TuÇn 4

Thø hai ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2006
To¸n
TiÕt 16: LuyÖn tËp chung
A. Môc tiªu:
- Cñng cè c¸ch tÝnh céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè c¸ch tÝnh
nh©n chia trong b¶ng ®· häc.
- Cñng cè c¸ch, gi¶i to¸n cã lêi v¨n (liªn quan ®Õn so s¸nh hai
sè h¬n kÐm nhau1sè ®¬n vÞ )
B- §å dïng d¹y häc:
GV : VÏ mÉu bµi 5 ( giÊy to )
HS : SGK
C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

1

Gi¸o ¸n To¸n líp 3- Kim ThÞ Ngäc DiÖp

HS tr¶ lêi tÝnh? .Nªu thø tù thùc hiÖn biÓu .KT thøc? .§äc b¶ng nh©n.Gi¶i bµi to¸n ®¬n vÒ ý nghÜa phÐp tÝnh . bµi Bµi 4: Gi¶i to¸n Bµi gi¶i .§å dïng: 2 Gi¸o ¸n To¸n líp 3. .Bµi míi Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh . 5? 2.125 = 35( l) §¸p sè: 35 lÝt dÇu .Muèn t×m SBC ta lµm ntn? .§äc ®Ò? Tãm t¾t? Thïng thø hai nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt sè dÇu lµ: 160 .1 HS ch÷a . B.Muèn t×m thõa sè ta lµm ntn? .Lµm bµi vµo phiÕu HT 415 356 162 + + 415 156 370 Bµi 2: T×m x 830 200 532 . Môc tiªu: .HS lµm bµi vµo vë .Nªu vµ tÝnh vµo vë .Cñng cè: .2 HS ch÷a bµi a) X x 4 = 32 X = 32 : 4 X=8 b) X : 8 = 4 X=4x8 X = 32 Bµi 3: TÝnh . 3.HS ®äc . nhËn xÐt D.Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? H§ cña trß -H¸t . chia2. . 4.§æi vë.ChÊm bµi.æn ®Þnh 2.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. DÆn dß: ¤n l¹i bµi .X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp .Kim ThÞ Ngäc DiÖp .Kü n¨ng tÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc.ChÊm ch÷a bµi.T×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp tÝnh.Lµm bµi vµo vë . Thø ba ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2006 To¸n TiÕt 17 : KiÓm tra A.KiÓm tra Kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng .H§ cña thÇy 1. phÐp trõ (cã nhí 1 lÇn) c¸c sè cã 3 ch÷ sè.

Thø t ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2006 To¸n TiÕt 18 : B¶ng nh©n 6 A.5 ®iÓm ) : . Môc tiªu: 3 Gi¸o ¸n To¸n líp 3.5 ®iÓm C©u 4 ( 2.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .456 Bµi 2 : T×m x: x .234 = 673 726 + x = 882 Bµi3 : Mçi hép cã 4 c¸i cèc .5 ®iÓm ) : .5®iÓm - C©u 3 ( 2.§æi 100cm = 1 m ®îc 0.C©u lêi gi¶i ®óng : 1®iÓm .PhÐp tÝnh ®óng : 1®iÓm .ViÕt phÐp tÝnh ®óng : 1 ®iÓm . Hái 8 hép cèc nh thÕ cã bao nhiªu c¸i cèc ? Bµi 4 : TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCD B D C - A -§êng gÊp khóc ABCD cã ®é dµi lµ mÊy m ? D-C¸ch tiÕn hµnh : -GV chÐp ®Ò lªn b¶ng -HS lµm bµi vµo giÊy KT Thu bµi *-C¸ch ®¸nh gi¸ : C©u 1 ( 4 ®iÓm ) : Mçi phÐp tÝnh ®óng 1 ®iÓm C©u 2 (1®iÓm ) : Mçi phÐp tÝnh ®óng ®îc 0.§¸p sè ®óng : 0.GV : §Ò bµi HS : GiÊy kiÓm tra C -§Ò kiÓm tra : Bµi 1: 327 + 416 462 +354 561 .Lêi gi¶i ®óng : 1®iÓm .224 728 .5 ®iÓm .

mçi tÊm cã 6 chÊm trßn HS : SGK C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 4 Gi¸o ¸n To¸n líp 3..Cñng cè ýnghÜa phÐp nh©nvµ gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp nh©n B.Kim ThÞ Ngäc DiÖp . .§å dïng d¹y häc: GV : C¸c tÊm b×a .Tù lËp vµ häc thuéc b¶ng nh©n 6.

.BT cho biÕt g×? .Hai tÝch liÒn nhau trong b¶ng nh©n 6 h¬n kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ ? -§äc b¶ng nh©n 6 ( ®äc xu«i .HS ch¬i ®Ó «n l¹i b¶ng nh©n 6 To¸n ( T¨ng) 5 Gi¸o ¸n To¸n líp 3.. ch÷a bµi D. ..BT hái g×? . 6 x 10 = 60 .. nhËn xÐt Bµi 3: Treo b¶ng phô . DÆn dß: ¤n l¹i b¶ng nh©n 6 H§ cña trß . 6 chÊm trßn ®îc lÊy mÊy lÇn? ViÕt ntn? ..H¸t .ChÊm.æn ®Þnh 2.. .HS tr¶ lêi .1 em lªn b¶ng lµm 6 12 18 54 60 24 30 38 42 48 ..ngîc ) -Che 1 sè kq yªu cÇu HS ®äc b .H§ 2 : Thùc hµnh Bµi 1:TÝnh nhÈm Bµi 2: .ChÊm bµi..6 ®¬n vÞ C¶ líp ®äc .Lµm phiÕu HT . mçi tÊm cã 6 chÊm trßn...c¸ nh©n ®äc Nªu miÖng kq .Bµi míi: a ..H§ 1 : LËp b¶ng nh©n 6 .Kim ThÞ Ngäc DiÖp .D·y sè cã ®Æc ®iÓm g× ? .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.Mçi sè ®øng liÒn nhau h¬n kÐm nhau 6 ®¬n vÞ .LÊy 2 tÊm b×a: Cã 2 tÊm b×a...LÊy 1 tÊm b×a: Cã 6 chÊm trßn lÊy 1 lÇn ®îc mÊy chÊm trßn? ViÕt ntn? ..Lµm bµi vµo vë Bµi gi¶i N¨m thïng cã sè dÇu lµ: 6 x 5 = 30( l) §¸p sè: 30 lÝt dÇu.T¬ng tù víi c¸c phÐp tÝnh kh¸c ®Ó hoµn thµnh b¶ng nh©n 6..Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn 2.Nªu vµ viÕt phÐp nh©n 6x1=6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 .H§ cña thÇy 1.

Môc tiªu: .1 HS ch÷a bµi Bµi gi¶i Ngµy thø hai b¸n nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt lµ: 234 .2HS ch÷a bµi tÝnh? a) X x 4 = 32 .HS ®äc . chia2. nhËn xÐt D. 3. . DÆn dß: ¤n l¹i bµi .Muèn t×m SBC ta lµm ntn? X=8 b) X : 8 = 4 X=4x8 X = 32 Bµi 3: TÝnh .Cñng cè c¸ch tÝnh céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè c¸ch tÝnh nh©n chia trong b¶ng ®· häc.KT -Lµm bµi vµo vë .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.§å dïng d¹y häc: GV : B¶ng phô.X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp Lµm bµi vµo vë.LuyÖn tËp: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh . Bµi 4: Gi¶i to¸n .Cñng cè: .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? H§ cña trß -H¸t -Lµm bµi vµo phiÕu HT 415 356 162 + + 415 156 370 Bµi 2: T×m x 830 200 532 .Nªu vµ tÝnh vµo vë .PhiÕu HT HS : Vë C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§ cña thÇy 1.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .§äc b¶ng nh©n.§äc ®Ò? Tãm t¾t? .LuyÖn tËp A. 4.211 = 23( l) §¸p sè: 35 lÝt dÇu .ChÊm bµi.§æi vë.æn ®Þnh 2.Cñng cè c¸ch. 6 Gi¸o ¸n To¸n líp 3. 5? 2.Muèn t×m thõa sè ta lµm ntn? X = 32 : 4 . gi¶i to¸n cã lêi v¨n (liªn quan ®Õn so s¸nh hai sè h¬n kÐm nhau1sè ®¬n vÞ ) B.Nªu thø tù thùc hiÖn biÓu thøc? -ChÊm ch÷a bµi.

§äc ®Ò .Bµi míi: Bµi 1:TÝnh nhÈm qu¶ Bµi 2: TÝnh -TÝnh Theo thø tù nµo? ch÷a bµi -1HS®äc .Kim ThÞ Ngäc DiÖp .tãm t¾t ®Ò Bµi gi¶i Sè vë 4 häc sinh mua lµ: 6 x 4 = 24( quyÓn) §¸p sè: 24 quyÓn vë -ChÊm -ch÷a vë KT Gi¶i bµi vµo vë . .§å dïng d¹y häc : GV : 4 tam gi¸c b»ng nhau HS : SGK C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2006 To¸n TiÕt 19 : LuyÖn tËp A.Lµm phiÕu HT.VËn dông b¶ng nh©n 6 trong tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc vµ gi¶i to¸n B.HS nªu miÖng kÕt .2 HS 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59 -3 HS ch÷a bµi trªn b¶ng Bµi 3: Gi¶i to¸n .Lµm phiÕu HT 7 Gi¸o ¸n To¸n líp 3. Môc tiªu: .Cñng cè viÖc ghi nhí b¶ng nh©n 6.§æi Bµi 4 -D·y sè cã ®Æc ®iÓm g× ? ( a / Sè sau = sè tríc + 6 .Tæ chøc: 2-KiÓm tra : §äc b¶ng nh©n 6 3.

36 Bµi 5 : XÕp h×nh . 27.Lµm phiÕu HT.Cñng cè viÖc ghi nhí b¶ng nh©n 6.b / Sè sau = sè tríc + 3 ) 42.2 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59 -3HS ch÷a bµi trªn b¶ng 8 Gi¸o ¸n To¸n líp 3. 30.GV nhËn xÐt . PhiÕu HT HS : Vë C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.§å dïng d¹y häc : GV : B¶ng phô. Môc tiªu: . 18. . 48 a) 12. b) 18.Bµi míi: -1HS®äc Bµi 1: TÝnh -TÝnh Theo thø tù nµo? HS ch÷a bµi .Tù xÕp h×nh theo mÉu dùa vµo ®å dïng D. 30. DÆn dß: ¤n l¹i bµi To¸n ( T¨ng) ¤n b¶ng nh©n 6 A.C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. 36. 21. 33. 24.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .Tæ chøc: 2-KiÓm tra : §äc b¶ng nh©n 6 3. 24.VËn dông b¶ng nh©n 6 trong tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc vµ gi¶i to¸n B.Cñng cè : Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn «n l¹i b¶ng nh©n 6 2.

22.Nªu c¸ch t×m tÝch? 12 x 3 = 36 9 x Gi¸o ¸n To¸n líp 3. nhËn xÐt b) 18.PhiÕu HT HS : SGK C -C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Kim ThÞ Ngäc DiÖp . 30.NhËn xÐt.§å dïng d¹y häc : GV : B¶ng phô . 36. Bµi míi: a) H§ 1: HD HS Thùc hiÖn phÐp nh©n: 12 + 12 + 12 = 36 .Bµi 2:Gi¶i to¸n ®Ò -§äc ®Ò .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: . 34 D. cho ®iÓm 3. 42.Cñng cè vÒ ý nghÜa cña phÐp nh©n B. 48 1.Ghi b¶ng: 12 x 3 = ? 12 .H¸t 2.ChÊm bµi. 30.tãm t¾t Bµi gi¶i Sè häc sinh ngåi ë 4 bµn lµ: : 6 x 4 = 24( b¹n) §¸p sè: 24b¹n -ChÊm -ch÷a bµi Gi¶i bµi vµo vë §æi vë KT Bµi 3: Treo b¶ng phô -D·y sè cã ®Æc ®iÓm g× ? ( a / Sè sau = sè tríc + 6 b / Sè sau = sè tríc + 4 ) . Tæ chøc: . Môc tiªu: .Lµm phiÕu HT a) 24. KiÓm tra: .§äc b¶ng nh©n 6? -3 HS ®äc .Cñng cè : Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn «n l¹i b¶ng nh©n 6 2. 26. DÆn dß: ¤n l¹i bµi Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 To¸n TiÕt 20 : Nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè (kh«ng nhí ) A.HS biÕt ®Æt tÝnh råi tÝnh nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè(kh«ng nhí) .

BT cho biÕt g×? .Kim ThÞ Ngäc DiÖp 10 .3 HS lªn b¶ng. D.1 hép cã 12 bót .BT yªu cÇu g×? 3 36 .Lµm phiÕu HT .ChÊm bµi.Cñng cè vÒ ý nghÜa cña phÐp nh©n II. Cñng cè: . KiÓm tra bµi cò .4 hép cã ? bót Bµi gi¶i C¶ bèn hép cã sè bót ch× mµu lµ: 12 x 4 = 48( bót ch×) §¸p sè: 48 bót ch× mµu.HD ®Æt tÝnh vµ nh©n theo cét däc nh SGK b) H§ 2: Thùc hµnh: Bµi 1: TÝnh Bµi 2: .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? .§Æt tÝnh råi tÝnh ..Lµm vë . nhËn xÐt. DÆn dß: .¤n l¹i bµi .3 HS ch÷a bµi . §å dïng GV : Néi dung HS : Vë III.ChÊm bµi.¤n c¸c b¶ng nh©n tõ 2 ®Õn 6 2. .HS nªu vµ thùc hiÖn 32 11 42 13 x x x x 3 6 2 3 96 39 66 84 .§äc ®Ò? .1 HS ch÷a bµi trªn b¶ng . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. ch÷a bµi Bµi 3: . c¶ líp lµm b¶ng Gi¸o ¸n To¸n líp 3. Môc tiªu .C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1.HS thi ®äc To¸n ( t¨ng ) LuyÖn tËp I.HS lµm phiÕu HT.Cñng cè cho HS vÒ ®Æt tÝnh råi tÝnh nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( kh«ng nhí ) .

Bµi to¸n cho biÕt g× ? .LÊy th¬ng nh©n víi sè chia .Muèn t×m SBC ta lµm thÕ 408 nµo ? .. Hái 4 cu«n d©y nh thÕ dµi bao nhiªu mÐt ? .HS tr¶ lêi . nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n .Bµi to¸n hái g× ? . 79 : th¬ng .X : sè bÞ chia.2 HS ®äc bµi to¸n .36 x 4 5 15 x 7 2. nhËn xÐt .GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS * Bµi 3 : Mét cuén d©y dµi 63m. c¶ líp lµm bµi vµo vë 49 37 68 . c¶ líp lµm vë X : 3 = 79 X : 6 = 48 X = 79 x 3 X = 48 x6 X = 237 X= 288 .HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n Tãm t¾t Mét cuén : 63m 4 cuén nh thÕ dµi .GV chÊm bµi.. 3 : sè chia.GV nhËn xÐt x x x * Bµi 2 : T×m x 3 5 X : 3 = 79 X : 6 = 48 6 .m ? Bµi gi¶i 4 cu«n d©y nh thÕ dµi sè m lµ : 63 x 4 = 252 ( m ) 11 Gi¸o ¸n To¸n líp 3. Bµi míi * Bµi 1 : TÝnh 49 68 x 3 6 85 x 37 x con 36 15 85 x x x 4 7 5 144 105 425 ..§æi vë..2 em lªn b¶ng lµm.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .Nªu tªn gäi thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh X : 3 = 79 147 185 .NhËn xÐt bµi cña b¹n x 5 + 3 em lªn b¶ng.

Cñng cè.§¸p sè : 252 m IV. dÆn dß .VÒ nhµ «n l¹i bµi 12 Gi¸o ¸n To¸n líp 3.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .

Related Interests