q^ reprim'hicerit motus.Et videtur no feruaread par teslongeinterfe disfitasanimu aduertentibus. quoqjacflioni cuipia fiPis ee vr potius. an fine cojui:cV fi non fint.an totocorner'autfi gde acr prim'aij fubeft.oh nnem tarn en omnino ali quern fieri rationabilitervidenx tur.

qu6dprimum anix mae fufceptiuum fit oino ceteris fubftatia tenuius efTe.vt& vena.Cutis tribushifce. At in non fpi rantibusnumimmixtus exter^ no eftc'An non eft.arteria. Atrurfus.quia tendi poteft* ex arteria quocp.fed per vcnarum nftularum.more.de hoc enim ita fen' tiendumvr. Hac gtecibu capiuntpifccsfiCrefpi> rant: . autafeipfo. & venae cui< libet arteria fua eft adiu(5la. fed iliac veluti difKindi.At ratio tndi<ftabat.arteria non poteft. queoia e Secflio> ne manifefto deprehendere ceat.Differunt m inter fe. per fpirationc enim habet.vena. (iquidem mixtionem fie accipiat. Ad oflfa quoqj. potetiam animaeasfignent.qui in tus eft aer. committunv tur inter fe.6C ner uo conftat.cV fortasHs tenuita^ fe neceflfario difFerat. nifi aiam quoqjipfamtalenfieflejnccpti'K ruquidpiam.vt deeo quiforis eft. du per humores cV coeteraru animalis parti um molem verfatur < Sed tu non fuerit tenuior.£ neruoautem.fed mix tus cjx dem } atalioquodam modo eft. fed fta tim rumpitur.vbi intro hauftus fuerit&in angufta vafa intru' fus. Namdehisquxincorpore fiunt. Nam elateri bus venf magnaj &L arteriz.venoE ac nerui finitk.quas par fitalimentu attrahere. nam fola arteria fpi L ritumfufcipit.vtde hifcequf foriseuenifu. ad eum quiforiseftc' Namvr interhoS differentia ftatuatur.ea^jpro pter arteriam concrefcere. qua . G tanquatn potiore c5ac priore: quidigitur in animac potentia huiufce motionis caufam runt^quemadmodum illi quo quefaciunt^qui partem rationa lem an imalem'qj inter caufas rex ferunt:6dpro illorum fententia reprehendendin6fuerint. Et^refrigerationeauxilium oi' no quod dam accipit ipfa. per obliquum fcilicet.vena quidem > na d5 pungitur/anguinem emittit.cVad magnum capix tis os.cVmixnonisom^ ninoexpertemftatuamus. quatenus neruus tendi poteft.ita videturratiocinandu ee.flC hu miditatcm continereturn info fe.recipiedu eft: ner uum non fufcipere.tum in tunicis cauum ipfum ambigctibus.f.evenisincarnesmox diftribuendum .cdm &ipfi caufam rogati. Praeterea venas habere meatus.f.aut ab alioquopia caliduseft. prorfus ra rio poftulat. Por roautem arteriam folam fpiri' turn fufcipere. Qugita<pdifferentiaeius fueric qui arteria continetur.compingatur quoda modo acdenfeturc'autmixtionem ne^ ceflario acci pi t ali q uam. Num igitur fie res I habetjVtquiforistenuiorefub ftantia eftaer. non per obli* quum.De Spiritu. exi les venae vtrincp deriuatur. in quibus tanqp officina quapiam aeraria calidu latitans fanguinem calefaciac « nequeenimnarura calidumee.Eodem modo ad inteftina fit ad ventrem venas arteriasip M committi.

Caeteru qui furdu ett.qj e ner tern obtinuere. tinuationis gratia. turn ad fpinam maxi dat. Defemineptereaqua:/ &i attracfiio quo pado fiat <an ftiohaberi poteft. quaeinnatuquodammodocalo vt ex hoc potius neruus.De Spii icu. niseft } plurimu habet.& du emittitur fo exerceant haec funt. Et fi id fiat. : '•-•—-^—".An hoc ipfo manifeftu eft.quo minuses. quo ^ ventre deriuetur. Sed rurfus Vnde hic. morerentur nulH-olfbuscomifTifintnerui. fedcYincord<vfTantur.Nonigit per fecliones neruus vifitur. Quo loco mutatio quoqj. ilico. d(. euidentiaJtem de neruorum eofde aii.fignu fuerit.neq} refrigerate vllo. nullo fefeobjijcie uo os ipfum. mamus einuco illis adherence £>(. indidem all rims humore opus haberet.num perarte plurahabeturabfqicartilagine. turn afuob quod eft humidu. m ex aqua mole. fed 5c hoc ab> vis caloris inges fit. hie quoqj dilTipaf. q3 mentu accedat.fer<2 eft manife naarteria'ue ad ipfumtendens ftum.& fpix ab olTibus pendent. mors quae ab offibusad Jatera com if fequitur 7 qpheparnulla habeat tuntur.veluti voiucrib9.nam ficcusnatura<3£ tiilimus. * riaferatur. arteria. Cscteru nos affirv inquifitioni occa rone prabet. qui ret.pu)cherrima defe uiffe oportet.& arteria. qui in ve« nullumeatum humectuhabes. J duratio eft.qfloigituradoflatandealimen te. fed in carire finiut.nerui alimentu t\a* natura abit.& veluti conclu fcuru erit.alimentum capiat. & vena ipfis ofla alantur.d£ ferpentii .atg calorfpiritusregioni conuenit. turn aliasobcaufas.at fi acliones effi' retur«Quapropter diligens hie ciat&velutiexcitet. habcret^fipereum alimentum.nifi & humor fpiritu.naturae ei us. quo pa<flo fit exponcdum erat« videtur enim minimediffimi' Carne e1 vena atqj arteria aliud lisamboru modus ee. magis'qj co> lum. quia du effluit mequifnam deriuetuti'Deinde ille.Sed et fi e net J5 qua fanguisin foiidarfi partiu uoos alatur. oinoinoffeinitium confMtuar. Quidd fanguis in vena cax quiseritdd enim in plerisfjj ob> lorem detineat.(3dan coprefiioneid velutfpinac'fed norivtmotum quadam fiat.>num ex olTibusfit.q D profedo exernpd. j49 A rat:qui fi no fpiraret. neq? fenfum aftipulart inneruo habeturcalorveheme tern habet.tumcalido eft inftituenda inqitifitio. ad offa \Tehe' 1 refrigeratione.6C nutritione.Quod enim oia refrigeratio-' turn adueheturc'aut meatus e ve ne opus habeant.an potius ab hi* &inneruo.QuodaucvenaeSdarterise nccpinalio vllocum cjcerisco* inter (e comirtatur. fenfu quocp eunt. Aut num cofTrnia^quod du pungitur fart id veru non fitjCii non folum ex guincreddit^quauis incarterial otfib9 fufpefi in totiusammalis animalibus. Id lane no fo nil impediar.Eoru praeterea omnium.

alia ad motu. idequie* dem rationc ad carnem. ouiparoru genere nonvifatur: vtclaudant.c\: pedis.a qua laterum quocp peiftoraincifafaniememittunt. Aim vfum habet perquam necef De natura quoq. neq? enim ambula^ motum efficientibus. Ad motu cit:nam abfqj hoc fupina manu itacp inftituta fuilledico manus mouereaut prona non licebat: ofia. <3 ferpcntumacpifciu. nuquae'qjmolli teftacontegant ani caatydC cerebrum. culiare habctur.Initiumautcetenv fedfanguinemulto praeditispe rum & velut itnmotu quid da.pes inquam.quod tanquaprincipiu quouerfuscubitu &manumfa motusfit. nere fane prima ftatuerunt. contra enim. fane 01 no alrjs aliud alimentum fi talia non fint. Eode roox tio abfqj flexioe fieri poteft.velutiquxincapite prehendunt cetera acvinciunt.fpix efl^neq? omnibus fanguis eepo na. partes non fanguine. ofla originem ducunt.cutim fcente ert. demvifunt. Etneceffe docles per congelationee neruo erat oino vt talis aliqua pars ef* conftiti(Teait:an neigitureanx fetrna quod mouetur.ad vertedumquox gen9fit.velutpoli.Sicquodincubitu Et anquartumquoqpinterhacc habetfocile. fer^confiftunt.De Spiritu. funt ofifa. nee pedes (euari aut fleclii po<* 6d id bifaria.cV tibiae. ex.Simul aut efle aliquid ipfam obtinere dicemusc'Inde oportetjCuius gratia. Vnguem Empe vtrinqueclaudentia. intus committedas claudendas'q? par * magisqiforisaduenirevr. Itc titae* Ceterum ad vfum idoneu reditusadcarne q* fit praeter ra vnaqugqjharumpartiumaptif tione.Infu tescfterasfacflum.Conteguntaute an ab vno ofle fit. dL cubiti. admirabilis enim & onv fimefic eft coparata. alia ad fulcienx tutac fuere. verum ex hoc czterafunt. vt dt offa quae in eiCdum^liavtcotegantjCapiatqj. Praeter ea ve» malibus. velut colJi motus.8£ qug.veluti elaues perautequaleinillisfitjCVqua funt.na &volucru fpinaeft. cancpmedullaminfefe habent* Et quamobre alijs quaedam ex hifce . Nam flexus introrx teft. Neqj enim nino impoffibilis cite videtur.ad ri s accedat.Sed doautcaeterf quoqj partes funt 6i fulcimentaquoqj in his ipfis infpiciendae.&vniucrfo Latcrumoflafun^ioncliabent. hue ambulandi.cubitus. facenimalicuiusgratia ficinfti/ &(. in quo ge> ditficultas habetur de teftatis.velut patella eftgenuimpofita. &(.quomodocibusrjsfox ro aliud quoqjgen9 habetur. flecflendi fcilicet.an tripli tium confimilismotio: vniuerx cis funcfliois caufa fie extiterint. Itequx comx 6ccapiunt. hoc ipfo tale nomen for parte erjciatur ventris onus.cerebru ipfum. flexio Cue toti9 fine partiufTat. olTium confyx farium^t & pedis cV aliaru par deratio eft inftituenda.cx: tuiflent abfqj binis focilib9.

vex oflib9 adhercfcere vident.qp qux nunc vero his quoqj funt additi. vniuerfa neruos animal thus omnibus. Pedes dior inftitui queat.6d impelli propria v i nequix fpus motiuus primis inefttqn bant.nec quit ter infpicerecouenit. ob grauitatefcili ' nerefpondent partes alixquox cet eoru.. aut parii admodu.fed & venter mouetj&corquoqj. q> tumperficiut. txercere poffent. qux mo^ adhxrentes habent * cVfortaffis turn erat exercitura. ftrismagis cVfrigidior c5tigit.dd c aius gratia vnux huicfoli his opus non erat.hxc itacp c5ia funt illis.& qux hifce proportion pedes habent. rerenr. no mot9* lutpedeftribusfuturispedesrSC quod gen9 aliaequoqj partesha recle incedentibusbinos: at per bent.ad hunc ipx quxcunqj multam a<ftioneob' fumvfum autn<-ruus.ligan di gratia adiecta funt.fed qux mom quoqj funt. 150 • Qufigitur mo principia iftud frecipiendtim.f» Aantia neruos habet * vfus itaqi eftjjita vt nihil ex hifce prxtcrea horum no quidem olbus necefx tur.accidit: na vi totius mpx qux folumodo fle<ftitur * Taliu liserant mouenda. Dein bus* Cetera qux prxter neruos dead motu cuiqj peculiar? fua quoq* rurfus inftfa affi.quf teftata flint neruos.velut vcrii ceindigeat* Atqui pedum vfus.vtpoteinquib 9 ui. Sic volucrix itaqj inter fe nexus fanies eft.fed inter cxteras c5s latent.turn vt recfle fta vere ini tta cui ufqj fundlioi s fta* rent: excerpta vefpertilione * na tui queant.d£ humor quida mucofus. recflius in o(Ta referatur motus. null us alius eft * Ex aquatilibus 6Cnumhuiusgrahfcfint:anin animalibus /61a.qux afalia tet*Siceaquoq?quxobuianon Vocarctur. cum quodq) ipforu fit.aurqj3c eum.velut qux in cubi tu haben i)S proporrione refponderet. quod hxc inquifitio no ten farius erat futurus.quafcunq? vinciri oportex terram oino gradientibus plu liat* Neqjenim in omnibus riC' res.fed ^ ner fuapriuatim inftru<5lafuere*Ad Mis texunt ambo. turn eft propofita: quo fane loco quf alimenti gratia.manibus{$ ac pedi' tern alia natura adnexuir.vtqux SedcV inter hxciplaquoqj difx inarticulis funt«De hifce ofbus ferentia habeatur.quamobrem multipeda tardiffima .quibusfcilicetmateriaterre ceffe id erat. Eftitaqs Iter vdut.nxi t. 6d busquoqjalac funt adie&x. procuius'qj vfu idoneo fingulis quoru neutru os habet. prout magi 8 tiullainquifitionis ratio comox aut minus funt volucrcs.perq? diligenx ex acre alimjtu habeat. non operofas mo' Quxdam pedib9omnino vtca 1 tionesfaciuntjVelun fpinaeft. 6C cordis fub' qux oia animaduertendum. quxcunq. f.De Spiritu.na alioqui per loca vol rundaaialium.par cur &crure.Cxtera forma naturae ipforumidonea* neruisquoqjvinciutur.

natura fpirituum hoc artifv jgneside efficiunt. vt planecognox <]uoq? idemefficiexiftimadum fcerefcilicetjCVrone quadavti eft. abartead opus Cap. fiueamborum vice penetraris. Si ue igi tur fepara iuxta id quod magis ac minus tiofit.Et jdipfum facere.ipfius opens para Vi aftirmant non calore n6 eft. fit:nam& natura a qua fit. q uo Neq) enim in corporibus inanix pado natura hoc inftrmitarex matisoibusidemefficitjfedalia gat. fabri ignis.liquefacit bus fuas. com famen qua quodcugj fintcalefacflio cVigni K drupeda fint celeriora bipedix tio. inter fe artificu. revtitunhzCjCVvtinftrOj&ve De aflten* Caloris contra Nonnullos.alia cogit«quarei animatis quuminurat. A tq ui in igne folu loci ignis:vt nee ipforu quidem di.q> elfe.naini)fdem confiftit*** cicntesiij. adhibetignis.neqj quopado na lime. cade Jneptumitaqj cVridiculuprorx eftrcVgeneratioiridem. & in alto latetes cau praeftat.^arefacientes.tanquainftro.inquireturaptif polTe videtur. at qui in natura habetur ' efTe qui in corporib9 ani calor.Neqienim abfq.ftueattenuatio.autinpartequamx tioneaddentes. fe eius explet.cVc2teroru cium referri non poteft: at vim quoq.driam certe fortietur opera. materia. bus: an'ne q> toto corpore fuper pro modo tali calore vtentiuim terra gradianturfautquia natu Differentia tn arris ad naturam rafrigidiorecum finr^diffictlius eft. Atquae fusfueritjleuiinfpetftione eoru differetia fueritcaloris cuius'qj. nam ignis differentiae. ratio brica operii naturx. ac modu omnino relix alia. Proinde quapiam talem hifce admixta verius fortaneaffirmabitur.cakv snoueriqueatc'autob alia cam.aut qp fatis apparet.omneadmiratione vincit* fitarr.DC Spiritu. 5.fiuealiud eft.fiue hifce rebus Ierre. tardifTjma fint.non recledicut.aliararefacit.Ha:cautemferein eo . Qui. fas attigeris.iud)ciumde fiuevtorganurnishabetur. Et in artealiud eftlcitauri turxviscognofcedi tribuiqat.qp fabri aerarr).diffufus per i pfum opus ?j atqjvnacu cgterisfubftantiatn folalatio ignis fit aut facultas. &C nulla in hoc difficandi videlicet.namilla.Quj itaq? caloris vis fit in fa videatur.n.es hoc vtantur tanquainx Eademdeanimaquoqjadmira tiofubit.fumritur.priurquaintr6 vt materia.&affecliones quibusfprex *• denfat.acnon non igiturinepteaut in iderefc jiullisquoqjmodumacpropor returfimplV. vnde rerfi i nter cur mot* perpetuo fimilis aclio /e multipliers driaeprofi'cifcanf. qufforisapparent. coparatio^ cinio fidcognitione haec peragl Siead artefacfla. cul tas eft: fed magi s i i Ho e.cVnaturaquoq? piam eandem visformatrix..

Nam vini dC mellistemx peramentum perfubie<fta differ redicimus.Sed 5dqux ineox dem animali habentur partes. nam craffi ties d(. A eo vt'mixtus fit aut immixtus. quern/ admodum qua*elixantur aJTaa tur'ue. Itadevena dCarteriaacceteris* Ea'q? propter alterum ^ duobus necelfarium fit. Quapropternoneadem tempe ratio omniu eft. alia fit.quaenam cuiufqi earu B eruntdifferentiaec'Sineaede fint cum^s.qu3Eequi eft &.fimulenimmifcetacfitix git natura.De Spiritu. quia e diuerfis conftituta fine.viniautemipfiusii differentia.aut omninominorem ficeueniet.(3<:caro.Caeteruquiitafentiunt.magnitude &exix guitasin quamo:durum autern ria funt. Qi per mixtionem: aut certeabalioimendi.tenuitas.equi. Si itaqj fint diuerfae inter partes (Implices.quo padto vis.aut ob id alia effe. quae bouis.5d proindeintenfiorgradusrillead mixtionecdtrarijremiflior. tu l> cjteris quoqj affedionibus plu* fculum inter fe differ re videnf. turn ran*tate.At nunc duritie mol Irtieip turn inter fefe. autvfuipfodifFerre eft neceffe. £ quae artificio praeeft.nam hie purior erit.tum a4 cftex risdifierunt.Eax dem ratio in alrjs quoqj fimplix cibushabetur. Quax re Empedocles fimpIV huiufce C diuerfitatis caufam offis natu« ramaflignat. aut non e duritie A" denfix tate ab hifcecontrarrjs paffi bus rationes ducendas eife« Libri dip Spirit* fms* .leonis.os. confiftit. exponat oportet.in quali mixtionisconx fiftunt.per rationem. 151 turn denfitate. non differre inter fe oportebar. etx enim hanc aucliorem elfc.id quod uerofortafle pro piusc.Siquidemenim aliafint.atqjhox minis gtes.nam dCegdem propemodumdifferentixfunt.quae inalrjs habentur* necdfe eft enim alterum bus hie effc.££ per feipfam.Siquideenimvni uerfaeandem mixtionisrarione fort irentur.vtin cfterisquoqj rebus.autvtratio ho>» rumiuxta mixtione nonfiteax dem. Porro eadem quoq> decarne ratioeft.

in que fieri aliqn defierit. ctjmneqjprincipiUjVndeextice ritjhabeat.nihil fir. mixta effent: hoc.d(. vt ex nihilo fieri ipfa concedendufit. hoc eft plenum.nece(Tario efflciat. nee . Eo q> ex oibus his. Eternum cfle inquit. fitu trafponi. immobile et efle. procreetur.cu acternu (it.velin vacuu excedat* Quoru alteru. neqj forma diuerfin*cari.nifl» excefierit. fed vnum fimile fibi vndequaqjelTe:eoq> fidiltimix lia plura eflfent. quod eft va cuu.non enim moueri pofle. intereat.nihil praeexifte re:fi aeterno alicui alia accedant.infinitum effe. flue non om nia. vt ex nihilo gppia exiftat« Siue enimoiafada fmt. amplius&maiusvnu ipfumef fe&um iri afferit. j.ne cefleeflc. fines ca ee inter fe. curio quid efttnqui dcm fieri non poteft. fingula. fi fugadditio efletjin auerfione. hoc aut modo etia multa effent.detracftis primismanifefta rentur. Sed fi resita fe ha> beatjdoloris quocp. quorii neutrum euenit. morbi expers ee.vt neq.& quod eft.aut plura. ET lotome Bernardo Felic'mno interprets De Xenophane.ARISTOTELIS DE X E N O P H A N E .&qsJ non eft.atqj eiuf modi. Vnum autipfum. ac fefe mutuo termmare.fi enim fintduo. Quod aft tarn plius&maiusfit. quac in fe mutuo moueanturtvt mixtio vel tanquam in vno plu riumcompofitiOjVelreceflione M quafimixtoru fuperadditiofit. efficereturjVt illo modo.Quod autexcedit.at infinicum eflc vnu. & acgritudi nis.&: libi vndcquaqj fimile. fed multa.dd immenfum. vtroqj tnodo efficicf. vt vel in plenu. Nam fi ofa fiant.nequealteri _ pofTit comifceri.neqj inminoreeflemaiuspoffit. qux fane fieri nullo patflo queit.fint<ij multaeres.non ia eflet vnQ. eorum quac a fefe mutuo fepararentur. Na fi commixtu fuiffe vnu ex plu> ribusdicacur.idexnihiloet proculdubio exiftererquippe cu uecpin paucioreamplius. quae fub fe mutuo poiita ex mixtis funt.admittcre nullo modo poiTi t:alterii. neq? fine. . G O R G I At Z E N O N E . vt&vnu multa fiat. Q3 veroeft fternu.

qux maxime recfheee ta fada fuifle CXTJS qux no funt.ait. nihilo magis vnu effe.fed alix qpnon multa fintea qux funt* qua etia horum recflx exiftimax Nam deipfis his admodu dr. fuifle dicat quifpia.& Gorgia 151 A necn6bistantumodoeffevide" vnumtex vtrifqj his fane ratio D rentur. qux funt. Magis cu in multiseflem us. vtdt fadu fitquicpia E qux in opinione veniunt. pro Nunquid igiturprimumno babilior tn hxc eft.De Xenoph.multa minime eflerefx mortalibus anteit. Quocirca quia reseeita conclufa fi fimili modo probabi nequit.neq. fid no mul C ftratione. funt 3 quxnobisapparet.m Quemadmodum.quasidex atcp hec no e vulgo quilibet. fed non rede multa demonftat.fumendo difleruit. Pe<ftorecun<ftorum fedesfirffiif n vt ex rjsquz non funt. aliquid fiar. inde patenti. Quare etia fi eueniat. fibileefle.genita fu efl3infinitu eflet: atqj iccirco. citius'qs hac. vel ex demon/ fieri ea qux non funt. & ap ex eo quod no eft.fed g terx fi ineum incidant. At fi altera fta efle ea videanturquandoquide bilioraaocertior.verifimile efle^ uimus«Sin aut non omnia falfa vt ex eo q3 non eft. Primu ante omne aliud.qux exeacolx multa etia alia fenfuomni appa ledla fuerint. rintrfi vero id efle non poteft.neqj damexnorecftis hgcopiniofit. ea extitex fima tellus. iscumftisfpecieimx-* qux funt.ea qug funt. non redle exiftimantur. exrjs nonnulli afleruerunt.fumi debent. exiftimax fiquide fumitur. ficeretur enim vt ens quodcuqj Ex quibusalia.ea Atq^amor.6£ tiones haben tur. qui vel qux ex illaru rationibus dex fapientesetiam habiti funtjant monftrandx funt. necefle efle.d£ non mulrae parent. Si enimfint veroHefiodus. F videant. quod apparetjincipiendum eft.fi multa facfta Chaos exti tit.Zenone.magis fuifle demo rentrratione.qp de qua demon quaexfennedo quodammodo ftrat.6d infini tum3&l fibi vndex has opiniones habuerit.5dimpof B fir mum ac ftabile.vt contrax fed femper eo quod maxime eft rixfintenuntiationes.quid magis i tar em fcha et opinioni &dogmati acquiex bere aflereret quifpiamc1 Neque fcamus. neq? ol qpillam opinione oesadmittet. magis certam. ftrata cenfendu eft:qugquidem neqj id quod eft5multa. resfint. fieri poteft.adhuc moueatur. Multi prf terea .vtmulx lis eft. ec ipfa aut hxc ex nihilo.^ quaincipit. neqj eadem gigni. Quare fi ofa. licet ea quaqj file ee couincere affirmat. dux inter fecotrarif opiniones. cp ta nnt.qui vtrafqj num.quod nihil ex nihilo fiex enim vbi demonftrauit.vthuic cantur.inquic. omni fumpta opinione.fed tidem certiores efle necefleeft.re(flam riftatuittquippecuvna etque/ efle opinione. ^ fe mutuo hxcconuin^ nihil tbrtafle conuenit.

dum ** ignis &C cetera mifcentur. fed fieri oia afleruntexrjs. etia ex ijs. fieri ex eo quod no eft.dC cdx ponuntur. eo q* ipofe id prorfus fit* Vnde ingt. vt quod non K eft/adlu fit.quo minus alio modo fefe ha here res queat.quin alia ex alrjs exjitant.6£aere.6ieft pofitisgignutur/egregatiscorx nihil. dC re nonulli dicunt.igne. tim extiterint hfc.du Temper ita aliquid e.NuIla enim alia rjsquaefunt.quiaaliage nita fin t. QujEadmox <Tro vnu aeternum erit <Nam de dum Anaxagoca quoq? arBrma Vno quodam q> fit. ex rjs qu{ fem cocedatur. M catur . vtrij exrjs.vel vnu:vel fi etia infinita fta generatio eoru circuuoluatur. Si enim per effent. du fegregantur di abftrahutur. & quicqua efTe impofll bile ex non entecreari.fintaeter' quae fierent.vt exiftima^gene^ a ratio e}mixtio fed tantu.quo pa* rumpunturcaetera.Quod fiitaeflfetjne na.De Xcnophanc.Nihil itevetat etia. di vnde profecfla eft < Sed. corriipi aiTerit. Qupdijj eft difrumpi . prohibet.etiafiq^ maxi cedenda. quae non funtjgigni ^ ^ omniaquae m fiunt. etia fi jiihil ex eo quod non eft.oia quae Hunt.aquam. Nihil profedo ob ftat 3 qum oia genita fint . ex nominibus.fioiagignuntur.Na cd oninia etiam ille eadem con* cefTerit. G terea alfj.reliquaexhis&ge nitaeej&gigni. efle nihil. Qui fit enim vniuerfp efsetia.vt nonnulh dicut. 6t ifini tis generari ea inquit. propterea q> ille quoqj infinito me fieri nequeat.atqjidininfinituprox grediaturc'An etia reflexio in or bera fit.aut quod eft.quox „ cunqs feratur: Ex r)s tn quae fun^quj dam fter naeireinquit. quafi fit.nihil poite. Illud fane' eft. ex quibus co Addeq>. nacura i mortalib'appellatur* Genera tioneautaetcrnis non in efle. id conficiatur. ita difpucat.interie rit. qcf primuin fumit. At vero fieri ne polTint. di mix >» torumabftracftio^uiusvishfc.genitii noneft.Nunquid igit ^ OiaefTeingenitanecefleeftj'An nihil prohibet.quafieflentiarebusineflene quaquam aeterna olaefTentcon ceiTefic^Praeterea.quae non funt. q ueadmcv dumetEmpedoclesinquit. Vc nonnullis videri. vtalteruexalteroprox ereetur. exiftere affirm antes. Semper enim ftabit nixu.q|uin infinita etiam ea .qu3e fu mit. apud ipfum appellemus. dC confux „ miturinteriturum.fieri co cedatur: nullu'q. multa hxc generari.quidimpedittn.fi infix natura aute quatuor abfqj cau" nita no lint.nec ne ea quae di citjOmittendum vr.pcrfpicuum ia fit.(fed illud co fyderandum. terx ram. quae vnu confequuntur. quo minus in orbe fis. Verutamen mix tione &fegregatione multa ee. an nihil ve» tet.alia x terna. neq? ea generari dicit. quae funt. 6i infinities ex fefemutuofingu la gignun tur.fed nonoulla etiaqux .

Nam v* niuerfum ipm eft infinitu. pricipiu no ex quo genitu iit.efle. quod terminatu eifearguit.c\: tn efle terminatum .qua uis ingenitum fit.c\l Anaximenes in quiut. Qua re haec licet ingenita fint. quo pacfto effevnum corpus poteft^nant Extra or<LArifl.utait.habeac mcdiu c^extrema.quid obftatjid quod inge nitum eft. vtnec maius. Co(lat*n. hunccefcre vnu efle vnuquod* que. Cu.cV: qui cuq? alii ita vniuerfum efle vnii cenfuerunt. Anaximenes acre afleres.neqj infix nitu«ScdfortaiTe fimile fibi efte fimile dicitjipfumq?.f cut Parmenides inquit}nihil.il {*• ternum 6iifinitu fit. 8C c contrario corrupanturc'Si aut ct haec quifpia concelTcrit.& Gorgia A flCgignerentur. vn ea q gignuntur.atq5id corpus alias tn fui gtes hec. exiftut. vet quippia aliud hmoi.n. quid magis id C infinitumefifedemraturi'infini tu.ficutfl£A' tiaximander.cu 8t principid gnatuv nis.n. fitqi aliquid igenitu. necnon i fub ftantiasquafdam alias corriipe rentur.quo min? to* tuingenitufit. no vnu. Simile .aher aqua ee vniucrfum.q fterna funtc'Quid praeterea impedit. quin iterdu ex alrjs corpora cV gignatur. dCgenitaexr>s.Na fi infinitu eft fimile.p« hibetvniuerfum eflevnfi 6Cin genitu. &C nihilo tn aut anv plius.eave ro q in ip/b gignuntur. dum vnuex cnte in ens antedi&is drps femx per mu tat.globofacperx fimile vndiqj moli.& aere. cii fit vd aqua vniucrfum. Ad hxc. quod duplicibus partibus conftet.&infinitu. quac funt. V ft£c . ita vt dicit vniuerfum eiTenoalteri alicui. inqui t. quod fane infinitum minime eft. quid prohibetec itamulta CCoriri&interire. A cuius medio fpatiain quafcu queferantur Partes xqua.fine het.Z.q3 ex multishis eftjfluxione differre afifex rat. fint ter* minata.cV finis.Cum ve roDemocritusquoqj aqua.n.vnufit.eoq>fiiTiili • bus partibus conftet. vel terra.n.n. Sed quid vetat quarfo.dC (imile al* teri eft fimile.enone.cV fine habeanti' Porro et. Id. OrbicuJare. termini eius fine* At.duo igitur. na et fi vt ip* feinquit. forma vniuerfumfit. fed altcru i $•$ habeatc'fintqj ad fefe mutuo ter D minStia ea.cVfiguriSjfid multitudinibuSjCV paucitatib9. nee • firmiusvllum.q fimiJes in ter fe fint.inquit3ti lit quide ali* quid.cv: corpus fit.ad feic mutuo terminanr. quinvna quxdam fubftatia d(.quin et fi ge« Jiitu non fueri t quicq?.ex antediciis fine lia> berec'Namfi genitu eft quippia idhabereprincipiuillud ccfct. fi< mileeirevniuerfum. Accedi^qmihilvetat.uel plu ra entia funt.fed genitu tn minimefu&> rit:quippecu&gnationis prin cipiu.autminus totu ipmeffici turj*Quid ite vetat.6d vnuquodqj. & dum rarum 6£ denfum eua^ dit } multac\linfTnitaeaquzdC ^fintjC^gignantjCfficit. fuiffent.

Sed pedocles declarat. quo modo effeinfinicum datur. di. diuerfae prorfus. neq? ita c5 ta.par> num id fitjinultas proculdubio timdenfumfit. vacuum no eft. * ~fl dentecorpcre.omnia enim dfi &aerisafierit. fit.cVipfequoqueitaexifti mus.quod quaiifedesquxx fpatia aetheris alti . & fimili modo plenum vni-» imllo neqj accedente. G fi fit diflimilium partium. Necnon amplaip}d£ immenfa extitifie.quod !^4aturam vniuerfi ipfius cofpix medium intercedar.vel to quodqj non prorfusfimilefibi ta terra . quod tamen corpus non res ita effe videretur. quoddam ac receptaculu.non vfquequaqj fimi tafle non moueretur.requirim9* cientum.etiam fiinraro partes habebit:quemadmodu vacuum non infit. cum quofda primum hoc non omnibus pro reprehendens^ui ea nullo mo.& non folunt <]ue aliud talc. Quare. nihil vetat. vel quodlibet aliud v. anteomnealiud chaos inquit.fi totum partes paucioribus } &minorix partim denfum.at<p aliud poteftc'Quidobftat.De Xcnophane. . Quemadmodutn Hefiodus Quandoquidem.fi cu lum fit.vel jgnis. At era^quamquedenfaeft. numerabilia huiufmodi tinuo vnum eritappellandurrt. Nihil tamen Zeno etiam ens effe conatur de* obftat. quin fatii fibi diet id pronuntiafle. fintc'Quidprohibet etia. in tum.vel vacuum non totum ef finita tamen magnitudine fin tc* fe vnum poteftc'At veroimmov Sicut Xenophanes quo^ ipfe in bile etiam effe inquit^fiquidern finitam effe terr? profunditate. mouentur.neque ita quippiam for vnum fit. Quandoquidemvnum> snat.Qudd (i neqj corpus fit ne^j laticudix fi etiam ingenitu fit. &(. erfit plura. necp rece^ uerfumjTarapars minus plena ^ J /* /T /~\.Id quod etia Em mutant locum.ipfieftjCum partim rarum. Na m A>» lefueric* Si enim fitaquavni' naxagoras quoquecum hocart verfum. acpropte neneqjlongitudinevllaprxdix reaeirequoq?infinitumconccx J turn .quinmulx effeinfinitum pofllr. alterabile fir.vel quodcun^ te ipfum tra&arit.quin Quo pacfto eniminfinitumtox licet pluravno effe dicantur.quam vnum ens effe dica K multa. partim rarum bus. batur . dam entibus fubfterneretur. quin in raro feparatint m6ftrareid>quod ita vnum eft* aliquibusinpartibus fecretum crunt igitur etiam plures eius vacuum infit.Ta Vaniloquo quihominummul le quid etiam vacuu quafiva* torum efTunditurore.fin autem tota aqua. fi ita fit.fed effe vacuum quodda doefTepoflediccbant > cum tn aiunt. primum M ni to terra ipfaprofundo.tnquit 3 eftinn* quoq? in generatione.vtnecp aliud . Deinde etiam fi vacuum nul' Mihilabfurdiinfupcr eft.

atqsahud in aliud.n.vnde fuperueniens fue quefuper additionem eiufmcv rit quicquam:fed cum in vnam di elTe.&fecer> nihil efle in vniuerfo vacuu afx nuntur . quod Empedocles moueri quidcfem accedit.pnv alqsfu per occur runt. vel taeft. neque deprehendi ^ forma rei^icet in eodem loco px qualefnam partes eorumfint. vt' mcto eft. K tur.inquit. qua fimul tcmx multa fine.ea. Nam Hue non ede vacuum con cedamus.fix terit. hocdeDeo afierens: na}neqjvnum.inquit. caquaefunt. neqj quod fupereffluat.vt a fimili procreetur^ abillodi(ftafunt.vt quaclibet pars. quo mix mili modo ac totum.motioexix nia eadem erga fefemutuoinr (lar. Quia enim non eft tionem.& Gorgia 154 A vacuum rion efle.vnaqu3cque pars.etiam(i vax nulla re alia accedente. neqjdiflimileexdiffimili V ij poffe .vel exdiffimilibus exti< que immobile fiue vnum fit.id nulii impcdix Teri non pofle inquir.id fadlum fue^ Quamobrem.c^ tranfponi.mutationem vel altera poffit . (I* dicuntu^nihilobftec.cum alq. quicquam neque quod vt vel (latim feparata inter fc vacuu . quod minix ferit:vcexi)S etiam.mhilex rjs.quoad 5 ad primumvl compofita . Hisautem at. id vel ex. & Cut.quac ab ipfo mumfit. Mixtionem enim ne* firmans. fint.Neqj enim fimili magisconv ita conftirutis. dum ca inter fefix pusinomnemouemurailidue.vtnon fmuratur. cunt atqueitadeinceps Temper tran^ quahbet confufa ica fit.nequevnum libus. moueri tame paucitate differt.nam fi cuum non fit.d um « albo nigru .cV alteratur. uenire.ua efTecom/x E hoc in aliud. fedmixta eflevix timum rediericc1 Quin eciam deantur . DeZemnr.cum ipfe ille af corpus aliquod . neque compofitionem . dum 6C multitudinc . vnum vt qualem inquit } verifimile eftt iam He.ftue plenum admit tex ^ re nihil poflc.neque infTmtum quippe cum necefle fit. quin alteratio eft°iciat» fiquid eft . cum etfi V' zqualibus vel fimilibus om »• numfitvniuerfum.vel inaueiitonedum alia vllumefleinquit.&deuoluanturomnia. quin in fefemutuo feran* tuo feorfum ferantur : fed ea. corpus non eft : &L & per. commix^ nus res. quim fimilem procreet: eo q» cV alterari res vetat. Simili modo eti5 modo quicquam id eft .Sed necpinfTnita faclum fuerit. Quid. neqjomnia acter rit. maneat.Zcnonc.vt quod efleneccfle eft. fimi^ jnulta. formamconcreucrit . mul 6£ commifcentur. pofita. a fefe mu^ hibct.quorum fieri neutru que> ue multa quxdam.dum quaemixta funt. ex amarodulce rlt} moueancur.

neqpenim ali•teromniapoflet. fi autem vndex quacp (it fimil is.Sifintacquales.vt prxfideat €>C dominetur. 5t vnus.fed vndequaqs efTehuiufmodi debere aflerit.neque multisfimileelle debere.vnum enimnihilhabet.ex non ente quippiamefficeretur:id quod eflenullo pacto poteft.ne> que ipfum pertranfire in aliud poteft:moueantur autem ea.quxcunqtvel let:quippe cum fi eflent plures. quod non eft:nam neqj aliud in ipfum. &C audi tu^eJiquos'qsoinnes fcnfus fpe/ Jiftat« alioqui eninaefficcrctur.na fi duo. non fore ca natura Deum. plura vuo funt: propterea fane effici ait.non fubnciatur.neque pricipiu neqjfinem.vt in eo q»non eft pftantior. fi plura fan£ fint.neq3pei9 arqualifit. cum Deus in** ferior effe^dC fub^ci natura non poffit. neqi moueri. neqj immobileeffe iquit. neqj aliamquapia partem habeat:cuiufmodi infix nitumefle inquit.DeXcnophane.im ad vifum.quant. parti in non efie. Deos nullo modo fore.Si aut Deus eft id. Deus non fit.Id preterea.nonenim partim cile. globofum quo queeiTe. quippe cu immobile illud fit.vt prxftantifx fimuni omnium fit. Cum vero vnusfit.que Detl effcaffirmat.atqj iccirco talis foret. propterea ' q>aequaleneq*melms. •ninime ipfeefle folus poflet. vt non prxlidcrentj <3C domina rcnt. vnum debere eiTeipm iquit. moueantur.quod huiufmodi eft vnum.fed fibi murtio Dei partes K fubrjcerentur.proculdubio non pofle .eafefe mutuo terminate. q M pluravno funt:alterum enim in alterum moueatur. Sed vnum neqj non enti. Si igitur plures cu fint.fiue econtrario praeftantiora ex dex terioribusfierent.nex quefinitum efle ipfum cenfer* Ho q> infinitum non ens fit: q<f neque medium. C pofleexifterc.nerno ueriquidem poteft: cum i non eft^nufquam fit: qua: vero in fcfe mutuo tranftnutantur. partim fint fefe mutuo prxftan tiores.autex mino re mai9 aut ex peiore meli5.fimiiequo que ipfum fibi vndequaq? effe aic.vtduo. aut plures et eflent.Nam fiueeximx becilliori robufti*. quiefcac autem nihi^quod imobileeft: vnum veroncqj quiefeat.prxftantifn mum cVoptimum oium ipfum efTe nullo modo liceret: quippe H cuvnufquifqsex multis Deus 4imilis. vel quae plura vnofunt. Deum enim & Dei potentiam ctufmodi efle. Quaprox pter fi eft.ad quod terx minari queat.quod prgftantitiimfi oJum eft.id quod fieri nulx lo pa&o poteft .quale eft non ens. Cum itaqifitxternus.ens autem ta L le effc.necefTeeft.ne'qi moucatuncum ncqs ci quod n5 .necefle eft* Quod fi id quod non eft.&taliseftDeus. _ infinitum.Aeternii igiturhacdecaufa efle Deiiafx firmat.partim inferiores. vnu ipfum folum efle.

Ac primum quidcm etiam ifte nonfccusac Meliffus. atq? optimum ita appellans. fumit. noo entc exiftatc'Adde q> nihilo magis efficietur. &C audire.neqtrefinix tum. &fimilis.quid prohi beret.quaminomni P bus cius partibus albedincm et fe infitam volumus: quid impe dimcco eft.Zenone.magnitudinem'qj V iij ha- . lege minime videtur.vn dcqusquc ipfum fentire.na fi ad alcerum rpec^emus. mi' E nus videc.Deum nofuaipfiusacqui late^forticudine.atvero vnum vndequaqjvidere &att dire nihil conueni t.qua'mvtreliquacriam omnia: quandoquidem omnia exfimili vel diffimili conftitex rutrquod fieri r.gigni. &1 vndequax quedominaturc 1 Quemadmox dum enim cum ceruffam vnde quaq* eilealbam dicimus.neqj moue/ ri ipfum alter at. fed quan^ turn cancummodo ad fuam ipx fius affecTtionem attinec. Acceditq> Deum elfepraeftanx tiff:mum non eo fenfu dicitur.neq5 finitum effe. affedus eft: nix 155 hilijjeijquominusbeneSCretfe I> fefe habeat.Sed fortafsecum inquit.fed ex. fed ea parte non vix dcr. Ac <ni quid obftat quin necjj ex. vt quamcunqp eius partem quifx pi am fumpferit. id quod fit.nihil aliudfignificare. fimili. ita nex queDeum hac decaufaglobox fum elTe ncceffe eft«Porro neq» infinicum. PrattereapraeftantiiTimutn cflfe Dcum fumiCjpotentiilimu. neqjinfinitum efle. cV prxx (lantiffimi erga alios.non ix giturexeo quod videcur. At fi fit talis. fed ex.necp enim fi non ctia'Ki hac partevidet.affe<5ti. aliorii imbecilii tate excellere ? At Deu itaeffeprxftantilTimum intelli git nemo: fed quia ipfe q.quia vndequaq? audit. non erga fe fint. Vtergaaliud quippiam huiufmodi fit Dei nacura. &: Gorgia eft}neqjmultisfimilefic.& dominari dicaturj. fed in multis procftantiores fefe mutuo efle Dr) dicuntur.eam hccmodo effeaflfaftamintelligamusc' Six cut igi tur neqj ceruffam. neqs exdirtimili id quod fit. vt Deus lit inx genitus.cur glo bolus potius. Ita vero efle affaftos. ex co quod eft. quo minus ita quox queillicvndequaqj viderc.nam funt proculdubioex tiam alia* Cum enim pracftan^ tillimum Dcum effedicat.cor pus cum fit. etiam fi piures ipfi fint nihil vetat: vt omnesquam op time fieri poteft.Inomx nibus auccm ica fefehabere Dex urn inquitjVtauernuSjCTtvnus.cVglobofus cum fit.id fibi vifltjVtipfum optime ita afTe^tum efieiignificetjfi fitnilis vn dcquatp fit. optix me fieri poteli.deeft«quippe cum ix tafefehabcti fimul illud etiam eueniatjneceffe fit. quam aliquaalia forma efle prarditusdebct. Id autem ex.on potcft4Qua> re vel nihil eric pneter Defu vel reliquaetiam omnia eruntfter na. hanc deDeoconfenfionem fumpfit.id all quorum effe necefleeft.neq? quiefcere.

n. ox nem alcuiusquidem efle necef» mitto quod ita alterant quoqj feeft. pi am idem deente.qui no liselTeipfisvideretur.nontnad aliquid.finem bet.nihil refert.ne quip fimilevndiip moli. fi proptcx nulla fint. ficutneq. fun t.finitum eflejC^fines ha poteft.quinex rjsetiam. & vni eade Neqjpraetereafinonenseftinfi infint:nam etiam eiTeipfumco nitum. Ad haec ens nunc fentiat.nonenim vnumquodx Iiisautem dt terminus in max que quod finem non habet.<5d denonen A cuius medio fpatiain quafcu te fignificemus < an nihil im x que ferantur. Quareetiam ens infinitum.idquod noneft. turn. pediet.quod deinceps fubfequitur cxiftimadum. vt quod habet fine. accidit.Quaevtraqj&dicij&co bere < quemadmodum etiam fyderariianepoiTunt.quae Partes xqua * Terminu.infinix quantum ad alium Deum fpex turn eft.quam extrema hax bere .qux dC muJtis.u tad fe medium. etiam fi quenonfentirenunc quifpiam vnus fit.Na quidecn habetmedium. Nonalx Parmenidesvnum efle ipfum. No em negationem admitteret infini necelle eft. excrema enim habet. Sed finitumelTe.fed ens quo' quid prohibet.fi turn partes ipfiusDei erunt.proptereafequi.vt vnum fix L cumeunc.iccircoensinfinitum no munevtrifq? eft « Abfurdunt erit. nifi id quod antea dictum ad aliquid aliud finem habeat.quam denonentediciquex quia multa funt. quale.magnitudo cum fit. plurimumabeft. Fbrtafle etiam non entf K timcuminfinitumidfit.fi vero vnum ti bofus. Orbiculare globofae perquam M eirealbadicendum erit.ina> ommdemumquantitate ineft. eft. Deum.&mukitudine. cum globofum fit.Adde.&in nitum dicimus.qui fieri poteftc'Praeferx bebit. nein hoc fimt antc'Nemo fiquidem eft.qudd cum fitglo c\at.quod infinitatem attribuereabfurxx finis capax finem non habeat.DeXenophanc habeat.fi rjs.extremumenim corx nem non habeat.qu( eadem tarn de en reanon elTe Deu affereremus. multa fiquide pus.magis ex eo quod habet.ni» Vcl infinitura erit.non habet.cV fi funt aliquid album non fit.vnum etiam tan^ cefieeft.vel tanquam finitum ad id referax no habet.Qiiid enim obftat. vnumquodqj efle eft tur. vel finem ha hil aliud eft. te.a quo illud quoqj abfurdum cft.Accedft Qiuocirca>quod finem non hax quod Deus vnuscum fit.an fines habere. bum item non ens eftmunquid inquit: I igitur propterea oia quae funt.inrt gnitudine.fi dum eft. habetautem quac multa funt. a fe mutuo fine finita.ac terminax H medio vera extrema ignift cir^ ta.quin no itaquefortafiie eflet. finem quoque habeat ne turn eft Deus.

q> no no multa.c\Imoue velimpar.multa natux tiones.minimeloquimur* Neceflefix ceffenoneft. pracfertim fi negatio fuex fitjCfle tn eiufmodi .fi numerusfit. dum in fefemutuo quemadmodum etiam nonacx tranfeunt. quod de non ente etiam nusDeusquoquein aliudmox verum eft. di. manifeftaruPrxtereafenequax 6dnon tranfire.deentib 9 fuifle^g. id pofle«& fi cognofci poi> de ente non efle verum dixerix mus. neq? idem fit corpus.mhil prohibet. quia ali* ijt.: abfurdu fortafle eft.c\l fi fit.nequequiefceret.non fecus ac inaequax omniaambietisDeiin fefe mu le. ueri contrariumeft. S>C fe. de reb9 difputantes con fimili modo dicuntur .Simili modo poreus Deus . fiue vniuerx Non moueri igiturde non ente Aim hoc.vtfinitaad fefemutuo leelte.fix qua q ab alrjsfuerit dicla.xqualevelinxqua accidit. Nam fi eflet incorx non end non ineft.quicquidmultitudine& fine* Praetcrea quod inquit de magnitudineconftat: par item. fimili modo vt fuperiora. q uiefcere aute itaappellet.quf a prime exiftunt.quod immobile eft.& Gorgia 156 . mouentur. de ra efle videatur.cuiufmodi eft non moueri. De Gorgia.fi etiam ea efle non moueri & immobile ef dc caufa non mouetur Deus. alrj e cotrario multa ens quoqj non vrtum eft.quidvetat > quo mix quale.quiefcere inquit.n5 culli genita efle omnia demonx bufdam vero contraria V iiij Araoc. ne.cum nufx fignificat. Praeterea.A berc«quod autem extrema ha* conuenire. cum exnegationib9 D betjVtadaliquideahabeat.quia ea qua: multa funt. vt nequeac rit.Atcum non eft.quinmoueatur. quia fitcorpus.globofus efle qui autem neqj immobile eiTe idem pofletdtaquidefane. Zenone. Corpus enim contrarijsetiam fere dicuntur* Deum efleftatuit. quod quodam modo uerur. exiftimare quifpiam poiTet: vnum. copo cut etiam diifcumeft.eode tur.cui mo tuo moueri t quippe cum vnu .fiue quodcunqjaliud etiam verum eft.quidvetat.partes ipfius £ fefe habet.ficutetiam quiefcere.cognofci non quid non enti attribuimus .eo. id quod retur. neque etiam mouex pro quiefcere fumit.At ifteimmobile efife quam eflet.In qui dC no vnu quidam ingenita. fi.Sed fix dic*lum eft. fi multa eiTe ipfipronuntianndualrj vnu <9C non vnum diceremus.ficut tranfitionem non habet. eo.vtvidentur inter fefibi Verum non eflet. fed non moueri efle negatione.ab On efle quippiam in/x furdum fortafle eft.nam negax quod Zenoinquit. alioqui traria. modo moueri vel quiefcere.aliquibusenimno quidemeft. cutfuperius etiamdiximus.Multaenim.immobile vero de eo ueaturc" Si autem ipfe non mox B jam dici.

eft. alterahisoppofita quidemerit ?.&ens * cftj&ensetiamjCuandoquidc non fit. demonftrationem .eft eiTe.fimili modo fint. Nam. rit.neq3nex ensnonerit.vtneque effe.eft.ck ens eft.adde q».id At nihilerit. mirum quidem profex fe.&: ens eft. & ea quae tion effeconuenit. Neceffe. Atque ens eft non ens. Si enim non effe eft non ef ens effe. nonentealterum efle.omx .inquit.confi ens& ens eft ens. nullo mox fent.ficut culdubio efficcretur. vnumjneqjmuhajneqnngenix efleprorfusdicat.neqj efle. quamobrem nihil ceffe eft. Cume^ & efle & non effe. Verumtaxeft autem idem. vel cum cV ea qua? funt.fi idem etiam fit do efficitur s vt nihilfit. exilliusratione proculdubioef Sed exns.quamvtfit.neq}ingenita.nequeitama' niminquitjfinoncnseft.perinde ac le inquitjii non ens.co quod ea qua. fi. atque itanihil men fiitaetiam quiTpiamconx _ quicquameft.poft pritnam propriam fua non ens. vtetiamensnonfit. non propterea hare partim vt Meliffus.Quare nequa non funt.in quane'qj fijetiamabfolutc ac fimpb'citer ** effcjneq? non efle quippiam inx verum effet. cum dicimus non !• quit.fi non effe nihilfit.etia matur: id neqjapparct.Nam. atque fen t.neq?genita non erunt.vtfi tur. Namfiquicquamhox dC effe fimiliter funt.finon ta. non gisvtnonfit. quam non magis eft res efle. G ft>dnt« tpfe enim aduerfus v* pter non ens eHTe.partim eflf:citur. non funt.Narn quemadmodum il 6d non ens. abfoluteacfimpliciterfu* eft.verufti no eft* K trofqjratiocinaturjnhunc mox Quiaigiturnoneft. fimili modo cr'etur.Praererea.Nam nonensno ccflerit.nonfequix duni.inquit.inquit.neq3 noncfle quid fit nequevnii.quoe dicir.nifi effect non effe idem fit.non ens autem non eft.(i non eiTe eft effe.q< <floidvideretur:fedfitamenita rns:quippecumnon ens fit no eflet.vt6dnonensfit.quam non cfx eflentc'Ita enim c6trarium pro> fe.atfi fimili modo.. Sed nemo eft 3 qui non effe.quandox rumnonfit.Si enim 6C non elTe. ola funtt crit. Quarcnihilo rer.6V ens fit ens. nequealterumnonfit« ta. (i rum non effe dicitur .vtrumexeomagis euenix ens.6d ens eft.altex reomnia eflenos poffumus .De Xenoptiane. nihilo minus omniaefx M idem eft quod non ens. Sed ficut de duobus en eridtaquoque viceverfadicex tedi.fi non ens eft.Non quam itajinquit.liquidetiam non procu'dubio erunt:hoc eft.nequemulx vtrunqs.& ens idem. cppofitum n6 non ens eft. quaprox enim non ens eft. quippiam ex enim eft necefle.vtomnia effent.vt fimili modo vt ens.nonens nihilo minus erit.ens autem fit. vtZenoaggrediturdemonftrax nonensfit:quippecumilludfit re. ha?c quidem ipfa ratio illius eft.neqj genita.

talia funt. nullum efle men fet.neque exeo quod non admodum in Leucippi rationi' cft.necogitari quidem polTit. Meliffi fumit. cum neqs in fefit.' (ftumeft. nihil cucillicmultieadcm polTentvi cft. caufaigituringenitum non e(Te Deficit enim eaparte.exZenonis vndequaqj etiam diuifum eft.nonensainpliusno portet enim vt qua: cogitantur. vide tiam nullo modo poteft. Hacde vndequacpigiturctiamnoeft. e(fet.QLtmneqjctiam multa. cV illud in quequicquamhacparte eft quo eflfet.inquit. nitum eflec 4 fi item mouetur._ " turn: eo quod nihil neque ex eo fumlocovacuiappellans.quinetiam neqj geni/ qua diuifum ab ente eft: diuix t.Effi hil«fTe.inquit. Sed qua. Si vero^inquitjCogno^ fci . vel multa^ncq.vtetiam fi quippia t Si enim fit. quod eft.fic quicquam eft.Sed neque ex non ente gex fintr&nonens.vel no fitingenitum. .fi enim non ens non eft. fit. omnia efie.t Si enim vnum eilct.incor^ dere.mi id eflet t jRcutsnZenonis rationedix cogitantur. fiquidcmnon nitum eft.tranfmutetur. QmKircafincceffceftvtfiqwic Nam quaevidemusquoque quam eft. genitum nihil ex nihiloef.id vel ingenitum fit. . Ac qua: quidc pore'. citurergo.incertum eft.o* gigneretur.Pofthanc ration? fub mouereturquidemquippiam. audim 9 . non duo enim ita.gigni queat. queant.fi <jue vnum. rit. fi transfercur. fi aute no qu3ccogitamusc'quippecum. vel plura efletrip' continuum ensdiuifumcft.quam vnum eft.eoquod ea omnia ctia fine. ita magis ea quac vi^ rea. nequaqua eft.inx bus. fi vero nonvnum ampliuseiTet.que.Zenone>& Gorgia 157 A niaerunt. affirmat.neque plura.infinitumidfbre fimili mofefehaberetifed par* ~~ cnuntiatis . vel genitum efle. ficut fi no ens tiones conficiant. rationedefedeafferit . nix nam fint vera.«ftvelinge _ inquic* Si enim moueretur. eft. ~Infi timnoneffet:partimnoensgex nitum autem nullo modo efle. ita hie multi cogitare ea* dem pofTemus. id demuseiTedicendum eft. nuquam autem cum Quare fivndequaty mouetur.Qijod fi ita fit.neque fi in man neque ex ente quicq uain gignix currusdecertarequifpiam dixe tur^iccirco neque ex non ente.cur ficut ea que.vcl nitum.ftra ensampliuserst. Prsctex mus.fingula propterea funt vel genitumrhacc autem fieri nc quiacogitantur* Si enim non queuntivt quicquam fit^fieri e* propterea.funt. necp in alio: transfertur.nex fum vnum quod eft. Scriptum <juit.Sin autem eft non ens. Si vxro vnum fit.Si enim ens.cognofcianobisresminime vel vnum effet. D iungitrfifit _ aliquid.qua: vocantur.vel plura.Si igitur nihil hf demor.neqjefleprorfus.quia dacium inquit.

fed oratione ignorat* Quare cogitari neque color.& Gorgia G fci etiampoflunt. dC leorfum collocatis fit« voum enim duo eflfec«Verum fi etiam idem.quopacflo ma nifeftareeasquifqua alteri po> teritc'Qjjodcnimviditquirpia.neqae remdicit Quo modoigitur rem quifpiam ab altero vel verbis. fit.qui vero econtrario coloreminfpexitox ratione auditu mini me perce^ pca.DeXeno. Etdicitqui dem illequi loquitur.in pluribus *. quippe cii neque idem ipfe fibi iimiliain eodem etiam tern pore fentire videatur: fed alia auditu. id quo modooratione alceri ex plicabitcVel quo modo id alteri audienti.vc idem in plu ribus.fed vidcri.necp (onus. res ipfac explicabiles verbis non funt } &idem prorfus quod a1>ter.Zeno. Arift» . fed no co lorem. ac recognofci c illequi dicit: qui audit tamen quo pacflo idem cogitabitc'non enim fieri poteft.SC non duo (int.qua illecotifyderauitc'Qui enim co* lorem intuitus non eft.qui non prorfus fimiles interfe func • Quin etiam in eodem quamuis vnum. fed orax tionetn audiuit.inquic. &orationem percipit.& non videnti poterit snanifeftaric'Nam ficut vifus fo siosnonpercipic:ita neqjaudi. d(.atque excutiendaindix fputatione dcillis videntur* De Xenophane. tus audire colores poteft: fed fo nostamummodo. vifu ahX&antea cVniicdiuerfomo dopercipiat.vt etiam fi cognofci respof" fitjeam alteri explicarequifqua non pofifit: proptereaq?.Sed fietiam cogitari poteft:3d co gnofci c q uidem.non colorem. Ita fit. vel figno alix H quoaliofibiexponi petit.ignorat colore. nihilobfta^quinidnonnV milediuerfisappareat.idem no prorfus fimile ineft. fed audiri tantummodo poteft. Sed omnesquidem etiam hoc vece^ rumaliorum dubitatioesfunr* Quocirca}haccquoque perpea denda.6V Zenone M 6C Gorgia fix ms.vt difficulrer ad' modumomnia eadem quaealx terfentirequifpiam queat.cogi tare poteft nemo .

vnum.quae pan multa funt. cabilcquiddam inerit.& paruo funt oppofita: Rat! commotiXenocrates. Item alia dc cau&.qui indeanenteni rntis Ccparuum finitas habere dii:i(iOx £tionsm in duaspartes iniroducut. non ens quocarens partibusc' Anconfitedu que eflc concederct.neceflceft magmtudi^ ta. cut nonnulii ftatuunt. nunc vero fideliflime e gr^co in 1 annum fermoncm conucrfum. q multum.(i &quod habent uum eft aliquid in rerum natu^ diuerfum eft.€ftneinomni quanntate. neq? paucum.tic &L parx multa vero forent. 1 fc:nam.& nus argumentation i dedenint. fitcnspropri'. & q<1 uerfum resix prater ens eflct.modorc periaturquippiam .(i sv'ui ncm infccabikm aliquam exta^ duuiit fufrir. ita vero dicebat. A?VO LATINOS NONDVM VISVS: Nec non GEORGII PACHYMERII EA DE RE compendium. & quod praecer en* ra:quod autem infinitas fere ft.A R I S T O T E L l'S LIBER DE LINEIS INSECABILIBVS. multa .neq .Nam omnia <^ eftlincasaliquas infecabikscfx luntjquit. co.(i rer.ha&enusfalio Arifloteli afcriptum.aliquid we fi multafeteretur .ne & vacuum in neqj paruutn eft} fed poti us.<j Arijlotelu lextm.paucum.(ir ut Psrmenidos fide rc. lulio Martiano Rota interprctc. magnum. di. nes« Quod fifinitasdiuifiones tancj dcmoftratum fit ens C'lc mulhabent.Quarc omni quancitaci infex tec alicucrabat.6c: li etiam.& cum ipfo Zcno. eo q? lion ens fo tur. quo (ane magaopere Plato.fi vt p2ucum. &C troduceretur. <fliones fuftinet.quatenusfuntjvnn funt. ma.quacfeca Gtorgij fachymtrij Compendium* ri ncqueuntc* Iccbat Parmenides* & vtinvnix ens vnutn cfle.quod paux Vnquid vllac ^ paruu nucupari debeac repcriutur li ne£. eftjipfum nonens viddicetextaret.&ilmanifeftum euadit.quod ea diftinguit .nihil fta pertradex effe.

vtqua: nequcat in minora fcdiuifam efle.L uiapp^'llacionem obtmcbit. & parua. Nu.na conftat idea oium. (neipit jgiru. quid igitur.(icut aliqui dicunc.Et code moipfutn quadratu.&Comip. atcp idea.At par tes toil! natura fempantecedur* Quardiuiduaeritipfalinca.& rationes adducir.veluti colligerc jicet ci Parmcnide Platonis dialogo. &corpusipfum 4 Continget.Nam quo mo paucum eflepot. qua I re difreretmagnum.& J inter cxteravtilitateptaccipu'.& magna.& parua mp. idem ei it quod multum.eft ne quantitas vl la indiuidua.fed multa. HisigirurcTaducrfoobtentis. fed eruntomnia multa& magna : vel fi quidemeil&pnucum & paruum.htei-dicat.&I po ftcrum opens pane referuabit. vt PhilofbphusfupponK.neevelit magnuplures. turnmaximein commentarijs dc Gna. lid diuifibiles temper ad'huc rcmancre. in re probabilius fir.eTplanatAriftot.vtpatet.&critmagni:u doindiu!dua 3 qu:Ehacpnuci£ par. q? fi quis .pdicaf.mterquas &ensillud colloearunt. Na /iquisabfblueremoliat'hiiiufmodi diuifionem.potentianonaAu vnqtiam reperiri.acdeniqj fuperficiesipfa.Argume tanones vitro citroq.& deniq. Xenccrates& Plato obuiaffl cutes.De Linets € tnuha ncgabatcfle.vbicum pr^clarccx H adiicrfbarumenratusellct.gnitudinc funt infinitx diuifiones. indiuiduas magnitudines common tifunr.duccns ad M inconueniens. nccplurcsdiuifionesfuftincre. gparuum. Si ergo & itt hacpauca.&magnu: re! tcrtiumdabirur.non cnt ilia pauca. & laticudo findi non poflitPvel corpus.& magnum multas di uifioncs fufcipiet. Dcinde filineaecxtat forma.quodinfanitas fe<Siones admittit. Sc quo paruum ilfud erit.hanc fine fine diuifioncm cuiufmodi lit. ipfe trianguhiSjScaHarum figurarii ideac.&infinitas(e<fti6es nabiturum conredat tarn magnii.Na qui poflunthincinde rones collide re. vt& vnum &indiuu!unm conferuaretur.quot magnum.hxrebit tandem.T.quarum logitudo fecari nequcat : vel fupiicies ahqua. primo ficintroducit mag^nitudines indiuiduas-Simili mo fchettomni bus rebus.quod totdiuifiones (uiiinerc valet? Vcl igitur non eritalicubi paucum & paruum. Per hoc etiam magnum a paruo diftabit.a paruo? Quo propterob ifla necefle eft e/Ic magnitudincm partibuscarcntem.cuius Icngitudo.cum alias fopc fuis in libris afieriiir. Philo/bphusraquc magnirudinesindjuiduas efle non poite. ide jfludigitur. eftautoftenlio. vcrum dmiduam.atq.prima ec. ipfemet in Teruo Phyficorum declarat. deindcfcntrntiamexpomt..& fine fine tliuiciuam: atc]..ici s confuetus.diccus non efle di/Hcile lincas indiuiduas c medio tollcre. idcis. vllaj rcperiuuturlinea.liuicrei dcdicato. Quo pofito.ino^t. & paruu paucas: & non tot.n. te K multum.c]ua:n6 dari magnitudincm indiuiduam af fcrit. paucum 3c paraum. priusadduces qui mos eft diale<3. dc quihu .quid quaq.quod di uifionem tribus diametris non admittar. fatcdu eft linea Idiui' dua cc.&hocinlibio.& magnum .•.priusaliaqua:damdre. paruum autpauciores & minores. Prx . inueniunt.

fi elediuidua.£lcrucata.partesinquam pa{iibih:a^>&immobilirasdeftruc.& cartera.Nam elemcnta corpora cum ten ideas pofuennr. 9 fingulasquafq.& mcns.fld elcmentis nthil eft pri . (icut volunt iUi.fnius olk-nfi rcmr prout ipfi opinatur: vcrmn vt uus.qu3cfenfuper Bredimduamillameile. ofrendenis plana. idcirco liner quoque Amplius fi elemeta funt corx fbnna reperir^ha.rumetiaminliis.c6ise/to]'b' cipiinuSjquippiamcrit^quod i philofbphis difficulras . nu£ prima omnium fupponitur . . & deniq-.pcedit.DCUS. rum iunc.neq. qua: fcnfii comprehenduntur.di ignisent.par.qua. ficut tenusillcprmcipia linea: illius.hicautcm I finitas.dlcdiuiduum in infinitum.^quiinfiiaitics.ne priori ampliusdiuidcre (nam &ciusim.idex atq.folum res.cipiuntur.cjua:adfinita.. cruc infinitorum aGtneq.q.qui h^c afle indiuiduam multo magis fufcipiat D rit. noncogaturea lint.toto priores funt. & fuperficiei. res finitas fkciet. An diccdum q? ijceretaliquis.& ipfum quaquadratus.illa:quoq. Atq. qm & ilia parccsnonhabet. vcl pocoagmentatus triangu'us . Quare non folum in reb*.prouc ipfi dicut? fionem. lineasfbrm^ nome pora.{cquitur tcrcia.&n5adinriniC prorfus ellcoilcndit.-& hinc abcuntcs.ve partes crunt priores ilia linea .primisimieniantur.(i ac. quarcognofcimusintelle<ftu.Po/Ium runt.bouis.fcd corporis et.& ignis &clemen cede e(l ipfam finitas T partes.& oTs magnitudo Si corpora flint clcmenta. vcrumetiamTterca. iuditiiduarcmancnt.ficq -.6<: vniucrfalitcr quio uiduaforet &lineaillalinea'ruom quid corporisalicui 9 eft elemeV niumprima. & linear: Atq. fuperficies cm dratum. magnitudo cfl. fcicntia. Quid vero fermom hnca mcntisnihil eftpiiusipartesautcm finiues diuidenti hoc conrerr.& corpus omne. par res. funtqj partcstoto natura priox fbrmasjideasvererumponunt.q?illi ideas fup.Scd ob compofmoeft vlla.acnullas facit. crunt indmidux.vtcumip{amlineam in porte. Qua. cmfmodialiquajvduteFnca.quae tantum imelledu j? ncamdiuidir.Nam fi forent tadiuidendoprocedit i Dicendum P ides.Eftaatemf)'!iog. ipfeque uus ip/um triangulu.(})illi non modoideaminfelies diuiderentur . velut ignem.£ no ta ceteranullam fuitinebuntdiuiin mfinitas diuidi.ficutidiamt.^uamuis lint corpora.Inlecabilibus A 159 Przterea fi pereum. participantes.vtpotemagnitudix igitur. forma: exiftcntium re illamipfamprimam^incam. tio. quemadmodum cabilem pofiieruntjfed etia clcmca proculdubio &ipfeex linearu idds turn.(ed ncponendo.& hocmodo bcncproccditfccudara. acil non ininfinita. (altc infinita .Quare no difEcultatc expediet qui finincs li.quid hocad oratione iftaratioimpugnat ideas.& pulchrius fc ab hac priores dcprehcndantur. lineas indmiduas p ideas que limplicitcr omnc corpus diuidi altmebant. indiuidtium proculdubio tes vcro natura toto priores funt.&non folum hominis.non tantum n5 omnc corpus fit aliudetia rndere.toto.'c aut forma linee. turn. nc partes primiselemcncis Magis igitur.

tancat infinita. qua nienfuraburv aliqualinea. & corporea lauonc. V tdimetianturomne8.fedfidiuidumur. quxnioueaf*.quodceleriaseftxquali in tcpore plus pertranfit. vt res aliqua perfinprtifaquarcp tane. CefIcriorv «° fit coguarionismotusof prorcnfa. fuper Iinea fertur. qui per ablauonc-vniusalieiu afbuit. fi ftadium.DC Lineis € ra..tuatur.c[advlumumftadij.Q^iarefi cogitationeminomni rerumprogreCfu fingula tagere.cK mbbi le celerius aequali in tempore plus fpatrj tranfif it. Na cfto vt aliquis vna icra ftadium conficiat. cogi* tadoquoq.non dmidetur.tum arquale. ergo diuidi poteft in infinitum.quiuis lireani aliqua jn jecabiien efle concedet. in tempore.duafuucigif'.quaeeademeiv f ura dimetiri queunt: & qu«x cunquefuntcommenfurabilet. nihil aliud eft q^pumerare.quod fi tangatinfinitafinito i» tempore.quodfi hoc fieri nequitjjndiuiduafanedabitur . quia oportet ambulance prrus admedid Teniat.vt in tcporc finite res.nunq prorfus defurura funt me dra. gctlpfum numcraremfimtafinito Poftremo &exrjs. cogitation I nisq? nofirjvelocisiimuscmox tuSjCogitatio quoq?finiro in t& pore I fingulis rerum motibus. fingulum quodqv inffnitorum finite in tempore contan* " :°R' Fracterea per Zeroris argax exraremagnirudirem 3 quar par tibuscai eat.rci yerOy q ua .maior propofitio coditiontm ex dLfiundione con ti net. £c alrter.cotinget finite in tempore cogitationem innnix ta uumcrare. 11 mode fieri riec]t. tan get quifpiam ftadium abfblucns in fenitaftadijpun&aiinrtoin tempo rc.(i.fiibi n de fern per panes h»bet. tur omnes.finitointemporcJd qa fuper lineam fertur. fi -. tangitinfinita.: c6duionalii. ficutinPhyficisdeclaratiiclt). panesvidelicet toto: quare talia corpora no diuiduntur.Sin autem tan gitinfinira..vt ad medium mobile prius "veniat. .^i—i:—/.(Nam velocius eft quod jn Jtqualiplus. huius quoqucinciifurg panes.X cutillcciiccbat. quod hoc efle non potelr.ncmpcvna hora. qnqaidem.>cl nondiuiduntur. medium fubinde Temper aliquod fupereft. ctumqujcda priora primis:qrh afit Kequeunt per naturam diuidijndiui. .Nam fiyvtdicunt. clementa igimr no dinidemur.m h llcgifn^orum. infccabilis Iinea fuel it. A t rei. tnm plusetpcragit.uiduam ee« Nam fi diuidua fta* mctatio negat magnirudines in m. finitum dfuidi pofTc.neprincipijs principiainucniantur pnora. idq.endadecurrens 5 finJto in tc pore tangat infinita.ii— if _.Nam opor tet. Huiufmodi corpora vrl diuiduntur. . ilia commcuTurav &!„ funtlinex.fierinequeat.quxtrax dunt mathematicis imbuti dix IAI fciplinis.nihilim pedit } niinirum longitude alix qua extabit. pcrrertium ir>cdu -~j.&in minari. hanc necefle eft indi Adhucautem &ZenonJs argu.res.qua.qu{ partibus non vacat.

nedu in lineic. quonia menfijr^panes comcnfutabilcs funt cum toto . ad qua* alia: rec~he numcro infinita:.vt partis portio. hocinquiunt.& toti: Rurfiifq. Nam.ficutin.1mcnfii D ram indiuiduam conccdcte.comrnenfiitabiles (unt) oes. qua: figuras plan?. qua:eadem tnefuradimetiunt"1. indiuifibiliseffemenfu radebet.qux dimidia fuerat/fffx ciatur dupla«qm vero hoc fieri nequit.toti C quippe cum metiuntut.queant.Infecabilibus A partes. quam fane rem pro vinbu* in fequentibus explicabimus. Quocirca.fibimuicem com B menfurabiies funt. ab huiufmodi conllituus lineisfigura*.inquam.fed et figuram plana infecabilem. qux comeufurabiles Ji* neas metiatur. no eric ampliusneqjconftituta^eqjir rat ionali s linea. vbi afierit lineam ex duobus no minibus vno in pudtodiuidi in no* mina. linea deprehcnfa fucdt. Quod aut lion oTa omnibus ccmuni quadam menfura cometiri.qu^ commenfurabiles funt.dabif" aha menfura comunispartibus me furx. eade quzftio dcifla mefura excitabitur.& huius pnttes aliquam menftiram admittent. Caeterum fi quis menfuram diuidetjConftitutam quandam & determinatam linea . EodemmodocVquae fetnel ab ipfa menfura funt mefuratat.s. commenfurabix B les. nofblum necefle eft efle! meant ia fecabilem . Decimili bri Elemetorum Euclidis fcriptum F eft. eadem menfura metiuntf.naomx res inter fe funt aconftitutis lix neis procreatf. ficutaiunt. Quate. & quia cu toto nxc comenfurabiha funt. fi modo illx comenfurabiles linea. fiqs omncs.quz a conftitutis li neis (funt aut conftituta: hnex thitas gram mas grxci vocant.neqj aliaru vlla. vel po teftatetm.qux (uperficiesm menfurabunf. in.Idcm etiam con tjngctin figurigplanis.& non comenfutan^ inter fe vero vel longitudme. ficutomncs exmenfura compofitcclineaCjCxindiuiduis componuntur.&ia planisfiguns accidet. eru Scipia partibus cares menfura . qua dimetientur oes) hanc tnenfuram indiuiduam cfle iiccdleeft.Qjjarc omncs ex menfura coagmentat^ linear ex imparribilibus lineis erunc copulatx. Quod fi alicubi finis occurrat. habebunt & ipfa menfuram cum toto communem: nacommenfuiabilia fiint. atqi ita (emper proccdcmus. 3c com menfurantur. fimt.&prim.? co mefiirabiles dimetiatur. qu? pari modo . qu.menfuratnaliam aliqua habebunt. ve bu» nominibus compofitam • Ycrura . ctiara mcnfuraii queunt ( extabit cnim aliqua longitude. quare i pfarum quocp men" furaindiuiduaerit.erit aliqua linea mdiuidua. Quare & hare coi quadam mcnfura. hoc &in ea net. oflendit difledio hnex ex duobus nominibusc6pofitx. Infupcr ex i. ex quibus figurse fiiut compoHtae s nam oes figurz. nihilprohibetno$. Atq.ficutdelineis aiun t . etliipla fluoquc fuent diuidua. parces cnim toti cox menfurabiles funt ita. fi diuidua fupponatur.4z. de quibus modo dictum eft.quz mathematicis tlifciphnisPeiiti tradut.

qui incomenfurabilcs vide bantur. quidqjirrationalis. velutquamapotominvocat ex. menfurariqueut. Verutn ncq. ncq. M Figura 06 desqiu* dratu ex diame»» quadrati j> cedesjl« u duplo die. Velut octe. Atq. buiufmodi figura quadratadiametrum.quam numerus habet ad tmmerum. neq. conflitutx&irrationaleseriit.n.c6mefiarabnes h^ funt longitu(line:menfurat. vt exempl u fubi jcia..Sit igiturad quadratum numerum. irrationalis linea.acq-. &quater quatuor. fit vna linea pc des fexprotenfa. q uae tale proportion^ Iter & feruant. Geterum inquit. duplum erit quadrati.vigintiquatuorTplet.& vigintiqua tuor com me fura biles funt. Nam fex qua ter. & pote/late : quam definita nature habebut. nouepuca.fm fe quidem aliqua faabebunc uaturatn.ab vnitatecoiommii numc roru menfura. quid commefurabilc. led fibi ipfis col laue.qu? eadem mefura dimetiri queunt.linca duorum pedu. & quid incom men fora bile. vndc&ifti. fexdecim* & vigintiquatuor commcfurabilia quoq.fi quis menfura diuidet. Acin numclis quide inuenin nequcuntvlli nu men. duo nomina Geometrje voeent. Magnitudines inconimenfuiabiles I iunt. duobus nominibus compofitam. & fu mendum quid fit conftituta linea.RIC&X veio liaca: comefuxabiles non autelongitudincquoq.qui a latere commeufluabiles nou iint: nam fi nullusaliusnumc rus ipfbsdimetiatur.ip{as. poteftate igitur iftx eomenftirabiles funr. inter fe funt: quippe cu quaternario dimetiantur. ita deinceps argumentatio neni exponemus.quarumnullacommunismen fora rcperiri contingit. vcl longitudine. ngura in piano defignata:habeatq. per fe ipfam mefurabit. diameter & laws vnius & eiufde quadrati manifeftabit.Et ali ter eriam. vnitas faltera vtrofq. collitutam quandam &. phrai qui ex iaterc confurgebat. quadratum a diameuo nafccns dopluoi . Pnmum igitur quoad fieri potcft ex H plicandum eft iftud theoicma.fexdecim. QUZ vero po teitate tantum comcfurabilia funt. nonttlogitudine commcfurabilia ee. quippc cu fieri nequeat. & irrarionales erunt omnes. quidq-. velur.quiacofiuinisipfaru mefura funt quatuor. Quarc hec duoquadrata fibi inuicem commenfurabilia funt: quia.non etiam poteftate ccmtx. mefurabiles finr: velpoteftate fblu.deternunatam linea. In continua vcio quantitate Pythago rici incom menfurabile primideprc bfderunt ex eius in infimtu diuiiio OC.aquo quadratu aliud progrediens. conftituta. Commenfurabiles magnitudines appellant. non erit ampli*. fit alia pedes quatuor extenta.DC Lineis G Verutnneque fecundum fiint.vt qua: lonfed collatae fibi ipfis 3d conftitii" gituame.

funto&o.quatenus conflitutum. erunt igit" xqualia nouem & o<fto. vtita dicam conftituta.jnenfiirabiles linea: foreut:)fiet qua dratu diametri vnitatum fexdecim. xqualiapatibus. Hue poteftate tan turn.fignum aliquodpropofitum & mani fcftum.cumposuntipfbium quadrata comrauni menfura mefurari.&determinatalincajconflitucauominatur. At vero !i nex. medium eft etiaquadraB tu a latere confurgensquadrati pro deuntis ex diametro: eft autem qua dratum lateris vnuatum nouem : fi ergo et diametri quadratum fupponafbrtum fuifle ex latere commenfurabili diametro .inquit.qua. cuihocexdianietiocofurgeus qua C dratum.aut incomenfurabilestalis inqualinearhiti. vno tantu in pumSto fecatur in nomina. Hx igitconftitutae linear poteftate fun? commenfiirabiles. geometricis o/renfionibus duplum demonftratur. quadrata dimetiri cum eo poterunt. Magnitu dines igitur.hocefto£to: nam lexdecim medium. haec. Qjjocirca. Ita qut recta qualitcunqj propofita. &rur/us vthscipfa conftituta.& diameter. vero potcftatc co menfurabiles. non oTs linea cuiuis eft commenfurabilis. et fi poteftate co menfurabiles inueniantur.vt latus quidefit trium vnitatii.vel poteftate tan ^um. Hocigitur. fi quadrato ex latere procreate conferaf: duplum auc & media comenfurabiha funt.ideft nouem.haec quidem fit. alte h alicui collata lit iirationalis : Sf hxc.qux conftituum quadrata.&quaj cum ea dimetin queunt. Siquisveto ponat latus & diametrumlongitudinequoq. vt fibi comracnfurabiles fint. qu5 propofita eft nominetur.nam manirefta.quod fane ell impofsibile. modo eft conftitutaakeri comparata.diameter autem qua tuor(ficenim& longitudine corr.Nam lateris quadratu nouem vnitatum fuerat.: Extra ord. lams dico quadrati.velut incommenfurabilis.triginta pedum hnea.Infecabilibus A plum eft.D bus.eruntimparia.Ariit. voluntas decernitjVt huic propofita: lineaz .conftituta fortafsiseuadat.Qua: vero cum ca men £ fura non comimmicabunt. conftitutum vocetur: item quaxunq-.paribus impaiia. qua. X ipfa- . tang commefiirabilisjilla vero irrationalis.Q_uadratum edam.cou(htutum. Quare (exdecim ad odlo dupla erut ex communi olum opinione.aut incommenfurabiles^atura facit: vt autem conftituta:. fine cotrouerfia. & ad couem fimiliter dupla. nifi longitudine quoqj commenfurabilesfue rint. ad qua alise linea: compaiatat autcom menfurabiles inueniuntur vel longi tudine & poteftate. fed hzc quidem huic.no fibi longitudme comefurabiles funt. vel irrationalesdicantur. comenfurabiles. quod a propofita & conftiruta linea prodit.& vt nomen proprium Geometraj proferunt-conftitutaigitur linea. conftitutadicantnr. communem menfuram non habent. due longitudine & poteftate fibi commeniuirabiles fint: qua: vero cu hac in menfura noconuetiiuntjiirationales inquit appelletur./!- 161 cut dicimusin conftitutisconcenti. ideftconftituta vocaturaGeometris:pcrinde atq. irrationalianommcntur. Inquit igitur Geometra linea f exduobusnominibuscompofita fi ue ex duabus conftituus.& longitudine & poteftate commenfurabilis eft: vt viginti pedurn linea.

no tn.De Lineis C ipferum. & irrationalesad alias collatae dicuntur. non enim fi linea uon poteft in portiones quafiiam.„ uenit.fid fummatim omne con tinuum ) paruumdicimus ) &in £ quibus conuenitpaucum etia.Efl et alia lmea.nam mquit&J n locum. Igitur huiufmodi lineacx indiuiduiscompofitaeft.& «us vna tantum erit diuifio.vel duas horas. Qni ergo.duos dies.n.n. huic mcft. Eft an tern hare argumentatio capnofa.qua: fcCc metiunturi vnum. vt (egmenta conftitutas lineasefficiant.dicimus & paucum tempus. quin continuum in infinitum diuidamus.„ dbtanquam defimtam quanutatejif fumpferimusjid quod eft continuu. & vno tantum in pun&o diuiditur: (i quis velitfe gmenu lineas conftitutas & fibi po teftatc commenfurabifesefle. & quoad fieri poteft obiecta emendare.conftitutas criam vocat rnam adextenfam aliam.aut afiud aiiod einfmodi.H uifiones non efle paruum. hxcautem. inquit.non K auccm vllo in alio diuidi potefhigitur ex indiuiduis linea parti bus con 1 tint.qu$ alter! co parataneq. qiio1 rummenfut?. paucum etiam. Anprimo quidem nonopot1 tecidquodinnnitashabetdiuix Hones non elTe paruum}aut pan cum. Ex his igitur colligunt illi hoc paclo dicen tcs.vtputa mediam nora. aut pau-» w cum.aggrcditur.Nam locum}lineam.longitudine. neque irraXtonalis per (e ipfam. refpondcre . quod continuum eft. nee ob id tameinfinitis diuifiox nib us ipfa carere affirmamus .me furamdiuidatjConltitutam quandam & determinatam lineara.& infecabilis prorfus eft linea.n. rationalcs. & in quibus con.neq. fiquis.fed & conltuutat. arpoteftate faltem comenfurari potcft. huicforfiran fi non longituciinc. ficut in tempore. & „ denique omne continuum. velut.inquit. neque enim aliquam per Cc ipfas naturam habc bunt.& in latcrc & diatnetto vni* & eiufdem quadrari.quoniam lineacomponiturex duobus nominibus.quan. propterea pardbus expers. Ac primo aduerfus primam illorn argiimentarione mftat dicens. qua.&lincam. mdiuifibiles funt. cuam fi patuumcxiftat.patuum n quidem dicimus.ficutoftendimus.a rei paruitate prohtbemur . vnot jmnclodiuifionem admitm.vt con& fibi ipfis comenlurabilmm.dicimus & paucum tempus. licet com menfurabiles inter Cc longiludiue non (int.quadrata tn gignunt.fideoeant fegmenta eflfe line^ conftitata.ruper ficiem. nou crit neq. pedesextenfa linca.altcn duplum eft:quas fane lineas. conftituta ilia. qu$ ex duobus nominibus coagmenratx funt. An primo quidem nor* n oporretidquod mfinitas habetdi. &linea «t duobus nominibus copulata.qua irra tronalem nominal ad extefam alia confereiido. com munis menfura eft quinq.idcirco quia facultas qua diuidi queat. poteW ftateHI menfura conuenit.. velut contingit in lineis.nj(i (emel vno in pundlo diuidi.& inter fc poteftate com men (ut abiles)nec vifo alio in punc^o fecari poteft.& (uperficiem. Dcind: .ficutipfi dicunt. Hzc Philofoph'Abi tan^ex aduerfb cum oppofuifler.

Quareqcl ipu dieunt. & in quibufuis pun AJsaequaliter .vc quod fantas ^dioeshabet. infinitas magnum diuifio nes habeat.ficut. erutcp infiniti pun<fti pauca. Ad hxc. ficq-. qua. fuftineretq.Eft aute probabile. fiquidem paruum quoqne. ficut ilh dicere videtur.infinita:diuifione* crnnt. nam magnu. Deide vero fi & compofit? linex quatenus line^ fm pnuAa diuident u r : praedicatur autem de hneis infecabilibus paruum.cc in caipfa.ficq3 illi etiam arbitrantur. quod fern per diuifibilem habet natuiam per hypothcfim.quae funtfcompofito ex Iineis. magnum « patuis qui. daipfaru in parua fecari. X.fed vnumquodq.etfi in finita. ij Quod . multa atouc infinita parua erit. fe— ••«• -r --« gmentum illius fecudum pauci natuiam diuidetur. veronequedmidiqueunt. Nam paruo minus quantum libuerit. Atqui. & ipfa diuifa eile per pundta poflet.£e fecliones no admittat: totum enira diuifiones habet. quatcnuscontingit ipfum diuidi. Qtiare manifeftum euadit.atqueita rurfus diuifio in infinitunt proccdet. Rurfiis quoq. vel ^m\ ™gnum. quodneque paruum dicitur.fiintot P aucafinua diuidatur ? prxfertim cum huiufmodi paucum parnbus careat.&: maignu infinitashaberediuifiones. quam illillatuuntindiui 17bilem. dit.neque enim confiftct paucum. & paruUjrTniraSjSd magnfij. magnis con* ueniunt: fimilitcr etfi fblum fit. & minus preceded tc.D bufdam componitur. fieri vero poteftjVtoisnoindmidualmea calibus foluatur diuifionibus^x bus coagmentata fuerit.aut magnu quiccpdici^quiafinitas. Namtotu qualecucp fuerit max gni fecftionesadmittit . & deinceps in alijs.autinfi nitas fc&iones admittat.mo do totum aliquod fit. atqnpfisptix rtainfuntinfinita.iU & li arbitralitur.innnua poteftate puncla in cflent. tanquam indiuiduum. non erit magnum. qui iftud carcre partibus. vt ipfi dicunt. aut max gnu nihil erit.poterit infinitas f cr r• ifediones fufcipereomntslinee.Infecabilibus A Derndefidelineishifceindix uiduis. infinitas habere diuifio nes. & in illis idem fiet. & quando in finita.pamum dr. Qjiarcmanifeftum eua- C Tertio. diuidctur. nam hoc ipfi intendunt: tune fane & infiniti pu dli huiclfuntpoteflate: iftudenim & lp ficonfitentur inqnauis linea. probabilecfl autem & paruum finitas.lhfratucbant.fi magnum ex paruis quibufdam coponitur. paucum.ficut oftcndimus.Iritur quia minus. & infecabileefleinilludreijciunt. vt quac non fit infecabilis.qua. non hac iatioeparuum.uequepartesha bent. fiatqj diuifio f m punda. diuidcrc connngit. d'emerelicet.diuidetur.quiafinita$ paruum.aut ma t gnum quicquam dici . non hac ratione paruu. Nam quid mag numcf i ep S t ent. etia hxc infinitas diuifiones..parua funt. aut quod finitas habet diuifioesnoeritmagnu. ficut & non inlecabilislinea faceret. erit etfi finitas paucum habebit diuifiones. omncm vero no indiuiduam lineam diuifam ee pro compofitionis ratione pofe eft.

ob ifta. magis probabile pronunciatum affirm are. magnitudines. probabiliuseftenim arnrmaremagnitudincsindiuiduas. atque pnmis. in lineis quoq. q ideas efle.Namlinearii ideam faciendo.tna quippe./icutin Phyficis dicebat:at numeri. idearu parces priores eflent. quod numeris principiumfacit.n.quxnunc indifce^ ptationem venit. magnitudines aut tali ratione non confiftunr. impatibiles erunt. qua. cu magnitude in infinitu deciefcat.In contmuis autem multum quidcm definitum eft. Secundaaut argumcntatio fuit ab ideis fumpra. non vt numeros.Hiconv nis numerus. minus credibilia for tafife decernunt. in mcremento. videlicet en vniiad bus procreatur:& eil aliquid. eo quod numerus e rebus parti urn cxpercibus pro creacur. indiuiduasipfas faciebant. Hacenim ratione idea? deftruuntur. . minus credibilia foitafledecernunt. Nam linearu idea faciendo.ftolidum feoftenditjfiquidcm numeruse rebus partium expertibus. in deI crementohabent. de mcdio potms tollentur idea.atque fiuediuidantur. deftrui foleat.in lineis quocp pu tctfinitas paruum habere.£ed vt numeri principia dicere. neq.neq. racione deftruuntur idea:.multum autem in infinitum crefcit.qua:minus funt probabilia. Namquacunque in re fumere complementu poflumuSjiiecaliquis cogitare potr tit magnitudinem aliquam. Jnquitigitur. putet finitas paruum habere. & extra ipfiim protendan^paruum aut indefinite eft. abfurdu eft prorfus.quibusdem6ftra re. Minus credibilia dicit.quibus demonftrare.qui eas magnitudines pofuerunt.ftolix <him fe .Hac. Q. n. modo quodam ideas tollunt. cerium excedat. quoniam cum & idea. Rurfus quoc^ ftultu eft arbi*trari ekmenca corporea parcib9 carerc.fiiiitas diuifiones habet. fiuedmidiqueant.infinitum.qti inftat. id. quac aliquantulum probabilia funt. quodque paucura determinar.q pr^fens affirmetopinio. Velleigit'min'credibili aflumpto.velpenitus di uidux: fecabuntur idea: quoque ft prorfus fint.hxcPhiIofbphusmquit adpri mam ar^umentauonem indcios. aut vnitatem.De Lineis Qu6d fi quifpiam pgea q3 in numeris paucumdefinitasfe cTHones habct. fint magnitudines. &abinitioquodaconx ftitutooriginem fumit. qui ideas (tatuunt.na.modoquodam ideas. Hinc omnis numerus.pdit. tollunt.ac imparium quidemtria.qp praefens afh'r^ metopinio. Q_uarcin numeris paucum definitu eft. quod valdceft improbabile. funt autem magnitudines in infinitum diuidue. atq. velut )j. quod infta^moliuntur.ne hilce principijs.ui vero lineis indiuiduisidea conftituunt.finitas diuifiones habet: max gnitudines autem tali ronenon confiftunt. parium autem duo. Quarecum per ea. immobiles.nifi quisduo velit. modo ifinitus no fic. Qjaodfiquispropterea quod in numeris paucu( definitas fedliones H habet.. modo infinitusnon fit. 6 Qui verolineisfdiuiduisrdea cofti tuunt. moliuntur. voluerunt.

quod probandum eftaflumere vident. an in infi rerum^Sed.& ali.tamen quantum ad prav fentem quf ftionem attinet. fiftit. &ab ijs. Quamobrem dimitteie fenfum. .ftultum eft arbitrati ele.Qupmodoautpnncipiumpetunt? an quia ftratis cogitationis motusconx cum in difceptationepofitii (it hoc.grauioribus infuper fallacies fc tiusdemonflrarequeunt: atq^ illis diffblutis. vi <fta tangere concedanquod qui/dcntur.nam F C centesecce elementa funt corpora.nam ecfi quidam fie afffr manr.qua: probat.prin cipiurn petur.contendit.qu:eferuntur vtrum diuiduu corpus fit. fenfusatteftatur. & elemeta modo velit finito in tepore rem pioru principia erunt.ppterea. canto plus diuidua efTe longitudme linea. tie tangere etiam fi quis itanos principiumpetuntj&quamo ma. qui motum non efle Terria: Philofbphus roni occur.quz conueniunt.dem fortafife fieri no poteft. hocafTumpferuntin dementis.quod probandu eft aflumere.tanto plus diuidua efle lon.& infini rs dicuntur.atque fie hinclucrantur. & Zeno. partes videli. ^ quod plura conge runt. corpora quardam dicentes in. di.Etquantomajis.quidicirens vnum efle. numerare non nifi interpofita nee diuidua fuapte natura funtrqua quieteabfoluitur. ipfi tanqcocefliim tionem fie et moueri cofentiat. fi quis animi cogita nitum diuiduu.ficutearum.reliquorum quoqjinfeca Quartum argnmcntum ab illfs bilitatem diflbluere.<3£ Sub altitudine corpus apparet.Qjiod autfaci.abfurdii.& ftolidum eft. velut &Parmenides. quorum diuifitvlitate po. na Necp numerate eft fingulasinff ctfiquidancaffirmentjtn quantu nitiparticulasanimi cogitation adprarfentem qudlionem attinet. fecabiha.devtracpdiuifionesfufcipiunr* menta corporea partibuscareie.fuit ratio X iij Zenonis A carcre. rit. plures. na aqua D Scterrajquajcunqsnobisoccurritjin partes difloluitur.cogiratione finguJa infiniti pun gis. & roni fbli infetuirc. quod cii elementa Zenonis a LI tern ratio fibi ipfa fintmagnitudiiies. Cumitaqueiib hoc paifto fumant quod non audeatoblatas argux quod probadum fuerat. & alia dumeft fortaiTequempiam prg quaedaindiuidua efle credendum.imbecillitatem fuam fouendo.adduftum probans magnitudines lediflolui queat in dementis infe. &oismagnim. fi hxc indiuifibilia funt.latitu Jine fa' 9 apparet.Rur nita.ininfinitum nondmidi.noeritismotusnumerus. Verum abfur re. nihil ahud mentatioes diflbluere .nonconfonatjCiim nonficvno do diuifibilisjcontinget.motam tangereinfinita. qiii hac de caufa no pauci deuiarunt a veritate. ignauia fuccumbere > .fatitudinefuperficie.Infecabilibus cabilitas. Atqui cet clementoru totius dementi: fie tempus &linea fimili modo fix E B itiquam Philofbphusoccurnt. enim in rebus continuis. ac tod fusquoq. N5 guudinelinea.

ahter in fladio finitum capic tempus. Quod vero dc comenfurabi' libus lineis poftremo dicut. falfum eft admodu.n. Q(.nam numerate intcrpofTtaquietc perficitur. nam mulcis modis imbecillis e eiufmodi ratio}&quouis modo licet eui tare.n. re de potetia ad a£tu transferens hare abfurda collegit.infinitas fradij par tcs tangct id qd fcrtur: fed in infini to etiam ipfb. finitum extremis accipit.ficut caru q feruntur reru: led ^itationem. Nouem quippe commuois mcnfura fuut triginufcx & . fed prorfus diuifionc.. occurrit ad hare rcfpondens.inq. § tardius fa ciat.. moueri concedat.atque fie imbecillicatem fuam fouendo. grauioiibus infuper fallacijs feipfbs decipere. per ipfum quifpia mouctur.neq.aliter in tern pore.^ n—I. Nam fimili modo tcpus. ficutetia in alijs faciebat. Non. ^iutionismocus cofiftit.DeLineis is. Zeno igitur captiofum fyllogifmum componens. Hie autem Philofophus.in rebus cotinuis.tangct infinita finite in tepore.extremis videlicet. om nesvna quadamdd cade men fu raoportere mefurari. . qui dicunt fe demo ftrare exGeometrariidecretis.quod eft diuiuone infimtu.amobre ridicux lum eft.a mane ad vcfperam. eciam fi quis ita nos cogitarione fingulainfinitipuncTra tangere concedat :quod quidem for tafie fieri non poteft.&fbphifrnatalem ratioH nemefledcmonftrat. ficcleriusarqualiin tepore plus fpanj peragit. ex quibus Mathematici do" cent. fed ipfam non indiuifibilem fupponunt.Neque rurfus Phi Jofbphus. Verum abfui'du eftrbrtafle. nam quo pa£to tangetadlu fingula infini tarum lerum punc-la. Zeno itaq.&:omnium commenfura^ bilium linearu coem mefuram exiftimare«Qu.n. Supponunt enimMathematici.pracfertiiTj taminualida. quam ille .& longitudo finita. communem menfuram magnitudmem commcnfurabilium.& longitudo c& di I uifione infinita..autargui videamur. ne auc inufitata dix cere. J finito tempore. & cogitatio dinumcrare poterit infinita I aliquo finite tempore . eosquinequeuntfbluc re obic<3iones pr? ignauia fuccurubere. non eric is motus uumerus. quemadmodum.inquit. r. tarn breui temporc ? non enim.ita fupponunt Geometry..et nequaquam Mathe maticorum fuppofitionibuscS cordat.cogitationis autem motus celcr rjrnus.Et dcnuo ficuti tepus iufiuitu e diuifione. nee tamen ita finitum accipit ftadium. fed qu^ poifit& ipfa ahcui commcfurabiliseflealia quadam communi menfura.ac ucuu tempus finitum eft cxtrcmiSjita longitudo finita eft extrcmis. cos. fie etia fi quis animi cog. eft numerate.pprie aduerfus Zenonis motum lopponebatdicensjfiftadiu o in infinitum fecatur : fi definite ali quo tf pore.fic & logitudo infinita eft diuifione. necp vtfle ipfis iftud foret:immopotius aduerfarct. in contentiofam pariter at que fallace di uertere argumeca^ tione.t.inquit fingulas ifiniti par dculas animi cogitadonetangcrc.Etrurfus. lineasomnes commenfurabiles efTe .& ifinita dicuntur.

cum neqj aliquoru mediaqueatelTe. q iuftu non eft ali ter cp certioribus ronibus amoue" re. (i nouies: & prjetereaquadragintaquinquCjfi quinquiesaflumatur. recftae lineg defio cu infeca^ bili linea confentit. iilis quidem fi quater plicentur. qug Mathematici demoftrant.II iepties repetatur.his aute. mcfura.quiacii biscocm menfuramhabct.atque hoec Mathematicoru fcitamultomagisab oibuscocefla. nimiru ipfi d(. vt talis vllus motus peragatur. vt q nee iter duo puncfla extenfa fit. Qu^amuis aute excofutatis nupronibusappa/' rcatjVt neqj neccirariu. Nam fi quam infecabilem li^ neamvocant eft dC linea .neq3 pro babile lit lineas vllas idiuiduas extare.fi quis SZenonis oratione vltraqipar fit perfuaderctur. u mutarc no decet.Infecabilibus A & o£wigmta vnhis.huius autem. X iii Nam . neq. vt illo modo.cumilJa vcro non habct. quin pri9 omnibus &(. q in ma' thematicis demonftrata fuppo^ fitaqj funt. o& dentes lineas tu ex motu re • &E line. neqj pro babile fit lineas infecabiles efTe.fi ter replicetur. F ac primo quide per ea.vtinfinitfcir ttiftferentix. nee me^ din vllum habeat.alio autem haze. Atq. quf deinceps fubiungajmultomagisrjfpicuu E euadet.et primo quidejj ea. illmscjdern. ex his aut. omnis linea. Z> oportet per rnaius femicirculu moueri.neqj medium omnino vllum habeat. vt hoc modo commenfurabiles.tn ex i^s ec. Na quifquishorfimdueattlr. neqj recftg definitio ip fi conuenit. manix feftuadhucmagis fieri poterit. cutnhac& ifta conueniet.q> neqj necefifariu.fedalio quidem P iilx. q menfura cum alia non conuenit. lineg S>C redlx definitio coueniet: fed nequelineg. manifeftum eftigiturex antediclis rationi/* bus. lineas indiuix duasconc€dere 3 quiaipfirefp6x derc ncfciat.cum ex mouiduo tu circulo ill xqua— lit! cited* iiiduas.obre(flac vero lineg snotum I fernicirculu diuiduas fton credere.qua nccefle eft in re diumitadiuidere. dC qu^cunqj alia hmoi conftitutafuntdelineiSjfieri no pofife. nifi probabiliores ro/» nes habeamus. funt qua iftoru di<£ta.atqs addifcedaproponuc.q fubrjcientur. Quare non omnes linea: vna quadam & eadc men furadimetiumur.5£ re<fla linea. fin gulisinteriectisoccurrat. Verum&ipfum nouemcommefurabilisdlcu yiginti vno : ternanumcnim comjnunis eft vtriufq.! femitircu Id. 164 Praetercaabfonu foret.&interualla totide interueniant«Rurfus quocp faci Icperfuaderi poteitexmotucir £ culorum aequali um« flgur.Naneqjlinex.

Quodfihoc clis triangulus componJtur.lineaadlu diuifioeft.vthancquidemmen confifterenon poteft. Tertio aim linea breuior grS tudo erit. f\c & linca mHia eft duarum fuper ficierum potentia. & fine latitudine ? qm in. fi ex tribus dads ro potentia quoque.u. atq. nS quas diftin&io ad- iecabiliscumfit. ilia iitquam indiuidua Hnea:nS cum infe« cabilis fit.illam aflt non meiiiretrais illa. cum inter fe fine 3pqu. poteftate quoque funt com.vtlineenaturam jndiuidua^dpcdalilinea. fupcrficiesiacet: neqjigiturin me. minox lis cu fit. minor erit latitix do. j quxcp longitudine. neccflc eftigitur cum fuperficiebus in geminaspartes diuifis fimul dinidi.&oesab indmiduismen furabuntur. Nam omnes ab indiuiduis lineis dimetientur.& vna remanente : qii veto aftu diuifa fiierit.qn vero adu diuif? fuennt.DeLincis G Nam indiuidua linea qfio kmgiDeinde omnes line? eommenfu. quaccppote tiafunt commenfurabiles :indi uiduae autem line?e fibi ipfis co menfurabiles funt longitudine.quae ambas panesdiuidit. tribus quoque li" neis indiuiduis co poni poterittin om ni autem aequilate ro perpend icularis in mediambafimincidit»Quax re & medium idiuiduediuidet.infecabiIfs aut ilia cxiftes. & parribus careat oibus quadrabit.Vles.& ob hoc infeparabilis. re^ta nanq.rabiles erant.funr. & qu^e longitudine comenfurabiles funt. Quare.intra latitudinem hiberipoterit.fifumant fquales portionesab Aoaliquorumeft. Praiterca .K furet.punclus duaru lincarum medius eft poterttia. & indiuidua linea.L mcnfiirabilia: non tamcn e contrario ficur dicebamus.& ipfe comcnfurabiles fibi ipfis erunt longitudinem:a»quales.neq.bix o(t€dat.vt.cum adhuc indiuifac(unt.quare Quarto. medm habetinfecabi. di ei^cuius media non obftatfinibus.&potentia co men furabiles erunt: nam qux longitudine commenfurabilia uint.quae ab indiuidua prouemt* Deinde omneslineaecomme furabiles erunt. ciatq^reliqua.n.pedaliq? coniungantur. ex cftjdiuiduumerit quadratum.& dux fuperficies euaftrit. ac quo tadem pa(So ipfi co remq.quo patio mediu cofyderabi jj tur fuperficieru perlatu diuifibilid.& q potentia: in fecabilcs a(!t cu fint. tune puri^ns ambabus partibusadtu diuifio eft. latitudinem indiuidua fa petet redlse definitio. & media inter duas dioricopulatalatitudinefaciat. infecabilismenfara.fiiperficie indiui/a.

folum ex pardx bus .diame ter quadruplu defcriberet. Quare non erit minima.quaeirdiuiduafuerit.m maius. ols autlmeapter infccabilem cotinoa nonforetrquarenon eft indiuidua.dJai. Similiter au> tem iiin duodiuidaturht. Prxterea linea appofita line^ no feciet maiusid.idcircocjactib 9 carctia iibi ipfisadifidlamai^no faciut. hxc. nam tota. dua linea non habebit.et vl'i ter iinparibusconfte£. fed que. qu? no ex tribus i nrecabilibus. quod prius fuerat.. Quinto liquadratumexqua tuor infecabilibus lineiss confix B ftat.qi eximparibusconfittit.in partes diuidi pox teft.quar inlecabilis defenditur. Infiiperexdnabus nohabetibus partes continuu nih]lgigni^g.ea-.quadraticox fta potcmia 'perpendiculare dia ametrumqj dimidium aequat. dC per^ pendiculari ducfla. necp duplusn erit fpatiua diametro confurgensillius.nqjiini-' D bustangit.&extremis vtr. quga Mathemacicis tradantur.perpendiculu venief. quod abindix uiduo procrcatur* narn acquali ablato reliquum critminusin^ di uiduo: rum fi acquaJis.netro protradta.quodenc nonpoteft: medium enim indiui- i£$ Pr*tereati cxtribus datis re&is totam.prx ter infedile.tu equales. diuiduafTet infecabilis linea. at linea duoshabet.quod ex am'babus £ conficitur totum. atquc hmoi complura colligcre quifpiam pofletjCoquodonmix buSjUtitadixerimaduerfantur.a pla res partes continuu oe copled-id. quorum nonnulla denuofubne (fiam * Eorum qusc partibus ca^ rent. Deinde hoc vna linea alteri copulata non e_v ficerecex vtrifque coniun<fh.abmdiui duislineis conftituitur) xquales. (eftafit ^quilaterusprorfus.Infecabilibus A trianguluscotaponafiatq. vnuseflfecotacftus potdt. fibi fiint indiuidua: linear.n. * Amplius li qu2cuis]insc3.quaj partes-non ha beantj propterea q3omne conr tinuum plures partescontinett ois autelinea.prater indiuidua.tuifquales:rcinxdatur linea in tna frufta.exinfeca bilibus conftuuatur in 01 triangulo xquilatero perpendiculans linea in mediam bafim defcendit.Quod ii bifaria quidem non omnis linea iinditur.eritq. Pofteanihilcominuu ^ duobus efficitur. eft con tin ua: quamobrem linea non erit. non auget id. Quare in fiibiedta lineam. nam quod partibus caret a! ten copulatum.&qu. medium indmiduajlinea.

vel linea.mobileptrafit.vel negare. ficuti dibit infecftilium inmedietaces dicunt. Infuper non erit in quauis linea diuifio.non cuiufcunq.Proeterea.«Sc no il^ quadratum eflet. uiduis fpatiu illud coponit . qn ex parib?copofita p inaequa Infup no erit in quauis linea pa liafcindetur.uel fines het: duo conficitur..in indiuidua.ipfa primiili^ uetur. duos fines hxc ant aliquid aliud. finis.igit''linea quoq. Pollea vel nihil erit inter duo pun<fla. me W diufpatiu.&laqua linea pter iftas. Tix- .n. ex iadiuiduis. vel erit aliqua linea.Rurfus fi mobile <fcus:non. fcindet. fini-.necp fines habear.non erit infecabihs linea: nam ifqualia.neqj ficuti tps indiuifibile eflc fbhus eftpunfti.erit:q>fi linea. non inert punlaexcopofitis lineis diuidetin ftus.cum in omnibus lineis plura punfta mfint. vt illivolunt. quo ta neqj fit infinita.6dindepucflus. linex dua eritjfinis. ois igitur pado diuiduum ex indmilinea vel e mfinita.njogitudi ** eft ex idiuiduis ofa.DeLineis G buscoagmetatafucrit. q neq.Quare fi nul ru: ac fi indiuidua.^ linea tunatidiuidua linea no einfini vnde procreatur diuidua erit* ta.n6erutidiuidux linee.ois linea.n.aliud c. uilibile erit.horaedimidio per medic nea Tola erit .L tpSjCtlinea fecabif.na finis aliud c ab eo cuius e que diuidi poteft diuideretur.vellinea:qu6dfilinca. Hor4 conftant. q neqs lie quoqjinfe&ilis linea diuidet finib'careat . erit diuidua.nd ex ritinfecabilisvllalinea. modono fitinfinita. nam omne qua9 Iudcui eftfinis:autextabitali^ dratum habetlongitudinem.rex cu reliquae ex indiuiduis.fines igit habebit.fiquide linea hifce termina^ dratum diuiduumefi. punctus>inindiuidua eiiim none.nam fl per totum fpatiu vnahoramox vni 9 pii(ftusinfit.vel nihil inter duo pu <fta.fiiamin fines ergo habebf f at^J diuidlia % duas partes diitifaminqugcun eri t.fiFr. qj fit medic fi pudlus indiuidux linear null9 tas: ergo fiquide ex iparib9indi inefi:. q> fi qua* het.& latitudinc. Ad haec.q? fi quadratu eft diigit ifccabilis linea no c infinua: uiduu. Amph^noeet cuiufuis linea Eftauteiufderonis ficut didtu quadratum:habebit.titudinemrquaredmiduu eft. vel affirma ne. quare diui Amphus. diuiduafiet«ergo tpe p minus fpatiu.c6haluerint. prorfus inerit lineae.n.neque prorfus I linea ericaiam alia. fin tatefparrjmouebitj&iminori pluresinerut. Poftea.neq.fiquide media hora.atqj idcirco dix re.cu I olbus lineis puncfta infint.cuilia quidealiqd.

cu.& corpus fimihtererunt indiuidbiha. fx autem opinionis omnes plu^ rim um valent ad fidem facienx damivnicuiqjliquereiam arbitror. _ Qm vero rones jquibus ifti nitunturfententiam fuaperfua Praiterea finis lincxpunclus eft. fuperficies ad lineam fci ditur.vt linea.Qija^ re nee linea poteft effe indiui^ dua.finis. Ad hue et.fi pumflus c finis. arefinita.quiaide eft finis continuarum linearum.extremuvero indiuiduum: igitur.Item lineae partem no eflelineamjnec fuperffciei fuper ficiem. quia vnum ad aliud di uiditur. idcirco. &altitudinem contineat. fuperficiesin lineas fol D uitur.qux mathematici docet. quod punftus autem indiuiduus.&latitudo. Infuper quoque contingcc pundura elfe illud. & fuperficies.& indiuifibnlis:omnis enim linea.quem admodu nulla q ueac efTelinea^qua: diuidi nopofTiu Ex his autem qug fubrjcientur.cV: rurfus lineam pun<fto maioremelTe linea : ex quibui enim vnumquodque componi tur.cjetcraquoqueconfequuntur. pun&usigitur non liuca finis eft linex. & ab ea diuer£us.quando Jinea .vcl eximparibusin zqualiafecat.indiuix duae linear pars erit pucftustatqj ita vna linea maior erit altera pu<fto:(inindiuiduxIineaE pun c"lus ineft}quia finis ide fit conti Buatarulinearu.linea excedit. at corpus indiuiduum non eft cumin fe latitudinem.finis erit. aperte falfum.aut plu rima faltem. enim propriu quicquam habebit indmidua linea a pun<5lo praeter no men. velex paribus in non aequalia fcindi tur. Atqui iftud vnu eft eorii.quiavnu ad aliud fecatur. qua.Iirfecabilibus A Praeterea finis lineocpunclus eftj&nolinea. vtpotefinibus com prehenfa.veluti corpus ad fu perficiem. fi vero pundrusiniit line? .demum vero nodif&ret punAus a linea: neq. led rei.Oportet enim pun cftum diuidi. nam vno exiftenteinfecabili. Atqui corpus infecabile non eritjCuminipfbfit altitudo. manifeftum euadit ne e puncflis quidem componi lineam pofle quam infecabilem affirmat tad quod probandum illametpen^ quadrabut argumenta.vno quippe indiui d uo exifte tCjCoetera quoqueconfequetur. qux linea ajiam excedit.no carebit finis partibus.extremu eft. vtpotc finis: linea vero. non eft mdiuidua.fic di fa£' ficies.his etiam quoduis aliud ex cedit.(3^ per ea.neque igitur lineapotcrit efle inlecabilis. (I linea fuerit finis. dabit finis rei carentis partibus}& demu cjd a linea pucftus djftabit. & finisefle. qua: fuppofita cftinfecabilis.corpus fiquidera infuper/ . Adhucautem . Velerit vna linea pudo maior alia linea.quoniam finis diuerfus eft f. quoe nullo modo fieri queut. partes non habet. 6dcorpus erit impartibi^ Ic.n.ppriu nihil habitura fit idiuidua linea a punclojpracter nomen* ficies .

quia maiorcm locum uonoccupanrrquando enim linear adiunclumfuericindiuifibilequippiam. procul/ dubio (e^uetur. Qj-are neque compofitio rerum indruifibiliumfacietaliquam magnitudinem. que k punclus obtinet.& adaptatum. qui eft in a k d(. * t^lil* ~^UWllU«I)lll'U 11V. nam fi jnftantianominantur: quare tern.iugatur.dicet ncq. & 16 mdiuifibilibuscompofita.neq3puncfta fi ps partem. fun tautemi linea pucti. tagit re partibus carentem.» * .ncc maiotcm comprehc *^» ~ _ . quocirca nee ex indiuiduis vllacopaginabic magnitudo:igiturneq. Hneac punais.quid remanet^qctalteri noconx pus quoque quiddam eritex inita.totustox L tempuscarcbit partibusrindinidua tu. qui necipfi maiore locu occuparequeunt. vt non poflfint longi tudinem coniundi facere.«3C pundus. Praeterea firesois. Atqui necinlH haec duo indiuidua pu&a^eude ria fibi ipfis continua funt. DuobXn* pundta fibi continua mnt. pudus tan getpuncifijigiturfiex k figno fcprimu.requamH neqj fibi coifidla funt principiu & finis.ide locus fufficit.vel habent:neqjnuc.&diuerfa parte tangett na res.& fefe punfti .quotquot adiunAafaeK Jorin longiori.mo ma ior Iatirudo.fed fortaflctps quo* quandoquidcm querem quandamefie exinfta dafuerintadiecta. Ergoeimde locu pofljdebunt. tota totam.vel tota parte tagit.cpfic1:is linea.neq. ncc igit* eftjCVprius vnfi fuit.ciu/Hcmq.motus fiXexcelTusqstpis "»punas. Atfinuc. ex fuis quacqj bihbus magnuudo continua.srqualisinaqua rim mdiuifibiha.qd'pluranunc cnim fe:at non ie tangunt. A. ratio tin nihil remanet.q nulla exfe.dent locum. nunc & totu._ . cibus compo(uum. Atqui partib'carentia extefionc no hnt.^ partibuscaret. LA. punclorum auc iundura magnitudinem nulla efficitjidcircoquiamaiorem lo I cum non occupam. in vnu coeuntibus. IUU1U111" tempos & linea.Na <3d qn li' nea}lineac fuperimponitur eiijj coni ungi tur. " Infuper fi linea caret partibus. neqj ex inftatib9 tempus M coponeturJnfuper fiqua ex pu discomponitlinea.vel tota totam. tanget 6d pudus vnus Idiuidu9 bi continua eflepoterunt.tangercc implebit locu id.funttjj vtraqj _ "~ * . nulla proueni t inx demaior latitude.quarefictidem & li tpe.non euadit ma habeant extenfionem.6dfimul funt ris ambodicentur. & piidlualia indiuiduu. At necelTe eft cu totus tangit vero funtin tempore. Ampliusfi linea magnitudi/ nealiqua het.cu ipfo vnum fieri. fed i medio femp aliqd bet alia tagit. pundus qui eft in k ^ Quare. tcmpus ex ahqtiis.eftprincipiu inftanribOscomponetur.nontetigit totus totu. nee pun&i vllius per ftr locus aliquis tibuscompofita.etiam fi compluia pun tempus fit. qua.DeLineis * quod in tempore fertur.

necp prorfus eo modo eft tangex re.vt vna fit re<aa. fectia tangcnttq. fiquide corpus c fuperficiebus. ent vlla linca.6d circularis.vel parte partcm vel toto partem tangendo tangit. qug partibus careat. fin cotingit qd* dein ceps eft non tangere.quod fi hoc fieri non pot.n. <$ fi linez differunt.quod partes non ha beat.at punftusparuim non habet. rerum Infupcrfiqualmeacomponitur e punctis.non conttabunt line? £ copulatione.quod fi fe tangere nequeut.non eritlix nea cotinuu:nihil. cum nulii.cY circulari < Na res. tota totam coragit. fi vero ilia .^ hoc mSvelpunda fefe mutuo tagere.dcinc? ps pux da.ii funt ergo linece quide difFe reteSjCon tadus aut indiiferetes nonfietex pudorum cotadu li que e puncxis conftabit.n. vnum fit oportet.Poftremo ola diuideretur.quaq<i'eftexfeti gentibuscompofitu.etfi non feinui cem.fed quouisalio mo linca li neamtetigerit* Quinetia orbis circuferetia reda Iinea pluribus tanget pundis:pundus. eadem red i bit ro.n. quare Iinea ex g ^ pluribus tangit pudis. neqjpuduspundu tagere va^ let. fi tangst aliquid. quibus primis inexiftetibus fin- .re. fuperfix cies elintiscofiftac. Eadem rofuerit.diuidetur Iinea per neutrii ipforu.conx tadus qui'qj eft in circulo. C naneqjpundu tangere neceiTa riu eft. teru ettagit piidu. totum autem fi tangit.& ideo non tanget: omneenim quod tangitjvcl toto totum. qn nihil differat contadus pundo ru in reda.circula ris altera: quare nc e pundlit quide duobus pundis tanget: pudus lilies conftabunt.immo po tius neqaeuntea.aliudcotiV nuudicimus.fed per id qcfintercedit.Poftea quonam pado re da vlla e linea.n.pudum fuperimpox nere quo fiat Iinea .quo fiat fuper ficieSjimpofia funt.fi igitur id quod dein ceps eft tangat oportet.qu? partes no habent fe mutuo tangere. vel Iinea con tinuaeffe. _ Deinde hoc pado reda j'eda C ulari:namquod I6 7 partibus carcntium inrecla &cirpartibus caret. tanget pun£us pudum: Atpundus partes no habet. punftorum.pun<aorumq. neq. neq. Infug necefTe eft piida vel fc E fe mutuo tangatjVel no fe inuix ce tagant. cularisq. Quareox portebit. conmndtio non differt. <5 ab eisdix F da fuerunt:fiue. &C linear li> neam adiungere. fiue fe tangunt.in code funt difterenuam habitura fit coiiiunloeo primo fc tangant oportec« ftio. ihredacofiftitfefe mutuo tan^ gunt. ex. 6drefoluerenturin ptidajCorpo risiu pars pundus eiTet. Amplius fi abfurdu eft pundo.quiq. neqj Iinea pundisconftarepot. totus totum tanget.Infecabilibus Poftea quonam modo rc£a»cirA punc'Hconiungerineode loco. Iinea erit vniui pundi fpatiu«hoc aut efTe non pot. qjfiineodeiundi fuerintloco.q partes no habeat.

neq?exhisquip" ferre.d£ aufertu^totiuscV principium. ex diuitio tangit aliquid tamin Portremo cundla diuidcrcntur.n. porum.Similiter & fblucrcntur in pun&a ft e piidis. daminfuntlongitudini prarter Verumperfequidem no poteft puncta.c\: pucfhisquate fires. fed ea per acci dens cenfex piam in linea funt.erat.pundhis parscoiporis.De Lineis fingulaconftant. fi iuncftuseftpuncflus. at lix resfunt:illa fiquidem exquib9 nef principiunijcV finis pticftus coftatlinea/untinloco. Si vero finis tagit quid penitusinlongitudinep' illudcuiuseftfiniSjVelipnijVel ter pundla&lineas. efuperficiebus. totum logitudo quippe fuperficies.cum . licet itaqj partem delinea et linea eft in loco.mi <]uefiunt. poterunt« Quarevniuocecorx Eadem ratio eft 6C in diuifione.^ pun-' _ alineapunclusauelli.qu3edaexr)s cSpofitad 6dfinis auferaturoportet. no vnum totum facere licebit}&ex erit puncftus eorumquaelineae ritvnaHneamaioralia pundto: infuntminimum.6^1ineas.acneqjcorp* demere:quare. tingitpurnfrumauferrijContinx ina neqj fuperficies eft Jinea ma^ gircVapponi:quopiamauteap ion quare pundus non erit in li pofitOjilludcuiadiuncftum eft.Quare exambob* eft a tribus partibus deficit.q?priusfuerat.hafcafftexpiinc'Hsnifril Jt pumfti corporum elementa efle in medio comprehendehtibiis.atqj lineae: l punclii aufcrri poite.nequeabea c!tus ineft. fuperficics t lineis. quod iOt.n.in nusfinislinea tagittfequetur vt loco eft. elementa funt aliafit. nea minimum.Non.neqj pundlis.ckpun(ftum au/ neqjfurjficies.a foiencelementa nimum quippe minus eft etia corporum eorum. peraccix cftislongitudoconfiftit.Si verolineae c5 maiuseuadit. lineam fequatur. »n .Non eft autemverumdicereg do corpus. & rebus imhuiduis componerctui: fid fuperficies e lineis coficitur. linea: conrtituantur e pundtum fieri diuifioncm.nam fijcox neaveropuncflo maior no eft.cVfolidum e fuperficiebus. cfti eruntnon fpeciediuerfa. vellongitudo. AmpliuS aliqyeius parte.Si vero densafitpoteft.velcorpus:eftautempun .quorum minimum did H Apparetitaqjexdicftisno ef tur .atlineaenihilaliudqppunx t felineame punctis. mo. foretq..velfuper haccquide linea pundo maior ficies.Qjiod fi ilia Tunt elcmenta paruiflfimamaliquam lineami c\ quibus primisinexiftentib'qu^.&minimii tale fit appofitum ^quale quod eft quod a tribus faciebus.pund.diuidi. folidojdpin fuperficie.etenim erac.5c Iinea. hdi fufcipit. non eritali" biturablatio.nam <3dalia C\ id quod fieri nequaq ua poteft.minimum. fo]idum.eo quod ablatu idjquodeftinlocopundluseft.c3£ linearfi elementa piix namfi diuifioperpundumeft.quae maior dicitureffe.

fferentia eft. Praeterea. Qjuare non con uenietquidem linc^ minimum ef^ fe. feruant. ftentium minimum.Praeterea .articukis.non eft etiam pun dtus articulusindiuiduus.epu clis lineam non conftare. Pundus autem etiam inter im^ mobilia collocaturrPoftea vero nullus habet infinitos articulos in corpore.Infecabilibus A £us ih!oco. & nihiladipfam comparatum. D fie neque in linea minimum. funt indomo.minimumfueoru.vel in manu. no dicitur efle aliquid.nihil^jlongitudini praedidtarum rerum infit praeter pun<fta > & Iineas5fic quoque nonerit punftas rerum inexi.v articul* . mo.& punctus ad lineam colla turn aliquid crir. Quo B niamveroquod noneft indo. in alrjsloquendi modus feruarifo Jet. . quae funt inlinea minimum eritad lineam copa^ ratum.. Articuli femperconftatiun&U raduobus. Adhuc fi lineam ftatua musarticuloSjfuperficiequo^ articulosconcedamus oportet.nihil corn.vt ita dixerim. neqs faxu artix culos vllos habet .punftus autem in ca.. quod finis ef t. puncHius autem. quarepundtononconx uenietminimi appellatio.minimum appellatur. sigredo confert? rel adltatuam £a~ cit. Poftremo.fitamerte indextra vrbis partc.diuifio P Ox tius eft. idcirco.lineave ro minima non eft. eft autem pundlusvtpote Cfinis. quemadmodum igitur minimum aJiquideorum qua. n quodammodo d. nam articuli Temper duorum termix ni funt. fed precedente minorfemper. no eric itacjj lincainfccabilis. ita fit incaeteriseftiudicandii. fed diuifibilem efleomnem lineam.pun«fta vero habet. nondomuicomparatum. quiaproportionem inx ter fe.quodnihilelitad lineam comparatum. fi vas aliquod.atquc in infinuum diuiduam . quamobre Empedocles in fuis carminibus inquit. . Theo* . quod ad domu pcrtincatjcodemqj &in alijspadlo. minimum effenonpoteft eorum 3 qujin domo funt. q ux inlinea funt* Apparetigiturexantedi(flis. vtpote finis critenam minimum. (emperqj dmidua. rt I'neaetermmuseft.fims..Infuperpua ^us..niinimumquiddani.at pun^ <fla habet.eorum qu£ in do mo funt.fed g feipfum cofideratum3r]sfcjj St. Et deniqs lapidis arti culuseft nullus.neque inlecabilem & parti bus expenem effe lineam. Libri de Lineis Infecabilibua ficis. quid euim ad pilam. contin gitautelineaipfam perfeipfam efife-nonerit de pun<floverudi cere >q .

c[Monontuntummortmmetibigcrere . Vm <egr* interim feras. qu* de animo itfjecdijferHntproblemttta omnino dejydtrantur. conuerti <juidem. an lilros tantum illos de Hierar• ehia authoris ejje T)ionyfy Atlrenienjts viri doflifitmi -»tlit.do£fritHC index nitllus te melior eflepott~ rit:elo(Mtomf vero.Htun&'doflrina autoris illius cum inpierisq.Ji meoptt mm confidis iuditiojint Mi arbttri •velim. o<$ dedicatti nomtni. in tfi .Jedadaltquent multo recentiorem autortm referri oportere. h<ec quoqw txijje viderentitr.labitfir tn eapoti»s. &• ah ntilhits adeo hnge htc dijjotuutt . tjui neqtte per maltgniMem ementunt*r . verumetiam pleraq.nte me mitmn hot T>nq»ampatiiiteatfitfttpiJ]e.Sed klexandri illtttf hxc.ne tjttodbaflmus per tamlongum tcmptts crediderint ho _ _ mines.fru£ttimq.vtili<ttamen.ntc i>e-> rtor.Sed. IN P R O B L E M A T A ALEXANDRI APHRODISIEI ad Nicolaum Quintum Pontiffcem Maximum* P R A F A T I O.cr to hercle libentius.vt facile <jwf$ leflione -veterum Uttrttrum gr<ecar!i txercitus inteUigere poj?it. aa iudico ^ ft nee tibi contttrti iufiifli dijplifeat. obremhtcilluArislottltsproblematibHS.*» dttamrerurmimtatem nullo cum laborc multitude utueftigare conjueuit. legendaq. forum referre cenjiat.quawyxatoA.nt quid rcligioni Jcrogetur. en hnflottltf. in bis quoqucjcite difeuti intelligebam.eqttidem ita cenftre te arbttror.THEODORI GAZ^E THESSAL. cetera autemjmt. cpntfaptrior •tww cotwertt.ptrtgrurantiwliter&umgcntug<et<bonArHmabm-ent.lf* * xabdri Apbrodijittproblemat* h<ecejjenor*putem. net}. indofliftpe per tgnorantiam improbe ereduntj^y <judd ibatydides autor gratufiimus tnqtttfytb.fiplacet./>4r»m<j.iubebittT>t copia Iftrgaproblt matum eedsm codict contine<ttur. ALE- .ad'ftngenda. lingu<tperiti<tntorif po/itimH$. Vaterjanffifimeji ego fal/am deprehatckm Him dejcriptionem. quorum fat lumtna tfft in/cribuntttr. V irifaecundaja crederepoflMm.<]Honiam idperinterpretationem pattrejhtu iM>npofit.utc ne.Jic ftipere ex vicino It fucttm talerqnos fiitemtntif hiuusrectntis .mojofruffut ex bis aliyuit capiatur.(]Mtan{itMm Alexandri Apbrodijiei apus coHHtrtrre me in latitum linguam iufiifli.amereprobari-vidctUttrMultaenim Jofli interdum per incuriam.vt ex eadem officintt interprets .ncn id opus ad AJexandrum AphradifieHm.ProUemataigit>tr.qu£ in prompt* & in frcf>&ulohabent*r.

qu<ead or/ tum.vtexornaret. genus ftirpiuliberalifTu me redderetjVt'qj nuntios quad Extra ord.n.A L E X A N D R I APHRODISIEI Problematum L I B E R P R I M V S .na' tura his ipfis v>*luti quibufda haftisnatiuis beflias fuas muni uifte .alrjs aculeo3.flores praeterea va" riospftitit.eadem ilia ra clone. quis quaerere deb eatc1 Conftat. quo fefedefendere abrfs poirmtjquaedetrimentum inue £ herent. aut corpufculis aliquibus huix dis.Conftatitemfrucfiuum.f. vt vel a nimio frigore. pen nas primum fouendi gratia^erindeatqueamiculum genus a^ nimantium illud induifTe. quz ingreiTu vtucur animantes. aut qd tale. acfeminum genera. Vgftionu na turalium ro partim cerca exfe. cu tarn longc omnibus pa teat.In multis cercene ipfum quidem tegume turn penitus effe inutile naturae folertia paflaeft: fed ciboidone um fuis prouida animantibus aftruxiuftirpesiaipfasfrondix F buSjlibro^orticCjreliquis id ge nuspennarum pilorumvevice obduxittquippe qux prenori t.aut roftra. quam ob caufam natura penas volucrum generi largita eft.vicemqj fuccedendi perpe tuam natura molitaeft.confpecftafjj eft. turn etiam ab animantiu iniuriaprxferuentur.dein deornatus etiam caufaeum in mod urn extitilTe.tunicis.nifi ita ogtajConfepca'qj maneren^nonulla etiam fpinis taq^ fpiculis cotra aiantiu morx fus armauit. qua pilis natu rae i ngenio teguntur.formo fum'q. Y fta^ . quxrat.Arift.alrjsvngues acu tos. *aridifue.quacortice ferpetes qua fquamis^aut teftis beftig in colse aquaruc1 Cur item natura alrjsanimantibus cornua dedex rit.vel ab aex flu imodico ofFendi. vtfecuratumafrigore } tum ab aeftu.interireiu polTent.autcorioveftiri.onv ni ambigui' tatCjdifcuflio neqj abiunda»Quis enim>mo/' do mentisfiecompos.

Quam ob rem alius aliocf bo dele&etur.cum nulla ratio.atqui ambigat.modumip penicus humani ingenn excedens.qui artis iintillius ignari. qua: to xica hominibus efTe ccrtum eft* Quam ob rem fcammonea bile ^ ducaticucurbita agreftis.Nemofan^ vel tor^ pedinem pifcem torporemper funiculum noftro inueherecor porijVel triglam *obtentam vi ' Hum a corpedine accitum tollexre ignorat.vnde fit. dentibusobtorpefcunt. Qu3rftiones.granum enidium pi ruitam. vel alicuiusrei eiufmodi ^| intelligatur. qui mortalibus frux cluum infantiam mox predict rcntemerfuram.eudemi# alius fax cilius.rax tionem nullam reddere quxiit.fiue fuccinufloccos/eftuculas'qjfibi nnttiit itaconiungit.mence procul dubiovacar. ramentisq? fer t ri *iuuarivaleat. cum non res flmiles/ed con tr aria remedio contrarfjs ef C fedebeant* Qua decaufa lapis.agart> cum.Cur aluus nonnullorum rebus aftrl> gitur. atque author eft. autferri ftridorem }limarumve fentiut. eft. fed tancummodo rem infpedtat fiidemiranf. dC coftis.huiufcemox di funt :quam ob cam ridere hi foleane. qui magnes vocatus eft. acepithymum bilematra. qui difcutienda in medium afFert.qux aftrtgefe poP funt.qu3ealuum refoluere con fueuerunrcontraqux his refol uitur potius. permulta id genus li cet enumerare.colorem Cetera generis eiufdem: hie por ro criminis teterrimi reus eft.Deo duntaxat cognita immortali.ferrum folum attrahere.occidendis<$ cox fultet.qusefrigida eft. & ouum lu ftrat. vel ca loris.aliUfrdifficil!us concoquc re valeat. ** grauifiimisfp pcenisobnoxius. &L ratio prouida rebusoriendis.cacteri vex ro.deticefcenx ces'qj caufae his in rebus habenx cur.quas jnexplicabiles dixi. qui quaerit Vtrum natura.tenier fane ague qui . <5 ftatuem. aut plantis titillamus.Vndeaptt medicos abditae illac.tanvcerta.Cur nonx culli.Haec tarn dilux cida.quod propofuijpartim ex fecerca max nifeftat].an calorigni infitusfit:hictagendi fenfu orbacus degit.quac nofci cm ex peri men to potuerut. mex deatur.vthaerentes pof' lit attrahere.veratrum autematru. Quid eft. Operis quide folertififimicuiuf dam rationem artifex qui ex truxitjintegretenet.partim inexplicabi Ks. Quare veratro coturnices cicuta fturni vefcuntur.decernat'qj ordinem. Quocirca.vt leo gallum tancummodo extimefcac.eur phorbium.ele(flrum. veratrumcandidum. vt ftupori dentibus a frigidisfrucftibus iniecftoportu !acaherba. quarum nulla ro reddi po^ terit. mox tun^pofitumjfpeciem. quod gallina editoox uo feftuca aliqua fe. qui Hex ri poteft.Problematum Alex. cum mutuum marmoru attricum/edionemve. Qujftionum igitur ratio.quos in alis.qui reru om nium parens.

quam pofterior}cVpitui> tofioreft.quibuspurgadi vis data eft.etenim quae T<t9».velexeo. Sed.aucmore.PrimtK qui genus id quacftionum folu> cionibusmandarecontendunt.vel *•> <ftione. fedconcoquedi.hxc proponent da foluendaijjcenfuimus.Leo enim.quod longecalidius.mam° tiri vticpoporteret.Lib. necdiciimprobabilius quiccp poteft.Nam 8t fi omne. hoc eft. vt qui non ita folide parte in Y r) .probationipoteftfolutio-» ni^j mandari.calida tu fit omnia vim illam purificam for «.q>pars capiris prior humi dior. namfi iurecalori caufadaretur. vel ex deceptionc »tu fenfus.autfolutior .quz i vniuerfum doceat. baud ta men viciffim ita cofequitu^vt quod calidum eft.quam rationes.cum nonfo^ lu ratione.lucemfy recipererationuy &i do&rina hominis.vel ex rei fimili confenfu mci anco vel excolore.vim ficutur.piper.ac metis. aetate.aut euentitia. quae magis. atcjj ingcx nio poffint.vel ex aequiuocatioeyvel ex virib9.quoniam habitu funt calidiorirquod error eft. quod du cere poteft.c\: aloe effenulli dubiurn cft:iraq3reci> procari ifta nequaquam cenfen dum.q> res fif« durior. vt percipi a ne mine poffint. Solutionem autem quarftioniscuius'qjpetendu ex rei vel habitu.Nec vero Medicinae artie authores tm rerum ftatuere proprietates coguntur. vfufcjjcom probataobferuant. fed quae quamuis 170 difficilia^obfcura^explicari ca 19 men. cum enim pi lus ob naturalem iiccitatem va cat alimento facile defluit.ob earn fcilicet rem.qui loge quam ftruthiocamelus calidior eft. vel tarn occulta. id eft afTe<ftus appellant. humores inquiunt. cuius etiam generis maftiche.omne quod quaex ritur.fcd philofophi etiam cVgrammatici eodem perfaepe veniunt. non trahendi. idcirco t materies ducere poffe <N£.vel ex tempore.tum ab alfjs explanatis ^ colligi polTunt* his igiturnorv mis.nunc vero ftre inter. corroborandify poflidet. Cur parte priore capitis fox fc la caluefcere folemus t Quod molJis 5C laxa eft.cognominauit^ Quodea maximeparcecapitis canitiesontur..vel ex rerum fimilium condidone.aut maior. vel fpecie. Quaerenda igitur ilia funt.minufve efTScerepofiint.verum etiam fingularu r&> rum tracflationeanimusaudito ris regendus ftr.fer rum concoquere no poteft.quippemedicamenx » ta.veltparteeflen _ tiali. Vr Homerus homines a canitie teporu7roA/o*/)o» * rei^ovs.quasilli adducunt. ^ vel minor.calidum eft. quorum. quae locumobtment medium.*£ mi)ja exemplaex quxftionibus cum autfmac a nobis. idem etia du cerepoffit.non nifi vi^ cem complent proprietatum. Volutitem ftruthio camelum vi fui caloris ferrum eocoquere:quod abfurdum penitus.no quae perfpicua tx fe funt.aut do.

quib'vaporesexcreme utr) efflari. Quod quidem argumento conftatinx fantium. 1C videlicet vbifecum pituitabi" lis vitellina permifcuit.atqj euaporari/eniorii prae dura eft: tern pore nanqtobdure fcit. fomniculofusfj? ef jfequis poteft. quivthumidiexcre" mcntofii^ fun t.atq? debiliores. colore imitantur.Problematum Alex. atque euanefcere poflent.quamobrem quibuscrifp 9 capillus eftjCitius caluefcunt. Cur mulieres.ca ttefcuntauteferiuSjVtpotejqui capitefintficciori. pi tuicofatn illam tnaceriam tota abfumit. qui vel vino fe fe inebriarutjVel crebro balneo vfi funt..ac denfa^olida. * ac vigiles elTe fenes cofueueruts' Excrementis certe abudat. atque ex otii caufa. € nitattrrpriorCjficutpofteriore.addc q> puerorum caluaria mollis.calx uitium ex ficcitate oriri folitu eft.vnde rimas in ea natura per duxit.(3dpartefolix L da corporis func huidiores.fie> ri tamen poteft.Iax xa^j eft inftar cutis. Curexcrementis abundare. fomnus enim humore confiftit.8<! fpadones ca nelcereceleriterfoleantMnmu ' liereSjquia nacura frigidae funt.fumrjdem praeterea vi giles plus quam caeteri. <3£ pleriq? air) corporis afFecflus de parenri |>us ad prolem defcendereconx fueuerunr.itaqj contra af> ficiuntunquippequiautnunq? auc lencius caluitiu fentiant. odea red dix M tur. itaqj vacas materia.vt non define. Cur pueri non canefcu t. fie fomniculofi efTcconfueucrunc.vel celerius caluefcere^ vel ex cremen to/us. atqs ad concoquendum inepciores longi eemporis fpatium reddix ditthinc :nim excrementisfora mina^eatusip corporis redun dant«Vigiles vero}quia ficciox res pane corporis folida -fficiu tur. nareSjOculos. Atquicapillosut promiflbjfid fimplicijCapitishu more abundant. vt vel vitio fui * generis quis caluefcat ficut dC articulorum dolores.canosautern cadi dos efle propterea neceffeeftjCja pituitatjCx qua orti funt. inqua.atqj fpiftior eft.cVcalidi funt:pituitaautem.patecide vel cxhumidis corporum affedtiox nibus:at'qj ex fls.fcd fom niculofos quoqj efle nccefle eft.cum humidi excrementofiq? effefox 4 leant t Qu^ia humidi.non tan cum excrementofos.praefertim (i mcftrua defucx runt* Spadones • quia non am^ pliusfemen excernuotjfed exx .ficcitas. qui frigidiores. quae ficcior.quia ex co textuforaminum.fic enim plus materiae inutilis contrahi pox teft. Ergo vel ea i pfa de ca ux fa.& inutilisdifflariputeft. Quinetiam minus exx cremenci mittere qdem folent p partes^ux fecelTui vacatis max teriaedeputatae fun^os. vndecanix tieSjhumidacV frigidaeft.n.Infantes prorfus. quos •norbos liceat hxreditarios apx pellare.nonnunquam etiam ad colorem penc auri vergunt.

haec enim ratio eft..auidos efle rei contrariae vex rifimile eft.6Ccumfpiri K tus per angufta fc promat. neqj prac B ficca. conftipax ret}? aptiffima eft: itaqj exitus piiisdenegatur.fi qui per luxuni balneo &C poculoimmodice vfifunt. canalem afperum cognominatum obx craffans}atqueinfarciens longe reddicanguftiores. Cur pedes fpadonu magna ex parte (blent deprauaric' Quo niam prae nimio. 9 Cur e fpadonibus nonnulli ^ rem aliquantifper veneream ap petant. caftrati. collifi ve fuerunt. His enim vox ana pla permeatuslax xitudines informatur. Cur item careant pilis c* Mux lieresquide } quia frigid* funt.per totutn corpus miftum cum fan guinedigerunt. quip pe.6dfeminisconcepta cu]aampliora.atq5 coardliora«vis enl frigoris contrahere. quoniam coles eox rum mox emarcefcat. q? percraflfari 8C mammas fcemineasexplere.vtpoteficciores.cV emollita.Liber Primus A cxercmcntumilludfcminisgcx imale.cVcane fcere facile confueuere. vtfpadonesqui dem effceminati imbecilJique 171 fint^orfitancVvitiofi.9C iiccameflevalidiore inque fuo officio ftabiliore: hux midam vero dC mollem imbex cillam.exx crementistp admodum redun* dant.cru ra parum ad fuftinendum valida. cV proinde jtaqj debilitatagerfit.cur lo^ ca neque prafminida.parum'q. Itaquevelutifemifpa donesfunt« addequibusiecur feruentius. Curf)dem vocemreddunta^ j cutioremc* Qupniam humor ilx leimmodicus fauces. & ducit. G£ genas haberetumidiufculas.peJles. faxofaque her has edtre valeant.&appetut: agere tamen quod cupiunc non poflunt . Argu men turn ex tibiarum fora minib'accipi aptiffimepotcft* humor autem nimius fpadonu vel eo conftac. Aethiopes vex ro. vtpote D qui pituita magis abundent* cum enim habitu fintfrigidiox ri. max cilenti. quam in integris fiathominibus^necefleeft.6Camoreinterdum tene anturc'Quoniam funt. funesatqpetiam homines.hu more.voc€ agat acutiore.crifpi. qui cum pubefcerent. foramina fui corporis fpifliora habent. vinum autem natu raeflcalidum .peruertamur.efricacioreseua dant«Vnde fit. robufti.hi venerisvfum facpe imaginantur.quod pi tuitofum eft. Spadones vero quia iufto humidiores funt.Rem autem ^ duram. mufculofi robuftique conftant. efficacem exta retargumento funtligna.membra admodum ma^ defadla. £< \ns Y it) g-ucsr* . im^ becillioresreddantunfed fiper frugalitatem modice fefe refic^ earunt.quem dixi.6i pilise0epromilTioribus.fit*enim vtpo dere fuperipofito corporis. quomodoha rundinem pondere fuperanne-xo fledi necefieeft.

fanguine fecum trahit* quo folo vehiculo. quae corporibus noftris confix lit^nequid extrinfecus capiat dc Problematum Alex. quae vbi expletx fuerun^extil' lare incceperunc. Cur fjdem illi contremifcere i j confueuerunt c1 Quoniam vis etiam animalisper confenfum vtiquenaturalemdirTugies. quas pili itix teguntjCanefcereconfueuimus. alimentoque vti confueuit vtpotequi ex fuccis omnibus fit bonus folus: hie au tern eft.ac reueretur. non arbitral! confcientia vere^ cudatur.. trimenti.quidiuti9 tumefacit. colendumque fenfe rit.vnde fpiritus or^ tus per mea tus femini attribu' tos deferri ex parte coxaru c6' fueuit«Quam ob tern fit. quod idem ft cuenirerjs nouimus. ob earn fcilicetre.ner ^ uosreliquit itnbecillos>qui luo robore membrafuttinent. quorum intereft mea^ tus excrementorum claude^x re.quodquidem ar gumencocoftat fudorisaHidui alarum* 11 Curnonnulli pudore affedi alisinfudarecoguntur {* Quia pars ifta corporis laxior eft. debilitati retinereamplius nequeunt* Quam ob caufam rubefcere J 4 folent. admodum nos amicis. quippe g conceptaculis turn fpiritus na^ H turaliSjtumfanguiniSjfitreferx tus:quietiaaiquia laxior.efficiunturc > Quod naturahumanavis'qj interior. fir^ maque tuemur. alisveronequaquamc' Qupnia locus iftecalidior eft.na' turam autern fanguis comita^ tur. quse grata extrinfecus accefTit«Quex . 11 QiP °^ caufam pallidi. idcirco excremcnta pituitae digerere^atquedifflarc: affiduepoteft.quigaudentc< Quoniam natura fponte rei occurrit. oriri propo*fuimus* £ur erubefcere confueuexy r f runt.continuefugit.Spiriruscnim.SC mingant inconfulte * mufcult nanque. .quod Vel reuerend um.quod ho/ norandum. qui metuerunt.quiarTedi lactitia funt.G gueat. quern fuo colore cuti flore poffelargiri .ut mea tus illi collapfi peride atqj i pue rili xtate poflmt exczcari* Cur caeteris omnibus noftri le corporis partibus.quos puduitc Quoniam natura fua naturali quadam.deeft:quippecum fe^ men non adfit.attp folucior eft.Haec eadem ra* do eft.cur di aluo fundautur. refoluique cor^ pus totuiDjinaximeque alas ne ceiTeeft.quemadmodum nos quoque domum eadem caufa petere folem us:q uo cum prope rat.& fe C adloca confert penitiora cufto dif gratia.qui florem noftrolargi» ricorpori poteft. aut libcris obuiam vitro feftinam9.vel cauendum eft: atqj paulifper fefe cum fanx guinecolligit. quod elaxari . palloremque ob eius orbitatem . recipitquein vex I nas}atque arterias ampliores.Na^ cura quippe ab eo recedit.

atqueextinguit.maxi guinisaduentu. visois vi teft.quemad Quam obcaufam qui lattitia modumignisquoqj obturatus *exuhant.eadem ipfadecaufadifcefx loris author eft. quod cum a^ muntf'Qiioniam nerui mebnv gitur.igneqj ipfum .Lib.atquevitalem erecliores.qui dolore vexantur ni penitioracum fanguine.n.Hinc. niuerfunx.ficperaJimcnti defyderiu tus.ac intent. {im. Y iir) Quam .. qui calorem natiuum.Calorem enim mequeid fentiunt. quomodo dd ma podusquidem membrom cor num naturali ingenio tantifper poris trahitdeorfum:anima?atr faciei admouere folemus. adlocapenitiora corporis reci Cur membra fenum obtrex i* pit.atque occulit.quico mio. confulte* Quam obrem pallefcerefox vniuerfim'qj lucernx infufum flammam poteft extinguere:ca lent. omnem illatam concoquere po calor infiius interit.5c. Itaque more pudic3e. gnorum adminiculo continent calorem ifitum.idi|j vricif pudoreafficimur.atx loci fui appetitionem furfum ef queimbecillum.fitetenim tremor. fanguis concitus libera^ rum } 6c mufculi vi fua mouedi lius fluitat. niiq« .cum nis afleuerent.qui natu tes continerefirmareftabilire'cp ram fefe protegerecopia fangui poflunt.vt per infitum exiguum continent.paUefcut interior natiui caloris.quemadmodura plusoiu calls cuaucicit.Primus 172.8d rubeat fan °uun * nem fuocaloreopprimit.quam qui metuunt.qua cValui excrementa prodeant in ratioe oleum quoque multuir. paulatimdefcenditadloca fibi & vero. n6 »7 runtf Quoniam vini copia natu fluens difpalatur.ac valid us eft.vt &L fudent. i rit.nobix infufi flamma tolerat. dum tem vis furfum eleuat.minus tamen il fere e vita :interit enim motus li. Hacceadem viriutn folitum decorde oriri obruit Vx imbecillicas facie.qui egritudini fuccumbacc1 lor quippe corporis ille perapte Qm rem triftem natura fen ties Hammulac lucernae refpondet.Quicnimmul ferri. Cur nonnulli a vita prae ni incurui fenes i n terrain corruiic miometu difcefleruntfQuonia cVneid fiat. r» ralem * animalemque vim omx de fit.refoluunturr'Quouia extinguitur* Cur mulri ebriati vino obiex ad rem laetabilem i meter.. quae la lis'qj puellae compefcitur : & fe gioreft.baculisfefefuftinee visnaturalisadmodum interio &tanquam caducosparietesli E rem fubiens partem fanguine.. reliftcre am* ima pctere nece/Te elf Jgit vtrax plius. vt cV vrina.atqs affid ue agitur . cutem'q? fuocolore priuati not] amplius aeque parx pertingit* Sunt tamen.ac fpatio tern poris copia libet mouedi ratioe peretnpta .

expira^ molle/olutum'q. cuius defiderio Curaegre id genus carnisco lt detinentur.^HV hoceft fufpirarevetcx Currjdem balneis deledan/ resabanguftia cordisdixerutj turcalidis < Quoniam pitui 'l* 9 6d quidem ad quoddam temp late" fufpirant.velamat hoc in reliquocorporefeduclio frequenter ampliter'q?fufpirare fpiritusper arterias habetur.quod infitium appel^ fus ad id.qui arnant.naturavero plus piruitae continent. Sphygx qua: dolori eft. ne ftranguletur.i. Cur G .hoc vna amplior refpira. conuerterutrqui mus a'item. forte talisfpiri tioncm'qjampliorem erficiatjUt tus euadat. Quod quiafrigidioresfint.velirafcuntur.idfc|j ffpius faciut. K l/ guntur.expirario-» guntur. vtpotc aliquando cerdis gratia cogic quacfrigidiorafint* Quaobre vim mouendi tranfmitteretho fenes pruritus magis excrcent.quo follicitatur.rei tan in arteria eft* turn incumbut. ta commifit.& infpirationem.vt mufculis thoracis humidi mediu: nee ei us corpus vimmouendi fuppeditet* Cor accingit.hinc et nem.necelTe eft.a^ quoniam dum carnes teruntur.q?cfterx 15 <ftum iam eft^rcm^ qua excita^ corporis partes pruriant c* Qm tur.vtdix Curtergaamplius.& inhumoreflut *j»otioo£ nmam mufculis praeftet * ratio tareaptif{imumreddat.i ta vt quod vices mi nu fa cur membra pruriant pitui ta ^ tae^rebrociijfpirandieflent fa^ craffa 6c perfrigida efbh^c aute M <flurar.6i quafi officrj fui obliuifcit: tefluitatin ventriculo percibt Videlicet. racis mufculis ampliore.Primus Quam ob caufam qui vel an autemin thoracerefpiratioeft.plu corpus eleuet.qui ficium reuocac. quoniam animus quidc.Lib.Itaq?animus couer coquitur.ne'glix latum cftc'Quoniam fua leuita-" git.<3dad defertum of fpirit 9 admittiturpr3cleuis.6<:remilTio in cordefiC re.vtcutis hcbetiorfit. qua conciti fue* meatus. quo tactu fieri concox H igitar.afl"iduedifpicit.facit. cutiunc. fed innatat.animum totumad rem ni remillio refpondec . & hortatur. fed iuxta gulam rediix L pectoris aerem capiat.quf fan^ til eft* quinetiaforisaquacinie/ guinis ardor fauillaceaexcreme dlum non fubfidet. quo vcn datxuiusofficiumcibisnon co tilari}rcfri^erariijj pofifitjneque quendis.ac confueuerutc'Quoniam qui an* infpirationi intenfio.intendunt.fed appetendis delegaperremiffione feuocet.acque tio fubminiftret .pulfus ipfe intefio irafcuntur. &copiam aeris frigidi capiat.et Cur aqua per feruida grata it excrementorum largam erjciat pruriemibus eftc'Qupniam cau copiam.cum neqj perintenfione clio pot.rei. ftva. Quam rem ftupentior. nimam cogic.

boficciori fimplicioriqjvefcan fertj Aiacem longum.anix mirum poteft.atqj minus nos hoc in no admodum-nauicularius non ad perlaborem exercem9 atrpmi'< > aiiUis «e plarib' n mod urn robuftus nauiin rctfta nus calore abundamus. paiTus per di damarum.cVpiper.creatcp tafcitnimio vetris humore.q»va^ fortioresquam qui proceriore. dC docfli tempus ad agendum rebusadx femper aliquid vel honefti. 18 ro tint tri dentisfimos procrcauerunt. B Troblfa fublimi mceduntc'Quiaquem^ gulx ingerimus. deuoratum ven^ mo penitus in corporis concrea trem vlcerare non poteritc'Quo tionem demerfo. itaque atoremisfiori profiuens CurcV praenimiodoIore. faris difflari proptercopia non iTheodo Curpleri<^ Itulti liberos pru queat putrefcit aliquantulum. humidoc^ cibo magis cgte> Quare qui minus funt prude ris vtuntur: atcp plus cp fit fads 17 B teSjfufpenfocorportjac vulcu iportuneprius..c\I he. brrue eft: fi longum .tox turn noftri corporis vlcerare ni toslibidini fefedcdut.Liber Primus.itaq. Hocmodoqui minum vero ftercus omniu ma brcuiore funt corpore. multi valde prudences Gurfinapi.aftri(fioque rei niam anteimmutaruratcpcon" tantn veneref/emen vires optix coquitur. qui breui funt nesftultiarque indocli filios ro D corpbre. ftultif' tur. dolent/piflitudincmeatuu.quam egeamus. prudctiores magna ex buftos maxime procreant-.fi cusminus. contra.vd nee ob id.vel plenecocoqui.<5d itaque grauiusfcetet* datura.pru' parteAint.at pars i nteftina vna. funt etia ximeanimantium fcetet. niam animus tocoi corporecox Curferarum arrimannufterx x* ac*tius.vnde Homer'VlyflTem maredoleantc'Quoniam fer£ci breuem. Mine cc vn-x excutiarur < Qupniam qui deduci ratio poteft.cum igx legebat". 175 Cur homines.cj? vrbanarti foeteat.ac prudentisfimum re.laborantqj vehementius:ho fimumpdidit.6£compac?Husmanec.cValiorum quoru longitudinem exoluitur. vel motis acribus fatis adhibet:6C vtilis animo complecftiitur. rio.cVacriu '* ftolidisfimoB t Quod homines omne genus cuti fuperimpofi' ftultiores cum concumbunt. imbecillior. nee quonia imbccillaeft.a!4i poiiti . turn natU' addeq»eius vehementia hebe^ rales adeptumperfl.qudm incipiatagere* mas turn rationales.qpquilongo^ Quo* dentesdt docfti imbecillos.& laxix ninoa rerum ftudio defiftunt* or&validioreft. non agitjfic nee corpus animus tur cibus..cV J* femen expers longe faculratisil prae nimia larti tia aeque lachryx lius animal is incumbic.dam excrementa paulifper anv betafcit. &(.iit.qn^ proinde hominem prudetiore: etiamcutis fuamobdeniTtatem Athomines prudentes.facilefetv in ipfo quide venereo coi tu om ti t.

d(. <3d laxare.corpore elTe am^ pliori videntur:quippe cum ita primum ccdum recipiateande qualitatem>ancormeturque con fimilius.Sunt tamen. 33 Cur faepenumero euenitjVt qui mingunt.fanguisaux tern eft. atqs aftringit.q>fanitas temperjes qufdam fit corporis: morbus autem in tern per ies. quo fallere oculum posfit.j procul percutitur.etiam flatum ven tris extrudantc'Quonia vefica plena vrinx in tumefcat. vertaturqj. dt prex mat. fa> ciliufq?modicushabitus abim modico mutctur. CurquadrataeloginquorO' ^ 37 tundaelTe videantur c'Anquia quadrati angulosvtpotefubti^ leselongiquo percipere oculus nequeat:quibusderracftis rotu d um vi detur. mollcs.que oculi continent. iicut ** fuperiusdiclum eft.maximeq? bruto^ turn«Hinc vbi ^ grege afinoru meiere vnus adorfus eft. dC ftatix bus inteftinis inclufis libcrtate <ffluendi concedit. cum vel exoi iutur . veloccidunt.humoreexlaxitatemea tuu effundunt. affici^u mutuo aptisfimaeft. affecftuiqj opportuni fint*adde. € pofitioculis flint. exprimunt« do lorenim meatusrefrigerat.Atquiletantur cVgex ftiunt. Quam ob cam. humore. & Luna.aut pomumin }C aquademerfum ampliusfeipfo L videaturc 1 Quoniam aqua Tub' merfo adhf rens corpori. fumma corporis parte palkfcc/ re confueuere s* Quoniam vires naturae cum fanguine partes i n* teriores corporis fubeant. Erro* nes omnes.Problematum Alex. quanquam vna cum i&uftrepitusoriatur c'Quiavi fum tenuiorem atque acutiore qudm .q habitus quidem immodicuseft fanitatem. cum aliquid . eadetn afficitur qualitate. ftrepiturn lentius ail diamus. qui fummam corporis parte calfacere posfit. q3 relinq ui tur.&adducat redu inteftinu: itaqs vrina.coloreq? pro" inde trahit eundem. 95 Cur fanum lippiesfuaaducr favaletudme afHciat. cum vndiq. aqua con** tinetuntiacenimeadem raticv ne Sol quoqj.intex ftinum illud relaxatur.dum eferitur .fanusve> to lippicntem fua bona valetux dine emcndare nonqueatr'Qm Itf oculi humidi. conx « fenfum quendam membrorum effici omnium cenfeant • 34 Quam ob rem qui ofcitante viderintjofcitare incipiatc1 Quo iiiam natura animantium con/ fentiens inter fe. qui dum vrina fecernitur. habitu laudabilecex leri9 mutat «omnem mutatione autem ob naturalem cofenfum corporum fieri certurn eft« Cur numus.oculi tamen qui' cunqj anflioribus conftant mea tibusjachrymam ncutradecau fa mi ttere con fucuere. cxteri quoqj omnes identidc faciunt.i(flum ftatim cernamus.quaficorpusam plius fit. quibus vefica plena eft vri na.qp econtrario: merito lippitudo. 3 x Quam db caufam qui dolet.

ac ref)dt.auditusvtcrasfior.facies mi midiores funt. ali)none' Quorum ventriculus rcdd«. vt fi quid cibi.6£tuffi« ictus vel prius tonitruum _.c^ male olens. ita. atx cibu ingefta. pit intolerabilis. ficciorijfiti balneo humefadliab Qyatn ob rem ex.Liber Primus. radix cubuit. fi iuimotae n.at qui hu caeterf rigeant omnes. 6d fift omni va> nime.c\T fri<fluq»nubium ictu.poft humoris in earn delapfum fit.Ergo vel hac in dicauit. frigoris vex foluuntur. tu^alrj contra c'Qui habitu funt poftmodum fendt. Curalrjbalneas fitibundiinx B re vifus vtpoteagilior. fld retardior.fcetus. maxx Ceptaculoaffeduadmodumfax xime quaepituitofisredundat. ali) fcede erucfhmr. di>extenuandique'materiasob-' y t in iilo vno corpore bilis conx tinet^flatufque ex humoribui dneatur. arteria item af/ cuimxnen fulgur inditum eft.at tius fuo fungitur munere. tonitruumaudiamusrquanqua ftrangulado fequatur.quod to/ pondus fentitur.&diftentiorax nitruumappellamuSjCV: ardore. incident terimat: Dixerim. valet. vtpote acutior manens nullum ponderis fenxx poteft.anent. r)s humor per fudorem ripateatr1 An propterconfuetu abfumicur . foctorem non fpaant : fi KO" uentur. itaque fids creaxx dinem.illum corrodat.ftatuit. cili compkxanunquamidcorx horum eruclus purior eft. xodat5 vbi vero in dentem corx Quorum autem illisredundat. ' Quaobcaufam bilis fuo con non vidofis excrementis. cu haec vna detecfla frigox cantes. iuuat autem plurimu Quam obcaufam radiceper 41 ad refiftendumconfoetudo.aux gresfi. radicci* queexercitado.ita feccs quoque ne quid offfciat. aeris m utationibus folita fit. Conftat diri Ov'Oi'j? . extincfta fiti egredianxx ditus vc crasfior. hoc edam rebus alijs.Ienx fumgerenti fceminxmouet. atqj i«x enim vim calfaciendi .quos per ructitm retrux rac plurimum ad prohibedum dit. praefertim fi non pex hemetia parces noRri corporis nitus tabeantficcitate.axq}anti>cipat. 174 A quSm aucKtutn habemus. Eade fi q uis flatus eodem ruat. qua fubita: natura enim non cibo. fulgur efficiat.quia natura.viscrirn natux mouet. vel vtrunq ue fix fed fpiritui viam hanc vni ven mul committat. fades enim quod femr> tur: quippe qux ficcitate oriri detec^a eft. .vifus decem fere menfe's in vterd perx igit anticipare. torx hate ratio eftYcurinattrituconx men turn prorinusexcitatur. infueuit.n. & tenux iorpr:ecurrit. pera fpiritus vnius conceptacu non ex acquo percipiamus: fed lum eft. pusfolidisfimum paulifperdex impurus. aut fulgur primum videatnus.

n. ** autpanis fruftum grandiufcux 4i lum deuorarintjfingultiatc'Qui ventriculum mundii. ampliter fpirant. fit enim.arguroemo quod etiam fox ris tarn marcida maleolet: nam fi id diet. fceridum erucftarent. quod mortuum vacat. Cur fumtnisfrigoribus. quo ties aliquo detriment to infeftatur. *. qui principio calorem inatum vim aduerfam frigoris aufugereintrorfum exiftiment: proindecoadiijCVquafi recreax turn proficifci vniuerfum larga cum copia omnibus auxilio me bris: ttaque feruore nimio extre ma poffe exuere: nam dum int9 manet. baud cnim audicndi funt. ucntur.extrema i ta afflci poffun t.itaq? extrema. Quam obrem qui extremis perfrixere.Problematum Alex.et in genereftirpiurn. At qui ven> triculo funt frigidiori.n. ficut quod per habi turn bonum modice. omneauteq^l imodice^niuerfimqj malo a£t' tur habitu.quo bili s q uoqt m terior pungitjcV concitat.etfentien tem^cV calidum habent. pituito> fo.opprcsfimagnitudinepa>. Errat .c\: claudit.Piper igitquali tax tis fuaeacritudinefacit.M niSjfingultire coguntur.atq? hebetiori.decidiit vero propterea.n. dolorem naturj ifttx gere poteft. qui earn edifx feur.n«humanum habitutem> peratiori. omnes.ca!oris«^ obrinent.vt ex mul co frigoris repente tranfeantad multumcaloris. piper bili. refpondct. quaE fingultu aggrauando ciere poteft.qjfingul tus obueniat. cor pus. hi lentiusfinx gulttut.eo q> paru car^ nis.Pani* vero fua opprimens quan titatc. quoniam vires * animates etca tatis mutationem accidcrearbi X trandum eft.dcinde nigrefcunt.doleat vehementer i1 Hoc vniucrfim 6cadfubitamqualix . atqj reijcit. hi celo riterpipcrisacritudinemordcx tur: quo morfu ftomachus ad repellendam rem. idem commfttit morepituitae. quam caeteraanima^ lia conftat.quf id efflcit^ excitaturJtaqueoritur^ui fin^ gultus vocatus eft. quinetiamqui panern incifum iufto amplius deuorax rint. qui piper.illiqui rax dicrnj -pfam vitiofam natura &f<xtick> conftare genere cenx fenr.natura nequit quio fcere.n.cogimelius potcft.atcp oblecflat. atqj ad nat turalem conditione vniuerfim mutatur } natura vero veheme^ ter permulcet. qujinfirma laxioraq? & minuscalidafunt.hinc. q>na tura reliquo fuo corpori co fulens. digi tide omnino extrema corporis nigrefcant. liuent. adftringit ad fe quod inx tegrum eft. cVdecidant c* Qjuia vis fummi frigoris calorem infi turn ad corporis profunda imx pellif. panis »itae».reliquit. mem^ brorum.& mo riStur. frondes hiemeieunre amittut. Quam ob caufam.{i mebra igni adrnox ueant.

atquecoglu F panis intrufus in ventriculu exx tinationem.c\:inftringicur. quodaliud animal conflando.eo fe colli' iudico.fedarepoefitc'Anquiailox figiant: alix per demptionem. Artiuin alix materiam gens. vt ars aedirlcandax cuuatur.fi prope aitamus.vt didum iam eft* ncm.retentiofpiritusfingul agunt. 17 5 A panif pituitae. reprefentari nex rumrefpondent:pituita &pax partim deuexo nislapidum ponderi* celle eft c1 Qm vis confpici endi.quo natura mebra euuxCusparum tannipei a triendoaugere vtiqsconfueuit: quecoadusfinguitumprae fua addoet.langu:fcic:atc9iea dolore atnciant vehemetic'Qup colorum profurida diligeti? nia ncrui ad extremes vfqj porx quitexplorare. atq. auc piagis dolore poffe amplificare. Cuenini funt.itavt atq3appofitionem. videlicet maxincifum grandiufculum deuo teriajrisi forma in for mam im rannt. quo exculTo.partim cauo. machusadafperamarteriapofi vtquaeanimalfculpendoafforx tuseft.pondus rum ajdium.qinvn.ficut etia cauam.augeatur aqug modo.n. foluamur fingul immutationem riant. nem atqjadditionem prodcanc mouerethoracem dcfinat.jdciico premiturabipx mant: aliae per compofitionem. nix vis. interuallum. qm plus fenfus vitrjs augetur« aut ducendohominem.n. que 53 ha Quam ob caufam qui ex pa^ bicus alteration?.intror £ B tiendi pracftatur profluens exx fus nitetJiic adrjci ilia congruu tremis mfiftat digitis. fpiri corpis. penitiorem^.quxpercoloru milriox ^opia fcdat. quac per habitus mucatiox* visanimalis aliorfum couerfa.forasvcrfus clucet. .c\lobeam remfingultire mutata : aliae per adicdionem jncipiut. quf transformare folentj vt cam fix in Com pica confluit t con(lateo clor g neum equumjbouem. adicdione cm porum conficiantur. ne fingulcium.q3 fingultu ciere pot. Quamobremvitia. .autnauium.quipanem aliquod affingat.autluto efx tum. faarteria.autvas _ Quam ob rem r)s.qm lucido prox dentesingingiuis«Cum igitur ximum.vtpoteobrcurum. quern .Liber Primus. vtraqs vero prox Quam ob caecum picftui as D xima rebus extrinfecus infeftax intuemur. gnaria: funt praeterea. cox 4? lores piano contineri omnes vix piper.^d' ^UjCum triftealiquidaudienutc' modum natura gen^animahu quoniamfuntintetiadhoCjq^ ex femine creare folita eft:no dex aEgritudinemattulit. Albu.fiprocul.quae per neruos author fen grum.queries perlongumextenditur guibusdigitorum conftiterint.aut litolli tur.&bilisacumini fpinax deamus. nigriorem tigvngues conficiunt. fed parte albiox re<5h digitos fuisipfi excremen rem deuexam videt. vtqu3eczra.

at fi non ex fe. non iuuant:)fed q> materias infeftan tatundem officiate' An q>aqua tes difcutere. nerguere inflammatioes posfit.incinc» rnodum effe necefle eft..Nam 8d palear. Dixerim aquam. excitant... pri* mili efficiant. Cur farina hordeacea extin^ fed qua calida & humida.atqj difficilesconco branaecoftis fubdita. vt carnes quinettamaqu^ perfufione fri> bubulas:raciles. qm fumma frigidn oe cogendi.Exempli gra. apiu. i6ne.q?aliquid maria.fed per alix pro fua facilitate concoqui. cu uorum etenim icl9. q3 humor cendu no vi refrigeradi.&j> no qua eft calida pofle officere.vt contraria mo confix rapido:quod ligno quernoac* Al .atqj detergere pot.qu3 ofTenditjpraeferrimcum mebra uiscalidiores.»..eo.c.f.n. eo q» cali d u (fimilia»n.et vero pit •ctuU.cV per fe. rem vertunturabignelargo. MM.1. difficile vero. & q3 modi^ 5° Cur aqua frigida neruis offix ceimmutatur.boscraffos. ita^ quod medium agat aclione per accidens.fed fecudaria.f.. denfartdiqj.dunt.calida non profit.».calo fuetudinem referunt.profunt rnad late firmarealiquantulumvaleat.dd hylTopum berbf.Scmdit.Problcmatum Alex. air) ad ha^ risimerucntuinteriorts* Quo<> bitum quendam naturalem ins ties igitur ex fe nullo interueni€ genio humane inexplicabilem: te medio gcqua'm agit. commodum conftatjargumen^ raq? alia re fibi contraria efffce^ toolei.6C obtinet aftri&ionis* per accides.non humida'qsnatura posfim:aqua. concoqui tantu. con rend i.ad cariem ducitrcalore digerere hordeacea. in neruis fcnfio eft. C conffciantur. .videlicet no rone pri neruos palam eft.febreminuit.M I Quam ob caufam pleriqsci. proprie air) ventris calore immodico ci' rarioneqj primaria rem effici df boscocodu facilesvltramodu cimus.cuius perfufione iuuari re queunt.n*' vero neruis haud quaqua ee ins etdeterget humores.fe m utua qua: frigida &L humida eft.etfucci copotes gidac neruorum diftentioneex laudabilisscgreconcoquantjVt materia ortam frigida fedataru pifces faxatiles < Rone air) ad co aduertimusjper accidens.haud. a^ nondigerendivim habeati'Di-' ftringiq? defiderant. pomis tenuior eft. fed ter> pftarenequit. contrarium eiusco quam facile afffciuntur. imoneruosemol gendi. cidere non poteft. quere facili us posfint.<SC fieri pot. fed talis non praeterea quicquam vida^ quoqj aduerfa fit c'Nam fi quid ri.difcutiendiq} farina poffe litjlaxat.quoniam pernoxium eft. qu$inflammatione mem 5J. vt art? pingendi que perfringi > corrumpiq^cefi"' fuofungi officio nouimus. rumdolores. fent. 51 Cur poma obefie fua frigida q3calidu eft. ciat. acdigeri cele et vim mouendi vrinam halbee* rius pot:idcirco non ex acquo Iris ite.

vinum frigtdu piasin labrum.te recix calidisfima eft. tepidum.Contraperhiemem. hoc per terrae foramina feruida demiHain puteumeft. feruesadmodum quam fuperiori reddidimusq^ fentietur. rationecp fecundaria Cur aqua puteorum per hye proffcifcidicereconfueuimus.non gidaomnis qualitas deferattfc ty. aqua.atquein humox vniuerfum expellit.calor etenim facit. i taqp illas refri. liquatum'q? in ipx frigidisfima fiat t Quoniam fri/ lam fe condit tellurem. non . daleuitereft. quax loci 6t temporis fimul manere quam aliquantulo calidioreft* naturanoluerat. vt frix cal acluses. 176 K acctdens..comprimi a! €f humor terra fubire p meatuu terumprodeftf* Quoniam amplitudinem pot. memcalida. Conftat hoc et.Liber Primus.co<5hi trafit in falem»Qu{ igix gem. facilequeprx fuafrigix pars maris tenuior eflferri quox diffima copia fuperans calorem queinco2lum. q> ft balneas inx Cur in Aegypto.corporiscomparax niam extrinfecus frigus vergit. atx dere folita eft.Contrariaenim peride 8 caleatjfrigida eflfe videtur. cj falfus eft. vt aqua frigida effix Jam frigidum eft. craiTa ilia reficcax que itavehementeream refri^ ta. fugiat per efta rius ad folitum euenire * vrina etetn. quo calor ad imafugiens aquam tex niam plus qua vrina corpus rex ipefacit. quod ea gor putei calori pugnans aquae effoffacomperitur.quod calidocotrarium quafi per comparationem altex e. At vero intus. dul Quam ob caufam aqua. cioe fentitur. qux calix nafci foleatc1 Ratio eadem illae. ad radices viriii. tur litorelaxiori continetur. 55 Cur aqua interdum locisefx fj geranq^cum ftirpibus comux * * * fosfis maririmis duiciscompex ne eueniat oibus. qcl ciatur.qa crafRor quox lo incident aliqua. quae terra 57 grelTuspriuSjOj recaleas. xquo feruore eande pcipies. falx Quam ob rem c3 beftiola ocu 5 9 fopropterea eft.cum codum recalct fe adi cnim. vites amplius riaturc'Caufa q> parsmaris tex fenriunt.qux ^ 5 cccp eft. magnaque rem dulcem ac in pluuiam euax cum vi percneat per aquam.labrnmadieris. fed fi poftquam conx ftioni. ricus vifui i natura dclegatus. f tranfmififum.atq) exitiofum. hare eadem demilTe.cum tepidaeffluat uerefo ma telluris recipiat neceffeeft: ras > quoniam noftrum corpus quo euenit. tepidam egeramu nefuumvitarecontrariumfem nam: cum diutius intus manx perfoliturn eft:cum igitur fri* ferimus } frigidam 1 Dixerim gidum .pereftatemfrigida f4 Cur ante qua balneasintro<> efts'Quoniam concrarium onv earn us. quantum igitur tenuius eft.quo emingimu8.quiamollioresatcp af> nuior dulcis eft:crasfior falfa* fici opportuniores funt.

jialaxioris contextus recipies.itaqj ftri corporisiuuatjVt pronius ad apercutn oculum fua copia deferamur.fed fecollix niam in defcendedo ponduslio K gens. auc ferris mil' ftarijVociferari^j Icipiut.Probkmatum Alex.copialarga redundat. parenti s in lucem venerut.fufffmentorum crasfitudo« cipimus.n. . fortaile fpiritus quoqj deorfum ferri aptisfimum eft.& aqua ex.vnde fit. 6 non praeterea efBuit. q3 idem dC lio corpus inhabitarecerrenum innubibus euenire cer cum eft* occepic: idcirco infantem coge< i ' Cur non lapides omnes per re dolere.itajVt aer anr Qm noftra refpiratio calida eft.«3dlaxoconftent« haudenim pereant c1 Quia fpirandi meatus aque ^attritu aer extenuatur. tur icflu pg corporis Iguitatem * dCclaudititer}ita vt via fpiritui omnisdenegetur.atqj plorare.n.aC 64.6d molli. Ignis raculorum anguftias obftruit Vero. q> amiiTo ccelefti domici in ignem conuertit .dC talTevel luceipfaperculficotri^ duobuslapidib9. plox f o Quam ob cam qai in faciem rare incipiantc'Quoniafenfum pcrcutiuntur.qua*in afcendamus ^ Q uo> calidametiam qualitatem mo* uerimus.ac leuius. fie dit propefiorem.do. Sic. nam graue omne pellatur. &in pnorem pattern redx nent. lae quead fummaaialialfecftaoleo ui. continent anguftisfimos. Haud tuoattritisaer interuenies i<£l9. Curpueriftatim.rcflexu radioru Solis CurRado calidarefrigerare. H fecftusqj ! aerem tails vr .at in afcendendo vi* deriuatus implet illum. quo cotinebantur.n.vt q3 «n. Qm funt qui corpore foluto. qualis ad acre frigidum prodeant. qualix modoetiam infpeculisagitur* tatem abolere contrarian) pot* • Curfcalas facilius defcenda^ calida vero refrigeramus.6d lapis facilius deorfum. eo q> mus. ac ide reditu ad planfi frigida tepefacere posfimusc1 contrahitur. oleu cum nullo vehementiori afffcia enim qm lentum eft. hoc et per attritu rjs qua? maii funt odoris . dat.atqj efferunt. for^ » per icflum redditus eft .q9cumacci<*.fit. laboranr. mutual atcritu ignem excutiat c1 Curapes>formicz>mufcf. plius cocalfacfius ignefcat. ex* furfum fertur. interi turn fequi necelTe eft» no omnis pari mo percuflfus rex idem etferpcntibuscotingitex calefcere pot.quem de Sole.3d tutne resdum pondus corporis fufti^ facit. .quianimii extenuatusqj maiorc imodum dicant.. ^5 ad vitru . qi iTiciditinfirmum. interfepit. vtexvtero (^ ipfcvniucrfus occurrensperfo ramina oculi beftiola rerjcer pt. ignc videat ? Q^ ia 3d natura aliena fibi experiu^ fpiritus vifuiaccSmodatus ex> tur:quippe qui ex corpore cali tenuatus per iclum ardec .illi audiendifunt.Na fpi lignorum mutuuaccidit. pro-.quo^ fpiritus qui ore profluit.

vt aqua. & tenuiffi mum.ficca6dfrigida red ditur: quarto cum luceomni ex haufta filet.ficotufa. telliguntur . primo cum acqua portione diuifa eft. dt terra.meritoiam fuamex' trcere potentiam valent.n.n.Arift.humi' da& aliquatulum calida regit: fecundo pleniter orbe.interdiu ni hi! fere videant.n. humid us: q quidem qualitai:es putredinern cox trahut. ptifana. fi nix mium. atque a calore mouean turnatiuo. hxc humida ex fe. At *****•< mare*c\lferuida naturae fluenx t^™* ta . acute oiapno' (ftem confpiciunt.cum «n»percotufionem tenuiorared dantur .ficalor vaJdehumorem via B citjdeuftionem adduci necefife effet. noclu neqant c*Qm fpiritu vfui vifus accommodatum habent crasfiorem. Quaob rem pleraque omma 68 animalia videre interdiu queat. faciem quidem humidamp nati^" feferuntrficca vero potetiainxaqu*.atque frigida prae iidrjnulliusindigentia exterioxris. c^dilucidisfimuhabent. hgc ea dem ratio caeteris quoqj 177 tatibus afferenda eft.calida et quodammodo ficcior eft: tertio cum fenefcit.fpiritum qui^ dem ilium viforium.meatufq. a<ftu proferunt qualitatem. quoscalidoseffe netnini ambiguum eft. qui tsnuiSj&caliduseft.feles tame p &C hyenftd£ vefpertiliones con' tra fe habent.aliquod extrinfecusdefidex rant auxilium. ita vt per noclelncmodice in" cralTcfcenSjidoneusad reru con fpeclum reddatur.extincflionem committe ret.ficca. A uerimus.Liber Primus.nimirum quex ant < Qrei qugcunqj no a(flu.n. vt fi calor. conftant natura ta potentiaquam actu^ facie. &(. ita.fifolida *"• dcuorenturcalfacereventrenex queant.humidam potentiafor tiuntur.alie.cum. Jeoncs quoqs per Soleingredi acriorenonpatiun Extraord. fi humor paulo exuperac calox retn. quo fuam poten tiamad a&ioncpromant. Z tur* .contra panis.dC humor modix ceadfunt.cV. quam ob rem. lac: funt.quaefuaqualitateagant.cum So lisabfentia refrigeret:extenua tur interdiu beneficio aeris. corporis alti9 fubeant. pereatc1 Qm aerorbeLunae complete calid9 reddi lolet.putredinem moueat. *7 Cur piper &fynapi. atque digeflerimus« 66 QuamobcaufamcarneSjqug Lunx plenae expofitae pernocfla runt. quo refrigerent atq? hume*faciant:confimili modo cxifal.fed potentiafuas continentqualita tes.putrefcant.per nocflem.n. a natura fancitum eft.conco<flionc efriciant. per diemlux ce przclara fupra modum extex nuatus expadaturjCVeuancfcat.Luna verOjCiim quadrifor mi notetur habitu. frigida humidaque euadit: tumenim expersefti diorum Solis. rerurh au> te. cV fe^ E men lini cii ficcam prae fe ferant fpeciem. & reliqua generis eiufx dem. q? vt aerem permea re ad rem vfq? videnda valeat • crafTefcit.

cVcrasHore mouet. per fpa^ tialaxiora infirm us redditur. eft eadem ratione. vt rem apprehendere nonposHt. qua: dilucidisfimaeft. cu irafcitur . quafacultasconrpiciex di adminiftrari folita eft. atcp elucet: itaque fpex jj ciem quandamlucismeritopo tcftconfpicari* 70 Quare quos puduit. vel parua explorare fuam ob tex nuitatem.q? p. *? Qii3re}cdm per noctem inter dormiendum oculos repete ape riamuSjluce percipimus c'Quia fpiritus videndi coa&us. cui videndi officium deputatum eft. 71 Quamobcaufam.quam expanfa. yi Curfedesaudiendi.atq? etia partis humidae oculorum.at que imbecillus. difTufusq.ppinquo cer^ nerequeant:quosmyopasideo M cognominamus^qm non nifi co niuendo refpiciant^ Dicendum fpiritum.quafiocculens par tern.conftat tax lem Iconisaciem efleargumento pupillse. acre tnfuperiore vttenuiore. ampli ficatusqjin dormiendo vniuerx fus larga copia erumpitpertex nebras.«3C aqua.acfthe ri proximiorem.at quiet mini" ma e longinquo cernutjVt fenea quoq? aliqui faciunt. prater quam aquam patiatur c1 Quod aqua p fua frigiditateneruumilicoau' diendi miniftrumfubit.potisfimum percoex lum ferenum dC fudutn c"Dicen dum iam moueri ventum incce piflet: verii nobis.frigus autem omne neruis inimicisfimum eft. oculos deorfum vertere foleant <• Qup^ niam oculos fpeculu plane ani' mi natura extruxerat: quippe cum caeteras quoquc aneclio" nes animi per oculos intelligax must videlicet cam angitur. tf tur. tenuem fynee* rumqj in his eile^taqjlonge de> dudlum.alloqui audentiustem peret: palpebras trahi deorfum I imufculiscogit.aere quoqj familiarehiic terrf.propinqua tamen. q prjfulget.funMhacie oculorum acu> tiufcula.atqj ita nos partes illius mox refcltiliaru ducicernimus.vt corpe coftantibus craffiori.humore omnem inoffenfe. parua in.mouendoince dit. cum verecundatur. Cur vetus vehement! us per t.nondii patet.cum 74 magnapofita procul vidererto poflunt. loca fpiret angufta.atqs ad ientre du hebetiori.cumvenx rus futurus vehemens eft/plen^ dores quidatanquamftellxdi' fcurfent.atve ro expanfus. his caufa contra> . auc canquim fufgura K corufcent.cui9agitatione ^cipim9. fynceritatemcp non immeritopoteft.&igneminterdiu t}de ob earn rem fugiunt. poft vbi ventus inualuit. ampliox 7 5 1 rac Qupniam vnu in locum coa clus vires auget. hinc ignis quo' que. & qualitas omnis coada validior. qct cum animus perfona q uamx piam reueredam refpicere libe^ re}atq. roburqi p fuo profundoaccipitamplius. Quam ob rem nonnulli.Problematum Alex.

&ficci. & humoresftringere}atquedux rare iicci cas poteft.exx tenuatur.nam cVindenfa^ re arcftiufq.n. vt animum folarqs^modo his. cum femper fuax ptenatura habicu ficciori coiv ftant. Quam obcSm qui onera por 7$ tant. qui vel morts fuorii anguntur.inconfulteq* 77 inciduntur.exuIcerentc'Qnicalidi sue nimiii.n. qnqde humor}c} e in his exi guus. Z i) facit. . ac intumefcit.atqj tym> pana adhibcamus:ct cur ad cos. cu cantu ambu lare confueueruntc' Qm du ani^ mus modulis permulcet . oreqs hifcente vagantur. & moerent. atqj abditus.vtattenuetur. vt refrigeretur.qua qui confultoc1 Quoniam altert animo funt occupati cuique ne* gocio.tum per aeftu magis reflex cantur.. mo do illis exceptum ab angore fe> iungerent* Cur Aethiopesmagnacxpte 79 cu febrici tat>Itereat.cS' tentusinhiSjtotusq? habitus co C calfaclus>reiiccatusq}fupramo duincenditur«Itaq? ritu homix num perfebre infanientium fux riunt.done. 76 Cur foli animaritiu canes r3' biant per fftatec'Cenfendum id fieri pp_ habitusficci amplifTca.-nec inter eosquilibet rabit^fed qui ficcisfimus eft.alteri fuum ani/mum ad membrumidvertut. 6C tabent. homines cogregari.. Pla 17 5 cet quibufdam fidus quoqj ca^ niculae rabiem canibus per deli bationequandam cceleftem aty queinfluentiamemoliri . vtrunqj vero per immodicam (iccitatem accide^ reintelligimus.fit.6d faliuam ficcifilma.rubi ginofisfimamqj emittunt. humor. vel morbolaborat. quod fecandum eft:atque ita/vt ampliusfentiunt. 7i Quam obcaufam canes foli ex omnium animantium nume ro colligari poft coitum venex reum foleat c* Qm cV ceruix vul uaccaninac angufta eft. Curquirapide.attenx ditq? numeroru fuauitati.Liber Primus.& oculoshabent igneos di fauces rex ferant.Addeq* femenlentu.fie vehement tiusdoJent. variofjj vti fermone foli turn fit. & coles in vfu venereac rei inflatur. abfumptus.opusqieft ob earn rem mouerilongoinnerisfpatio. colligerc membra.& adre pcrcipienda reddaturidoneus. mm* fen tire pot.vc oTs elemcn toru deftrua? confta> tia.minus doleant. itaqj minus abone~ reangicur.n«pfebre.vt ex aequo fentirepraetex rea non pcsfint.tabefcit.nec protinus re trail i poteft.& cu lippi/ uerit. cur Ingen tibus tibias.aut trahut. caudaite prac ni miaficcitatehorret. animus* n» cum fe ad verba transferat.Haeceadem ratio eft. incex di totum habitu conftat.larguq5 habent. •A contraria reddi dcbet « q> fpiri* turn oculorum crafTum. canes.glu tinofum'qj eft. mix p nus rem fentitaduerfam«vndc yeteres varia fcoenarum oblexx clamina (ibi excogitarunt. vi delicet . eo q> ec frequent ore anhelant.

qui cu defuerit. rej&euanefcertduoreliqua ma quato venter amplius intumex nerc corporibusmortuis noflet. qui aqua iter ri nulli dubium eft.at vcro formes^finc.n.am plificationeqj vi tr] exhibec • li. vni nefuccefliuaafpernatyr.ortumt cerantiirperlippitudineniocu. haurire no poslim us. fcit.calore.aniinutisincipimuspocu tusdifcubit.or£ hocetfi contemnedumpotius.abi dm cu febriculx adfunt. qugant. &L copia om ris noftri materijfimplices. maxima. atfiabamplionbusin^ vt poft latietate relaxemur : ad^ cjpiamus. alius vel priorc in parte inx pecu minuca implere fatis. alius in la* rnus. paulatinis am^ 9 alTuetajCopiS quoq» fa^ ftru<ftio refoluatur .necefle fit. Vniuerfoq> hauftu excepta. praefer^ tenuilfima}& leuiffima funt.cu tres corpo g j molefte fert aliena. non lo refupinatur: atqj i ta efficitur. rem Quam ob cam. I epularum gratia crebrius biba^ tius vergit inferiorc.frigus orix Quamob cam. dimus. vilo accubadi ccecu*adducip' cocrjedereincipim^ininutobi. alius iteerecflius fe liSjatqj ad ampliora finimus:qp det. quapp mortua corpora in his non digeritur .q>oes inter edendi initiaipc eft.dex pliorib9 leri per alimeti inopiam necef. cV an q5 ipleamur.<3c ficcos. fed putrex iicca St frigidafunt. porisaccubamus .vt inter ini" matione excipieos. vt.terea cofueuimuSi'Qm prfcipio bimus poculotcu fatiati fumus.ocyus expleri necefle de.et pa tit. vel in pofteriore paupotareliberalisfimelibuit. At poft fatieratc alius i parte po -.q ftomachureficcarepot.n.n)i]iari demii admittit. ut anguftia pmamur.011 ficciras h umore interempto exu aqua fin t pi enic'Qrn humor. vbi clinatur .tur } habet mediocri premamuranguilia . falfus q uoqj effici f .no trcsquoqj mor bi . G facit. n. tamen cam non ineptam.hinceuenitporrOjVtno qpdifcutiendumvid<. tanco reliquum corpus mideprecatus in hunc modum eft: nus ad portione capiens alimen „ Sed drj vos omnes facianc vnx cu reficcatur. VndeHo^ fci t . It i a pmimurtfic pod fattetate at So Curinconuiutispoculismox qj ad fine cornj relaxamu^neqj docontrario vtamurc'Cum. pars Videlicetgelidos. itacp euenit . oculos p ni/ tia fibi. q3epulan> <ft us propcfi.<f^ in lata enixi cor l es decet.n. a tcp i ta meruSjCum exekmentisduo.ad hfC. Quinetiam cutelaborat } asndueiitiant .vttota elememorum coiv minuris exorfa . fe cft.exul fibi conuerfa in aquam. angu mia acritudie excedit/t lacerat. confueuerunt.Itaqjfrequetius. addeq>natura largoprotinus. £ perat. oes pra: nimia auiditate ad pars amplo iam agenda cenfemus* te lecftifterniorii * exteriore tenx « fter. vndeetextenuari H dam^jfolumqp. qin fanguisbilem ex inflam^ Cur per couiuia.Problematum Alex.

febrem crcat breue . rit.& datu^breuemagitquartanam* logam.fi amplioi ibus ucnis putre acuta. vt fimul 6^ materia friirusjingente excitant Hamma.numerum feigituragunt. in putret.breuem.quf calida At fiin paruis. dc lenx Cur febrisquartana diutmv 84 tiusdeuruntur. materia capere totam post!t.vt tede. C locum coniunxeris.acux efuritionempituita proalimen tam. Item fi Hax turn autem inutile eft. n.quas operta reliqua aduerfaqj quali.locusite fiamx niorfitq^quotidiana. fex tuex materrjs morboru difcrix bre excitat quotidiana aliquanx mina oriutur.f.cjmifla.vniusaff7nitate.tamen humida eft: vtnon totam.ppin quantum pituitse vtilecompo quisputreat.diuturnam.& teft.n.atrabilis.coa<ftum eodem in loco fubx longe minor.petpetuaq» via accefum vix turc'Qmpituitaquamuisfrigix tat. datior eft. tulobreuiore.et nedifficileimmutatur.veru etia ex locis.n.cVquafi F potrefaft» omnem coperiesfebrium. febrem imbecilla.qm calida eft.diu> qualibet materia genus eft fgro turnipre tn .Pari modoetatra calida. Sed fi pituira frigida in par tur quotidana vrgente natura uis venis. q?atra bilis: vnde per febremaccenditardentern. totum id ad corpus aledum &!longa mouetjCui nome Qupx concoquit.acci cVficcisfima funt. 179 A bi vniformeSjatqjfimplicesvex uabilis paruis inconceptaculis D niant . putrensmateriacontraherepox tatefrigidi .Sed fipituitaf pterea id accidere.cupituix pli9. quan tidianac inditum eft.Liber Prim us. fed plures < Duplex. id putres Z if) fce.febreigix eft. arteries. cV diux cVfrigidaeft.caux quo etiamatra bilis. quxquarx fam. fed particulatim humidumautem quodqjfadle .fex immutari poteft. adx culis.atqjdifpenfat .vt lau dit.q>quantu materixvitiatu tana agitjfrigidajCraila^tqj etia «ft.ns .cV ligna.cV cra(ia. videlicet cominens.iic. ardentcmqj efrlx fcat.qfh tota vno tempore ince> cit:frigida cVcrafla hebete.Nam fiin amplis concepta pituitecopiaratiocinantur. qui Ardor vocat9 tonaturavticofucuit. q? ardor fit : quam tandi. aicendir*.&.Sed fi anguft^exiguusq? fit. arterrjg flax deq>pituita naturae accommox ua bilis pu trefci t.celeri*pleniusq} accendit materia ob eam. igne humix le reddunt>& fumofum. breuem.nebilis humida>cV viridia.n.Captro. da.qp pituita cotinea^ ftat.at 1 que ocyus abfumuntur:atquf 6Vlocusarcfriorobfiftat.atqj Tertianarr^velacutam fimplici intermittens« Cenfendum prox ter nominamus.latusq3 fit.Siccum auteomx Xbumor tuniSitErgofi materif natura.tenuifq? materia febre bilis. atq. qin non tanx amplis putret conceptaculis.ficca fie Politia brem imbecillam creat.id e venis. cuti.

q>animantiu videlicetanimi efferrijmutari/ que facile cofueuerunt : & calor *?Ll. vel inter parentes et libcroSjVel inter maritufidvxo M rem. inhoneftus tile parum edu rat.no nix fi corpe conftat* ergo alt era clau fa. qm cupix do vchemes quidem eft.defperamqj pociri fe polTe^uam ardent.qui etiani ipfe per obieda jfeneftram curfu colimiliefflues faci t.plethoram. &C pallet vero ob earn rem . itaq? locum exterior! dat aeri. Tenet funale. quonia aer excitus.{i fuperent.id eft ventus. 9 K Curhominum^quiamorib &7 detinent.vt cacros.vitiligines: fed it putreant. domum replet. .cVquoniam corpus e.acfo brius eft . par ~ ^ nniltram te dexterapeudetaacuapharex tra . partes poftremae alias frigid^. vtliberefgredi va Jeat.n. dC agitatio vehex mentiorexciteturjneccflfeeft. accidat.pulfusper ea extru^ ditur.at reliquae om^ nesmateriar. uon fanguis prxterea eepoteft: quippe qui rccalefcerisftauain bilem traafeant. pu^ trefcatqjomnes. ca^ lor infttus in profundum fecon trahit cu natura. qua: a ferpendo herpetes ap^ pellamus. Quamobre picflores cupidinem alias trifte.quod cum affidueagatur.hicenim fiabun^ dat. id eft repletione tantummodo creat:fiputreat. fed no diuturna etftabihs«Amor.nihilampliusaerisfax peringredi patitur.Problematum Alex. itaquecalidioresrubentiox resqueredduntur. .ne corpus in corpus admittatur. qa quoties anguntur.ho neftus perpetuovel inter bonos amicos eft.vitiaj2 ^ cutemmaximepariuntjVtvlce ra . veladmodum excandefcutjCalorillenatiuus ide I* ad cutem cum natura effundix tur. impetus aeris. G fcens accendere potcft febrem« 2 5 Quatn ob ran materiae noftri corporis cum quatuor fine. iacentcmqj pingunt: alias hilarem } fubridentem.itaqjextrema omnino refrigerantur. febrem excitare confueuerunt* Curjfiperparietcsinuiceob 8^ kcftos feneftrg fint.& ** Enfis ft. furibundusqp.vt al tcra claafa. vo litantem puerum item eundem vegetu reprzfentant . acvehemensventusirrumpere peralteram posfitc'Cenfendum hoc proptereacuenire. . aer qui ingrelTus per alteram 1 eft. parumqp cognitos oric » honeftusitemmoderatus.& cedit. anxium . alias calidacefficiunturc' Cenfenduid propterea fieri.at fi feneftra apeiiatui'jaer qui domum praex occuparit. inhoneftus vehemes.fed triacCftatf Quoniam fanguis naturx fami liarior eft. dC trifti vul* tUjdemiflbqjredduntunAtvex roquotiescomravel fpemobti nentbonam. alimentumq? fuppex ditatcorpori. at' que pcnnatuseft.Sagh • i tnqdema eoru natiuus propter vehemen nudexrra cr0 ad marcefcit.magnatpexpartc inter exx ternos.n6 practerea multus. vt alius per alteram admit tatur. ' vritur . genera febricV dinon quatuor.

6dlaudiseff7ngunt s fcilix faciliusignem recipit. hare facix (aliud.Deos ac rex Quercusenim difficilispafTuiges nudos facpenumero ca ho^ gnis afpernatrix eft . 180 A tra fogittis rcfcrta pluribus.q> & palatn fit anix huncpdtilensjaer aut nihil ofx musamantis.nudus prarte atquicorpore bene habitoeft. tum C UO< J I I artifices.aur etiam fulphureilli^ cimus.6c fine vllo inter' fendere. D principio amor per radium orix quoniam funt.ueruiTi fi ftuppam C &animofyncerij nulloq^vitio madefeceriSj&harunJinemce F protecfti per corporis nuditate peris viridem. hoceodemex ^Otoru cuenit vt idem pluribus fecupi emplo rcddcnda ratio eft. qm dinem furiam arfiflfc infernam.alrj refiftere quiamantjOCculte radios mitx posfintc' Cenfendum id habix tune oculorum.ufam labor for. Ferunt Cupi tridam facitjaut hecftica ern: rui Z iiri tace . febrem ephemeramcxtfjediei " idcR libidinem* Venuseninili vniusappellatam potius 3 «>>pux bidiuis effigies eft. ruant.amauit. gi^nemineposfit. flagrabitqs: ftup cupidinem * multiplicam belx pa & harundonullum penitus uam appellat)vel quia faepius ignem excipient. dC mus. qui in amores tur vnumoculoru«ftatim quip turpes . Plurcscupidinesfa ilccam. harundo noris.n. ^ft. fpiratus corrumpit.poft. dC infanax cnim amore caperctur. vel quia varia libido eft tarn igni mandaueris. fagittae ab> Curperftatumaerispeftilen ** ditae in pharetra funt: quoniam tern air) intereant.ctenim qui confuetudojquae amorem ita ac corporemale habito funtjrjs aer cendi t.vnde Plato le cornpietur. quac enhn per alium amarequis pox caufam illam efflciendi euocec l. rea fingitur . qucrcum vero indicentur. quod integrum extat inxfuetudinem propriereferedus. neq.Liber Primus.vt libro Secundo Allegox frequences ad rem a ma tarn rax riacum deDrjs abunde docuixx dios mittit.accedit ad haec tus rationeaccidere. deteftandos .vt ignem augct afflatus. illicitos pevtquisafpexit.Venerem habere vnadicuntur. atquc ita * fed nonnunquam etiam exiftex materig corporis omncsdepra^ £ re fubi to arbi trand us eft* Semg ua:cc morbos plures. quail tela iaciat. qui cui' biles creantjVtmoricndum fit. cum ctp«u lc. Matrem omnes quaritur quaobcr.aliuscupit.vndeftatua" to materiarum externarum.longefacet vTt perfpicua eorum poteftas ciliusftuppa.autparum potefhhabi' uctu rci prodit cupiditas. vitiatus exiguumquoque max quanq* ortusamorisnonadco teriar.ditatib9 dedat. haud litatem vero corporis effe. vt intellix ad agendum conftat argument uitc. capere ilia cone tur. *neqj ita occulte. piam confuefceret.

min» efle.manis viribuslicctjeuadamus. * quo mus.quimel vice bilis conti dfc e pofi querei patietis caufam effecflus nettnitrum veroquiapurgat.nequeadintetlinapra. habet nacuralem . •al.atqueindurat .l. matcnacnanque noftri cor* artes. quo enim folidius . itaque ad^ Qupniam flaua bilis per totum ducere fomnum poteft t corpus eorum eflfufaeft. nullisque ma content! paucisdegamus. Leirca poris excepta pituita quoties ni bus.cum. nusmorbi eiufmodi concipien^ dum fcilicetoccafionem rei effi/dum. fole deter^ ftercus excerni bilis beneflcio in fas maculas abfumente . tuminduretc'Cauram prgdicfta Quam ob rem ar s medicinalis. & cam ad il la refirimus: qm. Dici m'ideue nirc ex pcedeti cor ports di-fpone. fummumqs humorem exx aclubricum perhumores letos hauriens. cum morem ex cera penitiorem euo mufculi s ad ea ipfa pellenda eni cansomnemjemollit.noru exciratadfeceserjciendas.eadem il quod extrinfec 9 caufam affcrat la ratio eft. *al.fisampiiusreficcaturn vi.ficcat. purgamiscp foleat. um .n.6d mu^ que.tur. Sol hominem crementa:n.terea giliam auget.fifpretisopibus magnis.quod et ru caput humore vacat i oculorum. i^s Curqui morbo laborantrex 90 ea ipfahumonscopia perSolis gio.fi animum pietate munia^ fculosad expellendum:aquam atqj . ™* falfugine purgatum . afFerat.quoad hu> (it.Problematum Alex.atque efffcientem aptitude quo hibuit. Cur patientem: due Dae mo infeftus itemSolis feruoralrjs fomnum fit: fiue (iduSjfiue q^libet aliud.lu>.qua cius. excremcVardorem re{oluta > diffufaquecc taqueadmodumalbaegeruntc' ^ rebrum humefacit. ta effect9 &i morfu incitat iteftina. quoties valetudo vrget ad mium recalefcunt . ^uo^ ^ *przter rem patientem. intefti nis appofitoscotineatur. vi/candidius redditur«Solitehu<.delicet i ta.* per cutem uerfa/viribusinfirmiscVlangui rigrent* Atlinteum nitro auc discorporisauxiliatur. merito citantis.qjperfuaacritudi^ nigrum reddat. ita confluitvt tingere poffitex Qjja de caufa . G tate habitus nom i na tarn.airjs remoueat.aptum*iam conftatad ge. vt Sd inteftina.cVftercusipfum molle.linteumcandi^ nem vim fxcrementaria intefti dusfaciatj&ccram emolliat. aftricfto fint aluo. ram *min'opporcunu. ars perquam apte clyfterem ad tis aptuu.quorum enim caput noAri erroris.labe teriarum recrementis vitiatum humana immunes.etcutiscoloreindica dico. naturam fequens pro viri •i. cV perinde languori id ge^ agere quicquam valeat in rem genus *opportunius eft.cientinullam fuggerimus. plurimum pituitse continet. habetpatientismatcriacaptitux quemadmodum ccct^rxquoqj do. fi corpus uicflo fobrio tuea K niam fi corpus fpiritum integru mur. vel viti}.Iutinimi^ tantur. eo fie.

q C rera ad poftremum adducit.PriiTius A atqsoleu. permultoc'qj propter la^ rgauxi!iofubuenire. exefione faciat. quia cV venae tenues.& excitat.quoniam in mammam venae alias medicum foltim finenatu> ampla?.fed infaniam tantum excixtetc'Cefendum proptereaid fiex ri.>cYmateria .q>. » i .modi bis. que rum humidumetiafit.intru. Si.acq5intirmame tantem in mamma gignit.ix quod idem etiam in vlceribus tacjjcumindicaretur. natura colox re. •a. fta atrum fibi colorem haufit.itix Quamobrem vbialuuslup *' jiita appellata laborafienc . ad infaniam vertitleuiorem.is . pulfaicu facit.alia<?naturam fimul. at vero cerex cuscjuid^m fordida vlcera.cxl mitigat* Quac igitur bilis crearet. S£ cauapurgat&iobilrufa tbrami afcefus dirTiciliSjparum bilis ef/jia refcrans.& brum.cancrum efix censconditam. di collox in crus bilis dilabitur largior: B cit.ue ncm fyncerum tranfmittit.comprclTofqj ua.infaniam fcram in cerebro. 181 tinxit. cute preffa nihil reddit.fi in cerebrum . Curatra biJislif rr»ammam 9* decumbat aut in crus.bi.cralTicux dine vcro materi^ accidi t.qiice febre exaruerunt. mor ripm ar.vthumefaciat }emol" liatfcpfxces. * quxcor..vt dif ficulter colon's deleatur. autem flauior eftfluxionem tax F quoad maximelicet.fariorum duorumarbitra. ornat .pugnac peralimentorum immutationc aliqua ex parte bilis atrx natux ad cum fin em confecit.j ms vciuti tuncenim ¥ naturave]utiaduer adueru.atcpconrolidat.cu cex uillbilia foramla vlcerisfangui rebrurn non modo frigid um. quo per albugines cute D reddi albida nouimus.x tort urn diem habueruntc'Quox faqj in fedemc' Quoniam muicu niam febris bili comifta eft flax los fedis collapfos.medicusitcm carncrcx atra vehemens eft.natura vero per Ix exedere nequeat..adde.c\lvero medicusipfereponit.Conftat enim alias natura folam fine opera medici poiTe agere^vtcumiudicaturde mor . liberos meatus fanx fertur. nihil exex dat. febre fynocha&feruore Cv. vlc^ dicamentis delJccantibus fcrinx diuturnum cxldepafcensincru gir.qux fuis femota fedjb 9 funt bilis copiaill6confluit.l.qu£ morbo inualefcente deu diducithumetacfta.vtcfi me* (fiisoriginemcoeuntjitaqjatne bra. quorum ora? importune tenj ab natura fumma corpons contrahuntur^conniuentjdix du<T.vt came rae.expolit & tummodo agit}6«l tumorem cax cro fimilem fine exefione crear.papyrus pro aliquandiu nigram poft decrex fit conuolutainlongum.ita vtpungereillicpoflit guini procbet.& mex quoniagrauiora qua/qj ad ima £ dicurnopitularijVtcummedix tendunt facilius.coquit.<Sd naturalispoteutiaeadeft.Lib. 91 Quamobcaufammulticum d(.

animo effent integro. vnde nomen his inditu cft.vexatum%.quo rnodo8£ murmur.qua fa pimus.pu tredinem febrcsqs auget. referato libere effluat * hie omncm fere fabri cam machinalem per aerem.atq?improbea^ gerecogit.quoniam vas. G duclisautem mufculis faeces ex cedunt. quo> mam oreaperto aer ingredicns aquam deorfum compellit.at' que humorem conftruimus. aer furfum humorem compellat. dcmonftratum quippe habemusnunquam duocorpo ra locum eudem per idem tem^ pus polleoccupare. & reliqua faclitia nominadici incceperuntcCefendum id proptereafieri.cu etiam humor ipft labi deorfum aptiilimus fitJtacfiicitur qua quae ore per digitum fo efHuere nequit.itaq? fa cit>vtmens defuoftatumouea tur.&iterclaudit. cerebrum cum febrede urit.Problematum Alex. *4 Curvafa^ufbaucalianomi namus ftrepitum quendam.cum deorfum ae^ ^ rein humor premat.cum haeccontraria inter fe ^ fint.clepfydras.quopu' tris materiapolTit exhalare. con fiat hoc argume tomultorum.quam aqua ?6 delirium.ita%cumaquainidvniuer K fim irrumpit. Vtcarbonesardentius cadeant* Cur mulieres. &(.fuz me tiseffepervfum meri frequen/tem.faepe etia feruore nimio corx porisaqua iniecfla proalimen^ to febribuseft. rcrjcitur.agiturex nim veluti pugna inter humox rem. libere emittere poffintrCenfen^ dum hocproptcrea fieri. aerem tenuem fa cile pro fua grauitate extrudit. Cur tarn vinum.frigidaenimaqua. M aqua faneiquoniam obtruditfo ramina. cum nullam concinec aquam.quemadmodum & fabri ferrarij nonnihilhumo ris confpergere confueuerunt.quicumcorpore.du aqua implentur. fi digito admoco fora meneorumfuperius obturetur aquam nu'lam per foramen fui fundiemittant:fedfiapertfi fit.reddere foleat. vt horologia.vim.cV aerem. fimul cnim eodcm in vafe conti neri aquam.ftrex picum excitari ilium necefTfe eft tieqivnum/ed plures. <3t quicquid affligit.itaq? primumilludanimi inftrumetum^quod fpiritusgex rens fpecimen actheriseftjComx motum.6dfufurru8.. coeteraqj genex riseiufdem. quod cum acr furfum vniuerfus per locum €xpelIaturcompre(Tiorem.me ritoaccidie. vinum calidum eftc* Qupniam vini ca> Joreflferensfefe ad partem fupex riorem. Cur vafa.atqjimmodicumdefierut. vt etiam ftrepitus percrebrefcat. 6d aerem fieri non potcli. plenu aeriseftjCorporislo/ige tcnuioris. quae harpagia nox minam 9 .cV 97 . vt fonos fimulachrorum.hocenim cum vicilTim crebro agatur.atqueinfaniam faciat fi inopportune febrientibusde tur.delirare. fpadones.

quaeSiriafis appellata *a.c}uiainfantes |v ^ facile affici poiTunt.quimorbolaborant rcgioc1 Qupnj^ cor urn lingua bile ama ra .<3dpropedeure E di vim haber.vocifex rareiuuatad par tus facilitate. did u ccreenim amplificareij.amarumabr)afcn tiaf.oculis fubfidentix ttnt'. quarfua fingulis fenflbus habentunfft igitur.qu j mo uereprofluuium poteft}aluum «iordens5cV inteftina«caufam.vel ct putrefcit. quoniam ilia vis non aduertit.& exex dit.Primus puerivocemredduntacutam { Qm eorum ar teria pjj h umor i s Copiam fc dilatare nequi t.&pituita largiorem fuo in capite cotinet. quafi feruor extinguatur.cum pituirareduda*in capite. putrefcens^s febrem accedit.l.aut flaua bilis vel colx ligitur. vt quafi videntes non videamus. fapiemix iludioli curari hxc ditficilms proptereadicut^qni principiumnullum eft.afFerre neceffe fit: Medici ita volunt«naturae vero &. quj i udex rerum fenfibiliu eft* Cur mel.Cenfendum.qmin parturiendo.px rac .6d principio caret & fine: vn de figuram hac vlceris ferrame to immutandam cenfent in an«gulos.(3^fpiritu *aia lem feruefaciens/ebrem fine pu tredine accendit« fidverobilis augeri per febrem folet. vt frnfi bus non plane infiftat ad eaipfa percipienda . Feruor deindeper arterias defcendens • fitalem adfedemcordis. atq? originem mali efle in cerex brointelligimus.p" funt.eoq?capitiad mota q uaccunqj refrigerant . ergo per aeft9 pituita recalefces. B Cur *infantes deftillatio per 98 exercet. Qui. qui inde ortus corpus cocum in 181 feftat«accidi t hoc idem etia firx D macactaci . quod omnibus dul t o t ciflfimum eit. d£ membranascerebri feruefacit. vigilant omnix da it !abo no. meat 9 calorisvnius intereft« Vtenim angufta tibia fonum redditacu tum. at<}j exedentem confittunt:exul ceratur quippe in orbe quoties bilis guttatim confluit.vt locum io» quem ftatuimus petere prxte/ reamus^Quoniamnofterfxpe-' F numero animus rebus alijs oo cupatus diuerfus i ta eft.febriumenim parteinterio^ flftillatio f i febre tenui.qui mulicres ppea vo ccm acutiorem emittere cenfex ant.vt pars idonea fit s vnde cicatrixoriatur* Curfxpeeueniat. vtinfomniaangantur.«3c febrem per feruore nimium excitant.I&tes 1 y xilyie ' eftc Aeftu tant'ifperdetineri in^ capimifla fantes multitude dicereconfue rnano & uit.vndeci catrix adduci incipiat: circulus *n.. quj arteria nominata eft afpcra voccm profuaanguftiaextrinx git acutiorem.itaqjfitjVtmedicamentajq admodumficca.pHu Dio vetris pterea hocfieri.bus redduntur.debilitantur. quemferuidum trahimus. Q^uin^ etia per aerem. Cur difficulter vlcera rotunx da curenturc'Qm per bile acre.ita etiamcanalisfpirandi.Lib. Haud enim audi endi funt.membra fpiritaliartr calefcunt.

contraiijperfftate.p fua perlucidi funt/e oftendit.Problematum Aler.hocck Homerus cum irafie li paulifperconniueantc'Cenfen riaduertifiet.Vt arena filentoconglu inaquaferuentidecoquitur.quod vnum videtur. adde.nonfubix L d e faci es q u oq ue r ubicu nda exi tocorrumpit.cV:fpirituscalidiferuoreft. natura funtfrigida.quoniam aqua ebulliens paulatim .exangui:hinc<n. ouum. difruptoouitegux teriam excitatquiefcentem. quod efferueatjObturentur. ra redundat: fi c etiam quaeque rem. mollitudinehumoreseffundit. inde cVabftergi^cVdigeri^cVfirmat: difcedunt.habitu vero ferpentes efle nus corporeas fentiat affecflioes Curnonnullaexmcdicamex 10 eiufmodi conftat eo. vnx abfumitfyrelaxando.nonpercon aqua experitur. refrigeratio fenfum in fublime euehere ncx mm immodicam fugiat necefx queamus:quorit.ex rituardentisca debant lumina flam a?. retulit. 6d mento exiliat necefle eft. proptereacontineri.cum vltra lD jnei Quoniaira fanguinis cordi fuf modum torrrntur. quod guftusbilem amariorem perci idem fit etiam ido]tjs.animumq5.vttenuisadcaput ef moueant. M q>terraeima refrigefcunt.petunt. tolatiflimepatetc 1 Maftiche^n.cV va. cV terrae profun tis fimplicibus vires contrarias da^uaepend'tempuscalidiora fimulcontineant.in^ vnumcor pipoflitc*Quoniam ignemnne puscoagmentetur.nonquemadmox pofitionemnonperconfufione dum cum aflatur. & frigefacit • diora:quinetiam Sole occidenx Dixerim vires illas contrarias teaerem faepenumero. rum particular idiuidux perap Cur 0 uum.aquadiluunt.ru tineturhumore.atvero fertur. dum idpropterea fieri> quonia Curferpctesaqua afperfiinx in concumbendo ita voluptati feftentur.atq?ad oculos.caeterisfc|5 pienSjfalfam affert imagination ficftilibuSjfi prius.humor contenx fufionem corpufculorum fuorii tusin eo immodice recalefcens in corpus. cV loca pofcunt tepix ace turn calfacit.ficca} neruo vt erigere ocuIos. mel i git max re cogatur.q> per hye^ mem latebras. fie etiam cu coeunt. pores afcenduntfanguinei.pleriqueanteq? igniadx Kicigitur. quam muftu nem}quafi mel fit amaru.vtanimusmi fe eft.quonia eo vtfrigidiorem.qus cum per angufta exix C pars alia corporis. copiam fpirituum parit largio concrefcitafedperconiunc*lione com .'fugiunt.vtexperimen funt. Curpervenereumcoituocu IO ftit. pi ens rum pit. quapropter fufi. Quod etiam va* Cur hominum admodu irax 101 fcentiumoculi "ruffiefHciaturc' iis fkftilibus euenit.6C fa.cV fugiantc1 Quoniam nosdedimuSjtotitydilabimur. q» flamma nimia teftam oui corri dulceeft.

cur inquamfiita ioS Curauiumgeneri velicam.fed fimilibus. ita corroboremur. vt etiam nafcuntur.«3^concrefcenx teria. lucontrahunt. vt calculus in arenam hac de caufa vfu mingedi carue frangatur modo pulueris ..6<: tumor. eft.fanguincinquam nam materia fit.quac nanquecalidi funt)cVinienib 9 corpufcula rotunda funt pofita nonnifiperillam eandem cau* inter fanguinis coceptacula. calidis:vt TaxapiocVfceniculo " C^incrementum. cos pedis defcendi t cum fangui Quamobcaufamcumcalcu no B ne. culi facile cum arena mingunx I0? Curpueris calculi in vefica tur. vt bonis adx hinc enim terrena^crafla'qj perx modum viribusprrvim excer manans materia per renes vi ar nendi er]cianc4 necno renum fer <$iorismeacusabvruia. h«cc ucrfisparticulismaftichac.fferi tamen poteft.& cum max terix fubfidendi.qui calcu> lora .videlicet cum renes meatus conrinencprganguftos. cum tamen bibunt.Itaque minuti cal crjciunt. venasampliffimasinguinis luspercaloremconfiftat(pueri E jmplerijCV perinde adenes.cum confiftendi^qua mate noneft* ria fubddeat calculi: At Tenioru Curperoffenfionedigitipex rcnes. qua. qua atfluat Vx recufanteSjCxiftimaiTe abfurdu rina.qua mum frigus renes omnino ince .Lib.quf pcperitjno pro vehiculo vcatur.quae efculenta. oritur. Quippecufum -L quidcm resingucn aparte.canalicu!atisijj concepcacu D ta eftjContrarias qualirates dix Its propejliturad veficam .cngnata. ri mere pofllt.non medicamentiscotrarrjs Irenes natura darenolueritc' ad refoluendam calculi concrex Quoniam larga humoris copia tionem vtamur. fterx ex fidtlibus tmmodicetorrefax cus larga cum copia humoris clisdilabitur.ne' fam concrefcitcHaud enim tanx cefle eft ergo per immodica fan tarn refrigerationem efle in illit *politfa.ergOjfi i^ bus. quinetiam co &eiufmodica:terisc'Ipfumper ^ linens volandi euibratio poteft nimiam vftionejexatfationc'q.& reni uorem immodicum. qui runt.cum i digi fci poteft. ColoreautemcalculijquX' benignioreft. quoniammeacufuncam 7 disingucm intumefcere /bleatc* pliorijlocum cVvrinxeffluendt Quonia natura fubuenire parti praebere pofTun^cV terrenx ma cuftjj doknti foleat.i» opus eracad pennarum ortum. aut locum prz fuaamplitudincdat ac«iinditas.matioexcitatur.?u'n*s *rarefa(5i:ionem inflarrix putandum. Auesigit accidit.confundrqj inuice turn excernendf.corporis nome accepat.Primus 183 A contacliumijj cotififtit.fenibusveroin reni perfrigidam potionem calcul* busc* Quoniam renes pueroru expel la tur. abfumerehumorem. dC di. quantam nix dC ge n*^NW.

quamdiu libeat calfleri* Siomne. quadiu eiiim aquam mouem'.qjfi aquam * mouerimuSjpartemjqux obdu cla noftro corpori.aifici etiam ipfasdemoftratum planehabe mus.resenimomnes.percipicur.!• turtaerautemcalidus fivenrila tur/rigidioroccurrit. quae non af fecit. atqj loco feruenriore mo ueatuncur aeragitatus. quxadmodumcalidaeorporis noltn comparationeeft.aflfecflaii5 eft.frigida potto extinguit.tranfit vcro ta tummodo per renes. qui iam calfaclusa nobis eft. * i i Cur vicera tam renu > qulm veficfdifficultercuretur^Quia vrina per fuam acritudinem rex centem cicatricem relaccrac. caHdiorem'q? aliam. donee etia hxc afficiat.quae fub orcurrjjacqj interitum venix unt.n.verumaffe<ftaetia eftrquip/ pequ3c& corpus calfeceritnox UrUj&refrigerata ex eoaliqua tuluniitt. aquam afli^ due mouent.vtetia ipfum mutuoaJiquantulum afficiatur a minori. quseinvcficaconftiterint: matiet. &meritoprope vrentem tantix fper cxperimur.Probleimtum Alex.venti]a tusijj frigidior fentiatur}& quix dem per ceftatem cum Solis cax lore fer uefci t ardentioris* Hoc ex nirn rationi pugnare videtur fu periori. qjprincipiocalida fentiarur ne cefle eft.curnmoueatur. Quoniam igitur aqua re frigerata parumper no ex jquo prceterea calfaciatj minus poft.frigix daenim prim urn calore noftri corporisobtepefcutjdeinde nos mutuo calfaciunt 4 Ergo cu aer.quanquam euincereid poteft quod code in generemi> nuseft:tameita euincit.quadoquidem aquacax lida (i mouetur.ducat« facit.caM ll dius feipfoeffici folet. vix delicet aquce illius feruentiscox paratioe noftris obducaturcor poribus.quod vice parifacereiieetper fucceffione. i taqj fuo incalore frangatur. G Jorum concreftendorum caufa eft. Cenfen^ dumhoc fieri propterea. pracfertim cum nee aO fuefcendi ratio defit. ita'qj nos mu tuocalfacit* Quod idemlinea quoq? faciunt veftimenta. tandiucalida.in ea vrina.alliciem9. A qua igitur.qux ftatu coeli calidio^ ri refer uentjCalfit.quo> niam quod qualitate^auc virib9 fuperat. caJidior redda.meritocalidiore.at<$ afficiatur. ni Curaquam igreffi balnei ca lidiorem poftmodum fentiam 9 fi moueaturc 1 Quoniam vbi iti' greflfifumuSjaqua. &C proinde tnoderataiam eft.refrigeratur:neceande fer uare qualitate praeterea poteft* Atcircumfufusaer > cumperaE' M flat em mediocritercalidus.pr{fertim ft acre.vn defuyvt&difFicilius curentur. diuertimus.vnde quiampli9 fefecalfieri vdint. quaccalida H nobisobducftaeft. qua fuumitemimmodicum feruan^ tem calorem. vt efi^quataccex 1C dit. non folum t* git.duniefficiunt. g ventilationeenoftro femoueat cor> .

Liber Primus corporCjatqtaliusnoncalfacl 9 accedit .autgufla di.cum aduerfae fintiftae inter fe quali tares fNa' turam palearum certa.per pupillam tantu per manat. merito is fentitur frigidior. Cur vlcerum cicatrices. cicatrixnuila albaiducipoltitc 1 Quoniam-liquiduSjacperiuci' dusille fpirituSjCui videndi vis data eft. <Juae inpupilla oculi conftiterunt.l .qrn ilx laaetaslargiore excremetorum copia redundat.aut audiendi. aut nullo mo videri pofllntjaut obfcure. conftac hoc argumento eorum corpo^ rum .nullis videndi. D Sdtranfitum liberiorem oculis prsrbet^ampliorem. Acfliones em pau cac per nocflem animales feruan tur.quod quidem pueris potifTimu accidi t.& facultas quoqs videndi prcptereatolliturjqm per condenfatiohejm ocelli.qualitax tern eoru quibus obduclsc funt.&(vtitadixerim)du bia temperatioe coftct. vt j j inter mingendum inhorrefca-' musc'Quoniam bilis acrior con fluens.AnimumverodiicTium per acfriones proprias ad exterior^ minuscorporis arfec*tiones per^ cipereconftat.ftella:i]luftriores videan^ tur-^ Qupniam tarn aer fuperior <£ inferior per agitationemextenuatur.eo.lt.cV quail perimbrede cerfus cofpedtum fynceriorem 184 corporum cceleftium prxflac.aucaegrotamus.q>cum autlu<» gemu9.quafl fequales. al ba: vi dcanttir: com extra pupil Iam.i .qtia:aquis demerfa puris atcpdilucidisclaraj&nirida pec cipiuntunturbulentis vero.3i fceculentis.cu ig: turmedJa. autalia qualibet moleftia angimur^ micoru pfentia.Necpvc ro ignorare debem* natura fais .vc vbi ci catrix meat* tun ica: ccrneae ob ccecauit/piritusille tranfmeare practereanequeat.parteinquam oculi |nj>ra. talis exci tatio eft.itacpcoaclus cicatricera pro oia copia maio^ reminmodum illuftrandored dere alba pot.autcuiuslibetsefus negocqs occupatusttracflus'qi ad exteriox ra. qualita tisexpertesnomtnarunt.explora/ taqucqualitare vacare cenfeo* Quam ob rein nonnulli paleas apceas.fpiratio inquam.hacdecaufa corpis afFecflio" nes per fenfum tangendi amx * plius percipit.proptermmifi edendi vfum.fpiri tusnonemanet. Cu r faepen um ero acci d a t. eeleritercaptunt* itaqj feruare mo calida .fctua calidam » ita ni uem * continere jntegrani poffint. dt varium4 Curdolores pernocflem ma u gis foleantaugerif'Qm per id te pus animus ociofus eft.6£mordensveficam to^ turn excicat corpus ad cofentie dum. dC fermo leuat noftru malUjcVmitigat. m5 frigida polTunc* 116 Curvbiperhyememimber defiit.horronn. ii r Curvtpaleaeaquam feruare *a.qui fubindeaccefl.&dubie.5^ cogicax no.protendendum'cu paulifg E fuas excernendi vires. Idci rco eueni t.

ac mode iufdem.vel humpris.ficutlignum dem reddere odorem. promerenonnihilconfueuerfit.contra'qs per nodem natura tracflus^jobedientiores:etenim magisanimum minus agereco &C qui modulorum funt ftudio fi.quoties igiturante.quemadmodum viri.n. mittatur .aquam large per f ftatem re nullum parti untur. di.. quoniam quantum in corticem vero mali medici.Suntqui g aquaadmiflafrigida refudare: nimium rigorem frigoris exio per hyemem fi aquam cotinct cari^indurari'qj cor pas vitri exi feruidam.nam nifi pice intus cruften ^ poris vitri difi.agglutinatione. vifum } fenfumip tur.maceriarum mutationc ficcet.moi!iter tepefiat. vel ae trumadmotum extrinfecuscol risexprimatur inde. ciendam elegantiorern. L H Cur vitra per hyemem . quam continent: quin M nihilaeristenuioris contineant etia vitrum ipfum per arftatem naturae ratio exigit. caeteriscjj generis ex calor. animum autem fuas g retu^nullum penitus fentiet de id tempusexequi pociusactio' tricnentum.atqj ficflilium argumeto probari po dirumpic.ante quam ad rem veniant.foramina quippecor teft. fft.quodficciufculum occu^ fanguificationCjdigcftione. tamen non fudant. fi 11 9 quid vehementercahdumimx quofpirandi meatus relaxent.11 cum exaruerit. ac reddunt ad flexus. fentienx AthletZjCum perludandi certa dijimaginandijCogitandijremi men adituri funt.coctioncinquam cix miuscalor amplius vitrum rex borum.itaqs ruptionijfradioi'qjred tern corticis recipitjVt poffit eu diopportunum . humor contentus quaiita fcat.et ftiment.fumigare vidimus. nux parit.aquam fer ftantia vritri re]inquatur } qugce uentemindimuSjCaliditascoiix dens calori fuperuenieti iinJnu tranam fibi frigidicatem perfex nisruptioniomni perfiftereva qui tun turn ilia derepentefugi. G acftionibus minus interdiufurtx firmant.vel vaforii hitcorpus continensvitri.fivi eo eft tenue.Problem atum Alex. aflfu teftrfi tame prius. rigor facile runt.leat« Vitrum autem foramina ens vnacum ipfofpiritu diftra^ continere inuifibilia.infrinx .Hincenim Hip> pocratetn quoque medicum ue tes^n terram cadences non faci nas rumpi a frigido fcripfiile af le. cumniv *K gi Iciitam. Quemadmodum nesad vfum mouendi. oleo fefe perx nifcendi. quam iubeat mulatione. &quicquid eiufmox mulcent.merito idirrumperepox tncat ione. Curpuerijpracfertim infan.6deuanex lidas.quani cum fpirituabeat } & mollior co vitrum tepefacimus. fueuiffe. rumpi foleant c* dC mebra emolliant ad voceeli Qiioniam frigoris mulcum ex.Ergofiitaefl:.vt acre ambience gelido haute" relaxaris meatibus.

cum modulos audiaht.modulucy comptiore fentiar. alteru deorfum: itaqj radrj oculorum non eunde ' in locum praeterea concurfare polTunr. quercus enim vt praedura.confpex (flum rci geminari necefle fit: conftat hoc etiam eo.6\:hebetat: hinc& Athleta ~ cufuorefiftit. Atviri.vtfartes omnes habitu fyncero. T> fed per reminifcentiam. atqj rex cordationemomnia fciriPlato author eft* Igiturquotiesaius concentum aliquem.ha rundinem iliacfam prattereat.vt lapis pro fua acriori d uri ti a age re erfi caci u s pol ft t.a tq$ fortefcat:harux dovtmollisjcuisjtenuis.cV prolternit.deorfura^5 habcnc depraExtra ord*Arift.atnpla. Haceadem ran one fpogiaquo que frangi cadens no poteftrvix trum-autcm. brex uishuc&illuc flatui cedens ad uerfo vires noxiastutotrafmitx tit.cum aliquantulum cedi t.vt impetus plenius intendatur.Lib.<3<: huc&illuccircumagit/efoluit facilius. fed diuerfas partes eiuf dem corporisadeutjVtcumrax drjleorfum mittantur.n j minavideantc'Q. Curnutrices. omniaobliuionimandentur.atq? renitituradx uerfarJOjVires fibi cotrarias aux get.cur vehemcs vex ti impetus quercum euertat.vt etia caeteras omnes fcientias haberi infitas opiniofer^nonaliter qp in ignccalorinlitusfinncqjpcr 18 doclrinam quicquatn acquiri. mouex re er»s confueueruntc 1 Vt humox res delapfi per agitationem cere brum moueat:quod holes aetax dsperfecftxnunquam patiunf. promptoijj in animo infin^quadiuimmunis luceat fordibuscorporisrdemer foautem in corpus. AA ua . vertuntqj alx terum furfum. Hinc etiam caufam duces.excelfa vento renitic: itaque facic.iJonia mufcux li oculorumvariehumorecom pled. I1A Cur qui ab ortu naturae ftrax bones funtjgemina non confpi ciuntfQuoniaoi ocuJosnon fur fum. turnpermulx <ftus in fomnum vet m:»c enim intelligendum. facfli^j proniddlanguidly oculos deprauant.furfum'qj impellit. «3d aliud B quodlibet generis eiufdem. polluto'qj.quox niam duro funt corpore.Primus A ganturjCefendum corpora pue rorum propter fuam mollitiem lie duritiae foli cedere. primum rex minifcens.cu cecideritjfrangitur.q>qui alte rumoculum premit.foli du ritati.vi! ei us vi rcsintentaSjngidumqjicftum re foluant. acrepetenscogitinx fantem quiefcere. deinde dormire incipiantc'Quo niam modulandi ro.qu«e Mufix ca nominatur}e/lentiac noftri ax nimiinditaanatura elt.autlapidis cuiufpiamrex nitutunitaqsamplius icftumin tendunt. in Cur infantes.geminaomniavidet.priiru vagituceflfent.& hebetent adeo. cum infomnu IIJ> vclint puerulos vertere.vtpa rum affici poflint. vali da.<9«: E delitefcanr. fictile. Curaliqui ex vinolentis ge. df.

ac fini' impingat.dire<flum.vc onera fu afpera. tus^j vim excernendi inci tat ad vtpartim plus.vocem exitum etiam fpiritus pneftat reddere afpcriorem incipiant.illo eodem vi bernatrix humani corporis ma tiononcarentrqui *cumper in ' veto gnamvniuerfamfcp agit muta. Oleum vero fatflutn rituSjCu per eas partes emanet. item ampliores rcdduntur.quia leuis hxc.q>iamiplc dinem. tus futuri. Teftes commodior. ustos. tcr quartumdecimum.&teneant. cum enim chus ipfe oppreilus . It ^ ipiis ampliari folitum fit. appetens. d£qui immo id tempusnaturaparenSySdgu dice oleo vtuntur. afperam. ficcita^ $" fe narum mammas t