TuÇn 6

Thø hai ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2006

A- Môc tiªu:

To¸n TiÕt 26 : LuyÖn tËp

- Thùc hµnh c¸ch t×m mét trong c¸c thµnh phÇn b»ng nhau cña mét sè. - Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m mét trong c¸c thµnh phÇn b»ng nhau cña mét sè. - RÌn kÜ n¨mg tÝnh vµ gi¶i to¸n. B- §å dïng: GV : B¶ng phô - PhiÕu HT HS : SGK C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1/ Tæ chøc: - H¸t 2/ LuyÖn tËp- Thùc hµnh: * Bµi 1: Treo b¶ng phô - §äc yªu cÇu? - §äc ®Ò - Lµm phiÕu HT a)1/2 cña 12cm, 18kg, 10l lµ: 6cm, 9kg, 5l - ChÊm bµi, nhËn xÐt. b) 1/6 cña 24m, 30 giê, 54 ngµy * Bµi 2: lµ: 4m, 5 giê, 9 ngµy. - Bµi to¸n cho biÕt g×? - BT hái g×? - V©n cã 30 b«ng hoa. TÆng b¹n 1/6 sè hoa - V©n tÆng b¹n ? b«ng hoa - Lµm vë- 1 HS ch÷a bµi Bµi gi¶i V©n tÆng b¹n sè hoa lµ: - Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 30 : 6 = 5( B«ng hoa) * Bµi 3: (T¬ng tù bµi 2) §¸p sè: 5 b«ng hoa * Bµi 4: Treo b¶ng phô - Nªu c©u hái nh SGK - HS quan s¸t h×nh vÏ nªu c©u tr¶ lêi: - C¶ 4 h×nh ®Òu cã 10 « vu«ng. - NhËn xÐt, cho ®iÓm 1/5 sè « vu«ng cña mçi h×nh lµ 2 3/ Cñng cè: « vu«ng. H×nh 2 vµ h×nh 4 cã 2 « - §¸nh gi¸ bµi lµm cña HS vu«ng ®îc t« mµu. VËy ®· t« mµu * DÆn dß: ¤n l¹i bµi. vµo 1/5 sè « vu«ng cña h×nh 2 vµ h×nh 4.

1

Gi¸o ¸n To¸n líp 3 - Kim ThÞ Ngäc DiÖp

.HS ®äc . . Cñng cè vÒ t×m mét trong c¸c thµnh phÇn b»ng nhau cña mét sè.Gäi vµi HS nªu c¸ch chia nh phÇn bµi häc trong SGK. 9 trõ 9 b»ng 0 Bíc 2: TÝnh( GV HD tÝnh lÇn lît nh + H¹ .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1/ Tæ chøc: .HS biÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè vµ chia hÕt tÊt c¶ c¸c lît chia..HS ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn chia: Bíc 1: §Æt tÝnh: 96 3 HD HS + 9 chia 3 ®îc 3..Thø ba ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n TiÕt 27: Chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .RÌn KN tÝnh cho Hs .TÝnh . cho ®iÓm + 1/2 cña 24 giê lµ 12 giê.HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n vµo .B¶ng phô HS : SGK C.§å dïng: GV : PhiÕu HT ..Nªu c©u hái . 2 SGK) nh©n 3 b»ng 6..h¸t 2/ Bµi míi: a) H§ 1: HD thùc hiÖn phÐp chia: . 6 trõ 6 b»ng 0. viÕt 3. cña 44 ngµy lµ 22 .. .... §©y lµ phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè. viÕt 2. biÕu bµ 1/3 2 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 .NhËn xÐt.§äc yªu cÇu bµi tËp .Bµi to¸n cho biÕt g× ? .. A.NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n * Bµi 2: Treo b¶ng phô . b) H§ 2: Thùc hµnh: * Bµi 1: . cña 48 * Bµi 3: phót lµ 24 phót.§äc bµi to¸n ngµy .MÑ h¸i ®îc 36 qu¶. tÝnh chia.HS lµm vµo nh¸p. . GV HD: ..ChÊm bµi. nhËn xÐt c¸ch ®Æt .GV ghi phÐp chia96 : 3. .Bµi to¸n hái g× ? . 6 chia 3 ®îc 2. 3 em lªn b¶ng 48 4 84 2 66 6 36 3 .Quan s¸t vµ TLCH: + 1/3 cña 69kg lµ 23kg cña 36m lµ 12m cña 93l lµ 31l .GD HS ch¨m häc to¸n.. 3 nh©n 3 ®Æt tÝnh vµo vë nh¸p b»ng 9.. tÝnh vµ thø tù thùc hiÖn phÐp .Môc tiªu: . B.

Nªu c¸c bíc thùc hiÖn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè? * DÆn dß: ¤n l¹i bµi. 11. 3/ Bµi míi: * Bµi 1: .3 HS lµm trªn b¶ng 66 : 6 = .HS lµm bµi vµo vë Bµi gi¶i MÑ biÕu bµ sè qu¶ cam lµ: 36 : 3 = 12( qu¶) §¸p sè: 12 qu¶ cam.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .vë .KQ Lµ: 11. nhËn xÐt 3/ Cñng cè: .Ch÷a bµi.ChÊm bµi.Cñng cè KN thùc hiÖn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.NhËn xÐt. PhiÕu HT HS : SGK C. .GV nªu c©u hái .§å dïng: GV : B¶ngphô.§Æt tÝnh råi tÝnh .h¸t 2/ KiÓm tra: TÝnh: 33 : 3 = .KQ lµ: 48 : 2 = 12 84 : 4 = 21 55 : 5 = 11 .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù . 12.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§ cña thÇy H§ cña trß 1/ Tæ chøc: . nhËn xÐt 96 : 3 = 32 * Bµi 2: .Môc tiªu: .ChÊm bµi.HS nhÈm vµ tr¶ lêi 1/4 cña 20cm lµ: 5cm 1/4 cña 40km lµ: 10km 1/4 cña 80kg lµ: 20kg .HS nªu thùc hiÖn phÐp tÝnh? .MÑ biÕu bµ bao nhiªu qu¶ ? .Nªu yªu cÇu bµi tËp . .Líp lµm nh¸p.HS nªu Thø t ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n TiÕt 28: LuyÖn tËp A. . B.GD HS ch¨m häc to¸n.Lµm phiÕu HT . T×m mét trong c¸c thµnh phÇn b»ng nhau cña mét sè. cho ®iÓm. sè cam . cho ®iÓm 3 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 . 48 : 4 = .

2.BT hái g×? .Cñng cè KN thùc hiÖn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè. 11.HS lµm bµi vµo vë . My ®äc 1/2 sè trang ®ã .KQ Lµ: 22.Lµm vë Bµi gi¶i Sè trang truyÖn My ®· ®äc lµ: 84 : 2 = 42( trang) §¸p sè: 42 trang . .Líp lµm nh¸p.Hs nªu To¸n + ¤n : Chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.ChÊm bµi. 84cm 0 0 T×m 1/3 cña 36 giê. PhiÕu HT HS : Vë C.My ®· ®äc ®îc bao nhiªu trang ? .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§ cña thÇy H§ cña trß 1/ Tæ chøc: . 3 HS ®äc bµi to¸n . A. .BT cho biÕt g×? . c¶ líp lµm vµo vë 55 : 1 69 : 3 48 : 55 1 69 3 4 48 4 5 55 6 23 4 12 05 09 08 5 9 .GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS 8 Bµi 2 : T×m 1/4 cña 44kg. 48l.Kim ThÞ Ngäc DiÖp .3 HS lµm trªn b¶ng 66 : 6 = .h¸t 2/ KiÓm tra: TÝnh: 66 : 3 = .* Bµi 3: . cho ®iÓm.§å dïng: GV : B¶ng phô.Môc tiªu: . 3/ Bµi míi: * Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh . 88 : 4 = . 99 0 4 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 . T×m mét trong c¸c thµnh phÇn b»ng nhau cña mét sè.Ch÷a bµi.GV ®äc bµi to¸n .Nªu c¸ch t×m mét phÇn mÊy cña mét sè? * DÆn dß: ¤n l¹i bµi. B.cã 84 trang. nhËn xÐt 4/ Cñng cè: . 22 .GD HS ch¨m häc to¸n.3 em lªn b¶ng.

.MÑ nÊu mÊy qu¶ trøng ? Tãm t¾t ? qu¶ . 96 ngµy Bµi 3 MÑ em mua 42 qu¶ trøng. nÊu 1/2 sè tøng ®ã .NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n + HS lµm bµi vµo phiÕu .3 HS lªn b¶ng lµm 22 : 2 = .Môc tiªu: .HS nhËn biÕt phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d.§æi phiÕu nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n .HS tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n .Bµi to¸n cho biÕt g× ? .GV chÊm. nhËn xÐt bµi lµm cña HS 4/ Cñng cè: * DÆn dß: ¤n l¹i bµi.1/4 cña 44kg lµ 11kg. cña 48l lµ 12l. Hái ®· nÊu mÊy qu¶ trøng ? .§å dïng: GV : B¶ng phô. ch÷a bµi.NhËn xÐt. PhiÕu HT HS : SGK C.1/3 cña 36 giê lµ 12 giê. cña 84cm lµ 21cm . NhËn biÕt sè d bÐ h¬n sè chia. ®· nÊu 1/2 sè trøng ®ã. 42 qu¶ Bµi gi¶i MÑ nÊu sè qu¶ trøng lµ : 42 : 2 = 21 ( qu¶ ) §¸p sè : 21 qu¶ Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n TiÕt 29: phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d A. 48 : 4 = 66 : 2 = .HS ®äc ®Ò to¸n .GD HS ch¨m häc to¸n B. cña 96 ngµy lµ 32 ngµy .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: H§ cña thÇy H§ cña trß 1/ Tæ chøc: . cña 99 phót lµ 33 phót.H¸t 2/ KiÓm tra: TÝnh .Bµi to¸n hái g× ? .Kim ThÞ Ngäc DiÖp . cho ®iÓm 3/ Bµi míi: a) H§ 1: HD HS nhËn biÕt phÐp 5 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 .phót.MÑ mua 42 qu¶ trøng.NhËn xÐt.RÌn KN tÝnh cho HS .

.chia hÕt vµ phÐp chia cã d. 8 trõ 8 b»ng 0. * Bµi 3: .2 HS thùc hiÖn.Ta cÇn thùc hiÖn phÐp chia. V× cã 10 «t« ®· khoanh vµo 5 «t«.Môc tiªu: .Lµm miÖng . 4 nh©n 2 b»ng 8. võa viÕt võa nãi c¸ch chia.§· khoanh vµo 1/2 sè «t« ë h×nh a. * Bµi 2: .NhËn xÐt 2 phÐp chia? GVKL: . võa viÕt võa nãi c¸ch chia *8 chia 2 b»ng 4.Trong phÐp chia cã d ta cÇn lu ý ®iÒu g× * DÆn dß: ¤n l¹i bµi.Líp lµm phiÕu HT 20 : 3 = 6 d 2 28 : 4 = 6 d 4 46 : 5 = 9 d 4 .Kim ThÞ Ngäc DiÖp . * Lu ý: Trong phÐp chia cã d th× sè d lu«n lu«n bÐ h¬n sè chia.§iÒn § ë phÇn a.§· khoanh vµo 1/2 sè « t« trong h×nh nµo V× sao? 4/ Cñng cè: . VËy 9 chia 2 b»ng 4 d 1.Cñng cè vÒ thùc hiÖn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè.HS nhËn xÐt .3 HS lµm trªn b¶ng. *9 chia 2 b»ng 4.Ghi b¶ng hai phÐp chia: 8 2 vµ 9 2 .9 chia 2 ®îc 4 cßn thõa 1.Ch÷a bµi.ChÊm bµi. b. Gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn t×m mét phÇn ba cña mét sè. ta nãi 8 : 2 lµ phÐp chia hÕt .RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n. c .Muèn ®iÒn ®ñng ta lµm ntn? .8 chia 2 ®îc 4 kh«ng cßn thõa. .HS ®äc . . nhËn xÐt. 6 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 .Gäi 2 hs thùc hiÖn. 4 nh©n2 b»ng 8.Lµm phiÕu HT .Treo b¶ng phô .Ghi b¶ng mÉu nh SGK . nhËn xÐt. . . . ta nãi 9 : 2 lµ phÐp chia cã d. Mqh gi÷a sè d vµ sè chia trong phÐp chia. 9 trõ 8 b»ng 1. b) H§ 2: Thùc hµnh: * Bµi 1: TÝnh theo mÉu . Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n TiÕt 30: LuyÖn tËp A.

Cã bao nhiªu HS giái .1 HS ch÷a bµi .GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS * Bµi 3 .Tãm t¾t vµ gi¶i BT? Bµi gi¶i Líp ®ã cã sè häc sinh lµ: 27 : 3 = 9( häc sinh) §¸p sè: 9 häc sinh .Lµ 3.Trong phÐp chia. 3 HS ®äc ®Ò to¸n .Môc tiªu: 7 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 .TÝnh .§Òu lµ phÐp chia cã d chia nµy ? * Bµi 2 + §Æt tÝnh råi tÝnh . * Bµi 4: Treo b¶ng phô .§æi vë nhËn xÐt bµi mµ cña b¹n .Kim ThÞ Ngäc DiÖp .sè d cã thÓ lµ 0.Cã sè d lín h¬n sè chia kh«ng? .Thùc hµnh: * Bµi 1 .Lµm phiÕu HT . To¸n + ¤n : phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d A.GV ®äc bµi to¸n .Trong phÐp chia cã sè chia lµ 4 .Trong phÐp chia cã sè chia lµ 5 th× sè d lín nhÊt lµ sè nµo? * DÆn dß: ¤n l¹i bµi.Kh«ng .BT yªu cÇu g×? .§äc yªu cÇu BT .§å dïng: GV : B¶ng phô.Lµ sè 3 3/ Cñng cè: . VËy khoanh vµo ch÷ A 3 th× sè d lín nhÊt lµ sè nµo? Khoanh vµo ch÷ nµo? .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1/ Tæ chøc: .Bµi to¸n hái g× ? ..2. nhËn xÐt.Lµ sè 4 th× sè d lín nhÊt lµ sè nµo? .HS lµm bµi vµo vë .Em cã nhËn xÐt g× c¸c phÐp . B. khi sè chia lµ 3 th× sè d cã thÓ lµ nh÷ng sè nµo? .GD HS ch¨m häc.§äc ®Ò? .ChÊm bµi.PhiÕu HT HS : SGK C.Lµm vë.Lµm phiÕu HT .Cã 27 HS.VËy trong phÐp chia cã sè chia lµ . 2 .§äc yªu cÇu BT . 1. 1/3 sè HS lµ HS giái .H¸t 2/ LuyÖn tËp.

2.Bµi to¸n cho biÕt g× ? . kh«ng cã phÐp tÝnh nµo lµ phÐp tÝnh chia hÕt.HS lµm bµi vµo vë nh¸p .Tãm t¾t.Cñng cè vÒ thùc hiÖn phÐp chia sè cã hai ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè. Gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn t×m mét phÇn ba cña mét sè.C¸c phÐp tÝnh ®Òu lµ phÐp chia cã d. B. trong ®ã cã 1/4 lµ HS n÷. Ho¹t ®éng cña trß .T×m c¸c phÐp chia hÕt ? .PhiÕu HT C.GV chÊm.RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n. Hái líp 3c cã bao nhiªu HS n÷ ? . .Trong phÐp chia cã sè chia lµ 6 th× sè d lín nhÊt lµ sè nµo? . gi¶i bµi to¸n vµo vë .GD HS ch¨m häc. 3 HS ®äc bµi to¸n . Mqh gi÷a sè d vµ sè chia trong phÐp chia.Líp 3C cã 32 HS. .Hái líp 3c cã bao nhiªu HS n÷ ? Bµi gi¶i Líp 3C cã sè häc sinh n÷ lµ : 32 : 4 = 8 ( HS n÷ ) §¸p sè : 8 HS n÷ 8 Gi¸o ¸n To¸n líp 3 .. trong ®ã cã 1/4 lµ HS n÷.Bµi to¸n hái g× ? . nhËn xÐt bµi lµm cña HS 3/ Cñng cè: . nhËn xÐt * Bµi 2: .Thùc hµnh: * Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 25 : 6 13 : 3 37 : 3 38 : 5 17 : 2 13 : 2 35 : 6 26 : 4 .ChÊm bµi.§å dïng: GV : B¶ng phô.Trong phÐp chia cã sè chia lµ 3 th× sè d lín nhÊt lµ sè nµo? * DÆn dß: ¤n l¹i bµi. .Kim ThÞ Ngäc DiÖp .GV ®äc bµi to¸n Líp 3c cã 32 HS. .H¸t .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy 1/ Tæ chøc: 2/ LuyÖn tËp.

Related Interests