You are on page 1of 3

ස ේනක මල්ලි 1

මසේ නම වත් ලා.මම marry කසල් proposal එකකින්.එයා අනුර වැඩ
කසල් සෙද්ශියය සල්කම් කාර්යාලසේ.මම bank එකක තමයි වැඩ කසල්.අපි
marry කරලා පදිංචි වුසන් පිළියන්දල තිසයන අනුරලාසේ
මහසෙදරමයි.එසහේ හිටිසේ එයාසේ අම්මයි තව මල්ලි සකසනක් වන
ස ේනකයි විතරයි.අනිත් සහෝදර සහෝදරිසයෝ marry කරලා සවන්සවලා
හිටිසේ.එයාලසේ බාලම මල්ලි තමයි ස න
ේ ක කියන්සන්.එයා මන්ද බුද්ශිදක
සකසනක්.ඒ වුනාට බැලු බැල්මටම එසහම කියන්න බෑ.සහොද ඇෙ පත
තිසයනවා. ාමානය සයන් එසහම අය දැක්කම සකලින්ම කියන්න
පුලුවන්සන් සමොන්ෙල් සකසනක් විත්තිය ඒත් සමයා එසහම නෑ. ාමානය
සකසනක් වසේම තමයි.එයා හැන්දැවට අනිවාර්සයන්ම යනවා
හන්දයට.එසහ ගිහින් අනිත් අයත් එක්ක ඉන්නවා.එයා ඉ ්සකොසලත් 3
ව රට විතර ගිහින් තිසයනවා

.මම සෙොඩක් සවලාවට fashion කරන්න කැමති සකසනක්.අපි ක ාද
බැන්දට මට ඒවට අනුර මුකුත් කිව්සව් නෑ.අපි marry කරලා අවුරුද්ශිදකට
විතර ප ්ස ේ අනුරට transfer එකක් ලැබුනා බදුල්ලට.ඊට ප ්ස ේ එයා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

එන්සන් සිතුරාදා රෑට ඇවිත් ඉරිදා හව ට බදුල්සල් යනවා.එසහම ආවම එයා
මහන්සි නි ා sex කරන්න එච්චර කැමැත්තක් නෑ.මසේ බසල්ට මම එයා
ආපු දව ් වල බසලන්ම කර ෙන්නවා.මට සම් සවනසකොට sex life එක
අනිවාර්ය සදයක් සවලා තිබුසන්.එයා බදුල්සල් ගියයින් ප ්ස ේ මම scooty
pept එකක් ෙත්තා වැඩට යන්න.එසහම වැඩට ගිහින් එද්ශිද ස ේනක මල්ලිත්
bike එසක් නේෙසෙන එනවා.අනුර බදුල්ලට ගියයින් ප ්ස ේ මායි මල්ලියි
නිතරම විහිලු කරසෙන ඉන්නවා.අනුරසේ අම්මටත් තුටුයි මම එසහම
ඉන්න එක ෙැන.එයා බසයන් ඉදලා තිසයන්සන් මම මල්ලිට සවන ් කම්
කරයි කියලා.අනික මට මල්ලිලා නැති නි ා මමත් එයාට සෙොඩක් ලිංවුනා.
දව ක් මම ස ේනක මල්ලි හන්දසේ ඉදන් සෙදර එක්කන් එද්ශිද සවනදා වසේ
සනසව් මසේ ඇසේ ෙෑවීසෙනම ආවා.අනික මම එදා සඩනිම් කලි මයි tshirt එකයි.මට එතසකොටයි මතක් වුසන් ෂුවර් එකටම මසේ t -shirt එක
උඩ ගිහින් panties සේනවා ඇති කියලා.දැන් මට ඒක හදා ෙන්න විදයක්
ඇත්සත්ත් නෑ.මමත් ද්ශිද නැතිව සවනදට වැඩිය සව්සෙන් ආවා.ඇවිත්
බහිද්ශිද තමයි සත්රුසන් මසේ කලි ම ැසහන්න පාත් සවලා
විත්තිය.මල්ලාසේ මූනත් රත්සවලා.එදා සිකුරාදා දව ක් නි ා මම ඇදුම් ටික
ළිද ලෙ ඇදුම් ටික දාලා ආවා.පහුසවනිදට අනුරසේ සරදත් එක්ක සහෝදන්න
පුලුවන් නි ා.මම පහුසවනිදා සරද සහෝදන්න බලද්ශිද panties සමොනවද
තිසයනවා.මම ඒක යට දාලා තිබුසන්.දැන් ඒක උඩ තිසයනවා.ඒ විතරක්
සනසවයි ඒසක් ස වල සමොනවා හරි තිසයනවා.මම සකොයි එකටත් කියලා
ඉබලා බැලුවා.සවරළු මල් සුවදයි.එතසකොට තමයි මට සත්රුසන් සම් පිරිමි
අයසේ juice කියලා.අසේ සෙයි වසේටම තාේසේ තියනවා.අනික රෑට
සේේටුවත් lock කරනවා.එසහම එසක් සම්වා ආසව් සකොසහොම කියලා
සලොකු ෙශ්්නයක්.ඒ එක්කම වසේ අනුරත් ලිද ලෙට ආව නි ා මම සරද ටික
සහෝදන්න පටන් ෙත්තා.
ටික දව ක් ඔය විදයට ගියයින් ප ස
් ේ ස ේනක මල්ලි එයාට phone අරන්
ඉල්ලුවා.මමත් ඉතින් Chinese phone එකක් අරන් දුන්නා එයත් shop එකට
එක්ක ගිහින්.මල්ලිට හරි තුටුයි.එයා නිතරම phone එසකන් සින්දු
අහනවා.හන්දයට ගිහින් අළුත් සින්දු දාන් එනවා. මහර සවලාවට මටත්
miss call ෙහනවා.දව ක් මම හැන්දෑසව් එයාසෙන් ඇහුවා දැන් සකල්සලෝ
කී සදසනක් set සවලාද කියලා ඇහුවා.එයා ලැඡ්ජාසවන් ඇඹරුනා.අම්මට
ඇහිලා අම්මා මට බැන්නා.මල්ලි එතසකොට කියනවා අක්කා විහිලුසන්
කරන්සන් කියලා අම්මට බැන්නා.දව ක් මම මල්ලිසේ phone එක ඉල්ලා
ෙන්න හැදුවා සමයා ද්ශින්සන් නෑ.දව ක් මම සහොසරන් අරන් බැලුවා.අම්සමෝ
එසක් එක එක විදසේ blue film තිබුනා. මහර එව්වයි තිබුසන් අඩියක්
විතර dick එකක් සකල්සලක් සේ pussy දාන ඒවත් තිබුනා.ඒක බලද්ශිද
මටත් අමුත්තක් සවනවා වසේ දැන්නා.මම ඒ ටික ඔක්සකොම delete කරලා
දැම්මා.මම phone එක බැලුව විත්තිය මල්ලි දැනසෙනද සකොසහද දව ක්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

මට කියනවා" අක්කටත් ඕන්නැති මගුලක් නෑ කියලා "කිව්වා.ඊට ප ්ස ේ
ඉදලා මල්ලි මිං දහා අමුතු විදයට බලන්න පුරුදු සවලා හිටියා.
මහර දව ් වලට මම nighty ඇදලා හවු ් සකොේ එක බාසෙට පියවන්
ඉන්න සවලාවට අර හිඩැ ් අතරින් සේන මසේ ඇෙ දහා කෑදර කමින්
බලනවා.ඊටත් වැඩිය මම කර පළල් ඇදුමක් ඇදන් හිටිසයොත් මසේ ලෙටම
සවලා ඉන්නවා.අනුර හිටියත් එයාට ොනක් නෑ.අනික අනුරත් කැමතියි
මසේ breast දහා නිතරම බලන් ඉන්න.එයා ඉන්න දව ් වල මම සෙොඩක්
sexy විදයට තමයි අදන්සන්.ඒක නි ා මසේ ඇදුම් වුනත් සකොට හිර ඇදුම්
තමයි තිසයන්සන්.ස ේනක මල්ලිත් ඒ ඇදුම් දහා බලන් ඉන්නවා.දව ක් මම
මල්ලිත් දාසෙන bike එසක් එද්ශිද කවරදාකවත් නැතුව මසේ ඉන
සදපැත්සතන් අත දාලා අල්ල ෙත්තා.මම තිව්වා "අතාරින්න මල්ලි කියලා
"එයා කියනවා මටත් එසහම යන්න ආ යි කියලා.තව කියනවා අද මම
දැක්කා සපොඩි ළමසයක් bike එසක් ගිසේ එසහම කියලා.මම කිව්වා ඔයා
සපොඩි ළමසයක් සනසව්සන් කියලා.ඊට ප ්ස ේ එයා ඉසනන් අත ඇතෑරලා
කසරන් අල්ල ෙත්තා.ඒකටනම් මම ද්ශිද නැතිව හිටියා.ටික සවලාවක් යද්ශිද
ාරි හැේසටන් නිරුවත් වුන මසේ පිට එයා අතොනවා.මට සක්සරනවා
මසේ හැේසේ කර මෑත් සවලා bra belt එක සේනවා කියලා.එයා ඒ හරිය
අතොනවා.මම තරහත් එක්ක සව්ෙසයන් ආවා.ඊට ප ්ස ේ දව ් සදකක්
විතර මම සමයා bike එසකන් එක්ක එන්සන් නැතුව හිටියා.ඊට ේ ස ේ
සමයා සහොදටම සලඩ වුනා.සේත් සෙනවත් නිප නෑ.මම කාමරයට ගිහින්
එයාසේ ඇසදන් වාඩි සවලා ඇහුවා සමොකද කියලා.එයා ද්ශිද නැතුව
හිටියා.මම ඇහුවා තරහද කියලා.එයා ඔව් කිව්වා.මම ඇහුවා ඒ සමොකද
කියලා.අක්කා මට ආදසර් නෑ.ඒකසන් මාව bike එසක් දාසෙන ආසව්
නැත්සත් තියලා.ඔයා මාව එක්කසෙන ආසව් නැති නි ා යාළුසවෝ සමයාට
විහිළු කරලා.ඒක නි ා තමයි සමයාට ාිංකාවට උණ හැදලා තිසයන්සන්.
මම කිව්වා දැන් සල් ්ති සවන්න රවුමක් යන්න කියලා.මමත් සවන ඇදුමක්
දාසෙන එද්ශිද එයත් සල් ්ති සවලා තිබුනා.ටික දුරක් යද්ශිද පාළු හරියක්
තිසයනවා ඒ හරියද මල්ලි කියනවා මම සපොඩි ළමයි වසේ යන්නද
කියලා.මම කිව්වා සම් ටිසක් විතරයි කියලා .ඊට ප ස
් ේ මල්ලි මසේ ඉන
වසටන් අත දාලා අල්ලසෙන ඔළුව පිටට සහේත්තු කරසෙන ගියා.ආයි පාළු
හරිය මෙ ඇරුනම එයා normal විදයට ගියා.අපි ටවුන් එකට ගිහින්
සකොත්තුත් අරසෙන ආවා.එයා ආ ම කෑමක් තමයි සකොත්තු කියලා.එද්ශිදත්
පාළු හරිසයද මට සහේත්තු සවලා තමයි ආසව්.ඊට ප ස
් ේ එයාසේ සලඩ
ෙතිය නැති සවලා ගියා.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3