õø¸Ç 11 üÑàɱ 04 12 |±õí 1420 Îü±÷õ±õþ 29 æÅù±ý× 2013 8 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

/aamader
/aamadermalda

Îü±÷õ±õþ

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

29 æÅù±ý× 2013

ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

÷±ùð± úýËõþ 2 ÷ ¿õ¿ú©†
ôvÂɱé“ õ±¿h ö±h± ¿òËîÂ
ä±ý×/ 94341 90359“
97751 76929

29+, 5’5’’, üõþß±¿õþ
ä±ßÅ¿õþõþî Âó±ËSõþ æòÉ üÅ|Ï,
âËõþ±ûþ±, ß±ûþ¦š“ ÷±¿ýø¸É
Âó±SÏ ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á
89006 10968

CLSFD 1463

Ú±˜ì Ûøı ¬Ûøı˛ıÓ«¬Ú ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

CLSFD 1456

÷±ùð± úýËõþ 1 ÷ ¿õ¿ú©†
¬Û±S ‰¬±˝◊
õ±¿h ö±h± ¿òËî ä±ý×/ Îô±ò
89676 39385
îÂcõ±ûþ, ÛßÂ÷±S Î÷Ëûþ
25“5’6’’, ¿õ.Û, Û¶ßÔÂîÂ
áÔý¿úÂßÂ
üÅjõþÏ, âËõþ±ûþ±, õhÂ
ó=Á÷ ÎïËß թ†÷ ü÷™¦¸ õÉõü±ûþÏõþ Î÷Ëûþõþ æòÉ õhÂ
¿õø¸ûþ, òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿íõþ üÅ›¶¿î¿‡Âî õÉõü±ûþÏ “
õ±Ñù±-ý׿îÂý±ü-öÓÂËá±ù ûP üõþß±¿õþ ä±ßÅÂËõþ Âó±S ä±ý×/
üýß±Ëõþ Âóh±ò ýûþ/ üÅõèî Îô±ò 03461-256155“
ÎäÂÌñÅõþÏ, Û÷. Û •ý׿îÂý±ü— 98007 35011
89676 39385

I, Sajan Agarwala, S/o
Late Dungarmal Agarwala, Harishchandrapur, Malda 732125,
West Bengal have
changed my name from
Sajjan Agarwalla to
Sajan Agarwala.
CLSFD 1421

CLSFD TTM

Sê˚˛ øıSê˚˛
÷±ùð± õ±ý×Âó±ü-Ûõþ ß±Ëå
Î÷±hÂáè±Ë÷õþ õþ±™¦¸± üÑù¢Ÿ
10 •ðú— ¿õâ± æ¿÷ ¿õSûþ
Õ±Ëå/ 9434105756“
9832535257

CLSFD 1461

CLSFD 1417

fl¬˜«‡±ø˘

õ±¿hÂËî ¿áËûþþ óÅø¸ Ý
÷¿ýù±Ëðõþ Îû±áõɱûþ±÷
Îúà±Ëò± ýûþ / Î÷± Ð
93320 24179

Âóh±Ëî ä ±ý×

òîÅÂò õɱä q
XI-Math Ã

›¶¿î õɱËäÂ
üõDZ¿ñßÂ
10 æò/
æûþ™Là ð±ü

ø˙é±

fl¬˜«‡±ø˘

ENGLISH TUTION
For H.S
(W.B.C.H.S/ ICSC/
CBSC), English
(Hons./ Elect.), M.A
(Regular & Distance). Students for :
GBU, NSOU,
IGNOU, BU,
Kalyani & Bhagalpur University).

Ûß¿é ÷±ËßÇ¿éÂÑ ÛËæ¿kËîÂ
ÎüùËüõþ ÎåËù“ Î÷Ëûþ ä±ý×/
ÎõîÂò + Õ±ßÂø¸íÇ Ïûþ ß¿÷úò/
üMWõþ Îû±á±Ëû±á ßÂò
94749 64898

92327 90070

ø˙é±

CLSFD 1462

¿ëÂæ±ý×ò±õþ
ý×ù±ü˦†˜éÂõþ“ Îß±Ëõþù“ ¿ôèÂýɱ`Â, ôÂËé±úÂó ý×îÂɱ¿ð
Õɱ¿›−ËßÂúËò ð ÂóÅø¸“
÷¿ýù± ¿ëÂæ±ý×ò±õþ ä±ý×/
90021 88712 Ph. 94343 23454 Îô±õþß±ù±õþ ÕôÂËüËéÂõþ
æòÉ æõ Æî¿õþõþ Õ¿öÂ:î±ü¥ói§ õɱ¿M Õá豿ñß±õþ
Âó±Ëõò/ ¿ú±áî Îû±áÉî±
ø˙é±
áèɱæÅËûþéÂ/
Îû±á±Ëû±á
Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k
ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð±,
W.B. GOVT. REGD. COMPUTER EDUCATION CENTRE ý×-Î÷ù aamadermalda

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

CLSFD 1456

M.G.S.I.T

$¥Š(o°¢ BASIC, CERTIFICATE, DIPLOMA, F.A, HARDWARE & @gmail.com
NETWORKING, VIDEO-EDITING, H.S

‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþ{Ç|$µØùï‰ā¥oJ
‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþ§|¨}­{˜āÇkvĀîe§¨‰ā|ùïñþJâ½ÕŠñþùïŽÓ 

÷|œÇ$÷‰āJ•ā}IŽā÷|œÇ$÷‰āāžñþ&Êā|ðÈ&ùï›ñþoÇ{|‰ā¦ïȗ&îþ

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ADDRESS :- KRISHNAPALLY BAZAR MORE
(1 ST FLOOR OF MATRIKUNJA BUILDING)

DISCOUNT

ª

áÔý¿úÂßÂ

IX-X

Õ‚Â, ÎöÂÌî ¿õ:±ò,
æÏõò ¿õ:±ò ÛõÑ XI-XII
97333 88795
98510 65795 Õ‚Â Âóh±ý×/ Î÷±   94746
95632 64903 54271
CLSFD 1455

Ýûþ±é±õþ“ ÂóɱˈÂù“ ÝËûþù
ÎÂóý׿KéÂÑ Õïõ± ýɱ`ÂS±ôÄéÂ
Îúà±Ëò± ýûþ/ ¿ú±˙LÃ
ü±¿éÇ¿ôÂËßÂéÂ/ Î÷± 98514
00620“7501658607

ø˙é±

CLSFD 1419

ø˙é±

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ
÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

ÝËûþˆ Îõ/ù Îõ±ëÇ , ¿ü.
¿õ. Ûü. ý× , Õ±ý×. ¿ü. Ûü.
ý×, Ûß±ðú, Z±ðú Ý
üõÇö±õþîÂÏûþ Î÷¿ëÂËßÂù
óõþÏ ±õþ
õ±Ëûþ±ù¿æ
Âóh±ý×/ Îû±á±Ëû±á 
99322 54624

fl¬ø•Ûά◊Ȭ±ı˛

CLSFD 1455

fl¬ø•Ûά◊Ȭ±ı˛

ø‰¬øfl¬»¸±

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…
ø‰¬øfl¬»¸±

ά◊»¸ı - ’Ú≈ᬱÚ

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ ˜±S 45 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú
õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ

¬ø‰¬øfl¬»¸±

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

116“131

✉ response@aamadermalda.in

õø¸Ç 11 üÑàɱ 04 12 |±õí 1420 Îü±÷õ±õþ 29 æÅù±ý× 2013 8 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ß±ûDZùûþ

Îæù± Âó¿õþø¸ð ¿ß î±ýËù ¿Sú‚Å·

æŠò± Îæù±æÅËhÂ
¿õËúø¸ Û¶¿îÂËõðò Ð Õ‚Â, ò± Õ±Ëõá· ¿êÂß Îß±òÄé± ¿ðËûþ Õ±j±æ
ßÂõþ± û±Ëõ Îæù±õþ Âó=Á±Ëûþî ¿òõDZäÂËòõþ ÂôÂù±ôÂù· Îæù±ûþ Ûõ±õþ
ûÅûÅñ±ò ßÂÑËáèü, îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü Õ±õþ õ±÷ôèÂKéÂ/ û¿ðÝ ¿õËæ¿Âó
ðÅ’ÛßÂé± áè±÷ Âó=Á±Ëûþî ðàù ßÂËõþ ¿òËî Âó±Ëõþ, îÂõÅÝ î±Ëß ¿òíDZûþßÂ
ú¿M ¿ýü±Ëõ ÎðàËî ä±ò ò± ÎßÂëÂ×ý×/ Õ±õþ ¿êÂßÂê±ß õùËî ÎáËù,
Ûý× ¿îÂòðËùõþ ü÷ÏßÂõþíé± Ûõ±õþý× Ã›¶ï÷ ÎðàËå ÷±ùð±/ áè±÷
Âó=Á±ËûþîÂ, Âó=Á±Ëûþî ü¿÷¿îÂõþ ðàùð±¿õþé± 屿ÂóËûþ Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ
ßÂr± ý±Ëî ¿òËî Âó±õþËùý× Îúø¸õþ±ËîÂõþ Ý™¦¸±¿ðé± ÷±õþ± û±ûþ/ û¿ð
Õ±ËõáËß Û¶±ñ±òÉ ¿ðËîÂý× ýûþ, î±ýËù ¿îÂòðùý× ¿òËæËðõþ ð±¿õ
ÕòÅû±ûþÏ Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ Â÷î±ûþ Õ±üËå Õ±õþ Õ‚Â ¿ðËûþ ö±õËù,
ÛßÂËä¿éÂûþ± ò¥¤õþ ß±ëÂ×ËßÂý× ÎðÝûþ± û±ËBå ò±/ î±ýËù·
Ûî¿ðò ÂóûÇ™Là Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ Õ±üò ¿åù 34, Ûõ±õþ î± ÎõËhÂ
ðÒ±¿hÂËûþËå 38/ Ûõþ Õ±Ëá Îæù±ûþ Âóõþ¦óËõþõþ ÷Óù Û¶¿îÂZeÏ ¿ýü±Ëõ
ùh±ý× ¿åù õ±÷ôèÂKéÂ Ý ßÂÑËáèËüõþ ÷ËñÉý×/ Ûõ±õþ Îüà±Ëò ð±ÂóËéÂõþ
ü˼ý× ùh±ý×Ëûþ ÎòË÷Ëå îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü/ Ûõþ Õ±Ëáõþ ¿òõDZäÂò&¿ùËîÂ
ßÂÑËáèü-îÔÂí÷ÓËù Î𱿙¦¸ ¿åù/ Ûõ±õþ ÎüéÂ±Ý Îòý×/ ôÂËù Âó¿õþõ¿îÇÂîÂ
Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî õþ±æÍò¿îÂß ü÷ÏßÂõþíéÂ±Ý Îû Âó±ËŒÂ û±Ëõ, Îüé± õÅçÂËîÂ
àÅõ ÛßÂé± õÅ¿X ù±Ëá ò±/ Ýý× ðÅý× ðËùõþ Îö±é ß±é±ßÅ¿éÂËî ä±õþ Õ±ò±
õþ±æÍò¿îÂß üÅ¿ðËòõþ Îà±ûþ±õ ÎðËà ÎôÂùËùÝ àÅõ ÛßÂé± Îð±ø¸ ýËõ
ò± õ±Ë÷Ëðõþ/ Ûý× ¿òõDZäÂËò ëÂ×Mõþ Ý ð¿Âí ÷±ùð±Ëß Ûý× ðÅ’ö±Ëá
ö±á ßÂõþËù Îðà± û±Ëõ, ð¿Âí ÷±ùð±ûþ Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ Î÷±é 14¿éÂ
Õ±üËòõþ ÷ËñÉ Îõ¿úõþö±áý× ðàù ßÂõþËõ îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü/ Îæù±õþ
ðÅý× ÷LaÏ ÛõÑ ¿õð±ûþÏ Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ ¿õð±ûþÏ üö±Âó¿î Ûý× ð¿Âí
÷±ùð±õþ Îù±ßÂ, î±ý× Âó¿õþõîÇÂËòõþ ÎìÂëÂ×Ý Îõ¿ú ÂóËhÂËå Û¿ðßÂé±ûþ/
¿ßÂc üõ ¿ýü±õý× &¿ùËûþ û±ûþ ëÂ×Mõþ ÷±ùð±õþ 24 ¿é ձüËòõþ üy±õÉ
ôÂù±ôÂËùõþ ¿ýü±õ ßÂõþËî ¿áËûþ/ ß±õþí, îÔÂí÷Óù ð¿Âí ÷±ùð±õþ Îæù±
Âó¿õþø¸ð Õ±üò&¿ùõþ ÛßÂé± õh ÕÑú ßÂr± ßÂõþËùÝ ëÂ×Mõþ ÷±ùð±
îÂï± äÒ±äÂù ÷ýßÅÂ÷±õþ 24¿é ձüËò î±Ëðõþ ðÒ±î õü±Ëî ¿ðËî õþ±¿æ
òò ÕòÉ ðÅý× ðùý×/ ÕòÉ¿ðËß áî Âó=Á±Ëûþî ð¿Âí ÷±ùð±õþ 12¿éÂõþ
÷ËñÉ ðú¿éÂËîÂý× ßÂÑËáèü ¿ò榤 ßÂr±ûþ õþ±àËî ü÷ïÇ ýËùÝ
Âó¿õþõîÇÂËòõþ çÂËh Îüý× üÅ¿ðòÝ Õ±õþ Õ±üËõ ò± õËù ÷Ëò ßÂõþËåò
ÕËòËßÂ/ ôÂËù ëÂ×Mõþ ÷±ùð±õþ ôÂù±ôÂùý× ýËûþ ëÂ×êÂËõ Ûß ÕËïÇ
¿òíDZûþß ú¿M/ ¿ßÂc áî Âó=Á±ËûþËîÂÝ ëÂ×Mõþ ÷±ùð±ûþ õ±Ë÷Ëðõþ ð±ÂóéÂ
¿åù ûË渚ý×/ ¿ßÂc Ûõ±õþ Îüà±Ëò î±Ëðõþ àÅõ Îõ¿ú ò¥¤õþ ¿ðËîÂ
ä±ý×Ëåò ò± õþ±æÍò¿îÂß ¿õËúø¸: ÷ýù/ ôÂËù ßÂÑËáèü Îüà±Ëò ¿ßÂåÅ
Õ±üò Îõ¿ú ÎÂóËûþ ÎáËù àÅõ ÛßÂé± Õ±}ÂûÇ ýÝûþ± û±Ëõ ò±/ üõ
¿÷¿ùËûþ Îß±òÝ ðùý× ÛßÂß ú¿M ¿òËûþ Îæù± Âó¿õþø¸Ëðõþ àõõþð±¿õþ
ý±Ëî Âó±Ëõ, Îüý× üy±õò± ౿õþæ ßÂËõþ ¿ðËî ýËBå/ Û÷ò Õõ¦š±ûþ
Îüý× ¿Sú‚Å Õõ¦š±, ÛõÑ î±õþ ÎæËõþ Îâ±h± ÎßÂò±Ëõä± Ý ÂóÅõþËò± Î𱿙¦¸
Õ±õ±õþ 籿ùËûþ ÎòÝûþ±õþ ÷Ëî± âéÂò± ÕËòßÂé±ý× ¦¤±ö±¿õßÂ/
¿ßÂc Ûõþ õ±ý×Ëõþ Îû ßÂï±&Ëù± ÎïËß û±ûþ ÕòÅB䱿õþîÂ, î± ýù - ù±à
ù±à é±ß± õ±¿æ ÎõþËà Îû Û¶±ïÇÏõþ± Îö±Ëé ùhÂËùò, Îüé± ¿ò}Âý×
Îô±ßÂËé òûþ/ ôÂËù Îæù± Âó¿õþø¸ð Îûý× ðàù ßÂß ò± ÎßÂò, î±ËîÂ
ßÂËõþ ÷±ùð±õþ ëÂ×i§ûþò ¿ß ձËðÌ ÎðàËî Âó±õ Õ±÷õþ±· Õ±õþ ÕòÉ
ÛßÂé± ¿ðß ÕõúÉý× ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ, Õ±õþ ßÂ’¿ðò ÂóËõþý× Îù±ßÂüö±
¿òõDZäÂò/ Ûß ÕËïÇ Îüý× ¿òõDZäÂËòõþ 骱ûþ±ù õþ±òý× ýËûþ Îáù Ûý×
Âó=Á±Ëûþî ¿òõDZäÂò ¿ðËûþ ÛõÑ Ûý× ôÂù±ôÂù ¿ðËûþ Õ±á±÷Ï Îù±ßÂüö±õþ
ôÂù±ôÂËùõþ ¿ýü±õ ßÂõþ±éÂ±Ý üýæ ýËûþ ëÂ×êÂËõ Õ±÷±Ëðõþ ÂóËÂ/

üѦ¨±õþ Õ¿î ¿õø¸÷ õd¯
Û÷òý× üõ Û¶úÑüòÏûþ ßÂ÷Çß±` äÂùËî ձõþy ßÂõþù ¿òËæõþ ¿õø¸Ëûþ
Âó±¿`ÂËîÂÉõþ Õ¿ñß±õþÏ, ß¿õ-ÎùàßÂ-ò±éÂÉß±õþ, õÉ¿îÂS÷Ï, ü÷Ëûþõþ
àÒ±ä±ûþ û±Ëß õÒ±ñ± û±ûþ ò±, Û÷òý× Ûß õÉ¿MQ Û¶ö±ü ÎäÂÌñÅ¿õþõþ
Õ±Âó¿ò ¿ß Îß±òÝ¿ðò æ±òDZù Φ¨±ûþɱËõþ ¿áËûþËåò·
ÎòîÔÂËQ/ Õ±õþ î±ËîÂý× ÕËòß ò±ßÂ, wn ßÒÂÅäÂËß Îáù, Îû÷òé± Îû
Õ±¿÷Ý û±ý׿ò/ Õ±÷±õþ ÎäÂÌV ÂóÅø¸Ý ò±/
Îß±òÝ üѦ¨±Ëõþõþ ÎÂËSý× ýûþ/
¿ßÂÑõ± æɱßÂüò ý±ý×éÂüÄ·
ä±ùÅ ýù Õòù±ý×ò ö¿îÇ õÉõ¦š±/ Õ±õþ î±ËîÂý× Îûò Î÷Ìä±Ëß ÂóhÂù
ò±ýį Û¶Ÿý× ÝËê ò± Îî±·
¿ìÂù/ å±Sö¿îÇÂõþ ÷Ëî± Â÷î±ý× û¿ð ò± ï±ßÂù, å±SËòî±Ëðõþ ÂóÅåËõ
¿ßÂc Ûý× Ã›¶æiœ ýõþý±Ë÷ú±ý× û±ûþ/ î±õþÂóõþ Ýý× ðÅËé±
Îß· ý±îÂàõþä±é±ý× õ± Õ±üËõ ÎßÂ±ï± ÎïËß· î±ý× î± õ±¿îÂËùõþ
æ±ûþá±õþ አßÂõþËî ¿áËûþ ÎýËü á¿hÂËûþ ÂóËhÂ/ ¿òëÂ× æ±¿üÇõþ
ð±¿õËî å±S¿õ˱öÂ/ ßÂËùæ ßÂîÇÂÔÂóÂÝ ÕòhÂ/ ûÅ¿M ÛßÂé±ý×,
汿üÇ ¿ü¿é ÎÂóÒÌåËò±õþ Âóõþ ÎòÝûþ±ßÇ ÕɱËö¿òëÂ× õ± æò
å±Sö¿îÇÂõþ ¿õø¸ûþé± ßÂËùæ ßÂîÇÂÔÂóËÂõþ Û¿Mûþ±õþöÅÂM, î±õþ ÷ËñÉ
Ûô ÎßÂËò¿ë õÅËùö±ëÇ ñËõþ Õ±Âó¿ò ¿ð¿õÉ ÎÂóÒÌåËî Âó±Ëõþò
å±SËðõþ öÓ¿÷ß± Îß±ï±ûþ· Õòù±ý×ò ö¿îÇÂõþ õÉõ¦š± ä±ùÅ ýËBå ÎæËò
æ±òDZù Φ¨±ûþɱËõþ/ ¿ßÂÑõ± ¿òëÂ×ý×ûþßÇ ¿áËûþ æÿËöÂŒÂ
å±Så±SÏËðõþ üÅ¿õñ±õþ æËòÉ ¦¤îÂÐÛ¶Ëí±¿ðî ýËûþ ßÂËùæ äÂQËõþ î±Ëðõþ
ÕɱËö¿òëÂ× ÎïËß ¿ßÂåÅé± ÎáËùý× ¿ð¿õÉ ÎÂóÒÌËå û±Ëõò
ú±à±Ý àÅùËî ä±ý×ù Ûß¿é õɱ‚Â/ ¿ßÂc Îß Îú±Ëò ß±õþ ßÂï±· äÂùù
æɱßÂüò ý±ý×éÂüÄ/ ÛßÂð÷ Îü±æ±/
¿õ˱öÂ, ÕñÉÂËß Îýò¦š±-Õõ÷±òò±/ ¿õ˱öÂß±õþÏËðõþ ûÅ¿M,
1 æ±òÅûþ±¿õþ, 2013 ö±õþÛ¶±l ÕñÉ ¿ýü±Ëõ ÷±ùð±
Õõ±ß õ± õÉ¿ïîÂ
áè±Ë÷õþ å±Så±SÏõþ± Õòù±ý×ò ¿õø¸ûþé± õÅçÂËõ ò± •·—/ Îúø¸Ë÷ø¸ õ±ñÉ
ßÂËùËæõþ ð±¿ûþQ ¿òËùò ÕñɱÂóß Û¶ö±ü ÎäÂÌñÅ¿õþ/
Îß±òÝé±ý× òý×/
ýËûþý× ÕôÂù±ý×ò, Õòù±ý×ò - ðÅý× õÉõ¦š±ý× õý±ù ýù/
ßÂËùËæõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷±, Âó¿õþä±ùò õÉõ¦š± ÛõÑ ÂóêÂòÂó±êÂò
Õ±÷±õþ ü˼ û± ýù, ßÂËùæüÓËS æ±ò± Îáù, 256 ¿é Õòù±ý×Ëò ôÂ÷Ç ¿ôÂùÄ-Õ±Âó ýËûþËå,
âÅõþÂó±ß ౿Båù Îß±òÝ ÛßÂß±Ëù ÎõÒËñ ÎðÝûþ±
¿òûþ÷ß±òÅËòõþ Õ±õËîÇÂ/ Îüý× ÎäÂò± å¿õ... ßv±ü ¿òËûþ ß±õþÝ
Ûé± òîÅÂò ¿ßÂåÅý× òûþ/ û±õþ Ûß¿éÂËîÂÝ öÅÂù Îòý×/ Û¶ËîÂÉËßÂý× áè±Ë÷õþ ¿ú±ïÇÏ, Îõ¿úõþö±áý×
å±SÏ ÛõÑ ÷Åü¿ù÷/ ý±ËîÂßÂùË÷ ö¿îÇÂõþ æòÉ 10 æò ÎëÂé± Û¿Ké˜Â
÷±ï±õÉï± Îòý×, ¿éÂëÂ×úò-¿òöÇÂõþ Âóh±qËò±, å±S õþ±æòÏ¿îÂõþ
¿õáî ßÂËûþß ðúßÂ
ÕÂó±ËõþéÂõþ ¿òËûþ±á ßÂõþËî ýù, 30 ý±æ±õþ é±ß± ¿ðËûþ ü±¿÷ûþ±ò±
ð±ÂóéÂ, å±Sö¿îÇÂõþ ò±Ë÷ éÅ Âó±ý×ü ß±¿÷Ëûþ ÎòÝûþ±õþ ÷Ëî±
ñËõþ ù±¿ùîÂ
é±ã±Ëî ýù/ ôÂ÷Ç&Ëù± ÛîÂé±ý× öÅÂËù öÂõþ± Îû î±õþ ÎëÂé± Û¿Ké˜Â ßÂõþËîÂ
ÕöÂõÉ ð±¿õ/
¿áËûþ ò±ß±¿òËä±õ±¿ò ÎàËî ýù/ Ûõþý× ÷±Ëç å±SËòî±Ëðõþ
Û¶ö±ü¸õ±õÅ ð±¿ûþQ ý±Ëî ¿òËûþ Îüý× ¦š¿õõþî± ÎöÂËã Îõõþ
üѦԨ¿îÂõþý× õý÷±ò
ð±Âó±ð±¿ÂóËî ¿õõþM ÕñÉ ÂóðîÂɱáÂóS ÎÂóú ßÂõþËùò/ áÔýÏî ýù
ßÂËõþ Õ±òËî ä±ý×Ëùò ¿ú±õþ Õ±ðùé±ËßÂ/ ¿õú±ù±ß±õþ
å¿õ/
ò±/ Õ±õ±õþÝ Õò±ËüÇõþ å±Sö¿îÇÂõþ æòÉ ôÂ÷Ç ð±¿õ ßÂõþù å±SËòî±õþ±/
ÛßÂé± ßÂËùËæõþ Âó¿õþä±ùß üÑS±™Là ð±¿ûþQ&Ëù±Ëß ö±á
ðùÏûþ ÕòÅú±üËòõþ
Õ±õ±õþ Îüý× çÅÂËù±çÅ¿ù/ ôÂ÷Ç ¿ðËî õ±ñÉ ýËùò ÕñÉÂ/ ¿ßÂc
ßÂËõþ ¿ðËùò ä±õþö±Ëá– ¿éÂä±õþ-ý×ò-ä±æÇ ôÂõþ ý×Ëù¿"˜ßÂɱù
Õ±Rü¥œ±ò Îõ±ñü¥ói§ õø¸ÇÏûþ±ò Ûý× ÕñɱÂóß å±SËòî±Ëðõþ Ûý×
Îâõþ
±
Ëé±ËÂó
ÕɱËôÂûþ±üÇ, Ýûþ±é±õþ Õɱ` Ûòö±ûþõþòË÷KéÂ,
Õ±äÂõþËí õ±ñÉ ýËùò üõ ÎåËh Îõ¿õþËûþ ÎûËîÂ/ ÂóðîÂɱá ßÂõþËùò
Îé¿ùß¿÷ëÂ׿òËßÂúò Õɱ` ý×òôÂõþË÷úò ÎéÂßÂòù¿æ ÛõÑ
å±SËòî±Ëðõþ Ûý×
¿éÂä±üÇ ß±ëÂ׿kËùõþ ÕñɱÂóßÂõþ±Ý/
¿éÂä±õþ-ý×ò-ä±æÇ ôÂõþ Õù ÕɱËüéÂüÄ Õɱ` Û¶Âó±¿éÇÂæÿ/ ð±¿ûþQ
Õ±¦£Â±ùò Õ±ËáÝ
ÂóÅËõþ± üѦ¨±õþ ß±Ëæ ÂóËð ÂóËð Îýò¦š± ýËî ýù îÂÒ±ËßÂ/ Û¶¿î¿é ÎÂËSý×
ö±á ýËûþ û±Ýûþ±ûþ ß±Ëæ ÛËù± á¿îÂ/
¿åù, ÛàòÝ Õ±Ëå/ æõ±õ¿ð¿ý ä±ý×ù å±SËòî±õþ±/ üõ¿ßÂåÅõþ ÷ËñÉý× ‘ÎöÂˈÂë ý×Ké±ËõþˆÂ’
¿õðÅÉÈ õÉõ¦š±õþ æòÉ Îß±òÝ ü±÷¿áèß Âó¿õþߊò± ò± ï±ß±ûþ
Îà񱾱 ýù/ îÂÒ±õþ õÉ¿Máî ä¿õþËSõþ ÕËòß ‘Îò±Ñõþ±’ ¿ðßÂÝ Õ±¿õ¦Ô¨îÂ
¿õÂóûÇûþ âËé ÎáËù ý±î ßÂäÂù±Ëò± å±h± Îß±òÝ ëÂ×Âó±ûþ
›¶ö±ü ÎäÂÌñÅõþÏ ýù/ ßÂàòÝ õù± ýù, ‘ÛõþßÂ÷ Õ±ËáÝ ýîÂ, î±ý× ßÂõþËî ýËõ’,
¿åù ò±/ à¿îÂËûþ Îðà± ýù ü÷™¦¸ õÉõ¦š±, ûLa ¿ðËûþ ÷±Âó±
ßÂàòÝ ûÅ¿M, ‘Ûüõ Îî± õ±÷-Õ±÷Ëùõþ ¿òûþ÷, Ûàò ÎßÂò·’
ýù Û¶¿î¿é Î|¿íßÂÂ, ùɱõËõþé¿õþ üý Û¶ËîÂÉßÂé± âËõþõþ
õÉõý±ûÇ ¿õðÅÉËîÂõþ Âó¿õþ÷±í/ ¿õðÅÉÈõKéÂò ßÂîÇÂÔÂóËÂõþ Õ±¿ñß±¿õþßÂËðõþ ü˼ ÆõêÂß ßÂËûþßÂûÅËáõþ äÂäDZõþ ôÂüù Ûý× Õò±üÔ¿©† Ûß ÕËïÇ ¦¤±ö±¿õßÂ/ û± Õ¦¤±ö±¿õß î±
ýù/ ¿õðÅÉÈõÉõ¦š± ÎìÂËù ü±æ±Ëò±õþ õÉõ¦š± ýù/ üѦ¨±õþ ßÂõþ± ýù ßÂËùËæõþ ÂóÅßÂÅ õþ¿éÂ/ ýù, äÂîÅ¿ðÇËß ¿õõþ±æ÷±ò Ûß ú±¿™LÃ-¿ò¿©Âûþî±/ ò±á¿õþß ÷ýËù Îòý× Îß±òÝ îÂßÇÂî±õþ ÷±¿é ¿ðËûþ öÂõþ±é ýù ßÂËùËæõþ à±ò±àj/ Âó¿õþ¦¨±õþ ýù Õ±á±å±/ ëÂ׿¾ð¿õðɱõþ ¿õîÂßÇÂ, õ±ð-Û¶¿îÂõ±ð/ Îûò õUß±¿ºî Îß±òÝ õþ±æÍò¿îÂß ðúÇËòõþ Îæ±åò±ûþ
¿ú±ïÇÏËðõþ ßÂï± ÎöÂËõ ù±á±Ëò± ýù ÎöÂø¸æ&í ü÷ÔX á±åÂó±ù±/ ßÂËùæ ÛõÑ î±õþ ›−±¿õî äÂõþ±äÂËõþõþ õ±¿üj±õþ± üõ üÅà¿ò^±ûþ ÎáËåò/ Õ±õþ Îüý× ¿ò™¦¸tî± ÎïËß ëÂ×ËêÂ
Îý±ËˆÂù&¿ùËî õüù Ýûþ±é±õþ ßÅÂù±õþ üý Âó¿õþ|nî Âó±òÏûþ æËùõþ õÉõ¦š±/ ðÏâÇ Õ±üËå ÛßÂé±ý× ¿üX±™LÖ‘üõ ßÅÂå ¿êÂß ýɱûþ’/ Îüý× ÆòÐúËsõþ ù#±¦¨õþ Îâ±ø¸í±,
20 õåõþ ñËõþ äÂùËî ï±ß± ÷¿òÇÑ ¿úôÂËéÂõþ ßÂ÷±ËüÇõþ ßv±ü ¿ðËòõþ Îõù±ûþ ÛËò ¿ú±ïÇÏ ‘ÎöÂˈÂë ý×Ké±ËõþˆÂ’ ¿åù ÕñÉËÂõþ/ å±S Õ±õþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ò¢Ÿ Õ±¦£Â±ùËò
Ý ÕñɱÂóßÂËðõþ ßÂËùËæõþ ÷Óù ΦڱËî Î÷ú±õþ üÅËû±á ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýù/ áèLš±á±Ëõþõþ ¿î¿î¿õõþM Û¶ö±ü ÎäÂÌñÅ¿õþ û± Û¶÷±í ßÂõþ±õþ î± ßÂËõþ ÎáËùò Õò±ûþ±ü ðÔlî±ûþ/
ü÷™¦¸ õý×Ëûþõþ ÎëÂé± Îî±ù± ýù ß¿¥óëÂ×é±Ëõþ/ õý× àÒæ
Å Ëî ýËù ÷±ëÂ×Ëüõþ ÛßÂé± ¿ßvÂßÂý× Îá±h±õþ ßÂï±ûþ ¿ô¿õþ/ æ±òDZù Φ¨±ûþɱõþ õ± æɱßÂüò ý±ý×éÂüÄ Îõh±Ëî ÎáËù ÷±ù
ûË渚/ ßÂ÷ àõþËä ôÂËé±ß¿Âó ßÂõþ±õþ æËòÉ áèLš±á±Ëõþý× ÛßÂé± Îæõþ' Î÷¿úò õü±Ëò±õþ å±h± û±Ëõò ò±/ ò±Ëß ä±Âó± ¿ðËî ýËõ, ß±õþí Ýà±Ëò ö±õþîÂÏûþ, ¿õËúø¸ ßÂËõþ
õÉõ¦š± ßÂõþ± ýù/ ÎìÂËù ü±æ±Ëò± ýù Û¶±äÂÏòß±Ëù Æî¿õþ ¿éÂò õÉõ¦š±/ ßÂËùËæõþ æɱßÂüò ý±ý×éÂüÄ-Û Ã›¶äÅÂõþ õ±ã±¿ù Õ±Ëåò/ ÂóÅËõþ± Õ±Ë÷¿õþß± äÂËø¸ Ýà±Ëò ìÅÂßÂËùý×
Û¶¿î¿é ßv±ü ýËî ձõþy ýËî ýù ¿òûþ÷÷±¿ôÂßÂ/ ûÅáÂóÈ ¿õ¿¦œîÂ Ý Õ±›−Åî ýù Õ±Âó¿ò ÎðàËî Âó±Ëõò õþ±™¦¸±ö¿îÇ Âó±ò-&éÂÄà±õþ ¿ÂóßÂ/ ôÅÂéÂÂó±Ëï ñ÷ÇáèËLšõþ ü±Ëï
¿ú±ïÇÏõþ±/ ÕñɱÂóß ¿éÂëÂ×ú¿ò ò± å±hÂËù ¿ö¿æÿùɱk õü±Ëò±õþ ßÂï± õù± ýù/ ¿õ¿S ýûþ 200 é±ß± Îß¿æ òËéÂú±ßÂ/
ÛõþÂóõþ Âä±Ëõþõþ ó±î±ûþ

õþ+Âóß õþý÷±ò

Ûß¿é Û¶ß±úò± üѦš±
☎ 03512 220522

6 Ûõþ ó±î ± ÎðàÅò

☎ 03512 - 220522

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚

Îü±÷õ±õþ 29 æÅù±ý× 2013

xy õy ˆÏî Ó˚

ü±ëÂ×ï õvßÂ

õø¸Ç 11 üÑàɱ 4
12 |±õí 1420

xyˆÏîÔ
Ñì î(π˚

äÂËù± ¿òûþ÷÷ËîÂ
Îúø¸ ýËûþËå Îö±éÂÂóõÇ/
ÎÂó¿ú Õ±¦£Â±ùò Õ±õþ ¿ýÑü±õþ Ü¿îÂËýÉ ¿ôÂËõþËå õ±Ñù±/
ÂóÓõÇüÓõþÏËðõþ Îðà±Ëò± ÂóËïý× ýÒ±éÂËùò õîÇÂ÷±ò/ á±-Îæ±ûþ±¿õþõþ
éªɱ¿ëÂúò ÛàòÝ ¿ð¿õÉ õý±ù/ Â÷î±õþ Îß±òÝ ö±ø¸±õðù Îòý×/
ÕîÂÛõ Îö±é Îúø¸ ýËûþËå, Ûé±ý× õh ßÂï±/
¿òûþ÷ Î÷Ëò õÅï ðàù, ¿õþ¿áÑ, õɱùé ¿åòî±ý×, ÷ÔîÂÅÉ¿÷¿åù,
ÎÂó±¿ùÑ ÛËæKéÂËß ÕÂóýõþí, õ±ý×ßÂõ±¿ýòÏõþ ð±ÂóéÂ, ß¿÷úËòõþ
ü±ô±ý×, ¿ýÑü±-áè±÷ ðàËùõþ ùh±ý×, üõþß±Ëõþõþ ¿òËðÇú ÷±òËî ò±
ä±Ýûþ±... Ûüõ Îî± Âó±éÇ Õô ðÉ Îá÷/
ß¿÷úò Îî± ¿òûþ÷ Î÷Ëòý× ßÂï± õùËå úÔºù±õþ±õþ ð±ûþ
Û¶ú±üËòõþý×/ Õ±õ±õþ ÕòÉ¿ðËß Û¶ú±üòÝ ¿êÂßÂ/
Îö±éÂÂóÅËæ±õþ ¿òûþ÷÷Ëî úÔºù±õþ±õþ û±õîÂÏûþ ð±ûþö±õþ
ß¿÷úËòõþ¯ ¿òûþ÷îÂËLaõþ ûÒ±î±ßÂËù ¿ðËòõþ ÎúËø¸ õ¿ù
æòü±ñ±õþí/ Õïä î±Ëðõþ ¦¤±ïÇõþ± Õ±õþ ü±¿õÇß ëÂ×i§ûþËòõþ
ùËÂÉý× ò±¿ß Ûý× ¿õÂóÅù Õ±Ëûþ±æò¯
î±ýËù ¿òûþË÷õþ æòÉ õÉõ¦š± ò±¿ß õÉõ¦š±õþ æòÉ ¿òûþ÷·
Ûý× ¿òËûþ Õ±ù±Âó-¿õù±Âó-Û¶ù±ËÂó ¿üˈÂË÷õþ æáVù Âó±ïËõþ
ß±Ëù ß±Ëù ÷ü-ô±òÇ-úɱÝù± æË÷ Õ±™¦¸õþí ýûþ Õ±õþÝ æ÷±éÂ
Õ±õþ üÅÛ¶±äÂÏò Õ±õþ Îß±¿é Îß±¿é ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ÕÛ¶±¿lõþ
öÒ±h±õþ Âó¿õþíî ýûþ Ü¿îÂý±¿üß üËîÂÉ/
ßÂÏ ÕòõðÉ Âó¿õþý±ü¯ Îö±é ձËü, Îö±é û±ûþ/
¿òõþ±ÂóM±õþ õ÷Ç ñÅËù±ËîÂÝ ùÅËé±ûþ ò±/
öÂõþü± ï±Ëß Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá æò÷ËîÂõþ ü÷ϱûþ,
õɱùËé ձõþ ß¿÷úËò/
îÂõÅ Îû ÎßÂò Î÷Ëâõþ ¿üÒðÅõþ ¿ðËBå æ±ò±ò,
ձ߱ú Õ±õ±õþ ÕËá±å±Ëù±¯

Õú±™Là ëÂ×Mõþ
üÅðúÇò
Õ±îÂË‚Âõþ Ûß Îö±éÂÂóûDZûþ q ýù/ ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý× õ±Ñù±õþ ßÂù¿‚Âî ÕñɱËûþõþ
ÕòÉîÂ÷ ýËûþ ï±ßÂËõ Ûý× õþM±M Âó=Á±Ëûþî Îö±éÂ/ ¿õàɱî ¿SËßÂé ¿ù¿àËûþ Îàù±ûþ
ôÂù ü¥¤¿ùî Φ¨±õþËõ±ëÇÂËß á±ñ± õËù¿åËùò/ ÛßÂý×ö±Ëõ Âó=Á±Ëûþî Îö±ËéÂõþ
ôÂù±ôÂùÝ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ Ûß վ³î ¿òõþ±ú¿Mõþ æiœ ÎðËõ, ÛËî± æ±ò±ý×
¿åù ÕËòß ձËá/ Ûõþ æòÉý× îÂõÅ Ûî õþM çÂõþù¯
Ûõ±Ëõþõþ Âó=Á±Ëûþî Îö±Ëé üõËäÂËûþ ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ ¿õø¸ûþ ýù, ëÂ×Mõþõ˼õþ Õú±™LÃ
ýËûþ Ýê±/ ¿õñ±òüö±õþ Âó¿õþõîÇÂËòõþ Îö±Ëé ð¿Âíõ¼Ëß ÕÒ±äÂËù õÒ±ñËî Âó±õþËùÝ
ëÂ×Mõþõ¼Ëß Îüö±Ëõ ß±Ëå é±òËî Âó±Ëõþ¿ò ú±üß îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü/ Ûý× Ûù±ß±õþ
å’¿é Îæù± õ±÷ôèÂKé ÛõÑ ßÂÑËáèËüõþ úM âÒ±¿é ¿ýËüËõý× Âó¿õþ¿äÂîÂ/ Îüý× úM
âÒ±¿é ö±ã±õþ æòÉ Õ±ý׿ò-ÎõÕ±ý׿ò, òɱûÉ-ÕòɱûÉ Îß±òÝÂóïý× õ±¿ß õþ±Ëà¿ò
îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèü/ Âó=Á±Ëûþî Îö±Ëé ëÂ×MËõþõþ áè±÷Ïí Ûù±ß±Ëß ðàù ßÂõþËîÂ
ú±üßÂðù Îû ßÂîÂé± ÷õþíÂóí ùh±ý×Ëûþ ÎòË÷¿åù, î± Îõ±ç± û±ûþ Îà±ð ÷ÅàÉ÷LaÏ
üý ðËùõþ Û¶±ûþ üõ úÏø¸Ç ÎòîÔÂQ Îö±ËéÂõþ õɱÂó±Ëõþ ëÂ×Mõþõ˼ âò âò üö±
ßÂËõþ¿åËùò/ ðÅáÇðàù Õ±õþ ðÅáÇõþ±õþ ùh±ý× ßÂàòÝ ú±¿™LÃÂóÓíÇ ýËî Âó±Ëõþ· ýûþÝ
¿ò/ ÷Ëò±òûþò ÂóS æ÷± ÎðÝûþ±õþ ÂóõÇ q ýÝûþ±õþ ü˼ ü˼ý× q ýËûþ û±ûþ
Õú±¿™LÃ-õþMÂó±îÂ/ õ±™¦¸Ëõ Îö±é õËù û± ýËûþËå, î± ¿òà±ð Û¶ýüò å±h± Õ±õþ
¿ßÂåÅ òûþ/ Â÷î± ò±÷ß ‘÷ñÅ’õþ Îù±Ëö ÷±òÅø¸ Îû ßÂîÂé± òÏËä ò±÷Ëî Âó±Ëõþ, Ûý×
Îö±é î±õþ ëÂ×ð±ýõþí ýËûþ ï±ßÂËõ/ ëÂ×Mõþõ¼ üÑüðÏûþ áíîÂËLaõþ ÛîÂé± ¿ýÑ¦Ú õþ+Âó
Õ±Ëá ÎðËà¿ò/ Ã
ÛËðËúõþ üÑüðÏûþ áíîÂLa Ûàò Îû õh Âó¿õþý±ü-›¶ýüËòõþ ¿õø¸ûþ ýËûþ ðÒ±¿hÂËûþËå,
ÛßÂï± Õ¦¤Ïß±õþ ßÂõþ±õþ æ±ûþá± Îòý×/ Ûý× üîÂÉé±Ëß ձõþÝ ÛßÂõ±õþ Âó=Á±ËûþîÂ
Îö±ËéÂý× Ã›¶÷±í ßÂËõþ õþ±æÉ üõþß±õþ/ Õ±ý×Ëòõþ ðõþæ±ûþ õ±õþõ±õþ ¿òõDZäÂò ß¿÷úËòõþ
ß±Ëå ÎýËõþÝ Îúø¸ ý±¿ü ¿ßÂc ý±üù üõþß±õþý×/ Õ±Âó¿M ï±ßÂËùÝ Õ±ð±ùËîÂõþ
¿òËðÇËú ÎßÂfÏûþ õ±¿ýòÏ ¿ðËûþ Îö±é ßÂõþËî ýËùÝ ß±ûÇËÂËS Îüý× õ±¿ýòÏ ¿üÑýö±á
æ±ûþá±ûþ ß±Ëæý× ù±á±Ëò± ýûþ¿ò/ ß±ËêÂõþ ÂóÅîÅÂù õþ±æÉ ÂóÅ¿ùúËßÂý× ý×ËBå÷Ëî±
õÉõý±õþ ßÂËõþËå üõþß±¿õþ ú±üßÂðù/ ü±ÂóÝ ÷õþù ù±¿êÂÝ ö±ãù ò±/ Õ±ý×ò
æ±ò±Ý ýù, Õ±ý×Ëòõþ ôұߠàÒÅËæ ¿òËæõþ ý×ËBå÷Ëî± ß±æÝ ßÂõþ± ýù/ ÷±ùð±
ÎïËß Îß±ä¿õý±õþ– ëÂ×MËõþõþ Ûý× åûþ Îæù±õþ üõÇÛý× Ûý× ÛßÂý× ÎäÂò± å¿õõþ
Îß±òÝ õÉ¿îÂS÷ Îòý× Îß±ï±Ý/
Îö±Ëé Îß ¿æîÂù Õ±õþ Îß ý±õþù, Ûé± Ûàò Õ±õþ õh ßÂï± òûþ/ ß±õþí ÷±òÅø¸
ÎæËò ÎáËå, û±õþ± Â÷î±ûþ ï±Ëß ëÂ×ÒäÂÅ æ±ûþá±ûþ, î±õþ± òÏäÅ æ±ûþá±ûþ ßÂàòÝ ý±õþËîÂ
ä±ûþ ò±, ý±Ëõþ ò±/ Âó=Á±Ëûþî õÉõ¦š±Ëß áè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸ ¿òËæËðõþ üõþß±õþ õËù ÷Ëò
ßÂËõþ/ ¿ßÂc Ûý× Âó=Á±ËûþËîÂõþ ß±æßÂ÷Ç ¿òËûþ ðÅòÇÏ¿îÂõþ Õ¿öÂËû±á ßÂ÷ ßÂËõþ¿ò/ 
Â÷î±ûþ Îûý× ï±ßÅÂß ò± ÎßÂò, Îüý× ðÅáÇ¿îÂõþ ÂóұߠÎïËß ÷Å¿Mõþ Âóï ÎßÂëÂ× ÎàÒ±Ëæ
ò±, õõþÑ Õ±õþÝ Îõ¿ú ßÂËõþ Îüý× ÂóÒ±Ëß æ¿hÂËûþ û±ûþ/ Õ±õþ Ûé±ý× Îî± Õ±üù/ î±ý×
Îß±ä¿õý±Ëõþ Îö±é±õþËðõþ õ±ñÉ ßÂõþ± ýûþ ú±üßÂðËùõþ ¿äÂËý å±Âó ÷±õþËîÂ/
Îß±ä¿õý±Ëõþõþ âéÂò± ýûþËî± Û¶ß±ËúÉ ÛËüËå ¿ßÂc ÷±ùð±, ðÅý× ¿ðò±æÂóÅõþ,
æùÂó±ý×&¿hÂËîÂÝ Îû ÛßÂý× âéÂò± õU-õUõ±õþ ýûþ¿ò, ÛßÂï± ð±¿ûþQ ¿òËûþ ÎßÂ
õùËõ¯

Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ

Îûò õÒ±Ëä òÅËòö±ËîÂ
äÂù¿î Îö±ËéÂõþ ÷õþqË÷ àõËõþõþ ß±áËæõþ Âóԇ±ûþ Û¶±ûþ
Û¶¿î¿ðòý× Âî¿õÂîÂ, õþM±M, ÷ÔîÂËðý&Ëù±Ëî ÎßÂ÷ò Îûò
ÕöÂÉ™¦¸ ýËûþ ¿áËûþ¿å/ Æðò¿jò ßÂ÷ÇÉõÉ™¦¸î±õþ ôÒ±Ëß ձõþ
ÛßÂé± àõËõþõþ ÷Ëî±ý× ÷Ôî ÷Åà&Ëù± ¿÷¿ùËûþ û±ûþ ÷ò ÎïËßÂ/
¿ßÂc 17æÅù±ý× Ã›¶ï÷ Âó±î±õþ å¿õé± ÛßÂé± ñ±!± ¿ðù...
¿õ¦¤±ð ýËûþ Îáù üß±Ëùõþ ä±/
Õ±éÂ-òûþ õåËõþõþ Î÷Ëûþé± â±Ëüõþ ëÂ×Âóõþ qËûþ, ü±÷Ëò ýÒ±éÂÅ
ÎáËh õËü õ±õ±/ å¿õ ßÂîÂé± ßÂï± õËù 汿ò ò±,
îÂËõ õ±õ±õþ ÷ÅËàõþ Û¶¿îÂé± ¿ÂóË'ù ÎïËß ¿êÂßÂËõþ ÎõËõþ±¿Båù,
üõǦ¤ ý±õþ±Ëò±õþ ý±ý±ß±õþ/
Õ±÷±õþÝ Îû Õ÷¿ò ÛßÂé± Î÷Ëûþ Õ±Ëå, Õ±¿÷Ý Îî± õ±õ±¯

Îü±÷ú‚Âõþ ¿üÑý
òûþ±¿ð¿{¡Ëî ü¥x¿î ÷ý± ¿äÂ{¡±¿ä¿{¡/ ‘ðú æòÂóï’-Ûõþ Õ±¿ãò± æËù ëÅÂõËå/ ¿õèËéÂËòõþ
Û¶ñ±ò÷LaÏõþ Õ±™¦¸±ò± 10 ë±ëÂ׿òÑ ¿¦†˜éÂ/ ö±õþËî õɱÂó±õþé± ÛßÂéÅ ձù±ð±/ Û¶ñ±ò÷LaÏõþ
üðõþ ðlõþ ‘ü±ëÂ×ï õvßÂ’/ ¿ßÂc ¿òÂó±é ü#ò ëÂ. ÷òË÷±ýò ¿üÑ ï±ËßÂò ‘7 ÎõþüËß±üÇ’
Îõþ±Ëë ձõþ 10 æòÂóï ýËBå ‘¿Âó Û÷ Õɱ` ÎÛ¶¿üËëÂKé Î÷ß±õþ’ ü¿òûþ± ÷ɱë±Ë÷õþ
õ±ü¦š±ò/ &Q ÛõÑ ÷¿ý÷±ûþ, 7 ÎõþüËß±Ëü¸Çõþ ÎäÂËûþ ÎìÂõþ Û¿áËûþ 10 æòÂóï/ ÕîÂÛõ,
¿ð¿{¡õþ ÷ÅàÉ÷LaÏ úÏù± ðÏ¿ÂËîÂõþ ßÂÂó±Ëù öÒ±æ/ Îõ-Õ±Ë!ÂËù æù ûî Îá±ù õ±¿ñËûþËå
æòÂóËï ìÅÂËßÂý×/ ü±÷Ëòõþ òËöÂ¥¤Ëõþ ¿ð¿{¡ ¿õñ±òüö±õþ ¿òõDZäÂò/ ÷ɱë±Ë÷õþ Õ±úÏõDZð
Îî± ä±ý×-ý×/ ôÂù|n¿îÂËîÂ, ÂóÓîÇ ðlËõþõþ ¿òß±úÏ ßÂ÷ÇÏËðõþ U÷¿hÂ-à±Ýûþ± UËh±U¿hÂ/
...âéÂò±Ëß ‘Û¶îÂÏ¿ßÂ’ ¿ýËüËõ ñõþËù ÛõÑ Õ±üi§ Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂò üÑS±™Là ü±¥x¿îÂßÂ
¿ßÂåÅ âéÂò± ÎöÂËõ ÎðàËù ÷Ëò ýËîÂý× Âó±Ëõþ, ‘Îü ¿ß¯ &æõþ±ËîÂõþ üõõþ÷îÂÏ òðÏõþ ÎìÂëÂ×
¿ß ÎúËø¸ õþ±æñ±òÏËî ý±ò± ¿ðËûþ Ûý× ¿ö ¿ö ձý× ¿Âó’õþ ÎëÂõþ±ûþ Õ±åËh ÂóhÂù¯ Û¿ßÂ
Îß±òÝ õþ±æÍò¿îÂß Âó±ù±õðËùõþ Âó±ý×ùé ß±õþ· Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËòõþ Õ±õþ ÷±S
÷±üßÂËûþß õ±¿ßÂ/ Õ±á±÷Ï ÂóÒ±äÂõåõþ ‘ü±ëÂ×ï õvßÂ’-Ûõþ ðàùð±¿õþ ß±õþ õ± ß±Ëðõþ ý±ËîÂ
ï±ßÂËõ – Û Îî± Ûàò Îß±¿é é±ß±õþ Û¶Ÿ/ æŠò±-ߊò±ûþ ÷Åàõþ ¿÷¿ëÂûþ±&¿ù/ Îá±ÂóËò
Îá±ÂóËò ýûþËî± õÅ¿ßÂõþ±Ý ü¿Sûþ/ æòÂóï ò± üõõþ÷îÂÏ·
Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ Û¶ñ±ò÷LaÏËQõþ à¿îÂûþ±ò ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ ßÂÑËáèü ÛõÑ ÎòËý
Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÛßÂîÂõþô± Û¶±ñ±ËòÉõþ å¿õý× îÅÂËù ñËõþ/ ¦¤±ñÏòî±õþ Âóõþ ÎßÂËéÂËå 65 õåõþ/
Ûõþ ÷ËñÉ 37 õåõþ 10 ÷±ü Îü±æ±üÅ¿æ ÎòËý, ý׿jõþ± Ý õþ±æÏõ/ 2004 ÎïËßÂ
ý×ëÂ׿ÂóÛ Îæ±éÂú¿Mõþ ß±êÂÂóÅîÄ¿ù ò±ËäÂõþ Õ±h±Ëù Û¶±ûþ ðú õåõþ ñËõþ Îüý× 10 ò¥¤Ëõþý×
üÅËî± é±ò±/ ÕïÇ±È ÎòËý-ë±ûþËò¿ˆÂõþ ðàËùý× Ã›¶±ûþ 48 õåõþ/ Ûå±h± ù±ùõ±ý±ðÅõþ
ú±¦aÏ, ¿Âó ¿ö òõþ¿ü÷± õþ±Ý Û¶÷ÅàËß ñõþËù ü±ëÂ×ï õvËß ßÂÑËáè¿ü ï±õ± Õ±õþÝ õåõþ òûþðú/ ¿õËõþ±ñÏÂóËÂõþ •ö±õþîÂÏûþ æòî± Âó±¿éÇ— ýËûþ ÂóÓíÇ ü÷Ëûþõþ æòÉ Ã›¶ñ±ò÷LaÏõþ îÂàÄËîÂ
ÎïËßÂËåò/ ÛßÂ÷±S ÕéÂù¿õý±õþÏ õ±æËÂóûþÏ •÷±äÇ 1998- Î÷ 2004—/ îÂ±Ý Õ±õ±õþ
Ûò ¿ëÂ Û Îæ±é áêÂò ßÂËõþ/ àÅäÂËõþ± ü÷ËQõþ æòÉ Õ±õþÝ ßÂËûþßÂæò Ûý× Õ±üËò
õËüËåò/ î±Ëß Ûý× ü÷üɱ ææÇ¿õþî ÎðËú îÒ±Ëðõþ ß±æ ä±ù±Ëî ýËûþËå ýÒ±Âó±¿ò Îõþ±áÏõþ
÷Ëî± ý×òÄËýù±õþ ÎéÂËò ÎéÂËò/
65 õåËõþõþ Ûý× õþ±æÍò¿îÂß ý׿îÂý±ü ÂóûDZËù±äÂò± ßÂËõþ ¿ò¿ZÇñ±ûþ ðÅ¿é ¿üX±˙Là ÎÂóÒÌåËò±
û±ûþ/ Û¶ï÷îÂ, ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ úýõþ-òáõþËßÂfÏß ëÂ×i§ûþò, Æõ:±¿òßÂ Ý Ã›¶ûÅ¿Máî ü±ôÂËùÉõþ
ßÂï± õ±ð ¿ðËù ý±æ±Ëõþ± õɱïÇî±õþ ð±ûþ ßÂÑËáèüËßÂý× ¿òËî ýËõ/ ÎûËýîÅÂ Û û±õÈ
¿üÑýö±á ü÷Ëûþý× î±õþ± ö±õþËîÂõþ õþ±©†-˜ Â÷î±ûþ/ õÉïÇî±&¿ù õU÷±¿SßÂ/ æò¿õ˦£Â±õþí,
÷Å^±¦£ÂÏ¿îÂ, ð±¿õþ^É, ÕÂóÅ¿©†, ¿òõþÂõþî±, ¦¤Š¿ú±, ðÅòÇÏ¿î ðÅõÇÔM±ûþò, æ±îÂÂó±îÂ,
ü±¥xð±¿ûþßÂî±, òÏ¿îÂõ¿æÇî ձRËß¿fßÂî±, ëÂ×áèÂóLš±, ¿õú±ù ÕË‚Âõþ Îâ±é±ù± Ûàò
ö±õþîÂõ±üÏõþ õ±Ëõþ±÷±üɱ/ æ±îÂÏûþ ÎäÂîÂò±, æ±îÂÏûþ üÑý¿î õ± æ±îÂÏûþ ä¿õþËSõþ ßÂï±
ÛàòÝ ¿úqÂó±ËêÂÉ ÷Åà ì±Ëß Õïõ± Îòî±Ëðõþ õ±íÏËî ý×ï±Ëõþ åh±ûþ ò±á¿õþßÂËðõþ ÷Ë÷Ç
ÎÂóÒÌå±ûþ ò±/ õ±™¦¸õ Õ¿öÂ:î±ûþ î±õþ± ÎðàËå ‘Âó¿ù¿éÂ' ÛõÑ ‘Õɱ›−±Ëûþë Âó¿ù¿éÂ'’Ûõþ ÷ËñÉ ßÂÏ ðÅ™¦¸õþ ô±õþ±ß¯ Û¶îÂÉ õþ±æòÏ¿î ¿òËûþ ëÂ×Bä¿ú¿Âî ÎæòÄ Û'-Ýûþ±ý×õþ±
Õò±áèýÏ/ î±õþÂóõþ õþËûþËå ¿õ«±ûþËòõþ ò±Ë÷ ÂóÒÅ¿æõ±ð Ý Îö±áõ±Ëðõþ ý±ò±ð±¿õþ/
¿ZîÂÏûþîÂ, õþ±©†˜Ïûþ õ=Áò±õþ Õ¿öÂËû±á îÅÂËù ÛËßÂõþ óõþ Ûß ձ=Á¿ùß ðËùõþ ëÂ×¾õ/
æ±îÂÏûþ ¦¤±ËïÇõþ ¿õø¸ûþ î±Ëðõþ ÕɱËæ`±ûþ üäÂõþ±äÂõþ Õá豿ñß±õþ Âó±ûþò± ÕïäÂ
üÑàɱá¿õþ‡Âî±õþ ÎÂËS Ûý×üõ ðùý× ÕËòßÂü÷ûþ ‘¿òûþLaËßÂõþ öÓ¿÷ß±’ ¿òËBå/ ôÂËù
Îß±ûþ±¿ùúò ýËûþ ëÂ×êÂËå ÕõúÉy±õÏ/ îÂï±ß¿ïî ‘õh ðù&¿ù’õþ ëÂ×Âóõþ ¿ò¿}Âî ¿òöÇÂõþî±
õþ±àËî Âó±õþËå ò± ö±õþËîÂõþ Îö±é±õþßÅÂù/
ü¥x¿î Ûß¿é üÑõ±ðË᱇ÂÏ Õ±üi§ ¿òõDZäÂò ü¥óËßÇ Ûß ò÷Åò± ü÷ϱ ۶߱ú ßÂËõþËå/
î±Ëî õù± ýËûþËå, Ûàòý× ¿òõDZäÂò ýËù, Îù±ßÂüö±õþ 543 ¿é ձüËòõþ ÷ËñÉ ßÂÑËáèü
ÎòîÔÂQ±ñÏò ý×ëÂ× ¿Âó Û Îæ±é Âó±Ëõ 136, ¿õ Îæ ¿Âó ÎòîÔÂQ±ñÏò Ûò ¿ëÂ Û 206, õ±÷ú¿M
34 ÛõÑ ÕòɱòÉõþ± 167/ Îõ±ç± û±ËBå, Îá±é±ßÂËûþß ձ¿ïÇß ÎßÂËù‚±¿õþ ÷òË÷±ýò
üõþß±Ëõþõþ Û¶¿î Îö±é±õþËðõþ ¿õõþ+Âó ßÂËõþ îÅÂËùËå/ Ûý× ÎÛ¶¿ÂËî Û¶ñ±ò ¿õËõþ±ñÏ ðù ¿õ
Îæ ¿Âó Îî± Îî±hÂËæ±h q ßÂõþËîÂý× Âó±Ëõþ ü±ëÂ×ï õvß ðàù ßÂõþ±õþ æòÉ/ ¿ßÂc î±Ëðõþ

üѦ¨±õþ Õ¿î ¿õø¸÷ õd¯
›¶ï÷ ó±î ±õþ óõþ
Õ±Ë÷¿õþßÂ±Ý ò±¿ß ÷±òÅø¸ ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò Ýý× ¿ùéÂùÄ ý׿`Âûþ±’õþ ÷±òÅø¸Ëðõþ/ ¿ßÂc î±õþ
ÎäÂËûþÝ öÂûþ‚Âõþ 2113 ü±Ëùõþ âéÂò±é±/ ¿ßÂåÅ õ±ã±¿ù å±SËß Âó±ê±Ëò± ýËûþ¿åù
÷¼ùáèËýõþ ßÂËù±¿òËî ÷ý±ß±ú¿õðɱ äÂäDZ ßÂõþËîÂ/ Îú±ò± û±ûþ, Ýý×õþßÂ÷ ¦¤ûþÑ¿Sûþ,
¿ë¿æéÂɱù ÕîÂɱñÅ¿òß áèÏò ý±ëÂ×Ëæÿõþ ÷ËñÉÝ ÂóÔ¿ïõÏ ÎïËß ùÅ¿ßÂËûþ ¿òËûþ û±Ýûþ± &éÂà±õþ
¿Âóß ûSîÂS ÎôÂËù ÂóÅËõþ± õÉõ¦š±é±ËßÂý× ñTÑü ßÂËõþ ÎðÝûþ±õþ Îæ±á±h ßÂËõþ¿åù î±õþ±/
Îá±{¡±ûþ ¿áËûþ¿åù û±õîÂÏûþ ¿òûþ÷úÔºù±/ å±S ý×ëÂ׿òûþòÝ Îâõþ±Ý ßÂõþ±õþ Õ¿ñß±õþ ¿ðËîÂ
ýËõ õËù Ýà±Ëò ò±¿ß õòÄñ ÎëÂËß¿åù/ Îúø¸Ë÷ø¸ ¿õÂó#òß õd ÎöÂËõ Îõþ±õéÂõþ±
î±Ëðõþ ñËõþ ñËõþ ÷ý±ß±Ëú åÅÒËh ¿ðËûþ¿åù/ Îõþ±õéÂËðõþ û± õÅ¿X ձõþ ßÂϯ î±Ëðõþ ÎôÂõþîÂ
ò± ÎÂóËûþ Ûý× õ±Ñù±ûþ îÂð™Là ß¿÷úò õü±Ëò± ýËù 50 õåõþ Âóõþ î±õþ ¿õþËÂó±éÂÇ ý±ËîÂ
Õ±Ëü/ î±õþ ¿ö¿MËî ¿ú±ðlõþ ¿ßÂåÅ ¿òûþ÷ß±òÅò õ±ò±ûþ/ Îû÷ò, ¿Ã›¶¿kÂóɱùËðõþ ú±éÇÂ
ÂóËõþ ßÂËùËæ Õ±üËî ýËõ, å±SËòî±õþ± Îûò îÂÒ±õþ ßÂù±õþ ñõþËî Âó±Ëõþ/ Û¶äÅÂõþ Îé¿õËùõþ

üy±õÉ Ã›¶ñ±ò÷LaÏ Îß· ßÂÑËáèü-ý× õ± ß±Ëß ßÂõþËõ î±Ëðõþ üÑüðÏûþ ðùËòî±· Û ¿õø¸Ëûþ
¿ßÂåÅ ÕîÅÂÉÈü±ýÏ Îå±é“ ÷±ç±¿õþ ÷±ËÂóõþ Îòî±Ëðõþ Õ±ùÂóéÂß± õ± ÷Åà-ôÂüÄß±Ëò± ÷™LÃõÉ
õ±ð ¿ðËù, ðÅ’ÂóÂý× ¿ßÂc üõþß±¿õþö±Ëõ ÎÛ¶±ËæË"ë Û¶±ý×÷ ¿÷¿òˆÂ±Ëõþõþ õɱÂó±Ëõþ ¿ýõþiœûþ
òÏõþõî±ËßÂý× ñËõþ ÎõþËàËå/
Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú ÕõúÉ Õ±Ë÷¿õþß±ò üÑ¿õñ±ò Î÷±î±Ëõß Û¶îÂÉÂö±Ëõ ðù-Û¶™¦¸±¿õîÂ
õþ±©†˜Âó¿î ¿òõDZäÂËòõþ õÉõ¦š± Îòý×/ Îòý× ¿õèËéÂËòõþ ÷Ëî± ¿ZðùÏûþ ¢−ɱëÂˈ±ò-¿ëÂæÿËõþ¿ù
•¿õ«¿õàɱî Û¶ñ±ò÷LaÏZûþ— ÎéªëÂ÷±ËßÇÂõþ õþ±æÍò¿îÂß ùh±ý×/ î±ý× ÛËðËú Îù±ßÂüö±
¿òõDZäÂËòõþ ÂóËõþý× üÑàɱá¿õþ‡Â ðËùõþ üÑüðÏûþ Îòî± õ± Û¶ñ±ò÷LaÏ ¿¦šõþ ýûþ/ îÂõÅ ¿ðò
Õ±÷±Ëðõþ ëÂ×i§ûþòúÏù ÎðËúõþ Õ±õþÝ ßÂËûþß Îß±¿é ¿úqõþ
ûî ÛËá±ËBå, Îö±Ëùö±ù± ò±á¿õþßÂËðõþ ÷ËñÉ ¿ß¿=ÁÈ üËäÂîÂòî± ûàò õ±hÂËå, îÂàò
÷Ëî±ý× ýûþËî± Îüý× Î÷ËûþÝ ðÅÂóÅËõþõþ à±õ±Ëõþõþ
ö±õÏ Ã›¶ñ±ò÷LaÏõþ ò±÷ æ±ò±õþ ÎßÂÌîÓÂýù Îî± æ±áËîÂý× Âó±Ëõþ ÛõÑ î±õþ ëÂ×Âóõþ ‘÷îÂð±ò’
Îù±ËöÂý× ï±ù±-õ±¿é ¿òËûþ åÅéÂËî åÅéÂËî ձüŨËù,
Îû ¿ßÂåÅé± ¿òöÇÂõþ ßÂËõþ, îÂ±Ý Õ¦¤Ïß±õþ ßÂõþ±õþ ëÂ×Âó±ûþ Îòý×/
Õ±õþ qSõ±õþ ÷òà±õþ±Âó ¿òËûþ õ±¿h ¿ôÂõþîÂ/
ÎÂóéÂöÂËõþ
ðÅ
Ë
é±
ö±îÂ-¿é ÎÂóËî ÎÂóËî ձõ±õþ Îü±÷õ±õþ
‘üõõþ÷îÂÏ’ õþ+ÂóßÂËŠõþ Ûà±ò ÎïËßÂý× q/ Û¶ñ±ò ¿õËõþ±ñÏ ðù ¿õ Îæ ¿Âó Îî ձëÂõ±òÏ
õ±¿hÂËî Îî± òÅò Õ±òËî Âó±™Lñ ôÅÂËõþ±ûþ¯
÷Åõþ¿ù ÷Ëò±ýõþ, Õí, üÅø¸÷±’õþ ÷Ëî± î±õh î±õh Îòî± ï±ßÂËùÝ ðËùõþ ‘¿ä™LÃò
Îü¿ðò
ÝËðõþ
¿÷ëÂ-ÎëÂ
¿÷Ëùõþ Õ±ùÅ-üûþ±¿õËòõþ îÂõþß±¿õþËîÂ
Î᱇ÂÏ’ Ý üãâ Âó¿õþõ±Ëõþõþ Âó¿õþä±ùßÂËðõþ ÷Ëò ýËûþËå, ¿õÂóËÂõþ Î÷±ß±¿õù±õþ æòÉ
Î÷ú±Ëò± ¿åù öÂûþ‚Âõþ ßÂÏéÂò±úßÂ/
Û¶Ëûþ±æò Õ±õþÝ ‘ë±ûþò±¿÷ßÂ Ý ö±ý×õèɱKéÂ’ Îòî±/ ðËùõþ ¿òäÅÂîÂù±õþ ßÂ÷ÇÏËðõþ ß±Ëå
Âó¿õþ
í
±Ë÷
ÆúúËõý×
ÂóÔ¿ïõÏ ÎåËh äÂËù ÎûËî ýù/
‘üõõþ÷îÂÏ’ ù¿ùî &æõþ±ËéÂõþ öÓ¿÷ÂóÅS òËõþf Î÷±ðÏ Ûàò òûþËòõþ ÷¿í/ ÎûËýîÅÂ, ÂóõþÂóõþ
¿îÂòõ±õþ üÑàɱá¿õþ¸‡Âî± ¿òËûþ ÷ÅàÉ÷LaÏ ýËûþËåò Î÷±ðÏ/ Õæ¦Ú Û¶¿îÂßÅÂùî±õþ ÷ËñÉ ¿õÂóÅù ö±õ± û±ûþ¯ Îß±òÝ ÷±õþíËõþ±á, ðÅâÇéÂò± õ± Û¶±ßÔ¿îÂß ¿õÂóûÇûþ
òûþ, ΦÚô üõþß±Ëõþõþ ÎðÝûþ± ðÅÂóÅËõþõþ à±õ±õþ ÎàËûþ¯
Û¶¿îÂõgÂßÂî± éÂÂóËß îÒ±õþ Ý îÒ±õþ ðËùõþ ü±¥x¿îÂß ¿òõDZäÂòÏ-æûþ õU ¿õð*
ÎüËô±ù¿æˆÂËßÂÝ ¿õ÷ÓìÂÿ ßÂËõþËå/ ÎßÂò, ¿õ÷ÓìÂÿ ÎßÂò·
¿õý±Ëõþõþ ü±õþò Îæù±õþ ñ÷ÇüîÂÏ áè±Ë÷õþ Û¶±ï¿÷ß ¿õðɱùËûþ
ý׿òý× Îüý× òËõþf Î÷±ðÏ, õåõþßÂËûþß ձËá ûÒ±õþ ÷ÅàÉ÷LaÏËQõþ ü÷Ëûþ &æõþ±Ëé ýËûþ¿åù ßÂÏéÂò±úß Î÷ú±Ëò± à±õ±õþ ÎàËûþ ÷±õþ± Îáù 23 æò ¿úq/
ÕõþáɱËò±ôÂüÄôÂõþ±ü ÎûÌËáõþ Ûý× ßÂÏéÂò±úß ý׿îÂ÷ËñÉý×
öÂûþ±õý ð±¼±/ Îðú-¿õËðËúõþ ÷±òõî±õ±ðÏ üÑáêÂò&¿ù ûÒ±Ëß 汿òËûþ¿åù îÂÏõè ¿ñ!±õþ/
ðÅ¿òûþ±õþ 50 é± ÎðËú ¿ò¿ø¸X ÎⱿø¸î ýËûþËå/
õþ±ËæÉ 10 Âó±ËüÇKé ÛõÑ ÎðËú 13 Âó±ËüÇKé ÷±òÅø¸ ý×üù±÷ ñ÷DZõù¥¤Ï ýËùÝ ü±¥x¿îÂßÂ
Ûõþ ÷±õþ±Rß ¿îÂß±õþß Û¶ö±Ëõõþ æòÉý×
¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËò Î÷±ðÏ îÒ±Ëðõþ ß±ëÂ×ËßÂý× Ã›¶±ïÇÏ ßÂËõþò¿ò/ ¿òËæËß ¿î¿ò ‘¿ýjÅ
2003 ü±Ëù ¿õ« ¦¤±¦šÉ üѦš± ÛËß ‘ý±ý׿ù ýɱæÿ±õþë±ü’
æ±îÂÏûþî±õ±ðÏ’ õùËùÝ ¿õËõþ±ñÏÂóËÂõþ ß±Ëå Î÷±ðÏ ‘ßÂAõþ ¿ýjÅ ü±¥xð±¿ûþßÂî±õ±ðÏ’/
Îâ±ø¸í± ßÂËõþËå/ îÂõÅ ö±õþîÂõËø¸Çõþ ÷Ëî± ÎðËú
îÒ±õþ Õ±÷Ëùý× Û÷ò òÔúÑü áíýîÂɱ âËéÂËå õËù Õ±æÝ Õ±Ë÷¿õþß± ÛõÑ ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ
Ûý×
ßÂÏéÂò±úßÂ
üýæùöÂÉ ÛõÑ õUùõÉõý+îÂ, î±õþ ÕòÉîÂ÷
¿ßÂåÅ ÎðËú •÷ñÉÛ¶±äÂÉ õ±ð-ý× ÎðÝûþ± Îáù— îÒ±Ëß ¿öÂü± Îðûþò±/ ¿õ Îæ ¿Âó Ý üÑâ
ß±õþí ßÂÏéÂò±úß ¿ò÷DZî±Ëðõþ ü˼
Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÕËòß Îòî±ý× Î÷±ðÏËß Û¶ñ±ò÷LaÏä±ò ò±/
õþ±æÍò¿îÂß Îòî±Ëðõþ ðýõþ÷-÷ýõþ÷/
òËõþf Î÷±ðÏ Ã›¶ñ±ò÷LaÏõþ+ËÂó ÎÛ¶±ËæË"ë ýËù ÷Åü¿ù÷ Îö±éÂõɱ˂ ¿õõþ+Âó Û¶¿î¿Sûþ±
Õ±}ÂËûÇõþ ¿õø¸ûþ, ôÂËõþ¿kß Âóõþϱûþ æ±ò± Îáù,
âé±õþ üy±õò±/ Õïä îÒ±õþ ü÷ïÇßÂËðõþ ß±Ëå òËõþf Î÷±ðÏ ÛßÂæò üÅð Û¶ú±üßÂ,
Îü¿ðËòõþ Õ±ùÅ-üûþ±¿õËòõþ îÂõþß±¿õþËîÂ
¿úŠõgÅÂ, ëÂ×i§ûþòõgÅÂ/ 2002 ü±Ëùõþ Âóõþ &æõþ±Ëé ձõþ Îß±òÝ ð±¼± ýûþ¿ò üſÛ¶÷Ëß±éÇÂ
ÕõþáɱËò±ôÂüÄËôÂËéÂõþ Âó¿õþ÷±í õ±¿í¿æÉßÂö±Ëõ õÉõý+îÂ
Ûß¿é ÷±÷ù±ûþ •ð±¼± ü¥ó¿ßÇÂî— îÒ±Ëß Îõþý±ý× ¿ðËûþËå ÛõÑ ü¥x¿î ý×ëÂ×Ëõþ±ÂóÏûþ
ßÂÏéÂò±úËß Îû Âó¿õþ÷±í ï±ËßÂ,
ý×ëÂ׿òûþËòõþ Ûß Û¶¿î¿ò¿ñðù Î÷±ðÏËß ձ÷Laí 汿òËûþËåò ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂó û±Ýûþ±õþ æòÉ/
î±õþ ÎäÂËûþÝ ÂóÒ±äÂ&í Îõ¿ú ¿åù/ Õ±õþ Îüý× ¿õø¸ à±Ýûþ±õþ
Ûý× ¿òõËg ëÂ׿{¡¿àî ü÷ϱûþ Û¶ñ±ò÷LaÏ ¿ýËüËõ Î÷±ðÏ ÎÂóËûþËåò 36 Âó±ËüÇKé ü÷ïÇò
ÂóËõþý× ¿úqõþ± ìÂËù ÂóËhÂËå ÷ÔîÅÂÉõþ Îß±Ëù
û± ÕòÉËðõþ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú/
ÕËòËß ÷±õþ± Îáù õ±õ±õþ Îß±Ëùý× õ¿÷ ßÂõþËî ßÂõþËîÂ,
ý±üÂó±î±Ëù ÎÂóÒÌåËò±õþ Õ±Ëáý×/
îÂõÅÝ ¿õËæ¿Âó-ÎòîÔÂQ, ÷Ëò ýûþ õþ±æÍò¿îÂß ÎßÂÌúù ¿ýËüËõý×, ü¥x¿î Î÷±ýò
ö±áõËîÂõþ ÷±ñÉË÷ Îâ±ø¸í± ßÂËõþËåò Îû, Î÷±ðÏõþ ÎòîÔÂËQý× ¿òõDZäÂòÏ ûÅX Âó¿õþ䱿ùîÂ
Îðú Îû ÂóËï Û¶õùËõËá åÅËé äÂËùËå ëÂ×i§¿îÂõþ ¿úàËõþ,
ýËõ/ îÒ±õþ ÕñÏËòý× ‘¿ü¿òûþõþ’Ëðõþ õþ±à± ýËûþËå òõá¿êÂî 20 ¿é ß¿÷¿éÂËîÂ/ õ±æËÂóûþÏ,
Îüý× ÂóËïý× ¿ß ÷±õþ±Rß ßÂÏéÂò±úß ÛËü ¿÷Ëú û±ûþ
Õ±ëÂõ±òÏ ÛõÑ õþ±÷ò±ï ¿üÑËß õþ±à± ýËûþËå ‘¿ðú± ¿òËðÇúßÂ’ ¿ýËüËõ/ Û¶ñ±ò÷LaÏõþ
Îüý× à±õ±Ëõþ, û± ÷ÅËà ÎðÝûþ±õþ æòÉ ü±õþ±¿ðò ý±-¿ÂóËîÂÉú
õɱÂó±õþ¿é ձÂó±îÂî ¿úËßÂûþ/ ßÂ÷ÇÏõþ± üõõþ÷îÂÏ-ÂóÅËSõþ ÂóËÂý×/ î±Ëðõþ ‘ÛòÄïÅ’ ßÂË÷¿ò/
ßÂËõþ õËü ï±Ëß Û¶îÂÉ™Là áè±Ë÷õþ ò± ÎàËî Âó±Ýûþ± âËõþõþ
ÕòÉ¿ðËßÂ, 10 æòÂóï-Ý ý±î &¿éÂËûþ õËü Îòý×/ ÎòËý Âó¿õþõ±Ëõþõþ Õ±õþ Ûß õÑúñõþ
ÎåËùË÷Ëûþ&Ëù±· ö±õþîÂõËø¸Ç õîÇÂ÷±Ëò ßv±ü Ûý×é ÂóûÇ™LÃ
•ò±¿ß õþ±æÏõ-ü¿òûþ± Âó¿õþõ±Ëõþõþ¯— õþ±Uù á±gÂÏ ÛËá±ËBåò Õïõ± îÒ±Ëß ۿáËûþ ñõþËå
Û¶±ûþ 12 Îß±¿é ÎåËùË÷Ëûþ ¿÷ëÂ-Îë ¿÷ù Û¶ßÂËŠõþ Õ±Ýî±ûþ/
ÎòÂóËïÉ Îüý× ðÅ¿é ý±îÂ/ ÕËòßÂé± Îüý× ‘Îî±÷±Ëõþ õ¿ñËõ Îû“Îá±ßÅÂËù õ±¿hÂËå Îü’õþ
û± ¿õË«õþ ÕòÉîÂ÷ õÔýM÷ ۶ߊ/
ˆÂ±ý×Ëù/ ßÂÑËáèËü õÔXÂîÂËLaõþ Õõü±ò â¿éÂËûþ ü±Ñáê¿òß ú¿M õ±h±Ëò± ÛõÑ ‘Õ±¿ïÇßÂ
Õ±Ëá ò± âéÂËùÝ Ûý× ÷÷DZ¿™LÃß âéÂò± Õ±÷±Ëðõþ Ã
üѦ¨±õþËß Îæ±õþ±Ëù±ö±Ëõ õþ+Âó±¿ûþî ßÂõþ±õþ ¿õø¸Ëûþ ÎòîÔÂQ Îðõ±õþ ëÂ×ËVËúÉý× õþ±UùËßÂ
›¶ËŸõþ ÷ÅËà ðÒ±h ß¿õþËûþþËå/
üÑáêÂËòõþ Û¶ï÷ ü±¿õþËî ձò± ýËûþËå/
üõþß±õþ ûï±ûïö±Ëõ ß¿÷¿é áêÂò ßÂËõþËå, ûï±ûïö±Ëõ
¿òõDZäÂòÏ ÎðÌh Îß±òü÷ûþý× ¿¦xKé òûþ, ý±ëÇÂÄù Îõþü/ Îðà± û±ßÂ, ü±ëÂ×ï õvËßÂõþ ¿ô¿ò¿úÑ
Îüý× ß¿÷¿é &QÂóÓíÇ ¿ßÂåÅ üÅÂó±¿õþú ßÂõþËõ
ÎéÂÂó, Îß ձËá ÎåÒ±ûþ· æòÂóï, ò± üõõþ÷îÂϯ
Õ±õþ ûï±ûïö±Ëõý× Îüý× üÅÂó±¿õþú&Ëù±Ëß ձ÷õþ± õ±™¦¸Ëõ
Õáè±ýÉ ßÂõþõ/ õþ±i§±âõþ, ýÒ±¿hÂ-ßÂh±ý× üËõDZÂó¿õþ
û±õþ± õþ±i§± ßÂõþËåò, î±Ëðõþ Âó¿õþ¦¨±õþ-Âó¿õþBåi§î±õþ
¿õø¸ûþ&Ëù± ëÂ×ËÂó¿ÂîÂý× ÎïËß û±Ëõ Õ÷Ï÷±Ñ¿üîÂý× ÎïËßÂ
û±Ëõ õþ±i§±õþ ëÂ×ÂóßÂõþËíõþ ÷±Ëòõþ ¿õø¸ûþ&Ëù±Ý/

ßÒ±äÂ Ý ÎäÂûþ±õþ ÷æÅî õþ±àËî ýËõ/ ÷Ëò ôÓ¿îÇ ÛËù Ýõþ± Îûò ö±ãäÅÂõþ ßÂõþËî Âó±Ëõþ/
å±Sö¿îÇÂ, ÕñɱÂóßÂËðõþ ÎõîÂò, ßv±ü¿éÂò–ÛüËõõþ ð±¿ûþËQ ï±ßÂËõ å±SËòî±õþ±/
ÕËú±öÂò ÎÂó±ø¸±ß ÎðËà ÕñɱÂóßÂõþ± õß±õ¿ß ßÂõþËù ‘÷±ùð± ßÂËùæ Û¶±ï¿÷ß ¿õðɱùûþ’
õËù Îûò î±Ëðõþ ¿éÂé¿ß¿õþ ÷±õþËîÂ, õ±ñÉ ßÂõþ± ò± ýûþ/ å±Sõþ± ä±ý×Ëù üɱË`±Ëá¿?汿¼ûþ± ÂóËõþÝ ßÂËùËæ Õ±üËî Âó±Ëõþ/ ‘Õ±ñÅ¿òßÂ’ úsé± Îûò Îß±òÝ ÕñɱÂóß ëÂ×Bä±õþí
ò± ßÂËõþò/ Û÷òý× Õ±õþÝ ßÂî ßÂϯ
qËò¿å Õ˦†˜¿ùûþ±õþ Îß±òÝ Ûß ZÏËÂóõþ Õ±¿ð÷ æÑ¿ù ÷±òÅø¸Ëðõþ ÕËòß Î䩆± ßÂËõþÝ
üöÂÉ ßÂõþ± û±ûþ¿ò/ î±ý× õ±ñÉ ýËûþ Ýý×õþßÂ÷ý× ÎõþËà ÎðÝûþ± ýËûþËå ÝËðõþ/ Ûàò Ýõþ±
òÔîÂQ¿õðÄËðõþ áËõø¸í±õþ ¿õø¸ûþ/ Õ±ú± Ûý× Îû ÕðÓõþ ö¿õø¸ÉËî Ûß¿ðò Ûý× õ±Ñù±ËîÂÝ
Õ±üËõò ÝÒõþ±, õ±ã±¿ù å±SËðõþ ¿òËûþ áËõø¸í± ßÂõþËîÂ/ Îü¿ðò ýûþËî± ýËõ Õ±÷±ËðõþÝ
áËõÇõþ ¿ðò/

¿ä¿ê ¿ùàÅò Ûý× ¿êÂß±ò±ûþ– Û¶¿î ü¥ó±ðßÂ, Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101/ ý×-Î÷ù  respons@aamadermalda.in

‘Õ±÷±õþ ü™Lñò Îûò, ðÅñ ä±ý× ò±, Õ™LÃî òÅò÷±à± ö±ËîÂ
ï±ËßÂ,
õù, ï±ßÂËõ Îî±·’
...Õ±÷±õþ õ±Bä±õþ±, õ±õÅ
öÂõþúÏËîÂ, ý±ôÂý±î± æ±÷±ûþ Îûò ï±ËßÂ...’
¿ßÂ÷±}ÂûÇ÷į
Ýý׿ðòý× Ã›¶ß±¿úî ‘Îðú’ Âó¿Sß±ûþ ÆäÂî±ùÏ äÂËA±Âó±ñɱËûþõþ
Îùà± Ûß ÷±Ëûþõþ ß±îÂõþ Õ±¿îÇÂËî ñ÷ÇüîÂÏ-÷±ùð± Õ±õþ
ö±õþîÂõø¸Ç ¿÷Ëù¿÷Ëú Û߱߱õþ/ Îûö±Ëõý× Îý±ßÂ, û±ý× à±ßÂ
õ± Âóh³Âß îÂõÅ ü™Lñòõþ± Îûò Õ™LÃî ï±ËßÂ...../
î±ýËù ¿ß ü±÷±òÉ Ûý× ä±¿ýð±éÅÂßÅÂÝ Î÷é±Ëò± ß¿êÂò ýËûþ
ÂóhÂËå õþ±Ë©†˜õþ Âó˯

¿òËæõþ ÷î æ±ò±ò ÎôÂüõÅß -Û/ ùá ý×ò ßÂò  www.facebook.com/aamader

Îü±÷õ±õþ

29 æÅù±ý× 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

5

6

Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± Îü±÷õ±õþ, 29 æÅù±ý× 2013

~›ù÷|ñ|ñþ‰

›|¥µØ||
ñ||ñþù›ùïŠñ||ñþ‰āñþ)o

ñþñ&z{Ç|$ëā$o•ā}™÷|¤›|

Îü±÷õ±õþ ■ 29 æÅù±ý× 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷±ùð± ÷±ù=Á’õþ ‘áyÂÏõþ± áyÂÏõþ±’

Õ±ËÂó±ø¸ýÏòî±õþ Æõæûþ™LÃÏ
÷Ëý«õþ öÂA±ä±ûÇ
ú±üß ¿õËõþ±¿ñî±õþ Îàü±õþî ÛõÑ ™¦¸±õßÂî±õþ òáð ý×ò±÷ üßÂËùõþ æ±ò±/ üßÂËùõþý× æ±ò±
ÎáÌõþõ-ÕËáÌõþËõõþ âõþõðù/ ™¦¸±õßÂî±õþ Û¶¿î‡±¿òß ÎáÌõþËõõþ üÅ÷üÔí îÔÂíöÓ¿÷õþ áËgÂ
Î÷ø¸Âó±ù Îû Îü¿ðß Âó±Ëòý× Îå±ËéÂ, Õ±õþ ÕËáÌõþËõõþ üõ ß񱎱 ñòÉ ßÂËõþ ÷±òÅø¸ý× Âó±Ëõþ
Îàü±õþËîÂõþ üõ ù±>ò± õõþí ßÂËõþ ¿òËî– Ûý× ÕÛ¶¿îÂËõþ±ñÉ ÷òÅø¸ÉQý× ý׿îÂý±Ëüõþ õÒ±ßÂ
õðËù Õ±Ëà¿õþ ¿ú±/
Âó¿õþ÷ù ¿SËõðÏõþ ò±éÂß ‘áyÂÏõþ± áyÂÏõþ±’õþ öÅÂõòÝ Îüý× ÷±òÅø¸Ï õÏûÇõM±õþ ÎîÂ濦Âûþî± ¿òËûþ
çÒ±¿ÂóËûþ ÂóËh ýÏòõù öÂÏî±õþ ëÂ×Âóõþ/ î±õþ ¿òÐü¼î±, î±õþ õÅß Î÷±äÂh±Ëò± õÉ±ï± ÛõÑ
¿õæûþÏ ëÂ×O±òý× Ûý× ò±éÂËßÂõþ ÷÷ÇßÂï±/ Ûý× ò±éÂß î±ý× õõþíÏûþ–ú±üËßÂõþ îÂæÇò-áæÇËòõþ
÷ÅËà üÔ¿©†¿úà±Ëß տòõDZí õþ±à±õþ Õ¿¢ŸËý±S/ üõ ò±éÂÉßÂ÷ÇÏõþ î±ÂóüÑáèËýõþ Õ±ñ±õþ/ Õ±ú±õþ
ßÂï±, 20 æÅù±ý× ðÅáDZ¿ßÂÑßÂõþ üðËò Ûý× ò±éÂËßÂõþ Û¶ï÷ ÷=Á±ûþò-ügÂɱûþ ðúÇß ü÷±á÷ ¿åù
ûË渚 ëÂ×Èü±ýõÉ?ßÂ/ ßÅÂ÷Laí±õþ ¿õÂóõþÏËî ÷±òÅËø¸õþ æ±áõþí üðïÇß õ±îDZõý/
¿òöÇÂÏß üîÂÉ۶߱Ëúõþ ðϱý× áyÂÏõþ±õþ Îá±h±õþ ßÂï±/ ñ÷ÇÏûþ Õ±ä±Ëõþõþ Õ±õõþËí Ûý×
Îù±ßÂüѦԨ¿î ÷±ßÇÂüß¿ïî ñË÷Çõþ üÑ:±ý× üÅ©ó©† ßÂËõþ– ‘ü±ý× Õô ¿ð ÕËÛ¶üëÄ SÏä±õþ,
ðÉ ý±éÇ Õô Õɱ ý±éÇÂËùü Ýûþɱ‹Ç... ¿¦ó¿õþé Õô Õɱ ¿¦ó¿õþéÂËùü ¿üäÅÂËûþúò/’

‘áyÂÏõþ±’ úËsõþ Ûß¿é ÕïÇ ¿úõ±ùûþ/ Îüý× ÎðõáÔËýõþ ¿õáèý ¿úËõõþ ß±Ëå Îû Õ¿öÂËû±áðÅðÇú± Îù±ßÂæÏõËòõþ áöÂÏËõþ &÷Ëõþ ÷Ëõþ, î±Ëß ÕßÂÂóËé Û¶ß±ËúÉ Õ±ò±õþ ¦óñDZ áyÂÏõþ±
á±Ëò Õ±Ëå õËùý× î±õþ Ûî Îù±ß¿Û¶ûþî±/ Ûý× æò¿Ã›¶ûþî±õþ ß±õþËíý× Ã›¶¿î‡±ß±÷Ï
õþ±æÍò¿îÂß ú¿Mõþ Îù±ùÅÂóî± ÛõÑ öÂûþ/ Îù±ùÅÂóî± Ûý× ú¿Mú±ùÏ ÷±ñÉ÷¿éÂËß ¦¤ÂóËÂ
Õ±ò±õþ æòÉ, Û¶õù öÂûþ Ûý× Îù±ßÂüѦԨ¿îÂõþ üîÂÉüg±òÏ Õ™LÃËöÇÂðÏ Õ±Ëù±ßÂõþ¿¬ËßÂ/ áyÂÏõþ±õþ
Õ±¿¼Ëß Âó¿õþ÷ù ¿SËõðÏõþ Ûý× ò±éÂÉüÔ¿©† îÂÒ±õþ üÔæòÏú¿Mõþ Õ±Ëõþß¿é ¿òðúÇò ýËûþ õþý×ù/
ò±éÂɱõþËy ý±õù ð±Ëüõþ ì±ßÂõ±ðËò Û¶P±òÅöÓ¿îÂõþ Îõþ±÷±=ÁßÂõþ îÂõþ¼ò±Ëð ñÏËõþ ûõ¿òß±
ÝËêÂ/ áyÂÏõþ± ëÂ×Èüõ±òұËòõþ Û¶±õþ¿yÂß ձä±õþ âéÂöÂõþ± ÂóËõÇ âé ÷±ï±ûþ òÔËîÂÉõþ î±Ëù î±Ëù
ÎÛ¶±á±Ëõþ Û¶Ëõú ßÂËõþò òÔîÂÉß±õþÏ ðù/ îÒ±õþ± ÷Ë=Á ëÂ×êÂËù Îðà± û±ûþ ÷± ä±÷Å`± Ý ÷ú±òÏ
õþ+Âó± ¦¤íÇß±ùÏõþ ÷ÅËà±úËú±¿öÂî áyÂÏõþ± ÷`ÂÂó/ áyÂÏõþ±îÂù±ûþ ¿úõõjò± ¿ðËûþ q ýûþ áyÂÏõþ±
ò±äÂ Ý á±ò/ Îüý× Î¦Ú±ËîÂý× Õ±Ëü ò±éÂËßÂõþ âéÂò±Ã›¶õ±ý/
ÎðËúõþ ¿Zä±õþÏ Õ±ý×Ëò Îõüõþß±¿õþ ëÂ×ËðɱáËß ÕïÇõ±Ëòõþ ¦¤±ËïÇ áËh Îî±ù±õþ ùËÂÉ ûàò
üõþß±¿õþ ¿ú±õÉõ¦š±ûþ Âó±ú-ÎôÂù Ý ÕòɱòÉ üŇÅ õÉõ¦š± ¿õü¿æÇî ýûþ ûàò üõþß±¿õþ
ý±üÂó±î±Ëù ¿ä¿ßÂÈü±ù±Ëö äÂõþ÷ ÕõÉõ¦š± üÔ¿©† ßÂËõþ ëÂ×i§îÂ÷±Ëòõþ Îõüõþß±¿õþ
¿ä¿ßÂÈü±õÉõ¦š±Ëß ÷ÓùÉõ±ò ÂóËíÉ Âó¿õþíî ßÂõþ±õþ Û¶|ûþ ÎðÝûþ± ýûþ, îÂàò öÅÂõËòõþ áyÂÏõþ±
ðù î±õþ ¿õËX á±Ëò ÷Åàõþ ýûþ/ õÅß ßÒ±ËÂó ú±üßÂË᱇ÂÏõþ/ öÅÂõËòõþ ðùËß ÎÂó±ø¸ ÷±ò±Ëò±õþ
ëÂ×ËVËúÉ Îù±ùÅÂóî± ÛõÑ öÂËûþõþ î±hÂò±ûþ ú±üßÂÂóËÂõþ õþí¿æÈ åÅËé ձËü öÅÂõËòõþ
Õ±¿ãò±ûþ/ Îé±Âó ÎôÂËù îÂïÉ Ý üѦԨ¿î ðlËõþõþ ÂóÔ‡ÂËÂó±ø¸ßÂî± Ý Õ±¿ïÇß ÕòÅð±Ëòõþ/ öÅÂõò
âÔí±öÂËõþ Û¶îÂɱàɱò ßÂËõþ/ õþ±¿æ òûþ Îü ¿úŠÏõþ Âóõþ±æûþ Î÷Ëò ¿òËî õþ±¿æ òûþ ÂóËõþõþ ý±ËîÂ
ù±é±ý× ¿ðËûþ âÅ¿h ýËûþ õ±î±Ëü ëÂ×hÂËîÂ/ îÂÏõè Î−Ëø¸ Îü á±ûþ... ‘ò±ò± ëÂ×h¿åü õ±î±Ëü &¿DÂ
Îý±ûþɱ “ ÂóËõþõþ ý±Ëî ù±é±ý×éÂɱ ¿ðûþ±/’
õdî Ûý× á±òý× ò±éÂËßÂõþ ÷÷Çü¼ÏîÂ/ ¿äÂiœûþ äÂSõîÇÂÏõþ ÷=Áö±õò±ûþ Û¶±íßÔÂø õþ±Ëûþõþ
÷=Á¿ò÷DZËí úÏø¸Ç›¶îÂÏß âÅ¿hÂ/ öÅÂõËòõþ Õ±ðúÇ¿ò‡Â±õþ ôÂËù ðù ö±Ëã/ î±õþý× ý±Ëî áh±
¿úŠÏõþ± ÆüßÂî üõþß±õþ Õ¿öÂòÏî î±õþ±Âóðõþ ÎòîÔÂËQ ÎâÒ±é Âó±ß±ûþ/ Õ±Rõþ±õþ Îù±Ëö î±õþ±
Õ±|ûþ Îòûþ üõþß±¿õþ å±î±õþ îÂù±ûþ/ üÑü±Ëõþõþ Õö±õ, ¦aÏõþ á?ò± ëÂ×ËÂó± ßÂËõþ Îõðò±ðÏíÇ
¿òÐü¼ Æü¿òß öÅÂõò/ ¦aÏ Âó±õÇîÂÏõþ Õüý±ûþ ÎS±ñ, Îõðò±õþ Õ¿¦šõþî± ôÅÂËé ÝËê ÂóÓò÷
¿SËõðÏõþ üôÂù Õ¿öÂòËûþ/ öÂûþ‚Âõþ úÓòÉî±ûþ öÅÂõËòõþ Âó±Ëú ï±Ëß qñÅ õÔX Âó±ù±ß±õþ ÎúêÂ,
ð±¿õþË^Éõþ wÅßÅ¿éÂËî Îæõþõ±õþ ¦aÏ Õ±õþ õþËMõþ ΦڱËî õ±Âó-ê±ßÅÂõþð±õþ áyÂÏõþ± õËûþ Îõh±Ëò±
õ±ùßÂÂóÅS ðÅù±ù/ Õ±ú±ýÏò ¿òõÅ ¿òõÅ ¿úà± ÎÛ¶±#;ù ßÂËõþ Îðûþ Ûý× õ±ùßÂ/ õ±õ±õþ õÅßÂ
Îõ±ç±ý× çÂù÷Ëù Î÷ë±ùÂóÅË?õþ ßÅÂîDZ á±Ëûþ Îü ûàò ò±ËäÂõþ î±Ëù ÎáËûþ ÝËê õ±õ±õþý× á±Ýûþ±
á±ò, áöÂÏõþ õÉï± ÛõÑ ¦óñDZ ý±î ñõþ±ñ¿õþ ßÂËõþ õþäÂò± ßÂËõþ Õ±ËÂó±ø¸ýÏòî±õþ Æõæûþ™LÃÏ/
Ûé±ý× õþí¿æ -Ûõþ õh öÂûþ/ î±ý× Ûõ±õþ õh Îé±Âó ÎôÂËù Îü/ ÎòéÂÝûþ±ßÇ Îß±¥ó±¿òõþ Îù±ßÂ
Âó±¿êÂËûþ Û¶ä±Ëõþõþ Îù±Ëö Âóõþ±™¦¸ ßÂõþËî ä±ûþ öÅÂõòËßÂ/ ¿õËðúû±S±, ðÓõþðúÇËòõþ ÂóðDZûþ
ü¥xä±Ëõþõþ Õ±Ëù± Ý òáð é±ß±õþ Îù±öÂÝ ôÅÂÈß±Ëõþ Âóðð¿ùî ßÂËõþ ÕÂóõþ±Ëæûþ ¿úŠÏ/
ÕîÅÂÉ¿M ÷Ëò ýËùÝ ¿òÂó±ûþ ýËûþ õùËîÂý× ýûþ, ÎðõúÑßÂõþ ý±ùð±õþ Îûö±Ëõ ÎðõõèîÂ
¿õ«±üËß ÷Ë=Á ÷ÓîÇ ßÂËõþ Îî±Ëùò, ‘áyÂÏõþ± áyÂÏõþ±’Ëî Âó±ïÇü±õþ¿ï Õ±ä±ûÇ’õþ ‘öÅÂõò’Ý
ÎîÂ÷¿ò ¿õ«±üËû±áÉ ýËûþ ÝËêÂ/ ü÷™¦¸ ö±õ Ý Õ¿öÂõÉ¿Mõþ öÒ±Ëæ öÒ±Ëæ ÕîÅÂùòÏûþ Õ¿öÂòûþ
ðÅù±Ëùõþ öÓ¿÷ß±ûþ õ±ùß ÙîÅÂõþ±æ ¿SËõðÏõþÝ/ ÎðõßÅÂ÷±õþ Âó±Ëùõþ ¿òËðÇúò±ûþ Îß±¿õþÝáè±ôÂ
÷Ë=Á ò±ò±ò ¦œõþíÏûþ ðÔúÉ÷ÅýÓîÇ áËh Îî±Ëù/ õù± õ±UùÉ, üÅÛ¶¿î¿‡Âî ò±éÂÉ¿úŠÏ ÛõÑ ò±éÂßÂ
õþä¿ûþî± Âó¿õþ÷ù ¿SËõðÏõþ õþí¿æÈ-Ûõþ ä¿õþS¿é ¦¤Šß±ùÏò Õ±¿õöDZËõ Õ¿öÂòûþ ðÂî±õþ
¦¤±Âõþ ÎõþËà û±ûþ/ ðùáî ü±õùÏùî±ûþ ‘÷±ùð± ÷±ù=Á’õþ ëÂ×Mõþí ÷±ùð±õþ ëÂ×ËùÉàËû±áÉ
ü¥óð/ Ûý× ò±éÂËßÂõþ Sn¿éÂ-¿õäÅÂÉ¿î ձËù±äÂò±õþ Õ¿ñß±õþ ÷±òòÏûþ Îû±áÉ ¿õú±õþðËðõþ/

ÆñõËî òûþ, Âó=ÁË÷ý× üÅõþ
ÎõÒËñ¿åËùò ¿î¿ò/ üÅõþ ò±
Î÷Ëù±¿ëÂ, åj ò± ¿õþð÷Ä Îü
îÂËßÂÇ ò± ¿áËûþÝ ¿ð¿õÉ Îòú± ñËõþ
¿ëÂÝËî úäÂÏòßÂM±õþ Õɱ¿üˆÂɱËKéÂõþ ß±æ Õ±÷õþ± Î÷±¿ýî ýËî ï±ßÂù±÷, Õ±¿õ©†Â ýËîÂ
û±ûþ/ ðÅ¿òûþ±õþ î±õÈ Õ±üÅ¿õþß ˆÅÎúà±
äÂùù/ Îðõ Õ±òj Ûõþ ‘Îø¸±ù± ü±ù’ ï±ßÂù±÷ üÅËõþõþ ÷±ûþ±æ±Ëù/ Î÷Ëù±¿ë Îî±
áðÉËß Ûß ùý÷±ûþ ﱿ÷Ëûþ å¿õËî Îý÷™Là ÷ÅËà±Âó±ñɱËûþõþ á±Ýûþ± ‘ýÉûþ ¿åùý×/ ¿ßÂc Õ±õþ ¿ë õ÷Çò ÷±Ëò ¿õþðÄ÷/
Õ±Âóò± ¿ðù Îî± Õ±Ýûþ±õþ±’ á±ò¿éÂËîÂ
¿ðËûþ ¿û¿ò õÒ±¿úËî üÅËõþõþ ë±ß Õü±ñ±õþí ÷±ëÂ×ï ÕáÇɱò õ±¿æËûþ ü¼î Âó=Á÷Ï üÅõþ
Âó=Á÷ ¿õ«±ü ßÂõþËîÂò Îû, Ûý× ¿õ«õèp±Ë` ûîÂ
Âó±ê±ËîÂò, Ûý× 27 æÅò ÂóÒä±MËõþ ßÂõþËùò Âó=Á÷/
Õ±Ëå, ûî ùûþ Õ±Ëå... üõ îÂÒ±õþ æòÉ/
Âó± ¿ðËùò Îüý× Ã›¶õ±ðÛ¶¿îÂ÷ Û üôÂõþ õUî ýÉûþ ß¿êÂò ÷áõþ ñT¿ò
Û¶ü¼î ëÂ×Ë{¡àÉ, õ¿ùëÂ×ë ¿÷ëÂ׿æÿËßÂõþ õ±ý×ËõþÝ
±Uù Îðõõ÷ÇËòõþ üÅõþ ö±õþËîÂõþ ¿õ¿öÂi§ ö±ø¸±ûþ
üÅõþß±õþ õþ±Uù Îðõõ÷Çò/ ü¿îÂÉý× õh äÂɱËù¿?Ñ ü÷ûþ ¿åù îÂàò/ õþÛõÑ
¿õËð¿ú ö±ø¸±ûþÝ ü¼ÏîÂËß ÷±¿îÂËûþËå/
Ûß¿ðËß õ±õ± úäÂÏò Îðõõ÷Çò, ÎòÌú±ð, ú‚Âõþ¿ùàËåò qöÂðÏÂó ¿÷S
æûþ¿ßÂø¸±í, ÷ðò-Î÷±ýò, ü¿ùù ÎäÂÌñÅ¿õþ, 28¿é õ±Ñù± å¿õËî ü¼Ïî Âó¿õþä±ùò± Õ±õþ

7

ì%!õ ˆÎ ¢%ˆ Ïπ˚π˚ xy=ò
úy!܈ÏÎ˚ !îˆÏú

Î÷¿õþ Õ±Ýûþ±æÿ ¿ý Âóɱýä±ò ýÉûþ...
›¶¿î¿é ¿úŠÏõþý× Ã›¶±Ëíõþ Õ±¿îÂÇ/ ÎßÂëÂ× î±Ëß ÷Ëò
õþ±àÅß õ± ò± õþ±àÅßÂ, î±õþ ß±æËß Îûò üõ±ý×
÷Ëò õþ±Ëà/ Õ±õþ Û÷òý× Ûß¿é á±Ëòõþ üÅõþ
ßÂËõþ¿åËùò ö±õþîÂÏûþ äÂù¿BäÂS ü¼ÏËîÂõþ
üõÇß±Ëùõþ üõÇË|‡Â üÅõþ¦Ú©†± õþ±Uù Îðõõ÷Çò/
¿ïè¿æ, ÎôÂüõÅß ûÅËáõþ ÎåËù-Î÷Ëûþõþ±Ý Û¶¿î¿ðò
òîÂÅò ßÂËõþ Õ±õþ ¿ëÂ’õþ á±ò&Ëù±õþ ÎÛ¶Ë÷ ÂóËhÂ/
Õ±Âóß±¿÷Ñ ¿÷ëÂ׿æÿ¿úûþ±òõþ± îÂÒ±õþ á±òËßÂ
›¶¿î¿ðò òîÅÂòö±Ëõ Õ±¿õ©¨±õþ ßÂËõþ Õõ±ß ýûþ/
Õ±õþ ¿ë õ÷Çò îÂÒ±õþ ü÷Ëûþõþ ÎïËß ÕËòßÂ
Û¿áËûþ¿åËùò/ îÂÒ±õþ Æî¿õþ ßÂõþ± ßÂË¥ó±¿æÿÑ
ˆÂ±ý×ù, Ûàòß±õþ ü¼Ïî Âó¿õþä±ùßÂõþ± Îä±à õgÂ
ßÂËõþ ÕòÅüõþí ßÂËõþò/ Õ±æÝ îÂÒ±õþ á±ò&Ëù±ý×
¿õþ¿÷' ßÂËõþ ¿÷ëÂ׿æÿß Îß±¥ó±¿ò&Ëù± Û¶öÓÂîÂ
ù±ö ßÂËõþ/ îÒ±õþ üÔ¿©†Ëß Îß±òÝ ¿õËúø¸
Î|¿íöÅÂM ßÂõþ± û±ûþ ò±/ qñÅ á±Ëòõþ æòÉ á±ò/
üÅËõþõþ ö±Ëù±ù±á±ý× Îúø¸ ßÂï±/ Õ±õþ ¿ë õ÷Çò
¿åËùò Ûý× ñ±õþ±õþ Âó¿ïßÔÂÈ/

ë±ßÂò±÷ ÎÂóËùò ‘Âó=Á÷’
äÂj± ýÉûþ îÅÂ, Î÷õþ± üÅõþæ ýÉûþ îÅ “ Ý Î÷Ëõþ
ÕÒ±Ëà± ß± î±õþ± ýÉûþ îÅÂ... ýûþËî± Ûý× üÅõþé±õþ
õÏæ õÂóò ýËûþ¿åù úäÂÏò Îðõõ÷Çò Ý ÷Ïõþ± Îðõ
õ÷ÇËòõþ ÛßÂ÷±S ÎåËù õþ±UËùõþ æiœ÷ÅýÓËîÇÂ
27æÅò, 1939 õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, üß±ù 9.29
¿÷¿òËé ßÂùß±î±õþ á¿hÂûþ±ý±é Îõþ±ë Ûõþ õ±¿hÂ/
ê±ßÅÂõþð± òõZÏÂóäÂf Îðõ õ÷Çò ¿SÂóÅõþ± ΈÂéÂÛõþ öÓÂîÂÂóÓõÇ õþ±æ± ¿åËùò/ úäÂÏòßÂîDZ Ûß¿ðò
ùÂÉ ßÂËõþò, ¿úq õþ±UËùõþ ß±i§±õþ Õ±Ýûþ±æ
üÅõþ-ülËßÂõþ ‘Âó±’•Âó=Á÷—-Ûõþ ü˼ ¿÷ùËå/
ßÂùß±î±ûþ ¿ð¿ð÷±’õþ ß±Ëå ï±ßÂËîÂò ÎüKéÂ
Îæÿ¿öÂûþ±üÇ ¦Å¨Ëù Âóh±qò±õþ æòÉ/ Âó±ú±Âó±¿ú
ëÂ×™¦¸±ð Õ±¿ù Õ±ßÂõõþ à±Ëòõþ ß±Ëå üËõþ±ð Õ±õþ
ÂõèËæò ¿õ«±ü Ûõþ ß±Ëå äÂùËî ï±ËßÂ
ßÂ_ü¼Ïî ÛõÑ îÂõù±ûþ ù÷/ ßv±¿üßÂɱù
¿úàËùÝ õþ±UËùõþ Âóåj ¿åù ÝËûþˆÂ±òÇ
¿÷ëÂ׿æÿßÂ/ Û¶ï÷ ÎÛ¶Ë÷õþ ß±Ëå Õ±Rü÷ÂóÇò/
Âóh±qËò±ûþ ÛßÂð÷ ÷ò ¿åù ò±/ üõü÷ûþ
÷Ëòõþ ¿öÂîÂËõþ üÅËõþõþ Õ±ò±Ëá±ò±/ ÕáîÂɱ Âó±¿hÂ
¿ðËùò Îõ±¥¤±ý× •ÕñÅò± ÷Å¥¤ý×—, õ±õ±õþ ß±Ëå/

ù„Ïß±™LÃ-Âóɱûþ±Ëõþù±ù, ßÂùɱíæÏ-Õ±òjæÏ
üõ±ý× îÂÒ±Ëðõþ Îüõþ± üÅËõþ ÷±¿îÂËûþ äÂËùËåò
Õ±ü÷Å^¿ý÷±äÂù/ Ûß ý׿=Á æ¿÷Ý ÎßÂëÂ× ÎåËhÂ
ÎðÝûþ±õþ Îòý× ÕòÉ¿ðËß ò±÷Ï õ±õ±õþ ÂóÅS
ýÝûþ±õþ ß±õþËí îÂÒ±õþ ö±ËáÉ æÅé¿åù qñÅ õ±õ±õþ
ü˼ îÅÂùò± Õ±õþ ëÂ×ÂóËðú/
îÂÒ±õþ üÅËõþõþ î±õþ±ò± äÂé ßÂËõþ ÎßÂëÂ×ý× qòËîÂ
ä±ý׿ò/ ¿÷ëÂ׿æÿß ÕɱËõþ?±õþ ¿ýËüËõý× ¿ðò
ß±é¿åù î±õþ/ ÛßÂé± üÅËû±Ëáõþ ÕËÂó±ûþ
¿åËùò ¿òËæËß Û¶÷±í ßÂõþ±õþ æòÉ/ Îüý×
üÅËû±á Ûù õgÅÂ-Õ¿öÂËòî± Î÷ý÷Åð-Ûõþ ý±îÂ
ñËõþ/ Î÷ý÷Åð Õ¿öÂòÏî ‘Îå±Ëé òõ±õ’
•1961—-Û ›¶ï÷ ÛßÂß ü¼Ïî Âó¿õþä±ùßÂ
¿ýü±Ëõ ß±æ ßÂËõþò/ Ûý× å¿õËî Û¶ï÷
Âó=ÁË÷õþ üÅËõþõþ æ±ðÅõþ çÂùß Îú±ò± Îáù/
1966 ü±ù/ ú±¿¥œ ß±ÂóÅõþ, ò±¿üõþ Îý±Ëüò
òîÅÂò Û¶Ëû±æò± ‘¿îÂüÄ¿õþ ÷¿?ù’-Ûõþ
Âó¿õþߊò± ßÂõþËåò/ Ûõ±õþ ëÂ×ËðɱáÏ ýËùò
÷ý¥œð õþ¿ôÂ/ ‘¿îÂüÄ¿õþ ÷¿?ù’ Ûõþ üÅõþ õþäÂò±
ßÂõþËùò Õ±õþ ¿ëÂ/ å¿õ ¿õþ¿ùæÿ ýù/ Õ±õþ
õ±¿ßÂé± ý׿îÂý±ü/

Ûß ùh¿ß Îß± Îðà±...
Û¶ï÷ Îðà± ýËûþ¿åù ð±¿æÇ¿ùËã/ ù„Ïß±™LÃ
ÂóɱûþËõþù±Ëùõþ ü˼ åÅ¿é ß±é±Ëî õþ±Uù îÂàò
Îüà±Ëò/ Õ±õþ õË¥¤ ÎïËß ÛßÂé± Î÷Ëûþõþ ðùÝ
Îüà±Ëò Îõh±Ëî ձËü/ ÛßÂé± Î÷Ëûþ Û¶¿î¿ðò
îÂÒ±õþ ÕËé±áè±ô ¿òîÂ/ ÎßÂ÷ò Îûò Î÷Ëûþé±ËßÂ
ö±Ëù± ÎùËá û±ûþ/ õË¥¤ ¿ôÂËõþ Îé¿ùËô±ò
¿ëÂËõþ"¿õþ ÎâÒËé ò¥¤õþ ëÂ×X±õþ ßÂËõþ Îû±á±Ëû±á,
Âóõþ¦óËõþõþ ß±Ëå Õ±ü± Ý ÕõËúËø¸ ¿õËûþ/
1970 ü±ù õþ±Uù Îðõõ÷Çò áé ÷ɱËõþë éÅÂ
¿õþî± ÂóɱËéÂù/

îÅÂçÄÂËü ò±õþ±æÿ Îò¿ý ¿æÿËj¿á
¿õËûþõþ Âóõþ òõõñÓ ¿õþî± ÕËòß ¦¤›Ÿ ¿òËûþ ¦¤±÷Ïõþ
âËõþ Õ±Ëü/ ¿ßÂc î±õþ ¦¤›ŸÂóÓõþËíõþ Õ™LÃõþ±ûþ ýËûþ
ðÒ±h±ûþ õþ±UËùõþ ß±æ/ Õ±õþ ¿ë îÂàò æò¿Ã›¶ûþ
ü¼Ïî Âó¿õþä±ùßÂ/ ý±Ëî Û¶äÅÂõþ å¿õ Õ±õþ ß±æ/
ü±õþ±¿ðòý× Ã›¶±ûþ ˆÅ¿ëÂÝËî ÎßÂËé Îûî ձõþ ¿õþî±
Îß±òÝ¿ðòý× îÂÒ±õþ ¿úŠÏüM±Ëß õÅçÂËî Âò±
Âó±õþ±ûþ ôÂËù ðÅæËòõþ ðÅõþQÝ õ±hÂËî ï±ËßÂ/
¿ëÂËö±üÇ ÕõúÉy±õÏ ýËûþ ðÒ±h±ù/ 1972 ü±ù/
Ûß¿ðËß ‘Õ÷õþ ÎÛ¶÷’-Ûõþ ձ߱úËåÒ±Ýûþ±
ü±ôÂùÉ/ Õ±ü÷Å^¿ý÷±äÂù á±ý×Ëå ‘¿ä¼±¿õþ
Îß±ý×...’ ¿ßÂc Îúø¸õþ± ýûþ¿ò/

÷Åü±¿ôÂõþ UÒ ý×ûþ±õþ±
¿õËBåËðõþ Îõðò± ÎßÂõù ¿÷ëÂ׿æÿßÂ-ý× Âó±Ëõþ
ù±âõ ßÂõþËî ձõþ Îæ±á±Ëî Âó±Ëõþ Õ±õ±õþ
¦¤±ö±¿õß ýÝûþ±õþ ÕòÅËÛ¶õþí±/ Ûý×ü÷ûþ Æî¿õþ
á±ò&Ëù±ûþ Âó=Á÷¿æ’õþ õÉ¿Máî æÏõËòõþ
Û¶¿îÂBå¿õ Âó±Ýûþ± û±ûþ/ &ùæÿ±õþ Âó¿õþ䱿ùîÂ
‘Âó¿õþäÂûþ’ å¿õËî üÓ„ ¦œÔ¿îÂ&Ëù±Ëß Îõðò±õþ
üÅËõþ õÒ±ñËùò/ ü¼ÏËîÂõþ Û¶¿î îÒ±õþ ð±ûþõXÂî±
üÅËõþ-åËj ۶߱¿úî ýù/
ÛõþÂóõþ Îûò Õ±&Ëòõþ ôÅÂù¿ß ÛËü ù±áù
Âó=ÁË÷õþ üÅËõþõþ îÅÂõ¿hÂËîÂ/ æÏõËòõþ Û¶¿î¿éÂ
ÕòÅöÓ¿î ¿ðËûþ üÅËõþõþ å¿õ Õұ߱ ýù îÂÒ±õþ
á±ò&Ëù±ûþ/ ü÷ÔX ýù ö±õþîÂÏûþ ü¼ÏîÂ/ Õ±õþ

Õæ¦Ú ÂóÅËæ± Õɱùõ±÷/

ý×Ëûþ Î𱿙¦¸ ý±÷ Îò¿ý Îî±ËhÂ˼

ûÅõËßÂõþ ò±÷ Ð Îæɱ¿î õüÅ/
æiœ Ð 8 æÅù±ý×, 1914, ýɱ¿õþüò Îõþ±ëÂ
•õîÇÂ÷±ò ÷ý±R± ᱿g Îõþ±ë—, ßÂùß±î±/
Ûõåõþ 8 æÅù±ý× Ûý× ¿õõþù ΈÂéÂüÄ÷ɱËòõþ æiœúîÂõø¸Ç/
Õ¿ß¿=ÁÈ ýËùÝ ûï±ïÇý× õËùËåò Õ¿òjÉ, ßÂùß±M±ý×ûþ±
Û¿ùéÂËðõþ Ûý× Îúø¸îÂ÷ Û¶¿î¿ò¿ñ ßÂàòÝ ‘Îæɱ¿îÂð±’ ò±Ë÷
üË¥¤±¿ñî ýò ¿ò ýûþ ‘Îæɱ¿î õüÅ’ òûþ ‘Îæɱ¿îÂõ±õÅ’ òûþîÂ
‘ßÂ÷Ëõþë õüÅ’ ò±Ë÷ý× àɱî ýËûþËåò/
ßÂÏ ÕõùÏù±ûþ ßÂɱ¿õþ ßÂõþËîÂò ÎßÒ±ä±Ëî±ù± ¿é¿ÂóßÂɱù
õ±õÅûþ±¿òõþ ßÂɱ¿õþ¬±¯ ö±õþîÂÏûþ õþ±æòÏ¿îÂõþ ÛßÂé± ûÅËáõþ
ò±÷ Îæɱ¿î õüÅ/ ÛßÂé±ò± 8540 ¿ðò Âó¿}Â÷õ˼õþ
÷ÅàÉ÷LaÏQ ßÂËõþ ¿áËûþËåò û± ö±õþîÂÏûþ üÑüðÏûþ
õþ±æòÏ¿îÂËî ¿òÐüËjËý ÛßÂé± ÷±ý×ùˈ±ò/ ü±Ëh ÎîÂý×ú
õåõþËß ¿ôÂËõþ ÎðàËùò ÕËú±ß ð±ú&l

Õ±ú± ÎöÂÒ±üËùõþ ßÂï±ûþ, ‘Âó=Á÷ õh± Î𱙦¸
Õ±ð¿÷ ï±’/ Ûý× õgÅÂQ Õ±õþÝ á±ìÂÿ ýù, ûàò
Õ±ú±æÏ Ý Õ±õþ ¿ë Æõõ±¿ýß ü¥óËßÇ ձõXÂ
ýËùò/ Û¶äÂ` á¿îÂËî ñ±õ÷±ò õþËïõþ ä±ß± ýê±È
ÎöÂËã ÂóhÂù/ 1985 ü±ù ÂóûÇ™Là üõ ¿êÂßÂê±ßÂ
äÂù¿åù/ î±õþÂóõþ S÷±áî 27é± å¿õ ôvÂÂó
ßÂõþù/ ôvÂÂó ßÂõþ±õþ ôÂËù á±òÝ äÂùù ò±/ ÛËîÂ
üõËäÂËûþ Îõ¿ú ¿îÂá虦¸ ýËùò õþ±Uù Îðõõ÷Çò/
ýî±ú± îÂÒ±Ëß áè±ü ßÂõþù/ ÎßÂ÷ò Îûò õðËù
û±Ýûþ± ü÷Ëûþõþ ü˼ ¿òËæËß ¿êÂß Î÷ù±Ëî ձ÷±õþ Ûß îÅÂËî± ð±ð±, Îæɱ¿î õüÅõþ Û¶±ûþ üõ æòüö±ËîÂý× ý±¿æõþ ï±ßÂîÂ/ Îæɱ¿îÂ
Âó±õþ¿åËùò ò±/ üõü÷ûþ Îù±ßÂæËò ¿âËõþ ï±ß± õüÅ õùËî Õ:±ò... ‘Îæɱ¿îÂõ±õÅ Îæɱ¿îÂõ±õÅý×/’ Õ±Ëõþß õgÅ Îæɱ¿îÂõ±õÅõþ ¿òõDZäÂò
÷±òÅø¸¿é õ±ñÉ ýËùò ¿òÐü¼î±Ëß ü¼Ï ßÂõþËîÂ/ ÎßÂËfõþ Îö±é±õþ ýÝûþ±õþ üÅõ±Ëð üáËõÇ õùîÂ, ‘Õ±¿÷ ûàò Îö±é ¿ðËî û±ý×, ÷Ëò
ß¿õþ ÷ÅàÉ÷LaÏËßÂý× Îö±é ¿ð¿Bå/’
ü¿Sûþ õþ±æÍò¿îÂß ßÂ÷ÇÏ ò± ýËûþÝ Ûý× ðÅ’æò Îæɱ¿îÂõ±õÅõþ Âóõþ÷ öÂM/ Õ±õþ Ûý×
æÿ÷±Ëò Îò ÷±Ëõþ æÝûþ±ò...
öÂMËðõþ ßÂï± ÷±ï±ûþ ÎõþËàý× æòüö±õþ ßÂ÷ÇßÂîDZõþ±Ý Îæɱ¿î õüÅËß Îúø¸ õM±
üÅËû±Ëáõþ üõËäÂËûþ Îõ¿ú üZõÉý±õþ ßÂõþù ¿ýËüËõý× õþ±àËîÂò/ òý×Ëù Î|±î±Ëðõþ üö±ûþ ñËõþ õþ±à± ÷Åú¿ßÂù ¿åù/ ÛËßÂý× Îõ±ñýûþ
Õɱ¿üˆÂɱKé ¦¤Âóò äÂSõîÇÂÏ/ Âó=ÁË÷õþ ò±Ë÷ õËù Îæɱ¿îÂ-ßÂɱ¿õþ¬±/ ñÅ¿îÂ-Âó±?±¿õ Ý Âó±¥ó-üÅ Âó¿õþ¿ýî Ûý× Õ¿õüÑõ±¿ðîÂ
ÕÂóÛ¶ä±õþ Ý ¿òËæËß ձüù üÅõþß±õþ õËù ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Îòî±õþ æiœúîÂõ±¿ø¸ÇßÂÏ Ûõåõþ/
¿òËæõþ ì±ß ¿òËæ ÎÂóé±Ëò±õþ ß±æ¿é ü±õþËùò/ õþ±æòÏ¿îÂõþ Õ±¿ãò±ûþ õ±ã±¿ùõþ ¦¤›Ÿ ¿åù ßÂàòÝ Îòæ üÅö±ø¸äÂf õüÅ, ßÂàòÝ
îÂËõ Âó=ÁË÷õþ üõËäÂËûþ Îõ¿ú ñ±!± ÎùËá¿åù õ± úɱ÷±Ã›¶ü±ð ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ/ Õ±õþ Îæɱ¿î õüÅËß ¿òËûþ õ±ã±¿ùõþ ¦¤›Ÿ õ±™¦¸õ±¿ûþîÂ
Âó¿õþä±ùß üÅö±ø¸ â±ý×-Ûõþ õÉõý±Ëõþ/ ‘ð±õ±’ ýËî äÂËù¿åù 1996 ü±Ëù/ ö±õþËîÂõþ õþ±æÍò¿îÂß Âó¿õþ¿¦šî Îüý×ü÷ûþ Û÷ò ÛßÂ
å¿õõþ æòÉ õþ±UùËß üý× ß¿õþËûþÝ ÂóËõþ ÕòÉ æ±ûþá±ûþ ðÒ±¿hÂËûþ¿åù Îû, ÎðËúõþ Û¶ñ±ò ¿ýËüËõ Û¶±ûþ üõ ðùý× îÒ±Ëß ä±ý׿åù/
ü¼Ïî Âó¿õþä±ùßÂËß üÅõþ ßÂõþ±õþ ð±¿ûþQ Îðò Îúø¸Ë÷ø¸ îÒ±õþ ¿òËæõþ ðùý× õ±ð ÎüËñ¿åù/ ðËùõþ úÏø¸Ç ÎòîÔÂQ Îö±é±öÅ¿éÂõþ ÷±ñÉË÷
üÅö±ø¸/ Ûý× àõõþé± Âó=Á÷Ëß æ±ò±Ëò±õþ Îæɱ¿î õüÅËß Û¶ñ±ò÷LaÏ ßÂõþ±õþ Û¶™¦¸±õ ò±ßÂä ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åù/ Îæɱ¿îÂõ±õÅ ¿ßÂc
ü±÷±òÉîÂ÷ ÎüÌæòÉéÅÂßÅÂÝ Îðà±Ëò±õþ Û¶Ëûþ±æò ðËùõþ Îüý× ¿üX±™Là ÕòÅáî Æü¿òß ¿ýËüËõ Î÷Ëò Îòò/ û¿ðÝ ÂóËõþ ¿î¿ò
÷Ëò ßÂËõþò¿ò/
õËù¿åËùò, ‘Û¿é Ûß¿é ܿîÂý±¿üß öÅÂù/’ ðù Ý Õ±ðËúÇõþ õ±ý×Ëõþ ¿áËûþ ¿î¿ò
Û¶ñ±ò÷LaÏQ áèýí ßÂËõþò¿ò/ ¿õäÅÂÉî ýò¿ò ß¿÷ëÂ׿òæÿË÷õþ òÏ¿î ÎïËßÂÝ/
Îæɱ¿î õüÅý× üÑüðÏûþ áíîÂËLaþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂËðõþÝ Îû ¿õËõþ±ñÏ ðËùõþ öÓ¿÷ß± Âó±ùËòõþ
ý±÷ ¿ö õËh ¿ðùÝûþ±Ëù
1993 ü±ù/ ¿õñÅ¿õËò±ð Îä±Âóõþ± îÂÒ±õþ ÂóõþõîÇÂÏ üÅËû±á õþËûþËå, î± ðÂî±õþ ü˼ Îð¿àËûþËåò/ Õ±õ±õþ üõ Õ±=Á¿ùß ðùËß ÛßÂ
å¿õ ‘1942 Õɱ ù±ö Έ±¿õþ’Îî ü¼Ïî å±î±õþ îÂù±ûþ ¿òËûþ äÂù±õþ Ûß ÕòòÉ ò¿æõþ ¿î¿òý× Æî¿õþ ßÂËõþ¿åËùò/ Âó¿}Â÷õ˼õþ
Âó¿õþä±ùò±õþ ð±¿ûþQ Îðò Âó=Á÷ËßÂ/ Õõü±ðá虦¸ õþ+Âóß±õþ ëÂÐ ¿õñ±òäÂf õþ±Ëûþõþ Φ§ýñòÉ Îæɱ¿î õüÅ, Âó¿}Â÷õ˼õþ ÛßÂé±ò±
õþ±Uù Û¶ïË÷ õþ±¿æ ¿åËùò ò±/ ¿ßÂc ¿õñÅ ÷ÅàÉ÷LaÏËQõþ ÎõþßÂëÇ ü÷Ëûþõþ Õ¿ñß±¿õþ/ 21 æÅò, 1977 ÎïËß 6 òËöÂ¥¤õþ, 2000
ÛßÂ۶߱õþ Îæ±õþ ßÂËõþ îÂÒ±Ëß õþ±¿æ ßÂõþ±ò/ üÔ¿©† Õõ¿ñ Û¶±ûþ ü±Ëh 23 õåõþ ¿î¿ò ÷ÅàÉ÷LaÏ ¿åËùò/
ýù 1942-Ûõþ üÅõþ/ Õ±õ±õþÝ Ã›¶÷±í ýù Õ¿õöÂM õ±Ñù±õþ ì±ß± Îæù±õþ •õîÇÂ÷±Ëò ò±õþ±ûþíá? Îæù±, Îü±ò±õþ áÒ±Ý
‘õþ±æ±’-‘õþ±æ±’ý× ýûþ/ Âó=Á÷ Îûò îÂÒ±õþ ü÷™¦¸ ëÂ×ÂóËæù±— õ±õþ¿ð áè±Ë÷õþ ¿ä¿ßÂÈüß ¿ò¿úß±™Là õüÅ ÎäÂËûþ¿åËùò, îÒ±õþ ÎåËù
ÕÂó÷±Ëòõþ æõ±õ ¿ðËûþ ÎáËùò/ æÏõËò ÷±S Îæɱ¿î¿õþfò±ï õüÅ Õ±ý× ¿ü Ûü ýò/ û¿ðÝ Îüý×ü÷ûþ Ûß Îæɱ¿îÂø¸Ï õËù¿åËùò,
¿îÂòõ±õþ ¿ôÂ{œËôÂûþ±õþ ÕɱÝûþ±ëÂÇ ÎÂóËûþËåò/ î±õþ îÒ±õþ ÎåËùõþ ö±ËáÉ Õ±Ëå õɱ¿õþˆÂ±õþ ýÝûþ±/ Õ±ý× ¿ü Ûü Âóõþϱ ÎðÝûþ±õþ æòÉ
÷ËñÉ Îúø¸¿é ¿åù ‘1942-Õɱ ù±ö Έ±¿õþ’õþ ÎåËùËß ¿õËùËîÂÝ Âó±ê±Ëùò/ ¿ßÂc ÎåËùõþ ÷ò õɱ¿õþˆÂ±¿õþËîÂ/ Õ±ý× ¿ü ÛËü
ßÔÂîÂß±ûÇ ýËî Âó±õþËùò ò±/ Âó±ú ßÂõþËùò õ±õþ-ÕɱéÂ-ù/ û¿ðÝ ¿î¿ò Îß±òÝ¿ðò
æòÉ ÷õþËí±Mõþ ü¥œ±ò/
õɱ¿õþˆÂ±¿õþ ßÂËõþò¿ò/ ù`ÂËò Îü ü÷ûþ öÓÂËÂóú &l, õþæòÏ ÂóɱËéÂù, Φ§ý±Ñq Õ±ä±ûÇ,
õUî ðÓõþ ÷ÅËç äÂËù û±ò± ýɱûþ ¿ôÂËõþ±æ ᱿g Û¶÷Åà ö±õþîÂÏûþ ¿ú¿Âî îÂËíõþ± õþæòÏÂó±÷ ðËMõþ Û¶ö±Ëõ ëÂ×ZÅXÂ/
Ûý× îÂíËðõþ Õ™LÃËõþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Õ±ðúÇ áèýËíõþ Îæ±ûþ±õþ ÛËü¿åù/ Îæɱ¿î õüÅÝ
31 ¿ëÂËü¥¤õþ, 1993/ ‘1942-Õɱ ù±ö Îüý× Îæ±ûþ±Ëõþõþ ü™Lñò/ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Õ±ðËúÇ ðÏ¿Âî ýËûþ ÎðËú ¿ôÂõþËùò/
Έ±¿õþ’õþ Õ¿ô¿üûþ±ù ¿÷ëÂ׿æÿß ¿õþ¿ùæÿ Âó±¿éÇ 1987 ü±Ëù Îæɱ¿î õüÅ ü¦aÏß ÆÂóîÔÂß ¿öÂËéÂðúÇËò ¿áËûþ¿åËùò/ Ûý× üôÂõþ ¿òËûþ
¿åù/ ¿÷ëÂ׿æÿß ð±ò Õɱ¿›¶¿üËûþúò ÎÂóù/ îÒ±õþ ¿òËæõþ ßÂï±–‘Îý¿ùß›I×±Ëõþ Î÷âò± òðÏ ÎÂó¿õþËûþ ÆÂóîÔÂß õ±¿hÂËî ò±÷ù±÷/
ü÷ûþ Îûò Õ±õ±õþ Âó=ÁË÷õþ ¿õæûþ Îâ±ø¸í± Îü Ûß ձ}ÂûÇ ðÔúÉ/ ý±æ±õþ ý±æ±õþ ÷±òÅø¸ ÛËüËå Õ±÷±Ëß ÎðàËî¯ îÒ±õþ± Õ±÷±ËßÂ
ßÂõþù/ ¿î¿ò æ±òËîÂò, Ûý× á±ò&Ëù±ý× Õ±õ±õþ ÷Ëò ÎõþËàËåò¯ áÒ±ð±ôÅÂËùõþ Âó±ú±Âó±¿ú Îá±ù±ÂóôÅÂËùõþ Îî±h±ûþ ä±Âó± ÂóËh û±Ýûþ±õþ
îÂÒ±Ëß ¿ô¿õþËûþ Õ±òËõ/ Îüý× õþ±Ëî ¿üá±ËõþéÂ- Îû±á±hÂ/ õÅßÂöÂõþ± ö±Ëù±õ±ü± Îûò Õ±÷±Ëß ÆúúËõ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþ¿åù/’ áîÂõåõþ
Âó±òÏûþ ¿ßÂåÅ åÅÒËùò ò±/ õU ¿õ¿ò^ õþ±î û±ÂóËòõþ õ±Ñù±Ëðú üôÂËõþ ¿áËûþ ÎðËà¿åù±÷, Îæɱ¿î õüÅ’õþ ¦œÔ¿îÂõþ±ËïÇ îÒ±õþ ÆÂóîÔÂß õ±¿hÂ
Âóõþ ú±¿™LÃ/
ù±Ëá±ûþ± æ¿÷Ëî õ±Ñù±Ëðú üõþß±Ëõþõþ ÂóÔ‡ÂËÂó±ø¸ßÂî±ûþ üõþß±¿õþ Âó¿õþߊò± ÕòÅû±ûþÏ
4 æ±òÅûþ±¿õþ, 1994/ õþ±î ¿îÂòËéÂõþ ü÷ûþ Û¶ï÷ Æî¿õþ ý¿Båù ¿îÂòîÂù± Ûß¿é áèLš±á±õþ Ý Õ¿ëÂË鱿õþûþ±÷/
Îô±ò Õ±Ëü áÏ¿îÂß±õþ &ùúò ö±Ýõþ±’õþ Îæɱ¿îÂõ±õÅ îÒ±õþ ü÷ûþß±Ëù Ûý× õþ±æÉËß ßÂîÂé± Û¿áËûþ ¿òËûþ ¿áËûËåò, î± ¿òËûþ
õ±¿hÂËîÂ/ ß±¿ëÇÂûþ±ß Õɱé±ßÂ/ ü±Ëh ¿îÂòËéÂûþ ¿õîÂËßÇÂõþ Õõß±ú ï±ßÂËùÝ, ÛßÂï± ÛßÂõ±ËßÂÉ ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ ¿òËî ýûþ, îÒ±õþ ÅÂõþñ±õþ
õ±Ýõþ± ð¥ó¿îÂõþ Îä±Ëàõþ ü±÷Ëòý× üõ Îúø¸/ õÅ¿XÂ, ^nî ¿üX±™Là ÎòÝûþ±õþ Â÷î± Õ±õþ Ûß Û¶õù õÉ¿MQ îÒ±Ëß ü±õþ± ö±õþËîÂõþ
‘÷Åü±¿ôÂõþ’ îÂÒ±õþ Îúø¸ üôÂËõþý× Îõ¿õþËûþ ÂóËhÂËåò/ õþ±æòÏ¿îÂËî ձù±ð±ö±Ëõ ¿ä¿ýî ßÂËõþ¿åù/ ö±õþîÂÏûþ ëÂ×Âó÷ý±ËðËú öÂ^Ëù±ßÂ
îÒ±Ëß Îû ÕòÅõþ±áÏËðõþ ß±Ëå ÎÂóÒÌåËîÂý× ýËõ/ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ ¿ýËüËõ ñ÷Ç¿òõþËÂóÂî±õþ òÏ¿îÂËß ú¿Mú±ùÏ ßÂõþ± Ý áíîÂLaËßÂ
ÕËòß üÅõþ Æî¿õþ ßÂõþËî ýËõ/ ðÅ¿òûþ±Ëß ձõþÝ üÅÛ¶¿î¿‡Âî ßÂõþ±õþ ÎÂËS, Ûß¿é ռõþ±ËæÉõþ ÷ÅàÉ÷LaÏ ýËûþÝ Îû Õõð±ò ÎõþËàËåò
ëÂ×Âóý±õþ ¿ðËî ýËõ/
î± ¦œõþíËû±áÉ/

8 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

Îü±÷õ±õþ, 29 æÅù±ý× 2013

Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ
÷±ßÇ Îé±Ëûþò Îüý× ßÂËõ õËù¿åËùò, æÏõËò û±õþ± ðÅ’ÛßÂé±
å±î± ý±õþ±ûþ¿ò î±õþ± àÅõ ðÅÐàÏ, ß±õþí å±î± öÅÂËù û±Ýûþ±é±
üõËäÂËûþ üýæ/ Îû å±î± Îö±Ëù ò±, Îü ¿ßÂåÅý× Îö±Ëù ò±
Õ±õþ Îû ¿ßÂåÅý× Îö±Ëù ò±, î±õþ ðÅÐËàõþ Îúø¸ Îòýׯ
ü¿îÂÉý× ßÂî üýËæ öÅÂËù û±ý× å±î±é±ËßÂ/ õÔ¿©†Ëî å±î±
÷±ï±ûþ ¿ðËûþ õgÅÂõþ õ±¿h ¿áËûþ Îüý× Îû å±î±é±Ëß ¿áèËùõþ
Âó±Ëú ßÂÏ ðõþæ±õþ Îß±Ëí ðÒ±h ß¿õþËûþ ¿ðù±÷, õɱüÄ Õ±õþ
÷Ëòý× ÂóhÂù ò±/ ÎôÂõþ±õþ ü÷ûþ Õ±õþ õÔ¿©† ¿åù ò±, ¿ð¿õÉ
õ±¿h ¿ôÂËõþ Ûù±÷ å±î± å±h±ý×, ¿ðò¿îÂËòß Âóõþ Õ±õ±õþ
õÔ¿©†Ëî ÎõõþËò±õþ ü÷ûþ Îàûþ±ù ÂóhÂù... û±Ð¯
ßÂ÷Çõþî õ±õ±-÷±, û±õþ ý±Ëî ÎåËh û±ò ÛßÂ÷±S ¿úq
ü™LñòËßÂ, üß±ù ÎïËß üËgÂÉ õ±õ±-÷±’õþ ÕòÅÂ󿦚¿îÂËî Îû
Âóõþ÷ ÷÷î±ûþ Õ±áËù õþ±Ëà ¿úqõþ Æúúõ-ÆßÂËú±õþ... õ±
ÝÂóõþÝûþ±ù±õþ ÷±õþ±Rß ձËðúò±÷±õþ ¿õËX ¿òåßÂý×
ö±ùõ±ü±õþ é±Ëò Îû üýßÂ÷ÇÏ ¿ðËòõþ Âóõþ ¿ðò ý±¿æõþ ýûþ
õþ±ßÂîDZ ¿ýËüËõ Õïõ± ý׿?¿òûþ±¿õþÑ Îý±ËˆÂËùõþ öÂûþ‚Âõþ
õþɱ¿áÑ-Ûõþ ü÷ûþ&Ëù±Ëî Îû õgÅ õ± ¿ü¿òûþõþ ð±ð± õ±¿hÂËûþ
¿ðËûþ¿åù ü±ý±ËûÉõþ ý±îÂ... Û÷ò ÕËòß ÷Åà Õ±÷±Ëðõþ
æÏõËò å±î±õþ öÓ¿÷ß±ý× Âó±ùò ßÂËõþËå õ± ßÂõþËå/
Ûàò æÅù±ý× ÷±ü/ Ûý× õ˼ Û¶õù õø¸ÇËí Âóï äÂùËî å±î±
ÕÂó¿õþý±ûÇ/ å±î± ý±Ëî õþ±™¦¸± ÎÂóõþËò±õþ ü÷ûþ ÷±Ëç ÷±ËçÂ
÷Ëò ÂóËh û±ûþ Îüý× ÷Åà&Ëù±, û±õþ± ÛßÂü÷ûþ Õ±áËù
ÎõþËà¿åù Õ±÷±Ëðõþ Õ±õþ å±î±õþ ÷Ëî±ý×, ÷Å^±Ëð±Ëø¸ Õ±÷õþ±
öÅÂËù ¿áËûþ¿å û±Ëðõþ¯¯¯
Õ±¿öÂ
õÅñõ±õþ ügÂɱûþ ‘¿äÂSý±õþ’ Õ±õþ Îõþ±õõ±õþ üß±Ëù ‘õþ˼±¿ù’ Îúø¸
Æúúõû±ÂóËòõþ Âóõþ õ±¿hÂËî ûàò òõTý× ðúËßÂõþ Û¶ï÷¿ðËß ¿ëÂú ¿é ¿ö ÛËù±,
•îÂàòÝ ÎßÂõÄù õù± äÂù ýûþ¿ò— îÂàò äÂɱËòËù äÂɱËòËù qñÅ ‘õ±¿æÿáõþ’-Ûõþ
Îéªù±õþ/ Îá±é± ¿ðò ¿á¿ù/ ¿üËò÷±é± ýËù ÛËù •¿üËò÷± Îû ‘¿õþ¿ùæÿ’ ßÂËõþ
îÂ±Ý Îî± æ±òî±÷ ò±¯— Îæ ¿ë üɱËõþõþ õɱä ß±¿éÂËûþ Ûß¿ðò ÎüËßÂ` ý±ôÂ
Õ±õþ Âóõþ¿ðò ¿Âó ¿õ üɱËõþõþ õɱä ß±¿éÂËûþ ô±ˆÇÂý±ôÂ’é± ÎðËà ¿òù±÷/ õɱüį
î±õþÂóõþ ÎïËß ձ÷±õþ Õ±õþ Îß±òÝ ÎÛ¶¿÷ßÂ-å±î±õþ ðõþß±õþ ÂóËh¿ò/ ú±àÄ
ÎïËß ú±ýÄàÄ ýËûþ ÎöÂËü ëÂ×ê¿åù Îü, Õ±õþ Õ±¿÷ ëÅÂõ¿åù±÷ ÕîÂËù/ ¿é¿ôÂò
ÎïËß ÛßÂé±-ðÅËé± ßÂËõþ é±ß± õÒ±¿äÂËûþ ßÂɱËüé ¿ß¿ò/ ÎÂó±ˆÂ±õþ ¿ßÂËò ùÅ¿ßÂËûþ
õþ±¿à õɱËá/ Õ±õþ ðõþæ± ù±¿áËûþ ÎÂó±ø¸±ß 屿h ûàò, îÂàò Îü Îõ¿õþËûþ Õ±Ëü/
ý±ô -ý×ûþ±¿ùÇõþ ä±ËÂó Îä±Ëà üËø¸ÇôÅÂù ÎðàËùý× üËø¸ÇËÂî æÅËh Îü äÂËù Õ±Ëü,
ðÅ’ý±î å¿hÂËûþ/ Õ±Ëá æ±òî±÷, üõþ¦¤îÂÏ ÂÂóÅËæ±õþ ¿ðòé± ýù Âó±Ëúõþ õËûþæÿ
¦Å¨Ëùõþ ÎåËùËðõþ ü±Ëï ÛßÂéÅ ý×Ëûþ¿éÂËûþ ßÂõþ±õþ æòÉ/ ‘¿ðù Îî± Âó±áù ýɱûþ’Ûõþ ú±ýÄà -ý× Îî± æ±ò±ù Îä±Vý× ÎôÂõènûþ±¿õþËîÂý× Ýý× õɱÂó±õþé± äÂùËî Âó±Ëõþ/
ßv±ü ý×ËùËöÂËò ÂóhÂËî ÛßÂËæ±h± äÂú÷±Âóõþ± Îä±Ëàõþ ÎÛ¶Ë÷ ÂóhÂù±÷... Õ±õþ
Îüý× ¿÷òÄËüõþ ¿ßÂò± Âóåj Õ±÷±õþý× ÎõË=Á õü± ü±ûþòϯ ðù± Âó±ß±Ëò± áù±ûþ
‘ßÅÂåÄ ßÅÂåÄ Îý±î± ýɱûþ’/ ¿üËò÷± ÎúËø¸ Î÷âù± ÷ò Õ±õþ &òÄ&ò±¿ò ‘îÅÂËç ý×ûþ±ð
ò± Î÷¿õþ Õ±¿ûþ’/ Îå±é úýõþé±ûþ õh õh Îý±¿ëÂÇÑ ù±á±Ëî q ßÂËõþËå üËõ/
û±SÏ Ã›¶îÂϱùËûþõþ ÷±ï±ûþ ÎÂóÂóÄ¿ü ý±Ëî ú±ýÄà..... ‘ý×Ëûþ ¿ðù ÷±Ë¼ Î÷±õþ’/
Îô񱎱 Îô񱎱 õÔ¿©† ÂóhÂËî q ßÂËõþËå/
Îõþ¿ëÂ, Îü¿ëÂ, Îá± ..... ÎðÌËh ú±ýÄËàõþ îÂù±ûþ äÂËù ÎáËùý× ýËõ/

äyìyõyÌy
Õ¿öÂËø¸ß ç±
Õ±ú±¿ð ¿ßÂåÅý× Õ±ú± ßÂËõþ ò±/ Õ™LÃî ձ÷±õþ ÎïËßÂ/ ýûþî ÷±’õþ ß±Ëå ßÂËõþ  ¿ß¿=ÁÈ ßÂ÷ õß±õ¿ßÂ/
õ±õ±õþ ß±å ÎïËß   ‘÷±åé± Îî± ÎõËh ýËûþË寒 ä±Âóh±¿ò/ Îõ±Ëòõþ ß±å ÎïËß ÛßÂéÅ Î÷±ù±Ëûþ÷ö±Ëõ
‘ßÅÂÒ¿äÂé± ÛßÂéÅ ñõþ Îî±, Õ±ú±¿ð¯’
õh ýÝûþ± ý×™¦¸ß ձ¿÷ õ±¿hÂËî Û¶äÅÂõþ ‘ß±Ëæõþ Îù±ßÂ’-Ûõþ Õ±ò±Ëá±ò± Õ±õþ Âó±ËŒÂ û±Ýûþ± ÎðËà¿å/
¿ßÂc Îüý× Îû Õ±ú±¿ð Ûß¿ðò õþ±i§± ßÂõþËî Ûù.../
Õ±ú±¿ð ÎðàËî ÎßÂ÷ò· ...õùËî Âó±õþõ ò±/
õûþü· ...ÎïË÷-ý× Îî± Õ±Ëå ÷Ëò ýûþ/
õþÒ±Ëñ ÎßÂ÷ò· ...ëÂ×÷Ä÷ ...ëÂ×ÒU¯ Âó±õþõ ò±/
Îß±òÝ ¿õËúø¸ ¦œÔ¿î· ...ò±ýį î±ýËù·
üß±ù Õ±éÂé±ûþ Õ±÷±õþ õþ±îÂËö±õþ âÅ÷ æh±Ëò± ðõþæ±ûþ êÂßÄÂêÂßÄ ò± ýËù õÅËç ¿òý×, Õ±æ üß±Ëù
¿îÂòõ±õþ òûþ, ÛßÂõ±õþý× ä± Âó±õ/ æùà±õ±õþ ¿òËûþ áÒ±ý×&Òý× äÂùËõ ò±/ ¿òËæËßÂý× ¿òËûþ ÎàËî ýËõ/
÷± îÂàò ¦Å¨Ëù û±Ýûþ±õþ æòÉ Îáè±áè±Ëü ö±î ÷ÅËà îÅÂùËå/
üß±ù Õ±éÂé±ûþ êÂßÄÂêÂßÄÂ/ ä±’é± ÎìÂËß õþ±Ëà± Õ±ú±¿ð/ õ±ï÷ ÎïËß ÛËü ౿Bå/ ÂóõþÂóõþ ðÅËé± õɱäÂ
Âóh±Ëò± Õ±Ëå/ ò’é± ÂóËòËõþ±Ëî Ýà±Ëòý× ä± ÎÂóÒÌËå ¿ðÝ/
ò’é± Îø¸±Ëù±/ ...Õɱ` ò±Ý ßÂò¿ü뱿õþÑ ëÂ×Éý×Ë÷ò ÕÉü ðÉ ¿÷ëÂ×ËéÂë áènÂó/
...¿éÂË鱯 ä±.../
Õ±ú±¿ð¯ ¿ëÂ÷é± ÎüX ò±, Ý÷Ëùé à±õ/ ðú ¿÷¿òé ÂóËõþ û±¿Bå/
ò’é± Îî¿Sú/ Õ±ú±¿ð¯ Ûߢ−±ü æù ð±Ý Îî±/ Õ±ñâKé± Âóõþ Âóh±Ëò±õþ Ýà±Ëòý× ä±’é± ÎÂóÒÌËå ¿ðÝ/
ðúé±/ Îî±÷õþ± ¿ß ÷Ëò ßÂõþ, Îô¿÷¿òüÄË÷õþ Îß±òÝ ÷Ëò±¿ù¿ïß ÷ËëÂù Û¿'ˆÂ ßÂõþËî Âó±Ëõþ·
...¿éÂË鱯 ä±/
Õ±ú±¿ð ßÂËõ ÎïËß õþ±i§± ßÂõþËå Õ±÷±õþ õ±¿hÂËî·
...ÕÒɱ¯ Ýý× Îî± ¿áËûþ ...ò±ýį ÷Ëò ÂóhÂËå ò±/
Õ±ú±¿ðõþ õÉ¿Máî æÏõò·
Ûß ÎåËù Âóh±qò± ÎåËh ¿ðËûþËå Îõ±ñýûþ/ Î÷Ëûþõþ qËò¿å ¿õËûþ ýËûþ ÎáËå/
Õ±õþ... ÛéÅÂßÅÂ-ý× æ±¿ò/
Õ±ú±¿ð ¿ßÂåÅ Õ±ú± ßÂËõþ ò± Õ™LÃî ձ÷±õþ ß±å ÎïËßÂ/
¿éÂË鱯 ä±.../

݂±õþ õËjɱÂó±ñɱûþ

¿úÛ¶± õü±ß ÎöÂÌ¿÷ßÂ
Îî±÷±õþ ÷±ï± Õ±÷±õþ ÷±ï±
÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ ä±ý× Îû å±î±
àÒÅæËå Ûàò àÒÅæËå Ûàò
¿ð¿ðõþ å±î± ð±ð±õþ å±î±/
÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ ûàò å±î±
ò±ý× Îî± ÷±ï±õÉï±/
úÒ±ü±Ëù± üõ õ±õ±õþ å±î±
õà±Ëé ÎåËù ì±ßÂËõ ÷±ï±/
õ¿ùëÂ×ËëÂõþ õþ¿ãò å±î±
õÒ±äÂËõ ˆÂɱé±ü õÒ±äÂËõ ÷±ï±
àÒÅæËå Îõæ±ûþ åÅéÂËå Îü î±ý×
Îß±ï±ûþ Õ±æõ õþ¿ãò å±î±·
é¿ùëÂ×ËëÂõþ âÅõþËå ÷±ï±
öÂÏø¸í õÉï± öÂÏø¸í õÉï±
àÒÅæËå ¿õá äÂɱËòù å±î±/
ëÂ×ˌ áËíú Âó±ËŒÂ Îû Îõú
åÅéÂå îÅ¿÷, åÅé¿å Õ±¿÷
Îß±ï±ûþ å±î±, Îß±ï±ûþ å±î±·
õÒ±äÂËõ îÅ¿÷, õÒ±äÂõ Õ±¿÷
ÎÂóËù ÛßÂé± ÷±ï±õþ å±î±/

÷Lšõþ ÂóðËÂËÂó ¿òîÂÉ¿ðËòõþ Âó¿õþw÷Ëí Âóð±¿îÂß ձ¿÷/ Õ±ø¸±ËìÂÿõþ Ûß Îúø¸ ¿õËßÂËù
÷±ùðýÏ öÂɱÂóÄü± áõþË÷õþ æòÉ Õïõ± ß±ùËä ñÓüõþ Î÷â±Båi§ ձ߱ú ÎðËà õÔ¿©†õþ
üy±õò±ûþ Û ÂóËï Õ±æ ÷±òÅø¸æËòõþ üÑàɱ õhÂý× ßÂ÷/ å±î± ý±Ëî Âó±Ëûþ Âó±Ëûþ ÎýÒËéÂ
äÂËù¿å ÷ý±òj±õþ Îß±ùËâÒø±¸ õÒ±ñËõþ±ë ¿ðËûþ/ Âó¿õþw÷Ëíõþ Û¶±™LÃüÏ÷± ÎïËß ÎôÂõþ±õþ ü÷ûþ
õÔ¿©† q ýù/ û±õþ± åS¿õýÏò, î±õþ± åÅËé ¿áËûþ Ýý× ÕðÓËõþõþ õéÂá±Ëåõþ òÏËä ձ|ûþ
¿òù/ õÒ±ñËõþ±ËëÂõþ Ûý× ¿õú±ù õéÂá±åé± ¿òÐüËjËý Ûß¿é ùɱ`Â÷±ßÂÇ/ ßÂÏ Õ±}ÂûÇæòߦ¤±ö±¿õß âéÂò±, Îû Õ±¿÷Ý õéÂõÔËÂõþ Ýý× õh å±î±õþ ÷Ëî± Õ±Bå±ðËòõþ òÏËä ðÒ±¿hÂËûþ
Îáù±÷¯ õÔ¿©†õþ úËsõþ Âó±ú±Âó±¿ú ÕüÑàÉ Âó±¿àõþ ßÂùõþõ ß±Ëò Õ±üËå/ ü÷ÅËà ÕÂóõþ+Âó
Û¶±ßÔ¿îÂß ðÔúÉ æiœ ¿òËûþËå/ òðÏõþ Ûàò öÂõþ™Là ÎûÌõòõîÂÏõþ ÷Ëî± õþ+Âó àÅËùËå/ û±õþ±
ü±ýüÏ Õïõ± ¿òÂó±ûþ, î±õþ± õÔ¿©†Ëî ¿öÂæËî ¿öÂæËî ÎýÒËé äÂËù û±ËBå/
ÕËç±õþñ±õþ±ûþ õÔ¿©†Âó±ËîÂõþ Û÷ò Âó¿õþËõËú Õ±¿÷ Õ™LÃËõþõþ áöÂÏËõþ Ûß Î÷±äÂh ÎðÝûþ±
Îõðò±¿ßv©† ö±õò±ûþ ¿ò÷¿#î ýù±÷/ áî úÏËî ձ÷±õþ ÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ ÎïËß Ûß ¿õú±ù
å±î± üËõþ ¿áËûþËå/ Û¶±äÂÏò õËéÂõþ ÷Ëî± ¿î¿òÝ ÕËòßÂËß ÕËòßÂß±ù Õ±áËù
ÎõþËà¿åËùò/ úîÂõËø¸Çõþ ß±å±ß±¿å ÎÂóÒÌËå ¿î¿ò Û¶ûþ±î ýËûþËåò, î± Û¶±ûþ å’÷±ü ýËîÂ
äÂùù/ Ûß ÷ýÏý ÂóîÂËòõþ Õ¿öÂâ±Ëî ձæÝ Õ±¿÷ Õ±Båi§/ Û æÏõËò û± ¿ßÂåÅ Õ±ýõþí
ßÂËõþ¿å, ýËõþß Û¶¿îÂßÓÂùî±õþ ý±î ÎïËß õÒ±äÂËîÂ-ûÅçÂËî ¿úËà¿å, î± Îî± îÒ±õþý×
¿ú±ð±Ëòõþ ôÂüù/ Õ±æÏõò Îù±ß¿ú±ð±Ëòõþ üýæËõ±ñÉ ßÂï±ûþ û± û± õËùËåò, Îüý×
üõ¿ßÂåÅý× Õ±÷±õþ æÏõËò ÂóðúÇßÂ/ îÒ±õþ Ûß¿é òÏ¿îÂõ±ßÂÉ Õ¿î ü¥x¿î ձ÷±ËßÂ
Õ±õ±õþ ò±á¿õþß æ¿éÂù-ßÅ¿éÂù ò©† ÕgÂß±Ëõþõþ ÷ËñÉ ÎïËß Îõõþ ýÝûþ±õþ Âóï Îðà±ù–
‘Õ±æ û± ü÷üɱ, ß±ù õ± Âóõþq î±õþ ü÷±ñ±Ëòõþ Âóï Îõõþ ýËõ/ î±õþ æòÉ ä±ý× ÆñûÇ/’
Õïõ± îÒ±õþ Ûý× ëÂ×ÂóËðú–‘Õ±Rü¥œ±ò õþ± ßÂõþ± ÛßÂæò ÷±òÅËø¸õþ üõÇÛ¶ï÷ ßÂîÇÂõÉ/
ü¥œ±ò ÎáËù ÷±òÅËø¸õþ Õ±õþ ï±ßÂËù±é± ¿ß·’
¿î¿ò ¿åËùò ðú áÒ±Ëûþõþ Âó¿õþ¿äÂî õÅËò± õþ±÷ò±ï ü÷ ÛßÂæò Û¶±ï¿÷ß ¿úÂßÂ/ ¿î¿ò
Õ±÷±õþ ¿Âóî± Îö±ù±ò±ï õËjɱÂó±ñɱûþ/ îÒ±Ëß òÏõþõ ëÂ×Bä±õþËí Õ±÷±õþ ‘Õ±¿÷’ ïõþïõþ
ßÂËõþ ßÒ±ÂóËî ßÒ±ÂóËî õùËî ä±ý×Ëå...
‘õ±õ±¯ õ±õ±Ëá± Õ±¿÷ Îß±òÝ¿ðò Îß±òÝ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËîÂý× Õ±Rü¥œ±Ëòõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ
Õ±ËÂó±ü ß¿õþ¿ò/ úî úî ÂÛ¶öÅÂËðõþ Îá±Âóò õ± ۶߱úÉ ä±ËÂóõþ ÷ÅËàÝ ÷±ï± òî ß¿õþ¿ò/
õ±õ±¯ Õ±¿÷ ÷±ï± ëÂ×ÒäÅ ßÂËõþ Õ±¿å Õ±æÝ/ îÅ¿÷ ¿ß ÎðàËî Âó±Bå·’
Õ±÷±õþ ðÅ’Ëä±Ëàõþ Îß±ù ÎõËûþ ÎòË÷ Õ±ü± ùõí±M Õ|nñ±õþ± Õ±æ Ûý× Âóõþ÷ ÷ÅýÓËîÇÂ
Îß±òÝ õÒ±ñý× ÷±òËå ò±/ Û¶ßÔ¿îÂõþ Û¶õù õÔ¿©†ñ±õþ± î±Ëß Îûò ü¼î ßÂõþËå/ å±î± ÷±ï±ûþ
õéÂõÔËÂõþ îÂËù òÏõþËõ Õ|nõø¸ÇËíõþ ÷ËñÉý× Õߦœ±È Ûß տòõÇäÂòÏûþ ÕòÅöÓ¿î ýù/
ÕËòß ëÂ×ÂóËõþ üÅ¿õú±ù ÕðÔúÉ Õ±Ëõþß¿é å±î± ÛàòÝ ¿õõþ±æ÷±ò î± ëÂ×Âóù¿t ßÂõþù±÷/
õ±õ±¯ Õ±¿÷ Û¶±í öÂËõþ ßÒ±ð¿å.... ßÂî¿ðò ÂóËõþ Û¶±íöÂËõþ ßÒ±ð¿å, ßÒ±ð¿å, ÎßÒÂËðý× äÂËù¿å/
õÅËßÂõþ ¿öÂîÂõþ úÏîÂù õõþËôÂõþ ÷Ëî± æ÷±é õÉï± áËù áËù æù ýËûþ õËûþ û±ûþ.../

ÙöÅ Îᱦ¤±÷Ï
ëÂ×ÈÂóù ðM ò±÷é± õhÂý× ¿üËò÷ɱ¿éÂß ò±· ýÒɱ, Ûý× ëÂ×ÈÂóù-ý× Õ±÷±õþ å±î±/
‘å±î±’, ‘åS±ßÂ’ ÎïËß q ßÂËõþ Õ±÷±Ëðõþ ‘ÎõëÂ÷’ üËõËîÂý× úsé± ‘ëÂ×Âó÷±’ ýËûþý×
õþËûþËå/ õ±õ±-÷±’õþ± õgÅ ÷±Ëòý× öÂûþ Âó±ò Îü Îõ±ñýûþ ‘åS±ßÂ’ ýËûþ ü™LñËòõþ æÏõò
åS±ßÂ÷ûþ ßÂËõþ ÎðËõ ¿ßÂc Ûý× õgÅÂý× Õ±÷±õþ æÏõËòõþ õÔ¿©† ÎïËß Îõþ±ð üËõËîÂý× å±î± ýËûþ
õþËûþËå/ Õ±÷±õþ ¦Å¨ùæÏõËòõþ 10 Âóûþü±õþ ¿ðùàÅú öÂ±æ± ÎïËß 100 é±ß±õþ ¿õ¿ù¿î äÅÂéÂ
Ûý×üËõõþ ü¼Ï Õ±÷±õþ Ûý× å±î±/
ßv±ü Ûý×ËéÂõþ ÕɱòÅûþɱù Âóõþϱõþ ðÅ’÷±ü Õ±Ëá æ¿`Âü ýÝûþ±ûþ ÷±ùð± ÎåËh ¿ú¿ù&¿hÂ
û±ý×/ Îüý×ü÷ûþ Õ±÷±õþ Ûý× å±î± üõ¸ ü±õËæË"õþ üõ¸ Îò±éÂüÄ Õ±ù±ð± ßÂËõþ Õ±÷±õþ æËòÉ
¿òËæõþ ý±Ëî ¿ùËà ¿ú¿ù&¿h Âó±ê±ûþ, û±Ëî ձ¿÷ Âóõþϱûþ ëÂ×îÂËõþ ÎûËî Âó±¿õþ/ ý±ûþ±õþ
ÎüËßÂ`±¿õþõþ Õ±Ëá ûàò õ±õ± ýêÂ±È ßÂËõþ äÂËù û±ûþ Õ±÷±ûþ ÎåËhÂ, îÂàò Îû Õ±÷±õþ Âó±Ëú
ðÒ±¿hÂËûþ Õ±÷±ûþ ü÷™¦¸ ÷±ò¿üß ¿õÂóûÇûþ ÎïËß ðÓËõþ ü¿õþËûþ Õ±ò±õþ Î䩆± ßÂËõþËå, Îüý× Õ±÷±õþ
å±î±/ ¿õ¿ò÷Ëûþ Õ±¿÷ ßÂÏ ¿ðËî ÎÂóËõþ¿å·
å±î± ÂóÅõþËò± ýËù Îû÷ò õþã ëÂ×Ëê ¿åÒËh û±ûþ, ü¥óßÇÂé±Ëß ձ¿÷Ý î±ý× ßÂËõþ¿å ¿òËæõþ
Îð±Ëø¸ Õ±õþ õù¿å–‘ý±ûþ¯ Õ±÷±õþ Îüý× ÂóÅõþËò± å±î±’/

11 õø¸Ç 04 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342