Go

2257
Na osno
Bosne i Herc
1/94, 8/95, 58
Federacije B
08.03.2010. g
63. sjednici o
O DAVAN
BH TELE
SREDSTAV
TOKOM
"BOSNA
Daje se
Sarajevo o o
usluga tokom
takmičarskoj
Saglasn
predviđena T
Sarajevo za
2012. godine
poslovne 201
Obavezu
2012. i 2013
Vlade Federa
08.03.2010. g
ove odluke.
Sastavn
d.d. Sarajevo
o odobravanju
odina XIX - Br
VLADA F
BOSNE I H
ovu člana 19.
cegovine ("Slu
8/02, 19/03, 2/0
Bosne i Herc
godine, Vlada F
održanoj 09.10.2
OD
NJU SAGLASN
COM D.D. SA
VA ZA NABAV
M AKTIVNOST
A" U TAKMIČ
G
e saglasnost na
odobravanju sr
m aktivnosti
sezoni 2012/20
ost iz tačke I.
Trogodišnjim pl
period 2012-2
e iznos od 35.0
3. godine 65.00
uje se BH Tele
. godinu dones
acije Bosne i H
godine, prema p
i dio ove odluk
, broj 00.1-1.2
u sredstava.
roj 88
FEDERACI
HERCEGOV
stav 2. Zakona
žbene novine F
06 i 8/06) i tačk
cegovine V.
Federacije Bosn
2012. godine, d
DLUKU
NOSTI NA OD
ARAJEVO O O
VKU PROMO
TI KOŠARKA
ČARSKOJ SEZ
GODINA
I.
Odluku Uprav
redstava za na
Košarkaškog
013. godina.
II.
ove odluke od
lanom poslovan
014. godina i
000,00 KM (be
00,00 KM (bez
III.
ecom d.d. Sara
se odluke u sk
Hercegovine V
pripadajućim sr
IV.
ke je Odluka U
- 9074-3/12 od
Srijeda
S
IJE
VINE
a o Vladi Fede
Federacije BiH
ke 1. Zaključka
broj 168/201
ne i Hercegovin
donosi
DLUKU UPRA
ODOBRAVAN
OTIVNIH USLU
AŠKOG KLUB
ZONI 2012/201
ve BH Telecom
abavku promo
kluba "Bosn
dnosi se na sre
nja BH Telecom
to u toku pos
ez PDV-a), a u
PDV-a).
ajevo da za pos
kladu sa Zaklju
V. broj 168/20
redstvima iz ta
Uprave BH Te
d 10.07.2012. go
a, 17. 10. 2012.
S A R A J E V
eracije
H", br.
Vlade
0 od
ne, na
AVE
NJU
UGA
BA
13.
m d.d.
otivnih
na" u
edstva
m d.d.
slovne
u toku
slovnu
učkom
10 od
ačke II
lecom
odine,
minis
Telec
u "Sl
09
društ
29.09
godin
Društ
P
"Bos
"Bos
PDV
Trog
za p
26.12
sponz
direk
prom
(35.0
godin
mara
65.00
. godine
O
Za realizaciju
starstvo promet
com d.d. Saraje
Ova odluka stu
užbenim novin
V. broj 1305/2
9. oktobra 2012
Sarajevo
Na osnovu čla
tva BH TELEC
9.2010. godine
ne i broj 00.1-1
tva, na 88. sjed
O ODOBREN
PROMOTIVNI
KOŠARK
TAKMI
Odobravaju se
na Agent" d.o.
na" u takmičar
V-a) 100.000,00
Sredstva za
odišnjim plano
eriod 2012.-20
2.2011. godine
zorstva, kao i
kcije za razvoj
motivne aktivn
000,00 KM)
od čega je fin
ne. 35.000,00
aka) i finansijsk
00,00 KM (šezd
IS
V.
u ove odluk
ta i komunikac
vo.
VI.
upa na snagu na
ama Federacije
2012
. godine

ana 79. stav (3
COM Sarajevo,
e, broj 00.1-1.2
.2-17254/11 od
nici održanoj 1
ODLUK
NJU SREDST
IH USLUGA T
KAŠKOG KLU
ČARSKOJ SE
I.
sredstva za nab
o., vezano za a
rskoj sezoni 20
KM (stohiljada
II.
realizaciju ov
om poslovanja
014. godina, b
e, strana 49, d
Planom i pro
j poslovanja z
nosti za 2012
ansijski raspolo
KM (trides
i raspoloživo u
desetpethiljada
SSN 1512-7079
ke zadužuje
cija i organi up
arednog dana o
e BiH".
Prem
Nermin Ni

) tačka e) Statu
broj 00.1-2.1-1
2-6005/11-2 o
d 29.08.2011. g
0.07.2012. god
KU
TAVA ZA NAB
TOKOM AKT
UBA "BOSNA
EZONI 2012/20
abavku promotiv
aktivnosti Koša
012/2013., u iz
a konvertibilnih
ove оdluke su
BH Telecoma
broj 00.1-8.2-2
dio C6 troško
ogramom aktiv
za 2012. godi
2. godinu, s
oživo u toku p
setpethiljada
u toku poslovne
konvertibilnih
9
se Federalno
pravljanja BH
od dana objave
mijer
ikšić, s. r.
uta Dioničkog
13898-8/10 od
d 03.06.2011.
godine, Uprava
dine, donosi
BAVKU
TIVNOSTI
A" U
013
vnih usluga od
arkaškog kluba
znosu od (bez
h maraka).
u predviđena
d.d. Sarajevo
23670-7/11 od
ovi reklame i
vnosti Izvršne
nu, izdaci za
stavke: 3.1.1.
poslovne 2012.
konvertibilnih
2013. godine.
maraka).
Broj 88 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

III.
Za realizaciju ove odluke zadužene su Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja - Služba promocije i Izvršna direkcija za
ekonomsko finansijske poslove.
IV.
Rok za realizaciju ove odluke je 31.12.2013. godine.
V.
Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje, broj 02.3.-5.1-
9074/2 - 11 RH od 02.07.2012. godine.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-1.2-9074-3/12
10. jula 2012. godine
Sarajevo
Generalni direktor
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.

Predmet: Obrazloženje Prijedloga odluke
Uprave Društva o nabavci usluga putem
sponzorskih aranžana od "Bosna agent" d.o.o.
Sarajevo, a vezano za aktivnosti Košarkaškog
klub "Bosna"
BH Telecom će u sljedećoj godini za promotivni cilj imati
unapređenje ugleda i imidža kompanije u cjelini, čijem
ostvarenju bi doprinijela realizacija ovog ugovora. Za
pojedinačne usluge prioritetni promotivni ciljevi koji bi se
trebali postići realizacijom ovog ugovora bili bi generalno
promotivno praćenje dinamike uvođenja pojedinih servisa i
unapređenja ponude u skladu s njihovim timingom, a za
pojedine mreže u skladu s planom poslovanja.
U vremenima prenatrpanosti medija reklamama i
zagušenja marketinških komunikacija, kompanije se sve više
okreću poslovnoj praksi saradnje sa sportskim kolektivima,
pojedincima, odnosno daje se prednost indirektnom u odnosu
na direktno "ubjeđivačko" reklamiranje. Javnost to prepoznaje i
pozitivno cijeni. Ime BH Telecom se "veže" za uspješan
sportski kolektiv, popularan i omiljen, poznat po fer play-u,
sportskom duhu i neincidentnom navijanju publike. Ovo sve
doprinosi i stvaranje pozitivne slike javnosti prema kompaniji
koja nastupa kao partner jednog takvog kolektiva.
Ovo očekujemo i povodom realizacije ugovora u vezi sa
aktivnostima KK "Bosna". Pozitivni očekivani efekti su
prvenstveno povećanje ugleda BH Telecoma, sticanje
pozitivnog imidža u javnosti podržavanjem sporta, indirektni
efekti povećanja plasmana naših usluga kroz realizaciju
programa marketinga, te "podršku" realizaciji branding
strategija, upoznavanje tržišta sa nazivima novih usluga,
kreiranje njihove prepoznatljivosti.
BH Telecomu su kroz ovaj projekat ponuđene različite
reklamno - propagandne usluge. Prvenstveno, klub bi u svom
nazivu sadržavao ime BH Telecom.
- Reklama sa logom i zaštitnim znakom BH Telecom
na prednjoj strani dresa
- Reklama s promotivnim porukama BH Telecom na
led displajima na utakmicama koje KK "Bosna" igra kao
domaćin i to okrenute prema TV kamerama.
- Reklama sa logom ili zaštitnim znakom BH Telecom
na zidu iznad klupa igrača domaćeg i gostujućeg tima nasuprot
TV kamera
- Logo BH Telecom na godišnjim ulaznicama
Usluge se odnose na sve oficijelne utakmice KK Bosna.
U slučaju ugovaranja saradnje sa BH Telecomom, ID za
razvoj poslovanja bi, u skladu sa definisanom strategijom
nastupa BH Telecoma na tržištu u narednom periodu i
navedeni sponzorski ugovor sa Teniskim savezom BiH
iskoristio za promociju tk usluga /proizvoda/ uređaja u svojoj
ponudi.
Broj 02.3.-5.1-9074/2 - 12 RH
02. jula 2012. godine
Izvršni direktor
ID za razvoj poslovanja
Mr. Hamdo Katica, s. r.


Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 1. Zaključka Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 168/2010 od
08.03.2010. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU
SREDSTAVA ZA NABAVKU PROMOTIVNIH USLUGA
TIJEKOM AKTIVNOSTI KOŠARKAŠKOG KLUBA
"BOSNA" U NATJECATELJSKOJ SEZONI 2012/2013.
GODINA
I.
Daje se suglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d.
Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih
usluga tijekom aktivnosti Košarkaškog kluba "Bosna" u
natjecateljskoj sezoni 2012/2013. godina.
II.
Suglasnost iz točke I. ove odluke odnosi se na sredstva
predviđena Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecom d.d.
Sarajevo za razdoblje 2012-2014. godina i to u toku poslovne
2012. godine iznos od 35.000,00 KM (bez PDV-a), a u toku
poslovne 2013. godine 65.000,00 KM (bez PDV-a).
III.
Obvezuje se BH Telecom d.d. Sarajevo da za poslovnu
2012. i 2013. godinu donese odluke sukladno Zaključku Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 168/2010 od
08.03.2010. godine, prema pripadajućim sredstvima iz točke II.
ove odluke.
IV.
Sastavni dio ove odluke je Odluka Uprave BH Telecom
d.d. Sarajevo, broj 00.1-1.2 - 9074-3/12 od 10.07.2012. godine,
o odobravanju sredstava.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH
Telecom d.d. Sarajevo.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1305/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godine i broj 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva, na 88. sjednici održanoj 10.07.2012. godine, donosi
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 3

ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
PROMOTIVNIH USLUGA TOKOM AKTIVNOSTI
KOŠARKAŠKOG KLUBA "BOSNA" U
TAKMIČARSKOJ SEZONI 2012/2013
I.
Odobravaju se sredstva za nabavku promotivnih usluga od
"Bosna Agent" d.o.o., vezano za aktivnosti Košarkaškog kluba
"Bosna" u takmičarskoj sezoni 2012/2013., u iznosu od (bez
PDV-a) 100.000,00 KM (stohiljada konvertibilnih maraka).
II.
Sredstva za realizaciju ove оdluke su predviđena
Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma d.d. Sarajevo
za period 2012.-2014. godina, broj 00.1-8.2-23670-7/11 od
26.12.2011. godine, strana 49, dio C6 troškovi reklame i
sponzorstva, kao i Planom i programom aktivnosti Izvršne
direkcije za razvoj poslovanja za 2012. godinu, izdaci za
promotivne aktivnosti za 2012. godinu, stavke: 3.1.1.
(35.000,00 KM)
od čega je finansijski raspoloživo u toku poslovne 2012.
godine. 35.000,00 KM (tridesetpethiljada konvertibilnih
maraka) i finansijski raspoloživo u toku poslovne 2013. godine.
65.000,00 KM (šezdesetpethiljada konvertibilnih maraka).
III.
Za realizaciju ove odluke zadužene su Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja - Služba promocije i Izvršna direkcija za
ekonomsko finansijske poslove.
IV.
Rok za realizaciju ove odluke je 31.12.2013. godine.
V.
Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje, broj 02.3.-5.1-
9074/2-11 RH od 02.07.2012. godine.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-1.2-9074-3/12
10. jula 2012. godine
Sarajevo
Generalni direktor
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.

Predmet: Obrazloženje Prijedloga odluke
Uprave Društva o nabavci usluga putem
sponzorskih aranžana od "Bosna agent" d.o.o.
Sarajevo, a vezano za aktivnosti Košarkaškog
klub "Bosna"
BH Telecom će u sljedećoj godini za promotivni cilj imati
unapređenje ugleda i imidža kompanije u cjelini, čijem
ostvarenju bi doprinijela realizacija ovog ugovora. Za
pojedinačne usluge prioritetni promotivni ciljevi koji bi se
trebali postići realizacijom ovog ugovora bili bi generalno
promotivno praćenje dinamike uvođenja pojedinih servisa i
unapređenja ponude u skladu s njihovim timingom, a za
pojedine mreže u skladu s planom poslovanja.
U vremenima prenatrpanosti medija reklamama i
zagušenja marketinških komunikacija, kompanije se sve više
okreću poslovnoj praksi saradnje sa sportskim kolektivima,
pojedincima, odnosno daje se prednost indirektnom u odnosu
na direktno "ubjeđivačko" reklamiranje. Javnost to prepoznaje i
pozitivno cijeni. Ime BH Telecom se "veže" za uspješan
sportski kolektiv, popularan i omiljen, poznat po fer play-u,
sportskom duhu i neincidentnom navijanju publike. Ovo sve
doprinosi i stvaranje pozitivne slike javnosti prema kompaniji
koja nastupa kao partner jednog takvog kolektiva.
Ovo očekujemo i povodom realizacije ugovora u vezi sa
aktivnostima KK "Bosna". Pozitivni očekivani efekti su
prvenstveno povećanje ugleda BH Telecoma, sticanje
pozitivnog imidža u javnosti podržavanjem sporta, indirektni
efekti povećanja plasmana naših usluga kroz realizaciju
programa marketinga, te "podršku" realizaciji branding
strategija, upoznavanje tržišta sa nazivima novih usluga,
kreiranje njihove prepoznatljivosti.
BH Telecomu su kroz ovaj projekat ponuđene različite
reklamno - propagandne usluge. Prvenstveno, klub bi u svom
nazivu sadržavao ime BH Telecom.
- Reklama sa logom i zaštitnim znakom BH Telecom
na prednjoj strani dresa
- Reklama s promotivnim porukama BH Telecom na
led displajima na utakmicama koje KK "Bosna" igra kao
domaćin i to okrenute prema TV kamerama.
- Reklama sa logom ili zaštitnim znakom BH Telecom
na zidu iznad klupa igrača domaćeg i gostujućeg tima nasuprot
TV kamera
- Logo BH Telecom na godišnjim ulaznicama
Usluge se odnose na sve oficijelne utakmice KK Bosna.
U slučaju ugovaranja saradnje sa BH Telecomom, ID za
razvoj poslovanja bi, u skladu sa definisanom strategijom
nastupa BH Telecoma na tržištu u narednom periodu i
navedeni sponzorski ugovor sa Teniskim savezom BiH
iskoristio za promociju tk usluga /proizvoda/ uređaja u svojoj
ponudi.
Broj 02.3.-5.1-9074/2 - 12 RH
02. jula 2012. godine
Izvršni direktor
ID za razvoj poslovanja
Mr. Hamdo Katica, s. r.


На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
тачке 1. Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине
В. број 168/2010 од 08.03.2010. године, Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 63. сједници одржаној 09.10.2012.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВЕ
БХ ТЕЛЕЦОМ Д.Д. САРАЈЕВО О ОДОБРАВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПРОМОТИВНИХ
УСЛУГА ТОКОМ АКТИВНОСТИ КОШАРКАШКОГ
КЛУБА "БОСНА" У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ
2012/2013. ГОДИНА
I
Даје се сагласност на Одлуку Управе БХ Телецом д.д.
Сарајево о одобравању средстава за набавку промотивних
услуга током активности Кошаркашког клуба "Босна" у
такмичарској сезони 2012/2013. година.
II
Сагласност из тачке I ове Одлуке односи се на
средства предвиђена Трогодишњим планом пословања БХ
Телецом д.д. Сарајево за период 2012-2014. година и то у
току пословне 2012. године износ од 35.000,00 КМ (без
ПДВ-а), а у току пословне 2013. године 65.000,00 КМ (без
ПДВ-а).
III
Обавезује се БХ Телецом д.д. Сарајево да за пословну
2012. и 2013. годину донесе одлуке у складу са Закључком
Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број 168/2010 од
08.03.2010. године, према припадајућим средствима из
тачке II ове Oдлуке.
Broj 88 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

IV
Саставни дио ове одлуке је Одлука Управе БХ
Телецом д.д. Сарајево, број 00.1-1.2 - 9074-3/12 од
10.07.2012. године, о одобравању средстава.
V
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство промета и комуникација и органи управљања
БХ Телецом д.д. Сарајево.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1305/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

Na osnovu člana 79. stav (3) tačka e) Statuta Dioničkog
društva BH TELECOM Sarajevo, broj 00.1-2.1-13898-8/10 od
29.09.2010. godine, broj 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011.
godine i broj 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Uprava
Društva, na 88. sjednici održanoj 10.07.2012. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU
PROMOTIVNIH USLUGA TOKOM AKTIVNOSTI
KOŠARKAŠKOG KLUBA "BOSNA" U
TAKMIČARSKOJ SEZONI 2012/2013
I.
Odobravaju se sredstva za nabavku promotivnih usluga od
"Bosna Agent" d.o.o., vezano za aktivnosti Košarkaškog kluba
"Bosna" u takmičarskoj sezoni 2012/2013., u iznosu od (bez
PDV-a) 100.000,00 KM (stohiljada konvertibilnih maraka).
II.
Sredstva za realizaciju ove оdluke su predviđena
Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma d.d. Sarajevo
za period 2012.-2014. godina, broj 00.1-8.2-23670-7/11 od
26.12.2011. godine, strana 49, dio C6 troškovi reklame i
sponzorstva, kao i Planom i programom aktivnosti Izvršne
direkcije za razvoj poslovanja za 2012. godinu, izdaci za
promotivne aktivnosti za 2012. godinu, stavke: 3.1.1.
(35.000,00 KM)
od čega je finansijski raspoloživo u toku poslovne 2012.
godine. 35.000,00 KM (tridesetpethiljada konvertibilnih
maraka) i finansijski raspoloživo u toku poslovne 2013. godine.
65.000,00 KM (šezdesetpethiljada konvertibilnih maraka).
III.
Za realizaciju ove odluke zadužene su Izvršna direkcija za
razvoj poslovanja - Služba promocije i Izvršna direkcija za
ekonomsko finansijske poslove.
IV.
Rok za realizaciju ove odluke je 31.12.2013. godine.
V.
Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje, broj 02.3.-5.1-
9074/2 - 11 RH od 02.07.2012. godine.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se danom pribavljanja saglasnosti od Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 00.1-1.2-9074-3/12
10. jula 2012. godine
Sarajevo
Generalni direktor
Mr. Nedžad Rešidbegović, s. r.


Predmet: Obrazloženje Prijedloga odluke
Uprave Društva o nabavci usluga putem
sponzorskih aranžana od "Bosna agent" d.o.o.
Sarajevo, a vezano za aktivnosti Košarkaškog
klub "Bosna"
BH Telecom će u sljedećoj godini za promotivni cilj imati
unapređenje ugleda i imidža kompanije u cjelini, čijem
ostvarenju bi doprinijela realizacija ovog ugovora. Za
pojedinačne usluge prioritetni promotivni ciljevi koji bi se
trebali postići realizacijom ovog ugovora bili bi generalno
promotivno praćenje dinamike uvođenja pojedinih servisa i
unapređenja ponude u skladu s njihovim timingom, a za
pojedine mreže u skladu s planom poslovanja.
U vremenima prenatrpanosti medija reklamama i
zagušenja marketinških komunikacija, kompanije se sve više
okreću poslovnoj praksi saradnje sa sportskim kolektivima,
pojedincima, odnosno daje se prednost indirektnom u odnosu
na direktno "ubjeđivačko" reklamiranje. Javnost to prepoznaje i
pozitivno cijeni. Ime BH Telecom se "veže" za uspješan
sportski kolektiv, popularan i omiljen, poznat po fer play-u,
sportskom duhu i neincidentnom navijanju publike. Ovo sve
doprinosi i stvaranje pozitivne slike javnosti prema kompaniji
koja nastupa kao partner jednog takvog kolektiva.
Ovo očekujemo i povodom realizacije ugovora u vezi sa
aktivnostima KK "Bosna". Pozitivni očekivani efekti su
prvenstveno povećanje ugleda BH Telecoma, sticanje
pozitivnog imidža u javnosti podržavanjem sporta, indirektni
efekti povećanja plasmana naših usluga kroz realizaciju
programa marketinga, te "podršku" realizaciji branding
strategija, upoznavanje tržišta sa nazivima novih usluga,
kreiranje njihove prepoznatljivosti.
BH Telecomu su kroz ovaj projekat ponuđene različite
reklamno - propagandne usluge. Prvenstveno, klub bi u svom
nazivu sadržavao ime BH Telecom.
- Reklama sa logom i zaštitnim znakom BH Telecom
na prednjoj strani dresa
- Reklama s promotivnim porukama BH Telecom na
led displajima na utakmicama koje KK "Bosna" igra kao
domaćin i to okrenute prema TV kamerama.
- Reklama sa logom ili zaštitnim znakom BH Telecom
na zidu iznad klupa igrača domaćeg i gostujućeg tima nasuprot
TV kamera
- Logo BH Telecom na godišnjim ulaznicama
Usluge se odnose na sve oficijelne utakmice KK Bosna.
U slučaju ugovaranja saradnje sa BH Telecomom, ID za
razvoj poslovanja bi, u skladu sa definisanom strategijom
nastupa BH Telecoma na tržištu u narednom periodu i
navedeni sponzorski ugovor sa Teniskim savezom BiH
iskoristio za promociju tk usluga /proizvoda/ uređaja u svojoj
ponudi.
Broj 02.3.-5.1-9074/2 - 12 RH
02. jula 2012. godine
Izvršni direktor
ID za razvoj poslovanja
Mr. Hamdo Katica, s. r.

2258
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 24. stav 2. Zakona
o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07,
24/09 i 44/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63.
sjednici održanoj 09.10.2012. godine, donosi
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 5

ODLUKU
O USLOVIMA I PROCEDURAMA EMISIJE
TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
Ovom odlukom uređuju se uslovi, procedure i pravila
emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Federacija) koji se emituju radi prikupljanja
sredstava za finansiranje budžetskih rashoda.
II.
Trezorski zapis Federacije je prenosivi, nematerijali-
zovani, dužnički, kratkoročni vrijednosni papir kojeg emituje
Federacija na osnovu koje vlasnici ostvaruju pravo prema
Federaciji na naplatu nominalne vrijednosti trezorskih zapisa u
skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i
Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (u daljem tekstu:
Odluka o emisiji TZ) koju donosi Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).
Aktivnosti emitenta u vezi sa emisijom trezorskih zapisa
provodi Federalno ministarstvo finansija-Federalno
ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo je ovlašteno odabrati banku depozitara i
agenta emisije.
Emisija trezorskih zapisa vrši se posredstvom aukcijske
platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu:
BTS) vrijednosnih papira preko Sarajevske berze/burze d.d.
Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) ili na drugi način koji odredi
Ministarstvo.
III.
Emisija trezorskih zapisa vrši se prema dinamici, obimu,
uslovima i na način utvrđenom Odlukom o emisiji TZ iz tačke
II. stav 1. ove odluke.
Trezorski zapisi su diskontni vrijednosni papiri koje se
emituju u nominalnoj vrijednosti od 10.000 konvertibilnih
maraka (slovima: desethiljada KM).
Emisija trezorskih zapisa vrši se do iznosa koji utvrdi
Vlada Odlukom o emisiji TZ iz tačke II. stav 1. ove odluke, a u
okviru iznosa utvrđenog na odgovarajućoj poziciji u Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se vrši
emisija.
Ministarstvo zaključuje ugovor o obavljanju poslova sa
SASE, Registrom vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: RVP), bankom depozitarom i
agentom emisije.
IV.
Učesnici na primarnom tržištu trezorskih zapisa mogu biti
profesionalni posrednici - članovi SASE (u daljem tekstu:
podnosioci ponuda).
V.
Odluku o emisiji TZ iz tačke II. stav 1. Ministarstvo
dostavlja RVP, SASE i agentu emisije tri dana prije upućivanja
javnog poziva za učestvovanje na aukciji trezorskih zapisa (u
daljem tekstu: javni poziv).
VI.
Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se
na način i u vrijeme određeno javnim pozivom.
Javni poziv Ministarstvo upućuje najkasnije sedam dana
prije dana održavanja aukcije.
Javni poziv sadrži detalje ponude kao što su:
a) planirani iznos emisije,
b) vrsta vrijednosnog papira,
c) uslove emisije
d) cijenu ili način određivanja cijene,
e) privremeni simbol trezorskog zapisa,
f) datum emisije i datum dospijeća,
g) datum i vrijeme održavanja aukcije,
h) datum uplate,
i) kontakt osoba u Ministarstvu i na SASE.
Javni poziv sadrži i druge informacije za koje
Ministarstvo ocijeni da su neophodne za emisiju trezorskih
zapisa Federacije.
Javni poziv se objavljuje na internet stranici Ministarstva,
internet stranici SASE, internet stranici agenta emisije i u
dnevnim novinama u Federaciji.
Ministarstvo zadržava pravo promjene planiranog iznosa
emisije.
VII.
Ponude za kupovinu trezorskih zapisa dostavljaju se
putem BTS-a kao kupovni nalozi na način i do vremena
određenog u javnom pozivu.
Učesnici mogu unijeti u BST više kupovnih naloga.
Dozvoljen je unos limitiranih naloga i limitiranih naloga
sa diskrecijom.
Obavezni elementi kupovnog naloga su:
a) privremeni simbol trezorskog zapisa,
b) količina,
c) diskontna cijena,
d) račun kupca i
e) oznaka učesnika.
Kupovni nalozi rangiraju se u BTS automatski nakon
unosa, a na osnovu kupovne diskontne cijene počevši od
najviše prema najnižoj, a u slučaju postojanja kupovnih naloga
sa istom cijenom, BTS rangira naloge prema vremenu unošenja
naloga tako da ranije uneseni nalozi imaju prednost.
Ponude koje nisu pravovremeno dostavljene neće se
razmatrati na aukciji.
Ponude koje nisu u skladu sa standardima i zahtjevima
Ministarstva i SASE će biti prihvaćene ili odbijene u skladu sa
mišljenjem Ministarstva.
Ministarstvo i SASE nisu odgovorni za bilo kakve
odgode, greške i propuste nastale prilikom dostavljanja ponuda.
Diskontna cijena se zaokružuje na četiri decimalna mjesta,
kao procenat u odnosu na nominalnu vrijednost trezorskog
zapisa.
Diskontnu cijenu investitor utvrđuje u skladu sa visinom
godišnje kamatne stope koju želi ostvariti na svoj ulog na
osnovu sljedeće formule:
C = 1uu -
1uu · u · i
S6S + u · i

pri čemu je:
C = diskontna cijena
d = broj dana do dospijeća
i = kamatna stopa /100
Nakon vremena definiranog za unos kupovnih naloga
ponude za kupovinu trezorskih zapisa postaju obavezujuće za
podnosioca ponuda.
VIII.
Ponude za prodaju trezorskih zapisa kao prodajni nalog u
BTS unose se na način i do vremena određenog u javnom
pozivu.
Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini,
djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.
IX.
Na dan održavanja aukcije trezorskih zapisa u roku od 30
minuta po završetku unosa kupovnih naloga SASE putem faxa
ili e-maila dostavlja ovlaštenoj osobi Ministarstva spisak
ponuda od najveće do najniže cijene.
Broj 88 - Strana 6 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

Ovlaštena osoba Ministarstva, za izdavanje naloga za
prodaju trezorskih zapisa na osnovu unesenih kupovnih naloga
izdaje prodajni nalog.
SASE dostavlja RVP izvještaj o transakcijama
zaključenim u postupku aukcije, u skladu sa propisima RVP o
postupanju kod javne emisije na berzi.
RVP, po zahtjevu, dostavlja Ministarstvu obrađene
podatke koji sadrže identifikacione podatke o kupcima
trezorskih zapisa.
Poravnanje zaključenih transakcija vrši se najkasnije do
12:00 sati narednog radnog dana od dana aukcije (T+1), ako u
javnom pozivu nije drugačije navedeno.
RVP registruje vrijednosne papire nakon izvršenih uplata
svih uspješnih podnosilaca ponude u skladu s ugovorom.
RVP obavještava Sarajevsku berzu i Ministarstvo o
registraciji trezorskih zapisa.
Na osnovu izvještaja o registraciji RVP, SASE na osnovu
zahtjeva Ministarstva uvrštava trezorske zapise na Kotaciju
SASE.
X.
Izvještaj o rezultatima aukcije Ministarstvo objavljuje
istog dana ne kasnije od 15:00 sati na internet stranici
Ministarstva, internet stranici SASE i na internet stranici agenta
emisije, osim ako u pozivu nije drugačije naznačeno.
Izvještaj o rezultatima aukcije sadrži:
a) datum aukcije,
b) planirani iznos emisije,
c) ostvareni iznos emisije,
d) ukupan iznos pristiglih ponuda,
e) ukupan iznos prihvaćenih ponuda,
f) privremeni simbol trezorskog zapisa,
g) najvišu ponuđenu cijenu uz kamatnu stopu,
h) najnižu ponuđenu cijenu uz kamatnu stopu,
i) jedinstvenu ravnotežnu cijenu uz kamatnu stopu i
j) datum dospijeća.
XI.
Profesionalni posrednici dužni su da provjere pristup i
ispravnost funkcionisanja BTS-a u slučaju nemogućnosti
pristupa BTS-u ili nepravilnosti u njegovom funkcionisanju i
dužni su bez odlaganja o tome obavijestiti SASE.
U slučaju nemogućnosti pristupa BTS ili nepravilnosti u
njegovom funkcionisanju shodno se primjenjuju postupci
utvrđeni Pravilima Sarajevske berze.
Ako greška u djelovanju BTS nije otklonjena u
predviđenom vremenu trajanja aukcije, Sarajevska berza može,
uz prethodnu saglasnost Ministarstva, promijeniti vremenski
raspored održavanja aukcije, produžiti predviđeno vrijeme
trajanja aukcije ili odrediti drugi datum za njeno izvođenje.
O promjenama vremenskog rasporeda održavanja aukcije
iz stava 3. ove tačke Sarajevska berza informiše profesionalne
posrednike pomoću radnih stanica, telefonom ili telefaksom, uz
javnu objavu na svojoj internet stranici.
XII.
Ministarstvo može da objavi javni poziv za prijevremeni
otkup trezorskih zapisa, ukoliko je takva mogućnost predviđena
odlukom o emisiji.
Odluku o prijevremenom otkupu trezorskih zapisa donosi
Ministarstvo.
Javni poziv za prijevremeni otkup trezorskih zapisa
objavljuje se na internet stranici Ministarstva i internet stranici
SASE pet radnih dana prije otkupa.
Javni poziv iz stava 1. ove tačke sadrži:
a) oznaku trezorskog zapisa,
b) datum otkupa,
c) iznos emisije koji se otkupljuje,
d) cijenu otkupa i
e) ostale elemente iz odluke o emisiji iz stava 1. ove
tačke.
XIII.
SASE i profesionalni posrednici osiguravaju anonimnost
ponuda za kupovinu trezorskih zapisa.
XIV.
Na pitanja aukcije, poravnanja i registracije trezorskih
zapisa koja nisu uređena ovom odlukom primjenjuju se propisi
kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira.
XV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
XVI.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi
Odluka o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 55/11).
V. broj 1306/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 24. stav 2.
Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07,
24/09 i 44/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63.
sjednici održanoj 09.10.2012. godine, donosi
ODLUKU
O USLOVIMA I PROCEDURAMA EMISIJE
TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
Ovom odlukom uređuju se uvjeti, procedure i pravila
emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Federacija) koji se emitiraju radi prikupljanja
sredstava za financiranje proračunskih rashoda.
II.
Trezorski zapis Federacije je prenosivi, nematerija-
lizovani, dužnički, kratkoročni vrijednosni papir kojeg emituje
Federacija na temelju koje vlasnici ostvaruju pravo prema
Federaciji na naplatu nominalne vrijednosti trezorskih zapisa
sukladno Odluci o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine
putem emisije trezorskih zapisa (u daljnjem tekstu: Odluka o
emisiji TZ) koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Vlada).
Aktivnosti emitenta u vezi sa emisijom trezorskih zapisa
provodi Federalno ministarstvo financija - Federalno
ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo je ovlašteno odabrati banku depozitara i
agenta emisije.
Emisija trezorskih zapisa vrši se posredstvom aukcijske
platforme burzanskog trgovinskog sustava (u daljnjem tekstu:
BTS) vrijednosnih papira preko Sarajevske burze/berze d.d.
Sarajevo (u daljnjem tekstu: SASE) ili na drugi način koji
odredi Ministarstvo.
III.
Emisija trezorskih zapisa vrši se prema dinamici, obimu,
uvjetima i na način utvrđenom Odlukom o emisiji TZ iz točke
II. stavak 1. ove odluke.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 7

Trezorski zapisi su diskontni vrijednosni papiri koje se
emituju u nominalnoj vrijednosti od 10.000 konvertibilnih
maraka (slovima: desethiljada KM).
Emisija trezorskih zapisa vrši se do iznosa koji utvrdi
Vlada Odlukom o emisiji TZ iz točke II. stavak 1. ove odluke, a
u okviru iznosa utvrđenog na odgovarajućoj poziciji u
Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se
vrši emisija.
Ministarstvo zaključuje ugovor o obavljanju poslova sa
SASE, Registrom vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP), bankom depozitarom i
agentom emisije.
IV.
Sudionici na primarnom tržištu trezorskih zapisa mogu
biti profesionalni posrednici - članovi SASE (u daljnjem tekstu:
podnositelji ponuda).
V.
Odluku o emisiji TZ iz točke II. stavak 1. Ministarstvo
dostavlja RVP, SASE i agentu emisije tri dana prije upućivanja
javnog poziva za sujedlovanje na aukciji trezorskih zapisa (u
daljnjem tekstu: javni poziv).
VI.
Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se
na način i u vrijeme određeno javnim pozivom.
Javni poziv Ministarstvo upućuje najkasnije sedam dana
prije dana održavanja aukcije.
Javni poziv sadrži detalje ponude kao što su:
a) planirani iznos emisije,
b) vrsta vrijednosnog papira,
c) uvjete emisije,
d) cijenu ili način određivanja cijene,
e) privremeni smbol trezorskog zapisa,
f) datum emisije i datum dospijeća,
g) datum i vrijeme održavanja aukcije,
h) datum uplate,
i) kontakt osoba u Ministarstvu i na SASE.
Javni poziv sadrži i druge informacije za koje
Ministarstvo ocijeni da su neophodne za emisiju trezorskih
zapisa Federacije.
Javni poziv se objavljuje na internet stranici Ministarstva,
internet stranici SASE, internet stranici agenta emisije i u
dnevnim novinama u Federaciji.
Ministarstvo zadržava pravo promjene planiranog iznosa
emisije.
VII.
Ponude za kupovinu trezorskih zapisa dostavljaju se
putem BTS-a kao kupovni nalozi na način i do vremena
određenog u javnom pozivu.
Sudionici mogu unijeti u BST više kupovnih naloga.
Dozvoljen je unos limitiranih naloga i limitiranih naloga
sa diskrecijom.
Obvezni elementi kupovnog naloga su:
a) privremeni simbol trezorskog zapisa,
b) količina,
c) diskontna cijena,
d) račun kupca i
e) oznaka učesnika.
Kupovni nalozi rangiraju se u BTS automatski nakon
unosa, a na temelju kupovne diskontne cijene počevši od
najviše prema najnižoj, a u slučaju postojanja kupovnih naloga
s istom cijenom, BTS rangira naloge prema vremenu unošenja
naloga tako da ranije uneseni nalozi imaju prednost.
Ponude koje nisu pravovremeno dostavljene neće se
razmatrati na aukciji.
Ponude koje nisu sukladne standardima i zahtjevima
Ministarstva i SASE će biti prihvaćene ili odbijene sukladno s
mišljenjem Ministarstva.
Ministarstvo i SASE nisu odgovorni za bilo kakve
odgode, greške i propuste nastale prilikom dostavljanja ponuda.
Diskontna cijena se zaokružuje na četiri decimalna mjesta,
kao procenat u odnosu na nominalnu vrijednost trezorskog
zapisa.
Diskontnu cijenu investitor utvrđuje sukladno s visinom
godišnje kamatne stope koju želi ostvariti na svoj ulog temelju
sljedeće formule:
C = 1uu -
1uu · u · i
S6S + u · i

pri čemu je:
C = diskontna cijena
d= broj dana do dospijeća i
i = kamatna stopa /100
Nakon vremena definiranog za unos kupovnih naloga
ponude za kupovinu trezorskih zapisa postaju obvezujuće za
podnositelja ponuda.
VIII.
Ponude za prodaju trezorskih zapisa kao prodajni nalog u
BTS unose se na način i do vremena određenog u javnom
pozivu.
Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini,
djelimično ili da odbije sve ponude za kupnju.
IX.
Na dan održavanja aukcije trezorskih zapisa u roku od 30
minuta po završetku unosa kupovnih naloga SASE putem faxa
ili e-maila dostavlja ovlaštenoj osobi Ministarstva spisak
ponuda od najveće do najniže cijene.
Ovlaštena osoba Ministarstva, za izdavanje naloga za
prodaju trezorskih zapisa na temelju unesenih kupovnih naloga
izdaje prodajni nalog.
SASE dostavlja RVP izvješće o transakcijama
zaključenim u postupku aukcije, sukladno propisima RVP o
postupanju kod javne emisije na burzi.
RVP, po zahtjevu, dostavlja Ministarstvu obrađene
podatke koji sadrže identifikacijske podatke o kupcima
trezorskih zapisa.
Poravnanje zaključenih transakcija vrši se najkasnije do
12:00 sati narednog radnog dana od dana aukcije (T+1), ako u
javnom pozivu nije drukčije navedeno.
RVP registrira vrijednosne papire nakon izvršenih uplata
svih uspješnih podnositelja ponude sukladno s ugovorom.
RVP obavještava Sarajevsku burzu i Ministarstvo o
registraciji trezorskih zapisa.
Na temelju izvješća o registraciji RVP, SASE na temelju
zahtjeva Ministarstva uvrštava trezorske zapise na Kotaciju
SASE.
X.
Izvješće o rezultatima aukcije Ministarstvo objavljuje
istog dana ne kasnije od 15:00 sati na internet stranici
Ministarstva, internet stranici SASE i na internet stranici agenta
emisije, osim ako u pozivu nije drukčije naznačeno.
Izvješće o rezultatima aukcije sadrži:
a) datum aukcije,
b) planirani iznos emisije,
c) ostvareni iznos emisije,
d) ukupan iznos pristiglih ponuda,
e) ukupan iznos prihvaćenih ponuda,
f) privremeni simbol trezorskog zapisa,
g) najvišu ponuđenu cijenu uz kamatnu stopu,
h) najnižu ponuđenu cijenu uz kamatnu stopu,
i) jedinstvenu ravnotežnu cijenu uz kamatnu stopu i
Broj 88 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

j) datum dospijeća.
XI.
Profesionalni posrednici dužni su da provjere pristup i
ispravnost funkcioniranja BTS-a u slučaju nemogućnosti
pristupa BTS-u ili nepravilnosti u njegovom funkcioniranju i
dužni su bez odlaganja o tome obavijestiti SASE.
U slučaju nemogućnosti pristupa BTS ili nepravilnosti u
njegovom funkcionisanju shodno se primjenjuju postupci
utvrđeni Pravilima Sarajevske berze.
Ako greška u djelovanju BTS nije otklonjena u
predviđenom vremenu trajanja aukcije, Sarajevska burza može,
uz prethodnu suglasnost Ministarstva, promijeniti vremenski
raspored održavanja aukcije, produžiti predviđeno vrijeme
trajanja aukcije ili odrediti drugi datum za njeno izvođenje.
O promjenama vremenskog rasporeda održavanja aukcije
iz stavka 3. ove točke Sarajevska burza informira profesionalne
posrednike pomoću radnih stanica, telefonom ili telefaksom, uz
javnu objavu na svojoj internet stranici.
XII.
Ministarstvo može da objavi javni poziv za prijevremeni
otkup trezorskih zapisa, ukoliko je takva mogućnost predviđena
odlukom o emisiji.
Odluku o prijevremenom otkupu trezorskih zapisa donosi
Ministarstvo.
Javni poziv za prijevremeni otkup trezorskih zapisa
objavljuje se na internet stranici Ministarstva i internet stranici
SASE pet radnih dana prije otkupa.
Javni poziv iz stavka 1. ove točke sadrži:
a) oznaku trezorskog zapisa,
b) datum otkupa,
c) iznos emisije koji se otkupljuje,
d) cijenu otkupa i
e) ostale elemente iz odluke o emisiji iz stavka 1. ove
tačke.
XIII.
SASE i profesionalni posrednici osiguravaju anonimnost
ponuda za kupnju trezorskih zapisa.
XIV.
Na pitanja aukcije, poravnanja i registracije trezorskih
zapisa koja nisu uređena ovom odlukom primjenjuju se propisi
kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira.
XV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
XVI.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi
Odluka o uvjetima i pravilima emisije trezorskih zapisa
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 55/11).
V. broj 1306/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 24. став 2. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09 и 44/10), Влада
Федерације Босне и Херцеговине на 63. сједници, одржаној
09.10.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЕМИСИЈЕ
ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Овом одлуком уређују се услови, процедуре и правила
емисије трезорских записа Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) који се емитују
ради прикупљања средстава за финансирање буџетских
расхода.
II
Трезорски запис Федерације је преносиви,
нематеријализовани, дужнички, краткорочни вриједносни
папир којег емитује Федерација на основу које власници
остварују право према Федерацији на наплату номиналне
вриједности трезорских записа у складу са Одлуком о
задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије
трезорских записа (у даљем тексту: Одлука о емисији ТЗ)
коју доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Влада).
Активности емитента у вези са емисијом трезорских
записа проводи Федерално министарство финансија-
Федерално министарство финанција (у даљем тексту:
Министарство).
Министарство је овлаштено одабрати банку
депозитара и агента емисије.
Емисија трезорских записа врши се посредством
аукцијске платформе берзанског трговинског система (у
даљем тексту: БТС) вриједносних папира преко Сарајевске
берзе/бурзе д.д. Сарајево (у даљем тексту: САСЕ) или на
други начин који одреди Министарство.
III
Емисија трезорских записа врши се према динамици,
обиму, условима и на начин утврђеном Одлуком о емисији
ТЗ из тачке II став 1. ове одлуке.
Трезорски записи су дисконтни вриједносни папири
које се емитују у номиналној вриједности од 10.000
конвертибилних марака (словима: десетхиљада КМ).
Емисија трезорских записа врши се до износа који
утврди Влада Одлуком о емисији ТЗ из тачке II став 1. ове
одлуке, а у оквиру износа утврђеног на одговарајућој
позицији у Буџету Федерације Босне и Херцеговине за
годину у којој се врши емисија.
Министарство закључује уговор о обављању послова
са САСЕ, Регистром вриједносних папира у Федерацији
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП), банком
депозитаром и агентом емисије.
IV
Учесници на примарном тржишту трезорских записа
могу бити професионални посредници - чланови САСЕ (у
даљем тексту: подносиоци понуда).
V
Одлуку о емисији ТЗ из тачке II став 1. Министарство
доставља РВП, САСЕ и агенту емисије три дана прије
упућивања јавног позива за учествовање на аукцији
трезорских записа (у даљем тексту: јавни позив).
VI
Аукција трезорских записа на примарном тржишту
обавља се на начин и у вријеме одређено јавним позивом.
Јавни позив Министарство упућује најкасније седам
дана прије дана одржавања аукције.
Јавни позив садржи детаље понуде као што су:
a) планирани износ емисије,
b) врста вриједносног папира,
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 9

c) услове емисије,
d) цијену или начин одређивања цијене,
e) привремени симбол трезорског записа,
f) датум емисије и датум доспијећа,
g) датум и вријеме одржавања аукције,
h) датум уплате,
i) контакт особа у Министарству и на САСЕ.
Јавни позив садржи и друге информације за које
Министарство оцијени да су неопходне за емисију
трезорских записа Федерације.
Јавни позив се објављује на интернет страници
Министарства, интернет страници САСЕ, интернет
страници агента емисије и у дневним новинама у
Федерацији.
Министарство задржава право промјене планираног
износа емисије.
VII
Понуде за куповину трезорских записа достављају се
путем БТС-а као куповни налози на начин и до времена
одређеног у јавном позиву.
Учесници могу унијети у БСТ више куповних налога.
Дозвољен је унос лимитираних налога и лимитираних
налога са дискрецијом.
Обавезни елементи куповног налога су:
a) привремени симбол трезорског записа,
b) количина,
c) дисконтна цијена,
d) рачун купца и
e) ознака учесника.
Куповни налози рангирају се у БТС аутоматски након
уноса, а на основу куповне дисконтне цијене почевши од
највише према најнижој, а у случају постојања куповних
налога са истом цијеном, БТС рангира налоге према
времену уношења налога тако да раније унесени налози
имају предност.
Понуде које нису правовремено достављене неће се
разматрати на аукцији.
Понуде које нису у скпаду са стандардима и
захтјевима Министарства и САСЕ ће бити прихваћене или
одбијене у складу са мишљењем Министарства.
Министарство и САСЕ нису одговорни за било какве
одгоде, грешке и пропусте настале приликом достављања
понуда.
Дисконтна цијена се заокружује на четири децимална
мјеста, као проценат у односу на номиналну вриједност
трезорског записа.
Дисконтну цијену инвеститор утврђује у складу са
висином годишње каматне стопе коју жели остварити на
свој улог на основу сљедеће формуле:
C = 1uu -
1uu · u · i
S6S + u · i

при чему је:
Ц = дисконтна цијена,
д = број дана до доспијећа и
и = каматна стопа /100.
Након времена дефинираног за унос куповних налога
понуде за куповину трезорских записа постају обавезујуће
за подносиоца понуда.
VIII
Понуде за продају трезорских записа као продајни
налог у БТС уносе се на начин и до времена одређеног у
јавном позиву.
Министарство задржава право да прихвати понуду у
цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.
IX
На дан одржавања аукције трезорских записа у року
од 30 минута по завршетку уноса куповних налога САСЕ
путем фаха или е-маила доставља овлаштеној особи
Министарства списак понуда од највеће до најниже цијене.
Овлаштена особа Министарства, за издавање налога
за продају трезорских записа на основу унесених куповних
налога издаје продајни налог.
САСЕ доставља РВП извјештај о трансакцијама
закљученим у поступку аукције, у складу са прописима
РВП о поступању код јавне емисије на берзи.
РВП, по захтјеву, доставља Министарству обрађене
податке који садрже идентификационе податке о купцима
трезорских записа.
Поравнање закључених трансакција врши се
најкасније до 12:00 сати наредног радног дана од дана
аукције (Т+1), ако у јавном позиву није другачије наведено.
РВП региструје вриједносне папире након извршених
уплата свих успјешних подносилаца понуде у складу с
уговором.
РВП обавјештава Сарајевску берзу и Министарство о
регистрацији трезорских записа.
На основу извјештаја о регистрацији РВП, САСЕ на
основу захтјева Министарства уврштава трезорске записе
на Котацију САСЕ.
X
Извјештај о резултатима аукције Министарство
објављује истог дана не касније од 15:00 сати на интернет
страници Министарства, интернет страници САСЕ и на
интернет страници агента емисије, осим ако у позиву није
другачије назначено.
Извјештај о резултатима аукције садржи:
a) датум аукције,
b) планирани износ емисије,
c) остварени износ емисије,
d) укупан износ пристиглих понуда,
e) укупан износ прихваћених понуда,
f) привремени симбол трезорског записа,
g) највишу понуђену цијену уз каматну стопу,
h) најнижу понуђену цијену уз каматну стопу,
i) јединствену равнотежну цијену уз каматну стопу
и
j) датум доспијећа.
XI
Професионални посредници дужни су да провјере
приступ и исправност функционисања БТС-а у случају
немогућности приступа БТС-у или неправилности у
његовом функционисању и дужни су без одлагања о томе
обавијестити САСЕ.
У случају немогућности приступа БТС или
неправилности у његовом функционисању сходно се
примјењују поступци утврђени Правилима Сарајевске
берзе.
Ако грешка у дјеловању БТС није отклоњена у
предвиђеном времену трајања аукције, Сарајевска берза
може, уз претходну сагласност Министарства, промијенити
временски распоред одржавања аукције, продужити
предвиђено вријеме трајања аукције или одредити други
датум за њено извођење.
О промјенама временског распореда одржавања
аукције из става 3. ове тачке Сарајевска берза информише
професионалне посреднике помоћу радних станица,
телефоном или телефаксом, уз јавну објаву на својој
интернет страници.
Broj 88 - Strana 10 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

XII
Министарство може да објави јавни позив за
пријевремени откуп трезорских записа, уколико је таква
могућност предвиђена одлуком о емисији.
Одлуку о пријевременом откупу трезорских записа
доноси Министарство.
Јавни позив за пријевремени откуп трезорских записа
објављује се на интернет страници Министарства и
интернет страници САСЕ пет радних дана прије откупа.
Јавни позив из става 1. ове тачке садржи:
a) ознаку трезорског записа,
b) датум откупа,
c) износ емисије који се откупљује,
d) цијену откупа и
e) остале елементе из одлуке о емисији из става 1.
ове тачке.
XIII
САСЕ и професионални посредници осигуравају
анонимност понуда за куповину трезорских записа.
XIV
На питања аукције, поравнања и регистрације
трезорских записа која нису уређена овом одлуком
примјењују се прописи којима се уређује тржиште
вриједносних папира.
XV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
XVI
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о условима и правилима емисије трезорских записа
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 55/11).
В. број 1306/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2259
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANSIRANJE
HRVATSKE UDRUGE LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BiH ZA III. KVARTAL 2012. GODINE
I.
Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) u iznosu od 62.500,00
KM, za finansiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog
rata u BiH za III. kvartal 2012. godine.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se na teret
sredstava Federalnog ministarstva finansija - Federalnog
ministarstva financija razdjel 16, glava 1601, ekonomski kod
614300 - "Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog
rata u BiH".
III.
Korisnik sredstava iz tačke I. ove odluke dužan je
podnositi tromjesečne izvještaje o utrošku sredstava
Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu
financija.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1311/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANCIRANJE
HRVATSKE UDRUGE LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BiH ZA III. KVARTAL 2012. GODINE
I.
Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) u iznosu od 62.500,00
KM, za financiranje Hrvatske udruge logoraša Domovinskog
rata u BiH za III. kvartal 2012. godine.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke isplatit će se na teret
sredstava Federalnog ministarstva financija - Federalnog
ministarstva finansija razdjel 16, glava 1601, ekonomski kod
614300 -"Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog
rata u BiH".
III.
Korisnik sredstava iz točke I. ove odluke dužan je
podnositi tromjesečna izvješća o utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija.
IV.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1311/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63. сједници
одржаној 09.10.2012. године, доноси
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 11

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ХРВАТСКЕ УДРУГЕ ЛОГОРАША
ДОМОВИНСКОГ РАТА У БиХ ЗА III КВАРТАЛ 2012.
ГОДИНЕ
I
Одобрава се издвајање средстава утврђених Буџетом
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12) у
износу од 62.500,00 КМ, за финансирање Хрватске удруге
логораша Домовинског рата у БиХ за III квартал 2012.
године.
II
Средства из тачке I ове одлуке исплатиће се на терет
средстава Федералног министарства финансија -
Федералног министарства финанција раздјел 16, глава
1601, економски код 614300 - "Трансфер Хрватској удрузи
логораша Домовинског рата у БиХ".
III
Корисник средстава из тачке I ове одлуке дужан је
подносити тромјесечне извјештаје о утрошку средстава
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1311/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2260
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANSIRANJE
SAVEZA LOGORAŠA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
III. KVARTAL 2012. GODINE
I.
Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) u iznosu od
112.500,00 KM, za finansiranje Saveza logoraša u Bosni i
Hercegovini za III. kvartal 2012. godine.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se na teret
sredstava Federalnog ministarstva finansija - Federalnog
ministarstva financija razdjel 16, glava 1601, ekonomski kod
614300 - "Transfer Savezu logoraša BiH i partnerskim
sudionicima - Projekt provedbe Odluke MSP".
III.
Korisnik sredstava iz tačke I. ove odluke dužan je
podnositi tromjesečne izvještaje o utrošku sredstava
Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu
financija.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1312/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANCIRANJE
SAVEZA LOGORAŠA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA
III. KVARTAL 2012. GODINE
I.
Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) u iznosu od
112.500,00 KM, za financiranje Saveza logoraša u Bosni i
Hercegovini za III. kvartal 2012. godine.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke isplatit će se na teret
sredstava Federalnog ministarstva financija - Federalnog
ministarstva finansija razdjel 16, glava 1601, ekonomski kod
614300 - "Transfer Savezu logoraša BiH i partnerskim
sudionicima - Projekt provedbe Odluke MSP".
III.
Korisnik sredstava iz točke I. ove odluke dužan je
podnositi tromjesečna izvješća o utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija.
IV.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1312/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63. сједници
одржаној 09.10.2012. године, доноси
Broj 88 - Strana 12 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА ЛОГОРАША У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА III КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ
I
Одобрава се издвајање средстава утврђених Буџетом
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12) у
износу од 112.500,00 КМ, за финансирање Савеза логораша
у Босни и Херцеговини за III квартал 2012. године.
II
Средства из тачке I ове одлуке исплатит ће се на терет
средстава Федералног министарства финансија -
Федералног министарства финанција раздјел 16, глава
1601, економски код 614300 - "Трансфер Савезу логораша
БиХ и партнерским судионицима - Пројект проведбе
Одлуке МСП".
III
Корисник средстава из тачке I ове одлуке дужан је
подносити тромјесечне извјештаје о утрошку средстава
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1312/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2261
Na osnovu člana 34. st. 1. i 2. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i člana 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE"
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2012. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM
MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta -
Federalnom ministarstvu kulture i športa razdjel 52, glava 5201,
u iznosu od 50.000,00 KM, na ime finansijske pomoći Društvu
pisaca Bosne i Hercegovine u realizaciji projekta "Književne
nagrade", na ekonomski kod:
614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti -
Transfer za kulturu od značaja za Federaciju".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade
Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i
Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo
kulture i športa, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1314/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 34. st. 1. i 2. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i članka 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
KULTURE I ŠPORTA - FEDERALNOM
MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se
izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu kulture i športa -
Federalnom ministarstvu kulture i sporta razdjel 52, glava 5201,
u iznosu od 50.000,00 KM, na ime financijske potpore Društvu
pisaca Bosne i Hercegovine u realiziranju projekta "Književne
nagrade", na ekonomski kod:
614100 - "Tekući transferi drugim razinama vlasti -
Transfer za kulturu od značaja za Federaciju".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade
Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i
Federalno ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo
kulture i sporta, svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1314/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 13


На основу члана 34. ст. 1. и 2. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,
36/10, 45/10 и 25/12) и члана 12. ст. 1. и 2. Закона о
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12
и 77/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63.
сједници одржаној 09.10.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
КУЛТУРЕ И СПОРТА - ФЕДЕРАЛНОМ
МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ШПОРТА
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12)
одобрава се издвајање средстава Федералном министарству
културе и спорта - Федералном министарству културе и
шпорта раздјел 52, глава 5201, у износу од 50.000,00 КМ,
на име финансијске помоћи Друштву писаца Босне и
Херцеговине у реализацији пројекта "Књижевне награде",
на економски код:
614100 - "Текући трансфери другим нивоима власти -
Трансфер за културу од значаја за Федерацију".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерално министарство културе и спорта -
Федерално министарство културе и шпорта, свако у оквиру
своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1314/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2262
Na osnovu člana 34. st. 1. i 2. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i člana 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE"
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2012. GODINU UREDU ZA SARADNJU I ZASTUPANJE
PRED USTAVNIM SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se izdvajanje
sredstava Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom
Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 1205, za nabavku
opreme u iznosu od 6.000,00 KM, na ekonomski kod:
821300 - "Nabavka opreme".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade
Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Ured
za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i
Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1316/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 34. st. 1. i 2. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i članka 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU UREDU ZA SARADNJU I
ZASTUPANJE PRED USTAVNIM SUDOM BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se
izdvajanje sredstava Uredu za saradnju i zastupanje pred
Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine razdjel 12, glava 1205,
za nabavku opreme u iznosu od 6.000,00 KM, na ekonomski
kod:
821300 - "Nabavka opreme".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade
Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
Broj 88 - Strana 14 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

III.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Ured
za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i
Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1316/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 34. ст. 1. и 2. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,
36/10, 45/10 и 25/12) и члана 12. ст. 1. и 2. Закона о
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12
и 77/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63.
сједници одржаној 09.10.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ УРЕДУ ЗА САРАДЊУ И ЗАСТУПАЊЕ
ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12)
одобрава се издвајање средстава Уреду за сарадњу и
заступање пред Уставним судом Босне и Херцеговине
раздјел 12, глава 1205, за набавку опреме у износу од
6.000,00 КМ, на економски код:
821300 - "Набавка опреме".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Уред за сарадњу и заступање пред Уставним
судом Босне и Херцеговине, свако у оквиру своје
надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1316/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2263
Na osnovu člana 34. st. 1. i 2. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i člana 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE"
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2012. GODINU UREDU ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se izdvajanje
sredstava Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i
Hercegovine razdjel 44, glava 4401, za materijalne troškove u
iznosu od 25.000,00 KM, na ekonomske kodove:
613200 - "Izdaci za energiju" u iznosu od 16.000,00 KM i
613400 - "Nabavka materijala i sitnog inventara" u iznosu
od 9.000,00 KM.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade
Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Ured
za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, svako u
okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1317/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 34. st. 1. i 2. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i članka 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU UREDU ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se
izdvajanje sredstava Uredu za reviziju institucija u Federaciji
Bosne i Hercegovine razdjel 44, glava 4401, za materijalne
troškove u iznosu od 25.000,00 KM, na ekonomske kodove:
613200 - "Izdaci za energiju" u iznosu od 16.000,00 KM i
613400 - "Nabavka materijala i sitnog inventara" u iznosu
od 9.000,00 KM.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 15

Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Ured
za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, svatko
u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1317/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 34. ст. 1. и 2. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,
36/10, 45/10 и 25/12) и члана 12. ст. 1. и 2. Закона о
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12
и 77/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63.
сједници одржаној 09.10.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ УРЕДУ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12)
одобрава се издвајање средстава Уреду за ревизију
институција у Федерацији Босне и Херцеговине раздјел 44,
глава 4401, за материјалне трошкове у износу од 25.000,00
КМ, на економске кодове:
613200 - "Издаци за енергију" у износу од 16.000,00
КМ и
613400 - "Набавка материјала и ситног инвентара" у
износу од 9.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Уред за ревизију институција у Федерацији
Босне и Херцеговине, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1317/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2264
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANSIRANJE
IDA - ISTRAŽIVAČKO DOKUMENTACIONE
AKTIVNOSTI I ZAŠTITA ŽRTAVA SVJEDOKA
GENOCIDA ZA III. KVARTAL 2012. GODINE
I.
Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) u iznosu od 78.000,00
KM, za finansiranje IDA - Istraživačko dokumentacione
aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida za III. kvartal
2012. godine.
II.
Sredstva iz tačke I. ove Odluke isplatit će se na teret
sredstava Federalnog ministarstva finansija - Federalnog
ministarstva financija razdjel 16, glava 1601, ekonomski kod
614300 - "Transfer IDA - Istraživačko dokumentacione
aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida".
III.
Korisnik sredstava iz tačke I. ove Odluke dužan je
podnositi tromjesečne izvještaje o utrošku sredstava
Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu
financija.
IV.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1318/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA
UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU ZA FINANCIRANJE
IDA - ISTRAŽIVAČKO DOKUMENTACIONE
AKTIVNOSTI I ZAŠTITA ŽRTAVA OČEVIDACA
GENOCIDA ZA III. KVARTAL 2012. GODINE
I.
Odobrava se izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) u iznosu od 78.000,00
KM, za financiranje IDA - Istraživačko dokumentacione
aktivnosti i zaštita žrtava očevidaca genocida za III. kvartal
2012. godine.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se na teret
sredstava Federalnog ministarstva financija - Federalnog
ministarstva finansija razdjel 16, glava 1601, ekonomski kod
Broj 88 - Strana 16 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

614300 - "Transfer IDA - Istraživačko dokumentacione
aktivnosti i zaštita žrtava očevidaca genocida".
III.
Korisnik sredstava iz točke I. ove Odluke dužan je
podnositi tromjesečna izvješća o utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija.
IV.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.
V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1318/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63. сједници
одржаној 09.10.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИДА - ИСТРАЖИВАЧКО
ДОКУМЕНТАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ И ЗАШТИТА
ЖРТАВА СВЈЕДОКА ГЕНОЦИДА ЗА III КВАРТАЛ
2012. ГОДИНЕ
I
Одобрава се издвајање средстава утврђених Буџетом
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12) у
износу од 78.000,00 КМ, за финансирање ИДА -
Истраживачко документационе активности и заштита
жртава свједока геноцида за III квартал 2012. године.
II
Средства из тачке I ове одлуке исплатит ће се на терет
средстава Федералног министарства финансија -
Федералног министарства финанција раздјел 16, глава
1601, економски код 614300 - "Трансфер ИДА -
истраживачко документационе активности и заштита
жртава свједока геноцида".
III
Корисник средстава из тачке I ове одлуке дужан је
подносити тромјесечне извјештаје о утрошку средстава
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1318/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

2265
Na osnovu člana 34. st. 1. i 2. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i člana 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE"
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2012. GODINU SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se izdvajanje
sredstava Službi za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine, razdjel 12, glava 1202, u
iznosu od 182.002,00 KM, za materijalne troškove, na
ekonomski kod:
- 613600 - "Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade
Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1319/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.


Na temelju članka 34. st. 1. i 2. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i
25/12) i članka 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 3/12 i 77/12) odobrava se
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 17

izdvajanje sredstava Službi za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine, razdjel 12, glava 1202, u
iznosu od 182.002,00 KM, za materijalne troškove, na
ekonomski kod:
- 613600 - "Unajmljivanje imovine, opreme i
nematerijalne imovine".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade
Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1319/2012
09. listopada 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.


На основу члана 34. ст. 1. и 2. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,
36/10, 45/10 и 25/12) и члана 12. ст. 1. и 2. Закона о
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12
и 77/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 63.
сједници одржаној 09.10.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОРГАНА И ТИЈЕЛА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 3/12 и 77/12)
одобрава се издвајање средстава Служби за заједничке
послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине,
раздјел 12, глава 1202, у износу од 182.002,00 КМ, за
материјалне трошкове, на економски код:
- 613600 - "Унајмљивање имовине, опреме и
нематеријалне имовине".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Служба за заједничке послове органа и тијела
Федерације Босне и Херцеговине, свако у оквиру своје
надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1319/2012
09. октобра 2012. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA
2266
Na osnovu člana 174. stav 1., a u vezi sa članom 220. stav
1. tačka 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije
BiH", broj 70/06) federalni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, u saradnji sa federalnim ministrom
finansija/financija, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU
OBRAČUNAVANJA, POSTUPKU I ROKOVIMA ZA
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE I KONTROLI
IZMIRIVANJA OBAVEZA NA OSNOVU OPĆE VODNE
NAKNADE I POSEBNIH VODNIH NAKNADA
1. U Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 92/07, 46/09 i
79/11), u prilogu 1. u poglavlju V. ODREĐIVANJE
KOEFICIJENTA ZAGAĐENJA ZA ZAGAĐIVAČE KOD
KOJIH SE NE VRŠE DIREKTNA MJERENJA OTPADNIH
VODA u TABELI KOEFICIJENATA ZAGAĐENJA, redni
broj 25., u koloni 4. broj: "1,00" mijenja se i glasi: "0,10".
2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-1-25/2-1537-1/12
01. oktobra 2012. godine
Saraјevo
Ministar
Jerko Ivanković-Lijanović, s. r.


Na temelju članka 174. stavak 1., a u svezi sa člankom
220. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06) federalni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, u suradnji sa federalnim ministrom
finansija/financija, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU
OBRAČUNAVANJA, POSTUPKU I ROKOVIMA ZA
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE I KONTROLI
IZMIRIVANJA OBVEZA NA TEMELJU OPĆE VODNE
NAKNADE I POSEBNIH VODNIH NAKNADA
1. U Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i
rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih
naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 92/07, 46/09 i
79/11), u privitku 1. u poglavlju V. ODREĐIVANJE
KOEFICIJENTA ZAGAĐENJA ZA ZAGAĐIVAČE KOD
KOJIH SE NE VRŠE DIREKTNA MJERENJA OTPADNIH
VODA u TABLICI KOEFICIJENATA ZAGAĐENJA, redni
broj 25., u koloni 4. broj: "1,00" mijenja se i glasi: "0,10".
2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-1-25/2-1537-1/12
01. listopada 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Jerko Ivanković-Lijanović, v. r.
Broj 88 - Strana 18 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.На основу члана 174. став 1., а у вези са чланом 220.
став 1. тачка 1. Закона о водама ("Службене новине
Федерације БиХ", број 70/06) федерални министар
пољопривреде, водопривреде и шумарства, у сарадњи са
федералним министром финансија/финанција, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
ОБРАЧУНАВАЊА, ПОСТУПКУ И РОКОВИМА ЗА
ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ И КОНТРОЛИ
ИЗМИРИВАЊА ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ОПЋЕ
ВОДНЕ НАКНАДЕ И ПОСЕБНИХ ВОДНИХ
НАКНАДА
1. У Правилнику о начину обрачунавања, поступку и
роковима за обрачунавање и плаћање и контроли
измиривања обавеза на основу опће водне накнаде и
посебних водних накнада ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 92/07, 46/09 и 79/11), у прилогу 1. у поглављу V.
ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗАГАЂЕЊА ЗА
ЗАГАЂИВАЧЕ КОД КОЈИХ СЕ НЕ ВРШЕ ДИРЕКТНА
МЈЕРЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА у ТАБЕЛИ КОЕФИ-
ЦИЈЕНАТА ЗАГАЂЕЊА, редни број 25., у колони 4. број:
"1,00" мијења се и гласи: "0,10".
2. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-1-25/2-1537-1/12
01. октобра 2012. године
Сарајево
Министар
Јерко Иванковић-
Лијановић, с. р.

2267
Na osnovu člana 66. stav 3., a u vezi sa članom 220. stav
1. tačka 3. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije
BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, u saradnji sa federalnim ministrom
zdravstva i federalnim ministrom okoliša i turizma, donosi
PRAVILNIK
O NAČINU UTVRĐIVANJA USLOVA ZA
ODREĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE I
ZAŠTITNIH MJERA ZA IZVORIŠTA VODE ZA JAVNO
VODOSNABDIJEVANJE STANOVNIŠTVA
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:
a) uslovi o načinu određivanja zona sanitarne zaštite
izvorišta vode koja se po količini i kvalitetu mogu
koristiti ili se koriste za javno vodosnabdijevanje
stanovništva, odnosno za ljudsku upotrebu;
b) mjere zaštite u zonama sanitarne zaštite;
c) postupak za donošenje odluke o zaštiti izvorišta.
Član 2.
(Područje primjene)
(1) Pored izvorišta iz člana 1. alineja a) ovog pravilnika,
odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na izvorišta
mineralnih, termalnih i termo-mineralnih voda
namijenjenih ljudskoj upotrebi.
(2) Izuzetno, na prijedlog općinskog organa uprave nadležnog
za vode na čijem području se nalazi izvorište, nadležna
Agencija za vodno područje može dozvoliti odstupanje od
odredbi iz ovog pravilnika:
a) ako se voda koristi isključivo za one potrebe za koje
kvalitet vode nema direktnog ili indirektnog uticaja
na zdravlje ljudi;
b) ako se voda zahvata sa jednog izvorišta čiji je srednji
dnevni kapacitet manji od 10 m
3
/dan ili ako se ne
radi o javnom vodosnabdijevanju ili komercijalnoj
aktivnosti u cilju obezbjeđenja snabdijevanja vodom
naselja sa manje od 50 stanovnika.
Član 3.
(Definicije)
(1) Pored definicija iz člana 4. Zakona o vodama, za potrebe
ovog Pravilnika uvode se i sljedeće definicije:
1. "elaborat zaštite izvorišta" označava tehničku
dokumentaciju izrađenu od strane jednog i
revidovanu od strane drugog stručnog pravnog lica
na osnovu rezultata istražnih radova u skladu sa
odredbama ovog pravilnika;
2. "hidrološki ciklus" označava vremenski period od
najmanje godinu dana, tokom koga se najmanje
jednom u toku svakog godišnjeg doba vrši
utvrđivanje izdašnosti i prirodnog sastava vode iz
izvorišta i to najmanje u obimu definisanom
propisom kojim se uređuje zdravstvena ispravnost
vode za piće;
3. "izvorište" označava uži prostor gdje se iz vodnog
tijela podzemnih voda ili iz vodnog tijela
površinskih voda zahvata ili se planira zahvatati
voda za ljudsku upotrebu;
4. "mineralna voda" označava izvorsku mineralnu
vodu u svom prirodnom stanju ili izvorsku
mineralnu vodu koja se flašira na samom izvorištu, a
koja je namijenjena ljudskoj upotrebi;
5. "prividna brzina podzemne vode" označava
brzinu tečenja podzemne vode u uslovima
uniformnog stacionarnog tečenja;
6. "sliv izvorišta" označava geografsko područje sa
kojeg se površinske i podzemne vode slivaju
prirodnim putem ka izvorištu;
7. "voda namijenjena ljudskoj upotrebi" označava
vodu koja se koristi, bilo u prirodnom stanju ili
nakon odgovarajućeg pročišćavanja, za piće,
kuhanje ili pripremu hrane namijenjene ljudskoj
upotrebi neovisno od tipa izvorišta vode i načina
isporuke vode (javni vodovod ili neka vrsta
komercijalnog pakovanja);
8. "vodozahvatno područje" označava uži, ograđeni
prostor oko vodozahvatnog objekta koji pored
vodozahvata obuhvata eventualno i postrojenje za
pročišćavanje, rezervoar, pumpnu stanicu,
administrativne i pogonske objekte, kao i druge
infrastrukturne objekte koji se koriste u svrhu
obezbjeđenja javnog vodosnabdijevanja;
9. "zona sanitarne zaštite izvorišta" označava jasno
definisani podzemni i površinski dio sliva izvorišta
na kojem se ograničava i kontroliše način
provođenja određenih ljudskih aktivnosti koje mogu
da izazovu promjenu izdašnosti izvorišta ili
pogoršanje kvaliteta vode u odnosu na kvalitet koji
je definisan u propisima o zdravstvenoj ispravnosti
vode za piće i o prirodnim mineralnim i prirodnim
izvorskim vodama.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 19

II. ODREĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE
Član 4.
(Vrste izvorišta)
(1) U skladu s ovim pravilnikom razlikuju se uslovi i način
određivanje zona sanitarne zaštite (u daljem tekstu:
zaštitnih zona) za:
a) izvorišta podzemne vode u akviferima
intergranularne poroznosti;
b) izvorišta podzemne vode u kraškim akviferima;
c) izvorišta vode iz površinskih vodotoka;
d) izvorišta vode iz akumulacije/jezera.
Član 5.
(Zone sanitarne zaštite izvorišta)
(1) Za zaštitu izvorišta iz člana 4. al. a) i b) ovog pravilnika
uspostavljaju se najmanje I., II. i III. zaštitna zona, a za
izvorišta iz člana 4. al. c) i d) uspostavljaju se najmanje I.
i II. zaštitna zona iz stava 2. ovog člana.
(2) Prema odredbama ovog pravilnika za zaštitu izvorišta
vode utvrđuju se četiri zaštitne zone i to:
a) I. zaštitna zona kao zona sa najstrožijim zabranama i
ograničenjima;
b) II. zaštitna zona kao zona sa strogim zabranama i
ograničenjima;
c) III. zaštitna zona kao zona sa umjerenim zabranama
i ograničenjima;
d) IV. zaštitna zona kao zona sa preventivnim
zabranama i ograničenjima.
(3) Tačan broj, veličina i granice zaštitnih zona iz stava (2)
ovog člana utvrdiće se u elaboratu zaštite izvorišta na
osnovu analize rizika o specifičnoj osjetljivosti izvorišta u
odnosu na ljudske aktivnosti koje se odvijaju ili planiraju
da se odvijaju u slivu izvorišta, a koje mogu direktno ili
indirektno ugroziti izdašnost i/ili kvalitet vode na
izvorištu.
(4) Ukoliko se pokaže opravdanim, u elaboratu zaštite
izvorišta može se ustanoviti i da:
a) II. i III. zaštitna zona iz stava 2. ovog člana mogu se
u potpunosti ili na pojedinim dijelovima sliva
tretirati kao jedinstvena zona sanitarne zaštite
izvorišta;
b) unutar II., III. ili IV. zaštitne zone iz stava 2. ovog
člana mogu se utvrditi određena ograničena područja
koja će imati strožije zabrane i ograničenja od onih
utvrđenih u Prilogu 1. ovog Pravilnika za predmetnu
zaštitnu zonu kako bi se dodatnim mjerama zaštite
smanjio potencijalni rizik zagađenja.
(5) Za sva izvorišta čija voda nije namijenjena ljudskoj
upotrebi, odnosno za korištenje izvorišta mineralnih
podzemnih voda, ovim Pravilnikom utvrđuje se
uspostavljanje samo I. zaštitne zone sa najstrožijim
zabranama i ograničenjima definisanim u Prilogu 1. ovog
Pravilnika.
(6) Za izvorišta iz člana 4. ovog Pravilnika, koja se po svojim
hidrogeološkim karakteristikama mogu svrstati u dvije ili
više vrsta izvorišta, tačan broj, veličine i granice zaštitnih
zona utvrdiće se u elaboratu zaštite izvorišta na osnovu
posebno provedenih istražnih radova.
Član 6.
(Određivanje granice zona sanitarne zaštite izvorišta vode u
akviferima intergranularne poroznosti)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zona sanitarne zaštite izvorišta vode u akviferima
intergranularne poroznosti formira se oko vodozahvatnog
područja, a obuhvata izvorište, objekte i prostor
eventualnog vještačkog prihranjivanja izvorišta, bez
obzira na udaljenost istih od vodozahvata.
(2) Granica I. zaštitne zone iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje
se ogradom ne nižom od dva (2) m koja se postavlja na
udaljenosti ne manjoj od deset (10) m od vanjskih kontura
svih objekata koji se nalaze u vodozahvatnom području.
(3) Izuzetno, u zavisnosti od lokalnih uslova, udaljenost
granice I. zaštitne zone iz stava (2) ovog člana može se
smanjiti na udaljenost ne manju od tri (3) m od vanjskih
kontura vodozahvatnog područja, pod uslovom da se
odgovarajućim istražnim radovima i proračunima utvrdi
da:
a) ne postoji mogućnost direktnog površinskog
zagađenja izvorišta na neposrednom lokalitetu
zahvata, a troškovi eksproprijacije zemljišta oko
samog izvorišta su iznimno visoki, ili
b) bi ograđivanje na udaljenosti iz stava (2) ovog člana
zahtijevalo visoke investicione troškove.
(4) U izuzetnim slučajevima, granice I. zaštitne zone za
izvorišta iz stava 1. ovog člana mogu se proširiti u cilju
zaštite direktnog zahvata podzemnih voda kako bi se
spriječio transport zagađenja od postojećih javno
značajnih infrastrukturnih objekata (saobraćajnica,
željeznička pruga, specijalni objekti i sl.) koji se već
nalaze u neposrednoj blizini zahvata. U ovim slučajevima
proširene granice I. zaštitne zone utvrdiće se na osnovu
ekonomsko-tehničke argumentacije koja opravdava ovo
izuzeće, a koje će se prezentirati u elaboratu zaštite
izvorišta.
(5) II. zaštitna zona za izvorišta iz stava 1. ovog člana
utvrđuje se radi smanjenja rizika od zagađenja izvorišta
hemijskim materijama visokog rizika i drugim štetnim
uticajima koji se mogu pojaviti tokom zadržavanja vode u
podzemlju.
(6) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
omeđuje teren od vanjske granice I. zaštitne zone do linije
od koje je podzemnoj vodi, pod pretpostavkom
kontinuiranog crpljenja na izvorištu maksimalnih dnevnih
potreba vodovodnog sistema, potrebno najmanje deset
(10) dana tečenja do vodozahvata.
(7) III zaštitna zona izvorišta iz stava 1. ovog člana utvrđuje
se radi smanjenja rizika od zagađenja podzemnih voda
patogenim mikroorganizmima i drugim štetnim uticajima
koji se mogu pojaviti tokom zadržavanja vode u
podzemlju.
(8) Granica III. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
omeđuje teren od vanjske granice II. zaštitne zone do
linije od koje je podzemnoj vodi, pod pretpostavkom
kontinuiranog crpljenja na izvorištu maksimalnih dnevnih
potreba vodovodnog sistema, potrebno najmanje pedeset
(50) dana tečenja do vodozahvata.
(9) IV. zaštitna zona izvorišta utvrđuje se prvenstveno radi
smanjenja rizika zagađenja podzemnih voda od teško
razgradivih hemijskih i radioaktivnih materija.
(10) Granica IV. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
omeđuje teren od vanjske granice III. zaštitne zone do
hidrogeološke granice sliva izvorišta.
(11) U slučajevima izuzetno složenih hidrogeoloških uslova na
terenu, naručilac izrade elaborata zaštite izvorišta može
predložiti smanjenje ili povećanje područja zaštitnih zona
izvorišta iz st. 6. i 8. ovog člana. Ovaj prijedlog zajedno sa
ključnim obrazloženjem i prijedlogom planiranog
programa radova dostavlja se nadležnoj Agenciji za vodno
područje na davanje stručnog mišljenja o opravdanosti
takvog zahtjeva kao i o dodatnim analizama koje elaborat
zaštite mora sadržavati.
Broj 88 - Strana 20 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

Član 7.
(Određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta vode u
kraškim akviferima)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zaštitna zona izvorišta vode u kraškim akviferima
formira se oko:
a) kraških izvorišta i pripadajućeg vodozahvatnog
područja;
b) ponora, ponorskih zona i jama unutar hidrogeološke
granice sliva kraškog izvorišta, za koje je utvrđeno
ili procijenjeno da omogućuju oticanje površinskih
voda do kraškog izvorišta u vremenu kraćem od 10
dana pri uslovima velikih proticaja;
c) objekata namijenjenih eventualnom vještačkom
prihranjivanju izvorišta bez obzira na udaljenost
istih od vodozahvata.
(2) Granica I. zaštitne zone izvorišta iz stava (1) ovog člana
obezbjeđuje se ogradom ne nižom od dva (2) m koja se
postavlja na udaljenosti ne manjoj od dvadesetpet (25) m
od vanjskih kontura vodozahvatnog područja ili vanjskih
kontura geoloških formacija iz stava (1) alineja b) ovog
člana.
(3) Izuzetno, granica I. zaštitne zone izvorišta iz stava (2)
ovog člana može se smanjiti na udaljenost ne manju od
deset (10) m pod uslovom da se odgovarajućim istražnim
radovima kao i monitoringom kvaliteta i kvantiteta vode
na izvorištu i dijelu razmatranog sliva utvrdi da:
a) ne postoji mogućnost direktnog površinskog
zagađenja izvorišta na neposrednom lokalitetu
zahvata, a troškovi eksproprijacije zemljišta oko
samog izvorišta su iznimno visoki, ili
b) bi ograđivanje na udaljenosti iz stava (2) ovog člana
zahtijevalo visoke investicione troškove.
(4) U izuzetnim slučajevima granice I. zaštitne zone za
izvorišta iz stava 1. ovog člana mogu se proširiti radi
sprječavanja zagađenja izvorišta od postojećih javno
značajnih infrastrukturnih objekata (saobraćajnica,
željeznička pruga, specijalni objekti i sl.) koji se već
nalaze u neposrednoj blizini zahvata. U ovim slučajevima
proširene granice I. zaštitne zone utvrdiće se na osnovu
ekonomsko-tehničke argumentacije koja opravdava ovo
izuzeće, a koje će se prezentirati u elaboratu zaštite
izvorišta.
(5) U slučajevima iz stava 4. ovog člana, elaboratom zaštite
izvorišta će se utvrditi koji se dio terena mora ograditi kao
I zaštitna zona i za koji dio terena se mogu eventualno
postaviti samo table sa upozorenjem o neposrednoj blizini
izvorišta.
(6) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
omeđuje teren od vanjske granice I. zaštitne zone do linije
od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje jedan (1)
dan tečenja do vodozahvata.
(7) U izuzetnim slučajevima, II. zaštitna zona može se
ustanoviti i za one dijelove sliva koji se nalaze izvan
granice iz stava 6. ovog člana, u kojima je prividna brzina
tečenja podzemne vode veća od 2,5 km/dan u uslovima
velikih voda.
(8) Granica III. zašttitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
omeđuje teren od vanjske granice II zaštitne zone do linije
od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje deset (10)
dana tečenja do vodozahvata.
(9) U izuzetnim slučajevima, III. zaštitna zona može se
ustanoviti i za one dijelove sliva, koji se nalaze izvan
granice iz stava 8. ovog člana, u kojima prividna brzina
tečenja podzemne vode iznosi od 1,0 do 2,5 km/dan u
uslovima velikih voda.
(10) Granica IV. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
omeđuje teren od vanjske granice III. zaštitne zone do
hidrogeološke granice sliva izvorišta.
Član 8.
(Određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta sa
zahvatom vode iz otvorenih vodotoka)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zaštitna zona izvorišta sa zahvatom vode iz
otvorenih vodotoka utvrđuje se za teren neposredno oko
vodozahvatnog područja.
(2) Granica I. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
utvrđuje se na udaljenosti ne manjoj od dvadesetpet (25)
m od vanjskih kontura vodozahvatnog područja. Ista se
označava:
a) adekvatnim plutačama/plovcima na vodotoku;
b) ogradom ne nižom od dva (2) m na obalama
vodotoka.
(3) II. zaštitna zona izvorišta iz stava 1. ovog člana utvrđuje
se radi smanjenja rizika od zagađenja vodotoka hemijskim
substancama visokog rizika. Ista obuhvata dio vodotoka i
pojas obalnog područja sa obje strane vodotoka uzvodno
od granice I. zaštitne zone.
(4) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
određuje se elaboratom zaštite izvorišta u skladu sa
lokalnim uslovima, pri čemu ova granica:
a) na uzvodnom dijelu vodotoka ne može biti kraća od
hiljadu (1.000) m od mjesta vodozahvata;
b) na obje obale vodotoka sa širinom pojasa ne manjom
od pedeset (50) m mjerenom u horizontalnoj
projekciji od nivoa vode na obalama koji se dostignu
u vodotoku pri velikim vodama učestalosti pojave
1/100 godina.
Član 9.
(Određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta sa
zahvatom vode iz akumulacije/jezera)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zaštitna zona izvorišta sa zahvatom vode iz
akumulacije/jezera utvrđuje se za teren neposredno oko
vodozahvatnog područja i akumulacije/jezera.
(2) Granica I. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
utvrđuje se oko akumulacije/jezera na udaljenosti od
pedeset (50) m mjereno u horizontalnoj projekciji od
konture vodnog lica koja se dostigne pri maksimalnoj koti
nivoa vode u akumulaciji/jezeru.
(3) Granice I. zaštitne zone iz stava 2. ovog člana označava se
tablama sa istaknutim upozorenjima o režimu zaštite
cijelim obodom akumulacije/jezera na minimalnoj
udaljenosti od sedamdeset (70) m mjereno u horizontalnoj
projekciji od ruba vode u akumulaciji/jezeru pri
maksimalnoj koti nivoa vode u akumulaciji/jezeru. Table
se postavljaju na razmaku ne većem od dvije stotine (200)
m.
(4) Vodozahvatno područje izvorišta iz stava 1. ovog člana
utvrđuje se ogradom visine od najmanje dva (2) m i to na
udaljenosti od najmanje deset (10) m od vanjskih kontura
vodozahvatnog područja.
(5) II. zaštitna zona izvorišta iz stava 1. ovog člana utvrđuje
se kao zaštitni pojas oko I. zaštitne zone radi smanjenja
rizika od zagađenja vode u akumulaciji/jezeru hemijskim
substancama visokog rizika.
(6) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stava 1. ovog člana
utvrđuje se elaboratom zaštite izvorišta, pri čemu ta
granica ne može biti udaljena manje od stotinu (100) m od
granice I. zaštitne zone mjereno u horizontalnoj projekciji.
Zavisno o lokalnoj situaciji, II. zaštitna zona može se u
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 21

elaboratu zaštite izvorišta proširiti i duž obala vodotoka -
pritoka u akumulaciju/jezero.
III. USPOSTAVLJANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE I
MJERA ZAŠTITE
Član 10.
(Mjere zaštite u zaštitnim zonama)
(1) Mjere zaštite u zaštitnim zonama izvorišta provode se
putem zabrana, ograničenja i drugih oblika kontrole
ljudskih aktivnosti radi smanjenja rizika od zagađenja
izvorišta ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati
na izvorišta, njihovu izdašnost, kvalitet i zdravstvenu
ispravnost vode. U tu svrhu, elaboratom zaštite izvorišta
utvrđuju se aktivnosti koje se u pojedinim zaštitnim
zonama:
a) zabranjuju u potpunosti;
b) dopuštaju uz provođenje standardnih mjera zaštite;
c) dopuštaju uz provođenje standardnih i dodatnih
mjera zaštite.
(2) Standardne mjere zaštite iz stava 1. al. b) i c) ovog člana
prvenstveno obuhvataju obavezu zagađivača da prikupi
sve svoje otpadne vode vodonepropusnim kanalizacionim
sistemom i da tako prikupljene vode prečišćava
minimalno sekundarnim tretmanom prečišćavanja.
(3) Popis aktivnosti kao i nivo ograničenja njihove primjene
po pojedinim zaštitnim zonama dat je u Prilogu 1. koji je
sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) U svim slučajevima gdje se određene aktivnosti iz Priloga
1. ovog Pravilnika moraju provesti uz standardne ili
dodatne mjere zaštite iste se moraju detaljno specificirati
u elaboratu zaštite izvorišta. U najvećem broju slučajeva
dodatne mjere zaštite će uključiti izgradnju adekvatnog
kanalizacionog sistema sa postrojenjem za pročišćavanje
otpadnih voda koje su specifične za predmetnog
zagađivača, kako bi se spriječilo direktno oticanje ili
infiltracija otpadnih voda u podzemlje.
(5) U izuzetnim slučajevima, ako se procjenom ukupnog
rizika u elaboratu zaštite izvorišta utvrdi da se
provođenjem standardnih i dodatnih mjera zaštite ne može
obezbijediti adekvatna zaštita izvorišta u slučaju
provođenja neke od aktivnosti iz Priloga 1. ovog
Pravilnika, Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva će informisati Vladu Federacije
Bosne i Hercegovine i od iste zatražiti zabranu predmetne
aktivnosti ili donošenje odluke o eventualnoj izgradnji
infrastrukturnih objekata kojima će se obezbijediti
adekvatna zaštita izvorišta.
(6) Za provođenje aktivnosti iz stava 1. al. b) i c) ovog člana,
zainteresirana pravna i fizička lica dužna su pribaviti
vodne akte prema odredbama Zakona o vodama.
(7) Operator vodovodnog sistema obavezan je ograditi
područje I. zaštitne zone izvorišta i istaći upozorenje o
zabrani neovlaštenog pristupa te osigurati stalni
elektronski i/ili fizički nadzor.
(8) Pristup ograđenim prostorima unutar I. zaštitne zone
izvorišta dozvoljen je samo zaposlenim licima koje odredi
Operator vodovodnog sistema, nadležnim inspekcijskim
organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i drugim licima
uz posebnu dozvolu i evidenciju Operatora vodovodnog
sistema, što se precizira općim aktom o održavanju i
korištenju vodnih objekata iz člana 20. stav 4. Zakona o
vodama.
Član 11.
(Obaveze nadležnog općinskog organa uprave o zaštiti
izvorišta)
(1) Općinski organ uprave nadležan za vode na čijem
području se nalazi izvorište dužan je, na prijedlog
operatora vodovodnog sistema ili samostalno, da:
a) organizuje izradu elaborata zaštite izvorišta;
b) organizuje reviziju elaborata zaštite izvorišta;
c) na osnovu nacrta elaborata zaštite izvorišta
organizuje provođenje javne rasprave;
d) dostavlja nacrt elaborata zaštite izvorišta na uvid i
mišljenje drugim jedinicama lokalne samouprave na
čijem se području nalaze zaštitne zone izvorišta
predložene elaboratom;
e) uputi nadležnom organu iz člana 68. st. 2. do 5.
Zakona o vodama prijedlog Odluke o zaštiti
izvorišta na donošenje;
f) od korisnika izvorišta vode za flaširanje, mineralnih,
termalnih ili termo-mineralnih voda namijenjenih za
ljudsku upotrebu zatraži uspostavu zaštite izvorišta u
skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
(2) Operator vodovodnog sistema je dužan osigurati uslove za
provođenje aktivnosti iz stava 1. al. a) do e) ovog člana,
koje vodi općinski organ uprave nadležan za vode.
Član 12.
(Sadržaj elaborata zaštite izvorišta)
(1) Elaborat zaštite izvorišta treba minimalno da sadrži:
1. projektni zadatak ovjeren od strane naručioca;
2. ovjerenu kopiju zemljišno-knjižnog izvatka za
područje I. zaštitne zone izvorišta;
3. opšte karakteristike sliva izvorišta;
4. geološke i hidrogeološke karakteristike sliva
izvorišta sa izradom prostornog modela i
vrednovanjem indeksa osjetljivosti geoloških i
hidrogeoloških struktura u odnosu na postojeće i
planirane aktivnosti u slivu izvorišta (prema Prilogu
1. ovog Pravilnika);
5. hidrološke karakteristike sliva izvorišta;
6. vegetacione karakteristike sliva izvorišta;
7. karakteristike erozionih procesa u slivu izvorišta;
8. kvantitativne i kvalitativne karakteristike voda na
izvorištu u toku hidrološkog ciklusa;
9. ako se radi o bunarima: optimalni kapacitet bunara,
poroznost akfivera, koeficijent filtracije i
transmisibilnost, stvarnu brzinu podzemne vode,
karakteritične nivoe podzemne vode, projektovano
sniženje nivoa vode kao i dinamički nivo vode u
bunaru dobijen tokom testiranja bunara;
10. katastar postojećih i potencijalnih izvora zagađenja
na slivu izvorišta sa prikazom vrste zagađenja,
procjenom količine zagađenja i vrednovanjem
indeksa zagađivača;
11. pregled rezultata dodatnih istražnih radova;
12. pregled osnovnih karakteristika sistema za
vodosnabdijevanje (broj stanovnika, potrebne
količine vode, režim rada sistema i dr.);
13. tehničku analizu identifikacije ključnih hidrodina-
mičkih i hidrogeoloških karakteristika sliva izvorišta
sa proračunom indeksa rizika zagađenja u cilju
određivanje vrste i veličine zaštitnih zona kao i
definisanja prostornog obuhvata pojedinih zaštitinih
zona;
14. identifikacija postojećih aktivnosti po pojedinim
zaštitnim zonama i njihova specifikacija u skladu sa
odredbama člana 10. st. 1. do 6. ovog Pravilnika;
Broj 88 - Strana 22 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

15. identifikacija zaštitnih mjera po pojedinim zaštitnim
zonama;
16. po potrebi, prijedlog sanacionih zahvata na
postojećim objektima unutar zona sanitarne zaštite;
17. plan monitoringa kvaliteta i kvantiteta vode na
izvorištu,
18. procjena troškova provođenja odluke;
19. zaključak o tehničkoj i finansijskoj opravdanosti
provođenja zaštite izvorišta u odnosu na potencijalna
alternativna rješenja;
20. prednacrt odluke o zaštiti izvorišta;
21. grafičke nacrte zaštitnih zona na kartama
odgovarajuće razmjere pri čemu na nacrtu I. zaštitne
zone izvorišta treba dati i prikaz svih vodozahvatnih
objekata.
(2) Svi podaci prezentirani u elaboratu zaštite moraju se
obraditi GIS tehnologijom čije baze podataka moraju biti
usklađene sa formatom Informacionog sistema voda (ISV)
koje su uspostavile nadležne Agencije za vode. Naručilac
izrade elaborata zaštite izvorišta dužan je predmetne
podatke dostaviti nadležnoj Agenciji za vode nakon
donošenja odluke o provođenju zaštite izvorišta.
Član 13.
(Odluka o zaštiti izvorišta)
(1) Na osnovu usvojenog elaborata zaštite izvorišta nadležni
organ iz člana 68. st. 2. do 5. Zakona o vodama donosi
odluku o zaštiti izvorišta.
(2) Shodno odredbi člana 66. stav 4. Zakona o vodama,
odluka o zaštiti izvorišta treba da sadrži:
a) naziv nadležnog organa i pravnog lica zaduženog za
provođenje odluke o zaštiti izvorišta;
b) tačan naziv i lokaciju izvorišta;
c) topografske karte i kopije katastarskih planova
odgovarajuće razmjere sa ucrtanim granicama
zaštitnih zona;
d) detaljan opis granica zona sanitarne zaštite;
e) sanitarne i druge uslove provođenja ljudskih
aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan
opis mjera zaštite, zabrana ili ograničenja;
f) odredbe o vršenju nadzora nad provođenjem režima
zaštite i zaštitnih mjera;
g) odredbe o monitoringu kvaliteta i kvantiteta vode na
izvorištu;
h) izvore i način finansiranja provođenja zaštitnih
mjera za planski period od najmanje deset (10)
godina;
i) rokove za primjenu pojedinih mjera;
j) kaznene odredbe.
Član 14.
(Privremena zaštita izvorišta)
Za izvorišta vode od značaja za buduće: snabdijevanje
vodom za piće i korištenje izvora mineralne, termalne,
termomineralne ili druge podzemne vode provodi se
privremena zaštita u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o
vodama.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15.
(Rokovi za usklađivanje)
(1) Za sva izvorišta za koja je odluka o zaštiti izvorišta
donesena prije stupanja na snagu ovog pravilnika,
usklađivanje sa odredbama ovog pravilnika izvršit će se u
roku od pet (5) godina od dana stupanja na snagu ovog
pravilnika.
(2) Za sva izvorišta iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika koja se
trenutno koriste, a za koja nije donesena odluka o zaštiti
izvorišta, ista će se donijeti u roku od tri (3) godine od
dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
(3) Do donošenja odluke o zaštiti izvorišta iz stava 2. ovog
člana, općinski organ uprave nadležan za vode na čijem
području se nalazi izvorište će u roku od šest (6) mjeseci
od stupanja na snagu ovog pravilnika:
a) izvršiti privremenu zaštitu izvorišta u radijusu ne
manjem od pedeset (50) m od postojećeg
vodozahvata i
b) odrediti pravno lice koje će uspostaviti i minimalno
jednom mjesečno provoditi odgovarajući monitoring
kvaliteta vode na izvorištu.
(4) Za izvorišta iz stava 2. ovog člana, općinski organ uprave
nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište će
u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
pravilnika otpočeti istražne radove za izradu elaborata
zaštite izvorišta, što se dokazuje potpisanim ugovorom sa
pravnim licem registrovanim za ovu vrstu istraživanja, pri
čemu taj ugovor mora sadržavati rokove za izvršenje
radova u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana.
Član 16.
(Prestanak primjene pravilnika)
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i
zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da
se koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", broj
51/02).
Član 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-1-25-63-8/12
02. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Jerko Ivanković - Lijanović, s. r.
PRILOG 1.
Popis aktivnosti i nivo ograničenja njihove primjene po
pojedinim zaštitnim zonama
RB Naziv aktivnosti
Zahvat
podzemnih voda
Zahvat
površinskih
voda
Zona sanitarne zaštite
I II III IV I II
A. URBANIZACIJA I GRAĐEVINSKI RADOVI
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Urbanizacija
1.1 Izgradnja novih urbanih naselja Z Z SD S Z Z
1.2 Proširenje postojećih urbanih naselja Z Z SD S Z SD
1.3
Individualna stambena izgradnja uz korištenje
samostalnih sistema za tretman otpadnih voda
(npr. septičke jame)
Z Z SD S Z SD
1.4
Održavanje postojećih građevinskih objekata
bez promjene namjene
Z SD S S Z SD
1.5
Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti
koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla
Z Z SD SD Z Z
2 Građevinski iskopi
2.1 Iskopi u vodonosnom sloju Z Z Z SD Z Z
2.2 Vađenje materijala iz vodotoka Z Z SD SD Z Z
2.3
Izgradnja i rad kamenoloma i drugih
pozajmišta materijala
Z Z Z SD Z Z
2.4 Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u Z Z Z SD Z Z
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 23

funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu
poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva
2.5
Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne
vode, zemni plin kao i druge materije koje
mogu ugroziti kvalitet vode na izvorištu
Z Z SD SD Z Z
3 Izgradnja i rad specijalnih objekata
3.1 Transformatorske stanice Z Z SD SD Z Z
3.2 Manevarski i vojni poligoni Z Z Z SD Z Z
3.3
Izgradnja novih, korištenje ili proširenje
postojećih groblja
Z Z SD S Z Z
B. KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Prikupljanje i tretman otpadnih voda
1.1
Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih
instalacija koje omogućuju redovno
funkcionisanje objekata vodozahvatnog
područja
S

S

1.2 Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda Z Z Z Z Z Z
1.3
Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih
otpadnih voda
Z Z SD S Z Z
2 Odlaganje otpada
2.1
Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog,
komunalnog i drugog otpada
Z Z Z Z Z Z
2.2 Izgradnja i rad sanitarnih deponija Z Z Z SD Z Z
2.3
Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u
sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda
Z Z SD S Z Z
2.4
Izgradnja i rad postrojenja za tretman
životinjskog otpada
Z Z SD S Z Z
C. INDUSTRIJSKE AKTIVNOSTI
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Eksploatacija mineralnih sirovina
1.1
Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
izgradnja i rad objekata za deponovanje,
mljevenje i preradu sirovina i jalovine
Z Z SD SD Z Z
1.2
Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,
izgradnja i rad objekata za deponovanje,
mljevenje i preradu sirovina i jalovine
Z Z SD SD Z Z
2 Eksploatacija nafte, gasa i radioaktivnih tvari
2.1
Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina
za naftu i zemni gas
Z Z Z SD Z Z
2.2
Izvođenje istražnih radova i eksploatacija
radioaktivnih tvari
Z Z Z Z Z Z
3 Industrijski pogoni opasni po kvalitet voda
3.1 Pogoni metalne industrije Z Z SD SD Z Z
3.2 Rafinerije Z Z Z SD Z Z
3.3 Pogoni hemijske industrije Z Z Z SD Z Z
3.4 Pogoni gumarske industrije Z Z SD SD Z Z
3.5 Pogoni industrije papira i celuloze Z Z SD SD Z Z
3.6 Pogoni kožarske industrije Z Z SD SD Z Z
3.7 Pogoni prehrambene industrije Z Z SD SD Z Z
4 Elektrane
4.1 Gasne elektrane Z Z SD SD Z Z
4.2 Termo elektrane Z Z SD SD Z Z
4.3 Nuklearne elektrane Z Z Z SD Z Z
5 Industrijska skladišta i deponije
5.1
Skladištenje industrijskih sirovina i hemikalija
opasnih za vodu
Z Z Z SD Z Z
5.2 Skladištenje i deponovanje radio-aktivnih tvari Z Z Z Z Z Z
i otpada
5.3 Skladištenje i deponovanje šljake i pepela Z Z SD S Z Z
5.4
Deponije industrijskog otpada opasnog za
kvalitete vode na izvorištu
Z Z Z SD Z Z
5.5
Deponije industrijskog otpada bezopasnog za
kvalitet vode na izvorištu
Z S S S Z S
6
Prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih
voda
6.1
Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih
sistema
Z Z SD S Z Z
6.2
Izgradnja i rad postrojenja za tretman
industrijskih otpadnih voda
Z Z SD S Z Z
6.3
Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih
industrijskih otpadnih i rashladnih voda
Z Z Z Z Z Z
D. TRANSPORT I SAOBRAĆAJ
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Saobraćaj
1.1
Izgradnja autocesta i cesta rezervisanih za
motorni saobraćaj
Z Z SD S Z Z
1.2
Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih
objekata (parkirališta, mostova, tunela, ...)
Z SD SD S Z SD
1.3 Izgradnja depoa za teška vozila Z Z Z SD Z Z
1.4 Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala Z Z SD SD Z Z
1.5
Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i
terminala
Z Z SD SD Z Z
1.6
Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih
staza za korištenje u zračnom saobraćaju
Z Z Z SD Z Z
1.7
Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina
opasnih za kvalitet vode
Z Z Z SD Z Z
1.8
Cestovni transport hemikalija, tečnih goriva i
drugih opasnih materija
Z Z SD SD Z Z
2 Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata
2.1 Nadzemni ili podzemni spremnici Z Z Z SD Z Z
2.2 Pretakališta Z Z Z SD Z Z
2.3 Benzinske stanice uz prometnice Z Z SD SD Z Z
2.4
Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili
pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za
potrebe individualnih domaćinstva
Z Z SD S Z SD
E. STOČARSTVO, POLJOPRIVREDA I
ŠUMARSTVO
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Stočarstvo
1.1 Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja Z Z SD S Z Z
1.2
Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite
potrebe pojedinačnih domaćinstava
Z SD SD S Z SD
1.3
Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za
pojedinačna domaćinstva
Z Z SD S Z Z
1.4 Intenzivna ispaša stoke Z Z SD S Z Z
1.5 Napajanje stoke iz površinskih vodotoka Z Z SD S Z SD
2 Poljoprivreda
2.1 Skladištenje đubriva i pesticida Z Z Z SD Z Z
2.2
Poljoprivredna proizvodnja praćena
intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva,
stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida
Z Z Z SD Z Z
2.3 Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama Z Z Z SD Z Z
2.4
Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez
korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka,
pesticida, herbicida i insekticida
Z S S S Z S
2.5 Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i S S S S S S
Broj 88 - Strana 24 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

drugih agroteh. sredstava
3 Šumarstvo
3.1 Nekontrolisana sječa i krčenje šume Z Z Z Z Z Z
3.2 Kontrolisana sječa i krčenje šume SD S S S SD S
F. TURIZAM I REKREACIJA
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1.1
Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-
lječilišnih objekata
Z SD SD S Z SD
1.2
Kampovanje ili drugi vid organizovanog
okupljanja ljudi u prirodi
Z SD SD S Z SD
1.3 Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena Z SD SD S Z SD
1.4 Izgradnja i rad igrališta za golf Z SD SD S Z Z
1.5 Izgradnja i rad skijališta Z SD SD S Z SD
1.6 Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting, ...) Z S S S Z S
1.7 Rekreacioni i sportski ribolov Z S S S Z S
1.8
Korištenje plovnih sredstava sa motorima sa
unutrašnjim sagorijevanjem
Z Z SD S Z Z


Na temelju članka 66. stavak 3., a u svezi sa člankom 220.
stavak 1. točka 3. Zakona o vodama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, u suradnji sa federalnim ministrom
zdravstva i federalnim ministrom okoliša i turizma, donosi
PRAVILNIK
O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA
ODREĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE I
ZAŠTITNIH MJERA ZA IZVORIŠTA VODE ZA JAVNO
VODOSNABDIJEVANJE STANOVNIŠTVA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:
a) uvjeti o načinu određivanja zona sanitarne zaštite
izvorišta vode koja se po količini i kakvoći mogu
koristiti ili se koriste za javno vodosnabdijevanje
stanovništva, odnosno za ljudsku uporabu;
b) mjere zaštite u zonama sanitarne zaštite;
c) postupak za donošenje odluke o zaštiti izvorišta.
Članak 2.
(Područje primjene)
(1) Pored izvorišta iz članka 1. alineja a) ovoga Pravilnika,
odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na izvorišta
mineralnih, termalnih i termo-mineralnih voda
namijenjenih ljudskoj uporabi.
(2) Izuzetno, na prijedlog općinskog organa uprave
mjerodavnog za vode na čijem području se nalazi
izvorište, mjerodavna Agencija za vodno područje može
dozvoliti odstupanje od odredbi iz ovoga Pravilnika:
a) ako se voda koristi isključivo za one potrebe za koje
kakvoća vode nema direktnog ili indirektnog
utjecaja na zdravlje ljudi;
b) ako se voda zahvata sa jednog izvorišta čiji je srednji
dnevni kapacitet manji od 10 m
3
/dan ili ako se ne
radi o javnom vodosnabdijevanju ili komercijalnoj
aktivnosti u cilju obezbjeđenja snabdijevanja vodom
naselja sa manje od 50 stanovnika.
Članak 3.
(Definicije)
(1) Pored definicija iz članka 4. Zakona o vodama, za potrebe
ovoga Pravilnika uvode se i sljedeće definicije:
1. "elaborat zaštite izvorišta" označava tehničku
dokumentaciju izrađenu od strane jednog i
revidovanu od strane druge stručne pravne osobe na
temelju rezultata istražnih radova sukladno
odredbama ovoga Pravilnika;
2. "hidrološki ciklus" označava vremenski period od
najmanje godinu dana, tijekom koga se najmanje
jednom tijekom svakog godišnjeg doba vrši
utvrđivanje izdašnosti i prirodnog sastava vode iz
izvorišta i to najmanje u obujmu definiranom
propisom kojim se uređuje zdravstvena ispravnost
vode za piće;
3. "izvorište" označava uži prostor gdje se iz vodnog
tijela podzemnih voda ili iz vodnog tijela
površinskih voda zahvata ili se planira zahvatati
voda za ljudsku uporabu;
4. "mineralna voda" označava izvorsku mineralnu
vodu u svom prirodnom stanju ili izvorsku
mineralnu vodu koja se flašira na samom izvorištu, a
koja je namijenjena ljudskoj uporabi;
5. "prividna brzina podzemne vode" označava
brzinu tečenja podzemne vode u uvjetima
uniformnog stacionarnog tečenja;
6. "sliv izvorišta" označava geografsko područje sa
kojeg se površinske i podzemne vode slivaju
prirodnim putem ka izvorištu;
7. "voda namijenjena ljudskoj uporabi" označava
vodu koja se koristi, bilo u prirodnom stanju ili
nakon odgovarajućeg pročišćavanja, za piće,
kuvanje ili pripremu hrane namijenjene ljudskoj
uporabi neovisno od tipa izvorišta vode i načina
isporuke vode (javni vodovod ili neka vrsta
komercijalnog pakiranja);
8. "vodozahvatno područje" označava uži, ograđeni
prostor oko vodozahvatnog objekta koji pored
vodozahvata obuhvata eventualno i postrojenje za
pročišćavanje, rezervoar, pumpnu stanicu,
administrativne i pogonske objekte, kao i druge
infrastrukturne objekte koji se koriste u svrhu
obezbjeđenja javnog vodosnabdijevanja;
9. "zona sanitarne zaštite izvorišta" označava jasno
definirani podzemni i površinski dio sliva izvorišta
na kojem se ograničava i kontroliše način provedbe
određenih ljudskih aktivnosti koje mogu da izazovu
promjenu izdašnosti izvorišta ili pogoršanje kakvoće
vode u odnosu na kakvoću koja je definirana u
propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i
o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim
vodama.
II. ODREĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE
Članak 4.
(Vrste izvorišta)
(1) Sukladno ovome Pravilniku razlikuju se uvjeti i način
određivanje zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu:
zaštitnih zona) za:
a) izvorišta podzemne vode u akviferima intergranu-
larne poroznosti;
b) izvorišta podzemne vode u kraškim akviferima;
c) izvorišta vode iz površinskih vodotoka;
d) izvorišta vode iz akumulacije/jezera.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 25

Članak 5.
(Zone sanitarne zaštite izvorišta)
(1) Za zaštitu izvorišta iz članka 4. al. a) i b) ovoga Pravilnika
uspostavljaju se najmanje I., II. i III. zaštitna zona, a za
izvorišta iz članka 4. al. c) i d) uspostavljaju se najmanje
I. i II. zaštitna zona iz stavka 2. ovoga članka.
(2) Prema odredbama ovoga Pravilnika za zaštitu izvorišta
vode utvrđuju se četiri zaštitne zone i to:
a) I. zaštitna zona kao zona sa najstrožijim zabranama i
ograničenjima;
b) II. zaštitna zona kao zona sa strogim zabranama i
ograničenjima;
c) III. zaštitna zona kao zona sa umjerenim zabranama
i ograničenjima;
d) IV. zaštitna zona kao zona sa preventivnim
zabranama i ograničenjima.
(3) Točan broj, veličina i granice zaštitnih zona iz stavka (2)
ovoga članka utvrdiće se u elaboratu zaštite izvorišta na
temelju analize rizika o specifičnoj osjetljivosti izvorišta u
odnosu na ljudske aktivnosti koje se odvijaju ili planiraju
da se odvijaju u slivu izvorišta, a koje mogu direktno ili
indirektno ugroziti izdašnost i/ili kakvoću vode na
izvorištu.
(4) Ukoliko se pokaže opravdanim, u elaboratu zaštite
izvorišta može se ustanoviti i da:
a) II. i III. zaštitna zona iz stavka 2. ovoga članka mogu
se u potpunosti ili na pojedinim dijelovima sliva
tretirati kao jedinstvena zona sanitarne zaštite
izvorišta;
b) unutar II., III. ili IV. zaštitne zone iz stavka 2. ovoga
članka mogu se utvrditi određena ograničena
područja koja će imati strožije zabrane i ograničenja
od onih utvrđenih u Privitku 1. ovoga Pravilnika za
predmetnu zaštitnu zonu kako bi se dodatnim
mjerama zaštite smanjio potencijalni rizik
zagađenja.
(5) Za sva izvorišta čija voda nije namijenjena ljudskoj
uporabi, odnosno za korišćenje izvorišta mineralnih
podzemnih voda, ovim Pravilnikom utvrđuje se
uspostavljanje samo I. zaštitne zone sa najstrožijim
zabranama i ograničenjima definiranim u Privitku 1.
ovoga Pravilnika.
(6) Za izvorišta iz članka 4. ovoga Pravilnika, koja se po
svojim hidrogeološkim karakteristikama mogu svrstati u
dvije ili više vrsta izvorišta, točan broj, veličine i granice
zaštitnih zona utvrdiće se u elaboratu zaštite izvorišta na
temelju posebno provedenih istražnih radova.
Članak 6.
(Određivanje granice zona sanitarne zaštite izvorišta vode u
akviferima intergranularne poroznosti)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zona sanitarne zaštite izvorišta vode u akviferima
intergranularne poroznosti formira se oko vodozahvatnog
područja, a obuhvata izvorište, objekte i prostor
eventualnog vještačkog prihranjivanja izvorišta, bez
obzira na udaljenost istih od vodozahvata.
(2) Granica I. zaštitne zone iz stavka 1. ovoga članka
obezbjeđuje se ogradom ne nižom od dva (2) m koja se
postavlja na udaljenosti ne manjoj od deset (10) m od
vanjskih kontura svih objekata koji se nalaze u
vodozahvatnom području.
(3) Izuzetno, u ovisnosti od lokalnih uvjeta, udaljenost
granice I. zaštitne zone iz stavka (2) ovoga članka može se
smanjiti na udaljenost ne manju od tri (3) m od vanjskih
kontura vodozahvatnog područja, pod uvjetom da se
odgovarajućim istražnim radovima i proračunima utvrdi
da:
a) ne postoji mogućnost direktnog površinskog
zagađenja izvorišta na neposrednom lokalitetu
zahvata, a troškovi eksproprijacije zemljišta oko
samog izvorišta su iznimno visoki, ili
b) bi ograđivanje na udaljenosti iz stavka (2) ovoga
članka zahtijevalo visoke investicione troškove.
(4) U izuzetnim slučajevima, granice I. zaštitne zone za
izvorišta iz stavka 1. ovoga članka mogu se proširiti u
cilju zaštite direktnog zahvata podzemnih voda kako bi se
spriječio transport zagađenja od postojećih javno
značajnih infrastrukturnih objekata (saobraćajnica,
željeznička pruga, specijalni objekti i sl.) koji se već
nalaze u neposrednoj blizini zahvata. U ovim slučajevima
proširene granice I. zaštitne zone utvrdiće se na temelju
ekonomsko-tehničke argumentacije koja opravdava ovo
izuzeće, a koje će se prezentirati u elaboratu zaštite
izvorišta.
(5) II. zaštitna zona za izvorišta iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se radi smanjenja rizika od zagađenja izvorišta
kemijskim materijama visokog rizika i drugim štetnim
utjecajima koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode
u podzemlju.
(6) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka omeđuje teren od vanjske granice I. zaštitne zone
do linije od koje je podzemnoj vodi, pod pretpostavkom
kontinuiranog crpljenja na izvorištu maksimalnih dnevnih
potreba vodovodnog sustava, potrebno najmanje deset
(10) dana tečenja do vodozahvata.
(7) III. zaštitna zona izvorišta iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se radi smanjenja rizika od zagađenja podzemnih
voda patogenim mikroorganizmima i drugim štetnim
utjecajima koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode
u podzemlju.
(8) Granica III. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka omeđuje teren od vanjske granice II. zaštitne zone
do linije od koje je podzemnoj vodi, pod pretpostavkom
kontinuiranog crpljenja na izvorištu maksimalnih dnevnih
potreba vodovodnog sustava, potrebno najmanje pedeset
(50) dana tečenja do vodozahvata.
(9) IV. zaštitna zona izvorišta utvrđuje se prvenstveno radi
smanjenja rizika zagađenja podzemnih voda od teško
razgradivih kemijskih i radioaktivnih materija.
(10) Granica IV. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka omeđuje teren od vanjske granice III. zaštitne zone
do hidrogeološke granice sliva izvorišta.
(11) U slučajevima izuzetno složenih hidrogeoloških uvjeta na
terenu, naručilac izrade elaborata zaštite izvorišta može
predložiti smanjenje ili povećanje područja zaštitnih zona
izvorišta iz st. 6. i 8. ovoga članka. Ovaj prijedlog zajedno
sa ključnim obrazloženjem i prijedlogom planiranog
programa radova dostavlja se mjerodavnoj Agenciji za
vodno područje na davanje stručnog mišljenja o
opravdanosti takvog zahtjeva kao i o dodatnim analizama
koje elaborat zaštite mora sadržavati.
Članak 7.
(Određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta vode u
kraškim akviferima)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zaštitna zona izvorišta vode u kraškim akviferima
formira se oko:
a) kraških izvorišta i pripadajućeg vodozahvatnog
područja;
b) ponora, ponorskih zona i jama unutar hidrogeološke
granice sliva kraškog izvorišta, za koje je utvrđeno
Broj 88 - Strana 26 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

ili procijenjeno da omogućuju oticanje površinskih
voda do kraškog izvorišta u vremenu kraćem od 10
dana pri uvjetima velikih proticaja;
c) objekata namijenjenih eventualnom vještačkom
prihranjivanju izvorišta bez obzira na udaljenost
istih od vodozahvata.
(2) Granica I. zaštitne zone izvorišta iz stavka (1) ovoga
članka obezbjeđuje se ogradom ne nižom od dva (2) m
koja se postavlja na udaljenosti ne manjoj od dvadesetpet
(25) m od vanjskih kontura vodozahvatnog područja ili
vanjskih kontura geoloških formacija iz stavka (1) alineja
b) ovoga članka.
(3) Izuzetno, granica I. zaštitne zone izvorišta iz stavka (2)
ovoga članka može se smanjiti na udaljenost ne manju od
deset (10) m pod uvjetom da se odgovarajućim istražnim
radovima kao i monitoringom kakvoće i kvantiteta vode
na izvorištu i dijelu razmatranog sliva utvrdi da:
a) ne postoji mogućnost direktnog površinskog
zagađenja izvorišta na neposrednom lokalitetu
zahvata, a troškovi eksproprijacije zemljišta oko
samog izvorišta su iznimno visoki, ili
b) bi ograđivanje na udaljenosti iz stavka (2) ovoga
članka zahtijevalo visoke investicione troškove.
(4) U izuzetnim slučajevima granice I. zaštitne zone za
izvorišta iz stavka 1. ovoga članka mogu se proširiti radi
sprječavanja zagađenja izvorišta od postojećih javno
značajnih infrastrukturnih objekata (saobraćajnica,
željeznička pruga, specijalni objekti i sl.) koji se već
nalaze u neposrednoj blizini zahvata. U ovim slučajevima
proširene granice I. zaštitne zone utvrdiće se na temelju
ekonomsko-tehničke argumentacije koja opravdava ovo
izuzeće, a koje će se prezentirati u elaboratu zaštite
izvorišta.
(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, elaboratom
zaštite izvorišta će se utvrditi koji se dio terena mora
ograditi kao I. zaštitna zona i za koji dio terena se mogu
eventualno postaviti samo table sa upozorenjem o
neposrednoj blizini izvorišta.
(6) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka omeđuje teren od vanjske granice I. zaštitne zone
do linije od koje je podzemnoj vodi potrebito najmanje
jedan (1) dan tečenja do vodozahvata.
(7) U izuzetnim slučajevima, II. zaštitna zona može se
ustanoviti i za one dijelove sliva koji se nalaze izvan
granice iz stavka 6. ovoga članka, u kojima je prividna
brzina tečenja podzemne vode veća od 2,5 km/dan u
uvjetima velikih voda.
(8) Granica III. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka omeđuje teren od vanjske granice II. zaštitne zone
do linije od koje je podzemnoj vodi potrebito najmanje
deset (10) dana tečenja do vodozahvata.
(9) U izuzetnim slučajevima, III. zaštitna zona može se
ustanoviti i za one dijelove sliva, koji se nalaze izvan
granice iz stavka 8. ovoga članka, u kojima prividna
brzina tečenja podzemne vode iznosi od 1,0 do 2,5
km/dan u uvjetima velikih voda.
(10) Granica IV. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka omeđuje teren od vanjske granice III. zaštitne zone
do hidrogeološke granice sliva izvorišta.
Članak 8.
(Određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta sa
zahvatom vode iz otvorenih vodotoka)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zaštitna zona izvorišta sa zahvatom vode iz
otvorenih vodotoka utvrđuje se za teren neposredno oko
vodozahvatnog područja.
(2) Granica I. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se na udaljenosti ne manjoj od dvadesetpet (25)
m od vanjskih kontura vodozahvatnog područja. Ista se
označava:
a) adekvatnim plutačama/plovcima na vodotoku;
b) ogradom ne nižom od dva (2) m na obalama
vodotoka.
(3) II. zaštitna zona izvorišta iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se radi smanjenja rizika od zagađenja vodotoka
kemijskim substancama visokog rizika. Ista obuhvata dio
vodotoka i pojas obalnog područja sa obje strane
vodotoka uzvodno od granice I. zaštitne zone.
(4) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka određuje se elaboratom zaštite izvorišta sukladno
lokalnim uvjetima, pri čemu ova granica:
a) na uzvodnom dijelu vodotoka ne može biti kraća od
hiljadu (1.000) m od mjesta vodozahvata;
b) na obje obale vodotoka sa širinom pojasa ne manjom
od pedeset (50) m mjerenom u horizontalnoj
projekciji od razine vode na obalama koji se
dostignu u vodotoku pri velikim vodama učestalosti
pojave 1/100 godina.
Članak 9.
(Određivanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta sa
zahvatom vode iz akumulacije/jezera)
(1) Da bi se spriječio ulazak životinja i neovlašten pristup
ljudi, I. zaštitna zona izvorišta sa zahvatom vode iz
akumulacije/jezera utvrđuje se za teren neposredno oko
vodozahvatnog područja i akumulacije/jezera.
(2) Granica I. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se oko akumulacije/jezera na udaljenosti od
pedeset (50) m mjereno u horizontalnoj projekciji od
konture vodnog lica koja se dostigne pri maksimalnoj koti
razine vode u akumulaciji/jezeru.
(3) Granice I. zaštitne zone iz stavka 2. ovoga članka
označava se tablama sa istaknutim upozorenjima o režimu
zaštite cijelim obodom akumulacije/jezera na minimalnoj
udaljenosti od sedamdeset (70) m mjereno u horizontalnoj
projekciji od ruba vode u akumulaciji/jezeru pri
maksimalnoj koti razine vode u akumulaciji/jezeru. Table
se postavljaju na razmaku ne većem od dvije stotine (200)
m.
(4) Vodozahvatno područje izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje se ogradom visine od najmanje dva (2) m
i to na udaljenosti od najmanje deset (10) m od vanjskih
kontura vodozahvatnog područja.
(5) II. zaštitna zona izvorišta iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se kao zaštitni pojas oko I. zaštitne zone radi
smanjenja rizika od zagađenja vode u akumulaciji/jezeru
kemijskim supstancama visokog rizika.
(6) Granica II. zaštitne zone izvorišta iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje se elaboratom zaštite izvorišta, pri čemu
ta granica ne može biti udaljena manje od stotinu (100) m
od granice I. zaštitne zone mjereno u horizontalnoj
projekciji. Ovisno o lokalnoj situaciji, II. zaštitna zona
može se u elaboratu zaštite izvorišta proširiti i duž obala
vodotoka - pritoka u akumulaciju/jezero.
III. USPOSTAVLJANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE I
MJERA ZAŠTITE
Članak 10.
(Mjere zaštite u zaštitnim zonama)
(1) Mjere zaštite u zaštitnim zonama izvorišta provode se
putem zabrana, ograničenja i drugih oblika kontrole
ljudskih aktivnosti radi smanjenja rizika od zagađenja
izvorišta ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 27

djelovati na izvorišta, njihovu izdašnost, kakvoću i
zdravstvenu ispravnost vode. U tu svrhu, elaboratom
zaštite izvorišta utvrđuju se aktivnosti koje se u pojedinim
zaštitnim zonama:
a) zabranjuju u potpunosti;
b) dopuštaju uz provedbu standardnih mjera zaštite;
c) dopuštaju uz provedbu standardnih i dodatnih mjera
zaštite.
(2) Standardne mjere zaštite iz stavka 1. al. b) i c) ovoga
članka prvenstveno obuhvataju obvezu zagađivača da
prikupi sve svoje otpadne vode vodonepropusnim
kanalizacionim sustavom i da tako prikupljene vode
prečišćava minimalno sekundarnim tretmanom
prečišćavanja.
(3) Popis aktivnosti kao i razina ograničenja njihove primjene
po pojedinim zaštitnim zonama dat je u Privitku 1. koji je
sastavni dio ovoga Pravilnika.
(4) U svim slučajevima gdje se određene aktivnosti iz
Privitka 1. ovoga Pravilnika moraju provesti uz
standardne ili dodatne mjere zaštite iste se moraju detaljno
specificirati u elaboratu zaštite izvorišta. U najvećem
broju slučajeva dodatne mjere zaštite će uključiti
izgradnju adekvatnog kanalizacionog sustava sa
postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda koje su
specifične za predmetnog zagađivača, kako bi se spriječilo
direktno oticanje ili infiltracija otpadnih voda u
podzemlje.
(5) U izuzetnim slučajevima, ako se procjenom ukupnog
rizika u elaboratu zaštite izvorišta utvrdi da se provedbom
standardnih i dodatnih mjera zaštite ne može obezbijediti
adekvatna zaštita izvorišta u slučaju provedbe neke od
aktivnosti iz Privitka 1. ovoga Pravilnika, Federalno
ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će
informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i od
iste zatražiti zabranu predmetne aktivnosti ili donošenje
odluke o eventualnoj izgradnji infrastrukturnih objekata
kojima će se obezbijediti adekvatna zaštita izvorišta.
(6) Za provedbu aktivnosti iz stavka 1. al. b) i c) ovoga
članka, zainteresirane pravne i fizičke osobe dužne su
pribaviti vodne akte prema odredbama Zakona o vodama.
(7) Operator vodovodnog sustava obvezan je ograditi
područje I. zaštitne zone izvorišta i istaći upozorenje o
zabrani neovlašćenog pristupa te osigurati stalni
elektronski i/ili fizički nadzor.
(8) Pristup ograđenim prostorima unutar I. zaštitne zone
izvorišta dozvoljen je samo zaposlenim osobama koje
odredi operator vodovodnog sustava, mjerodavnim
inspekcijskim organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i
drugim osobama uz posebnu dozvolu i evidenciju
operatora vodovodnog sustava, što se precizira općim
aktom o održavanju i korišćenju vodnih objekata iz članka
20. stavak 4. Zakona o vodama.
Članak 11.
(Obveze mjerodavnog općinskog organa uprave o zaštiti
izvorišta)
(1) Općinski organ uprave mjerodavan za vode na čijem
području se nalazi izvorište dužan je, na prijedlog
operatora vodovodnog sustava ili samostalno, da:
a) organizira izradu elaborata zaštite izvorišta;
b) organizira reviziju elaborata zaštite izvorišta;
c) na temelju nacrta elaborata zaštite izvorišta
organizira provedbu javne rasprave;
d) dostavlja nacrt elaborata zaštite izvorišta na uvid i
mišljenje drugim jedinicama lokalne samouprave na
čijem se području nalaze zaštitne zone izvorišta
predložene elaboratom;
e) uputi mjerodavnom organu iz članka 68. st. 2. do 5.
Zakona o vodama prijedlog Odluke o zaštiti
izvorišta na donošenje;
f) od korisnika izvorišta vode za flaširanje, mineralnih,
termalnih ili termo-mineralnih voda namijenjenih za
ljudsku uporabu zatraži uspostavu zaštite izvorišta
sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Operator vodovodnog sustava je dužan osigurati uvjete za
provedbu aktivnosti iz stavka 1. al. a) do e) ovoga članka,
koje vodi općinski organ uprave mjerodavan za vode.
Članak 12.
(Sadržaj elaborata zaštite izvorišta)
(1) Elaborat zaštite izvorišta treba minimalno da sadrži:
1. projektni zadatak ovjeren od strane naručioca;
2. ovjerenu presliku zemljišno-knjižnog izvadka za
područje I. zaštitne zone izvorišta;
3. opće karakteristike sliva izvorišta;
4. geološke i hidrogeološke karakteristike sliva
izvorišta sa izradom prostornog modela i
vrednovanjem indeksa osjetljivosti geoloških i
hidrogeoloških struktura u odnosu na postojeće i
planirane aktivnosti u slivu izvorišta (prema Privitku
1. ovoga Pravilnika);
5. hidrološke karakteristike sliva izvorišta;
6. vegetacione karakteristike sliva izvorišta;
7. karakteristike erozionih procesa u slivu izvorišta;
8. kvantitativne i kvalitativne karakteristike voda na
izvorištu tijekom hidrološkog ciklusa;
9. ako se radi o bunarima: optimalni kapacitet bunara,
poroznost akfivera, koeficijent filtracije i
transmisibilnost, stvarnu brzinu podzemne vode,
karakteritične razine podzemne vode, projektovano
sniženje razine vode kao i dinamičku razinu vode u
bunaru dobijen tijekom testiranja bunara;
10. katastar postojećih i potencijalnih izvora zagađenja
na slivu izvorišta sa prikazom vrste zagađenja,
procjenom količine zagađenja i vrednovanjem
indeksa zagađivača;
11. pregled rezultata dodatnih istražnih radova;
12. pregled temeljnih karakteristika sustava za
vodosnabdijevanje (broj stanovnika, potrebita
količine vode, režim rada sustava i dr.);
13. tehničku analizu identifikacije ključnih
hidrodinamičkih i hidrogeoloških karakteristika sliva
izvorišta sa proračunom indeksa rizika zagađenja u
cilju određivanje vrste i veličine zaštitnih zona kao i
definiranja prostornog obuhvata pojedinih zaštitnih
zona;
14. identifikacija postojećih aktivnosti po pojedinim
zaštitnim zonama i njihova specifikacija sukladno
odredbama članka 10. st. 1. do 6. ovoga Pravilnika;
15. identifikacija zaštitnih mjera po pojedinim zaštitnim
zonama;
16. po potrebi, prijedlog sanacionih zahvata na
postojećim objektima unutar zona sanitarne zaštite;
17. plan monitoringa kakvoće i kvantiteta vode na
izvorištu,
18. procjena troškova provedbe odluke;
19. zaključak o tehničkoj i financijskoj opravdanosti
provedbe zaštite izvorišta u odnosu na potencijalna
alternativna rješenja;
20. prednacrt odluke o zaštiti izvorišta;
21. grafičke nacrte zaštitnih zona na kartama
odgovarajuće razmjere pri čemu na nacrtu I. zaštitne
zone izvorišta treba dati i prikaz svih vodozahvatnih
objekata.
Broj 88 - Strana 28 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

(2) Svi podaci prezentirani u elaboratu zaštite moraju se
obraditi GIS tehnologijom čije baze podataka moraju biti
usuglašene sa formatom Informacionog sustava voda
(ISV) koje su uspostavile mjerodavne Agencije za vode.
Naručilac izrade elaborata zaštite izvorišta dužan je
predmetne podatke dostaviti mjerodavnoj Agenciji za
vode nakon donošenja odluke o provedbi zaštite izvorišta.
Članak 13.
(Odluka o zaštiti izvorišta)
(1) Na temelju usvojenog elaborata zaštite izvorišta
mjerodavni organ iz članka 68. st. 2. do 5. Zakona o
vodama donosi odluku o zaštiti izvorišta.
(2) Shodno odredbi članka 66. stavak 4. Zakona o vodama,
odluka o zaštiti izvorišta treba da sadrži:
a) naziv mjerodavnog organa i pravne osobe zadužene
za provedbu odluke o zaštiti izvorišta;
b) tačan naziv i lokaciju izvorišta;
c) topografske karte i kopije katastarskih planova
odgovarajuće razmjere sa ucrtanim granicama
zaštitnih zona;
d) detaljan opis granica zona sanitarne zaštite;
e) sanitarne i druge uvjete provedbe ljudskih aktivnosti
u pojedinim zonama zaštite uz detaljan opis mjera
zaštite, zabrana ili ograničenja;
f) odredbe o vršenju nadzora nad provedbom režima
zaštite i zaštitnih mjera;
g) odredbe o monitoringu kakvoće i kvantiteta vode na
izvorištu;
h) izvore i način financiranja provedbe zaštitnih mjera
za planski period od najmanje deset (10) godina;
i) rokove za primjenu pojedinih mjera;
j) kaznene odredbe.
Članak 14.
(Privremena zaštita izvorišta)
Za izvorišta vode od značaja za buduće: snabdijevanje
vodom za piće i korišćenje izvora mineralne, termalne,
termomineralne ili druge podzemne vode provodi se
privremena zaštita sukladno odredbama članka 70. Zakona o
vodama.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
(Rokovi za usuglašavanje)
(1) Za sva izvorišta za koja je odluka o zaštiti izvorišta
donesena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika,
usuglašavanje sa odredbama ovoga Pravilnika izvršit će se
u roku od pet (5) godina od dana stupanja na snagu ovoga
Pravilnika.
(2) Za sva izvorišta iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika
koja se trenutno koriste, a za koja nije donesena odluka o
zaštiti izvorišta, ista će se donijeti u roku od tri (3) godine
od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(3) Do donošenja odluke o zaštiti izvorišta iz stavka 2. ovoga
članka, općinski organ uprave mjerodavan za vode na
čijem području se nalazi izvorište će u roku od šest (6)
mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika:
a) izvršiti privremenu zaštitu izvorišta u radijusu ne
manjem od pedeset (50) m od postojećeg
vodozahvata i
b) odrediti pravnu osobu koja će uspostaviti i
minimalno jednom mjesečno provoditi odgovarajući
monitoring kakvoće vode na izvorištu.
(4) Za izvorišta iz stavka 2. ovoga članka, općinski organ
uprave mjerodavan za vode na čijem području se nalazi
izvorište će u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na
snagu ovoga Pravilnika otpočeti istražne radove za izradu
elaborata zaštite izvorišta, što se dokazuje potpisanim
ugovorom sa pravnom osobom registriranom za ovu vrstu
istraživanja, pri čemu taj ugovor mora sadržavati rokove
za izvršenje radova sukladno odredbama st. 1. i 2. ovoga
članka.
Članak 16.
(Prestanak primjene Pravilnika)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i
zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da
se koriste za piće ("Službene novine Federacije BiH", broj
51/02).
Članak 17.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-1-25-63-8/12
02. listopada 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Jerko Ivanković - Lijanović, v. r.

PRIVITAK 1.
Popis aktivnosti i razina ograničenja njihove primjene po
pojedinim zaštitnim zonama
RB Naziv aktivnosti
Zahvat
podzemnih voda
Zahvat
površinskih
voda
Zona sanitarne zaštite
I II III IV I II
A. URBANIZACIJA I GRAĐEVINSKI RADOVI
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Urbanizacija
1.1 Izgradnja novih urbanih naselja Z Z SD S Z Z
1.2 Proširenje postojećih urbanih naselja Z Z SD S Z SD
1.3
Individualna stambena izgradnja uz korišćenje
samostalnih sustava za tretman otpadnih voda
(npr. septičke jame)
Z Z SD S Z SD
1.4
Održavanje postojećih građevinskih objekata
bez promjene namjene
Z SD S S Z SD
1.5
Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti
koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla
Z Z SD SD Z Z
2 Građevinski iskopi
2.1 Iskopi u vodonosnom sloju Z Z Z SD Z Z
2.2 Vađenje materijala iz vodotoka Z Z SD SD Z Z
2.3
Izgradnja i rad kamenoloma i drugih
pozajmišta materijala
Z Z Z SD Z Z
2.4
Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u
funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu
poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva
Z Z Z SD Z Z
2.5
Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne
vode, zemni plin kao i druge materije koje
mogu ugroziti kakvoću vode na izvorištu
Z Z SD SD Z Z
3 Izgradnja i rad specijalnih objekata
3.1 Transformatorske stanice Z Z SD SD Z Z
3.2 Manevarski i vojni poligoni Z Z Z SD Z Z
3.3
Izgradnja novih, korišćenje ili proširenje
postojećih groblja
Z Z SD S Z Z
B. KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 29

zaštite
1 Prikupljanje i tretman otpadnih voda
1.1
Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih
instalacija koje omogućuju redovito
funkcioniranje objekata vodozahvatnog
područja
S

S

1.2 Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda Z Z Z Z Z Z
1.3
Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih
otpadnih voda
Z Z SD S Z Z
2 Odlaganje otpada
2.1
Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog,
komunalnog i drugog otpada
Z Z Z Z Z Z
2.2 Izgradnja i rad sanitarnih deponija Z Z Z SD Z Z
2.3
Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u
sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda
Z Z SD S Z Z
2.4
Izgradnja i rad postrojenja za tretman
životinjskog otpada
Z Z SD S Z Z
C. INDUSTRIJSKE AKTIVNOSTI
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Eksploatacija mineralnih sirovina
1.1
Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
izgradnja i rad objekata za deponovanje,
mljevenje i preradu sirovina i jalovine
Z Z SD SD Z Z
1.2
Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,
izgradnja i rad objekata za deponovanje,
mljevenje i preradu sirovina i jalovine
Z Z SD SD Z Z
2 Eksploatacija nafte, gasa i radioaktivnih tvari
2.1
Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina
za naftu i zemni gas
Z Z Z SD Z Z
2.2
Izvođenje istražnih radova i eksploatacija
radioaktivnih tvari
Z Z Z Z Z Z
3 Industrijski pogoni opasni po kakvoću voda
3.1 Pogoni metalne industrije Z Z SD SD Z Z
3.2 Rafinerije Z Z Z SD Z Z
3.3 Pogoni kemijske industrije Z Z Z SD Z Z
3.4 Pogoni gumarske industrije Z Z SD SD Z Z
3.5 Pogoni industrije papira i celuloze Z Z SD SD Z Z
3.6 Pogoni kožarske industrije Z Z SD SD Z Z
3.7 Pogoni prehrambene industrije Z Z SD SD Z Z
4 Elektrane
4.1 Gasne elektrane Z Z SD SD Z Z
4.2 Termo elektrane Z Z SD SD Z Z
4.3 Nuklearne elektrane Z Z Z SD Z Z
5 Industrijska skladišta i deponije
5.1
Skladištenje industrijskih sirovina i kemikalija
opasnih za vodu
Z Z Z SD Z Z
5.2
Skladištenje i deponovanje radio-aktivnih tvari
i otpada
Z Z Z Z Z Z
5.3 Skladištenje i deponovanje šljake i pepela Z Z SD S Z Z
5.4
Deponije industrijskog otpada opasnog za
kakvoće vode na izvorištu
Z Z Z SD Z Z
5.5
Deponije industrijskog otpada bezopasnog za
kakvoću vode na izvorištu
Z S S S Z S
6
Prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih
voda
6.1
Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih
sustava
Z Z SD S Z Z
6.2
Izgradnja i rad postrojenja za tretman
industrijskih otpadnih voda
Z Z SD S Z Z
6.3
Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih
industrijskih otpadnih i rashladnih voda
Z Z Z Z Z Z
D. TRANSPORT I SAOBRAĆAJ
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Saobraćaj
1.1
Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za
motorni saobraćaj
Z Z SD S Z Z
1.2
Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih
objekata (parkirališta, mostova, tunela, ...)
Z SD SD S Z SD
1.3 Izgradnja depoa za teška vozila Z Z Z SD Z Z
1.4 Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala Z Z SD SD Z Z
1.5
Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i
terminala
Z Z SD SD Z Z
1.6
Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih
staza za korišćenje u zračnom saobraćaju
Z Z Z SD Z Z
1.7
Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina
opasnih za kakvoću vode
Z Z Z SD Z Z
1.8
Cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i
drugih opasnih tvari
Z Z SD SD Z Z
2 Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata
2.1 Nadzemni ili podzemni spremnici Z Z Z SD Z Z
2.2 Pretakališta Z Z Z SD Z Z
2.3 Benzinske stanice uz prometnice Z Z SD SD Z Z
2.4
Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili
pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za
potrebe individualnih domaćinstva
Z Z SD S Z SD
E. STOČARSTVO, POLJOPRIVREDA I
ŠUMARSTVO
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1 Stočarstvo
1.1 Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja Z Z SD S Z Z
1.2
Stočarska i peradarska proizvodnja za osobne
potrebe pojedinačnih domaćinstava
Z SD SD S Z SD
1.3
Deponovanje čvrstog ili tečnog stajnjaka za
pojedinačna domaćinstva
Z Z SD S Z Z
1.4 Intenzivna ispaša stoke Z Z SD S Z Z
1.5 Napajanje stoke iz površinskih vodotoka Z Z SD S Z SD
2 Poljoprivreda
2.1 Skladištenje đubriva i pesticida Z Z Z SD Z Z
2.2
Poljoprivredna proizvodnja praćena
intenzivnim korišćenjem vještačkih đubriva,
stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida
Z Z Z SD Z Z
2.3 Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama Z Z Z SD Z Z
2.4
Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez
korišćenja vještačkih đubriva, stajnjaka,
pesticida, herbicida i insekticida
Z S S S Z S
2.5
Prirodni uzgoj trave bez uporabe đubriva i
drugih agroteh. sredstava
S S S S S S
3 Šumarstvo
3.1 Nekontrolirana sječa i krčenje šume Z Z Z Z Z Z
3.2 Kontrolirana sječa i krčenje šume SD S S S SD S
F. TURIZAM I REKREACIJA
Z- Zabranjeno, S-Dopušteno
uz standardne mjere zaštite,
SD-Dopušteno uz
standardne + dodatne mjere
zaštite
1.1
Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-
lječilišnih objekata
Z SD SD S Z SD
1.2
Kampovanje ili drugi vid organiziranog
okupljanja ljudi u prirodi
Z SD SD S Z SD
1.3 Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena Z SD SD S Z SD
Broj 88 - Strana 30 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

1.4 Izgradnja i rad igrališta za golf Z SD SD S Z Z
1.5 Izgradnja i rad skijališta Z SD SD S Z SD
1.6 Turističke aktivnosti (splavarenje, rafting, ...) Z S S S Z S
1.7 Rekreacioni i sportski ribolov Z S S S Z S
1.8
Korišćenje plovnih sredstava sa motorima sa
unutarnjim sagorijevanjem
Z Z SD S Z Z


На основу члана 66. став 3., а у вези са чланом 220.
став 1. тачка 3. Закона о водама ("Службене новине
Федерације БиХ", број 70/06), федерални министар
пољопривреде, водопривреде и шумарства, у сарадњи са
федералним министром здравства и федералним
министром околиша и туризма, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА УСЛОВА ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И
ЗАШТИТНИХ МЈЕРА ЗА ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА
ЈАВНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
I. ОПЋЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет правилника)
(1) Овим Правилником прописују се:
a) услови о начину одређивања зона санитарне
заштите изворишта воде која се по количини и
квалитету могу користити или се користе за
јавно водоснабдијевање становништва, односно
за људску употребу;
б) мјере заштите у зонама сани заштите;
в) поступак за доношење одлуке о заштити
изворишта.
Члан 2.
(Подручје примјене)
(1) Поред изворишта из члана 1. алинеја а) овог
правилника, одредбе овог правилника примјењују се и
на изворишта минералних, термалних и термо-
минералних вода намијењених људској употреби.
(2) Изузетно, на приједлог опћинског органа управе
надлежног за воде на чијем подручју се налази
извориште, надлежна Агенција за водно подручје
може дозволити одступање од одредби из овог
правилника:
a) ако се вода користи искључиво за оне потребе за
које квалитет воде нема директног или
индиректног утицаја на здравље људи;
б) ако се вода захвата са једног изворишта чији је
средњи дневни капацитет мањи од 10 м
3
/дан или
ако се не ради о јавном водоснабдијевању или
комерцијалној активности у циљу обезбјеђења
снабдијевања водом насеља са мање од 50
становника.
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) Поред дефиниција из члана 4. Закона о водама, за
потребе овог Правилника уводе се и сљедеће
дефиниције:
1. "елаборат заштите изворишта" означава
техничку документацију израђену од стране
једног и ревидовану од стране другог стручног
правног лица на основу резултата истражних
радова у складу са одредбама овог правилника;
2. "хидролошки циклус" означава временски
период од најмање годину дана, током кога се
најмање једном у току сваког годишњег доба
врши утврђивање издашности и природног
састава воде из изворишта и то најмање у обиму
дефинисаном прописом којим се уређује
здравствена исправност воде за пиће;
3. "извориште" означава ужи простор гдје се из
водног тијела подземних вода или из водног
тијела површинских вода захвата или се планира
захватати вода за људску употребу;
4. "минерална вода" означава изворску
минералну воду у свом природном стању или
изворску минералну воду која се флашира на
самом изворишту, а која је намијењена људској
употреби;
5. "привидна брзина подземне воде" означава
брзину течења подземне воде у условима
униформног стационарног течења;
6. "слив изворишта" означава географско
подручје са којег се површинске и подземне воде
сливају природним путем ка изворишту;
7. "вода намијењена људској употреби" означава
воду која се користи, било у природном стању
или након одговарајућег прочишћавања, за пиће,
кухање или припрему хране намијењене људској
употреби неовисно од типа изворишта воде и
начина испоруке воде (јавни водовод или нека
врста комерцијалног паковања);
8. "водозахватно подручје" означава ужи,
ограђени простор око водозахватног објекта који
поред водозахвата обухвата евентуално и
постројење за прочишћавање, резервоар, пумпну
станицу, административне и погонске објекте,
као и друге инфраструктурне објекте који се
користе у сврху обезбјеђења јавног
водоснабдијевања;
9. "зона санитарне заштите изворишта" означава
јасно дефинисани подземни и површински дио
слива изворишта на којем се ограничава и
контролише начин провођења одређених
људских активности које могу да изазову
промјену издашности изворишта или погоршање
квалитета воде у односу на квалитет који је
дефинисан у прописима о здравственој
исправности воде за пиће и о природним
минералним и природним изворским водама.
II. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
(Врсте изворишта)
(1) У складу с овим правилником разликују се услови и
начин одређивање зона санитарне заштите (у даљем
тексту: заштитних зона) за:
a) изворишта подземне воде у аквиферима
интергрануларне порозности;
б) изворишта подземне воде у крашким
аквиферима;
в) изворишта воде из површинских водотока;
г) изворишта воде из акумулације/језера.
Члан 5.
(Зоне санитарне заштите изворишта)
(1) За заштиту изворишта из члана 4. ал. а) и б) овог
правилника успостављају се најмање I., II. и III.
заштитна зона, а за изворишта из члана 4. ал. в) и г)
успостављају се најмање I. и II. заштитна зона из става
2. овог члана.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 31

(2) Према одредбама овог правилника за заштиту
изворишта воде утврђују се четири заштитне зоне и
то:
a) I. заштитна зона као зона са најстрожијим
забранама и ограничењима;
б) II. заштитна зона као зона са строгим забранама
и ограничењима;
в) III. заштитна зона као зона са умјереним
забранама и ограничењима;
г) IV. заштитна зона као зона са превентивним
забранама и ограничењима.
(3) Тачан број, величина и границе заштитних зона из
става (2) овог члана утврдиће се у елаборату заштите
изворишта на основу анализе ризика о специфичној
осјетљивости изворишта у односу на људске
активности које се одвијају или планирају да се
одвијају у сливу изворишта, а које могу директно или
индиректно угрозити издашност и/или квалитет воде
на изворишту.
(4) Уколико се покаже оправданим, у елаборату заштите
изворишта може се установити и да:
a) II. и III. заштитна зона из става 2. овог члана
могу се у потпуности или на појединим
дијеловима слива третирати као јединствена зона
санитарне заштите изворишта;
б) унутар II., III., или IV. заштитне зоне из става 2.
овог члана могу се утврдити одређена
ограничена подручја која ће имати строжије
забране и ограничења од оних утврђених у
Прилогу 1. овог Правилника за предметну
заштитну зону како би се додатним мјерама
заштите смањио потенцијални ризик загађења.
(5) За сва изворишта чија вода није намијењена људској
употреби, односно за кориштење изворишта
минералних подземних вода, овим Правилником
утврђује се успостављање само I. заштитне зоне са
најстрожијим забранама и ограничењима
дефинисаним у Прилогу 1. овог Правилника.
(6) За изворишта из члана 4. овог Правилника, која се по
својим хидрогеолошким карактеристикама могу
сврстати у двије или више врста изворишта, тачан
број, величине и границе заштитних зона утврдиће се
у елаборату заштите изворишта на основу посебно
проведених истражних радова.
Члан 6.
(Одређивање границе зона санитарне заштите изворишта
воде у аквиферима интергрануларне порозности)
(1) Да би се спријечио улазак животиња и неовлаштен
приступ људи, I. зона санитарне заштите изворишта
воде у аквиферима интергрануларне порозности
формира се око водозахватног подручја, а обухвата
извориште, објекте и простор евентуалног вјештачког
прихрањивања изворишта, без обзира на удаљеност
истих од водозахвата.
(2) Граница I. заштитне зоне из става 1. овог члана
обезбјеђује се оградом не нижом од два (2) м која се
поставља на удаљености не мањој од десет (10) м од
вањских контура свих објеката који се налазе у
водозахватном подручју.
(3) Изузетно, у зависности од локалних услова,
удаљеност границе I. заштитне зоне из става (2) овог
члана може се смањити на удаљеност не мању од три
(3) м од вањских контура водозахватног подручја, под
условом да се одговарајућим истражним радовима и
прорачунима утврди да:
a) не постоји могућност директног површинског
загађења изворишта на непосредном локалитету
захвата, а трошкови експропријације земљишта
око самог изворишта су изнимно високи, или
б) би ограђивање на удаљености из става (2) овог
члана захтијевало високе инвестиционе
трошкове.
(4) У изузетним случајевима, границе I. заштитне зоне за
изворишта из става 1. овог члана могу се проширити у
циљу заштите директног захвата подземних вода како
би се спријечио транспорт загађења од постојећих
јавно значајних инфраструктурних објеката
(саобраћајница, жељезничка пруга, специјални
објекти и сл.) који се већ налазе у непосредној
близини захвата. У овим случајевима проширене
границе I. заштитне зоне утврдиће се на основу
економско-техничке аргументације која оправдава ово
изузеће, а које ће се презентирати у елаборату заштите
изворишта.
(5) II. заштитна зона за изворишта из става 1. овог члана
утврђује се ради смањења ризика од загађења
изворишта хемијским материјама високог ризика и
другим штетним утицајима који се могу појавити
током задржавања воде у подземљу.
(6) Граница II. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана омеђује терен од вањске границе I. заштитне
зоне до линије од које је подземној води, под
претпоставком континуираног црпљења на изворишту
максималних дневних потреба водоводног система,
потребно најмање десет (10) дана течења до
водозахвата.
(7) III. заштитна зона изворишта из става 1. овог члана
утврђује се ради смањења ризика од загађења
подземних вода патогеним микроорганизмима и
другим штетним утицајима који се могу појавити
током задржавања воде у подземљу.
(8) Граница III. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана омеђује терен од вањске границе II. заштитне
зоне до линије од које је подземној води, под
претпоставком континуираног црпљења на изворишту
максималних дневних потреба водоводног система,
потребно најмање педесет (50) дана течења до
водозахвата.
(9) IV. заштитна зона изворишта утврђује се првенствено
ради смањења ризика загађења подземних вода од
тешко разградивих хемијских и радиоактивних
материја.
(10) Граница IV. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана омеђује терен од вањске границе III. заштитне
зоне до хидрогеолошке границе слива изворишта.
(11) У случајевима изузетно сложених хидрогеолошких
услова на терену, наручилац израде елабората заштите
изворишта може предложити смањење или повећање
подручја заштитних зона изворишта из ст. 6. и 8. овог
члана. Овај приједлог заједно са кључним
образложењем и приједлогом планираног програма
радова доставља се надлежној Агенцији за водно
подручје на давање стручног мишљења о
оправданости таквог захтјева као и о додатним
анализама које елаборат заштите мора садржавати.
Члан 7.
(Одређивање граница зона санитарне заштите изворишта
воде у крашким аквиферима)
(1) Да би се спријечио улазак животиња и неовлаштен
приступ људи, I. заштитна зона изворишта воде у
крашким аквиферима формира се око:
Broj 88 - Strana 32 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

a) крашких изворишта и припадајућег
водозахватног подручја;
б) понора, понорских зона и јама унутар
хидрогеолошке границе слива крашког
изворишта, за које је утврђено или процијењено
да омогућују отицање површинских вода до
крашког изворишта у времену краћем од 10 дана
при условима великих протицаја;
в) објеката намијењених евентуалном вјештачком
прихрањивању изворишта без обзира на
удаљеност истих од водозахвата.
(2) Граница I. заштитне зоне изворишта из става (1) овог
члана обезбјеђује се оградом не нижом од два (2) м
која се поставља на удаљености не мањој од
двадесетпет (25) м од вањских контура водозахватног
подручја или вањских контура геолошких формација
из става (1) алинеја б) овог члана.
(3) Изузетно, граница I. заштитне зоне изворишта из
става (2) овог члана може се смањити на удаљеност не
мању од десет (10) м под условом да се одговарајућим
истражним радовима као и мониторингом квалитета и
квантитета воде на изворишту и дијелу разматраног
слива утврди да:
a) не постоји могућност директног површинског
загађења изворишта на непосредном локалитету
захвата, а трошкови експропријације земљишта
око самог изворишта су изнимно високи, или
б) би ограђивање на удаљености из става (2) овог
члана захтијевало високе инвестиционе
трошкове.
(4) У изузетним случајевима границе I. заштитне зоне за
изворишта из става 1. овог члана могу се проширити
ради спречавања загађења изворишта од постојећих
јавно значајних инфраструктурних објеката
(саобраћајница, жељезничка пруга, специјални
објекти и сл.) који се већ налазе у непосредној
близини захвата. У овим случајевима проширене
границе I. заштитне зоне утврдиће се на основу
економско-техничке аргументације која оправдава ово
изузеће, а које ће се презентирати у елаборату заштите
изворишта.
(5) У случајевима из става 4. овог члана, елаборатом
заштите изворишта ће се утврдити који се дио терена
мора оградити као I. заштитна зона и за који дио
терена се могу евентуално поставити само табле са
упозорењем о непосредној близини изворишта.
(6) Граница II. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана омеђује терен од вањске границе I. заштитне
зоне до линије од које је подземној води потребно
најмање један (1) дан течења до водозахвата.
(7) У изузетним случајевима, II. заштитна зона може се
установити и за оне дијелове слива који се налазе
изван границе из става 6. овог члана, у којима је
привидна брзина течења подземне воде већа од 2,5
км/дан у условима великих вода.
(8) Граница III. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана омеђује терен од вањске границе II. заштитне
зоне до линије од које је подземној води потребно
најмање десет (10) дана течења до водозахвата.
(9) У изузетним случајевима, III. заштитна зона може се
установити и за оне дијелове слива, који се налазе
изван границе из става 8. овог члана, у којима
привидна брзина течења подземне воде износи од 1,0
до 2,5 км/дан у условима великих вода.
(10) Граница IV. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана омеђује терен од вањске границе III. заштитне
зоне до хидрогеолошке границе слива изворишта.
Члан 8.
(Одређивање граница зона санитарне заштите изворишта са
захватом воде из отворених водотока)
(1) Да би се спријечио улазак животиња и неовлаштен
приступ људи, I. заштитна зона изворишта са
захватом воде из отворених водотока утврђује се за
терен непосредно око водозахватног подручја.
(2) Граница I. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана утврђује се на удаљености не мањој од
двадесетпет (25) м од вањских контура водозахватног
подручја. Иста се означава:
a) адекватним плутачама/пловцима на водотоку;
б) оградом не нижом од два (2) м на обалама
водотока.
(3) II заштитна зона изворишта из става 1. овог члана
утврђује се ради смањења ризика од загађења
водотока хемијским субстанцама високог ризика.
Иста обухвата дио водотока и појас обалног подручја
са обје стране водотока узводно од границе I.
заштитне зоне.
(4) Граница II. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана одређује се елаборатом заштите изворишта у
складу са локалним условима, при чему ова граница:
a) на узводном дијелу водотока не може бити краћа
од хиљаду (1.000) м од мјеста водозахвата;
б) на обје обале водотока са ширином појаса не
мањом од педесет (50) м мјереном у
хоризонталној пројекцији од нивоа воде на
обалама који се достигну у водотоку при
великим водама учесталости појаве 1/100 година.
Члан 9.
(Одређивање граница зона санитарне заштите изворишта са
захватом воде из акумулације/језера)
(1) Да би се спријечио улазак животиња и неовлаштен
приступ људи, I. заштитна зона изворишта са
захватом воде из акумулације/језера утврђује се за
терен непосредно око водозахватног подручја и
акумулације/језера.
(2) Граница I. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана утврђује се око акумулације/језера на
удаљености од педесет (50) м мјерено у хоризонталној
пројекцији од контуре водног лица која се достигне
при максималној коти нивоа воде у
акумулацији/језеру.
(3) Границе I. заштитне зоне из става 2. овог члана
означава се таблама са истакнутим упозорењима о
режиму заштите цијелим ободом акумулације/језера
на минималној удаљености од седамдесет (70) м
мјерено у хоризонталној пројекцији од руба воде у
акумулацији/језеру при максималној коти нивоа воде
у акумулацији/језеру. Табле се постављају на размаку
не већем од двије стотине (200) м.
(4) Водозахватно подручје изворишта из става 1. овог
члана утврђује се оградом висине од најмање два (2) м
и то на удаљености од најмање десет (10) м од
вањских контура водозахватног подручја.
(5) II. заштитна зона изворишта из става 1. овог члана
утврђује се као заштитни појас око I. заштитне зоне
ради смањења ризика од загађења воде у
акумулацији/језеру хемијским супстанцама високог
ризика.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 33

(6) Граница II. заштитне зоне изворишта из става 1. овог
члана утврђује се елаборатом заштите изворишта, при
чему та граница не може бити удаљена мање од
стотину (100) м од границе I. заштитне зоне мјерено у
хоризонталној пројекцији. Зависно о локалној
ситуацији, II. заштитна зона може се у елаборату
заштите изворишта проширити и дуж обала водотока -
притока у акумулацију/језеро.
III. УСПОСТАВЉАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ
ЗАШТИТЕ И МЈЕРА ЗАШТИТЕ
Члан 10.
(Мјере заштите у заштитним зонама)
(1) Мјере заштите у заштитним зонама изворишта
проводе се путем забрана, ограничења и других
облика контроле људских активности ради смањења
ризика од загађења изворишта или других утицаја
који могу неповољно дјеловати на изворишта, њихову
издашност, квалитет и здравствену исправност воде.
У ту сврху, елаборатом заштите изворишта утврђују
се активности које се у појединим заштитним зонама:
a) забрањују у потпуности;
б) допуштају уз провођење стандардних мјера
заштите;
в) допуштају уз провођење стандардних и додатних
мјера заштите.
(2) Стандардне мјере заштите из става 1. ал. б) и в) овог
члана првенствено обухватају обавезу загађивача да
прикупи све своје отпадне воде водонепропусним
канализационим системом и да тако прикупљене воде
пречишћава минимално секундарним третманом
пречишћавања.
(3) Попис активности као и ниво ограничења њихове
примјене по појединим заштитним зонама дат је у
Прилогу 1. који је саставни дио овог Правилника.
(4) У свим случајевима гдје се одређене активности из
Прилога 1. овог Правилника морају провести уз
стандардне или додатне мјере заштите исте се морају
детаљно специфицирати у елаборату заштите
изворишта. У највећем броју случајева додатне мјере
заштите ће укључити изградњу адекватног
канализационог система са постројењем за
прочишћавање отпадних вода које су специфичне за
предметног загађивача, како би се спријечило
директно отицање или инфилтрација отпадних вода у
подземље.
(5) У изузетним случајевима, ако се процјеном укупног
ризика у елаборату заштите изворишта утврди да се
провођењем стандардних и додатних мјера заштите не
може обезбиједити адекватна заштита изворишта у
случају провођења неке од активности из Прилога 1.
овог Правилника, Федерално министарство
пољопривреде, водопривреде и шумарства ће
информисати Владу Федерације Босне и Херцеговине
и од исте затражити забрану предметне активности
или доношење одлуке о евентуалној изградњи
инфраструктурних објеката којима ће се обезбиједити
адекватна заштита изворишта.
(6) За провођење активности из става 1. ал. б) и в) овог
члана, заинтересирана правна и физичка лица дужна
су прибавити водне акте према одредбама Закона о
водама.
(7) Оператор водоводног система обавезан је оградити
подручје I. заштитне зоне изворишта и истаћи
упозорење о забрани неовлаштеног приступа те
осигурати стални електронски и/или физички надзор.
(8) Приступ ограђеним просторима унутар I. заштитне
зоне изворишта дозвољен је само запосленим лицима
које одреди oператор водоводног система, надлежним
инспекцијским органима за вријеме вршења контроле,
као и другим лицима уз посебну дозволу и евиденцију
oператора водоводног система, што се прецизира
опћим актом о одржавању и кориштењу водних
објеката из члана 20. став 4. Закона о водама.
Члан 11.
(Обавезе надлежног опћинског органа управе о заштити
изворишта)
(1) Опћински орган управе надлежан за воде на чијем
подручју се налази извориште дужан је, на приједлог
оператора водоводног система или самостално, да:
a) организује израду елабората заштите изворишта;
б) организује ревизију елабората заштите
изворишта;
в) на основу нацрта елабората заштите изворишта
организује провођење јавне расправе;
г) доставља нацрт елабората заштите изворишта на
увид и мишљење другим јединицама локалне
самоуправе на чијем се подручју налазе заштитне
зоне изворишта предложене елаборатом;
д) упути надлежном органу из члана 68. ст. 2. до 5.
Закона о водама приједлог Одлуке о заштити
изворишта на доношење;
e) од корисника изворишта воде за флаширање,
минералних, термалних или термо-минералних
вода намијењених за људску употребу затражи
успоставу заштите изворишта у складу са
одредбама овог Правилника.
(2) Оператор водоводног система је дужан осигурати
услове за провођење активности из става 1. ал. а) до д)
овог члана, које води опћински орган управе
надлежан за воде.
Члан 12.
(Садржај елабората заштите изворишта)
(1) Елаборат заштите изворишта треба минимално да
садржи:
1. пројектни задатак овјерен од стране наручиоца;
2. овјерену копију земљишно-књижног изватка за
подручје I. заштитне зоне изворишта;
3. опште карактеристике слива изворишта;
4. геолошке и хидрогеолошке карактеристике слива
изворишта са израдом просторног модела и
вредновањем индекса осјетљивости геолошких и
хидрогеолошких структура у односу на постојеће
и планиране активности у сливу изворишта
(према Прилогу 1. овог Правилника);
5. хидролошке карактеристике слива изворишта;
6. вегетационе карактеристике слива изворишта;
7. карактеристике ерозионих процеса у сливу
изворишта;
8. квантитативне и квалитативне карактеристике
вода на изворишту у току хидролошког циклуса;
9. ако се ради о бунарима: оптимални капацитет
бунара, порозност акфивера, коефицијент
филтрације и трансмисибилност, стварну брзину
подземне воде, карактеритичне нивое подземне
воде, пројектовано снижење нивоа воде као и
динамички ниво воде у бунару добијен током
тестирања бунара;
10. катастар постојећих и потенцијалних извора
загађења на сливу изворишта са приказом врсте
Broj 88 - Strana 34 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

загађења, процјеном количине загађења и
вредновањем индекса загађивача;
11. преглед резултата додатних истражних радова;
12. преглед основних карактеристика система за
водоснабдијевање (број становника, потребне
количине воде, режим рада система и др.);
13. техничку анализу идентификације кључних
хидродинамичких и хидрогеолошких
карактеристика слива изворишта са прорачуном
индекса ризика загађења у циљу одређивање
врсте и величине заштитних зона као и
дефинисања просторног обухвата појединих
заштитиних зона;
14. идентификација постојећих активности по
појединим заштитним зонама и њихова
спецификација у складу са одредбама члана 10.
ст. 1. до 6. овог Правилника;
15. идентификација заштитних мјера по појединим
заштитним зонама;
16. по потреби, приједлог санационих захвата на
постојећим објектима унутар зона санитарне
заштите;
17. план мониторинга квалитета и квантитета воде
на изворишту,
18. процјена трошкова провођења одлуке;
19. закључак о техничкој и финансијској
оправданости провођења заштите изворишта у
односу на потенцијална алтернативна рјешења;
20. преднацрт одлуке о заштити изворишта;
21. графичке нацрте заштитних зона на картама
одговарајуће размјере при чему на нацрту I.
заштитне зоне изворишта треба дати и приказ
свих водозахватних објеката.
(2) Сви подаци презентирани у елаборату заштите морају
се обрадити ГИС технологијом чије базе података
морају бити усклађене са форматом Информационог
система вода (ИСВ) које су успоставиле надлежне
Агенције за воде. Наручилац израде елабората
заштите изворишта дужан је предметне податке
доставити надлежној Агенцији за воде након
доношења одлуке о провођењу заштите изворишта.
Члан 13.
(Одлука о заштити изворишта)
(1) На основу усвојеног елабората заштите изворишта
надлежни орган из члана 68. ст. 2. до 5. Закона о
водама доноси одлуку о заштити изворишта.
(2) Сходно одредби члана 66. став 4. Закона о водама,
одлука о заштити изворишта треба да садржи:
a) назив надлежног органа и правног лица
задуженог за провођење одлуке о заштити
изворишта;
б) тачан назив и локацију изворишта;
в) топографске карте и копије катастарских планова
одговарајуће размјере са уцртаним границама
заштитних зона;
г) детаљан опис граница зона санитарне заштите;
д) санитарне и друге услове провођења људских
активности у појединим зонама заштите уз
детаљан опис мјера заштите, забрана или
ограничења;
e) одредбе о вршењу надзора над провођењем
режима заштите и заштитних мјера;
з) одредбе о мониторингу квалитета и квантитета
воде на изворишту;
и) изворе и начин финансирања провођења
заштитних мјера за плански период од најмање
десет (10) година;
ј) рокове за примјену појединих мјера;
к) казнене одредбе.
Члан 14.
(Привремена заштита изворишта)
За изворишта воде од значаја за будуће: снабдијевање
водом за пиће и кориштење извора минералне, термалне,
термоминералне или друге подземне воде проводи се
привремена заштита у складу са одредбама члана 70.
Закона о водама.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
(Рокови за усклађивање)
(1) За сва изворишта за која је одлука о заштити
изворишта донесена прије ступања на снагу овог
правилника, усклађивање са одредбама овог
правилника извршит ће се у року од пет (5) година од
дана ступања на снагу овог правилника.
(2) За сва изворишта из члана 2. став 1. овог правилника
која се тренутно користе, а за која није донесена
одлука о заштити изворишта, иста ће се донијети у
року од три (3) године од дана ступања на снагу овог
правилника.
(3) До доношења одлуке о заштити изворишта из става 2.
овог члана, опћински орган управе надлежан за воде
на чијем подручју се налази извориште ће у року од
шест (6) мјесеци од ступања на снагу овог
правилника:
a) извршити привремену заштиту изворишта у
радијусу не мањем од педесет (50) м од
постојећег водозахвата и
б) одредити правно лице које ће успоставити и
минимално једном мјесечно проводити
одговарајући мониторинг квалитета воде на
изворишту.
(4) За изворишта из става 2. овог члана, опћински орган
управе надлежан за воде на чијем подручју се налази
извориште ће у року од шест (6) мјесеци од дана
ступања на снагу овог правилника отпочети истражне
радове за израду елабората заштите изворишта, што се
доказује потписаним уговором са правним лицем
регистрованим за ову врсту истраживања, при чему
тај уговор мора садржавати рокове за извршење
радова у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 16.
(Престанак примјене правилника)
Даном ступања на снагу овог правилника престаје
важити Правилник о условима за одређивање зона
санитарне заштите и заштитних мјера за изворишта вода
које се користе или планирају да се користе за пиће
("Службене новине Федерације БиХ", број 51/02).
Члан 17.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-1-25-63-8/12
02. октобра 2012. године
Сарајево
Министар
Јерко Иванковић –
Лијановић, с. р.

Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 35

ПРИЛОГ 1.
Попис активности и ниво ограничења њихове примјене
по појединим заштитним зонама
РБ Назив активности
Захват
подземних
вода
Захват
површинских
вода
Зона санитарне заштите
I II III IV I II
А. УРБАНИЗАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ
З- Забрањено, С-Допуштено
уз стандардне мјере
заштите, СД-Допуштено уз
стандардне + додатне мјере
заштите
1 Урбанизација
1.1 Изградња нових урбаних насеља З З СД С З З
1.2 Проширење постојећих урбаних насеља З З СД С З СД
1.3
Индивидуална стамбена изградња уз
кориштење самосталних система за
третман отпадних вода (нпр. септичке јаме)
З З СД С З СД
1.4
Одржавање постојећих грађевинских
објеката без промјене намјене
З СД С С З СД
1.5
Извођење или обављање било каквих
активности које изазивају и/или поспјешују
ерозију тла
З З СД СД З З
2 Грађевински ископи
2.1 Ископи у водоносном слоју З З З СД З З
2.2 Вађење материјала из водотока З З СД СД З З
2.3
Изградња и рад каменолома и других
позајмишта материјала
З З З СД З З
2.4
Минерски и други грађевински радови који
нису у функцији водоснабдијевања, а који
могу пореметити композицију водоносних
слојева
З З З СД З З
2.5
Извођење истражних радова за нафту,
минералне воде, земни плин као и друге
материје које могу угрозити квалитет воде
на изворишту
З З СД СД З З
3 Изградња и рад специјалних објеката
3.1 Трансформаторске станице З З СД СД З З
3.2 Маневарски и војни полигони З З З СД З З
3.3
Изградња нових, кориштење или
проширење постојећих гробља
З З СД С З З
Б. КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ
З- Забрањено, С-Допуштено
уз стандардне мјере
заштите, СД-Допуштено уз
стандардне + додатне мјере
заштите
1 Прикупљање и третман отпадних вода
1.1
Изградња канализације и других
инфраструктурних инсталација које
омогућују редовно функционисање
објеката водозахватног подручја
С

С

1.2
Испуштање непрочишћених урбаних
отпадних вода
З З З З З З
1.3
Изградња и рад постројења за третман
урбаних отпадних вода
З З СД С З З
2 Одлагање отпада
2.1
Одлагање било каквог чврстог,
грађевинског, комуналног и другог отпада
З З З З З З
2.2 Изградња и рад санитарних депонија З З З СД З З
2.3
Изградња и рад постројења за третман
муља у саставу постројења за третман
отпадних вода
З З СД С З З
2.4 Изградња и рад постројења за третман З З СД С З З
животињског отпада
Ц. ИНДУСТРИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
З- Забрањено, С-Допуштено
уз стандардне мјере
заштите, СД-Допуштено уз
стандардне + додатне мјере
заштите
1 Експлоатација минералних сировина
1.1
Подземна експлоатација минералних
сировина, изградња и рад објеката за
депоновање, мљевење и прераду сировина
и јаловине
З З СД СД З З
1.2
Површинска експлоатација минералних
сировина, изградња и рад објеката за
депоновање, мљевење и прераду сировина
и јаловине
З З СД СД З З
2
Експлоатација нафте, гаса и
радиоактивних твари
2.1
Извођење истражних и експлоатационих
бушотина за нафту и земни гас
З З З СД З З
2.2
Извођење истражних радова и
експлоатација радиоактивних твари
З З З З З З
3
Индустријски погони опасни по квалитет
вода
3.1 Погони металне индустрије З З СД СД З З
3.2 Рафинерије З З З СД З З
3.3 Погони хемијске индустрије З З З СД З З
3.4 Погони гумарске индустрије З З СД СД З З
3.5 Погони индустрије папира и целулозе З З СД СД З З
3.6 Погони кожарске индустрије З З СД СД З З
3.7 Погони прехрамбене индустрије З З СД СД З З
4 Електране
4.1 Гасне електране З З СД СД З З
4.2 Термо електране З З СД СД З З
4.3 Нуклеарне електране З З З СД З З
5 Индустријска складишта и депоније
5.1
Складиштење индустријских сировина и
хемикалија опасних за воду
З З З СД З З
5.2
Складиштење и депоновање радио-
активних твари и отпада
З З З З З З
5.3
Складиштење и депоновање шљаке и
пепела
З З СД С З З
5.4
Депоније индустријског отпада опасног за
квалитете воде на изворишту
З З З СД З З
5.5
Депоније индустријског отпада безопасног
за квалитет воде на изворишту
З С С С З С
6
Прикупљање и третман индустријских
отпадних вода
6.1
Изградња и рад индустријских
канализационих система
З З СД С З З
6.2
Изградња и рад постројења за третман
индустријских отпадних вода
З З СД С З З
6.3
Испуштање или акумулирање
непречишћених индустријских отпадних и
расхладних вода
З З З З З З
Д. ТРАНСПОРТ И САОБРАЋАЈ
З- Забрањено, С-Допуштено
уз стандардне мјере
заштите, СД-Допуштено уз
стандардне + додатне мјере
заштите
1 Саобраћај
1.1
Изградња аутоцеста и цеста резервисаних
за моторни саобраћај
З З СД С З З
1.2
Изградња урбаних прометница и
припадајућих објеката (паркиралишта,
З СД СД С З СД
Broj 88 - Strana 36 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

мостова, тунела, ...)
1.3 Изградња депоа за тешка возила З З З СД З З
1.4
Изградња и рад аутобусних станица и
терминала
З З СД СД З З
1.5
Изградња жељезничких пруга, ранжирних
станица и терминала
З З СД СД З З
1.6
Изградња и рад аеродрома или полетно-
слетних стаза за кориштење у зрачном
саобраћају
З З З СД З З
1.7
Изградња и рад цјевовода за транспорт
текућина опасних за квалитет воде
З З З СД З З
1.8
Цестовни транспорт хемикалија, течних
горива и других опасних материја
З З СД СД З З
2
Транспорт и складиштење нафте и
нафтних деривата
2.1 Надземни или подземни спремници З З З СД З З
2.2 Претакалишта З З З СД З З
2.3 Бензинске станице уз прометнице З З СД СД З З
2.4
Складиштење ограничених количина лож
уља или погонског горива за
пољопривредне стројеве за потребе
индивидуалних домаћинства
З З СД С З СД
Е. СТОЧАРСТВО, ПОЉОПРИВРЕДА И
ШУМАРСТВО
З- Забрањено, С-Допуштено
уз стандардне мјере
заштите, СД-Допуштено уз
стандардне + додатне мјере
заштите
1 Сточарство
1.1
Интензивна сточарска и перадарска
производња
З З СД С З З
1.2
Сточарска и перадарска производња за
властите потребе појединачних
домаћинстава
З СД СД С З СД
1.3
Депоновање чврстог или течног стајњака за
појединачна домаћинства
З З СД С З З
1.4 Интензивна испаша стоке З З СД С З З
1.5 Напајање стоке из површинских водотока З З СД С З СД
2 Пољопривреда
2.1 Складиштење ђубрива и пестицида З З З СД З З
2.2
Пољопривредна производња праћена
интензивним кориштењем вјештачких
ђубрива, стајњака, пестицида, хербицида и
инсектицида
З З З СД З З
2.3
Наводњавање пречишћеним отпадних
водама
З З З СД З З
2.4
Пољопривредна производња здраве хране
без кориштења вјештачких ђубрива,
стајњака, пестицида, хербицида и
инсектицида
З С С С З С
2.5
Природни узгој траве без употребе ђубрива
и других агротех. средстава
С С С С С С
3 Шумарство
3.1 Неконтролисана сјеча и крчење шуме З З З З З З
3.2 Контролисана сјеча и крчење шуме СД С С С СД С
Ф. ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈА
З- Забрањено, С-Допуштено
уз стандардне мјере
заштите, СД-Допуштено уз
стандардне + додатне мјере
заштите
1.1
Изградња и рад спортско-рекреационих и
бањско-љечилишних објеката
З СД СД С З СД
1.2
Камповање или други вид организованог
окупљања људи у природи
З СД СД С З СД
1.3 Изградња и рад отворених спортских З СД СД С З СД
терена
1.4 Изградња и рад игралишта за голф З СД СД С З З
1.5 Изградња и рад скијалишта З СД СД С З СД
1.6
Туристичке активности (сплаварење,
рафтинг, ...)
З С С С З С
1.7 Рекреациони и спортски риболов З С С С З С
1.8
Кориштење пловних средстава са
моторима са унутрашњим сагоријевањем
З З СД С З З

FEDERALNO MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I NAUKE/ZNANOSTI
2268
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), tačke II. i III. Odluke
o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih
tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe
("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11), te člana 20.
Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, broj 06-02-3-
4504/08 od 8. 5. 2008. godine, federalni ministar obrazovanja i
nauke donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE
I.
Imenuje se Komisija za provođenje postupka javne
nabavke robe: računarske opreme, faks aparata, foto-aparata i
diktafona (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:
1. VAHIDA KREKIĆ, predsjedavajuća
2. DAMIR RAVLIĆ, član
3. JASMIN BRANKOVIĆ, član
4. SAUDIN NIKŠIĆ, član
Za sekretara Komisije koji će obavljati administrativno -
tehničke poslove za Komisiju, imenuje se GORDANA
DIČERDI.
II.
Zadatak Komisije je da u skladu sa odredbama Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa
Zakonom, te Pravilnikom o nabavci roba, vršenju usluga i
ustupanju radova Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
broj 06-02-3-4504/08 od 8.5.2008. godine, putem konku-
rentskog zahtjeva za dostavu ponuda provede postupak javne
nabavke robe: računarske opreme, faks aparata, foto-aparata i
diktafona.
III.
Po okončanju postupka iz tačke II. ovog rješenja,
Komisija će federalnom ministru obrazovanja i nauke dostaviti
preporuku za dodjelu ugovora najpovoljnijem dobavljaču,
zajedno s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve
preporuke.
IV.
Komisija će djelovati od dana donošenja ovog rješenja do
okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavku robe iz tačke
II. ovog rješenja ili do donošenja odluke o prekidu postupka
javne nabavke.
V.
Predsjedavajuća, članovi i sekretar Komisije dužni su
potpisati izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu
o povjerljivosti.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 37

VI.
Za učešće u radu Komisije predsjedavajućoj, članovima i
sekretaru Komisije pripada naknada u skladu sa odredbama
tačke V. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih
organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj
14/11).
VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 09-14-10-5800/12
02. oktobra/listopada 2012. godine
Mostar
Ministar
Damir Mašić, s. r.

AGENCIJA ZA BANKARSTVO
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
2269
Na osnovu čl. 7. i 9., stav 2. Zakona o Agenciji za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03,
19/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12) i čl. 4. i 18. Statuta
Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/04), Upravni odbor
Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj 11.10.2012.
godine, utvrdio je Prečišćen tekst Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i
Hercegovine, kako slijedi
PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA
BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
(prečišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) utvrđuje se unutrašnja organizacija Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Agencija), naziv i struktura, djelokrug poslova i raspored
nadležnosti organizacionih jedinica Agencije.
Član 2.
Djelatnost Agencije obavlja se u organizacionim
jedinicama kako bi se osiguralo zakonito, transparentno, javno,
odgovorno, učinkovito, ekonomično, profesionalno,
nepristrano, stručno i djelotvorno vršenje poslova i zadataka iz
nadležnosti Agencije u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima.
II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA AGENCIJE
Unutrašnja organizacija Agencije
Član 3.
Osnove organizacione jedinice Agencije su:
- Direkcija Agencije,
- Sektori,
- Samostalni odjeli.
Radi veće djelotvornosti rada unutar Direkcije Agencije
organizuju se Uredi.
Radi veće djelotvornosti rada unutar Sektora mogu se
organizovati Odjeli.
Organizacione jedinice Agencije u obavljanju poslova
Agencije jedinstveno nastupaju i čine organizacionu cjelinu.
Naziv i struktura organizacionih jedinica
Član 4.
Organizacione jedinice Agencije su:
1. Direkcija Agencije:
1.1. Ured direktora
1.2. Ured internog revizora
1.3. Ured savjetnika direktora
1.4. Ured za informisanje
2. Sektor za nadzor poslovanja banaka
2.1. Odjel za kontrolu banaka (on site)
2.2. Odjel za kontrolu izvještaja banaka (off site)
3. Sektor za nadzor banaka u posebnom statusu
4. Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih
organizacija
5. Sektor za nadzor poslovanja lizing društava
6. Sektor za pravnu podršku i licenciranje
6.1. Odjel za licenciranje
6.2. Odjel za propise
6.3. Odjel za zastupanje
7. Sektor zajedničkih funkcija
7.1. Odjel za EOP
7.2. Odjel za računovodstveno-financijske poslove
7.3. Odjel za kadrovske i opće poslove
8. Sektor za kontrolu sprječavanja pranja novca i
finansiranja terorističkih aktivnosti
9. Samostalni odjel za razvoj
10. Samostalni odjel za nadzor deviznih poslova
11. Samostalni odjel ombudsmena za bankarski sistem
Djelokrug poslova organizacionih jedinica
Član 5.
Djelokrug poslova organizacionih jedinica utvrđuje se na
osnovu vrste, srodnosti i povezanosti poslova i zadataka iz
nadležnosti Agencije.
Unutar organizacionih jedinica obavljaju se poslovi:
1. Direkcija Agencije
- upravljanja i rukovođenja Agencijom;
- savjetodavni i specijalistički poslovi u funkciji
savjetovanja i koordiniranja rada organizacionih
jedinica Agencije;
- interne revizije rada svih organizacionih dijelova
Agencije i izrade izvještaja o provedenoj internoj
reviziji za organe Agencije;
- praćenja zakonitosti i efikasnosti cjelokupnog
poslovanja Agencije;
- praćenja primjene potpisanih Memoranduma o
saradnji;
- organizovanja saradnje sa koledžima supervizora;
- komuniciranja sa sredstvima javnog informisanja;
- saradnje sa drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- administrativno-tehnički poslovi.
2. Sektor za nadzor poslovanja banaka
- sačinjavanja plana kontrola i nadzora banaka;
- pripreme za kontrole poslovanja banaka u saradnji sa
drugim organizacionim jedinicama Agencije;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka - obimne i
ciljane kontrole u bankama (on-site);
- prezentovanja banci nalaza on-site kontrole,
sačinjavanja zapisnika o izvršenoj kontroli,
odgovaranja bankama na prigovor na zapisnik i
izrada rješenja i drugih kontrolnih i postkontrolnih
akata, uključujući utvrđivanje prijedloga ranga
banke;
- postkontrolne supervizije (postupak kontinuiranog
praćenja) izvršenja naloženih mjera i rokova;
Broj 88 - Strana 38 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

- kontrole (supervizije) poslovanja banaka analizom
podataka iz finansijskih izvješća i ostalih podataka
dostavljenih od strane banaka (off site);
- u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
pokretanja aktivnosti za sankcionisanje banaka i
odgovornih lica;
- sačinjavanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja o
izvršenim obimnim i ciljanim kontrolama;
- pripremanja informacije o stanju bankarskog sistema
u Federaciji BiH;
- davanja uputstava, instrukcija i pojašnjenja iz oblasti
primjene propisa kojima se reguliše poslovanje
banaka;
- davanja prijedloga za donošenje, dopune i izmjene
propisa i uputstava iz oblasti nadzora;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informatičkog
sistema Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvještaja za potrebe kontrole i analize
banaka i bankarskog sistema;
- pružanja pomoći u provođenju postupaka
privremene uprave;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
3. Sektor za nadzor banaka u posebnom statusu
- pripreme, planiranja i organizacije uvođenje
postupka privremene uprave i pokretanja postupka
likvidacije banaka;
- praćenja rada privremenih upravnika i likvidacionih
upravnika;
- kontrole rada banaka u postupku privremene uprave;
- praćenja i analiziranja rada banaka u privremenoj
upravi na osnovu izvještaja;
- pružanja pomoći i nadziranja rada privremenog
upravnika kod pripreme i izrade postupka rješavanja
statusa banke;
- predlaganja nadležnom organu usvajanja ili
odbijanja usvajanja izvještaja i predloženih mjera
privremenog upravnika i likvidacionog upravnika;
- pripreme i izrade općih i pojedinačnih akata banaka
u postupku uvođenja i provođenja privremene
uprave i likvidacije;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
4. Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih
organizacija
- obrade zahtjeva i odlučivanja o davanju saglasnosti
za osnivanje mikrokreditnih organizacija, dijelova
mikrokreditnih organizacija i izdavanja
odgovarajućih licenci i drugih saglasnosti
mikrokreditnim organizacijama;
- izrade plana kontrola i nadzora mikrokreditnih
organizacija kao sastavni dio godišnjeg plana rada
Agencije;
- pripreme za kontrole poslovanja mikrokreditnih
organizacija u saradnji sa drugim organizacionim
jedinicama Agencije;
- nadzora poslovanja mikrokreditnih organizacija -
obimne i ciljane kontrole na licu mjesta;
- prezentovanja mikrokreditnim organizacijama
nalaza on-site kontrole, izrada zapisnika o izvršenoj
kontroli i obavljanja kompletne procedure do
konačnosti istog i izrade postkontrolnih akata;
- nadzora poslovanja mikrokreditnih organizacija
analizom podataka iz propisanih finansijskih
izvještaja i ostalih podataka;
- pripreme za kontrolu poslovanja mikrokreditnih
organizacija u saradnji sa drugim organizacionim
jedinicama Agencije;
- postkontrolnih postupaka - kontinuiranim praćenjem
izvršenja naloženih mjera i rokova;
- izrade polugodišnjih i godišnjih izvještaja o
izvršenim kontrolama mikrokreditnih organizacija;
- pripreme informacije o stanju mikrokreditnog
sistema u Federaciji BiH;
- davanja prijedloga za donošenje, dopuna i izmjena
propisa i uputstava iz oblasti nadzora mikrokreditnih
organizacija;
- sudjelovanja u izradi informatičkog sistema, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
registar mikrokreditnih organizacija;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informatičkog
sistema Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvještaja za potrebe kontrole i analize
mikrokreditnih organizacija i mikrokreditnog
sistema;
- davanja mikrokreditnim organizacijama uputstava,
instrukcija i pojašnjenja iz oblasti primjene propisa
kojima se reguliše poslovanje mikrokreditnih
organizacija;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
5. Sektor za nadzor poslovanja lizing društava
- obrade zahtjeva i odlučivanja o davanju saglasnosti
za osnivanje lizing društava, dijelova lizing društava
i izdavanja odgovarajućih licenci i drugih
saglasnosti lizing društvima;
- izrade plana kontrola i nadzora lizing društava kao
sastavni dio godišnjeg plana rada Agencije;
- nadzora poslovanja lizing društava - obimne i ciljane
kontrole na licu mjesta;
- prezentovanja lizing društvima nalaza on-site
kontrole, izrada zapisnika o izvršenoj kontroli i
obavljanja kompletne procedure do konačnosti istog
i izrade postkontrolnih akata;
- nadzora poslovanja lizing društava analizom
podataka iz propisanih finansijskih izvještaja i
ostalih podataka;
- pokretanja aktivnosti na sankcionisanju lizing
društava i odgovornih lica u saradnji s drugim
organizacionim jedinicama u Agenciji;
- pripreme za kontrolu poslovanja lizing društava u
saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- postkontrolnih postupaka - kontinuiranim praćenjem
izvršenja naloženih mjera i rokova;
- izrade polugodišnjih i godišnjih izvještaja o
izvršenim kontrolama lizing društava;
- pripreme informacije o stanju lizing sistema u
Federaciji BiH;
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 39

- davanja prijedloga za donošenje, dopuna i izmjena
propisa i uputstava iz oblasti nadzora lizing
društava;
- sudjelovanje u izradi informatičkog sistema, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za lizing
društva u skladu sa potrebama ovog sektora;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informatičkog
sistema Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvještaja za potrebe kontrole i analize
lizing društava i lizing sistema;
- davanja lizing društvima uputstava, instrukcija i
pojašnjenja iz oblasti primjene propisa kojima se
reguliše poslovanje lizing društava;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
6. Sektor za pravnu podršku i licenciranje
- pravne podrške u superviziji - obimnoj i ciljanoj
kontroli banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing
društava;
- pravne podrške u postupku privremene uprave i
likvidacije banaka;
- obrade zahtjeva i predlaganja nadležnom organu
Agencije izdavanje ili odbijanje izdavanja
saglasnosti za osnivanje banaka i izdavanje ili
odbijanje izdavanja drugih saglasnosti;
- pravne podrške Sektoru za nadzor poslovanja
mikrokreditnih organizacija i Sektoru za nadzor
lizing društava kod obrade zahtjeva i predlaganja
nadležnom organu Agencije izdavanje ili odbijanje
izdavanja saglasnosti za osnivanje mikrokreditnih
organizacija i lizing društava i izdavanje ili odbijanje
izdavanja drugih saglasnosti ovim institucijama;
- sudjelovanje u izradi informatičkog sistema, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
registar banaka;
- izrade nacrta općih i pojedinačnih akata Agencije i
pravnu obradu predloženih propisa i uputstava i
njihove izmjene i dopune iz oblasti supervizije
banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing
društava;
- praćenja naloga po izvršenoj kontroli banaka,
mikrokreditnih organizacija i lizing društava iz
djelokruga obavljanja poslova;
- izrade i podnošenje prijava nadležnim organima
(prekršajne i krivične prijave);
- praćenja izvršenja sudskih odluka u bankama,
mikrokreditnim organizacijama i lizing društvima iz
nadležnosti Agencije;
- zastupanja Agencije pred sudovima i drugim
organima;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- izrade i razvoja informatičkog sistema Agencije, na
osnovu ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
7. Sektor zajedničkih funkcija
- informatičke podrške ostalim sektorima Agencije;
- izrade i razvoja informatičkog sistema, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
registar banaka, mikrokreditnih organizacija i za
potrebe Sektora za nadzor lizing društava;
- izrade i razvoja informatičkog sistema Agencije u
segmentu metodološkog kreiranja izvještaja za
potrebe kontrole i analize banaka, mikrokreditnih
organizacija i lizing društava, te cjelokupnog
bankarskog, mikrokreditnog i lizing sistema;
- održavanja informatičkog sistema Agencije;
- izrade i održavanja web strane Agencije;
- kadrovski, uključujući izradu svih akata iz radnog
odnosa zaposlenika;
- administrativno-tehničke poslove;
- stručno-administrativne poslove računovodstva,
planiranja i analize;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
8. Sektor za kontrolu sprječavanja pranja novca i
finansiranja terorističkih aktivnosti
- izrade plana kontrola i nadzora banaka,
mikrokreditnih organizacija i lizing društava (u
daljem tekstu: institucija pod nadzorom Agencije), u
segmentu sprječavanja pranja novca i finansiranja
terorističkih aktivnosti, kao sastavni dio godišnjeg
plana rada Agencije;
- kontrole poslovanja institucija pod nadzorom
Agencije u segmentu sprječavanja pranja novca i
finansiranja terorističkih aktivnosti;
- poduzimanja aktivnosti u borbi za sprječavanje
pranja novca;
- poduzimanja svih potrebnih radnji u cilju
antiterorističkih mjera, sprječavanja finansiranja
terorističkih aktivnosti i drugih aktivnosti kojima se
opstruira mirovni proces;
- prezentiranja institucijama pod nadzorom Agencije
nalaza kontrole, sačinjavanje zapisnika o izvršenoj
kontroli, odgovori na prigovor na zapisnik i izrada
rješenja i drugih kontrolnih i postkontrolnih akata;
- postkontrolne supervizije (postupak kontinuiranog
praćenja) izvršenja naloženih mjera i rokova;
- u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
pokretanje aktivnosti za sankcioniranje institucija
pod nadzorom Agencije i odgovornih osoba u njima;
- sačinjavanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja o
izvršenim obimnim i ciljanim kontrolama;
- davanja uputstava, instrukcija i pojašnjenja iz oblasti
primjene propisa kojima se reguliše poslovanje
institucija pod nadzorom Agencije u segmentu
sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih
aktivnosti;
- davanja prijedloga za donošenje, dopune i izmjene
propisa u segmentu sprječavanja pranja novca i
finansiranja terorističkih aktivnosti;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informatičkog
sistema Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvještaja za potrebe kontrole i analize
institucija pod nadzorom Agencije u segmentu
sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih
aktivnosti;
- pružanja pomoći u provođenju postupaka
privremene uprave i likvidacije;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje s drugim institucijama, na osnovu
ovlaštenja direktora i zamjenika direktora; i
Broj 88 - Strana 40 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
9. Samostalni odjel za razvoj
- razvoja u oblasti nadzora banaka, mikrokreditnih
organizacija, lizing društava i deviznih poslova;
- usklađivanja rada Agencije sa međunarodnim
principima i standardima;
- praćenja i primjene Evropskih direktiva i bazelskih
principa vezanih za superviziju banaka;
- analiza primjene regulative i prijedlozi njenih
izmjena;
- analiza trendova u sektorima koje nadzire Agencija;
- organizovanja obuke zaposlenika;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama u zemlji i
inostranstvu, na osnovu ovlaštenja direktora i
zamjenika direktora; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
10. Samostalni odjel za nadzor deviznog poslovanja
- vođenja evidencija ovlaštenih mjenjača i njihovih
organizacionih dijelova u saradnji sa Ministarstvom
finansija F BiH;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka analizom
podataka iz dostavljenih izvještaja i ostalih podataka
dostavljenih od strane banaka (off site) koji se
odnose na segment deviznog poslovanja iz
nadležnosti Agencije (dalje: devizno poslovanje);
- sačinjavanja plana kontrola i nadzora banaka i
mjenjačnica u segmentu deviznih poslova, kao
sastavni dio godišnjeg plana rada Agencije;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka i mjenjača
- obimne i ciljane kontrole u bankama i
mjenjačnicama (on-site) u segmentu deviznog
poslovanja;
- prezentiranja bankama i mjenjačima nalaza kontrole,
sačinjavanje zapisnika o izvršenoj kontroli, odgovori
na prigovor na zapisnik i izrada rješenja i drugih
kontrolnih i postkontrolnih akata;
- postkontrolne supervizije (postupak kontinuiranog
praćenja) izvršenja naloženih mjera i rokova;
- u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
pokretanje aktivnosti za sankcioniranje banaka i
mjenjača i odgovornih lica u njima;
- sačinjavanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja o
izvršenim obimnim i ciljanim kontrolama;
- davanja uputstava, instrukcija i pojašnjenja iz oblasti
primjene propisa kojima se reguliše poslovanje
banaka i mjenjača u segmentu deviznog poslovanja;
- davanja prijedloga za donošenje, dopune i izmjene
propisa u segmentu deviznog poslovanja;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informatičkog
sistema Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvještaja za potrebe kontrole i analize
banaka i mjenjača u segmentu deviznog poslovanja;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa drugim institucijama, naročito
nadzornim tijelima za devizno poslovanje
(Ministarstvo finansija F BiH - Devizni odjel
Financijske policije F BiH, carinski organi i dr.), na
osnovu ovlaštenja direktora i zamjenika direktora
Agencije; i
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
11. Samostalni odjel ombudsmena za bankarski sistem
- promoviranja i zaštite prava i interesa potrošača, tj.
fizičkih lica kao korisnika finansijskih usluga (u
daljem tekstu: korisnici usluga) i pravnih subjekata
koje nadzire Agencija;
- omogućavanja da se nastale nesuglasice i sporovi
između pravnih subjekata koje nadzire Agencija i
korisnika usluga mogu pravično i brzo riješiti od
nezavisnih lica, sa minimumom formalnosti putem
usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran
način;
- pružanja informacija, uputstava, instrukcija i
pojašnjenja iz oblasti primjene propisa kojima se
regulišu prava i obaveze korisnika i davalaca
finansijskih usluga;
- praćenje i predlaganje aktivnosti za unapređenje
odnosa između korisnika usluga i pravnih subjekata
koje nadzire Agencija;
- istraživanje aktivnosti na finansijskom tržištu po
službenoj dužnosti ili na osnovu prigovora, radi
zaštite prava korisnika finansijskih usluga;
- razmatranje prigovora korisnika usluga, davanje
odgovora, preporuka i mišljenja, te predlaganje
mjera za rješavanje prigovora;
- posredovanje u mirnom rješavanju spornih odnosa
između korisnika usluga i pravnih subjekata koje
nadzire Agencija;
- izdavanje smjernica ili preporuka o posebnim
standardnim uvjetima ili aktivnostima za primjenu
dobrih poslovnih običaja u poslovanju pravnih
subjekata koje nadzire Agencija, te predlaganje
Upravnom odboru Agencije donošenje akata (i
njihovih izmjena i dopuna) iz oblasti zaštite prava
korisnika usluga i o pitanjima od značaja za rad
ombudsmena;
- sačinjavanje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o
radu, koji su sastavni dio izvještaja Agencije;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informatičkog
sistema Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja podataka za potrebe analize iz djelokruga
svoje nadležnosti;
- saradnje sa drugim organizacionim jedinicama
Agencije;
- saradnje sa nadležnim pravosudnim, upravnim i
drugim organima i organizacijama, kao i sa
nadzornim i kontrolnim institucijama u zemlji i
inozemstvu, u djelokrugu svoje nadležnosti;
- saradnje sa ostalim organima i subjektima nadležnim
za zaštitu prava potrošača; i
- poduzimanja drugih radnji iz oblasti zaštite prava
korisnika usluga.
Raspored nadležnosti organizacionih jedinica
Član 6.
Sektorima Agencije rukovode direktori Sektora. Direktori
Sektora za nadzor poslovanja banaka i Sektora za pravnu
podršku i licenciranje ujedno su i pomoćnici direktora
Agencije.
Samostalnim odjelima i Odjelima rukovode rukovodioci
Odjela, odnosno ombudsmen.
Uredima mogu rukovoditi rukovodioci Ureda.
Član 7.
Detaljan opis poslova organizacionih jedinica i
sistematizaciju radnih mjesta unutar organizacionih jedinica,
odgovornost i ovlaštenja zaposlenika, vrstu i stepen stručne
spreme, broj zaposlenika za obavljanje poslova unutar Agencije
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 41

propisuju se Pravilnikom o sistematizaciji poslova, koji donosi
direktor Agencije.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 8.
Danom stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09)
prestao je važiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije
("Službene novine Federacije BiH", br. 21/96, 43/00, 66/02,
72/04, 22/07 i 83/08).
Član 9.
Prečišćen tekst ovog Pravilnika sadrži: Pravilnik o
unutrašnjoj organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
46/09), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
32/10) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
65/12) u kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih
pravilnika.
Član 10.
Prečišćen tekst ovog Pravilnika objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj U.O.-44-2/12
11. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Predsjednik
Upravnog odbora
Mr. sc. Haris Ihtijarević, s. r.


Na temelju čl. 7. i 9., stavak 2. Zakona o Agenciji za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03,
19/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12) i čl. 4. i 18. Statuta
Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/04), Upravni odbor
Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj
11.10.2012. godine, utvrdio je Prečišćen tekst Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne
i Hercegovine, kako slijedi
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM USTROJSTVU AGENCIJE ZA
BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
(prečišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Agencija), naziv i struktura, djelokrug poslova i raspored
nadležnosti organizacijskih jedinica Agencije.
Članak 2.
Djelatnost Agencije obavlja se u organizacijskim
jedinicama kako bi se osiguralo zakonito, transparentno, javno,
odgovorno, učinkovito, ekonomično, profesionalno, nepri-
strano, stručno i djelotvorno obavljanje poslova i zadataka iz
nadležnosti Agencije sukladno zakonskim i podzakonskim
propisima.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE
Unutarnje ustrojstvo Agencije
Članak 3.
Osnove organizacijske jedinice Agencije su:
- Direkcija Agencije,
- Sektori,
- Samostalni odjeli.
Radi veće djelotvornosti rada unutar Direkcije Agencije
organiziraju se Uredi.
Radi veće djelotvornosti rada unutar Sektora mogu se
organizirati Odjeli.
Organizacijske jedinice Agencije u obavljanju poslova
Agencije jedinstveno nastupaju i čine organizacijsku cjelinu.
Naziv i struktura organizacijskih jedinica
Članak 4.
Organizacijske jedinice Agencije su:
1. Direkcija Agencije:
1.1. Ured direktora
1.2. Ured internog revizora
1.3. Ured savjetnika direktora
1.4. Ured za informiranje
2. Sektor za nadzor poslovanja banaka
2.1. Odjel za kontrolu banaka (on site)
2.2. Odjel za kontrolu izvješća banaka (off site)
3. Sektor za nadzor banaka u posebnom statusu
4. Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih
organizacija
5. Sektor za nadzor poslovanja leasing društava
6. Sektor za pravnu podršku i licenciranje
6.1. Odjel za licenciranje
6.2. Odjel za propise
6.3. Odjel za zastupanje
7. Sektor zajedničkih funkcija
7.1. Odjel za EOP
7.2. Odjel za računovodstveno-financijske poslove
7.3. Odjel za kadrovske i opće poslove
8. Sektor za kontrolu sprječavanja pranja novca i
financiranja terorističkih aktivnosti
9. Samostalni odjel za razvoj
10. Samostalni odjel za nadzor deviznih poslova
11. Samostalni odjel ombudsmana za bankovni sustav.
Djelokrug poslova organizacijskih jedinica
Članak 5.
Djelokrug poslova organizacijskih jedinica utvrđuje se na
temelju vrste, srodnosti i povezanosti poslova i zadataka iz
nadležnosti Agencije.
Unutar organizacijskih jedinica obavljaju se poslovi:
1. Direkcija Agencije
- upravljanja i rukovođenja Agencijom;
- savjetodavni i specijalistički poslovi u funkciji
savjetovanja i koordiniranja rada organizacijskih
jedinica Agencije;
- interne revizije rada svih organizacijskih dijelova
Agencije i izrade izvješća o provedenoj internoj
reviziji za organe Agencije;
- praćenja zakonitosti i efikasnosti cjelokupnog
poslovanja Agencije;
- praćenja primjene potpisanih Memoranduma o
suradnji;
- organiziranja suradnje s koledžima supervizora;
- komuniciranja sa sredstvima javnog informiranja;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- administrativno-tehnički poslovi.
Broj 88 - Strana 42 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

2. Sektor za nadzor poslovanja banaka
- sačinjavanja plana kontrola i nadzora banaka;
- pripreme za kontrole poslovanja banaka u suradnji s
drugim organizacijskim jedinicama Agencije;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka - opsežne i
ciljane kontrole u bankama (on-site);
- prezentiranje banci nalaza on-site kontrole,
sačinjavanja zapisnika o izvršenoj kontroli,
odgovaranja bankama na prigovor na zapisnik i
izrada rješenja i drugih kontrolnih i postkontrolnih
akata, uključujući utvrđivanje prijedloga ranga
banke;
- postkontrolne supervizije (postupak kontinuiranog
praćenja) izvršenja naloženih mjera i rokova;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka analizom
podataka iz financijskih izvješća i ostalih podataka
dostavljenih od strane banaka (off site);
- u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama
pokretanja aktivnosti za sankcioniranje banaka i
odgovornih osoba;
- sačinjavanja polugodišnjih i godišnjih izvješća o
izvršenim opsežnim i ciljanim kontrolama;
- pripremanja informacije o stanju bankovnog sustava
u Federaciji BiH;
- davanja uputa, instrukcija i pojašnjenja iz oblasti
primjene propisa kojima se regulira poslovanje
banaka;
- davanja prijedloga za donošenje, dopune i izmjene
propisa i uputa iz oblasti nadzora;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informacijskog
sustava Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvješća za potrebe kontrole i analize
banaka i bankovnog sustava;
- pružanja pomoći u provođenju postupaka
privremene uprave;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
3. Sektor za nadzor banaka u posebnom statusu
- pripreme, planiranja i organizacije uvođenje
postupka privremene uprave i pokretanja postupka
likvidacije banaka;
- praćenja rada privremenih upravnika i likvidacijskih
upravnika;
- kontrole rada banaka u postupku privremene uprave;
- praćenja i analiziranja rada banaka u privremenoj
upravi na temelju izvješća;
- pružanja pomoći i nadziranja rada privremenog
upravnika kod pripreme i izrade postupka rješavanja
statusa banke;
- predlaganja nadležnom organu usvajanja ili
odbijanja usvajanja izvješća i predloženih mjera
privremenog upravnika i likvidacijskog upravnika;
- pripreme i izrade općih i pojedinačnih akata banaka
u postupku uvođenja i provođenja privremene
uprave i likvidacije;
- suradnje sa drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
4. Sektor za nadzor poslovanja mikrokreditnih
organizacija
- obrade zahtjeva i odlučivanja o davanju suglasnosti
za osnivanje mikrokreditnih organizacija, dijelova
mikrokreditnih organizacija i izdavanja
odgovarajućih licencija i drugih suglasnosti
mikrokreditnim organizacijama;
- izrade plana kontrola i nadzora mikrokreditnih
organizacija kao sastavni dio godišnjeg plana rada
Agencije;
- pripreme za kontrole poslovanja mikrokreditnih
organizacija u suradnji s drugim organizacijskim
jedinicama Agencije;
- nadzora poslovanja mikrokreditnih organizacija -
opsežne i ciljane kontrole na licu mjesta;
- prezentiranja mikrokreditnim organizacijama nalaza
on-site kontrole, izrada zapisnika o izvršenoj
kontroli i obavljanja kompletne procedure do
konačnosti istog i izrade postkontrolnih akata;
- nadzora poslovanja mikrokreditnih organizacija
analizom podataka iz propisanih financijskih
izvješća i ostalih podataka;
- pripreme za kontrolu poslovanja mikrokreditnih
organizacija u suradnji s drugim organizacijskim
jedinicama Agencije;
- postkontrolnih postupaka - kontinuiranim praćenjem
izvršenja naloženih mjera i rokova;
- izrade polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenim
kontrolama mikrokreditnih organizacija;
- pripreme informacije o stanju mikrokreditnog
sustava u Federaciji BiH;
- davanja prijedloga za donošenje, dopuna i izmjena
propisa i uputa iz oblasti nadzora mikrokreditnih
organizacija;
- sudjelovanja u izradi informacijskog sustava, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
registar mikrokreditnih organizacija;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informacijskog
sustava Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvješća za potrebe kontrole i analize
mikrokreditnih organizacija i mikrokreditnog
sustava;
- davanja mikrokreditnim organizacijama uputa,
instrukcija i pojašnjenja iz oblasti primjene propisa
kojima se regulira poslovanje mikrokreditnih
organizacija;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
5. Sektor za nadzor poslovanja leasing društava
- obrade zahtjeva i odlučivanja o davanju suglasnosti
za osnivanje leasing društava, dijelova leasing
društava i izdavanja odgovarajućih licencija i drugih
suglasnosti leasing društvima;
- izrade plana kontrola i nadzora leasing društava kao
sastavni dio godišnjeg plana rada Agencije;
- nadzora poslovanja leasing društava - opsežne i
ciljane kontrole na licu mjesta;
- prezentiranja leasing društvima nalaza on-site
kontrole, izrada zapisnika o izvršenoj kontroli i
obavljanja kompletne procedure do konačnosti istog
i izrade postkontrolnih akata;
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 43

- nadzora poslovanja leasing društava analizom
podataka iz propisanih financijskih izvješća i ostalih
podataka;
- pokretanja aktivnosti na sankcioniranju leasing
društava i odgovornih osoba u suradnji s drugim
organizacijskim jedinicama u Agenciji;
- pripreme za kontrolu poslovanja leasing društava u
suradnji s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- postkontrolnih postupaka - kontinuiranim praćenjem
izvršenja naloženih mjera i rokova;
- izrade polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenim
kontrolama leasing društava;
- pripreme informacije o stanju leasing sustava u
Federaciji BiH;
- davanja prijedloga za donošenje, dopuna i izmjena
propisa i uputa iz oblasti nadzora leasing društava;
- sudjelovanja u izradi informacijskog sustava, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
leasing društva sukladno potrebama ovoga sektora;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informacijskog
sustava Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvješća za potrebe kontrole i analize
leasing društava i leasing sustava;
- davanja leasing društvima uputa, instrukcija i
pojašnjenja iz oblasti primjene propisa kojima se
regulira poslovanje leasing društava;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
6. Sektor za pravnu podršku i licenciranje
- pravne podrške u superviziji - opsežnoj i ciljanoj
kontroli banaka, mikrokreditnih organizacija i
leasing društava;
- pravne podrške u postupku privremene uprave i
likvidacije banaka;
- obrade zahtjeva i predlaganja nadležnom organu
Agencije izdavanje ili odbijanje izdavanja
suglasnosti za osnivanje banaka i izdavanje ili
odbijanje izdavanja drugih suglasnosti;
- pravne podrške Sektoru za nadzor poslovanja
mikrokreditnih organizacija i Sektoru za nadzor
leasing društava kod obrade zahtjeva i predlaganja
nadležnom organu Agencije izdavanje ili odbijanje
izdavanja suglasnosti za osnivanje mikrokreditnih
organizacija i leasing društava i izdavanje ili
odbijanje izdavanja drugih suglasnosti ovim
institucijama;
- sudjelovanje u izradi informacijskog sustava, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
registar banaka;
- izrade nacrta općih i pojedinačnih akata Agencije i
pravnu obradu predloženih propisa i uputa i njihove
izmjene i dopune iz oblasti supervizije banaka,
mikrokreditnih organizacija i leasing društava;
- praćenja naloga po izvršenoj kontroli banaka,
mikrokreditnih organizacija i leasing društava iz
djelokruga obavljanja poslova;
- izrade i podnošenje prijava nadležnim organima
(prekršajne i kaznene prijave);
- praćenja izvršenja sudskih odluka u bankama,
mikrokreditnim organizacijama i leasing društvima
iz nadležnosti Agencije;
- zastupanja Agencije pred sudovima i drugim
organima;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- izrade i razvoja informacijskog sustava Agencije, na
temelju ovlasti direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
7. Sektor zajedničkih funkcija
- informacijske podrške ostalim sektorima Agencije;
- izrade i razvoja informacijskog sustava, te
popunjavanja i stalnog ažuriranja podataka za
registar banaka, mikrokreditnih organizacija i za
potrebe Sektora za nadzor leasing društava;
- izrade i razvoja informacijskog sustava Agencije u
segmentu metodološkog kreiranja izvješća za
potrebe kontrole i analize banaka, mikrokreditnih
organizacija i leasing društava, te cjelokupnog
bankovnog, mikrokreditnog i leasing sistema;
- održavanja informacijskog sustava Agencije;
- izrade i održavanja web stranice Agencije;
- kadrovski, uključujući izradu svih akata iz radnog
odnosa zaposlenika;
- administrativno-tehničke poslove;
- stručno-administrativne poslove računovodstva,
planiranja i analize;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora.
8. Sektor za kontrolu sprječavanja pranja novca i
financiranja terorističkih aktivnosti
- izrade plana kontrola i nadzora banaka,
mikrokreditnih organizacija i leasing društava (u
daljnjem tekstu: institucija pod nadzorom Agencije),
u segmentu sprječavanja pranja novca i financiranja
terorističkih aktivnosti, kao sastavni dio godišnjeg
plana rada Agencije;
- kontrole poslovanja institucija pod nadzorom
Agencije u segmentu sprječavanja pranja novca i
financiranja terorističkih aktivnosti;
- poduzimanja aktivnosti u borbi za sprječavanje
pranja novca;
- poduzimanja svih potrebnih radnji u cilju
antiterorističkih mjera, sprječavanja financiranja
terorističkih aktivnosti i drugih aktivnosti kojima se
opstruira mirovni proces;
- prezentiranja institucijama pod nadzorom Agencije
nalaza kontrole, sačinjavanje zapisnika o izvršenoj
kontroli, odgovori na prigovor na zapisnik i izrada
rješenja i drugih kontrolnih i postkontrolnih akata;
- postkontrolne supervizije (postupak kontinuiranog
praćenja) izvršenja naloženih mjera i rokova;
- u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama
pokretanje aktivnosti za sankcioniranje institucija
pod nadzorom Agencije i odgovornih osoba u njima;
- sačinjavanja polugodišnjih i godišnjih izvješća o
izvršenim opsežnim i ciljanim kontrolama;
- davanja uputa, instrukcija i pojašnjenja iz oblasti
primjene propisa kojima se regulira poslovanje
institucija pod nadzorom Agencije u segmentu
sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih
aktivnosti;
Broj 88 - Strana 44 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

- davanja prijedloga za donošenje, dopune i izmjene
propisa u segmentu sprječavanja pranja novca i
financiranja terorističkih aktivnosti;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informacijskog
sustava Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvješća za potrebe kontrole i analize
institucija pod nadzorom Agencije u segmentu
sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih
aktivnosti;
- pružanja pomoći u provođenju postupaka
privremene uprave i likvidacije;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
9. Samostalni odjel za razvoj
- razvoja u oblasti nadzora banaka, mikrokreditnih
organizacija, leasing društava i deviznih poslova;
- usklađivanja rada Agencije s međunarodnim
načelima i standardima;
- praćenja i primjene Europskih direktiva i bazelskih
načela vezanih za superviziju banaka;
- analiza primjene regulative i prijedlozi njezinih
izmjena;
- analiza trendova u sektorima koje nadzire Agencija;
- organiziranja obuke zaposlenika;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama u zemlji i
inozemstvu, na temelju ovlasti direktora i zamjenika
direktora;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
10. Samostalni odjel za nadzor deviznog poslovanja
- vođenja evidencija ovlaštenih mjenjača i njihovih
organizacijskih dijelova u suradnji s Ministarstvom
financija F BiH;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka analizom
podataka iz dostavljenih izvješća i ostalih podataka
dostavljenih od strane banaka (off site) koji se
odnose na segment deviznog poslovanja iz
nadležnosti Agencije (dalje: devizno poslovanje);
- sačinjavanja plana kontrola i nadzora banaka i
mjenjačnica u segmentu deviznih poslova, kao
sastavni dio godišnjeg plana rada Agencije;
- kontrole (supervizije) poslovanja banaka i mjenjača
- opsežne i ciljane kontrole u bankama i
mjenjačnicama (on-site) u segmentu deviznog
poslovanja;
- prezentiranja bankama i mjenjačima nalaza kontrole,
sačinjavanje zapisnika o izvršenoj kontroli, odgovori
na prigovor na zapisnik i izrada rješenja i drugih
kontrolnih i postkontrolnih akata;
- postkontrolne supervizije (postupak kontinuiranog
praćenja) izvršenja naloženih mjera i rokova;
- u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama
pokretanje aktivnosti za sankcioniranje banaka i
mjenjača i odgovornih osoba u njima;
- sačinjavanja polugodišnjih i godišnjih izvješća o
izvršenim opsežnim i ciljanim kontrolama;
- davanja uputa, instrukcija i pojašnjenja iz oblasti
primjene propisa kojima se regulira poslovanje
banaka i mjenjača u segmentu deviznog poslovanja;
- davanja prijedloga za donošenje, dopune i izmjene
propisa u segmentu deviznog poslovanja;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informacijskog
sustava Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja izvješća za potrebe kontrole i analize
banaka i mjenjača u segmentu deviznog poslovanja;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s drugim institucijama, naročito nadzornim
tijelima za devizno poslovanje (Ministarstvo
financija F BiH - Devizni odjel Financijske policije
F BiH, carinski organi i dr.), na temelju ovlasti
direktora i zamjenika direktora Agencije;
- drugi poslovi po nalogu direktora i zamjenika
direktora Agencije.
11. Samostalni odjel ombudsmana za bankovni sustav
- promoviranja i zaštite prava i interesa potrošača, tj.
fizičkih osoba kao korisnika financijskih usluga (u
daljnjem tekstu: korisnici usluga) i pravnih subjekata
koje nadzire Agencija;
- omogućavanja da se nastale nesuglasice i sporovi
između pravnih subjekata koje nadzire Agencija i
korisnika usluga mogu pravično i brzo riješiti od
neovisnih osoba, sa minimumom formalnosti putem
usuglašavanja, posredovanja ili na drugi miran
način;
- pružanja informacija, uputa, instrukcija i pojašnjenja
iz oblasti primjene propisa kojima se reguliraju
prava i obveze korisnika i davatelja financijskih
usluga;
- praćenje i predlaganje aktivnosti za unapređenje
odnosa između korisnika usluga i pravnih subjekata
koje nadzire Agencija;
- istraživanje aktivnosti na financijskom tržištu po
službenoj dužnosti ili na temelju prigovora, radi
zaštite prava korisnika financijskih usluga;
- razmatranje prigovora korisnika usluga, davanje
odgovora, preporuka i mišljenja, te predlaganje
mjera za rješavanje prigovora;
- posredovanje u mirnom rješavanju spornih odnosa
između korisnika usluga i pravnih subjekata koje
nadzire Agencija;
- izdavanje smjernica ili preporuka o posebnim
standardnim uvjetima ili aktivnostima za primjenu
dobrih poslovnih običaja u poslovanju pravnih
subjekata koje nadzire Agencija, te predlaganje
Upravnom odboru Agencije donošenje akata (i
njihovih izmjena i dopuna) iz oblasti zaštite prava
korisnika usluga i o pitanjima od značaja za rad
ombudsmana;
- sačinjavanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o
radu, koji su sastavni dio izvješća Agencije;
- sudjelovanja u izradi i razvoju informacijskog
sustava Agencije u segmentu metodološkog
kreiranja podataka za potrebe analize iz djelokruga
svoje nadležnosti;
- suradnje s drugim organizacijskim jedinicama
Agencije;
- suradnje s nadležnim pravosudnim, upravnim i
drugim organima i organizacijama, kao i s
nadzornim i kontrolnim institucijama u zemlji i
inozemstvu, u djelokrugu svoje nadležnosti;
- suradnje s ostalim organima i subjektima nadležnim
za zaštitu prava potrošača;
- poduzimanja drugih radnji iz oblasti zaštite prava
korisnika usluga.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 45

Raspored nadležnosti organizacijskih jedinica
Članak 6.
Sektorima Agencije rukovode direktori Sektora. Direktori
Sektora za nadzor poslovanja banaka i Sektora za pravnu
podršku i licenciranje ujedno su i pomoćnici direktora
Agencije.
Samostalnim odjelima i Odjelima rukovode rukovodioci
Odjela, odnosno ombudsman.
Uredima mogu rukovoditi rukovodioci Ureda.
Članak 7.
Detaljan opis poslova organizacijskih jedinica i
sistematizaciju radnih mjesta unutar organizacijskih jedinica,
odgovornost i ovlasti zaposlenika, vrstu i stupanj stručne
spreme, broj zaposlenika za obavljanje poslova unutar Agencije
propisuju se Pravilnikom o sistematizaciji poslova, koji donosi
direktor Agencije.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Danom stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09)
prestao je važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije
("Službene novine Federacije BiH", br. 21/96, 43/00, 66/02,
72/04, 22/07 i 83/08).
Članak 9.
Prečišćen tekst ovog Pravilnika sadrži: Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09),
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/10) i
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 65/12) u
kojima je naznačen dan stupanja na snagu tih pravilnika.
Članak 10.
Prečišćen tekst ovoga Pravilnika objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj U.O.-44-2/12
11. listopada 2012. godine
Sarajevo
Predsjednik
Upravnog odbora
Mr. sc. Haris Ihtijarević, v. r.

REGULATORNA KOMISIJA ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
2270
Na osnovu člana 29. i člana 41. Zakona o električnoj
energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05,
38/05, 83/11), člana 12. stav (1) i člana 14. stav (1) Statuta
Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/04),
kao i člana 31. stav (2) i člana 37. stav (4) Poslovnika o radu
Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/04),
te člana 65., člana 70. stav (2) i člana 78. Pravilnika o javnim
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene
novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 23. Opštih uslova
za isporuku električne energije ("Službene novine Federacije
BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12), postupajući po
Žalbi na Rješenje broj III-2-13-573/12 od 04.05.2012. godine,
koja je direktno dostavljena FERK-u 30.08.2012. godine, pod
brojem 04-01-959/12, podnosioca žalbe Bože Malića,
Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine - FERK je, na XVI redovnoj sjednici održanoj u
Mostaru 11.10.2012. godine, donijela
RJEŠENJE
1. Poništava se Rješenje broj III-2-13-573/12 od 04.05.2012.
godine, koje je donijelo Javno poduzeće "Elektroprivreda
Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo
Mostar, PJ: Distribucija električne energije - Distributivno
područje "Centar" Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce
i predmet se vraća na ponovni postupak.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a, a dispozitiv ovog rješenja u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 04-01-959-03/12
11. oktobra 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, s. r.


Na temelju članka 29. i članka 41. Zakona o električnoj
energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05,
38/05, 83/11), članka 12. stavak (1) i članka 14. stavak (1)
Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak (4)
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te članka 65., članka 70. stavak (2) i članka
78. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva,
sporova i žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12)
i članka 23. Općih uvjeta za isporuku električne energije
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10,
37/10 i 57/12), postupajući po Žalbi na Rješenje broj III-2-13-
573/12 od 4.5.2012. godine, koja je izravno dostavljena FERK-
u 30.8.2012. godine, pod brojem 04-01-959/12, žalitelja Bože
Malića, Regulatorna komisija za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XVI. redovitoj
sjednici održanoj u Mostaru 11.10.2012. godine, donijela
RJEŠENJE
1. Poništava se Rješenje broj III-2-13-573/12 od 4.5.2012.
godine, koje je donijelo Javno poduzeće "Elektroprivreda
Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar,
PJ: Distribucija električne energije - Distribucijsko područje
"Centar" Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce i predmet se
vraća na ponovni postupak.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a, a izreka ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-01-959-03/12
11. listopada 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, v. r.


На основу члана 29. и члана 41. Закона о електричној
енергији ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/02,
24/05, 38/05, 83/11), члана 12. став (1) и члана 14. став (1)
Статута Регулаторне комисије за електричну енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 13/04), као и члана 31. став (2) и
члана 37. став (4) Пословника о раду Регулаторне комисије
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 59/04), те члана
65., члана 70. став (2) и члана 78. Правилника о јавним
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби
Broj 88 - Strana 46 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

("Службене новине Федерације БиХ", број 57/12) и члана
23. Општих услова за испоруку електричне енергије
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/08, 81/08,
32/10, 37/10 и 57/12), поступајући по Жалби на Рјешење
број III-2-13-573/12 од 04.05.2012. године, која је директно
достављена ФЕРК-у 30.08.2012. године, под бројем 04-01-
959/12, подносиоца жалбе Боже Малића, Регулаторна
комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине - ФЕРК је, не XVI редовној сједници
одржаној у Мостару 11.10.2012. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
1. Поништава се Рјешење број III-2-13-573/12 од
04.05.2012. године, које је донијело Јавно подузеће
"Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне"
дионичко друштво Мостар, ПЈ: Дистрибуција
елекгричне енергије - Дистрибутивно подручје
"Центар" Нови Травник, Пословница Електро Јајце и
предмет се враћа на поновни поступак.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се објављује на огласној табли и web
страници ФЕРК-а, а диспозитив овог рјешења у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-01-959-03/12
11. октобра 2012. године
Мостар
Предсједница ФЕРК-а
Санела Покрајчић, с. р.
(Sl-1093/12-F)

2271
Na osnovu člana 14., članu 29. i člana 70. Zakona o
električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj
41/02, 24/05, 38/05, 83/11), člana 12. stav (1) i člana 14. stav
(1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), člana 31. stav (2), člana 37. stav (4) i člana
47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 59/04), člana 78. Pravilnika o javnim
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene
novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 17. Pravilnika za
izdavanje dozvola - licenci ("Službene novine Federacije BiH",
broj 29/05), postupajući pet Zahtjevu za izdavanje prethodne
dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske
elektrane "BV SUNCE 1" broj 06-03-777/39/12 od 11.07.2012.
godine podnosioca BV SUNCE d.o.o. Stolac, Regulatorna
komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine - FERK je dana 11.10.2012. godine, na XVI
redovnoj sjednici, donijela sljedeće
RJEŠENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog
objekta solarne fotonaponske elektrane "BV SUNCE 1"
podnosiocu zahtjeva BV SUNCE d.o.o. Stolac.
2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na period od
11.10.2012. godine do 10.10.2013. godine, sa uslovima
prethodne dozvole koji čine njen sastavni dio.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini prethodna dozvola iz tačke
1. i 2. ovog rješenja.
4. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a, a dispozitiv ovog rješenja u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 06-03-777-12/39/12
11. oktobra 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, s. r.
 


Na temelju članka 14., članka 29. i članka 70. Zakona o
električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj
41/02, 24/05, 38/05, 83/11), članka 12. stavak (1) i članka 14.
stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 13/04), članka 31. stavak (2), članka 37. stavak (4) i
članka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za
električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 59/04), članka 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i članka
17. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci ("Službene novine
Federacije BiH", broj 29/05), postupajući po Zahtjevu za
izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta
solarne fotonaponske elektrane "BV SUNCE 1" broj 06-03-
777/39/12 od 11.7.2012. godine podnositelja BV SUNCE d.o.o.
Stolac, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine - FERK je, 11.10.2012. godine na XVI.
redovitoj sjednici, donijela sljedeće
RJEŠENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog
objekta solarne fotonaponske elektrane "BV SUNCE 1"
podnositelju zahtjeva BV SUNCE d.o.o. Stolac.
2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na razdoblje od
11.10.2012. godine do 10.10.2013. godine, s uvjetima
prethodne dozvole koji čine njen sastavni dio.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini prethodna dozvola iz točki
1. i 2. ovog rješenja.
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 47

4. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a, a izreka ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 06-03-777-12/39/12
11. listopada 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, v. r.

 


На основу члана 14., члана 29. и члана 70. Закона о
електричној енергији ("Службене новине Федерације БиХ",
број 41/02, 24/05, 38/05, 83/11), члана 12. став (1) и члана
14. став (1) Статута Регулаторне комисије за електричну
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 13/04), члана 31. став (2),
члана 37. став (4) и члана 47. Пословника о раду
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 59/04), члана 78. Правилника о јавним расправама и
рјешавању захтјева, спорова и жалби ("Службене новине
Федерације БиХ", број 57/12) и члана 17. Правилника за
издавање дозвола - лиценци ("Службене новине
Федерације БиХ", број 29/05), поступајући по Захтјеву за
издавање претходне дозволе за изградњу производног
објекта соларне фотонапонске електране "БВ СУНЦЕ 1"
број 06-03-777/39/12 од 11.07.2012. године подносиоца БВ
СУНЦЕ д.о.о. Столац, Регулаторна комисија за електричну
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је,
дана 11.10.2012. године на XVI редовној сједници, донијела
сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Издаје се Претходна дозвола за изградњу производног
објекта соларне фотонапонске електране "БВ СУНЦЕ
1" подносиоцу захтјева БВ СУНЦЕ д.о.о. Столац.
2. Претходна дозвола за изградњу се издаје на период од
11.10.2012. године до 10.10.2013. године, са условима
претходне дозволе који чине њен саставни дио.
3. Саставни дио овог рјешења чини претходна дозвола
из тачке 1. и 2. овог рјешења.
4. Ово рјешење је коначио и ступа на снагу даном
доношења, те се објављује на огласној табли и web
страници ФЕРК-а, а диспозитив овог рјешења у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 06-03-777-12/39/12
11. октобра 2012. године
Мостар
Предсједница ФЕРК-а
Санела Покрајчић, с. р.

 
(Sl-1096/12-F)

2272
Na osnovu člana 14., člana 29. i člana 70. Zakona o električnoj
energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05,
83/11), člana 12. stav (1) i člana 14. stav (1) Statuta Regulatorne
komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 13/04), člana 31. stav (2),
člana 37. stav (4) i člana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije
za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 59/04), člana 78. Pravilnika o javnim
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene novine
Federacije BiH", broj 57/12) i člana 17. Pravilnika za izdavanje
dozvola - licenci ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05),
postupajući po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju
Broj 88 - Strana 48 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "PV GROUP 1"
broj 06-03-776/38/12 od 11.07.2012. godine podnosioca "PV Group"
d.o.o. Stolac, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine -FERK je dana 11.10.2012. godine, na XVI
redovnoj sjednici donijela sljedeće
RJEŠENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog
objekta solarne fotonaponske elektrane "PV GROUP 1"
podnosiocu zahtjeva "PV Group" d.o.o. Stolac.
2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na period od
11.10.2012. godine do 10.10.2013. godine, sa uslovima
prethodne dozvole koji čine njen sastavni dio.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini prethodna dozvola iz
tačke 1. i 2. ovog rješenja.
4. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a, a dispozitiv ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 06-03-776-12/38/12
11. oktobra 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, s. r.
 

Na temelju članka 14., članka 29. i članka 70. Zakona o
električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02,
24/05, 38/05, 83/11), članka 12. stavak (1) i članka 14. stav (1)
Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
13/04), članka 31. stavak (2), članka 37. stavak (4) i članka 47.
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj 59/04), članka 78. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju
zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj
57/12) i članka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci
("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupajući po
Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog
objekta solarne fotonaponske elektrane "PV GROUP 1" broj 06-03-
776/38/12 od 11.7.2012. godine podnositelja "PV Group" d.o.o.
Stolac, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine - FERK je 11.10.2012. godine, na XVI.
redovitoj sjednici donijela sljedeće
RJEŠENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog
objekta solarne fotonaponske elektrane "PV GROUP 1"
podnositelju zahtjeva "PV Group" d.o.o. Stolac.
2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na razdoblje
od 11.10.2012. godine do 10.10.2013. godine, s uvjetima
prethodne dozvole koji čine njen sastavni dio.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini prethodna dozvola iz
točki 1. i 2. ovog rješenja.
4. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a, a izreka ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 06-03-776-12/38/12
11. listopada 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, v. r.

 

На основу члана 14., члана 29. и члана 70. Закона о
електричној енергији ("Службене новине Федерације БиХ", број
41/02, 24/05, 38/05, 83/11), члана 12. став (1) и члана 14. став (1)
Статута Регулаторне комисије за електричну енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 13/04), члана 31. став (2), члана 37. став
Srijeda, 17. 1

(4) и члана 4
електричну
("Службене н
Правилника о
и жалби ("Сл
члана 17. Пра
не новине Фе
ву за издавањ
објекта солар
06-03-776/38/
д.о.о. Столац
Федерацији Б
године, на XV
1. Изд
производног
ГРОУП 1" по
2. Пре
период од 1
условима пр
3. Сас
дозвола из та
4. Ово
доношења,
страници Ф
"Службеним
Број 06-03
11. октобра
М
2273
Na osno
električnoj en
41/02, 24/05,
(1) Statuta R
Federaciji Bo
BiH", broj 13
0. 2012.
47. Пословник
енергију у Ф
новине Федера
о јавним распра
лужбене новин
авилника за изд
едерације БиХ"
ање претходне
рне фотонапонс
/12 од 11.07.201
ц, Регулаторна
Босне и Херцег
VI редовној сјед
РЈЕ
даје се Пре
г објекта солар
односиоцу зах
етходна дозво
11.10.2012. го
етходне дозво
ставни дио о
ачке 1. и 2. ово
о рјешење је к
те се објављ
ФЕРК-а, а
м новинама Фед
3-776-12/38/12
а 2012. године
Мостар
(Sl
ovu člana 14.,
nergiji ("Služb
, 38/05, 83/11)
Regulatorne k
osne i Hercego
3/04), člana 31
ка о раду Регул
Федерацији Бос
ације БиХ", бр
авама и рјешава
не Федерације
давање дозвола
, број 29/05), по
дозволе за из
ске електране "
12. године подн
комисија за ел
говине - ФЕРК
дници донијела
ЕШЕЊЕ
етходна дозв
рне фотонапон
хтјева "ПВ Гро
ола за изград
одине до 10.1
ле који чине њ
овог рјешења
ог рјешења.
коначно и сту
љује на оглас
диспозитив
дерације БиХ"
е Предс
Санела
l-1097/12-F)
, člana 29. i č
bene novine Fe
, člana 12. stav
komisije za el
ovine ("Služben
. stav (2), člana
SLUŽBENE
латорне комис
сне и Херцег
рој 59/04), члан
ању захтјева, сп
БиХ", број 57/
- лиценци ("Сл
оступајући по З
градњу произв
"ПВ ГРОУП 1
носиоца "ПВ Г
лектричну енерг
К је дана 11.10
сљедеће
ола за изгр
нске електране
оуп" д.о.о. Стол
дњу се издај
10.2013. годин
њен саставни д
а чини претх
упа на снагу д
сној табли и
овог рјешењ
".
сједница ФЕРК
а Покрајчић, с
člana 70. Zako
ederacije BiH"
v (1) i člana 14
ektričnu energ
ne novine Fede
a 37. stav (4) i
E NOVINE FED
сије за
говине
на 78.
порова
7/12) и
лужбе-
Захтје-
водног
" број
Гроуп"
гију у
0.2012.
радњу
е "ПВ
лац.
аје на
не, са
дио.
ходна
даном
и web
ња у
К-а
с. р.
 
ona o
", broj
4. stav
giju u
eracije
člana
47. P
energ
Fedcr
Pravi
žalbi
Pravi
Feder
izdav
solarn
806/4
d.o.o
Feder
godin
objek
podn
11.10
preth
tačke
dono
FERK
Feder
Br
11
elektr
24/05
Statut
Bosne
13/04
DERACIJE BiH
Poslovnika o
giju u Federaci
racije BiH", br
ilnika o javnim
("Službene nov
ilnika za izdav
racije BiH", b
vanje prethodne
ne fotonaponsk
40/12 od 11.0
. Stolac, Regu
raciji Bosne i
ne, na XVI redo
1. Izdaje se P
kta solarne fot
nosiocu zahtjeva
2. Prethodna
0.2012. godin
hodne dozvole k
3. Sastavni d
e 1. i 2. ovog rje
4. Ovo rješe
šenja, te se o
K-a, a dispozit
racije BiH".
roj 06-03-806-1
1. oktobra 2012
Mostar
Na temelju čla
ričnoj energiji ("
5, 38/05, 83/11),
ta Regulatorne
e i Hercegovin
4), članka 31. st
H
radu Regulato
iji Bosne i Her
roj 59/04), te č
raspravama i rj
vine Federacije
vanje dozvola
broj 29/05), p
e dozvole za iz
ke elektrane "M
7.2012. godine
ulatorna komisi
Hercegovine -
ovnoj sjednici d
RJEŠEN
Prethodna dozv
tonaponske ele
a MK GROUP
dozvola za izg
e do 10.10.2
koji čine njen sa
dio ovog rješen
ešenja.
enje je konačn
bjavljuje na o
tiv ovog rješen
3/40/12
. godine


anka 14., članka
"Službene novin
, članka 12. stav
komisije za ele
ne ("Službene n
tavak (2), člank
Broj
orne komisije
rcegovine ("Slu
člana 26. stav (
rješavanju zahtj
e BiH", broj 57/
- licenci ("Slu
postupajući po
zgradnju proizv
MK HODOVO
e, podnosioca
ija za električn
- FERK je dan
donijela sljedeć
NJE
vola za izgradnj
ektrane "MK H
d.o.o. Stolac.
gradnju se izdaj
2013. godine,
astavni dio.
nja čini prethod
no i stupa na
oglasnoj tabli i
nja u "Služben
Predsjednic
Sanela Pokr
ka 29. i članka
ne Federacije BiH
vak (1) i članka
lektričnu energij
novine Federac
ka 37. stavak (4
88 - Strana 49
za električnu
užbene novine
(1) i člana 78.
jeva, sporova i
/12) i člana 17.
užbene novine
Zahtjevu za
odnog objekta
1" broj 06-03-
MK GROUP
nu energiju u
na 11.10.2012.
e
u proizvodnog
HODOVO 1"
e na period od
s uslovima
dna dozvola iz
snagu danom
i web stranici
nim novinama
a FERK-a
rajčić, s. r.
 
70. Zakona o
H", broj 41/02,
a 14. stavak (1)
ju u Federaciji
cije BiH", broj
4) i članka 47.
Broj 88 - Strana 50 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj 59/04), te članka 26. stavak (1) i članka 78. Pravilnika o javnim
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene novine
Federacije BiH", broj 57/12) i članka 17. Pravilnika za izdavanje
dozvola - licenci ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05),
postupajući po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju
proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane "MK
HODOVO 1" broj 06-03-806/40/12 od 11.7.2012. godine,
podnositelja MK GROUP d.o.o. Stolac, Regulatorna komisija za
električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je
11.10.2012. godine, na XVI. redovitoj sjednici donijela sljedeće
RJEŠENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog
objekta solarne fotonaponske elektrane "MK HODOVO 1"
podnositelju zahtjeva MK GROUP d.o.o. Stolac.
2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na razdoblje
od 11.10.2012. godine do 10.10.2013. godine, s uvjetima
prethodne dozvole koji čine njen sastavni dio.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini prethodna dozvola iz
točki 1. i 2. ovog rješenja.
4. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a, a izreka ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 06-03-806-13/40/12
11. listopada 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, v. r.

 


На основу члана 14., члана 29. и члана 70. Закона о
електричној енергији ("Службене новине Федерације БиХ", број
41/02, 24/05, 38/05, 83/11), члана 12. став (1) и члана 14. став (1)
Статута Регулаторне комисије за електричну енергију у Федера-
цији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације
БиХ", број 13/04), члана 31. став (2), члана 37. став (4) и члана
47. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 59/04), те члана 26. став (1) и члана 78.
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова
и жалби ("Службене новине Федерације БиХ", број 57/12) и
члана 17. Правилника за издавање дозвола - лиценци ("Службе-
не новине Федерације БиХ", број 29/05), поступајући по Захтје-
ву за издавање претходне дозволе за изградњу производног
објекта соларне фотонапопске електране "МК ХОДОВО 1" број
06-03-806/40/12 од 11.07.2012. године, подносиоца МК ГРОУП
д.о.о. Столац, Регулаторна комисија за електричну енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је дана 11.10.2012.
године, на XVI редовној сједници донијела сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Издаје се Претходна дозвола за изградњу
производног објекта соларне фотонапонске електране "МК
ХОДОВО 1" подносиоцу захтјева МК ГРОУП д.о.о.
Столац.
2. Претходна дозвола за изградњу се издаје на
период од 11.10.2012. године до 10.10.2013. године, са
условима претходне дозволе који чине њен саставни дио.
3. Саставни дио овог рјешења чини претходна
дозвола из тачке 1. и 2. овог рјешења.
4. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доиошења, те се објављује на огласној табли и web
страници ФЕРК-а, а диспозитив овог рјешења у
"Службeним новинама Фeдерације БиХ".
Број 06-03-806-13/40/12
11. октобра 2012. године
Мостар
Предсједница ФЕРК-а
Санела Покрајчић, с. р.
 
(Sl-1098/12-F)
2274
Na osnovu člana 29. i člana 41. Zakona o električnoj
energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05,
38/05 i 83/11), člana 12. stav (1) i člana 14. stav (1) Statuta
Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/04),
kao i člana 31. stav (2) i člana 37. stav (4) Poslovnika o radu
Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 51

i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/04),
te člana 65. člana 70. stav (2) i člana 78. Pravilnika o javnim
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene
novine Federacije BiH", broj 57/12) i člana 23. Opštih uslova
za isporuku električne energije ("Službene novine Federacije
BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12), a postupajući po
Žalbi na Elektroenergetsku saglasnost broj 209-24440/12 od
03.07.2012. godine, koja je direktno dostavljena FERK-u
17.08.2012. godine pod brojem 04-01-910/12, te koja je kod JP
Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica
"Elektrodistribucija" Zenica primljena 18.07.2012. godine,
podnosioca žalbe Mirka Stankovića iz Kovača, opština
Zavidovići, Regulatorna komisija za električnu energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XVI redovnoj
sjednici održanoj u Mostaru dana 11.10.2012. godine, donijela
RJEŠENJE
1. Poništava se akt broj 03-6-20204-15685/12 od
25.07.2012. godine koji je donijelo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica.
2. Odbija se žalba Mirka Stankovića, D. Svinjašnica
Polje bb, Kovači, opština Zavidovići podnesena protiv
Elektroenergetske saglasnosti broj 209-24440/12 od
03.07.2012. godine koju je izdalo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, kao neosnovana.
3. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici
FERK-a, a dispozitiv ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-01-910-03/12
11. oktobra 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, s. r.


Na temelju članka 29. i članka 41. Zakona o električnoj
energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05,
38/05 i 83/11), članka 12. stavak (1) i članka 14. stavak (1)
Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
13/04), kao i članka 31. stavak (2) i članka 37. stavak (4)
Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 59/04), te članka 65. članka 70. stavak (2) i članka
78. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva,
sporova i žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12)
i članka 23. Općih uvjeta za isporuku električne energije
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10,
37/10 i 57/12), a postupajući po Žalbi na Elektroenergetsku
suglasnost broj 209-24440/12 od 3.7.2012. godine, koja je
izravno dostavljena FERK-u 17.8.2012. godine pod brojem 04-
01- 910/12, te koja je kod JP Elektroprivreda BiH d.d.-
Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica zaprimljena
18.7.2012. godine, žalitelja Mirka Stankovića iz Kovača,
općina Zavidovići, Regulatorna komisija za električnu energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XVI. redovitoj
sjednici održanoj u Mostaru 11.10.2012. godine, donijela
RJEŠENJE
1. Poništava se akt broj 03-6-20204-15685/12 od
25.7.2012. godine koji je donijelo Javno preduzeće
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica.
2. Odbija se žalba Mirka Stankovića, D. Svinjašnica
Polje bb, Kovači, općina Zavidovići podnesena protiv
Elektroenergetske suglasnosti broj 209-24440/12 od 3.7.2012.
godine koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i
Hercegovine d.d.-Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija"
Zenica, kao neosnovana.
3. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici
FERK-a, a izreka ovog rješenja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-01-910-03/12
11. listopada 2012. godine
Mostar
Predsjednica FERK-a
Sanela Pokrajčić, v. r.


На основу члана 29. и члана 41. Закона о електричној
енергији ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/02,
24/05, 38/05 и 83/11), члана 12. став (1) и члана 14. став (1)
Статута Регулаторне комисије за електричну енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 13/04), као и члана 31. став (2) и
члана 37. став (4) Пословника о раду Регулаторне комисије
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 59/04), те члана
65. члана 70. став (2) и члана 78. Правилника о јавним
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби
("Службене новине Федерације БиХ", број 57/12) и члана
23. Општих услова за испоруку електричне енергије
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/08, 81/08,
32/10, 37/10 и 57/12), а поступајући по Жалби на
Електроенергетску сагласност број 209-24440/12 од
03.07.2012. године, која је директно достављена ФЕРК-у
17.08.2012. године под бројем 04-01-910/12, те која је код
ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево, Подружница
"Електродистрибуција" Зеница примљена 18.07.2012.
године, подносиоца жалбе Мирка Станковића из Ковача,
општина Завидовићи, Регулаторна комисија за електричну
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је, на
XVI редовној сједници одржаној у Мостару дана
11.10.2012. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
1. Поништава се акт број 03-6-20204-15685/12 од
25.07.2012. године који је донијело Јавно предузеће
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево,
Подружница "Електродистрибуција" Зеница.
2. Одбија се жалба Мирка Станковића, Д.
Свињашница Поље бб, Ковачи, општина Завидовићи
поднесена против Електроенергетске сагласности број 209-
24440/12 од 03.07.2012. године коју је издало Јавно
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. -
Сарајево, Подружница "Електродистрибуција" Зеница, као
неоснована.
3. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се објављује на огласној табли и web
страници ФЕРК-а, а диспозитив овог рјешења у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-01-910-03/12
11. октобра 2012. године
Мостар
Предсједница ФЕРК-а
Санела Покрајчић, с. р.
(Sl-1101/12-F)
UNIVERZITET U SARAJEVU
2275
Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 1. i člana 16. stav 2.
tačka 5. Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07), člana 126.
Broj 88 - Strana 52 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

stav 2. tačka h. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni
tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/10), Senat
Univerziteta u Sarajevu donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU PROF. DR. MUHAREMA
AVDISPAHIĆA ZA REKTORA UNIVERZITETA U
SARAJEVU
I
Prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-
matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, imenuje se za
rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012-2016.
godine.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici
Univerziteta u Sarajevu.
III
Ova odluka je konačna i obavezujuća.
IV
Protiv ove odluke ne postoji pravo žalbe, ali se u smislu
člana 2. stav 3.a) u vezi sa članom 25. Međunarodnog pakta o
političkim i građanskim pravima i člana 6. Evropske konvencije
za ljudska prava i osnovne slobode može pokrenuti postupak
pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini.
Obrazloženje
1. Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je Odlukom broj
02-34-128/12 od 27.02.2012. godine imenovao Komisiju
za provođenje Konkursa za izbor rektora Univerziteta u
Sarajevu za mandatni period 2012-2016. godine. Shodno
Izvještaju Komisije za provođenje Konkursa za izbor i
imenovanje rektora Univerziteta u Sarajevu od 25.4.2012.
godine, kandidati:
- Dr. Samir Arnautović, redovni profesor Filozofskog
fakulteta u Sarajevu;
- Dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor
Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu;
- Dr. Ahmet Hadrović, redovni profesor
Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu;
- Dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor
Filozofskog fakulteta u Sarajevu;
- Dr. Borislav Petrović, redovni profesor Pravnog
fakulteta u Sarajevu;
- Dr. Izet Rađo, redovni profesor Fakulteta sporta i
tjelesnog odgoja u Sarajevu, i
- Dr. Veljko Trivun, redovni profesor Ekonomskog
fakulteta u Sarajevu
ispunjavali su sve uslove predviđene Konkursom za izbor
rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012-2016.
godine, objavljenim dana 30.3.2012. godine, u dnevnim
listovima "Oslobođenje", "Dnevni avaz" i na web stranici
Univerziteta u Sarajevu.
2. Na 40. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu od
23.5.2012. godine, provedena je procedura glasanja za
izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period
2012-2016. godine. U prvom krugu tajnog glasanja,
konstatirano je da je od ukupno 37 članova Senata
upisanih u birački spisak, glasalo 36 članova Senata.
Rezultati prvog kruga glasanja su bili slijedeći:
- dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-
matematičkog fakulteta u Sarajevu - 13 glasova;
- dr. Izet Rađo, redovni profesor Fakulteta sporta i
tjelesnog odgoja u Sarajevu - 7 glasova;
- dr. Samir Arnautović, redovni profesor Filozofskog
fakulteta u Sarajevu - 5 glasova;
- dr. Dubravko Lovrenović, redovni profesor
Filozofskog fakulteta u Sarajevu - 5 glasova:
- dr. Veljko Trivun, redovni profesor Ekonomskog
fakulteta u Sarajevu - 3 glasa:
- dr. Ahmet Hadrović, redovni profesor
Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu - 2 glasa, i
- dr. Borislav Petrović, redovni profesor Pravnog
fakulteta u Sarajevu - 1 glas.
S obzirom da nijedan od kandidata nije dobio potrebnu
većinu, a u skladu sa tačkom 6. Poslovnika za provođenje
procedure glasanja o kandidatima za izbor rektora
Univerziteta u Sarajevu, obavljen je drugi krug tajnog
glasanja za kandidate koji su u prvom krugu dobili najveći
broj glasova i to:
- dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-
matematičkog fakulteta u Sarajevu, i
- dr. Izet Rađo, redovni profesor Fakulteta sporta i
tjelesnog odgoja u Sarajevu.
Nakon provedenog drugog kruga tajnog glasanja
konstatirano je da je od ukupno 37 članova Senata
upisanih u birački spisak, glasalo 36 članova Senata.
Rezultati drugog kruga glasanja su bili slijedeći:
- dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-
matematičkog fakulteta u Sarajevu - 21 glas
- dr. Izet Rađo, redovni profesor Fakulteta sporta i
tjelesnog odgoja u Sarajevu - 14 glasova i
- 1 glasački listić je proglašen nevažećim.
3. Nakon razmatranja Izvještaja Komisije o provedenoj
proceduri glasanja za izbor rektora Univerziteta u
Sarajevu za mandatni period 2012-2016. godine, Senat je
usvojio Izvještaj, te predložio Upravnom odboru
Univerziteta u Sarajevu da, u skladu sa članom 173. stav
2. Pravila Univerziteta u Sarajevu, kandidata prof. dr.
Muharema Avdispahića imenuje za rektora Univerziteta u
Sarajevu za mandatni period 2012-2016. godine.
4. Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 49.
sjednici od 12.6.2012. godine, jednoglasno potvrdio
prijedlog odluke Senata Univerziteta u Sarajevu za izbor
rektora za mandatni period 2012-2016. godine. U skladu
sa Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor je
donio Odluku o imenovanju prof. dr. Muharema
Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu za
mandatni period 2012-2016. godine, broj 02-34-362/12,
od 12.6.2012. godine. Odluku je Upravni odbor
proslijedio Vladi Kantona Sarajevo na saglasnost.
5. Upravni odbor Univerziteta je Zaključkom izvršio
tehničku ispravku Odluke broj: 02-34- 362/12 od
12.6.2012. godine.
6. Vlada Kantona Sarajevo nije dala saglasnost na Odluku
Upravnog odbora Univerziteta, broj 02-34-362/12. od
12.6.2012. godine Vlada je stavila prigovor da izborna
procedura i imenovanje nisu provedeni u skladu sa
Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
donesenim na 47. sjednici Upravnog odbora od
27.02.2012. godine. Upravnom odboru Univerziteta u
Sarajevu je naloženo da se cjelokupan konkurs od
25.04.2012. godine poništi, te objavi novi konkurs za
izbor.
7. Izabrani rektor, prof. dr. Muharem Avdispahić, uložio je
Kantonalnom sudu u Sarajevu zahtjev za zaštitu sloboda i
prava pojedinaca zajamčenih Ustavom FBiH. Kantonalni
sud u Sarajevu je odbacio zahtjev, smatrajući da zakon ne
garantira takvu vrstu sudske zaštite. Protiv ovog rješenja
nije dozvoljena žalba.
8. U međuvremenu Inspektorat rada, zaštite na radu,
socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije dostavio je
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 53

Univerzitetu Informaciju broj 14-09/10-38-7277-4/12. od
28.8.2012. godine o provedenom inspekcijskom pregledu,
kojim je utvrđeno da je Odluka Vlade Kantona Sarajevo
broj 02-34-362/12. od 12.6.2012. godine nezakonita.
9. Polazeći od činjeničnog stanja, te uzimajući u obzir
relevantne pravne odredbe u Bosni i Hercegovini, a u cilju
zaštite akademske samostalnosti i autonomnosti
Univerziteta u Sarajevu, te prava koja pripadaju Senatu
Univerziteta u Sarajevu prema Okvirnom Zakonu o
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Senat
Univerziteta u Sarajevu je donio predmetnu Odluku, iz
slijedećih razloga:
10. Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini explicite propisuje da je visoko obrazovanje
djelatnost od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu
(član 2 stav 3). Bosna i Hercegovina se ovim zakonom
obavezala da poštuje evropske standarde u oblasti visokog
obrazovanja (član 1). Zakon expresis verbis propisuje
pravo Univerziteta u Sarajevu na akademsku samostalnost
i autonomnost (član 4. stav 2. tačka 1). Ona se ogleda,
između ostalog, u isključivom pravu Senata Univerziteta u
Sarajevu na izbor rektora (član 22. stav 1. tačka 1. i član
16. stav 2. tačka 5.)
11. Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini je dao jasne smjernice o usklađivanju
entitetskih i kantonalnih propisa sa ovim zakonom (član
60. stav 1, i član 63. stav 1). Krajnji rok za usaglašavanje
je bio 15.2.2008. godine.
12. Skupština Kantona Sarajevo je prekršila svoje pozitivne
obaveze usaglašavanja Zakona o visokom obrazovanju
Kantona Sarajevo sa Okvirnim Zakonom o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Posljedično,
univerzitetska Pravila nisu usaglašena sa Okvirnim
Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
13. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, protumačenog kroz
jurisdikciju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, državni
okvirni zakoni su u višem hijerarhijsko-normativnom
položaju od kantonalnih zakona i drugih pravnih akata
[član III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine: mutatis
mutandis Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
broj U-5/98, od 18. i 19.2.2000. godine, tačka 28].
Konzekventno, sve relevantne institucije i organi Kantona
Sarajevo imaju obavezu da, prije svega, poštuju i provode
Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini. U slučaju kolizije sa drugim, nižerangiranim
normama, svi organi su dužni da tumače sve normativne
akte u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini. U slučaju da
harmonizacija propisa tumačenjem nije moguća, obaveza
svih organa je da primjenjuju norme Okvirnog Zakona o
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, a incidentno
ne primjenjuju kolidirajuće nižerangirane norme. Ovakav
pristup proizlazi iz principa pravne države iz člana I/2.
Ustava Bosne i Hercegovine.
14. Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i
Hercegovini ne predviđa zakonsku mogućnost Kantonu
Sarajevo da u smislu člana 80. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona
Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
18/10) stavi van snage relevantne odredbe Okvirnog
zakona do dana "integracije univerziteta kao javne
ustanove u vezi sa pokretanjem i provođenjem procedure
raspisivanja konkursa za izbor akademskog osoblja, izbor
rektora [...]
15. Polazeći od svojih prava, a tumačeći postojeće odredbe
Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i
Pravila Univerziteta u skladu s višerangiranim Okvirnim
zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
Senat je zaključio da je procedura izbora rektora
provedena u skladu sa standardima iz Okvirnog zakona o
visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Senat je svoj
prijedlog izbora za rektora dostavio Upravnom odboru
Univerziteta, a preko njega i Vladi Kantona Sarajevo radi
protokolarnog i svečanog potvrđivanja izbora kojeg je
izvršio Senat, smatrajući da takve uloge Upravnog odbora
i Vlade Kantona nisu u suprotnosti sa pravom Senata da
bira rektora u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
16. Donoseći spornu odluku, Vlada Kantona Sarajevo se
nezakonito umiješala u isključivo pravo Senata
Univerziteta da bira rektora, a što je u suprotnosti sa
obavezujućim odredbama Okvirnog zakona o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Time je Vlada, bez
pravnog osnova i nadležnosti, narušila prava Senata i
princip autonomnosti Univerziteta. To je jasno utvrđeno i
u nalazu inspektora Inspektorata rada, zaštite na radu,
socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije. Konačno, time je
i povrijeđeno ustavno pravo izabranog rektora prof. dr.
Muharema Avdispahića da bude imenovan i da obnaša
društveno veoma bitnu i odgovornu javnu funkciju u
smislu člana 25. Međunarodnog pakta o građanskim i
političkim pravima.
17. Kantonalni sud u Sarajevu je uskratio sudsku zaštitu
izabranom rektoru. Pravni sistem Bosne i Hercegovine ne
pruža drugu djelotvornu sudsku zaštitu od ovih akata
izvršne vlasti.
18. Dana 21.9.2012. godine. Skupština Kantona Sarajevo je
izglasala nepovjerenje Vladi Kantona Sarajevo. Jedan od
osnovnih razloga na kojima je temeljena ova odluka,
naveden u Prijedlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi
Kantona Sarajevo, bilo je postupanje Vlade Kantona
Sarajevo u slučaju izbora rektora Univerziteta u Sarajevu i
"pokušaj da se legalna odluka Senata i UO UNSA poništi
te da Vlada Kantona Sarajevo izabere Rektora koji je
politički podoban" (citat iz Prijedloga za glasanje o
nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, podnesenog
31.08.2012.). Polazeći od ove nove činjenice, s jedne
strane, a uzimajući u obzir da mandat rektora Univerziteta
u Sarajevu prof. dr. Faruka Čaklovice ističe 30.09.2012.
godine, s druge strane, Univerzitet u Sarajevu je doveden
u položaj da je neophodno riješiti pitanje legitimnog
rukovođenja Univerzitetom od 01.10.2012.
19. Nakon izvršenog izbora rektora na 40. sjednici od
23.05.2012., Senat Univerziteta je dvaput, na 43. sjednici
od 18.07.2012. i vanrednoj sjednici Senata od 05.09.2012.
jednoglasno potvrdio stav da legitimni rektor Univerziteta
u Sarajevu počev od 01.10.2012. je prof. dr. Muharem
Avdispahić.
20. Postupajući po zaduženju iz zaključaka Upravnog odbora
usvojenih na 1. konstituirajućoj sjednici od 12.09.2012.,
Služba za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu je
utvrdila da ne postoji zakonski osnov za imenovanje
vršioca dužnosti rektora i da bi imenovanjem vršioca
dužnosti rektora od strane Upravnog odbora, prof. dr.
Muharem Avdispahić kao izabrani rektor za mandatni
period 2012-2016. godine bio stavljen u neravnopravan
položaj.
21. Zbog svega navedenog, Senat Univerziteta u Sarajevu,
smatrajući da je potrebno da zaštiti prava i položaj
Univerziteta i novoizabranog rektora u sveukupnoj
situaciji, zaključio je da okonča proceduru izbora na
pravno konačan i obavezujući način u smislu donošenja
Broj 88 - Strana 54 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

Odluke o imenovanju prof. dr. Muharema Avdispahića za
rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012-
2016. godine.
22. S obzirom da Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u
Bosni i Hercegovini, te Zakon o visokom obrazovanju
Kantona Sarajevo ne predviđaju pravni lijek protiv
konačne i obavezujuće odluke Senata Univerziteta o
izboru rektora, a što bi bilo suprotno ustavnom pravu na
žalbu iz člana 2. stav 3.a) u vezi sa članom 25.
Međunarodnog pakta o političkim i građanskim pravima i
članu 6. Evropske konvencije za ljudska prava i osnovne
slobode, Senat je, u vezi sa pravom na pravni lijek,
odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.
Broj 01-34-511/12
26. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo
Rektor
Prof. dr. Faruk Čaklovica, s. r.
(Sl-1048/12-F)
JP "TOPLANA" D.O.O. BANOVIĆI
2276
Na osnovu člana 1. u vezi sa članom 12. tačka 3. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), člana
310. stav 1., a u vezi sa članom 246. tačka 13. Zakona o
privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj
8/05, 81/08 i 22/09), člana 25. tačka m. Statuta JP "Toplana"
Banovići d.o.o. Banovići, Prijedloga Nadzornog odbora JP
"Toplana" Banovići d.o.o. Banovići broj: 04-432/12 od
14.09.2012. godine, Skupština društva, na svojoj sjednici
održanoj dana 09.10.2012. godine, donosi
ODLUKU
O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA
ZA REVIZIJU JP "TOPLANA" D.O.O. BANOVIĆI
Član 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi Odbora za reviziju JP
"Toplana" d.o.o. Banovići.
Član 2.
Za članove Odbora za reviziju iz člana 1. ove Odluke
imenuju se:
1. Kasumović Amerlina, dipl. ecc.
2. Golić Adnan, dipl. pravnik
3. Huskanović Armin, dipl. ing. maš.
Član 3.
Imenovanje članova Odbora za reviziju vrši se na period
od 4 (četiri) godine.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-439/12
09. oktobra/listopada 2012. godine
Banovići
Predsjednik Skupštine
Nusret Džanić, s. r.

(Sl-1089/12-F)
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
ŽEPČE
2277
Temeljem članka 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), članka 24.
Statuta Doma zdravlja sa stacionarom Žepče uz prethodnu
suglasnost načelnika Općine Žepče broj 01/1-05-1140/12,
Upravni odbor Doma zdravlja sa stacionarom Žepče, na
sjednici održanoj dana 20.09.2012. godine, donio je slijedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA SA
STACIONAROM ŽEPČE
I
Prim. dr. Nikica Radić, spec. opće medicine imenovan je
za ravnatelja Doma zdravlja sa stacionarom Žepče.
II
Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, počevši od
01.10.2012. godine.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj 01-381/12
20. rujna/septembra 2012. godine
Žepče
Predsjednik
Upravnog odbora
Nedim Mehić, v. r.
(Sl-1100/12-F)

S A D R Ž A J

VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
2257 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Uprave
BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju
sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom
aktivnosti Кošarkaškog kluba "Bosna" u
takmičarskoj sezoni 2012/2013. godina (bosanski
jezik) 1
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Uprave
BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju
sredstava za nabavku promotivnih usluga tijekom
aktivnosti Košarkaškog kluba "Bosna" u
natjecateljskoj sezoni 2012/2013 godina (hrvatski
jezik) 2
Одлука о давању сагласности на Одлуку
Управе БХ Телецом д.д. Сарајево о
одобравању средстава за набавку
промотивних услуга током активности
Kошаркашког клуба "Босна" у такмичарској
сезони 2012/2013. година (српски језик) 3
2258 Odluka o uslovima i procedurama emisije
trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik) 4
Odluka o uslovima i procedurama emisije
trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik) 6
Одлука о условима и процедурама емисије
трезорских записа Федерације Босне и
Херцеговине (српски језик) 8
Srijeda, 17. 10. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 88 - Strana 55

2259 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje
Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u
BiH za III. kvartal 2012. godine (bosanski jezik) 10
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu za financiranje
Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u
BiH za III. kvartal 2012. godine (hrvatski jezik) 10
Одлука о одобравању издвајања средстава
утврђених Буџетом Федерације Босне и
Херцеговине за 2012. годину за финансирање
Хрватске удруге логораша Домовинског рата
у БиХ за III квартал 2012. године (српски
језик) 10
2260 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje
Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za III.
kvartal 2012. godine (bosanski jezik) 11
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu za financiranje
Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za III.
kvartal 2012. godine (hrvatski jezik) 11
Одлука о одобравању издвајања средстава
утврђених Буџетом Федерације Босне и
Херцеговине за 2012. годину за финансирање
Савеза логораша у Босни и Херцеговини за III
квартал 2012. године (српски језик) 11
2261 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Federalnom ministarstvu kulture i sporta -
Federalnom ministarstvu kulture i športa
(bosanski jezik) 12
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Federalnom ministarstvu kulture i športa -
Federalnom ministarstvu kulture i sporta
(hrvatski jezik) 12
Одлука о одобравању издвајања средстава из
"Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012.
годину Федералном министарству културе и
спорта - Федералном министарству културе и
шпорта (српски језик) 13
2262 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim
sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 13
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim
sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 13
Одлука о одобравању издвајања средстава из
"Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012.
годину Уреду за сарадњу и заступање пред
Уставним судом Босне и Херцеговине (српски
језик) 14
2263 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik) 14
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik) 14
Одлука о одобравању издвајања средстава из
"Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012.
годину Уреду за ревизију институција у
Федерацији Босне и Херцеговине (српски
језик) 15
2264 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu za finansiranje IDA
- Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita
žrtava svjedoka genocida za III. kvartal 2012.
godine (bosanski jezik) 15
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava
utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu za financiranje IDA
- Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita
žrtava očevidaca genocida za III. kvartal 2012.
godine (hrvatski jezik) 15
Одлука о одобравању издвајања средстава
утврђених Буџетом Федерације Босне и
Херцеговине за 2012. годину за финансирање
ИДА - Истраживачко документационе
активности и заштита жртава свједока
геноцида за III квартал 2012. године (српски
језик) 16
2265 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Službi za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 16
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
Službi za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 16
Одлука о одобравању издвајања средстава из
"Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2012.
годину Служби за заједничке послове органа
и тијела Федерације Босне и Херцеговине
(српски језик) 17
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
2266 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu
obračunavanja, postupku i rokovima za
obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obaveza na osnovu opće vodne naknade i
posebnih vodnih naknada (bosanski jezik) 17
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu
obračunavanja, postupku i rokovima za
obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja
obveza na temelju opće vodne naknade i
posebnih vodnih naknada (hrvatski jezik) 17
Broj 88 - Strana 56 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 17. 10. 2012.

Правилник о измјени Правилника о начину
обрачунавања, поступку и роковима за
обрачунавање и плаћање и контроли
измиривања обавеза на основу опће водне
накнаде и посебних водних накнада (српски
језик) 18
2267 Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za
određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih
mjera za izvorišta vode za javno
vodosnabdijevanje stanovništva (bosanski jezik) 18
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za
određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih
mjera za izvorišta vode za javno
vodosnabdijevanje stanovništva (hrvatski jezik) 24
Правилник о начину утврђивања услова за
одређивање зона санитарне заштите и
заштитних мјера за изворишта воде за јавно
водоснабдијевање становништва (српски
језик) 30
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I
NAUKE/ZNANOSTI
2268 Rješenje o imenovanju Komisije za javne
nabavke 36
AGENCIJA ZA BANKARSTVO
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
2269 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(prečišćeni tekst) (bosanski jezik) 37
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(prečišćeni tekst) (hrvatski jezik) 41
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU
ENERGIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
2270 Rješenje broj 04-01-959-03/12 (bosanski jezik) 45
Rješenje broj 04-01-959-03/12 (hrvatski jezik) 45
Рјешење број 04-01-959-03/12 (српски језик) 45
2271 Rješenje broj 06-03-777-12/39/12 (bosanski
jezik) 46
Rješenje broj 06-03-777-12/39/12 (hrvatski jezik) 46
Рјешење број 06-03-777-12/39/12 (српски
језик) 47
2272 Rješenje broj 06-03-776-12/38/12 (bosanski
jezik) 47
Rješenje broj 06-03-776-12/38/12 (hrvatski jezik) 48
Рјешење број 06-03-776-12/38/12 (српски
језик) 48
2273 Rješenje broj 06-03-806-13/40/12 (bosanski
jezik) 49
Rješenje broj 06-03-806-13/40/12 (hrvatski jezik) 49
Рјешење број 06-03-806-13/40/12 (српски
језик) 50
2274 Rješenje broj 04-01-910-03/12 (bosanski jezik) 50
Rješenje broj 04-01-910-03/12 (hrvatski jezik) 51
Рјешење број 04-01-910-03/12 (српски језик) 51
UNIVERZITET U SARAJEVU
2275 Odluka o imenovanju prof. dr. Muharema
Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu 51
JP "TOPLANA" D.O.O. BANOVIĆI
2276 Odluka o konačnom imenovanju članova Odbora
za reviziju JP "Toplana" d.o.o. Banovići 54
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE
2277 Odluka o imenovanju ravnatelja Doma zdravlja
sa stacionarom Žepče 54

Izdavač: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054,
faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 -
Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo161-000-
00071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF
2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za II polugodište 2012. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za II
polugodište 2012. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM,
Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godišnja pretplata 200,00 KM po korisniku
SLU@BENE OBJAVE
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BiH
SARAJEVO
PREGLED NESOLVENTNIH RA^UNA NA DAN 31.8.2012. GODINE
RED.
BR.
NAZIV PRAVNOG LICA SJEDI[TE TRANSAKCIJSKI
RA^UN
15 i 30 i 90 i
vi{e dana
1. BARIT DOO KRE[EVO Resnik bb, Kre{evo 195-001 -00000087-64 X
2. BRA]A KURTOVI] DOO Alipa{ina bb, Sarajevo 195-001-00000186-58 X
3. E-RKG DD Jablanska bb, Biha} 195-001-00000072-12 X
4. FARMEX DOO Gromile IV/7, Bugojno 195-001-00000234-11 X
5. GMT TRANSPORT DOO Patriotske lige bb, Gra~anica 195-001-00000490-19 X
6. GP BOSNAPUTEVI DD Pehlivanu{a 3, Sarajevo 195-001-00000168-15 X
7. GRAIN DOO Teheranski trg 9. Sarajevo 195-001-00000141-96 X
8. HAZARTON DOO Mo{}anica 4, Sarajevo 195-001-00000065-33 X
9. JATA DOO Zlatnih Ljiljana bb, Srebrenik 195-001-00000007-13 X
10. JMK ELECTRONIC DOO Vitomira Luki}a 12a,Sarajevo 195-001-00000279-70 X
11. KONJUH DD Pionirska 10 195-001-00000032-35 X
12. MAKAL DOO Puringajska bb, [iroki Brijeg 195-001-00000078-91 X
13. MLIN DUKAT VL. KRIVDI] EDIN Stepe Stepanovi}a 39 Kozarska Dubica 195-001-00000354-39 X
14. PEHAR &CO DOO Blizne gomile bb, ^itluk 195-001-00000315-59 X
15. PRETIS DD Igmanska 1, Vogo{}a 195-001-00000260-30 X
16. RATAR DD R.Milanovi}a 3, Od`ak 195 001-00000258-36 X
17. SUR PANORAMA VL. HAD@IOMEROVI]
MAHIR
Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo 195-001-00000248-66 X
18. [IRBEGOVI] DOO Patriotske lige bb, Gra~anica 195-001 -00000224-41 X
19. TELALOVI] DOO D`emala Bijedi}a 6, G.Vakuf 195-001-00000369-91 X
20. TIP DEKORATIVA DD Kralja Tomislava bb, Prozor 195-001-00000053-69 X
21. TVORNICA VAPNA DOO Resnik bb, Kre{evo 195-001-00000471-76 X
22. WHITEFIELD COMPUTER DOO Kranj~evi}eva 15, Sarajevo 195-001-00000029-44 X
23. ZADA PHARMACEUTICALS DOO Bistrac donji bb 195-001-00000280-67 X
24. ZUD 3K DOO Rostovska bb, Bugojno 195-001-00000463-03 X
(Bi-60/12)
Godina XIX - Broj 88
Srijeda, 17. 10. 2012. godine
S A R A J E V O
ISSN 1512-7079
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BiH
SARAJEVO
PREGLED NESOLVENTNIH RA^UNA NA DAN 30.9.2012. GODINE
RED.
BR.
NAZIV PRAVNOG LICA SJEDI[TE TRANSAKCIJSKI
RA^UN
15 i 30 i 90 i
vi{e dana
1. BARIT DOO KRE[EVO Resnik bb, Kre{evo 195-001 -00000087-64 X
2. BRA]A KURTOVI] DOO Alipa{ina bb, Sarajevo 195-001-00000186-58 X
3. E-RKG DD Jablanska bb, Biha} 195-001-00000072-12 X
4. FARMEX DOO Gromile IV/7, Bugojno 195-001-00000234-11 X
5. GMT KOMERC DOO Patriotske lige bb, Gra~anica 195-001-00000488-25 X
6, GMT TRANSPORT DOO Patriotske lige bb, Gra~anica 195-001-00000490-19 X
7. GP BOSNAPUTEVI DD Pehlivanu{a 3, Sarajevo 195-001-00000168-15 X
8. GRAIN DOO Teheranski trg 9, Sarajevo 195-001-00000141-96 X
9. HAZARTON DOO Mo{}anica 4, Sarajevo 195-001-00000065-33 X
10. JATA DOO Zlatnih Ljiljana bb, Srebrenik 195-001-00000007-13 X
11. JMK ELECTRONIC DOO Vitomira Luki}a 12a, Sarajevo 195-001-00000279-70 X
12. KONFEKCIJA VITINA DOO Vitina bb Ljubu{ki 195-001-00000379-61 X
13. KONJUH DD Pionirska 10 195-001-00000032-35 X
14. MAKAL DOO Puringajska bb, [iroki Brijeg 195-001-00000078-91 X
15. MLIN DUKAT VL. KRIVDI] EDIN Stepe Stepanovi}a 39 Kozarska Dubica 195-001-00000354-39 X
16. PEHAR & CO DOO Blizne gomile bb, ^itluk 195-001-00000315-59 X
17. PRETIS DD Igmanska 1, Vogo{}a 195-001-00000260-30 X
18. RATAR DD R.Milanovi}a 3, Od`ak 195-001-00000258-36 X
19- SUR PANORAMA VL. HAD@IOMEROVI]
MAHIR
Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo 195-001-00000248-66 X
20. [IRBEGOVI] DOO Patriotske lige bb, Gra~anica 195-001-00000224-41 X
21. TELALOVI] DOO D`emala Bijedi}a 6, G. Vakuf 195-001-00000369-91 X
22. TIP DEKORAT1VA DD Kralja Tomislava bb, Prozor 195-001 -00000053-69 X
23. TVORNICA VAPNA DOO Resnik bb, Kre{evo 195-001-00000471-76 X
24. WHITEFIELD COMPUTER DOO Kranj~evi}eva 15, Sarajevo 195-001-00000029-44 X
25. ZADA PHARMACEUTICALS DOO Bistrac donji bb 195-001-00000280-67 X
26. ZUD 3K DOO Rostovska bb, Bugojno 195-001-00000463-03 X
(Bi-65/12)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 2 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[AI TURIZMA
SARAJEVO
Na temelju ~lanka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 35/05), Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju
programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
"Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za
razvoj turizma", utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i
turizma, V. broj 881/2012 od 30.05.2012. godine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 50/12), federalna ministrica okoli{a
i turizma donosi
ODLUKU
O IZBORU DIJELA KORISNIKA SREDSTAVA PO
PROGRAMIMA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA
"AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE TURIZMA
FEDERACIJE BiH - TRANSFER ZA RAZVOJ
TURIZMA" ZA 2012. GODINU (P1, P3 i P5)
I
Usvaja se Prijedlog Komisije/Povjerenstva o izboru dijela
korisnika sredstava "Akcijskog plana Strategije turizma
Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" odobrenih po
javnom pozivu (P1, P3 i P5) za 2012. godinu
II
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma u 2012. godini, u
cilju razvoja turizma kao strate{ke grane gospodarstva,
financijski }e podr`ati programe kroz Odluku o usvajanju
programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
"Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za
razvoj turizma" za 2012. godinu u I fazi slijede}e programe:
P1. Sufinansiranje projekata za unaprje|enje postoje}e
infrastrukture i izgradnja nove unutar postoje}ih objekata,
kao i izgradnja i obnova smje{tajnih kapaciteta na podru~ju
Federacije Bosne i Hercegovine
P3. Program podr{ke u~e{}a na me|unarodnim sajmovima u
inostranstvu
P5. Program podr{ke uvo|enja sistema upravljanja kvalitetom
HACCAP i HALAL certifikata u turizmu i ugostiteljstvu
III
P1. Sufinansiranje projekata za unaprje|enje postoje}e
infrastrukture i izgradnja nove unutar postoje}ih objekata,
kao i izgradnja i obnova smje{tajnih kapaciteta na podru~ju
Federacije Bosne i Hercegovine
R. BR. NAZIV PROJEKTA NAZIV APLIKANTA
1. Izgradnja i opremanje Motela
Hercegovina u Mostaru
Eurosting d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
2. Hercegova~ko selo Hercegova~ko selo d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Me|ugorje
3. Izgradnja i pro{irenje
kapaciteta autenti~nog naselja
bungalova u Eko selu na
Bora~kom jezeru
Eko selo Bora~ko jezero
d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Konjic
4. Pro{irenje smje{tajnih
kapaciteta
DZG "Gra|evinar Faji}"
d.o.o. Mostar
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
5. Pro{irenje smje{tajnih
kapaciteta i izgradnja parking
prostora
"Vila Ivankovi}"
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Buna, Mostar
6. Vila Fortuna FORTUNA TRADE TURS
d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
7. Adaptacija i opremanje
poslovnog kompleksa Ba{tina
Motel Kriva ]uprija d.o.o.
Mostar
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
8. Dogradnja pro{irenje
kapaciteta i unapre|enje
postoje}e infrastrukture
SUNCE FILUNI d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Me|ugorje, ^itluk
9. Novi Hotel "JADRAN" -
sufinansiranje opreme
Dru{tvo "Jadranpromet"
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Neum
10. Nadogradnja postoje}eg
turisti~ko-ugostiteljskog
objekta i izgradnja
smje{tajnih kapaciteta (Hotel)
PTP HERCEGOVINAVINO
d.o.o. Mostar
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
11. Rekonstrukcija i opremanje
hotela Grace u Me|ugorju
Grace Travel d.o.o.
Me|ugorje ^itluk
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Me|ugorje
12. Projekt za unapre|enje
postoje}e infrastrukture i
izgradnja nove unutar
postoje}ih objekata, kao i
izgradnja i obnova
smje{tajnih kapaciteta na
podru~ju Federacije Bosne i
Hercegovine
Hotel "Sunce" d.o.o. Neum
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Neum
13. "Teferi~ ba{}a" Hotla Sedra Hotel d.o.o. Cazin Sanel
Havi} Unsko-sanski kanton
Ostro`ac na Uni bb
14. Unapre|enje turisti~ke
ponude poduze}a kroz
izgradnju novih kapaciteta
UNA - REGATA d.o.o.
BIHA] Unsko-sanski kanton
Pecikovi}i bb, Klokot Biha}
15. Rekonstrukcija smje{tajnih
jedinica i izgradnja
infrastrukture u cilju
podizanja stepena
kategorizacije Hotela
"EURO" Od`ak
"EURO" d.o.o. - PJ Hotel
"Euro" Posavska @upanija
Od`ak
16. Izgradnja Hotela D&R Ora{je D&R AK Ora{je d.o.o. Ora{je
Posavski kanton Ora{je
17. Izgradnja novih smje{tajnih
kapaciteta, te modernizacija i
ure|enje postoje}e
infrastrukture
Hotel "Derby" Posavski
kanton Ora{je
18. Hotel "Natura" Fojnica "AQUAREUMAL" d.o.o.
Srednjobosanski kanton
Fojnica
19. Instalacija topova za snijeg na
Vla{i}u (pobolj{anje
kapaciteta i kvaliteta usluga
skijanja)
"OZON" d.o.o.
Srednjobosanski kanton
Travnik
20. Vje{ta~ko zasnje`avanje
staza, kupovina topova za
osnje`avanje, rekonstrukcija i
izgradnja Etno sela
Ski Rostovo d.o.o.
Srednjebosanski kanton
Rostovo, Bugojno
21. Izgradnja |a~ko studentskog
paviljona sa expres
restoranom
"BOR TRADE" d.o.o.
Fojnica Srednjobosanski
kanton Brusnica
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 3
22. Adaptacija, rekonstrukcija i
modernizacija objekta
Reumal u cilju oboga}ivanja
turisti~ke ponude
RRC "Fojnica"
Srednjobosanski kanton
Fojnica
23. Ure|enje i opremanje motela ]EMAN-ENERGOPROM
d.o.o. Te{anj
Zeni~ko-dobojski kanton
Te{anj
24. Unapre|enje postoje}e
ugostiteljske infrastrukture i
izgradnja nove smje{tajne
infrastrukture unutar
postoje}ih objekata
Restoran "SUR ADA" Zenica
Zeni~ko-dobojski kanton
Zenica
25. Adaptacija hotela i nabavka
opreme za ugostiteljstvo
Z.M.C. d.o.o.
Zapadnohercegov~ki kanton
Kardinala Alojzija Stepinca 3
[iroki Brijeg
26. Projekat umjetnog
zasnje`avanja
^aju{a d.o.o. Hercegbosanska
`upanija-K10 Kupres ^aju{a
bb
27. Sanacija i ure|enje
turisti~kog centra "hajdu~ke
vrleti"
"VUKOJA-MAV" d.o.o.
Hercegbosanska
`upanija-K10 Tomislavgrad
28. Obnova 5 apartmana Hotela
Panorama na Kupresu
K-group d.o.o.
Hercegbosanski kanton-K 10
29. "BAZEN" Ba{a d.o.o. Ustikolina
Bosansko-podrinjski kanton
Ustikolina
30. Hotel Behar, pro{irenje
smje{tajnih kapaciteta
"Beno" d.o.o Gora`de
Bosansko-podrinjski kanton
Trg Branilaca, Gora`de
31. Motel Casblanca Casablanca d.o.o Gora`de
Bosansko-podrinjski kanton
Mravinjac, Gora`de
32. Pro{irenje smje{tajnih
kapaciteta
SUR "Amaro" Osanica
Bosansko-podrinjski kanton
Gora`de
33. Turisti~ko rekreativi centar
Bijele Vode
Bijele vode d.o.o Pra~a
Bosansko-podrinjski kanton
Gora`de Kriva Draga
34. Izgradnja i obnova
smje{tajnog kapaciteta u
okviru turisti~kog kompleksa
na motelu Orion Ormanica
Privredno dru{tvo "LOVAC"
d.o.o. za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu
Ormanica Srebrenik
Tuzlanski kanton
35. Izgradnja
ugostiteljsko-smje{tajnih
kapaciteta, sportskih terena u
okviru kompleksa
HIPODROM VUKOVI]
HIPODROM VUKOVI]
d.o.o. Tuzlanski kanton
Grada~ac
36. Dogradnja Motel "Royal" D.o.o. Bulet Tuzla Tuzlanski
kanton Tuzla
37. Obnova i modernizacija
Olimpijske ku}e na
Bjela{nici-I faza
KJP "ZOI 84-Olimpijski
centar Sarajevo d.o.o.
Sarajevo Kanton Sarajevo
Sarajevo
38. Adaptacija dijela objekta
Hotela Park
Hotes Relax Compani d.o.o.
Sarajevo Kanton Sarajevo
Gornja Jo{anica, Vogo{}a
39. Opremnje depandansa unutar
Hotela BM -INTERNA-
TIONAL
"Bra}a Muji} Export Import"
d.o.o. Kanton Sarajevo Ilid`a
40. Strukturna rekonstrukcija
SPA, fitnes i welnes centra,
ure|enje i opremanje centra
fizikalne medicine Hotela
"Holywood" Sarajevo
"Mrkuli} company" d.o.o.
Kanton Sarajevo Ilid`a
41. Zavr{ni radovi na Hotelu
[abi}i- Bjela{nica
HARYSCO d.o.o. Kanton
Sarajevo Sarajevo,
42. Hotel "ETN" "ETN" usluge i turizam d.o.o.
Sarajevo Kanton Sarajevo
Sarajevo
43. Sufinansiranje projekata za
unapre|enje postoje}e
infrastrukture i izgradnja
nove unutar postoje}ih
objekata, kao i izgradnja i
obnova smje{tajnih kapaciteta
na podru~ju Federacije
Hotel "Mar{al", Bjela{nica
d.o.o. - Sarajevo Kanton
Sarajevo Babin do Trnovo
44. Izgradnja dodatnih turisti~kih
sadr`aja i obnova i
modernizacija postoje}eg
hotela Delminium
DEMI DELMINIUM d.o.o.
Kanton Sarajevo Stup, llid`a
45. Izgradnja infrastrukture u
sklopu postoje}eg objekta
Ugostiteljska djelatnost,
Restoran sa preno}i{tem,
Pazari} Kanton Sarajevo
46. Turisti~ko naselje Rimski
most
Ugostiteljska radnja Hotel
"Rimski most" Kanton
Sarajevo Ilid`a,
P3. Program podr{ke u~e{}a na me|unarodnim sajmovima u
inostranstvu
R.br NAZIV PROJEKTA NAZIV APLIKANTA
1. Plasiranje hercegova~kog
turisti~kog proizvoda u
inozemstvu
I House Travel d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
2. U~e{}e agencije KUK travel
na sajmovima u inostranstvu
"KUK" d.o.o. Sarajevo
Kanton Sarajevo llid`a
3. Sajam u Turskoj 2012 Privredno dru{tvo "Herceg"
d.o.o Mostar
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
4. Promocija turizma Bosne i
Hercegovine RDA CO-
LOGNE 16 /20. Jul 2012.
BH Passport d.o.o. Kanton
Sarajevo Sarajevo
5. Promocija BiH u [vedskoj -
sezona 2013.
Lasta Travel d.o.o. Mostar
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
6. Land for Refreshment -
Zemlja za osvje`enje
EVEREST TRAVEL d.o.o.
Sarajevo Kanton Sarajevo
Sarajevo
7. Izlaganje na sajmovima FORTUNA TRADE TOURS
d.o.o.
Hercegova~ko-neretvanski
kanton Mostar
8. Bosna i Hercegovina na
Sajmu i Izmiru
Putni~ka agencija M-97
d.o.o. Sarajevo Kanton
Sarajevo
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 4 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
P5. Program podr{ke uvo|enja sistema upravljanja kvalitetom
HACCAP i HALAL certifikata u turizmu i ugostiteljstvu
R. BR. NAZIV PROJEKTA NAZIV APLIKANTA
1. Implementacija HACCP
sistema u Hotel Sarajevo
Hotel Sarajevo Kanton
Sarajevo Sarajevo
2. Uvo|enja sistema upravljanja
sigurnosti hranom primjenom
nove tehnologije - Halal
certifikat
"Bra}a Muji} Export-Import"
d.o.o. Kanton Sarajevo Ilid`a
3. Uvo|enje HACCP u Hotel
Bristol Sarajevo
GRAND HOTEL BRISTOL
d.o.o. Kanton Sarajevo
Sarajevo
4. Sistem upravljanja kvalitetom
u turizmu i ugostiteljstvu
HALAL certifikat
"Mrkuli} company" d.o.o.
Kanton Sarajevo Ilid`a
5. Hotel BLANCA RESORT &
SPA HACCAP i HALAL
kvaliteta u turizmu i
ugostiteljstvu
Winter d.o.o.
Srednjobosanski kanton
Vla{i}
IV
Sredstva iz to~ke III. ove Odluke izdvojit }e se iz sredstava
utvr|enih u razdjelu 61. ekonomski kod 614100 / "Akcijskog
plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj
turizma" utvr|enih Prora~unomFederacije BiHza 2012. godinu i
Odlukom o usvajanju programa utro{ka sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Prora~unom
Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom
ministarstvu okoli{a i turizma ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 50/12).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e
objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 06/1-22-8-662/12
10. oktobra/listopada
2012. godine
Sarajevo
Ministrica
Branka \uri}, s. r.
(Sl-1092/12-F)
UDRU@ENJA - FONDACIJE
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis
u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i
Hercegovine Mikrokreditne fondacije "SUNRISE" Sarajevo,
donosi
RJE[ENJE
Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji
Bosne i Hercegovine sa danom 28.08.2012. godine promjena
upisa za Mikrokreditnu fondaciju "SUNRISE", skra}eni naziv
MKF "SUNRISE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Hamdije
Kre{evljakovi}a broj 51, upisanu u Registar mikrokreditnih
fondacija Federacije Bosne i Hercegovine pod registarskim
brojem 8. Knjiga I Registra dana 30.04.2008. godine, i to:
1. U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj
04-05-2-1741/07 od 30.04.2008. godine upisuju se
promjene kod sljede}ih organizacijskih dijelova:
- organizacijski dio KOZARSKA DUBICA prestaje sa
radom i bri{e se iz Registra mikrokreditnih fondacija
Federacije Bosne i Hercegovine;
- organizacijski dio BANJA LUKA mijenja adresu na
na~in da se upisuje nova adresa Banja Luka, ulica Cara
Du{ana broj 4.
Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva
broj 04-05-2-1741/07 od 30.04.2008., 21.11.2008., 09.02.2009.,
23.03.2010., 07.04.2010., 03.06.2010., 07.06.2011.,
30.06.2011., 15.07.2011., 05.10.2011. i 26.06.2012. godine
ostaju nepromijenjeni.
Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM,
mikrokreditna fondacija je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un
Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 04-05-2-1741/07
28. kolovoza 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Zoran Mikuli}, v. r.
(UGF-207/12)
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis
u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i
Hercegovine Mikrokreditne fondacije "MIKRA" Sarajevo,
donosi
RJE[ENJE
Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji
Bosne i Hercegovine sa danom 28.08.2012. godine promjena
upisa za Mikrokreditnu fondaciju "MIKRA", skra}eni naziv MKF
"MIKRA", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Marka Maruli}a broj
2/VI, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije
Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 4. Knjiga I
Registra, dana 24.04.2008. godine, i to:
1. Organizacijski dijelovi Sarajevo i Tuzla mijenjaju
ovla{tenu osobu na na~in da se umjesto Amele Bajrovi}
upisuje Senad Deli} kao ovla{tena osoba za zastupanje i
predstavljanje navedenih organizacijskih dijelova.
2. Odboru za reviziju u sastavu: Sa{a Vuji}, predsjednica,
Tatjana Glavoni} i D`enan \onlagi}, ~lanovi, produ`ava
se mandat u trajanju od ~etiri godine.
Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva
broj 04-05-2- 506/08 od 24.04.2008., 19.11.2008., 20.05.2009.
26. i 27.04.2010., 26.08.2010., 07.06.2011. i 01.11.2011. godine
ostaju nepromijenjeni.
Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM,
mikrokrednitna fondacija je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un
Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 04-05-2-506/08
28. kolovoza 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Zoran Mikuli}, v. r.
(UGF-208/12)
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis
promjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne
i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "SUNRISE" Sarajevo,
donosi
RJE[ENJE
Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji
Bosne i Hercegovine s danom04.09.2012. godine promjena upisa
za Mikrokreditnu fondaciju "SUNRISE", skra}eni naziv MKF
"SUNRISE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Hamdije
Kre{evljakovi}a 51, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija
Federacije Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 8.
Knjiga I Registra dana 30.04.2008. godine i to:
1. Upravni odbor u sastavu: Anis Aganovi}, Josip Fran~i},
Edin Mufti} i Aida Soko imenuju se na mandatni period od
~etiri godine, a dosada{njim ~lanovima Upravnog odbora
prestaje mandat.
Ostali upisi izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1741/07 od
30.04.2008., 21.11.2008., 09.02.2009., 23.03.2010.,
07.04.2010., 03.06.2010., 07.06.2011., 30.06.2011.,
15.07.2011., 05.10.2011. i 26.06.2012. godine,
ostaju nepromijenjeni.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 5
Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM,
Mikrokreditna fondacija je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un
Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 04-05-2-1741/07
04. rujna 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Zoran Mikuli}, v. r.
(UGF-210/12)
Federalno ministarstvo pravde odlu~uju}i o zahtjevu za upis u
Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i
Hercegovine Mikrokreditne fondacije "MI-BOSPO" Tuzla,
donosi
RJE[ENJE
Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji
Bosne i Hercegovine sa danom 03.09.2012. godine promjena
upisa za Mikrokreditnu fondaciju "MI-BOSPO", skra}eni naziv
MKF "MI-BOSPO", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Bosne Srebrene
bb, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne
i Hercegovine pod registarskim brojem 1. Knjiga I Registra, dana
31.03.2008. godine, i to:
- U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj
04-05-2-1825/07 od 31.03.2008. godine upisuju se
promjene kod sljede}ih organizacijskih dijelova:
- organizacijski dio Derventa, mijenja ovla{tenu osobu na
na~in da se umjesto Nermina Babi}a upisuje Miljan \uri},
kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje
organizacijskog dijela.
- organizacijski dio Ugljevik, mijenja ovla{tenu osobu na
na~in da se umjesto Smaila Kuni}a upisuje Goran Nikoli},
kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje
organizacijskog dijela.
Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva
broj 04-05-2-1825/07 od 31.03.2008., 21.04.2008., 23.05.2008.,
17.11.2008., 05.12.2008., 24.08.2009., 13.10.2009.,
26.02.2010., 24.05.2010., 04.06.2010., 06.04.2011.,
26.04.2011., 10.05.2011., 13.07.2011., 20.10.2011., 31.01.2012.
i 16.07.2012. godine ostaju nepromijenjeni.
Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM,
Mikrokreditna fondacija je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un
Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 04-05-2-1825/07
03. rujna 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Zoran Mikuli}, v. r.
(UGF-211/12)
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis
promjena u Registar udruga UDRU@ENJE "STUDENTSKI
INFORMATIVNI CENTAR - SRCe" Sarajevo, donosi
RJE[ENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva
pravde s danom 06.09.2012. godine promjena upisa za udrugu
UDRU@ENJE "STUDENTSKI INFORMATIVNI CENTAR -
SRCe", skra}eni naziv "SRCe, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Zmaja od Bosne bb - UNIVERZITETSKI KAMPUS, upisanu u
Registar udruga kod ovog Ministarstva pod registarskim brojem
623. Knjiga I Registra, dana 09.12.2002. godine, i to:
1. Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini
dana 06.06.2012. godine.
Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj
04-05-2-2301/02 od 09.12.2002. godine, ostaju nepromijenjeni.
Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM, Udruga je
du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine.
Broj 04-05-2-2301/02
06. rujna 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Zoran Mikuli}, v. r.
(UGF-222/12)
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis
u Registar udruga "LOVNI KINOLO[KI SAVEZ U FBiH"
Sarajevo, donosi
RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i
Hercegovine "LOVNI KINOLO[KI SAVEZ U FBiH", sa
sjedi{tem u Sarajevu, ulica Petrakijina broj 24.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1434. Knjiga II
Registra, dana 18.09.2012. godine.
3. Ciljevi Saveza su:
- unapre|enje i ostvarivanje zajedni~kih interesa Saveza
lova~kih organizacija, odnosno lova~kih organizacija
~lanica, u cilju provo|enja lova~ke kinolo{ke
aktivnosti, u skladu sa Zakonom, a ~ija svrha nije
sticanje dobiti.
Djelatnosti Saveza su:
- Savez organizuje smotre i ispite uro|enih osobina
za ~lanice Saveza,
- vodi evidenciju o svim ocijenjenim ~istokrvnim
lova~kim psima sa ocjenom eksterijera,
- vodi evidenciju o polo`enim ispitima uro|enih
osobina i ispitomo radu propisanimza svaku lovnu
pasminu pojedina~no,
- vodi evidenciju o polo`enom ispitu slije|enja
krvnog traga,
- izdaje odgovaraju}u dokumentaciju uz certifikat za
potrebe udru`enja na na~in predvi|en Zakonom,
- izdaje rokovnik za sve registrirane pse, na na~in
predvi|en Zakonom,
- vodi rodovnu knjigu lovnih pasa,
- utvr|uje i donosi pravilnik o stru~nom radu Savjeta
za lovnu kinologiju, sa evidencijom aktivnih
kinolo{kih sudaca koji organizuje kinolo{ke
manifestacije i edukacije kinolo{kih pripravnika, u
skladu sa Zakonom,
- razmjena iskustava i informacija sa drugimsrodnim
udru`enjima.
4. Udruga ima svojstvo pravne osobe, a predstavlja je i
zastupa:
- SALEM ALIHOD@I], predsjednik Saveza.
5. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM,
Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezora
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 03-05-2-1028/12
18. rujna 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Zoran Mikuli}, v. r.
(UGF-230/12)
KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I
SPORTA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1
-34-14749-2/12 od 1.10.2012. godine, Ministarstvo obrazovanje,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 6 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
PONI[TAVA
Oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova
Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla,
objavljenog u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Slu`benim
novinama Federacije BiH", broj 70/12.
i
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ta~ke III Odluke o
utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe -
pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj
4/12) i Odluke o dopunama Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija
za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj 6/12), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Tuzlanskog kantona raspisuje
PONOVNI
JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JU ARHIV
TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje
predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog
kantona Tuzla (u daljem tekstu: Arhiv Tuzla).
Upravni odbor je organ upravljanja u Arhivu Tuzla, broji tri
(3) ~lana i sastoji se od:
- jednog (1) ~lana iz reda zaposlenih u Arhivu Tuzla i
- dva (2) ~lana iz reda osniva~a.
Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Arhiva
Tuzla je organ upravljanja i nadle`an je da donosi Pravila Arhiva,
donosi druge op}e akte, imenuje i razrje{ava direktora Arhiva, uz
prethodnu suglasnost Vlade Kantona, utvr|uje planove rada i
razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i
usvaja godi{nji obra~un, donosi akt o unutra{njoj organizaciji i
sistematizaciji uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad
direktora, odlu~uje o prigovoru zaposlenih na rje{enja kojima je
drugi organ, odre|en pravilima Arhiva, odlu~io o pravu, obavezi i
odgovornosti iz radnog odnosa u prvom stepenu, podnosi
osniva~u, najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju
Arhiva u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na
mandatni period od ~etiri (4) godine i sa mogu}no{}u ponovnog
imenovanja.
Kona~no imenovane osobe ostvarit }e pravo na naknadu za
rad u Upravnom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim aktima
Arhiva Tuzla.
Za predsjednika i ~lana Upravnog odbora Arhiva Tuzla
mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava
slijede}e op}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o
dr`avljanstvuili ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte),
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz:
izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena fotokopija
CIPS-ove li~ne karte),
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje
se kandiduje (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
- dostavlja izabrani kandidat),
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (za one
koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be - dokaz:
potvrda od nadle`nog organa, za one koji ne rade niti su
radili u organima dr`avne slu`be - dokaz: izjava kandidata
potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava
kandidata),
- da nije ka`njavaniz oblasti privrednogprestupa i da munije
izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti
ili du`nosti (dokaz: uvjerenje nadle`nog op}inskog suda),
- da se na njega ne odnosi ~lan IXstav 1. Ustava BiH(dokaz:
izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog
organa),
- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: izjava kandidata
potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).
Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat koji se
nominira/imenuje za predsjednika i ~lana Upravnog odbora
Arhiva Tuzla treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove, i
to:
- da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu ili ekvivalent
(dokaz: ovjerena kopija diplome),
- da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon
sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog
zanimanja (dokaz: potvrda nadle`nog organa o radnom
sta`u),
- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke
stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od
strane nadle`nog organa),
- da nema privatni finansijski interes u Arhivu Tuzla kao ni
drugih smetnji za imenovanje (dokaz: izjava kandidata
potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa),
- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora druge javne
ustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije (dokaz:
izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog
organa), a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno
nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da
}e po kona~nomimenovanju odstupiti sa pozicije u roku od
sedam dana od dana imenovanja,
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz
kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda
(dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane
nadle`nog organa),
- da je zaposlen u JU Arhiva u Tuzli - za ~lana iz reda
zaposlenika u Ustanovi.
Izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne prijavi kandidat koji
ispunjava uslove iz alineje 2. (radni sta`), za ~lana Upravnog
odbora iz reda zaposlenih Arhiva Tuzla, mo`e biti imenovan
kandidat koji ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u
obavljanju poslova iz djelatnosti Arhiva Tuzla.
Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i
izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua
du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pismena
saglasnost od strane rukovodioca organa dr`avne slu`be za
obavljanje dopunske djelatnosti.
Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,
adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili
ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i
posebnih uslova tra`enih ovim oglasom.
Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se Ministarstvu
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona na
pisarnicu Zajedni~kih slu`bi Vlade Tuzlanskog kantona (Slatina
2, Tuzla) ili po{tom preporu~eno u zatvorenoj koverti sa
naznakom:
"Prijava na javni oglas za nominiranje/imenovanje kandidata
za upra`njenu poziciju predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
JU Arhiv Tuzlanskog kantona - ne otvaraj"
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg
objavljivanja.
Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i u dnevnom listu "Oslobo|enje".
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u
razmatranje.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 7
Svi kandidati koji u|u u u`i izbor, bi}e pozvani na intervju
pred komisijom za izbor.
(Sl-1076/12-F)
JZU "DOM ZDRAVLJA" JAJCE
JZU "Dom zdravlja" Jajce na temelju Odluke Federalnog
ministarstva zdravstva Sarajevo, broj 06-34-4859/12 od
17.08.2012. godine i ~lanka 24. Pravilnika o obrazovanju i
stru~nom usavr{avanju djelatnika JZU "Dom zdravlja" Jajce
raspisuje
NATJE^AJ
ZA IZBOR LIJE^NIKA NA SPECIJALIZACIJU
Interna medicina - broj izvr{itelja - 1
Uvjeti: pored Zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje
radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e uvjete:
1. visoka stru~na sprema VII stupanj medicinskog fakulteta,
6. polo`en stru~ni ispit,
7. najmanje jedna godina samostalnog obavljanja poslova u
okviru svog stru~nog zvanja poslije polo`enog stru~nog
ispita,
8. da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi,
9. da aktivno govori jedan strani jezik.
Prijave na natje~aj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta
dostaviti na adresu:
JZU "Dom zdravlja" Jajce, ul. Zmaja od Bosne bb.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja natje~aja.
Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta
natje~aja mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u
razmatranje.
(Sl-1077/12-F)
JU "DOM ZDRAVLJA" NOVI TRAVNIK
Na temelju ~lanka 8., a u svezi sa ~lankom 7. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), kao i
~lanka 48. i 49. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Slu`bene novine
KSB/SBK broj 13/00 i 13/02), ~lanka 32. i 46. Statuta JU "Dom
zdravlja" Novi Travnik, te Odluke Upravnog vije}a-odbora JU
"Dom zdravlja" Novi Travnik broj XIV-1/12 od 04.10.2012.
godine, raspisuje se
JAVNI NATJE^AJ-KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE
RAVNATELJA-DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM
ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
Objavljuje se javni natje~aj-konkurs za izbor i imenovanje
ravnatelja-direktora JUDoma zdravlja Novi Travnik na razdoblje
od 4 (~etiri) godine.
Kandidat treba ispunjavati slijede}e:
a) Op}e uvjete:
- da je dr`avljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje
se kandiduje,
- da nije otpu{tan iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere,
- da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti BiH da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava
BiH.
b) Posebni uvjeti:
- da ima visoko obrazovanje VII stupnja, zdravstvenog
usmjerenja (medicinski ili stomatolo{ki fakultet),
- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
- da ima organizacijske sposobnosti,
- da ima obavljenuedukacijuiz zdravstvenogmenad`menta.
Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}i `ivotopis,
adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti slijede}u
dokumentaciju:
- uvjerenje o dr`avljanstvu i ovjerenu fotokopiju CIPS-ove
osobne iskaznice,
- diploma o zavr{enom visokom obrazovanju zdravstvenog
usmjerenja,
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, specijalizaciji,
- uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
- certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog
menad`menta,
- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{tan iz slu`be kao
rezultat disciplinske mjere u razdoblju od tri godine prije
objave natje~aja,
- uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog
kantonalnog suda, ne starije od tri mjeseca,
- uvjerenje od nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~na
djela ili privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u
regularnom organu u koji se kandiduje.
Dokumenti koji se tra`e moraju biti originali ili ovjerene
kopije.
Javni natje~aj-konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave
u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednim dnevnim
novinama koje se distribuiraju na podru~ju FBiH.
Izbor }e se izvr{iti sukladno Statutu JU "Dom zdravlja" Novi
Travnik.
Nepravodobne i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
O rezultatima netje~aja-konkursa kandidati }e biti
pravodobno obavije{teni.
Prijave s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta, u
zatvorenoj koverti dostaviti na adresu, sa naznakom: "Prijava na
natje~aj-konkurs" - Povjerenstvo/Komisija za izbor ravnatelja/
direktora.
JU "DOM ZDRAVLJA" - NOVI TRAVNIK
Ul. Ru|era Bo{kovi}a 17A
72290 NOVI TRAVNIK
(Sl-1078/12-F)
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH" br. 12/03 i 34/03), a u vezi sa ~lanom 25.
stav 2. Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`beni glasnik Unsko -
sanskog kantona", broj 20/04),Vlada Unsko-sanskog kantona
objavljuje
OGLAS
O UPRA@NJENOJ POZICIJI KANTONALNOG
PRAVOBRANIOCA
1. Opis upra`njene pozicije
Kantonalni pravobranilac:
Kantonalni pravobranilac predstavlja Kantonalno pravobra-
nila{tvo, rukovodi njegovim radom i vr{i druga prava i du`nosti
utvr|ene zakonom i op}im aktima, a naro~ito obavlja poslove
pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Kantona pred
sudovima i drugim nadle`nim organima odnosno tijelima,
poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Kantona,
njegovih organa, drugih organa, ustanova, fondova koji se
finansiraju iz bud`eta Kantona, ili u odnosu na njih Kanton vr{i
osniva~ka prava, te obavlja druge poslove utvr|ene zakonom i
drugim propisima.
2. Op}i uslovi
Svi kandidati za imenovanje na upra`njenu poziciju du`ni su
da ispunjavaju slijede}e op}e uslove:
a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,
b) da su stariji od 18, ali mla|i od 70 godina,
c) da su zdravstveno sposobni za obavljanje funkcije
kantonalnog pravobranioca,
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 8 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
d) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojemnivou u Bosni i Hercegovini u periodu
od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,
e) da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
f) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup
koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njene
pozicije, u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene,
zastarjele ili opro{tene kazne,
g) da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije
pravobranioca,
h) da nisu izabrani zvani~nici i nosioci izvr{nih funkcija ili
savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 16/02).
3. Posebni uslovi
Pored op}ih uslova pod 2. kandidati moraju ispunjavati i
slijede}e posebne uslove:
a) da su diplomirani pravnici,
b) da imaju polo`en pravosudni ispit,
c) da imaju iskustvo u radu u pravosudnim organima,
dr`avnim organima, preduze}ima (dru{tvima) i drugim
pravnim licima u trajanju od najmanje 5 godina, koji su
rade}i u tim organima stekli ugled pravnog stru~njaka,
d) da nisu ~lanovi niti da obavljaju poslove u organima
stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koje su
povezane sa strankom,
e) da nisu uklju~eni u bilo kakvu politi~ku ili strana~ku
aktivnost javnog karaktera,
f) da nisu bra~ni drugovi, srodnici po pravoj liniji ili srodnici
po pobo~noj liniji do drugog stepena sa licem koje vr{i
funkciju u Kantonalnom pravobranila{tvu.
4. Spisak potrebnih dokumenata
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti:
a) biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
b) uvjerenje o dr`avljanstvu,
c) diplomu,
d) uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu,
e) uvjerenje o radnom iskustvu,
f) ljekarsko uvjerenje,
g) uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak,
h) uvjerenje da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be (pod 2.d),
i) uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni
prijestup (pod 2.f),
j) uvjerenje (pod 2.g)
k) pismene izjave o nepostojanju drugih smetnji iz ovog
oglasa.
Svi dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene kopije, ne
stariji od 6 mjeseci.
5. Posebni kriteriji
Pored op}ih i posebnih uvjeta utvr|enih ovim konkursom,
koje kandidati za upra`njenu poziciju kantonalnog pravobranioca
moraju ispunjavati, izbor kandidata vr{it }e se prema slijede}im
kriterijima:
- sposobnost tuma~enja i primjene propisa vezanih za
djelatnost pozicije,
- sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka,
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti kandidata,
- sposobnost upravljanja ljudskim resursima,
- op}i dojam sa intervjua.
6. Podno{enje prijava
Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 14
dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa o upra`njenoj
poziciji.
Prijave se podnose li~no ili dostavljaju preporu~enom
po{iljkom, na adresu:
Vlada Unsko-sanskog kantona
Ul. Alije \erzeleza br. 6, Biha}
Sa naznakom: "Prijava na oglas za kantonalnog pravobra-
nioca"
Nepotpune ili neblagovremeno podnijete prijave ne}e biti
razmatrane.
7. Ostali podaci
Oglas o upra`njenoj poziciji objavljuje se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz".
Kantonalnog pravobranioca imenuje i smjenjuje Vlada
Kantona, na prijedlog ministra Ministarstva pravosu|a i uprave,
uz saglasnost Skup{tine Kantona.
Kantonalni pravobranilac imenuje se na mandat od ~etiri
godine i mo`e biti ponovo imenovan.
(Sl-1080/12-F)
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o
dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi
u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", broj 08/11), Agencija za dr`avnu
slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalnog tu`ila{tva
Kantona Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH
SLU@BENIKA U KANTONALNOM TU@ILA[TVU
KANTONA SARAJEVO
6/528
1. Stru~ni savjetnik-pomo}nik tu`ioca - 3 (tri) izvr{ioca
2. Stru~ni saradnik za poslove uprave - 1 (jedan) izvr{ilac
3. Stru~ni savjetnik za odnose s javno{}u - portparol
Tu`ila{tva - 1 (jedan) izvr{ilac
4. Stru~ni savjetnik-psiholog - 1 (jedan) izvr{ilac
5. Stru~ni savjetnik - pomo}nik tu`ioca-ekonomista -
1 (jedan) izvr{ilac
Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu
javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za
dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom25. Zakona o
dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati
trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:
Za poziciju 01:
- VSS, VII stepen, pravni fakultet ili visoko obrazovanje
ste~eno po Bolonjskomsistemu studiranja sa najmanje 240
ECTS bodova - pravne struke,
- najmlanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- polo`en pravosudni ispit,
- poznavanje rada na ra~unaru.
Za poziciju 02:
- VSS VII stepen, zavr{en pravni fakultet ili visoko
obrazovanje ste~eno po Bolonjskom sistemu studiranja sa
najmanje 180 ECTS bodova pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na ra~unaru.
Za poziciju 03:
- VSS, VII stepen, pravni fakultet ili fakultet politi~kih
nauka-smjer novinarstvo, filozofski fakultet-smjer
novinarstvo ili visoko obrazovanje ste~eno po Bolonjskom
sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na ra~unaru.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 9
Za poziciju 04:
- VSS, VII stepen, diplomirani psiholog-pedagog, klini~ki
psiholog ili visoko obrazovanje ste~eno po Bolonjskom
sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na ra~unaru.
Za policiju 05:
- VSS, VII stepen, diplomirani ekonomista ili visoko
obrazovanje ste~eno po Bolonjskom sistemu studiranja sa
najmanje 240 ECTS bodova - ekonomske struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na ra~unaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`be-
nika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu
Federacije BiH(postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se
na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odje-
ljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko
fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u
nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u/iskustvu u struci
nakon sticanja VSS,
3. kandidati za radno mjesto stru~nog saradnika (pozicija
02.) koji obavljaju poslove namje{tenika u organu
dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme
ili visoko obrazovanje ste~eno po Bolonjskom sistemu
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova, du`ni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao
namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u
organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog
stru~nog ispita za namje{tenika i
- dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za
namje{tenika.
4. uvjerenje o polo`enompravosudnomispitu (za poziciju
01.)
5. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru
6. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 02, i
03.)
7. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton Gora`de, u
Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom
upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u
institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu
izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima
koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju
status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o
ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana
od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje
dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i
stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice
Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.
ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema
obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve
dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavm na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba
dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`be-
nim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na
adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton,
Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u
Kantonalnom tu`ila{tvu Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti
u razmatranje.
(Sl-1082/12-F)
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA
SREDI[NJA BOSNA TRAVNIK
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lana 23. Zakona o javnom
pravobranila{tvu ("Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona",
broj 6/97, 8/98, 1/2000, 14/03 i 2/04), premijer Vlade Kantona
objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE KANTONALNOG JAVNOG
PRAVOBRANIOCA
I
Opis pozicije kantonalnog javnog pravobranioca
Kantonalni javni pravobranilac obavlja poslove:
- pravne za{tite imovine i imovinskih interesa
Srednjobosanskog kantona, kantonalnih organa i pravnih
lica koje osniva Kanton ako je to aktom o osnivanju
odre|eno, pred sudovima i drugim nadle`nim tijelima,
inostranim sudovima, arbitra`ama i drugim inostranim
dr`avnim tijelima i organizacijama, te vr{i druga prava i
du`nosti odre|ene Zakonom o javnom pravobranila{tvu
(Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj 6/97,
8/98, 1/2000, 14/03 i 2/04).
Kantonalni javni pravobranilac imenuje se na vrijeme od 4
godine i mo`e biti ponovno imenovan.
II
Za imenovanje na du`nost kantonalnog javnog pravo-
branioca kandidat mora ispunjavati sljede}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz radnog odnosa kao rezultat disciplinske
mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene
pozicije,
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup koji
predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju,
u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele
ili opro{tene kazne,
- da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na
du`nost kantonalnog javnog pravobranioca,
- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
- da nije zvani~ni nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u
smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti
Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02,
14/04 i 12/04).
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 10 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Osim op{tih uslova, kandidat za kantonalnog javnog
pravobranioca mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove:
- da je diplomirani pravnik, s polo`enim pravosudnim
ispitom,
- da ima iskustvo u radu, poslije polo`enog pravosudnog
ispita, u trajanju od najmanje dvije godine na imovinsko-
pravnim poslovima u pravobranila{tvu, pravosudnim
tijelima, drugim tijelima, preduze}ima (dru{tvima) i
drugim pravnim licima, odnosno ~etiri godine na drugim
pravnim poslovima,
- da nije ~lan upravnog, izvr{nog i drugog tijela politi~ke
stranke.
III
Uz prijavu na javni oglas, kandidat je du`an prilo`iti:
- biografiju, adresu i broj kontakt-telefona,
- dokaz o {kolskoj spremi,
- uvjerenje o radnom iskustvu,
- uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu,
- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni
prestup iz ta~ke II. stav 1. alineja 5. javnog oglasa,
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),
- potvrdu da nije otpu{ten iz radnog odnosa kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije
objavljivanja javnog oglasa,
- kandidatovu izjavu o ispunjenju uslova iz ta~ke II. stav 1.
alineja 6., 7. i 8. te ta~ke II stav2. alineja 4. javnogoglasa.
IV
Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju
biti originalni ili u ovjerenoj kopiji.
Prijavu na javni oglas, s tra`enom dokumentacijom, treba
dostaviti u roku od 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja
javnog oglasa.
V
Prijavu na javni oglas, sa svim tra`enim dokumentima,
potrebno je dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu:
Vlada Srednjobosanskog kantona
Komisija za provo|enje javnog oglasa za imenovanje
kantonalnog javnog pravobranioca
Stani~na 43
Travnik
s naznakom: "Prijava na javni oglas za imenovanje
kantonalnog javnog pravobranioca".
Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
(Sl-1083/12-F)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
HERCEGBOSANSKE @UPANIJE LIVNO
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske `upanije
PONI[TAVAJAVNI NATJE^AJ
Za zbor kandidata i imenovanje predsjednika i ~lanova
Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske `upanije, objavljen u
"Dnevnom listu" 02.10.2012. godine, "Nezavisnim novinama"
03.10.2012. i "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj 86/12,
od 10.10.2012. godine.
(Sl-1084/12-F)
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novi-
ne Federacije BiH" broj 12/03 i 34/03), ~lana 25. Zakona o
ustanovama ("Slu`beni list RBiH" broj 6/92 i 13/94), ~lana 14.
Zakona o pred{kolstvu ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kan-
tona" broj 3/97) i Zaklju~ka Vlade Unsko - sanskog kantona o
pokretanju postupka za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova
Upravnog odbora JU "Dje~iji vrti}" Biha}, broj
03-017-2009/2012 od 27.09.2012. godine, Vlada Unsko-sanskog
kantona objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU
"DJE^IJI VRTI]" BIHA]
Objavljuje se javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i
imenovanje za ~lana Upravnog odbora:
1. JU "Dje~iji vrti}" Biha}, 1 (jedan) ~lan ispred osniva~a
Nadle`nosti Upravnog odbora su:
- donosi pravila pred{kolske ustanove,
- imenuje i razrje{ava direktora,
- utvr|uje planove razvoja i godi{nje planove rada
ustanove,
- donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un,
- donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i
sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa
zakonom i pravilima ustanove,
- odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi
kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije
odre|eno da o njima odlu~uje drugi organ ustanove,
- usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora,
- rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em,
- odlu~uje o prigovorima radnika na rje{enja kojim je drugi
organ, odre|en pravilima ustanove, odlu~io o pravu,
odgovornosti i obavezama radnika iz radnih odnosa,
- podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o
svom radu,
- vr{i izbor, prijem i odlu~uje o prestanku rada stru~nih
radnika,
- odlu~uje o prigovorima korisnika usluga na rad ustanove i
stru~nih radnika,
- vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima
ustanove.
Upravni odbor pred{kolske ustanove ima 5 ~lanova. Jedna
tre}ina ~lanova upravnog odbora imenuje se iz reda stru~nog
kadra pred{kolske ustanove, jedna tre}ina iz reda korisnika
usluga, a jednu tre}inu imenuje osniva~.
^lanovi Upravnog odbora imenuju se na ~etiri godine i mogu
biti ponovo imenovani.
Op}i uvjeti
Za ~lana Upravnog odbora mo`e biti nominiran/imenovan
kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete:
- da je stariji od 18 godina,
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine
prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,
- da nije pod optu`bomMe|unarodnog suda za ratne zlo~ine
(~lan IX Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup
nespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru ustanove pet
godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme
zatvorske kazne, i da se ne vodi krivi~ni postupak,
- da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti
u Upravnom odboru u koji se kandidira,
- da nije stariji od 70 godina,
- da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u
organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08),
- -da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.
Zakona o ministarskim, vladinimi drugimimenovanjima u
Federaciji BiH,
- da nema privatni finansijski interes u ustanovi u ~iji se
Upravni odbor imenuje.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 11
Posebni uvjeti
Pored navedenih op{tih uvjeta, kandidat koji se
nominira/imenuje za ~lana Upravnog odbora treba da ispunjava i
slijede}e posebne uvjete:
- da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu,
- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje
upra`njene pozicije,
- sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka.
Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i
kontakt telefon kandidat treba dostaviti:
- uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju CIPS li~ne karte,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i da mu nije
zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od 3
mjeseca),
- ovjerene izjave kandidata iz alineja 3, 4, 8, 9, 10 op}ih
uvjeta.
Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili
ovjerene kopije.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti putem
protokola ili po{tom na sljede}u adresu: Vlada Unsko - sanskog
kantona, Komisija za izbor, ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha} sa
naznakom: "Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za
izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU "Dje~iji vrti}"
Biha}.
Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa
punom adresom stanovanja.
Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg
javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i
"Slu`benim novinama Federacije BiH".
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
(Sl-1085/12-F)
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH" broj 34/03), ~lana 139. Zakona o
srednjem obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog
kantona" broj 17/12) i Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona o
pokretanju postupka za izbor i kona~no imenovanje ~lanova
[kolskog odbora Javne ustanove Osnovna {kola "1. mart"
Vrnogra~, Velika Kladu{a broj 03-017-2030/2012 od
27.09.2012. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ^LANA
[KOLSKOG ODBORA U JAVNOJ USTANOVI
OSNOVNA [KOLA "1. MART" VRNOGRA^ VELIKA
KLADU[A
Objavljuje se javni oglas za nominiranje kandidata za ~lana
[kolskog odbora u Javnoj ustanovi Osnovna {kola "1. mart"
Vrnogra~ Velika Kladu{a
- 1 (jedan) ~lan iz reda osniva~a
Opis pozicije ~lana [kolskog odbora:
- donosi godi{nji program rada {kole,
- odlu~uje o poslovanju {kole,
- usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju,
- raspisuje konkurs-oglas za direktora, nastavnike i ostalo
osoblje i vr{i njihov izbor,
- usvaja pravila {kole,
- odlu~uje o `albama roditelja na izre~ene disciplinske
mjere,
- odlu~uje o prigovorima radnika,
- odlu~uje o prestanku prava nastavnika, stru~nih suradnika i
suradnika,
- odgovara osniva~u za rad i rezultate rada,
- usvaja izvje{taj orealizaciji godi{njegprograma rada {kole,
- razmatra plan upisa u~enika,
- vr{i i druge poslove uskladusa zakonomi pravilima {kole.
Svaki kandidat mora ispunjavati sljede}e op}e i posebne
uvjete:
Op}i uvjeti:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine
prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,
- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne
zlo~ine (~lan IX Ustava BiH),
- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 12/03)
- da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema
odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u
Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br.
70/08)
- da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se
kandidira,
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup
nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet
godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme
zatvorske kazne i da se protiv njega ne vodi krivi~ni
postupak,
- da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda
zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u
koju se kandidira,
- da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja.
Posebni uvjeti:
- da kandidat ima visoku ili vi{u stru~nu spremu,
- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje
upra`njene pozicije,
- sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka.
Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i
kontakt telefon kandidat treba dostaviti:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3
mjeseca) i da mu nije zabranjeno obavljanje navedene
aktivnosti,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- ovjerene izjave kandidata iz alineja 3, 4, 5, 6 i 7 op}ih
uvjeta.
Li~ni podaci o podnosiocima prijava mogu se prikupljati i
obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka
BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06 i 76/11).
Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili
ovjerene kopije.
Prijave sa svimtra`enimdokumentima treba dostaviti li~no ili
po{tom na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za
izbor, ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha} sa naznakom: "Prijava na
javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lana
[kolskog odbora u Javnoj ustanovi Osnovna {kola "1. mart"
Vrnogra~, iz reda osniva~a.
Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa
punom adresom stanovanja.
Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg
javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i
"Slu`benim novinama Federacije BiH".
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
(Sl-1086/12-F)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 12 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO
Na osnovu Odluke o prodaji {umskih drvnih sortimenata
putem javnog nadmetanja - licitacije broj 0103-3552-3/12 od
05.10.2012. putem KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo
objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA PRODAJU [UMSKIH DRVNIH SORTIMENATA
PUTEM JAVNOG NADMETANJA - LICITACIJE
1. Predmet oglasa: prodaja {umskihdrvnihsortimenata putem
javnog nadmetanja - licitacije:
[.U. "Had`i}i", O.J.[. "Igman"
- Trupci javora (me|ustovari{te) I klasa u koli~ini od
4,41 m
3
, po~etna cijena 153,00 KM/m
3
- Trupci javora (me|ustovari{te) II klasa u koli~ini od
6,68 m
3
, po~etna cijena 135,00 KM/m
3
- Trupci jasena (me|ustovari{te) II kasa u koli~ini od
0,98 m
3
, po~etna cijena 135,00 KM/m
3
Kvalitet, dimenzije i mjere {umskihdrvnihsortimenata suu
skladu sa va`e}im standardima.
2. Rok za podne{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj
koverti najkasnije do 19.10.2012. godine do 10,00 sati na
protokol KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, sa
naznakom: "Ponuda po javnom oglasu broj
0103-3552-4/12 - prodaja {umskih drvnih sortimenata
putem javnog nadmetanja - NE OTVARAJ"
Prijave slati na adresu KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o.
Sarajevo, Mar{ala Tita 7/II
3. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda }e se obaviti
dana 19.10.2012. godine u 12,00 sati u prostorijama
direkcija Preduze}a.
Napomena: Sve neophodne informacije za javni oglas mogu
se dobiti u Slu`bi za marketing i komercijalne poslove na broj
033/219-173.
Objava cijelog teksta javnog oglasa mo`e se na}i na web
stranici www.sarajevo.sume.ba i na oglasnoj plo~i Preduze}a.
(Sl-1087/12-F)
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]
Na osnovu ~lana 3. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 12/03), Vlada Unsko-sanskog
kantona
PONI[TAVA
oglas za izbor kandidata za nominiranje jednog ~lana
Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona objavljen u
dnevnom listu "Dnevni avaz" 17.04.2012. godine i "Slu`benim
novinama Federacije BiH" broj 33/12 od 18.04.2012. godine.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 12/03) i Zakona o koncesijama
("Slu`beni glasnik Unsko sanskog kantona" broj 10/03), Vlada
Unsko-sanskog kantona raspisuje
OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE JEDNOG
^LANA KOMISIJE ZA KONCESIJE UNSKO-SANSKOG
KANTONA
Shodno ~lanu 8. Zakona o koncesijama ("Slu`beni glasnik
USK-a", broj 10/03) Komisiju za koncesije ~ine 3 (tri) ~lana.
Shodno ~lanu 10. stav 2. citiranog Zakona ukoliko mjesto
~lana Komisije ostaje upra`njeno prije isteka mandata Skup{tina
kantona imenuje novog ~lana.
^lan Komisije za koncesije ne smije biti anga`iran na drugom
poslu, niti vr{iti bilo koju drugu funkciju, niti obavljati politi~ke
funkcije u toku trajanja mandata.
Kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete:
A) Op}e:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, te da mu
odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na
poziciji za koju se kandidira,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na
nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upra`njene pozicije,
- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne
zlo~ine (~l. IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine).
B) Posebne:
- da ima univerzitetsku diplomu (obrazovanje), VII stepen
stru~ne spreme,
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti prava,
ekonomije i in`enjerstva,
- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama
vlasti BIH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/03).
Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju,
adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti: uvjerenje o
dr`avljanstvu, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (oboje ne starije od
6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu kopiju univerzitetske
diplome i uvjerenje o radnom iskustvu, te izjave kandidata na
alineju 4. i 5. pod A) i na alineju 3. pod B).
Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju
biti originali ili ovjerene kopije.
Kandidat koji u|e u u`i izbor, bit }e pozvan na intervju.
Krajnji rok za podno{enje prijave je petnaest (15) dana od
dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama
Federacije BiH" i dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta
dostaviti na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona - Komisiji za
izbor, ul. Alije \erzeleza br. 6, Biha}.
(Sl-1088/12-F)
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
KANTONA SARAJEVO
Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.
12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj za{titi
("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 46/10), kao i ta~ke V
Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i
~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je
osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
broj 19/12), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JU OP]A BOLNICA
"PRIM. DR. ABDULAH NAKA[", ^IJI JE OSNIVA^
KANTON SARAJEVO
Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje
predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Op}a bolnica "Prim.
dr. Abdulah Naka{" (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova), ~iji
je osniva~ Kanton Sarajevo.
Upravni odbor je organ upravljanja zdravstvenom
ustanovom, a sastoji se od pet (5) ~lanova i ~ine ga predstavnici:
- osniva~a tri (3) ~lana, od kojih jedan mora biti ispred
Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo,
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 13
- stru~nih radnika zdravstvene ustanove dva (2) ~lana, od
kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.
Opis pozicije:
Djelokrug rada Upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o
zdravstvenoj za{titi je: donosi Statut zdravstvene ustanove,
imenuje i razrije{ava direktora zdravstvene ustanove uz
prethodnu saglasnost ministra zdravstva Kantona Sarajevo,
utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada,
donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op{ti akt
o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op{te
akte, u skladu sa zakonom, Statutom i osniva~kim aktom,
odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je
zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o
odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove,
usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja
odnosa sa Osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko
iznosa utvr|enog Statutom zdravstvene ustanove, odgovara
Osniva~u za rezultate rada, odlu~uje u drugom stepenu o
prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en
Statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i
odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u
najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene
ustanove, te vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom,
odnosno osniva~kim aktom.
Upravni odbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog
ministra zdravstva Kantona Sarajevo, na period od ~etiri (4)
godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja.
Kandidati koji se kandiduju na navedenu poziciju du`ni su
ispunjavati slijede}e uvjete:
Op}i uvjeti:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o
dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci),
- da je stariji od 18 godina, a da nije stariji od 65 godina
(dokaz: rodni list ne stariji od {est mjeseci ili ovjerena
fotokopija li~ne karte CIPS-a),
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na
nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije
dana objave upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata
potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa),
- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine, da nije pod optu`nicom od strane
Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz:
izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog
organa),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u
upravnom odboru zdravstvene ustanove u ~iji se upravni
odbor kandiduje (dokaz: uvjerenje od nadle`nog MUP-a -
Uprava policije, ne starije od {est mjeseci),
- da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnompostupku,
nespojiva sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene
ustanove u ~iji se upravni odbor kandiduje (dokaz:
uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno
odjeljenje nadle`ne op}ine, ne starije od {est mjeseci),
- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji
vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), (dokaz: izjava
kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog
organa).
Posebni uvjeti:
- da ima zavr{en VII (sedmi) stepen stru~ne spreme i
najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili VI ({esti) stepen
stru~ne spreme i najmanje pet (5) godina radnog iskustva ili
IV(~etvrti) stepenstru~ne spreme zdravstvenogusmjerenja
i najmanje sedam (7) godina radnog iskustva (dokaz:
ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju, te
potvrda o radnom iskustvu ne starija od {est mjeseci),
- da nema privatni - finansijski interes u zdravstvenoj
ustanovi u ~iji se upravni odbor kandiduje (dokaz: izjava
kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog
organa),
- da nije direktor zdravstvene ustanove, a koja ima status
pravne osobe (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena
od strane nadle`nog organa) i
- da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, odnosno nadzornog
odbora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od
strane nadle`nog organa).
Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,
adresu i kontakt telefon, prilo`iti orginalne dokumente ili
ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, kao
dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim
oglasom.
Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom se
dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa
naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - UPRAVNI
ODBOR JU OP]A BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH
NAKA[" - NE OTVARAJ".
Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave
podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se
kao nepotpune odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e
uzeti u razmatranje.
Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo
zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a
br. 1, Sarajevo.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja
ovog oglasa.
Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama
Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz".
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom,
bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor.
Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim
neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i
informacije.
Bilo koji kandidat, odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti
prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova
upravnog odbora javne zdravstvene ustanove u skladu sa
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon zavr{ene procedure imenovanja, prijava,
dokumentacija se ne}e vra}ati kandidatima koji su aplicirali na
ovaj javni oglas.
(Sl-1090/12-F)
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA,
PODUZETNI[TVA I OBRTA MOSTAR
Na osnovu ta~ke VII stav 3. javnog poziva za odabir korisnika
po Programu "Realizacija projekata odr`ivog povratka za 2012.
godinu na prostoru Republike Srpske - Investicije, projekti i
obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz
sufinanciranje putembanke" ("Slu`bene novine Federacije BiH",
broj 65/12), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta
daje slijede}u
OBAVIJEST
Radi utro{ka planiranih sredstava iz poglavlja II po javnom
pozivu za odabir korisnika po Programu "Realizacija projekata
odr`ivog povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske
- Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i
poljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke" ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 65/12), javni poziv se zatvara:
- za sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica namijenjena za
projekte male privrede i poljoprivrede, za podru~ja op{tina:
Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Osmaci i Mili}i.
O eventualnom iznala`enju novih /dodatnih/ sredstava i
mogu}no{}u podno{enja prijava, zainteresovana pravna lica i
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 14 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
obrtnici bi}e obavije{teni putem web stranice Federalnog
ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta www.fmrpo.gov.ba.
(Sl-1091/12-F)
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU I
OBRAZOVANJE "ZUHDIJA @ALI]"
VELIKA KLADU[A
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinimi drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 36. Pravila JU Centar
za kulturu i obrazovanje "Zuhdija @ali}" Velika Kladu{a, Upravni
odbor, na XXII sjednici odr`anoj dana 12.10.2012. godine, na
osnovu donesene Odluke broj 01-16/12, raspisuje
PONOVNI JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU
Centar za kulturu i obrazovanje "Zuhdija @ali}" Velika Kladu{a
na period od 4 (~etiri) godine.
Opis pozicije direktora:
a) organizuje i rukovodi JU Centar za kulturu i obrazovanje,
b) zastupa i predstavlja JU Centar za kulturu i obrazovanje
prema tre}im licima,
c) odgovara za zakonitost rada JU Centar za kulturu i
obrazovanje,
d) predla`e Upravnomodboru mjere za efikasnost i zakonsko
obavljanje djelatnosti JU Centar za kulturu i obrazovanje,
e) predla`e unutra{njuorganizacijui sistematizacijuposlova,
f) predla`e osnove planova rada i razvoja,
g) izvr{ava odluke Upravnog odbora,
h) odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika
iz radnog odnosa,
i) podnosi Upravnom odboru izvje{taj o financijskom
poslovanju,
j) preduzima mjere u oblasti bezbjednosti i sigurnosti za{tite
na radu u skladu sa Zakonom i op}im aktim,
k) vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima JU
Centar za kulturu i obrazovanje.
Kandidat mora ispunjavati slijede}e uslove:
A) Op}e
- da je stariji od 18 godina (prilo`iti: izvod iz mati~ne knjige
ro|enih),
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (prilo`iti: uvjerenje
o dr`avljanstvu),
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije
(prilo`iti: izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane nadle`nog
op}inskog organa),
- da se na njega ne odnosi ~lan IX. ta~ka 1. Ustava BiH
(prilo`iti: izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane nadle`nog
op}inskog organa),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup
nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od
pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske
kazne (prilo`iti: uvjerenje izdato od nadle`nog organa),
- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (prilo`iti: izjavu,
potpisanu i ovjerenu od strane nadle`nog op}inskog
organa).
B) Posebne
- da ima VSS ili V[S (Vll ili VI stepen slo`enosti zanimanja)
dru{tvenog smjera (prilo`iti: ovjerenu kopiju diplome),
- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon
sticanja odre|enog stepena zanimanja (prilo`iti: potvrdu
poslodavca ili nadle`ne institucije).
Uz prijavu, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i
kontakt telefon, kandidati su du`ni dostaviti prijedlog plana i pro-
gram rada javne ustanove za period 2012-2015. godina.
Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od
dana zadnje objave konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u
razmatranje.
Prijave se podnose preporu~enompo{tomili li~no na adresu:
JU Centar za kulturu i obrazovanje "Zuhdija @ali}" Velika
Kladu{a, ul. Hamdije Pozderca 3, 77230 Velika Kladu{a, sa
naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora".
(Sl-1094/12-F)
OSTAVINSKI POSTUPAK
Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Mirni Bre{an, u ostavinskom
postupku iza umrle VINKE DRAGAN, ro|ena Rogi}, k}i Joze i Janje, ro|ene
16.01.1946. godine, a koja je umrla 27.01.2005. godine, s posljednjimprebivali{tem
u Mostaru, izdao je dana 03.10.2012. godine slijede}i
OGLAS
Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na naslje|ivanje, a koje u dosada{njem
tijeku postupka nisu imale pristup Sudu, da se jave ovom Sudu ili da dostave
nasljedni~ke izjave, jer }e, u suprotnom, po proteku roka od godinu dana od dana
objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti naslje|e
prema nodacima kojim raspola`e Sud.
Broj 58 0 O 072621 10 O
03. listopada 2012. godine
Mostar
(03-3-2481/12)
Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}, u ostavinskom
postupku iza umrlog FRANJE TUKA, sina Marka iz ^itluka, ro|en 04.04.1956.
godine, umro 05.04.2012. godine, bez oporuke.
Poziva se nasljednik Davor Tuka nastanjen u SAD-u nepoznate adrese, da se u
roku od godinu dana od objave ovog oglasa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH"
i oglasnoj plo~i Suda prijavi kao nasljednik Sudu.
Ukoliko imenovani nasljednik ne postupi prema naprijed navedenom, nakon
proteka roka objave oglasa Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog
privremenog zastupnika odvjetnika Gordana Stoji} na temelju podataka kojima Sud
raspola`e.
Broj 58 0 O 099894 11 O
04. oktobra 2012. godine
Mostar
(03-3-2498/12)
Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Mirni Bre{an, u ostavinskom
postupku iza umrlog IVANAPAND@A, sin Jure, ro|en 06.03.1916. godine, a koji je
umro 20.05.1997. godine, s posljednjimprebivali{temu Mostaru, Ra{ka Gora, izdao
je dana 08.10.2012. godine slijede}i
OGLAS
Pozivaju se nasljednici Stane Pand`a, ro|ena Ani~i}, k}i Marijana, koja je
supruga umrlog Ivana Pand`a kao i sve druge osobe koje pola`u pravo na
naslje|ivanje, a koje u dosada{njem tijeku postupka nisu imale pristup Sudu, da se
jave ovom Sudu ili da dostave nasljedni~ke izjave, jer }e, u suprotnom, po proteku
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 15
roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH",
Sud raspraviti naslje|e prema podacima kojim raspola`e Sud.
Broj 58 0 O 069183 10 O
08. listopada 2012. godine
Mostar
(03-3-2516/12)
Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Mirni Bre{an, u ostavinskom
postupku iza umrlog ILIJEJANJI], sin Stjepana i Kate, ro|en 16.07.1933. godine, a
koji je umro 27.12.2003. godine, s posljednjim prebivali{tem u Mostaru, izdao je
dana 08.10.2012. godine slijede}i
OGLAS
Pozivaju se nasljednici umrlog Ilije Janji}, kao i sve druge osobe koje pola`u
pravo na naslje|ivanje, a koje u dosada{njem tijeku postupka nisu imale pristup
sudu, da se jave ovomSudu ili da dostave nasljedni~ke izjave, jer }e, u suprotnom, po
proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama
Federacije BiH", Sud raspraviti naslje|e prema podacima kojim raspola`e Sud.
Broj 58 0 O 069584 10 O
08. listopada 2012. godine
Mostar
(03-3-2517/12)
Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, u pravnoj stvari
predlagatelja Taib (Hilmo) Brljak iz Novog Travnika, Seona bb, radi dokazivanja
smrti za Pa{u Brljak iz Novog Travnika, zastupana po posebnom staraocu Fati
Brljak, po rje{enju JU Centra za socijalni rad Novi Travnik, na osnovu ~lana 65.
Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i:
OGLAS
Pa{a Brljak ro|. Saraj~i}, k}i [erifa i majke Hatid`e rod. Hod`i}, iz Novog
Travnika, Seona bb, ro|ena dana 15.01.1943. godine u mjestu Rat, op}ina Novi
Travnik, s posljednjim prebivali{tem u Novom Travniku, Seona bb, navodno umrla
prirodnom smr}u dana 24.05.1994. godine.
Poziva se navodno umrla PA[ABRLJAK, ili bilo koja druga osoba koja ne{to
zna o `ivotu i smrti Pa{e Brljak ro|. Saraj~i}, k}i [erifa, iz Novog Travnika, Seona
bb, da se javi u Op}inskom sudu u Travniku, ul. Vezirska broj 2, ured broj 62.
Ukoliko se ne javi Pa{a Brljak, ili bilo koja druga osoba koja ne{to zna o `ivotu i
smrti Pa{e Brljak, a po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu.
Broj 51 0 V 062320 12 V
08. oktobra 2012. godine
Travnik
(03-3-2534/12)
PROGLA[ENJE UMRLIM
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija, Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom
predmetu predlaga~a Varatanovi} Kasima iz Sarajeva, ulica Mustafe Dovad`ije broj
6, protiv protivnika predlaga~a Varatan Alije, sa posljednjim prebivali{tem u
Sarajevu, ulica Panjina Kula broj 48, zastupan po posebnomstaratelju [aki} Suadu iz
Ilid`e, ulica @eljezni~ka broj 14, postavljen pravomo}nim Rje{enjem Slu`be
socijalne za{tite Op}ine Centar Sarajevo broj 35/11-02-550-342/12 od 02.07.2012.
godine, radi progla{enja nestalog lica umrlim, na temelju ~lana 62. i 65. Zakona o
vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i
OGLAS
VARATAN ALIJA, sin Mustafe i majke [erife, ro|en 10.02.1912. godine u
Sarajevu, op}ina Centar, sa posljednjimprebivali{temu Sarajevu, ulica Panjina Kula
broj 48, nestao je tokomDrugog svjetskog rata u Sarajevu, od kada mu se gubi svaki
trag.
Poziva se sam VARATAN ALIJA kao i sva druga lica koja bilo {ta znaju o
njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH jave Op}inskom sudu u Sarajevu, ulica
[enoina br. 1, soba broj 15/pr.
Po isteku roka od tri mjeseca Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za
progla{enje nestalog Varatan Alije umrlim.
Broj 65 0 V 231059 12 V
08. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-965/12)
Op}inski sud u Bugojnu, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Janji}
Dejana, sin Jove iz Br~kog, Grbavica, Pljo{tare bb, zastupan po punomo}niku
Vukovi} Vlajki, Kamenja~a, Donji Vakuf, radi dokazivanja smrti JANJI] JOVE,
sina Riste, ro|en 15.08.1933. g. u Gole{u, op}ina Travnik, a navodno umro dana
28.05.1994. g. u Oborci, Donji Vakuf, na temelju ~l. 62. i 65. Zakona o
vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Bugojnu poziva ovim putem Janji} Jovu, sina Riste iz Gole{a,
Op}ina Travnik, ro|en 15.08.1933.g. u Gole{u, op}ina Travnik, a navodno umro
28.05.1994. g. u Oborci, Donji Vakuf, da se u roku od 15 dana javi ovomSudu, a ovaj
Sud ujedno poziva svakoga tko {to zna o njegovu `ivotu da to javi ovom Sudu.
Predlagatelj Janji} Dejan, sin Jove iz Br~kog, Grbavica, Pljo{tare bb, zastupan
po punomo}niku Vukovi} Vlajki, Kamenja~a, Donji Vakuf, podnio je ovome Sudu
prijedlog za dokazivanje smrti JANJI] JOVE, sina Riste, ro|en 15.08.1933. g. u
Gole{u, op}ina Travnik, a navodno umro dana 28.05.1994. g. u Oborci, Donji Vakuf,
iz razloga {to ~injenica smrti nije upisana u Mati~nu knjigu umrlih.
Broj 46 0 V 036351 12 V
08. listopada 2012. godine
Bugojno
(03-3-2497/12)
Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u izvanparni~nom predmetu po
prijedlogu Milke Kne`evi} iz Subotice, koju zastupa punomo}nica Stana Ga{i}, iz
Glamo~a, i Stane Ga{i} iz Glamo~a, radi utvr|enja datuma smrti Jelki Trivunovi} iz
Glamo~a, selo Zajaruga, na temelju ~l. 65 Zakona o izvanparni~nompostupku, izdao
je dana 03.10.2012. godine slijede}i
OGLAS
Navodno umrla Jelka Trivunovi} r. \uki}, k}i Mile, ro|ena 20.06.1918.
godine, s posljednjimprebivali{temu selu Zajaruga, Glamo~, koja je navodno umrla
25.10.1995. godine, a ~ija smrt nije prijavljena Mati~nom uredu u Glamo~u.
Poziva se JELKATRIVUNOVI], kao i svaka druga osoba koja bilo {to zna o
njenom`ivotu ili smrti da se javi Op}inskomsudu u Livnu, Trg branitelja 1, u roku od
30 dana od dana objave oglasa.
Ukoliko se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" nitko ne javi, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu
predlagatelja za utvr|ivanje datuma smrti umrloj Jelki Trivunovi}.
Broj 68 0 V 013011 10 V
03. listopada 2012. godine
Livno
(03-3-2502/12)
Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u izvanparni~nom predmetu po
prijedlogu Milke Kne`evi} iz Subotice, koju zastupa punomo}nica Stana Ga{i}, iz
Glamo~a, radi utvr|enja datuma smrti Uro{u Trivunovi} iz Glamo~a, selo Zajaruga,
na temelju ~l. 65. Zakona o izvanparni~nom postupku, izdao je dana 03.10.2012.
godine slijede}i
OGLAS
Navodno umrli Uro{ Trivunovi}, sin Vuje i Stane ro|. Vujakovi}, ro|en
15.02.1908. godine, s posljednjim prebivali{tem u selu Zajaruga, Glamo~, koji je
navodno umro kao civilna `rtva rata u srpnju 1995. godine, a ~ija smrt nije prijavljena
Mati~nom uredu u Glamo~u.
Poziva se URO[ TRIVUNOVI], kao i svaka druga osoba koja bilo {to zna o
njegovom`ivotu ili smrti da se javi Op}inskomsudu u Livnu, Trg branitelja 1, u roku
od 30 dana od dana objave oglasa.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 16 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Ukoliko se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" nitko ne javi, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu
predlagatelja za utvr|ivanje datuma smrti umrlom Uro{u Trivunovi}.
Broj 68 0 V 013012 10 V
03. listopada 2012. godine
Livno
(03-3-2503/12)
Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u izvanparni~nom predmetu po
prijedlogu Mirka Baro{, sina Trivuna iz Sajkovi}a, radi utvr|enja datuma smrti brata
Koste Baro{ iz Sajkovi}a, na temelju ~l. 65. Zakona o izvanparni~nom postupku,
izdao je dana 01.10.2012. godine slijede}i
OGLAS
Navodno umrli Kosta Baro{, sin Trivuna, ro|en 17.03.1936. godine, s
posljednjim prebivali{tem u selu Sajkovi}, op}ina Livno, koji je navodno umrla
30.11.1994. godine u selu ^aprazlij, a ~ija smrt nije prijavljena Mati~nom uredu u
Glamo~u.
Poziva se KOSTA BARO[, kao i svaka druga osoba koja bilo {to zna o
njegovom`ivotu ili smrti da se javi Op}inskomsudu u Livnu, Trg branitelja 1, u roku
od 30 dana od dana objave oglasa.
Ukoliko se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" nitko ne javi, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu
predlagatelja za utvr|ivanje datuma smrti umrlom Kosti Baro{.
Broj 68 0 V 012457 10 V
01. listopada 2012. godine
Livno
(03-3-2511/12)
Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}, u pravnoj stvari
predlagatelja Taib (Hilmo) Brljak iz Novog Travnika, Seona bb, radi dokazivanja
smrti za Pa{u Brljak iz Novog Travnika, zastupana po posebnom staraocu Fati
Brljak, po rje{enju JU Centra za socijalni rad Novi Travnik, na osnovu ~lana 65.
Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i:
OGLAS
Pa{a Brljak ro|. Saraj~i}, k}i [erifa i majke Hatid`e rod. Hod`i}, iz Novog
Travnika, Seona bb, ro|ena dana 15.01.1943. godine u mjestu Rat, op}ina Novi
Travnik, s posljednjim prebivali{tem u Novom Travniku, Seona bb, navodno umrla
prirodnom smr}u dana 24.05.1994. godine.
Poziva se navodno umrla PA[ABRLJAK, ili bilo koja druga osoba koja ne{to
zna o `ivotu i smrti Pa{e Brljak ro|. Saraj~i}, k}i [erifa, iz Novog Travnika, Seona
bb, da se javi u Op}inskom sudu u Travniku, ul. Vezirska broj 2, ured broj 62.
Ukoliko se ne javi Pa{a Brljak, ili bilo koja druga osoba koja ne{to zna o `ivotu i
smrti Pa{e Brljak, a po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu.
Broj 51 0 V 062320 12 V
08. oktobra 2012. godine
Travnik
(03-3-2534/12)
POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvari
tu`itelja Branko Kli{anin, sin pok. Pave, iz Mi{a, op}ina Livno, zastupan po pun.
Goranu Bradari} odvjetniku iz Livna, protiv tu`enika 1) Ante Kli{anin pok. Ivana, 2)
Niko Kli{anin pok. Ivana, 3) Martin Kli{anin pok. Grge, 4) Dragojka Kli{anin pok.
Stipe, 5) Pavle Kli{anin sin Jakova, 6) Jandre Kli{anin pok. Joze , 7) Ante Kli{anin
pok. Mirka, 8) Stipe Kli{anin, sin Mirka, radi utvr|enja i uknji`be, postavio je
tu`enima, privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}, odvjetnika iz Livna, na
temelju ~l. 296. st. 1. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema
punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika
dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Broj 68 0 P 023402 12 P
08. oktobra 2012. godine
Livno
(03-3-2460/12)
Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`iteljice Anica
Doko, k}i Nike udova Luke iz ^apljine, Vi{i}i bb, zastupana po punomo}nici Moniki
Rebac Filipovi} odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika Bo`a Cvitanovi} ro|.
Bo{kovi}, `ena Vladimira iz ^apljine, Vi{i}i bb i dr., radi utvr|enja prava vlasni{tva i
uknji`be, izdao je
OGLAS
Rje{enjem ovog Suda broj 53 0 P 047515 12 P od 03.10.2012. godine, a na
osnovu ~l. 296. st. 2. to~. 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 53/03) postavlja se Azra Kati}, odvjetnik iz ^apljine, za
privremenog zastupnika tu`enimTomislav Cvitanovi} pok. Ilije, Nikola Cvitanovi}
pok. Ilije, Mara Cvitanovi} udova Martina, Joka Milinkovi} udova Pere, Anica
Milinkovi} pok. Stanka, Ivan Kozina, sin Jakova, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e
imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom
postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.
Broj 53 0 P 047515 12 P
03. listopada 2012. godine
^apljina
(03-3-2463/12)
Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi ste postupak po tu`bi tu`itelja Jose Kopi} iz
O{tre Luke, ul. Bana Jela~i}a 70 a i Luce Kopi} iz O{tre Luke, ul. Bana Jela~i}a 70 a,
zastupanih po punomo}niku Marijanu Peji~i}, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enih
@ivkovi} Dragutina iz Kostr~a, k. br. 210 i drugih, radi utvr|ivanja vlasni{tva na
nekretninama ozna~enimkao k.~. br. 1725/3 povr{ine 3436 m2 iz E. zk. ul. br. 64 k.o.
Tolisa, k.~. br. 2553/2 povr{ine 2063 m2 iz E.zk. ul. br. 1033 k.o. Donja Mahal, te k.~.
9/4 i 9/5 povr{ine 9092 m2 iz zk. ul. br. 57 k.o. Kostr~. VSP 2.000,00 KM.
Sud je Rje{enjem broj 25 0 P 029728 12 P od 04.10.2012. godine postavio
tu`enimBaoti} Mate Iliji iz Kostr~a, Baoti} Franje Mladenu iz Kostr~a, Baoti} Mate
Ani iz Kostr~a, Baoti} Mate Mandi iz Kostr~a, Baoti} Mate Franji iz Kostr~a, Or{oli}
Ive Ani iz Tolise, Or{oli} Ive Kati iz Tolise, Or{oli}-Tubonji} Mike Iliji iz Tolise,
Or{oli}-Tubonji} Mike Iliji iz Tolise, Damjanovi} Ive Mari iz Tolise, Damjanovi}
Ive Janji iz Tolise, Or{oli} Nike Iliji iz Tolise, Vinceti} Marijana Peji iz Tolise,
Vinceti} Marijana Mari iz Tolise, Damjanovi} Marijana Mati iz Tolise, Or{oli} Ive
Jeli iz Tolise, Or{oli} Luji iz Tolise, Or{oli} Mate Josi iz Tolise, Or{oli} Mate Ivi iz
Tolise, Or{oli} Mate Marku iz Tolise, Or{oli} Tadije Peri iz Tolise, Or{oli} Tadije Iliji
iz Tolise, Or{oli} (Ive) Ivi iz Tolise, Nedi} Mandi iz Tolise, Maro{evi} Marka Luci iz
Tolise, Maro{evi} Mari iz Tolise, Maro{evi} Ive Nadi iz Tolise, Maro{evi} Ive
Miroslavu iz Tolise, Or{oli} Mari iz Tolise, Or{oli} Ive Kati iz Tolise, Or{oli} Ive
Marijanu iz Tolise, Or{oli} Ive Tunji iz Tolise, Or{oli} Ive Ru`i iz Tolise, Or{oli} Jose
Marku iz Tolise, Mijatovi} Ilije Ivi iz Tolise, Damjanovi} Luji iz Tolise, Or{oli}
Marijana Josi iz Tolise, Or{oli} Ru`e Marku iz Tolise, Or{oli} Ru`e Iliji iz Tolise,
Or{oli} Ru`e Tunji iz Tolise, Or{oli} Lovre Zdravku iz Tolise, Baoti} Ilije Janji iz
Donje Mahale, Or{oli} \ure Lovri iz Tolise, Or{oli} Mate Iliji iz Tolise, Baoti} Ive
Marijanu, Or{oli} Jose Maie iz Tolise, Or{oli} Jose Iliji iz Tolise, Or{oli} Jose Luki iz
Tolise, Nedi} Ani iz Tolise, Varzi} Mari iz Tolise i Or{oli} Jose Luji iz Tolise,
privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Adama Filipovi} iz Ora{ja, na temelju ~l.
296. st. 1. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a
redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enih dugo trajao, pa bi
za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 17
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se
tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Broj 25 0 P 029728 12 P
05. listopada 2012. godine
Ora{je
(03-3-2465/12)
Op}inski sud u Kalesiji, sudija Ibrahim Omerovi} u pravnoj stvari tu`itelja
Pilavd`i} Sulje, sina Fehima i Pilavd`i} Ned`ada, sina Sulje, obojica iz G. Rainaca i
zastupani po punomo}niku Salihu Mehanovi}u, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih
Pilavd`i} Muje i drugih, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 04.10.2012. godine,
donio je slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovoga Suda br. 29 0 P 002513 08 P od 29.08.2012. godine, na
osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a tu`enimPilavd`i} (Muharema) Mujo iz Rainaca,
Pilavd`i} (Muharem) Alija iz Rainaca, Husejnovi} r. Pilavd`i} Hava iz Vukovija,
Pilavd`i} r. [ehi} Hurija iz Rainaca, Pilavd`i} (unuka Muharema) Fazila iz Rainaca,
Pilavd`i} (unuka Muharema) Nezira iz Rainaca, Pilavd`i} (unuka Muharema) Razija
iz Rainaca, Rukuja r. Pilavd`i} (Hasan) Huseinovi} iz D. Rainaca, Hajrija r. Pilavd`i}
(Husein) Puzi} iz @ivinica, Pilavd`i} ([e}o) Fehim iz Rainaca, Pilavd`i} ([e}o)
Nezira iz Rainaca, Pilavd`i} ([e}o) Hanija iz Rainaca, Pilavd`i} r. \uli} Fata iz
Rainaca, Jahi} (Salih) Omer iz Miljanovaca, Fazli} (Mustafa) Fatima iz Miljanovaca,
Jahi} (Omer) Osman iz Miljanovaca, Dedi} (Salih) Fata iz Dubrava, Dedi} (Salih)
Hankija iz Dubrava, Dedi} (Salih) Mehmed iz Dubrava, \ulagi} (Mehmed) Hasib iz
^aklovi}a, Jahi} (Hasan) Muharemiz Nezuka, Baru~i} r. Jahi} Ajka iz Sara~a, Tubi}
r. Jahi} Munira iz Prnjavora, Jahi} (Halil) Meho iz Miljanovaca, Jahi} (Halil) Jusuf iz
Miljanovaca, Aliba{i} r. Jahi} Ferida iz Miljanovaca, Efendi} r. Jahi} Arifa iz
Kalesije, Jahi} (Mehmed) Alija iz Miljanovaca, Smajlovi} r. Jahi} Mejra iz
Mahmutovi}a, [ehi} (Omer) Alija iz G. Rainaca, [ehi} (Alija) Kasim iz G. Rainaca,
[ehi} (Alija) Bahira iz G. Rainaca, [ehi} (Alija) Zulka iz G. Rainaca, [ehi} (Alija)
Munira iz G. Rainaca, Jahi} r. Baru~i} Hanija iz Miljanovaca, Jahi} (Halid) Mina iz
Miljanovaca, Jahi} (Halid) Ramo iz Miljanovaca, Jahi} (Halid) Fatima iz
Miljanovaca, Jahi} (Halid) Esed iz Miljanovaca, Kameri} r. Meri} Hurija iz
Miljanovaca, Idrizovi} r. Hasanovi} Hava iz G. Rainaca, Hasanovi} (Ahmo) Meho iz
Miljanovaca, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Fadil
Muji}, advokat iz Kalesije.
Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`eni ili njihov
punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti
Sud da je tu`enim postavio staraoca.
Broj 29 0 P 002513 08 P
04. oktobra 2012. godine
Kalesija
(03-3-2469/12)
Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Mediha Bo{kailo, u pravnoj stvari tu`itelja
Ivan Jozi}, zastupan po Mladenki Pulji}, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika
Danica Brljevi} i dr., radi utvr|enja i uknji`be, VSP 15.970,00 KM.
Sud je postavio tu`enim Brljevi} Danici udovi Slavka i Bo{njak Vlatki, k}eri
Tome privremenog zastupnika Musa Anelu, advokata iz Mostara na temelju ~l. 296.
st. 1. ta~. 4. stava 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nema punomo}nika,
a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enih dugo trajao, pa
bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se
tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Broj 58 0 P 101660 11 P
03. oktobra 2012. godine
Mostar
(03-3-2480/12)
Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`iteljice
Milke Mari} ro|. Stojki}, k}i Ru`e iz Mostara, Cim - Barakovac bb, zastupana po
punomo}niku Josipu Kre{i}u, odvjetniku iz Mostara, protiv tu`enika: 1. Marijan
Stojki} um. Grge, nepoznatog boravi{ta, 2. Ivan Stojki} um. Grge iz Mostara,
Bleirbur{kih `rtava 154, 3. Ivan Stojki}, sin Karla iz Mostara, Kova~evac 16, 4.
Marko Stojki}, sin Joze iz Goranaca - Stojki}a naselje bb, Mostar, 5. Drago Stojki},
sin Alekse iz Goranaca - Stojki}a naselje, Mostar, 6. Mate Stojki}, sin Alekse iz
Mostara, III cimske bojne 11,7. Marko Stojki}, sin Alekse iz Goranaca - Stojki}a
naselje bb, Mostar, 8. Iva Stojki} udova Alekse ro|. Bi{njak, Goranci br. 38, 9. Pero
Stojki} pok. Marijana iz Goranaca - Stojki}a naselje bb, Mostar, 10. Milka Stojki}
udata D`idi} iz Goranaca - Stojki}a naselje bb, 11. Nikola Stojki}, sin [imuna iz
Mostara, ul. Kneza Trpimira 14A, 12. Marta Stojki}, k}i [imuna iz Goranaca -
Stojki}a naselje bb, 13. Stojki} - Knezovi} Jozo, sin Nikole iz Mostara, ul. Kralja
Tomislava 22, 14. Stojki}-Knezovi} Janja, k}i Nikole, nepoznatog boravi{ta, 15.
Zvonko Stojki}, sin Pere iz Mostara, ul. Bleibur{kih `rtava 182, 16. Branka Stojki},
k}i Pere iz Goranaca - Stojki}a naselje bb, 17. Mara Rotoimro|. Stojki}, k}i [imuna
iz Mostara, ul. Rudarska 194, 18. Zvonko Stojki}, sin Pere iz Mostara, ul.
Bleibur{kih `rtava 182, 19. Branka Deli} ro|. Stojki}, k}i Pere iz Goranaca - Stojki}a
naselje bb, 20. Knezovi}-Stojki} Jozo, sin Nikole iz Mostara, ul. Kralja Tomislava
22, 21. Knezovi}-Stojki} Janja, k}i Nikole iz Goranaca - Stojki}a naselje bb, 22.
Janja [kutor ro|. Stojki} - Knezovi}, k}i Nikole iz Mostara, ul. Rudarska 109, 23.
Branko Stojki}, sin Pere, nepoznatog boravi{ta, 24. Pero Stojki}, sin [imuna iz
Goranaca - Stojki}a naselje bb, radi utvr|enja, dana 10.09.2012. godine, donio je
Rje{enje kojim se u ovom postupku, tu`enicima Marijanu Stojki}u um. Grge, Janji
[kutor ro|. Stojki}-Knezovi} i Branku Stojki}u, sinu Pere, koji su sada nepoznatog
boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Drinka Zadro, odvjetnik iz Mostara,
budu}i je boravi{te tu`enika Marijana Stojki}a um. Grge, Janje [kutor ro|.
Stojki}-Knezovi} i Branka Stojki}a, sinu Pere, nepoznato, i nemaju punomo}nika, a
redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za
stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH).
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enici
Marijan Stojki} um. Grge, Janja [kutor ro|. Stojki}-Knezovi} i Branko Stojki}, sin
Pere ili njihov punomo}nik na pojavi pred Sudom, odnosno dok organ za socijalnu
skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH).
Broj 07 58 P 900994 04 P
05. listopada 2012. godine
Mostar
(03-3-2482/12)
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog
ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Me{i} Edina, sina Alije iz
Lepenice, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Protivnicima predlaga~a Me{i} Muji, Me{i} Almiru, Me{i} Mejri, Me{i}
[abanu, Djedovi} Mejri, Memi} Ajki, Spre~o Havi, ^amd`i} Safidi, Me{i} Ahmetu,
Begi} Emini, Ogri} Ajki, Muslija Mejri i Kraji{nik Adviji, a koji su upisani na
nekretninama upisanim u zk. ul. broj 147 K.O. SP-LEPENICA, ozna~enim kao k.~.
broj 23/3 Kr~, ku}a i zg. u pov. 50 m2 dvori{te u pov. 500 m2 i njiva 4. kl. u pov. 137
m2, k.~.broj 23/10 Kr~, njiva 4. kl. u pov. 406 m2, k.~. broj 23/11 Kr~, njiva 4. kl. u
pov. 226 m2, k.~. broj 23/12 Kr~, njiva 4. kl. u pov. 322 m2, postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po prijedlogu predlaga~a,
po{to su isti upisani kao suvlasnci i isti su umrli, a nasljednici nepoznate adrese ili su
nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom
postupku FBiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 18 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
ili njegov ponomo}nik ne pojavi pred Sudomili dok imorgan starateljstva ne postavi
staratelja.
Broj 039-0-Dn-12-000 837
09. oktobra 2012. godine
Te{anj
(03-3-2493/12)
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog
ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a ]eman Jasmina, sina Hasana iz
Jelaha, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Protivnicima predlaga~a Mahmutovi} Huseinu, Mahmutovi} Hasanu,
Karamovi} Hamdiji i Karamovi} Mehmedu, a koji su upisani kao suvlasnici na
nekretninama upisanimu zk. ul. broj 455 K. O. SP-D@EMILI]PLANJE, ozna~enim
kao k.~. broj 268/1 Gaj, {uma 4. kl. u pov. 1382 m2, postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po prijedlogu predlaga~a,
po{to su isti upisani kao suvlasnci i isti su umrli, a nasljednici nepoznate adrese ili su
nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom
postupku FBiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~
ili njegov ponomo}nik ne pojavi pred Sudomili dok imorgan starateljstva ne postavi
staratelja.
Broj 039-0-Dn-12-000 938
09. oktobra 2012. godine
Te{anj
(03-3-2494/12)
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog
ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a ]osi} Mije, sina Mate iz Siv{e, u
toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Protivnicima predlaga~a Komu{ki} Stjepanu, Komu{anac Stipi i Komu{anac
Ivi, a koji su upisani kao suvlasnici na nekretninama upisanimu zk. ul. broj 612 K.O.
SP-@ABLJAK, ozna~enim kao k.~. broj 48/6 Lug, posl. zgrada u privredi u pov. 51
m2 i ekonomsko dvori{te u pov. 2128 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po prijedlogu predlaga~a, po{to su isti upisani
kao suvlasnci i isti su umrli, a nasljednici nepoznate adrese ili su nepoznate adrese, te
je u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~
ili njegov ponomo}nik ne pojavi pred Sudomili dok imorgan starateljstva ne postavi
staratelja.
Broj 039-0-Dn-12-000 843
09. oktobra 2012. godine
Te{anj
(03-3-2495/12)
Op}inski sud u Grada~cu, sudija Bilajac Fahira, u pravnoj stvari tu`itelja Jahi}
Adila, sina Muharema, iz Je`inca, zastupanog po punomo}niku adv. Murselovi}
Nuragi iz Srebrenika, protiv tu`enih Jahi} Mustafe, Abdulahovi} Mejre, k}eri Mete
ro|ene Jahi}, Jahi} Sajde udate Ibri{imovi}, Jahi} Behare, iz [pionice D., Jahi}
Omera iz Je`inca, Jahi} Mustafe, sina Muharema, iz Je`inca, Jahi} Osmana, sina
Muharema, Jahi} Ibrahima, sina Muharema, D`afi} Aj{e, k}eri Muharema iz
Gra~anice, Jahi} [efike, k}eri Muharema, iz [pionice i D`afi} Fadila iz G.
Orahovice, Muji} Hate iz G. Orahovice, oboje zastupani po punomo}niku adv.
Sinanovi} Faruku iz Srebrenika i Jahi} ro|. Halilovi} Ai{e, nepoznatog boravi{ta,
radi utvr|enja, dolje ozna~enog dana, donio je slijede}i
OGLAS
Rje{enjem ovog Suda broj 28 0 P 003282 08 P od 28.08.2012. godine, na
temelju ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, postavljen je advokat Sinanovi} Faruk za
privremenog zastupnika tu`enoj Jahi} ro|. Halilovi} Ai{i, koja nema punomo}nika,
a nepoznatog je boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enu u
postupku sve dok se tu`ena, ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja.
Ovaj oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i "Slu`benim
novinama TK", i preko oglasne table Suda u Grada~cu, i Srebreniku.
Broj 28 0 P 003282 08 P
28. augusta 2012. godine
Grada~ac
(03-3-2499/12)
Op}inski sud u Grada~cu, sudija Bilajac Fahira, u pravnoj stvari tu`itelja
Selimovi} Fikreta iz Vu~kovaca, zastupanog po punomo}niku adv. Kiki} Safetu iz
Grada~ca, protiv tu`ene Selimovi} Fehime iz Grada~ca, sada nepoznatog boravi{ta,
radi razvoda braka, dolje zna~enog dana, donio je slijede}i
OGLAS
Rje{enjem ovog Suda broj 28 0 P 020631 11 P od 30.08.2012. godine, na
temelju ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, postavljen je advokat Skenderovi} Midhat
iz Grada~ca za privremenog zastupnika tu`enoj Selimovi} Fehimi iz Grada~ca, koja
nema punomo}nika, a nepoznatog je boravi{ta, radi razvoda braka.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enu u
postupku sve dok se tu`ena, ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja.
Ovaj oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i "Slu`benim
novinama TK", i preko oglasne table suda u Grada~cu, i Srebreniku.
Broj 28 0 P 020631 11 P
30. augusta 2012. godine
Grada~ac
(03-3-2500/12)
Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja
Kadiri} Esma udata Omerdi}, k}i Asima iz Tuzle, ul. Izeta Sarajli}a E lamela B/1/3 i
Kadiri} Hasan, sin Avde iz Pura~i}a, ul. Dugonji}i bb, protiv tu`enih 1. Kadiri}
Hazim, sin Hasana iz Pura~i}a, nastanjen u Tuzli, ul. Had`imarjana Divkovi}a broj 8,
2. Kadiri} Muhamed, sin Hasana iz Pura~i}a, nastanjen u Tuzli, ul. Albina Herljevi}a
broj 10, 3. Kadiri} udata Arap~i} Nafija, k}i Avde iz Bokavi}a kod k.br. 136, 4.
Arnautovi} Emina iz Tuzle, ul. D`afer Mahala broj 66 i 5. Salihba{i} Habiba iz G.
Mahale bb, Dobo{nica Gornja, kao zakonske nasljednice iza umrle ]osi~ki} Fatime
udato Kadiri} iz Pura~i}a, 6. Kadiri} Fatima iz Lukavca, ul. Patriotski front 17/6 kao
zakonska nasljednica umrlog Kadiri} Asima, sina Avde iz Pura~i}a, svi zastupani po
punomo}niku Omerdi} Senadu, advokatu iz Tuzle, 7. Kadiri} Velija, sin Avde iz
Pura~i}a, nepoznatog boravi{ta i 8. Kadiri} Mehmed, sin Osmana iz Pura~i}a,
nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 1.000,00 KM, objavljuje
OGLAS
O ODRE\IVANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Tu`enimKadiri} Veliji, sinu Avde iz Pura~i}a i Kadiri} Mehmedu, sinu Osmana
iz Pura~i}a, koji su nepoznatog boravi{ta, odre|uje se privremeni zastupnik u osobi
Omerdi} Senada, advokata iz Tuzle.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika koje }e vr{iti sve dok se tu`eni Kadiri} Velija i Kadiri} Mehmed ne pojave
pred Sudom.
Broj 32 0 P 124323 12 P
08. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2501/12)
Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvari
tu`itelja Tomo Kuli{, pok. Petra iz Golinjeva, zastupanog po pun. Mili Ivan~i},
odvjetniku iz Livna, protiv tu`enika 1) Petar Kuli{-Marijana, 2) Iva Kuli{ Joze, 3)
An|a Kuli{ pok. Ivana, 4) Mijo Kuli{ pok. Ivana, 5) Jozo Kuli{ pok. Ivana, 6)
Vladimi Kuli{ Joze, 7) Marijan Kuli{ - Joze, radi utvr|enje i uknji`ba, VSP 500,00
KM, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Perice Babi}, odvjetnika
iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 19
nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika
tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Broj 68 0 P 023955 12 P
08. oktobra 2012. godine
Livno
(03-3-2504/12)
Op}inski sud u Kaknju objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Kaknju, sudija Ismar Juki}, u pravnoj stvari tu`itelja Na|a
Karaveli}, r. Veispahi}, k}i Hamida iz Visokog, ul. Izeta Kurtali}a 4, koga zasatupa
punomo}nik Edvin Koki}, advokat iz Kaknja, protiv tu`enih: 1. Veispahi} Fadila, k}i
Omera, Zgo{}a bb, Kakanj i 2. Veispahi} Fadil, sin Omera, Zgo{}a bb, Kakanj,
nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta VSP 2.000,00.
Rje{enjemod 01.10.2012. godine Sud je postavio prvotu`enoj i drugotu`enom
privremenog zastupnika Zuli} Aminu, advokata iz Kaknja, na temelju ~l. 296. st. 1.
ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za
stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se
tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim
novinama ZDK" i oglasnoj plo~i Suda.
Broj 36 0 P 020547 12 P
08. oktobra 2012. godine
Kakanj
(03-3-2505/12)
Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Marko
Bralo, sin Jakova iz Livna, Zabri{}e bb, protiv tu`enika 1. Jozo Franji}, sin Ive, 2.
An|a Bralo ud. Jozina, 3. Marija Franji} ud. Jozina, 4. Ivo Marelja, sin Nike, svi
nepoznata boravi{ta, pa zbog toga zastupani po privremenom zastupniku Slavenu
Juki}, odvjetniku iz Livna, 5. Branko Franji}, sin Frane iz Livna, Gabrijela Jurki}a
bb, 6. Stipo Franji}, sin Frane iz Livna, Zabri{}e bb, radi utvr|enja prava vlasni{tva,
izvan ro~i{ta dana 08.10.2012. godine, izdao je slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjemovog Suda broj 68 0 P023424 12 Pod 08.10.2012. godine, tu`enim
Jozo Franji}, sin Ive, 2. An|a Bralo ud. Jozina, 3. Marija Franji} ud. Jozina, 4. Ivo
Marelja, sin Nike, koji su sada nepoznatog mjesta boravi{ta, postavljen je privremeni
zastupnik u osobi Slavena Juki}a, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko
postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom trajao dugo, uslijed ~ega bi mogle
nastati {tetne posljedice za tu`itelja.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enika u
postupku sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti Sud da je istom postavio skrbnika.
Broj 68 0 P 023424 12 P
08. listopada 2012. godine
Livno
(03-3-2508/12)
Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvari
tu`itelja 1) Ivana Kuli{, sin Mirka iz Mi{a, op}ina Livno, 2) Marija Kuli{, k}i Mirka
iz Mi{a, op}ina Livno, zastupani po pun. Perica Babi}, odvjetniku iz Livna, protiv
tu`enika 1) Kaja Kuli{ ro|. Mihaljevi} `. Stipe, 2) An|e Pavlinovi} ro|. Kuli{ `.
Grgina, 3) Jakov Kuli{ - Ivanov, 4) Kaja Pavlinovi} ro|. Kuli{, 5) Ante Kuli{ - Ilijin,
6) Mila ]uri} `. Mirkova ro|. Mihaljevi}, 7) Anica Milardovi} pok. Mirka, 8) Mate
Kuli{ pok. Mirka , 9) Jela Kuli{ pok. Mirka, 10) Marija Kuli{ pok. Mirka, 11) Kaja
Kuli{ udov. Mirka, 12) Mirko Kuli{ - Jakova, 13) Ivan Milolo`a - Mirkov, 14) Stipo
Milolo`a - Mirkov, 15) Ante Kuli{ pok. Ilije, 16) Stipan Br~i} -Mate, radi utvr|enje i
uknji`ba, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i},
odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog
nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog
zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.
Broj 68 0 P 023544 12 P
08. oktobra 2012. godine
Livno
(03-3-2510/12)
Op}inski sud u Ora{ju, po sucu @eljku @ivkovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja
Hasana [ogorovi} iz Od`aka, kojeg zastupa punomo}nik Zoran Raki}, odvjetnik iz
Od`aka, protiv tu`enih Hanke Brki} iz Od`aka, i drugih, radi utvr|enja prava
vlasni{tva, v.s.p. 1.000,00 KM, izvan ro~i{ta dana 08.10.2012. godine, donio je
slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjemovog Suda broj 25 0 P031101 12 Pod 08.10.2012. godine, u pravnoj
stvari tu`itelja Hasana [ogorovi} iz Od`aka, kojeg zastupa punomo}nik Zoran
Raki}, odvjetnik iz Od`aka, protiv tu`enih Hanke Brki} iz Od`aka i drugih, ~ije je
bli`e boravi{te nepoznato, i koji nemaju punomo}nika u ovoj parnici, a radi
utvr|ivanja prava vlasni{tva, odre|en je tu`enima: Hanki Brki} iz Od`aka, Mrkonji
Sal~inovi} iz Od`aka, \ulbi Brki} iz Od`aka, Nazifu Dajanovi} iz Od`aka, Fatimi
Dajanovi} iz Od`aka, Ismetu Dajanovi} iz Od`aka, Safeti Dajanovi} iz Od`aka,
Fahiri Dajanovi} iz Od`aka, Nazifi Dajanovi} iz Od`aka, Nazifu Dajanovi} iz
Od`aka, [ahi Dajanovi} iz Od`aka, Dervi{u Dajanovi} iz Od`aka, Hani Dajanovi} iz
Od`aka, Bejzi Dajanovi} iz Od`aka, Mel}i Dajanovi} iz Od`aka, Mehi Dajanovi} iz
Od`aka, Smaji [ogorovi} iz Od`aka, Husi [ogorovi} iz Od`aka, Suadu Kiki} iz
Od`aka, Zadi Kiki} iz Od`aka, Safeti Kiki} iz Od`aka, Beri Dajanovi} iz Od`aka,
Mustafi Dajanovi} iz Od`aka, Zijadu Dajanovi} iz Od`aka, Raziji Dajanovi} iz
Od`aka, Izeti Dajanovi} iz Od`aka, Fatimi [ogorovi} iz Od`aka, Fatimi Mujkanovi}
iz Od`aka, Nazi [aldi} iz Od`aka, Almasi Sejdi} iz Od`aka, Nazi Zoloti} iz Od`aka,
[abanu Zoloti} iz Od`aka, Fahiru Zoloti} iz Od`aka, Fahiri Zoloti} iz Od`aka,
Junuzu [ogorovi} iz Od`aka, Had`i Deli} iz Sarajeva, Sevdi Kahved`i} iz Od`aka,
privremeni zastupnik u osobi Marijana Peji~i}, odvjetnika iz Ora{ja, koji }e u ovoj
parnici vr{iti sva prava i du`nosti imenovanih tu`enih, sve dok se oni ili njihovi
eventualni punomo}nici ne pojave pred Sudom, ili dok organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja.
Broj 25 0 P 031101 12 P
08. listopada 2012. godine
Ora{je
(03-3-2513/12)
Op}inski sud u Grada~cu, sudija Sarajli} Edina, u pravnoj stvari tu`itelja Musi}
Mihada, sin Me{ana iz ]ehaja, op}ina Srebrenik, zastupan po punomo}niku Vikalo
Mini, advokatu iz Srebrenika, protiv tu`enih Huskanovi} Mustafe, sin Huse iz
Srebrenika, ul. H. Vikala, Huskanovi} Ha{ima, sin Osmana iz [pionice, Huskanovi}
Agana, sin Osmana iz [pionice, Huskanovi} Ibrahima, sin Osmana iz [pionice,
Huskanovi}-Husejnovi} Safe, k}i Re{ida iz [pionice, Huskanovi} Himze, sin Himze
iz [pionice i Huskanovi} Fatime, k}i Himze iz [pionice, sada svi nepoznatog
boravi{ta, dolje ozna~enog dana, izdaje
OGLAS
Rje{enjem ovog Suda broj 28 0 P 001549 08 P od 14.08.2012. godine, na
temelju ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, postavljen je
advokat Sinanovi} Faruk iz Srebrenika za privremenog zastupnika tu`enim
Huskanovi} Mustafi, sin Huse iz Srebrenika, ul. H. Vikala, Huskanovi} Ha{imu, sin
Osmana iz [pionice, Huskanovi} Aganu, sin Osmana iz [pionice, Huskanovi}
Ibrahimu, sin Osmana iz [pionice, Huskanovi}-Husejnovi} Safi, k}i Re{ida iz
[pionice, Huskanovi} Himzi, sin Himze iz [pionice i Huskanovi} Fatimi, k}i Himze
iz [pionice, koji su nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik vr{iti sva prava i
du`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave
pred Sudom ili dok organ starateljstva ne postavi staratelja tu`enim.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 20 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Ovaj oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim
novinama TK" i preko oglasne table Suda u Grada~cu.
Broj 28 0 P 001549 08 P
09. oktobra 2012. godine
Grada~ac
(03-3-2515/12)
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sutkinji Jasmini Miljkovi}, u pravnoj stvari
tu`itelja D`ebi} Hasana, sin Mehe iz Vrnogra~a br. 232, protiv tu`enih: 1. Oru~evi}
(Kazo) Ra{id, 2. Oru~evi} (Kazo) Taha iz Vrnogra~a, 3. Sefi} (Mustafa) Emina iz
Vrnogra~a, 4. Oru~evi} dj. [akanovi} (n.n.) Draga iz Vrnogra~a, 5. Oru~evi} (Hasan)
Spaho iz Vrnogra~a, 6. Oru~evi} (Hasan) Emina iz Vrnogra~a, 7. Oru~evi} ro|. Obi}
(n.n) Zejna iz Vrnogra~a, 8. Oru~evi} (Mehmeda) Hasiba iz Vrnogra~a, 9. Oru~evi}
(Ha{ima) Omer iz Vrnogra~a, 10. Oru~evi} (Ha{ima) [erif iz Vrnogra~a, 11.
Oru~evi} (Ha{ima) Osman iz Vrnogra~a, 12. Oru~evi} (`. Osmana) Rasima iz
Vrnogra~a, 13. Oru~evi} (Osmana) Sabina iz Vrnogra~a, 14. Oru~evi} (Osmana)
Zlata iz Vrnogra~a, 15. Oru~evi} (`. Ibrahima) Hasiba iz Vrnogra~a, 16. Oru~evi}
(Ibrahim) Fikreta iz Vrnogra~a, 17. Oru~evi} (Ibrahim) Fatima iz Vrnogra~a, 18.
Oru~evi} (`. Ramo) [aha iz Elezovi}a, 19. Oru~evi} (Ramo) Emina iz Elezovi}a, 20.
Oru~evi} (Ramo) Fata iz Elezovi}a, 21. Oru~evi} (Ramo) Zejna iz Elezovi}a, 22.
Oru~evi} (Ramo) Emira iz Elezovi}a, 23. Oru~evi} (Ramo) Hasan iz Elezovi}a, 24.
Oru~evi} (Ramo) Ibrahim iz Elezovi}a, 25. Be{lagi} (Muharem) Mehmed iz
Elezovi}a, radi: utvr|enja vlasni{tva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
13.09.2012. godine, izdao je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjemovog Suda br. 23 0 P012508 11 Pod 13.09.2012. godine, na osnovu
~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nompostupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi
tu`itelja D`ebi} Hasana, sin Mehe iz Vrnogra~a br. 232, protiv tu`enih: 1. Oru~evi}
(Kazo) Ra{id, 2. Oru~evi} (Kazo) Taha iz Vrnogra~a, 3. Sefi} (Mustafa) Emina iz
Vrnogra~a, 4. Oru~evi} dj. [akanovi} (n.n.) Draga iz Vrnogra~a, 5. Oru~evi} (Hasan)
Spaho iz Vrnogra~a, 6. Oru~evi} (Hasan) Emina iz Vrnogra~a, 7. Oru~evi} ro|. Obi}
(n.n.) Zejna iz Vrnogra~a, 8. Oru~evi} (Mehmeda) Hasiba iz Vrnogra~a, 9. Oru~evi}
(Ha{ima) Omer iz Vrnogra~a, 10. Oru~evi} (Ha{ima) [erif iz Vrnogra~a, 11.
Oru~evi} (Ha{ima) Osman iz Vrnogra~a, 12. Oru~evi} (`. Osmana) Rasima iz
Vrnogra~a, 13. Oru~evi} (Osmana) Sabina iz Vrnogra~a, 14. Oru~evi} (Osmana)
Zlata iz Vrnogra~a, 15. Oru~evi} (`. Ibrahima) Hasiba iz Vrnogra~a, 16. Oru~evi}
(Ibrahim) Fikreta iz Vrnogra~a, 17. Oru~evi} (Ibrahim) Fatima iz Vrnogra~a, 18.
Oru~evi} (`. Ramo) [aha iz Elezovi}a, 19. Oru~evi} (Ramo) Emina iz Elezovi}a, 20.
Oru~evi} (Ramo) Fata iz Elezovi}a, 21. Oru~evi} (Ramo) Zejna iz Elezovi}a, 22.
Oru~evi} (Ramo) Emira iz Elezovi}a, 23. Oru~evi} (Ramo) Hasan iz Elezovi}a, 24.
Oru~evi} (Ramo) Ibrahim iz Elezovi}a, 25. Be{lagi} (Muharem) Mehmed iz
Elezovi}a, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi Oru~evi}
Samira, sin Seada iz Vrnogra~a 220, Velika Kladu{a.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u
postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 012508 11 P
13. septembra 2012. godine
Velika Kladu{a
(03-3-2525/12)
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Hasiba Buhi}, u pravnoj stvari
tu`itelja Ba{i} Hasan, sin Be}ira iz Velike Kladu{e, ul. Profesora Josipa Ba}a 22,
kojeg zastupa punomo}nik advokat Sarajlija Ned`ad iz Velike Kladu{e, protiv
tu`enih Ba{i} Hasan, sin Hasana iz Todorova bb, Ba{i} Suljo, sin Hasana iz Todorova
bb, Ba{i} Husejn, sin Hasana iz Todorova bb, Ba{i} Sulejman, sin Saliha iz Todorova
bb, Ba{i} Aji{e, k}i Saliha iz Todorova bb, Ba{i} Osman, sin Saliha iz Todorova bb,
Sulejmanagi} Mustafa, sin Bajre iz Todorova bb, Velika Kladu{a, radi utvr|ivanja
vlasni{tva, vsp. 1.000 KM, van ro~i{ta za raspravu dana 24.09.2012. godine, izdao je
slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjemovog Suda br. 23 0 P011148 10 Pod 24.09.2012. godine, na osnovu
~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po
tu`bi tu`itelja, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, tu`enima: Ba{i} Hasan, sin Hasana
iz Todorova, bb, Ba{i} Suljo, sin Hasana iz Todorova bb, Ba{i} Husejn, sin Hasana iz
Todorova bb, Ba{i} Sulejman, sin Saliha iz Todorova bb, Ba{i} Aji{e, k}i Saliha iz
Todorova bb, Ba{i} Osman, sin Saliha iz Todorova bb, Sulejmanagi} Mustafa, sin
Bajre iz Todorova bb, Velika Kladu{a, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Ju{i} Ejdo zv. "Bera", sin Sijana iz Todorova bb, Velika Kladu{a.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u
postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja.
Broj 23 0 P 011148 10 P
24. septembra 2012. godine
Velika Kladu{a
(03-3-2526/12)
Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u
pravnoj stvari tu`itelja: Ivana Mihaljevi}a iz Zlosela, op}ina Kupres, zastupan po
punomo}niku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enog: Ivan
(Ivana) Mihaljevi} iz Zlosela, nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva,
dana 15.09.2012. godine, izdao je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjemovog Suda broj 68 2 P001407 07 Pod 15.09.2012. godine, tu`enom:
Ivan (Ivana) Mihaljevi} iz Zlosela, nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni
zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada.
Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred
Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio
staratelja.
Broj 68 2 P 001407 12 P 2
09. listopada 2012. godine
Tomislavgrad
(03-3-2529/12)
Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, u
pravnoj stvari tu`itelja Mate ]osi}, sin Joze iz Tomislavgrada, zastupan po
punomo}niku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika Ivan
Be{li} iz Posu{ja i SAMIZDAT iz Posu{ja, nepoznata boravka, radi naknade {tete,
donio je slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog Suda broj 68 2 P 002710 07 P od 08.10.2012. godine,
TU@ENICIMA: Ivan Be{li} iz Posu{ja i SAMIZDAT iz Posu{ja, sada nepoznata
boravka, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mile Ivan~i}, odvjetnika iz
Livna.
Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojavi pred
Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio
staratelja.
Broj 68 2 P 002710 07 P
08. listopada 2012. godine
Tomislavgrad
(03-3-2530/12)
Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, u
pravnoj stvari tu`itelja Stipe Lozu{u}, sin Joze iz Vinice, zastupan po punomo}niku
Predragu Kelavi, odvj. iz Tomislavgrada, protiv tu`enih Mami}-Lozu{i} Nikola, sin
Mate iz Vinice, Mami}-Lozu{i} Jure, sin Stipana iz Vinice, Lozu{i} An|a udova
Stipana iz Vinice, Lozu{i} Mila, `ena Petra iz Vinice, Lozu{i} An|a udova Stojana iz
Vinice, Lozu{i} Mate, sin Stojana iz Vinice, Lozu{i} Tomislav, sin Stipe iz Vinice, svi
sada nepoznata boravaka, zatim tu`enici Lozu{i} Jaka udova Joze, Lozu{i}
Krunoslav pok. Joze, Lozu{i} Marija pok. Joze, Lozu{i} Slavko pok. Joze, Lozu{i}
Zlata pok. Joze, svi iz Vinice, radi utvr|ivanja prva vlasni{tva, dana 08.10.2012.
godine, donio je slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog Suda broj 68 2 P 000658 08 P od 08.10.2012. godine,
TU@ENICIMA: Mami}-Lozu{i} Nikola, sin Mate iz Vinice, Mami}-Lozu{i} Jure,
sin Stipana iz Vinice, Lozu{i} An|a udova Stipana iz Vinice, Lozu{i} Mila, `ena
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 21
Petra iz Vinice, Lozu{i} An|a udova Stojana iz Vinice, Lozu{i} Mate, sin Stojana iz
Vinice, Lozu{i} Tomislav, sin Stipe iz Vinice, svi sada nepoznata boravaka, postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Sanja Kraljevi}, odv. iz Tomislavgrada.
Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojavi pred
Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio
staratelja.
Broj 68 2 P 000658 08 P
08. listopada 2012. godine
Tomislavgrad
(03-3-2531/12)
Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u
pravnoj stvari tu`itelja: Karlo Perkovi} iz Mijakova Polja, zastupan po punomo}niku
Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enih: Jure Perkovi} Antin
iz Mijakova Polja, Bo`e Perkovi} Antin iz Mijakova Polja, Pere Perkovi} Antin iz
Mijakova Polja, Ljuba Perkovi} pok. Nikole iz Mijakova Polja, Marijana Perkovi}
pok. Nikole iz Mijakova Polja, Jaka Perkovi} pok. Nikole iz Mijakova Polja, Ante
Perkovi} pok. Nikole iz Mijakova Polja, Perkovi} Jela ud. Metoda iz Mijakova Polja,
Perkovi} Marijan pok. Metoda iz Mijakova Polja, Perkovi} An|a pok. Lovre iz
Mijakova Polja, Perkovi} Marijan pok. Karla iz Mijakova Polja, Lovre Pekovi} pok.
Jerke iz Vinice, Martina Perkovi} pok. Tadije iz Vinice, Frano Perkovi} pok. Tadije iz
Vinice, svi nepoznata boravi{ta, Perkovi} Ante pok. Karla iz Mijakova Polja,
Perkovi} Mirko pok. Karla iz Mijakova Polja, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana
18.05.2012. godine, izdao je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog Suda broj 68 2 P 002939 09 P od 18.05.2012. godine,
tu`enicama: Jure Perkovi} Antin iz Mijakova Polja, Bo`e Perkovi} Antin iz
Mijakova Polja, Pere Perkovi} Antin iz Mijakova Polja, Ljuba Perkovi} pok. Nikole
iz Mijakova Polja, Marijana Perkovi} pok. Nikole iz Mijakova Polja, Jaka Perkovi}
pok. Nikole iz Mijakova Polja, Ante Perkovi} pok. Nikole iz Mijakova Polja,
Perkovi} Jela ud. Metoda iz Mijakova Polja, Perkovi} Marijan pok. Metoda iz
Mijakova Polja, Perkovi} An|a pok. Lovre iz Mijakova Polja, Perkovi} Marijan pok.
Karla iz Mijakova Polja, Lovre Pekovi} pok. Jerke iz Vinice, Martina Perkovi} pok.
Tadije iz Vinice, Frano Perkovi} pok. Tadije iz Vinice, svi nepoznata boravi{ta,
postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz
Tomislavgrada.
Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred
Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio
staratelja.
Broj 68 2 P 002939 09 P
09. listopada 2012. godine
Tomislavgrad
(03-3-2532/12)
Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i
OGLAS
Op}inski sud Travnik, sudac Ivan Mati{i}, u pravnoj stvari tu`iteljice Alene
Trumi} iz mjesta Turbe - Travnik, ul. Aleja broj 129, koju zastupa punomo}nica
Stana Imamovi}, advokat iz Travnika, protiv tu`enika Edisa Trumi}a iz Br~kog, selo
[atorovi}i bb, radi razvoda braka, v.s. 100,00 KM, je postavio Berinu Krnji},
advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`enika, a na osnovu ~lanka 296.
Zakona o parni~nom postupku FBiH.
Privremeni zastupnik }e tu`enike zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se
tu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne postavi staratelja.
Broj 51 0 P 050146 11 P
05. oktobra 2012. godine
Travnik
(03-3-2533/12)
LIKVIDACIJE - STE^AJI
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i
OGLAS
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BONDAII"
Dru{tvoza trgovinui usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaj odBosne br. 55VI/1.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Asim Bu~uk iz Sarajeva, ul. Josipa
Vanca{a br. 9.
3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz
Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta
broj 65-01- 0440-10, a po Rje{enju broj 65 0 L234474 12 Lod 09.03.2012.
godine.
4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 234474 12 L
04. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-961/12)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem "T.M.S.S." Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za
trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Stara cesta jezera br. 92, Sarajevo - Vogo{}a, na ro~i{tu
odr`anom dana 08.10.2012. godine, donio je slijede}i
OGLAS
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "T.M.S.S." Dru{tvo
sa ograni~enomodgovorno{}u za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Stara cesta
jezera br. 92, Sarajevo - Vogo{}a.
2. Za likvidatora se imenuje Tulovi} Smail iz Sarajeva, ul. Stara cesta jezera br.
92.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi
potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za
registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa
65-01-0431-09, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 192751 11 L
08. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-962/12)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom
postupku nad pravnimlicemDru{tvo za medicinski konsalting, istra`ivanje, razvoj i
edukaciju "FOKUS MEDICAL" d.o.o. Sarajevo, ul. Augusta Brauna br. 12, na
ro~i{tu odr`anom dana 08.10.2012. godine, donio je slijede}i
OGLAS
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za
medicinski konsalting, istra`ivanje, razvoj i edukaciju "FOKUS MEDI-
CAL" d.o.o. Sarajevo, ul. Augusta Brauna br. 12.
2. Za likvidatora se imenuje Smajki} Arif iz Sarajeva, ul. Augusta Brauna br.
12.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi
potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 22 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za
registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-22521, radi
upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 230199 12 L
08. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-963/12)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem Privatna ustanova FILM & ART "F/X CONCEPT"
SARAJEVO, ul. Adema Bu}e br. 235, na ro~i{tu odr`anom dana 08.10.2012.
godine, donio je slijede}i
OGLAS
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privatna ustanova
FILM & ART "F/X CONCEPT" SARAJEVO, ul. Adema Bu}e br. 235.
2. Za likvidatora se imenuje Imamovi} Ahmed iz Sarajeva, ul. ^adord`ina br.
32.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi
potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za
registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 2-1, radi upisa
zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 266028 12 L
08. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-964/12)
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i
OGLAS
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MARINAC"
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 7C.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sabina Krupi} iz Sarajeva.
3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz
Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta
broj 65-01-0571-11, a po Rje{enju broj 65 0 L 246112 12 L od 09.05.2012.
godine.
4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 246112 12 L
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-966/12)
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i
OGLAS
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TELESVIJET"
d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo ul. Bare br. 16H, Ilid`a - Sarajevo.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora @eljko ^uri} iz Sarajeva, ul. Bojni~ka br.
110.
3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz
Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta
broj 1-23303, a poRje{enjubroj 650L15457810Lod10.10.2012. godine.
4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 154578 10 L
10. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-971/12)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem Privredno dru{tvo za izvo|enje radova u
gra|evinarstvu, projektovanje, in`enjering, vanjsku trgovinu i zastupanje stranih
lica "SARCHING" d.o.o. Sarajevo, ul. Dajanli Ibrahim bega br. 2, na ro~i{tu
odr`anom dana 11.10.2012. godine, donio je slijede}i
OGLAS
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnimlicemPrivredno dru{tvo za
izvo|enje radova u gra|evinarstvu, projektovanje, in`enjering, vanjsku
trgovinu i zastupanje stranih lica "SARCHING" d.o.o. Sarajevo, ul. Dajanli
Ibrahim bega br. 2.
2. Za likvidatora se imenuje Krvavac Zlatkoiz Sarajeva, ul. Zmaja odBosne br.
32.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi
potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za
registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2487, radi
upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 081314 09 L
11. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(O-972/12)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom
postupku nad pravnimlicem"BDEVELOP" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u
za usluge Sarajevo, ul. Nusreta [i{i}a Dede br. A2, Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom
dana 07.09.2012. godine, donio je slijede}i
OGLAS
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BDEVELOP"
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge Sarajevo, ul. Nusreta
[i{i}a Dede br. A2, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Daki} Neven iz Sarajeva, ul. Armaganu{a br. 9.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi
potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za
registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa
65-01-0178-10, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 284497 12 L
07. septembra 2012. godine
Sarajevo
(O-974/12)
Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{
Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Kumali} Mirsade, za
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 23
pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "Livres" Sanski Most, dana
25.09.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad firmomDOO"Livres" Sanski Most, ul.
Trg Ljiljana bb.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog
Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"
prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana
objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.
Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Kumali} Mirsada iz
Sanskog Mosta.
Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja
o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u Registar br.
1-4039-00 prema Rje{enju Kantonalnog suda u Biha}u br. U/I-81/99 od 26.01.1999.
godine, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a
osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim
novinama Federacije BiH".
Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom
registru Op}inskog suda Biha}.
Broj 17 0 L 038714 12 L
25. septembra 2012. godine
Biha}
(03-3-2379/12)
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i
OGLAS
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za
gazdovanje stambenih fondova "UNIONINVEST-STAN" d.o.o. Sarajevo,
ul. Grbavi~ka br. 4.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Lejla Pa~oiz Sarajeva, ul. Bistrikbr. 23.
3. Imovinske vrijednosti ovog pravnog lica i to: nov~ani iznos od 29.660,62
KM i 1389 dionica u privrednom dru{tvu UNIONINVEST
HIDROTEHNIKAd.d. Sarajevo, prenose se na ~lanove Dru{tva srazmjerno
svom u~e{}u u Dru{tvu.
4. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz
Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta
broj 1-20282, a poRje{enjubroj 650L18923911Lod07.07.2011. godine.
5. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
6. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 650 L 189239 11 L
04. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(03-3-2432/12)
Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{
Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Almira Hasanagi}a, za
pokretanje likvidacionog postupka nad firmomDOO"Amor" Bosanska Krupa, dana
02.10.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad firmomDOO"Amor" Bosanska Krupa,
ul. Patriotske lige bb.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog
Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"
prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana
objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.
Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Hasanagi} Almir iz
Bosanske Krupe.
Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja
o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u Registar br.
1-5465-00 prema Rje{enju Op}inskog suda u Biha}u br. 0170Reg06-000467 od
19.04.2006. godine, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih
registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim
novinama Federacije BiH".
Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom
registru Op}inskog suda Biha}.
Broj 17 0 L 038866 12 L
02. oktobra 2012. godine
Biha}
(03-3-2458/12)
Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{
Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a D`ebi} Nurije, za
pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "EK. Euro-Krov" Velika
Kladu{a, dana 02.10.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "EK. Euro-Krov" Velika
Kladu{a, ul. Ibrahima Mr`ljaka bb.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog
Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"
prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana
objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.
Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se D`ebi} Nurija iz Velike
Kladu{e, ul. Ibrahima Mr`ljaka bb.
Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja
o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u Registar br.
17-01-0065-08 prema rje{enju Op}inskog suda u Biha}u br. 0170Reg08-000225 od
16.04.2008. godine, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih
registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim
novinama Federacije BiH".
Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom
registru Op}inskog suda Biha}.
Broj 17 0 L 040611 12 L
02. oktobra 2012. godine
Biha}
(03-3-2459/12)
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem "UNI [ARI]" d.o.o. - Biha}, na ro~i{tu,
dana 04.10.2012. godine, donio je sljede}i
OGLAS
Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNI [ARI]" d.o.o. -
Biha}, upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 1-3625-00.
Za likvidatora se postavlja [ari} Himzo, direktor i zakonski zastupnik pravnog
lica, na adresi ul. Bosne Srebrene br. 56 - Biha}.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja
ovome Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni
postupak }e se zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, mati~ni broj subjekta 1-3625-00.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga Suda.
Broj 17 0 L 034658 11 L
04. oktobra 2012. godine
Biha}
(03-3-2461/12)
Op}inski sud u Ora{ju, i to likvidacioni sudija Momir \o{anovi}, rje{avaju}i u
postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "Favor" d.o.o. za trgovinu i
usluge Od`ak - Gornja Dubica 42, na ro~i{tu odr`anom dana 05.10.2012. godine,
donio je sljede}e
RJE[ENJE
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Favor" d.o.o. za
trgovinu i usluge Od`ak - Gornja Dubica 42.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 24 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Joko Andrijani} iz Gornje Dubice k.br.
42.
3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz
Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj
subjekta upisa 1-894.
4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.
Broj 25 0 L 028873 12 L
05. oktobra 2012. godine
Ora{je
(03-3-2464/12)
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u
postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom
"TIAVET " d.o.o. Lukavac, donio je dana 03.10.2012. godine sljede}e
RJE[ENJE
OTVARA SE postupak likvidacije nad du`nikom "TIAVET " d.o.o. Lukavac,
upisano kod Op}inskog suda u Tuzli pod registarskim brojem subjekta upisa:
1-13476, sa danom 03.10.2012. godine.
Za likvidatora se imenuje Ismet Mahmutovi}, ulica Mand`ukovac broj 13,
Tuzla.
Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene
popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu
potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja
od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un
Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatora prijave koja prava osiguranja potra`uju na
likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo
osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez
odlaganja izvr{e.
Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Broj 32 0 L 132353 12 L
03. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2466/12)
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u
postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom
"KEOPS" d.o.o Tuzla, Slavka Mi~i}a br. 15, Tuzla, donio je dana 03.10.2012. godine
sljede}e
RJE[ENJE
OTVARASEpostupak likvidacije nad du`nikom"KEOPS" d.o.o Tuzla, Slavka
Mi~i}a br. 15, Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli pod registarskim brojem
subjekta upisa: 1-10990 sa danom 03.10.2012. godine.
Za likvidatora se imenuje Smajilagi} D`evida, ul. Slavka Mi~i}a br. 15, Tuzla.
Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene
popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu
potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja
od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un
Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na
predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome
se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i
osiguranog potra`ivanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez
odlaganja izvr{e.
Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i na oglasnoj tabli Suda.
Broj 32 0 L 127241 12 L
03. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2467/12)
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u
postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom
"DURMIUS " d.o.o. @ivinice, Suha bb, donio je dana 03.10.2012. godine sljede}e
RJE[ENJE
OTVARA SE postupak likvidacije nad du`nikom "DURMIUS " d.o.o.
@ivinice, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli pod registarskim brojem subjekta
upisa: 1-4932, sa danom 03.10.2012. godine.
Za likvidatora se imenuje \ulovi} Sead, ulica Oslobo|enje blok 5, @ivinice.
Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene
popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu
potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja
od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un
Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na
predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome
se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i
osiguranog potra`ivanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez
odlaganja izvr{e.
Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Broj 32 0 L 131826 12 L
03. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2468/12)
Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i
OGLAS
Likvidacioni postupak otvoren na prijedlog osniva~a, Rje{enjem Op}inskog
suda Gora`de broj RI 4/05 od 16.05.2005. godine, nad privrednim dru{tvom
"Bedem" d.o.o. Gora`de, sa sjedi{tem u ulici Seada Sofovi}a Sofe broj 11, se
obustavlja.
Broj 45 0 L 002603 04 L
02. oktobra 2012. godine
Gora`de
(03-3-2478/12)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem "LIDO-OSIGURANJE" Dioni~arsko dru{tvo za
osiguranje imovine i lica, ul. Hifzi Bjelavca br. 82, Sarajevo - Ilid`a, nakon odr`anog
ro~i{ta 11.09.2012. godine, donio je dana 24.09.2012. godine, donio je sljede}i
OGLAS
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LIDO-
OSIGURANJE" Dioni~arsko dru{tvo za osiguranje imovine i lica, ul. Hifzi
Bjelavca br. 82, Sarajevo - Ilid`a.
2. Za likvidatora se imenuje Bajramovi} Emin iz Sarajeva, ul. Branislava
\ur|eva br. 10.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza pravnog lica.
4. Likvidator }e u roku od 10 dana od dana imenovanja pisanimputempozvati
sve poznate ugovara~e osiguranja i podnosioce zahtjeva za naknadu po
osnovu osiguranja u cijeloj BiH na njihovo uobi~ajeno mjesto prebivali{ta
ili sjedi{ta da prijave svoje zahtjeve.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 25
Likvidator }e oglas o otvaranju likvidacionog postupka objaviti jednom
sedmi~no u tri uzastopne sedmice u dvoje dnevnih novina velikog tira`a od
kojih se baremjedne izdaju u mjestu sjedi{ta Dru{tva, a druge su finansijske
novine.
5. Pozivaju povjerioci da najkasnije u roku od 90 dana od datuma posljednjeg
objavljivanja oglasa u dnevnim novinama prijave svoja potra`ivanja sa
svom odgovaraju}om dokumentacijom ovom Sudu u dva primjerka
pozivom na donji broj.
6. Za vrijeme dok traje postupak likvidacije Dru{tva prekinut }e se izvr{ni
postupci protiv Dru{tva i njegovih osiguranika do iznosa za koje je Dru{tvo
odgovorno. Tokom tog vremena bilo kakav postupak u pogledu isplate
naknade osiguranja }e tako|er biti prekinut.
7. Pokretanjem likvidacije Dru{tva svi teku}i sudski postupci su hitni, a
korisnici naknade, privremeni upravnik i likvidacioni upravnik imaju pravo
da to zahtijevaju od Suda.
8. Rje{enje se ima dostaviti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije BiH.
9. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 65 0 L 273747 12 L
24. septembra 2012. godine
Sarajevo
(03-3-2496/12)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom
postupku nad firmom, Proizvodno-uslu`no-trgova~ko dru{tvo "IPON" d.o.o.
Zavidovi}i, Mar{ala Tita bb, Zavidovi}i, koju zastupa zastupnica Be}iragi} Samira,
Naselje solidarnosti br. 6, Zavidovi}i, nakon odr`anog ro~i{ta dana 03.10.2012.
godine, donio je
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad firmomProizvodno-uslu`no-trgova~ko
dru{tvo "IPON" d.o.o. Zavidovi}i, Mar{ala Tita bb, Zavidovi}i, mati~ni registarski
broj subjekta upisa 43-01-0293-09 (stari broj 1-9317).
Za likvidatora se imenuje Be}iragi} Samira, Naselje solidarnosti br. 6,
Zavidovi}i.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveze Dru{tva.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Broj 43 0 L 072934 12 L
03. oktobra 2012. godine
Zenica
(03-3-2506/12)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim subjektom Dru{tvo za sport, ugostiteljstvo i turizam "WIN-
NER CLUB" Maglaj d.o.o., Aleja ljiljana bb, Maglaj, kojeg zastupa punomo}nik
Rizo Mezetovi}, advokat iz Maglaja, Vite{ka ul. bb, na ro~i{tu odr`anom dana
03.10.2012. godine, donosi
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Dru{tvo za sport,
ugostiteljstvo i turizam "WINNER CLUB" Maglaj d.o.o., Aleja ljiljana bb, Maglaj,
mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-8339.
Za likvidatora se imenuje Rizo Mezetovi}, advokat iz Maglaja, Vite{ka ul. bb.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveze Dru{tva.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Broj 43 0 L 073199 12 L
03. oktobra 2012. godine
Zenica
(03-3-2507/12)
Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i
OGLAS
Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim osobom "VALVING" d.o.o.
[iroki Brijeg, N. [. Zrinskog 17, MBS: 1-4335.
Za likvidatora se postavlja Ana Brekalo, Zrinskog 17, [iroki Brijeg.
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje,
likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u
[irokomBrijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog
postupka.
Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 64 0 L 024770 12 L
08. listopada 2012. godine
[iroki Brijeg
(03-3-2512/12)
Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem A.T.A.A
CONCERNDOO, Bos. Krupa, na ro~i{tu odr`anomdana 08.10.2012. godine, donio
je slijede}i
OGLAS
Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom"A.T.A.ACONCERN" DOO
Bosanska Krupa, sa sjedi{tem u Bosanskoj Krupi, ul. Unska bb.
Za likvidatora navedene firme imenuje se Ljubijanki} Melisa, k}i Ismeta, ro|.
03.01.1977. god. u Velikoj Kladu{i, nastanjena u ul. Branilaca grada bb, Bosanska
Krupa.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda prijave
potra`ivanja ovom Sudu.
Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se
zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, reg. ulo`ak broj 17-01-0293-10.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli
ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 17 0 L 041790 12 L
08. oktobra 2012. godine
Biha}
(03-3-2514/12)
Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i
OGLAS
Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnomosobomRO\OMONTd.o.o.
Ljubu{ki, ^uljkove Njive bb - Klobuk, MBS: 64-01-0082-09.
Za likvidatora se postavlja Ivan ^uljak, ^uljkove Njive bb - Klobuk.
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje,
likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u
[irokomBrijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog
postupka.
Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i
Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 26 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 64 0 L 024187 12 L
08. listopada 2012. godine
[iroki Brijeg
(03-3-2519/12)
Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i
OGLAS
Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnim licem "INTEGRAL" d.o.o.
Posu{je, Kulina bana bb, Posu{je, MBS: 64-01-0014-11.
Preostala imovina Dru{tva, predaje se osniva~ima Dru{tva Mladenu Kova~u,
Kulina bana bb, Posu{je, te Slavenu Steveli}u, Obili}eva 36, Trn, na jednake
dijelove.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ante Karamati}, Ju`na obilaznica bb,
Posu{je.
Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim
javnim registrima.
Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Broj 64 0 L 021811 11 L
21. listopada 2012. godine
[iroki Brijeg
(03-3-2520/12)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim subjektom HBH export-import d.o.o. Visoko, Dru{tvo za
promet i usluge, Donja Zim~a bb, Visoko, kojeg zastupa punomo}nik Mehmed
Vranac, advokat iz Visokog, na ro~i{tu odr`anomdana 08.10.2012. godine, donosi
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom HBH export-im-
port d.o.o. Visoko, Dru{tvo za promet i usluge, Donja Zim~a bb, Visoko, mati~ni
registarski broj subjekta upisa 1-5999.
Za likvidatora se imenuje Mehmed Vranac, advokat iz Visokog, ul. Alije
Izetbegovi}a br. 1.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveze Dru{tva.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Broj 43 0 L 074183 12 L
08. oktobra 2012. godine
Zenica
(03-3-2535/12)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom
postupku nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, monta`u, zavarivanje i usluge
"VE.HA.GI.MONT" d.o.o. Visoko, Dobrinje broj 129, Visoko, kojeg zastupa
zastupnik Habe{ Nezir, Seo~a bb, Visoko, nakon odr`anog ro~i{ta dana 04.10.2012.
godine, donio je
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju,
monta`u, zavarivanje i usluge "VE.HA.GI.MONT" d.o.o. Visoko, Dobrinje broj
129, Visoko, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0049-10 (stari broj
1-8876).
Za likvidatora se imenuje Habe{ Nezir, Seo~a bb, Visoko.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveza Dru{tva.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Broj 43 0 L 073678 12 L
04. oktobra 2012. godine
Zenica
(03-3-2536/12)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidaciopom
postupku nad pravnom osobom Gra|evinsko dru{tvo za proizvodnju, promet i
usluge "[EH-IN@INJERING" d.o.o. Zenica, ul. ]ire Truhelke br. 10-D, koju zastupa
zakonski zastupnik [ehaganovi} Ishak, iz Zenice, @eljezni~ka br. 13, nakon
odr`anog ro~i{ta dana 08.10.2012. godine, donio je
RJE[ENJE
Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnomosobomGra|evinsko dru{tvo
za proizvodnju, promet i usluge "[EH-IN@INJERING" d.o.o. Zenica, ul. ]ire
Truhelke br. 10-D, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-7101.
Za likvidatora se imenuje [ehaganovi} Ishak, iz Zenice, @eljezni~ka br. 13.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis
obaveze Dru{tva.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja.
Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Broj 43 0 L 054322 11 L
08. oktobra 2012. godine
Zenica
(03-3-2537/12)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnimsubjektomTransportno-trgova~ko dru{tvo "ILMA-TRADE"
export-import d.o.o. Zenica, Dom Kasapovi}i, Zenica, mati~ni registarski broj
subjekta upisa 43-01-0523-08 (stari broj 1-9661), kojeg zastupa likvidator Ali}
Refik iz Zenice, Hajkovi}i br. 62, Zenica, dana 08.10.2012.godine, donio je slijede}e
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom
Transportno-trgova~ko dru{tvo "ILMA-TRADE" export-import d.o.o. Zenica, Dom
Kasapovi}i, Zenica, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0523-08 (stari broj
1-9661).
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ali} Refik iz Zenice, Hajkovi}i br. 62.
Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra
pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0523-08 (stari
broj 1-9661) i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda.
Broj 43 0 L 071381 12 L
08. oktobra 2012. godine
Zenica
(03-3-2538/12)
Op}inski sud u Zenici objavljuje
OGLAS
Zakazuje se naknadno ispitno ro~i{te u ste~ajnom postupku nad firmom
Industrijsko preduze}e "KRIVAJA" d.o.o. Zavidovi}i - u ste~aju ZA DAN
SRIJEDA, 31.10.2012. godine u 9,00 sati, koje }e se odr`ati u zgradi Op}ine Zenica
u velikoj sali, na koje se pozivaju povjerioci koji su naknadno podnijeli prijavu
potra`ivanja ili dopunili ve} podnijete prijave potra`ivanja i ste~ajni upravnik.
S obzirom na veliki broj povjerilaca, pogotovo radnika ste~ajnog du`nika,
preporu~uje se da radi efikasnosti postupka i smanjenja tro{kova, ove povjerioce na
ro~i{tu zastupaju ve} anga`ovani punomo}nici.
Broj 43 0 St 040825 10 St
05. oktobra 2011. godine
Zenica
(03-3-2462/12)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 27
Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}, u ste~ajnom
postupku nad ste~ajnim du`nikom "GRANIT" d.d. Jablanica u ste~aju, ul.
@eljezni~ka br. 15, dana 04.10.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Zakazuje se prvo posebno ispitno ro~i{te radi ispitivanja prijava potra`ivanja za
dan ^ETVRTAK, 01.11.2012. godine u 12,00 sati
Obavje{tavaju se svi povjerioci u ovomste~ajnompostupku da mogu pristupiti
na zakazano ro~i{te.
Na ro~i{tu }e biti ispitane prijave potra`ivanja povjerilaca koje do sada nisu
ispitane i to:
- [i{i} Salem, Jablanica
- GRANITI Zagreb d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
- RDS PROM Mostar-Blagaj d.d.
- Kova~evi} Saja, Kova~evi} Arnel, Kova~evi} Emir, Kova~evi} Ramiz,
Kova~evi} Amila, Kova~evi} mldb. Hari i Kova~evi} Zajko
- GRADNJA d.o.o. Osijek
- LUGI TRANS d.o.o. Zrinski put br. 91, Beograd
- TRADAX d.o.o. Jablanica, Djevor bb, Jablanica
- Poreska uprava Federacije BiH Kantonalni porezni ured Mostar
Broj 65 0 St 115069 10 St 2
04. oktobra 2012. godine
Sarajevo
(03-3-2479/12)
Op}inski sud u Tuzli, sudija Igor Ivelji}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim
du`nikom ZZ "BRIMAL" Brijesnica Mala bb, dana 05.10.2012. godine, donio je
sljede}i
OGLAS
Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad imovinom ste~ajnog du`nika ZZ
"BRIMAL" Brijesnica Mala bb, zbog nedostatka ste~ajne mase.
Rje{enje o zaklju~enju ste~ajnog postupka }e se javno objaviti u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Po proteku 2 (dva) radna dana od dana javnog objavljivanja pravosna`nosti
ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Rje{enje }e se dostaviti
Odjeljenju za registar pravnih lica ovog Suda, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz
sudskog registra pravnih lica.
Broj 32 0 St 047704 01 St
05. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2483/12)
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru kao ste~ajnom sudiji, u postupku
predlaga~a "MESSER TEHNOPLIN" d.o.o. Sarajevo za otvaranje ste~ajnog
postupka nad imovinom "KOKSNO-HEMIJSKI KOMBINAT" d.d. Lukavac, ulica
@eljezni~ka br. 1, zastupano po punomo}niku Hasanhod`i} Zijadu, advokatu iz
Tuzle, dana 05.10.2012. godine, donio je slijede}e
RJE[ENJE
I.
Pokre}e se prethodni postupak radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog
postupka nad ste~ajnim du`nikom "KOKSNO- HEMIJSKI KOMBINAT" d.d.
Lukavac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli pod mati~nim registarskim brojem
1-183.
II.
Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Kunali} Hajrudin iz Doboja,
ulica Solunskih dobrovoljaca 15/133, sa liste ste~ajnih upravnika.
III.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je:
- osigurati imovinu du`nika i starati se o njoj
- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne
knjige i dokumentaciju du`nika
- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka
- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog
postupka
- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no
nastaviti u toku prethodnog postupka, te uraditi kontrolu poslovanja
ste~ajnog du`nika
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti izvje{taj Sudu u roku od 30
dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti Sud o poduzetim
radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.
IV.
Rje{enje se dostavlja Registru pravnih lica ovog Suda radi upisa zabilje`be o
pokretanju prethodnog postupka.
V.
Pozivaju se povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja
saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima imovine ste~ajnog du`nika
zahtijevati.
VI.
Oglas o pokretanju prethodnog postupka }e se objaviti u "Slu`benimnovinama
Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Broj 32 0 St 109123 11 St
05. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2484/12)
Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao ste~ajni sudija u postupku po
prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom "HALCOM-GROUP"
d.o.o. Tuzla, Simin Han, dana 05.10.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
OBJAVLJUJE SE da je Rje{enje ovog Suda broj 32 0 St 093983 11 St kojim je
ste~ajni postupak nad ste~ajnimdu`nikomzaklju~en zbog nedostatka ste~ajne mase
za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka, dana 25.09.2012. g. postalo pravosna`no.
Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Brisanje ste~ajnog du`nika iz Registra privrednih dru{tava odre|eno Rje{enjem
od 28.08.2012. g. izvr{it }e se po proteku 2 radna dana od dana objave ovog Rje{enja
u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 32 0 St 093983 11 St
05. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2485/12)
Op}inski sud u Tuzli, sudiji Halilovi} Vahida, kao ste~ajni sudija rje{avaju}i po
prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "NOVALI]
PROMET" d.o.o. za promet i usluge Grada~ac, Novali}i bb, dana 04.10.2012.
godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
POZIVAJU SE DU@NIK, POVJERIOCI I SVAZAINTERESOVANALICA:
da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prepisa Rje{enja, uplate
predujam za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom u visini od
4.000,00 (~etirihiljade) KM, na depozitni ra~un ovog Suda, broj 132-100-
03091233-91 - NLB Tuzlanska banka d.d.
Dokaz o uplati predujma za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka dostaviti u
spis Suda, na broj 32 0 St 140941 12 St.
Ukoliko se ne uplati predujamza tro{kove provo|enja ste~ajnog postupka, Sud
}e o prijedlogu odlu~iti u skladu sa Zakonom o ste~ajnom postupku.
Broj 32 0 St 140941 12 St
04. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2486/12)
Op}inski sud u Tuzli, sudiji Halilovi} Vahida, kao ste~ajni sudija, rje{avaju}i po
prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "GALTI" DOO
Gra~anica, dana 05.10.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
POKRE]ESEPRETHODNI POSTUPAKradi utvr|ivanje uslova za otvaranje
ste~ajnog postupka nad imovinom privrednog dru{tva "GALTI" DOO Gra~anica.
Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Kunali} Hajrudin, dipl. ecc. iz
Doboja.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 28 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je odmah po prijemu Rje{enja o
imenovanju preduzeti radnje utvr|ene odredbom ~lana 16. Zakona o ste~ajnom
postupku, a naro~ito:
- obezbijediti imovinu du`nika i starati se o istoj,
- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne
knjige i dokumentaciju du`nika,
- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka,
- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog
postupka,
- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no
nastaviti u toku prethodnog postupka, i
- uraditi kontrolu poslovanja ste~ajnog du`nika.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom
Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kome }e izvijestiti ovaj
Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o tome da li postoje
razlozi za otvaranje ste~ajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za
nastavak daljnjeg poslovanja du`nika.
Rje{enje }e biti objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se
pozivaju povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja dostave
prijedlog mjera osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika koje }e eventualno
zahtijevati.
Ovo Rje{enje }e se dostaviti Odjeljenju registra Suda, Zemlji{noknji`nom
uredu Op}inskog suda Tuzla i Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Op}ine Tuzla, radi upisa zabilje`be otvaranja prethodnog postupka.
Broj 32 0 St 125322 12 St
05. oktobra 2012. godine
Tuzla
(03-3-2528/12)
Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Fikreti Had`i},
rje{avaju}i po prijedlogu zakonskog zastupnika ste~ajnog du`nika, za otvaranje
ste~ajnog postupka nad Op{ta poljoprivredna zadruga "RAN^ [EST BRA]E" P.O.
Sanski Most, podnesenog dana 25.01.2012. god., nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim
Sudom dana 28.09.2012. god., donio je sljede}e
RJE[ENJE
ODBIJA SE prijedlog, predlaga~a, zaprimljenog kod Suda dana 25.01.2012.
godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem Op{ta poljoprivredna
zadruga "RAN^ [EST BRA]E" P.O. Sanski Most, sa sjedi{tem na adresi Skucani
Vakuf bb, Sanski Most, zhog nedostatka ste~ajne mase.
Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od
dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" predujmi iznos
od 19.624,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na
ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168, otvoren kod UniCredit Bank DD
Mostar, Filijala Biha} i dostavi dokaz o uplati Sudu.
Privremeni ste~ajni upravitelj ]atovi} Samir iz Biha}a razrje{ava se du`nosti
privremenog ste~ajnog upravitelja.
Nakon pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se
brisanje pravnog lica u sudskomregistru, reg ulo`ak broj 3-28 i svimdrugimjavnim
registrima.
Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a.
Broj 17 0 St 037892 12 St
28. septembra 2012. godine
Biha}
(03-3-2539/12)
Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Aladinu Bajri}u, u
ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika D.O.O "AS-AL" Bosanska
Krupa, van ro~i{ta, dana 10.10.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
1. Objavljuje se da je dana 27.09.2012. godine prijavio ovom Sudu
nedovoljnost ste~ajne mase ste~ajnog du`nika D.o.o. "AS-AL" Bosanska
Krupa, za namirenje povjerilaca ste~ajne mase i ste~ajnog du`nika.
2. Obaveza ste~ajnog upravnika na unov~avanje i upravljanje ste~ajnom
masomostaje i nakon prijave nedovoljnosti ste~ajne mase i to na na~in i pod
uslovima odre|enom na izvje{tajnom ro~i{tu od 14.09.2012. godine.
3. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama novinama Federacije
BiH" i na oglasnoj tabli Suda.
Broj 17 0 St 35792 11 St
10. oktobra 2012. godine
Biha}
(03-3-2540/12)
Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Vlatka Ivani{, u ste~ajnompostupku nad
DOO "Ajdina-K" Bu`im, rje{avaju}i o prijedlogu predlaga~a Ra~i} Anela,
zastupanog po punomo}niku Velad`i} Hasanu, advokatu iz Biha}a, za otvaranje
ste~ajnog postupka, podnesenog 07.10.2011. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana
10.09.2012. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Prijedlog predlaga~a od 07.10.2011. godine, kojim se predla`e otvaranje
ste~ajnog postupka nad du`nikom DOO "Ajdina-K" Bu`im, odbija se.
Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od
dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" predujmi iznos
od 18.550,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na
ra~un br. 3385002206016890, partija 22 50 06016 8, otvoren kod UniCredit Bank
DD Mostar, Filijala Biha} i dostaviti dokaz o uplati Sudu.
Privremeni ste~ajni upravnik @uni} Muhamed iz Cazina razrje{ava se du`nosti.
Nakon pravomo}nosti Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje
prvnog lica u sudskom registru i svim drugim javnim registrima.
Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a.
Broj 17 0 St 035016 11 St
09. oktobra 2012. godine
Biha}
(03-3-2541/12)
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 143, po zahtjevu
Bo{njakovi} Mensuda, sin Mustafe, Stipovi}i bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u
Posjedovni list broj 1549, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 341/2 "Lipovac" oranica 5. klase povr{ine 667 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Bo{njakovi}
Mensud Mustafin, ^ardak, Stipovi}i 57, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-12-000 143
04. oktobra 2012. godine
Zavidovi}i
(03-3-2472/12-F)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 29
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 142, po zahtjevu
Muratovi} Mesuda, sin Sinana, Bra{ljevine bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u
Posjedovni list broj 817, katastarska op}ina Krivaja, ozna~ena sa:
- katastarska ~estica broj 246/1 "Luka-Obala" oranica 5. klase povr{ine 41 m
2
i oranica 6. klase povr{ine 1247 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Muratovi}
Mesud Sinanov, Kova~i, Bra{ljevine bb, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu dva
primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-12-000 142
04. oktobra 2012. godine
Zavidovi}i
(03-3-2474/12-F)
Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63 i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama
Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud
u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
Uzemlji{noknji`nompredmetu br. 039-0-Dn-12-001 093, po zahtjevu Hazima
Begovi}a, sina Muje iz Kra{eva, zastupanog po punomo}niku advokatu Franjo
Marjanovi} iz @abljaka, najavljeno je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo`ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisana je po novom
premjeru u Posjedovni list br. 490. k.o. Kra{evo, ozna~ena kao:
- katastarska ~estica br. 786/3 zv. Bara njiva 3. klase u pov. 635 m
2
, koja
odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 244/8 zv. Bara njiva 3.
klase u pov. 635 m
2
, upisana u zk. ul. br. 513 k.o. SP Kra{evo.
Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina je
Hazim Begovi}, sin Muje iz Kra{eva, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog
ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 513 k.o. SP Kra{evo
upisani Me{i} Omer, sin Sulje iz Te{nja, Bedak Zejna ro|. Ibrahimkadi} iz Lepenice,
Bedak Muhamed, sin Kasima iz Lepenice, Bedak Halime, k}i Kasima iz Lepenice,
Bedak Halid, sin Kasima iz Lepenice, Bedak Fadil, sin Kasima iz Lepenice, Bedak
]erima, ud. Kasima iz Lepenice, Ogri} Muhamed, sin Sulejmana iz Matuzi}a,
D`inali} Muharem, sin Huse iz Lepenice i Bedak Vedad, sin Mehmedalije iz
Sarajeva.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj
nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu dva
primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom
uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e
se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 039-0-Dn-12-001 093
04. oktobra 2012. godine
Te{anj
(03-3-2476/12-F)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-Dn-12 000 747, po zahtjevu
Karimovi} Pero, sin Mate iz Grabovice bb, u toku je postupak za uspostavljenje
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
1. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u
Posjedovni list broj 1Pl: 436/02 K.O. Brezeove Dane i to za:
k.~. br. 1747/2 "Be{e" ku}a i zgrada povr{ine 78 m
2
njiva povr{ine 5427 m
2
2. Pl: 937/03 K.O. Novi [eher i to za:
k.~. br. 199 "Lugarnica" ku}a i zgrada povr{ine 128 m
2
Dvori{te povr{ine 392 m
2
k.~. br. 200 "Lugarnica" njiva povr{ine 1256 m
2
k.~. br. 516/6 "@abljak" privredna zgrada povr{ine 163 m
2
Ekonomsko dvori{te povr{ine 192 m
2
3. Pl: 131/03 K.O. Kopice i to za:
k.~. br. 70 "Gusti {ib" ku}a i zgrada povr{ine 99 m
2
Dvori{te povr{ine 500 m
2
njiva povr{ine 906 m
2
k.~. br. 71 "Gusti {ib" {uma povr{ine 5953 m
2
k.~. br. 72 "Gusti {ib" {uma povr{ine 2144 m
2
k.~. br. 73 "Gusti {ib" {uma povr{ine 1086 m
2
k.~. br. 74 "Gusti {ib" pa{njak povr{ine 2940 m
2
k.~. br. 75 "Gusti {ib" {uma povr{ine 8335 m
2
k.~. br. 76 "Gusti {ib" pa{njak povr{ine 17915 m
2
k.~. br. 77 "Gusti {ib" njiva povr{ine 21949 m
2
k.~. br. 78 "Gusti {ib" pa{njak povr{ine 3618 m
2
k.~. br. 79 "Gusti {ib" {uma povr{ine 9361 m
2
k.~. br. 80 "Gusti {ib" pa{njak povr{ine 6620 m
2
k.~. br. 81 "Gusti {ib" {uma povr{ine 2183 m
2
k.~. br. 82 "Gusti {ib" {uma povr{ine 698 m
2
k.~. br. 83 "Gusti {ib" vo}njak povr{ine 5235 m
2
k.~. br. 84 "Gusti {ib" njiva povr{ine 24635 m
2
k.~. br. 85 "Gusti {ib" {uma povr{ine 4246 m
2
k.~. br. 86 "Gusti {ib" {uma povr{ine 518 m
2
k.~. br. 87 "Gusti {ib" vo}njak povr{ine 5296 m
2
Prema podacima iz Slu`be za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne
poslove Op}ine Maglaj posjednik navedenih nekretnina je Karimovi} Pero, sin
Mate, sa dijelom po 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnomnjihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nih ulo`aka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-1-Dn-12 000 747
04. oktobra 2012. godine
Maglaj
(03-3-2487/12-F)
Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 234, po zahtjevu
Muratspahi} Enesa, sin Esada, po punomo}niku advokatu Borovac Omeru, u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se
uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 228/06 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~.
2225 zv. Centar, ku}a i zgrada povr{ine 105 m2, dvori{te povr{ine 60 m2. Prema
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 30 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 228/06 K.O. Gora`de I je
Muratspahi} Enes, sin Esada, sa 1/1 dijela.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnomnjihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 045-0-DN-12-000 234
10. oktobra 2012. godine
Gora`de
(03-3-2490/12-F)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 144, po zahtjevu
Frkatovi} [emse, sin Omera, Me}evi}i bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po
punomo}niku D`aferovi} Sakibu, sin Ahmeta iz Matuzi}a, ul. 203. brigade 343, u
toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u Posjedovni list broj 534, katastarska op}ina Me}evi}i, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 1438 "Poraslica" ku}a i zgrada povr{ine 93 m
2
,
dvori{te povr{ine 500 m2 i vo}njak 3. klase povr{ine 237 m2
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Frkatovi} Omera
[emso, Me}evi}i, sa dijelom 1/1.
Posjedovni list broj 557, katastarska op}ina Rujnica, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 1442/1 "Gaj" {uma 3. klase povr{ine 2361 m
2
- katastarska ~estica broj 1751/1 "Luke" oranica 3. klase povr{ine 617 m
2
,
pa{njak 3. klase povr{ine 230 m
2
i oranica 4. klase povr{ine 752 m
2
- katastarska ~estica broj 2005/4 "Ili}i" oranica 7. klase povr{ine 1184 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Frkatovi}
Omera [emso, Me}evi}i, sa dijelom 1/1.
i Posjedovni list broj 1131, katastarska op}ina Rujnica, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 1751/5 "Luke" oranica 3. klase povr{ine 32 m
2
i
oranica 4. klase povr{ine 63 m
2
Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su Frkatovi}
Omera [emso, Me}evi}i, sa dijelom2/3 i Frkatovi} Bego Omerov, Zavidovi}i, ulica
Gazija bb, sa dijelom 1/3.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnomnjihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-12-000 144
08. oktobra 2012. godine
Zavidovi}i
(03-3-2521/12-F)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
Uzemlji{noknji`nompredmetu broj 042-0-DN-12-000 145, po zahtjevu \erek
Mirka, sin Mate iz Zavidovi}a, ulica Alije Izetbegovi}a 17, u toku je postupak za
uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u Posjedovni list broj 401, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ene sa:
- katastarska ~estica broj 348/1 "Stara Kr~evina" ku}a i zgrada povr{ine 47 m
2
i dvori{te povr{ine 499 m
2
- katastarska ~estica broj 348/5 "Stara Kr~evina" pa{njak 4. klase povr{ine
240 m
2
- katastarska ~estica broj 348/6 "Stara Kr~evina" livada 4. klase povr{ine 190
m
2
i pa{njak 4. klase povr{ine 475 m
2
- katastarska ~estica broj 349/2 "Kr~evina" ku}a i zgrada povr{ine 31 m
2
,
{uma 3. klase povr{ine 90 m2, livada 4. klase povr{ine 409 m2 i pa{njak 4.
klase povr{ine 399 m
2
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je \erek Mirko
Matin, Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 17, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskomu
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnomnjihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-12-000 145
08. oktobra 2012. godine
Zavidovi}i
(03-3-2523/12-F)
Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u
skladu sa ~lanom88. stav 2. Zakona o zemlji{nimknjigama FBiH("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),
NAJAVLJUJE
USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-12-001 130, a po zahtjevu
"FORTIN" DOOTE[ANJ, u toku je postupak uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom
premjeru u Posjedovni list br. 711 k.o. Kra{evo, ozna~ene kao k.~. broj 823/5
Kamenja~a, njiva 3. kl. u pov. 1121 m
2
, a {to prema podacima starog premjera
odgovaraju nekretninama upisanim u zk. ul. broj 514 K.O. SP-KRA[EVO,
ozna~enim kao k.~. broj 207/4 Kamenja~a, njiva 3. kl. u pov. 1121 m
2
.
Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj, posjednik je nekretnina "FORTIN"
DOO TE[ANJ sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK
ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Ogri}
Murat, sin Salke i Ogri} Kada, `ena Murata.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnomnjihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti
za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne
dokaze.
Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 039-0-Dn-12-001 130
11. oktobra 2012. godine
Te{anj
(03-3-2542/12-F)
OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}om licenca vozila broj AB004073, za vozilo registarskih
oznaka J29-O-019, izdata od Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo, na ime
Centrotrans-eurolines d.d. Sarajevo.
(O-973/12)
Ogla{ava se neva`e}om1 (jedna) registarska tablica broj M24-T-549, izdata od
Policijske uprave Centar Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo marke "LADA", tip
NIVA, vlasni{tvo Univerzitet u Sarajevu, Gra|evinski fakultet.
(O-967/12)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 31
Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj A33-K-794, za
motorno vozilo Hyundai I 10, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo
NESEL COMPANY d.o.o. SARAJEVO.
(O-198/12)
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0691018, za vozilo
Suzuki, tip FT, registarskih oznaka A29-J-132, izdata od Policijske uprave Centar
Sarajevo, vlasni{tvo Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
(O-969/12)
BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA
ZENICA
Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-12-000906 od 31.08.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra subjekat upisa
"GRA\ENJE" d.o.o. Doboj Jug, Gra|evinsko dru{tvo, Matuzi}i bb, na osnovu
pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda u Zenici broj 43 0 St 062935 11 St od
01.06.2012. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 20.07.2012. godine, kojim
je odbijen prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka zbog nedovoljnosti ste~ajne
mase.
Broj 043-0-Reg-12-000906
03. septembra 2012. godine
Zenica
(03-3-2456/12)
UPISI U SUDSKI REGISTAR
SARAJEVO
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002708 od 28. 10. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odluke direktora OPU-OV: 511/09 od 02.10 2009. godine
Privrednog dru{tva za proizvodnju piva i osvje`avaju}ih pi}a "Sarajevska Pivara"
d.d. Sarajevo, ul. Franjeva~ka br.15, Podru`nica u Br~kom, ul. Obili}eva stambeno
naselje "Kolobara", vr{i izmjenu Koordinatora Podru`nice, tako da Podru`nicu u
poslovima zastupa i predstavlja Koordinator Podru`nice Petri} Ru`ica iz Br~ko
Distrikta, ul. Dubrave br. 14, sa ograni~enjem za preuzimanje obaveza u iznosu
preko 2000,00 KM potrebna je saglasnost direktora.
Prestaju ovla{tenja ^etkovi} Stanislavu iz Br~kog, Tina Ujevi}a 14.
Podru`nica, istovremeno uskla|uje djelatnost, u skladu sa Odlukom o
klasifikaciji djelatnosti u Bosni Hercegovini i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u
Federaciji Bosne i Hercegovine:15. 970 Proizvodnja slada; 15.981 Proizvodnja
mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 45.110 Ru{enje i
razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja
objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i
njihovih dijelova; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320
Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni
radovi; 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430
Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski
radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima; 51.320 Trgovina na
veliko mesom i proizvodima od mesa; 51. 330 Trgovina na veliko mlijekom,
mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na
veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,
kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,
ljuskare i meku{ce; 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za doma}instvo;
51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.540 Trgovina na veliko
metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.900
Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i
duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260
Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,
pi}ima i duhanskimproizvodima u specijaliziranimprodavnicama; 52.320 Trgovina
na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na
malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.442 Trgovina na malo opremom za
osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo
kancelarijskom opremom i ra~unarima; 482 Trgovina na malo satovima, nakitom,
fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52. 483 Trgovina na malo sportskom
opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo
cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52. 487 Ostala
trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo
izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez
restorana; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane
55.520 Ketering; 65.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju.
(SR-1301/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003285 od 17. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Promjena: adrese sjedi{ta Dru{tva, pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva,
promjena direktora Dru{tva sa promjenom obima ovla{tenja
To{i} Emil, sin Etema, Ljubljana, Glin{kova plo{~ad 021, R. Slovenija, pas. br.
021 P00708984, UE Ljubljana, osniva~ dru{tva MAXX IN@INJERING d.o.o. za
trgovinu, uvoz i izvoz Sarajevo iz Sarajeva, ul. Mala aleja 68, PP11, Ilid`a, upisano u
Registar privrednih dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem
065-0-Reg-07-003094 od 26. 10. 2008. g., MBS 65-01-0043-07, JIB
4201270660002, i 065-0-Reg-08-002929 od 11. 10. 2008. g., izvr{io je sljede}e
promjene:
adrese sjedi{ta Dru{tva, pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva, promjena
direktora Dru{tva sa promjenom obima ovla{tenja, kako slijedi:
Sjedi{te (ulica, mjesto, op}ina) Sarajevo, Milana Preloga 12 a, Bosmal City
Centar Novo Sarajevo
Broj i datum akta: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju broj OPU-IP-532/09
od 12. 6. 2009. g.
Aneks na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju broj OPU-IP-1086/09 od 25. 9.
2009. godine
Osnovni kapital, ugovoreni i upla}eni: To{i} Emil: 181.566,06 KM ili 100%.
Osnovni kapital se pove}ava za iznos od 48.525,45 KM, na osnovu uplata osniva~a.
Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom
poslovanju je: To{i} Merima, Sarajevo, ul. Sulje Jahi}a br. 132, JMB
1306987136532, 1.k. br. 06BTL4453, direktor sa ograni~enjem: za sve poslove ~ija
pojedina vrijednost prelazi nov~ani iznos od 10.000,00 KM i za raspolaganje
nekretninama Dru{tva potrebna je saglasnost osniva~a. Prestaje ovla{tenje za
zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju:
To{i} Emil, Ljubljana, [kofljica, Gorenje blato 045B, R. Slovenija, pas br.
PB0103423, UE Ljubljana, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja.
(SR-1394/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-Reg-09-001377 od 2. 7. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Rje{enjem o upisu subjekta upisa u sudski registar Kantonalnog suda u
Sarajevu, broj: UF/I-311/04, od 16.03.2004. godine, upisano je u Registar dru{tava
"AGROMILK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, preradu,
promet i usluge Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu ul. Kemal Begova br. 12, mati~ni
registarski broj subjekta upisa 1-24555.
Direktor dru{tva Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju podru`nice
"Mljekara" Konjic, broj: 02/2004, od 24.05.2004. godine, broj: OPU - IP: 91/2009,
od 15.05.2009. godine, za podru`nicu "AGROMILK" Dru{tvo sa ograni~enom
odgovorno{}u za proizvodnju, preradu, promet i usluge Sarajevo - Podru`nica
"Mljekara" Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Zuki}i bb, upisane u sudski registar
dru{tva sa mati~nim brojem subjekta upisa: 1-24555 01, vr{i promjenu u pogledu
promjene rukovodioca podru`nice "Mljekara" Konjic, brisanje i uskla|ivanja
djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj: 84/06).
Za Rukovodioca Podru`nice imenuje se: SPILJAK FIKRETA, iz Sarajeva, ul.
Kemal Begova br. 12, li~na karta br. 06BRG6966, MUP KS Centar, bez ograni~enja
ovla{tenja.
Podru`nica u pravnom prometu istupa u ime i za ra~un Dru{tva, obavljaju}i
poslove u okviru uskla|ene djelatnosti:
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 32 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
01.11 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje
povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje
sadnica loze; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i
za~ina; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za
proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza;
01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.24 01.240 Uzgoj peradi; 01.251
Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja,
d.n.; 01.30 01.300 Gajenje usjevai zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja
(mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.411 Iskori{tavanje voda za
poljoprivredu; 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih
povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.42 01.420 Uslu`ne djelatnosti u
uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; 15.11 15.110 Proizvodnja i
konzerviranje mesa; 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg
mesa; 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa;
15.13.15.130 Proizvodnja proizvod od mesa i mesa peradi; 15.31 15.310 Prerada i
konzerviranje krompira; 15.31 15.320 Proizvodnja dokova od vo}a i povr}a; 15.33
15.330 Prerada i kobnzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.51 15.510 Proizvodnja
mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.51 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih
smrznutih smjesa; 15.61 15.610 Proizvodnja mlinskib proizvoda; 15.71 15.710
Proizvodnja gotove hrane za dopma}e `ivotinjel 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih
pi}a; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;
impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove;20.20
20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli;
20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400
Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od
slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih
proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.23 21.230 Proizvodnja
kancelarijskog papirnog materijala; 21.24 21.240 Proizvodnja tapeta; 21.25 21.250
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n.; 22.23 22.230 Knjigoveza~ki
radovi; 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.31 22.310
Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.32 22.320 Umno`avanje
(reprodukcija) videozapisa; 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih
zapisa; 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 25.21 25.210
Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.22 25.220
Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih
proizvoda od plasti~nih masa; 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za
gra|evinske svrhe; 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske
svrhe; 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija;
28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.52
28.520 Osnovni ma{inski radovi; 36.11 36.1 10 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.12
36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.13 36.130
Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog
namje{taja; 36.15 36.150 Proizvodnja madraca; 36.22 36.220 Proizvodnja nakita i
sli~nih predmeta, d.n.; 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.50 36.500
Proizvodnja igara i igra~aka; 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije);
36.62 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih
raznovrsnih proizvoda, d.n.; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata
niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;
45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.31
45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.32 45.320 Izolacioni radovi;
45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni
radovi; 45.41 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije;
45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442
Staklarski radovi 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje
opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na
veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini
motornim vozilima 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina
dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini
dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim
dijelovima i priboromna veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima
i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim
dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.50 50.500
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u
trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,; tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,
metalima i industrijskim; Hemikalijama; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini
drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i; Avionima; 51.15 51.150
Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom;
`eljezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om,
obu}omi predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em
i duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene
proizvode ili grupe proizvoda, d.n.~ 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjemè 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.24 51.240
Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.25 51.250
Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i
povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33
51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim
uljima i mastima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.36
51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladomi slatki{ima od {e}era; 51.37 51.370
Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.39 51.390
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom 51.41 51.410
Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina
na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za
doma}instvo i radio i televizijskim; Ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za; ~i{}enje; 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.47 51.470
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.51 51.510 Trgovina na
veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.52 51.520
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko
drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i
opremom za; vodovod i grijanje; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81
51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko
ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama
za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje 1; Pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na
veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom; 51.85 51.850 Trgovina na
veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na
veliko ostalimelektronskimdijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na
veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,; uklju~uju}i i traktore
51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih;
proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranimprodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}emi povr}em;
52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.24 52.240
Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.26 52.260
Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo
hranom, pi}ima i duhanskimproizvodima u; specijaliziranimprodavnicama; 52.312
Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava; 52.33 52.330 Trgovina na
malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.485 Trgovina na malo cvije}em;
52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62
52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na
malo izvan prodavnica; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722
Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.74 52.740 Popravak d.n.;
55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211
Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.22 55.220
Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.232 U~eni~ki
domovi; 55.233 Studentski domovi; 55.234 Ostali smje{taj, d.n. 55.30 55.300
Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51 55.510
Kantine; 55.52 55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz
putnika u drumskom saobra}aju; 60.22 60.220 Taksi prijevoz; 60.23 60.230 Ostali
prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom
saobra}aju; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.30
63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.11 70.110 Stvaranje
novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti
ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310
Agencije za nekretnine; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika
71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih
ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina
i opreme, d.n.; 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 33
doma}instvo, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s
ra~unarskom opremom (hardvver); 72.21 72.210 Izrada sofhvarea; 72.22 72.220
Ostale konsultantske usluge i izrada sofhvarea 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40
72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak
kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.60 72.600 Ostale srodne
ra~unarske djelatnosti; 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.20
74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osimstru~nih
poslova izrade planske dokumentacije; 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza;
74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.81
74.810 Fotografske usluge; 74.82 74.820 Usluge pakovanja; 74.85 74.850
Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti,
d.n.; 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.;
Bri{u se slijede}e djelatnosti u unutra{njem prometu dru{tva:
21.12 21.120 Proizvodnja papira i kartona; 21.21 21.210 Proizvodnja
talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona; 63.21 63.210 Ostale
prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni
razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni
razvoj u dru{tvenim naukama; 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u
humanisti~kimnaukama; 74.111 Advokatski poslovi; 74.112 Ostali pravni poslovi.
(SR-1399/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002568 od 16. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Dru{tva za upravljanje fodovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u
Sarajevu, u ulici Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, upisanog u sudski registar
Op}inskog suda u Sarajevo pod brojemMBS 1-22743 Rje{enjemOp}inskog suda u
Sarajevu broj: UF/I-4906/00 od 06.12.2000. godine.(
Prema izvr{enim promjenama vr{i se pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva na
osnovu pre~i{}enog teksta Stauta Dru{tva za upravljanje fondovima "BLAGO"
d.o.o. Sarajevo br. OPU-IP-254/09 od 30.06.2009. godine i Odluke o pove}anju
osnovnog kapitala dru{tva uplatama u novcu radi uspostavljanja uzajamnog fonda
br. 06-15SD/08 od 07.04.2008. godine za 250.000,00 KM, tako da osnovni kapitala
Dru{tava nakon pove}anja iznosi 1.250.000,00 KM.
Na osnovu odluke o imenovanju Izvr{nog direktora Dru{tva br.
OPU-IP-363/09 od 21.08.2009.g. vr{i se imenovanje ~lana Uprave Izvr{nog
direktora Dru{tva.
Na funkciju ~lana Uprave - Izvr{nog direktora imenuje se Pe|a Sarajli}, stalno
nastanjen u ulici Porodice Ribar br. 10, koji posjeduje lk.br. 03BSB1525 izdatu od
MUP KS, Novo Sarajevo, koji }e zastupati Dru{tvo u unutra{njem prometu bez
ograni~enja ovla{tenja.
(SR-1401/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj: 065-0-Reg-09-002457 od
04.12.2009. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
Upravni odbor Javne ustanove MUZEJ SARAJEVA Sarajevo, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ul. Velika avlija bb, koje pravno lice - ustanova je upisana u registar kod
Op}inskog suda u Sarajevu, u okviru mati~nog registarskog broja subjekta upisa
(MBS): 2-18 je donio: Odluku o promjeni sjedi{ta i uskla|ivanju djelatnosti JU
"MUZEJ SARAJEVA" Sarajevo (notarski obra|ena po notaru [kalji} Merd`ani iz
Sarajeva pod br. OPU-IP: 306/09 od 17.07.2009. godine) i Odluku o imenovanju
direktora JU "MUZEJ SARAJEVA" Sarajevo (notarski obra|ena po notaru [kalji}
Merd`ani iz Sarajeva pod br. OPU-IP:305/09 od 17.07.2009. godine) kojim su
izvr{ene izmjene tako da glase: Naziv subjekta upisa glasi: Javna ustanova MUZEJ
SARAJEVA Sarajevo. Sjedi{te je u Sarajevu, ul. Josipa [tadlera br. 32, Op}ina
Centar. Uskla|ena djelatnost Ustanove glasi:
92.521 Djelatnost muzeja
rad muzeja svih vrsta;
umjetni~kih muzeja, muzeja nakita, namje{taja, odje}e, keramike, srebrenine,
muzeja prirodnih vrijednosti, nau~nih, tehni~kih, istorijskih muzeja uklju~uju}i
vojne muzeje i istorijske objekte;
muzeja na otvorenom prostoru;
ostalih specijalizovanih muzeja.
Lice ovla{teno za zastupanje Ustanove: prestaje ovla{tenje dosada{njem
direktoru ustanove - Serdarevi} Mevlidi iz Sarajeva, a za direktora Ustanove se
imenuje Mad`arevi} Amra iz Sarajeva, ul. Logavina br.26, posjeduje
l.k.br.04BMC2607 izdatu od MUPKS Sarajevo Stari Grad, te JMB:2903965178519
- Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Ustanove.
(SR-1403/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-Reg-09-003069 od 10. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
ProCredit Bank d.d Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, u ul. Emerika Bluma br.
8, registrovana rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu pod mati~nim reg. br. 1 -
19811, Odlukom o imenovanju direktora i Odlukom o reimenovanju izvr{nih
direktora broj OPU-IP: 593/09 od 27.10.2009.godine, vr{i promjenu lica ovla{tenog
za zasnivanje Banke i imenovanje i upis izvr{nih direktora, kao ~lanova uprave
Banke.
Ovla{tenje za zastupanje ProCredit Bank d.d. Sarajevo prestaje za:
RUMYANA VELICHKOVA TODOROVA, privremeni direktor bez
ograni~enja ovla{tenja.
Lice ovla{teno za zastupanje ProCredit Bank d.d. Sarajevo je: FRIEDER
WOHRMANN, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja.
Za izvr{ne direktore imenuju se slijede}a lica:
1. Vedran Had`iahmetovi}, Izvr{ni direktor sektora op}ih poslova, sa
ograni~enjem u zastupanju uz saglasnost jo{ jednog izvr{nog direktora, izuzev za
djelokrug poslova koji su mu dodijeljeni internim aktima banke
2. Senad Red`i}, Izvr{ni direktor sektora za poslovanje sa privredom, sa
ograni~enjem u zastupanju uz saglasnost jo{ jednog izvr{nog direktora, izuzev za
djelokrug poslova koji su mu dodijeljeni internim aktima banke
3. Edin Hrnjica, Izvr{ni direktor sektora operacija, sa ograni~enjem u
zastupanju uz saglasnost jo{ jednog izvr{nog direktora, izuzev za djelokrug poslova
koji su mu dodijeljeni internim aktima banke
4. Sabina Mujanovi}, Izvr{ni direktor sektora finansija, sa ograni~enjem u
zastupanju uz saglasnost jo{ jednog izvr{nog direktora, izuzev za djelokrug
poslova.koji su mu dodijeljeni internim aktima banke.
5. Radomir Savi}, Izvr{ni direktor sektora za upravljanje rizikom L.internu
uskla|enost, sa ograni~enjem u zastupanju uz saglasnost jo{ jednog izvr{nog
direktora,, izuzev za djelokrug poslova koji su mu dodijeljeni internimaktima banke.
(SR-1404/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-003117 od 10.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:; Odluka o izmjenama ugovora o
usagla{avanju dru{tva "MOBIL-SAN-CD" d.o.o. Sarajevo, br. 01-1/2009 od
20.10.2009. godine, broj notarske obrade OPU-IP-369/09 Notar Vesna Kreso, u
"MOBIL-SAN-CD" PRIVREDNO DRU[TVO, SANITARNI SISTEMI, VODA I
KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO, vr{e se slijede}e promjene:
- istupanje iz Dru{tva dosada{njih suosniva~a;
- pristupanje Dru{tvu novog suosniva~a;
- izmjena i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njem trgovinskom
prometu sa Klasifikacijomdjelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
br. 84/06);
- ukidanje funkcije prokuriste Dru{tva promjena sjedi{ta Dru{tva; Na osnovu
Ugovora o prijenosu udjela u Dru{tvu notarski obra|enih od strane ovog Notara pod
br. OPU-IP-367/09 od 20.10.2009. godine i br. OPU-IP-368/09 od 20.10.2009
godine iz Dru{tva su istupili dosada{nji suosniva~i-~lanovi Dru{tva: ABACO IN-
VESTMENT INTERNATIONAL LTD, iz Anguille/Britanska teritorija, i doma}e
fizi~ko lice Jadranka Mata{in, iz Sarajeva, ul. Ante Fijamenga br. 5., a Dru{tvu je
pristupio novi - osniva~ - ~lan Dru{tva koji je time postao i jedini ~lan dru{tva KOHN
CAY DIETRICH, sa stalnim boravkom u Sarajevu u Sara~ Ismailova br. 3., jmb.
2011964014999. Nakon izvr{ene promjene u dru{tvu, osnovni kapital Dru{tva
iznosi 10.000,00 KM, od ~ega KOHN CAY DIETRICH sa udjelom od 10. 000,00
KM ili 100% udjela u osnovnom kapitalu dru{tva. Novo sjedi{te Dru{tva je u ul.
Rajlova~ka bb., Sarajevo, Sarajevo Novi Grad Rje{enjem Op}inskog suda u
Sarajevu, br. 065-0-Reg-06-000565 od 06.06.2006 godine, Dru{tvo je registrovano
sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Spre~anska br. 6.; U djelatnosti Dru{tva u unutra{njem
trgovinskom prometu bri{u se slijede}e djelatnosti:; 10.10 10.100 Va|enje i
briketiranje kamenog uglja; 10. 201 Va|enje i briketiranje lignita; 10. 202 Va|enje i
briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300 Va|enje i briketiranje treseta; 11.101 Va|enje
sirove nafte; 11.102 Va|enje prirodnog gasa;11.20 11.200 Uslu`ne djelatnosti u
va|enju nafte i gasa, osim istra`iv~kih radova; 13.10 13.100 Va|enje ruda `eljeza;
13.201 Va|enje boksita; 13. 202 Va|enje ruda olova i cinka; 13.203 Va|enje ruda
ostalih obojenih metala; 14. 11 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za
gra|evinarstvo; 14. 121 Va|enje kre~njaka i krede; 14. 122 Va|enje sirovog gipsa;
14.13 14.130 Va|enje {kriljaca; 14. 21 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 14. 22
14.220 Va|enje gline i kaolina; 14. 30 14.300 Va|enje minerala za hemijsku
proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva; 14. 40 14.400 Proizvodnja
soli; 14.50 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n; 24. 12 24.120 Proizvodnja
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 34 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
boja i pigmenata; 24.13 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih
hemikalija ; 24.14 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija; 24. 15
24.150 Proizvodnja vje{ta~kih |ubriva i azotnih jedinjenja; 74. 15 74.150
Upravljanje holding dru{tvima; 74. 60 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti tako da
izmjenjena i sa Klasifikacijomdjelatnosti Bosne i Hercegovine uskla|ena djelatnost
Dru{tva u unutra{njem trgovinskom prometu glasi:; 01. 11 01.110 Gajenje `itarica i
drugih usjeva i zasada, d.n; 01. 121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122
Gajenje vo}nih sadnica; 01. 123 Gajenje sadnica loze; 01. 131 Vinogradarstvo; 01.
132 Gajenje vo}a; 01. 133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; ; 01.211
Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01. 212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka;
01. 213 Uzgoj goveda za priplod; 01. 221 Uzgoj ovaca i koza; 01. 222 Uzgoj konja,
magaraca, mula i mazgi; 01.23 01.230 Uzgoj svinja; 01.24 01.240 Uzgoj peradi; 01.
251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01. 52 Uzgoj ostalih `ivotinja,
d.n; 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja
(mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.411 Iskori{tavanje voda za poljo-
privredu; 01. 412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina;
01. 413 Ostale poljoprivredne usluge; 01. 42 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju
`ivotinja, osim veterinarskih usluga; 01. 50 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke
(traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i uklju~uju}i i pripadaju}e usluge; 05. 011
Ulov ribe na moru 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05. 02 05.020 Uzgoj ribe;
15. 11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15. 12 15.120 Proizvodnja i
konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15. 13 15.130 Proizvodnja proizvoda od
mesa i mesa peradi; 15. 20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe;
15. 31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira ; 15. 32 15.320 Proizvodnja sokova
od vo}a i povr}a; 15. 33 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n; 15. 41
15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15. 42 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i
masti ; 15. 43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti; 15. 51 15.510
Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15. 52 15.520 Proizvodnja sladoleda
i drugih smrznutih smjesa; 15. 61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15. 62
15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15. 71 15.710 Proizvodnja gotove
hrane za doma}e `ivotinje; 15. 72 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne
ljubimce; 15. 81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a ; 15. 82
15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15. 83
15.830 Proizvodnja {e}era; 15. 84 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i
konditorskih proizvoda; 15. 85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i
sli~nih proizvoda od bra{na; 15. 86 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15. 87 15.870
Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15. 88 15.880 Proizvodnja
homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15. 89 15.890
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n; 15. 91 15.910 Proizvodnja
destiliranih alkoholnih pi}a; 15. 92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih
materijala; 15. 93 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15. 94 15.940 Proizvodnja
jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15. 95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih
fermeniranih pi}a; 15. 96 15.960 Proizvodnja piva; 15. 97 15.970 Proizvodnja slada;
15. 981 Proizvodnja mineralne vode; 15. 982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a ; 16.
001 Proizvodnja fermeniranog duhana 16. 002 Proizvodnja ostalih duhanskih
proizvoda; 17. 11 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa; 17. 12 17.120
Priprema i predenje vlakana vunenog tipa; 17. 13 17.130 Priprema i predenje
~e{ljanih vlakana; 17. 14 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa; 17. 15
17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i
pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata; 17. 16 17.160 Proizvodnja konca za
{ivenje-17. 17 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana; 17. 21 17.210
Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa; 17. 22 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog
tipa; 17. 23 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva; 17. 24 17.240
Proizvodnja tkanina svilenog tipa; 17. 25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih
tkanina; 17. 30 17.300 Dovr{avanje tkanina; 17. 401 Proizvodnja gotovih tekstilnih
proizvoda za doma}instvo; 17. 402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih
proizvoda; 17. 51 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod; 17. 52 17.520
Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a; 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog
tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e; 17.541 Proizvodnja
pozamanterije; 17. 542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda; 17. 60
17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina; 17. 71 17.710 Proizvodnja pletenih
i kuki~anih ~arapa; 17. 72 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i
sli~nih proizvoda; 18. 10 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18. 21 18.210
Proizvodnja radne odje}e; 18. 221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim{ivene po
mjeri; 18. 222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18. 23 18.230
Proizvodnja rublja; 18. 241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske
odje}e; 18. 242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18. 30 18.300
Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19. 10 19.100 [tavljenje i
obrada ko`e; 19. 20 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda,
sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19. 301 Serijska proizvodnja obu}e; 19. 302
Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 20. 101 Proizvodnja rezane
gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove impregnacija drveta; 20. 102
Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.20 20.200 Proizvodnja furnira,
{perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.30 20.300 Proizvodnja
gra|evinske stolarije i elemenata; 20. 40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta;
20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20. 521 Proizvodnja
predmeta od plute; 20. 522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih
materijala; 21.11 21.110 Proizvodnja celuloze; 21. 12 21.120 Proizvodnja papira i
kartona~ 21. 21 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i
kartona; 21. 22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i
toaletne potrebe; 21. 23 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala; 21.
24 21.240 Proizvodnja tapeta; 21. 25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira
i kartona, d.n; 22. 23 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22. 24 22.240 Pripremne
djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22. 25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa
{tampanjem; 22. 31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22. 32
22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22. 33 22.330 Umno`avanje
(reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 24. 16 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u
primarnim oblicima; 24. 17 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim
oblicima; 24. 30 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i
kitova; 24. 51 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i
poliranje; 24. 52 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 24. 62 24.620
Proizvodnja ljepila i `elatina; 24. 63 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja; 24. 64 24.640
Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala; 24. 66 24.660 Proizvodnja ostalih
hemijskih proizvoda, d.n; 24. 70 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana; 25. 11
25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; 25. 12 25.120
Protektiranje vanjskih guma za vozila25. 13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda
od gume25. 21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa;
25. 22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.23 25.230 Proizvodnja
proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa25.24 25.240 Proizvodnja ostalih
proizvoda od plasti~nih masa26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla; 26. 12 26.120
Oblikovanje i obrada ravnog stakla26. 131 Proizvodnja ambala`nog stakla; 26. 132
Proizvodnja ostalog {upljeg stakla26. 14 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana; 26.
15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene
proizvode; 26. 21 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i
ukrasnih predmeta; 26. 22 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja; 26. 23
26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora; 26. 24 26.240
Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike; 26. 25 26.250 Proizvodnja
ostalih kerami~kih proizvoda; 26. 26 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih
proizvoda; 26. 30 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a26. 40
26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline26.
61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe26. 62 26.620
Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe26. 63 26.630 Proizvodnja
gotove betonske smjese26. 64 26.640 Proizvodnja malteraP 26.65 26.650
Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda26.66 26.660 Proizvodnja ostalih
proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena26. 70 26.700 Sje~enje,
oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo26. 81 26.810
Proizvodnja brusnih proizvoda26. 82 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od
nemetalnih minerala, d.n. --; 27. 21 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza27.
22 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika27. 31 27.310 Hladno vu~enje27. 32 27.320
Hladno valjanje uzanih traka; 27. 33 27.330 Hladno oblikovanje profila27. 34
27.340 Vu~enje `ice; 28. 11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
konstrukcija; 28. 12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih
elemenata; 28.21 8.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28. 22
28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28. 30 28.300
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28. 40 28.400
Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28. 51 28.510
Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28. 52 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.
61 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.62 28.620 Proizvodnja alata; 28. 63 28.630
Proizvodnja brava i okova; 28. 71 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda
od ~elika; 28. 72 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28. 73 28.730
Proizvodnja `icanih proizvod; 28. 74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih
proizvoda, lanaca i oprug; 28. 75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda,
d.n.; 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29. 14 29.140 Proizvodnja le`aja,
prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 29. 22 29.220 Proizvodnja ure|aja za
dizanje i preno{enje; 29. 23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme,
osim one za doma}instvo; 29. 41 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa
vlastitim pogonom; 29. 42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu
metala; 29. 43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n; 29. 51 29.510
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 35
Proizvodnja ma{ina za metalurgiju; 29. 52 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike,
kamenolome i gra|evinarstvo; 29.71 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za ;
29.72 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo; 30.01 30.010
Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.02 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale
opreme za obradu podataka; 31. 20 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu
distribucije elektri~ne energije; 31. 30 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova;
31. 40 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija; 31.
5031.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje; 31. 61 31.610
Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n.; 31. 62 31.620 Proizvodnja
ostale elektri~ne opreme, d.n.; 32. 10 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i
drugih elektronskih komponenata; 32. 20 32.200 Proizvodnja televizijskih i
radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i; telegrafiju; 32. 30 32.300
Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju;
zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme; 33. 20 33.200 Proizvodnja instrumenata
i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za
upravljanje industrijskim procesima; 33. 40 33.400 Proizvodnja opti~kih
instrumenata i fotografske opreme; 33. 50 33.500 Proizvodnja satova; 34. 10 34.100
Proizvodnja motornih vozila; 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna
vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i
pribora za motorna vozila i njihove motore; 35. 12 35.120 Izgradnja i popravak
~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca; 35. 41 35.410 Proizvodnja
motocikla; 35. 42 35.420 Proizvodnja bicikla 35. 43 35.430 Proizvodnja invalidskih
kolica; 35. 50 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n.; 36. 11 36.110
Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36. 12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede
i trgovine; 36. 13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36. 14 36.140
Proizvodnja ostalog namje{taja; 36. 15 36.150 Proizvodnja madraca; 36. 22 36.220
Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.; 36. 30 36.300 Proizvodnja muzi~kih
instrumenata-; 36. 40 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36. 50 36.500
Proizvodnja igara i igra~aka; 36. 61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije);
36. 62 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36. 63 36.630 Proizvodnja ostalih
raznovrsnih proizvoda, d.n.; 37. 10 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka;
37.20 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45. 11 45.110 Ru{enje i
razbijanje objekata; zemljani radovi; 45. 12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i
sondiranjem; 45. 211 Visokogradnja; 45. 212 Izgradnja objekata niskogradnj; 45.
213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45. 22
45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45. 23 45.230
Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45. 241 Izgradnja
hidrogradevinskih objekata; 45. 242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45. 25
45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu;
45. 31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45. 32 45.320 Izolacioni
radovi; 45. 33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45. 34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 45. 41 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi F45.42 45.420
Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441
Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45. 45 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.
50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101
Trgovina motornih vozila na veliko; 50. 102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.
103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50. 20 50.200 Odr`avanje i
popravak motornih vozila; 50. 301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna
vozila na veliko; 50. 302 Trgovina dijelovima i priboromza motorna vozila na malo;
50. 303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50. 401
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50. 402 Trgovina
motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50. 403 Posredovanje u
trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50. 404 Odr`avanje i
popravak motocikla; 50. 50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima; 51. 11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,
`ivim `ivotinjama tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama;
51. 13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnomgra|omi gra|evinskimmaterijalom;
51. 14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom,
brodovima i avionima; 51. 15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,
predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51. 16 51.160
Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51. 17
51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51. 21 51.210 Trgovina
na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51. 22 51.220
Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51. 23 51.230 Trgovina na veliko `ivim
`ivotinjama; 51. 24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom
ko`om; 51. 25 51.250 Trgovina na veliko sirovimduhanom; 51. 31 51.310 Trgovina
na veliko vo}emi povr}em; 51. 32 51.320 Trgovina na veliko mesomi proizvodima
od mesa; 51. 33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima
i jestivim uljima i mastima; 51. 34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pi}ima; 51. 3651.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladomi slatki{ima od {e}era
51.37 51.370 Trgovina na veliko kalom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51. 38 51.380
Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51. 41
51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51. 421 Trgovina na veliko odje}om; 51. 422
Trgovina na veliko obu}om; 51. 43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima
za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51. 44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za. ~i{}enje; 51. 45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51. 46 51.460
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova-; 51. 51 51.510
Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.
531 Trgovina na veliko51. 532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i
sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,
ure|ajima i opremomza vodovod i grijanje; 55 51.550 Trgovina naveliko hemijskim
proizvodima, osim otrova 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.82
51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830
Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje;
51. 84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom;
51. 85 51.850 Trgovina na ve"liko ostalimkancelarijskimma{inama i opremom-; 51.
86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51. 87
51.870 Trgovina na veliko ostalimma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.
90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52. 12 52.120 Ostala
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52. 21 52.210 Trgovina na
malo vo}em i povr}em; 52. 22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa; 52. 23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52. 24 52.240
Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52. 25 52.250
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52. 26 52.260 Trgovina na malo
proizvodima od duhana; 52. 33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim
preparatima; 52. 41 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na
malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.
441 Trgovina na malo namje{tajem; 52. 442 Trgovina na malo opremom za
osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52. 45 52.450 Trgovina na malo
elektri~nimaparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima; 52. 46 52.460
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52. 481 Trgovina na malo
kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52. 483 Trgovina na malo sportskom
opremom; 52. 484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52. 487 Ostala trgovina na
malo u specijaliziranim prodavnicama; 52. 50 52.500 Trgovina na malo polovnom
robom, u prodavnicama; 52. 62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.
71 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52. 721 Popravak radio i
televizijskih aparata; 52. 722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo;
52. 74 52.740 Popravak d.n.; 55. 101 Hoteli i moteli s restoranom; 55. 102 Hoteli i
moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55. 212 Planinarski
domovi i ku}e; 55. 22 55.220 Kampovi i logori{ta; 55. 231 Ostali smje{taj za boravak
turista; 55. 232 U~eni~ki domovi; 55. 233 Studentski domovi; 55. 234 Ostali
smje{taj, d.n.; 55. 30 55.300 Restorani; 55. 401 Barovi; 55. 402 Bifei (buffet); 55.
403 Kafane; 55. 5155.510 Kantine; 55. 52 55.520 Ketering; 60. 211 Prijevoz putnika
u drumskomsaobra}aju; 60. 22 60.220 Taksi prijevoz; 60. 23 60.230 Ostali prijevoz
putnika u kopnenomsaobra}aju; 60,24 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju
63,11 63.110 Pretovar tereta 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta63.30 63.300
Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.40
63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju71.10 71.100 Iznajmljivanje
automobila71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava;
71. 22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenimputevima; 71. 31 71.310
Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71. 33 71.330 Iznajmljivanje
uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71. 34 71.340 Iznajmljivanje
ostalih ma{ina i opreme, d.n; 71. 40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu
upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72. 10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s
ra~unarskom opremom (hardwer); 72. 21 72.210 Izrada softwarea; 72. 22 72.220
Ostale konsultantske usluge i izrada softvarea; 72. 30 72.300 Obrada podataka; 72.
40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72. 50 72.500 Odr`avanje i
popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72. 60 72.600 Ostale
srodne ra~unarske djelatnosti; 74. 12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i
revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istra`ivanje
tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74. 14 74.140 Poslovni i menad`ment
konsalting; 74. 20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko
savjetovanje (osim stru~ne izrade planske dokumentacije); 74. 30 74.300 Tehni~ko
ispitivanje i analiza; 74. 401 Prire|ivanje sajmova; 74. 402 Ostale usluge reklame i
propagande; 74. 70 74.700 ^i{}enje objekata; 74. 81 74.810 Fotografske usluge; 74.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 36 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
82 74.820 Usluge pakovanja; 74. 85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti;
74. 87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n; 80. 42 80.420 Obrazovanje odraslih i
ostalo obrazovanje d.n.; 92. 62 92.620 Ostale sportske djelatnosti; 92. 72 92.720
Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93. 01 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje
tekstilnih i krznenih predmeta; 93. 02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za
uljep{avanje; 93. 03 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti; 93. 04 93.040 Djelatnosti
za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; 93.05 93.050 Ostale uslu`ne
djelatnosti, d.n.; 95. 00 95.000 Djelatnosti doma}instava kao poslodavaca osoblju za
odr`avanje doma}instva-; U Dru{tvu "MOBIL-SAN-CD" d.o.o. SARAJEVO ukida
se funkcija prokuriste, tako da prestaju ovla{tenja dosada{njem prokuristi Mata{in
Jadranki, Sarajevo, ul. Dajanli Ibrahim Bega br. 6.
(SR-1410/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-003364 od 16. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odredbe ~lana 3. Ugovora o prenosu osniva~kih prava koji su
DUHANKA ZAGREB d.o.o. za proizvodnju i trgovinu sa sjedi{tem u Udbini
Podudbina bb - Republika Hrvatska i Muli} Edin iz Sarajeva ul. Topal Osman pa{e
br. 18, zaklju~ili u Sarajevu dana 02.12.2009. godine, a koji je notarski obradio
Nedim [trik notar iz Sarajeva dana 02.12.2009.godine pod brojem OPU-IP-256/09,
te ~lana 42. Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj:
OPU-237/08 od 29. aprila 2008. godine MULI] EDIN iz Sarajeva ul. Topal Osman
pa{e br. 18, JMBG 1208971172669, li~na karta broj: 03BSC2531 izdate od MUP-a
KS Novo Sarajevo, izdata dana 12.11.2003.godine sa rokomva`enja do 12.11.2013.
godine, u svojstvu novog osniva~a privrednog dru{tva pod nazivom "DUHANKA"
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo sa sjedi{tem u Sarajevu u ul. Tre{nje br.l - Op}ina Ilid`a, registrovanog
rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-08-001515 od 13.05.2008.
godine; broj: 065-0-Reg-08-000992 od 16.04.2009.godine i broj:
065-0-Reg-08-001512 od 09.06.2009. godine mati~ni - registarski broj subjekta
upisa: 65-01-0269-08, donio je Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u koju je obradio Notar [trik Nedim 02.12.2009.godine
pod brojem: OPU-IP-257/09, a kojim se vr{i se izmjena osniva~a Dru{tva, sa
sljede}im podacima:
OSNIVA^: MULI] EDIN iz Sarajeva ul. Topal Osman pa{e br. 18, JMBG
1208971172669, li~na karta broj: 03BSC2531 izdate od MUP-a KS Novo Sarajevo,
izdata dana 12.11.2003. godine sa rokom va`enja do 12.11.2013.godine sa udjelom
od 2.000,00 (dvijehiljade) KM u novcu ili 100%.
(SR-1411/10-S)
Rje{enjemo upisu subjekata upisa u sudski registar Op}inskog suda u Sarajevu,
broj 065-0-Reg-06-001487, od 9. 11. 2006. godine, upisano je u Registar dru{tava
"SD PETOSEVIC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge
Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj 10, mati~ni
registarski broj subjekta upisa 1-25944.
Odlukom o izmjenama Odluke o uskla|ivanju podataka od zna~aja za pravni
promet Dru{tva, broj OPU-591/08, od 17. 6. 2008. godine, broj OPU-IP: 431/2009,
od 15. 10. 2009. godine, osniva~ BESLOTEN WENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "SD PETOSEVIC", vr{i promjenu firme
Dru{tva.
Firma Dru{tva glasi: "PETO[EVI]" Dru{tvo za usluge d.o.o. Sarajevo
Skra}ena firma Dru{tva glasi: "PETO[EVI]" d.o.o. Sarajevo
(SR-1412/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-Reg-09-003358 od 15. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Osniva~ Dru{tva "QSS" Dru{tvo za softversku tehnologiju d.o.o. Sarajevo,
upisanog u Registar privrednih dru{tava Op}inskog suda pod brojemMBS 1-19981,
Isan Selimovi}, ul. ^obanija br. 11, Sarajevo, na osnovu Odluke o izmjenama odluke
o uskla|ivanju firme sa Zakonom o privrednim dru{tvima, obra|ene kod notara
Kapid`i} Ned`ade pod brojem OPU-IP-600/09 dana 09.12.2009. godine vr{i
slijede}e izmjene: dopunu djelatnosti Dru{tva tako da se po stoje}e djelatnosti
dopunjavaju sa slijede}im:
74.86 74.860 Djelatnost pozivnih centara; 92.34 92.340 Ostale zabavne
djelatnosti, d.n.;
Djelatnost subjekta upisa - u unutra{njem prometu
22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 27.410 Proizvodnja
plemenitih metala; 27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 50.101 Trgovina
motornih vozila na veliko; 50 102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103
Posredovanje u trgovini motornimvozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom
za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna
vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna
vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.140
Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima;
51150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i
metalnomi `eljezarskomrobom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima;
51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko
tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om;
51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,
zidnimtapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskimi
kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za
{iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,
cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko
hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama
za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju
tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,
perifernom opremom i softwareom; 51 850 Trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom 51.860 Trgovina na veliko ostalim
elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama
za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim
ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na
veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.120 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranimprodavnicama; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana;
52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na
malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo
obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442
Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.;
52.450 Trgovina na malo elektri~nimaparatima za doma}instvo, radio i televizijskim
ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470
Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na
malo kancelarijskom opremom i ra~unalima; 52.486 Trgovina na malo gorivima;
52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.630 Ostala
trgovina na malo izvan prodavnica; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost
putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost
ostalih agencija u saobra}aju; 64.200 Telekomunikacije; 71.340 Iznajmljivanje
ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s
ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72 220 Ostale
konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i
upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih,
ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade
planskih dokumenata; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.860
Djelatnosti pozivnih centara; 92.130 Prikazivanje filmova; 92.320 Djelatnost
objekata za kulturne priredbe; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.610
Djelatnost sportskih objekata i stadiona; 92.620 Ostale sportske djelatnosti.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu
Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane
djelatnosti
Usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti
Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga u spoljnotrgovinskom
prometu
Pribavljanje i ustupanje prava industriske svojine i znanja i iskustva (know
how)
LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu
Selimovi} Isan. adresa: ulica ^obanija broj 11, Sarajevo, li~na karta: Bez
ograni~enja
04BRF2024, direktor.
(SR-1414/10-S)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 37
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003491 od 28.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva~ Dru{tva Nvint d.o.o. Sarajevo, Nvint L.L.C., Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, SAD,
dana 02.12.2009. godine Odluku br. 01/2009 o osnivanju dru{tva sa ograni~enom
odgovorno{}u, notarski obra|ena pod brojem OPU-IP: 1171/2009, kojom se osniva
Nvint dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u. TomOdlukomje definirano sljede}e:
Naziv dru{tva: Nvint dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Skra}eni naziv
dru{tva: Nvint d.o.o.
Sjedi{te dru{tva: Zmaja od Bosne 4 - Op}ina Centar, Sarajevo.
Privredna djelatnost dru{tva: 42.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi;2.24 22.240
Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u
vezi sa {tampanjem; 26.70 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i
kamena za gra|evinarstvo; 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani
radovi; 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211
Visokogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;
45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili
opremu; 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.32 45.320
Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.34 45.340
Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.42 45.420
Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441
Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi 45.50
45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 51.13 51.130
Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140
Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima;
51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i
metalnom i `eljezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko
drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje; 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju
tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko
ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko
ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na veliko
ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na
veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore;
51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.441 Trgovina
na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i
predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim
aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na
malo metalnomrobom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}immaterijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom
i ra~unarima 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavnicama; 70.11
70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja
nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un;
70.31 70.310 Agencije za nekretnine; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko
posrednika; 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.32 71.320 Iznajmljivanje
ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i
opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i
opreme, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom
opremom (hardwer); 72.21 72.210 Izrada softvarea; 72.22 72.220 Ostale
konsultantske usluge i izrada softvarea; 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40
72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak
kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.60 72.600 Ostale srodne
ra~unarske djelatnosti; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog
mnijenja; 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.15 74.150
Upravljanje holding dru{tvima; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti
i tehni~ko savjetovanje; 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401
Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.70 74.700
^i{}enje objekata; 74.81 74.810 Fotografske usluge; 74.82 74.820 Usluge
pakovanja;
Dru{tvo obavlja sljede}e vanjskotrgovinske djelatnosti:
1) uvoz i izvoz roba iz okvira registriranih djelatnosti;
2) usluge iz okvira registriranih djelatnosti;
3) posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
4) izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj
vrijednosti (kompenzacioni poslovi)
5) Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i
nauci (know -how)
6) zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti.
Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih
maraka) u novcu. Osniva~, Nvint L.L.C., dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u
obezbje|uje sredstva potrebna za osnivanje i po~etak rada Dru{tva u nov~anom
iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka) u novcu.
Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i predstavlja
Uprava koju ~ini Direktor Dru{tva u okviru djelatnosti Dru{tva i Prokurist.
Direktor Dru{tva je - gosp. Selimovi} Zlatko (sin Mugdima) iz Sarajeva, sa
prebivali{tem u ulici Paromlinska 6, Sarajevo, JMBG: 2010964172660, broj li~ne
karte: 09BSI8357, izdate dana 30.07.2009. godine od strane MUP KS, Novo
Sarajevo, iz Sarajeva - direktor bez ograni~enja do iznosa 10.000,00 KM (slovima:
desethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka). Kao imenovani direktor Dru{tva,
Direktor je ovla{ten da preduzima radnje i obavlje poslove u ime i za ra~un Dru{tva u
okviru slijede}ih ovla{tenja:
(i) u pogledu sredstava Dru{tva, bilo kakvo sticanje, prodaja, prenos, razmjena,
hipoteka, finansiranje, zalo`no pravo ili teret na cjelokupnom poslovanju i/ili
sredstvima Dru{tva, odnosno dijelovima istih, osim u slu~aju uobi~ajenih prodaja,
razmjena, prenosa imovine Dru{tva tokom uobi~ajenog toka poslovanja, ukoliko
takav pravni posao, zajedno sa svim ostalim sli~nim pravnim poslovima u
predmetnoj kalendarskoj godini, podrazumijeva imovinu ~ija vrijednost ili
kupoprodajna cijena iznosi manje od 10.000,00 KM (desethiljada KM) ukupno;
(ii) u pogledu finansijskog poslovanja Dru{tva: a) utvr|ivanje glavnih
ra~unovodstvenih politika Dru{tva, b) dodjeljivanje bilo kakvih zajmova od strane
Dru{tva tre}imstranama i/ili ~lanovima Dru{tva, odnosno obrnuto, c) odabir banaka
za polaganje finansijskih sredstava Dru{tva, te odre|ivanje lica ovla{tenih za
podizanje takvih finansijskih sredstava sa ra~una, d) izdavanje garancija i
vrijednosnih papira, e) izdavanje i prihvatanje zadu`nica i f) stvaranje bilo kakvih
izdataka ili obaveza od strane ili u ime i za ra~un Dru{tva za ukupni iznos koji je ve}i
od 10.000,00 KMu bilo kojemperiodu od dvanaest mjeseci za bilo koji pravni posao
ili grupu sli~nih ili povezanih pravnih poslova;
(iii) u pogledu radova na pobolj{anju u bilo kojemzakupljenomprostoru koji se
koristi u okviru redovnih poslovnih aktivnosti Dru{tva i njegovih relevantnih
projekata, odobrenje a) bilo kakvih planova, b) vremenskog plana izgradnje, c)
bud`eta, d) zahtjeva za planovima izgradnje, te svih ostalih pitanja od su{tinskog
zna~aja koja se odnose na sticanje ili pobolj{anje relevantnog projekta Dru{tva
(uklju~uju}i bez ograni~enja radove na adaptaciji zakupljenog prostora), e) bilo
kakvih ugovora o izvo|enju gra|evinskih radova, f) izbora izvo|a~a radova,
arhitekata i in`injera, g) osiguranja, osiguravatelja, te potra`ivanja koja se na to
odnose, te h) bilo kakvo odstupanje ili izmjene bilo ~ega od prethodno nabrojanog;
(iv) u pogledu poslovanja Dru{tva, odobrenje a) osiguranja, osiguravatelja za
isto, te potra`ivanja na osnovu takvog osiguranja, b) godi{nji teku}i bud`eti,
uklju~uju}i i iznose rezervi za kapitalna unapre|enja, zamjene, kupovine, c)
adaptacije zakupljenog prostora, te provizije za zakup, d) izmjene bilo ~ega od
prethodno nabrojanog, te e) sva pitanja koja se odnose na usagla{enost sa zakonima o
za{titi okoli{a, zdravlja, pristupa, te drugim zakonima;
(v) preuzimanje bilo kakvih pravnih radnji kao sto su (a) pokretanje ili
pojavljivanje u bilo kojem pravnom postupku, (b) odabir advokata i drugih
stru~njaka za zastupanje Dru{tva u vezi sa bilo kojim pravnim postupkom; (c)
zaklju~ivanje, u~estvovanje ili dono{enje odluka koje se
odnose na bilo kakvu eventualnu nagodbu ili razrje{enje bilo kakvog pravnog
postupka; i (d) bilo kakva pitanja koja se odnose na prethodno nabrojano;
(vi) zaklju~ivanje bilo kakvog sporazuma sa bilo kojim~lanomUprave Dru{tva
i/ili prokuristom ili njegovim povezanim dru{tvima, kao i sa bilo kojim od ~lanova
Dru{tva ili njihovim povezanim dru{tvima;
(vii) bilo kakav prenos prava i ovla{tenja uprave Dru{tva na tre}e strane;
(viii) odricanje od bilo kakvih prava koja imaju materijalnu vrijednost u ime i za
ra~un Dru{tva;
(ix) oprost bilo kakvih dugovanja ili potra`ivanja u ime i za ra~un Dru{tva, ~ija
vrijednost prelazi 10.000,00 KM.
Za sve ostale transakcije i radnje u vanjskotrgovinskom poslovanju koje nisu
pomenute u navedenim ograni~enjima, Direktor }e trebati prethodnu pismenu
saglasnost Osniva~a.
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 38 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Prokurist Dru{tva je - gosp. Tie Davis Sosnowski, dr`avljanin Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava, (sin Waltera), posjeduje putnu ispravu broj 422016593, izdata od
United States - Department of State dana 16.07.2008. godine sa rokom va`enja do
15.07.2018. godine, sa privremeni boravi{tem u Sarajevu, Bolni~ka 8, koji }e
djelovati u Dru{tvu kao prokurista bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i
vanjskotrgovinskom poslovanju, odnosno ovla{ten za preuzimanje svih pravnih
radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, kao i za prenos i optere}enje nekretnina u
Dru{tvu. Dru{tvo se osniva na neodre|en vremenski period.
Datum:
(SR-1417/10-S)
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003490 od 23.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva~ Dru{tva Rocko's d.o.o. Sarajevo, Hungry Jack L.L.C., Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
SAD, dana 02.12.2009. godine Odlukom br. 01/2009 o osnivanju dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u, notarski obra|enom pod brojem OPU-IP: 1168/2009,
kojim se osniva Rocko's dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Tom Odlukom je
definirano sljede}e:
Naziv dru{tva: Rocko's dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u. Skra}eni naziv
dru{tva: Rocko's d.o.o.
Sjedi{te dru{tva: Zmaja od Bosne 4 - Op}ina Centar, Sarajevo, privredna
djelatnost dru{tva:
1.11 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje
povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje
sadnica loze; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka
za pravljenje napitaka i za~ina; 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa;
15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.13 15.130
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje
ribe i proizvoda od ribe; 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.32
15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje
vo}a i povr}a, d.n. 15.41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.42 15.420
Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih
jestivih masti; 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.52
15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.61 15.610 Proizvodnja
mlinskih proizvoda; 15.62 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 15.71
15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.72 15.720 Proizvodnja
gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e
tjestenine i kola~a; 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih
peciva i kola~a; 15.83 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa,
~okolade i konditorskih proizvoda; 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,
kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.86 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.87
15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.88 15.880 Proizvodnja
homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15.89 15.890
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n. 15.91 15.910 Proizvodnja
destiliranih alkoholnih pi}a; 15.92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih
materijala; 15.93 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15.94 15.940 Proizvodnja
jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih
fermeniranih pi}a; 15.96 15.960 Proizvodnja piva; 15.97 15.970 Proizvodnja slada;
15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a;
16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana; 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih
proizvoda; 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.12
45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212
Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,
niskogradnje i njihovih dijelova 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i
pokrivanje krovova; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju
specijalno izvo|enje ili opremu 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i
opreme; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih
instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i
{tukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje
podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi 45.45
45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili
ru{enje, s rukovaocem; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i
gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,
industrijskom opremom, brodovima i; avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u
trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom; `eljezarskom
robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i
predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i
duhanom 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene
proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310
Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i
proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko
alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od
{e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51.38
51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce;
51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom51.41
51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om 51.422
Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima
za doma}instvo i radio i televizijskim; ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za; ~i{}enje; 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima 51.47 51.470
Trgovina na veliko ostalimproizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko
drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.57 51.570
Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim
ma{inama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i
ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,
perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim
elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim
ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko
isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, prete`no prehrambenih; proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;
52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.21
52.210 Trgovina na malo vo}emi povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesomi
proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i
meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i
slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.26
52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na
malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u; specijaliziranim prodavnicama
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima 52.41 52.410
Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om 52.43 52.430
Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo
namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za
doma}instvo, d.; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo
metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}immaterijalom52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom
i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~komi
sli~nomopremom; 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom; 52.484 Trgovina
na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na
malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim
prodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama
52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62
52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama 52.63 52.630 Ostala trgovina na
malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli
bez restorana 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista 55.234 Ostali smje{taj, d.n.;
55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51
55.510 Kantine; 55.52 55.520 Ketering; 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za
prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310 Agencije za nekretnine
0.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika 1.10 71.100 Iznajmljivanje
automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava;
71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.33 71.330
Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340
Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n. 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta
za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje
javnog mnijenja; 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.15 74.150
Upravljanje holding dru{tvima; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti
i tehni~ko savjetovanje 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401
Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 74.70 74.700
^i{}enje objekata
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 39
Dru{tvo obavlja sljede}e vanjskotrgovinske djelatnosti:
1) uvoz i izvoz roba iz okvira registriranih djelatnosti;
2) usluge iz okvira registriranih djelatnosti;
3) posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
4) izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj
vrijednosti (kompenzacioni poslovi)
5) Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i
nauci (know - how)
6) zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti.
Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih
maraka) u novcu.
Osniva~ obezbje|uje sredstva potrebna za osnivanje i po~etak rada Dru{tva u
nov~anom iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade Konvertibilnih maraka) u novcu.
Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i predstavlja
Direktor Dru{tva u okviru djelatnosti Dru{tva. Direktor Dru{tva je - gosp. Tie Davis
Sosnowski, dr`avljanin Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, (sin Waltera), posjeduje
putnu ispravu broj 422016593, izdata od United States - Department of State dana
16.07.2008. godine sa rokom va`enja do 15.07.2018. godine, sa privremeni
boravi{tem u Sarajevu, Bolni~ka 8 - direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru
djelatnosti Dru{tva. Direktor Dru{tva je ovla{ten da poduzima sve radnje i obavlja
sve poslove, u ime i za ra~un Dru{tva u okviru ovla{tenja upisanih u sudski registar,
saglasno Zakonu, Statutu i ovoj Odluci.
Dru{tvo se osniva na neodre|en vremenski period.
(SR-1418/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-Reg-09-003300 od 18. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Ugovorom o pristupanju suosniva~a i izmjenama osniva~kog akta (Odluke o
osnivanju Dru{tva broj OPU 1103/07 03.09.2007.god) broj OPU-IP: 837/09 od
30.11.2009.g., direktor dru{tva "Emerging Markets Consultants" dru{tvo za
informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo sa skra}enim
nazivom "EMC" d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu u ul. Azize [a}irbegovi}
bb, poslovni objekat PP-6, poslovni prostor br.39, Op}ina Novo Sarajevo,
registrovar pod MBS 65-01-0038-07, Mand`uki} Sa{a iz Sarajeva, l.k. br.
05BRF8080, JMBG: 2612977780026, vr{i sljede}e promjene pristupanje novog
osniva~a, promjenu u strukturi osnovnog kapitala dru{tva, promjenu adrese u
sjedi{tu dru{tva i brisanje djelatnosti, te daje sljede}e podatke:
Osniva~i dru{tva su:
- Mand`uki} Sa{a iz Sarajeva, ul. Patriotske lige br. 40/6, JMBG:
2612977180026, l.k. br. 05BRF8080 i
- Sadikovi} - Mand`uki} Merana iz Tuzle, ul. [i selo br. 10, JMBG:
1301979185018, l.k. br. 08BYN4318.
Novo sjedi{te dru{tva je: Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, sprat 10,
Op}ina Ilid`a.
Osniva~ki kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM) u
novcu, a po osniva~ima iznosi: Mand`uki} Sa{a 1.000,00 KM(slovima: jednahiljada
KM) u novcu ili 50%, Sadikovi} - Mand`uki} Merana 1.000,00 KM (slovima:
jednahiljada KM) u novcu ili 50%
Djelatnosti Dru{tva u unutra{niem prometu glase:
Djelatnosti dru{tva u vanjsko-trgovinskom prometu su:
Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu glase:
22.11 22.110 Izdavanje knjiga; 22.12 22.120 Izdavanje novina; 22.13 22.130
Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja; 22.14 22.140 Izdavanje zvu~nih
zapisa; 22.15 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost; 22.21 22.210 [tampanje novina;
22.22 22.220 [tampanje, d.n.;
22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi
sa {tampanjem; 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.31
22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.32 22.320 Umno`avanje
(reprodukcija) videozapisa; 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih
zapisa; 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.02 30.020 Proizvodnja
ra~unara i ostale opreme za obradu podataka; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi
koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.31 45.310 Postavljanje
elektri~nih instalacija i opreme; 32 45.320 Izolacioni radovi; 45.34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 50.102 Trgovina motornih
vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 51.16 51.160
Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.17
51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.18 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima; 51.84 51.840
Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom;
51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom;
51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.12 52.120
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.45 52.450 Trgovina
na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima;
52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481
Trgovina na malo kancelarijskomopremomi ra~unarima; 52.50 52.500 Trgovina na
malo polovnomrobom, u prodavnicama; 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a
koje robu prodaju preko po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i
pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.74 52.740
Popravak d.n.; 64.20 64.200 Telekomunikacije; 70.11 70.110 Stvaranje novih
nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un;70.31 70.310 Agencije za
nekretnine; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.10 71.100
Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih
saobra}ajnih sredstava; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,
uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.;
72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom
(hardwer); 72.21 72.210 Izrada softwarea; 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge
i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje
bazama podataka; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i
ra~unarskih ma{ina; 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.12
74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi
u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja;
74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.20 74.200 Arhitektonske i
in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih
dokumenata; 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje
sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.85 74.850 Sekretarske i
prevodila~ke djelatnosti; 74.86 74.860 Djelatnosti pozivnih centara; 74.87 74.870
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo
obrazovanje d.n.; 92.31 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska
umjetnost; 92.32 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 92.33 92.330
Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova; 92.34 92.340 Ostale zabavne
djelatnosti, d.n.
Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu su:
- Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrovane djelatnosti
- Posredni{tvo u prometu roba i usluga u okviru registrovane djelatnosti
- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti
(SR-1423/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj: 065-0-Reg-09-003336 od
21.12.2009. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
Na osnovu ~l. 269. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 91/07) i Statuta @eljezare Ilija{" d.d.
Ilija{, ul. Bosanski put br. 215 Ilija{, MBS: 1-942, broj rje{enja UF/I-896/02 od
10.06.2002. godine, Nadzorni odbor Dru{tva je na sjednici odr`anoj dana
03.12.2009. godine, uz prisustvo notara Merd`ane [kalji}, donio Odluku br.
OPU-IP:657/09 o razrje{enju Direktora Dru{tva Nuhod`i} Sakipa sa danom
23.11.2009. godine, kao i Odluku o imenovanju v.d. Direktora Dru{tva br. OPU-IP:
657/09 kojom se za vr{ioca du`nosti Direktora Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja
imenuje:
^USTOVI] MIRSAD, ul. 126. Ilija{ke brigade br. 69, Sarajevo-Ilija{, JMBG
2001964171770
(SR-1428/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu je Rje{enjem broj: 065-0-Reg-09-003304 od
28.12.2009. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
Abbott Investments Luxembourg S,a.r.l., sa sjedi{tem u 26 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg, prema Odluci o osnivanju broj OPU-IP-491/09 od
21.10.2009. godine osniva novo privredno dru{tvo pod nazivom: Abbott dru{tvo sa
ograni~enomodgovorno{}u za trgovinu i usluge ("Dru{tvo"). Skra}ena oznaka firme
je Abbott d.o.o. Sjedi{te Dru{tva je u ul. Kolodvorska 12, Sarajevo. Visina osnovnog
kapitala iznosi 10.000 KM /slovima: desethiljada KM/ u novcu. Osniva~ Dru{tva je
Abbott Investments Luxembourg S,a.r.l., sa sjedi{temu 26 Boulevard Royal L-2449
Luxembourg, sa ulogom od 10.000 KM u novcu {to predstavlja 100 % udjela u
Dru{tvu. Djelatnost dru{tva je slijede}a:
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 40 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre{ene proizvode
ili grupe proizvoda, d.n.; 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 72.30 72.300 Obrada
podataka; 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama; 74.13
74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.401 Prire|ivanje
sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande
Vanjskotrgovinska djelatnost dru{tva je:
Usluge iz okvira registrovane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu
roba i usluga; Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{}enja informacija i znanja u
privredi i nauci (know-how); i Zastupanje stranih lica u okviru registovane
djelatnosti
Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom
poslovanju su direktor Dario Nenadi}, sa prebivali{tem na adresi Merhemi}a trg 15,
71000 Sarajevo, broj li~ne karte: 09BRI0666, prokurator Danko Schonwald sa
prebivali{tem u Hrvatskoj na adresi Mari}eva broj 43, 10000 Zagreb, broj paso{a
003050729, prokurator Thomas C Freyman, sa prebivali{tem u SAD, 912 Lake
Street Libertyville, Illinois 60048 i prokurator Edita Bla`evi}, sa prebivali{tem u
Hrvatskoj, 10000 Zagreb, Nike Gr{kovi}a 46, broj paso{a 001220390.
U skladu sa ~lanom 27. Odluke o osnivanju, direktor i prokuratori zastupaju
Dru{tvo u doma}em i vanjskotrgovinskom poslovanju.
(SR-1430/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002976 od 9. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvo NOKIASIEMENS NET d.o.o., sa sjedi{tem u Sarajevu, na adresi Trg
Solidarnosti 2A ("Dru{tvo"), na osnovu Odluke o izmjenama odluke o osnivanju
broj OPU-IP-475/09 od 15.10.2009.g. vr{i promjenu sjedi{ta osniva~a Dru{tva,
promjenu lica ovla{tenog za zastupanje u funkciji prokuriste i promjenu adrese
prebivali{ta lica ovla{tenog za zastupanje u funkciji izvr{nog direktora Dru{tva.
Mati~ni registarski broj Dru{tva je 1-25933.
Naime, u skladu sa Odlukom o izmjenama odluke o osnivanju broj
OPU-IP-475/09 od 15.10.2009.g., novo sjedi{te osniva~a Dru{tva Nokia Siemens
Networks, sada glasi: Gravnhage, Werner von Siemensstraat 7, 2701 AEZoetermeer,
Nizozemska.
Ovom Odlukom Dru{tvo razrje{ava sa funkcije prokuriste gospodina Krais
Jurgen-a, sa prebivali{tem u Ausburg, Tentnerstrasse 49, Njema~ka. Istovremeno se
za prokuristu imenuje gospodin Lubomir [o{ka, dr`avljanin Republike Slova~ke,
broj paso{a BI 1507491, sa prebivali{tem u Hevrovskeho 3, Bratislava 84103,
Republika Slova~ka.
Ovom Odlukom registruje se promjena adrese prebivali{ta lica ovla{enog za
zastupanje u funkciji izvr{nog direktora, gospodina Maksumi} Moamera. Prethodna
adresa prebivali{ta gospodina Maksumi} Moamera, Husein Kapetan Grada{evi}a
b/fb., 71340 Olovo se mijenja sa novomadresomprebivali{ta: D`emala Bijedi}a 40,
71000 Sarajevo.
(SR-1431/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003418 od 29. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva~ Eli Lilly Nederland B.V. sa sjedi{tem u Nizozemskoj, Nieuwegein,
Grootslag 1-5 RA Houten. donio je dana 19. 10. 2009. godine odluku o osnivanju
Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU-IP: 895/09 i to Eli Lilly B-H
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, u Sarajevu, Ulica Ko{evo 9/11, op{tina
Sarajevo Centar.
Firma }e poslovati pod nazivom: Eli Lilly B-H Dru{tvo sa ograni~enom
odgovorno{}u.
Skra}eni naziv: Eli Lilly B-H d.o.o.
- Sjedi{te dru{tva je u Sarajevu, Ulica Ko{evo 9/11, op{tina Sarajevo Centar.
Osnovni kapital dru{tva iznosi 557.411,55 KM u novcu.
Za obaveze Dru{tva osniva~ odgovara svojim udjelom.
Lice ovla{teno za zastupanje u unutra{njem i vanjskom prometu je Amra
\ur|evi}-Rezakovi} iz Sarajeva, ulica Hamze Orlovi}a broj 4, direktor bez
ograni~enja u okviru registrovane djelatnosti Djelatnosti dru{tva u unutra{njem i
vanjskom prometu:
22.22 22.220 [tampanje, d.n., 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija)
ra~unarskih zapisa, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 72.1072.100 Pru`anje konsultanskih
usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.21 72.210 Izrada softwarea,
72.22 72.220 Ostale konsultanske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada
podataka, 72,40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.60 72.600 Ostale
srodne ra~unarske djelatnosti, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog
mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.401 Prire|ivanje
sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.81 74.810 Fotografske
usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke
djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.42 80.420
Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.
U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMET/SPOLJNOTROGVINSKOM
PROMETU
Dru{tvo obavlja sljede}e vanjskotrgovinske djelatnosti:
- Usluge iz okvira registrovane djelatnosti,
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj
vrijednosti (kompenzacioni poslovi)
- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{}enja informacija i znanja u privredi i
nauci (know-how).
- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti.
- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
(SR-1432/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu je Rje{enjem broj: 065-0-Reg-09-003495, od 28. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
Osniva~ Dru{tva Rocko's d.o.o. Sarajevo, Wok to Walk L.L.C., Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
SAD, dana 02.12.2009. godine Odlukom br. 01/2009 o osnivanju dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u, notarski obra|enom pod brojem OPU-IP: 1167/2009,
kojimse osniva Wok to Walk dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u. TomOdlukom
je definirano sljede}e:
Naziv dru{tva: Wok to Walk d.o.o. Skra}eni naziv dru{tva: Wok to Walk d.o.o.
Sjedi{te dru{tva: Zmaja od Bosne 4 - Op}ina Centar, Sarajevo. Privredna djelatnost
dru{tva:
01.11 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje
povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje
sadnica loze; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka
za pravljenje napitaka i za~ina; 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa;
15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.13 15.130
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje
ribe i proizvoda od ribe; 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.32
15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje
vo}a i povr}a, d.n.; 15.41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.42 15.420
Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih
jestivih masti; 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15,52
15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15,61 15.610 Proizvodnja
mlinskih proizvoda; 15,62 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.71
15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.72 15.720 Proizvodnja
gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e
tjestenine i kola~a; 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih
peciva i kola~a; 15.83 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa,
~okolade i konditorskih proizvoda; 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,
kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.86 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.87 15.87
15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.88 15.880 Proizvodnja
homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15.89 15.890
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.91 15.910 Proizvodnja
destiliranih alkoholnih pi}a; 15.92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih
materijala; 15.93 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15.94 15.940 Proizvodnja
jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih
fermeniranih pi}a; 15.96 15.960 Proizvodnja piva; ¸5.97 15.970 Proizvodnja slada;
15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proiyvodnja osvje`avaju}ih pi}a;
16.001 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}aroizvodnja fermeniranog duhana; 16.002
Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda;; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;
zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; Visokogradnja;
Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje
i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje
krovova; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno
izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320
Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni
radovi; 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430
Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi 45.45
45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 41
ru{enje, s rukovaocem; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i
gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,
industrijskom opremom, brodovima i; avionima; 51.14 51.150 Posredovanje u
trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom; `eljezarskom
robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i
predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i
duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene
proizvode ili grupe; proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310
Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i
proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima i jestivim uljima i; mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko
alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od
{e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51.38
51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce;
51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom51.41
51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422
Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima
za doma}instvo i radio i televizijskim; ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za; ~i{}enje; 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima 51.47 51.470
Trgovina na veliko ostalimproizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko
drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima; 51.57 51.570
Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim
ma{inama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i
ma{inama za {ivenje i; pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,
perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim
elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim
ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko
isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, prete`no prehrambenih; proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda;
52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.21
52.210 Trgovina na malo vo}emi povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesomi
proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i
meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i
slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.26
52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na
malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u; specijaliziranim prodavnicama
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410
Trgovina na malo tekstilom; 52.4252.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430
Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo
namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za
doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo
metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}im materijalom 52. 48 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom
opremomi ra~uinarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,
opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom;
52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em;
52.486 Trgovina na malo gorivomza doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u
specijaliziranimprodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u
prodavnicama 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko
po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala
trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102
Hoteli i moteli bez restorana 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista 55.234 Ostali
smje{taj, d.n.; 55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403
Kafane; 55.51 55.510 Kantine; 55.52 55.520 Ketering; 70.11 70.110 Stvaranje novih
nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310 Agencije za
nekretnine70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika 71.10 71.100
Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih
saobra}ajnih sredstava; 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za
gra|evinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i
ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.40 71.400
Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 74.13 74.130
Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.14 74.140 Poslovni i
menad`ment konsalting; 74.15 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.20 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje (osim stru~ne izrade
planske dokumentacije); 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401
Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 74.70 74.700
^i{}enje objekata;
Dru{tvo obavlja sljede}e vanjskotrgovinske djelatnosti
1. uvoz i izvoz roba iz okvira registriranih djelatnosti;
2. usluge iz okvira registriranih djelatnosti
3. posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,; 3. izvoz i uvoz roba i
usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni
poslovi)
4. Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i
nauci (know - how);
6. zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti.
Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM (dvijehiljade Konvertibilnih
maraka) u novcu.
Osniva~ obezbje|uje sredstva potrebna za osnivanje i po~etak rada Dru{tva u
nov~anom iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade Konvertibilnih maraka) u novcu.
Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i predstavlja
Direktor Dru{tva u okviru djelatnosti Dru{tva. Direktor Dru{tva je - gosp. Tie Davi{
Sosnowski, dr`avljanin Sjedinjenih Amer~ih Dr`ava, (sin Waltera), posjedujee
putnu ispravu broj 422016593, izdata od United States - Department of State dana
16.07.2008. godine sa rokom va`enja do 15.07.2018. godine, sa privremeni
boravi{tem u Parajevu, Bolni~ka 8 - direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru
djelatnosti Dru{tva. Direktor Dru{tva je ovla{ten da poduzima sve radnje i obavlja-
sve poslove u ime i za ra~un Dru{tva u okviru ovla{tenja upisanih u sudski registar,
saglasno Zakonu, Statutu i Ovoj Odluci.
Dru{tvo se osniva na neodre|en vremenski period.
(SR-1433/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002540 od 5. 10. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/I-1890/01 od 16. 1. 2002.
godine, pod mati~nim reg. br. 3-51, izvr{en je upis promjene sjedi{ta Kantonalne
Javne ustanove Srednja grafi~ka tehni~ka {kola Ilid`a, u dr`avnoj svojini Ilid`a sa
sjedi{tem u Sarajevu, Ilid`a, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 2.
Skup{tina Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti za
promjenu
naziva Javne ustanove "Srednja grafi~ka tehni~ka {kola" Sarajevo - br.
01-05-18394/09 od 29. 5. 2009. godine, [kolski odbor je donio Odluku o izmjenama
i dopunama pravila Kantonalne javne ustanove "Srednja grafi~ka tehni~ka {kola"
Ilid`a, br.630/2009 od 9. 7. 2009. godine, tako da je novi naziv:
Srednja tehni~ka {kola grafi~kih tehnologija, dizajna i multimedije Ilid`a.
(SR-1436/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-003246 od 4. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dana 12.11.2009. godine "STUDIO MARKETING J. WALTER THOMP-
SON" Dru{tvo za marketing i pru`anje usluga d.o.o. Sarajevo, zastupan od strane
direktora, kao osniva~ dru{tva "PR KOMUNIKACIJE" Dru{tvo za merketing i
pru`anje usluga d.o.o. Sarajevo, ^obanija 20, upisanog u registar privrednih
subjekata Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-2509/03 od 27. 1.
2004. god., mati~ni registarski broj 1-24477, donio je odluku o izmjeni Odluke o
osnivanju broj OPU- IP-1374 /09 od 12. 11. 2009. godine kojom mijenja direktora
Dru{tva.
Umjesto Had`ikari} Jasmine iz Sarajeva, Curak broj 3, dosada{njeg direktora sa
ograni~enjem upisuje Solak Emira iz Sarajeva, Ulica Semira Fra{te 5, JMBG
1803983136558, direktor Dru{tva, sa svim pravima i obavezama koje po zakonu
ima, s tim da nema pravo potpisa kreditnih ugovora ~ija vrijednost prelazi iznos od
50.000,00 KM, te nabavku opreme ~ija vrijednost prelazi iznos od 5.000,00 KM.
(SR-1438/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjembroj 065-0-Reg-08-003270 od 29.06.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
@eljezara "Ilija{" d.d. Ilija{ sa sjedi{tem: Ilija{, ul. Bosanski put br.215
registrovana kod Op}inskog suda u Sarajevu pod mati~nim registarskim brojem
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 42 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
subjekta upisa 1-942, po Skup{tini dioni~ara, donijela je Statut o izmjenama I
dopunama Statuta Dioni~kog dru{tva (pre~i{}en tekst) broj: SK: 01-3/01 od
05.08.2005.g., donijet od Skup{tine dioni~ara @eljezare "Ilija{" broj 01 -1733/08 od
29.05.2008.g.,potvr|en od strane notara Sefedina Suljevi}a iz Ilija{a OPU- 594/08
od 29.05.2008.g, sa ispravkom ~lana 1. Statuta broj 01-1733/08 od 18.05.2009.g.,
kojim se vr{i brisanje, dopuna i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o
klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/2006)
tako da brisana, dopunjena i uskla|ena djelatnost Dru{tva sa Odlukomo klasifikaciji
djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/2006) glasi:
20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove
impregnacija drveta 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.20
20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli;
20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400
Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta; 27.10 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura; 27.21 27.210
Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza; 27.22 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika;
27.31 27.310 Hladno vu~enje; 27.32 27.320 Hladno valjanje uzanih traka; 27.33
27.330 Hladno oblikovanje profila; 27.41 27.410 Proizvodnja plemenitih metala;
27.42 27.420 Proizvodnja aluminija; 27.43 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja;
27.44 27.440 Proizvodnja bakra; 27.45 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala;
27.51 27.510 Livenje `eljeza; 27.52 27.520 Livenje ~elika; 27.53 27.530 Livenje
lakih metala; 27.54 27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 28.11 28.110
Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.12 28.120
Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.21 28.210
Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; -8.22 28.220 Proizvodnja
kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.30 28.300 Proizvodnja parnih kotlova,
osim kotlova za centralno grijanje; 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i
valjanje metala; metalurgija praha; 28.51 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje
metala; 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.61 28.610 Proizvodnja sje~iva;
28.62 28.620 Proizvodnja alata; 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.71
28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; 28.72 28.720
Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.73 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda;
28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga;
28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. t; 29.11 29.110
Proizvodnja motora i turbina, osimmotora za avione i motorna vozila; 29.12 29.120
Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.14
29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 29.21
29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika; 29.22 29.220 Proizvodnja
ure|aja za dizanje i preno{enje; 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione
opreme, osim one za doma}instvo; 29.24 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e
namjene, d.n.; 29.31 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo; _
29.32 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.41 29.410
Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; ' 29.42 29.420
Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.43 29.430 Proizvodnja
ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.51 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju; 29.52
29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo; 29.53 29.530
Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 29.54 29.540 Proizvodnja
ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e; 29.55 29.550 Proizvodnja ma{ina za
industriju papira i kartona; 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne
namjene, d.n.; 37.10 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 40.30 40.300
Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom; 45.11 45.110 Ru{enje i
razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i
sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje;
45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22
45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.241 Izgradnja
hidrogra|evinskih objekata; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju
specijalno izvo|enje ili opremu; 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i
opreme; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih
instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasa|ni i
{tukatumi radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje
podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.45
45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili
ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina
motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima; 50.20
50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i
priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za
motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za
motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na
veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo;
50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.11 51.110
Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim`ivotinjama,; tekstilnim
sirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima,
rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; i 1.13 51.130 Posredovanje u
trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.15 51.150 Posredovanje u
trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i; `eljezarskom
robom; 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
sli~nimproizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama;
51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom
robom, cijevima, ure|ajima i opremom za; vodovod i grijanje; 51.55 51.550
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova; 51.56 51.560 Trgovina na
veliko ostalim poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i
ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama "; 51.82 51.820
Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina
na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84
51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85
51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.87
51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju;
51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,
uklju~uju}i i tr:; 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un;
52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no
prehrambenih; ^ proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.442 Trgovina na malo
opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450
Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim;
ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;
52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.721
Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za
doma}instvo; 55.30 55.300 Restorani; 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom
saobra}aju; 67.13 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.;
70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310 Agencije za nekretnine;
74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.70 74.700 ^i{}enje objekata; 74.85
74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.87 74.870 Ostale poslovne
djelatnosti, d.n.; 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova;
92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
(SR-1439/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003228 od 1. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Zakona o privrednimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03)) i Otpravka Izvornika Notara Nerminke
Hamidovi} OPU-IP: 796/09 od 17.11.2009.g., Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Radio-televizije Islamske zajednice, br. 4149/06 od
09.11.2006.g., osniva~ Dru{tva RTVIZ "BIR" d.o.o. Sarajevo, Islamska zajednica u
Bosni i Hercegovini, dana 17.11.2009.god. vr{i sljede}e uskla|ivanje i dopunu
djelatnosti:
U unutra{njem prometu se registruje djelatnost: 64.20 64.200
Telekomunikacije.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Radio-televizija Islamske zajednice
"BIR" Dru{tvo za radio i televizijsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, je upisano u registar
Op}inskog suda u Sarajevu, Rje{enjem br. reg. 065-0-Reg-06-002351 od
15.11.2006.g.,-mat. reg. broj: 1-25974.
Djetatnost subjekta upias u unutra{njem prometu:
64. 20 64.200 Telekomunikacije; 92.20 92.200 Radio i televizijske djelatnosti.
(SR-1440/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-Reg-09-002651 od 10. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odredbe ~lana 24. Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom
odgovorno{}u broj: 01/07 od 12.01.2007.godine i Odluke o izmjenama Odluke o
osnivanju dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u broj: OPU-492/07 od 27.08.2007.
godine veza broj: OPU-974/07 od 04.12. 2007. godine i broj: OPU-3098/08 od
10.09.2008.godine firma KEMA Puconci, kamen in specialni gradbeni materijali
d.o.o. 9201 Puconci, Puconci 109 - Republika Slovenija, koju po punomo}i zastupa
Hrnjica Fikret iz Sarajeva, u svojstvu osniva~a privrednog dru{tva pod nazivom:
"KEMABH" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo sa sjedi{tem
u Sarajevu - Ilid`a, ul. Lu`ansko polje br.40, registrovanog rje{enjem Op}inskog
suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-07-000259 od 07.02.2007.godine; broj:
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 43
065-0-Reg-08-002473 od 14.02.2008.godine i broj: 065-0-Reg-08-002903 od
04.10.2008.godine mati~ni - registarski broj subjekta upisa: 1-26128, donijela je
Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u
koju je notarski obradio Notar [trik Nedim 16.09.2009. godine pod brojem:
OPU-IP-181/09, a kojim se vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva sa sljede}im
podacima:
Osnovni kapital Dru{tva registrovan rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu
broj: 065-0-Reg-07-000259 od 07.02.2007.godine u iznosu od 97.791,50
(devedesetsedamhiljadasedamstotina-devedesetjedan i 50/100) KM u novcu
pove}ava se za iznos od 391.166,00 (tristotinedevedesetjednuhiljadustotinu-
{ezdeset{est) KM u novcu i isti ~e nakon pove}anja iznostiti 488.957,50
(~etiristotineosamdesetosamhiljadadevetstotinapedesetsedam i 50/100) KM u
novcu ili 100%.
(SR-1441/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-Reg-09-003147 od 17. 11. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Dru{tva za projektovanje,
in`injering i usluge,,BS PROJEKT"d.o.o. Sarajevo broj OPU-IP1226/2009 od
12.11.2009.godine Osniva~ Bilali} Sabrija, sin Hamdije, JMBG 0102966183591,
nastanjen u Sarajevu ulica Grada~a~ka broj 134, li~na karta broj 04BTJ0826 izdata
od MUPKS, Sarajevo, Novi Grad, dana 10.12.2004. godine DRU[TVA: Dru{tvo za
projektovanje, in`injering i usluge,,BS PROJEKT" d.o.o. Sarajevo (skra}eni
naziv,,BS PROJEKT" d.o.o. Sarajevo sjedi{tem u Sarajevu, ulica Lukavi~ka Cesta
broj 164-P, Op}ina Novi Grad, rje{enje o registraciji Op}inskog suda u Sarajevu broj
065-0-Reg-08-003024 od 16.01.2009.godine, MBS 1-25857, vr{e promjenu naziva
ulice sjedi{ta dru{tva i promjenu naziva uluce prebivali{ta lica ovla{tenog za
zastupanje/direktora.
Raniji naziv ulice dru{tva je Lukavi~ka Cesta broj 164-P,Op}ina Novi Grad
Novi naziv ulice dru{tva je Ramiza Sal~ina broj 296, Op}ina Novi Grad
Ranij naziv ulice lica ovla{tenog za zastupanje je Lukavi~ka Cesta do broja
164.Op}ina Novi Grad Novi naziv ulice lica ovla{tenog za zastupanje je Ramiza
Sal~ina broj 296, Op}ina Novi Grad.
(SR-1443/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002902 od 2. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvo za upravljanje fondovima "[IB-AR INVEST" d.d. Sarajevo, sa
sjedi{temu Sarajevu, Skenderiji br. 48, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda
u Sarajevu rje{enjem broj UF/I 1890/99 od 15.10.1999. godine na registarskom
ulo{ku broj 1 - 22082, i naknadnim upisima pod brojem UF/I-96/02 od
05.03.2002.g., UF/I-2429/04 od 28.12.2004.g., UF/I-64/05 od 24.01.2005.,
UF/I-366/05 od 24.02.2005.g., UF/I-2152/05 od 25.01.2006.g.,
065-0-Reg-06-000071 od 16.05.2006.g., 065-0-Reg-06 001493 od 12.09.2006.g. i
065-0-Reg-08-001225 od 19.05.2008.g., vr{i uskla|ivanje djelatnosti prema,
Odluci o klasifikaciji djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) i
pove}anje broja lica ovla{tenih za zastupanje -imenovanje Izvr{nog direktora
Dru{tva.
- Skup{tina Dru{tva donijela je dana 22.06.2009.g. slijede}e odluke: pod
brojem 1-205/09 Odluku o uskla|ivanju djelatnosti - prema Odluci o klasifikaciji
djelatnosti u BiH("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06) Dru{tvo obavlja djelatnost pod
{ifrom 67.120 - Posredovanje u poslovima s vrijednosnir papirima (notarska obrada
akt OPU-IP-115/2009); pod brojem 1-206/09 Odluku o usvajanj Statuta Dru{tva,
(notarska obrada akt OPU-IP-115/2009); i Statut Dru{tva, br. I-207/09 (uskla|en sa
Zakonom o privrednim dru{tvima i Zakonom o investicijskim fondovima), (notarsk
obrada akt OPU-IP-115/2009);
- Nadzorni odbor Dru{tva donio je dana 23.11.2009.g. Odluku o imenovanju
Edina [abanovi}a z izvr{nog direktora Dru{tva (notarska obrada akt
OPU-IP-265/2009 od 23.11.2009.g.)
(SR-1444/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002795 od 23. 10. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
DENISLEHMANN, ro|en dana 06.01.1975.god. sa privremenimboravi{temu
Sarajevu, Ograde br. 3, ~iji je identitet utvr|en uvidomu paso{ broj 523378658 izdat
od Stadt Koln, dana 06.04.2005. godine, sa va`enjem do 05.04.2015 godine, kao
osniva~ i jedini ~lan Dru{tva "TELCO" Dru{tvo za marketing i usluge d.o.o.
Sarajevo, skra}eni naziv, TELCO " D.O.O. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Ul.
Ismeta Alajbegovi}a [erbe broj bb, Op}ina Ilid`a, koje je upisano u sudski registar
pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 65-01-0788-09, prema Rje{enju
Op}inskog suda Sarajevo broj 065-0-Reg-09-000987 od 27.04.2009.god., donio je
ODLUKU o izmjeni Osniva~kog al broj OPU - IP 548/09 od 12.10.2009., kojom je
utvrdio promjenu adrese u sjedi{tu Dru{tva. Prema donesenoj odluci utvr|eno je da
je sjedi{te dru{tva: D`emala Bijedi}a br. 185, Op}ina Ilid`a.
(SR-1447/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-Reg-09-002727 od 13. 11. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu ugovora o izmjeni ugovora o uskla|ivanju statusa dru{tva sa
zakonom o privrednim dru{tvima broj OPU-IP 1010/2009 od 30.09.2009.godine
osniva~ Zorko Milan, sin Franc, JMBG 1004952500294, ro|en u Mariboru, dana
10.04.1952.godine, nastanjen u Republici Sloveniji, grad Maribor, ulica Pari{ke
komune broj 027 i Ili} @eljko, sin Anta, JMBG 1504952170009, ro|en u Sarajevu,
dana 15.04.1952. godine, nastanjen u Sarajevu, ulica Hakije Kulenovi}a broj 5,
dru{tva: Dru{tva "DIASAR" Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevu (skra}eni naziv "DIASAR" d.o.o. Sarajevo), sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Velika Drveta broj 2, MBS 1-21659, rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu broj
UF/l-3520/00 od 03.08.2002.godine vr{e promjenu naziva ulice adrese/sjedi{ta
dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva.
Raniji naziv ulice/adrese dru{tva je: ulica Velika Drveta broj 2.
Novi naziv ulice/adrese dru{tva je: ulica Sr|ana Aleksi}a broj 16.
Uskla|ene djelatnostu dru{tva su:
26. 11 26.1 10 Proizvodnja ravnog stakla; 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada
ravnog stakla; 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla; 26.14 26.140 Proizvodnja
staklenih vlakana; 26.15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i
tehni~ke staklene proizvode; 26.21 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za
doma}instvo i ukrasnih predmeta; 26.22 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih
ure|aja; 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija;
28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.21
28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.40 28.400 Kovanje,
presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.51 28.510 Povr{inska
obrada i prevla~enje metala; 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 36.12 36.120
Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.13 36.130 Proizvodnja
ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 45.11
45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.12 45.120 Ispitivanje
terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata
niskogradnje; t45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova;
45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.25
45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu;
45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.32 45.320 Izolacioni
radovi; 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja
stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi;
45.442 Staklarski radovi 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500
Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina
motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103
Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak
motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na
veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303
Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina
motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina
motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u
trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i
popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim
`ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.13 51.130
Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140
Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima;
51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i
metalnom `eljezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini
hranom, pi}emi duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.24 51.240
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 44 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.25 51.250
Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i
proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko
alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od
{e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51.38
51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce;
51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.41
51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422
Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima
za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.51 51.510
Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima;
51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na
veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje; 51.55.51.550 Trgovina na veliko hemijskim
proizvodima; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.57
51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko
alatnim ma{inama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i
ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim
ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na veliko
poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.90
51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110 Trgovina
na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a
i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.22 52.220
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo
ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom,
tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27
52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i
toaletnim preparatima; 52.41 51.410 Trgov ina na malo tekstilom; 52.42 52.420
Trgovina na malo odje}om; 52.45 52.430 Trgovina na malo obu}omi predmetima od
ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.45 52.450 Trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim; 52.46 52.460 Trgovina
na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo
knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo
kancelarijskomopremomi ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom,
fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom
opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo
cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivomza doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina
na malo u specijaliziranimprodavnicama;52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom
robom, u prodavnicama; 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu
prodaju preko po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63
52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.721 Popravak radio i
televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo;
60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.11 63.110 Pretovar tereta;
63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u
saobra}aju; 64.20 64.200 Telekomunikacije; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih
usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.21 72.210 Izrada softwarea;
72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada
podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50 72.500
Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.60 72.600
Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u
tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske
djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim izrade planskih; 74.87 74.870 Ostale
poslovne djelatnosti, d.n.; 80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
d.n.
Za direktora dru{tva u unutra{njem i vanjskotgovinskom prometu imenuje se
Ili} Tanja, k}i @eljka, JMBG 2712981750020 nastanjena u Sarajevu, ulica Hakije
Kulenovi}a broj 5, li~na karta broj 09BRH8731 izdata od MUP KS, Sarajevo,
Centar, dana 22.05.2009. godine, direktor bez ograni~enja ovla{tenja
(SR-1458/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002925 od 2. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju OPU-IP-1210/09 od
16.10.2009.g. i Ispravke Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju notarski obra|ene po
notaru pod brojem - OPU-IP-1210/09 dana 16.10.2009.g.-OPU-IP-1210/09 od
09.11.2009.g. Atel Energy AG, Oltnerstrasse 63, 5013 Niedergosgen, [vicarska
(mati~ni reg. br. CH-170.4.003.137-4) kao osniva~ dru{tva Atel BH dru{tvo sa
ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Sarajevo, skra}eni naziv: Atel BH
d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Dalmatinska 6/1 (dru{tvo osnovano
rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg-07-003694 od 07.02.2008.g.,
mati~ni reg. br. 65-01-0052-08) mijenja naziv i skra}eni naziv dru{tva.
Novi naziv dru{tva je: Alpiq Energija BH d.o.o. dru{tvo sa ograni~enom
odgovorno{}u za trgovinu i usluge.
Novi skra}eni naziv dru{tva je: Alpiq Energija BH d.o.o.
(SR-1459/10-S)
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-10-003317 od 14.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Osniva~i dru{tva Vap d.o.o. Sarajevo: strano pravno lice Vap L.L.C., dru{tvo sa
ograni~enom odgovorno{}u, Corporation Service Company, 271 1 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, SAD, Sa{a Tri{i}, Milojka Djaka 27,
Beograd, Republika Srbija i Branimir Lali}, Rosengasse 20, 2333 Leopoldsdrof,
Austrija potpisali su u Sarajevu dana 13.11.2009. godine Ugovor o osnivanju dru{tva
sa ograni~enom odgovorno{}u, br. OPU-IP-545/09, kojim se osniva Vap dru{tvo sa
ograni~enom odgovorno{}u. Tim Ugovorom je definirano sljede}e:
Naziv dru{tva: Vap dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Skra}eni naziv
dru{tva: Vap d.o.o.
Sjedi{te dru{tva: Zmaja od Bosne 4 - Op}ina Centar, Sarajevo. Privredna
djelatnost dru{tva:
15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje
mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi;
15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i
konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330
Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, drugdje nespomenuto~; 15.410 Proizvodnja
sirovih ulja i masti; 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja
margarina i sli~nih jestivih masti; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i
sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja
mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.710
Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za
ku}ne ljubimce; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820
Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830
Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda;
15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na;
15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani;
15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane;
15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.910 Proizvodnja
destiliranih alkoholnih pi}a; 15.920 Proizvodnja etiJ-alkohola iz fermeniranih
materijala; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina
od ostalog vo}a; 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a; 15.960
Proizvodnja piva; 15.970 Proizvodnja slada; 15.981 Proizvodnja mineralne vode;
15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 16.001 Proizvodnja fermen i ranog duhana;
16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda; 45.110 Ru{enje i razbijanje
objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211
Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje
objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220 Postavljanje
krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji
zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih
instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih
instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi;
45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441
Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500
Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem51.130 Posredovanje u
trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredovanje u
trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom
robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 45
od ko`e 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima; 51.220 Trgovina na
veliko cvije}em i rastinjem; 5 1.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310
Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 5 1.320 Trgovina na veliko mesom i
proizvodima od mesa; 5 1.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim
proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko
alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima;
51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370
Trgovina na veliko kafom, ~ajevima. kakaomi za~inima; 51.380 Trgovina na veliko
ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom;
51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430
Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim
ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i
sredstvima za ~i{}enje 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim
proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, d.n.
51.531 Trgovina na veliko drvetom; 5 1.532 Trgovina na veliko gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom; 5 1.560 Trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina
na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i
ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom
opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim
ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i
opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i
navigaciju; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.1 10
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih
proizvoda, pi}a i; duhanskih proizvoda 52.120 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranimprodavnicama 52.210 Trgovina na malo vo}emi povr}em52.220
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom,
ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i
slatki{ima 52.250 Trgovina na malo alkoholnimi drugimpi}ima 52.260 Trgovina na
malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i
duhanskimproizvodima u specijaliziranimprodavnicama; 52.330 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420
Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}omi predmetima od ko`e;
52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za
osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo
knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo
kancelarijskomopremomi ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom,
fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom
opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo
cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, d.n.
52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na
malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te 52.620 Trgovina na malo na tezgama
i pijacama 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s
restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.231 Ostali smje{taj za boravak
turista 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei
(buffet); 55.403 Kafane 55.510 Kantine; 55.520 Ketering (Catering) 70.110
Stvaranje novih nekretnina za prodaju 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za
vlastiti ra~un 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un 70.310 Agencije za
nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika .; 71.320
Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih
ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i
opreme, d.n.; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140
Poslovni i menad`ment konsalting; 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje 74.300 Tehni~ko
ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i
propagande, d.n. 74.700 ^i{}enje objekata; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.;
Dru{tvo obavlja sljede}e vanjskotrgovinske djelatnosti:
1) vanjska trgovina robama i uslugama u okviru registriranih djelatnosti;
2) usluge u okviru registriranih djelatnosti;
3) posredovanje i zastupanje u trgovini robom i uslugama, te konsignacijska
prodaja robe u okviru registriranih djelatnosti
4) usluge me|unarodnog transporta roba i usluge koji se odnose na
me|unarodni transport (kao {to su me|unarodna {pedicija, skladi{tenje);
5) zastupanje stranih dru{tava u prometu robe i usluga.
Osnovni kapital dru{tva iznosi 2,000 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka)
u novcu. ^lanovi dru{tva upisuju i upla}uju osnovni kapital dru{tva kako slijedi:
Vap L.L.C., dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u sa ulogom u osnovnom
kapitalu dru{tva u iznosu od 980 KM(devetstotinaosamdeset konvertibilnih maraka)
u novcu, {to ~ini 49% udjela u osnovnom kapitalu
dru{tva.
Sa{a Tri{i} sa ulogom u osnovnom kapitalu dru{tva u iznosu od 510 KM
(petstotinadeset Konvertibilnih maraca) u novcu, {to ~ini 25,5% udjela u osnovnom
kapitalu dru{tva.
Branimir Lali} sa ulogom u osnovnom kapitalu dru{tva u iznosu od 510 KM
(petstotinadeset Konvertibilnih maraca) u novcu, {to ~ini 25,5% udjela u osnovnom
kapitalu dru{tva.
Upravni organi dru{tva su: Skup{tina i Uprava.
Skup{tinu ~ine svi ~lanova dru{tva.
Upravu dru{tva ~ini direktor, a za imenovanje i razrje{enje direktora neophodna
je saglasnost svih ~lanova. Direktor dru{tva je Tie Davis Sosnowski, sa prebivali{tem
na adresi Bolni~ka 8, Sarajevo, paso{/putovnica broj422016593, izdata od strane
United States, Department of State, dana 16.07.2008. godine sa va`enjem do
15.07.2018. godine. Direktor je ovla{ten da zastupa dru{tvo u doma}em i
vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja, osim u pogledu onih pitanja za
koja je potrebna prethodna pismena saglasnost svih ~lanova dru{tva, a koja su:
(i) u pogledu sredstava dru{tva, bilo kakvo sticanje, prodaja, prenos, razmjena,
hipoteka, finansiranje, zalo`no pravo ili teret na cjelokupnom poslovanju i/ili
sredstvima dru{tva, odnosno dijelovima istih, osim u slu~aju uobi~ajenih prodaja,
razmjena, prenosa imovine dru{tva tokom uobi~ajenog toka poslovanja, ukoliko
takav pravni posao, zajedno sa svim ostalim sli~nim pravnim poslovima u
predmetnoj kalendarskoj godini, podrazumijeva imovinu ~ija vrijednost ili
kupoprodajna cijena iznosi manje od 10.000 EUR ukupno;
(ii) u pogledu finansijskog poslovanja dru{tva: a) utvr|ivanje glavnih
ra~unovodstvenih politika dru{tva, b) dodjeljivanje bilo kakvih zajmova od strane
dru{tva tre}im stranama i/ili ~lanovima dru{tva, odnosno obrnuto, c) odabir banaka
za polaganje finansijskih sredstava dru{tva, te odre|ivanje lica ovla{tenih za
podizanje takvih finansijskih sredstava sa ra~una, d) izdavanje garancija i
vrijednosnih papira, e) izdavanje i prihvatanje zadu`nica i f) stvaranje bilo kakvih
izdataka ili obaveza od strane ili u ime i za ra~un dru{tva za ukupni iznos koji je ve}i
od 10.000 EURu bilo kojemperiodu od dvanaest mjeseci za bilo koji pravni posao ili
grupu sli~nih ili povezanih pravnih poslova;
iii) u pogledu radova na pobolj{anju u bilo kojemzakupljenomprostoru koji se
koristi u okviru redovnih poslovnih aktivnosti dru{tva i njegovih relevantnih
projekata, odobrenje a) bilo kakvih planova, b) vremenskog plana izgradnje, c)
bud`eta, d) zahtjeva za planovima izgradnje, te svih ostalih pitanja od su{tinskog
zna~aja koja se odnose na sticanje ili pobolj{anje relevantnog projekta dru{tva
(uklju~uju}i bez ograni~enja radove na adaptaciji zakupljenog prostora), e) bilo
kakvih ugovora o izvo|enju gra|evinskig radova, f) izbora izvo|a~a radova,
arhitekata i in`injera, g) osiguranja, osiguravatelja, te potra`ivanja koja se na to
odnose, te h) bilo kakvo odstupanje ili izmjene bilo ~ega od prethodno nabrojanog;
(iv) u pogledu poslovanja dru{tva, odobrenje a) osiguranja, osiguravatelja za
isto, te potra`ivanja na osnovu takvog osiguranja, b) godi{nji teku}i bud`eti,
uklju~uju}i i iznose rezervi za kapitalna unapre|enja, zamjene, kupovine, c)
adaptacije zakupljenog prostora, te provizije za zakup, d) izmjene bilo ~ega od
prethodno nabrojanog, te e) sva pitanja koja se odnose na usagla{enost sa zakonima o
za{titi okoli{a, zdravlja, pristupa, te drugim zakonima;
(v) preuzimanje bilo kakvih pravnih radnji kao {to su (a) pokretanje ili
pojavljivanje u bilo kojem pravnom postupku, (b) odabir advokata i drugih
stru~njaka za zastupanje dru{tva u vezi sa bilo kojim pravnim postupkom; (c)
zaklju~ivanje, u~estvovanje ili dono{enje odluka koje se odnose na bilo kakvu
eventualnu nagodbu ili razrje{enje bilo kakvog pravnog postupka; i (d) bilo kakva
pitanja koja se odnose na prethodno nabrojano;
(vi) zaklju~ivanje bilo kakvog sporazuma sa bilo kojim~lanomUprave dru{tva
i/ili prokuristom ili njegovim Povezanim dru{tvima, kao i sa bilo kojim od ~lanova
dru{tva ili njihovim Povezanim dru{tvima;
(vii) bilo kakav prenos prava i ovla{tenja Uprave dru{tva na tre}e strane;
(vi i i) odricanje od bilo kakvih prava koja imaju materijalnu vrijednost u ime i
za ra~un dru{tva;
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 46 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
oprost bilo kakvih dugovanja ili potra`ivanja u ime i za ra~un dru{tva, ~ija
vrijednost prelazi 10.000 EUR. Dru{tvo se osniva na neodre|en vremenski period.
(SR-1462/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-Reg-09-003163 od 14. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Dana 04.11.2009.godine dru{tvo dm drogerie markt GmbH, Austria, kao
osniva~ dru{tva dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo sa sjedi{tem u Sarajevu, ul.
Lu`ansko polje broj 40b upisano u registar privrednih subjekata Rje{enjem
Op}inskog suda u Sarajevo broj UF/I-1830/05 od 31.10.2005.godine, mati~ni
registarski broj 1-25381, zastupan od strane punomo}nika [~osel Damira, donio je
Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju dru{tva broj OPU-IP- 1327/09 /09 od
04.11.2009. godine kojom se mijenja sjedi{te osniva~a i bri{e jedan prokurista
dru{tva.
Umjesto dosada{njeg sjedi{ta osniva~a: Austria, Kasernenstr. 1/4/105, A-5073
Wals, upisuju se novo sjedi{te: Austria, Gunter Bauer Strasse 1, 5073 Wals.
Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dru{tva broj OPU-IP- 1327
/09 od 04.11.2009. godine prestaju sva ovla{tenja \or|evi} Jasni iz Beograda, Bra}e
Baruh 6 - prokuristi sa ovla{tenjem da preduzima sve radnje za Dru{tvo, potpisuje
akte i zaklju~uje ugovore, osim prenosa i optere}enja nekretnina i to zajedno sa
direktorom dru{tva.
Lica ovla{tena za zastupanje dru{tva su:
Mirko Mraku`i}, Ozalj, Tre{}erovac 16, Republika Hrvatska - direktor bez
ograni~enja u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju i Damir [losel,
nastanjen u Zapre{i}u, ul. Ivana Kukuljevi}a br. 14 - izvr{ni direktor bez ograni~enja
Isakovi} Admira, sa prebivali{tem u Sarajevu, Ulica Adema Bu}a broj 199,
JMB 2409974168300 - prokurista sa ovla{tenjem preduzima sve radnje za Dru{tvo,
potpisuje akte i zaklju~uje ugovore, osim prenosa i optere}enja nekretnina i to
zajedno sa direktorom Dru{tva ili sa drugim prokuristom.
(SR-1464/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003051 od 10. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Steiermärkische bank und Sparkassen Aktiengesellschaft sa sjedi{temu Grazu,
Am Sparkassenplatz 4, Postfach 844, Austrija, zastupano po punomo}niku Ho{o
Elmi, ovla{}enoj po punomo}i ovjerenoj kod notara Dr. Peter Wenger u Grazu -
Austrija, dana 19. 10. 2009. g., pod brojem BRZ: 2049/08, i Sparkasse Bank d.d.,
zastupana po izvr{nomdirektoru Zahidi Kari} i izvr{nomdirektoru Sanelu Kusturici,
osniva~i dru{tva S-leasing dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za lizing
nekretnina, vozila, brodova i ma{ina, Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
D`eneti}a ~ikma br. 1, upisano u Registar Op}inskog suda u Sarajevu pod mati~nim
reg. brojem subjekta upisa 1-26366, zaklju~ili su 30. 10. 2009. godine, Ugovor
(OPU-IP-224/09 od 30. 10. 2009.) o izmjenama Ugovora o osnivanju dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u br. OPU-101/07 od 5. 6. 2007. i donijeli Odluku o
imenovanju prokuiriste privrednog dru{tva OPU-IP-225/09 od 30. 10. 2009.
NavedenimUgovoromizvr{eno je: izmjena naziva suosniva~a ABS Banka d.d.
Sarajevo i pove}anje osnovnog kapitala, a Odlukom imenovanje prokuriste
privrednog dru{tva, imjenovana je Tunji} Juzba{i} Vilme na du`nost prokuriste
Dru{tva.
Osniva~i Dru{tva su:
1. Steiermärkische bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, A-8011 Graz, Am
Sparkassenplatz 4, Postfach 844, Austrija, registrovano kod Pokrajinskog suda za
gra|ansko-pravne predmete u Grazu, pod regisarskim brojem FN 34274 D
2. Sparkasse Bank d.d., sa sjedi{tem u Sarajevu u ulici Trampina br. 12/VI
(op}ina Centar Sarajevo), upisano u Registar privrednih dru{tava Op}inskog suda
Sarajevo pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 65-02-0006-06 (stari
broj: 1-21946)
Osnovni kapital Dru{tva pove}ava se unosom nova u iznosu od 1.000.000,00
KM, i to: Steiermärkische bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, 900.000,00 KM
u novcu, Sparkasse Bank d.d. 100.000,00 KM u novcu.
Nakon pove}anja osnovni kapital Dru{tva iznosi 1.200,000,00 KM unesen u
novcu i to:
- Steiermärkische bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, 1.080.000,00 KM,
sa 90% udjela u Dru{tvu,
- Sparkasse Bank d.d. 120.000,00, sa 10% udjela u Dru{tvu.
Pored lica ovla{}enih za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i
vanjskotrgovinskomprometu upisanih u sudski registar, imenuje se i Tunji} Juzba{i}
Vilme na du`nost prokuriste Dru{tva, sa ograni~enjem da mo`e preuzimati prava i
obaveze samo zajedno sa direktorom, izvr{nimdirektoromili drugimprokuristom.
(SR-1467/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002652 od 30. 11.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Odlukomo izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom
odgovorno{}u Berlin Chemie/Menarini BH d.o.o. za zastupanje i posredovanje
Sarajevo, broj OPU-IP-287/09 od 31. 8. 2009. godine, osniva~ Dru{tva
Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH, Berlin, Njema~ka, upisan u Registar
privrednog suda u Charlottenburgu broj HRB64390 B, izvr{io je izmjene i dopune u
Dru{tvu Berlin Chemie/Menarini BH d.o.o. za zastupanje i posredovanje Sarajevo,
upisano u Registar Op}inskog suda u Sarajevu, MBS65-01-0937-09, JIB
42011460790000, izvr{io je promjene u smislu promjene direktora Dru{tva,
promjene zamjenika direktora Dru{tva, promjene prokuriste Dru{tva i uvo|enja
funkcije jo{ jednog/drugog prokuriste i imenovanje jo{ jednog prokuriste Dru{tva,
nakon ~ega lica ovla{tena za zastupanje i perdstavljanje Dru{tva
Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o. Sarajevo su Aida Pavlovi} iz Srajeva, ul.
Br~anska br. 14, JMB 2106971177675 - direktor Dru{tva, Arnela Bali} iz Sarajeva,
ul. Nerkeza Smailagi}a br.2, JMB 1307972177190 - zamjenik direktora Dru{tva, sa
istim ovla{tenjima kao i raniji direktor i zamjenik direktora Dru{tva, te Grahl Chris-
tian iz Njema~ke, paso{ broj C3P3RT43K i Vekovi} Marinko iz Crne Gore, sa
prebivali{tem u Be~u, R. Austrija, paso{ broj P 2934370 - prokuristi Dru{tva, sa
ovla{tenjima ranijeg prokuriste.
Dosada{nji direktor Dru{tva, Ne|ad Ke~o iz Sarajeva, ul. Malta br. 11, JMB
2705961172676 - razrje{ava se du`nosti direktora Dru{tva i dosada{nji prokurista
Dru{tva Sanna Vincenzo iz Italije, paso{ broj AA3259364 - razrje{va se du`nosti
porkuriste Dru{tva.
(SR-1469/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002995 od 11. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu Ugovora o izmjeni Ugovora o osnivanju dru{tva sa ograni~enom
odgovorno{}u br. 1/2006 od 28.12.2006.godine OPU:-IP: 882/09 od 16.10.2009..,
osniva~i dru{tva "FAREL" d.o.o. Sarajevo (mati~ni broj subjekta upisa 1-26111)
vr{e: promjenu adrese jednog od osniva~a, brisanje, dopunu i uskla|ivanje
djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u BiH ("Sl.glasnik
BiH", br.84/06) te promjenu ovla{tene osobe za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i
vanjskotrgovinskom poslovanju, sa slijede}im podacima:
OSNIVA^I: 1. Faris Kalabi}, nastanjen u SRNjema~koj, ul. Rutli Strasse br. 8,
Berlin, dr`avljanin R. Austrije; 2. Elvira Kalabi}, iz Sarajeva, ul. Marka Maruli}a br.
7
Dru{tvo u poslovima unutra{njeg i vansjkotrgovinskog poslovanja zastupa i
predstavlja Elvira Kalabi}, iz Sarajeva, ul. Marka Maruli}a br. 7, bez ograni~enja
ovla{tenja.
Selmi Kalajd`i} iz Sarajeva, ul. Trg heroja br. 16, dosada{njem drektoruj-bez
ograni~enja ovla{tenja, prestaju ovla{tenja za zastupanje i predstavljanje dru{tva u
unutra{njem i vanjskom prometu.
Djelatnost dru{tva uskla|ena sa klasifikacijom djelatnosti BiH glasi:
20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;
impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove;
20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i
tabli; 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400
Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od
slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 22.22 22.220 [tampanje, d.n.; 22.23
22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa
{tampanjem; 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.31 22.310
Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.32 22.320 Umno`avanje
(reprodukcija) videozapisa; 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih
zapisa; 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija;
28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.21
28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.22 28.220
Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.30 28.300 Proizvodnja
parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28.40 28.400 Kovanje,
presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.51 28.510 Povr{inska
obrada i prevla~enje metala; 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.61 28.610
Proizvodnja sje~iva; 28.62 28.620 Proizvodnja alata; 28.63 28.630 Proizvodnja
brava i okova; 28.71 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika;
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 47
28.72 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.73 28.730 Proizvodnja
`icanih proizvoda; 28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda,
lanaca i opruga; 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 36.11
36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja
za urede i trgovine; 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14
36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.15 36.150 Proizvodnja madraca; 36.22
36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.; 36.30 36.300 Proizvodnja
muzi~kih instrumenata; 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.50 36.500
Proizvodnja igara i igra~aka; 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije);
36.62 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih
raznovrsnih proizvoda, d.n.; 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili
ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina
motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima; 50.20
50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i
priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za
motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za
motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na
veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo;
50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom;
50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.12
51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim
hemikalijama; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i
gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,
industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u
trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom`eljezarskomrobom;
51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}omi predmetima od
ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}emi duhanom; 51.18 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima; 51.21 51.210
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22
51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i
dovr{enom ko`om; 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31
51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko
mesom i proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,
mlije~nimproizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na
veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od
{e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51.38
51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce;
51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom51.41
51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422
Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima
za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.46 51.460
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova; 51.47 51.470
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.51 51.510 Trgovina na
veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.52 51.520
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko
drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i
opremom za; vodovod i grijanje; 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim
proizvodima, osim otrova; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81
51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko
ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama
za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na
veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom; 51.85 51.850 Trgovina na
veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na
veliko ostalimelektronskimdijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na
veliko poljoprivrednimma{inama, priboromi spravama uklju~uju}i i traktore; 51.90
51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110 Trgovina
na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih; proizvoda, pi}a
i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.22 52.220
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa~ 52.23 52.230 Trgovina na malo
ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom,
tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27
52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u;
specijaliziranim prodavnicama; 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim
preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.33 52.330 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom;
52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i
predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na
malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.; 52.45 52.450
Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim
ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;
52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo
satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina
na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485
Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo;
52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.50 52.500
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicajna; 52.61 52.610 Trgovina na
malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na
tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101
Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i
omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.22 55.220 Kampovi i
logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.232 U~eni~ki domovi;
55.233 Studentski domovi; 55.234 Ostali smje{taj, d.n. 55.30 55.300 Restorani;
55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51 55.510 Kantine; 55.52
55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u
drumskom saobra}aju; 60.22 60.220 Taksi prijevoz; 60.23 60.230 Ostali prijevoz
putnika u kopnenom saobra}aju; 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom
saobra}aju; 60.30 60.300 Cjevovodni transport; 61.20 61.200 Saobra}aj
unutra{njim vodenim putevima; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120
Skladi{ta i stovari{ta; 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom
saobra}aju; 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju; 63.222 Usluge u rije~nom i
jezerskom saobra}aju; 63.23 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom
saobra}aju; 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge
turistima, d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 64.12
64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta; 65.21 65.210 Finansijski
zakup (lizing); 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120
Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje
nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310 Agencije za nekretnine; 70.32 70.320
Upravljanje nekretninama preko posrednika 71.10 71.100 Iznajmljivanje
automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava;
71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima; 71.23 71.230
Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava; 71.31 71.310 Iznajmljivanje
poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za
gra|evinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i
ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.40 71.400
Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72.10 72.100
Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.21
72.210 Izrada softwarea; 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada
sofhvarea 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama
podataka; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i
ra~unarskih ma{ina 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.12 74.120
Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u; vezi s
porezom; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.14
74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske
djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~nih poslova izrade planske
dokumentacije; 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje
sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 74.70 74.700 ^i{}enje
objekata; 74.81 74.810 Fotografske usluge; 74.82 74.820 Usluge pakovanja; 74.85
74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti'; 74.86 74.860 Djelatnosti pozivnih
centara; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.32 92.320 Djelatnost
objekata za kulturne priredbe; 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti
zabavnih parkova; 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 93.01 93.010
Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.02 93.020 Frizerski i
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 48 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
drugi tretmani za uljep{avanje; 93.04 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog
stanja i raspolo`enja; 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n..
(SR-1475/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-003324 od 10. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva~i "KAMEKS" Dru{tvo za spoljnu i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo
sa sjedi{tem i Sarajevu, u ulici Envera [ehovi}a broj 34/I, upisano u Registar
privrednih dru{tava Op}inskog suda i Sarajevu pod brojem MBS 1-5475 i to
osniva~i: VETRIH IVAN sin Jo`efa, nastanjen u [empeter pri Gorici, u ul. Cesta
Prekomorskih brigad 062 A, R. Slovenija, paso{ R. Slovenije br: P00057298
^EPAK NIKOLAJ sin Andreja, nastanjen u Ankaranu, R. Slovenija, u ul. Hrvatini
br. 181 A, paso{ R Slovenije br: P00630743 zastupani po punomo}niku
D`and`anovi} Hamidu, advokatu iz Sarajeva, sa sjedi{temadvokatskog ureda u ulici
Mis Irbina broj 22, JMBG 2707960172640 su dana 19.11.2009. god pod brojem
OPU-IP: 805/09 zaklju~ili, UGOVOR O IZMJENAMAI DOPUNAMAUgovora o
izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju pravnog statusa dru{tva sa Zakonom
o privrednim dru{tvima br. 1/2000 od 17.02.2000. god, (pre~i{}eni tekst) br. 02/05
od dana 12.12.2005. god. kojim vr{e:
- dopunu djelatnosti dru{tva u unutra{njem trgovinskom prometu
Dopunjuju se djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu slijede}im
djelatnostima:
20. 101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;
impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove;
20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i
tabli; 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400
Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od
slame, pru}a i drugih pletarskih mate; 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{t;
36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.13 36.130
Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog
namje{taja; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije
tako da nakon dopune djelatnosti, tekst djelatnosti Dru{tva glasi:
20. 101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog mate impregnacija
drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.20 20.200
Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.30
20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400 Proizvodnja
ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521
Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i
drugih pletarskih materijala; 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.12
36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.13 36.130
Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog
namje{taja; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 50.101 Trgovina motornih vozila na
veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini
motornim vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina
dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini
dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim
dijelovima i priboromna veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima
i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim
dijelovima i priborom; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim
`ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.13 51.130
Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140
Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima;
51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i
metalnom i `eljezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini
hranom, pi}emi duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.24 51.240
Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.25 51.250
Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i
povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33
51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim
uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima;
51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na
veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom
hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.39 51.390 Nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina na veliko
tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om;
51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskimure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanomi staklarijom,
zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko
parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.47 51.470 Trgovina na veliko
ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,
te~nimi gasovitimgorivima i sli~nimproizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko
metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina
na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina
na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje;
51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima, osimotrova; 51.56 51.560
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko
otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.82
51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830
Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje;
51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom;
51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom;
51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovima i opremom; 51.87
51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju;
51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,
uklju~uju}i i traktore; 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti
ra~un; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no
prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina
na malo u nespecijaliziranimprodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}emi
povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23
52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na
malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo
alkoholnim i drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od
duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom;
52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i
predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na
malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450
Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim
ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;
52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo
satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina
na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485
Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo;
52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.50 52.500
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.61 52.610 Trgovina na
malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na
tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.721
Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za
doma}instvo; 52.74 52.740 Popravak d.n.è 55.101 Hoteli i moteli s restoranom;
55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402
Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{ta i
stovari{ta; 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge
turistima, d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.20
70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.10 71.100 Iznajmljivanje au-
tomobile; 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi;
savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje
javnog mnijenja; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko
savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.401 Prire|ivanje
sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propaganda; 74.85 74.850 Sekretarske i
prevodila~ke djelatnosti;74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
(SR-1478/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-003323 od 18. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva~i "KAMEKS" Dru{tvo za spoljnu i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo
sa sjedi{tem u Sarajevu, u ulici Envera [ehovi}a broj 34/I, upisano u Registar
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 49
privrednih dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem MBS 1-5475 i to
osniva~i: VETRIH IVAN sin Jo`efa, nastanjen u [empeter pri Gorici, u ul. Cesta
Prekomorskih brigad 062 A, R. Slovenija, paso{ R. Slovenije br: P00057298 i
^EPAK NIKOLAJ sin Andreja, nastanjen u Ankaranu, R. Slovenija, u ul. Hrvatini
br. 181 A, paso{ R. Slovenije br: P00630743 zastupani po punomo}niku
D`and`anovi} Hamidu, advokatu iz Sarajeva, sa sjedi{temadvokatskog ureda u ulici
Mis Irbina broj 22, JMBG 2707960172640 su dana 19.11.2009. god pod brojem
OPU-IP: 806/09 donijeli ODLUKU o osnivanju "KAMEKS" Dru{tvo za spoljnu i
unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo-Podru`nica [ipovo.
Naziv Podru`nice je "KAMEKS" Dru{tvo za spoljnu i unutra{nju trgovinu
d.o.o. Sarajevo-Podru`nica [ipovo.
Skra}eni naziv Podru`nice je: "KAMEKS" d.o.o. - Podru`nica [ipovo, sjedi{te
Podru`nice je: [ipovo, ul. Omladinska broj 18. Odgovorno lice u Podru`nici je [ef
podru`nice. [ef Podru`nice je [ABI] EDIN sin Muniba iz Breze, ul. Banjeva~ka
broj 11, JMBG 2709986174148 sa ograni~enjem ovla{tenja preko iznosa od
5.000,00 KM (slovima: pethiljada KM), preko kojeg iznosa mu je potrebna
prethodna pisana saglasnost prokuriste Dru{tva koji je registrovan bez ograni~enja
ovla{tenja
Djelatnosti Podru`nice su:
20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;
impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove;
20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i
tabli; 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400
Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od
slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i
sjedi{ta; 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.13
36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14 36.140 Proizvodnja
ostalog namje{taja; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 50.101 Trgovina motornih
vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u
trgovini motornim vozilimaè 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila;
50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u
trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima,
njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim
dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima,
njihovimdijelovima i priborom; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornimgorivima
i mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,
`ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama;
51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom;
51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom,
brodovima i avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,
predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.16 51.160
Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.17
51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.18 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima; 51.21 51.210
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22
51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i
dovr{enom ko`om; 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31
51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko
mesom i proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,
mlije~nimproizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na
veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim
proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od
{e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaomi za~inima; 51.38
51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce;
51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.41
51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422
Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima
za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.47 51.470
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.51 51.510 Trgovina na
veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.52 51.520
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko
drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje; 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim
proizvodima, osim otrova; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81
51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko
ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama
za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na
veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na
veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na
veliko ostalimelektronskimdijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na
veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore;
51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih
proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranimprodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}emi povr}em;
52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230
Trgovina na malo ribom, juskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo
kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo
alkoholnim i drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od
duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom;
52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i
predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na
malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450
Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim
ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;
52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo
satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina
na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485
Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo;
52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.50 52.500
Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.61 52.610 Trgovina na
malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na
tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.721
Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za
doma}instvo; 52.74 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom;
55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402
Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{ta i
stovari{ta; 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge
turistima, d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.20
70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.10 71.100 Iznajmljivanje au-
tomobile; 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi;
savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje
javnog mnijenja; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko
savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.401 Prire|ivanje
sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propaganda; 74.85 74.850 Sekretarske i
prevodila~ke djelatnosti; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
(SR-1480/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003167 od 28. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Bosna Bank International d.d. Sarajevo, upisana u registar Op}inskog suda u
Sarajevu pod brojem: UF/I-4777/00 19.100.2000. godine, vr{i slijede}e promjene:
Na osnovu Odluke o Osnivanju "BOSNA BANK INTERNATIONAL" d.d.
Sarajevo- Filijala Tuzla sastavljene pred notarom [kalji} Merd`anom br. izvornika
OPU-IP:608/09 od 12.11.2009. godine, a u skladu sa Rje{enjem Agencije za
bankarstvo FBiH, broj: 04-3-2771-1/09 od 19.10.2009. godine kojim je BOSNA
BANK INTERNATIONAL d.d Sarajevo data saglasnost za osnivanje
organizacionog dijela Banke, BOSNABANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo sa
sjedi{tem u Sarajevu ulica Trg djece Sarajeva bb, osnovala je Filijalu pod nazivom:
BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo-Filijala Tuzla sa sjedi{tem u
Tuzli, ul. Pozori{na broj 6, skra}eni naziv: BBI d.d. Sarajevo- Filijala Tuzla.
Djelatnost Filijale je: Primanje nov~anih depozita i drugih nov~anih sredstava
od pravnih i fizi~kih lica: Prijem zahtjeva za finansiranje pravnih i fizi~kih lica;
Usluge platnog prometa i prijenosa novca u zemlji i inostranstvu Kupovina i prodaja
stranih valuta; Davanje svih oblika nov~anog jemstva; Drugi bankarski i finansijski
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 50 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
poslovi u okviru djelatnosti Banke, utvr|ene Statutom i drugim propisima Banke,
upisane u sudski registar. Ovla{teno lice za zastupanje je Bina Agimiz Tuzle, ul. Put
Vini{te br. 5, rukovodioc Filijale - sa ograni~enjem, da raspola`e sa gotovinom na
internoj blagajni Filijale do iznosa 500,00 KM.
(SR-1484/10-S)
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003368 od 28. 12. 2009.
godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:
Direktor dru{tva pod nazivom "AZEL" dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu ul. Rakovi~ka cesta br. 86, Op}ina
llid`a koje pravno lice je upisano u sudski registar Op}inskog suda Sarajevo u okviru
mati~nog registarskog broja subjekta upisa (MBS): 1-23938 i to: Muminovi}
Nevzeta iz Sarajeva, ro|ena Melki}, k}i Himze, iz Sarajeva, ul. Romana Petrovi}a br.
6, posjeduje JMB: 1211945175006, je donijela Odluku osnivanju Podru`nice
"AZEL" d.o.o. Sarajevo, notarski obra|ena po Notaru [kalji} Merd`ani iz Sarajeva
dana 09. 12. 2009. godine pod br. OPU-IP: 672J09 . Naziv Podru`nice glasi: "AZEL"
dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo PODRU@NICAVISOKO,
Skra}eni naziv Podru`nice glasi: "AZEL" d.o.o. Sarajevo. PODRU@NICA
VISOKO. Sjedi{te Podru`nice je u Visokom, ul. Arnautovi}ko polje bb. Lice
ovla{teno za zastupanje Podru`nice kako u unutra{njem tako i vanjskotrgovinskom
poslovanju je Direktor Podru`nice - Muminovi} Nevzeta, dr`avljanin BiH sa
prebivali{tem u Sarajevu, ul. Romana Petrovi}a br. 6, posjeduje JMB:
1211945175006, te l.k.br. 07BRH0491 izdata od MUP KS, Sarajevo Centar, bez
ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti, kako u unutra{njem tako i
vanjskotrgovinskom poslovanju
Djelatnost Podru`nice glasi: 17.16 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje,17.17
17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.21 17.210 Proizvodnja
tkanina pamu~nog tipa, 17.22 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.23
17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.24 17.240 Proizvodnja tkanina
svilenog tipa, 17.25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.30 17.300
Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za
doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.51 17.510
Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.52 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca,
pletenica i mre`a, 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od
netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542
Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.60 17.600 Proizvodnja pletenih
i kuki~anih tkanina, 17.71 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.72
17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.10
18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.21 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221
Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale
vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241
Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja
ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.30 18.300 Dorada i bojenje krzna,
proizvodnja proizvoda od krzna, 19.10 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.20
19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih
proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 51.11 51.110 Posredovanje u
trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,
metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini
drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini
namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16
51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,
51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,51.21 51.210
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22
51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.31 51.310 Trgovina na veliko
vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,
51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima, jajima i jestivim
uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima,
51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima,51.36 51.360 Trgovina na
veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom
hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.41 51.410 Trgovina na veliko
tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om,
51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskimure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanomi staklarijom,
zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko
parfimerijskimi kozmeti~kimproizvodima,51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim
proizvodima za doma}instvo, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko
metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55
51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na
veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i
ostacima, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i
softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i
opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju,
trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama,
priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko
isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12
52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210
Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i
proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i
meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i
slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26
52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na
malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410
Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430
Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo
namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za
doma}instvo, d.n.,52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima,52.46 52.460 Trgovina na malo
metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}immaterijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom
i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~komi
sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina
na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na
malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim
prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,
55.402 r Bifei (buffet), 55.403 Kafane u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110
Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.30 63.300 Djelatnost
putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400
Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim
djelatnosti javnih po{ta, 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i
doma}instvo, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i
propagande, 74.70 74.700 ^i{}enje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge,
74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
(SR-1485/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003416 od 28.12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu odluke o osnivanju podru`nice broj OPU-IP 609/09 od 11.12.2009
god. Osniva~; Ajla Lu~kin iz Sarajeva, Lo`ioni~ka 11 broj l/k 06BSG8863 donosi
odluku o osnivanju podru`nice dru{tva u skladu sa Zakonomo privrednimdru{tvima
Podru`nica dru{tva: LH TREND dru{tvo za izvoz-uvoz trgovinu i usluge d.o.o
Sarajevo, Podru`nica Fojnica
Skra}eni naziv:,,LH TREND " d.o.o, Sarajevo,Podru`nica Fojnica Sjedi{te:
SRC "POLJANA" b.b, Fojnica
Lice ovla{teno za predstavljanje i zastupanje podru`nice je: Emir Ha~imi} iz
Sarajeva, Kemala Kapetanovi}a br 11, JMB 0106967172173 direktor podru`nice
bez ograni~enja.
Djelatnost podru`nice prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti:
52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo
mesom i mesnim proizvodima; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i
meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima,
tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnimi
drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.27
52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u
specijalizovanim prodavnicama; 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim
preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.33 52.330 Trgovina na malo
kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom;
52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.43 52.430 Trgovina na
malo obu}omi ko`nimproizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 51
Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo; 52.45 52.450
Trgovina na malo elektri~nom aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV
ure|ajima; 52.46 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;
52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatomrobom
i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i
ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom
opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo
cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u
specijalizovanimprodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnomrobomu
prodavnicama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.11
55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.12 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana;
55.21 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi; 55.22 55.220 Kampovi i
kampirali{ta; 55.23 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55.30 55.300 Restorani;
55.40 55.400 Barovi; 60.22 60.220 Taksi slu`ba; 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika
u drumskom saobra}aju; 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatera,
ostale usluge turistima d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju;
71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo d.n.; 74.87
74.870 Ostale poslovne djelatnosti d.n.; 92.32 92.320 Djelatnost objekata za
kulturne priredbe; 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova;
92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.61 92.610 Djelatnost sportskih
objekata i stadiona; 92.62 92.620 Ostale sportske djelatnosti; 92.72 92.720 Ostale
rekreativne djelatnosti, d.n; 93.04 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i
raspolo`enja; 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.
(SR-1486/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003329 od 11. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Brdo dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za poslovanje nekretninama,
Slavonska avenija 6, Zagreb, R. Hrvatska, kao osniva~ dru{tva Privredno dru{tvo za
proizvodnju i promet "CSB-COMPANY" export-import d.o.o Sarajevo, sa sjedi{tem
u Sarajevu, Bolni~ka broj 8, upisano u registar privrednih subjekata Rje{enjem
Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-3050/00 od 14. 6. 2001. godine pod
mati~nim registarskim brojem 1-16345, donio je Odluku o izmjeni Odluke o
uskla|ivanju broj OPU-IP-1404/09 od 17. 11. 2009. godine kojom se mijenja jedan
prokurista dru{tva.
Potpisivanjem ove Odluke prestaju sva ovla{tenja koja je dipl. ing. Harald
Lengfellner imao kao dosada{nji prokurista dru{tva, a umjesto njega imenuje se
Christian Woschitz, Oberkreuth, 43, A-9065 Ebenthal, Austria - prokurista dru{tva
bez ograni~enja, uklju~uju}i i pravo prenosa i optere}enja nekretnina.
(SR-1488/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj: 065-0-Reg-09-002954 od
23.12.2009. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
UNIQAOsiguranja d.d. Sarajevo, registrovano Rje{enjemKantonalnog sudu u
Sarajevu broj UF/I-3124/97 od 21.10.1997. godine, MBS 1-19748, izvr{ilo je upis
izvr{nog direktora dru{tva a na osnovu Odluke o imenovanju Izvr{nog direktora
broj: 360-795/09 od 25.09.2009. godine (BZ2009/12268/OPU V340/2009). Na
osnovu navedene Odluke upisan je Izvr{ni direktor Fe|a Moranki}, iz Sarajeva JMB
1109974180079.
(SR-1489/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002953 od 23. 11.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
UNIQAOsiguranja d.d. Sarajevo, registrovano Rje{enjemKantonalnog sudu u
Sarajevu broj UF/1-3124/97 od 21.10.1997. godine, MBS 1-19748, izvr{ilo je upis
promjene lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice (Filijale) Tuzla, a na osnovu
Odluke o imenovanju rukovodioca podru`nice (direktora filijale) Tuzla broj:
OPU-IP:429/2009 od 15.10.2009. godine u nadle`ni sudski registar. Na osnovu
navedene Odluke lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Filijale Tuzla je Edim
D`ambi} iz Tuzle, stupine B 8, a prestalo je ovla{tenje Halilagi} Nedibu iz Tuzle, lk
04BYD6041.
(SR-1490/10-S)
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-10-003628 od 4. 1. 2010.
godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:
Osniva~i pravnog lica i to: Piknja~ E{ref, dr`avljanin BiH, sa prebivali{tem u
Sarajevu, ul. Aleja Lipa br.55 i Piknja~ Fadila, dr`avljanin BiH, sa prebivali{tem u
Sarajevu, ul. Aleja Lipa br.55, su zaklju~ili Ugovor o osnivanju dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u (notarski obra|en pod br. OPU-IP:684/09 od 15. 12.
2009.g.) kojim su osnovali Dru{tvo sa sljede}im podacima: Firma Dru{tva glasi:
Ra~unovo|a, ba, d.o.o. Sarajevo. Sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu, ul. Skenderija br.
40/IV, Op}ina Centar. ^lanovi Dru{tva su: Piknja~ E{ref, dr`avljanin BiH, sa
prebivali{tem u Sarajevu, ul. Aleja Lipa br. 55, posjeduje JMB: 0203954174350, te
l.k.br. 09BSI9672, izdatu od MUP KS, Novo Sarajevo i Piknja~ Fadila, dr`avljanin
BiH, sa prebivali{tem u Sarajevu, ul. Aleja Lipa br. 55, i posjeduje JMB:
1612962175006, te l.k br. 09BSI9713, izdata od MUPKS, Novo Sarajevo. Osnovni
kapital Dru{tva ~ini novac u iznosu od 2.000,00 KM =100%. Udjeli osniva~a su:
Piknja~ E{ref, unosi ulog u novcu u iznosu od 1.000,00 KM =50% i Piknja~ Fadila
unosi ulog u novcu u iznosu od 1.000,oo KM= 50%. Lica ovla{tena za zastupanje
Dru{tva su: Piknja~ E{ref iz Sarajeva, ul. Aleja Lipa br. 55, posjeduje l.k.br.
09BSI9672, izdatu od MUP KS, Novo Sarajevo, dana 12. 10. 2009.godine, te JMB:
0203954174350 - bez ograni~enja ovla{tenja, kako u unutra{njem tako i
vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tva i Piknja~ Fadila iz Sarajeva, ul. Aleja Lipa
br. 55, posjeduje l.k.br. 09BSI9713, izdata od MUPKS, Novo Sarajevo, dana 15. 10.
2009. godine, te JMB: 1612962175006 - bez ograni~enja na zaklju~ivanje ugovora i
vr{enja svih pravnih poslova i radnji u ime i za ra~un Dru{tva, uklju~uju}i prenos i
optere}enje nekretnina Dru{tva i to kako u unutra{njem tako i vanjskotrgovinskom
poslovanju Dru{tva.
Djelatnost Dru{tva u unutra{njem poslovanju glasi: 22.23 22.230
Knjigoveza~ki radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem,
22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.31 22.310
Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje
(reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih
zapisa, 30.02 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka,
50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na
malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje
i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna
vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priboromza motorna vozila na malo,
50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina
motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u
trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i
popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim
`ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130
Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140
Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskomopremom, brodovima i avionima,
51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i
metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,
odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini
hranom, pi}emi duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240
Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250
Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i
povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33
51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim
uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima,
51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na
veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom
hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko
tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om,
51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanomi staklarijom,
zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko
parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko
farmaceutskim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima
za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim
gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i
metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko
gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko
metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55
51.550 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko
ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 52 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na
veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko
ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840
Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860
Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870
Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88
51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,
uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti
ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no
prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina
na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}emi
povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23
52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na
malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo
alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od
duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke,
52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim
pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima,
52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om,
52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na
malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i
predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim
aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na
malo metalnomrobom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}immaterijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom
i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~komi
sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina
na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na
malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim
prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama,
52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.62
52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na
malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e,
52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih
aparata za doma}instvo, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740
Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez
restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i
ku}e, 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista,
55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n.,
55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.51
55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211
Prijevoz putnika u drumskomsaobra}aju, 60.22 60.220 Taksi prijevoz, 60.23 60.230
Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u
drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i
stovari{ta, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge
turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.12
64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.20 64.200
Telekomunikacije, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12
70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje
nekretnina za vlastiti ra~un, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320
Upravljanje nekretninama preko posrednika,71.10 71.100 Iznajmljivanje
automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava,
71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.31 71.310
Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje
ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i
opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme,
d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.,
72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hard-
ware), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i
izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje
bazama podataka, 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i
ra~unarskih ma{ina, 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti: 73.102
Istra`ivanie i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73201
Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama, 73.202 Istra`ivanje i
eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni,
knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13
74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i
menad`ment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i
tehni~ko savjetovanje (osim stru~ne izrade planskih dokumenata), 74.30 74.300
Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge
reklame i propagande, 74.70 74.700 ^i{}enje objekata, 74.81 74.810 Fotografske
usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke
djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.42 80.420
Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 93.01 93.010 Pranje i hemijsko
~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za
uljep{avanje, 93.04 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja,
93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.
Vanjska trgovina i usluge:
Vanjska trgovina svim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti (uvoz i
izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti), Usluge u oblasti vanjskotrgovinskog
poslovanja iz okvira registrovane djelatnosti, Usluge me|unarodnog transporta roba
i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnimtransportom(me|unarodna {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i si.) Posredovanje i zastupanje u
prometu roba i usluga, te konsignaciona prodaja roba, Usluge atestiranja, usluge
faktoringa i finansijski in`enjering, -Usluge istra`ivanja i pru`anja i kori{tenja
informacija i znanja u privredi i nauci, Vr{enje servisnih usluga za odr`avanje
uvezene opreme i trajnih dobara za li~nu potro{nju, Zastupanje inostranih firmi u
okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Ugostiteljske i turisti~ke usluge.
(SR-1491/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003121 od 29.12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Na osnovu Odluke Upravnog odbora Pravnog fakulteta u Sarajevu, broj:
01-663/09 od 09.07.2009. godine, ovla{}uje se Dekan, Prof. dr Borislav Petrovi},
Sarajevo, ulica Balibegovica broj 7., da zastupa Pravni fakultet u Sarajevu - bez
ograni~enja.
Na osnovu Odluke Upravnog odbora Pravnog fakulteta u Sarajevu, broj:
01-904/09 od 24.09.2009. godine, ovla{}uje se Prodekan za nastavu, Doc. dr Zinka
Grbo, Sarajevo, ulica Sime Milutinovi}a broj 8, da zastupa Pravni fakultet u Sarajevu
- bez ograni~enja.
(SR-1492/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-Reg-09-003397 od 6. 1. 2010.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Odlukomo osnivanju dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u, br. 01-1/2009 od
11.12.2009. godine, broj notarske obrade OPU-IP-441/09, osniva se Dru{tvo sa
ograni~enom odgovorno{}u.
Dru{tvo }e poslovati pod firmom:
BUSSINES CENTAR GRBAVICA d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo
Skra}ena oznaka firme: BUSSINES CENTAR GRBAVICAd.o.o. Sarajevo Sjedi{te
Dru{tvaje: ul. Hasana Brki}a br. 30, Sarajevo, Novo Sarajevo
Osniva~ Dru{tvaje doma}e fizi~ko lice JA[AREVI] MUAMER, ro|en
24.11.1974. godine u Banja Luci, jmb. 2411974100018, iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka
br. 7 B.
Osnovni kapital Dru{tvaje 2.000,00 KM u novcu, odnosnO 100% UDIO
OSNIVA~A.
Djelatnost Dru{tva u unutra{njem trgovinskom prometu je:
01.11 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje
povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje
sadnica loze; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka
za pravljenje napitaka i za~ina; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212
Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.24 01.240
Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252
Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa
uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.412 Ure|ivanje i
odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne
usluge; 05.02 05.020 Uzgoj ribe; 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa;
15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.13 15.130
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje
ribe i proizvoda od ribe; 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.32
15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje
vo}a i povr}a, d.n.; 15.41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti 15.42 15.420
Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih
jestivih masti; 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.52
15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.61 15.610 Proizvodnja
mlinskih proizvoda; 15.62 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.71
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 53
15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.72 15.720 Proizvodnja
gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e
tjestenine i kola~a; 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih
peciva i kola~a; 15.83 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa,
~okolade i konditorskih proizvoda; 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca,
kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.86 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.87
15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.89 15.890 Proizvodnja
ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.91 15.910 Proizvodnja destiliranih
alkoholnih pi}a; 15.92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala;
15.93 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15.94 15.940 Proizvodnja jabukova~e i
vina od ostalog vo}a; 15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih
pi}a; 15.96 15.960 Proizvodnja piva; 15.97 15.970 Proizvodnja slada; 15.981
Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 16.002
Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda; 17.30 17.300 Dovr{avanje tkanina;
17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; 17.402
Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.51 17.510 Proizvodnja tepiha i
prekriva~a za pod; 17.541 Proizvodnja pozamanterije; 17.71 17.710 Proizvodnja
pletenih i kuki~anih ~arapa; 18.10 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.21 18.210
Proizvodnja radne odje}e; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim{ivene po
mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18.23 18.230
Proizvodnja rublja; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18.30
18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 20.101 Proizvodnja
rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta;
20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.20 20.200 Proizvodnja
furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.30 20.300
Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e
od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521
Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i
drugih pletarskih materijala; 21.11 21.110 Proizvodnja celuloze; 21.12 21.120
Proizvodnja papira i kartona; 21.21 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i
ambala`e od papira i kartona; 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za
doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.23 21.230 Proizvodnja
kancelarijskog papirnog materijala; 21.24 21.240 Proizvodnja tapeta 21.25 21.250
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n.; 22.21 22.210 [tampanje
novina; 22.22 22.220 [tampanje, d.n.; 22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22.24
22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.25 22.250 Pomo}ne
djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija)
zvu~nih zapisa; 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa; 22.33
22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 24.51 24.510 Proizvodnja
sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje; 24.52 24.520 Proizvodnja
parfema i toaletnih preparata; 24.63 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja; 25.11 25.110
Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; 25.12 25.120 Protektiranje
vanjskih guma za vozila; 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume;
25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.22
25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.23 25.230 Proizvodnja
proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih
proizvoda od plasti~nih masa; 26.25 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih
proizvoda; 26.52 26.520 Proizvodnja kre~a; 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od
betona za gra|evinske svrhe; 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona,
cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske
stolarije i spojnih elemenata; 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.74 28.740
Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.75 28.750
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i
ventilacione opreme, osim one za doma}instvo; 31.20 31.200 Proizvodnja opreme
za kontrolu distribucije elektri~ne energije; 31.50 31.500 Proizvodnja elektri~nih
sijalica i ure|aja za osvjetljavanje; 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.12
36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.13 36.130
Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog
namje{taja; 36.22 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.; 36.50 36.500
Proizvodnja igara i igra~aka; 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije);
36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.10 37.100
Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.20 37.200 Recikla`a nemetalnih
otpadaka i ostataka; 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi;
45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja;
45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata
visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih
konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica,
aerodromskih pista i sportskih terena; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji
zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih
instalacija i opreme; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje
cijevnih instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i
{tukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje
podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.45
45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102
Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim
vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina
dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i
priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i
priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i
priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom
na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i
priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo
motornim gorivima i mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini
poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,
metalima i industrijskim hemikalijama; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini
drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150
Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i
`eljezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om,
obu}omi predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em
i duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene
proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.24 51.240
Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.25 51.250
Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i
povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33
51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jesti vim
uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima;
51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na
veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.38 51.380 Trgovina naveliko ostalom
hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.39 51.390 Nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina naveliko
tekstilom; 51.421 Trgovina naveliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om;
51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskimure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanomi staklarijom,
zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko
parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.47 51.470 Trgovina na veliko
ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,
te~nimi gasovitimgorivima i sli~nimproizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko
metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina
na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina
na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje;
51.55 51.550 Trgovina naveliko hemijskimproizvodima, osimotrova; 51.5651.560
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko
otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.82
51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830
Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje;
51.84 51.840 Trgovina naveliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom;
51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom;
51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovima i opremom; 51.87
51.870 Trgovina naveliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju;
51.88 51.880 Trgovina naveliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,
uklju~uju}i i traktore; 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti
ra~un; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no
prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina
na malo u nespecijaliziranimprodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}emi
povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23
52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na
malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo
alkoholnim i drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od
duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;52.313 Poljoprivredne apoteke;
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410
Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 54 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo
namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za
doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo
metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}immaterijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom
i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~komi
sli~nomopremom; 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom; 52.484 Trgovina
na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na
malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim
prodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama;
52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62
52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na
malo izvan prodavnica; 52.71 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e;
52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih
aparata za doma}instvo; 52.73 52.730 Popravak satova i nakita; 52.74 52.740
Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez
restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i
ku}e; 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista;
55.232 U~eni~ki domovi; 55.233 Studentski domovi; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.;
55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51
55.510 Kamine; 55.52 55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe;60.211
Prijevoz putnika u drumskomsaobra}aju; 60.22 60.220 Taksi prijevoz; 60.23 60.230
Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.24 60.240 Prijevoz robe u
drumskom saobra}aju; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{ta i
stovari{ta; 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.30
63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.;
63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 64.12 64.120 Kurirske
djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta; 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing);
70. II 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i
prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za
vlastiti ra~un; 70.31 70.310 Agencije za nekretnineè 70.32 70.320 Upravljanje
nekretninama preko posrednika; 71.1071.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21
71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.31 71.310
Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.32 71.320 Iznajmljivanje
ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i
opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i
opreme, d.n.è 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i
doma}instvo, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s
ra~unarskom opremom (hardwer); 72.21 72.210 Izrada softwarea; 72.22 72.220
Ostale konsultantske usluge i izrada softwrea; 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40
72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak
kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.60 72.600 Ostale srodne
ra~unarske djelatnosti; 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni
poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i
ispitivanje javnog mnijenja; 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.20
74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje (osimstru~ne
izrade planske dokumentacije); 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401
Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.70 74.700
^i{}enje objekata; 74.81 74.810 Fotografske usluge; 74.82 74.820 Usluge
pakovanja; 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.86 74.860
Djelatnosti pozivnih centara; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.11
92.110 Filmska i videoproizvodnja; 92.12 92.120 Filmska i videodistribucija; 92.13
92.130 Prikazivanje filmova; 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti
zabavnih parkova; 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.61 92.610
Djelatnost sportskih objekata i stadiona; 92.62 92.620 Ostale sportske djelatnosti;
92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.01 93.010 Pranje i hemijsko
~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za
uljep{avanje; 93.04 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja;
93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.
VANJSKA TRGOVINA
- Vanjska trgovina iz okvira registrovane djelatnosti,
- Usluge iz okvira registrovane djelatnosti,
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika u drumskom saobra}aju,
- Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova
stranom licu u BiH,
- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj
vrijednosti (kompenzacioni
poslovi)
- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{}enja informacija i znanja u privredi i
nauci;
- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti.
- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
Dru{tvo predstavlja i zastupa Uprava Dru{tva, koju ~ini direktor Dru{tva
Direktor Dru{tva je Ja{arevi} Muamer, JMBG2411974100018, iz Sarajeva, ul.
Grbavi~ka br. 7Bkoji Dru{tvo zastupa u unutra{njemi vanjskotrgovinskomprometu
bez ograni~enja ovla{tenja.
(SR-1495/10-S)
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002776 od 04. 01. 2010.
godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljede}i podaci:
Ugovorom o izmjenama Ugovora o osnivanju UZ "HN" Sarajevo sa p.o., br.
01-3/2009 od 17. 09. 2009. godine, broj notarske obrade OPU-IP-314/09 notar
Vesna Kreso, u Zadruzi pod nazivom USLU@NA ZADRUGA "HN" Sarajevo sa
potpunom odgovorno{}u, sa skra}enim nazivom UZ "HN" Sarajevo sa p.o, sa
sjedi{temu Sarajevu ul. Envera [ehovi}a br. 50, upisanoj u Registar Op}inskog suda
u Sarajevu pod MBS: 65-05-0152-08 (stari br. 3-206), vr{e se slijede}e promjene:
- istupanje iz Zadruge dosada{njeg zadrugara Hajrudinovi} Mirze
- pristupanje Zadruzi novog zadrugara Be{irevi} Amira
Na osnovu IZJAVE, br. OPU-IP-309/09 od 17. 09. 2009. godine iz Dru{tva je
istupio dosada{nji zadrugar Hajrudinovi} Mirza i svoj udio u osnovnom kapitalu
Zadruge prenio na Be{irevi} Amira, JMB2106967172170, iz Sarajeva, ul. Br~anska
br. 11, koji je na osnovu Odluke Skup{tine Zadruge odr`ane 17.09.2009. g. stekao
status zadrugara.
Nakon izvr{enih promjena, zadrugari UZ ,,HN" Sarajevo sa p.o. su:
- HAD@OVI] NE\AD sa u~e{}em u kapitalu Zadruge u iznosu od 10,00 KM
ili 20%
- HAD@OVI] ELMEDINAsa u~e{}em u kapitalu Zadruge u iznosu od 10,00
KM ili 20%
- OSMANOVI] AMRAsa u~e{}em u kapitalu Zadruge u iznosu od 10,00 KM
ili 20%
- BE]IRBEGOVI] JASENKA sa u~e{}em u kapitalu Zadruge u iznosu od
10,00 KM ili 20%
- BE[IREVI] AMIR sa u~e{}em u kapitalu Zadruge u iznosu od 10,00 KM ili
20%
(SR-1496/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002990 od 8. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
Kod Op}inskog suda u Sarajevu-Registarsko odjeljenje izvr{en je upis
promjena podataka od zna~aja za pravni promet pravnog subjekta BEMELDru{tvo
za istra`ivanje tr`i{ta i usluge, skra}eni naziv: BEMEL doo Sarajevo, adresa: ul.
Danijela Ozme br. 1-a, registrovano rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br:
UF/l-3574/00 od 17.01.2001 god pod mati~nim registarskim brojem: 1-21079.
Osniva~ Dru{tva Vili} Sad`ida iz Sarajeva, ul. Danijela Ozme br. 1-a je donijela
Odluku o izmjeni Odluke o uskla|ivanju statusa preduze}a sa Zakonom o
privrednim dru{tvima i odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti br:
01-01/2000. u pogledu: promjene adrese osniva~a i direktora dru{tva, brisanja,
dopune i uskla|ivanja djelatnosti dru{tva sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji
djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06). Pravni osnov upisa promjena
podataka od zna~aja za pravni promet: Odluka o izmjeni Odluke o uskla|ivanju
statusa preduze}a sa Zakonom o privrednim dru{tvima i odlukom o standardnoj
klasifikaciji djelatnosti br. 01-01/2000 od 10.01.2000.god. br: OPU-IP:862/09 od
12.10.2009.god. Pre~i{}eni tekst Statuta BEMELdoo Sarajevo br: OPU-IP: 863/09
od 12.10.2009. god.
Adresa osniva~a i direktora dru{tva nakon promjene glasi: ul. Danijela Ozme br.
1-a, Sarajevo Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu, nakon uskla|ivanja sa
Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH glasi: 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje
objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata
niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih
dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,
45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili
opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320
Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.41 45.410
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 55
Fasadni i {tukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430
Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski
radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s
rukovaocem,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih
vozila na malo, 50.103 sredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200
Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za
motorna `ila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priboromza motorna vozila na
malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,
50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403
Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404
Odr`avanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.17
51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda,
d.n.,51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.31 51.310 Trgovina na
veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od
mesa, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.35 51.350
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.43 51.430 Trgovina na veliko
elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.44 51.440
Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za
~i{}enje; 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo,
51.531 Trgovina na veliko drvetom,51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom
robom, cijevima, ure|ajima i opremon za vodovod i grijanje, 51.81 51.810 Trgovina
na veliko alatnimma{inama,51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo
i gra|evinarstvo, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom
i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i
opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju,
trgovinu i navigaciju, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti
ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no
prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina
na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo
hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima specijaliziranim prodavnicama, 52.42
52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i
predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na
malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450
Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim
ure|ajima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.50
52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina
na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica,52.74 52.740 Popravak d.n., 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za
prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine,
71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34
71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.10 72.100 Pru`anje
konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer),72.21 72.210
Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30
72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50
72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih
ma{ina,72.6072.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti,74.13 74.130 Istra`ivanje
tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment
konsalting, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i
propagande, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.87 74.870
Ostale poslovne djelatnosti, d.n."
(SR-1497/10-S)
Op}inski sud Sarajevo Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003587 od 28. 12. 2009.
godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci:
Osniva~i dru{tva i to [omun Lutvo iz Sarajeva ul. Alipa{ina 49, JMBG
0711948170004, sa l.k. broj 03BRA0662 i Somun Emir iz Sarajeva ul. Alipa{ina
49/4, JMBG 2501979170005, sa l.k. broj 05BRG0479 zaklju~ili su ugovor o
osnivanju dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u broj: OPUIP21/2009 godine dana
19. 03. 2009. godine. Dru{tvo }e poslovati pod nazivom: "SOMEL TRADING"
d.o.o. za proizvodnju, promet, in`injering i zastupanje Sarajevo. Skra}eni naziv
dru{tva glasi: "SOMELTRADING" d.o.o. Sarajevo. Sjedi{te dru{tva je: Sarajevo ul.
Alipa{ina 53. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je Somun Lutvo iz Sarajeva ul.
Alipa{ina 49, JMBG 0711948170004, sa l.k. broj: 03BRA0662 bez ograni~enja za
zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu.
Djelatnost dru{tva glasi:
DJELATNOST DRU[TVA GLASI:
28.73 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.74 28.740 Proizvodnja veznih
elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 30.02 30.020 Proizvodnja ra~unara i
ostale opreme za obradu podataka, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i
opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih
instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i
{tukaturni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina
motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,
50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 51.11 51.110
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim
sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima,
rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u
trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u
trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150
Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i
`eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om,
obu}omi predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em
i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene
proizvode ili grupe, proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem,
51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.36 51.360
Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370
Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na
veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410
Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina
na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za
doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko
porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na
veliko ~vrstim, te~nimi gasovitimgorivima i sli~nimproizvodima, 51.531 Trgovina
na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i
sanitarnomopremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnomrobom, cijevima,
ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko
hemijskimproizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima,
51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na
veliko alatnimma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i
ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,
perifernom opremom i softvvareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim
elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim
ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko
poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90
51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 63.40 63.400 Djelatnost
drugih posrednika u saobra}aju, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju,
70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine,
70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.31 71.310
Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje
ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i
opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s
ra~unarskom opremom (hardwer), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220
Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka,
72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Odr`avanje i
popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.60 72.600 Ostale
srodne ra~unarske djelatnosti, 74.1 274.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i
revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istra`ivanje
tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.1474.140 Poslovni i menad`ment konsalting
, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.30
74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale
usluge reklame i propagande, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti
Vanjskotrgovinski poslovi:
- Trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira
regostrovane djelatnosti
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 56 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
- Usluge iz okvira registrovane djelatnosti
- Uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti
- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
- Me|unarodni transport robe i usluga
- Zastupanje stranih lica i konsignacija
(SR-1498/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-Reg-09-003235 od 4. 1. 2010.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:
"HOD@EKS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku
trgovinu Ilija{, upisan u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21246, ID broj
4200554720009, Skra}eni naziv Dru{tva je: "HOD@EKS" d.o.o. Ilija{ Sjedi{te:
Ilija{, Mo{evi~ka broj 5 mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21246, ID broj
4200554720009
Dru{tvo je upisano u sudski registar Op}inskog suda u Sarajevu Rje{enjem o
upisu subjekta upisa u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu broj:
UF/I-511/01 od 14.05.2001. godine.
Na osnovu Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju
statusa preduze}a sa Zakonom o privredni dru{tvima, broj 01/2000 od 20.02.2000.
godine, broj: OPU-IP.926/2009 od 17.11.2009. godine
1. Esad Hod`urda, JMBG 0911947172002, sa prebivali{tem u Ilija{u, u ul.
Mo{evi~ka broj 5., li~na karta broj 04BPA029 Osniva~ "HOD@EKS" Dru{tva sa
ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu Ilija{, upisanog u
mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21246, ID broj 4200554720009 vr{i
pro{irenje djelatnosti Dru{tva.
Osniva~ Dru{tva je:
Esad Hod`urda, JMBG 0911947172002, sa prebivali{tem u Ilija{u, u ul.
Mo{evi}ka broj 5, li~na karta broj 04BPA0295,
Osnovni kapital dru{tva - ugovoreni i upla}eni po udjelima glasi:
l. Esad Hod`urda 2.000,00 KM ili 100%
UKUPAN UGOVORENI I UPLA]ENI OSNOVNI KAPITAL DRU[TVA je
2.000,00 KM ili 100%
Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu je:
50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 posredovanje
u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama; tekstilnim sirovinama i
poluproizvodima; 51.120 posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i
industrijskim kemikalijama 51.130 posredovanje u trgovini drvnom gra|om i
gra|evinskim materijalom; 51.140 posredovanje u trgovini ma{inama,
industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 posredovanje u trgovini
namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom; 51.160
posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170
posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 posredovanje u trgovini
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda.d.n.; 51.190
posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 trgovina na veliko
zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 trgovina na veliko
cvije}em i raslinjem; 51.230 trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 trgovina
na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 trgovina na veliko
sirovim duhanom; 51.310 trgovina navel iko vo}em i povr}em; 51.320 trgovina na
veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 trgovina na veliko mlijekom,
mlije~nimproizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima; 51.340 trgovina na veliko
alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima;
51.360 trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom/slatki{ima od {e}eraè 51.370
trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 trgovina na veliko
ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 trgovina na veliko tekstilom;
51.430 trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskimure|ajima; 51.440 trgovina na veliko porcelanomi staklarijom, zidnim
tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 trgovina na veliko parfimerijskim i
kozmeti~kim proizvodima; 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za
doma}instvo; 51.510 trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i
sli~nim proizvodima; 51.520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
51.531 trgovina na veliko drvetom; 51.532 trgovina na veliko gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 trgovina na veliko metalnom robom,
cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 trgovina na veliko
hemijskim proizvodima; 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
51.570 trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 trgovina na veliko alatnim
ma{inama; 51.820 trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo;51.830 trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i
ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 trgovina na veliko ra~unarima, perifernom
opremom i softwareom 51.850 trgovina na veliko ostalim uredskim ma{inama i
opremom; 51.870 trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i
navigaciju; 51.880 trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i
spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 ostala trgovina na veliko isklju~ivo za
vlastiti ra~un; 52.110 trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no
prehrambenih; proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda 52.120 ostala trgovina na
malo u nespecijaliziranimprodavnicama; 52.210 trgovina na malo vo}emi povr}em;
52.230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 trgovina na malo
kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 trgovina na malo alkoholnim i
drugim pi}ima; 52.260 trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 ostala
trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama; 52.330 trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima;
52.410 trgovina na malo tekstilom; 52.420 trgovina na malo odje}om; 52.430
trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.450 trgovina na malo
elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajimaè 52.460
trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 trgovina na malo
knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.500 trgovina na malo polovnom
robom, u prodavnicama; 52.610 trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju
preko po{te; 52.620 trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 ostala trgovina
na malo izvan prodavnica 60.220 taksi prijevoz; 60.230 ostali prijevoz putnika u
kopnenom saobra}aju; 60.240 prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110
pretovar tereta; 63.120 skladi{ta i stovari{ta; 74.200 arhitektonske i in`enjerske
djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osimstru~ne izrade planskih dokumenata; 74.401
prire|ivanje sajmova; 74.402 ostale usluge reklame i propagande; 74.820 usluge
pakiranja; 93.050 ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.
(SR-1500/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003481 od 4. 1. 2010.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu odredaba Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), [abovi}
Miralem, Hamdije Kre{evljakovi}a 7a, Sarajevo, BiH, kao doma}e fizi~ko lice- u
svojstvu osniva~a, po punomo}niku, dana 15.12.2009. godine pred notarom
Ned`adom Kapid`i} izjavio je Odluku OPU-IP-617/09 o izmjeni Odluke o
osnivanju,,BBS"o.o., Sarajevo ~ime je do{lo do uskla|ivanja registrovane
djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH, promjene prebivali{ta osniva~a te
promjene lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva.
OSNIVA^DRU[TVA: [abovi} Miralem, Sarajevo, BiH, u preambuli odluke o
uskla|ivanju mijenja se adresa umjesto "Odoba{ina 1" treba da stoji "Hamdije
Kre{evljakovi}a 7a"
DRU[TVO: "Bosnien Business Svstems" d.o.o., dru{tvo za proizvodnju,
promet i zastupanje inostranih firmi, Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul.
Kranj~evi}eva 39, koje je upisano i Registar privrednih dru{tava Rje{enjem
Op}inskog suda u Sarajevu br. UF/1-501/00 od 15.05.2000. godine, pod mati~nim
brojem subjekta upisa 1-7928
PRESTAJE OVLA[TENJE: Miralem [abovi}, sa prebivali{tem na adresi
Hamdije Kre{evljakovi}a 7a, Sarajevo BiH, br. li~ne karte 03BRA7879, izdata od
strane MUP KS, Centar, direktor bez ograni~enja ovla{tenja.
OVLA[]UJE SE: Goran [abovi}, sa prebivali{tem na adresi Sarajevo,
Trampina 6, li~na karta br. 08BRH509 izdata dana 15.07.2008. godine od strane
MUP KS, Centar, direktor bez ograni~enja ovla{tenja.
(SR-1501/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-003371 od 17. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Na osnovu Ugovora o izmjenama Ugovora o uskla|ivanju dru{tva za
zastupanje i trgovinu "ASA AUTO" d.o.o. Sarajevo br. OPU-IP-508/09 od
27.10.2009. godine izvr{eno je
- Razrje{enje sa funkcije izvr{nog direktora MBS Dru{tva: 1-15737.
Nakon izvr{enih promjena
"Prestaje ovla{tenje za zastupanje u unutra{njemi vanjskomprometu za Eldina
Had`iselimovi}a, izvr{nog direktora sa ograni~enjem ovla{tenja kada su u pitanju
poslovi ~ija vrijednost prelazi 30.000,00 KM van redovnog poslovanja Dru{tva,
kako u unutra{njem tako i u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane
djelatnosti, kao i prodaja i optere}enje hipotekom stalnih sredstava i nekretnina
Dru{tva, ugovori o kooperacijama, dodjela prokure, davanje punomo}i za
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 57
zastupanje Dru{tva, osnivanje novih Dru{tava ili podru`nica za koje je potrebna
saglasnost Skup{tine Dru{tva".
"Funkcija izvr{nog direktora ostaje u sastavu Uprave Dru{tva, s tim da }e
osniva~i naknadno imenovati drugu osobu na istu funkciju".
(SR-1502/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003347 od 5. 1. 2010.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Dru{tvo za proizvodnju obu}e i trgovinu "PRO EKSIM" d.o.o. Zenica, sa
sjedi{temu Zenici, ulica Jevrejska broj 1, zastupano po zamjeniku direktora Elezovi}
Mirsadu, a koje je osniva~ dru{tva "ASTRA" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku
trgovinu, uvoz i izvoz, ugostiteljstvo i turizam d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Zelenih beretki broj 11, registrovano Rje{enjem Op}inskog suda u
Sarajevu broj UF/l-2555/05 od dana 24.04.2006.godine i upisano u registar Suda
pod mati~nim brojem 1-15547, Odlukom o prestanku rada Podru`nice Br~ko, broj
01-5/2009 od dana 13.11.2009.godine gasi Podru`nicu Br~ko i daje sljede}e
podatke:
Firma: "ASTRA" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu, uvoz i izvoz,
ugostiteljstvo i turizam d.o.o. Sarajevo -PODRU@NICA BR^KO
Skra}ena oznaka firme: "ASTRA" d.o.o. Sarajevo - PODRU@NICA BR^KO
Sjedi{te: Br~ko, ulica Bosne Srebrne br. 25
Osniva~: Dru{tvo za proizvodnju obu}e i trgovinu,,PRO EKSIM" d.o.o.
Zenica, sa sjedi{temu Zenici, ulica Jevrejska broj 1, koje zastupa Elezovi} Mirsad, iz
Sarajeva, ulica Paromlinska broj 32, zamjenik direktor dru{tva - bez ograni~enja.
Datum prestanka rada: 16. 11. 2009. godine
(SR-1504/10-S)
Op}inski sud Sarajevo, Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002658 od 21. 12. 2009.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:
Osniva~ dru{tva "BLITZ FILM&VIDEO DISTRIBUTION" Dru{tvo za
proizvodnju, filmsku i video djelatnost, trgovinu i usluge, d.o.o. Sarajevo, sa
sjedi{tem u Sarajevu, ul. Mehremi}a trg broj 14, koji dru{tvo je upisano u sudski
registar privrednih dru{tava Rje{enjem Kantonalnog suda Sarajevo broj
UF/I-1636/00 od 16.10.2000.godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa:
1-21644, Krstulovi} Hrvoje iz Zagreba, ul. Novi Gojak 7b, Zagreb, dana 10.09.2009.
godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju statusa
preduze}a sa Zakonom o privrednim dru{tvima broj OPU-IP178/09 na osnovu koje
odluke je do{lo do izmjene sjedi{ta dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti sa
Klasifikacijom djelatnosti F BiH i izmjene osobe ovla{tene za zastupanje i
predstavljanje dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, kao i izmjenu
adrese osniva~a, te upisuje se slijede}e:
Sjedi{te dru{tva je:
Ul. Himze Polovine broj 2a, Sarajevo, Op}ina Centar;
Osniva~ dru{tva:
Krstulovi} Hrvoje, ul. Novi Goljak 7b, Zagreb, R.Hrvatska
Osobe-lica ovla{tena za zastupanje subjekta upisa u pravnomprometu u zemlji:
- Emirhafizovi} Alen, ul. Mandrina broj 51, Sarajevo Centar- direktor bez
ograni~enja Osobe-lica ovla{tena za zastupanje subjekta upisa u
vanjskotrgovinskom poslovanju:
- Emirhafizovi} Alen, ul. Mandrina broj 51, Sarajevo Centar- direktor bez
ograni~enja
Djelatnosti dru{tva su:
21.12 21.120 Proizvodnja papira i kartona; 21.23 21.230 Proizvodnja
kancelarijskog papirnog materijala; 22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22.24
22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.25 22.250 Pomo}ne
djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija)
zvu~nih zapisa; 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.33
22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 30.01 30.010 Proizvodnja
kancelarijskih ma{ina; 30.02 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu
podataka; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih
vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.301
Trgovina dijelovima i priboromza motorna vozila na veliko; 50.303 Posredovanje u
trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.403 Posredovanje u trgovini
motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.50 50.500 Trgovina na malo
motornim gorivima i mazivima; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom
gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150
Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i
`eljezarskom robom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem i hranom za `ivotinje 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i
rastinjem; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320
Trgovina na veliko mesomi proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko
mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.34 51.340
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko
duhanskim proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima od {e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i
za~inima; 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,
ljuskare i meku{ce; 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,
pi}ima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na
veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na
veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima; 51.44
51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima
za ~i{}enje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim
proizvodima; 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim
lijekova; 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo;
51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na
veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom
opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima,
perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim
kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim
ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.90 51.900 Ostala trgovina na
veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110 Trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i
duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.22 52.220
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo
ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom,
tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27
52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i
toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420
Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}omi predmetima od
ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za
osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo
elektri~nimaparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima; 52.46 52.460
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na
malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo
kancelarijskomopremomi ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom,
fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.485 Trgovina na malo cvije}em;
52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62
52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na
malo izvan prodavnica; 55.30 55.300 Restorani 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buf-
fet); 55.403 Kafane; 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.11
63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.30 63.300 Djelatnost
putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 71.10 71.100
Iznajmljivanje automobila; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme,
uklju~uju}i i ra~unare; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih,
ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog
mnijenja; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko
savjetovanje (osim stru~ne izrade planske dokumentacije); 74.30 74.300 Tehni~ko
ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i
propagande; 74.81 74.810 Fotografske usluge; 74.85 74.850 Sekretarske i
prevodila~ke djelatnosti; 92.12 92.120 Filmska i videodistribucija; 92.31 92.310
Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost; 92.32 92.320 Djelatnost
objekata za kulturne priredbe; 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti
zabavnih parkova; 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.04 93.040
Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja
(SR-1505/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003564 od 30. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Kosti} Aleksadra, jedini ~lan Dru{tva "GOA" Dru{tvo za trgovinu na veliko i
malo d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Ulici Mis Irbina broj 14, koje je upisano u
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 58 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
registar dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu pod mati~nim registarskim brojem
subjekta upisa l-25392 (u daljem tekstu: Dru{tvo) Ugovorom o prijenosu/ustupanju
udjela i pristupanja novog ~lana dru{tva notarski obra|enog od notara Ljubi{e
Markovi}a OPU-IP: 1172/09 od dana 23. 12. 2009. godine prenijela je svoj udio u
iznosu od 1.000,00 KMili 50%u dru{tvu na novog ~lana Tau{an Mariju iz Sarajeva,
Ulica Valtera Peri}a broj 22 l.k. broj 04BRE5226 tako da su ~lanovi dru{tva sada:
I Kosti} Aleksadra, u iznosu od 1.000,00 KM ili 50% i
II Tau{an Marija u iznosu od 1.000,00 KM ili 50%.
Skup{tina Dru{tva dana 23. 12. 2009. godine donijela je novi Statut Dru{tva
utvr|en od notara Ljubi{e Markovi}a OPU: 1173/09 dana 23. 12. 2009. godine,
kojim su izvr{ene sljede}e promjene podataka od zna~aja za pravni promet:
I Iznos uloga u Dru{tvu u skladu sa Ugovorom o prijenosu/ustupanju udjela i
pristupanja novog ~lana dru{tva notarski obra{enog od notara Ljubi{e Markovi}a
OPU-IP: 1172/09;
II promjena sjedi{ta Dru{tva, tako daje nova adresa Dru{tva: Mis Irbina broj 14;
III uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa klasifikacijomdjelatnosti BiHtako da je
djelatnost Dru{tva sada:
22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi
sa {tampanjem, 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.31
22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje
(reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih
zapisa, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za
doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.15 51.150 Posredovanje u
trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom
robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i
predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i
duhanom, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.43
51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskim ure|ajima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za
doma}instvo, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.81
51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.8551.850 Trgovina na veliko
ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na
veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i
toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420
Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}omi predmetima od
ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za
osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo
elektri~nimaparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.47 52.470
Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na
malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,
nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo
sportskom opremom, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u
prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko
po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala
trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102
Hoteli i moteli bez restorana, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.24 60.240
Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120
Skladi{ta i stovari{ta, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora;
ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u
saobra}aju, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120
Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un "0.20 70.200 Iznajmljivanje
nekretnina za vlastiti ra~un, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320
Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje
automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava,
71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34
71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.12 74.120 Ra~unovodstveni,
knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.14
74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402
Ostale usluge reklame i propagande, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.82 74.820
Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.87
74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.41 80.410 Djelatnost {kola za voza~e,
80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 92.11 92.110 Filmska i
videoproizvodnja, 92.12 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.31 92.310
Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.32 92.320 Djelatnost
objekata za kulturne priredbe
(SR-1507/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu je Rje{enjem broj: 065-0-Reg-09-002675 od
22.12.2009. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:
- TEHPROV, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za stru~ni nadzor nad
radomstanica za tehni~ki pregled vozila i poslova koji su sa njimpovezani Sarajevo
(u daljnjem tekstu: Dru{tvo), registrovano je 16. 02. 2004. godine u Kantonalnom
sudu Sarajevo pod brojem UF/I - 225/04. MBS broj je 1 - 24505.
Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom
odgovorno{}u broj OPU 955/2009 od 17. 09. 2009. godine napravljene su slijede}e
izmjene:
1. Promjenjena osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje, Melis Be{lija sin
Mirsada, JMBG2702973174357, iz Sarajeva, op}ina Vogo{}a, ulica Safeta Krupi}a
16, li~na karta broj 04BNB5037, izdata u MUP-u KS, Vogo{}a, imenovan je za
direktora bez ograni~enja u unutra{njem prometu.
2. Izvr{eno brisanje, dopuna i uskla|ivanje djelatnosti sa Odlukom o
klasifikaciji djelatnosti BIH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06).
50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila
na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200
Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za
motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila;
50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403
Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404
Odr`avanje i popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima; 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i
gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko
metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.81 51.810
Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102
Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212
Planinarski domovi i ku}e; 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj
za boravak turista; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.30 55.300 Restorani; 55.401
Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51 55.510 Kantine; 55.52 55.520
Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.22 60.220 Taksi
prijevoz; 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.24
60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12
63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom
saobra}aju; 63.23 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju; 63.30
63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.11 70.110 Stvaranje
novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti
ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310
Agencije za nekretnine; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika;
71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih
kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz
vodenim putevima; 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme;
71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo ; 71.33 71.330
Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340
Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta
za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga
u vezi s ra~unarskom opremom (hardvver) 72.21 72.210 Izrada softwarea; 72.30
72.300 Obrada podataka ; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50
72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.60
72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; ; 74.12 74.120 Ra~unovodstveni,
knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom;; 74.13
74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.14 74.140 Poslovni i
menad`ment konsalting; 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i
tehni~ko savjetovanje osim izrade; planskih dokumenata; 74.30 74.300 Tehni~ko
ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.70 74.700
^i{}enje objekata.; 74.81 74.810 Fotografske usluge.; 74.82 74.820 Usluge
pakovanja; 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.86 74.860
Djelatnosti pozivnih centara; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80.41
80.410 Djelatnost {kola za voza~e; 80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo
obrazovanje d.n.; 92.62 92.620 Ostale sportske djelatnosti; 92.72 92.720 Ostale
rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.; 3. Svi
ostali podaci o registraciji navedeni u Rje{enju broj UF/I -225/04 od 16. 02. 2004.
godine i dalje }e se primjenjivati.
(SR-1509/10-S)
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 59
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-003355 od 4. 1. 2010.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "PARK PRIN^EVA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za
trgovinu i usluge Sarajevo, skra}ena oznaka firme: "PARK PRIN^EVA"d.o.o.
Sarajevo. Sjedi{te dru{tva: ulica Iza Hrida broj 22, op}ina Stari Grad, Sarajevo.
Upisano u registar Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj:
065-0-Reg-09-002744 od 30. 10. 2009. godine, pod registarskim brojem MBS
65-01-1540-09.
Osniva~ Dru{tva ^engi} Alen iz Sarajeva Odlukom o izmjeni Odluke o
osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU-IP 265/09 od 7. 12. 2009.
god. vr{i promjene i to:
1. Promjena lica ovla{tenog za zastupanje tako da: Prestaje ovla{tenje za
zastupanje Dru{tva "PARK PRIN^EVA" d.o.o. Sarajevo dosada{njem direktoru
^engi} Alenu, sin Alije, ro|en 14. 3. 1974. godine, u Sarajevu, li~na karta broj
09BME8109, izdata od MUP KS, Sarajevo Stari Grad, dana 28. 5. 2009. godine, sa
rokom va`enja do 28. 5. 2019. godine, JMBG: 1403974173531, sa adresom
stanovanja u Sarajevu, ul. Iza Hrida broj 22, zanimanje: dipl. ekonomista- obim
ovla{tenja - bez ograni~enja. Imenuje se novo lice ovla{teno za zastupanje i to:
PU[KI^MEHMED, sin Ibrahima ro|en 8. 1. 1971. godine u Niedernhall, li~na
karta broj: 04BTH7052, izdata od MUP KS, Sarajevo Novi Grad, dana 18. 8. 2004.
godine sa rokom va`enja do 18. 8. 2014. godine, JMBG: 0801971173516, ulica
Vahide Maglajli} broj 9/2, Sarajevo- direktor - bez ograni~enja ovla{tenja.
(SR-1510/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-10-003647 godine od 29.
12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Odluka o osnivanju Dru{tva "ELIF-97" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge doo Sarajevo br. OPU-IP-459/2009.od 25. 12. 2009. god.
Puni naziv Dru{tva: "ELIF-97" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge doo
Sarajevo.
Skra}eni naziv Dru{tva: "ELIF-97" doo Sarajevo.
Sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu, ul. Ahmeta Ljubun~i}a br. 108, Ilid`a
Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu.
Osniva~ Dru{tva "ELIF-97" doo Sarajevo je Demirok Murvet iz Sarajeva, ul.
Ahmeta Ljubun~i}a br. 108, Ilid`a.
Lice ovla{}eno za zastupanje Dru{tva u doma}em i spoljnotrgovinskom
poslovanju je Demirok Murvet iz Sarajeva, ul. Ahmeta Ljubun~i}a br. 108, direktor
bez ograni~enja ovla{}enja.
Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu glasi:
17.16 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.17 17.170 Priprema i predenje
ostalih tekstilnih vlakana, 17.2117.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.22
17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.23 17.230 Proizvodnja tkanina od
~e{ljanog prediva, 17.24 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.25 17.250
Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.30 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja
ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.5117.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za
pod, 17.52 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, pletenica i mre`a, 17.53 17.530
Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osimodje}e, 17.541
Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda,
17.60 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.71 17.710 Proizvodnja
pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.72 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera,
jakni i sli~nih proizvoda, 18.21 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221
Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivane po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale
vanjske odje}e, {ivane po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241
Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja
ostalih odjevnih predmeta i pribora, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i
profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa,
25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.24
25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.11 36.110 Proizvodnja
stolica i sjedi{ta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine,
36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.14 36.140 Proizvodnja
ostalog namje{taja, 36.15 36.150 Proizvodnja madraca, 36.40 36.400 Proizvodnja
sportske opreme, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.,
50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na
malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina
dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i
priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i
priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i
priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom
na malo, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim
materijalom, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za
doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini
tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u
trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini
specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190
Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.22 51.220 Trgovina na veliko
cvije}em i rastinjem, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32
51.320 Trgovina na veliko mesomi proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na
veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.35
51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na
veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko
kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom
hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana
trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko
tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om,
51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i
televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko poredanom i staklarijom,
zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko
parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko
ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532
Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540
Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i
grijanje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i
softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim ma{inama i
opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i
opremom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un
traktore, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,
prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na
malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240
Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.26 52.260
Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo
hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizirani prodavnicama, 52.32
52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima,
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410
Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430
Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo
namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za
doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za
doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo
metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i
ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i
sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala
trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo
preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.24
60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12
63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge
reklame i propagande
Vanjskotrgovinska djelatnost Dru{tva glasi:
- Uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti,
- Usluge iz okvira registrovane djelatnosti,
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj
vrijednosti (kompenzacioni poslovi).
- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{}enja informacija i znanja u privredi i
nauci (know-how),
- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti.
- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
(SR-1511/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002428 od 18.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, ul. Bosanska 25, Biha}, registrovano
Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: UF/I-280/05 od 04.07.2005. godine,
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 60 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
sa mati~nim registarskim brojem 1-2758 14, ovim vr{i upis promjene funkcije lica
ovla{tenog za zastupanje pravnog subjekta u pravnom prometu u zemlji i u
vanjskotrgovinskom poslovanju, smanjenje osnovnog kapitala, uskla|ivanje
djelatnosti s Klasifikacijom i dopunu djelatnosti.
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 16. sjednici
odr`anoj 15.01.2009. godine imenovao Besima Halilovi}a za Izvr{nog direktora za
ekonomske poslove Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo, i to Odlukom o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove
Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj:
NO-16-330-4/08 od 15.01.2009. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
dala saglasnost na Odluku o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove u
Javnom preduze}u Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Odlukom, V broj 277/09 od
09.04.2009. godine, objavljenoj u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj
27/09.
Dvanaesta Skup{tina JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, dana
12.05.2009. godine, donijela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem
nominalne vrijednosti dionica, broj: SD-12-9330-2/09, kojom se smanjuje osnovni
kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
Dvanaesta Skup{tina JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo je dana 12.05.2009.
godine, donijela Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduze}a
Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-12-9330-4.a) 09/ od
12.05.2009. godine, kojim se vr{i dopuna djelatnosti.
Djelatnost subjekta upisa u unutra{njem prometu:
- Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja Dru{tvo su: proizvodnja i
distribucija elektri~ne energije, snabdijevanje elektri~nom energijom, trgovanje,
zastupanje i posredovanje na doma}em tr`i{tu elektri~ne energije, izvoz i uvoz
elektri~ne energije, uklju~uju}i upravljanje elektroenergetskim sistemom.
- Elektroprivredne djelatnosti: proizvodnja elektri~ne energije za
nekvalificirane (tarifne) kupce, distribucija elektri~ne energije i snabdijevanje
elektri~nom energijom nekvalificiranih (tarifnih) kupaca obavljaju se kao javne
usluge.
10.10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja; 10.20 10.201 Va|enje i
briketiranje lignita; 10.20 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300
Va|enje i briketiranje treseta; 31.10. 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora,
generatora i transformatora; 31.20. 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu
distribucije elektri~ne energije; 31.62 31.620 Proizvodnja elektri~ne opreme, d.n.;
40.11 Proizvodnj a elektri~ne energije; 40.11 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne
energije; 40.11 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije; 40.11 40.113
Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije; 40.11 40.114 Proizvodnja elektri~ne
energije iz drugih izvora; 40.13 40.130. Distribucija i prodaja elektri~ne energije;
40.30 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom; 41.00 41.000
Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode; 45.21 45.211 Visokogradnja; 45.21
45.212 Izgradnja objekata niskogradnja; 45.21 45.213 Odr`avanje objekata
visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.24 45.241 Izgradnja
hidrogra|evinskih objekata; 45.24 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata;
45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe; proizvoda, d.n.; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 55.10 55.101 Hoteli i moteli
sa restoranom; 55.23 55.234 Ostali smje{taj d.n.; 64.20 64.200 Telekomunikacije;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.34 71.340
Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih
usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvar); 72.21 72.210 Izrada softvarea;
72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada
podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 73.10 73.102
Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74.12
74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi
u vezi s porezom; 74.15 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.20 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.40 Reklama i pro-
paganda;
74.70 74.700 ^i{}enje svih objekata; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti,
d.n.;
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom/spoljno-
trgovinskom prometu:
uvoz i izvoz roba i pru`anje usluga iz okvira registrovanih djelatnosti;
posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, uklju~uju}i i konsignaciju;
uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje
djelatnosti i
obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
(SR-1512/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002429 od 18. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javno preduze}e Eletroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, ul. Adema Bu}e 34, Mostar, registrovana
Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF-/I-278/05 od 04.07.2005. godine,
sa mati~nim registarskim brojem 1-2758 12, ovim vr{i upis promjene funkcije lica
ovla{tenog za zastupanje pravnog subjekta u pravnom prometu u zemlji i u
vanjskotrgovinskom poslovanju, smanjenje osnovnog kapitala, uskla|ivanje
djelatnosti s Klasifikacijom i dopunu djelatnosti.
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 16. sjednici
odr`anoj 15.01.2009. godine imenovao Besima Halilovi}a za Izvr{nog direktora za
ekonomske poslove Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo, i to Odlukom o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove
Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj:
NO-16-330-4/08 od 15.01.2009. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
dala saglasnost na Odluku o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove u
Javnompreduze}u Elektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo Odlukom, Vbroj: 277/09 od
09.04.2009. godine, objavljenoj u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj
27/09.
Dvanaesta Skup{tina JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, dana
12.05.2009. godine, donijela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem
nominalne vrijednosti dionica, broj: SD-12-9330-2/09, kojom se smanjuje osnovni
kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
Dvanaesta Skup{tina JPElektroprivreda BiHd.d. Sarajevo je dana 12.05.2009.
godine, donijela Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduze}a
Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-12-9330-4.a) 09/ od
12.05.2009. godine, kojim se vr{i dopuna djelatnosti.
Djelatnost subjekta upisa u unutra{njem prometu:
Djelatnost subjekta upisa - u unutra{njem prometu:
- Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja Dru{tvo su: proizvodnja i
distribucija elektri~ne energije, snabdijevanje elektri~nom energijom, trgovanje,
zastupanje i posredovanje na doma}em tr`i{tu elektri~ne energije, izvoz i uvoz
elektri~ne energije, uklju~uju}i upravljanje elektroenergetskim sistemom.
- Elektroprivredne djelatnosti: proizvodnja elektri~ne energije za
nekvalificirane (tarifne) kupce, distribucija elektri~ne energije i snabdijevanje
elektri~nom energijom nekvalificiranih (tarifnih) kupaca obavljaju se kao javne
usluge.
10.10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja; 10.20 10.201 Va|enje i
briketiranje lignita; 10.20 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300
Va|enje i briketiranje treseta; 31.10. 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora,
generatora i transformatora; 31.20. 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu
distribucije elektri~ne energije; 31.62 31.620 Proizvodnja elektri~ne opreme, d.n.;
40.11 Proizvodnj a elektri~ne energije; 40.11 40.111 Proizvodnj a hidroelektri~ne
energije; 40.11 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije; 40.11 40.113
Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije; 40.11 40.114 Proizvodnja elektri~ne
energije iz drugih izvora; 40.13 40.130. Distribucija i prodaja elektri~ne energije;
40.30 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom; 41.00 41.000
Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode; 45.21 45.211 Visokogradnja; 45.21
45.212 Izgradnja objekata niskogradnja; 45.21 45.213 Odr`avanje objekata
visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.24 45.241 Izgradnja
hidrogra|evinskih objekata; 45.24 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata;
45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe; proizvoda, d.n.; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 55.10 55.101 Hoteli i moteli
sa restoranom; 55.23 55.234 Ostali smje{taj d.n.; 64.20 64.200 Telekomunikacije;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.34 71.340
Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih
usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvar); 72.21 72.210 Izrada softvarea;
72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada
podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 73.10 73.102
Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74.12
74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi
u vezi s porezom; 74.15 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.20 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.40 Reklama i pro-
paganda;
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 17. 10. 2012. – Oglasni dio – Broj 88 - Strana 61
74.70 74.700 ^i{}enje svih objekata; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti,
d.n.;
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom/spoljnotrgo-
vinskom prometu:
uvoz i izvoz roba i pru`anje usluga iz okvira registrovanih djelatnosti;
posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, uklju~uju}i i konsignaciju;
uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje
djelatnosti i
obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
(SR-1513/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-09-002424 od 18. 12.
2009. godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ulica
Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo registrovanog Rje{enjem Kantonalnog suda u
Sarajevu broj UF/I-392/04 od 20.05.2004. godine, s mati~nim registarskim brojem
1-2758 ovim vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje pravnog
subjekta u pravnomprometu u zemlji i u vanjskotrgovinskomposlovanju, smanjenje
osnovnog kapitala, uskla|ivanje djelatnsoti s Klasifikacijom i dopunu djelatnosti.
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 16. sjednici
odr`anoj 15.01.2009. godine imenovao Besima Halilovi}a za Izvr{nog direktora za
ekonomske poslove Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo, i to Odlukom o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove
Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj:
NO-16-330-4/08 od 15.01.2009. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
dala saglasnost na Odluku o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove u
Javnompreduze}u Elektroprivreda BiHd.d. - Sarajevo Odlukom, Vbroj: 277/09 od
09.04.2009. godine, objavljenoj u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj
27/09.
Dvanaesta Skup{tina JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, dana
12.05.2009. godine, donijela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem
nominalne vrijednosti dionica, broj: SD-12-9330-2./09, kojom se smanjuje osnovni
kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
Dvanaesta Skup{tina JPElektroprivreda BiHd.d. Sarajevo je dana 12.05.2009.
godine, donijela Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduze}a
Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-12-9330-4.a) 09/ od
12.05.2009. godine, kojim se vr{i dopuna djelatnosti
Djelatnost subjekta upisa u unutra{njem prometu:
- Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja Dru{tvo su: proizvodnja i
distribucija elektri~ne energije, snabdijevanje elektri~nom energijom, trgovanje,
zastupanje i posredovanje na doma}em tr`i{tu elektri~ne energije, izvoz i uvoz
elektri~ne energije, uklju~uju}i upravljanje elektroenergetskim sistemom.
- Elektroprivredne djelatnosti: proizvodnja elektri~ne energije za
nekvalificirane (tarifne) kupce, distribucija elektri~ne energije i snabdijevanje
elektri~nom energijom nekvalificiranih (tarifnih) kupaca obavljaju se kao javne
usluge.
10.10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja; 10.20 10.201 Va|enje i
briketiranje lignita; 10.20 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300
Va|enje i briketiranje treseta; 31.10. 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora,
generatora i transformatora; 31.20. 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu
distribucije elektri~ne energije; 31.62 31.620 Proizvodnja elektri~ne opreme, d.n.;
40.11 Proizvodnj a elektri~ne energije; 40.11 40.111 Proizvodnj a hidroelektri~ne
energije; 40.11 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije; 40.11 40.113
Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije; 40.11 40.114 Proizvodnja elektri~ne
energije iz drugih izvora; 40.13 40.130. Distribucij a i prodaj a elektri~ne energije;
40.30 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom; 41.00 41.000
Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode; 45.21 45.211 Visokogradnja; 45.21
45.212 Izgradnja objekata niskogradnja; 45.21 45.213 Odr`avanje objekata
visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.24 45.241 Izgradnja
hidrogra|evinskih objekata; 45.24 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata;
45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe; proizvoda, d.n.; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 55.10 55.101 Hoteli i moteli
sa restoranom; 55.23 55.234 Ostali smje{taj d.n.; 64.20 64.200 Telekomunikacije;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.34 71.340
Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih
usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvar); 72.21 72.210 Izrada softvarea;
72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada
podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 73.10 73.102
Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74.12
74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi
u vezi s porezom; 74.15 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.20 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.40 Reklama i pro-
paganda;
74.70 74.700 ^i{}enje svih objekata; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti,
d.n.;
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom/spoljnotrgovin-
skom prometu:
uvoz i izvoz roba i pru`anje usluga iz okvira registrovanih djelatnosti;
posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, uklju~uju}i i konsignaciju;
uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje
djelatnosti i
obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
(SR-1514/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjembroj 065-0-Reg-09-002430 od 18.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarjevo,
registrovano Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-2108/04 od
13.01.2005. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-2758 08 ovim vr{i upis
promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje pravnog subjekta u pravnom
prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju, smanjenje osnovnog kapitala
uskla|ivanje djelatnosti s Klasifikacijom i dopunu djelatnosti.
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 16. sjednici
odr`anoj 15.01.2009. godine imenovao Besima Halilovi}a za Izvr{nog direktora za
ekonomske poslove Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo, i to Odlukom o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove
Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj:
NO-16-330-4./08 od 15.01.2009. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
dala saglasnost na Odluku o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove u
Javnom preduze}u Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Odlukom, V broj 277/09 od
09.04.2009. godine, objavljenoj u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj
27/09.
Dvanaesta Skup{tina JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, dana
12.05.2009. godine, donijela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem
nominalne vrijednosti broj: SD-12-9330-2/09, kojom se smanjuje osnovni kapital
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
Dvanaesta skup{tine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarjaevo je dana 12.05.2009.
godine, donijela Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduze}a
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj SD-12-9330-4.a)/09 od
12.05.2009. godine, kojim se vr{i dopuna djelatnosti.
Djelatnost subjekta upisa - u unutra{njem prometu:- Elektroprivredne
djelatnosti koje obavlja Dru{tvo su: proizvodnja i distribucija elektri~ne energije,
snabdijevanje elektri~nom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na
doma}em tr`i{tu elektri~ne energije, izvoz i uvoz elektri~ne energije, uklju~uju}i
upravljanje elektroenergetskim sistemom.
- Elektroprivredne djelatnosti: proizvodnja elektri~ne energije za
nekvalificirane (tarifne) kupce, distribucija elektri~ne energije i snabdijevanje
elektri~nom energijom nekvalificiranih (tarifnih) kupaca obavljaju se kao javne
usluge.
10. 10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja; 10.20 10.201 Va|enje i
briketiranje lignita; 10. 20 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300
Va|enje i briketiranje treseta; 31.10. 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora,
generatora i transformatora; 31. 20. 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu
distribucije elektri~ne energije; 31.62 31.620 Proizvodnja elektri~ne opreme, d.n.;
40.11 Proizvodnj a elektri~ne energije 40.11 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne
energije; 40.11 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije 40.11 40.113
Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije; 40.11 40.114 Proizvodnja elektri~ne
energije iz drugih izvora; 40.13 40.130. Distribucija i prodaja elektri~ne energije;
40.30 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom; 41.00 41.000
Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode; 45.21 45.211 Visokogradnja; 45.21
45.212 Izgradnja objekata niskogradnja; 45.21 45.213 Odr`avanje objekata
visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.24 45.241 Izgradnj a
hidrogra|evinskih objekata; 45. 24 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata;
SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 88 - Strana 62 – Oglasni dio – Srijeda, 17. 10. 2012.
45. 31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.34 45.340 Ostali
instalacioni radovi; 51. 18 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.87 51.870 Trgovina na veliko
ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 55. 10 55.101 Hoteli i moteli
sa restoranom; 55. 23 55.234 Ostali smje{taj; d.n.; 64. 20 64.200 Telekomunikacije;
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.34 71.340
Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72. 10 72.100 Pru`anje konsultantskih
usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwar); 72. 21 72.210 'Izrada softwarea;
72. 22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada
podataka; 72. 40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 73. 10 73.102
Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74. 12
74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi
u vezi s porezom; 74. 15 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74. 20 74.200
Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74. 40 Reklama i
propaganda;
74. 70 74.700 ^i{}enje svih objekata; 74. 87 74.870 Ostale poslovne
djelatnosti, d.n.;
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom/spoljnotrgovin-
skom prometu:
- uvoz i izvoz roba i pru`anje usluga iz okvira registrovanih:djelatnosti;
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, uklju~uju}i i konsignaciju;
- uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskog materijala i opreme za obavljanje
djelatnosti i
obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.
(SR-1515/10-S)
Op}inski sud u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Re-09-002423 od 18.12.2009.
godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke:
Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,
Podru`nica "Elektrodistribucija" Zenica, ul. Safveta Bega Ba{agi}a 6, Zenica,
registrovano Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-277/05 od
04.07.2005. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-2758 13 ovim vr{i upis
promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje pravnog subjekta u pravnom
prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju, smanjenje osnovnog kapitala
uskla|ivanje djelatnosti s Klasifikacijom, dopunu djelatnosti i promjenu lica i obima
ovla{tenja lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice "Elektrodistribucija" Zenica.
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 16. sjednici
odr`anoj 15.01.2009. godine imenovao Besima Halilovi}a za Izvr{nog direktora za
ekonomske poslove Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo, i to Odlukom o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove
Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj:
NO-16-330-4./08 od 15.01.2009. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je
dala saglasnost na Odluku o imenovanju Izvr{nog direktora za ekonomske poslove u
Javnom preduze}u Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Odlukom, V broj 277/09 od
09.04.2009. godine, objavljenoj u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj
27/09.
Dvanaesta Skup{tina JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, dana
12.05.2009. godine, donijela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem
nominalne vrijednosti broj: SD-12-9330-2/09, kojomse smanjuje osnovni kapital JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
Dvanaesta skup{tine JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je dana 12.05.2009.
godine, donijela Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduze}a
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj SD-12-9330-4.a)/09 od
12.05.2009. godine, kojim se vr{i dopuna djelatnosti.
Odlukom generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj
01-13178/09 od 28. 05. 2009. godine, imenovan je direktor Podru`nice
"Elektrodistribucija" Zenica, Sakib Jusi}.
Djelatnost subjekta upisa - u unutra{njem prometu:
Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja Dru{tvo su: proizvodnja i distribucija
elektri~ne energije, snabdijevanje elektri~nom energijom, trgovanje, zastupanje i
posredovanje na doma}em tr`i{tu elektri~ne energije, izvoz i uvoz elektri~ne
energije, uklju~uju}i upravljanje elektroenergetskim sistemom.
- Elektroprivredne djelatnosti: proizvodnja elektri~ne energije za
nekvalificirane (tarifne) kupce, distribucija elektri~ne energije i snabdijevanje
elektri~nom energijom nekvalificiranih (tarifnih) kupaca obavljaju se kao javne
usluge.
10. 10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja; 10.20 10.201 Va|enje i
briketiranje lignita; 10. 20 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300
Va|enje i briketiranje treseta; 31.10. 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora,
generatora i transformatora; 31.