INSTRUMEN PENILAIAN BERASASKAN PROJEK

INSTRUMEN PENILAIAN BLOG Tarikh Nama Blog Nama Pelajar : _____________________ : _____________________ : _____________________ Masa : _____________

ASPEK

LEMAH (0-5)

SEDERHANA (6-8) CEMERLANG (9-10)

Maklumat pengendali blog

Isi kandungan

Penggunaan bahasa

Susun atur / reka letak

Kreativiti dan keaslian

Ilustrasi

Jumlah

jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Kreativiti dan keaslian Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). menggunakan nama sebenar dan menepati kehendak penilai. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.ASPEK Maklumat pengendali blog LEMAH (0-5) Butir-butir diri pengendali blog tiada dan tidak SEDERHANA (6-8) CEMERLANG (9-10) Butir-butir diri pengendali blog tidak lengkap. Iustrasi Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. . menarik dan sesuai. Susun Atur / reka letak Reka letak dan paparan blog yang tidak teratur dan menarik. nama sebenar dan tidak menepati kehendak penilai. Mempunyai kreativiti dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. menepati kehendak menggunakan penilai. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. Isi kandungan blog Tiada isi kandungan. Isi kandungan yang teratur dan sentiasa dikemaskini. Reka letak dan paparan blog teratur dan sangat menarik. tidak Butir-butir diri pengendali blog lengkap. Reka letak dan paparan blog yang kurang teratur dan kurang menarik. Mempunyai kreativiti dan keaslian. Isi kandungan yang tidak teratur dan tidak dikemaskini. Penggunaan bahasa Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah.